doc. Mgr. Ján Hučík, PhD.
1. Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
2. Informačné technológie ako činiteľ sociálnej stimulácie seniorov
3. Možnosti a limity zamestnávania osôb s MP na voľnom trhu práce
4. Dobrovoľníctvo v sociálnych službách pre osoby s MP
5. Rozvoj sociálnych kompetencií osôb s postihnutím v rómskej komunite
6. Sociálna rehabilitácia formou podporovaného zamestnávania
7. Metódy nástroje a formy sociálnej diagnostiky
8. Počítač v živote osoby s postihnutím v sociálnom zariadení
9. Aktivity študentov sociálnej práce v prospech osôb s postihnutím
10. Organizácie tretieho sektora ako forma pomoci osobám s postihnutím
11. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti
12. Snouzelen a jeho význam pri práci s osobami s postihnutím
13. Vplyv masmédií na socializáciu osôb s /mentálnym postihnutím/duševnou
zaostalosťou
14. Dieťa s mentálnym postihnutím/duševnou zaostalosťou v náhradnej starostlivosti
15. Odborne garantované preventívne vzdelávacie programy proti patologickým javom
(šikanovanie, drogy, látkové a nelátkové závislosti)
16. Sociálne uplatnenie a sociálna pomoc jednotlivcom s mentálnym postihnutím
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Analýza voľnočasových aktivít adolescentov žijúcich v málopodnetnom prostredí.
2. Postoje sociálnych pracovníkov v štátnej správe k osobám s postihnutím
3. Postoje osôb s postihnutím k zákonom o sociálnych službách
4. Možnosti sociálnej intervencie v rodine s postihnutým klientom
5. Úspešnosť zamestnancov v rámci agentúr podporovaného zamestnávania na voľnom
trhu práce
6. Analýza dopadov profesijnej adjustácie osôb s mentálnym postihnutím pre zlepšenie
prípravy v odborných učilištiach a praktických školách
7. Názory užívateľov sociálnych služieb na zákon o sociálnych službách
8. Názory poskytovateľov sociálnych služieb na zákon o sociálnych službách
9. Prieniky sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky
10. Sociálne poradenstvo pri profesijnej orientácii osôb s postihnutím
Ing. Jozef Chovanec PhD.,
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Alkoholizmus ako sociálny jav
2. Alkoholizmus dospievajúcej mládeže
3. Alkoholizmus mládeže ako sociálny problém
4. Drogy a mládež z pohľadu sociálneho pracovníka
5. Sociálna práca s užívateľmi drog
6. Závislosť a návykové látky v spoločnosti
7. Rodina a jej význam
8. Rodina a jej vplyv na dieťa
9. Vplyv rodinného prostredia na výchovu dieťaťa
10. Systém sociálnej pomoci a profesia sociálna práca
11. Situácia týraných žien a možnosti sociálneho pracovníka
12. Sociálne zabezpečenie a starostlivosť o starých ľudí
13. Staroba ako sociálny problém
14. Seniori v spoločnosti
15. Starostlivosť seniorov a jej vplyv na kvalitu života
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna prác
1. Alkoholizmus, problém dnešnej dospievajúcej mládeže
2. Alkoholizmus a jeho dopad na detí a rodinu
3. Drogová závislosť zotročenie osobnosti
4. Účinok drogy na ľudský organizmus
5. Úloha sociálneho pracovníka v prevencií drogovej závislosti mládeže
6. Sociálne aspekty vzniku a priebehu závislosti
7. Manželstvo a rodina v dnešnom svete
8. Vplyv rodinného prostredia na výchovu dieťaťa
9. Kvalita sociálnych služieb – problematika štandardov a dobrej praxe
10. Sociálne zabezpečenie seniorov
11. Vplyv drog na život mladého človeka
12. Rodina a jej význam pre dieťa
13. Rodina a jej vplyv na dieťa
14. Postavenie manželstva a rodiny v súčasnosti
15. Úloha sociálneho pracovníka v prevencií drogových závislosti dospievajúcej mládeže
16. Drogová problematika dnešnej mládeže a jej prevencia
17. Drogová problematika dnešnej mládeže a jej prevencia
18. Preventívna stratégia sociálnych deviácií u adolescentov
Ing. Jaroslava Kmecová, PhD.
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálna politika v podniku
2. Funkcia životného minima a minimálnej mzdy v systéme sociálneho zabezpečenia
v Slovenskej republike
3. Prínos dobrovoľníckej práce pre spoločnosť
4. Starostlivosť o deti a mládež z pohľadu dobrovoľníka
5. Možnosti osobného rastu zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskovej organizácii
6. Vplyv projektovej činnosti na rozvoj neziskovej organizácie
7. Možnosti práce s deťmi a mládežou v konkrétnej diecéze
8. Význam plánovania v neziskových organizáciách
9. Starnutie populácie a jeho dopad na sociálne služby
10. Problémy sociálneho pracovníka pri výkone sociálnej práce
11. Spätná väzba v práci sociálneho pracovníka
12. Sociálna spravodlivosť a sociálna práca v kontexte sociálneho učenia Cirkvi
13. Postavenie a kvalifikácia manažéra v neziskovej organizácii
14. Význam a vplyv operatívneho a strategického plánovania na riadenie neziskovej
organizácie
15. Zmeny v neziskovej organizácii na základe SWOT analýzy
1. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
2. Právne, sociálne a ekonomické postavenie dobrovoľníkov v neziskových organizácii
na Slovensku
3. Nezamestnanosť ako aktuálny sociálno-ekonomický problém
4. Projekt sociálno-ekonomického rozvoja regiónu
5. Fenomén chudoby a jeho sociálne, etické a ekonomické dôsledky
6. Sociálna spravodlivosť, jej determinanty a hranice
7. Sociálne súvislosti stratégie trvalo udržateľného rozvoja
8. Životný cyklus sociálneho projektu
9. Fenomén zodpovednosti dobrovoľníka a sociálneho pracovníka v limitných situáciách
10. Politika zamestnanosti a trh práce - nástroje riešenia dlhodobej
a. nezamestnanosti v EÚ
11. Dopad starnutia populácie na dôchodkový systém - výzvy a riziká
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Reflexie študentov na obsah vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca
v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia
2. Využitie mediácie pri riešení rodinných sporov
3. Význam mediácie pre sociálnu prax
4. Situácia v oblasti komplexnej starostlivosti o rodinu v nepriaznivej životnej
situácii na Slovensku
5.
