Základná škola s materskou školou Čataj
Výchovný program
ŠKD
„Hrou za poznaním“
1
Názov výchovného
programu
Výchovný program ŠKD
„ Hrou za poznaním“
Forma výchovy a vzdelávania
Výchovný jazyk
Druh školského zariadenia
Dátum prerokovania
denná: ranná (7,00-8,45) a odpoludňajšia (do 16,00)
slovenský
štátne
2. septembra 2013
v pedagogickej rade školy
Dátum prerokovania v rade školy
Platnosť výchovného programu
Miesto vydania VP ŠKD
Zriaďovateľ
Dátum predloženia na schválenie
Koordinátor pre tvorbu VP ŠKD
Telefonický kontakt:
5. septembra 2013
1. septembra 2013 – 30. júna 2018
Základná škola s materskou školou Čataj
Obec Čataj
25. augusta 2013
Nikoleta Jamrichová– vychovávateľka ŠKD
033/6450133
033/6450180
Webová stránka:
www.zscataj.edupage.org
E - mail školy:
Pečiatka a podpis riaditeľa školy Mgr. Iveta Folkmerová
2
NÁZOV VÝCHOVNÉHO PROGRAMU
„ Hrou za poznaním“
1. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY
Základná funkcia ŠKD
Cieľom práce v ŠKD je vychovávať deti k zmysluplnému využívaniu voľného času
a motivovať ich dostatkom námetov. Tento čas strávený mimo rodiny a vyučovania prebieha
pod vedením vychovávateliek, ktoré zabezpečujú pre deti popri príprave na vyučovanie aj
veku primeranú záujmovú činnosť. (Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z., § 113, § 114). Školský
klub v dňoch školského vyučovania tvorí pre deti prechod medzi vyučovaním v triedach
a pobytom doma. Školský klub nie je pokračovaním vyučovania, pedagogická činnosťv ňom
má svoje špecifiká a je výrazne odlišná od bežnej vzdelávacej činnosti.
Výchova ako zámerná a cieľavedomá činnosť vychádza z cieľov, ktoré sa premietajú
v konkrétnych úlohách. Každý vychovávateľ by si mal jasne uvedomovať ciele svojho
výchovného pôsobenia a formulovať ich do konkrétnych úloh v práci s deťmi. Z cieľov sa
odvíja celý výchovný proces – obsah, formy, metódy, prostriedky, preto ciele považujeme za
základ výchovného pôsobenia.
Špecifické, konkrétne ciele ovplyvňujú psychické procesy v troch oblastiach:
- kognitívnej / poznávanie /
- afektívnej / postojové /
- psychomotorickej /konanie/.
Režim dňa v ŠKD
Časový rozvrh a usporiadanie činností v ŠKD sa riadia požiadavkami psychohygieny. Pri
práci vychovávateliek v ŠKD je významné, že pôsobia na deti v dobe zvýšenej únavy po
vyučovaní, dokázateľnej zníženej psychickej aktivity a menšej výkonnosti. V tomto čase sa
prejavuje zvýšená potreba pohybu ako kompenzácia dlhého sedenia na vyučovaní. Psychická
únava sa často u detí prejavuje zvýšenou až prehnanou pohybovou aktivitou. Tejto
požiadavke je nutné prispôsobiť režim dňa v ŠKD.
3
1. Oddychové a relaxačné činnosti
Môžu mať charakter pasívnej alebo aktívnej činnosti. Sú psychicky a fyzicky nenáročné,
zaraďované zväčša po obede, ale tiež podľa potreby kedykoľvek počas dňa. Jedná sa o kľud
na koberci, voľné rozhovory, stolové a spoločenské hry, tiché alebo hlasné čítanie,
zberateľské činnosti, modelovanie, pokojná prechádzka. Osvedčili sa tiež interakčné cvičenia,
reflexie a rozhovory o prežívaní detí. Využívajú sa aj špecifické relaxačné cvičenia pri hudbe.
V odpočinkovej a relaxačnej činnosti ide o rýchle a efektívne odstránenie únavy a stresu
spôsobeného pracovným zaťažením.
2. Rekreačné činnosti
Tieto činnosti sa realizujú prevažne vonku na čerstvom vzduchu alebo v telocvični
a kompenzujú únavu z dopoludňajšieho vyučovania. Ich súčasťou sú pohybovo náročnejšie
aktivity telovýchovného, športového, turistického alebo manuálneho zamerania. Rekreačná
činnosť môže byť organizovaná, alebo spontánna.
3. Záujmové činnosti
Sú najdôležitejšou súčasťou výchovy vo voľnom čase. Jedná sa o uspokojovanie
a rozvíjanie záujmov detí a mládeže. Uspokojujú sa potreby, rozvíjajú sa schopnosti a talenty
detí a mládeže. Zaraďujeme sem činnosť v oblastiach spoločensko-vednej, prírodovednoenvironmentálnej,
esteticko-výchovnej,
telovýchovnej,
zdravotnej
a
športovej,
pracovno-technickej. Záujmové činnosti sa podieľajú aj na vytváraní životného štýlu
človeka a niekedy sa stávajú jeho celoživotnou záležitosťou.
4. Príprava na vyučovanie
Sú to činnosti spojené s plnením si školských povinnosti. Mali by sa realizovať po 15.
hodine, kedy sa výkonnosť detí znovu zvyšuje. Nejedná sa len o vypracovanie písomných
a iných na vyučovaní uložených úloh, ale aj o rozširovanie poznatkov, ich aplikovanie do
konkrétnych životných situácií – vzdelávacia oblasť. Zaraďujeme sem aj rôzne didaktické hry
a aktivity Dôležitá je pravidelná spolupráca medzi vychovávateľkou, učiteľkou a rodičmi. Čas
4
strávený prípravou na vyučovanie nemožno pokladať za voľný čas detí, považujeme ho skôr
za ich pracovný čas.
5. Spoločensky prospešné činnosti
Tieto činnosti sú zamerané na skrášľovanie životného a pracovného prostredia, ochranu
prírody, pomoc starším, chorým a slabším ľuďom. Patria sem aj kultúrne a osvetové činnosti.
Cieľom týchto činností je viesť deti a mládež k dobrovoľnej práci v prospech iných ľudí bez
nároku na odmenu, k prosociálnemu správaniu. Pri dobrom pedagogickom vedení môžu tieto
činnosti formovať kladné charakterové vlastnosti a podporovať dobré sociálne vzťahy.
6. Sebaobslužné činnosti
Tieto činnosti vedú dieťa k samostatnosti a starostlivosti o vlastnú osobu a vlastný majetok.
Umožňujú formovanie hygienických návykov, ktoré spočívajú v starostlivosti o osobnú
hygienu a vkusný zovňajšok človeka. Tiež vplývajú na návyky spoločenského správania sa
a vhodného jednania s inými ľuďmi. Sebaobslužné činnosti nezaraďujeme do voľného času
detí. ( S. Babiaková, 2008)
a)
Hlavné ciele
V súlade so školským zákonom hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD
je umožniť dieťaťu:
· získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí
a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie
v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a
kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,
sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne
kompetencie,
· naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť
ich riešiť,
5
· rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s
nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
· posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej
vlastnej kultúre,
· získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
· pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a náboženskej tolerancie,
· naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v
skupine a preberať na seba zodpovednosť,
· naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
· získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
b)
Programové zmeny
Hlavným cieľom výchovného programu je pestrou, tvorivou a zaujímavou činnosťou v
čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy. Ciele
budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu.
Naším cieľom je:
- vytvárať pre deti motivujúce prostredie a priateľskú atmosféru v skupinách
- posilňovať priateľské, humánne vzťahy medzi deťmi
- citlivo pristupovať k deťom z menej podnetného prostredia
- učiť k prosociálnemu správaniu v zmysle tolerancie k osobitostiam a potrebám iných
6
- venovať zvýšenú pozornosť deťom so slabšími rozumovými schopnosťami
- zabezpečovať zvýšenie úrovne jednotlivých záujmových činností
- zvyšovať úroveň fyzickej zdatnosti detí
- rozvíjať estetické cítenie a formovať vkus detí
- podieľať sa na skrášľovaní interiéru a okolia školy
- venovať pozornosť environmentálnej a ekologickej výchove
- formovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu
- zapájať sa do súťaží s protidrogovou a protinávykovou tematikou
- rozširovať obzor detí účasťou vo vedomostných súťažiach
- vštepovať deťom pravidlá správneho životného štýlu, psychohygieny a zásady zdravého
stravovania
- uspokojovať kultúrne potreby detí návštevami podujatí
c)
Strategické ciele
Moderné stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré budeme aplikovať v praxi:
- individuálny prístup k deťom /podporovať záujmy, osobnosť a schopnosti každého dieťaťa,
- uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce,
- humanistickú výchovu – partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa,
- využívanie moderných IKT /informačno-komunikačné technológie/,
- úzku spolupráca s rodinou dieťaťa,
- úzku spoluprácu s vyučujúcimi,
- skvalitnenie spolupráce s verejnosťou, s inými školskými zariadeniami, s inými
inštitúciami /kultúrne, športové,.../,
- zlepšenie estetiky prostredia školského klubu a okolia,
- zavedenie nových foriem, metód a prostriedkov práce /metódy– tzv. cesta pri realizácii
cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti ( individuálny prístup, brainstorming, tréning,
dramatizácia, vyjasnenie hodnôt, riešenie konfliktov - mediácia, aktivizácia, motivácia,
7
reflexia, participácia, interkulturalita, prezentácia), formy– konkretizovaná metóda (
argumentácia, diskusia, debata, dialóg, tvorivá dielňa, hranie rolí, scénka, anketa, dotazník,
prieskum názorov, kvíz, test), prostriedky– zdroj, všetko, čím môže vychovávateľ metódu
a formu realizovať ( video, CD, MG, interaktívna tabuľa, PC programy, internet, práca na
projektoch, súťaž)/.
- kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek /ich profesijný a odborný rast/.
Špecifické ciele
d)
Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú
rozvinuté kľúčové spôsobilosti /kompetencie/, ako kombinácie vedomostí, spôsobilosti,
skúsenosti a postoje detí na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.
Cieľom je pokračovanie v predškolskej výchove a vzdelávaní po nástupe do prvého
ročníka.
Postupné doplňovanie kompetencií získavaných v rodinnej výchove a počas vyučovacích
hodín.
Snažíme sa pôsobiť na zážitkovú činnosť a prepojenosť s reálnymi životnými situáciami v
ŠKD.
Súbor schopností, získaných poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom
živote. Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u žiakov tieto kľúčové
kompetencie:
1. Kompetencie k učeniu:
 Dieťa sa vie učiť s chuťou, začatú prácu dokončí
 Vyberá a používa pre efektivitu učenia vhodné spôsoby
 Dokáže kriticky zhodnotiť svoje výkony
 Učí sa nielen spontánne, ale aj vedome
 Kladie si otázky a hľadá na ne odpovede
 Všíma si súvislosti medzi javmi, samostatne pozoruje a experimentuje
 Dokáže získať vedomosti z rôznych prameňov a zdrojov
 Získané poznatky dáva do súvislostí
 Skúsenosti uplatňuje v praktických situáciách a v ďalšom učení
8
2. Kompetencie k riešeniu problémov:
 Dieťa si všíma dianie i problémy,ktoré ho motivujú k riešeniu podobných problémov
a situácií
 Problém sa učí pochopiť, premýšľa o nezrovnalostiach a ich príčinách
 Premýšľa a plánuje riešenia problémov
 Pri riešení situácií nachádza zhodné, podobné a odlišné znaky
 Hľadá rôzne spôsoby riešenia problémov, overuje prakticky správne riešenia
problémov
 Chápe, že vyhýbanie sa problémom nevedie k cieľu
 Rozlišuje správne a mylné riešenia, spontánne prichádza s novým riešením
 Je kreatívny, dokáže sa prispôsobiť zmenám – je flexibilný, svoje rozhodnutia sa učí
obhájiť a uvedomuje si zodpovednosť za svoje rozhodnutia
 Je iniciatívny a podnikavý
 Začaté činnosti dokončuje, v prípade problémov je pri ich prekonávaní húževnatý
 Vie si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, plánovať a hodnotiť svoje
činnosti
 Vie prijímať nové informácie a poznatky, vie kultivovať (ovládať) svoju vytrvalosť
 Vie si pravidelne plniť svoje povinnosti
 Dieťa vie ovládať jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné
pre praktický život
3. Kompetencie komunikatívne:
 Dieťa ovláda reč i mimoslovnú komunikáciu, myšlienky, hovorený prejav, otázky
i odpovede vyjadruje vhodne formulovanými vetami
 Dokáže vyjadriť vlastný názor
 Komunikuje bez hanby s rovesníkmi i dospelými
 Dokáže prehovoriť na verejnosti
 Rozumne sa zapája do diskusie
 Dokáže riešiť konflikty
 Dokáže vyjadrovať svoje kladné pocity vo vzťahu k sebe i okolitému prostrediu rečou,
gestami i ďalšími prostriedkami
 Vie sa v ňom vyjadriť i písomne
 Nezabúda, že ku správnej komunikácii tiež patrí aj počúvanie druhých
9
 Využíva informačné a komunikačné prostriedky
 Komunikuje kultivovane
4. Kompetencie sociálne a interpersonálne:
 Dieťa sa učí plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť, odhaduje riziká svojich nápadov
 K úlohám a povinnostiam pristupuje zodpovedne
 Samostatne rozhoduje o svojich činnostiach a uvedomuje si, že za ne zodpovedá
a nesie dôsledky
 Prejavuje citlivosť a ohľaduplnosť
 Rozpozná vhodné a nevhodné správanie
 Zúčastňuje sa na vytváraní príjemnej atmosféry v týme
 V skupine spolupracuje, dokáže sa presadiť i podriadiť – prijať kompromis
 Rešpektuje dohodnuté pravidlá
 Je schopný rešpektovať iných
 Je tolerantný k odlišnostiam medzi ľudmi
 Je solidárny
 Vytvára si pozitívnu predstavu o sebe samom – ovláda a riadi svoje konanie
a správanie, aby dosiahol pocit sebauspokojenia a sebaúcty
5. Kompetencie občianske :
 Dieťa si uvedomuje svoje práva i práva druhých vníma nespravodlivosť, agresiu,
šikanovanie a dokáže sa im brániť,
 správa sa zodpovedne, dbá na osobné zdravie svoje i druhých
 správa sa zodpovedne i s ohľadom na zdravé a bezpečné prostredie (prírodné a
spoločenské).
 Rešpektuje a posilňuje sociálne a kultúrne prostredie, ktoré je formované tradičnými,
aktuálnymi i očakávanými hodnotami národa, etnika a sociálnej či profesijnej skupiny
 Chápe, že rozvoj a udržanie týchto hodnôt, ktorých význam sa z pohľadu jedinca i
generácie môže meniť,
10
 Je
podmienený
tiež
ekonomickou
situáciou
a posilňovaný
či
oslabovaný
jednotlivcami, ktorí tieto hodnoty spätne ovplyvňujú.
