ODBORNÝ
PROGRAM
ZVÄZUSLOVENSKÝCH
VEDECKOTECHNICKÝCH
SPOLOČNOSTÍ
na rok 2012
OBSAH
1. Úvod .......................................................................................................... 5
2. Odborný program členských organizácií ZSVTS na rok 2012 ............ 6
Asociácia technických diagnostikov SR .......................................................... 6
Drevársky kongres .............................................................................................. 6
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie ........................................ 7
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie ......................................... 8
Slovenská asociácia strojných inžinierov ........................................................ 9
Slovenská banícka spoločnosť ....................................................................... 11
Slovenská cestná spoločnosť ......................................................................... 13
Slovenská elektrotechnická spoločnosť ........................................................ 14
Slovenská lesnícka spoločnosť ...................................................................... 18
Slovenská magnetická spoločnosť ................................................................. 18
Slovenská metrologická spoločnosť .............................................................. 19
Slovenská nukleárna spoločnosť .................................................................... 20
Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť .................... 22
Slovenská potravinárska spoločnosť ............................................................. 24
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť ......................................................... 25
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť .................................... 26
Slovenská sklárska spoločnosť....................................................................... 27
Slovenská spektroskopická spoločnosť......................................................... 28
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky ..................... 29
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov ............................................. 30
Slovenská spoločnosť pre kvalitu ................................................................... 31
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie ........................................... 32
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy ............................................... 32
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu ...................................... 33
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ............................................. 34
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve .................................... 37
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce ........................................ 38
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku ................................... 39
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie ............................................... 41
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie ................................................. 42
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky ...................................... 45
Slovenská spoločnosť údržby ......................................................................... 46
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť ..................................... 47
Slovenská strojárska spoločnosť ................................................................... 48
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť ..................................................... 50
Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnosť ..... 51
Slovenská vákuová spoločnosť ...................................................................... 52
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy .......................................52
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť pre obchod a cestovný ruch ..... 55
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ...................................................... 56
Slovenská zváračská spoločnosť ................................................................... 59
Slovenský komitét pre vedecké riadenie ........................................................ 63
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku ......................... 65
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku ............. 66
Spotrebiteľský inštitút ...................................................................................... 67
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica ............................... 67
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice ............................................... 69
3. Zoznam expertov ZSVTS.........................................................................70
1. Úvod
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností prostredníctvom svojich
členských organizácií pripravil, tak ako po iné roky aj na rok 2012, pre odbornú
i laickú verejnosť, širokú ponuku odborných a vzdelávacích podujatí v rozličných
technických, prírodovedných a spoločenských odvetviach, ktorá je zhrnutá v tejto
publikácii nazvanej ODBORNÝ PROGRAM ZSVTS na rok 2012.
V predloženom Odbornom programe nájdete abecedný zoznam všetkých 47
členských organizácií ZSVTS spolu s kontaktnými údajmi a jednotlivými odbornými
programami obsahujúcimi plánované podujatia na rok 2012.
Ďalšie informácie o plánovaných i aktuálnych odborných podujatiach ZSVTS a jeho
členských organizácií, budú včas dostupné a aktualizované na internetových
stránkach jednotlivých členských organizácií a na zväzovej stránke www.zsvts.sk.
V publikácii je uvedený aj zoznam expertov ZSVTS, ktorý poskytuje základnú
orientáciu pri hľadaní špecialistov z oblastí odborného zamerania členských
organizácií ZSVTS. Uvedených odborníkov je možné kontaktovať cez Sekretariát
ZSVTS, alebo priamo v príslušnej členskej organizácii ZSVTS.
Veríme, že Vás predložená ponuka podujatí osloví, získate hľadané odborné
poznatky, cenné informácie a dôležité kontakty, ktoré využijete pri Vašej práci
i účasti na akciách ZSVTS.
Ďakujeme Vám vopred za Vaše námety, podnety a pripomienky k odbornému
programu.
5
2. Odborný program členských organizácií ZSVTS na rok 2012
ASOCIÁCIA TECHNICKÝCH
DIAGNOSTIKOV SLOVENSKEJ
REPUBLIKY (ATD SR)
www.atdsr.sk
Association of Slovak Diagnostician
Prezident:
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
055 / 6022 501 055 / 6022 013
[email protected]
334-1-2012
Viceprezidentka:
Ing. Viera PEŤKOVÁ, PhD.
Vihorlatská 8, 949 01 Nitra
[email protected]
Administratívna prac.:
RNDr.Radoslava Paulenková
L. Svobodu 8/99, 979 01 Rimavská Sobota
[email protected]
DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
Medzinárodná vedecká konferencia DIS je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti
technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto
oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých
odborníkov.
Organizátori: ATD SR, SjF TU Technická Univerzita v Košiciach,
konferencia
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Termín:
október 2012
Miesto:
Hotel Yasmin
Košice
Garant:
prof. Sinay
[email protected]
DREVÁRSKY KONGRES (DK)
Slovak Timber Association
Tajomník (v zastúpení):
Ing. Miriam POLAČEKOVÁ
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
045 / 520 6341
[email protected]
Predseda:
prof. Ing. Anna ŠATANOVÁ, CSc.
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
045 / 520 6428
[email protected]
311-1-2012
Fakultné kolo ŠVOČ
Prezentácia študentských odborných prác so zameraním na drevárske technológie, techniku pre
drevospracujúci priemysel, manažment a marketing v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle
Organizátor: DF TU vo Zvolene, DK
študentská konferencia
Termín:
máj 2012
Miesto:
TU vo Zvolene
Garant:
Ing. Čabalová
[email protected]
311-2-2012
Nábytok 2012 – kooperácia v tvorbe
Medzinárodné vedecké sympózium je zamerané na prezentáciu nových dizajnérskych postupov
v tvorbe nábytku so zreteľom na technickú kvalitu finálneho výrobku a efektivitu výroby
Organizátor: DF TU vo Zvolene, ZSD SR, DK
vedecké sympózium
Termín:
jún 2012
Miesto:
TU vo Zvolene
Garant:
prof. Veselovský
[email protected]
6
311-3-2012
Ekonomika a manažment podnikov
Cieľom vedeckej konferencie je prezentácia výsledkov a výmena skúseností v oblasti ekonomiky,
riadenia podnikov a kontrolingu kvality v drevospracujúcom a nábytkárskom priemysle
Organizátor: DF TU vo Zvolene, DK
konferencia
Termín:
október 2012
311-4-2012
Miesto:
TU vo Zvolene
Garanti:
prof. Šatanová, doc. Drábek
[email protected]
[email protected]
Vyhlásenie 9. ročníka súťaže: Cena prof. Halabalu
Kolokvium je spojené s workshopom a výstavou dizajnérskych študentských prác študijných odborov
priemyselný dizajn a interiérová tvorba. Na kolokviu prednesú príspevky dizajnéri, garanti súťaže
a zástupcovia praxe. Sformulujú sa nové témy súťaže.
Organizátor: DF TU vo Zvolene, DK
kolokvium
Termín:
november 2012
Miesto:
TU vo Zvolene
311-5-2012
Hasičské jednotky
Garanti:
Mgr. Farkašová, Ing. Melicherčíková
akad. soch. Baďura
[email protected]
Cieľom kolokvia je prezentácia a výmena skúseností súvisiacich so zmenou legislatívy a systému
vzdelávania v odboroch protipožiarnej ochrany a jej dopad na vzdelávanie hasičov a inžinierov
v ochrane osôb a majetku
Organizátor: DF TU vo Zvolene, DK
kolokvium
Termín:
5.12.2012
Miesto:
TU vo Zvolene
Garant:
Ing. Chromek
[email protected]
INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE (ISVaV)
Informatic Society for Engineering and Education
Predseda:
Tajomník:
prof. Ing. Dušan DRIENSKY, CSc.,EUR ING, Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD.
emerit.prof.
Ústav inž.pedagogiky a human.vied MtF STU
Súťažná 4
Paulínska 16
821 38 Bratislava
917 24 Trnava
02 / 5596 0165
0918 646 027
344-1-2012
Funkcia matematiky v technických disciplínach
Seminár sa orientuje na zdôvodnenie funkcie matematiky pri riešení technických problémov
Organizátor: ISVaV
seminár
Termín:
február 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
RNDr. Richtáriková, RNDr. Gabková
344-2-2012
Význam technického vzdelávania v národnom hospodárstve
Podujatie upozorňuje na význam technického vzdelávania pri zvyšovaní úrovne národného
hospodárstva na Slovensku
Organizátor: ISVaV
seminár
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
prof. Bjacsy, Ing. Lang
7
344-3-2012
Úloha vysokých škôl v príprave euroinžinierov
Pre výchovu euroinžinierov je veľmi významná úloha vysokých škôl technických. Seminár upozorňuje
na formy a metódy, ktoré tomu prispievajú
Organizátor: ISVaV
seminár
Termín:
jún 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
prof. Driensky, Ing. Tóblová
344-4-2012
Problémy prechodu zo stredných technických škôl na
vysoké školy a ich riešenie
Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických
Organizátor: ISVaV
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Ing. Krajčí, Ing. Gajdoš
344-5-2012
Výchova k účinnému samovzdelávaniu na vysokých
školách technických
Odovzdávanie poznatkov pedagógov z výskumu možností a spôsobov vedenia vysokoškolákov na
školách technického zamerania k samovzdelávaniu
Organizátor: ISVaV
seminár
Termín:
november 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
doc. Kostelník, prof. Driensky
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE
KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKÁCIE
(SAKT)
www.sakt.sk
Slovak Association for Cable
Telecommunications
Prezident:
Ing. Otto VERBICH, PhD.
Koceľová 15
815 94 Bratislava 2
02 / 5542 1936
0905 448 850
[email protected]
332-1-2012
Tajomník:
Ing. Jarmila PAVLEOVÁ
Koceľová 15
815 94 Bratislava 2
02 / 5542 1936
0905 769 228
[email protected]
KÁBLOVÁ TELEVÍZIA 2012
Cieľ kongresu je poskytnúť účastníkom informácie o súčasnom stave a budúcnosti v oblasti káblových
telekomunikácií v EÚ a na Slovensku (programy, copyright, audiovizuálne služby, ...), ako aj v oblasti
technických otázok TV a rozhlasového vysielania a retransmisie. Sprievodným podujatím kongresu
bude výstava so zahraničnou účasťou.
Organizátor:
SAKT Bratislava
kongres
Termín:
5.- 6.11.2012
Miesto:
Hotel Bonbón, Bratislava
8
Garant:
Ing. Verbich
[email protected]
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
STROJNÝCH INŽINIEROV (SASI)
SASI
Slovak Association of Mechanical Engineers
Predseda:
prof. Ing. Marián TOLNAY, CSc.
SjF STU Bratislava, Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
02 / 5296 1457
[email protected]
335-1-2012
www.sasi.sk
Tajomník:
Ing. Albín ŠTOFILA, CSc.
SjF STU Bratislava, Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
0903 406 570
[email protected]
Študijno-tematický zájazd na konferenciu Tokio Japonsko
Podujatie je určené odborníkom z oblasti strojárstva, leteckej techniky a technológie. V rámci pobytu
bude prehliadka historických a kultúrnych častí Japonska.
zahr. pracovná cesta Organizátor: SASI Klub Bratislava
Termín:
26.5.-3.6.2012
Miesto:
SjF STU
Bratislava
Garant:
prof. Tolnay
[email protected]
335-2-2012
PRO-TECH-MA 2012
Prezentácia nových poznatkov v oblasti progresívnych technológií a materiálov. Podujatie
s medzinárodnou účasťou je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom
technického smeru.
Organizátori: SASI Klub Košice a Katedra technológií a materiálov
konferencia
SjF TU v Košiciach
Termín:
29.6.-4.7.2012
Miesto:
SjF TUKE
Košice
Garant:
prof. Spišák
[email protected]
335-3-2012
Časti a mechanizmy strojov
Prezentácia nových poznatkov v oblasti časti a mechanizmov strojov. Medzinárodné konferencia je
určená účastníkom s vysokoškolským vzdelaním technického smeru.
Organizátori: SASI Klub Košice a Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
konferencia
Termín:
8.-10.9.2012
Miesto:
Slovenský raj, Hotel
Čingov
Garant:
prof. Homišin
[email protected]
335-4-2012
Ochrana životného prostredia
Prezentácia nových poznatkov v oblasti platných zákonov týkajúcich sa životného prostredia.
Podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom technického smeru.
Organizátori: SASI Klub Košice a Katedra environmentalistiky
seminár
a riadenia procesov
Termín:
22.-23.9.2012
Miesto:
SjF TUKE
Košice
Garant:
prof. Badida
[email protected]
335-5-2012
FORMULAELECTRIC AND HYBRID
Účasť na medzinárodnej konferencii, veľtrhu a pretekoch s elektromobilom slovenskej výroby.
Podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom technického smeru.
Organizátor: SASI Klub Bratislava
konferencia
Termín:
4.-11.10.2012
Miesto:
Turín
Taliansko
Garant:
doc. Urban
[email protected]
9
335-6-2012
Modern Technologies in Manufacturing
Prezentácia nových poznatkov v oblasti riadenia technologických procesov. Medzinárodné podujatie
je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom technického smeru.
Organizátori: SASI Klub Košice a Katedra environmentalistiky
konferencia
a riadenia procesov
Termín:
7.-9.10.2012
Miesto:
SjF TUKE
Košice
Garant:
prof. Badida
[email protected]
335-7-2012
Skládkovanie nebezpečných a ostatných odpadov
Prezentácia nových poznatkov v oblasti platných zákonov týkajúcich sa životného prostredia
a nakladania s odpadom. Podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom
technického smeru.
Organizátor: SASI Klub Bratislava a Ústav chemických a hydraulických
seminár a exkurzia
strojov a zariadení
Termín:
11.-12.10.2012
Miesto:
Bratislava, SjF STU
Zohor, skládka odpadov
335-8-2012
VIENA – TEC 2012
Garant:
Ing. Štofila
[email protected]
Prezentácia nových poznatkov v oblasti strojárstva a techniky. Podujatie je určené účastníkom
s vysokoškolským vzdelaním a študentom technického smeru.
Organizátor: SASI Klub Bratislava
exkurzia
Termín:
12.10.2012
Miesto:
Viedeň
Garant:
prof. Tolnay
[email protected]
335-9-2012
ELEKTROMOBILITY ECARTEC
Prezentácia nových poznatkov v oblasti platných zákonov týkajúcich sa životného prostredia
a nakladania s odpadom. Medzinárodné podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským
vzdelaním a študentom technického smeru.
Organizátor: SASI Klub Bratislava
konferencia
Termín:
18.-22.10.2012
Miesto:
Mníchov
Nemecko
Garant:
prof. Tolnay
[email protected]
335-10-2012
Mechanical Engineering 2012
Prezentácia nových poznatkov v oblasti platných zákonov týkajúcich sa životného prostredia
a nakladania s odpadom. Podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom
technického smeru.
Organizátor: SASI Klub Bratislava v spolupráci so SjF STU Bratislava
konferencia
Termín:
21.10.2012
Miesto:
SjF STU
Bratislava
Garant:
prof. Tolnay
[email protected]
335-11-2012
Energetické využitie odpadov
Prezentácia nových poznatkov v oblasti odpadového hospodárstva – odpad ako druhotná surovina.
Podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom technického smeru.
Organizátor: SASI Klub Bratislava
seminár
Termín:
25.10.2012
Miesto:
SjF STU Bratislava
Mestská spaľovňa BA
10
Garant:
Ing. Štofila
[email protected]
335-12-2012
Projektovanie v hutnom projekte
Podujatie je určené účastníkom s vysokoškolským vzdelaním a študentom technického smeru
Organizátor: SASI Klub Bratislava a Ústav chemických a hydraulických
exkurzia
strojov a zariadení
Termín:
3.11.2012
Miesto:
Bratislava
Hutný projekt
Garant:
Ing. Štofila
[email protected]
SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ
(SBS)
www.blastmine.sk
Slovak Mining Society
Prezident:
Ing. Ján HRABOVSKÝ, PhD.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Matice slovenskej 10
971 71 Prievidza
046 / 5671 111
0918 777 052
hrabovský.[email protected]
303-1-2012
Výkonný tajomník:
Ing. Mikuláš BERÁNEK
Československej armády č. 25
974 01 Banská Bystrica
048 / 4112 746
0904 667 385
[email protected]
Podzemné stavby
Skúsenosti s realizáciou podzemných stavieb
Organizátor: OS SBS pre mechaniku hornín - Fakulta BERG TU Košice
seminár
Termín:
14. 2.2012
Miesto:
Fakulta BERG
TU Košice
Garant:
Ing. Vavrek
[email protected]
303-2-2012
Seminár o banských predpisoch a ich aplikácii
Poznatky z aplikácie banských predpisov na podzemných a povrchových pracoviskách
Organizátor: ZO SBS ZZ Košice
seminár
Termín:
14-15.6.2012
303-3-2012
Miesto:
Hotel Atrium,
Nový Smokovec
Garant:
Ing. Čellár
[email protected]
5. stretnutie slovenských baníckych miest a obcí
Stretnutie zástupcov slovenských banských miest a banských organizácií, ako aj zástupcov
európskych organizácií spojené s odbornou konferenciou a slávnostným sprievodom
Organizátori: mesto Banská Štiavnica, Združenie baníckych spolkov a cechov
odborné
Slovenska, Banskoštiavnickohodrušský banícky spolok
stretnutie
Termín:
22.-24.6.2012
Miesto:
Banská Štiavnica
Garant:
Mgr. Babiaková
[email protected]
303-4-2012
Salamandrové dni
Tradičné banícke stretnutie s historickým sprievodom ako aj slávnostným Śachtágom za účasti
slovenských, maďarských, poľských, českých a ďalších európskych krajín
Organizátori: mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnickohodrušský banícky
historické
spolok
stretnutie
Termín:
5.-9.9.2012
Miesto:
Banská Štiavnica
Garanti:
Mgr. Babiaková, Ing. Durbák
[email protected]
[email protected]
11
303-5-2012
Nerastné suroviny a aktualizácia surovinovej politiky
Medzinárodná konferencia, ktorá bude venovaná surovinovej politike štátu v oblasti nerastných
surovín, možnostiam ich využívania, legislatíve na Slovensku a v krajinách EÚ
Organizátor: SBS
konferencia
Termín:
4.-5.10.2012
Miesto:
MH SR, Bratislava
Garanti:
Ing. Hrabovský, Ing. Beránek
[email protected]
303-6-2012
Geotechnika-Geotechnics
Geotechnické riešenia pri príprave a výstavbe podzemných a pozemných objektov, nové technológie
a materiály v geotechnickom a banskom staviteľstve
Organizátori: Stavební fakulta VŠB Ostrava, OS pri SBS mechanika
konferencia
hornín
Termín:
26.-28.9.2012
Miesto:
Vysoké Tatry
Garant:
Ing. Badíková
[email protected]
303-7-2012
Vivat Academia Banská Štiavnica, Vzdelanie, pokrok,
tradícia
Medzinárodná konferencia bude venovaná 250. výročiu založenia akadémie, jej významu pre rozvoj
baníctva od 18. storočia, ako aj vývoju baníckych symbolov
Organizátori: Slovenské banské múzeum, OS SBS pre históriu baníctva
konferencia
Termín:
11.-12.10.2012
Miesto:
Banská Štiavnica
Garanti:
doc. Kamenický, Mgr. Denková
[email protected]
303-8-2012
Nové poznatky v oblasti vŕtania,
a uskladňovania uhľovodíkov
ťažby,
dopravy
Medzinárodná konferencia, ktorá sa koná v dvojročnom cykle, je venovaná najnovším poznatkom
v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhľovodíkov v rámci EÚ
Organizátor: OS SBS pre vŕtanie, ťažbu, dopravu a uskladňovanie
konferencia
uhľovodíkov
Termín:
23.-25.10.2012
Miesto: Hotel PERMON
Podbanské
Garant:
prof. Pinka
[email protected]
303-9-2012
Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska
a strednej Európy
Vedecké sympózium každoročne na základe realizovaných programov, ako aj meraní, hodnotí vývoj
ekologickej situácie vo vybraných regiónoch Slovenska a strednej Európy
Organizátor: ZO SBS pri Ústave geotechniky SAV
sympózium
Termín:
25-26.10.2012
Miesto: Hotel Hrádok
SMZ - Služby, a.s.
Hrádok
Garant:
Ing. Hredzák
[email protected]
303-10-2012
55. výročie založenia Ústavu geotechniky SAV Košice
Bilancovanie, prínosy a ďalšie zameranie činnosti ústavu
Organizátor: ZO SBS pri Ústave geotechniky SAV
seminár
Termín:
29-30.11. 2012
Miesto:
Košice, Aula ÚG SAV
12
Garant:
Ing. Hredzák
[email protected]
SLOVENSKÁ CESTNÁ SPOLOČNOSŤ
(SCS)
www.cestnaspol.sk
Slovak Road Society
Predseda:
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc.
VÚD, a.s., Čučoriedková 6 , 821 07 Bratislava
02 / 4342 8035
[email protected]
328-1-2012
Tajomník:
Ing. Dušan ŠTOFA
0905 765 422
[email protected]
Cestná konferencia 2012
Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o stratégii a zámeroch rozvoja cestného
hospodárstva, o koncepcii budovania cestnej siete na Slovensku, o financovaní jej výstavby a vytvoriť
podmienky pre výmenu poznatkov a názorov v týchto oblastiach
Organizátor: SCS
konferencia
Termín:
20.–21.3.2012
328-2-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Šedivý
[email protected]
Poznatky z XXIV. Svetového cestného kongresu v Mexiku
Cieľom tohto medzinárodného podujatia je zabezpečiť prenos poznatkov získaných v rámci XXVI.
Svetového cestného kongresu v Mexiku, informovať o nových trendoch a najnovších poznatkoch
z oblasti cestného hospodárstva a cestného staviteľstva
Organizátor: SCS, ČSS
konferencia
Termín:
10.-11.5.2012
Miesto:
Kroměříž, Česko
Garant:
prof. Bezák
328-3-2012
XIII. Dopravno-inžinierske dni
[email protected]
Cieľom medzinárodného podujatia je informovať o najnovších poznatkoch a podporiť výmenu
skúseností v cestnom hospodárstve a najmä v oblasti cestného dopravného inžinierstva
Organizátor: ČSS, SCS
konferencia
Termín:
6.-7.6.2012
Miesto:
Hustopeče, Česko
Garant:
prof. Bezák
328-4-2012
III. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
[email protected]
Cieľom seminára je poskytnúť priestor pre prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších
vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti zimnej údržby pozemných komunikácií
Organizátor: Pobočka SCS pri VÚD, a.s.
seminár
Termín:
6.–7.6.2012
328-5-2012
Miesto:
Tatranská Lomnica
Garanti:
Ing. Hronský, Ing. Viazanko, Ing. Molnár
[email protected]
Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
Cieľom podujatia je výmena informácií v oblasti bezpečnosti dopravy, informovanie o aktivitách štátnej
a verejnej správy, o nových poznatkoch v cestnom hospodárstve a poskytnutie nových podnetov pre
zvyšovanie bezpečnosti na pozemných komunikáciách
Organizátor: Pobočka SCS pri SSC
konferencia
Termín:
17.–19.9.2012
328-6-2012
Miesto:
Vyhne
Garanti:
Ing.Dohnal, Ing. Jelínek
[email protected]
Dopravná infraštruktúra v mestách
Cieľom podujatia je prerokovanie otázok udržateľného rozvoja dopravy v mestách a mestských
aglomeráciách, v nových a reštrukturalizovaných zónach
Organizátor: Pobočka SCS pri Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity
konferencia
Termín:
3.–4.10.2012
Miesto:
Žilina
Garant:
prof. Čelko
13
[email protected]
328-7-2012
XVII. ročník Dni slovenských cestárov
Cieľom podujatia je nielen poukázať na aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestného
staviteľstva na Slovensku a zároveň popularizovať cestársku profesiu u verejnosti
Organizátor: SCS
seminár
Termín:
11.–12. 10.2012
328-8-2012
Miesto:
Prešov
Garant:
Ing. Šedivý
[email protected]
XVII. Seminár Ivana Poliačka – Poznatky zo stavby diaľnic
a rýchlostných ciest
Cieľom vedecko-technického podujatia je výmena informácií a poznatkov z oblasti výstavby,
rekonštrukcie a opráv diaľnic a rýchlostných ciest
Organizátor: SCS
seminár
Termín:
22.-23.11.2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
prof. Gschwendt, doc. Bačová
[email protected]
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ (SES)
Slovak Electrotechnical Society
Predseda:
Ing. Vladimír MURÍN
Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20,
974 05 Banská Bystrica
048/ 4324 157
[email protected]
Pobočka SES pri FEI TU Košice
Predseda:
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice
[email protected]
Pobočka SES pri Dubnickom technologickom
inštitúte v Dubnici nad Váhom
Predseda:
prof. Ing. Miroslav Grega, CSc.
Dukelská štvrť 1404/613
018 41 Dubnica nad Váhom
[email protected]
Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov
Banská Bystrica
Predseda:
Ing. Cyril Francisci
Výskumný ústav spojov, n.o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
[email protected]
www.ses.vus.sk
Tajomník:
Anna JENISOVÁ
Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20,
974 05 Banská Bystrica
048/ 4324121
[email protected]
Tajomník:
doc. Ing. Jozef Ondera, CSc.
KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice
[email protected]
Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši
Predseda:
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
ul. kpt. Nálepku 1390, P.O.Box 62
031 01 Liptovský Mikuláš 1
[email protected]
Pobočka SES pri Katedre telekomunikácií EF
Žilinská univerzita
Predseda:
prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.
zastupujúca: doc. Ing. Daša Tichá, PhD.
Žilinská univerzita EF, Katedra telekomunikácií,
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
[email protected]
Odborná skupina Informatika
Predseda:
Ing. Jozef Jančík
922 01 Ostrov 206
[email protected]
14
305-1-2012
Celoštátne kolo súťaží Zenit –
28. ročník v mikroelektronike a programovaní
Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných
priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť)
Organizátor: MŠ SR, ŠIOV Bratislava v spolupráci so SES Banská
súťaže žiakov
Bystrica
stredných škôl
Termín:
9.–11.2.2012
Miesto:
SOŠ, Učňovská 5,
Košice - Šaca
Garant:
Ing. Jančík
[email protected]
305-2-2012
Populárno-vedecká prednáška
Prednáška podľa vybranej témy určená pre širokú i odbornú verejnosť (téma prednášky bude
spresnená neskôr)
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach
prednáška
Termín:
február 2012
Miesto:
Košice, FEI TU
Garant:
Ing. Džmura
[email protected]
305-3-2012
Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických
zariadeniach – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
Odborný seminár je určený odbornej elektrotechnickej verejnosti, vedecko-pedagogickým
pracovníkom a študentom AOS, pracovníkom MO SR a MV SR
Organizátor: SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši
seminár
Termín:
23.2.2012
Miesto:
Kino Nicolaus
Liptovský Mikuláš
Garanti:
Ing. Vido, Ing. Huna
[email protected] [email protected]
305-4-2012
Exkurzia do VE Dobšiná (príp. Ružín)
Exkurzia je určená najmä pre študentov a pedagogických pracovníkov FEI TU v Košiciach.
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach
exkurzia
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Vodná elektráreň
Dobšiná (Ružín)
305-5-2012
ŠVOČ 2012
Garant:
Ing. Džmura
[email protected]
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, je
realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov
Organizátor: SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, AOS Liptovský
študentská vedecká
Mikuláš, DP EF ŽU v L. Mikuláši
odborná činnosť
Termín:
apríl - máj 2012
Miesto:
Akad.ozbrojených
síl L. Mikuláš,
Detaš.prac EF
ŽU v L. Mikuláši
Garanti:
Ing. Vido, Ing. Dostál
[email protected]
[email protected]
305-6-2012
SCYR 2012 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov
Cieľom konferencie je vytváranie prepojení medzi akademickými komunitami a výmena informácií
týkajúcich sa experimentálnych a teoretických prác v oblastiach elektroniky, informatiky,
telekomunikácií a elektrotechniky
Organizátor: FEI TU Košice, SES pobočka pri FEI TU v Košiciach
konferencia
Termín:
máj 2012
Miesto:
Košice, FEI TU
Garant:
Ing. Džmura
[email protected]
15
305-7-2012
Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií
a informačnej spoločnosti
Sympózium je súčasťou osláv Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Pri tejto
príležitosti je každoročne udeľovaná Cena Jozefa Murgaša spojená s finančným ohodnotením
určeným na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v sektore
telekomunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky.
Organizátor: SES, pobočka SES pri VÚS
sympózium
Termín:
máj 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Francisci
[email protected]
305-8-2012
Elektronika dopravných prostriedkov
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov
Organizátor: Pobočka SES pri DTI v Dubnici nad Váhom
seminár
Termín:
máj 2012
Miesto:
Dubnica nad
Váhom
Garant:
prof. Repčík
[email protected]
305-9-2012
Nové smery v spracovaní signálov XI
Cieľom tradičnej konferencie je sprostredkovanie najnovších poznatkov a výmena skúseností z oblasti
spracovania signálov ako i prezentácia výsledkov výskumnej činnosti z oblasti analógového,
diskrétneho a číslicového spracovania signálov. Konferencia vytvára priestor na výmenu najnovších
poznatkov medzi pracovníkmi výskumných ústavov, vysokých škôl a pracovísk elektrotechnického
a elektronického priemyslu.
Organizátor: SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, AOS Liptovský Mikuláš
konferencia
Termín:
16.–18.5.2012
Miesto:
Hotel a kúpele
Tatr. Zruby
Garanti:
Ing. Puttera, Ing. Vido
[email protected]
[email protected]
305-10-2012
Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
Česko-slovenská konferencia určená pre investorov, prevádzkovateľov sietí, projektantov, ako aj
zástupcov verejnej správy, užívateľov telekomunikačných služieb a ostatnú odbornú verejnosť
z obidvoch republík, cieľom ktorej je zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi v oblasti elektronických
komunikácií
Organizátor: SES, pobočka SES pri VÚS
konferencia
Termín:
jún 2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant:
Ing. Francisci
[email protected]
305-11-2012
Inteligentný elektroinštalačný systém INELS
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov.
Organizátor: FEI TU Košice, pobočka SES pri FEI TU v Košiciach
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
Košice, FEI TU
Garant:
Ing. Džmura
[email protected]
305-12-2012
Telekomunikačné stavby V
Seminár je určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú
infraštruktúru prístupových sietí
Organizátor: SES, pobočka SES pri VÚS
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Francisci
[email protected]
16
305-13-2012
Terminologické fórum 2012
Dobrovoľné združenie odborníkov z oblasti prevádzky pevných a mobilných komunikačných sietí,
poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedecko-výskumných pracovísk príbuzných
odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, ktoré pracuje pod názvom Terminologické fórum
predstavuje základnú konzultačnú platformu na rozširovanie odborného slovenského jazyka o nové
termíny z oblasti elektronických komunikácií
Organizátor: SES, pobočka SES pri VÚS
seminár
Termín:
október 2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant:
Ing. Francisci
[email protected]
305-14-2012
ALER 2012 - Alternatívne zdroje energie
Seminár je určený pre všetkých záujemcov o využitie alternatívnych zdrojov energie
Organizátor: SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, DP EF ŽU v L. Mikuláši
seminár
Termín:
október 2012
Miesto:
Liptovský Ján –
Penzión UNA
Garanti:
Ing. Emil Vido, Ing. Dostál
[email protected], [email protected]
305-15-2012
29. ročník súťaží Zenit v mikroelektronike a programovaní
Termín:
október 2012
Miesto:
Stredné školy SR
305-16-2012
29. ročník súťaží Zenit v mikroelektronike a programovaní
Termín:
november 2012
Miesto:
Vybrané stredné
školy v SR
305-17-2012
Diagnostika 22kV káblových vedení
Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných
priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť)
Organizátor: Stredné školy v SR
súťaže žiakov SŠ –
školské kolá
Garant:
Ing. Jančík
[email protected]
Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných
priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných učilíšť)
Organizátor: Stredné školy v SR
súťaže žiakov SŠ –
krajské kolá
Garant:
Ing. Jančík
[email protected]
Podujatie je určené pre odbornú verejnosť a študentov
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach
seminár
Termín:
november 2012
Miesto:
VSE, El. stanica
Lemešany
Garant:
prof. Kolcunová
[email protected]
305-18-2012
Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach
seminár
Termín:
november 2012
Miesto:
VSE, El. stanica
Lemešany
Garant:
prof. Kolcunová
[email protected]
17
SLOVENSKÁ LESNÍCKA
SPOLOČNOSŤ (SLS)
Slovak Forest Society
Predseda:
Ing. Stanislav MARTINICKÝ, CSc.
Ul.9.mája 110/10, 960 01 Zvolen
0908 543 010
[email protected]
324-1-2012
Aktuálne problémy ochrany lesa 2012
Základné problémy ochrany lesa v roku 2011, prognózy na rok 2012, revitalizácia, výsledky
Organizátor: SLS
konferencia
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Nový Smokovec
Garant:
Ing. Kunca
324-2-2012
Semenárstvo, škôlkárstvo a umelá obnova lesa
[email protected]
Poznatky o získavaní a používaní lesného reprodukčného materiálu, stav semenných sadov
Organizátor: SLS
seminár
Termín:
jún 2012
Miesto:
Liptovský Ján
Garant:
Ing. Sušková
324-3-2012
Ekonomika lesného hospodárstva SR
[email protected]
Podujatie je venované aktuálnej situácii a ekonomickým problémom lesného hospodárstva a lesníctva
SR, otázkam inovácií a inovačnej politike lesného hospodárstva Slovenska
Organizátor: SLS
seminár
Termín:
november 2012
Miesto:
Zvolen
Garant:
Ing. Kovalčík
324-4-2012
Mimoškolské vzdelávanie mládeže
[email protected]
Vzdelávanie mládeže na aktuálne témy dohodnuté na školách
Organizátor: SLS
vzdelávanie
Termín:
počas roka 2012
Miesto:
Zvolen
Garant:
Ing. Martinický
[email protected]
SLOVENSKÁ MAGNETICKÁ
SPOLOČNOSŤ (SMAGS )
www.smags.sk
Slovak Magnetic Society
Predseda:
prof. RNDr. Pavol VOJTANÍK, DrSc.
ÚFV PF UPJŠ, Park Angelinum 9
041 54 Košice
055 / 2346 218
[email protected]
338-1-2012
Tajomník:
doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
KLTP FL TU, Rampová 7
041 21 Košice
0905 477 337
[email protected]
Magnetické vlastnosti kovových pások pripravených
rýchlym ochladením taveniny
Kovové pásky pripravené rýchlym ochladením taveniny predstavujú významnú triedu magneticky
mäkkých materiálov kvôli svojim vynikajúcim magnetickým vlastnostiam. Majú široké uplatnenie
v priemyselnej praxi.
Organizátor: Fyzikálny ústav SAV a Slovenská magnetická spoločnosť
seminár
Termín:
marec 2012
Miesto:
KF FEI TU
Košice
Garant:
RNDr. Butvinová
[email protected]
18
338-2-2012
Fyzika materiálov
Podujatie je určené širokej vedeckej verejnosti, vedeckým, výskumným a inžinierskym pracovníkom,
študentom a pedagogickým pracovníkom v oblasti materiálov. Príspevky budú zverejnené v osobitnom
zborníku.
Organizátor: KF FEI TU Košice
vedecká konferencia
Termín:
október 2012
338-3-2012
Miesto:
Aula FEI TU
Košice
Garant:
doc. Olčák
[email protected]
Výroba a vlastnosti neorientovaných Si – pásov pre
elektrotechnický priemysel
Kremíkové elektrické ocele patria k najrozšírenejším priemyselne vyrábaným magneticky mäkkým
materiálom. Slovensko je ich významným európskym producentom. Majú široké uplatnenie
v energetike, doprave, strojárstve, elektrotechnike, atď.
Organizátor: PF UPJŠ Košice a Slovenská magnetická spoločnosť
seminár
Termín:
november 2012
Miesto:
PF UPJŠ Košice
Garant:
Ing. Predmerský
[email protected]
SLOVENSKÁ METROLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ (SMS)
Slovak Metrological Society
Predseda:
Ing. Tomáš ŠVANTNER
Geologická 1
822 11 Bratislava
048 / 4719 151
0905 532 123
[email protected]
http://sms.sk.szm.com/
Tajomník:
Ing. Václav MITOŠINKA
Geologická 1
822 11 Bratislava
0908 099 691
[email protected]
348-1-2012
42. FORUM METROLÓGOV
Termín:
máj 2012
Miesto:
Zvolen
348-2-2012
43. FORUM METROLÓGOV
Termín:
október 2012
Miesto:
Vysoké Tatry
Cieľom tejto konferencie je umožniť účastníkom zdieľať svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti
kalibrácie, meranie a testovanie, rozvíjať nové poznatky a prípadne sa stretnúť s kolegami z iných
krajín. Téma konferencie je: "Metrológia a jej poslanie v spoločnosti."
Organizátor: Slovenská metrologická spoločnosť
konferencia
Garant: výbor SMS
Cieľom tejto konferencie je umožniť účastníkom zdieľať svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti
kalibrácie, meranie a testovanie, rozvíjať nové poznatky a prípadne sa stretnúť s kolegami z iných
krajín. Téma konferencie bude stanovená v 06/2012.
Organizátor: Slovenská metrologická spoločnosť
konferencia
Garant: výbor SMS
19
SLOVENSKÁ NUKLEÁRNA
SPOLOČNOSŤ (SNUS)
www.snus.sk
Slovak Nuclear Society
Predseda:
prof. Ing. Vladimír SLUGEŇ, DrSc.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
02 / 6029 1821
[email protected]
352-1-2012
Tajomník:
Ing. Juraj KLEPÁČ
Slovenská nukleárna spoločnosť
Okružná 5, 918 64 Trnava
033 / 599 1375
[email protected]
Experience with RAW treatment and storage in Hungary
Výmena skúseností v oblasti skladovania a nakladania s rádioaktívnym odpadom s maďarskými
kolegami
Organizátor: SNUS sekcia „Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s RAO“
exkurzia
Termín:
21.-22.3.2012
Miesto:
Budapešť, Paks, Maďarsko
Garant:
Mgr. Kormaňák
[email protected]
352-2-2012
Exkurzia študentov Katolíckej univerzity Ružomberok
Exkurzia v bohunickom spracovateľskom centre RAO a v JE Jaslovské Bohunice
Organizátor: SNUS, sekcia „Rádioenvironmentalistika“
exkurzia
Termín:
marec 2012
Miesto:
Jaslovské Bohunice, SR
Garant:
RNDr. Hybler
[email protected]
352-3-2012
Odborné prednášky pre študentov
Odborné prednášky na témy:
1. Havárie JE v Černobyle a vo Fukušime
2. Súčasný stav jadrovej energetiky a perspektívy jej strednodobého rozvoja
3. Aplikácie nukleárnych technológií v SR
prednášky
Organizátor: SNUS, sekcia „Rádioenvironmentalistika“
Termín:
marec 2012
Miesto:
Ružomberok
352-4-2012
Odborný seminár s exkurziou na vybrané pracovisko
Garant:
RNDr. Hybler
[email protected]
Odborný seminár sekcie „Ženy v jadre“ spojený s odbornou exkurziou na Úrad jadrového dozoru SR
Organizátor: SNUS, sekcia „Ženy v jadre“
seminár
Termín:
jar 2012
Miesto:
Trnava
Garant:
Ing. Mančíková
Mariana.Mancikova@enel.com
352-5-2012
Predlžovanie životnosti jadrových elektrární
Odborný seminár organizovaný pre prevádzkovateľov jadrových elektrární
Organizátor: SNUS, sekcia „Seniori SNUS“
seminár
Termín:
jar 2012
352-6-2012
Miesto:
Trnava
Garant:
Ing. Kmošena
kmosena.dpn@gmail.com
Popularizačné prednášky pre občanov
Prednášky pre starostov obcí v okolí jadrových elektrární na témy: Prevádzka jadrových elektrární
a ich bezpečnosť, havarijné plánovanie, ako postupovať pri havarijnej udalosti na jadrovej elektrárni
Organizátor: SNUS v spolupráci s Občianskymi informačnými komisiami
prednášky
Termín:
jar 2012
Miesto:
Jaslovské Bohunice,
Mochovce
Garant:
prof. Slugeň.
Vladimir.Slugen@stuba.sk
20
352-7-2012
Mierové využívanie jadrovej energie
Odborná konferencia Sekcie Ženy v jadre
Organizátor: SNUS, sekcia „Ženy v jadre“
konferencia
Termín:
18.5.2012
Miesto:
Častá - Papiernička
Garant:
Ing. Mančíková Mariana.Mancikova@enel.com
352-8-2012
DECO CONFERENCE CEE 2012
Medzinárodná konferencia zameraná na vyraďovanie jadrových zariadení.
Organizátor: SNUS, sekcia „Vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s
konferencia
RAO“
Termín:
5.-7.6.2012
Miesto:
Trnava
Garant:
Mgr. Kormaňák
Kormanak.Robert@javys.sk
352-9-2012
Výskumné centrum CERN a JE Beznau
Exkurzia zástupcov mladej generácie do Centra jadrového výskumu CERN a na jadrovú elektráreň
Beznau vo Švajčiarsku
Organizátor: SNUS, sekcia „Mladá generácia“
exkurzia
Termín:
jún 2012
Miesto:
CERN, Beznau,
Švajčiarsko
Garant:
prof. Slugeň
Vladimir.Slugen@stuba.sk
352-10-2012
Odborný seminár s exkurziou na vybrané pracovisko
Odborný seminár spojený s odbornou exkurziou na JE Mochovce a na Republikové úložisko
rádioaktívneho odpadu
Organizátor: SNUS, sekcia „Ženy v jadre“
seminár
Termín:
jeseň 2012
Miesto:
Mochovce
Garant:
Ing. Mančíková
Mariana.Mancikova@enel.com
352-11-2012
Predlžovanie životnosti jadrových elektrární
Druhý odborný seminár na uvedenú tému; je určený pre prevádzkovateľov jadrových elektrární
Organizátor: SNUS, sekcia „Seniori SNUS“
seminár
Termín:
jeseň 2012
Miesto:
Trnava
Garant:
Ing. Kmošena
kmosena.dpn@gmail.com
352-12-2012
Medzinárodná konferencia SES 2012
Medzinárodná konferencia zameraná na bezpečnosť dodávok energie
Organizátor: SNUS
konferencia
Termín:
september 2012
352-13-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Slugeň
Vladimir.Slugen@stuba.sk
Výskumné centrum CERN a JE Zwentendorf
Exkurzia členov SNUS do Centra jadrového výskumu CERN a na jadrovú elektráreň Zwentendorf
v Rakúsku
Organizátor: SNUS
exkurzia
Termín:
jún 2012
Miesto:
CERN, Švajčiarsko
Zwentendorf, Rakúsko
Garant:
prof. Slugeň
Vladimir.Slugen@stuba.sk
21
Riadenie projektov vyraďovania JZ
352-14-2012
Odborný seminár zameraný na vyraďovanie jadrových zariadení elektrárne V-1 a elektrárne A1; koná
sa v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku
Organizátor: SNUS sekcia „Vyraďovanie JZ a nakladanie s RAO“
seminár
Termín:
16.11.2012
Miesto:
Jaslovské Bohunice
Garant:
Mgr. Kormaňák
Kormanak.Robert@javys.sk
352-15-2012
Publikácia - Jadrové palivo
Vydanie odbornej publikácie o jadrovom palive
Organizátor: SNUS
publikácia
Termín:
november 2012
Miesto:
Trnava
Garant:
prof. Slugeň
Vladimir.Slugen@stuba.sk
352-16-2012
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012
Organizácia akcií pre verejnosť: prednášky, dni otvorených dverí, exkurzie pre študentov a pod.
Organizátor: SNUS, VTS, SHMÚ
seminár
Termín:
november 2012
Miesto:
Trnava, Bratislava,
Jaslovské Bohunice,
Mochovce
352-17-2012
ENC 2012
Garant:
Ing. Mančíková
Mariana.Mancikova@enel.com
Účasť členov SNUS na “ENC 2012 - European Nuclear Conference & Industry Exhibition”.
Organizátor: SNUS
exkurzia
Termín:
9.-2.12.2012
Miesto:
Manchester, UK
Garant:
prof. Slugeň Vladimir.Slugen@stuba.sk
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
(SPVTS)
Slovak Scientific and Technological Society in Agriculture
Predseda:
Tajomník:
RNDr. Ľubomír HORVÁTH
Mgr. Miroslava FEKETOVÁ
ÚKSÚP, Hanulova 9/A
02 / 6920 4431
841 01 Bratislava
miroslava.feketova@uksup.sk
02 / 6446 2089
lubomir.horvath@uksup.sk
314-1-2012
Kontrola kvality rastlinných komodít a krmív
Cieľom podujatia je pravidelné školenie pracovníkov rezortu MPRV SR k výsledkom kontroly kvality
primárneho potravinového reťazca
Organizátor: SPVTS Bratislava, ÚKSÚP Bratislava
školenie
Termín:
I.štvrťrok
2012
Miesto:
ÚKSÚP Bratislava
Garant:
RNDr. Horváth
lubomir.horvath@uksup.sk
314-2-2012
Školenie o nakladaní s geneticky modifikovanými rastlinami
Podujatie má za cieľ školenie pestovateľov GM rastlín podľa zákona č. 184/2006 Z. z.
Organizátor: SPVTS Bratislava, Agroinštitút Nitra
školenie
Termín:
I. štvrťrok
2012
Miesto:
Nitra
Garanti:
RNDr. Horváth , RNDr. Tatárová
lubomir.horvath@uksup.sk
22
314-3-2012
Diagnostika karanténnych rastlinných patogénov
Seminár je určený pre pracovníkov rezortu MPRV SR a je zameraný na výskyt karanténnych
patogénov a nové diagnostické metódy
Organizátor: SPVTS Bratislava, ÚKSÚP Bratislava
seminár
Termín:
II. polrok
2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Mgr. Hudecová, Mgr. Feketová
miroslava.feketova@uksup.sk
314-4-2012
Kontrola odrodovej pravosti a čistoty osív a merkantilu
Seminár je určený pre výrobcov osív a pracovníkov rezortu MPRV SR a ÚKSÚP
Organizátor: SPVTS Bratislava, ÚKSÚP Bratislava
seminár
Termín:
II. polrok
2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
RNDr. Horváth, Ing. Sajanová
lubomir.horvath@uksup.sk
314-5-2012
Koexistencia geneticky modifikovaných plodín v poľnohospodárskej výrobe
Podujatie je zamerané na problematiku pestovania GM rastlín v SR a prezentáciu doterajších
výsledkov a skúseností
Organizátor: SPVTS Bratislava, ÚKSÚP Bratislava
konferencia
Termín:
IV.štvrťrok
2012
Miesto:
Bratislava
314-6-2012
Garanti:
RNDr. Horváth , Mgr. Feketová
lubomir.horvath@uksup.sk
miroslava.feketova@uksup.sk
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych
rastlín
Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou ponúka nové informácie z oblasti genetiky a šľachtenia
poľnohospodárskych rastlín
Organizátor: SPVTS Bratislava, VÚRV Piešťany
konferencia
Termín:
IV.štvrťrok 2012
314-7-2012
Miesto:
VÚRV Piešťany
Garanti:
Ing. Gregová, Ing. Šudyová
VÚRV Piešťany
Kontrola kvality rastlinných komodít, krmív a zdravotného stavu
rastlín s použitím molekulárno-biologických skúšobných metód
Podujatie má za cieľ prezentovať a analyzovať výsledky kontroly kvality rastlinných komodít v roku
2012, je určené pre pracovníkov rezortu MPRV SR
Organizátor: SPVTS Bratislava, ÚKSÚP Bratislava
seminár
Termín:
IV.štvrťrok
2012
Miesto:
ÚKSÚP Bratislava
Garanti:
RNDr. Horváth , Mgr. Feketová,
Mgr. Hudecová, Ing. Sajanová
lubomir.horvath@uksup.sk
miroslava.feketova@uksup.sk
23
314-8-2012
28. Agrofilm pre prax - pofestivalové premietanie (2011-2012)
Pofestivalové premietanie filmov 28. ročníka MFF Agrofilm 2011, spojené s odborným výkladom
a diskusiou
Filmový festival
Organizátor: SPVTS Bratislava
Termíny:
Miesto:
19.12.2011-13.1.2012
16.01.-27.01.2012
30.01.-10.02.2012
13.02.-24.02.2012
27.02. - 09.03. 2012
12.03. - 23.03. 2012
26.03. - 13.04. 2012
16.04. - 25.05. 2012
28.05. - 01.06. 2012
04.06. - 08.06. 2012
11.06. - 15.06. 2012
Humenné
Michalovce
Prešov
Žilina
Banská Bystrica
Nové Mesto n/Váhom
Piešťany
Trnava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
314-9-2012
Odborný garant:
Ing. Vorobeľ
Ing. Danilovič
p. Lapoš
Mgr. Halajová
Ing. Obrcianová
Ing. Kollár
Ing. Horňáková
RNDr. Múdry
RNDr. Horváth
Ing. Juricová
Mgr. Feketová
Agrofilm pre prax - pofestivalové premietanie (2012-2013)
Pofestivalové premietanie vybraných filmov z doterajších ročníkov MFF Agrofilm, spojené s odborným
výkladom a diskusiou
Organizátor: SPVTS Bratislava
Filmový festival
Termíny:
Miesto:
Odborný garant:
5.11.2012 - 30.11.2012
Nitra
doc. Baláž, doc. Podolák
03.12. - 09.12.2012
Svätý Jur
Ing. Sýkorová
10.12. - 21.12. 2012
Košice
MVDr. Naď
SLOVENSKÁ POTRAVINÁRSKA
SPOLOČNOSŤ (SPS)
Slovak Food Society
Predseda:
Ing. Karol TOMÁŠEK,CSc
Narcisová 12
821 01 Bratislava
karol.tomasek@centrum.sk
313-1-2012
Senzorické hodnotenie vína
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s hodnotením vína, jeho vlastnosťami, ktoré sa uskutočňujú
v senzorickom laboratóriu. Absolventom tohto akreditovaného kurzu po preskúšaní bude vydaný
certifikát.
Organizátor: SPS v spolupráci s FCHPT STU
kurz
Termín:
február 2012
313-2-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Príbela
alexander.pribela@stuba.sk
Senzorické hodnotenie potravín
Cieľom akreditovaného kurzu je oboznámiť účastníkov s hodnotením potravín. Absolventom kurzu po
preskúšaní bude vydaný certifikát.
Organizátor: SPS v spolupráci s FCHPT STU
kurz
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Príbela
alexander.pribela@stuba.sk
24
313-3-2012
Senzorické hodnotenie kozmetických výrobkov
Cieľom akreditovaného kurzu je oboznámiť účastníkov s hodnotením potravín. Absolventom kurzu po
preskúšaní bude vydaný certifikát.
Organizátor: SPS v spolupráci s FCHPT STU
kurz
Termín:
jún 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Príbela
alexander.pribela@stuba.sk
313-4-2012
Senzorické hodnotenie obalov a obalových materiálov
Cieľom kurzu je hodnotenie obalov a obalových materiálov používaných v potravinárstve
Organizátor: SPS v spolupráci s FCHPT STU
kurz
Miesto:
Termín:
Garant:
Bratislava
október 2012
prof. Príbela
alexander.pribela@stuba.sk
313-5-2012
Senzorické hodnotenie vína
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s hodnotením vína, jeho vlastnosťami. Absolventom tohto
akreditovaného kurzu po preskúšaní bude vydaný certifikát.
Organizátor: SPS v spolupráci s FCHPT STU
kurz
Termín:
november 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Príbela
alexander.pribela@stuba.sk
SLOVENSKÁ RASTLINOLEKÁRSKA
SPOLOČNOSŤ (SRS)
www.srsweb.sk
Slovak Plant Health Society
Predseda:
Ing. Jozef KOTLEBA
Trieda A. Hlinku 2
949 76 Nitra
0915 386 052
srs@srsweb.sk
kotleba.scpa@zoznam.sk
327-1-2012
Tajomník:
Mgr. Marek KOBZA, PhD.
Ústav ekológie lesa SAV
Akademická 2
949 01 Nitra
037 / 6943 339
marek.kobza@savzv.sk
Integrovaná ochrana rastlín - Pohľad cez Hranice
Seminár bude zameraný na uplatňovanie integrovanej ochrany rastlín v susediacich krajinách za
účasti českých, rakúskych a slovenských odborníkov ochrany rastlín
Organizátor: ČRS, SRS a Rakúske združenie pre integrovanú ochranu rastlín
seminár
Termín:
marec 2012
327-2-2012
Miesto:
Dolní Dunajovice (ČR)
Garant: za SR:
Ing. Kotleba
kotleba.scpa@zoznam.sk
Uplatňovanie integrovanej ochrany rastlín na Slovensku
Predmetom seminára bude analýza uplatňovania integrovanej ochrany rastlín v poľnohospodárskej výrobe
v súčasnosti a jej rozvíjanie v zmysle Smernice EP a Rady 2009/128/ES
seminár
Organizátor: SRS
Termín:
jún 2012
Miesto:
Kongresové centrum SPU
Nitra, ŠD A. Bernoláka
25
Garant:
doc. Roháčik
rohacik.t@stonline.sk
Odborné prednášky pre poľnohospodársku prax
327-3-2012
Odborné prednášky na vyžiadanie pre poľnohospodársku prax sú zabezpečované našimi členmi počas celého
roka. Prednášky sú prezentované na podujatiach organizovaných pestovateľskými zväzmi; sú zamerané na
riešenie konkrétnych problémov v oblasti ochrany rastlín.
semináre
Organizátor: Pestovateľské zväzy, regionálne poľnohospodárske komory
Termín:
v priebehu roka 2012
Miesto:
podľa pozvánok od
organizátorov
Garanti:
doc. Hudec, doc. Roháčik, RNDr.
Kúdela, Ing. Kotleba, Mgr. Kobza,
RNDr. Horváth
SLOVENSKÁ SILIKÁTOVÁ
SPOLOČNOSŤ (SSIVTS)
www.sss.sav.sk
Slovak Silicaty Society
Predseda:
prof. RNDr. Pavol ŠAJGALÍK, DrSc.
ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
02 / 5941 0400
uachsajg@savba.sk
310-1-2012
Tajomník:
Anna JUROVÁ
ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
02 / 5941 0403
uachajur@savba.sk
Interakcia tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi
Predmetom podujatia bude oxidačná a korózna odolnosť (v taveninách chloridov a fluoridov)
keramických materiálov a špeciálnych ocelí
Organizátor: SSiVTS
seminár
Termín:
apríl 2012
310-2-2012
Miesto:
Košice
Garant:
doc. Vadász
pavol.vadasz@.tuke.sk
Spoluorganizácia konferencie Ceramic Materials and
Components for Energy and Environmental Applications
Cieľom konferencie je prezentácia využitia keramických materiálov v oblasti energetiky a zlepšení
životného prostredia (zníženie emisií CO2, vodíkové palivové články, atď.)
Organizátor: SSiVTS
konferencia
Termín:
20.-22.5.2012
Miesto:
Drážďany
Nemecko
Garant:
prof. Šajgalík
uachsajg@savba.sk
310-3-2012
Spoluorganizácia konferencie Spinel nitrides and related
materials
Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov v oblasti štúdia nitridov, oxynitridov a karbonitridov
so spinelovou štruktúrou, ich syntéza a vlastnosti
Organizátor: SSiVTS
konferencia
Termín:
9.-14.9.2012
Miesto:
Rüdesheim Nemecko
Garant:
prof. Šajgalík
uachsajg@savba.sk
310-4-2012
Predstavenie novej prístrojovej infraštruktúry
V rámci dňa otvorených dverí na Ústave anorganickej chémie SAV budú pre expertov zo silikátovej
chémie predstavené nové prístroje
deň otvorených dverí Organizátor: SSiVTS
Termín:
október 2012
Miesto:
ÚACH SAV
Bratislava
Garant:
Ing. Hnatko
uachmiho@savba.sk
26
310-5-2012
Seminár o elektrónovej spektroskopii
V rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2012 budú prezentované poznatky z oblasti využitia
elektrónovej mikroskopie
Organizátor: SSiVTS
seminár
Termín:
november 2012
310-6-2012
Miesto:
ÚACH SAV
Bratislava
Garant:
Ing. Sedláček
uachjase@savba.sk
Príprava keramických materiálov
Témou podujatia je homogenizácia práškov, lisovanie, tvarovanie surových telies, spekanie
keramických materiálov a ich charakterizácia
Organizátor: SSiVTS
seminár
Termín:
december 2012
Miesto:
ÚACH SAV
Bratislava
Garant:
doc. Lenčéš
uachlenc@ savba.sk
SLOVENSKÁ SKLÁRSKA
SPOLOČNOSŤ (SSS)
www. sites.google.com/site
/slovenskasklarskaspolocnost
Slovak Glass Society
Predseda:
doc. Ing. Peter ŠIMURKA PhD.
Nábrežná 5
911 01 Trenčín
0903 221 678
psimurka@stonline.sk
Tajomník:
doc. Dr. Ing. Peter VRÁBEL
Sklárska 117
020 61 Lednické Rovne
042 / 4601 507
vrabel@rona.sk
316-1-2012
Historické sklo na Slovensku
Termín:
3.-4. štvrťrok 2012
Miesto:
Konferencia (kolokvium) organizovaná Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV
Organizátor: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
konferencia
Trenčín
Garant:
Dr. Stassiková – Štukovská
nraustas@savba.sk
316-2-2012
Sklárska škola stredoškolákov
Trojdňové podujatie venované najmä záujemcom o vysokoškolské štúdium orientované na sklo
a keramiku
Organizátor: Euroregión Bíle-Biele Karpaty
Súbor prednášok,
prezentácií, cvičení,
diskusií a exkurzií
Termín:
3. štvrťrok 2012
Miesto:
SOŠS Lednické Rovne
Garant:
prof. Liška
marek.liska@tnuni.sk
316-3-2012
Najlepšia diplomová práca
Vyhodnotenie najlepšej diplomovej práce so sklárskou problematikou
Organizátor: Slovenská sklárska spoločnosť
cena
Termín:
jún 2012
Miesto:
Garant:
doc. Vrábel
vrabel@rona.sk
bude určené
27
316-4-2012
Besedy pod Trenčianskym hradom
Prednáška so sklárskou témou
Organizátor: Slovenská sklárska spoločnosť
prednáška
Termín:
2012
Miesto:
TnU AD Trenčín
Garant:
prof. Liška
marek.liska@tnuni.sk
316-5-2012
Abiturientská cena JTF-P
Udelenie ceny študentovi strednej sklárskej školy.
Organizátor: Slovenská sklárska spoločnosť
cena
Termín:
jún 2012
Miesto:
SOŠS Lednické Rovne
Garant:
p. Tarkovský
316-6-2012
História skla na Slovensku
Príprava publikácie venovaná histórii skla na Slovensku
Organizátor: Slovenská sklárska spoločnosť
publikácia
Termín:
2012
Garant:
doc. Šimurka
psimurka@stonline.sk
SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ
SPOLOČNOSŤ (SSS)
Slovak Spectroscopic Society
Predseda:
prof. Ing. Marcel MIGLIERINI, DrSc.
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
02 / 602 91 167
marcel.miglierini@stuba.sk
330-1-2012
www.spektroskopia.sk
Tajomník:
doc. RNDr. Jana KUBOVÁ, PhD.
RNDr. Peter MATÚŠ, PhD.
Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
PvF, Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina 1
842 15 Bratislava 4
02 / 602 96 557, 02 / 602 96 290
kubova@fns.uniba.sk
matus@fns.uniba.sk
Chemické horizonty 2012
V rámci jarného cyklu Chemických horizontov 2012 vystúpi doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
s prednáškou “Elektrochémia v atómovej spektroskopii”
Organizátor: SSS
prednáška
Termín:
1.2.2012
Miesto:
FCHPT STU
v Bratislave
Garant:
prof. Miglierini
marcel.miglierini@stuba.sk
330-2-2012
Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2012
Medzinárodná vedecká konferencia o najnovších výsledkoch výskumu v Mössbauerovej spektroskopii
Organizátor: SSS
konferencia
Termín:
11.-15.6.2012
Miesto:
Olomouc, ČR
Garant:
prof. Miglierini
marcel.miglierini@stuba.sk
28
330-3-2012
European Symposium on Atomic Spectrometry 2012
Medzinárodné vedecké sympózium o najnovších výsledkoch výskumu v atómovej spektrometrii
(princípy, vývoj a aplikácie predovšetkým v atómovej a fluorescenčnej absorpčnej, atómovej emisnej
a anorganickej hmotnostnej spektrometrii)
Organizátor: SSS
sympózium
Termín:
7.-12.10.2012
Miesto:
Grandhotel Praha,
Tatranská Lomnica
Garant:
prof. Flórián
karol.florian@tuke.sk
330-4-2012
XXth Slovak-Czech Spectroscopic Conference 2012
Medzinárodná vedecká konferencia o najnovších výsledkoch výskumu v spektroskopii (teória, techniky
a trendy v analýze chemických, environmentálnych, geologických, biologických, potravinárskych,
farmaceutických a priemyselných materiálov)
Organizátor: SSS
konferencia
Termín:
7.-12.10.2012
330-5-2012
Miesto:
Grandhotel Praha,
Tatranská Lomnica
Garant:
doc. Kubová
kubova@fns.uniba.sk
8. kolo Súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
2011-2012
Súťaž prác alebo súboru prác autora, ktorého vek v príslušnom roku 2011-2012 nepresiahne 35
rokov. Akceptované sú práce, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého
impaktovaného vedeckého časopisu.
Organizátor: SSS
súťaž + seminár
Termín:
priebežne 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Kubová
kubova@fns.uniba.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ APLIKOVANEJ KYBERNETIKY A INFORMATIKY
(SSAKI)
Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics
Predseda:
Tajomník:
akad. prof. Ing. Ivan PLANDER, DrSc.
doc. Ing. Milan ŠUJANSKÝ, CSc.
Trenč.univerzita Alex. Dubčeka v Trenčíne
Technická univerzita v Košiciach
Študentská 2
Letná 9 042 00 Košice
911 50 Trenčín
0907 248 989
0908 434 664
Milan.Sujansky@tuke.sk
ivan.plander@tnuni.sk
318-1-2012
13. Konferencia košických matematikov
Zameranie na problematiku matematiky, fyziky a ich aplikácie v oblasti riadenia
Organizátor: Jednota slovenských matematikov, fyzikov a informatikov konferencia
pobočka, Košice, Spoluorganizátori: PvF UPJŠ v Košiciach a Pobočka
SSAKI pri KRVP BF TU Košice, Technická univerzita v Košiciach
Termín:
marec 2012
Miesto:
Herľany
Garant:
prof. Jendroľ
jendrol@kosice.upjs.sk
318-2-2012
13th International Carpathian Control Conference
Medzinárodná vedecká konferencia so zameraním na riadenie informatiku
Organizátor: TU Košice, Pobočka SSAKI pri KRVP BF TU Košice
konferencia
Termín:
28.–31.5.2012
Miesto:
Podbanské, hotel
Permon, Vysoké Tatry
29
Garant:
prof. Kostúr
karol.Kostur@tuke.sk
318-3-2012
CSE'2012 International Scientific Conference on Computer
Science and Engineering
Medzinárodná vedecká konferencia so zameraním na informatiku
Organizátor: Katedra počítačov a informatiky, FEI TU Košice, pobočka
konferencia
SSAKI
Termín:
september- október
2012
Miesto:
bude spresnené
Garant:
prof. Kollár
Jan.Kollar@tuke.sk
318-4-2012
Computer Science and Technology Research Survey
Vedecký seminár so zameraním na informatiku
Organizátor: SSAKI, Katedra počítačov a informatiky FEI TU Košice
seminár
Termín:
september- október
2012
Miesto:
TU v Košiciach
Garant:
prof. Novitzká
valerie.novitzka@tuke.sk
318-5-2012
Terminológia informačných a komunikačných technológií
Očakávané ciele činnosti vytvorenej pracovnej skupiny: Špecifikovať oblasti terminológie informačných
a komunikačných technológií., ktoré vyžadujú štandardizáciu v slovenskej terminológii. Navrhnúť
a vybrať vhodné zdroje terminológií na vyšpecifikované oblasti. Na základe odporúčaní členov
pracovnej skupiny posúdiť a vykonať odborné úpravy identifikovaných termínov alebo ich výkladov.
Organizátor: SSAKI
odborná činnosť
Termín:
priebežne
Miesto:
bude spresnené
Garant:
akad. Plander
ivan.plander@tnuni.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
GEODETOV A KARTOGRAFOV
(SSGK)
www.ssgk.sk
Slovak Society of Geodesy and Cartography
Predseda:
Ing. Dušan FERIANC
SSGK, Koceľova 15
815 94 Bratislava
0903 406 504
ssgk@ssgk.sk
317-1-2012
Tajomník:
Ing. Elena BEŇOVÁ
Sekretariát SSGK, Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
ssgk@ssgk.sk
Skúsenosti s národnou realizáciou S-JTSK
Cieľom seminárov je oboznámiť účastníkov s výsledkami prác v národnej realizácii súradnicového
systému Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej – JTSK03
Organizátor: SSGK
seminár
Termín:
27.3 2012
29.3.2012
Miesto:
Bratislava
Košice
Garant:
Ing. Ferianc
ssgk@ssgk.sk
317-2-2012
Česko-Slovensko-Poľské geodetické dni
Tradičná konferencia odborníkov z oblasti geodézie, katastra a kartografie
Organizátor: ČSGK, SSGK, SGP
konferencia
Termín:
17.-19.5.2012
Miesto:
Karlova Sudánka, ČR
30
Garant:
Ing. Ferianc
ssgk@ssgk.sk
317-3-2012
Služby GIS-ov
Oboznámenie so službami geografických informačných systémov (internetové služby, možnosť tvorby
a analýz svojich údajov nad referenčnými údajmi základnej bázy geografických údajov o území SR)
Organizátor: SSGK
seminár
Termín:
20.-21.9.2012
317-4-2012
Miesto:
Tatry
Garant:
Ing. Ferianc
ssgk@ssgk.sk
Realizácia projektov OPIS pre KN
Podujatie je venované projektom v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktoré sú
určené pre kataster nehnuteľnosti
Organizátor: SSGK
seminár
Termín:
október 2012
Miesto:
Bratislava
317-5-2012
INTERGEO 2012
Garant:
Ing. Ferianc
ssgk@ssgk.sk
Tematický zájazd na veľtrh geodézie konaný počas nemeckých geodetických dní
Organizátor: SSGK
zájazd na veľtrh
Termín:
9.-12.10.2012
Miesto:
Hanover
Nemecko
Garant:
Ing. Ferianc
ssgk@ssgk.sk
317-6-2012
20. Slovenské geodetické dni
Celoslovenská konferencia spojená s výstavou pre geodetov a kartografov organizovaná za podpory
všetkých odborných spoločností, univerzity a rezortu
Organizátor: SSGK
konferencia
Termín:
november 2012
Miesto:
Garant:
Ing. Ferianc
ssgk@ssgk.sk
Západoslovenský
región
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
KVALITU (SSK)
Slovak Society for Quality
Prezident:
prof. Ing. Mikuláš ŠUPÍN, CSc.
Námestie Ľ. Štúra 1
010 01 Žilina
ssk@ssk.sk
320-1-2012
www.ssk.sk
Tajomník:
Ing. Alois ŠVAJDA
Námestie Ľ. Štúra 1
010 01 Žilina
0918 473 329
ssk@ssk.sk
Svetový deň kvality
Konferencia zameraná na problematiku kvality v súkromnom a verejnom sektore. Podujatie určené pre
odborníkov v oblasti kvality, ISO, manažérskych systémov, EFQM, CAF a pod.
Organizátor: SSK
konferencia
Termín:
október 2012
Miesto:
Vysoké Tatry
Garant:
Ing. Švajda
ssk@ssk.sk
31
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE (SSOK)
Slovak Association of Steel Structures
Predseda:
prof. h.c., prof. Dr. Zoltán AGÓCS, PhD.
Katedra kov. a drev.konštrukcií SvF STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava
02 / 5296 4404
agocs@svf.stuba.sk
354-1-2012
Tajomník:
Ing. Martin MAGURA
Katedra kov. a drev.konštrukcií SvF STU
Radlinského 11
813 68 Bratislava
02 / 5927 4378
martin.magura@stuba.sk
Oceľové konštrukcie a mosty
23. česká a slovenská medzinárodná konferencia má za cieľ vytvoriť fórum na diskusiu o najnovších
poznatkoch v oblasti návrhu, výskumu a realizácie oceľových konštrukcií a mostov u nás aj v zahraničí. Dôraz bude kladený najmä na inovácie v oblasti numerického simulovania, optimalizácie, normalizácie, výroby a rekonštrukcie.
Organizátor: SSOK v spolupráci s CSOK ČSVTS, ČAOK, ŽU v Žiline
konferencia
Termín:
26.-28.9.2012
Miesto:
Podbanské
Garant:
Kat.staveb.konštrukcií a mostov SvF ŽU
conf@fstav.uniza.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
POVRCHOVÉ ÚPRAVY (SSPÚ)
Slovak Society for Surface Treatment
www.sspu.sk
Predseda:
prof. Ing. Ján HÍVEŠ, PhD.
OAT ÚACHTM FCHPT
Radlinského 9
812 37 Bratislava
02 / 52 32 54 68
jan.hives@stuba.sk
337-1-2012
Tajomník:
Eva DEKANOVÁ
OAT ÚACHTM FCHPT
Radlinského 9
812 37 Bratislava
02 / 5232 5774
0908 977 008
dekanova@sspu.sk
54. Medzinárodná galvanická konferencia
Prezentácia nových poznatkov oblasti povrchových úprav
konferencia
Organizátor: SSPÚ
Termín:
jún 2012
Miesto:
Kočovce
Garant:
prof. Híveš
jan.hives@stuba.sk
337-2-2012
Korózia v energetike
Prezentácia nových poznatkov oblasti koróznych procesov v energetickom priemysle
konferencia
Organizátor: SSPÚ
Termín:
máj 2012
Miesto:
Košice
Garant:
p. Halama
maros.halama@tuke.sk
32
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
TECHNICKÚ NORMALIZÁCIU (SSTN)
www.sutn.sk
Slovak Society for Technical Standardisation
Predseda:
Ing. Božena TUŠOVÁ
Homolova 1
841 01 Bratislava
btusova@gmail.com
329-1-2012
Tajomník:
Ing. Andrej SVATÍK, CSc.
SSTN, Karloveská 63
842 45 Bratislava 4
02 / 6029 4466
andrej.svatik@sutn.gov.sk
XXI. Fórum normalizátorov Slovenska
Každoročné pravidelné stretnutie zástupcov organizácií a osôb aktívne spolupracujúcich na tvorbe
technických noriem a ich používateľov spojené s odborným seminárom s prednáškami na aktuálne
témy
Organizátor: SSTN v spolupráci so SÚTN a UNMS SR
seminár
Termín:
apríl 2012
Miesto:
SUTN, Bratislava, Karlova
Ves
Garant:
Ing. Tušová
btušova@gmail.com
329-2-2012
Pracovná návšteva maďarského normalizačného orgánu
Odborná návšteva aktívnych členov SSTN a pracovníkov SÚTN v národnom normalizačnom orgáne
inej členskej krajiny s cieľom prediskutovať problémy a skúsenosti v normalizačnej práci
Organizátor: SSTN Bratislava
zahr. prac. cesta
Termín:
máj 2012
329-3-2012
Miesto:
MSZT Budapešť
Garant:
Ing. Svatík
andrej.svatik@sutn.gov.sk
Svetový deň normalizácie
Odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie (14. október) s prednáškami a diskusiou
zameraný na tému vyhlasovanú každoročne prezidentmi medzinárodných normalizačných organizácií
ISO, IEC a ITU. Je určený pre najširšiu verejnosť s cieľom propagovania dôležitosti technických
noriem a normalizačnej činnosti.
Organizátor: SSTN v spolupráci so SÚTN a UNMS SR
seminár
Termín:
október 2012
Miesto:
SÚTN Bratislava
Garanti:
gen. riaditeľ SÚTN
predsedníčka SSTN
33
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
TECHNIKU PROSTREDIA (SSTP)
www.sstp.sk
Slovak Society of Environmental Technology
Prezident:
prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD.
Koceľova 15
815 94 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk
326-1-2012
Výkonní tajomníci:
Zuzana ŠVECOVÁ ,
Stanislava ŠUFLIARSKA
Koceľova 15
815 94 Bratislava
0903 562 108
zuzana.svecova@stuba.sk
s.sufliarska@gmail.com
sstp@stonline.sk
Progresívne systémy zdravotnej techniky a vzduchotechniky
Sprievodné podujatie na výstave AQUA-THERM Nitra 2012
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
7.2.2012
326-2-2012
Miesto:
areál Agrokomplexu Nitra
Garanti:
doc. Peráčková, Ing. Leimberger
jana.perackova@stuba.sk
peter.leimberger@stuba.sk
Obnoviteľné zdroje energie pre bytové domy a rodinné domy
Sprievodné podujatie na výstave AQUA-THERM Nitra 2012
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
9.2.2012
326-3-2012
Miesto:
areál Agrokomplexu Nitra
Garant:
doc. Lulkovičová
otilia.lulkovicova@stuba.sk
VYKUROVANIE
V poradí už 20. medzinárodná konferencia s nosnou témou: "Trvalá udržateľnosť, energetická
efektívnosť a environmentálna bezpečnosť" určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov,
spoločenstiev vlastníkov bytov a predstaviteľom štátnej správy, vedy a výskumu resp. školstva
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
27.2.-2.3.2012
326-4-2012
Miesto:
Tatry
Garant:
prof. Petráš
dusan.petras@stuba.sk
Inteligentné budovy
Sprievodné podujatie na výstave CONECO / Racioenergia 2012
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
22.-24.3.2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
prof. Petráš, Ing. Ehrenwald
dusan.petras@stuba.sk
326-5-2012
Obnoviteľné zdroje energie pre bytové domy a rodinné domy
Sprievodné podujatie na výstave DOM EXPO 2012
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
19.-22.4.2012
Miesto:
areál Agrokomplexu Nitra
34
Garant:
doc. Lulkovičová
otilia.lulkovicova@stuba.sk
326-6-2012
WATENVI Brno 2012
Návšteva medzinárodnej odbornej výstavy
Organizátor: SSTP
výstava
Termín:
Miesto:
Garant:
Ing. Held
grimm@stonline.sk
máj 2012
Brno, Česko
326-7-2012
Nízkoteplotné vykurovanie
Konferencia je zameraná na aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie (energia slnka, zeme, pôdy
a vody) pre nízkoteplotné vykurovanie, prípadne vysokoteplotné chladenie ako progresívne riešenie
pre nízkoenergetické domy
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
máj 2012
Miesto:
Dunajská Streda
326-8-2012
Akustický seminár
Garant:
prof. Petráš
dusan.petras@stuba.sk
Tematické zameranie podujatia • Hluk a kmitanie v technickej praxi • Ochrana človeka pred hlukom
a kmitaním • Stratégia znižovania hluku a kmitania • Akustika prostredia • Meranie a hodnotenie hluku
a kmitania
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
4.-5.6.2012
326-9-2012
Miesto:
Kočovce
Garant:
doc. Žiaran
stanislav.ziaran@stuba.sk
Vetranie a klimatizácia
Podujatie určené odborníkom, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky, vo výskume, štátnej správe a školstve; spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
7.-8.6.2012
Miesto:
Tatranská Lomnica
Garant:
Ing. Leimberger
peter.leimberger@stuba.sk
326-10-2012
Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov
Prezentácia výsledkov vedy a vývoja v oblasti zabezpečenia mikroklímy objektov pre chov zvierat,
požiadavky zvierat na mikroklímu; súčasné tendencie v stavebno-technickom riešení, vetranie,
vykurovanie týchto objektov, zvlhčovanie vzduchu, tvorba lokálneho prostredia, regulácia systémov
počas roka. Analýza prašnosti, kvalita produkcie z aspektu nanotechnológií a aplikácie solárnych
systémov pre zabezpečenie mikroklímy.