Vývoj sociálneho školstva na Slovensku
1. Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
2. Záujem absolventov študijného odboru sociálna práca o ďalšie vzdelávanie
3. Reflexie študentov na obsah vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca
v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia
4. Využitie supervízie v sociálnej praxi, problémy s jej uplatnením
5. Vývoj sociálneho školstva na Slovensku, perspektívy v inovácii študijného odboru
6. Komparácia vzdelávania v sociálnej práci vo vybraných krajinách EÚ
7. Situácia v oblasti komplexnej starostlivosti o rodinu v nepriaznivej životnej situácii
na Slovensku
8. Spokojnosť sociálnych pracovníkov s pracovnou pozíciou v prostredí subjektov
štátnej správy
9. Spokojnosť sociálnych pracovníkov s pracovnou pozíciou v prostredí samosprávy
miest a obcí
10. Spokojnosť sociálnych pracovníkov s pracovnou pozíciou v prostredí neštátnych
subjektov
11. Identita sociálnych pracovníkov k svojej profesii
12. Komunikácia a sociálne poradenstvo pre nezamestnaných
13. Komunikácia a sociálne poradenstvo pre nezamestnaných
PhDr. Stanislava Hunadyiová, PhD.
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálna práca v riešení sociálno-patologických javov u detí a mládeže
2. Intervenčné metódy v sociálnej práci
3. Efektivita preventívnych programov so zameraním na sociálno-patologické javy
4. Špecifikácia využívania metód sociálneho pracovníka v detskom domove
5. Úloha sociálneho pracovníka v práci s rodinou s dieťaťom s poruchami správania
6. Sociálna práca s rodinami v rámci Priorít UPSVaR
7. Sociálnoprávna ochrana detí trpiacich syndrómom CAN
8. Supervízia v zariadeniach sociálnych služieb ako predpoklad kvalitnej sociálnej
práce
9. Sociálna práca s rodinami v kríze
10. Príprava na náhradné rodičovstvo
11. Vplyv výchovy v rodine na dieťa s poruchami správania
12. Vplyv výchovy v rodine na dieťa s poruchami správania
13. Transformácia sociálnych služieb v podmienkach Centra sociálnych služieb
Clementia Ličartovce
14. Dopad rozvodu na plnenie funkcii rodiny
15. Špecifiká sociálneho problému seniorov postihnutých Alzheimerovou chorobou
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálna práca v treťom sektore
2. Implementácia Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane do praxe
3. Sociálne problémy súčasnej slovenskej rodiny podmienené jej ekonomickou
nestabilitou
4. Sociálne dôsledky rozvodu na dieťa
5. Supervízia v praxi sociálneho pracovníka
6. Rodina a hodnotový systém dieťaťa a mladého dospelého
7. Medzisektorová spolupráca pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
8. Potreby ďalšieho vzdelávania absolventov sociálnej práce
9. Význam sociálnej práce pri zabezpečovaní kvality života detí vyrastajúcich mimo
vlastnej rodiny
10. Manažérske zručnosti v práci vedúcich zamestnancov sociálnych subjektov
11. Sociálne problémy dieťaťa vyrastajúceho mimo biologickej rodiny
12. Význam starostlivosti o dieťa v náhradnej rodine pri napĺňaní potrieb
13. Náhradná rodina ako súčasť sociálneho systému pre dieťa
14. Sociálne poradenstvo pre rodiny v kríze
15. Kríza súčasnej rodiny a sociálna práca
PhDr. Ernest Kováč
Témy bakalárskych a magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Mediácia – teoretické východiská a uplatnenie v praxi
2. Mediácia a probácia ako jedna z metód sociálnej práce
3. Osobnosť sociálneho pracovníka a jeho prínos do sociálnej práce
4. Osobnosť mediátora a jeho prínos do sociálnej práce
5. Mediácia v sociálnej práci
6. Využitie mediácie v práci s rodinou
7. Peer mediácia
8. História mediácie na Slovensku
9. Probácia a mediácia ako psychologický fenomén
10. Mediácia ako nenásilná forma riešenia konfliktov
11. Konflikt rolí a problémová situácia klienta
12. Typy vzťahov v komunikácii vo vzťahu sociálny pracovník – klient
13. Neverbálna komunikácia a jej využite v sociálnej práci
14. Typy a zdroje konfliktov. Komunikácia v konfliktných situáciách
15. Interpersonálne konflikty a ich mediácia
16. Vplyv sociálnych sieti na interpersonálnu komunikáciu
17. Analýza využívania nových komunikačných nástrojov neziskovej organizácie
18. Život na Facebooku – Facebook v živote. Využitie v sociálnej práci
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva
2. Subjekty a nástroje sociálnej politiky
3. Sociálna práca a sociálna politika
4. Sociálne dejiny v prešovskom regióne
5. Európska sociálna politika a sociálna práca
6. Medzinárodné a európske trendy v sociálnej politike
7. Sociálne partnerstvo a podniková sociálna práca
8. Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie
9. Financovanie sociálnej politiky
10. Projektovanie, plánovanie a programovanie v sociálnej práci
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálna, územná a ekonomická kohézia v prešovskom regióne
2. Participácia a účasť na sociálnej správe
3. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy
4. Činitele, ktoré ovplyvňujú stav a úroveň sociálnej práce
5. Politika zamestnanosti a sociálna práca s jednotlivcom
6. Sociálne zabezpečenie a sociálna práca s jednotlivcom
7. Pojem a podstata sociálnej politiky
8. Základné princípy a hodnoty sociálnej politiky a sociálna práca
9. Medzinárodná sociálna politika
10. Európske sociálne právo a európsky sociálny model
11. Subsidiarita v sociálnej politike
12. Sociálna práca a podniková sociálna politika
13. Štát a zmeny v jeho sociálnych funkciách
14. Sociálna podpora a sociálna práca
15. Sociálna pomoc a sociálna práca
PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálne dôsledky nezamestnanosti
2. Náhradná starostlivosť v kontexte zákona o rodine
3. Rozvod a jeho sociálny dopad na rodinu
4. Súčasné sociálne ohrozenia rodiny
5. Sociálny práca s dysfunkčnými rodinám
6. Úlohy sociálneho pracovníka v prevencii dorogovej závislosti mládeže
7. Dopad dlhodobej nezamestnanosti na sociálne postavenie rodiny
8. Problematika porúch správania u detí a adolescentov a ich riešenie z pohľadu sociálnej
práce
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Striedavá starostlivosť
2. Dobrovoľníctvo ako forma sociálnej práce
3. Syndróm vyhorenia sociálneho pracovníka
4. Paliatívna a hospicová starostlivosť
5. Postavenie profesionálnej rodiny v systéme náhradnej starostlivosti
6. Sociálna práca pri realizácii pestúnskej starostlivosti
7. Mediácia v sociálnej práci
PhDr. Viliam TARJÁNYI, PhD.
