Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK)
Slovak Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology (SSACD)
Európska spoločnosť kozmetiky a estetickej dermatológie
European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)
Medzinárodná akadémia kozmetickej dermatológie
International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
Slovak Medical Association (SkMA)
XV. jubilejný kongres Slovenskej spoločnosti estetickej
dermatológie a kozmetiky s medzinárodnou účasťou
15th Anniversary Congress of the Slovak Society of Aesthetic
and Cosmetic Dermatology with international participation
pod záštitou /
under the auspices of
Ing. Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja /
Juraj Blanár, the President of Žilina self-governing region
a / and
Prof. MUDr. Petra Labaša, CSc.,
dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave /
Prof. Peter Labaš, MD, PhD,
Dean of the Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava
4.-6. december 2014, Hotel Holiday Inn Žilina
Športová 2, 010 01 Žilina, Slovakia
Milé kolegyne a kolegovia,
Prezident/ President: Hana Zelenková
Vedecký výbor / Scientific Committee:
Predseda / Chair: Alena Nejdková
Podpredseda/ Co-Chair: Jagienka Jautová
Sekretár/ Secretary: Eva Škutilová
Členovia/ Members: Božena Grünwaldová, Mohammed Hemza,
Darina Jarčušková, Ingrid Kieselová, Milena Osuská, Valéria Petrovičová, Milan Urbáni, Renáta Valkyová
Medzinárodný čestný výbor / International Honorary Committee
Sam Assassa (USA)
Larissa Burruano (Ukraine)
Fernanda Pastrana Fundora (Cuba)
Mohammad Ali Jawad (UK)
Jana Hercogová (Czech Republic)
Jules Marthan (France)
Theodora Gregurek-Novak (Croatia)
Marlen Sulamanidze (Georgia)
Alain Tenenbaum (Switzerland)
Daniel Ubani (Germany)
Marat G. Uzbekov (Russia)
Gabriele Ginter-Hanselmayer (Austria)
Tatyana Svyatenko (Ukraine)
Jacek Szepietowski (Poland)
2
nie prosím, nezmenila som profesiu na
krotiteľku hadov! Táto fotografia má evokovať, ako sú problematické rôzne jednania, a že niekedy by som ozaj bola radšej
v inej profesii. Ale v konečnom dôsledku
to stojí za to a nakoniec zistíte, že had nie
je slizký, ani studený, ale dokáže aj príjemne pohladiť. Nuž ale čo. Je tu Dermaparty, a v tomto roku sme ju myslím
právom nazvali GOLD DERMAPARTY
2014 – teda ozaj zlatá! Nielen preto, že sa
samozrejme tradične koná v predvianočnom čase a s očakávanou nádielkou Mikuláša (zvyčajne predstavované v zlatom tóne),
ale preto, že 15 rokov organizovania takého kongresu vyžaduje ozaj ZLATÉ nervy,
ZLATÚ trpezlivosť a najmä ZLATÝ kolektív, ktorý toto všetko dá dokopy, aby ste sa vy,
účastníci GOLD DERMAPARTY 2014 mohli cítiť ako v ZLATOM páperí.
Sme radi, že sa nám podarilo získať dôstojnú záštitu - vedenie Žilinského samosprávneho kraja i medicínsku vedeckú obec reprezentovanú dekanom fakulty - zakladateľky
Univerzity Komenského v Bratislave.
Tak a odborný program...! Čo nám prinesie tento ročník? Kongresov je čoraz viacej
majú rôzne predstavy a programy, ale jedno spoločné – všetci chcú nielen počúvať, ale
najmä vidieť!! A tak sme koncepciu nášho programu GOLD DERMAPARTY 2014 poňali
v tomto duchu. V konečnom dôsledku teda došlo k zmenám zaužívanej programovej
schémy a v tomto roku uvidíte doposiaľ najvyšší počet živých workshopov a znova bude
možnosť si overiť čo vieme, čo nevieme a najmä čo by sme ešte chceli vedieť a najmä
naučiť sa. O to predsa v medicíne ide na prvom mieste!
