VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Roèník XXXX
O b s a h:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2. máj 2008
Èiastka 8
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom po¾nohospodárstve
è. j. 1867/2008-920
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom po¾nohospodárstve è. j. 1868/
2008-920
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 – Doplnok 1/08
Smernica è. 1534/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú
podmienky udelenia súhlasu na prevod vlastníctva majetku štátu v správe štátnych podnikov
a Slovenského pozemkového fondu
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení zoznamov prípravkov
na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii vinièa, ovocia a zeleniny (z 1. mája 2008
è. 2080/2008-510)
Reprezentatívne výnosy pre platbu na pestovanie energetických plodín (è. 2133/2008-510)
19
Z O Z NAM
hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom po¾nohospodárstve
è. j. 1867/2008-920
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pod¾a § 3 písm. d) zákona è. 421/2004
Z. z. o ekologickom po¾nohospodárstve zverejòuje na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu po¾nohospodárskeho tento zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom po¾nohospodárstve (ïa-
lej len „zoznam hnojív“) pod¾a prílohy II èasti A
nariadenia Rady (EHS) è. 2092/1991 z 24. júna
1991 o ekologickej výrobe po¾nohospodárskych
výrobkov a príslušných oznaèeniach po¾nohospodárskych výrobkov a potravín (Mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení:
1
Čl. I
Všeobecné podmienky pre použitie
hnojív a pôdnych pomocných látok sú
tieto:
a) hnojivá a pôdne pomocné látky sa môžu
použiť len v súlade s ustanoveniami
uvedenými v prílohe I nariadenia Rady
(EHS) č. 2092/1991 z 24. júna 1991
o ekologickej
výrobe
poľnohospodárskych výrobkov a príslušných
Hnojivá a pôdne pomocné látky
Popis, požiadavky na zloženie,
podmienky použitia v ekologickom poľnohospodárstve.
Viaczložkové produkty alebo produkty obsahujúce výlučne
len nasledovné látky:
Maštaľný hnoj
Názov
Konský hnoj
Maštaľný hnoj
(1)
(2)
2
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
Celkový
Min.
dusík ako N 1,0
v sušine v %
Celkový
fosfor ako
Min.
P2O5
v sušine v % 0,5
Celkový
draslík ako
Min.
K2O
v sušine v % 0,7
celkový
1,3
dusík ako N
v sušine v %
Ú. v. L 218, 6. 8. 1991.
Ú. v. L 338, 31. 12. 1993.
označeniach
poľnohospodárskych
výrobkov a potravín v platnom znení,
b) hnojivá a pôdne pomocné látky sa môžu
použiť len v súlade s ustanoveniami
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov týkajúcich sa uvádzania
uvedených
hnojív
a pôdnych
pomocných látok do obehu a ich
používania
v poľnohospodárstve
v Slovenskej republike.
Výrobca
- produkt obsahujúci zmes živočíšnych exkrementov
a rastlinných zvyškov (z podstielky),
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.
- nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja (druh zvieraťa),
- pôvod z extenzívneho chovu len v prípade
dodržiavania ustanovenia odseku 5 článku 6
nariadenia Rady (EHS) č. 2328/91(1) naposledy
zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 3669/93(2)
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
MANAKARA –
NaturdűngerAndreas Kummer
e.K., Grimma,
Nemecko
AGRO CS Slovakia Zapracovanie do
a.s.,
pôdy
Námestie
republiky 5,
984 01 Lučenec
Do 31.12.2012
Coagro Dunajský
Klátov a.s.
930 21 Dunajský
Klátov č. 121
AGRO CS Slovakia Zapracovanie do
a.s., Nám.
pôdy
Republiky 5
984 01 Lučenec
2005 –
31. 12. 2010
Sušený maštaľný hnoj a dehydrovaný hydinový trus
Názov
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
Farmárske hnojivo - celkový
3,3
dusík ako N
v%
- celkový
2,2
fosfor ako
P2O5 v %
1,1
- celkový
draslík ako
K2O v %
Kravský hnoj
celkový
peletovaný
dusík ako N min.
v sušine v % 1,7
celkový
fosfor ako
min.
P2O5 v sušine 0,8
v%
celkový
min.
draslík ako
1,8
K2O v sušine
v%
Lipohum
Celkový
Min.
dusík ako N 1,0
v sušine v %
Celkový
Min.
fosfor ako
0,5
P2O5
v sušine v % Min.
Celkový
0,5
draslík ako
K2O v sušine
v%
Min.
Hoštický kravský Celkový
hnoj
dusík ako N 1,5
v sušine v %
Min.
Celkový
2,5
fosfor ako
P2O5
v sušine v % Min.
2,0
Celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
Hoštický hnoj
Celkový
Min.
dusík ako N 5,0
v sušine v %
Celkový
Min.
fosfor ako
2,0
P2O5
v sušine v % Min.
Celkový
3,0
draslík ako
K2O v sušine
v%
Výrobca
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja (druh zvieraťa)
- pôvod z extenzívneho chovu len v prípade dodržiavania
ustanovenia odseku 5 článku 6 nariadenia (EHS)
č. 2328/91
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
SUNNY-EGGSYSTEMS B.V.,
Teschuur
Holandsko
Ing. Zita Greňová –
ATRIUM,
Pálenčiarska
1828/58
069 01 Snina
Zapracovanie
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
MeMon B. V.,
6801 BC Arnhem,
Holandsko
AGRO CS
Slovakia, a. s.,
Nám. republiky č.
5., 984 01 Lučenec
Zapracovanie do
pôdy
Daniel Kelemeca –
Biotrend, 1. mája
2049, 069 01 Snina
Daniel Kelemeca –
Biotrend, 1. mája
2049, 069 01 Snina
Zapracovanie do
pôdy
Forestina s.r.o.,
Tovární 9
Střelské Hoštice,
ČR
Qenerika s.r.o.,
Nádražná 58/1489
900 28 Ivanka pri
Dunaji
Zapracovanie do
pôdy
do 31. 12. 2013
Forestina s.r.o.,
Tovární 9
Střelské Hoštice,
ČR
Qenerika s.r.o.,
Nádražná 58/1489
900 28 Ivanka pri
Dunaji
Zapracovanie do
pôdy
do 31. 12. 2013
2006 31.12.2011
do 31. 12. 2013
3
ORG-E-VIT –
sušené organické
hnojivo
-celkový
4,0
MeMon B.V.,
dusík ako N
Arnhem, Holandsko
v%
- celkový
1,5
fosfor ako
P2O5 v %
- draslík ako 2,3
K2O v %
- vápnik ako 9,0
CaO v %
- horčík ako 1,1
MgO v %
Kompostované živočíšne exkrementy, vrátane hydinového
trusu a kompostovaného maštaľného hnoja
Výrobca
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
HUMAVIT
-celkový
2,0
Roľnícke družstvo
dusík ako N
podieľnikov, Koš
v sušine
v%
-celkový
1,5
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
-draslík ako
K2O v sušine 0,7
v%
-vápnik ako
CaO v sušine
v%
0,2
-horčík ako
MgO
v sušine
v%
0,2
PRÍRODNÉ
celkový
AGREKO, s. r. o.,
HNOJIVO –
dusík ako N min. 049 44 Hrhov 391
TRUS
v sušine v % 1,5
DÁŽĎOVIEK
celkový
fosfor ako
min.
P2O5 v sušine 1,5
v%
celkový
min.
1,0
draslík ako
K2O v sušine
v%
Kvapalné živočíšne exkrementy (hnojovica, močovka, atď.)
Názov
4
SHOGUN s.r.o.,
Podzáhradská 8,
946 32 Marcelová
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja ( druh zvieraťa)
- zakázané sú produkty z veľkochovov
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Roľnícke družstvo
podieľnikov, Koš
Okružná 784/42
97241 Koš
Okres Prievidza
Trenčiansky kraj
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
AGREKO, s. r. o.,
049 44 Hrhov 391
Zapracovanie
do pôdy
2006 31.12.2011
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- nutnosť identifikácie pôvodcu hnoja ( druh zvieraťa)
- zakázané sú produkty z veľkochovov
Názov
Minimálny obsah
Výrobca
živín
Druh
(v % sušiny)
HUMAVIT 1
-celkový
2,0 Roľnícke družstvo
dusík ako N
podieľnikov, Koš
v sušine
v%
-celkový
1,5
fosfor ako
P2O5
v sušine
v%
-draslík ako 0,7
K2O
v sušine
v%
-vápnik ako 0,2
CaO
v sušine
v%
-horčík ako 0,2
MgO
v sušine
v%
Kompostovaný alebo fermentovaný separovaný odpad
z domácnosti
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Rašelina
Názov
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
BORAVIT AB
Celkový dusík ako
N v sušine v %
Celkový fosfor ako
P v sušine v %
Celkový drslík ako
K2O v sušine v %
Črepníkový
celkový
Max.
substrát rašelinový dusík ako N 1,0
v sušine v %
Florcom- Biela
rašelina
–
–
Kôra na
mulčovanie
–
–
Výrobca
Distribútor
Roľnícke družstvo
podieľnikov, Koš
Okružná 784/42
97241 Koš
Okres Prievidza
Trenčiansky kraj
Aplikácia
Zapracovanie do
pôdy
Registrované
od-do
2006 31.12.2011
- kompost zo separovaného odpadu z domácnosti, ktorý sa
kompostoval alebo anaeróbne fermentoval pre výrobu
bioplynu;
- len odpad rastlinného a živočíšneho pôvodu
z domácnosti;
- len za predpokladu, že kompostovanie alebo fermentácia
bola monitorovaná a prebiehala v uzatvorenom systéme
podľa predpisov platných v SR
- max. koncentrácie v mg na kg suchej hmoty:
kadmium - 0,7
zinok - 200
meď
- 70
ortuť - 0,4
nikel
- 25
chróm celkový - 70
olovo
- 45
chróm VI - 0 x
x
limit stanovenia;
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnou
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- používanie len v záhradníctve (pestovanie zeleniny na
predaj, pestovanie kvetov, drevín aj v škôlkach)
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Min. 0,1
BORA, s.r.o.,
029 42 Bobrov
436
Min. 0,2
JAKOS a.s.,
Kostolište
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Kondicionér
2003 31.12.2008
Aplikácia na
pôdu
2005 –
31. 12. 2010
Min. 0,2
BORA, s.r.o.,
029 42 Bobrov 436
JAKOS a.s.,
Kostolište
90062 Kostolište
Okres Malacky
Bratislavský kraj
AB Durpeta,
T. Takács, Senec
Šepeta, Litva/ BB
DIAFRUKT
COM s.r.o.,
Slnečná 8
Letohrad, ČR
90029 Nová Dedinka
Okres Senec
Bratislavský kraj
ASB Grünland spol. ASB Grünland spol.
s r.o., Žár 38
s r.o., Žár 38 Nové
Nové Hrady , ČR
Hrady , ČR
Do 31.12.2012
5
Krycia pôda
PREMIUM
TERRA
–
–
SYLVAN
Hungária, MR
Rašelina
–
–
EBA s.r.o.,
Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava
Rašelina
–
–
KlasmannDeilmann GmbH,
Geeste, Nemecko
Rašelina
–
–
Hesková, Šulekovo
Rašelina
–
–
Rašelina
–
–
Rašelina
–
–
Rašelina biela
–
–
ASB Greenworld
AS EE, Pärnu
Sauga Vald,
Estónsko
ASB Grünland spol.
s r.o., Žár 38
Nové Hrady , ČR
Severnaya Polyana,
s. r. o., Velikyi
Novgorod, Rusko
Plevza, Trnava
Rašelina biela
–
–
Rašelina biela –
–
–
–
–
Rašelina biela –
–
neutralizovaná pre
výsev
–
Rašelina Bora
–
–
Rašelina čierna
–
–
Rašelina Kera
–
–
kyslá
Rašelina biela –
neutralizovaná
6
GLOBAL PROGRES,
Hostianska 53
95193 Topoľčianky
Okres Zlaté Moravce
Nitriansky kraj
EBA s.r.o., Rusovská
cesta 1
851 01 Bratislava
Vo výrobnej
spotrebe pri
pestovaní
šampiňónov
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
PASIČ s.r.o.,
Na Hôrke 28
94911 Nitra 11
Okres Nitra
Nitriansky kraj
Hesková, Šulekovo
Ľ. Podjavorinskej 92
92003 Hlohovec 3
Okres Hlohovec
Trnavský kraj
ASB Grünland spol.
s r.o., Žár 38
Nové Hrady , ČR
Kondicionér
2003 –
31.12.2008
Kondicionér
2003 –
31.12.2008
Aplikácia do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
ASB Grünland spol.
s r.o., Žár 38
Nové Hrady , ČR
SLOVEN, s. r. o.,
Levočská 3, 052 01
Spišská Nová Ves
AB DURPETA
ŠEPETA, Litva/
DIAFRUKT
Aplikácia
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Slnečná 8
90029 Nová Dedinka
Okres Senec
Bratislavský kraj
Rašelina, a.s., Na
Rašelina, a.s., Na
Pískách 488/II, 392 Pískách 488/II, 392
18 Soběslav, ČR
18 Soběslav, ČR
Floriana s.r.o.,
Stock company
Prievidza
„ Olaines kúdra“
Olaine, Lotyšsko
Floriana s.r.o.,
Stock company
Prievidza
„Olaines kúdra“
Olaine, Lotyšsko
SIA KUDRAS
ISOSTONE s.r.o.,
EKSPORT, Litva
Tekovské Lužany 1
93541 Tekovské
Lužany
Okres Levice
Nitriansky kraj
BORA, s.r.o.,
BORA, s.r.o.,
029 42 Bobrov 436 029 42 Bobrov 436
SIA KUDRAS
ISOSTONE s.r.o.,
EKSPORT, Litva
Tekovské Lužany 1
93541 Tekovské
Lužany
Okres Levice
Nitriansky kraj
J. Zimčík- KERA,
AGRONA,
Kroměříž, ČR
Lodno 84
02334 Kysucký
Lieskovec
Okres Kysucké Nové
Mesto
Žilinský kraj
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
Kondicionér
2003 –
31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Kondicionér
2003 31.12.2008
Kondicionér
2003 31.12.2008
Kondicionér
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
Kondicionér
Do 31.12.2012
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
2003 31.12.2008
Rašelina
vrchovisková
–
–
Rašelina
vrchovisková
–
–
Rašelina
vrchovisková
–
–
Rašelina
vrchovisková
ORAVA
–
–
NPPL LAS Nowy
Sacz, Zaklad
produkcji torfovej
Czarny Dunajec,
Poľsko
Rašelina záhradná –
–
J. Zimčík- KERA,
Kroměříž, ČR
Rašelinová zemina –
BORA
Rašelinová
–
zemina – pôdna
pomocná látka
Rašelinový mix
–
bielej a čiernej
rašeliny
–
BORA, s.r.o.,
029 42 Bobrov 436
HAMOS, s. r. o.,
Bratislavská 37,
931 01 Šamorín
SIA KUDRAS
EKSPORT, Litva
SF DIATO
–
–
Obsah
Min.
vápnika ako 0,2
CaO
v%
1,0
Záhradnícky
- celkový
substrát rašelinový dusík ako N
v v sušine
v%
1,7
- celkový
fosfor ako
P2O5
v sušine v
%
0,6
- celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
Íl (napr. perlit, vermikulit a podobne)
Názov
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
0,3
Paralux
-CaO
v % hmot.
0,2
-MgO
v % hmot.
0,12
-Fe2O3
v % hmot.
ZeoGravel
–
–
1,0 – 2,5
ZeoGravel
–
–
2,5 – 5,0
ZeoGravel 1 - 5
–
–
EBA s.r.o.,
Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava
Torfopredprijatie
Glinka, Bielorusko/
AgroTrading
Bruckmayer, Graz,
Rakúsko
UAB Durpeta, Litva
EBA s.r.o., Rusovská
cesta 1
851 01 Bratislava
SWITRACO s.r.o.,
Račianska 155
83105 Bratislava 34
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
SWITRACO spol.s
r.o., Tomášikova 26,
821 01 Bratislava
KULIFRUIT Kuláš
Alojz,
Školská 254/26
02744 Tvrdošín 1
Okres Tvrdošín
Žilinský kraj
NOHEL GARDEN,
Horáková 615/8
95141 Lužianky
Okres Nitra
Nitriansky kraj
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Pestovateľský
substrát
Pomocná látka
Do 31.12.2012
BORA, s.r.o.,
029 42 Bobrov 436
HAMOS, s. r. o.,
Bratislavská 37,
931 01 Šamorín
ISOSTONE s.r.o.,
Tekovské Lužany 1
93541 Tekovské
Lužany
Okres Levice
Nitriansky kraj
Brau Union
SF Soepenberg s.r.o.
Hungária Sörgyárak Chovateľská 2,
Nyrt,
917 01 Trnava
Sopron, Maďarsko
Poľnohospodár.
Poľnohospodárske
družstvo Mier
družstvo Mier
086 12 Dubinné
086 12 Dubinné
Výrobca
Geoprodukt Kft.,
Mád, Maďarsko
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
Distribútor
NATURA – RNDr. I.
Polyák,
Kolíňany 23
95178 Kolíňany
Okres Nitra
Nitriansky kraj
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
2006 31.12.2011
Kondicionér
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Aplikácia
Listové hnojivo
Registrované
od-do
2004 31.12.2009
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
7
ZeoGravel 4 - 8
–
–
Zeolan
Horčík ako
MgO v %
–
3,0
–
–
–
–
Zrnitý zeolit
–
frakcia 0 – 0,3 mm
–
Zrnitý zeolit
–
frakcia 0,3 – 1 mm
–
Zrnitý zeolit
–
frakcia 1 – 2,5 mm
–
Zrnitý zeolit
–
frakcia 2,5 – 5 mm
–
Zrnitý zeolit
frakcia 5 – 8 mm
–
ZeoSand
0,5 – 1,0
ZeoSand
0,2 – 0,5
ZeoSand 0 – 0,2
–
–
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
Zeocem a.s., Bystré
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
Zeocem a.s., Bystré
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
PRO – ZEO s.r.o.,
ul. 26. novembra
1510/3
066 01 Humenné
PRO – ZEO s.r.o.,
ul. 26. novembra
1510/3
066 01 Humenné
PRO – ZEO s.r.o.,
ul. 26. novembra
1510/3
066 01 Humenné
PRO – ZEO s.r.o.,
ul. 26. novembra
1510/3
066 01 Humenné
PRO – ZEO s.r.o.,
ul. 26. novembra
1510/3
066 01 Humenné
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
ZEOCEM, a. s.,
094 34 Bystré 282
PRO – ZEO s.r.o., ul.
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Odpady z pestovania húb
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Exkrementy červov (vernikompost) a exkrementy hmyzu
Názov
Minimálny obsah
Výrobca
živín
Druh
(v % sušiny)
Humus – produkt celkový
0,6
JAKOS a.s.,
kalifornských
dusík
Kostolište
dažďoviek
ako N
v sušine v %
Natur bikál 01
--
--
Biokál Internacional kft., Barcs,
MR
Natur bikál 02
--
--
Biokál Internacional kft., Barcs,
MR
PRÍRODNÉ
HNOJIVO –
TRUS
DÁŽĎOVIEK
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
Guáno
Zatiaľ neregistrovaný v SR
8
min.
1,5
AGREKO, s. r. o.,
049 44 Hrhov 391
Zapracovanie do
pôdy
Zapracovanie do
pôdy
Zapracovanie do
pôdy
Zapracovanie do
pôdy
Zapracovanie do
pôdy
Zapracovaniedo
pôdy
do 31.12.2011
PRO – ZEO s.r.o., ul.
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
PRO – ZEO s.r.o., ul.
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
PRO – ZEO s.r.o., ul.
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
PRO – ZEO s.r.o., ul.
26. novembra 1510/3
066 01 Humenné
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
2004 31.12.2009
do 31.12.2011
do 31.12.2011
do 31.12.2011
2005 –
31. 12. 2010
- počiatočný substrát musí obsahovať len zložky uvedené
v tomto zozname
Distribútor
JAKOS a.s.,
Kostolište
90062 Kostolište
Okres Malacky
Bratislavský kraj
Agref s.r.o.,
Štúrova č. 5
94501 Komárno 1
Okres Komárno
Nitriansky kraj
Agref s.r.o.,
Štúrova č. 5
94501 Komárno 1
Okres Komárno
Nitriansky kraj
AGREKO, s. r. o.,
049 44 Hrhov 391
Aplikácia
Registrované
od-do
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Rastlinný
kondicionér
2003 31.12.2008
Rastlinný
kondicioner,
ošetrenie drevín
2003 31.12.2008
Zapracovanie do 31.12.2011
pôdy
min.
1,5
min.
1,0
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Kompostovaná alebo fermentovaná zmes rastlinného
pôvodu
Názov
COAGAM –
organické hnojivo
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
celkový
1,3
dusík ako N
v sušine v %
Črepníkový
celkový
substrát rašelinový dusík ako N
v sušine v %
Dvorecký
organoferm
Kompost
Výrobca
- produkt získaný kompostovaním odpadov rastlinného
pôvodu alebo ich anaeróbnou fermentáciou pri výrobe
bioplynu
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Distribútor
COAGRO,
Dunajský Klátov
COAGRO,
Dunajský Klátov 121
93021 Jahodná pri
Dunajskej Strede
Okres Dunajská Streda
Trnavský kraj
Max JAKOS a.s.,
JAKOS a.s.,
. 1,0 Kostolište
Kostolište
90062 Kostolište
Okres Malacky
Bratislavský kraj
1,0
Agropodnik Dvorce NOHEL
GARDEN
a.s., Dvorce, ČR
s.r.o.,
-celkový
dusík ako N
v sušine v %
- celkový
fosfor ako
0,7
P2O5 v sušine
v %
- draslík ako
K2O v sušine
v %
1,0
Registrované
od-do
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Zapracovanie
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Horákova 615/8,
951 41 Lužianky
Celkový
dusík ako N
v sušine v %
- celkový
dusík ako N
v sušine v %
0,6
A.S.A. Trnava
s.r.o., Trnava
0,6
TOPVAR a.s.,
Topoľčany
Priemyselný
kompost
- celkový
dusík ako N
v sušine v %
0,6
Agref spol. s r.o.,
Štúrova 5
945 01 Komárno
A.S.A. Trnava s.r.o.,
Priemyselná 5
971 01 Trnava
O.Rybanská, EKOBIO KOMPOSTY,
M.Závodneho 1940/12
95501 Topoľčany 1
Okres Topoľčany
Nitriansky kraj
Agref spol. s r.o.,
Štúrova 5
945 01 Komárno
Priemyselný
kompost
- celkový
dusík ako N
v sušine v %
0,6
Heineken
Slovensko a. s.,
Štefánikova 79
949 01 Nitra
Heineken Slovensko
a. s.,
Štefánikova 79
949 01 Nitra
Priemyselný
kompost
Aplikácia
9
Priemyselný
kompost
Priemyselný
kompost
Priemyselný
kompost
Priemyselný
kompost
10
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
vápnik ako
Ca v sušine v
%
horčík ako
Mg v sušine
v%
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
vápnik ako
Ca v sušine v
%
horčík ako
Mg v sušine
v%
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
vápnik ako
Ca v sušine v
%
horčík ako
Mg v sušine
v%
Elee, s. r. o.,
Mesačná 3238/20,
821 02 Bratislava
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
Ľupčianka, s. r. o.,
Bellova 2038,
031 01 Lipt. Mikuláš
Ivan Štípala,
Pozemná doprava,
1. mája 146/33,
038 51 Turčianska
Štiavnička
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
BIO EKO plus, s. r. o.,BIO EKO plus, s. r. o.,
min. 032 12 Dúbrava 500 032 12 Dúbrava 500
1,0
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
min.
1,0
Elee, s. r. o.,
Mesačná 3238/20,
821 02 Bratislava
min.
0,5
min.
0,5
min.
1,2
min.
0,5
Ľupčianka, s. r. o.,
min. Bellova 2038,
0,8 031 01 Lipt. Mikuláš
Ivan Štípala,
min. Pozemná doprava,
1,0
1. mája 146/33,
038 51 Turčianska
min. Štiavnička
0,5
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
min.
0,5
min.
1,2
min.
0,5
min.
0,5
min.
0,5
min.
1,2
min.
0,5
Priemyselný
kompost
UNIVIT
VITAHUM
Živogam
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
vápnik ako
Ca v sušine v
%
horčík ako
Mg v sušine
v%
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
- celkový
dusík ako N
v sušine v %
min.
0,5
Topvar, a. s.,
Krušovská 2092,
955 14 Topoľčany
Topvar, a. s.,
Krušovská 2092,
955 14 Topoľčany
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
EBA, s. r. o.,
Senecká 10,
900 27
Bernolákovo
EBA, s. r. o.,
Senecká 10,
900 27 Bernolákovo
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
EBA, s. r. o.,
Senecká 10,
900 27
Bernolákovo
EBA, s. r. o.,
Senecká 10,
900 27 Bernolákovo
Zapracovanie do 31.12.2011
pôdy
Coagro Dunajský
Klátov a.s.
930 21 Dunajský
Klátov č. 121
Coagro Dunajský
Klátov a.s.
930 21 Dunajský
Klátov č. 121
Zapracovanie do
pôdy
min.
0,5
min.
0,3
min.
0,5
min.
0,1
min.
0,9
min.
0,5
min.
0,5
min.
0,9
min.
0,5
min.
0,5
2,5
Produkty alebo vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu,
ako:
- krvná múčka
- mleté kopytá;
- mletá rohovina;
- kostná múčka alebo deželatinovaná kostná múčka bez
želatiny,
- rybia múčka;
- mäsová múčka,
- perie , vlasy a tzv. múčka chiquetta,
- vlna,
- koželužný odpad;
- mliekarenský odpad
Názov
Minimálny obsah
Výrobca
živín
Druh
(v % sušiny)
CONDIT
-celkový 2,5
INTERFOOD OST
dusík
spol. s r.o.,
ako N
Mládeže 17
v sušine
072 22 Strážske
v%
2005 –
31. 12. 2010
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- maximálna koncentrácia v mg/kg sušiny chrómu
(VI): 0(3)
3
( ) limit stanovenia
Distribútor
INTERFOOD OST
spol. s r.o.. Mládeže 17,
072 22 Strážske
Aplikácia
Zapracovanie
do pôdy
Registrované
od-do
2005 –
31. 12. 2010
11
EUTROFIT
celkový
Stradi Renzo S.
dusík
min. 3,7 R.L.,
ako N
min.
Castelnovo di Sotto
v sušine 0,02
(RE), Taliansko
v%
max. 0,5
železo
ako Fe
v sušine
v%
chloridy
ako Cl
v sušine
v%
Produkty a vedľajšie produkty rastlinného pôvodu vhodné
na hnojenie
(napr.: koláč z lisovania olejnín, šlupky kakaových bôbov,
sladový koláč a pod.)
Názov
Minimálny obsah
Výrobca
živín
CONDIT
Darina
DARINA 4
Darina 4
12
Druh
-celkový
2,5
dusík ako N
v sušine v %
- celkový
dusík ako N
v v sušine
v%
- celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
- celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
- obsah
vápnika
ako CaO
v sušine v %
- obsah
horčíka ako
MgO
v sušine v %
- obsah síry
ako
S v sušine v
%
-celkový
dusík ako N
v g/l
-celkový
fosfor ako
P2O5 v g/l
-draslík ako
K2O v g/l
- celkový
dusík ako N
v g.l-1
- celkový
fosfor ako
P2O5 v g.l-1
- draslík ako
K2O
v g.l-1
1,0
AGRO ALIANCE SK,
s. r. o.,
ČSĽA 579/28,
972 17 Kanianka
Distribútor
Zapracovanie do 31.12.2011
do pôdy
Aplikácia
Registrované
od-do
INTERFOOD OST
spol. s r.o.,
Mládeže 17
072 22 Strážske
Darina s.r.o.
Bratislava
INTERFOOD OST
spol. s r.o.,
Mládeže 17
072 22 Strážske
Darina s.r.o.
Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
AOZT
Baltkonverzia,
Rusko
DARINA s.r.o.,
Haanova 39
851 04 Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Darina s.r.o.
Bratislava
Darina s.r.o.
Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2003 –
31. 12. 2008
1,0
0,1
4,2
0,3
2,2
5,0
8,0
10,0
5,0
8,0
10,0
Darina vital
- celkový
dusík ako N
v g.l-1
- celkový
fosfor ako
P2O5 v g.l-1
- draslík ako
K2O
v g.l-1
DARINA VITAL- -celkový
kvapalné
dusík ako N
organickov g.l-1
minerálne hnojivo -celkový
fosfor ako
P2O5 v g.l-1
-draslík ako
K2O v g.l-1
0,12
EM 1
–
–
Darina s.r.o.
Bratislava
Darina s.r.o.
Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2003 –
31. 12. 2008
AOZT Baltkonverzia, Sankt
Peterburg, Rusko
DARINA s.r.o.,
Haanova 39
851 04 Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Multikraft
Produktions und
Handels, GmbH,
Sulzbach,
Pichl/Wels
Rakúsko
Darina s.r.o.
Bratislava
SYLVAN
Hungária, MR
Multikraft Produktions Zapracovanie do
und Handels, GmbH,
pôdy
Sulzbach, Pichl/Wels
Rakúsko
1,4
1,8
0,12
1,4
1,8
Florahum
–
–
Krycia pôda
PREMIUM
TERRA
–
–
Mitchurin s organickým
dusíkom
0,4
Natur bikál 01
- celkový
dusík ako N
v%
- celkový
obsah
fosforu ako
P2O5 v %
vodorozpustn
ý draslík ako
K2O v %
–
–
Biokál Internacional kft., Barcs,
MR
Natur bikál 02
–
–
Biokál Internacional kft., Barcs,
MR
NATURAL
HARMONY
(Soran)
celkový
dusík ako N
v sušine v %
celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
celková síra
ako S
v sušine v %
Darina s.r.o.
Bratislava
GLOBAL PROGRES,
Hostianska 53
95193 Topoľčianky
Okres Zlaté Moravce
Nitriansky kraj
Zeocem a.s., Bystré Zeocem a.s.,
Bystré
Do 31.12.2012
Zapracovanie do
pôdy
Vo výrobnej
spotrebe pri
pestovaní
šampiňónov
2005 –
31. 12. 2010
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Rastlinný
kondicionér
2003 31.12.2008
Rastlinný
kondicionér,
ošetrenie drevín
2003 31.12.2008
5,5
5,5
min.
15
min.
0,2
Biotika, a. s.,
Slovenská Ľupča
566
976 13 Slovenská
Ľupča
Agref s.r.o.,
Štúrova č. 5
94501 Komárno 1
Okres Komárno
Nitriansky kraj
Agref s.r.o.,
Štúrova č. 5
94501 Komárno 1
Okres Komárno
Nitriansky kraj
ČOV, a. s.,
Slovenská Ľupča 566
976 13 Slovenská
Ľupča
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy
min.
0,4
min.
16,5
13
SF TREON
Obsah
celkového
dusíka ako N
v%
min.
2,0
Fermas, s. r. o.,
976 13 Slovenská
Ľupča 938
Celkový
dusík ako N
v sušine v %
Celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
Celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
Min. Fermas s.r.o.,
13,0 976 13
Slovenská Ľupča
č. 938
SF TRYPTO MIX Celkový
dusík ako N
v sušine v %
Celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
Celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
Min. Fermas s.r.o.,
14,0 976 13
Slovenská Ľupča
č. 938
SF TRYPTO ML
Min. Fermas s.r.o.,
18,0 976 13
Slovenská Ľupča
č. 938
SF TRYPTO N
Celkový
dusík ako N
v sušine v %
Celkový
fosfor ako
P2O5 v sušine
v%
Celkový
draslík ako
K2O v sušine
v%
SF Soepenberg,
Zapracovanie do
s. r. o., Chovateľská 2, pôdy
917 01 Trnava
do 31.12.2011
SF Soepenberg s.r.o.,
Chovateľská 2,
917 01 Trnava
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
SF Soepenberg s.r.o.,
Chovateľská 2,
917 01 Trnava
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
SF Soepenberg s.r.o.,
Chovateľská 2,
917 01 Trnava
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Min
. 1,4
Min
.1,1
Min
. 1,1
Min
.2,8
Min.
0,6
Min.
5,6
Morské riasy a produkty z nich vyrobené
Názov
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
NATURPLAZMA –
–
Piliny a triesky z dreva
14
Výrobca
Variplast,
Budapešť, MR
- len ak boli priamo získané nasledovnými postupmi:
i) fyzikálnymi postupmi, vrátane dehydratácie,
mrazenia a mletia;
ii) extrakciou s vodou alebo vodným roztokom kyselín
a/alebo zásad
iii) fermentáciou
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Ekodat s.r.o.,
Aplikácia do
2003 29. augusta 16
pôdy
31.12.2008
93532 Kálna nad
Hronom
Okres Levice
Nitriansky kraj
- z dreva, ktoré po sťatí stromu nebolo ošetrené
chemickými prípravkami
Názov
BUKOHUM
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
celkový
dusík ako N min.
v sušine v % 1,0
Čerstvá kôra z ihličn
stromov
–
–
Výrobca
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Bukocel, a. s.,
Hencovská 2073,
093 02 Hencovce
ASB Grünland spol.
s r.o., Žár 38
Nové Hrady , ČR
EBA Bratislava
Bukocel, a. s.,
Zapracovanie do 31.12.2011
Hencovská 2073,
do pôdy
093 02 Hencovce
Kôra na
ASB Grünland spol.
Aplikácia na
2005 –
mulčovanie
s r.o., Žár 38 Nové
pôdu
31. 12. 2010
Hrady , ČR
Mulčovacia drť
EBA Bratislava
Pomocná látka 2003 Horný dvor 1516
31.12.2008
90027 Bernolákovo
Okres Senec
Bratislavský kraj
Mulčovacia kôra –
–
Rašelina a.s., na
Rašelina a.s., na Pískách Nastielanie
Do 31.12.2012
Pískách 488/II,
488/II,
392 18 Soběslav,ČR 392 18 Soběslav,ČR
Mulčovacia kôra –
–
EBA Bratislava
EBA Bratislava
Pomocná látka 2003 Horný dvor 1516
31.12.2008
90027 Bernolákovo
Okres Senec
Bratislavský kraj
Mulčovacia kôra –
–
Ľupčianka, s. r. o.,
Ľupčianka, s. r. o.,
Pomocná látka do 31.12.2011
Bellova 2038,
Bellova 2038,
031 01 Lipt. Mikuláš 031 01 Lipt. Mikuláš
Mulčovacie
–
–
EBA Bratislava
EBA Bratislava
Pomocná látka 2003 štiepky
Horný dvor 1516
31.12.2008
90027 Bernolákovo
Okres Senec
Bratislavský kraj
Tatranská
–
–
Pavol Belička,
Pavol Belička,
Pomocná látka 2003 mulčovacia kôra
Batizovce
Jurkovičova 117
31.12.2008
05935 Batizovce
Okres Poprad
Prešovský kraj
VEGET
celkový
ČOV, a. s.,
ČOV, a. s.,
Zapracovanie do 31.12.2011
dusík ako N min. Slov. Ľupča 566,
Slov. Ľupča, prev.
do pôdy
v sušine v % 2,5
976 13 Slov. Ľupča Kompostáreň Čebovce,
celkový
Družstevná ul.,
fosfor ako
min.
991 25 Čebovce
P2O5
2,0
v sušine v %
celkový
min.
draslík ako
1,0
K2O
v sušine v %
Kompostovaná kôra z dreva
- z dreva, ktoré po sťatí stromu nebolo ošetrené
chemickými prípravkami
Výrobca
Distribútor
Aplikácia
Registrované
Názov
Minimálny obsah
od-do
živín
Druh
(v % sušiny)
BUKOHUM
celkový
Bukocel, a. s.,
Bukocel, a. s.,
Zapracovanie do
do 31.12.2011
dusík
min. 1,0 Hencovská 2073,
Hencovská 2073, pôdy
ako N
093 02 Hencovce
093 02 Hencovce
v sušine
v%
15
VEGET
celkový
dusík
min. 2,5
ako N
v sušine min. 2,0
v%
celkový min. 1,0
fosfor
ako
P2O5
v sušine
v%
celkový
draslík
ako K2O
v sušine
v%
ČOV, a. s.,
Slov. Ľupča 566,
976 13 Slov.
Ľupča
Popol z dreva
APATIT SUPER
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
Obsah
min.
fosforu ako 39,8
P2O5 v %
Výrobca
JSC APATIT,
Kirovsk, Rusko
Hyperkorn/
Donaukorn 26 %
P2O5 /HPG/
Fosfor ako
P2O5 v %
26,0
Donauchemie AG,
Rakúsko
Hypernkorn
Fosfor ako
P2O5 v%
Fosfor ako
P2O5 v%
26,0
Donauchemie, AG,
Rakúsko
Donauchemie, AG,
Rakúsko
Hypernkorn
MLETÝ FOSFÁT Obsah
fosforu ako
P2O5 v %
26,0
min. General Company
30,0 for Phosphate and
Mines, Syria/Cipker
96 export-import Co. Ltd.,
Budapešť, Maďarsko
Vápenato-hlinitý fosfát
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Zásaditá troska
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Surová draselná soľ (napr. kainit, sylvinit, atď.)
Názov
Draselná soľ
60 % K2O
granulovaná
Draselná soľ
60 % K2O
prášková
16
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
draslík ako
min.
K2O v %
58
draslík ako
K2O v %
do 31.12.2011
- z dreva, ktoré po sťatí stromu nebolo ošetrené
chemickými prípravkami
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Mäkký prírodný fosfát pomletý
Názov
ČOV, a. s.,
Zapracovanie do
Slov. Ľupča, prev. pôdy
Kompostáreň
Čebovce,
Družstevná ul.,
991 25 Čebovce
min.
58
Výrobca
JSC SILVINIT,
Mira 14, 618 540
Solikamsk, Rusko
JSC SILVINIT,
Mira 14, 618 540
Solikamsk, Rusko
- produkt špecifikovaný Smernicou Rady č. 76/116/EHS
naposledy zmenenou Smernicou č. 89/284/EHS;
- obsah kadmia menší alebo rovný 90 mg Cd /kg P2O5.
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
AGROFERT Slovakia,
a. s., Nobelova 34,
P. O. Box 36,
836 05 Bratislava
F&N Agro Slovensko
s.r.o.,
Rožňavská cesta 34
82104 Bratislava
Okres Bratislava II
Bratislavský kraj
Agroracio Senica a.s.,
Senica-Čáčov
AGROLINZ
SLOVAKIA, s.r.o.,
Pri železničnej stanici
946 31 Chotín
AZOTER, s. r. o.,
Považská 18,
940 63 Nové Zámky
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2011
Zapracovanie
do pôdy
2003 31.12.2008
Aplikácia do
pôdy
Aplikácia do
pôdy
2004 31.12.2008
2004 31.12.2008
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2011
- produkt špecifikovaný Smernicou Rady č. 76/116/EHS
naposledy zmenenou Smernicou č. 89/284/EHS;
- obsah kadmia menší alebo rovný 90 mg Cd/kg P2O5;
- používanie obmedzené len do zásaditých pôd s hodnotou
pH vyššou ako 7,5
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Agrospra, s. r. o.,
Podzáhradná 70,
821 06 Bratislava
Agrospra, s. r. o.,
Podzáhradná 70,
821 06 Bratislava
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2011
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2011
Draselná soľ
60 % K2O
draslík ako
K2O
58,0
PO Bieloruskalij,
Soligorsk,
Bielorusko
Draselná soľ 60 % draslík ako
K2O
K2O
58,0
PO Bieloruskalij,
Soligorsk,
Bielorusko
Draselná soľ
Min.
60
OAO Silvinit.,
Solikamsk,
Rusko
Draselná soľ
granulovaná
Draselná soľ
granulovaná
Obsah
draslíka
ako K2O v
%
Obsah
draslíka ako
K2O v%
- obsah
draslíka ako
K2O v %
Draselná
soľ granulovaná
Obsah
draslíka ako
K2O v %
Chlorid draselný
granulovaný
draslík ako
K2O
58,0
PO Bieloruskalij,
Soligorsk,
Bielorusko
58,0 OAO Silvinit,
Solikamsk
Sverdlovskaja
oblasť, Rusko
Min. OAO Silvinit.,
60,0 Solikamsk
Rusko
58,0
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
Síran draselný obsahujúci alebo neobsahujúci soli horčíka
Názov
Síran draselný
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
50,0
draslík ako
K2O
Výrobca
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
Síran draselný
draslík ako
K2O
50,0
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
Síran draselný
draslík ako
K2O
50,0
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
Síran draselný
draslík ako
K2O
50,0
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
Síran draselný
draslík ako
K2O
50,0
Kemira, Fínsko
Síran draselný
- obsah
draslíka ako
K2O v %
50,0
K+S Kali GmbH,
Kassel
Nemecko
IVAGRO,
Hrušková 24
83106 Bratislava 35
Okres Bratislava I
Bratislavský kraj
AGRORACIO,
Senica Čáčov
90501 Senica nad
Myjavou 1
Okres Senica
Trnavský kraj
LANAI s.r.o.,
Kollárova 49,
036 01 Martin
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Agrolinz Slovakia
s.r.o., Chotín
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Prefert a.s.,
Bratislava
Zapracovanie
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Linzer Agro Trade
Zapracovanie do do 31.12.2013
Slovakia,
pôdy
s.r.o., Pri železničnej
stanici, 946 31 Chotín
RWA SLOVAKIA,
Zapracovanie do 2003 Pri trati 15
pôdy
31.12.2008
82106 Bratislava 214
Okres Bratislava I
Bratislavský kraj
- produkt získaný zo surovej draselnej soli fyzikálnou
extrakciou a môže obsahovať soli horčíka.
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
AGRORACIO,
Senica Čáčov
90501 Senica nad
Myjavou 1
Okres Senica
Trnavský kraj
IVAGRO,
Hrušková 24
83106 Bratislava 35
Okres Bratislava I
Bratislavský kraj
A.R. s.r.o.,
Hlavná 210
900 23 Viničné
FLORASERVIS,
Dorastenecká 37
83107 Bratislava 36
Okres Bratislava I
Bratislavský kraj
GAMMA
SLOVAGRO,
Hodská 384
92401 Galanta 1
Okres Galanta
Trnavský kraj
Rašelina SK s.r.o.,
Beckovská Vieska
Kočovce
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2009
Zapracovanie do
pôdy
31. 12. 2010
17
Síran draselný –
práškový
draslík ako
K2O
50,5
Síran draselný –
práškový
vodorozpustný
draslík ako
K2O
50,5
Síran draselný –
granulovaný
draslík ako
K2O
49,5
Síran draselný –
granulovaný
draslík ako
K2O
50,5
Síran draselný –
granulovaný
draslík ako
K2O
49,5
Tessenderlo,
Chemie,
Tessenderlo,
Belgicko
Tessenderlo,
Chemie,
Tessenderlo,
Belgicko
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
M. Gregorovič a spol., Zapracovanie do
Hany Meličkovej 21
pôdy
84105 Bratislava
2003 –
31. 12. 2008
M. Gregorovič a spol., Zapracovanie do
Hany Meličkovej 21
pôdy
84105 Bratislava
2003 –
31. 12. 2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Tessenderlo,
Chemie,
Tessenderlo,
Belgicko
Kali und Salz AG,
Kassel, SRN
PREFERT
Vajnorská 142
83103 Bratislava 3
Okres Bratislava I
Bratislavský kraj
M. Gregorovič a spol.,
Hany Meličkovej 21
84105 Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2003 –
31. 12. 2008
Liehovarnícke výpalky a výťažky z nich
Názov
Minimálny obsah
Výrobca
živín
Druh
(v % sušiny)
SF VINASSE
-celkový
2,0
Liehovar a.s.,
KALI
dusík ako N
Leopoldov
v % hmot.
-draslík ako 3,0
K2O v %
hmot.
0,5
- vápnik
ako CaO
v % hmot.
SF Vinasse Kali
celkový
Györ Distillery &
dusík sko N min. Refinery Co. Ltd.,
v sušine v % 2,2
9027 Györ,
draslík ako
Maďarsko
K2O
min.
v sušine v % 5,0
vápnik ako
min.
Ca v %
0,8
horčík ako
min.
Mg v %
0,1
Prírodný uhličitan vápenatý
(napr: krieda, vápenný íl, mletý vápenec, bretónská pôdna
pomocná látka [maërl], fosfátová krieda)
Názov
Minimálny obsah
Výrobca
živín
Druh
(v % sušiny)
Prírodný jemne
-obsah
65,0 BAUMIT,
mletý vápenec
CaCO3 +
Bratislava
MgCO3
v sušine
v%
Vápenec mletý
-obsah
65,0 Vápencový
CaCO3 +
priemysel Ružiná,
MgCO3
Lučenec
v sušine
v%
18
Chemina s.r.o.,
Zapracovanie do
Ligetská 31
pôdy
97251 Handlová
Okres Prievidza
Trenčiansky kraj
- okrem amónnych výpalkov
Distribútor
SF SOEPENBERG,
Skladová 2/A
91701 Trnava 1
Okres Trnava
Trnavský kraj
SF Soepenberg,
s. r. o.,
Chovateľská 2,
917 01 Trnava
Aplikácia
Aplikuje sa po
zbere úrody na
strniská repky,
obilnín, kukurice
a slnečnice
Zapracovanie
do pôdy
2003 31.12.2008
Registrované
od-do
2003 31.12.2008
do 31.12.2011
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
BAUMIT,
Zrínskeho 15
81103 Bratislava
Okres Bratislava I
Bratislavský kraj
Vápencový priemysel
Ružiná,
Čajkovského 8
98401 Lučenec 1
Okres Lučenec
Banskobystrický kraj
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Vápenec mletýhnojivý pre
poľnohospodárske
účely
65,0
-obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine v %
Combin Vápenka,
Tisovec
Vápenka Tisovec
Combin s.r.o.
980 61 Tisovec
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Vápenec pre
poľnohospodárske
účely EKOCELL
AGRO
-obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine
v%
65,0
Cementáreň
Lietavská Lúčka
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Vápenec veľmi
jemne mletý
-obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine
v%
Obsah
MgCO3
v sušine v %
-Obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine
v%
-Obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine v %
Min.
95,0
Calmit s.r.o., závod
Margecany
055 40 Margecany
Cementáreň Lietavská
Lúčka
Žilinská cesta 49/25
01311 Lietavská
Lúčka
Okres Žilina
Žilinský kraj
Calmit s.r.o.,
Gaštanova 15
811 04 Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Vápenec veľmi
jemne mletý
Vápenec veľmi
jemne mletý
Max.
4,0
65,0
Calmit, Bratislava/
Vápenka Tisovec
Calmit
Gaštanova 15
811 04 Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2004 –
31.12.2008
65,0
Kameňolom
a vápenka, Žirany
Kameňolom
a vápenka, Žirany
Zapracovanie do
pôdy
2003 –
31.12.2008
Calmit s.r.o.,
Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2004 31.12.2008
Vápenec veľmi
jemne mletý
-Obsah
65,0 Calmit s.r.o.,
CaCO3 +
Bratislava/
MgCO3
výrobňa Žirany
v sušine v %
Prírodný uhličitan vápenatý a horečnatý
(Napr: horečnatá krieda, mletý dolomitický vápenec apod.)
Názov
AMETÍN AGRO
Agrovápno
Dolomit
Dolomit na
hnojenie
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
Obsah
min.
CaCO3
65,0
max.
a MgCO3 v
%
4,5
MgCO3 v %
Obsah CaO min.
v%
65,0
MgO v %
min.
0,5
-obsah
Min.
CaCO3 +
65,0
MgCO3
v sušine v %
-Obsah
41,0MgCO3
v sušine v % 46,0
65,0
-obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine v %
-Obsah
35,0
MgCO3
v sušine v %
Výrobca
AMETYS, s.r.o.
Krompašská 9
040 11 Košice
- len prírodného pôvodu.
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
AMETYS, s.r.o.
Krompašská 9
040 11 Košice
Ľupčianka s.r.o.,
Bellova 2038
031 01 Liptovský
Mikuláš
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2012
Ľupčianka s.r.o.,
Bellova 2038
031 01 Liptovský
Mikuláš
AGRODRUŽSTVO
Terraton a.s.,
BELAN, Šoltésovej Hurbanova 11,
23
908 77 Borský
034 01 Ružomberok Mikuláš
Zapracovanie do do 31.12.2008
pôdy
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Kameňolomy
a štrkopieskovne
Zlaté Moravce,
prevádzka Malé
Kršteňany
Zapracovanie do
pôdy
2004 –
31.12.2009
Kameňolomy
a štrkopieskovne,
Bernolákova 61
95311 Zlaté Moravce
Okres Zlaté Moravce
Nitriansky kraj
19
Dolomit
na hnojenie
Obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine v %
Obsah
MgCO3
v sušine v %
min.
65,0
obsah
CaCO3 +
MgCO3 v %
obsah
MgCO3 v %
Dolomitický
-Obsah
vápenec
CaCO3 +
MgCO3
v sušine
v%
Dolomitický
-obsah
vápenec mletý,
CaCO3 +
druh B
MgCO3
v sušine
v%
obsah
MgCO3
v sušine
v%
Jemafert A
Obsah MgO
v%
Obsah CaO
v%
Jemafert B
Obsah MgO
v%
obsah CaO
v%
Jemne
mletý Obsah
dolomit
CaCO3
a MgCO3 v
%
MgCO3 v %
Vápenato- obsah CaO
horečnaté hnojivo + MgO v %
KOMAT I.
- obsah CaO
v%
Dolomitický
piesok
BORA, s. r. o.,
029 42 Bobrov 436
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2013
41,0
–
46,0
Kameňolomy
a štrkopieskovne,
a.s., Bernolákova
61
953 01 Zlaté
Moravce
min.
65
41 –
46
Dolomit, a. s.,
Malá Vieska,
044 31 Družstevná
pri Hornáde
Carmeuse Slovakia,
s. r. o.,
049 51 Slavec 179
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2011
65,0
Dolvap, Varín
Zapracovanie do
pôdy
2003 –
31.12.2008
Min.
85,0
HASIT Šumavské
vápenice
a omítkárny a.s.,
Veľké Hydčice,
Horažďovice, ČR
Dolvap,
Priemyselná
01303 Varín
Okres Žilina
Žilinský kraj
Rašelina, a.s., na
Pískách 488/II, 392 18
Soběslav, ČR
Zapracovanie do
pôdy
Do 31.12.2012
Slovenské
magnezitové
závody a.s., 049 16
Jelšava
Slovenské
magnezitové
závody a.s., 049 16
Jelšava
Baumit, s. r. o., výr.
závod Žilinská
cesta 25/49, 013 11
Lietavská Lúčka
Slovenské
magnezitové závody
a.s.,
049 16 Jelšava
Slovenské
magnezitové závody
a.s.,
049 16 Jelšava
Baumit, s. r. o.,
Zrínskeho 13,
811 03 Bratislava
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31.12. 2010
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2011
Ing. František
Hečko – EKOMAT
BOJNICE
Lúčky 34/1
972 01 Bojnice
Hasit Šumavské
vápenice
a omítkárny a.s.,
Hydčice, ČR
Ing. František Hečko – Zapracovanie do
EKOMAT BOJNICE pôdy
Lúčky 34/1,
972 01 Bojnice
2005 –
31. 12. 2010
Rašelina SK s.r.o.,
Kočovce
2004 31.12.2009
Engelhard GmbH
Ammerthal,
Nemecko
AGRO CS Slovakia
a.s., Námestie
republiky 5,
984 01 Lučenec
Zapracovanie
do pôdy
do 31.12.2013
Eastern Sugar
Slovensko, a. s.,
Bratislavská cesta
1246/9,
929 12 Dunajská
Streda
Eastern Sugar
Slovensko, a. s.,
Bratislavská cesta
1246/9,
929 12 Dunajská
Streda
Zapracovanie
do pôdy,
na výrobu
kompostov
do 31.12.2011
Min.
4,6
40,0
3,0
40,0
3,0
min.
65,0
41,0
–
46,0
64,0
54,0
Vápenec
dolomitický
mletý, druh B
-Obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine v %
65,0
Vápnitý dolomit
Obsah
CaCO3 +
MgCO3
v sušine v %
Obsah
MgCO3
v sušine v %
Min.
90,0
vápnik ako
CaO v sušine
v%
horčík ako
MgO v sušine
v%
min.
30
min.
2,5
VITALIME
20
Min.
35,0
Zapracovanie do
pôdy
Vzdušné drvené
vápno KOMAT
III.
- obsah CaO 92,0
+ MgO
v sušine v
%
- obsah CaO
v sušine v % 90,0
Vzdušné mleté
- obsah CaO 92,0
vápno KOMAT II. + MgO
v sušine v
%
- obsah CaO
v sušine v % 90,0
Záhradné vápno
- obsah
95,0
CaCO3
+ MgCO3
v sušine
Síran horečnatý (napr. kieserit)
Názov
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
HORKÁ SOĽ
-obsah MgO 15,0
-síra ako
SO4233,0
Horká soľ
- obsah
horčíka ako
MgO v %
- obsah síry
ako SO42- v
%
Roztok chloridu vápenatého
15,0
33,0
Ing. František
Hečko – EKOMAT
BOJNICE
Lúčky 34/1
972 01 Bojnice
Ing. František Hečko – Zapracovanie do
EKOMAT BOJNICE pôdy
Lúčky 34/1,
972 01 Bojnice
2005 –
31. 12. 2010
Ing. František
Hečko – EKOMAT
BOJNICE
Lúčky 34/1
972 01 Bojnice
Ing. František Hečko – Zapracovanie do
EKOMAT BOJNICE pôdy
Lúčky 34/1,
972 01 Bojnice
2005 –
31. 12. 2010
Terrasan
Terrasan SK s.r.o.,
Haus+Gartenbedarf Kapitulská 15
GmbH Co.KG, Rain 811 01 Bratislava
am Lech, Nemecko
Výrobca
Terassan GmbH,
BAUMAX SR s.r.o.,
Rain am Lech, SRN Rožňavská cesta 4
83104 Bratislava
Okres Bratislava III
Bratislavský kraj
Terrasan Haus - +
terrasan SK s.r.o.,
Gartenbedarf
Kapitulská 15, 811 01
GmbH & Co. KG,
Bratislava
Rain am Lech,
Spolková republika
Nemecko
SATKA
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
30,0
- CaO
- obsah MgO 4,0
- CaO
30,0
Saturačný kal z vákuovej výroby soli
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Elementárna síra
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Registrované
od-do
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Aplikácia na list
2005 –
31. 12. 2008
- produkt špecifikovaný v Smernici č. 76/116/EHS v znení
Smernice č. 89/284/EHS;
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Saturačný kal z výroby cukru
KALKON -VH
Aplikácia
2005 –
31. 12. 2010
-listové hnojenie jabloní po zistení nedostatku vápnika;
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Síran vápenatý (sádra)
Názov
Distribútor
Zapracovanie do
pôdy
Výrobca
Slovenské
cukrovary a.s.,
Rimavská Sobota
Považský cukor,
Trenčianska Teplá
- len prírodného pôvodu
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Slovenské cukrovary
Zapracovanie do 2003 a.s.,
pôdy
31.12.2008
Cukrovarská 3
97921 Rimavská
Sobota
Okres Rimavská
Sobota
Banskobystrický kraj
Považský cukor,
Zapracovanie do 2004 Cukrovarská 311/9
pôdy
31.12.2009
91411 Trenčianska
Teplá
Okres Trenčín
Trenčiansky kraj
- vedľajší produkt z vákuovej výroby soli zo soľanky,
ktorá sa vyskytuje v horách
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.
- produkt špecifikovaný v Smernici č. 76/116/EHS v znení
Smernice č. 89/284/EHS;
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
21
Stopové prvky
Názov
BIAMIT PLUSSZ
Borovital
Cupran
Dissolvine Fe
Ferrovit
Forbor 150
FULMEX
UNIVERZÁL
Humix Bór
Klomag NCu
Klomag SNB
22
Minimálny obsah
živín
Druh
(v % sušiny)
vápnik ako
min.
Ca v %
7,0
horčík ako
min.
Mg v %
5,0
meď ako Cu min.
v%
8,0
zinok ako Zn min.
v%
7,5
mangán ako min.
Mn v %
0,7
železo ako Fe min.
v%
0,8
bór ako B v
min.
%
0,04
Obsah bóru
Min.
ako B v %
9,5
Výrobca
Agrolens, s. r. o.,
Čenkovce 114,
930 39 Zlaté Klasy
ASRA s.r.o.
Nádražná 28,
900 28 Ivánka pri
Dunaji
Obsah medi 50,0 Spiess-Urania
ako Cu v %
Chemicals
Hamburg, Nemecko
Obsah železa 2,75 AKZO Nobel,
ako Fe v %
Ammersfoort
Holandsko
Obsah železa 45,0 Agrichem s.r.o.,
Nobelova 34
ako Fe v g.l-1
Bratislava
9,0 Ing. P. Černý
Obsah bóru
Agrochemix
ako B v %
Moravská 3
Bratislava
Stopové
--SEWO kft.,
prvky:
Tatabánya, MR
Zn, Fe, Mn,
Mo, Cu, Co,
B
1,0
Humix KFT,
- celkový
Tatabánya,
dusík ako N
Maďarsko
v%
4,0
- bór ako B
v%
1,2
- celkový
draslík ako
K2O v %
Obsah
19,1 Synthon s.r.o.,
horčíka ako
Blansko, ČR
MgO v %
Obsah dusíka 15,0
ako N v %
Obsah medi
ako Cu v %
0,5 –
1,5
Obsah
19,1 Synthon s.r.o.,
horčíka ako
Blansko, ČR
MgO v %
Obsah dusíka 7,6
ako N v %
Obsah bóru
ako B v %
0,2 –
Obsah síry
0,6
ako S
19,0
- stopové prvky uvedené v Smernici č. 89/530/EHS;
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
Agrolens, s. r. o.,
Čenkovce 114,
930 39 Zlaté Klasy
Aplikácia na list
do 31.12.2011
ASRA s.r.o.
Nádražná 28,
900 28 Ivánka pri
Dunaji
Arysta Agro Slovakia
s.r.o., Komárňanská
Nové Zámky
Agrovita Nádražná 28
Ivanka pri Dunaji
Zapracovanie do do 31.12.2011
pôdy, aplikácia
na list
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
Aplikácia na list
aj na pôdu
2003 31.12.2008
Agrichem s.r.o.,
Nobelova 34
Bratislava
Ing. P. Černý,
Agrochemix
Moravská 3 Bratislava
Aplikácia na list
aj na pôdu
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy, aplikácia
na list
2003 31.12.2008
AGREMIXIng. Ollé
Komárňanská
2157/122,
932 01 Veľký Meder
Agrocultur Bio, s.r.o.,
Farská 44, 949 01
Nitra
Listové hnojivo
na všetky
poľnohospodárske plodiny
2003 31.12.2008
Aplikácia na list
aj
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Agrovita Nádražná 28
Ivanka pri Dunaji
Aplikácia na list
2003 - 31. 12.
2008
Agrovita Nádražná 28
Ivanka pri Dunaji
Aplikácia na list
2003 31. 12.
2008
Lamag B
Lamag Mo
Molychel
Polybor 150
Obsah
horčíka ako
MgO v %
Obsah bóru
ako B v %
Obsah
horčíka ako
MgO v %
Obsah
molybdénu
ako Mo v %
Obsah
molybdénu
ako Mo v %
Obsah bóru
ako B v g.l
Rosabor
15,0
Synthon s.r.o.,
Blansko, ČR
Agrovita Nádražná 28
Ivanka pri Dunaji
Aplikácia na list
2003 31.12.2008
0,2 –
0,6
16,0 Synthon s.r.o.,
Blansko, ČR
Agrovita Nádražná 28
Ivanka pri Dunaji
Aplikácia na list
2003 31. 12.
2008
Agrichem s.r.o.,
Nobelova 34
Bratislava
Arysta Agro Slovakia
s.r.o.,
Komárňanská
Nové Zámky
Agroaliance s.r.o.,
o.z.z.o., ČSĽA 579/28
Kanianka
SF Soepenberg, s. r. o.,
Chovateľská 2, 917 01
Trnava
Aplikácia na list
aj na pôdu
2003 31.12.2008
Aplikácia na list
2003 31.12.2008
Zapracovanie do
pôdy
2003 31.12.2008
0,5 –
1,5
10,0
150
-1
Obsah bóru
9,0
ako B v %
SF TREO MIX
Obsah N,
P,K, Ca, Cu,
Fe, Zn, B,
Mo, Mn,
Stopy MgO
Superzink - retard Obsah zinku
ako Zn v %
Obsah
mangánu ako
Mn v %
Obsah medi
ako Cu v %
Vetozen
-CaO v %
hmot.
-MgO v %
hmot.
-Fe2O3 v %
hmot.
-K2O v %
hmot.
Chlorid sodný
Zatiaľ neregistrovaný v SR
Kamenné múčky
Zatiaľ neregistrované v SR
0,2
42,0
Agrichem s.r.o.,
Nobelova 34
Bratislava
Fitohorm Kft., Baja,
Maďarsko
S.A. Rosier,
Belgicko
Fermas, s. r. o.,
976 13 Slovenská
Ľupča 938
Zapracovanie do do 31.12.2012
pôdy
Agrovita, Nádražná
28 Ivanka pri
Dunaji
Agrovita Nádražná 28
Ivanka pri Dunaji
Aplikácia na list
aj na pôdu
2003 31.12.2008
Geoprodukt Kft.,
Mád, Maďarsko
NATURA – RNDr. I.
Polyák,
Kolíňany 23
95178 Kolíňany
Okres Nitra
Nitriansky kraj
Zakoreňovanie
2004 odrezkov
31.12.2009
okrasných rastlín,
bobuľovín a
kvetov
4,0
0,25
0,55
0,15
0,15
0,7
- len ak má pôvod v kamennej soli.
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej inšpekčnej
organizácie alebo štátnej inšpekčnej organizácie.
23
Názov
Minimálny obsah živín
–
Druh
(v % sušiny)
–
Amalgerol Premium -
-
AGROPERLIT
AZOFOS
Azorhiz
Azoter
BactoFil Perla B
BACTOMIX UN
Vitálne
mikroorganizmy Bacillus
megatherium
- Pôdne
mikroorganizmy rod
Azotobacter
Azospirillum
Bacillus
Rhizobium
- Pôdne
mikroorganizmy
Rod
Azotobacter
Azospirillum
Bacillus
- Pôdne
mikroorganizmy
Azotobacter
Azospirillum
Bacillus
Pseudomonas
Micrococcus
–
–
BACTOMIX UN
--
BIANAT
ORGANICS
Obsah N, P, K, 0.2
Ca, Cu, Fe, Zn,
B, Mo, Mn,
stopy
MgO
Výťažky
liečivých
rastlín, melasa
24
--
Výrobca
Distribútor
Aplikácia
Registrované
od-do
KERKO, a. s., KERKO, a. s.,
Tomášikova 35, Tomášikova 35,
043 22 Košice 043 22 Košice
Zapracovanie do
pôdy
do 31.12.2011
Hechenbichler
Amalgerol CZ
GmbH, Innsbruck, s.r.o., Kostelní
Rakúsko
1228/34
370 04 České
Budějovice, ČR
Zapracovanie do
pôdy
do 31. 12. 2013
Azoter, s. r. o.,
Považská 18,
940 63 Nové
Zámky
Azoter spol.
s r.o., Považská
18
940 63 Nové
Zámky
Azoter, s. r. o.,
Považská 18,
940 63 Nové
Zámky
Azoter spol.
s r.o., Považská
18 940 63 Nové
Zámky
Zapracovanie do
pôdy
do 31.12.2011
Zapracovanie do
pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Azoter spol.
s r.o., Považská
18 940 63 Nové
Zámky
Azoter spol.
Zapracos r.o., Považská vanie do
18
pôdy
940 63 Nové
Zámky
2005 –
31. 12. 2010
AGRO bio
Hungary Kft.,
Budapešť,
Maďarsko
GAMMA –
SLOVAGRO
spol. s r.o.,
Hodská 384
924 01 Galanta
Zapracovanie
do pôdy
2005 –
31. 12. 2010
Dr. Szabo
Szücs,
Budapešť,
Maďarsko
Dr. Szabo
Szücs,
Budapešť,
Maďarsko
Drin s.r.o.,
Kollárová 8,
917 02 Trnava
AGREF,
Komárno
Aplikácia
do pôdy
2004 31.12.2009
AGREF,
Komárno
Na rozklad 2004 celulózy
31.12.2009
Drin s.r.o.,
Kollárová 8,
917 02 Trnava
Aplikácia
do pôdy
do 31. 12. 2011
COFUNA
Klomag K
-celkový dusík
ako N v sušine
v%
-celkový fosfor
ako P2O5
v sušine v %
- draslík ako
K2O v sušine
v%
Obsah horčíka
ako MgO v %
Obsah draslíka
ako K v %
Obsah horčíka
ako MgO v %
Obsah vápnika
ako Ca0
Obsah horčíka
ako MgO v %
Obsah dusíka
ako N v %
1,5
HERMA,
Bratislava
HERMA,
Bratislava
Zapracova 2003 nie
do 31.12.2008
pôdy
Synthon s.r.o.,
Blansko, ČR
Aplikácia
na list
2003 31. 12. 2008
Aplikácia
na list
2003 12. 2008
31.
Aplikácia
na list
2003 12. 2008
31.
Pôdny
kondicionér
2003 31.12.2008
1,2
2,0
LIGNOFERT
–
–
Baňa Záhorie
a.s., Čáry
Agrovita
Nádražná 28
Ivanka pri
Dunaji
Agrovita
Nádražná 28
Ivanka pri
Dunaji
Agrovita
Nádražná 28
Ivanka pri
Dunaji
Baňa Záhorie
a.s., Čáry
Nitro-fix
-
-
United
Agricultural
Services, Inc.
Hudson, USA
Shogun s.r.o.,
Podzáhradná
1426/8, 946 32
Marcelová
PHYLAZONIT MC
–
–
Rašelinová zemina –
– pôdna pomocná
látka
–
Lamag Ca 5
Lamag N
SF TREO MIX
19,1
2,5
16,0
5,0
16,0
Synthon s.r.o.,
Blansko, ČR
Synthon s.r.o.,
Blansko, ČR
16,0
Phylaxia –
Pharma Rt.,
Budapešť, MR
HAMOS,
s. r. o.,
Bratislavská 37,
931 01 Šamorín
Obsah N, P,K,
Ca, Cu, Fe, Zn,
B, Mo, Mn,
Stopy MgO
-
0,2
-
United
Agricultural
Services, Inc.
Hudson, USA
Urýchľovač
kompostovania
–
–
VAMBAC
–
–
terrasan Haus + Gartenbedarf
GmbH & Co.
KG, Rain am
Lech, Spolková
republika
Nemecko
Biotechnology
a.s., Chomutov,
ČR
Super Hume
AGREMIX
s.r.o.,
Veľký Meder
HAMOS,
s. r. o.,
Bratislavská 37,
931 01 Šamorín
Fermas, s. r. o.,
SF Soepenberg, s.
976 13 Slovenská r. o., Chovateľská
Ľupča 938
2, 917 01 Trnava
Shogun s.r.o.,
Podzáhradná
1426/8,
946 32 Marcelová
Zapracovanie do
pôdy
do 31. 12. 2010
Aplikácia
do pôdy
2003 31.12.2008
Pomocná
látka
do 31.12.2011
Zapracova- do 31.12.2012
nie do pôdy
Zapracova- do 31. 12. 2010
nie do pôdy
terrasan SK
s.r.o.,
Kapitulská 15,
811 01
Bratislava
Aplikácia
do
kompostu
2005 –
31. 12. 2009
Biotechnology
a.s., Považská
Bystrica
Očkovacia
látka
2004 31.12.2009
25
Èl. III
Èl. IV
Zrušuje sa Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom po¾nohospodárstve è. j. 4713/2007, zverejnený vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v èiastke 6 z 3. apríla 2007 pod è. 24.
Tento zoznam hnojív nadobúda úèinnos dòom
zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zdenka Kramplová, v. r.
ministerka
26
20
ZOZNAM
prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve
č. j. 1868/2008-920
Ministerstvo
pôdohospodárstva
Slovenskej republiky podľa § 3 písm. d)
zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom
poľnohospodárstve zverejňuje na návrh
Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu poľnohospodárskeho tento zoznam
prípravkov na ochranu rastlín povolených
v ekologickom poľnohospodárstve (ďalej
len „ zoznam prípravkov“) podľa prílohy
II časti B nariadenia Rady (EHS) č.
2092/1991 z 24. júna 1991 o ekologickej
výrobe poľnohospodárskych výrobkov
a príslušných
označeniach
poľnohospodárskych
výrobkov
a potravín
(Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv.
2) v platnom znení:
Čl. I
Všeobecné podmienky pre použitie
prípravkov zložených alebo obsahujúcich
účinné látky uvedené v tabuľke sú tieto:
a) dodržiavanie pravidiel ekologického
poľnohospodárstva podľa prílohy I
nariadenia Rady (EHS) č. 2092/1991
z 24. júna 1991 v platnom znení,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pre prípravky na
ochranu rastlín v Slovenskej republike.
I. Látky rastlinného a živočíšneho pôvodu
Názov
Účinná látka
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky použitia
Registrovaný do
Azadirachtin extrahovaný z
Azadirachta indica (strom
neem)
v SR neregistrovaný
- insekticíd,
- použitie vyžaduje povolenie
súkromnej inšpekčnej organizácie
alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Včelí vosk
v SR neregistrovaný∗∗
- záhradnícke činidlo
Želatína
v SR neregistrovaná∗∗
- insekticíd
∗∗
∗∗
Hydrolyzované proteíny
v SR neregistrované
Lecitín
v SR neregistrovaný∗∗
Rastlinné oleje (napr. mätový
olej, ihličnanový olej, rascový
olej)
- vábidlo,
- len pre povolené aplikácie
v kombinácii s inými vhodnými
produktmi z časti B prílohy II
- fungicíd
- insekticíd, akaricíd, fungicíd a
inhibítor klíčenia,
- prípravok na obmedzenie strát pri
zbere, aditíva, špeciálne látky,
27
AGROVITAL
pinolene
31. 12. 2012
SPODNAM DC
pinolene
31. 12. 2011
- obilniny, repa cukrová, repa kŕmna,
zemiaky, repka ozimná, slnečnica
jačmeň, raž, tritikale, pšenica, vinič
Pyretríny extrahované z
Chrysanthenum
cinerariaefolium
v SR neregistrované
Horkoň (surinamské horké
drevo, extrahovaný z Quassia
amara
v SR neregistrovaný∗∗
Rotenón získaný z Derris spp.
(kožatec) a Lonchokarpus spp.
(lonchokarp) a Terphrosia spp.
(tejfrózia)
∗∗
∗∗
∗∗
v SR neregistrovaný
- insekticíd,
- použitie vyžaduje povolenie
súkromnej inšpekčnej organizácie
alebo štátnej inšpekčnej organizácie
- insekticíd, repelent
- insekticíd,
- použitie vyžaduje povolenie
súkromnej inšpekčnej organizácie
alebo štátnej inšpekčnej organizácie
prípravok s uvedenou účinnou látkou nie je povolený do ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike
II. Mikroorganizmy používané na biologické ničenie škodcov
Názov
Účinná látka
Registrovaný do
- len produkty, ktoré nie sú geneticky
modifikované podľa smernice
č. 90/220/EHS(1).
(1)
Ú. v. ES L 117, 8. 5. 1990, s. 15
Mikroorganizmy
(baktérie, vírusy a
huby) napr. Bacillus
thuringensis,
Granulosis virus, atď.
BIOBIT WP
BIOBIT XL
Bacillus thuringiensis ssp.
Kurstaki
Bacillus thuringiensis ssp.
Kurstaki
31. 12. 2012
31. 12. 2008
CONTANS WG
Coniothyrium minitans
31. 12. 2010
NOVODOR FC
Bacillus thuringiensis ssp.
Tenebrionis
31. 12. 2011
POLYVERSUM
Pythium oligandrum
31. 12. 2012
TRICHOMIL
Trichoderma harzianum
31. 12. 2008
III.
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky použitia
Prípravky používané v lapačoch alebo v dávkovačoch
Všeobecné podmienky použitia:
-
z lapača alebo dávkovača nesmie unikať prípravok do prostredia a nesmie prísť ku kontaktu prípravku s pestovanou plodinou,
po použití sa lapače musia pozbierať a bezpečným spôsobom zlikvidovať.
-
Názov
Účinná látka
Registrovaný do
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky použitia
Fosforečnan
dvojamónny
v SR neregistrovaný∗∗
- vábidlo;
- použitie len v lapačoch
Metaldehyd
v SR neregistrovaný∗∗
- prípravok proti mäkkýšom
Feromóny
28
-vábidlo,
- len v lapačoch a dávkovačoch
DELTASTOP AO
(Z)-9-tetradecen-1-yl acetát
(Z)-11-tetradecen-1-yl acetát
31. 12. 2018
DELTASTOP CF
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát
(E)-8-dodocen-1-yl acetát
dodecyl acetát
31. 12. 2018
DELTASTOP CM
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát
(E)-8-dodecen-1-yl acetát
(Z)-8-dodecen-1-ol
31. 12. 2018
DELTASTOP CN
(8E, 10E)-8,10-dodekadien-1-yl
acetát
31. 12. 2018
DELTASTOP CP
(8E, 10E)-8,10-dodekadien-1-ol
31. 12. 2018
DELTASTOP EA
(Z)-9-dodecen-1-yl acetát
dodekan-1yl acetát
31. 12. 2018
DELTASTOP EF
(E)-9-dodecen-1-yl acetát
(Z)-9-dodecen-1-yl acetát
31. 12. 2018
DELTASTOP HN
DELTASTOP LB
(8E, 10E)-8,10-dodekadien-1-yl
acetát
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát
dodecyl acetát
(7E, 9Z)-7,9-dodekadien-1-yl
acetát
31. 12. 2018
31. 12. 2018
DELTASTOP ZG
(E)-9-dodecen-1-yl acetát
31. 12. 2018
CHALCOPRAX A
chalcogran
31. 12. 2018
ID-ECOLURE
ipsdienol
31. 12. 2018
IT-ECOLURE
s-cis-verbenol
31. 12. 2018
IT-ECOLURE EXTRA
s-cis-verbenol
31. 12. 2018
IT-ECOLURE MEGA
s-cis-verbenol
31. 12. 2018
IT-ECOLURE TUBUS
s-cis-verbenol
31. 12. 2018
PC-ECOLURE
chalcogran
31. 12. 2018
PC- ECOLURE
TUBUS
chalcogran
31. 12. 2018
PCIT-ECOLURE
PCIT-ECOLURE
TUBUS
PHEROPRAX A
XL-ECOLURE
Pyretroidy (len
deltametrín alebo
lambdacyhalotín)
s-cis-verbenol
chalcogran
s-cis-verbenol
chalcogran
s-cis-verbenol
ipsdienol
lineatín
31. 12. 2018
31. 12. 2018
31. 12. 2018
31. 12. 2018
v SR neregistrované∗∗
- insekticíd,
- len v lapačoch so špeciálnymi
vábidlami,
- len proti Batrocera oleae a Ceratitis
capitata wied,
- použitie vyžaduje povolenie
súkromnej inšpekčnej organizácie
alebo štátnej inšpekčnej organizácie
Repelenty na ochranu
- listnaté a ihličnaté dreviny,
rastlín proti
- letný a zimný odhryz zverou
poškodeniu
REPELAN
lanolin
30. 6. 2010
∗∗
prípravok s uvedenou účinnou látkou nie je povolený do ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike
29
IV. Prípravky, ktoré sa aplikujú na povrch pôdy medzi pestované rastliny
Názov
Účinná látka
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky použitia
v SR neregistrovaný∗∗ - prípravok proti slimákom
Ortofosfát železitý
∗∗
Registrovaný do
prípravok s uvedenou účinnou látkou nie je povolený do ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike
V. Iné prípravky z konvenčného poľnohospodárstva povolené v ekologickom poľnohospodárstve
Názov
Účinná látka
Registrovaný do
CUPROCAFFARO
Oxichlorid Cu
31. 12. 2011
CUPROXAT
CuSO4
31. 12. 2011
FUNGURAN
hydroxid Cu
31. 12. 2008
CHAMP FLOW
hydroxid Cu (Cu
31. 12. 2011
CHAMPION 50 WP
hydroxid Cu (Cu
31. 12. 2011
KOCIDE 2000
hydroxid Cu
31. 12. 2008
CUPROCAFFARO MICRO
oxychlorid Cu
31. 12. 2016
Meď vo forme hydroxidu,
oxichloridu, tribázického sulfátu
a oxidu
Popis; požiadavky na zloženie; podmienky
použitia
- fungicíd;
- od 1. januára 2006 do 6 kg medi na 1 ha na
rok, bez toho, aby bolo dotknuté nižšie
množstvo stanovené osobitnými
podmienkami všeobecných právnych
predpisov o prípravkoch na ochranu rastlín
v členskom štáte, kde sa prípravok na báze
medi používa,
- pre viacročné plodiny členské štáty môžu
povoliť odchýlku od predchádzajúceho
odseku, za predpokladu, že najvyššie
hladiny budú nasledovné:
- celkové najvyššie množstvo použité od 23.
marca 2002 do 31. decembra 2006 nesmie
prevýšiť 38 kg medi na 1 ha,
- od 1. januára 2007 najvyššia dávka na
hektár, ktorá sa môže každoročne použiť, sa
vypočíta odpočítaním množstiev, ktoré boli
skutočne použité v predchádzajúcich
štyroch rokoch od 36 kg v roku 2007, 34 kg
v roku 2008, 32 kg v roku 2009 a 30 kg v
roku 2010 a v nasledujúcich rokoch,
- použitie musí byť povolené súkromnou
inšpekčnou organizáciou alebo štátnou
inšpekčnou organizáciou.
- odzelenenie banánov, kivi a kaki,
vyvolávanie kvitnutia ananásu
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej
inšpekčnej organizácie alebo štátnej
inšpekčnej organizácie
Etylén
v SR neregistrovaný∗∗
Draselná soľ mastných kyselín
(mäkké mydlo)
v SR neregistrovaná∗∗
- insekticíd
Kamenec draselný (Kalinit)
v SR neregistrovaný∗∗
- ochrana pred dozretím banánov
Polysulfid vápnika
SULKA
polysulfid-Ca
31. 12. 2012
ATPLUS 463
parafínový olej
31. 12. 2011
VEKTAFID A
parafínový olej
31. 12. 2012
- fungicíd, insekticíd, akaricíd.
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej
inšpekčnej organizácie alebo štátnej
inšpekčnej organizácie
Parafínový olej
Minerálne oleje
30
- insekticíd
- insekticíd, fungicíd,
- len na ovocné stromy, olivovníky a tropické
plodiny (napr. banány),
- použitie vyžaduje povolenie súkromnej
inšpekčnej organizácie alebo štátnej
inšpekčnej organizácie
Zlúčeniny mangánu
EKOVERT 60
burel (oxid
manganičitý
31. 12. 2011
EKOVERT PLUS
burel
MgSO4. 7H2O
31. 12. 2011
CERVACOL EXTRA
kremenný piesok
31. 12. 2011
ZEOCORN
zeolit prírodný
31. 12. 2013
síra
31. 12. 2010
síra
31. 12. 2011
- fungicíd, baktericíd,
- len na ovocné stromy, olivovníky a vinič
Kremenný piesok
- repelent
Síra
SULIKOL K
KUMULUS WG
- fungicíd, akaricíd, repelent
THIOVIT JET
∗∗
31. 12. 2011
síra
prípravok s uvedenou účinnou látkou nie je povolený do ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike
VI.
Iné látky
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky používania
- fungicíd,
v SR
- len na ovocných stromoch,
Hydroxid vápenatý
vrátane škôlok, proti Nectria
neregistrovaný∗∗galligena
∗∗
prípravok s uvedenou účinnou látkou nie je povolený do ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike
Názov
Účinná látka
Registrovaný do
Bio-Agens – prípravky na báze makroorganizmov
Názov
APHIDAMIA
APHIDEND
APHILIN
APHIPAR
CHRYZOERLA CARNEA
CITRIPAR
CRYPTOBUG
EN-STRIP
ENTOMITE
ENTONEM
ERCAL
Účinná látka
dravé lienky / Hippodamia
convergens
parazitné osičky / Aphidoletes
aphidimyza
dravé osičky / Aphelinus
abdominalis
parazitné osičky / Aphidius
colemani
zlatoočka / Chryzoperla carnea
Registrovaný do
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
parazitné osičky / Anagyrus
pseudococii
dravé lienky / Cryptolaemus
montrouzieri
parazitné osičky / Encarsia
formosa
31. 12. 2012
dravé roztoče / Hypoaspis spp
31. 12. 2012
parazitné háďatká /
Steinernema feltiae
parazitné osičky / Eretmocerus
eremicus
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky použitia
31. 12 .2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
ERVIPAR
parazitné osičky / Aphidius ervi
31. 12. 2012
LARVANEM
parazitné háďatká /
Heterorhabditis megidis
31. 12. 2012
31
LEPTOPAR
MINUSA
MIRICAL
MYGLIPHUS
NEMASLUG
PODIBUG
SPICAL
SPIDEND
SPIDEX
THRIPANS
THRIPEX
THRIPOR 1
THRIPOR 2
THRIPOR 3
TRICHOPLUS
TYPHLODROMUS PYRI
„MIKULOV“
parazitné osičky / Leptomastix
dactylopii
parazitné osičky / Dacnusa
sibirica
dravé bzdochy / Macrolophus
caliginosus
Parazitické osičky
parazitné háďatká /
Phasmarhabditis hermaphrodita
dravé bzdochy / Podisus
maculiventris
dravé roztoče / Amblyseius
californicus
parazitné osičky / Feltiella
acarisuga
dravé roztoče / Phytoseiulus
persimilis
dravé roztoče / Amblyseius
degenerans
dravé roztoče / Amblyseius
cucumeris
dravé bzdochy / Orius
insidiosus
dravé bzdochy / Orius
laevigatus
dravé bzdochy / Orius
majusculus
vajíčko parazit / Trichogramma
spp
dravé roztoče / Typhlodromus
pyri
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
Ostatné prípravky na ochranu rastlín
Názov
BIELE LEPOVÉ
DOŠTIČKY
LAPAČE ŠKODCOV
IZBOVÝCH RASTLÍN
Účinná látka
Registrovaný do
polyolefíny
31. 12. 2018
polyolefíny
31. 12. 2018
LEPOVÉ PÁSY
polyolefíny
31. 12. 2018
MODRÉ LEPOVÉ
DOŠTIČKY
polyolefíny
31. 12. 2018
ŽLTÉ LEPOVÉ DOŠTIČKY
polyolefíny
31. 12. 2018
ŽLTÉ SFÉRICKÉ LAPAČE
polyolefíny
31. 12. 2018
CHEMSTOP ECOFIX
polyolefíny
31. 12. 2011
KELPAK
32
Rastlinný extrakt z morských
rias Ecklonia maxima
- Auxíny, Cytokiníny
31. 12. 2014
Popis; požiadavky na zloženie;
podmienky použitia
- lepy, lepové pásy, natieranie
fólií,
- ovocné stromy, rastliny
v skleníkoch a fóliovníkoch,
poľnohospodárske plodiny,
okrasné rastliny
- prírodný organický stimulátor pre
pšenicu, jačmeň jarný, kukuricu
siatu, rajčiak jedlý, repku olejku,
koreninovú papriku, mrkvu
obyčajnú, petržlen záhradný
a paštrnák siaty
Èl. II
Zrušuje sa Zoznam prípravkov na ochranu
rastlín povolených v ekologickom po¾nohospodárstve è. j. 4701/2007 zverejnený vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v èiastke 6 z 3. apríla 2007 pod è. 23.
Èl. III
Tento zoznam prípravkov nadobúda úèinnos
dòom zverejnenia vo Vestníku Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Zdenka Kramplová, v. r.
ministerka
33
21
Z O Z N A M
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov
2008
Doplnok 1/08
Všeobecná èas
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave pod¾a § 17 ods. 2
zákona è. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej sta1.2.
rostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len „zákon“) zverejòuje tento zoznam
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov (ïalej len „zoznam“) ako Doplnok 1 pre rok 2008
Vysvetlivky, použité skratky
Typ formulácie (úprava):
Kód G.I.F.A.P. Formulaèná úprava
AE
AL
AP
CB
CG
CS
DP
DS
EC
ED
EG
EO
ES
EW
FD
FK
34
Aerosólový dávkovaè (pomocou hnacej látky)
Kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
Prášok pre aplikáciu bez riedenia
Koncentrát (pevný, kvapalný) pre prípravu návnad po zriedení
Kapsulované granule s povlakom, ktorý riadi uvo¾òovanie úèinnej látky
Suspenzia kapsulí v kvapaline zvyèajne urèená pre použitie po zriedení vodou
Popraš alebo zásyp
Prášok k suchému moreniu osiva
Emulgovate¾ný koncentrát
Koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
Emulgovate¾né granule
Emulgovate¾ný koncentrát - olejová emulzia typu voda : olej
Moridlo vo forme emulzie na priame použitie alebo po zriedení
Vodná emulzia typu olej : voda
Dymovnica - plechovka
Dymovnica - svieèka (forma vyvíjaèa dymu)
Kód G.I.F.A.P. Formulaèná úprava
FR
FS
FT
FU
FW
GA
GF
GR
GW
LS
ME
OD
OL
PA
PB
RB
SC
SE
SG
SL
SP
SS
SU (ULV)
TB
UL (ULV)
VP
WG
WP
WS
XX
Dymovnica - tyèinka (forma vyvíjaèa dymu)
Moridlo vo forme kvapalného dispergovate¾ného koncentrátu
Dymovnica - tableta (forma vyvíjaèa dymu)
Dymovnica (hor¾avý pesticíd)
Dymovnica - peleta (forma vyvíjaèa dymu)
Plyn v tlakovej nádobe
Gél pre morenie osiva
Granule
Gél rozpustný vo vode (želatina pre aplikáciu ako vodný roztok)
Moridlo kvapalné na priame použitie alebo po zriedení vodou
Mikroemulzný vodný koncentrát
Dispergovate¾ný koncentrát na báze oleja
Kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšadlami
Náterová hmota pastovitej konzistencie
Doska na natieranie lepidla (návnada)
Návnada k priamemu použitiu
Kvapalný dispergovate¾ný koncentrát pre riedenie vodou
Suspenzná emulzia
Granule rozpustné vo vode
Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode
Moridlo práškové vodorozpustné
Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s ve¾mi nízkymi dávkami (suspenzia)
Tabletky
Špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s ve¾mi nízkymi dávkami (kvapalina)
Prípravok (pásy, doštièky, odparníky) uvo¾òujúce úèinnú látku vo forme pary
Granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Dispergovate¾ný (zmáèate¾ný) prášok
Moridlo práškové dispergovate¾né
Ostatné
Zaradenie
Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto zozname, sú klasifikované pod¾a vykonávacieho
predpisu zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorým je výnos
MH SR è. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR è. 2/2005 z 4. 5. 2005.
35
Klasifikácia prípravkov pod¾a nebezpeènosti
Prípravky sú klasifikované pod¾a výnosu MH SR è. 2/2002 z 27. 3. 2002 v znení výnosu MH SR
è.2/2005 z 4. 5. 2005, pod¾a § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7 ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4,
§ 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch:
T+
T
C
Xn
Xi
E
F+
F
O
N
Ve¾mi jedovatý
Jedovatý
Žieravý
Škodlivý
Dráždivý
Výbušný
Mimoriadne hor¾avý
Ve¾mi hor¾avý
Oxidujúci
Nebezpeèný pre životné prostredie
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vèely a užitoèný hmyz
a vodné zdroje za úèelom ich bezpeèného používania
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany zvierat (okrem vtákov)
Z 1:
Z 2:
Z 3:
Z 4:
Pre domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá zvl᚝ nebezpeèný (zvl᚝ pre prežúvavce)
Pre domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá zvl᚝ nebezpeèný
Pre domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá nebezpeèný
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
domáce, hospodárske a vo¾ne žijúce zvieratá prijate¾né
Prípravky na ochranu rastlín sa v zmysle oznaèenia Vt1 až Vt4 z h¾adiska ochrany vtákov môžu
aplikova v chránených vtáèích územiach len v zmysle § 26 zákona NR SR è. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody.
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vtákov
Vt 1:
Vt 2:
Vt 3:
Vt 4:
Vt 5:
Prípravok je pre vtáky jedovatý
Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie by uložený tak, aby mohol by vo¾ne dostupný vtákom
ako potrava
Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekroèení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vtáky prijate¾né pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vodných organizmov
Vo 1:
Vo 2:
Vo 3:
Vo 4:
36
Pre ryby a ostatné vodné živoèíchy mimoriadne jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živoèíchy jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živoèíchy slabo jedovatý
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je
pre ryby a ostatné vodné živoèíchy prijate¾né
Oznaèenie prípravkov z h¾adiska ochrany vèiel
Vè 1: Prípravok pre vèely jedovatý
Vè 2: Prípravok pre vèely škodlivý
Vè 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vèely prijate¾né
Prípravok nie je klasifikovaný, termín alebo spôsob aplikácie vyluèuje zasiahnutie vèiel
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúèený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri
kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Triedy hor¾avín
Pod¾a triedy hor¾avín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
hor¾avých kvapalín)
I
Hor¾avina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 oC)
II
Hor¾avina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 oC do 55 oC)
III
Hor¾avina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 oC do 100 oC)
IV
Hor¾avina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 oC do 250 oC)
*)
Tuhá látka s možnosou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je hor¾avý
Registraèné èíslo
Registraèné èíslo je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21, 833 16 Bratislava), pod ktorým
bol prípravok povolený.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA
- ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac prípravkov postupne po uplynutí urèitého
èasového intervalu pod¾a návodu
DA
- delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí urèitého
èasového intervalu pod¾a návodu
TM
TP
- súèasné ošetrenie zmesou („tank mix“) dvoch alebo viac prípravkov, pripravenou pod¾a návodu
v nádrži postrekovaèa
- ošetrenie pod¾a schváleného technologického postupu.
Dávka
rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch urèených na plochu 1 ha, pokia¾ nie je uvedené
inak
37
Ochranná doba
znamená minimálny interval v dòoch medzi posledným ošetrením a zberom, resp. pokia¾ je tak uvedené
v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou
s plodinou.
AT - je èasový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v
návode na použitie, resp. v Metodickej príruèke na ochranu rastlín. Porast sa musí zbera len pri
technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoli miestne
príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
Vysvetlivky k hlavièke tabu¾ky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8
Ståpec è.:
Význam ståpca:
1
2
3
4
4/MB
5
6
7
8
9
obchodný názov prípravku
strana
výrobca
držite¾ registrácie ve¾kospotrebite¾ského balenia
držite¾ registrácie malospotrebite¾ského balenia
zástupca držite¾a registrácie z krajiny EÚ v SR
úprava - typ formulácie
úèinná látka – názov
úèinná látka – obsah v prípravku
klasifikácia a oznaèovanie prípravku pod¾a zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov
zaradenie pod¾a triedy hor¾avín
registraèné èíslo ÚKSÚP-u
deò / mesiac / rok ukonèenia platnosti registrácie;
v kapitole 1.8 - deò / mesiac / rok najneskoršieho spotrebovania alebo zneškodnenia
obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd
10
11
12
13
1. 3. Bezpeènos práce - odporúèané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Kód
Ochrana hlavy
a celého tela
Kód
Ochrana tváre
Kód
Ochrana rúk a nôh
1
Pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera
1
Ochranná maska s filtrom,
alebo izolaèný prístroj
1
Gumové rukavice
gumová obuv
2
Ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare
3
Ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti výparom
4
Ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti prachu
38
Poznámka:
kód 1.1.1.
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolaèný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.2.1.
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.3.1.
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.4.1.
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavica a gumová obuv. Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.
Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých
plodinách (napr. slneènica) použi na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolaèný
dýchací prístroj. Na ochranu rúk možno použi okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix“ zmesi sa musia použi OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku
z danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultova so Strediskom pre štúdium práce
a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax: 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultova
s Národným toxikologickým informaèným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného
lekárstva a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 02-5477 4166.
1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ïalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúèené všetky prípravky na ochranu rastlín.
V ostatných ochranných pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité
indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
i povrchových vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu èas, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
PHO2
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
èas, platí zákaz pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môžu by tieto prípravky použité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použi ak sa do 24 hodín oèakávajú dažïové zrážky,
b) nesmú sa použi vo vnútornej èasti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu
vodáròami,
39
c) prípravky sa môžu používa vo vnútornej èasti PHO 2. stupòa povrchových vôd za predpokladu, že
bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu
odvodòovaciemu kanálu a ïalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúèené svahovité pozemky
(nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpeèi zvýšený doh¾ad, prípadne sledovanie rezíduí
v indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliada na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnos ošetrenia daných pozemkov.
PHO3
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokia¾ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
èas, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
PHO4
Prípravky sú vylúèené z použitia vo vnútornej èasti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
a povrchových vôd. Pokia¾ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu èas, sú vylúèené
z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikova v blízkosti miest zásobovaných studniènou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).
PHO5
Prípravky sú vylúèené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikova
v blízkosti miest zásobovaných studniènou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).
Prípravky sa nesmú použi na pozemkoch urèených pre pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú
použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno pod¾a daných miestnych podmienok povoli v
dávke na dolnej hranici. Aplikáciu nemožno povoli na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom
a vodným nádržiam.
40
1.5 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov vo veľkospotrebiteľskom balení
1.5/I
Prípravky na ochranu rastlín: Nové registrácie
1
3
ALERT EXTRA
4
5
-
6
SE
-
EC
-
WG
oxychlorid Cu
(obsah čistej Cu)
EW
deltamethrin
SC
DUP
DUC
SYN
ISA
SYS
AAE
FLOWBRIX
BCL
MTW
BAY
MTW ASR
GLYFOSEM
FCN
AAE
AXIAL 050 EC
CUPROCAFFARO
MICRO
DELTA EW 50
GUARDIAN TETRA
MOA
NFF
ISOMEXX
PIKE
NFF
MON
FNA
7
carbendazim
flusilazole
pinoxaden
-
SL
-
SE
-
WG
8
125 g.l-1
250 g.l-1
50 g.l-1
9
10
T,N
III
Xi,N
III 08-11-0980
08-02-0988
III 08-05-0992
652 g.kg-1
(375 g.kg -1)
N
50 g.l-1
Xn,N
oxychlorid Cu
(obsah čistej Cu)
glyphosate
670 g.l-1
(380 g.l-1)
360 g.l-1
N
-
acetochlor,
terbuthylazine
metsulfuron methyl
450 g.l-1
214 g.l-1
20 % hm.
metsulfuron methyl
11
12
13
08-02-0990
31.12.2009
-
31.12.2010 PHO3
31.12.2016
31.12.2013
08-02-1003
31.12.2016
08-11-0995
31.12.2008
-
Xi,N
-
Xn,N
-
-
08-11-0999
31.12.2010
N
-
08-11-0987
29.1.2009
20 % hm.
08-11-0986
29.1.2009
-
PHO1
-
FNA
-
-
NSS
NSF
WG
EC
N
ARA
quizalofop-P-ethyl
50 g.l-1
Xn,N
II
31.12.2008
BAY
BAS
-
FS
prothioconazole
Xi,N
-
31.12.2010
-
-
EC
prochloraz
450 g.l-1
08-02-0981
SPARTAKUS
BCM
BAF
100 g.l-1
08-11-0991
-
Xn,N
-
cycloxydim
Xn
SUCCESSOR T
SAG
BAS
STA ASR
EC
SE
Xn,N
AGP
AGS
EC
pethoxamid
terbuthylazine
cypermetrin
300 g.l-1
250 g.l-1
250 g.l-1
III 02-02-1000
III 08-11-0989
-
BAF
100 g.l-1
31.12.2012
STRATOS ULTRA
Xn,N
II
ART
EW
tebuconazole,
prochloraz
133 g.l-1
267 g.l-1
Xn,N
-
PILOT 5 EC
REDIGO 100 FS
SUPERSECT
ZAMIR 40 EW
MAH
AGP
MAC
08-05-1002
31.12.2012 PHO1
31.12.2016
28.2.2010
08-02-0994
31.12.2016
08-11-0998
-
Poznámky
MTW - Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 Brixlegg, Rakúsko
BCL -Bayer CropScience SA 16, rue Jean-Marie Leclair CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, Francúzsko
NFF- NUFARM UK Limited, Crabtree Manorway North, Belvedere, Kent, DA17 6BQ, Veľká Británia
NSS- Nissan Chemical Industries, Ltd., Kowa-Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054 Japonsko
MOA - MONSANTO EUROPE S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko
SAG- STÄHLER International GmbH & Co KG, Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Nemecko
1.5/I
Prípravky na ochranu rastlín: Rozšírenie rozsahu použitia
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
250 g.kg
500 g.kg-1
N
-
03-11-0622
18.12.2008
-
-1
ARRAT
BAS
BAS
-
WG tritosulfuron,
dicamba
CUPROXAT SC
NUF
FNA
-
SC
tribázický síran
meďnatý
345 g.l-1
N
-
96-02-0263
31.12.2011
-
HARVESAN 1)
DUP DUC
-
SE
carbendazim,
flusilazole
125 g.l-1
250 g.l-1
T,N
III
07-02-0883
31.12.2009
-
HORIZON 250 EW
BCM BAY
-
EW
tebuconazole
250 g.l-1
Xn,N
IV
99-02-0486
31.12.2011
-
tebuconazole
250 g.l
-1
Xn,N
IV
07-02-0935
31.12.2011
-
250 g.l
-1
Xn,N
IV
06-02-0720
31.12.2011
-
-1
Xn,N
III
06-02-0771
11.9.2009
-
LYNX
2)
ORNAMENT 250 EW
PROSARO 250 EC
1)
2)
BCM BAY
2)
BCM BAY
BCM BAY
-
EW
EW
tebuconazole
EC tebuconazole,
prothioconazole
250 g.l
250 g.l-1
rozšírenie rozsahu formou vzájomného uznávania
identický s prípravkom HORIZON 250 EW
41
1.6 Abecedný zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov v malospotrebiteľskom balení
1.6/I
Prípravky na ochranu rastlín: Nové registrácie
1
4
4/MB
7
8
11
12
08-MB-0655
31.12.2010
08-MB-0660
31.12.2008
SYS
LID
thiamethoxam
DUC
FLS
hydroxid-Cu
(obsah Cu)
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
SYS
LID
metalaxyl-M
mancozeb
4%
64,0 %
08-MB-0658
31.12.2011
10 g, 50 g C(PAP/LDPE/Al/LDPE)
+ etiketa, 2 x 50 g vrecko kompozit
C(PAL/LDPE /Al/LDPE), 5x 50 g,
2 x 60 g + potlačená papierová krabica
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP
SYS
LID
metalaxyl-M
oxychlorid Cu
(obsah Cu)
2,5%
690,0 g.kg-1
(400 g.kg-1)
08-MB-0657
31.12.2012
DUS
BGS
polysulfid-Ca
14 %
08-MB-0662
31.12.2012
DAS
FLS
myclobutanil
200 g.l-1
08-MB-0659
31.12.2014
SYS
LID
glyphosate
(glyphosate-IPA)
360 g.l-1
(480 g.l-1)
08-MB-0656
31.12.2011
SYN
FLS
azoxystrobin
folpet
93,5 g.l-1
500 g.l-1
08-MB-0654
30.9.2011
ACTARA 25 WG
250 g.kg
-1
1 g, 4 g vrecko kompozit C(PAP/LDPE
/Al/LDPE)
KOCIDE 2000
30 g potlačené vrecko C(PAP/Al/PE),
5 x 30 g vrecko C(PAP/Al/PE) a
potlačená papierová krabica, 10 x 30 g
vrecko C(PAP/Al/PE) a potlačená
papierová krabica, 1000 g HDPE dóza +
etiketa
10 g , 50 g, vrecko kompozit
C(PAP/LDPE/Al/LDPE), 2 x 50 g,
5x 50 g, 2 x 60 g vrecko kompozit
C(PAL/LDPE/Al//LDPE) + potlačená
papierová krabica
SULKA
538 g.kg-1
(350 g.kg-1)
250 ml, 500 ml, 1 000 ml PET fľaša +
etiketa
TALENT
6 ml, 25 ml, 50 ml PET fľaša s uzáverom
s detskou poistkou a potlačená papierová
krabica
TOUCHDOWN SYSTEM 4
50 ml, 100 ml, 250 ml PET fľaša +
skladaná etiketa, 500 ml 1 000 ml PET
fľaša + etiketa
QUADRIS MAX
60 ml, 200 ml PET fľaša a potlačená
papierová krabica
Poznámky:
BGS – BGS Trade, spol. s r.o., Prievrana 48, 987 01 Poltár
42
2. Rozsah povoleného použitia
Prípravky na ochranu rastlín
2.1
Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
REDIGO 100 FS
prothioconazole
Plodina
pšenica
pšenica ozimná, jačmeň
ozimný, raž, tritikale
Škodlivý organizmus
mazľavá sneť pšeničná,
mazľavá sneť hladká
pleseň snežná
Dávka /ha
1,0 l.t-1
Ochranná doba/dni
AT
1,0 l.t-1
Poznámka
AT
SPARTAKUS
prochloraz
okrasné rastliny
fuzariózy
0,4 %
AT
2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
ALERT EXTRA
carbendazim + flusilazole
Plodina
pšenica
jačmeň
ozimný
raž
tritikale
repka ozimná
repa
Škodlivý organizmus
múčnatka trávová, septorióza
pšenice, hrdze
hnedá škvrnitosť,
rhynchospóriová škvrnitosť
jačmeňa
múčnatka trávová, listové
škvrnitosti, hrdza pšeničná
septoriózy (Septoria spp.)
biela hniloba (Sclerotinia
sclerotiorum)
cerkospórioza (Cercospora
beticola)
Dávka /ha
0.8 l/ha
Ochranná doba/dni
42 dní
Poznámka
0.8 l/ha
42 dní
max 2 x BBCH 29-51
0.8 l/ha
42 dní
max 2 x BBCH 29-55
0.8 l/ha
0,8 l/ha
42 dní
56 dní
max 2 x BBCH 29-55
max 1 x BBCH 59-65
0,6 l/ha
42 dní
max 2 x do BBCH 39
CUPROCAFFARO MICRO
oxychlorid Cu
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka /ha
vinič
peronospóra viniča
0,35 % (3,5 kg/ha)
Ochranná doba/dni
14
Poznámka
pred kvetom, po odkvitnutí opakovať podľa
potreby v intervale 7-14 dní. Predovšetkým
pre posledné ošetrenie
FLOWBRIX
oxychlorid Cu
Plodina
vinič
Škodlivý organizmus
peronospóra viniča (Plasmopara
viticola)
Dávka /ha
2,5 l/ha
Ochranná doba/dni
21
Poznámka
43
SPARTAKUS
prochloraz
Plodina
jačmeň
Škodlivý organizmus
hnedá škvrnitosť jačmeňa,
rynchospóriová škvrnitosť
steblolam
jačmeň ozimný,
pšenica, raž,
tritikale
pšenica
steblolam, múčnatka trávová,
septorióza pšenice, hrdze
múčnatka trávová
obilniny
Dávka /ha
1 l/ha
Ochranná doba/dni
35
1 l/ha
35
1 l/ha
35
1 l/ha
35
Poznámka
len vedľajší účinok
ZAMIR 40 EW
tebuconazole + prochloraz
Plodina
pšenica ozimná
Škodlivý organizmus
steblolam, múčnatka trávová, septoriózy, hrdze
pšenica ozimná
slnečnica
fuzariózy v klasoch
biela hniloba
Dávka /ha
1l
Ochranná doba/dni
42
1l
1l
pred kvitnutím
AT
Poznámka
2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom
DELTA EW 50
deltamethrin
Plodina
obilniny
ovos - semenné porasty
a na kŕmenie
kukurica na zrno
bôb na zrno
šošovica
zemiaky, rajčiak
repka, horčica
lucerna
lucerna- semenné porasty
trávy - semenné porasty
ľan
tabak
ovocné dreviny
jabloň
čerešňa
jahody
vinič
reďkovka semenné porasty
kapustová zelenina
rasca
semenné porasty - mrkva,
petržlen, paštrnák, fenikel, kôpor
44
Škodlivý organizmus
byľomor sedlový
kohútik pestrý a modrý
voška ovsená
zunčavka jačmenná
vijačka kukuričná
vošky, strapky
plodomor šošovicový
pásavka zemiaková
blyskáčik repkový
piliarka repková, skočky, krytonos
repkový, krytonos štvorzubý, byľomor
kelový, krytonos šešulový
listáriky
bzdôšky, strapky
bzdôška hnedožltá
skočky
vošky
žraví a cicaví škodcovia
obaľovač jablčný
vrtivka čerešňová
kvetovka jahodová
obaľovače
blyskáčik repkový, krytonos repkový a
štvorzubý
skočky, piliarka repková, húseničky môr a
mlynárika kapustového
psota rascová, obaľovače, bzdôšky
psota rascová, obaľovače, bzdôšky
Dávka/ha
0,1 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l
Ochranná doba/dni Poznámka
AT
AT
AT
28
0,25 l
0,1 l
0,1 l
0,15 l
0,1 l
0,15 l
AT
AT
AT
14
AT
AT
0,25 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,15 l
0,02 %
0,2 l
0,25 l
0,15 l
AT
AT
AT
AT
AT
28
28
28
AT
0,2-0,25 l
0,1-0,15 l
21
AT
0,15 l
7
0,1 l
0,1 l
AT
AT
SUPERSECT
cypermethrin
Plodina
obilniny
hrach
repka
Škodlivý organizmus
kohútiky, vošky, byľomor sedlový
voška hrachová
blyskáčik repkový
Dávka/ha
0,10 l
0,02 l
0,10 l
Ochranná doba/dni
AT
14
AT
Poznámka
2.11. Prípravky proti burinám
AXIAL 050 EC
pinoxaden
Plodina
pšenica ozimná
jačmeň jarný
Škodlivý organizmus
metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka
roľná
metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka
roľná
Dávka/ha
0,75 – 1 l
0,75 – 1 l
Ochranná doba/dni
AT
Poznámka
AT
GLYFOSEM
glyphosate
Plodina
Škodlivý organizmus
Dávka /ha
orná pôda, strnisko
pýr a iné trváce buriny
3l
AT
2,5 l + (5 kg)
AT
2,0 l
AT
3,0 l
AT
2 – 2,5 l + (0,5 l)
AT
jadroviny, kôstkoviny, vinič
turanec kanadský pýr,
pichliače, mlieče pýr
a iné trváce buriny
Ochranná doba/dni
Poznámka
(TM) síran amónny
(TM) Goal 2 E
obilniny (predzberová aplikácia)
pýr plazivý a iné trváce
buriny
3l
10 - 14
lúky a pasienky
obnova TTP
3–6l
21
ľan (predzberová aplikácia)
pýr plazivý a iné trváce
buriny
3–4l
8 -10
cukrová repa, zemiak
prerastené buriny
2 l (33 - 50 %)
30
knôtový rám
jahoda
prerastené buriny
2 l (33 - 50 %)
AT
knôtový rám
konvalinka
trváce buriny
4–8l
AT
zavlažovacie a odvodňovacie
kanály
nežiadúce dreviny,
pobrežné buriny
5l
AT
nepoľnohospodárska pôda,
železnice
nežiadúca vegetácia
5l
AT
lesné škôlky a kultúry
buriny, nežiadúce
dreviny a kry
3–6l
AT
0,5 - 1,0 %
AT
postrek v škôlke
1,5 - 2,0 %
AT
postrek v kultúre
5 - 10 %
AT
33 - 50 %
AT
náter rezných plôch
pníkov
potieranie knôtovým
rámom
45
GUARDIAN TETRA
acetochlor + terbuthylazine
Plodina
kukurica
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny
a jednoročné trávy
Dávka /ha
3,5 l
Ochranná doba/dni
AT
Poznámka
preemergentne (do 3 dní po sejbe) a
skoro postemergentne (kukurica
do 2 listov, buriny klíčne listy až 1.
pár pravých listov)
ISOMEXX, PIKE
metsulfuron methyl
Plodina
pšenica ozimná,
jačmeň jarný
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
dvojklíčnolistové buriny, pichliač
Dávka /ha
30 g
30 g + (50g)
30 g + (1 l)
Ochranná doba/dni
AT
AT
AT
Poznámka
1)
a 2)
(TM )Aurora 40 WG
(TM ) Dicopur M 750
Poznámka:
Pšenica ozimná - poznámka 1): prípravok smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je pšenica v štádiu minimálne 2 listov (BBCH
12) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).
Jačmeň jarný – poznámka 2): prípravok smie byť aplikovaný iba v jarnom období, kedy je jačmeň jarný v štádiu minimálne 3 listov
(BBCH 13) do štádia začiatku stĺpkovania (BBCH 30).
PILOT 5 EC
quizalofop-P-ethyl
Plodina
repa cukrová, repa kŕmna
repka ozimná
zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach,
fazuľa, sója, cesnak, cibuľa siata,
cibuľa zo sadzačky, lucerna,
ďatelina (lúčna, plazivá,
purpurová), jadroviny, kôstkoviny,
vinič, mak, jahoda
kapustová zelenina, rajčiak,
paprika
mrkva, petržlen, cibuľa
Škodlivý organizmus
jednoročné trávy
pýr
pýr
Dávka /ha
1-1,5 l
2,5-3 l
1,5 l - (2x)
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
T1: (1 l)
T2: 0,75 l + (1,25 l)
T3: 0,75 l + (1,5 l)
AT
(TM) Betanal
Expert, DA
T1: (1 l)
T2: (1,25 l)
T3: 1-1,5 l + (1,5 l)
0,75 l
AT
(TM) Betanal
Expert, DA
AT
skorá jeseň
výmrv obilnín
Ochranná oba/dni
AT
AT
AT
Poznámka
DA
jednoročné trávy
a výmrv obilnín
1-1,5 l
pýr
2l
na jar
pýr
2,5-3 l
na jeseň
jednoročné trávy
1 - 1,5 l
AT
jednoročné trávy
1 - 1,5 l
AT
výsev, výsadba
jednoročné trávy
1 - 1,5 l
AT
semenné porasty
zemiak, slnečnica, hrach, ľan,
fazuľa, šošovica, sója, cesnak,
cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky,
lucerna, ďatelina (lúčna, plazivá,
purpurová), ľadenec, jahoda
paprika, rajčiak
pýr
2,5 - 3 l
AT
pýr
2,5 - 3 l
AT
výsev, výsadba
lucerna
pýr
2,5 - 3 l
AT
semenné porasty
46
Plodina
mrkva, petržlen, cibuľa
Škodlivý organizmus
pýr
Dávka /ha
3-4l
Ochranná oba/dni
AT
jadroviny, kôstkoviny, vinič
pýr
3-4l
AT
trávy - semenné porasty
(kostrava červená)
trávovité buriny
1l
AT
Poznámka
semenné porasty
STRATOS ULTRA
cycloxydim
Plodina
sója, slnečnica, zemiaky, chmeľ, mak
kapustová zelenina, paprika
repa cukrová, repa kŕmna, hrach,
fazuľa, ľan, jahoda
repka ozimná
Škodlivý organizmus
jednoročné trávy
jednoročné trávy
jednoročné trávy
Dávka /ha
1l
1l
1-1,5 l
jednoročné trávy, výmrv
obilnín
2)
chmeľ, jahoda hrach, ľan, fazuľa, mak, pýr plazivý, cirok alepský
repa cukrová, repa kŕmna, zemiak,
slnečnica, sója, repka ozimná
kapustová zelenina
pýr plazivý, cirok alepský
Poznámky: 2) jahoda len po zbere
Ochranná doba/dni
AT
AT
AT
1-1,5 l
AT
4l
AT
4l
AT
Poznámka
výsev, výsadba
výsev, výsadba
SUCCESSOR T
pethoxamid + terbuthylazine
Plodina
kukurica
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy
Dávka /ha
4
Ochranná doba/dni
AT
Poznámka
Rozsah rozšírených použití registrovaných prípravkov na ochranu rastlín
2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
HARVESAN - rozšírenie do plodiny a o škodlivý organizmus
carbendazim + flusilazole
Plodina
Škodlivý organizmus
jačmeň ozimný
0,8 l/ha
42 dní
max 2 x BBCH 29-55
tritikale
repka ozimná
hnedá škvrnitosť,
rynchospóriová škvrnitosť
múčnatka trávová, listové škvrnitosti,
hrdza pšeničná
septoriózy (Septoria spp.)
biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum)
0,8 l/ha
0,8 l/ha
42 dní
56 dní
max 2 x BBCH 29-55
max 1 x BBCH 59-65
repa
cerkospórioza (Cercospora beticola)
0,6 l/ha
42 dní
max 2 x do BBCH 39
raž
Dávka / ha
0,8 l/ha
Ochranná
doba / dni
42 dní
Poznámka
max 2 x BBCH 29-51
HORIZON 250 EW, LYNX, ORNAMENT 250 EW- rozšírenie do plodiny a o škodlivý organizmus
tebuconazole
Plodina
Škodlivý organizmus
pšenica ozimná múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze
Dávka / ha
0,8 l
Ochranná doba / dni
35
Poznámka
PROSARO 250 EC - rozšírenie do plodiny a o škodlivý organizmus
prothioconazole + tebuconazole
Plodina
pšenica
repka
Škodlivý činiteľ
steblolam
biela hniloba, fómová hniloba,
alternáriova škvrnitosť, pleseň sivá
Dávka/ha
0,8 l
0,75 l
Ochranná doba/dni Poznámka
AT
AT
47
2.11. Prípravky proti burinám
ARRAT - rozšírenie do plodiny
tritosulfuron + dicamba
Plodina
jačmeň ozimný, ovos, raž
Škodlivý organizmus
dvojklíčnolistové buriny, lipkavec
Dávka / ha
0,2 kg
Ochranná doba / dni
AT
Poznámka
Rozsah rozšírených použití registrovaných prípravkov na ochranu rastlín (Minoritné použitia)
2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
CUPROXAT - rozšírenie do plodiny
tribázický síran meďnatý
Plodina
chmeľ
Škodlivý organizmus
peronospóra chmeľová
(Pseudoperenospora humuli)
Dávka / ha
0,5 - 0,75%
Ochranná doba / dni
7 dní
Poznámka
3. Ostatné zmeny
1. Kontrolný ústav predĺžil dobu platnosti registrácie doleuvedených prípravkov:
Veľkospotrebiteľské balenia: Predĺženie doby platnosti registrácie z 2007
1
AGROVITAL
6
EC
7
pinolene
8
96 %
11
97-23-0333
12
31.12.2012
ATONIK
SL
31.12.2012
SL
2 g.l-1,
3 g.l-1,
1 g.l-1
480 g.l-1
3407
BASAGRAN SUPER
sodium p-nitrophenolate, 2sodium
o-itrophenolate sodium 5itroguaiacolate
bentazone
3797
31.10.2010
BASAMID
GRANULÁT
GR
dazomet
97 %
07-03-0870
31.12.2012
3503
05-02-0678
31.12.2012
30.6.2010
07-11-0866
06-02-0769
31.12.2012
15.11.2009
97-02-0372
31.12.2012
BUTISAN S 50 SC
CABRIO TOP
WG
CASORON G
COLLIS
GR
SC
DELAN 700 WDG
-1
WG
metazachlor
metiram,
pyraclostrobin
dichlobenil
boscalid,
kresoxim -methyl
dithianon
500 g.l
550 g.kg-1,
50 g.kg-1
6,75 %
200g.l-1,
100g.l-1
700 g.kg-1
DIMILIN 48 SC
EFUZIN 500 SC
SC
SC
diflubenzuron
dodine
480 g,l -1
500 g.l-1
07-05-0867
06-02-0850
31.12.2012
31.12.2012
ESCORT
EC
31.12.2010
EC
SC
TU
250 g.l-1,
12,5 g.l-1
100 g.l-1
150 g.l-1
56% (63% tech.)
97-11-0380
FOCUS ULTRA
NOMOLT 15 SC
PHOSTOXIN
pendimethalin
imazamox
cycloxydim
teflubenzuron
aluminium phosphide
3735
3602
07-13-0950
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
PULSAR 40
SL
imazamox
40 g.l-1
03-11-0648
31.10.2010
267 g.kg ,
67 g.kg-1
50%
450 g.l-1
157 g.l-1
06-02-0781
15.11.2009
WP
EC
EC
bosalid,
pyraclostrobin
prochloraz-Mn
prochloraz
desmedipham
3691
3542
07-11-0945
31.12.2012
31.12.2012
28.2.2009
EC
desmedipham, ethofumesate
97 g.l-1,
07-11-0947
28.2.2009
SIGNUM
WG
SPORGON 50 WP
SPORTAK HF
SYNBETAN D
SYNBETAN D
48
-1
1
6
7
FORTE
SYNBETAN DUO
EC
phenmedipham desmedipham
SYNBETAN MIX
EC
desmedipham phenmedipham
SYNBETAN P FORTE EC
phenmedipham,
ethofumesate
8
94 g.l-1
12,5 %,
3,4 %
80 g.l-1,
80 g.l-1,
80 g.l-1,
94 g.l-1
11
12
07-11-0946
28.2.2009
07-11-0948
28.2.2009
07-11-0949
28.2.2009
TALENDO 20 EC
SG
proquinazid
200 g.l -1
06-02-0712
16.1.2010
TALIUS 20 EC
VEKTAFID A
WP
OV
proquinazid
parafínový olej,
emulgátor
200 g.l -1
83 %,
17 %
06-02-0748
07-05-0944
16.1.2010
31.12.2012
11
07-05-0896
07-05-0876
07-14-0861
12
31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008
Administratívne predĺženie doby platnosti pre registrované prípravky
1
BISCAYA 240 OD
DECIS PROTECH
FAZOR
6
OD
EW
SG
7
thiacloprid
deltamethrin
maleic hydrazide
8
240 g.l-1
15 g.l-1
600 g.kg -1
K-OBIOL EC 25
EC
deltamethrin
25 g.l-1
3647
31.12.2008
STOMP 330 E
EC
pendimethalin
330 g.l -1
3269
31.12.2008
Malospotrebiteľské balenia (prebaľovanie, neprofesionálne použitie): Predĺženie doby platnosti registrácie
z 2007
1
4
CHR
4/ MB
FLS
6
WP
7
propargite
8
31,5%
11
12
04-MB-0583 31.12.2011
DAS
FLS
EC
triclopyr
480 g.l-1
05-MB-0611 31.5.2011
DAS
FLS
EC
fluroxypyr
250 g.l-1
97-MB-0191 30.11.2010
FNA
FLS
SC
tribázický síran meďnatý
345 g.l-1
97-MB-0192 31.12.2011
BAY
FLS
SC
fenhexamid
500 g.l-1
03-MB-0563 31.5.2011
SYS
FLS
EC
lufenuron
50 g.l-1
03-MB-0562 31.5.2011
ALIETTE 80 WP
10 g; 50 g potlačené vrecko
kompozit C(PAP/Al/PE)
BAY
FLS
WP
fosetyl-Al
800 g.kg-1
95-MB-0100 31.4.2011
IQ CRYSTAL
4 ml, 25 ml PET fľaša
a potlačená papierová krabica
CHAMPION 50 WP
50 g potlačené vrecko C
(PAP/Al/ /PE), potlačená
papierová krabica a vrecko 5 x
50 g; 10 x 50 g C(PAP /Al/PE)
SULIKOL K
50 g potlačené vrecko
C(PAP/Al/PE), 5 x 50 g vrecko
C(PAP/Al/ /PE) g ; 10 x 50 g +
papierová krabica, 1000 g HDPE
dóza s viečkom + etiketa
DAS
FLS
SC
quinoxyfen
250 g.l-1
00-MB-0429 31.12.2014
NUF
FLS
WP
hydoxid Cu
770 g.kg-1
98-MB-0254 31.12.2011
POL
FLS
WP
síra
50 %
99-MB-0302 31.12.2011
OMITE 30 W
10 g, 50 g potlačené vrecko
kompozit C(PAP/Al/PE)
GARLON 4
50 ml; 100 ml PET fľaša +
potlačená papierová krabica
STARANE 250 EC
20 ml, 100 ml PET fľaša (uzáver
s detskou poistkou) a potlačená
papierová krabica
CUPROXAT SC
100 ml, 250 ml PET fľaša a
potlačená krabica, 500 ml PET
fľaša a etiketa
TELDOR 500 SC
2 x 10 ml; 50 ml PET fľaša
a potlačená papierová krabica
MATCH 050 EC
8 ml, 25 ml, 50 ml PET fľaša
a potlačená papierová krabica
49
1
TOPAS 100 EC
9 ml, 25 ml, 100 ml PET fľaša +
potlačená papierová krabica
4
SYS
4/ MB
FLS
6
EC
7
penconazole
8
100 g.l-1
11
12
93-MB-0020 31.12.2011
VAZTAK 10 EC
6 ml, 25 ml, 50 ml PET fľaša
s uzáverom s detskou poistkou a
potlačená papierová krabica
BAS
FLS
EC
alfa-cypermethrin
100 g.l-1
96-MB-0142 28.2.2009
HORIZON 250 EW
10 ml , 25 ml, 50 ml PET fľaša +
potlačená papierová krabica
BAY
FLS
EW
tebuconazole
250 g.l-1
01-MB-0441 31.12.2011
BAS
DISCUS
2 g, 20 g potlačené vrecko
kompozit C(PAP/Al/PE), 3 x 2 g,
5 x 2 g, 10 x 2 g potlačené
vrecko kompozit C(PAP/Al/PE)
s vodorozpustným vreckom WSF
BAS
STOMP 330 E
FLS
WG
kresoxim-methyl
500 g.kg-1
00-MB-0414 31.12.2008
FLS
EC
pendimethalin
330 g.l-1
99-MB-0307 31.12.2008
50 ml , 100 ml, 250 ml PET
fľaša s detským uzáverom +
potlačená papierová krabica,
500 ml, 1 000 ml PET fľaša
s detským uzáverom + potlačená
etiketa
SULKA
DUS
FLS
SL
polysulfid-Ca
14 %
06-MB-0624
31.12.2012
250 ml PET fľaša + paierová
krabica, 500 ml, 1 000ml PET
fľaša s etiketou
2.
Držiteľ regsitrácie BioTomal 941 36 Rúbaň 23, požiadal kontrolný ústav pre prípravok na ochranu
rastlín VEKTAFID A (parafínový olej 83 %, reg. č. 04-05-0675, doba registrácie do 31. 12. 2007)
o zmenu na nového držiteľa registrácie.
Novým držiteľom registrácie bude Corax-Bioner, Zrt., 5400 Mezőtúr, Balassa B.U. 34, Maďarsko,
zástupcom držiteľa registrácie v SR bude BioTomal 941 36 Rúbaň 23. Kontrolný ústav zmenil prípravku VEKTAFID A registračné číslo na 07-05-0944 a zároveň predĺžil dobu platnosti registrácie do
31. 12. 2012.
3. Výrobca prípravkov na ochranu rastlín Aliachem a.s. OZ Synthesia, 532 17 Pardubice – Semtín, Česká
republika požiadal o prevedenie zmeny v názve na Synthesia, a.s., Semtín, 532 17 Pardubice č.p. 103,
Česká republika. Prípravky zostávajú registrované na držiteľa registrácie AgriChem B.V.
Koovaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holandsko. Registrované prípravky s predĺženou dobou platnosti registrácie sú uvedené v nasledovnej tabuľke spolu s novým registračným číslom.
1
SYNBETAN D
50
3
4
SSA AGR
SYNBETAN D FORTE
AGR AGR
SYNBETAN DUO
SSA AGR
SYNBETAN MIX
SSA AGR
SYNBETAN P FORTE
AGR AGR
5
6
7
SSA EC desmedipham
SSA EC desmedipham
ethofumesate
SSA EC phenmedipham
desmedipham
SSA EC phenmedipham
desmedipham
SSA EC phenmedipham
ethofumesate
8
9
97 g.l-1 Xn, N
97 g.l-1 Xn, N
94 g.l-1
12,5% Xn, N
3,4%
80 g.l-1 Xn, N
80 g.l-1
97 g.l-1 Xn, N
94 g.l-1
10
11
12
13
III 07-11-0945
28.2.2009
-
III 07-11-0947
28.2.2009
-
III 07-11-0946
28.2.2009
-
III 07-11-0948
28.2.2009
-
III 07-11-0949
28.2.2009
-
4. Výrobca prípravku a vlastník údajov BIOMO, spol. s r.o. požiadal kontrolný ústav o zmenu v názve
držiteľa registrácie prípravku na ochranu rastlín TRICHOMIL (Trichoderma harzianum 108 spór.ml-1,
reg. č. 93-06-0027, doba registrácie do 31.12.2008).
Pôvodný názov držiteľa registrácie bol BIOMO, spol. s r.o., Trstínska cesta 3, 917 01 Trnava, nový
názov držiteľa registrácie je Jozef DRIMAL – BIOMO, Trstínska cesta 3, 917 01 Trnava. Kontrolný
ústav pridelil prípravku na ochranu rastlín nové registračné číslo 07-02-0952 a predĺžil dobu platnosti
registrácie do 31.12.2011.
5. Na základe žiadosti držiteľa registrácie Ing. Peter Černý - Agrochemix, Moravská 3, 831 03 Bratislava
prípravku TRIAL (lanolín 3-6 %, reg. číslo 03-09-0606) a na základe rozhodnutia komisie
2007/442/EHS o účinnej látke lanolín, ktorá nebola zaradená do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS
ako prípravok na ochranu rastlín, kontrolný ústav povolil uvádzanie na trh prípravku na ochranu rastlín
TRIAL s novým registračným číslom 08-ES-0006 v súlade s článkom 3 rozhodnutia komisie, v ktorom
bolo Slovenskej republike udelené povolenie uvádzať na trh prípravky na ochranu rastlín obsahujúce
účinnú látku lanolín pre použitie do lesných kultúr do 30. 6. 2010. Doba odkladu na zneškodnenie,
skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravku na ochranu rastlín po uplynutí
doby registrácie prípravku na ochranu rastlín TRIAL uplynie 31. 12. 2010.
6. Výrobca a vlastník údajov Nissan Chemical Industries, Ltd., Japonsko požiadal o prevedenie zmeny
držiteľa registrácie prípravku na ochranu rastlín TARGA SUPER 5 EC (quizalofop-p-ethyl 50 g.l-1, reg.
č. 3692, doba reg. do 31. 12. 2008).
Pôvodný držiteľ registrácie: Arysta LifeScience, Komárňanská 16, 40 76 Nové Zámky.
Nový držiteľ registrácie: Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d´affair de Crecy, 2 rue Claudie
Chappe, 69370 Saint Didier an Mont d´Or, Francúzsko. Výrobca sa nemení: Nissan Chemical
Industries, Ltd., Kowa-Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0054, Japonsko. Prípravku TARGA SUPER 5 EC bolo priradené nové registračné číslo 08-110996, doba platnosti registrácie bola prípravku na ochranu rastlín predĺžená do 31.12.2011.
7. Výrobca a vlastník údajov Nissan Chemical Industries, Ltd., Japonsko požiadal o prevedenie zmeny
držiteľa registrácie prípravku na ochranu rastlín SANMITE 20 WP (pyridaben 20 %, reg. č. 3768 doba
reg. do 31. 12. 2011). Pôvodný držiteľ registrácie: Arysta LifeScience, Komárňanská 16, 40 76 Nové
Zámky. Nový držiteľ registrácie: Nissan Chemical Europe S.A.R.L., Parc d´affair de Crecy, 2 rue
Claudie Chappe, 69370 Saint Didier an Mont d´Or, Francúzsko. Výrobca sa nemení: Nissan Chemical
Industries, Ltd., Kowa-Hitotsubashi Building, 7-1, 3-chome, Kanda-Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0054, Japonsko. Prípravku SANMITE 20 WP bolo priradené nové registračné číslo 08-11-0996.
8. Kontrolný ústav zrušil registrácie doleuvedených prípravkov na ochranu rastlín, nakoľko držiteľ
registrácie nepredložil dokumentáciu v stanovenom termíne pre prehodnotenie účinných látok
zaradených do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS z dôvodu prehodnotenia prípravkov v SR ku dňu
31. 1. 2008. Doba do spotrebovania zásob je uvedená v stĺpci č. 12.
1
3
4
6
7
8
9
-1
10
11
12
ÉČKO
BCF QNR SC ethofumesate
500 g.l
N
-
03-11-0630
31.12.2008 -
PD- MIX DOUBLE
BCF QNR EC desmedipham
phenmedipham
160 g.l-1
160 g.l-1
N
-
03-11-0629
31.12.2008 -
PD-KOMBI FLO
BCF QNR SC desmedipham
phenmedipham
40 g.l-1
125 g.l-1
Xi, N -
03-11-0628
31.12.2008 -
P-ETHO DOUBLE
BCF QNR SC ethofumesate
phenmedipham
190 g.l-1
200 g.l-1
-
III
03-11-0631
31.12.2008 -
DÉČKO DOUBLE
BCF QNR EC desmedipham
320 g.l-1
N
III
03-11-0627
31.12.2008 -
13
51
9. Kontrolný ústav zrušil registrácie doleuvedených prípravkov na základe rozhodnutia komisie
2007/442/EHS o nezaradení účinných látok lanolín, hexametylentetraamin a na základe rozhodnutia
komisie 2007/629/EHS o nezaradení účinnej látky trifluralin do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS.
Doba do spotrebovania zásob je uvedená v stĺpci č. 12.
1
DUETT ECO
3
4
5
6
MRS AGX PA
lanolín
SANATEX VS
TOR TOR -
SL
TRIAL
AGX AGX -
PA
TREFLAN 48 EC
TRIFLUREX 48 EC
DOW DAS
-
EC
MAG MAC AR EC
7
8
4,0-7,0
%
-
-
11
12
13
03-09-0618 13.12.2008 -
hexametylentetraamin
2,5 %
Xi
-
06-09-0732 31.12.2008 2
lanolín
3,0-6,0% -
-
03-09-0606 31.12.2008 -
trifluralin
9
-1
Xn,N II
95-11-0215
20.3.2009 -
-1
Xn,N II
06-11-0804
20.3.2009 -
480 g.l
trifluralin
480 g.l
10
Názov súbežného prípravku (SP)
Názov referenčného
prípravku
Držiteľ
registrácie SP
6
7
ATTRADE-TRIFLURALIN 480 C
TREFLAN 48 EC
Chem Trade
Slovakia s.r.o.
EC
trifluralin
11
12
07-PI-0008
20.3.2009
10. Kontrolný ústav zrušil registrácie doleuvedených prípravkov, nakoľko prípravky na ochranu rastlín nie
sú klasifikované v zmysle platnej legislatívy. Doba do spotrebovania zásob je uvedená v stĺpci č. 12.
1
AFALON 45 SC
4
ART
4/MB
FYS
6
SC
TARGA SUPER 5 EC ARA AGX EC
7
8
9
10
11
12
linuron
450 g.l-1
-
-
04-MB-0608
31.12.2008 -
quizalofop-Pethyl
50 g.l-1
-
II
03-MB-0569
31.12.2008 -
13
11. Spoločnosť Syngenta Slovakia, s.r.o. požiadala o rozšírenie o 20 l PE obal prípravku na ochranu rastlín
CRUISER OSR (thiamethoxam 280 g.l, metalaxyl-M 33,3 g.l a fluduoxonil 8 g.l, reg. č. 05-01-0693, doba
reg. do 31.12. 2010). Registračné číslo ani doba registrácie sa nemenia. Povolené obaly: 5 l fľaša (HDPE),
20 l kanister (PE), 200 l sud (oceľ), 1000 l sud (HDPE, oceľ).
12. Použitie prípravku ACTELIC 50 EC (účinná látka pirimiphos-methyl, drž.reg. Syngenta Slovakia, s.r.o.,
reg. č. 3166) na ochranu rastlín je obmedzené. Účinná látka pirimiphos-methyl bola rozhodnutím komisie
zaradená do zoznamu povolených účinných látok (príloha 1 smernice 91/414/EHS). Táto účinná látka
môže byť používaná len na ochranu plodín po žatve, preto bol rozsah použitia prípravku ACTELIC 50 EC
na ochranu rastlín obmedzený a harmonizovaný s NV SR č. 578/2007 Z.z..
Kontrolný ústav ruší použitia prípravku: šampiňonárne – výrobné priestory, šampiňonárne – vyplodené
kultúry, šampiňonárne – plodiace kultúry, výrobne tabakového priemyslu, maštale, prázdne výrobne (zákaz
použitia v hydinárňach), mlyny a pekárne.
Nemení sa rozsah použitia pre sklady tabakového priemyslu, obilniny uskladnené, prázdne sklady, silá.
Doba odkladu na skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich skladových zásob prípravku na
ochranu rastlín ACTELLIC 50 EC s pôvodnou etiketou je 31. 12. 2008.
13. V zmysle nariadenia vlády SR č. 88/2007 Z. z. kontrolný ústav ruší použitia súbežného prípravku
ATTRADE–Prochloraz Plus 380 SE s registračným číslom 06-PI-0011 (prochloraz 300 g.l-1 a carbendazim
80 g.l-1), do slnečnice a nemení rozsah registrovaného použitia súbežného prípravku pre použitia: pšenica a
repka olejná. Ďalej v zmysle nariadenia vlády zakazuje spôsob použitia súbežného prípravku ATTRADE–
Prochloraz Plus 380 SE letecky, aplikáciou prostredníctvom chrbtového a ručného postrekovača, či už
amatérskymi, alebo profesionálnymi používateľmi a upravuje dobu registrácie do 31.12.2009.
14. Na základe žiadosti držiteľa registrácie malospotrebiteľského balenia FLORASERVIS o reklasifikáciu
prípravkov TARGA SUPER 5 EC (quizalop-P-ethyl 50 g.l-1, reg.č. 00-MB-0426, doba platnosti registrácie
do 31.12.2008) a TOUCHDOWN SYSTEM 4 (glyphosate 360 g.l-1, reg.č.04-MB-0585, doba platnosti
registrácie do 31.12.2011) na ochranu rastlín, kontrolný ústav preklasifikoval uvedené prípravky na základe
dodaných odborných posudkov. Prípravok TARGA SUPER 5 EC bude označený ako Xn a N, v zmysle
národnej klasifikácie je zaradený ako prípravok s klasifikáciou Z4, Vt5, Vo2, V3 a Vč3. TOUCHDOWN
52
SYSTEM 4 bude označený ako N, v zmysle národnej klasifikácie je zaradený ako prípravok s klasifikáciou
Z4, Vt5, Vo2, V3, Vč3 a SP 1.
15. Spoločnosť Syngenta Slovakia, s.r.o. požiadala o opravu v etikete prípravku KARATE ZEON 5 CS
(lambda- cyhalothrin 50 g.l-1, reg. č. 04-05-0671, doba reg. 31. 12. 2014) chybne uvedenej koncentrácie
a dávkovanie v lesných porastoch, na ktorú upozornilo Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný
ústav Zvolen - Stredisko lesníckej ochranárskej služby. Registračné číslo ani doba registrácie sa nemenia.
Kontrolný ústav posúdil žiadosť a priložené dokumenty a vyhovel žiadosti žiadateľa prípravku KARATE
ZEON 5 CS.
Plodina
lesné porasty
Škodlivý činiteľ
podkôrny a drevokazný
hmyz
Dávka /ha, koncentrácia
0,5 % (prevencia)
1,0 % (asanácia)
1,5 % (otrávené lapáky)
Ochranná doba
28
28
28
Poznámka
5 – 6 l postrekovej
kvapaliny na m3 dreva
16. Na žiadosť držiteľa registrácie Ekolas, s.r.o., kontrolný ústav preklasifikoval prípravok na ochranu rastlín
EKOPHOS - ALP (fosfid hlinitý 570 g.kg-1, reg. č. 07-13-0951, doba registrácie do 31.12.2012).
Prípravok bude na základe predložených odborných posudkov klasifikovaný a označený ako T+, N, F a v
zmysle národnej klasifikácie Z2, Vo1, Vt1. Prípravok sa nehodnotí pre populácie dážďovky a nebude
označený podľa rizika pre včely, lebo spôsob jeho aplikácie vylučuje styk so včelami.
Na žiadosť držiteľa registrácie Ekolas, s.r.o., kontrolný ústav zaevidoval zmenu vo formulácii prípravku na
ochranu rastlín EKOPHOS - ALP. Jednalo sa o zmenu obsahu účinnej látky v prípravku. Nakoľko išlo o
zmenu v rámci tolerančného limitu, kontrolný ústav posúdil túto zmenu ako minoritnú.
Na žiadosť držiteľa registrácie Ekolas, s.r.o., kontrolný ústav zaevidoval zmenu v názve výrobcu prípravku
na ochranu rastlín EKOPHOS – ALP z Penglai Chemicals Inc., Čína na Jining City Yimin Chemical Plant,
Jining, Shandong, Čína. Nový názov výrobcu prípravku je Jining City Yimin Chemical Plant, Middle
Surrounding Road, Jining, Shandong, Čína. Na základe tejto zmeny kontrolný ústav pridelil prípravku na
ochranu rastlín EKOPHOS - ALP nové registračné číslo 07-13-0951, doba platnosti registrácie zostala
nezmenená do 31.12.2012.
17. Kontrolný ústav posúdil žiadosť držiteľa registrácie prípravku PHOSTOXIN (s účinnou látkou aluminium
phosphide 56 % (63 % tech.) o zmenu držiteľa registrácie prípravku na ochranu rastlín, na Detia Degesh
GmbH, Dr.-Werner- Freyberg- Strasse 11 D 695 14 Laudenbach, Nemecko, na základe ktorej bolo prípravku PHOSTOXIN pridelené nové registračné číslo 07-13-0950 , platnosť registrácie 31. 12. 2012.
18. Na žiadosť držiteľa registrácie Zeocem, a.s. kontrolný ústav preklasifikoval prípravok na ochranu rastlín
ZEOCORN (zeolit prírodný 100 %, reg. č. 03-13-0633, doba registrácie do 31.12.2113). Prípravok bude na
základe predložených odborných posudkov klasifikovaný a označený v zmysle národnej klasifikácie Z4,
Vo4, Vt5. Prípravok sa nehodnotí pre populácie dážďovky a nebude označený podľa rizika pre včely, lebo
spôsob jeho aplikácie vylučuje styk so včelami.
19. Nufarm Deutschland GmbH, Im MediaPark 4e, 50670 Kolín, Nemecko oznámil, že všetky práva na
registráciu prípravku Solar (úč. látka cinidon-ethyl – 200g.l-1) prešli z BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen, Nemecko na Nufarm Deutschland GmbH, Kolín, Nemecko. Ako svojho zástupcu poveril
spoločnosť Nufarm GmbH y Co KG, Rakúsko. Pôvodný držiteľ registrácie: BASF Slovensko, spol. s r.o.,
Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2. Nový držiteľ registrácie: Nufarm GmbH & Co KG, St.Peter Str. 25,
A-4021 Linz, Rakúsko. Poverený zástupca držiteľa registrácie: F&N Agro Slovensko s.r.o., Rožňavská
cesta 34, 821 04 Bratislava Prípravku SOLAR bolo pridelené nové registračné číslo 08-11-0993, doba
platnosti registrácie po prehodnotení prípravku na ochranu rastlín bola predĺžená do 30. 9. 2012
53
20. Do kapitoly 3.1 sa dopĺňa text:
Názov prípravku
ALERT EXTRA
AXIAL 050 EC
CUPROCAFFARO
MICRO
DELTA EW 50
FLOWBRIX
GLYFOSEM
GUARDIAN
TETRA
ISOMEXX
PIKE
PILOT 5 EC
REDIGO 100 FS
SPARTAKUS
STRATOS
ULTRA
SUCCESSOR T
SUPERSECT
ZAMIR 40 EW
Z
Z4
Z4
Z4
Vo
Vo2
Vo3
Vo1
Vt
Vt5
Vt5
Vt5
Vč
Vč3
Vč3
Vč3
Z1
Z4
Z4
Z4
Vo1
Vo1
Vo2
Vo1
Vt5
Vt5
Vt5
Vt5
Vč3
Vč3
Vč3
Vč3
Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Vo1
Vo1
Vo2
Vo2
Vo1
Vo3
Vt5
Vt5
Vt5
Vt5
Vt5
Vt5
Vč3
Vč3
Vč3
Vč3
Vč3
Vč3
Z4
Z1
Z4
Vo2 Vt5
Vo1 Vt5
Vo1 Vt5
Vč3
Vč3
Vč3
21. OPRAVA ÚDAJOV V ZOZNAME PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH
PRÍPRAVKOV – 2008
1. Doba registrácie pre prípravky na ochranu rastlín KARBEN FLO STEFFES, SPORTAK APLHA HF
a DUETT sa opravuje na 31.12.2009.
2. Doba platnosti registrácie pre prípravok PULSAR 40 sa v kapitole 1.5/I opravuje na 31.10.2010
3. Oprava registračného čísla iného prípravku „LAPAČE ŠKODCOV IZBOVÝCH RASTLÍN“ v zozname uvedené registračné číslo 07-20-0943, správne registračné číslo je 07-20-0941. Doba platnosti registrácie zostala nezmenená do 31.12.2018.
4. Do kapitoly 2.1 sa pri prípravku JANUS 180 FS dopĺňa text „clothianidin“
5. Zo zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 v malospotrebiteľskom balení, sa z kapitoly 1.5/II vyraďujú doleuvedené prípravky. (Kontrolný ústav zrušil registráciu prípravkov. Doplnok 2/2007, ostatné - bod č. 13 )
3
1
KARATHANE LC
KARATHANE LC
LID
FLS
6
EC
EC
7
8
14
Zrušenie
registrácie
Dopoužívanie a
zneškodnenie
dinocap
350 g.l-1
06-MB-0644
30.6.2007
30.6.2008
dinocap
-1
01-MB-0518
30.6.2007
30.6.2008
350 g.l
6. Zo zoznamu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 v malospotrebiteľskom balení, kapitola 1.5/II sa vyraďuje prípravok CLARINET 20 SC platnosť registrácie do
31.12.2005.
1
CLARINET 20 SC
54
4
4/MB
BAY FLS
6
SC
7
fluquinconazole
pyrimethanil
8
50 g.l-1
150 g.l-1
9
Xn, N
10
-
11
97-MB-0194
7. Do kapitoly 1.5/I sa dopĺňa prípravok VAZTAK 10 SC nasledovne:
1
VAZTAK 10 SC
3
4
BAS
BAS -
5
6
SC
7
8
alpha-cypermethrin 100 g.l-1
9
-
10
-
11
95-05-0187
12
13
28.2.2009 -
Do kapitoly 2.5. sa dopĺňa tento rozsah použitia
VAZTAK 10 SC
alpha-cypermethrin
Plodina
obilniny
zemiaky (nie skoré)
repka, horčica,
množiteľské porasty
kapustovej zeleniny
Škodlivý činiteľ
byľomor sedlový, vošky
kohútiky pestrý a modrý
víjačka kukuričná
obaľovač hrachový
strapky
vošky
pásavka zemiaková
blyskáčik repkový
krytonos repkový a štvorzubý
piliarka repková
ľan
skočky
chmeľ
strapka ľanová
voška chmeľová
kukurica na zrno
hrach na zrno
bôb na zrno
kapustová zelenina
nosánik ligurčekový
skočka chmeľová
húsenice
piliarka repková
piliarka repková
reďkovka-semenné
porasty
lucerna-semenné
porasty
ovocné stromy
žraví a cicaví škodcovia
jadroviny
obaľovač jablčný
smrek
lykožrút smrekový a ostatný
podkôrny hmyz (Scolytidae)
strapky, bzdôšky
piliarky
borovica
ihličnany
hrebenárka
obaľovač mládnikový
drevokaz čiarkovaný
sadenice ihličnanov
tvrdoň smrekový, lykokaz
sadenicový a pňový
lesné dreviny
voľne žijúce húsenice
motýľov, piliarok a ploskaniek
jedľa
voľne žijúce chrobáky a ich
larvy
cicaví hmyz
kôrovnica kaukazská
Dávka na ha
0,1 l
0,15 l
0,3 l
0,2 l
0,2 l
0,1 l
0,125 l
0,1 l
0,2 l
0,2 l
Ohranná doba
AT
AT
AT
AT
14
14
14
AT
AT
AT
0,15 l
AT
0,25 l
0,3 - 0,5 l (0,03%)
0,5 l
(0,05 %)
0,06 %
0,03 %
0,2 l
0,2 l
0,2 l
AT
21
AT
0,2 l
AT
0,1 l
(0,01 %)
0,15 l
(0,015 %)
0,3 %
28
Poznámky
pred kvitnutím
AT
AT
10
28
AT
28
podľa signalizácie
28
prevencia
0,5 %
0,5 %
0,4 - 0,6 l
0,4 - 0,6 l
0,5 l
0,3 %
28
28
28
28
28
28
asanácia
otrávené lapáky
prevencia
0,5 - 1,0%
28
prevencia
0,5 %
0,4 - 0,6 l
28
0,5 l
28
0,3 - 0,4 l
0,6 l
28
28
asanácia
55
Prípravok VAZTAK 10 SC je povolený pre použitia formou leteckej aplikácie.
Do kapitoly 4.1. sa dopĺňa tento rozsah použitia:
Plodina
lesné porasty
Dávka postrekovej kvapaliny pre leteckú aplikáciu v 1.ha-1
100
8. Klasifikácia prípravku SULKA, držiteľ registrácie Floraservis, sa opravuje na Xn.
Aktualizované k 31.3.2008
Ing. Pavel Filkorn, v.r.
ústredný riaditeľ
ÚKSÚP
56
22
SMERNICA
è. 1534/2008-250
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky
udelenia súhlasu na prevod vlastníctva majetku štátu v správe štátnych podnikov
a Slovenského pozemkového fondu
a)
b)
c)
d)
1)
2)
3)
4)
Èlánok 1
Èlánok 2
Úvodné ustanovenia
Podmienky udelenia súhlasu
na uzatvorenie zmlúv
o prevode vlastníctva majetku štátu
Táto smernica upravuje
podmienky udelenia súhlasu Ministerstvom
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej
len „ministerstvo“) na uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníctva majetku štátu v správe štátnych
podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva (ïalej len „podnik“) a Slovenského pozemkového fondu (ïalej len „fond“) pod¾a
osobitného predpisu,1)
podmienky obchodnej verejnej súaže na predaj stavieb a nimi zastavaných pozemkov
v správe fondu, o ktoré neprejavili záujem
oprávnené osoby,2)
podmienky speòažovania majetku štátu likvidátorom podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti
ministerstva iným spôsobom ako na verejnej
dražbe,3)
podmienky udelenia súhlasu ministerstvom na
vklad majetku štátu do majetku iných právnických osôb.4)
1. Ministerstvo neudelí súhlas podniku
a fondu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, ak by predmetom prevodu
bol
a) majetok, ktorý slúži na prevádzkovanie podnikate¾skej alebo inej hospodárskej èinnosti
podniku alebo slúži na kultúrne a sociálne
potreby podniku,5)
b) pozemok alebo vodná plocha vo vlastníctve
štátu, ktorá sa nachádza v území s tretím, štvrtým alebo piatym stupòom ochrany pod¾a osobitných predpisov,6)
c) lesné pozemky, lesné porasty a stavby slúžiace
lesnému hospodárstvu pod¾a osobitného predpisu,7)
d) majetok, na ktorý si uplatnili nárok fyzické
§ 45a ods. 1 a ods. 2 zákona è. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
§ 34 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady è. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoloèenstvách v znení neskorších predpisov.
§ 47b ods. 1 zákona è. 92/1991 Zb.
§ 45a ods. 1 a 3 zákona è. 92/1991 Zb.
5)
6)
7)
§ 45 ods. 1 zákona è. 92/1991 Zb.
§ 62 ods. 1 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
§ 50 zákona è. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov.
57
osoby alebo právnické osoby pod¾a osobitných
predpisov,8)
e) majetok, ktorý je kultúrnou pamiatkou a nebol
daný súhlas ministerstvom kultúry pod¾a osobitného predpisu,9)
f) rodinný dom alebo iná stavba oznaèená súpisným èíslom, slúžiaca na bývanie nájomcovi
a pozemok pod takouto stavbou.
dzaný majetok štátu nie je majetkom pod¾a
ods. 1 a keï ani v troch kolách opakovanej obchodnej verejnej súaže nebolo možné preda
stavbu alebo hnute¾nú vec za cenu pod¾a ods. 2
písm. b), môže ministerstvo na základe odporuèenia komisie udeli súhlas na predaj tohto majetku
za najvyššiu cenu ponúknutú v treom kole opakovanej obchodnej verejnej súaže.
2. Ministerstvo môže udeli súhlas na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu v správe podniku a fondu, len ak sú splnené tieto
podmienky
a) prevádzaný majetok štátu nie je majetkom
pod¾a odseku 1,
b) cena, za ktorú sa majetok štátu prevádza, nie
je nižšia ako zostatková úètovná hodnota tohto
majetku, ani nižšia ako je jeho všeobecná hodnota stanovená znalcom,
c) majetok sa prevádza na víaza obchodnej
verejnej súaže,
d) udelenie súhlasu odporuèila majetková komisia
ministerstva (ïalej len „komisia“), ktorej rokovací poriadok tvorí prílohu k tejto smernici.
4. Na udelenie súhlasu ministerstvom na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu v správe podniku a fondu nie je právny nárok.
3. Vo výnimoèných prípadoch, keï prevá-
8)
9)
58
Napríklad zákon è. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzahov reho¾ných rádov a kongregácii a arcibiskupstva olomouckého, zákon è. 403/1990 Zb. o zmiernení
následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon è. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon è. 229/1991
Zb. o úprave vlastníckych vzahov k pôde a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 321/1991 Zb., ktorým
sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových
práv dobrovo¾ným telovýchovným organizáciám, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 107/1993 Z. z. o vrátení
majetku Matici Slovenskej, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoloènostiam, zákon è. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva
k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 180/1993 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon è. 161/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnute¾ným veciam cirkvám a náboženským spoloènostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnute¾nostiam.
Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov.
Èlánok 3
Prevod na víaza obchodnej verejnej súaže
1. Ministerstvo môže udeli súhlas na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu v správe podniku iba ak sa majetok prevádza
na víaza obchodnej verejnej súaže, ak sú splnené
podmienky èlánku 2 ods. 2 písm. a), b) a d) a tieto ïalšie podmienky
a) obchodná verejná súaž bola vykonaná pod¾a
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) ponuka predávaného majetku štátu a kritériá
výberu najvhodnejšieho návrhu boli uverejnené
najmenej v jednom denníku s celoslovenskou
pôsobnosou a formou oznamu na vývesnej
tabuli v sídle odštepného závodu podniku alebo regionálneho odboru fondu, v katastri, ktorého sa majetok štátu nachádza a na internetovej stránke podniku alebo fondu, ak má takúto stránku zriadenú,
c) cena za predávané pozemky stanovená v prvom kole obchodnej verejnej súaže nebola
v ïalších kolách obchodnej verejnej súaže
znížená.
2. Ministerstvo môže udeli predchádzajúci
súhlas fondu na predaj majetku štátu v obchodnej
verejnej súaži pod¾a osobitného predpisu,2) ak
obchodná verejná súaž spåòa podmienky pod¾a
ods. 1 a ïalšie podmienky urèené komisiou.
Èlánok 4
Podmienky udelenia súhlasu
na vklad majetku štátu
do majetku iných právnických osôb
1. Ministerstvo môže udeli súhlas podniku na
vklad majetku štátu, ktorý spravuje, do majetku
inej právnickej osoby, ak predmetom vkladu je
hmotný investièný majetok podniku v zostatkovej
hodnote najviac 5 000 000 Sk alebo vklad do obchodnej spoloènosti najviac 200 000 Sk a udelenie
súhlasu odporuèila komisia.
2. Žiados podniku o súhlas s vkladom hmotného investièného majetku do majetku inej právnickej osoby vyšším ako 5 000 000 Sk alebo vkladom do obchodnej spoloènosti vyšším ako
200 000 Sk, ministerstvo postúpi na základe súhlasného stanoviska komisie Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na ïalšie konanie.
Èlánok 5
Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu
na uzatvorenie zmlúv
o prevode vlastníctva majetku štátu
1. Písomnú žiados o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu na víaza obchodnej verejnej súaže predloží
podnik alebo fond ministerstvu v dvoch vyhotoveniach a zašle elektronicky na e-mailovú adresu
tajomníka komisie, ktorá bude uvedená v metodickom usmernení ministerstva.
2. Žiados pod¾a odseku 1 musí obsahova
tieto údaje a doklady
a) obchodné meno podniku alebo fondu, sídlo,
IÈO a oznaèenie organizaènej zložky (odštepný
závod podniku alebo regionálny odbor fondu),
b) vyhlásenie podniku alebo fondu o tom, že majetok, ktorý má by predmetom prevodu, bol
podnikom alebo fondom vyhlásený za prebytoèný a nie je majetkom pod¾a èl. 2 ods. 1,
c) uvedenie príslušného èlánku, odseku a písmena
tejto smernice, pod¾a ktorého sa navrhuje
prevod majetku,
d) údaje o spôsobe nadobudnutia majetku,
e) vymedzenie majetku navrhnutého na prevod
pod¾a týchto údajov
1. stavba evidovaná na liste vlastníctva (ïalej
len „LV“): èíslo LV, katastrálne územie,
súpisné èíslo, parcelné èíslo, druh stavby,
opis stavby, inventárne èíslo, dátum a spôsob nadobudnutia,
2. stavba neevidovaná na LV: katastrálne
územie, parcelné èíslo, opis stavby, inventárne èíslo (hospodárska budova bez súpisného èísla, mašta¾, drevené humno,
dreváreò, drobná stavba bez súpisného èísla, chliev, atï.),
3. príslušenstvo (oplotenie, studòa, vonkajšie
schody atï.),
4. pozemok evidovaný na LV: èíslo LV, katastrálne územie, parcelné èíslo, výmera
v m2, druh pozemku, rok a spôsob nadobudnutia,
5. pozemok evidovaný na LV: èas odèlenená geometrickým plánom (ïalej len
„GP“) nepremietnutá do katastra nehnute¾ností (ïalej len „KN“), èíslo LV, katastrálne územie, parcelné èíslo, výmera
v m2, druh pozemku, èíslo GP, nové parcelné èíslo (diel), výmera v m2,
6. pozemok neevidovaný na LV: èíslo pozemkovo knižnej vložky, katastrálne územie,
parcelné èíslo, výmera v m2, èíslo GP, nové parcelné èíslo (diel), výmera v m2,
7. závlahové potrubie: katastrálne územie, parcelné èíslo pozemku, na ktorom sa nachádza potrubie, názov stavby a objektu rúrovej siete, dåžka v metroch, evidenèné èíslo
objektu,
8. samostatné hnute¾né veci: oznaèenie, typ,
inventárne èíslo, rok výroby, rok nadobudnutia, výrobné èíslo,
9. ažné zviera: oznaèenie, rok narodenia, rok
zaradenia zvieraa do prevádzky, inventárne èíslo,
59
10. ostatný dlhodobý hmotný majetok (napríklad: kosaèka, poprašovacie zariadenie): oznaèenie, typ, inventárne èíslo, ostatné (údaje a popis pod¾a povahy majetku),
f) technický popis predávaného majetku pod¾a
znaleckého posudku,
g) spôsob prevodu majetku vo vlastníctve štátu
1. obchodná verejná súaž,
2. verejná dražba realizovaná likvidátorom
podniku pod¾a zákona o štátnom podniku,
h) hodnota majetku
1. nadobúdacia hodnota majetku navrhnutého
na prevod,
2. zostatková úètovná hodnota majetku navrhnutého na prevod (platí pre stavby),
3. úètovná hodnota majetku navrhnutého na
prevod (platí pre pozemky),
4. všeobecná hodnota majetku navrhnutého na
prevod urèená znaleckým posudkom pod¾a
osobitného predpisu,10)
i) návrh kúpnej ceny a jej odôvodnenie
1. navrhnutá kúpna cena sa uvádza spolu
za všetky predávané nehnute¾nosti, prièom
sa uvedie ako bola urèená (èíslo, meno
a priezvisko znalca, dátum vypracovania znaleckého posudku); ak je predmetom prevodu len pozemok, uvedie sa aj jednotková
cena za 1 m2,
2. všeobecná hodnota vyèíslená v znaleckom
posudku: uvedie sa spolu, z toho osobitne
za stavbu a osobitne za pozemok,
3. zostatková úètovná hodnota stavby,
4. úètovná hodnota pozemku,
j) údaje o víazovi obchodnej verejnej súaže
1. fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt,
stav,
2. právnická osoba: obchodné meno, sídlo,
IÈO, DIÈ, údaj o zápise v obchodnom registri alebo obdobnom registri, štatutárny
orgán,
3. fyzická osoba – podnikate¾: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, obchodné meno, IÈO, údaj o zápise v živnostenskom registri,
10)
60
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
k) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva záujemcom
1. výluèné vlastníctvo,
2. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,
3. podielové spoluvlastníctvo (uvies aj výšku
podielu),
l) náležité vysvetlenie pri rôznom pomenovaní
prevádzaného majetku v dokumentoch, ktoré
tvoria prílohu žiadosti a pod.
Èlánok 6
Podmienky udelenia súhlasu likvidátorovi
na speòaženie majetku
vo vlastníctve štátu iným spôsobom ako
na verejnej dražbe
1. Pri likvidácii podnikov v zakladate¾skej
pôsobnosti ministerstva speòaží likvidátor majetok
predajom vecí na verejnej dražbe,11) s výnimkou
predaja vecí pod¾a osobitného predpisu.12)
2. Speòaži majetok podniku v likvidácii v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva iným spôsobom ako na verejnej dražbe môže likvidátor len
po neúspešnom vykonaní opakovanej verejnej
dražby.13) Iným spôsobom môže likvidátor postupova len so súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky udeleným po predchádzajúcom prerokovaní žiadosti likvidátora
v komisii.14) Žiados likvidátora postúpi Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky spolu
s príslušnou spisovou dokumentáciou vedúci
služobného úradu ministerstva alebo na základe
jeho poverenia riadite¾ odboru organizaèného.
3. Ak likvidátor nespeòaží majetok štátu, ktorý
je v správe fondu, ani v opakovanej verejnej
dražbe, môže stavby a nimi zastavané pozemky
preda v obchodnej verejnej súaži s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré
11)
12)
13)
14)
§ 47b ods. 1 veta prvá zákona è. 92/1991 Zb.
§ 15d ods. 1 zákona è. 111/1990 Zb. o štátnom podniku
v znení neskorších predpisov
§ 15d ods. 3 zákona è. 111/1990 Zb.
§ 47b ods. 1 veta druhá zákona è. 92/1991 Zb.
urèí podmienky obchodnej verejnej súaže.15) Iba
vo výnimoèných prípadoch po prerokovaní v komisii môže likvidátor speòaži majetok priamym
predajom.
Èlánok 7
h)
i)
Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu
likvidátorovi na speòaženie majetku
vo vlastníctve štátu iným spôsobom
ako na verejnej dražbe
1. Písomnú žiados o udelenie súhlasu ministerstvom na speòaženie majetku štátu iným spôsobom ako predajom vecí na verejnej dražbe,
predloží likvidátor štátneho podniku v likvidácii
v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva na odbor
organizaèný.
2. Žiados pod¾a odseku 1 musí obsahova
tieto údaje a doklady
a) výpis z obchodného registra podniku v likvidácii,
b) výpis z katastra nehnute¾ností, špecifikáciu
majetku štátu navrhovaného na prevod a preukázanie vlastníctva štátu k majetku, ktorý
má podnik v likvidácii vo svojej správe,
c) správu o priebehu likvidácie ku dòu podania
žiadosti,
d) doklady preukazujúce výkon a priebeh neúspešnej verejnej dražby, ak sa použil tento
spôsob speòažovania majetku,
e) výkazy úètovnej závierky ku dòu zaèatia likvidácie, likvidaèný plán, rozpoèet likvidácie
a inventarizaèný zápis o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov vykonanej
ku dòu zaèatia likvidácie,
f) vyhlásenie likvidátora, že na majetok podniku
v likvidácii nebol uplatnený reštituèný nárok,
g) vyhlásenie likvidátora o tom, že nie sú mu známe okolnosti zakladajúce právo alebo povinnos poda návrh na vyhlásenie konkurzu na
j)
k)
3. Na základe žiadosti ministerstva likvidátor
predloží doplòujúce doklady, ktoré nie sú uvedené
v ods. 2.
4. Doklady pod¾a ods. 2 predkladá likvidátor
len vo svojej prvej žiadosti predloženej po vstupe
podniku do likvidácie. V ïalších žiadostiach predkladá iba doklady pod¾a ods. 2 písm. b), c), d),
g), i), j) a k).
5. Po prerokovaní a odporuèení žiadosti v komisii, postúpi vedúci služobného úradu alebo na
základe jeho poverenia riadite¾ odboru organizaèného žiados likvidátora Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, s výnimkou žiadosti
vzahujúcej sa na prevod majetku štátu v správe
fondu.18)
16)
17)
18)
15)
§ 15f zákona è. 111/1990 Zb.
podnik v likvidácii pod¾a osobitných predpisov16) alebo skutoènosti potvrdzujúce podanie
takého návrhu,
vyhodnotenie záväzkov podniku v likvidácii
z h¾adiska ochrany životného prostredia17), ktoré sa vztahujú na majetok tohto podniku,
znalecký posudok o veciach navrhovaných
na predaj, ak ide o predaj nehnute¾ného majetku, strojového a technologického zariadenia, motorových vozidiel, zariadení výpoètovej a reprografickej techniky; pri predaji
iných hnute¾ných vecí vypracuje návrh kúpnej
ceny komisia zriadená podnikom v likvidácii,
žiadosti záujemcov o kúpu s navrhovanou výškou kúpnej ceny alebo oznaèenie záujemcu o
bezodplatný prevod; súhlas nadobúdate¾a
s bezodplatným prevodom,
súhlas fondu pri predaji po¾nohospodárskeho
majetku, ktorý je v jeho správe.
§ 15c zákona è. 111/1990 Zb.
Pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného
majetku Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. decembra 1997 è. 1617/
1997 – min. na postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku
z h¾adiska životného prostredia v privatizaènom projekte
predkladanom podnikom v rámci privatizácie.
§ 47b ods. 5 zákona è. 92/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
61
Èlánok 8
Postup ministerstva pri vybavovaní žiadosti
1. Za správnos a úplnos údajov uvedených
v žiadosti pod¾a èlánku 5 a 7 zodpovedá štatutárny
orgán podniku, fondu a likvidátora.
2. Úplnos žiadosti kontroluje odbor organizaèný. Ak je žiados neúplná alebo obsahuje nesprávne údaje alebo prílohy, odbor organizaèný
vyzve žiadate¾a na jej doplnenie alebo ju vráti na
prepracovanie.
3. K žiadosti podniku a fondu o prevod vlastníctva majetku štátu pod¾a tejto smernice zaujíma
stanovisko vecne príslušná sekcia ministerstva
pred prerokovaním žiadosti v komisii.
4. Na rokovanie komisie predkladá odbor
organizaèný len žiados, ktorá je spracovaná pod¾a tejto smernice a so súhlasným stanoviskom
príslušnej sekcie ministerstva, v súlade s rokovacím poriadkom komisie, príslušnými právnymi
predpismi, prípadne ïalšími príkazmi vydanými
ministrom alebo predsedom komisie.
5. Komisia pri prerokúvaní žiadosti postupuje
pod¾a rokovacieho poriadku.
6. Po prerokovaní žiadosti v komisii, odbor organizaèný vyhotoví záznam, ktorý obsahuje odporuèenie ïalšieho postupu vybavenia žiadosti.
Záznam podpíše predseda komisie.
7. K žiadosti, na ktorú komisia odporuèila vyda alebo nevyda súhlas, odbor organizaèný vyhotoví návrh súhlasu alebo nesúhlasu ministerstva
na podpis ministrovi alebo ním poverenému zamestnancovi ministerstva pod¾a organizaèného poriadku ministerstva.
62
8. Vzory žiadostí pod¾a èlánku 5 a 7 a zoznam
príloh k týmto žiadostiam vydá odbor organizaèný
formou usmernenia.
Èlánok 9
Prechodné ustanovenie
Žiadosti o udelenie súhlasu ministerstvom na
uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníctva majetku
štátu, doruèené ministerstvu do nadobudnutia úèinnosti tejto smernice, sa posudzujú pod¾a doterajších predpisov. Ak ministerstvo súhlas na uzatvorenie zmluvy zamietlo, môže podnik, fond a likvidátor znovu požiada o súhlas pri predložení iných
podmienok prevodu majetku štátu.
Èlánok 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje
postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe
štátnych podnikov a Slovenského pozemkového
fondu a niektoré úlohy pri zrušení a likvidácii štátnych podnikov è. 2877/200-420.
Èlánok 11
Úèinnos
Táto smernica nadobúda úèinnos dòom uverejnenia vo Vestníku ministerstva.
Zdenka Kramplová, v. r.
ministerka
Príloha k smernici è. 1534/2008–250
ROKOVACÍ PORIADOK
KOMISIE NA POSÚDENIE ŽIADOSTÍ O UDELENIE SÚHLASU
NA PREVOD VLASTNÍCTVA MAJETKU ŠTÁTU
(Majetková komisia)
Komisia na posúdenie žiadostí o udelenie súhlasu na prevod vlastníctva majetku štátu je osobitným poradným orgánom ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „minister“). Rokovací poriadok komisie urèuje pravidlá posudzovania žiadostí o udelenie súhlasu ministerstvom na uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníctva majetku štátu v správe podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva a fondu, vkladu
majetku štátu do majetku iných právnických osôb
a žiadostí likvidátorov na udelenie súhlasu na predaj
majetku štátu iným spôsobom ako na verejnej
dražbe.
Èlánok 1
Všeobecné ustanovenie
1. Komisiu ustanovuje minister ako svoj osobitný poradný orgán na prípravu návrhu udelenia/
neudelenia súhlasu ministerstva vydaného pod¾a
osobitných predpisov1). Komisia sa riadi Smernicou è. 1534/2008-250 ministerstva, ktorou sa
upravujú podmienky udelenia súhlasu na prevod
vlastníctva majetku štátu v správe podnikov a fondu (ïalej len „smernica“).
2. Záver z rokovania komisie je odporuèením
pre udelenie/neudelenie súhlasu ministerstvom vo
veci prevodu vlastníctva majetku štátu pod¾a
smernice.
1)
Zákon è. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších
predpisov. Zákon è. 92/1991 Zb o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Èlánok 2
Zloženie komisie
1. Komisia je sedemèlenná a skladá sa z predsedu, podpredsedu a ïalších piatich èlenov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Predsedom
komisie je vedúci služobného úradu ministerstva.
2. Komisia má tajomníka, ktorý nie je èlenom
komisie. Tajomník komisie je zamestnancom ministerstva z odboru organizaèného a vymenúva ho
predseda komisie. Tajomník komisie organizaène
zabezpeèuje èinnos komisie pod¾a pokynov
predsedu komisie.
3. Èlenstvo v komisii je nezastupite¾né.
