Základná škola s materskou školou
Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom
PRODUKT ŠKOLSKEJ OBCHODNEJ FIRMY
„EXTRA SCHOOL COMPANY 26“
a jej súčasti - Speváckeho krúžku
SPEVNÍK REGIONÁLNYCH PIESNÍ
Aktivita realizovaná v rámci projektu COMENIUS - školské partnerstvá
v rokoch 2010-2012
v spolupráci s družobnou školou Gimnazijom v Zarszynie z Poľska pod názvom
"Bez bariér a komplexov v európskej rodine"
1
Slovo na úvod
Školská fiktívna obchodná firma ESC 26 z radvanskej základnej
školy si prostredníctvom bohatej krúžkovej činnosti školy, aktivít a
mobilít partnerského projektu COMENIUS - školské partnerstvá
zaumienili vyprodukovať cenné materiály, ktoré sa po uplynutí
projektu budú dať využiť počas výchovy a vzdelávania a navyše sa
budú dať ponúknuť ako reprezentatívna vzorka práce žiakov našej
školy aj našim partnerom z Gimnazija v Zarszynie. Preto sa zrodila aj
táto skromná publikácia, na ktorej sa podielali žiaci Speváckeho
krúžku našej školy. Prácne zhromažďovali tento presňový materiál až
do tejto publikačnej podoby. Výber a vhodnosť bola na žiakoch,
odbornosť, znotovanie a grafická úprava zasa na vedúcom Speváckeho
krúžku - na Mgr. Marekovi Gajovi.
Vydanie poslúži ako prostriedok zábavy počas plánovaných
spoločných výletov, ako pamiatka a zároveň ako zdroj zaujímavých
známych regionálnych piesní z okolia Radvane nad Laborcom, ktoré je
známe rusínskym obyvateľstvom a tradíciami.
Všetky ilustrácie sú dielom žiakov krúžkov "Šikovné ruky" a
"Šikovníček", ktorí si pod vedením Mgr. Ľubice Uramovej a PaedDr.
Márie Murdzikovej vyskúšali ilustrátorskú prácu.
Zostavovatelia a žiaci Speváckeho krúžku
2
Základná škola s materskou školou
Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom
SPEVNÍK REGIONÁLNYCH PIESNÍ
3
Дайже Боже добрый час
Дайже Боже добрый час, як у людей так і в нас
і в щастливу годину розвеселим родину.
/ : Ой ну, ну, ой ну, ну розвеселим родину. : /
Вы дівчата з хлопцями
поставайте в ряд з нами
i в щастливу годину розвеселим родину.
/ : Ой ну, ну, ой ну, ну розвеселим родину. : /
Не журій ся богатый, де подїєш дукаты
я хоць бідный не згыну,
розвеселю родину.
/ : Ой ну, ну, ой ну, ну розвеселим родину.
:/
Dajže Bože dobryj čas
Dajže Bože dobryj čas, jak u ľudej tak i v nas
i v šťastlávu hodánu rozveselám rodánu.
/ : Oj nu nu, oj nu nu, rozveselám rodánu. : /
Vy ďivčata z chlopcjamá postavajte v rjad z namá
i v šťastlávu hodánu rozveselám rodánu.
/ : Oj nu nu, oj nu nu, rozveselám rodánu. : /
4
Ne žurij sja bohatyj de poďiješ dukaty
ja choc´ bidnyj ne zhynu, rozveseľu rodánu.
/ : Oj nu nu, oj nu nu, rozveselám rodánu. : /
Подьме собі заспівати
Подьме собі вшыткы шувнї заспівати, але перше треба гостїв привітати.
/ : Кiдь сьме ся ту зышли, шувнї вас вітаме, щастя і здоровя од сердця желаме. : /
Перше заспіваме мамкам та і нянькам а потїм парібкам та і камаратам.
/ : Остатню співанку вшыткым наоколо, бы ся веселило кажде наше село. : /
Співайме, співайме до рана білого, бо мы ту єдного сердця веселого.
/ : Сердця веселого, та і доброй волї, буде все весело на тїй нашій струнї. : /
І кідь ся мы завтра вшаткы розыйдеме, вірьте, ці не вірьте, о рік ся стрітнеме.
/ : Нашы співаночкы з радостёв співайте а на нашу струну в добрім споминайте. : /
Poďme sobi zaspivatá
Poďme sobi všytky šuvňi zaspivatá, ale perše treba hosťiv právitatá.
/ : Kiď s´me sja tu zyšlá, šuvňi vas vitame, ščasťa i zdorovja od
serdcja želame. : /
Perše zaspivame mamkam ta i ňaňkam a poťim paribkam ta
i kamaratam.
/ : Ostatňu spivanku všytkym naokolo, by sja veselálo každe naše selo. : /
Spivajme, spivajme do rana biloho, bo my tu jednoho serdcja veseloho.
/ : Serdcja veseloho, ta i dobroj voľi, bude vse veselo na ťij našij struňi. : /
I kіď sja my zavtra všytky rozyjdeme, vir´te, ci ne vir´te, o rik sja stritneme.
/ : Našy spivanočky z radosťov spivajte a na našu strunu v dobrim spománajte. : /
5
За лїсом, за лїсом
/ : За лїсом, за лїсом, видно нове село. : /
/ : Кады подївлю ся, кады подївлю ся, ой як там весело. : /
/ : Там у нашім селї, суть хлопці веселы. : /
/ : Люблять жартовати, люблять заспівати і затанцёвати. : /
/ : Звідав мене хлопець, чом такам білява. : /
/ : Мене моя мамка, як былам маленька, в молоці купала. : /
/ : Купала-сь ня мамко в солодкій сметанці. : /
/ : Теперь ся не чудуй, теперь ся не чудуй, же ня люблять хлопці. : /
Za ľisom, za ľisom
/ : Za ľisom, za ľisom, vádno nove selo. : /
/ : Kady poďivľu sja, kady poďivľu sja, oj jak tam veselo. : /
/ : Tam u našim seľi, suť chlopci vesely. : /
/ : Ľubľať žartovatá, ľubľať zaspivatá i zatancovatá. : /
/ : Zvidav mene chlopec´, čom takam biľava. : /
/ : Mene moja mamka, jak bylam maleňka, v moloci kupala. : /
/ : Kupalas´ ňa mamko v solodkim moloci. : /
/ : Teper´ sja ne hňivaj, teper´ sja ne hňivaj, že ňa ľubľať chlopci. : /
/ : Kupala-s´ ňa mamko v solodkij smetanci. : /
/ : Teper´ sja ne hňivaj, teper´ sja ne hňivaj, že sja kruču v tanci. : /
6
Коли-м была мала, мала
/ : Коли-м была мала, мала, : /
мене мати колысала.
Коли-м была мала, мала, мене мати колысала.
Коли-м мала лїт шістнадцять, любило ня хлопців двадсять.
Коли-м мала двадсять один, не любив ня ани один.
Коли-м мала двадсять штирі, любити ня офіцірї.
Коли-м мала тридсять пятый, полюбив ня баюсатый.
А як буде шістьдесятый, не возьме ня й дїд горбатый.
А теперь я стара баба, не цілюю хоць бы-м рада.
Kolá-m byla mala, mala
/ : Kolá-m byla mala, mala, : /
mene matá kolysala.
Kolá-m byla mala, mala, mene matá kolysala.
Kolá-m mala ľit šistnadsjať, ľubálo ňa chlopciv dvadsjať.
Kolá-m mala dvadsjať odán ,ne ľubáv ňa aná odán.
Kolá-m mala dvadsjať štári, ľubálá ňa oficiri.
Kolá-m mala trádsjať pjatyj, poľubáv ňa bajusatyj.
A jak bude šisťdesjatyj, ne voz´me ňa j ďid horbatyj.
A teper´ ja stara baba, ne ciľujuť choc by-m rada.
7
Утїкай Янїчку
Утїкай Янїчку горі команїчку
/ : бо за тобов іде шандарь на конїчку. : /
Шандаре, шандаре, великы бетяре
/ : злапали дївчатко за штирі ґрайцаре. : /
Кідь сьте го злапали, купте му сукнїчку
/ : най оно не мать жаль у своїм сердечку. : /
Uťikaj Jaňičku
Uťikaj Jaňičku hori komaňičku
/ : bo za tobov ide šandar´ na koňičku. : /
Šandare, šandare, veláky beťare
/ : zlapalá ďivčatko za štári grajcare. : /
Kiď s´te ho zlapalá kupte mu sukňičku
/ : naj ono ne mať žaľ u svojim serdečku. : /
8
Овся, татарочка
Овся, татарочка, бетярь я дївочка,
/ : гей-гой бетярьствох ся тримам, бо фраїра не мам. : /
Не мам я фраїра, але собі найду,
/ : гей-гой кідь я днеська вечур коло хлопців зайду. : /
Модры очка я мам, за чорныма прягну,
/ : гей-гой дасть то милый Пан Бог, же я ю обсягну. : /
Чорны очка мої, ганьбу мі робите,
/ : гей-гой де кого видите, каждого любите. : /
Хоць бы сьте бидїли циґана чорного,
/ : гей-гой очка мої чорны любили бы сьте го. : /
Ovsja, tataročka
Ovsja, tataročka, beťar´ ja ďivočka,
/ : hej – hoj beťar´stvoch sja trámam, bo frajira ne mam. : /
Ne mam ja frajira, ale sobi najdu,
/ : hej – hoj kiď ja dnes´ka večur kolo chlopciv zajdu. : /
Modry očka ja mam, za čornyma prjahnu,
/ : hej – hoj dasť to milyj Pan Boh, že ja jich obsjahnu. : /
Čorny očka moji, haňbu mi robáte,
/ : hej – hoj de koho vádáte, každoho ľubáte. : /
Choc´ by s´te váďilá cágana čornoho,
/ : hej – hoj očka moji čorny, ľubálá by s´te ho. : /
9
Высока лїсочка
1. верзіа:
2. верзія:
/ : Высока лїсочка, мала я дївочка : /
/ : не годна-м достати, не годна-м достати, орішок з вершочка. : /
/ : Кто мі го достане, тот ся мі достане, : /
/ : хто мі го розкусить, хто мі го розкусить, тот ня взяти мусить. : /
/ : Мала я, мала я, так ня называють, : /
/ : та за сім великых, та за сім великых мене не черяють. : /
Vysoka ľisočka
/ : Vysoka ľisočka, mala ja ďivočka : /
/ : ne hodna-m dostatá, ne hodna-m dostatá orišok z veršočka. : /
/ : Kto mi ho dostane, tot sja mi dostane, : /
/ : kto mi ho rozkusáť, kto mi ho rozkusáť, tot ňa vzjatá musáť. : /
/ : Mala ja, mala ja, tak ňa nazyvajuť, : /
/ : ta za sim velákych, ta za sim velákych mene ne čerjajuť. : /
10
Тяжко мене сердце болить
Тяжко мене сердце болить, аж мі душа горить,
/ : прийду я ку своїй мамкі може го загоїть. : /
Де зозуля закукала, аж ся гора трясла,
/ : там дївчіна молоденька барвіночок нашла. : /
Аж ся тота гора трясла, зо жалю шуміла,
/ : там дївчіна молоденька плакати ходила. : /
Як бы може тота гора престала шуміти,
/ : та бы мене перестало сердечко боліти. : /
А я теперь свою мамку каждый день поводжу
/ : а я никда не забуду на чірчаньску гору. : /
Ťažko mene serdce boláť
Ťažko mene serdce boláť, až mi duša horáť,
/ : prájdu ja ku svojij mamki može ho zahojiť. : /
De zozuľa zakukala, až sja hora trjasla,
/ : tam ďivčina molodeňka barvinočok našla. : /
Až sja tota hora trjasla, zo žaľu šumila,
/ : tam ďivčina molodeňka plakatá chodála. : /
Jak by može tota hora prestala šumitá,
/ : ta by mene perestalo serdečko boľitá. : /
A ja teper´ svoju mamku každyj deň povodžu
/ : a ja nákda ne zabudu na čirčaňsku horu. : /
11
Кідь ня моя люба мамка
Кідь ня моя люба мамка на копці зродила
/ : од маленькой дітинонькы ку собі тулила. : /
Не єдину і дві ночі сама не доспала
/ : ку серденьку притулила, шувнї мі співала.: /
За чім плачеш сердце моє, не єдну годину?
/ : Кідь я собі припомену на любов мамину.: /
Чом ты мене мамко моя далеко послала,
/ : жебы єм ся до домоньку вернути не знала. : /
Kiď ňa moja ľuba mamka
Kiď ňa moja ľuba mamka na kopci zrodála
/ : od maleňkoj ďitinoňky ku sobi tulála. : /
Ne jedánu i dvi noči sama ne dospala
/ :ku serdeňku prátulála, šuvňi mi spivala.: /
Za čim plačeš serdce moje, nejednu hodánu?
/ : Kiď ja sobi prápomenu na ľubov mamánu.: /
Čom ty mene mamko moja daleko poslala,
/ : žeby jem sja do domoňku vernutá ne znala. : /
12
Під зеленов горов
Під зеленов горов маленька хыжочка а в нїй сама жыє старенька жіночка.
/ : Сама она сама ніт при нєй никого, бо єй діти пішли до світа шырого. : /
Кажде боже рано молитвов зачінать, убога в самоті на діти споминать.
/ : Тяжко выховала діти свої штирі а уж третя зима як при нёй не были. : /
Хороба і старість зачли ю трапити, на стары колїна нїт єй хто обыйти.
/ : В пецу єй не горить, хыжочка холодна, уж веце як сыта она є голодна. : /
Помож єй Божічку яри ся дожыти, зелену травічку ішчі увідіти.
/ : Бы іщі виділа першы ластівочкы, як буде сидіти вонка на лавочкі. : /
Не хоче прияти по ночох никого, лем все вычекує сыначка своёго.
/ : Сыначка своёго і свою дівочку, же підуть кукнути на свою мамочку. : /
Pid zelenov horov
Pid zelenov horov maleňka chyžočka a v ňij sama žyje stareňka žinočka.
/ : Sama ona sama ňit prá ňej nákoho, bo jej ďitá pišlá do svita šyroho. : /
Každe bože rano molátvov začinať, uboha v samoťi na ďitá spománať.
/ : Ťažko vychovala ďitá svoji štirá a už treťa záma jak prá ňoj ne bylá. : /
Choroba i starisť začlá ju trapátá, na stary koľina ňit je chto obyjtá.
/ : V pecu jej ne horáť, chyžočka cholodna, už vece jak syta ona je holodna. : /
Pomož jej Božičku jará sja dožytá, zelenu travičku išči uviďitá.
/ : By išči váďila peršy lasťivočky, jak bude sáďitá vonka na lavočki. : /
Ne choče prájatá po nočoch nákoho, лem vse vyčekuje synačka svojoho.
/ : Synačka svojoho i svoju ďivočku, že piduť kuknutá na svoju mamočku. : /
13
Чія вина материна
Чія вина материна роботы ня не учіла.
/ : Ей ея гоя, не дайте ня мамко моя. : /
Учіла-м тя той роботы з паробками поза плоты.
/ : Ей ея гоя, не дайте ня мамко моя. : /
Іщі за мнов на двір вышла, дівко моя не будь пышна.
/ : Ей ея гоя, не дайте ня мамко моя. : /
Іщі за мнов закрічала, дівко моя прийдь до рана!
/ : Ей ея гоя, не дайте ня мамко моя. : /
Čija vána materána
Čija vána materána roboty ňa ne učila.
/ : Ej eja hoja, ne dajte ňa mamko moja. : /
Učila-m ťa toj roboty z parobkamá poza ploty.
/ : Ej eja hoja, ne dajte ňa mamko moja. : /
Išči za mnov na dvir vyšla ďivko moja ne buď pyšna.
/ : Ej eja hoja, ne dajte ňa mamko moja. : /
Išči za mnov zakričala ďivko moja prájď do rana!
/ : Ej eja hoja, ne dajte ňa mamko moja. : /
14
Западать місячок
Западать місячок за ту нашу гору
подьмеже мы хлопці ку мамком до дому.
/ : Ку мамком до дому, бо мамкы чекають
а як не сьме дома страхы прежывають. : /
У нашій хыжочкі сердечко найдеме
а нашым мамочкам по волї зробиме.
/ : Бо нашы родиче зато нас ховали,
жебы свої діти добрі выховали. : /
По ночох ходиме роботы не маме
камаратох своїх все в корчмі найдеме.
/ : Бо кідь прийдуть часы, же буде робота
a на нашім селї не буде лобода. : /
Zapadať misjačok
Zapadať misjačok za tu našu horu
poďmeže my chlopci ku mamkom do domu.
/ : Ku mamkom do domu, bo mamky čekajuť
a jak ne s´me doma strachy prežyvajuť. : /
U našij chyžočki serdeňko najdeme
a našym mamočkam po voľi zrobáme.
/ : Bo našy rodáče zato nas chovalá,
žeby svoji ďitá dobri vychovalá. : /
Po nočoch chodáme roboty ne mame
kamaratoch svojich vse v korčmi najdeme.
/ : Bo kiď prájduť časy, že bude robota
a na našim seľi ne bude loboda. : /
15
Родиче, родиче
Родиче, родиче, што сьте то зробили,
молодого хлопця до школы не дали.
До школы не дали на поле выгнали,
/ : бо нашы коровкы пасти ся ходили. : /
Родиче, родиче, што сьте то зробили,
молодого хлопця од дівок выгнали.
Од дівок выгнали а так мі повіли,
/ : жебы єм руковав, на дівкы забывав. : /
Родиче, родиче, што сьте то зробили,
молодого хлопця на войну послали.
На войну послали, до чуджого світа
/ : премарнив я свої молоденькы лїта. : /
Родиче, родиче, уж мам свої рочкы,
оженив уж єм ся, мам я і діточкы.
Мам я і діточкы, не хцуть ня слухати
/ : як то тажко Боже, діти выховати. : /
Rodáče, rodáče
Rodáče, rodáče, što s´te to zrobálá,
molodoho chlopcja do školy ne dalá.
Do školy ne dalá na pole vyhnalá,
/ : bo našy korovky pastá sja chodálá. : /
Rodáče, rodáče, što s´te to zrobálá,
molodoho chlopcja od ďivok vyhnalá.
Od ďivok vyhnalá a tak mi povilá,
/ : žeby jem rukovav, na ďivky zabyvav. : /
Rodáče, rodáče, što s´te to zrobálá,
molodoho chlopcja na vojnu poslalá.
Na vojnu poslalá, do čudžoho svita
/ : premarnáv ja svoji molodeňky ľita. : /
Rodáče, rodáče, už mam svoji ročky,
oženáv už jem sja, mam ja i ďitočky.
Mam ja i ďitočky, ne chcuť ňa sluchatá
/ : jak to ťažko Bože, ďitá vychovatá. : /
16
Выросло дівчатко
Выросло дівчатко при своїй мамочкі
по ночох плакало в малій колысочкі.
/ : Не плачте вы мамочко, я до дому все прийду
я на вас мамочко никда не забуду. : /
Выросло дівчатко уж бігать по дворі
у мамкіной сукні іщі ся притулить.
Не плачте ...
Выросло дівчатко до школы уж ходить
з далекого міста писемко приходить.
Не плачте ...
Vyroslo ďivčatko už sja nam vydalo
na ridne selečko bude spománalo.
Не плачте ...
Vyroslo ďivčatko
Vyroslo ďivčatko prá svojij mamočki
po nočoch plakalo v maľij kolysočki
/ : Ne plačte vy mamočko ja domu vse prájdu
ja na vas mamočko nákda ne zabudu. : /
Vyroslo ďivčatko už bihať po dvori
u mamkinoj sukňi išči sja prátuláť.
Ne plačte .........
Vyroslo ďivčatko do školy už chodáť
z dalekoho mista pásemko práchodáť.
Ne plačte........
Vyroslo ďivčatko už sja nam vydalo
na ridne selečko bude spománalo.
Ne plačte.........
17
Перелаз, перелаз
Перелаз, перелаз, од сусідїв до нас
/ : молодый легіню, молодый легіню,
чом не ходиш до нас. : /
До вас бы ходити, тебе бы любити,
/ : я хлопець молодый, я хлопець
молодый, буду ся ганьбити. : /
Я хлопець молодый а ты стара дївка,
/ : буду ся ганьбити, буду
ся ганьбити, же єсь мі фраїрка. : /
Дївка была дївка, не было єй пары,
/ : за нею хлопці шли, за нею
хлопці шли, як доджовы хмары. : /
Perelaz, perelaz
Perelaz, perelaz, od susiďiv do nas
/ : molodyj, lehiňu, molodyj lehiňu,
čom ne chodáš do nas. : /
Do vas by chodátá, tebe by ľubátá,
/ : ja chlopec´ molodyj, ja chlopec´
molodyj, budu sa haňbátá. : /
Ja chlopec´ molodyj a ty stara ďivka,
/ : budu sa haňbátá, budu
sa haňbátá, že jes´ mi frajirka. : /
Ďivka byla ďivka, ne bylo jej pary,
/ : za neju chlopci šlá, za neju
chlopci šlá, jak dožďovy chmary. : /
18
Ой на горі білый камінь
Ой на горі білый камінь, ку, ку, ку.
/ : Ой на горі білый камінь, верьховинка сидить на нїм, кукуріку, ку, ку, ку. : /
Пришов ку нїй верьховинець, ку, ку, ку.
/ : Пришов ку нїй верьховинець, верьховинко дай мі вінець, кукуріку, ку, ку, ку. : /
Я бы тобі вінець дала, ку, ку, ку,
/ : я бы тобі вінець дала, кебы-м ся тя не бояла, кукуріку, ку, ку, ку. : /
Ой на горі білый камінь, ку, ку, ку.
/ : Ой на горі білый камінь, верьховинка плаче на нїм, кукуріку, ку, ку, ку. : /
Oj na hori bilyj kamiň
Oj na hori bilyj kamiň, ku, ku, ku.
/ : Oj na hori bilyj kamiň, ver´chovánka sádáť na ňim, kukuriku ku, ku, ku. : /
Prášov ku ňij ver´chovánec´, ku, ku, ku.
/: Prášov ku ňij ver´chovánec´,
ver´chovánko daj mi vinec´, kukuriku ku, ku, ku. :/
Ja by tobi vinec´ dala, ku, ku, ku,
/ : ja by tobi vinec´ dala, keby-m sja ťa ne bojala, kukuriku ku, ku, ku. : /
Oj na hori bilyj kamiň, ku, ku, ku.
/ : Oj na hori bilyj kamiň, ver´chovánka plače na ňim, kukuriku ku, ku, ku. : /
19
Ковалю, ковалю
/ : Ковалю, ковалю, укуй мі конїчка, : /
/ : бо ня на валалї, бо ня на валалї, чекать фраїрочка. : /
/ : Фраїрочко моя, на другім валалї, : /
/ : кідь ку тобі прийду, кідь ку тобі прийду,
дашто ся мі стане. : /
/ : Дашто ся мі стане, дашто ся мі зведе, : /
/ : фраїрочко моя, фраїрочко моя, кідь прийду
до тебе. : /
/ : Так єсь ня мамочко щастливо оддала, : /
/ : з міджі зрілых ягід, з міджі зрілых ягід, зелену-сь мі дала. : /
/ : Зелену, зелену, ниґда неполену, : /
/ : ниґда ня мамочко, ниґда ня мамочко, не
видиш веселу. : /
/ : Ниґда не веселу, лем все зармучену, : /
/ : про того бетяря, про того бетяря, што ня
взяв за жену. : /
Kovaľu, kovaľu
/ : Kovaľu, kovaľu, ukuj mi koňička, : /
/ : bo ňa na valaľi, bo ňa na valaľi, čekať frajiročka. : /
/ : Frajiročko moja, na druhim valaľi, : /
/ : kiď ku tobi prájdu, kiď ku tobi prájdu, dašto sja
mi stane. : /
/ : Dašto sja mi stane, dašto sja mi zvede, : /
/ : frajiročko moja, frajiročko moja, kiď prájdu do
tebe. : /
/ : Tak jes´ ňa mamočko šťastlávo odala, : /
/ : z midži zrilych jahid, z midži zrilych jahid, zelenu-s´ mi dala. : /
/ : Zelenu, zelenu, nágda nepolenu : /
/ : nágda ňa mamočko, nágda ňa mamočko, ne
vádáš veselu. : /
/ : Nágda ne veselu, lem vse zarmučenu, : /
/ : pro toho beťarja, pro toho beťarja što ňa vzjav
za ženu. : /
20
Тече вода каламутна
Тече вода каламутна, міла моя чом єсь смутна?
/ : Я не смутна лем сердета, бо я была в ночі бита. : /
Била мене мати вночі, про Іванковы чорны очі,
/ : ші казала буде бити, што Іванка не любити. : /
Я Іванка так любую, де го стрітну там цілую,
/ : ой Іванку сердце моє, не є такых як мы двоє. : /
Teče voda kalamutna
Teče voda kalamutna, mila moja čom jes´ smutna?
/ : Ja ne smutna lem serdeta, bo ja byla v noči báta. : /
Bála mene matá vnoči, pro Ivankovy čorny oči,
/ : ši kazala bude bátá, što Ivanka ne ľubátá. : /
Ja Ivanka tak ľubuju, de ho stritnu tam ciluju,
/ : oj Ivanku serdce moje, ne je takych jak my dvoje. : /
21
Ці тебе Ганїчко
Ці тебе Ганїчко дябли малёвали,
/ : же до твоїх білых личок тїлько красы дали. : /
Не дябли, не дябли, лем ангелы з неба,
/ : бо до твоїх білых личок тїлько красы треба. : /
Ганїчко маш красу, тримай єй до часу,
/ : маш ты личенько румене тримай го про мене. : /
Ганїчко жаль мі тя, обіцяли мі тя,
/ : а теперь уж повідають, же мі тя не дають. : /
Я на тя Ганїчко буду споминати,
/ : буду я тя моя міла в своїм сердці мати. : /
Ci tebe Haňičko
Ci tebe Haňičko ďablá maľovalá,
/ : že do tvojich bilych láčok ťiľko krasy dalá. : /
Ne ďablá, ne ďablá, lem anhelá z neba,
/ : bo do tvojich bilych láčok ťiľko krasy treba. : /
Haňičko maš krasu, trámaj jej do času,
/ : maš ty láčeňko rumene trámaj ho pro mene. : /
Haňičko žaľ mi ťa, obicjalá mi ťa,
/ : a teper´ už povidajuť, že mi ťa ne dajuť. : /
Ja na ťa Haňičko budu spománatá,
/ : budu ja ťa moja mála v svojim serdci matá. : /
22
А на горі шалвія
А на горі шалвія, шалвія, тото дївча брав бы я брав бы я.
/ : Упало мі до дякы, до дякы, не любив го ниякый, ниякый. : /
A на горі суха розмарія, повідж дївче ці ты маш фраїра.
/: Вера я го шувный шугай не мам, бо я іщі любовати не знам.
:/
Міла моя не слухай никого, лем ся тримай розума своёго,
/ : я тя буду все вірно любити, вірность буде в нашім сердці
жыти. : /
A na hori šalvija
A na hori šalvija, šalvija, toto ďivča brav by ja brav by ja.
/ : Upalo mi do ďaky, do ďaky, ne ľubáv ho nájakyj, nájakyj. : /
A na hori sucha rozmarija, povidž ďivče, ci ty maš frajira.
/: Vera ja ho šuvnyj šuhaj ne mam, bo ja išči ľubovatá ne znam. : /
Mála moja ne sluchaj nákoho, lem sja trámaj rozuma svojoho,
/ : ja ťa budu vse virno ľubátá, virnosť bude v našim serdci žytá. : /
23
Міджі берегами
Міджі берегами глыбока долина, прийде к тобі міла не добра новина.
/ : Што бы тобі мілый за новина была, гледай собі гледай, другого фраїра. : /
Возь міла хусточку, поутерай очка, Богу тя поручам, вірьна фраїрочка,
/ : Богу тя поручам щастя тї віншую а за твою любов шувнї тї дякую. : /
Не дякуй, не дякуй, бо ші прийдеш ку нам, на недїлю рано шувне пірко тї дам.
/ : Ани го не рыхтуй, ани го не давай, лем ся за другого парібка выдавай. : /
Вышла за дверечка, слызы єй падали, аж тот мраморовый камінь поливали.
/: Возь міла хусточку, поутерай очка, Богу тя поручам вірьна фраїрочка.:/
Midži berehamá
Midži berehamá hlyboka dolána, prájde k tobi mila ne dobra nována.
/ : Što by tobi milyj za nována byla, hledaj sobi hledaj, druhoho frajira. : /
Voz´ mála chustočku, pouteraj očka, Bohu ťa poručam, vir´na frajiročka,
/ : Bohu ťa poručam ščasťa ťi vinšuju a za tvoju ľubov šuvňi ťi ďakuju. : /
Ne ďakuj, ne ďakuj, bo ši prájdeš ku nam, na neďiľu rano šuvne pirko ťi dam.
/ : Aná ho ne rychtuj, aná ho ne davaj, lem sja za druhoho paribka vydavaj. : /
Vyšla za dverečka, slyzy jej padalá, až tot mramorovyj kamiň polávalá.
/ : Voz´ mіla chustočku, pouteraj očka, Bohu ťa poručam vir´na frajiročka. : /
24
Циґаночка молода
Ой на горі циґане стояли, під горою Циґане гуляли.