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Interakcia medzi manželmi a svokrovcami pri výchove dieťaťa
2. Najčastejšie príčiny rozvodu mladých manželstiev
3. Spätná väzba spolupráce študent a učiteľ vysokej školy
4. Študentská komunita na Slovensku
5. Ekonomická funkcia súčasnej rodiny
6. Vplyv internetovej komunikácie na kreativitu žiakov stredných škôl
7. Vzdelávanie - univerzity tretieho veku
8. Príčiny nezhôd rodičov pri výchove detí
9. Spolupráca škola – rodina – ulica pri formovaní osobnosti mladého človeka
10. Nezamestnanosť a jej dopad na rodinu
11. Krízová situácia v rodine – nevera
12. Postavenie sociálneho pracovníka v súčasnej spoločnosti v oblasti výchovy žiakov
základných škôl
13. Staroba ako súčasť etapy ľudského života
Témy diplomových prác pre študijný program Sociálna práca
1. Internet verzus rodina pri formovaní osobností stredoškoláka
2. Uplatnenie absolventov Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
v Prešove v praxi
3. Vrcholový manažment vysokých škôl
4. Plnenie výchovných funkcií rodiny v súčasnosti
5. Štúdium na Univerzitách tretieho veku
6. Adaptácia seniorov v domove sociálnych služieb
7. Sexuálna výchova na základných školách
8. Kultúra ako súčasť výchovy mladej generácie
9. Požitie alkoholických nápojov a jeho následky
10. Šikanovanie ako negatívny jav v školskom prostredí
11. Etický kódex sociálneho pracovníka ako nevyhnutná súčasť pri práci s prijímateľom
sociálnych služieb
12. Vplyv voľnočasových aktivít na adaptáciu seniora v zariadeniach sociálnych služieb
13. Sociálne služby mesta Prešov zamerané na seniorov
14. Domáce násilie páchané na deťoch a jeho eliminácia
15. Staroba ako súčasť etapy ľudského života
16. Svetová hospodárska kríza a jej dopad na Slovensko
PaedDr. Ing. Peter Orendáč
Témy diplomových prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálne následky násilia na senioroch
2. Sociálne aspekty šikanovania a jeho prevencia v prostredí špeciálnych škôl
3. Sociálne poradenstvo pre rodiny v kríze
4. Sociálna práca v domovoch sociálnych služieb
5. Kariérove poradenstvo – jeho možnosti a rozvoj
6. Dobrovoľníctvo a jeho možnosti v sociálnej práci
7. Sociálne problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva
8. Nezamestnanosť a chudoba na Slovensku ako sociálny a spoločenský problém
9. Sociálne problémy osôb so zdravotným postihnutím
10. Téma po dohode študent – školiteľ
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Etika v sociálnej práci
2. Sociálne problémy vo svetle učenia Katolíckej cirkvi
3. Charitatívna činnosť cirkví na Slovensku
4. Možnosti sociálnej práce v školskom prostredí
5. Sociálne aspekty šikanovania a jeho prevencia v školskom prostredí
6. Násilie v rodine a možnosti sociálneho pracovníka
7. Kvalita života seniorov a jeho indikátory
8. Vývoj sociálnej práce na Slovensku
9. Mediácia ako metóda sociálnej práce
10. Komunikácia v sociálnej práci
11. Sociálne poradenstvo pre rodiny v kríze
12. Sociálna práca v domovoch sociálnych služieb
13. Formy diskriminácie na trhu práce a možnosti jej eliminácie
14. Sociálne problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva
15. Téma po dohode študent – školiteľ
PhDr. Čuriková Alžbeta
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Klasifikácia sociálno-patologických javov v rodine
2. Posudzovanie situácie ohrozenej rodiny v sociálnej práci
3. Špecifiká sociálnej práce s dieťaťom
4. Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnuté deti
5. Zdravotne postihnuté dieťa v rodine
6. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a kvalita ich života
7. Sociálna práca v zdravotníckom zariadení
8. Posudzovanie potrieb ohrozeného dieťaťa
9. Zanedbanosť a zanedbávanie dieťaťa a jeho následky
10. Prevencia sociálno-patologických javov v sociálnej práci
11. Zdravotne postihnuté dieťa a jeho vplyv na funkciu rodiny
12. Drogová problematika mládeže
13. Sociálna práca v zdravotníckych zariadeniach
14. Formy odbornej pomoci dieťaťu a rodine v sociálnej práci
15. Postavenie týraného a zneužívaného dieťaťa v rodine
Témy diplomových prác pre študijný program Sociálna práca
1. Význam rodiny a jej vplyv na zdravý vývin dieťaťa
2. Sociálna starostlivosť o zdravotne postihnuté deti
3. Sociálny pracovník v primárnej prevencii násilia (drogovej závislosti)
4. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a kvalita ich života
5. Sociálne a psychické aspekty spojené so sy CAN
6. Drogová problematika detí a mládeže
7. Adaptácia rodiny na zdravotné postihnutie dieťaťa (člena rodiny)
8. Kvalita života detí v náhradnej rodinnej starostlivosti
9. Sociálno-ekonomické problémy rodiny v súčasnej spoločnosti
10. Aktuálne prejavy maladaptácie u detí
11. Činitele ovplyvňujúce vzťahy v rodine
12. Rodina a manželstvo v dnešnej dobe
13. Šikanovanie ako aktuálny sociálno-patologický jav
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD., m. prof.
Témy bakalárskych a diplomových prác pre študijný program Sociálna práca
1. Transformácia detských domovov na slovensku
2. Supervízia v sociálnej práci, jej ukotvenie v legislatíve a súčasný stav
3. Transformácia verejnej sociálnej správy po roku 2003 a jej prínos pre prax
4. Postavenie univerzitných pastoračných centier v systéme vysokých škôl na slovensku
5. Kompetencie a pôsobnosť sociálneho pracovníka v sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele
6. Striedavá starostlivosť o dieťa
7.Legislatívne a praktické aspekty náhradnej starostlivosti na Slovensku
8.Mediácia - teoretické východiská sociálneho pracovníka
ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore Sociálna
prác
1. Rola sociálneho pracovníka pri práci s klientmi bez domova
2. Vplyv rodiny na formovanie osobnosti dieťaťa
3. Fenomén bezdomovectva a aspektu sociálnej práce
4. Alkoholizmus a jeho vplyv na členov rodiny
5. Možnosti poskytovania sociálneho poradenstva pri náhradnej rodinnej starostlivosti a
pri osvojovaní dieťaťa
2. Delikvencia u stredoškoskej mládeže vo Vranove nad Topľou
1. Drogy, drogová závislosť a jej sociálny dopad na spoločnosť z pohľadu príslušníka
Policajného zboru
2. Realizácia priorít sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, PhD.
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o zamestnanosti
v SR
2. Systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky ako subsystém sociálnej
bezpečnosti občanov Európskej únie
3. Vývoj minimálnej mzdy vo vzťahu k životnej úrovni obyvateľov SR
4. Zadlženosť vybraných krajín EÚ s porovnaním zadlženosti SR a jej dopad na životnú
úroveň obyvateľov SR
5. Globalizácia a jej dopad na vývoj zamestnanosti v SR
6. Hospodárska a ekonomická kríza a jej dopad na životnú úroveň občanov SR
7. Reforma sociálneho zabezpečenia a jej dopad na obyvateľov SR
8. Nezamestnanosť v SR a jej vplyv na životnú úroveň rodín
9. Dôchodková reforma v SR
10. Sociálna politika zamestnávateľov v podnikoch
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Teoretické výklady inflácie a protiinflačná politika štátu
2. Problémy nezamestnanosti a koncepcia plnej zamestnanosti
3. Vznik a vývoj medzinárodnej menovej sústavy. Slovensko a Európska menová únia
4. Nezamestnanosť. Aktívna a pasívna politika štátu
5. Sociálna politika ako súčasť hospodárskej politiky štátu
6. Manažment v sociálnej práci
7. Riadenie ľudských zdrojov v sociálnom podniku
8. Podnikanie v sociálnych službách
9. Vývoj sociálnej politiky vo vybraných krajinách EÚ
10. Personálne zabezpečenie vo verejnej a štátnej správe
Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, MPH, PhD.
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Vývoj minimálnej mzdy a jej dopad na životnú úroveň obyvateľov SR
2. Štýly riadenia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby
3. Formy pomoci občanov v hmotnej núdzi
4. Zdravotné a sociálne poistenie v hospicovej starostlivosti
5. Hmotná núdza a možnosti legislatívneho riešenia v SR
6. Výška životného minima ako nástroj posudzovania hmotnej núdze v SR
7. Hospodárska kríza a jej vplyv na podnikanie v SR
8. Problematika životného štandardu obyvateľov SR v porovnaní s vybranou
ekonomicky vyspelou krajinou v EÚ
9. Vývoj nezamestnanosti v SR so zameraním na zamestnávanie absolventov
10. Nezamestnanosť a jej vplyv na vývoj dieťaťa a rodiny
11. Dlhodobá nezamestnanosť a jej vplyv na klienta a rodinu
12. Sociálno-ekonomické problémy rodiny s dieťaťom s Downovým syndrómom
13. Štátna sociálna podpora ako pomoc rodinám v systéme sociálneho zabezpečenia v
Slovenskej republike
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Sociálny manažment ako riadiaci systém
2. Sociálna politika zamestnávateľa vo vzťahu k starostlivosti o zamestnancov
3. Administratívny a personálny manažment riadenia ĽZ a manažérske zručnosti
4. Sociálny pracovník a jeho postavenie v domovoch sociálnych služieb
5. Podnikanie v sociálnych službách v SR s porovnaním vybranej krajiny EÚ
6. Sociálna pomoc a sociálna ochrana v systéme sociálneho zabezpečenia
7. Personálna stratégia vo verejnej a štátnej správe
8. Monetárna politika štátu v bankovom systéme SR
9. Formy podnikania a jeho administratívne zaťaženia podľa právnych foriem podnikov
10. Strategický manažment v sociálnych službách
Ing. Lucia Andrejiová
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Priebeh hospodárskej krízy a jej sociálne dopady na obyvateľov Slovenska
2. Sociálne dopady zavedenia spoločnej meny – Euro na slovenskú spoločnosť
3. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku a vo svete v období hospodárskej recesie 21.
storočia
4. Analýza príčin, priebehu a sociálnych dôsledkov globálnej krízy 21. storočia
5. Chudoba ako sociálny jav v štátoch Eurozóny
6. Chudoba a rýchly populačný rast
7. Vplyv globalizácie na trh pracovnej sily
8. Sociálne statusy žien v krajinách tretieho sveta
9. Negatívne dopady užívania sociálnych sieti na spoločnosť
10. Dopady pôsobenia médií a reklamy na vlastnú sebaúctu a identitu u adolescentov
PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD.
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Problémy agresívneho správania a šikanovania v sociálnej práci
2. Stresové činitele v práci sociálneho pracovníka a spôsoby zvladania stresu
3. Syndróm vyhorenia v pomahajúcich profesiách
4. Efektívna komunikácia – prejav zrelej osobnosti sociálneho pracovníka
5. Neverbálna komunikácia a jej využitie v sociálnej práci
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Mobbing a kvalita sociálnych vzťahov na pracovisku
2. Faktory pracovnej motivácie sociálnych pracovníkov
3. Charakteristika vlastnosti osobnosti sociálneho pracovníka
4. Pracovná spokojnosť a kvalita života sociálneho pracovníka
5. Rozvoj kľúčových kompetencii u pracovníkov pomáhajúcich profesií
6. Mobbing a kvalita sociálnych vzťahov na pracovisku
7. Sociálny pracovník očami klienta
8. Problematika adaptačného procesu rómskej minority - dopad na spoločnosť
9. Preventívna stratégia sociálnych deviácií u adolescentov
10. Postoje verejnosti k ľuďom s duševným postihnutím
ThDr. Peter Vansač, PhD.
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Etická a profesionálna odbornosť sociálneho pracovníka
2. Zodpovednosť sociálneho pracovníka podľa Etického kódexu
3. Uplatňovanie etických hodnôt a etických princípov v sociálnej práci
4. Profesijná etika a jej miesto v práci sociálneho pracovníka
5. Etický postoj sociálneho pracovníka k eutanázii
6. Dobrovoľník a jeho profesionálna príprava pre sociálnu prácu
7. Špecifiká dobrovoľníctva pre hospicovú a paliatívnu starostlivosť
8. Učenie o práci v dokumentoch sociálnej náuky Cirkvi
9. Sociálna náuka Cirkvi o solidarite
10. Uplatňovanie princípov sociálnej náuky Cirkvi v sociálnej práci
11. Charita ako poslanie Cirkvi
12. Aplikácia metód sociálnej práce v Gréckokatolíckej charite v Prešove
13. Základy sociálneho poradenstva pre rodiny
14. Rodina, spoločenstvo lásky a solidarity
15. Vonkajšie a vnútorne problémy rodiny pri výchove detí v dnešnej dobe
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Dobrovoľnícka činnosť v sociálnych službách
2. Riešenie etických problémov a dilem sociálneho pracovníka v profesijnej praxi
3. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka v profesijnej praxi
4. Uplatňovanie metód sociálnej práce v Gréckokatolíckej charite v Prešove
5. Charitatívna činnosť Cirkvi ako súčasť sociálnej práce
6. Riešenie sporov v manželstve a rodine z pohľadu sociálnej práce
7. Vybrané sociálne udalosti ovplyvňujúce výchovu dieťaťa v rodine
8. Riešenie rizikového správania detí a mládeže z pohľadu sociálnej práce
9. Využitie sociálnej terapie v domovoch sociálnych služieb
10. Uľahčovanie komunikácie so seniormi pomocou znakov a symbolov
11. Súčasné sociálne ohrozenia rodiny
12. Výchovné pôsobenie rodiny a školy na správanie sa detí a mládeže
13. Rozvod a jeho sociálny dopad na rodinu
14. Kompetencie sociálneho pracovníka pri eliminovaní delikvencie mládeže
15. Terénna sociálna práca v rómskych komunitách v obciach Abranovce a Žehňa
16. Výchova detí a mládeže v kompetencii rodiny, školy a sociálnej práce
17. Problémy rodiny v XXI. Storočí
18. Kvalita života starších ľudí vo vybraných zariadeniach pre seniorov
19. Striedavá starostlivosť o dieťa
doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Témy bakalárskych a magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. História sociálnej práce a jej vplyv na súčasnosť
2. Dejiny sociálnej práce v Československu a ich dopad na súčasnosť
3. Dejiny sociálnej práce v Bratislave
4. Sociálna práca a jej dejiny ako produkt činnosti človeka
5. Vplyv súčasnej spoločnosti na chudobu
6. Možnosti riešenia chudoby v súčasnom svete
7. 6.Sociálna situácia a chudoba Rómov
8. Sociálny klient bez domova, jeho sociálne a zdravotné potreby
9. Mobbing na pracovisku - úloha sociálneho pracovníka v podniku
10. Mediácia a probácia ako jedna z metód sociálnej práce
11. Celoživotné vzdelávanie ako jedna z podporujúcich foriem socializácie
12. Profesionalizácia sociálnej práce - vzdelávanie sociálnych pracovníkov
13. Dejiny sociálnej práce v prvých storočiach po Kristovi (1. – 5 stor.)
14. Dejiny SP v stredoveku (6. – 13. stor.)
15. Dejiny SP v novoveku (14. – 16. stor.)
16. Dejiny SP v období absolutizmu a osvietenectva (17. – 18. stor.)
17. Dejiny SP v období industrializácie (18. – 19. stor.)
18. Dejiny SP v postindustriálnej dobe (20. stor. – doteraz)
19. Kvalita života seniorov - sociálne služby
PaedDr. Slávka Džačovská
Témy bakalárskych prác pre študijný program Sociálna práca
1. Priame formy pomoci osobám so špeciálnymi potrebami
2. Sociálny pracovník v krízovej intervencii
3. Role sociálneho pracovníka v praxi
4. Špecifiká práce sociálneho pracovníka s marginalizovanými skupinami
5. Faktory ovplyvňujúce vzťah sociálneho pracovníka a klienta
6. Aspekty sociálnej práce v teréne ako podpora starostlivosti
7. zdravotne postihnutých detí a mládeže
8. Sociálne špecifiká v starostlivosti o seniorov
9. Typológia klientov v sociálnej práci
10. Formy pomoci a podpory občanom vyššieho veku v SR
11. Spolupráca sociálneho pracovníka so školou ako podpora starostlivosti
12. zdravotne postihnutých detí a mládeže
Témy magisterských prác pre študijný program Sociálna práca
1. Stratégia práce sociálneho pracovníka pri interakcii s dospievajúcim s problémovým
správaním
2. Efektívnosť metód sociálnej práce pri riešení sociálno-patologických javov v rodine
so školopovinnými deťmi
3. Špecifiká komunikácie a rozvoj komunikačných zručností sociálneho pracovníka
4. Sociálne vzťahy ako základ sociálnej siete
5. Štandardy kvality vo vzťahu sociálneho pracovníka a klienta
6. Aspekty činnosti sociálneho pracovníka v teréne ako podpora
starostlivosti zdravotne postihnutých detí a mládeže
7. Prevencia a eliminácia rizík drogovej závislosti dospievajúcich
8. a mládeže v sociálnej práci
9. Formy sociálnej práce pri intervencii s deťmi s poruchami správania
10. Sociálny pracovník ako podpora rodinnej starostlivosti zdravotne
11. postihnutých občanov
12. Komunikačné zručnosti sociálneho pracovníka
13. Sociálny pracovník a jeho miesto v sociálnej práci pri starostlivosti o seniorov
PhDr. Štefánia Derevjaníková, PhD.
([email protected])
Témy bakalárskych prác 2013
1. Terénna sociálna práca ako forma sociálnej práce
2. Špecifiká sociálnej práce s marginalizovanou rómskou komunitou
3. Úloha sociálneho kurátora pri práci s delikventnou mládežou
4. Mediácia ako alternatívna forma riešenia konfliktov v rodine
5. Postavenie kolízneho opatrovníka pri práci s rodinou v rozvode
6. Sociálna práca s dysfunkčnými rodinami
7. Úloha sociálneho pracovníka pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
8. Proces transformácie ústavnej starostlivosti
9. Úloha samosprávy pri poskytovaní sociálnych služieb
10. Vlastná téma po dohode so školiteľom
Témy magisterských prác 2013
1. Vývoj transformácie detských domovov v SR
2. Vplyv striedavej starostlivosti na celkový vývin dieťaťa
3. Komparácia náhradnej starostlivosti v SR a ČR
4. Význam sociálnej prevencie pri práci s vybranou sociálnou skupinou
5. Sociálna práca s marginalizovanou rómskou komunitou
6. Využitie rodinných skupinových konferencií pri práci s rodinami
7. Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti
8. Terénna sociálna práca vs. Komunitná sociálna práca
9. Úloha sociálneho pracovníka pri práci s disfunkčnou rodinou
10. Vlastná téma (po dohode so školiteľom)
14. Kvalita života prijímateľov v zariadeniach pre seniorov
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom programe Sociálna práca
1. Predstavy adolescentov o rodine
2. Predstavy adolescentov o vlastnom živote
3. Predstavy adolescentov o práci
4. Práca z pohľadu sociálneho učenia Cirkvi
5. Filozoficko-antropologické východiská sociálnej práce
6. Idea tolerancie a sociálna práca
7. Otázka spravodlivosti vo filozofii Johna Rawlsa
8. Lásky a sociálna spravodlivosť v kontexte encykliky Benedikta XVI. Deus caritasest
9. Sociálne aspekty encyklík Benedikta XVI.
10. Sociálne vylúčenie v kontexte sociálnej náuky Cirkvi
11. Katolícka charita na Slovensku
12. Sociálne aktivity reholí pôsobiacich na Slovensku
13. Sociálny štát a jeho súčasné premeny a ich dopady na profiláciu sociálnej práce
14. Vzťah religiozity
15. Sociálna náuka Cirkvi a etika podnikania
16. Pohľad sociálnejnáuky Cirkvina starostlivosť o narkomanov
17. Téma po dohode so školiteľom
18. Sociálne zabezpečenie seniorov
19. Vzťah religiozity a sociálnej práce v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach
20. Závislosť ako faktor možného rozpadu rodiny a zástoj sociálneho pracovníka v jej zá-
chrane
21. Katolícka charita v Košiciach
22. Drogová závislosť súčasnej spoločnosti z pohľadu sociálneho pracovníka
23. Sociálne následky násilia na senioroch v súčasnej spoločnosti
24. Sociálna starostlivosť o nezamestnaných
Mgr. Tatiana Billá, PhD., [email protected] , 0905 832 099
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore Sociálna
práca
1. Alkoholizmus a jeho dopad na detí a rodinu
2. Alkoholizmus v rodine a jeho dôsledky
3. Dopad rodinného prostredia na spoločenský život dieťaťa
4. Drogová problematika dnešnej spoločnosti s etického hľadiska
5. Drogová závislosť vážny spoločenský problém
6. Drogy a mládež s pohľadu soc. pracovníka
7. Drogy a úloha sociálnej práce
8. Kvalita života detí v náhradnej starostlivosti
9. Kvalita života detí v náhradnej starostlivosti
10. Kvalita života seniorov v zariadení soc. služieb
11. Problematika starnutia a kvalita seniorov
12. Rodina a jej vplyv na výchovu dieťaťa z pohľadu sociálnej práce
13. Rodina a jej význam pre detí
14. Rodina a jej význam pre detí
15. Rodina ako fenomén modernej spoločnosti
16. Rodina v inštituciálnej výchove a vzájomná spolupráca školy a rodiny
17. Rozvod a jeho vplyv na starostlivosť o dieťa
18. Spoločenský význam rodiny
19. Súčasné sociálne ohrozenia rodiny
20. Vplyv rodiny a školy na hodnotový systém dieťaťa predškolského veku
21. Rodina v kontexte sociálnej práce
22. Konzumácia legálnych drog u žiakov II. stupňa základnej školy
23. Staroba ako sociálny problém
24. Sociálny pracovník ako člen multidisciplinárneho tímu v hospici
PhDr. Mária Bayerová, [email protected]
TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC
1. Sociálne služby pre seniorov (vo vybranom regióne).
2. Univerzity a akadémie tretieho veku – súčasť celoživotného vzdelávania.
3. Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov – príčiny, dôsledky a riešenia.
4. Senior s Alzheimerovou chorobou.
5. Voľný čas u seniorov (analýza voľnočasových aktivít seniorov).
6. Príčiny a dôsledky komunikačných bariér v rodine.
7. Nezamestnanosť absolventov vysokoškolského štúdia sociálnej práce.
8. Vzdelávanie v sociálnej práci na Slovensku.
9. Sociálna opora u sociálnych pracovníkov.
10. Sociálna práca s mládežou.
11. Postoje absolventov sociálnej práce pôsobiacich v sociálnych službách ku kvalite pregraduálnej prípravy v sociálnej práci.
12. Kompetencie sociálnych pracovníkov z hľadiska ich profesionálnych rolí.
13. Význam dejín sociálnej práce v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov.
14. Teoretická a praktická príprava – dve neoddeliteľné súčasti pregraduálnej prípravy
sociálnych pracovníkov.
15. Zosúlaďovanie kariéry a rodinného (resp. osobného) života u žien pracujúcich
v sociálnych službách.
16. Metódy a techniky sociálnej práce pri predchádzaní adaptačnému zlyhaniu
v zariadeniach pre seniorov.
17. Motivácia stredoškolských študentov k štúdiu sociálnej práce.
18. Komparácia sociálnej opory u denných a externých študentov sociálnej práce.
19. Dopady rozvodu na prežívanie a správanie sa adolescentov.
20. Obsahová analýza a komparácia študijných programov štátnych i súkromných poskytovateľov vzdelávania v sociálnej práci – východisko pre inovácie obsahu vzdelávania
v sociálnej práci.
