K ATA LÓ G
prípravkov na ochranu rastlín
a hnojív
CA
MA
TT
PD
BN
HC
ZM
SC
GA
LV
SA
RV
SV
PO
VT
HE
GL
MI
KE
SO
TV
PT
KA
ML
LE
DT
BS
NR
SP
SB
RA
ZV
ZC
BR
BB
ZH
PE
TO
PK
BA
BJ
SN
TR
NM
PN
PP
LM
RK
MT
TN
MY
SK
SL
KK
PB
IL
SE
TS
DK
ZA
PU
SI
NO
KM
BY
RS
LC
VK
NZ
DS
KN
Milan Taškár 0905 307 071
Štefan Pál
[email protected]
[email protected]
0905 252 719
Pavol Svoren 0915 378 591
Miroslav Janiga 0907 978 925
[email protected]
[email protected]
Dušan Blaho 0918 398 803
[email protected]
Ján Števlík
0908 707 827
(špecialista na vinohrady a ovocné sady)
[email protected]
Gabriel Villár 0905 474 411 - [email protected] Eva Markusková 0905 153 541- [email protected]
Róbert Bitter 0905 739 230 - [email protected] Jana Kolníková 0905 920 000 - [email protected]
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16,
940 76 Nové Zámky, Slovenská republika
Tel.: 035/64 60 420, 035/64 60 421, Fax: 035/64 29 339,
www.arysta.sk
HERBICÍDY
ACCURATE DELTA® ..............................................2
diflufenican 600 g/kg, metsulfuron-methyl 60 g/kg
AGROXONE® .........................................................4
(MCPA 750 g/l)
BEETUP COMPACT® .............................................6
phenmedipham 80 g/l, desmedipham 80 g/l
BETASANA® SC ....................................................8
BETTIX® 700 SC ..............................................10
metamitron 700 g/l
CALIPURON® 500 SC ....................................12
isoproturon 500 g/l
CENTURION® PLUS ...........................................14
tebuconazole 250 g/l
SYLLIT 400 SC, SYLLIT 65 ............................58
dodine 400 g/l, dodine 650 g/kg WP
INSEKTICÍDY, AKARICÍDY
APACHE® 50 WG .............................................60
clothianidin 500 g/kg
CARPOVIRUSINE® ................................................62
Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)
1 x 1013 GV/l
CYPERKILL® 25 EC ...........................................64
cypermethrin 250 g/l
KENTAUR® 5 G...................................................66
chlorpyrifos 50 g/kg
NEXIDE® ..............................................................68
gamma-cyhalothrin 60 g/l
SANMITE® 20 WP ...........................................70
clethodim 120 g/l
pyridaben 200 g/kg
CLIOPHAR® 300 SL ........................................16
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
clopyralid 300 g/l
EMBLEM® PRO ..................................................18
bromoxynil 385 g/l SC
ETHOFOL® 500 SC .........................................20
ethofumesate 500 g/l
clopyralid 267 g/l, picloram 67 g/l
HERBOXONE® ......................................................24
2,4 D vo forme DMA soli 500 g/l
KAPAZIN® ............................................................26
glyphosate 360 g/l
METRIPHAR® 70 WG ......................................28
metribuzin 700 g/kg
NERO® ................................................................30
pethoxamid 400 g/l, clomazone 24 g/l
nicosulfuron 240 g/l
OPTICA® TRIO.....................................................34
MCPA 160 g/l, Mecoprop-p 130 g/l, Dichlorprop-p 310 g/l
PLEDGE® 50 WP ..............................................36
flumioxazin 500 g/kg
REACTOR® 360 CS ..........................................40
clomazone 360 g/l
SUCCESSOR® T ...................................................42
pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 250 g/l
TARGA® SUPER 5 EC, PILOT® 5 EC ............44
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
BANKO® 500 SC42........................................46
chlorothalonil 500 g/l
FUNGURAN®........................................................48
77% hydroxid meďnatý = 50% kovovej medi
MALVIN® WG ....................................................50
captan 800 g/kg
RONDO® .............................................................52
quinoxyfen 500 g/l
RUBRIC® ..............................................................54
epoxiconazole 125 g/l
CUPRAN® SC .....................................................76
Cu 30%
FOLTRON® ...........................................................78
N, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, aminokyselina folcysteín,
lignosulfonát sodný
FRUTON® CA ......................................................80
CaO 17,5 %
FRUTON® KOMBI ................................................82
N, CaO, B, Mn, Zn, MgO
MAXIBOR 150 ..................................................84
B 150 g/l
NITROMAGBOS ...............................................86
N, B, Mg, S
RADISTART® STANDARD ...................................88
N 7,0 %, P2O5 30 %, K2O 5,0 %, SO3 15 %,
MgO 2 %, CaO 5 %, Cu 0,5 %, Zn 2 %, zeolit, alginit
ROOTER® .............................................................90
GA 142 – filtrát z morskej riasy, Ascophyllum
nodosum, P (P2O5) 13 %, K (K2O) 5 %
SAMPPI® ..............................................................92
N, P, K, Mg, Mn, B, CaO, Fe, Cu, Zn, Mo, AMK, cukry, chelát
ZINKURAN® SC ..................................................94
Zn 31,6 %
POMOCNÉ LÁTKY
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
FUNGICÍDY
ortho-nitrofenolát sodný, para-nitrofenolát
sodný, 5-nitroguajakolát sodný
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
NICO® SUPER 240 SC ....................................32
ATONIK® ..............................................................72
INSEKTICÍDY
GOLDEN® PICCANT® 334 SL ........................22
FUNGICÍDY
phenmedipham 160 g/l
SPARTA®...............................................................56
HERBICÍDY
OBSAH
AGROCLEAN ........................................................96
natriumtripolyphosphate 88-94%, tetranatriumphosphat 4-8%, trimetaphosphate 1-4%
ARREST® ..............................................................98
420 g.l-1 karboxylový styren butadien kopolymer
PREDICT® ..........................................................100
metylester repkového oleja 800 g/l, dethanolamid
kokosovej kyseliny (amidy, kokos, N, N-bis (hydroxyethyl)
mastnej kyseliny), 30 g/l, talový olej 25 g/l
ARYSTALIFESCIENCE I
1
HERBICÍDY
ACCURATE DELTA®
POSTREKOVÝ HERBICÍD VO FORME WG
NA POSTEMERGENTNÚ APLIKÁCIU PROTI
JEDNOROČNÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM
BURÍN V PŠENICI OZIMNEJ A JAČMENI
JARNOM.
Účinná látky:
diflufenican 600 g/kg
metsulfuron-methyl 60 g/kg
Pôsobenie prípravku
Prípravok ACCURATE DELTA® je kontaktný
herbicíd s dlhodobým reziduálnym
účinkom pre postemergentnú aplikáciu.
Obsahuje dve účinné látky: diflufenican,
ktorý inhibuje biosyntézu karotenoidov
(spôsobuje typické vybieľovanie burín) a
metsulfuron-methyl, čo je sulfonylmočovina
pôsobiaca ako inhibítor ALS. ACCURATE
DELTA® Je určený na ničenie jednoročných
dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej
a jačmeni jarnom v jarnom období, ale je
možné použiť ho už v jeseni.
Pokyny pre aplikáciu
Prípravok ACCURATE DELTA® aplikujte
v dávke 70 g/ha, keď sú buriny v rastovej
fáze klíčnych listov až 2. páru pravých listov
(BBCH 10- 12). Dávku 100 g/ha použite vo
vyšších rastových štádiách burín, maximálne však do 6 pravých listov (BBCH
16). Najvhodnejšia je aplikácia na buriny
v rastovom štádiu 1-2 pravých listov (BBCH
11-12).
Pšenica ozimná:
Prípravok aplikujte v rastovom štádiu
plodiny od 1. odnože až do objavenia sa 2.
kolienka (BBCH 21- 32).
Jačmeň jarný:
Prípravok aplikujte v rastovom štádiu
plodiny od 1. odnože až do konca
odnožovania (BBCH 21- 29).
Citlivé buriny: rumančeky, kapsička
pastierska, peniažtek roľný, fialka roľná,
konopnica napuchnutá, hluchavky, hviezdica prostredná.
Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná,
mrlík biely, veroniky, pohánkovec ovíjavý
Balenie: 500g
2
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka/ha
Poznámka
pšenica ozimná
jačmeň jarný
jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
70 – 100 g
POST
HERBICÍDY
Registrovaný rozsah použitia
Jesenná aplikácia Accurate Delta® v ozimnej pšenici - účinok oproti neošetrenej kontrole.
ARYSTALIFESCIENCE I
3
HERBICÍDY
AGROXONE®
POSTEMERGENTNÝ RASTOVÝ HERBICÍD
DO OBILNÍN PROTI DVOJKLÍČNOLISTOVÝM
BURINÁM
Účinná látka:
MCPA vo forme DMA soli 750 g/l
Obsahuje protispeňovaciu prísadu a komplexotvorné činidlo, ktoré umožňuje použitie aj
tvrdej vody. Zároveň stabilizuje účinnú látku.
Pôsobenie prípravku
Agroxone® má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu
listov, stoniek a hynutie rastliny. Účinná
látka vniká do rastliny predovšetkým listami
a stonkami. Prúdením rastlinných štiav je
rozvádzaná až do koreňov, takže ničí aj
trváce buriny.
Citlivé buriny
pichliač roľný, pupenec roľný, reďkev
ohnicová, štiavce, horčica roľná, výdrv
repky, výdrv slnečnice, mrlík biely, mrlík
hybridný, pastierska kapsička, peniažtek
roľný, durman obyčajný, láskavec ohnutý,
mlieče, ostrôžka roľná, vesnovka obyčajná,
voškovníky, žltnica maloúborová
Spôsoby a termíny aplikácie
Optimálny termín aplikácie prípravku
Agroxone® je od vytvorenia 4. listu obilniny
až do začiatku steblovania. Optimálne
štádium širokolistových burín je 2 – 4
pravé listy.
Agroxone® je možné v závislosti od výskytu
burín kombinovať s ostatnými herbicídmi
do obilnín, s regulátormi a stimulátormi
rastu, s hnojivami (DAM 390). Dávka vody je
250 – 400 l/ha.
Stredne citlivé buriny
mak vlčí, nezábudka roľná, veroniky,
Špeciálny spôsob likvidácie pichliača
roľného
Najvhodnejším
termínom
likvidácie
pichliača roľného je aplikácia prípravku
Agroxone® v dobe, keď pichliač prekonal
štádium listovej ružice (max. však do
štádia tvorby kvetných pupeňov). V tomto
vývojovom štádiu pichliača je najintenzívnejšia translokácia účinnej látky
MCPA až do koreňového systé-mu buriny. Z
pohľadu aplikačných nákladov a biologickej
účinnosti je tento spôsob vysoko efektívny.
Napriek tomu, že v tomto termíne sú už
obilniny zvyčajne vo vývojovej fáze 1. a 2.
kolienka, prípravok Agroxone® nemá na
obilniny žiadny fytotoxický účinok.
4
I ARYSTALIFESCIENCE
Odolné buriny
lipkavec obyčajný, rumančeky, hluchavky,
fialky, stavikrvy
Fenoxykyseliny:
MCPA je účinná látka zo skupiny
fenoxykyselín.
Fenoxykyseliny
sa
vyznačujú vlastnosťou, že sa v nezmenej
podobe dostanú až do koreňovej
sústavy rastliny, čím likvidujú aj trváce
buriny s veľmi mohutnými koreňmi.
Balenie: 10 l
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Kombinačný partner
pšenica ozimná
jačmeň jarný,
metlička,
jednoročné a trváce
dvojklíčnolistové
buriny
0,7 l + 1 l + (1,5 l)
(TM) Calipuron 500 SC
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
ovos, pšenica
jarná, ozimná,
raž, tritikale
odolné
dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
0,9-1 l + (0,6-0,8 l)
(TM) Starane 250 EC
Tomigan 250 EC
dvojklíčnolistové
buriny, rumančeky,
rumany
0,7 l + (1,6 l)
(TM) Basagran 600
odolné
dvojklíčnolistové
buriny, pichliač
0,7 l + (0,3 l)
(TM) Cliophar 300 SL
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
ovos, pšenica
ozimná, raž,
tritikale
dvojklíčnolistové
buriny
0,7-0,9 l + (5-7 g)
(TM) Glean 75 WG
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
ovos, pšenica
ozimná, raž,
tritikale
odolné
dvojklíčnolistové
buriny
0,7-0,9 l + (26g)
(TM) Logran 20 WG
jačmeň ozimný,
pšenica ozimná,
raž
citlivé
dvojklíčnolistové
buriny
1l
odolné
dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
0,7 l + (20-30 g)
citlivé
dvojklíčnolistové
buriny
0,7 l
odolné
dvojklíčnolistové
buriny
0,7 l + (1 l)
(TM) Optica
SK-600
jačmeň jarný
odolné
dvojklíčnolistové
buriny, lipkavec
0,7 l + (15-20 g)
(TM) Grodyl 75 WG
tritikale
citlivé
dvojklíčnolistové
buriny
0,7 l
jačmeň jarný, ovos,
pšenica jarná
(TM) Grodyl 75 WG
ARYSTALIFESCIENCE I
5
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
BEETUP COMPACT®
SELEKTÍVNY POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD
PROTI JEDNOROČNÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM
BURINÁM V CUKROVEJ A KŔMNEJ REPE
Účinná látka:
phenmedipham 80g/l
desmedipham 80g/l
Pôsobenie prípravku
Beetup Compact® je selektívny postemergentný herbicíd proti jednoročným
dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej
a kŕmnej. Je absorbovaný listami burín a
účinok je viditeľný za 3 – 10 dní (3 za teplého
počasia, 10 za chladného počasia). Slnečný
svit a teplota ovplyvňujú účinnosť prípravku.
Spôsoby a termíny aplikácie
Beetup Compact® aplikujte postemergentne, najlepšie formou 3 následných
postrekov vždy na novú vlnu burín. Ošetrujte
bez ohľadu na rastové štádium repy, keď
sú buriny najcitlivejšie t.j. v štádiu klíčnych
listov, najviac základu prvého páru pravých
listov burín Interval medzi jednotlivými
ošetreniami je 7 až 10 dní. Kombinačnými
partnermi môžu byť napríklad prípravky
s obsahom účinných látok ethofumesate,
metamitron alebo triflusulfuron-methyl,
miešateľnosť konzultujte so zástupcom
spoločnosti.
Prípravok Beetup Compact® odporúčame
aplikovať pri teplotách do +25°C a za
nižšej intenzity slnečného svitu. Prípravok
aplikujte jemnými kvapkami, aby sa čo
najväčšie množstvo zachytilo na listoch
burín. Ošetrujte len zdravé, mechanicky
nepoškodené porasty, za bezvetria a v
dobe, keď sa v nasledujúcich šiestich
hodinách neočakáva dážď. Postrek nesmie
zasiahnuť susedné porasty. Odporúčaná
dávka vody je 150 - 200 l/ha.
Citlivé buriny
durman obyčajný, láskavce, horčica
roľná, kapsička pastierska, mrlík biely,
mrlík hybridný, loboda konáristá, reďkev
ohnicová, peniažtek roľný, hviezdica
prostredná.
Stredne citlivé buriny
hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok
čierny, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý,
veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky
Odolné buriny
bažanka ročná, rumančekovité, pichliač
roľný, horčiaky, výmrv repky, lipkavec,
podslnečník
Balenie: 10 l
6
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
repa cukrová
repa kŕmna
dvojklíčnolistové
buriny
T1: 2,0 l
T2: 2,0 l
T3: 2,0 l
maximálne 6 l/ha
za vegetáciu
HERBICÍDY
Rozsah použitia
Výhradným distribútorom prípravkov Betasana SC, Beetup Compact, Ethofol 500 SC
a Bettix 700 SC je spoločnosť AM-AGRO s.r.o., ktorá Vám zároveň poskytne poradenstvo
v ochrane cukrovej repy.
ARYSTALIFESCIENCE I
7
HERBICÍDY
BETASANA® SC
SELEKTÍVNY POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD
PROTI JEDNOROČNÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM
BURINÁM V CUKROVEJ A KŔMNEJ REPE
Účinná látka:
phenmedipham 160 g/l
Pôsobenie prípravku
Betasana® SC účinkuje kontaktne, účinná
látka preniká cez listy vzídených burín
a inhibuje asimiláciu. Zasiahnuté citlivé
buriny prestávajú rásť a postupne odumierajú. Dostatočná teplota a vzdušná vlhkosť
podporujú účinnosť prípravku. Účinok
prípravku sa prejaví za 4-8 dní podľa
poveternostných podmienok.
Spôsoby a termíny aplikácie
Betasana® SC sa aplikuje postemergentne,
najlepšie formou 3 následných postrekov
vždy na novú vlnu burín. Dávku prípravku
je potrebné voliť podľa vývojových fáz
burín, vývojovej fázy repy a prípadných
doplnkových partnerov. V skorých vývojových fázach sú buriny k prípravku
najcitlivejšie. Vo fáze klíčnych listov až
základu druhého páru pravých listov burín
sa Betasana® SC aplikuje v dávke 2,0 – 2,5
l/ha bez ohľadu na vývojové štádium repy.
Postrek na prerastené buriny má znížený
účinok a preto je možné v havarijných
prípadoch aplikáciu opakovať až do
celkovej dávky 6,0 l/ha za rok. Odporúčaná
dávka vody je 150 - 200 l/ha.
Kombinácia
Účinnosť prípravku Betasana® SC vhodne
dopĺňajú pôdne herbicídy. Vhodnými
prípravkami pre všetky termíny ošetrenia
sú herbicídy na báze účinnej látky
metamitron. Pre posilnenie účinnosti proti
láskavcom, durmanu, stavikrvu, lipkavcu,
výmrvu repky, výmrvu slnečnice, tetuche
kozí pysk a rumančekovitým burinám je
vhodným doplnkovým herbicídom Safari®
50 WG v dávke 30 g/ha.
8
I ARYSTALIFESCIENCE
Pre posilnenie účinnosti proti lipkavcu,
stavikrvu a jednoročným trávam v
klíčnom liste je vhodným doplnkovým
herbicídom prípravok na báze účinnej látky
ethofumesate (Ethofol® 500 SC).
Pre posilnenie účinnosti proti láskavcom,
durmanu je možné doplniť ošetrenie
prípravkom s účinnou látkou desmedipham
(Beetup Compact®).
Pre posilnenie účinnosti proti pichliaču, výmrvu slnečnice, rumanom,
rumančekovitým je vhodné doplniť ošetrenie prípravkom na báze účinnej látky
clopyralid (napr. Cliophar® 300 SL).
Proti trávovitým burinám je možné
aplikáciu prípravku Betasana® SC doplniť
graminicídmi (napr. Targa Super® 5 EC)
v dávke registrovanej proti jednoročným
trávam.
Citlivé buriny
horčica roľná, pastierska kapsička, mrlík
biely, mrlík hybridný, loboda rozložitá,
reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hviezdica
prostredná
Stredne citlivé buriny
hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok
čierny, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý,
veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky
Odolné buriny
bažanka ročná, rumančekovité, láskavce,
pichliač roľný, stavikrv, horčiak, výmrv
repky, lipkavec
Balenie: 10 l
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
repa cukrová
repa kŕmna
dvojklíčnolistové
buriny a jednoročné
trávy, výmrv repky
T1: 2,5 l + (0,2 l)1 + (30 g)2 (TM)1 Ethofol 500 SC
(TM)2 Safari 50 WG,
T2: (0,3 l) 1 + (30 g)2
T3: (0,4 l) 1 + (30 g)2
dvojklíčnolistové
buriny a jednoročné
trávy
T1: 2,5 l + (0,2 l)1
T2: 2,0 l + (0,2 l)1
T3: 2,0 l + (0,4 l)1
DA
T1: 2,5 l + (0,2 l)1
T2: (0,2 l)1 + (1,0 l) 2
T3: (0,4 l)1 + (1,0 l) 2
(TM) 1 Ethofol 500 SC
(TM)1 Ethofol 500 SC
(TM)2 Targa Super 5
EC, DA
HERBICÍDY
Rozsah použitia
Kombinačný partner
biostimulátor
- stimulácia úrody
- zníženie prejavu
fytotoxických účinkov
herbicídov
- miešateľný zo všetkými
pesticídmi a listovými
hnojivami
ARYSTALIFESCIENCE I
9
HERBICÍDY
BETTIX® 700 SC
SELEKTÍVNY POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD
PROTI JEDNOROČNÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM V CUKROVEJ A KŔMNEJ REPE
Účinná látka:
metamitron 700 g/l
Pôsobenie prípravku
Bettix 700 SC je selektívny herbicíd
s dlhodobým reziduálnym pôsobením.
Účinná látka metamitron patrí do skupiny
triazínov a je prijímaná koreňmi aj listami.
Predpokladom účinku cez korene je
dostatočná vlhkosť pôdy.
Spôsoby a termíny aplikácie
Bettix 700 SC sa používa v slede postrekov
v technologickom postupe ochrany repy
proti burinám. Dávka prípravku sa volí
podľa druhu burín, rastovej fázy a intenzity
zaburinenia. Najvhodnejšia aplikácia je
v čase, keď sú buriny v štádiu klíčnych listov
(BBCH 10). Prípravok sa zvyčajne používa
v tank-mixe s prípravkami na báze účinných
látok phenmedipham, desmedipham a
ethofumesate. Odporúčaná dávka vody
je 150 až 200 l/ha. V prípade použitia
v kombinácii s graminicídmi (Targa® Super
5 EC, Pilot® 5 EC, Centurion® Plus) alebo
prípravkom Cliophar® 300 SL je vhodné
použiť 300 l/ha vody.
Citlivé buriny
nevädza poľná, metlička obyčajná, žltnica
maloúborová, mrlík biely, peniažtek roľný,
kapsička pastierska, rumančeky, loboda
konáristá, ľuľok čierny, hviezdica prostredná,
lipnica ročná, hluchavky.
Stredne citlivé buriny
mrlík biely, mrlík hybridný, láskavce, horčica
roľná, horčiaky, reďkev ohnicová, tetucha
kozia.
Odolné buriny
drchničky, bažanka ročná, veroniky,
zemedym lekársky, fialka roľná, lipkavec
obyčajný, pohánkovec ovíjavý, ovos hluchý,
moháre psiarka roľná a trváce buriny
(pupenec roľný, pichliač roľný).
Balenie: 5 l
10
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
repa cukrová dvojklíčnolistové
repa kŕmna
buriny
dvojklíčnolistové
buriny a jednoročné
trávy, výmrv repky
Dávka/ha
Poznámka
T1- T3: 1,0 – 3,0 l
postemergentne,
maximálna celková
dávka 5 l/ha/rok
T1: 1,0 l + (0,2 l)1 + (2,5 l)2
T2: 2,0 l + (0,3 l)1
T3: 2,0 l + (0,4 l)1
HERBICÍDY
Rozsah registrácie
(TM)1 Ethofol 500 SC
(TM)2 Betasana SC, DA
Výhradným distribútorom prípravkov Betasana SC, Beetup Compact, Ethofol 500 SC
a Bettix 700 SC je spoločnosť AM-AGRO s.r.o., ktorá Vám zároveň poskytne poradenstvo
v ochrane cukrovej repy.
ARYSTALIFESCIENCE I
11
HERBICÍDY
CALIPURON® 500 SC
POSTREKOVÝ HERBICÍD PROTI METLIČKE
A NIEKTORÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM
BURINÁM V PŠENICI A JAČMENI
Účinná látka:
isoproturon 500 g/l
Pôsobenie prípravku
Calipuron® 500 SC pôsobí systémovo. Je
prijímaný listovou plochou aj koreňovým
systémom rastliny. Môže byť aplikovaný
preemergentne alebo postemergentne.
Účinkuje na vzídené ako aj na vzchádzajúce
buriny. Prvým symptómom je žltnutie
okraj a stáčanie listov burín, k odumieraniu
dochádza do 2 – 3 týždňov.
Spôsoby a termíny aplikácie
Prípravok je možné aplikovať v jeseni
alebo na jar, preemergentne alebo
postemergentne (pred vzídením alebo po
vzídení obilniny) v dávke 1,0 - 2,0 l/ha.
Preemergentne aplikujte 2 dni po sejbe.
Preemergentná aplikácia je vhodná
najmä na pozemkoch so silným tlakom
burín vzchádzajúcich pred alebo súčasne
s obilninou s rýchlym vývojom, čím
priestorovo silne konkurujú obilnine, ako sú
napríklad: hluchavka, hviezdica prostredná,
veronika, peniažtek roľný, pastierska
kapsička.
Postemergentne aplikujte od štádia 3
listov pšenice do konca odnožovania.
Postemergentná aplikácia spája v sebe
možnosti účinku cez list ako aj reziduálny
účinok cez pôdu.
Neaplikujte Calipuron® 500 SC v dobe,
keď sa očakávajú nočné mrazy. Rastliny
by v čase aplikácie mali mať plne funkčný
metabolizmus aby dokázali prijať účinnú
látku, to znamená, že teploty by nemali byť
dlhodobo nižšie ako 5 °C.
Citlivé buriny
metlička obyčajná (do dvoch listov), psiarka roľná (do dvoch listov), lipnice (do
troch listov), mätonohy (do dvoch listov),
rumany, rumančeky, horčica roľná, lobody,
mrlíky, hviezdica prostredná, pastierska
kapsička, peniažtek roľný, mlieč, kolenec
roľný, konopnica napuchnutá, výmrv repky,
alchemilka, iskerník roľný, lesknica menšia,
mohár zelený
Jednoklíčnolistové buriny sú citlivé do
štádia maximálne 3 listov. Dvojklíčnolistové
buriny sú citlivé do štádia maximálne 5
cm výšky. Najvyšší stupeň účinnosti proti
burinám je možné očakávať pri aplikácii
na práve vzídené buriny v štádiu klíčnych
listov. Pri veľkosti metličky viac ako 3 listy
je vhodné použiť iné prípravky na jej
likvidáciu.
Odolné buriny
veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný,
pichliač roľný, nezábudka roľná, fialka roľná,
stavikrv, mak vlčí
Pre rozšírenie spektra účinnosti je vhodné
použiť prípravok Calipuron® 500 SC v tankmixe s ďalšími prípravkami podľa tabuľky.
Balenie: 20 l
12
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Kombinačný partner
pšenica ozimná,
jačmeň jarný,
(jeseň, jar)
metlička,
jednoročné
dvojklíčnolistové
buriny
1,5 l - 2,0 l
sólo PRE alebo POST
(3. list obilniny)
pšenica ozimná,
jačmeň ozimný,
tritikale (jeseň)
metlička,
jednoročné
dvojklíčnolistové
buriny (veroniky,
hluchavky, fialky,
rumančeky, mak
vlčí, úhorník a iné)
1,0 - 1,5 l + (60 g)
(TM) Pledge 50 WP
PRE alebo POST (od
klincovania do 4
listov obilniny)
pšenica ozimná,
jačmeň jarný (jar)
metlička,
jednoročné
dvojklíčnolistové
buriny (pichliač,
mlieč, mak vlčí,
výdrv repky a iné)
1,5 l + (0,7 - 1,0 l)
(TM) Agroxone POST
(4 listy obilniny)
1,5 l + (1,0 l)
(TM) Herboxone POST
(4 listy obilniny)
Naľavo neošetrený porast s metličkou.
Na pravo kombinácia Calipuron® 500 SC + Pledge® 50 WP (1,0 l + 60 g) na jeseň 4 listy
pšenice. Veľké Kosihy 2011
ARYSTALIFESCIENCE I
13
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
CENTURION® PLUS
POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD PROTI
TRÁVOVITÝM BURÁM (VRÁTANE PÝRU)
Účinná látka:
clethodim 120 g/l
Obsahuje zmáčadlo.
Pôsobenie prípravku
Prípravok CENTURION® PLUS je systémový
herbicíd. Jeho účinná látka je clethodim
a patrí do skupiny cyclohexanedionov.
Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu
Acetyl Coenzym A karboxylázy, ktorý
zabraňuje tvorbe lipidov, dôležitej súčasti
bunkových stien, následkom čoho rastlinné
pletivá odumierajú smerom od rastových
vrcholov. Preniká do rastliny cez kutikulu
listov v priebehu 1 hodiny po aplikácii. V
rastline sa pohybuje floémom smerom do
koreňov spolu s produktmi fotosyntézy a
xylémom smerom do nadzemných častí
spolu s vodou a živinami. Herbicídny účinok
sa prejaví po 7 – 10 dňoch od aplikácie. Za
dlhodobého sucha alebo chladu môže byť
herbicídny účinok oneskorený. Spravidla
po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu.
Pletivo vegetačného vrcholu pozvoľna
hnedne a hnije. Novo rastúce listy žltnú
a odumierajú. Staršie listy odumierajú za
viditeľnej zmeny farby – oranžová, červená.
Spôsoby a termíny aplikácie
Ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých
burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2
listov až do konca odnožovania (BBCH 1229). Jednoročné trávy a výdrv obilnín by
mal byť v štádiu 2 – 5 listov. Pýr a iné trváce
trávy by mali byť v štádiu 4 – 6 listov. Úspech
aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia.
Vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať
medzi 65 % a 90 %, teploty v rozmedzí
8 – 25 °C. Teplé a vlhké počasie priaznivo
ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie
účinnej látky v trávovitých burinách. Vyhnite
sa aplikácii prípravku CENTURION® PLUS ak
rastliny trpia suchom. CENTURION®PLUS je
14
I ARYSTALIFESCIENCE
odolný proti zmytiu dažďom za 1 hodinu po
aplikácii. Po aplikácii na trváce trávy (pýr)
nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka
mohla byť rozvedená i do podzemných
orgánov. Maximálny počet ošetrení: 1x za
vegetáciu. Dávka vody: 200 – 300 l/ha.
CUKROVÁ REPA
Postrekujte od vytvorenia prvého listu repy
do 50 % zapojenia porastu.
REPKA OZIMNÁ
Proti výdrvu obilnín a jednoročným
trávam postrekujte na jeseň, od prvého
páru pravých listov repky, alebo proti
jednoročným trávam na jar, najneskôr do
vytvorenia kvetných pukov.
ZEMIAK
Postrekujte pri výške rastlín zemiaku 13 –
15 cm, pre zapojením porastu vo vhodnej
vývojovej fáze burín.
MRKVA
Postrekujte od dvoch listov mrkvy.
CIBUĽA NA VÝSEV
Postrekujte od fázy 1 – 2 pravých listov.
POZOR! Nezbierajte zelenú vňať na konzum
z postriekaných porastov.
KAPUSTA
Postrekujte po ujatí sa sadeníc podľa výskytu burín.
Balenie: 5 l
herbicídom najmenej 7 dní pred použitím
prípravku CENTURION® PLUS alebo
najmenej 7 dní po jeho použití.
Citlivé buriny
lipnica ročná, pýr plazivý, psiarka roľná,
ježatka kuria, mätonohy, proso, ovos hluchý,
psinčeky, metlička obyčajná, stoklasy,
jačmene, prstovka krvavá, moháre, cirok
alepský zo semena, výmrv pšenice
POZNÁMKA
Dvojklíčnolistové buriny v poľných plodinách a zelenine je možné kontrolovať
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Kombinačný partner
repa cukrová
jednoročné trávy
pýr
0,8 l
2,0 l
56
repka ozimná
jednoročné trávy
výdrv obilnín
0,8 l
120
zemiak
jednoročné trávy
pýr
0,8 l
2,0 l
56
mrkva
jednoročné trávy
pýr
0,8 l
2,0 l
40
cibuľa z výsevu
jednoročné trávy
pýr
0,8 l
2,0 l
56
kapusta
jednoročné trávy
pýr
0,8 l
2,0 l
28
jahoda
jednoročné trávy
pýr
0,8 l
2,0 l
30
Clethodim ako jeden z nástrojov v boji
proti rezistencii
Rezistencia je znížená až žiadna účinnosť
herbicídu na buriny. Burinné trávy, napríklad
ježatka v poslednej dobe najmä v západnej
Európe vykazujú známky rezistencie voči
graminicídov zo skupiny „fop“. Jedným
z nástrojov v boji proti rezistencii je používanie herbicídov s rôznymi spôsobmi
účinku.
Clethodim, graminicíd typu „dim“ je používaný ako alternatíva, v prípade výskytu
takéhoto druhu rezistencie.
ARYSTALIFESCIENCE I
15
HERBICÍDY
JAHODA
Postrekujte pred kvitnutím jahody alebo
po zbere ovocia. Na novo založených
plantážach postrekujte po ujatí sa sadeníc
jahody. Ak používate iný herbicíd (na báze
účinných látok metamitron alebo lenacil),
postrekujte prípravkom CENTURION® PLUS
aspoň 7 dní pred alebo 7 dní po postreku
týmito prípravkami.
HERBICÍDY
CLIOPHAR® 300 SL
HERBICÍD URČENÝ NA LIKVIDÁCIU
ODOLNÝCH DVOJKLÍČNOLISTOVÝCH BURÍN
V OBILNINÁCH, KUKURICI, REPE, REPKE
OLEJNEJ A V ĎALŠÍCH PLODINÁCH
Účinná látka:
clopyralid 300 g/l
Pôsobenie prípravku
Cliophar® 300 SL pôsobí ako rastový
herbicíd. Aplikujte ho na vzídené buriny,
ktoré ho prijímajú listami a stonkami. Účinná
látka prípravku je dôkladne translokovaná
až do koreňového systému burín. Preto
Cliophar® 300 SL výborne účinkuje aj proti
odolným dvojklíčnolistovým burinám.
Príznaky postupnej likvidácie burín trvajú
10 - 20 dní.
Spôsoby a termíny aplikácie
Repka olejná
Cliophar® 300 SL je možné použiť na jeseň
i na jar na vzídené buriny. Aplikujte pri
4 listoch repky. Prípravok je miešateľný
s ostatnými pesticídmi i s kvapalnými
hnojivami typu DAM 390.
Cukrová repa
T1: Cliophar® 300 SL 0,1 l/ha + prípravky
na báze phenmedipham, desmedipham,
ethofumesate
T2: Cliophar® 300 SL 0,15-0,2 l/ha +
kombinační partneri (podľa vyskytujúceho
sa spektra burín)
T3: Cliophar® 300 SL 0,2-0,3 l/ha +
kombinační partneri (podľa vyskytujúceho
sa spektra burín)
Cliophar® 300 SL je miešateľný s prípravkami
na báze účinných látok phenmedipham,
desmedipham, ethofumesate, metamitron
triflusulfuron (Safari® 50 WG) a quinmerac.
Ak kombinujete Cliophar® 300 SL s týmito
prípravkami - dodržujte pokyny, ktoré sú
na etiketách týchto prípravkov (postrek
vykonávať na večer, teplotné obmedzenia,
množstvo vody 150 - 200 l/ha, atď.).
Kombinácia Cliophar® 300 SL + Safari® 50
WG je jednou z najúčinnejších v boji proti
podslnečníku Theofrastovmu.
16
I ARYSTALIFESCIENCE
Cliophar® 300 SL je miešateľný i s graminicídnymi prípravkami (Targa® Super 5 EC a
iné).
V prípade potreby použitia graminicídu (ak
sa vyskytujú trávovité buriny) + Cliophar®
300 SL je vhodné aplikovať množstvo vody
300 l/ha.
Kukurica
Cliophar® 300 SL použite postemergentne
na vzídené buriny od 2. do 7. listu kukurice.
Okrem pichliača, rumančekovitých a ďalších
výborne účinkuje aj na výmrv slnečnice.
Citlivé buriny
pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky,
parumanček nevoňavý, výmrv slnečnice,
mlieč roľný, horčiaky, pohánkovec ovíjavý,
ľuľok čierny, tetucha kozia, turanec
kanadský, púpava lekárska, lopúch, blen
čierny, nevädza roľná, palina obyčajná,
ďatelinoviny, lucerna
Obilniny
Kombinácie prípravku Cliophar® 300 SL s
fenoxykyselinami (napr. Agroxone®), alebo
sulfonylmočovinami (napr. Granstar® 75
WG, Granstar® 75 PX, Logran® 75 WG)
výrazne zvyšujú translokáciu účinných
látok do koreňového systému, čo zabezpečuje dokonalejšie ničenie odolných
dvojklíčnolistových burín (napr. pichliača).
Aplikujte od 4.-5. listu obilniny do začiatku
steblovania. Pichliač by mal byť vo fáze od
listovej ružice do predlžovania kvetnej byle.
Balenie: 5 l
Plodina
Dávka/ha
Kombinačný partner
odolné dvojklíčnolistové buriny
rumančekovité
buriny, pichliač
odolné dvojklíčnolistové buriny, pichliač
0,3 l + (1 l - 1,25 l)
(TM) Bromotril 25 SC
jačmeň jarný
jačmeň ozimný
pšenica jarná
pšenica ozimná
jačmeň jarný
jačmeň ozimný
pšenica jarná
pšenica ozimná
ovos, raž, tritikale
Škodlivý činiteľ
0,3 – 0,4 l
0,3 l + (1 l)
(TM) Agritox 50 SL
0,3 l + (0,7 l)
(TM) Dicopur M 750,
Dicoherb M 750,
Agroxone
odolné dvojklíčnolistové buriny,
pichliač
0,3 l+ (20 g)
(TM) Granstar 75
PX, Granstar 75 WG,
Trimmer 75 WG
kukurica
pichliače, rumančeky
0,4 l
repka ozimná
rumančekovité buriny
0,35 l
repa cukrová
repa kŕmna
dvojklíčnolistové
buriny, pichliač
rumančeky
0,35 l
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné
trávy, horčičiaky,
láskavce, pichliač
T1: 0,1 l + (0,2 l)
T2: 0,15 - 0,2 l + (0,4 l)
T3: 0,2 - 0,3 l+ (0,5 l)
(TM) Ethosat 500 SC, DA
(TM) Glean 75 WG
ľan
dvojklíčnolistové buriny,
pichliač, rumančeky
0,3 l+(10g)
jadroviny, kôstkoviny
pichliač, turanec
kanadský, rumančeky
0,3 - 0,4 l
jahoda
pichliač
0,075 %
0,3 - 0,4 l
ovocné škôlky –
podpníky
pichliač, pŕhľava, lopúch,
rumančekovité buriny
0,4 l
cibuľa, pažítka –
semenné porasty
pichliač, rumančeky
0,4 l
trávy - semenné
porasty
odolné dvojklíčnolistové
buriny
0,5 l + (0,7 l)
okrasné trávniky a
trávnaté ihriská mečíky
dvojklíčnolistové buriny,
sedmokráska
lesné plochy –
príprava pôdy
lesné škôlky –
príprava pôdy
0,5 l + (0,8 l)
0,4 - 1 l
dvojklíčnolistové buriny
0,4 l
dvojklíčnolistové buriny,
rumančeky,
púpava, turanec kanadský,
pichliač
0,4 - 1,2 l
(TM) Dicopur M 750,
Dicoherb M 750
(TM) Tomigan 250 EC
ARYSTALIFESCIENCE I
17
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
EMBLEM® PRO
POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD DO KUKURICE
PROTI DVOKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM
Účinná látka:
bromoxynil 385 g/l SC
Bromoxynil v prípravku Emblem® Pro je vo forme “butyrátu”. Táto jedinečná forma spôsobuje,
že prípravok je selektívnejší, menej závislý od klimatických podmienok a účinnejší už pri nižších
dávkach.
Pôsobenie prípravku
Emblem® Pro je kontaktný herbicíd, účinkuje cez listovú plochu. Spôsobuje zasychanie
burín a ich následné odumieranie (do 5 dní
po postreku). Účinok prípravku priaznivo
ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri
aplikácii a po nej. Prípravok neodporúčame
aplikovať pri teplotách nad 20 °C.
Stredne citlivé buriny
konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná, pichliač.
Spôsoby a termíny aplikácie
Aplikujte v kukurici postemergentne od 3
do 8 listu.
Citlivé buriny
Výborná kontaktná účinnosť aj na prerastené mrlíky. Ďalej láskavce, voškovník,
ambrózia, iva, ibištek, pohánkovec, horčiaky, výmrv slnečnice, rumančekovité buriny, ľulok čierny, bažanka, horčica roľná, pastierska kapsička, peniažtek roľný,
úhorník liečivý, výmrv repky, mak vlčí, veroniky, zemedym lekársky, lipkavec obyčajný do 2 praslenov, podslnečník theofrastov
(abutilon).
18
I ARYSTALIFESCIENCE
Balenie: 5 l
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
kukurica
dvojklíčnolistové
buriny, mrlík,
durman, výmrv
slnečnice
0,75 l - 1,25 l
postemergentne,
3 - 8 listov kukurice
preemergentne Successor® T
následne Emblem® Pro
Kombinácia č. 1
Na rozšírenie účinnosti proti trávovitým
burinám (ježatka, pýr, proso) a odolným
dvojklíčnolistovým burinám (podslnečník,
ambrózia palinolistá, voškovník) odporúčame kombináciu s prípravkom Nico
Super® 240 SC (nicosulfuron) v čase keď má
kukurica 3 – 8 listov.
HERBICÍDY
Rozsah použitia
Kombinácia č. 2
Pre zabezpečenie reziduálnej pôdnej
účinnosti proti dvojklíčnolistovým burinám
odporúčame TM Emblem® Pro 0,75 l/ha
+ Successor® T 2,0 l/ha ePOST (3 - 4 listy
kukurice).
Kombinácia č. 3
Successor® T 4,0 l/ha preemergentne
a následne Emblem® Pro postemergentne.
Využijeme takto výhody preemergentného
herbicídneho ošetrenia a prípadné
dvojklíčnolistové buriny, ktoré zostanú
doriešime prípravkom Emblem® Pro.
EMBLEM® PRO
NICO SUPER® 240 SC
0,5 - 1,0 l/ha +
0,17 - 0,25 l/ha +
TREND® 90
0,1 %
TÁTO KOMBINÁCIA PREDSTAVUJE KOMPLETNÉ
HERBICÍDNE OŠETRENIE KUKURICE
ARYSTALIFESCIENCE I
19
HERBICÍDY
ETHOFOL® 500 SC
SELEKTÍVNY POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD
PROTI JEDNOROČNÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM V CUKROVEJ A KŔMNEJ
REPE
Účinná látka:
ethofumesate 500 g/l
Pôsobenie prípravku
Ethofol® 500 SC je kontaktný a pôdny
herbicíd s reziduálnym účinkom. Je
prijímaný listami aj koreňmi burín aj
klíčiacimi burinami. Citlivé buriny sú
zabrzdené v raste a postupne odumierajú.
Účinok
prípravku
je
podporovaný
podmienkami priaznivými pre rast a
vývoj rastlín, t.j. najmä pôdnou vlhkosťou
a teplotou pri aplikácii. V prípade sucha
a chladu je účinok pomalší. Optimálny
účinok je v závislosti na použitej dávke
dosahovaný v štádiu klíčnych až 1. páru
pravých listov burín, na buriny vo vyšších
rastových štádiách účinok klesá.
Spôsoby a termíny aplikácie
Ethofol® 500 SC sa v repe používa
postemergentne, najlepšie spolu s prípravkami doplňujúcimi účinnosť ako
napr. phenmedipham, desmedipham,
metamitron, clopyralid, triflusulfuronmethyl, quizalofop-p-ethyl a iné. Optimálnou metódou je použitie prípravku
opakovane v nízkych dávkach vždy,
keď vzchádza nová vlna burín a táto je
v štádiu klíčnych listov až v prvom páre
pravých listov. To znamená v dobe, keď sú
buriny najcitlivejšie. Ošetrenie sa opakuje
pri vzchádzaní následnej vlny burín,
takže v závislosti na poveternostných
podmienkach spravidla po 5-14 dňoch.
Dávkujte podľa vyspelosti burín, 0,2,
0,3 alebo 0,4 l/ha prípravku 1- 3 krát za
vegetáciu ako doplnok iných účinných
látok, resp. v kombinácii s inými účinnými
látkami.
Dávku 0,2 l/ha prípravku Ethofol® 500 SC
možno použiť bez ohľadu na vývojové
štádium repy, pri dávke 0,4 l/ha by repa mala
mať prvý pár pravých listov. Repu
neošetrujte pri teplotách nad 25°C – merané
vo výške 5 m nad povrchom pôdy na slnku.
V prípade vyšších teplôt a silnejšej intenzity
slnečného svitu cez deň nezačínajte postrek
dopoludnia, ale až večer (po 18,00 hod.),
keď slnečný svit a teplota nad povrchom
pôdy klesne. Doporučená dávka vody je
150 - 200 l/ha.
Balenie: 5 l
20
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Účel použitia
repa cukrová dvojklíčnolistové
repa kŕmna
buriny
Dávka/ha
0,4 l - 0,8 l
Kombinačný partner
prípravky s obsahom účinných
látok napríklad:
phenmedipham
desmedipham
metamitron
quizalofop-p-ethyl
triflusulfuron-methyl
clopyralid
Dávka aplikačnej kvapaliny: 150 - 200 l/ha
Interval medzi aplikáciami: 5 - 14 dní
Obmedzenie:
Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie
prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli.
Citlivé buriny
lipkavec obyčajný, drchnička roľná,
bažanka ročná, kolenec roľný, stavikrv
vtáčí, hviezdica prostredná, konopnica
napuchnutá, horčiaky, fialky, ľuľok čierny.
V štádiu klíčneho listu ničí aj jednoročné
trávy, ako sú: metlička obyčajná, psiarka
roľná, ovos hluchý, proso siate, prstovka
krvavá
Stredne citlivé buriny
láskavce, veroniky, mak vlčí, durman
obyčajný, mrlík biely, ježatka kuria,
zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý,
nevädza poľná, loboda konáristá, horčica
roľná
Odolné buriny
rumany, rumančeky, reďkev ohnicová,
peniažtek roľný, hluchavka purpurová,
pichliač, pýr plazivý
ARYSTALIFESCIENCE I
21
HERBICÍDY
Rozsah registrácie
HERBICÍDY
GOLDEN PICCANT 334 SL
SELEKTÍVNY POSTREKOVÝ HERBICÍD VO
FORME KVAPALNÉHO KONCENTRÁTU PRE
RIEDENIE VODOU URČENÝ NA POSTEMERGENTNÉ NIČENIE ODOLNÝCH DVOJKLÍČNOLISTOVÝCH BURÍN V PORASTOCH REPKY,
HORČICE, KUKURICE A OBILNÍN
Účinné látky:
267 g/l clopyralid
67 g/l picloram
Pôsobenie prípravku
Prípravok Golden Piccant 334 SL pôsobí
ako systémový rastový herbicíd, preniká
do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny
krátko po postreku zastavujú rast,
postupne strácajú prirodzenú farbu
(dekolorácia), následne sa objavuje
krútenie listov a stoniek (deformácia) a v
priebehu 3-4 týždňov dochádza postupne
k likvidácii citlivých burín. Buriny po
aplikácii prípravku ďalej nekonkurujú
plodine a začína proces ich postupného a
pozvoľného odumierania. Prvé symptómy
sú viditeľné pri optimálnych podmienkach
za 3-6 dní po aplikácii prípravku Golden
Piccant 334 SL. Účinná látka clopyralid sa
v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti
mikroorganizmov. Účinná látka picloram sa
v pôde rozkladá predovšetkým fotolýzou
a fotodegradáciou. Mikrobiálny rozklad
vedie k tvorbe zdrojov ďalších kyselín, ktoré
podliehajú ďalšiemu rozkladu.
Obe účinné látky majú podobný spôsob
distribúcie a účinku. Účinné látky sú
absorbované listami a byľami, následne
translokované akropetálne a bazipetálne
s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa
„auxínovým“ účinkom.
Spôsoby a termíny aplikácie
Prípravok Golden Piccant 334 SL aplikujte
v dávkach vody 200-400 l/ha.
Prípravok Golden Piccant 334 SL je možné
kombinovať s kvapalným dusíkatým
hnojivom typu DAM 390 a pod.
V repke ozimnej na jeseň aplikujte
prípravok Golden Piccant 334 SL
postemergentne od 3. listu repky ozimnej.
Postrekujte v období, keď denné teploty
dosahujú +10°C a viac a burinové druhy
sú vo fáze vegetačného rastu. Nižšiu dávku
prípravku (0,3 l/ha) je možné použiť len v
prípade, keď sú buriny v skorých rastových
fázach (lipkavec obyčajný do 3 praslenov,
rumančekovité buriny do 6 pravých listov).
V repke ozimnej na jar aplikujte prípravok
Golden Piccant 334 SL postemergentne
po obnovení aktívneho vegetačného rastu
burín. Optimálny aplikačný termín je pri
teplotách medzi +8°C až +25°C. Prípravok
Golden Piccant 334 SL možno aplikovať až
do fázy BBCH 51 (tvorba pukov - hlavné
kvetenstvo je viditeľné zhora uprostred
najvyšších listov).
Balenie: 5 l
22
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
repka ozimná
rumančekovité buriny,
lipkavec, pichliač a
ďalšie dvojklíčnolistové
buriny
0,3-0,35 l
0,3-0,35 l +
(100-150 l)
jeseň aj jar
(TM) DAM 390
repka jarná
rumančekovité buriny,
lipkavec, pichliač a
ďalšie dvojklíčnolistové
buriny
0,3 - 0,35 l
0,3 - 0,35 l +
(100 - 150 l)
kukurica
odolné dvojklíčnolistové
buriny
0,35 - 0,4 l
horčica
rumančekovité buriny,
lipkavec, pichliač a
ďalšie dvojklíčnolistové
buriny
0,3 - 0,35 l
jačmeň ozimný,
pšenica ozimná,
raž, tritikale
odolné dvojklíčnolistové
buriny
V repke jarnej a horčici aplikujte prípravok
Golden Piccant 334 SL postemergentne od
objavenia sa 3. listu do fázy tvorby pukov
- hlavné kvetenstvo je viditeľné zhora
uprostred najvyšších listov. Podmienkou
dosiahnutia vysokej účinnosti prípravku
Golden Piccant 334 SL je vyššia teplota po
aplikácii (nočné teploty +8°C a viac a denné
teploty +10°C a viac) a kvalitná aplikácia,
ktorá zabezpečí dôsledné pokrytie rastlín
burín jemnými kvapkami postrekovej
kvapaliny.
V kukurici aplikujte nanajvýš do rastovej
fázy 7 listov. Optimálny aplikačný termín je
pri teplotách medzi +8°C až +25°C.
Citlivé buriny
parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný,
mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý,
výmrv slnečnice
HERBICÍDY
Rozsah použitia
(TM) DAM 390
0,35 l
Rumančekovité buriny, lipkavec obyčajný,
mlieč roľný a pohánkovec ovíjavý sú
najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov.
Pichliač roľný je najcitlivejší vo fáze
prízemnej ružice až do 10 cm výšky rastliny.
Mrlík biely je najcitlivejší do 5 cm výšky
rastliny.
Stredne citlivé buriny
fialka roľná (do rastovej fázy 2 pravé listy),
hluchavky (do rastovej fázy 4 pravé listy),
peniažtek roľný (do rastovej fázy 2 pravé
listy), kapsička pastierska (do rastovej fázy
2 pravé listy), mak vlčí (do rastovej fázy 2
pravé listy).
Citlivé buriny (skoré rastové štádiá):
chryzantémovka
siatinová,
turanec
kanadský, lopúch, podbeľ liečivý, nevädza
poľná, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok
zemiakový, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý.
Odolné buriny: hviezdica prostredná,
veroniky a trávovité buriny
ARYSTALIFESCIENCE I
23
HERBICÍDY
HERBOXONE®
POSTEMERGENTNÝ RASTOVÝ HERBICÍD
DO OBILNÍN A KUKURICE
Účinná látka:
2,4 D vo forme DMA soli 500 g/l
Obsahuje protispeňovaciu prísadu a komplexotvorné činidlo, ktoré umožňuje použitie aj tvrdej
vody. Zároveň stabilizuje účinnú látku.
Pôsobenie prípravku
Herboxone® má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu
listov, stoniek a hynutie rastliny. Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a
stonkami. Prúdením rastlinných štiav je rozvádzaná až do koreňov, takže ničí aj trváce
buriny, napr. pichliač a mlieč.
Spôsoby a termíny aplikácie
Obilniny
Herboxone® môžete aplikovať od vytvorenia 4. listu obilniny až do fázy 1. kolienka.
Buriny sú najcitlivejšie v štádiu 2 - 4 pravých
listov.
Kukurica
Herboxone®
môžete
aplikovať
od
vytvorenia 2. listu do 6. listu kukurice
v čase aktívneho rastu a rozvoja burín.
Optimálne štádium je 4. - 5. list kukurice.
Neodporúčame ošetrovať pri teplotách
vyšších ako 25 °C. Napriek aplikácii
preemergentných herbicídov v kukurici sa
stáva, že na pozemku po vzídení kukurice
vzchádzajú i buriny. Buď neboli vhodné
podmienky pre účinnosť preemergentných
herbicídov (nedostatok zrážok, nevhodná
štruktúra pôdy, vysoké teploty a pod.),
alebo vyskytujúce sa buriny unikajú spektru
účinnosti preemergentných kombinácií
(napr. pichliač, durman, pupenec, výmrv
slnečnice a pod.).
Spomínané buriny, ale i celý komplex ďalších
širokolistových burín Herboxone® likviduje.
Je to aplikácia veľmi výhodná z pohľadu
ekonomického i z pohľadu vyriešeného
širokého spektra dvojklíčnolistových burín.
U oboch plodín podľa potreby na rozšírenie
spektra herbicídnej účinnosti je možné
prípravok kombinovať s inými herbicídmi.
Odporúčaná dávka vody je 250 - 400 l/ha.
Prípravok je možné používať v kombinácii
s DAM 390.
Balenie: 10 l
24
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
jačmeň jarný,
jačmeň ozimný,
pšenica jarná a
ozimná, raž,
tritikale
odolné
dvojklíčnolistové
buriny ako pichliač,
mak vlčí, výmrv
repky
1,0 l
trávy
odolné
dvojklíčnolistové
buriny
2,0 l
dvojklíčnolistové
buriny, pichliač,
durman, voškovník,
mlieč
Successor® T
preemergentne
následne Herboxone®
1,1 - 1,3 l
dvojklíčnolistové
buriny, pichliač,
durman,
voškovním, mlieč,
trávy vrátane pýru
1,1 - 1,3 l +
(0,17 - 0,25 l)
všetky
dvojklíčnolistové
buriny vrátane
pichliača
1,1 l + (0,5 - 0,75 l) (TM) Emblem® Pro
(semenné porasty)
kukurica
Citlivé buriny: mrlík biely, mrlík hybridný,
ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica
roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný,
iva voškovníkovitá, kapsička pastierska,
loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík
biely, peniažtek roľný, pichliač roľný,
podslnečník Theofrastov, pupenec roľný,
reďkev ohnicová, skorocely, štiavce
(tupolistý, kučeravý), úhorník liečivý,
voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv
slnečnice, žltnica maloúborová.
Kombinačný partner
(TM) Nico® Super
240 SC
Stredne citlivé buriny: drchnička
roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky,
chryzantémovka siatinová, iskerník prudký,
konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý,
ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka
roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava
dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný,
sedmokráska obyčajná, starček obyčajný,
zemedym lekársky.
Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky
(prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec
obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač
bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv
vtáčí, veroniky.
ARYSTALIFESCIENCE I
25
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
KAPAZIN®
NESELEKTÍVNY LISTOVÝ HERBICÍD
Účinná látka:
glyphosate 360 g/l
Pôsobenie prípravku
Kapazin® je určený na totálnu likvidáciu burín, drevín a inej nežiadúcej vegetácie. Má
systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek
a hynutie rastliny. Kapazin® je prijímaný výhradne zelenými časťami, listami a stonkami. Prúdením rastlinných štiav je účinná látka
rozvádzaná do celej rastliny a do koreňovej
sústavy. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých hlboko koreniacich burín je
vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase
aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem
účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia vykonávané v dobe, keď buriny sú v plnom raste a teploty sú 10 °C a vyššie. Príznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie až
zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa
zvyšuje účinok prípravku. Dážď po 2 hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku.
Spôsoby a termíny aplikácie
Pre dobrú účinnosť je dôležité zachovať koncentráciu prípravku v postrekovej kvapaline,
a to aspoň 1,5%. To znamená množstvo vody
v postrekovej kvapaliny nesmie presiahnuť
200 litrov (často stačí aj 80 l). Aplikáciu odporúčame 1 - 2 dni po daždi, keď je narušená
vosková vrstvička na listoch burín.
Aplikácia na zle prezimované porasty
ozimných obilnín a repky
Prípravok nechajte účinkovať 5 - 10 dní, potom vykonajte minimálnu kultiváciu a následne sejbu. Výhodou je, že nie je potrebné urobiť jarnú orbu (vyorávku), čím sa šetrí zimná
vlaha. Kapazin® nezanecháva v pôde žiadne
rezíduá (pri dotyku s pôdou sa okamžite rozkladá), takže nemôže ublížiť následne vysievanej plodine.
26
I ARYSTALIFESCIENCE
Predsejbová aplikácia
Tento spôsob aplikácie sa používa na pozemkoch, na ktorých budú vysievané plodiny,
ktoré sa z titulu svojich teplotných nárokov
vysievajú neskôr. Buriny sú schopné zaburiniť
pozemok ešte skôr, ako je agrotechnický termín sejby. Prípravok nechajte účinkovať 5 - 10
dní, až potom začnite s kultivačnými prácami.
Aplikácia pred vzídením kultúrnej
plodiny
Ak kultúrna plodina je už zasiata a ešte nevzišla, no buriny sú už vzídené, je možné použiť
Kapazin®. Prípravok sa pri styku s pôdou deaktivuje, čiže nepoškodí kultúrnu plodinu, ktorá
bude vzchádzať o niekoľko dní. Prípravok neaplikujte, ak klíčiace rastliny sú už tesne pod
povrchom pôdy. Klíčky rastlín musia byť pokryté vrstvou ornice o hrúbke aspoň 1 cm.
Predzberová aplikácia
Na likvidáciu trvácich burín, reguláciu dozrievania kultúrnych plodín, uľahčenie zberu i
pozberovej úpravy.
Aplikácia na strnisko
Najúčinnejšia likvidácia trvácich burín, najmä
pichliača a pýru. V letnom ako i v jesennom
období pred príchodom vegetačného kľudu, majú trváce buriny snahu ukladať asimiláty do svojich zásobných orgánov ako sú korene, podzemky, rizómy atď. Preto v rastlinách
prevláda prúdenie bunkových štiav smerom
do podzemných orgánov. Z toho dôvodu pri
aplikácii prípravku Kapazin® proti trvácim burinám na strnisku dochádza k rozvodu účinnej látky najmä do podzemných orgánov,
ktoré sú takto dokonale likvidované.
Balenie: 5 l, 20 l,1000 l
HERBICÍDY
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
obilniny
pýr a iné trváce
buriny
3l
14 dní pred zberom
kukurica, zemiak,
sója
trváce buriny, pýr
1,5-2 l
pred sejbou alebo
vzídením plodiny, pýr
najmenej 3 listy
repa cukrová, repa
kŕmna, zemiak
prerastené buriny
2 l (33-50 %)
knôtový rám, ochr.
doba 30 dní
repka ozimná,
hrach, sója, ľan
peluška, slnečnica
prerastené buriny
3-4 l
14 dní pred zberom
repka olejná,
hrach, fazuľa, bôb,
ľan, slnečnica, sója
predzberová
aplikácia, zníženie
zberových strát
3 l + (0,8 - 1,0 l)
(TM) Arrest®, vo fáze
líčkovania až hnedých
semien BBCH 80 – 89
lúky a pasienky
obnova TTP
3-6 l
ochr. doba 21 dní
jadroviny,
kôstkoviny, vinič
turanec kanadský
2l
v štádiu prízemnej ružice
pýr, pichliače, mlieče
3l
buriny do výšky 10 - 15 cm
pýr a iné trváce
buriny
2-2,5 l + (0,5 l)
(TM) Goal 2 E
pupenec
6l
ošetrujte po nasadení
kvetných pupeňov
jahoda
prerastené buriny
2 l (33-50 %)
knôtový rám
konvalinka
trváce buriny
4-8 l
pýr aspoň 3 listy
orná pôda,
strnisko
pýr a iné trváce
buriny
3l
2,5 l + (5 kg)
(TM) Síran amónny na
zlepšenie účinnosti
proti pupencu
zavlažovacie
a odvodňovacie
kanále
nežiaduce dreviny,
pobrežné buriny
5l
nepoľnohospodárska pôda
nežiaduca vegetácia
3-5 l
železnice
nežiaduca vegetácia
5-9 l
pred výsadbou úhor
lesné škôlky
a kultúry
buriny, nežiaduce
dreviny a kry
3-6 l
0,5-1%
1,5-2%
33-50 %
5-10 %
príprava pôdy
na zalesnenie
(predzberová aplikácia)
(predzberová aplikácia)
knôtový rám
náter rezných plôch
pníkov
ARYSTALIFESCIENCE I
27
HERBICÍDY
METRIPHAR® 70 WG
HERBICÍDNY PRÍPRAVOK NA NIČENIE BURÍN
V ZEMIAKOCH, RAJČIAKOCH, V HRACHU,
SÓJI A V LUCERNE
Účinná látka:
metribuzin 700 g/kg
Pôsobenie prípravku
Účinnú látku prípravku Metriphar® 70 WG
rastliny prijímajú koreňmi aj listami. Pri
preemergentnom ošetrení má prípravok
dlhodobú pôdnu účinnosť, a to 6 - 10
týždňov. Pri postemergentnom ošetrení sa
účinnosť uplatňuje prostredníctvom listov
i koreňov.
Spôsoby a termíny aplikácie
Zemiaky
Preemergentné ošetrenie:
Vykonáva sa po slepej preorávke pred
vzídením zemiakov, kedy už niektoré buriny
sú čiastočne vzídené. Kvalitne pripravená
pôda a dostatok zrážok do 14 dní po
aplikácii priaznivo ovplyvňujú účinnosť. V
prípade potreby likvidácie lipkavca pridajte
Reactor® 360 CS. Odporúčané množstvo
vody je 400 - 500 l/ha.
Postemergentné ošetrenie:
Veľkou výhodou tohto prípravku je
možnosť jeho použitia i postemergentne
(pri rešpektovaní odrodovej citlivosti
zemiakov). Metriphar® 70 WG neaplikujte
počas vzchádzania zemiakov, ale v
období, keď zemiaky majú výšku 5 - 10
cm. Je možné použiť Metriphar® 70
WG samostatne, alebo s kombinačným
partnerom - Titus® 25 WG. Túto kombináciu
odporúčame najmä pri výskyte trávovitých
burín. Proti pýru plazivému je potrebné k
prípravku Metriphar® 70 WG pridať Titus®
25 WG v dávke 60 g/ha + Trend® 90 0,1%.
Odporúčané množstvo vody je 300 - 400 l/
ha.
Upozornenie: V postemergentných aplikáciách neprekračujte dávku prípravku
Metriphar® 70 WG 0,5 kg/ha.
28
I ARYSTALIFESCIENCE
Rajčiak - výsevy:
Po výseve:
preemergentne (do 3 dní) aplikujte
Metriphar® 70 WG v dávke 0,2 kg/ha.
Po vzídení:
1. Od 4. listu rajčiakov aplikujte Metriphar®
70 WG v dávke 0,3 kg/ha.
2. Ak po vzídení rajčiakov je rýchly nástup
širokolistových i trávovitých burín aplikujte
už od 2 - 3 listov rajčiaka Titus® 25 WG 4060 g/ha + Trend® 90 0,1% samostatne a o
niekoľko dní od 4 - 6 listov rajčiaka aplikujte
Metriphar® 70 WG v dávke 0,25 - 0,3 kg/ha.
Rajčiak - výsadby:
Metriphar® 70 WG v dávke 0,4 - 0,5 kg/
ha aplikujte 14 dní po výsadbe na dobre
zakorenené rastliny. Pri ošetrení musia byť
rastliny suché a mechanicky nepoškodené.
Upozornenie: Uvedené kombinácie nepoužívajte v skleníkoch a ani vo fóliovníkoch.
Hrach:
Prípravok aplikujte do 3 dní po sejbe
na dobre pripravený povrch bez hrúd.
Kombinácia s prípravkom Reactor® 360 CS
rozširuje účinnosť na lipkavec.
Sója:
Aplikujte do 3 dní po sejbe na dobre
pripravený povrch bez hrúd.
Lucerna:
Prípravok použite len v úžitkových rokoch,
a to v období vegetačného kľudu. Jarné
Balenie: 5 kg
Citlivé buriny
dvojklíčnolistové buriny: durman, drchnička, fialky, hlaváčik, hluchavka, horčiak,
horčica, hviezdica, kapsička, kolenec,
Plodina
zemiaky
zemiaky
- delená aplikácia
zemiaky
- delená aplikácia
Škodlivý činiteľ
dvojklíč. buriny
dvojklíčnolistové buriny
+ lipkavec
dvojklíčnolistové buriny
+ lipkavec
+pýr, jednoročné trávy
rajčiak
- výsevy
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny
jednoročné trávy
konopnica, loboda, lýrovka, mak, mlieč,
mrlík, peniažtek, reďkev, rumančekovité,
ruman, starček, veroniky, zemedyn, žltnica
Stredne citlivé buriny
dvojklíčnolistové buriny: láskavec, púpava
so semena, trávy: lipnica, moháre, prstovka
Odolné buriny
lipkavec, ľuľok, pýr
Dávka/ha
0,5 - 1,0 kg
0,5 - 0,7 kg +
Reactor® 360 CS
0,2 - 0,25 l
0,3 - 0,5 kg
Poznámka
preemergentne
preemergentne
0,5 - 0,7 kg +
Reactor® 360 CS
0,2 - 0,25 l
0,3 kg +
Titus 25 WG 40-60 g +
Trend 90 0,1%
preemergentne
0,2 kg
0,3 kg
0,25 kg +
Titus 25 WG 40 g +
Trend 90 0,1%
preemergentne
postemergentne
postemergentne
(NA, resp. TM)
postemergentne
postemergentne
rajčiak
- výsadby
dvojklíčnolistové buriny
0,3 - 0,5 kg
postemergentne
po zakorenení
sadeníc
hrach
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny
lipkavec
0,3 kg
0,3 kg
Reactor® 360 CS
0,2 - 0,25 l
preemergentne
sója
dvojklíčnolistové buriny + 0,7 - 1,0 kg
jednoročné trávy
preemergentne
lucerna
-úžitkové roky
buriny
skoro na jar pred
rašením lucerny
0,6 - 0,8 kg
ARYSTALIFESCIENCE I
29
HERBICÍDY
ošetrenie je potrebné vykonať pred
rašením lucerny. V prípade, že lucerna už
začala rašiť, nastriekajte dávku 0,6 kg/ha.
Vyrašené lístky lucerny zožltnú, ale porast
rýchle zregeneruje a na úrodu prvej kosby
to vo väčšine prípadov nemá žiadny vplyv.
HERBICÍDY
NERO®
POSTREKOVÝ HERBICÍD URČENÝ NA PREEMERGENTNÉ OŠETRENIE REPKY OZIMNEJ
PROTI JEDNOROČNÝM TRÁVAM A JEDNOROČNÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM.
Účinná látka:
pethoxamid 400 g/l
clomazone 24 g/l
Pôsobenie prípravku
Účinná látka pethoxamid patrí do chemickej skupiny chloroacetamidov. Je prijímaná
cez korene, hypokotyl a klíčne listy mladých rastlín. Spôsob účinku je čiastočne
systémový. Pethoxamid zabraňuje deleniu
buniek a tvorbe lipidov, čím zabraňuje
vzchádzaniu burín; reziduálna účinnosť
proti neskôr vzchádzajúcim trávam a širokolistovým burinám trvá niekoľko týždňov
po aplikácii prípravku.
Účinná látka clomazone patrí do skupiny
isoxazolidinone a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje
biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace
rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.
Spôsoby a termíny aplikácie
Ošetrite repku preemergentne,
vzídením (do 3 dní po zasiatí).
pred
Citlivé buriny
Jednoročné trávy: metlička obyčajná,
lipnica ročná,
Jednoročné dvojklíčnolistové buriny: pastierska kapsička, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, nezábudka roľná,
hviezdica prostredná, úhorník liečivý,
peniažtek roľný, veroniky
Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť a dobre
pripravený povrch pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou, bez zvyškov predchádzajúcej úrody. Pri aplikácii na vysušený
povrch pôdy nastupuje pôsobenie
prípravku až po následných zrážkach
(ideálne 20 mm za 14 dní). Pri vzchádzaní
trávovitých burín z hlbších pôdnych vrstiev
a na vysušenej pôde je možné zníženie
účinnosti. Taktiež aj na pôdach s vysokým
obsahom humusu (cez 3 %) sa účinná látka
viaže na organické pôdne častice.
Balenie: 5 l
30
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Obmedzenie
repka
ozimná
dvojklíčnolistové
buriny, jednoročné
trávy a lipkavec
3,0 l
1 x za 2 roky na tom istom
pozemku
ARYSTALIFESCIENCE I
HERBICÍDY
Registrovaný rozsah použitia
31
HERBICÍDY
NICO® SUPER 240 SC
POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD DO KUKURICE
PROTI JEDNOROČNÝM A TRVÁCIM TRÁVAM A
NIEKTORÝM DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM
Účinná látka:
nicosulfuron 240 g/l
Pôsobenie prípravku
Nico® Super 240 SC je postemergentný systémový herbicíd, účinkuje cez listovú plochu. Príznaky poškodenia burín sú viditeľné o 3 – 10 dní, citlivé buriny odumierajú
v priebehu 2 – 3 týždňov.
Spôsoby a termíny aplikácie
- postemergentne (3 - 8 listov kukurice)
- dávkovanie 0,17 - 0,25 l/ha
- 0,17 l/ha je dávka proti jednoročným trávam
- 0,2 - 0,25 l/ha pýrohubná dávka
- odporúčame pridať zmáčadlo
(napr. Istroekol® 1 l/ha)
- možnosť pridať aj 10 kg/ha močoviny na
zvýšenie razancie herbicídnej účinnosti
(+ dusík pre kukuricu)
Nico® Super 240 SC - možnosti aplikácie - POST
Plodina
Škodlivý činiteľ
kukurica
pýr, trávy a niektoré
dvojklíčnolistové
buriny
0,2 - 0,25 l
pýr, trávy a niektoré
dvojklíčnolistové
buriny z reziduálnou pôdnou účinnosťou
(4,0 l Successor ® T)
PRE,
následne Nico® Super
240 SC
0,2 - 0,25 l POST
pýr, trávy a niektoré
dvojklíčnolistové
buriny z reziduálnou pôdnou účinnosťou
Dávka/ha
Kombinačný partner
0,2 - 0,25 l + (2,0 l)
(TM) Successor® T
pýr, trávy, dvojklíčnolistové buriny
0,2 - 0,25 l + (0,75 l)
(TM) Emblem® Pro
pýr, pichliač
0,2 - 0,25 l + (1,1 - 1,3 l) (TM) Herboxone®
Balenie: 1 l
32
I ARYSTALIFESCIENCE
Burina
trávy
ježatka kuria
metlička obyčajná
prstovka krvavá
moháre
lipnica ročná
prosovité
cirok alepský
pýr plazivý
ovos hluchý
dvojklíčnolistové
ambrózia palinolistá
bažanka ročná
durman obyčajný
horčiaky
ibištek trojdielny
iva voškovníkovitá
láskavce
ľuľok čierny
mrlíky
rumančekovité
pastierska kapsička
peniažtek
pichliač roľný
pohánkovec ovíjavý
pupenec roľný
podslnečník Theofrastov
reďkev ohnicová
voškovník
výmrv slnečnice
žltnica maloúborová
Nico® Super 240 SC
0,2 - 0,25 l/ha +
Trend® 90
0,1 % alebo +
Istroekol®
1 l/ha
Nico® Super 240 SC
0,2 - 0,25 l/ha +
Trend® 90
0,1 %
Emblem® Pro
0,75 l/ha
Nico® Super 240 SC
0,2 - 0,25 l/ha +
Trend® 90
0,1 % alebo +
Istroekol®
1 l/ha +
Herboxone®
1,1 - 1,3 l/ha























































































 - výborná účinnosť I  - dobrá účinnosť I  - postačujúca účinnosť I – - neúčinnosť
Spektrum účinnosti pre kombináciu Nico® Super 240 SC 0,2 - 0,25 l/ha + Istroekol® 1 l/ha
+ Successor® T 2,0 l/ha je v tabuľke pri prípravku Successor® T
ARYSTALIFESCIENCE I
33
HERBICÍDY
Spektrum účinku a POST kombinácie
HERBICÍDY
OPTICA® TRIO
ŠIROKOSPEKTRÁLNY POSTEMERGENTNÝ
HERBICÍD DO OBILNÍN
Účinná látka:
MCPA 160 g/l
Mecoprop-p 130 g/l
Dichlorprop-p 310 g/l
Obsahuje protispeňovaciu prísadu a komplexotvorné činidlo, ktoré umožňuje použitie aj tvrdej
vody. Zároveň stabilizuje účinnú látku.
Pôsobenie prípravku
Optica® Trio má systémový účinok.
Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje
deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny.
Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým
listami a stonkami. Prúdením rastlinných
štiav je rozvádzaná až do koreňov, takže ničí
aj trváce buriny.
Spôsoby a termíny aplikácie
Optimálna aplikácia prípravku Optica®
Trioje od vytvorenia 4. listu obilniny až do
začiatku steblovania. V prípade potreby
neskoršieho herbicídneho zásahu (napr.
proti pichliaču roľnému) je možné prípravok
Optica® Trio použiť až do štádia druhého
kolienka obilniny. Buriny v čase aplikácie by
mali mať 2 – 6 pravých listov. Výšku dávky
prípravku zvoľte podľa vývojového štádia
burín. Vo väčšine prípadov stačí prípravok
Optica® Trio aplikovať samostatne, pretože
účinok je plne postačujúci na kontrolu
väčšiny širokolistových burín v porastoch
obilnín.
V prípade výskytu rumanov pridajte
vhodného kombinačného partnera (napr.
prípravky na báze sulfonylmočovín,
alebo bromoxynilu). Pri výskyte lipkavca
obyčajného v štádiu 7. praslenu a viac je
taktiež potrebné pridať kombinačného
partnera (napr. prípravky na báze
účinných látok fluroxypyr, amidosulfuron,
carfentrazone).
34
I ARYSTALIFESCIENCE
Citlivé buriny
pichliač roľný, pupenec roľný, lipkavec
obyčajný, reďkev ohnicová, štiavce,
horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice, mrlík biely, pastierska kapsička,
peniažtek roľný, durman obyčajný,
láskavec ohnutý, mlieče, ostrôžka roľná,
vesnovka obyčajná, voškovníky, žltnica
maloúborová, hviezdica prostredná, mak
vlčí, hluchavky
Stredne citlivé buriny
rumančeky, nezábudka roľná, veroniky,
zemedym lekársky
Odolné buriny
fialky, stavikrvy, veroniky
Balenie: 10 l
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
jačmeň jarný
jačmeň ozimný,
pšenica jarná,
pšenica ozimná,
raž,
tritikale
ovos
odolné
dvojklíčnolistové
buriny
1,5 l - 2,5 l
odolné dvojklíčnolistové buriny +
rumančeky
1,5 l + (0,2 l)
Kombinačný partner
(TM) Emblem® Pro
Optica® Trio
 3 systémové účinné látky v jednom
 na rozdiel od sulfonylmočovín, ktoré účinkujú pomaly, je účinok Optica® Trio
viditeľný už na 2 - 3 deň
 trváce buriny likviduje úplne, nie len ich nadzemnú časť
ARYSTALIFESCIENCE I
35
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
PLEDGE® 50 WP
KONTAKTNÝ A PÔDNY HERBICÍD
DO SLNEČNICE, KUKURICE A OBILNÍN
Účinná látka:
flumioxazin 500 g/kg
Pôsobenie prípravku
Pledge® 50 WP je kontaktný a pôdny
herbicíd. Účinná látka flumioxazin patrí do
skupiny inhibítorov enzýmu protoxu. Ničí
buriny ako pôdny herbicíd v štádiu klíčenia
pri preemergentnom použití. V prípade
postemergentného použitia pôsobí ako
pôdny, aj ako kontaktný herbicíd, ktorý
neprechádza do systému rastliny. Po
zasiahnutí listovej plochy a ostatných
zelených častí burín dochádza k rýchlemu
nástupu fytotoxických prejavov. Buriny
hnednú, nekrotizujú a odumierajú.
Spôsoby a termíny aplikácie
Slnečnica
Prípravok Pledge® 50 WP sa aplikuje
po sejbe, pred vzchádzaním slnečnice
(preemergentne) alebo po vzídení slnečnice
postemergentne. Postemergentnú aplikáciu doporučujeme vo fáze 2 - 6 pravých
listov slnečnice.
Nikdy neaplikujte Pledge® 50 WP počas
vzchádzania, v štádiu klíčnych listov,
pred fázou 2 pravých listov slnečnice!
Preemergentné použitie v slnečnici
Odporúčame na ťažkých až stredne tažkých
pôdach s vysokým obsahom humusu
a s neutrálnym pH. Jedná sa o kvalitné,
ľahko priepustné pôdy, na ktorých ani po
prívalových dažďoch dlho nestojí voda.
Voda môže obsahovať rozpustený herbicíd,
ktorý môže spôsobiť zvýšené fytotoxické
prejavy. Takýto stav môže byť nebezpečný
najmä pre vzchádzajúce rastliny.
Z tohto dôvodu neodporúčame použiť
Pledge® 50 WP v slnečnici preemergentne
na ťažko priepustných pôdach, glejových,
podzolovaných, príp. hnedých s nízkym pH
36
I ARYSTALIFESCIENCE
a nízkym obsahom humusu!
Pledge® 50 WP tvorí na povrchu a tesne pod
povrchom pôdy herbicídny film. Likviduje
vzchádzajúce ako aj už vzídené jednoročné
dvojklíčnolistové buriny. Účinnosť je
podmienená dostatočnou vlhkosťou pôdy.
Zrážky po aplikácii podporujú a znásobujú
účinnosť.
Na posilnenie účinnosti proti jednoročným
trávovitým burinám odporúčame TM
s prípravkami na báze účinných látok
pethoxamid, dimethenamid, s-metolachlór,
acetochlór.
Postemergentné použitie v slnečnici
Bez ohľadu na odrodu môžeme Pledge® 50
WP aplikovať od 2 pravých listov slnečnice.
Zrážky po aplikácii zlepšujú účinnosť prípravku. Zmáčadlo odporúčame použiť ak
prevláda počasie bez zrážok (sucho).
Pri postemergentnej aplikácii nie je možné
Pledge® 50 WP miešať s inými pesticídmi,
okrem zmáčadla!
80 g vodorozpustné vrecká
po 5 ks v papierových krabiciach
400 g vodorozpustné vrecká
po 2 ks v papierových krabiciach
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Kombinačný partner
slnečnica
dvojklíčnolistové
buriny
80 g
PRE alebo POST
80 g +
(100 - 200 ml)
(TM) Trend® 90 POST
80 g + (50 ml)
(TM) Silwet® L-77 POST
kukurica
dvojklíčnolistové
buriny
80 g
PRE
pšenica ozimná,
jačmeň ozimný,
tritikale
(jesenné použitie)
dvojklíčnolistové
buriny a metlička
60 g
ePOST
60 g + (1,0 - 1,5 l)
(TM) Calipuron® 500 SC
ePOST
dvojklíčnolistové
buriny , metlička
výmrv repky
a slnečnice
60 g + (5 - 7 g)
(TM) Glean® 75 WG
ePOST
Výborná účinnosť prípravku Pledge® 50 WP v slnečnici.
ARYSTALIFESCIENCE I
37
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
Kukurica
Prípravok PLEDGE® 50 WP aplikujte po
sejbe, pred vzchádzaním kukurice (preemergentne). Predpokladom dobrého účinku preemergentného ošetrenia je dobre spracovaný pôdny povrch, drobnohrudkovitá štruktúra bez rastlinných zvyškov.
Aplikáciu doporučujeme v kombinácii s TM
partnerom (Dual® Gold 960 EC), pre posilnenie účinnosti proti trávovitými burinám.
V niektorých prípadoch pri preemergentných aplikáciách môže dochádzať k prejavom fytotoxicity na kukurici (škvrnitosť listov a listové deformácie) vplyvom vzájomného pôsobenia viacerých kritických faktorov (ľahké, piesočnaté pôdy, prívalové
zrážky, chlad, odrodová citlivosť). Takáto fytotoxicita je len kontaktná a dočasná
a nemá vplyv na úrodu. Kukurica rýchlo
zregeneruje a na ďalších nových listoch sa
už prejavy fytotoxicity nevyskytujú.
Ozimné obilniny
Pledge® 50 WP je herbicíd pre jesennú aplikáciu s pôdnou reziduálnou účinnosťou. Na
povrchu a tesne pod povrchom tvorí herbicídny film. Na buriny účinkuje pôdne aj
cez list. Pri preemergentnom použití zasahuje hypokotyl a klíčne listy vzchádzajúcich
burín. Pri postemergentnom použití zasahuje listy.
Jesenné herbicídne ošetrenie prípravkom
Pledge® 50 WP má opodstatnenie v oblastiach kde sa vplyvom častého používania
sulfonylmočovín vyselektovali buriny ako
úhorník, veroniky, fialky a hluchavky. Na
rozdiel od sulfonylmočovín Pledge® 50 WP
nezanecháva reziduá až do jari (častý problém najmä pre pestovateľov cukrovej repy
a kukurice).
a nemá vlyv na kondíciu obilnín. Tank-mix
s prípravkom Calipuron® 500 SC je vhodné
použiť na pozemkoch so silným výskytom
metličky. Tank-mix s prípravkom Glean®
75 WG (stačí 5 - 7 g/ha) podporí účinnosť
proti výmrvu repky a slnečnice. Výhodou je,
že malé množstvo prípravku Glean® 75 WG
neznamená problém s rezíduami.
Zvolen 2011/2012 neošetrený
Aplikujte Pledge® 50 WP na jeseň od klincovania obilniny do 4 listov obilniny
(skoro postemergentne). Buriny by nemali
presiahnuť štádium klíčnych listov.
Pri postemergentnej aplikácii v obilninách
môže dôjsť k prejavom fytotoxicity (ľahké
zožltnutie porastu, prípadne jemne pripálené listy). Táto fytotoxicita je len dočasná
38
I ARYSTALIFESCIENCE
Zvolen 2011/2012
Pledge 50 WP 60g POST
Spektrum účinku v slnečnici (PRE, POST, POST + zmáčadlo) a kukurici (PRE)
PRE
PRE - kombinácia*
POST
POST + zmáčadlo























































































*PRE – kombinácia Pledge® 50 WP 80 g/ha + Dual® Gold 960 EC 1,0 – 1,4 l/ha)
Abutilon Theofrastov
Ambrózia palinolistá
Bažanka ročná
Durman obyčajný
Fialka roľná
Horčiaky
Hviezdica prostredná
Ibištek trojdielny
Iva voškovníkovitá
Ježatka kuria
Láskavce
Lipkavec obyčajný
Loboda konáristá
Ľulok čierny
Mrlíky
Parumaček nevoňavý
Pastierska kapsička
Pichliač roľný
Pohánkovec ovíjavý
Portulaka zeleninová
Pupenec roľný
Rumančekovité
Stavikrv vtáčí
Veroniky
Voškovník tŕnitý
Cirok
Proso divé
Moháre
Pýr





























Spektrum účinku v obilninách
Burina
Pledge® 50 WP (Pledge® 50 WP
60 g ePOST
60 g + Calipuron® 500 SC
1,0 - 1,5 l) ePOST
Metlička
Fialky
Veroniky
Hluchavky
Rumančeky
Mak vlčí
Hviezdica
Úhorník
Pakost
Peniažtek
Lipkavec
Výmrv repky
Výmrv slnečnice
Pýr
Pichliač






























(Pledge® 50 WP
60 g + Glean® 70 WG
5 - 7 g) ePOST















 - výborná účinnosť I  - dobrá účinnosť I  - postačujúca účinnosť I bez  - neúčinnosť
ARYSTALIFESCIENCE I
39
HERBICÍDY
Burina
HERBICÍDY
REACTOR® 360 CS
POSTREKOVÝ HERBICÍDNY PRÍPRAVOK
VO FORME SUSPENZIE KAPSÚL V KVAPALINE
URČENÝ PO ZRIEDENÍ VODOU NA PREEMERGENTNÉ OŠETRENIE PROTI LIPKAVCU
A DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM
V REPKE OZIMNEJ.
Účinná látka:
clomazone 360 g/l
Pôsobenie prípravku
Účinná látka clomazone patrí do skupiny
isoxazolidinone a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov.
Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny
ošetrené prípravkom sú vybielené.
Citlivé buriny
lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná,
kapsička pastierska, mrlík biely
Stredne citlivé buriny
hluchavka purpurová
Odolné buriny
rumančekovité, peniažtek roľný, fialky,
veroniky, láskavec ohnutý
Spôsoby a termíny aplikácie
Repku ozimnú ošetrujte preemergentne
ihneď po výseve najneskôr však do 3 dní po
výseve. Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí
uvedenom v tabuľke. Nižšie dávky použite
na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom
nižšom výskyte burín. Vyššie dávky použite na stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte burín, najmä
lipkavca.
Na rozšírenie účinnosti kombinujte
Reactor® 360 CS s prípravkami na báze
účinných látok metazachlor, s-metolachlor,
pethoxamid a pod.
Balenie: 1 l
40
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
repka ozimná
lipkavec
0,2-0,25 l
dvojklíčnolistové
buriny
a jednoročné trávy
0,2-0,25 l +
kombinačný
partner
Kombinačný partner
(TM) metazachlor,
s-metolachlor,
pethoxamid
Deň poľa repky Arysty v Agro Trial Center Gerhaus v Rakúsku, kde si návštevníci mohli vyhodnotiť herbicídne kombinácie v repke ozimnej (pethoxamid, metazachlor, Reactor® 360 CS)
ARYSTALIFESCIENCE I
41
HERBICÍDY
Rozsah použitia
HERBICÍDY
SUCCESSOR® T
HERBICÍD DO KUKURICE PROTI
JEDNOROČNÝM TRÁVOVITÝM
A DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM
Účinná látka:
pethoxamid 300 g/l
terbuthylazine 250 g/l
Pôsobenie prípravku
Successor® T je možné použiť v kukurici ako
preemergent, skorý postemergent alebo
postemergent. Účinná látka pethoxamid je
prijímaná korienkami, hypokotylom a klíčnymi listami vzchádzajúcich burín. Účinkuje najmä proti jednoročným trávovitým
burinám a niektorým dvojklíčnolistovým
burinám. Účinná látka terbuthylazine je
prijímaná koreňmi aj listami burín a má
reziduálny pôdny účinok. Účinkuje proti
jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.
Successor® T je možné použiť samostatne,
ale predovšetkým je vhodným partnerom
pre sulfonylmočoviny (nicosulfuron, rimsulfuron) kvôli pôdnemu reziduálnemu účinku, ktorý sulfonylmočoviny (ani iné postemergentné herbicídy v kukurici) nemajú.
Spôsoby a termíny aplikácie
1/ Preemergentné použitie (PRE)
Aplikujte do 3 dní po sejbe na dobre pripravený povrch pôdy bez hrúd v dávke 4 l/
ha.
Vyššia pôdna vlhkosť a dažďové zrážky po
postreku priaznivo ovplyvňujú herbicídnu
účinnosť. Pre zlepšenie herbicídnej účinnosti je vhodné do postrekovej kvapaliny
pridať 0,2 – 0,4 l/ha adjuvantu Predict®.
Následne sa môžu použiť postemergentne
prípravky Nico® Super 240 SC, Herboxone®,
Emblem Pro (podľa výskytu burín).
2/ Skoré postemergentné použitie
(ePOST)
Aplikujte po vzídení kukurice bez ohľadu na
rastové štádium kukurice, ak buriny ešte
42
I ARYSTALIFESCIENCE
nepresiahli štádium prvého páru pravých
lisov v dávke 3,0 - 3,5 l/ha. Tento spôsob
aplikácie je menej závislý od dažďových
zrážok ako preemergentný spôsob.
Likviduje už vzídené buriny cez list, ale
udržiava si aj reziduálnu pôdnu účinnosť na
neskôr vzchádzajúce buriny.
Ak buriny sú už väčšie ako prvý pár pravých
listov, je vhodné pridať kombinačného
partnera a to nasledovne:
- pri výskyte trávovitých burín kombinujeme Succesor® T 2,5 - 3,0 l/ha + Nico® Super
240 SC
- pri výskyte dvojklíčnolistových burín
kombinujeme Succesor® T 2,5 - 3,0 l/ha
+ Emblem® Pro alebo Herboxone®.
3/ Postemergentné použitie (POST)
s kombinačným partnerom
Aplikujte Successor® T v tank-mixe
s prípravkom na báze sulfonylmočovín
(napr. Nico® Super 240 SC), alebo s prípravkami Emblem® Pro a Herboxone® postemergentne až do 6 - 8 listov kukurice.
Likviduje už vzídené buriny cez list, ale
udržiava si aj reziduálnu pôdnu účinnosť
na neskôr vzchádzajúce buriny.
ODPORÚČAME
Preemergentná herbicídna aplikácia
v kukurici s adjuvantom:
Successor® T 4 l/ha +
Predict® 0,2 – 0,4 l/ha
Balenie: 10 l
Burina
trávy
ježatka kuria
metlička obyčajná
prstovka krvavá
moháre
lipnica ročná
prosovité
cirok alepský
pýr plazivý
ovos hluchý
dvojklíčnolistové
ambrózia palinolistá
bažanka ročná
durman obyčajný
horčiaky
ibištek trojdielny
iva voškovníkovitá
láskavce
ľuľok čierny
mrlíky
rumančekovité
pastierska kapsička
peniažtek
pichliač roľný
pohánkovec ovíjavý
pupenec roľný
podslnečník Theofrastov
reďkev ohnicová
voškovník
výmrv slnečnice
žltnica maloúborová
Successor® T
4 l /ha
PRE alebo ePOST
(Successor® T
2,5 l/ha +
Nico® Super 240 SC
0,2 - 0,25 l/ha +
Istroekol®
1 l/ha)
ePOST alebo POST
Nico® Super 240 SC
0,2 - 0,25 l/ha +
Istroekol®)
1 l/ha
ePOST alebo POST







–































–

–













































 - výborná účinnosť I  - dobrá účinnosť I  - postačujúca účinnosť I – - neúčinnosť
ARYSTALIFESCIENCE I
43
HERBICÍDY
Spektrum účinku a kombinácie
HERBICÍDY
TARGA® SUPER 5 EC
PILOT® 5 EC
POSTEMERGENTNÝ HERBICÍD PROTI
TRÁVOVITÝM BURÁM (VRÁTANE PÝRU)
Účinná látka:
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
Obsahuje zmáčadlo.
Pôsobenie prípravku
Účinná látka quizalofop-P-ethyl je systémový
herbicíd. Je prijímaná listami burín a
rozvádzaná do celej rastliny. Hromadí sa
v rastových vrcholoch listov a koreňov,
kde zabraňuje tvorbe meristémových
pletív. Buriny žltnú od najmladších listov,
nekrotizujú a odumierajú aj s koreňmi.
Pri aplikácii prípravku je potrebné, aby mali
buriny vyvinutú dostatočnú listovú plochu,
aby sa účinná látka mala ako dostať do
rastliny. Prípravok nepôsobí cez pôdu.
Spôsoby a termíny aplikácie
Aplikujte v štádiu burín 2 listy až koniec
odnožovania. V pokročilejších vývinových
štádiách burín je potrebné použiť hornú
hranicu dávok podľa tabuľky.
Dážď 2 hodinu po postreku neovplyní
účinnosť prípravku.
Zmáčadlo je súčasťou prípravku - nie je
potrebné ho pridávať.
Targa Super 5 EC je miešateľná s bežne
používanými herbicídmi proti dvojklíčnolistovým burinám a inými pesticídmi.
Repka ozimná
Proti výmrvu obilnín ošetrujte na jeseň v
dávke 0,75 - 1,0 l/ha. Dávka 0,75 - 0,8 l/ha
likviduje výmrv v štádiu 2 - 3 listov. Ak má
výmrv viac listov, prípadne je už odnožený,
použitie vyššiu dávku, 0,8 - 1,0 l/ha.
Najcitlivejší je výmrv jačmeňa, najodolnejší
je výmrv raže.
V prípade výskytu jednoročných trávovitých
burín použite dávku 1,0 - 1,5 l/ha. V prípade
výskytu pýru plazivého už na jeseň použite
dávku 2,5 - 3,0 l/ha. Vhodné rastové štádium
pýru je 2 - 3 listy (10 - 15 cm výšky).
Dávka vody 300 l/ha.
44
I ARYSTALIFESCIENCE
Cukrová repa
Proti jednoročným trávam v štádiu 2 listu
až konca odnožovania ošetrujte v dávke
1,0 - 1,5 l/ha. Je možná kombinácia s prípravkami na báze PMP, DMP, ETHO. Tieto
prípravky ale vyžadujú dávku vody len 160
- 200 l/ha, kým Targa Super 5 EC až 300 l/ha.
Preto je vhodnejšia sólo aplikácia prípravku
Targa Super 5 EC, prípadne v prípade
potreby súčasnej likvidácie pichliača,
rumanov alebo výmrv slnečnice je vhodná
kombinácia s prípravkom Clopyralid 300 SL
(alebo Lontrel 300 SL), ktorý tiež vyžaduje
300 l/ha vody.
V prípade výskytu pýru v repe cukrovej
môžeme tento likvidovať buď jednorazovou
aplikáciou 2,5 - 3,0 l/ha; vtedy sa neodporúča tank-mix s inými prípravkami, alebo
delenou aplikáciou 2 x 1,5 l/ha s odstupom
10 - 14 dní. Delená aplikácia je výhodná
vtedy, keď sú na pozemku okrem pýru aj iné
trávovité buriny, ktoré vzdádzajú postupne
(vo vlnách), ako napríklad ježatka. Vhodné
rastové štádium pýru je 2 - 3 listy (10 - 15
cm výšky).
Citlivé buriny
pýr plazivý, ježatka kuria, prstovka krvavá,
psiarka roľná, ovos hluchý, metlička
obyčajná, moháre, výmrv ovsa, jačmeňa,
pšenice, proso siate, cirok halepský, mätonohy, prstnatec obyčajný
Balenie: 5 l
HERBICÍDY
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
repka ozimná
repka jarná
(minoritné použitie)
výmrv obilnín
jednoročné trávy
a výmrv obilnín
pýr
pýr
0,75 l
1,0-1,5 l
skorá jeseň
2,0 l
2,5-3 l
na jar
na jeseň
jednoročné trávy
pýr
pýr
1,0-1,5 l
2,5-3,0 l
1,5 l - (2x)
delená aplikácia
dvojklíčnolistové
buriny a jednoročné
trávy
T1: (1,0 l)
T2: 0,75 l + (1,25 l)
T3: 0,75 l + (1,5 l)
(TM) Betanal Expert, DA
T1: (1,0 l)
T2: (1,25 l)
T3: 1,0-1,5 l + (1,5 l)
(TM) Betanal Expert, DA
repa cukrová
repa kŕmna
Poznámka
zemiak, slnečnica, ľan, bôb,
hrach, fazuľa, sója, cesnak,
cibuľa siata, cibuľa zo
sadzačky, lucerna, ďatelina
(lúčna, plazivá, purpurová),
jadroviny, kôstkoviny, vinič,
mak, jahoda
jednoročné trávy
1,0 - 1,5 l
kapustová zelenina, rajčiak,
paprika
jednoročné trávy
1,0 - 1,5 l
výsev, výsadba
mrkva, petržlen, cibuľa
jednoročné trávy
1,0 - 1,5 l
semenné porasty
pýr
2,5 – 3,0 l
paprika, rajčiak
pýr
2,5 – 3,0 l
výsev, výsadba
mak
jednoročné trávy
1,0 - 1,5 l
semenné porasty
mrkva, petržlen, cibuľa
pýr
3,0 – 4,0 l
semenné porasty
jadroviny, kôstkoviny, vinič
pýr
3,0 – 4,0 l
trávy - semenné porasty
(kostrava červená)
trávovité buriny
1,0 l
facélia vratičolistá – semenné porasty
(minoritné použitie platí pre
Pilot 5 EC)
trávovité buriny
1,0 – 3,0 l/ha
zemiak, slnečnica, hrach,
ľan, fazuľa, šošovica, sója,
cesnak, cibuľa siata, cibuľa
zo sadzačky, lucerna,
ďatelina (lúčna, plazivá, purpurová), ľadenec, jahoda
ARYSTALIFESCIENCE I
45
BANKO® 500 SC
KONTAKTNÝ FUNGICÍD NA OCHRANU
ZEMIAKOV, PŠENICE, RAJČIAKOV A
UHORIEK PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM
Účinná látka:
chlorothalonil 500 g/l
Pôsobenie prípravku
Banko 500 SC je kontaktný fungicíd.
Na liste vytvára ochranný fungicídny film
zaisťujúci ochranu septoriózam pšenice
ako aj proti nešpecifickým škvrnám spôsobeným hubovými patogénmi, ramulárii, hnedým škvrnitostiam, plesni zemiakovej, plesni uhoriek, plesni cibule a alternárii
zemiakovej.
Chlorothalonil zabraňuje rastu mycélia
huby v pletive, ale najvýznamnejším prínosom je jeho schopnosť zastaviť tvorbu
reprodukčných orgánov septórie v odumretom pletive. Systémové fungicídy nemajú takýto účinok, lebo odumreté pletivo ich
nie je schopné prijať. Chlorothalonil bráni klíčeniu spór húb blokovaním činnosti
viacerých enzýmov, a preto nehrozí riziko
vzniku rezistencie.
V poslednej dobe sa aj v našich podmienkach vyskytli rezistentné kmene septórií,
proti ktorým neúčinkujú systémové fungicídne účinné látky.
Chlorothalonil s kontaktným účinkom je
aj naďalej vynikajúcim riešením septórií
v obilninách.
BANKO® 500 SC
SPARTA®
1,0 l/ha +
0,75 l/ha
TÁTO KOMBINÁCIA PREDSTAVUJE JEDINEČNÚ
KONTAKTNÚ A SYSTÉMOVÚ OCHRANU OBILNÍN PROTI
SEPTÓRIÁM A ĎALŠÍM CHOROBÁM
Balenie: 5 l
46
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
pšenica ozimná
septoriózy pšenice
1,0 l
pšenica ozimná
jačmeň jarný
septoriózy, hrdze,
múčnatka,
fuzariózy
1,0 l + (0,75 l)
1,0 l +
(0,1 - 0,15 l)
1,0 l + (0,75 l)
pleseň zemiaková
2,0 l
rajčiak
pleseň zemiaková,
alternária
2,0 l
uhorka
pleseň uhorková
2,0 l
(TM) Banko® + Sparta®
(TM) Banko® + Rondo®
(TM) Banko® + Rubric®
FUNGICÍDY
zemiak
Kombinačný partner
Spôsoby a termíny aplikácie
Pšenica ozimná
Aplikujte od začiatku steblovania (BBCH
31) do fázy klasenia (BBCH 51) podľa
infekčného tlaku patogéna. Množstvo vody
200 – 400 l/ha. V prípade potreby rozšírenia
účinku proti ďalším chorobám (hrdze,
múčnatka) je prípravok Banko® 500 SC
vhodné doplniť triazolovým fungicídom
(Sparta®).
Zemiak
Postrekujte
podľa
potreby
alebo
preventívne od fázy začiatku rastu hľúz
(BBCH 40) do fázy dozrievania plodov
(BBCH 89). Množstvo vody 200 – 400 l/ha.
Ochranný účinok je len na zasiahnutom
povrchu listu. Ošetrenie kontaktným
prípravkom je potrebné opakovať každých
7 – 10 dní.
Rajčiak
Postrekujte podľa potreby preventívne
alebo od objavenia sa prvých príznakov
choroby od fázy rastu bočných výhonkov
(BBCH 20) do fázy, keď má 80 % typickú
zberovú farbu (BBCH 88). Množstvo vody
600 – 800 l/ha. Ochranný účinok je len
na zasiahnutom povrchu listu. Ošetrenie
kontaktným prípravkom je potrebné
opakovať každých 7 – 10 dní.
Uhorka
Ošetrujte čo najskôr po objavení sa
prvých príznakov plesne uhorkovej, alebo
keď vlhkostné a teplotné podmienky sú
priaznivé pre šírenie tejto chorôb od fázy
začiatku rastu bočných výhonkov (BBCH 20)
do fázy, keď je 80 % plodov zberovú zrelosť
(BBCH 88). Ošetrenie sa odporúča vykonať
rovnomerne a s čo možno najväčšou
pozornosťou (ošetrené musia byť aj spodné
časti listov). Množstvo vody 600 – 800 l/ha.
Ochranný účinok je len na zasiahnutom
povrchu listu. Ošetrenie kontaktným
prípravkom je potrebné opakovať každých
7 – 10 dní.
ARYSTALIFESCIENCE I
47
FUNGURAN®
ŠIROKOSPEKTRÁLNY KONTAKTNÝ
MEĎNATÝ FUNGICÍD A BAKTERICÍD
FUNGICÍDY
Účinná látka:
77% hydroxid meďnatý = 50% kovovej
medi
Funguran® je kontaktný fungicíd a baktericíd s preventívnou účinnosťou proti
širokému spektru patogénov, ako sú
Alternaria,
Plasmopara,
Peronospora,
Venturia, Taphrina, Monilia, Stigmina,
Gnomonia,
Cercospora,
Phytophtora,
Nectria, Mycosphaerella, Colletotrichum,
Hemileia,
Erwinia,
Pseudomonas,
Xanthomonas atď.
Hydroxidová forma medi je pre rastlinu
najvhodnejšia. Ďalšou výhodou prípravku je
jeho veľmi jemné mletie, ktoré zabezpečuje
výbornú pokryvnosť ošetrenej listovej plochy.
FUNGURAN®
obsahuje
špeciálnu
formulačnú prísadu, ktorá zaručuje rovnomerné pokrytie a silnú priľnavosť k povrchu,
tzv. nezmývateľnosť.
Spôsoby a termíny aplikácie
Vinič
Odporúčame ošetrovať podľa spoľahlivo
prepracovaných
metód
signalizácie
peronospóry. Funguran® výborne účinkuje
proti peronospóre a červenej spále.
Dbajte, aby boli ošetrené aj spodné strany
listov. V prípade výskytu peronospóry v
poraste aplikáciou prípravku Funguran®
lokalizujeme ochorenie a jeho ďalšie šírenie.
Ak silný infekčný tlak naďalej trvá je vhodné
dávku mierne navýšiť (na 5,0-6,0 kg/ha)
a ošetrovať v 7-10 dňových intervaloch.
Ošetrením viniča prípravkom Funguran®
v čase po uzavretí strapcov podporíme
účinnosť ochrany proti botrytíde a lepšie
vyzrievanie dreva. Prípravok je zaradený
48
I ARYSTALIFESCIENCE
do kategórie účinných baktericídov
a fungicídov v integrovanej produkcii
a zároveň spĺňa požiadavky ekologického
poľnohospodárstva na výrobu bio hrozna a
bio vína. Dávkovanie: 2,0 kg na 500 l vody/
ha resp. 4,0 kg na 1000 l vody/ha.
Jablone
V kultúrach jabloní sa odporúča vykonať
jarný a jesenný zmývací postrek ako
prevenciu proti pôvodcom bakteriálnych
a hubovitých ochorení (chrastavitosť,
monília, odumieranie konárov...) Prípravok
je možné využiť preventíne aj v čase od
rašenia do štádia zeleného púčika blokom 2
- 3 ošetrení s veľkým objemom vody v 7 - 10
dňových intervaloch. Po vytvorení voskovej
vrstvičky na plodoch je možné vykonať aj
záverečné ošetrenie počas vegetácie. Pri
výrobe množiteľského matriálu v ovocných
škôlkach v čase pred možným obdobím
infekcie je nutné vykonať ošetrenie. V prípade potreby sú možné 2 - 3 postreky (300 400 l/ha vody) v 10 - 14 dňových odstupoch.
Poznámka: šírenie spály ružovitých je reálnou hrozbou aj na Slovensku odporúčame
do systému ochrany jadrovín zaradiť skorý
jarný postrek prípravkom Funguran® tesne na začiatku rašenia, najneskôr do
štádia myšieho uška. Vzhľadom k tomu,
že najnovšie poznatky potvrdili vedľajší
baktericídny účinok účinnej látky dodine,
ktorý spoľahlivo kontroluje chrastavitosť,
odporúčame pokračovať vo fungicídnej a
Balenie: 10 kg
Rozsah použitia
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Vinič
peronospóra viniča
4 kg/ha (0,4 %)
Jablone
chrastavitosť jabloní,
spála ružokvetých
0,5 - 1 kg/ha
(0,05 - 0,1 %)
Aplikujte skoro
na jar, najneskôr
do štádia myšieho
uška. 1000 l vody
Marhule
ochrana kvetov
proti mrazu
1 kg/ha (0,2 %)
500 l vody
Broskyne
kučeravosť
broskyňových listov
2,5 - 5 kg/ha
(0,5 %)
1000 l vody
Uhorky
pleseň uhorková
2,5 - 5 kg/ha
(0,5 %)
Rajčiak
pleseň zemiaková
2,5 - 5 kg/ha
(0,5 %)
Zemiaky
pleseň zemiaková
4 kg/ha
Cibuľa
pleseň cibule
3,5 kg/ha
Chmeľ
pleseň chmeľu
6 - 15 kg/ha
(0,6 - 0,75 %)
baktericídnej clone s prípravkami na báze
účinnej látky dodine t. j. Syllit® 400 SC
alebo Syllit® 65 blokom dvoch ošetrení do
začiatku kvitnutia.
Slivky, višne, čerešne
Ošetrenia počas vegetácie vykonávať podľa
infekčného tlaku monílií a dierkovitosti
listov.
V bobuľovinách sa odporúča na začiatku
rašenia a po zbere úrody urobiť zmývací
postrek proti ochoreniam listov a letorastov.
Škrupinové ovocie - pri objavení sa
prvých náznakov ochorenia ihneď ošetriť
a v prípade trvania infekčného tlaku
pokračovať v 14 dňových intervaloch.
Broskyne
V čase ukončenia opadu listov odporúčame
ošetrenie proti pôvodcom baktériového
a hubového odumierania konárov a
kučeravosti listov. Postrek vykonajte s
veľkým objemom vody. Na jar je potrebné
vykonať prvý zmývací postrek pred
Poznámka
FUNGICÍDY
Plodina
1000 - 2000 l vody
začiatkom nalievania púčikov. V prípade
daždivého počasia o 7-10 dní je potrebné
postrek opakovať. Toto druhé jarné
ošetrenie je možné opäť urobiť prípravkom
Funguran®, alebo prípravkom obsahujúcim
účinnú látku dodine (Syllit® 400 SC, Syllit®
65).
Marhule
Ošetrujte 24 - 48 hodín pred predpokladaným príchodom mrazu vo fáze nalievania
kvetných pupeňov až do začiatku kvitnutia.
1 kg na 500 l vody/ha.
Rajčiak, uhorky, zemiaky, cibuľa
Aplikujte preventívne keď sú teplotné
a vlhkostné podmienky priaznivé pre
šírenie hubových chorôb. Ošetrujte v 5 10 dňových intervaloch tak, aby postrek
zasiahol aj spodné strany listov.
ARYSTALIFESCIENCE I
49
MALVIN® WG
NOVÁ FORMULÁCIA NAJPOUŽÍVANEJŠIEHO
FUNGICÍDU DO JADROVÍN
FUNGICÍDY
Účinná látka:
captan 800 g/kg
Pôsobenie prípravku
Malvin® WG s účinnou látkou captan je
širokospektrálny kontaktne pôsobiaci
fungicíd s preventívnym účinkom. Potláča
rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Má viacsmerný kontaktný
účinok, čo znižuje pravdepodobnosť vzniku
rezistencie patogéna. Toto umožňuje
niekoľkonásobné nasadenie počas sezóny.
Pôsobí širokospektrálne proti hubovým
chorobám (Monilia, Gloeosporium, Nectria,
Botrytis). Podporuje dobrý zdravotný stav
listov a tvorbu silného pletiva šupiek plodov
ako aj uzatváranie tržných rán v epiderme.
Prípravok nepôsobí systémovo, preto je
možné ho aplikovať aj pri teplotách nižších
ako 10 °C. Doba účinnosti je 7 – 14 dní v
závislosti od počasia.
Captan zvyšuje kvalitu plodov, znižuje
výskyt hrdzavosti.
Je vhodný do kombinácii s inými fungicídmi.
Spôsoby a termíny aplikácie
Jablone a hrušky proti chrastavitosti
Aplikujte Malvin® WG v dávke 0,6 kg/
ha na každý meter výšky koruny pri
signalizácii infekcie, maximálne 8 aplikácií
za rok v odstupe 5 až 7 dní. Spravidla sa
odporúča aplikácia 1 – 2 x pred kvitnutím
od fenologickej fázy „myšieho uška“ (BBCH
10), ďalšie ošetrenie potom podľa priebehu
počasia a infekčného tlaku až po zber
plodov (BBCH 87), najneskôr do 72 hodín
od začiatku klíčenia spór húb. Vysoký
infekčný tlak podporuje daždivé počasie
spolu s teplotami 17 – 24°C. Odporučená
aplikačná dávka vody je 500 l/ha na každý
meter výšky koruny.
Jablone proti nektriovej rakovine
Aplikujte Malvin® WG v dávke 0,6 kg/ha
na každý meter výšky koruny po zbere
úrody resp. pri opadávaní listov (BBCH 93).
Maximálne 3 aplikácie za rok v odstupe 7 až
14 dní. Odporučená aplikačná dávka vody
je 500 l/ha na každý meter výšky koruny.
Poznámka: pri odrodách jabloní Spartan
a Mac Intosh môže dôjsť k ľahkému
hrdzaveniu plodov pri aplikácii prípravku
od kvitnutia do štádia veľkosti vlašského
orecha.
Balenie: 10 kg
50
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
jadroviny
(jabloň, hruška)
chrastavitosť jabĺk
0,6 kg/ha na každý
meter výšky koruny
maximálny počet
ošetrení za rok 8
jabloň
nektriová rakovina
0,6 kg/ha na každý
meter výšky koruny
maximálny počet
ošetrení za rok 3
Čerešňa
horká hniloba
0,6 kg/ha na každý
meter výšky koruny
maximálny počet
ošetrení za rok 3
FRUTON CA
PYRUS 400 SC
CARPOVIRUSINE
MALVIN WG
FUNGURAN
SANMITE 20 WP
SYLLIT 65, SYLLIT 400 SC
FUNGURAN
po opade cca 75% listov
MAXIBOR
FUNGURAN - 3-4 X DO KVETU PRI AKÚTNOM RIZIKU ŠÍRENIA SPÁLY RUŽOVITÝCH
ZINKURAN, MAXIBOR po zbere úrody
FRUTON CA
KAPAZIN
ARYSTALIFESCIENCE I
51
FUNGICÍDY
Ochrana sadov
RONDO®
PROTIMÚČNATKOVÝ FUNGICÍD
FUNGICÍDY
Účinná látka:
quinoxyfen 500 g/l
Pôsobenie prípravku
Spôsoby a termíny aplikácie
Systémový fungicíd špeciálne vyvinutý
proti múčnatke. Skupina quinolinov nepatrí do žiadnej bežne používanej fungicídnej skupiny a pôsobí aj na kmene múčnatky, ktoré majú zníženú citlivosť na bežne
používané fungicídy.
A) Samostatná aplikácia
Rondo® aplikujte preventívne v odrodách
citlivých na múčnatku alebo pri silnom
infekčnom tlaku múčnatky bez ohľadu na
rastovú fázu obilniny, ale najčastejšie v T1
fáze (BBCH 25 - 39, najlepšie na začiatku
šírenia infekcie).
Rondo zabraňuje infekcii múčnatkou počas
6 - 8 týždňov.
Quinoxyfen môže byť použitý samostatne,
alebo je vhodným partnerom pre prípravky
na báze triazolov alebo chlorothalonilu ako
súčasť antirezistentnej stratégie.
Zabraňuje prerastaniu spór do rastlinných
pletív. Používa sa preventívne alebo najneskôr na začiatku infekcie múčnatkou.
B) Spoločná (tank-mix) aplikácia
STEBLO A LIST
Rondo® je vhodným partnerom s účinnosťou proti múčnatke pre Sparta® (tebuconazole) alebo Banko® (chlorothalonil) v T1 a T2
fáze (od najskorších rastových štádií po vlajkový list).
C) Spoločná (tank-mix) aplikácia
KLAS
Rondo® v kombinácii s prípravkom
Sparta® (tebuconazole) okrem ochrany
klasu proti múčnatke rozširuje účinnosť na
ostatné choroby, predovšetkým fuzariózy
v klase.
Balenie: 1 l
52
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
pšenica ozimná,
jačmeň jarný
múčnatka trávová
0,2 l
múčnatka trávová,
septoriózy
0,2 l + (1,0 l)
múčnatka trávová,
septoriózy,
hrdze,
fuzariózy,
škvrnitosti,
choroby päty stebla
0,1 l - 0,2 l +
(0,75 l)
Kombinačný partner
T1 alebo T2:
(TM) Rondo + Banko
Použitie s účinnou
látkou chlorothalonil
rozšíri účinnosť najmä
proti septoriózam
T1 alebo T2:
(TM) Rondo + Sparta
Použitie s účinnou
látkou tebuconazole
rozšíri účinnosť proti
rôznym hubovým
chorobám
BANKO® + SPARTA®
(chlorothalonil)
(tebuconazole)
®
RONDO +(tebuconazole)
SPARTA®
(quinoxyfen)
R
ONDO® + BANKO®
(quinoxyfen) (chlorothalonil)
RONDO®
(quinoxyfen)
ARYSTALIFESCIENCE I
53
FUNGICÍDY
Plodina
RUBRIC®
SYSTÉMOVÝ FUNGICÍD PRE POUŽITIE
V PŠENICI OZIMNEJ A PŠENICI JARNEJ,
JAČMENI OZIMNOM A JAČMENI JARNOM,
TRITIKALE, RAŽI OZIMNEJ, OVSE, REPE
CUKROVEJ A REPE KŔMNEJ VO FORMULÁCII
FUNGICÍDY
KVAPALNÉHO SUSPENZNÉHO KONCENTRÁTU
PRE RIEDENIE VODOU
(SC).
Účinná látka:
epoxiconazole 125 g/l
Pôsobenie prípravku
Rubric® je systémový fungicíd s preventívnymi, kuratívnymi a eradikatívnymi
účinkami určený proti hubovým chorobám
obilnín, repy cukrovej a repy kŕmnej.
Blokuje syntézu ergosterolov v bunkách
húb patogénov, čo dlhodobo pozastaví rast
patogéna.
Odporúčania pre aplikáciu
Obilniny ošetrujte v štádiu BBCH 25 – 69,
t.j. od objavenia sa prvej odnože do konca
kvitnutia. Ošetrujte 1 – 2 x za vegetáciu
v intervale 21 – 42 dní.
Proti septoriózam pšenice ošetrujte po
vytvorení tretieho kolienka (BBCH 33), keď
je počasie vhodné pre vývoj ochorenia.
Repu cukrovú a repu kŕmnu ošetrujte
v štádiu BBCH 39 – 49, to je od zapojenia
porastu po zber, dodržte ochrannú dobu
28 dní. Ošetrujte 1 – 2 x za vegetáciu
v intervale 21 dní.
Balenie: 5 l
54
I ARYSTALIFESCIENCE
Návod na použitie
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
pšenica ozimná,
pšenica jarná,
raž ozimná,
triticale
múčnatka trávová 1 l
septoriózy pšenice 1 l + (1 l)
hrdze
1 l + (0,1 l)
múčnatka trávová
hnedá škvrnitosť
rynchospóriová
škvrnitosť
hrdze
1l
repa cukrová,
repa kŕmna
cerkosporióza
1l
(TM) Banko®
(TM) Rondo®
FUNGICÍDY
jačmeň jarný,
ovos
Kombinačný partner
ARYSTALIFESCIENCE I
55
SPARTA®
POSTREKOVÝ FUNGICÍDNY PRÍPRAVOK VO
FORME VODNEJ EMULZIE NA OCHRANU
PŠENICE OZIMNEJ, JAČMEŇA JARNÉHO
A REPKY OZIMNEJ PROTI HUBOVÝM
FUNGICÍDY
CHOROBÁM
Účinná látka:
tebuconazole 250 g/l
Pôsobenie prípravku
Sparta® je systémový fungicídny prípravok
s preventívnym a kuratívnym účinkom.
Účinná látka tebuconazole patrí do
chemickej skupiny triazolov. Pôsobí ako
inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch
polohách metabolizmu, čo spomaľuje
možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaný
listami, stonkami rastlín a transpiračným
prúdom je systémovo rozvádzaný do
celej rastliny. Účinná látka sa osvedčila v
obilninách proti: pšenica ozimná - múčnatka
trávová (Erysiphe graminis), septoriózy
pšenice (Septoria spp), hrdze (Puccinia spp),
fuzariózy v klase, jačmeň jarný - múčnatka
trávová
(Erysiphe
graminis),
hrdza
jačmenná.
Sparta® účinkuje proti dôležitým chorobám
repky ozimnej: čerň repková (Alternaria
brassicae), biela hniloba (Sclerotinia
sclerotiorum), fómavá hniloba (Phoma
lingam).
Plodina
Spôsoby a termíny aplikácie
T1, T2
Od konca odnožovania po vlajkový list
Sparta® (tebuconazole) v TM s prípravkom
Banko® (chlorothalonil) je ideálnou
fungicídnou kombináciou do obilnín s
účinnosťou proti hubovým chorobám
listov a klasov. Pri veľkom tlaku múčnatky
odporúčame TM Sparta® (tebuconazole) +
Rondo® (quinoxyfen).
T3
Od začiatku klasenia do konca kvitnutia
Je ťažké kontrolovať fuzariózy v klase.
Odporúčame použiť prípravok Sparta®,
ideálne v čase kvitnutia.
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Kombinačný partner
septoriózy, hrdze,
múčnatka,
škvrnitosti
0,75 l + (1,0 l)
0,75 l +
(0,1 - 0,2 l)
(TM) Sparta® + Banko®
(TM) Sparta® + Rondo®
pšenica ozimná
fuzariózy v klase
0,75 l
repka ozimná
biela hniloba, čerň
repková, morforegulácia
0,6 - 1 l
pšenica
ozimná
Rozsah
použitia:
jačmeň jarný
Balenie: 5 l
56
I ARYSTALIFESCIENCE
SPARTA: MOŽNOSTI POUŽITIA V PŠENICI
SPARTA®
(tebuconazole)
BANKO® + SPARTA®
(chlorothalonil)
(tebuconazole)
®
RONDO +(tebuconazole)
SPARTA®
(quinoxyfen)
FUNGICÍDY
SPARTA: MOŽNOSTI POUŽITIA V REPKE
morforegulácia 0,6 l/ha
morforegulácia 1,0 l/ha
fómová hniloba 1 l/ha
ARYSTALIFESCIENCE I
57
SYLLIT® 400 SC
dodine 400 g/l
SYLLIT® 65
FUNGICÍDY
dodine 650 g/kg WP
KONTAKTNÉ FUNGICÍDY S LOKÁLNE
SYSTÉMOVÝM ÚČINKOM URČENÉ NA
OCHRANU OVOCNÝCH DREVÍN A RUŽÍ
PROTI HUBOVÝM CHOROBÁM
Pôsobenie prípravku
Dodine pôsobí ako kontaktný fungicíd
s lokálne systémovým účinkom. Bráni
rastu mycélia húb, čím zastavuje ich vývoj.
Prípravok sa vyznačuje veľmi dobrou
priľnavosťou na ošetrených častiach rastlín
a preto hrozí iba malé nebezpečenstvo
jeho zmyvu zrážkami. Optimálnu účinnosť
vykazuje pri preventívnom použití, má však
i kuratívne účinky (2 - 3 dni po infekcii).
Prípravok spoľahlivo účinkuje od 6 °C.
Účinná látka dodine patrí do chemickej
skupiny guanidov. Vzhľadom k odlišnému
mechanizmu pôsobenia je vhodnou
alternatívou pre blokáciu vývoja rezistencie
k azolom.
Jadroviny
Proti chrastavitosti aplikujte 2 x v období od
myšieho uška po kvitnutie. Účinkuje už pri
nízkych teplotách. Je možné aplikovať aj na
vlhký list.
Broskyne
Proti kučeravosti listov ošetrujte skoro na
jar ešte pred rašením. Dodine účinkuje aj
neskôr na už viditeľné príznaky kučeravosti
listov ak bol intenzívny tlak a nepomohol
(alebo nebol včas urobený) postrek
meďnatým fungicídom (Funguran).
Višne, čerešne a marhule
Proti gnomónii (hnednutiu listov marhúľ),
alebo škvrnitosti a dierkovitosti listov
čerešní a višní aplikujte 2 - 3 týždne po
odkvitnutí, v prípade infekčného tlaku
(vlhké teplé počasie) aplikáciu opakujte.
Dodine nie je možné miešať so silne
alkalickými prípravkami, s olejovými,
sírnymi prípravkami, bordeauxskou zmesou, a účinnými látkami chlorpyriphos,
cypermethrin, captan, dinocap, meď, zinok.
Balenie: 5 l, 4 kg
58
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia Syllit® 65
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
jadroviny
chrastavitosť jabĺk
0,75 - 1,25 kg
pred kvitnutím
broskyňa
kučeravosť
broskyňových listov
0,1 - 0,2 %
marhuľa
hnednutie listov
0,07 %
čerešňa
višňa
škvrnitosť listov,
dierkovitosť listov
0,075 %
ruža
čierna škvrnitosť
0,1 %
FUNGICÍDY
Plodina
Rozsah použitia Syllit® 400 SC
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Poznámka
jabloň
chrastavitosť jabĺk
1,2 - 1,7 l
pred kvitnutím
broskyňa
kučeravosť
broskyňových listov
1,5 - 2,25 l
ARYSTALIFESCIENCE I
59
HERBICÍDY
APACHE® 50 WG
INSEKTICÍDNY POSTREK PROTI PÁSAVKE
FUNGICÍDY
ZEMIAKOVEJ A VOŠKÁM NA ZEMIAKOCH
Účinná látka:
clothianidin 500 g/kg
Pôsobenie prípravku
Účinná látka prípravku Apache® 50
WG, clothianidin, patrí do skupiny
neonikotinoidov. Neonikotinoidy účinkujú
ako kontaktné a požerové jedy. Clothianidin
pôsobí v rastline systémovo a je rozvádzaný
akropetálne (nahor do novorastúcich
listov).
Mechanizmus účinku spočíva v narušení
prenosu impulzov v nervovom systéme,
blokované sú acetylcholinové receptory
hmyzu. Dochádza k excitácii nervového
systému, následne k paralýze a k úhynu.
Použitie v zemiaku
 proti larvám a dospelcom pásavky
zemiakovej a voškám
 dávka 40 - 45 g/ha
 postrekujte po masovom vyliahnutí
lariev v rastovej fáze od prvého listu do
konca tvorby súkvetia zemiaka
 interval medzi postrekmi je 14 dní
Mechanizmus účinku clothianidinu
 clothianidin je systémový insekticíd zo
skupiny neonikotinoidov
 účinkuje ako kontaktný a požerový jed
 na rozdiel od iných systémových
insekticídov clothianidin zabraňuje príjmu
potravy a kladeniu vajíčok aj v prípade, že
hladina účinnej látky nedosiahla pre hmyz
smrtiacu dávku
 vyznačuje sa translaminaritou, čo
znamená, že sa cez vodivé pletivá transportuje nielen do nových prírastkov, ale aj
do spodných, neošetrených listov
 clothianidin ničí hmyz širokého spektra,
pôsobí neurotoxicky aj na včely!
Jedovatý pre včely!
Kvôli ochrane včiel neaplikujte pred
kvitnutím a počas kvitnutia!
Balenie: 50 g
60
I ARYSTALIFESCIENCE
INSEKTICÍDNY
POSTREK PROTI
PÁSAVKE ZEMIAKOVEJ
A VOŠKÁM NA
ZEMIAKOCH VO FORME
INSEKTICÍDY
VODOROZPUSTNÝCH
GRANÚL
ARYSTALIFESCIENCE I
61
HERBICÍDY
CARPOVIRUSINE®
POSTREKOVÝ BIOLOGICKÝ INSEKTICÍD
FUNGICÍDY
VO FORME KVAPALNÉHO SUSPENZNÉHO
KONCENTRÁTU PRE RIEDENIE VODOU
URČENÝ NA OCHRANU JABLONÍ PROTI
OBAĽOVAČOVI JABLČNÉMU
(CYDIA POMONELLA).
INSEKTICÍDY
Účinná látka:
Cydia pomonella Granulosis Virus M
(CpGV-M) 1 x 1013 GV/l
Pôsobenie prípravku
Carpovirusine® obsahuje ako účinnú látku
vírus Cydia pomonella Granuslosis virus M
(CpGV-M), konkrétne mexický kmeň tohto
vírusu. Aby sa zaistila stabilita po ošetrení,
formulácia obsahuje UV stabilizátor .
Carpovirusine® má larvicídny účinok.
Účinkuje ako požerový insekticíd, nemá
žiadnu kontaktnú účinnosť. Po aplikácii
je prípravok zožratý čerstvo vyliahnutou
larvou. Vírus sa množí v tráviacom trakte
a neskôr v bunkách larvy. Larva skoro
prestáva žrať a uhynie.
Carpovirusine® účinkuje len na obaľovača
jablčného – nemá účinok na iný hmyz.
Spôsoby a termíny aplikácie
Jablone ošetrujte podľa signalizácie, v čase
liahnutia lariev obaľovača jablčného od
veľkosti plodov 10 mm do plnej zrelosti
(BBCH 71-89) v intervale 10 -12 dní.
Prednostne sa odporúča ošetrovať proti
prvej generácii obaľovača a to nasledovne:
prvé ošetrenie 1 l/ha, druhé ošetrenie za
7 – 12 dní (podľa počasia) 0,5 l/ha, tretie
ošetrenie znovu za 7 – 12 dní podľa počasia
0,5 l/ha.
Ak kladenie vajíčok prebieha dlhšie obdobie (chladnejšie počasie), odporúča sa
ďalšie ošetrenie 0,5 l/ha.
Balenie: 1 l
62
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámky
jabloň
obaľovač jablčný
1l
rozsah registrácie
maximálne 3x
za vegetáciou
Dávka vody 1000 l/ha.
INSEKTICÍDY
2. granule vírusu
sú v tráviacom
1. čerstvo vyliahnutá
trakte larvy
larva obaľovača
hydrolizované
zožerie granule
(pH > ako 9)
vírusu z povrchu
plodu
3. vírus sa množí
v tkanive tráviaceho
traktu larvy
4. larva okamžite
prestáva žrať
5. larva uhynie,
a rozšíri vírus
v tekutej forme
ARYSTALIFESCIENCE I
63
HERBICÍDY
CYPERKILL® 25 EC
PYRETROID URČENÝ NA OCHRANU PROTI
INSEKTICÍDY
FUNGICÍDY
ŠKODCOM V KULTÚRNYCH PLODINÁCH
Účinná látka:
cypermethrin 250 g/l
Pôsobenie prípravku
Cyperkill® 25 EC je kontaktný insekticídny
prípravok zo skupiny syntetických pyretroidov určený na ochranu proti škodcom
v poľnohospodárskych plodinách.
Na škodcov pôsobí ako dotykový a požerový jed. Je to prípravok s rýchlou iniciálnou
účinnosťou a silným kontaktným účinkom.
Má repelentné účinky na motýle.
Spôsoby a termíny aplikácie
Ošetrenie vykonajte dôkladne (najlepšie
s podporou vzduchu) tak, aby sa škodca
dostal do priameho kontaktu s postrekovou
kvapalinou. Nestriekajte za vysokých teplôt.
Hrach:
Proti voške hrachovej ošetrite, keď výskyt
vošiek dosiahol prah škodlivosti
(3 - 5 vošiek na 1 rastlinu).
Repka olejná:
Proti blyskáčikovi repkovému ošetrite v čase
pred kvitnutím, pri výskyte 2 - 3 chrobákov
na súkvetie.
Obilniny:
Začnite ošetrovať v čase, keď výskyt
škodlivého činiteľa dosiahol prah škodlivosti.
Balenie: 1 l
64
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
Poznámka
hrach
voška hrachová
0,1 l
V Zozname je nesprávne
uvedená dávka 0,02 l
repka
blyskáčik repkový
0,1 l
obilniny
kohútiky, vošky,
0,1 l
byľomor sedlový
INSEKTICÍDY
ARYSTALIFESCIENCE I
65
HERBICÍDY
KENTAUR® 5 G
INSEKTICÍDNY PRÍPRAVOK VO FORME
GRANÚL URČENÝ PRE PÔDNU APLIKÁCIU
FUNGICÍDY
NA KONTROLU DRÔTOVCOV A INÝCH
PÔDNYCH ŠKODCOV V KUKURICI, SLNEČNICI,
ZEMIAKOCH A V ZELENINE.
Účinná látka:
chlorpyrifos 50 g/kg
INSEKTICÍDY
Pôsobenie prípravku
KENTAUR® 5 G je kontaktný insekticídny
prípravok zo skupiny organofosfátov s reziduálnym účinkom po dobu približne
jedného mesiaca na ničenie pôdnych
škodcov.
Účinná látka, chlorpyrifos, patrí do skupiny
inhibítorov acetylcholínesterázy, pôsobí
na larvy pôdnych škodcov kontaktne ako
neurotoxický jed. Chlorpyrifos sa v pôde
plynofikuje. Chlorpyrifos nie je systémový,
nie je prijímaný rastlinnými pletivami, preto
pôsobí len cez pôdu a tým nie je toxický pre
hmyz poškodzujúci nadzemné časti rastlín
ako ani pre lietajúci hmyz.
Odporúčania pre aplikáciu
Prípravok aplikujte pri sejbe/výsadbe
plodiny do riadku aplikátorom granúl
adaptovaným na sejačku. Dôležité je
správne nastavenie sejačky a aplikátora,
aby sa granule prípravku dostali do tej istej
hĺbky ako osivo.
Zvýšená vlhkosť počas skladovania
a aplikácie znižuje technickú kvalitu
prípravku a sťažuje aplikáciu (vlhkosťou
nasiaknuté granule ťažšie vypadávajú
z aplikačných zariadení).
Balenie: 25 kg
66
I ARYSTALIFESCIENCE
Návod na použitie
Plodina
kukurica
slnečnica
zemiak
paprika, rajčiak,
baklažán
uhorka, cuketa
Škodlivý činiteľ
Dávka/ha
drôtovce,
larvy chrústa,
pôdni škodcovia
8 – 10 kg
8 – 10 kg
8 – 12 kg
8 – 10 kg
8 – 10 kg
INSEKTICÍDY
Od roku 2014 nie je možné v EÚ použiť
niektoré insekticídne účinné látky zo
skupiny neonikotinoidov ako napríklad
clothianidin (Santana), ale aj moridlá na
báze imidaclorpidu a thiametoxamu v plodinách posúdených ako atraktívnych pre
včely ako sú napríklad kukurica, slnečnica,
repka. Nakoľko tieto plodiny boli roky
vysievané moreným osivom, je možné očakávať zvýšený výskyt pôdnych škodcov.
Škodlivosť drôtovcov, lariev chrústa a iných
pôdnych škodcov spočíva v tom, že sa živia
koreňmi a klíčiacimi časťami plodín, ktoré
zaostávajú v raste alebo hynú.
Účinná látka chlorpyriphos je svojim
spôsobom účinku vhodná na likvidáciu
týchto pôdnych lariev, nakoľko ide o
kontaktný insekticíd, ktorý účinkuje ihneď
po sejbe/výsadbe plodín, a počas ich
klíčenia, kedy sú larvy aktívne (apríl, máj).
ARYSTALIFESCIENCE I
67
HERBICÍDY
NEXIDE®
POSTREKOVÝ PYRETHROIDNÝ INSEKTICÍD
FUNGICÍDY
VO FORME SUSPENZIE KAPSULÍ PRE
RIEDENIE VODOU, URČENÝ NA OCHRANU
REPKY OLEJNEJ, HORČICE, REPY CUKROVEJ,
OBILNÍN A HRACHU PROTI NIEKTORÝM
DRUHOM ŽRAVÉHO A CICAVÉHO HMYZU.
INSEKTICÍDY
Účinná látka:
gamma-cyhalothrin 60 g/l
Pôsobenie prípravku
Nexide® je vysoko účinný svetlo stabilný
pyrethroidný insekticíd, určený proti
niektorým druhom žravého a cicavého
hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed
na dospelých jedincov a larvy škodlivého
hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným
účinkom. Nemá systémový účinok, preto je
potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne
ošetrené všetky časti rastlín (predpokladom
je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách
(nad 23 °C) účinnosť prípravku klesá. Pri
porovnaní s inými pyrethroidnými insekticídmi je gamma-cyhalothrin v prípravku Nexide® mimoriadne stabilný,
nakoľko je enkapsulovaný.
Spôsob použitia
Neaplikovať v čase letu včiel! Aplikovať
vo večerných hodinách, najneskôr však
do 2200 hod! Ošetrovaná plocha nesmie
byť v letovej dráhe včiel. Pred aplikáciou
sa uistite, že sú vhodné poveternostné
podmienky na aplikáciu a technické
podmienky aplikácie neohrozia včelstvá.
V obilninách sa Nexide® aplikuje proti
kohútikom v priebehu liahnutia lariev.
Na jeseň proti voškám, prenášačom
vírusových chorôb, pri zistení prvých
výskytov škodcu v poraste. Na jar Nexide®
aplikujte proti voškám na listoch ako i po
odkvitnutí proti voškám v klasoch.
68
I ARYSTALIFESCIENCE
V hrachu sa Nexide® aplikuje proti voškám
kedykoľvek počas vegetácie podľa výskytu
vošiek v poraste. Proti zrniarke hrachovej
pred kvitnutím ak je zistený nálet škodcu.
V repe cukrovej sa Nexide® aplikuje proti
voškám pri prvom zistení škodcu v poraste.
V repke ozimnej, repke jarnej a horčici sa
Nexide® aplikuje proti skočkám pri prvom
zistení škodcu na vzchádzajúcom poraste.
Proti piliarke repkovej vykonávame
aplikáciu na jeseň, spravidla od vzídenia
do konca októbra. Proti krytonosovi
štvorzubému, a krytonosovi repkovému,
Nexide® aplikujte podľa náletu chrobákov
do porastu. Proti blyskáčikovi repkovému
v období kedy je základ kvetenstva krytý
zelenými lístkami. Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému aplikujeme v prípade zistenia výskytu škodcov
v kvitnúcom poraste.
Aplikácia sa vykonáva len vo večerných
hodinách, keď nelietajú včely, najneskôr
však do 2200 hod!
Balenie: 1 l
Povolený rozsah prípravku
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka (l.ha-1)
Ochranná doba
obilniny
vošky
kohútik modrý, kohútik pestrý,
byľomor sedlový
0,06
0,08
28 dní
28 dní
hrach
voška hrachová
zrniarka hrachová
0,06
0,08
14 dní
14 dní
repa cukrová
voška maková
0,08
14 dní
repka, horčica
skočky, piliarka repková,
krytonos repkový, krytonos
štvorzubý, blyskáčik repkový,
krytonos šešuľový, byľomor
kelový
voška kapustová
0,08
28 dní
0,06
28 dní
INSEKTICÍDY
ARYSTALIFESCIENCE I
69
HERBICÍDY
SANMITE® 20 WP
FUNGICÍDY
AKARICÍD LIKVIDUJÚCI VŠETKY VÝVOJOVÉ
ŠTÁDIÁ ROZTOČCOV A MOLÍC
Účinná látka:
pyridaben 20%
INSEKTICÍDY
Pôsobenie prípravku
Sanmite® 20 WP pôsobí kontaktne ako
dotykový a požerový jed. Ničí všetky
vývojové štádiá roztočcov – letné vajíčka,
larvy, nymfy i dospelcov. Razantný a rýchly
účinok je možné pozorovať už 30 minút
po aplikácii. Po 90 minútach sú roztočce
neschopné normálnej aktivity a hynú v
priebehu niekoľkých dní. SANMITE® 20 WP
je stabilný a účinný pri rôznych teplotách.
Je miešateľný s ostatnými insekticídmi
a fungicídmi. Je možné použiť ho v
integrovanej ochrane rastlín. Z dôvodu
vzniku možnej rezistencie použite prípravok iba 1x za sezónu. Vo výnimočných
prípadoch je možné SANMITE® 20 WP
aplikovať 2x počas sezóny, ale medzi dvoma
ošetreniami je vhodné zaradiť akaricíd na
báze inej účinnej látky.
Možnosti použitia
Jadroviny, slivka
Najvhodnejší termín pre aplikáciu prípravku
je obdobie, keď je vyliahnutých asi 70-80%
lariev zo zimných vajíčok. Po odkvitnutí a
počas ďalšej vegetácie ošetrujte tie ovocné
sady, v ktorých zistíte 3-5 a viac pohyblivých
štádií roztočcov (dospelce aj larvy) na 1 list.
Postrek musí byť vykonaný rovnomerne a
dokonale, aby boli ošetrené i spodné strany
listov.
Uhorky
Prípravok účinkuje na larvy a vajíčka molice
sklenníkovej, neúčinkuje na dospelých
jedincov. Aplikáciu vykonajte v období,
keď je nakladených najviac vajíčok a
vyliahnutých lariev v poraste. Prípravok
účinkuje i proti roztočcovi chmeľovému
(na všetky jeho vývojové štádiá). Molica
sklenníková i roztočec chmeľový tvoria
niekoľko generácií za rok. Preto je potrebné,
najmä pri ich premnožení vykonať viac
insekticídnych zásahov.
SANMITE® 20 WP použite max. 2x počas
sezóny pri dodržaní zásad striedania
prípravkov (účinných látok).
Vinič (pripravovaná registrácia)
Prípravok účinkuje proti roztočom (hálkovec
viničový, vlnovník viničový) i roztočcom
(roztočec chmeľový, roztočec ovocný).
Hálkovec viničový spôsobuje kučeravosť
(akarinózu) a vlnovník viničový spôsobuje
plstnatosť (erinózu). Proti týmto škodcom
ošetrujte v štádiu 4 - 6 listov. Proti roztočcovi
ovocnému a chmeľovému ošetrujte podľa
výskytu počas vegetačného obdobia, ak
zistíte výskyt 2 - 4 ks v prepočte na 1 list.
Balenie: 100 g
70
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Plodina
Škodlivý činiteľ
Dávka
Ochr. doba
jadroviny, slivka
roztočec chmeľový
roztočec ovocný
0,075 %
0,05 %
42
42
uhorky
molica skleníková
0,1 %
7
vajíèko
dospelec
INSEKTICÍDY
Tetranychus urticae
larva
nymfa
Tetranychus cinnabarinus
Panonychus ulmi
Panonychus citri
ARYSTALIFESCIENCE I
71
ATONIK®
BIOSTIMULÁTOR S OBSAHOM BIOLOGICKY
AKTÍVNYCH NITROFENOLOV
Účinné látky:
ortho-nitrofenolát sodný 2 g/l
para-nitrofenolát sodný 3 g/l
5-nitroguajakolát sodný 1 g/l
Pôsobenie prípravku
Atonik® je biostimulátor, ktorého účinnými
látkami sú aromatické nitrozlúčeniny.
Tieto nitrozlúčeniny sa nachádzajú v
prirodzených podmienkach v každej
rastline.
Aplikáciou prípravku Atonik® sa v rastlinách
navýši koncentrácia týchto látok, čo má za
následok zrýchlenie prúdenia cytoplazmy
v bunkách rastlín. Tento efekt podporuje
rýchlejšiu syntézu všetkých životne dôležitých substancií (bielkoviny, tuky, cukry,
enzýmy) pre zdravý rast a vývoj rastliny.
Zrýchľuje sa látková výmena, chemické
procesy prebiehajú dokonalejšie. Obranný
systém rastliny reaguje rýchlejšie na
rôzne podnety. Rýchlejší metabolizmus
vytvára väčší dopyt po živinách a preto má
rastlina tendenciu živiny „hľadať“. Vytvára
sa bohatšia koreňová sústava, pomocou
ktorej dokáže rastlina prijímať živiny oveľa
intenzívnejšie.
Po aplikácii prípravku Atonik® narastá
schopnosť rastliny prijímať živiny (minerály)
z pôdy a hlavne z listovej plochy. Preto
je výhodné aplikovať Atonik® v TM s
kvapalnými listovými hnojivami bohatými
na mikroelementy.
Atonik® má výrazný protistresový účinok.
Ten sa prejavuje rýchlejšou regeneráciou
rastliny po ľubovoľnom strese (sucho, teplo,
chlad, poškodenie chorobami, poškodenie
škodcami, poškodenie fytotoxicky pôsobiacim pesticídom). Zároveň rastliny lepšie
odolávajú stresovým podmienkam.
Rastliny ošetrené prípravkom Atonik® sú
v lepšej kondícii a majú vyššiu prirodzenú
odolnosť proti chorobám, pretože sa
stimuluje činnosť obranného mechanizmu.
Zvyšuje sa schopnosť tvorby, transportu a
ukladania asimilátov v zásobných orgánoch
rastlín.
Balenie: 1, 5, 20 l
osivo namorené Atonikom
72
I ARYSTALIFESCIENCE
kontrola
Rozsah použitia
Plodina
Účel použitia
Dávka l/ha
stimulácia úrody
0,6 + 0,6
jačmeň jarný
stimulácia úrody
0,6 + 0,6
repa cukrová
stimulácia úrody
0,25 + 0,6 + 1,5
repka ozimná
repka jarná
stimulácia úrody
0,6 + 0,6
slnečnica
stimulácia úrody
1,0 + 1,0
kukurica
stimulácia úrody
0,6
zemiaky
stimulácia úrody
0,5 + 1,0
mrkva
stimulácia úrody
0,5 (3x)
chmeľ
stimulácia úrody
0,4 + 0,6 + 0,6 + 0,4
rajčiak
paprika
koreninová paprika
stimulácia úrody
1,0 alebo 0,5 (3x)
uhorka
stimulácia úrody
0,6 (3x)
vinič
stimulácia úrody
1,0 + 1,0
jabloň
stimulácia úrody
0,6 (3x)
čerešňa
stimulácia úrody
0,6 (3x)
jahoda
stimulácia úrody
0,6 (4x)
čierna ríbezľa
stimulácia úrody
0,6 (2x)
malina
stimulácia úrody
0,6 (4x)
klinčeky
stimulácia
zakoreňovania
0,33 %
semená kvetín
a zeleniny
stimulácia
klíčenia
0,025 - 0,05 %
sója, mak *
stimulácia úrody regenerácia po
poškodení
0,6 + 0,6
protimrazová ochrana
regenerácia po poškodení
0,6 (3x)
jadroviny,
kôstkoviny *
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
pšenica ozimná
pšenica jarná
* minoritné použitia
S každou aplikáciou biostimulátora Atonik® odporúčame aplikovať aj listové hnojivo
(Maxibor® 150, NitroMagBoS®, Samppi®, Fruton® Ca, Fruton® Kombi, Cupran® SC, Foltron®).
Znásobíme tým účinok biostimulátora.
ARYSTALIFESCIENCE I
73
PŠENICA, JAČMEŇ
CUKROVÁ REPA
Prvá aplikácia urýchli počiatočný rast a
vývoj, revitalizuje ozimné obilniny po
prezimovaní a obmedzí možné prejavy
fytotoxicity herbicídov. Má pozitívny vplyv
na proces odnožovania. Rastlina vytvorí
viac produktívnych odnoží a tým sa zvyšuje
počet klasov.
Druhá aplikácia podporuje a udržuje
procesy v rastline rozbehnuté po prvej
aplikácii. Zvyšuje počet a veľkosť zŕn v
klase. Skvalitňuje proces tvorby a ukladania
asimilátov. V konečnom efekte sa zvyšuje
úroda. Zvyšuje sa potravinárska a pekárenská kvalita pšenice.
Atonik® aplikujeme 2 - 3 x počas sezóny.
V praxi je potrebné robiť zvyčajne 3
postemergentné aplikácie herbicídov proti
burinám. Každý herbicídny zásah spôsobuje
rastlinke cukrovej repy šok. Intenzita šoku
závisí od použitých dávok prípravkov,
priebehu
počasia,
predchádzajúceho
poškodenia škodcami atď. Atonik® je
vhodné použiť spolu s druhým a tretím
postemergentným herbicídnym ošetrením.
1. aplikácia: 0,6 l/ha v štádiu odnožovania,
odporúčame pridať Cupran® SC alebo
Foltron®. Možný TM s fungicídom alebo
insekticídom.
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
2. aplikácia: 0,6 l/ha od steblovania
do klasenia spolu s listovým hnojivom
(Foltron®, Samppi®), kvapalným hnojivom
v období produkčného prihnojovania,
fungicídom alebo insekticídom.
Aplikáciou stimulátora Atonik® v tomto
období, okrem už vyššie spomínaných
stimulačných efektov, dosiahneme i
antistresový účinok. Atonik® pomáha
rastlinám lepšie a rýchlejšie sa vysporiadať
s týmito nepriaznivými vplyvmi. Ďalším
vhodným aplikačným termínom je použitie
spolu s prvým fungicídnym ošetrením.
Aplikácia stimulátora Atonik® v tomto
období priaznivo vplýva na výšku úrody,
zdravotný stav porastu i na zlepšenie
kvalitatívnych ukazovateľov cukrovej repy
– cukornatosť, výťažnosť, technologická
kvalita. Vzhľadom na to, že má veľmi
dobrú miešateľnosť, môžu ho pestovatelia
cukrovej repy pridávať do herbicídnych,
fungicídnych či insekticídnych zásahov.
1. aplikácia: V rastovej fáze 4 pravých listov.
Možnosť TM s 2. herbicídnym ošetrením a
s listovým hnojivom
2. aplikácia: V rastovej fáze pred uzavretím
porastu (s listovým hnojivom Maxibor 150).
3. aplikácia: TM s 1. fungicídnym ošetrením.
KUKURICA
Aplikujeme jeden krát 0,6 l/ha v štádiu 6
- 10 listov. Aplikáciu môžeme zosúladiť s
postemergentným herbicídnym ošetrením
alebo s prihnojovaním kvapalným hnojivom
alebo s listovým hnojivom (Zinkuran® SC).
kontrola
74
I ARYSTALIFESCIENCE
Atonik
REPKA OLEJNÁ
SLNEČNICA
Prvá aplikácia obmedzuje vplyv stresu
spôsobeného prezimovaním, zrýchľuje
regeneráciu rastlín na jar, ovplyvňuje
vetvenie a rozkonárenie repky, stimuluje
kvitnutie a násadu šešulí.
Druhá aplikácia pozitívne podporuje
procesy opelenia a oplodnenia. Zvyšuje a
udržiava násadu šešúľ. Mierne predlžuje,
ale najmä zlepšuje a zdokonaľuje proces
asimilácie v rastline.
Vplyvom stimulátora Atonik® sa dokonalejšie
vyvíjajú kvetné orgány. Jeho výrazným
prínosom je zdokonalenie a zvýšenie
efektivity procesu opelenia a oplodnenia.
Tým odstraňuje, alebo výrazne znižuje
podiel nedostatočne vyvinutých nažiek v
úboroch slnečnice. Nedostatočné opelenie
a oplodnenie sú pri slnečnici významnými
faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú výšku
úrody.
Atonik® spevňuje bunkové steny zvýšenou
tvorbou lignínu. Tým zvyšuje odolnosť
rastlinného pletiva proti chorobám a
škodcom (byľomor kelový).
1. aplikácia: 1 l/ha v štádiu 6 - 10 listov
slnečnice spolu s hnojivom a fungicídom
V konečnom dôsledku zvyšuje úrodu semien
a ich kvalitu (obsah oleja), čím podstatne
vplýva na ekonomiku pestovania.
2. aplikácia: 1 l/ha tesne pred kvitnutím,
s listovým hnojivom a v prípade potreby s
fungicídom
1. aplikácia: 0,6 l/ha v TM s insekticídom
proti stonkovým krytonosom
2. aplikácia: 0,6 l/ha pred kvitnutím v TM
s insekticídom proti blyskáčikom alebo
do kvetu s insekticídom proti šešuľovým
škodcom, prípadne s fungicídom.
ZEMIAKY
Atonik® ovplyvňuje rast a vývoj rastliny,
zvyšuje úrodu a veľkosť hľúz. Pomer veľkosti
frakcií posúva smerom k väčším hľuzám.
1. aplikácia: V štádiu tvorby výhonkov a
stoniek až v štádiu predlžovacieho rastu,
keď rastliny zemiaka majú výšku 10 - 15 cm.
Odporúčame aplikáciu s fungicídnym
ošetrením.
kontrola
Atonik
2. aplikácia: V štádiu uzatvorenia porastu
až do kvitnutia. Odporúčame aplikáciu s
fungicídnym ošetrením.
ARYSTALIFESCIENCE I
75
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Veľmi dobré výsledky v repke boli dosiahnuté
s aplikáciou TM s hnojivom Maxibor® 150,
NitroMagBoS®, alebo Samppi®.
CUPRAN® SC
KONCENTROVANÉ MEĎNATÉ HNOJIVO
Účinná látka:
Cu 300 g/l
Pôsobenie prípravku
Cupran® SC je špeciálne koncentrované
meďnaté hnojivo, určené pre doplnkovú
výživu poľnohospodárskych plodín s
vyššími nárokmi na meď (napr. pšenica,
jačmeň, ovos a ďalšie). Cupran® SC sa
aplikuje postrekom ako doplnková výživa.
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, a tým predlžuje obdobie aktívnej
fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne
znižuje využitie dusíka z hnojív a u obilnín
sa tvorí menej zrna, ako dôsledok narušenia
tvorby generatívnych orgánov.
Meď je aktivátorom enzýmov, ktoré sa
zúčastňujú na metabolizme N a syntéze
bielkovín. Pri nedostatku medi sa zvyšuje
v bunkách obsah voľných dusíkatých
látok na úkor tvorby bielkovín. Preto
najmä pri intenzívnom hnojení dusíkom
je nevyhnutné, aby rastlina mala dostatok
medi.
Meď má dôležitú úlohu pri syntéze lignínu,
ktorý spevňuje bunkovú stenu a zvyšuje
odolnosť k poliehaniu. Zúčastňuje na
metabolizme železa. Nedostatok medi
znižuje odolnosť rastlín proti chorobám.
Dôsledky nedostatku medi v rastline
- obmedzenie tvorby generatívnych
orgánov (vrcholové časti klasov sú
hluché)
- nižšia výnosová efektívnosť hnojenia
dusíkom
- znížený obsah bielkovín v zrne i horšia
kvalita bielkovín
- zhoršená kŕmna hodnota znížením
obsahu medi v krmivách
Prínos hnojiva Cupran® SC
- zvyšuje kvalitu a výnos zrna
- pozitívne ovplyvňuje obsah
a kvalitatívne zloženie bielkovín
- zlepšuje príjem a využitie dusíkatých
hnojív
- zvyšuje kŕmnu hodnotu
- spevňuje steblo
- zvyšuje odolnosť voči chorobám
a vyzimovaniu
Nedostatok medi sa prejavuje najmä na
ľahkých a kyslých pôdach, na kyslých
pôdach po radikálnom vápnení alebo
na pôdach s vyšším obsahom organickej
hmoty (po zaorávkach pozberových
zvyškov).
Balenie: 5 l
76
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Plodina
Dávka/ha
Termín aplikácie
jarné a ozimné
obilniny
1/ 0,3 - 0,4 l
2/ 0,3 - 0,4 l
1/ preemergentne až do štádia 2 kolienka
2/ od začiatku odnožovania do klasenia
repka
0,4 - 0,8 l
od 2 listov do tvorby kvetných pukov
mak
0,8 - 1,6 l
pred sejbou až do štádia tvorby kvetných
pukov
zemiaky
0,8 - 1,6 l
počas vegetácie až do obdobia posledného
postreku proti plesni zemiakovej
strukoviny
0,8 - 1,6 l
do zapojenia porastu
kukurica
0,8 - 1,6 l
pred sejbou až do zapojenia porastu
Množstvo vody pre poľné plodiny 200 - 400 l/ha
Možnosti tank-mix kombinácií
Cupran® SC môže byť aplikovaný v tankmix kombinácii s väčšinou prípravkov na
ochranu rastlín alebo hnojív (DAM, roztok
močoviny), ak je dodržaný nasledovný
postup: najskôr pripravte vodný roztok
hnojiva Cupran® SC a po dôkladnom
rozmiešaní pridajte vodný roztok druhého
prípravku (alebo hnojiva typu DAM).
Nedostatok medi + jarný mráz
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
ARYSTALIFESCIENCE I
77
FOLTRON®
LISTOVÉ HNOJIVO A STIMULÁTOR
VEGETATÍVNEHO RASTU
Obsah:
N 5,6 %, P2O5 19,5 %, K2O 5,0 %
Cu 0,005 %, Fe 0,05 %, Mn 0,01 %, Zn 0,05 %,
FOLCYSTEÍN 0,275%
LIGNOSULFONÁT SODNÝ 5,28%
Foltron® je prípravok špecifikovaný ako
“stimulátor vegetatívneho rastu”. Je to
komplex listového hnojiva obsahujúceho makro a mikro živiny, aminokyselinu
folcysteín a lignosulfonát sodný pre aplikáciu najmä počas kritických fáz vegetatívneho rastu poľnohospodárskych plodín.
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Makro a mikro živiny v listovom hnojive sú
výborným rýchlym zdrojom živín, keď ich
rastlina urýchlene potrebuje v stresovom
období.
Folcysteín - derivát aminokyselín - sa
používa ako biostimulátor na tvorbu
biochemických rezerv k prežitiu kritických
fáz zapríčinených abiotickými stresmi.
Folcysteín pomaly uvoľňuje thiolové
skupiny (-SH) v bunkách. Thiolové skupiny
sú dôležité pre syntézu proteínov, DNA
a RNA, ktoré sú zodpovedné za delenie
a tvorbu buniek a dýchanie. Je vedecky
dokázané, že folcysteín má pozitívny vplyv
na fotosyntetické aktivity, koncentráciu
chlorofylu v listoch a produkciu biomasy.
Lignosulfonát sodný - je prírodná surovina, ktorá vzniká ako vedľajší prudukt
pri výrobe papiera z drevnej hmoty. Z
lignosulfonátu sa hydrolyticko-oxidačným
rozkladom získavajú lignohumáty ako
najnovšia generácia humínových látok.
Stimulačný efekt humínových látok býva
vysvetľovaný zvýšenou využiteľnosťou
živín s aplikovaných hnojív. Humínové látky
viažu živiny do chelátových komplexov
z ktorých ich rastliny ľahšie prijímajú. Ďal78
I ARYSTALIFESCIENCE
šou z vlastností biologicky aktívnych látok
ako sú humínové látky alebo nitrofenoláty
je, že sú prekurzormi dôležitých látok
vstupujúcich do biochemických reakcií.
Kvôli rastlinnému pôvodu uhlíkatých
zlúčenín v humínových látkach si vie
organizmus živej rastliny tieto premeniť
na také látky ktoré sa po tejto premene
vedia prispôsobiť životným procesom. Je
tiež dokázané, že humínové látky priaznivo
ovplyvňujú aktivitu rozličných rastlinných
enzýmov. Molekula zlúčeniny musí mať
podľa výskumov tieto vlastnosti, aby bola
bioaktívna:
1. jadro ako kruhový systém;
2. aspoň jednu dvojitú väzbu v tomto
kruhu
3. postranný reťazec so skupinou COOH
alebo skupinou ľahko prechádzajúcou
v tento karboxyl
4. aspoň jeden atóm C medzi kruhom
a karboxylom v reťazci
Humínové kyseliny (tak ako aj nitrofenoly
obsiahnuté v biostimulátore Atonik) majú
všetky tieto vlastnosti.
Spôsob
účinku
humínových
látok
a nitrofenolov môžeme nazvať ako
”kaskádový efekt”, keď malé množstvá
týchto látok pôsobia na cieľové bunky
a reťazovou reakciou dôjde k produkcii
veľkého množstva hormónov.
Balenie: 5 l
Spôsob aplikácie:
Foltron® sa aplikuje vo forme postreku
v počiatočných fázach rastu na aktivizáciu
vegetatívneho vývoja rastliny, napomáha
rastline zotaviť sa z vplyvu stresových
podmienok (sucho, chlad, choroby).
Foltron® je miešateľný so všetkými druhmi
pesticídov, hnojív a stimulátorom Atonik®.
Vhodná je aplikácia s fungicídnymi alebo
insekticídnymi postrekmi.
Rozsah použitia:
Plodina
obilniny
repka ozimná
slnečnica
Dávka/ha
2 l/ha
2 l/ha
2 l/ha
Aplikácie
od štádia 1. listu do vlajkového listu
od štádia prvého páru pravých listov do kvitnutia
od štádia 2 listov do začiatku kvitnutia
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Účinky prípravkov Atonik® a Foltron® na fyziologické procesy v rastlinách boli sledované v poľných
podmienkach (PD Veľké Zálužie 2012)
ARYSTALIFESCIENCE I
79
FRUTON® CA
KONCENTROVANÉ, VÁPENATÉ HNOJIVO
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Účinná látka:
vápnik ako CaO - 17,5%
Pôsobenie prípravku
Fruton® Ca je kvapalné koncentrované
vápenaté hnojivo pre listovú výživu
ovocných drevín, viniča a zeleniny. Toto
hnojivo obsahuje špeciálne zmáčadlo, ktoré
zabezpečuje rovnomerné pokrytie povrchu
listovej plochy a plodov. Hnojivo sa rýchlo
vstrebáva. Vysoký obsah vápnika pôsobí u
ovocia predovšetkým ako prevencia proti
horkej pehovitosti a skládkovým chorobám
plodov, u viniča proti odumieraniu strapiny
a sprchávaniu, u kapustovej zeleniny, šalátu
a čakanky proti fyziologickým nekrózam
listov (nekróza vnútorných listov, bodková
nekróza a okrajová nekróza), u rajčiakov,
papriky a uhoriek proti fyziologickej
hnilobe plodov. Fruton® Ca je možné
použiť preventívne na zamedzenie vzniku
deficitu vápnika, ale aj na riešenie akútneho
nedostatku vápnika.
U jadrovín vykonajte aplikáciu hnojiva
Fruton® Ca v čase od augusta až do zberu.
Odporúčame
vykonať
predzberovú
aplikáciu cca 7 - 14 dní pred zberom. Táto
aplikácia zvýši mechanickú odolnosť
plodov pri zbere a pozberovej manipulácii.
Zlepší sa skladovateľnosť.
Nedostatok vápnika vyvoláva fyziologické
poruchy vo výžive s následkom fyziologických ochorení rastlín. Fyziologické
škvrnitosti a iné príznaky deficitu vápnika
sa objavujú na plodoch aj na vápnikom
dobre zásobených pôdach. Vápnik je
makrobiogénny prvok, patriaci medzi
tzv. nepohyblivé prvky v rastlinách.
Zabudovaný vápnik sa nepremiestňuje
do iných orgánov a teda ani do plodov,
80
I ARYSTALIFESCIENCE
preto je potrebné doplniť jeho deficit
prostredníctvom listovej výživy.
Najučinnejší spôsob odstránenia aktuálneho deficitu vápnika je aplikácia na
nadzemné časti rastlín formou listovej
výživy.
Prínos hnojiva Fruton® Ca:
 Okamžite dopĺňa deficit vápnika
 Preventívnou aplikáciou predchádza
vzniku deficitu vápnika
 Obmedzuje prejavy deficitu vápnika
a jeho nepriaznivý dopad na úrodu
Jadroviny, kôstkoviny
- zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje
odolnosť voči chorobám
- zvyšuje odolnosť proti glejotoku
a rakovine
- spevňuje šupku plodu
- chráni plody pred fyziologickou (horkou)
škvrnitosťou
- obmedzuje výskyt hnednutia
a sklovitosti dužiny
- zlepšuje dozrievanie plodov, zvyšuje
pevnosť plodov
- zvyšuje kvalitu plodov a skladovateľnosť
Vinič
- zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje
odolnosť voči chorobám
- zvyšuje pevnosť bobúľ a cukornatosť
- zlepšuje vyzrievanie letorastov
a mrazuvzdornosť
Balenie: 5 l
Rozsah použitia
Plodina
Dávka/ha
Termín aplikácie
Počet
aplikácií
jadroviny
5 - 20 l
od augusta do zberu asi v 10-14
dňových intervaloch
3-6
kôstkoviny
5 - 15 l
od konca kvitnutia aplikácie asi
v 10 dňových intervaloch
2-3
vinič
10 - 20 l
po odkvete, pred uzatvorením strapcov
a na zač. mäknutia
2-3
jahody
5 - 20 l
aplikácia v období kvitnutia, obvykle
v kombinácii s fungicídnym ošetrením
proti plesni sivej
1
hlúbová zelenina 5 - 20 l
v dobe tvorby hlávky
3-5
pekingská
kapusta
5 - 20 l
od 5. týždňa po výsadbe
2-3
šalát, čakanka
5 - 10 l
od druhého týždňa po výsadbe
uhorky
5 - 10 l
od začiatku kvitnutia
5-6
rajčiak
5 - 10 l
od začiatku kvitnutia
5-6
paprika
5 - 10 l
od začiatku kvitnutia
5-6
FRUTON® Ca môže byť aplikovaný v
tankmix kombinácii s väčšinou prípravkov
na ochranu rastlín, za predpokladu, že ho
pridáte do TM ako posledný
ARYSTALIFESCIENCE I
81
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Zelenina
- zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje
odolnosť voči chorobám
- chráni plody pred fyziologickou
škvrnitosťou
- zlepšuje dozrievanie plodov, zvyšuje
pevnosť plodov
- zvyšuje kvalitu plodov
2
FRUTON® KOMBI
KONCENTROVANÉ, VÁPENATO
-
DUSÍKATÉ HNOJIVO
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Účinná látka:
N, CaO, B, Mn, Zn, MgO
Pôsobenie prípravku
Fruton® Kombi je koncentrované vápenatodusíkaté hnojivo s obsahom mangánu,
bóru, horčíka a zinku určené na listovú
výživu najmä ovocných drevín, viniča
a zeleniny. Vysoký obsah vápnika spolu
s ďalšími mikroprvkami pôsobia u ovocia
ako prevencia proti horkej pehovitosti
a skládkovým chorobám plodov, u viniča
proti predčasnému zasychaniu strapiny
a sprchávaniu, u kapustovej zeleniny, šalátu
a čakanky proti fyziologickým nekrózam
listov (nekróza vnútorných listov, bodková
nekróza a okrajová nekróza), u rajčiakov,
papriky a uhoriek proti fyziologickej
hnilobe plodov. Fruton® Kombi je možné
použiťpreventívne na zamedzenie vzniku
deficitu dusíka, vápnika a mikroprvkov.
Rovnako je vhodný aj na riešenie akútneho
nedostatku týchto prvkov. Postrek dokonale
pokrýva povrch rastlín a plodov, rýchlo sa
vstrebáva.
Nedostatok mikro a makro prvkov
vyvolávajú fyziologické poruchy vo výžive
s následkom fyziologických ochorení rastlín.
Fyziologické škvrnitosti a iné príznaky
deficitu vo výžive sa možu vyskytnúťaj na
dobre zásobených pôdach živinami. Vápnik,
mangán a bór patria medzi tzv. nepohyblivé
prvky v rastlinách. Tieto sa po zabudovaní
už nepremiestňujú do iných orgánov a teda
ani do plodov. Preto je potrebné doplniť ich
deficit prostredníctvom listovej výživy.
Najučinnejší spôsob odstránenia aktuálneho deficitu vápnika a mikroprvkov je
aplikácia na nadzemné časti rastlín formou
listovej výživy.
82
I ARYSTALIFESCIENCE
Nedostatok vápnika vyvoláva fyziologické
poruchy vo výžive s následkom fyziologických ochorení rastlín. Fyziologické
škvrnitosti a iné príznaky deficitu vápnika
sa objavujú na plodoch aj na vápnikom
dobre zásobených pôdach. Vápnik je
makrobiogénny prvok, patriaci medzi
tzv. nepohyblivé prvky v rastlinách.
Zabudovaný vápnik sa nepremiestňuje
do iných orgánov a teda ani do plodov,
preto je potrebné doplniť jeho deficit
prostredníctvom listovej výživy.
Najučinnejší spôsob odstránenia aktuálneho deficitu vápnika je aplikácia na
nadzemné časti rastlín formou listovej
výživy.
Prínos hnojiva FRUTON® Kombi:
 Okamžite dopĺňa deficit vápnika
 Preventívnou aplikáciou predchádza
vzniku deficitu vápnika
 Obmedzuje prejavy deficitu vápnika
a jeho nepriaznivý dopad na úrodu
Jadroviny, kôstkoviny
• zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje
odolnosť voči chorobám
• zvyšuje odolnosť proti glejotoku
a rakovine
• spevňuje šupku plodu
• chráni plody pred fyziologickou (horkou)
škvrnitosťou
Balenie: 5 kg
Rozsah použitia
Plodina
Dávka/ha
Termín aplikácie
Počet
aplikácií
jadroviny
3,0 - 6,0 kg od augusta do zberu asi v 10-14
dňových intervaloch
3-6
kôstkoviny
1,5 - 4,5 kg od konca kvitnutia aplikácie asi
v 10 dňových intervaloch
2-3
vinič
3,0 - 6,0 kg po odkvete, pred uzatvorením strapcov
a na zač. mäknutia
2-3
jahody
2,0 - 6,0 kg aplikácia v období kvitnutia, obvykle
v kombinácii s fungicídnym ošetrením
proti plesni sivej
1
hlúbová zelenina 12 kg (1,2 %) v dobe tvorby hlávky
3-5
pekingská
kapusta
5 kg (0,5 %)
od 5. týždňa po výsadbe
šalát, čakanka
2 kg (0,2 %)
od druhého týždňa po výsadbe
uhorky
1 kg (0,1 %)
od začiatku kvitnutia
5-6
rajčiak
2 kg (0,2 %)
od začiatku kvitnutia
5-6
paprika
3 kg (0,3 %)
od začiatku kvitnutia
5-6
Vinič
• zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje
odolnosť voči chorobám
• zvyšuje pevnosť bobúľ a cukornatosť
• zlepšuje vyzrievanie letorastov
a mrazuvzdornosť
2
Zelenina
• zlepšuje zdravotný stav a zvyšuje
odolnosť voči chorobám
• chráni plody pred fyziologickými
poruchami
• zlepšuje dozrievanie plodov, zvyšuje
pevnosť plodov
• zvyšuje kvalitu listovej a plodovej
zeleniny
Fruton® Kombi môže byť aplikovaný v
tankmix kombinácii s väčšinou prípravkov
na ochranu rastlín, za predpokladu, že ho
pridáte do TM ako posledný.
ARYSTALIFESCIENCE I
83
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
• obmedzuje výskyt hnednutia a sklovitosti
dužiny
• zlepšuje dozrievanie plodov, zvyšuje
pevnosť plodov
• zvyšuje kvalitu plodov a skladovateľnosť
2-3
MAXIBOR® 150
KONCENTROVANÉ LISTOVÉ HNOJIVO
S OBSAHOM BÓRU
Účinná látka:
bór 150 g/l
Pôsobenie prípravku
MaxiBor® 150 je špeciálne vysoko koncentrované listové hnojivo určené pre
doplnkovú výživu poľnohospodárskych
plodín s vyššími nárokmi na bór, ako sú repka
olejná, slnečnica, cukrová repa, kukurica,
vinič, ovocné dreviny, zelenina.
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Špeciálna forma (amine-polyborate complex) APC zabezpečuje rýchly prechod
do pletív rastlín a zároveň odolnosť voči
zmývateľnosti.
Význam bóru v rastline:
• vyrovnáva poruchy dýchania pri
nadbytku vápnika
• aktivizuje dehydrázy v rastlinných
pletivách
• ovplyvňuje tvorbu a stabilitu bunkovej
steny a bunkovej blany
• vplýva na rast koreňov
• vplýva na transport asimilátov
• ovplyvňuje hospodárenie s vodou
• vplýva na metabolizmus sacharidov
• zvyšuje tvorbu sacharózy na úkor
zníženia tvorby škrobu
Dôsledky nedostatku bóru v rastlinách:
• srdiečková hniloba – cukrová repa
• obmedzený rast a vývoj – repka olejná
• nedostatočné opelenie a oplodnenie –
slnečnica
• opad kvetov a škvrnitosť plodov –
ovocné stromy
Prínos hnojiva MaxiBor® 150:
• okamžite dopĺňa deficit bóru v rastlinách.
• obmedzuje prejavy deficitu bóru a má
pozitívny vplyv na úrodu.
Možnosti použitia
MaxiBor® 150 sa aplikuje postrekom ako
doplnková výživa v nižšie uvedených
dávkach a termínoch podľa jednotlivých
plodín. MaxiBor® 150 je možné použiť
na preventívne ošetrenia a vzhľadom na
formu v akej sa bór v hnojive nachádza je
MaxiBor® 150 rovnako vhodný aj na riešenie
akútneho nedostatku bóru.
Možnosti tankmix kombinácií:
MaxiBor® 150 môže byť aplikovaný
v tankmix kombinácii s väčšinou prípravkov
na ochranu rastlín, pokiaľ dodržíte
nasledujúci postup: najskôr pripravte
vodný roztok hnojiva MaxiBor® 150 a po
dôkladnom rozmiešaní pridajte vodný
roztok druhého prípravku.
MaxiBor® 150 môže byť aplikovaný
v kombinácii s hnojivami (okrem síranov
a hnojív obsahujúcich vápnik). Pri aplikácii
v tank-mix kombinácii s hnojivami typu
DAM dodržte nasledujúci postup: najskôr
pripravte vodný roztok hnojiva
MaxiBor® 150 a po dôkladnom rozmiešaní
pridajte vodný roztok hnojiva typu DAM.
Balenie: 20 l
84
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Dávka/ha
1–3l
1–3l
1–3l
Termín aplikácie
1. v štádiu 4 - 6 listov
2. pred uzavretím riadkov
3. na konci júla až začiatkom augusta
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
repka
1–3l
1–3l
1. v štádiu predlžovacieho rastu
2. v čase tvorby kvetných pupeňov,
najneskôr však pred kvetom
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
slnečnica
1–3l
1–3l
1. v štádiu 3 - 4 listov
2. v čase butonizácie
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
mak
1–3l
v čase intenzívneho rastu vykonajte 2 až 3 ošetrenia
kukurica
1–3l
1–3l
1. v štádiu 4 - 5 listov
2. v štádiu 7 - 9 listov
zemiaky
1–2l
1–2l
1. pred kvetom
2. po odkvitnutí
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
tabak
1–3l
od štádia 3 - 4 listov vykonávajte ošetrenia podľa potreby
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
vinič
1–3l
1–3l
1. 1- 2 týždne pred kvetom
2. približne týždeň po odkvitnutí
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
ovocné dreviny
1–3l
1–3l
1–3l
1. po zbere (august - september) na ešte aktívne listy
2. na začiatku kvitnutia resp. v plnom kvete
3. približne 2 týždne po odkvitnutí
aplikácia spolu s fungicídmi má výrazný synergický efekt
uhorky, melóny
1–2l
v čase intenzívneho rastu vykonajte 2 až 3 ošetrenia
zelenina
1–2l
v čase intenzívneho rastu vykonajte 2 až 3 ošetrenia
ARYSTALIFESCIENCE I
85
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Plodina
cukrová repa
NITROMAGBOS
TEKUTÉ LISTOVÉ HNOJIVO
SO ZVÝŠENÝM OBSAHOM SÍRY
Obsah živín:
síra (SO3) 247 g/l, dusík (N) 195 g/l,
bór (B) 78 g/l, horčík (MgO) 26 g/l
Pôsobenie prípravku
Pre použitie v plodinách so zvýšenými
nárokmi na síru a bór, ako repka, slnečnica,
kukurica, cukrová repa, vinič, zelenina a iné,
pre zvýšenie násady šešúľ alebo plodov,
proti spŕchaniu kvetov, na podporu kvitnutia
a opelenia. Obsah dusíka napomáha počiatočnému silnému a rýchlemu rastu.
 intenzívny a rýchly príjem živín rastlinou
vďaka chelátovej podobe
 výborná rozpustnosť vo vode
 miešateľnosť so všetkými typmi
prípravkov na ochranu rastlín
 priaznivá cena
 NAJVYŠŠÍ OBSAH SÍRY ZO VŠETKÝCH
LISTOVÝCH HNOJÍV
Výsledkypokusu2009Ͳ AgroTrialCenterGerhausͲ Rakúsko
3,5
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
3
2,5
2
2,9
1,5
2,8
2,7
2,4
1
0,5
0
t/ha
kontrola
Atonik0,6l/ha+
NitroMagBoS3l/ha2x
(30cmvýšky+zaēiatok
kvitnutia)
Atonik0,6l/harepka
2x(30cmvýšky+
zaēiatokkvitnutia)
NitroMagBoS3l/ha
repka2x(30cmvýšky
+zaēiatokkvitnutia)
2,4
2,9
2,8
2,7
Balenie: 20 l
86
I ARYSTALIFESCIENCE
Rozsah použitia
Aplikácie, dávkovanie
3 – 4 l na začiatku
predlžovacieho rastu stonky
Vplyvy
Zvyšuje násadu šešúľ a semien
slnečnica
3 – 4 l vo fáze 4 listov
Podporuje kvitnutie,
tvorbu semien a oleja
cukrová repa
2 – 5 l, 2 ošetrenia
1. vo fáze 4 – 6 listov
2. pred uzatváraním porastu
Proti srdiečkovej hnilobe
zvýšenie cukornatosti
kukurica
3 – 4 l vo fáze 4 – 6 listov
Zvýšenie úrody a kvality
obilniny
3–4l
Zvýšenie úrody a kvality
vinič
hroznorodý
3 – 4 l v čase objavenia sa
zárodkov súkvetí, až do
začiatku kvitnutia
Podpora opelenia
Obmedzenie spŕchavania
jadroviny
delená aplikácia, 2 – 3 x 2 l
1/ v ruž. puku až v plnom kvete
2/ 3 – 4 týždne po odkvitnutí
3/ po zbere úrody
Podpora opelenia
Zníženie výskytu
fyziologických
chorôb plodov
kôstkoviny
delená aplikácia, 2 x 2 l
1/ tesne pred kvitnutím
2/ po zbere úrody
Podpora opelenia a násady
plodov
zelenina
(hlúboviny,
koreňová,
listová
zelenina,
reďkovka a i.)
2 – (3) x 2 l
Hlúboviny v štádiu 4 – 6 listov
a na začiatku tvorby hlávky,
ružice
Ostatná zelenina
1/2 – 3 týž. po výsadbe,
vzídení 2/ a 3/ ošetrenie
opakovať v 10 - 14 dňových
intervaloch
Zníženie výskytu
fyziologických chorôb
zlepšenie kvality a
sladovateľnosti
ARYSTALIFESCIENCE I
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Plodina
repka olejná
87
RADISTART®
STANDARD
MIKROGRANULOVANÉ HNOJIVO
Obsah živín:
N 7,0 %, P2O5 30 %, K2O 5,0 %, SO3 15 %,
MgO 2 %, CaO 5 %, Cu 0,5 %, Zn 2 %, zeolit,
alginit
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Živiny v hnojive Radistart® Standard
sú viazané v patentovanej formulácii
obsahujúcej zeolit a alginit.
Zeolit je pôdotvorná hornina z tokajskej
oblasti sopečného pôvodu obsahujúca
množstvo prírodných mikroprvkov a
zlepšujúca príjem živín z hnojiva. Popol
a riolittufát prirodzene obsiahnutý v
zeolite obsahuje také
stopové prvky
ktoré sa zvyčajne nenachádzajú v iných
hnojivách ako titán, lítium a rubídium. Tieto
stopové prvky podporujú rozkonárenie
vlásočnicových korienkov. Rastliny ktoré
majú mohutnejšie, viac rozkonárené korene,
sú aj viac zásobované s draslíkom.
Alginit sú vyťažené prastaré sedimenty zo
dna teplých morí obsahujúce organické
látky, hormóny a mikróby obohacujúce
pôdu.
Radistart® Standard je mikrogranulované hnojivo, ktoré sa používa na základné
hnojenie plodín, najmä kukurice a slnečnice, ale aj zeleniny, obilnín, repky,
či cukrovej repy namiesto klasických
granulovaných hnojív. Aplikuje sa pred
sejbou „pod pätu“ osiva adaptérom na
mikrogranulované hnojivá.
Výhody použitia mikrogranulovaného hnojiva oproti klasickému granulovanému hnojivu:
 stačí oveľa menšie množstvo hnojiva
(zvyčajne len 15 kg/ha) oproti klasickým
granulovaným hnojivám
 nehnojíme buriny, ako pri celoplošnom
hnojení, ale len rastlinu
 menší priemer granúl má až 100 x
väčší aktívny povrch oproti klasickým
granulovaným hnojivám, čo zabezpečuje
lepší kontakt s vodou = lepšia rozpustnosť
= rýchlejšia prijateľnosť živín
 okamžitý príjem živín rastlinou, najmä P
ako zdroj energie a Zn (chladuvzdornosť).
P je prijateľný keď sa nachádza maximálne
2,5 mm od koreňa; kukurica normálne
prijíma P z klasického hnojiva až keď má
Balenie: 15 kg
88
I ARYSTALIFESCIENCE
4 – 8 listov, v prípade sucha ešte neskôr. P
je pritom najpotrebnejší na začiatku rastu
(ATP-cykly). P sa však často uvoľňuje pomaly,
je viazaný na pôdu a najmä za suchých
podmienok je limitujúcou živinou pre
kukuricu. Z hnojiva Radistart® Standard je P
ihneď prijateľný aj v suchých podmienkach.
Výhody použitia mikrogranulovaného
hnojiva Radistart® Standard oproti
iným mikrogranulovaným hnojivám:
 Radistart® Standard nepáli vlásočnicové
korienky. Draslík je tu vo forme síranu
a zeolit ireverzibilne viaže NH4
 Mikrogranule Radistart® Standard
sú síce hygroskopické, čo je pozitívna
vlastnosť všetkých mikrogranulovaných
hnojív pretože nastáva okamžitý kontakt
aj s minimálnou pôdnou vlahou, ale
spôsob výroby zabezpečuje, že sa
v adaptéri počas aplikácie nelepia. Väčšina
mikrogranulovaných hnojív je len namletá.
Radistart® Standard sa melie za účinku pary,
ktorá speká mikrogranule, ktoré sa potom
menej lepia. Napriek tomu odporúčame
nenechávať ich v sejačke cez noc.
 Rozmery granúl sú jednotné, adaptérmi
sa ľahko a rovnomerne dajú aplikovať do
riadkov
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Je známe, že Zn a P sú antagonisti, keď sa
zvýši príjem Zn 1 x, tak klesne príjem P 4 x.
Preto je dôležité ich aplikovať spolu ale v
správnom pomere.
 obsah prírodného zeolitu a alginitu
v hnojive Radistart® Standard ovplyvňuje
silu hnojiva a jeho účinky, ktoré sú viditeľné
pohľadom na porast.
 pomaly účinkujúci N a priaznivý pomer
N:P zabezpečí optimálny vegetatívny rast.
Obsah síry zabezpečuje na jednej strane
síru pre rastlinu ale vytvára optimálne pH
pre príjem mikroprvkov
 mohutnejší koreňový systém rastlín =
zvyšovanie odolnosti, úrody a kvality
Plodina
cukrová repa, sója, hrach
kukurica, slnečnica
obilniny, repka, cirok
zelenina, lahôdková kukurica
Dávka/ha
15-25 kg
15-20 kg
15-30 kg
20-40 kg
Aplikácia
Pri sejbe
Pri sejbe
Pri sejbe
Pri sejbe, pri vysádzaní
ARYSTALIFESCIENCE I
89
ROOTER®
STIMULÁTOR VYROBENÝ NA BÁZE
PHYSIO ACTIVATOR TECHNOLÓGIE,
OBSAHUJÚCI VÝŤAŽKY Z MORSKÝCH
RIAS PRE STIMULÁCIU ZAKOREŇOVANIA
A ODNOŽOVANIA.
Obsah:
GA 142 – filtrát z morskej riasy
Ascophyllum nodosum
P (P2O5) 13 %
K (K2O) 5 %
Dávka: 1 l/ha
Počet aplikácii: 1 x
Termín aplikácie:
- repka ozimná na jeseň, 4 – 6 listov repky
- ozimné obilniny na jeseň, 2 – 3 listy
obilnín
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Spôsob účinku
- podporuje príjem živín prostredníctvom
zvýšenej enzymatickej činnosti
- zvyšuje fotosyntetickú aktivitu rastlín
- stimuluje vývoj koreňovej sústavy rastlín
- napomáha efektívnejšiemu hospodáreniu
s vlahou
Použitie
Rooter® sa používa najmä na aktiváciu
rastu koreňového systému repky ozimnej v
jesennom období. Dobre vyvinutý koreňový
systém prispieva k lepšiemu prezimovaniu
repky.
Rooter® nepôsobí negatívne na prehnaný
apikálny vegetatívny rast v jesennom
období.
Po aplikácii aktivátora Rooter® bol zistený až
14 % nárast koreňovej hmoty repky ozimnej.
Je tiež možné použiť Rooter® v ozimných
obilninách na stimuláciu odnožovania. Z
výsledkov pokusov vyplýva v priemere + 0,5
odnože pšenice.
Balenie: 5 l
90
I ARYSTALIFESCIENCE
kontrola
ROOTER
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
ARYSTALIFESCIENCE I
91
SAMPPI®
MIKROELEMENTÁRNE, KVAPALNÉ
LISTOVÉ HNOJIVO
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Obsah:
Obsah celkového dusíka
ako N v %
min.8,0%
z toho obsah nitrátového dusíka
ako N v %
min.2,5%
z toho obsah organického dusíka
ako N v %
min.5,5%
Obsah celkového fosforu ako P2O5 v %
min.3,0%
Obsah celkového draslíka
ako K2O v %
min.3,0%
MgO
min.2,0%
MnO
min.1,0%
B2O3
min.0,5%
CaO
1,0 %
Fe
0,4 %
Cu
0,05 %
Zn
0,05 %
Mo
0,1 %
EDTA chelatizačné činidlo
5,0 %
Esenciálne aminokyseliny
0,8 %
Cukry
5,0 %
Pôsobenie prípravku
SAMPPI® je kvapalné listové hnojivo NPK
s obsahom chelátovaných mikroelementov,
esenciálnych organických aminokyselín
a cukrov.
• vlastnosti živín obsiahnutých v SAMPPI®
sú blízke formám nachádzajúcim sa
v prírode
• chelatizačné činidlo spôsobuje, že živiny
sú prijímané takmer bezo zvyšku
• organické látky vo formulácii pôsobia
stimulačne a antidepresívne. Pre svoje
vynikajúce vlastnosti je hnojivý efekt
evidentný už pri dávke 0,5 l na hektár!
SAMPPI® používajte:
• v prípadoch extrémneho sucha,
tepla a chladu
• po dlhodobých a výdatných zrážkach
• pri problémoch s translokáciou živín
z koreňovej sústavy do celej rastliny.
• v problémových podmienkach
a poškodených porastoch
• na celkové zlepšenie kondície rastlín
(bylín a drevín)
Dávkovanie:
• 0,5 l prípravku na hektár pri dávke vody
200 - 600 litrov na hektár.
• 1l prípravku na hektár pri dávke vody
800 - 1200 litrov na hektár.
• 10 - 20 ml prípravku do 10 litrov vody
(informácia pre záhradkárov).
Na aplikáciu SAMPPI® výborne reagujú
najmä obilniny, kukurica, repka olejná,
slnečnica, cukrová repa, zemiak, rajčiak,
uhorka, tekvica, paprika, kapusta, kel,
kaleráb, karfiol, cibuľa, cesnak, baklažán,
mrkva, petržlen, paštrnák, zeler, hrach,
fazuľa, sója. Je veľmi vhodný pre použitie
v záhradníctve a v porastoch okrasných
rastlín, drevín a trávnikoch.
JE IDEÁLNYM PARTNEROM K PRÍPRAVKU
ATONIK® so synergickým efektom!
Balenie: 5 l
92
I ARYSTALIFESCIENCE
V čase sucha stresované rastliny stáčajú listy čo je príznakom, že už neasimilujú. Niektoré stimulátory dokážu
udržať rastlinu na produkčnej úrovni aj počas stresu.
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Pokusy
so stimulátormi
P
k
i lá
i s exaktným
k ý meraním
í ffyziologickej
i l i k j aktivity
k i i rastlín
lí slnečnice.
l č i
Poľnohospodár a.s. Nové Zámky, 2012
ARYSTALIFESCIENCE I
93
ZINKURAN® SC
KONCENTROVANÉ ZINOČNATÉ
HNOJIVO
Účinná látka:
zinok ako Zn 31,6 % (505 g/l Zn)
z čoho 30 % ako ZnO a 1,6 %
ako zinkový chelát
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Pôsobenie prípravku
Zinkuran® SC je špeciálne, koncentrované
zinočnaté hnojivo, určené pre doplnkovú
výživu plodín s vyššími nárokmi na zinok.
Špeciálna formulácia hnojiva Zinkuran® SC
umožňuje príjem zinku listami i koreňmi
rastlín.
Význam zinku v rastline:
• má významnú úlohu pri tvorbe rastových
hormónov (ovplyvňuje syntézu
tryptofanu z ktorého vzniká kyselina
beta-indolyloctová)
• pôsobí ako aktivátor enzymatických
reakcií
• je nevyhnutný pre tvorbu chlorofylu,
nukleových kyselín, syntézu cukrov
a ďalších uhľovodíkov
• pozitívne ovplyvňuje hladinu giberelínov
• dostatok zinku v kŕmnych plodinách
posilňuje imunitný systém hospodárskych
zvierat a zvyšuje efektívnosť využitia
krmív podporou enzýmov v metabolickom
procese
Dôsledky nedostatku zinku v rastline:
• zníženie rýchlosti rastu až zakrpatený rast
• deformácia vegetačných vrcholov rastlín
• dochádza k redukcii veľkosti nových
listov a k opadu starších listov, čím sa
zmenšuje celková listová plocha
• skrátenie internódií, zníženie dĺžky
stonky
• zhoršená kŕmna hodnota znížením
obsahu zinku v krmivách
94
I ARYSTALIFESCIENCE
Prínos hnojiva ZINKURAN® SC:
• podporuje tvorbu chlorofylu a biologicky
aktívnych látok
• zlepšuje dietetickú hodnotu rastlinných
produktov
• zvyšuje odolnosť voči mrazu u viniča
a ovocných drevín
• zvyšuje výnos a kvalitu produkcie
• obmedzuje prejav kučeravosti u chmeľu
Možnosti použitia:
Zinkuran® SC sa aplikuje postrekom, ako
doplnková výživa pre plodiny s vyššími
nárokmi na zinok. Medzi najnáročnejšie
plodiny patrí kukurica, jačmeň, rajčiny,
cibuľa, fazuľa, mak, ľan, chmeľ, vinič,
ovocné dreviny. Na základe rozboru rastlín
sa nedostatok zinku zisťuje v konkrétnych
lokalitách i u ďalších plodín, ako napr.
ozimná pšenica, cukrová repa, zemiaky,
hrach. Potreba doplnkového hnojenia
zinkom je akútna najmä na kyslých pôdach
po hnojení fosforom, kedy dochádza k
blokácii zinku v pôde, ale aj na ľahkých
vápenatých pôdach.
Zinkuran® SC sa aplikuje postrekom ako
doplnková výživa v nižšie uvedených
dávkach a termínoch podľa jednotlivých
plodín. U viacročných kultúr je vhodné
postreky opakovať.
Balenie: 5 l
Rozsah použitia
Plodina
repka ozimná
Dávka/ha
0,5 - 1,0 l
Termín aplikácie
od 2. listu do štádia butonizácie
jarné a ozimné
obilniny
0,5 - 1,0 l
v priebehu odnožovanie až do štádia druhého kolienka
mak
0,5 - 1,0 l
od 6. listov do štádia butonizácie
okopaniny
0,5 - 2,0 l
pred sejbou až do zapojenia porastu
strukoviny
0,5 - 2,0 l
pred sejbou až do štádia butonizácie
kukurica
1,0 - 2,0 l
pred sejbou až do zapojenia porastu
ďatelinoviny
a strukoviny
0,5 - 2,0 l
pred sejbou až do štádia butonizácie
chmeľ
1,0 - 2,0 l
od vytvorenia dostatočnej listovej plochy do obdobia
najneskôr 4 týždne pred zberom
vinič
0,5 - 1,0 l
pred kvitnutím
ovocné dreviny
1,0 - 2,0 l
zelenina (fazuľa, 0,5 - 1,0 l
cibuľa, kapustovitá
zelenina)
po zbere úrody, alebo pred kvitnutím
pred sejbou až do zapojenia porastu
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
ARYSTALIFESCIENCE I
95
AGROCLEAN®
ČISTIACI A OCHRANNÝ PRÍPRAVOK
Účinná látka:
natriumtripolyphosphate 88-94%,
tetranatriumphosphat 4-8%,
trimetaphosphate 1-4%
Pôsobenie prípravku
Agroclean® je čistiaci a ochranný prostriedok
vo forme ľahko rozpustných mikrogranúl.
Fyzikálne a chemicky deaktivuje zvyšky
chemických účinných látok. Agroclean®
nepoškodzuje nátery farieb a lakov, má
antikorozívny účinok, ktorým chráni jednotlivé
časti mechanizmov, a tým predlžuje ich
životnosť.
 účinne čistí
 dekontaminuje
 konzervuje
 má antikorózny účinok
 predlžuje životnosť
postrekovačov, strojov,
technologických zariadení
Balenie: 1 kg
96
I ARYSTALIFESCIENCE
Typ čistenia
Dávka
Poznámka
vnút. časti postrekovača
vonk. časti postrekovača
vnút. časti postrekovača
100 g / 100 l vody
25 g / 10 l vody
50 g / 10 l vody
ručne
vysokotlak. čističom
2. Čistenie na konci
sezóny pred zimným
uskladnením
vnút. časti postrekovača
vonk. časti postrekovača
vnút. časti postrekovača
200 g / 100 l vody
50 g / 10 l vody
100 g / 10 l vody
ručne
vysokotlak. čističom
3. čistenie ostatných strojov, mechanizmov
čistenie podláh a stien garáží, ustajňovacích
priestorov
20 g / 1 l vody
10 l postrekovač
vymývate 2-3 l
roztoku
Ošetrenie postrekovača pred uskladnením na zimné obdobie
Po poslednom chemickom ochrannom
zásahu vyčistite postrekovač prípravkom
Agroclean®, prepláchnite čistou vodou
(odstránenie usadenín a zrazenín).
Následne ešte raz použite Agroclean®j a už
nevyplachujte vodou. Zvyšky Agroclean®-u
po vypustení z postrekovača pôsobia
konzervačne.
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
Umývanie, konzervovanie silne znečistených strojov a motorov
Agroclean® je veľmi vhodný pre čistenie
strojov a ich jednotlivých častí. Tiež sa
používa i na vyčistenie priestorov (napr.
garáže, dielne, stojany PHM) znečistených
od oleja a iných ropných produktov. Čistenie
možno vykonávať ručne, alebo pomocou
vysokotlakových čistiacich strojov.
Antikorózna ochrana strojov pred
príchodom zimy
Agroclean® je možné použiť na antikorózne
ošetrenie mechanizácie pred zimným
uskladnením. Roztok prípravku Agroclean®
nastriekaný na mechanizáciu vytvára
ochranný antikorózny film, ktorý chráni
jednotlivé časti strojov pred koróziou.
ARYSTALIFESCIENCE I
97
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
Čistenie postrekovačov
Vyprázdnený postrekovač vypláchnite
vodou. Naplňte nádrž postrekovača na 10%
- 20% jeho kapacity čistou vodou. Za stáleho
miešania postupne pridávajte vopred
odmerané množstvo prípravku Agroclean®.
Nechajte cirkulovať čistiaci roztok po dobu
15 minút. Ak je zariadenie veľmi znečistené,
nechajte roztok cirkulovať 20 –30 minút.
Čistiaci roztok so zvyškami postrekovanej
látky je možné vystriekať i na predtým
postrekovanej parcele, alebo vypustiť do
plytkej brázdy. Po vyčistení postrekovača
tento vypláchnite čistou vodou, nakoľko
Agroclean® pouvoľňuje usadeniny a
zrazeniny, ktoré sa môžu v postrekovači
nachádzať a tie by mohli spôsobiť upchanie
trysiek počas následného postreku.
Agroclean® oveľa lepšie deaktivuje
zvyšky chemických účinných látok z
predchádzajúceho postreku (než iba čistá
voda alebo kryštalická sóda) a zároveň
dôkladnejšie prečistí celé ústrojenstvo
postrekovača. Toto dôkladné prečistenie
má význam najmä pri končiacom sa
herbicídnom zásahu v jednej plodine a
následnom prechode postrekovača do či už
herbicídnej, fungicídnej alebo insekticídnej
ochrany v inej plodine. Rovnako veľký
význam má aj po použití tzv. „totálnych
herbicídov“.
ručne alebo
vysokotlakovým
čističom
INSEKTICÍDY
4. čistenie vnútorných a vonkajších častí
chrbtových a ručných postrekovačov
50 g / 100 l vody
FUNGICÍDY
1. rutinné čistenie po
každom postrekovaní
HERBICÍDY
Použitie
ARREST®
POMOCNÝ PRÍPRAVOK - ADJUVANT, URČENÝ
NA OBMEDZENIE PREDZBEROVÝCH A ZBEROVÝCH STRÁT REPKY OLEJNEJ, HRACHU, BÔBU,
SÓJE, ĽANU, A SLNEČNICE.
Účinná látka:
420 g.l-1 karboxylový styren butadien
kopolymer
Pôsobenie prípravku
Arrest® vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú vrstvu, ktorá neobmedzuje
vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne
zamedzuje prenikaniu vody do pletív.
Takto zabraňuje samovoľnému praskaniu
šešúľ a strukov pri dozrievaní, zabraňuje
vypadávaniu semien pred zberom a počas
zberu.
Odporúčania pre aplikáciu:
Pomocný prípravok Arrest® je možné
použiť v TM kombinácii s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosfátu a diquatu, vždy
v súlade s etiketou použitého prípravku.
Správny termín aplikácie je v čase, keď sú
šešule vyfarbené do žlta, pružné a semená
repky líčkujú až sú hnedo vyfarbené.
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
Dávka vody 150 - 300 l/ha.
Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte.
Pri príprave zmesi s desikantom (diquat
alebo glyphosate - Kapazin®, Cosmic®
alebo Jetstar®) sa vleje do nádrže postrekovača najprv desikant a po dôkladnom
premiešaní sa pridá pomocný prostriedok
Arrest®.
a) ak je ako desikant použitý diquat,
je potrebné postupovať podľa etikety
prípravku na báze diquatu a ak je na nej
uvedené neiónové zmáčadlo, pridať aj
neiónové zmáčadlo
b) ak je ako desikant použitý glyphosate
a voda na aplikáciu je tvrdá, je vhodné
použiť prípravok na zmäkčenie vody
(napr. Attak®) a to tak, že najprv ide do pol
nádrže vody prípravok na zmäkčenie vody,
potom glyphosate, keď je nádrž do ¾ plná
vlejeme Arrest® a doplníme nádrž vodou.
Tvrdosť vody je často limitujúcim faktorom
účinnosti glyphosatov - bez závislosti na
tom, či používame pomocný prípravok na
obmedzenie zberových strát alebo nie.
Balenie: 5 l
98
I ARYSTALIFESCIENCE
Účel použitia
Dávka/ha
Ochranná doba
obmedzenie strát
pri zbere
0,8 - 1,0 l
AT
FUNGICÍDY
Plodina
repka olejná,
hrach, fazuľa, bôb,
ľan, slnečnica,
sója
HERBICÍDY
Použitie
INSEKTICÍDY
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
ARYSTALIFESCIENCE I
99
PREDICT®
POMOCNÝ PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN – ADJUVANT – VO FORME EMULGOVATEĽNÉHO KONCENTRÁTU URČENÝ K ZLEPŠENIU VLASTNOSTÍ POSTREKOVÝCH KVAPALÍN
V POĽNOHOSPODÁRSTVE, ZÁHRADNÍCTVE A
LESNÍCTVE, K ZNÍŽENIU ÚLETU PRI APLIKÁCII,
ROVNOMERNÉMU POKRYTIU OŠETROVANÉHO
POVRCHU A ZVÝŠENIU ADSORPCIE ÚČINNEJ
LÁTKY PÔDNYMI ČASTICAMI.
Zloženie:
metylester repkového oleja 800 g/l
dethanolamid kokosovej kyseliny (amidy,
kokos, N, N-bis(hydroxyethyl)mastnej kyseliny) 30 g/l, talový olej 25 g/l
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
-
zvyšuje účinnosť herbicídov
znižuje straty vyplavovaním
biologicky ľahko odbúrateľný
Pôsobenie prípravku
Predict® je adjuvant obsahujúci neiónové
povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, ktoré tvoria po zmiešaní s vodou
emulziu. Majú nízku viskozitu a po zmiešaní tvoria stabilnú a homogénnu emulziu
s pesticídmi. Tým dochádza k zlepšeniu
vlastností postrekových kvapalín, k zníženiu úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšeniu
adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Predict® je možné použiť v tank-mixe so
všetkými registrovanými herbicídmi s reziduálnym účinkom.
Na stredných a ťažkých pôdach sa používa
dávka 0,2 l/ha, na ľahkých pôdach 0,4 l/ha.
Dávka vody sa riadi podľa použitého herbicídu, nemala by byť nižšia než 100 l/ha.
PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY
Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Najprv vlejte do nádrže naplnenej do
¾ vodou herbicíd (podľa návodu na použitie daného herbicídu), potom za stáleho
miešania pridajte Predict® a doplňte vodou
na požadovaný objem. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii.
Nemiešajte koncentráty.
ODPORÚČAME
Preemergentná herbicídna aplikácia
v kukurici s adjuvantom:
Successor® T 4 l/ha +
Predict® 0,2 – 0,4 l/ha
Predict® zlepšuje adsorpciu účinnej látky
pôdnymi časticami, čo zvyšuje bezpečnosť
herbicídov s reziduálnym účinkom k ošetrenej
plodine a znižuje straty účinnosti vyplavením
do spodných vrstiev pôdneho profilu.
Balenie: 10 l
100
I ARYSTALIFESCIENCE
Plodina
Účel použitia
Zlepšenie vlastností
aplikačnej kvapaliny.
všetky plodiny
0,2 – 0,4 l/ha
Možnosti kombinácie
Successor® T – herbicíd
pre použitie v kukurici
s pôdnym reziduálnym
účinkom, preemergentná
aplikácia.
FUNGICÍDY
Použitie s herbicídmi
s reziduálnym účinkom.
Dávka/ha
HERBICÍDY
Odporúčania pre aplikáciu
INSEKTICÍDY
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
ARYSTALIFESCIENCE I
101
102
I ARYSTALIFESCIENCE
ACCURATE DELTA
PLEDGE 50 WP
CALIPURON 500 SC
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
INSEKTICÍDY
AGROXONE, OPTICA TRIO
RONDO, BANKO
SPARTA, BANKO
BANKO, RUBRIC
CYPERKILL 25 EC, NEXIDE
ATONIK, FOLTRON, SAMPPI, CUPRAN SC
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
SPARTA
FUNGICÍDY
HERBICÍDY
RADISTART
PREDICT
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
SUCCESSOR T
HERBOXONE
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
KENTAUR 5 G
NICO SUPER 240 SC
EMBLEM PRO
INSEKTICÍDY
CLIOPHAR
FUNGICÍDY
ATONIK, ZINKURAN SC
SAMPPI, FOLTRON
HERBICÍDY
ARYSTALIFESCIENCE I
103
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
DUAL GOLD 960 EC
PLEDGE 50 WP
I ARYSTALIFESCIENCE
RADISTART
104
PLEDGE 50 WP
TARGA SUPER 5 EC
ATONIK, SAMPPI, MAXIBOR,
NITROMAGBOS
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
INSEKTICÍDY
FUNGICÍDY
HERBICÍDY
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
GOLDEN PICCANT 334 SL
TARGA SUPER 5 EC
ROOTER
SPARTA
CYPERKILL 25 EC, NEXIDE
ATONIK, MAXIBOR
INSEKTICÍDY
NERO
ATONIK, MAXIBOR, NITROMAGBOS, SAMPPI
BYĽOMOROVI
FUNGICÍDY
REACTOR 360 CS
ATONIK + INSEKTICÍD PROTI
KAPAZIN
ARREST
HERBICÍDY
ARYSTALIFESCIENCE I
105
POMOCNÉ LÁTKY A ADJUVANTY
STIMULÁTORY A HNOJIVÁ
INSEKTICÍDY
FUNGICÍDY
HERBICÍDY
Poznámky
106
I ARYSTALIFESCIENCE
Download

KATALÓG - Arysta LifeScience Slovakia s.r.o.