 Váži si tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré chráni, prejavuje pozitívny postoj
k umeleckým dielam a zúčastňuje sa na rozvoji kvalitného životného prostredia.
6. Kompetencie k tráveniu voľného času:
 Dieťa vie účelne tráviť voľný čas, orientuje sa v možnostiach jeho zmysluplného využitia
 vie si vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií
 rozvíja svoje záujmy v organizovaných i individuálnych činnostiach
 rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času ako kompenzáciu stresových situácií
(či jednostrannej záťaže zo školského vyučovania)
 dokáže odmietnuť nevhodné ponuky na trávenie voľného času.
7. Kultúrne kompetencie
 Dieťa vníma a chápe kultúru a vyjadruje sa nástrojmi kultúry
 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov
 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na
úrovni primárneho vzdelávania)
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj
 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane
okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie
prejavov iných kultúr. (B. Hájek, 2007)
11
Vzdelávací program školského klubu detí umožňuje osobnostný rozvoj každého žiaka/čky v
prospech jeho osobnostného maxima.
2. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Záujmové vzdelávanie v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí,
ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na
priamych zážitkoch z činnosti, ktoré vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej
zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.
Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová
práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.
Výchovné formy predstavujú organizačné jednotky, v rámci ktorých sa realizuje
zámerná výchovná činnosť pomocou zásad, metód a prostriedkov:
1. Formy podľa druhu a obsahu činnosti sa zameriavajú na výchovu:
- spoločenskovednú, prírodovedno-environmentálnu, pracovno-technickú, telovýchovnú a
športovú, estetickú, výchovu k vzdelávaniu, prípravy na vyučovanie, oddych - relaxáciu,
sebaobslužné činnosti a verejnoprospešné činnosti.
2. Formy podľa vplyvu na žiaka majú charakter:
- kolektívny (hromadné, skupinové) a individuálny.
3. Formy podľa vplyvu dĺžky trvania :
- krátkodobé a dlhodobé.
4. Formy podľa organizácie výchovného vplyvu :
- organizované a spontánne.
Formy výchovy a vzdelávania, podľa ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme
sú veľmi rôznorodé a pestré. Najbežnejšie formy výchovnej práce, ktoré v spojení s
konkrétnymi činnosťami používame sú: hry, besedy, rozhovory, diskusné kruhy, dramatizácia
rozprávky, čítanie kníh a časopisov, súťaže, kvízy, vychádzky, telovýchovné chvíľky,
návštevy spoločenských podujatí, návštevy knižnice, múzeí, výstavy prác, kultúrnych
programov a vystúpení, účasť na športových podujatiach, práca v záujmových
krúžkoch, technické práce s rôznymi druhmi materiálu, výukové programy na PC,
12
tvorivé dielne, a pod. Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v praxi sa nám často
prelínajú a dopĺňajú. Pri výbere vhodných foriem, prostriedkov a metód vychádzame zo zásad
výchovného procesu, z cieľa, ktorý chceme dosiahnuť, z poznania objektu výchovy, z
podmienok a možností, ktoré pre realizáciu máme, z momentálnej situácie, atď. V procese
výchovy sa vyhýbame určitej stereotypnosti pri používaní foriem a metód, a ak je to možné,
volíme predovšetkým metódy aktivizačné, zážitkové,...
3. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY
Tematické oblasti výchovy sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z
obsahu celkovej výchovy a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsahom výchovy sú aj
najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedecko-technický, hospodársky, sociálny a
kultúrny rozvoj spoločnosti, napr. informačné a komunikačné technológie, ktoré každý občan
potrebuje k životu, k práci ale aj mimo práce ale taktiež aj sociokultúrne obsahy osobnostného
rozvoja dieťaťa, jeho ochrany pred negatívnymi sociálnymi javmi, ochrany zdravia, prírody,
atď. Tematické oblasti teda v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:
rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. Výchovno-vzdelávací
proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje
integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní
komplexnejší rozvoj osobností detí.
Výchova a vzdelávanie v ŠKD sa realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:
 Vzdelávacia oblasť:
Cieľové zameranie výchovnej činnosti :
- Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie – samostatne písať DÚ, zopakovať,
opraviť, čítať, spočítať, vyriešiť, napísať, ...
- Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa – definovať, pomenovať, opakovať, reprodukovať,
rozoznať, ...
- Rozvíjať získané poznatky – vyhľadať nové informácie, vymyslieť, aplikovať, inak
formulovať, ...
 Spoločensko-vedná oblasť:
Cieľové zameranie výchovnej činnosti :
- Rozvíjať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa– precítiť kultúrne vyjadrovanie, spoznávať
zásady kultúrneho vyjadrovania, reagovať na nekultúrne prejavy v správaní,...
13
- Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní– vlastnými slovami uviesť prejavy
kultúrneho a nekultúrneho prejavu správania, oceniť slušné správanie, zhodnotiť,...
- Vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty– vyjadriť slovami, výtvarne,
opísať, diskutovať, vyjadriť svoje pocity, uviesť príklady,..
- Využívať všetky dostupné formy komunikácie– formy komunikácie, IKT, Internet,...
- Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny– vyjadriť vlastné zážitky,
definovať pojem deľba práce, .....
- Obhajovať si svoj názor– čo je asertivita vyjadriť slovne, dramatizáciou znázorniť,
predviesť, precvičiť, prejaviť, pomenovať, zopakovať,...
- Vypočuť si opačný názor– diskusia, dialóg, rozhovor, hádka, - vedieť svojimi slovami
vysvetliť pojmy, ...
- Spolurozhodovať o živote v oddelení– pojem spolupráca vysvetliť, výtvarne znázorniť,
pomenovať pravidlá spolužitia,...
- Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie–
vysvetliť emócie, hnev, smútok, strach, šťastie, uviesť príklady, vyjadriť vlastnými slovami
príčiny, ..
- Prejavovať úctu k rodičom a starším- vysvetliť, hovoriť svoje zážitky, výtvarne
znázorniť,...
- Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím– vysvetliť, diskutovať,
uviesť príklady,...
- Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd– prijímať
informácie o právach dieťaťa, precítiť dodržiavanie a porušovanie detských práv,..
- Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti– vyjadriť vlastnými slovami
pojmy, popísať štátne symboly, diskutovať, ...
14
 Pracovno-technická oblasť:
Cieľové zameranie výchovnej oblasti :
- Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky – pomenovať, výtvarne vyjadriť,
dramatizáciou vyjadriť, diskutovať, rozlíšiť,...
- Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché ciele– pomenovať svoje plány, túžby, sny,
ciele,, výtvarne, hudobne, literárne a pod. vyjadriť svoje túžby,..
- Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu– vlastnými slovami
vyjadriť, precítiť, splniť, hodnotiť, diskutovať, prijať kritické hodnotenie,...
- Vedieť spolupracovať so skupinou– vyjadriť svoj postoj k spolupráci, precítiť spoluprácu
a súperenie, pomenovať, porovnať, pozorovať,...
- Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností– vyjadriť vzťah k manuálnej
práci, prejaviť manuálne zručnosti, pracovať s papierom, nožnicami,..., zhotoviť, trénovať,...
- Získavať základy zručností potrebných pre praktický život– prejaviť vzťah k poriadku
na lavici, v lavici, aktovke, spolupracovať pri uprataní oddelenia,...
- Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov– navrhnúť masku na
karneval, navrhnúť logo oddelenia, spolupracovať pri tvorbe pozvánky,...
 Prírodovedno-environmentálna oblasť:
Cieľové zameranie výchovnej oblasti :
- Poznať základné princípy zdravého životného štýlu– vyhľadať informácie, vlastnými
slovami pomenovať, rozlíšiť prejavy, uviesť správne stravovacie návyky,...
- Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia–
vyhľadať informácie, vysvetliť, uviesť príklady, vyjadriť svoj názor,..
- Pochopiť význam základných zásad zdravej výživy- vyhľadať informácie, pomenovať,
uviesť príklady, definovať výhody zdravej výživy,..
15
 Esteticko-výchovná oblasť:
Cieľové zameranie výchovnej oblasti :
- Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám– vysvetliť pojem národné hodnoty, vyhľadať
informácie, prezentovať informácie,..
- Rozvíjať základy vzťahu k umeniu– vyjadriť čo je umenie, rozlíšiť moderné a klasické
umenie, vyjadriť vzťah k umeniu,..
- Rozvíjať talent a špecifické schopnosti– vyjadriť svoj talent, uplatniť ho, precvičiť svoje
schopnosti, prezentovať,...
- Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností– rozprávať o svojich záujmoch,
predviesť svoje schopnosti,..
- Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia– vyjadriť svoj
postoj k estetike prostredia, diskutovať o tom, podieľať sa na výzdobe oddelenia,..
- Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení– prejaviť záujem o spoluprácu,
diskutovať o pripravovanom podujatí, navrhnúť obsah,...
- Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote– pozorovať prírodu, vyhľadávať
zaujímavosti, vyjadriť svoje pocity,..
 Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť:
Cieľové zameranie výchovnej oblasti :
- Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom– prejaviť radosť
z pohybu, cvičiť so skupinou, hrať rôzne hry, zapojiť sa do turnaja,...
- Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog– vyhľadávať informácie
o škodlivosti, argumentovať, vyjadriť svoj postoj, diskutovať,..
- Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia- prejaviť radosť z pohybu, cvičiť so
skupinou, hrať rôzne skupinové hry, ....
- Rozvíjať športový talent a schopnosti– prihlásiť sa do záujmového krúžku, zapojiť sa do
športovej súťaže, prezentovať svoj športový talent,.. (inšpirované V. Brhelovou, 2011)
16
4. VÝCHOVNÝ PLÁN
Pri zostavovaní výchovného plánu sme vychádzali zo školského vzdelávacieho
programu pre 1. stupeň základnej školy (ISCED 1 – primárne vzdelávanie)
Východiskovou bázou pre výchovný plán ŠKD je postupné rozvíjanie kľúčových
spôsobilostí detí ako základu nasledujúcich cieľov ŠKD:
- poskytnúť deťom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať
svoje okolie,
- umožniť deťom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si
základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,
- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti detí kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,
- vyvážene rozvíjať u detí spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a
rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
- podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene
vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a
citlivosť k ostatným deťom, pedagógom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu
kultúrnemu a prírodnému okoliu,
- viesť deti k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,
- naučiť deti uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za
svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.
Ciele výchovného programu:
- uplatňovanie vedy, techniky, uplatňovanie informatiky výpočtovej techniky, získavanie
nových poznatkov a ich aplikáciu
- podporovať myslenie, fantáziu, nadobúdať praktické zručnosti
Názov tematickej oblasti
Počet výchovno-vzdelávacích aktivít v jednotlivých
výchovy
oddeleniach ŠKD
Vzdelávacia
Spoločensko - vedná
Pracovno - technická
Prírodovedno - environmentálna
Esteticko - výchovná
Telesná, zdravotná a športová
1. a 2. oddelenie (heterogénne oddelenia)
180 hodín
36 hodín
36 hodín
36 hodín
36 hodín
36 hodín
17
1. Realizácia vzdelávacej oblasti (príprava na vyučovanie) sa realizuje denne. Okrem
domácich úloh sa vo vzdelávacej oblasti opakuje a upevňuje učivo formou rôznych
didaktických hier.
2. Vychovávateľka projektuje výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa
striedal oddych a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými aktivitami.
3. Všetky záujmové výchovné oblasti sa striedajú pravidelne 1x týždenne.
4. Vychovávateľka plánuje činnosti tak, aby sa uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti
všetkých detí, takže reálny počet vzdelávacích aktivít môže byť vyšší ako minimálne
vymedzený rozsah.
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

v oblasti komunikačných schopností:
- správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky
- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti
- vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje:

v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť
- využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie v oblasti

v oblasti sociálnych kompetencií:
-vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
-pracovať vo dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať
-prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej i skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné
výkony

v oblasti získavania, osvojovania si a rozvíjania manuálnych zručností:
-používať správne postupy a techniky a praktických činnostiach
-dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
-využívať učebné a iné pomôcky
Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného
programu zamerané na prípravu na vyučovanie, uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v
čase mimo vyučovania.
18
5. VZDELÁVACIE ŠTANDARDY
Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu „Hrou za poznaním“
PERCEPTUÁLNO – MOTORICKÁ OBLASŤ
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy (špecifické ciele)
Výtvarná, literárno-dramatická, hudobno-prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť vo
pohybová a prírodovedná tvorivosť
výtvarných technikách
Farby a farebná rozmanitosť
-pomenovať farby, priradiť ich
Experimentovanie s farbami
-individuálne farebné videnie
Výtvarná tvorivosť
-experimentovanie s vlastnosťami farieb
Výtvarné techniky
-pokryť celú plochu rozmanitými farbami
Kreslenie, maľovanie, modelovanie
-kresliť, maľovať, modelovať v rôznych
Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie
polohách (kľak, ľah, stoj)
Kompozičné celky
-kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej
Hodnotiace postoje k umeleckým dielam
fantázie, predstáv
-kresliť, maľovať, modelovať tvorivo rôznymi
technikami a s použitím rôzneho materiálu
-kresliť, maľovať, modelovať plošne a
priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu
postavu
-tvorivo používať rôzne výtvarné techniky
-vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel
-hodnotiť umelecké diela
Knihy, písmená a číslice
-prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice
Prednes literárnych útvarov
-počúvať s porozumením detskú ľudovú a
Detská, ľudová a autorská poézia a próza
autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Voľná produkcia literárnych textov
-vnímať s citovým zaangažovaním bábkové
Umelecké stvárnenie obsahu
divadlo (činohru, spevohru)
Literárno-dramatická tvorivosť
-prednášať a zapamätať si krátke literárne
Čítanie a písanie jednoduchého príbehu
útvary napr. riekanky, hádanky, vyčítanky,
krátke detské básne
-reprodukovať voľne ľudové a autorské
rozprávky a príbehy
-vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky)
pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla
Pohyb v prírode
-pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad,
Umelá lokomócia
voda) bez strachu a zábran
Otužovanie
-otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,
Pohyb s rôznymi pomôckami
vetra, slnka
Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti
-modifikovať pohyb v zmenených
(kĺzanie, bobovanie, hry s vodou)
podmienkach alebo v problémových situáciách
-pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi
prírodnými alebo umelými prekážkami
-využívať na pohyb rôzne pomôcky
-zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zručnosti a schopnosti
-zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho
prírodného okolia
Ročné obdobia
-rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia
19
Rastlinná a živočíšna ríša
Význam prírodného prostredia
Zvieratá a živočíchy
Domáce zvieratá
Kvety
Starostlivosť o rastliny
Stromy a kríky
Huby
Živá a neživá príroda
Počasie
Elementárne predstavy o zemi
Elementárne predstavy o slnku
Elementárne predstavy o mesiaci a hviezdach
Krásy prírody
Hodnotenie prírodného prostredia
Ochranárske postoje k prírode
Orientácia v bezprostrednom okolí domova
a školy
Postoje k domovu
-určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinou a živočíšnou ríšou
-zdôvodniť význam prírodného prostredia na
základe pozorovania a zážitkov z prírody
-poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré
domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a
voľne žijúce živočíchy
-zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat
-zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
-poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z
dotýkania sa neznámych zvierat
-poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety
-uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam
starostlivosti o rastliny
-poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a
zdôvodniť ich odlišnosť
-vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
-poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
-poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy
ovplyvnené počasím
-vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o zemí získané
pozorovaním a z rôznych médií
- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o slnku
získané pozorovaním a z rôznych médií
- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o mesiaci
získané pozorovaním a z rôznych médií
-citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a
jedinečnosť
-hodnotiť prírodné prostredie
-prejaviť vzťah a ochranárske postoje k
prírodnému prostrediu a stvárniť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
-prakticky uplatniť návyky starostlivosti o
prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie)
-rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo
starostlivosti o prírodu a zobraziť ich
-orientovať sa v tesnej blízkosti domova a
školy
-rozlíšiť dominanty svojho bydliska
-zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
20
Bezpečnosť cestnej premávky
-zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel
cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť
-poznať základné dopravné značky, riadiť sa
podľa nich
-prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením
starších osôb
-poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné
Dopravné prostriedky
prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch)
Orientácia v priestore
Hrubá motorika
Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh,
skok, hádzanie, chytanie)
Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed,
kľak, ľah)
Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia
-ovládať základné lokomočné pohyby
-poznať názvy základných polôh, postojov a
pohybov
-dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať,
rešpektovať ostatných cit (fair play)
-zaujať adekvátne postoje k pohybu a
športovým aktivitám
Vizuomotorika
Grafomotorika
Základné grafické tvary
-sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri
kreslení na stole
-využívať koordináciu zraku a ruky
-kresliť veľkými grafickými pohybmi
-kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo
-držať správne grafický materiál a používať
primeranú intenzitu tlaku na podložku pri
používaní rôznych techník
-znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie,
mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia
(vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,
slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička,
fiktívne písmo)
SOCIÁLNO – EMOCIONÁLNA OBLASŤ
Obsahové štandardy
Emocionalita v hre
Stabilita v hre
Rôznorodosť hier
Tvorivosť v hre
Plánovanie, realizácia a hodnotenie hry
Výkonové štandardy (špecifické ciele)
-prejavovať radosť z hry
-zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť
spolupracovať v nej
-chápať rôznorodosť hier
-začať rozvíjať a dokončiť hry
-uplatňovať tvorivosť v hre
-plánovať, realizovať a hodnotiť hru
21
Rytmizácia riekaniek a piesní
Spev piesní
Vyjadrenie charakteru piesne na detských
hudobných nástrojoch
Hudobná tvorivosť
Počúvanie piesní a hudby
Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania
hudby
Komunikácia emócií
Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných
Obhajovanie vlastného stanoviska
v konflikte
Sebaregulácia
Rozhodovanie sa
Sebahodnotenie
Základné pravidlá kultúrneho správania
Orientácia v emóciách iných osôb
Delenie, pomoc, obdarovanie
Riešenie konfliktov
Otvorená komunikácia
Akceptácia názorovej odlišnosti
Rozmanitosť ľudských vlastností
Základy empatie
-rytmizovať ľudové riekanky a piesne hrou na
tele alebo prostriedkoch Orffovho
inštrumentára
-vyjadriť charakter piesne hrou na detských
hudobných nástrojoch
-stvárniť detské piesne dramatickými
výrazovými prostriedkami
-počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
-stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými
umeleckými výrazovými prostriedkami
(výtvarnými, dramatickými)
-pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
-komunikovať prijateľným spôsobom
pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť
pocity
-uvedomovať si a uplatňovať vlastnú
jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na
jedinečnosť iných detí v skupine
-obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v
prípade vzniku konfliktu
-prejaviť sebareguláciu v hrách a iných
aktivitách – konať s ohľadom na seba a
druhých
-rozhodovať sa pre určitú činnosť
-hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach
-uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho
správania a spoločenských pravidiel
-rozlišovať pozitívne i negatívne emócie
druhých osôb
-rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť
inému
-nenásilne riešiť konflikt s iným
dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na kompromise
-vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k
správaniu iných
-komunikovať otvorene bez bariér a
predsudkov
-prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú
odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať
svoje vlastné názory
-hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe
reálnych i fiktívnych situácií
-zaujať pozitívne a empatické postoje k
chorým, osobám so zdravotným postihnutím,
starým ľuďom, multikultúrnej a
socioekonomickej rozmanitosti ľudstva
22
KOGNITÍVNA OBLASŤ
Obsahové štandardy
Pracovné návyky
Ľudské telo
Zásady ochrany zdravia
Ochrana proti drogám
Možnosti poškodenia zdravia
Meno a priezvisko dieťaťa
Rodina a jej členovia
Postoje k členom rodiny
Výkonové štandardy (špecifické ciele)
-zvládnuť sebaobslužné činnosti
-učiť časti tela, opísať ich funkciu
-prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu
-privolať pomoc dospelého v krízových
situáciách
-uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s
neznámymi osobami (odmietnuť sladkosť)
-rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstvá a
poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii
s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,
čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi
-predstaviť sa menom i priezviskom
-rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
-zaujať postoj k členom rodiny, vrátane
novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazový
prostriedkov
Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
-priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
zostavovanie podľa kritérií
určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
Číselný rad
-určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo
Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 prvkov s skupine
do 10
-počítať minimálne od 1 do 10
Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a
-priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu
obdĺžnik) a priestorové geometrické tvary
predmetov od 1 do 10
(guľa, kocka, kváder, valec)
-vykonávať jednoduché operácie v číselnom
Plošná a priestorová tvorivosť
rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou s
predmetmi alebo hračkami)
-poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré rovinné geometrické tvary
-poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré priestorové geometrické tvary
-zostaviť puzzle, rozstrihaných obrázkov,
paličiek alebo geometrických tvarov obrazce
a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných
inštrukcií
Počúvanie s porozumením
-počúvať s porozumením
Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika)
-reagovať neslovne na otázky a pokyny
Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom –
-reagovať slovne na jednoduché otázky
slovenskom jazyku a v cudzom jazyku
jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo
(angličtina, nemčina, atď.)
jednoduchou frázou
Spisovná podoba jazyka
-komunikovať jednoduchými vetnými
konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku
a v cudzom jazyku
-používať spisovnú podobu štátneho –
slovenského alebo cudzieho jazyka
23
Hračky a predmety
Časové vzťahy
Bydlisko
Mestá a obce
Moja rodná vlasť
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy
Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov
Rozmanitosť sveta
Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania
sveta
-vnímať rôznorodosť hračiek a premetov vo
svojom okolí
-vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú
z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch,
tvar, farbu, veľkosť, atď.
-orientovať sa v časových vzťahoch jedného
dňa, týždňa, roka v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom rozlišovania
podstatných znakov
-rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo
bolo, včera, čo bude, zajtra
-pomenovať miesto svojho bydliska
-vymenovať niektoré názvy ďalších miest a
obcí
-vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika
-vedieť, že hlavným mestom je Bratislava
-poznať niektoré miestne a štátne symboly
-zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udržiavania
ľudových tradícií
-vyjadriť rôznymi umeleckým výrazovými
prostriedkami pocity, dojmi a zážitky z osláv
sviatkov
-overiť si z detských encyklopédií a iných
médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z
oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, pralesov,
rozmanitej zvieracej ríše, atď.)
-vyjadriť rôznymi umeleckým výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania
sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia
6. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY
Názov tematickej oblasti
Počet výchovno-vzdelávacích aktivít v jednotlivých
výchovy
oddeleniach ŠKD
Vzdelávacia
Spoločensko - vedná
Prírodovedno - environmentálna
Telesná, zdravotná a športová
Pracovno - technická
Esteticko - výchovná
1. a 2. oddelenie (heterogénne oddelenia)
180 hodín
36 hodín
36 hodín
36 hodín
36 hodín
36 hodín
24
7. VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY
1. Vzdelávacia oblasť výchovy
Obsahový štandard
Domáce úlohy, cvičenia z matematiky a
slovenského jazyka
Čítanie textu, reprodukcia príbehu
Prednes literárnych útvarov – detské básne,...
Rozvíjanie slovnej zásoby, doplňovačky,
tajničky, osemsmerovky, krížovky
Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom –
slovenskom jazyku
Spisovná podoba jazyka
Didaktické hry
Cudzí jazyk hrou
Výkonový štandard
- rozvíjať autonómnosť v príprave na
vyučovanie
- rozvíjať čítanie s porozumením
- prednášať a zapamätať si krátke lit. útvary
- rozvíjať získané poznatky
- počúvať s porozumením
- reagovať viacslovnou odpoveďou
- komunikovať jednoduchými vetnými
konštrukciami
- používať spisovnú podobu jazyka
- poznávať efektívne spôsoby učenia sa
- získavať nové poznatky
2. Spoločensko-vedná oblasť výchovy
Obsahový štandard
Rešpektovanie školského poriadku a ŠKD
poriadku
Asertivita–asertívne správanie
Empatia - techniky aktívneho počúvania
Naše mesto, jeho história, súčasnosť
Slovensko - moja vlasť, úspešní ľudia z nášho
regiónu
Ľudové zvyky a tradície
(Pamiatka zosnulých, Vianoce, Fašiangy,
Veľká noc, Deň matiek, 1. máj, 8. máj )
Moja rodina, vlastné rozprávanie o rodine,
prejavy úcty k ľuďom, povinnosti dieťaťa v
rodine, tolerancia
Orientácia v emóciách iných osôb, pomoc,
obdarovanie, riešenie konfliktov
Bezpečnosť cestnej premávky, dopravné
prostriedky
Výkonový štandard
- spolurozhodovať o živote v oddelení,
v skupine
- využívať vždy dostupné formy
komunikácie
- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia,
sebariadenia, sebamotivácie a empatie
- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej
príslušnosti, k regiónu
- spoznávať ľudové zvyky a tradície
- prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom,
vážiť si súrodencov, rovesníkov
- rozlišovať pozitívne a negatívne emócie
druhých osôb, obdarovať niekoho, pomôcť
inému, rozdeliť sa, spolupracovať, nenásilne
riešiť konflikt s inými deťmi, dohodnúť sa na
kompromise
- význam dodržiavania pravidiel, poznať
základné dopravné značky, riadiť sa podľa
nich, bezpečne prechádzať cez cestu
25
3. Pracovno-technická oblasť
Obsahový štandard
Dodržiavanie zásad BOZP a PO, školského
poriadku ŠKD
Sebaobslužné činnosti v triede, v herni, šatni,
v jedálni, starostlivosť o školské veci
Práca s rôznym materiálom, rozvoj jemnej
motoriky, zhotovenie darčekov, učebnej
pomôcky, leporelo, návrh oddychového
kútika v oddelení
Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, Deň matiek
(výzdoba triedy, herne), maska na karneval
Príprava jednoduchého jedla – ovocný šalát,
zásadysprávneho stolovania, hygiena
Práca so stavebnicami, kockami, práca s PC
Výkonový štandard
- vedieť spolupracovať so skupinou
- kultivovať základné sebaobslužné a
hygienické návyky
- rozvíjať základy manuálnych a technických
zručností
- rozumieť významu osobnej zodpovednosti
za vykonanú prácu
- spoznávať ľudové zvyky a tradície, zhotoviť
výrobky vhodné na skrášlenie herne, triedy,
zhotoviť darčeky blízkym
- získavať základy zručností potrebných pre
praktický život
- rozvíjať základy manuálnych a technických
zručností, rozvíjať fantáziu
4. Prírodovedno-enviromentálna oblasť
Obsahový štandard
Vychádzky do prírody, spoznávanie liečivých
rastlín, spoznávanie chránených rastlín a
živočíchov, listnatých a ihličnatých stromov
Výkonový štandard
- aplikovať základné princípy ochrany
životného prostredia
Ročné obdobia, pozorovanie zmien v prírode,
rastlinná a živočíšna ríša, význam prírodného
prostredia
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, zdravá
výživa, obliekanie podľa ročných období,
privolanie prvej pomoci, hygienické návyky
Udržiavanie poriadku v triede, v herni,
v šatni, starostlivosť o črepníkové kvety,
starostlivosť o zeleň v okolí školy, zber
papiera, triedenie odpadu
Šetrenie energiami, vodou, elektrinou,
nebezpečenstvo požiaru
- poznať vplyv počasia na prírodu, pochopiť
nebezpečenstvo prírodných živlov, určiť
spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou
- poznať a uplatňovať základné princípy
zdravého životného štýl
- uplatňovať a rozvíjať zručnosti pri
jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane
životného prostredia
- pochopiť základné princípy šetrenia s
energiami, správneho zaobchádzania s nimi
26
5. Esteticko-výchovná oblasť
Obsahový štandard
Výtvarné umenie, výtvarné techniky,
kreslenie, maľovanie
Hudobné a dramatické činnosti, dramatizácia
rozprávky, príprava kultúrneho programu
Kultúrne a historické pamiatky v meste
(radnica, múzeum, kostoly, mestská
knižnica, mestská veža), ľudové zvyky a
tradície, mesto v minulosti a dnes,
spoznávanie ulíc
Rozmanitosť sveta, umelecké stvárnenie
dojmov z pozorovania sveta
Výkonový štandard
- prejaviť zručnosti a tvorivosť vo
výtvarných technikách, pomenovať farby
- rozvíjať talent a špecifické schopnosti,
fantáziu, spev
- prejavovať a posilniť úctu ku kultúrnym
hodnotám a tradíciám v blízkom okolí
- overenie z detských encyklopédií a médií,
vyjadriť umeleckými prostriedkami dojmy z
pozorovania sveta
6. Telovýchovná, športová, zdravotná oblasť
Obsahový štandard
Pohyb v prírode
Otužovanie, umývanie, vetranie, stravovacie
návyky, pitný režim, striedanie práce s
odpočinkom, obliekanie podľa roč. období
Úloha športu v živote dieťaťa, dodržiavanie
pravidiel - fair play
Špeciálne pohybové zručnosti – kĺzanie,
bobovanie, sánkovanie
Turistické vychádzky
Zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny
ochorenia, čo je nikotín, fajčenie, alkohol,
drogy
Výkonový štandard
- pohybovať sa v rozmanitom prostredí bez
strachu a zábran
- dodržiavať základné princípy správneho a
zdravého životného štýlu
- pochopiť význam pravidelného pohybu,
dodržiavať bezpečnosť pri hrách
- pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi
prírodnými prekážkami, využívať rôzne
pomôcky
- zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho
prírodného okolia
- pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu
a iných drog na ľudský organizmus
27
8. VÝCHOVNÉ OSNOVY ŠKD
1. Vzdelávacia oblasť výchovy
Výchovno-vzdelávací cieľ
Obsah
Rozvíjať autonómnosť v príprave na
vyučovanie
- domáce úlohy, cvičenia z matematiky
a slovenského jazyka
Rozvíjať čítanie s porozumením
Rozvíjať získané poznatky
- čítanie textu, reprodukcia príbehu
- slovná zásoba, doplňovačky, tajničky,
osemsmerovky, krížovky
- pasívna a aktívna slovná zásoba v
štátnom – slovenskom jazyku
- spisovná podoba jazyka
- didaktické hry
- cudzí jazyk hrou
Počúvať s porozumením, komunikovať
jednoduchými vetnými konštrukciami,
používať spisovnú podobu jazyka
Poznávať efektívne spôsoby učenia sa
Získavať nové poznatky
I.
odd.
35
II.
odd.
35
35
30
35
30
30
30
30
20
30
20
I.
odd.
5
II.
odd.
5
- asertívne správanie, empatia techniky aktívneho počúvania
3
3
2. Spoločensko-vedná oblasť výchovy
Výchovno-vzdelávací cieľ
Obsah
Spolurozhodovať o živote v oddelení, v
skupine, využívať vždy dostupné
formy komunikácie
Rozvíjať základy zručností
sebahodnotenia, sebariadenia,
sebamotivácie a empatie
Posilniť základy hrdosti k národnej a
štátnej
príslušnosti, k regiónu
Spoznávať ľudové zvyky a tradície
- rešpektovanie školského poriadku a
ŠKD poriadku
- mesto a jeho história, súčasnosť,
Slovensko - moja vlasť, úspešní ľudia z
regiónu
- ľudové zvyky a tradície (Pamiatka
zosnulých, Vianoce, Fašiangy, Veľká
noc, Deň matiek, 1. máj, 8. máj )
5
5
7
7
Prejavovať úctu k rodičom, starším
ľuďom,
vážiť si súrodencov, rovesníkov
- moja rodina, vlastné rozprávanie o
rodine, prejavy úcty k ľuďom,
povinnosti dieťaťa v rodine, tolerancia
5
5
Rozlišovať pozitívne a negatívne
emócie druhých osôb, obdarovať
niekoho, pomôcť, rozdeliť sa,
spolupracovať, nenásilne riešiť konflikt
s inými deťmi, robiť kompromisy
Význam dodržiavania pravidiel,
poznať základné dopravné značky,
riadiť sa podľa nich, bezpečne
prechádzať cez cestu
- orientácia v emóciách iných osôb,
6
pomoc, obdarovanie, riešenie konfliktov
6
- bezpečnosť cestnej premávky,
dopravné prostriedky
5
28
5
3. Pracovno-technická oblasť
Výchovno-vzdelávací cieľ
Obsah
Vedieť spolupracovať so skupinou
- dodržiavanie zásad BOZP a PO,
školského poriadku ŠKD
- sebaobslužné činnosti v triede, v herni,
šatni, v jedálni, starostlivosť o školské
veci
- práca s rôznym materiálom, rozvoj
jemnej motoriky, zhotovenie darčekov,
učebnej pomôcky, leporelo, návrh
oddychového kútika v oddelení
Kultivovať základné sebaobslužné a
hygienické návyky
Rozvíjať základy manuálnych a
technických
Zručností. Rozumieť významu osobnej
zodpovednosti za vykonanú prácu
Spoznávať ľudové zvyky a tradície,
zhotoviť výrobky vhodné na skrášlenie
herne, triedy, zhotoviť darčeky
blízkym
Získavať základy zručností potrebných
pre
praktický život
Rozvíjať základy manuálnych a
technických
zručností, rozvíjať fantáziu
I.
odd.
4
II.
odd.
4
6
6
10
10
- Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, Deň
matiek, maska na karneval
7
7
- príprava jednoduchého jedla, zásady
správneho stolovania, hygiena
3
3
- práca so stavebnicami, kockami, práca
s PC
6
6
I.
odd.
6
II.
odd.
6
4. Prírodovedno-enviromentálna oblasť
Výchovno-vzdelávací cieľ
Obsah
Aplikovať základné princípy ochrany
životného prostredia
- vychádzky do prírody, spoznávanie
liečivých, chránených rastlín a
živočíchov, listnatých a ihličnatých
stromov
Poznať vplyv počasia na prírodu,
pochopiť nebezpečenstvo prírodných
živlov, určiť spojitosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
Poznať a uplatňovať základné princípy
zdravého životného štýl
- ročné obdobia, pozorovanie zmien v
prírode, rastlinná a živočíšna ríša,
význam prírodného prostredia
7
7
- ľudské telo, starostlivosť o zdravie,
zdravá výživa, obliekanie podľa
ročných období, privolanie 1. pomoci,
hygienické návyky
8
8
Uplatňovať a rozvíjať zručnosti pri
jednoduchej činnosti na tvorbe a
ochrane životného prostredia
- udržiavanie poriadku v triede, v herni,
v šatni, starostlivosť o kvety,
starostlivosť o zeleň v okolí školy, zber
papiera, triedenie odpadu
10
10
Pochopiť základné princípy šetrenia s
energiami, správneho zaobchádzania s
nimi
- šetrenie energiami, vodou, elektrinou,
nebezpečenstvo požiaru
5
5
29
5. Esteticko-výchovná oblasť
Výchovno-vzdelávací cieľ
Obsah
Prejaviť zručnosti a tvorivosť vo
výtvarných technikách, pomenovať
farby
Rozvíjať talent a špecifické schopnosti,
fantáziu, spev
- výtvarné umenie, výtvarné techniky,
kreslenie, maľba
I.
odd.
12
II.
odd.
12
- hudobné a dramatické činnosti,
príprava kultúrneho programu
10
10
Prejavovať a posilniť úctu ku
kultúrnym
hodnotám a tradíciám v blízkom okolí
- kultúrne a historické pamiatky v
meste, ľudové zvyky a tradície, mesto v
minulosti a dnes, poznávanie ulíc
9
9
Overenie z detských encyklopédií a
médií, vyjadriť umeleckými
prostriedkami dojmy z pozorovania
sveta
- rozmanitosť sveta, umelecké
stvárnenie dojmov z pozorovania sveta
5
5
I.
odd.
6
II.
odd.
6
6. Telovýchovná. Športová, zdravotná oblasť
Výchovno-vzdelávací cieľ
Obsah
Pohybovať sa v rozmanitom prostredí
bez strachu a zábran
Dodržiavať základné princípy
správneho a zdravého životného štýlu
- pohyb v prírode
- otužovanie, umývanie, vetranie, strav.
návyky, pitný režim, striedanie práce s
odpočinkom, obliekanie podľa roč.
období
7
7
Pochopiť význam pravidelného
pohybu,
dodržiavať bezpečnosť pri hrách
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi
prírodnými prekážkami, využívať
rôzne pomôcky
Zvládnuť turistickú vychádzku do
blízkeho prírodného okolia
Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu
a iných drog na ľudský organizmus
- úloha športu v živote dieťaťa,
dodržiavanie pravidiel - fair play,
loptovo-pohybové hry
- špeciálne pohybové zručnosti kĺzanie,bobovanie,sánkovanie
10
10
4
4
- turistické vychádzky
4
4
- zodpovednosť za svoje zdravie,
príčiny ochorenia, čo je nikotín,
fajčenie, alkohol, drogy
5
5
9. VÝCHOVNÝ JAZYK
Výchovný jazyk : slovenský
Snahou ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej, ale i v ústnej forme.
30
10. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
ŠKD zamestnáva iba kvalifikovaných pedagogických zamestnancov s pedagogickou i
odbornou spôsobilosťou. Z odborného pedagogického hľadiska je to pedagóg profesijne
pripravený na výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti teórie výchovy mimo vyučovania,
metodík výchov, ktorý sa v rámci svojho profilujúceho štúdia formoval priebežnou i súvislou
praxou predovšetkým vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Ťažisko práce spadá do
popoludňajších hodín.
Pedagogický zbor ŠKD má 2 vychovávateľky.
Pedagogickí zamestnanci spĺňajú uvedené podmienky :
- kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, (absolventi strednej pedagogickej školy odbor vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy)
- preukazujú predmetné a edukačno-vedecké odborové spôsobilosti i praktické iniciačné
odborové, t. j. pedagogické spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone
výchovných funkcií: pri plánovaní a realizovaní výchovy a vzdelávania (spôsobilosť
projektovať ciele obsahového celku, spôsobilosť motivovať, komunikovať hodnotové postoje,
usmerňovať myšlienkové postupy žiakov, poskytovať im spätnú väzbu, udržiavať neformálnu
disciplínu žiakov)
Pomoc pri výchove podľa potreby poskytuje:
- triedny učiteľ
- školský psychológ, asistent učiteľa, výchovný poradca
- vedenie školy.
11. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PRIESTOROVÉ PODMIENKY
Priestory a ich vybavenie pri výchove vo voľnom čase silne ovplyvňujú psychickú
pohodu detí a tým aj ich duševné zdravie. Priestory, v ktorých prebieha výchova a trávenie
voľného času vyhovujú hygienickým, pedagogickým a estetickým požiadavkám. Z
hygienického hľadiska je významná veľkosť priestoru vzhľadom k počtu detí, čistota,
vetranie, teplota, vlhkosť vzduchu, hlučnosť, zariadenie nábytkom.
ŠKD na svoju činnosť využíva 2 kmeňové triedy žiakov 1. stupňa vybavené školským
nábytkom a skriňou pre vychovávateľa. Celá časť miestností je pokrytá ľahko umývateľným
povrchom. Časť miestností je vyhradená na hranie a je pokrytá kobercom. V poobedňajších
hodinách môže ŠKD podľa potreby využiť:
31
a) telocvičňu – je využívaná pri príležitostných aktivítách v ŠKD.
b) športový areál –Areál využívajú deti počas rekreačnej, oddychovej a športovej činnosti.
c) jedáleň – využívaná pri väčších podujatiach, karneval,...
e) knižnicu – využívaná na odpočinkové čítanie, kvízy spojené s vyhľadávaním informácií.
ŠKD každoročne priebežne dopĺňa hry, športové náčinie a iné pomôcky pre výchovu na
základe požiadaviek vychovávateľov. Je nevyhnutné vynakladať viac financií do moderných
pomôcok, literatúry a didaktickej techniky.
Súčasťou školy je školská jedáleň, kde sa podávajú mäsité i bezmäsité jedlá. Jedlá sa
objednávajú i evidujú elektronicky. Jedálny lístok je zverejňovaný na prístupných miestach
a internete.
Pri vstupe do budovy je umiestnená informačná tabuľa, ktorá informuje o najaktuálnejších
činnostiach ŠKD. V priestoroch chodieb je umiestnená galéria s vystavenými diplomami,
pohármi a oceneniami žiakov z rôznych súťaží a olympiád. Niektoré nástenky sú zamerané
tematicky a pravidelne sa obmieňajú a aktualizujú.
Zdrojom aktuálnych informácií je webová stránka školy (http://zscataj.edupage.org).
12. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
VÝCHOVE
Školský klub berie zodpovednosť za bezpečnosť detí, za dodržiavanie hygienických
podmienok a ochranu ich fyzického a duševného stavu v čase ich pobytu v klube.
Podmienky pre bezpečné pôsobenie:
 priestory ŠKD sú na poschodí školy, v blízkosti hygienických zariadení,
 všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy, vrátane nápojov,
 miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s pravidlami BOZP sú deti oboznámené spravidla
vždy v prvý vyučovací deň a priebežne podľa potreby a pred rôznymi akciami, poučenia
sa zaznamenávajú do pedag. dokumentácie,
 pre deti je spracovaný Vnútorný poriadok pre ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v
priestoroch ŠKD,
 v prípade úrazu je žiakom/čkam podaná prvá pomoc, v zložitých prípadoch je
kontaktovaný rodič, prípadne lekár,
32
 školský klub je svojim prostredím ochranou pred násilím, šikanovaním a všetkými
patologickými javmi,
 dôraz v ŠKD kladieme na rešpekt a naplňovanie potrieb jedinca.
13. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ A ŽIAKOV
Hodnotenie výchovných výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov/čok v školskom klube je poskytnúť žiakovi/čke
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak/čka zvládol/a danú problematiku, v čom má
nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho/jej pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov/čky na
úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka/čky.
Pri hodnotení výsledkov žiakov/čok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka/čky na jeho školský
výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
14. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Zabezpečuje harmonickú organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších
školských aktivít. Na hodnotenie pedagogických pracovníkov/čok školského klubu budeme
používať tieto metódy:
 Pozorovanie (hospitácie)
 Rozhovor
 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov/kýň v oblasti ďalšieho
vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov/kýň manažmentom školy.
 Vzájomné hodnotenie učiteľov/liek (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené
hodiny“)
Hodnotenie školského zariadenia:
33
Cieľom hodnotenia ŠKD je, aby žiaci/čky a ich rodičia získali dostatočné a
hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj
verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov/čky kladené v ŠVP.
Pravidelne monitorujeme:
 Podmienky na výchovu
 Spokojnosť s vychovávateľkami
 Prostredie – klíma školy
 Úroveň podpory žiakov/čok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Kritériom pre nás je:
 Spokojnosť žiakov/čok, rodičov, učiteľov/liek
 Kvalita výsledkov
15. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov/kýň (ďalej len „ĎVPZ“) má
veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a
konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.
Tento systém má tieto ciele:
 Uvádzať začínajúcich učiteľov/ky do pedagogickej praxe.
 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)
 pedagogických zamestnancov/kýň.
 Motivovať pedagogických zamestnancov/kyne pre neustále sebavzdelávanie,
vzdelávanie,
 zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov/kýň, spôsobilosti pre
 tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
 Pripravovať pedagogických zamestnancov/kyne pre výkon činností nevyhnutných pre
 rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, atď.
 Pripravovať pedagogických zamestnancov/kyne pre prácu s modernými materiálnymi
 prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
 Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,
 podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov/kýň.
34
 Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických
 informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.
 Pripravovať pedagogických zamestnancov/kyne na získanie prvej a druhej atestácie.
 ĎVPZ v súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto princípy:
 Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného
 zamestnanca/kyne školy.
 Každý pedagogický i odborný zamestnanec/kyňa školy má mať možnosť ďalšieho
 vzdelávania za rovnakých podmienok.
35
Download

názov výchovného programu - Základná škola s materskou školou