Mgr. Terézia Bilasová,
E-mail: [email protected]
Témy záverečných bakalárskych prác :
1. Záškoláctvo ako sociálny problém a možnosti jeho riešenia prostredníctvom sociálnej
práce s rodinou dieťaťa
2. Sociálne služby zamerané na pomoc a podporu rodín s deťmi v pôsobnosti obce
3. Komparácia terénnej sociálnej práce a komunitnej práce v praxi
Mgr. Maroš Černý, [email protected], 0904 738 438
Témy bakalárskych prác
1. Inštitucionalizovaná starostlivosť o seniorov
2. Závislosti u seniorov
3. Proces adaptácie seniorov v zariadeniach sociálnych služieb
4. Inštitucionálny model umierania
5. Hospicová a paliatívna starostlivosť na Slovensku
6. Spiritualita v kontexte starnutia a zomierania
7. Riziká a úskalia starostlivosti o seniorov v domácom prostredí
8. Chudoba v živote seniorov
9. Formy sociálnej starostlivosti zo strany samospráv
10. Dobrovoľníci pri práci so seniormi
PhDr. Karolína Hlavinková, [email protected],
0905274178
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore Sociálna
práca
1. Profesijný profil sociálneho pracovníka a jeho súčasné uplatnenie
2. Analýza modelov vzdelávania v sociálnej práci v SR
3. Uplatnenie absolventov sociálnej práce v praxi
4. Motívy a voľby sociálnej práce ako odboru štúdia na vysokej škole
5. Úloha rodiny pri formovaní osobnosti dieťaťa
6. Vplyv rodiny pri rozvíjaní hodnotového systému dieťaťa
7. Význam rodiny pre spoločnosť
8. Manželstvo a rodina ako celok
9. Rodina a jej význam pre dieťa
10. Alkoholizmus a jeho dopad na osobnosť človeka
11. Alkohol a alkoholizmus v spoločnosti
12. Genéza a história sociálnej politiky, významné osobnosti (O. Bismarck, W. H. Beve-
ridge, K. G. Myrdal)
13. Vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce
14. Profesia sociálneho pracovníka
PhDr. Anna Homzová, e- mail: [email protected],
tel. číslo: 0917 806 547
Témy bakalárskych prác v študijnom odbore Sociálna práca
1. Tímová práca ako základný predpoklad pre skvalitňovanie sociálnych služieb
2. Zvyšovanie sebavedomia handicapovaných občanov v spoločnosti
3. Koordinácia a prepojenie zamestnancov DSS s postihnutým občanom a ich význam
4. Rodina ako dôležitý aspekt pri starostlivosti o občana umiestneného v sociálnom za-
riadení
5. Bezbariérovosť a dostupnosť ako rámec pre poznanie reálneho života občana so zdra-
votným postihnutím
6. Pozícia sociálneho pracovníka, jeho úlohy a ich realizácia
7. Odborní pracovníci a ich pripravenosť pre postihnutú prácu s občanom
8. Špecifika výberu vhodných metód a postupov pracovníkov v sociálnych službách
9. Koedukované zariadenia ako prínos pre zdravé prostredie v spoločnej komunite han-
dicapovaných občanov
PhDr. Klaudia Kontrová, [email protected]
Témy bakalárskych prác v študijnom odbore Sociálna práca
1. Etika profesie sociálneho pracovníka v štátnej správe.
2. Zdravotné postihnutie v kontexte sociálnej práce.
3. Metódy sociálnej práce s jedincami so zdravotným postihnutím.
4. Osobná asistencia ako forma sociálnej nezávislosti jedincov so zdravotným postihnu-
tím.
5. Význam terénnej sociálnej práce pre jedincov so zdravotným postihnutím.
6. Porovnanie súčasnej sociálnej starostlivosti o jedincov so zdravotným postihnutím na
Slovensku a v Čechách.
7. Špecifiká života rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom.
8. Uplatnenie jedincov so zdravotným postihnutím na trhu práce.
9. Problémy sociálnej integrácie jedincov so zdravotným postihnutím do spoločnosti.
10. Efektívnosť poskytovania jednorazových peňažných príspevkov na kompenzáciu so-
ciálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
PhDr. Jaroslava Vertaľová [email protected]
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore Sociálna
práca
1. Prevencia sociálno – patologických javov v rómskych rodinách
2. Nedostatočné vzdelanie Rómov, ako jeden z faktorov nezamestnanosti a chudoby
rómskych rodín
3. Rómska minorita – rodina, vzdelávanie, zamestnanosť
4. Terénny sociálny pracovník v marginalizovanej skupine
5. Špecifiká rómskeho života a vzťah ku tradíciám v rómskej komunite
6. Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
7. Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
8. Komparácia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
9. Aktuálne formy sociálnej starostlivosti pre ľudí s intelektovou dizabilitou
10. Patologická rodina a jej vplyv na vývin dieťaťa
11. Sociálna práca s rómskou minoritou
12. Integrácia rómskej marginalizovanej skupiny do spoločnosti
13. Rómska minorita – rodina, vzdelávanie, zamestnanosť
14. Terénna sociálna práca s marginalizovanými skupinami
15. Špecifiká rómskeho života a vzťah ku tradíciám v rómskej komunite
16. Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
17. Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
18. Autizmus a sociálna práca
19. Aktuálne formy sociálnej starostlivosti pre ľudí s intelektovou dizabilitou
20. Život v rodine s dieťaťom s poruchami správania
PhDr. Ján Šrenkel
[email protected]
Témy bakalárskych prác v študijnom odbore Sociálna práca
1. Kvalita života detí umiestnených v detskom domove
2. Postoje zamestnancov k štandardom kvality v zariadeniach sociálnych služieb pre
osoby s mentálnym postihnutím
3. Uplatňovanie štandardov kvality sociálnych služieb a ich vplyv na kvalitu života obyvateľov domovov sociálnych služieb
4. Význam štandardov kvality v rozvoji sociálnych služieb
5. Zariadenie podporovaného bývania a kvalita života jeho obyvateľov
6. Postoj zamestnancov domovov sociálnych služieb k sexualite ľudí s mentálnym postihnutím
7. Spolužitie v páre v zariadeniach sociálnych služieb
8. Ergoterapia a pracovná rehabilitácia v domovoch sociálnych služieb
9. Chránená dielňa – možnosť pracovného uplatnenia osôb s mentálnym postihnutím
10. Supervízia v praxi sociálneho pracovníka
11. Kvalita života seniorov v domove pre seniorov
12. Etický kódex v zariadeniach sociálnych služieb - východiská a jeho implementácia
13. Zariadenie podporovaného bývanie ako forma sociálnej služby
14. Sociálna rehabilitácia, jej ciele a podoby
15. Canisterapia ako súčasť sociálnych služieb
16. Individuálne plánovanie sociálnej služby
17. Terapeutické aktivity v zariadení sociálnych služieb
18. Ergoterapia v podmienkach domovov sociálnych služieb s celoročným pobytom
19. Neverbálna komunikácia a jej využitie v sociálnej práci
20. Kvalita života detí umiestnených v krízovom stredisku
Mgr. Darina Zavacká: [email protected]
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore Sociálna
prác
1. Typológia osobnosti a jej aplikácie vo vzťahu klient a sociálny pracovník.
2. Syndróm CAN a jeho riešenie.
3. Kvalita života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb.
4. Sociálne služby ako forma sociálnej pomoci.
5. Legislatívna úprava sociálnych služieb v SR.
6. Etický kódex sociálneho pracovníka. Východiská a jeho implementácia.
7. Vplyv rodinného prostredia na zdravý vývoj dieťaťa.
8. Senior, jeho postavenie v spoločnosti.
9. Droga, nepriateľ a lákadlo pre dnešnú mládež.
10. Deti umiestnené v detských domovoch.
11. Chudoba na Slovensku.
12. Vzťah rodina a dieťa. Práva dieťaťa.
13. Zdroje solidarity a sociálna práca
Ing. Silvester Žák: [email protected]
Témy bakalárskych a diplomových prác v študijnom odbore Sociálna
prác
1stupeň – bakalárske štúdium
1. Vplyv cenovej hladiny základných životných potrieb na sociálne postavenie sloven-
ských domácností.
2. Sociálne programy v prostredí slovenských podnikateľských subjektov a zdroje ich fi-
nancovania.
3. Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike v rokoch 2008 až 2013 a jej vplyv na
negatívny vývoj v slovenských sociálnych skupinách.
4. Vývoj chudoby podľa štruktúry príjmov občanov Slovenskej republiky v rokoch 2008
až 2013.
5. Stav financovania životných potrieb z dávok nemocenského poistenia.
stupeň – magisterské štúdium
1. Daňový model Slovenskej republiky a jeho vzťah k financovaniu štátnych sociálnych
programov.
2. Vývoj hrubého domáceho produktu v Slovenskej republike v rokoch 2004 až 2013
a jeho vplyv na redukciu chudoby.
3. Postavenie odmeny za prácu v štruktúre sociálneho modelu Slovenskej republiky.
4. Zmeny štruktúry štátnych sociálnych dávok v rokoch 2004 až 2013, zdroje ich finan-
covania a tendencie vývoja.
5. Význam určovania hranice chudoby a jej vzťah k sociálnej politike štátu.
Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (e-mail:
[email protected])
Témy diplomových prác
1. Miera využívania supervízie u pracovníkov sociálno-právnej ochrany detí
2. Sociálno-právna ochrana detí a posudzovanie miery ohrozenosti dieťaťa
3. Medzery v systéme sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku
4. Stav a perspektívy prevencie sexuálneho zneužívania detí
5. Postoje laickej verejnosti k sexuálnemu zneužívaniu detí
6. Postoje odbornej verejnosti k sexuálnemu zneužívaniu detí
7. Postoje verejnosti k páchateľom trestných činov (a ich dopad na postpenitenciálnu
sociálnu prácu)
8. Práva detí v povedomí a postojoch verejnosti
9. Traumatizácia sociálneho pracovníka prostredníctvom traumy klienta (fenomén
zástupnej traumatizácie)
10. Rola sociálneho pracovníka pri výsluchoch maloletých obetí trestných činov
Témy bakalárskych prác:
1. Obete trestných činov ako klienti sociálnej práce
2. Páchatelia trestných činov ako klienti sociálnej práce
3. Význam a metódy sociálnej práce vo väzenstve
4. Význam a metódy postpenitenciálnej sociálnej práce
5. Práva dieťaťa v dokumentoch EÚ
6. Práva a psychosociálne potreby maloletých obetí trestných činov
7. Kolízny opatrovník, jeho kompetencie a metódy práce
8. Sociálna kuratela ako oblasť sociálnej práce
9. Problematika blízkosti a odstupu v pomáhajúcom vzťahu
10. Význam a metódy sanácie rodiny
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
1. Plnenie výchovných funkcii rodiny v súčastnosti
doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
1. Problematika závislostí zo sociálneho a ekonomického hľadiska
2. Informačné a komunikačné technológie zo sociálneho hľadiska
3. Dostupnosť sociálnych služieb na Slovensku
doc. PhDr. František Hanobik, PhD., mim. prof.
1. Riešenie problémov spojených s chudobou marginalizovaných Rómov
2. Integrácia rómskych žiakov do školských kolektívov z málo podnetného
sociálneho prostredia
3. Riešenie problémov spojených s chudobou marginalizovaných Rómov
doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
1. Prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov
2. Úloha sociálneho pracovníka pri adaptačnom procese seniora v zariadení sociálnych
služieb
3. Organizácie poskytujúce pomoc ženám a ich deťom zažívajúcim domáce násile v
Prešovskom samosprávnom kraji
doc. PhDr. Ľubica Gáborová, PhD.
1. Sociálny kontext neúplnej rodiny a jej vplyv na osobnosť dieťaťa
2. Sociálna práca v domovoch sociálnych služieb
3. Šikanovanie v súčasnej spoločnosti
Mgr. Dita Leczová, PhD.
1. Postoje verejnosti k ľuďom s duševným postihnutím
2. Význam sociálnej opory u ľudí s duševným ochorením
PhDr. Alena Hučíková
1. Analýza patologických javov detí a mládeže s mentálnym postihnutím
PhDr. Alena Karasová
1. Sociálny dopad na občana dôchodkového veku
2. Špecifiká rómskej komunity žijúcej na vidieku
3. Postoj spoločnosti k náhradnej rodinnej starostlivosti
4. Prevencia a eliminácia rizík látkových a nelátkových závislostí v období adolescencie
5. Adaptácia seniorov v DSS
6. Závislosť a jej sociálny dopad na rodinu
PhDr. Alena Kollárová, PhD.
1. Potreba sociálneho pracovníka v prostredí špeciálnych škôl
PhDr. Dušan Demčák
1. Možnosti sociálnej intervencie v rodine so zdravotne postihnutím dieťaťom
PhDr. Eva Halušková, PhD.
1. Problematika nezamestnanosti mládeže na Slovensku
2. Sociálnoprávna ochrana detí v krízovom stredisku
3. Migrácia a azylová problematika na Slovensku
PhDr. Ján Holonič, PhD.
1. Alkoholizmus u žien a jeho vplyv na vývoj a socializáciu dieťaťa
2. Dopad rozvodu na dieťa v mladšom veku
RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
1. Alkoholizmus - problém dnešnej dospievajúcej mládeže
ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
1. Význam sociálnej práce pre kvalitu života seniorov
2. Rodina a manželstvo v súčasnosti
3. Alkoholizmus, ako problém dospievajúcej mládeže
4. Starobný dôchodok ako jedna z foriem sociálneho zabezpečenia seniorov
5. Plnenie výchovných funkcií rodiny v súčastnosti
6. Vplyv rodinného prostredia na výchovu dieťaťa
7. Adaptácia seniorov v inštitiucionálnom zariadení
8. Sociálne služby ako jedna z foriem pomoci klientom vo vyššom veku
9. Kríza súčasnej rodiny a sociálna práca
Mgr. Jarmila Žolnová, PhD.
1. Reziliencia detí voči násiliu v rodine
Download

doc. Mgr. Ján Hučík, PhD. - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej