www.rosnz.sk
SPRAVODAJ REGIONÁLNEHO OSVETOVÉHO STREDISKA V NOVÝCH ZÁMKOCH
ROČNÍK: III.
ČÍSLO: 4
Čipkárska cesta
JÚL – AUGUST 2010
2
Aktuálne súťaže
Maliarsky plenér a filmársky worshop
V dňoch 13. až 15. augusta 2010 sa uskutoční maliarsky plenér a filmársky worshop v Oravskej Polhore na
Bielej farme. Lektori pre film: Lubomír Viluda a Ivan Kršiak, lektor pre maľbu: Slavomír Slivka. Bližšie
informácie: Mgr. Stanislava Marettova, Oravské kultúrne stredisko, www.osvetadk.sk.
TATRANSKÝ KAMZÍK 2010
XXIII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže a prehliadky neprofesionálnych filmov. Súťaž je jednokolová, autori prihlasujú svoje diela priamo usporiadateľovi podujatia. Termín konania: 15. – 17. 10. 2010.
Uzávierka súťaže – 1. 7. 2010. Kontakt: Národné osvetové centrum, PhDr. Zuzana Školudová, Nábrežie I.
Kraska 1, 921 01 Piešťany, korešpondenčná adresa: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 1.
LETNÁ FOTOŠKOLA DOMU FOTOGRAFIE
14. ročník medzinárodnej Letnej fotoškoly Domu fotografie bude prebiehať od soboty, 7.augusta do soboty, 14.augusta 2010 v meste Liptovský Mikuláš na severe Slovenska.
Deň Bachovej hudby
28. júla 2010 si celý kultúrny svet pripomenie 260. výročie smrti Joahnna Sebastian Bacha. Ako každých 5
rokov, aj tohto roku pripravujeme pri tejto priležitosti Deň Bachovej hudby, ktorý by mal „zachvátiť“ celé
Slovensko. Bližšie informácie: Jan Juras 0905 716 851, www.juras.sk
Pozvánka na kultúrny poznávací zájazd do Rumunska
Poznávací kultúrny zájazd do Rumunska, ktorý organizuje CA Kainar začiatkom septembra s partnerskou
organizáciou World Synergy Travel z Bukurešti. Na poznávací zájazd sa môžete prihlásiť do konca júna
2010. Viac informácií: PhDr. Ivana Labudová CA Kainar M. R. Štefánika 32 010 01 Žilina tel: 041/763
2995 0905 922 237 www.kainar.sk
Peter Lakata
Vážená pani, vážený pán,
srdečne Vás pozývam na vrcholné podujatie neprofesionálneho výtvarného umenia
v Slovenskej republike - VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010, ktoré sa uskutoční v dňoch 14. a
15. júla 2010 (streda, štvrtok) v Piešťanoch – v Galérii Fontána pri MsKS mesta Piešťany
a Dome umenia v Piešťanoch. Odborným garantom podujatia je Národné osvetové centrum,
Dom umenia v Piešťanoch a hlavným organizátorom Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany.
Slávnostné otvorenie podujatia Výtvarné spektrum 2010 sa uskutoční
dňa 14. júla 2010 (v stredu) o 14.00 h
v Galérii Fontána pri MsKS mesta Piešťany (Beethovenova ul. 1) a to vernisážou,
spojenou s odovzdávaním cien a čestných uznaní v 47. ročníku celoštátnej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Výtvarné spektrum 2010.
Prezentácia účastníkov bude dňa 14. júla 2010 (v stredu) v Galérii Fontána MsKS mesta
Piešťany (Beethovenová ul. 1) už od 10.00 hod.
Zároveň Vás pozývame aj na odborný seminár v dňoch 14. a 15. júla 2010 v Galérii Fontána
pri MsKS mesta Piešťany (Beethovenova ul. 1) a v Dome umenia /nábrežie I.Krasku č.1/.
K fotografii na titulnej strane: čipkárska cesta.
Otvárajú sa nám dvere
Slovo na úvod
Vážené kolegyne a kolegovia!
V týchto dňoch bolo Regionálne osvetové stredisko
v Nových Zámkoch spolu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami
regiónu oslovené Koordinačným centrom Tradičnej ľudovej
kultúry pri SĽK v Bratislave na zapojenie sa do spolupráce na
projekte Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku a Tradičná ľudová kultúra, ktorý sa bude spracovávať z regionálnych
prameňov a pod jeho odborným dozorom.
K uvedenej téme sa konal dňa 28. mája 2010 v priestoroch ROS v N. Zámkoch odborný seminár. Pozvaní boli
kultúrni pracovníci a starostovia obcí z regiónu. Informovaní
boli o zasadaní Generálnej konferencie Organizácie spojených
národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO z roku
1989 v Paríži, ktorá navrhla, aby sa jej členské štáty podieľali
na ochrane tradičnej ľudovej kultúry a folklóru a aby ich vlády
prijali k nim potrebné právne normy, ktoré by ochraňovali ich
rôznorodosť, špecifickosť a autenticitu.
V týchto snahách pokračovalo aj ďalšie zasadanie UNESCO v roku 2003 v Paríži, ktoré v súvislosti s nehmotným
kultúrnym dedičstvom deklarovalo jeho duchovný význam,
dôležitosť uchovávania jeho odkazu, ako aj jeho nenahraditeľnosť pri zbližovaní ľudí a ich vzájomnom porozumení. Jeho
závery sa čiastočne naplnili u nás uznesením Vlády SR č. 666,
B.2. z 8. 8. 2007. A práve tento materiál obsahuje tú odbornú
časť projektu, ktorá sa má v súvislosti s identifikáciou a inventarizáciou tradičnej ľudovej kultúry u nás plniť.
Úloha identifikácie a inventarizácie tradičnej ľudovej kultúry v každom autentickom prostredí našich obcí sa
aj v dnešnej dobe považuje za základnú. Na jej základe sa
budú realizovať ďalšie nadstavbové úlohy akými sú dokumentácia, ochrana, uchovávanie a šírenie poznatkov o nej.
Odborné členenie a kritériá pri spracovaní jednotlivých tém
tradičnej ľudovej kultúry sú podrobnejšie spracované na:
www.ludovakultura.sk
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
doposiaľ zaznamenalo vo svojich výskumoch na obciach
a v mestách okresu Nové Zámky špecifické expozície viažuce
k tradičnej ľudovej kultúre a k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu v podobe ľudových domov, miestnych múzeí, pamätných izieb a expozícií v lokalitách, v ktorých sa predpokladá
výskum nehmotného kultúrneho dedičstva:
(pokračovanie na ďalšej strane)
3
Obsah
2
Aktuálne súťaže
3
Slovo na úvod
4
Výstava FK Hexagon;
Čipkárska cesta
5
XIV. Znejúca pieseň
6
Insitná tvorba; Tradičná ľudová kultúra
7
Uplynulé súťaže; Deň
otvorených dverí
8
Súťažná prehliadka
dychových hudieb
9
Čo, kedy, kde
13
Programajánló
16
Z uplynulých akcií
Spravodaj vydáva:
Regionálne osvetové stredisko
v Nových Zámkoch,
Regionális Művelődési Központ Érsekújvár,
ktorého zriaďovateľom je
Nitriansky samosprávny kraj
Vychádza podľa potreby.
Náklad: 300 ks
Nepredajné
Šéfredaktorka:
PhDr. Marta Šimo-Svrčeková
Redaktori: Zoltán Mátyus, Vladimíra Malperová, Iveta Holubcová,
Peter Lakata
Maďarská časť:
Vojtech Magyar
Fotografie: Peter Lakata, archív
ROS
Redakcia a administrácia:
ROS, Ul. SNP 32, 940 62 Nové
Zámky, tel., fax: 035 642 02 65,
e-mail: [email protected]
Predtlačová príprava:
György Nagy
Tlač: AZ PRINT spol. s r.o.
Registračné číslo: MK SR
EV 2961/09
ISSN 1337-7981
4
Výstava FK Hexagon; Čipkárska cesta
(pokračovanie z predošlej strany)
1./ Obec Komjatice: Múzeum na ZŠ – Expozícia archeológie, odev, stará škola, poľnohospodárstvo, nástroje, kuchyňa. 2./ Obec Lipová: ZŠ Ondrochov – Expozícia archeologických vykopávok, dejín a tradícií. 3./ Obec Maňa : Národopisná expozícia ľudových tradícií na ZŠ. 4./ Mesto Nové Zámky
: Múzeum Jána Thaina – Archeologická, historická a národopisná expozícia, Pamätná izba Gergelya Czuczora a Antona
Bernoláka. 5./ Obec Palárikovo: Pamätná izba Karola Strmeňa
na ZŠ. 6./ Obec Rastislavice : Izba tradícií. 7./ Obec Svodín:
Dom ľudového bývania – bývalý roľnícky dom a archeologická expozícia. 8./ Mesto Šurany: Mestské múzeum - expozícia
z histórie mesta, Kostolného Seku a Nitrianskeho Hrádku od
praveku po 20. storočie, ľudový odev a šurianski tamburáši.9./
Mesto Štúrovo: Mestské múzeum – regionálne dejiny, osobnosti, ľudové umenie, kroje, poľnohospodárske stroje. 10./
Obec Tvrdošovce : Obecné múzeum – Expozícia ľudového
bývania, Zbierka Márie Csányiovej. 11./ Obec Veľké Lovce:
Dom ľudového bývania Jozefa Galbavého, - Miestne múzeum v priestoroch Kultúrneho domu – ľudové bývanie, ľudový
odev, poľnohospodárske náradie, ľudové remeslá.
Marta Šimo-Svrčeková
Čipkárska cesta
Súčasná, XV. výstava fotoklubu, má svoje špecifikum. Ak
si všimneme niektoré názvy fotografií: „Krajina“ (Gabriel
Polák), „Devín“ (Marian Garaj), „Roháče“ (Diana Oršulíková), „Cesta na Ďumbier“ (Richard Komlósi), atp., na prvý
pohľad by sa mohlo zdať, že členovia fotoklubu Hexagon sa
začali venovať vyslovene krajinárskej fotografii (čo by, v podstate, nemuselo byť nič mimoriadne, veď je všeobecne známe,
že „krajina“ je tým najlepším, „najlacnejším“ a najdostupnejším fotografickým „modelom“). Samozrejme to nie je pravda.
Členovia fotoklubu sa venujú aj iným žánrom a na základe ich
úspechov, aj vo veľmi výraznej miere. Dôvod je prozaický.
Fotoklub Hexagon organizuje v tomto roku celoštátnu súťaž
fotografie pod názvom „Slovensko moje“ (júl až september
2010). Táto skutočnosť do značnej miery ovplyvnila aj výber a tematické zameranie XV. ročníka klubovej výstavy. Sme
presvedčení, že napriek spomenutej tematickej vymedzenosti,
touto výstavou fotoklub Hexagon opäť dokumentuje svoju životaschopnosť (a to nie len na základe nových mien v zozname
autorov) a potvrdzuje svoju pozíciu v amatérskom fotografickom hnutí na Slovensku. Dňa 28. mája 2010 bola
v Regionálnom osvetovom
stredisku v Nových Zámkoch
sprístupnená výstava: „Čipkárska cesta“. Výstava trvala
do 3. júla 2010. Čipkárska
cesta oživuje tradičnú paličkovanú čipku a bola vyhlásená pred rokom v Liptovskom
Mikuláši. Naša výstava predstavuje jej západnú vetvu. Pod
názvom Čipkárska cesta žije
veľkolepý projekt Národopisného múzea v Liptovskom
Hrádku, do ktorého sa aj naše
čipkárky prihlásili. Je to dlhá
paličkovaná čipka spletená
zo štvorčekov, ktoré sú navzájom pospájané tradičnou
čipkou. Táto putuje po celom
Slovensku a pre veľký záujem
sa rozdelila do štyroch vetiev.