Ako vždy privítame v tomto roku veľa zahraničných hostí – tých, ktorí náš kongres
navštevujú pravidelne aj veľa nových kolegov, skúsených a známych odborníkov, túžiacich poznať nielen krásy Slovenska, ale získať nových priateľov. A bude to ako letom
svetom... Takže kontrolná otázka: máme sa na čo tešiť ???? Samozrejme!!!! A tak veríme, že 15 ročník GOLD DERMAPARTY 2014 nám všetkým (myslím nielen organizátorom) prinesie pocit spokojnosti, a spoločný čas strávený na kongrese nás naplní
pocitom, že sme boli „obdarovaní niečím novým, nečakaným a veľmi príjemným“!
Majte sa krásne a užívajte si, priatelia!!!
MUDr. Hana Zelenková, PhD.
Prezidentka Dermaparty 2014
Prezidentka SSEDK
3
Dear Colleagues,
Oh no, I have not become a professional snake whisperer! This picture is meant to
show how tricky negotiations might be, and sometimes I wish I was a snake whisperer, indeed. But at the end of the day, the result is worth it and you find out snakes
are not sleazy and cold, but rather slinky and warm. Well...
Dermaparty is here, and this year we have rightfully called it the GOLD DERMAPARTY 2014! Not only because as usually, it is held at Christmas time and we all expect presents from St. Nicolas, but because organising such a congress for 15 years
has required GOLDEN nerves, GOLDEN patience and a group of people with
GOLDEN hearts and hands to help put everything together so that you, the attendants
of GOLD DERMAPARTY 2014 can feel fed with a gold spoon.
We are glad that this year we managed to get the golden auspices of the President
of Žilina self governing region and the medical academic community represented by
the dean of the Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava.
Let us now come to the Scientific Programme...! What are we going to have this
year? Every year there are more and more congresses offering various programmes,
but there is one thing they all have in common – audiences that want to listen and
learn! And thus we have prepared our GOLD DERMAPARTY 2014 programme.
In the end we changed the scheme and you will see the greatest number of live
workshops so far and check out what you know and what you need to improve and
learn to do. That’s what medicine is about in the first place!
As usually, we will have many foreign participants – our regular guests and new
professionals willing to see the beautiful sights of Slovakia, and make new friends.
We will have a little bit of everything the world offers....
So I ask – are we looking forward to the party? Of course we are!!!!
We believe that the 15th GOLD DERMAPARTY 2014 will make us all (not only the
organisers) satisfied and happy about the time spent at the congress and make us
feel that we have “received something new, unexpected and very pleasant!”
Have a great time, friends!!!
HANA ZELENKOVá, MD, PHD
PRESIDENT OF DERMAPARTY 2014
PRESIDENT OF SSSACD
4
Všeobecné informácie /
General Information
Miesto konania / Congress Venue
Congress Centre, Hotel Holiday Inn Žilina, Športová 2, 010 01 Žilina, Slovakia
Registrácia / Registration
4. 12. 2014 od 13:00 do 18:00
5. 12. 2014 od 8:00
6. 12. 2014 od 8:30
December 4th, 2014 from 13:00 to 18:00
December 5th, 2014 from 8:00
December 6th, 2014 from 8:30
Kongresový poplatok / Registration Fee
Člen SSEDK / Member of SSACD
Nečlen SSEDK / non-member of SSACD
Účastník do 30 rokov /Participant under 30 years
80€
100 €
50€
Bankové spojenie na úhradu kongresového poplatku / Bank connection for the Registration
fee payment: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, VS: 141016081,
VÚB Bratislava-mesto, č.ú.: IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012; Swift code SUBA SKBX
Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odborných podujatiach, kongresové materiály,
návštevu expozícií farmaceutických firiem, účasť na spoločenskom programe.
The congress fee includes admission to scientific sessions and company exhibitions, refreshments, issuance of congress documents and a Gala dinner. Please,
submit the sum to the account given below.
Menovky / Name Tags
Každý účastník kongresu a vystavovatelia dostanú pri registrácii menovku, ktorú sú
povinní nosiť na viditeľnom mieste počas celého trvania kongresu.
We ask all congress participants and exhibitors to wear their name tag on display
during the whole congress. Name tags will be provided at the registration desk.
Potvrdenie o účasti / Certificate of Attendance
SACCME pridelilo podujatiu 17 kreditov.
Based on the decision of the Slovak Accreditation Council for Continuous Education (SACCME) the participants in this event will receive 17 credits.
Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti
s kreditným ocenením.
A certificate of attendance shall be awarded to all attendants upon the termination
of all scientific sessions.
5
Prednášky a postery / Oral presentations and posters
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický – so simultánnym tlmočením
Trvanie prednášok – 10 min, bude striktne dodržiavané
The official languages of the Congress shall be Slovak, Czech, and English, with simultaneous interpreting. Caution to all oral presenters – oral presentations shall
be strictly limited to 10 minutes.
Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny v zaradení príspevku.
The Organising Committee reserves the right to make changes in the programme.
ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU /
SCIENTIFIC PROGRAMME
4.12.2014 ŠTVRTOK / DECEMBER 4TH, 2014 THURSDAY
15:00 – 18:00 VEDECKÝ PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME
Technika / Technical equipment
Bude zabezpečená podľa požiadaviek uvedených na prihláškach. Multimediálny projektor
cez počítač, videoprojektor, LCD projektor.
Technical equipment shall be provided according to the requirements filled in on
the submitted registration forms (video, PC, and LCD projector).
Sekretariát kongresu pre prihlášky slovenských a českých účastníkov a firiem /
Congress secretariat – for Slovak and Czech participants and exhibitors
Valéria Petrovičová, Kongresové odd. SLS, Cukrová 3, 813 22 Bratislava,
[email protected] www.ssedk.sk, www.sls.sk
Tel.: + 421 2 5292 2020, 5292 2017, 905 530372, fax: +421 2 5263 5611;
Organizačný sekretariát pre zahraničných účastníkov /
Organisation Secretariat – for foreign participants
Mgr. Lenka Cuperova, Progress CA s.r.o.,Krivá 18,040 01 Košice
Tel.: 0905 374 285, fax: +421 55 6806 156, [email protected]
Ubytovanie / Accommodation
Mgr. Martina Mako, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, www.progress.eu.sk
[email protected],
Tel.: 0905 753 183, +421 55 6806 261, fax: +421 55 6806 156
Inštalácia firiem / Company Exhibitions
4.12.2014 od 8:00 – 12:00
December 4th, 2014 from 8:00- 12:00
Upozornenie / Note
Inštalácia firiem končí 4.12. 2014 o 12:00 – pred začiatkom odborného programu
The exhibiting companies are asked to finish the installation of their stands on
December 4th by 12:00, prior to the opening of the scientific programme.
6
5.12.2014 PIATOK / DECEMBER 5TH, 2014 FRIDAY
8:00 – 18:00 VEDECKÝ PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME
6.12.2014 SOBOTA / DECEMBER 6TH, 2014 SATURDAY
9:00 – 14:00 VEDECKÝ PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAMME
SPOLOČENSKÝ PROGRAM DERMAPARTY 2014 /
SOCIAL PROGRAMME
4.12.2014 / DECEMBER 4TH, 2014
20:00 OPENING CEREMONY A KULTÚRNY PROGRAM
DERMAPARTY 2014
OPENING CEREMONY AND SOCIAL PROGRAMME AT
DERMAPARTY 2014
HOTEL HOLIDAY INN ŽILINA
5.12.2014 / DECEMBER 5TH, 2014
20:00 GALA DINNER – SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY
PROGRAM
GALA DINNER - SOCIAL PROGRAMME
HOTEL HOLIDAY INN ŽILINA
Tešíme sa na Vás na Mikuláša v srdci Slovenska - tentoraz v zlatom!
We are looking forward to meeting you in the heart of Slovakia
on St. Nicolas day - this year in gold!
7
ŠTVRTOK 4. 12. 2014
TH
THURSDAY, DECEMBER 4 , 2014
ODBORNÝ PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
16:15 – 16:30 Prednáškový blok podporený edukačným grantom spoločnosti A care, s.r.o.
Presentations supported from an education grant provided by A care, s.r.o.
LIFTING POMOCOU BIODERMáLNYCH NITÍ – BIO - MEYISUN - WORKSHOP
Biodermal thread lift – Bio - Meyisun - workshop
Ružena Sochorová, Bratislava, Slovakia
15:00 – 15:30 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Zelenková, Škutilová
1. MALO BY VYŠETRENIE QUANTIFERONU PATRIŤ K ŠTANDARDU PRED NASTAVENÍM NA LIEČBU CYCLOSPORINOM A?
Should the Quantiferon test be part of standard examinations performed prior
to cyclosporine A therapy?
Hana Zelenková1, Jagienka Jautová2
16:30 – 17:00 Prednáškový blok podporený edukačným grantom spoločnosti Imuna Pharm,
a.s. Šarišské Michaľany, Slovakia
Presentations supported from an education grant provided by Imuna Pharm,
a.s. Šarišské Michaľany, Slovakia
1. IMPRODERM – AUTOLÓGNE FIBROBLASTY PRE OMLADENIE POKOŽKY
Improderm – autologous fibroblasts for skin rejuvenation
Hana Zelenková2, Katarína Ondusková2, Tomáš Kaško2, Awatif Jabová2
1
Private Clinic of Dermatovenerology – DOST, Svidník, Slovakia
2
Dept. of Dermatovenerology, P.J. Šafarik University, Košice, Slovakia
1
2. ESTETICKá MEDICÍNA A GENOMIKA. CO JSME SE VE ŠKOLE NEUČILI?
Aesthetic medicine and genomics. What have we not learnt at school?
Petr Hora, Gabriela Horová, Plzeň, Czech Republic
3. ENDOGÉNNA INTOXIKáCIA AKO UNIVERZáLNA NEŠPECIFICKá REAKCIA
ORGANIZMU NA PATOLOGICKÝ STAV
Endogenous intoxication as a universal nonspecific response of the organism on
pathological status
Marat G. Uzbekov, Moscow Research Institute of Psychiatry, Moscow, Russia
2
2. ANTISTAFYLOKOKOVÝ LYZáT
Staphalococcus phage lysate
Hana Zelenková, Private Clinic of Dermatovenerology – DOST Svidník, Slovakia
17:00 – 18:00 WORKSHOP
RHINOPLASTIKA POMOCOU CHEMICKEJ BEZTOXÍNOVEJ MYOPLASTIE
HOW TO GET MORE PATIENTS IN 3 MINUTES
Rhinoplasty by toxin free chemical myoplasty
Alain Tenenbaum, Lugano, Switzerland
15:30 – 16:15 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Škutilová, Urbáni
1. KOREKTÍVNA GYNEKOLÓGIA - NIELEN KOZMETICKÝ EFEKT
Corrective gynaecology – the effect is not only cosmetic
Tereza Šmrhová-Kovács, Tábor, Czech Republic
2. FOLIKULITÍDY – JE LIEČBA A DIAGNOSTIKA BEZ PROBLÉMOV?
Folliculitis – is the therapy and diagnostics without problems?
Hana Zelenková, Private Clinic of Dermatovenereology – DOST, Svidník, Slovakia
3. VÝSLEDKY METÓD KRYOLIPOLÝZY
Outcomes from cryolipolysis method
Allma Kocinaj, Swiss Medical Health Center, Prishtina, Kosovo
4. DODRŽIAVANIE LIEČBY ANTIRETROVIROTIKAMI MEDZI PACIENTMI
NAKAZENÝMI VÍRUSOM HIV NA UKRAJINE
Adherence to antiretroviral treatment among HIV-infected patients in the Ukraine
Larissa Burruano , Sergey Grabovyj
1
8
Competence Network for HIV/AIDS, Clinic for Dermatology, Venerology and Allergy, RuhrUniversity Bochum, Germany
2
Sumskij Regional Centre for AIDS Prevention, Sumy, Ukraine
Private Clinic of Dermatovenerology – DOST Svidník, Slovakia
Imuna Pharm, a.s. Šarišské Michaľany, Slovakia
20:00
Otvorenie / Opening ceremony
OTVORENIE - ZLATÝ SPONZOR DERMAPARTY 2014
GALDERMA-SPIRIG ČESKá A SLOVENSKá REPUBLIKA A.S. /
OPENING CEREMONY BY THE GOLD SPONSOR OF DERMAPARTY 2014
GALDERMA-SPIRIG CZECH & SLOVAK REPUBLIC
SLáVNOSTNÉ PRIVÍTANIE HOSTÍ,
KRST KNIHY PROF. MUDr. JÚLIUSA MAZUCHA, DRSC.
KULTÚRNY PROGRAM /
WELCOME COCKTAIL,
INAUGURATION OF A BOOK BY PROF. JÚLIUS MAZUCH, MD, DRSC
SOCIAL PROGRAMME
9
PIATOK 5. 12. 2014
TH
FRIDAY, DECEMBER 5 , 2014
8:00 – 8:30
ODBORNÝ PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Grünwaldová, Valkyová
1. KOREKTÍVNA RINOPLASTIKA
Corrective rhinoplasty
Pavel Doležal, Katedra ORL LFSZU, ORL odd. NsMAS, Bratislava, Slovakia
2. ALTERNATÍVNA LIEČBA AKNÉ
Alternative acne therapy
Ružena Sochorová, Martin Sochor, Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava, Slovakia
3. NEPřEKVAPILA BY NáS EXTRAMAMáRNÍ PAGETOVA CHOROBA V TřÍSLE?
Would Paget disease in a groin be a surprise for us?
Sandra Vykutilová, East Kent University Hospital Foundation Trust, Canterbury, UK
8:30 – 9:30
WORKSHOP
1. AUGMENTACE PRSOU Z POHLEDU KOREKTIVNÍHO DERMATOLOGA – BEZ
NARKÓZY A BEZ JIZEV
Breast augmentation from the point of view of corrective dermatologist - without
anaesthesia and scars
Lada Novotná, Esthetic Line Clinic, Praha, Czech Republic
2. NOVÝ TREND KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE – ANEB UŽ JSTE SLYŠELY O
„TEKUTÝCH NITÍCH”?
The new trend of corrective dermatology or have you already heard about „liquid
threads”?
Lada Novotná, Esthetic Line Clinic, Praha, Czech Republic
11:00 – 12:00 WORKSHOP
ESTETICKÝ VZHľAD, ODSTRáNENIE PARALYTICKEJ DEFORMITY TVáRE
METÓDAMI APTOS
Aesthetic appearance removal of face paralytic deformity by Aptos methods
M.A. Sulamanidze, G.M. Sulamanidze, C.M. Sulamanidze, A.A. Kadjaia
Clinic Of Plastic And Aesthetic Surgery, Total Charm, Moscow, Russia, Tbilisi, Georgia
12:00 – 13:00 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Zelenková, Osuská
1. NOVÉ TRENDY V OMLADZOVANÍ TVáRE
New trends for facial rejuvenation
Jules Marthan, France
2. KOMPLEXNá ANATÓMIA STREDNEJ TRETINY TVáRE
Comprehensive anatomy of the middle third of the face
Jules Marthan, France
3. SLIMLIPO – PRVÝCH 100 KLIENTOV – EFEKTIVITA, SPOKOJNOSŤ, KOMPLIKáCIE A ICH RIEŠENIE
SlimLipo – the first 100 clients – effects, satisfaction, complications and how we
manage them
Peter Lengyel1, Matúš Baran2, Jan Měšťák3
1
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, Slovakia
Estetique centrum, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, Slovakia
3
Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce a 1. LF UK, Praha, Czech Republic
2
4. VYSOKOFOKUSOVANÝ ULTRAZVUK (HIFU) – REáLNA A CENOVO DOSTUPNá ALTERNATÍVA NEINVAZÍVNEHO FACELIFTINGU
High Focus Ultrasound (HiFU) – real and affordable alternative to non-invasive
face lift
Matúš Baran2, Peter Lengyel1,
1
9:30 – 10:30 WORKSHOP
FACE CONTOURING - VYUŽITÍ KOMBINAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V řEŠENÍ
GRAVITAČNÍ PTOZY OBLIČEJE
Face contouring – using combination technologies when managing gravitational
face ptosis
Petra Trojanová, Brno, Czech Republic
2
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, Slovakia
Estetique centrum, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca, Slovakia
13:00 – 14:00 WORKSHOP
RENESANCIA LIEČBY
Renaissance treatments
Erçin Özüntürk, Turkey
10:30 – 11:00 WORKSHOP
10
HYDROPORTáCIA – PORINGOVá METÓDA APLIKOVANá BEZINJEKČNÝM
ZARIADENÍM
Hydroportation – Poring Method applicated by noninjectional equipment
Marta Moidlová, Praha, Czech Republic
11
14:00 – 15:00 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Zelenková, Jautová
1. DEMODIKÓZA A HASHIMOTOVA TYREOIDITÍDA (2. ČASŤ) SPOJENá S REAKCIOU „PARAZITOV NA PARAZITY“
Demodecosis and thyreoiditis Hashimoto (part 2) connected with „parasite in
parasite“ reaction
Theodora Gregurek-Novak, Policlinic „Sunce“, Zagreb, Croatia
2. NECHTY – OCHORENIE ALEBO KOZMETICKá ZáŤAŽ?
Nails – disease or cosmetical burden?
Gabriele Ginter-Hanselmayer, Germany
3. ANTI-AGING, QUO VADIS? OPTIMALIZáCIA A ZLEPŠOVANIE ZDRAVIA
A VZHľADU ľUDÍ
ANTI-AGING, QUO VADIS? OPTIMIZATION OF HEALTH AND HUMAN ENHANCEMENT
Daniel Ubani, Germany
4. ZáKLADNÉ PRINCÍPY CHIRURGICKEJ LIEČBY VARIXOV DOLNÝCH
KONČATÍN
Basic principles in the surgical therapy of leg varices
Július Mazuch, Chirurgická klinika JLF UK a UN Martin, Slovakia
15:00 – 16:00
PREDNáŠKOVÝ BLOK PODPORENÝ EDUKAČNÝM GRANTOM SPOLOČNOSTI
GALDERMA-SPIRIG ČESKá A SLOVENSKá REPUBLIKA A.S. ZLATÝ PARTNER
DERMAPARTY 2014
PRESENTATIONS SUPPORTED FROM THE EDUCATION GRANT PROVIDED
BY THE GOLD SPONSOR OF DERMAPARTY 2014 GALDERMA-SPIRIG CZECH
& SLOVAK REPUBLIC
ROSACEA, AKNÉ
Rosacea, Acne
Catherine Neuwirth, František Neuwirth, Eva Škutilová, Hana Zelenková
16:00 – 16:30
PREDNáŠKOVÝ BLOK PODPORENÝ SPOLOČNOSŤOU TEVA PHARMACEUTICALS SLOVAKIA, S.R.O. HLAVNÝ PARTNER DERMAPARTY
PRESENTATIONS SUPPORTED FROM THE EDUCATION GRANT PROVIDED
BY THE MAIN SPONSOR OF DERMAPARTY TEVA PHARMACEUTICALS SLOVAKIA, S.R.O.
12
TRADIČNÉ INDIKáCIE CYKLOSPORINU A
Traditional indications of Cyclosporine A
Hana Zelenková, Slavomír Urbanček, Slovakia
16:30 – 16:45
PREDNáŠKOVÝ BLOK PODPORENÝ EDUKAČNÝM GRANTOM SPOLOČNOSTI
ROCHE SLOVENSKO, S.R.O.
PRESENTATIONS SUPPORTED FROM THE EDUCATION GRANT PROVIDED
BY THE ROCHE SLOVENSKO, S.R.O.
MANAŽMENT BAZOCELULáRNEHO KARCINÓMU PO VYČERPANÍ ŠTANDARDNÝCH POSTUPOV
Slavomír Urbanček, Banská Bystrica, Slovakia
16:45 – 17:00
PREDNáŠKOVÝ BLOK PODPORENÝ EDUKAČNÝM GRANTOM SPOLOČNOSTI LA ROCHE POSAY - MIKROBIOM - Nový prístup v liečbe atypickej dermatitídy
Presentations supported from an education grant provided by La Roche Posay MICROBIOME - New approach in treatment atopic dermatitis
Hana Zelenková, Slovakia
17:00 – 18:00 WORKSHOP
LIPOPLASTIKA / NANOGRAFTING KMEŇOVÝCH BUNIEK OBOHATENÝCH
ADIPOCYTOV
Lipoplasty / nanografting of stem cells enriched adipocytes
Yassine Ghazi, Bratislava, Slovakia
20:00 – 24:00
Gala vecˇer / Gala dinner
VEČERA, KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ PROGRAM,
ODOVZDáVANIE VYZNAMENANÍ
DINNER, SOCIAL PROGRAMME, PRESENTING OF AWARDS
PRÍDE AJ MIKULáŠ!
ST. NICHOLAS IS COMING AGAIN!
UVáDZA BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
- GENERáLNY PARTNER DERMAPARTY 2014
ORGANISED BY BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
- THE GENERAL SPONSOR OF DERMAPARTY 2014
13
SOBOTA 6. 12. 2014
SATURDAY, DECEMBER 6TH, 2014
9:00 – 9:30
ODBORNÝ PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Jarčušková, Kieselová
1. KAZUISTIKY ZAUJÍMAVÝCH CHOROB NA TVáRI
Case reports of interesting facial dermatoses
Zuzana Nevoralová, Jihlava, Czech Republic
2. VYUŽITIE ANTIPERSPIRANTOV V KOREKTÍVNEJ DERMATOLÓGII
Use of antiperspirants in corrective dermatology
Radek Litvik, Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, Czech Republic
3. INTELIGENTNÍ PRáDLO? REALIZACE SCI-FI TECHNOLOGIE V PRAXI
Intelligent underwear? Sci-fi technology used in practice
Petr Hora, Gabriela Horová, Plzeň, Czech Republic
9:30 – 10:00 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Valkyová, Nejdková
1. ŽIVOTNOSŤ PRSNÍKOVÝCH IMPLANTáTOV
The life span of breast implants
Dušan Červeň, Aesthetica, s.r.o., Banská Bystrica, Slovakia
2. ČERVENá TVáR NIE JE VŽDY ROSACEA
Red face is not always rosacea
Andreas Katsambas, Greece
10:00 – 11:00 WORKSHOP
TRENDY V POUŽÍVANÍ KOŽNÝCH VÝPLNÍ
Trends in using skin fillers
Ružena Sochorová, Lekárska kozmetika Life Style, Bratislava, Slovakia
11:00 – 11:45 WORKSHOP
NIEKTORÉ MOŽNOSTI LOKáLNEHO POUŽITIA OVOCNÝCH KYSELÍN V DERMATOLÓGII A PO PLASTICKOM VÝKONE
CHEMICKÝ PEELING A NIEKTORá JEHO ÚSKALIA
Some possibilities in the topical use of fruit acids in dermatology after plastic surgery
Chemical peels and its bottlenecks
Renata Pásková, Přerov, Czech Republic
14
11:45 – 12:15 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Hemza, Osuská
1. RARITNÝ TUMOR TVáRE - KAZUISTIKA
Rare facial tumour – case report
Roman Prídavka, Žilina, Slovakia
2. TERAPEUTICKÉ RIEŠENIE ROZSIAHLEHO DEKUBITU V OBLASTI OS OCCIPITALE A OS PARIETALE
Therapeutic management of an extensive pressure ulcer affecting occipital
and parietal bone
Hana Zelenková, Private Clinic of Dermatovenerology – DOST Svidník, Slovakia
3. TNM STAGING A PROGNOSTICKÉ FAKTORY MELANÓMU
TNM staging a prognostic factors in Melanoma
Desana Borecká, Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovakia
12:15 – 12:45 Free Communications
Predsedníctvo / Chairpersons: Zelenková, Škutilová
1. OCHORENIA NECHTOV V KAŽDODENNEJ PRAXI DERMATOLÓGA – SÚ
VŠETKY LIEČITELNÉ?
Nail diseases in the everyday practice of dermatologists – are all of them curable
Katarína Poláková, Bratislava, Slovakia
2. OD NAEVUS FLAMMEUS SIMPLEX PO STURGER-WEBEROV A KLIPPEL-TRENAUNAYOV SYNDRÓM
From naevus flammeus simplex to Sturge-Weber and Klippel-Trenaunay syndrome
Hana Zelenková, Private Clinic of Dermatovenerology – DOST Svidník, Slovakia
3. ŠPECIFICKÉ KOMPLIKáCIE A CHRONICKÉ RANY U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Specific complications and chronic wounds in cancer patients
Marianna Zábavníková, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Košice,
Slovakia
12:45 – 13:15
1. Propolis Special Extract GH2002
Nature’s active ingredient with antiviral and antimicrobiological efficacy
Karl Heinz Sensch, Eurasburg, Germany
2. HERPES LABIALIS - LIEČBA
Herpes Labialis - Therapy
Hana Zelenková, Private Clinic of Dermatovenerology – DOST Svidník, Slovakia
Karl Heinz Sensch, Eurasburg, Germany
15
13:15 – 13:30
ZáVEREČNá PREDNáŠKA - A KONCOM ROKA BOJUJME PROTI STRESU!!!
Final presentation - And at the end of the year, this is how we counteract stress!!!
Hana Zelenková, Private Clinic of Dermatovenerology – DOST Svidník, Slovakia
HLAVNý PARTNER / MAIN SPONSOR DERMAPARTY 2014
TEVA PHARMACEUTICALS SLOVAKIA, S.R.O.
VYSTAVOVATELIA A PARTNERI / ExHIBITORS AND SPONSORS
PrekVAPenIe A DArček
Pre PozoStAlýCH
A VeDyCHtIVýCH
SUrPrISe for SCIenCe freAkS
A care, s.r.o.
Ladee Pharma Slovakia, s.r.o.
Actavis, s.r.o.
LOREAL Slovensko, s.r.o.
Aesthe-Med, s.r.o.
MEDA Pharma, s.r.o.
Astellas Pharma, s.r.o.
Medaprex, s.r.o.
Beauty Pro, s.r.o.
Medicaltech, s.r.o.
Belupo, s.r.o.
Mercedes-Benz Slovakia,s.r.o.
BERLIN - CHEMIE MENARINI
Monodon, s.r.o.
BIODERMA LABORATOIRE
DERMATOLOGIQUE
Neomed, s.r.o.
BTL, s.r.o.
GENERáLNY PARTNER / GENERAL SPONSOR DERMAPARTY 2014
BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
Pharmacare Slovakia,s.r.o.
Compimed, s.r.o.
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Tcheque, s.r.o.
Dispomed, s.r.o.
Pobtex, s.r.o.
Esthetic Line, s.r.o.
REGIMED SR, s.r.o.
Ewopharma, s.r.o.
Roche Slovensko, s.r.o.
Fagron a.s.
SERVIER Slovensko, s. r.o.
Galderma-Spirig Česká
a Slovenská republika a.s.
SHP Harmanec, a.s.
Siklienka, s.r.o.
Gehrlicher Pharmazeutische
Extrakte GmbH
SkinMedical, s.r.o.
ZLATý PARTNER / GOLD SPONSOR DERMAPARTY 2014
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o.
GALDERMA-SPIRIG
ČESKá A SLOVENSKá REPUBLIKA A.S.
Teva Pharmaceuticals
Slovakia, s.r.o.
Imuna Pharm, a.s.
INDUBIA, s.r.o.
Wörwag Pharma GmbH&CO.KG
Aktívny vr
ed
C5
ho pôvodu
ové
ž il
Zhojený v
red
i
kož
na
C2
rne žily
Kŕč
o
ulá
Metličky
tik
C6
C1
ar
e
C0
s
Bez von
ka
j
C4
na
h
uc
rejavov
Zme
Op
C3
NEMÁ ŽIADNE
GENERIKUM
hp
šíc
ž
vé
ily
éh o
ov
žil
pôvodu
Efektívna liečba
v každom štádiu
CHronického Venózneho Ochorenia!
60 DNÍ LIEČBY
120
tbl.
PACIENT UŠETRÍ AŽ
6,47€✳
DETRALEX
Zloženie*: Čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg: 450 mg Diosminum, 50 mg flavonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. Indikácie*: Liečba venolymfatickej insuficiencie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých
nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. Dávkovanie a spôsob podávania*: Venolymfatická insuficiencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dávka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne. Kontraindikácie*: Precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky lieku. Upozornenia*: Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnych hemoroidov nevylučuje liečbu iných
ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neustúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. Interakcie*: Žiadne. Fertilita*. Gravidita*. Laktácia*: Vyhnúť sa liečbe. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá
a obsluhovať stroje*. Nežiaduce účinky*: Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka, pruritus, urtikária. Neznáme: bolesť brucha**, izolovaný edém tváre,
pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Venofarmakum a vazoprotektívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu; na úrovni mikrocirkulácie
znižuje kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu. Balenie*: Balenie 60, 90 alebo 120 filmom obalených tabliet Detralexu. Dátum revízie textu: Apríl 2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier,
50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o.,
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690
** Prosím, všimnite si zmenu v informácii o lieku.
Edukačný grant poskytuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.
14DETC2 33 ALL GA/RS
✳
2 tbl.
bl.
1xx denne
Pri porovnaní s dvoma baleniami Detralexu 60 tbl.. Zdroj ADC číselník 03/2014
NOVINKA!
Exclusive Bioderma patent
NOVINKA
Atoderm Intensive
Rýchlo zastavuje svrbenie pokožky
a znižuje potrebu škriabania sa
Predlžuje pokojové štádiá atopickej
dermatitídy
B I O L Ó G I A
V
S L U Ž B Á C H
D E R M A T O L Ó G I E
Download

4.-6. december 2014, Hotel Holiday Inn Žilina Športová 2, 010 01