Výstup k dištančnej časti: Učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu
Mgr. Eva Volková
[email protected]
Skupina – TTA 02_0570_2011_PKRO
Geografia 6. ročník – Poloha a členitosť Ameriky
Cieľom hodiny je, aby žiaci vedeli opísať polohu Ameriky vzhľadom k oceán,
svetadielom a pologuliam. Pri členitosti by mali vedieť nájsť významné zálivy
(Hudsonov, Mexický, Karibské more), ostrovy a súostrovia (Veľké Antily – Kuba,
Haity, Jamajka; Malé Antily; Grónsko, Buffinov ostrov, Ohňová zem, Galapágy),
polostrovy (Aljašský, Labradorský, Florida, Kalifornský).
Nakoľko učivo je pre žiakov veľmi abstraktné a neznáme, treba ho žiakom čo
najviac priblížiť. Na hodine budeme preto pracovať s atlasmi a mapou (mapa je
zavesená na tabuli), kde je svetadiel Amerika.
Hodinu začínam otázkou „Čo vieš o Amerike?“ Žiaci väčšinou rozprávajú
o USA a neuvedomujú si, že Amerika nie je len USA. Postupným usmerňovaním sa
dopracujeme spolu k tomu, že Amerika je oveľa väčšia ako USA a tvorí ju viacero
štátov. Na mape si ukážeme Ameriku a žiaci si ju nájdu na príslušnej mape v atlase.
Ja poviem, aká je rozloha a žiaci porovnávajú rozlohu s rozlohou Austrálie a Oceánie
(tú brali pred tým). Následne spolu určujeme polohu vzhľadom k rovníku, obratníkom
a nultému poludníku. Žiaci pracujú s atlasom a mapou Ameriky. Určíme pologule, na
ktorých leží Ameriky. Zopakujeme si, čo je to ostrov, polostrov, súostrovie, záliv
(navádzam ich rôznymi otázkami). Žiaci následne v atlase hľadajú ostrovy
a súostrovia Ameriky. Nájdené ostrovy a súostroviu chodia ukazovať aj na mapu
Ameriky (aj pre ostatných žiakov). Následne im ja zhrniem len tie najdôležitejšie
ostrovy a súostrovia: Veľké Antily – Kuba, Haity, Jamajka; Malé Antily; Grónsko,
Buffinov ostrov, Ohňová zem, Galapágy. Podobne postupujeme aj pri vyhľadávaní
a určovaní polostrovov Ameriky. Tiež si ich ukazujeme na mape Ameriky. Opäť ich
zopakujem: Aljašský, Labradorský, Florida, Kalifornský polostrov. Nakoniec hľadáme
zálivy. Opäť ich chodia žiaci ukazovať aj na mapu a ja ich zopakujem a vyberiem len
tie dôležité: Hudsonov, Mexický, Karibské more. Následne sa pýtam žiakov, ktorá
Amerika (Severná alebo Južná) má viacej členité pobrežie. Väčšina žiakov hneď
odpovie Severná Amerika. Ja sa ďalej pýtam, čím to asi bude spôsobené. Na túto
otázku hneď nevedia správne odpovedať, preto ich navádzam menšími otázkami. Po
tomto napíšeme stručné poznámky (vypíšeme ostrovy, súostrovia, polostrovy,
zálivy, uvedieme rozlohu Ameriky a polohu) a opäť si geografické celky ukazujeme
na mape.
Striedam viaceré metódy: motivačný rozhovor (úvod), rozprávanie (expozícia),
práca s atlasom a mapou (expozícia, fixácia, diagnostika), ... Nakoľko väčšina žiakov
možno zaradiť do zrakovo – verbálneho štýlu, volila som prácu s mapou, atlasom,
menej hovoreného slova a vypísanie najdôležitejších poznatkov z učiva. Motivačný
rozhovor v úvode mal v žiakoch vzbudiť záujem. Taktiež slúžil aj na to, aby som
zistila ich pohľad na Ameriku a predstavu o nej. Práca s atlasom a mapou mala slúžiť
ako prostriedok zapamätania si učiva. Rozprávanie som využila najmä na odľahčenie
a prerušenie monotónnej práce s atlasom a mapou.
Download

Výstup k dištančnej časti: Učebné štýly a metódy vyučovacieho