DIGITÁLNY ATLAS VČELEJ LESNEJ PASTVY NA SLOVENSKU
Návod na použitie verzia:01
ÚVOD
Vytvoriť digitálny atlas včelej lesnej pastvy na Slovensku a jeho sprístupnenie
prostredníctvom mapového servera je krokom vpred pre včelársku obec. Zozbierali a zobrazili sme
čo najviac údajov, ktoré majú potenciálny význam pre včelárstvo. Atlas vychádza z podrobných
lesníckych máp. Možností využitia atlasu sú veľké. Ponúka analýzu dostupnosti včelej znášky.
uľahčuje výber trvalého alebo dočasného stanoviska včelstiev. Mapuje počty včelstiev, počty
včelárov a zavčelenie krajiny čím umožňuje jeho využitie v ekologických prieskumoch. Pri
prevencii pred nákazou moru včelieho plodu môže pomôcť mapa jeho výskytu.
V tomto krátkom manuáli si predstavíme prostredie atlasu a ukážeme si ako s ním pracovať.
Poďakovanie
Pokladám si za milú povinnosť na tomto mieste poďakovať Mgr. Ivanovi Barkovi PhD.
pracovníkovi Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene za neskutočne cenné podklady, bez ktorých
by nebolo možné vytvoriť atlas včelej lesnej pastvy. Súčasne ďakujem MVDr. Erike Papiernikovej
zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za podklady o more včelieho plodu, a Ing. Pavlovi
Kantíkovi a MVDr. Martinovi Staroňovi z Výskumného ústavu včelárskeho za poskytnutie prístupu
do databázy včelárov.
Mgr. Milanovi Koreňovi PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene a Ing. RóbertovyChlebovi PhD.,
ktorí mali pre môj zámer porozumenie a pomohli mi pri realizácii, ďakujem za všestrannú pomoc,
názory a rady pri práci.
Autori digitálneho atlasu včelej lesnej pastvy na Slovensku:
Ing. Ivan Hanula
Mgr. Milan Koreň PhD.
PROSTREDIE
Prostredie digitálneho atlasu včelej lesnej pastvy je možné rozdeliť do častí:
1. Mapa - slúži na zobrazovanie mapovej kompozície definovanej používateľom
2. Nástrojová lišta - umožňuje nastavovanie výrezu mapy. pohyb po mape. meranie a
zobrazovanie popisných informácií
3. Ovládacie panely pre vrstvy- v nich sú na jednotlivých záložkách zoskupené nástroje na
prácu s dátami (možnosť zapnúť/vypnúť vrstvy, nastaviť ich poradie, priehľadnosť,
vyhľadanie parcely, nastavenie mierky)
MAPA
Na mape sa zobrazujú mapové kompozície definované používateľom. Ktoré vrstvy budú v
mape zobrazené, je definované zaškrtnutím v záložke Obsah mapy (MapContents).
Okolo mapy sa nachádzajú štyri šípky, ktorými je možné posúvať mapu
o fixne stanovenú vzdialenosť, ktorýmkoľvek smerom.
Pod mapou je zobrazená dynamická grafická mierka. ktorá zobrazuje
aktuálnu mierku zobrazenejmapy.
Nástrojová lišta
V hlavnom paneli programu je umiestnená nástrojová lišta - ovládacie tlačidlá. Umožňuje
nastavovanie výrezu mapy, pohyb po nej ako aj meranie vzdialeností a plôch v mape a zobrazovanie
popisných informácií. Jednotlivé nástroje sa aktivujú kliknutím na symbol nástroja.
Popis jednotlivých nástrojov:
pohľad na nástrojovú lištu
zväčšenie (zmena mierky mapy podľa zvoleného okna)
zmenšenie (zmena mierky mapy podľa zvoleného okna)
posun (posun mapy podľa zvoleného smeru pri zachovaní mierky). Mapu je možné
posúvať ťahom (stlačiť tlačidlo myši, ťahať požadovaným smerom a pustiť tlačidlo myši),
posun mapy o fixne stanovenú vzdialenosť je tiež možné vykonať štyrmi šípkami
umiestnenými okolo mapy
predchádzajúce zobrazenie (zmena zobrazenia mapy z histórie zobrazení dozadu). Po
stlačení tohto tlačidla sa zobrazí predchádzajúci mapový výrez aj s predchádzajúcim
nastavením mapových vrstiev
nasledujúce zobrazenie (zmena zobrazenia mapy z histórie zobrazení dopredu). Po
stlačení tohto tlačidla sa zobrazí nasledujúci mapový výrez aj s jeho nastavením mapových
vrstiev, funguje len v prípade, ak už bolo použité ikona Dozadu
zmena mierky mapy – zobrazenie celej mapy
identifikácia objektu na klik (podľa zvolenej aktívnej vrstvy, všetky vrstvy)
meranie vzdialeností, meranie obsahu plôch.Konečná vzdialenosť sa meria klikaním do
mapy na meraný objekt, pričom vzdialenosť sa pripočítava až do ukončenia merania, ktoré
sa ukončuje dvojklikom; ak chcete merať vzdialenosť medzi dvomi bodmi, na prvom bode
je treba kliknúť raz a na druhom bode dvakrát (dvojklik).
Plocha sa meria klikaním do mapy na meraný objekt, pričom plocha sa pripočítava až do
ukončenia merania, ktoré sa ukončuje dvojklikom; ak chcete merať plochu trojuholníka. na
prvom a druhom bode je treba kliknúť raz a na treťom bode dvakrát (dvojklik)
Rýchle zobrazenie mapy, rámček nám ukazuje aktuálne zobrazenie. Pomocou myši
môžeme tento rámček presunúť a na displeji sa nám zobrazí obsah mapy prislúchajúci
tomuto výrezu.
OVLÁDACIE PANELY PRE VRSTVY
Vrstvy sú zoskupené do skupín vrstiev. Skupinové vrstvy sú tri:

Včelárstvo

Zastúpenie drevín

Polohopis.
Skupinové vrstvy zoskupujú vrstvy celej aplikácie, ktorých je 25. Je to zoznam a prehľad
všetkých vrstiev digitálneho atlasu včelej lesnej pastvy. Po rozbalení Obsahu mapy sa zobrazí
skupinová vrstva. Pomocou ikonky „plus“ (pred názvom vrstvy) sa možno dostať do nižšej úrovne,
t.j. rozbaliť skupinovú vrstvu na jednotlivé vrstvy, ktoré zodpovedajú tematickým mapám. Ak je
názov vrstvy označený šedou farbou, znamená to, že je v danej mierke neaktívna, zobrazí sa v inej
väčšej alebo menšej mierke. Pomocou ikonky „plus“ a “minus” pred názvom vrstvy sa zapne alebo
vypne zobrazovanie vrstvy. Po rozbalení skupiny vrstiev až po najnižšiu úroveň sa zobrazí legenda
vrstvy.
Zoznam drevín v skupinovej vrstve Zastúpenie drevín a ich skratiek
Skratka
SM
JD
BO
NH
SC
Skratka
SM
SP
SO
JD
JO
BO
BC
BS
VJ
DG
KS
LB
BB
TX
SC
SJ
DL
DZ
DB
JH
LP
AG
OL
DC
DP
CR
DX
DS
JH
JM
JP
JT
JI
JU
LM
LV
AG
BK
HB
JS
JA
JK
PJ
BH
BP
VZ
BD
BR
BA
JB
MK
BX
OK
OC
OV
GJ
GK
TP
HR
JN
OH
BZ
DR
HJ
HO
Názov dreviny
Latinský názov
Stromovité dreviny
Smrek obyčajný
Picea abies
Smrek pichľavý
Picea pungens
Smrek omorikový (omorika)
Picea omorica
Jedľa biela
Abies alba
Jedľa obrovská
Abies grandis
Borovica lesná (sosna)
Pinus sylvestris
Borovica čierna
Pinus nigra
Borovica Banksova
Pinus banksiana
Borovica hladká (vejmutovka)
Pinus strobus
Duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii
Borovica horská (kosodrevina)
Pinus mugo
Borovica limbová
Pinus cembra
Borovica barinná
Pinus uncinata
Tis obyčajný
Taxus baccata
Smrekovec opadavý
Larix decidua
Smrekovec japonský
Larix kaempferi, syn. Larixleptolepis
Dub letný
(Dub sivozelený)
Quercus robur
(Quercus pedunculiflora)
(Dub žltkastý,)
(Dub
(Quercus dalechampii,) (Quercus polycarpa)
Dub zimný,
Quercus petraea,
mnohoplodý)
(Dub balkánsky)
(Quercusn frainetto)
Dub červený
Quercus rubra
Dub plstnatý
(Dub jadranský)
Quercus pubescens
(Quercus virgiliana)
Dub cerový (cer)
Quercus cerris
Dub močiarny
Quercus palustris
Dub letný slavónsky
Quercus robur ssp. Slavonica
Javor horský
Acer pseudoplatanus
Javor mliečny
Acer platanoides
Javor poľný
Acer campestre
Javor tatársky
Acer tataricum
Javor introdukovaný
Acer introd. sp.
Jaseň úzkolistý
Fraxinus angustifolia
Lipa malolistá
Tilia cordata
Lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos.
Agát biely
Robinia pseudoacacia
Buk lesný
Fagus sylvatica
Hrab obyčajný
Carpinus betulus
Jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
Jaseň americký
Fraxinus americana
Jaseň manový
Fraxinus ornus
Pajaseň žliazkatý
Ailanthus altissima
Brest horský
Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
Brest poľný (hrabolistý)
Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
Brest väzový
Ulmus laevis
Brest sibírsky
Ulmus pinnato-ramosa
Breza bradavičnatá
Betula pendula syn. Betula verrucosa
Breza plstnatá
Betula pubescens
Jarabina vtáčia
Sorbus aucuparia
Jarabina mukyňová (mukyňa)
Sorbus aria
Jarabina brekyňová (brekyňa)
Sorbus torminalis
Jarabina oskorušová (oskoruša)
Sorbus domestica
Orech čierny
Juglans nigra
Orech vlašský
Juglans regia
Gaštan jedlý
Castanea sativa
Pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
Čremcha obyčajná (tŕpka)
Padus avium, syn. Padus racemosa
Hruška obyčajná
Pyrus pyraster
Jabloň planá (plánka)
Malus x sylvestris
Orechovec hikória
Carya sp.
Krovité dreviny
Baza čierna
Sambucus nigra
Drieň obyčajný
Cornus mas
Hloh jednosemenný
Crataeus monogyna
Hloh obyčajný
Crataegus oxyacantha
Tabuľka skupín drevín a ich skratiek
Prehľad lesných stromov a ich včelársky význam (podľa Haragsima )
Borovica čierna
Borovica horská
Borovica limba
Borovica sosna
Borovica Weymouthova
Duglaska tisolistá
jalovec, borievka
Jedľa biela
Smrekovec opadavý
Smrek obyčajný
Tis obyčajný
Tuja východná
Tuja západná
Breza bradavičnatá
Breza plstnatá
Buk lesný
Dub cerový
Dub červený
Dub letný
Dub plstnatý
Dub zimný
Hrab obyčajný
Hruška obyčajná
Jabloň obecná
Javor poľný
Javor jaseňolistý
Javor horský
Javor mliečny
Javor tatarský
jaseň štíhly
jarabina
jarabina
jarabina
jarabina
Jarabina
Jarabina
Jarabina
Pagaštan konský
Gaštan jedlý
Lipa malolistá
Lipa veľkolistá
Jelša lepkavá
Jelša sivá
Jelša zelená
Orech čierny
Pajaseň žľaznatý
Topole
Agát biely
Čerešňa vtáčia
Vŕba biela
Pinus nigra
Pinus mugo
Pinus cembra
Pinus silvestris
Pinus strobus
Pseudotsuga taxifolia
Juniperus communis
Abies alba
Larix decidua
Picea excelsa
Taxus baccata
Thuja orientalis
Thuja ocidentalis
Betula pendula
Betula pubescens
Fagus silvatica
Quercus cerris
Quercus rubra
Quercus robur
Quercus pubescens
Quercus sessilis
Carpinus betulus
Pirus communis
Malus silvestris
Acer campestre
Acer negundo
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Acer tataricus
Fraxinus excelsior
Sorbus torminalis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Ulmus scabra
Ulmus carpinifolia
Ulmus laevis
Aesculus hipocastanum
Castanea sativa
Tilia cordata
Tilia platyphylos
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus viridis
Juglans nigra
Ailanthus glandulosa
Populus sp
Robinia pseudoacacia
Prunus avium
Salix alba
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
H
H
H
H
H
H
H
V
H
H
H
H
V
V
V
H
H
H
H
V
V
V
V
H
V
H
H
H
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V
H
0
1
2
3
4
7
1
1
1
1
6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
3
4
4
3
0
3
3
3
2
0
0
0
3
4
3
3
0
0
0
0
4
0
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4
4
4
3
4
4
3
1
3
3
3
2
4
4
4
3
4
3
4
3
3
1
2
4
2
1
4
4
Medovica
2
Peľ
Názov latinský
Nektár
Názov slovenský
Spôsob opelenia
Čas kvitnutia
1
1
1
4
0
0
1
4
4
4
0
2
2
2
2
4
2
1
4
3
4
1
1
1
1
0
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
4
1
1
1
1
0
1
1
1
2
Vysvetlivky
Celomesačné kvitnutie
Polmesačné kvitnutie
Vetrom opelivá rastlina
Hmyzom opelivá rastlina
Neposkytuje
Bezvýznamná funkcia
Málo významná funkcia
Významná funkcia
Veľmi významná funkcia
Prehľad lesných stromov a ich včelársky význam
Spracoval: Ing. Ivan Hanula
Neprešlo jazykovou úpravou
2012
Download

manuál