ADRESÁR
akademických knižníc v SR
rok 2014
Žilina 2014
Zoznam vysokých škôl
Verejné vysoké školy:
Číslo záznamu AK
1. Univerzita Komenského v Bratislave
http://www.uniba.sk/
1
2. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
http://www.upjs.sk/
2
3. Prešovská univerzita v Prešove
http://www.pulib.sk/
17
4. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
http://www.ucm.sk/
16
5. Katolícka univerzita v Ružomberku
http://www.ku.sk/
18
6. Univerzita J. Selyeho v Komárne
http://www.selyeuni.sk/
20
7. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
5
http://www.uvlf.sk/
8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
http://www.uk.ukf.sk/
3
9. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
http://www.umb.sk/
4
10. Trnavská univerzita v Trnave
http://www.truni.sk/
6
2
11. Slovenská technická univerzita
v Bratislave
http://www.stuba.sk/
7
12. Technická univerzita v Košiciach
http://www.tuke.sk/
8
13. Žilinská univerzita v Žiline
http://www.uniza.sk/
9
14. Trenčianska univerzita v Trenčíne
http://www.tnuni.sk/
15
15. Ekonomická univerzita v Bratislave
http://www.euba.sk/
10
16. Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre
http://www.uniag.sk/
17. Technická univerzita vo Zvolene
http://www.tuzvo.sk/
11
12
18. Vysoká škola múzických umení
v Bratislave
http://www.vsmu.sk/
13
19. Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
http://www.vsvu.sk/
14
20. Akadémia umení v Banskej Bystrici
http://www.aku.sk/
19
3
Štátne vysoké školy:
21. Akadémia ozbrojených síl gen.
M. R. Štefánika v L. Mikuláši
http://www.aos.sk/
22. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
http://www.akademiapz.sk/
23. Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave
http://www.szu.sk/
23
22
21
Súkromné vysoké školy:
24. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
http://www.vsm.sk/
24
25. Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
http://www.vssvalzbety.sk/
25
26. Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
http://www.vsemvs.sk/
26
27. Paneurópska vysoká škola
http://www.paneurouni.com/
27
28. Vysoká škola Danubius
http://www.vsdanubius.sk
28
29. Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove
http://www.ismpo.sk
4
29
30. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
http://www.sevs.sk
30
31. Dubnický technologický inštitút
http://www.dti.sk
31
32. Bratislavská medzinárodná škola
liberálnych štúdií
http://www.bisla.sk
32
33. Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva v Košiciach
http://www.vsbm.sk
33
34. Hudobná a umelecká akadémia
Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
http://www.huaja.org
34
35. Akadémia médií Bratislava
http://akademiamedii.sk/
35
36. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
http://goethehb.eu/sk
36
Národná knižnica
Slovenská národná knižnica, Martin
http://www.snk.sk
5
Vedecké knižnice v SR
Centrum vedecko-technických informácií
Slovenskej republiky, Bratislava
http://www.cvtisr.sk
Slovenská lekárska knižnica, Bratislava
http://www.sllk.gov.sk
Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava
http://www.spgk.sk
Štátna vedecká knižnica v Prešove
http://www.svkpo.sk
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
http://www.svkbb.eu
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
http://www.svkk.sk
Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk
Ústredná knižnica SAV, Bratislava
http://www.uk.sav.sk
6
Adresár
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
1.
Univerzita Komenského v Bratislave
Akademická knižnica
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
Tel.: 02/59 24 44 47
Fax: 02/59 33 94 96
E-mail: [email protected]
URL: http://www.uniba.sk/index.php?id=2176
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1374
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Daniela Gondová
Tel.: 02/59 24 44 47
Fax: 02/59 33 94 96
E-mail: [email protected]
[email protected]
1.1
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta
Akademická knižnica
Odborárske nám. č. 14, 813 72 Bratislava 1
Tel.: 02/59 35 74 33
Fax: 02/59 35 76 30
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fmed.uniba.sk/?kniznica
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0021
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Miriam Pekníková, PhD.
Tel.: 02/59 35 74 33
Fax: 02/59 35 76 30
E-mail: [email protected]
7
1.2
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko
JLF UK
L. Novomeského 7A, 036 01 Martin
Tel.: 043/2633505
URL: http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2161
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0030
Riaditeľ (vedúci): Bc. Ivana Švrková
Tel.: 043/2633505
E-mail: [email protected]
1.3
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Ústredná knižnica
Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava 3
Tel.: 02/50 117 156, 02/50 117 154 – požičovňa
Fax: 02/50 117 100
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2415
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3955
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Mária Kadnárová
Tel.: 02/50 117 155
E-mail: [email protected]
8
1.4
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Knižnica
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
Tel.: 02/592 44 213 (odd. knižničných služieb)
Fax: 02/592 44 401
E-mail: [email protected]
URL: http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=47
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0015
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Anna Budayová
Tel.: 02/592 44 518
Fax: 02/592 44 401
E-mail: [email protected]
1.5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Ústredná knižnica
Gondova 2, P. O. BOX 1, 814 99 Bratislava
Tel.: 02/59 24 41 11
Fax: 02/59 33 94 96
E-mail: [email protected]
URL: http://www.uniba.sk/index.php?id=1998
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0016
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Daniela Gondová
Tel.: 02/59 24 44 47
Fax: 02/59 33 94 96
E-mail: [email protected]
9
1.6
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2, 842 15 Bratislava 4
Tel.: 02/60 29 65 10
Fax: 02/65 42 90 64 (dekanát)
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=uk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0019
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Miroslava Janetková
Tel.:02/60 29 65 10
E-mail: [email protected]
1.7
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pav. I, 842 48 Bratislava 4
Tel.: 02/60 295 191 (knižnica – výpožičky)
Fax: 02/654 12 305 (dekanát)
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=550
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0020
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Adriana Gersová
Tel.: 02/ 60 29 51 95
Fax: 02/654 12 305
E-mail: [email protected]
10
1.8
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Knižnica
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava 1)
Tel.: 02/20669906 VoIP 23906 (sekretariát dekana)
URL: http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=1673
E-mail: [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4003
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Ľubica Grebečiová
Tel.: 02/20669921 VoIP 23921
E-mail: [email protected]
1.9
Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Akademická knižnica
Sídlo: Moskovská 2, 813 34 Bratislava 1
Poštový styk: Račianska 59, 813 34 Bratislava 1
Tel.: 02/502 22 + klapka
Fax: 02/55 56 17 01
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2488
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3958
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Antónia Bartošová
Tel.: 02/50 222 417
E-mail: [email protected]
11
1.10 Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Knižnica
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1
Sídlo knižnice: Kapitulská 15
Sekretariát dekanátu:
Tel.: 02/54 43 51 09
02/32 77 71 01
Fax: 02/54 43 51 09
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0018
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Melinda Vasiľová
Tel.: 02/54 43 23 96, kl. 120,
02/32 77 71 20
E-mail: [email protected]
[email protected] (v DS)
URL: http://www.frcth.uniba.sk/index.php?id=1673
1.11 Univerzita Komenského v Bratislave
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Knižnica
Bartóková 8, 811 02 Bratislava 1
Sekretariát dekanátu:
Tel.: 02/67 28 82 50
Fax: 02/62 80 39 51
E-mail: [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0017
Riaditeľ ( vedúci): zatiaľ bez vedúceho
Tel.: 02/206 67 150
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=2267
12
1.12 Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Knižnica
Odbojárov 10, P. O. BOX 95, 820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/50 11 7644
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fm.uniba.sk/index.php?id=2304
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4873
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Ján Badura
Tel.: 02/50 11 7623
E-mail: [email protected]
1.13 Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Knižnica
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Tel.: 02/20669800
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2105
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3984
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Jana Šlosárová
Tel.: 02/20669 811, 02/20669 812
E-mail: [email protected]
13
2.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Univerzitná knižnica
Moyzesova ul. č. 9, 040 01 Košice
Tel/VoIP (enum): 055/ 234 1608
E-mail: [email protected]
URL: http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0031
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Daniela Džuganová
Tel/VoIP (enum): 055/234 1606
E-mail: [email protected]
3.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzitná knižnica
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Tel.: 037/6408106 odd. služieb, 037/6408109 študovňa,
037/6408101 odd. bibliografie
E-mail: [email protected]
URL: http://www.uk.ukf.sk/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0027
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Anežka Strihová
Tel.: 037/6408096
E-mail: [email protected]
14
4.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzitná knižnica
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 446 74 41 výpožičné odd., 048/ 446 52 05 sekretariát
Fax: 048/446 52 07
E-mail: [email protected]
URL: http://www.library.umb.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0029
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Ľudmila Homolová
Tel.: 048/ 446 52 06
Fax: 048/446 52 07
E-mail: [email protected]
5.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73, 041 81 Košice
Tel.: 0915 986 744 – sekretariát
Fax: 055/671 16 74
URL: http://www.uvlf.sk/sk/kniznica
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1373
Riaditeľ (vedúci): MVDr. Libuša Bodnárová
Tel.: 0915 986 672
E-mail: [email protected]
15
6.
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzitná knižnica
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: 033/59 39 359
Fax: 033/55 11 129
úsek absenčných výpožičiek : 033/59 39 302
študovňa : 033/59 39 337
E-mail: [email protected]
URL: http://www.truni.sk/univerzitna-kniznica
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3990
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Zuzana Martinkovičová
Tel.: 033/59 39 359
Fax: 033/55 11 129
E-mail: [email protected]
7.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
7.1
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Knižnica
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Tel.: 02/57 27 62 33, 57 27 62 51
Fax: 02/52 92 15 51
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fa.stuba.sk
URL: http://www.fa.stuba.sk/kniznica.html?page_id=2909
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0023
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Kristína Raitlová
Tel.: 0918 665 025, 02/57 27 62 33
E-mail: [email protected]
[email protected]
16
7.2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
Knižnica a informačné stredisko
Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
Tel.: 02/57 29 62 18
Fax: 02/52 92 66 25
URL: http://www.sjf.stuba.sk
http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1677
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3960
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Viera Polčíková
Tel.: 02/57 29 62 18
Fax: 02/52 92 66 25
E-mail: [email protected]
7.3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská chemická knižnica
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: 02/52 49 52 65
Fax: 02/52 49 52 65
URL: http://www.chtf.stuba.sk
URL: http://www.schk.sk/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1372
Riaditeľ (vedúci): Ing. Jozef Dzivák
Tel.: 02/52 49 52 65
Fax: 02/52 49 52 65
E-mail: [email protected]
17
7.4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Knižnica
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava1
Tel.: 02/60 29 11 11 – ústredňa
Fax: 02/65 42 04 15
E-mail: [email protected]
URL: http://www.fei.stuba.sk
http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=358
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0022
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Jana Braunová
Tel.: 02/60 29 14 08
E-mail: [email protected]
7.5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom
v Trnave
Akademická knižnica
Bottova 25, 917 24 Trnava
Tel.: 0918 646 030, 0915 847 111
Fax: 0906 068 499
URL: http://www.mtf.stuba.sk
URL: http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2688
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3734
Vedúca knižnice: Iveta Hrubšová
Tel.: 0918 646 030
Fax: 0906 068 499
E-mail: [email protected]
18
7.6
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Knižnica a informačné centrum
Radlinského 11, 813 68 Bratislava 15
Tel.: 02/59 274 495 Výpožičné oddelenie
576 Študovňa a databázové centrum
577 Evidencia kniž. fondu a publikačnej činnosti
495 Zástupkyňa vedúcej KIC
Fax: 02/52 96 70 27 – sekretariát dekana
URL: http://www.svf.stuba.sk
URL: http://www.svf.stuba.sk/kic
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4004
Riaditeľ (vedúci): Ing. Silvia Stasselová
Tel.: 02/59 274 494, 0904 694 054
E-mail: [email protected]
7.7
Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská informatická knižnica
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
Fax: 02/ 654 20 587 – sekretariát dekana
URL: http://www.fiit.stuba.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4052
Vedúca knižnice: Mgr. Lucia Falbová
Tel: 02/ 210 22 231
E-mail: [email protected]
19
8.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica
Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice
Tel.: 055/602 7700
E-mail: [email protected]
URL: http://www.lib.tuke.sk/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0014
Riaditeľ: Ing. Ondrej Látka, PhD.
Tel.: 055/602 7711
Tel.: 0908 177 992
E-mail: [email protected]
9.
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina
Tel.: 041/51 31 453, 51 31 465, 51 31 464
Fax: 041/56 50 190
E-mail: [email protected],
URL: http://www.uniza.sk – adresa školy
http://ukzu.uniza.sk – virtuálna knižnica
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0025
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Alena Mičicová
Tel.: 041/51 31 450
Fax: 041/56 50 190
E-mail: [email protected]
20
10.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej
univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Tel.: 02/67 29 16 13
Fax: 02/67 29 11 61
E-mail: [email protected]
URL: http://www.sek.euba.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0011
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Jitka Kmeťová
Tel.: 02/672 91 150
Fax: 02/672 91 161
E-mail: [email protected]
11.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU
v Nitre
Štúrova 51, 949 59 Nitra
Tel.: 037/641 5030, , 641 5039
Fax: 037/641 5030
E-mail: [email protected]
URL: http://www.slpk.sk/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0013
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Tel.: 037/641 5037
Fax: 037/641 5030
E-mail: [email protected]
21
12.
Technická univerzita vo Zvolene
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo
Zvolene
T.G. Masaryka 20, 961 02 Zvolen
Tel.: 045/52 06 642
Fax: 045/54 79 942
E-mail: [email protected]
URL: http://sldk.tuzvo.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0012
Riaditeľ (vedúci): Ing. Alena Poláčiková
Tel.: 045/52 06 641
Fax: 045/54 79 942
E-mail: [email protected]
13.
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ústredná knižnica a študijno-informačné
stredisko
Zochova 1, 813 01 Bratislava 1
Tel.: 02/59 30 14 21 - rektorát
Fax: 02/54 41 70 81
E-mail: [email protected]
URL: http://www.vsmu.sk
http://www.vsmu.sk/page0/kniznica.html
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Tatiana Žáryová
Tel.: 02/59 30 35 12
E-mail: [email protected]
22
14.
Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Akademická knižnica VŠVU
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava 1
Fax: 02/5942 8552
E-mail: [email protected]
URL: http://www.vsvu.sk/
http://www.vsvu.sk/kniznica/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/1375
Riaditeľ (vedúci): PhDr. Oľga Kasajová
Tel.: 02/5942 8560, Požičovňa: 02/5942 8562
Fax: 02/5942 8552
E-mail: [email protected]
15.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Univerzitná knižnica TnUAD Trenčín
Horný Šianec 9, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/652 15 59
Fax: 032/7400522
E-mail: [email protected]
URL: http://www.kniznica.tnuni.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3978
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Mária Rehušová
Tel.: 032/6521559
Fax: 032/7400522
E-mail: [email protected]
23
16.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzitná knižnica
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033/55 65 111 – vrátnica
Fax: 033/55 65 120
URL: http://www.ucm.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3979
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Darina Kráľová
Tel.: 033/55 65 103
Fax: 033/55 65 120
E-mail: [email protected]
17.
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1, 081 85 Prešov
Tel.: 051/75 70 144-6
Fax: 051/75 70 145
E-mail: [email protected]
URL: http://www.pulib.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4002
Riaditeľ (vedúci): Ing. Peter Haľko
Tel.: 051/75 70 144
Fax: 051/75 70 145
E-mail: [email protected]
24
18.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
E-mail: [email protected]
URL: http://uk.ku.sk/
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3975
Riaditeľ (vedúci): RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
Tel.: 0918 722 068
E-mail: [email protected]
19.
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Akademická knižnica Akadémie umení
Horná 95, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: [email protected]
URL: http://www.aku.sk
http://www.aku.sk/univerzita/akademicka-kniznica.html
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4353
Riaditeľ (vedúci): Ing. Ivana Badinská
Tel.: 048/43 20 401
Fax: 048/43 20 301
E-mail: [email protected]
25
20.
Univerzita J. Selyeho
Univerzitná knižnica
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
E-mail: [email protected]
URL: http://www.selyeuni.sk/
http://www.selyeuni.sk/sk/univerzitna-kniznica.html
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3968
Riaditeľ (vedúci): PaedDr. Héder Ágnes
Tel.: 035/32 60 687
E-mail: [email protected]
26
ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
21.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzitná knižnica
Limbova 12, 833 03 Bratislava 37
Tel.: 02/59 370 673
E-mail: [email protected]
URL: http://www.szu.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0218
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Zuzana Onderová
Tel.: 02/59 370 674
E-mail: [email protected]
URL: http://www.szu.sk/index.php?&menu=14&oid=#menutop
22.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Tel.: 0961 057 563
Fax: 0961 059 050
URL: http://www.akademiapz.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3957
Vedúca: PhDr. Janka Štubňová
Tel.: 0961 057 512
Fax: 0961 059 050
E-mail: [email protected]
27
23.
Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akademická knižnica
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
Tel.: 0960 423 371 (oddelenie výpožičiek)
E-mail: [email protected]
URL: http://ak.aos.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0032
Riaditeľ (vedúci): Ing. Milan Majerko
Tel.: 0960 423 777
E-mail: [email protected]
28
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
24.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
URL: http://www.vsm.sk
Knižnica – kontakty :
Trenčín
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel: 032/652 81 74, 658 12 93
E-mail (Trenčín): [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3977
Riaditeľ: Mgr. Lucia Baginová
E-mail: [email protected]
Bratislava – pobočka
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
Tel.: 02/682 045 10
Vedúci pobočky: Bc. Albert Ivančík
E-mail: [email protected]
25.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave
Knižnica
Námestie 1. mája 1, Bratislava
URL: http://www.vssvalzbety.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3956
Vedúca knižnice: Mgr. Mária Červenková
Tel.: 02/577 80 621
e-mail: [email protected]
29
26.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Furdekova 16, 851 04 Bratislava
Akademická knižnica
Železničná 14, 821 07 Bratislava
URL: http://www.vsemvs.sk
Tel: 0918 601 006
E-mail: [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3735
Vedúca knižnice: Mgr. Milada Goňová
Tel: 0918 601 006
E-mail: [email protected]
27.
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Akademická knižnica PEVŠ
Pracovisko Ružinov, Tomášikova 20
URL: http://www.paneurouni.com/sk/kniznica/
Tel.: 02/4820 8844 – informácie / referenčné služby
E-mail: [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3959
Pracovisko Petržalka, Tematínska 10
Tel.: 02/68 20 36 35 – informácie / referenčné služby
E-mail: [email protected]
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Melánia Buchlová
Tel.: 02/4820 8810
E-mail: [email protected]
30
28.
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo
Knižnično-informačné a edično-vydavateľské
stredisko, Knižnica VŠD
Richterova ul. 1171, 925 21 Sládkovičovo
URL: http://www.vssladkovicovo.sk/kniznica
Tel.: 031/773 28 38
e-mail: [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/5050
Riaditeľ (vedúci): Mgr. Magdaléna Hučková Danišová
Tel.: 031/773 28 36
E-mail: [email protected]
29.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove
Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
URL: http://www.ismpo.sk
URL: http://www.ismpo.sk/taxonomy/term/19
E-mail: [email protected]
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4856
Vedúca knižnice : Mgr. Bibiána Arvayová
Tel: 051/758 17 98
E-mail: [email protected]
31
30.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
Akademická knižnica Stredoeurópskej vysokej
školy v Skalici (zlúčená s Mestskou knižnicou v Skalici)
Námestie slobody 4, 909 01 Skalica
Tel.: 034/664 7061-2
Fax: 034/664 7063
E-mail: [email protected]
URL: http://www.sevs.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3728
Riaditeľ (vedúci): Ľubica Rozborilová
Tel.: 034 /6903 411 - 3
E-mail: [email protected]
31.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad
Váhom
Knižnica DTI v Dubnici nad Váhom
Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
URL: http://www.dti.sk
Tel.: 042/442 41 23
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4272
Vedúca knižnice: Mgr. Marcela Kopincová
Tel.: +421 917 351 364
E-mail: [email protected]
32
32.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych
štúdií, n. o.
Knižnica BISLA
Grösslingova 53, 811 09 Bratislava
URL: http://www.bisla.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3980
Zodpovedná: Marta Holečková
Tel.: 02/59 234 201
Fax: 02/59 234 450
E-mail: [email protected] (v DS AK)
[email protected]
33.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v
Košiciach
Kukučínova 17, 040 01 Košice
Akademická knižnica
Košťova ul. č. 1, 040 01 Košice
Tel.: 055/720 10 71, 055/720 56 18, 19
E-mail: [email protected]
URL: http://www.vsbm.sk
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/3969
Riaditeľ (vedúci): Ing. Mária Schürgerová
Tel.: 055/720 56 19
Fax: 055/720 56 10
E-mail: [email protected] (v DS AK)
E-mail: [email protected]
33
34.
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v
Banskej Štiavnici
Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica
Akademická knižnica (AK HUAJA)
Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/2901 206
E-mail: [email protected]
URL: http://www.huaja.org
Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/4628
Vedúci knižnice: Mgr. Kurt Richard Labacher – poverený vedením
E-mail: [email protected]
GSM: 0948/344711
35.
Akadémia médií Bratislava
Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
Knižnica – zatiaľ nie je zriadená
Tel.: +421-949-859919
E-mail: info@akademiamedii.sk
URL: http://akademiamedii.sk/
36. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Radlinského 9, 813 45 Bratislava
Knižnica – zatiaľ nie je zriadená
(predpokladá sa zriadenie k 1. 9. 2014)
Tel.: +421 2 5263 7850
URL: www.goethehb.eu
E-mail: info@goethehb.eu
34
Metodické centrum AK
Slovenská pedagogická knižnica
Hálova č. 6, 851 01 Bratislava 5
Riaditeľ: PhDr. Vladimír Grigar
Tel.: 02/68 20 86 12
Mobil: 0907 759 943
Fax: 02/68 20 86 19
E-mail: riaditel@spgk.sk
URL: http://www.spgk.sk
Úsek metodiky AK:
PhDr. Daniela Džuganová
Tel.: 055/234 1606
E-mail: Daniela.Dzuganova@upjs.sk
PhDr. Mária Kadnárová
Tel.: 02/50 11 7155
E-mail: kadnarova@fpharm.uniba.sk
35
Názov:
Vydavateľ:
Adresár akademických knižníc
v Slovenskej republike v roku 2014
Slovenská pedagogická knižnica
Bratislava
Zostavili:
Mgr. Katarína Kurillová
PhDr. Mária Kadnárová
Uzávierka:
Tlač:
30. apríl 2014
EDIS - vydavateľstvo Žilinskej
univerzity
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
2014
150 výtlačkov
Rok vydania:
Náklad:
36
Download

Adresár akademických knižníc - Slovenská pedagogická knižnica