/ : Стояла думала, циґаночка молода, циґаночка молодая. : /
Один циґан не пє не гуляє, на циґанку борвами моргає.
Стояла ...
Ой циґанко, ты моя коханко, любив бы-м тя, кебы не Іванко
Стояла ...
Cáganočka moloda
Oj na hori cágane stojalá, pid horoju cágane huľalá.
/ : Stojala dumala, cáganočka moloda, cáganočka molodaja. : /
Odán cágan ne pje, ne huľaje, na cáganku borvamá morhaje
Stojala.....
Oj cáganko, ty moja kochanko, ľubáv by-m ťa, keby ne Ivanko
Stojala......
25
Як єм ішов цез зелену лучку
Як я ішов цез зелену лучку, стрітив я там свою фраїрочку.
/ : Вітай, вітай фраїрочко моя, чом єсь така смутна, невесела? : /
А чом бы я смутна не плакала, кідь мі твоя матїрь повідала,
/ : же як прийдеш з войны до цівілю ня худобну не возьмеш за жену. : /
Лем ты міла не слухай никого, лем ся тримай розума своёго.
/ : Хоць бысь мала лем єдно кабатя душо моя не зохаблю я тя. : /
А як прийдеш з войны до цівілю ня худобну уж возьмеш за жену.
/ : Стары бабы роботх не мають, лем ся о нас молодых старають. : /
Jak jem išov cez zelenu lučku
Jak ja išov cez zelenu lučku, stritáv ja tam svoju frajiročku.
/ : Vitaj, vitaj frajiročko moja, čom jes´ taka smutna, nevesela? : /
A čom by ja smutna ne plakala, kiď mi tvoja maťir´ povidala,
/ : že jak prájdeš z vojny do civiľu ňa chudobnu ne voz´meš za ženu. : /
Lem ty mila ne sluchaj nákoho, lem sja trámaj rozuma svojoho.
/ : Choc´ bys´ mala lem jedno kabaťa dušo moja ne zochabľu ja ťa. : /
A jak prájdeš z vojny do civiľu ňa chudobnu už voz´meš za ženu.
/ : Stary baby roboty ne majuť, lem sja o nas molodych starajuť. : /
26
Ясна звізда
Ясна звізда світила, як ня міла любила
/ : сидїли сьме на лавочкі, так ся ку мі тулила. : /
Як ся ку мі тулила, тай зачала плакати
/: а я ся єй просив што єй, бо єм вшытко хтїв
знати.:/
Не прось ся ня мій мілый, бо мі тяжко гварити
/ : бо мі тебе твоя мамка заказує либити. : /
О Боже мій прелюбый, нашто я ся народив,
/ : шак я ниґда твоїй мамкі нїч планого не зробив. : /
Ганько моя прелюба, што будеме робити
/ : як нам будуть забраняти підеме ся
змарнити. : /
А як ся мы змарниме, нїч на буде скінчено
/ : бо на другім світї любви не буде нам
бранено. : /
Jasna zvizda
Jasna zvizda svitála, jak ňa mila ľubála
/ : sáďilá s´me na lavočki, tak sja ku mi tulála. : /
Jak sja ku mi tulála, taj začala plakatá
Ne pros sja ňa mij milyj, bo mi ťažko hvarátá
/ : a ja sja jej prosáv što jej, bo jem všytko chťiv
/ : bo mi tebe tvoja mamka zakazuje ľubátá. : /
znatá. : /
O bože mij preľubyj, našto ja sja narodáv,
/ : šak ja nágda tvojej mamki ňič planoho ne zrobáv. : /
Haňko moja preľuba, što budeme robátá
/ : jak nam buduť zabraňatá pideme sja zmarnátá.:/
A jak sja my zmarnáme, ňič ne bude skinčeno
/ : bo na druhim sviťi ľubvá ne bude nam
braneno. : /
27
А на горі татарочка
/ : А на горі татарочка шувна моя фраїрочка : /
/ : шувна шувна бо є біла, шувна шувна бо є біла, цукерь їла, каву
пила. : /
/ : A мій мілый невіривый, купив собі гребінь кривый : /
/ : кучеринкы розчесати, кучеринкы розчесати, штоб не были
пелехаты. : /
/: Вчера вечур на мосточку дав мі фраїр там хусточку. : /
/ : а я взяла тай шмарила а йа взяла тай шмарила не хочу тя за фраїра. :
/
/ : А на горі хтоська стрілив до валалу глас ся шырив : /
/ : слухай міла як стріляють, слухай міла як стріляють, уж нас двоє
розлучають. : /
A na hori tataročka
/ : A na hori tataročka šuvna moja frajiročka : /
/ : šuvna šuvna bo je bila, šuvna šuvna bo je bila, cuker´ jila, kavu pála. : /
/ : A mij milyj nevirávyj, kupáv sobi hrebiň krávyj : /
/ : kučeránky rozčesatá, kučeránky rozčesatá, štob ne bylá pelechaty. : /
/: Včera večur na mostočku dav mi frajir tam chustočku. : /
/ : a ja vzjala taj šmarála a ja vzjala taj šmarála ne choču ťa za frajira. : /
/ : A na hori chtos´ka striláv do valalu hlas sja šyráv : /
/ : sluchaj mila jak striľajuť, sluchaj mila jak striľajuť, už nas dvoje rozlučajuť. : /
28
Янїчок траву косить
/ : Янїчок траву косить, коса му слабо косить. : /
/ : Очі двигать к небу, ці высоко стоїть, сонечко за горами. : /
/ : Сонечко за горами, міленькый прийдий ку мі. : /
/ : Попід зеленый гай, прийдь ку мі ішчі раз, потїм ся розыйдеме. : /
/ : Кідь сьме ся розходжали обоє сьме плакали. : /
/ : Оба до єдного, ручничка білого, слызы сьме утерали. : /
/ : Я ішла около вас, чула єм музикы глас. : /
/ : На трубы трубили, мене не видїли, ты під облачком стояв. : /
Jaňičok travu kosáť
/ : Jaňičok travu kosáť, kosa mu slabo kosáť. : /
/ : Oči dváhať k nebu, ci vysoko stojiť, sonečko za horamá. : /
/ : Sonečko za horamá mileňkyj prájdáj ku mi. : /
/ : Popid zelenyj haj, prájď ku mi išči raz, poťim sja rozyjdeme. : /
/ : Kiď s´me sja rozchodžalá oboje s´me plakalá. : /
/ : Oba do jednoho, ručnáčka biloho, slyzy s´me uteralá. : /
/ : Ja išla okolo vas, čula jem muzáky hlas. : /
/ : Na truby trubálá, mene ne viďilá, ty pid oblačkom stojav. : /
29
Ой Марічко чічері
Ой Марічко чічері, чічері, чічері,
/ : розчеші мі кучері, кучері, кучері. : /
Я бы тобі чесала, чесала, чесала,
/ : кебы мати не знала, не знала, не знала. : /
А кідь буде відїти, відїти, відїти,
/ : я ся буду ганьбити, ганьбити, ганьбити. : /
Ой Марічко люблю тя, люблю тя, люблю тя
/ : заріж менї когутя, когутя, когутя. : /
Ой Янїчку пропав бысь, пропав бысь, пропав бысь,
/ : i на цінтерь не дав бысь, не дав бысь, не дав бысь. : /
Ой Марічко што тї то, што тї то, што тї то,
/ : же маш личко побито, побито, побито. : /
Oj Maričko čičeri
Oj Maričko čičeri, čičeri, čičeri,
/ : rozčeši mi kučeri, kučeri, kučeri. : /
Ja by tobi česala, česala, česala,
/ : keby matá ne znala, ne znala, ne znala. : /
A kiď bude viďitá, viďitá, viďitá,
/ : ja sja budu haňbátá, haňbátá, haňbátá. : /
Oj Maričko ľubľu ťa, ľubľu ťa, ľubľu ťa,
/ : zariž meňi kohuťa, kohuťa, kohuťa. : /
Oj Jaňičku propav bys´, propav bys´, propav bys´,
/ : i na cinter´ ne dav bys´, ne dav bys´, ne dav bys´. : /
Oj Maričko što ťi to, što ťi to, što ťi to,
/ : že maš láčko pobáto, pobáto, pobáto. : /
30
За тов нашов касарнїчков
За тов нашов касарнїчков добра студнїчка
xодить ку нїй каждый вечур шувна Ганїчка.
/ : Чорны очка, білы личка, така моя фраїрочка,
могла бы мі напоїти мого конїчка. : /
Лем я мусю свого коня добрі обыйти
жебы-м ся міг при студнїчкі з Ганїчков зыйти.
/ : Прошу я вас пан капітан пусьте мене до гаїчка,
там ня чекать при студнїчкі шувна Ганїчка. : /
A кідь вечур споза горы місячок выйде
тогды за мнов ку студнїчкі Ганїчка прийде.
/ : Будеме ся любовати, буду ся єй звідовати
буду ся єй звідовати ці моя буде. : /
Ей не буду мій шугайку, не буду твоя,
бо нас люде одгваряють, же я худобна.
/ : Най ся люде не старають, най сі они огваряють
як ся верну о два рочкы, ты будеш моя. : /
31
Za tov našov kasarňičkov
Za tov našov kasarňičkov dobra studňička
chodáť ku ňij každyj večur šuvna Haňička.
/ : Čorny očka, bily láčka, taka moja frajiročka,
mohla by mi napojitá moho koňička. : /
Lem ja musju svoho koňa dobri obyjtá
žeby-m sja mih prá studňički z Haňičkov zyjtá.
/ : Prošu ja vas pan kapitan pus´te mene do hajička,
tam ňa čekať prá studňički šuvna Haňička. : /
A kiď večur spoza hory misjačok vyjde
tohdy za mnov ku studňički Haňička prájde.
/ : Budeme sja ľubovatá, budu sja jej zvidovatá
budu sja jej zvidovatá ci moja bude. : /
Ej ne budu mij šuhajku, ne budu tvoja,
bo nas ľude odhvarjajuť, že ja chudobna.
/ : Naj sja ľude ne starajuť, naj si oná odhvarjajuť
jak sja vernu o dva ročky, ty budeš moja. : /
32
Мав єм рад дївчатко
Мав єм рад дївчатко розкошне, грають очі твії
/ : джмурькаме по собі джмурикаме, ці будеме свії. : /
Грміло блискало, падало, але не намокло
/ : пришов бы я до вас дївчатко, ці бы то помогло. : /
Спід Мінчола вода вытїкать над ним біла скала
/ : заплать мі шугайку фалошник, же-м тя любовала. : /
Уж ем тї душічко заплатив любовёв у сердці
/ : мала бы-сь теперь посмотрити, ці так є і в твоїм. : /
Не буду так веце робити, зе єднов ходити
/ : найду собі штирі фраїркы, вшыткы будуть мої. : /
Mav jem rad ďivčatko
Mav jem rad ďivčatko rozkošne, hrajuť oči tvoji
/ : džmur´kame po sobi džmur´kame, ci budeme svoji. : /
Hrmilo bláskalo, padalo, ale ne namoklo
/ : prášov by ja do vas ďivčatko, ci by to pomohlo. : /
Spid Minčola voda vyťikať nad nám bila skala
Už jem ťi dušičko zaplatáv ľubovjov u serdci
/ : zaplať mi šuhajku falošnák, že-m ťa ľubovala. : / : mala by-s´ teper´ posmotrátá, ci tak je i v tvojim. : /
Ne budu tak vece robátá, za jednov chodátá
/ : najdu sobi štári frajirky, všytky buduť moji. : /
33
Ходив я з фраїрочков
Ходив я з фраїрочков, бывала за поточком,
/ : як лавка ся зламала єй любов ся розпала. : /
Можу я тя дївчатко, ей теперь уж любити
/ : справ мосток понад ярок я буду зась ходити. : /
Шырокый білый мосток мрамором выложеный,
/ : ей выстав мі лавочку Янїчку преміленый. : /
Ей прийдий мій міленькый, днесь вечур ты до мене,
/ : бо зробила уж мати вечерю і про тебе. : /
Як вечур єм там пришов, мати не была дома
/ : вечерю сьме поїли, ей сполу ся любили. : /
Теперь я мам женїчку, бываме за поточком
/ : мосточок єм збудовав, ей дїточкы выховав. : /
Chodáv ja z frajiročkov
Chodáv ja z frajiročkov, byvala za potočkom,
/ : jak lavka sja zlamala jej ľubov sja rozpala. : /
Možu ja ťa ďivatko, ej teper´ už ľubátá
/ : sprav mostok ponad jarok ja budu zas´ chodátá. : /
Šyrokyj bilyj mostok mramorom vyloženyj,
/ : ej vystav mi lavočku Jaňičku premilenyj. : /
Ej prájdáj mij mileňkyj, dnes´ večur ty do mene,
/ : bo zrobála už matá večerju i pro tebe. : /
Jak večur jem tam prášov, matá ne byla doma
/ : večerju s´me pojilá, ej spolu sja ľubálá. : /
Teper´ ja mam žeňičku, byvame za potočkom
/ : mostočok jem zbudovav, ej ďitočky vychovav. : /
34
Заспала Ганїчка
Заспала Ганїчка під лелію пришов ку нїй шугай зобудив ю.
/ : Ставай горі, чом тїлько спиш, я ку тобі ходив ты не видиш.: /
Я ку тобі ходив за два лїта, теперь єсь зістала йак сірота.
/ : Як сірота, ты не богач, повідж мі Янїчку што веце маш. : /
Я тї повім душо щіру правду, же за жену взяти тя не можу.
/ : Отець, мати мі браняють, богату дївочку нагваряють. : /
Радше мам худобну зо шматами, як богату дївку з тїсячами.
/ : Бо худобна Бога просить, богата дакус на велё носить. : /
Zaspala Haňička
Zaspala Haňička pid leliju prášov ku ňij šuhaj zobudáv ju.
/ : Stavaj hori, čom ťiľko spáš, ja ku tobi chodáv ty ne vádáš. : /
Ja ku tobi chodáv za dva ľita,
teper´ jes´ zistala jak sirota.
/ : Ja sirota, ty ne bohač, povidž mi
Jaňičku što vece maš. : /
Ja ťi povim dušo ščiru pravdu,
že za ženu vzjatá ťa ne možu.
/ : Otec´, matá mi braňajuť,
bohatu ďivočku nahvarjajuť. : /
Radšej mam chudobnu zo šmatamá, jak bohatu ďivku z ťisjačamá.
/ : Bo chudobna Boha prosáť, bohata dakus na veľo nosáť. : /
35
Долина, долина
Долина, долина, долина, росте там барз густа лозина.
/ : Лозину треба вырубати, дївчатку піду задуркати. : /
Взяв бы-м тя дївчатко за жену, але же-м худобный не можу.
/ : Мі твоя мамка так повіла, же уж маш другого фраїра. : /
Неправда, мамочко, неправда, бо моя пасія не така.
/ : Лем піду за того шугая, што мать босы ножкы як і я. : /
Лем того я буду любитии, і ёму сердечко давати.
/ : Лем мі го прошу вас не браньте, своє благословіня дайте. : /
Dolána, dolána
Dolána, dolána, dolána, roste tam barz husta lozána.
/ : Lozánu treba vyrubatá, ďivčatku pidu zadurkatá. : /
Vzjav by-m ťa ďivčatko za ženu, ale že-m chudobnyj ne možu.
/ : Mi tvoja mamka tak povila, že už maš druhoho frajira. : /
Nepravda, mamočko, nepravda, bo moja pasija ne taka.
/ : Lem pidu za toho šuhaja, što mať bosy nožky jak i ja. : /
Lem toho ja budu ľubátá, i jomu serdečko davatá.
/ : Lem mi ho prošu vas ne braňte, svoje blahoslovliňa dajte. : /
36
Коняре, коняре
/ : Коняре, коняре де сьте конї пасли? : /
/ : Стратила я вінок, стратила я вінок
ці сьте го не нашли, ці сьте го не нашли : /
/ : Не нашли, не нашли лем сьме го видїли. : /
/ : Як го вода несла, як го вода несла
попід гай зеленый, попід гай зеленый. : /
/ : Попід гай зеленый дївча воды брало. : /
/ : Само было біле, само было біле
очка чорны мало, очка чорны мало. : /
/ : Очка чорны мало як тота терочка. : /
/ : Кебы такы мала, кебы такы мала
моя фраїрочка, мá фраїрочка. : /
Koňare, koňare
/ : Koňare, koňare de s´te koňi paslá? : /
/ : Stratála ja vinok, stratála ja vinok
ci s´te ho ne našlá, ci s´te ho ne našlá : /
/ : Ne našlá, ne našlá lem s´me ho váďilá. : /
/ : Jak ho voda nesla, jak ho voda nesla
popid haj zelenyj, popid haj zelenyj. : /
/ : Popid haj zelenyj ďivča vody bralo. : /
/ : Samo bylo bile, samo bylo bile
očka čorny malo, očka čorny malo. : /
/ : Očka čorny malo jak tota teročka. : /
/ : Keby taky mala, keby taky mala
moja frajiročka, moja frajiročka. : /
37
Як єм ішов ку міленькій
Як єм ішов ку міленькій, дрібный додж падав,
од вечара аж до рана, під облачком став,
/ : отворь міла облачок, волать на тя воячок,
взяв бы-м тебе за женїчку такой тот рочок. : /
Я бы тобі отворила, але ся бою,
бо мі мамка заказала, же я не смію,
/ : заклоп трираз на двері, повідж своїй матері,
жебы дала білый ключік од твоїх двері. : /
Дайте мамко білый ключік, най ту не стою,
най я вашу Ганусеньку раз поцілую,
/ : до півночі першый раз, по півночі другый раз
a над раном і третїй раз, на розлучку зась. : /
Jak jem išov ku mileňkij
Jak jem išov ku mileňkij, dribnyj dožď padav,
od večara až do rana, pid oblačkom stav,
/ : otvor mila oblačok, volať na ťa vojačok,
vzjav by-m tebe za žeňičku takoj tot ročok. : /
Ja by tobi otvorála, ale sja boju,
bo mi mamka zakazala, že ja ne smiju,
/ : zakolop tráraz na dveri, povidž svojij materi,
žeby dala bilyj kľučik od tvojich dveri. : /
Dajte mamko bilyj kľučik, naj tu ne stoju,
naj ja vašu Hanuseňku raz pociluju,
/ : do pivnoči peršyj raz, po pivnoči druhyj raz
a nad ranom i treťij raz, na rozlučku zas´. : /
38
Коло нашой хыжы
Коло нашой хыжы тече водїчка
/ : уж звечера чекам свого Янїчка. : /
Бо він ня все просив, бы-м го чекала
/ : а жебы-м другому ручку не дала. : /
Я ёго чекала а він не пришов
/ : може собі другу фраїрку нашов. : /
Не зводь же ня мілый, повідж мі правду,
/ : кідь ся хцеш женити, та попрос маму. : /
Попрось мою мамку як найлїпше знаш,
/ : бо зо вшыткых дївчат найшувнїшу маш. : /
Kolo našoj chyžy
Kolo našoj chyžy teče voďička
/ : už zvečera čekam svoho Jaňička. : /
Bo vin ňa vse prosáv, by-m ho čekala
/ : a žeby-m druhomu ručku ne dala. : /
Ja joho čekala a vin ne prášov
/ : može sobi druhu frajirku našov. : /
Ne zvoď že ňa milyj, povidž mi pravdu,
/ : kiď sja chceš ženátá, ta popros mamu. : /
Popros´ moju mamku jak najľipše znaš,
/ : bo zo všytkych ďivčat najšuvňišu maš. : /
39
А зволя мі зволя
А зволя мі зволя, при матери моєй,
/ : ці мі така буде, ці мі така буде, бетярю при твоєй, бетярю при твоєй. : /
При твоєй матери така зволя была,
/ : кідь гудаци грали, кідь гудаци грали, перша я там была, перша я там была. : /
Перша я там была, перша танцёвала,
/ : в самім першім танці, в самім першім танці, фраїра я мала, фраїра я мала.: /
Раз собі заспівам, двараз собі дупну
/ : а третїйраз собі, а третїйраз собі, на фраїра джмурькну, на фраїра джмурькну. : /
A zvoľa mi zvoľa
A zvoľa mi zvoľa, pri materá mojej,
/ : ci mi taka bude, ci mi taka bude, beťarju prá tvojej, beťarju prá tvojej. : /
Prá tvojej materá taka zvoľa byla,
/ : kiď hudacá hralá, kiď hudacá hralá, perša ja tam byla, perša ja tam byla. : /
Perša ja tam byla, perša tancjovala,
/ : v samim peršim tanci, v samim peršim tanci, frajira ja mala, frajira ja
mala.: /
Raz sobi zaspivam, dvaraz sobi dupnu
/ : a treťijraz sobi, a treťijraz sobi, na frajira džmur´knu, na frajira džmur´knu. : /
40
Іванку, Іванку
Іванку, Іванку з другой страны ярку, з другой страны ярку,
/ : ішла бы-м до тебе, ішла бы-м до тебе, взяла вода лавку. : /
Лавочка тоненька а я молоденька а я молоденька,
/ : годна ся зломити, годна ся зломити а я ся втопити. : /
На дворі солома, не є старый дома, не є старый дома,
/ : аж як буде сіно, аж як буде сіно, можеш прийти сміло. : /
Іванку серденько прийди до нас тайком, прийди до нас тайком,
/ : дам я тобі знати, коли выйдуть з хаты і нянько і мати. : /
Ivanku, Ivanku
Ivanku, Ivanku z druhoj strany jarku, z druhoj strany jarku,
/ : išla by-m do tebe, išla by-m do tebe, vzjala voda lavku. : /
Lavočka toneňka a ja molodeňka a ja molodeňka,
/ : hodna sja zlomátá, hodna sja zlomátá a ja sja vtopátá. : /
Na dvori soloma, ne je staryj doma, ne je staryj doma
/ : až jak bude sino, až jak bude sino, možeš prájtá smilo. : /
Ivanku serdeňko prájdá do nas tajkom, prájdá do nas tajkom,
/ : dam ja tobi znatá, kolá vyjduť z chaty i ňaňko i matá. : /
41
Ей ішла я горі груном
/ : Ей ішла я горі груном : /
/ : де мій мілый оре з плугом. : /
/ : Несла я му їсти, пити, : /
/ : што мі буде говорити. : /
/ : А чом мілый, чом не ореш, : /
/ : чом мі дашто не говориш. : /
/ : А я сиджу тай думаю, : /
/ : чом нешувну жену маю. : /
/ : A чом я тї, чом нешувна, : /
/ : кідь я твоя жена люба. : /
/ : Было свічку запалити, : /
/ : на тебе ся посмотрити. : /
Ej išla ja hori hrunom
/ : Ej išla ja hori hrunom : /
/ : de mij milyj ore z pluhom. : /
/ : Nesla ja mu jistá, pátá, : /
/ : što mi bude hovorátá. : /
/ : A čom mіlyj, čom ne oreš, : /
/ : čom mi dašto ne hovoráš. : /
/ : A ja sádžu taj dumaju, : /
/ : čom nešuvnu ženu maju. : /
/ : A čom ja ťi, čom nešuvna, : /
/ : kiď ja tvoja žena ľuba. : /
/ : Bylo svičku zapalátá, : /
/ : na tebe sja posmotrátá. : /
42
Маєран, маєран
/ : Маєран, маєран, зеленый маєран. : /
/ : Повідають, повідають, повідають, повідають,
же собі выберам, же собі выберам. : /
/ : Кебы дали, кебы дали, іщі раз вырбати, : /
/ : знала бы я, знала бы я, знала бы я, знала бы я,
кому ручку дати, кому ручку дати. : /
/ : Не дала бы-м, не дала бы-м, хлопцю молодому, : /
/ : лем бы-м дала, лем бы-м дала, лем бы-м дала,
лем бы-м дала,
світа скушеному, світа скушеному. : /
/ : Бо тот дома годованый лем палїнку пиє. : /
/ : А тот світа скушеного, а тот світа скушеного,
лем дївкы любує, лем дївкы любує. : /
Majeran, majeran
/ : Majeran, majeran, zelenyj majeran. : /
/ : Povidajuť, povidajuť, povidajuť, povidajuť,
že sobi vyberam, že sobi vyberam. : /
/ : Keby dalá, keby dalá, išči raz vybratá, : /
/ : znala by ja, znala by ja, znal by ja, znala by ja,
komu ručku datá, komu ručku datá. : /
/ : Ne dalа by-m, ne dalа by-m, chlopcju molodomu, : /
/ : lem by-m dala, lem by-m dala, lem by-m dala, lem by-m dala
svita skušenomu, svita skušenomu. : /
/ : Bo tot doma hodovanyj lem paľinku páje. : /
/ : A tot svita skušenoho a tot svita skušenoho,
lem ďivky ľubuje, lem ďivky ľubuje. : /
43
Голубонькы
Голубонькы по небі лїтають, гнївати ся на себе не знають,
/ : жыють собі шувнї спарованы, так лїтають, бо суть закоханы : /
Позір Янїк на мої рученькы, хотїли бы утулок маленькый.
/ : Найдьте собі утулочок самы, вы сьте самы з златыма пірьками. : /
Кебы-м могла голубічков быти, хотїла бы-м солоденько жыти.
/ : Дай мі Боже такого мілого, што мі выйде до серденька мого. : /
Holuboňky
Holuboňky po nebi ľitajuť, hňivatá sja na sebe ne znajuť,
/ : žyjuť sobi šuvňi sparovany, tak ľitajuť, bo suť zakochany : /
Pozir Jaňik na moji ručeňky, choťilá by utulok maleňkyj.
/ : Najďte sobi utoločok samy, vy s´te samy z zlatyma pir´kamá. : /
Keby-m mohla holubičkov bytá, choťila by-m solodeňko žytá.
/ : Daj mi Bože takoho miloho, što mi vyjde do serdeňka moho. : /
44
У зеленїм лїсі
Зберало дївчатко в великій гущінї,
зберало чорнїцї,
ходило там само, плоды оберало, у зеленїм лїсі.
/: У зеленїм лїсі втачкы щеботають
молоду дївчіну в великій гущінї конї спреваджають. : /
Зберало чорнїцї у зеленїм лїсі і краснї співало
a чорны чорнїцї поєдну з ручников до джбану вкладало.
У зеленїм ...
До джбану вкладала, сама розмышляла, чом є она сама,
жебы раз доброму, хлопцю молодому своє сердце дала.
У зеленїм ...
Седречко бы-м дала хлопцю молодому, моёму мілому,
жебы ня любовав, чорнїцям покій дав, піду з ним до дому.
У зеленїм ...
45
U zeleňim ľisi
Zberalo ďivčatko v velákij huščiňi, zberalo čorňicji,
chodálo tam samо, plody oberalo, u zeleňim ľisi.
/: U zeleňim ľisi vtačky šťebotajuť
molodu ďivčinu v velákij huščiňi koňi sprevadžajuť. : /
Zberalo čorňicji u zeleňim ľisi i krasňi spivalo
a čorny čorňicji pojednu z ručeňkov do džbanu vkladalo.
U zeleňim......
Do džbanu vkladala, sama rozmyšľala,
čom je ona sama,
žeby raz dobromu, chlopcju molodomu svoje serdce dala.
U zeleňim....
Serdečko by-m dala chlopcju molodomu, mojomu milomu,
žeby ňa ľubovav, čorňicjam pokij dav, pidu z nám do domu.
U zeleňim....
46
Ей бранять мі забраняють
Ей бранять мі забраняють ,
/ : ей бранять мі забраняють , сами так робили не памятають. : /
Не браньте, не забраните,
/ : не браньте не забраните,
я дала ручку а вы не видите. : /
Бо я дала ручку праву,
/ : бо я дала ручку праву,
боя дала ручку праву в церькви на прагу. : /
Забранити мі не могли,
/ : забранити мі не могли, од шугая одгварити не знали. : /
Ej braňať mi zabraňajuť
Ej braňať mi zabraňajuť,
/ : еj braňať mi zabraňajuť, samá tak robálá ne pamjatajuť. : /
Ne braňte, ne zabranáte,
/ : ne braňte ne zabranáte,
ja dala ručku a vy ne vádáte. : /
Bo ja dala ručku pravu,
/ : bo ja dala ručku pravu,
bo ja dala pravu v cer´kvá na prahu. : /
Zabranátá mi ne mohlá,
/ : zabranátá mi ne mohlá, od šuhaja odhvarátá ne znalá. : /
47
На Вацковей горі
На Вацковей горі, на Вацковей горі травічка кошена
колиже я буду, колиже я буду Янїчкова жена?
/ : Ці уж того рочку, або аж на другый,
кідь мі з войны прийде, кідь мі з войны прийде Янїчко мій любый. : /
Могла бы єм іти, могла бы єм іти травічку грабали
а до купиночок а до купиночок шувнї выскладати.
/ : Бы Янкова мамка на мене кукала
яку невісточку, яку невісточку она буде мала. : /
Шувна я дївочка, шувна я дївочка не мам в селї пару
хлопці за мнов ходять, хлопці за мнов ходять з другого хотару.
/ : Але я їх не хцу, вера никотрого
бо я лем любую, бо я лем любую фраїра своёго. : /
Прийдь до ня Янїчку, прийдь до ня Янїчко до саду звечера
повім тї новину, повім тї новину, што єм чула вчера.
/ : Же ня твоя мамка за невісту не хце,
про тото мій любый, про тото мій любый плаче моє сердце.
Не буду плакати, не буду плакати з жалю выводити,
най плаче тот шугай, най плаче тот шугай, што я го любила.
/ : Най бы му зачали ярком слызы течі
затоже він слухать, затоже він слухать, тоты бабскы речі. : /
48
Na Vackovej hori
Na Vackovej hori, na Vackovej hori travička košena
koláže ja budu, koláže ja budu Jaňičkova žena?
/ : Ci už toho ročku, abo až na druhyj,
kiď mi z vojny prájde, kiď mi z vojny prájde Jaňičko mij ľubyj. : /
Mohla by jem itá, mohla by jem itá travičku hrabatá
a do kupánočok a do kupánočok šuvňi vyskladatá.
/ : By Jankova mamka na mene kukala
jaku nevistočku, jaku nevistočku ona bude mala. : /
Šuvna ja ďivočka, šuvna ja ďivočka ne mam v seľi paru
chlopci za mnov choďať, chlopci za mnov choďať z druhoho chotaru.
/ : Ale ja jich ne chcu, vera nákotroho
bo ja lem ľubuju, bo ja lem ľubuju frajira svojoho. : /
Prájď do ňa Jaňičku, prájď do ňa Jaňičku do sadu zvečera
povim ťi novánu, povim ťi novánu, što jem čula včera.
/ : Že ňa tvoja mamka za nevistu ne chce,
pro toto mij ľubyj, pro toto mij ľubyj plače moje serdce.
Ne budu plakatá, ne budu plakatá z žaľu vyvodátá,
naj plače tot šuhaj, naj plače tot šuhaj, što ja ho ľubála.
/ : Naj by mu začalá jarkom slyzy teči
zatože vin sluchať, zatože vin sluchať, toty babsky reči. : /
49
Як я на ярочку
/ : Як я на ярочку платно поливала, : /
/ : шугаёва мати, шугаёва мати на ня повідала. : /
/ : Неповідай на ня, ты бабо шалена, : /
/ : я не мусю быти, я не мусю быти твого сына жена. : /
/ : Твого сына жена і твоя невіста, : /
/ : єдна мі є горі, єдна мі є горі друга долов цеста. : /
/ : Не повідай на ня, бо ня люде знають : /
/ : най ся твоя мати, най ся твоя мати о ня не старають. : /
Jak ja na jaročku
/ : Jak ja na jaročku platno polávala, : /
/ : šuhajova matá, šuhajova matá na ňa povidala. : /
/ : Ne povidaj na ňa, ty babo šalena, : /
/ : ja ne musju bytá, ja ne musju bytá tvoho syna žena. : /
/ : Tvoho syna žena i tvoja nevista, : /
/ : jedna mi je hori, jedna mi je hori druha dolov cesta. : /
/ : Ne povidaj na ňa, bo ňa ľude znajuť : /
/ : naj sja tvoja matá, naj sja tvoja matá o ňa ne starajuť. : /
50
В загородї травічку-м грабала
В загородї травічку-м грабала
пришов ку мі Янко із валала.
/ : Быв то хлопець як тота лелія
я му свою ручку прислюбила. : /
Ручку праву і своє серденько
я думала, же любить вірненько.
/ : Чекала-м го нецілы два рочкы
пішов Янко, пішов тай на вікы. : /
Уж зо строму листя опадало
нїт моёго Янїчка мілого.
/ : А серденько мі добрі радило
варуй ся ты, варуй ся ты ёго. : /
В загородї травічку-м грабала
пришов ку мі Янко із валала.
/ : Быв то хлопець як тота лелія
я на нёго уж давно забыла. : /
V zahoroďi travičku-m hrabala
V zahoroďi travičku-m hrabala
prášov ku mi Janko iz valala.
/ : Byv to chlopec´ jak tota lelija
ja mu svoju ručku prásľubála. : /
Ručku pravu i svoje serdeňko
ja dumala, že ľubáť virneňko.
/ : Čekala-m ho necily dva ročky
pišov Janko, pišov taj na viky. : /
Už zo stromu lásťa opadalo
ňit mojoho Jaňička miloho.
/ : A serdeňko mi dobri radálo
varuj sja ty, varuj sja ty joho. : /
V zahoroďi travičku-m hrabala
miloho jem už lem vyzerala.
/ : Choc´ byv chlopec´ jak tota lelija
ja na ňoho už davno zabyla. : /
51
Коло воды, коло бандюрика
Коло воды, коло бандюрика
выростла я така не велика.
/ : Невелика ани хлопця не мам,
нїч то зато я сі го погледам. : /
Як я собі горі селом зайду,
та я собі трёх фраїрів найду.
/ : Двоми будуть коло ня ходити
а тот третїй буде ня любити. : /
Повідають, же-м барз языката,
же мам язык як тота лопата.
/ : Хе-м маленька, але барз весела
розоспівам половину села. : /
Kolo vody kolo banďuráka
Kolo vody, kolo banďuráka
vyrostla ja taka ne veláka.
/ : Neveláka aná chlopcja ne mam,
ňič to zato ja si ho pohledam. : /
Jak ja sobi hori selom zajdu,
ta ja sobi trjoch frajiriv najdu.
/ : Dvomá buduť kolo ňa chodátá
a tot treťij bude ňa ľubátá. : /
Povidajuť, že-m barz jazykata,
že mam jazyk jak tota lopata.
/ : Že-m maleňka, ale barz vesela
rozospivam polovánu sela. : /
52
А чорна, же я чорна
А чорна, же я чорна, ой чорна як циґанка,
/ : ші-м сі полюбила, ші-м сі полюбила,
чорнявого Іванка. : /
Іванка та Іванка, Іванка тай не дурня,
/ : кібы-м не збудила, кібы-м не збудила, заспав
бы-м дополудня. : /
На горі два дубочкы, обідва зелененькы,
/ : мы такы спарованы, мы такы спарованы, обоє
чорнавенькы. : /
A čorna, že ja čorna
A čorna, že ja čorna, oj čorna jak cáganka,
/ : ši-m si poľubila, ši-m si poľubála, čorňavoho Ivanka. : /
Ivanka ta Ivanka, Ivanka taj ne durňa,
/ : kiby-m ne zbudála, kiby-m ne zbudála, zaspav by-m dopoludňa. : /
Na hori dva dubočky, obidva zeleneňky,
/ : my taky sparovany, my taky sparovany, oboje čorňaveňky. : /
53
Осуд
Як над нашым селом гускы прелїтали, тоды сьме ся з мілым двоє любовали.
/ : Але осуд нїч не дбать, де може – ту потрестать. : /
Были сьме молоды, розума не мали, а о нашій любви родиче не знали.
/ : Але осуд нїч не дбать, де може – ту потрестать. : /
Я ёго любила зо сердця щірого а він мене достав до гріха тяжкого.
/ : Ой осуде што робиш, же зо мнов так заходиш. : /
Любов пренещестна, што єсь наробила, шак ся з тебе моя дїтинка зродила.
/ : Ой осуде што робиш, же зо мнов так заходиш. : /
Як ся мілый дознав, же же буду родити, та він зачав мене здалша обходити.
/ : Ой осуде што робиш, же зо мнов так заходиш. : /
А я му повіла, і ёго матерї, же він мать заперты нашой хыжы дверї.
/ : Ой осуде што робиш, же зо мнов так заходиш. : /
Osud
Jak nad našym selom husky preľitalá, tody s´me sja
z milym dvoje ľubovalá.
/ : Ale osud ňič ne dbať, de može – tu potrestať. : /
Bylá s´me molody, rozuma ne malá, a o našij ľubvá rodáče
ne znalá.
/ / : Ale osud ňič ne dbať, de može – tu potrestať. : /
Ja joho ľubála zo serdcja ščiroho a vin mene dostav do hricha ťažkoho.
/ : Oj osude što robáš, že zo mnov tak zachodáš. : /
Ľubov preneščastna, što jes´ narobála, šak sja z tebe moja
ďitánka zrodála.
/ : Oj osude što robáš, že zo mnou tak zachodáš. : /
Jak sja milyj doznav, že budu rodátá, ta vin začav mene
zdalša obchodátá.
/ : Oj osude što robáš, že zo mnou tak zachodáš. : /
A ja mu povila, i joho materá, že vin mať zaperty našoj chyžy dveri.
/ : Oj osude što robáš, že zo mnou tak zachodáš. : /
54
При Пастырнячку при млинї
При Пастырнячку при млинї,
/ : при Пастырнячку при млинї, при млинї, катуляли ся камінї. : /
Млинарчік їх там направляв,
/ : млинарчік їх там направляв, направляв, шварне дївчатко нагваряв. : /
Ходить Анїчка по луці,
/ : ходить Анїчка по луці, по луці, носить дїтятко на руці. : /
Prá Pastyrňačku prá mláňi
Prá Pastyrňačku prá mláňi,
/ : prá Pastyrňačku prá mláňi, prá mláňi, katuľali sja kamiňi. : /
Mlánarčik jich tam napravľav,
/ : mlánarčik jich tam napravľav, napravľav, švarne ďivčatko nahvarjav. : /
Chodáť Aňička po luci,
/ : chodáť Aňička po luci, po luci, nosáť ďiťatko na ruci. : /
55
На высокій горі
/: На высокій горі снїжок ся білїє, : /
/ : де ся моя міла, де ся моя міла, де ся моя міла на зиму подїє. : /
Зроблю я єй хыжу з травы папортины, ани єй не треба на зиму перины.
Потїм ю притулю ку свому сердечку, возьму я тя возьму, за свою женїчку.
Na vysokij hori
/: Na vysokij hori sňižok sja biľije, : /
/ : de sja moja mila, de sja moja mila, de sja moja mila, na zámu poďije. : /
Zrobľu ja jej chyžu z travy paportány, aná jej ne treba na zámu perány.
Poťim ju prátuľu ku svomu serdečku, voz´mu ja ťa voz´mu, za svoju žeňičku.
56
Женив бы-м ся женив
Женив бы-м ся женив, кебы мі тя дали,
/ : ей взяв бы-м тя Ганїчко, ей взяв бы-м тя Ганїчко,
кебы мі тя дали.: /
Кідь мі тя не дають міла Ганчо взяти,
/ : ей піду я ся піду, ей піду я ся піду, зарань
зверьбовати. : /
Зарань зверьбовати, до зарань я дома,
/ : ей будеш бановати, ей будеш бановати, фраїрочко
моя. : /
Фраїрочко моя як о мене стоїш?
/ : Ей хоць бы ня забили, ей хоць бы ня забили, ты мі не одповіш. : /
Хоць бы ня забили яко пса на дразі,
/ : ей ты бы так повіла, ей ты бы так повіла: „Слава тобі Боже!“ : /
Ženiv by-m sja ženiv
Ženáv by-m sja ženáv, keby mi ťa dalá,
/ : еj,vzjav by-m ťa Haňičko, ej vzjav by-m ťa Haňičko, keby mi ťa dalá.: /
Kiď mi ťa ne dajuť mila Hančo vzjatá,
/ : еj pidu ja sja pidu, ej pidu ja sja pidu, zaraň
zver´bovatá. : /
Zaraň zver´bovatá ,do zaraň ja doma,
/ : ej budeš banovatá, ej budeš banovatá,
frajiročko moja. : /
Frajoročko moja jak o mene stojiš?
/ : Ej choc´ by ňa zabálá, ej choc´ by ňa zabálá, ty mi ne odpoviš. : /
Choc´ by ňa zabálá jako psa na drazi,
/ : ej ty by tak povila, ej ty by tak povila: „Slava tobi Bože!“ : /
57
Понад воду лавка
Понад воду лавка кывать ся, по нїй іде Ганька боїть ся.
/ : Я тя переведу Ганїчко по водї лем ня переночуй в коморі. : /
Ганїчка мі ручку подала і так мі пресмутнї казала:
/ : „Я бы тя шугайку до днука пустила, клич єм од коморкы стратила.“ : /
Кадыже ты Ганько ходила, же-сь ключ од коморкы стратила,
/ : кебы-сь не кламала, моя голубочко, я бы тї дав своє сердечко. : /
Ponad vodu lavka
Ponad vodu lavka kyvať sja, po ňij
ide Haňka bojiť sja.
/ : Ja ťa perevedu Haňičko po voďi
lem ňa perenočuj v komori. : /
Haňička mi ručku podala i tak mi
presmutňi kazala:
/ : „Ja by ťa šuhajku do dnuka
pustála, kľuč jem od komorky
stratála.“ : /
Kadyže ty Haňko chodála, že-s´ kľuč od komorky stratála,
/ : keby-s´ ne klamala, moja holubočko, ja by ťi dav svoje serdečko. : /
58
Люблю я дївчатко
Люблю я дївчатко нїт му пары в краю, возьму ю в суботу за женїчку свою.
Дївчатко розкошне добрі сі розмыслї, ці будеш райбати, вырити мі їсти.
Не бій ся мій мілый вшытко робити знам, їсти тї все даю, кошулю вырайбам.
Уж гудаці грають, парібці співають на моє весіля ся вшыткы рыхтують.
Сонечко на небі, вітрик пофукує, уж є зачепена женїчка про мене.
Покошу, покошу поляночку мою уж єм собі зобрав фраїрку за жену.
Ľubáv ja ďivčatko
Ľubľu ja ďivčatko ňit mu pary v kraju, voz´mu ju v subotu za žeňičku svoju.
Ďivčatko rozkošne dobri si rozmysľi, ci budeš rajbatá, varátá mi jistá.
Ne bij sja mij milyj všytko robátá znam, jistá ťi vse daju, košuľu vyrajbam.
Už hudaci hrajuť, paribci spivajuť na moje vesiľa sja všytky rychtujuť.
Sonečko na nebi, vitrák pofukuje, už je začepena žeňička pro mene.
Pokošu, pokošu poľanočku moju už jem sobi zobrav frajirku za ženu.
59
Ой ты старый сиваку
/: Ой ты старый сиваку : /
/: выведь коня на млаку. : /
/ : Там є трава і вода : /
/: і дївчіна молода. : /
/ : Возь ты коня за узду : /
/ : а дївчіну за руку. : /
/ : Приведеш ю до дому : /
/ : возьмеш собі за жену. : /
Oj ty staryj sávaku
/: Oj ty staryj sávaku : /
/: vyveď koňa na mlaku. : /
/ : Tam je trava i voda : /
/: i ďivčina moloda. : /
/ : Voz´ ty koňa za uzdu : /
/ : a ďivčinu za ruku. : /
/ : Právedeš ju do domu : /
/ : voz´meš sobi za ženu. : /
60
Мам грушочку в гаю
/ : Mам грушочку в гаю вечур піду на ню, : /
/ : што красшы одразу фраїркі понесу. : /
/ : Mам таку грушочку, што барз скоро родить, : /
/ : таку фраїрку мам, сама за мнов ходить. : /
/ : Mам таку фраїрку ани єй невидно, : /
/ : лем їй за дражочков босы ножкы слїдно. : /
/ : Mам таку фраїрку, як шувна ружічка, : /
/ : лем ся червенїють єй округлы личка. : /
/ : Як шувна ружічка, як травка зелена, : /
/ : уж мі того рочку буде добра жена. : /
Mam hrušočku v haju
/ : Mam hrušočku v haju večur pidu na ňu, : /
/ : što krasšy odrazu frajirki ponesu. : /
/ : Mam taku hrušočku, što barz skoro rodáť, : /
/ : taku frajirku mam, sama za mnov chodáť. : /
/ : Mam taku frajirku aná jej nevádno, : /
/ : lem jij za dražočkov bosy nožky sľidno. : /
/ : Mam taku frajirku, jak šuvna ružička, : /
/ : lem sja červeňijuť jej okruhly láčka. : /
/ : Jak šuvna ružička, jak travka zelena, : /
/ : už mi toho ročku bude dobra žena. : /
61
Під селом
Під селом по водї плавають пташата
пачать ся мі пачать зо села дївчата.
/ : Не вшыткы, не вшыткы, но лем подакторы, котры
ня пущають вечур до коморы. : /
Марька ня пустила, але Анька не хце
што з нёв мам робити мать каменне сердце.
/ : Ці iщі мам Аньку шувнї попросити а ці ю обыйти а
ку Марчі іти. : /
Будеш бановати, ты пышна дївочко,
же єсь заперала своє океночко.
/ : Же ты спід облачка мене выганяла, лампочку
гасила з мене ся сміяла. : /
Забуду, забуду на своє траплїня
бо уж ся мі ближыть час на оженїня.
/ : Уж ся вам дївчата не буду любити, буду я ся дома
о свою старати. : /
Під селом, під селом высыхать ярочок
а я уж не буду веце паробочок.
/ : Вера уж не буду веце парібчіти, бо мі пришли рочкы, треба ся женити. : /
62
Pid selom
Pid selom po voďi plavajuť ptašata
pačať sja mi pačať zo sela ďivčata.
/ : Ne všytky, ne všytky, no lem podaktory, kotry ňa puščajuť večur do komory. : /
Mar´ka ňa pustála, ale Aňka ne chce
što z ňov mam robátá mať kamenne serdce.
/ : Ci išči mam Aňku šuvňi poprosátá a ci ju obyjtá a ku Marči itá. : /
Budeš banovatá, ty pyšna ďivočko,
že jes´ zaperala svoje okenočko.
/ : Že ty spid oblačka mene vyhaňala, lampočku hasála z mene sja smijala. : /
Zabudu, zabudu na svoje trapľiňa
bo už sja mi blážyť čas na ožeňiňa.
/ : Už ja vam ďivčata ne budu ľubátá, budu sja ja doma o svoju staratá. : /
Pid selom, pid selom vysychať jaročok
a ja už ne budu vece parobočok.
/ : Vera už ne budu vece paribčitá, bo mi prášlá ročky, treba sja ženátá. : /
63
Смутный вечур
Смутный вечур невеселый, ктоже мі го розвеселить,
/ : кідь єсь мала ручку дати пришла картка руковати. : /
Міла в гаю траву жала а пресмутнї нарікала:
/ : „Обіцяв ня він любити, уж ня мусить зохабити.“ : /
Кідь ня смутна провадила, та ся ку мі притулила,
/ : кідь машына уж надышла, та мі міцно ручку стисла. : /
Душо моя не нарікай, лем ты за мнов вірьно чекай!
/ : Уж машына запискала – збогом міла зостань здрава. : /
Smutnyj večur
Smutnyj večur neveselyj, ktože mi ho rozveseláť,
/ : kiď jes´ mala ručku datá prášla kartka rukovatá. : /
Mila v haju travu žala a presmutňi narikala:
/ : „Obicjav ňa vin ľubátá, už ňa musáť zochabátá.“ : /
Kiď ňa smutna provadála, ta sja ku mi prátulála,
/ : kiď mašyna už nadyšla, ta mi micno ručku stásla. : /
Dušo moja ne narikaj, lem ty za mnov vir´no čekaj!
/ : Už mašyna zapáskala - zbohom mila zostaň zdrava. : /
64
Ей гучала долина
Ей гучала долина, ей кід єм през ню ішов
/ : плакало дївчатко, же єм го обышов. : /
Ей верьшком міла верьшком, ей а я піду краём
/ : шак мы ся зыйдеме під зеленым гаём. : /
Ей ці ня ту побочкаш, ей ці дале підеме
/ : драга душо моя, шак і ту можеме. : /
Ej hučala dolána
Ej hučala dolána, ej kiď jem prez ňu išov
/ : plakalo ďivčatko, že jem ho obyšov. : /
Ej ver´škom mila ver´škom, ej a ja pidu krajom
/ : šak my sja zyjdeme pid zelenym hajom. : /
Ej ci ňa tu pobočkaš, ej ci dale pideme
/ : draha dušo moja, šak i tu možeme. : /
65
Ей такого мі жалю
/ : Ей такого мі жалю фраїрка додала, : /
/ : ей аж мі за калапом ружа опадала. : /
/: Ей опадав, опадав доєден листочок, : /
/ : ей жебы я уж не быв веце паробочок. : /
/: Ей фраїречко-речко увий мі піречко,:/
/ : ей увий мі зелене, бо ся розыйдеме. : /
/: Eй як ся розходжали обоє плакали, : /
/ : ей до єдной хысточкы слызы утерали. : /
/ : Eй кідь сьме ся ту зышли, будьме єдной мыслї, : /
/: ей а на теперьрочок, жебы сьме ся зышли. : /
Ej takoho mi žaľu
/ : Ej takoho mi žaľu frajirka dodala, : /
/ : еj až mi za kalapom ruža opadala. : /
/: Ej opadav, opadav dojeden lástočok, : /
/ : ej žeby ja už ne byv vece parobočok. : /
/: Ej frajirečko – rečko uváj mi pirečko,:/
/ : ej uváj mi zelene, bo sja rozyjdeme. : /
/: Ej jak sja rozchodžalá oboje plakalá, : /
/ : ej do jednoj chustočky slyzy uteralá. : /
/ : Ej kiď s´me sja tu zyšlá, buďme jednoj mysľi, : /
/: ej a na teper´ročok, žeby s´me sja zyšlá. /
.
66
Їв бы-м, пив бы-м
/ : Їв бы-м, пив бы-м жена мі не дасть,
лем на мене ножкы, ножкы выкладать. /
/ : Женї треба білы, білы чіжмічкы, на єй білы, білы, білы ножічкы – яй Боже
Їв бы-м, пив бы-м жена мі не дасть,
лем на мене ножкы, ножкы выкладать. : /
/ : Я паробок із Бенятины, чом ня не хцуть ани з Гливіщ дївчіны. : /
/ : Женї треба білы, білы ножічкы, на єй білы, білы, білы ножічкы – яй Боже.
Я паробок із Бенятины, чом ня не хцуть ани з Гливіщ дївчіны. : /
/ : Я паробок з Новой Седлїці, мене не хцуть дївкы анá вдовіцї. : /
/ : Женї треба білы, білы ножічкы, на єй білы, білы, білы ножічкы – яй Боже.
паробок з Новой Седлїці, мене не хцуть дївкы анá вдовіцї. : /
/ : Я паробок із Подгородя, чом ня не хцеш жено теперь за мужа? : /
/ : Женї треба білы, білы ножічкы, на єй білы, білы, білы ножічкы – яй Боже.
Я паробок із Подгородя, чом ня не хцеш жено теперь за мужа? : /
/ : Я паробок і зо Собранець, возьму такой дївча, возьму на танець. : /
/ : Женї треба білы, білы ножічкы, на єй білы, білы, білы ножічкы – яй Боже.
Я паробок і зо Собранець, возьму такой дївча, возьму на танець. : /
67
Jiv by-m, páv by-m
/ : Jiv by-m, páv by-m žena mi ne dasť,
lem na mene nožky, nožky vykladať. . /
/ : / : Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky – jaj Bože. : /
/ : Jiv by-m, páv by-m žena mi ne dasť,
lem na mene nožky, nožky vykladať. : / : /
/ : Ja parobok iz Beňatány, čom ňa ne chcuť aná z Hlávišť ďivčiny. : /
/ : / : Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky – jaj Bože. : /
/ : Ja parobok iz Beňatány, čom ňa ne chcuť aná z Hlávišť ďivčiny. : / : /
/ : Ja parobok z Novoji Sedľici, mene ne chcuť ďivky aná vdovici. : /
/ : / : Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky – jaj Bože. : /
/ : Ja parobok z Novoji Sedľici, mene ne chcuť ďivky aná vdovici. : / : /
/ : Ja parobok iz Podhoroďa, čom ňa ne chceš ženo teper´ za muža? : /
/ : / : Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky – jaj Bože. : /
/ : Ja parobok iz Podhoroďa, čom ňa ne chceš ženo teper´ za muža? : / : /
/ : Ja parobok i zo Sobranec´, voz´mu takoj ďivča, voz´mu na tanec´: /
/ : / : Žeňi treba bily, bily čižmičky, na jej bily, bily, bily nožičky – jaj Bože. : /
/ : Ja parobok i zo Sobranec´, voz´mu takoj ďivča, voz´mu na tanec´: / : /
68
Бетярь я паробок
Бетярь я паробок, бетярь я коня мам,
іщі собі бетярь фраїрку погледам.
/ : Коло Дуная, коло шырого,
не ходь мілый краём, бо падеш до нёго. : /
Мав я фраїрочку і таку і таку,
теперь мі так вышло, же не мам нияку.
/ : Коло Дуная, коло шырого,
не ходь мілый краём, бо падеш до нёго. : /
Міла моя міла біда бы тя била,
за тоты колачі, што-сь у ня поїла.
/ : Коло Дуная, коло шырого,
не ходь мілый краём, бо падеш до нёго. : /
Beťar´ ja parobok
Beťar´ ja parobok, beťar´ ja koňa mam,
išči sobi beťar´ frajirku pohledam.
/ : Kolo Dunaja, kolo šyroho,
ne choď milyj krajom, bo padeš do ňoho. : /
Mav ja frajiročku i taku i taku,
teper´ mi tak vyšlo, že ne mam nájaku.
/ : Kolo Dunaja, kolo šyroho,
ne choď milyj krajom, bo padeš do ňoho. : /
Mila moja mila bida by ťa bála,
za toty kolači, što-s´ u ňa pojila.
/ : Kolo Dunaja, kolo šyroho,
ne choď milyj krajom, bo padeš do ňoho. : /
69
Кідь єм ішов попід облак
Кідь єм ішов попід облак, повідали, же я жобрак.
/ : Ей не жобрак я лем я бача, любить ся мі ваша Ганча. : /
Ваша Ганча така пышна, ани за мнов вон не вышла.
/ : Ей я ся пішов звідовати, ці ся буде выдавати. : /
Буде, буде, бо уж мусить, бо уж златый перстїнь носить.
/ : Ей златый перстїнь і обручку, што достала на розлучку. : /
Kiď jem išov popid oblak
Kiď jem išov popid oblak, povidalá, že ja žobrak.
/ : Ej ne žobrak ja lem ja bača, ľubáť sja mi vaša Hanča. : /
Vaša Hanča taka pyšna, aná za mnov von ne vyšla.
/ : Ej ja sja pišov zvidovatá, ci sja bude vydavatá. : /
Bude, bude, bo už musáť, bo už zlatyj persťiň nosáť.
/ : Ej zlatyj persťiň i obručku, što dostala na rozlučku. : /
70
Іду по валалї
Іду по валалї, чіжмы мі черькають,
/ : чом мі тоты люде покоя не дають. : /
Покою не дають, лем ня огваряють,
/ : же-м любив дївчатко у зеленїм гаю. : /
Світив нам місячок і ясны звіздочкы,
/ : кідь єм їй цілёвав солодкы ґамбочкы. : /
Солодкы ґамбочкы і личко румене,
/ : фраїрочко моя, не зохаб ты мене. : /
Засвіть мі місячку на тоту дражочку,
/ : кідь єм выпроваджав свою фраїрочку. : /
Idu po valaľi
Idu po valali, čižmy mi čer´kajuť,
/ : čom mi toty ľude pokoja ne dajuť. : /
Pokoja ne dajuť, lem ňa ohvarjajuť,
/ : že-m ľubáv ďivčatko u zeleňim haju. : /
Svitáv nam misjačok i jasny zvizdočky,
/ : kiď jem jij ciľovav solodky gambočky. : /
Solodky gambočky i láčko rumene,
/ : frajiročko moja, ne zochab ty mene. : /
Zasviť mi misjačku na totu dražočku,
/ : kiď jem vyprovadžav svoju frajiročku. : /
71
Ей під зеленым дубом
Ей під зеленым дубом, ей стоїть кінь кованый
/ : сидить на нїм сидить, сидить на нїм сидить, шугай малёваный.: /
Ей сидить він, сидить він, ек почав лист писати,
/:бо ёго фраїрка, бо ёго фраїрка, буде колысати.:/
Ей колысати буде, прежалостнї плакати,
/ : зрадив єсь ня мілый, зрадив єсь ня мілый, тай
не хочеш взяти. : /
Ей не я тебе зрадив, ей сама-сь ся зрадила,
/ : чом есь каждый вечур, чом єсь каждый вечур, лем за мнов ходила. : /
Ей ідь ты фраїрочко, лем до склепа моёго,
/ : напий ся там напий, напий ся там напий,
винка червеного. : /
Ей бо другы дївочкы, виють собі віночкы,
/ : ты будеш складати, ты будеш складати,
білы пеленочкы. : /
Ej pid zelenym dubom
Ej pid zelenym dubom, ej stojiť kiň kovanyj
Ej sádáť vin, sádáť vin, ej počav lást pásatá,
/ : sádáť na ňim sádáť, sádáť na ňim sádáť, šuhaj
/ : bo joho frajirka, bo joho frajirka, bude kolásatá. : /
maľovanyj. : /
Ej kolásatá bude, prežalostňi plakatá,
/ : zradáv jes´ ňa milyj, zradáv jes´ ňa milyj, taj ne chočeš vzjatá. : /
Ej ne ja tebe zradáv, ej sama-s´ sja zradála,
/ : čom jes´ každyj večur, čom jes´ každyj večur, lem za mnov chodála. : /
Ej iď ty frajiročko, lem do sklepa mojoho,
/ : napáj sja tam napáj, napáj sja tam napáj, vánka červenoho. : /
Ej bo druhy ďivočky, vájuť sobi vinočky,
/ : ty budeš skladatá, ty budeš skladatá, bily pelenočky. : /
72
А на нашім дворі
А на нашім дворі стара грушка стоїть,
/ : повіджже мі Боже, чом ня сердце болить. : /
Болїти тя буде, звечера і зрана,
/ : мілый тї у світї зістала єсь сама. : /
Поможе тї в жалю, твоя добра мати,
/ : і она любила, кідь молода была. : /
Iщі тї поможе і твій старый нянько,
/ : отворь же му отворь ты своє сердечко. : /
Не плач ты Анїчко, не выплач сі очі,
/ : мілый тя зохабив, не хце тї помочі. : /
Найдеш ты сі найдеш, шугая другого,
/ : прийдеш єден вечур а ты будеш ёго. : /
A na našim dvori
A na našim dvori stara hruška stojiť,
/ : povidžže mi Bože, čom ňa serdce boláť. : /
Boľitá ťa bude, zvečera i zrana,
/ : milyj ťi u sviťi zistala jes´ sama. : /
Pomože ťi v žaľu, tvoja dobra matá,
/ : i ona ľubála, kiď moloda byla. : /
Išči ťi pomože i tvij staryj ňaňko,
/ : otvor´ že mu otvor´ ty svoje serdečko. : /
Ne plač ty Aňičko, ne vyplač si oči,
/ : milyj ťa zochabáv, ne chce ťi pomoči. : /
Najdeš ty si najdeš, šuhaja druhoho,
/ : prájdeš jeden večur a ty budeš joho. : /
73
Постой коню Пейка
/ : Постой коню Пейка, ту добра палїнка : /
/ : што ю наварила, што ю наварила та моя фраїрка. : /
/ : Она ю варила а я ю коштовав, : /
/ : бетярь тото дївча, бетярь тото дївча што я го любовав. : /
/ : Качмарю малючкый трясуть ся тї ручкы, : /
/ : малый погарик маш, малый погарик маш ай так не доливаш. : /
Postoj koňu Pejka
/ : Postoj koňu Pejka, tu dobra paľinka : /
/ : što ju navarála, što ju navarála ta moja frajirka. : /
/ : Ona ju varála a ja ju koštovav, : /
/ : beťar toto ďivča, beťar toto ďivča što ja ho ľubovav.
:/
/ : Kačmarju maľučkyj trjasuť sja ťi ručky, : /
/ : malyj poharák maš, malyj poharák maš aj tak ne
dolávaš. : /
74
Невелё єм ходив
Невелё єм ходив, уж єсь зуновала,
/ : уж єсь свій облачок змуровати дала. : /
Не муровалá го мураре з цегламá,
/ : лем го муровали бабы з языками. : /
Дай го міла дай го, дай розмуровати,
/ : та мы ся будеме знова любовати. : /
Neveľo jem chodáv
Neveľo jem chodáv, už jes´ zunovala,
/ : už jes´ svij oblačok zmurovatá dala. : /
Ne murovalá ho murare z cehlamá,
/ : lem ho murovalá baby z jazykamá. : /
Daj ho mila daj ho, daj rozmurovatá,
/ : ta my sja budeme znova ľubovatá. : /
75
А як я ся завозьму
A як я ся завозьму, завозьму, стады жену не возьму, не возьму,
/ : лем возьму із Няґова, што мать очі як сова, як сова. : /
A як я ся завозьму, завозьму, стады жену не возьму, не возьму,
/ : лем возьму із Волїці, што мать файны годзіці, годзіці. : /
A як я ся завозьму, завозьму, стады жену не возьму, не возьму,
/ : лем возьму із Лабірце, што є легка як пірце, як пірце. : /
A як я ся завозьму, завозьму, стады жену не возьму, не возьму,
/ : лем возьму із Выравы, што мать зубы дїравы, дїравы. : /
A як я ся завозьму, завозьму, стады жену не возьму, не возьму,
/ : лем возьму із Рошковець, што мать авто і штворець, і штворець. : /
A як я ся завозьму, завозьму, стады жену не возьму, не возьму,
/ : лем возьму із горбочка, бо то шувна дївочка, дївочка. : /
76
A jak ja sja zavoz´mu
A jak ja sja zavoz´mu, zavoz´mu, stady ženu ne voz´mu, ne voz´mu,
/ : lem voz´mu iz Ňagova, što mať oči jak sova, jak sova. : /
A jak ja sja zavoz´mu, zavoz´mu, stady ženu ne voz´mu, ne voz´mu,
/ : lem voz´mu iz Voľici, što mať fajny hodzici, hodzici. : /
A jak ja sja zavoz´mu, zavoz´mu, stady ženu ne voz´mu, ne voz´mu,
/ : lem voz´mu iz Labirce, što je lehka jak pirce, jak pirce. : /
A jak ja sja zavoz´mu, zavoz´mu, stady ženu ne voz´mu, ne voz´mu,
/ : lem voz´mu iz Vyravy, što mať zuby ďiravy, ďiravy. : /
A jak ja sja zavoz´mu, zavoz´mu, stady ženu ne voz´mu, ne voz´mu,
/ : lem voz´mu iz Roškovec´ , što mať avto i štvorec´, i štvorec´. : /
A jak ja sja zavoz´mu, zavoz´mu, stady ženu ne voz´mu, ne voz´mu,
/ : lem voz´mu iz horbočka, bo to šuvna ďivočka, ďivočka. : /
Высоко мій отець
/ : Высоко мій отець плоты погородив, : /
/ : жебы я до мілїй звечера не ходив. : /
/ : Хоць бы погородив до самого неба, : /
/ : я до мілой піду, кідь мі буде треба. : /
Vysoko mij otec´
/ : Vysoko mij otec´ ploty pohorodáv, : /
/ : žeby ja do miľij zvečera ne chodáv. : /
/ : Choc´ by pohorodáv do samoho neba, : /
/ : ja do miloj pidu, kiď mi bude treba. : /
77
Подьме собі добры люде
/ : Подьме собі добры люде, подьме заспівати, : /
бо кукучка уж зачала у горі кукати.
Подьме собі добры люде, подьме заспівати,
бо кукучка уж зачала у горі кукати.
/ : Закукала кукуленька на высокій єдлї, : /
котра жена мужа біє, тота буде в пеклї.
Закукала кукуленька на высокій єдлї,
котра жена мужа біє, тота буде в пеклї.
/ : Закукала кукуленька в нашім полю в гаю, : /
же котрый муж жену біє та тот буде в раю.
Закукала кукуленька в нашім полю в гаю,
же котрый муж жену біє та тот буде в раю.
Poďme sobi dobry ľude
/ : Poďme sobi dobry ľude, poďme zaspivatá, : /
bo kukučka už začala u hori kukatá.
Poďme sobi dobry ľude, poďme zaspivatá,
bo kukučka už začala u hori kukatá.
/ : Zakukala kukuleňka na vysokij jedľi, : /
kotra žena muža bije, tota bude v pekľi.
Zakukala kukuleňka na vysokij jedľi,
kotra žena muža bije tota bude v pekľi.
/ : Zakukala kukulenka v našim poľu v haju, : /
že kotryj muž ženu bije ta tot bude v raju.
Zakukala kukulenka v našim poľu v haju,
že kotryj muž ženu bije ta tot bude v raju.
78
Коняре, коняре
/ : Коняре, коняре де сьте конї пасли, : /
/ : стратила я вінок, стратила я вінок, стратила я вінок, чі сьте го не нашли, чі сьте го не нашли. : /
/ : Не нашли, не нашли лем сьме го виділи, : /
/ : як го вода несла, як го вода несла, як го вода несла, попід гай зеленый, попід гай зеленый. : /
/ : Попід гай зеленый дівча воды брало, : /
/ : само было біле, само было біле, само было біле, очка чорны мало, очка чорны мало. : /
/ : Очка чорны мало як тота терочка, : /
/ : кебы такы мала, кебы такы мала, кебы такы мала, моя фраїрочка, моя фраїрочка. : /
Koňare, koňare
/ : Koňare, koňare de s´te koňi paslá, : /
/ : stratála ja vinok, stratála ja vinok, či s´te ho ne našlá, či s´te ho ne našlá : /
/ : Ne našlá, ne našlá lem s´me ho váďilá, : /
/ : jak ho voda nesla, jak ho voda nesla, popid haj zelenyj, popid haj zelenyj. : /
/ : Popid haj zelenyj ďivča vody bralo, : /
/ : samo bylo bile, samo bylo bile, očka čorny malo, očka čorny malo. : /
/ : Očka čorny malo jak tota teročka, : /
/ : keby taky mala, keby taky mala, moja frajiročka, moja frajiročka. : /
79
Дай Боже шувный день
Дай Боже шувный день, жегнай Полонины
/ : най летять співанкы з верьшка до долины. : /
На нашій лученці овечкы ся пасуть
/ : а кожушкы з волнкы шувні ся йім трясуть. : /
У тїм нашім лісі ракыта ся кывать
/ : чорноокый шугай співаночку співать. : /
Дай Боже погоду, най весело буде
/ : най на рідну пісню жадный не забуде. : /
Не забудь сыночку на пісню віцёву
/ : ніт ліпшого ліку на душічку твою. : /
Daj Bože šuvnyj deň
Daj Bože šuvnyj deň, žehnaj Polonány
/ : naj leťať spivanky z ver´ška do dolány. : /
Na našij lučenci ovečky sja pasuť
/ : a kožušky z volnky šuvňi sja jim trjasuť. : /
U ťim našim ľisi rakyta sja kyvať
/ : čornookyj šuhaj spivanočku spivať. : /
Daj Bože pohodu, naj veselo bude
/ : naj na ridnu pisňu žadnyj ne zabude. : /
Nе zabuď synočku, na pisňu vicjovu
/ : ňit ľipšoho ľiku na dušičku tvoju. : /
80
Будь здрава земліце
Будь здрава земліце іду к Амеріце
іду зараблять пінязь.
/ : Будь здрава сестрічко, не плачте мамічко
іщі ся вернуть дакотры з нас. : /
Бо у нашім краю люде ак думають,
же я пінязі згартам.
/ : А у Амеріці є щажко робити
глубоко землю фурт сходити. : /
Ішов єм за горы, за лісы за долы
быв єм там барз довгый час.
/ : А він в Амеріці спочівать в земліці
уж ся не верне никда к нам зась. : /
Будь здрава земліце, там в тей Амеріце
там єм зарабляв пінязь.
/ : Будь здрава сестрічко, не плачте мамічко
уж ся не верну никда ку вам. : /
Buď zdrava zemlice
Buď zdrava zemlice idu k Americe
idu zarabľať piňaz´.
/ : Buď zdrava sestričko, ne plačte mamičko
išči sja vernuť dakotry z nas. : /
Bo u našim kraju ľude tak dumajuť,
že ja piňazi zhartam.
/ : A u Americi je ťažko robátá
hluboko zemľu furt schodátá. : /
Išov jem za hory, za ľisy za doly
byv jem tam barz dovhyj čas.
/ : A vin v Americi spočivať v zemlici
už sja ne verne nákda k nam zas´. : /
Buď zdrava zemlice, tam v tej Americe
tam jem zarabľav piňaz.
/ : Buď zdrava sestričko, ne plačte mamičko
už sja ne vernu nákda ku vam. : /
81
Фраїрочко моя
Фраїрочко моя, не чекай ніч добре,
бо я іду до чуджіны, за шыроке море!
/ : Там до Aмерикы, ведуть мої крокы,
бо я іду за роботов, на два - на три рокы. : /
Фраїру мій любый, буду тя чекати,
каждый день до рочка в своїм сердці мати!
Што то два - три рочкы, поминуть як вода
a як прийдеш домів за тебе ся выдам!
Наша вірна лябов буде процвитати
a на Америку будеш споминати.
Frajiročko moja
Frajiročko moja, ne čekaj ňič dobre,
bo ja idu do čudžiny, za šyroke more!
/ : Tam do Ameráky, veduť moji kroky,
bo ja idu za robotov, na dva - na trá roky. : /
Frajiru mij ľubyj, budu ťa čekatá,
každyj deň do ročka v svojim serdci matá!
Što to dva – trá ročky, pománuť jak voda
a jak prájdeš domiv za tebe sja vydam!
Naša virna ľubov bude procvávatá
a na Ameráku budeš spománatá.
82
На черешні у садочку
На черешні у садочку высхла галузочка
написала мі писемко моя фраїрочка.
/ : Не барз довге, прикоротке, лем словічок пару,
же кідь Бог дасть дочекам ся великого дару. : /
Одышов єм в світ далекый роботу глядати
a Ганічкі не забыв єм тото наказати.
/ : Жебы на ня хоць довшый час вірно почекала,
o мою мать і свою четь бы ся постарала. : /
Тяжко было мі в чуджіні роботу глядати
Aни-м не мав коли домів письмо написати.
/ : Бо я шырым світом блудив стирі довгы рочкы
a мамі єм не написав ани два рядочкы. : /
Як єм ішов од машыны, там де є лавочка
prášla ku mi obtorhana šuvna ďitánočka.
/ : A так она мі повіла, жебы-м ся злютовав,
жебы єм їй і матерї хлїба подаровав. : /
Na čerešňi u sadočku
Na čerešňi u sadočku vyschla haluzočka
napásala mi pásemko moja frajiročka.
/ : Ne barz dovhe, prá korotke, lem slovičok paru,
že kiď Boh dasť dočekam sja velákoho daru. : /
Odyšov jem v svit dalekyj robotu hľadatá
a Haňički ne zabyv jem toto nakazatá.
/ : Žeby na ňa choc´ dovšyj čas virno počekala,
o moju mať i svoju česť by sja postarala. : /
Ťažko bylo mi v čudžiňi robotu hľadatá
aná-m ne mav kolá domiv pás´mo napásatá.
/ : Bo ja šyrym svitom bludáv štiri dovhy ročky
a mami jem ne napásav aná dva rjadočky. : /
Jak jem išov od mašyny, tam de je lavočka
prášla ku mi obtorhana šuvna ďitánočka.
/ : A tak ona mi povila, žeby-m sja zľutovav,
žeby jem jij i materá chľiba podarovav. : /
83
Ани я в тїм краю
Ани я в тїм краю никда не быв, ани собі жену ту не найду,
/ : але выйду світом вандровати буду собі жену там глядати. : /
Пішов мілый в далеку країну а мы чули велику новину,
/ : же ся ёго рочкы поминули а ёго любости уж одбыли. : /
Вітай мілый з далекой країны. Чі-сь нам приніс даякы новины?
/ : Чі ся твої рочкы поминули, чі твої любости уж одбыли? : /
Aни ся мі в світі не дарило бо мене дівчатко не любило,
/ : буде оно за мнов бановати, кідь я буду другу любовати. : /
Ani ja v ťim kraju
Aná ja v ťim kraju nákda ne byv, aná sobi ženu tu ne najdu,
/ : ale vyjdu svitom vandrovatá budu sobi ženu tam hľadatá. : /
Pišov milyj v daleku krajinu a my čulá veláku novánu,
/ : že sja joho ročky pománulá a joho ľubostá už odbylá. : /
Vitaj mályj z dalekoj krajiny. Či-s´ nam práňis dajaky novány?
/ : Či sja tvoji ročky pománulá, či tvoji ľubostá už odbylá? : /
Aná sja mi v sviťi ne darálo bo mene ďivčatko ne ľubálo,
/ : bude ono za mnov banovatá, kіď ja budu druhu ľubovatá. : /
84
Червена ружа трояка
/ : Червена ружа трояка : /
/ : мала я мужа, мужа я мала, мала я мужа пияка. : /
/ : Він ніч не робив лем все пив : /
/ : пришов до дому, до дому пришов, пришов до дому жену бив. : /
/ : Не бий ня мужу не карай : /
/ : лишу ті діти, діти ті лишу, а сама піду за Дунай.
:/
/ : Як я на шыфу сідала : /
/ : білов хусточков, хусточков білов, білов
хусточков махала. : /
/ : Верний ся жено до дому : /
/ : бо діти плачуть, бо діти плачуть, бо діти плачуть за тобов. : /
Červena ruža trojaka
/ : Červana ruža trojaka : /
/ :mala ja muža, muža ja mala, mala ja muža pájaka. : /
/ : Vin nič ne robáv lem vse páv : /
/ : prášov do domu, do domu prášov, prášov do
domu ženu báv. : /
/ : Ne báj ňa mužu ne karaj : /
/ : lášu ťi ďitá, ďitá ťi lášu, a sama pidu za Dunaj.: /
/ : Jak ja na šyfu sidala : /
/ : bilov chustočkov, chustočkov bilov, bilov chustočkov machala. : /
/ : Vernáj sja ženo do domu : /
/ : bo ďitá plačuť, bo ďitá plačuť, bo ďitá plačuť za tobov. : /
85
Чірчанка
Чірчанка претікать през нашу долину, не можу забыти на любов мамину,
/ : на любов мамину, та на свого нянька, старали ся о ня як была-м хворенька. : /
Была я хворенька зо жалю велького, терьпить моя душа про мого мілого,
/ : я не мам мілого, на войну руковав, як сьме ся лучіли вірность мі слюбовав. : /
Чірчанка претікать през наше селечко, мій мілый на войні болить ня сердечко,
/ : то моє сердечко все ся лем страхує, чі мілый на войні другу не любує. : /
Чірчанка претікать до світа шырого, буду я чекала свойого мілого,
/ : Чірчакна, Чірчанка, прекрасный ярочок, мій мілый ся верне аж на другый рочок. : /
Čirčanka
Čirčanka preťikat prez našu dolánu, ne možu zabytá na ľubov mamánu,
/ : na ľubov mamánu, ta na moho ňaňka, staralá ša o ňa jak byla-m chvoreňka. : /
Byla ja chvoreňka zo žaľu veľkoho, ter´páť moja duša pro moho miloho,
/ : ja ne mam miloho, na vojnu rukovav, jak s´me sja lučilá virnosť mi sľubovav. : /
Čirčanka preťikať prez naše selečko, mij milyj na vojňi boláť ňa serdečko,
/ : to moje serdečko vše ša lem strachuje, či milyj na vojňi druhu ne ľubuje. : /
Čirčanka preťikat do švita šároho, budu ja čekala svojoho máloho,
/ : Čirčanka, Čirčanka, prekrasnyj jaročok, mij milyj sja verne až na druhyj ročok. : /
86
Написали жены
Написали жены мужом на войну,
жебы война довше тримала.
/ : Бо кідь тота война скоро помине, помине,
та же нас пів горы дома загыне. : /
А кідь я мужа дома мавала
чорны чіжмічкы я не носила.
/ : А теперь мам мужа шейгой
на войні на войні
i чорны чіжмічкы та мі є добрі. : /
Заграй цáґан, бо є подпора,
/ : заграй цáґан, бо є подпора, подпора
мужа мам на войні фраїра дома. : /
Napásalá ženy
Napásalá ženy mužom na vojnu,
žeby vojna dovše trámala.
/ : Bo kiď tota vojna skoro pomáme, pománe,
ta že nas piv hory doma zahyne. : /
A kiď ja muža doma mavala
čorny čižmičky ja ne nosála.
/ : A teper´ mam muža šejhoj na vojňi na vojňi
i čorny čižmičky ta mi je dobri. : /
Zahraj cágan, bo je podpora,
/ : zahraj cágan bo je podpora, podpora
muža mam na vojňi frajira doma. : /
87
А в неділю
A в неділю скоро рано, кідь наш когут уж співав
З вонив силно звонка поплах, до войны ня заволав.
/ : Ставайте реґрути, берьте сі шаблічкы
про свою власть і родины обетуйте душічкы. : /
І ня з моїм любым няньком до боя звербповали
ани сьме ся од мамочкы одобрати не стигли.
/ : Взяли сьме шаблічкы, сіли на конічкы
a на нашых родных полях зотинали главічкы. : /
Гей нянько тяжко боёвав а іщі ня одраняв
стрілив ґранат близко нёго і мій нянько з коня пав.
/ : І так мі закрічав а Богу душу дав
Не дай ты ся ту забити, о мамку ся постарай. : /
Як єм ішов домів з войны мамка на нас чекала,
кідь ня самого виділа з плачом ня привітала.
/ : Не плач ты мамічко, душу не зармучай
я ся о вас все постарам так мі нянько наказав. : /
88
A v neďiľu
A v neďiľu skoro rano, kiď naš kohut už spivav
zvonáv sálno zvonka poplach, do vojny ňa zavolav.
/ : Stavajte regrutá, berte si šabličky
pro svoju vlasť i rodány obetujte dušičky. : /
I ňa z mojim ľubym ňaňkom do boja zverbovalá
aná s´me sja od mamičky odobratá ne stáhlá.
/ : Vzjalá s´me šabličky, silá na konáčky
a na našych rodnych poľach zotánalá hlavičky. : /
Hej ňaňko ťažko bojovav a išči ňa obraňav
striláv granat blázko ňoho i mij ňaňko z koňa pav.
/ : I tak mi zakričav a Bohu dušu dav
Ne daj ty sja tu zabátá, o mamku sja postaraj. : /
Jak jem išov domiv z vojny mamka na nas čekala,
kiď ňa samoho váďila z plačom ňa právitala.
/ : Ne plač ty mamičko, dušu ne zarmučaj
ja sja o vas vse postaram tak mi ňaňko nakazav. : /
89
Реґруты рукують
/ : Реґруты рукують гейгой і я мусю : /
a свою фраáрку зохабити мусю,
/ : гей охабити мусю. : /
/ : Ей коник мій коник підковочку стратив : /
што му ю пан цісарь і златом заплатив,
/ : гей і златом заплатив. : /
/ : Мусю одслужыти 21 рочка : /
бо ся мі стратила з коня підковочка
/ : гей з коня підковочка. : /
/ : З коня підковочка, сіделко зо стрібра : /
стрітла ня на войнї превелика біда,
/ : гей превелика біда. : /
Regruty rukujuť
/ : Regruty rukujuť hej hoj i ja musju : /
a svoju frajirku zochabátá musju,
/ : hej ochabátá musju. : /
/ : Ej konák mij konák pidkovočku stratáv : /
što mu ju pan cisar´ i zlatom zaplatáv,
/ : hej i zlatom zaplatáv. : /
/ : Musju odslužytá 21 ročka : /
bo sja mi stratála z koňa pidkovočka
/ : hej z koňa pidkovočka. : /
/ : Z koňa pidkovočka, sidelko zo stribra : /
stritla ňa na vojňi preveláka bida
/ : hej preveláka bida. : /
90
Пресмутна новина
/ : Пресмутна новина той ночі ся стала : /
/ : забили нам брата, кідь музика грала. : /
/ : Забили нам брата з великой любости : /
/ : наробили біды з божых ёго кости. : /
/ : А вы го дівчата в добрім споминайте : /
/ : зеленов травічков гроб му обкладайте. : /
/ : A на гроб му дайте ружу з розмарины, : /
/ : жебы припоминав смуток, ёго вины. : /
Presmutna novina
/ : Presmutna nována toj noči sja stala : /
/ : zabálá nam brata, kiď muzáka hrala. : /
/ : Zabálá nam brata z velákoj ľubostá : /
/ : narobálá bidy z božych joho kostá. : /
/ : A vy ho ďivčata v dobrim spománajte : /
/ : zelenov travičkov hrob mu obkladajte. : /
/ : A na hrob mu dajte ružu z rozmarány, : /
/ : žeby prápománav smutok, joho vány. : /
91
Кроваве сонечко
Кроваве сонечко за гору ся скланять
фраїрочка моя сердечко мі ранять.
/ : Панове змыслили, войну започати
a нас молоденькых, на ню закликати.: /
І мі пришла картка, на ню руковати
та і я ся мусив, з мілов розлучати.
/ : Як сьме ся лучіли міла мі повіла,
же мі буде вірна докы буде жыва. : /
На нещастній войнї єдной ясной ночі
выбухнутый ґранат выпалив мі очі.
/ : Як єм домів пришов міла мі повіла,
же она каліку не буде любила. : /
Шак і мене мамка здравого зродила
але моя свічка не добрі горіла.
/ : Радше волив мене тот ґранат забити,
бо я уж не буду Ганічку видіти. : /
92
Krovave sonečko
Krovave sonečko za horu sja sklaňať
frajiročka moja serdečko mi raňať.
/ : Panove zmyslálá, vojnu započatá
a nas molodeňkych, na ňu zaklákatá.: /
I mi prášla kartka, na ňu rukovatá
ta i ja sja musáv, z milov rozlučatá.
/ : Jak s´me sja lučilá mila mi povila,
že mi bude virna doky bude žyva. : /
Na neščastňij vojňi jednoj jasnoj noči
vybuchnutyj granat vypaláv mi oči.
/ : Jak jem domiv prášov mila mi povila,
že ona kaľiku ne bude ľubála. : /
Šak i mene mamka zdravoho zrodála
ale moja svička ne dobri horila.
/ : Radše voláv mene tot granat zabátá,
bo ja už ne budu Haňičku váďitá. : /
93
Кідь єм ішла од машыны
Кідь єм ішла од машыны чула-м смутну новину
мого нянька, хоць не старый, поховали в неділю.
/ : Што ся Боже стало, што ся поводило, уж про мене ясне сонце тым разом загасило. : /
Ани ня дома не было, як він Богу душу дав
не стигла-м му вдяку дати, зато, же ня выховав.
/ : Научів ня першы крокы і словічка, і в тїм ёму помагали і небога мамічка. : /
Вечур піду до цінтеря, до цінтеря шырого
сяду собі на гріб нянька, на гріб нянька своёго.
/ : Нашто Боже жыю, нашто ся я трапім, шак я не мам уж никого і нянько ня охабив. : /
Ставай няньку, ставай горі з того гробу темного
лем ся призрій, лем ся призрій на дітвака своёго.
/ : Ту бы єсь увидів смутне дітя своє, прошу тя возь ня ку собі там будеме обоє. : /
Бо на тїм нашім цінтерю є міста про каждого
там бы сьме двоє лежали вєдно до дня судного.
/ : Не хце ся мі няньку, не хце ся мі жыти, без тебе і без мамічкы тяжко ся є трапити. : /
94
Kiď jem išla od mašyny
Kiď jem išla od mašyny čula-m smutnu novánu
moho ňaňka, choc´ ne staryj, pochovalá v neďiľu.
/ : Što sja Bože stalo, što sja povodálo, už pro mene jasne sonce tym razom zahasálo. : /
Aná ňa doma ne bylo, jak vin Bohu dušu dav
ne stáhla-m mu vďaku datá, zato, že ňa vychovav.
/ : Naučiv ňa peršy kroky i slovička, i v ťim jomu pomahalá i neboha mamička. : /
Večur pidu do cinterja, do cinterja šyroho
sjadu sobi na hrib ňaňka, na hrib ňaňka svojoho.
/ : Našto Bože žyju, našto sja ja trapim, šak ja ne mam už nákoho i ňaňko ňa ochabáv. : /
Stavaj ňaňku, stavaj hori z toho hrobu temnoho
lem sja prázrij, lem sja prázrij na ďitvaka svojoho.
/ : Tu by jes´ uváďiv smutne ďiťa svoje, prošu ťa voz´ ňa ku sobi tam budeme oboje. : /
Bo na ťim našim cinterju je mista pro každoho
tam by s´me dvoje ležalá vjedno do dňa sudnoho.
/ : Ne chce sja mi ňaňku, ne chce sja mi žytá, bez tebe i bez mamičky ťažko sja je trapátá. : /
95
Коли муровали білу Маковіцю
/ : Коли муровали білу Маковіцю, : /
/ : гонили на паньске, гонили на паньске убогу вдовіцю. : /
/ : Першу недїленьку мужа поховала, : /
/ : другу недїленьку, другу недїленьку сына породила. : /
/ : Трети недїленьку на паньске єй гнали, : /
/ : на паньске єй гнали, на паньске єй гнали покоя не дали. : /
/ : На паньске ся брала, горенько плакала, : /
/ : а в своїх слезочках а в своїх слезочках сыножка купала. : /
/ : На єднїй рученці сыночка тримала, : /
/ : а з другов рученьков а з другов рученьков каміня давала. : /
/ : Муруйте, мураре, білу Маковіцю, : /
/ : не гоньте на паньске, не гоньте на паньске убогу вдовіцю. : /
/ : Каміня давала, озеро глядала, : /
/ : в котрім бы на вікы, в котрім бы на вікы сына окупала. : /
/ : Плавай, сыну, плавай в глубокім озері, : /
/ : не зазнав єсь отця, не зазнав єсь отця, не зазнав матерї. : /
96
Kolá murovalá bilu Makovicju
/ : Kolá murovalá bilu Makovicju, : /
/ : honálá na paňske, honálá na paňske ubohu vdovicju. : /
/ : Peršu neďileňku muža pochovala, : /
/ : druhu neďileňku, druhu neďileňku syna porodála. : /
/ : Treťu neďileňku na paňske jej hnalá, : /
/ : na paňske jej hnalá, na paňske jej hnalá pokoja ne dalá. : /
/ : Na paňske sja brala, horeňko plakala, : /
/ : a v svojich slezočkach a v svojich slezočkach synočka kupala. : /
/ : Na jedňij ručenci synočka trámala, : /
/ : a z druhov ručeňkov a z druhov ručeňkov kamiňa davala. : /
/ : Murujte, murare, bilu Makovicju, : /
/ : ne hoňte na paňske, ne hoňte na paňske ubohu vdovicju. : /
/ : Kamiňa davala, ozero hľadala, : /
/ : v kotrim by na viky, v kotrim by na viky syna okupala. : /
/ : Plavaj, synu, plavaj v hlubokim ozeri, : /
/ : ne zazjnav jes´ otcja, ne zazjnav jes´ otcja ne zaznaj materá. : /
97
98
Download

spevník regionálnych piesní - ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad