synlab slovakia s. r. o.
laboratórna diagnostika
Eötvösa 37
945 01 Komárno
tel: +421 35 37 00 600
e-mail: [email protected]
ŽIADANKA NA RUTINNÉ LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Strana 1/2
Materiál:
Označujte čiernou alebo modrou farbou !
Správne:
Pacient
Rodné číslo:
Priezvisko:
Meno:
Diagnóza:
Poisťovňa:
Samoplatca:
Europoistenci: K žiadanke priložiť kópiu preukazu poistenca
EÚ poistenec:
Štát:
Muž:
Žena:
ID pacienta:
Štúdia
Štúdia:
Odber
Dátum
odberu:
2 0
Čas:
Lekár
Tel., klapka:
Oddelenie:
Pečiatka,
podpis
lekára:
Informácia
61133
V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
synlab slovakia
AVILAB
Laboratóriá Aliatros
Malá Praha
www.synlab.sk
© synlab slovakia s.r.o. 2014
Metabolity
Glukóza
Urea
Kreatinín
Kyselina močová
Celkové bielkoviny
Albumín
Bilirubín celkový
Bilirubín priamy
ELFO bielkovín
Glykovaný Hb
Enzýmy
ALT
AST
GMT
ALP
ALP izoenzýmy
Amyláza
Lipáza
Cholínesteráza
LDH
CK
CK MB
Elektrolyty a minerály
Na
K
Cl
Ca
P
Mg
Cu
Fe
CVK
Rezorpčná krivka Fe
Osmolalita
Lítium
Špecifické bielkoviny
CRP
hs CRP
Prokalcitonín (PCT)
Interleukin-6
Troponín T hs
Myoglobín
Haptoglobín
Ferritín
Transferín
Transf. receptor
Prealbumín
Ceruloplazmín
Alfa-1-antitrypsín
Alfa-2-makroglob.
Orosomukoid
b-2-mikroglobulín
Základná imunológia
IgG
IgA
IgM
IgE – celkové
CIK
C3
C4
Imunofixácia
Lipidový súbor
Cholesterol
HDL
LDL
VLDL
TAG
ELFO lipoproteínov
Apo A1
Apo B
Reumatologický súbor
ASLO
RF
Nesprávne:
Krv
Hormóny
hCG
fT3
fT4
TSH
a-TPO
a-Tg
a-TSH (TRAK)
Tyreoglobulín
LH
FSH
Progesterón
Prolaktín
Estradiol
Testosterón
Voľný testosterón
DHEA-S
SHBG
Kortizol
17-OH Progesterón
Renín
Aldosterón
C-Peptid
Inzulín
Rastový hormón
IGF-1
Intaktný PTH
ACTH (EDTA v ľade)
Markery
PSA
Free PSA
AFP
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
CEA
CYFRA 21-1
NSE
Hematológia (EDTA)
Krvný obraz + dif. Le
Retikulocyty
Dif. Le mikr. – lekár
Krvný náter - farbenie
Koagulácia (citrát)
Liečba
Warfarin
Heparin
LMWH
Antiagregačná liečba
Iné
Vitamíny
Vitamín B12
Vitamín B12 aktiv.
Kys. listová (foláty)
Vitamín D total
Parametre
PT, INR (Quick)
APTT, Ratio
Fibrinogén
D-diméry
FDP
Antitrombín
Trombínový čas
Proteín C
Proteín S
Pro C Global
Lupus antikoagul.
Faktor II
Faktor V
Faktor VII
Faktor VIII
Faktor IX
Faktor X
Faktor XI
Faktor XII
anti Xa aktivita
Iné
Kompletné hemokoagulačné vyšetrenie
Kompletné hemokoagulačné vyšetrenie
Poznámky, liečba:
Upozornenie:
Vyšetrenia označené čiernym písmom vykonáva laboratórium Komárno.
Vyšetrenia označené šedým písmom vykonáva laboratórium Bratislava.
KN61 / V3 / 20140305
ŽIADANKA NA RUTINNÉ LABORATÓRNE VYŠETRENIA
Strana 2/2
Označujte čiernou alebo modrou farbou !
