VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Ústav rómskych európskych štúdií
Pod Brehmi 4/a, 841 03 Bratislava
Témy diplomových (magisterských) prác
v akademickom roku 2011/2012
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.
Kontakt: [email protected]
1. Sociálna inklúzia Rómov ako naliehavý celospoločenský problém.
2. Riešenie optimalizácie sociálnej práce na obecných úradoch pri odstraňovaní chudoby
a zlých sociálnych podmienok obyvateľov Rómskej národnosti.
3. Riešenie problematiky alkoholizmu a toxikománie v Rómskych osadách.
4. Sociálne aspekty úžery v rómskych komunitách.
5. Problémy integrácie Rómov do multikultúrnej spoločnosti.
PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
Kontakt: [email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Etika sociálnej práce na Slovensku
Etika v supervízii
Riešenie etických dilem v sociálnej práci
Etické hodnoty a dôstojnosť v sociálnej práci
Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života
Vybrané etické aspekty sociálnej práce s... (podľa dohody s diplomantom, napr.
s Rómami, so seniormi, s občanmi zo sociálne znevýhodneného prostredia)
7. Sociálna politika so zameraním na riešenie problémov Rómov na Slovensku
Ing. Anton Doktorov, PhD.
Kontakt: [email protected]
1. Optimalizácia práce oddelenia sociálnych vecí na obecnom/mestskom úrade
2. Poradenstvo a poskytovanie finančných výpomocí obecným úradom – ako jeden
z podsystémov sociálnej záchrannej siete.
3. Ochrana rodiny organizovaná obecným úradom
4. Poradenstvo v sociálnej problematike rodiny a jeho najbližšie úlohy na obecnom úrade.
5. Návrh projektu – grantu z ESF . ktorý by riešil sociálnu inklúziu marginalizovanej Rómskej
menšiny
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Kontakt: [email protected]
1. Sociálna stratifikácia Rómov na Slovensku - literárna práca + prieskum
2. Predsudky "nerómov" k Rómom - ex post facto výskum
3. Kazuistiky pozitívnych príkladov Rómskych občanov (reziliencia, copingové stratégie...)
- kvalitatívna analýza
4. Hodnotový systém Rómskych občanov - ex post facto výskum - orovnanie s
"nerómskkou populáciou"
5. Rodinné prostredie výchovy detí v Rómskych rodinách - porovnanie s "nerómskou"
komunitou - ex post výskum
PhDr. Jarmila Doktorovová
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Úlohy sociálnej práce v zdravotníckych zariadeniach
Úlohy sociálnej práce na obci
Optimalizácia manažmentu sociálneho zariadenia
Úloha sociálneho pracovníka v zariadeniach typu DSS
Nové úlohy v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti
PaedDr. Milan Hejdiš
1.
2.
3.
4.
5.
Charakteristika vzťahov nezamestnaného rodiča a vlastného dieťaťa
Význam profesionálneho rodičovstva v súčasnej spoločnosti
Diskriminácia na trhu práce a možnosti jej eliminácie
Význam a proces inklúzie rómskej menšiny do väčšinovej spoločnosti
Efektivita komunitnej práce s marginalizovanými skupinami Rómov
Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Sociálna práca s psychosociálne deprivovanou mládežou v reedukačnom zariadení
Vplyv rodiny na mravne utváranie osobnosti dieťaťa a jeho sociálna sloboda
Možnosti sociálnej práce u detí s poruchami správania a učenia
Sociálna rehabilitácia drogovo závislej mládeže v inštitucionálnom zariadení
Sociálny fenomén týraných žien a jeho vplyv na socializáciu ich detí
JUDr. Michal Kunošík
1.
2.
3.
4.
Kontakt: [email protected]
Hospicová starostlivosť a postoj spoločnosti
Šikanovanie na školách
Týranie a zneužívanie mládeže
Alkoholizmus a mládež
Kontakt: [email protected]
5. Rozvod manželstva a maloleté deti
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
Kvalita života seniorov – sociálne služby
Starnutie v 21. storočí
Celoživotné vzdelávania ako jedna z podporujúcich foriem socializácie
Profesionalizácia sociálnej práce – vzdelávanie sociálnych pracovníkov
Manažment sociálnej práce ako pojem a proces
prof. PhDr. Ing. Vincent Kovačič, CSc.
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Osobnosť sociálneho pracovníka
Osobnosť klienta v sociálnej oblasti a jej formovanie
Manažment v sociálnej práci a techniky jeho aplikácie
Sociálno-psychologický výcvik v manažmente
Osobnosť klienta v domove dôchodcov
PhDr. Jozef Facuna
1.
2.
3.
4.
5.
Kontakt: [email protected]
Kontakt: [email protected]
Rómovia a ich sociálno - ekonomické bariéry v prístupe k vzdelávaniu
Vládne dokumenty zameraných na riešenie rómskej problematiky
Vzdelávanie terenného sociálneho pracovníka pre prácu s rómskymi rodinami
Sociálno - patologické javy v exkludovaných rómskych komunitách
Možnosti riešenia medzigeneračnej reprodukcie chudoby Rómov
Banská Bystrica 23.februára 2011
PhDr. Ladislav Fízik, PhD., v.r.
riaditeľ
Download

Témy diplomových (magisterských) prác v akademickom roku 2011