Idexx Vet • Med • Lab
Referenčné laboratórium
MANUÁL
IDEXX VetLab® System
IDEXX SNAP® Tests
IDEXX Vet·Med·Labor
Komplexná diagnostika
IDEXX = LEPŠIA MEDICÍNA
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
ÚVOD
Vážení zákazníci,
dlhodobo sa snažíme pracovať na zlepšovaní našich služieb a rozširovaní ponuky, ktorá má pomôcť v rozvoji
veterinárnej medicíny v každodennej praxi.
Za týmto účelom tím pracovníkov spoločnosti Idexx vyvíja stále nové testovacie metódy a postupy. Napríklad len
v roku 2011 Idexx investoval 58 miliónov eur do vlastného výskumu a vývoja.
Spolupracujeme s radom odborných inštitúcií a vysokých škôl, vďaka ktorým máme aj prístup k najnovším
technológiám v mnohých odboroch. Výsledkom tejto spolupráce sú napríklad testy na stanovenie špecifickej
pankreatickej lipázy Spec CPL® a Spec , FPL® a test Cardiopet® proBNP.
Významný podiel na našom úspechu majú vysoko kvalifikovaní pracovníci nášho referenčného laboratória.
Vo väčšine prípadov ide o veterinárov s ďalšou špecializáciou, veľmi často ide o „boardovaných“ odborníkov
v danom odbore.
Neustále rozširujeme ponuku našej PCR diagnostiky a určite stojí za to venovať pozornosť neustále sa rozširujúcej
škále profilových vyšetrení, kedy štandardné profily je možné modifikovať tzv. „add on“ prídavnými testami keď za
cenovo veľmi atraktívnych podmienok ponúkame riešenie symptómov konkrétneho pacienta.
Za IDEXX Vet•Med•Lab
Dr. med. vet. Ulrich Brandenburg
(Laboratory Manager)
V tejto brožúrke nájdete potrebné informácie o tom, ako sa stať registrovaným zákazníkom našich Referenčných
IDEXX VML laboratórií, ako objednať spotrebný materiál, dopravu a ako vyplniť žiadanky.
Našou snahou je poskytnúť Vám všetku možnú podporu, aby ste Vy svojim pacientom ponúkali lepšiu medicínu a
pomohli tak predĺžiť a skvalitniť ich život.
Váš Cymedica Team
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
REGISTRÁCIA NOVÉHO ZÁKAZNÍKA
Chcete sa stať zákazníkom referenčného laboratória IDEXX VML?
Ďakujeme za Váš záujem. Na začatie spolupráce je potrebné vyplniť a odoslať Registračný formulár.
Idexx Vaše informácie spracuje do interného softvéru a Vaše pracovisko dostane pridelený kód, ktorý bude
uvedený na všetkých ďalších čiarových štítkoch, ktoré budete následne používať pri označovaní vzoriek.
Pridelený kód je jedinečný a identifikuje Vás ako zákazníka pri všetkej komunikácii s laboratóriom. Archy
s čiarovými kódmi Vám budú doručené poštou priamo z nemeckého laboratória v priebehu nasledujúcich
3 dní po Vašej registrácii.
Z Cymedica tiež dostanete tzv. StarterKit, ktorý obsahuje na začiatok všetky potrebné odberové materiály,
žiadanky a informácie.
1
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
Štítky s čiarovými kódmi:
0.5
765123
ČIAROVÉ KÓDY
1
Barcode labels: Practical in the surgery,
whilst efficient and secure in the lab!
Praktické pre veterinárov,
efektívne a bezpečné pre laboratórium!
Dear colleague
Použitie čiarových kódov v laboratóriu zabezpečuje efektívnu a bezpečnú prácu s rôznymi typmi vzoriek,
ktoré náležia jednému pacientovi
a jednému
pracovisku.
Zároveň
použitie
prácu
pri and sec
The use
of barcode
labels make
thingsVám
veryich
simple
in the zjednodušuje
lab as they assure
efficient
označovaní vzoriek, najmä ak máte
viac typov
jedného
pacienta.to a patient. It also saves your surgery the troub
separation
of the vzoriek
differentod
samples
belonging
of having to write on the various sample tubes and slides.
Kódy získate po Vašej registrácii,
ktorú sme requests
vyššie popísali.
Furthermore,
for additional tests and inquiries about specific samples will be easier
you as the patient number under which the sample is processed in our lab is already known t
Ako so štítkami s kódmi ďalej manipulovať?
ensure
the following
whenteda
using
the
barcode
labels:
1. Každá archa obsahuje Please
7 nálepiek
s rovnakým
číslom (kódom),
Vám
umožňuje
označiť
celkovo
7 druhov odosielaných materiálov, či už žiadaniek alebo odberových nádobiek s materiálom od
Use only one number per patient:
jedného pacienta.
You will get seven labels with the same number. Please discard the unused labels.
2. Použite len jedno číslo = kód pre jedného pacienta. Každý pacient MUSÍ byť identifikovaný jedinečným
a neopakovateľným kódom. Use one barcode label for each submission form:
Please put the number facing upwards as shown on the form.
3. Nevyužité nálepky zlikvidujte. Zabránite omylom opakovanému použitiu pre iného pacienta.
Use one barcode number in your patient administration:
4. Použite 1 štítok s čiarovým You
kódom
na každú žiadanku. Nalepte štítok číslom nahor tak, ako je to
can put the number into the computer or stick a label onto the patient's file card.
ukázané na vzore formulára.
Usekódu
one pacienta
label for pre
each
tube
or slide:buď elektronickú alebo papierovú,
5. Použite zhodné číslo čiarového
Vašu
kartotéku
It is important that the number is easy to read. For small tubes and slides please use
uľahčí Vám to spárovanie výsledkov.
the small labels with only the number on them.
6. Použite jeden štítok na každú skúmavku alebo sklíčko. Je dôležité, aby bolo číslo ľahko čitateľné. Na
How malé
to order
barcodes:
malé skúmavky a sklíčka použite
nálepky,
na ktorých je len číslo (nie je na nich čiarový kód, len
You
can
order
barcodes
per fax (please do not forget your veterinary surgeon stamp)
číslo).
IDEXX Vet.Med.Lab Shipping department Fax: +49 7141 6483 323
Ako objednať štítky s čiarovými kódmi?
Thank you very much for your cooperation!
Ak sa Vám minie zásoba štítkov, môžete objednať nové archy s čiarovými kódmi prostredníctvom Formulára
na objednanie laboratórnych pomôcok
Idexx, ktorý odošlete na Zákaznícky servis Cymedica alebo priamo
Yours sincerely
telefonicky prostredníctvom Zákazníckeho
Archy
s kódmi
.Med
.Lab Vám prídu v priebehu nasledujúcich troch
Your team at servisu.
IDEXX Vet
dní.
2
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
OBJEDNANIE SPOTREBNÉHO A OBALOVÉHO MATERIÁLU NA VZORKY
Ak sa Vám minie zásoba spotrebného materiálu ako sú napr. žiadanky, nádobky, škatule apod. môžete si
všetko bezplatne objednať prostredníctvom Formulára na objednanie laboratórnych pomôcok Idexx, ktorý
odošlete na Zákaznícky servis Cymedica alebo priamo telefonicky prostredníctvom Zákazníckeho servisu.
Formulár nájdete vo formáte na stiahnutie na webe: www.cymedica.sk v sekcii VML.
Materiál Vám odošleme rovnako ako iný tovar nasledujúci pracovný deň, ak dodržíte termíny na objednanie.
IDEXX Referenčné laboratórium
Formulár laboratórnych pomôcok
Prosím zaškrtnite požadované množstvá.
Objednávateľ: (pečiatka s celou adresou)
Tel.: + 421 45 540 0040
Fax: + 421 45 540 0041
E-mail: [email protected]
Krajina
Tel.:
Tu nalepte
čiarový kód
Fax:
Len pre potreby laboratória
Skúmavka s
citrátom
Žiadanky
Diagnostika Plus
Pes
Koagulačná
skúmavka
Skúmavka
s EDTA
3 ml
Skúmavka
na sérum
2,5 ml
Mačka
malé
veľké
zvieratá zvieratá
malé
veľké
zvieratá zvieratá
Hlodavce/vtáky/
exoty
PCR/molekulárna
diagnostika
Univerzálny
sterový tampón
Veľké zvieratá
Sexácia vtákov
Mikrobiológia
s bavlnenou
špičkou a
transportným
médiom
s bavlnenou
špičkou bez
transportného
média
malé
veľké
zvieratá zvieratá
malé
veľké
zvieratá zvieratá
Obyčajná
skúmavka
Cyto-kefka 10 ml
Besnota
Nádoba na výkaly
(veľké a malé zvieratá)
Histopatológia,
cytológia
Skúmavka
s NaF
1,5 ml
Sekundárne obalové vrecúško
Ochranný obal na laboratórne
sklíčka vrátane 2 ks sklíčok
Prepravná škatuľa
Fľaška na kultiváciu krvi
Cena za fľašu 7,- EUR
Kontajner
na zmrazené vzorky
Štítky
s čiarovými kódmi
Cenník pre veterinára a Manuál
sú Vám k dispozícii na stiahnutie
na www.cymedica.sk
Histológia
malý obal
(60ml)
s formaldehydom
veľký obal
(120ml)
s formaldehydom
len na vyžiadanie – prosím
kontaktujte linku Cymedica
3
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
BALENIE A DOPRAVA VZORIEK
Návod na odosielanie vzoriek do laboratória IDEXX VML
Odber vzorky a žiadanky
Odobrané vzorky je nutné zaslať do laboratória spoločne so žiadankou na vyšetrenie vzorky. Informácia o materiáli potrebnom
na jednotlivé vyšetrenia je uvedená na žiadankách ku vzorkám, vrátane minimálneho požadovaného množstva.
Žiadanky si môžete objednať na objednávkovom formulári spotrebného materiálu pre VML alebo informatívne stiahnuť na
stránkach www.cymedica.cz v sekcii VML. Pre odosielanie vzoriek do laboratória ale používajte výhradne formuláre, ktoré Vám
zašleme, sú ďalej strojovo spracovávané a stiahnutá a vytlačená žiadanka je bohužial pre tento spôsob spracovania nevhodná.
K dispozícii Vám sú rôzne žiadanky k vzorkám: pes, mačka, hlodavce / vtáky / exoty, veľké zvieratá, besnota, mikrobiológia,
PCR / molekulárna diagnostika, histopatológia, genetika, sexácia vtákov, diagnostika Plus.
Prosím vyplňte príslušný formulár tlačeným písmom a uistite sa, že uvedené informácie sú presné.
Nezabudnite uviesť meno majiteľa a meno zvieraťa, rovnako tak ako pečiatku Vašej praxe s celou adresou, telefónom, krajinou
pôvodu a e-mailom, na ktorý chcete mať doručený výsledok. Nakoniec označte test(y), ktoré požadujete
Žiadanky musia byť zaslané spolu so vzorkami.
Informácie k DHL kuriérnej službe pre zasielanie vzoriek do IDEXX referenčného laboratória
Našim partnerom pre dopravu vzoriek je spoločnosť DHL (služba Medical Express). Vďaka rozsiahlej logistickej sieti a špeciálnej
odbornosti tohto partnera, Vám tak ponúkame bezkonkurenčné služby v oblasti veterinárnej diagnostiky.
Čo Vám touto zmenou prinášame?
•
•
•
DOPRAVU VZORIEK DO LABORATÓRIA ÚPLNE ZADARMO!
Možnosť vyzdvihnutia zásielky kuriérom od pondelka do piatku vrátane doručenia do laboratória v sobotu
Veľmi jednoduché objednanie kuriéra bez nutnosti vypĺňať prepravné listy
Postup pri objednaní dopravy:
•
DHL bezplatný telefonický kontakt pre objednanie kuriéra (linka je v prevádzke 7:00 - 20:00):
Česko: 840 103 000, Slovensko: 18 811
•
IDEXX zákaznícke číslo platné pre ČR i SR: 964 850 990
•
Čas objednania dopravy:
Pokiaľ má byť vzorka vyzdvihnutá ten istý deň, čas sa líši podľa lokalizácie Vašej praxe. Všeobecne je najneskoršia hodina
pre objednávku dopravy medzi 14:00 - 17:00 hod. Čas, ktorý platí práve pre Vašu prax, Vám oznámi Zákaznícky servis
Cymedica
•
Čas vyzdvihnutia zásielky:
najneskôr medzi 17:00 - 18:00
•
Dni vyzdvihnutia zásielky:
pondelok - piatok
•
Možnosť on-line sledovania zásielok: http://www.dhl.cz/en/express.html
Ako prebehne Váš telefónny rozhovor so zákazníckym centrom DHL?:
Hovor na telefónne číslo 840 103 000 (platí pre ČR) alebo 18 811 (platí pre SR)
•
volajúci zvolí v ponuke „objednať alebo spočítať cenu“
4
•
pracovník zákazníckeho servisu požiada o tzv DHL zákaznícke číslo uvediete 964850990 - ide o Vet.Med.Labor
•
pracovník zákazníckeho servisu DHL sa Vás opýta na adresu v Nemecku, kam sa majú vzorky doručiť
Adresa je: Vet Med Labor GmbH, Lutz Riegler, Drukereistr . 4, 04 150 Leipzig
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
BALENIE A DOPRAVA VZORIEK
•
pre úspešné vyzdvihnutie zásielky budete požiadaní o tieto informácie:
• presnú adresu vyzdvihnutia, vrátane kontaktu a ďalších detailov (poschodie, recepcia, ...)
• popis zásielky:
MEDICAL EXPRESS
From Martin Mudrak
Cymedia spol. s.r.o. +420311706225
Pod Nadrazim 308
26801 HOROVICE
CZ Czech Republic
To
• rozmery - uvádzajte podľa škatuľky IDEXX VML pre odosielanie vzoriek tj. 18 x 15 x 8 cm
• prepravný list - vyžiadajte si vygenerovanie a zaslanie štítku od
pracovníka zákazníckeho servisu DHL
•
dohodnutie dátumu a času vyzdvihnutia (podľa času a adresy ordinácie pracovník
zákazníckeho servisu ponúkne tzv „okno“ pre vyzdvihnutie)
•
rekapitulácia najdôležitejších informácií
•
tým bude objednávka vyzdvihnutia zásielky potvrdená
•
pracovník zákazníckého servisu pripraví štítok pre zásielku
(tzv. waybill alebo prepravný list)
•
v priebehu cca 30 minút pošle tento prepravný list na Vami zadanú e-mailovú adresu
•
pracovník ordinácie štítok trikrát vytlačí a odovzdá spolu so zásielkou kuriérovi
Origin
PRG
Phone:
+49 175 181799
5
Vet Med Labor GmbH
Lutz Riegler
Drukereistr. 4
04150 LEIPZIG
DE Germany
• hmotnosť - uvádzajte 500 g
• obsah - uvádzajte biologický materiál kat B označenie UN3373
CMX
DE−LEJ−LEJ
.
0.5 kg
Piece Weight:
Pickup date: 2013−09−10
Content / Commerce Control Statement / RC
UN 3373 Biological substance Category B one package
Ref code IDEXX
.
Day
Time
Piece
1/1
WAYBILL 16 0836 5721
Pre zaistenie bezpečnej a rýchlej prepravy Vašich diagnostických vzoriek je potrebné dodržať nasledujúce inštrukcie:
•
•
•
Zásielky musia byť zabalené podľa pravidiel ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo), IATA (Medzinárodné
združenie leteckých dopravcov) a pokynov PI 650 pre bezpečnú prepravu biologických látok klasifikovaných do kategórie B
(UN 3373).
Správne balenie je možné vidieť na tomto videu http://www.youtube.com/watch?v=xZjgcWM1uVE&feature=youtu.be
Je veľmi dôležité, aby sa vzorky v škatuľke nepohybovali => použite papier alebo iný fixačný materiál, aby sa zabránilo
pohybu vzoriek po škatuľke. Inak môže DHL stopnúť zásielku.
Správne zabalenie diagnostickej vzorky
1. Zabate vzorky (nepriepustná primárna nádobka, napr. skúmavka / tampón) do rúna
 Väčšie množstvo vzoriek musí byť zabalené samostatne tak, aby sa zabránilo kontaktu medzi nimi.
 Prosím, použite skúmavky na vzorky poskytované IDEXX Laboratories.
2. Zabalenú vzorku a zodpovedajúcu žiadanku umiestnite do sekundárneho obalu
– vrecúška
 POZNÁMKA: V každom vrecúšku musí by len jedna objednávka!
 Žiadanku prosím neprehýbajte a vložte ju do vrecúška.
3. Vrecúško uzatvorte
4. Sekundárne vrecúško umiestnite do prepravnej škatuky
dodanej spoločnosou IDEXX.
 Uistite sa, že je v škatuľke dostatočné množstvo tlmiaceho materiálu,
aby sa zabránilo pohybu vzoriek
 Vložte do každej škatuľky pokiaľ možno čo najvyšší počet vzoriek
5. Škatuku riadne uzatvorte.
 Na vrchnú časť škatuľky prosím umiestnite DHL prepravný list
 Uistite sa, že označenie UN 3373 je vždy viditeľné!
5
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
BALENIE A DOPRAVA VZORIEK
Tipy pre zabalenie diagnostickej vzorky:
1. Primárny obal (nepriepustná primárna nádobka, napr. skúmavka / tampón) *
 Primárne nádobky musia byť vždy zabalené v sekundárnom obale z dostatočne savého materiálu
2. Sekundárny obal (nepriepustný sekundárny obal / ochranný kontajner)
 Je možné používať aj iné primárne a sekundárne obaly ako originál IDEXX, ale je nutné dodržať pokyny o zabalení
primárneho nepriepustného obalu do obalu sekundárneho ochranného
 NIKDY nebalte vzorky do sklenených nádob!!!
3. Vonkajší obal (lepenková / papierová škatuka)
 Používajte vždy vonkajšie obaly / škatue dodané spoločnosou IDEXX
 Vzorky treba vnútri vonkajšieho obalu zafixovať tak, aby sa zamedzilo ich pohybu
 Pre upevnenie vzorky sa používa vnútorné veko škatuľky IDEXX, výplňový materiál a / alebo páska.
 Zaistite, aby na škatuľke vždy bola dobre viditeľná adresa príjemcu zásielky a značka UN3373
 Vložte do každej škatuľky pokiaľ možno čo najvyšší počet vzoriek **
 Vložte do škatuľky príslušné vyplnené žiadanky
*
**
Poukazujeme na to, že maximálne množstvo formalínu použitého na jednu primárnu nádobku je pri vzorkách pre histopatologické vyšetrenie 30ml.
Ak odosielate v jednej škatuľke viac vzoriek a žiadaniek, zreteľne ich označte tak, aby bolo možné ich správne spárovanie v laboratóriu.
Urýchlite tým proces príjmu vzoriek.
Pri nedodržaní týchto inštrukcií môže dôjsť k meškaniu alebo dokonca odmietnutiu zásielky zo strany kuriéra.
Obalový materiál na posielanie zásielok:
Povinný materiál:
• Odberový spotrebný materiál (napr. skúmavky, tampóny)
• Rúno
• Sekundárny obal – vrecúško
• Idexx VML papierová škatuľa
Nepovinné, voliteľné materiály
• Polystyrénová vložka určená ako interná obal vzorky
• Kontajner na mrazený vzorka - ak je potreba
• Iný vhodný obalový materiál vzoriek
Návod na zloženie škatuľky:
viď. príloha Návod škatuľka
Všetky potrebné obalové materiály pre odosielanie vzoriek do IDEXX referenčného laboratória si vyžiadate ZADARMO
u Zákazníckeho servisu Cymedica na čísle +420 311 706 211 (ČR) alebo +421 45 540 00 40 (SR).
Zaslanie výsledkov:
Výsledky Vám budú doručené e-mailom, ktorý uvediete na žiadanke.
Telefonické a e-mailové konzultácie:
Ak máte otázky k výsledkom testov alebo k vzorkám, IDEXX špecialisti hovoriaci svetovými jazykmi sú Vám k dispozícii od
pondelka do piatku 8:30 – 18:30 a v sobotu 9:00 – 14:00 na telefónnom čísle a +49 1802 838 633 alebo na [email protected]
com. Výhodou tejto služby je, že hovoríte alebo komunikujete priamo so špecialistom v príslušnom odbore, pracujúcim v... IDEXX
laboratóriu. Vie teda, o čom spolu komunikujete, má priamy prístup ku všetkým hodnotám a kvalifikovane zhodnotí výsledky,
prípadne navrhne ďalšie vyšetrenia pre konkrétneho pacienta. Máte tak istotu presnej interpretácie špecialistom.
Dodatočné vyšetrenie:
V závislosti od požadovaného testu máte možnosť až do 7 dní po prijatí vzorky laboratóriom priobjednať ďalší test. Prosím
kontaktujte: hotline +49 1802 838 633 alebo Zákaznícky servis Cymedica.
Vyúčtovanie:
Súhrnná faktúra Vám bude zaslaná 1x za 14 dní. Splatnosť faktúry je 14 dní.
Ďalšie informácie:
Informácie, materiály, články a iné nájdete na www.cymedica.com na stránkach Idexx VML a v Knižnici. Ďalej odporúčame využívať
Idexx Learning Centrum na www.idexxlearningcenter.com
Váš Cymedica team a IDEXX Referenčné laboratórium
6
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
BALENIE A DOPRAVA VZORIEK
Návod na zloženie škatuľky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Formulár žiadanky uložte
oddelene od vzoriek.
Zložte vnútorné veko
smerom dovnútra.
Upravte ich sami tak,
aby ste v škatuľke
zafixovali skúmavku
so vzorkou (skúmavky so vzorkami).
10
7
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Tu Vám ponúkame vzory všetkých žiadaniek v slovenčine. Originálne žiadanky sú v angličtine. Návod by Vám
mal poslúžiť na ľahšiu orientáciu.
Podrobné informácie o druhoch vzoriek, potrebnom čase vyšetrení a požadovanom množstve vzoriek
nájdete v aktuálnom Cenníku VML.
Návod na vyplnenie žiadanky
Všetky žiadanky sú v laboratóriu po príchode vzoriek strojovo spracovávané. Správnym vyplnením zabezpečíte dodržanie čo najkratšej lehoty na spracovanie vzoriek a zabránite prípadným nedorozumeniam.
Vyplnenie žiadanky krok za krokom:
1. Údaje o majiteľovi zvieraťa
Vyplňte minimálne meno majiteľa zvieraťa, adresa nie je potrebná, pripojte dátum odberu vzoriek.
2. BARCODE LABEL/ČIAROVÝ KÓD
Pomocou jedného z lepiacich štítkov z archy s čiarovými kódmi označte v mieste BARCODE LABEL
žiadanku a štítkom z rovnakej série označte aj vzorkovnicu so vzorkou (skúmavku, sklíčko, kadičku
s formaldehydom atď.), ktorá patrí pacientovi, ktorého vzorku odosielate. Štítok nalepte číslom nahor!
(viď. vzor žiadanky). Je DÔLEŽITÉ, aby žiadanka aj vzorka boli označené rovnakým kódom tak, ako
k sebe patria.
Stáva sa, že v jednej zásielke odosielate vzorky a žiadanky viacerých pacientov. Ak sú správne označené kódmi, nehrozí nebezpečenstvo zámeny.
3. Údaje o pacientovi
Vyplňte potrebné údaje napr. pohlavie alebo fakt, že ide o kastrované zviera, meno zvieraťa a vek
v rokoch.
4. LAB USE ONLY/LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
Políčka nevypĺňajte, slúžia len pre účely laboratória.
5. SUBMITTING VETERINARY CLINIC (STAMP)
Pečiatka veterinárnej ordinácie/kliniky, ktorá objednáva vyšetrenie. Ak nie je na pečiatke uvedené, doplňte čitateľne tlačeným písmom e-mailovú adresu slúžiacu na komunikáciu o výsledkoch a vzorkách.
Na túto adresu Vám pošlú z laboratória protokol pacienta.
8
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
6. Vyberte z ponuky požadované vyšetrenia a obdĺžnik s číselným kódom, ktorý je natlačený vždy pred
názvom vyšetrenia VYFARBITE!
Pri vyplňovaní políčka na výber požadovaného vyšetrenia políčko nikdy nepoužívajte krížiky alebo
inak nezaškrtávajte. Jediný SPRÁVNÝ POSTUP je plne políčko vyfarbiť (nepoužívajte červenú farbu).
Žiadanky sú strojovo skenované a akokoľvek odlišné neštandardné formuláre sú ponechané bokom
a musia byť spracované manuálne pracovníkom príjmu. To spôsobuje zdržanie a môže dôjsť aj k nesprávnej interpretácii.
ZLE
SPRÁVNE
ŠPECIÁLNE ŽIADANKY
1. MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA – nevyhnutné je vždy uviesť plemeno, príp. vtáčí druh.
Ak požadujete k vyšetreniu certifikát, vyplňte všetky údaje slúžiace na identifikáciu zvieraťa a na druhej strane formulára potvrďte overenie totožnosti zvieraťa a fakt, že vzorka pochádza z vyššie uvedeného zvieraťa – pripojte dátum, pečiatku a podpis.
2. MIKROBIOLÓGIA – využite stĺpec na pravej strane s názvom „Ďalšie komentáre/Liečba/Predbežná
diagnóza“: a popíšte najlepšie po anglicky alebo nemecky všetko, čo by mohlo mikrobiológovi pomôcť.
3. HISTOPATOLÓGIA / CYTOLÓGIA – druhá strana žiadanky je venovaná kožným vzorkám, venujte čas
pozornému vyplneniu všetkých údajov, ktoré môžu byť podstatné pre prácu histopatológa.
4. Sexácia vtákov a Určenie paternity/genetická identifikácia – táto žiadanka nie je k dispozícii v podobe predtlačeného formulára, ale je na stiahnutie na webových stránkach www.cymedica.com v sekcii VML – súbory na stiahnutie.
9
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK - VZOROVO VYPLNENÁ ŽIADANKA
Majiteľ
Nováková Mária
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk * www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
PES
PACIENT
ŠTÍTOK S ČIAROVÝM KÓDOM
LEN PRE POTREBU
LABORATÓRIA
57
0. 5 Tu
76512 3
56
55
V
pes
prosím
nalepte
Váš
čiárový
kód
54
53
52
51
50
vek
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
AMY
ALB
PT
N H 3 /A
15
14
11
10
09
08
07
06
05
04
A
v rokoch
ENDOKRINOLÓGIA
Enzýmy / Substráty
Kôra nadobličiek
α -Amyláza
[S1]
ACT H
Albumín
[S 1]
ACT HT 2
ALT (GPT)
[S1]
Amoniak
ACTH stimulačný test
(2 hodnoty kortizolu)
Aldosterón
Kortizol
HSAP
AP (kortikoidmi induk.) [S alebo HP]
[S]
[S cool.]
- 1 vzorka
[U]
[S]
COKR _Q
- 2 vzorky
[U]
Cholesterol
[S1]
COKR _Q
CHE
Cholinesteráza
[S1]
- 3 vzorky
[U]
Vysoko-dávkový dexametazón. test
CHOL
Základná kontrola
[S+EB+Sm (+NaF)]
Základná kontrola - Malý krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), celková
bielkovina, Na, K, P, celkový bilirubín, ALT, AST, ALP, GLDH, glukóza,
alfa-amyláza, cholesterol, CK, LDH, Ca, Mg
Geriatric profil - Veľká kontrola + T 4
[S+EB+Sm (+NaF)]
BCUP
Pomer kortizol/kreatinín
COKR _Q
Bilirubín (celkový)
CUP
[S]
[S1]
OT
BILI
Velká kontrola
[S+EB+Sm (+NaF)]
Veľká kontrola - Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín
(CREA), Na, K, P, celkový bilirubín, ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková
bielkovina, albumín, globulín, glukóza, alfa-amyláza, lipáza, cholesterol,
fruktózamín, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy
Kontrola - Veľká kontrola bez krvného rozpočtu
[S (+NaF)]
[EP cool.]
ALD O
GERIP
GERIPKL
CPK
CK
[S1]
DE XAH
- 2 hodnoty kortizolu
CRP (c-reaktívny proteín)
[S]
DE XAH
GCUP
FRUK
Fruktózamín
[S1]
- 3 hodnoty kortizolu
[S]
Nízko-dávkový dexametazónový test
γ-GT
[S1]
DE XA2
- 2 hodnoty kortizolu
[S]
BCUP
Základná kontrola
Žlčové kyseliny
[S1]
DE XA
- 3 hodnoty kortizolu
[S]
GERIP
Geriatric profil
GALL
GALLST
Žlčové kyseliny stimulačný test [S1]
Celková bielkovina
[S1]
GLDH
GLDH
[S1]
GLUC
Glukóza
GE
Štítna žľaza
V F4
F T4 D
[S alebo NaF]
KW E RT
T3 G
HS
Kyselina močová
[S1]
HST
Močovina (BUN)
[S1]
T4 G
Kreatinín
[S1]
T 4 AK
KREA
LAC
Laktát
[NaF]
LDH
LDH
[S1]
LIP
Lipáza
[S1]
TS HST
CPL
[S]
Spec cPL® Standalone
(špecifická pankreatická lipáza psov)
TS HST
BNP
TRYP
NF
TROPUS
TAK
TS H
Voľný T4 (dialýza)
[S]
BNPS
CRPIS
Celkový T4
[S1]
[S]
Tyreoglobulín (ab)
TRH stimulačný test
[S1]
- celkový T4 - 2 hodnoty
[S1]
- celkový T4 - 3 hodnoty
HCGST /2
01
Spec cPL® (špecifická pankreatická lipáza psov)
[S]
+ Gastrointestinálne ochorenie (Profil P) - Spec cPL®, kys. listová, vit. B12, cTLI
Cardiopet ® proBNP (Nt-proBNP)
+ CRP (c-reaktívny proteín)
Gastrointestinálne ochorenie (Profil P) - Spec cPL®, kys. listová, vit. B12, cTLI [S]
PU/PD Profil (Polyúria/Polydipsia)
[S+EB+Sm+U (+NaF)]
Veľký krvný rozpočet, kreatinín, Ca, Na, K, glukóza, fruktózamín, ALP, ALT,
celková bielkovina, močový sediment, analýza moču, pomer proteín/CREA,
pomer kortizol/CREA
[S1]
[S, HP]
Profil B hnačka - cTLI, kyselina listová, vitamín B12
PROFB
[S1]
ELYT
Profil elektrolyty - Na, K, Ca, P, Cl, Mg
OESD
Estradiol (17-β)
[S]
SPA
Profil anémia
Troponín I ultra - senzitivní [S cool]
P RO G
Progesterón
[S]
VITAMÍNY
TE STG
Testosterón
[S1]
MPC
Cushing monitorovací profil - Močovina (UREA/BUN),
[S]
Triglyceridy
VITH
Biotín
[S1]
[S1]
[S]
[S+EB+Sm]
Veľký krvný rozpočet, počet retikulocytov, celkový bilirubín, LDH, celková bielkovina
[S (+NaF)]
kreatinín (CREA), K, Na, glukóza, ALP, ALT, ACTH stim.test (2 hodnoty kortizolu)
Ostatné hormóny
S OMA
IGF-1 (Somatomedín)
INSU
Inzulín
[S]
FOL
Kyselina listová
VITA
Vitamin A
[S cool. lg]
B1
Vitamin B 1
[EB]
B2
Vitamin B 2
[EB]
B1 2
Vitamin B 12
[S]
EXO
Kreatinín-clearance, modifikácie exogénne
Vitamin D3 (1,25-di-OH)
[S1]
SD 1
Profil štítna žľaza 1 - Celkový T4, voľný T4, TSH (psí)
[S]
VITD
Vitamin D3 (25-OH)
[S1]
SD 2
Profil štítna žľaza 2 - TSH (psí), voľný T4, tyreoglobulín-protilátky
[S]
VITE
Vitamin E
[S1]
SD1FI
Profil štítna žľaza 1 Fínsko - Celkový T4, voľný T4, TSH (psí),
[S]
VITDD
[S]
[S]
Poznámka: Profil C a E sa nachádza na žiadanke Mikrobiológia
hCG stimulačný test
- 2 hodnoty testosterónu
cTLI
[S]
[EP]
[S]
ŠPECIÁLNE SCREENINGOVÉ PROFILY
PROFP
ORGÁNOVÉ PROFILY
[S cool., froz.*]
*bez hemolýzy, transport v ľade
LEP
Profil pečeň I - Celk. bilirubín, ALT, ALP, GGT, GLDH, AST, žlčové kyseliny, albumín [S]
NIP
Profil obličky - Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celk.bielkovina, Na,K,Ca,P [S]
Srdcový Panel - Cardiopet® pro BNP + Troponin I ultra-senzitívny [EP + S cool]
HERZ
[S]
pomer T4:TSH
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
*Platí len ak sú Všeobecný profil aj prídavné profily/testy objednávané súčasne na tejto žiadanke.
Neskoršie doobjednávky testov budú účtované podľa bežného cenníka.
+
10
[S (+NaF)]
+
PUPD
Psí TSH
[S+EB+Sm (+NaF)]
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
+
CPLS
PROFPS
Celkový T3
T4 autoprotilátky
[S (+NaF)]
[S+EB+Sm (+NaF)]
Prídavný test so zvýhodnenou cenou*
[S1]
Voľný T4 /cholesterol - pomer [S, HP]
[S+EB+Sm (+NaF)]
Kontrola
[S]
Pohlavné hormóny / gravidita
Cardiopet ® proBNP Standalone
(Nt-proBNP)
[EP]
Veľká kontrola
CUP
GERIPKL
Voľný T4
[S (+NaF)]
Prosím vyberte profil (len v kombinácii s jedným alebo viacerými prídavnými testami)
[S]
03
02
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
+ CELKOVÉ PROFILY NA ŠPECIÁLNE PRÍDAVNÉ TESTY
CRPI
GT
Pečiatka veterinárneho
pracoviska
+
emailová adresa
(laboratórium zašle
protokol s výsledkami)
CELKOVÉ PROFILY
GCUP
ACTH
CO RT
AST (GOT)
EP
FD
BIOCHÉMIA
[EP froz.]
13
12
kastrát
U
AP (Alkalická fosfatáza) [S alebo HP]
17
16
E
K
AP
19
18
S
samica
NaF
1 0
48
47
samec
Koki
meno
1
49
INT
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
INT038 Stand 04-2013ge
58
15.10.2013
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Německo
Hotline: tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR)
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk * www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
PES
PACIENT
ŠTÍTOK S ČIAROVÝM KÓDOM
LEN PRE POTREBU
LABORATÓRIA
57
Tu
prosím
nalepte
Váš
čiárový
kód
56
55
54
53
52
51
50
49
V
pes
samec
S
samica
E
kastrát
A
NaF
meno
K
U
v rokoch
vek
EP
FD
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
AM Y
AL B
PT
NH 3 /A
15
14
11
10
09
08
07
06
05
04
Kôra nadobličiek
α -Amyláza
[S1]
ACT H
Albumín
[S 1]
ACT HT 2
ALT (GPT)
[S1]
ACTH stimulačný test
(2 hodnoty kortizolu)
ALD O
Aldosterón
Kortizol
HS AP
AP (kortikoidmi induk.) [S alebo HP]
OT
AST (GOT)
Bilirubín (celkový)
[S]
[S cool.]
COKR _Q
- 1 vzorka
[U]
COKR _Q
- 2 vzorky
[U]
COKR _Q
[S ]
Cholinesteráza
[S1]
Základná kontrola
[S+EB+Sm (+NaF)]
Základná kontrola - Malý krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), celková
bielkovina, Na, K, P, celkový bilirubín, ALT, AST, ALP, GLDH, glukóza,
alfa-amyláza, cholesterol, CK, LDH, Ca, Mg
Geriatric profil - Veľká kontrola + T 4
[S+EB+Sm (+NaF)]
B CU P
Pomer kortizol/kreatinín
[S]
Cholesterol
C UP
[S]
[S1]
CH E
CH OL
Velká kontrola
[S+EB+Sm (+NaF)]
Veľká kontrola - Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín
(CREA), Na, K, P, celkový bilirubín, ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková
bielkovina, albumín, globulín, glukóza, alfa-amyláza, lipáza, cholesterol,
fruktózamín, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy
Kontrola - Veľká kontrola bez krvného rozpočtu
[S (+NaF)]
[EP cool.]
CORT
BIL I
Amoniak
CELKOVÉ PROFILY
GC UP
ACTH
[EP froz.]
1
- 3 vzorky
[U]
Vysoko-dávkový dexametazón. test
GE RI P
GERIPKL
CP K
CK
[S1]
DEX AH
- 2 hodnoty kortizolu
CRP (c-reaktívny proteín)
[S]
DEX AH
GC UP
FRUK
Fruktózamín
[S1]
- 3 hodnoty kortizolu
[S]
Nízko-dávkový dexametazónový test
γ-GT
[S1]
DEX A2
- 2 hodnoty kortizolu
[S]
B CU P
Základná kontrola
Žlčové kyseliny
[S1]
DEX A
- 3 hodnoty kortizolu
[S]
GE RI P
Geriatric profil
GT
GALL
GALLST
GE
Žlčové kyseliny stimulačný test [S ]
Štítna žľaza
1
GLDH
GLDH
GLUC
Glukóza
VF 4
[S1]
Celková bielkovina
F T4 D
[S1]
[S alebo NaF]
KWER T
T3 G
HS
Kyselina močová
[S1]
HS T
Močovina (BUN)
[S1]
T4 G
Kreatinín
[S1]
T 4 AK
KR EA
LAC
Laktát
[NaF]
LDH
LDH
[S1]
LIP
Lipáza
[S1]
TSH ST
CP L
[S]
Spec cPL® Standalone
(špecifická pankreatická lipáza psov)
TSH ST
BN P
TRYP
NF
TROPUS
TAK
TSH
Voľný T4 (dialýza)
[S]
B NP S
C RP IS
Celkový T4
[S1]
[S]
Tyreoglobulín (ab)
TRH stimulačný test
[S1]
- celkový T4 - 2 hodnoty
[S1]
HCGST /2
01
Spec cPL® (špecifická pankreatická lipáza psov)
[S]
+ Gastrointestinálne ochorenie (Profil P) - Spec cPL®, kys. listová, vit. B12, cTLI
Cardiopet ® proBNP (Nt-proBNP)
+ CRP (c-reaktívny proteín)
Gastrointestinálne ochorenie (Profil P) - Spec cPL®, kys. listová, vit. B12, cTLI [S]
PU/PD Profil (Polyúria/Polydipsia)
[S+EB+Sm+U (+NaF)]
Veľký krvný rozpočet, kreatinín, Ca, Na, K, glukóza, fruktózamín, ALP, ALT,
celková bielkovina, močový sediment, analýza moču, pomer proteín/CREA,
pomer kortizol/CREA
[S, HP]
Profil B hnačka - cTLI, kyselina listová, vitamín B12
PROFB
[S1]
ELYT
Profil elektrolyty - Na, K, Ca, P, Cl, Mg
OESD
Estradiol (17-β)
[S]
SPA
Profil anémia
Troponín I ultra - senzitivní [S cool]
PRO G
Progesterón
[S]
VITAMÍNY
TES TG
Testosterón
[S1]
MP C
Cushing monitorovací profil - Močovina (UREA/BUN),
[S]
[S1]
Triglyceridy
VITH
Biotín
[S1]
[S]
[S+EB+Sm]
Veľký krvný rozpočet, počet retikulocytov, celkový bilirubín, LDH, celková bielkovina
[S (+NaF)]
kreatinín (CREA), K, Na, glukóza, ALP, ALT, ACTH stim.test (2 hodnoty kortizolu)
Ostatné hormóny
SOMA
IGF-1 (Somatomedín)
INSU
Inzulín
[S]
FOL
Kyselina listová
VITA
Vitamin A
[S cool. lg]
B1
Vitamin B 1
[EB]
B2
Vitamin B 2
[EB]
B1 2
Vitamin B 12
[S]
EXO
Kreatinín-clearance, modifikácie exogénne
Vitamin D3 (1,25-di-OH)
[S1]
SD1
Profil štítna žľaza 1 - Celkový T4, voľný T4, TSH (psí)
[S]
VITD
Vitamin D3 (25-OH)
[S1]
SD2
Profil štítna žľaza 2 - TSH (psí), voľný T4, tyreoglobulín-protilátky
[S]
VITE
Vitamin E
[S1]
SD1FI
Profil štítna žľaza 1 Fínsko - Celkový T4, voľný T4, TSH (psí),
[S]
VITDD
[S]
[S]
Poznámka: Profil C a E sa nachádza na žiadanke Mikrobiológia
hCG stimulačný test
- 2 hodnoty testosterónu
cTLI
[S]
[EP]
[S]
ŠPECIÁLNE SCREENINGOVÉ PROFILY
PROFP
[S1]
- celkový T4 - 3 hodnoty
[S (+NaF)]
+
P UP D
Psí TSH
[S+EB+Sm (+NaF)]
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
+
C PL S
PROFPS
Celkový T3
T4 autoprotilátky
[S (+NaF)]
[S+EB+Sm (+NaF)]
Prídavný test so zvýhodnenou cenou*
[S1]
Voľný T4 /cholesterol - pomer [S, HP]
[S+EB+Sm (+NaF)]
Kontrola
[S]
Pohlavné hormóny / gravidita
Cardiopet ® proBNP Standalone
(Nt-proBNP)
[EP]
Veľká kontrola
C UP
GERIPKL
Voľný T4
[S (+NaF)]
Prosím vyberte profil (len v kombinácii s jedným alebo viacerými prídavnými testami)
[S]
ORGÁNOVÉ PROFILY
[S cool., froz.*]
*bez hemolýzy, transport v ľade
LEP
Profil pečeň I - Celk. bilirubín, ALT, ALP, GGT, GLDH, AST, žlčové kyseliny, albumín [S]
N IP
Profil obličky - Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celk.bielkovina, Na,K,Ca,P [S]
Srdcový Panel - Cardiopet® pro BNP + Troponin I ultra-senzitívny [EP + S cool]
H ER Z
[S]
pomer T4:TSH
03
02
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
+ CELKOVÉ PROFILY NA ŠPECIÁLNE PRÍDAVNÉ TESTY
CR PI
13
12
ENDOKRINOLÓGIA
Enzýmy / Substráty
AP (Alkalická fosfatáza) [S alebo HP]
17
16
BIOCHÉMIA
AP
19
18
INT
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
INT038 Stand 04-2013ge
58
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Německo
Hotline: tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR)
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
*Platí len ak sú Všeobecný profil aj prídavné profily/testy objednávané súčasne na tejto žiadanke.
Neskoršie doobjednávky testov budú účtované podľa bežného cenníka.
+
11
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
HEMATOLÓGIA
71
70
69
68
Veľký krvný rozpočet
[EB+Sm]
A KHCC
Adenovírus l+ll (ab) - CF
KL BT
Malý krvný rozpočet
[EB+Sm]
CAV 2 P
Can. Adenovír. typ 2 (DNA)-PCR [Sw]
DIF F
Diferenciálny krvný rozpočet [EB+Sm]
EHR PH
Anaplasma phagocytophilum
RE TI
Počet retikulocytov
67
66
BGR
65
64
57
56
55
54
53
52
51
48
47
46
45
44
41
40
39
38
35
34
29
26
25
24
21
(ab, C 6 kvalitatívne) - ELISA
PZ
Kliešťový profil (PCR) - kliešť
[klíště]
MOČ
BORI G
Borrelia (ab) (IgG) - ELISA
[S1]
Borrelia (ab) (IgM) - ELISA
[S ]
[S1]
Borrelia burgdorferi sensu lato
PTT
PTT
[CP froz.]
Quickov test (PT)
[CP froz.]
BRU CA
Brucella canis (ab)- SAT
(DNA) - PCR
Močový sediment
[U]
červené a biele krvinky, bunky epitelu, kryštáliky, zhluky
[S]
BORIM
Borrelia (ab) (IgG) - BLOT
Analýza moču- pH, celková bielkovina, glukóza
U TE S
PROKR_Q
SA
[U]
Analýza kameňov
TCC
[Mis]
Pomer proteín/kreatinín
[močový kameň]
Screening karcinómu T-buniek
[U]
ELEKTROFORÉZA
[S]
Trombínový čas
[CP froz.]
BRU LA
Brucella canis (ab)- SAT (export) [S]
ELP
Elektroforéza sérový proteín
[S]
Faktor VIII
[CP froz.]
CHL SP
Chlamydia spp. (DNA) - PCR [Sw]
PUD
Elektroforéza močový proteín
[U]
FAK 9 / A
Faktor IX
[CP froz.]
CCV P
FAKA/A
Von Willebrandtov faktor [CP froz.]
THZ
CL
CRC VP
Chloridy
K
[S1]
Draslík (K)
[S, HP, U]
CA
Vápnik
[S, HP]
CHV 1
MG
Horčík
[S, HP]
CRY PNP
NA
Sodík (Na)
[S1]
Fosfor
[S1]
P
FIL
Železo
Canine Respiratory Coronavirus
EHR C
[S, HP]
Canine Herpesvirus (ab) - VN
- Roztoče, plesne, blchy (11 alergénov)
[S]
- Stromy (12 alergénov)
[S]
(DNA) - PCR [CSF nebo Sw nebo F]
G_ALG
- Trávy, buriny (12 alergénov)
[S]
[S1]
G_ALIKL
- Roztoče, plesne, bez bĺch (6 alergénov)
[S]
Ehrlichia canis (ab) - IFT
[S1]
G_ALGKL
- Stromy, trávy, buriny (8 alergénov)
[S]
EHR AG
EHS P
Ehrlichia spp. (DNA) - PCR
SEL
Selén
[S alebo Ha (1g)]
FILAP
Filaria spp. (DNA) - PCR
ZINK
Zinok
[S 1 alebo Ha (1g)]
Tálium
Cr, Ni, Pb, Tl
DIG O
PB
RA TKO
06
Helicobacter spp.
PUN 2
Aspirát profil II - Aspirát profil I + bakteriológia (aeróbna + anaeróbna) [As]
SYN 1
Synovia profil I - počet buniek, celková bielkovina
[Sy]
SYN 2
Synovia profil II - Synovia profil I + cytológia
[Sy]
SYN 3
Synovia profil III - Synovia profil II + bakteriológia (aeróbna + anaeróbna) [As]
LEIQ
[S]
LEP MAR
Acetylcholínový receptor (ab)
[S1]
Antinukleárne protilátky (ANA)
[S]
[biopsia alebo F]
Hepatozoon canis
[EB alebo kliešť]
[S1]
Leishmania (ab) - ELISA
Leishmania spp. (DNA) - PCR [Mis]
Leptospira (ab) - MAT
MYCOPCR
Mycoplasma spp. (DNA)-PCR [Va]
NEO SP
Neospora spp. (DNA) - PCR [CSF nebo F]
komplexne (mikroskopicky) [EB+Sm]
CPIV P
Canines Parainfluenzavirus
(RNA) - PCR
PAR VO
[S+EB+Sm]
PAV
Ehrlichia canis (ab) - IFT, Babesia
canis (ab) - ELISA, Leishmania (ab) ELISA, krvné parazity - mikroskopicky
PAV
Profil 1 - skoré
Profil 2 - neskoré
[S]
Parvovirus (ab) - HI
[S]
Parvovirus (ag) - EIA
[F]
Poznámky:
RICK K
Rickettsia rickettsii (ab) - IFT
Použite prosím špeciálnu žiadanku na Molekulárnu diagnostiku
Prosím použite špeciálnu žiadanku Besnota
[Sw alebo F]
[S]
Rotavirus (ag) - Imunochromatog. [F]
Skratky:
AKS AR
Sarcoptes (ab) - ELISA
[S]
[As]
aspirát/bioptát
STA IG
Distempervirus (ab) - VN
[S]
[CP froz.]
zmrazená plazma s citrátom [S 1]
S alebo EP alebo HP
[CSF]
mozgomiešny mok
[S froz.]
zmrazené sérum
[EB]
krv s EDTA
[S cool.]
chladené sérum
[EP]
plazma s EDTA
[S cool. lp]
chlad. sérum, neprieh. skúm.
[EP froz.]
zmrazená plazma s EDTA
[Sw]
ster/výter bez transp. média
[F]
trus
[SwT]
ster/výter v transp. médiu
[Ha]
chlpy (srsť) 1 g
[Sy]
synoviálna tekutina
[HB]
krv s heparínom
[U]
moč
[HP]
plazma s heparínom
[Sm]
krvný náter
[NaF]
fluorid sodný
[Mis]
rôzne vzorky
[S1]
[EB+Sm]
TOIM
Toxoplasma (ab) (IgM) - IFT
[S ]
Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Babesia
spp., Hepatozoon canis (DNA) - PCR, krvné
parazity - mikroskop., malý krvný rozpočet
TOXP
Toxoplasma gondii
TTFP
1
[Mis, nie trus]
(DNA) - PCR
Tritrichomonas foetus
(DNA) - PCR
04
[F]
[S]
03
01
12
0
1
2
4
8
0
1
[F]
(patogénna), Clostridium perfringens Enterotoxín gén (kvantitatívne), Clostridium perfringens alfa toxín gén (kvantitatívne), Psí črevný koronavírus
CECoV, psí parvovírus 2 CPV-2, psinka CDV (kvalitatívne)
Parvovirus 2 CPV-2
Toxoplasma (ab) (IgG) - IFT
05
Cryptococcus neoformans / C. gattii, Neospora spp., Toxoplasma gondii
Profil hnačka - Giardia spp., Cryptosporidium spp., Salmonela sp.
DPV P
ROT
[CSF]
Borrelia burgdorferi sensu lato, psinka CDV (kvalitatív.),
DEDIČNÉ OCHORENIA
BESNOTA (AB) - FAVN
Distempervirus (RNA) - PCR [Mis]
Profil 3 - celkovo
Psí neurolotický profil - Bartonella spp.,
Parvovirus (ag)
- Imunochromatografia [Sw z rekta]
(DNA) - PCR
[EB]
PNEUROH
[Sw]
TOIG
- filtračný test
psí herpesvírus CHV-1, psí parainfluenzavírus, psí influenzavírus,
psí respiratórny koronavírus
CDPP
STA P
+ Microfilaria
Respiračný profil- Psí adenovírus typ 2 (CAV-2), psinka CDV (kvantit.), [Sw]
[S 1]
Neospora caninum (ab) - IFT
KRVNÉ PARAZITY
[EB]
POAH
Mycoplasma haemocanis , Cand. M.
haematoparvum(DNA)- PCR [EB]
NEO S
[S]
PCR-PROFILY
[S]
Leptospira spp. (DNA) - PCR [Mis]
[EB]
[As]
Uveďte prosím, odkiaľ bola vzorka odobraná (požadované pre všetky profily vyššie uvedené):
Can. Influenzavirus (RNA) - PCR [Sw]
LEP SP
CHM
10
07
Aspirát profil I - cytológia, celková bielkovina, špecifická hmotnosť
HEL IP
[S]
binácii s Profilom cestovateľských ochorení 2
RE IS 3
PUN 1
Digoxín
+ Prídavné testy so zníženou cenou v komFILAFS
CSF profil III - CSF profil II + bakteriológia (aeróbna + anaeróbna)
Kliešťová encef. (RNA) - PCR [Mis]
LEIS EL
Ehrlichia canis (ab) - IFT, Babesia
canis (ab) - ELISA, Leishmania (ab) ELISA, D. immitis (Makrofilaria) (ag)
- ELISA, Borrelia screening (ab, C6
kvantitatívny) - ELISA
11
LIQP 3
(DNA) - PCR
CESTOVATEĽSKÉ OCHORENIA
12
Kliešťová encefalitída (ab) - CF [S]
FSME P
Fenobarbitál
Microfilaria - filtračný test
13
FSME K
CIVP
Priamy Coombsov test
RE IS 2
[CSF]
[S]
Faktor reumatoidnej artritídy
RE IS 1
CSF profil II - CSF profil I + cytológia
Bromid
RF LA
FILAF
[CSF]
LIQP 2
[S+U+EB, HB]
DC OO
BP
CSF profil I - počet buniek, celková bielkovina
[EB]
(DNA) - PCR
AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA
AR AK VF
LIQP 1
HEP CP
LIEKY
BR
BIOLOGICKÉ TEKUTINY
Ehrlichia canis (DNA) - PCR [Mis]
[Mis]
[S alebo U alebo Ha (1g)]
Profil ťažké kovy - As, Cd,
Detekcia jednotlivého alergénu - MALÝ (GREER®)
(AG) - ELISA
[S alebo Ha (1g)]
TL
[S]
Detekcia jednotlivého alergénu - VELKÝ (GREER ®)
[S]
Cryptococcus neoformans / C. gattii
[S alebo Ha (1g)]
SMGR
Malassezia (GREER ®)
G_MAL
G_ALI
Mangán
[EB]
[S]
G_ALE
Meď
Olovo
[S]
Screening Test s blchami (GREER ®)
Can. Herpesv.1 (DNA)-PCR [Mis]
CU
BL EI
Screening Test (GREER ®) - roztoče, plesne, stromy / trávy, buriny
G_ALSCF
[Sw]
MN
TOXIKOLÓGIA*
G_ALSC
Dirofilaria immitis (Macrofilaria)
STOPOVÉ PRVKY
FE
[F nebo Sw]
(RNA) - PCR
CHV
ALERGOLOGICKÉ TESTOVANIE
Canine Enteral Coronavirus CECoV
(RNA) - PCR
ELEKTROLYTY
14
02
[U]
dusitany, ketóny, krv, bilirubín, urobilinogén, špecifická hmotnosť
1
FAK 8 / A
15
08
[EB]
Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp., Hepatozoon canis (DNA) - PCR
[S1]
(ab, C 6 kvantitatívne) - ELISA
BORI G
17
09
Psí kliešťový profil (PCR) - krv
S ED I
BORR G
18
16
Borrelia Quant C6®
[CP froz.]
20
19
B C 6 QN
[CP froz.]
QUIN
kliešťom + Ehrlichia canis (ab, kvalitatívne) - ELISA + Babesia canis (ab) - ELISA
P ZB
Kliešťový profil pes + Borrelia burgdorferi sensu lato, FSME
Fibrinogén
23
22
[EB]
Borrelia Screening
D-dimér
28
27
Babesia spp. (DNA) - PCR
BC6
FIB
32
30
BAB SP
DIM
33
31
KOAGULÁCIA
[CP froz.]
37
36
[S1]
Antitrombín III
43
42
Babesia canis (ab) - ELISA
Antitrombín III, D-dimér
ATH 3
50
49
BAB EL
Fibrinogen, PTT, PT, trombínový čas,
Veľký profil ochorení prenášaných kliešťom - Profil ochorení prenášaných [S]
[S ]
Určenie krvnej skupiny [EB, HB+Sm]
Fibrinogen, PTT, PT, trombínový čas
60
58
(ab) - IFT
[S]
Borrelia Screening (ab, C 6 kvalitatívne) - ELISA + Anaplasma phagocytophilum (ab) - IFT
Z EC K 2
Anaplasma spp. (DNA) - PCR [Mis]
Veľké koag. vyšetrenie [CP froz.]
Profil ochorení prenášaných kliešťom
1
ANA SP
GESTG
Z EC K 1
[S]
TESTOVANIE KRVNÝCH SKUPÍN
Kompl. koagul. vyšetrenia[CP froz.]
61
59
[EB]
GEST
63
62
OCHORENIA PRENÁŠANÉ KLIEŠŤOM
SÉROLÓGIA/VIROLÓGIA
BB
2
4
8
0
1
2
4
8
* Ďalšie parametre na vyžiadanie (Ni, Co, Cr, As, Cd)
sérum
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk * www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
MAČKA
PACIENT
ŠTÍTOK S ČIAROVÝM KÓDOM
LEN PRE POTREBU
LABORATÓRIA
57
Tu
prosím
nalepte
Váš
čiárový
kód
56
55
54
53
52
51
50
V
mačka
samec
S
samica
E
kastrát
A
NaF
meno
K
U
v rokoch
vek
49
EP
FD
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
AMY
AL B
PT
29
28
27
26
25
24
23
22
21
16
15
12
11
10
09
08
07
06
05
α -Amyláza
[S1]
Albumín
[S 1]
ALT (GPT)
[S1]
A CT HT 2
ACTH
ACTH stimulačný test
(2 hodnoty kortizolu)
C OR T
Kortizol
Pomer kortizol/kreatinín
[S]
[S1]
Bilirubín (celkový)
[S1]
C OK R _Q
- 1 vzorka
[U]
Cholesterol
[S1]
C OK R _Q
- 2 vzorky
[U]
CH E
Cholinesteráza
[S1]
C OK R _Q
CP K
CK
[S1]
- 3 vzorky
[U]
Vysoko-dávkový dexametaz. test
Fruktózamín
[S1]
D EX A H
- 2 hodnoty kortizolu
γ-GT
[S1]
D EX A H
Žlčové kyseliny
[S1]
- 3 hodnoty kortizolu
[S]
Nízko-dávkový dexametaz. test
GT
GALL
GALLST
Žlčové kyseliny stimulačný test [S ]
- 2 hodnoty žlčových kyselín
1
Celková bielkovina
[S1]
GLDH
GLDH
[S1]
GLUC
Glukóza
GE
[S cool.]
Spec fPL® (špecifická pankreatická lipáza mačiek)
PROFPS
+
Gastrointest. ochorenie (Profil P) - Spec fPL®, kys. listová, vit. B12 [S]
BN P S
+
Cardiopet® proBNP (Nt-proBNP)
TROPUS
Cardiopet ® proBNP Standalone
(Nt-proBNP)
[S]
Triglyceridy
[S1]
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
KP G R
hCG stimulačný test
- 2 hodnoty testosterónu
[S1 ]
OESD
Estradiol (17 - β)
[S]
P RO G
Progesterón
[S]
TE S TG
Testosterón
[S]
IGF-1 (Somatomedín)
[S]
[S]
Veľký mačací profil - Veľký krvný rozpočet, močovina
[S+EB+Sm]
(UREA/BUN), kreatinín (CREA), Na, K, P, celk. bilirubín, ALT, ALP, GGT, AST
GLDH, celková bielkovina, glukóza, cholesterol, fruktózamín, CK, LDH, Ca, Mg,
triglyceridy, FeLV, FIV, FIP/titer koronavírusu, sérový protein - elektroforéza
Gastrointestin. ochorenia (Profil P) - Spec fPL®, kys. listová, vit. B 12
PROFP
P UP D
[S]
PU/PD Profile (Polyúria/Polydipsia) - Veľký krvný rozpočet [S+EB+Sm+U+NaF]
kreatinín (CREA), Ca, Na, K, glukóza,fruktózamín, ALP, ALT, žlčové kyseliny,
albumín, celková bielkovina, močový sediment, analýza moču, kvocient
proteín/CREA,T4
[S]
Profil B hnačka - fTLI, kyselina listová, vitamín B 12
PROFB
Ostatné hormóny
S OM A
[S+NaF]
[S+EB+Sm]
ŠPECIÁLNE SCREENINGOVÉ PROFILY
Pohlavné hormóny/gravidita
H CG S T/2
(špecifická pankreatická lipáza mačiek)
NF
[S+EB+Sm (+NaF)]
[S1]
[S]
[S1]
Geriatric profil
Voľný T4 (dialýza)
FT4 D
[S1]
fTLI
G E RI P
Prídavný test so zvýhodnenou cenou**
- celkový T4 - 2 hodnoty
TRYP
[S+EB+Sm (+NaF)]
+
TS H ST
BN P
Základná kontrola
FPLS
[S1]
Spec fPL® Standalone
[S (+NaF)]
BC UP
[S]
[S]
FPL
[S+EB+Sm (+NaF)]
Voľný T4
[S1]
[S1]
Kontrola
Štítna žľaza
Celkový T3
[S1]
Veľká kontrola
CU P
Veľký mačací profil
Celkový T4
TRH stimulačný test
Lipáza
Prosím, vyberte profil (len v kombinácii s jedným alebo viacerými prídavnými testami)
G CUP
KP G R
T4 G
LDH
[S+NaF]
CELKOVÉ PROFILY PRE ŠPECIÁLNE PRÍDAVNÉ TESTY
[S]
T3 G
LIP
+
- 3 hodnoty kortizolu
[S1]
LDH
[S+EB+Sm (+NaF)]
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
D EX A
[S1]
[NaF]
G E RI PK L
[S]
Močovina (BUN)
Laktát
Geriatric profil - Veľká kontrola + T4
- 2 hodnoty kortizolu
Kyselina močová
Kreatinín
G E RI P
G E RI PK L
HS
LAC
Základná kontrola - Malý krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), [S+EB+A (+NaF)]
D EX A 2
V F4
[S alebo NaF]
[S (+NaF)]
BC UP
kreatinín (CREA), celková bielkovina, Na, K, P, celkový bilirubín, ALT, ALP, AST, GLDH,
glukóza, alfa-amyláza, cholesterol, CK, LDH, Ca, Mg
[S]
HS T
KR EA
Kontrola - Veľká kontrola bez krvného rozpočtu
CU P
AST (GOT)
FRUK
[S+EB+Sm (+NaF)]
kreatinín (CREA), Na, K, P, celkový bilirubín, ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková bielkovina,
albumín, globulín, pomer albumín/globulín, glukóza, cholesterol, fruktózamín, CK, LDH, Ca, Mg,
triglyceridy
[S]
AP (Alkalická fosfatáza) [S alebo HP]
CH OL
Veľká kontrola - Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN),
[EP cool.]
AP
BI LI
Amoniak
A CT H
CELKOVÉ PROFILY
G CUP
OT
14
13
Kôra nadobličiek
Aldosterón
18
17
ENDOKRINOLÓGIA
Enzýmy / Substráty
[EP froz.]
20
19
BIOCHÉMIA
A LD O
NH 3/A
31
30
INT
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
INT039 Stand 03-2013
58
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Německo
Hotline: tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
[S]
Poznámka: Profil C a E sa nachádza na žiadanke Mikrobiológia
Troponín I ultra - senzitívny [S cool.]
ELYT
Profil elektrolyty - Na, K, Ca, P, Cl, Mg
VITAMÍNY
SPA
Profil anémia - Veľký krvný rozpočet,
[S1]
[S]
[S+EB+Sm]
VITH
Biotín
FOL
Kyselina listová
VITA
Vitamín A
[S cool. lg]
B1
Vitamín B 1
[EB]
B2
Vitamín B 2
[EB]
LEP
Profil pečeň I - Celk. bilirubín, ALT, ALP, GGT, GLDH, AST, žlč. kyseliny, albumín [S]
B12
Vitamín B 12
[S]
NI P
Profil obličky - Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celk. bielk., Na, K, Ca, P [S]
[S]
počet retikulocytov, celkový bilirubín, LDH, celková bielkovina
Cushing monitorovací profil - Močovina (UREA/BUN), kreatinín [S+NaF]
(CREA), K, Na, glukóza, ALP, ALT, ACTH stimulačný test (2 hodnoty kortizolu)
MPC
ORGÁNOVÉ PROFILY
Vitamín D3 (1,25-di-OH)
[S1]
HE R Z
VITD
Vitamín D3 (25-OH)
[S1]
EXO
Kreatinín-clearance, modifikácie exogénne
[S]
VITE
Vitamín E
[S1]
SD1
Profil štítna žľaza 1 - celkový T4, voľný T4
[S]
VITDD
Srdcový Panel - Cardiopet® proBNP+Troponin I ultra-senzitívny
[S + S cool]
04
03
02
01
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
**Platí len ak sú Všeobecný profil aj prídavné profily/testy objednávané súčasne na tejto
žiadanke. Neskoršie doobjednávky testov budú účtované podľa bežného cenníka.
13
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
HEMATOLÓGIA
71
70
69
68
Veľký krvný rozpočet
[EB+Sm]
BAB FP
KL BT
Malý krvný rozpočet
[EB+Sm]
BAR TSP
DIF F
Diferenc. krvný rozpočet [EB+Sm]
RE TI
66
BGR
GEST
61
60
59
[CP froz.]
PTT
aPTT
[CP froz.]
Quickov test (PT)
[CP froz.]
Trombínový čas
[CP froz.]
THZ
56
55
54
53
52
K
49
48
47
46
44
43
42
CU
Meď
[S, Ha]
MN
Mangán
SEL
Selén
[S, Ha]
ZINK
Zinok
[S 1, Ha]
BR
DIG O
PB
31
AR AK VF
RA TKO
DC OO
28
[S]
BP
FILAF
Detekcia jednotlivého alergénu - VELKÝ (GREER ®)
[S, U, Ha]
[S+U+EB, HB]
[EB]
Detekcia jednotlivého alergénu - MALÝ (GREER®)
FIV (AK) - BLOT
[S1]
G_A LI KL
- Roztoče, plesne, bez bĺch (6 alergénov)
[S]
FIVP
FIV (Progenom-DNA+Vir.-RNA) - PCR [EB]
G_ALGKL
- Stromy, trávy, buriny (8 alergénov)
[S]
FIP
Fel. coronavirus (FIP) (ab)-IFT [S1]
BIOLOGICKÉ TEKUTINY
L
Felines coronavirus FCoV (FIP),
LIQP1
CSF profil I - počet buniek, celková bielkovina
[CSF]
FeCV (RNA) - PCR
LIQP2
CSF profil II - CSF profil I + cytológia
[CSF]
[S+EB+Sm]
LIQP3
CSF profil III - CSF profil II + bakteriológia (aerobná + anaeróbna)
[CSF]
FCoV (FIP) (ab), sérový proteín, ALT,
elektroforéza, bilirubín, veľký krvný
rozpočet
FeLV/FCoV (FIP) - ELISA/IFT
[S1]
PUN1
Aspirát profil I - cytológia, celková bielkovina, špecifická hmotnosť
PUN2
Aspirát profil II - Aspirát profil I + bakteriológia (aerobná + anaeróbna) [As]
SYN1
Synovia profil I - počet buniek, celková bielkovina
[Sy]
KV1
FeLV/FIV - ELISA
[S1]
SYN2
Synovia profil II - Synovia profil I + cytológia
[Sy]
KV3
FIV/FCoV (FIP) - ELISA/IFT
[S1]
SYN3
Synovia profil III - Synovia profil II + bakteriológia (aerobná + anaeróbna) [Sy]
KV4
FeLV/FIV/FCoV (FIP) - ELISA/IFT [S1]
KV2
[EB, Ha]
FeLV (AG) - ELISA
FIVW
KV4 S
[Mis]
FIP-Screening
[As]
Uveďte prosím, odkiaľ bola vzorka odobraná (požadované pre všetky profily vyššie uvedené):
FeLV/FIV + FIP - Screening
[S+EB+Sm]
FHV
Feline herpesvirus (ab) - VN
[S]
FHV 1
Feline herpesvirus 1 FHV-1
[Sw]
PCR-PROFILY
K AU GP
Bromid
[S]
Digoxín
[S]
Fenobarbitál
[S]
HEL IP
[S1]
MYCO FE
Antinukleárne protilátky (ANA)
[S]
BAR TAG
Priamy Coombsov test
[EB]
komplexne (mikroskopicky) [EB+Sm]
Microfilaria - filtračný test
MYCOPCR
[EB]
PAR VO
PAV
26
25
FPV P
24
22
19
18
[F]
Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii, Salmonella sp. (patogénna), Clostridium perfringens Enterotoxín gén (kvantitatívne), Clostridium perfr. alfa
toxín gén (kvantitatívne), Feline Coronavirus FCoV, Feline Parvovirus FPV
DEDIČNÉ OCHORENIA
Mycoplasma spp.
[Sw]
Použite prosím špeciálnu žiadanku na Molekulárnu diagnostiku.
BESNOTA (AB) FAVN
[S]
Parvovirus (ab) - HI
Parvovirus (ag)
Prosím použite špeciálnu žiadanku Besnota.
- Imunochromatografia [F, SwT z rekta]
Poznámky:
Felines parvovirus FPV
[F, Sw z rekta]
TOIG
Toxoplasma (ab) (IgG) - IFT
[S1]
TOIM
Toxoplasma (ab) (IgM) - IFT
[S1]
TOXP
Toxoplasma gondii
(DNA) - PCR
TTFP
16
Mačací profil hnačka - Tritrichomonas foetus, Giardia spp.
[EB]
Rotavirus (ag)
17
plasma turicensis
F DP P
(DNA) - PCR
- Imunochromatografia
20
[EB]
pl. haemomin. (Haemobartonella felis)
ROT
21
Mačací profil mycoplasma
[EB]
(DNA) - PCR
23
[Sw]
Mycoplasma haemofelis, Cand. Mycoplasma haemominutum , Cand. Myco-
Mycoplasma felis (DNA) - PCR [Sw]
Mycoplasma haemofelis, Cand. Myco-
(DNA) - PCR
27
PFHM
[biopsy or F]
Cand. Mycoplasma turicensis
(DNA) - PCR
Acetylcholínový receptor (ab)
Mačací profil horných dýchacích ciest
Chlamydophila felis, Calicivirus FCV, Herpesvirus FHV-1, Mycoplasma felis
Helicobacter spp.
(DNA) - PCR
MYTU P
Mačací očný profil -Chlamydophila felis, Mycoplasma felis, mačací herpesvírus FHV-1 [Sw]
P OAK
(DNA) - PCR
KRVNÉ PARAZITY
30
29
Malassezia (GREER®)
[S]
AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA
34
32
G_MA L
- Trávy, buriny (12 alergénov)
LIEKY
38
33
[EB]
As, Cd, Cr, Ni, Pb, Tl
39
35
Ehrlichia spp. (DNA) - PCR
G_ALG
[S, HP, Ha]
* Ďalšie parametre na vyžiadanie
(Ni, Co, Cr, As, Cd)
40
36
[S]
[S1]
FIPS
TOXIKOLÓGIA*
41
37
¨ ®
Screening Test s blchami (GREER
)
FIV (AK) - ELISA
FCV P
[S, HP]
G_ALSCF
Filaria spp. (DNA) - PCR
[S1]
Železo
[S]
[S1]
FILAP
Fosfor
FE
Screening Test (GREER®) - roztoče, plesne, stromy / trávy, buriny
(AG) - ELISA
[S]
[S1]
Profil ťažké kovy
ALERGOLOGICKÉ TESTOVANIE
G_A LS C
[S]
[S, HP]
Tálium
[U]
- Stromy (12 alergénov)
Sodík (Na)
TL
Elektroforéza močový proteín
- Roztoče, plesne, blchy (11 alergénov)
Horčík
SMGR
[S]
PUD
FeLV Progenom (DNA) - PCR [EB]
NA
Olovo
Elektroforéza sérový proteín
Cryptococcus neoformans/
G_ALI
MG
BL EI
ELP
G_ALE
FIV
45
ELEKTROFORÉZA
[Sw]
[S1]
[S, HP]
STOPOVÉ PRVKY
[močový kameň]
FELV P
Vápnik
P
[U]
Analýza kameňov
E. canis, E. ewingii, E. chaffeensis
[S, HP, U]
Pomer proteín/kreatinín
C. psittaci, C. felis, C. abortus, C. caviae
Dirofilaria immitis (Makrofilaria)
EHS P
CA
51
50
SA
Chlamydia spp. (DNA) - PCR
[U]
pH, celková bielkovina, glukóza, dusitany, ketóny, krv, bilirubín, urobilinogén, špecifická hmotnosť
PROKR_Q
FIL
[S1]
Draslík (K)
Analýza moču
[S]
Chlamydia felis (DNA) - PCR [Sw]
FELV
Chloridy
Calicivirus (ab) - VN
Močový sediment - červené a biele krvinky, bunky epitelu, kryštáliky, zhluky [U]
U TE S
Calicivirus FCV (RNA) - PCR [Sw]
CRY PNP
ELEKTROLYTY
CL
Bartonella spp. (DNA) - PCR [EB, Sw]
S ED I
C. gattii (DNA) - PCR [CSF, Sw, K]
Fibrinogén
QUIN
[EB]
CPF E
CHL SP
Kompl. koag.vyšetrenia [CP froz.]
FIB
58
57
Určenie krvnej skupiny [EB, HB+Sm]
Babesia felis (DNA) - PCR
CAL IP
Fibrinogén, PTT, PT, trombínový čas
63
62
[EB]
KOAGULÁCIA
65
64
Počet retikulocytov
CAL I
TEST. KRVNÝCH SKUPÍN
67
MOČ
SÉROLÓGIA/VIROLÓGIA
BB
[F]
[Mis, nie trus]
Tritrichomonas foetus (DNA) - PCR [F]
15
14
Skratky
13
[As]
aspirát / bioptát
[CP froz.]
zmrazená plazma s citrátom [S 1]
S alebo EP alebo HP
[CSF]
mozgomiešny mok
[S froz.]
zmrazené sérum
10
[EB]
krv s EDTA
[S cool.]
chladené sérum
09
[EP]
plazma s EDTA
[S cool. lp]
chlad. sérum, neprieh. skúm.
08
[EP froz.]
zmrazená plazma s EDTA
[Sw]
ster/výter bez transp. média
07
[F]
trus
[SwT]
ster/výter v transp. médiu
[Ha]
chlpy (srsť) 1 g
[Sy]
synoviálna tekutina
[HB]
krv s heparínom
[U]
moč
[HP]
plazma s heparínom
[Sm]
krvný náter
[NaF]
fluorid sodný
[Mis]
rôzne vzorky
12
11
06
05
04
03
02
01
14
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
[S]
sérum
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk
www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
ŠTÍTOK
S ČIAROVÝM KÓDOM
Diagnostika Plus INT
PACIENT
LEN PRE POTREBY
LABORATÓRIA
57
Tu
prosím
54
nalepte
Váš
čiárový
kód
53
52
51
50
49
samec
S
mačka
samica
E
kastrát
A
x
V
pes
nesprávne
55
NaF
meno
K
správne
56
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
U
v rokoch
vek
EP
FD
48
47
45
PRÍDAVNÉ PROFILY / testy za zníženú cenu 1
VŠEOBECNÉ PROFILY
46
Veľká kontrola
GCUP
U R IN S
[S + EB + Sm ( + NaF)]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), Na,
K, P, celkový bilirubín, ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková
bielkovina, albumín, globulín, pomer albumín/globulín (mačky),
glukóza, alfa-amyláza (psy), lipáza (psy), cholesterol, fruktózamín,
CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, CI, CRP
44
43
42
41
JU C K S
G EW H S
36
[S + EB (+NaF)]
Kontrola + malý krvný rozpočet
ANAKS
Geriatric profil
GERIP
[S + EB + Sm ( + NaF)]
Veľká kontrola + T4
33
32
G AK S
Základná kontrola
BCUP
35
34
[S ( + NaF)]
Veľká kontrola bez krvného rozpočtu
37
P R OF P S
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
GERIPKL
30
H ER ZS
[S + EB + Sm ( + NaF)]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), Na,
K, P, celkový bilirubín, ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková
bielkovina, albumín, globulín, pomer albumín/globulín (mačky),
glukóza, cholesterol, fruktózamín, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy,
FeLV (ag), FIV (ab), Feline Coronavirus (ab), sérový proteín –
elektroforéza
28
27
26
25
[S + U + F]
Ztráta hmotnosti - mačka
[S + U + F]
Spec fPL ®, Cardiopet ® proBNP, pomer proteín/kreatinín, endoparazity
„Cítiť sa pod mačku“ - mačka
[S]
Spec fPL ®, Cardiopet ® proBNP, FeLV (ag), FIV (ab), Coronavirus felis (ab)
Anémie mačka FeLV (ag), FIV (ab), počet retikulocytov,
[EB + S 1]
Mycoplasma haemofelis, Cand. Mycoplasma haemominutum (DNA) - PCR
Gastrointestinálne ochorenia (Profil P) pes/mačka
[S]
Srdcové ochorenia - pes/mačka
[EP (pes) + S1 cool.]
¨
Cardiopet®
proBNP, Troponin I (ultra-sensitivní)
Veľký mačací profil
29
Strata hmotnosti - pes
Spec cPL®/Spec fPL®, kys. listová, vitamín B12, cTLI (pes)
[S ( + NaF)]
31
KPGR
[S + kožný zoškrab]
Spec cPL ®, CRP, pomer proteín/kreatinín, endoparazity
G EW K S
Kontrola
Pruritus - pes
Ektoparazity - mikroskopicky, Sarcoptes (ab)
39
CU P
[U]
Močový sediment, rozbor moču, pomer bielkovina / kreatinín
40
38
Moč - pes/mačka
Zaškrtnite,
–
prosím, správne!
58
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Nemecko
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
BNPS
C P LS
Cardiopet® proBNP - pes/mačka
Spec cPL®
[EP (pes), S (mačka)]
[S]
Špecifická pankreatická lipáza pri psoch
F P LS
Spec fPL®
[S]
Špecifická pankreatická lipáza pri mačkách
C R P IS
24
CRP
[S]
C-reaktívny proteín pes
23
22
ŠPECIÁLNE PROFILY
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
PCR PROFILY
PROF B
Hnačka Profil B
[S]
P OA H
PROF P
Gastrointestinálne ochorenie (Profil P)
[S]
P N E UR O H
GEST
GESTG
01
Psí neurologický profil
[Sw]
[CSF]
Koagulačné vyšetrenia
[CP froz.]
C D PP C
Psí profil hnačka
Veľké koagulačné vyšetrenia
[CP froz.]
KAUGP
Mačací očný profil
[Sw]
PUP D
PU/PD profil (polyúria/polydipsia)
ELYT
Profil elektrolytov
S PA
Profil anémie
MPC
Cushing monitorovací profil
Profil ťažké kovy
[F]
[S + EB + Sm + U ( + NaF)]
P OA K
Mačací profil horné dýchacie cesty
[Sw]
[S]
P FH M
Mačací profil Hemotropic Mycoplazma
[EB]
[S + EB + Sm]
F DP P C
[S ( + NaF)]
F DP P
CESTOV. PROFILY / OCHORENÍ PRENÁŠANÝCH KLIEŠŤOM
Mačací profil hnačka
[F]
[S + EB, HB + U]
R E IS 1
Profil cestovateľské ochorenia 1 - skoré
L EP
Profil pečeň 1
[S]
R E IS 2
Profil cestovat. ochor. 2 - neskoré (vr. Borellia ab, C6 kvalitatívne) [S1]
L EP 2
Profil pečeň 2
[S + EB + CP froz.]
SMG R
NIP
Profil obličky
[S]
F ILA FS
[S1 + EB + Sm]
Profil cestovateľské ochorenie 2 - prídavné testy za znížené ceny 1
Mikrofilaria - filtračný test 2
[EB]
Profil svaly
[S]
R E IS 3
Profil cestovateľské ochorenia 3 - celkovo
SD 1
Profil štítna žľaza 1
[S]
ZE C K 1
Profil ochorení prenášaných kliešťom
SD 2
Profil štítna žľaza 2 - pes
[S]
ZE C K 2
Veľký profil ochorení prenášaných kliešťom
[S1]
FIP S
FIP Screening
[S + EB + Sm]
P ZB
Kliešťový profil pes (PCR) - krv
[EB]
KV4S
FeLV + FIV + FIP Screening
[S + EB + Sm]
PZ
Kliešťovým profil (PCR) - kliešť
[kliešť]
MUSKP
03
02
Psí profil horné dýchacie cesty
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
[EB + Sm]
[S1]
INT314 as of 05-2012
21
1 platí iba ak sú všeobecný profil aj prídavné profily/testy objednané súčasne na tejto žiadanke.
Neskoršia objednávka testov bude účtovaná podľa bežného cenníka.
2 platí iba ak sú profily cestovateľského ochorenia 2 aj prídavné testy objednané súčasne na tejto žiadanke.
Neskoršia objednávka testov bude účtovaná podľa bežného cenníka.
15
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
PREHĽAD PARAMETROV A MATERIÁLOV
Celkové profily
Veľká kontrola
Prídavné testy/profily 1
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN),
kreatinín (CREA), Na, K, P, celkový bilirubín,
ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková bielkovina,
albumín, globulín, pomer albumín/globulín (mačky),
glukóza, alfa-amyláza (psy), lipáza (psy), cholesterol,
fruktózamín, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, CI, CRP
Kontrola
Veľká kontrola bez krvného rozpočtu
Základná kontrola
Kontrola + malý krvný rozpočet
Geriatric profil
Veľká kontrola + T4
[S+EB+Sm (+NaF)]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN),
kreatinín (CREA), Na, K, P, celkový bilirubín,
ALT, ALP,GGT, AST, GLDH, celková bielkovina,
glukóza, cholesterol, fruktózamín, CK, LDH, Ca,
Mg, triglyceridy, FeLV (ag), FIV (ab), Feline
Coronavirus (ab), sérový proteín – elektroforéza
Močový sediment, rozbor moču,
pomer bielkovina/kreatinín
Pruritus pes
Ektoparazity - mikroskopicky, Sarcoptes (ab) - ELISA
Strata hmotnosti
pes: Spec cPL® , CRP,
pomer proteín/kreatinín, endoparazity
mačka: Spec fPL® ,Cardiopet® proBNP,
pomer proteín/kreatinín, endoparazity
„Cítiť sa pod mačku“
mačka
Spec fPL® , Cardiopet® proBNP, FeLV (ag) ELISA, FIV (ab) - ELISA, Feline Coronavirus
(ab) - IFT
Anémia mačka
FeLV (ag), FIV (ab), počet retikulocytov,
Mycoplasma haemofelis, Cand. Mycoplasma
haemominutum (DNA) - PCR
Gastrointestinálne
ochorenia (Profil P)
pes: Spec cPL®, kyselina listová, vitamín B12, cTLI
mačka: Spec fPL®, kysrelina listová, vitamín B12
Srdcové ochorenia
pes / mačka
Cardiopet® proBNP, Troponín I (ultra-senzitívny)
[S (+NaF)]
[S+EB (+NaF)]
[S+EB+Sm (+NaF)]
[S (+NaF)]
Geriatric profil bez krvného rozpočtu
Veľký mačací profil
Moč - pes/mačka
[S+EB+Sm (+NaF)]
pes: cTLI, kyselina listová, vitamín B12
mačka: fTLI, kyselina listová, vitamín B12
[S]
Gastrointestinálne
ochorenia (Profil P)
pes: Spec cPL®, kyselina listová, vitamín B12, cTLI
mačka: Spec fPL®, kyselina listová, vitamín B12
[S]
Koagulačné vyšetrenie
Fibrinogén, PTT, PT, trombínový čas
[CP froz.]
Veľké koagulačné
vyšetrenie
Fibrinogén, PTT, PT, trombínový čas,
Antitrombín III, D-dimér
[CP froz.]
PU/PD profil
(Polyúria, polydipsia)
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN),
kreatinín (CREA), Ca, Na, K, glukóza, fruktózamín,
ALT, ALP, žlčové kyseliny, albumín, celková bielkovina,
močový sediment, analýza moču, pomer proteín/CREA,
pomer kortizol/CREA (pes), T4 (mačka)
Na, K, Ca, P, Cl, Mg
Profil anémie
Veľký krvný rozpočet, počet retikulocytov,
celkový bilirubín, LDH, celková bielkovina
Cushing monitorovací
profil
Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), K, Na, glukóza,
ALP, ALT, ACTH stimulačný test (2 hodnoty kortizolu)
[S]
[EB + S 1]
[S]
[S]
[EP (pes), S (mačka)]
[S]
CRP (C-reaktívny protein pes)
[S]
Profil horné dýchacie cesty pes: Psí adenovirus typ 2 (DNA),
psinka CDV (RNA, kvantit.),
psí herpesvírus CHV-1 (DNA),
psí parainfluenzavírus (RNA), psí influenzavírus (RNA)
psí respiratórny koronavírus (RNA)
mačka: Chlamydophila felis (DNA), Calicivirus FCV
(RNA), Herpesvirus FHV-1 (DNA), Mycoplasma
felis (DNA)
Profil hnačka
[S]
[S+EB+Sm]
[S(+NaF)]
As, Pb, Cd, Cr, TI, Ni
Profil pečeň 1
Celkový bilirubín, močovina (UREA/BUN), ALT, AST,
ALP, GGT, GLDH, žlčové kyseliny, albumín
[S+EB, HB+U]
Profil pečeň 2
Profil pečeň 1 + malý krvný rozpočet,
PT, aPTT, sérový proteín - elektroforéza
Profil obličky
Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA),
celková bielkovina, Na, K, Ca, P
[S]
Profil svaly
CK, LDH, AST, Ca
[S]
Profil štítna žľaza 1
pes:
T4, voľný T4, TSH (psy)
mačka: celkový T4, voľný T4
[S]
Profil štítna žľaza 2
pes
TSH (psí), voľný T4, tyreoglobulín - protilátky
[S]
FIP Screening
Feline coronavirus (ab), sérový proteín elektroforéza,
ALT, bilirubín, veľký krvný rozpočet
[F]
[F]
[CSF]
Mačací očný profil
Chamydia felis (DNA), Mycoplasma felis (DNA),
FHV-1 (DNA)
[Sw]
Mačací profil Mycoplasma Mycoplasma haemofelis (DNA),
Cand. Mycoplasma haemominutum (DNA),
Cand. Mycoplasma turicensis (DNA)
[EB]
Cestovateľské profily / Profily ochorení prenášaných kliešťom
Profil cestovateľské
ochorenie 1
- skoré
Ehrlichia canis (ab) - IFT, Babesia canis
(ab) - ELISA, Leishmania (ab) - ELISA,
krvné parazity (mikroskopicky)
Profil cestovateľské
ochorenie 2
- neskoré
Ehrlichia canis (ab) - IFT, Babesia canis
(ab) - ELISA, Leishmania (ab) - ELISA,
Dirofilaria immitis (Macrofilaria) (ag) - ELISA,
Borrelia-Screening (ab, C 6 kvalitatívny) - ELISA
Mikrofilaria - filtračný test 2
[S1+EB
+Sm]
[S1]
[EB]
Profil cestovateľské
ochorenie 3
- celkovo
Anaplasma spp. (DNA), Ehrlichia spp. (DNA),
Babesia spp. (DNA), Hepatozoon canis (DNA) - PCR,
Krvné parazity (mikroskopicky, malý krvný rozpočet)
Profil ochorenia
prenášaného kliešťom
Borrelia Screening (ab, C 6 kvalitat.) - ELISA
+ Anaplasma phagocytophilum (ab) - IFT
[S1]
Veľký profil ochorenia
prenášaného kliešťom
Profil ochorení prenášaných kliešťom + Ehrlichia canis
(ab, kvalitat.) - ELISA + Babesia canis
(ab) - ELISA
[S1]
Kliešťový profil (PCR)
- kliešť
Skratky: (CP froz.) zmrazená plazma s citrátom; (CSF) mozgomiešny mok; (EB) krv s EDTA;
(EP v špeciálnej skúmavke) plazma s EDTA v špeciálnej skúmavke, (F)
; trus; (HB) krv s heparínom;
(HP) plazma s heparínom; (NaF) fluorid sodný; (S) sérum; (S1) sérum alebo plazma s EDTA alebo
plazma s heparínom; (Sm) krvný náter; (Sw) ster/výter (bez transportného média); (U) moč
[Sw]
Bartonella spp. (DNA), Borrelia burgdorferi sensu
lato (DNA), psinka CDV (RNA),
Cryptococcus neoformans/C. gattii (DNA), Neospora
spp. (DNA), Toxoplasma gondii (DNA)
[S+EB+Sm]
[S+EB+Sm]
[Sw]
Psí neurologický profil
[S]
[S+EB+CP roz.]
pes: Giardia spp., Cryptosporidium spp.,
Salmonella spp., Clostridium perfringens Enterotoxín
gén (kvantit.), Clostridium perfringens
alfa toxín gén (kvantit.), psí črevný koronavírus
CECoV, psí parvovírus 2 CPV-2,
psinka CDV (kvalitat.)
mačka: Tritrichomonas foetus, Giardia spp.,
Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii,
Salmonella spp., Clostridium perfringens
Enterotoxín gén (kvantit.), Clostridium
perfringens alfa toxín gén (kvantit.),
mačací koronavírus FCoV, mačací parvovírus FPV
Kliešťový profil pes (PCR) Babesia spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp.,
Hepatozoon canis (DNA) - PCR
- krv
16
[S + U + F]
Spec cPL®/Spec fPL® (Špecifická pankreatická lipáza psov/mačiek)
[S+EB+Sm+U]
Profil ťažké kovy
FeLV+FIV+
FIP Screening
[S+U+F]
PCR Profily
Profil B - hnačka
Profil elektrolytov
[S +kožný zoškrab]
[EP (pes) + S1 cool]
Cardiopet® proBNP (Nt-proBNP) pes/mačka
Špeciálne profily
[U]
Kliešťový profil pes + Borrelia burgdorferi sensu
lato (DNA), FSME (RNA)
[EB+Sm]
[EB]
[kliešť]
1 platí len ak sú všeobecný profil aj prídavné profily/testy objednané súčasne na tejto žiadanke.
Neskoršia objednávka testov bude účtovaná podľa bežného cenníku.
2 platí len ak sú profil cestovateľského ochorenia 2 aj prídavné testy objednané súčasne na tejto žiadanke.
Neskoršia objednávka testov bude účtovaná podľa bežného cenníku.
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk · www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Nemecko
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
HLODAVCE/VTÁKY/EXOTY
58
54
53
52
51
50
49
samec
V
fretka
samica
S
vták
(druh)
E
ostatné
(prosím
uveďte)
NaF
meno
U
A
–
55
králik
K
správne
56
FD
v rokoch
vek
48
47
100
BIOCHÉMIA
200
STOPOVÉ PRVKY
146
Enzýmy/Substráty
246
Železo
300
VTÁKY/ DROBNÉ CICAVCE
[S]
346
145
α -amyláza
[S1]
245
Screening vtákov
Meď
[S alebo Ha]
345
144
Albumín
[S1]
143
ALT (GPT)
[S1]
244
Mangán
[S alebo Ha]
344
243
Selén
[S alebo Ha]
343
142
141
AP (Alkalická fosfatáza) [S alebo HP]
242
Zinok
[S alebo Ha]
342
AST (GOT)
[S1]
241
TOXIKOLÓGIA*
140
Bilirubín (celkový)
[S]
240
Olovo
139
Cholesterol
[S1]
239
Tálium
138
Cholinesteráza
[S1]
238
*ďalšie parametre na vyžiadanie
137
CK (kreatinkináza)
[S1]
237
136
Fruktózamín
[S1]
236
135
γ -GT
[S1]
235
KRVNÉ PARAZITY
134
Žlčové kyseliny
[S]
234
Mikrofilárie - Knott test
133
Celkové bielkoviny
[S1]
233
132
GLDH
[S1]
232
SÉROLÓGIA / VIROLÓGIA
VORP1
131
Glukóza
[S alebo NaF]
231
Lawsonia intracellularis (DNA)-PCR[F]
VORP2
130
Kyselina močová
[S1]
230
Mycoplasma spp.
129
Močovina (BUN)
[S1]
229
128
Kreatín
[S1]
228
127
Laktát
[NaF]
227
126
LDH
125
Lipáza
124
Triglyceridy
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
[S1]
226
[S alebo HP]
225
[S1]
224
123
223
23
122
222
22
340
Enceph. cuniculi (ab/sérum) - IFT
[S alebo U alebo Ha]
339
Profil fretka
338
337
(Ni, Co, Cr, As, Cd)
336
335
334
333
[EB]
(fretka)
330
329
[Mis]
(DNA) - PCR
328
Chlamydophila spp.
327
(DNA) - PCR [Sw alebo F (vtáky)]
Herpesvirus (ab) - VN
[S nebo HP]
(korytnačka)
Herpesvirus (DNA) - PCR
[Sw]
(korytnačka)
Herpesvirus (DNA) - PCR
– Cytológia, celková bielkovina, špecifická hmotnosť
[As]
Profil aspirát II
– Profil aspirát I + bakterológia (aerobná + anaeróbna)
[As]
320
Uveďte prosím, odkiaľ bola vzorka materiálu odobraná
(požiadavka pre všetky vyššie uvedené profily):
217
116
Malý krvný rozpočet
[EB]*
216
PBFD (DNA) - PCR
[EB, Fe]
316
115
Diferenciálny rozpočet [EB+ Sm]*
215
Polyomavirus(DNA) - PCR [EB, Fe]
315
114
* Extra materiál potrebný pre plazy:
214
Skratky:
[As]
[Sw]
[Sm]
[EB]
[EP]
[EPbevr.]
[F]
[Ha]
[HB]
[HP]
[NaF]
[S]
[S 1]
[S cool.]
[S froz.]
[U]
[Mis]
[Fe]
314
15
14
113
213
plná krv s heparínom
13
112
ELEKTROLYTY
111
Chloridy
[S1]
211
110
Draslík (K)
[S]
210
109
Vápnik
[S]
209
108
Horčík
[S]
208
107
Sodík (Na)
[S1]
207
106
Fosfor
[S1]
206
12
11
10
09
08
07
06
212
105
205
104
204
103
203
05
04
03
0
1
2
4
8
0
1
2
4
317
aspirát
ster/náter
krvný náter
krv s EDTA
plazma s EDTA
zmrazená plazma s EDTA
trus
chlpy (srsť) (1g)
krv s heparínom
plazma s heparínom
fluorid sodný
sérum
sérum alebo EP alebo HP
chladené sérum
zmrazené sérum
moč
rôzne vzorky
perie
0
1
[močový kameň]
[S]
318
[Sw]
8
pH, celková bielkovina, glukóza, dusitany, ketóny, krv, bilirubín, urobilinogén, špecifická hmotnosť
Profil aspirát I
[EB+ Sm]*
16
[U]
Analýza moču (len cicavce!)
321
Veľký krvný rozpočet
17
Červené a biele krvinky, epitelové bunky, kryštály a zhluky
322
117
Paramyxovirus (DNA) - PCR
(had)
[U]
Močový sediment (len cicavce!)
BIOLOGICKÉ TEKUTINY
319
[S nebo HP]
MOČ
Elektroforéza sérových proteínov
HEMATOLÓGIA
(plazy)
[S]
Močovina (UREA/BUN), Ca, P, ALT, AST, glukóza, kyselina močová, bielkoviny, albumín, LDH, CK
323
Celkový T4
218
bielkoviny, albumín, LDH, CK
Profil plazy
324
118
219
[S + HB+ Sm]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), ALP, ALT, AST, glukóza, kyselina močová,
ELEKTROFORÉZA
119
[S1]
globulín, γ-GT, AST, glukóza, CK, LDH, triglyceridy, Ca
Veľký profil plazy
Analýza kameňov
220
Paramyxovirus (ab)
[S+EB+Sm]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celková bielkovina, albumín,
325
Štítna žľaza
[Mis]
(Koi-kapor)
[U]
¹
[ S1]
326
120
18
GLDH, γ-GT, AST, CK, LDH, triglyceridy, Ca, glukóza
[EB]
221
19
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), fosfor, celková bielkovina,
Enceph. cuniculi (ag/moč) - IFT
ENDOKRINOLÓGIA
20
[S + EB+ Sm]
Profil králik/morča
341
121
21
[S]
AST, žlčové kyseliny, celk. bielkoviny, albumín, cholinesteráza, kyselina močová, CK, LDH, P, Ca, K
2
313
PARAZITOLÓGIA PLAZY
Prosím použite špeciálnu žiadanku na mikrobiologické vyšetrenie.
DEDIČNÉ OCHORENIA, PCR-PROFILY,
SEXÁCIA VTÁKOV
Prosím použite špeciálnu žiadanku na vykonanie testu molekulárnej diagnostiky.
312
BESNOTA (AB)- FAVN (fretka)
311
Prosím použite špeciálnu žiadanku na vyšetrenie besnoty.
310
Poznámky:
309
308
307
306
305
304
303
4
INT178 - as of 02-2013
Tu
prosím
nalepte
Váš
čiarový
kód
57
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
nesprávne X –
LEN PRE POTREBY
LABORATÓRIA
– Zaškrtnite prosím správne!
PACIENT
ŠTÍTOK S ČIAROVÝM KÓDOM
8
02
01
17
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk * www.idexx.com
PSČ, Mesto, Krajina
Dátum odberu vzoriek
VEĽKÉ ZVIERATÁ INT
PACIENT
ŠTÍTOK
S ČIAROVÝM KÓDOM
LEN PRE POTREBU
LABORATÓRIA
V
57
Tu
prosím
nalepte
Váš
čiarový
kód
56
55
54
53
52
51
50
49
46
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
AMY
AL B
PT
NH 3/A
23
22
21
20
19
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
kastrát
A
kozy
vek
NaF
ošípané
K
ostatné
U
FD
ENDOKRINOLÓGIA
Enzýmy / Substráty
Kôra nadobličiek
α -Amyláza
[S1]
Albumín
[S 1]
ALT
[S1]
Amoniak
A CT H
A CT HT 2
OT
ACTH
CELKOVÉ PROFILY
G CUP
ACTH stimulačný test
[S 1]
C OR T
Kortizol
[S 1]
[S, HP]
AST
[S1]
D EX A 2
- 2 hodnoty kortizolu
[S 1]
β-Hydroxybutyrát
[S1]
D EX A
- 3 hodnoty kortizolu
[S 1]
BI LI
Bilirubín (celkový)
[S1]
Cholesterol
[S1]
V F4
Voľný T4
[S]
Cholinesteráza
[S1]
T3 G
Celkový T3
[S]
CP K
CK
[S1]
T4 G
Celkový T4
[S1]
FFSV
Voľné mastné kyseliny
FRUK
Fruktózamín
[S1]
- 2 hodnoty celkového T4
[S 1]
γ-GT
[S1]
- 3 hodnoty celkového T4
[S 1]
Žlčové kyseliny
[S1]
Pohlavné hormóny/gravidita
GT
[EP, S]
Celková bielkovina
[S1]
GLDH
GLDH
[S1]
GLUC
Glukóza
GE
Močovina (BUN)
IGGF
IgG (zriebä)
[S1]
Laktát
LDH
LDH
LIP
Lipáza
NF
Triglyceridy
TROPUS
ŠPECIÁLNE PROFILY
[S1]
- 3 hodnoty testosterónu
[S1]
Estradiol (17- β)
[S1]
[S, HP]
OE S TS W
- samice koňovité
[S, U]
OESTS
- ostatné samice
[S, U]
P RO G
Progesterón
[S1]
[S1]
TE S TG
Testosterón
[S 1]
PAG
Profil S (elektrolyty + stopové prvky)
Pregnancy associated glykogen
(PAG) (hovädzí dobytok) [S, EP]
[EB+S]
Profil plodnosti 1 (hovädzí dobytok)
SPF1
[S]
Močovina (UREA/BUN), celková bielkovina, Na, K, fosfor, AST, Ca, Mg
Profil plodnosti 2 (hovädzí dobytok)
[S]
Močovina (UREA/BUN), celk. bielkovina, Na, K, fosfor, AST, Ca, Mg, β-karotén
Profil plodnosti 3 (hovädzí dobytok) - Močovina (UREA/BUN),
SPF 3
[S]
celková bielkovina, Na, K, fosfor, AST, Ca, Mg, β-karotén, vitamín E, Se
ORGÁNOVÉ PROFILY
LEP
Profil pečeň
[S]
Celkový bilirubín, AP, GGT, GLDH, AST, žlčové kyseliny, albumín
M U SK P
NI P
Profil svaly - CK, LDH, AST, Ca
[S]
Profil obličky
[S]
BC AR
β-Karotén
[S]
VITH
Biotín
[S1]
FOL
Kyselina listová
VITA
Vitamín A
[S cool. lp]
AN KA
Profil cudzích substancií (predtým Profil koní pri nákupe)
[20 ml S, U]
B1
Vitamín B 1
[EB]
AN T IP
Screening protizápalových liekov
[15 ml S, U]
B2
Vitamín B 2
[EB]
G L UC C
Screening glukortikoidov
[10 ml S, U]
B6
Vitamín B 6
[EB]
LOKA L
Screening lokálnych anestetík
[10 ml S, U]
B12
Vitamín B 12
[S]
NS A ID S
A MH
Anti-Müller hormón
Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celková bielkovina, Na, K, Ca, fosfor
[3 ml S]
INSU
Inzulín (koňovité)
Profil štítna žľaza (koňovité) - Celkový T4, celkový T3, voľný T4
SD1
Ostatné hormóny
[S]
[S, HP]
SCREENING LIEKOV
[S cool., froz.]
Screening NSAID
[10 ml S, U]
[10 ml S, U]
Vitamín D3 (1,25-di-OH)
[S1]
SED A
Screening sedatív/trankvilizérov
VITD
Vitamín D3 (25-OH)
[S1]
STIMU
Screening stimulačných látok
[10 ml S, U]
VITE
Vitamín E
[S1]
TRIC
Tricyklické antidepresíva
[10 ml S, U]
VITDD
04
03
18
[S]
Zn, Cu, Se, Na, K, Ca, Mg, fosfor, chloridy
05
01
[EP cool., froz.+S+S froz.+NaF+EB+Sm]
Granulosa Theca Cell Tumor Profil (koňovité)
G CT P
06
02
[EP cool., froz.+S+S froz.+NaF]
Veľký krvný rozpočet, ACTH, inzulín, glukóza, triglyceridy, GGT
[S]
PMSG (koňovité)
VITAMÍNY
EMS/Cushing profil 2
SPF 2
[S ]
Troponín I ultra-senzitívny [S cool.]
EMS/Cushing profil 1
ACTH, inzulín, glukóza, triglyceridy, GGT
[S]
P MS GV
1
[S]
[S+NaF]
Ca, Mg, bilirubín, GGT, AST, glukóza, CK, LDH, laktát, fosfor
EMSC1
Estron sulfát
[NaF]
Výkonnostný profil (kone) - Močovina (UREA/BUN), Na, K,
PROFS
H CG S T
- samec koňovité
Profil elektrolyty - Ca, fosfor, Na, K, chloridy, Mg
LPP
Progesterón, testosterón, inhibín
[S1]
O ES TS M
[S+NaF]
ELYT
EMSC2
- 2 hodnoty testosterónu
[S]
Kreatinín
LAC
TRH stimulačný test
H CG S T2
OESD
Celkové bielkoviny + IgG
KR EA
TS H ST
hCG stimulačný test
[S, NaF]
HS T
Kontrola
Veľká kontrola bez krvného rozpočtu
Štítna žľaza
CH E
GALL
CU P
Dexametazon supresívny test
BH YD
CH OL
Veľká kontrola
[S+EB+Sm+NaF]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), Na, K, P,
celkový bilirubín, AP,GGT, AST, GLDH, celková bielkovina, albumín, glukóza,
alfa-amyláza, cholesterol, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, globulín
[ EP cool., froz.]
(2 hodnoty kortizolu)
[EP froz.]
Alkalická fosfatáza (AP)
18
17
E
ovce
BIOCHÉMIA
AP
25
24
S
samica
zmesová vzorka (bovínna)
47
44
samec
hov. dobytok
meno / mikročip číslo
48
45
koňovité
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
INT183- 0513
58
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Nemecko
Hotline: tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
HEMATOLÓGIA
71
70
69
Veľký krvný rozpočet
[EB+Sm]
KL BT
Malý krvný rozpočet
[EB]
DI FF
Diferenciálny krvný rozpočet [EB+Sm]
67
GEST
65
64
63
62
59
58
57
56
55
52
47
44
43
B OR IG
Borrelien (AK) (IgG) - ELISA
[S1]
[CP froz.]
B WB IG
Borrelien (AK) - BLOT
[S1]
Quickov test (PT)
[CP froz.]
B OR R G
Borrelia burgdorferi sensu lato
Trombínový čas
[CP froz.]
QUIN
THZ
(DNA) - PCR
ELEKTROLYTY
CL
Chloridy
Equi. Adenov. 1 (DNA) - PCR [Sw]
[S1]
H SV _ 1
EHV-1 (ab) - VNT
Draslík (K)
[S]
E HV 1 4
EHV-1 (DNA) - PCR
[Mis]
Vápnik
[S]
E HV 2
EHV-2 (DNA) - PCR
[Sw]
MG
Horčík
[S]
H SV _ 4
EHV-4 (ab) - NT
NA
Sodík (Na)
[S1]
E HV 1 4
EHV-4 (DNA) - PCR
[Mis]
Fosfor
[S1]
E HV 5
EHV-5 (DNA) - PCR
[Sw]
P
STOPOVÉ PRVKY
FE
Železo
CU
Meď
H SV
C OG GI N S
[S]
[S]
Equine Influenza (ab) - HAI
[S]
[S, Ha]
E IV P
Equ. Influenza Virus (RNA) - PCR [Mis]
MN
Mangán
len hovädzí dobytok:
[EB/Ha]
EVA
Vírusová arteritída koní (ab)-VNT [S]
SEL
Selén (sérum, chlpy)
[S, Ha]
E AV P
Vírusová arteritída koní (RNA)- PCR [Mis]
ZINK
Zinok (sérum/chlpy)
[S, Ha]
R OTZ
Sopľavka (ab) - CF
R HE P
Rhodococcus equi (DNA)-PCR [Mis]
S AL A
Salmonella abortus (ab)-INT
[S]
Stomatitis vesicularis (ab) - VNT
[S]
Tryp. equiperdum (ab) - CF
[S]
BL EI
TL
SMGR
Olovo
[EB]
Tálium
S TOM A
[S, U, Ha]
Profil ťažké kovy
TY P A
[S+U+EB,HB]
As, Pb, Cd, Cr, TI, Ni
Ďalšie parametre na vyžiadanie
IBR
LE U KR
Antinukleárne protilátky
[S]
DC OO
Priamy Coombsov test
[EB]
KRVNÉ PARAZITY
37
BP
34
FREL
33
32
31
GGTKR_Q
SEDI
30
29
28
UT ES
26
25
23
PROKR_Q
SA
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
[U]
[S]
[S1]
N EO S
Neospora caninum (ab) - IFT [S1]
P AR A K
Paratuberculosis (ab) - ELISA [S1]
PUD
Elektroforéza močový proteín
[U]
8
0
Veľký profil ošípaná
[S + EB]
[S+EB+Sm]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celková
bielkovina, Na, K, fosfor, celkový a priamy bilirubín, ALP, GGT, AST, GLDH,
α-amyláza, lipáza, cholesterol, CK, LDH, Ca, triglyceridy, Zn, Cu, Se
CP G R
Camelid profil (ťavovité)
[S+EB+Sm]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), Na, K, P,
celkový bilirubín, ALP, GGT, AST, celková bielkovina, albumín, glukóza,
cholesterol, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, Cu, Zn, Se, Fe
ALERGOLOGICKÉ TESTOVANIE (KOŇOVITÉ)
G _A L S C
Screening test (GREER®)
[S]
[S]
G_ALI
- roztoče, plesne (10 alergénov)
G_ALE
- stromy (12 alergénov)
[S]
Maedi/Visna (ab) - ELISA
[S1]
G_ALG
- trávy, buriny (12 alergénov)
[S]
Screening hmyz (GREER®)
[S1]
E HR P H
A NA S P
zmrazená plazma s citrátom
mozgomiešny mog
krv s EDTA
plazma s EDTA
zmrazená plazma s EDTA
trus
chlpy (srsť) (1g)
plazma s heparínom
zmrazená plazma s heparínom
mlieko *
rôzne vzorky ***
fluorid sodný
sérum
S alebo EP alebo HP
chladené sérum
chladené sérum, nepriehľadná skúmavka
zmrazené sérum
krvný náter
ster/výter (bez transportného média)
synoviálna tekutina
moč
so stabilizátorom
4
Veľký profil meď (hov. dobytok) (Cu, Zn, Se, Mo)
[S]
P RR S
bronchoalveolárna resp. tracheálna laváž
2
CUGR
SWPGR
[S1]
INFL
aspirát
[S+NaF]
CAE (ab) - ELISA
TG EV P
bioptát
1
Profil smädnej kravy - Močovina (UREA/BUN),
celková bielkovina, fosfor, AST, GGT, glukóza, cholesterol, CK, Ca, Mg
Detekcia jednotlivého alergénu (GREER®)
G_PI
Ošípané
Skratky:
0
FR
- roztoče/plesne, stromy, trávy/byliny, hmyz
Circovirus 2 (DNA) - PCR
TGEV (Gastroent.) (RNA)-PCR
[F]
LIQP1
CSF profil I - počet buniek, celková bielkovina
[CSF]
Influenzavirus (ab) - HAI
[S]
LIQP2
CSF profil II - CSF profil I + cytológia
[CSF]
PRRS (ab) - ELISA
[S]
[CSF]
LIQP3
CSF profil III* - CSF profil II + bakteriológia (aerobná + anaeróbna)
Všeobecná sérológia / PCR
PUN1
Aspirát profil I - cytológia, celková bielkovina, špecifická hmotnosť
Anaplasma phagocytophilum
PUN2
Aspirát profil II* - Aspirát profil I + bakteriológia (aerobná + anaeróbna) [As]
[S1]
SYN1
Synovia profil I - počet buniek, celková bielkovina
[Sy]
Anaplasma spp.(DNA) - PCR [EB]
SYN2
Synovia profil II - Synovia profil I + cytológia
[Sy]
A. phagocytophilum, A. platys
SYN3
Synovia profil III* - Synovia profil II + bakteriol. (aerobná + anaeróbna) [Sy]
B AB E P
Babesia spp. (DNA) - PCR
B RU A B
Brucella abortus (ab) - ELISA [S]
ORNIW
Chlamydia (ab) - CF
C HL SP
Chlamydia spp. (DNA) - PCR [Sw]
C RY P N P
Cryptococcus neoformans/C. gattii
LE P MA R
LE P SP
[As]
Uveďte prosím, miesto odkiaľ bola vzorka odobraná (požadované pre všetky profily
vyššie uvedené):
[EB]
[S]
PCR-PROFILY
POAP
Konský respiračný profil
(DNA) - PCR [CSF alebo Sw alebo F]
LA W IP
[S]
BIOLOGICKÉ TEKUTINY
[Mis]
(ab) - IFT
[S]
[S+NaF]
Brucella ovis (ab) - ELISA
[U]
Elektroforéza sérový proteín
Profil hov. dobytok
Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celková bielkovina, Na, K, fosfor,
bilirubín, ALP, AST, cholinesteráza, GGT, GLDH, žlčové kyseliny, glukóza,
fruktózamín, cholesterol, CK, Ca, Mg, β-hydroxybutyrát, Zn, Cu, Se, β-karotén
B RU C O
P CV 2
ELP
RP
Brucella melit. (ab) - ELISA
Analýza moču
Analýza kameňov (hov.dob.) [moč.kam.]
[S+EB+U+Ha+NaF]
Močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celková bielkovina, Na, K, fosfor,
bilirubín, ALP, AST, cholinesteráza, GGT, GLDH, žlčové kyseliny, glukóza,
fruktózamín, cholesterol, CK, Ca, Mg, celkový T4, triglyceridy,
β-hydroxybutyrát, Zn, Cu, Se, Mn, Na, biotín, kyselina listová, vit. A,
β-karotén, vit. B1, vit. B12, vit. E
B RU C M
C AE
[U]
[S+NaF]
Veľký profil hov. dobytok
RP G R
[S1]
BVD (ab) - ELISA
Malý profil - starý kôň
Veľký konský profil bez krvného rozpočtu
Vírusová leukóza hov. dobytka
[S1, M]
(ab) - ELISA
BVD (ag) - ELISA
M VA K
[As]
[Biop]
[BAL]
[CP froz.]
[CSF]
[EB]
[EP]
[EP froz.]
[F]
[Ha]
[HP]
[HP froz.]
[M]
[Mis]
[NaF]
[S]
[S1]
[S cool.]
[S cool. lp]
[S froz.]
[Sm]
[Sw]
[Sy]
[U]
[*]
BHV-1 (ab) - ELISA
B VD G
(červené a biele krvinky, bunky epitelu,
kryštály, zhluky)
Pomer proteín/kreatinín
GERIPKL
[S]
B VD M D
ELEKTROFORÉZA
22
21
γ-GT/Kreatinín pomer (koňovité) [U]
močový sediment
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), fosfor,
celkový bilirubín, GGT, AST (GOT), GLDH, glukóza, Ca, triglyceridy, Se, Zn,
sérové bielkoviny – elektroforéza
Kozy / ovce
Frakčná exkrécia elektrolytov
(koňovité)
[S+U]
pH, celk. bielkovina, glukóza,
dusitany, ketóny, krv, bilirubín,
urobilinogén, špecifická hmotnosť
27
24
Komplexne (mikroskopicky) [EB+Sm]
MOČ
35
G E RI P
Hovädzí dobytok
AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA
RA TK O
Profil žriebä
[S+EB+Sm+NaF]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celkový
bilirubín, ALP, GGT, AST (GOT), GLDH, glukóza, CK, triglyceridy, Na, K, Ca,
Mg, Fe, celková bielkovina, IgG
Profil starý kôň
[S+EB+Sm+NaF]
[S]
- agargél difúzia
TOXIKOLÓGIA
FOHP
Infekčná anémia koní/Coggins (ab)
IN FL
40
36
EHV-1 + EHV-4 (ab) - VNT
[S+NaF]
Veľký profil koňa bez krvného rozpočtu
[S]
[EB/Ha]
[S, Ha]
len hovädzí dobytok:
Profil kôň
[S]
CA
K
PPR
[Mis]
A DE N P
41
38
[Li]
[CP froz.]
42
39
[S, Li]
Bornavirus (RNA) - PCR
Fibrinogén
46
45
Bornavirus (AK) - IFT
PTT
49
48
B OR N A
FIB
51
50
B. equi+caballi (ab) - CELISA [S]
[S+EB+Sm+NaF]
Veľký krvný rozpočet, močovina (UREA/BUN), kreatinín (CREA), celková
bielkovina, Na, K, fosfor, celkový bilirubín, ALP, GGT, AST, GLDH, albumín,
glukóza, cholesterol, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, Zn, Cu, Se
[S]
Babesia equi+caballi (ab) - CF
B AB C E
B OR N AG
Veľký konský profil
Babesia equi+caballi (ab) - IFT [S1]
PTT
54
53
B AB K
Fibrinogén, PTT, PT, trombínový čas
61
60
B AB A K
Koagulačné vyšetrenie [CP froz.]
66
PPGR
Koňovité
KOAGULÁCIA
68
DRUHOVO ŠPECIFICKÉ PROFILY
SÉROLÓGIA/VIROLÓGIA/PCR
BB
Lawsonia intracellularis
(DNA)-PCR
[F]
Leptospira (Ab) - MAT
[S]
POAF
Leptospira spp. (DNA) - PCR
Konský respiračný profil - žriebä
POAR
Respiračný profil hov. dobytok
LIS T
Listeria monocytogenes (Ab) - CF [S]
DEDIČNÉ OCHORENIA
L. monocytogenes (DNA) - PCR [Mis]
Poznámky:
MYCOPCR
Mycoplasma spp. (DNA) - PCR [Mis]
Q-fever (ab) - CF
Toxoplasma gondii (DNA) - PCR
[Mis, ne F]
[Sw + tracheálne Sw, BAL]
Mycoplasma bovis, bovínna paraifluenza 3, bovínny respiračný synciciálny vírus
LIS P
TO XP
[nosové Sw + tracheálne Sw, BAL]
Konský respiračný profil + Rhodococcus equi
[Mis]
Q FIE
[nosové Sw]
Konský influenza vírus, vírus konskej arteritídy, EHV-1, EHV- 4
(špeciálna žiadanka Molekulárna diagnostika)
[S]
Na ďalšie testovanie sa prosím neváhajte opýtať
1
2
4
8
0
1
2
4
8
* V prítomnosti patogénnych baktérií sú zvyčajne diferenciácie baktérií a antibiogram vykonané.
Tieto nie sú zahrnuté v cene profilu, ale sú v prípade potreby účtované samostatne.
**Prosím kontaktujte pred podaním žiadosti nášho veterinárneho lekára.
*** Kontaktujte prosím náš hotline alebo pozrite v našom cenníku ohľadom požiadaviek na vzorku.
19
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk * www.idexx.com
57
Tu
prosím
nalepte
Váš
čiarový
kód
56
55
54
53
52
51
50
49
MIKROBIOLÓGIA INT
PACIENT
ŠTÍTOK S ČIAROVÝM KÓDOM
pes
samec
mačka
samica
koňovité
kastrát
LEN PRE POTREBU
LABORATÓRIA
hovädzí dobytok
vtáky
vek:
mesiac
rok
ostatné (prosím uviesť)
Meno/mikročip číslo
FD
48
47
46
MATERIÁL
146
Ster z oka (spojovka)
45
44
43
143
Ster z priedušnice
42
41
141
Ster nosový
40
39
139
Ster ušný
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
VYŠETRENIE
KOMENTÁRE:
24 6
Bakteriológia, aerobná kultivácia
Dátum odberu vzoriek:
24 5
Mykológia
24 4
Chlamýdia spp. (DNA) - PCR
24 3
Bakteriológia, aerobná kultivácia
24 2
Mykológia
24 1
Bakteriológia, aerobná kultivácia
24 0
Mykológia
23 9
Bakteriológia, aerobná kultivácia (vrátane kvasiniek)
prosím uveďte
Bakteriológia, anaeróbna kultivácia (zápal stredného ucha)
Ďalší komentár / liečba /
23 7
Mykológia
Predbežná diagnóza:
Ster, genitálie
23 6
Ster kobyla (vrátane bakteriológie a mykológie)
135
- Vagína
23 5
134
- Klitoris
Taylorella equigenitalis (CEM) (len koňovité)
(požadované špeciálne transportné médium)
133
- Maternica
23 3
Bakteriológia, aerobná kultivácia
132
- Kŕčok
23 2
Bakteriológia, anaeróbna kultivácia
131
- Predkožka
130
129
(napr. hlboká nekrotická rana po pôrode)
- Penis
23 0
Mykológia
Ster, rana
22 9
Bakteriológia, aerobná kultivácia
22 8
Bakteriológia, anaeróbna kultivácia
(napr. hlboké rany, špeciálne rany po uhryznutí)
26
125
Ster, koža
22 6
Mykológia
22 5
Bakteriológia, aerobná kultivácia
22 4
24
Mykológia, len kvasinky (napr. Malassezia sp.)
(pre dermatofyty prosím zašlite zoškrab kože)
23
122
Ster, rektálny
21
20
19
18
Doba pretrvávania príznakov:
23 8
27
22
prosím uveďte
136
28
25
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
INT189- 0713
58
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Německo
Hotline: tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
118
Ster, ostatné (prosím uveďte)
17
prosím uveďte
16
22 2
Bakteriológia, enteropatogénne baktérie (viď trus)
22 1
Bakteriológia len Salmonella
22 0
Mykológia (kvasinky)
21 9
Chlamýdia spp. (DNA) - PCR (len vtáky)
21 8
Bakteriológia, aerobná kultivácia
21 7
Bakteriológia, anaeróbna kultivácia
21 6
Mykológia
21 4
Bakteriológia, aerobná kultivácia
15
14
114
Kožný zoškrab/ chlpy
(urobte zoškrab pred dezinfekciou alkoholom)
13
12
21 2
Mykológia (kvasinky a plesne)
(urobte zoškrab po dezinfekcii alkoholom)
21 0
Ektoparazity
11
10
09
08
07
06
05
04
104
ANTIBIOGRAMY sa štandardne vykonávajú pri raste patogénnych organizmov
ANTIMYKOGRAM (len kvasinky)
03
02
01
20
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
Ďalšie materiály nájdete na zadnej strane
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
MATERIÁL
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
VYŠETRENIE
171
Moč
27 1
Bakteriológia, aerobná kultivácia vrátane počtu baktérií a inhibičného testu
170
- Cystocentéza
27 0
Analýza moču
169
- Vzorka získaná pri katetrizácii
26 9
Močový sediment
168
- Vzorka získaná z voľného prúdu moču
167
Mlieko (hovädzí dobytok)
26 7
Bakteriologické a mykologické vyšetrenie
166
- pravý predný
165
- ľavý predný
164
- pravý zadný
163
- ľavý zadný
162
- Zmesová vzorka
161
Aspirát
26 1
Bakteriológia, aerobná kultivácia
160
- Kĺby
26 0
Bakteriológia, anaeróbna kultivácia (užitočné spolu s aerobnou kultiváciou)
159
- Hrudná dutina
25 9
Mykológia (v prípade podozrenia na systémové mykózy, kryptokokózu)
158
- Brušná dutina
157
ostatné prosím uveďte
56
55
54
154
Krvné kultúry
25 4
Bakteriológia, aerobná a anaeróbna kultivácia (vrátane kvasiniek) je potrebná špeciálna fľaša na kultiváciu krvi
152
Trus
25 2
Profil C hnačka (len psy, mačky, fretky)
53
52
Bakteriologická kultivácia (enteropatogénne baktérie), mykológia (semikvantitatívna),
parazitológia, Giardia
,
Cryptosporidia
51
50
24 9
49
Profil E hnačka (psy)
Bakteriologická kultivácia (enteropatogénne baktérie), mykológia (semikvantitatívna),
parazitológia, Giardia, Cryptosporidia, elastáza
48
47
Prídavné profily sú k dispozícii iba s Profilmi hnačka C / E
46
P DF PS
45
Profil plus psia hnačka PCR
Psí črevný koronavírus CECoV, Psí parvovírus 2 CPV-2, psinka CDV (kvalitatívne).
Clostridium perfringens alfa toxín gén (kvantitatívne), Clostridium perfringens Enterotoxín gén (kvantitatívne)
44
43
P DF PS
42
Profil plus mačacia hnačka PCR
Mačací koronavírus FCoV, Mačací koronavírus FPV, Tritrichomonas foetus
,
Clostridium perfringens alfa toxín gén (kvantitatívne), Clostridium perfringens Enterotoxín gén (kvantitatívne)
41
40
39
Bakteriológia a mykológia
38
37
23 6
Bakteriológia, enteropatogénne baktérie vrátane mykológie (semikvantitatívne)
23 4
Bakteriológia len Salmonella
23 3
Clostridium perfringens (kultivácia, kvantitatívne)
23 2
Clostridium perfringens enterotoxín - ELISA
23 1
Mykológia (kvasinky, kvantitatívne)
23 0
Chlamýdia spp. (DNA) - PCR (vtáky)
(Salmonella, Campylobacter, Yersinia, E. coli a ďalšie druhovo špecifické patogénne baktérie)
36
35
34
33
32
31
Parazitológia
30
29
28
27
26
25
22 8
McMaster technika (počet vajíčok)
22 7
Endoparazity
22 6
Pľúcne červy (Baermannova metóda)
22 5
Cryptosporidia (ag) - ELISA
22 4
Giardia (ag) - ELISA
Enteropatogénne vírusy
24
23
22
21
20
22 2
Coronavirus (ag) - Imunochromatografia (len hovädzí dobytok)
22 1
Parvovirus (ag) - Imunochromatografia, EIA (len psy a mačky)
22 0
Rotavirus (ag) - Imunochromatografia
21 9
Všeobecná virológia (elektrónová mikroskopia)
Ostatné vyšetrenia (trus)
19
18
17
16
21 7
Elastáza - ELISA (len psy)
21 6
Test trávenia trusu (poskytuje informácie o črevných funkciách)
21 5
Okultné krvácanie (diéta bez mäsa sa musí podávať počas troch dní pred skúškou)
15
14
114
Ostatné
13
prosím uveďte
12
21 4
Bakteriológia, aerobná kultivácia
21 3
Bakteriológia, anaeróbna kultivácia
21 2
Mykológia
21 0
MRS - screening (detekcia methicilinrezistentného stafylokoka)
20 9
Ostatné vyšetrenia:
11
10
110
Poloha vzorky materiálu
09
prosím uveďte
08
prosím upresnite
07
06
05
04
104
ANTIBIOGRAMY sa štandardne vykonávajú pri raste patogénnych organizmov
ANTIMYKOGRAM (len kvasinky)
03
02
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
01
21
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk * www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Německo
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
HISTOPATOLÓGIA / CYTOLÓGIA
ČIAROVÝ KÓD
PRE VNÚTORNÉ POTREBY
PACIENT
58
57
Pes
samec
56
Mačka
samica
55
Kôň
kastrovaný, kedy?
PU
DD MM YYYY
GW
54
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
OB
53
Ostatné (prosím uviesť)
HS
HA
51
50
Plemeno
AB
49
Vek v rokoch
S
48
Meno/mikročip číslo
FD
POUŽÍVAJTE PROSÍM ORIGINÁL ŽIADANKY.
NEPOSIELAJTE KÓPIU
nesprávne X -
52
47
POŽADOVANÝ TEST/PROFIL
301
Histopatológia
302
Cytológia
303
Cytológia (kostná dreň)
304
Profil koža 1 (vrátane bakteriológie / požadované natívne materiály)
305
Profil koža 2 (vrátane mykológie / požadované natívne materiály)
306
Profil koža 3 (vrátane bakteriológie + mykológie / požadované natívne materiály)
307
Profil koža 4 (vrátane sarcoptes ab/ požadované sérum / len pes)
308
Profil koža 7 (vrátane Alergiologického screeningu / požadované sérum)
45
44
43
42
41
40
39
správne
46
–
300
309
38
- Zaškrtnite prosím správne
PRE VNÚTORNÉ POTREBY
310
37
311
36
312
35
313
34
32
nádor
31
ostatné:
Antimykogram (len v prípade mykologickej kultúry a len pre kvasinky)
314
MATERIÁL
33
Antibiogramy sú štandardné pri raste patogénnych organizmov
bioptát
1.3 1Prosím,
označte dané oblasti.
5
2. Pri rozsiahlych léziách označte prvotné lézie, ak je to možné.
3. Označte miesto odberu vzoriek.
aspirát
317
dorsal
30
ventral
318
29
ANAMNÉZA
28
Klinické príznaky pozorované od:
27
koža,
26
Veľkosti:
341
L
R
R
L
prosím otočte
Dátum odberu vzoriek:
25
Klinická diagnóza/diferenciálna diagnóza:
1
2
3
4
5
23
22
21
19
18
17
16
15
14
13
12
11
- Prosím, nepište na okraje -
20
Liečba:
Antibiotiká
áno
nie
Glukokortikoidy
áno
nie
ZAPOJENIE LYMFATICKÝCH UZLÍN
áno, aké?
nie
RECIDÍVA
áno
nie
PREDKLADANÁ VZORKA JE
kompletná
časť vzorky
MNOHOČETNÉ LÉZIE
solitárne
viacnásobné
OPUZDRENIE
áno
nie
Diagnóza:
10
09
08
07
06
05
profile
- Prosím, nepíšte na okraje -
04
03
0
02
01
22
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
INT030 as of 03-2013 ND
24
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
ĎALŠIE INFORMÁCIE: KOŽNÁ BIOPSIA / EXCÍZIA A DERMATÓZA
1. PRIMÁRNA LÉZIA
KONTAKTY S INÝMI ZVIERATAMI
makuly
papuly
uzliny
vriedky
pupence
pľuzgiere
erytém
áno, s ktorými?
nie
2. SEKUNDÁRNE LÉZIE
HYPERPIGMENTÁCIA
áno
nie
VREDY
áno
nie
JAZVY
áno
nie
ŠUPINY
lokalizované
difúzne
nie sú prítomné
KRUSTY
lokalizované
difúzne
nie sú prítomné
OSTATNÉ:
DERMATOLOGICKÉ ZMENY PRI TOMTO ZVIERATI
áno, akého druhu?
nie
NAJPOUŽÍVANEJŠÍ POVRCH NA SPANIE
koberec
plast / linoleum
betón
ostatné:
dlažba
vlnená prikrývka
3. STRATA SRSTI
lokalizovaná
difúzna
symetrická
nie je
DIÉTA / POTRAVINOVÉ DOPLNKY
4. STAV KOŽE
mastná
konzervy
suchá
krehká
slabé
žiadne
normálna
suché krmivo
zvyšky/ ľudská strava
ostatné:
5. SRBENIE
silné
EKTOPARAZITY
áno, ktoré?
POUŽÍVANÁ MEDIKÁCIA (vrátane odčervenia / vakcinácie)
nie
ZHORŠENIE KOŽNÝCH PREJAVOV
Liečba:
ZMENA POBYTU
áno, kedy?
nie
ráno
večer
doma
vonku
na jar
v lete
na jeseň
v zime
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE ZVIERAŤA
V MINULOM ROKU /
CESTA DO ZAHRANIĆIA
odkiaľ?
ĎALŠIA DOKUMENTÁCIA (v angličtine prosím)
zmenené na?
OSTATNÉ LABORATÓRNE VÝSLEDKY
(prosím uveďte svoje referenčné číslo, ak je to relevantné)
LEN PRE LABORATÓRNE POTREBY
23
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Majiteľ
Adresa
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk ·
www.idexx.com
PSČ, Krajina
Dátum odberu vzoriek
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Nemecko
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA
Len pre potreby laboratória
ČIAROVÝ KÓD
52
51
50
49
Tu
prosím
EB
K
nalepte
Váš
Ab
Ha
Li
Feder
Pu
Zecke
Sy
FD
čiarový
kód
48
47
INT184 - as of 09-2012
54
53
INT
VETERINÁRNA KLINIKA/ORDINÁCIA
OBJEDNÁVAJÚCA VYŠETRENIE (PEČIATKA)
Bioptat
Eierschale
U
46
Eimembran
45
Informácie o pacientovi
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
144
Pes
H
143
Mačka
K
142
Králik
KA
141
Koňovité
P
140
Hovädzí dobytok
R
139
Ovce
S
138
Kozy
Z
137
Ošípané
136
Vtáky
135
Ostatné (prosím uviesť)
244
Plemeno / vtáčí druh
240
Meno
238
Dátum narodenia
Identifikácia
SW
V
343
Tetovacie číslo
341
Mikročip číslo
339
Plemenná kniha číslo
337
Krúžok číslo (Vtáky)
334
Požadovaný certifikát (molekulárna genetika)
Pohlavie
34
33
235
samec
234
samica
233
kastrát
Možné len v prípade, že je žiadanka kompletne vyplnená!
Detekcia patogénu pomocou PCR
32
ANAS P
Anaplasma spp. (DNA)
A. phagocytophilum, A. platys
31
30
29
28
27
26
23
22
17
16
15
14
11
EHV2
EHV-2 (DNA)
[Sw]
[EB]
EHV14
EHV-4 (DNA)
[Mis]
BAR TSP
Bartonella spp. (DNA)
[EB]
EHV5
EHV-5 (DNA)
[Sw]
B OR NA G
Bornavirus (RNA)
B OR R G
08
[Mis]
Brucella spp. (DNA)
05
02
01
24
Influenza - chrípka koní (RNA) [Mis]
FHV-1 (DNA)
[Sw]
F I LA P
Filaria spp. (DNA)
[EB]
[Mis]
F I VD R
FIV (Progenome DNA+Virus RNA)
[EB]
Feline Calicivirus FCV (RNA) [Sw]
F ELV P
FeLV Progenome (DNA)
[EB]
C AV2 P
Canine Adeno Virus typ 2
(DNA)
FSMEP
Vírus kliešťovej encefalitídy (RNA) [Mis]
[Sw]
HELIP
Helicobacter spp. (DNA) [biopsy, F]
CCVP
Canine Enteric Coronavirus
CECoV (RNA)
[F, Sw]
HEPCP
Hepatozoon canis (DNA)
L AWI P
Lawsonia intracellularis (DNA) [F]
C H V1
Can. Herpesvirus CHV-1 (DNA) [Mis]
LEIQ
- kvalitatívne [Sw, Pu, bioptát, U]
Can. Parainfluenza Vir. (RNA) [Sw]
LEIQ
- kvantitatívne
C R C VP
Can. Resp. Coronavirus (RNA) [Sw]
LEPSP
[Mis]
CPFE
Chlamydia felis (DNA)
[Sw]
C H LS P
Chlamydia spp. (DNA)
[Sw, F]
C H LV P
C. psitacci (DNA)
C R Y PN P
EHRA G
EHS P
Cryptococcus neoformans/
C. gattii (DNA)
[Li, Sw, F]
Ehrlichia canis (DNA)
[EB]
Ehrlichia spp. (DNA)
[EB]
0
Mycoplasma haemofelis (DNA)
Cand. M. haemominutum
(Haemobartonella felis)
[EB]
M YC OF E
CHM
1
2
4
8
0
1
KAUGP
4
POAK
[EB]
Mycoplasma felis (DNA)
[Sw]
Mycoplasma spp. (DNA)
0
1
Mačací očný profil
[Sw]
Mačací profil horných dýchacích ciest
[Sw]
Chlamydophila felis , Calicivirus FCV, Herpesvirus FHV-1, Mycoplasma felis
PFHM
FDPP
Mačací profil Hemotropic Mycoplasma
[EB]
4
[F]
Giardia
,
spp.,
perfringens alfa toxín gén, mačací koronavírus FCoV, mačací parvovírus FPV
PZB
Kliešťový profil pes (krv)
[EB]
Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp., Hepatozoon canis
PZ
Kliešťový profil
[klíště]
Kliešťový profil pes 3 + Borrelia burgdorferi sensu lato, Vírus kliešťovej encefalitídy (kliešť) (TBE)
Konský respiračný profil
[nosové Sw]
Konský influenzavírus, vírus konské arteritídy , EHV-1, EHV-4
POAF
Konský respiračný profil žriebä
Konský respiračný profil + Rhodococcus equi
[Mis]
2
Mačací profil hnačka - Tritrichomonas foetus
Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii, Salmonella sp. .,(patogénna), Clostridium
POAP
Cand. Mycoplasma
turicensis (DNA)
8
[F]
Chlamydophila felis, Mycoplasma felis, mačací herpesvírus FHV-1
pokračovanie na nasledujúcej strane
2
Psí profil hnačka - Giardia spp., Cryptosporidium spp.,
Salmonella sp. (patogénna), Clostridium perfringens Enterotoxín gén (kvalitatívne),
Clostridium perfringens alfa toxín gén. Psí črevný koronavírus CECoV, psí parvovírus 2 CPV-2,
psinka CDV-kvalitatívne
Mycoplasma haemocanis (DNA)
Cand. M. haematoparvum
(Haemobartonella canis )
[EB]
Equine Adeno Vir. typ 1 (DNA) [Sw]
[Li]
Cryptococcus neoformans / C. gattii , Neospora spp., Toxoplasma gondii
C D PP
[Mis]
B A RTA G
M YC OP C R
E. canis, E. ewingii, E. chaffeensis
EADV1
Leptospira spp. (DNA)
Listeria monocytogenes (DNA)[Mis]
[Sw, F]
Psí neurologický profil
Bartonella spp., Borrelia burgdorferi sensu lato, psinka CDV - kvalitatívne,
[EB, BM]
LISP
MYTUP
C. psittaci, C. felis, C. abortus, C. caviae
[Sw]
Mycoplasma haemofelis , Cand. Mycoplasma haemominutum, Cand. Mycoplasma turicensis
Canine Influenza Virus (RNA) [Sw]
Feline Coronavirus FCoV/
FIP, FECV (RNA)
PNEUROH
Leishmania spp. (DNA)
CIVP
FC V P
Psí respiračný profil
Psí adenovírus typ 2 (CAV-2), psinka CDV (kvantit.), (Sw) psí herpesvírus CHV- 1,
psí parainfluenzavírus, psí influenzavírus, psí respiratórny koronavírus
[EB, tick]
C P I V3 P
04
03
EIVP
FHV1
CALIP
BRU C SP
07
06
[Li]
Borrelia burgdorferi
sensu lato (DNA)
POAH
[Mis]
[EB]
10
09
EHV-1 (DNA)
Babesia spp. (DNA)
13
12
EHV14
Babesia felis (DNA)
19
18
PCR profily
Vírusová arteritída koní (RNA) [Mis]
BABFP
21
20
EAVP
BAB SP
25
24
[EB]
8
[nosové Sw + tracheálne Sw]
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Detekcia patogénu
pomocou PCR
71
pokračovanie z predchádzajúcej strany
70
69
68
67
66
65
64
63
60
59
Can. Parvovirus CPV-2 (DNA) [Sw, F]
FP VP
Fel. Parvovirus FPV (DNA) [Sw, F]
Korat (GM1 + GM2), Siamská (GM1
PBFD (DNA)
len), Barmská mačka (GM2 len)
PV
GANG
[EB, Fe]
Polyomavirus (DNA) (vtáky) [EB, Fe]
GSD4
PCV 2
Prasací Circovirus 2 (DNA) [Mis]
RH E P
Rhodococcus equi (DNA)
[Mis]
S TAP Q
TOXP
- kvalitatívne
[Mis]
- kvantitatívne
[Sw]
T TFP
HCM
HCM2
CLAD
CLAD (Deficiencia adhézie leukocytov pri psoch) - Írsky seter
[EB]
[EB]
CEY
Očné anomálie kólií (CEA) - Border kólia, Dlhosrstá kólia a Krátkosrstá kólia,
[EB]
Toxoplasma gondii (DNA)
Nová Scotia Duck Tolling Retrievers, Silken Windhound
C Y S_ N F
[EB]
FN
F E L LF G
- Mutácia A74T
FN
[EB]
- Mutácia R820W
[EB]
Ragdoll a jej krížené plemená
Polycystické ochorenie mačiek [EB]
PK D
Vírus infekčnej gastroenteritídy [F]
(TGEV) (RNA)
FELLFB
Perské, Himálajske a Siamské
mačky, Ragdoll, európske-, americké -,
britské-, Exotické krátkosrsté, Selkirk Rex
a Scotish Folds
[F]
[EB]
Dlhosrstý cipet, Lancashire heeler, Sheltie a austrálsky ovčiak
Mainská mývalia mačka a jej krížené
plemená
HCMR
Tritrichomonas foetus (DNA)
Malígna hypertermia psov (genetická predispozícia)
[EB]
HCM (hypertrofická kardiomyopatia mačiek)
- Mutácia A31P
[EB]
[Mis, nie trus]
TGE VP
CMH
Glykogenóza typ IV
- Nórska lesná mačka
Canine Distemper Vir. CDV (RNA)
S TA P
56
55
Gangliosidóza GM1 + GM2
FCP VP
PBFDF E
[Li, F]
Pes
Farba srsti
čokoládová/škoricová
Neospora spp. (DNA)
58
57
F E LL F C H
NEOSP
62
61
Molekulárna genetika
Mačka
Cystinúria (genetická predispozícia) Familiárna nefropátia (FN)
Farba srsti žltá
Newfoundland, Landseer
[EB]
- Anglický kokeršpaniel
[EB]
- Austrálsky ovčiak, Bedlington teriér, Border kólia,
[EB]
Cardigan Welsh Corgi, Americký kokeršpaniel, Jazvečík, Dalmatín, Doberman,
Pinče, Anglický kokeršpaniel, Anglický špringšpaniel, Flat-Coated Retriever,
Fox teriér, Francúzsky buldoček, Galgo Espanol, Nemecký dlhosrstý stavač,
Nemecký krátkosrstý stavač, Nemecký drôtosrstý stavač, Labradorský retríver,
Trpasličí pinč, Newfoundland, Stavač, Pudel, Portugalský vodný pes, Škótsky teriér,
Výmarský stavač
Farba srsti hnedá
- Austrálsky ovčiak, Border kólia, Bígl, Cardigan Welsh Corgi,
[EB]
Americký kokeršpaniel, Jazvečík, Dalmatín, Doberman, Anglický kokeršpaniel,
Anglický špringšpaniel, Flat-Coated Retriever, Nemecký ovčiak, Nemecký krátkosrstý stavač,
Nemecký drôtosrtý stavač, Írsky seter, Labradorský retríver, Pudel
54
PRA-K
53
rdAc-PRA
[EB]
Somálské (Ocicat), Habešské, Siamské,
Bengálske, Balijské, Jávske, Orientálne
krátkosrsté, Tonkinese
52
51
PY RD _ K
Vtáky
48
P V- 1
Vtáčí profil II
P V- 3
Vtáčí profil III
P V- 4
Vtáčí profil IV
FUCHS
[Fe, EB + Sw, F]
HYPP
[Fe, EB]
Vtáčí profil I + určenie pohlavia
42
OLW S
GESBE
Sexácia vtákov
[EB, Fe,
vaječné škrupinky/ vaječná membrána ]
37
Na vyšetrenie viac ako jednej vzorky
použite žiadanku „Sexácia vtákov“.
Žiadanku si môžete stiahnuť
z www.idexx.dk/animalhealth/
Laboratoŕ/download alebo
www.cymedica.com/www/cz/vml/
soubory-ke-stazeni/
36
35
34
33
32
SCI D
30
28
27
26
[As]
aspirát
24
[BM]
kostná dreň
23
[CSF]
mozgomiešny mok
[EB]
krv s EDTA
[F]
trus
21
[Fe]
perie
20
[Ha]
chlpy (srsť) (1g)
[Li]
liquor
[Mis]
rôzne vzorky
22
19
[Sw]
17
[SwT]
ster/výter v transportnom médiu
[Sy]
synoviálna tekutina
[U]
moč
16
[EB]
[EB]
Mukopolysacharidóza VII - Nemecký ovčiak
[EB]
Myopatia (CNM, HMLR, LRM)
[EB]
- Labradorský retríver
Myotonia dedičná
NBBB
Vrodená nočná slepota (CSNB) - Briardi pes
[EB]
PHFK
Nedostatočnosť fosfofruktokinázy
[EB]
P RA - C
cord1-PRA (progresívna atrofia sietnice)
Overo Lethal White Syndrome [EB]
[EB]
- malá fúzač
[EB]
miniatúrny dlhosrstý a krátkosrstý jazvečík, Anglický špringšpaniel
P RA - P
prcd-PRA (progresívna atrofia sietnice)
[EB]
Austrálsky ovčiak, Mini austrálsky Shepard, Austrálsky honácky pes, Americký kokeršpaniel,
Americký eskimácky pes, Chesapeake bay retríver, Čínsky chocholatý pes, Anglický kokeršpaniel,
Entlebuchský salašnícky pes, Zlatý retríver, Kuvasz, Laponský Herder, Labradorský retríver,
Trpasličí pudel, Miniatúrny pudel, Toy pudel, Nova Scotia Dock TollingRetriever, Portugalský
a Španielsky vodný pes, Švédsky laponský pes, Fínsky laponský pes, Silky teriér, Austrálsky
honácky pes s krátkym chvostom, Waller, Pumi, Cockapoo, Golden Doodle, Karelský medvedí
pes, Labradoodle, Austrálsky Labradoodle, Markiesje, Moyen pudel, Nórsky Losí pes, Yorkšírsky
teriér
[EB]
Hovädzí dobytok
P RA - I
rcd1-PRA (progresívna atrofia sietnice) - Írsky seter
BLAD (Deficiencia adhézie leukocytov
pri hovädzom dobytku)
[EB]
P RA - R
rcd2-PRA (progresívna atrofia sietnice)
PY R D _B
SC ID _ T
Nedostatočnosť pyruvát kinázy
- Kólie
- Basenji, Cairn teriér
SCID (ťažká kombinovaná imunodeficiencia) - Jack Russel teriér
[EB]
[EB]
[EB]
[EB]
Von Willebrandtovo ochorenie:
VWFGEN1
Scrapie
(genetická predispozícia)
Typ 1:
Doberman, Pudel, Manchester teriér, Bernský salašnícky pes,
Nemecký pinč, Wels corgi, Dutch Partridge pes, Papillon,
Coton de Tuléar, Kerry Blue teriér
[EB]
VWFGEN2
Typ 2:
Nemecký drôtosrstý stavač, Nemecký stavač
Typ 3:
[EB]
VWFGEN3
Škótsky teriér, Šeltie, Kooikerhondje
[EB]
Syndróm prasacej
malígnej hypertermie
[EB]
X SC I D
18
[EB]
[EB]
M YO C
Ošípaná
PM H
- Stafordšírsky bulteriér
(viaclieková rezistencia, precitlivenosť na ivermektín)
[EB]
Anglický špringšpaniel, Americký kokeršpaniel a ich krížené plemená
holštínsko írsky hovädzí dobytok
SCRA P
- Bedlington teriér
MDR1 - defekt
Ovca
Skratky:
25
[EB]
SCID (ťažká kombinovaná
imunodeficiencia)
BLAD
Prosím použite špeciálnu žiadanku
„Určenie paternity/genetická identifikácia“. Žiadanku si môžete stiahnuť
z www.idexx.dk/animalhealth/
Laboratoŕ/download alebo
www.cymedica.com/www/cz/vml/
soubory-ke-stazeni/
29
HYPP (Hyperkalemická
periodická paralýza
- West Highland White teriér, Cairn teriér
Ochorenie z hromadenia medi
L-2-HGA (L-2-hydroxyglutaric aciduria)
Arabský kôň
Určenie paternity /
genetická identifikácia
31
[EB]
Americký plnokrvník, Appalosa, Pinto,
Quarter horse, Arabský plnokrvník,
Americký miniatúrny kôň, Mustang,
polovičný Arab
určenie pohlavia
39
Farba srsti gaštanová
Globoid cell leukodystrofia
L2HGA
M YOL R
American Quarter kôň a jeho krížené
plemená
[Fe, EB + Sw, F]
Vtáčí profil III + Cp. psittaci,
40
38
Kôň
[EB]
- Anglický špringšpaniel
M DR 1 A
MUH7
Vtáčí profil I + Cp. psittaci
44
41
Somálske (Ocicat), Habešské
PBFD, Polyomavírus
P V- 2
Nedostatočnosť pyruvát-kinázy [EB]
Vtáčí profil I - základný [Fe, EB]
46
43
Gangliosidóza GM1 - Husky, Portugalský vodný pes
CUSP
49
45
Fukosidóza
G LOB Z
50
47
FUC
GM1
X-SCID
- Velškorgi a Baset
[EB]
[EB]
ster/výter (bez transport. média)
Ak máte záujem o ďalšie genetické testy, prosím kontaktujte nás.
15
14
13
12
11
10
Požiadavku na genetické testy prosím
podpíšte nižšie.
Dátum
Pečiatka a podpis veterinárneho lekára
Potvrdzujem, že totožnosť zvieraťa bola
overená a že vzorka/y pochádzajú
z vyššie uvedeného zvieraťa/uvedených zvierat.
09
08
07
06
05
04
03
02
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
0
1
2
4
8
01
25
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
INT
Majiteľ
Meno a Priezvisko
IDEXX Vet·Med·Lab
Adresa
PSČ
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3
D- 71636 Ludwigsburg * Germany
Mesto
Tel.: 00800 1234 3399
Fax: +49 7141 6483 555
[email protected]
www.idexx.dk * www.idexx.com
Krajina
Veterinárna klinika (ordinácia)/odosielateľ
Kontakt Idex Vet.Med.Labor Německo
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Požadovaný certifikát*
Kontakt: Zákaznícký servis Cymedica CZ, a.s., tel.: +420 311 706 211 (ČR).
Cymedica SK, s.r.o., tel.: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected]
www.cymedica.com
nie
*Možné len v prípade, že je žiadanka kompletne
vyplnená!
Pečiatka a podpis veterinárneho lekára/odosielateľa
Podrobné informácie o zvierati 1
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Žiadanka
Sexácia vtákov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 2
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názovlatinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 3
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 4
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Mikročip číslo
Krúžok číslo
26
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
INT008ND as of 04-2011
áno
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Podrobné informácie o zvierati 5
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 6
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 7
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 8
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Podrobné informácie o zvierati 9
Názov. nemecky/anglicky/francúzsky/taliansky
latinský názov
Materiál: perie, vaječné škrupinky (vaječná membrána), 2 -3 kvapky krvi s EDTA
Meno
Dátum narodenia
Čiarový kód
LEN PRE POTREBY LABORATÓRIA
(OZNAČENIE VZORKY)
Mikročip číslo
Krúžok číslo
Potvrdzujem, že totožnosť zvieraťa/zvierat bola overená a že táto vzorka/tieto vzorky pochádzajú z vyššie uvereného zvieraťa/ uvedených zvierat.
Dátum
Pečiatka a podpis veterinárneho lekára
IDEXX Vet·Med·Lab
27
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
INT
Majiteľ
Meno a Priezvisko
IDEXX Reference Laboratories
Adresa
Adresa na zasielanie vzoriek:
PSČ
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mšrikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk, www.idexx.com
Mesto
Určenie paternity /
genetická identifikácia
Veterinárna klinika (ordinácia) / Odosielateľ
Požadováný certifikát*
áno
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Nemecko
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
Pečiatka a podpis
nie
Určenie paternity
pes/mačka/kôň
ISAG 2006 Označovací systém (pes)
Genetická identifikácia
Podrobné informácie o zvierati
pes
Potomok
Dátum
narodenia
mačka
Materiál: krv s EDTA , bukálny ster, vlasy (s korienkami)
Material: EDTA-Blut, Mundschleimhauttupfer, Haare mit Haarwurzeln
kôň
samec
samica
Údajný otec 1
Dátum
narodenia
Mikročip číslo
Mikročip číslo
Tetovacie číslo
Tetovacie číslo
Plemenná kniha číslo
Čárový kód
INTERN
Plemenná kniha číslo
Plemeno
Plemeno
Dátum odberu vzoriek
Dátum odberu vzoriek
Označenie vzorky / meno
Označenie vzorky / meno
Matka
Dátum
narodenia
Údajný otec 2
Dátum
narodenia
Mikročip číslo
Mikročip číslo
Tetovacie číslo
Tetovacie číslo
Plemenná kniha číslo
ISAG 2006 Označovací systém (pes)
Čiarový kód
INTERN
Plemenná kniha číslo
Plemeno
Plemeno
Dátum odberu vzoriek
Dátum odberu vzoriek
Označenie vzorky / meno
Označenie vzorky / meno
Čiarový kód
INTERN
Čiarový kód
INTERN
Na určenie paternity prosím vždy predkladajte vzorky oboch rodičov, a to aj v prípade, že je požadované len potvrdenie otcovstva.
Test určenia paternity vyžaduje vykonanie genetickej identifikácie oboch rodičov.
UPOZORNENIE: V prípade, že by výsledok mal/mohol byť neskôr použitý pre forenzné účely, žiadanka musí byť vyplnená kompletne.
Okrem toho, vzorka by mala byť odobraná oficiálne menovanou osobou. Optimálny vzorkovací materiál: 0,5 – 1 ml krvi s EDTA.
28
INT003 as of 02-2013
pes/mačka/kôň
*Možné len v prípade, že žiadanka je kompletne
vyplnená.
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Na analýzu ďalšieho potomka / predpokladaných rodičov rovnakej rodiny prosím pokračujte:
Potomok 2
Dátum
narodenia
Potomok 3
Dátum
narodenia
Mikročip číslo
Mikročip číslo
Tetovacie číslo
Tetovacie číslo
Plemenná kniha číslo
Čiarový kód
INTERN
Plemenná kniha číslo
Plemeno
Plemeno
Dátum odberu vzoriek
Dátum odberu vzoriek
Označenie vzorky / meno
Označenie vzorky / meno
Potomok 4
Dátum
narodenia
Potomok 5
Dátum
narodenia
Mikročip číslo
Mikročip číslo
Tetovacie číslo
Tetovacie číslo
Plemenná kniha číslo
Čiarový kód
INTERN
Plemenná kniha číslo
Plemeno
Plemeno
Dátum odberu vzoriek
Dátum odberu vzoriek
Označenie vzorky / meno
Označenie vzorky / meno
Potomok 6
Dátum
narodenia
Potomok 7
Dátum
narodenia
Mikročip číslo
Mikročip číslo
Tetovacie číslo
Tetovacie číslo
Plemenná kniha číslo
Čiarový kód
INTERN
Plemenná kniha číslo
Plemeno
Plemeno
Dátum odberu vzoriek
Dátum odberu vzoriek
Označenie vzorky / meno
Označenie vzorky / meno
Čiarový kód
INTERN
Čiarový kód
INTERN
Čiarový kód
INTERN
Potvrdzujem, že totožnosť zvieraťa/zvierat bola overená a že táto vzorka/tieto vzorky pochádzajú z vyššie uvereného zvieraťa/ uvedených zvierat. Materiál: krv s EDTA,
bukálny ster, vlasy (s korienkami)
Dátum
Pečiatka a podpis veterinárneho lekára
IDEXX Reference Laboratories
29
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY ŽIADANIEK
Čiarový kód
Len pre laboratórne potreby
Čiarový kód
Poznámky
IDEXX Reference Laboratories
Adresa na zasielanie vzoriek:
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
Mšrikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.dk
www.idexx.com
Dátum príjmu vzorky
Dôvod testovania
Cesta do
Veľkej Británie a Severného Írska
Švédska
Írska
Nórska
Dovoz do EU
Malty
Dovoz do ostatných európskych krajín**
Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Nemecko
Hotline:
tel.: +49 1802 838 633
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kontakt: Zákaznícky servis Cymedica CZ, a.s.
tel.: +420 311 706 211 (ČR),
Cymedica SK, s.r.o., tel: + 421 45 54 00040 (SR)
e-mail: [email protected] • www.cymedica.com
Testovanie protilátok
INT
proti besnote pri zvieratách
Pomocou *neutralizácie vírusu použitím fluorescenčných protilátok* (FAVN)
Skúška podľa O.I.E. *Príručka štandardov diagnostických testov a očkovacích látok*
** Informujte sa prosím o platných pokynoch pred cestou do mimo európskych krajín.
Ostatné
Len na zistenie úrovne titru
Použite prosím len túto žiadanku (vyplnenú paličkovým písmom alebo na stroji).
V súlade s predpismi dovážajúcich krajín môžu byť spracované len kompletne
vyplnené žiadanky.
Materiál vzorky *: minimálne 1 ml séra
Majiteľ
Názov kliniky (ordinácie)
Priezvisko / Meno
Adresa kliniky (ordinácie) / Krajina
Adresa / Krajina
(povinné)
INT034 as of 12-2011
Predkladajúca veterinárna klinika
Podpis majiteľa
Zviera
Na dovoz do Veľkej Británie a Írskej republiky je pred vakcináciou potrebná
implantácia mikročipu.
Vakcinácia proti besnote
Druh
Značka vakcíny
Meno
Číslo šarže
Dátum poslednej vakcinácie
D D M M R R R R
Dátum narodenia/vek
Dátum odberu vzorky a čítania mikročipu
D D M M R R R R
Plemeno
Potvrdzujem, že vyššie uvedené údaje sú správne.
Len pre nórskych veterinárov: Potvrdzujem, že vyššie uvedené údaje sú správne a fyzické vyšetrenie
pri tomto zvierati nepreukázalo žiadne klinické príznaky nákazy besnotou.
Pohlavie
samec
samica
kastrát
Mikročip číslo
Tetovacie číslo
Dátum implantácie
D D M M R R R R
D D M M R R R R
Dátum
Podpis a pečiatka veterinárneho lekára
*Berte prosím na vedomie: LEN KVALITNÉ VZORKY SÉRA (NIE lipemické a NIE hemolytické) môžu byť spracované. Žiadne ďalšie testy nemôžu byť na vzorke vykonané. Zabezpečte prosím správnu identifikáciu vzorky číslom
mikročipu, menom zvieraťa a menom majiteľa a prípadne čiarovým kódom.
30
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
PREHĽAD POUŽÍVANÝCH SKRATIEK
Vysvetlivky:
As (aspirate)
BAL (bronchoalveolarlavage)
BM (bone marrow)
CP froz. (citrat plasma frozen)
CSF (cerebrospinal fluid)
EB (EDTA blood)- krv s EDTA
EP (EDTA plasma)
EP cool (cooled EDTA plasma)
EP froz. (EDTA plasma frozen)
F (faeces)
Fe (feather)
Gl (gastriclavage)
Ha (hair)
Ha (RaH)
HB (Heparin blood)
HP (heparin plasma)
Li (liver)
M (milk)
Mis (miscellaneous)
NaF (natrium fluorid)
S (serum)
S cool (serumcooled)
S cool. lp (cooledserum, lightproof )
S froz. (serumfrozen)
S froz.*
S1 (S+EP+HP)
S1 cool (S+EP+HP cooled)
Sc (scinscrape)
Sm (smear)
Sw (buccal)
Sw (swab)
SwT (swab)
Sy (synovia)
T (tissue)
Tf (tissue in formalin)
U (urine)
- tekutina/tkanivo získané aspiráciou/biopsiou
- bronchoalveolárna, resp. tracheálna laváž
- kostná dreň
- zmrazená plazma s citrátom
- mozgomiešny mok
- plazma s EDTA
- plazma s EDTA chladená
- zmrazená plazma s EDTA
- trus
- perie
- výplach žalúdka
- chlpy (srsť)
- (hairwithroof and hair) - chlpy (s korienkami a srsť)
- krv s heparínom
- plazma s heparínom
- pečeňové tkanivo
- mlieko
- rôzne vzorky
- fluorid sodný
- sérum
- chladené sérum
- chladené sérum, nepriehľadná skúmavka (chránená pred svetlom)
- zmrazené sérum
- zmrazené sérum (bez hemolýzy, transport v ľade)
- sérum alebo plazma s EDTA alebo plazma s heparínom
- chladené sérum alebo plazma s EDTA alebo plazma s heparínom
- kožný zoškrab
- krvný náter
- ster/výter z bukálnej sliznice
- ster/výter (bez transportného média)
- ster/výter v transportnom médiu
- synoviálna tekutina
- tkanivo
- tkanivo vo formaldehyde
- moč
31
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
POŽIADAVKY NA DOPLŇUJÚCE VYŠETRENIE
Vzorky sú v Referenčnom laboratóriu uchovávané počas nasledujúcich 5 – 7 dní v závislosti od typu vzorky
a možnostiach uchovávania. Počas tejto doby máte možnosť doobjednať prípadné ďalšie doplňujúce
testy z týchto vzoriek. Predpokladom je, že je k dispozícii dostatočné množstvo vzorky pre vykonanie
objednaného vyšetrenia.
Test si objednáte priamo prostredníctvom HotLine +49 1802 838 633 alebo cez Zákaznícky servis Cymedica.
Poznámky:
•
Vzorky fekálií sú
uchovávané len počas
maximálne 2 - 3 dní.
•
Dodatočné PCR testy by
mali byť vždy vykonané len
zo vzoriek, ktoré sa už od
začiatku upravovali na PCR
testy. Použitie iných vzoriek,
určených na iné testovacie
metódy, by mohlo spôsobiť
falošne pozitívne výsledky
kvôli kontaminácii vzorky.
32
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
RIADENIE KVALITY V IDEXX REFERENČNÝCH LABORATÓRIÁCH
Overovanie kvality diagnostiky v našich Referenčných
laboratóriách IDEXX Vet•Med•Lab prebieha kontinuálne
a podlieha nepretržitému monitoringu.
Vysoké štandardy kvality nášho laboratória
v Ludwigsburgu boli potvrdené akreditáciou podľa
normy DIN EN ISO 17025. Nemecký DAkkS akreditačný
orgán udeľuje toto ocenenie len po dôkladnom
preverení akreditovaného subjektu.
I naše ďalšie laboratória, napr. v Lipsku, sú viazané
rovnakými štandardmi a požiadavkami na kvalitu.
Vyvíjame zvláštne úsilie, aby sme poskytovali správne
a spoľahlivé laboratórne výsledky. Náš monitoring
začína už otázkami a informáciami na žiadankách
o stave pacienta. Aby bolo možné spracovať tak širokú
škálu vzoriek, sú naše laboratórne metódy a postupy
špecificky kalibrované pre každý druh zvierat.
Spoľahlivosť našich výsledkov je monitorovaná
a overovaná. Zúčastňujeme sa mnohých národných
a medzinárodných projektov, sme súčasťou
výskumných tímov po celom svete a naše metódy sú
neustále revidované a vylepšované.
Naším cieľom je minimalizovať možné laboratórne
odchýlky. Naše validované postupy a metódy sú k dispozícii na individuálne vyžiadanie.
V záujme prehľadnosti a dobrej komunikácie medzi Vami, veterinárnymi lekármi a chovateľmi zvierat,
Vašich pacientov, prezentujeme laboratórne výsledky vo forme prehľadných protokolov tak, aby Vám pri
komunikácii s chovateľmi pomáhali.
Dôležitým prvkom na zlepšenie kvality je svedomitá analýza spätnej väzby od Vás, našich klientov. Budeme
radi, ak nám poskytnete Vaše postrehy a tým pomôžete nášmu ďalšiemu rozvoju.
Váš IDEXX Team
33
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY PROTOKOLOV S VÝSLEDKAMI
VZOR LABORATÓRNEHO PROTOKOLU - GERIATRICKÝ PROFIL
Nováková, J. - Cat Micka (Final report 28.09.13 13:50:31)
Veterina XY
adresa
Owner
Novakova, J.
Order ID
99582029
Animal
Cat Micka
Laboratory No.
VM641279/28.09.2013
Material
serum, EDTA blood, smear
Test
Result
Sign
Reference value
Unit
Remark
VZ
O
R
Geriatric Profile
54.1
10 - 60
Urea (BUN)
7.9
5.7 - 13.5
mmol/l
Creatinine
81
< 168
umol/l
T4 (total T4)
<10 nmol/l
10 - 60 nmol/l
30 - 60 nmol/l
>60 nmol/l
nmol/l
Subnormal
Normal
Grey zone in old or symptomatic cats
Consistent with hyperthyroidism
Kidney:
Sodium
153
147 - 159
mmol/l
Potassium
4.2
3.3 - 5.8
mmol/l
Inorganic Phosphate
1.2
0.8 - 2.2
mmol/l
Liver:
Bilirubin
2.9
< 6.8
umol/l
ALT (GPT)
29
< 175
U/l
Alkaline phosphatase
13
< 73
U/l
1
<5
U/l
GGT
AST (GOT)
GLDH
25
< 71
U/l
1
< 11
U/l
Total protein
69
59 - 87
g/l
Albumin
33
27 - 44
g/l
g/l
36
29 - 54
0.91
> 0.57
Glucose
5.7
3.5 - 7.8
mmol/l
Cholesterol
2.6
< 8.5
mmol/l
270
190 - 365
umol/l
Globulin
Albumin/Globulin-Ratio
Pancreas:
Cholesterol (Fasting cats with regular body weight): < 5.2 mmol/l
Fructosamine
Muscle:
CK
LDH
201
< 542
U/l
92
< 182
U/l
Calcium
2.4
2.2 - 2.9
mmol/l
Magnesium
0.9
0.6 - 1.1
mmol/l
Triglycerides
0.5
0.2 - 4.9
mmol/l
Triglyerides (Fasting cats with regular body weight): 0.2 - 1.1 mmol/l
Haemogram
4.9
Leukocytes
In stressed cats
6 - 11
G/l
Erythrocytes
9.1
5 - 10
T/l
Haemoglobin
12.9
9 - 15
g/dl
Packed cell volume (PCV)
45
28 - 45
%
MCV
49
40 - 55
fl
13 - 17
pg
MCH
14
MCHC
29
Thrombocytes
Reticulocytes (relative)
Reticulocytes (absolute)
Degree of bone marrow response (Reticulocytes/ul):
< 50.000
Normal if nonanemic
< 50.000
Inadequate if anemic
50.000-75.000 Mild regeneration
75.000-175.000 Moderate regeneration
> 175.000
Marked regeneration
Differential blood count
34
-
up to 18
337
-
31 - 35
g/dl
150 - 550
G/l
0.24
%
21000
/ul
1)
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
VZORY PROTOKOLOV S VÝSLEDKAMI
VZOR HISTOPATOLOGICKEJ SPRÁVY
Nováková - Dog Ben (Final report 05.07.13.11:10:13)
Veterinárne pracovisko
Adresa pracoviska
Nováková
Dog Ben
tissue material
Test
Histopathologic examination
Order ID
Laboratory No.
99336827
HI259199/01.07.2013
R
Owner
Animal
Material
Result Sign
Reference
value
Unit Remark
1)
VZ
O
Macroscopic findings:
Four formalin fixed samples ranging from 16 x 10 x 7 mm to 30 x 21 x 12
mm
Histological findings:
In the spleen there is a not encapsulated, badly delimitated,
infiltrative-growing neoplastic mass. The neoplastic cells are
arranged in streams and bundles, forming different-sized blood
channels, and supported by scant fibrous stroma. These neoplastic
cells are round to spindle, they have unclear cell borders, with scant
amount of cytoplasm, one to multiple nuclei each with a prominent
nucleolus. Anisokaryosis and anisocytosis are moderate and the
mitotic rate averages one per HPF. Large areas of necrosis and
hemorrhages are present within the neoplastic mass.
Morphological diagnosis:
Hemangiosarcoma
Biologic behavior:
Malignant
Comment:
Complete and wide surgical excision could be curative. However
this neoplasm often metastasizes to hepatic and lung parenchyma.
Your sample was examined S. Di Palma D.M.V Dipl. ECVP Veterinary
by:
Pathologist
(email address: [email protected])
Note:
1)
Histopathology and cytology results can be discussed
Monday to Friday, 11:00 h to 16:00 h.
*** Final report *** validated by Dr. U.-J. Dumke (Specialist vet, Histopathology)
our printed reports are valid without signature.
Vet Med Labor GmbH
tel: ++49/(0)1802/838633
fax: ++49/(0)7141/6483555
web: IDEXX Vet Med Labor
email: IDEXX Vet Med Labor
Generated by C/lab mfs2html p0783ps.cz on 05.07.13 11:10:13
1
35
CENNÍK VML SK
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
C
IDEXX VML
Platnosť cenníka od 1.1.2014. Cena zahŕňa objednanú analýzu, hotline servis a laboratórny materiál, nezahŕňa dopravu. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Zmeny v cenníku sú vyhradené.
PROFILY
popis
TCC (Transitional Cell Carcinoma) screening test (pes)
Základná doba
množstvo cena v Eur vyšetrebez DPH
nia
typ vzorky
A - CELKOVÉ PROFILY
Veľká kontrola
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, Na, K, P, celk. bilirubín, ALT, ALP, GGT, AST, GLDH, CB,
ALB, ALB/GLOB, GLOB, GLU, amyláza, lipáza, CHOL, fruktozamín, CK, LDH, Ca, Mg,
triglyceridy, Cl, CRP
Kontrola
Veľká kontrola bez veľkého krvného rozpočtu
Základná kontrola
Veľká kontrola s malým krvným rozpočtom
Geriatric profil
Veľká kontrola plus T4
Geriatric profil bez veľkého krvného rozpočtu
Veľký mačací profil
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, Na, K, P, celk. bilirubín, ALT, ALP, GGT, AST, GLDH, CB,
GLU, CHOL, fruktozamín, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, FeLV, FIV, FIP - (FCoV) - Ab,
sérový proteín - elektroforéza
Veľká kontrola - veľká zvieratá
Veľký krvný rozpočet, CREA, UREA (BUN), Na, Cl, K, P, bilirubín (celkový), ALT, ALP,
GGT, AST, GLDH, proteín (celkový), albumín, glukóza, cholesterol, CK, LDH, Ca , Mg,
triglyceridy
Kontrola - veľká zvieratá
Veľká kontrola - veľké zvieratá bez veľkého krvného rozpočtu
1 ml S+1-2
ml EB+Sm
(+ NaF)
1 ml +
1-2 ml
1 ml S
(+NaF)
1 ml S+
1-2 ml EB+
Sm (+ NaF)
1 ml S+
2 ml EB
+Sm+NaF
1 ml S + NaF
1 deň
Profil pečeň 1
1 ml
19,40
1 deň

1 ml +
1-2 ml
20,50
1 deň

28,10
1 deň

1 ml
23,80
1 deň

1 ml S+0,5
ml EB+Sm
1 ml +
0,5 ml
1 ml S + 1-2
ml EB + Sm
(+ NaF)
1 ml +
1-2 ml
22,60
1 deň

1 ml S + NaF
1 ml
19,40
1 deň

58,00
1 deň
6 ml
S + Sc
0,5 ml
1 ml + 1 ml
+5g
0,5 ml +
1 ml +
5g
Pruritus (pes) - mikroskopicky, Sarcoptes (Ab) - ELISA
Strata hmotnosti (pes)
S+U+F
Strata hmotnosti (mačka)
S+U+F
Spec cPL, CRP, pomer proteín/kreatinín, endoparazity
Spec fPL, Cardiopet proBNP, pomer proteín/kreatinín, endoparazity
„Cítiť sa pod mačku“
Spec fPL, Cardiopet proBNP, FeLV(Ag)-ELISA, FIV (ab) - ELISA, Coronavirus felis (ab) - IFT
Anémia (mačka)
FeLV (Ag) - ELISA, FIV (ab) - ELISA, Mycoplasma haemofelis, Cand. Mycoplasma
haemominutum (DNA) - PCR, počet retikulocytov
Gastrointestinálne ochorenie (pes) (predtým Profil P)
pes - kys. listová + cPL + B12 + cTLI
Gastrointestinálne ochorenie (mačka) (predtým Profil P)
mačka - kys. listová + fPL + B12
Srdcové ochorenia pes
Cardiopet® proBNP, Troponin I (ultra-sensitívny)
Srdcové ochorenia mačka - Cardiopet® proBNP, Troponin I ((ultra-sensitívny)
1 - 3 dni


25,20
1 - 2 dni

30,40
2 - 4 dni
40,20
2 - 4 dni
S
1,5 ml
EB+S
1 ml +
1 ml
35,50
1 - 3 dni
S
2 ml
26,30
1 - 2 dni
S
2 ml
16,00
1 - 2 dni
0,3 ml +
0,5 ml
1 ml
22,10
2 - 4 dni
2 - 4 dni
0,5 ml
22,10
17,00
17,00
12,30
12,30
5,60
EP + S cool
S cool
EP
Cardiopet proBNP (Nt-BNP) - pes
S
Cardiopet proBNP (Nt-BNP) - kočka
S
Spec cPL špecifická pankreatická lipáza u psov
S
Spec fPL špecifická pankreatická lipáza u mačiek
S
CRP (C-reaktívny proteín)
Prídavné testy - hnačka ceny platné iba v kombinácii s profilom C / E - strana 6 cenníka
Psí profil hnačka PCR - PLUS
0,3 ml
0,3 ml
0,3 ml
0,3 ml
1-4 dni
Mačací koronavírus FCoV / FIPV / FECV, mačací parvovírus FPV, Tritrichomonasfoetus,
Clostridium perfringens alfa toxín gen (kvantit.), Clostridium perfringens enterotoxín
gen (kvantit.)
F, rektálny
ster
5g
36,90
1-4 dni
UREA, CREA, K, Na, GLU, ALP, ALT, ACTH stimulačný test (2 x kortizol)
Profil B - hnačka u psa - cTLI, kys. listová + B12
Profil B - hnačka u mačky - fTLI, kys. listová + B12
Profil elektrolyty - Na, K, Ca, P, Cl, Mg
Gastrointestinálne ochorenia - pes
pes - kys. listová + cPL + B12 + cTLI
alebo môže byť objednaný ako prídavný test s niektorým testom zo skupiny A za cenu
Gastrointestinálne ochorenia - mačka
mačka - kys. listová + fPL + B12
alebo môže byť objednaný ako prídavný test s niektorým testom zo skupiny A za cenu
Profil PU/PD pes
veľký kr. rozpočet, CREA, Ca, Na, K, GLU, fruktozamín, ALP, ALT, ŽK, ALB, CB, močový
sediment, analýza moču, PRO/CREA, Kortizol/CREA
Profil PU/PD mačka
veľký kr. rozpočet, CREA, Ca, Na, K, GLU, fruktozamín, ALP, ALT, ŽK, ALB, CB, močový
sediment, charakteristiky moču, PRO/CREA, T4
Vysvetlivky:
BAL (bronchoalveolar lavage) - bronchoalveolárna, resp. tracheálna laváž
CP froz. (citrat plasma frozen) - mrazená
plazma s citrátom
CSF (cerebro spinal fluid) - cerebrospinálny mok
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
EP (EDTA plasma) - plazma s EDTA
F (faeces) - trus
36
Profil svaly
S
1 ml
8,30
1 deň
Profil štítna žľaza 1 pes
S
2 ml
35,30
1 deň
Profil štítna žľaza 1 mačka
S
2 ml
22,00
1 deň
Profil štítna žľaza 2
S
2 ml
37,50
2 - 4 dni
Profil štítna žľaza (kôň)
S
2 ml
35,30
1 deň
Profil cestovné ochorenia I - skoré





2 ml S+1 ml
EB+Sm
2 ml +
1 ml
64,40
1 - 2 dni

S1
3 ml
77,60
1 - 2 dni

1-2 ml EB
1-2 ml
7,10
1 deň

EB+Sm
3 ml
64,40
2 - 4 dni

Profil ochorení z kliešťov
S1
1 ml
33,30
1 - 2 dni

Veľký profil z kliešťov
S1
2 ml
49,90
1 - 2 dni

EB
1 ml
57,10
1 - 4 dni

kliešť
-
39,80
56,30
68,80
1 - 4 dni

F
5g
78,80
1 - 3 dni

CSF
0,5 ml
68,80
1 - 4 dni

Sw - oko,
hrtan
-
68,80
1 - 4 dni

F, Sw z rekta
5g
83,80
1 - 3 dni

-
48,30
1 - 4 dni

-
56,30
1 - 4 dni

1 ml
39,80
1 - 4 dni

-
48,30
1 - 4 dni

-
56,30
1 - 4 dni

0,1 - 0,5
ml
39,80
2 - 5 dní

0,1 - 0,5
ml
48,30
2 - 5 dní

0,1 - 0,5
ml
50,40
2 - 5 dní

0,1 - 0,5
ml
59,60
2 - 5 dní

-
48,30
cca.
1 týždeň

Leishmania (ab) - ELISA, Ehrlichia canis (ab) - IFT, Babesia canis (ab) - ELISA, krvné
parazity, Memotropic baktérie - mikroskop
Profil cestovné ochorenia II - neskoré
Leishmania (ab) - ELISA, Ehrlichia canis (ab) - IFT, Babesia canis (ab) - ELISA,
Dirofilaria immitis (Macrofilaria) Ag, Borrelia screening (ab, C6 kvalitatívne) - ELISA
Prídavný test Microfilaria - filtračný test
cena je platná len v kombinácii s Profilom cestovné ochorenia I alebo II
Profil cestovné ochorenia III - celkovo
Borelia screening (ab, C6 kvalitatívne), Anaplasma phagocytophilum (ab) - IFT
Profil ochorenia z kliešťov + Ehrlichia (ab, kvalitatívne ) - ELISA, Babesia canis (ab) - ELISA
Kliešťový profil pes (PCR) - krv psa
Anaplasma spp. (DNA)-PCR, Babesia spp. (DNA)-PCR, Ehrlichia spp. (DNA)-PCR,
Hepatozoon canis (DNA) - PCR
Závisí na druhu kliešťa: Ixodes: Anaplasma spp. (DNA), Borrelia burgdorferi sensu
lato (DNA), FSME vírus (RNA), Heptazoon canis (DNA); Rhipicephalus: Anaplasma
spp. (DNA), Babesia spp. (DNA), Ehrlichia spp. (DNA), Hepatozoon canis (DNA);
Dermacentor: Babesia spp. (DNA), Borrelia burgdorferi sensu lato (DNA); Exotické /
iné / neznáme: Anaplasma spp. (DNA), Babesia spp. (DNA), Borrelia burgdorferi
sensu lato (DNA), Ehrlichia spp. (DNA), FSME vírus (RNA), Heptazoon canis (DNA)



Psí profil hnačka - RealPCR
E - PCR PROFILY
Psí črevný koronavírus CECoV, psí parvovírus 2 CPV-2, psinka CDV (kvalit.), Clostridium
perfringens alfa toxin gen (kvantit.), Clostridium perfringens Enterotoxin gen
(kvantit.), Giardia spp., Cryptosporidium spp., Salmonela spp.
Psí neurologický panel
Bartonella spp., Borelia burgdorferi sensu lato, psinka CDV, Cryptococcus
neoformans/C.gattii, Neospora spp., Toxoplasma gondii
N
Psí profil horné dýchacie cesty
Psí adenovírus CAV-2, psinka CDV (kvantit.), psí herpesvírus CHV-1, psí
parainfluenzavírus typ3, psí influenzavírus, psí respiratórny koronavírus
Mačací profil hnačka RealPCR

1 ml S+1 ml
EB+Sm
2x1 ml S+1
ml NaF
S
1 ml +
1 ml
2 x 1 ml
+ 1 ml
2 ml
S
2 ml
S
1 ml
S
N
Mačací koronavírus FCoV/FIPV/FECV, mačací parvovírus FPV, Trichomonas foetus,
Clostridium perfringens alfa toxin gen (kvantit.), Clostridium perfringens enterotoxin
gen (kvantit.), Giardia spp., Cryptosporidium spp., Toxoplasma gondii, Salmonela spp.
Mačací očný profil
B - ŠPECIÁLNE SCREENINGOVÉ PROFILY
Cushing monitorovací profil

Kliešťový profil (PCR)- kliešť

36,90
veľký krvný rozpočet, Rtc, celkový bilirubín, LDH, CB
1 deň
D - CESTOVNÉ PROFILY / PROFILY OCHORENÍ Z KLIEŠŤOV

1 deň
5g
Profil anémie
37,00
TSH (psí), voľný T4,thyreoglobulín-protilátky





F, rektálny
ster


celkový T4, voľný T4

1 - 3 dni
1 - 2 dni
1 deň
1 deň
celkový T4, voľný T4, canine TSH


1 - 2 dni
11,90
15,50
Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp., Hepatozoon canis (DNA) - PCR, krvné
parazity a memotropic baktérie - mikroskopicky, malý krvný rozpočet
1 - 3 dni
Psí črevný koronavirus (CECoV), Psí parvovírus 2 (CPV-2), vírus psinky (CDV) kvalít.,
Clostridium perfringens alfa toxín gen (kvant.), Clostridium perfringens enterotoxíngen
(kvant.)
Mačací profil hnačka PCR - PLUS
2
14,90
19,60
1 deň
1 ml
N
1 ml
celkový T4, voľný T4, celkový T3
U

1,5 ml +
0,5 ml +
1 ml
celk. bilirubín, UREA, ALP, ALT, AST, GGT, GLDH, ŽK, ALB plus malý krvný rozpočet, PT,
aPTT, sérový proteín - elektroforéza

1 deň
S
Profil pečeň 2
CK, LDH, AST, Ca
1 ml +
2 ml
42,10
1,5 ml S+
0,5 ml EB+
1 ml CP froz.
celk. bilirubín, UREA, ALP, ALT, AST, GGT, GLDH, ŽK, ALB
Prídavné testy
ceny platné len v kombinácii s celkovými profilmi A pozri vyššie
Moč (pes, mačka) - močový sediment, analýza moču, pomer proteín/kreatinín
S
UREA, CREA, CB, Na, K, Ca, P, CL, ALB

5 ml
C - ORGÁNOVÉ PROFILY
Profil obličky
22,60
U
Len ako profil zahrnujúci TCC test a analýzu moči (sediment, dispstick)
Pozn. Bude k dispozícii od februára 2014.
mačací herpesvírus FHV-1, Chlamydophila felis, Mycoplasma felis
16,50
1 deň

Mačací profil horné dýchacie cesty
29,80
1 deň

Mačací profil mykoplazma
32,50
56,20
9,30
1 - 3 dni
2-3
týždne
1 deň



Konský respiračný profil - kôň
2 ml
41,40
26,30
1 - 2 dni

Konský respiračný profil plus Rhodococcus equi
S
2 ml
30,30
16,00
1 - 2 dni
1 ml S+1 ml EB
+ Sm + NaF +
10 ml U
1 ml S+1 ml EB
+ Sm + NaF +
10 ml U
1 ml +
1 ml +
10 ml
1 ml +
1 ml +
10 ml
48,50
1 deň
Fe (feather) - perie
HP (Heparin plasma) - plazma s heparínom
NaF (natrium fluorid) - fluorid sodný
S (serum) - sérum
S froz. (serum frozen) - mrazené sérum
S1 (S or EP or HP) - sérum alebo plazma s EDTA
alebo plazma s heparínom
S cool (serum cooled) - chladené sérum
44,10
Chlamydophila felis, Calicivirus FCV, Herpesvirus FHV-1, Mycoplasma felis
Cand.Mycoplasma turicensis, Mycoplasma hemofelis, Cand. Mycoplasma
haemominutum
Influenzavírus, EHV 1, EHV - 4, vírus konskej arteritídy (RNA)
Konský respiračný profil - žriebä
Vtáčí profil I

PBFD, Polyomavirus
Vtáčí profil rozšírený II
Vtáčí profil I + Chlamydophila psittaci
1 deň


S1 cool. (S+EP+HP cooled) - chladené sérum
alebo plazma s EDTA alebo plazma s heparínom
Sc (scin scrape) - kožný zoškrab
Sm (smear) - krvný náter
Sw (swab) - ster/výter (bez transportného média)
SwT (swab) - ster/výter v transportnom médiu
U (urine) - moč
Vtáčí profil rozšírený III
Vtáčí profil I + sexácia
Vtáčí profil rozšírený IV
Vtáčí profil I + Chlamydophila psittaci + sexácia
Respiračný profil dobytka - PCR
Mycoplasma bovis (DNA), bovine parainfluenza vírus 3 (BPIV3) (RNA), bovine
respiratory syncytialvirus (BRSV) (RNA)
Sw (spojovka/
rohovka)
Sw (spojovka/
rohovka)
EB
nosový výter bez
transp. média
nosový výter,
tracheálna
sekrécia/BAL
Fe +
0,1-0,5 ml EB
Fe + 0,1-0,5
ml EB +
Sm, F
Fe + 0,1-0,5
ml EB
Fe + 0,1-0,5
ml EB +
Sm, F
Sw, tracheálnej sekrécie
(laváž, BAL)
LEGENDA
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
mačka





MANUÁL
CENNÍK
VML SK
Idexx
IdexxReference
ReferenceLaboratories
Laboratories
PROFILY
TESTY
popis
Základná
doba
množstvo cena v Eur vyšetrebez DPH
nia
typ vzorky
popis
F - PROFILY VTÁKY / MALÉ CICAVCE
Vtáčí screening
N
AST, ŽK, CB, ALB, cholinesteráza, kys. močová, CK, LDH, P, Ca, K
Profil králik a morča
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, P, CB, GLDH, GGT, AST, CK, LDH, triglyceridy, Ca, GLU,
fruktozamín (králik)
Profil fretka
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, CB, ALB, GLOB, GGT, AST, GLU, CK, LDH, triglyceridy, Ca
Profil plazy
Kyselina močová, vápnik, ALP, ALAT, ASAT, glukóza, močovina (BUN), bielkovina,
albumín, LHD, CK
Veľký profil plazy
veľký kr. rozpočet, kyselina močová, vápnik, ALP, ALAT, ASAT, glukóza, močovina
(BUN), celková bielkovina, albumín, LDH, CK
S, HP
0,3 ml
16,50
1 deň

S+EB+Sm
0,5 ml
16,50
1 deň

S+EB+Sm
1 ml +
0,5 ml
14,90
1 deň

S
0,5 ml
14,30
1 deň
S+HB+Sm
0,5 ml
18,20
1 deň


Veľký konský profil
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, CB, Na, K, P, celk. bilirubín, ALP, GGT, AST, GLDH, ALB,
GLU, CHOL, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, Zn, Se, Cu
Profil kôň
Veľký konský profil bez veľkého kr. rozpočtu
Profil žriebä
veľký krvný rozpočet, UREA, CREA, celk. bilirubín, ALP, GGT, AST, GLU, CK, triglyceridy,
Na, K, Ca, Mg, Fe, CB, IgG
Profil starý kôň
veľký kr. rozpočet, močovina (BUN), kreatinín, fosfát, bilirubín (total), GGT, ASAT,
GLDH, glukóza, Ca, chloridy, triglyceridy, selén, zinok, kapilárna elektroforéza
Malý profil starý kôň
veľký konský profil bez veľ. krv. rozpočtu
Výkonnostný profil (kone)
UREA, Na, K, Ca, Mg, P, bilirubín, GGT, AST, GLU, CK, LDH, laktát
3 ml,
2 ml
54,30
1 deň

3 ml S
(+ NaF)
3 ml
50,80
1 deň

1 ml S + 2 ml EB +
Sm + NaF
1 ml +
2 ml
3 ml S + 1 ml EB +
Sm + NaF
3 ml +
1 ml
EMS/Cushing profil 1
ACTH, inzulín, GLU, triglyceridy, GGT
EMS/Cushing profil 2
veľký krvný rozpočet, ACTH, inzulín, GLU, triglyceridy, GGT
Granulosa Theca Cell Tumor Profil (kôň)
progesterón, testosterón, inhibin
Profil S (elektrolyty a stopové prvky)
Zn, Se, Cu, Na, K, Ca, Mg, P, Cl
35,90
43,10
1 deň
1 deň


3 ml S + Na F
3 ml
37,00
1 deň

2 ml S, HP + 1 ml
NaF-plazma
2 ml +
1 ml
18,20
1 deň

49,60
3 - 5 dní
1 ml EP cool./froz. + 1 ml+2
2 ml S + 1 ml S cool./ ml+1 ml
froz. + 0,5 ml NaF +0,5 ml
1 ml
1 ml EP cool./froz. +
+2 ml
2 ml S + 1 ml S cool./
+1 ml
froz. + 0,5 ml NaF +
+0,5 ml
2 ml EB + Sm
+2 ml
S
5 ml
3 ml S, hov. dobytok:
2 ml S + 1 ml EB
3 ml+
2 ml +
1 ml
57,40
99,40
38,60
3 - 5 dní
4-5
týždňov
1 deň




PROFILY DRUHOVO ŠPECIFICKÉ - HOV. DOBYTOK
Veľký profil hovädzieho dobytka
UREA, CREA, CB, Na, K, P, celk. bilirubín, ALP, AST, Cl, cholinesteráza, GGT, GLDH, ŽK,
GLU, fruktozamín, CHOL, CK, Ca, Mg, celk.T4, triglyceridy, beta HB, Zn, Cu, Se, Mn,
biotín, kys. listová, vit. A, vit. B1, vit. B12, vit. E, beta karotén
Profil hovädzieho dobytka
UREA, CREA, CB, Na, K, P, celk. bilirubín, ALP, AST, cholinesteráza, GGT, GLDH, ŽK, GLU,
fruktosamin, CHOL, CK, Ca, Mg, beta HB, Zn, Cu, Se, beta karoten, Cl
Profil „uľahnutí dojníc“
UREA, CB, P, AST, GGT, GLU, CHOL, CK, Ca, Mg
3 ml S + 2 ml EB
+ 10 ml U + Ha
(+ NaF)
3 ml +
2 ml +
10 ml
147,80
1 - 2 dni
3 ml S + 2 ml EB
(+ NaF)
3 ml +
2 ml
59,60
1 - 2 dni
1 ml S + NaF
1 ml
7,50

1 deň

3 ml
38,60
1 deň
Malý profil meď (hov. dobytok)
3 ml S, EB
3 ml
19,30
1 deň

S
1 ml
10,40
1 deň

Profil plodnosti 1 (hov. dobytok)
UREA, CB, Na, K, P, AST, Ca, Mg

Profil plodnosti 2 (hov. dobytok)
S
3 ml
14,90
1 - 2 dni

Profil plodnosti 3 (hov. dobytok)
S
3 ml
38,60
1 - 2 dni

2 - 3 dni

UREA, CB, Na, K, P, AST, Ca, Mg plus beta karotén
UREA, CB, Na, K, P, AST, Ca, Mg plus beta karotén, vit. E a Se
PROFILY DRUHOVO ŠPECIFICKÉ - OŠÍPANÉ
Veľký profil ošípaná
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, Na, K, P, CB, celk. a priamy bilirubín, ALP, GGT, AST,
GLDH, amyláza, lipáza, CHOL, CK, LDH, Ca, triglyceridy, Cu, Zn, Se, Cl
3 ml S + 2 ml EB
+ Sm
3 ml +
2 ml
56,90
PROFILY DRUHOVO ŠPECIFICKÉ - ŤAVOVITÉ
Camelid profil (ťavovité)
veľký kr. rozpočet, UREA, CREA, Na, K, P, CB, celk. bilirubín, ALP, GGT, AST, ALB, GLU,
CHOL, CK, LDH, Ca, Mg, triglyceridy, Cu, Zn, Se, Fe
Vysvetlivky:
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
EP (EDTA plasma) - plazma s EDTA
EP froz. (EDTA plasma frozen) - mrazená
plazma s EDTA
F (faeces) - trus
Ha (hair) - chlpy (srsť)
HB (Heparin blood) - krv s heparínom
HP (Heparin plasma) - plazma s heparínom
celková bielkovina
CK (kreatinkináza)
CRP (c-reaktívny proteín)
0,3 ml
S1
0,3 ml
S, HP
0,3 ml
S, HP
0,5 ml
S1
0,3 ml
EP froz.
1ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
EP
0,3 ml
0,3 ml
S
0,3 ml
0,3 ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
S
0,5 ml
môže byť objednaný tiež ako prídavný test *
TLI (pes)
cystatin C
FFA (voľné mastné kyseliny)
fruktozamín
TLI (mačka)
γ-GT
GLDH
glukóza
cholesterol
cholinesteráza
kreatinín
kreatinín - clearance
kys. Β-hydroxymaslová
kyselina močová
laktát
LDH
IgG (Foal)
lipáza
močovina (BUN)
Spec cPL
S
0,5 ml
S1
1 ml
EP (S, plná krv)
1ml
S1
0,3 ml
S
1ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
S, NaF
0,3 ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
S
4 x 0,5 ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
NaF-P
0,3 ml
S, HP
0,3 ml
S
0,5 ml
S1
0,3 ml
S1
0,3 ml
S
0,3 ml
2 ml S + 2 ml EB
+ Sm
NaF (natrium fluorid) - fluorid sodný
S (serum) - sérum
S1 (S or EP or HP) - sérum alebo plazma s EDTA
alebo plazma s heparínom
S1 cool (S+EP+HP cooled) - chladené sérum
alebo plazma s EDTA alebo plazma s heparínom
S cool - sérum chladené
S cool. lp (cooled serum, lightproof) - chladené
2 ml +
2 ml
Spec fPL
S
0,3 ml
môže byť objednaný tiež ako prídavný test *
3 ml S, EB
Cu, Mo
môže byť objednaný tiež ako prídavný test *
S1
môže byť objednaný tiež ako prídavný test *

Veľký profil meď (hov. dobytok)
Cu, Zn, Se, Mo
α-amyláza
albumín
ALP
ALP (s kortikoidmi)
ALT
amoniak
AST (GOT)
bilirubín (celkový)
Nt-proBNP - pes
Nt-proBNP - mačka
3 ml S + 2 ml EB +
Sm (+ NaF)
množstvo
62,30
1 deň

Základná
cena v Eur
bez DPH
doba vyšetrenia
BIOCHÉMIA
ENZÝMY/SUBSTRÁTY
môže byť objednaný tiež ako prídavný test *
PROFILY DRUHOVO ŠPECIFICKÉ - KONE
typ vzorky
triglyceridy
troponin I
žlčové kyseliny
žlčové kyseliny - stimulačný test
S1
0,3 ml
S cool
0,5 ml
S1
0,3 ml
S1
2 x 0,3 ml
2,40
3,80
2,40
9,90
2,40
12,50
2,40
2,40
29,70
17,00
29,70
17,00
2,40
2,40
11,60
5,60
16,00
19,90
12,20
7,90
39,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
19,30
6,10
2,40
8,50
2,40
15,30
2,40
2,40
20,50
12,30
20,50
12,30
2,40
18,20
7,70
14,40
1 deň
1 deň
1 deň
1 - 2 dni
1 deň
2 - 7 dní
1 deň
1 deň
1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 - 3 dni
1 deň
1 deň
1 deň
1 - (2) dni

















5 dní
7 dní
1 deň
3 týždne
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1-2 dni
1-2 dni
1 deň
1 - 4 dny
1 deň
1 deň










 













VITAMÍNY
β-karotén
biotín
kyselina listová
vit. A
S
0, 5ml
S1 cool
0, 2ml
S
0, 5ml
11,10
20,10
10,40
1 - 4 dni
1-2 dni
(nie
sobota)
S (EP, HP) cool. lp.
0,5 ml
20,10
vit B1
vit B2
vit B6
vit B12
vit D3 (1, 25-di-OH)
vit D3 (25-OH)
EB
0, 5ml
EB
0, 5ml
vit E
EB
0, 5ml
S
0, 5ml
S1
0, 5ml
S1
2 ml
20,10
20,10
20,10
10,40
37,00
24,00
S1
0, 5ml
20,10
1 deň
1 deň
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 deň
2 dni
1 - 3 dni
1-2 dni
(nie
sobota)











sérum, nepriehľadná skúmavka (chránená
pred svetlom)
S froz. (serum frozen) - mrazené sérum
Sm (smear) - krvný náter
Sw (swab) - ster/výter (bez transportného
média)
SwT (swab) - ster/ výter v transportnom médiu
U (urine) - moč
LEGENDA
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
mačka
3
37
MANUÁL
CENNÍK
VML SK
Idexx
Reference
Laboratories
Idexx
Reference
Laboratories
C
TESTY
popis
draslík (K)
fosfor (P)
horčík (Mg)
chloridy (Cl)
sodík (Na)
vápnik (Ca)
typ vzorky
ELEKTROLYTY
S, HP, U
0,3 ml
S1
0,3 ml
S, HP
0,3 ml
S, HP
0,3 ml
S, HP
0,3 ml
S, HP
0,3 ml
MIKROPRVKY
hov. dobytok, pes: 0,5 ml
EB, ostatné: 1 ml S, EP, HP,
tkanivo
Ha
mangán (sérum)
mangán (srsť)
meď (sérum)
meď (srsť)
meď (pečeňové tkanivo)
selén (sérum)
selén (srsť)
zinok (sérum)
zinok (srsť)
železo
Základná
doba
množstvo cena v Eur vyšetrebez DPH
nia
S, skot: EP, HP
0,5 ml /
1ml
0,5 ml /skot
3 ml
Ha
Li
1g
S, T
0,5 ml
Ha
1g
S1 (vtáky 200 ul S1 )
0,5 ml
Ha
S, HP
0,3 ml
ENDOKRINOLÓGIA
KÔRA NADOBLIČIEK
ACTH
ACTH stimulačný test (2 hodnoty kortizolu)
ACTH stimulačný test (3 hodnoty kortizolu)
aldosterón
kortizol
pes: 0,5 ml EP froz.; kôň:
0,5 ml EP cool. (nepouž.
sklenené skúmavky)
S
2 x 0,5 ml
S
S cool.
S
kortizol/kreatinín pomer (1 vzorka)
kortizol/kreatinín pomer (2 vzorky)
kortizol/kreatinín pomer (3 vzorky)
supresívny test s vysokou dávkou
dexametazónu HDDS (2 hodnoty kortizolu)
supresívny test s vysokou dávkou
dexametazónu HDDS (3 hodnoty kortizolu)
supresívny test s nízkou dávkou
dexametazónu LDDS (2 hodnoty kortizolu)
supresívny test s nízkou dávkou
dexametazónu LDDS (3 hodnoty kortizolu)
0,5 ml
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 - 2 dni

26,50
11,90
26,50
11,90
11,90
26,50
11,90
26,50
2,40
1 - 2 dni









27,10
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 deň
1 deň
1 deň
3 x 0,5 ml
0,5 ml
56,70
3 - 7 dní
16,00
U
3 ml
U
2 x 3 ml
U
3 x 3 ml
18,70
34,70
43,60
S
2 x 0,5 ml
27,10
1 deň
1 deň,
doping
7 - 10 dní
1 deň
1 deň



1 deň

1 deň
S
3 x 0,5 ml
37,00
1 deň

S
2 x 0,5 ml
27,10
1 deň

S
3 x 0,5 ml
37,00
1 deň
malý krvný rozpočet (cicavce)
malý krvný rozpočet (vtáky)
malý krvný rozpočet (plazy)
diferenciál (v%)
diferenciál (v%) (vtáky/plazy)
diferenciál (v %) (plazi)
retikulocyty (počet)
Babesia, Hepatozoon, Mycoplasma spp, atď.
Microfilaria - filtračný test
S
0,5 ml
S1
0,5 ml
S
1 ml
S
0,5 ml
S1
0,5 ml
15,00
16,00
31,40
11,60
11,10
3 - 5 dní
1 deň





1 deň
1 deň
1 deň
T4 autoprotilátky
S
1,5 ml
28,40
10 - 14
dní
thyreoglobuíin protilátky (pes)
TRH stimulačný test celkový T4 (2 hodnoty)
TRH stimulačný test celkový T4 (3 hodnoty)
S1
0,3 ml
2 - 7 dní
S1
2 x 0,5 ml
S1
3 x 0,5 ml
17,10
17,70
24,30
Dexa supresívny TRH stimulačný test (kôň)
S
4 x 0,5 ml
43,80
1 deň
TSH (pes)
S
0,5 ml
16,20
1 deň
1 deň
1 deň
5 ml
9,30
23,80
2 - 6 dní


EB + Sm
plazy: HB + Sm,
vtáky: HB + Sm
EB + Sm
1 - 2 ml
11,20
1 deň

0,5 ml
17,40
1 deň

1 - 2 ml
1 deň
HB + Sm
0,5 ml
HB + Sm
0,5 ml
EB + Sm
1 ml
HB + Sm
0,5 ml
HB + Sm
0,5 ml
EB
1 ml
6,40
11,60
11,60
8,90
9,90
9,90
6,10







1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
EP, HB
0,5 ml
EB
1 ml
27,30
30,40
2 - 4 dni
EB + Sm
1 ml
14,00
1 deň

EB
1-2 ml
18,20
7,10
1 deň
 

KOAGULÁCIA
1 deň


Koagulačné vyšetrenie - fibrinogén, PT, aPTT, trombínový čas
Veľké koagulačné vyšetrenie - fibrinogén, PT, aPTT,
CP cool.
1 ml
25,30
1 deň

CP froz.
1 - 2 ml
38,60
1 deň

antitrombin III
D-dimer
fibrinogén
aPTT
Quickov test (PT)
trombínový čas
faktor VIII
faktor IX
von Willebrandtov faktor (priamy test)
CP froz.
0,5 ml
1 deň
CP froz.
0,5 ml
CP cool.
0,5 ml
CP cool.
0,5 ml
CP cool.
0,5 ml
CP cool.
0,5 ml
CP froz.
0,5 ml
CP froz.
0,5 ml
CP froz.
0,5 ml
8,30
16,50
8,30
8,30
8,30
8,30
37,50
37,50
19,30









acetylcholínové protilátky
antinukleárne protilátky (ANA)
priamy Coombsov test
faktor reumatoidnej artritídy
masticatory muscle myosit (2-M ab) (USA)
EB
1 ml
S
0,3 ml
S
2 ml
91,10
18,70
16,10
13,60
88,30
S
1 ml
S
1 ml
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 deň
1 týždeň
1 týždeň
1 deň
21 dní
1 - 2 dni
1 deň
1 - 3 dni
3 týždne





TOXIKOLÓGIA
25,30
1 deň (krev), 2 dni
(tkanivo, chlpy)


tálium - ICP - MS
S, U, Ha, T
0,5 ml
25,30


 
arzén - ICP - MS
S, U, Ha, T
0,5 ml
25,30
1 - 2 dni
1 deň (sérum), 2 dni
(tkanivo, chlpy)
 N
S1
1 ml
25,30
1 deň
 N
25,30
1 deň (sérum), 2 dni
(tkanivo, chlpy)
 N
 N

hliník - ICP
N

kadmium - ICP - MS
S, EB, Ha, T
2-4
týždne

hCG stimulačný test 2 hodnoty testosterónu
hCG stimulačný test 3 hodnoty testosterónu
estradiol (17-β)
estrón sulfát (kôň, samica)
estrón sulfát (kôň, samec)
estrón sulfát - RIA (hovädzí dobytok, ovce
samice)
progesterón
pregnancy associated glykogen PAG (hov.
dobytok)
PMSG (kôň)
testosterón
S1
2 x 0,5 ml
1 - 5 dní
S1
3 x 0,5 ml
S
1 ml
S, U
1 m S,5 ml U
7 dní





S
1 ml
30,90
40,80
20,50
30,40
30,40
S, U
1 ml S,
5 ml U
30,40
7 dní

S
0,5 ml
16,50
1 deň

S, EP
0,5 ml
5,60
3 - 7 dní

S1
3 ml
7 - 10 dní
S1
1 ml
20,40
20,40


N
0,5 ml

S, EP, Ha, T
0,5 ml
25,30
1 deň (sérum), 2 dni
(tkanivo, chlpy)
S
0,5 ml
56,90
1 - 2 dni
 N
ortuť - ICP - MS
EB, U
0,5 ml
37,30
1 - 2 dni
 N
molybdén - ICP
S, EP, Ha, T
1 ml
11,10
1 - 2 dny (sérum),
2 dny (chlpy, tkanivo)
 N
nikel - ICP - MS
S, EB, Ha, T
0,5 ml
25,30
1 - 2 dny (sérum),
2 dny (chlpy, tkanivo)
 N
S, U
0, 6 ml
24,50
1 - 2 dni
 N
S, U, EB, HB
1 ml, 1 ml,
0,5 ml
108,00
1 - 2 dni

16,60
33,20
16,00
16,00
1 deň
kobalt - ICP - MS
108,20
jód
titán
Profil ťažkých kovov - arzén, olovo, kadmium, chróm,
tálium, nikel
LIEKY
N
bromid
cyclosporin A
digoxín
fenobarbitál
S
1 ml
EB
0,5 ml
S
0,5 ml
S
0,5 ml
5 dní
1 deň
1 deň




** vrátane diferenciálu *** bez diferenciálu
Vysvetlivky:
CP froz. - zmrazená plazma s citrátom
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
EP (EDTA plasma) - plazma s EDTA
EP cool (cooled EDTA plasma) - plazma s EDTA
chladená
Ha (hair) - srsť (chlpy)
4
38
HB (Heparin blood) - krv s heparínom
HP (Heparin plasma) - plazma s heparínom
Li (liver) - pečeňové tkanivo
S (serum) - sérum
S1 (S alebo EP alebo HP) - sérum alebo plazma
s EDTA alebo plazma s heparínom
S cool. (cooled serum) - chladené sérum
N
0,5 ml
3 ml
3 - 4 dni

 
EB, Ha, T
S
7 dní
1 deň
olovo - ICP - MS
anti-Müller hormón (kôň) - ELISA
3 - 4 dni
3 - 7 dní
0,2 ml
AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA
POHLAVNÉ HORMÓNY
1 - 5 dní
45,00
28,60
S
môže byť objednaný tiež ako prídavný test k Profilu cestovné ochorenia I a II
trombínový čas, antitrombin III, D-dimer

doba vyšetrenia
U
KRVNÉ PARAZITY
komplexne (mikroskopicky)
ŠTÍTNA ŽĽAZA
voľný T4
voľný T4/cholesterol pomer
voľný T4 (dialýza)
T3 celkový
T4 celkový
0,5 ml
KRVNÉ SKUPINY
určenie krvnej skupiny
krvné skupiny - Ab anti A

0,5 ml
HEMATOLÓGIA
veľký krvný rozpočet (vtáky/plazy)
N
S
S cool. (4-6°C)
ELEKTROFORÉZA
veľký krvný rozpočet (cicavce)

Základná
množstvo cena v Eur
bez DPH
OSTATNÉ HORMÓNY
elektroforéza sérový proteín
SDS-page elektroforéza



typ vzorky
IGF-1 (somatomedin)
inzulín






11,90
27,10
37,00
0,5 ml
popis
S froz. - mrazené sérum
S froz.* - mrazené sérum (bez
hemolýzy, transport v ľade)
Sm (smear) - krvný náter
T (tissue) - tkanivo
U (urine) - moč
LEGENDA
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
mačka
N
s
MANUÁL
CENNÍK
VML SK
Idexx
IdexxReference
ReferenceLaboratories
Laboratories
TESTY
popis
typ vzorky
Základná
množstvo cena v Eur
bez DPH
doba vyšetrenia
popis
DIAGNOSTIKY LIEKOV
Profil cudzích substancií (predtým Profil
koní pri nákupe) - NSAID-screening, Glukokortikoidy-
S, U
screening, Sedativa-/Trankvilizéry-screening, screening
lokálne anestetika, ostatné látky
testovanie protizápalových liekov
testovanie glukokortikoidov
testovanie lokálnych anestetík
testovanie NSAID
testovanie sedatív/trankvilizérov
testovanie stimulačných látok
tricyklické antidepresíva
S, U
15 ml
S, U
10 ml
S, U
10 ml
S, U
10 ml
S, U
10 ml
S, U
10 ml
S, U
10 ml
MOČ
vylučovanie elektrolytov
γ-GT/kreatinín pomer (kôň)
močový sediment - Ery, Leu, epitel, kryštály, zhluky
analýza moču - pH, celk. bielkovina, glukóza, dusíkaté
proteín/kreatinín pomer
analýza kameňov
diagnostika karcinómu T-buniek (pes)
Aujeszky (ab) - VNT export test
Babesia spp. (DNA) - PCR
Borelia (ab) (IgG) - ELISA
Borrelia (ab) (IgG) - BLOT
Borrelia burgdorferi sensu lato (DNA) - PCR
Cryptococcus neoformans/C. gattii (DNA)
- PCR
Dirofilaria immitis (Macrofilaria) (ag) ELISA
Ehrlichia spp. (DNA) - PCR
Filaria spp. (DNA) - PCR
len ako dodatočné vyšetrenie na základe pozitívneho výsledku
filtračného testu
Helicobacter spp. (DNA)
Herpesvírus (ab) (plazy)
Herpesvírus (DNA) (Koi)
Lawsonia intracelularis (DNA) - PCR
Leptospira (ab) MAR
Leptospira spp. (DNA) - PCR
Listeria monocytogenes (ab) - CF
Listeria monocytogenes (DNA) - PCR
Mycoplasma spp. (DNA) - PCR
7 - 10 dní
7 - 14 dní
7 - 14 dní
7 - 10 dní
7 - 10 dní







5 ml
U
5 ml
6,70
1 deň

U
1 ml
močový kameň
-
U
5 ml
8,00
18,00
42,10
1 deň
1 - 2 dny
(ne sobota)
1 deň



1 ml
29,30
1 - 2 dni
1 deň
1 deň



1 deň
2 ml
29,80
1 - 4 dni
 
S
2 ml
23,20
7 dní

0,5 ml
29,30
29,80
14,90
26,60
29,80
0,5 ml CSF, Sw z hrtanu,
z oka, 5 g F, BAL
0,5 ml
/5g
S1
1 ml
S
2 ml
EB
1 ml
S1
0,5 ml
S1
kliešť, tkanivo (CSF, kožný
bioptát, kĺbny bioptát)
0,5 ml
EB (kostná dreň, 0,5 ml
CSF, kliešť)
EB
2 ml
1 ml
-
1 - 4 dni

 
 

 
29,80
1 - 4 dni

16,00
1 deň
29,80
1 - 4 dni
29,80
29,80
22,70
29,80
7 dní
1 - 4 dni
1 - 3 dni
1 - 7 dní
7 dní
2 - 4 dni
Brucella spp. (DNA) - PCR
Canine Adenovirus/Infekčná hepatitída psov (ab) - CF
Canine Adeno Virus Type 2 (DNA) - PCR
Canine Enteric Coronavirus CECoV (RNA) - PCR
Canine Herpes Virus CHV (ab) - VN
Canine Herpes Virus CHV-1 (DNA) - PCR
Canine Influenza Virus (RNA) - PCR
Canine Parainfluenza Virus Type 3 (RNA ) - PCR
Canine Respiratory Corona Virus (RNA) - PCR
Distemper Virus (ab) - VN
Distempervirus CDV psinka (RNA) kvantifikácia - PCR
Ehlichia canis (ab) - IFT


Ehlichia canis (DNA) - PCR
N
N
Hepatozoon canis (DNA) - PCR
kliešťová encefalitída (ab) - CF
kliešťová encefalitída (RNA) - PCR
Leishmania (ab) - ELISA
Leishmania spp. - kvant. (DNA)
Leishmania spp. - kvalit. (DNA)

Rickettsia rickettsii (ab) - IFT
Sarcoptes (ab) - ELISA
Babesia felis spp. (DNA) - PCR
2 dni


29,80
1 - 4 dni

29,80
26,50
1 - 4 dni

 
29,80
16,50
29,80
1 - 4 dni
2 - 4 dni
 


29,80
2 - 4 dni

Feline coronavirus FCoV (FIP) (ab) - IFT
1 - 4 dni
Feline coronavirus FCoV (FIP) (RNA) - PCR
10-14 dní
1 - 2 dni



Bartonella spp. (DNA) - PCR
Calicivirus (ab) - VN
Calicivirus (RNA) - PCR
Chlamydophila felis (DNA) - PCR
FeLV (ab) - ELISA
FeLV-Progenom (DNA) - PCR
FIV (ab) - ELISA
FIV (ab) - Westernblot
FIV Progenom (DNA) - PCR
HP, S
0,2 ml
F
5g
29,80
22,00
14,30
mačky: 5 g F, rektálny
výter, psi: rektálny výter
5g
14,30
1 - 2 dni

S
0,5 ml
2 - 7 dní
S
1 ml
F
1g
20,40
14,90
17,10



Toxoplazma (ab) (IgG) - IFT
S1
0,5 ml
15,50
FIP-Screening
FeLV + FcoV (FIP) -ELISA/IFT
FeLV + FIV - ELISA
FIV + FcoV (FIP) - ELISA/IFT
FeLV + FIV + FcoV (FIP) - ELISA/IFT
FeLV + FIV + FIP-Screening
Feline Herpes Virus (ab) - VN

Feline Herpes Virus FHV-1 (DNA) - PCR
Toxoplazma (ab) (IgM) - IFT
S1
0,5 ml

Feline parvovirus FPV (DNA) - PCR
Cand. Mycoplasma turicensis - PCR
Neospora spp. (DNA) - PCR
Paramyxovírusy (ab) (plazy)
Parvovirus (ag) - EIA (len pes)
Parvovirus (ag) - Imunochromatografia (pes,
mačka)
Parvovirus (ab) - HAH
Q-horúčka (ab) - CF
Rotavirus (ag) - Imunochromatografia
Toxoplasma gondii
(DNA) - PCR
CNS symptomy: 0,5 ml CSF, abortovaný materiál (pes, malí přežvýkavci): vaginálny ster, placenta, fétus, T (pečeň, slezina, oblička, pľúca,
srdce, črevo). Respiračné symptómy: bronchiálna laváž. Očné symptómy (najmä mačky): vodnatý výpotek. Horúčka: 0,5 ml EB
besnota (Ab) - FAVN prosím použite špeciálnu žiadanku
Vysvetlivky:
As (aspirate) - aspirát/bioptát získaný aspiráciou/biopsiou
CSF (cerebro spinal fluid) - mozgovo-miešna tekutina
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
F (faeces) - trus
Li (liver) - pečeňové tkanivo
Mis (miscellaneous) - rôzne vzorky
S - výrazne označená
skúmavka
15,50
2 - 3 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni; exoty
min. 7 dní
pes: 3 – 5
dní, mačka:
1 - 2 dni
0,5 ml
29,80
1 - 4 dni
0,5 ml
54,00
3 - 10 dní
S (serum) - sérum
S1 (S or EP or HP) - sérum alebo plazma s EDTA alebo plazma s heparínom
Sw (swab) - ster/výter (bez transportného média)
Sm (smear) - krvný náter
T (tissue) - tkanivo
U (urine) - moč

2 - 4 dni
29,80
1 - 4 dni
1 - 4 dni
S1
0,5 ml
S
1 ml
S
spermie, ster sliznice (krčok,
preputium), kostná dreň
S
1 ml EB, Sw (hrtan, nos, oko),
200 mg bioptát pečene
rektálny výter, F
1 - 2 dni
1 deň
1 - 3 dni
1 - 3 dni
2 - 4 dní
S
ster - spojivka, genitálie,
biopsia (pečeň, pľúca, obličky,
slezina), abort
Sw (hrtan, nos)
0,5 ml
29,80
26,50
-
29,80
1 - 4 dni
-
Sw (hrtan, nos)
-
29,80
29,80
29,80
26,00
1 - 4 dni
Sw (hrtan, nos)
29,80
1 - 4 dni
4 - 8 dní
1 - 4 dni
1 - 4 dni
4 - 8 dní
1 ml
29,80
25,30
1 - 4 dni
S1
EDTA krv, kostná dreň, 0,5 ml
CSF, kliešť
EB alebo kliešť
2 ml
29,80
1 - 4 dni
1 ml
1 - 4 dni
S
1 ml
Mis (kliešť, CSF)
0,5 ml
S1
1 ml
29,80
18,20
29,80
19,50
29,80
29,80
1 - 4 dni
1 - 2 dni
3 - 5 dní
2 - 4 dni
1 - 2 dni
1 - 4 dni
EB
1 ml
29,80
1 - 4 dni
S1
1 ml
2 - 3 dni
CSF, F
0,5 ml; 5 g
F
F, rektálny ster, (1 ml EB akútna fáza), T
5g
25,30
29,80
14,30
5g
29,80
1 - 4 dni
len S
0,5 ml
16,50
1 - 4 dni
S
1 ml
3 - 5 dní
S1
0,5 ml
20,40
26,00
1 - 4 dni
MAČKA
3-5 dní
5 dní
1 - 4 dni
26,50
0,5 ml
v prípade pozitívneho výsledku CPV-2 DNA
29,80
16,00
2 - 4 dni
29,80
0,5 ml
S
Mycoplasma haemocanis, Cand. Mycoplasma
haematoparvum (DNA) - PCR
Neospora caninum (ab) - IFT
Neospora spp. (DNA) - PCR
Parvovirus (ag) - EIA

2-3 dní
0,5 ml
0,5 ml
Parvovirus 2 CPV-2 (DNA) - PCR


7 - 14 dní
1 ml
S1
EB, kostná dreň
1 ml
3 ml U, 0,5 ml synovie, kožné
tkanivo, Sw (oko, nos), biopsia 3 ml, O,5 ml
(pečeň, slezina), aspirát lymf. U.
Parvovirus 2 CPV-2 diferenciácia CPV-2 a CPV-2a/b
10-14 dní
1 ml
20,00
15,50
28,40
14,90
20,50
22,60
S1
S
0,5 ml
EB, 0,5 ml CSF, Sw - spojivka,
1 ml; 0,5 ml;
nos, rektum, 5 g F, As (žaludek,
5 ml U, 5 g F
močový měchýř), 5 ml U
Sw - oko, nos, hrtan
-
Distempervirus CDV (RNA) - PCR
 
EB (slezina, kostná dreň,
synovia, liquor, kliešť)
HP, S
0,2 ml
Pred vzorkovaním
kontaktujte Hotline
Sw (dutina ústna)
zvlhčená sterilným NaCl
S
1 ml
Sw (kloaka, spojivky, nos,
genitálie), F (vtáky)
F
5g
S (pri virémii), kôň:
1 ml
vodnatý výpotek
5 ml U (vodnatý výpotek),
5/2/0,5 ml
2 ml EB, 0,5 ml CSF
S
1 ml
0,5 ml CSF, 1 ml EB, 5 g F, 0,5 ml; 1
abortovaný materiál
ml; 5 g
Sw (oko, hrtan,
genitálie), sekrécia (oko,
hrtan, nos)
CSF, F
0,5 ml, 5 g
Ch.psittaci, Ch.felis, Ch.abortus, Ch.cavie
7 - 14 dní
U
biopsia, F
Herpesvírus (DNA) (plazy)
Chlamydophila (ab) - CF/ELISA (prežúvavce)
Chlamydophila spp. (DNA) - PCR
7 - 10 dní
Základná doba
množstvo cena v Eur vyšetrebez DPH
nia
PES
Babesia canis (ab) - IFT
Borrelia Screening (ab, C6 qualitative) - ELISA
Borrelia Quant C6 (ab, C6 quantitative) - ELISA
Borrelia (ab) (IgM) - ELISA
Brucella canis (ab) - CF
Brucella canis (ab) - SAT (for Export)

U
S1
Aujeszky (ab) - ELISA
165,50
82,70
93,80
93,80
93,80
82,70
93,80
7 - 10 dní
17,70
8,30
11,10
SEROLÓGIA/VIROLÓGIA
CELKOVO
Anaplasma/Ehrlichia phagocytophilum
(ab) - IFT
Anaplasma spp. (DNA) - PCR
182,10
0,5 ml +
5 ml
1 ml
S+U
látky, krv, bilirubín, urobilinogén, špecifická hmotnosť
20 ml
typ vzorky
1 - 4 dni
1 - 2 dni
1 - 3 dni
EB
EB, aspirát z lymfatickej uzliny,
očný ster
S
Sw (nos, hrtan, oko) 1 ml EB (vo
fáze horúčky)
Sw (spojivka, dýchací trakt)
1 ml
29,80
1 ml
29,80
1 - 4 dni
0,5 ml
26,00
4 - 10 dní
---
29,80
1 - 4 dni
---
1 - 4 dni
S1
0,5 ml
EB, kostná dreň
1 ml
S1
0,5 ml
S1
Mis - EB, S, EP, As, kostná dreň,
CSF, T, Sw
S1
5 g F, 1 ml EB(virémia), 0,5 ml
CSF, As
S + EB+ Sm
0.1 ml
29,80
10,50
29,80
13,80
30,70
3 - 10 dní
1 ml
29,80
1 - 4 dni
1 ml
14,00
1 deň
5 g, 1 ml
29,80
1 - 4 dni
1 ml / 0,5 ml
S1
1 ml
S1
1 ml
S1
1 ml
S1
2 ml
2 ml S + 0,5 ml EB + Sw
2 ml, 0,5 ml
S
Sw (genitálie), T (v prípade
abortu)
F, rektálny ster
0,5 ml
27,60
20,40
20,40
24,80
31,40
40,40
26,00
4 - 10 dní
-
29,80
1 - 4 dni
5g
1 - 4 dni
EB
Sw (spojivka, hrtan), sekrét
(oko, hrtan)
1 ml
29,80
29,80
---
29,80
1 - 4 dni
EB
1 ml
29,80
1 - 4 dni
F (NIE rektálny výter)
5g
29,80
1 - 4 dni
Mycoplasma felis - PCR
Mycoplasma Haemofelis, Cand. Mycoplasma
haemominutum (Haemobartonella felis) (DNA) - PCR
Tritrichomonas foetus (DNA) - PCR
1 - 2 dni
1 - 4 dni
1 - 2 dni
1 deň
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1 - 4 dni
LEGENDA
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
mačka
5
39
MANUÁL
CENNÍK
VML SK
Idexx
Reference
Laboratories
Idexx
Reference
Laboratories
C
TESTY
popis
Základná
doba vymnožstvo cena v Eur
šetrenia
bez DPH
typ vzorky
popis
typ vzorky
KÔŇ
AHSV (africký mor koní, ab) - cELISA
S
1 ml
58,50
7 - 10 dní
Babesia equi + caballi (ab) - IFT
Babesia equi + caballi (ab) - CF
Babesia equi + caballi (ab) – cELISA
S1
1 ml
2 - 4 dni
S
1 ml
S
0.3 ml
47,10
86,50
71,80
0, 5 ml liquor, bioptát - kĺb, koža,
kliešť
0,5 ml
29,80
S, CSF
1 ml
liquor, bulbus
0,3 ml
5 - 10 dní
2 - 4 dni
Borrelia burgdorferi sensu lato (DNA) - PCR
Borna (ab) - IFT
Borna (RNA) - PCR
Equine Adenovirus 1 (DNA) - PCR
Equine Herpes Virus 1 (ab) – VN
S
1 ml
28,70
29,80
29,80
26,00
Sw (nos, oko), sekrécia (nos, hrtan), 1 ml
CSF, 1 ml EB (v akutní fázi), abortovaný plod
(pľúca, obličky, slezina, amniová tekutina,
placenta, endometrium)
1 ml
29,80
Sw (spojovka, rohovka)
Herpesvirus 1 + 4, equine (EHV-1, EHV-4) (DNA)
29,00
2 - 5 dní
Screening test - bez bĺch (GREER®)
S
0,3 ml samostatný
screening, na následnú
detekciu ďalšie 1 ml,
celkom 1,3 ml
25,00
2 - 5 dní
1 - 4 dni
Detekcia jednotlivého alergénu - Veľký (GREER®)
S
0,7 ml
55,00
2 - 5 dní
3 - 5 dní
Detekcia jednotlivého alergénu - Veľký (GREER®)
S
0,7 ml
55,00
2 - 5 dní
Detekcia jednotlivého alergénu - Veľký (GREER®)
S
0,7 ml
55,00
2 - 5 dní
Detekcia jednotlivého alergénu - Malý (GREER®)
S
0,7 ml
34,50
2 - 5 dní
Detekcia jednotlivého alergénu - Malý (GREER®)
S
0,7 ml
34,50
2 - 5 dní
Malassezia IgE - ELISA (GREER®)
S
0,5 ml
20,00
2 - 5 dní
N
Nutridexx test pes, kočka - potravní alergeny
S
1,2 ml
77,10
2 - 7 dní
N
S
0,5 ml
S
0,5 ml
100,00
62,50
2 - 3 týždne
Screening test (GREER®)
S
1 ml
34,00
2 - 5 dní
Detekcia jednotlivého alergénu - Veľký (GREER®)
S
0,7 ml
55,00
2 - 5 dní
Detekcia jednotlivého alergénu - Veľký (GREER®)
S
0,7 ml
55,00
2 - 5 dní
2 - 5 dní
Stromy (12 alergénov)
Trávy/burina (12 alergénov)
1 - 4 dni
roztoče/plesne/sliny bĺch (12 alergénov)
roztoče/plesne/sliny bĺch (6 alergénov)
-
29,80
26,00
5 - 10 dní
Equine Herpes Virus 5 (DNA) - PCR
Sw (nos, oko), sekrécia (nos, hrtan,
trachea)
0,5 ml
29,80
2 - 4 dni
S
1 ml
45,80
5 - 10 dní
S
0,5 ml
24,30
3 - 4 dni
7 - 10 dní
2 - 4 dni
Equine Herpes Virus 1+4 (ab) - VN
Infekčná anémia koní /Coggins (ab) - agargel
difúzia
Influenza - chrípka koní (ab) - HAI
Influenza - chrípka koní (RNA) - PCR
S
2 ml
Sw (hrtan, nos), sekrécia (hrtan), BAL
-
43,10
29,80
Rhodococcus equi (DNA) - PCR
tracheálny sekrét (výplach), synovia,
synoviálna membrána, T (pľúca), F
-
29,80
1 - 4 dni
S
1 ml
2 - 3 dni
S1
1 ml
S
0,5 ml
S
1 ml
28,60
56,90
14,90
26,00
29,80
14,90
---
S
1 ml
HOV. DOBYTOK
S (EP, HP)
1 ml
S
1 ml
S
2 ml
S
1 ml
S1
2 ml
S1
1 ml
S1
1 ml
OVCE, KOZY
S
1 ml
S1
1 ml
S1
1 ml
lymfatická uzlina, nosový ster
---
S
2 ml
S
1 ml
F, rektálny výter, črevná mukóza
5g
OŠÍPANÉ
VTÁKY / MALÉ CICAVCE
Encephalitozoon cuniculi (ag/urine) - Carbon assay
Encephalitozoon cuniculi (ag/serum) - Carbon assay
(mačka/králík)
Myxomatosis (ag)
roztoče, plesne, stromy/trávy, burina
3 - 5 dní
1 ml
Circovirus 2 (DNA) - PCR
Influenzavirus (ab) - HAI
PRRS (ab) - ELISA
TGEV (RNA) - PCR (Gastroentheritis Virus)
roztoče, plesne, stromy, trávy/burina, blchy
3 - 4 dni
S
Brucella melitensis (ab) - ELISA, Brucella ovis (ab)
CAE (ab) - ELISA
Maedi/Visna (ab) - ELISA
Screening test - s blchami (GREER®)
0,3 ml samostatný
screening, na následnú
detekciu ďalšie 1 ml,
celkom 1,3 ml
Sw (nos, oko), sekrécia (nos, hrtan)
Bovine Herpes Virus 1 (ab) - ELISA
Bovine Leukosis Virus (ab) - ELISA
Brucella abortus (ab)
BVD (ab) - ELISA
BVD (ag) - ELISA
Neospora caninum (ab) - IFT
Paratuberculosis (ab) - ELISA
14,90
14,90
14,90
14,90
24,80
25,30
9,00
(24 alergénov)
Hyposensibilizácia - štartovacia dávka
Hyposensibilizácia - ďalšia dávka
- roztoče/plesne, stromy, trávy/buriny, hmyz
1 - 4 dni
Stromy (12 alergénov)
Trávy/burina (12 alergénov)
Detekcia jednotlivého alergénu - Veľký (GREER®)
7 - 10 dní
roztoče/plesne (10 alergénov)
2 - 3 dni
Screening test hmyz (GREER®)
Hyposensibilizácia (okrem hmyzu) - štartovacia
dávka
Hyposensibilizácia - ďalšia dávka (okrem hmyzu)
Hyposensibilizácia - hmyz
5 - 10 dní
1 - 4 dni
3 - 4 dni
2 - 4 dni
3-5 dní
2 - 3 dni
2 - 4 dni
2- 3 dni
7 - 10 dní
3 - 5 dní
29,80
43,10
12,70
29,80
3 - 5 dní
2 - 3 dni
2 - 3 dni
3 dni
5 - 10 dní
1 - 4 dni
U
3 ml
26,20
4 dni
S1
0.5 ml
26,20
1 - 4 dni
-
14,90
5 - 7 dní
N
S
1 ml
14,90
5 - 7 dní
N
Hemoragické ochorenia králikov (ab) - HI
S
0,25 ml
17,10
5 - 7 dní
EB, Fe, Sw z kloaky, F, T (obličky,
slezina, pečeň)
EB, Fe, Sw z kloaky, F, T (obličky,
slezina, pečeň)
0,1 - 0,5
ml
29,80
2 - 4 dni
100 ul
29,80
2 - 4 dni
sperma, semenná kvapalina, očný, nosný sekrét, tracheálna laváž, EDTA krv, vaginálny
ster, biopsia (mízné uzliny, slezina, pľúca, placenta, tkanivo plodu)
* najčastejšie postihnuté plemená psov nájdete na www.cymedica.com - IDEXX - VetLab
(VML) - Žiadanka PCR, molekulárna diagnostika
** aktuálne sú využívané testy GREER®
+
Vysvetlivky:
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
EP (EDTA plasma) - plazma s EDTA
Ha (RaH) - (hair with roof and hair) - chlpy
(s korienkami)
HB (heparin blood) - krv s heparínom
HP (heparin plasma) - plazma s heparínom
F (faeces) - trus
Fe (feather) - perie
6
40
M (milk) - mlieko
Mis (miscellaneous) - rôzne vzorky
S (serum) - sérum
S1 (S or EP or HP) - sérum alebo plazma
s EDTA alebo plazmy s heparínom
Sw (buccal) - ster/výter z bukálnej sliznice
U (urine) - moč
CENY PCR VYŠETRENÍ
1 test PCR
29,80
2 testy PCR
39,80
3 testy PCR
48,30
4 testy PCR
56,30
5 testov PCR
63,80
6 testov PCR
68,80
7 testov PCR
73,80
8 testov PCR
78,80
* pre všetky PCR vyšetrenia. Platí
pre simultánne vyšetrenia.
0,7 ml
55,00
2 - 5 dní
0,7 ml
65,00
2 - 5 dní
S
0,5 ml
135,00
2 - 3 týždne
S
0,5 ml
0,5 ml
62,50
87,50
2 - 3 týždne
S
3 týždne
2 - 3 týždne
malígne hypertermie psov
CLAD
CEA očné anomálie kólií
cystinúria
Farba srsti žltá
Farba srsti hnedá
Farba srsti merle
FN familiárna nefropatia (len ang. kokršpaniel)
fukozidóza
GM 1 gangliozidóza
globoid cell leukodystrofia (Krabbe´s)
ochorenie z hromadenia medi (copper storage
disease)
L-2-HGA (hydroxyglutaric acidúria)
MDR1 - defekt
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
45,00
45,00
143,50
39,10
45,00
45,00
45,00
49,00
45,00
49,00
45,00
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
45,00
3 týždne
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
49,00
3 týždne
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
89,00
2 - 3 týždne
mukopolysacharidóza VII
myopatia dedičná
myotonia congenita
vrodená nočná slepota (Briardi)
nedostatočnosť fosfofruktokinázy
nedostatočnosť pyruvátkinázy
PRA (progresívna atrofia sietnice) - cord 1
PRA (progresívna atrofia sietnice) - rcd 1
PRA (progresívna atrofia sietnice) - rcd 2
PRA (progresívna atrofia sietnice) - prcd
SCID (ťažká kombinovaná imunodeficiencia, Jack
Russel teriér)
X-SCID
von Willebrantovo ochorenie typ 1
von Willebrantovo ochorenie typ 2
von Willebrantovo ochorenie typ 3
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
3 - 5 týždňov
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
49,00
45,00
49,00
49,00
45,00
45,00
45,00
45,00
119,00
119,00
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
39,00
2 - 3 týždňov
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
49,00
93,80
45,00
45,00
3 týždne
EB, 2 x Sw (buccal)
(viaclieková rezistencia, precitlivelost k Ivermektinu)
kožný bioptát
Polyomavirus (DNA) - PCR
S
S
DEDIČNÉ CHOROBY (MOLEKULÁRNA DIAGNOSTIKA)*
PES
2 - 4 dni
14,90
14,90
14,90
2 - 3 týždne
KÔŇ
Myxomatosis (ab) - imunodifúze
PBFD (DNA) - PCR
ALERGOLÓGIA**
PES A MAČKA
N
stromy/trávy/burina (8 alergénov)
rôzny+
Základná
doba vyšetcena v Eur
renia
bez DPH
S
Equine Herpes Virus 2 (DNA) - PCR
Equine Herpes Virus 4 (ab) - VN
Salmonella Abortus equi (ab) - LA
Stomatitis vesicularis (ab) - VN
Trypanosoma equiperdum (ab) - CF
Vírusová arteritída koní (ab) - VN
Vírusová arteritída koní (RNA) - PCR
Malleus/Sopľavka (ab) - CF
množstvo
N
3 týždne
5 týždňov
7 dní
3 týždne
3 týždne
7 dní
5 týždňov
3 týždne
3 týždne
3 týždne
3 týždne
3 týždne
3 týždne
3 - 5 týždňov
3 týždne
3 týždne
3 týždne
3 týždne
5 týždňov
3 týždne
3 týždne
3 týždne
LEGENDA
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
mačka
N
MANUÁL
CENNÍK
VML SK
s
Idexx
Reference
Idexx
Reference
Laboratories
Idexx
ReferenceLaboratories
Laboratories
TESTY
popis
typ vzorky
množstvo
Základná
cena v Eur
bez DPH
MAČKA
farba srsti čokoládová/škoricová
gangliozidóza (GM1 + GM2)
GSD4 glykogenóza typ 4 pri mačkách
HCM hypertrofická kardiomyopatia mačiek - mutácia
A31P
HCM hypertrofická kardiomyopatia mačiek - mutácia
A74T
HCM hypertrofická kardiomyopatia mačiek - mutácia
R820W
PKD polycystické ochorenie mačiek
PRA - rdAc pri mačkách
nedostatočnosť pyruvátkinázy
N
N
3 týždne
mykologické vyšetrenie (rast na agarovom géli)
3 týždne
0,5 - 1 ml
49,00
49,00
45,00
Trichogram
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
45,00
7 dní
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
45,00
3 týždne
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
45,00
3 týždne
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
3 týždne
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
39,00
45,00
45,00
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
0,5 - 1 ml
EB, 2 x Sw (buccal)
EB
1 ml
EB
1 ml
EB
1 ml
EB
1 ml
EB
1 ml
EB
1 ml
EB
1 ml
3 týždne
7 dní
3 týždne
45,00
49,00
39,10
45,00
39,00
39,00
27,60
3 - 5 týždňov
7 - 14 dní
7 dní
3 týždne
3 týždne
3 týždne
14 dní
URČENIE PATERNITY/GENETICKÁ IDENTIFIKÁCIA*
Psí črevný koronavirus (Cecová), Psí parvovírus 2 (CPV-2), vírus psinky
(CDV) kvalít., Clostridium perfringens alfa toxín gen (kvant.), Clostridium
perfringens enterotoxíngen (kvant.)
33,60
3 týždne
0,5 - 1 ml
27,70
3 týždne
Enteropatogénne baktérie - Salmonella, Yersinia,
3 týždne
Salmonella (bez diferenciácie a antibiogramu)
0,5 - 1 ml
EB,2 x Sw (buccal),
Ha (RaH)
0,5 - 1 ml
33,60
3 týždne
EB,2 x Sw (buccal),
Ha (RaH)
0,5 - 1 ml
27,70
3 týždne
49,50
23,20
7 dní
Bakteriologická kultivácia (aeróbna)
podla potreby
29,50
2-3 dni min.
Bakteriologická kultivácia (anaeróbna)
podla potreby
25,30
> 3 dni
EB
-
43,70
-
-
5,40
M
1 ml
9,40
10 dní max.
2 - 3 dni
Sw z genitálií
-
26,30
2 - 3 dni
Taylorella equigenitalis (CEM)
Sw z genitálií (export
na vyžiadanie)
-
18,70
7 dní min.
Taylorella equigenitalis (CEM) Canada export
Sw z krčku (export na
vyžiadanie)
Genitálne ster (Amies médium s dreveným uhlím) (export na vyžiadanie)
Genitálne ster (Amies médium s dreveným uhlím) (export na vyžiadanie)
Genitálne ster (Amies médium s dreveným uhlím) (export na vyžiadanie)
30,40
14 dní min.
35,30
7 dní min.
50,80
7 dní min.
72,50
7 dní min.
Taylorella equigenitalis (CEM) - 2 meranie
Taylorella equigenitalis (CEM) - 3 meranie
Taylorella equigenitalis (CEM) - 4 meranie
Taylorella equigenitalis (CEM) Canada vývoz - 2
meranie
Taylorella equigenitalis (CEM) Canada vývoz - 3
meranie
Taylorella equigenitalis (CEM) Canada vývoz - 4
meranie
MRS - screening (detekcia methicilin rezistentného stafylokoka)
Kontrola sterility
Genitálne ster (Amies médium s dreveným uhlím) (export na vyžiadanie)
59,60
Kanada min.
14 dní
Genitálne ster (Amies médium s dreveným uhlím) (export na vyžiadanie)
87,20
Kanada min.
14 dní
Genitálne ster (Amies médium s dreveným uhlím) (export na vyžiadanie)
113,60
Kanada min.
14 dní
22,00
2 - 3 dni
38,60
8 dní max.
podla potreby (ster,
telesné tekutiny,
kultúra)
dokumentačný
materiál
-
Mačací koronavírus FCoV / FIPV / FECV, mačací parvovírus FPV,
Tritrichomonasfoetus, Clostridium perfringens alfa toxín gen (kvantit.),
Clostridium perfringens enterotoxín gen (kvantit.)
-
9,70
11,30
1 - 3 dni
-
F
1 plná fekálna
skúmavka
52,20
2 - 3 dni
F
1 plná fekálna
skúmavka
65,20
2 - 3 dni
F, rektálny ster
5g
36,90
1 - 4 dni
N
F, rektálny ster
5g
36,90
1 - 4 dni
N
5 dní
BAKTERIOLÓGIA/MYKOLÓGIA TRUSU
F alebo Sw z rekta
-
29,50
2 - 4 dni
F, Sw (rectum)
-
9,90
> 2 dni
F
1/4 fekálnej
skúmavky
25,30
2 - 3 dni
F
5g
29,80
1 - 4 dni
F
5g
29,80
1 - 4 dni
Megabaktéria
F
2g
7,70
1 - 3 dni
N
Vyšetrenie na acid-fast baktérie (mikroskopicky)
F
-
7,70
2 dni
N
F
20 g
min. 5 g
F
min. 3 g
16,50
11,60
18,70
1 - 2 dni
F
F
min. 10 g
18,50
2 - 3 dni
F
10 g
F
min. 5 g
13,80
16,50
7,50
2 - 3 dni
Campylobacter vždy, vrátane diferenciácie, antibiogramu a mykológia
EB,2 x Sw (buccal),
Ha (RaH)
MIKROBIOLÓGIA**
MIKROBIOLÓGIA /CELKOVÁ BAKTERIOLÓGIA
Kobylí ster (vrátane bakteriologickej kultivácie, mykológie,
diferenciácie a antibiogramu)
N
Mačací profil hnačka PCR - PLUS
0,5 - 1 ml
100 µl
1 - 3 dni
doba
vyšetrenia
PLUS prídavné testy iba k profilu hnačka C alebo k profilu hnačka E
Psí profil hnačka PCR - PLUS
EB,2 x Sw (buccal),
Ha (RaH)
EB, Fe
množstvo
Základná
cena v Eur
bez DPH
Ha, Sc
(enteropatogénne baktérie - Salmonella, Campylobacter, Yersinia),
mykológia (semikvantitatívne), parazitológia, Giardia, Cryptosporidia,
elastázy - vrátane diferenciácie a antibiogramu
určenie paternity (3.– 15. vzorka – otec, prípadný
ďalší otec, prípadne ďalšie potomkovia)
Genetická identifikácia ISAG 2006 Markersystem
(pes) (1. vzorka – potomok)
Genetická identifikácia ISAG 2006 Markersystem
(pes) (2. vzorka – matka)
Genetická identifikácia ISAG 2006 Markersystem
(pes) (3.-7. vzorka - ďalší potomkovia)
mykológie, diferenciácie a antibiogramu (hov. dobytok)
4 týždne max.
15,50
Profil hnačka E (psy) - bakteriologická kultivácia
určenie paternity (2. vzorka – matka)
Fľaša na kultiváciu krvi
Testovanie mlieka vrátane bakteriologickej kultivácie,
11,30
-
Profil hnačka C (psy, mačky, fretky) - bakteriologická
kultivácia (enteropatogénne baktérie - Salmonella, Campylobacter,
Yersinia), mykológia (semikvantitatívne), parazitológia, Giardia,
Cryptosporidia - vrátane diferenciácie a antibiogramu
EB,2 x Sw (buccal),
Ha (RaH)
špeciálna fľaša na kultiváciu krvi
-
Ha (RaH)
VYŠETRENIE TRUSU
3 týždne
Kultivácia krvi (aeróbne/anaeróbne) - je potrebná
agarové médium
PARAZITOLÓGIA – EKTOPARAZITY
49,50
vrátane diferenciácie a antibiogramu
4 týždne max.
Ektoparazity (mikroskopicky)
Identifikácia parazitov
0,5 - 1 ml
vrátane diferenciácie a antibiogramu
19,50
typ vzorky
EB,2 x Sw (buccal),
Ha (RaH)
určenie pohlavia vtákov
-
Sc, Ha
popis
určenie paternity (1. vzorka – potomok)
SEXÁCIA VTÁKOV
N
MYKOLÓGIA
kvasinky a plesne vrátanie diferenciácie (len
kvasinky)
VEĽKÉ ZVIERATÁ
BLAD (hov. dobytok)
Farba srsti gaštanová (kôň)
HYPP hyperkalemická periodická paralýza (kôň)
OLWS Owero lethal white syndrom (Kôň)
syndróm prasacej malígnej hypertermie
SCID (arabský kôň)
Scrapie (ovce)
doba
vyšetrenia
Clostridium spp. (kultivácia, kvantitatívne)
Clostridium perfringens alfa toxin gén (DNA,
kvant.) - PCR
Clostridium perfringens enterotoxin gén (DNA,
kvant.) - PCR
PARAZITOLÓGIA TRUSU
McMaster technika (počet vajíčok)
Endoparazity - psy, mačky, vtáky
Endoparazity - plazy
Endoparazity - prežúvavce (vrátane Baermann a
pečeňovej a žalúdočnej motolice)
Endoparazity - kone a ťavovité
Endoparazity - jež, dikobraz
pľúcne červy (len Baermannova metóda)
1 - 2 dni
1 - 2 dni
1- 2 dni
F
min. 5 g
Sedimentácia (pečeňové a žalúdočné motolice)
F
1/2 fekálnej
skúmavky
2 - 3 dni
7,30
2 dni
Cryptosporidia (ag) - ELISA
Cryptosporidia (ag) - ELISA a farbenie (plazy)
Cryptosporidium spp. (DNA) differenciácia - PCR
Cryptosporidium - sekvencovanie
(prídavný test v prípade pozitívneho výsledku)
Giardia (ag) - ELISA
F
2-3g
1 - 3 dni
F
2-3g
F
2-3g
15,50
17,40
42,60
-
-
21,30
2 týždne
F
2-3g
15,60
1 - 3 dni
1 - 3 dni
14 dní
* na overenie paternity je potrebné zaslať vzorky oboch rodičov
** viac informácií nájdete na www.cymedica.com - IDEXX - VetMedLab (VML) - Žiadanka mikrobiológia
Vysvetlivky:
As (aspirate) - tekutina/tkanivo získané aspiráciou/biopsiou
BM (bone marrow) - kostná dreň
CSF (cerebro spinal fluid) - mozgovo-miešna tekutina
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
EP (EDTA plasma) - plazma s EDTA
Gl (gastric lavage) - výplach žalúdka
Ha - srsť (chlpy)
Ha (RaH) - (hair with roof and hair) - chlpy (s korienkami a srsť)
HB (heparin blood) - krv s heparínom
HP (heparin plasma) - plazma s heparínom
F (faeces) - trus
M (milk) - mlieko
Mis (miscellaneous) - rôzne vzorky
Sc (skin scraping) - kožný zoškrab
Sw - ster/výter
Sy (synovia) - synoviálna tekutina
T (tissue) - tkanivo
Tf (tissue in formalin) - tkanivo vo formaldehyde
U (urine) - moč
LEGENDA
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
mačka
7
41
MANUÁL
CENNÍK
VML SK
Idexx
Reference
Laboratories
Idexx
Reference
Laboratories
TESTY
popis
typ vzorky
Základná
doba vymnožstvo cena v Eur
šetrenia
bez DPH
popis
ENTEROPATOGÉNNE VÍRUSY
Canine Enteric Coronavirus CECoV (RNA) - PCR
BIOLOGICKÉ TEKUTINY
Sw z rekta, F
-
29,80
1 - 4 dni
Mis (F, EB
(virémia), CSF, As)
5 g / 1 ml /
0,5 ml
29,80
1 - 4 dni
F
1g
17,10
1 - 2 dni
F
5g
14,30
1 - 2 dni

Parvovírus (ag) – imunochromatografia (pes/
mačka)
pes: Sw z rekta,
mačka: 5 g F, Sw
z rekta
5g
14,30
1 - 2 dni

Parvovírus CPV-2 (DNA) - PCR detekcia typu CPV-2,
CPV-2a, CPV-2b a CPV-2c
Parvovírus 2, canine CPV-2 (DNA) – PCR; diferenciácia
F, Sw z rekta, T,
(1 ml EB)
5g
29,80
1 - 4 dni

-
-
16,50
1 - 4 dni

F, Sw z rekta
5g
1g
29,80
17,10
1 - 4 dni
F


F
min. 1/2
fekálnej
skúmavky
Feline Coronavirus FECV (RNA) - PCR
Koronavírus (ag) – imunochromatografia (hov.
dobytok)
Parvovírus (ag) – EIA (pes)
CPV-2 a CPV-2a/b - v prípade pozitívneho výsledku CPV-2 DNA testu
Parvovírus FPV (DNA) - PCR
Rotavírus (ag) - Imunochromatografia
Celková virológia - elektrónový mikroskop



Vysvetlivky:
As (aspirate) -tekutina/tkanivo získané aspiráciou/
biopsiou
BM (bone marrow) - kostná dreň
CSF (cerebro spinal fluid) - mozgovo-miešna tekutina
EB (EDTA blood) - krv s EDTA
EP (EDTA plasma) - plazma s EDTA
Gl (gastric lavage) - výplach žalúdka
CSF
0,5 ml
2,40
1 - 2 dni

CSF profil 1 - počet buniek, celková bielkovina
CSF profil 2 - CSF profil 1 + cytológia
CSF
1 ml
1 - 2 dni
CSF
3 ml
16,00
41,70
1 - 2 dni


CSF profil 3 - CSF profil 2 + bakteriológia aeróbna a anaeróbna
CSF
3 ml
62,10
min.
2 - 3 dni

Aspirát profil 1 - cytológia, celková bielkovina, špecifická
As
3 - 5 ml
32,50
1 - 2 dni


Aspirát profil 2 - aspirát profil 1 + bakteriológia aeróbna a
anaeróbna
F (formovaný)
Okultné krvácanie (hemoglobín) - chromatografia
CSF - celková bielkovina
hmotnosť
39,80
1 - 2 dni
Synovia profil 1 - počet buniek, celková bielkovina
Synovia profil 2 - synovia profil 1 + cytológia
Synovia profil 3 - synovia profil 2 + bakteriológia aeróbna a
anaeróbna
1-2
týždne
OSTATNÉ VYŠETRENIE TRUSU
Elastáza (pes) – ELISA
Test trávenia trusu (mikroskopia)
Základná
doba vymnožstvo cena v Eur
šetrenia
bez DPH
typ vzorky
3g
F (formovaný)
3g
F
1/3
fekálnej
skúmavky
Ha - srsť (chlpy)
HB (heparin blood) - krv s heparínom
HP (heparin plasma) - plazma s heparínom
F (faeces) - trus
M (milk) - mlieko
Mis (miscellaneous) - rôzne vzorky
Sc (skin scraping) - kožný zoškrab
22,70
10,80
1 - 3 dni
8,30
1 - 2 dni
52,90
1 ml
1 deň
Sy
2 ml
16,00
41,70
1 - 2 dni


Sy
2 ml
62,10
min.
2 - 3 dny

2 - 4 dni
T, As
-
Sw alebo tekutina
2 - 5 ml
BM
-
T + Sm
-
33,00
29,00
39,80
49,50
T
-
41,20
7 - 14 dní
Koža profil 1 (histopatológia + aeróbna bakteriológia)
Tf, Sw
-
43,20
2 - 4 dni
Koža profil 2 (histopatológia + mykológia)
Tf, Sc
-
43,20
4 týždne
max.
Tf, Sc, Sw
-
63,30
4 týždne
max.
Tf, S
1 ml
53,80
2 - 4 dni
Tf, S
1 ml
65,70
2 - 5 dní
Koža profil 3 (histopatológia + aeróbna bakteriológia +
mykológia)
Sw - ster/výter
Sy (synovia) - synoviálna tekutina
T (tissue) - tkanivo
Tf (tissue in formalin) - tkanivo vo
formaldehyde
U (urine) - moč
3 - 5 ml
Sy
HISTOLÓGIA/PATOLÓGIA
histologické vyšetrenie
cytologické vyšetrenie
cytológia (vyšetrenie kostnej drene)
Histopatológia a cytológie
imunohistológia
1 - 2 dni
As
min.
2 - 3 dny
Koža profil 4 (pes) - histopatológia + sarcoptes (ab)
Koža profil 7 (pes, mačka) - histopatológia + alergologický
screening
1 - 2 dni
1 - 3 dni
1 - 4 dni
N
LEGENDA
Cenník je platný od 1.1. 2014, ceny sú uvádzané v Eurách bez DPH, zmeny v cenníku vyhradené, doprava nie je
zahrnutá.
Cena zahŕňa objednanú analýzu, hotline servis a laboratórny materiál.
Cymedica SK, s.r.o., Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen
tel. 045 54 000 40, fax: 045 54 000 41
e-mail: [email protected], www.cymedica.com
42
Hotline:
N
Farba označuje, pri ktorom živočíšnom druhu sa dané vyšetrenie uskutočňuje.
pes
mikrobiológia
veľké zvieratá
histopatológia/cytológia
hlodavce/vtáky/exoty
molekulárna diagnostika
tel.: +49 1802 838 633
[email protected]
[email protected]
mačka
Vet Med Labor GmbH, Division of IDEXX Laboratories,
Mörikestr. 28/3, D– 71636 Ludwigsburg, Germany
www.idexx.com
MANUÁL
Idexx Reference Laboratories
KONTAKTY
V prípade Vašich otázok na služby IDEXX VML Referenčných laboratórií môžete kontaktovať spoločnosť
Cymedica prostredníctvom Zákazníckeho servisu v Hořovicích a vo Zvolene.
Tel: +420 311 706 211, +421 45 540 00 40
Zelená linka: +420 800 137 269
e-mail: [email protected], [email protected]
Ďalšie informácie o možnostiach vyšetrenia, cenníky a formuláre na stiahnutie nájdete na webových
stránkach www.cymedica.com v sekcii „VML“
Telefonické a e-mailové konzultácie:
Ak máte otázky k výsledkom testov alebo k vzorkám, IDEXX špecialisti hovoriaci svetovými jazykmi sú Vám
k dispozícii od pondelka do piatka 8:30 – 18:30 a v sobotu 9:00 – 14:00 na telefónnom čísle +49 1802 838
633 alebo na e-maily [email protected]
Výhodou tejto služby je, že hovoríte alebo komunikujete priamo so špecialistom v príslušnom odbore
pracujúcim v IDEXX laboratóriu. Vie teda, o čom spolu komunikujete, má priamy prístup ku všetkým
hodnotám a kvalifikovane zhodnotí výsledky, prípadne navrhne ďalšie vyšetrenia pre konkrétneho pacienta.
Máte tak istotu presnej interpretácie špecialistom.
Dodatočné vyšetrenia:
V závislosti od požadovaného testu máte možnosť až do 7 dní po doručení vzorky do laboratória
priobjednať ďalší test.
Prosím kontaktujte: hotline +49 1802 838 633 alebo Zákaznícky servis Cymedica.
POZNÁMKY
43
100%
100%
professional
IDEXX LABORATORIES
100%
SPOĽAHLIVÉ,
RÝCHLE A PRESNÉ
REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ, IN HOUSE ANALYZÁTORY,
TESTY A KOMPLETNÉ DIAGNOSTICKÉ SLUŽBY
PROFESIONÁLNE
professional
NAŠIM CIEĽOM JE ZLEPŠIŤ VETERINÁRNU
Dedicated
advancing
veterinary
IDEXX
investuje,to
aby
mohol veterinárom
v praxi diagnostics
ponúknuť najkvaDIAGNOSTIKU V PRAXI
Dedicated to advancing
veterinary
diagnostics
litnejšie diagnostické možnosti a služby, ktoré pomôžu zlepšiť úroveň
IDEXX Laboratories Vás vždy podporia v riešení bežných aj zložitých
IDEXX
Laboratories,
Inc., specializes
in diagnostics and information
starostlivosti
o zvieracích
IDEXX vyšetLaboratories,
Inc., specializes
in pacientov.
diagnostics
and information
pacientov každodennej praxe a to nie len presnými výsledkami
rení, ale aj konzultačnými službami.
technology solutions for animal health. IDEXX conducts comprehen
technology solutions for animal health. IDEXX conducts comprehensive
research
development
to provide
veterinarians
research and development
to and
provide
veterinarians
all over the
world withall over the worl
anofintegrated
of diagnostic
tests, point-of-care
instruments
an integrated portfolio
diagnosticportfolio
tests, point-of-care
instruments
and
reference laboratory reference
services. laboratory services.
the past
years,about
IDEXX400
hasmillion
invested
about
400 million dollars
In the past five years,InIDEXX
hasfive
invested
dollars
in re-
®
®
search
development
to produce
innovations—like
search and development
to and
produce
innovations—like
Cardiopet
proBNP, Cardiopet p
®
fPL™, VetConnect
, ProCyte
Dx® and
more—that help
SNAP®®, ProCyte
SNAP® fPL™, VetConnect
Dx® and many
more—that
helpmany
you to
Headquartered
in Maine, USA,
Headquartered in Maine,
USA,
practice better medicine.
practice better medicine.
helps veterinary practices
IDEXX helps veterinaryIDEXX
practices
These investments are targeted at providing you with the best
These investments are targeted at providing you with the best
worldwide
worldwide advance medical
care,advance medical care,
diagnostics
thetoworld,
allowing
you to advance
the medicine you
diagnostics
allowinginyou
advance
the medicine
you
improve
and in the world,
improve staff productivity
and staff productivity
Spoločnosť IDEXX má svoje ústredie v americkom štáte Maine. Jej
increaseveterinárnym
practice profitability.
increaseWe
practice
profitability.
Wethe
practice
and
cieľom je pomáhať
klinikám
na
celom svete
zlepšovať
kvalitu veterinárnej
starostlivosti,
zvyšovať produktivitu
práce a
accomplish
this via anaccomplish
integrated
this via an integrated
tiež posilňovať ich ekonomické postavenie. Snažíme sa to dosiahnuť
portfolio of pet-side diagnostic
portfolio of pet-side diagnostic
ponukou uceleného portfólia diagnostických testov, ktoré je možné
tests,
point-of-care
instruments
and na klinickú
tests, point-of-care
instruments
vykonávať priamo na klinike, analyzátorov
určených
diag-and
67
nostiku a referenčných
laboratórnych
služieb.
reference laboratory services.
reference laboratory services.
IDEXX ponúka vzdelávacie
centrum
– napatients.
webových stránkach nájdete
standard-of-care
youstandard-of-care
provide
your
practice and the
you provide your patients.
rozsiahlu knižnicu, ponuku webinárov, napríklad z praxe a mnoho
ďalších informácií.
76
71
65 67
69 71
76
69
65
IDEXX Laboratories sa špecializuje na diagnostiku a technologické
54
54
riešenia problémov v oblasti zdravia
zvierat. Pre IDEXX pracuje viac ako
230 vedcov, ktorí vykonávajú rozsiahle
výskumy a vývojové projekty, vďaka
ktorým spoločnosť neustále rozširuje
ponuku svojich služieb a produktov.
V priebehu posledných 5 rokov investoval IDEXX viac ako 200 miliónov
2006
2007
2008
2009
2010
2011
eur do výskumu a vývoja laboratórnych
2006
2007
2008
2009
2010
2011
prístrojov na klinické využitie, diagnostických testov a biomarkerov a
IDEXX Technology Investment
tiež do softvérov a informačných technológií.
Investície
firmy IDEXX do technológií
IDEXX Technology
Investment
Annual Research & Development
Každoročné
investície
do výskumu a vývoja v miliónoch dolárov.
Annual
Research
& Development
Investment $ Million
Investment $ Million
30 ročný rozvoj firmy IDEXX Laboratories
1983 1983
SNAP Ag test na
psiu dirofilariózu
(srdcová červivosť)
1986
1985
Testovacia súprava
FlockCheck Ab na vírus
infekčnej bronchitídy
Vet Test chemický analyzátor a
VetLyte elektrolytový analyzátor
1986
1985
1992
1988
1988
CITE Combo test na vírus
mačacej leukémie Ag/mačací
T-lymfotrópny lentivírus Ab
1992
Test na infekčnú anémiu koní
(EIA) Ab (cELISA)
1994
1993
SNAP test na vírus felínnej
imunodeficiencie/vírus
felínnej leukémie Ab
1990 1990
SNAP test na psí
parvovírus Ag
1994
1993
1998
1996
Test na kvantitatívne
meranie T4 (SNAP
vyhodnotenie)
1998
1999
1996
SNAP test na psiu
leishmaniózu Ab
1999
IDEXX =
100%
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE = VYŠŠIA EFEKTIVITA =
EKONOMIKA PRAXE
ZAMERANIE NA
VETERINÁRNU
MEDICÍNU
REFERENČNÉ LABORATÓRIUM
IDEXX VetLab® Analysers: real-time diagnostic results
IDEXX VET•MED•LAB (VML) –
in-house analysers are there to back you up with fast and accurate results during patient
POSKYTUJE VIAC IDEXX
AKO LEN
BEŽNÉ
visits
and
comprehensive
data that tells you what your patients can’t. The IDEXX VetLab® analysers
LABORATÓRNE VÝSLEDKY
Referenčné
laboratórium
use market leading technology to provide the most reliable in-house testing. The complete
firmy IDEXX (VML) v nemeckom Ludwigsburgu suite
je of analysers connect seamlessly to produce one easy-to-read diagnostic report.
najväčším veterinárnym laboratóriom v Európe. Poskytuje
ucelený rad testov a služieb
a je držiteľom najvyššieho
možného stupňa akreditácie
IDEXX SNAP® Tests: first-line testing
(DIN EN ISO 17052). To je záIDEXX SNAP® tests combine the gold-standard ELISA method with our proprietary bi-directional
rukou spoľahlivých a presných
vyšetrení.
flow
technology to provide you with rapid, accurate pet-side results from an easy-to-do test. These highly
Referenčné laboratórium IDEXX VML poskytuje nie len rýchle vyšetsensitive andtestov
specific
renie, jedinečnú ponuku diagnostických
ale aj immunoassays
on-line podporu
odborníkov v mnohých oblastiach.
disorders and infectious diseases.
help you rule-out or diagnose a wide variety of common clinical
SPOJTE SVOJU PRAX
S DIAGNOSTIKOU
IDEXX
IDEXX Reference Laboratories: expect more than results from your outside laboratory
IDEXX pracuje s rovnakými
IDEXX Reference Laboratory is the largest veterinary laboratory in Europe. With a comprehensive range
štandardami
jednotlivých
zvieracích druhov v rámci
of testing and services and the highest accreditation possible (ISO 17025), we ensure reliable and
analyzátorov, testov aj referenčného laboratória!
accurate test results. IDEXX Reference Laboratories is proud of our rapid turnaround times, unique
Všetky oblasti vašej praxe
diagnostic offerings, expert
môžete dokonalo prepojiť pomocou softvéru, analyzátorov, testov a technológií IDEXX.
internal medicine support and customized service.
ODKAZY:
www.cymedica.com
www.idexx.com
www.idexxlearningcenter.com
2000
SNAP test na
žriebäcí IgG
2000
IDEXX VetLab Station
Systém pre laboratórne informácie (LIMS)
SNAP test 4Dx (dirofilarióza, erlichióza,
borelióza, anaplazmóza)
SNAP test
na giardie
2006
2004
2002
LaserCyte
hematologický
analyzátor
2005
Spec cPL test
2012
Panel vyšetrení príčin
hnačky pri psoch a mačkách
pomocou Real PCR
2012
2009
2007
Coag Dx analyzátor
SNAP cPL test
(rýchly test psej
pankreatickej lipázy)
Alergie VetConnect
2008
2011
Test Cardiopet proBNP
Catalyst Dx analyzátor
SNAPshot Dx analyzátor
SNAP fPL test (rýchly test
mačacej pankreatickej lipázy)
ProCyte Dx analyzátor
2010
Cymedica SK, spol. s r.o. Družstevná 1415/8, 960 01 Zvolen, Slovensko
Tel.: +421 45 540 00 40, Fax: +421 45 540 00 41, Email: [email protected], IČO: 36 03 17 80, DIČ: SK2020068127
Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, CZ 268 01 Hořovice, Tel.: +420 311 706 211, Fax.: +420 311 706 200,
Zelená linka: +420 800 137 269, Email: [email protected], IČO: 61 68 25 35, DIČ: CZ61682535
Vet Med Labor GmbH, Division of IDEXX Laboratories
Mörikestr. 28/3, D- 71636 Ludwigsburg, Germany, www.idexx.com
Download

MANUÁL - NetNews