Správne:
Jednorazový moč
Zbieraný moč (v ml)
Zber
(6 hod.)
Hustota
Zber
(12 hod.)
Hustota
Zber
(24 hod.)
Hustota
Výška
(cm)
Hmotnosť
(kg)
Hepatitídy
Hepatitis A – anti HAV IgM
Hepatitis A – anti HAV Total
Hepatitis B – HBsAg
Hepatitis B – anti HBs
Hepatitis B – anti HBc
Hepatitis B – anti HBc IgM
Hepatitis B – HBeAg
Hepatitis B – anti HBe
Hepatitis C – anti HCV
Močový sediment
Addisov sediment
Hamburgerov sediment Herpetické vírusy
Herpes simplex vírus 1 + 2 IgM, IgG
Moč chemicky
Varicella zoster vírus IgM, IgG
Cytomegalovírus IgM, IgG
Funkčné vyšetrenia
Epstein-Barrovej vírus, EBNA, VCA IgM, VCA IgG
IM test – heterofilné pr. pri inf. mononukleóze
Klírens kreatinínu
FE (%) Na
Gastrointestinálny trakt
FE (%) K
Helicobacter pylori IgG, IgA
FE (%) Cl
Protilátky proti Yersinia enterocolitica
FE (%) Ca
WIDAL – pr. proti S. typhi a paratyphi B
FE (%) P
FE (%) Mg
FE (%) Kys. močová
Dôkaz protilátok
HIV 1+2, Ag p24
FE (%) Amyláza
RRR – Rýchla reagínová reakcia
FE (%) Urea
TPPA – Treponema pallidum
Chlamydia pneumoniae IgM, IgA, IgG
Mycoplasma pneumoniae IgM, IgA, IgG
Hormóny v moči
Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG
hCG
Toxoplasma gondii IgM, IgG
Aldosterón
Rubeola IgM, IgG
Kortizol
Borrelia burgdorferi ELISA
Borrelia garinii Western Blot
Vírus kliešťovej encefalitídy IgG, IgM
Na
K
Cl
Ca
P
Mg
Glukóza
Urea
Kreatinín
Kyselina močová
Albumín
Amyláza
Osmolalita
Proteinúria (KVP)
Mikroalbuminúria
IgG
IgA
IgM
Transferín
Imunofixácia
PAGE
Bence-Jones. bielk.
b-2-mikroglobulín
Nesprávne:
Sérologické vyšetrenia
Moč
Bunková imunita (EDTA)
Imunofenotypizácia
Základný panel
CD3, CD4, CD8, CD19
CD16, 56, CD3/HLADR
IRI, CD14/HLADR
Transplantačný panel
CD3, CD4, CD8, CD19
CD16, 56, CD3/HLADR
IRI, CD14/HLADR
CD38, CD25
HIV panel
CD4, CD8
IRI, CD3/HLADR
Imunologické vyšetrenia
Humorálna imunita (sérum)
Komplement
Autoprotilátky
AH50
AntiDNP
CH50
AntiCCP
Kryoglobulíny
(špeciálny odber)
Neurológia
Antigangliozidové
protilátky IgM, IgG
GM1, GD1b, GQ1b
GIT
Gliadín IgA, IgG
tTransglutamináza IgA,IgG
Mlieko kravské IgA,IgG
Sója IgA, IgG
Antineurónové
protilátky IgG
Hu, Ri, Yo, CV2,
Ma1, Ma2, amfifyzín
Funkčné testy
(odber do heparínu)
Fagocytárna aktivita
Fagocytárny index
61134
Stolica
Okultné krvácanie
Stolica na zvyšky
Antigén H. pylori
Ouchterlony
Trypsín
Kalprotektín
© synlab slovakia s.r.o. 2014
DNA diagnostika
hr HPV – Vysokorizikové papilloma vírusy
Upozornenie:
Vyšetrenia označené čiernym písmom vykonáva laboratórium Komárno.
Vyšetrenia označené šedým písmom vykonáva laboratórium Bratislava.
KN61 / V3 / 20140305
Download

Žiadanka na rutinné laboratórne vyšetrenia