Čipkárky z celého Slovenska
k nej pripájajú svoje vlastné
práce. No nespájajú sa v nej
iba štvorčeky, ale aj čipkárky, ktoré sa pri slávnostnom
preberaní čipky stretávajú, zoznamujú a odovzdávajú si navzájom skúsenosti. Čipkárska
cesta, ktorá takto mapuje paličkovanú čipku na Slovensku
za účasti čipkárok z celého
Slovenska ukončí svoju púť 8.
augusta 2010 v skanzene v Pribyline. Potom bude vystavená
s celou dokumentáciou v stálej expozícii múzea v Liptovskom Hrádku. Táto čipka bola
vystavená v ROS v Nových
Zámkoch. Od čipkárok z Nových Zámkov si ju prevezmú
čipkárky zo Šoporne a odtiaľ
pôjde na svoju poslednú púť
do Pribyliny.
Rada fotoklubu Hexagon
Helena Meszárosová
XV. klubová výstava FK Hexagon
XIV. Znejúca pieseň
5
Výber z dopisu E. Duka-Zólyomi riaditeľstvu ROS v N. Zámkoch
Vážený pani riaditeľka,
dovoľte mi, aby som Vás informovala o priebehu festivalu. V I. kategórii (28. mája, dopoludnia) získal spevácky
zbor zo ZŠ Móra Jókaiho z Komárna zlatý veniec s pochvalou poroty a druhé dva zbory I. kategórie bronzový veniec (ZŠ Komárno na ul. Eötvösa, ZŠ Bélu Bartóka - Veľký Meder). Odpoludní prebiehala súťaž III. kategórie. Zbory
sa predstavili s kvalitným programom a výbornou interpretáciou. O tom hovorí aj výsledok: porota udelila všetkým zlatý
veniec. Po tejto súťaži vystupoval hosťujúci spevácky zbor z Maďarska. Bol to Detský spevácky
zbor zo školy Zoltána Kodálya z námestia Marczibányiho z Budapešti. Stretli sme sa ich aj
na samostatnom večernom koncerte v kostole reformovanej cirkvi. Koncert bol mimoriadne
krásny. Deti spievali vynikajúco a tak jednotne, ako by spieval sólistom. Našim hosťom sa veľmi
páčilo v Nových Zámkoch.
V sobotu (29. mája dopoludnia) súťažili spevácke zbory II. kategórie. Porota pridelila diplom za účasť jednému zboru (ZŠ Horné Saliby) a jednému bronzový veniec ( ZŠ Zoltána Kodálya z Galanty). Tri spevácke zbory získali strieborný veniec (dva zbory veľkých z horeuvedených ZŠ z Komárna a zbor Marianumu). Zlatý veniec s pochvalou poroty získal spevácky zbor
z Košíc „Csengettyű“ a Detský spevácky zbor Franza Schuberta zo Želiezoviec.
Mimoriadne nás potešilo, že členka poroty dr. Anna Kerekesné Pytel, umelecká
riaditeľka medzinárodného festivalu mládežníckych zborov Pannonia Cantat pozvala dva naše zbory na tohtoročný festival,
ktorý bude v dňoch 18.- 23. augusta 2010
v meste Kaposvár. Sú to: Detský spevácky zbor Franza Schuberta zo Želiezoviec a
Miešaný spevácky zbor zo Šiah.
Po súťaži sme privítali na javisku Spevácky zbor maďarských pedagógov na
Slovensku Vassa Lajosa. Večer na galakoncerte zaspieval každý spevácky zbor II. a III. kategórie porotou vybranú skladbu. Nasledovalo vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
diplomov a cien. V závere sme si vypočuli krátky program spomenutého Speváckeho zboru maďarských pedagógov a spojené zbory. Nasledovalo nekonečné tlieskanie, skandovanie, výkriky
s ktorými súťažiaci vyjadrili svoju radosť. Je to nezabudnuteľné.
Vážená pani riaditeľka! Dovoľte mi poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujeme Vám
a všetkým pracovníkom Regionálneho osvetového strediska, ktorí sa tiež podieľali na realizovaní tohto podujatia. Zvlášť vyslovujeme vďaku za technickú spoluprácu pánovi Zoltánovi
Mátyusovi.
S pozdravom
Emese Duka-Zólyomi
(Pozn. XIV. Znejúca pieseň, celoštátny festival maďarských detských a mládežníckych speváckych zborov. 28.-29. mája,
Nové Zámky. Kultúrny dom)
6
Insitná tvorba; Tradičná ľudová kultúra
Insitná tvorba v regióne Nové Zámky
Insitná maľba Júlie Bar­
tuszovej spolu s insitnou plastikou Františka Vašeka a Vince
Bujáka bola vystavená vo výstavných priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch v termíne od 28.
5. 2019 do 14. 6. 2010. Výstava
obsahovala viac ako sedemdesiat
malieb a viac ako sedemdesiat
plastík, ktoré dokumentovali
priam s láskavosťou dôverného
rozprávača osobne prežité zážitky z ľudového zvykoslovia, ako
aj života na našom novozámockom vidieku.
Seminár - Tradičná ľudová kultúra- Dedičstvo alebo umenie?
Koordinačné centrum Tradičnej ľudovej kultúry SĽUK
–u v Bratislave realizovalo 28. 5.
2010 v priestoroch Regionálneho
osvetového strediska v Nových
Zámkoch informačný seminár
Tradičná ľudová kultúra – Dedičstvo alebo umenie? Prednášateľ
Vladimír Kyseľ informoval viac
ako tridsať poslucháčov o základnej štruktúre tradičnej ľudovej
kultúry. Tento program vyhlásilo
UNESKO, podľa ktorého sa budú
spracovávať jednotlivé kritériá
ľudovej kultúry priamo v jednotlivých obciach. Jednalo sa tak o metodiku skúmania, ako aj o
štruktúru.
GRAND PRIX BIB 1967 - 2009
Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave Vás pozývajú na výstavu detskej ilustrácie
GRAND PRIX BIB 1967 - 2009, Ocenení slovenský ilustrátori 1967 - 2009. Vernisáž bola 16.
6. 2010 o 12.00 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky, SNP 32 za
prítomnosti Petra Tvrdoňa riaditeľa BIB a pracovníkov V. Márákyovej, M. Potroka, V. Anoškinovej. Výstava potrvá do 23. 8. 2010. Je otvorená denne od 8.00 do 16.00 hodiny, okrem soboty
a nedele. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Uplynulé súťaže; Deň otvorených dverí
7
56. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Súťaž Zlaty Dônčovej
Mesto Dolný Kubín patrilo v dňoch 24. – 26. júna 2010
celoštátnej súťažnej prehliadke v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov
a divadiel poézie. V 1. kategórii recitovala Daniela Červená,
žiačka Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových
Zámkoch montáž z diela Tomáša Janovica. Študentka novozámockého gymnázia Petra Ondrišáková, s prednesom Rovina
od Per Hagmana, zastupovala 3. kategóriu. Detský recitačný
kolektív DDS Bastriguly zo Základnej školy na Devínskej ulici v Nových Zámkoch pod vedením PaedDr. Anetty Peternaiovej zahral hru K.A.M.? od Jána Uličianskeho a Jany Juráňovej.
S prózou od Veroniky Šikulovej s názvom Srrrrrrst! súťažila v
4. kategórii Veronika Šestáková zo Spojenej školy v Nových
Zámkoch a získala 3. miesto. Všetkým zúčastneným recitátorom na celoslovenskej prehliadke srdečne blahoželáme.
Vladimíra Malperová
Dňa 16. júna 2010 sa
v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre konalo
slávnostné
vyhodnotenie
a vernisáž VI. ročníka Literárno-výtvarnej súťaže Zlaty
Dônčovej. V literárnej časti
si cenu za 3. miesto odniesla Monika Nagyová zo SOŠ
obchodu a služieb v Nových
Zámkoch a čestné uznanie
získal Matej Mihálik zo šurianskeho gymnázia. Jakub
Šeben z MŠ Šoltésovej v Nových Zámkoch bol ocenený
za výtvarnú časť. Práce boli
vystavené od 14. do 30. júna
2010 v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre. Súťažiacim
i výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho ročníka.
Deň otvorených dverí
Dňa 31. mája 2010 pripravilo Regionálne osvetové stredisko v spolupráci s Mestskou políciou a ľudovými výrobcami deň otvorených dverí. Deti zo základných škôl, ale aj
mamičky s deťmi si mohli vytvoriť za metodickej pomoci ľudových remeselníčok šúpoľné bábiky, šperky s kamienkami
a paličkované čipky. Veľký záujem bol o prácu polície, ktorú
prišla predstaviť Mestská polícia v Nových Zámkoch.
Iveta Holubcová
Vladimíra Malperová
ŠTÚROV ZVOLEN
Dňa 18. a 19. júna 2010
sa v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene
konala celoslovenská súťaž
v rétorike – Štúrov Zvolen.
Za novozámocký región do
celoštátneho kola postúpil
Dávid Uzsák zo štúrovského gymnázia, ktorý svojim
prejavom zaujal nielen porotu, ale aj súťažiacich. Získal
druhé miesto, za ktoré mu
srdečne blahoželáme!
Vladimíra Malperová
8
Súťažná prehliadka dychových hudieb
Celoštátna súťažná prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb 2010
Dňa 22.5.2010 sa v dopoludňajších hodinách začala v Dolnej Súči súťaž detských dychových hudieb. V boji o bronzové, strieborné či zlaté pásmo sa stretli DDH RUDOLFA HEČKA,
DDH HRADIŠŤANKA, DDH
MAGURANKA JUNIOR, DDH
FOR Bratislava a zahraničný
hosť DDH MORAVA ZUŠ HULÍN. V nedeľu 23.5.2010 táto
dychovková slávnosť pokračovala ďalej. Najskôr to bol Galaprogram víťazov, kde vystúpili
tie najlepšie kapely, ktoré sa súťaže zúčastnili. Bánovčanka ako
víťaz súťaže tento Galaprogram
uzatvárala. Je dávno známe, nie
jeden človek tvorí úspech a v
prípade muzikantov, nie jeden
sólista tvorí kapelu. Tieto slová
možno do bodky aplikovať na
Bánovčanku, pretože tento kolektív opäť raz potvrdil svoju silu a ukázal, kde sa v svete slovenskej dychovky nachádza.
Ondrej Melišek
SLOVENSKO MOJE
Fotoklub Hexagon Nové Zámky, Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky pod patronátom Zväzu slovenských fotografov vyhlasujú súťažnú výstavu fotografií SLOVENSKO MOJE, s témou
súčasnej slovenskej krajiny. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v SR. Počet
zaslaných fotografií max. 4 ks s rozmerom 30x45 cm. Uzávierka súťaže je 20. 8. 2010. Viac informácií na www.hexagon.sk.
Celoslovenská súťažná výstava Deti a tradičná ľudová tvorba
Celoslovenská súťažná výstava Deti a tradičná ľudová tvorba, ktorej uzávierka a odovzdanie prác
je 2.-3.6.2010 v Ružomberku. Výstava sa uskutoční 16.6.-18.7.2010 v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
AMFO 2010
Krajské kolo fotografickej súťaže AMFO 2010 sa uskutočnilo v termíne 19. 6. – 11. 7. 2010 v Tekovskom múzeu v Leviciach. Organizátori: Nitriansky samosprávny kraj, Regionálne osvetové
stredisko v Leviciach a Tekovské múzeum realizovali výstavu v prostredí Levického hradu. Záruku
nad podujatím prebrala odborná porota v zložení: Judita Csáderová, Bratislava, Jana Hojstričová,
Bratislava, Garik Avanesian, Praha/Cz, Gabriel Kosmály, Levice, Jozef Sedlák, Bratislava. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava. Medzi ocenenými autormi bol Ing. Jozef Druga
z Nových Zámkov s fotografiou – Keď išiel tatko do sveta. Srdečne gratulujeme jemu aj ostatným
vystavujúcim autorom, ktorých fotografie postúpili do celoštátneho kola.
Peter Lakata
9
Čo, kedy, kde
ANDOVCE
Čo, kedy, kde
Informácie: Mária Mojzesová
e-mail: [email protected]
BAJTAVA
Informácie: Ilona Struhárová
e-mail: [email protected]
BÁNOV
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
Miestnej organizácie SZZ
Termín: 9.- 11. júl
Miesto: kultúrny dom
TVORIVÉ DIEĽNE
pre prázdninujúce deti ( súťaže,
kreslenie, maľovanie, vystrihovanie, lepenie a výstavka prác)
a detská diskotéka
Termín: júl
Miesto: kultúrny dom
SLNEČNÝ DEŇ NA VODE
pre všetkých s programom a vodnými atrakciami
Termín: júl
Miesto: štrkáreň
BÁNOVSKÁ VESELICA
Termín: júl - august
Miesto: športový areál
VOLEJBÍČ
Termín: 7. august
Miesto: športový areál
NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ
trojdňový autobusový zájazd, nocľah v Pribyline
Termín: 13.-15. august
Miesto: Pribylina, Kriváň
TENISOVÝ ZÁPAS
pre deti
Termín: 18. autust
Miesto: teniskové kurty – športový
areál
Informácie: Danka Čelková
e–mail: [email protected]
BARDOŇOVO
HURRÁ LETO
Športovo-zábavný program pre
deti
Termín: 11. júl
Miesto: obec
hier, hudby, zábavy a opekačka
Termín: 2. júl
Miesto: detské ihrisko
KAŠTIEĽSKE SLÁVNOSTI
DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY
Termín: 3. júl
Miesto: miestny rybník
s kultúrnym programom, vystúpením mažoretiek, súťaž vo varení
gulášu, predvádzanie remeselníckych výrobkov
Termín: 31. júl
Miesto: areál kaštieľa
HODY
VÝROČIE OSLAVY OBCE
futbalový turnaj, tradičný guláš a občerstvenie, večer
–
ta-
nečná zábava, do tanca zahrá
kolotoče, zábava
Termín: 22. august
Miesto: obec
Informácie: Katarína Bogárová
e-mail: [email protected]
skupina AKORD
BELÁ
DEDINKA
Termín: 21. august
Miesto: miestne ihrisko
Informácie: Katarína Rajčanová
e-mail: [email protected]
Informácie: Helga Takácsová
e-mail: [email protected]
Informácie: Jarmila Molnárová
e-mail: [email protected]
BEŠEŇOV
DOLNÝ OHAJ
Informácie: Mária Pileková
e-mail: [email protected]
BÍŇA
Informácie: starosta Pavol Slobodník
e-mail: [email protected]
Informácie: Eva Čákváriová
e-mail:[email protected]
DUBNÍK
BRANOVO
ČERNÍK
2. júla - s vatrou o 19:00h, o 20:00h
rockový večer, o 21:00h púšťanie
lampiónov
3. júla - od 10:00h slávnostná akadémia, o 20:00h operetné vystúpenie, o 21:00h tanečná zábava
4. júla - o 11:00h slopočná sv.
Omša v katolíckom kostole, vystúpenie spevokolu Hajnalvándor zo
Strekova
- počas akcií bude v kultúrnom
dome výstava kresieb mladých talentov, výstava fotografií o obci a
výstava remeselníckych diel
Termín: 2. -4. júla
Miesto: obec
Informácie: Henrieta Nyáriová
e-mail: [email protected]
VATRA
DVORY NAD ŽITAVOU
Informácie: starosta Ing. Vladimír
Demo
e-mail: [email protected]
BRUTY
DEŇ KULTÚRY
kultúrno-zábavný program
Termín: júl
Miesto: obec
Informácie: Mária Trencsíková
e-mail: [email protected]
ČECHY
Informácie : Alena Pálinkásová
e-mail: [email protected]
Pri príležitosti ukončenia školského roka s množstvom športových
DNI OBCE
Informácie: Attila Zsapka
e-mail: [email protected]
10
Čo, kedy, kde
GBELCE
VASVIRÁG
Informácie: Ľudovít Kürthy
e-mail: [email protected]
Termín: 15:30h
„A BARTI BÍLIC“
HUL
Termín: 16:00h
MOBILNÝ ODBER KRVI
GYÖNGYÖSBOKRÉTA
Termín: 17. august
Miesto: obec
Informácie: Michaela Slováková
e-mail: [email protected]
„PEPES“
CHĽABA
Informácie: Otília Pecková
e-mail: [email protected]
Termín: 17:00h
Termín: 18:00h
Miesto: obec
Informácie: Eva Benefiová
e-mail: [email protected]
KAMENNÝ MOST
JASOVÁ
HRNČIARSKY KURZ
Informácie: Zdenka Královičová
e-mail: [email protected]
JATOV
PING - PONG
pre deti
Termín: jún
Miesto: kultúrny dom
pre deti a mládež s lektorkou Princzné Bérczi Krisztina
Vďaka podpore nadácie Jednota Coop z grantového programu
„Nech sa netúlajú“
Termín: 19.- 23.júl
Miesto: športové ihrisko
TVORIVÉ DIEĽNE
MASTERS 2010
cyklistické preteky o pohár starostu obce
Termín: 21. august
Miesto: obec
OSLAVA SNP
spojená s kulturnym programom,
zapálením vatry a opekačka
Termín: 28. august
Miesto: obec
Informácie: Adriana Matúšeková
e-mail: [email protected]
KAMENICA NAD HRONOM
pre deti a mládež s podporou MK
SR
slávnostné uzatvorenie bude výstavou celotýždennej práce detí spoločne s výrobkami remeselníkov
Termín: 16. – 22. august
Miesto: kultúrna miestnosť
Informácie: Andrea Rudas
e-mail: [email protected]
Termín: 15:00h
MALÁ NAD HRONOM
Informácie: Dáša Soboslaiová
e-mail: [email protected]
MALÉ KOSIHY
MLÁDEŽNÍCKY DEŇ
Termín: 3. júl
Miesto: obec
Informácie: Eva Dékanyová
e-mail: [email protected]
MAŇA
Informácie: Jarmila Trungelová
e-mail: [email protected]
MICHAL NAD ŽITAVOU
Informácie: Alena Jurkáčková
e-mail: [email protected]
MOJZESOVO
Informácie: Jana Bugriová
e-mail: [email protected]
t-com.sk
MUŽLA
Kontakt Anikó Szilva
Termín: 12. - 16. júl
Miesto: obec
KOLTA
Informácie: Roland Nosian
e-mail: [email protected]
VI-
Informácie: Silvia Esztergályosová
e-mail: [email protected]
LETNÝ TÁBOR
KAMENÍN
GASTRONOMICKÉ A
NÁRSKE PROGRAMY
ĽUBÁ
Informácie: Lídia Kmeťová
e-mail: [email protected]
Informácie: Zita Karšaiová
e-mail: [email protected]
koncert spováckeho zboru Musica
Aurea
Termín: o 13:00h
Informácie: Ľudmila Mikulcová
e-mail: [email protected]­
nam.sk
KMEŤOVO
Informácie: Gizela Párkanská
e-mail: [email protected]
SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE
PAMÄTNÍKA
LIPOVÁ
KOMJATICE
KOMOČA
Informácie: Anna Lukácsová
e-mail: [email protected]
LELÁ
Informácie: Andrea Patyiová
e-mail: [email protected]
STRELECKÁ SÚŤAŽ
PZ Divá hus
Kontakt: Ladislav Čuport
Termín: 25. júl
Miesto: obec
Informácie: Ervin Gróf
e-mail: [email protected]
NÁNA
Informácie: Zuzana Matusková
e-mail: [email protected]
NOVÁ VIESKA
Informácie: Alžbeta Bitterová
e-mail: [email protected]
11
Čo, kedy, kde
NOVÉ ZÁMKY
Michaela Rázusová-Nociarová
- MAĽBA
Termín: 1.7 - 4.9. 2010
Miesto: Galéria umenia
Termín: 8.7.-18.8. 2010
Miesto: Múzeum Jána Thaina
MIROSLAV KOUPIL - České a slovenské kaligramy putovná výstava
Termín: 9.-20. augusta 2010
Miesto: Knižnica A.Bernoláka
Informácie: pracovníci ROS
e-mail: [email protected]
OBID
Informácie: Marta Révayová
e-mail: [email protected]
PAVLOVÁ
XXXVII. IPOLYPARTY RANDEVU
PODHÁJSKA FEST
tanečná zábava a trhy, ľudové remeslá – tvorba a výstava
Termín: 27. júl
Miesto: obec
Informácie: Zuzana Dikácz
e-mail: [email protected]
Termín: 16. - 17. august
Miesto: športový areál
HUDOBNÉ LETO
Termín: júl a august
Miesto: areál term. kúpaliska
Informácie: starostka Zlatica Valentová
e-mail: [email protected]
Tvorivé dieľne, palacinky ..
Termín: 3. júl
Miesto: obec
HERMAN ÁKOS A TÓTH REBEKA
ľudoví rozprávkári
Termín: 10:00h
RADAVA
Informácie: starosta Ing. Marian
Chrenko
e-mail: [email protected]
RASTISLAVICE
VASVIRÁG
Termín: 10:15h
PINOCCHIO BÁBKOVÉ DIVADLO
Termín: 10:30h
Informácie: Viliam Šágy
e-mail: [email protected]
RÚBAŇ
Informácie: Bernadeta Borbélyová
e-mail: [email protected]
LEVENTE PÉTER
Termín: 11:00h
LO-
Termín: 13:00h
A MASZK BÁBKOVÉ DIVADLO
100 ROVOK SPÄŤ V ČASE
Termín: 3. – 5. júl
Miesto: areál term. kúpaliska
POZBA
DETSKÝ OSTROV
Termín: 17. júl
Miesto: obec
PODHÁJSKE
SLÁVNOSTI
ĽUDOVÝCH REMESIEL
z príležitosti 50. výročia vzniku
obce
Termín: 28. - 29. august
Miesto: areál pri OÚ
Informácie: Alena Ďuráčová
e-mail: [email protected]
PALÁRIKOVO
OBECNÝ DEŇ
Tvorivé dieľne, domová kultúra predkov, pečenie vo vonkajšej
peci, detské ihrisko, opekačka
Termín: júl - august
Miesto: Pamätný dom Salka
Termín: 1. - 5. júl
Miesto: areál term. kúpaliska
OBECNÉ SLÁVNOSTI
Informácie: Koloman Burza
e-mail: [email protected]
Termín: 13:30
Miesto: obec
PODHÁJSKA
SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM
ÚNIKY - výber z tvorby Melindy Majerčíkovej-Šteinerovej
AZ ARANYSÓLYOM
VAGREND
Informácie: starostka Monika Górová
e-mail: [email protected]
SALKA
TÝŽDŇOVÝ REMESELNÍCKY TÁBOR
pre deti od osem do šesťnásť rokov
Termíny: 4. - 11. júl
18. - 25. júl
1. - 8. august
Miesto: Pamätný dom Salka
SEMEROVO
HURÁ PRÁZDINY
Termín: 3. júl
Miesto: obec
SLÁVNOSŤ
VENOVANÁ
NÁRODNÝM BUDITEĽOM
– RÍMSKOKATOLÍCKYM FARÁROM
pôsobiacim a pochovaným v Semerove
Termín: 4. júl
Miesto: obec
STRETÁVKA ABSOLVENTOV ZDŠ PO 40 ROKOCH
Termín: 17. júl
Miesto: obec
HODOVÉ SLÁVNOSTI 2010
Na sviakot Nanebovzatia Panny
Márie – patrónky obce, venované
800. Výročiu obce
Termín: 13. - 16. august
Miesto: obec
FESTIVAL SEMEROVO 2010
Venovaný 800. výročiu obce
Termín: 21. - 22. august
Miesto: obec
BOHOSLUŽBA VĎAKY ZA
800 ROKOV OBCE SEMEROVO
Termín: 22. august
Miesto: obec
12
Čo, kedy, kde
Informácie: Soňa Slobodníková
e-mail: [email protected]
www: www.semerovo.eu
SIKENIČKA
Informácie: Mária Blašková
e-mail: [email protected]
STREKOV
STREKOVSKÝ
FESTIVAL
PIVNIČNÝ
Termín: 24. - 25. júl
Miesto: obec
DEŇ OBCE
Termín: 14. - 15. august
Miesto: obec
Informácie: Monika Danczi
e-mail: [email protected]
SVODÍN
Informácie: Kornélia Berényi
e-mail: [email protected]
ŠARKAN
FUTBALOVÝ TURNAJ A POULIČNÁ ZÁBAVA
vo večených hodinách zábava v
uliciach obce
Termín: 17. júl
Miesto: obec
Informácie: Beata Székelyová
e-mail: [email protected]
ŠTÚROVO
DIRTHY DOGS (SK) A TŰZMADÁR (HU)
koncerty hudobných skupín
Termín: 3. júl
Miesto: pešia zóna
CÉCÓ (HU)
koncert hudobnej skupiny
Termín: 9. júl
Miesto: pešia zóna
EMINENT (SK)
Hudobno-zábavný program
Termín: 16. júl
Miesto: pešia zóna
SER ON STONE (SK-HU)
koncert hudobnej skupiny
Termín: 23. júl
Miesto: pešia zóna
JÓVILÁGVAN (SK)
koncert hudobnej skupiny
Termín: 30. júl
Miesto: pešia zóna
BLUESVAISER (SK)
koncert hudobnej skupiny
Termín: 5. august
Miesto: pešia zóna
EASY BLUES (SK – ŠTÚROVO)
koncert hudobnej skupiny
Termín: 13. august
Miesto: pešia zóna
MARCO MENDOZA A STEVE
SALUTO (USA, IT)
spoločný koncert
Termín: 19. august
Miesto: pešia zóna
DNI SV. ŠTEFANA
20.8. - koncerty v amfiteátri,
21.8. - súťaž vo varení guláša, detské programy a predstavenia, prehliadka folklórnych súborov
22.8. - svätá omša, športové stretnutia, hody
23.8. – vystúpenie folk. súboru
Ekonóm a kulturny program
Termín: 20. - 23. august
Miesto: amfiteáter, park na Ul.
Horná
Informácie: Ildikó Budová
e-mail [email protected]
ÚĽANY NAD ŽITAVOU
PARNÍK (SK)
Koncert country hudobnej skupiny
Termín: 27. august
Miesto: pešia zóna
Informácie: Tibor Halasi
e-mail: [email protected]
ŠURANY
Informácie: Oto Rehor
e-mail: [email protected]
TRÁVNICA
Informácie: Anna Mičíková
e-mail: trá[email protected]
TVRDOŠOVCE
STRETNUTIE
BÁROV
Termín: 2. – 9. august
Miesto: obec
DREVOREZ-
spoločné dielo bude vyhotovené
vo dvore obecného múzea
Termín: 2. – 4. júl
Miesto: múzeum
KONCERT
SPEVÁCKEHO
ZBORU MAJAZZ DÁNSKO A
JAZZ TRIO
Termín: 4. júl
Miesto: amfiteáter
KURZ PLSTENIA
Termín: 29.júl – 1. august
Miesto: obec
VÝTVARNÉ DIEĽNE NA MOČIARI
Informácie: starostka Helena Hlasicová
e-mail: [email protected]
VLKAS
Informácie: starosta Imrich Slovák
e-mail: [email protected]
VEĽKÝ KÝR
Informácie: Edita Szárazová
e-mail: [email protected]
VEĽKÉ LOVCE
VII. MAJSTROVSTVÁ VO
VARENÍ GULÁŠU
O zábavu sa postará hudobná skupina COLORADO
Termín: 3. júl
Miesto: športový areál
COUNTRY FEST
Termín: 24. júl
Miesto: športový areál
STRIEBORNÉ
SVADBY
Slávnostný
A
ZLATÉ
zápis do pamätnej
knihy obce a do tanca hrá skupina
TREVIS
Termín: 31. júl
Miesto: kultúrny dom a športový
areál
Informácie: Aneta Kováčová
e-mail: [email protected]
13
Programajánló
ZEMNÉ
Informácie: Beatrica Dömeová
e-mail: [email protected]
Zmena programu vyhradená!
Informácie sústredil a spracoval:
Zoltán Mátyus
Programajánló
ANDÓD
EBED
KICSIND
Tájékoztatás: Mojzes Mária
e-mail: [email protected]
Tájékoztatás: Burza Kálmán
e-mail: [email protected]
Tájékoztatás: Szoboszlai Dása
e-mail: [email protected]
BAJTA
FŰR
KISGYARMAT
Tájékoztatás: Struhár Ilona
e-mail: [email protected]
BARACSKA
Tájékoztatás: Bogár Katalin
e-mail: [email protected]
BART
Tájékoztatás: Trencsík Mária
e-mail: [email protected]
BÉLA
Tájékoztatás: Takács Helga
e-mail: [email protected]
BESENYŐ
Tájékoztatás: Pilek Mária
e-mail: [email protected]
BÉNY
Tájékoztatás: Csákvári Éva
e-mail: [email protected]
CSÚZ
FALUNAPOK
Időpont: július 2.-4.
Program: tábortűz, ünnepi akadémia,
operett előadások, táncmulatság,
rajz és kézműves kiállítás, ünnepi
szetnmise
Tájékoztatás: Nyári Henriette
e-mail: [email protected]
Tájékoztatás: Borbély Bernadett
e-mail: [email protected]
Tájékoztatás: Blaskó Mária
e-mail: [email protected]
GARAMKÖVESD
KISKESZI
Tájékoztatás: Parkansky Gizella
e-mail: [email protected]
HELEMBA
Tájékoztatás: Pecek Ottília
e-mail: [email protected]
KAMOCSA
Tájékoztatás: Lukács Anna
e-mail: [email protected]
IFJÚSÁGI NAP
Időpont: július 3
Tájékoztatás: Dékány Éva
e-mail: [email protected]
KISÚJFALU
Tájékoztatás: Bitter Erzsébet
e-mail: [email protected]
KÖBÖLKÚT
KÉMÉND
Tájékoztatás: Kürthy Lajos
e-mail: [email protected]
V. Szikince Fesztivál
KŐHÍDGYARMAT
Időpont: július 2
Program:
13.00 Emlékmű avató a kéméndi
templomban
15.00 Iszomfalva – Borászati és
gasztronómiai programok
16.00 A kéméndi Vasvirág együttes
műsora
16.30 A kisgyarmati hagyományőrző együttes műsora
17.00 A kéméndi Gyöngyösbokréta együtes műsora
18.00 Anylai „ Pepes” Sándor cigényzenekara muzsikál
Tájékoztatás: Benefi Éva
e-mail: [email protected]
- A Jednota Coop alapítvány által
támogatott „ Hogy ne csavarogjanak” program keretén belül 2010
júl. 19.-től 23.-ig fazekas szakkör
gyerekek és fiatalok részére. Oktató: Princzné Bérczi Krisztína fazekas mester.
- Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma által támogatott
„ Kézműves foglalkozások „ –ra
kerül sor 2010. aug. 22.-én 10.0013.00 óráig amely gyerekek és
kézművesek kiállításával zárul.
Tájékoztatás: Rudas Andrea
e-mail: [email protected]
14
KÜRT
KÜRTI PINCE FESZTIVÁL
Időpont: július 24.-25
FALUNAPOK
Időpont: augusztus 14.-15
Tájékoztatás: Danczi Mónika
e-mail: [email protected]
com
Programajánló
Tájékoztatás: Gór Mónika polgármester
e-mail: [email protected]
SZÍMŐ
PÁRKÁNY
SZŐGYÉN
KONCERTEK
Tájékoztatás: Berényi Kornélia
e-mail: [email protected]
Időpont: július 25
Helyszín: PZ Divá Hus, Mužla
Tájékoztatás: Gróf Ervin
E-mail: [email protected]
Helyszín: Gyalogsétány
Időpontok:
július 3. -19.00 HS DIRTY DOGS
– SR a HS TÜZMADÁR – MR
Július 9.- 19.30 HS CÉCÓ
Július 16. -19.30 HS EMINENT
-SR
Július 23. -19.30 HS SER ON
STONE – MR-SK
Július 30. -19.30 HS JÓVILÁGVAN - SR
Augusztus 5. -19.30 HS BLUESVAISER – SK
Augusztus 13.-19.30 HS EASY
BLUES – SK
Augusztus 19.- 19.30 Marco Mendoza a Steve Saluto / USA a IT/
Agusztus 27.- 19.30 Country
együttesek PARNÍK - SR
Tájékoztatás: Halasi Tibor
e-mail: [email protected]
NAGYKÉR
POZBA
LELÉD
Tájékoztatás: Patyi Andrea
e-mail: [email protected]
LIBÁD
Tájékoztatás: Esztergályos Szilvia
e-mail: [email protected]
MUZSLA
NYÁRI TÁBOR
Időpont: július 12.-16
Helyszín: Csemadok
LÖVÉSZ VERSENY
Tájékoztatás: Száraz Edit
e-mail: [email protected]
NÁNA
Tájékoztatás: Matuska Zsuzsanna
e-mail: [email protected]
Tájékoztatás: Valent Aranka polgármester
e-mail: [email protected]
SÁRKÁNY
FOCI TURNAJ ÉS UTCABÁL
V. Szikince Fesztivál
Időpont: július 17
Tájékoztatás: Székely Beáta
e-mail: [email protected]
GYERMEKSZIGET
SZALKA
GARAMPÁLD
Program: Gyermek játszóházak,
kézműves foglalkozások, vitézi
gykorlatok, palacsinta-parti
10.00 Herman Ákos és Tóth Rebeka népi mesemondók
10.15 A kéméndi Vasvirág gyermek táncegyüttes műsora
10.30 A Pinocchio bábcsoport fellépése
11.00 Levente Péter műsora
13.00 Az Aranysólyom Lovagrend haditorna- bemutatója
13.30 A Maszk Bávszínház műsora
X. NYÁRI IFJÚSÁGI
KÉZMÜVES TÁBOR
Célcsoportok: 8-16 éves gyermekek és fiatalok
A
képzésekfoglalkozások
időpontjai:
1. július 4.- 11
2. július 18.-25
3. augusztus 1.-8
FALUNAP
Időpont: július 17
Tájékoztatás: Dikácz Zsuzsanna
e-mail: [email protected]
Tájékoztatás: Döme Beatrice
e-mail: [email protected]
TARDOSKEDD
FAFARAGÓK TALÁLKOZÓJA
/ Egy közös alkotás – faragott
kapu elkészítése amely a Falumúzeum bejáratát képezi majd
Helyszín: a Falumúzeum udvara
Időpont: július 2.-4.
KONCERT- MaJazz Dániából és
a Fazz Trio énekkarok fellépése
Helyszín: Szabadtéri színpad / a
belépő ingyenes/
Nemezelési tanfolyam
Időpont: július 29.-től augusztus
1.-ig
KÉPZŐMŰVÉSZETI MŰHELYEK
Helyszín: Mocsarak
Időpont:augusztus 2. - 9. ig
SZENT ISTVÁN NAPOK
Program:
Augusztus 20. án – Koncertek a
szabadtéri színpadon, gulyásfőző
verseny, gyermek programok és
előadások, folklórcsoportok műsora- szemléje a Horná utcai park
területén, amely esti mulatsággal
fejeződik majd be.,
Augusztus 22. én -Ünnepi szentmise, sportversenyek , búcsúi programok Augusztzus 23. án – Az
Ekonóm folklóregyüttes fellépése,
és egyéb kulturális programok a
szabadtéri színpad területén.
Tájékoztatás: Buda Ildikó
e-mail: [email protected]
UDVARD
Tájékoztatás: Zsapka Attila
e-mail: [email protected]
Az adatokat összegyűjtötte és feldolgozta: Mátyus Zoltán
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Čipkárska cesta
Odovzdanie štafety z Nových Zámkov do Šoporne.
15
16
Z uplynulých akcií
Deň otvorených dverí v Regionálnom osvetovom stredisku – 31. mája 2010
Tradičná ľud.kultúra - seminár – 28.máj 2010
Insitná tvorba – 28. máj - 14. jún 2010
Znejúca pieseň - Csengő Énekszó – 28.-29. máj 2010 , DK Hlavné námestie
GRAND PRIX BIB – 16. jún - 23. aug. 2010
Prehliadka dychových hudieb – 22.-23. máj 2010
Download

kultúrnik - júl a august 2010.pdf - Regionálne osvetové stredisko