SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA,
BOWLINGU A PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
1 274 212,73
0,00
Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu
1 274 212,73
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
1 274 212,73
254 842,55
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
EUR
1 529 055,28
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 1 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 2 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:
0
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA,
BOWLINGU A PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Miesto:
11.12.2013
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód
Objekt
Cena bez DPH [EUR]
Cena s DPH [EUR]
1 274 212,73
1 529 055,28
SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
207 811,69
249 374,03
1.1
E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
141 651,61
169 981,93
E1.2
E1.2 Elektroinštalácia
25 228,36
30 274,03
E1.3
E1.3 ÚK
6 843,76
8 212,51
E1.4 VZT
E1.4 VZT
15 021,98
18 026,38
E1.5 ZTI
E1.5 ZTI
19 065,98
22 879,18
644 006,28
772 807,54
437 705,59
525 246,71
1) Náklady z rozpočtov
SO- 01
SO.02
SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU
REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.1
E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
E1.2
E1.2 Elektroinštalácia
26 859,64
32 231,57
E1.3
E1.3 ÚK
68 640,09
82 368,11
E1.4
E1.4 VZT
27 605,27
33 126,32
E1.5
E1.5 ZTI
83 195,69
99 834,83
406 242,13
487 490,56
370 590,53
444 708,64
SO.03
SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.1
E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
E1.2
E1.2 Elektroinštalácia
10 950,90
13 141,08
E1.3
E1.3 ÚK
15 670,82
18 804,98
E1.4
E1.4 VZT
2 473,47
2 968,16
E1.5
E1.5 ZTI
6 556,41
7 867,69
SO 04 Preložka plynovodu
5 902,25
7 082,70
SO 05
SO 05 Preložka vodovodu
7 861,43
9 433,72
SO.06
SO.06 Prekládka NN prípojky
2 388,95
2 866,74
0,00
0,00
SO 04
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu
Strana 3 z 138
Kód
Objekt
Cena bez DPH [EUR]
1 274 212,73
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 4 z 138
Cena s DPH [EUR]
1 529 055,28
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
141 651,61
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
141 651,61
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
141 651,61
28 330,32
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
169 981,93
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 5 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 6 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
141 651,61
1) Náklady z rozpočtu
55 722,60
HSV - Práce a dodávky HSV
611,61
1 - Zemné práce
2 642,84
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
27 948,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23 550,19
969,43
99 - Presun hmôt HSV
85 929,01
PSV - Práce a dodávky PSV
8 094,26
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
712 - Izolácie striech
62,98
713 - Izolácie tepelné
664,42
761 - Konštrukcie sklobetónové
727,16
763 - Konštrukcie - drevostavby
7 108,53
565,44
764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske
10 248,96
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
23 430,23
771 - Podlahy z dlaždíc
5 389,19
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
1 271,35
10 952,91
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovacie práce a obklady
9 151,07
783 - Dokončovacie práce - nátery
2 454,89
OST - Ostatné
5 807,62
0,00
2) Ostatné náklady
141 651,61
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 7 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
141 651,61
55 722,60
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
611,61
1
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
2
M
Štrkopiesok 0-32 b
5833719100
Cena celkom
[EUR]
m3
29,307
8,00
234,46
t
57,057
6,61
377,15
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
2 642,84
3
K 310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v
murive nadzákladného tehlami na maltu
vápennocementovú
4
K 312231294
Murivo výplňové z tehál dĺžky 240mm P 10-20
MVC 2, 5
m3
2,160
136,56
294,97
5
K 312275511
Murivo výplňové z tvárnic hr. 250 490x250x250
m3
5,400
95,56
516,02
6
K 317121101
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť
otvoru od 600 do 1050 mm
ks
29,000
3,32
96,28
7
M
5934113000
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1000
mm
ks
7,070
5,59
39,52
8
M
5934113100
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250
mm
ks
22,220
7,05
156,65
9
K 317121102
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť
otvoru nad 1050 do 1800 mm
ks
3,000
4,15
12,45
10
M
5934113300
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1750
mm
ks
1,010
10,11
10,21
11
M
5934113400
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2000
mm
ks
1,000
11,65
11,65
12
M
5934113500
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2250
mm
ks
1,000
13,34
13,34
13
K 317944311
Valcované nosníky dodatočne osadzované do
pripravených otvorov bez zamurovania hláv do
č.12
t
0,117
934,36
109,32
14
K 340001001.1
Vypílenie zárubne z muriva
m
229,970
1,56
358,75
15
K 342241151
Priečky z tehál dĺžky 240mm hr. 115 mm
m2
24,754
17,03
421,56
16
K 342242100
Priečky z tehál na maltu MC-5 hr.8, 00 cm
m2
5,035
11,80
59,41
17
K 342273100.1
Priečky z tvárnic 500x250x100 hr.100 mm murované do oblých tvarov
m2
22,525
13,66
307,69
18
K 342948114
Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam
pristrelením - nerezovými kotvami
m
15,900
2,43
38,64
19
K 346481111
Zaplentovanie valcovaných nosníkov rabicovým
pletivom
m2
4,860
9,69
47,09
m3
1,051
142,05
149,29
Strana 8 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Cena celkom
[EUR]
27 948,53
20
K 611461141
Stierka stropov vyrovnávacia, strojne
miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm
21
K 612351010
Vytmelenie styku rámu okien a zárubní s
omietkou silikónovým tmelom
kpl
1,000
194,66
194,66
22
K 612421331
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %
štukových
m2
150,438
2,74
412,20
23
K 612421431
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %
štukových
m2
1 067,781
5,03
5 370,94
24
K 612421439
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v
m2
množstve opravenej plochy nad 100 % štukových
155,791
5,54
863,08
25
K 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného
alebo dverného štuková
m2
228,540
9,63
2 200,84
26
K 612465141
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne
miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm
m2
1 103,487
4,69
5 175,35
27
K 622464222
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová
silikátová základ a škrabaná 2 mm
m2
2,765
9,59
26,52
28
K 625250050
Kontaktný zatepľovací systém, bez povrchovej
úpravy, hr. izolantu - extrud. polystyrén 50 mm - m2
prievlaky od spodu a z boku
24,723
22,97
567,89
29
K 625250055.1
Kontaktný zatepľovací systém, bez povrchovej
úpravy, hr. izolantu - extrud. polystyrén 100
mm - strop
m2
113,943
25,78
2 937,45
30
K 625252040
Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm EPS,
zateplenie ostenia okien a dverí
m2
7,417
17,43
129,28
31
K 625991050
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg systém hr. 50 mm bez omietky
m2
95,010
15,59
1 481,21
32
K 625991100
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 100 mm bez omietky
m2
2,765
25,66
70,95
33
K 631312611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad
50 do 80 mm
m3
4,868
87,49
425,90
34
K 631315611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad
120 do 240 mm
m3
4,026
80,85
325,50
35
K 631319151
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80
mm
m3
4,868
7,72
37,58
36
K 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240
mm
m3
4,026
6,35
25,57
37
K 631319171
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80
mm
m3
4,868
7,72
37,58
38
K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do
240 mm
m3
4,026
1,94
7,81
39
K 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov
typu KARI
t
1,127
934,36
1 053,02
40
K 632451236.1
m2
116,630
4,02
468,85
41
K 632451236.9
Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený
oceľovým hladidlom, min. hr.50 mm spádovaný
Dilatácia poteru 4x4 m
m2
116,630
2,34
272,91
K 632477006
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 4 mm
m2
257,200
4,29
1 103,39
43
K 632921941
Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 50x50 cm
na sucho, terče z PVC výška do 10 mm
m2
116,630
13,13
1 531,35
44
M
Betónová dlažba 49 x 49 x 5 cm - s upravenými
hranami
ks
471,185
3,04
1 432,40
42
5922918000
m2
138,666
5,91
819,52
Strana 9 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
45
K 634920022
Rezanie dilatačných škár v čiastočne
zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru
hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky nad 5 do 10 mm
m
79,000
2,47
195,13
46
K 634920014.1
Vyplnenie dilatačných škár podlaha P5 - páskou
hr. 5 mm - D+M
m
8,000
5,36
42,88
47
K 634920014.2
Vyplnenie dilatačných škár WELLNESS podlaha tmel 2000 + penetrácia + povrazec + páska D+M
m
16,000
5,36
85,76
48
K 634920014.3
Vyplnenie dilatačných škár WELLNESS styk
podlaha - stena - tmel + páska - D+M
m
55,000
5,36
294,80
49
K 634920014.4
Vyplnenie dilatačných škár ST1 podlaha - tmel
+ penetrácia - D+M
m
15,000
5,36
80,40
50
K 634920014.5
Vyplnenie dilatačných škár ST1 styk stena s
podlahou - tmel + penetrácia - D+M
m
32,000
5,36
171,52
51
K 648951411
Osadenie parapetných dosiek drevených na
akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm
m
6,190
3,31
20,49
52
M
6119000200.1
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná
vrstva: CPL laminát 0,7 mm, širka 180 mm
m
5,500
12,32
67,76
53
M
6119000600.1
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná
vrstva: CPL laminát 0,7 mm, širka 380 mm
m
0,600
12,86
7,72
54
K 648952421.1
Osadenie parapetných dosiek drevených na
akúkoľvek cementovú maltu, š. nad 500 mm
m
0,600
3,22
1,93
55
M
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná
vrstva: CPL laminát 0,7 mm, širka 520 mm
m
0,600
13,98
8,39
6119000700.1
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23 550,19
K 900000001
Pomocná položka pre výpočet plôch podláh P1, P2, P3, P4, P5 a ST1
57
K 919732111.1
Vybrúsenie nášľapnej vrstvy podlahy po
vybúraní keramickej dlažby, PVC a
m2
cementového poteru v hr. 10 až 15 mm - sign.1,
sign.2, sign.3 - v zmysle výkr. č. 1
58
K 919735122.1
Rezanie betónovej mazaniny pre založenie
ppriečkového muriva hr. do 50 mm
59
K 941955002
60
0,000
0,00
0,00
378,820
13,56
5 136,80
m
41,940
2,47
103,59
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2
605,160
2,52
1 525,00
K 952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
m2
605,160
2,59
1 567,36
61
K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo
dutých hr. do 150 mm, -0,19600t
m2
45,062
1,75
78,86
62
K 962031132.1
Búranie obmurovky vaní, vrátane keramického
obkladu z tehál pálených, plných alebo dutých
hr. do 150 mm, -0,19600t
m2
12,400
1,75
21,70
63
K 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál
pálených, vápenopieskových,cementových na
maltu, -1,90500t
m3
0,413
15,55
6,42
64
K 962052211
Búranie muriva železobetonového
nadzákladného, -2,40000t
m3
5,700
84,72
482,90
65
K 962081141
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic,
hr. do 150 mm, -0,08200t
m2
4,320
3,90
16,85
66
K 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových
hr.nad 80 mm, -2,40000t
m3
2,983
62,04
185,07
67
K 963051113.1
Príplatok za odstránenie strateného debnenia z
VSŽ plechu - stropná doska bazéne
m2
25,935
2,73
70,80
68
K 965042131
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm,
plochy do 4 m2 -2,20000t
m3
0,177
65,78
11,64
69
K 965042241
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm,
plochy nad 4 m2 -2,20000t
m3
16,187
44,41
718,86
70
K 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny,
stropu so zváranou sieťou alebo rabicovým
pletivom hr.nad 100 mm
m3
17,562
23,01
404,10
56
Strana 10 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
71
K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement.,
terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky ,
hr.nad 10 mm, -0,06500t
m2
116,630
2,27
264,75
72
K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement.,
terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky ,
hr.nad 10 mm, -0,06500t
m2
397,330
2,27
901,94
73
K 967021112.1
Prikresanie rovných ostení bez odstupu po
hrubom vybúraní otvorov v murive
železobetónovom, -0,07500t
m2
1,200
4,65
5,58
74
K 967031132
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po
hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na
maltu, -0,05700t
m2
1,560
3,68
5,74
75
K 967042713
Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu
plošné hr. do 150 mm, -0,37500t
m2
5,730
16,75
95,98
76
K 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného
krídla do 1, 5 m2
ks
2,000
0,32
0,64
77
K 968061116
Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla
do 1, 5 m2
ks
3,000
0,32
0,96
78
K 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného
krídla do 2 m2
ks
204,000
0,47
95,88
79
K 968061126
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného
krídla nad 2 m2
ks
2,000
0,83
1,66
80
K 968061127
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla
do 2 m2
ks
1,000
0,47
0,47
81
K 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých
alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t
m2
0,810
7,13
5,78
82
K 968062367
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých
alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t
m2
4,883
2,83
13,82
83
K 968063455
Vybúranie kovových dverových zárubní, 0,08200t
m2
79,534
3,24
257,69
84
K 968063745
Vybúranie kovových stien plných, zasklených
alebo výkladných, -0,02400t
m2
10,175
3,50
35,61
85
K 971033531
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1
m2 hr.do 150 mm, -0,28100t
m2
49,380
4,87
240,48
86
K 971033541
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1
m2 hr.do 300 mm, -1,87500t
m3
0,180
41,35
7,44
87
K 971052551
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a
stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, 2,40000t
m3
0,180
196,29
35,33
88
K 973031334
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2,
hl.do 150 mm, -0,04000t
ks
96,000
4,06
389,76
89
K 973031812
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál
hr. do 100 mm, -0,00700t
m
18,550
2,91
53,98
90
K 973031813
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál
hr. do 150 mm, -0,01000t
m
10,600
5,18
54,91
91
K 973031824
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál
hr. do 300 mm, -0,01100t
m
3,000
6,76
20,28
92
K 973031825
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál
hr. nad 300 mm, -0,02000t
m
5,120
8,42
43,11
93
K 974042533
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50
mm a šírky do 100mm, -0,01100t
m
11,300
3,57
40,34
94
K 974042534
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50
mm a šírky do 150mm, -0,01600t
m
9,670
4,34
41,97
95
K 978011161
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 50 %, 0,02000t
m2
1 029,125
1,02
1 049,71
96
K 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo
vápennocementových v rozsahu do 100 %, 0,05000t
m2
155,791
1,99
310,02
97
K 978011191.1
Odstránenie vnútorného obkladu stropov
obložených heraklitom
m2
117,720
1,99
234,26
Strana 11 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
98
K 978015251
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním
škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, 0,03000t
m2
34,899
0,61
21,29
99
K 978057321
Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, 0,02000t
m
16,800
3,32
55,78
100
K 978057331
Odsekanie a odobratie podstupníc, -0,01000t
m
16,800
2,31
38,81
101
K 978059511
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek
vnútorných do 2 m2, -0,06800t
m2
21,444
4,23
90,71
102
K 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek
vnútorných nad 2 m2, -0,06800t
m2
372,073
2,17
807,40
103
K 978059611
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek
vonkajších do 2 m2, -0,08900t
m2
3,800
4,91
18,66
104
K 979011131
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5
m
t
263,222
3,68
968,66
105
K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km
t
263,222
8,79
2 313,72
106
K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km
t
2 368,998
0,33
781,77
107
K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt do 10 m
t
263,222
4,73
1 245,04
108
K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt za každých ďalších 5 m
t
2 105,776
0,53
1 116,06
109
K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice
(17 01 ), ostatné
t
263,222
5,84
1 537,22
110
K 979089211
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi,
uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03),
nebezpečné
t
0,700
24,33
17,03
99 - Presun hmôt HSV
111
K 999281111
969,43
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
165,998
5,84
85 929,01
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
8 094,26
112
K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
vodorovná náterom penetračným za studena
113
M
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 9 kg balení
1116315001
969,43
m2
69,555
0,49
34,08
t
0,028
1 368,72
38,32
114
K 711113303
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za
studena na zvislej ploche z kryštalickej
hydroizolácie, dvojnásobná + dodáva a montáž
115
K 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
m2
69,555
3,06
212,84
116
M
Pás ťažký asfaltový
m2
79,988
4,59
367,14
m2
116,630
5,83
679,95
m2
134,125
10,25
1 374,78
6283310000
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode
gumovou foliou lepenou na celej ploche
vodorovne vrátane zrealizovanie všetkých
detialov,
prienikov
...
Hydroizolačná
fólia-membrána
hr.1,52 mm
m2
124,526
1,64
204,22
117
K 711461103
118
M
119
K 711462301
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej
tlakovej vode na ploche vodorovnej, vrátane
elastickej tesniacej pásky
m2
137,740
19,38
2 669,40
120
K 711463301
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej
tlakovej vode na ploche zvislej, vrátane
elastickej tesniacej pásky
m2
91,000
20,19
1 837,29
121
K 711491171
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z
ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne
m2
116,630
1,30
151,62
122
M
Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2
m2
134,125
0,97
130,10
123
K 711491172
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z
ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne
m2
116,630
1,58
184,28
2830010970
6936651300
vrátane všetkých doplnkov potrebných na
zrealizovanie izolácie
Strana 12 z 138
PČ Typ
124
125
M
6936651300
K 998711201
J.cena [EUR]
MJ
Množstvo
Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2
m2
134,125
0,97
130,10
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch
výšky do 6 m
%
80,141
1,00
80,14
712 - Izolácie striech
126
K 712300831
Cena celkom
[EUR]
Popis
Kód
62,98
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách
plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t
m2
116,630
0,54
713 - Izolácie tepelné
62,98
664,42
127
K 713121111
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh,
jednovrstvová
128
M
Fólia PE hrúbka 0,2 mm
m2
79,988
0,97
77,59
m2
69,555
1,30
90,42
2830010400
m2
69,555
0,64
44,52
129
K 713121121
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh,
dvojvrstvová
130
M
Polystyrén Expandovaný podlahový EPS 200 (
PSE-S30)
m3
5,230
73,00
381,79
131
K 713191221
Izolácia tepelná podláh, oddilatovanie stien
polystyrénom hr. 10 mm - Dodávka a Montáž
m
25,335
0,97
24,57
132
K 713191221.1
Izolácia tepelná podláh, oddilatovanie stien
polystyrénom hr. 10 mm - vyplnenie tmelom Dodávka a Montáž
m
25,335
0,97
24,57
133
K 713300843
Odstránenie tepelnej izolácie v podlahách z
vláknitých materiálov -0,01980t
m2
5,706
2,52
14,38
134
K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
výšky do 6 m
%
6,578
1,00
6,58
2837642204
761 - Konštrukcie sklobetónové
727,16
135
K 761124100
Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100
mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných
veľ.190x190x100 mm
136
K 998761201
Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v
objektoch výšky do 6 m
m2
3,600
199,99
719,96
%
7,200
1,00
7,20
763 - Konštrukcie - drevostavby
7 108,53
137
K 763131231
SDK podhľad drevená spodná kca s priamym
uchytením dosky hr. 12,5 mm
138
K 763133110
Revízny otvor 600x600 mm
kus
2,000
48,66
97,32
139
K 763133110.1
Vyrezanie otvorov v SDK podhľade pre VZT
výustky a svietidlá
kpl
1,000
150,22
150,22
140
K 763133110.2
SDK kryt potrubia
m2
32,768
16,55
542,31
141
K 763136040
SDK kazetový podhľad 600x600 mm
m2
208,020
18,08
3 761,00
142
K 763139531
Demontáž sadrokartónového podhľadu s
jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových
profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t
m2
21,669
2,21
47,89
143
K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky
do 12 m
%
70,340
1,00
70,34
m2
152,180
16,03
2 439,45
764 - Konštrukcie klampiarske
565,44
144
K 764322830
Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou
krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400
mm, -0,00320t
145
K 764325220.1
Oplechovanie z nerezového plechu, odkvapov
na strechách s lepenkovou krytinou zo
segmentov r.š. 250 mm
m
22,000
9,73
214,06
146
K 764332250.1
Lemovanie z nerezového plechu ako ukončenie
nad fóliu na terase ST1 - r.š. 200 mm
m
28,000
11,68
327,04
147
K 764410350
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu
vrátane rohov rš 330 mm
m
1,200
6,67
8,00
148
K 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v
objektoch výšky do 6 m
%
5,598
1,00
5,60
m
21,910
0,49
10,74
Strana 13 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
766 - Konštrukcie stolárske
Cena celkom
[EUR]
10 248,96
149
K 766351010
Osadenie a dodávka gumennej zábrany pre
zamedzenie udierania kľučky dverí do steny
150
K 766411821
Demontáž obloženia stien panelmi, palub.
doskami, -0,01000t
m2
244,271
2,76
674,19
151
K 766411822
Demontáž obloženia stien panelmi,
podkladových roštov, -0,00800t
m2
244,271
0,83
202,74
152
K 766421821
Demontáž obloženia podhľadu stien,
palub.doskami, -0,01000t
m2
10,110
2,76
27,90
153
K 766421822
Demontáž obloženia podhľadu stien,
podkladových roštov, -0,00800t
m2
10,110
0,83
8,39
154
K 766662112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého
do zamurovanej rámovej zárubne,
jednokrídlové
ks
39,000
11,27
439,53
155
M
Dvere vnútorné, fóliované plné, š.600, 800,
900 mm /1970 mm
ks
39,000
75,92
2 960,88
156
K 766662132
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého
do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové
ks
2,000
17,34
34,68
157
M
Dvere vnútorné, fóliované plné, š. 1250, 145
mm /1970 mm
ks
2,000
89,54
179,08
158
K 766701122.1
Montáž zárubní rámových pre dvere
dvojkrídlové rozmeru šírky 1600 mm
ks
1,000
55,38
55,38
159
M
Drevené zárubne pre dvojkrídlové rámové š.
1600 mm
ks
1,000
160,59
160,59
160
K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere
jednokrídlové hr.steny do 170 mm
ks
39,000
34,20
1 333,80
161
K 766702121
Montáž zárubní obložkových pre dvere
dvojkrídlové hr.steny do 170 mm
ks
2,000
37,97
75,94
162
M
Zárubňa fóliová obložková pre hr. muriva do
120 mm
ks
41,000
95,38
3 910,58
163
K 998766101
t
1,808
21,73
39,29
6117103100
6117103101
6117100900
6117103020
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v
objektoch výšky do 6 m
kpl
1,000
145,99
145,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
23 430,23
164
K 76710-01Z1
Hliníkové zasklené 2KR otváravé dvere s PO EW
30 D1+C, 1770x2490 mm - D+M
165
K 76710-01Z1.1
Hliníkové zasklené 2KR otváravé dvere,
1770x2290 mm - D+M
kus
1,000
1 113,08
1 113,08
166
K 76710-01Z1.2
Hliníkové zasklené 2KR otváravé dvere,
1500x2200 mm - D+M
kus
2,000
906,22
1 812,44
167
K 76710-01Z1.3
Hliníkové zasklené 2R otváravé dvere,
1600x2200 mm - D+M
kus
1,000
965,93
965,93
168
K 76710-01Z1.4
Hliníková zasklená stena 2505/2350 mm s 1KR
dverami 9050/2350 mm, D+M
kus
1,000
7 456,89
7 456,89
169
K 76710-01AL06
Hliníkové okno 600/600 mm, D+M
kus
2,000
116,79
233,58
170
K 76710-01Z1.5
Nerezový rebrík do vírivky - D+M
ks
1,000
1 167,95
1 167,95
171
K 76710-01Z1.6
Oceľové kotvenie zasklených stien a dverí v
priestore podhľadu - D+M
kg
350,000
1,95
682,50
172
K 76710-01Z02
Zosilenie stuž. panelov v skelete, nad oknami
600/600 - 4 oceľové platne 120/6 dl. 1000 mm
+ svorníky - D+M
kg
25,000
2,92
73,00
173
K 76710-01Z1.7
Zrkadlo rozmeru 800/600 mm - D+M
kus
8,000
97,33
778,64
174
K 76710-01ZS1
Sprchová deliaca stienka 900x2000 mm - podľa
sign. ZS1 - D+M
ks
5,000
145,99
729,95
175
K 76710-01ZS2
Zasklená interiérová stena 3630x2200 mm podľa sign. ZS2 - D+M
ks
1,000
2 193,06
2 193,06
176
K 76710-01ZS3
Zasklená interiérová stena 5484x2200 mm podľa sign. ZS3 - D+M
ks
1,000
3 313,14
3 313,14
177
K 76710-01ZS4
Sprchová zástena - podľa sign. ZS4 - D+M
ks
2,000
145,99
291,98
kus
1,000
1 210,30
1 210,30
Strana 14 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
K 767581802
Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t
179
K 767582800
Demontáž podhľadov roštov -0,00200t
180
K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
178
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
145,840
4,23
616,90
m2
145,840
3,99
581,90
%
232,212
0,90
208,99
m2
771 - Podlahy z dlaždíc
5 389,19
181
K 7714710151
Montáž soklíkov z dlaždíc keramických
kladených do lepidla
182
K 771575107
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do
lepidla 300x600 mm
m2
197,930
10,22
2 022,84
183
M
597640481
Keramická dlažba GRES protišmyková hr. 9
mm, 300/600 mm, R10-B
m2
154,458
14,60
2 255,09
184
M
597640482
Keramická dlažba GRES hr. 9 mm
m2
66,209
14,60
966,65
185
K 998771201
%
53,358
1,00
53,36
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch
výšky do 6m
m
26,760
3,41
91,25
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
1 271,35
186
K 772211303
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami
z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm
187
M
188
189
190
m
33,600
10,22
343,39
Betónový obklad hr. 50 mm - podstupnice +
nástupnice
m2
8,291
63,26
524,49
K 772501150
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek
alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm
m2
5,100
10,22
52,12
M
Betónový obklad schodiska hr. 50 mm
m2
5,355
63,26
338,76
%
12,588
1,00
12,59
597593009902
597593009903
K 998772201
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch
výšky do 6 m
776 - Podlahy povlakové
10 952,91
191
K 776401800
Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z
PVC
192
K 776411100
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z
mäkčeného PVC
m
358,469
0,97
347,71
193
M
Sokel
m
394,316
2,92
1 151,40
m2
33,730
0,90
30,36
284 1A9001.1
m
42,484
0,30
12,75
194
K 776511810
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej
plochy lepených bez podložky, -0,00100t
195
K 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej
plochy lepených s podložkou, -0,00100t
m2
63,410
2,15
136,33
196
K 776521100
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez
podkladu z pásov vrátane soklov
m2
257,200
3,89
1 000,51
197
M
Krytina podlahová , farba SLATE GREY 3137,
hr. 2,5 mm
m2
313,643
24,77
7 768,94
198
K 77685-00L1
Prechodová podlahová lišta - hliníkový profil š.