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
24.8.2012
Miesto:
areál Agrokomplexu
Nitra
Garant:
Ing. Šottník
jaro.sottnik@satronet.sk
326-11-2012
Facility managment
Facility management je považovaný za jednu z najdôležitejších služieb s významným prínosom pre
výkonnosť podnikov. Jeho aplikácia umožňuje manažmentu efektívnejšie riadenie hlavného predmetu
podnikania s cieľom zvýšenia konkurencie schopnosti podniku. Podujatie je určené odborníkom zo
štátnej správy, technikom zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne
správcom budov.
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
prof. Petráš, doc. Somorová
dusan.petras@stuba.sk
viera.somorova@stuba.sk
35
326-12-2012
Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla
Odborný seminár je určený projektantom, energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj
zástupcom bytových podnikov a spoločenstiev zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej
a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla pre obytnú občiansku a priemyselnú sféru
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
október 2012
326-13-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Takács
jan.takacs@stuba.sk
SANHYGA
Medzinárodná konferencia určená projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov, prevádzkovateľom technických zariadení budov, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch odborných
škôl a fakúlt, pracovníkom štátnej správy a všetkým ostatným pracovníkom činným vo výstavbe
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
18.-19.10. 2012
326-14-2012
Miesto:
Piešťany
Garant:
doc. Peráčková
jana.perackova@stuba.sk
Obnova TZB
Sprievodné podujatie na výstave TZB
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
november 2012
326-15-2012
Miesto:
INCHEBA Bratislava
Garant:
Ing. Kurčová
maria.kurcova@stuba.sk
Obnoviteľné zdroje energií
Sprievodné podujatie na výstave TZB
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
november 2012
326-16-2012
Miesto:
INCHEBA Bratislava
Garant:
doc. Lulkovičová
otilia.lulkovicova@stuba.sk
Tepelné čerpadlá
Sprievodné podujatie na výstave TZB
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
november 2012
326-17-2012
Miesto:
INCHEBA Bratislava
Garant:
doc. Füri
belo.furi@stuba.sk
Budovy a prostredie
Cieľom konferencie je prehĺbiť diskusiu a zvýšiť povedomie o environmentálnych a sociálnych
problémoch zastavaného územia v celej šírke a komplexnosti tejto témy
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
november 2012
326-18-2012
Miesto:
Brno
Garant:
doc. Kalousek, prof. Hraška
Meranie a rozpočítavanie tepla
Konferencia je zameraná na priamych odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne
rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské
firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov ale aj pracovníkom miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva
a zdravotníctva.
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
november 2012
Miesto:
Piešťany
Garant:
Ing. Piterka
mpiterka@azet.sk
36
326-19-2012
Vnútorná klíma budov
Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného
a pracovného prostredia, zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov pri tvorbe
interiérového prostredia budov. Konferencia je určená architektom, projektantom, staviteľom,
správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež
pracovníkom z oblasti životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.
Organizátor: SSTP
konferencia
Termín:
29.-30.11.2012
Miesto:
Tatranská Lomnica
Garant:
prof. Petráš
dusan.petras@stuba.sk
326-20-2012
Biomasa – AKE (alternatíva pre komunálnu energetiku)
Cieľom seminára je oboznámiť odbornú verejnosť s teoretickými základmi ako aj s praktickými
skúsenosťami s využívaním biomasy v komunálnej energetike, ktoré boli získané pri riešení
a realizovaní bioenergetických projektov na Slovensku i v zahraničí. Seminár je určený projektantom,
energetikom, prevádzkovateľom, investorom, ako aj zástupcom bytových podnikov a družstiev
zaoberajúcich sa problematikou centralizovanej a decentralizovanej výroby a distribúcie tepla.
Organizátor: SSTP
seminár
Termín:
december 2012
Miesto:
Zvolen
Garant:
prof. Víglaský
viglasky@vsld.tuzvo.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU V ZDRAVOTNÍCTVE (SSTZ)
Slovak Society for Medical Technologies
Predseda:
Ing. Viktor MAZÚR
Silvánska 29
841 04 Bratislava
0914 294 322
viktormaz@hotmail.com
336-1-2012
Generálny manažér:
Ing. Milan STANČÍK
Štúrova 653/2
916 01 Stará Turá
0905 625 445
mstancik@stonline.sk
Optimalizácia
zachovania
verejného
zdravotníctva
v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy
Cieľová skupina: poslanci MZ Bratislavy a Košíc
Organizátor: SSTZ a UKC ZSVTS
prednáška
Termín:
máj 2012
Miesto:
ZSVTS
Bratislava
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
336-2-2012
Súkromne investície v slovenskom zdravotníctve a výrobe
zdravotníckej techniky
Prezentácia manažmentu súkromných nemocníc s poliklinikou a výrobcov zdravotníckej techniky
Organizátor: SSTZ a Medissimo Bratislava a Chirana Medical Stará Turá
Diskusné fórum
Termín:
14.-15.6.2012
Miesto:
Stará Turá - Dubník,
Hotel SANUS
Garant:
Ing. Stančík
mstancik@stonline.sk
336-3-2012
Biomedicínske inžinierstvo
Cieľová skupina: študenti STU a SZŠ
Organizátor: SSTZ a SjF TU Košice a Fak. bioinžinierstva ČVUT Praha
prednáška
Termín:
jún 2012
Miesto:
ZSVTS
Bratislava
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
37
336-4-2012
Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti PREČO ? KEDY ? AKO ?
2.pracovný seminár a workshop majú za cieľ zhodnotiť Prečo, kedy, ako zachovať verejné
zdravotníctvo alebo zmeniť štátne zdravotnícke zariadenia na akciové spoločnosti
Organizátor: SSTZ a MZ SR, Medissimo Bratislava, OIAV Viedeň
seminár
Termín:
13.-15.9.2012
Miesto:
Piešťany
Garant:
MUDr. Huraj
emil.huraj@centrum.sk
336-5-2012
Prevencia v stomatológii
Cieľová skupina: pracovníci MZ SR, Magistrátu hl.m. Bratislavy, VÚC BK a lekári-stomatológovia
Organizátor: SSTZ a zdravotnícka komisia MZ Bratislavy
prednáška
Termín:
november 2012
Miesto:
Garant:
Bratislava, zasadačka Ing. Mazúr
VÚC BK Bratislava
viktormaz@hotmail.com
336-6-2012
MEDICA
Tematický pracovný zájazd na výstavu a následné rokovania s vystavovateľmi: elektroliečba, liečebné
technológie, laboratórne prístroje a zariadenia, diagnostika, technológie v ortopédii, informačné
a komunikačné technológie
Organizátor: SSTZ a zdravotnícka komisia MZ Bratislavy
Tematický zájazd
Termín:
november 2012
Miesto:
Düsseldorf
Nemecko
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
TRHACIE A VŔTACIE PRÁCE (SSTVP)
www.blastmine.sk
Slovak Society for Blasting and Drilling
Prezident:
Ing. Eduard MŰNCNER
Štúrovo nábrežie 2/2
052 01 Spišská Nová Ves
053 / 4464 611
0903 684 498
muncner@stonline.sk
349-1-2012
Výkonný tajomník:
Ing. Mikuláš BERÁNEK
Československej armády č. 25
974 01 Banská Bystrica
048 / 4112 746
0904 667385
blast.mine@stonline.sk
Výučba uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie
a oprávnenie technického vedúceho odstrelov
Na základe oprávnenia Slovenského banského úradu a schválenej učebnej osnovy uskutočňuje sa
výučba uchádzačov o získanie oprávnení pre výkon trhacích prác
Organizátor: Katedra výučby strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov
kurzy
pri SSTVP
Termín:
jarný: 27.2. -16.3.
jesenný
8.- 26.10 a dohodou
Miesto:
Banská Bystrica a podľa
dohody
Garant:
Ing. Beránek
blast.mine@stonline.sk
349-2-2012
TRHACIA TECHNIKA 2012
Nové poznatky a skúsenosti pri realizácii vrtno-trhacích prác v rámci EÚ
Organizátor: Prezídium SSTVP
konferencia
Termín:
24-25.5.2012
Miesto: Kongresové
centrum Academia,
Stará Lesná
Garanti:
Ing. Müncner, Ing. Beránek
blast.mine@stonline.sk
38
349-3-2012
Regionálne odborné dni
Ukážkové vrtnotrhacie práce v regiónoch Slovenska
Organizátor: Regionálne kluby členov spoločnosti SSTVP
odborné dni
Termín:
oznamuje sa
pozvánkou
Miesto:
uvádza sa v pozvánke
Garanti:
vedúci Klubov SSTVP
blast.mine@stonline.sk
349-4-2012
Predaj odbornej literatúry
Odborná literatúra z oblasti vrtno-trhacej techniky vydaná SSTVP, zoznam na webovej stránke
Organizátor: sekretariát SSTVP
publikácie
Termín:
priebežne
Miesto:
Banská Bystrica, alebo
poštou
Garant:
Ing. Beránek
blast.mine@stonline.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU
(SSTT)
Slovak Society of Tribology
Predseda:
prof. Ing. Marián DZIMKO, CSc.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
0905 650 753
dzimko@uniza.sk
331-1-2012
www.intertribo.sk
Tajomník:
RNDr. Pavol KLUCHO
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
02 / 5020 7624 0904 835 726
tribologia@centrum.sk
tribologia@post.sk
Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov
Účastníci podujatia budú rokovať o všetkých aspektoch výroby a poruchovosti ozubených kolies
a ozubených prevodov, najmä z pohľadu tribologických poznatkov
Organizátor: SSTT v spolupráci s Mannheim University of Applied Sciences
konferencia
Competence Center Tribology, Germany
KONGRES management, s.r.o. Bratislava
Termín:
26.-27.4.2012
331-2-2012
Miesto:
Materiálovotechnologická fakulta
STU so sídlom v Trnave
Garanti:
prof. Blaškovitš, RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
Recyklácia odpadov 2012
Prezentácia nových poznatkov oblasti odpadov spojená s diskusiou k nim
Organizátori: SSTT, Ministerstvo životného prostredia, SLOVMAS a.s.,
konferencia
Bratislava, KONGRES management, s.r.o. Bratislava
Termín:
marec - apríl 2012
331-3-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
RNDr. Pavol Klucho
tribologia@centrum.sk
Progresívne technológie povrchových úprav 2012
Podujatie je zamerané na progresívne tenké a supertvrdé povlaky, kinematiku ich prípravy,
mechanizmy trenia a opotrebovania
Organizátori: FEI STU, SSTT
konferencia
Termín:
27-29.3.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Dzimko
dzimko@uniza.sk
39
331-4-2012
Kvalita a spoľahlivosť technických systémov
Nosnou témou konferencie bude kvalita a spoľahlivosť technických systémov v strojárenstve
Organizátori: SPU Nitra, SSTT
konferencia
Termín:
máj 2012
331-5-2012
Miesto:
Agroinštitút Nitra, počas
Strojárskeho veľtrhu
Garant:
prof. Balla
jozef.balla@gmail.com
PRO-TECH-MA 2012
Podujatie je zamerané na oblasť progresívnych technológií a materiálov. Jednou z odborných sekcií je
problematika trenia a opotrebovania.
Organizátor: KTaM , SjF TUKE Košice a SSTT Bratislava
konferencia
Termín:
25-27.6.2012
331-6-2012
Miesto:
Herľany
Garant:
prof. Spišák
Emil.Spisak@tuke.sk
INTERTRIBO 2012
Podujatie je zamerané na špecifické otázky exponovaných trecích dvojíc. Ciele sympózia spočívajú
v riešení problémov trenia, opotrebovania a mazania trecích uzlov, ktoré pracujú v extrémnych
podmienkach.
Organizátor: SSTT v spolupráci s KONGRES management,s.r.o.
sympózium
Termín:
22-24.10.2012
Miesto:
Štrbské Pleso, PATRIA
Garanti:
prof. Blaškovitš, RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
331-7-2012
Tribotechnické kurzy I., II, III.
Príprava tribológov a tribotechnikov pre získanie certifikátov v týchto oblastiach
Organizátor: SSTT Bratislava
kurzy
Termín:
január- december
2012
331-8-2012
Miesto:
Bratislava a podľa záujmu
aj iné mestá
Garanti:
Ing. Stopka, prof. Balla, RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
Poradenské a konzultačné služby pre podniky
Zhodnocovanie olejov v prevádzkach – chemické spoločnosti, automobilové závody, dopravné
podniky, elektrárne, atď.
Organizátor: SSTT
poradenstvo
Termín:
január- december
2012
331-9-2012
Miesto:
Bratislava a podľa
záujmu aj iné mestá
Garant:
RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
Moderné analytické metódy – postupy a prístrojová
technika v ropnom priemysle
Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami v tejto oblasti
konferencia
Organizátor: SSTT
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
ZSVTS, Bratislava
Garant:
RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
331-10-2012
Dni novej techniky a firemné prezentácie
Tematické oblasti: mazivá, palivá, obrábacie kvapaliny, prísady, nové analytické metódy hodnotenia
mazív, palív, dopad na životné prostredie
Organizátor: SSTT
firemný deň
Termín:
január- december
2012
Miesto:
Bratislava a podľa
záujmu aj iné mestá
Garant:
RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
40
331-11-2012
Poradenská a konzultačná činnosť
Tematické oblasti: doprava, stavebníctvo, strojárstvo, priemysel potravinársky, celulózo-papierenský,
textilný, plastikársky, gumárenský, tvorba vrstiev metódami navárania a žiarových nástrekov, atď.
Organizátor: SSTT
poradenstvo
Termín:
január- december
2012
331-12-2012
Miesto:
Bratislava a podľa
záujmu aj iné mestá
Garant:
RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
Spomienkový seminár na pamiatku doc.Ing. Petra Ondrejčeka,
DrSc.
Témou podujatia bude „Zváranie v ochranných atmosférach“
Organizátori: SSTT
seminár
Termín:
I.kvartál 2012
Miesto:
ZSVTS, Koceľova 15
Bratislava
Garanti:
Ing. Vehner, RNDr. Klucho
tribologia@centrum.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (SSŽP)
Slovak Society for Environment
Predseda:
RNDr. Miroslav RUSKO, PhD.
Tajovského 11
918 00 Trnava
0905 365 519
mirorusko@centrum.sk
319-1-2012
Tajomník:
RNDr. Ján BENCÚR
Železničiarov 1921/12
026 01 Dolný Kubín
0905 918 143
janbencur@gmail.com
40. výročie prvej správy Rímskemu klubu Limity rastu
Konferencia je zameraná na problematiku udržateľného rozvoja spoločnosti v kontexte s 40. výročím
prvej správy Rímskemu klubu Limity rastu
Organizátori: SSŽP, Slovenská asociácia pre Rímsky klub, Club of Rome
konferencia
European Support Center a ďalší
Termín:
13.3.2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Ing. Klinec, RNDr. Rusko
ivan.klinec@gmail.com
mirorusko@centrum.sk
319-2-2012
Globálne existenciálne riziká
Druhý ročník konferencie je zameraný na problematiku globálnych existenciálnych rizík
Organizátori: SSŽP spolu s ďalšími inštitúciami
konferencia
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Ing. Klinec, RNDr. Rusko
ivan.klinec@gmail.com,
mirorusko@centrum.sk
319-3-2012
Manažérstvo životného prostredia
Dvanásty ročník konferencie je zameraný na informovanie odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov
samosprávy a štátnej správy, výmenu skúseností a prezentáciu nových výsledkov v problematike
manažérstva životného prostredia
Organizátori: SSŽP spolu s ďalšími inštitúciami
konferencia
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
Kočovce
Garant:
RNDr. Rusko
mirorusko@centrum.sk
41
319-4-2012
Sustainability - Environment - Safety
Druhý ročník konferencie je zameraný na problematiku udržateľného rozvoja spoločnosti, ochrany
životného prostredia a bezpečnosti
Organizátori: SSŽP spolu s ďalšími inštitúciami
konferencia
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
RNDr. Rusko
mirorusko@centrum.sk
319-5-2012
Integrovaná bezpečnosť
Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností získaných pri zavádzaní integrovanej
bezpečnosti formou vedeckej diskusie
Organizátori: SSŽP, MTF STU
konferencia
Termín:
29.11.2012
Miesto:
Kočovce
Garanti:
doc. Tureková, RNDr. Rusko
ivana.turekova@stuba.sk
mirorusko@centrum.sk
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
PRIEMYSELNEJ CHÉMIE (SSPCH)
Slovak Society of Industrial Chemistry
Predseda:
prof. Ing. Ivan HUDEC, PhD.
0918 674 446
ivan.hudec@stuba.sk
307-1-2012
Tajomník:
doc. Ing. Anna UJHELYIOVÁ, PhD.
0918 674 578
anna.ujhelyiova@stuba.sk
Fotografia Academica
Fotosúťaž pre študentov
Organizátor: SSPCH
súťaž
Termín:
november 2011 –
marec 2012
307-2-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Panák
jan.panak@stuba.sk
Realizácia technológií na využitie obnoviteľných zdrojov
energie a výsledky bezpečnostného výskumu v EÚ
Cieľom kolokvia je prezentácia najnovších vedeckotechnických poznatkov z oblasti využitia
obnoviteľných zdrojov na výrobu energie. Krédom je počúvať a byť vypočutý.
Organizátor: SSPCH
kolokvium
Termín:
február 2012
307-3-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Hricko
vladimir.hricko@telecom.gov.sk
Kurz pre polygrafov
Cieľom je oboznámiť účastníkov s novými technológiami používanými v polygrafickom priemysle
Organizátor: SSPCH
kurz
Termín:
február–máj 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Panák
jan.panak@stuba.sk
42
307-4-2012
Aprochem 2012
Cieľom podujatia je prezentácia výsledkov z oblasti chemickej technológie
Organizátor:
kurz
Termín:
23.25.4.2012
Miesto:
Kouty nad Desnou, ČR
Garant:
prof. Bajus
martin.bajus@stuba.sk
307-5-2012
Automatizácia - História, súčasnosť, perspektívy, teória
a prax
Cieľom podujatia je pripomenúť si 50. výročie založenia Katedry automatizácie a regulácie na
vtedajšej Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave seminárom i spoločenským podujatím
Organizátor: SSPCH
seminár
Termín:
1.6.2012
Miesto:
Bratislava
307-6-2012
Med ako liek
Garant:
doc. Dvoran.
jan.dvoran@stuba.sk
Cieľom podujatia je poukázať na liečivé účinky včelieho prírodného produktu – medu
Organizátor: SSPCH
seminár
Termín:
jún 2012
Miesto:
Slovnaft
Bratislava
Garant:
Ing. Marková
anna.ujhelyiova@stuba.sk
307-7-2012
Priemyselná toxikológia 2012
Podujatie má za cieľ diskutovať a poukázať na toxicitu chemických látok v životnom prostredí,
zdravotníctve, pri využívaní jadrovej energie, v potravinárskych a poľnohospodárskych produktoch.
Zároveň budú prezentované aj obnoviteľné zdroje surovín a nakladanie s odpadmi.
Organizátor: SSPCH
sympózium
Termín:
20.-22.6.2012
Miesto:
Svit, Vysoké Tatry
307-8-2012
Chemprogres
Garant:
prof. Melník
qmelnik@stuba.sk
Konferencia v rámci 64. zjazdu českých a slovenských chemických spoločností
Organizátor: ČCHS, SSPCH
sympózium
Termín:
25.-27.6.2012
307-9-2012
Miesto:
Olomouc, ČR
Garant:
prof. Bajus
martin.bajus@stuba.
Udržateľný rozvoj v oblasti rafinérskeho a petrochemického
priemyslu
Cieľom podujatia je zamerať sa na získanie poznatkov z oblasti rafinérskeho a petrochemického
priemyslu, ktoré zabezpečia jeho trvalý udržateľný rozvoj v rámci Slovenska
Organizátor: VTS pri a. s. Slovnaft
seminár
Termín:
1.polrok 2012
307-10-2012
Miesto:
Slovnaft
Bratislava
Garant:
Ing. Šingliar
michal.singliar@slovnaft.sk
Svetový kongres o katalýze
Cieľom podujatia je prezentácia najnovších poznatkov o katalytických systémov v oblasti organickej
syntézy s celosvetovou účasťou
Organizátor: OS pre katalýzu SSPCH
účasť na kongrese
Termín:
1.-6.7.2012
Miesto:
Mníchov
Nemecko
Garant:
prof. Hronec
milan.hronec@stuba.sk
43
307-11-2012
Palivá 2012
Cieľom podujatia je informácia o palivách z pohľadu zlepšenia ich kvality, využiteľnosti
a environmentálnej prijateľnosti
účasť na konferencii Organizátor: VTS pri a. s. Slovnaft
Termín:
2.polrok 2012
Miesto:
Chorvátsko
Garant:
Ing. Šingliar
michal.singliar@slovnaft.sk
307-12-2012
Panónske sympózium o katalýze
Cieľom podujatia je stretnutie a prezentácia poznatkov o katalytických systémoch pri syntéze
organických látok na regionálnej úrovni
Organizátor: OS pre katalýzu SSPCH
účasť na sympóziu
Termín:
3.-7.9.2012
Miesto:
Obergurgl, Rakúsko
Garanti:
prof. Hronec, doc. Hudec
milan.hronec@stuba.sk
pavol.hudec@stuba.sk
307-13-2012
Development of Materials Science in Research and
Education
Cieľom podujatia je prezentácia nových materiálov z oblasti chémie a fyziky tuhých látok ako aj ich
prenos z oblasti vedy do pedagogickej práce
Organizátor: OS chémie a fyziky tuhých látok
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Koman
marian.koman@stuba.sk
307-14-2012
Cesty zvýšenia kvality
Cieľom podujatia je prezentácia nových analytických metód na hodnotenie kvality produktov pre
spotrebu človeka
Organizátor: OS Eurachem SSPCH
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
qgaraj@stuba.sk
307-15-2012
Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom priemysle a energetike
Cieľom podujatia je zamerať sa na zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti výrobných zariadení
v chemickom priemysle a energetike z hľadiska ich lepšej využiteľnosti
Organizátor: VTS pri a. s. Slovnaft
konferencia
Termín:
2. polrok 2012
307-16-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Šingliar
michal.singliar@slovnaft.sk
Sympózium o katalýze
Cieľom podujatia je prezentácia poznatkov ku katalýze v organickej chémii a technológii
Organizátor: OS pre katalýzu SSPCH
účasť na sympóziu
Termín:
november 2012
Miesto:
Praha, ČR
Garant:
prof. Hronec
milan.hronec@stuba.sk
44
307-17-2012
Odborné prednášky
prednášky
Organizátor: SSPCH
Názov:
Termín:
Odborný garant:
máj, jún 2012
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
qmelnik@stuba.sk
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
qmelnik@stuba.sk
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
qmelnik@stuba.sk
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
qmelnik@stuba.sk
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.
qmelnik@stuba.sk
Chémia - zázračné dieťa intelektu
a umenia
Biokovy v živote človeka
Vplyv priemyselnej toxikológie na
globálne otepľovanie
Chémia a zdravie
Funkcia mikroživín (minerálne látky
a vitamíny) ako súčasť
racionálneho stravovania
september, október
2012
september, október
2012
október, november
2012
október, november
2012
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY (SSPVT)
Slovak Society for Propagating of Science and Technology
Predseda:
Tajomník:
doc. Ing. Ján LEŠINSKÝ, CSc.
Ing. Ján Kandráč, CSc.
Strojnícka fakulta STU
RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72
Nám. Slobody 17
831 02 Bratislava
02 / 4446 0583
0907 723 616
812 31 Bratislava
jan.lesinsky@stuba.sk
jan.kandrac@riskconsult.sk
325-01-2012
Havarijné plánovanie a krízový manažment v priemysle
Prezentácia moderných metodických prístupov k havarijnému plánovaniu a krízovému riadeniu
v priemysle vo väzbe na zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení
neskorších predpisov
Organizátor: SSPVT a Sdružení požárního a bezpečnostního inženírství pri
seminár
TU Ostrava
Termín:
15.-16.5.2012
Miesto:
Hotel Torysa, Sabinov
325-02-2012
FIRE SAFETY 2012
Garant:
Ing. Kandráč
jan.kandrac@riskconsult.sk
Medzinárodný seminár špecialistov o oblasti požiarnej bezpečnosti jadrových elektrární zameraný na
výmenu najnovších poznatkov v tejto oblasti a na vývoj a aplikáciu systematických hodnotení a
analýz rizika požiaru na jadrovoenergetických zariadeniach
Organizátor: SSPVT a Sdružení požárního a bezpečnostního inženírství pri
seminár
TU Ostrava
Termín:
15. -18.10.2012
Miesto:
Znojmo, Hotel ...
Garant:
doc. Šenovský
michail.senovsky@vsb.cz
325-03-2012
A2C – AUTOMOTIVE 2ND CENTURY
Medzinárodná konferencia kombinovaná s pracovným tréningom (pokračujúca aktivita z minulého
desaťročia –A2C_1 až 7) o príprave stratégie, spolupráce a rozvoji ľudských zdrojov pre ďalší rozvoj
automobilového a príbuzného priemyslu na Slovensku. Účastníci sú TOP manažéri v priemysle zo
Slovenska a ČR, lektori a experti z Európy.
Organizátor: SSPVT, SAITS (Spolok automobilových inžinierov a technikov
seminár
Slovenska) a KREDIT Košice
Termín:
november 2012
Miesto:
Vysoké Tatry, Stará
Lesná
Garant:
doc. Lešinský
President@saits.bts.sk
45
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ÚDRŽBY
(SSÚ)
www.udrzba.sk
Slovak Maintenance Society
Predseda:
doc. Ing. Juraj GRENČÍK, PhD.
041 / 5132 553
juraj.grencik@fstroj.utc.sk
339-1-2012
Podpredseda:
Ing. Vendelín ÍRO
Koceľova 15
815 94 Bratislava
02 / 55410343
0905 234 433
ssu.kocelova@mail.t-com.sk
Národné fórum údržby 2012
Podujatie má za cieľ oboznámiť účastníkov z najlepšími skúsenosťami v riadení údržby, prezentovať
najnovšie informačné systémy v údržbe, poukázať na progresívne technológie v údržbe a zvlášť sa
zaoberať najnovšími skúsenosťami v oblasti bezpečnosti i rizika
Organizátor: SSÚ
konferencia
Termín:
29.5-30.5.2012
339-2-2012
Miesto:
Vysoké Tatry
Garanti:
doc. Grenčík, Ing. Íro
juraj.grencik@fstroj.utc.sk
ssu.kocelova@mail.t-com.sk
Údržba a jej vplyv na zníženie spotreby energie
Podujatie má za cieľ vymeniť skúsenosti v realizovaných opatreniach, ktoré majú vplyv na úsporu,
resp. znižovanie spotreby energie
Organizátor: SSÚ
seminár
Termín:
31.5.2012
339-3-2012
Miesto:
Vysoké
Patria
Tatry,
Garant:
hotel doc. Grenčík
juraj.grencik@fstroj.utc.sk
Vplyv údržby na kvalitu produkcie
Podujatie má za cieľ poukázať na výrazný podiel údržby na kvalitu produkcie a hľadať ďalšie možnosti
zlepšovania (vzdelávanie, technika, atď)
Organizátor: SSÚ
seminár
Termín:
31.5.2012
339-4-2012
Miesto:
Vysoké Tatry,hotel Patria
Garant:
doc.Grenčík
juraj.grencik@fstroj.utc.sk
Benchmarking
Podujatie má za cieľ vzájomne konfrontovať najlepšie výsledky jednotlivých ukazovateľov údržby
Organizátor: SSÚ
seminár
Termín:
31.5.2012
339-5-2012
Miesto:
Vysoké Tatry,hotel Patria
Garant:
doc.Grenčík
juraj.grencik@fstroj.utc.sk
Manažér údržby
Kurz pozostáva z dvoch týždňových sústrední, na ktoré nadväzuje individuálne štúdium a konzultácie
prostredníctvom e-learningu. Sústredenia môžu byť rozdelené aj na viac častí.
Organizátori: SSÚ, SjF ŽU
kurz
Termín:
16.-20. 4.2012
(resp.podľa
záujmu)
Miesto:
Určí sa podľa
prihlásených
Garant:
doc. Grenčík
juraj.grencik@fstroj.utc.sk
46
339-6-2012
Majster údržby
Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na
prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich
odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní
poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné
metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách.
Organizátor: SSÚ, SjF STU
školenie
Termín:
21.-23-3.,
28.-30.3. 2012
Miesto:
Garanti:
KCOV
Bratislava, Ing. Grandová, Ing. Íro
katarina.grandova@stuba.sk
Mýtna 36
ssu.kocelova@mail.t-com.sk
SLOVENSKÁ STAVEBNÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ (SSTVTS)
Slovak Building Scientific-Technological Society
Predseda:
Ing. Ľubomír MRAVEC
Kollárova 53
974 01 Banská Bystrica
0902 917 591
308-1-2012
Tajomník:
Ing. Eugénia KISELYOVÁ
SStVTS, Koceľova 15
815 94 Bratislava
02/ 5020 7649
0915 241 438
stav@zsvts.sk
Teória a konštrukcie pozemných stavieb.
Dvadsať rokov zatepľovania na Slovensku a nové požiadavky
Oboznámenie účastníkov s novými požiadavkami v oblasti preukazovania zhody stavebných
výrobkov, zabezpečovanie sprísnených požiadaviek na znižovanie potreby tepla vplyvom ETICS,
s požiadavkami na statickú bezpečnosť a s možnosťami využitia ETICS pri zmene architektonického
riešenia budov
Organizátor: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
konferencia
Termín:
28.3.2012
308-2-2012
Miesto:
Bratislava INCHEBA
Garant:
prof. Sternová
sternova@tsus.sk
Ochrana inžinierskych a pozemných stavieb pred živelnými
pohromami a ohrozeniami
Prezentácia spôsobov ochrany budov a stavebných objektov pred víchricami, zemetraseniami,
záplavami, požiarmi, vandalizmom
Organizátor: Stavebná fakulta STU v Bratislave
konferencia
Termín:
23.5.2012
Miesto:
Bratislava
308-3-2012
SLOVENERGOOKNO
Garant:
prof. Bilčík
juraj.bilcik@stuba.sk
Výroba okenných otvorov s ohľadom na vyššiu kvalitu a inováciu; určený najmä pre členov Združenia
Organizátor: SLOVENERGOOKNO
seminár
Termín:
I. polrok 2012
Miesto:
Bude určené
Garanti:
Ing. Kuruc, prof. Puškár
anton.puskar@stuba.sk
308-4-2012
Obnova stavieb z pohľadu stavebného dozoru
Aktuálne požiadavky na úlohu stavebného dozoru pri obnove bytových aj nebytových budov
Organizátori: Slovenská asociácia stavebných dozorov , SKSI
konferencia
Termín:
24.10.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Pauer
sekretariat@sasdars.sk
47
308-5-2012
Ľahké obvodové plášte (tepelná ochrana v zimnom
a letnom období)
Prezentácia ľahkých obvodových plášťov pri zabezpečení tepelnej ochrany
Organizátor: Stavebná fakulta STU v Bratislave
konferencia
Termín:
14.11.2012
308-6-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
prof. Puškár
anton.puskar@stuba.sk
Dvadsať rokov sakrálnych stavieb
Prehodnotenie interiérových riešení pre naplnenie religióznych a psychologických pocitov vnímania
prostredia spojené s výstavkou
Organizátor: Fak.architekt. STU v Bratislave, Spolok architektov Slovenska
konferencia
Termín:
22.11.2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
prof. Krivošová, Ing.arch. Gojnič
krivosova.j@gmail.com
igojdic@gmail.com
SLOVENSKÁ STROJÁRSKA SPOLOČNOSŤ (SSS)
Slovak Mechanical Engineering Society
Prezident:
doc. Ing. Ondrej HÍREŠ, CSc.
Fakulta špec.techniky TU Alex.Dubčeka
Študenstská 1
911 50 Trenčín
032 / 7400 211
hires@tnuni.sk
306-1-2012
Generálny sekretár:
Ing. Viktor MAZÚR
Silvánska 29
841 04 Bratislava
0914 294 322
viktormaz@hotmail.com
Automatizácia a riadenie v teórii a praxi-ARTEP 2012
Stretnutie odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a priemyselnej
informatiky. 6.workshop z príležitosti 60.výročia založenia Strojníckej fakulty TU v Košiciach
a 20.výročia založenia Fakulty výrobných technológií
Organizátor: SSS v spolupráci s TUKE
konferencia
Termín:
22.-24.2.2012
Miesto:
Stará Lesná
Garant:
prof. Šimšík
dusan.simsik@tuke.sk
306-2-2012
Výskum, vývoj a inovácie v SR
Určené pre technické univerzity v SR a členov Zväzu výskumno-vývojových organizácii SR
Organizátor: SSS v spolupráci s UKC, ZVVO SR a Asociácia
prednáška
inovačného podnikania ČR, Praha
Termín:
marec 2012
Miesto:
ZSVTS
Bratislava
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
306-3-2012
Špeciálna strojárska technika a jej praktické využitie
Prezentácia praktického využitia progresívnej špeciálnej strojárskej techniky
Organizátor: SSS v spolupráci so Zväzom strojárskeho priemyslu SR
konferencia
Termín:
máj 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Híreš
hires@tnuni.sk
48
306-4-2012
Aktuálne projekty Katedier strojárskych technológii
a materiálov v SR a ČR
Prezentácia riešených projektov z oblasti strojárskych technológií a materiálov
Organizátor: SSS v spolupráci so SjF TUKE
seminár
Termín:
jún 2012
306-5-2012
Miesto:
Herľany
Garant:
doc. Híreš
hires@tnuni.sk
Výmena poznatkov v rámci posilňovania pozícii niektorých
univerzít v SR a Belgicku v európskom výskumnom priestore
Určená pre výskumných a pedagogických pracovníkov univerzít Bratislavy a Košíc
Organizátor: SSS v spolupráci s Magistrátmi hl.m. Bratislavy a Košíc
prednáška
Termín:
júl 2012
306-6-2012
Miesto:
STU Bratislava
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
TRANSFER 2012
Výmena skúsenosti s prenosom výsledkov výskumu a vývoja do praxe
Organizátor: SSS v spolupráci s Fak.špec.techniky TU v Trenčíne
konferencia
Termín:
september 2012
Miesto:
Stará Turá Dubník
Garant:
doc. Híreš
hires@tnuni.sk
306-7-2012
Finančné zdroje pre zabezpečenie výroby funkčného vzoru
a následného prototypu ,mladých výskumníkov univerzít SR
za účelom malosériovej výroby
Cieľová skupina: doktoranti a mladí výskumníci univerzít a VŠ v SR
Organizátor: SSS v spolupráci so Sekciou vedy a technik MŠVVaŠ SR
prednáška
Termín:
október 2012
Miesto:
ZSVTS
Bratislava
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
306-8-2012
Poznatky a skúsenosti z inovačných podnikov v USA
Cieľová skupina: členovia Zväzu strojárskeho priemyslu SR a Zväzu elektrotechnického priemyslu SR
Organizátor: SSS v spolupráci s UKC, ZVVO SR a Asociácia
prednáška
inovačného podnikania ČR, Praha
Termín:
október 2012
Miesto:
ZSVTS
Bratislava
Garant:
Ing. Mazúr
viktormaz@hotmail.com
49
SLOVENSKÁ SVETELNOTECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ (SSvTS)
Slovak Light-Technological Society
Predseda:
doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD.
FEI STU, Katedra elektroenergetiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
02 / 6029 1774
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-1-2012
Tajomník:
Ing. Stanislav DARULA, CSc.
02 / 5930 9267
Stanislav.Darula@savba.sk
Kurz svetelnej techniky 1/2012
Všeobecný kurz pre začiatočníkov a mierne pokročilých „NOVICE + ADVANCED“
Organizátor: SSvTS
kurz
Termín:
15.3.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-2-2012
Kurz svetelnej techniky 2/2012
Všeobecný kurz pre profesionálov „MASTER“
Organizátor: SSvTS
kurz
Termín:
22.-23.3.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-3-2012
Kurz svetelnej techniky 3/2012
Špeciálny kurz „Návrh osvetlenia pracovísk podľa novej normy STN EN 12464-1“
Organizátor: SSvTS
kurz
Termín:
18.-19.4.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-4-2012
Kurz svetelnej techniky 4/2012
Špeciálny kurz „Počítačový návrh osvetlenia pomocou programu Dialux“
Organizátor: SSvTS
kurz
Termín:
15.-17.5.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-5-2012
Kurz svetelnej techniky 5/2012
Špeciálny kurz „Denné osvetlenie budov“
Organizátor: SSvTS
kurz
Termín:
7.6.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-6-2012
Veda, výskum a aplikácie vo svetelnej technike 1/2012
„Metodika výpočtu a merania fotometrických a energetických parametrov verejného osvetlenia“
Organizátor: SSvTS
seminár
Termín:
14.-15.6.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
50
353-7-2012
LUMEN V4 2012
Konferencia krajín Višegrádskej štvorky o svetle, ktorej cieľom je prezentácia nových poznatkov
o osvetlení a jeho využití v praxi
Organizátor: SSvTS
konferencia
Termín:
26.-28.9.2012
Miesto:
Piešťany
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-8-2012
Veda, výskum a aplikácie vo svetelnej technike 2/2012
„Určovanie zložiek udržiavacieho činiteľa MF a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť osvetľovacích
sústav“
Organizátor: SSvTS
seminár
Termín:
8.-9.11.2012
Miesto:
Nové Zámky
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
353-9-2012
Veda, výskum a aplikácie vo svetelnej technike 3/2012
„Technologické aspekty implementácie LED systémov v osvetlení“
Organizátor: SSvTS
seminár
Termín:
3.- 4.12.2012
Miesto:
Smolenice
Garant:
doc. Gašparovský
dionyz.gasparovsky@stuba.sk
SLOVENSKÁ TEXTILNÁ, ODEVNÁ
A KOŽIARSKA VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ (STOK VTS)
Slovak Textile, Clothing and Leather Processing Scientific Technological Society
Predseda:
Ing. Vojtech VÁRY
Račianska 18
831 04 Bratislava
Tel:
vary01@stonline.sk
Informácie o odborných podujatiach Slovenskej textilnej, odevnej
vedeckotechnickej spoločnosti možno získať na vyššie uvedenej adrese.
51
a
kožiarskej
SLOVENSKÁ VÁKUOVÁ
SPOLOČNOSŤ (SVS)
Slovak Vacuum Society
Predseda:
prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
STU v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
robert.redhammer@stuba.sk
333-1-2012
www.svs.stuba.sk
Tajomník:
doc. Ing. Viera, DUBRAVCOVÁ, PhD.
FEI STU Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
02 / 6029 1367
viera.dubravcova@stuba.sk
ECM 114
114th Executive Council Meeting of IUSVTA
Stretnutie výkonného výboru svetovej organizácie IUVSTA
Organizátor: Slovenská vákuová spoločnosť
rokovanie
Termín:
28.–30.9.2012
Miesto:
Hotel Tatra,
Bratislava
Garant:
prof. Redhammer
robert.redhammer@stuba.sk
333-2-2012
IUVSTA Highlight Seminar
Seminár IUVSTA z oblasti vedy, techniky a vákuových technológií, nanoelektroniky
Organizátor: Slovenská vákuová spoločnosť
seminár
Termín:
30.9.–1.10.2012
333-3-2012
Miesto:
Hotel Tatra,
Bratislava
Garant:
prof. Redhammer
robert.redhammer@stuba.sk
Škola vákuovej techniky 2012
Škola vákuovej techniky je už v poradí 15. ročníkom medzinárodnej konferencie organizovanej za
účasti vedeckých a výskumných pracovníkov z akademických aj priemyselných inštitúcií z oblasti
vákua, vákuových technológií a fyziky nízkych tlakov a procesov
Organizátor: Slovenská vákuová spoločnosť
konferencia
Termín:
8.–11.11.2012
Miesto:
Hotel Patria,
Štrbské Pleso
Garant:
prof. Redhammer
robert.redhammer@stuba.sk
SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ
SPOLOČNOSŤ DOPRAVY (SVTS-D)
Slovak Scientific and Technological Society
of Transport
Predseda:
Ing. Milan KLUBAL
Dostojevského rad 17
811 09 Bratislava
0905 738 687
Milan.klubal@seznam.cz
312-1-2012
www.svts-doprava.utc.sk
Tajomník:
Ing. Jiří HANZAL
0910 325 730
25 rokov riadiaceho centra Poprad - Tatry
Centrum riadi napájanie trakčnej siete. Na podujatí sa prednášajúci budú zaoberať históriou
a budúcnosťou (technické prostriedky, predpisy, technológia).
Organizátor: SVTS-D
konferencia
Termín:
23.2.2012
Miesto:
Bude spresnené
Garant:
Ing. Balucha
balucha.daniel@zsr.sk
52
312-1-2012
Bohumín, riadenie dopravnej prevádzky
Cieľom exkurzie je oboznámenie sa s modernými technológiami v riadení železničnej prevádzky
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
I. štvrťrok 2012
312-3-2012
Miesto:
Bohumín,
Česko
Garanti:
Ing. Javorka, Ing. Halás
javorka.robert@slovakrail.sk
Súčasnosť a budúcnosť železničnej elektrotechniky
Železničná elektrotechnika sa zaoberá dvomi okruhmi, ktorými sú: Osvetlenie priestorov, rozvod
elektrickej energie pre technologické účely (motory ), Trakčná problematika. Trakcia je špecifickou
stránkou koľajovej dopravy.
Organizátor: SVTS-D
konferencia
Termín:
18.4.2012
312-4-2012
Miesto:
Poprad
Garant:
Ing. Balucha
balucha.daniel@zsr.sk
Memoriál Mariána Školníka
Ing. Školník sa systematicky zaoberal lesnými a poľnohospodárskymi železnicami. Na exkurzii sa
uskutoční prehliadka zachovalých častí, značkovanie trasy, večer prednášky a premietanie filmov
a fotografií.
Organizátor: SVTS-D
exkurzia, seminár
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Bude spresnené
Garanti:
Ing. Gazdík, Ing. Antoš
jozef.antos@upomeil.sk
312-5-2012
Třinecké železnárny
Cieľom podujatia je prehliadka dopravnej technológie veľkého podniku
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Třinec
Česko
Garant:
Ing. Kendra
zdal@fpedas.uniza.sk
312-6-2012
Viedeň, zriaďovacia stanica
Vo Viedni sa miesto koľajových bŕzd používajú retardéry, bez nároku na energiu (stlačený vzduch,
elektrická energia)
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Viedeň
Rakúsko
Garant:
Ing. Kendra
zdal@fpedas.uniza.sk
312-7-2012
Čierna nad Tisou, ŽPS
Cieľom podujatia je oboznámenie s technológiou prekládky medi rozchodmi (ŠR a NR)
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Čierna nad Tisou
Garant:
doc. Gašparík
jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
312-8-2012
Praha, národné technické múzeum
Národné technické múzeum bolo znova otvorené v roku 2011 a prezentuje aj nové expozície
koľajovej dopravy
Organizátor: SVTS-D
exkurzia, seminár
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Praha, Česko
Garanti:
Ing. Gazdík, Ing. Antoš
jozef.antos@upomeil.sk
53
312-9-2012
Brno, dopravná sála firmy AŽD
Cieľom podujatia simulovanie riadenia dopravy (zabezpečovacie zariadenie)
Organizátor: SVTS-D
trenažér
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Brno, Česko
Garanti:
Ing. Hanzal, Ing. Javorka
jiri.hanzal@slovanet.sk
312-10-2012
Dopravné múzeum Bratislava
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Klubal
Milan.klubal@seznam.cz
312-11-2012
Innotrans Berlín
Cieľom podujatia je návšteva najväčšieho veľtrh dopravnej techniky (koľajové vozidlá) v Európe
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
III. štvrťrok l 2012
Miesto:
Berlín
Nemecko
Garant:
Ing. Löbb
bralo@mail.t-com.sk
312-12-2012
SVV Brno
Cieľom podujatia je návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
III. štvrťrok l 2012
Miesto:
Brno
Česko
Garant:
Ing. Klubal
Milan.klubal@seznam.cz
312-13-2012
Horizonty dopravy
Na podujatia SVTS-D už tradične pozýva najmä doktorandov, aby prezentovali svoje práce
Organizátor: SVTS-D
konferencia
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Terchová
Garant:
doc. Gašparík
jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
312-14-2012
Osobná doprava
Ústrednou témou v poradí už 15. ročníka podujatia bude problematika osobnej dopravy v mestách
a najbližšom okolí
Organizátor: SVTS-D
konferencia
Termín:
III. štvrťrok l 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Klubal
Milan.klubal@seznam.cz
312-15-2012
Výpravné budovy
Podujatia je venované otázkam typológie budov, technického vybavenia a údržby
Organizátor: SVTS-D v spolupráci s ŠVTS
konferencia
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Klubal
Milan.klubal@seznam.cz
54
312-16-2012
Uplatnenie moderných technických prvkov v riadení
železničnej dopravy
Cieľom podujatia je oboznámiť širšiu verejnosť s technickými prostriedkami pri riadení železničnej
dopravy (dopravný denník, diaľkové riadenie dopravy a pod.)
Organizátor: SVTS-D v spolupráci s ŠVTS
seminár
Termín:
IV. štvrťrok 2012
312-17-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Klubal
Milan.klubal@seznam.cz
Trnava, riadenie dopravnej prevádzky
Riadenie železničnej prevádzky
Organizátor: SVTS-D
exkurzia
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
Trnava
Garanti:
Ing. Javorka, Ing. Halás
javorka.robert@slovakrail.sk
312-18-2012
Železničná elektrotechnika
Termín:
I.-IV. štvrťrok 2012
Miesto:
SIP Strečno,
Bratislava
312-19-2012
Klub železničiarov Bratislava
Cieľom seminárov je venovať sa problematike elektrotechniky v železničnej doprave
Organizátor: SVTS-D v spolupráci s ŠVTS
Semináre
Garant:
Ing. Balucha
balucha.daniel@zsr.sk
Cieľom klubových stretnutí je prezentácia nových poznatkov k železničnej doprave a diskusia k nim
Organizátor: SVTS-D v spolupráci s ŠVTS
prednášky, diskusia,
premietanie filmov
Termín:
Pravidelne, spravidla
posledná streda
v mesiaci
Miesto:
Klemensova 8
Bratislava
Garanti:
Ing. Klubal, Bc.Wlachovský, Ing. Hanzal
Milan.klubal@seznam.cz
pio.vlaky@gmail.com
SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ PRE OBCHOD
A CESTOVNÝ RUCH (SVTS OCR)
Slovak Scientific - Technological Society of Trade and Tourism
Predseda:
Tajomník:
Ing. Viliam BOŠIAK
Ing. Anna KAMASOVÁ
kamasova@gmail.com
Bošániho 11, 841 01 Bratislava
viliam.bosiak@mail.t-com.sk
315-1-2012
Rozvoj regionálneho turizmu, vrátane programov rozvoja
vidieckej turistiky a agroturistiky na roky 2007 – 2013
Prezentácia a diskusia k problematike agroturistiky a regionálneho turizmu
seminár
Organizátori: Zväz obchodu a CR, SVTS OCR
Termín:
I. štvrťrok 2012
315-2-2012
Miesto:
bude spresnené
Garant:
Ing. Bošiak
viliam.bosiak@mail.t-com.sk
Cestovný ruch
Medzinárodné podujatie s venuje najdôležitejším a aktuálnym otázkam cestovného ruchu
konferencia
Organizátor: SVTS OCR
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Bošiak, viliam.bosiak@mail.t-com.sk
55
SLOVENSKÁ VODOHOSPODÁRSKA
SPOLOČNOSŤ (SVHS)
Slovak Water Economy Society
Predseda:
Ing. Štefan BORUŠOVIČ
J.Alexyho 7, 841 01 Bratislava
0911 806 699
stefan_b@zoznam.sk
borusovic@gmail.com
302-1-2012
Konverzačný kurz angličtiny so zameraním na
vodohospodárske problémy
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB absolvujú konverzačný kurz z angličtiny, so zameraním
na vodohospodárske problémy. Praktické využitie je hlavne pri písaní žiadosti projektov o nenávratnú
finančnú podporu z prostriedkov EÚ.
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
kurz
Termín:
január- jún 2012
302-2-2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant:
Ing. Kušniráková
ingrid.kusnirakova@svp.sk
Závery z predbežného hodnotenia povodňového rizika
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB budú oboznámení s výsledkami prác na predbežnom
hodnotení povodňového rizika. Budú im vysvetlené postupy prác a obhajoba výsledkov.
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
seminár
Termín:
február 2012
302-3-2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant za SR:
Ing. Chrančok
augustin.chrancok@svp.sk
Prezentácia činností a techniky pri zásahoch v tokoch
zamestnancami SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB priamo v teréne predvedú prácu s technikou pri zásahu
pri povodni, resp. pri havárii. Cieľovou skupinou sú zamestnanci štátnej správy, miestnej samosprávy,
žiaci a študenti.
