káblové príslušenstvo...
í,
vac
o
ň
v
e
Up
cí a
a
v
o
k
z
zvä
...
l-Cu
A
,
u
C
l,
yA
covk
vé kon
ory,
olát
z
i
,
e
č
dza
je...
stro
í
r
p
e
i
erac
y, m
k
č
a
š
ú
ie, sk
Nárad
m...
sté
y
s
í
c
a
ťov
mrš
sova
Káblo
Rozvá
oc
az
ý
n
č
a
l
cí, izo
opi
p
,
í
c
a
čov
Ozna
m...
ysté
s
ý
n
n
hra
ly...
fi
o
r
p
tážne
, mon
rnice
e
b
z
,
y
svork
KATALÓG 2010
OBSAH
Popis
Typ výrobku
Viazacie pásky
Príchytky
Ochrana vodičov
Káblové žľaby
Káblové vývodky
Ochranné hadice a vývodky k hadiciam
RT, RT..UV, TSB
ABM..., UG, UGP, D10, UZK, E20..., PM...
HV, HP, GH, PV, HP, WSN, OKU, OPC, OPN, BO
KOPD, KOPDS
DP..H, DP..HM, MDW..., BDE
WO, WOT, MWD, WT..., SFD, SFKD, FD, FKD, WTG, WD, WPD, WKD
Strana
3
3, 4
4-6
6
7, 8
8 - 10
Značkovače vodičov
Samolepiace značkovače
Popisovacie perá
Štítkovacie prístroje DYMO
Elektroizolačný a zmršťovací materiál
OZ, OW(ID), OPM
TS, ZS
LUMOCOLOR
LetraTag LT-100H
TO, PBF, IAKT, ZID..., CRIMP-SEAL, CFM, CFW, CCB, CEC
10, 11
11
11
12
12 - 14
Káblové koncovky na lankové vodiče - dutinky
Káblové koncovky bez izolácie
Káblové koncovky s izoláciou
Konektory s izoláciou
Konektory bez izolácie
Káblové koncovky Cu štandard
Káblové koncovky Cu podľa DIN
Káblové koncovky Al
Káblové koncovky Al-Cu
Káblové koncovky na cínovanie
H, HI, HI2x
KO, KW, KI
KOI, KWI, KII, KLI
NI, NCI, WI, WCI, GI, GCI
N, W, NW
KOR, KM, K90R, K90M, K45R, K45M, KL, ZM
KDR, KDM, KRM, KRMC, KLD, LMP, LMP.../...
KRA, KRAC, KDA, KDAC, 2KAm, 2ZA, LA, LA.../...
TMA, KCA, LMAN, BMAN
B311
14, 15
15, 16
16, 17
17, 18
19
19, 20
20, 21
21, 22
23
24
Lisovacie náradie
Hydraulické lisovacie kliešte a hlavy
Hydraulické pumpy
Dierovače plechu
Náradie pre prácu so zbernicami
Náradie na strihanie vodičov
Náradie na odizolovanie vodičov
Náradie 1000V
Skúšačky napätia
Meracie prístroje
PZ, PS, PK, WZ, WS, WK, EK18, EK19, EK22, KO, KD
HK4, HK5, HK6, PHK300, WHPH2, HH400, HH630
HH700, HN700
HK5DN, HY052, WY, W
JR75, BB120, BC120
KT, SR, KTR, WEICON, STRIPPER, RSI, AM, QUATRO
293N..., WE, WEN, F, ...
WJN, WDNM, VDN
EF, LX
24, 25
26
27
27
27
28
28
29, 30
30
30
Rozvádzačové skrine
Izolátory
Rozdeľovacie svorky
Svorky na zbernice
Svorky typ „V”
Medené zbernice
Svorky
Montážne profily
RN, P, W, N
IWP, IWS, IWN
EBR, BPM, BRC, BRS
C, F, D
V, VD, VPI, PV
PMP, PMG, PMO, SEI
ELZ, ELP, ZJU
TS
31
32, 33
33, 34
35
36
37
38
39
Obchodné a dodacie podmienky:
Tovar zasielame prostredníctvom služby Slovenskej pošty „EMS” (kuriér, doba prepravy 24 hodín). Spôsob úhrady je dobierka alebo zálohová faktúra. Po troch takýchto expedíciách môžete požiadať
o platbu na faktúru. Pri odbere do 150,- € účtujeme prirážku za expedičné náklady 5,- €. Pri odbere nad 150,- € neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky a náklady.
Minimálny nákup, s ohľadom na zavedený obchodný systém a réžiu firmy, musí vždy prekročiť stanovený limit 20,- €. V prípade nedodržania tejto podmienky si vyhradzujeme možnosť zaťažiť takúto
objednávku podlimitnou prirážkou vo výške 2,- €. Tovar na sklade expedujeme do 48 hod. od prijatia objednávky a doba doručenia je 24 hod. Všetky sumy sú bez DPH.
Reklamácie tovaru
Kupujúci je povinný si zásielku pri prevzatí skontrolovať a pri zrejmých a na povrchu viditeľných poškodeniach reklamovať u prepravnej firmy. O rozsahu poškodenia musí byť spísaný reklamačný
protokol. S poškodeným balíkom nesmie byť manipulované až do doby, než je spísaný reklamačný protokol s prepravnou firmou. Veľmi poškodený alebo mechanicky narušený obal zásielky je dôvodom
k neprevzatiu zásielky. Predávajúci ručí za kvalitu dodávaného tovaru podľa obchodného zákonníka a reklamačného poriadku spoločnosti.
Všetky reklamácie a opravy, ktoré nám posielate sú na Vaše náklady. Reklamácie, ktoré budú oprávnené, Vám budú zaslané späť po vybavení na naše náklady. K reklamácii je nutné priložiť kópiu
faktúry a záručný list, ak bol vydaný. Reklamácie prípadných rozdielov tovaru uvedeného na faktúre a fyzickým stavom riešime len do 7 dní od prevzatia zásielky.
POZOR! Záručná doba je 24 mesiacov pre odberateľa, ktorý od nás odoberá tovar a nemá oprávnenie na podnikanie (Občiansky zákonník) a 12 mesiacov pre odberateľa, ktorý od nás
odoberá tovar a má oprávnenie na podnikanie (Obchodný zákonník).
Rovnako sa riadime zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Niektoré ustanovenia zákona vyberáme:
§ 10 Povinnosti predávajúceho
(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť
a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,
b) opis tovaru alebo služby,
c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e) platobné podmienky,
f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.
(2) Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.
(3) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie
na diaľku.
(4) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby
a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c) informáciu o záruke a o servisných službách,
d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
(5) Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku;
spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.
§ 12 Odstúpenie od zmluvy
(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil
informačné povinnosti podľa § 10.
(2) Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné
povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
(3) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov,
ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
(5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry.
VIAZACIE PÁSKY
Viazacie pásky RT pre vnútorné
použitie
RT
CABLE TIES
160
/
Šírka / Width [~mm]
3,6
Materiál: polyamid 6.6 UL 94 V2.
Farba: prírodná (jasná).
Balenie: 100 ks.
Dĺžka / Length [~mm]
Cable ties RT for inside applications
Material: polyamide 6.6 UL 94 V2.
Colour: natural (bright).
Packing: 100 pcs.
Viazacie pásky RT..UV pre vonkajšie
použitie
RT..UV
200
/
72
98
120
135
160
180
200
250
290
360
390
430
450
540
730
750
760
1000
1100
Маteriál: polyamid 6.6 UL 94 V2.
Farba: čierna.
Dĺžka / Length [~mm]
Balenie: 100 ks.
Material: polyamide 6.6 UL 94 V2.
Colour: black.
Packing: 100 pcs.
3,6
RT 304
RT 360
RT 550
RT 377
RT 508
4,8
7,8
RT 604
RTH 100
RT 606
RT 608
RT 675
RT 1000
RT 1100
RT 1400
RT-1600
RT 1800
RT 511
RT 514
9
12,6
RTH 600
RTH 800
RTH 1000
RTH 1100
RTH 1400
RTE 1400
RTH 1700
RTH 2100
RTH 2800
RTE-1700
RTE 2800
RTV 3500
RTV 4500
RTE 4400
Šírka / Width [~mm]
4,8
Cable ties RT..UV for outside
applications
2,5
RT 330
RT 350
72
98
120
135
160
180
200
250
290
360
390
430
450
540
730
750
760
1000
1100
2,5
RT 330UV
RT 350UV
3,6
RT 304UV
RT 360UV
RT 550UV
RT 377UV
RT 508UV
4,8
7,8
RT 604UV
RTH 100UV
RT 606UV
RT 608UV
RT 675UV
RT 1000UV
RT 1100UV
RT 1400UV
RT-1600UV
RT 1800VU
RT 511UV
RT 514UV
9
12,6
RTH 600UV
RTH 800UV
RTH 1000UV
RTH 1100UV
RTH 1400UV
RTE 1400UV
RTH 1700UV
RTH 2100UV
RTH 2800UV
RTE-1700UV
RTE 2800UV
RTV 3500UV
RTV 4500UV
RTE 4400UV
Kliešte na uťahovanie pásiek RT-2 pre pásky do šírky 4,8 mm a RT-3 pre pásky do šírky 9 mm.
Balenie: 1 ks.
RT-2 gun for ties RT of width to 4,8 mm and RT-3 gun for ties RT of width to 9 mm.
RT-3
RT-2
Packing: 1 pcs.
Viazacie pásky oceľové TSB samoupínacie
s guličkovým zámkom
TSB
40
/
Šírka / Width [~mm]
5
Steel ties, TSB type self-tightening with a ball
lock
Material: stainless steel 316 type AISI/ASTM.
Packing: 100 pcs.
PRÍCHYTKY
Typ
Type
B
Farba: ABMMM4, ABMM4, ABM4, ABM2 – biela;
ABMMM4/S, ABMM4/S, ABM4/S – čierna.
Materiál: ABMMM4, ABMM4, ABM4, ABM2 – PA 6; UL 94 V2;
ABMMM4/S, ABMM4/S, ABM4/S – PA 6 UV; UL 94 VO.
Pracovná teplota: -40÷+70 ºC. Balenie: 100 ks.
Holders self-adhesive, ABM type
ABMMM4
ABMMM4/S
ABMM4
ABMM4/S
ABM4
ABM4/S
ABM2
A
Colour: ABMMM4, ABMM4, ABM4, ABM2 – white;
ABMMM4/S, ABMM4/S, ABM4/S – black.
Materiał: ABMMM4, ABMM4, ABM4, ABM2 – PA 6;UL 94 V2;
ABMMM4/S, ABMM4/S, ABM4/S – PA 6 UV; UL 94 VO.
Working temperature: -40÷+70 ºC. Packing: 100 pcs.
Material: polypropylene.
Colour: natural (white or grey).
Working temperature: - 40÷+85 ºC.
Packing: 100 pcs.
H
B
B
Príchytka s klincom typ UG
a UGP
Holders, UG and UGP type
A
UG
5
TSB 15/5
TSB 20/5
TSB 40/5
TSB 50/5
TSB 70/5
TSB 80/5
TSB 100/5
TSB 120/5
8
TSB 15/8
TSB 20/8
TSB 40/8
TSB 50/8
TSB 70/8
TSB 80/8
TSB 100/8
TSB 120/8
HOLDERS
Príchytka samolepiaca typ ABM
Materiál: polypropylen.
Farba: prírodná (biela alebo šedá).
Pracovná teplota: -40÷+85 ºC.
Balenie: 100 ks.
15
20
40
50
70
80
100
120
Dĺžka / Length [~cm]
Materiál: nerezová oceľ 316 typ AISI/ASTM.
Balenie: 100 ks.
A
UGP
Typ
Type
UG 3
UG 4
UG 5
UG 6
UG 7
UG 8
UG 9
UG 10
UG 12
A
B
[mm] [mm]
3,2
4,5
4
5,3
5
6,5
6
8,1
7
8,7
8
9,6
9
10,7
10
11,7
12
12,8
A
B
[mm] [mm]
12,5
12,5
19
19
29
29
32
12,5
12,5
19
19
29
29
25
Typ
A
B
Type [mm] [mm]
UG 14
14
14,9
UG 16
16
16,9
UG 18
18
21,5
UG 20
20
23,0
UG 22
22
25,5
UG 25
25
28,5
UG 30
30
36,0
UG 35
35
39,0
UG 40
40
44,0
Max. šírka viazacej pásky typ
RT, RT..UV
Max. tie width, type RT, RT..UV
[mm]
3,6
3,6
6,5
6,5
8,2
8,2
8,2
Typ
Type
UGP 4 x 4
UGP 5 x 4
UGP 6 x 4
UGP 7 x 4,5
UGP 8 x 5
UGP 9 x 5,5
UGP 10 x 5,5
UGP 12 x 6
UGP 14 x 5,5
A
B
H
[mm] [mm] [mm]
4
6,0
3,8
5
6,0
3,8
6
6,5
4,1
7
7,0
4,7
8
7,5
5,0
9
8,2
5,4
10
8,6
5,7
12
9,0
6,1
14
6,8
5,5
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
3
Príchytka pre viazacie pásky typ D10
Materiál: polyamid, UL94V2.
Farba: čierna. Montážny otvor: Ø 8 mm
Inštalačná teplota: > -5 ºC.
Balenie: 100 ks.
Holders for cable ties, D10 type
Material: polyamid, UL94V2.
Colour: black. Hole: Ø 8 mm
Installation temperature: > -5°C
Packing: 100 pcs.
Príchytka typ UZK
Materiál: polyetylén.
Farba: biela.
Pracovná teplota: -30÷+90 ºC.
Balenie: 100 ks.
Typ
Type
UZK1
UZK2
D
[mm]
5 - 10
10-16
d
[mm]
7
8
L
[mm]
40
50
Typ
Type
E20
E21
E22
A
[mm]
25
25
25
B
[mm]
15
20
25
C
[mm]
6,6
6,6
6,6
Holders, UZK type
Material: polyethylene.
Colour: white.
Working temperature: - 30÷+90 ºC.
Packing: 100 pcs.
Príchytka typ E20, E21, E22
Materiál: PVC.
Farba: šedá.
Pracovná teplota: -40÷+70 ºC.
Balenie: 100 ks.
Holders, E20, E21, E22 type
Material: PVC.
Colour: gray.
Working temperature: - 40÷+70 ºC.
Packing: 100 pcs.
Príchytka typ E31, E32
Typ
Type
E31
E32
Materiál: polyamid.
Farba: biela.
Pracovná teplota: -40÷+70 ºC.
Balenie: 100 ks.
A
[mm]
10
16
B
[mm]
5
15
C
[mm]
4,9
18
D
[mm]
19x19
26x26
Holders, E31, E32 type
Material: polyamide.
Colour: white.
Working temperature: - 40÷+70 ºC.
Packing: 100 pcs.
Príchytka typ PM 1, PM 2
Materiál: polyamid.
Farba: biela.
Pracovná teplota: -40÷+80 ºC.
Balenie: 100 ks.
Holders, PM 1, PM 2 type
Max. šírka
viazacej pásky
Max. tie width
[mm]
4,8
7,6
Rozmery / Dimensions [mm]
Typ
Type
Výška / Height
Šírka / Width
PM1
PM2
9,5
11,3
7,5
10,2
Material: polyamide.
Colour: white.
Working temperature: - 40÷+80 ºC.
Packing: 100 pcs.
OCHRANA VODIČOV
PROTECTION FOR WIRES
Priechodka typ HV
Terminal, HV type
Materiál: polyamid, UV94V2.
Farba: čierna.
Pracovná teplota: max.+105 ºC.
Balenie: 100 ks.
Material: polyamide, UL94V2.
Colour: black.
Working temperature: max+105 ºC.
Packing: 100 pcs.
4
Rozmery / Dimensions [mm]
Typ
Type
A
B
C
D
HV3
HV5
HV6
HV8
HV9
HV12
HV15
HV16
HV19
HV21
HV24
HV29
3,2
4,8
6,3
8,0
8,2
12,2
14,3
16,0
17,3
19,1
24,1
29,0
8,0
12,0
12,0
15,0
14,5
18,6
21,5
24,0
23,8
28,0
32,5
41,2
8,8
8,8
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Montážny otvor Hrúbka plechu
Hole
Sheet thicknees
[mm]
[mm]
6,4
7,6
9,5
11,1
12,7
15,9
19,1
19,6
22,0
25,1
29,7
38,1
0,8-1,6
0,8-1,6
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
Rozmery / Dimensions [mm]
Typ
Type
A
B
C
HP8
HP10
HP13
HP16
HP19
HP22
HP25
HP30
11,9
13,0
16,9
19,8
22,9
24,9
28,3
34,2
8,0
10,5
10,5
10,5
10,5
11,3
11,5
11,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Montážny otvor Hrúbka plechu Záslepka typ HP
Hole
Sheet thicknees Materiál: polyamid, UV94V2.
[mm]
[mm]
Farba: čierna.
Pracovná teplota: max.+105 ºC.
7,9
0,8-1,6
Balenie: 100 ks.
9,5
0,8-3,2
12,7
15,9
19,1
22,0
25,1
30,0
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
Blind, HP type
Material: polyamide, UL94V2.
Colour: black.
Working temperature: max+105 ºC.
Packing: 100 pcs.
Priechodka typ GH
Terminal, GH type
Materiál: guma.
Farba: čierna.
Balenie: 100 ks.
Material: gum.
Colour: black.
Packing: 100 pcs.
Typ
Type
D
Rozmery / Dimensions [mm]
d
L
Montážny otvor
Hole
[mm]
Hrúbka plechu
Sheet thicknees
[mm]
GH6
GH7
GH9
GH11
GH13
GH16
GH21
GH29
15
20
24
28
29
31
38
45
6,0
8,0
10,0
13,5
15,0
16,0
24,0
30,0
9,0
6,5
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
10,0
10,0
13,0
15,5
21,0
23,0
25,0
32,0
38,0
2
2
2
2
2
2
2
2
Priechodka typ PV
Terminal, PV type
Materiál: guma.
Farba: čierna.
Balenie: 100 ks.
Material: gum.
Colour: black.
Packing: 100 pcs.
Rozmery / Dimensions [mm]
Typ
Type
A
B
C
L
H
PV3
PV5
PV6
PV8
PV8A
PV10
PV10A
PV12
PV16
PV19
PV25
PV32
PV32A
PV45
4,8
6,4
9,5
11,0
12,5
12,5
12,5
16,0
19,0
25,2
31,0
38,0
38,0
50,0
3,2
4,8
6,4
8,0
8,0
9,5
9,5
12,5
16,0
18,5
24,9
32,0
32,0
45,0
6,4
11,1
14,2
16,0
16,0
17,0
17,0
20,5
24,0
31,4
38,0
46,0
46,0
60,0
6,4
7,0
6,4
6,4
8,0
7,0
8,8
7,0
6,0
8,0
7,8
9,5
11,0
10,0
1,6
1,6
1,6
1,6
3,0
1,6
3,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
3,0
1,6
Záslepka typ HP
Blind, HP type
Materiál: guma.
Farba: čierna.
Balenie: 100 ks.
Material: gum.
Colour: black.
Packing: 100 pcs.
Rozmery / Dimensions [mm]
Typ
Type
A
B
C
HP208/
HP208/
HP208/
HP208/
HP208/
HP208/
HP208/
HP208/
16,0
18,5
21,5
25,0
32,5
35,0
43,0
52,0
12,6
12,0
12,0
12,0
13,2
13,2
13,2
13,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Montážny otvor Hrúbka plechu
Hole
Sheet thicknees
[mm]
[mm]
9,5-11
12,7-14,3
15,0-17,5
18,4-20,6
22,0-25,5
28,0-30,0
35,0-38,0
45,0-47,5
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
0,8-3,2
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
5
Zväzkovacia špirála typ WSN
Pre zväzkovanie vodičov a ich mechanickú ochranu.
Material: polyetylen (PE) – biely, čierny.
Pracovná teplota: -30÷+70 ºC.
Balenie: 10 m.
Spiral, WSN type
It holds wires in bundles and also protects them from mechanical
damages.
Materials: polyethylene (PE) – white, black.
Working temperature: -30÷+70 ºC.
Packing: 10 m.
Lemovka typ OKU
Lemovka typ OPC
Lemovka typ OPN
Edge shield, OKU type
Edge shield, OPC type
Edge shield, OPN type
Typ
Type
D
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Ø Zväzku
Bandle dia.
[mm]
WSN 3
WSN 6
WSN 8
WSN 10
WSN 12
WSN 15
WSN 19
WSN 24
3
6
8
10
12
15
19
24
0,75
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
2,00
2,00
5
7
11
12
14
15
18
20
3÷10
6÷50
8÷60
10÷60
12÷65
15÷70
19÷100
24÷130
OPC – vďaka natnutiu je veľmi ohybná. Materiál: PVC. Farba: čierna, na objednávku dodáme lemovku aj v iných farbách. Pracovná
teplota: -30÷+70 ºC. Balenie: 50 m.
OPC – thanks to the cuts it is more flexible. Material: PVC. Colour: black, on order we deliver the shields of a in different colours.
Working temperature: -30÷+70 ºC. Packing: 50 m.
Typ
Type
Hrúbka plechu
Sheet thicknees
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
OKU 1/0,5
OKU 2/1
OKU 3/1,5
OKU 4/2
OKU 5/2,5
OKU 6/3
OKU 7/3,5
OKU 8/4
OKU 9/4,5
OKU 10/5
OKU 11/5,5
OKU 12/6
OPC 1
OPC 2
OPC 3
OPN 1
OPN 2
OPN 3
0,4÷0,7
0,8÷1,2
1,2÷1,8
1,7÷2,3
2,2÷2,8
2,7÷3,3
3,3÷3,8
3,7÷4,3
4,2÷4,8
4,6÷5,4
5,1÷5,9
5,6÷6,4
0,4÷1,3
1,3÷2,2
2,2÷3,3
0,4÷1,3
1,3÷2,2
2,2÷3,3
3,5
5,0
5,0
6,0
6,5
7,5
7,5
8,5
9,5
11,5
11,0
12,0
5,0
6,5
7,5
5,0
6,5
7,5
7,0
9,5
10,0
11,0
12,5
14,5
13,0
14,5
15,5
16,0
17,5
19,0
9,0
9,5
11,0
9,0
9,5
11,0
Bužírka elektroizolačná z PCV typ BO
PVC insulating tubing typ BO
Izolačné bužírky slúžia na značenie alebo izolovanie vodičov. Odolné sú na bežné
rozpúšťadlá, vazelíny, oleje, morskú vodu, plesne...
Dielektrická odolnosť: nie menej ako 10 kV/mm.
Pracovná teplota: -40÷+70 ºC.
Materiál: PVC WI-2. Balenie: 200 m.
Insulating tubing is used for marking or insulating electrical wires. Resistant to typical sovents,
grease, oils, sea water, mould etc.
Breakdown voltage: not lower than 10 kV/mm.
Working temperature: -40÷+70 ºC.
Material: PVC WI-2.
Packing: 200 m.
PCV
6
/
0,5
● Štandardné vyhotovenie.
Indicates a standard version.
Hrúbka steny
Thickness of wall
[mm]
Vnútorný priemer / Internal diameter [mm]
0,3
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
○
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ●
○ ○ ○
○
5
6 6,5 7
8
9
10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
KÁBLOVÉ ŽĽABY
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
CABLE DUCTS
Káblove žľaby jemne perforované typ KOPD i KOPDS
Fine-slotted wiring trunking, KOPD and KOPDS type
Vyrábané podľa CET 23-22 z materialov spĺňajúcich potrebnú odolnosť nehorľavosti VO
podľa UL 94 (nehorľavé). Konštrukcia korýtok umožňuje ľahkú montáž a ľahké posúvanie
perforácii.
KOPDS – vyhotovenie so samolepiacou páskou umožňujúcou prilepenie na čisté konštrukčné
povrchy.
Štandartná dĺžka: 2 m.
Farba: šedá RAL 7030.
Materiál: PVC so stupňom nehorľavosti VO podľa UL 94.
Balenie: 10 ks.
Produced aceording to CET 23-22 of the materials which meet corresponding requirements,
e. g. VO flammability acc. to UL 94 (inflammable). The trucking structure enables to install them
easily and to remove the slots.
The KOPDS – equipped with self-adhesive tape for bonding to a clean and degreased surface
of supporting structures.
Standard length: 2 m.
Colour: grey RAL 7030.
Material: PVC, flammability slass VO acc. to UL 94.
Packing: 10 pcs.
X
6
40
25
40
60
80
100
120
KOPDS
Výška / Height / [mm]
25
40
60
80
KOPD 25x25 KOPD 25x40 KOPD 25x60 KOPD 25x80
KOPD 40x25 KOPD 40x40 KOPD 40x60 KOPD 40x80
–
KOPD 60x40 KOPD 60x60 KOPD 60x80
–
KOPD 80x40 KOPD 80x60 KOPD 80x80
–
KOPD 100x40 KOPD 100x60 KOPD 100x80
–
KOPD 120x40 KOPD 120x60 KOPD 120x80
100
–
KOPD 40x100
KOPD 60x100
KOPD 80x100
KOPD 100x100
–
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
60
X
Šírka
Width
[mm]
60
Šírka
Width
[mm]
KOPD
40
25
40
60
80
100
120
Výška / Height / [mm]
25
40
KOPDS 25x25
KOPDS 25x40
KOPDS 40x25
KOPDS 40x40
–
KOPDS 60x40
–
KOPDS 80x40
–
KOPDS 100x40
–
KOPDS 120x40
KÁBLOVÉ VÝVODKY
CABLE GLANDS
Vývodka izolačná typ DP...H so závitom PG,
DP-EN...HM s metrickým závitom
Insulating gland DP...H type with PG, thread
DP-EN...HM type with metric thread
Pre priemyselnú elektroinštaláciu.
Materiál: polyamid 6.6.
Farba: šedá RAL 7035.
Stupeň ochrany: IP 68.
Pracovná teplota: -30÷+80 ºC.
Balenie: 1 ks.
Intended to use in industrial elektrical systems.
Material: polyamide 6.6.
Colour: grey RAL 7035.
Protection class: IP 68.
Working temperature: -30÷+80 ºC.
Packing: 1 pcs.
Typ
Type
Závit
Thread
PG
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
DP 7H
DP 9H
DP 11H
DP 13H
DP 16H
DP 21H
DP 29H
DP 36H
DP 42H
DP 48H
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
3,5÷6,0
4,5÷7,0
5,5÷10,0
8,0÷12,0
10,0÷14,0
14,0÷18,0
18,0÷25,0
24,0÷38,0
30,0÷38,0
38,0÷44,0
Typ
Type
Závit
Thread
M (ISO)
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
DP-EN 12HM
DP-EN 16HM
DP-EN 20HM
DP-EN 25HM
DP-EN 32HM
DP-EN 40HM
DP-EN 50HM
DP-EN 63HM
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
3,0÷6,5
4,0÷8,0
6,0÷12,0
11,0÷17,0
15,0÷21,0
19,0÷28,0
30,0÷38,0
34,0÷44,0
Redukcia typ DR a záslepka typ DZ so závitom PG
Reducer DR type and hole plug DZ type with PG thread
Vývodka izolačná štandard typ
DP so závitom PG
Pre priemyselnú elektroinštaláciu.
Materiál: polyamid.
Farba: šedá RAL 7035.
Stupeň ochrany: IP 54.
Pracovná teplota: -20÷+80 ºC
Balenie: 1 ks.
DR
Insulating gland standard DP
type with PG thread
Intended to use in industrial elektrical systems.
Material: polyamide.
Colour: grey RAL 7035.
Protection class: IP 54.
Working temperature: -20÷+80 ºC.
Packing: 1 pcs.
Typ
Type
DP 7
DP 9
DP 11
DP 13
DP 16
DP 21
DP 29
DP 36
DP 42
DP 48
Vývodky mosadzné
štandard typ MDW so závitom PG
štandard typ MDW...M s metrickým závitom
Pre priemyselnú elektroinštaláciu, pri ktorej sa vyžaduje silná
odolnosť voči namáhaniu.
Tesnenie: PVC (MDW), perbunan (MDW...M).
Pracovná teplota: -20÷+80 ºC (MDW); -40÷+100 ºC
(MDW...M).
Materiál: mosadz poniklovaná.
Stupeň ochrany: IP 54.
Balenie: 1 ks.
Intended to use in industrial elektrical systems where high
shock resistance and mechanical strength are required.
Seal: PVC (MDW), perbunan (MDW...M).
Working temperature: -20÷+80 ºC (MDW); -40÷+100 ºC
(MDW...M).
Material: nickel-plated brass.
Protection class: IP 54.
Packing: 1 pcs.
Vývodky mosadzné
SUPER typ MDW...N so závitom PG
SUPER typ MDW...NM s metrickým závitom
Pre priemyselnú elektroinštaláciu, pri ktorej sa vyžaduje silná
odolnosť voči namáhaniu.
Pracovná teplota: -30÷+100 ºC.
Materiál: mosadz poniklovaná.
Stupeň ochrany: IP 66.
Balenie: 1 ks.
Intended to use in industrial elektrical systems where high
shock resistance and mechanical strength are required.
Working temperature: -30÷+100 ºC.
Material: nickel-plated brass.
Protection class: IP 66.
Packing: 1 pcs.
.
Závit
Thread
PG
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
3,0÷6,0
5,0÷7,0
6,0÷9,0
9,0÷12,0
11,0÷14,0
14,0÷18,0
18,0÷25,0
25,0÷32,0
27,0÷38,0
33,0÷42,5
DZ
Typ
Type
Vonkajší závit
External thread
Vnútorný závit
Internal thread
Typ
Type
Závit
Thread
DR 9/7
DR 11/ 9
DR 13/ 9
DR 13/11
DR 16/ 9
DR 16/11
DR 16/13
DR 21/13
DR 21/16
DR 29/21
DR 36/29
DR 42/36
DR 48/36
PG9
PG11
PG13
PG13,5
PG16
PG16
PG16
PG21
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
P7
P9
P9
P11
P9
P11
P13,5
P13
P16
P21
P29
P36
P36
DZ 7
DZ 9
DZ 11
DZ 13
DZ 16
DZ 21
DZ 29
DZ 36
DZ 42
DZ 48
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
Brass gland
standard MDW with PG thread
standard MDW...M with metric thread
Typ
Type
Závit
Thread
PG
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
MDW 7
MDW 9
MDW 11
MDW 13
MDW 16
MDW 21
MDW 29
MDW 36
MDW 42
MDW 48
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
3,5÷6,0
5,5÷8,7
6,5÷10,5
6,5÷13,5
10,5÷15,0
13,5÷19,0
18,0÷25,0
23,5÷32,0
30,0÷38,0
34,0÷42,5
Typ
Type
Závit
Thread
M (ISO)
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
MDW 12M
MDW 16M
MDW 20M
MDW 25M
MDW 32M
MDW 40M
MDW 50M
MDW 63M
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
3,5÷6,5
5,5÷9,5
8,5÷13,0
12,0÷17,0
15,0÷22,0
20,5÷28,0
25,0÷36,0
33,0÷46,0
Brass gland
SUPER MDW...N with PG thread
SUPER MDW...NM with metric thread
Typ
Type
Závit
Thread
PG
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
MDW 7 N
MDW 9 N
MDW 11 N
MDW 13 N
MDW 16 N
MDW 21 N
MDW 29 N
MDW 36 N
MDW 42 N
MDW 48 N
PG7
PG9
PG11
PG13,5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
4,0÷6,5
5,0÷10,0
7,0÷11,5
8,0÷15,0
8,0÷15,0
13,0÷20,0
18,0÷25,5
27,0÷34,5
38,0÷44,5
40,0÷48,5
Typ
Type
Závit
Thread
M (ISO)
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
MDW 12NM
MDW 16NM
MDW 20NM
MDW 25NM
MDW 32NM
MDW 40NM
MDW 50NM
MDW 63NM
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
4,0÷7,0
7,0÷11,5
8,0÷15,0
13,0÷20,0
18,0÷25,5
27,0÷34,5
38,0÷44,5
40,0÷48,5
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
7
Vývodky mosadzné typ MDW...H so závitom PG a typ MDW...HM s
metrickým závitom Brass gland MDW...H type with PG thread
MDW...HM type with metric thread
Špeciálna konštrukcia zabezpečuje pri doťahovaní rovnomerné
zatlačenie tesnenia na kábel.
Pracovná teplota: -40÷+100 ºC.
Materiál: mosadz poniklovaná.
Stupeň ochrany: IP 68.
Balenie: 1 ks.
Special construction of lamells ensures that by tightening
the cap, the seal will be uniformly clamped on the cable.
Working temperature: -40÷+100 ºC.
Material: nickel-plated brass.
Protection class: IP 68.
Packing: 1 pcs.
Typ
Type
Závit
Thread
PG
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
MDW 7H
MDW 9H
MDW 11H
MDW 13H
MDW 16H
MDW 21H
MDW 29H
MDW 36H
MDW 42H
MDW 48H
P7
P9
P11
P13,5
P16
P21
P29
P36
P42
P48
3,0÷6,5
4,0÷8,0
5,0÷10,0
6,0÷12,0
10,0÷14,0
13,0÷18,0
18,0÷25,0
22,0÷32,0
30,0÷38,0
34,0÷44,0
Vývodky gumové typ BDE
MDW 12HM
MDW 16HM
MDW 20HM
MDW 25HM
MDW 32HM
MDW 40HM
MDW 50HM
MDW 63HM
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5
3,0÷6,5
4,0÷8,0
6,0÷12,0
10,0÷14,0
13,0÷18,0
18,0÷25,0
22,0÷32,0
34,0÷44,0
d
H
D
BDE 11
BDE 13
BDE 16
BDE 21
BDE 29
BDE 36
BDE 42
BDE 48
BDE 54
BDE 67
D
d
H
[mm] [mm] [mm]
24
31
34
42
50
62
63
72
85
97
7,0
8,0
10,5
13,5
17,0
22,0
31,0
41,0
51,0
63,0
16,5
21,0
23,0
29,0
38,0
48,0
55,0
65,0
78,0
90,0
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
6,0÷8,0
9,0÷12,0
11,0÷15,0
14,0÷18,0
18,0÷25,0
24,0÷34,0
31,0÷44,0
40,0÷54,0
52,0÷66,0
65,0÷78,0
PROTECTIVE CONDUITS
GLANDS FOR CONDUIT
Flexibilná hadica z pozinkovanej ocele typ
WO
Typ
Type
Pracovná teplota: -80÷+300 ºC.
Stupeň ochrany: IP 40.
Balenie: 50 m.
Flexible conduit made of galvanized steel,
WO type
Working temperature: -80÷+300 ºC.
Protection class: IP 40.
Packing: 50 m.
Flexibilná hadica z pozinkovanej ocele
pokrytá plášťom z PVC typ WOT
Flexible conduit made of galvanized steel
PVC coated WOT type
Resistant to most aggressive media occurring in industry such as
petrol, any kind of oil and grease, diluted acids and bases.
Colour: grey.
Working temperature: -5÷+80 ºC.
Protection class: IP 66.
Packing: 50 m.
Vývodky mosadzné typ MWD
pre hadice ochranné typ WO, WOT
Min. vnútorný Ø
Vonkajší Ø
Min. external diameter Exter. diameter
[mm]
[mm]
Min. polomer ohybu
Min. bend radius
[mm]
WO 7
10
13
28
WO 9
11
15
34
WO 11
15
18
40
WO 13
17
20
45
WO 16
18
22
50
WO 21
24
28
63
WO 29
32
37
85
WO 36
41
47
100
WO 48
54
60
125
Typ
Type
Odolná voči agresívnemu ovzdušiu a voči rozpúšťadlám typu
benzín, olej, vazelína, bežné kyseliny a zásady.
Farba: šedá.
Pracovná teplota: -5÷+80 ºC.
Stupeň ochrany: IP 66.
Balenie: 50 m.
8
Vonk. Ø kábla
Cable diameter
[mm]
Typ
Type
OCHRANNÉ HADICE
A VÝVODKY PRE HADICE
Used as a termination of spiral protective conduits where conductors are inserted into the inside of electrical devices. Upon
request metric threaded glands are available.
Material: nickel-plated brass + polyethylene.
Working temperature: -5÷+70 ºC.
Protection class: IP 66.
Packing: 1 pcs.
Závit
Thread
M (ISO)
Rubber gland BDE type
Pre ochranu vodičov a káblov pri prechodoch cez otvory..
Farba: čierna, bieła (WT).
Materiál: guma.
Stupeň ochrany: IP30
Balenie: 100 ks.
Used to pass wires through walls of structure.
Colour: Black, white (WT).
Material: rubber.
Protection class: IP30
Packing: 100 pcs.
Pre ukončenie ochranných hadíc. Na objednávku tiež vývodky
s metrickým závitom.
Materiál: mosadz poniklovaná + polyetylén.
Pracovná teplota: -5÷+70 ºC.
Stupeň ochrany: IP 66.
Balenie: 1 ks.
Typ
Type
Min. vnútorný Ø
Vonkajší Ø
Min. external diameter Exter. diameter
[mm]
[mm]
Min. polomer ohybu
Min. bend radius
[mm]
WOT 7
9,4
12,5
32
WOT 9
11,0
15,2
40
WOT 11
14,0
18,6
45
WOT 13
15,0
20,4
52
WOT 16
17,0
22,5
58
72
WOT 21
22,0
28,3
WOT 29
30,0
37,0
96
WOT 36
39,0
47,0
118
WOT 48
50,0
60,0
140
Typ
Type
Závit / Hadica
Thread / Cond.
M (ISO) / WO (T)
min. vnútorný Ø
Min. inter. diameter
[mm]
MWD 12M/7
MWD 16M/9
MWD 20M/11
MWD 20M/13
MWD 25M/16
MWD 25M/21
MWD 32M/21
MWD 32M/29
MWD 40M/29
MWD 40M/36
MWD 50M/36
MWD 63M/48
M12x1,5 / 7
M16x1,5 / 9
M20x1,5 / 11
M20x1,5 / 13
M25x1,5 / 16
M25x1,5 / 21
M32x1,5 / 21
M32x1,5 / 29
M40x1,5 / 29
M40x1,5 / 36
M50x1,5 / 36
M63x1,5 / 48
7,5
9,2
11,9
13,6
15,3
20,2
20,2
26,7
26,7
34,6
34,6
45,3
Brass gland MWD type
for protective conduits WO, WOT
Typ
Type
Závit / Hadica
Thread / Cond.
PG / WO (T)
min. vnútorný Ø
Min. inter. diameter
[mm]
MWD 7
MWD 9
MWD 11
MWD 13
MWD 16
MWD 21
MWD 29
MWD 36
MWD 48
P7
P9
P11
P13,5
P16
P21
P29
P36
P48
7,5
9,2
11,9
13,6
15,3
20,2
26,7
34,6
45,3
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
Ochranná hadica z polyamidu typ
WT štandard
Typ
Type
Min. vnútorný Ø
Min. internal diameter
[mm]
Vonkajší Ø
External diameter
[mm]
Min. polomer ohybu
Minimum bend radius
[mm]
WT 7
WT 9
WT 11
WT 13
WT 16
WT 21
WT 29
WT 36
WT 48
6,5
9,6
11,6
14
16,5
21,7
27,7
35,2
46,5
10
13
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
25
30
35
40
45
50
63
85
100
Typ
Type
Min. vnútorný Ø
Min. internal diameter
[mm]
Vonkajší Ø
External diameter
[mm]
Min. polomer ohybu
Minimum bend radius
[mm]
WT 9L
WT 11L
WT 13L
WT 16L
WT 21L
WT 29L
WT 36L
WT 48L
10,0
11,9
14,3
16,8
22,2
27,9
35,2
46,9
13,0
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
25
35
35
45
50
60
65
75
Typ
Type
Min. vnútorný Ø
Min. internal diameter
[mm]
Vonkajší Ø
External diameter
[mm]
Min. polomer ohybu
Minimum bend radius
[mm]
WT 9W
WT 11W
WT 16W
WT 21W
WT 29W
WT 36W
WT 48W
9,0
11,3
14,5
21,3
26,8
34,6
46,0
13,0
15,8
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
35
45
60
70
75
90
95
Typ
Type
Min. vnútorný Ø
Min. internal diameter
[mm]
Vonkajší Ø
External diameter
[mm]
Min. polomer ohybu
Minimum bend radius
[mm]
WT 7R
WT 9R
WT 11R
WT 16R
WT 21R
WT 29R
WT 36R
WT 48R
6,2
9,9
11,7
16,6
21,7
27,7
35,5
46,5
10,0
13,0
15,8
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
25
30
35
45
50
63
85
100
Farba: čierna RAL 9005.
Pracovná teplota: -20÷+100 ºC.
Stupeň ochrany: IP 67.
Balenie: 50 m.
Crimped conduit made
of polyamide WT standard type
Colour: black RAL 9005.
Working temperature: -20÷+100 ºC.
Protection class: IP 67.
Packing: 50 m.
Ochranná hadica z polyamidu –
ľahká typ WT...L
Farba: čierna RAL 9005.
Pracovná teplota: -40÷+120 ºC.
Stupeň ochrany: IP 67. Balenie: 50 m.
Light crimped conduit made of
polyamide, WT...L type
Colour: black RAL 9005.
Working temperature: -40÷+120 ºC.
Protection class: IP 67. Packing: 50 m.
Ochranná hadica z polyamidu –
zosilnená typ WT...W
Farba: čierna RAL 9005.
Pracovná teplota: -40÷+120 ºC.
Stupeň ochrany: IP 67. Balenie: 50 m.
Reinforced crimped conduit made
of polyamide, WT...W type
Colour: black RAL 9005.
Working temperature: -40÷+120 ºC.
Protection class: IP 67. Packing: 50 m.
Ochranná hadica z polyamidu –
pohyblivá typ WT...R
Farba: šedá.
Pracovná teplota: -50÷+90 ºC.
Stupeň ochrany: IP 67. Balenie: 50 m.
Crimped conduit made of
polyamide – for moving
connections, WT...R type
Colour: gray.
Working temperature: 50÷+90 ºC.
Protection class: IP 67. Packing: 50 m.
Vývodka izolačná typ SFD a SFKD
pre rýchlu montáž
Pre hadice typ WT. Na objednávku vývodky s metrickým
závitom.
Materiál: polyamid.
Farba: čierna.
Stupeň ochrany: IP 66. Balenie: 1 ks.
SFD
SFKD
Insulating gland SFD and SFKD type for
quick mounting
Applicable for type WT corrugated conduits.
On request we offer glands with metric thread.
Material: polyamide.
Colour: black.
Protection class: IP 66. Packing: 1 pcs.
Vývodka izolačná typ FD a FKD pre rýchlu
montáž a demontáž
Vývodky typ SFD a SFKD sa dajú rýchlo viackrát jednoducho
namontovať a zdemontovať.
Materiál: polyamid.
Farba: šedá, čierna (...BK).
Stupeň ochrany: IP 54.
Balenie: 1 ks.
Insulating gland FD and FKD type
for quick mounting and dismounting
Unlike the SFD and SFKD glands can be mounted
and dismounted in a simple manner.
Material: polyamide.
Colour: grey, black (...BK).
Protection class: IP 54.
Packing: 1 pcs
FD
FD...BK
FKD
FKD...BK
Typ
Type
Typ
Type
Závit
Thread
PG
Vonkajší Ø hadice
Ext. cond. diameter
[mm]
SFD 7
SFD 9
SFD 11
SFD 13
SFD 16
SFD 21
SFD 29
SFD 36
SFD 48
SFKD 7
SFKD 9
SFKD 11
SFKD 13
SFKD 16
SFKD 21
SFKD 29
SFKD 36
SFKD 48
P7
P9
P11
P13
P16
P21
P29
P36
P48
10,0
13,0
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
Typ
Type
Typ
Type
Závit
Thread
PG
Vonkajší Ø hadice
Ext. cond. diameter
[mm]
FD 7
FD 9
FD 11
FD 13
FD 16
FD 21
FD 29
FD 36
FD 48
FKD 7
FKD 9
FKD 11
FKD 13
FKD 16
FKD 21
FKD 29
FKD 36
FKD 48
P7
P9
P11
P13
P16
P21
P29
P36
P48
10,0
13,0
15,8
18,6
21,2
28,5
34,5
42,5
54,5
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
9
Hadica ochranná špirálová z PVC typ WTG
Hadica z mäkčeného PVC so špirálou z tvrdeného PVC. Dobre odoláva mechanickému poškodeniu.
Farba: čierna RAL 9005.
Pracovná teplota: -5÷+60 ºC.
Stupeň ochrany: IP 66. Balenie: 50 m.
Crimped conduit made
of PVC WTG type
Tube of a soft PVC reinforced with a spiral of hard PVC. Relatively high strength
to mechanical damages.
Colour: black RAL 9005.
Working temperature: -5÷+60 ºC.
Protection class: IP 66. Packing: 50 m.
Typ
Type
Min. vnútorný Ø
Min. internal diameter
[mm]
Vonkajší Ø
Ext. diameter
[mm]
Min. polomer ohybu
Min. bend radius
[mm]
WTG 7
WTG 9
WTG 11
WTG 13
WTG 16
WTG 21
WTG 29
WTG 36
WTG 48
10
12
14
16
18
22
28
40
50
14,7
16,4
18,4
20,7
22,5
27,7
33,5
46,4
57,2
25
36
35
40
45
50
63
85
100
Vývodka izolačná typ WD
Pre zakončenie ochranných hadíc typ WTG. Hadica sa montuje zaskrutkovaním
do vývodky.
Materiál: polyamid 6.6.
Pracovná teplota: -30÷+90 ºC.
Stupeň ochrany: IP 54.
Balenie: 1 ks.
Insulating gland, WD type
Used as a termination of spiral protective conduits WTG where cables are
inserted into the inside of electrical devices. The tube is screwed into the gland.
Material: polyamide 6.6.
Working temperature: -30÷+90 ºC.
Protection class: IP 54.
Packing: 1 pcs.
Vývodka izolačná typ WPD a WKD
Typ
Type
Závit / hadica
Thread / cond.
PG / WTG
WD 9/7
WD 11/11
WD 13/13
WD 16/16
WD 21/21
WD 36/36
WD 48NFC/48
P9 / 7
P11 / 11
P13,5 / 13,5
P16 / 16
P21 / 21
P36 / 36
P48NFC / 48
WPD
Typ
Type
Závit / hadica
Thread / cond.
M (ISO) / WTG
WD 16M/7
WD 20M/11
WD 20M/13
WD 25M/16
WD 32M/21
WD 40M/29
WD 50M/36
WD 63M/48
M16x1,5 / 7
M20x1,5 / 11
M20x1,5 / 13
M25x1,5 / 16
M32x1,5 / 21
M40x1,5 / 29
M50x1,5 / 36
M63x1,5 / 48
Typ
Type
Závit / hadica
Thread / cond.
PG / WTG
WPD 7/7
WPD 9/9
WPD 11/9
WPD 13/13
WPD 16/16
WPD 21/21
WPD 29/29
WPD 36/36
WPD 48/48
WKD 9/9
WKD 11/9
WKD 13/13
WKD 16/13
WKD 21/21
WKD 29/29
P7/7
P9/9
P 11 / 9
P 13,5 / 13,5
P 16 / 16
P 21 / 21
P 29 / 29
P 36 / 36
P 48 / 48
P9/9
P 11 / 9
P 13,5 / 13,5
P 16 / 13
P 21 / 21
P 29 / 29
WKD
WPD – telo vývodky sa môže otáčať vzhľadom k závitu (PG), a tak možno
naskrutkovať hadicu točením tela vývodky, ktorá je už primontovaná.
WKD – hadica sa montuje natočením do vývodky. Predtým treba dať na koniec
hadice gumové tesnenie vývodky.
Materiálł: PVC UL 94 VO – WPD, polypropylen – WKD.
Pracovná teplota: -2÷+70 ºC – WPD, -30÷+90 ºC – WKD.
Stupeň ochrany: IP 66.
Balenie: 1 ks.
Insulating gland, WPD and WKD type
WPD – the gland body can be turned in relation to the PG threaded element, so
the condiut can be screwed in by turning the gland body fixed to the box.
WKD – the tube is screwed into the gland. Before that the rubber insert of glands
is screwed on the end of conduit.
Material: PVC UL 94 VO – WPD, polypropylene – WKD.
Working temperature: -20÷+70 ºC – WPD, -30÷+90 ºC – WKD.
Protection class: IP 66.
Packing: 1 pcs.
ZNAČKOVAČE VODIČOV
WIRE MARKERS
Značkovače vodičov typ OZ
Markers OZ type
Nová, lepšia verzia populárnych značkovačov OZ pre značenie káblov, vodičov, ... Prevedenie v
oválnom profile (OZ-0) alebo trojuholníkovom, potlačenom a natnutom pre ľahšiu prácu.
Materiál profilu: PVC.
Farba profilu: žltá (iné farby po dohode).
Pracovná teplota: -30÷+70 ºC.
Balenie: 100 ks.
Improved version of popular OZ markers for marking cables, wires, optical waveguides in
switchgears, electrical systems in oval (OZ-0) or triangular profile from, overprinted and notched
in order to facilitate tearing off.
Profile material: PVC.
Profile colour: yellow (other colours on request).
Working temperature: -30÷+70 ºC.
Packing: 100 pcs.
Iné / Other
0
1
2
3
•••
9
A
B
C
D
•••
Z
+
–
=
~
;
.
,
L1 L2 L3 PE PEN
Typ
Type
OZ-0
OZ-1
OZ-1/3
OZ-2
OZ-3
OZ-4
OZ-5
OZ-6
A
H
[mm] [mm]
6,2
5,6
5,6
8,2
10,8
16,7
23,4
24,0
3,6
6,6
6,6
10,3
13,8
23,4
30,0
36,5
L
[mm]
1 znak /
2÷3 znaky /
sign
signs
5,8
5,8
5,8
5,8
3,0
–
5,8
11,6
5,8
11,6
5,8
11,6
5,8
11,6
5,8
11,6
Značkovače typ OW(ID)
pre ručné popisovanie
8
Popisná plocha
Markers OW type for hand overwriting
Flexible marker.
Material: PVC, resistant to typical solvents, grease, oil, sea
water, mould, long-lasting staying in the ground.
Colour: white.
Packing: 100 pcs.
10
1,1÷2,7
2,5÷4,5
2,5÷4,5
4,0÷6,5
6,0÷10,5
10,0÷16,0
15,0÷19,0
19,0÷25,0
2
Elastický štítok.
Materiál: PVC, odolný voči bežným rozpúšťadlám, vazelíne,
olejom, morskej vode, plesniam, dlhodobá odolnosť v zemi.
Farba: biela.
Balenie: 100 ks.
8,5
Vonkajší Ø vodiča
Cable diameter
[mm]
5
OZ-0
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
A
Typ / Type
OW 1
OW 11
OW 12
OW 2
OW 21
Rozmery / Dimensions [mm]
A
B
45
20
100
20
150
20
150
60
100
60
Značkovače na podložke typ OPM
Typ
Type
Značkovače sú na montážnej podložke po 30 ks (○)
alebo balené po 50 ks (●). Materiál značkovačov je
polymér o vysokej odolnosti na chemikálie.
Markers on the bar OPM type
Markers are placed on the mounting bars, 30 markers
each (○) or polybag, 50 markers (●). Marker is made
of a copolymer highly resistant to chemicals.
Vodič / Wire
Vonkajší Ø
Prierez
Extern dia. Cross section
[mm]
[mm²]
Balenie
Packing
OPMS 01
1,00÷1,40
0,10÷0,50
○
OPMS 02
1,40 ÷ 1,80
0,50÷0,70
○
OPMS 1
1,90÷2,65
0,75÷1,00
○
OPM 2
2,60÷3,50
1,50÷3,40
○
OPM 3
3,25÷4,50
2,50÷6,00
○
OPM 4
4,50÷6,00
6,00÷10,0
○
OPM 5
5,80÷8,50
10,0÷16,0
●
OPM 6
8,51÷11,5
16,0÷25,0
●
OPM 7
11,0÷15,5
25,0÷70,0
●
OPM 8
15,0÷19,0
70,0÷95,0
●
SAMOLEPIACE ZNAČKOVAČE
0
1
2
3
•••
9
A
B
C
D
•••
Z
+
–
SELF-ADHESIVE MARKERS
Značkovače typ TS
L
Popis sa robí ručne. Trvale ho zabezpečí priesvitná fólia.
Použitie: Na označovanie hadíc, káblov a vodičov v
rozvádzačoch a podobne.
Pracovná teplota: -30÷+70 °C.
Markers, TS type
B
Handmade inscription. Inscription durably protected with
a transparent foil.
Application: For marking pipes, cables and wires in
switchgears or electrical and industrial systems, etc.
Working temperature: -30÷+70 °C.
A
Typ
Type
Rozmery /
Dimensions [mm]
B
A
L
Počet
štítkov
No Mar.
TS 0
TS 1
TS 12
TS 2
TS 22
TS 3
TS 5
TS 51
TS 6
TS 61
5,0
5,0
7,5
10
10
15
25
35
25
35
7,5
15,0
15,0
20,0
10,0
20,0
25,0
50,0
25,0
50,0
20
20
30
40
40
60
100
110
120
140
910
450
270
150
280
100
50
20
40
20
Značkovače vodičov samolepiace typ ZS
Self-adhesive wire markers ZS type
Prevedenie vo forme listov v zošite, znaky podľa grafického znázornenia. Odolné voči bežným
rozpúšťadlám (okrem alkoholov), vazelínam, olejom, morskej vode, plesniam, poveternostným
vplyvom. Veľmi dobrý vzhľad, nízka cena a veľmi dobrá čitateľnosť.
Materiál: fólia PVC samolepiaca.
Pracovná teplota: -30÷+70 ºC.
Manufactured in the from of tables fastened into small book,
containing specified number of symbols with dimemsions
as in the type given. Resistant to typical solvents (excepring alcohol), grease, oli, sea water,
mould, atmospheric conditions. Recommended because of easy mounting and maintenance,
low cost and very good readability.
Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30÷+70 ºC.
ZS
4
x
12
/
PE
12
4
4
4
4
ZS 4 x 12 / ...
ZS 4 x 30 / ...
ZS 4 x 60 / ...
ZS 6 x 19 / ...
ZS 6 x 38 / ...
ZS 7 x 20 / ...
ZS 7 x 50 / ...
ZS 7 x 100 / ...
ZS 14 x 60 / ...
ZS 14 x 100 / ...
ZS 14 x 120 / ...
POPISOVACIE PERÁ
0
1
2
3
•••
9
A
B
C
D
•••
Z
+
–
=
~
.
,
L1 L2 L3 PE PEN
FELT PENS
Popisovacie perá typ LUMOCOLOR
Univerzálny popisovač pre písanie na transparentné fólie a takmer všetky druhy povrchov. Hroty S
a M sú vhodné pre písanie na CD/DVD. Zasychá v priebehu niekoľkých sekúnd. DRY SAFE: vydrží bez uzavretia viečka niekoľko dní bez toho, aby vyschol (test ISO 554). Nezanecháva škvrny,
perfektne vode odolný na takmer všetkých druhoch povrchov. Skvelá žiarivosť farieb. Čierna je
stálofarebná a odolná voči vonkajším vplyvom.
Balenie: 1 ks.
Felt pens LUMOCOLOR type
Universal marker for writing on transparent plastic films and almost all types of surfaces. Points S
and M are suitable for writing on CD/DVD. It dries off after few seconds. DRY SAFE: It keeps fine
and does not dries off without closure of the top. (test ISO 554) Does not leave stains. Waterproof
on almost all types of surfaces. Perfect lustrousness of colours. Black is colourfast and resistant
against outside influences.
Packing: 1 pcs.
Typ
Type
Farba popisu
Colour of labeling
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
Lumocolor 313-S
čierna / black
červená / red
modrá / blue
zelená / green
čierna / black
červená / red
modrá / blue
zelená / green
čierna / black
červená / red
modrá / blue
zelená / green
Šírka hrotu
Width of point
[mm]
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
1
1
1
1
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
11
INÉ SYSTÉMY ZNAČENIA
OTHER MARKING SYSTEMS
Elektronický popisovač LetraTag LT-100H
LetraTag LT-100H
Tento systém s jednoduchým použitím vám umožňuje vytvárať štítky presne podľa
svojich predstáv. Dokáže tlačiť na široký výber farebných štítkov a okrem toho
poskytuje často používané funkcie, napríklad viac štýlov písma, podčiarknuté písmo,
tučné písmo, rôzne veľkosti písma a ďalšie. Na rozdiel od iných štítkovačov sa zobrazí
presný vzhľad vytlačeného štítku na exkluzívnom grafickom displeji. To znamená, že
už nebudete musieť hádať, ako bude štítok vyzerať. Dostanete to, čo vidíte!
• Ergonomické vyhotovenie zaručuje jednoduchú manipuláciu.
• Veľký displej zobrazujúci 13 znakov na úpravy štítku pred tlačou.
• Navigačné tlačidlá umožňujú jednoduchý prístup k rozšíreným funkciám.
• Pamäť na posledných 9 štítkov.
• Dvojriadková tlač.
• 5 veľkostí písma.
• 8 štýlov rámčekov a podčiarknutia.
• 6 štýlov tlače.
• Automatické vypínanie, ktoré šetrí elektrinu.
• Funkcia dátumu.
• Technológia RACE s podporou viacerých jazykov.
• Môže používať 4 batérie „AA“ (nie sú súčasťou dodávky) alebo sieťový adaptér, ktorý
je k dispozícii.
Kód Popis Farba Množstvo v balení
S0725620 LTAG06 ABC 12MM BL1 CZ/SL/PL Modrá 1/6
Na požiadanie Vám zašleme samostatný katalóg popisovacích
prístrojov.
ELEKTROIZOLAČNÝ MATERIÁL
ELECTRICAL INSULATING MATERIALS
Izolačné pásky typ TO štandard
Standard electric insulating tapes, TO
Hrúbka: 0,15 mm.
Dielektrická odolnosť: 6 kV.
Pracovná teplota: -5÷+80 ºC.
Farba: čierna, modrá, oranžová, červená, žltá, zelená, šedá,
biela, zeleno-žltá, fialová.
Thickness: 0,15 mm.
Break-down voltage: 6 kV.
Temperature range: -5÷+80 ºC.
Colour: black, blue, orange, red, yellow, green, grey, white,
yellow-green, violet.
Zmršťovacie bužírky tenkostenné typ PBF
Heat-shrink tubing, PBF
Použitie: Izolácia a ochrana vodičov a káblov.
Materiál: Polyetylén.
Zmršťovacia teplota: +90 °C.
Pracovná teplota: -55÷+105 °C.
Pomer zmrštenia: 2:1.
Farba: čierna (ČI), hnedá (HN), červená (ČE), žltá (ŽL),
zelená (ZE), modrá (MO), biela (BI), zeleno-žltá (ZŽ), transparentná (TR).
Application: Insulation and protection of cables and wires.
Material: Cross-linked polyethylene.
Recommended shrinking temperature: +90 °C;
Ambient temperature: -55÷+105 °C;
Shrinkage factor: 2:1;
Colour: black, brown, red, yellow, green, blue, white, greenyellow, colourless.
Vnútorný priemer pred zmrštením
Inside diameter on delivery state
PBF
12,7
/
6,4
Farba
Colour
ČI
Zmršťovacie bužírky tenkostenné typ IAKT
s lepidlom
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
8,0
9,5
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
2,0
4,8
Typ
Type
D
d
[mm] [mm]
PBF (1/2”) 12,7/6,4 ...
PBF (3/4”) 19/9,5 ...
PBF (1”) 25,4/12,7 ...
PBF (1 1/2”) 38/19 ...
PBF (2”) 51/25,4 ...
PBF (3”) 76/38 ...
PBF (4”) 102/51 ...
12,7
19,0
25,4
38,0
51,0
76,0
102,0
Typ
Type
IAKT 4/1
IAKT 8/2
IAKT 12/3
IAKT 16/4
IAKT 24/6
IAKT 32/8
IAKT 52/13
D
d
[mm] [mm]
4
1
8
2
12
3
16
4
24
6
32
8
52
13
6,4
9,5
12,7
19,0
25,4
38,0
51,0
Heat-shrink tubing, IAKT with adhesive
Application: Insulation and protection of cables and wires.
Material: polyethylene.
Recommended shrinking temperature: +95 °C;
Ambient temperature: -55÷+110 °C;
Shrinkage factor: 3:1 a 4:1;
Colour: black, in order colourless.
Použitie: Izolácia a ochrana vodičov a káblov.
Materiál: Polyetylén.
Zmršťovacia teplota: +95 °C.
Pracovná teplota: -55÷+110 °C.
Pomer zmrštenia: 3:1 a 4:1.
Farba: čierna (ČI), na objednávku transparentná (TR).
Vnútorný priemer pred zmrštením
Inside diameter on delivery state
IAKT
12
PBF (1/16”) 1,6/0,8 ...
PBF (3/32”) 2,4/1,2 ...
PBF (1/8”) 3,2/1,6 ...
PBF (3/16”) 4,8/2,4 ...
PBF (1/4”) 6,4/3,2 ...
PBF 8/2 ...
PBF (3/8”) 9,5/4,8 ...
D
d
[mm] [mm]
d
D
D
Typ
Type
Vnútorný priemer po zmrštení
Inside diameter on full shrinkage state
TO 15/10
TO 25/10
TO 50/10
TO 19/20
12
Vnútorný priemer po zmrštení
Inside diameter on full shrinkage state
/
4
Farba
Colour
ČI
Typ
Type
IAKT 3/1
IAKT 6/2
IAKT 9/3
IAKT 12/4
IAKT 19/6
IAKT 24/8
IAKT 40/13
d
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
D
d
[mm] [mm]
3
1
6
2
9
3
12
4
19
6
24
8
40
13
Sady zmršťovacích bužíriek typ ZID
Low Voltage Kits, ZID type
Použitie: Spájanie káblov, izolácia a ochrana vodičov a káblov.
Materiál: Polyetylén.
Pracovná teplota: -55÷+120 °C.
Pomer zmrštenia: 3:1.
Farba: čierna.
Application: Connecting cables, insulation and protection of cables and wires.
Material: polyethylene.
Ambient temperature: -55÷+120 °C.
Shrinkage factor: 3:1.
Colour: black.
Typ
Type
Prierez / Cross section
[mm2]
1,5-2,5
4-10
16-35
50-95
120-240
1,5-2,5
4-10
16-35
50-95
120-240
1,5-2,5
4-10
16-35
50-95
Spojka / Terminal
[mm]
-
Typ
Type
ZID4-CS/1,5-2,5
ZID4-CS/4-6
Prierez / Cross section
[mm2]
1,5-2,5
4-6
Spojka / Terminal
[mm]
4x CRIMP-SEAL 2
4x CRIMP-SEAL 3
Typ
Type
ZID3-KL/1,5-2,5
ZID4-KL/1,5-2,5
ZID4-KL/4-6
ZID4-KL/10
ZID4-KL/16
ZID4-KL/25
ZID4-KL/35
ZID4-KL/50
ZID4-KL/70
ZID4-KL/95
ZID4-KL/120
ZID4-KL/150
ZID4-KL/185
ZID4-KL/240
ZID5-KL/1,5-2,5
ZID5-KL/4-6
ZID5-KL/10
ZID5-KL/16
ZID5-KL/25
ZID5-KL/35
ZID5-KL/50
Prierez / Cross section
[mm2]
1,5-2,5
1,5-2,5
4-6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
1,5-2,5
4-6
10
16
25
35
50
Spojka / Terminal
[mm]
3x KL2,5
4x KL2,5
4x KL6
4x KL10
4x KL16
4x KL25
4x KL35
4x KL50
4x KL70
4x KL95
4x KL120
4x KL150
4x KL185
4x KL240
5x KL2,5
5x KL6
5x KL10
5x KL16
5x KL25
5x KL35
5x KL50
Typ
Type
Prierez / Cross section
[mm2]
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Spojka / Terminal
[mm]
4x LA16
4x LA25
4x LA35
4x LA50
4x LA70
4x LA95
4x LA120
4x LA150
4x LA185
4x LA240
Typ
Type
Prierez / Cross section
[mm2]
6-25
6-25
16-50
25-95
120-240
Spojka / Terminal
[mm]
4x 625 SV-T-V-K
5x 625 SV-T-V-K
4x 1650 SV-T-V-K
4x 2595 SV-T-V-K
4x 120240 SV-T-V-K
ZID3-M
ZID3-M0
ZID3-MI
ZID3-MII
ZID3-MIII
ZID4-M
ZID4-M0
ZID4-MI
ZID4-MII
ZID4-MIII
ZID5-M
ZID5-M0
ZID5-MI
ZID5-MII
ZID4-LA/16
ZID4-LA/25
ZID4-LA/35
ZID4-LA/50
ZID4-LA/70
ZID4-LA/95
ZID4-LA/120
ZID4-LA/150
ZID4-LA/185
ZID4-LA/240
ZID-S 25/4
ZID-S 25/5
ZID-S 50/4
ZID-S 95/4
ZID-S 240/4
Káblové spojky izolované typ a CRIMP-SEAL
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Izolácia: polyetylén (PE).
Pracovná teplota: -40÷+110 ºC.
CRIMP-SEAL majú zmršťovaciu bužírku s lepidlom.
Insulated butt connectors CRIMP-SEAL type
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyethylene (PE).
Working temperature: -55÷+125 ºC.
CRIMP-SEAL - heat-shrink tubing with adhesive.
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
CRIMP-SEAL 1
1
CRIMP-SEAL 2,5
2,5
CRIMP-SEAL 6
6
Farba
Colour
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
13
Zmršťovacie bužírky strednesilné
s lepidlom typ CFM a hrubostenné
typ CFW
Heat-shrink tubing with adhesive,
CFM and CFW
Application: Insulation and protection of cables
and wires.
Material: polyethylene.
Ambient temperature: -55÷+120 °C.
Shrinkage factor: 3:1.
Colour: black.
Použitie: Izolácia a ochrana vodičov a káblov.
Materiál: Polyetylén.
Pracovná teplota: -55÷+120 °C.
Pomer zmrštenia: 3:1.
Farba: čierna.
Vnútorný priemer pred zmrštením
Inside diameter on delivery state
CFM/CFW
Typ
Type
CFM12/4
CFM 22/6
CFM 28/6
CFM 33/8
CFM 40/12
CFM 55/16
CFM 65/19
CFM 75/22
CFM 95/25
CFM 115/34
CFM 140/42
CFM 160/50
CFM 200/65
Vnútorný priemer po zmrštení
Inside diameter on full shrinkage state
200
/
65
Typ
Type
D
d
[mm] [mm]
12
22
28
33
40
55
65
75
95
115
140
160
200
D
d
[mm] [mm]
CFW 9/3
CFW 13/4
CFW 22/6
CFW 33/8
CFW 40/12
CFW 55/16
CFW 75/22
CFW 85/25
CFW 95/29
CFW 115/36
CFW 130/36
CFW 160/55
CFW 175/55
CFW 200/65
4
6
6
8
12
16
19
22
25
34
42
50
65
9
13
22
33
40
55
75
85
95
115
130
160
175
200
3
4
6
8
12
16
22
25
29
36
36
55
55
65
d
D
Rozdelovacie hlavy typ CCB a uzávery CEC
Použitie: rozdelovanie a ukončovanie káblov 0,6/1 kV.
Materiál: polyetylen LDPE, s lepidlom.
Farba: čierna.
Heat-shrink breakouts CCB, End cap CEC
Počet vodičov
Nr of cores
Application: branch joints for 0,6/1 kV power cables.
Material: cross linked polyolefin LDPE, inner surface
covered with hot-melt glue.
Colour: only black.
CCB
4
D2
[mm]
CEC 15/4,5
15
4,5
CEC 25/9
25
9
8
CEC 36/15
36
15
36
16
CEC 55/25
55
25
11
4
CEC 80/24
80
24
22
20
8,5
CEC 80/40
80
40
72
22
25
8,5
CEC 102/60
102
60
CCB4 300-400
100
33
35
14
CEC 124/60
124
60
CCB5 6-35
38
18
12
4
CEC 148/57
148
57
CCB5 50-120
53
25
15
6
D1
[mm]
D2
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
185-240
CCB2 6-35
33
10
14
3
CCB3 6-35
38
14
11
3
CCB3 50-150
60
22
24
CCB3 185-300
80
33
CCB4 6-35
38
14
pred zmrštením
on delivery
po zmrštení
on shrinkage
CCB4 50-150
55
CCB4 185-240
Typ
Type
d1 (d2)
D1 (D2)
D1, d1 – D2, d2 – D1
[mm]
Typ
Type
Pre prierezy vodičov
Cable cross section
DUTINKY
CORD-END TERMINALS
Dutinky bez izolácie typ H
Unisulated cord-end terminals H type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46228/1.
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46228/1.
L
H
10
/
18
Dĺžka L / Length L [mm]
5
6
Prierez / Cross section [mm²]
0,14
7
8
9
10
12
H 0,5/12
15
18
0,25
H 0,25/5
0,34
H 0,34/5
25
H 0,5/8
H 0,5/10
0,75
H 0,75/6
H 0,75/8
H 0,75/10 H 0,75/12
1
H 1/6
H 1/10
H 1/12
1,5
H 1,5/7
H 1,5/10
H 1,5/12
H 1,5/15 H 1,5/18
2,5
H 2,5/7
H 2,5/10
H 2,5/12
H 1/8
H 2,5/15 H 2,5/18
H 4/12
H 4/15
H 6/12
H 6/15
H 6/18
H 6/20
10
H 10/12
H 10/15
H 10/18
H 10/20
16
H 16/12
H 16/15
H 16/18
H 16/20
25
H 25/12
H 25/15
H 25/18
H 25/20
H 25/22
H 25/25
35
H 35/12
H 35/18
H 35/20
H 35/22
H 35/25
H 50/20
H 50/22
6
30
32
34
38
H 0,34/7
H 0,5/6
H 4/9
H 6/10
H 4/18
50
70
95
14
22
H 0,25/7
0,5
4
20
H 0,14/7
H 70/25
H 70/32
H 95/30
H 95/32
120
H 120/32 H 120/34
150
H 150/32
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
H 150/38
Dutinky s izoláciou typ HI
Insulated cord-end terminals HI type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46228/4.
Izolácia: polyamid alebo polypropylén.
Pracovná teplota: -55÷+105 ºC.
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46228/4.
Insulation: polyamide or polypropylene.
Working temperature: -55÷+105 ºC.
L
HI
2,5
/
10
Prierez / Cross section [mm²]
0,14
0,25
0,34
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
6
HI 0,14/6
HI 0,25/6
HI 0,34/6
HI 0,5/6
HI 0,75/6
HI 1/6
8
10
12
Dĺžka L / Length L [mm]
16
18
15
HI 0,25/8
HI 0,34/8
HI 0,5/8 HI 0,5/10
HI 0,75/8 HI 0,75/10 HI 0,75/12
HI 1/8
HI 1/10
HI 1/12
HI 1,5/8 HI 1,5/10 HI 1,5/12
HI 2,5/8 HI 2,5/10 HI 2,5/12
HI 4/10
HI 4/12
HI 6/12
HI 10/12
HI 16/12
20
22
25
27
32
N
Farba / Colour*
DIN
F
N
Farba / Colour*
DIN
F
HI 1,5/18
HI 2,5/18
HI 4/18
HI 6/18
HI 10/18
HI 16/18
HI 10/15
HI 25/16
HI 35/16
HI 25/22
HI 35/25
HI 50/25
HI 50/20
HI 70/20
HI 95/25
HI 120/27
HI 150/32
Dutinky s izoláciou typ HI 2X
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46228/4.
Izolácia: polyamid alebo polypropylén.
Pracovná teplota: -55÷+105 ºC.
L
HI 2x
/
6
14
Insulated cord-end terminals HI 2X type
Prierez / Cross section
[mm²]
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46228/4.
Insulation: polyamide or polypropylene.
Working temperature: -55÷+105 ºC.
0,5
0,75
1
1,5
2,5
4
6
10
16
Dĺžka L / Length L [mm]
8
10
12
13
HI 2x0,5/8
HI 2x0,75/8 HI 2x0,75/10
HI 2x1/8
HI 2x1/10
HI 2x1,5/8
HI 2x1,5/12
HI 2x2,5/10
HI 2x2,5/13
HI 2x4/12
HI 2x6/14
HI 2x10/14
HI 2x16/14
*N – Farba nemecká
*DIN – Farba podľa DIN
*F – Farba francúska
KÁBLOVÉ KONCOVKY BEZ IZOLÁCIE
Káblové oká typ KO
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46234.
KO
95
/
*N – ”German colour”
*DIN – Colour acc. to DIN
*F – ”French colour”
UNINSULATED TERMINALS
10
Otvor pre skrutku / Terminal
M2
0,5
Ring terminals KO type
1
Prierez / Cross section [mm²]
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46234.
14
M2,5
M3
M3,5
M4
KO 0,5/2 KO 0,5/2,5 KO 0,5/3 KO 0,5/3,5 KO 0,5/4
KO 1/2,5
KO 1/3
KO 1/3,5
KO 1/4
2,5
KO 2,5/3 KO 2,5/3,5 KO 2,5/4
6
KO 6/3,5
M5
M6
M8
M10
KO 1/8
KO 1/10
M12
M16
M20
KO 0,5/5
KO 1/5
KO 1/6
KO 2,5/5
KO 2,5/6
KO 2,5/8 KO 2,5/10 KO 2,5/12 KO 2,5/16
KO 6/4
KO 6/5
KO 6/6
KO 6/8
KO 6/10
KO 10/4
KO 10/5
KO 10/6
KO 10/8
KO 10/10 KO 10/12
16
KO 16/5
KO 16/6
KO 16/8
KO 16/10 KO 16/12
25
KO 25/5
KO 25/6
KO 25/8
KO 25/10 KO 25/12 KO 25/16
35
KO 35/6
KO 35/8
KO 35/10 KO 35/12 KO 35/16 KO 35/20
50
KO 50/6
KO 50/8
KO 50/10 KO 50/12 KO 50/16 KO 50/20
70
KO 70/6
KO 70/8
KO 70/10 KO 70/12 KO 70/16 KO 70/20
95
KO 95/8
KO 95/10 KO 95/12 KO 95/16 KO 95/20
120
KO 120/8 KO 120/10 KO 120/12 KO 120/16 KO 120/20
150
KO 150/10 KO 150/12 KO 150/16 KO 150/20
185
KO 185/10 KO 185/12 KO 185/16 KO 185/20
240
KO 240/10 KO 240/12 KO 240/16 KO 240/20
300
KO 300/10 KO 300/12 KO 300/16 KO 300/20
10
KO 6/12
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
15
Káblové vidličky typ KW
Spade terminals KW type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46234 – týka sa rúrkovej časti.
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46234 – concerns only the tubular part of terminal.
6
/
Prierez
Cross section
[mm²]
KW
4
M2
KW 0,5/2
0,5
1
2,5
6
10
16
Káblové kolíky typ KI
KI
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46234 – týka sa rúrkovej časti.
-
6
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46230 – concerns only the tubular
part of terminal.
M3
KW 0,5/3
KW 1/3
KW 2,5/3
Otvor pre sktrutku / Terminal
M3,5
M4
M5
M6
KW 0,5/3,5 KW 0,5/4
KW 0,5/5
KW 1/3,5
KW 1/4
KW 1/5
KW 1/6
KW 2,5/3,5 KW 2,5/4
KW 2,5/5
KW 2,5/6
KW 6/3,5
KW 6/4
KW 6/5
KW 6/6
KW 10/5
KW 10/6
KW 16/5
KW 16/6
0,5
1
2,5
6
10
16
25
35
50
70
95
10
KI 0,5-10
KI 1-10
KI 2,5-10
12
13
KI 1-12
KI 2,5-12
KI 2,5-13
KI 10-12
KÁBLOVÉ KONCOVKY S IZOLÁCIOU
Dĺžka / Length [mm]
14
15
KI 16-13
KW 1/10
KW 2,5/10
KW 6/10
KW 10/10
KW 16/10
16
20
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46237.
Insulation: polyamide (PA).
Working temperature: -55÷+125 ºC.
KI 35-20
KI 50-20
Otvor pre skrutku / Terminal
1
KOI 1/2,5
Prierez / Cross section
[mm²]
2,5
M3
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
KOI 2,5/16
KOI 1/3
KOI 1/3,5
KOI 1/4
KOI 1/5
KOI 1/6
KOI 1/8
KOI 1/10
KOI 2,5/3
KOI 2,5/3,5
KOI 2,5/4
KOI 2,5/5
KOI 2,5/6
KOI 2,5/8
KOI 2,5/10
KOI 2,5/12
KOI 6/3,5
KOI 6/4
KOI 6/5
KOI 6/6
KOI 6/8
KOI 6/10
KOI 6/12
6
10
KOI 10/5
KOI 10/6
KOI 10/8
KOI 10/10
KOI 10/12
16
KOI 10/4
KOI 16/5
KOI 16/6
KOI 16/8
KOI 16/10
KOI 16/12
25
KOI 25/5
M20
KOI 25/6
KOI 25/8
KOI 25/10
KOI 25/12
KOI 25/16
35
KOI 35/6
KOI 35/8
KOI 35/10
KOI 35/12
KOI 35/16
KOI 35/20
50
KOI 50/6
KOI 50/8
KOI 50/10
KOI 50/12
KOI 50/16
KOI 50/20
70
KOI 70/6
KOI 70/8
KOI 70/10
KOI 70/12
KOI 70/16
KOI 70/20
95
KOI 95/8
KOI 95/10
KOI 95/12
KOI 95/16
KOI 95/20
120
KOI 120/8
KOI 120/10
KOI 120/12
KOI 120/16
KOI 120/20
Káblové vidličky izolované typ KWI
Insulated spade terminals KWI type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46237 - týka sa rúrkovej časti koncovky.
Izolácia: polyamid (PA).
Pracovná teplota: -55÷+125 ºC.
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46237 – concern only the tubular part of terminal.
Insulation: polyamide (PA).
Working temperature: -55÷+125 ºC.
2,5
/
23,5
KI 70-23,5
KI 95-23,5
Otvor pre skrutku / Terminal
Prierez
Cross section
[mm²]
Farba
Colour
3,5
M2,5
16
KW 2,5/12
8
M2,5
KWI
M12
INSULATED TERMINALS
Insulated ring terminals KOI type
/
KW 1/8
KW 2,5/8
KW 6/8
KW 10/8
KW 16/8
KI 25-15
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46237.
Izolácia: polyamid (PA).
Pracovná teplota: -55÷+125 ºC.
25
M10
KI 1-16
KI 2,5-16
KI 6-14
Káblové očká izolované typ KOI
KOI
M8
14
Prierez / Cross section
[mm²]
Pin terminals KI type
M2,5
KW 0,5/2,5
KW 1/2,5
1
M3,5
M4
M5
M6
M8
M10
KWI 1/3
KWI 1/3,5
KWI 1/4
KWI 1/5
KWI 1/6
KWI 1/8
KWI 1/10
KWI 2,5/3
KWI 2,5/3,5
KWI 2,5/4
KWI 2,5/5
KWI 2,5/6
KWI 2,5/8
KWI 2,5/10
KWI 6/3,5
KWI 6/4
KWI 6/5
KWI 6/6
KWI 6/8
KWI 6/10
10
KWI 10/5
KWI 10/6
KWI 10/8
KWI 10/10
16
KWI 16/5
KWI 16/6
KWI 16/8
KWI 16/10
2,5
6
KWI 1/2,5
M3
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
M12
M16
KWI 2,5/12
KWI 10/12
KWI 10/16
Farba
Colour
Káblové kolíky izolované typ KII
Insulated pin terminals KII type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46231.
Izolácia: polyamid (PA).
Pracovná teplota: -55÷+125 ºC.
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Standard: DIN 46231.
Insulation: polyamide (PA).
Working temperature: -55÷+125 ºC.
KII
2,5
-
16
Dĺžka / Length [mm]
8
KII 1-10
KII 1-12
2,5
KII 2,5-10
KII 2,5-12
16
Materiál: mosadz
Izolácia: polyvinilchlorid (PVC)
Pracovná teplota: -10÷+75 ºC.
Double crimp fully insulated female connectors
NCI type with easy entry
copper sleeve
Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride (PVC).
Working temperature: -10÷+75 ºC.
20
23,5
Farba
Colour
KII 1-16
KII 2,5-16
KII 6-14
KII 10-12
KII 16-13
KII 25-15
KII 35-20
50
KII 50-20
70
KII 70-23,5
95
KII 95-23,5
KONEKTORY S IZOLÁCIOU
Káblové konektory celoizolované typ NCI s dlhou
medenou vložkou pre dvojité lisovanie
16
35
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamid (PA).
Working temperature: -55÷+125 ºC.
Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride (PVC).
Working temperature: -10÷+75 ºC.
15
25
Insulated butt connectors KLI type
Double crimp insulated female connectors
NI type with easy entry copper sleeve
14
KII 2,5-13
6
10
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Izolácia: polyamid (PA).
Pracovná teplota: -55÷+125 ºC.
Materiál: mosadz
Izolácia: polyvinilchlorid (PVC)
Pracovná teplota: -10÷+75 ºC.
13
KII 0,5-8
1
Káblové spojky izolované typ KLI
Káblové konektory izolované typ NI s dlhou
medenou vložkou pre dvojité lisovanie
12
KLI
2,5
-
26
Dĺžka / Length [mm]
26
Prierez
Cross section
[mm²]
Prierez / Cross section
[mm²]
0,5
10
1
KLI 1-26
2,5
KLI 2,5-26
28
6
Farba
Colour
KLI 6-28
TERMINALS, INSULATED RECEPTACLES
NI 2,8-1/0,5 PCV
Prierez
Rozmer
Cross section
Size
[mm²]
2,8x0,5
NI 2,8-1/0,8 PCV
2,8x0,8
NI 4,8-1/0,5 PCV
4,8x0,5
NI 4,8-1/0,8 PCV
4,8x0,8
Typ
Type
NI 6,3-1/0,8 PCV
6,3x0,8
NI 2,8-2,5/0,5 PCV
2,8x0,5
NI 2,8-2,5/0,8 PCV
2,8x0,8
NI 4,8-2,5/0,5 PCV
4,8x0,5
NI 4,8-2,5/0,8 PCV
4,8x0,8
NI 6,3-2,5/0,8 PCV
6,3x0,8
NI 6,3-6/0,8 PCV
6,3x0,8
NI 9,4-6/1,2 PCV
9,4x1,2
0,5÷1
1,5÷2,5
2,5÷6
NCI 2,8-1/0,5 PCV
Prierez
Rozmer
Cross section
Size
[mm²]
2,8x0,5
NCI 2,8-1/0,8 PCV
2,8x0,8
NCI 4,8-1/0,5 PCV
4,8x0,5
NCI 4,8-1/0,8 PCV
4,8x0,8
NCI 6,3-1/0,8 PCV
6,3x0,8
Typ
Type
Farba
Colour
Farba
Colour
0,5÷1
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV 2,8x0,5
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV 2,8x0,8
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV 4,8x0,5
1,5÷2,5
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV 4,8x0,8
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV 6,3x0,8
Káblové konektory izolované typ WI s dlhou
medenou vložkou pre dvojité lisovanie
Materiál: mosadz
Izolácia: polyvinilchlorid (PVC)
Pracovná teplota: -10÷+75 ºC.
Double crimp insulated male connectors WI
type with easy entry copper sleeve
Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride (PVC).
Working temperature: -10÷+75 ºC.
NCI 6,3-6/0,8 PCV
6,3x0,8
NCI 9,4-6/1,2 PCV
9,4x1,2
2,5÷6
WI 2,8-1/0,5 PCV
Prierez
Rozmer
Cross section
Size
[mm²]
2,8x0,5
WI 2,8-1/0,8 PCV
2,8x0,8
WI 4,8-1/0,5 PCV
4,8x0,5
WI 4,8-1/0,8 PCV
4,8x0,8
Typ
Type
WI 6,3-1/0,8 PCV
6,3x0,8
WI 4,8-2,5/0,5 PCV
4,8x0,5
WI 4,8-2,5/0,8 PCV
4,8x0,8
WI 6,3-2,5/0,8 PCV
6,3x0,8
WI 6,3-6/0,8 PCV
6,3x0,8
Farba
Colour
0,5÷1
1,5÷2,5
2,5÷6
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
17
Káblové konektory celoizolované
typ WCI s dlhou medenou vložkou
pre dvojité lisovanie
Double crimp fully insulated male
connectors WCI type with easy
entry copper sleeve
Materiál: mosadz
Izolácia: polyamid (PA)
Pracovná teplota: -55÷+125 ºC.
Material: brass.
Insulation: polyamide 6.6.
Working temperature: -55÷+125 ºC.
Káblové konektory izolované typ
WI s dlhou medenou vložkou pre
dvojité lisovanie
Double crimp insulated bullet
connectors
WI type with easy entry copper
sleeve
Materiál: mosadz
Izolácia: polyvinilchlorid (PVC)
Pracovná teplota: -10÷+75 ºC.
Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride (PVC).
Working temperature: -10÷+75 ºC.
Káblové konektory izolované typ
WCI s dlhou medenou vložkou pre
dvojité lisovanie
Double crimp fully insulated bullet
connectors WCI type with easy entry
copper sleeve
Materiál: mosadz.
Izolácia: poliamid 6.6.
Pracovná teplota: -55÷+125 ºC.
Material: brass.
Insulation: polyamide 6.6.
Working temperature: -55÷+125 ºC.
Káblové konektory izolované typ
GI s dlhou medenou vložkou pre
dvojité lisovanie
Double crimp insulated receptacle
connectors GI type with easy entry
copper sleeve
Materiál: mosadz
Izolácia: polyvinilchlorid (PVC)
Pracovná teplota: -10÷+75 ºC.
Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride (PVC).
Working temperature: -10÷+75 ºC.
Káblové konektory izolované typ GCI s dlhou
medenou vložkou pre dvojité lisovanie
Materiál: mosadz
Izolácia: polyvinilchlorid (PVC)
Pracovná teplota: -10÷+75 ºC.
Double crimp fully insulated
receptacle connectors GCI type
with easy entry copper sleeve
Material: brass.
Insulation: polyvinyl chloride (PVC).
Working temperature: -10÷+75 ºC.
KONEKTORY BEZ IZOLÁCIE
Káblové konektory typ N
Materiál: mosadz.
Povrchová úprava: dostupné v 2 prevedeniach:
– pocínované;
– nepocínované – za označením uveďte „NC”.
Female push on connectors N type
Material: brass.
Surface: available 2 versions:
– tin-plated;
– uncoated – discriminat NC.
Káblové konektory typ W
Materiál: mosadz.
Povrchová úprava: dostupné v 2 prevedeniach:
– pocínované;
– nepocínované – za označením uveďte „NC”.
Female push on connectors W type
Material: brass.
Surface: available 2 versions: – tin-plated;
– uncoated – discriminat NC.
Káblové konektory typ NW
Materiál: mosadz.
Povrchová úprava: dostupné v 2 prevedeniach:
– pocínované;
– nepocínované – za označením uveďte „NC”.
Female push on connectors NW type
Material: brass.
Surface: available 2 versions: 18
– tin-plated;
– uncoated – discriminat NC.
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
Typ
Type
Prierez
Rozmer
Cross section
Size
[mm²]
WCI 6,3-1/0,8
6,3x0,8
0,5÷1
WCI 6,3-2,5/0,8
6,3x0,8
1,5÷2,5
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
WI 1/4 PCV
0,5÷1
WI 2,5/4 PCV
1,5÷2,5
WI 2,5/5 PCV
1,5÷2,5
WI 6/5 PCV
2,5÷6
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
WCI 1/4
0,5÷1
WCI 2,5/4
1,5÷2,5
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
GI 1/4 PCV
0,5÷1
GI 2,5/4 PCV
1,5÷2,5
GI 2,5/5 PCV
1,5÷2,5
GI 6/5 PCV
2,5÷6
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
GCI 1/4 PCV
0,5÷1
GCI 2,5/4 PCV
1,5÷2,5
GCI 2,5/5 PCV
1,5÷2,5
GCI 6/5 PCV
2,5÷6
Farba
Colour
Farba
Colour
Farba
Colour
Farba
Colour
Farba
Colour
FEMALE AND MALE
PUSH ON CONNECTORS
Typ
Type
Rozmer
Size
N 2,8-0,5/0,5
N 2,8-0,5/0,8
N 2,8-1/0,5
N 2,8-1/0,8
N 4,8-1/0,5
N 4,8-1/0,8
N 4,8-2,5/0,5
N 4,8-2,5/0,8
N 6,3-1/0,8
N 6,3-2,5/0,8
N 6,3-4/0,8
N 6,3-6/0,8
2,8 x 0,5
2,8 x 0,8
2,8 x 0,5
2,8 x 0,8
4,8 x 0,5
4,8 x 0,8
4,8 x 0,5
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
Typ
Type
Rozmer
Size
W 2,8-1/0,5
W 2,8-1/0,8
W 4,8-1/0,5
W 6,3-1/0,8
W 6,3-2,5/0,8
W 6,3-6/0,8
2,8 x 0,5
2,8 x 0,8
4,8 x 0,5
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
Typ
Type
Rozmer
Size
NW 4,8-1/0,8
NW 4,8-2,5/0,8
NW 6,3-1/0,8
NW 6,3-2,5/0,8
4,8 x 0,8
4,8 x 0,8
6,3 x 0,8
6,3 x 0,8
Prierez
Cross section
[mm²]
0,2÷0,5
0,2÷0,5
0,5÷1
0,5÷1
0,5÷1
0,5÷1
1,5÷2,5
1,5÷2,5
0,5÷1
1,5÷2,5
2,5÷4
4÷6
Prierez
Cross section
[mm²]
0,5÷1
0,5÷1
0,5÷1
0,5÷1
1,5÷2,5
4÷6
Prierez
Cross section
[mm²]
0,5÷1
1,5÷2,5
0,5÷1
1,5÷2,5
KÁBLOVÉ KONCOVKY Cu štandard
TUBULAR TERMINALS Cu standard
Káblové očká trubkové typ KOR a KM
Tubular ring terminals KOR and KM type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: KOR – pocínované; KM – nepocínované.
Material: Cu.
Surface: KOR – tin-plated; KM – uncoated.
KOR
/
240
Prierez / Cross section [mm²]
KM
12
0,75
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
Káblové očká trubkové vyhnuté 90o typ
K90R a K90M
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: K90R – pocínované; K90M –
nepocínované.
M3
M4
M5
KOR 0,75/3 KOR 0,75/4 KOR 0,75/5
KOR 1,5/3 KOR 1,5/4 KOR 1,5/5
KOR 2,5/3 KOR 2,5/4 KOR 2,5/5
KOR 4/4
KOR 4/5
KOR 6/4
KOR 6/5
KOR 10/5
KOR 16/5
KOR 25/5
K90R
K90M
Material: Cu.
Surface: K90R – tin-plated; K90M – uncoated.
Káblové očká trubkové vyhnuté 45o
typ K45R a K45M
K45R
K45M
70
/
K45R – pocínované;
K45M – nepocínované.
Tubular angle terminals
K45R and K45M type
Material: Cu.
Surface:
K45R – tin-plated;
K45M – uncoated.
Prierez / Cross section
[mm²]
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: /
Prierez / Cross section
[mm²]
Tubular angle terminals
K90R and K90M type
240
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
M5
K90R 10/5
KOR 1,5/6
KOR 2,5/6
KOR 4/6
KOR 6/6
KOR 10/6
KOR 16/6
KOR 25/6
KOR 35/6
KOR 50/6
KOR 70/6
KOR 2,5/8
KOR 4/8
KOR 6/8
KOR 6/10
KOR 10/8 KOR 10/10
KOR 16/8 KOR 16/10
KOR 25/8 KOR 25/10
KOR 35/8 KOR 35/10
KOR 50/8 KOR 50/10
KOR 70/8 KOR 70/10
KOR 95/8 KOR 95/10
KOR 120/8 KOR 120/10
KOR 150/8 KOR 150/10
KOR 185/10
KOR 240/10
KOR 300/10
M12
KOR 6/12
KOR 10/12
KOR 16/12
KOR 25/12
KOR 35/12
KOR 50/12
KOR 70/12
KOR 95/12
KOR 120/12
KOR 150/12
KOR 185/12
KOR 240/12
KOR 300/12
KOR 400/12
KOR 500/12
KOR 625/12
M14
KOR 25/14
KOR 35/14
KOR 50/14
KOR 70/14
KOR 95/14
KOR 120/14
KOR 150/14
KOR 185/14
KOR 240/14
KOR 300/14
KOR 400/14
M16
M20
KOR 35/16
KOR 50/16
KOR 70/16
KOR 95/16
KOR 120/16
KOR 150/16
KOR 185/16
KOR 240/16
KOR 300/16
KOR 400/16
KOR 500/16
KOR 625/16
KOR 50/20
KOR 70/20
KOR 95/20
KOR 120/20
KOR 150/20
KOR 185/20
KOR 240/20
KOR 300/20
KOR 400/20
KOR 500/20
KOR 625/20
M6
K90R 10/6
K90R 16/6
K90R 25/6
K90R 35/6
K90R 50/6
K90R 70/6
M8
K90R 10/8
K90R 16/8
K90R 25/8
K90R 35/8
K90R 50/8
K90R 70/8
K90R 95/8
K90R 120/8
K90R 150/8
M6
K45R 10/6
K45R 16/6
K45R 25/6
K45R 35/6
K45R 50/6
K45R 70/6
M8
K45R 10/8
K45R 16/8
K45R 25/8
K45R 35/8
K45R 50/8
K45R 70/8
K45R 95/8
K45R 120/8
K45R 150/8
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M14
K90R 10/10 K90R 10/12
K90R 16/10 K90R 16/12
K90R 25/10 K90R 25/12 K90R 25/14
K90R 35/10 K90R 35/12 K90R 35/14
K90R 50/10 K90R 50/12 K90R 50/14
K90R 70/10 K90R 70/12 K90R 70/14
K90R 95/10 K90R 95/12 K90R 95/14
K90R 120/10 K90R 120/12 K90R 120/14
K90R 150/10 K90R 150/12 K90R 150/14
K90R 185/12 K90R 185/14
K90R 240/12 K90R 240/14
K90R 300/12 K90R 300/14
K90R 400/12 K90R 400/14
M16
M20
K90R 50/16
K90R 70/16
K90R 95/16
K90R 120/16
K90R 150/16
K90R 185/16
K90R 240/16
K90R 300/16
K90R 400/16
K90R 95/20
K90R 120/20
K90R 150/20
K90R 185/20
K90R 240/20
K90R 300/20
K90R 400/20
M16
M20
K45R 35/16
K45R 50/16
K45R 70/16
K45R 95/16
K45R 120/16
K45R 150/16
K45R 185/16
K45R 240/16
K45R 300/16
K45R 400/16
K45R 50/20
K45R 70/20
K45R 95/20
K45R 120/20
K45R 150/20
K45R 185/20
K45R 240/20
K45R 300/20
K45R 400/20
14
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
M5
K45R 10/5
K45R 16/5
K45R 25/5
KL – pocínované;
ZM – nepocínované.
Butt connectors,
KL and ZM type
D
Material: Cu.
Surface:
KL – tin-plated;
ZM – uncoated.
L
Otvor pre skrutku / Terminal
M8
M10
12
Káblové spojky trubkové typ KL a ZM
Materiał: Cu.
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: M6
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M14
K45R 10/10 K45R 10/12
K45R 16/10 K45R 16/12
K45R 25/10 K45R 25/12 K45R 25/14
K45R 35/10 K45R 35/12 K45R 35/14
K45R 50/10 K45R 50/12 K45R 50/14
K45R 70/10 K45R 70/12 K45R 70/14
K45R 95/10 K45R 95/12 K45R 95/14
K45R 120/10 K45R 120/12 K45R 120/14
K45R 150/10 K45R 150/12 K45R 150/14
K45R 185/10 K45R 185/12 K45R 185/14
K45R 240/10 K45R 240/12 K45R 240/14
K45R 300/12 K45R 300/14
K45R 400/12 K45R 400/14
Typ
Type
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
KL 0,5-12
KL 1-15
KL 1-20
KL 2,5-15
KL 2,5-20
KL 6-20
KL 6-25
KL 10
KL 16
KL 25
KL 35
KL 50
KL 70
KL 95
KL 120
KL 150
KL 185
KL 240
KL 300
KL 400
KL 500
KL 625
–
–
–
–
–
–
–
ZM 10
ZM 16
ZM 25
ZM 35
ZM 50
ZM 70
ZM 95
ZM 120
ZM 150
ZM 185
ZM 240
ZM 300
ZM 400
ZM 500
ZM 625
0,5
1
1
2,5
1
6
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
D
1,3
1,7
1,7
2,3
1,7
3,6
3,6
4,5
5,5
7,0
8,5
10,0
12,0
13,5
15,0
16,5
19,0
21,0
24,0
27,5
31,0
34,0
Rozmery
Dimensions
[mm]
L
12
15
20
15
20
20
25
30
30
38
42
48
52
58
62
68
72
88
100
112
140
160
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
19
KÁBLOVÉ KONCOVKY Cu podľa DIN
Materiál: Cu.
Prevedenie: DIN 46235.
Povrchová úprava:
KDR – pocínované;
KDM – nepocínované.
KDR
KDM
Tubular terminals KDR and KDM type
Material: Cu.
Design: DIN 46235.
Surface:
KDR – tin-plated;
KDM – uncoated.
Káblové oká odlievané typ KRM a KRMC
Materiál: Cu.
Povrchová úprava:
KRM – nepocínované;
KRMC – pocínované.
Prevedenie: DIN 46235 – týka sa rúrkovej časti koncovky.
95
/
Prierez / Cross section [mm²]
Káblové oká trubkové DIN, typ KDR
a KDM
TUBULAR TERMINALS Cu acc. to DIN
14
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
1000
M5
KDR 10/5
M6
KDR 10/6
KDR 16/6
KDR 25/6
KDR 35/6
KRM
KRMC
KDR 16/8
KDR 25/8
KDR 35/8
KDR 50/8
KDR 70/8
/
Prierez / Cross section
[mm²]
Tubular terminals longitudinally sealed
KRM and KRMC type
16
Material: Cu.
Surface:
KRM – uncoated;
KRMC – tin-plated.
Design: DIN 46235 – concern only the tubular part of terminal.
KDR 16/10
KDR 25/10
KDR 35/10
KDR 50/10
KDR 70/10
KDR 95/10
KDR 120/10
KDR 150/10
KDR 185/10
KDR 16/12
KDR 25/12
KDR 35/12
KDR 50/12
KDR 70/12
KDR 95/12
KDR 120/12
KDR 150/12
KDR 185/12
KDR 240/12
KDR 300/12
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
M6
KRM 16/6
KRM 25/6
KRM 35/6
Butt connectors KLD
D
L
Káblové spojky trubkové s prepážkou,
nezaťažené v ťahu typ LMP
KLD 10
KLD 16
KLD 25
KLD 35
KLD 50
KLD 70
KLD 95
KLD 120
KLD 150
KLD 185
KLD 240
KLD 300
KLD 400
KLD 500
KLD 625
KLD 800
KLD 1000
Typ
Type
Materiál: Cu.
Prevedenie: DIN 46267 – týka sa trubkovej časti koncovky.
Non-tension compression joints
with barier LMP type
D
Material: Cu.
Design: DIN 46267 – concern only the tubular part of terminal.
KDR 25/14
KDR 35/14
KDR 50/14
KDR 70/14
KDR 95/14
KDR 120/14
KDR 150/14
KDR 185/14
KDR 240/14
KDR 300/14
KDR 400/14
KDR 500/14
KDR 625/14
M16
M20
KDR 35/16
KDR 50/16
KDR 70/16
KDR 95/16
KDR 120/16
KDR 150/16
KDR 185/16
KDR 240/16
KDR 300/16
KDR 400/16
KDR 500/16
KDR 625/16
KDR 800/16
KDR 1000/16
KDR 70/20
KDR 95/20
KDR 120/20
KDR 150/20
KDR 185/20
KDR 240/20
KDR 300/20
KDR 400/20
KDR 500/20
KDR 625/20
KDR 800/20
KDR 1000/20
Otvor pre skrutku / Terminal
M8
M10
M12
M16
KRM 16/8
KRM 16/10
KRM 16/12
KRM 25/8
KRM 25/10
KRM 25/12
KRM 35/8
KRM 35/10
KRM 35/12
KRM 50/8
KRM 50/10
KRM 50/12
KRM 70/10
KRM 70/12
KRM 70/16
KRM 95/10
KRM 95/12
KRM 95/16
KRM 120/12 KRM 120/16
KRM 150/12 KRM 150/16
KRM 185/10 KRM 185/12 KRM 185/16
KRM 240/12 KRM 240/16
KRM 300/16
KRM 400/16
KRM 500/16
Typ
Type
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: DIN 46267.
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Design: DIN 46267.
M14
6
Káblové spojky typ KLD
L
20
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M8
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
LMP 16
LMP 25
LMP 35
LMP 50
LMP 70
LMP 95
LMP 120
LMP 150
LMP 185
LMP 240
LMP 300
LMP 400
LMP 500
LMP 625
LMP 800
LMP 1000
Prierez
Cross section
[mm²]
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
1000
Prierez
Cross section
[mm²]
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
1000
M20
KRM 185/20
KRM 240/20
KRM 300/20
KRM 400/20
KRM 500/20
D
[mm]
L
[mm]
4,5
5,5
7,0
8,2
10,0
11,5
13,5
15,5
17,0
19,0
21,5
24,5
27,5
31,0
34,5
40,0
44,0
30
50
50
50
56
56
70
70
80
85
90
100
150
160
160
200
200
D
[mm]
L
[mm]
5,5
7,0
8,2
10,0
11,5
13,5
15,5
17,0
19,0
21,5
24,5
27,5
31,0
34,5
40,0
44,0
55
55
55
60
60
75
75
85
90
95
105
160
170
170
235
235
Káblové spojky trubkové s prepážkou,
nezaťažené v ťahu typ LMP.../...
LMP
/
150
120
D1
Materiál: Cu.
Prevedenie: DIN 46267 – týka sa trubkovej časti koncovky.
10
Non-tension compression joints
with barier LMP .../... type
16
●
25
●
35
16
25
35
50
70
95 120 150 185 240 300 400 500 625 800
●
●
●
50
Prierez / Cross section [mm²]
Material: Cu.
Design: DIN 46267 – concern only the tubular part of terminal.
●
●
70
●
●
55
55
8,2
55
11,5 60
95
●
●
120
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
185
13,5 75
240
15,5 75
300
400
17,0 85
19,0 90
●
500
625
21,5 95
●
24,5 105
●
●
●
●
●
26,0 160
●
●
800
29,0 170
●
34,5 170
●
●
1000
L
5,5
7,0
10,0 60
150
D2
D1
L
Prierez / Cross section [mm²]
●
40,0 235
●
44,0 235
4,5 5,5 7,0 8,2 10,0 11,5 13,5 15,5 17,0 19,0 21,5 24,5 26,0 29,0 34,5 40,0
KÁBLOVÉ KONCOVKY Al
Káblové oká odlievané typ KRA a KRAC
Materiál: Al.
Povrchová úprava: KRA – nepocínované; KRAC – pocínované.
Prevedenie: DIN 46329.
ALUMINIUM TUBULAR TERMINALS
70
KRA,
KRAC
Material: Al.
Surfuce: KRA – uncoated; KRAC – tin-plared.
Design: DIN 46329.
Materiál: Al.
Povrchová úprava: KDA – nepocínované; KDAC –
pocínované.
Prevedenie: DIN 46329 - týka sa trubkovej časti koncovky.
/
8
KDA, KDAC
70
Material: Al.
Surfuce: KDA – uncoated; KDAC – tin-plared.
Design: DIN 46329 – concern only
the tubular part of terminal.
2KAm
95
/
Prierez / Cross section
[mm²]
Material: Al.
M10
KRA 16/10
KRA 25/10
KRA 35/10
KRA 50/10
KRA 70/10
KRA 95/10
KRA 120/10
KRA 150/10
KRA 185/10
KRA 240/10
Otvor pre skrutku / Terminal
M12
M14
KRA 16/12
KRA 25/12
KRA 35/12
KRA 35/14
KRA 50/12
KRA 50/14
KRA 70/12
KRA 70/14
KRA 95/12
KRA 95/14
KRA 120/12
KRA 120/14
KRA 150/12
KRA 150/14
KRA 185/12
KRA 185/14
KRA 240/12
KRA 240/14
KRA 300/12
KRA 300/14
KRA 400/14
KRA 500/14
M16
M20
KRA 70/16
KRA 95/16
KRA 120/16
KRA 150/16
KRA 185/16
KRA 240/16
KRA 300/16
KRA 400/16
KRA 500/16
KRA 150/20
KRA 185/20
KRA 240/20
KRA 300/20
KRA 400/20
KRA 500/20
8
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
M6
KDA 16/6
KDA 25/6
KDA 35/6
M8
KDA 16/8
KDA 25/8
KDA 35/8
KDA 50/8
KDA 70/8
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M14
KDA 16/10
KDA 25/10 KDA 25/12
KDA 35/10 KDA 35/12 KDA 35/14
KDA 50/10 KDA 50/12 KDA 50/14
KDA 70/10 KDA 70/12 KDA 70/14
KDA 95/10 KDA 95/12 KDA 95/14
KDA 120/10 KDA 120/12 KDA 120/14
KDA 150/10 KDA 150/12 KDA 150/14
KDA 185/12 KDA 185/14
KDA 240/12 KDA 240/14
KDA 300/12 KDA 300/14
KDA 400/14
KDA 500/14
KDA 625/14
M16
M20
KDA 70/16
KDA 95/16
KDA 120/16
KDA 150/16
KDA 185/16
KDA 240/16
KDA 300/16
KDA 400/16
KDA 500/16
KDA 625/16
KDA 150/20
KDA 185/20
KDA 240/20
KDA 300/20
KDA 400/20
KDA 500/20
KDA 625/20
10
Materiał: Al.
Aluminium thin walled terminals 2KAm
type
/
Prierez / Cross section
[mm²]
Aluminium terminals KDA and KDAC type
Káblové oká trubkové tenkostenné typ
2KAm
M8
KRA 16/8
KRA 25/8
KRA 35/8
KRA 50/8
KRA 70/8
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
Prierez / Cross section
[mm²]
Aluminium terminals longitudinally sealed KRA
and KRAC type
Káblové oká trubkové typ KDA a KDAC
D2
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
M6
2KAm 16/6
2KAm 25/6
2KAm 35/6
M8
2KAm 16/8
2KAm 25/8
2KAm 35/8
2KAm 50/8
2KAm 70/8
Káblové spojky trubkové tenkostenné typ
2ZA
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M14
2KAm 16/10
2KAm 25/10 2KAm 25/12
2KAm 35/10 2KAm 35/12 2KAm 35/14
2KAm 50/10 2KAm 50/12 2KAm 50/14
2KAm 70/10 2KAm 70/12 2KAm 70/14
2KAm 95/10 2KAm 95/12 2KAm 95/14
2KAm 120/10 2KAm 120/12 2KAm 120/14
2KAm 150/10 2KAm 150/12 2KAm 150/14
2KAm 185/12 2KAm 185/14
2KAm 240/12 2KAm 240/14
Typ
Type
Materiał: Al.
Tubular thin walled terminals 2ZA type
D
Material: Al.
L
2ZA 16
2ZA 25
2ZA 35
2ZA 50
2ZA 70
2ZA 95
2ZA 120
2ZA 150
2ZA 185
2ZA 240
Prierez
Cross section
[mm²]
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
M16
M20
2KAm 35/16
2KAm 50/16
2KAm 70/16
2KAm 95/16
2KAm 120/16
2KAm 150/16
2KAm 185/16
2KAm 240/16
2KAm 120/20
2KAm 150/20
2KAm 185/20
2KAm 240/20
D
[mm]
L
[mm]
5,2
6,4
7,6
9,2
10,6
12,8
14,3
16,2
17,8
20,2
47
57
63
76
84
96
110
118
126
136
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
21
Káblové spojky trubkové nazaťažené v ťahu typ LA
Prierez
Cross section
[mm²]
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500
625
800
1000
Typ
Type
Materiál: Al.
Napätie: 1÷10 kV.
Prevedenie: DIN 46267/2.
LA 10
LA 16
LA 25
LA 35
LA 50
LA 70
LA 95
LA 120
LA 150
LA 185
LA 240
LA 300
LA 400
LA 500
LA 625
LA 800
LA 1000
Non-tension compression joints LA type
D
Material: Al.
Voltage: 1÷10 kV.
Design: DIN 46267/2.
L
Káblové spojky trubkové redukčné
nezaťažené v ťahu typ LA .../...
LA
/
95
D
[mm]
L
[mm]
5,0
5,6
6,8
8,0
9,8
11,2
13,2
14,7
16,3
18,3
21,0
23,3
26,0
29,0
35,0
40,0
44,0
55
55
70
85
85
105
105
105
125
125
145
145
210
210
330
350
350
50
D1
Materiál: Al.
16
Prierez / Cross section
[mm²]
Non-tension reduction compression
joints LA .../... type
Material: Al.
●
35
50
70
95 120 150 185 240
●
50
●
●
70
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
95
120
150
6,8
75
8,0
90
9,8
90
11,2 110
●
13,2 110
14,7 110
16,3 130
●
185
●
●
240
●
●
18,3 130
21,0 150
●
●
23,3 150
●
D2
Al-Cu TUBULAR TERMINALS
TMA
120
/
12
Prierez / Cross section
[mm²]
Aluminium-copper tubular terminals
TMA type
Material: Al-Cu.
KCA
185
Material: Al-Cu.
LMAN
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M14
M16
TMA 16/10
TMA 25/10
TMA 35/10
TMA 50/10 TMA 50/12 TMA 50/14
TMA 70/10 TMA 70/12 TMA 70/14 TMA 70/16
TMA 95/10 TMA 95/12 TMA 95/14 TMA 95/16
TMA 120/10 TMA 120/12 TMA 120/14 TMA 120/16
TMA 150/10 TMA 150/12 TMA 150/14 TMA 150/16
TMA 185/10 TMA 185/12 TMA 185/14 TMA 185/16
TMA 240/10 TMA 240/12 TMA 240/14 TMA 240/16
TMA 300/10 TMA 300/12 TMA 300/14 TMA 300/16
M20
TMA 150/20
TMA 185/20
TMA 240/20
TMA 300/20
14
Prierez / Cross section
[mm²]
Aluminium-copper tubular terminals
KCA type
M8
TMA 16/8
TMA 25/8
TMA 35/8
TMA 50/8
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
/
Materiál: Al-Cu.
Káblové spojky trubkové
odlievané Al-Cu typ LMAN
35
25
5,4 6,8 8,0 9,8 11,2 13,2 14,7 16,3 18,3 21,0
Materiál: Al-Cu.
Káblové oká trubkové odlievané Al-Cu
typ KCA
●
D2
D1
Káblové oká trubkové odlievané Al-Cu
typ TMA
25
300
L
KÁBLOVÉ KONCOVKY Al-Cu
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
70
M8
KCA 16/8
KCA 25/8
KCA 35/8
KCA 50/8
/
Otvor pre skrutku / Terminal
M10
M12
M14
M16
KCA 16/10
KCA 25/10 KCA 25/12
KCA 35/10 KCA 35/12 KCA 35/14
KCA 50/10 KCA 50/12 KCA 50/14
KCA 70/10 KCA 70/12 KCA 70/14
KCA 95/10 KCA 95/12 KCA 95/14 KCA 95/16
KCA 120/10 KCA 120/12 KCA 120/14 KCA 120/16
KCA 150/10 KCA 150/12 KCA 150/14 KCA 150/16
KCA 185/10 KCA 185/12 KCA 185/14 KCA 185/16
KCA 240/10 KCA 240/12 KCA 240/14 KCA 240/16
KCA 300/10 KCA 300/12 KCA 300/14 KCA 300/16
25
M20
KCA 150/20
KCA 185/20
KCA 240/20
KCA 300/20
D1
L
Prierez / Cross section [mm²]
Materiál: Al-Cu.
Napätie: 1÷10 kV.
10
16
25
35
●
●
●
●
35
●
●
●
50
●
●
●
●
70
●
●
●
●
Material: Al-Cu.
Voltage: 1÷10 kV.
D1
Al
D2
Cu
L
Prierez / Cross section
[mm²]
25
Aluminium-copper butt
connectors LMAN type
50
70
95 120 150 185 240 300
●
●
●
6,8
75
8,0
85
9,8
95
11,2 105
●
95
●
●
●
●
●
●
●
13,2 105
120
●
●
●
●
●
●
●
14,7 112
150
●
●
●
16,3 118
●
●
●
●
●
185
●
●
●
●
●
●
240
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
300
18,3 124
21,0 140
●
4,5 5,5 7,0 8,2 10,0 11,5 13,5 15,5 17,0 19,0 21,5 24,5
22
L
Prirez / Cross section [mm²]
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
23,2 150
D2
Káblové boltce Al-Cu typ BMAN
Typ
Type
Materiał: Al-Cu.
Aluminium-copper pin terminals
BMAN type
Cu
Material: Al-Cu.
BMAN 25
BMAN 35
BMAN 50
BMAN 70
BMAN 95
BMAN 120
BMAN 150
BMAN 185
BMAN 240
BMAN 300
Al
D2
D1
L2
L1
Podložky Al-Cu typ PMA
D2
Aliminium-copper washer PMA type
D1
S
Cu
Al
KÁBLOVÉ KONCOVKY NA CÍNOVANIE
Materiál: Cu.
Povrchová úprava: pocínované.
Prevedenie: BN-70/0321-09.
Ring terminals, to soldering B311 type
Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Design: BN-70/0321-09.
L
b
ØD
Ød
s
a
* Tieto rozmery nezahŕňa norma BN.
* Sections out of BN standard.
D1
6,8
8,3
10
11,5
13,2
14,7
16,3
18,3
21
23,3
Rozmery / Dimensions[mm]
D1
D2
S
PMA 3
3,5
8,5
1
PMA 4
4,5
8,5
1
PMA 5
5,5
11
1
PMA 6
6,5
13
1
PMA 8
8,5
17
1
PMA 10
11
22
1
PMA 12
13
28
1
PMA 16
17
35
1
PMA 20
20
40
1
Prierez
Cross section
[mm²]
B311-1,5/3,5
B311-2,5/4
B311-4/4
B311-6/5
B311-6/6
B311-10/6s*
B311-10/8s*
B311-16/6
B311-16/8s*
B311-25/6
B311-25/8s*
B311-35/8
B311 35/10*
B311-35/12s*
B311-50/10
B311-50/12s*
B311-70/10
B311-70/12s*
B311-95/10
B311-95/12
B311-120/12
B311-120/16
B311-150/12
B311-150/16
1,5
2,5
4
6
6
10
10
16
16
25
25
35
35
35
50
50
70
70
95
95
120
120
150
150
Rozmery / Dimensions
[mm]
d
1,8
2,3
3,0
3,6
3,6
4,5
4,5
5,5
5,5
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
10,0
10,0
12,0
12,0
13,5
13,5
15,0
15,0
17,0
17,0
D
2,8
3,3
4,6
5,6
5,6
6,7
6,7
8,5
8,5
10,6
10,6
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
18,0
18,0
19,5
19,5
23,0
23,0
25,0
25,0
b
8
10
10
12
14
14
14
14
14
14
14
18
22
22
22
22
22
22
22
28
28
34
28
34
PZ 4 /0,5-6
PZ 16 /6-16
PZ 35 /16-35
PZ 50 /35-50
PZ 6 /x2 /2x0,5-2x6
PZ 16 /x2 /2x6-2x16
0,5÷6
0,5÷6
6÷16
16÷35
35÷50
0,5÷6
6÷16
PK 2,5 /0,14-2,5 0,14÷2,5
PK 4 /0,5-6
0,5÷6
PK 16 /6-16
6÷16
s
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
L
15
18
18
23
23
27
27
27
27
27
27
37
37
37
43
43
43
43
43
43
53
53
53
53
a
7
8
8
11
11
12
12
12
12
12
12
16
16
16
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
CRIMPING TOOLS
Tvar lisu
Crimping
H
PZ 4 /0,5-6
L2
20
22
25
30
33
38
38
44
44
46
Typ
Type
Typ
Type
LISOVACIE NÁRADIE
Prierez
Cross section
[mm²]
Rozmery
Dimensions
[mm]
D2
L1
6
58
7
71
8
74
10
87
12
91
12
98
12
108
14
116
16
128
18
131
TUBULAR TO SOLDERING
Káblové oká na cínovanie typ B311
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
rm/sm
re/se
25
35
35
50
50
70
70
95
95
120
120
150
150
185
185
240
240
300
300
–
PZ /0,5-2,5
PZ /1,5-6
PZ /0,5-16
PZ /10-35
0,5÷2,5
1,5÷6
0,5÷16
10÷35
PZ 6 R /0,25-6
0,25÷6
PZ 10 R /0,75-10 0,75÷10
PZ 16 R /4-16
4÷16
PZ 6 H /0,14-6
PZ 10 H /2,5-10
PZ 16 H /10-16
PZ 10 RB /0,08-10
PS 6 /x2 /2x0,5-2x6 /K 2x0,5÷2x6
PS 16 /x2 /2x6-2x16 /K 2x6÷2x16
PS 4 /0,5-6 /K
0,5÷6
PS 16 /6-16 /K
6÷16
PS 35 /16-35 /K
16÷35
PS 50 /35-50 /K
35÷50
0,08÷10
HI
HI 2x
0,14÷6
2,5÷10
10÷16
PZ 35 H /10-35
10÷35
PZ 50 H /25-50
25÷50
PZ 95 H /50-95
50÷95
PZ 150 H /120-150 120÷150
PS 6 /x2 /0,5-6
PS 16 /x2 /6-16
PS 4 /0,5-6
PS 16 /6-16
PS 35 /16-35
PS 50 /35-50
2x0,5÷2x6
2x6÷2x16
0,5÷6
6÷16
16÷35
35÷50
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
23
Prierez
Cross section
[mm²]
Typ
Type
WZ 10 /1-6
WS 10 /1-10 /K
WS 115 /4-6-10 /K
1÷6
WZ 43 /0,5-10
WZ 2,5 /0,5-2,5
WZ 10 /1-6
0,5÷10
Prierez
Cross section
[mm²]
Typ
Type
Tvar lisu
Crimping
WZ 6 I /0,5-6
KO
1÷10
4÷10
WK 2,5 /0,5-2,5
WK 6 /0,5-6
0,5÷2,5
1÷6
WZ 115 /4-6-10
KOI
WZ 6 I /0,5-6
KWI
WZ 65 H /0,1-1
WZ 66 H /0,5-2,5
WZ 67 H /0,5-2,5
Typ
Type
Tvar lisu
Crimping
N
W
KLI
WZ 45 /0,5-6
WK 2,8 /0,08-0,5 0,08÷0,5
WK 2,8 /0,25-1
0,25÷1
WK 2,8-4,8 /0,2-1,5 0,5÷1,5
WK 4,8-6,3 /0,5-2,5 0,5÷2,5
0,1÷1
0,5÷2,5
0,5÷2,5
NI
WZ 43 I /0,5-6
WZ 4,8-6,3
WZ 4,8
WZ 6,3
0,5÷6
0,5÷2,5
0,5÷2,5
1,5÷6
WS 4,8 /0,5-2,5 /K
WS 6,3 /0,5-6 /K
0,5÷2,5
0,5÷6
WS 4,8 /0,5-2,5
WS 6,3 /0,5-6
0,5÷2,5
0,5÷6
Matrice K...-S... pre formátovanie sektorových profilov vodičov na guľaté.
Dies K...-S... for forming round shape of segmental cores.
Matrice K...-K... pre koncovky stáčané z plechu KO, KW, KI, KL.
Dies K...-K... for soldered terminals KO, KW, KI, KL type.
K 18
6-240
K 19
6-300
K 22
6-300
Matrice K...-I... pre koncovky izolované KOI, KWI, KII, KLI.
Dies K...-I... for insulated terminals KOI, KWI, KII, KLI type.
Matrice K...-H... pre dutinky H a HI.
Dies K...-H... for cord-end terminals H and HI type.
Tvar lisu
Crimping
Typ
Type
KO 5/6 KT
Prierez
Cross section
[mm²]
6÷50
Matrice sú vyrobené v tvare otočných šesťuholníkov.
Dies are made in the form rotary hexagons.
Pre koncovky trubkové Cu a Al.
For tubular Al and Cu terminals.
24
0,5÷6
1÷6
10÷16
Matrice K...-... pre koncovky trubkové Cu a Al.
Dies K...-... for tubular aluminium and copper terminals.
6-240
WI
NW
0,5÷6
Prierez vodiča
Wire cross section
[mm²]
K 18
KL
1÷10
4÷10
1÷6
10÷16
WS 10 I /1-6
WS 16 I /10-16
WS 6,3 /0,5-6
KII
WK 1,5 I /0,14-1,5 0,14÷1,5
WK 2,5 I /0,25-2,5 0,25÷2,5
0,5÷2,5
1,5÷6
10÷16
Prierez
Cross section
[mm²]
WS 10 /1-10
WS 115 /4-6-10
4÷10
0,5÷6
WS 10 I /1-6 /K
WS 16 I /10-16 /K
Typ
Type
KI
Tvar lisu
Crimping
0,5÷6
WZ 2,5 I /0,5-2,5
WZ 10 I /1,5-6
WZ 16 I /10-16
KW
0,5÷2,5
0,5÷6
KO 5/6 KT
6÷50
KOR, KL...
KO 6/6 KT
6÷120
KOR, KL...
KO 6/6 KT Al-c
16÷120
2KAm, 2ZA...
KO 6/6 KT Al-g
16÷95
KDA, LA...
KO 6F/6 KT
16÷150
KOR, KL...
KO 6F/6 KT Al-c
25÷150
2KAm, 2ZA...
KO 6E/6 KT
10÷120
KREo, LE...
KD 5/6 KT
6÷50
KDR, KLD...
KD 6/6 KT
6÷120
KDR, KLD...
KD 6/6 KT Al
10÷120
KDA, LA...
KD 6F/6 KT
16÷150
KDR, KLD...
D – DIN; E – KREo, LE
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
GI
HYDRAULICKÉ LISOVACIE KLIEŠTE A HLAVY
Matrice HK...-... pre koncovky trubkové Cu a Al.
Dies HK...-... for tubular aluminium and copper terminals.
Prierez
Cross section
[mm²]
Typ
Type
HYDRAULIC PRESSES AND HEADS
Matrice HK...-S... pre formátovanie sektorových profilov vodičov na guľaté.
Dies HK...-S... for forming round shape of segmental cores.
HK 4
6-120
Matrice HK...-K... pre koncovky stáčané z plechu KO, KW, KI, KL.
Dies HK...-K... for soldered terminals KO, KW, KI, KL type.
HK 4
6-120
HK 5
6-240
HK 6
6-240
Matrice HK...-I... pre koncovky izolované KOI, KWI, KII, KLI.
Dies HK...-I... for insulated terminals KOI, KWI, KII, KLI type.
Matrice HK...-H... pre dutinky H a HI.
Dies HK...-H... for cord-end terminals H and HI type.
Tvar lisu
Crimping
Matrice / Dies
Druh koncovky / Tubular terminals type
Typ
Type
Číslo hniezda
Socked No
Cu
standard
(KOR, KL...)
Cu DIN
(KDR, KLD...)
Al DIN, Al-Cu
(KDA, LA...
TMA, LMAN...)
Al
standard
(2KAm, 2ZA)
8
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
28
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
-
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
10
16; 25
35
50
70
95; 120
150
185
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
PHK-8
PHK-10
PHK-11
PHK-12
PHK-14
PHK-16
PHK-17
PHK-18
PHK-19
PHK-20
PHK-21
PHK-22
PHK-23
PHK-25
PHK-26
PHK-28
POZOR! Matrice PHK-20 až PHK-28 tvoria samostatnú sadu a NIE SÚ súčasťou klieští.
Objednávajú sa pod označením PHK-R.
Typ
Type
Prierez vodiča
Wire cross section
[mm²]
WHPH 2
16-400
PHK-300
16-300
Typ
Type
Prierez
Cross section
[mm²]
PHK-300
Tvar lisu
Crimping
16-300
Matrice PHK...-... pre koncovky trubkové Cu a Al.
Dies PHK...-... for tubular Al and Cu terminals.
Matrice RHP -... pre koncovky trubkové Cu.
Dies RHP -... for tubular copper terminals.
Matrice AHP -... pre koncovky trubkové Al.
Dies AHP -... for tubular aluminium terminals.
Matrice HP-S... pre formátovanie sektorových profilov vodičov na guľaté.
Dies HP-S... for forming round shape of segmental cores.
Matrice HP-K... pre koncovky stáčané z plechu KO, KW, KI, KL.
Dies HP-K... for soldered terminals KO, KW, KI, KL type.
Matrice HP-I... pre koncovky izolované KOI, KWI, KII, KLI.
Dies HP-I... for insulated terminals KOI, KWI, KII, KLI type.
Matrice HP-H... pre dutinky H a HI.
Dies HP-H... for cord-end terminals H and HI type.
WHPH 2
Hydraulická hlava typ HH-400 k pumpe
HH-700 a HN-700
Hydraulická hlava typ HH-400 k pumpe
HH-700 a HN-700
Hydraulic head HH-400 type for pumps
HH-700 and HN-700
Hydraulic head HH-400 type for pumps
HH-700 and HN-700
HH-400
16-400
16-400
HH-630
16-625
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
25
HYDRAULICKÉ PUMPY
HYDRAULIC PUMPS
Hydraulická pumpa nožná typ
HN-700
Hydraulická pumpa ručná typ
HH-700
Foot hydraulic pump HN-700 type
Hand hydraulic pump HH-700 type
HH-700
HN-700
DIEROVAČE PLECHU
PUNCHING DEVICES FOR METAL SHEETS
Hydraulické dierovače plechu
Pred vyťatím vlastného otvoru je potrebné vyvŕtať otvor na prestrčenie ťažného tŕňa. Jeho
vtiahnutie do hlavy spôsobí následne vyťatie otvoru.
Hydraulic punching devices for metal sheets
To punch a proper hole it’s necessary to drill a hole to rearrange draving mandrel. Taking in
drawing mandrel in to hydraulic head causes punching the hole.
HK 5DN
HY 052
Max hrúbka materiálu
Max. thickness of material
[mm]
Strihacia sila
Working
pressure
[kN]
Zdvih piesta
Piston stroke
[mm]
Pracovný tlak
Operating
pressure
[MPa]
Max priemer otvoru
Max diameter of hole
[mm]
HK 5DN
50
21
70
60
3
1
HY 052
120
25
70
92
4,5
1,5
Typ
Type
Dierovače do hydraulických
dierovačiek
Typ
Type
Priemer
Diameter
[mm]
WY 12,7/PG7
12,7
WY 15,2/PG9
15,2
WY 18,6/PG11
18,6
Max. thickness of steel sheet: 2 mm,
Hardness: HBmax=200.
WY 20,4/PG13
20,4
WY 22,5/PG16
Rozmer
Dimension
[mm]
–
Plastový kufrík
Plastic case
350 x 130 x 55
2,7
138 x 130 x 60
2,3 / 5,8
Nerez
Stainless steel
Ručné dierovače
Váha
Weight
[kg]
Typ
Type
Priemer
Diameter
[mm]
W 12,7/PG7
12,7
W 15,2/PG9
15,2
W 18,6/PG11
18,6
W 20,4/PG13
20,4
22,5
W 22,5/PG16
22,5
WY 28,3/PG21
28,3
W 28,3/PG21
28,3
WY 37/PG29
37,0
W 37/PG29
37,0
WY 47/PG36
47,0
W 47/PG36
47,0
WY 54/PG42
54,0
W 54/PG42
54,0
WY 60/PG48
60,0
W 60/PG48
60,0
Max. hrúbka plechu: 2 mm.
Tvrdosť: Bmax=200.
Blanking dies for hydraulic punches
Oceľ
Steel
Balenie
Packing
Max. hrúbka plechu: 2 mm.
Tvrdosť: Bmax=200.
Hand punches
Max. thickness of steel sheet: 2 mm,
Hardness: HBmax=200.
NÁRADIE PRE PRÁCU SO ZBERNICAMI
TOOLS FOR Cu-Al BUSBARS
Hydraulická dierovačka JR 75
Hydraulická ohýbačka BB 120
Hydraulická strihačka BC 120
Max hrúbka dierovanej zbernice: 10 mm;
Max priemer dierovaného otvoru: 21 mm.
Max hrúbka ohýbanej zbernice: 12 mm;
Max šírka ohýbanej zbernice: 120 mm.
Max hrúbka strihaného materiálu: Al, Cu – 12 mm, oceľ – 8 mm.
Max šírka strihaného materiálu: 120 mm.
Hydraulic punching device JR 75 type
Hydraulic bending machine BB 120 type
Hydraulic cutters BC 120 type
Thickness of punched sheet: 10 mm;
Max. Diameter of punched hole: 21 mm.
Max thickness of bent busbar: 12 mm;
Max width of bent busbar: 120 mm.
Max thicknes: Al, Cu – 12 mm, steel – 8 mm.
Max. width: 120 mm.
JR 75
26
BB 120
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
BC 120
NÁRADIE NA STRIHANIE VODIČOV
HAND CUTTING TOOLS
Ručné strihacie kliešte na vodiče a káble Cu i Al.
Hand cutters for aluminium and copper wires and cables.
Max priemer
Max diameter
[mm]
Typ
Type
KT 2/250
AL
Cu
27
22
KT 125
18
16
KT 240
27
22
KT 500
35
28
KT 101
8
8
KT 102
10
10
KT 103
18
18
KT 104
14
12
SR 150
20
18
2
SR 240
27
22
3
KT 2/80
20
16
KT 2/250
27
22
KT 2/500
35
30
KTR 5/62
62
52
12
KTR 5/80
80
75
14
Fe
Fe
KT 3/32
32
32
KT 4/32
32
32
KT 5/95
95
70
KT 3/52
52
52
KT 4/52
52
52
KT 5/150
150
120
NÁRADIE NA ODIZOLOVANIE VODIČOV
Typ
Type
RSI 4
STRIPPING TOOLS
Otočný nôž
Rotary knife
Prierez vodiča
Wire cross section
[mm²]
0,5÷6
Stripper
WEICON NR 5
WEICON NR 5
0,2÷6
371 B
0,13÷6
STRIPPER AB
0,5÷6
STRIPPER 10 0,5÷10
STRIPPER
Typ
Type
AM 1 /4-16
Ø – Vonkajší priemer vodiča
Ø – External diameter of wire.
[mm]
4÷16
0,03÷6
RSI 4
0,5÷4
RSI 4/R /0,2-4
0,2÷4
RSI /P /2x1,5-2x2,5 2x1,5-2x2,5
RSI 4/H
0,5÷6
RSI /0,2-1,5
0,2÷1,5
RSI /K
3C2V; 5C2V
DUO-STRIPPER
Stripper
0,5-6
Nôž / Knife
Ø 4-28
AM 1 /4-16
4÷16
Odizolovací nôž QUATRO
AM 1 /8-27
8÷27
AM 1 /4-28G
4÷28
Installation knife QUATRO
AM 1 /4-28H
4÷28
AM 1 /28-35
28÷35
AM 1 /35-50
35÷50
AM 1 /4-28S
4÷28
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
27
NÁRADIE 1000 V
TOOLS 1000 V
Kliešte elektrotechnické
Pliers
Náradie vysokej kvality izolácie pre prácu elektromontérov. Pre použitie v situáciach, kde je
možnosť kontaktu so živými časťami s napätím 1000 V AC alebo 1500 V DC.
High quality insulated pliers designer for electricians. Can be used in situations where there
exists possibility of contact with voltage 1000 V AC or 1500 V DC (refers to working part of tool
while irs exploitation).
Dĺžka
Length
[mm]
Typ
Type
293N-160
160
293N-160
160
293N-180
180
293N-200
200
311N-160
160
322N-160
160
332N-160
160
351N-160
160
401N-160
160
411N-180
180
451N-160
160
293N
Sady klieští
0,6
322N
401N
x
3
B
/
293N-160
160
293N-160
160
322N-160
160
401N-160
160
401N-160
160
451N-160
160
451N-160
160
75
Skrutkovače elektrotechnické
Sady skrutkovačov
Electrotechnical screwdrivers
Screwdrivers set
411N
L
/
B
5370EN
1
351N
5571EN
A
WE
332N
Pliers set
5570EN
WE
311N
75
WEN 0,6X3/100
WEN 0,8X4/100
A
WEN 1,0X5,5/125
B
WEN 1,2X6,5/150
WEN 0/60
L
WEN 1/80
L
WEN 2/100
5371EN
WE
WEN
WE 0,6x3/75
28
WEN 0,6X3/100
WE 0,8x4/100
WEN 0,8X4/100
WE 1,0x5,5/125
WEN 1,0X5,5/125
WE 1,2x6,5/125
WEN 1,2X6,5/150
WE 1,6x8/150
WEN 1,6X8/175
WE 0/60
WEN 0/60
WE 1/75
WEN 1/80
WE 2/100
WEN 2/100
WE 3/150
WEN 3/150
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
WEN 0,6X3/100
WEN 0,8X4/100
WEN 1,0X5,5/125
WEN 1,2X6,5/150
WEN 1,6X8/175
WEN 0/60
WEN 1/80
WEN 2/100
WEN 3/150
451N
Dĺžka
Length
[mm]
Typ
Type
F10-165
Univerzálne kliešte
Universal pliers
Polookrúhle kliešte
Half-round, skrew
pliers
165
F10-165
165
F10-190
190
F10-210
210
F60-160
160
F60-200
200
Bočné kliešte
Side cutting pliers
Ploché kliešte
Flat nose pliers
F20-160
160
F20-180
180
F25-170
170
F25-200
200
F78-160
160
F79-160
160
F10-190
F25-200
Náradie s izolovanou pracovnou časťou
F200-160
Tools with insulated working part
Dĺžka
Length
[mm]
Typ
Type
F200-160
160
Kľúče
Rozmer
Dimension
[mm]
250061
F100-190
190
F100-210
210
Polookrúhle kliešte
Half-round, skrew
pliers
F600-160
200
F620-190
200
Kľúče násadové priame
Tubular spanner
Spanner
Typ
Type
Univerzálne kliešte
Universal pliers
240086
Bočné kliešte
Side cutting pliers
240055
5
240062 6 240079 Kľúče ploché
Open ended spanner
180
F800-160
160
250061
6 250078
7 7 250085 240086 8 240093 9 240109 10 240116 11 240130 13 250146
SKÚŠAČKY NAPÄTIA
Kľúče očkové
Offset ring spaner
255066 6 255073 7 8 255080 8 250092 9 255097 9 250108 10 255103 10 250115
11 250122
12 255110 11 255127 12 250139 250146 13 255134 13 14 255141 14 250153 15 255158 15 250160
16 255165 16 255165
VOLTAGE TESTERS
Elektronický detektor na zisťovanie
napätia a kovov typ WDNM-1
WJN 2
Unipolar voltage tester WJN type
V-ACZ
160
F200-180
F800-160
Odizolovacie kliešte
Stripping pliers
6
Jednopólové skúšačky napätia
typ WJN
F200-160
L
100÷250 V
L = 120 mm - WJN 1
L = 140 mm - WJN 2
L = 190 mm - WJN 3
Electronic voltage and metal detector
type WDNM-1
Dvojpólové skúšačky napätia typ
WDN 3
Elektronická skúšačka napätia typ
WDN 3-1 i WDN 10-1
Bipolar voltage tester, WDN 3
Electronic voltage testers, WDN 3-1
and WDN 10-1
V-DC
150-300-500 V
V-AC
110-230-400 V
V-DC
V-AC
V-DC
WDN 10-1
V-AC
WDN 3-1
150-300-500 V
110-230-400 V
12-24-36-50-110-240-415-690 V
12-24-36-50-110-240-415-690 V
MERACIE PRÍSTROJE
EF 3501
V-DC
V-AC
A
Ω
C
f
400 mV ÷ 1000 V
400 mV ÷ 750 V
0,4 mA ÷ 10 A
400 Ω ÷ 40 MΩ
4 nF ÷ 200 µF
40 Hz ÷ 30 MHz
EF 3340
V-DC 200 mV ÷ 1000 V
V-AC
200 mV ÷ 750 V
A
20 µA ÷ 10 A
Ω
200 Ω ÷ 200 MΩ
C
2 nF ÷ 20 µF
Temp. -20 ºC ÷ +1000 ºC
MULTIMETER
EF 830 C
V-DC
V-AC
A
Ω
EF 8040
200 mV ÷ 1000 V
750 V
0,2 mA ÷ 10 A
200 Ω ÷ 2 MΩ
V-DC
V-AC
A-AC
Ω
1000 V
750 V
20 A ÷ 1000 A
2 kΩ ÷ 200 kΩ
EF 8050 B
V-DC
V-AC
A-AC
Ω
f
Temp.
C
400 mV ÷ 1000 V
400 mV ÷ 750 V
40 A ÷ 1000 A
400 Ω ÷ 40 MΩ
10 Hz ÷ 10 MHz
-20 ºC ÷ +800 ºC
40 nF ÷ 100 µF
LX 101
Luxometer
Luxmeter
0 ÷ 50 000 Lux
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
29
ROZVÁDZAČOVÉ SKRINE
STEEL ENCLOSURES
Rozvádzačové skrine séria RN
Steel enclosures RN series
Použitie: Pre montáž elektrických prístrojov s cieľom zabrániť dotyku, prachu a vlhkosti. Pre
vnútorné použitie.
Pracovné prevedenie: zhodné s normou EN 62208.
Stupeň ochrany: IP 65 pre skrinky jednodverové; IP 55 pre skrinky dvojdverové, zhodné
s normou IEC 60529.
Prevedenie: zhodné s normou EN 60439-1.
Certifikáty: Prehlásenie o zhode.
Application: For installation of electrical devices, to keep them away from touch, dust and
humidity. For indoors applications.
Working conditions: According to norm PN-EN 62208.
Protection level: IP 65 for single door enclosures; IP 55 for two-door enclosures, according to
norm IEC 60529.
Design: According to norm PN-EN 60439-1.
Certificates: Evaluation of conformity with directive 2006/95/WE; Permitance for use on sips.
Materiál: oceľový plech, hrúbka podľa rozmeru 1,2 alebo 1,5 mm.
Povrchová úprava: prášková farba polyesterová, RAL 7032.
Material: steel plate, thickness dependent on the size 1,2 lub 1,5 mm.
Surface finish: Polyeaster pwer paint, color RAL 7032.
Skrinka RN s plnou montážnou podložkou Skrinka RN bez montážnej podložky
Skrinka RS so sklom bez montážnej podložky
Enclosure RN with full mounting plate
Enclosure RN without mounting plate Enclosure RS with glass without mounting plate
RN 203015
RN 303015
RN 303021
RN 403015
RN 403021
RN 304015
RN 304021
RN 404021
RN 604021
RN 604025
RN 305021
RN 405021
RN 405025
RN 505021
RN 505025
RN 406021
RN 406025
RN 606021
RN 606025
RN 606030
RN 806030
RN 608021
RN 608025
RN 608030
RN 808025
RN 808030
RN 6010025
RN 8010025
RN 8010030
RN 8010040
RN 10010030*
RN 8012030
RN 8012040
RN 10012030*
RN 203015 BP
RN 303015 BP
RN 303021 BP
RN 403015 BP
RN 403021 BP
RN 304015 BP
RN 304021 BP
RN 404021 BP
RN 604021 BP
RN 604025 BP
RN 305021 BP
RN 405021 BP
RN 405025 BP
RN 505021 BP
RN 505025 BP
RN 406021 BP
RN 406025 BP
RN 606021 BP
RN 606025 BP
RN 606030 BP
RN 806030 BP
RN 608021 BP
RN 608025 BP
RN 608030 BP
RN 808025 BP
RN 808030 BP
RN 6010025 BP
RN 8010025 BP
RN 8010030 BP
RN 8010040 BP
RN 10010030 BP*
RN 8012030 BP
RN 8012040 BP
RN 10012030 BP*
–
RS 303015
RS 303021
RS 403015
RS 403021
RS 304015
RS 304021
RS 404021
RS 604021
RS 604025
RS 305021
RS 405021
RS 405025
RS 505021
RS 505025
RS 406021
RS 406025
RS 606021
RS 606025
RS 606030
RS 806030
RS 608021
RS 608025
RS 608030
RS 808025
RS 808030
RS 6010025
RS 8010025
RS 8010030
RS 8010040
RS 10010030*
RS 8012030
RS 8012040
RS 10012030*
Rozmery / Dimensions
[mm]
S
W
C
x
z
200
300
300
400
400
300
300
400
600
600
300
400
400
500
500
400
400
600
600
600
800
600
600
600
800
800
600
800
800
800
1000
800
800
1000
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1200
1200
1200
160
160
220
160
220
160
220
220
220
260
220
220
260
220
260
220
260
220
260
310
310
220
260
310
260
310
260
260
310
410
310
310
410
310
–
70
70
70
120
70
70
120
120
120
70
120
120
120
120
120
120
120
120
150
150
120
120
150
150
150
120
150
150
150
120
150
150
120
–
180
180
180
320
180
180
320
320
320
180
320
320
320
320
320
320
320
320
500
500
320
320
500
500
500
320
500
500
500
320
500
500
320
Počet zámkov
No. of locks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
* Dvojdverové skrinky / 2-door enclosures.
Montážne podložky
P1
Mounting plates
P2
P3
Montážne matice
P4
Typ
Type
W5-4/14S
W5-4/20S
W6-4/22S
30
Push-on nuts for mountage
Závit
Thread
M5x0,8
M5x0,8
M6x1,0
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
Typ
Type
W4-2/16B
W6-2/20B
Ø otvoru pre závit
Diameter for screw
[mm]
3,5
5,5
Typ
Type
N4-9/2K
N5-9/2K
N6-9/2K
N8-12/2K
N10-12/2K
Závit
Thread
M4x0,7
M5x0,8
M6x1,0
M8x1,25
M10x1,5
IZOLÁTORY
INSULATORS
Izolátory zberníc NN, typ IWP
Nylon busbars insulators IWP type
Použitie: upevnenie zberníc v rozvádzačoch.
Popis: Izolátory s vylepšenými mechanickými a elektrickými vlastnosťami.
Materiál: telo – poyiamid so sklenným vláknom; vložka so závitom – pocínovaná oceľ.
Normy: E-91062-1, RoHS, bezhalogénové.
Application: Busbar supports in switchboards and control boards,
Description: Insulators with enhanced mechanical and electrical parameters,
Material: Body – nulon reinforced with glass fibre; threaded insert – galvanized steel,
Standards: PN-E-91062-1, RoHS, halogen free.
D
H
B
h
M
Typ
Type
Menovité napätie
Rated voltage
[V]
Skúšobné napätie
Test voltage
[kV]
IWP 20/M4
IWP 20/M6
IWP 25/M5
IWP 25/M6
IWP 30/M6
IWP 30/M8
IWP 35/M6
IWP 35/M8
IWP 35/M10
IWP 40/M6
IWP 40/M8
IWP 40/M10
IWP 50/M6
IWP 50/M8
IWP 50/M10
IWP 70/M12
IWP 100/M12
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Pevnosť / Strength
[daN]
Rozmery / Dimensions
[mm]
Váha
Weight
[g]
Pnutie
Tension
Ohyb
Flexion
H
h
M
D
B
200
200
600
600
700
700
1300
1300
1300
1500
1500
1500
1300
1400
2000
2000
4000
100
100
160
160
300
300
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1600
1500
20
20
25
25
30
30
35
35
35
40
40
40
50
50
50
70
100
5
5
6
6
6
8
7
8
8
10
10
10
8
10
10
12
14
M4
M6
M5
M6
M6
M8
M6
M8
M10
M6
M8
M10
M6
M8
M10
M12
M12
15
15
15
15
25
25
33
33
35
40
40
40
40
40
40
50
50
18
18
20
20
30
30
40
40
40
45
45
45
50
50
50
65
65
15
14
20
19
44
41
18
78
71
100
107
102
127
131
134
275
450
Izolátory zberníc NN, typ IWS
b
a
Použitie: upevnenie zberníc v rozvádzačoch.
Materiál: telo – teflónová živica; skrutky – pocínovaná oceľ.
Normy: E-91062-1.
h
LV insulators IWS type
d
c
Application: Busbar supports in switchboards and control boards.
Material: Body – teflon resin; threaded rods – stainless steel.
Standards: Insulators were tested according to PN-E-91062-1.
S
M
Typ
Type
Menovité napätie
Rated voltage
[V]
Skúšobné napätie
Test voltage
[kV]
IWS-14
IWS-24
1000
1000
5
5
Pevnosť / Strength
[daN]
Rozmery / Dimension
[mm]
Pnutie
Tension
Ohyb
Flexion
a
b
c
222
222
166
166
12
14,5
7
14
7
9,8
d
h
s
16,7 38 13,8
21,3 52,8 19,4
Závit
Thread
M
Váha
Weight
[g]
6
8
11
30
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
31
Izolátory zberníc NN, typ IWN
LV insulators IWN type
Použitie: upevnenie zberníc v rozvádzačoch.
Materiál: telo – polyester so sklenným vláknom; vložka so závitom – mosadz.
Normy: E‑91062-1.
Application: Busbar supports in switchboards and control boards.
Material: Body – teflon resin; threaded insert – brass.
Standards: Insulators were tested according to PN‑E‑91062-1.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
POZOR! Je možné objednať špeciálne vložky, ktoré umožnia prerobiť závit
izolátora na vonkajší.
Váha
Weight
[g]
Pnutie
Tension
Ohyb
Flexion
H
h
M
D
B
A
222
222
222
245
245
267
267
267
289
289
289
289
445
445
445
667
667
667
166
166
166
200
200
210
210
210
280
280
280
280
188
188
188
230
230
230
25
25
25
30
30
35
35
35
40
40
40
40
50
50
50
76
76
76
5
5
5
6
8
6
8
8
6
8
10
11
7
10
10
14
14
14
M4
M5
M6
M6
M8
M6
M8
M10
M6
M8
M10
M12
M6
M8
M10
M8
M10
M12
24
24
24
26
26
27
27
27
33
33
33
33
28
28
28
34
34
34
26
26
26
33
33
32
32
32
40
40
40
40
35
35
35
51
51
51
6,6
6,6
6,6
9,8
9,8
8,1
8,1
8,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10
10
10
16
16
16
27
27
27
42
42
46
47
49
82
82
86
90
78
78
84
219
219
225
D
M
A
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
•
•
–
•
–
•
–
•
•
–
–
•
•
–
•
•
–
•
Rozmery / Dimension
[mm]
Note! It is possible to bag special mandrels making insulators with the outer
thread.
ROZDEĽOVACIE SVORKY
B
IWN-25/M4
IWN-25/M5
IWN-25
IWN-30/M6
IWN-30
IWN-35/M6
IWN-35
IWN-35/M10
IWN-40/M6
IWN-40
IWN-40/M10
IWN-40/M12
IWN-50/M6
IWN-50
IWN-50/M10
IWN-76/M8
IWN-76
IWN-76/M12
Pevnosť / Strength
[daN]
h
Nový typ
New type
Skúšobné napätie
Test voltage
[kV]
H
Typ
Type
Menovité napätie
Rated voltage
[V]
DISTRIBUTION BLOCKS
Rozdeľovacie svorky typ EBR
Distribution blocks EBR type
Použitie: Rozvádzače NN.
Technický popis: Rozdeľovacie bloky 2 a 4 pólové pre montáž na zbernice typu TS alebo na
ploché povrchy. Skladajú sa z mosadzných závitových svoriek a izolačnej skrinky. Dvierka sa
dajú zdemontovať.
Materiál: zbernice – mosadz; izolačné prvky – polyamid (telo), polykarbonát (dvierka).
Menovité izolačné napätie: 500 V.
Špičkový prúd Ipk: 20 kA pre EBR 2; 18 pre EBR 4.
Upevnenie: na zbernici TS35 alebo skrutkami do podložky (2 otvory Ø5).
Prevedenie úchytu: závitové.
Max uťahovací moment: 2 Nm.
Pracovná teplota: -25÷+55 °C.
Normy: EN 60947-1.
Balenie: 1 ks.
Application: LV switchboards.
Technical description: Modular 2- and 4-pole blocks, DIN rail or surface mounted. Blocks
consists of brass threaded clamps and plastic insulating housings. Block covers are removable.
Material: conducting elements – brass; insulating elements – polyamide (sides), polycarbonate
(cover).
Rated insulation voltage: 500 V.
Peak current Ipk: 20 kA for EBR 2; 18 for EBR 4.
Installation: TS-35 rail or on surface with screws (2 x Ø5 holes).
Terminal type: threaded.
Tightening torque: 2 Nm.
Ambient temperature: -25÷+55 °C.
Standards: EN 60947-1.
Packing: 1 pcs.
H
D
W
Svorky – 1 zbernica / Terminals – 1 way
Typ
Type
Počet
zberníc
Nr of ways
Ø
[mm]
EBR 2-7/100
EBR 2-15/125
EBR 4-7/100
EBR 4-11/125
EBR 4-15/125
2
2
4
4
4
2x7,5+5x5,3
2x9+2x7,5+11x5,3
2x7,5+5x5,3
2x9+2x7,5+7x5,3
2x9+2x7,5+11x5,3
EBR 2-7/100
32
Prierezy / Cross section [mm²]
Vodič s dutinkou izolovanou typ HI
Stranded conductor with HI-type insulated terminal
Vodič bez koncovky
Bare stranded conductor
2x6÷16+5x1,5÷6
2x10÷16+2x6÷16+11x1,5÷6
2x6÷16+5x1,5÷6
2x10÷16+2x6÷16+7x1,5÷6
2x10÷16+2x6÷16+11x1,5÷6
2x10÷25+5x2,5÷6
2x10÷35+2x10÷25+11x2,5÷6
2x10÷25+5x2,5÷6
2x10÷35+2x10÷25+7x2,5÷6
2x10÷35+2x10÷25+11x2,5÷6
EBR 2-15/125
EBR 4-7/100
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
In
[A]
(40 ºC)
Icw, 1s
(RMS)
[kA]
Masa
Weight
[g]
101
125
101
125
125
3
4,2
3
4,2
4,2
108
205
209
301
410
EBR 4-11/125
Rozmery / Dimensions
[mm]
W
H
D
67
133
66,5
100
136
51
50,5
50
48
50
45
44
87
88
87
EBR 4-15/125
Rozdeľovacie svorky upevnené na zberniciach – typ BPM
Distribution blocks BPM type
Použitie: Rozvádzače NN.
Popis: Svorky BPM môžu byť pripevnené priamo na zbernice alebo s pomocou špeciálnych
prípravkov na plné medené zbernice PMP o hrúbkach 5 mm alebo 10 mm.
Materiál: Mosadz.
Balenie: 1 ks.
Application: Switchgears.
Description: BPM blocks can be mounted directly on prepunched bus bars, or by using a special connection unit on the plain bus bars with thicknesses 5 mm or 10 mm.
Material: Brass.
Packaging: 1 pc.
10 Nm
Typ
Type
Rozmery
Dimensions
[mm]
Svorka
Clamp
[mm²]
L
BPM 100
H
D
A
Uťahovací moment Váha
Tightening torque Weight
[Nm]
[kg]
W
H
A
D
4 x 2,5÷25
50 30
–
–
22
1,5
0,22
4 x 4÷35
50 30
–
–
22
3,5
0,22
4 x 2,5÷25
50 30 37
5
–
1,5
0,39
4 x 4÷35
50 30 37
5
–
3,5
0,39
BPM 105
L
Popis
Description
Rozdeľovacia svorka
Distribution block
Rozdeľovacia svorka + prípravok na
upevnenie na zbernicu o hr. 5 mm
Distribution block + connection unit
for 5 mm thickness bus bars
W
4 x 2,5÷25
50 30 52 10
–
1,5
0,51
4 x 4÷35
50 30 52 10
–
3,5
0,51
BPM 110
Rozdeľovacia svorka +prípravok na
upevnenie na zbernicu o hr 10 mm
Distribution block + connection unit
for 10 mm thickness bus bars
Rozdeľovacie svorky kompaktné typ BRC
Compact distribution blocks type: BRC
Použitie: Rozvod elektriny, rozvádzače.
Popis: Rozdeľovacie svorky 1÷4 pólové pre montáž na zbernice DIN typu TS35.
Materiał: Telo – polyamid; svorka – mosadz; západka – pocínovaná oceľ.
Farba: šedá.
Application: Energy distribution in LV switchboards and electrical cabinets.
Description: 4 poles distribution blocks on DIN rails mounted.
Material: Housing – polyamide; terminal - brass; bolts – galvanized steel.
Colour: grey.
Normy:
Standards:
,
.
Typ
Type
A
C
B
In
[A]
Un
[V]
Počet pólov
N° of poles
,
.
Menovitý
prirez lanko/
drát
[mm²]
Počet
vstupv / výstupov
N° of inputs / output
max. 16 / 25 mm²
Max. uťahovací moment
Max. tightening torque
[Nm]
Rozmery
Dimensions
[mm]
A
B
C
BRC 25-1/2
400
100
1
16 / 25
2/2
2,5
23
43
37
BRC 25-2/4
400
100
2
16 / 25
2x2 / 2
2,5
42
43
37
BRC 25-3/6
400
100
3
16 / 25
3x2 / 2
2,5
61
43
37
BRC 25-4/8
400
100
4
16 / 25
4x2 / 2
2,5
83
43
37
Rozdeľovacie svorky typ BRS
Distribution blocks type: BRS
Použitie: Rozvod elektriny, rozvádzače.
Popis: Rozdeľovacie svorky 4 pólové pre montáž na zbernice TS alebo na povrch.
Materiál: Telo – polyamid; zbernice – elektrotechnická meď; západka – pocínovaná oceľ.
Pracovná teplota: -5÷+85°C.
Application: Energy distribution in LV switchboards and electrical cabinets. Description: 4
poles distribution blocks, mounted on DIN rail or surface.
Material: Busbars supports – nylon; busbars – ETP copper; bolts – galvanized steel.
Working temperature: -5÷+85°C.
Normy: EN 60439-1,
Standards: EN 60439-1,
,
.
,
.
A
C
B
Typ
Type
Un
[V]
In
[A]
Ipk
[kA]
IRMS
[kA]
Počet pólov
N° of poles
Rozmery medených
zberníc
Bars dimensions
[mm]
Počet podstavcov
N° of supports
Rozostup
podstavcov
Supports distance
[mm]
Počet otvorov v
zbernici
N° of holes per bar
BRS 4-125
BRS 4-160
BRS 4-250
BRS 4-400
500
500
500
500
125
160
250
400
48
48
48
40
23
23
23
20
4
4
4
4
12 x 4
15 x 4
20 x 5
25 x 6
2
2
2
3
114
114
114
2 x 152
6 x M5
6 x M5
5 x M6; 1 x M8
16 x M6; 1 x M8
Rozmery / Dimensions
[mm]
A
B
C
183
183
190
410
135
135
190
175
74
74
67
110
IRMS [kA] – short circuit current root meansquare value; Ipk [kA] – short circuit current peak value.
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
33
SVORKY NA ZBERNICE
CLAMPS FOR BUSBARS
Svorky na zbernice typ C
Busbar clamps C type
Použitie: na pripojenie káblov a vodičov na zbernice v rozvádzačoch NN.
Popis: Toto použitie nevyžaduje vŕtanie otvorov do zberníc. V ponuke sú v 2 verziách:
pre zbernice o hr. 5 a 10 mm.
Materiál: Pocínovaná oceľ.
Balenie: 1 ks.
Application: Connecting cables to busbars in LV switchboards. Description: Screw clamps to
be put on busbars – cable connection do not require drilling holes in the busbars. The clamps
are offered in 2 versions: for busbars of width 5 and 10 mm.
Material: galvanized steel.
Packaging: 1 pc.
Typ
Type
Hrúbka zbernice
Rated busbar thickness
[mm]
Prierezy vodičov
Cable cross section
scope
[mm²]
C-5/4
C-5/16
C-5/50
C-5/70
C-5/185
C-10/4
C-10/16
C-10/50
C-10/70
C-10/185
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
1÷4
2,5÷16
16÷50
35÷70
70÷185
1÷4
2,5÷16
16÷50
35÷70
70÷185
C
G
A
B
Rozmery
Dimensions
[mm]
Váha Uťahovací moment
Weight Tightening torque
[g]
[Nm]
A
B
C
G
22
27
39
43
49
28
31
42
48
54
22
23
32
32
31
22
23
32
32
32
11
15
19
25
31
11
13
19
25
31
7
7
7
7
7
12
12
12
12
12
17
26
67
108
131
18
28
71
113
135
2
3
6÷8
10÷12
12÷15
2
3
6÷8
10÷12
12÷15
Svorky na zbernice typ F
Busbar connectors F type
Použitie: Pripevnenie elastických zberníc typ SEI na zbernice ploché typ PMP.
Popis: Komplet svorky tvorí: platnička s priebežnými otvormi, platnička so závitovými otvormi,
skrutky a podložky.
Materiál: pocínovaná oceľ.
Application: Connecting flexible busbars (SEI type) with PMP busbars.
Description: One set contains: plate with punched holes, plate with threaded holes, bolts and
washers.
Material: Galvanized steel.
Typ
Type
Skrutka
Screw
Rozmery / Dimensions
[mm]
Uťahovací moment
Tightening torque
[Nm]
F16x16
M6x30
F16x32
M6x30
F20x20
M6x30
F20x40
M6x30
F25x25
M6x30
F25x50
M6x30
F32x32
M6x30
F32x63
M6x30
F40x40
M6x30
F40x80
M8x45
F50x50
M6x30
F50x80
M8x45
F50x100 M8x45
F60x63
M6x30
F80x80
M8x45
F100x100 M10x45
7
7
8
8
8
8
8
8
8
15
8
15
15
8
15
25
a
b
c
d
35
35
40
40
45
45
52
52
60
70
70
80
80
80
120
140
35
52
40
60
45
70
50
82
60
110
70
110
130
82
140
140
22
22
26
26
31
31
38
38
46
48
56
58
58
66
88
110
22
38
26
46
31
56
38
69
46
88
56
88
108
69
88
110
Hrúbka
Thickness
[mm]
Max. hrúbka spoja
Max thickness of connection
[mm]
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
6
6
5
6
6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
15
25
25
15
25
25
Svorky na zbernice typ D
Busbar connectors D type
Použitie: Pripevnenie elastických zberníc typ SEI na zbernice ploché typ PMP.
Popis: Komplet svorky tvorí: platnička s priebežným otvorom, skrutka, podložky a matica.
Materiál: pocínovaná oceľ.
Application: Connecting flexible busbars (SEI type) with PMP busbars.
Description: One set contains: plate with holes, bolts, nuts and washers.
Material: Galvanized steel.
34
Typ
Type
Počet otvorov / skrutiek
No. of holes / bolts
Skrutka
Screw
D 32/1
D 40/1
D 40/2
D 50/1
D 50/2
D 90/1
D 90/2
1
1
1
2
2
4
4
M8x40
M10x40
M10x40
M10x40
M12x40
M12x40
M12x40
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
Uťahovací moment
Tightening torque
[Nm]
30
30
60
60
60
110
110
Rozmery / Dimensions
[mm]
a
b
c
d
32
30
8,5
40
40
10,5
50
50
10,5
80
40
41
10,5
80
50
41
12,5
80
91
41
12,5
100
91
41
12,5
Hrúbka
Thickness
[mm]
5
5
5
5
5
5
5
SVORKY TYP ”V”
V-CLAMPS
Svorky typ "V" s obyčajnými skrutkami
V-clamps with standard screws
Materiál:
Korpus: zliatina veľkej pevnosti (AlMgSi), odolná na koróziu, bez povrchovej úpravy.
Doraz: mosadz (CuZn) pocínovaná.
Skrutka: mosadz (CuZn) pocínovaná.
Podložka: pružinová oceľ pocínovaná.
Použitie: upevnenie vodiča Cu alebo Al, vodiče okrúhle aj sektorové 90° i 120°.
Uťahovací moment: 22+2 Nm.
Balenie: 1 ks.
Material:
Enclosure: high strength Al-alloy (AlMgSi), corrosion resistant, uncoated.
Pressure pad: brass, electro tinned.
Screw: brass, electro tinned.
Belleville spring: spring steel, galvanized.
Application: connecting single cores of Al and Cu cables, round and sector 90° and 120°
types.
Tightening torque: 22+2 Nm.
Packing: 1 pcs.
h
Typ
Type
b
Prierez / Cross section
[mm²]
se
rm
sm
Rozmer / Dimension
[mm]
b
l
h
re
V 120
35÷95
50÷120
10÷50
16÷50
27
20
36,5
V 300
70÷240
95÷300
50÷185
70÷240
34
22
48
l
Svorky „V” dvojité typ VD
Double V-clamps, VD type
Použitie: Upevnenie 1÷2 vodičov Al a Cu na zbernice... Svorky sú pre všetky typy vodičov,
tzn. sektorových viacdrátových (sm), sektorových jednodrátových (se), okrúhlych viacdrátových
(rm), okrúhlych jednodrátových (re).
Zloženie: Kompletnú svorku tvorí svorka VD a vložka PV. Obsluha si môže sama vybrať kombináciu svorky a vložky podľa potreby.
Balenie: 1 ks.
Application: Connecting 1÷2 cores of Al and Cu power cables with busbars, terminals of
disconnectors, fuse bases etc. Clamps are suitable for all the kinds of cable cores, i.e. sector
stranded (sm), sector solid (se), round stranded (rm), round solid (re).
Structure: A complete clamp set consists of VD clamp and PV terminal plate. Appropriate
combination can be set by the user.
Packing: 1 pcs.
Prierez / Cross section
[mm²]
Typ
Type
VD 120
h
VD 300
b
Rozmer / Dimension
[mm]
sm
se
rm
re
b
l
h
Šírka vložky
Intermediate plate width
[mm]
35÷95
50÷120
10÷50
16÷50
27
20
54
26,5
79
34
22
74
28,5
152
120÷240 150÷300 120÷400 120÷400
Váha
Weight
[g]
l
Izolačná krytka typ VPI
Insulation covers VPI type
Materiál: polypropylén.
Použitie: ako izolačná ochrana svoriek V, zväčšenie bezpečnosti obsluhy; obsahuje otvor pre
vloženie imbusového kľúča.
Balenie: 1 ks.
Material: polypropylene.
Application: as insulation covers for the safety of personnel; they have a hole for Allen wrench.
Packing: 1 pcs.
Typ
Type
VPI-3
Typy svoriek
Types of clamps
V 300, VO 300
Váha / Weight
[kg/100 ks]
2
Vložky typ PV
Terminal plates PV type
Materiál: pocínovaná meď.
Použitie: upevnenie svoriek typ V (VD) na plochú zbernicu.
Balenie: 1 ks.
Material: Cu, electro tinned, thickness 3 mm.
Application: connecting V (VD) clamps to busbars and flat terminals.
Packing: 1 pcs.
d
B
A
120°
90°
s
Typ
Type
Pre svorky typu
Types of clamps
PV 1/8
PV 1/10
PV 2/8
PV 2/10
PV 2/12
PV 3/8
PV 3/10
PV 3/12
V 120, VD 120
V 120, VD 120
V 300, V 300A, VD 300
V 300, V 300A, VD 300
V 300, V 300A, VD 300
V 300, V 300A, VD 300
V 300, V 300A, VD 300
V 300, V 300A, VD 300
Rozmer / Dimension
[mm]
A
B
s
d
65
20
3
8,5
65
20
3
10,5
72
25
3
8,5
72
25
3
10,5
72
25
3
13
72
25
4
8,5
72
25
4
10,5
72
25
4
13
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
35
MEDENÉ ZBERNICE
Copper busbars
Ploché medené zbernice typ PMP
Typ
Type
Použitie: rozvádzače NN.
Materiál: meď M1E (ECU-57).
Normy: PN-77/H-82120, PN-82/H-93620.
Balenie: 1 ks.
Flat copper busbars PMP type
PMP 12x4/2
PMP 15x4/2
PMP 20x5/2
PMP 25x5/2
PMP 30x5/2
PMP 30x10/2
PMP 40X5/2
PMP 40x10/2
PMP 50X5/2
PMP 50x10/2
PMP 60X5/2
PMP 60X10/2
PMP 80X10/2
PMP 100X10/2
PMP 120X10/2
L
H
Application: LV and MV switchboards, control panelboards.
Material: Copper M1E (ECU-57).
Standards: PN-77/H-82120, PN-82/H-93620.
Packing: 1 pcs.
A
Rádius zakrivenia hrán R=0,9÷1,2 mm
Rounded corners radius R=0,9÷1,2 mm
A
12
15
20
25
30
30
40
40
50
50
60
60
80
100
120
Rozmery
Dimensions
[mm]
H
4
4
5
5
5
10
5
10
5
10
5
10
10
10
10
Zbernice s otvormi typ PMG a PMO
Threaded and prepunched busbars PMG, PMO type
Použitie: rozvádzače NN.
Materiál: meď M1E (ECU-57).
Balenie: 1 ks.
Application: LV switchboards, control panelboards.
Material: Copper M1E (ECU-57).
Packing: 1 pcs.
25
B
Ø 10,5
Typ
Type
E
A
PMG
B
ØM
D
A
PMO
PMG-12X4/2
PMG-15X4/2
PMG-20X5/2
PMG-25X5/2
PMG-30X5/2
PMG-50X5/2
PMO-50X10/1,75
PMO-60X10/1,75
PMO-80X10/1,75
L
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Váha
Weight
[kg]
0,86
1,07
1,78
2,23
2,68
5,35
3,57
7,14
4,46
8,92
5,35
10,70
14,27
17,48
21,41
Rozmery / Dimensions
Váha
[mm]
Weight
[kg]
Dĺžka / Length
A
B
D
E ØM
2000
12
4
18
– M5
0,40
2000
15
4
20
– M6
0,50
2000
20
5
20
– M6
1,71
2000
25
5
20
– M6
2,15
2000
30
5
25
– M6
2,60
2000
50
5
25
– M8
3,84
1750
50 10 25 25
–
6,72
1750
60 10 25 35
–
8,28
1750
80 10 25 55
–
11,41
Zbernice flexibilné izolované typ SEI
Použitie: rozvádzače NN. Materiál: vodič: meď ETP (Cu >99,9%); izolácia: PVC samozhášavé.
Prúdové zaťaženie: Imax = 59÷1304 A (20°C). Menovité napätie: Un = 1000 V AC / 1500 V DC.
Rezistivita vodičov (20°C): 1,724 mΩ/cm. Vodivosť: 200 IACS. Izolačný odpor: 20 kV/mm. Pracovná teplota: -40÷105 °C.
Rozťažná odolnosť (Cu): > 200 N/cm². Pevnosť pretrhnutia (PVC): 20 MPa.
Normy: NFA 51050, DIN 40500, IACS, BS 6746, VDE 207, UL94V0.
Flexible isolated busbars SEI type
Application: LV switchboards. Material: conductive elements: ETP copper (Cu content >99,9%); insulation: PVC, self-extinguishing.
Current capacity: Imax = 59÷1304 A (20°C). Rated voltage: Un = 1000 V AC / 1500 V DC.
Resistivity of conductive elements (20°C): 1,724 mΩ/cm. Conductivity of conductive elements: 200 IACS.
Dielectric rigidity: 20 kV/mm. Ambient temperature: -40÷105 °C.
Tensile strength (Cu): > 200 N/cm². Breaking strength (PVC): 20 MPa.
Standards: NFA 51050, DIN 40500, IACS, BS 6746, VDE 207, UL94V0.
Prierez
Imax
Váha
Prierez
Imax
Váha
Typ
Cross section
(20 °C) Weight
Cross section
(20 °C) Weight
Type
[mm²]
[A]
[kg]
[mm²]
[A]
[kg]
SEI 2x9x0,8/2
SEI 10x24x1/2
240
456
2,239
SEI 5x63x1/2
315
637
2,999
SEI 3x9x0,8/2
SEI 2x32x1/2
64
252
0,673
SEI 6x63x1/2
378
751
3,563
SEI 4x9x0,8/2
SEI 3x32x1/2
96
296
0,960
SEI 8x63x1/2
504
863
4,690
SEI 5x9x0,8/2
SEI 4x32x1/2
128
340
1,248
SEI 10x63x1/2
630
990
5,816
SEI 6x9x0,8/2
SEI 5x32x1/2
160
397
1,536
SEI 2x80x1/2
160
381
1,658
SEI 2x15,5x0,8/2
SEI 6x32x1/2
192
443
1,823
SEI 3x80x1/2
240
509
2,373
SEI 3x15,5x0,8/2
SEI 8x32x1/2
256
533
2,398
SEI 4x80x1/2
320
626
3,087
SEI 4x15,5x0,8/2
SEI 10x32x1/2
320
642
2,973
SEI 5x80x1/2
400
727
3,802
SEI 5x15x0,8/2
SEI 2x40x1/2
80
279
0,837
SEI 6x80x1/2
480
849
4,517
SEI 6x15,5x0,8/2
SEI 4x40x1/2
160
379
1,555
SEI 8x80x1/2
640
991
5,946
SEI 10x15,5x0,8/2
SEI 5x40x1/2
200
471
1,913
SEI 10x80x1/2
800
1097
7,376
SEI 2x20x1/2
SEI 6x40x1/2
240
530
2,272
SEI 2x100x1/2
200
441
2,068
SEI 3x20x1/2
SEI 8x40x1/2
320
642
2,969
SEI 3x100x1/2
300
585
2,961
SEI 4x20x1/2
SEI 10x40x1/2
400
728
3,707
SEI 4x100x1/2
400
755
3,854
SEI 5x20x1/2
SEI 2x50x1/2
100
299
1,042
SEI 5x100x1/2
500
853
4,746
SEI 6x20x1/2
SEI 3x50x1/2
150
365
1,490
SEI 6x100x1/2
600
961
5,639
SEI 8x20x1/2
SEI 4x50x1/2
200
449
1,938
SEI 8x100x1/2
800
1121
7,425
SEI 10x20x1/2
SEI 5x50x1/2
250
572
2,385
SEI 10x100x1/2
1000
1226
9,210
SEI 2x24x1/2
SEI 6x50x1/2
300
639
2,833
SEI 12x100x1/2
1200
1304 10,996
SEI 3x24x1/2
SEI 8x50x1/2
400
725
3,729
SEI 4x24x1/2
SEI 10x50x1/2
500
860
4,624
SEI 5x24x1/2
SEI 2x63x1/2
126
324
1,309
SEI 6x24x1/2
SEI 3x63x1/2
189
418
1,873
SEI 8x24x1/2
SEI 4x63x1/2
252
528
2,436
Označenie zberníc
Symbols of busbars
SEI AxBxC/L: A – počet vrstiev Cu; B – šírka vrstiev Cu, mm; C – hrúbka vrstvy Cu, mm; L –
SEI AxBxC/L: A – nr of Cu layers; B – width of Cu layers, mm; C – Cu layer thickness, mm;
dĺžka zbernice, m.
L – length of busbar segment, m.
Typ
Type
36
Prierez
Cross section
[mm²]
14,4
21,6
28,8
36
43,2
24,8
37,2
49,6
62
74,4
124
40
60
80
100
120
160
200
48
72
96
120
144
192
Imax
Váha
(20 °C) Weight
[A]
[kg]
59
0,168
83
0,234
106
0,300
142
0,367
177
0,433
102
0,278
143
0,391
197
0,503
228
0,616
255
0,728
281
1,178
172
0,427
222
0,607
249
0,788
259
0,969
285
1,150
335
1,511
397
1,872
235
0,509
256
0,725
288
0,941
318
1,158
351
1,374
417
1,807
Typ
Type
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
SVORKY
TERMINALS BLOCKS
Svorky závitové 12 pólové pre vodiče o priereze do 10 mm² typ ELZ a ELP
Materiál: ELZ – polyamid; ELP - polyetylen.
Farba: biela.
Pracovná teplota: -25÷+55 ºC.
Typ
Type
12 way thread terminal blocks for wires up to 10 mm², ELZ and ELP type
Material: ELZ – polyamide; ELP - polietylen.
Colour: white.
Ambient temperature: -25÷+55 ºC.
Prierez vodiča
Izolačné napätie
Prúd
Core cross section Insulation voltage Continous voltage
[mm²]
[V]
[A]
ELZ-2,5
0,5÷2,5
400
19
0,5÷4
400
25
ELZ-4
ELZ-6
0,5÷6
400
32
ELZ-10
0,75÷10
400
44
ELZ-16
1÷16
400
58
ELP-2,5
0,5÷2,5
400
19
ELP-4
0,5÷4
400
25
ELP-6
0,5÷6
400
32
Svorky závitové pre vodiče o priereze 2,5÷50 mm² typ ZJU
Single Level Terminal Blocks, ZJU type: for wires 2,5÷50 mm²
Materiál: polyamid.
Farby: šedá, žltá, modrá, červená, čierna.
Pracovná teplota: -25÷+55 ºC.
Material: polyamide.
Colours: gray, yellow, blue, red, black.
Ambient temperature: -25÷+55 ºC.
ZJU-6
Typ
Type
ZJU-2,5
ZJU-6
ZJU-10
ZJU-16
ZJU-25
ZJU-50
Prierez vodiča
Core cross section
[mm²]
0,2÷2,5
0,2÷6
0,2÷10
0,5÷16
2,5÷25
10÷50
Izolačné napätie
Insulation voltage
[kV]
4
4
4
4
4
4
Prúd
Continous voltage
[A]
32
41
57
76
101
150
Svorky 1-pólové typ: ZJU-PE pre vodiče 2,5÷50 mm²
Single Level Terminal Blocks, ZJU-PE type: for wires 2,5÷50 mm²
Materiál: polyamid.
Farby: žlto-zelená.
Pracovná teplota: -25÷+55 ºC.
Material: polyamide.
Colours: yellow-green.
Ambient temperature: -25÷+55 ºC.
ZJU-6PE
Typ
Type
ZJU-4PE
ZJU-6PE
ZJU-10PE
ZJU-16PE
ZJU-25PE
ZJU-50PE
Prierez vodiča
Core cross section
[mm²]
0,2÷2,5
0,2÷6
0,2÷10
2,5÷16
2,5÷25
2,5÷50
Izolačné napätie
Insulation voltage
[kV]
4
4
4
4
4
4
Prúd
Continous voltage
[A]
32
41
57
76
101
150
Svorky špeciálne 2-pólové pre vodiče o priereze 4 mm² typ ZJUP
Two Levels Terminal Blocks, ZJUP type: for wires 4 mm²
Materiál: polyamid.
Farba: šedá.
Pracovná teplota: -25÷+55 ºC.
Material: polyamide.
Colours: gray.
Ambient temperature: -25÷+55 ºC.
ZJUP-4
ZJUP-4S
Typ
Type
ZJUP-4
ZJUP-4S
Svorky špeciálne bezpečnostné 1-pólové pre vodiče o priereze 4
mm² typ ZJUB
Materiál: polyamid.
Farba: čierna.
Pracovná teplota: -25÷+55 ºC.
ZJUB-4/LED24
Prierez vodiča
Core cross section
[mm²]
0,2÷4
0,2÷4
Izolačné napätie
Insulation voltage
[kV]
4
4
Prúd
Continous voltage
[A]
32
32
Fuse Single Level Terminal Blocks, ZJUB type: for wires 4 mm²
Material: polyamide.
Colours: black.
Ambient temperature: -25÷+55 ºC.
Typ
Type
ZJUB-4
ZJUB-4/LED24
ZJUB-4/LED230
Prierez vodiča
Core cross section
[mm²]
0,2÷4
0,2÷4
0,2÷4
Izolačné napätie
Insulation voltage
[kV]
4
4
4
Prúd
Continous voltage
[A]
6,3
6,3
6,3
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
37
MONTÁŽNE PROFILY
MOUNTING RAILS
Montážne profily typ TS
Mounting rails TS type
Použitie: Na uchytenie svoriek a elektrických prístrojov.
Materiál: Oceľ, hliník, meď.
Norma: EN 60715.
Application: Installation of electrical cabinets equipment. Material: Galvanized steel, aluminium, copper.
Standard: Rails are according to EN 60715 standard.
Typ / Type
TS 15/0,5
TS 15/1
TS 15/2
TS 15/1P
TS 15/2P
TS 15/0,5 Al
TS 15/1 Al
Typ / Type
TS 32/0,5
TS 32/1
TS 32/2
TS 32/1P
TS 32/2P
TS 32/0,5 Al
TS 32/1 Al
Typ / Type
TS 35/0,5
TS 35/1
TS 35/2
TS 35/1P
TS 35/2P
TS 35/0,5 Al
TS 35/1 Al
TS 35/1P Al
TS 35/0,5 Cu
TS 35/1 Cu
TS 35/2 Cu
Typ / Type
TS 35/15/0,5
TS 35/15/1
TS 35/15/2
TS 35/15/1P
TS 35/15/2P
TS 35/15/0,5 Al
TS 35/15/1 Al
TS 35/15/2 Al
Materiál / Material
Pocínovaná oceľ
Galvanized steel
Hliník
Aluminium
Materiál / Material
Pocínovaná oceľ
Galvanized steel
Hliník
Aluminium
Materiál / Material
Pocínovaná oceľ
Galvanized steel
Hliník
Aluminium
Meď
Copper
Materiál / Material
Pocínovaná oceľ
Galvanized steel
Hliník
Aluminium
Typ / Type
Materiál / Material
TS 2x35/0,5 Al
TS 2x35/1 Al
TS 2x35/2 Al
Hliník
Aluminium
Typ / Type
Materiál / Material
C 30/15/0,5
C 30/15/1
C 30/15/2
Dĺžka / Length
[m]
0,5
1
2
1
2
0,5
1
Perforácia
Perforation
Dĺžka / Length
[m]
0,5
1
2
1
2
0,5
1
Perforácia
Perforation
Dĺžka / Length
[m]
0,5
1
2
1
2
0,5
1
1
0,5
1
2
Perforácia
Perforation
Dĺžka / Length
[m]
0,5
1
2
1
2
0,5
1
2
Perforácia
Perforation
Dĺžka / Length
[m]
0,5
1
2
Perforácia
Perforation
Dĺžka / Length
[m]
Perforácia
Perforation
Pocínovaná oceľ
Galvanized steel
●
●
●
●
●
●
●
0,5
1
2
Nástroj na strihanie a dierovanie profilov TS
A
●
●
Instrument for cutting and perforating steel bus bar TS
B
C
E
D
TS 15
TS 32
TS 35
A – Kompletný nástroj TS / Complete TS tool
B – Telo nástroja / Body
C – Matrice / Dies
D – Páka / Lever
E – Dierovač / Blanking dies
38
euroB.A.CH s.r.o., Oščadnica 72, 023 01 Oščadnica, SLOVENSKO
tel.: +421 41 433 3434, fax: +421 41 433 2332
e-mail: [email protected], www.eurobach.sk
Táto strana je venovaná ženám (nasledujúca mužom).
Pivná kozmetika
MISTR SLÁDEK
Pivný vlasový šampón
Pivný sprchovací gel
Pivný olejový kúpeľ
Pivný vlasový balzam
Pivná kúpeľová soľ
Pivné telové maslo
Pivná pleťová maska
Pivrnec - Vlasový
šampón
Pivrnec - Sprchovací
gel
Pivrnec - Pena
do kúpeľa svetlá
Pivrnec - Pena
do kúpeľa tmavá
Pivrnec - Kúpeľová
soľ
Pivrnec - Toaletné
mydlo
Pivrnec - Vonné
vrecko čokoláda
Pivrnec - Vonné
vrecko limetka
Niečo pre Vašu krásu a zdravie....
Všetky informácie na:
www.domacemikropivovary.sk
e-shop
euroB.A.CH s.r.o., 023 01 Oščadnica 72
[email protected]
Táto strana je venovaná mužom (predchádzajúca ženám).
Naučíme Vás vyrábať vlastné pivo v domácom
mikropivovare...
MISTR SLÁDEK
Váš vlastný mikropivovar
už od 69,- € (dodáte len
vodu a vyrobíte 46 pív
týždenne).
Mladinový koncentrát pre
Vašu ďalšiu várku (46 pív)
už od 9,90 €.
Viac ako 70 druhov kvasinkového piva.
Pivo s vysokou nutričnou
hodnotou.
Vyrobené len z prírodných
surovín a bez použitia chemických a konzervačných
prípravkov.
Originálny darček.
Zaujímavý a rýchlo sa rozvíjajúci koníček.
S nami Vás smäd neprekvapí...
Všetky informácie na:
www.domacemikropivovary.sk
e-shop
Výrobca a výhradný distribútor domácich mikropivovarov:
euroB.A.CH s.r.o., 023 01 Oščadnica 72
[email protected]
Download

KATALÓG 2010 - euroB.A.CH.