30 mm, neviditeľné kotvenie, - D+M
m
26,000
6,55
170,30
199
K 776994111
Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z
pásov alebo zo štvorcov
m
177,379
0,55
97,56
200
K 776996110
Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie
povlakových podláh
m2
257,200
0,50
128,60
201
K 998776201
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch
výšky do 6 m
%
108,445
1,00
108,45
284 1A0601
781 - Dokončovacie práce a obklady
9 151,07
202
K 781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek
hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť m2
300x600 mm
203
M
Obklad keramický 300/600 mm R9
m2
368,756
11,68
4 307,07
m2
30,300
15,57
471,77
m2
33,330
24,33
810,92
5976498040.1
204
K 781485130
Montáž obkladov vnút. stien z mozaikových
zlepencov do tmelu, keramické alebo sklené
205
M
Mozaika obklad sklený
5976280000
Strana 15 z 138
335,233
10,22
3 426,08
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
206
K 781491111
Montáž a dodávka nerezových profilov " L " pre
obklad do tmelu
m
46,000
0,97
44,62
207
K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch
výšky do 6 m
%
90,605
1,00
90,61
783 - Dokončovacie práce - nátery
208
209
2 454,89
K 7838941229
Náter farbami sýty odtieň - stien dvojnásobný
m2
1 008,477
2,14
2 158,14
K 7838941230
Náter farbami sýty odtieň - stropov
dvojnásobný
m2
138,666
2,14
296,75
OST - Ostatné
210
K OST-001
211
K OST-002
212
K OST-003
5 807,62
Odpojenie, demontáž, premiestnenie a
uskladnenie vírivky so zakrytím vrátane
spätného presunu po rekonštrukcii, osadenia a
zapojenia
Dodávka, doprava a montáž zariadenia a
vybavenia do sauny v m. č. 129, Saunová kabína
3815x2600x2200 mm + Saunova pec 10,5 kW
Dodávka, doprava a montáž zariadenia a
vybavenia do sauny v m. č. 132, Saunová kabína
5200x2850x2200 mm + Saunova pec
kpl
1,000
486,65
486,65
kpl
1,000
2 133,45
2 133,45
kpl
1,000
3 187,52
3 187,52
Strana 16 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
25 228,36
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
25 228,36
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
25 228,36
5 045,67
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
30 274,03
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 17 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 18 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
25 228,36
1) Náklady z rozpočtu
25 228,36
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
10 334,57
MS-NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
11 640,28
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
1 851,91
OST - Ostatné
1 401,60
0,00
2) Ostatné náklady
25 228,36
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 19 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
25 228,36
25 228,36
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
10 334,57
1
K 210010063
Rúra pancierová 23 uložená pevne
m
80,000
1,37
2
K 210010301
Škatuľa univerzálna (prístrojová)
ks
85,000
0,98
83,30
3
K 210010351
Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2
ks
70,000
8,38
586,60
4
K 210010451
Škatuľa pancierová z PH bez zapojenia
ks
1,000
2,04
2,04
5
K 210020306
Kábel. žlab oceľový vr. veka a podpier
m
28,000
5,30
148,40
6
K 210020652
Pomocná konštrukcia do váhy 10kg
ks
28,000
4,84
135,52
7
K 210P
Protipožiarna upchávka FBA-B
ks
4,000
24,33
97,32
8
K 210810045
Kábel CYKY 3x1,5 mm2 pevne uložený
m
1 101,000
2,60
2 862,60
9
K 210810046
Kábel CYKY 3x2,5 mm2 pevne uložený
m
270,000
4,30
1 161,00
10
K 210810048
Kábel CYKY 3x6 mm2 pevne uložený
m
30,000
1,81
54,30
11
K 210810049
Kábel CYKY 4x1,5 mm2 pevne uložený
m
12,000
1,92
23,04
12
K 210810055
Kábel CYKY 5x1,5 mm2 pevne uložený
m
60,000
2,60
156,00
13
K 210810057
Kábel CYKY 5x4 mm2 pevne uložený
m
38,000
2,60
98,80
14
K 210810056
Kábel CYKY 5x6 mm2 pevne uložený
m
25,000
2,60
65,00
15
K 210810P53
Kábel CYKY 5x10 mm2 pevne uložený
m
25,000
2,63
65,75
16
K 210800111
Kábel CYKY 5x50 mm2 pevne uložený
m
55,000
0,74
40,70
17
K 210100001
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 2,5 mm2
ks
90,000
0,62
55,80
18
K 210100002
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 6 mm2
ks
26,000
0,62
16,12
19
K 210100003
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 16 mm2
ks
10,000
0,88
8,80
20
K 210100006
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 50 mm2
ks
10,000
2,49
24,90
21
K 210110021
Spínač nástenný 1-pólový do mokra - r1
ks
3,000
4,19
12,57
22
K 210110021.1
Spínač zapustený 1-pólový do mokra - r1
ks
1,000
4,19
4,19
23
K 210110023
Spínač zapustený sériový do mokra -r5
ks
3,000
4,42
13,26
24
K 210110024
Spínač zapustený striedavý do mokra -r6
ks
1,000
4,42
4,42
25
K 210110025
Spínač zapustený krížový do mokra -r7
ks
1,000
5,43
5,43
26
K 210110027
Spínač nástenný 3-pólový 25A do mokra
ks
1,000
7,47
7,47
27
K 210110041
Spínač zapustený 1-pólový -r1
ks
19,000
1,59
30,21
28
K 210110041.1
Spínač zapustený 1-pólový so signálkou -r1S
ks
2,000
1,65
3,30
29
K 210110043
Spínač zapustený sériový -r5
ks
3,000
1,81
5,43
30
K 210110045
Spínač zapustený striedavý -r6
ks
13,000
1,81
23,53
31
K 210110046
Spínač zapustený krížový -r7
ks
1,000
2,04
2,04
K 210140461
Spínač zapustený tlačidlový so signálkou r1/0So
ks
11,000
1,36
14,96
32
Strana 20 z 138
109,60
PČ Typ
Popis
Kód
K 210111012
Zásuvka domová 2P+Z zapustená
34
K 210111032
Zásuvka domová 2P+Z do mokra
35
K 2101900P1
36
K 210190002
37
38
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
30,000
3,51
105,30
ks
2,000
5,43
10,86
Montáž EP
ks
1,000
28,62
28,62
Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg
ks
1,000
34,07
34,07
K 21020P.01
Sv. žiarivk. 1xPL18W do podhladu IP40 -1C1
ks
12,000
18,98
227,76
K 21020P.02
Sv. žiarivk. 2xPL18W do podhladu IP40 -2C2
ks
11,000
18,98
208,78
39
K 21020P.03
Sv. žiarivk. 2xPL26W do podhladu IP54 -2G2
ks
21,000
18,98
398,58
40
K 21020P.04
Sv. žiarivk. 1xPL18W nástenné IP54 -G1
ks
5,000
18,98
94,90
41
K 21020P.05
Sv. žiarivk. 1xZ28W stropné IP40 -E1
ks
12,000
18,98
227,76
42
K 21020P.06
Sv. žiarivk. 1xZ24W do podhladu IP40 -1E1
ks
39,000
5,84
227,76
43
K 21020P.07
Sv. žiarivk. 4xZ24W stropné IP20 -4E4
ks
10,000
5,84
58,40
44
K 21020P.08
Sv. žiarivk. 1xZ35W stropné IP20 -F1
ks
8,000
5,84
46,72
45
K 21020P.09
Sv. žiarivk. 1xZ35W stropné IP54 -M1
ks
5,000
5,84
29,20
46
K 21020P.10
Sv. žiarivk. 1xZ49W stropné IP54 -N1
ks
4,000
5,84
23,36
47
K 21020P.11
Sv. žiarivk. 2xZ36W stropné IP66 -M2
ks
2,000
5,84
11,68
48
K 21020P.12
Sv. LED do podhľadu 12V IP54 -LED
ks
23,000
5,84
134,32
49
K 21020P.13
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné -Z
ks
8,000
5,84
46,72
50
K 21020P.14
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44 -Z1
ks
3,000
5,84
17,52
51
K 21020P.15
Montážne príslušenstvo v cene
ks
163,000
1,46
237,98
52
K 210220003
Vedenie uzemň. Cu do 50mm2 vr. pripojenia
m
210,000
0,87
182,70
53
K 210220022
Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi
m
10,000
0,73
7,30
54
K 210220302
Svorky bleskozvodné
ks
5,000
1,77
8,85
55
K 210220303
Svorka uzemňovacia
ks
2,000
0,56
1,12
56
K 210220321
Svorka na potrubie BERNARD Cu pás
ks
38,000
1,49
56,62
57
K K001
Montáž bezpečnostného transformátora
ks
2,000
198,61
397,22
58
K K002
Montáž vykurovacia rohož 100W/m2
m2
80,000
6,75
540,00
59
K 360
Montáž termostatu - regulátora
ks
1,000
9,35
9,35
60
K K003
Demontáže a úprava hlavného rozvádzača RHA,B
h
80,000
11,68
934,40
61
K K004
PPV
%
107,550
0,97
104,32
52,92
33
ks
MS-NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
11 640,28
62
M
345
Rúra pancierová z PVC UPRM 25 IEC
m
84,000
0,63
63
M
345.1
Škatuľa prístrojová KU68 univerzálna
ks
85,000
0,14
11,90
64
M
345.2
Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2
ks
70,000
1,28
89,60
65
M
345.3
Šachta podlahová plastová
ks
1,000
48,66
48,66
66
M
553.
Kábel. žlab pozink. perfor. 125/100
m
28,000
10,16
284,48
67
M
553.1
Kryt žlabu pozink. plný 125/100
m
28,000
4,87
136,36
68
M
553.2
Nosník žlabu atyp 125/100 stropný
ks
28,000
0,58
16,24
69
M
553.3
Konzola stropná atyp 300
ks
56,000
1,95
109,20
70
M
M005
Protipožiarna upchávka FBA-B
ks
4,000
24,33
97,32
71
M
341
Vodič ZŽ-CYA6 mm2
m
168,000
0,63
105,84
72
M
341.1
Vodič ZŽ-CYA25 mm2
m
52,500
2,77
145,43
73
M
341.2
Kábel Cu jadro CYKY 2Ax1,5 mm2
m
247,000
0,43
106,21
m
126,000
0,43
54,18
74
M
341.3
Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2
75
M
341.4
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2
m
777,000
0,52
404,04
76
M
341.5
Kábel Cu jadro CYKY 3Dx1,5 mm2
m
6,500
0,43
2,80
77
M
341.6
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2
m
283,500
0,90
255,15
78
M
341.7
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx6 mm2
m
30,500
2,10
64,05
79
M
341.8
Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2
m
12,500
0,90
11,25
80
M
341.9
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2
m
63,000
0,86
54,18
m
39,000
1,90
74,10
m
23,500
2,62
61,57
81
M
341.10
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx4 mm2
82
M
341.11
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx6 mm2
Strana 21 z 138
PČ Typ
83
M
Popis
Kód
341.12
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx10 mm2
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
23,500
4,48
105,28
m
58,000
4,57
265,06
m
84
M
341.13
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx50 mm2
85
M
345.4
Spínač nástenný r1 -IP44
ks
3,000
3,76
11,28
86
M
345.5
Spínač zapustený r1 -IP44
ks
1,000
3,76
3,76
87
M
345.6
Spínač zapustený r5 -IP44
ks
3,000
3,76
11,28
88
M
345.7
Spínač zapustený r6 -IP44
ks
3,000
3,76
11,28
89
M
345.8
Spínač zapustený r7 -IP44
ks
1,000
3,76
3,76
90
M
345.9
Spínač zapustený r1
ks
19,000
3,76
71,44
91
M
345.10
Kryt prístroja r1 -IP20
ks
19,000
3,76
71,44
92
M
345.11
Spínač zapustený r5
ks
3,000
3,76
11,28
93
M
345.12
Kryt prístroja r5 -IP20
ks
3,000
1,12
3,36
94
M
345.13
Spínač zapustený r6
ks
13,000
3,76
48,88
95
M
345.14
Kryt prístroja r6 -IP20
ks
13,000
1,12
14,56
96
M
345.15
Spínač zapustený r7
ks
2,000
3,76
7,52
97
M
345.16
Kryt prístroja r7- IP20
ks
2,000
1,12
2,24
98
M
345.17
Spínač zapustený r1/0So
ks
11,000
3,76
41,36
99
M
345.18
Kryt prístroja r1/0So -IP20
ks
11,000
1,12
12,32
100
M
345.19
Signálka orientačná
ks
11,000
3,99
43,89
101
M
345.20
Spínač zapustený r1So
ks
2,000
3,76
7,52
102
M
345.21
Signálka signálna
ks
2,000
3,99
7,98
ks
2,000
1,12
2,24
103
M
345.22
Kryt prístroja r1So
104
M
345.23
Rámček jednonásobný
ks
50,000
1,17
58,50
105
M
345.24
Zásuvka domová 16A zapustená -IP20
ks
28,000
3,68
103,04
106
M
345.25
Zásuvka domová 16A zapustená s prepäťovou
ochr.
ks
2,000
3,68
7,36
107
M
345.23
Rámček jednonásobný
ks
14,000
1,17
16,38
108
M
345.26
Rámček dvojnásobný
ks
5,000
2,34
11,70
ks
2,000
3,51
7,02
109
M
345.27
Rámček trojnásobný
110
M
345.28
Zásuvka domová 2P+Z nástenná -IP44
ks
1,000
3,68
3,68
111
M
345.29
Zásuvka domová 2P+Z zapustená -IP44
ks
1,000
3,68
3,68
112
M
345.23
Rámček jednonásobný
ks
1,000
1,17
1,17
113
M
345.30
Spínač nástenný 25A/400V sign -IP54
ks
1,000
25,78
25,78
114
M
M006
EP prípojnica K16
ks
1,000
16,39
16,39
115
M
348P.01
Sv. žiarivk. 1xPL18W do podhladu IP40 -1C1
ks
12,000
18,98
227,76
116
M
348P.02
Sv. žiarivk. 2xPL18W do podhladu IP40 -2C2
ks
11,000
18,98
208,78
117
M
348P.03
Sv. žiarivk. 2xPL26W do podhladu IP54 -2G2
ks
21,000
24,62
517,02
118
M
348P.04
Sv. žiarivk. 1xPL18W nástenné IP54 -G1
ks
5,000
18,98
94,90
119
M
348P.05
Sv. žiarivk. 1xZ28W stropné IP40 -E1
ks
12,000
83,64
1 003,68
120
M
348P.06
Sv. žiarivk. 1xZ24W do podhladu IP40 -1E1
ks
39,000
83,48
3 255,72
121
M
348P.07
Sv. žiarivk. 4xZ24W stropné IP20 -4E4
ks
10,000
83,64
836,40
122
M
348P.08
Sv. žiarivk. 1xZ35W stropné IP20 -F1
ks
8,000
23,26
186,08
123
M
348P.09
Sv. žiarivk. 1xZ35W stropné IP54 -M1
ks
5,000
23,26
116,30
124
M
348P.10
Sv. žiarivk. 1xZ49W stropné IP54 -N1
ks
4,000
34,94
139,76
125
M
348P.11
Sv. žiarivk. 2xZ36W stropné IP66 -M2
ks
2,000
35,91
71,82
126
M
348P.12
Sv. LED do podhľadu 12V IP54 -LED
ks
23,000
30,17
693,91
127
M
348P.13
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné -Z
ks
8,000
23,26
186,08
ks
3,000
23,26
69,78
ks
2,000
38,59
77,18
128
M
348P.14
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44 -Z1
129
M
348P.15
Bezpečnostný transformátor 100VA/230/12V TR
130
M
348P.16
Príslušenstvo je v cene svietidiel
ks
163,000
1,46
237,98
131
M
156
Vodič uzemňovací FeZn 10mm
kg
8,000
1,17
9,36
132
M
354
Svorka skúšobná SZ
ks
1,000
1,91
1,91
133
M
354.1
Svorka pripojovacia SJ02
ks
4,000
1,02
4,08
Strana 22 z 138
PČ Typ
134
M
Popis
Kód
MJ
354.2
Svorka pre vyrovnanie potenciálov do KP
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
2,000
22,93
45,86
ks
38,000
1,91
72,58
ks
135
M
354.3
Svorka uzemňovacia 32x29x2mm
136
M
354.4
Páska Cu uzemň. ZS 1620 20x500x5,5
ks
38,000
1,17
44,46
137
M
246
Lak asfaltový
kg
1,000
7,79
7,79
138
M
M007
Pomocný materiál
%
114,499
0,97
111,06
139
M
M008
PPV
%
114,499
0,97
111,06
140
M
M009
Presun z VC dodávok
%
114,499
0,97
111,06
141
M
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
1 851,91
M010
Rozvádzač "R0.1" oceloplechový IP30/20
ks
1,000
934,18
934,18
ks
4,000
193,78
775,12
ks
1,000
45,28
45,28
1,000
97,33
97,33
142
M
M011
Vykurovacia rohož 100W/mm2 2000W/230V
IP68
143
M
M012
Termostat s podlahovým čidlom, 16A, IP31
M013
Prirážka na dopravu:
144
M
%
OST - Ostatné
1 401,60
145
K OST-01
Realizačný projekt
hod
68,000
11,68
794,24
146
K OST-02
Plán skutočného vyhotovenia
hod
26,000
11,68
303,68
K OST-03
Východzia revízna správa
26,000
11,68
303,68
147
hod
Strana 23 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.3 - E1.3 ÚK
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
6 843,76
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
6 843,76
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
6 843,76
1 368,75
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
8 212,51
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 24 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 25 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
E1.3 - E1.3 ÚK
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
6 843,76
1) Náklady z rozpočtu
6 037,84
PSV - Práce a dodávky PSV
841,23
713 - Izolácie tepelné
2 256,66
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
455,48
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
1 782,35
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
315,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
64,19
783 - Dokončovacie práce - nátery
322,49
OST - Demontáž
805,92
Ostatné - Ostatné
HZS - HZS
805,92
2) Ostatné náklady
0,00
6 843,76
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 26 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
E1.3 - E1.3 ÚK
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
6 843,76
6 037,84
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
841,23
1
K 713400842
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s
konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, 0,04810t
2
K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer
do 38
m
70,000
1,96
137,20
3
K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer
do 38
m
25,000
1,96
49,00
4
K 713482122
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer
42-70
m
36,000
1,96
70,56
5
M
2837741570
Izolácia Trubice Tubolit 35/20-DG-A (46) ARCm
0202 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
25,000
1,23
30,75
6
M
2837741626
Izolácia Trubice Tubolit 89/20-DG (12) ARC0059 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
36,000
4,28
154,08
7
M
t-plus18
Tubolit TL-18--S PLUS, alebo ekvivalent
m
24,000
1,19
28,56
8
M
t-plus22
Tubolit TL-22--S PLUS, alebo ekvivalent
m
20,000
1,36
27,20
9
M
t-plus28
Tubolit TL-28--S PLUS, alebo ekvivalent
m
15,000
2,61
39,15
10
M
t-plus35
Tubolit TL-35--S PLUS, alebo ekvivalent
m
11,000
2,03
22,33
ks
4,000
10,25
41,00
m2
18,000
9,47
170,46
11
M
p-tbl-pe-50-15-3
Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm, alebo
ekvivalent
12
M
l-520/2,5
Lepidlo 520-2,5 l
ks
1,000
59,33
59,33
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
výšky nad 6 m do 12 m
%
8,296
1,40
11,61
13
K 998713202
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
2 256,66
14
K 733111105
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25
15
K 733113113
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN
15
ks
22,000
2,95
64,90
16
K 733113115
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN
25
ks
2,000
5,27
10,54
17
K 733121125
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových
nízkotlakových priemer 89/3, 6
m
36,000
33,66
1 211,76
18
K 733123125
Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých
rúrok priemer 89/3, 6
ks
4,000
23,96
95,84
19
K 733190107
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok
závitových
m
15,000
0,34
5,10
m
15,000
10,61
159,15
Strana 27 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
20
K 733190217
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do
priem. 89/5
m
36,000
21
K 733191301
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm
m
80,000
0,34
27,20
M
m-3
Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami
m
80,000
4,63
370,40
m
24,000
1,68
40,32
22
0,47
16,92
23
M
141d-13
Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami,
alebo ekviv.
24
M
141d-14
Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami,
alebo ekviv.
m
20,000
2,26
45,20
25
M
141d-15
Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami,
alebo ekviv.
m
15,000
3,99
59,85
26
M
141d-16
Potrubie HERZ PE-AL-PE 32x3 s tvarovkami,
alebo ekviv.
m
21,000
5,53
116,13
27
K 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch
výšky nad 6 do 24 m
%
22,233
1,50
33,35
28
K 734209104
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4
ks
11,000
0,79
8,69
29
K 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2
ks
17,000
2,18
37,06
30
K 734209115
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
ks
2,000
2,93
5,86
31
K 734211122
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích
telies K 1172 do G 3/8
ks
11,000
1,65
18,15
32
M
4849211006
Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C, alebo ekviv.
ks
6,000
12,68
76,08
33
M
4849211035
Termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x
1,5, alebo ekviv.
ks
5,000
11,81
59,05
34
M
4228461003
1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy , elebo ekviv.
ks
6,000
11,55
69,30
ks
6,000
12,40
74,40
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
455,48
35
M
4228461088
3/4" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy,
alebo ekviv.
36
M
4225700400
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou,
alebo ekviv.
ks
2,000
3,84
7,68
37
M
422d-21
Pripájací diel HERZ 3000- rohový, Dn15, alebo
ekviv.
ks
5,000
19,57
97,85
38
K 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky
nad 6 do 24 m
%
4,541
0,30
1,36
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
1 782,35
39
K 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška
telesa vodou dvojradového
40
K 735159524
41
M
42
43
ks
11,000
5,63
61,93
Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90
dvojradového s odvzdušnením do 2040mm
súb
11,000
16,58
182,38
4845395550
Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0900
ks
1,000
94,49
94,49
M
4845396350
Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x2000
ks
2,000
162,96
325,92
M
4845399950
Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 500x2200
ks
2,000
180,26
360,52
ks
4,000
111,30
445,20
44
M
4845380650
Vykurovacie telesá doskové 22K 550x1200
45
M
4845380850
Vykurovacie telesá doskové 22K 550x1600
ks
2,000
141,49
282,98
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch
výšky nad 6 do 12 m
%
17,534
1,65
28,93
46
K 998735202
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
315,44
47
K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg
48
M
Atypické konštrukcie -doplnkové kovové
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
49
m-4
K 998767202
100,000
1,95
195,00
t
0,100
1 170,05
117,01
%
3,120
1,10
3,43
kg
783 - Dokončovacie práce - nátery
50
K 783225100
64,19
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s
emailov.
m2
Strana 28 z 138
5,000
5,75
28,75
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
51
K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce základný
m2
5,000
2,06
10,30
52
K 783424740
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie
do DN 50 mm farby bielej základný
m
15,000
0,74
11,10
53
K 783425750
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie
do DN 100 mm základný
m
36,000
0,39
14,04
OST - Demontáž
322,49
54
K 733110806
Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t
55
K 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t
m
24,000
1,26
30,24
56
K 733120826
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých
nad 60, 3 do D 89, -0,00800t
m
26,000
2,14
55,64
57
K 733190801
Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie
objímky dvojitej do DN 50
ks
26,000
0,07
1,82
58
K 733193810
Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre
potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, 0,00200t
ks
14,000
0,18
2,52
59
K 733890803
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt
rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj.
výš. do 24m
t
0,392
49,40
19,36
60
K 734200811
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom
do G 1/2
ks
14,000
0,69
9,66
61
K 734890803
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných
hmôt armatúr do 24m
t
0,084
41,17
3,46
62
K 735111810
Demontáž vykurovacích telies liatinových
článkových, -0,02300t
m2
15,000
0,81
12,15
63
K 735191905
Ostatné opravy vykurovacích telies,
odvzdušnenie telesa
ks
110,000
0,66
72,60
64
K 735211822
Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového
76/3/156 do 6m s počtom prameňov 2, 0,12800t
ks
2,000
5,32
10,64
65
K 735211830
Rozrezanie registra z oceľových rúrok rebrového
priemeru 76/3/156, -0,01100t
m
12,000
0,81
9,72
66
K 735494811
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl.
vykurovacích telies
m2
110,000
0,56
61,60
67
K 735890802
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných
hmôt vykurovacích telies do 12m
t
0,733
35,14
25,76
m
12,000
0,61
7,32
805,92
Ostatné - Ostatné
HZS - HZS
805,92
68
K Dmp
Drobné montážne práce
hod
15,000
11,68
175,20
69
K MV
Murárska výpomoc
hod
20,000
11,68
233,60
70
K UN-IP
Úprava náteru a izolácie potrubia
hod
10,000
11,68
116,80
71
K ZaSP
Zaregulovanie a skúšobná prevádzka
hod
24,000
11,68
280,32
Strana 29 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.4 VZT
- E1.4 VZT
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
15 021,98
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
15 021,98
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
15 021,98
3 004,40
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
18 026,38
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 30 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 31 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.4 VZT
- E1.4 VZT
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
Cena celkom [EUR]
15 021,98
1) Náklady z rozpočtu
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.
15 021,98
247,21
DZ - Demontáž pôvodného zariadenia
ZR1-VV - Zariadenie č. 1
11.12.2013
14 774,77
Vetranie wellnes
0,00
2) Ostatné náklady
15 021,98
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 32 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.4 VZT
- E1.4 VZT
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
15 021,98
15 021,98
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.
DZ - Demontáž pôvodného zariadenia
247,21
1
M
M038
Ventilátor API 500
ks
1,000
13,63
13,63
2
M
M039
Potrubie s výustkami a ostatnými spoloč.
Súčasťami do obvodu 1500
m
34,000
6,87
233,58
ZR1-VV - Zariadenie č. 1
3
M
1.1.2
4
K K005
14 774,77
1,000
7 660,37
7 660,37
kpl
1,000
536,19
536,19
ks
1,000
2 932,52
2 932,52
ks
1,000
146,63
146,63
1,000
13,28
13,28
M
6
K K006
montáž
M
Klapka do potrubia KK - N - 250 - R TPI 12 06
1.3.1
kpl
Odvlhčovacia jednotka Calorex DH 33A 230-150 3,4A istenie 10A, alebo ekviv.
5
7
1.2.1
Vetranie wellnes
Jednotka úpravy vzduchu TX 04 HW
1200/1400 m3.h-1 podľa prílohy,
príslušenstvo:kompletný regulačný systém
vrátane regulačného uzla SUY, dialkové
ovládanie, snímač teploty v odvodnom
potrubí,2x klapka EFD 315 s pohonom, alebo
ekviv.
montáž
ks
8
K K006
montáž
ks
1,000
3,32
3,32
9
M
Klapka do potrubia KK - N - 140 - R TPI 12 06
ks
2,000
9,91
19,82
1.4.2
10
K K006
montáž
ks
2,000
2,48
4,96
11
M
Klapka do potrubia KK - N - 160 - R TPI 12 06
ks
1,000
10,21
10,21
1.4a
12
K K006
montáž
ks
1,000
2,55
2,55
13
M
Žaluzia PZ ZN 400x315 R1 .S TPI 3 - 05
ks
1,000
25,62
25,62
14
K K006
montáž
ks
1,000
6,40
6,40
15
M
Výustka KSV 2 - 0 - 0 - 1950 - C
ks
3,000
68,70
206,10
16
K K006
montáž
ks
3,000
17,18
51,54
17
M
Odvodný ventil EFF 200 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP
kpl
12,000
10,02
120,24
18
K K005
montáž
kpl
12,000
3,50
42,00
19
M
Odvodný ventil EFF 100 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP
kpl
4,000
5,00
20,00
20
K K005
montáž
kpl
4,000
1,75
7,00
21
M
Prívodný ventil TFF 200 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP
kpl
2,000
10,55
21,10
22
K K005
montáž
kpl
2,000
3,69
7,38
23
M
Pružný tlmič Sonodec 315, alebo ekviv.
m
8,000
10,91
87,28
24
K K010
montáž
m
8,000
3,82
30,56
1.5.2
1.6.2
1.7.2
1.8.2
1.9.1
1.20.1
TPI 54 - 08
Strana 33 z 138
PČ Typ
25
M
Popis
Kód
1.21.1
MJ
Pružný tlmič Sonodec 254, alebo ekviv.
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
6,000
8,59
51,54
m
6,000
3,01
18,06
m
26
K K010
montáž
27
M
Pružný tlmič Sonodec 203, alebo ekviv.
m
13,000
3,96
51,48
28
K K010
montáž
m
13,000
1,38
17,94
29
M
Pružný tlmič Sonodec 102, alebo ekviv.
m
7,000
4,36
30,52
30
K K010
montáž
m
7,000
1,53
10,71
31
M
Pružný tlmič Sonodec 160, alebo ekviv.
m
14,000
6,04
84,56
32
K K010
montáž
m
14,000
2,11
29,54
33
M
Pružný tlmič Sonodec 127, alebo ekviv.
m
4,000
4,96
19,84
34
K K010
montáž
m
4,000
1,74
6,96
35
M
M014
Štvorhranné potrubie skupiny trieda tesnosti
B, z pozinkovaného plechu vrátane závesov
1500/100
do obvodu /
%tvaroviek
kpl
1,000
28,46
28,46
36
M
M040
1500/100
0,000
0,00
0,00
37
K K005
montáž
kpl
1,000
12,81
12,81
38
M
-
Potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu vrátane
závesov
kpl
priemer / ks tvaroviek
1,000
0,97
0,97
39
M
M041
315/5
m
42,000
12,95
543,90
40
M
M042
250/2
m
14,000
9,28
129,92
41
M
M043
200/4
m
6,000
16,53
99,18
42
M
M044
160/4
m
3,000
14,25
42,75
9,72
184,68
1.22
1.23
1.24
1.25
43
M
M045
140/12
m
19,000
44
M
M046
125/8
m
18,000
7,08
127,44
45
K K005
montáž
kpl
1,000
620,28
620,28
46
M
Úprava jestvujúceho potrubia v soc
zariadeniach -material
kpl
1,000
15,94
15,94
47
K K005
montáž
kpl
1,000
7,17
7,17
M
Tepelná izolácia - samolepiaca Mironal hrúbky
30 mm s nakašírovanou Al foliou, s prelepením
spojov
m2
6,000
7,01
42,06
48
M047
-.1
49
K K025
montáž
m2
6,000
3,15
18,90
50
M
Montážny material
kg
18,000
7,69
138,42
51
K K006
montáž
ks
18,000
3,46
62,28
52
M
Spojovací a tesniaci material
kg
2,000
73,00
146,00
kpl
1,000
194,66
194,66
-.2
-.3
53
K K048
Zhotovenie otvorov v stavebných konštrukciách
i ich zatesnenie po montáži
54
K K027
Zaregulovanie a odovzdanie zariadenia
kpl
1,000
24,33
24,33
55
K Pol34
Mimostavenisková doprava
kpl
1,000
29,20
29,20
56
K Pol35
Vnútrostaveniskový presun
kpl
1,000
29,20
29,20
Strana 34 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.5 ZTI
- E1.5 ZTI
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
19 065,98
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
19 065,98
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
19 065,98
3 813,20
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
22 879,18
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 35 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 36 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.5 ZTI
- E1.5 ZTI
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
19 065,98
1) Náklady z rozpočtu
2 770,03
HSV - Práce a dodávky HSV
480,02
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
12,27
5 - Komunikácie
42,63
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1 712,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
343,02
99 - Presun hmôt HSV
179,88
16 295,95
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
976,23
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom
318,24
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
4 041,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
5 973,73
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
4 840,75
145,99
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00
2) Ostatné náklady
19 065,98
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 37 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO- 01 - SO.01 PRESTAVBA WELLNESS CENTRA
Časť:
E1.5 ZTI
- E1.5 ZTI
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
19 065,98
2 770,03
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
480,02
1
K 113107112
Búranie podlahy v ploche do 200m2 z kameniva
ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t
2
K 113107132
Búranie podlahy v ploche do 200 m2 z betónu
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t
m2
9,600
28,12
269,95
3
K 139711101
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením
výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až
4
m3
1,440
67,01
96,49
4
K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre
všetky triedy
m3
1,440
13,67
19,68
5
K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,
nosením za každé 3 m výšky
m3
1,440
3,41
4,91
6
K 162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
5000 m
m3
1,650
5,06
8,35
7
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
1,650
0,78
1,29
8
M
Poplatok za skládku
P01000001
9
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
10
K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
11
M
Štrkopiesok 0-63 b
12
5833725100
K 175101109
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
m2
9,600
2,92
28,03
t
2,805
5,84
16,38
m3
0,210
8,00
1,68
m3
1,176
12,32
14,49
t
1,999
7,79
15,57
1,176
2,72
3,20
m3
4 - Vodorovné konštrukcie
13
K 451573111
12,27
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63
mm
m3
0,480
25,56
5 - Komunikácie
12,27
42,63
14
K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a
zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm
15
K 567121115
Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.150 mm
m2
4,800
3,97
19,06
m2
4,800
4,91
23,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1 712,21
16
K 622452121
Omietka stien z malty zo 450 kg cementu na 1
m3 malty hladená oceľovým hladidlom
17
K 631312411
Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 50
do 80 mm
m2
6,660
16,37
109,02
m3
9,600
94,78
909,89
Strana 38 z 138
PČ Typ
18
Popis
Kód
K 631362021
MJ
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov
typu KARI
t
Množstvo
0,742
J.cena [EUR]
934,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Cena celkom
[EUR]
693,30
343,02
19
K 938903116
Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v
murive z tehál -0,01700t
20
K 938903211
Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive
z lomového kameňa -0,02700t
m2
4,500
10,11
45,50
21
K 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových
hr.nad 80 mm, -2,40000t
m3
0,240
62,04
14,89
22
K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km
t
9,412
8,79
82,73
23
K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km
t
84,708
0,33
27,95
24
K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt do 10 m
t
9,412
4,73
44,52
25
K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt za každých ďalších 5 m
t
75,296
0,53
39,91
26
K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice
(17 01 ), ostatné
t
9,412
5,84
54,97
m2
2,160
15,07
32,55
99 - Presun hmôt HSV
27
K 999281111
179,88
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
30,802
5,84
179,88
16 295,95
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
976,23
K 7134111111
Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm
m
216,100
3,47
749,87
29
M
2837741528
TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136)
ARC-0030 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
3,600
1,19
4,28
30
M
2837741540
TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120)
ARC-0031 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
42,000
1,36
57,12
31
M
2837741553
TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARCm
0032 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
30,200
2,61
78,82
32
M
2837741566
TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARCm
0033 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
12,600
0,41
5,17
33
M
2837741578
TUBOLIT izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARCm
0034 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
7,800
0,75
5,85
34
M
2837741542
TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARCm
0051 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
31,500
0,22
6,93
35
M
2837741555
TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARCm
0052 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
30,500
0,43
13,12
36
M
2837741568
TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG (46) ARCm
0053 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
13,500
0,71
9,59
37
M
2837741582
TUBOLIT izolácia - trubica 42/20-DG-A (40)
ARC-0203 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
7,100
2,70
19,17
38
M
2837741544
TUBOLIT izolácia - trubica 22/30-DG (46) ARCm
0064 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
19,600
0,48
9,41
39
M
2837741558
TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARCm
0065 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
17,600
0,96
16,90
28
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom
318,24
40
K 715131001
Zhotovenie izolácie stav. konštr. fóliami
lepenými celoplošne, včítane penetrácie podláh
miestností
41
M
IZOFOL fólia 621 hrúbka 0,6 mm
2832201000
m2
9,600
31,76
304,90
m2
9,600
1,39
13,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
4 041,01
Strana 39 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
42
K 115201511
Demontáž odpadoveho potrubia menovitej
svetlosti DN 150
m
15,000
1,20
18,00
43
K 721173204HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8
m
4,200
6,52
27,38
44
K 721173205HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8
m
5,800
6,66
38,63
45
K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8
ks
10,000
1,97
19,70
46
K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
ks
9,000
2,18
19,62
47
K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
ks
10,000
3,22
32,20
48
K 721229021
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky
800 mm pre montáž k stene
ks
6,000
17,10
102,60
49
M
Sanitarny žlab sprchový žľab k stene 800 mm
270x 100x 82
ks
6,000
558,99
3 353,94
50
K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, umývadlová do D 40
ks
10,000
2,19
21,90
51
M
Uzávierka zápachová sifón umývadlový
HL137/40, biely invalidný DN40
ks
10,000
18,26
182,60
52
K 725869330
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, vaňovej do D 50
ks
1,000
2,76
2,76
53
M
Vaňová a s. súprava ch ružica krátka 409x 181x
117
ks
1,000
33,66
33,66
54
K 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, sprchovej do D 50
ks
8,000
2,20
17,60
55
M
Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca
HL514S/80 DN40/50 SN
ks
8,000
16,82
134,56
56
K 725869351
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, výlevkovej do D 50
ks
2,000
2,08
4,16
57
M
Odpadový komplet pre výlevku d50
ks
2,000
12,39
24,78
m
10,000
0,61
6,10
t
0,046
17,72
0,82
55281580151
5514703200
2863120298
5516161200
2863120238
58
K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v
objektoch vodou do DN 125
59
K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v
objektoch výšky do 6 m
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
5 973,73
60
K 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových do DN 25, -0,00213t
61
K 722130802
Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t
m
74,600
2,00
149,20
62
K 722130803
Demontáž potrubia z oceľových rúrok
závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t
m
78,850
2,36
186,09
63
K 722171121
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v
tyčiach, ekviv.
m
3,600
12,54
45,14
64
K 722171123
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v
tyčiach, ekviv.
m
93,100
14,51
1 350,88
65
K 722171124
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v
tyčiach, ekviv.
m
78,300
20,24
1 584,79
66
K 722171125
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm v
tyčiach, ekviv.
m
26,100
28,81
751,94
67
K 722171126
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v
tyčiach, ekviv.
m
14,900
30,28
451,17
68
K 722190401
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15
ks
48,000
5,63
270,24
69
K 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,
nástenka pre výtokový ventil G 1/2
ks
30,000
4,07
122,10
70
M
Nástenka 16x1/2"
ks
30,000
3,81
114,30
71
K 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,
nástenka pre batériu G 1/2
pár
9,000
8,13
73,17
72
M
Dvojitá nástenka 16x1/2"
ks
9,000
10,85
97,65
2864828700
2864828800
m
82,500
1,70
140,25
Strana 40 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
73
K 722229101
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2
ks
8,000
3,41
27,28
74
M
Guľový kohút 1/2"voda
ks
8,000
3,75
30,00
ks
8,000
4,68
37,44
5517400470
75
K 722229102
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4
76
M
55173002501
Regulačný ventil 3/4"
ks
1,000
23,34
23,34
77
M
5517400500
Guľový kohút 3/4"voda
ks
7,000
7,08
49,56
ks
2,000
1,69
3,38
78
K 722229104
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4
79
M
Guľový kohút 5/4"voda
ks
2,000
14,13
28,26
m
216,100
1,19
257,16
5517400630
80
K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia
závitového do DN 50
81
K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného
potrubia do DN 80
m
216,100
0,81
175,04
82
K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch
výšky do 6 m
t
0,330
16,21
5,35
83
K 725122813
Demontáž zariaďovacích predmetov
súb
28,000
3,97
111,16
84
K 725122813P
Presun vyrivky a zaslepenie exist. rozvodov
súb
1,000
243,32
243,32
85
K 725119307
Montáž záchodovej misy kombinovanej s
rovným odpadom
súb
8,000
29,40
235,20
86
M
WC kombi I.A spodný odpad
ks
8,000
86,62
692,96
87
K 725245103
Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do
výšky 2000 mm a šírky 900 mm
súb
6,000
22,70
136,20
88
M
Kút sprchový 1/900rozmer 880-895cm
ks
6,000
181,03
1 086,18
súb
8,000
4,27
34,16
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
6423002800
5548442000
4 840,75
89
K 725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov,
toaletná doska
90
M
Doska keramická toaletná biela
ks
8,000
18,49
147,92
91
K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez
výtokovej armatúry
súb
8,000
21,82
174,56
92
M
Sanitárna keramika umývadlo 55cm
ks
8,000
43,80
350,40
6429462300
6420133610
93
K 725219601
Montáž stĺpa umývadla
súb
8,000
6,81
54,48
94
M
Stĺp biely k umývadlu
ks
8,000
26,66
213,28
95
K 725333350
Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez
výtokovej armatúry
súb
2,000
14,25
28,50
96
M
Výlevka smaltovaná
ks
2,000
62,27
124,54
súb
32,000
4,63
148,16
6429125100
5523400000
97
K 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou
G 1/2
98
M
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia
rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou
ks
32,000
5,87
187,84
99
K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej
nástennej pákovej, alebo klasickej
ks
10,000
6,41
64,10
100
M
Batéria umývadlová mosadzná
ks
10,000
36,99
369,90
101
K 725839203
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2
súb
2,000
7,72
15,44
102
M
5514512300
Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou
1/2"x 100 mm
ks
2,000
43,80
87,60
103
M
5514812000
Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm
ks
2,000
3,42
6,84
ks
6,000
2,51
15,06
ks
6,000
43,80
262,80
5514109000
5514427600
104
K 725849201
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej,
klasickej
105
M
Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou
1/2"x 100 mm
5514513100
106
K 725989101
Montáž dvierok kovových lakovaných
ks
3,000
3,50
10,50
107
M
Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely
ks
3,000
9,54
28,62
5516757500
Strana 41 z 138
PČ Typ
Kód
108
K 998725101
109
K 36202035K1
Popis
MJ
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v
objektoch výšky do 6 m
Množstvo
J.cena [EUR]
t
0,601
18,35
sub
1,000
145,99
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
Zavesy,konzoly, objimky,pevne body
Cena celkom
[EUR]
11,03
145,99
Strana 42 z 138
145,99
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
437 705,59
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
437 705,59
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
437 705,59
87 541,12
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
525 246,71
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 43 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 44 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
437 705,59
1) Náklady z rozpočtu
218 954,84
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
20 754,37
2 - Zakladanie
75 125,45
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
30 922,57
4 - Vodorovné konštrukcie
26 192,52
4 518,44
5 - Komunikácie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
44 716,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
5 164,11
11 560,60
99 - Presun hmôt HSV
218 750,75
PSV - Práce a dodávky PSV
5 930,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
712 - Izolácie striech
15 484,32
713 - Izolácie tepelné
33 209,59
315,55
762 - Konštrukcie tesárske
763 - Konštrukcie - drevostavby
9 281,29
764 - Konštrukcie klampiarske
9 349,71
766 - Konštrukcie stolárske
5 690,62
114 059,33
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
2 166,91
771 - Podlahy z dlaždíc
691,39
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
776 - Podlahy povlakové
10 132,03
781 - Dokončovacie práce a obklady
10 424,86
783 - Dokončovacie práce - nátery
1 158,77
784 - Dokončovacie práce - maľby
856,32
0,00
2) Ostatné náklady
Strana 45 z 138
437 705,59
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 46 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
437 705,59
218 954,84
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
20 754,37
1
K 131201102
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100
do 1000 m3
2
K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok
za lepivosť horniny 3
m3
1 145,920
0,73
836,52
3
K 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
m3
0,908
20,88
18,96
4
K 132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i
nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k
cene za lepivosť horniny 3
m3
0,908
5,91
5,37
5
K 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej
m3
ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
257,838
7,18
1 851,28
6
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
257,838
0,78
201,11
7
K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné
t
438,325
5,84
2 559,82
8
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
m3
651,680
8,00
5 213,44
9
K 175101201
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
m3
237,310
18,80
4 461,43
10
K 181101102
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so
zhutnením
m2
448,080
0,40
179,23
11
K 183101115
Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,
objem nad 0,125 do 0,40 m3
ks
11,000
13,35
146,85
12
K 184102711
Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej
jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky
do 2 m
ks
11,000
2,21
24,31
13
M
Popínavá rastlina - Lonicera henry
ks
11,000
4,87
53,57
0265251300
m3
1 145,920
4,54
5 202,48
2 - Zakladanie
75 125,45
K 271571111
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku
m3
0,121
19,23
2,33
15
K 273321411
Betón základových dosiek, železový (bez
výstuže), tr.C 25/30
m3
276,240
79,47
21 952,79
16
K 273351215
Debnenie základových dosiek, zhotoveniedielce
m2
42,030
8,75
367,76
17
K 273351216
Debnenie základových dosiek, odstráneniedielce
m2
42,030
1,74
73,13
18
K 273361821
Výstuž základových dosiek z ocele 10505
t
27,624
934,61
25 817,67
K 274321411
Betón základových pásov, železový (bez
výstuže), tr.C 25/30
m3
2,192
78,52
172,12
14
19
Strana 47 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
20
K 274351215
Debnenie stien základových pásov, zhotoveniedielce
m2
5,840
8,75
51,10
21
K 274351216
Debnenie stien základových pásov, odstráneniedielce
m2
5,840
1,74
10,16
22
K 274361821
Výstuž základových pásov z ocele 10505
t
0,219
934,36
204,62
23
K 279321411
Betón základových múrov, železový (bez
výstuže), tr.C 25/30
m3
98,340
78,56
7 725,59
24
K 279351105
Debnenie základových múrov obojstranné
zhotovenie - dielce
m2
661,570
11,34
7 502,20
25
K 279351106
Debnenie základových múrov obojstranné
odstránenie-dielce
m2
661,570
3,11
2 057,48
26
K 279361821
Výstuž základových múrov nosných z ocele
10505
t
9,834
934,36
9 188,50
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
30 922,57
27
K 317121101
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť
otvoru od 600 do 1050 mm
28
M
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250
mm
ks
8,080
7,05
56,96
29
K 317121102
Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť
otvoru nad 1050 do 1800 mm
ks
2,000
4,15
8,30
30
M
Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1500
mm
ks
2,020
8,58
17,33
31
K 341321610
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže)
tr.C 30/37
m3
70,366
83,83
5 898,78
32
K 341351105
Debnenie stien a priečok obojstranné
zhotovenie-dielce
m2
918,583
12,20
11 206,71
33
K 341351106
Debnenie stien a priečok obojstranné
odstránenie-dielce
m2
918,583
3,45
3 169,11
34
K 341361821
Výstuž stien a priečok 10505
4,574
934,36
4 273,76
35
K 342242000
Priečky z tehál P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm
m2
160,522
16,37
2 627,75
36
K 342242100
Priečky z tehál na maltu MC-5 hr.8, 00 cm
m2
6,032
11,80
71,18
37
K 342948114
Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam
pristrelením - nerezovými kotvami
m
59,850
2,43
145,44
38
K 345321615
Betón múrikov parapet., atik., schodisk.,
zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 30/37
m3
12,990
91,54
1 189,10
39
K 345351101
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl.,
plnostenných- zhotovenie
m2
120,450
9,27
1 116,57
40
K 345351102
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl.,
plnostenných- odstránenie
m2
120,450
2,71
326,42
41
K 345361821
Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk.,
zábradl., z betonárskej ocele 10505
0,844
934,36
788,60
5934113100
5934113200
ks
8,000
3,32
26,56
t
t
4 - Vodorovné konštrukcie
26 192,52
42
K 411321616
Betón stropov doskových a trámových,
železový tr.C 30/37
43
K 411351101
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce
m2
481,230
10,03
4 826,74
44
K 411351102
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce
m2
481,230
3,02
1 453,31
45
K 411354173
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do
12 kpa zhotovenie
m2
481,230
5,38
2 589,02
46
K 411354174
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do
12 kpa odstránenie
m2
481,230
1,44
692,97
47
K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových,
vložkových,konzolových alebo balkónových,
10505
9,350
934,36
8 736,27
m3
93,500
84,43
7 894,21
t
5 - Komunikácie
48
K 564261111
4 518,44
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s
rozprestretím, vlhčením a zhutnením po
zhutnení hr.200 mm
m2
Strana 48 z 138
183,460
3,97
728,34
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
49
K 596911112
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších
nad 20 m2
m2
183,460
10,22
1 874,96
50
M
Zámková dlažba hr. 6 cm, sivá
m2
201,806
9,49
1 915,14
5922901990.1
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
44 716,78
51
K 612351010
Vytmelenie styku rámu okien a zárubní s
omietkou silikónovým tmelom
52
K 612465111
Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky
vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne
hr.2 mm
m2
329,276
4,24
1 396,13
53
K 612465121
Vnútorná omietka stien, sadrová,miešanie a
nanášanie strojne,MSS 20 hr.1 cm
m2
329,276
6,16
2 028,34
54
K 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky)
na hrany stien (meria sa v m dľ.)
kpl
1,000
116,79
116,79
55
K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou
mriežkou
m2
25,000
5,55
138,75
56
K 622422721
Oprava vonkajších omietok vápenných a
vápenocem. stupeň členitosti Ia II -80%
štukových
m2
2,000
9,09
18,18
57
K 622464222
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová
silikátová základ a škrabaná 2 mm
m2
206,440
9,59
1 979,76
58
K 622471312
Náter vonkajších stien zložitosti 1-2
m2
2,000
6,60
13,20
59
K 625250055.1
Kontaktný zatepľovací systém, bez povrchovej
úpravy, hr. izolantu - extrud. polystyrén 100
mm - strop
m2
24,641
25,78
635,24
60
K 625252041
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm EPS,
zateplenie ostenia okien a dverí
m2
13,830
17,01
235,25
61
K 625991050
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg systém hr. 50 mm bez omietky
m2
5,520
15,59
86,06
62
K 625991100
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 100 mm bez omietky
m2
123,285
25,66
3 163,49
63
K 625991120
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 120 mm bez omietky
m2
41,270
27,59
1 138,64
64
K 625991150
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 150 mm bez omietky
m2
84,220
30,10
2 535,02
65
K 625991180
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 180 mm bez omietky
m2
99,520
47,27
4 704,31
66
K 625991250
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 250 mm bez omietky
m2
93,090
56,05
5 217,69
67
K 631312611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad
50 do 80 mm
m3
33,396
87,49
2 921,82
68
K 631319151
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80
mm
m3
33,396
7,72
257,82
69
K 631319171
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80
mm
m3
33,396
7,72
257,82
70
K 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov
typu KARI, ekviv.
t
1,477
934,36
1 380,05
71
K 631571003
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie
podkladu)
m3
130,482
28,13
3 670,46
72
K 631571004
Násyp z riečneho kameniva - okapový chodník
m3
8,910
28,13
250,64
73
K 632451236
Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený
oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm
m2
1 316,050
6,91
9 093,91
74
K 632451236.9
Dilatácia poteru 4x4 m
m2
423,850
2,34
991,81
75
K 632477005
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm
m2
321,310
7,13
2 290,94
kpl
1,000
194,66
194,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
76
K 900000001
5 164,11
Pomocná položka pre výpočet plôch podláh P1, P2, ST1, a ST2
Strana 49 z 138
0,000
0,00
0,00
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
77
K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou
m
58,040
3,63
210,69
78
M
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá
ks
58,620
2,20
128,96
19,44
5922902940
79
K 917111111.1
Osadenie trávnikového deliaceho pásu
80
M
Trávnikový deliaci pás pri okapových
chodníkoch
m
85,345
2,73
232,99
81
K 941941051
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky
do 10 m
m2
359,968
1,60
575,95
82
K 941941391
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac
použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky
do 10 m
m2
1 079,904
1,11
1 198,69
83
K 941941851
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového
a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky
m2
10 m
359,968
1,01
363,57
84
K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2
423,850
2,52
1 068,10
85
K 952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
m2
423,850
2,59
1 097,77
86
K 967031132
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po
hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na
maltu, -0,05700t
m2
4,040
3,68
14,87
87
K 971033651
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4
m2 hr.do 600 mm, -1,87500t
m3
2,548
32,20
82,05
88
K 979011131
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5
m
t
5,654
3,68
20,81
89
K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km
t
5,654
8,79
49,70
90
K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km
t
50,886
0,33
16,79
91
K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt do 10 m
t
5,654
4,73
26,74
92
K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt za každých ďalších 5 m
t
45,232
0,53
23,97
93
K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice
(17 01 ), ostatné
t
5,654
5,84
33,02
5838035100.1
m
84,500
0,23
99 - Presun hmôt HSV
94
K 999281111
11 560,60
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
1 979,554
5,84
218 750,75
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
5 930,06
95
K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
vodorovná náterom penetračným za studena
96
M
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 9 kg balení,
ekvivalent
t
97
K 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
98
M
99
100
423,850
0,49
207,69
0,170
1 368,72
232,68
m2
423,850
3,06
1 296,98
Pás ťažký asfaltový Elastobit PV 40
m2
487,428
4,59
2 237,29
K 711471051
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode
termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou
voľne
m2
90,020
4,92
442,90
M
Hydroizolačná fólia hr. 1,5 mm
m2
103,523
10,25
1 061,11
m2
121,290
2,15
260,77
m2
145,548
0,97
141,18
%
50,992
0,97
49,46
1116315001
6283229000
2834101030
101
K 711491272
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z
ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle
102
M
Geotextília netkaná polypropylénová PP 300
103
11 560,60
6936651300
K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch
výšky do 6 m
m2
Strana 50 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
712 - Izolácie striech
Cena celkom
[EUR]
15 484,32
104
K 712360550.1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých
do 10°fóliou položenou voľne so zvarením spoju
- parozábrana
105
M
Parozábrana
m2
560,296
1,48
829,24
106
K 712360570.1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých
do 10°fóliou vrátane všetkých detailov,
prienikov ...
m2
484,595
5,16
2 500,51
107
M
Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm šedá, vrátane
strešných vpustí s ochranným košom, podpier
pod bleskozvod, ...
m2
560,296
11,83
6 628,30
108
K 712391171
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10°
ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy
m2
969,190
0,37
358,60
109
K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10°
ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2
496,640
0,37
183,76
110
M
Geotextília netkaná polypropylénová PP 300
m2
1 680,887
0,97
1 630,46
m2
424,370
3,91
1 659,29
2832208027
2833000150
6936651300
m2
484,595
2,38
1 153,34
111
K 712391383
Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10°
ostatné z ochrannej text. násypom z kameniva
fr. 16 - 32, v hr. 60mm
112
M
Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b
t
48,378
8,01
387,51
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v
objektoch výšky do 6 m
%
153,310
1,00
153,31
113
5833343100
K 998712201
713 - Izolácie tepelné
33 209,59
114
K 713121111
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh,
jednovrstvová
115
M
2830010400
Fólia PE hrúbka 0,2 mm
m2
974,855
0,97
945,61
116
M
2837650250
Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm
m2
432,327
12,49
5 399,76
m2
848,740
0,89
755,38
m2
1 657,160
0,64
1 060,58
117
K 713141151
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech,
jednovrstvová kladenie na sucho
118
M
63141516100
Doska z minerálnej vlny SPS hr. 100 mm
m2
119,289
16,15
1 926,52
119
M
63141516160
Doska z minerálnej vlny SPS hr. 160 mm
m2
307,420
25,69
7 897,62
m2
116,950
29,09
3 402,08
120
M
63141516180
Spádová doska z minerálnej vlny SPS hr. 80 180 mm
121
M
63141516220
Spádová doska z minerálnej vlny SPS, hr. 80 220 mm
m2
307,420
35,51
10 916,48
122
M
6314151880
Atikový klin 100/100 mm, špeciálny výrobok z
minerálnej vlny
m
75,480
3,69
278,52
123
K 713191221
Izolácia tepelná podláh, oddilatovanie stien
polystyrénom hr. 10 mm - Dodávka a Montáž
m
307,452
0,97
298,23
124
K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
výšky do 6 m
%
328,808
1,00
328,81
762 - Konštrukcie tesárske
315,55
125
K 762331814
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so
sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2,
-0.03200t
126
K 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z
reziva priemernej plochy 224-288 cm2
127
M
Smrekovec hranol akosť I dĺžky 200-375cm
150x180 mm
m3
0,338
228,72
77,31
m3
0,335
27,01
9,05
6051593300
m
12,400
2,04
25,30
m
12,400
7,85
97,34
128
K 762395000
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné
konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince,
pásová oceľ, vruty
129
K 762811811.1
Demontáž záklopov stropov vrchných z OSB
dosiek hr. do 16 mm, -0.01400t
m2
9,930
0,78
7,75
130
K 762812570.1
Montáž záklopu z OSB dosiek
m2
9,930
2,90
28,80
Strana 51 z 138
PČ Typ
131
M
Popis
Kód
6072628103
Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého
prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)
MJ
Množstvo
m2
11,420
J.cena [EUR]
6,13
763 - Konštrukcie - drevostavby
Cena celkom
[EUR]
70,00
9 281,29
132
K 763112114
SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm jednoduchá
kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm
133
K 763114245
SDK priečka s izoláciou inštalačná hr. 225 mm
dvojitá kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 15+12,5
mm
m2
5,430
43,92
238,49
134
K 763122131
SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm
jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5
mm
m2
8,000
18,44
147,52
135
K 763131231
SDK podhľad drevená spodná kca s priamym
uchytením dosky GKBI hr. 12,5 mm
m2
423,850
16,03
6 794,32
136
K 763133110
Vyrezanie otvorov v SDK podhľade pre VZT
výustky a svietidlá
kpl
1,000
194,66
194,66
137
K 763133110.2
SDK kryt potrubia
m2
40,371
16,55
668,14
138
K 763133110.15
SDK obklad svetlíka
m2
44,138
23,36
1 031,06
K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky
do 12 m
%
91,894
1,00
91,89
139
m2
3,810
30,24
115,21
764 - Konštrukcie klampiarske
9 349,71
140
K 764312822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000
x 670 mm, do 30st., -0,00751t
141
K 764314001
Krytiny z TiZn lesklo valcovaný (WB), hladké
strešné zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°
m2
15,900
54,18
861,46
142
K 764314001.9
Krytiny z TiZn lesklo valcovaný (WB), hladké
strešné zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30° príplatok za vytmelenie styku PUR tmelom
m
3,200
54,18
173,38
143
K 764334134.1
Lemovanie z TiZn, svetlík, r.š. 420 mm
m
35,110
43,80
1 537,82
144
K 764430850
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš
600 mm, -0,00337t
m
10,600
0,99
10,49
145
K 764434005.1
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 675
mm
m
9,150
46,06
421,45
146
K 764434006.1
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 1120
mm
m
10,530
91,83
966,97
147
K 764434006.2
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 790
mm
m
22,800
51,58
1 176,02
148
K 764434006.3
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 740
mm
m
87,320
47,98
4 189,61
m2
9,930
1,26
12,51
766 - Konštrukcie stolárske
5 690,62
149
K 766351010
Osadenie a dodávka gumennej zábrany pre
zamedzenie udierania kľučky dverí do steny
150
K 766414142
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2
panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ.
do 1,5m2
m2
77,220
7,19
555,21
151
M
Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého
prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)
m2
84,942
6,13
520,69
ks
1,000
41,17
41,17
ks
1,000
531,42
531,42
6072628103
152
K 766651202
Montáž puzdra posuvných dverí do montovanej
priečky (napr. sadrokartón, tatranský profil) s
jedným zasúvacim púzdrom pre jedno krídlo pri
šírke priechodu nad 800 do 1200 mm
153
M
Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Štandard
priechod 1000 mm, kód S700-100
5533401540
kpl
1,000
145,99
145,99
Strana 52 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
154
M
5533401880
Úchyty a zámky posuvných a zasúvacích dverí,
samostatný diel 529 - guľatá miska
úzka,prev.OC chróm lesklý
155
M
5533401940
Posuvné systémy dverí- sada pojazdov (2
vozíčky,2 dorazy, 1 vodiaci tŕň, 3 držiaky
vodiacej lišty, spojov.materiál)
156
M
5533401950
157
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
ks
2,000
6,54
13,08
sada
1,000
9,73
9,73
Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta (surový
profil)
m
2,000
6,87
13,74
K 766662112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého
do zamurovanej rámovej zárubne,
jednokrídlové
ks
15,000
11,27
169,05
158
M
Dvere vnútorné, fóliované plné, š.600, 800,
900 mm /1970 mm
ks
15,000
75,92
1 138,80
159
K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere
jednokrídlové hr.steny do 170 mm
ks
15,000
34,20
513,00
160
M
ks
15,000
86,62
1 299,30
161
K 766812112
ks
1,000
194,66
194,66
162
M
kpl
1,000
486,65
486,65
t
2,675
21,73
58,13
163
6117103100
6117103150
6156684010
K 998766101
Zárubňa oblôžková fólia, š.60, 70, 80,
90cm/2400 mm, nadsvetlík zasklený
pieskovaným sklom, pre š. muriva 115 mm a
180
mmkuchynskej linky drevenej na stenu,
Montáž
šírky do 2500 mm
Kuchynská linka dl 1550 mm
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v
objektoch výšky do 6 m
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
114 059,33
164
K 76710-01FA3
Fasáda F3 - obklad z TiZn plechu + OSB dosky +
zvislý rošt + tepelná izolácia hr. 150 mm +
vodorovný rošt - podľa sign F3
165
K 76710-01FA4
Fasáda F4 - obklad z TiZn plechu + OSB dosky +
zvislý rošt + tepelná izolácia hr. 120 mm +
vodorovný rošt - podľa sign F4
m2
54,360
166
K 76710-01Z1.7
Zrkadlo rozmeru 800/600 mm - D+M
kus
5,000
97,33
486,65
167
K 76710-01Z1.8
Zrkadlo rozmeru 1125/600 mm - D+M
kus
3,000
126,53
379,59
K 76710-02AL01
Hliníková exteriérová zasklená fasáda FW50+,
14020x3000 mm, šírka profilu 50mm, farba
RAL7005, priehľadné zasklenie fasádytepelnoizolačné dvojsklo skn 173, U=1,0
W/m2.K, vonk. parapet rheinzink 60 mm - D+M
kus
1,000
10 191,34
10 191,34
K 76710-02AL02
Hliníková exteriérová zasklená fasáda FW50+,
2550x3000 mmšírka profilu 50mm, farba
RAL7005, priehľadné zasklenie fasádytepelnoizolačné dvojsklo skn 173, U=1,0
W/m2.K, vonk. parapet rheinzink 60 mm - D+M
kus
1,000
1 853,63
1 853,63
K 76710-02AL03
Hliníková exteriérová zasklená fasáda FW50+,
7450x3000 mm šírka profilu 50mm, farba
RAL7005, priehľadné zasklenie fasádytepelnoizolačné dvojsklo skn 173, U=1,0
W/m2.K, vonk. parapet rheinzink 60 mm - D+M
kus
1,000
5 415,51
5 415,51
K 76710-02AL04
Hliníkové exteriérové dvere 1200x2500 mm,
osadené v zaskl. stene, rám s preruš. tepel.
mostom,U rámu max. 1,7 W/m2.K, farba
RAL7005, tepelnoizolačné dvojsklo cool-lite skn
173, U=1,0 W/m2.K, bezpečnostné - D+M
kus
1,000
726,91
726,91
K 76710-02AL05
Hliníkové exteriérové okno 600x3000 mm, rám s
preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
kus
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K,
vonk. parap. rheinzink, 100 mm - D+M
5,000
436,15
2 180,75
168
169
170
171
172
m2
48,000
274,61
13 181,28
274,61
14 927,80
Strana 53 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
K 76710-02AL06
Hliníkové exteriérové okno 1130x600 mm, rám s
preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
kus
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K,
vonk. parap. rheinzink - 210mm, vnút. parap.
DTD laminát - 210 mm - D+M
2,000
164,28
328,56
K 76710-02AL07
Hliníkové exteriérové okno 2260x600 mm, rám s
preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
kus
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K,
vonk. parap. rheinzink - 210mm, vnút. parap.
DTD laminát - 210 mm - D+M
6,000
328,56
1 971,36
K 76710-02AL08
Hliníkové exteriérové okno 600x600 mm, rám s
preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K,
vonk. parap. rheinzink - 210mm, vnút. parap.
DTD laminát - 210 mm - D+M
kus
7,000
116,79
817,53
176
K 76710-02AL09
Hliníkové exteriérové okno kruhové DN 800 mm,
rám s preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
kus
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K,
vonk. parap. rheinzink - 210mm, - D+M
6,000
116,79
700,74
177
K 76710-02AL10
1,000
1 543,48
1 543,48
1,000
2 097,88
2 097,88
173
174
175
Hliníkové protipožiarne interiérové dvere 2KR s
bočným svetlíkom, farba RAL7005 - 2600x2450
mm, PO - EW30D3+C, priehľadné zasklenie D+M
Hliníkové exteriérový svetlík 15030x1600 mm,
kus
pevné zasklenie a 5 elektr. motormi otvár.okien
vrátane , zasklenie izolačným trojsklom s
kus
U=0,8, horné sklo kalené hr. 8 mm esg, stredné
6 mm, spodné 2x4 mm vsg 442, farba rámu RAL
7005, vrátane lemovania - D+M
178
K 76710-02AL11
179
K 76710-02AL12
Al stlpiky pre vypínače 50x50 - 2,32m - D+M
kus
9,000
97,33
875,97
180
K 76710-02ZS1
Zasklená interiérová stena 21205x2450 mm podľa sign. ZS1 - D+M
ks
1,000
12 588,28
12 588,28
181
K 76710-02ZS2
Zasklená interiérová stena 5310x2450 mm podľa sign. ZS2 - D+M
ks
2,000
3 152,26
6 304,52
182
K 76710-02ZS3
Zasklená interiérová stena 5500x2450 mm podľa sign. ZS3 - D+M
ks
1,000
3 265,06
3 265,06
183
K 76710-02ZS4
Zasklená interiérová stena 11480x2450 mm podľa sign. ZS4 - D+M
ks
1,000
6 815,06
6 815,06
184
K 76710-02ZS5
Zasklená interiérová stena 5440x2450 mm podľa sign. ZS5 - D+M
ks
3,000
3 229,43
9 688,29
185
K 76710-02ZS6
Zasklená interiérová stena 4010x2450 mm podľa sign. ZS6 - D+M
ks
3,000
2 380,52
7 141,56
186
K 76710-02ZS7
Presklené interiérové dvere s nadsvetlíkom
1660x2400 mm - podľa sign. ZS7 - D+M
ks
2,000
965,34
1 930,68
187
K 76710-02ZS8
Presklené interiérové dvere posuvné do SDK
steny 900x1970 mm - podľa sign. ZS8 - D+M
ks
1,000
429,61
429,61
188
K 76710-01Z01
Deliaca stienka záchodovej kabíny s otváravými
dverami , výška stienky 2200 mm, rozmer dverí
600/1970 mm D+M - / m.č. 2.08 a 2.09 /
kpl
1,000
145,99
145,99
189
K 76710-01Z02
Vonkajšie schodisko - schodnice lomené z oceľ.
pozink. profilov 120x100x6 mm - D+M
kg
326,400
2,92
953,09
190
K 76710-01Z03
kpl
1,000
97,33
97,33
191
K 76710-01Z04
kg
1 063,560
2,92
3 105,60
192
K 76710-01Z05
m
3,000
243,32
729,96
193
K 76710-01Z06
ks
1,000
29,20
29,20
Osadenie a dodávka nerezového pletiva - zvislé
a vodorovné nerezové lanká, úchytné profily
nerez L 50x50 mm + kotvy do muriva, celkom 27 m2
Osadenie
a dodávka oceľovej konštrukcie stĺpov z oceľových trubiek DN 193,7x8 mm
vrátane platní hore a dolu, dĺžka celkom 26,8 m
-Nerezové
D+M
zábradlie s napnutými nerezovými
lankami v. 1,0m - D+M
Deliaca stienka pri pisoári - D+M
Strana 54 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
K 76710-01Z07
Mobilný paraván v. 2100 mm - D+M
195
K 76710-01Z08
Sprchová deliaca stienka 820x2600 mm - D+M
196
K 76710-01Z09
197
K 998767201
194
Množstvo
J.cena [EUR]
17,000
29,20
496,40
ks
2,000
97,33
194,66
Ocelové konštrukcie pre kotvenie zasklených
stien, kompl, dodávka s kotvením, a nástrekom
farbou - D+M
kg
742,400
1,95
1 447,68
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
%
1 130,420
0,90
1 017,38
ks
771 - Podlahy z dlaždíc
2 166,91
198
K 771575107
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do
lepidla
199
M
Keramická dlažba rozm. 29,5x29,5 (tmavá)
200
597640480.11
K 998771201
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch
výšky do 6m
m2
102,540
10,22
1 047,96
m2
112,794
9,73
1 097,49
%
21,455
1,00
21,46
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
691,39
201
K 772211303
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami
z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 40 a 50 mm
202
M
Kamenné stupne - nástupnice
597593009902
Cena celkom
[EUR]
m
12,000
10,22
122,64
m2
3,780
63,26
239,12
m
2,690
9,76
26,25
203
K 772401123
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa
zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným
204
K 772402123
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa
kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s
lícom rovným
m
1,500
8,67
13,01
205
K 772501150
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek
alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm
m2
3,336
10,22
34,09
206
M
5838704600.1
Kamenná dlažba
m2
3,503
63,26
221,60
207
M
5838704600.2
Kamenný sokel
m2
0,440
63,26
27,83
%
6,845
1,00
6,85
208
K 998772201
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch
výšky do 6 m
776 - Podlahy povlakové
10 132,03
209
K 776411100
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z
mäkčeného PVC
210
M
Sokel
m
135,927
2,92
396,91
m2
321,310
3,89
1 249,90
284 1A9001.1
m
123,570
0,97
119,86
211
K 776521100
Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez
podkladu z pásov vrátane soklov
212
M
284 1A0601
Krytina podlahová , farba SLATE GREY 3137,
hr. 2,5 mm
m2
313,643
24,72
7 753,25
213
K 77685-00L1
Prechodová podlahová lišta - hliníkový profil,
neviditeľné kotvenie, - D+M
m
35,000
6,55
229,25
214
K 776994111
Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z
pásov alebo zo štvorcov
m
221,593
0,55
121,88
215
K 776996110
Ostatné práce - pastovanie a vyleštenie
povlakových podláh
m2
321,310
0,50
160,66
216
K 998776201
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch
výšky do 6 m
%
100,317
1,00
100,32
781 - Dokončovacie práce a obklady
10 424,86
217
K 781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek
hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť m2
300x600 mm
368,200
10,22
3 763,00
218
M
5976498040.2
Obklad keramický rozm. 29,5x29,5 (svetlá)
m2
341,775
9,73
3 325,47
219
M
5976498040.3
Obklad keramický rozm. 29,5x29,5 (tmavá)
m2
44,835
9,73
436,24
m2
67,430
15,57
1 049,89
m2
70,802
24,33
1 722,61
m
15,600
0,97
15,13
220
K 781485130
Montáž obkladov vnút. stien z mozaikových
zlepencov do tmelu, keramické alebo sklené
221
M
Mozaika 2,5/2,5 30x30 lesklá
222
5976280001
K 781491111
Montáž a dodávka nerezových profilov pre
obklad do tmelu
Strana 55 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
223
K 781675102
Montáž obkladov parapetov z dlaždíc
keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť - do
kruhu
m
2,513
3,70
9,30
224
K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch
výšky do 6 m
%
103,216
1,00
103,22
783 - Dokončovacie práce - nátery
1 158,77
225
K 783180013
Nástrek oceľových konštrukcií protipožiarne PO 30 min.
226
K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s
emailov.
m2
24,632
5,75
141,63
227
K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce základný
m2
24,632
2,06
50,74
228
K 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová
impregnácia
m2
8,184
2,84
23,24
229
K 7838941229
Náter farbami sýty odtieň - stien dvojnásobný
m2
329,276
2,14
704,65
230
K 7838941230
Náter farbami sýty odtieň - stropov
dvojnásobný
m2
62,193
2,14
133,09
m2
24,632
4,28
105,42
784 - Dokončovacie práce - maľby
231
K 784441111
856,32
Maľby akrylátové jednofarebné s bielym
stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m
m2
Strana 56 z 138
402,028
2,13
856,32
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
26 859,64
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
26 859,64
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
26 859,64
5 371,93
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
32 231,57
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 57 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 58 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
26 859,64
1) Náklady z rozpočtu
25 691,64
21-M - Elektromontáže
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
10 698,65
C210M1 - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
13 837,74
944,30
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
C210M2 - MONTÁŽ BLESKOZVODU (uzemňovacej sústavy)
70,07
140,88
C210M3 - BLESKOZVOD -nosný materiál
1 168,00
OST - Ostatné
0,00
2) Ostatné náklady
26 859,64
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 59 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
26 859,64
25 691,64
21-M - Elektromontáže
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
10 698,65
1
K 210010043
Rúra ohybná 23mm uložená pevne
m
220,000
1,37
301,40
2
K 210010063
Rúra pancierová 23 uložená pevne
m
80,000
1,37
109,60
3
K 210010105
Lišta vkladacia parapetná
m
42,000
1,84
77,28
4
K 210010301
Škatuľa univerzálna (prístrojová)
ks
66,000
0,98
64,68
5
K 210010331
Škatuľa odbočná do betónu pevne
ks
66,000
1,92
126,72
6
K 210010351
Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2
ks
64,000
8,38
536,32
7
K 210010451
Škatuľa pancierová z PH bez zapojenia
ks
1,000
2,04
2,04
8
K 21001045P
Škatuľa podlahová z PH bez zapojenia
ks
6,000
2,04
12,24
9
K 210020306
Kábel. žlab oceľový vr. veka a podpier
m
50,000
5,30
265,00
10
K 21002030P
Kábel. žlab oceľový do podlahy
m
34,000
5,30
180,20
11
K 210020652
Pomocná konštrukcia do váhy 10kg
ks
50,000
4,84
242,00
12
K 210P
Protipožiarna upchávka FBA-B
ks
2,000
24,33
48,66
13
K 210810045
Kábel CYKY 3x1,5 mm2 pevne uložený
m
813,000
2,60
2 113,80
14
K 210810046
Kábel CYKY 3x2,5 mm2 pevne uložený
m
530,000
4,30
2 279,00
15
K 210810048
Kábel CYKY 3x6 mm2 pevne uložený
m
128,000
1,81
231,68
16
K 210810055
Kábel CYKY 5x1,5 mm2 pevne uložený
m
60,000
2,60
156,00
17
K 210810057
Kábel CYKY 5x4 mm2 pevne uložený
m
20,000
2,60
52,00
18
K 210810P55
Kábel CYKY 5x25 mm2 pevne uložený
m
100,000
2,63
263,00
19
K 210100001
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 2,5 mm2
ks
99,000
0,62
61,38
20
K 210100002
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 6 mm2
ks
34,000
0,62
21,08
21
K 210100004
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 25 mm2
ks
10,000
1,92
19,20
22
K 210110021
Spínač zapustený 1-pólový do mokra - r1
ks
5,000
4,19
20,95
23
K 210110021.
Spínač zapustený 1-pólový so sign. do mokra R1s
ks
1,000
4,19
4,19
24
K 210110023
Spínač zapustený sériový do mokra - r5
ks
3,000
4,42
13,26
25
K 210110026
Spínač nástenný 3-pólový 16A do mokra
ks
1,000
7,47
7,47
26
K 210110027
Spínač nástenný 3-pólový 25A do mokra
ks
4,000
7,47
29,88
27
K 210110041
Spínač zapustený 1-pólový - r1
ks
10,000
1,59
15,90
28
K 210110043
Spínač zapustený sériový -r5
ks
9,000
1,81
16,29
29
K 210110045
Spínač zapustený striedavý -r6
ks
1,000
1,81
1,81
30
K 210110044
Spínač zapustený sériovostriedavý -r6+1
ks
1,000
3,61
3,61
31
K 210140461
Spínač zapustený tlačidlový so signálkour1/0So
ks
6,000
1,36
8,16
32
K 210111012
Zásuvka domová 2P+Z zapustená
ks
58,000
3,51
203,58
Strana 60 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
K 210111032
Zásuvka domová 2P+Z do mokra
34
K 2101900P1
Montáž EP
35
K 210190002
36
K 21020P.01
37
38
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
6,000
5,43
32,58
ks
1,000
28,62
28,62
Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg
ks
1,000
34,07
34,07
Sv. žiarivk. 1xPL13W nástenné IP54 plast -A1
ks
6,000
18,98
113,88
K 21020P.02
Sv. žiarivk. 2xPL18W stropné IP40 -C2
ks
14,000
18,98
265,72
K 21020P.03
Sv. žiarivk. 1xPL18W do podhladu IP40 -1C1
ks
8,000
18,98
151,84
39
K 21020P.04
Sv. žiarivk. 2xPL18W do podhladu IP40 -2C2
ks
45,000
18,98
854,10
40
K 21020P.05
Sv. žiarivk. 1xZ60W do podhladu IP40 1D1
ks
39,000
18,98
740,22
41
K 21020P.06
Sv. žiarivk. 2xPL26W do podhladu IP54 -2G2
ks
17,000
5,84
99,28
42
K 21020P.07
Sv. núdzové 1xZ8W.1h závesné IP20 -ZZ
ks
2,000
5,84
11,68
43
K 21020P.08
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné -Z
ks
4,000
5,84
23,36
44
K 21020P.09
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44 -Z1
ks
2,000
5,84
11,68
45
K 21020P.10
Montážne príslušenstvo v cene
ks
137,000
1,46
200,02
46
K 210220003
Vedenie uzemň. Cu do 50mm2 vr. pripojenia
m
260,000
0,87
226,20
47
K 210220022
Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi
m
10,000
0,73
7,30
48
K 210220302
Svorky bleskozvodné
ks
5,000
1,77
8,85
49
K 210220303
Svorka uzemňovacia
ks
19,000
0,56
10,64
50
K 210220321
Svorka na potrubie BERNARD Cu pás
ks
28,000
1,49
41,72
51
K K013
Úprava hlavného rozvádzača RH-A,B
h
18,000
11,68
210,24
52
K K004
PPV
%
142,544
0,97
138,27
53
M
345
Rúra pancierová z PVC UPRM 25 IEC
m
84,000
0,63
52,92
54
M
345.37
Rúra ohybná do betónu FXPM 25 IEC
m
231,000
0,63
145,53
55
M
345.38
Lišta vkladacia DLP 105/65 vr. krytu
m
44,000
4,87
214,28
m
10,000
1,12
11,20
33
ks
C210M1 - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
13 837,74
56
M
345.39
Krytka prístrojov 4M na DLP lištu
57
M
345.40
Škatuľa prístrojová komplet do betónu
ks
66,000
3,89
256,74
58
M
345.41
Škatuľa odbočná komplet do betónu
ks
66,000
3,89
256,74
59
M
345.2
Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2
ks
64,000
1,28
81,92
ks
6,000
24,33
145,98
ks
1,000
48,66
48,66
330,82
60
M
345.42
Podlahová prístrojová krabica pre 8 prístr.
komplet
61
M
345.3
Šachta podlahová plastová
62
M
553.4
Inštalačný kanál pozink. š.140mm
m
34,000
9,73
63
M
553
Kábel. žlab pozink. perfor. 125/100
m
50,000
10,16
508,00
64
M
553.1
Kryt žlabu pozink. plný 125/100
m
50,000
4,87
243,50
65
M
553.2
Nosník žlabu atyp 125/100 stropný
ks
50,000
0,58
29,00
66
M
553.3
Konzola stropná atyp 300
ks
100,000
1,95
195,00
67
M
M005
Protipožiarna upchávka FBA-B
ks
2,000
24,33
48,66
68
M
341
Vodič ZŽ-CYA6 mm2
m
210,000
0,63
132,30
69
M
341.1
Vodič ZŽ-CYA25 mm2
m
63,000
2,77
174,51
70
M
341.2
Kábel Cu jadro CYKY 2Ax1,5 mm2
m
94,500
0,43
40,64
71
M
341.3
Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2
m
136,500
0,43
58,70
72
M
341.4
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2
m
619,500
0,52
322,14
73
M
341.5
Kábel Cu jadro CYKY 3Dx1,5 mm2
m
3,000
0,43
1,29
500,85
74
M
341.6
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2
m
556,500
0,90
75
M
341.7
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx6 mm2
m
134,500
2,10
282,45
76
M
341.9
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2
m
63,000
0,86
54,18
77
M
341.10
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx4 mm2
m
21,000
1,90
39,90
78
M
341.15
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx25 mm2
m
105,000
13,39
1 405,95
79
M
345.5
Spínač zapustený r1 -IP44
ks
5,000
3,76
18,80
80
M
345.43
Spínač zapustený R1s -IP44
ks
1,000
3,76
3,76
ks
3,000
3,76
11,28
ks
10,000
3,76
37,60
81
M
345.6
Spínač zapustený r5 -IP44
82
M
345.9
Spínač zapustený r1
Strana 61 z 138
PČ Typ
83
M
Popis
Kód
345.10
Kryt prístroja r1 -IP20
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
10,000
3,76
37,60
ks
6,000
3,76
22,56
ks
84
M
345.17
Spínač zapustený r1/0So
85
M
345.18
Kryt prístroja r1/0So -IP20
ks
6,000
1,12
6,72
86
M
345.19
Signálka orientačná
ks
6,000
3,99
23,94
87
M
345.11
Spínač zapustený r5
ks
9,000
3,76
33,84
88
M
345.12
Kryt prístroja r5 -IP20
ks
9,000
1,12
10,08
89
M
345.13
Spínač zapustený r6
ks
1,000
3,76
3,76
90
M
345.14
Kryt prístroja r6 -IP20
ks
1,000
1,12
1,12
ks
1,000
3,76
3,76
91
M
345.44
Spínač zapustený r6+1
92
M
345.45
Kryt prístroja r6+1
ks
1,000
1,12
1,12
93
M
345.23
Rámček jednonásobný
ks
27,000
1,17
31,59
94
M
345.24
Zásuvka domová 16A zapustená -IP20
ks
25,000
3,68
92,00
95
M
345.23
Rámček jednonásobný
ks
15,000
1,17
17,55
96
M
345.26
Rámček dvojnásobný
ks
5,000
2,34
11,70
97
M
345.28
Zásuvka domová 2P+Z nástenná -IP44
ks
1,000
3,68
3,68
98
M
345.29
Zásuvka domová 2P+Z zapustená -IP44
ks
5,000
3,68
18,40
99
M
345.23
Rámček jednonásobný
ks
5,000
1,17
5,85
100
M
345.46
Zásuvka domová 16A špeciál
ks
12,000
3,68
44,16
101
M
345.47
ks
1,000
3,68
3,68
102
M
345.48
Zásuvka domová 16A špeciál s prepätovou
ochr.
Zásuvka domová dvojitá 16A špeciál komplet
ks
10,000
7,01
70,10
103
M
345.49
Spínač nástenný 16A/400V sign. -IP54
ks
2,000
16,39
32,78
104
M
345.50
Spínač nástenný 25A/400V sign. -IP54
ks
1,000
25,78
25,78
105
M
M006
EP prípojnica K16
ks
1,000
16,39
16,39
106
M
348P.01
Sv. žiarivk. 1xPL13W nástenné IP54 plast -A1
ks
6,000
18,98
113,88
107
M
348P.02
Sv. žiarivk. 2xPL18W stropné IP40 -C2
ks
14,000
18,98
265,72
108
M
348P.03
Sv. žiarivk. 1xPL18W do podhladu IP40 -1C1
ks
8,000
24,62
196,96
109
M
348P.04
Sv. žiarivk. 2xPL18W do podhladu IP40 -2C2
ks
45,000
18,98
854,10
3 258,06
110
M
348P.05
Sv. žiarivk. 1xZ60W do podhladu IP40 -1D1
ks
39,000
83,54
111
M
348P.06
Sv. žiarivk. 2xPL26W do podhladu IP54 -2G2
ks
17,000
83,64
1 421,88
112
M
348P.07
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP54 -Z
ks
4,000
83,64
334,56
113
M
348P.08
Sv. núdzové 1xZ8W.1h závesné IP20 -ZZ
ks
2,000
23,26
46,52
114
M
348P.09
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP54 -Z1
ks
2,000
23,26
46,52
115
M
348P.10
Príslušenstvo je v cene svietidiel
ks
137,000
1,46
200,02
116
M
156
Vodič uzemňovací FeZn 10mm
kg
8,000
1,17
9,36
117
M
354
Svorka skúšobná SZ
ks
1,000
1,91
1,91
118
M
354.1
Svorka pripojovacia SJ02
ks
4,000
1,02
4,08
119
M
354.2
Svorka pre vyrovnanie potenciálov do KP
ks
19,000
22,93
435,67
120
M
354.3
Svorka uzemňovacia 32x29x2mm
ks
28,000
1,91
53,48
121
M
354.4
Páska Cu uzemň. ZS 1620 20x500x5,5
ks
28,000
1,17
32,76
kg
1,000
7,79
7,79
122
M
246
Lak asfaltový
123
M
M007
Pomocný materiál
%
131,623
0,97
127,67
124
M
M008
PPV
%
131,623
0,97
127,67
125
M
M009
Presun z VC dodávok
%
131,623
0,97
127,67
126
M
M048
Rozvádzač "R0.2" oceloplechový IP30/20
ks
1,000
934,02
934,02
127
M
M013
Prirážka na dopravu:
%
10,600
0,97
10,28
128
K 210220022
Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi
m
60,000
0,73
129
K 210220302.1
Svorka bleskozvodná
ks
6,000
1,02
6,12
130
K 210220401.1
Štítok orientačný OR01
ks
12,000
1,56
18,72
131
M
PPV
%
1,479
0,97
1,43
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
944,30
C210M2 - MONTÁŽ BLESKOZVODU (uzemňovacej sústavy)
M008
70,07
Strana 62 z 138
43,80
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
C210M3 - BLESKOZVOD -nosný materiál
Cena celkom
[EUR]
140,88
132
K 156.2
Vedenie uzemň. FeZn D10mm
kg
48,000
1,99
95,52
133
K 354.5
Svorka skúšobná SZ
ks
6,000
1,91
11,46
134
K 246.1
Lak asfaltový
kg
4,000
7,79
31,16
135
M
M026
Podružný materiál
%
1,417
0,97
1,37
M008
PPV
%
1,417
0,97
1,37
hod
68,000
11,68
794,24
186,88
186,88
136
M
1 168,00
OST - Ostatné
K OST-01
Realizačný projekt
138
K OST-02
Plán skutočného vyhotovenia
hod
16,000
11,68
139
K OST-03
Východzia revízna správa
hod
16,000
11,68
137
Strana 63 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.3 - E1.3 ÚK
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
68 640,09
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
68 640,09
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
68 640,09
13 728,02
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
82 368,11
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 64 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 65 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.3 - E1.3 ÚK
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
68 640,09
1) Náklady z rozpočtu
68 640,09
PSV - Práce a dodávky PSV
1 774,47
713 - Izolácie tepelné
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
20 904,63
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
36 146,77
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
3 237,01
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
5 189,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
378,26
783 - Dokončovacie práce - nátery
308,18
HZS - HZS
700,80
2) Ostatné náklady
0,00
68 640,09
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 66 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.3 - E1.3 ÚK
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
68 640,09
68 640,09
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
1 774,47
1
K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer
do 38
2
K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer
do 38
m
179,000
1,96
350,84
3
K 713482122
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer
42-70
m
154,000
1,96
301,84
4
K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
výšky nad 6 m do 12 m
%
17,500
1,40
24,50
5
M
2837741556
Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG-A (60) ARCm
0201 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
75,000
0,55
41,25
6
M
2837741570
Izolácia Trubice Tubolit 35/20-DG-A (46) ARCm
0202 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
46,000
1,23
56,58
7
M
2837741582
Izolácia Trubice Tubolit 42/20-DG-A (40) ARCm
0203 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
58,000
2,70
156,60
8
M
2837741590
Izolácia Trubice Tubolit 48/20-DG-A (32) ARCm
0204 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
157,000
1,65
259,05
m
156,000
1,96
305,76
9
M
t-plus18
Tubolit TL-18--S PLUS, alebo ekvivalent
m
33,000
1,19
39,27
10
M
t-plus22
Tubolit TL-22--S PLUS, alebo ekvivalent
m
115,000
1,36
156,40
11
M
t-plus28
Tubolit TL-28--S PLUS, alebo ekvivalent
m
8,000
2,61
20,88
12
M
p-tbl-pe-50-15-3
Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm, alebo
ekvivalent
ks
6,000
10,25
61,50
28,14
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
13
K 732199100
Montáž orientačného štítka
14
M
Dodávka orientačných štítkov
426d-os
15
K 732219315
16
M
17
K m-2
426zbo-vit B100500
426d-pvt-bvody100
20 904,63
súb
14,000
2,01
ks
14,000
2,19
30,66
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého
súb
kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l
2,000
239,30
478,60
Zásobníkový bivalentný ohrievač Vitocell B 100kpl
500, alebo ekviv.
2,000
868,17
1 736,34
Montáž - výmenník tepla
ks
1,000
243,32
243,32
Protiprúdový výmenník tepla bazénovej vody
Qt=100,0 kW
ks
1,000
1 523,83
1 523,83
18
M
19
K 732429112
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového
špirálového DN 40
súb
2,000
10,41
20,82
20
M
Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-50 180 1x230V
50Hz, alebo ekvivalent
ks
1,000
137,91
137,91
4268150143
Strana 67 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
4268150097
MJ
Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-80 180 1x230V
50Hz, alebo ekvivalent
21
M
22
K m-solár. zariadenia Montáž solárneho zariadernia
Množstvo
J.cena [EUR]
423,92
Cena celkom
[EUR]
423,92
ks
1,000
kpl
1,000
243,32
243,32
124,97
426d-sol.enSolárna expanzná nádoba 100/10
100/10
426d--vitosol 300- Vákuový trubicový kolektor HEAT-PIPE Vitosol
300-T 3,0m2, alebo ekvivalent
T
ks
1,000
124,97
ks
18,000
721,17
12 981,06
Regulácia Vitosolic 200, alebo ekvivalent
kpl
1,000
126,53
126,53
Spojovacie rúry Vitosol, alebo ekvivalent
ks
12,000
25,31
303,72
782,52
23
M
24
M
25
M
26
M
426d--vitosolic
200
426d--sr-vitosol
27
M
426d--ps-vitosol
Pripojovacia sada Vitosol
kpl
6,000
130,42
28
M
426d-vidicon ps20
Set solar-Divicon PS 20, alebo ekvivalent
kpl
1,000
83,70
83,70
kpl
2,000
83,70
167,40
ks
29
M
426d-vidicon p20
Set solar-Divicon P 20, alebo ekvivalent
30
M
426d-nákrutka
Nákrutka so zverným krúžkom
8,000
13,63
109,04
31
M
426d-pln.armatúra Plniaca armatúra
ks
1,000
64,24
64,24
M
Solárna ručná plniaca pumpa
ks
1,000
188,82
188,82
Teplonosné médium Tyfocor-LS 200 L, alebo
ekvivalent
ks
1,000
110,39
110,39
Upevňovacia sada pre ploché strechy
kpl
18,000
43,80
788,40
%
206,977
1,00
206,98
33
M
426dsol.pln.pumpa
426d-tyf-ls-200L
34
M
426d-us-ps
32
35
K 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky
nad 6 m do 12 m
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
36 146,77
36
K 733111102
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 10
37
K 733111103
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 15
m
2,000
7,58
15,16
38
K 733111104
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
m
65,000
8,37
544,05
39
K 733111105
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25
m
46,000
10,61
488,06
40
K 733111106
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 32
m
58,000
12,92
749,36
41
K 733111107
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 40
m
154,000
14,59
2 246,86
42
K 733113113
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN
15
ks
24,000
2,95
70,80
43
K 733113115
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN
25
ks
6,000
5,27
31,62
44
K 733191112
Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32
ks
28,000
6,96
194,88
45
K 733190107
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok
závitových
m
327,000
0,34
111,18
46
K 733191202
Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do
64 mm
m
230,000
0,58
133,40
47
K 733191301
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm
m
2 521,000
0,34
857,14
48
K m-mp
Montáž - potrubie z medených trubiek
m
230,000
5,95
1 368,50
49
K 722160229
Potrubie z medených rúrok Cu 99, 5 D 40/2,0 s
tepelnou izoláciou
m
230,000
51,22
11 780,60
50
K m-3
Montáž - potr. HERZ PE-AL-PE s tvarovkami,
alebo ekviv.
m
166,000
4,64
770,24
51
K m-pe
Montáž - potr. HERZ PE-AL-PE bez tvaroviek,
alebo ekviv.
m
2 355,000
4,63
10 903,65
52
M
141d-16x2
Potr. HERZ PE-AL-PE 16x2 bez tvaroviek, alebo
ekviv.
m
2 355,000
1,68
3 956,40
53
M
141d-13
Potr. HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami, alebo
ekviv.
m
33,000
1,68
55,44
54
M
141d-14
Potr. HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami, alebo
ekviv.
m
115,000
2,26
259,90
m
2,000
7,00
14,00
Strana 68 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
55
M
141d-15
Potr. HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami, alebo
ekviv.
m
18,000
3,99
71,82
56
M
141d-ot-24/19
Ochranná trubka Herz 24/19, alebo ekviv.
m
248,000
3,99
989,52
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch
výšky nad 6 do 24 m
%
356,126
1,50
534,19
ks
12,000
0,79
9,48
47,96
57
K 998733203
58
K 734209104
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4
59
K 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2
ks
22,000
2,18
60
K 734209114
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4
ks
4,000
2,69
10,76
61
K 734209116
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4
ks
2,000
3,50
7,00
62
K 734209117
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4
ks
12,000
4,52
54,24
63
K 734211122
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích
telies K 1172 do G 3/8
ks
12,000
1,65
19,80
64
K 734241214
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4
ks
1,000
7,05
7,05
K 734241217
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4
ks
1,000
14,84
14,84
66
K 734391124
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná
slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené
ks
6,000
6,65
39,90
67
K 734411142
Teplomer technický s pevnou stopkou a
nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou
stopky 100 mm
ks
6,000
19,65
117,90
68
K 734421150
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa
č.53312 priem. 100
ks
6,000
38,66
231,96
69
K 734494121
Návarok s metrickým závitom akosť mat.11
416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm
ks
12,000
5,05
60,60
70
K 734499211
Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M
20 x 1,5
ks
12,000
3,24
38,88
71
M
4225700200
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/8",s páčkou,
alebo ekviv.
ks
4,000
3,39
13,56
72
M
4225700400
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou,
alebo ekviv.
ks
3,000
3,84
11,52
73
M
4225700600
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 5/4",s páčkou,
alebo ekviv.
ks
2,000
14,62
29,24
74
M
4225700700
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 6/4",s páčkou,
alebo ekviv.
ks
12,000
19,78
237,36
75
K 734163412
Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN
20
súb
1,000
53,22
53,22
76
M
4223358000
Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm
ks
6,000
15,18
91,08
77
M
484AOV10-flanco
Automatický odvzdušňovací ventil
ks
12,000
6,13
73,56
ks
12,000
38,20
458,40
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
65
3 237,01
78
M
4849211017
Termostat , diaľkový snímač, s polohou "0", 6 30°C, kapilára 2000 mm
79
M
422d-rs6-s
Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (6
vetiev) + skrinka
kpl
1,000
304,40
304,40
80
M
422d-rs9-s
Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (9
vetiev) + skrinka
kpl
1,000
423,90
423,90
81
M
422d-rs10-s
Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (10
vetiev) + skrinka
kpl
1,000
464,61
464,61
82
K m-rs
Montáž rozdeľovacej stanice
kpl
3,000
135,37
406,11
K 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky
nad 6 do 24 m
%
32,273
0,30
9,68
83
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
84
K 735158120
85
K 735169212
86
M
484d-coil-p1500
5 189,97
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška
telesa vodou dvojradového
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového s
hliníkovými lamelami HR/2 nad 1840 do 2680
mm
Podlahový konvektor MINIB COIL P-1500, alebo
ekviv.
ks
12,000
5,63
67,56
súb
12,000
16,58
198,96
ks
1,000
297,83
297,83
Strana 69 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
87
M
484d-coil-p1750
Podlahový konvektor MINIB COIL P-1750, alebo
ekviv.
ks
3,000
348,44
1 045,32
88
M
484d-coil-p2000
Podlahový konvektor MINIB COIL P-2000, alebo
ekviv.
ks
6,000
396,13
2 376,78
89
M
484d-coil-p2500
Podlahový konvektor MINIB COIL P-2500, alebo
ekviv.
ks
2,000
559,64
1 119,28
90
K 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch
výšky nad 6 do 12 m
%
51,057
1,65
84,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
378,26
91
K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg
92
M
Atypické konštrukcie -doplnkové kovové
93
K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
m-4
120,000
1,95
234,00
t
0,120
1 167,86
140,14
%
3,741
1,10
4,12
kg
783 - Dokončovacie práce - nátery
308,18
94
K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s
emailov.
95
K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce základný
m2
8,000
2,06
16,48
96
K 783424340
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm
farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter
m
4,000
1,67
6,68
97
K 783424740
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie
do DN 50 mm farby bielej základný
m
323,000
0,74
239,02
98
K Dmp
Drobné montážne práce
hod
16,000
11,68
186,88
m2
8,000
5,75
46,00
HZS - HZS
700,80
99
K MV
Murárska výpomoc
hod
10,000
11,68
116,80
100
K PNS
Prvé napustenie systému
hod
10,000
11,68
116,80
101
K ZaSP
Zaregulovanie a skúšobná prevádzka
hod
24,000
11,68
280,32
Strana 70 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.4 - E1.4 VZT
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
27 605,27
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
27 605,27
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
27 605,27
5 521,05
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
33 126,32
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 71 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 72 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.4 - E1.4 VZT
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
11.12.2013
Kód - Popis
Cena celkom [EUR]
27 605,27
1) Náklady z rozpočtu
27 605,27
M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. Zariadenie č.1 Vetranie rehabilitačného centra
27 605,27
0,00
2) Ostatné náklady
27 605,27
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 73 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.4 - E1.4 VZT
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
27 605,27
27 605,27
M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. Zariadenie č.1 Vetranie rehabilitačného centra
27 605,27
Jednotka úpravy vzduchu
4000/4000 m3.h-1
podľa prílohy, príslušenstvo:kompletný
regulačný systém vrátane regulačného
uzla(ventil kvs25,5, čerpadlo 0,26l.s-1
40kPa)dialkové ovládanie zo zosilovačom ,
snímač teploty v prívodnom potrubí
kpl
1,000
13 911,03
13 911,03
1
M
2
K K005
montáž
kpl
1,000
834,57
834,57
3
M
Žaluzia PZ ZN 630x630 R1 .S TPI 3 - 05,
ekvivalent
ks
1,000
44,29
44,29
4
K K006
montáž
ks
1,000
11,08
11,08
5
M
Žaluzia PZ ZN 900x400 R1 .S TPI 3 - 05,
akvivalent
ks
1,000
39,09
39,09
6
K K006
montáž
ks
1,000
9,77
9,77
7
M
Vložka tlmiča hluku IMOS TH 10 - 800 x 1000
TPI 14-05, ekvivalent
ks
6,000
35,49
212,94
8
K K006
montáž
ks
6,000
7,10
42,60
9
M
Vložka tlmiča hluku IMOS TH 10 - 315 x 1000
TPI 14-05, alebo ekvivalent
ks
14,000
20,73
290,22
10
K K006
montáž
ks
14,000
4,15
58,10
11
M
Vložka tlmiča hluku IMOS TH 10 - 630 x 1500
TPI 14-05, alebo ekvivalent
ks
5,000
45,98
229,90
12
K K006
montáž
ks
5,000
9,20
46,00
13
M
1.10
Požiarna klapka PKI -S - EI 90 S 630x315 ZV P - PR TPI 28-08, alebo ekvivalent
ks
3,000
208,59
625,77
14
K K007
montáž vrátane certifikovaného zatesnenia a
materialu na zatesnenie
ks
3,000
41,72
125,16
15
M
Výustka IMOS VVKN - B -K - P - H - 1 - K - 400
TPI 31-07, alebo ekvivalent
kpl
18,000
46,67
840,06
16
K K005
montáž
kpl
18,000
3,35
60,30
17
M
Výustka IMOS VVKN - B -K - O - H - 1 - K - 400
TPI 31-07, alebo ekvivalent
kpl
12,000
42,86
514,32
18
K K005
montáž
kpl
12,000
3,35
40,20
19
M
Výustka NOVA A - 2 - 2 - 425x225 - R1 - UR - H
TPI II,
kpl
2,000
28,24
56,48
20
K K008
montáž, alebo ekvivalent
kpl
2,000
5,65
11,30
M
Výustka NOVA A - 1 - 3 - 425x125 - R1 - UR - H
TPI II
kpl
3,000
25,46
76,38
21
1.1
Cena celkom
[EUR]
1.4
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.12.1
1.13
1.14
1.15
Strana 74 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
K K009
montáž , alebo ekvivalent
kpl
3,000
5,09
15,27
23
M
Prívodný ventil TFF 160 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP, alebo ekvivalent
kpl
3,000
9,56
28,68
24
K K005
montáž
kpl
3,000
3,35
10,05
25
M
Odvodný ventil EFF 100 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP, alebo ekvivalent
kpl
12,000
5,00
60,00
26
K K005
montáž
kpl
12,000
1,75
21,00
27
M
Odvodný ventil EFF 160 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP, alebo ekvivalent
kpl
2,000
7,39
14,78
28
K K005
montáž
kpl
2,000
2,59
5,18
29
M
Pružný tlmič Sonodec 203, alebo ekvivalent
m
84,000
3,96
332,64
30
K K010
montáž
m
84,000
1,38
115,92
31
M
Pružný tlmič Sonodec 254, alebo ekvivalent
m
2,000
8,59
17,18
22
1.16
1.17
1.18
1.30
1.31
32
K K010
montáž
m
2,000
3,01
6,02
33
M
Pružný tlmič Sonodec 160, alebo ekvivalent
m
9,000
6,04
54,36
1.32
34
K K010
montáž
m
9,000
2,11
18,99
35
M
Pružný tlmič Sonodec 127, alebo ekvivalent
m
12,000
4,96
59,52
36
K K010
montáž
m
12,000
1,74
20,88
37
M
Pružný tlmič Sonodec 102, alebo ekvivalent
m
12,000
4,36
52,32
38
K K010
montáž
m
12,000
1,53
18,36
39
M
M014
Štvorhranné potrubie skupiny trieda tesnosti
B, z pozinkovaného plechu vrátane závesov
do obvodu / %tvaroviek
kpl
1,000
145,99
145,99
40
M
M015
3250/60
m
12,000
70,77
849,24
41
M
M016
2600/40
m
10,000
49,98
499,80
42
M
M017
2150/30
m
13,000
33,92
440,96
m
18,000
35,78
644,04
1.33
1.34
43
M
M018
1890/90
44
M
M019
1500/30
m
41,000
22,42
919,22
45
K K005
montáž
kpl
1,000
1 509,06
1 509,06
46
M
-
Potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu vrátane
závesov
kpl
priemer / ks tvaroviek
1,000
145,99
145,99
47
M
M020
250/18
m
42,000
12,52
525,84
48
M
M021
200/16
m
14,000
8,74
122,36
49
M
M022
160/6
m
6,000
14,25
85,50
50
M
M023
125/0
m
1,000
3,02
3,02
51
M
M024
100/1
m
5,000
3,67
18,35
52
K K005
montáž
kpl
1,000
415,06
415,06
53
M
Tepelná izolácia - samolepiaca Mironal hrúbky
30 mm s nakašírovanou Al foliou, s prelepením
spojov
m2
78,000
7,01
546,78
54
K K025
montáž
m2
78,000
3,15
245,70
55
M
Montážny material
kg
80,000
7,18
574,40
56
K K006
montáž
ks
80,000
3,23
258,40
57
M
Spojovací a tesniaci material
kg
10,000
23,82
238,20
kpl
1,000
194,66
194,66
-.1
-.2
-.3
58
K K026
Zhotovenie otvorov stavebných konštrukciách i
ich zatesnenie po montáži
59
K K027
Zaregulovanie a odovzdanie zariadenia
kpl
1,000
233,59
233,59
60
K Pol59
Mimostavenisková doprava
kpl
1,000
29,20
29,20
61
K Pol60
Vnútrostaveniskový presun
kpl
1,000
29,20
29,20
Strana 75 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
Časť:
E1.5 - E1.5 ZTI
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
83 195,69
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
83 195,69
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
83 195,69
16 639,14
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
99 834,83
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 76 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 77 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.5 - E1.5 ZTI
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
83 195,69
1) Náklady z rozpočtu
11 318,21
HSV - Práce a dodávky HSV
7 085,62
1 - Zemné práce
391,07
4 - Vodorovné konštrukcie
1 693,95
8 - Rúrové vedenie
211,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 936,18
99 - Presun hmôt HSV
71 071,39
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
6 034,23
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
9 089,18
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
34 086,10
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie
715,95
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
21 015,91
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
85,84
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
44,18
806,09
M - Práce a dodávky M
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
783,59
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
22,50
0,00
2) Ostatné náklady
83 195,69
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 78 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.02 - SO.02 PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA
E1.5 - E1.5 ZTI
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
83 195,69
11 318,21
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
7 085,62
4
K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre
všetky triedy
3
K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
horn. tr.3 ručne
m3
68,610
30,32
2 080,26
1
K 132201201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
m3
68,610
12,93
887,13
2
K 132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených
i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k
cenám za lepivosť horniny 3
m3
68,610
0,73
50,09
5
K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,
nosením za každé 3 m výšky
m3
68,610
3,41
233,96
6
K 162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
5000 m
m3
61,840
5,06
312,91
m3
7
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
8
M
Poplatok za skládku
9
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
10
K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
11
M
Štrkopiesok 0-63 b
12
K 175101109
P01000001
5833725100
m3
68,610
13,67
937,90
61,840
0,78
48,24
105,128
5,84
613,95
m3
75,400
8,00
603,20
m3
46,600
12,32
574,11
t
79,220
7,79
617,12
m3
46,600
2,72
126,75
t
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
4 - Vodorovné konštrukcie
13
K 451573111
391,07
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63
mm
m3
15,300
25,56
8 - Rúrové vedenie
391,07
1 693,95
14
K 871211121
Montáž potrubia z tlakových rúrok
polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm
15
M
HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 /
PN 10 63 x 3,8 x L
m
18,500
5,16
95,46
16
K 871313120
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN
125
m
5,100
0,77
3,93
17
M
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x
3.1x3000mm
ks
2,000
11,42
22,84
18
K 8713131202
Napojenie kanalizačného potrubia DN200 na
existujúcu kanalizačnú šachtu
sub
2,000
1,95
3,90
2861129500
2861100900
m
18,500
0,25
4,63
Strana 79 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
19
K 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN
150
m
8,500
0,77
6,55
20
M
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x
3.6x3000mm
ks
3,000
28,31
84,93
21
K 871353121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN
200
m
65,600
0,69
45,26
22
M
2861103000
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x
4.5x5000mm
ks
12,000
37,81
453,72
23
M
2861102900
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x
4.5x3000mm
ks
2,000
25,43
50,86
24
K 877313122
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC
tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150
ks
5,000
2,91
14,55
25
M
PVC-U presuvka kanalizačná 150 pre
kanalizačné rúry hladké
ks
5,000
17,52
87,60
26
K 877353122
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených
gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN
200
ks
6,000
3,63
21,78
27
M
PVC-U presuvka kanalizačná 200 pre
kanalizačné rúry hladké
ks
6,000
19,47
116,82
28
K 892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia
DN od 40 do 70
m
18,500
2,32
42,92
29
K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové
skúšky vodovodného potrubia DN do 80
m
18,500
0,51
9,44
30
K 892311000
Skúška tesnosti kanalizácie do D 150
m
13,600
1,28
17,41
31
K 892351000
Skúška tesnosti kanalizácie D 200
m
65,600
1,63
106,93
32
K 899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového
vrátane rámu hmotn. do 50 kg
ks
7,000
6,83
47,81
33
M
Poklop T-600P
ks
7,000
65,23
456,61
2861101900
28642020001
28642020002
5524214200
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
211,39
34
K 938903116
Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v
murive z tehál -0,01700t
35
K 938903211
Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive
z lomového kameňa -0,02700t
m2
2,140
10,11
21,64
36
K 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových
hr.nad 80 mm, -2,40000t
m3
1,232
62,04
76,43
37
K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km
t
3,051
8,79
26,82
38
K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km
t
27,459
0,33
9,06
39
K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt do 10 m
t
3,051
4,73
14,43
40
K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt za každých ďalších 5 m
t
24,408
0,53
12,94
41
K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice
(17 01 ), ostatné
t
3,051
5,84
17,82
m2
2,140
15,07
32,25
99 - Presun hmôt HSV
1 936,18
42
K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom
výkope
43
K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
165,769
5,84
968,09
t
165,769
5,84
968,09
71 071,39
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
44
K 7134111111
6 034,23
Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm
m
Strana 80 z 138
981,300
3,47
3 405,11
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
45
M
2837741528
TUBOLIT izolácia - trubica 18/13-DG (136)
ARC-0030 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
4,400
1,19
5,24
46
M
2837741540
TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120)
ARC-0031 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
37,800
1,36
51,41
47
M
2837741553
TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARCm
0032 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
49,400
2,61
128,93
48
M
2837741566
TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARCm
0033 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
12,800
0,41
5,25
49
M
2837741578
TUBOLIT izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARCm
0034 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
10,500
0,75
7,88
50
M
2837741597
TUBOLIT izolácia - trubica 54/13-DG (46) ARCm
0036 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
19,500
2,99
58,31
51
M
2837741612
TUBOLIT izolácia - trubica 70/13-DG (24) ARCm
0048 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
141,800
5,83
826,69
52
M
2837741542
TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARCm
0051 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
35,600
0,22
7,83
53
M
2837741555
TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARCm
0052 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
56,700
0,43
24,38
54
M
2837741568
TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG (46) ARCm
0053 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
18,000
0,71
12,78
55
M
2837741582
TUBOLIT izolácia - trubica 42/20-DG-A (40)
ARC-0203 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
4,700
2,70
12,69
56
M
2837741598
TUBOLIT izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARCm
0056 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
23,200
3,15
73,08
57
M
2837741615
TUBOLIT izolácia - trubica 76/20-DG (18) ARCm
0058 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
135,100
3,69
498,52
58
M
2837741544
TUBOLIT izolácia - trubica 22/30-DG (46) ARCm
0064 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
25,800
0,48
12,38
59
M
2837741558
TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARCm
0065 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
148,100
0,96
142,18
60
M
2837741571
TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARCm
0066 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
39,100
2,57
100,49
61
M
2837741583
TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARCm
0067 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
218,900
3,02
661,08
62
K 721171109HT
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110x2, 2
m
68,400
13,15
899,46
63
K 721171111HT
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 125x2, 8
m
62,600
18,78
1 175,63
64
K 721171112HT
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 160x3, 9
m
13,800
20,43
281,93
65
K 721172109HT
Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D
75x3,0
m
64,800
12,40
803,52
66
K 721172110HT
Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D
110x2, 2
m
35,300
8,57
302,52
67
K 721173204HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8
m
3,400
6,52
22,17
68
K 721173205HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8
m
19,100
6,66
127,21
69
K 721173208HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 75x3,0
m
37,700
12,40
467,48
70
K 721173207HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 110
m
13,500
13,15
177,53
71
K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8
ks
17,000
1,97
33,49
72
K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
ks
11,000
2,18
23,98
73
K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
ks
6,000
3,22
19,32
74
K 721212402
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným
odtokom z PVC DN 75
ks
2,000
6,77
13,54
75
M
Podlahová vpusť d 75
ks
2,000
105,55
211,10
ks
2,000
9,20
18,40
ks
2,000
109,75
219,50
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
2866100011
9 089,18
76
K 721212403
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným
odtokom z PVC DN 110
77
M
Podlahová vpusť d 110
2866100013
Strana 81 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
78
K 721229022
Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky
900 mm pre montáž k stene
ks
2,000
18,34
36,68
79
M
Sanitarny žlab sprchový žľab k stene 900 mm
270x 100x 82
ks
2,000
558,98
1 117,96
80
K 721233211
D+M stresneho vtoku DN75 so zvislym odtokom s
integrovanou manzetou
ks
17,000
114,85
1 952,45
81
K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, umývadlová do D 40
ks
17,000
2,19
37,23
82
M
Uzávierka zápachová sifón umývadlový
HL137/40, biely invalidný DN40
ks
17,000
18,26
310,42
83
K 725869311
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)
ks
1,000
2,37
2,37
84
M
ks
1,000
11,90
11,90
85
K 725869371
GEBERIT drezový odtok jednodielny d50
úsporný
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, pisoárovej do D 50
ks
2,000
1,89
3,78
86
M
Uzávierka zápachová pisoárová
ks
2,000
12,61
25,22
ks
4,000
2,76
11,04
55281580161
5514703200
2863120185
5516172000
87
K 725869330
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, vaňovej do D 50
88
M
Vaňová a s. súprava ch ružica krátka 409x 181x
117
ks
4,000
33,66
134,64
89
K 725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, sprchovej do D 50
ks
4,000
2,20
8,80
90
M
Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca
HL514S/80 DN40/50 SN, alebo ekvivalent
ks
4,000
16,82
67,28
91
K 725869351
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, výlevkovej do D 50
ks
1,000
2,08
2,08
92
M
Odpadový komplet pre výlevku d50
ks
1,000
12,39
12,39
93
K 721221201P2
Zápachová uzávierka sifon
ks
1,000
17,52
17,52
94
M
Uzávierka zápachová HL610 DN110, alebo
ekvivalent
ks
1,000
48,11
48,11
95
K 721273145HT
Ventilačná hlavica z HT D 110, alebo ekvivalent
ks
3,000
32,64
97,92
96
K 721273144HT
Ventilačná hlavica z HT D 75, alebo ekvivalent
ks
1,000
28,08
28,08
97
K 721273147HT
Čistiaca tvarovka DN75
ks
1,000
16,22
16,22
98
K 721273148HT
Čistiaca tvarovka DN110
ks
6,000
17,71
106,26
99
K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v
objektoch vodou do DN 125
m
304,800
0,61
185,93
100
K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v
objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m
13,800
0,79
10,90
101
K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v
objektoch výšky do 6 m
t
2,665
17,72
47,22
2863120298
5516161200
2863120238
55162319001
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
34 086,10
102
K 722171121
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v
tyčiach, ekviv.
103
K 722171123
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v
tyčiach, ekviv.
m
99,200
14,51
1 439,39
104
K 722171124
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v
tyčiach, ekviv.
m
254,100
20,24
5 142,98
105
K 722171125
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm v
tyčiach, ekviv.
m
69,800
28,81
2 010,94
106
K 722171126
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v
tyčiach,ekviv
m
234,200
30,28
7 091,58
107
K 722171127
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 50x4 mm v
tyčiach, ekviv.
m
42,700
33,86
1 445,82
108
K 722171128
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 63x4,5 mm v
tyčiach,ekviv
m
276,900
40,47
11 206,14
109
K 7221711281
Príplatok za sťaženie montáže v existujúcom
podhlade
m
310,000
0,49
151,90
110
K 722181117
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 80
m
64,800
3,07
198,94
m
4,400
12,54
55,18
Strana 82 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
K 722181118
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100
112
K 722190401
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15
113
K 722190403
114
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
35,300
3,55
125,32
ks
61,000
5,63
343,43
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25
ks
4,000
5,63
22,52
K 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,
nástenka pre výtokový ventil G 1/2
ks
45,000
4,07
183,15
115
M
Nástenka 16x1/2"
ks
45,000
3,81
171,45
116
K 722220121
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,
nástenka pre batériu G 1/2
pár
8,000
8,13
65,04
117
M
Dvojitá nástenka 16x1/2"
ks
8,000
10,85
86,80
ks
12,000
3,41
40,92
111
2864828700
2864828800
m
118
K 722229101
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2
119
M
5517300240
TBV-C LF vyvažovací a regulačný ventil DN15
na teplu vodu
ks
3,000
48,87
146,61
120
M
5517400470
Guľový kohút 1/2"voda
ks
3,000
3,75
11,25
121
M
5517401570
Ventil vypúšťací KFE 1/2"
ks
6,000
20,25
121,50
ks
16,000
4,68
74,88
122
K 722229102
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4
123
M
55173002501
Regulačný ventil 3/4"
ks
3,000
23,34
70,02
124
M
5517400500
Guľový kohút 3/4"voda
ks
9,000
7,08
63,72
125
M
4849210155
Poistný ventil 3/4"
ks
4,000
35,12
140,48
ks
12,000
1,67
20,04
126
K 722229103
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 1
127
M
Guľový kohút 1" voda
ks
12,000
9,23
110,76
ks
4,000
1,69
6,76
5517400560
128
K 722229104
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4
129
M
Guľový kohút 5/4"voda
ks
4,000
14,13
56,52
ks
4,000
19,14
76,56
5517400630
130
K 722232004
Montáž kompenzátora osového vlnovkového G
5/4
131
M
Kompenzátor osový pre dilatáciu potrubia V
4720 5/4"
ks
4,000
48,86
195,44
132
K 722232006
Montáž kompenzátora osového vlnovkového G 2
ks
8,000
27,24
217,92
133
M
Kompenzátor osový pre dilatáciu potrubia V
4720 2"
ks
8,000
80,08
640,64
134
K 722239106
Montáž ventilu priameho, spätného,pod
omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2
ks
7,000
5,42
37,94
135
M
Guľový kohút 2"voda
ks
7,000
32,37
226,59
ks
1,000
15,03
15,03
5512753200
5512753600
5517400710
136
K 722263417
Montáž vodomeru závit. jednovtokového
suchobežného G 1 (7 m3.h-1)
137
M
Vodomer VM3-5 V/1" studená voda, alebo
ekvivalent
ks
1,000
46,72
46,72
138
K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia
závitového do DN 50
m
981,300
1,19
1 167,75
139
K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného
potrubia do DN 80
m
981,300
0,81
794,85
140
K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch
výšky do 6 m
t
3,863
16,21
62,62
3885002240
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie
715,95
141
K 724211110
Montáž prečerpávacieho zariadenia, bez
rozdielu výtlaku
142
M
Podlahové prečerpávacie zariadenie WILODrainLift Box 32/8, alebo ekvivalent
143
K 998724101
42681437221
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch
výšky do 6 m
súb
1,000
34,07
34,07
ks
1,000
681,61
681,61
t
0,009
30,25
0,27
Strana 83 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
Cena celkom
[EUR]
21 015,91
144
K 725119410
Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným
odpadom
145
M
Sanitárna keramika závesné WC biele
ks
5,000
141,96
709,80
súb
5,000
14,60
73,00
5,000
131,39
656,95
6420134050
ks
5,000
26,08
130,40
146
K 725219501
Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez
výtokovej aramtúry
147
M
Sanitárna keramika umývadlo biele zápustné
do skrinky
ks
6420111970
148
K 7252195011
Montáž skrinky pod umývadlo
súb
5,000
14,60
73,00
149
M
Sanitárna keramika skrinka pod umývadlo
ks
5,000
131,39
656,95
150
K 72522911V1
Dodávka + Montáž vane BTL SANDEA 60, alebo
ekvivalent
súb
2,000
182,98
365,96
151
M
Vírivá vaňa BTL SANDEA 60, alebo ekvivalent
ks
2,000
1 829,79
3 659,58
Dodávka + Montáž vane BTL 3000 THETA, alebo
ekvivalent
súb
2,000
209,26
418,52
ks
2,000
2 092,57
4 185,14
377,64
6420130810
552230660V1
152
K 72522911V2
153
M
154
K 72522911V3
Sedacia vaňa BTL 3000 THETA, alebo
ekvivalent
Dodávka + Montáž škótske streky
155
M
Škótske streky
ks
1,000
3 776,37
3 776,37
súb
5,000
4,27
21,35
5522306700
55223068011
súb
1,000
377,64
156
K 725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov,
toaletná doska
157
M
Doska keramická toaletná biela
ks
5,000
18,49
92,45
158
K 725119721
Montáž predstenového systému záchodov do
ľahkých stien s kovovou konštrukciou
súb
5,000
30,44
152,20
159
M
Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320
1.138x 187x 452, alebo ekvivalent
ks
5,000
224,08
1 120,40
160
K 725119721S
Montáž predstenového systému sprchy do
ľahkých stien s kovovou konštrukciou
súb
2,000
30,44
60,88
161
M
Predstenový systém pre sprchu
ks
2,000
224,08
448,16
162
K 725219721
Montáž predstenového systému umývadiel do
ľahkých stien s kovovou konštrukciou
súb
5,000
30,44
152,20
163
M
Duofix súprava pre umývadlo 400x 86x 86
obj.č. 111.868.00.1, alebo ekvivalent
ks
5,000
54,15
270,75
164
K 725245103
Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do
výšky 2000 mm a šírky 900 mm
súb
2,000
22,70
45,40
165
M
Sprchové a vaňové zásteny - trieda Štandard
Pevná stena S-PS 90,výplň syntetic.skl, alebo
ekvivalent
ks
2,000
118,02
236,04
166
K 725129201
Montáž pisoárového záchodku z bieleho
diturvitu bez splachovacej nádrže
súb
2,000
17,52
35,04
167
M
Pisoár biely
ks
2,000
46,49
92,98
168
K 725119109
Montáž tlakového tlačidlového splachovača
ks
2,000
10,64
21,28
169
M
Sanitárna keramika Tlakový splachovač
ks
2,000
62,92
125,84
súb
7,000
21,82
152,74
ks
7,000
43,80
306,60
5,000
5,14
25,70
6429462300
5516423005457
5516423005457S
2861188531
5522342700
6425211400
6424310580
170
K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez
výtokovej armatúry
171
M
Sanitárna keramika umývadlo 55cm
6420133610
172
K 725219730
Montáž umývadla do predstenového systému
173
M
Sanitárna keramika umývadlo 65cm
ks
5,000
47,69
238,45
174
K 725219601
Montáž stĺpa umývadla
súb
17,000
6,81
115,77
175
M
Stĺp biely k umývadlu
ks
17,000
26,66
453,22
súb
1,000
17,52
17,52
6420130570
6429125100
ks
176
K 725319112
Montáž kuchynských drezov jednoduchých,
hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez
výtokových armatúr
177
M
Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom
ks
1,000
86,47
86,47
súb
1,000
14,25
14,25
ks
1,000
62,27
62,27
5523079200
178
K 725333350
Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez
výtokovej armatúry
179
M
Výlevka smaltovaná
5523400000
Strana 84 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
180
K 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou
G 1/2
súb
45,000
4,63
208,35
181
M
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia
rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou
ks
45,000
5,87
264,15
182
K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej
nástennej pákovej, alebo klasickej
ks
18,000
6,41
115,38
183
M
5514671040
Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15
ks
1,000
32,19
32,19
184
M
5514427600
Batéria umývadlová mosadzná
ks
17,000
36,99
628,83
185
K 725839203
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2
súb
1,000
7,72
7,72
186
M
5514512300
Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou
1/2"x 100 mm
ks
1,000
43,80
43,80
187
M
5514812000
Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm
ks
1,000
3,42
3,42
ks
4,000
2,51
10,04
5514109000
188
K 725849201
Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej,
klasickej
189
M
Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou
1/2"x 100 mm
ks
4,000
43,80
175,20
190
K 725989101
Montáž dvierok kovových lakovaných
ks
6,000
3,50
21,00
191
M
Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely
ks
6,000
9,54
57,24
t
0,944
18,35
17,32
192
5514513100
5516757500
K 998725101
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v
objektoch výšky do 6 m
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
193
K 732331513
85,84
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ
súb
Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l
2,000
42,92
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
194
K 734421130
85,84
44,18
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa
č.03313 priem. 160
ks
1,000
44,18
44,18
806,09
M - Práce a dodávky M
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
783,59
K 361410308
Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz
ks
2,000
13,66
27,32
196
M
Čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80 180 1x230V
50Hz,ekvi
ks
2,000
329,47
658,94
197
K 36202035K1
Zavesy,konzoly, objimky,pevne body
sub
1,000
97,33
97,33
195
20111111
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
22,50
198
K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do
ryhy, šírka 33 cm
199
M
2830001000
Fólia v kg 330x1.2mm
200
M
2830002000
Fólia v m
m
10,800
0,51
5,51
201
M
2830003000
Fólia v m2
m2
3,564
2,31
8,23
m
10,800
0,37
4,00
kg
1,967
2,42
4,76
Strana 85 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
370 590,53
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
370 590,53
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
370 590,53
74 118,11
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
444 708,64
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 86 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 87 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
370 590,53
1) Náklady z rozpočtu
108 488,48
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
14 956,37
2 - Zakladanie
19 659,71
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
17 687,84
4 - Vodorovné konštrukcie
13 196,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
22 996,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
14 219,66
5 771,25
99 - Presun hmôt HSV
262 102,05
PSV - Práce a dodávky PSV
6 944,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
712 - Izolácie striech
10 305,66
713 - Izolácie tepelné
19 979,69
1 703,89
762 - Konštrukcie tesárske
15 824,23
763 - Konštrukcie - drevostavby
764 - Konštrukcie klampiarske
6 928,91
766 - Konštrukcie stolárske
4 487,77
134 632,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlaždíc
3 931,51
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
3 365,47
775 - Podlahy vlysové a parketové
1 658,25
59,17
781 - Dokončovacie práce a obklady
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
1 014,92
783 - Dokončovacie práce - nátery
2 030,08
11 055,20
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke
20,60
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie
38 159,36
OST - Ostatné
Strana 88 z 138
0,00
2) Ostatné náklady
370 590,53
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 89 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.1 - E1.1 Architektonické a stavebné riešenie
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
370 590,53
108 488,48
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
14 956,37
1
K 131201102
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100
do 1000 m3
2
K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok
za lepivosť horniny 3
m3
500,250
0,73
365,18
3
K 162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej
m3
ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m
396,410
7,18
2 846,22
4
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
396,410
0,78
309,20
5
K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
(17 05) ostatné
t
673,897
5,84
3 935,56
6
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
m3
103,840
8,00
830,72
7
M
Kamenivo drvené hrubé fr. 32
t
228,448
11,53
2 634,01
8
K 175101201
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
m3
90,000
18,80
1 692,00
9
K 181101102
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so
zhutnením
m2
180,840
0,40
72,34
5834371500
m3
500,250
4,54
2 271,14
2 - Zakladanie
19 659,71
10
K 273321411
Betón základových dosiek, železový (bez
výstuže), tr.C 25/30
11
K 273351215
Debnenie základových dosiek, zhotoveniedielce
m2
28,560
8,75
249,90
12
K 273351216
Debnenie základových dosiek, odstráneniedielce
m2
28,560
1,74
49,69
13
K 273361821
Výstuž základových dosiek z ocele 10505
t
9,200
934,36
8 596,11
14
K 279321411
Betón základových múrov, železový (bez
výstuže), tr.C 25/30
m3
12,800
78,56
1 005,57
15
K 279351105
Debnenie základových múrov obojstranné
zhotovenie - dielce
m2
86,590
11,34
981,93
16
K 279351106
Debnenie základových múrov obojstranné
odstránenie-dielce
m2
86,590
3,11
269,29
17
K 279361821
Výstuž základových múrov nosných z ocele
10505
t
1,280
934,36
1 195,98
m3
92,000
79,47
7 311,24
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
18
K 310279841
17 687,84
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive
nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do
300mm
m3
Strana 90 z 138
13,242
88,64
1 173,77
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
19
K 317944311
Valcované nosníky dodatočne osadzované do
pripravených otvorov bez zamurovania hláv do
č.12
t
0,051
934,36
47,65
20
K 341321610
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže)
tr.C 30/37
m3
43,278
83,83
3 627,99
21
K 341351105
Debnenie stien a priečok obojstranné
zhotovenie-dielce
m2
496,912
12,20
6 062,33
22
K 341351106
Debnenie stien a priečok obojstranné
odstránenie-dielce
m2
496,912
3,45
1 714,35
23
K 341361821
Výstuž stien a priečok 10505
t
2,813
934,36
2 628,35
24
K 342242000
Priečky z tehál P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm
m2
9,313
16,37
152,45
25
K 342948114
Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam
pristrelením - nerezovými kotvami
m
38,280
2,43
93,02
26
K 345321615
Betón múrikov parapet., atik., schodisk.,
zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 30/37
m3
7,668
91,54
701,93
27
K 345351101
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl.,
plnostenných- zhotovenie
m2
85,200
9,27
789,80
28
K 345351102
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl.,
plnostenných- odstránenie
m2
85,200
2,71
230,89
29
K 345361821
Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk.,
zábradl., z betonárskej ocele 10505
t
0,498
934,36
465,31
4 - Vodorovné konštrukcie
13 196,94
30
K 411321616
Betón stropov doskových a trámových,
železový tr.C 30/37
31
K 411351101
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce
m2
146,724
10,03
1 471,64
32
K 411351102
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce
m2
146,724
3,02
443,11
33
K 411354173
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do
12 kpa zhotovenie
m2
146,724
5,38
789,38
34
K 411354174
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do
12 kpa odstránenie
m2
146,724
1,44
211,28
35
K 411354256
m2
160,000
14,30
2 288,00
36
K 411354256.9
kpl
1,000
202,44
202,44
37
K 411361821
t
4,988
934,36
4 660,59
Debnenie stropu, zabudované s plechom
vlnitým pozinkovaným, výšky vľn do 50mm hr.
1,0mm
Debnenie stropu, zabudované s plechom
vlnitým pozinkovaným, výšky vľn do 50mm hr.
1,0mm - príplatok za spojovacie skrutky a prvky
Výstuž stropov doskových, trámových,
vložkových,konzolových alebo balkónových,
10505
m3
37,078
84,43
3 130,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
22 996,71
38
K 611461111
Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky
stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2
mm
39
K 611461136
Vnútorná omietka stropov,
vápennocementová,MVR Uni,ručné
nanášanie,jadrová hr.1,5 cm
m2
23,770
6,29
149,51
40
K 611461141
Stierka stropov vyrovnávacia, strojne
miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm
m2
23,770
5,91
140,48
41
K 612351010
Vytmelenie styku rámu okien a zárubní s
omietkou silikónovým tmelom
kpl
1,000
194,66
194,66
42
K 612465111
Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky
vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne
hr.2 mm
m2
186,487
4,24
790,70
43
K 612465136
Vnútorná omietka stien,
vápennocementová,ručné nanášanie,jadrová
hr.1,5 cm
m2
186,487
5,86
1 092,81
44
K 612465138
Vnútorná omietka stien , vápenná biela,jemná
štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4
mm
m2
186,487
5,86
1 092,81
m2
23,770
5,09
120,99
Strana 91 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
45
K 612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky)
na hrany stien (meria sa v m dľ.)
m
1,000
3,89
3,89
46
K 622464222
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová
silikátová základ a škrabaná 2 mm
m2
94,798
9,59
909,11
47
K 6252511200
Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr. 200
mm bez omietky
m2
77,514
34,73
2 692,06
48
K 625252041
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm
minerál vlna, zateplenie ostenia okien a dverí
m2
10,010
17,01
170,27
49
K 625991050
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 50 mm bez omietky
m2
27,650
15,60
431,34
50
K 625991100
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 100 mm bez omietky
m2
49,800
25,66
1 277,87
51
K 625991150
Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500
27.5kg hr. 150 mm bez omietky
m2
81,900
30,10
2 465,19
52
K 631312611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad
50 do 80 mm
m3
15,007
87,49
1 312,96
53
K 631315661
Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad
120 do 240 mm
m3
31,600
90,03
2 844,95
54
K 631319151
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80
mm
m3
15,007
7,72
115,85
55
K 631319155
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej
mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240
mm
m3
31,600
6,35
200,66
56
K 631319171
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80
mm
m3
15,007
7,72
115,85
57
K 631319175
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou
pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do
240 mm
m3
31,600
1,94
61,30
58
K 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z
ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov
typu KARI
t
2,038
934,36
1 904,23
59
K 631571003
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie
podkladu)
m3
63,250
28,13
1 779,22
60
K 632451221
Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený
oceľovým hladidlom,hr.nad 10 do 20 mm
m2
54,760
4,38
239,85
61
K 632451236
Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený
oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm
m2
284,120
6,91
1 963,27
62
K 632451236.9
Dilatácia poteru 4x4 m
m2
353,887
2,34
828,10
63
K 648951411
Osadenie parapetných dosiek drevených na
akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm
m
6,320
3,31
20,92
64
M
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná
vrstva: CPL laminát 0,7 mm, širka 200 mm
m
6,320
12,32
77,86
6119000200
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
14 219,66
65
K 900000001
Pomocná položka pre výpočet plôch podláh - P1
... P9, ST1, a ST2
66
K 941941051
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky
do 10 m
67
K 941941391
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac
použitia lešenia šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky
do 10 m
68
0,000
0,00
0,00
m2
257,160
1,60
411,46
m2
771,480
1,11
856,34
K 941941851
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového
a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky
m2
10 m
257,160
1,01
259,73
69
K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou
lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2
353,140
2,52
889,91
70
K 952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
m2
353,140
2,59
914,63
Strana 92 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
71
K 961055111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov
plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, m3
-2,40000t
72
K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo
dutých hr. do 150 mm, -0,19600t
73
K 963053935
Búranie železobetónových schodiskových
ramien monolitických, -0,39200t
74
K 964011351
75
K 965042241
76
K 965043341
77
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
1,680
134,69
226,28
m2
61,000
1,75
106,75
m2
22,680
22,85
518,24
m3
1,787
36,10
64,51
m3
2,980
44,41
132,34
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100
mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t
m3
6,270
47,01
294,75
K 965081812
Búranie dlažieb, z kamen., cement.,
terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky ,
hr.nad 10 mm, -0,06500t
m2
100,070
2,27
227,16
78
K 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného
pletiva alebo z plechu, -0,01000t
m
6,000
3,13
18,78
79
K 966079861
Prerušenie oceľového profilu prierezu do 200
mm2
ks
64,000
0,58
37,12
80
K 968061116
Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla
do 1, 5 m2
ks
3,000
0,32
0,96
81
K 968061117
Vyvesenie alebo zavesenie kov. okenného krídla
nad 1, 5 m2
ks
13,000
0,55
7,15
82
K 968061127
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla
do 2 m2
ks
3,000
0,47
1,41
83
K 968061128
Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla
nad 2 m2
ks
6,000
0,83
4,98
84
K 968062255
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých
plochy do 2 m2 vrátane parapetov vnút. a
vonkajších, -0,03600t
m2
2,700
2,29
6,18
85
K 968062256
Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých
plochy do 4 m2 vrátane parapetov vnút. a
vonkajších, -0,03000t
m2
50,650
1,61
81,55
86
K 968063745
Vybúranie kovových stien plných, zasklených
alebo výkladných, -0,02400t
m2
36,890
3,50
129,12
87
K 968072865
Vybúranie a vybratie oceľových mreží do 2 m2, m2
0,00700t
1,650
2,78
4,59
88
K 971055014
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu
200mm stenovou pílou -0,02400t
m
4,200
65,38
274,60
89
K 971055046
Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu
500mm stenovou pílou -0,06000t
m
32,143
171,53
5 513,49
90
K 973031824
Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál
hr. do 300 mm, -0,01100t
m
38,280
6,76
258,77
91
K 976071111
Vybúranie kovových madiel a zábradlí, 0,03700t
m
47,000
3,98
187,06
92
K 976075211
Vybúranie oceľových profilov hmotnosti do 20
kg, -1,0000t
t
1,560
209,53
326,87
93
K 978059631
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek
vonkajších nad 2 m2, -0,08900t
m2
74,000
2,82
208,68
94
K 978071411
Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr.
nad 50 mm, -0,11200t
m2
11,260
4,52
50,90
95
K 979011131
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5
m
t
72,904
3,68
268,29
96
K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km
t
72,904
8,79
640,83
97
K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km
t
656,136
0,33
216,52
98
K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt do 10 m
t
72,904
4,73
344,84
Vybúranie prekladov a trámov
železobetónových prefabrikovaných / balkóna /
-2,40000t
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a
mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm,
plochy nad 4 m2 -2,20000t
Strana 93 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
99
K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt za každých ďalších 5 m
t
583,232
0,53
309,11
100
K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice
(17 01 ), ostatné
t
72,904
5,84
425,76
99 - Presun hmôt HSV
101
K 999281111
5 771,25
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
988,228
5,84
5 771,25
262 102,05
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
6 944,62
102
K 711142101
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou
odolnosťou šírka 2 m zvislá
103
M
Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou
ochranou PLUS vrátane lišty a lepiacej pásky
m2
145,500
2,13
309,92
104
K 711300831.1
Odstránenie izolácie proti vode na balkóne, 0,00600t
m2
100,070
2,43
243,17
105
K 711111001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti
vodorovná náterom penetračným za studena
m2
202,190
0,49
99,07
106
K 711112001
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá
m2
penetračným náterom za studena
121,250
0,49
59,41
107
M
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v 9 kg balení
0,130
1 368,72
177,93
6288000630
1116315001
m2
121,250
3,84
465,60
t
108
K 711141559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením
109
K 711142559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode zvislá NAIP pritavením
m2
121,250
3,30
400,13
110
M
6283229000.1
Pás ťažký asfaltový
m2
378,019
5,67
2 143,37
6283229001
Pás ťažký asfaltový
m2
378,019
5,67
2 143,37
%
68,759
1,00
68,76
111
M
112
K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch
výšky do 6 m
m2
272,513
3,06
833,89
712 - Izolácie striech
10 305,66
113
K 712360550
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých
do 10°fóliou položenou voľne so zvarením spoju
- parozábrana
114
M
Parozábrana
m2
409,371
1,48
605,87
m2
353,456
5,16
1 823,83
2832208027
m2
353,456
2,38
841,23
115
K 712360570.1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých
do 10°fóliou vrátane všetkých detailov,
prienikov ...
116
M
Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm šedá, vrátane
strešných vpustí s ochranným košom, podpier
pod bleskozvod, ...
m2
409,371
11,83
4 842,86
117
K 712391171
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10°
ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy
m2
528,728
0,37
195,63
118
K 712391172
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10°
ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy
m2
353,456
0,37
130,78
119
M
Geotextília netkaná polypropylénová PP 300
m2
1 022,393
0,97
991,72
m2
160,000
3,91
625,60
t
18,240
8,01
146,10
%
102,036
1,00
102,04
2833000150
6936651300
120
K 712391383
121
M
122
K 998712201
5833343100
Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10°
ostatné z ochrannej text. násypom z kameniva
fr. 8 - 32, v hr. 60mm
Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v
objektoch výšky do 6 m
713 - Izolácie tepelné
19 979,69
Strana 94 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
123
K 713121111
124
M
2830010400
125
M
2837650230
MJ
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh,
jednovrstvová
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
m2
849,672
0,64
543,79
m2
491,707
0,97
476,96
Extrudovaný polystyrén -hrúbka 40mm
m2
430,542
8,34
3 590,72
m2
633,640
0,89
563,94
Fólia PE hrúbka 0,2 mm
126
K 713141151
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech,
jednovrstvová kladenie na sucho
127
M
63141516100
Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm
m2
510,122
16,15
8 238,47
Spádová doska z minerálnej vlny hr. 60 - 140
mm
Atikový klin 100/100 mm, špeciálny výrobok z
minerálnej vlny
m2
136,190
35,04
4 772,10
m
114,750
3,69
423,43
128
M
41516181
129
M
6314151880
130
K 713191221
Izolácia tepelná podláh, oddilatovanie stien
polystyrénom hr. 10 mm - Dodávka a Montáž
m
130,180
0,97
126,27
131
K 713400832.1
Odstránenie tepelnej izolácie stien + AZC
dosiek vrátane odbornej likvidácie na skládke
m2
43,000
24,33
1 046,19
132
K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
výšky do 6 m
%
197,819
1,00
197,82
762 - Konštrukcie tesárske
1 703,89
133
K 762512245
Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z
drevotrieskových dosiek priskrutkovaním
134
M
Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25
mm
m2
39,960
10,74
429,17
135
K 762521104
Položenie podláh nehobľovaných hrubých na
zraz z dosiek a fošien
m2
23,000
3,13
71,99
136
M
Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek
akosť I hr.38-50mmxš.170-240mm a
m3
4,320
228,72
988,07
137
K 762595001
Podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky
m3
4,925
2,77
13,64
138
K 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v
objektoch výšky do 12 m
%
16,305
4,50
73,37
6072625000
6051260800
m2
37,000
3,45
127,65
763 - Konštrukcie - drevostavby
15 824,23
139
K 7631142451
SDK stena s izoláciou inštalačná hr. 350 mm
dvojitá kca ocel profil dosky 2x GKFI tl 15+12,5
mm
140
K 763122311
SDK stena predsadená s izoláciou hr. 52,5 mm
jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB tl 12,5
mm
m2
98,030
23,78
2 331,15
141
K 763122311.1
SDK akustická stena SDK AKU + tepelná izolácia
z minerálnej vlny hr. 50 mm s PO 30 min.
m2
131,860
28,53
3 761,97
142
K 763131211
SDK podhľad drevená spodná kca s priamym
uchytením dosky GKB hr. 12,5 mm
m2
16,080
24,72
397,50
143
K 763131211.2
SDK podhľad SDK AKU + tepelná izolácia z
minerálnej vlny hr. 50 mm s PO 30 min.
m2
132,530
31,15
4 128,31
144
K 763131211.1
SDK podhľad SDK AKU + tepelná izolácia z
minerálnej vlny hr. 50 mm s PO 30 min. - s
odskokmi pre zabudované svietidlá
m2
100,000
31,15
3 115,00
145
K 763133110
Vyrezanie otvorov v SDK podhľade pre VZT
výustky a svietidlá
kpl
1,000
827,30
827,30
146
K 763133110.
SDK kastlíky
m2
15,520
63,26
981,80
K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky
do 12 m
%
156,676
1,00
156,68
147
m2
2,380
52,32
124,52
764 - Konštrukcie klampiarske
6 928,91
148
K 764410330.1
Oplechovanie parapetov z TiZn plechu vrátane
rohov rš 200 mm
149
K 764430840
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš
od 330 do 500 mm, -0,00230t
m
33,200
15,48
513,94
m
27,000
1,87
50,49
Strana 95 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
150
K 764434001.1
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 225
mm
m
14,000
34,68
485,52
151
K 764434003.1
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 400
mm
m
4,000
51,89
207,56
152
K 764434005.10
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 680
mm
m
60,000
68,33
4 099,80
153
K 764434006.30
Oplechovanie muriva a atík z TiZn lesklo
valcovaný (WB), celopločným lepením r.š. 700
mm
m
20,000
75,15
1 503,00
154
K 998764201
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v
objektoch výšky do 6 m
%
68,603
1,00
68,60
766 - Konštrukcie stolárske
4 487,77
155
K 766351010
Osadenie a dodávka gumennej zábrany pre
zamedzenie udierania kľučky dverí do steny
156
K 766414142
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5m2
panelmi obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ.
do 1,5m2
m2
42,300
7,19
304,14
157
M
Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého
prostrediahr. 15 mm (2500x1250mm)
m2
46,530
6,13
285,23
158
K 766662112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého
do zamurovanej rámovej zárubne,
jednokrídlové
ks
1,000
11,27
11,27
159
M
Dvere vnútorné, fóliované plné, š.600, 800,
900 mm /1970 mm
ks
1,000
75,92
75,92
160
K 766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere
jednokrídlové hr.steny do 250 mm
ks
1,000
34,20
34,20
161
M
Zárubňa fóliová obložková pre hr. muriva do
250 mm
ks
1,000
140,61
140,61
162
K 766812112.1
Montáž barového pultu vrátane vybavenia
ks
1,000
253,06
253,06
163
M
Barový pult vrátane vybavenia
kpl
1,000
3 211,86
3 211,86
t
1,178
21,64
25,49
164
6072628103
6117103100
6117103030
6156684010.1
K 998766101
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v
objektoch výšky do 6 m
kpl
1,000
145,99
145,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
165
166
167
168
169
134 632,72
K 76710-03FA2
Fasáda F2 - obklad z TiZn plechu + OSB dosky +
zvislý rošt + tepelná izolácia hr. 150 mm +
vodorovný rošt - podľa sign F2
m2
127,150
274,61
34 916,66
K 76710-03AL01
Hliníková exteriérová zasklená fasáda FW50+,
22150x2400 mm, šírka profilu 50mm, farba
RAL7005, priehľadné zasklenie fasádytepelnoizolačné dvojsklo cool-lite 173, U=1,0
W/m2.K, - D+M
kus
1,000
14 598,38
14 598,38
K 76710-03AL02
Hliníková exteriérová zasklená fasáda FW50+,
10820x5660 mm, šírka profilu 50mm, farba
RAL7005, priehľadné zasklenie fasádytepelnoizolačné dvojsklo cool-lite 173, U=1,0
W/m2.K, - D+M
kus
1,000
16 817,58
16 817,58
K 76710-03AL03
Hliníkové exteriérové dvere 1900x2620 mm,
osadené v zaskl. stene, rám s preruš. tepel.
mostom,U rámu max. 1,7 W/m2.K, farba
RAL7005, tepelnoizolačné dvojsklo cool-lite skn
173, U=1,0 W/m2.K, bezpečnostné - D+M
kus
1,000
1 367,02
1 367,02
K 76710-03AL04
Hliníkové exteriérové dvere 1400x2000 mm,
osadené v zaskl. stene, rám s preruš. tepel.
mostom,U rámu max. 1,7 W/m2.K, farba
RAL7005, tepelnoizolačné dvojsklo cool-lite skn
173, U=1,0 W/m2.K, - D+M
kus
1,000
768,92
768,92
Strana 96 z 138
PČ Typ
170
171
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
K 76710-03AL05
Hliníkové exteriérové okno 950x2670 mm, rám s
preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
kus
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K, s
dištančným profilom z boku - D+M
1,000
696,55
696,55
K 76710-03AL06
Hliníkové interiérové dvere 800x2020 mm, výplň
sendvičovým akustickým panelom bielej farby,
kus
tesnenie po obvode s dištančným profilom z
boku, - D+M
1,000
443,77
443,77
kus
1,000
5 041,64
5 041,64
kus
1,000
2 169,43
2 169,43
1,000
247,15
247,15
18,000
242,30
4 361,40
172
K 76710-03AL07
173
K 76710-03AL08
Hliníkové protipožarne interiérové dvere
5100x3600 mm, EW30D3+C, s bočnými a
hornými svetlíkmi, farba biela, priehľadné
zasklenie akustickým izolačným dvojsklom, D+M
Hliníkové protipožarne interiérové okno
3160x2500 mm, EI45, farba biela, pevné
zasklenie priehľadné zasklenie akustickým
izolačným dvojsklom, - D+M
Hliníkové exteriérové okno 900x1000 mm, rám s
preruš. tepel. mostom,U rámu max. 1,7
kus
W/m2.K, farba RAL7005, tepelnoizolačné
dvojsklo cool-lite skn 173, U=1,0 W/m2.K, D+M
Nerezové zábradlie výplň z bezpečnostného skla m
174
K 76710-03AL09
175
K 76710-03Z01
176
K 76710-03Z02
Oceľová konštrukcia spriahnutého stropu ST2
vrátane konečnej povrchovej úpravy - D+M
kg
5 500,000
3,21
17 655,00
177
K 76710-03Z03
Oceľové schodisko JOKL profil 160x80x5 mm
vrátane konečnej povrchovej úpravy požiarne
odolnej - PO 30min- D+M
kg
400,000
3,21
1 284,00
178
K 76710-03Z04
Oceľová schodisko - nerezový zalamovaný plech
hr. 10 mm, plocha 16,13 m2 - D+M
kg
2 787,264
8,27
23 050,67
179
K 76710-01Z05
1 017,360
3,21
3 265,73
180
K 767581801
Osadenie a dodávka oceľovej konštrukcie stĺpov z oceľových trubiek DN 168x8 mm - dĺžka kg
23m + JOKL profil 220/220/10 mm - dĺžka 2,5 m
- D+M
Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t
m2
10,500
5,27
55,34
181
K 767582800
Demontáž podhľadov roštov -0,00200t
m2
11,080
3,99
44,21
182
K 767631335.1
Montáž plastových výplní otvorov - okien
m
45,200
9,73
439,80
183
M
Plastové výplne otvorov vrátane parapetu
m2
22,650
272,52
6 172,58
184
K 767722812.1
Demontáž medzistienky na balkóne, -0,01800t
m2
10,000
3,60
36,00
K 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
1 334,318
0,90
1 200,89
185
6114117100.1
%
771 - Podlahy z dlaždíc
3 931,51
186
K 771445019
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,
keramických do tmelu,rovné ,výška 100 mm
187
K 771575107
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do
lepidla
m2
136,390
10,22
1 393,91
188
M
597640481
Keramická dlažba gresové rozm. 29,5x29,5
(tmavá)
m2
106,702
14,60
1 557,85
189
M
597640481.
Keramická dlažba gresová, rozm. 33,3x33,3
(tmavá)
m2
29,303
14,60
427,82
190
K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do
tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz.
hladkých 300x300mm
m2
13,890
14,60
202,79
191
M
Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca
úprava 1 A 300x300x10 1 Ia
m2
14,585
14,60
212,94
192
K 998771201
%
33,322
1,00
33,32
5976412100
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch
výšky do 6m
m
30,170
3,41
102,88
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
193
K 772401123
3 365,47
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa
zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným
m
Strana 97 z 138
51,240
9,76
500,10
PČ Typ
MJ
Schodiskový stupeň kamenný podstupnica +
nástupnica 157,8/300 mm hrúbky 35 mm
m
K 772501140
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek
alebo dlaždíc hr. do 35 mm vrátane
M
Kamenná dlažba hr. 35 mm
194
M
195
196
197
Popis
Kód
5838686100
5838743400
K 998772201
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch
výšky do 6 m
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
56,100
47,86
2 684,95
m2
2,220
16,01
35,54
m2
2,331
47,86
111,56
%
33,322
1,00
33,32
775 - Podlahy vlysové a parketové
1 658,25
198
K 775551410
Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,
parozábranou,s olištovaním
199
M
6119351200
Parkety dubové I tr
m2
42,306
24,23
1 025,07
6119808500
Lišta nerezová soklováprofil Pass, alebo
ekvivalent
m
126,280
2,88
363,69
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v
objektoch výšky do 6 m
%
16,418
1,00
16,42
200
M
201
K 998775201
m2
38,460
6,58
253,07
781 - Dokončovacie práce a obklady
59,17
202
K 781445208.9
Montáž obkladov stien z obkladačiek
hutných,keramických do tmelu flexibil.
203
M
Obklad keramický 29,5x29,5 (tmavý)
5976498040.1
204
K 781491111
Montáž a dodávka nerezových profilov pre
obklad do tmelu
205
K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch
výšky do 6 m
m2
2,000
14,60
29,20
m2
2,100
11,68
24,53
m
5,000
0,97
4,85
%
0,586
1,00
0,59
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
1 014,92
206
K 782631323
Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých
kameňov, hr. do 50 mm
207
M
Obklad parapetu ostenia brúsený hrúbky 2cm
II/2
208
K 998782201
5838702001
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch
výšky do 6 m
m2
34,370
15,57
535,14
m2
13,441
34,07
457,93
%
9,931
2,20
21,85
783 - Dokončovacie práce - nátery
2 030,08
209
K 783180013
Nástrek oceľových konštrukcií protipožiarne PO 30 min.
210
K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s
emailov.
m2
14,339
5,75
82,45
211
K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce základný
m2
14,339
2,06
29,54
212
K 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová
impregnácia
m2
74,000
2,84
210,16
213
K 7838941229
Náter farbami sýty odtieň - stien dvojnásobný
m2
529,807
2,14
1 133,79
214
K 7838941230
Náter farbami sýty odtieň - stropov
dvojnásobný
m2
239,610
2,14
512,77
m2
14,339
4,28
61,37
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke
215
K 786612200.1
216
M
6116551010
217
M
6116551020
11 055,20
Zameranie, montáž a doprava 6 ks posuvných
panelových stien
Posuvná panelová stena 3835x2400 mm ( profil
aj látka ), profil päťdrážkový, ovládanie
manuálne - šnúrka, látka cenovej skupiny 4 (
jednofarebná, bez vzoru, stredne nepriehľadná
)Posuvná
- dodávka
panelová stena 2350x2400 mm ( profil
aj látka ), profil päťdrážkový, ovládanie
manuálne - šnúrka, látka cenovej skupiny 4 (
jednofarebná, bez vzoru, stredne nepriehľadná
) - dodávka
kpl
1,000
632,64
632,64
ks
1,000
1 894,98
1 894,98
ks
1,000
1 161,38
1 161,38
Strana 98 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
218
M
6116551030
219
K 998786201
MJ
Posuvná panelová stena 3720x2400 mm ( profil
aj látka ), profil päťdrážkový, ovládanie
manuálne - šnúrka, látka cenovej skupiny 4 (
jednofarebná, bez vzoru, stredne nepriehľadná
)Presun
- dodávka
hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch
výšky (hľbky) do 6 m
Množstvo
J.cena [EUR]
ks
4,000
1 838,79
7 355,16
%
110,442
0,10
11,04
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie
220
K 787100801
221
K OST-001.1
Cena celkom
[EUR]
20,60
Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia,
výťahových šachiet skla plochého do 1 m2, 0,01000t
m2
10,000
2,06
Dve bowlingové dráhy - D+M
kpl
1,000
38 159,36
OST - Ostatné
20,60
38 159,36
Strana 99 z 138
38 159,36
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
10 950,90
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
10 950,90
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
10 950,90
2 190,18
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
13 141,08
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 100 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 101 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
10 950,90
1) Náklady z rozpočtu
10 390,26
21-M - Elektromontáže
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
4 391,66
MS-NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
4 914,55
944,97
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
C210M1 - MONTÁŽ BLESKOZVODU (uzemňovacej sústavy)
50,46
C210M2 - BLESKOZVOD -nosný materiál
88,62
OST - Ostatné
560,64
OST - Ostatné
560,64
0,00
2) Ostatné náklady
10 950,90
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 102 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.2 - E1.2 Elektroinštalácia
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
10 950,90
10 390,26
21-M - Elektromontáže
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
4 391,66
1
K 210010043
Rúra ohybná 23mm uložená pevne
m
42,000
1,37
2
K 210010301
Škatuľa prístrojová
ks
22,000
0,98
21,56
3
K 210010351
Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2
ks
26,000
8,38
217,88
4
K 210P
Protipožiarna upchávka FBA-B
ks
1,000
24,33
24,33
5
K 210810045
Kábel CYKY 3x1,5 mm2 pevne uložený
m
445,000
2,59
1 152,55
6
K 210810046
Kábel CYKY 3x2,5 mm2 pevne uložený
m
136,000
4,30
584,80
7
K 210810055
Kábel CYKY 5x1,5 mm2 pevne uložený
m
86,000
2,60
223,60
8
K 210810056
Kábel CYKY 5x2,5 mm2 pevne uložený
m
42,000
2,60
109,20
9
K 210810P53
Kábel CYKY 5x10 mm2 pevne uložený
m
52,000
2,63
136,76
10
K 210100001
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 2,5 mm2
ks
86,000
0,62
53,32
11
K 210100003
Ukonč. vodiča v rozvádz. do 16 mm2
ks
10,000
0,88
8,80
12
K 210110021
Spínač zapustený 1-pólový so sign. do mokra r1S
ks
1,000
4,19
4,19
13
K 210110026
Spínač nástenný 1+N pólový 16A so sign.do
mokra
ks
2,000
7,47
14,94
14
K 210110041
Spínač zapustený 1-pólový - 6
ks
6,000
1,59
9,54
15
K 210110043
Spínač zapustený sériový - r5
ks
2,000
1,81
3,62
16
K 210110045
Spínač zapustený striedavý - r6
ks
2,000
1,81
3,62
17
K 210111012
Zásuvka domová 2P+Z zapustená
ks
8,000
3,51
28,08
18
K 210140432
Dvojtlačidlo v plastovom kryte
ks
1,000
4,98
4,98
19
K 210140451
Signálka v plastovom kryte
ks
1,000
4,08
4,08
20
K 210190002
Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg
ks
1,000
34,07
34,07
21
K 21020P.01
Sv. žiarivk. 1xPL42W závesné IP20 - C1
ks
24,000
18,98
455,52
22
K 21020P.02
Sv. žiarivk. 2xPL18W do podhladu IP40 - 2C2
ks
10,000
18,98
189,80
23
K 21020P.03
Sv. žiarivk. 1xPL18W nástenné IP54 - G1
ks
1,000
18,98
18,98
24
K 21020P.04
Sv. žiarivk. 2xZ36W stropné IP20 - E1
ks
4,000
18,98
75,92
25
K 21020P.05
Sv. žiarivk. 2xZ58W stropné IP20 - F1
ks
8,000
18,98
151,84
26
K 21020P.06
Sv. žiarivk. 2xZ28W do podhladu IP40 - 2E2
ks
9,000
5,84
52,56
27
K 21020P.07
Sv. žiarivk. 4xZ14W stropné IP40 - 4E4
ks
2,000
5,84
11,68
28
K 21020P.08
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné - Z
ks
3,000
5,84
17,52
29
K 21020P.09
Montážne príslušenstvo v cene
ks
61,000
1,46
89,06
30
K 360
Montáž termostatu - regulátora
ks
2,000
9,35
18,70
31
K K011
Demontáže a úprava hlavného rozvádzača RHA,B
h
48,000
11,68
560,64
Strana 103 z 138
57,54
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
%
53,587
0,97
Rúra pancierová z PVC UPRM 25 IEC
m
44,000
0,63
345.32
Škatuľa prístrojová KU68 univerzálna
ks
22,000
0,14
3,08
345.33
Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2
ks
26,000
1,28
33,28
M
M025
Protipožiarna upchávka FBA-B
ks
1,000
24,33
24,33
37
M
341.14
Kábel Cu jadro CYKY 2Ax1,5 mm2
m
80,000
0,43
34,40
38
M
341.16
Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2
m
48,500
0,43
20,86
39
M
341.17
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2
m
336,000
0,52
174,72
40
M
341.18
Kábel Cu jadro CYKY 3Dx1,5 mm2
m
3,000
0,43
1,29
41
M
341.19
Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2
m
143,000
0,90
128,70
42
M
341.20
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2
m
90,500
0,86
77,83
43
M
341.21
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx2,5 mm2
m
44,000
13,39
589,16
44
M
341.22
Kábel Cu jadro CYKY 5Cx10 mm2
m
54,600
17,52
956,59
45
M
345.34
Spínač nástenný r1S - IP44
ks
1,000
3,76
3,76
46
M
345.35
Spínač zapustený r1
ks
6,000
3,76
22,56
47
M
345.36
Kryt prístroja r1 - IP20
ks
6,000
1,12
6,72
ks
2,000
3,76
7,52
32
K K004
33
M
345.31
34
M
35
M
36
PPV
Množstvo
MS-NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
51,98
4 914,55
27,72
48
M
345.51
Spínač zapustený r5
49
M
345.52
Kryt prístroja r5
ks
2,000
1,12
2,24
50
M
345.53
Spínač zapustený r6
ks
2,000
3,76
7,52
51
M
345.54
Kryt prístroja r6 - IP20
ks
2,000
1,46
2,92
52
M
345.55
Spínač nástenný 16A/230V sign. - IP54
ks
2,000
3,76
7,52
53
M
345.56
Zásuvka domová 16A zapustená - IP20
ks
8,000
3,68
29,44
54
M
345.57
Rámček jednonásobný
ks
3,000
1,17
3,51
ks
1,000
2,35
2,35
55
M
345.58
Rámček dvojnásobný
56
M
345.59
Rámček trojnásobný
ks
1,000
3,51
3,51
ks
1,000
16,06
16,06
57
M
358
Tlačidlový ovládač 0-1-2 so signálkou v kryte IP54
58
M
348P.01
Sv. žiarivk. 1xPL42W závesné IP20 - C1
ks
24,000
18,98
455,52
59
M
348P.02
Sv. žiarivk. 2xPL18W do podhladu IP40 - 2C2
ks
10,000
18,98
189,80
60
M
348P.03
Sv. žiarivk. 1xPL18W nástenné IP54 - G1
ks
1,000
24,62
24,62
ks
2,000
18,98
37,96
61
M
348P.04
Sv. žiarivk. 4xZ14W stropné IP40 - 4E4
62
M
348P.05
Sv. žiarivk. 2xZ14W do podhladu IP40 - 2E2
ks
9,000
83,64
752,76
63
M
348P.06
Sv. žiarivk. 1+1 Z36W stropné IP20 - E1
ks
4,000
83,64
334,56
64
M
348P.07
Sv. žiarivk. 1+1 Z58W stropné IP20 - F1
ks
8,000
83,64
669,12
65
M
348P.08
Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné - Z
ks
3,000
23,26
69,78
66
M
348P.09
Príslušenstvo je v cene svietidiel
ks
61,000
1,46
89,06
67
M
M007
Pomocný materiál
%
35,668
0,97
34,60
68
M
M008
PPV
%
35,658
0,97
34,59
69
M
M049
Presun z VC dodávok
%
35,658
0,97
34,59
70
M
M050
Rozvádzač "R302.1" oceloplechový IP40/20
ks
1,000
935,66
935,66
71
M
M013
Prirážka na dopravu:
%
9,600
0,97
9,31
40,000
0,73
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
944,97
C210M1 - MONTÁŽ BLESKOZVODU (uzemňovacej sústavy)
50,46
72
K 210220022
Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi
73
K 210220302
Svorka bleskozvodná
ks
4,000
1,77
7,08
74
K 210220401
Štítok orientačný OR01
ks
12,000
1,14
13,68
75
M
PPV
%
0,513
0,97
0,50
M008
m
C210M2 - BLESKOZVOD -nosný materiál
29,20
88,62
Strana 104 z 138
PČ Typ
76
M
Popis
Kód
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
MJ
Množstvo
kg
32,000
1,99
63,68
7,64
156.
Vedenie uzemň. FeZn D10mm
ks
4,000
1,91
77
M
354.
Svorka skúšobná SZ
78
M
246
Lak asfaltový
kg
2,000
7,79
15,58
79
M
M026
Podružný materiál
%
0,891
0,97
0,86
80
M
M008
PPV
%
0,891
0,97
0,86
560,64
OST - Ostatné
OST - Ostatné
560,64
81
K OST-01
Realizačný projekt
hod
32,000
11,68
373,76
82
K OST-02
Plán skutočného vyhotovenia
hod
8,000
11,68
93,44
83
K OST-03
Východzia revízna správa
hod
8,000
11,68
93,44
Strana 105 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.3 - E1.3 ÚK
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
15 670,82
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
15 670,82
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
15 670,82
3 134,16
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
18 804,98
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 106 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 107 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.3 - E1.3 ÚK
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
15 670,82
1) Náklady z rozpočtu
15 670,82
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
1 088,25
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
1 594,60
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
2 774,35
698,38
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
8 489,45
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
220,66
783 - Dokončovacie práce - nátery
116,01
HZS - HZS
689,12
2) Ostatné náklady
0,00
15 670,82
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 108 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.3 - E1.3 ÚK
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
15 670,82
15 670,82
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
1 088,25
1
K 713482111
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer
do 38
2
K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer
do 38
m
104,000
1,96
203,84
3
M
t-plus18
Tubolit TL-18--S PLUS, alebo ekvivalent
m
18,000
1,19
21,42
4
M
t-plus22
Tubolit TL-22--S PLUS, alebo ekvivalent
m
32,000
1,36
43,52
5
M
t-plus28
Tubolit TL-28--S PLUS, alebo ekvivalent
m
123,000
2,61
321,03
6
M
p-tbl-pe-50-15-3
Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm, alebo
ekvivalent
ks
2,000
10,25
20,50
7
M
2837741556
Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG-A (60) ARCm
0201 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
6,000
0,55
3,30
8
M
2837741570
Izolácia Trubice Tubolit 35/20-DG-A (46) ARCm
0202 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
98,000
1,23
120,54
9
K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch
výšky nad 6 m do 12 m
10,732
1,40
15,02
m
173,000
1,96
339,08
%
732 - Ústredné kúrenie, strojovne
1 594,60
10
K 732111312
Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača
a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do
25
11
K 732199100
12
M
426d-os
ks
2,000
5,50
11,00
Montáž orientačného štítka
súb
4,000
2,01
8,04
Dodávka orientačných štítkov
ks
4,000
2,19
8,76
4,000
239,30
957,20
13
K 732219315
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého
súb
kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l
14
K 732429111
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového
špirálového DN 25
súb
1,000
4,77
4,77
15
M
Čerpadlo Wilo STRATOS 25/1-6
ks
1,000
589,04
589,04
16
K 998732202
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky
nad 6 m do 12 m
%
15,788
1,00
15,79
426d-č-wstrat25/1-6
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
2 774,35
17
K 733111104
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 20
18
K 733111105
Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 25
m
6,000
8,37
50,22
m
98,000
10,61
1 039,78
Strana 109 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
19
K 733190107
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok
závitových
m
104,000
0,34
35,36
20
K 733191112
Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32
ks
22,000
6,96
153,12
21
K 733191301
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm
m
173,000
0,34
58,82
22
K m-3
Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami
m
173,000
4,64
802,72
23
M
141d-13
Potr. HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami, alebo
ekviv.
m
18,000
1,68
30,24
24
M
141d-14
Potr. HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami, alebo
ekviv.
m
32,000
2,26
72,32
25
M
141d-15
Potr. HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami, alebo
ekviv.
m
123,000
3,99
490,77
26
K 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch
výšky nad 6 do 24 m
%
27,334
1,50
41,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
698,38
27
K 734173412
Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 25
28
K 734209104
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4
29
K 734209112
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2
30
K 734209114
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4
31
K 734209115
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
súb
4,000
17,56
ks
8,000
0,79
70,24
6,32
ks
6,000
2,18
13,08
ks
4,000
2,69
10,76
ks
4,000
2,93
11,72
32
K 734242215
Ventil spätný závitový Ve 3038 - zvislý G 1
ks
1,000
9,88
9,88
33
M
4225700200
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/8",s páčkou
ks
2,000
3,39
6,78
34
M
4223358000
Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm
ks
2,000
15,18
30,36
35
M
4225700400
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 3/4",s páčkou
ks
4,000
3,84
15,36
36
M
4225700500
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou
ks
4,000
7,55
30,20
37
M
484AOV10-flanco
Automatický odvzdušňovací ventil AO10 Flanco
ks
2,000
6,13
12,26
4849211017
Termostat , diaľkový snímač, s polohou "0", 6 30°C, kapilára 2000 mm Herz obj.č.1943008
ks
8,000
38,20
305,60
38
M
39
K 734291215
Ostané armatúry, filter závitový "PICAL"
ks
1,000
10,65
10,65
40
K 734391124
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná
slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené
ks
2,000
6,65
13,30
41
K 734411142
Teplomer technický s pevnou stopkou a
nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou
stopky 100 mm
ks
2,000
19,65
39,30
42
K 734421150
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa
č.53312 priem. 100
ks
2,000
38,66
77,32
43
K 734494121
Návarok s metrickým závitom akosť mat.11
416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm
ks
4,000
5,05
20,20
44
K 734499211
Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M
20 x 1,5
ks
4,000
3,24
12,96
45
K 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky
nad 6 do 24 m
%
6,963
0,30
2,09
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
8 489,45
46
K 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška
telesa vodou dvojradového
47
K 735169212
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového s
hliníkovými lamelami Jihomterm - HR/2 nad
1840 do 2680 mm
súb
13,000
16,58
215,54
48
M
484d-tt240
Transformátor TT 240
ks
1,000
72,89
72,89
49
M
484d-t-ch110
Termostat CH 110
ks
1,000
67,74
67,74
50
M
484d-coil-p1000
Podl. konvektor MINIB COIL P-1000, alebo
ekvivalent
ks
1,000
253,06
253,06
51
M
484d-coil-p3000
Podl. konvektor MINIB COIL P-3000, alebo
ekvivalent
ks
7,000
636,35
4 454,45
52
M
484d-coil-kt3-1000
Podl. konvektor MINIB COIL KT3-1000, alebo
ekvivalent
ks
1,000
394,19
394,19
ks
13,000
5,63
73,19
Strana 110 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
53
M
484d-coil-kt3-2000
Podl. konvektor MINIB COIL KT3-2000, alebo
ekvivalent
ks
1,000
624,85
624,85
54
M
484d-coil-kt3-2500
Podl. konvektor MINIB COIL KT3-2500, alebo
ekvivalent
ks
1,000
669,62
669,62
55
M
484d-coil-kt3-3000
Podl. konvektor MINIB COIL KT3-3000, alebo
ekvivalent
ks
2,000
763,06
1 526,12
56
K 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch
výšky nad 6 do 12 m
%
83,517
1,65
137,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
220,66
57
K 767995101
Montáž ostatných atypických kovových
stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg
58
M
Atypické konštrukcie -doplnkové kovové
t
0,070
1 167,95
81,76
59
K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
%
2,183
1,10
2,40
m-4
kg
70,000
1,95
136,50
783 - Dokončovacie práce - nátery
116,01
60
K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s
emailov.
61
K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby
šedej na vzduchu schnúce základný
m2
5,000
2,06
10,30
62
K 783424740
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie
do DN 50 mm farby bielej základný
m
104,000
0,74
76,96
63
K Dmp
Drobné montážne práce
hod
15,000
11,68
175,20
64
K MV
Murárska výpomoc
hod
15,000
11,68
175,20
65
K PNS
Prvé napustenie systému
hod
5,000
11,68
58,40
66
K ZaSP
Zaregulovanie a skúšobná prevádzka
hod
24,000
11,68
280,32
m2
5,000
5,75
28,75
HZS - HZS
689,12
Strana 111 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.4 - E1.4 VZT
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
2 473,47
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
2 473,47
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
2 473,47
494,69
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
2 968,16
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 112 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 113 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.4 - E1.4 VZT
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
2 473,47
1) Náklady z rozpočtu
2 473,47
M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad._Zariadenie č.1 Vetranie bowlingu
2 473,47
0,00
2) Ostatné náklady
2 473,47
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 114 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.4 - E1.4 VZT
Časť:
Miesto:
11.12.2013
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
2 473,47
2 473,47
M - Práce a dodávky M
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad._Zariadenie č.1 Vetranie bowlingu
1.1.1
Cena celkom
[EUR]
2 473,47
Ventilátor KD 250 M1 230-1-50 254W 1,13A
, prísl: 2x spojka FK, regulátor otáčok REE2,
ekviv.
kpl
1,000
355,54
355,54
1
M
2
K K005
montáž
kpl
1,000
53,34
53,34
3
M
Ventilátor KD 250 M1 230-1-50 254W 1,13A
, príslušenstvo: 1x spojka FK, termostat TM 10
(230V 4A) , mriežka na saní, alebo ekvivalent
kpl
1,000
415,38
415,38
4
K K005
montáž
kpl
1,000
62,30
62,30
5
M
Ventilátor K 160 M 230-1-50 59W 1,259A ,
príslušenstvo: 2x spojka FK, alebo ekvivalent
kpl
1,000
101,19
101,19
6
K K005
montáž
kpl
1,000
15,18
15,18
7
M
Spätná klapka RSK 200, alebo ekvivalent
kpl
2,000
5,25
10,50
8
K K005
montáž
kpl
2,000
1,31
2,62
9
M
Spätná klapka RSK 160, alebo ekvivalent
kpl
1,000
4,17
4,17
10
K K005
montáž
kpl
1,000
1,04
1,04
11
M
Odvodný ventil EFF 160 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP
kpl
3,000
5,00
15,00
12
K K005
montáž
kpl
3,000
1,75
5,25
13
M
Odvodný ventil EFF 100 , príslušenstvo:
montážny krúžok RFP, alebo ekvivalent
kpl
1,000
5,00
5,00
14
K K005
montáž
kpl
1,000
1,75
1,75
15
M
Výustka NOVA A - 1 - 3 - 625x225 - 0 - UR - V
TPI II
kpl
2,000
33,47
66,94
1.2
1.3
1.4.1
1.5.1
1.6.1
1.7.1
1.8.1
16
K K005
montáž
kpl
2,000
6,70
13,40
17
M
Žaluzia PZ ZN 800x315 R1 .S TPI 3 - 05
ks
1,000
35,18
35,18
1.9
18
K K005.
montáž
19
M
Výustka NOVA D - 2 - 625x425 - UR2
ks
1,000
8,80
8,80
kpl
3,000
51,70
155,10
20
K K006.
montáž
kpl
3,000
10,34
31,02
21
M
22
K K005..
Pružný tlmič Sonodec 203, alebo ekvivalent
m
16,000
3,96
63,36
montáž
m
16,000
1,38
22,08
23
M
24
K K010
Pružný tlmič Sonodec 160, alebo ekvivalent
m
6,000
6,04
36,24
montáž
m
6,000
2,11
12,66
M014
Štvorhranné potrubie skupiny trieda tesnosti
B, z pozinkovaného plechu vrátane závesov
do obvodu / %tvaroviek
25
M
kpl
1,000
48,66
48,66
26
M
M002
2400/100
m
1,000
49,03
49,03
1.10.1
1.20
1.21
TPI 76
Strana 115 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
K K025
montáž
kpl
1,000
22,06
22,06
28
M
-
Potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu vrátane
závesov
kpl
priemer / ks tvaroviek
1,000
48,66
48,66
29
M
M003
200/3
18,000
8,74
157,32
M004
160/3
m
3,000
14,25
42,75
27
m
30
M
31
K K005
montáž
kpl
1,000
110,05
110,05
M
Tepelná izolácia - samolepiaca Mironal hrúbky
30 mm s nakašírovanou Al foliou, s prelepením
spojov, ekvivalent
m2
3,000
7,01
21,03
32
-.4
33
K K006..
montáž
m2
3,000
3,15
9,45
34
M
Montážny material
kg
10,000
7,67
76,70
-.2
35
K K010..
montáž
ks
10,000
3,46
34,60
36
M
Spojovací a tesniaci material
kg
1,000
68,13
68,13
37
K M037
Zhotovenie otvorov v stavebných konštrukciách
i ich zatesnenie po montáži
kpl
1,000
194,66
194,66
38
K K027
Zaregulovanie a odovzdanie zariadenia
kpl
1,000
38,93
38,93
39
K Pol72
Mimostavenisková doprava
kpl
1,000
29,20
29,20
40
K Pol74
Vnútrostaveniskový presun
kpl
1,000
29,20
29,20
-.3
Strana 116 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
Časť:
E1.5 - E1.5 ZTI
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
6 556,41
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
6 556,41
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
6 556,41
1 311,28
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
7 867,69
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 117 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 118 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.5 - E1.5 ZTI
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
6 556,41
1) Náklady z rozpočtu
1 904,15
HSV - Práce a dodávky HSV
1 184,63
1 - Zemné práce
51,12
4 - Vodorovné konštrukcie
488,77
8 - Rúrové vedenie
31,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
147,99
99 - Presun hmôt HSV
4 554,90
PSV - Práce a dodávky PSV
168,41
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
2 361,24
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1 518,88
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
506,37
97,36
M - Práce a dodávky M
97,36
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
0,00
2) Ostatné náklady
6 556,41
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 119 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO.03 - SO.03 PRÍSTAVBA OBJEKTU BOWLING
E1.5 - E1.5 ZTI
Časť:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
6 556,41
1 904,15
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
1 184,63
1
K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
horn. tr.3 ručne
2
K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre
všetky triedy
m3
16,100
13,67
220,09
3
K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,
nosením za každé 3 m výšky
m3
16,100
3,41
54,90
4
K 162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
5000 m
m3
7,500
5,06
37,95
m3
5
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
6
M
Poplatok za skládku
7
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
8
K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
9
M
Štrkopiesok 0-63 b
10
K 175101109
P01000001
5833725100
m3
16,100
30,32
488,15
7,500
0,78
5,85
12,750
5,84
74,46
m3
7,500
8,00
60,00
m3
8,600
12,32
105,95
14,620
7,79
113,89
8,600
2,72
23,39
t
t
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
m3
4 - Vodorovné konštrukcie
11
K 451573111
51,12
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63
mm
m3
2,000
25,56
8 - Rúrové vedenie
51,12
488,77
12
K 871313120
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN
125
13
M
2861100900
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x
3.1x3000mm
ks
2,000
11,42
22,84
14
M
2861100800
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x
3.1x2000mm
ks
1,000
7,61
7,61
15
K 8713131201
Napojenie kanalizačného potrubia DN150 na
existujúcu kanalizačnú šachtu
sub
2,000
82,73
165,46
16
M
PVC-U prechodka kanalizačná 160
ks
2,000
1,65
3,30
m
4,500
0,77
3,47
ks
3,000
28,31
84,93
2864201100
17
K 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého
PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN
150
18
M
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x
3.6x3000mm
2861101900
m
7,400
0,77
5,70
Strana 120 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
19
M
2861101700
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x
3.6x1000mm
ks
1,000
9,86
9,86
20
M
2861101600
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x
3.6x 500mm
ks
1,000
4,91
4,91
21
K 8713131211
Napojenie kanalizačného potrubia na existujúcu
sub
kanalizačné potrubie
2,000
82,73
165,46
22
K 892311000
Skúška tesnosti kanalizácie do D 150
11,900
1,28
15,23
m
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
31,64
23
K 938903116
Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v
murive z tehál -0,01700t
24
K 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových
hr.nad 80 mm, -2,40000t
25
K 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do
1 km
t
0,369
8,79
3,24
26
K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za
každý ďalší 1 km
t
3,321
0,33
1,10
27
K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt do 10 m
t
0,369
4,73
1,75
28
K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných
hmôt za každých ďalších 5 m
t
2,952
0,53
1,56
29
K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice
(17 01 ), ostatné
t
0,369
5,84
2,15
m2
0,840
15,07
12,66
m3
0,148
62,04
9,18
99 - Presun hmôt HSV
30
K 999281111
147,99
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
t
25,341
5,84
147,99
4 554,90
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
168,41
K 7134111111
Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm
m
36,100
3,47
125,27
32
M
2837741540
TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120)
ARC-0031 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
m
3,400
1,36
4,62
33
M
2837741553
TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARCm
0032 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
8,400
2,61
21,92
34
M
2837741578
TUBOLIT izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARCm
0034 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
21,200
0,75
15,90
35
M
2837741542
TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARCm
0051 Armacell AZ FLEX, alebo ekvivalent
3,200
0,22
0,70
286,67
31
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
2 361,24
36
K 721171109HT
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 110x2, 2
m
21,800
13,15
37
K 721171111HT
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 125x2, 8
m
30,500
18,78
572,79
38
K 721171112HT
Potrubie z HT rúr odpadové hrdlové D 160x3, 9
m
3,400
20,43
69,46
39
K 721172109HT
Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D
75x3,0
m
23,900
12,40
296,36
40
K 721172110HT
Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D
110x2, 2
m
5,300
8,57
45,42
41
K 721173204HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8
m
1,000
6,52
6,52
42
K 721173205HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8
m
1,000
6,66
6,66
43
K 721173207HT
Potrubie z HT rúr pripájacie D 110
m
11,100
13,15
145,97
44
K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8
ks
1,000
1,97
1,97
45
K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a
upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
ks
2,000
2,18
4,36
46
K 721233211
Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché
strechy so zvislým odtokom DN 75 mm
ks
7,000
114,89
804,23
Strana 121 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
47
K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, umývadlová do D 40
ks
1,000
2,19
2,19
48
M
Uzávierka zápachová sifón umývadlový
HL137/40, biely invalidný DN40, alebo
ekvivalent
ks
1,000
18,26
18,26
49
K 725869313
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie
predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)
ks
1,000
3,41
3,41
50
M
Drezový odtok dvojdielny d50 úsporný
ks
1,000
20,01
20,01
51
K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v
objektoch vodou do DN 125
m
94,500
0,61
57,65
52
K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v
objektoch vodou DN 150 alebo DN 200
m
3,400
0,79
2,69
53
K 998721101
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v
objektoch výšky do 6 m
t
0,938
17,72
16,62
5514703200
2863120184
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1 518,88
54
K 722171123
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v
tyčiach, ekviv.
55
K 722171124
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v
tyčiach, ekviv.
m
8,400
20,24
170,02
56
K 722171126
Potr. plasthliníkové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v
tyčiach,ekviv
m
21,200
30,28
641,94
57
K 722181118
Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100
m
11,100
3,55
39,41
58
K 722190401
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15
ks
7,000
5,63
39,41
59
K 722190403
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25
ks
1,000
5,63
5,63
60
K 722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,
nástenka pre výtokový ventil G 1/2
ks
7,000
4,07
28,49
61
M
Nástenka 16x1/2"
ks
7,000
3,81
26,67
62
K 722229102
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4
ks
4,000
4,68
18,72
63
M
Guľový kohút 3/4"voda
ks
4,000
7,08
28,32
ks
1,000
1,69
1,69
2864828700
5517400500
m
6,500
14,51
94,32
64
K 722229104
Montáž ventilu výtok.,
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vyp
úšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4
65
M
Guľový kohút 5/4"voda
ks
1,000
14,13
14,13
súb
1,000
335,40
335,40
5517400630
66
K 722254126H1
Hydrant s tvarovo stalou hadicou HSH2
25/30+skrinka
67
K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia
závitového do DN 50
m
36,100
1,19
42,96
68
K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného
potrubia do DN 80
m
36,100
0,81
29,24
69
K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch
výšky do 6 m
t
0,156
16,21
2,53
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
506,37
70
K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez
výtokovej armatúry
71
M
72
K 725219601
73
M
6420133610
6429125100
súb
1,000
21,82
21,82
Sanitárna keramika umývadlo 55cm
ks
1,000
43,80
43,80
Montáž stĺpa umývadla
súb
1,000
6,81
6,81
Stĺp biely k umývadlu
ks
1,000
26,66
26,66
súb
1,000
16,41
16,41
74
K 725329103
Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma
drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom
1110 x 510, bez výtok. armatúr
75
K 725539140
Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho
do 5 L
súb
2,000
7,84
15,68
76
M
malolitrážny elektrický prepadový ohrievač
pod umývadlo s batériou s objemom 5L.
ks
2,000
103,03
206,06
77
K 725819401
Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou
G 1/2
súb
7,000
4,63
32,41
5413000110
Strana 122 z 138
PČ Typ
MJ
5514109000
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia
rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou
ks
7,000
5,87
41,09
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
Popis
Kód
78
M
79
K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej
nástennej pákovej, alebo klasickej
ks
2,000
6,41
12,82
80
M
5514671040
Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15
ks
1,000
32,19
32,19
81
M
5514427600
Batéria umývadlová mosadzná
ks
1,000
36,99
36,99
82
K 725989101
Montáž dvierok kovových lakovaných
ks
1,000
3,50
3,50
83
M
Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely
ks
1,000
9,54
9,54
84
K 998725101
t
0,032
18,35
0,59
5516757500
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v
objektoch výšky do 6 m
97,36
M - Práce a dodávky M
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
85
K 36202035K1
97,36
Zavesy,konzoly, objimky,pevne body
sub
Strana 123 z 138
1,000
97,36
97,36
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO 04 - SO 04 Preložka plynovodu
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
5 902,25
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
5 902,25
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
5 902,25
1 180,45
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
7 082,70
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 124 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 125 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO 04 - SO 04 Preložka plynovodu
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
5 902,25
1) Náklady z rozpočtu
3 947,70
HSV - Práce a dodávky HSV
3 134,60
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
255,60
99 - Presun hmôt HSV
557,50
M - Práce a dodávky M
1 954,55
23-M - Montáže potrubia
831,63
63,65
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
1 059,27
95-M - Revízie
0,00
2) Ostatné náklady
5 902,25
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 126 z 138
ROZPOČET
Stavba:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Objekt:
SO 04 - SO 04 Preložka plynovodu
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
5 902,25
3 947,70
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
3 134,60
1
K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
horn. tr.3 ručne
m3
6,800
30,41
206,79
2
K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre
všetky triedy
m3
6,800
13,67
92,96
3
K 132201201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
m3
80,900
12,93
1 046,04
4
K 132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených
i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k
cenám za lepivosť horniny 3
m3
80,900
0,73
59,06
5
K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,
nosením za každé 3 m výšky
m3
6,800
3,41
23,19
6
K 162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
5000 m
m3
35,800
5,06
181,15
7
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
35,800
0,78
27,92
8
M
Poplatok za skládku
P01000001
9
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
10
K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
11
M
Štrkopiesok 0-63 b
12
K 175101109
5833725100
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
t
60,860
5,84
355,42
m3
51,900
8,00
415,20
m3
25,700
12,32
316,62
t
43,690
7,79
340,35
m3
25,700
2,72
69,90
4 - Vodorovné konštrukcie
13
K 451573111
255,60
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63
mm
m3
10,000
25,56
99 - Presun hmôt HSV
14
K 998276101
255,60
557,50
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom
výkope
t
95,462
5,84
557,50
1 954,55
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubia
831,63
15
K 230120095
Montáž vývodu signalizačného vodiča
ks
2,000
3,24
6,48
16
M
Signálny kábel CE 4mm2
m
69,000
0,50
34,50
17
K 230202007
Montáž plynovodu z polyetylénových rúr
zváraných elektrotvarovkami PE D 90 mm
m
67,000
1,76
117,92
3412150690
Strana 127 z 138
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 90x
5,2x12000mm
m
67,000
2,96
198,32
K 230203057
Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11
D 90
ks
6,000
6,97
41,82
20
M
Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zarážkou
mb pe 100 sdr 11 dn 90 obj.č. 612687, alebo
ekviv.
ks
6,000
8,47
50,82
21
K 230203151
Montáž kolena W30 st.,elektrotvarovkového PE
100 SDR 11 D 90
ks
4,000
7,26
29,04
22
M
Elektrotvarovky FRIALEN koleno 30°
elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN
90, alebo ekviv.
ks
4,000
20,15
80,60
23
K 230203187
Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE
100 SDR 11 D 90
ks
2,000
6,98
13,96
24
M
Elektrotvarovky FRIALEN koleno 90°
elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN
90, alebo ekviv.
ks
2,000
20,15
40,30
25
K 230220011
Montáž orientačného stľpika ON 13 2970
ks
2,000
6,30
12,60
26
M
1612191003S
Stĺpik z ocelovej rúrky SL 3 H 205cm
ks
2,000
24,33
48,66
27
M
5482302200
Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm
ks
2,000
3,10
6,20
ks
2,000
3,12
6,24
2,000
3,41
6,82
67,000
2,05
137,35
18
M
19
2861120200
2861699908
2861615100
2861618700
28
M
5482302200T
Tabuľka na označenie vzdialenosti a
poradového čisla hydrantu 70x140mm
29
M
5482271200
Príchytka perová 30x30 mm
30
K 230230017
100k
s
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN
m
38 6413 DN 80
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
63,65
31
K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do
ryhy, šírka 33 cm
32
M
Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1
kotúč=500m
2830010620
m
67,000
0,37
24,79
m
67,000
0,58
38,86
95-M - Revízie
33
K 950506205
1 059,27
Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu
podzemného nad 50 do 100 m
úsek
Strana 128 z 138
67,000
15,81
1 059,27
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
SO 05 - SO 05 Preložka vodovodu
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
7 861,43
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
7 861,43
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
7 861,43
1 572,29
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
9 433,72
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 129 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 130 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Stavba:
SO 05 - SO 05 Preložka vodovodu
Objekt:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
7 861,43
1) Náklady z rozpočtu
7 466,99
HSV - Práce a dodávky HSV
5 813,67
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
336,90
8 - Rúrové vedenie
662,09
99 - Presun hmôt HSV
654,33
M - Práce a dodávky M
394,44
23-M - Montáže potrubia
352,30
42,14
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,00
2) Ostatné náklady
7 861,43
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 131 z 138
ROZPOČET
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Stavba:
SO 05 - SO 05 Preložka vodovodu
Objekt:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
7 861,43
7 466,99
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
5 813,67
1
K 130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre
všetky triedy
m3
7,200
13,67
98,42
2
K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
horn. tr.3 ručne
m3
7,200
30,48
219,46
3
K 132201201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
m3
197,000
12,91
2 543,27
4
K 132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených
i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k
cenám za lepivosť horniny 3
m3
197,000
0,73
143,81
5
K 161101501
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,
nosením za každé 3 m výšky
m3
7,200
3,41
24,55
6
K 162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do
5000 m
m3
41,800
5,06
211,51
7
K 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
41,800
0,78
32,60
8
M
Poplatok za skládku
P01000001
9
K 174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s
urovnaním povrchu zásypu
10
K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1
až 4 bez prehodenia sypaniny
11
M
Štrkopiesok 0-63 b
12
K 175101109
5833725100
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny
t
71,060
5,84
414,99
m3
162,400
8,00
1 299,20
m3
29,200
12,32
359,74
t
49,640
7,79
386,70
m3
29,200
2,72
79,42
4 - Vodorovné konštrukcie
336,90
13
K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63
mm
14
K 452311121
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom
výkope tr.C 8/10
m3
0,064
80,34
5,14
15
K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových
lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné
m2
objekty
0,960
10,10
9,70
16
K 850245121
Výrez alebo výsek na potrubí
1,000
86,91
86,91
K 8502451211
Premiestnenie šachty v rámci objektu
sub
1,000
194,66
194,66
18
K 871181121
Montáž potrubia z tlakových rúrok
polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm
m
84,000
0,11
9,24
19
M
HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 /
PN 10 50 x 3,0 x L
m
84,000
1,59
133,56
m3
12,600
25,56
322,06
8 - Rúrové vedenie
17
2861129400
662,09
ks
Strana 132 z 138
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
20
K 892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia
DN od 40 do 70
m
84,000
2,32
194,88
21
K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové
skúšky vodovodného potrubia DN do 80
m
84,000
0,51
42,84
99 - Presun hmôt HSV
22
K 998276101
654,33
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom
výkope
t
112,043
5,84
654,33
394,44
M - Práce a dodávky M
23-M - Montáže potrubia
352,30
K 230120095
Montáž vývodu signalizačného vodiča
ks
2,000
3,24
6,48
24
M
Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY
6 tmavomodrý
m
86,000
1,49
128,14
25
K 230203184
Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE
100 SDR 11 D 50
ks
4,000
4,23
16,92
26
M
Elektrotvarovky FRIALEN koleno 90°
elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN
50, alebo ekvivalent
ks
4,000
30,06
120,24
23
3410702100
2861618400
27
K 230220011
Montáž orientačného stľpika ON 13 2970
ks
2,000
6,30
12,60
28
M
1612191003S
Stĺpik z ocelovej rúrky SL 3 H 205cm
ks
2,000
24,33
48,66
29
M
5482302200
Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm
ks
2,000
3,11
6,22
30
M
5482302200T
Tabuľka na označenie vzdialenosti a
poradového čisla hydrantu 70x140mm
ks
2,000
3,11
6,22
31
M
5482271200
Príchytka perová 30x30 mm
100k
s
2,000
3,41
6,82
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach
42,14
32
K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do
ryhy, šírka 33 cm a signalizačného vodiča
33
M
Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1
kotúč=500m
2830010600
m
86,000
0,37
31,82
m
86,000
0,12
10,32
Strana 133 z 138
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
SO.06 - SO.06 Prekládka NN prípojky
JKSO:
KS:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
IČO:
Hotel Hviezda s.r.o.
11.12.2013
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Projektant:
IČO:
43989268
IČO DPH:
SK2022539596
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
2 388,95
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
2 388,95
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
2 388,95
477,79
v
Projektant
Dátum a podpis:
Objednávateľ
2 866,74
EUR
Spracovateľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Zhotoviteľ
Strana 134 z 138
Pečiatka
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 135 z 138
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Stavba:
SO.06 - SO.06 Prekládka NN prípojky
Objekt:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
Kód - Popis
11.12.2013
Cena celkom [EUR]
2 388,95
1) Náklady z rozpočtu
2 108,63
M - Práce a dodávky M
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
644,71
MS-NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
520,67
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
943,25
280,32
OST - Ostatné
0,00
2) Ostatné náklady
2 388,95
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 136 z 138
ROZPOČET
HOTEL HVIEZDA - PRÍSTAVBA OBJEKTU REHABILITAČNÉHO CENTRA, BOWLINGU A PRESTAVBA
WELLNESS CENTRA
Stavba:
SO.06 - SO.06 Prekládka NN prípojky
Objekt:
Miesto:
Dátum:
Objednávateľ:
Hotel Hviezda s.r.o.
Projektant:
Zhotoviteľ:
AVA-stav s.r.o.
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
11.12.2013
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
Cena celkom
[EUR]
2 388,95
2 108,63
M - Práce a dodávky M
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU
644,71
1
K 21000036
Rúra PVC/HFX 48mm uložená volne
m
20,000
0,16
3,20
2
K 210901015
Kábel AYKY 4x16 mm2 volne uložený
m
60,000
1,32
79,20
3
K 210901072
Kábel AYKY 4x50 mm2 volne uložený
m
32,000
0,98
31,36
4
K 210100251
Ukončenia kábla smršť. zákl.do 4x25 mm2
ks
6,000
3,35
20,10
5
K 210100252
Ukončenie kábla smršť. zákl.do 4x50 mm2
ks
1,000
5,32
5,32
6
K 210102002
Spojka káblová 4x50mm2
ks
4,000
1,32
5,28
7
K 210191551
Osadenie skrine PRIS, RVO
ks
1,000
34,07
34,07
8
K 210220021
Vedenie uzemň. FeZn do120mm2 v zeni
ks
60,000
0,87
52,20
9
K 210220022
Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi
m
20,000
0,73
14,60
10
K 210220302
Svorky bleskozvodné
ks
10,000
1,77
17,70
11
K 210950101
Štítok označovací
ks
12,000
0,23
2,76
12
K K012
Demontáže a likvidácia odpadu
h
32,000
11,68
373,76
13
K K004
PPV
%
5,320
0,97
5,16
14
M
M027
Rúra MONOFLEX 1448/1-48mm
m
21,000
2,02
42,42
15
M
M028
Kábel AYKY 4x16 mm2
m
63,000
1,59
100,17
16
M
M029
Kábel AYKY 4Bx50 mm2
m
34,000
4,16
141,44
17
M
M030
Koncovka eprosin. 1kV - HCZ4 / 16
ks
6,000
7,59
45,54
4,000
7,30
29,20
MS-NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL
520,67
18
M
M031
Koncovka eprosin. 1kV - HCZ4 / 50
19
M
M032
Spojka káblová 1kV- SVCZ4/50
ks
4,000
8,08
32,32
20
M
M033
Vodič uzemň. FeZn 30/4mm
kg
60,000
1,17
70,20
21
M
156
Vodič uzemňovací FeZn 10mm
kg
16,000
1,17
18,72
22
M
M034
Svorka pripojovacia SP1
ks
3,000
3,36
10,08
23
M
M035
Svorka spojovacia SR03
ks
6,000
3,72
22,32
24
M
M007
Pomocný materiál
%
4,259
0,97
4,13
25
M
M008
PPV
%
4,259
0,97
4,13
ks
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU
943,25
26
M
M036
Rozvádzač (pilier plastový) "RVO" 63A IP40/20,
ekviv.
27
M
M013
Prirážka na dopravu:
ks
1,000
933,94
933,94
%
9,600
0,97
9,31
hod
12,000
11,68
280,32
OST - Ostatné
28
K OST-01
Realizačný projekt
Strana 137 z 138
140,16
PČ Typ
29
30
Kód
Popis
K OST-02
Plán skutočného vyhotovenia
K OST-03
Východzia revízna správa
MJ
hod
hod
Strana 138 z 138
Množstvo
J.cena [EUR]
Cena celkom
[EUR]
4,000
11,68
46,72
8,000
11,68
93,44
Download

SÚHRNNÝ LIST STAVBY - Hotel Hviezda Dudince