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
prezentácia v teréne
Termín:
marec 2012
302-4-2012
Miesto:
Banská Bystrica,
Zvolen, Levice,
Lučenec, Rimavská
Sobota
Garanti:
Ing. Rybár, Ing. Sýkora, Ing. Jurica,
Ing. Žilík, Ing. Varga
martin.rybar@svp.sk
juraj.jurica@svp.sk
Kurz vzorkovania podzemných a odpadových vôd
Podujatie je určené zamestnancom vodární a kanalizácií, podnikov povodí a ostatným pracovníkom
zaoberajúcim sa kvalitou a ochranou životného prostredia. Absolventi získajú osvedčenie
o spôsobilosti vzorkovania v príslušných oblastiach.
kurz
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
Termín:
16.-18.4.2012
302-5-2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Mgr. Tlučáková, Ing. Abaffy
dusan.abaffy@vuvh.sk
Kurz hydrometrovania
Kurz je určený pracovníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou hydrometrovania
kurz
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
Termín:
7.-9.5.2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Abaffy
dusan.abaffy@vuvh.sk
56
302-6-2012
HYDROCHÉMIA 2012 „ Nové analytické metódy v chémii
vody“
Cieľom podujatia je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti analýzy vôd
a súvisiacich matríc a hydrochémie v SR, ČR, a tiež pre odborné diskusie účastníkov konferencie
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
konferencia
Termín:
16.-17.5.2012
302-7-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Hucko
pavel.hucko@vuvh.sk
Kurz vodohospodárov I
Kurz je zameraný na získanie komplexných poznatkov o problematike vodného hospodárstva. Témy:
Hydrológia povrchových a podzemných vôd, Hydraulika vodohospod. objektov, Hydrochémia
a hydrológia vôd, Čistenie odpadových vôd a kanalizácia, Úprava vôd a vodovodné siete, Legislatíva
kurz
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
Termín:
21.-25.5.2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Mgr. Tlučáková, RNDr. Holubec
miroslav.holubec@vuvh.sk
302-8-2012
Seminár pracovníkov rádiochemických laboratórií
Podujatie je venované aktuálnym otázkam činnosti rádiochemických laboratórií
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
seminár
Termín:
máj 2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
RNDr. Vršková
marta.vrskova@vuvh.sk
302-9-2012
Exkurzia po vodohospodárskych dielach v okolí mesta Krakov
Termín:
máj 2012
Miesto:
Krakov
302-10-2012
Problémy pri výstavbe a prevádzkovaní MVE v správe SVP,
š.p. OZ banská bystrica z hľadiska správcu toku
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB sa zúčastnia prehliadky vodohospodárskych stavieb
v okolí mesta Krakov s pomocou partnerskej poľskej vodohospodárskej organizácie
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
exkurzia
Garant:
Ing. Kušniráková
ingrid.kusnirakova@svp.sk
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB odprezentujú vlastné skúsenosti a riešené problémy pri
výstavbe, ale i pri prevádzke MVE- vzťahy medzi majiteľmi stavieb a správcami toku
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
seminár
Termín:
máj 2012
302-11-2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant:
Ing. Chrančok
augustin.chrancok@svp.sk
Mikrobiologický kurz
Kurz je určený pre pracovníkov mikrobiologických laboratórií zameraných na mikrobiologickú analýzu
vôd, ktorí začínajú pracovať v tejto oblasti alebo si chcú vyjasniť niektoré problémy, s ktorými sa
stretávajú počas svojej práce
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
kurz
Termín:
jún 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
RNDr. Prokšová
miroslava.proksova@vuvh.sk
57
302-12-2012
Hydrobiologický kurz
Derminačný kurz pošvatiek (Plecoptera), teoretická a praktická časť
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
kurz
Termín:
jún 2012
302-13-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
RNDr. Mišíková - Eloxová
emilia.elexova@vuvh.sk
Integrovaný systém pri rekognoskácii terénu hraničného
priechodu Ipľa
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB za spoluúčasti záchranných zložiek a partnerských
maďarských vodohospodárskych organizácií sa zúčastnia plavby po toku Ipeľ a zaistia miestnu
obhliadku terénu z toku. Zároveň prerokujú s účastníkmi koordináciu prác a rozdelenie zásahov
zložiek v teréne.
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
Školenie v teréne
Termín:
august 2012
302-14-2012
Miesto:
Lučenec, Levice
Garanti:
Ing. Žilík, Ing. Jurica
juraj.jurica@svp.sk
Kurz vodohospodárov II
Kurz je určený na prehĺbenie poznatkov z oblasti vodného hospodárstva, pričom sa predpokladá, že
účastník má viacročnú prax a odborné vzdelania vo vodnom hospodárstve alebo absolvoval I. stupeň
kurzu
Organizátor: SVHS v spolupráci s VÚVH
kurz
Termín:
24.-28.9.2012
302-15-2012
Miesto:
Bratislava
Garanti:
Mgr. Tlučáková, RNDr. Holubec
miroslav.holubec@vuvh.sk
Projekt maďarsko –slovenskej cezhraničnej spolupráce
v povodí rieky Slaná: “assesment of flood protection potentials
in the Sajó valley by means of remote sensing“
Zamestnanci Odboru vodohospodárskeho rozvoja a plánovania SVP, š.p. OZ BB za spoluúčasti
maďarských vodohospodárskych organizácií zorganizujú záverečnú konferenciu k projektu spolupráce
HU-SK za účasti zástupcov štátnej a miestnej samosprávy.
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
konferencia
Termín:
október 2012
302-16-2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant:
Ing. Kušniráková
ingrid.kusnirakova@svp.sk
Problematika spracovávania spoločných vyjadrení
Zamestnanci Správ povodí a SVP, š.p. OZ BB si vzájomne prekonzultujú postupy pri vydávaní
čiastkových stanovísk, aby záverečné vyjadrenie obsahovalo jednotný názor pre výstavby
vodohospodárskych objektov
Organizátor: SVHS v spolupráci s pobočkou SP a SVP, š.p. OZ BB
školenie
Termín:
november 2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garant:
Ing. Chrančok
augustin.chrancok@svp.sk
58
SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ
SPOLOČNOSŤ (SZS)
www.szswelding.eu
Slovak Welding Society
Predseda:
Ing. Pavol RADIČ
02 / 4924 6648
0905 452 894
radic@szswelding.eu
zvaranie@centrum.sk
322-1-2012
Tajomník:
Milan VLČEK
SZS, Račianska 71
832 59 Bratislava
02 / 4924 6669
szs@szswelding.eu
Trecie zváranie s premiešaním
Oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s možnosťami trecieho zvárania s premiešaním
Organizátor: SZS v spolupráci s pobočkou SZS pri VÚZ – PI SR
prezentácia
Termín:
I. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava, VÚZ - PI SR
322-2-2012
Kvalita vo zváraní 2012
Garanti:
Ing. Radič, Ing. Brziak
zvaranie@centrum.sk
brziakp@vuz.sk
Konferencia je určená koordinátorom zvárania a má za cieľ prezentovať poznatky z oblasti zvárania
Organizátor: VÚZ-PI SR v spolupráci so SZS
konferencia
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Tatranská Lomnica
Garanti:
Ing. Machová, Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
bmachova@vuz.sk
322-3-2012
Požiadavky na kvalitu vo zváraní
Účelom seminára je oboznámiť širokú zváračskú verejnosť s požiadavkami kladenými medzinárodnou
normou EN ISO 3834
Organizátor: SZS v spolupráci s pobočkou SZS pri VÚZ – PI SR
seminár
Termín:
máj 2012
Miesto:
Nitra, Bratislava,
Žiar nad Hronom
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-4-2012
EUROWELDING 2012
Prezentačný stánok SZS na medzinárodnom zváračskom veľtrhu v Nitre
Organizátor: SZS v spolupráci s VÚZ-PI SR
stánok na výstave
Termín:
máj 2012
Miesto:
Nitra
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-5a-2012
EUROWELDING 2012
Exkurzia z Bratislavy na medzinárodný zváračský veľtrh
Organizátor: SZS
exkurzia
Termín:
máj 2012
Miesto:
Nitra
Garant:
Ing. Radič zvaranie@centrum.sk
322-5b-2012
EUROWELDING 2012
Exkurzia z Trenčína na medzinárodný zváračský veľtrh
Organizátor: Pobočka SZS Trenčín v spolupráci s TU A.D.
exkurzia
Termín:
máj 2012
Miesto:
Nitra
Garanti:
doc. Mäsiar, Ing. Antalová
masiar@tnuni.sk, antalova@tnuni.sk
59
322-6-2012
Integrovaný systém manažérstva vo výrobných
organizáciách
Účelom seminára je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s podmienkami kladenými medzinárodnými
normami EN ISO 3834, EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001
Organizátor: SZS v spolupráci s pobočkou SZS pri VÚZ – PI SR
seminár
Termín:
máj až jún 2012
Miesto:
Zvolen, Závadka nad Hronom,
Banská Bystrica, Lučenec
322-7-2012
Spomienkový seminár
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
Podujatie je venované popredným zváračským odborníkom
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
máj 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-8-2012
Nekonvenčné technológie 2012
Medzinárodné vedecké podujatie poskytne informácie o nových výrobných technológiách
Organizátor: Stredoslovenská RS SZS v spolupráci so SjF ŽU
konferencia
Termín:
máj 2012
Miesto:
Žilina
Garant:
doc. Mičian
zvaranie@centrum.sk
322-9-2012
65. výročné zasadnutie IIW a medzinárodná
konferencia
Medzinárodné vedecké podujatie a zasadanie výboru IIW
Organizátor: Slovenský výbor IIW
Účasť na konferencii
Termín:
jún 2012
Miesto:
USA
Garant:
Ing. Hornigová
hornigova@vuz.sk
322-10-2012
Simulácia zváracích procesov pri ručných metódach
zvárania pri výučbe zváračov
Účelom seminára ja prezentácia nových výukových metód pri vzdelávaní zváračského personálu
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-11-2012
Integrovaný systém manažérstva vo výrobných
organizáciách
Účelom seminára je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s podmienkami kladenými medzinárodnými
normami EN ISO 3834, EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava, Poprad, Spišská
Nová Ves, Prešov, Košice
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-12-2012
Simulácia zváracích procesov pri ručných metódach
zvárania pri výučbe zváračov
Účelom seminára ja prezentácia nových výukových metód pri vzdelávaní zváračského personálu
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Košice
Garant:
Ing. Radič
60
zvaranie@centrum.sk
322-13-2012
Požiadavky na výrobcov oceľových konštrukcií
z pohľadu normy STN EN 1090
Účelom seminára je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s podmienkami kladenými medzinárodnou
normou EN 1090
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
II. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava, Košice
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-14-2012
Požiadavky na kvalitu vo zváraní
Termín:
august 2012
Miesto:
Košice, Humenné, Snina
322-15-2012
Zváranie liatin, certifikácia personálu pre zváranie
liatin, schvaľovanie postupov zvárania
Účelom seminára je oboznámiť širokú zváračskú verejnosť s podmienkami kladenými medzinárodnou
normou EN ISO 3834
Organizátor: SZS v spolupráci s pobočkou SZS pri VÚZ – PI SR
seminár
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
Účelom seminára je oboznámiť zváracích technológov s podmienkami kvalifikácie postupov zvárania
a pracovníkov pre zváranie liatin
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-16-2012
Technológia 2012
Medzinárodná vedecká konferencia poskytne nové poznatky z oblastí výrobných technológií
Organizátor: Bratislavská RS SZS v spolupráci so SjF STU
konferencia
Termín:
september 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Sejč
pavol.sejc@stuba.sk
322-17-2012
Aktuality na TU
Oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s podmienkami vzdelávania na TU AD v Trenčíne
prezentácia
Organizátor: Pobočka SZS Trenčín
Termín:
Miesto:
Garanti:
september 2012
Trenčín
doc. Mäsiar, Ing. Antalová
masiar@tnuni.sk,
antalova@tnuni.sk
322-18-2012
Zváranie v ochranných atmosférach a poznatky
z používania ochranných plynov v praxi
Účelom seminára je oboznámiť zváracích odborníkov s novými poznatkami o zváracích a rezacích
plynoch a praktických skúsenostiach. Stretnutie členov Východoslovenskej regionálnej skupiny.
Organizátor: Východoslovenská RS SZS v spolupráci s Messer
seminár
Tatragas, spol. s r.o
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Košice
Garanti:
doc. Čomaj, Ing. Kozmová
mcomaj@post.sk
61
322-19-2012
Prezentácia laboratória VÚZ –PI SR a zasadnutie RS
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
322-20-2012
Výrobková certifikácia a zasadnutie RS
Účelom akcie je prezentácia laboratórií VÚZ – PI SR odbornej verejnosti a stretnutie členov
Západoslovenskej regionálnej skupiny
Organizátor: Západoslovenská regionálna skupina SZS v spolupráci
prezentácia
s VÚZ – PI SR
Garant:
Ing. Hornig
hornig@vuz.sk,
zvaranie@centrum.sk
Účelom akcie je prezentácia výrobkovej certifikácie tlakových nádob stabilných a stretnutie členov
Pobočky SZS Prievidza
Organizátor: Pobočka SZS Prievidza
seminár
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Prievidza
Garanti:
Ing. Jakubis
zvaranie@centrum.sk
322-21-2012
SPÁJKOVANIE 2012. Inovatívne technológie a
materiály
Medzinárodná vedecká konferencia poskytne nové informácie z oblasti spájkovania a zariadení na
spájkovanie
Organizátor: SZS
konferencia
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Nitra / Bratislava
322-22-2012
MSV 2012
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
Exkurzia členov SZS na 54. mezinárodní strojírenský veletrh
Organizátor: SZS v spolupráci s ALFAcon
exkurzia
Termín:
III. štvrťrok 2012
Miesto:
Brno, ČR
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-23-2012
Integrovaný systém manažérstva vo výrobných
organizáciách
Účelom seminára je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s podmienkami kladenými medzinárodnými
normami EN ISO 3834, EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
október 2012
Miesto:
Poprad, Stará Ľubovňa,
Svidník
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-24-2012
Klub zváračov horehronských podnikov - výchova
vo zváraní
Účelom seminára je klubové stretnutie členov SZS
Organizátor: Pobočka SZS Brezno v spolupráci s ZVARGRAN
Klubové stretnutie
Termín:
november 2012
Miesto:
Poprad
Garanti:
Ing. Kováčik, Ing. Hančinský
zvaranie@centrum.sk
62
322-25-2012
ZVÁRANIE 2012
40. Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na získavanie najnovších poznatkov zo zvárania
a príbuzných procesov. Odovzdávanie Medaily akademika ČABELKU a ocenenia 3x NAJ.
Organizátor: SZS v spolupráci VÚZ-PI SR
konferencia
Termín:
november 2012
Miesto:
Tatranská Lomnica
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
322-26-2012
Požiadavky na výrobcov oceľových konštrukcií z pohľadu
normy STN EN 1090
Účelom seminára je oboznámiť širokú odbornú verejnosť s podmienkami kladenými medzinárodnou
normou EN 1090
Organizátor: SZS
seminár
Termín:
IV. štvrťrok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
Ing. Radič
zvaranie@centrum.sk
SLOVENSKÝ KOMITÉT PRE VEDECKÉ
RIADENIE ZSVTS (SKVR ZSVTS)
Slovak Comittee for Scientific Management
Predseda:
doc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc.
SKVR ZSVTS , Koceľova 15
815 94 Bratislava
02 / 6729 5518
Tajomník:
Ing. Martin DOLINSKÝ
SKVR ZSVTS, Koceľova 15
815 94 Bratislava
martin7@pobox.sk
0948 109 144
molnar@euba.sk
323-1-2012
Manažment inovácií
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť a má za cieľ oboznámiť auditórium s procesom
riadenia najmä výrobkových inovácií
seminár
Organizátor: SKVR ZSVTS
Termín:
február 2012
323-2-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Innovation management
Odborný seminár v anglickom jazyku pre oblasť manažmentu inovácií
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
marec 2012
323-3-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Kreatívne inovatívne metódy pre prax
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť a má za cieľ oboznámiť auditórium s aplikáciou
vybraných tvorivých metód
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
marec 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
63
323-4-2012
Prognostické metódy v inovačnej praxi
Odborný seminár v anglickom jazyku pre oblasť manažmentu inovácií
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
apríl 2012
323-5-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Environmentálne manažérske systémy
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť a má za cieľ oboznámiť auditórium s podstatou
vybraných manažérskych systémov s environmentálnou problematikou
Organizátori SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
máj 2012
323-6-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Manažment inovácií
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť a má za cieľ oboznámiť auditórium s podstatou
vybraných manažérskych systémov s environmentálnou problematikou
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
október 2012
323-7-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Innovation management
Odborný seminár v anglickom jazyku pre oblasť manažmentu inovácií
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
október 2012
323-8-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Manažment rozhodovacích procesov
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť a má za cieľ oboznámiť auditórium s riadením
rozhodovacích procesov a používanými metódami
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
november 2012
323-9-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Environmentálne orientovaná firma - konkurenčná výhoda
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť a má za cieľ oboznámiť auditórium s prístupmi, ako
dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom ekologických inovácií
Organizátor: SKVR ZSVTS
seminár
Termín:
december 2012
323-10-2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Molnár
molnar@euba.sk
Odborné podujatie k aktuálnym témam spoločenského
diania
Odborné semináre pre odbornú i laickú verejnosť s cieľom oboznámiť auditórium s aktuálnou
domácou i zahraničnou spoločenskou problematikou
Organizátor: Futurologická spoločnosť- sekcia SKVR
seminár
Termín:
dvojtýždňovo - po
celý rok 2012
Miesto:
Bratislava
Garant:
doc. Hohoš
64
SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADIACU
A KLIMATIZAČNÚ TECHNIKU
(SZCHKT)
www.szchkt.org
Slovak Association for Cooling and Air
Conditioning Technology
Predseda:
Ladislav NAGY
Hlavná 325
900 41 Rovinka
zvazchkt@isternet.sk
Tajomník:
doc. Ing. Peter TOMLEIN, PhD.
Hlavná 325
900 41 Rovinka
zvazchkt@isternet.sk
321-1-2012
Školenie a skúšky F plyny
školenie
Organizátor: SZCHKT
Termín:
január 2012
Miesto:
Rovinka, Nové Mesto
n.Váhom, Zlaté Moravce
321-2-2012
Seminár TČ a F plyny
školenie
Organizátor: SZCHKT
Termín:
9.2.-2012
Miesto:
Nitra
321-3-2012
Merania na chladiacom okruhu
seminár
Organizátor: SZCHKT
Termín:
27.-30.3.2012
Miesto:
Rovinka
321-4-2012
Dni novej techniky – Chladivá a tepelné čerpadlá
seminár
Organizátor: SZCHKT a SOPK
Termín:
9.2.2012
30.3.2012
Miesto:
Rovinka
321-5-2012
Školenie a skúšky F plyny
školenie
Organizátor: SZCHKT
Termín:
marec 2012
apríl 2012
máj 2012
november 2012
december 2012
Miesto:
Rovinka,
Nové Mesto nadVáhom,
Zlaté Moravce
321-6-2012
Školenie inštalatérov TČ – EU:CERT:HP
školenie
Organizátor: SZCHKT
Termín:
máj 2012
jún 2012
Miesto:
Rovinka,
Bratislava
321-7-2012
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
Garant:
doc. Tomlein, zvazchkt@isternet.sk
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
Medzinárodná servisná konferencia
konferencia
Organizátor: SZCHKT
Termín:
október 2012
Miesto:
Sitno
Garant:
doc. Tomlein, zvazchkt@isternet.sk
65
321-8-2012
Leaglog
seminár
Organizátor: SZCHKT
Termín:
október 2012
Miesto:
Sitno
321-9-2012
Kontroly funkcie prístrojov
seminár
Organizátor: SZCHKT
Termín:
október 2012
Miesto:
Sitno
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
Garant:
doc. Tomlein
zvazchkt@isternet.sk
SPOLOČNOSŤ PRE UPLATNENIE ŽIEN VO VEDE A TECHNIKE
NA SLOVENSKU (SUŽVTS)
Society of Women in Science and Technology in Slovakia
Predseda:
Tajomník:
Ing. Hedvika IVANČENKOVÁ
Ing. Anna BEHULOVÁ
Bernolákova 13
Pri Celulózke 38
010 01 Žilina
010 01 Žilina
0903 728 884
041/ 7248 620
0902 135 754
annabehul@zoznam.sk
347-1-2012
Dejiny Žiliny
Účelom je oboznámenie s dejinami do roku 1918, historické jadro a architektonické pamiatky, územný
vývoj Žiliny a okolia
Organizátor: SUŽVTS
2 x seminár
Termín:
február a marec 2012
Miesto:
VIX Žilina
Garanti:
Ing. Ivančenková, Mgr. Brziaková
347-2-2012
Možnosti vzdelávania na U3V
Účelom je informovanie o podmienkach, možnostiach a akciách Univerzity tretieho veku
Organizátor: SUŽVTS
seminár
Termín:
apríl 2012
Miesto:
zasadačka U3V
Garanti:
Ing. Behulová, Ing. Hrebeňárová
annabehul@zoznam.sk
347-3-2012
Regionálny týždeň celoživotného vzdelávania
Účelom je oboznámenie s významom a možnosťami celoživotného vzdelávania všetkých vekových
kategórií
Organizátor: SUŽVTS v spolupráci s OZ Vedam
seminár
Termín:
september 2012
Miesto:
VIX Žilina
Garanti:
Ing. Ivančenková, PhDr. Grenčíková
347-4-2012
Význam a práca slovenských ambasádoriek
Oboznámenie s prácou a činnosťou slovenskej ambasádorky, jej pomocou pri riešení problémov
Organizátor: SUŽVTS v spolupráci s OZ Vedam
seminár
Miesto:
Termín:
Garanti:
november 2012
VIX Žilina
Ing. Behulová, Mgr. Stubbs
annabehul@zoznam.sk
66
SPOTREBITEĽSKÝ INŠTITÚT (SI)
www.consumistit.sk
Consumer Institute
Riaditeľka kancelárie:
Mgr. Ing. Adriana HORNÍKOVÁ, PhD.
SI, Koceľova 15
815 94 Bratislava
02 / 5020 7657
info@consumistit.sk
Predseda Správnej rady:
doc. Ing. Pavel HRAŠKO, CSc.
SI, Koceľova 15
815 94 Bratislava
02 / 5020 7657
info@consumistit.sk
340-1-2012
O občianskej spoločnosti
Prezentácia nových poznatkov k európskemu spotrebiteľskému dňu
Organizátor: SI Bratislava
seminár
Termín:
26.2.2012
Miesto:
ZSVTS Bratislava
Garant:
doc. Hraško
info@consumistit.sk
340-2-2012
Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách
Podujatie je určené expertom zaoberajúcim sa finančnými službami a finančnou inklúziou. Účastníci
seminára obdržia potvrdenie o absolvovaní seminára. Hlavné témy: ciele finančných služieb a ich
dostupnosť pre spotrebiteľov, ako aj možnosti rozvíjania služieb so zreteľom na finančné vylúčenie,
resp. sociálne
Organizátor: SI Bratislava
seminár
Termín:
7.3.2012
Miesto:
ZSVTS Bratislava
Garant:
doc. Hraško
info@consumistit.sk
ÚZEMNÉ KOORDINAČNÉ CENTRUM ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA
(ÚKC ZSVTS BB)
Territorial Coordination Center of ZSVTS in Banska Bystrica
Predseda:
doc. Ing. Kamil CEJPEK, PhD.
Kukučínova 8
974 01 Banská Bystrica
0907 037 360
kamil.cejpek@gmail.com
383-1-2012
Tajomník:
Ing. Pavel Kyman
Kukučínova 8
974 01 Banská Bystrica
0905 449 276
LABORALIM 2012
Medzinárodná konferencia o novej laboratórnej technike v potravinárstve. Prednášky, posterová
diskusia, výstavka laboratórnych prístrojov, prezentácia mobilných analytických techník.
Organizátori: ÚKC ZSVTS BB, Slov. spoločnosť pre vedy
konferencia
poľnohospodárske, lesnícke, veterinárske a potravinárske pri SAV
v Bratislave, FCHPT STU Bratislava
Termín:
31.1. – 1.2. 2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garanti:
Ing. Staruch, doc. Cejpek
ladislav.staruch@stuba.sk
kamil.cejpek@gmail.com
67
383-2-2012
EDUCAFILM 2012
Prehliadka edukačných multimediálnych diel z oblasti prírodných a technických vied. Prednášky
a následná prehliadka vybraných diel s ocenením v jednotlivých kategóriách.
Organizátori: ÚKC ZSVTS BB, Stredná zdravotnícka škola v Banskej
seminár a prehliadka
Bystrici
autorských diel
Termín:
26.4.2012
Miesto:
Banská
Bystrica
Garanti:
RNDr. Daxnerová, PaedDr. Sudolská,
doc. Cejpek
kamil.cejpek@gmail.com
4. ROČNÍK TECHNICKEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV ZŠ
Medziškolská súťaž žiakov Základných škôl v Banskej Bystrici zameraná na vedomosti a inštrumentálne zručnosti z prírodných a technických vied.
Organizátori: ÚKC ZSVTS BB, Klub AMAVET č. 937 , Mesto Banská
súťaž
Bystrica
383-3-2012
Termín:
23. 5. 2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garanti:
p. Kováčik, doc. Cejpek
kamil.cejpek@gmail.com
7.ROČNÍK OLYMPIÁDY ZDRAVEJ VÝŽIVY
Medziškolská súťaž žiakov základných škôl z Banskej Bystrice a okolia zameraná na vedomosti
a praktické skúsenosti z problematiky racionálnej výživy. Vedomostný test a tvorba jednoduchých
šalátov, ktoré splnia predpísané kritériá zdravej výživy.
Organizátori: ÚKC ZSVTS BB, Slov. spoločnosť pre výživu – pobočka
súťaž z príležitosti
v Banskej Bystrici, Kabinet Zdravé mesto BB
Svetového dňa výživy
383-4-2012
Termín:
16.10. 2012
Miesto: Banská
Bystrica
Garanti:
p. Mlatcová, RNDr. Stingl, doc. Cejpek
kamil.cejpek@gmail.com
MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIÍ
Konferencia o nových skúsenostiach z úspor energií v rámci Slovenska a Poľska určená
predovšetkým učiteľom a študentom stredných odborných škôl, ktoré pripravujú odborníkov pre túto
technicko-technologickú oblasť. Konferencia bude v rámci Týždňa európskej vedy a techniky.
Organizátori: VÚC BB SK, ÚKC ZSVTS BB, Klub AMAVET č.937, Stredná
konferencia so
škola stavebná Kremnička
zahraničnou účasťou
383-5-2012
Termín:
7.11. 2012
Miesto: Banská
Bystrica
Garanti:
Ing. Kodríková, p. Kováčik, Ing. Hlaváč,
PaedDr. Ponický, doc. Cejpek
kamil.cejpek@gmail.com
7. SEMINÁR PRE VEDÚCE ŠKOLSKÝCH STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ
Tradičný seminár zameraný na aktuálne problémy stravovania detí a mládeže. V r.2012 sa bude
zaoberať tvorbou inovatívnych jedálnych lístkov, ktoré spĺňajú náročné hygienicko-zdravotné kritériá.
Prednášky, posterová diskusia, výstavka vhodných surovín a polotovarov.
Organizátor: ÚKC ZSVTS BB, Slov. spoločnosť pre výživu – pobočka
seminár, výstavka
v Banskej Bystrici, Krajský školský úrad
383-6-2012
Termín:
21.11. 2012
Miesto:
Banská Bystrica
Garanti:
doc. Schniererová, Ing. Kolárska,
doc. Cejpek
kamil.cejpek@gmail.com
68
ÚZEMNÉ KOORDINAČNÉ CENTRUM
ZSVTS KOŠICE (ÚKC ZSVTS KE)
Regional Coordination Centre ZSVTS Kosice
Predseda:
Prof. Ing. Ladislav POLLÁK, CSc.
Stroj.fak. TUKE, Magurská 2
040 01 Košice
055 / 6259 681
ladislav.pollak@tuke.sk
385-1-2012
Tajomník:
PhDr. Jozef MIŽÁK
Gogoľova 8
040 01 Košice
055 / 6320 647
0905 986 562
ukcke@zoznam.sk
Možnosti využitia fondov EÚ v košickom samosprávnom kraji
Cieľom podujatia je prezentovať a diskutovať o využití a doterajšom čerpaní z fondov EÚ v košickom
samosprávnom kraji
Organizátor: ÚKC KE v spolupráci s VUC KE
seminár
Termín:
7.2.2012
Miesto:
Zasadačka VÚC Košice
Garant:
PhDr. Mižák
ukcke@zoznam.sk
385-2-2012
Vyhradené technické zariadenia a potreba pravidelného
doškoľovania
Podujatie je určené špecialistom - držiteľom oprávnenia na prácu s vyhradenými technickými
zariadeniami
Organizátor: ÚKC KE
seminár
Termín:
apríl 2012
Miesto:
Košice
Garant:
prof. Pollák
ladislav.pollak@tuke.sk
69
3. ZOZNAM EXPERTOV ZSVTS
Asociácia technických diagnostikov SR
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc.
Manažment rizík a využitie technickej diagnostiky
v tejto oblasti
Tribológia, hlavný skúšobný komisár
Kvalita, spoľahlivosť v systémoch
Systémy údržby a využitie technickej diagnostiky
v týchto systémoch
Diagnostika energetických strojov a zariadení
Vibrodiagnostika
Elektrodiagnostika (generátory, motory,
transformátory)
Termovízna diagnostika
prof. Ing. Jozef BALLA, CSc.
prof. Ing. Mikuláš HRUBEC, CSc.
prof. doc. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD.
Ing. Viera PEŤKOVÁ, PhD.
Ing. Ján PUŠKÁŠ
Ing. Roman JEDLIČKA
Ing. František ŠUCHA
Drevársky kongres
Meno a PRIEZVISKO
doc. Ing. Pavol JOŠČÁK, CSc.
prof. Ing. Jozef ŠTEFKO, PhD.
prof. Ing. Igor ČUNDERLÍK, CSc.
prof. RNDr. Marián BABIAK, PhD.
doc. Ing. Anton GEFFERT, CSc.
doc. Ing. Ivan KLEMENT, CSc.
doc. Ing. Juraj VESELOVSKÝ, CSc.
prof. Ing. Anna ŠATANOVÁ, CSc.
Expertná oblasť
Drevárske výrobky, nábytok
Drevené stavebné konštrukcie
Štruktúra a vlastnosti dreva
Vlastnosti dreva a drevných materiálov
Chemické spracovanie dreva
Drevárske technológie
Konštrukcia a dizajn nábytku
Podnikové hospodárstvo
Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof.Ing. Dušan DRIENSKY, CSc.,
prof.emeritus, EUR ING, ING PAED IGIP
Celoživotné vzdelávanie inžinierov, nové
poznatky do teórie vyučovania technických
predmetov, vzdelávanie učiteľov
technických predmetov
Celoživotné vzdelávanie inžinierov
Celoživotné vzdelávanie inžinierov
Celoživotné vzdelávanie technikov
Celoživotné vzdelávanie inžinierov
doc.Ing. Zuzana JAMRICHOVÁ, PhD.
Ing. Roman KARAFFA, PhD., ING PAED IGIP
Ing. Pavol MÁDEL, PhD., ING PAED IGIP
Ing. Ján LANG, PhD., ING PAED IGIP
Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie
Meno a PRIEZVISKO
JUDr. Ivan HUSÁR
Ing. Vladimír IZÁK
Ing. Juraj ORAVEC
Ing. Otto VERBICH, PhD.
Expertná oblasť
Legislatíva v káblových telekomunikáciách
Legislatíva v káblových telekomunikáciách
Technológia transmisie and retransmisie
Koaxiálne a optické káble
70
Slovenská asociácia strojných inžinierov
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Marián TOLNAY, CSc.
Ing. Albín ŠTOFILA, CSc.
Strojárska technológia, automatizácia výrobných systémov
Strojárska technológia, automatizácia výrobných systémov
Slovenská banícka spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Ing. Ján HRABOVSKÝ, PhD.
doc. Ing. Juraj B. ĎUROVE, CSc.
prof. Ing. Viliam BAUER, PhD.
Ing. Marián BEŇOVSKÝ
Ing. Slavomír HREDZÁK, PhD.
prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.
RNDr. Peter HANAS
Ing. Ján PÁSTOR
Ing. Peter ČERTÍK
Razenie banských diel a dobývanie uhlia
Razenie banských diel a dobývanie uhlia
Povrchové dobývanie
Povrchové dobývanie
Úprava nerastných surovín a životné prostredie
Úprava nerastných surovín a životné prostredie
Geológia
Geológia
Banskostavebné a projekčné práce
Slovenská cestná spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
doc. Ing. Daniela ĎURČANSKÁ, PhD.
Ing. Martin BAKOŠ
prof. Ing. Ivan GSCHWENDT, DrSc.
Dr. Ing. Katarína ZGUTOVÁ
prof. Ing. Ľudovít NAĎ, CSc.
Expertná oblasť
Dopravné plánovanie
Prevádzka cestných tunelov
Cestné staviteľstvo
Kvalita v cestnom hospodárstve
Cestné mosty
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Vladimír MURÍN
Ing. Cyril FRANCISCI
Ing. Eva FRANCISCI
doc. Ing. Viliam FEDÁK, PhD.
prof. Ing. Stanislav MARCHEVSKÝ,
PhD.
prof. Ing. Dušan LEVICKÝ, PhD.
prof. Ing. Jaroslav TIMKO, PhD.
prof. Ing. Karol MARTON, DrSc.
prof. Ing. Linus MICHAELI, DrSc.
prof. Ing. Michal KOLCUN, PhD.
Expertná oblasť
Elektronické komunikačné siete a služby
Technická normalizácia pošty a elektronických
komunikácií
Analýzy vývoja trhu elektronických komunikácií
Regulačné pohony, riadenie výrobných systémov,
mechatronika
Satelitné komunikácie
Multimediálne komunikácie, kryptografia
Elektrické pohony, riadenie technologických procesov
Ochrany proti prepätiam, diagnostika vn a vvn
zariadení
Meranie, meracia technika, inteligentné meracie
systémy
Riadenie elektrizačnej sústavy Slovenska
71
Slovenská lesnícka spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Ing. Ján HOFMANN, PhD.
Ing. Dušan BRUTOVSÝ, PhD.
Ing. Juraj VARÍNSKY, PhD.
Ing. Stanislav MARTINICKÝ, PhD.
prof. Ing. Eduard BUBLINEC, PhD.
Ing. Katarína SLÁDEKOVÁ
Lesná genetika
Ochrana lesa
Ochrana lesa herbicídmi
Lesné stavebníctvo
Pedológia, lesníctvo, ekológia
IT, lesníctvo, ekológia
Slovenská magnetická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
Magnetické senzory a magnetometria
Fyzikálne vlastnosti magneticky mäkkých kovových
feromagnetík
Magnetické vlastnosti kovových pások pripravených
rýchlym ochladením taveniny
Magnetické senzory a magnetometria
Neorientované kremíkové pásy pre elektrotechniku
Vyučovanie magnetizmu na SŠ
Vyučovanie magnetizmu na SŠ
Elektrotechnické ocele
Magnetizačné vlastnosti MMM
Štruktúra magneticky mäkkých materiálov
Realizácia magnetických senzorov v priemysle
Amorfné magnetické zliatiny
Jadrová magnetická rezonancia v magn.materiáloch
Priemyselná magnetometria
Neorientované kremíkové pásy pre elektrotechniku
Nanokryštalické magnetické materiály
Magnetické materiály
Magnetické kvapaliny
Magnetické kvapaliny
Magnetické mikrodrôty a ich technické aplikácie
Magnetostrikcia magnetických kovových zliatin
Magnetická relaxácia štruktúry MMM a jej dôsledky
Magnetizačné vlastnosti MMM
RNDr. Pavol BUTVIN, CSc.
RNDr. Beáta BUTVINOVÁ, CSc.
doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSC.
Ing. Ján HUŇADY
RNDr. Zuzana JEŠKOVÁ, PhD.
doc. RNDr. Marián KÍREŠ, PhD.
RNDr. František KOVÁČ, CSc.
RNDr. Jozef KRAVČÁK, PhD.
RNDr. Štefan MICHALÍK, PhD.
Ing. Ivan MIKITA, CSc.
doc. RNDr. Ladislav NOVÁK, CSc.
doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc.
doc. Ing. Dušan PRASLIČKA, PhD.
Ing. Miloš PREDMERSKÝ, PhD.
prof. RNDr. Pavol SOVÁK, CSc.
RNDr. Ivan ŠKORVÁNEK, CSc.
RNDr. Milan TIMKO, CSc.
doc. RNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
doc. RNDr. Rastislav VARGA, PhD.
RNDr. Gabriel VLASÁK, CSc.
prof. Ing. Pavol VOJTANÍK, DrSc.
doc. RNDr. Ján ZIMAN, CSc.
72
Slovenská metrologická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof., Ing. Rudolf
PALENČÁR, PhD.
Metrológia a veda o meraní, kalibrácie, kontrola kvality
a riadenia, návrh experimentov, odhad štatistických údajov,
akreditácia a certifikácia
Metrológia a veda o meraní, kalibrácie, legislatíva v metrológii, akreditácia a certifikácia
Metrológia a veda o meraní, kalibrácie, kontrola kvality
a riadenia, návrh experimentov, odhad štatistických údajov
optické merania, akreditácia a certifikácia, interlaboratórne
experimenty
Metrológia a veda o meraní, kalibrácie, kontrola kvality
a riadenia, návrh experimentov, odhad štatistických údajov,
akreditácia a certifikácia, interlaboratórne experimenty
Metrológia a skúšobníctvo, skúšanie a kalibrácia v odboroch
merania objem a prietok kvapalín a plynov, malý objem
a hmotnosť, posudzovanie zhody meradiel a výrobných
systémov meradiel podľa smerníc MID a NAWI, posudzovanie
kalibračných a skúšobných laboratórií podľa noriem ISO 9001
a ISO/iEC 17025, porovnávacie merania, štatistické metódy,
vyhodnocovanie skúšok a meraní
Metrológia, auditovanie a akreditácia kalibračných a
skúšobných laboratórií podľa ISO/IEC 17025, posudzovanie
zhody podľa MID a NAWI, štatistické metódy, vyhodnocovanie
skúšok a meraní.
Metrológia, kalibrácia v odbore osobnej dozimetrie, návrh
experimentov
Metrológia, kalibrácia v odboroch elektrických veličín,
frekvencie a času, akreditácia laboratórií.
Metrológia, auditovanie a akreditácia kalibračných
a skúšobných laboratórií podľa ISO/IEC 17025
Metrológia a veda o meraní, kalibrácia v odboroch dĺžka
a teplota, kontrola kvality a riadenia, návrh experimentov,
vyhodnocovanie štatistických údajov
Metrológia, kalibrácie, legislatíva, akreditácia a certifikácia
Metrológia, kalibrácia v odboroch objemu a prietoku,
posudzovanie kalibračných a skúšobných laboratórií podľa
ISO/IEC 17025.
Metrológia, kalibrácia v odbore hmotnosť, tlak, sila a moment
sily.
Metrológia, kalibrácie, legislatíva v metrológii, akreditácia
kalibračných laboratórií podľa ISO/IEC 17025, metrológia
v odbore hmotnosť, sila, metrológia v zdravotníctve
Ing. Ivan MIKULECKÝ, PhD
RNDr. Ing. Ján BARTL, PhD.
Ing. Mgr. Adriana
HORNÍKOVÁ, PhD.
Ing. Ivan CHREN
Ing. Štefan KRÁL, PhD.
Ing. Dušan SOLIVAJS, PhD.
Ing. Dušan GÁBRIŠ
prom. fyz. Peter
KUDRJAVCEV
Ing. Peter BENKÓ, PhD.
Ing. Tomáš PETÁK
Ing. Jozef SLAVKOVSKÝ
Ing. Anton FRIČ
Ing. Miloš UJLAKY
73
Slovenská nukleárna spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
prof. Ing. Vladimír SLUGEŇ, DrSc.
Ing. Dobroslav DOBÁK, EUR ING
RNDr. Helena CABÁNEKOVÁ, PhD.
Ing. Peter LÍŠKA
Ing. Branislav MIHÁLY
doc. Ing. Ján HAŠČÍK, PhD.
Ing. Robert HOLÝ
Ing. Jozef MARKUŠ
prof. RNDr. Karol HOLY, PhD.
Ing. Matej ZACHAR
Expertná oblasť
Jadrová fyzika, jadrová bezpečnosť, vzdelávanie
Jadrová energetika, vyraďovanie jadrových
zariadení
Radiačná ochrana
Jadrová bezpečnosť
Vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie
s jadro-vým odpadom
Jadrová fyzika, jadrová technika, vzdelávanie
Jadrová energetika
Jadrová energetika
Jadrová fyzika
Vyraďovanie jadrových zariadení
Slovenská poľnohospodárska vedeckotechnická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Ivan HRIČOVSKÝ, DrSc.
RNDr. Ľubomír HORVÁTH
Záhradníctvo a krajinné inžinierstvo
Biotechnológie, geneticky modifikované
organizmy, molekulárna diagnostika
Genofond kultúrnych rastlín pre výživu
a poľnohospodárstvo
Uvádzanie množiteľského materiálu
poľnohospodár-skych plodín na trh
Molekulárna diagnostika rastlinných patogénov
Koexistencia geneticky modifikovaných rastlín
Poradenstvo v oblasti živočíšnej výroby
Ing. Michaela BENKOVÁ, PhD.
Ing. Alžbeta MAŤAŠOVSKÁ
Mgr. Michaela HUDECOVÁ
Mgr. Miroslava FEKETOVÁ
Ing. Pavol GRÁČIK, PhD.
Slovenská potravinárska spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Ing. Karol TOMÁŠEK, CSc.
Nápojový priemysel
Analytické a senzorické posudzovanie
prof. Ing. Alexander PRÍBELA, DrSc.
potravinárskych výrobkov
prof. Ing. Fedor MALÍK, DrSc.
Vinárstvo
doc. Ing. Milan KOVÁČ, CSc.
Kvalita a bezpečnosť potravín
Ing. Jozef JAJCAY, CSc.
Mäso a mäsový priemysel
Ing. Ján MESÍK, CSc.
Liehovarníctvo
doc. Ing. Stanislav ŠILHÁR, CSc.
Biotechnológia potravín
Ing. Karol HERIÁN, CSc.
Mliekarenský priemysel
doc. Ing. Daniela ŠMOGROVIČOVÁ, CSc. Kvasný priemysel
Ing. Karol SVOZIL
Nápojový priemysel
Ing. Július FORSTHOFFER, PhD.
Liehovarníctvo
74
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Ing. Jozef KOTLEBA
Legislatíva, štátna správa na úseku rastlinolekárstva,
bezpečnosť a ochrana zdravia, vzdelávanie v oblasti
používania prípravkov na ochranu rastlín
Výskum a poradenstvo v oblasti šľachtenia
Virológia rastlín a diagnostika rastlinných patogénov
Choroby rastlín
Molekulárna diagnostika rastlinných patogénov a GMO
Ochrana lesa
Ochrana drevín
Štátna správa na úseku rastlinolekárstva, vzdelávanie
v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín
doc. Ing. Tibor ROHÁČIK, CSc.
RNDr. Otakar KÚDELA, CSc.
doc. Ing. Kamil HUDEC, PhD.
RNDr. Ľubomír HORVÁTH
Ing. Andrej KUNCA, PhD.
Ing. Marek KOBZA, PhD.
Ing. Július ŠTRBA
Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Anton ADAMOVIČ
doc. Ing. Tarzícius KUFFA, PhD.
Ing. Miroslav TATIČ
doc. Ing. Zoltán LENČÉŠ, PhD.
doc. Ing. Miroslav HNATKO, PhD.
Expertná oblasť
Žiaruvzdorné materiály – žiarobetóny
Žiaruvzdorné materiály
Žiaruvzdorné materiály
Keramické materiály
Keramické materiály
Štruktúra keramiky, materiálové aspekty
doc. Ing. Ladislav FRÖHLICH, PhD.
opotrebenia žiaromateriálov, monolitické sústavy
doc. Ing. Beatrice PLEŠINGEROVÁ, PhD. Úžitková keramika
prof. Ing. Pavel RASCHMAN, PhD.
Výroba žiaruvzdorných materiálov
prof. RNDr. Pavol ŠAJGALÍK, DrSc.
Pokročilé keramické materiály
Ing. Jaroslav. SEDLÁČEK, PhD.
Pokročilé keramické materiály
doc. Ing. Dušan. GALUSEK, PhD.
Pokročilé keramické materiály
doc. Ing. Pavol. VADÁSZ, PhD.
Žiaruvzdorná keramika
Slovenská sklárska spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Marek LIŠKA, DrSc.
doc. Ing. Peter ŠIMURKA, PhD.
doc. Ing. Peter VRÁBEL, PhD.
Ing. Róbert KLEMENT, PhD.
doc. Ing. Dušan GALUSEK, PhD.
Ing. Jozef KRAXNER, PhD.
Vlastnosti skla, fyzikálna chémia
Technológia skla
Tvarovanie skla, technológia skla
Vlastnosti skla, fyzikálna chémia
Sklokeramika
Technológia skla
75
Slovenská spektroskopická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
prof. Dr. Yaroslav BAZEĽ, DrSc.
doc. Ing. Ernest BEINROHR, DrSc.
RNDr. Marek BUJDOŠ, PhD.
prof. Ing. Karol FLORIÁN, DrSc.
RNDr. Ingrid HAGAROVÁ, PhD.
doc. RNDr. Jana KUBOVÁ, PhD.
doc. Ing. Tibor LIPTAJ, CSc.
Ing. Daniela MACKOVÝCH, CSc.
RNDr. Peter MATÚŠ, PhD.
prof. Ing. Marcel MIGLIERINI, DrSc.
prof. Ing. Pavel PULIŠ, CSc.
doc. Ing. Dagmar REMETEIOVÁ, PhD.
doc. RNDr. Silvia RUŽIČKOVÁ, PhD.
prof. Ing. Jozef SITEK, DrSc.
Ing. Monika URSÍNYOVÁ, PhD.
doc. Ing. Viera VOJTEKOVÁ, PhD.
doc. RNDr. Mária ŽEMBERYOVÁ, PhD.
Expertná oblasť
Spektrofotometria, optické sensory
Elektrochémia v atómovej spektroskopii
Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou
plazmou
Atómová spektroskopia, chemometria
Atómová absorpčná spektrometria
Optická emisná spektrometria s indukčne
viazanou plazmou
Nukleárna magnetická rezonancia
Spektrochemická analýza geologických
materiálov
spektrochemická analýza geologických
materiálov
Mössbauerova spektrometria a spektrometria
s využitím synchrotrónového žiarenia
Infračervená a Ramanova spektrometria,
hmotnostná spektrometria
Spektrochemická analýza environmentálnych
materiálov
Spektrochemická analýza envir. materiálov
Mössbauerova spektrometria
Spektrochemická analýza biologických
materiálov
Spektrochemická analýza environmentálnych
materiálov
Atómová absorpčná spektrometria
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
Meno a PRIEZVISKO
akad. prof. Ing. Ivan PLANDER, DrSc.
prof. Ing. Dušan MALINDŽÁK, CSc.
prof. Ing. Mikuláš ALEXÍK, PhD.
doc. Ing. Milan ŠUJANSKÝ, CSc.
Ing. Ľudovít MARKUS, CSc.
Expertná oblasť
Kybernetika, informačná a výpočtová technika
Logistika výrobných systémov
Riadiace a simulačné procesy v doprave
Informatika a kybernetika
Riadenie procesov
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Branislav DROŠČÁK, PhD.
Ing. Dušan FERIANC
Mgr. Ľuboslav MICHALIK
Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD.
Ing. Jozef VLČEK
Expertná oblasť
Globálne navigačné satelitné systémy
Geodetické základy a geodetický referenčný systém
Geografický informačný systém pre oblasť geodézie
Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy
76
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Miroslav HRNČIAR, PhD.
Mgr. Mária GASPEROVÁ, PhD.
Ing. Ján ČUPKA
doc. Ing. Iveta PAULOVÁ, PhD.
Ing. Alexander TOMČÍK
Ing. Ľudovít MIKLÁNEK
Ing. Milan ŠESTÁK
Ing. Miroslav LALUŠTIAK
Ing. Jozef GRAUZEĽ, CSc.
Expertná oblasť
Manažér systémov kvality – certifikovaný podľa EÚ
harmonizovanej schémy STN EN 45013
Manažérka pre ISO 9001-2000 pre zdravotnícke
a sociálne zariadenia
Poradca, audítor, tréner pre systémy manažérstva
kvality, environmentu, bezpečnosti, modelu
výnimočnosti EFQM a modelu CAF
Inžinierstvo kvality produkcie
Poradca, lektor, audítor systémov manažérstva
kvality, posudzovateľ modelu výnimočnosti EFQM
a modelu CAF
Manažér systémov kvality – certifikovaný podľa EÚ
harmonizovanej schémy STN EN 45013
Manažér kvality, environmentu, bezpečnosti práce,
manažér Inžinieringu
Manažér kvality
Assessor pre model EFQM a model CAF
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
Meno a PRIEZVISKO
prof. Ing. Dr. Zoltán AGÓCS, PhD..
prof. Ing. Josef VIČAN, Prof., CSc.
doc. Ing. Ján BRODNIANSKY, CSc.
prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc.
Ing. Anton BEZÁK, PhD., CSc.
Ing. Jozef REPA
Ing. Jaroslav SANDANUS, CSc.
Expertná oblasť
Design oceľových konštrukcií, poradca (konštrukčné
inžinierstvo, mosty)
Design oceľových konštrukcií, poradca (mosty)
Design oceľových konštrukcií, poradca (konštrukčné
inžinierstvo)
Design oceľových konštrukcií, poradca (napnuté
konštrukcie)
Design, zostavovanie oceľových konštrukcií
Design, zostavovanie oceľových konštrukcií
Design drevených konštrukcií
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
doc. Ing. Viera BAČOVÁ, PhD.
Hodnotenie kvality povrchov, tryskanie, organické
a anorganické povlaky
Tenké povlaky aplikované fyzikálnymi metódami
Elektrochemické inžinierstvo, korózia v kvapalinách
Elektrochemické inžinierstvo, korózia v taveninách
Žiarovo striekané povlaky, kompozitné povlaky
Korózia a povrchová úprava kovov, anodická oxidácia
hliníka
Korózia a povrchová úprava kovov, energetické
systémy, korózia v taveninách
Korózia a ochrana kovov, katódová ochrana, expertízy
porušenia kovových konštrukcií
Korózia a povrchová úprava kovov, anodická oxidácia
hliníka
Ing. Mária HAGAROVÁ, PhD.
Mgr. Maroš HALAMA, PhD.
prof. Ing. Ján HÍVEŠ, PhD.
doc. Ing. Daniel JANKURA, PhD.
doc. Ing. Marta CHOVANCOVÁ,
PhD.
prof. Ing. Pavel FELLNER, DrSc.
doc. Ing. Stanislav TULEJA, CSc.
doc. Ing. Matilda ZEMANOVÁ, PhD.
77
Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Božena TUŠOVÁ
Ing. Ľubica PERNECKÁ
Ing. Andrej SVATÍK
Expertná oblasť
Postavenie Národného Normalizačného Orgánu a jeho úloha na
národnej a medzinárodnej úrovni
Medzinárodné a európske normalizačné organizácie, účasť na
normalizačnej práci v ich technických komisiách, postupy návrhu,
pripomienkovania a hlasovania, prevzatie na národnej úrovni
Úloha európskych a národných noriem v európskej a národnej
legislatíve, autorská ochrana noriem a ich predaj, posudzovanie
zhody v európskej legislatíve
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD.
doc. Ing.Otília LULKOVIČOVÁ, PhD.
Ing. Peter LEIMBERGER
prof. Ing. Jaroslav VALÁŠEK, PhD.
doc. Ing. Stanislav ŽIARAN, PhD.
prof. Ing. Ivan CHMÚRNÝ, PhD.
Ing. Belo FÜRI, PhD.
Ing. Michal PITERKA
prof. Ing. Jozef VÍGLASKÝ, PhD.
Ing. Viera SOMOROVÁ, PhD.
Ing. Vladimír ŠOTTNÍK, PhD.
Technické zariadenia budov
Vykurovanie
Vetranie a klimatizácia
Zdravotnícke a priemyselné inštalácie
Technická akustika a kmitanie
Tepelná ochrana budov
Chladenie a tepelné čerpadlá
Meranie a rozpočítanie tepla
obnoviteľné zdroje energií
Facility management
Prostredie pre chov hospodárskych zvierat,
optimalizácia tvorby klímy – vetranie objektov pre chov
Vykurovanie
Vetranie a klimatizácia
Meranie, regulácia a riadiace systémy
Simulácie potrieb energií v budovách
doc. Ing. Ján TAKÁCS,PhD.
doc. Ing. Jana PERÁČKOVÁ, PhD.
Ing. Mária KURČOVÁ
Dr.-techn. Ing. arch. Roman
RABENSEIFER
Slovenská spoločnosť pre techniku v zdravotníctve
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
doc. MUDr. Emil HURAJ, PhD.
prof. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc.
Detská ortopédia a ortopedické pomôcky
Biomedicínske inžinierstvo a lekárska technika
a zariadenia
Špecialista srdcovej chirurgie
Stomatologické zariadenia vrátane zavedenia
licenčnej výroby
Cievna chirurgia
Špecialista urológie
prof. MUDr. Viliam FISCHER, CSc.
Ing. Milan STANČÍK
MUDr. Viliam SLEZÁK
MUDr. Erik MIKURČÍK
78
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Jozef BOHÁČIK
Ing. Eduard MŰNCNER
Ing. JUDr. Peter KÚKELČÍK
Ing. Arpád LŐRINCZ
Ing. Alfréd KURRAY
Ing. Ľubomír NEDELJAK
Ing. Karol BAUER
Ing. Anton HARUŠINEC
Miroslav WITKOVSKÝ
Ing. Eduard WEISZER
doc. RNDr. Blažej PANDULA, PhD.
Ján APPEL
Ing. Marián BEŇOVSKÝ
Ing. Igor KOPÁL
Expertná oblasť
Výroba a používanie prostriedkov trhacej techniky
Trhacie práce – súdny znalec
Trhacie práce – súdny znalec
Trhacie práce v hlbinných prevádzkach
Trhacie práce v hlbinných prevádzkach
Trhacie práce pri povrchovom dobývaní
Trhacie práce pri povrchovom dobývaní
Deštrukcie
Deštrukcie
Trhacie práce v horúcich prevádzkach, geofyz. práce
Seizmické práce
Pyrotechnické práce
Trhacie práce pri povrchovom dobývaní, deštrukcie,
seizmika
Povrchové dobývanie, banskostavebné práce,
deštrukcie
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Pavel BLAŠKOVITŠ, DrSc.
RNDr. Pavol KLUCHO
Tribológia, návary, testovanie opotrebenia
Mazivá, mazanie, prísady, poradenstvo vo výbere
mazív
Mazivá, mazanie, zariadenia na mazanie,
poradenstvo
Tribológia, spoľahlivosť technických systémov,
návary, testovanie
Tribológia, nanotribológia, povrchové vrstvy a ich
testovanie
Ing. Jozef STOPKA
prof. Ing. Jozef BALLA, CSc.
prof. Ing. Marián DZIMKO, CSc.
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
RNDr. Miroslav RUSKO, PhD.
RNDr. Ján BENCÚR
Environmetálne manažérstvo
Personálne a environmentálne manažérstvo
Diagnostika a koučing v oblasti personálneho
a environmentálneho manažérstva
Ing. Ivan ŠIMKO, PhD.
79
Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
Meno a priezvisko
Expertná oblasť
prof. Ing. Ján GARAJ, DrSc.
Chemická analýza v celom rozsahu, akreditácia
a certifikácia
doc. Ing. Ján GROM, CSc.
Spracovanie plastov
Ing. Vladimír HRICKO
Krízový management
prof. Ing. Martin JAMBRICH, DrSc. Technológie polymérnych materiálov, vláknité materiály,
technické textílie, využitie obnoviteľných zdrojov surovín
prof. Ing. Marián KOMAN, DrSc.
Anorganická chémia, koordinačná chémia, RTG
štruktúrna analýza
prof. Ing. Vasil KOPRDA, DrSc.
Jadrová chémia, životné prostredie, farmakológia,
prechod látok kožou, chromatografia, jadrová energetika,
odpadové hospodárstvo
prof. Ing. Jozef LEHOTAY, DrSc.
Analytická chémia, problémy životného prostredia,
chiralita, stopová a ultrastopová analýza toxických látok
vo vzorkách zo životného prostredia, potravín, analýza
vzoriek biologických materiálov
prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc.
Chémia, biológia, farmácia a pedagogika VŠ
Ing. Michal ŠINGLIAR
Spracovanie ropy
prof. Ing. Michal UHER, DrSc.
Organická a bioorganická chémia
Slovenská spoločnosť propagácie vedy a techniky
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
doc. Ing. Ján LEŠINSKÝ, PhD.
Automobilový priemysel, životný cyklus stroja,
ekologické, ekonomické, energetické a efektívne
parametre výroby DT a dopravy, ľudské zdroje
Vývoj a výskum zabezpečenia veľkých energetických
a priemyselných celkov
Ing. Ján KANDRÁČ, CSc.
Slovenská spoločnosť údržby
Meno a PRIEZVISKO
doc. Ing. Juraj GRENČÍK, PhD.
Ing. Ivan ŠEVČÍK
prof. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD.
Ing. Dušan BELKO
Expertná oblasť
Benchmarking údržby
Informačné systémy pre podporu údržby
Bezpečnosť a riziká v údržba
Riadenie údržby v zložitých podmienkach
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Ladislav ŽILINSKÝ
doc. Ing. Tibor ĎURICA, PhD.
Ing. Anton NOVOTNÝ
Ing. Pavol PANÁČEK, PhD.
prof. Ing. Anton PUŠKÁR, PhD.
Ing. Dana ŠVIHLOVÁ
Expertná oblasť
Odborná spôsobilosť na uskutočňovanie stavieb
Bezpečnostný manažment stavieb
Obnova bytových a nebytových budov a energetická
hospodárnosť
Špecialista: preukaz zhody – drevené konštrukcie
Špecialista: okná dvere
Životné prostredie
80
Slovenská strojárska spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
doc. Ing. Ondrej HÍREŠ, CSc.
doc. Ing. Harold MÄSIAR, CSc.
Ing. Milan CAGALA, CSc.
doc. Ing. Peter LIPTÁK, CSc.
doc. Ing. Jozef BÍLIK,CSc.
doc.Ing. Michal HAVRILA,CSc.
Ing. Kazimír KMEŤ, CSc.
Výskum-vývoj-výroba špeciálnej techniky
Zlievarenské zmesy
Stratégia rozvoja strojárskeho priemyslu SR
Obranné aplikácie nanotechnológii
Spevňovanie plastickou deformáciou
Strojárske výrobne technológie a aplikácia do praxe
Stroje a zariadenia pre plynárensky priemysel, automatické
technologické komplexy v strojárstve
Európske centra výskumu a vývoja
Znalostná spoločnosť
Strojárske technológie
Verejné obstarávanie-súčasť OP rezortov a VÚC,
transparentnosť verejných financií a majetku
Zahraničná kooperácia v odvetviach ťažkého strojárenstva
a petrochemického priemyslu/rekonštrukcia rafinérii
Výroba a výskum potravinárskych liniek
RNDr. Marta CIMBÁKOVÁ
prof. Ing. Karol POLÁK, DrSc.
doc. Ing. Peter KOTRAS, CSc.
Ing. Viktor MAZÚR
Ing. Viktor SZIJJARTO
Ing. Miroslav KLINEC
Ing. Miloš LELOVSKÝ
Ing. Martin MORHÁČ
Rozvoj malého a stredného podnikania v podmienkach MH SR
Informačné systémy pre strojársku výrobu
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
prof. Ing. Alfonz SMOLA, PhD.
Ing. Martin BÍLEK
Ing. Stanislav DARULA, PhD.
Ing. Roman DUBNIČKA
doc. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ,
PhD.
Ing. Ivan GAZDÍK
Ing. Ernest HARIS, CSc.
prof. Ing. Pavol HORŇÁK, DrSc.
Ing. Milan HRDLÍK, CSc.
Prof. Ing. Jozef HRAŠKA, PhD.
Ing. Jozef IVAN
Ing. Eduard KAČÍK
Ing. Miloš KISS
doc. Ing. Richard KITTLER, DrSc.
Ing. František KRASŇAN
Ing. Martin KUBÁNKA
Ing. Marek MÁCHA
Ing. Peter MIŠÍK
Ing. Beáta POLOMOVÁ, PhD.
Ing. Richard PROCIK
Ing. Štefan RAKOVSKÝ, PhD.
Ing. Peter RYBÁR
Ing. Jozef ŠIMČISKO, CSc.
Ing. Jaroslav ŠPANKO, CSc.
Ing. Jozef TÓTH
Ing. Juraj ZAŤKO
Expertná oblasť
Svetelné zdroje, svetlo a zdravie, automobilové
osvetlenie, energetická hospodárnosť osvetlenia
Svietidlá
Denné osvetlenie
Fotometria a kolorimetria
Energetická hospodárnosť osvetlenia,Verejné osvetlenie
Svetelné zdroje
Dekoratívne osvetlenie
Verejné osvetlenie, fotometria a kolorimetria, exteriérové
osvetlenie (iné ako VO)
Svetlo a zdravie, svietidlá
Denné osvetlenie
Svetelné zdroje
Verejné osvetlenie, automobilové osvetlenie
Riadiace systémy osvetlenia
Denné osvetlenie
Fotometria a kolorimetria, Iluminácia objektov a budov
Scénické osvetlenie
Svietidlá
Interiérové osvetlenie
Architektonické osvetlenie, Iluminácia objektov a budov
Svetelné dopravné systémy
Svetlo a zdravie, Interiérové osvetlenie
Interiérové osvetlenie
Scénické osvetlenie
Riadiace systémy osvetlenia
Svetelné zdroje
Exteriérové osvetlenie (iné ako VO)
81
Slovenská textilná, odevná a kožiarska vedeckotechnická spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Ing. František DOLEŽAL, CSc.
Ing. Ján PRELEC
Ing. Samuel ŠIMON, CSc.
Ing. Vojtech VÁRY
Expertná oblasť
CAD a CAM systémy v textilnom, odevnom, kožiarskom
a obuvníckom priemysle
Organizácia a riadenie textilného a odevného priemyslu
Automatizácia textilnej a odevnej výroby
Energetika a ochrana životného prostredia v textilnom,
odevnom a kožiarskom priemysle
Slovenská vákuová spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
prof. Ing. Juraj BREZA, PhD.
prof. Ing. Jaroslav KOVÁČ, PhD.
prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD.
prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc. Dr.h.c.
doc. Ing. Jozef NOVÁK, DrSc.
doc. Ing. Ján JAKABOVIČ, PhD.
Ing. Ivo VÁVRA, CSc.
RNDr. Eva MAJKOVÁ, DrSc.
doc. Ing. Ján JANÍK, PhD.
doc. Ing. Marian VESELÝ, PhD.
prof. RNDr. Vladimír TVAROŽEK, CSc.
Povrchy materiálov a aplikácie
Elektronické materiály a procesy
Nízkodimenzionálne a nanometrové štruktúry
Nízkodimenzionálne a nanometrové štruktúry
Technika plazmy
Povrchové inžinierstvo
Povrchové inžinierstvo
Tenké vrstvy
Vákuová technika a technológia
Vákuová technika a technológia
Biomateriály a rozhrania
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť pre obchod a cestovný ruch
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Ing. Gabriel KULIFFAY
Ing. Marián BUJNA
Ing. Pavol WEISS, PhD.
prof. Ing. Vincent SNIŠČÁK, PhD.
doc.Ing.Mária PACHINGEROVÁ, CSc.
Ing. Peter TREFIL
Ing. Michal POLÁČEK, CSc.
prof. Ing. Marián GÚČIK, CSc.
prof. Ing. Peter PATÚŠ, CSc.
Ing. Viliam BOŠIAK
Ing. Július HUDEC
Riadenie a ekonomika cestovného ruchu
Riadenie a ekonomika cestovného ruchu
Riadenie a podnikanie v cestovnom ruchu
Riadenie a ekonomika v cestovnom ruchu a službách
Riadenie a ekonomika v cestovnom ruchu a službách
Riadenie a podnikanie v cestovnom ruchu
Riadenie a podnikanie v cestovnom ruchu
Riadenie, ekonomika, podnikanie v cestovnom ruchu
Riadenie, ekonomika, podnikanie v cestovnom ruchu
Riadenie a podnikanie v cestovnom ruchu
Riadenie a podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
p. Viliam ŠIMKO
Ing. Tomáš GIBALA
Ing. Ivan GAJDOŠ
p. Stanislav OROVNICKÝ
Ing. Pavel HUCKO, CSc.
Ing. Štefan BORUŠOVIČ
Projekcia a realizácie MVE
Projektovanie vodohospodárskych stavieb
Prístrojová technika – meranie – automatizácia riadiacich
procesov
Technológia úpravy vody
Modelovanie vodohospodárskych problémov na PC
Projekcia a realizácie vodohospodárskych stavieb
Realizácie vodohospodárskych stavieb
Meranie kvality vody
Ekonomika VH a životného prostredia
Ing. Jozef ĽAHKÝ
Ing. Jozef BREZNICKÝ
Ing. Gabriel TUHÝ
82
Slovenská zváračská spoločnosť
Meno a PRIEZVISKO
Expertná oblasť
Ing. Jana ČILLÍKOVÁ
Ing. Renáta KOZMOVÁ
Ing. Jana ORSZÁGHOVÁ, PhD.
Vzdelávanie personálu vo zváraní plastov
Ochranné plyny na zváranie a rezanie
Korózna ochrana
Environmentálne manažérstvo (ISO 14001)
a manažérstvo BOZP (OHSAS 18001)
Manažérstvo kvality (ISO 9001) a požiadavky na
kvalitu vo zváraní (ISO 3834)
Chemická analýza materiálov
ANB a certifikácia zváračského personálu
Schvaľovanie zváracích postupov (WPQR)
a atestácia materiálov pre jadrovú energetiku
Oblasť plynárenstva
Zhotovovanie plynovodov
Špeciálne metódy zvárania
Zváranie materiálov tenkých hrúbok
Zváranie v železničnej doprave
Riadenie kvality
Tvorba WPS
Vzdelávanie v praxi
Opravárenstvo a renovácia. Zváranie tlakových
nádob a zariadení
Zváranie nehrdzavejúcich materiálov
Odporové zváranie
Zváranie a naváranie koľajníc
Deformácie pri zváraní
Metalografia
Vzdelávania vyššieho zváračského a NDT personálu
Bezpečnosť oceľových konštrukcií
Realizácie medzinárodných projektov
Počítačová podpora pri zváraní. Bezpečnosť údajov
Projekcia konštrukcií a stavieb
Spájkovanie a prídavné materiály na spájkovanie
Zváranie stožiarových konštrukcií
Zváranie plastov a ich použitie
Zváranie veľkorozmerných zvarkov
Prístrojová technika – meranie – automatizácia
riadiacich procesov
Zváranie v jadrovej energetike
Zváranie v plynárenskom priemysle
Modelovanie procesov na PC
Prídavné materiály na zváranie
NDT – nedeštruktívna kontrola a skúšanie
Výroba zváracích a rezacích zariadení
Zváranie v jadrovej energetike
Vzdelávania zváračského personálu a činnosť
zváračských škôl
Výroba kovových práškov
Nedeštruktívna kontrola a skúšanie
Ing. Katarína PUPÁKOVÁ
Ing. Helena RADIČOVÁ, PhD.
Ing. Helena VRBENSKÁ
Ing. Viera HORNIGOVÁ
Ing. Pavol RADIČ
Ing. Luboš HEGEDUS
Ing. Andrej MAŠLONKA
prof. Ing. Milan TURŇA, PhD.
doc. Ing. Pavol SEJČ, PhD.
Doc. Ing. Július HUDÁK, PhD.
Ing. Ladislav ČOPÁK
Ing. Jozef GAJDOŠ
Ing. Ivan UHNÁK
doc. Ing. Milan ČOMAJ, PhD.
Ing. Anton ŽUFFA
doc. Ing. Martin JANOTA, DrSc.
Ing. Anton FURJEL
Doc. Ing. Miloš MIČIAN, PhD.
Ing. Ľuboš MRÁZ, PhD.
Ing. Jozef HORNIG
doc. Ing. Vladimír MAGULA, PhD.
Ing. Peter BRZIAK, PhD.
Rastislav HELEŠ
Ing. Ján KURACINA
Ing. Peter BLAŽÍČEK
Ing. Marián BARTOŠ
doc. Ing. Viliam LEŽDÍK, PhD.
Ing. Štefan STRAKA
Ing. Dušan PUPÁK
Ing. Dušan MEDZIHRADCKÝ
Ing. Jan VYTŘÍSAL
Ing. Jaroslav MARTINICKÝ
Ing. Dušan ŠEFČÍK
Ing. Pavol KUČÍK
Ing. Július KRAJČOVIČ
Ing. Milan KYSEL
Ing. Milan ČILLÍK
Ing. Štefan SMETANA
Ing. Pavol VIŠŇOVSKÝ
83
Ing. Jaroslav BRUNCKO, PhD.
Ing. František MIŠÁNKO
Ing. Zdenko KUNA
Ing. Ján STRAŠKO
Ing. Jozef ZOHN, PhD.
Ing. Dezider PAPP
Ing. Ivan KOVÁČ, PhD.
doc.Ing. Peter BERNASOVSKÝ, PhD.
Ing. Gabriel BAGALA
prof. Ing. Jozef MEŠKO, PhD.
Ing. Ladislav ŠIMONČIČ
Bc. Ján ŽILÁK
Ing. Branislav JAKUBIS
Vladimír DUFEK
Ing. Attila TARCSI
doc. Ing. Harold MÄSIAR, PhD.
Zváranie laserom a elektrónovým lúčom
Zváranie v petrochemickom priemysle
Zváranie veľkorozmerných nadzemných nádrží
Zváranie potrubí
Zváranie tlakových nádob a zariadení
Certifikácia zváračských spoločností
Realizácia stavebnej činnosti z pohľadu zvárania
Príčiny poškodenia materiálov a ich eliminácia
Zváranie v chemickom priemysle
Zváranie grafitických liatin
Metodika výskumu a vývoja zvárania
Školenie zváračov
Inšpekcia pri zváraní
Zváranie v automobilovom priemysle
Zváranie plastov
Zváranie vo vojenskej technike
Slovenský komitét pre vedecké riadenie
Meno a priezvisko
Expertná oblasť
PhDr. Ivan BAJER, CSc.
Ing. Martin DOLINSKÝ
Strategický manažment, environmentálny manažment
Manažment environmentálneho merania a
vyhodnocovania inovácií
Logistika, firemný manažment
prognóza, strategický manažment
Makroekonómia, expertné systémy, „humanistická
spoločnosť“
Futurológia, filozofia
Personálny manažment
Manažment inovačných procesov, metódy riadenia
kvality, firemný manažment
Manažment inovačných procesov, metriky inovačného
manažmentu
Revitalizácia firiem, manažment v európskom priestore,
kúpa a predaj firiem, medzinárodný outsoursing
Firemný manažment, znalostný manažment
Prognózy, futurológia
Projektový manažment, logický matica vzťahov,
podnikateľský plán
Manažment inovačných procesov, metódy riadenia
kvality, kreatívne metódy vo firme, prognostické
metódy, rozhodovacie procesy
Finančný manažment
Znalostný manažment
Strategický manažment, všeobecný manažment
Logistika, firemný manažment, corporate identity
Manažment kvality, marketing, firemný manažment
doc. Ing. Andrej DUPAĽ, CSc.
Ing. Jana GAŠPARÍKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Dr. Ivan HALUŠKA, CSc.
doc. PhDr. Ladislav HOHOŠ, CSc.
doc. Ing. Andrea HOLKOVÁ, CSc.
doc. Ing. František HORŇÁK, CSc.
Ing. Viliam JACHYMOVIČ, PhD.
Dr. Ing. Pavol LENDEL
doc. Ing. František LIPTÁK, DrSc.
Ing. Michal MAJTÁN, CSc.
Ing. Štefan MARSINA, CSc.
doc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc.
doc. Ing. Iveta PAUHOFOVÁ, CSc.
RNDr. Rudolf POŽGAY, CSc.
prof. Ing. Štefan SLÁVIK, CSc.
Ing. Vladimír SYNEK, CSc.
doc. Ing. Jarmila
ŠALGOVIČOVÁ,CSc.
Ing.Viera ŠIMKOVICOVÁ,CSc.
Ing. Ján ZÁVADSKÝ, PhD.
PhDr. František ŽÁK, PhD.
Environmentálny manažment, projektový manažment,
rozhodovacie procesy, manažment kvality, manažment
odpadov
Procesný manažment, metódy riadenia kvality
Psychológia a komunikácia
84
Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku
Expertná oblasť
Meno a PRIEZVISKO
Chladiaca technika a tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlá a klimatizácia
Prevádzka a diagnostika chladiacej techniky
Adsorpčné chladenie a klimatizácia
Chladiaca technika a kompresory
Adsorpčné chladenie, audity
Vetranie, klimatizácia a chladenie
Tlakové skúšky a klimatizačná technika
Klimatizačná, chladiaca technika a tepelné čerpadlá
Výroba a skúšky klimatizačnej techniky
Servis chladiacej techniky
Servis chladiacej techniky
prof. Ing. Václav HAVELSKÝ, PhD.
doc. Ing. Ján BIELIK, CSc.
doc. Ing. Peter TOMLEIN, PhD.
doc. Ing. Michal MASARYK, PhD.
Ing. Marián BLAHA, CSc.
Ing. Daniel ČURKA, PhD.
Ing. Peter ČULEN
Ing. Juraj FORGACS
Ing. Alexander SUCHAL
Ing. Jozef LÖFFLER
Ladislav NAGY
Jaroslav ZÖLDFAY
Spoločnosť pre uplatnenie žien vo vede a technike na Slovensku
Expertná oblasť
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Hedvika IVANČENKOVÁ
RNDr. Marta ČERNÁ
PhDr. Viera GRENČÍKOVÁ
Ing. Gabriela ZAHATŇANSKÁ
Manažérstvo výroby, kvality
Ochrana spotrebiteľa
Ďalšie vzdelávanie
Patenty, terminológia, priemyselné vzory, známky
Spotrebiteľský inštitút
Expertná oblasť
Meno a PRIEZVISKO
Ing. Alexandra VALACHOVÁ
doc. Mgr. Ing. Adriana HORNÍKOVÁ,
PhD.
doc. Ing. Pavel HRAŠKO, CSc.
Projektový manažér, prednášateľ v rôznych
oblastiach spotrebiteľských záležitostí, expert na
vstup Slovenska do Eurozóny
Spotrebiteľská politika a otázky potravín
Spotrebiteľská výchova a poradenstvo, organizátor
tematických spotrebiteľsky orientovaných akcií a
stretnutí
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Finančné služby
prof. JUDr. Ľudmila NOVACKA, PhD. Spotrebiteľská legislatíva
Ing. Miloslav ROSENBERG, PhD.
Účtovníctvo
Mgr. Nadežda REDLICH-MICHALSKÁ Školské vzdelávanie
Ing. Milan MICHALEC
Ľudové liečiteľstvo a bylinkárstvo
Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica
Meno a PRIEZVISKO
prof. Ing. Ivan MALÍČEK, CSc.
doc. Ing. Kamil CEJPEK, PhD.
Ing. Darina MATYÁŠOVÁ
Expertná oblasť
Železničné staviteľstvo, problematika železničných tratí,
staníc a uzlov
Chémia výživy, toxikológia
Humánna výživa, bezpečnosť potravín, tvorba nových
výrobkov z oblasti spracovania ovocia, zeleniny a mäsa
85
Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice
Meno a priezvisko
Expertná oblasť
prof. Ing. Ladislav POLLÁK, CSc.
Integrované technológie, inovácie výrob a výrobkov,
súdne inžinierstvo
Projektovanie a konštrukcia tvarozmenných nástrojov
CAD – projektovanie a konštruovanie tvárniacich
nástrojov
Výchova a vzdelávanie dospelých, riadenie
a personalistika
Ochrana a bezpečnosť pri práci
Ing. Juraj HUDÁK CSc.
Ing. Miroslav TOMÁŠ, PhD.
PhDr. Jozef MIŽÁK
Ing. Ivan MAJER
86
87
Názov:
Odborný program
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
na rok 2012
Vydal:
ZSVTS Bratislava – Sekretariát
Zostavili:
Ing. et. Ing. Andrea Hačkóová
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING
Tlač:
Michal Novoveský GB print
Náklad:
840 ks
88
Download

ODBORNÝ PROGRAM na rok 2012