4. Èlenovia a tajomník komisie sú povinní zachováva mlèanlivos o skutoènostiach, o ktorých
sa dozvedeli v súvislosti s rokovaním komisie. Túto povinnos majú aj po skonèení èlenstva a èinnosti v komisii.
Èlánok 3
Úlohy komisie
1. Komisia pri prijímaní záverov k návrhu na
udelenie/neudelenie súhlasu ministerstvom na
prevod vlastníctva majetku štátu v správe podniku,
štátneho podniku v likvidácii v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva a fondu posudzuje návrhy na
prevod majetku štátu v rozsahu a pod¾a smernice.
63
2. Komisia v rozsahu úloh pod¾a odseku 1
posudzuje aj návrh aktualizácie smernice, ktorou
sa riadi, koncepèných materiálov predkladaných
na rokovanie porady vedenia ministerstva a informatívnych správ na rokovanie vlády Slovenskej republiky vo veci prevodov vlastníctva majetku štátu na iné osoby. Pod¾a pokynov ministra
alebo vedúceho služobného úradu prerokúva aj
správy likvidátorov štátnych podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva a ïalšie materiály týkajúce sa stavu a procesu likvidácie podnikov v zakladate¾skej pôsobnosti ministerstva.
Èlánok 4
Rokovanie komisie
1. Predseda komisie zvoláva komisiu pod¾a
potreby, vedie rokovanie komisie, zodpovedá ministrovi za èinnos komisie a predkladá mu odporuèenia prijaté komisiou. Tajomník zašle èlenom
komisie a prizvaným osobám pozvánku e-mailom
alebo pozvánku doruèí osobne najmenej tri dni
pred rokovaním komisie. Súèasne s pozvánkou
zašle èlenom komisie e-mailom podklady na rokovanie komisie.
2. Predsedu komisie poèas jeho neprítomnosti
zastupuje podpredseda komisie alebo predsedom
urèený èlen komisie.
3. Komisia je spôsobilá uznáša sa, ak je prítomná nadpolovièná väèšina jej èlenov. Na prijatie
záveru komisie je potrebný súhlas nadpoloviènej
64
väèšiny prítomných èlenov komisie. V prípade rovnosti hlasov èlenov komisie rozhoduje hlas predsedu komisie alebo èlena komisie, ktorého predseda komisie poveril zastupovaním.
4. Predseda komisie môže na rokovanie komisie prizva odborníkov z oblasti prevodu majetku štátu.
5. Predseda komisie prizve na rokovanie komisie alebo na príslušnú èas rokovania komisie
aj zástupcu podniku, fondu alebo príslušného likvidátora, ak je prerokúvaná žiados o prevod
majetku štátu v správe podniku, fondu alebo
štátneho podniku v likvidácii.
6. Komisia rokuje o veci na základe kompletného spisového materiálu.
7. O rokovaní komisie vyhotoví tajomník komisie zápisnicu, ktorú podpisuje predseda komisie.
Originál zápisnice aj s prílohami je súèasou agendy
tajomníka komisie. Fotokópie zápisnice tajomník
komisie predloží ministrovi a všetkým èlenom komisie pred udelením súhlasu ministerstvom na prevod vlastníctva majetku štátu vo veciach uvedených
v zápisnici.
Èlánok 5
Závereèné ustanovenie
Tento rokovací poriadok nadobúda úèinnos
dòom nadobudnutia úèinnosti smernice.
23
O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení zoznamov
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii vinièa,
ovocia a zeleniny (z 1. mája 2008 è. 2080/2008-510)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky pod¾a § 10 ods. 1 písm. b), § 10 ods. 2
písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia
na agroenvironmentálne platby a o podmienkach
poskytovania agroenvironmentálnych platieb
(ïalej len „nariadenie vlády“) zverejòuje:
1. Pod¾a § 10 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády
zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú
povolené v integrovanej produkcii vinièa, uvedený v prílohe è. 1.
2. Pod¾a § 10 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády
zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú
povolené v integrovanej produkcii ovocia, uvedený v prílohe è. 2.
3. Pod¾a § 10 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády
zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú
povolené v integrovanej produkcii zeleniny,
uvedený v prílohe è. 3.
Ing. Jarmila Dubravská , PhD., v. r.
poverená zastupovaním
generálneho riadite¾a
sekcie po¾nohospodárstva
65
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín,
ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča
plodina
vinič
prípravok
fungicídy
Aliette Bordeaux (250 g/l Cu) *
Cuprocaffaro (520 g/kg Cu)
Cuprocaffaro Micro (375 g/l Cu)
Cuproxat SC (190 g/l Cu)
Flowbrix (380 g/l Cu)
Funguran (500 g/kg Cu)
Champ Flow (244 g/l Cu)
Champion 50 WP (500 g/kg Cu)
Kocide 2000 (350 g/kg Cu)
Kuprikol 50 (500 g/kg Cu)
Ridomil GOLD PLUS 42,5 WP (400 g/kg Cu)
Cabrio Top
Curzate GOLD
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Mancosan 80 WP
Mikal M
Novozir MN 80
Polyram WG
Ridomil GOLD MZ 68 WG
Bumper 25 EC *
Domark 10 EC *
Falcon 460 EC *
Horizon 250 EW *
Ornament 250 EW *
Punch 10 EW *
Shavit F 71,5 WP *
Talent *
Topas 100 EC *
Collis
Discus *
Eclair 49 WG
Quadris Max *
Zato 50 WG *
Kumulus WG *
Sulikol K *
Thiovit Jet *
Cantus
Delan 700 WDG *
Folpan 80 WDG *
Forum FP *
Galben F
IQ-Crystal *
Karathane LC
Melody Combi 43,5 WP *
Mythos 30 SC *
Switch 62,5 WG *
Talendo 20 EC
Tanos 50 WG *
Teldor 500 SC *
Topsin 500 SC
Príloha č. 1
k oznámeniu č. 2080/2008-510
poznámka
do 2 kg Cu/ha
max. 2-x (ekotoxicita) **
max. 3-x (rezistencia)
max. 3-x (rezistencia)
max. 4-x (ekotoxicita)
max. 2-x (rezistencia)
max. 1-x (ekotoxicita)
max. 3-x (rezistencia)
max. 1-x (rezistencia)
max. 1-x (rezistencia)
max. 2-x (rezistencia)
max. 2-x (rezistencia)
66
Trichomil *
insekticídy a akaricídy
Apollo 50 SC
Biobit WP *
Biobit XL *
Calypso
Cascade 5 EC *
Dimilin 48 EC *
Integro
Kumulus WG *
Magus 200 SC
Nissorun 10 WP
Nomolt 15 SC *
Omite 30 W
Ortus
Spintor
Steward
Sulikol K *
Thiovit Jet *
Typhlodromus pyri
max. 1-x, na začiatku liahnutia zo
zimných vajíčok
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 1-x, na začiatku liahnutia zo
zimných vajíčok
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
herbicídy
Agritox 50 SL, Aminex 500 SL, Dicoherb M 750,
Dicopur M 750, U 46 M Fluid
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa Super 5 EC
Basta 15
Casoron
max. 1-x
aplikácia proti pupencu v dobe
jeho kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia v predjarí, účinná látka
fumiguje a na vyrašené plodiny je
fytotoxická
len pásová alebo bodová aplikácia
Clinic, Cosmic, Dominator, Glyfogan 480 SL,
max. 2-x
Glyfonova, Glyfosem, Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput
len pásová alebo bodová aplikácia
Harvest, Mamba, Roundup Biaktiv, Roundup Extra,
Roundup Klasik, Roundup Rapid, Touchdown System 4
Fusilade Forte
Goal 2 E
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x a to len v TM s
prípravkami obsahujúcimi účinnú
látku glyphosate
len pásová alebo bodová aplikácia
67
Kerb 50 W
max. 1-x
aplikácia neskoro na jeseň ešte
pred zamrznutím pôdy
len pásová alebo bodová aplikácia
regulátory rastu
Polyversum
ostatné prípravky
Agrovital
Silwet L 77
Poznámky:
* odporúčanie - prípravok je použiteľný s dravým
roztočom Typhlodromus pyri – Mikulov (neoznačené
prípravky nie je zakázané používať po nasadení dravého
roztoča)
**
ditiokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne 2krát za sezónu, ale po nasadení dravého roztoča
Typhlodromus pyri je ich použitie 2 roky zakázané
Max. 1, 2, 3 a 4-x – obmedzenie počtu ošetrení danej skupiny účinných látok za vegetáciu
z dôvodu: ekotoxicita – toxicity na užitočné organizmy
rezistencia – možného vytvorenia rezistencie účinnej látky (zníženia účinnosti)
68
Príloha č. 2
k oznámeniu č. 2080/2008-510
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii ovocia
plodina
jabloň
hruška
jabloň, hruška
prípravok
fungicídy
Baycor 25 WP
Cuprocaffaro
Delan 700 WDG
Discus
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Domark 10 EC
Efuzin 500 SC
Folpan 80 WDG
Funguran
Chorus 75 WG
Karathane LC
Kumulus WG
Kuprikol 50
Mancosan 80 WP
Merpan 80 WDG
Mythos 30 SC
Novozir MN 80
Polyram WG
Punch 10 EW
Shavit F71,5 WP
Sulikol K
Syllit 65
Talent
Thiovit Jet
Topas 100 EC
Zato 50 WG
fungicídy
Baycor 25 WP
Cuprocaffaro
Delan 700 WDG
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Chorus 75 WG
Karathane LC
Kuprikol 50
Mancosan 80 WP
Merpan 80 WDG
Mythos 30 SC
Novozir MN 80
Polyram WG
Punch 10 EW
Syllit 65
Talent
Topas 100 EC
Zato 50 WG
insekticídy a akaricídy
poznámka
max. 3-x
max. 2-x
max. 2-x
69
Actara 25 WG
Alsystin 480 SC
Apollo 50 SC
Biobit WP, XL
Calypso480 SC
Cascade 5EC
Dimilin 48 EC
Integro
Kumulus WG
Magus 200 SC
Match 050 EC
Mospilan 20 SP
Nissorun 10 WP
Nomolt15 SC
Omite 30 W
Pirimor 50 WG
Rimon 10 EC
Sanmite 20 WP
Spintor
Steward
Thiovit Jet
Typhlodromus pyri
Vektafid A
Vertimec 018 EC
jabloň
regulátory rastu
Regalis
jadroviny
herbicídy
Agritox 50 SL, Aminex 500 SL,
Dicoherb M 750, Dicopur M 750,
U 46 M Fluid
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC,
Targa Super 5 EC
Basta 15
Casoron
Clinic, Cosmic, Dominator,
Glyfogan 480 SL, Glyfonova,
Glyfosem, Jetstar, Kapazin, Kaput,
Kaput Harvest, Mamba, Roundup
Biaktiv, Roundup Extra, Roundup
Klasik, Roundup Rapid,
Touchdown System 4
Cliophar 300 SL, Lontrel 300
Fusilade Forte
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová alebo bodová
aplikácia
max. 1-x
aplikácia v predjarí, účinná látka
fumiguje a na vyrašené plodiny je
fytotoxická len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia proti pichliaču do začiatku
tvorby kvetnej osi
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
70
Goal 2 E
Kerb 50 W
Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
Triton Duo
max. 2-x a to len v TM s prípravkami
obsahujúcimi účinnú látku glyphosate
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
zamrznutím pôdy len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 1-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
ostatné prípravky
Agrovital
čerešňa, višňa
broskyňa
slivky
marhuľa
fungicídy
Baycor 25 WP
Cuprocaffaro
Delan 700 WDG
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Horizon 250 EW
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Ornament 250 EW
Signum
Syllit 65
Systhane 12 EC
fungicídy
Cuprocaffaro
Cuproxat SC
Delan 700 WDG
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Domark 10 EC
Efuzin 500 SC
Funguran
Horizon 250 EW
Champion 50 WP
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Ornament 250 EW
Signum
Sporgon 50 WP
Sulka
Syllit 65
fungicídy
Horizon 250 EW
Ornament 250 EW
Signum
Sporgon 50 WP
fungicídy
Baycor 25 WP
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
max. 3-x
71
kôstkoviny
Horizon 250 EW
Novozir MN 80
Ornament 250 EW
Signum
Sporgon 50 WP
Syllit 65
herbicídy
Agritox 50 SL, Aminex 500 SL,
Dicoherb M 750, Dicopur M 750,
U 46 M Fluid
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC,
Targa Super 5 EC
Basta 15
Casoron
Clinic, Cosmic, Dominator,
Glyfogan 480 SL, Glyfonova,
Glyfosem, Jetstar, Kapazin, Kaput,
Kaput Harvest, Mamba, Roundup
Biaktiv, Roundup Extra, Roudup
Klasik, Roundup Rapid,
Touchdown System 4
Cliophar 300 SL, Lontrel 300
Fusilade Forte
Goal 2 E
Kerb 50 W
Starane 250 EC, Tomigan 250 EC
Triton Duo
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia v predjarí, účinná látka
fumiguje a na vyrašené plodiny je
fytotoxická len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia proti pichliaču do začiatku
tvorby kvetnej osi
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x len pásová
alebo bodová aplikácia
max. 2-x a to len v TM s prípravkami
obsahujúcimi účinnú látku glyphosate
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
zamrznutím pôdy len pásová alebo
bodová aplikácia
max. 1-x len pásová alebo bodová
aplikácia
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
insekticídy a akaricídy
Actara 25 WG
Calypso480 SC
Mospilan 20 SP
Pirimor 50 WG
Vektafid A
jadroviny, kôstkoviny
rodenticídy
Rodentic blesk
Stutox-I
72
ríbezľa
egreš
ríbezľa, egreš
fungicídy
Baycor 25 WP
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Novozir MN 80
insekticídy a akaricídy
Omite 30 W
Pirimor 50 WG
Vektafid A
fungicídy
Baycor 25 WP
Discus
Karathane LC
insekticídy a akaricídy
Pirimor 50 WG
Vektafid A
herbicídy
Agritox 50 SL, Aminex 500 SL,
Dicoherb M 750, Dicopur M 750,
U 46 M Fluid
Casoron
Fusilade Forte
malina, černica
fungicídy
nič
herbicídy
Casoron
jahoda
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia v predjarí, účinná látka
fumiguje a na vyrašené plodiny je
fytotoxická len pásová alebo bodová
aplikácia
max. 2-x len pásová alebo bodová
aplikácia
insekticídy a akaricídy
nič
fungicídy
Aliette 80 WP
Cantus
Sulikol K
Teldor 500 SC
Thiovit Jet
herbicídy
Agil 100 EC
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC,
Targa Super 5 EC
Clinic, Cosmic, Dominator,
Glyfogan 480 SL, Glyfosem,
Jetstar, Kapazin, Kaput, Kaput
Harvest, Roundup Biaktiv,
Roundup Extra, Roundup Klasik,
Roundup Rapid, Touchdown
System 4
max. 1-x
aplikácia v predjarí, účinná látka
fumiguje a na vyrašené plodiny je
fytotoxická len pásová alebo bodová
aplikácia
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
aplikácia len knôtovým rámom
73
Cliophar 300 SL, Lontrel 300
orech
všetky ovocné druhy
74
Focus Ultra
Stomp 330 E
insekticídy a akaricídy
Apollo 50 SC
Vertimec 018 EC
fungicídy
Cuprocaffaro
Kuprikol 50
ostatné prípravky
Silwet L 77
max. 1-x
aplikácia proti pichliaču do začiatku
tvorby kvetnej osi
len bodová aplikácia
max. 1-x
max. 1-x
Príloha č. 3
k oznámeniu č. 2080/2008-510
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integravanej produkcii zeleniny
plodina
cibuľa
cesnak
pór
prípravok
fungicídy
Acrobat MZ WG
Bravo 500
Cuprocaffaro
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Funguran
Champion 50 WP
Kocide 2000
Kuprikol 50
Mikal M
Novozir MN 80
Ridomil Gold MZ 68 WG
Signum
herbicídy
Agil 100 EC
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa
Super 5 EC
Fusilade Forte
poznámka k IP
ďalšia poznámka
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
Galigan 240 EC
max. 2-x
Goal 2 E
max. 2-x
Pantera 40 EC
Ronstar 25 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
nič
fungicídy
nič
herbicídy
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa
Super 5 EC
Fusilade Forte
Pantera 40 EC
Ronstar 25 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Karate Zeon 5 CS
Reldan 40 EC
Sulka
fungicídy
Cuprocaffaro
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
DA, celková dávka
nesmie prekročiť 1,5
l.ha-1 za rok
DA, celková dávka
nesmie prekročiť 1,5
l.ha-1 za rok
S
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
morenie
max. 2-x
max. 2-x
75
Kuprikol 50
Novozir MN 80
herbicídy
Stomp 330 E
nič
pažítka
kapustoviny fungicídy
nič
herbicídy
Agil 100 EC
mrkva
petržlen
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
Butisan S 50 SC, Butisan 400 SC
max. 2-x
Focus Ultra
Fusilade Forte
Goal 2 E
Pantera 40 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Actara 25 WG
Biobit WP
Biobit XL
Decis 50 EW
Delta EW 50
Decis Protech
Karate Zeon 5 CS
Mesurol Alimax
Mesurol Scneckencorn
Pirimor 50 WG
Spintor
Steward
Vaztak 10 EC
Vaztak 10 SC
fungicídy
Cuprocaffaro
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Karathane LC
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Sulikol K
Thiovit Jet
herbicídy
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
PRE a EPOST
aplikácia
S
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 4-x
max. 4-x
Afalon 45 SC, Linurex 50 SC
max. 2-x
Agil 100 EC
Pantera 40 EC
insekticídy a akaricídy
Decis 50 EW
Decis EW 50
Decis Protech
Karate Zeon 5 CS
fungicídy
Cuprocaffaro
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Karathane LC
max. 1-x
max. 1-x
PRE a POST
aplikácia
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
76
paštrnák
zeler
reďkovka
paprika
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Sulikol K
Thiovit Jet
herbicídy
max. 2-x
max. 4-x
max. 4-x
Afalon 45 SC, Linurex 50 SC
max. 2-x
Pantera 40 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Decis 50 EW
Decis EW 50
Decis Protech
Karate Zeon 5 CS
nič
fungicídy
Cuprocaffaro
Kuprikol 50
herbicídy
Afalon 45 SC, Linurex 50 SC
Dual Gold 960 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
nič
insekticídy a akaricídy
Decis 50 EW
Decis EW 50
Decis Protech
Vaztak 10 EC
fungicídy
nič
herbicídy
Agil 100 EC
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa
Super 5 EC
Devrinol 45 F
Focus Ultra
Goal 2 E
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Actara 25 WG
Applaud 25 WP
Calypso 480 SC
Dursban 480 EC
Karate Zeon 5 CS
Mospilan 20 SP
Nurelle D
Nurelle Max
Omite 30 W
Pirimor 50 WG
Pyrinex 48 EC
Spintor
Vektafid A
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
PRE a POST
aplikácia
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
S
S
S
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
S
S
S
S
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 1-x
max. 2-x
77
rajčiak
špenát
šalát
Vertimec 018 EC
fungicídy
Acrobat MZ WG
Bravo 500
Cuprocaffaro
Cuproxat SC
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Funguran
Champion 50 WP
Kocide 2000
Kuprikol 50
Novozir MN 80
Ridomil Gold MZ 68 WG
herbicídy
Agil 100 EC
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa
Super 5 EC
Devrinol 45 F
Fusilade Forte
Goal 2 E
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
Metriphar 70 WG, Sencor 70 WP/70 WG
max. 2-x
Stomp 330 E
max. 1-x
Titus 25 WG
max. 2-x
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Actara 25 WG
Applaud 25 WP
Calypso 480 SC
Decis 50 EW
Decis EW 50
Decis Protech
Dursban 480 EC
Karate Zeon 5 CS
Mospilan 20 SP
Novodor FC
Nurelle D
Omite 30 W
Pirimor 50 WG
Rimon 10 EC
Spintor
Talstar 10 EC
Vertimec 018 EC
fungicídy
nič
herbicídy
Fusilade Forte
insekticídy a akaricídy
BI 58 EC-Nové
Pirimor 50 WG
fungicídy
Cuprocaffaro
Dithane DG NEO-TEC
max. 1-x
S
S
NA, PRE a POST
aplikácia
DA, celková dávka
nesmie prekročiť 60
g.ha-1 za rok
S
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 3-x
max. 2-x
78
hrach
fazuľa
uhorka
Dithane M 45
Kuprikol 50
Novozir MN 80
herbicídy
Kerb 50 W
insekticídy a akaricídy
Pirimor 50 WG
fungicídy
nič
herbicídy
Afalon 45 SC, Linurex 50 SC
Agil 100 EC
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa
Super 5 EC
Asulox 40
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
PPI aplikácia
max. 3-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
Basagran 600, Basagran Super, Troy 480 SL
max. 1-x
Command 36 CS
Dual Gold 960 EC
Focus Ultra
Fusilade Forte
Metriphar 70 WG, Sencor 70 WP/70 WG
Pantera 40 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Karate Zeon 5 CS
Nurelle D
Nurelle Max
Pirimor 50 WG
Rapid
Supersect
Vaztak 10 EC
Vaztak 10 SC
fungicídy
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Cuprocaffaro
herbicídy
Almera, Leopard 5 EC, Pilot 5 EC, Targa
Super 5 EC
Basagran 600, Troy 480 SL
Focus Ultra
Fusilade Forte
Pantera 40 EC
Stomp 330 E
Treflan 48 EC, Triflurex 48 EC
insekticídy a akaricídy
Pirimor 50 WG
Omite 30 W
fungicídy
Acrobat MZ WG
Aliette 80 WP
Bravo 500
Cuprocaffaro
Cuprocaffaro + Previcur 607 SL
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 3-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 3-x
79
Curzate K
Dithane DG NEO-TEC
Dithane M 45
Dithane DG NEO TEC + Previcur 607 SL
Dithane M 45 + Previcur 607 SL
Funguran
Champion 50 WP
Karathane LC
Kuprikol 50
Mikal M
Novozir MN 80
Previcur 607 SL
Ridomil Gold MZ 68 WG
Ridomil Gold Plus 42,5 WG
Sulikol K
Thiovit Jet
herbicídy
nič
insekticídy a akaricídy
Actara 25 WG
Applaud 25 WP
BI 58 EC-Nové
Calypso480 SC
Karate 2,5 WG
Karate Zeon 5 CS
Mospilan 20 SP
Omite 30 W
Pirimor 50 WG
Rimon 10 EC
Sanmite 20 WP
Spintor
Talstar 10 EC
Vektafid A
Vertimec 018 EC
regulátory rastu
Polyversum
všetky
zeleniny
ostatné prípravky
Silwet L 77
Poznámka:
S - výsadba
80
max. 4-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 4-x
max. 4-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 2-x
24
R E PR E Z E N TAT Í V N E V Ý N O SY
pre platbu na pestovanie energetických plodín
(è. 2133/2008-510)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky pod¾a § 2 ods. 6 nariadenia vlády
Slovenskej republiky è. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v po¾nohospo-
dárstve formou platby na pestovanie energetických
plodín zverejòuje tieto reprezentatívne výnosy pre
rok 2008:
Plodina
Reprezentatívne výnosy (t/ha)
Pšenica
Jaèmeò
Kukurica na zrno
Kukurica na zeleno
Raž
Ovos
Repka olejná
Slneènica
Sója
¼an olejný
Hrach siaty
Konopa siata
Ïatelina jednokosná
Ïatelina èervená dvojkosná
Lucerna
Tritikale
Ïatelino a lucernotrávne miešanky
Kàmna repa
Cukrová repa
Zemiaky konzumné
Trávy
Rýchlorastúce dreviny (vàba, topo¾)
Cirok
Rumex
3,7
3,3
5,1
27,0
2,5
1,9
1,9
1,9
1,5
0,9
2,2
7,2
4,4
6,3
7,2
2,7
4,5
33,3
38,7
13,5
2,7
9,0
8,5
15,0
Ing. Jarmila Dubravská, PhD., v. r.
poverená zastupovaním generálneho riadite¾a
sekcie po¾nohospodárstva
81
Download

celý vestník - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR