KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICK[ FAKULTA
Výročn{ spr{va
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty
za rok 2013
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICK[ FAKULTA
Výročn{ spr{va
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty
za rok 2013
Košice, janu{r 2014
2
I. Z[KLADNÉ INFORM[CIE
N{zov vysokej školy:
Začlenenie vysokej školy:
Typ vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku
univerzitn{ vysok{ škola
verejn{ vysok{ škola
Poslanie vysokej školy:
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej mor{lnej, intelektu{lnej a akademickej tradície poskytujeme
univerzitné vzdel{vanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integr{lny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti. Toto vyhl{senie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste
vzdel{vania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva.
Univerzita sa hl{si k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú
dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských z{sad,
podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vn{šať evanjeliové posolstvo l{sky
a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa n{zorov a postojov.
Kon{ tak vo vedomí, že Boh k n{m prich{dza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto
spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spiritu{lne tradície, ktoré formujú život Cirkvi.
Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské
vzťahy vo vlastnom inštitucion{lnom živote. Univerzita preber{ svoju z{kladnú inšpir{ciu od Ježiša Krista ako
zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci st{vajú dokonalými.
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktor{ za svoj vznik
vďačí Konferencii biskupov Slovenska a N{rodnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v
oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, soci{lnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti
umenia, ekonómie, manažmentu a pr{va.
Z{kladným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex
corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej
vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac
vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V z{ujme hľadania pravdy sa
univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publik{cií. T{to zodpovednosť
zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v
profesion{lnej vzdel{vacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu tak{ nevyhnutn{, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou
prítomnosťou katolíckych intelektu{lov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity db{ o
zachovanie tohto ide{lu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej
obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Z{roveň
univerzita trv{ na akademickej slobode, ktor{ predstavuje z{ruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integr{lny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú
vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uzn{vali nielen veľké činy
ľudského ducha, ale z{roveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež
podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a z{ujem o spoločné dobro, ktoré bude prin{šať ovocie vtedy, keď sa
učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu sp{jať
viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, ved{ch, povolaniach a
v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na
konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktor{ je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
3
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na n{slednú iniciatívu v
budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vych{dza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je
v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktor{ je v zhode s jej poslaním a je podriaden{
adekv{tnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a z{roveň príležitosťou je neust{le udržiavanie a rozvíjanie
n{boženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať
katolícky intelektu{lny život ako z{klad dialógu medzi n{boženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo
všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na form{ciu autentického spoločenstva.
4
1.1 Vedenie
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Prodekan pre výchovu a vzdel{vanie
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
PhDr. Marek Forg{č, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Tajomník
Mgr. Peter Gazda (do 30.6.2013)
Poveren{ tajomníčka:
Mgr. Ing. M{ria Hamžíkov{ (od 1.7.2013)
1.2 Akademický sen{t
Predseda
PhDr. J{n Pramuka, PhD.
Podpredseda - zamestnaneck{ časť
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Podpredseda - študentsk{ komora
Samuel Štefanides
Tajomník
ThDr. PaedDr. Mgr. M{ria Duchov{, PhD. (od 6.11.2013)
Členovia
zamestnaneck{ časť
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
ThDr. PaedDr. Dominik Mac{k, PhD.
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (od 6.11.2013)
ICLic. Dušan Škrabek
Dr. Vladimír Juh{s, PhD. (do 5.11.2013)
študentsk{ komora
Michal Pavlík
MUDr. Štefan Nebesň{k
Ing. František Perign{t
Mathias Gočík (do 5.11.2013)
1.3 Vedeck{ rada
Predseda
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Členovia akademickej obce fakulty
Mons. Bernard Bober
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
PhDr. Marek Forg{č, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
5
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PhDr. J{n Pramuka, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricov{, PhD., PF KU
Externí členovia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., GTF PU
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stol{rik, PhD., GTF PU
prof. ThDr. Peter Štur{k, PhD. GTF PU
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., Česke Budejovice
prof. Ing. Jozef Živč{k, CSc., SF TU KE
1.4 Disciplin{rna komisia fakulty pre študentov
Predseda
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
Členovia
ThDr. Štefan Novotný, PhD. – rektor KS (KE)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – rektor KS (SK)
Erik Gyorgy 2SP12 (KE)
Ing. Marek Marcin 3KT (KE)
Samuel Štefanides 4KT (SK)
1.5 Súčasti fakulty
Katedry, štruktúra funkčných miest (SK – pracovisko Spišsk{ Kapitula, BA – pracovisko Bratislava)
Akademický sen{t dňa 14. 5. 2013 na n{vrh dekana Teologickej fakulty KU zmenil organizačnú štruktúru
Teologickej fakulty a znížil počet katedier zo šiestich na tri. Po ďalšej diskusii Akademický sen{t dňa 12, 11. 2013
na n{vrh dekana Teologickej fakulty KU upravil počet katedier na 4, tak ako je tu uvedené nasledovne.
KATEDRA FILOZOFIE A HISTÓRIE
Tel.: +421 55 6836111 fax: +421 55 6836109 E-mail: [email protected]
vedúci katedry: PhDr. Imrich Degro, PhD.
sekretari{t katedry: Mgr. M{ria Šebejov{
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
meno
úväzok
zmluva do
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
100%
100%
100%
30%
30.09.2015
31.08.2016
31.12.2018
31.08.2014
6
odborní asistenti
asistenti
interní doktorandi
externí doktorandi
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD. (SK)
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
PhDr. J{n Pramuka, PhD. (SK)
PhDr. Emil Ragan, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík PhD. (SK)
Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník (BA)
Mgr. Tatiana Janočkov{
Mgr. Lenka Lapošov{
Mgr. M{rius Cywka
Mgr. Marek Krupský
Mgr. Andrej Škvarek (do 31.8.2013)
100%
60%
95%
100%
50%
100%
95%
100%
dohoda
30.06.2015
31.08.2014
31.12.2018
30.06.2014
28.02.2014
30.06.2015
31.12.2018
ročník/školiteľ
3/Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
3/Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
3/Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
2/Doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
3/Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
Tel.: 055/6836161
fax.: 00421/55/62 27 134
email: [email protected]
vedúci katedry: Dr. Vladimír Juh{s, PhD.
sekretari{t katedry: Mgr. M{ria Šebejov{
asistenti
meno
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dr{b, PhD.
doc. ThDr. Ing, Inocent-M{ria V. Szaniszló, PhD.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Juraj Feník, S. T. D.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (SK)
ThDr. Miroslav Gira, PhD.
Dr. Vladimír Juh{s, PhD.
ThDr.SSLic. Peter Juh{s, PhD.
ThLic. Martin Kolej{k (SK)
ThDr. J{n Kuboš, PhD. (SK)
Dr. Radovan Lojan, PhD.
PaedDr. PhDr. Daniel Mac{k, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (SK)
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (SK)
ThLic. Dušan Škurla, PhD.
Mgr. J{n Dudič
interní doktorandi
Mgr. Ivana Pločicov{
2/ doc. ThDr. Ing, Innocent-M{ria V. Szaniszló, PhD.
ThLic. Jozef Gamr{t
4/doc. Róbert Lapko, Th.D, PhD.
ThLic. Peter N{kačka (SK)
5/ prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Mgr. Denisa Tašoniov{,
2/ doc. ThDr. Ing, Innocent-M{ria V. Szaniszló, PhD.
Mgr. Radek Sedl{k
4/ prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dr{b, PhD.
Mgr. Vladislav Brokeš
4/ prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dr{b, PhD.
PhDr. Gabriela Kolšovsk{
1/ doc. Róbert Lapko, Th.D, PhD.
Mgr. Jozef Kohut
1/ doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
úväzok
100%
100%
100%
100%
18%
10%
100%
100%
18%
100%
10%
100%
60%
100%
100%
95%
100%
zmluva do
30.06.2015
31.03.2014
30.06.2015
30.06.2014
31.08.2014
28.02.2014
31.03.2014
31.10.2017
30.06.2014
30.06.2015
31.08.2013
31.12.2014
31.10.2017
30.06.2014
28.02.2017
31.12.2018
31.12.2014
ročník/školiteľ
externí doktorandi
7
KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Tel.: 00421/55/68 36 143
fax.: 00421/55/62 27 134
email: [email protected]
vedúci katedry: ThDr. Ing. Anton Babj{k, PhD.
sekretari{t katedry: Mgr. M{ria Šebejov{
meno
úväzok
zmluva do
60%
31.03.2014
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (SK)
55%
30.04.2015
doc. Dr. J{n Veľbacký, PhD.
100%
30.06.2014
doc. JCDR. Miloš Pekarčík, PhD. (SK)
100%
31.05.2015
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK)
50%
14.06.2014
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
95%
30.09.2013
ThDr. Ing. Anton Babj{k, PhD
100%
31.07.2013
JUDr. ICDR Juraj Jurica, PhD.
100%
31.03.2014
JCDR. Juraj Kamas, PhD.
30%
30.06.2014
ThDr. Vladimír Šost{k, PhD.
30%
31.08.2014
JCLic. Andrej Kačm{r
100%
31.08.2017
funkčné miesto profesor
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
funkčné miesto docent
odborní asistenti
asistenti
ročník/školiteľ
interní doktorandi
externí doktorandi
Mgr. Katarína Hud{kov{
3/ doc. Dr. J{n Veľbacký, PhD.
ThLic. Flori{n Volf (SK)
3/ prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
ThLic. Ing. Marin Kakalej (SK)
3/ doc. JCDR. Miloš Pekarčík, PhD.
SLLIc. Andrej Krivda
2/prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
ThLic. Monika Onačilov{ (SK)
5/ prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
JCLic.Dušan Škr{bek (SK)
5/ prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
ThLic. Pavol Seman
5/ prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Mgr. Jana Pab{kov{
4/ prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED
Tel.: 055/6836120
fax.: 00421/55/62 27 134
vedúci katedry: doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
sekretari{t katedry: Mgr. M{ria Šebejov{
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
email: [email protected]
meno
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. (SK)
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. PaedDr., ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (SK)
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD.
Ing. Jozefína Hvastov{, PhD.
PhDr. Ren{ta Jamborov{, PhD.
ThDr. PaedDr. Mgr. M{ria Duchov{, PhD.
PhDr. Marek Forg{č, PhD.
Mgr. J{n Knapík, PhD.
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
ThDr. Lucia Pečovsk{, PhD.
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (SK)
PhDr. Janka Bursov{, PhD. (SK)
8
úväzok
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
zmluva do
30.06.2015
31.08.2017
31.08.2015
1.07.2015
31.03.2014
31.12.2018
31.08.2017
31.12.2018
31.08.2017
31.03.2017
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2014
30.06.2016
30.06.2014
PhDr. Jana Budayov{, PhD. (SK)
Mgr. Katarína Kotradyov{ PhD. (SK)
PhDr. Katarína Majcherov{, PhD. (SK)
RNDr. Zdenka Hertelyov{, PhD.
asistenti
95%
100%
100%
95%
31.08.2014
30.06.2014
30.06.2014
31.08.2014
ročník/školiteľ
interní doktorandi
PaedDr. Gabriela Genčúrov{
PhDr. Andrea Križanov{
Mgr. Lenka Urbanov{
Mgr. Peter Židó
2/Doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
1/Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
1/Doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
1/Prof. JCDr. ThDr. Anton Fabi{n, PhD.
PhDr. Martina Tokarčíkov{
Mgr. Peter Vereb
1/Prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
1/Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
externí doktorandi
OSTATNÉ PRACOVISK[ FAKULTY

Kňazský semin{r sv. Karola Boromejského v Košiciach

Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí

Kňazský semin{r biskupa J{na Vojtašš{ka v Spišskom Podhradí

Inštitút rodiny J{na Pavla II. v Bratislave
9
II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ
V ROKU 2013
V roku 2013 bolo zamestnancami fakulty vykazovaných 8 vedeckých monografií v cudzom jazyku
v zahraničných vydavateľstv{ch, 10 vedeckých monografií vydaných v dom{cich vydavateľstv{ch, 6 vedeckých
pr{c v zahraničných a 18 v dom{cich nekarentovaných časopisoch, 13 vedeckých pr{c v zahraničných a 14
v dom{cich recenzovaných zborníkoch. Výsledkom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach je aj 72
publikovaných príspevkov z dom{cich a zahraničných vedeckých konferencií. Fakulta samostatne alebo
v spolupr{ci s inými vedeckými a kultúrnymi organiz{ciami organizovala celkovo 10 vedeckých podujatí.
NAJVÝZNAMNEJŠIE VEDECKÉ PUBLIK[CIE
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstv{ch
RAGAN, G. Koncept spoločného dobra u Mieczysława A. Krąpca a Michaela Novaka. Częstochowa : WYDAWNICTWO
„EDUCATOR” 2013, 70 s. CD-ROM. ISBN 978-83-7542-099-9.
RAGAN, G. Osoba a politika v Európe. Częstochowa : WYDAWNICTWO „EDUCATOR” 2013, 77 s. CD-ROM.
ISBN 978-83-7542-075-3.
BABJ[K, A. Evanjeliz{cia na internete. Praha : Nové Město, 2013. 86 s. CD ROM. ISBN 978-80-905265-4-9.
BABJ[K, A. Rozšírenie teologického vzdel{vania dnes. Praha : Nové Město, 2013. 99 s. CD ROM. ISBN 978-80-9052655-6.
The fundamental base of work culture and work spirituality [spirituality of work] / Inocent M{ria Szaniszló, Martin Uh{ľ,
Ľubica Čern{, Róbert Lapko ; rec. Lidmila Nemcov{, Dariusz Lipiec, Štefan Lenčiš. - Krakow : Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, 2013. - 116 s. [6,53 AH]. - ISBN 978-83-7604-291-6.
MAJCHEROV[, K. Disability in a context of social work. Sosnowiec : Humanitas, 2013. 86 s. ISBN 978-83-61991-47-2.
MAJCHEROV[, K., FĽAKOV[. L. The analysis of social care and education of people with visual impairment focusing on
teaching english Sosnowiec : Humanitas, 2013. 74 s. ISBN 978-83-61991-27-4.
PEČOVSK[, L. Il vincolo sacramentale del matrimonio secodno Matthias Joseph Scheeben. Kraków : Wydawnictwo
Karmelitóv Bosych, 2013. 88 s. ISBN 978-83-7604-296-1.
AAB Vedecké monografie vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
PEKARČÍK, M. Učiaca úloha Cirkvi : k{nonicko-teologick{ analýza tretej knihy Kódexu k{nonického pr{va. rec.
J{n Duda, František Dlugoš, Anton Fabi{n, František Trstenský. Levoča : MTM, 2013. 213 s. - ISBN 978-80-8918770-6
Exodus : koment{re k Starému z{konu. 3. zväzok / Štrba Blažej, Dubovský Peter, Hajas Benedikt, Hidvéghyov{
Lucia, Hroboň Bohdan, Jančovič Jozef, Juh{s Peter, Lapko Róbert, Panczov{ Helena, Pigula Juraj, Sova Milan,
Tiňo Jozef, Tyrol Anton, Kardis M{ria (Recenzent), Kyselica Jozef (Recenzent). - Trnava : Dobr{ kniha, 2013. - 948
s. - ISBN 978-80-7141-766-8.
Marek : koment{re k Novému z{konu : 1. zväzok / Gloria Braunsteiner, Milan Bub{k, Peter Dubovský, Pavol
Farkaš, Juraj Feník, Tom{š Gul{n, Daniela Iskrov{, Róbert J{ger, Peter Juh{s, Adri{n Kaci{n, M{ria Kardis,
Branislav Kľuska, Andrea Korečkov{, Libor Marek, Martin Mih{lik, Štefan Novotný, Helena Panczov{, Juraj
Pigula, Katarína Rausov{, Daniel Slivka, Peter Šoltés, Jozef Tiňo, František Trstenský, Marek Vaňuš, Stanislav
10
Vojtko ; rec. Blažej Štrba, Anton Tyrol. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobr{ kniha, 2013. - 1036 s. - ISBN 978-80-7141-792-7.
Sedem sviatostí / Pavol Dr{b ; rec. Jozef Jarab, Gabriel Ragan. - Košice : Vienala, 2013. - 356 s. - ISBN 978-80-8126077-3.
Prvý a Druhý list Solúnčanom = Exegeticko-teologick{ analýza / František Trstenský ; rec. Jozef Leščinský, Stanislav
Vojtko, Daniel Slivka, Daniela Iskrov{. - Ružomberok : Katolícke biblické dielo, 2013. - 174 s. - ISBN 978-80-8912039-0.
LEŠKOV[, L. Soci{lny kur{tor pre deti a soci{lna pr{ca. Prešov : Michal Vaško, 2012. 327 s. ISBN 978-80-7165-895-5.
BIEĽAK, J., ADAM, A., GAŽOV[, B., GIRA, M., CHOVANEC, M., KRUPA, J., KUBOŠ, J., LICHNER, M.,
MIHALIK, M., S[RKA, R., ŠUR[B, M., THURZO, V., URAM, J. Viera v živote kresťana a Cirkvi. Bratislava :
Rímskokatolícka cyrilometodsk{ bohosloveck{ fakulta, 2013. 173 s. ISBN978-80-88696-68-1.
UH[Ľ, M. Št{t ako politické spoločenstvo – jeho znaky a poslanie v soci{lnej n{uke Cirkvi. Košice : TypoPress, 2013. 123
s. ISBN 978-80-8129-023-7.
UH[Ľ, M. Analýza soci{lnej aplik{cie a vývoja n{uky o katolíckych odboroch v soci{lnom magistériu Cirkvi. Košice :
Typopress, 2013. 142 s. ISBN 978-80-8129-022-0.
UH[Ľ, M. Respect for human dignity as the highest form of work culture.In The fundamental base of work culture and
work spirituality [spirituality of work]. Krakow : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2013. ISBN 978-83-7604-2916, s. 36-65 [1,93 AH].
ABC Kapitoly vo vedeckých monografi{ch vydané v zahraničných vydavateľstv{ch
HROMJAK, Ľ. La Santa Sede di fronte alla questione slovacca nel pontificato di Leone XIII. In VAN GEEST, Paul
– REGOLI, Roberto (ed.). Suavis Laborum Memoria : Collectanea Archivi Vaticani 88. Citt| del Vaticano : Archivio
Segreto Vaticano, 2013, s. 241-267. ISBN 978-88-86042-84-1.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
HROMJAK, Ľ. Kresťanstvo v Rímskej ríši do roku 313. Spišské Podhradie : Kňazský semin{r biskupa J{na
Vojtašš{ka, 2013, 120 s. - ISBN 978-80-8084-985-6.
ŠEFČÍK, M. Z{kladný diskurz o metafyzike. Spišské Podhradie : VERBUM, 2013, 113s. ISBN 978-80-561-0057-8.
ADC Vedecké pr{ce v zahraničných karentovaných časopisoch
Attempt of a small response to criticism of our analysis Singer's (anti) druhizm - (not only) Petr Sykora and David Black /
Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, 2013.
In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Vol. 61, Issue 4 (2013), p. 591-601.
ADE Vedecké pr{ce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Ecumenical
dialogue
in
the
Archdiocese
of
Košice
(Slovakia)
/
Dominik
Mac{k,
2013.
In: Deliberationes : a G{l Hittudom{nyi Föiskola tudom{nyos folyóirata. - ISSN 1789-8919, Roč. 5, č. 2 (2012) Roč. 6, č. 1(2013), s. 113-121.
BIEĽAK, J. Fenomen globalizacji w ujęciu pedagogiki religii. In Zeszyta naukowe WSHE. Nauki pedagigiczne, ISSN
1507-7403, s. 115-124.
ADF Vedecké pr{ce v dom{cich nekarentovaných časopisoch
PIGULA, J. Origenove Homiliae in Exodum IX a XIII o svätost{nku, Verba Theologica, teologický časopis, 2/2013,
ročník XII, s. 41 – 61, ISSN 1336-1635
11
KRIVDA, A. Slovenský jazyk v liturgii po Druhom vatik{nskom koncile a aktu{lne výzvy pri príprave tretieho
typického vydania Rímskeho mis{la v slovenskom jazyku. In Liturgia. ISSN 1210-0676, 2013, roč. 23, č. 4, s. 349365.
Bolo by možné liečiť bez liekov? : I / Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, 2013. - Popis urobený: 21.11.2013. - N{zov z
titulnej obrazovky. In: Pravo-Medicina.sk. - ISSN 1339-312X, (2013), online, nestr.
Ten, kto sa chce niečo naučiť, musí začať vierou / Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, 2013.
In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X, Roč. 94, č. 8 (2013), s. 458-464.
S pancierom viery: Exegetick{ štúdia k πίστις terminológii v Prvom liste Solúnčanom/ Juraj Feník, 2013.
In: Verba theologica : teologický časopis. - ISSN 1336-1635, Roč. 12, č. 2 (2013), s. 21-39.
Konflikt interpret{cií. Napätie medzi univerz{lnou a miestnou cirkvou / Juh{s Vladimír,
In: Verba theologica : vedecký teologický časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč. XII, č.2 (2013), s. 85-96.
2013.
ADM (Vedecké pr{ce v zahraničných časopisoch evidované v datab{zach SCOPUS)
FORG[Č, M. The Psychometric Identification of the Image of God in Slovak Circumstances. In Studia Theologica
15/1 (2013), ISSN 1212-8570, s. 205-227.
AEC Vedecké pr{ce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
STANČEK,
Ľ.
Ikona
Cirkvi.;
rec.
Bazyli
Remigiusz
Degórski,
Štefan
Vragaš,
2013.
In: Pedagogika wobec ikonosfery = Pedagogika a ikonosféra / red. Marian Włosinski ; Bazyli Remigiusz Degórski,
Bazyli Remigiusz Degórski, Štefan Vragaš. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicna, 2013. ISBN 978-83-61609-30-8, S. 149-159.
The Identity of the Personality and Values in Today´s World / Dominik Mac{k ; rec. Wojciech Świątkiewicz, 2013.
In: Tożsamość w wielokulturowym kontekście / ed. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek. - Lublin : Katolicki
Uniwersytet Lubelski, 2013. - ISBN 978-83-7702-678-6, S. 29-38.
BIEĽAK, J. Wymiary tożsamości kapłańskiej w nauczaniu Jana Pawła II. In Integralność w pedagogice religii.
Włocławek
:
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2013.
ISBN
978-83-61609-31-5.
BIEĽAK, J. Význam cyrilometodského dedičstva pre Slovensko a Slov{kov. In Pedagogika wobec ikonosfery.
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicna, 2013. ISBN 978-83-61609-30-8.
BIEĽAK, J. The Faith in God is Reasonable. In Integralność w pedagogice religii. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2013. ISBN 978-83-61609-31-5, s. 175-185.
SEČKA, Š. Biblicko-eklezi{lny rozmer viery vrcholí v misijnom poslaní kresťana In: Pedagogika wobec ikonosfery.
Wloclawek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicna, 2013. ISBN 978-83-61609-30-8, s. 95-109.
JENČO, J. Vplyv rodičov na odovzd{vanie kresťanských hodnôt dospievajúcim. In Acta educationis. Krakow :
AVALON, 2013, 20-38 s. ISBN 978-83-7730-200-2
UH[Ľ, M. Multicultural Dimension of Social Work within a Parish. In Tożsamość w wielokulturowym
kontekście. ed. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013. ISBN 978-837702-678-6, s. 173-190.
AED Vedecké pr{ce v dom{cich recenzovaných zborníkoch
RAGAN, G. N{rodný charakter úcty sv. Cyrila a Metoda. rec. Pavol Dr{b, Jozef Jurko, 2013. - Požiadavky na systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: Culmen et fons : aktu{lny výskum v oblasti posvätnej liturgie na
Slovensku / ed. Gabriel Ragan. - Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-561-0095-0, S. 53-60.
12
KONEČNÝ, A. Biblické a liturgické podnety pre katolícko-evanjelický dialóg o mari{nskej úcte. rec. Jaroslav
Maďar, Viktória Šoltésov{. In: Sub specie aeternitatis : zborník pr{c venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodenin{m / ed.
Pavel Proch{zka. - Bansk{ Bystrica : Združenie evanjelik{lnych cirkví v SR, 2013. - ISBN 978-80-971394-0-7. - S. 47-57.
KONEČNÝ, A. Vianočné piesne súčasného Jednotného katolíckeho spevníka a nový pokoncilový liturgický
spevník.; rec. Pavol Dr{b, Jozef Jurko. In: Culmen et fons *elektronický zdroj+ : aktu{lny výskum v oblasti posvätnej liturgie
na Slovensku / ed. Gabriel Ragan. - Ružomberok : Verbum, 2013. - ISBN 978-80-561-0095-0. - S. 81-107.
KRIVDA, A. Posvätn{ liturgia ako sl{venie veľkonočného tajomstva v Katechizme Katolíckej cirkvi. In Culmen et
fons : aktu{lny výskum v oblasti posvätnej liturgie na Slovensku. Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-561-0095-0,
s. 108-114.
LEŠKOV[, L. Spoločensky zodpovedné podnikanie ako filantropick{ odozva spoločenských zmien.In Spoločensk{
zodpovednosť v podnikaní. Prešov : Michal Vaško, 2013. 77-92 s. ISBN 978-80-7165-908-2.
LEŠKOV[, L. – BURSOV[, J. – MACKIEWICZ, S. - MIODUSZEWSKI, J. - SZELĄGOWSKA-RUDZKA, K.
Kompetencje pracowników pomocy społecznej - studium przypadku opracowane na podstawie słowackopolskiego warsztatu w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej Społecznej
Odpowiedzialności Organizacji. In Spoločensk{ zodpovednosť v podnikaní. Prešov : Michal Vaško, 2013. 153-160 s.
ISBN 978-80-7165-908-2.
BURSOV[, J. LEŠKOV[, L. MACKIEWICZ, S. MIODUSZEWSKI, J. SZELAGOWSKA-RUDZKA, K. Kompetencje
pracowników pomocy społecznej - studium przypadku opracowane na podstawie słowacko-polskiego warsztatu
w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej Społecznej Odpowiedzialności Organizacji. In
Spoločensk{ zodpovednosť v podnikaní : Prešov : Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-908-2, s. 153-160.
BURSOV[, J. NEUMAN, J. RAGAN, G. DENISIUK M. Spoločensk{ zodpovednosť v starostlivosti o klienta v
dôchodkovom veku a jeho kvalita života 2013. In Spoločensk{ zodpovednosť v podnikaní : Prešov : Michal Vaško,
2013. 53-58 s. ISBN 978-80-7165-908-2, s. 53-58.
KOTRADYOV[, K. Manažérska komunik{cia v pracovnom procese. In: Soci{lne kompetencie manažéra:
teoretické, metodologické a praktické koncepty. Prešov: Bookman, 2012. ISBN 978-80-89568-49-9, s. 123-127.
BIEĽAK, J. KRUPA, J. Viera – dielo spolupr{ce medzi Bohom a človekom. In Viera v živote kresťana a Cirkvi.
Rímskokatolícka cyrilometodsk{ bohosloveck{ fakulta Univerzity Komenského Bratislava. 2013. ISBN: 978-8088696-68-1, str. 42 – 57.
AFB Publikované pozvané refer{ty na dom{cich vedeckých konferenci{ch
HROMJAK, Ľ. Vplyv encykliky Grande munus na slovanskú liturgiu u Slov{kov. In CORANIČ, Jaroslav (ed.).
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Prešov : Gréckokatolícka teologick{ fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013, s. 135-152. ISBN 978-80-555-0596-1.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenci{ch
LEŠKOV[, L. Využív{ní síťovaní při intervenci soci{lního kur{tora pro děti = The use of networking for
intervention probation office for children. In Spolupr{ce v soci{lní pr{ci = Cooperation in Social Work. Hradec Kr{lové
: Gaudeamus, 2013. 309-314 s. ISBN 978-80-7435-259-1.
LEŠKOV[, L. Destabilizace rodinných vztahů – determinant soci{lní patologie = Destabilization of family
relationships – determinants of social pathology. In Socialia 2012 : rodina a soci{lně patologické jevy. Hradec Kr{lové
: Gaudeamus, 2012. 382-398 s. ISBN 978-80-7435-232-4.
BURSOV[, J. MATULAYOV[, T. KRIŠŤAN, A. Potřeba spolupr{ce při soci{lní pr{ci se seniorkami a seniory In
Spolupr{ce v soci{lní pr{ci. Hradec Kr{lové : Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-259-1, s. 454-458.
13
MAJCHEROV[, K. Využitie HRV biofeedback pri pr{ci výchovného poradcu a soci{lného pracovníka – riešenie
agresivity a z{škol{ctva. In Spolupr{ce v soci{lní pr{ci. Zborník s konferencie IX. Hradecké dny soci{lní pr{ce :
Hradec Kr{lové, 21–22. 9. 2012. Hradec Kr{lové : Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-259-1, s. 200 – 207.
KOTRADYOV[, K. Rozdiel medzi špecializovaným soci{lnym poradenstvom a psychoterapiou. In Lidsk{ pr{va v
proměn{ch času. České Budějovice : Zdravotně soci{lní fakulta, Jihočesk{ univerzita, 2013. ISBN 978-80-7394-422-3,
s. 43-47.
AFD Publikované príspevky na dom{cich vedeckých konferenci{ch
HROMJAK, Ľ. O vzťahu Mons. Viktora Trstenského k biskupovi J{novi Vojtašš{kovi a o význame jeho svedectva
pre poznanie osobnosti biskupa Vojtašš{ka. In: Pohľady do histórie II = Studia Theologica Scepusiensia XIV :
zborník z dom{cej vedeckej konferencie venovaný doc. Ivanovi Chalupeckému / ed. Ľuboslav Hromj{k ; rec.
Jozef Šimončič, Peter Borza. - Spišské Podhradie : Nad{cia Kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka, 2013, s.
57-83. ISBN 978-80-89170-42-5.
LENČIŠ, Š. Soci{lne cítenie v dielach sv. J{na Zlatoústeho. In Pohľady do histórie II = Studia Theologica Scepusiensia
XIV : zborník z dom{cej vedeckej konferencie venovaný doc. Ivanovi Chalupeckému / ed. Ľuboslav Hromj{k ;
rec. Jozef Šimončič, Peter Borza. - Spišské Podhradie : Nad{cia Kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka,
2013, s. 117-129. ISBN 978-80-89170-42-5.
Liturgia hodín po 50 rokoch platnosti konštitúcie Sacrosanctum Concilium na Slovensku / Anton Konečný ; rec.
Gabriel Ragan, Štefan Lenčiš. In: Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého Vatik{nskeho koncilu na Slovensku
*elektronický zdroj+ : zborník z medzin{rodnej vedeckej konferencie, Košice, 25. október 2012 / ed. Andrej Krivda.
- Ružomberok : Verbum, 2013. - ISBN 978-80-8084-996-2. - CD-ROM, 104-115.
Podnety pre nové teologické myslenie v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach / Anton Konečný ; rec. Anton
Konečný, Pavel Proch{dzka. In: Vývoj teologického myslenia v premen{ch času : zborník medzin{rodnej konferencie
konanej 8. marca 2013 na Katedre teológie a katecheticky PF UMB v Banskej Bystrici / ed. Imre Peres. - Bansk{
Bystrica : UMB, 2013. - ISBN 978-80-557-0548-4. - S. 49-66.
BABJ[K A. Použitie IKT v soci{lno - pr{vnej komunik{cii. rec. Lenka Haburajov{-Ilavsk{, Martin Uh{ľ, 2013. In:
Aktu{lny stav výučby soci{lnej-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia : zborník z vedeckej konferencie :
[Teologick{ fakulta KU v Ružomberku, Košice, 30. 10. 2013+ / ed. Lýdia Leškov{. - Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN 978-80-7165-920-4, S. 64-68.
BABJ[K A Využitie filmovej produkcie na hodin{ch n{boženskej výchovy. rec. Jozef Jurko, Gabriel Ragan, Juraj
Jurica, 2013. In: Inovačné vyučovacie metódy : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - 1. vyd. - Prešov : Michal Vaško, 2013. - ISBN 978-80-7165-922-8, S. 5-21.
KRIVDA, A. Obnovený omšový poriadok a n{rodný jazyk v liturgii. In Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého
Vatik{nskeho koncilu na Slovensku : zborník z medzin{rodnej vedeckej konferencie, Košice, 25. október 2012.
Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-996-2, CD-ROM, s. 123-130.
Il primato papale e le sue interpretazioni : Le posizioni teologiche in Slovacchia / Vladimír Juh{s ; rec. Miloš Lichner,
Cyril Vasiľ, 2013. In: P{pežský prim{t v katolícko-pravosl{vnom ekumenickom dialógu = The Primacy of the
Pope in Catholic-Orthodox Ecumenical Dialogue : súbor štúdií : *Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia, Košice,
Teologick{ fakulta KU, 11. - 12. m{j 2012+ / ed. Šimon Marinč{k, Anthony O´Mahony. - Trnava : Dobr{ kniha,
2013. - ISBN 978-80-7141-787-3, S. 21-26.
Druhý vatik{nsky koncil a jeho pokrok v ekumenickom napredovaní Katolíckej cirkvi / Dominik Mac{k ; rec. Anton
Konečný, Pavel Proch{zka, 2013. In: Vývoj teologického myslenia v premen{ch času : zborník medzin{rodnej
konferencie konanej 8. marca 2013 na Katedre teológie a katecheticky PF UMB v Banskej Bystrici / ed. Imre Peres.
- Bansk{ Bystrica : UMB, 2013. - ISBN 978-80-557-0548-4, S. 211-220.
14
LEŠKOV[, L. S{ra Salkah{zi a jej odkaz pre súčasnú soci{lnu pr{cu. In Ochrana života XIII. : osobnosti a vývoj
vedných odborov : pocta prof. Šubíkovi. Trnava : Trnavsk{ univerzita, 2012. 133-137 s. ISBN 978-80-8082-551-5.
LEŠKOV[, L. Využívanie vybraných foriem kompenz{cií ako n{strojov podpory nez{vislého života zdravotne
postihnutých občanov = Application of selected forms of compensation as implements for benefit for promoting
independent living for disabled people. In Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v
umení. Prešov : Michal Vaško, 2012. 47-58 s. ISBN 978-80-7165-894-8.
LEŠKOV[, L. Postavenie a soci{lno-ekonomick{ situ{cia starších ľudí v Slovenskej republike = Position and
socio-economic situation of older people in Slovakia. In Dôstojné starnutie a medzigeneračné korel{cie vo svetle obety a
služby bl. S{ry Salkah{zi. Prešov : Michal Vaško, 2012. 44-60 s. ISBN 978-80-7165-893-1.
LEŠKOV[, L. Zdravotne postihnutý klient, dôležitosť soci{lnej pomoci a podpory = A disabled client, the
importance of social assistance and support. In Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej
vede a v umení. Prešov : Michal Vaško, 2012. 287-294 s. ISBN 978-80-7165-894-8.
LEŠKOV[, L. – PALIČKOV[, V. Dobrovoľník Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (eRko) v Afrike. Trnava :
Trnavsk{ univerzita, 2012. In Od kresťanskej l{sky k profesion{lnej pomoci. ISBN 978-80-8082-545-4.
LEŠKOV[, L. – JAMBOROV[, R. Vzdel{vanie soci{lnych pracovníkov v r{mci stredoškolského a pomaturitného
vzdel{vania na Slovensku. In Aktu{lny stav výučby soci{lnej-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia. Prešov :
Michal Vaško, 2013. 6-16 s. ISBN 978-80-7165-920-4.
LEŠKOV[, L. Zvyšovanie a rozvoj profesion{lnych kompetencií soci{lneho pracovníka soci{lnopr{vnej ochrany
detí. In Aktu{lny stav výučby soci{lnej-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia. Prešov : Michal Vaško, 2013. 39-54
s. ISBN 978-80-7165-920-4.
LEŠKOV[, L. Soci{lny pracovník úradu pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny na Slovensku a jeho kompetencie pri
zabezpečovaní soci{lno-pr{vnej ochrany ohrozeným kategóri{m občanov. In Aktu{lny stav výučby soci{lnej-pr{vnej
ochrany a možnosti jej skvalitnenia. Prešov : Michal Vaško, 2013. 85-98 s. ISBN 978-80-7165-920-4.
LEŠKOV[, L. Rodinné a reprodukčné spr{vanie vysokoškol{kov. In Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí a ich vzťah
k inštitúcii manželstva. Prešov : Michal Vaško, 2013. 20-29 s. ISBN 978-80-7165-921-1.
LEŠKOV[, L. Mladí ľudia a ich vzťah k manželstvu a rodičovstvu. In Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí a ich vzťah
k inštitúcii manželstva. Prešov : Michal Vaško, 2013. 75-87 s. ISBN 978-80-7165-921-1.
BURSOV[, J. TK[Č, M. SLOBODA, A. Pr{ca ako individu{lna potreba človeka. In Zlepšovanie procesov pomocou
štatistických metód IV. Košice : Ekonomick{ univerzita, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 41-48.
HERTELYOV[, Z., VAŠKO, L. Vplyv príjmu omega-3 PNMK na hodnoty cholesterolu v krvi. In: Vedecké pr{ce
doktorandov 2013 : zborník zo semin{ra doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu : VIII. ročník :
Košice, 10.-11. september 2013. - Košice : Univerzita veterin{rskeho lek{rstva a farm{cie v Košiciach, 2013. - ISBN
9788097142803. - S. 32-34.
KNAPÍK, J. Inovatívne metódy v predmete n{božensk{ výchova. In Inovačné vyučovacie metódy : zborník z
katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Prešov : Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-922-8. s. 47-54.
JAMBOROV[,R. Intervenčné možnosti pr{ce s rodinou podľa modelu Virginie Satirovej . In Hodnotov{ orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva. Prešov : Michal Vaško, 2013. 75-87 s. ISBN 978-80-7165-921-1.
JAMBOROV[, R. Spolupatričnosť k miestu a význam soci{lnej siete pre seniora v kontexte komunitného
pl{novania. In Soci{lne posolstvo Jana Pavla II. pre dnešný svet 2013. Ružomberok : Verbum, 2013. 28/291s. ISBN 97880-561-0030-1.
PEČOVSK[, L. Po čom túžia (mladí) ľudia? In Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva.
Zborník z medzin{rodnej vedeckej konferencie. Košice : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2013. 99-111 s. ISBN 97880-7165-921-1.
15
KUCHARČÍK, R. Vplyv skúsenosti rozpadu manželstva na víziu manželstva. In Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí
a ich vzťah k inštitúcii manželstva. Košice. 2013 (v procese publik{cie)
JENČO, J. Symbol ako prostriedok aktívneho vyučovania n{boženskej výchovy. In Inovačné vyučovacie metódy :
zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Prešov : Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-922-8.
JENČO, J. Vplyv soci{lneho prostredia na úspešnosť školskej eduk{cie. In Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej
ochrany a možnosti jej skvalitnenia : zborník z vedeckej konferencie. Prešov : Michal Vaško, 2013. 17-27 s. ISBN 97880-7165-920-4.
DUCHOV[, M. Inovačné metódy v edukačnom procese. In Inovačné vyučovacie metódy : zborník z katechetickopedagogickej vedeckej konferencie. Prešov : Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-922-8.
DUCHOV[, M. Aktu{lny stav využívania aktivizujúcich metód vo výučbe predmetu soci{lno-pr{vna ochrana.
In Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia : zborník z vedeckej konferencie. Prešov :
Michal Vaško, 2013. 17-27 s. ISBN 978-80-7165-920-4.
MAJCHEROV[, K. Súčasný prístup spoločnosti k občanom so zdravotným postihnutím. In Dôstojné starnutie
a medzigeneračné korel{cie vo svetle obety a služby bl. S{ra Salkah{zi. Košice : Michal Vaško, 2012. ISBN 978-80-7165893-1, s. 131 – 137.
MAJCHEROV[, K. Možnosti využitia interaktívnej tabule ako jednej z foriem eduk{cie ment{lne postihnutých
žiakov. In Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení. Košice : Michal Vaško,
2012. ISBN 978-80-7165-894-8, s. 283 – 286.
MAJCHEROV[, K. Analýza komunikačných zručnosti pri pr{ci manažéra v podniku. In Trendy v aplikovaní
štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV (2013).Mal{ Ida : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4, s. 41-50.
MAJCHEROV[, K. Analýza vývoja pr{ce so zdravotne postihnutými na Slovensku. In Trendy v aplikovaní
štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV (2013).Mal{ Ida : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4, s. 51-56.
MAJCHEROV[, K. HRV biofeedback –- efektívna a účinn{ metóda pomoci pre rodiny starajúce sa o člena
s postihnutím. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. 2013.Košice : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-803612-7, s. 34 – 40.
AFH Abstrakty príspevkov z dom{cich konferencií
MAJCHEROV[, K. Prínosy zamestn{vania dlhodobo nezamestnaných v podnikoch spracujúcich biomasu. In
Energetick{ efektívnosť a ekonomick{ podpora region{lnych energetických politík Košice : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 97880-225-3749-0, s. 19.
MAJCHEROV[, K. Prínosy využívania obnoviteľných zdrojov energie na zvyšovanie zamestnanosti občanov
menšín na východnom Slovensku. In Energetick{ efektívnosť a ekonomick{ podpora region{lnych energetických politík
Košice : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3749-0, s. 21.
MAJCHEROV[, K. Soci{lne dôsledky nezamestnanosti. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní
kvality IV (2013).Mal{ Ida : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4, s. 88.
BAB Odborné knižné pr{ce vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
ŠEFČÍK, M. Konkl{ve. P{pežské voľby v 20. a 21. storočí. Trnava : Dobr{ kniha, 2013. 144s. ISBN 978- 80-7141- 765- 1.
BDE Odborné pr{ce v ostatných zahraničných časopisoch
BURSOV[, J. Az idös emberek szoci{lis segélyezése. In Deliberationes : a G{l Hittudom{nyi Föiskola tudom{nyos
folyóirata. V évfolyam 2. sz{m 2012/2 - VI. évfolyam 1. sz{m 2013/1, 5-10. ISSN 1789-8919.
16
BDF Odborné pr{ce v nekarentovaných dom{cich časopisoch
KNAPÍK, J. Demokratick{ klíma v triede – dôležitý faktor pri výchove žiakov. Časopis Vychov{vateľ, č. 3 – 4
(november – december), ISSN 0139-6919, 2013, roč. 62, s. 19-22.
HVASTOV[, J. 2013. Akru{lny a hotovostný princíp zaznamen{vania transakcií podniku. In Manažment v teórii
a praxi. Košice : Podnikovohospod{rska fakulta v Košiciach, ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 3-4.
MAJCHEROV[, K. Aj my dok{žeme z{zraky. In Mladosť časopis pre ml{dež číslo 6, november – december 2013,
ročník 37. Levoča : SKN Mateja Hrebendu v Levoči 2013 3.s. ISSN 1335-6054.
MAJCHEROV[, K. Sme bohatší o skúsenosť a inform{cie.In Mladosť časopis pre ml{dež číslo 6, november –
december 2013, ročník 37. Levoča : SKN Mateja Hrebendu v Levoči 2013 2.s. ISSN 1335-6054.
BEE Odborné pr{ce v zahraničných nerecenzovaných zborníkov (konferenčných aj nekonferenčných)
KOTRADYOV[, K. Špecializované soci{lne poradenstvo a spiritu{lne služby ako nov{ forma prevencie soci{lnopatologických javov. In: Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Lublin: Katolicki
Uniwersytet Lubelski, 2013. ISBN 978-83-7702-530-7, s. 281-287.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
LEŠKOV[, L. Recenzia knihy – Priestor pre integritu Rómov (antropologick{ a soci{lna reflexia integrity Rómov
v minulosti a v súčasnosti). In Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení.
Prešov : Michal Vaško, 2012. 297-298 s. ISBN 978-80-7165-894-8.
LEŠKOV[, L. Európska stratégia riešenia chudoby a soci{lnej exklúzie : recenzia knihy. In Dôstojné starnutie a
medzigeneračné korel{cie vo svetle obety a služby bl. S{ry Salkah{zi. Prešov : Michal Vaško, 2012. 216-217 s. ISBN 97880-7165-893-1.
MAJCHEROV[, K. ZASTROW, Ch.: Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People.
Belmont : Cengage Learning, 2009. ISBN 978-049580952-4.
In Energetick{ efektívnosť a ekonomick{ podpora region{lnych energetických politík Košice : KHIaM, PHF, 2013. 30 s.
ISBN 978-80-225-3749-0.
KNAPÍK, J. Karol Urban Sledoval som Dubčeka / J{n Knapík, 2013. In: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a
život, Roč. IV. + 129, č. 4 (2013), 114-115. Rec. na: Sledoval som Dubčeka / Karol Urban. - Bratislava :
Vydavatelstvo Trio, 2012. - 240 s. - ISBN 978-80-89552-32-0.
FAI Redakčné a zostavovateľské pr{ce
LEŠKOV[, L. Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia : zborník z vedeckej konferencie.
Prešov : Michal Vaško, 2013. 119 s. ISBN 978-80-7165-920-4.
JENČO, J. Inovačné vyučovacie metódy : zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Prešov :
Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-922-8.
GII Rôzne publik{cie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predch{dzajúcich kategórií
LEŠKOV[, L. et. al. Praktický čin : metodick{ príručka pre implement{ciu soci{lno-finančného vzdel{vania v malých
projektoch. Bratislava : Nad{cia pre deti Slovenska, 2013. 19 s. ISBN 978-80-89403-04-2.
LEŠKOV[, L. Projekt škola rodinných financií pre komunitné centr{ na rok 2012 : finančn{ gramotnosť študentov
odboru soci{lna pr{ca a jej aplik{cia v praxi : zvyšovanie praktického uplatnenia študenta odboru soci{lna pr{ca
v komunitných centr{ch. In Zrkadlenie ťažkého zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení. Prešov :
Michal Vaško, 2012. 295-296 s. ISBN 978-80-7165-894-8.
17
NAJVÝZNAMNEJŠIE VÝSTUPY UMELECKEJ ČINNOSTI
YYV Menej z{važné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom
autorov, premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúci{ch v dom{com prostredí
KNAPÍK, J.: Čaviareň live, priamy prenos z{bavnej rel{cie v televízii LUX / 6 rel{cií
Doma je doma, priamy prenos publicistickej rel{cie 9x
Moderované vstupy pred priamymi prenosmi 9x
YZY Menej z{važné umelecké diela, výkony a prezent{cie vytvorené a interpretované jedným autorom
(výkony, v ktorých prínos je z{bavno-vzdel{vací a kultivační; výkony tejto skupiny prim{rne sledujú
komerčný úspech a masový spoločenský ohlas v TV)
Slovensk{ televízia RTVS 2, 28.2.2013 (živé vysielanie o 20hod.) Špeci{lne spravodajstvo o Abdik{cií p{peža
Benedikta
XVI.
ao
nast{vajúcom
Konkl{ve
2013.
Dostupné
na:
http://www.lamky.net/viewtopic.php?t=336911&sid=f2d132342d02fb15974fce5952b7eeb7.
Televízia LUX, 12.3.2013 (17:45-20:15). Spravodajstvo: Špeci{l – Konkl{ve 2013. Komentovanie prvého volebného
hlasovacieho kola počas konkl{ve. Dostupné na: http://www.tvlux.sk/archiv/play/5033/prvy-den-konklave.
R{dio Lumen, 31.10.2013 (20:30-22:00). Diskusn{ rel{cia: História a my na tému Reform{cia a pohľad na ňu po
niekoľkých storočiach. Martin Luther pribíja svoje tézy na dvere kostola vo Wittenbergu. Dostupné na:
http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=15&m=10&r=2013.
ZZV Z{važné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným aut. a prem.
uv. na ostatných poduj. a v ostatných inšt. v dom. prostr.
1. ZZV VEĽBACKÝ, J.: CD nosič - Cantate Domino; 1. Valentino Miserach: Cantate Domino 2. Valentino
Miserach: Tu es refugium mihi 3. Valentino Miserach: Introibo ad altare Dei 4. Valentino Miserach: Ut omnes
unum sint 5. Valentino Miserach: Gustate et videte 6. Valentino Miserach: Ubi caritas 7. Valentino Miserach: Ecce
panis angelorum 8. Valentino Miserach: Benedicat vobis 9. Valentino Miserach: Regina coeli 10. Gabriel Fauré:
Messe Basse - Kyrie Sanctus Benedictus Agnus Dei 11. Gabriel Fauré: Tantum Ergo 12. Gabriel Fauré: Cantique de
Jean Racine 13. Gabriel Fauré: Ave Maria 14. Gabriel Fauré: Maria Mater gratiae 15. Gabriel Fauré: En priere 16.
Gabriel Fauré: Tu es Petrus 17. Marco Frisina: Cantate al Signore 18. Gordon Young: Alleluia Miera účasti:
Samostatn{ / Sólistick{. Obsadenie: dirigovanie. D{tum zverejnenia z{znamu: 1.11. 2013. SOZA/BIEM R19 00192-131.
ZZY Z{važné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na
renomovaných poduj. a v renomovaných inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti:
1. ZZY VEĽBACKÝ, J.: Hudobn{ interpret{cia. Gregori{nsky chor{l – Gradu{le Novum, Anonymus: Christe
redemptor omnium, Conditor Kyrie, Populus Sion, Ecce Dominus veniet, Ave Maria, Salve Regina, Magnificat
sexti toni, Jesu Redemptor omnium, Ecce panis angelorum. Podujatie: FESTIVAL SAKRALNEHO UMENIA
V KOSICIACH. Košice 2013. Miera účasti: Samostatn{ / Sólistick{. Obsadenie: dirigovanie. D{tum zverejnenia
z{znamu: 17.11. 2013.
Odkaz na internetový zdroj: http://www.kosice.sk/fotogaleria_obr.php?id=638&kat=0&pb=&obr=8
http://zajtrajsienoviny.sk/2012/11/festival-sakralneho-umenia-kosice-23-rocnik/
VEDECKÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ČLENMI KATEDIER TF KU
18
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Košick{ arcidiecéza vo svetle výročí. Košice 4.11.2013. Príspevok: Desiate výročie založenia TF KU.
Dejiny Cirkvi v stredoveku. Košice 13.11.2013. Príspevok: Rozvoj, úpadok a reforma rehoľného života v stredoveku.
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
Spišský Jeruzalem. Spišsk{ Kapitula 12.4.2013. Príspevok: Niekoľko pohľadov na sakr{lnu architektúru na Pažici.
Jozef Ligoš (22.4.1914 Chlebnice – 19.9.1973 Levoča) profesor Vysokej školy bohosloveckej a špiritu{l kňazského
semin{ra v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, spišský kapitulný vik{r (1968 – 1973) pri príležitosti jeho 100.
výročia narodenia a 40. výročia smrti. Spišsk{ Kapitula – Spišské Podhradie 29.11.2013. Príspevok: Biografický
profil Jozefa Ligoša (1914-1973).
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
Odborné metódy a postupy (Intervencia) pri pr{ci s dieťaťom a rodinou v podmienkach detského domova. DeD
Košick{ Nov{ Ves - Univerzita Pavla Jozefa Šaf{rika v Košiciach - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologick{
fakulta Košice; Košice, 22.05.2013.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD., PhDr. Ren{ta Jamborov{, PhD.
Globaliz{cia v kultúre – kultúra v globaliz{cii a liter{rna tvorba bl. S{ry Salkah{zi. Košice, 11.10.2013.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD., ThDr. PaedDr. Mgr. M{ria Duchov{, PhD.
Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia. Košice, 30.10.2013.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD., doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva – manželstvo v súčasnej dobe – kríza
rodiny. Košice, 08.11.2013.
ThDr. Lucia Pečovsk{, PhD.
Konferencia s medzin{rodnou účasťou: Rodina a farnosť: perspektívy novej evanjeliz{cie. Košice, 20. 9. 2013.
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
Katecheticko-pedagogick{ vedeck{ konferencia: Inovačné vyučovacie metódy. Košice, 14.10.2013. Príspevok:
Symbol ako prostriedok aktívneho vyučovania n{boženskej výchovy.
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
Medzin{rodn{ vedeckú konferenciu Scio cui credidi. Teologický inštitút SK. 26. apríla 2013.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
11.10.2013 - KU Ružomberok – KSV TF Košice a Spoločnosť soci{lnych sestier Košice. Globaliz{cia v kultúre –
kultúra v globaliz{cii a liter{rna tvorba bl. S{ry Salkah{zi.
30.10.2013 - KU Ružomberok – KSV TF Košice. Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej
skvalitnenia.
AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOM[CICH VEDECKÝCH SEMIN[ROCH A KONFERENCI[CH
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
Vedeck{ konferencia: Vplyv Filozofických koncepcií na ponímanie Boha od kresťanského staroveku po súčasnosť.
Košice 12. 4. 2013. Príspevok: Špecifik{ poznania Boha v kontexte existenci{lnej koncepcie bytia.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Vedeck{ konferencia: Cyrilometodsk{ tradícia v cirkevnej, kultúrnej a spoločenskej oblasti. Košice 3.5.2013.
Príspevok: Cyrilometodské patrocínia na Slovensku.
Konferencia: Historické medzníky. FF UPJŠ Košice 10.-11.10.2013. Príspevok: Teologické vzdel{vanie a výchova
v Košiciach v rokoch 1918-1950.
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
19
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Katedra
historických vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity, Prešov 29.-30.4.2013. Príspevok:
Vplyv encykliky Grande munus na liturgické hnutie Slov{kov.
Vedeck{ konferencia s medzin{rodnou účasťou: Sväté Písmo v dokumentoch Cirkvi. Teologický inštitút TF KU,
Spišsk{ Kapitula – Spišské Podhradie 25.10.2013. Príspevok: Historicko-cirkevné okolnosti vzniku encykliky Leva
XIII. Providentissimus Deus (1893).
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-2013. P{pežské slovenské
kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Rímskokatolícka cyrilometodsk{ bohosloveck{ fakulta UK v Bratislave,
Rada pre históriu pri Konferencii biskupov Slovenska a Slovenský ústav v Ríme, Bratislava 5.12.2013. Príspevok:
Mons. Štefan N{halka – spoluzakladateľ a dlhoročný rektor Ústavu.
Vedeck{ konferencia: Jozef Ligoš (22.4.1914 Chlebnice – 19.9.1973 Levoča) profesor Vysokej školy bohosloveckej a
špiritu{l kňazského semin{ra v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, spišský kapitulný vik{r (1968 – 1973) pri
príležitosti jeho 100. výročia narodenia a 40. výročia smrti. Spišsk{ Kapitula – Spišské Podhradie 29.11.2013.
Príspevok: Biografický profil Jozefa Ligoša (1914-1973).
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Vedeck{ konferencia: Košick{ arcidiecéza vo svetle výročí v roku 2013. TF KU Košice 4.11.2013. Príspevok: Štefan
Hések, 60. výročie od smrti a Ign{c Krišš{k SJ, 40. výročie od smrti.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Katedra histórie FF UPJŠ
a Spoločenskovedný ústav SAV Košice 10.–11.10.2013. Príspevok: Viedensk{ arbitr{ž a jej vplyv na život Košickej
diecézy.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Dejiny cirkvi v stredoveku. TF KU Košice 13.11.2013. Príspevok: Katolícka
cirkev a jej angažovanosť v charitatívnej činnosti v stredoveku.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Vedeck{ konferencia: Cyrilometodsk{ tradícia v cirkevnej, kultúrnej a spoločenskej oblasti. TF KU Košice, 3. 5.
2013, v r{mci Dni mesta Košíc. Úvod, otvorenie.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Vývoj teologického myslenia v premen{ch času.UMB B. Bystrica, 8.3.2013.
pozvan{ predn{ška: Podnety pre nové teologické myslenie v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach.
JCDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Soci{lne posolstvo J{na Pavla II. pre dnešný svet 2013. Poprad, 21.-22.
marca 2013. Príspevok: “Vplyv pastoračných ciest J{na Pavla II. na sekul{rny svet.”
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia. TF KU Košice, 11.2013. Príspevok: :„Dôvody nezrelosti pri vstupe do
manželstva a k{nonick{ úprava prípravy na manželstvo
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia: Aké princípy vl{dnu zdravotníctvu?. Košice, apríl 2013..Príspevok: :„Norma
normans princípov v zdravotníctve.“
Medzin{rodn{ vedeck{ konferecia. Prešov, november 2013. Príspevok: „Z{kladn{ norma pre rast kvality
ľudského života, alebo non videtur esse lex, quae iusta non fuerit“
doc. Dr. J{n Veľbacký, PhD.
Koncert: Noc kostolov. Prešov, 2013.
Koncert: Festival sakr{lneho umenia. Košice, 2013
ThDr. Ing. Anton Babj{k, PhD.
Semin{r: Inovačné vyučovacie metódy. TF KU Košice, 14.10.2013. Predn{ška: Využitie filmovej produkcie na
hodin{ch n{boženskej výchovy.
doc. ThDr. Ing. Inocent M{ria Szaniszló, PhD.
20.3.2013 MICHALOVCE, HOTEL MOUSSON, 1600 HOD
SZANISZLÓ, I.-M.V. Schockenhoffove etické kritéria tvorby úsudku a n{sledného konania v biomedicínskom výskume a
SZANISZLÓ, I.-M.V. Nový pohľad na vývoj etiky vzťahu lek{ra a pacienta v modernej dobe.
Predn{šky pre gynekológov s grantom MSD (Merck Sharp & Dohme, s.r.o.) Slovensko a kreditmi Slovenskej
akreditačnej rady pre kontinu{lne vzdel{vanie SACCME:
KOŠICE, VERITAS, 12.4. SZANISZLÓ, I.-M.V. Etick{ analýza vývoja vzťahu pacienta a lek{ra v modernej dobe:
Predn{ška na Konferencii „Aké princípy vl{dnu v zdravotníctve.“
20
TF KU KOŠICE, 25.4.2013.SZANISZLÓ, I.-M.V. Sloboda a demokracia ako predpoklad zblíženia sa rôznorodých kultúr
nielen v spojenej Európe: medzin{rodn{ výročn{ vedeck{ konferencia IAEAS 2013.
Medzin{rodn{ vedeck{ konfeencia NKOS v Hotelovej akademii v Košiciach, 16.-19.5.2013.SZANISZLÓ, I.-M.V.
Ľudsk{ dôstojnosť v kontexte ochrany ľudských pr{v v modernej demokratickej spoločnosti.Problém úcty k ľudskej pr{ci ako
výsledok ochrany ľudských pr{v.
9.8.2013 v aule Kňazského Semin{ra Teologického Inštitútu CMBF UK v Nitre: /SZANISZLÓ, I.-M.V. Mor{lka bez
n{boženstva? Predn{ška pre združenie filozofov teologických fakúlt Čiech a Slovenska a foto:
Rektor{t UPJŠ Košice, 12.9. 2013SZANISZLÓ, I.-M.V. Vzťah teologickej etiky k ostatným ved{m, ktoré sa zaoberajú
ľudskými skutkami: Konferencia Aplikovan{ etika II., kontext a perspektívy.
Fakulta zdravotníctva a soci{lnej pr{ce Trnavskej univerzity v Trnave, 27.9.2013: SZANISZLÓ, I.-M.V. Voľba
kultúry života v retrospektíve encykliky Humanae vitae o odmietnutí umelej antikoncepcie: medzin{rodn{ vedeck{
konferencia Ochrana života XIV. Viacdetn{ rodina v minulosti a dnes.
PrF UPJŠ, Kov{čska 26, 15.30: 6.11.2013; SZANISZLÓ, I.-M.V. Disputationes universitatis 2013: Môžeme
disponovať svojim telom?
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
Ped. konferencia FF KU Ružomberok, 30.1.2013, Biskup J{n Vojtašš{k ako inšpirujúci príklad postojov pedagóga
na KU v Ružomberku, 6 str{n, nepublikované.
Európska akadémia vied a umení, Salzburg, 2.3.2013, Sl{vnostné zasadnutie EAVU. Prijatie za riadneho člena
EAVU.
Kolégium KU v Ružomberku, 16.4.2013, Sväté písma hebrejského ľudu a kresťansk{ Biblia, 10 str{n, doteraz
nepublikované.
Das Treffen der Karpatendeutschen Chmelnica Hopgart, 9.6.2013, príhovor
Ackermanngemeinde Passau, 11-13.10. 2013, Sympózium Patrone Europas; vyžiadaný refer{t: „Die heiligen Cyril
und Method und ihre aktuelle Bedeutung für slowakische Kirche und Nation“, vyžiadan{ predn{ška doposiaľ
nepublikovan{.
Spišsk{ Kapitula Konferencia Sväté písmo v dokumentoch Cirkvi. Vedeck{ konferencia s medzin{rodnou
účasťou. 25.10.2013, Refer{t: „Význam a prínos dokumentu Interpret{cia Biblie v Cirkvi (1993)“, doposiaľ
nepublikované
Európska akadémia vied a umení, 21.11.2013, Stretnutie slovenskej deleg{cie, pasívna účasť člena EAVU.
ThDr. Jozef Ligoš, profesor VŠB Spišsk{ Kapitula a kapitulný vik{r Spišsk{ Kapitula, 29.11.2013, Refer{t:
Homiletické aktivity Jozefa Ligoša, doposiaľ nepublikované
Juraj Feník, S.T.D.
TF KU Košice, 20. september 2013, “Svet domu vo svete Skutkov apoštolov”
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Torun (Poľsko), 20.5.2013, „God´s role in the Book of Tobit“
Liberec (ČR), 20.9.2013, „Úloha psychológa pri podpore študentov so špecifickými potrebami na KU“
Poprad, 21.3.2013, „Solid{rne konanie v židovských rodin{ch a medzi židovskými rodinami vo svetle
Tobi{š“
Kežmarok, 21.3.2013, „Hranice utrpenia“
Košice, 17.5.2013, „The spirituality of work“
Knihy
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
20.9.2013, TF KU Košice, Rodina a farnosť: perspektívy novej evanjeliz{cie
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
SVÄTÉ PÍSMO V DOKUMENTOCH CIRKVI: Vedeck{ konferencia s medzin{rodnou účasťou, 25. október 2013,
Teologický inštitút TF KU v Spišskej Kapitule-Spišskom Podhradí; N{zov predn{šky: Cesta biblickej exegézy od
Leva XIII. po súčasnosť.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
Vedeck{ konferencia: I. Vyšehradské stretnutie. Soci{lne služby ako pilier Európskej spoločnosti. UKF Nitra,
Fakulta soci{lnych vied a zdravotníctva, KU PF Ružomberok, UK Praha – FF, UTB v Zlíne, University of Pécs,
Wyzsza szkola pedagogiczna w Lodzi; Nitra 25 - 26-4.2013. Príspevok: Dobrovoľníctvo v soci{lnych služb{ch.
Odborn{ konferencia: Odborné metódy a postupy (Intervencia) pri pr{ci s dieťaťom a rodinou v podmienkach
detského domova. DeD Košick{ Nov{ Ves - Univerzita Pavla Jozefa Šaf{rika v Košiciach - Katolícka univerzita v
21
Ružomberku, Teologick{ fakulta Košice; Košice, 22.05.2013. Príspevok: Odborn{ prax a jej význam v študijnom
odbore soci{lna pr{ca.
Vedeck{ konferencia: Globaliz{cia v kultúre – kultúra v globaliz{cii a liter{rna tvorba bl. S{ry Salkah{zi. KU
Ružomberok – KSV TF Košice a Spoločnosť soci{lnych sestier, Košice, 11.10.2013. Príspevok: Gener{cie mladých
a ich hodnotové orient{cie ako dôsledok globaliz{cie.
Vedeck{ konferencia: Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia. KU
Ružomberok – TF Košice, 30.10.2013. Príspevok: Vzdel{vanie soci{lnych pracovníkov v r{mci stredoškolského
a pomaturitného vzdel{vania na Slovensku.
Vedeck{ konferencia: Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva – manželstvo
v súčasnej dobe – kríza rodiny. KU Ružomberok – KSV TF Košice, 08.11.2013. Príspevok: Mladí ľudia a ich vzťah
k manželstvu a rodičovstvu; Rodinné a reprodukčné spr{vanie vysokoškol{kov (vybrané čiastkové
charakteristiky rodinného a reprodukčného spr{vania vysokoškol{kov so zameraním na manželstvo a
rodičovstvo).
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
Katecheticko-pedagogick{ vedeck{ konferencia: Inovačné vyučovacie metódy. Košice, 14.10.2013. Príspevok:
Symbol ako prostriedok aktívneho vyučovania n{boženskej výchovy.
ThDr. PaedDr.. Mgr. M{ria Duchov{, PhD.
Vedeck{ konferencia: Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia. KU
Ružomberok – TF Košice, 30.10.2013. Príspevok: Aktu{lny stav využívania aktivizujúcich metód vo výučbe
predmetu soci{lno-pr{vna ochrana.
Katecheticko-pedagogick{ vedeck{ konferencia: Inovačné vyučovacie metódy. Košice, 14.10.2013. Príspevok:
Inovačné metódy v edukačnom procese.
Doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
Konferencia Scio cui credidi. Teologický inštitút SK. 26. apríla 2013. Príspevok: Rok viery, nov{ evanjeliz{cia a
proces odovzd{vania viery v rodine a skrze rodinu.
Konferencia Viera v živote kresťana a Cirkvi. Rímskokatolícka cyrilometodsk{ bohosloveck{ fakulta, Bratislava.
16. októbra 2013. Príspevok: Viera – dielo spolupr{ce medzi Bohom a človekom.
RNDr. Zdenka Hertelyov{, PhD.
Vedeck{ konferencia: 1st V4 Conference on Public Health: 5th International SAVEZ Conference. 9.-10. m{j 2013
Košice Predn{šky: Effect of smoking on lipid parameters
Semin{r doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu : VIII. ročník : Košice, 10.-11. september 2013.
Univerzita veterin{rskeho lek{rstva a farm{cie v Košiciach. Predn{ška: Vplyv príjmu omega-3 PNMK na hodnoty
cholesterolu v krvi.
Ing. Jozefína Hvastov{, PhD.
IX. vedecko-odborn{ konferencia s medzin{rodnou účasťou: Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života,
zdravia a soci{lno-ekonomickú oblasť. Ústav soci{lnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 25. –
26. 10. 2013. Príspevok: Metabolický syndróm ako rizikový faktor kardiovaskul{rnych ochorení a ich dopad na
ekonomiku.
PhDr. Ren{ta Jamborov{ PhD.
Vedeck{ konferencia: Globaliz{cia v kultúre – kultúra v globaliz{cii a liter{rna tvorba bl. S{ry Salkah{zi. KU
Ružomberok – KSV TF Košice a Spoločnosť soci{lnych sestier, Košice,
11.10.2013. Príspevok: Myslieť lok{lne konať glob{lne – osobné hodnoty verzus glob{lna kultúra.
Vedeck{ konferencia: Hodnotov{ orient{cia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva – manželstvo v
súčasnej dobe – kríza rodiny. KU Ružomberok – KSV TF Košice, 08.11.2013. Príspevok: Intervenčné možnosti
pr{ce s rodinou podľa modelu Virginie Satirovej .
Vedeck{ konferencia: Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia. KU
Ružomberok – TF Košice, 30.10.2013. Príspevok: Vzdel{vanie soci{lnych pracovníkov v r{mci stredoškolského a
pomaturitného vzdel{vania na Slovensku.
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
22
KU Ružomberok – KSV TF Košice a Katedra histórie dogiem P{pežskej univerzity J{na Pavla II. v Krakove. 12. 4.
2013 Archetypy liter{rnej tvorby na filozofickom podklade Európy. In VPLYV FILOZOFICKÝCH KONCEPCIÍ
NA PONÍMANIE BOHA OD KRESŤANSKÉHO STAROVEKU PO SÚČASNOSŤ
Spišsk{ Kapitula – 26. apríl 2013 – Konferencia „Znaky času“; n{zov predn{šky: Svedectvo viery Božieho
služobníka Štefana kardin{la Wyszyńskiego pre Rok viery.
KU Ružomberok – KSV TF Košice Sv. Cyril a sv. Metod - tvorcovia vz{jomného spoločenstva v Cirkvi
a spoločnosti. In ....
KU Ružomberok – KSV TF Košice a Spoločnosť soci{lnych sestier Košice. 11.10.2013. Svetlo pre život
v globalizovanej spoločnosti. In Globaliz{cia v kultúre – kultúra v globaliz{cii a liter{rna tvorba bl. S{ry Salkah{zi.
KU Ružomberok – KSV TF Košice a Spoločnosť soci{lnych sestier Košice. 11.10.2013. Blahoslaven{ S{ra
Szalkahazi – víťaz nad fenoménom strachu. In Globaliz{cia v kultúre – kultúra v globaliz{cii a liter{rna tvorba bl. S{ry
Salkah{zi.
KU Ružomberok – KSV TF Košice. 30.10.2013. Poslanie Cirkvi pri soci{lnej ochrane človeka v súčasnom svete.
In Aktu{lny stav výučby soci{lno-pr{vnej ochrany a možnosti jej skvalitnenia.
KU Ružomberok – KSV TF Košice 4.11.2013 Emil Stach, 100. výročie od narodenia. In Košick{ arcidiecéza vo
svetle výročí 2013
KU Ružomberok – KSV TF Košice 4.11.2013 J{n Andraščík, 160. výročie od smrti. In Košick{ arcidiecéza vo
svetle výročí 2013.
KU Ružomberok – KSV TF Košice. 08.11.2013. Fenomén kresťanskej rodiny v novej Európe. In Hodnotov{
orient{cia mladých ľudí a ich vzťah k inštitúcii manželstva – manželstvo v súčasnej dobe – kríza rodiny.
ThDr. Lucia Pečovsk{, PhD.
Hodnotov{ orient{cia mladých a ich vzťah k inštitúcii manželstva. Košice, 8. 11. 2013. Príspevok: Po čom túžia
(mladí) ľudia?
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A. PhD.
Odborn{ vedeck{ diskusia: UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2013: Je ona „on“? Transexualita očami lek{ra,
psychiatra a pr{vnika. Pr{vnick{ fakulta UPJŠ, 24.10.2013. Diskusný príspevok: Antropologicko-etické aspekty a
soci{lne dôsledky ot{zok transsexuality.
PhDr. Mgr. Janka Bursov{, PhD.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia „Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. 2013“
Ekonomick{ Univerzita v Bratislave. Podnikovohospod{rska fakulta, Košice. Miesto konferencie : Košice
12.-13. 3. 2013. Príspevok : Pr{ca ako individu{lna potreba človeka.
PhDr. Katarína Majcherov{, PhD.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia „Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV. (2013)“
Ekonomick{ Univerzita v Bratislave. Podnikovohospod{rska fakulta, Košice.Miesto konferencie : Mal{ Ida 19. 6.
2013. Príspevok : „Analýza komunikačných zručnosti pri pr{ci manažéra v podniku“.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia „Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality IV. (2013)“
Ekonomick{ Univerzita v Bratislave. Podnikovohospod{rska fakulta, Košice. Miesto konferencie : Mal{ Ida 19. 6.
2013. Príspevok : „Analýza vývoja pr{ce so zdravotne postihnutými na Slovensku“.
Medzin{rodn{ vedeck{ konferencia „Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. 2013“ Ekonomick{
Univerzita v Bratislave. Podnikovohospod{rska fakulta, Košice.
Miesto konferencie : Košice 12.-13. 3. 2013. Príspevok : „HRV biofeedback –- efektívna a účinn{ metóda pomoci
pre rodiny starajúce sa o člena s postihnutím“.
Doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD.
Konstancin-Jeziorna POLSKO. Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa - międzynarodowe
sympozjum naukowe. Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów oraz Specjalizacja Teologii Pastoralnej KUL,
Konstancin-Jeziorna 22-23 kwietnia 2013. Artykul: Słowacja i lata wolności Kościoła słowackiego w
kalejdoskopie myśli Roku Wiary
KOŠICE. 16-18. M{j. 2013. Európske zamestnanecké trendy v politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri pr{ci.
Ako vplýva soci{lny dialóg na zlepšenie pracovných podmienok. Košice 17-18.5.2013. Hotelov{ akdémia, Respect
for human dignity as the highest form of work culture.
POLSKO. Sztum, 27 czerwca 2013 r., Tytul: SAMORZAD-NAUKA- BIZNES. Dobre pkatyki – Wspolpraca –
Strategie. Referat: Podiel odborov na rozvoji firmy a jej soci{lnej zodpovednosti
23
BRNO, 4.10.2013. Pom{hat ale jak? - Pastoračný pl{n katolíckej cirkvi na Slovensku, úlohy a jeho aplik{cia
„Takmer“ prvé čiastočné vyhodnotenie pastoračného pl{nu
III. INFORM[CIE O POSKYTOVANOM
VYSOKOŠKOLSKOM VZDEL[VANÍ
3.1 Študijné odbory a programy
Teologick{ fakulta KU mala k 1. 9. 2013 akreditované študijné odbory pre všetky stupne vysokoškolského štúdia
v dennej aj externej forme v troch podskupin{ch študijných odborov. Štandardnou dĺžkou bakal{rskeho štúdia sú
3 roky, magisterského 2 roky, doktorandského 3 resp. 5 rokov.
V r{mci podskupiny Učiteľstvo, vychov{vateľstvo a pedagogické vedy (1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov a 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov) udeľuje fakulta bakal{rsky aj
magisterský titul pre absolventov študijných programov učiteľstvo filozofie (v kombin{cii), učiteľstvo
n{boženskej výchovy (v kombin{cii), učiteľstvo etickej výchovy (v kombin{cii), učiteľstvo n{boženskej výchovy.
Podskupina Humanitné vedy (2.1.13 Katolícka teológia, 2.1.1. Filozofia) zahŕňa akreditované študijné programy
n{uka o rodine a soci{lna filozofia vyučované na oboch stupňoch štúdia. Pri študijnom odbore a programe
katolícka teológia sú I. a II. stupeň štúdia spojené.
Fakulta poskytuje štúdium na prvom aj druhom stupni v r{mci podskupiny Spoločenské a behavior{lne vedy
v študijnom odbore a programe soci{lna pr{ca (3.1.14).
Tretí stupeň štúdia je akreditovaný pre študijný odbor Katolícka teológia, program Katolícka teológia a program
N{uka o rodine a pre odbor Soci{lna pr{ca v programe Charitatívna a misijn{ pr{ca.
Teologickej fakulte KU boli ministrom školstva dňa 12.8.2013 priznané pr{va udeľovať akademický titul
„bakal{r“ v novom študijnom programe "etické a soci{lno-kultúrne štúdi{" v študijnom odbore etika (2.1.5)
v dennej forme štúdia.
Zoznam akreditovaných študijných programov k 1. 9. 2013
I. stupeň
Podskupina študijných
odborov
Skratka D{tum
titulu
priznania
Obmedzenie
platnosti
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo n{boženskej
výchovy (v kombin{cii)
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo etickej výchovy
(v kombin{cii)
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo n{boženskej
výchovy
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
n{uka o rodine
denn{ aj
extern{
Bc.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
n{uka o rodine Bratislava
denn{ aj
extern{
Bc.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.1 Filozofia
soci{lna filozofia
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
2.1.5 Etika
etické a soci{lno - kultúrne
štúdi{
denn{
Bc.
12.8.2013
Bez časového
obmedzenia
N{zov
Forma
1.1.1. Učiteľstvo
akademických predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombin{cii)
24
3.1.14. Soci{lna pr{ca
soci{lna pr{ca (Spiš)
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
31.8.2014 D
31.8.2014 E
3.1.14. Soci{lna pr{ca
soci{lna pr{ca
denn{ aj
extern{
Bc.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
Skratka D{tum
titulu
priznania
Obmedzenie
platnosti
II. stupeň
Podskupina študijných
odborov
N{zov
Forma
1.1.1. Učiteľstvo
akademických predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombin{cii)
denn{ aj
extern{ Mgr.
učiteľstvo n{boženskej
výchovy (v kombin{cii)
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
denn{ aj
extern{ Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo etickej výchovy
(v kombin{cii)
denn{ aj
extern{ Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
učiteľstvo n{boženskej
výchovy
denn{ aj
extern{ Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
n{uka o rodine
denn{ aj
extern{ Mgr.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 Katolícka teológia
n{uka o rodine Bratislava
denn{ aj
extern{ Mgr.
11.05.2012
Bez časového
obmedzenia
2.1.1. filozofia
soci{lna filozofia
denn{ aj
extern{ Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
3.1.14. soci{lna pr{ca
soci{lna pr{ca (Spiš)
denn{ aj
extern{ Mgr.
8.10.2009
31.8.2014 D
31.8.2014 E
3.1.14. soci{lna pr{ca
soci{lna pr{ca
denn{ aj
extern{ Mgr.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
Podskupina študijných
odborov
N{zov
Forma
Skratka D{tum
titulu
priznania
Obmedzenie
platnosti
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denn{
Mgr.
Bez časového
obmedzenia
Podskupina študijných
odborov
N{zov
Forma
Skratka D{tum
titulu
priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denn{ aj
extern{ PhD.
8.10.2009
Bez časového
obmedzenia
2.1.13 katolícka teológia
n{uka o rodine
denn{ aj
extern{ PhD.
27.7.2011
31.8.2014 D
31.8.2016 E
3.1.14 soci{lna pr{ca
charitatívna a misijn{ pr{ca
denn{ aj
extern{ PhD.
13.10.2011
31.8.2014 D
31.8.2016 E
I. + II. spojený stupeň
8.10.2009
III. stupeň
25
Obmedzenie
platnosti
3.2 Študenti a ich štruktúra
Na štúdium na Teologickej fakulte KU bolo v akad. roku 2013/2014 zapísaných celkovo 840 študentov, z toho na
dennú formu 491 a na externú formu 349. Najväčší počet študentov sa zapísal na študijné programy soci{lna
pr{ca (504), katolícka teológia (200) a n{uka o rodine (87). Z celkového počtu cudzincov (25) študujúcich na
Teologickej fakulte v akad. roku 2013/2014 tvorili väčšinu (16) študenti zapísaní na externú formu štúdia III.
stupňa, poch{dzajúci z Českej republiky (4) a z Poľska (12).
Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2013
Stupeň
štúdia
Denn{ forma
Extern{ forma
občania SR
cudzinci
občania SR
Spolu
cudzinci
1
191
2
81
1
275
2
135
0
219
2
356
1+2
139
4
0
0
143
20
0
30
16
66
485
6
330
19
840
3
spolu
Študenti zapísaní na štúdium v akad. roku 2013/2014
Stupeň
štúdia
I. stupeň
Študijný odbor
soci{lna pr{ca
filozofia
katolícka teológia
učiteľstvo akad.
predmetov
Študijný program
soci{lna pr{ca
soci{lna filozofia
n{uka o rodine
učiteľstvo
filozofie
a n{boženskej
výchovy
Zapísaní
študenti
218
5
39
Zapísaní
podľa Zapísaní
novoprijatí
formy štúdia
podľa formy štúdia
denn{
140
5
35
extern{
78
4
denn{
50
1
4
8
8
1
3
3
3
učiteľstvo
umeleckých
a výchovných
predmetov
učiteľstvo
n{boženskej
výchovy
soci{lna pr{ca
soci{lna pr{ca
286
97
filozofia
katolícka teológia
soci{lna filozofia
n{uka o rodine
učiteľstvo
filozofie
a n{boženskej
výchovy
14
46
14
14
6
6
3
6
6
4
166
143
23
učiteľstvo akad.
II. stupeň predmetov
učiteľstvo
umeleckých
a výchovných
predmetov
katolícka teológia
spojený I. Učiteľstvo
a II.
všeobecnostupeň vzdel{vacich
predmetov –
učiteľstvo
n{boženskej
výchovy
katolícka teológia
26
extern{
11
189
51
94
32
11
8
12
n{uka o spoločnosti
III.
stupeň
katolícka teológia
soci{lna pr{ca
katolícka teológia
34
11
23
1
9
n{uka o rodine
2
1
1
0
0
charitatívna
a misijn{ pr{ca
14
8
6
5
2
3.3 Akademick{ mobilita študentov
V roku 2013 na mobilite prostredníctvom programu Erazmus participovalo 12 našich študentov, z toho 1 za
účelom st{že, 10 za účelom štúdia a jedna študentka sa zúčastnila intenzívneho jazykového kurzu. 4 ďalší
študenti sa zúčastnili mobility v r{mci programu CEEPUS. Fakulta prijala prostredníctvom programu Erazmus
spolu 6 študentov.
Evidencia mobilít odch{dzajúcich študentov na TF KU 2013
Program
mobilita za
štúdia / st{že
Meno a priezvisko
Študijný
program
účelom Trvanie
mobility
26.09.2013Erasmus -štúdium
13.02.2014
26.09.2013Erasmus - štúdium
13.02.2014
19.08.2013 Erasmus - st{ž
18.11.2013
02.09.2013 –
EILC
25.09.2013
Veronika Dubeck{
NR
Miloslav Sl{vik
TE
M{ria Maliň{kov{
Misijn{ a char.
pr{ca
Veronika Dubeck{
NR
Veronika
Semanov{
SF
Erasmus-štúdium
1.10.2012 8.02. 2013
Michaela Šuľov{
doktorandské
CEEPUS-štúdium
1.3-31.3.2013
Ivana Pločicov{
CEEPUS-štúdium
Ivana Pločicov{
CEEPUS-štúdium
Norbert Szanyi
CEEPUS-štúdium
Branislav Bobula
SC
Erasmus-štúdium
Eva Futejov{
SC
Erasmus-štúdium
Tatiana Janočkov{
KE
Erasmus-štúdium
Alžbeta Körösiov{
NR
Erasmus-štúdium
Veronika
Semanov{
SF
Erasmus-štúdium
Michal Škulka
TE
Erasmus-štúdium
Barbora Vaľkov{
SC
Erasmus-štúdium
27
1.330.04.2013
13.0524.06.2013
01.0431.05.2013
10.09.201231.01.2013
17.09.201231.01.2013
26.09.201208.02.2013
27.09.201211.02.2013
01.10.201208.02.2013
01.10.201215.02.2013
10.09.201231.01.2013
Prijímajúca univerzita
LUMSA, Rím
Katolicki Uniwersytet Lubelski
J.P.II
Asociace poskytovatelu
soci{lních služeb ČR
Universita per Stranieri di
Perugia
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Warszawa,
Poľsko
KTF Universität Karl Franzens,
Graz
Opole University Theol. Fac.
University of Zagreb TF
Debrecen University of
Reformed Theology
Univerzita Hradec Kr{lové
Univerzita Hradec Kr{lové
Universytet Papieski J. P. II.,
Krakov
Katolicki Uniwersytet Lubelski
JP II
UKSW w Warszawie
Karlova Univerzita v Prahe
Univerzita Palackého v
Olomouci
Evidencia mobilít prich{dzajúcich študentov na TF KU
Meno a priezvisko
Študijný
program
G{bor Lovai
TE
Edgars Svetinš
TE
Elvira Bloma
TE
Klaudia Karwacka
TE
G{bor Farkaš
TE
Aleksandra Raflesz
TE
Program
mobilita študentov – Trvanie
štúdium/st{ž
mobility
09.09.2013 Erasmus - štúdium
07.02.2014
09.09.2013 Erasmus - štúdium
07.02.2014
10.09.2012 Erasmus - štúdium
08.02.2013
febru{r –
Erasmus - štúdium
maj 2013
febru{r –
Erasmus - štúdium
maj 2013
10.09.2012 Erasmus - štúdium
08.02.2013
Vysielajúca univerzita
G{l Ferenc Theological College
Riga Higher Institute of
Religious Science
Riga Higher Institute of
Religious Sciences
Universytet Papieski J. P. II.,
Krakov
G{l Ferenc Theological College
Nicolaus Copernicus University
3.4 Prijímacie konanie
Cieľom pre rok 2013 bolo prijať 234 študentov na I., spojený I. a II. a na III. stupeň štúdia. Počet prihl{šok bol
o 21,4 % nižší ako tento počet. Prijatých bolo 161 zo 184 uch{dzačov.
Na druhý stupeň pl{novala Fakulta prijať 265 študentov, obdržala 213 prihl{šok a prijala 203 uch{dzačov (95%).
Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2013
Denn{ forma
Podskupina
študijného odboru
Pl{novaný Počet
počet
prihl{šok
Účasť Prijatie
Prihl{šky
/ pl{n
Z{pis
Prijatie/
účasť
Z{pis/
prijatie
Z{pis/
pl{n
učiteľstvo,
vychov{vateľstvo a
pedagogické vedy
20
10
10
8
5
0,5
0,8
0,6
0,3
humanitné vedy
70
47
46
36
28
0,7
0,8
0,8
0,4
spoločenské a
behavior{lne vedy
60
68
68
67
51
1,1
1,0
0,8
0,9
150
125
124
111
84
0,8
0,9
0,8
0,6
spolu
Extern{ forma
Podskupina
študijného odboru
Pl{novaný
počet
Počet
Účasť
prihl{šok
Prihl{šky Prijatie/
/ pl{n
účasť
Prijatie Z{pis
učiteľstvo,
vychov{vateľstvo a
pedagogické vedy
Z{pis/ Z{pis/
prijatie pl{n
0,0
0,0
0,0
0,0
humanitné vedy
20
3
3
1
0
0,2
0,3
0,0
0,0
spoločenské a
behavior{lne vedy
50
35
35
32
10
0,7
0,9
0,3
0,2
spolu
70
38
38
33
10
0,5
0,9
0,3
0,1
28
Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2013
Denn{ forma
Podskupina
študijného odboru
Pl{novaný
počet
Počet
Účasť
prihl{šok
Prihl{šky Prijatie/
/ pl{n
účasť
Prijatie Z{pis
Z{pis/ Z{pis/
prijatie pl{n
učiteľstvo,
vychov{vateľstvo
a pedagogické vedy
20
7
7
7
7
0,4
1,0
1,0
0,4
humanitné vedy
30
21
21
20
19
0,7
1,0
1,0
0,6
spoločenské
a behavior{lne vedy
70
63
62
57
51
0,9
0,9
0,9
0,8
120
91
90
84
77
2,0
2,9
2,9
1,8
Z{pis/
prijatie
Z{pis/
pl{n
spolu
Extern{ forma
Podskupina
študijného odboru
Pl{novaný
počet
Počet
Účasť
prihl{šok
Prihl{šky
/ pl{n
Prijatie Z{pis
učiteľstvo,
vychov{vateľstvo
a pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské
a behavior{lne vedy
Prijatie/
účasť
0,0
0,0
0,0
0,0
20
15
15
15
12
0,8
1,0
0,8
0,6
125
107
107
104
94
0,9
1,0
0,9
0,8
145
122
122
119
106
0,8
1,0
0,9
0,7
spolu
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina
študijného odboru
Počet prihl{šok
učiteľstvo,
vychov{vateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské
a
behavior{lne vedy
Účasť
Prijatie Z{pis
4
4
4
4
22
22
22
21
159
158
150
137
175
184
176
162
spolu
29
Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2013
Denn{ forma
Podskupina
študijného odboru
Pl{novaný
počet
Počet
Účasť
prihl{šok
Prihl{šky/
pl{n
Prijatie Z{pis
Prijatie/
účasť
Z{pi
Z{pis/
s/
prijatie
pl{n
humanitné vedy
3
2
2
1
1
0,7
0,5
1,0
0,3
spoločenské
a behavior{lne vedy
2
8
8
5
5
4,0
0,6
1,0
2,5
Extern{ forma
Podskupina
študijného odboru
Pl{novaný
počet
Počet
Účasť
prihl{šok
Prihl{šky/
pl{n
Prijatie Z{pis
Prijatie/
účasť
Z{pi
Z{pis/
s/
prijatie
pl{n
humanitné vedy
6
9
9
9
9
1,5
1,0
1,0
1,5
spoločenské
a behavior{lne vedy
3
2
2
2
2
0,7
1,0
1,0
0,7
V tom počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina
študijného odboru
Počet prihl{šok
humanitné vedy
6
6
5
5
spoločenské
a behavior{lne vedy
8
8
3
3
Účasť Prijatie
Z{pis
V tom počet uch{dzačov zo zahraničia
Podskupina
študijného odboru
Počet prihl{šok
humanitné vedy
4
4
4
4
spoločenské
a behavior{lne vedy
0
0
0
0
Účasť Prijatie
Z{pis
3.5 Absolventi
V akad. roku 2012/2013 riadne skončilo štúdium celkovo 456 absolventov. Bakal{rsky stupeň štúdia úspešne
ukončilo 201 študentov, magisterský a spojený I. a II. stupeň absolvovalo 241 študentov. Rigorózne konanie
absolvovalo celkovo 24 z{ujemcov, z toho 15 v študijnom odbore Soci{lna pr{ca, v študijnom programe Soci{lna
pr{ca (PhDr.), 2 v študijnom odbore Filozofia, v študijnom programe Soci{lna filozofia a 7 v odbore Učiteľstvo
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe Učiteľstvo n{boženskej výchovy
(jednopredmetové). Štúdium III. stupňa - doktorandské v študijnom odbore a programe Katolícka teológia
a v študijnom odbore Soci{lna pr{ca a programe Charitatívna a misijn{ činnosť (PhD.) ukončili spolu 14 študenti.
Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2012/2013
Stupeň
štúdia
Denn{ forma
Extern{ forma
občania SR
1
cudzinci
72
občania SR
1
cudzinci
128
30
Spolu
0
201
2
70
0
152
1
223
1+2
18
0
0
0
18
5
0
6
3
14
165
1
286
4
456
3
Spolu
Stupeň
štúdia
I. stupeň
Absolventi podľa
formy štúdia
Študijný odbor
Študijný program
Absolventi
Soci{lna pr{ca
soci{lna pr{ca
Katolícka teológia
n{uka o rodine
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo n{uky o spoločnosti
a n{boženskej výchovy
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
učiteľstvo n{boženskej výchovy
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Filozofia
soci{lna filozofia
Katolícka teológia
n{uka o rodine
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo n{uky o spoločnosti
a n{boženskej výchovy
denn{
extern{
167
60
107
1
1
0
29
8
21
4
4
0
0
0
0
187
52
135
8
7
1
21
5
16
6
6
0
II. stupeň
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
spojený I. a
II. stupeň
Katolícka teológia
III. stupeň
učiteľstvo n{boženskej výchovy
Katolícka teológia
Učiteľstvo n{boženskej výchovy
a n{uky o spoločnosti
1
0
1
18
18
0
Katolícka teológia
Katolícka teológia
13
9
4
Soci{lna pr{ca
Charitatívna a misijn{ činnosť
1
1
0
Z{verečné pr{ce predložené na obhajobu v roku 2013
Z{verečn{ pr{ca
Počet
predložených
z{verečných
pr{c
Fyzický počet
školiteľov
z{verečných
pr{c
Počet
obh{jených
Fyzický počet
školiteľov
z{verečných pr{c
(odborníci z
praxe)
Fyzický počet
školiteľov
z{verečných
pr{c bez PhD.
bakal{rska
204
201
57
15
16
diplomov{
242
242
86
28
34
dizertačn{
12
12
6
0
0
rigorózna
25
24
12
0
0
483
479
161
43
50
spolu
31
IV. INFORM[CIE O POSKYTOVANÍ
ĎALŠIEHO VZDEL[VANIA
Na doplňujúce pedagogické štúdium na Teologickej fakulte KU bolo ku 31. 10. 2013 zapísaných spolu 172
študentov (z toho 111 novoprijatých), pričom štúdium v roku 2013 absolvovali 112 študenti. Doplnkové
pedagogické štúdium pre študentov Soci{lnej pr{ce, Soci{lnej filozofie a N{uky o rodine sa od roku 2012 realizuje
aj v Bratislave a na Spiši.
Fakulta poskytuje aj štúdium typu Univerzity tretieho veku v odbore štúdia Filozoficko – teologický z{klad.
Celkový počet študentov zapísaných v akad. roku 2012/2013 bol 43 (z toho novoprijatých 16), pričom absolventov
v roku 2013 bolo 14.
Teologick{ fakulta v Košiciach ponúkla možnosť zdokonaliť sa v znalosti Svätého písma, dejín a kultúry Blízkeho
východu v r{mci Letnej školy jazykov Biblie. Na kurzy gréčtiny a sýrčiny, ktor{ sa vyučovala po prvý kr{t, sa
prihl{silo takmer dvadsať účastníkov, ktorí zažili intenzívny program pozost{vajúci až z 20 vyučovacích hodín
týždenne. Organiz{torom a garantom letnej školy je Róbert Lapko, prorektor poverený zodpovednosťou za
zahraničné vzťahy, mobility a form{ciu. Kurz sýrčiny viedol SSL., SOAL. Peter Juh{s, PhD. absolvent Pontificio
Istituto Biblico v Ríme a vyučujúci na Teologickej fakulte KU a na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove.
Gréčtinou sprev{dzal Juraj Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America v USA a vyučujúci na
Teologickej fakulte KU.
Letn{ škola jazykov Biblie sa v roku 2013 uskutočnila už po druhýkr{t. Vlani ponúkla hebrejčinu a gréčtinu pre
začiatočníkov a v letnom semestri 2012/2013 aj gréčtinu pre pokročilých.
32
V. INFORM[CIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ
TVORIVEJ ČINNOSTI
5.1 Projekty podporované z dom{cich grantových schém
V roku 2013 bolo na Teologickej fakulte KU realizovaných 5 projektov KEGA a spolupracovalo sa na 3 projektoch
VEGA realizovaných na iných fakult{ch. Podané boli 4 projekty KEGA, 3 projekty VEGA a 2 projekty APVV.
Realizované projekty na TF KU v roku 2013
Číslo
N{zov projektu
Inštitúcia
projekt
Hlavný
Spoluriešitelia
riešiteľ
Rok
Rok
Priznan
podania
schv{le
{ suma
u
046KU4/2012
043KU4/2012
041KU4/2012
022KU4/2013
nia
Moderné
vysokoškolské
učebnice
cirkevných dejín s
použitím
informačných
technológií
Komentovan{
bibliografick{
online príručka
n{uky o rodine
Výskum
využívania
inovačných metód
v prim{rnom
vzdel{vaní
predmetu
n{božensk{
výchova a tvorba
nových učebných
pomôcok pre ich
implement{ciu do
edukačného
procesu.
Postoje k manželstvu a rodičovstvu.
Sociologický
prieskum ako
východiskov{ b{za
na vytvorenie
komplexných
multimedi{lnych
učebných materi{lov k predmetom
Soci{lna pr{ca Manželské a
rodinné
poradenstvo
KEGA
prof. ThDr.
Cyril Hišem,
PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan
Lenčiš, PhD.
2011
2012
2036 €
KEGA
ThDr. Štefan
Novotný,
PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD.,
OSA, Richard Kucharčík,
Lucia Pečovsk{
2011
2012
4542 €
KEGA
doc. ThDr.
J{n Jenčo,
PhD.
Prof. PaedDr. ThDr. Jozef
Leščinský, PhD., ThDr.
PaedDr. M{ria Duchov{,
PhD., Mgr. J{n Knapík,
PhD., PaedDr. Gabriela
Genčúrov{, ThLic. Lenka
Fedorov{
2011
2012
3246 €
KEGA
prof. ThDr.
JCDr. Anton
Fabian, PhD.
Doc. PhDr. Ing. Lýdia
Leškov{, PhD.
PhDr. Ren{ta Jamborov{,
PhD.
2012
2013
3 930 €
33
018KU4/2013
KEGA
2611023
Výskum
využívania
aktivizujúcich
metód
v sekund{rnom
vzdel{vaní
predmetu soci{lnopr{vna ochrana a
tvorba nových
učebných pomôcok
pre ich
implement{ciu do
edukačného
procesu.
Zvyšovanie kvality
0044
doc. PhDr.
Ing. Lýdia
Leškov{,
PhD.
ThDr. PaedDr. M{ria
Duchov{, PhD., doc.
ThDr. J{n Jenčo, PhD.,
Prof. PaedDr. PhDr.
ThDr. Jozef Jurko, PhD.,
JUDr. Peter Demek, PhD.,
PhDr. Ren{ta Jamborov{,
PhD.
2012
2013
Európsky
Dr. Vladimír Juh{s, PhD.,
2010
2011
vzdel{vania,
soci{lny
doc. Róbert Lapko, Th.D,
výskumu
fond
PhD., doc. ThDr. PaedDr.
a systému riadenia
František Trstenský, PhD.,
na KU
prof. ThBibl.Lic. ThDr.
4 802 €
Anton Tyrol, PhD.
Spoluúčasť na projektoch realizovaných na iných pracovisk{ch v roku 2013
Číslo
projekt
u
N{zov projektu
1/0101/1
2
1/0318/1
Miesta pamäti
Košíc I. (historické
prelomy a
inštitúcie)
Mimokresťanské
1
elementy v
Inštitúcia
Hlavný riešiteľ
Spoluriešitelia
Rok
schv{lenia
fakulta
VEGA
VEGA
prof. PaedDr.
Štefan Šutaj,
DrSc. – FF UPJŠ
Košice
Be{ta Čiernikova
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.;
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
2012
dr. Vladimír Juh{s, PhD.
2011
doc. Róbert Lapko, Th.D, PhD.
2012
– FF UK
súčasnej
kresťanskej
religiozite
predchalcedónskeh
o typu
1/0318/1
Koment{r ku Knihe
2
žalmov (51-100)
VEGA
Jozef Tiňo – TF
TU
Podané projekty v roku 2013
Číslo
projektu
032KU4/2014
N{zov projektu
Online odborný latinskoslovenský teologický slovník
Inštitúcia
KEGA
Hlavný
riešiteľ
doc.
ThDr.
PhDr. Štefan
Lenčiš, PhD.
34
Spoluriešitelia
ThLic. Tom{š Filip, PhD.
ThLic. Radovan Sekan
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Mgr. Tatiana Janočkov{
Mgr. Lenka Lapošov{
On-line a e-learning
034KU4/2014
príručka spevov pre žiakov
018KU-
Metodika nového prekladu
4/2014
Sv. písma do slovenčiny
KEGA
prof. ThDr.
Gabriel Ragan,
PhD.
KEGA
doc. Róbert
z{kladných škôl.
doc. Dr. J{n Veľbacký, ArtD., prof.
Anron Končný, PhD., Mgr. J{n
Knapík, PhD., SLLic. Andrej Krivda,
Mgr. Gabriela Genčúrov{
Lapko, Th.D.,
PhD.
010KU-
Výkladový slovník
4/2014
kreťanskej etiky
KEGA
doc. ThDr. Ing.
doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD., Mgr.
Vladimír
Gabriela Genčúrov{, Mgr. Katarína
Inocent
Sabolov{, PhDr. Michaela Šuľov{
Szaniszló,
PhD.
1/0808/14
Identifik{cia a katalogiz{cia
VEGA
prof. ThDr.
prof. Anton Konečný, PhD., doc. Dr.
ducovného a kultúrneho
Gabriel Ragan,
J{n Veľbacký, PhD., prof. ThDr. Cyril
dedičstva liturgických
PhD.
Hišem, PhD., SLLic. Andrej Krivda,
a ľudových modlitbových
Mgr. Gabriela Genčúrov{
príručiek.
1/0683/14
Vytvorenie web-datab{zy
prof. ThDr.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.,
diecéznych kňazských
VEGA
Cyril Hišem,
ThDr. Andrea Cubul{kov{, PhD.,
osobností na Slovensku
PhD.
Mgr. Tatiana Janočkov{
odborný tím
Dr. Vladimír Juh{s, PhD.
v období
1/0756/14
Premeny stv{rňovania
VEGA
duchovnej cesty
FF UKF
v z{padných literatúrach
(od stredoveku do
súčasnosti)
0799/12
SK-CZ-
Lexikón katolíckych
rehoľných osobností
prenasledovaných za vieru
v rokoch 1948-1989
Koordin{cia a spoločný
2013-
výskum pri hľadaní riešenia
Inocent
0085
moderných bioetických
Szaniszló,
výziev na roky 2014/15.
PhD.
033KU4/2014
Univerzitné spoločenstvo
ako miesto na kritické
uvažovanie a argument{ciu
APVV
prof. ThDr.
Cyril Hišem,
PhD.
APVV
doc. ThDr. Ing.
KEGA
Mgr. Terézia
Ronč{kov{,
PhD. - KU,
Filozofick{
fakulta
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ThDr. Lucia Pečovsk{, PhD.
5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
Teologick{ fakulta bola v roku 2013 zapojen{ do 1 projektu podporovaného zo zahraničných grantových schém.
35
Realizované projekty v 2013
Číslo
N{zov
projek
projektu
Inštitúcia
Hlavný
Spoluriešite
Rok
Rok
riešiteľ
lia
podania
schv{l
n{
enia
suma
tu
SAEGr05/201
3
Nové
aspekty
v soci{lnej
pr{ci
v kontexte
soci{lnej
n{uky
Cirkvi
SCIENTIAARSEDUCATIO,
Krakow,
Poľsko
PhDr. J{n
Pramuka, PhD.
Katarína
Kotradyov{,
PhD.; PhDr.
Janka
Bursov{,
PhD.; doc.
Jozef Bieľak,
PhD.
2013
2013
Prizna
1000€
VÝSKUMN[ ČINNOSŤ NEPODPOROVAN[ Z GRANTOV
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
Vedecko-výskumný projekt Encyklopedického ústavu SAV Bratislava „Encyklopedia Beliana“ (od r. 2009).
Vedecko-výskumný projekt: Katolícky slavizmus Leva XIII. a Slov{ci. Teologický inštitút TF KU Spišské
Podhradie (od r. 2011).
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Medzin{rodný vedecko-výskumný projekt „Studenten des Frintaneums“. Inštitúcia: Katolícka teologick{ fakulta
Viedeň. Vedúci projektu: prof. Rupert Klieber, prof. Karl Heinz Frankl. Spoluriešitelia: Viliam Jud{k, Jozef Haľko,
Róbert Letz, Pavol Koll{r, Ladislav Bel{s, Gabriel Brendza, Jaroslav Coranič, Peter Zubko, Štefan Lenčiš, Ľuboslav
Hromj{k. Roky riešenia: 2010 – 2013.
Členovia katedry praktickej teológie sa podieľajú na riešení projektu „Obnovené slovenské znenie Rímskeho
mis{la“, na ktorom participujú Konferencia biskupov Slovenska, Kongreg{cia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
vo Vatik{ne, Spolok sv. Vojtecha a Liturgický inštitút TF KU (ako odborný garant).
5.3 Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi
Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských,
výchovných či medi{lnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivit{ch, účasť na
rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na realiz{cii odborných a výchovných podujatí.
ODBORNÉ PREDN[ŠKY
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
Predn{ška spojen{ s prezent{ciou knihy Pohľady na osobnosť biskupa J{na Vojtašš{ka. Spišsk{ Kapitula 27.1.2013.
Spišské Podhradie 14.2.2013 a 10.5.2013. Predn{ška: Cyrilometodsk{ tradícia v Spišskom Podhradí a jeho okolí.
Ružomberok 11.3.2013. Predn{ška: Križiacke výpravy.
Spišsk{ Kapitula 12.4.2013. Predn{ška: Niekoľko pohľadov na sakr{lnu architektúru na Pažici.
Spišsk{ Nov{ Ves 24.5.2013, Poprad 28.5.2013, Margecany 12.6.2013, Liptovsk{ Štiavnička 2.12.2013. Predn{ška:
Kristianiz{cia Slov{kov s osobitným zreteľom na cyrilometodskú misiu.
Levoča 3.9.2013. Predn{ška: Sv. Cyril a Metod – patróni Slov{kov.
Predn{ška: Boží sluha biskup J{n Vojtašš{k bola prednesen{ na rôznych miestach: Oravský Biely Potok 10.2.2013,
Batizovce 17.2.2013. Važec 23.2.2013. Spišské Podhradie 3.3.2013. Ružomberok 3.3.2013. Ružomberok 4.3.2013.
Z{kamenné 10.3.2013. Veľk{ Lomnica 17.3.2013. Veličn{ 24.3.2013. Svit 7.4.2013. Rabča 14.4.2013. Letanovce
21.4.2013. Čičmany 23.4.2013. Dolný Smokovec 28.4.2013. Poprad 5.5.2013. Klin 12.5.2013. Važec 25.5.2013. Sihelné
26.5.2013. Ružomberok 29.5.2013. Bobrov 2.6.2013. Spišsk{ Bel{ 23.6.2013. Tatransk{ Lomnica a Štrbské Pleso
14.7.2013. Z{kamenné 28.7.2013. Novoť 29.7.2013. Oravsk{ Lesn{ 30.7.2013. Spišsk{ Kapitula 4.8.2013. Oravský
36
Podz{mok 13.10.2013. Hranovnica 20.10.2013. Spišsk{ Kapitula 29.10.2013. Sliače pri Ružomberku 10.11.2013.
Veľký Slavkov 24.11.2013. Ludrov{ 1.12.2013. Dolný Oh{j 7.12.2013.
VYSTÚPENIE V MÉDI[CH
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
R{dio Lumen, Košice, 11.4.2013. Príspevok: O rozdelení a ekumenizme.
TvLUX, Prešov 28.11.2013. Rel{cia: Doma je doma. Príspevok: Kam kr{čaš KU.
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
R{dio Lumen, 3.1.2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: Gotick{ časť Katedr{ly sv. Martina v Spišskej Kapitule.
Slovenský rozhlas, Radio Regina, 9.4. 2013. Príspevok: Spišský biskup J{n Vojtašš{k.
Slovenský rozhlas, Radio Regina, 26.4. 2013. Príspevok: Dejiny Spišského Podhradia.
R{dio Lumen, 11.8.2013. Rel{cia: Karmel. Príspevok: Panna M{ria a jej miesto v dejin{ch Cirkvi a v dejin{ch ľudstva I.
R{dio Lumen, 6.6. 2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: Boží sluha biskup J{n Vojtašš{k.
R{dio Lumen, 1.8.2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: Spišsk{ Kapitula . Zaujímavosti o katedr{le a kňazskom
semin{ri.
R{dio Lumen, 8.8.2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: Spišsk{ Kapitula: Biskupský pal{c.
R{dio Lumen, 8.9.2013. Rel{cia: Karmel. Príspevok: Panna M{ria a jej miesto v dejin{ch Cirkvi a v dejin{ch ľudstva II.
R{dio Lumen, 19.9.2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: Sakr{lne pamiatky v Spišskom Jeruzaleme.
R{dio Lumen, 10.10.2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: História Spišského Podhradia – 1. časť.
R{dio Lumen, 21.11.2013. Rel{cia: História a my. Príspevok: História Spišského Podhradia – 2. časť.
PhDr. Marcel Šefčík PhD.
Televízia TA3, 4.3.2013. Report{ž o Konkl{ve 2013.
Televízia Markíza, 5.3.2013. Report{ž pre spravodajstvo televíznych novín. Príspevok: Konkl{ve 2013. Dostupné
na: http://tvnoviny.sk/video/videospravy/televizne-noviny/.
Televízia TvLevoča, 6.3.2013. Report{ž o knihe Konkl{ve a účasť v diskusnom fóre. Príspevok: P{pežské voľby.
Dostupné
na:
http://www.tvlevoca.sk/frames/archiv/2013/marec%202013.htm
alebo
http://vimeo.com/61601407.alebo http://vimeo.com/62229689.
Vatik{nsky rozhlas, 7.3.2013. Report{ž o konkl{ve. Príspevok Dejiny konkl{ve.
Vatik{nsky rozhlas, 8.3.2013. Report{ž o konkl{ve. Príspevok: Miesto konania konkl{ve a osobitosti konkl{ve.
Dostupné:
na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/03/07/cyklus_rozhovorov_o_konkl%C3%A1ve:_miesto_konania_a_osobitost
i_konkl%C3%A1ve/slo-671304.
Slovenský rozhlas SRo1, 10.3.2013 (živé vysielanie o 22:30). Diskusn{ rel{cia: Filozofick{ Nočn{ pyramída na tému
Konkl{ve 2013.
Slovensk{ televízia RTVS 2, 12.3.2013. Rel{cia: Spr{vy a koment{re. Živý vstup v priamom prenose o 21.30.
Televízia LUX, 13.3.2013 (živé vysielanie o 11:30). Rel{cia: Špeci{l – Konkl{ve 2013. Dostupné na:
http://www.tvlux.sk/archiv/play/5032 alebo http://www.tvlux.sk/archiv/play/5026/mame-papeza.
OCENENIA VEDECKO-VÝSKUMNEJ PR[CE
PhDr. Marcel Šefčík PhD.
Ocenenie za knihu Konkl{ve pre vzťahy medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou. Odovzdané:
veľvyslancom J.E. Jozefom Draveckým 18.3.2013.
Pamätný list od p{pežského majstra – osobného prel{ta Jeho Svätosti Mons. Guida Mariniho z Úradu liturgických
sl{vení Najvyššieho Veľkňaza vo Vatik{ne za knihu Konkl{ve. 27.3.2013.
Prijatie na Ministerstve kultúry SR – Sekcia medzin{rodnej spolupr{ce. Doprev{dzanie št{tnou radkyňou PhDr.
Sylvia Ďurč{nyov{ (odbor bilater{lnej spolupr{ce) 26.4. 2013.
Výstupom výskumnej činnosti niektorých členov katedry praktickej teológie sú n{vrhy a posúdenia pri vyd{vaní
liturgických kníh pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska. Ide o expertnú a výskumnú činnosť,
ktorú zastrešuje Liturgický inštitút TF KU na z{klade memoranda s Liturgickou komisiou KBS (2011).
37
5.4 Špecializované výskumné pracovisk{ fakulty
KŇAZSKÝ SEMIN[R SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH
Kňazský semin{r pracuje pod vedením rektora, ktorému pom{hajú dvaja prefekti a dvaja špiritu{li. Ku koncu
roka 2013 je vo výchove kňazského semin{ra 58 seminaristov. V júni 2013 ukončilo form{ciu kňazskou
vysviackou 9 seminaristov a prijatých bolo 10 kandid{tov.
Výchovné aktivity: Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom semin{ri duchovn{ obnova pre seminaristov, na
začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvuje aj jeden
oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kňazského semin{ra.
Študijné mobility a st{že: Študenti kňazského semin{ra sa pravidelne zúčastňujú mobilít za účelom štúdia alebo
pracovnej st{že. V roku 2013 boli v r{mci mobility v USA traja seminaristi. V júni sa vr{til z ročnej mobility v
nemeckej diecéze Limburg jeden seminarista. Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra jeden
bohoslovec v pastoračnom centre v Českej republike a siedmi na Slovensku. Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú
už z{roveň diakonmi, absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax vo farnostiach. Okrem seminaristov za
Košickú arcidiecézu študuje v kňazskom semin{ri aj jeden seminarista za diecézu Oradea v Rumunsku.
Dobrovoľnícke aktivity: Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivit{ch pri telesne
postihnutých vozičk{roch a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zap{jajú aj do podujatí Ekumenického
spoločenstva mesta Košice. Pravidelne dvakr{t v roku vych{dza semin{rny časopis Boromeo. Na štvrtú
veľkonočnú nedeľu bohoslovci organizujú Deň otvorených dverí, keď do priestoru kňazského semin{ra je
pozvan{ širok{ verejnosť, pre ktorú je pripravený celodenný program. Na sviatok sv. Karola Boromejského a
sl{vnosť Nepoškvrneného počatia Panny M{rie seminaristi organizujú sl{vnostné akadémie pre širokú verejnosť.
Pri kňazskom semin{ri účinkuje aj spev{cky zbor Scholacantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole sv.
Antona Padu{nskeho a realizoval aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci.
CENTRUM PRE DIALÓG - CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU
Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na
začiatku r. 2006. Riadi sa schv{leným štatútom.
Vedeck{ pr{ca CE TF
A. Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice
3. m{j 2013, v r{mci Dni mesta Ke, TF Košice, Cyrilometodsk{ tradícia v cirkevnej, kultúrnej a spoločenskej
oblasti – medzin{rodné ekumenické vedecké sympózium s účasťou predstaviteľov mesta Košice a Košického
samospr{vneho kraja
B. Publikačn{ činnosť
AED Vedecké pr{ce v dom{cich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografi{ch
Biblické a liturgické podnety pre katolícko-evanjelický dialóg o mari{nskej úcte / Anton Konečný ; rec. Jaroslav
Maďar, Viktória Šoltésov{.
In: Sub specie aeternitatis : zborník pr{c venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodenin{m / ed. Pavel
Proch{zka. - Bansk{ Bystrica : Združenie evanjelik{lnych cirkví v SR, 2013. - ISBN 978-80-971394-0-7. - S. 47-57.
*Konečný Anton (100%)+
E0019612
AFD
Podnety pre nové teologické myslenie v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach / Anton Konečný ; rec. Anton
Konečný, Pavel Proch{dzka.
In: Vývoj teologického myslenia v premen{ch času : zborník medzin{rodnej konferencie konanej 8. marca 2013 na
Katedre teológie a katecheticky PF UMB v Banskej Bystrici / ed. Imre Peres. - Bansk{ Bystrica : UMB, 2013. - ISBN
978-80-557-0548-4. - S. 49-66.
*Konečný Anton (100%)+
E0019578
38
FAI
Cyrilometodsk{ tradícia v cirkevnej, kultúrnej a spoločenskej oblasti : zborník príspevkov z medzin{rodnej
ekumenickej konferencie dňa 3. m{ja 2013 / ed. Anton Konečný. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2013. 164 s. - ISBN 978-80-7165-924-2.
*Konečný Anton (100%)+
E0020353
C. Aktívna účasť na konferenci{ch
1. 3. m{j 2013, v r{mci Dni mesta Ke, TF Košice, Cyrilometodsk{ tradícia v cirkevnej, kultúrnej a
spoločenskej oblasti – Úvod – otvorenie.
2. 5.3. 2013 Biskupstvo Brno: predn{ška Liturgický priestor - teologické podnety a inšpir{cie s ohľadom na aktivitu
Noc kostolov
3. 8.3.2013 UMB B. Bystrica - pozvan{ predn{ška: Podnety pre nové teologické myslenie v Ekumenickom
spoločenstve v Košiciach
4. 8.11.2013 – Vysok{ škola FG Szeged: pozvan{ predn{ška: Teologický ekumenizmus na Teologickej fakulte v
spolupr{ci medzi s Ekumenickým spoločenstvom v Košiciach
D. Projekt
1. Spolupr{ca na projekte Susedia, priatelia, bratia s VŠ FG Szeged
Príprava ďalších zväzkov edície - Susedia, priatelia, bratia, spoločn{ konferencia 8.11.2013.
2. Projekt spolupr{ce arcidiecéz Košice – Amalfi. Oblasť ekumény – výmena skúseností. Zaradené do zmluvy
o spolupr{ci. Arcidiecéza Amalfi pre svoje historické spojene so sv. Ondrejom je strediskom pútí a ekumenických
kontaktov najmä z pravosl{vneho sveta. Arcidiecéza Košice m{ Teologickú fakultu Katolíckej univerzity, kde sa
sústreďuje ekumenické úsilie v r{mci Ekumenického spoločenstva cirkví a n{boženských spoločností, s dosahom
na celý región.
E. Mobilita
18.4.2013 Ľublin - Katolícka univerzita – Ekumenický Inštitút. Stretnutie - predseda a z{stupca. Hovorili
sme o stave ekumenizmu v Poľsku a funkcii inštitútu: je hlavne vedecký a pripravuje odborníkov na úrovni
postgradu{lnych licenciatnych a doktorských štúdií (pre kresťanov) a pre nadfarské služby. Výmena skúseností
s ES Košice.
Spolupr{ca s Vysokou školou Ferecza G{la Szeged
Spolupr{ca pokračuje v r{mci
maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola, aktu{lne rozšíreného na projekt v r{mci V4
s českým partnerom – FF MU Brno
účasť na „Gerhardus Konferencii“ 8.11.2013.
Spolupr{ca s VŠ FG Szeged
Nové témy na publikačné spracovanie, ďalšie zväzky edície Susedia, priatelia, bratia
Vzdelanie a výchova vysokého cirkevného Kozma G{bor
1. katolíckeho
školstva
na
Slovensku Anton Konečný
a v Maďarsku
2. Slovensko – maďarské porozumenie, očistenie Istv{n Käfer
pamäti a spolupr{ca v oblasti vzdel{vania Dominik Mac{k
a kultúry v duchu výzvy biskupov Slovenska
a Maďarska r. 2006
3
Ekumenické spoločenstvo v Košiciach a v Istv{n Käfer
Szegedíne
Dominik Mac{k
2014
2014
2014
Spolupr{ca s Ekumenickým spoločenstvom
Pr{ca pre Ekumenické spoločenstvo v Košiciach spočíva v príprave bohoslužieb formou vytlačenej
aktu{lnej príručky:

26.1.2013 o 18.00 hod.: Ekumenick{ bohoslužba Košice, Historick{ radnica, Hlavn{ 59

29.03.2013: Ekumenický pašiový sprievod, mesto Košice
39







3. 5. 2013 semin{rna kaplnka: Ďakovn{ ekumenick{ bohoslužba za dar viery a za vierosvestcov pri
príležitosti sympózia
8.6.2013 Katedr{la sv. Alžbety v Košiciach: Ďakovn{ omša s ekumenickou Účasťou PRI
PRÍLEŽITOSTI 15. EURÓPSKYCH DNÍ BANÍKOV A HUTNÍKOV
4.7.2013 Premonštr{tsky kostol: ekumenick{ ďakovn{ bohoslužba slova pri príležitosti Svetového
stretnutia Slov{kov a matičnej ml{deže v roku sv. Cyrila a Metóda
19.9.2013 18.00 EKUMENICK[ BOHOSLUŽBA SLOVA Na poďakovanie Bohu za dar ľudského
života pri príležitosti N{rodného pochodu za život Košice 2013
20.09.2013 Pochod za život Košice 2013 – účasť Ekumenického spoločenstva; v hlavnej časti prejavov
vystúpil moder{tor ES
29.9.2013 Kostol reformovanej cirkvi: EKUMENICK[ BOHOSLUŽBA- VENI SANCTE
26.10. 2008 semin{rny kostol: ďakovn{ omša za úrodu s ekumenickou účasťou
Spolupr{ca s Mestom Košice
Spolupr{ca je v oblasti Festivalu sakr{lneho umenia, Dní Mesta Košice a príležitostných sympózií na
soci{lne a ekumenické témy.
Spolupr{ca s VUC Košice
CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské ot{zky Zastupiteľstva Košického samospr{vneho
kraja. Zasadaní sa zúčastňuje prof. Konečný ako člen, alebo Dr. Mac{k ako z{stupca. Spolupr{ca na projekte Pl{n
hospod{rskeho a soci{lneho rozvoja – oblasť pomoci rodine. Po zvolení opätovnom predsedu KSK je predpoklad
pokračovania pr{ce v nasledujúcich rokoch.
Pl{n na rok 2014
Suma n{kladov:
Aktivita
1
Publik{cia
o vysokom
školstve
2
Ekumenické symp.
3.
Cesta
na
Gerhardus
konferenciu
Suma
Celkový sum{r:
1000 E
Cestovné
Ubytovné
-
Obed
-
Publik{cia
600
100
100
40
50
110
200
40
50
710
Obed
50
Publik{cia
600
110
400
50
1110
Sympózium 20 rokov ekumenického spoločenstva v Košiciach
Suma n{kladov:
Aktivita
Cestovné
Ubytovné
1
Publik{cia ES
2
Ekumenické symp.
100
40
3.
Cestovné na konferenciu
400
- z{stupca Rady pre
ekumemnizmus Rím
Suma
500
40
Celkový sum{r:
1110 E
Sum{r: 2110.-Eur
KONZULTAČNÉ STREDISKO N[UKY O RODINE (ĎALEJ IBA KS NOR)
INŠTITÚT N[UKY O RODINE (INOR) V BRATISLAVE
Adresa inštitútu:
riaditeľ INOR :
Bazovského 6, 841 01 Bratislava
tel.: +421 02/20851339
e-mail: [email protected]
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD
40
z{stupca riaditeľa:
študijné referentky:
funkčné miesto profesora:
funkčné miesto docenta:
extern{ doktorandka:
neobsadené
Mgr. Sylvia Skl{rov{, Mgr. M{ria Kašš{kov{, Mgr. Alžbeta Cmarkov{
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
neobsadené
Mgr. Alžbeta Cmarkov{
2012/2013: externí spolupracovníci (vyučujúci):
PaedDr. M{ria Adamčíkov{
ThDr. Jan Balík, PhD.
Doc. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD.
ThLic. Mgr. Peter Brenkus
Mgr. Alžbeta Cmarkov{
PaedDr. Eva Ivanov{
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
HELic. Dušan Kolenčík
Mgr. Elena Lamačkov{
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
MUDr. Ren{ta Mikušov{, PhD.
JUDr. René Milt{k
ThDr. M{rio Orb{n, PhD.
ThDr. Beata Pilkov{, PhD.
PhDr. Eva Prv{
Mons. František R{bek
ThLic. Roman Seko
ThDr. PhDr. M{ria Slivkov{, PhD.
PhDr. M{ria Suríkov{
PaedDr. Pavol Tom{nek, PhD.
ThLic. Jozef Vadkerti
ThLic. Mari{n Val{bek
2013/2014: externí spolupracovníci (vyučujúci):
ThDr. J{n Ďurica, PhD.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Elena Lamačkov{
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
ThDr. Beata Pilkov{, PhD.
PhDr. Eva Prv{
ThDr. M{ria Slivkov{, PhD.
PhDr. M{ria Suríkov{
PaedDr. Pavol Tom{nek, PhD.
ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Krakov, UPJP II.; 28. 02. 2013: X. medzin{rodné sympózium „Biblia w kulturze świata“; predn{ška: Ježišova
modlitba ako z{klad pre rast viery učeníkov (exegeticko-teologick{ reflexia nad textom Lk 11, 1-3)
I. Inform{cie o poskytovanom vysokoškolskom vzdel{vaní
 Na INOR sa vyučuje iba študijný program „n{uka o rodine“ na bakal{rskom, magisterskom a od
akademického roku 2012/2013 aj na doktorandskom stupni. Obsah tohto štúdia je totožný
s obsahom, aký sa vyučuje na TF KU v Košiciach.
 V akademickom roku 2012/2013 študovalo na INOR 65 študentov (z toho bc. stupeň: 32; mgr. stupeň: 28;
DPŠ: 9 (8 študentov počas 2. roč. mgr. stupňa, 1 študentka bola absolventkou z predch{dzajúcich
ročníkov), na doktorandskom stupni 3 študenti. Absolventi bc. stupňa: 11; absolventi mgr. stupňa: 11.
 V aktu{lnom akademickom roku 2013/2014 študuje 41 študentov (z toho 15 študentov v 2. a 3. ročníku
bc. stupňa a 25 študentov v 1. a 2. ročníka mgr. stupňa, 1 študent na doktorandskom stupni).
41

Na pracovisku v Bratislave v akademickom roku 2012/2013 vyučovalo 22 externých vyučujúcich + 2
pracovníci TF KU. V akademickom roku 2013/2014 vyučuje 9 externých vyučujúcich + 8 pracovníkov TF
KU.
II. Inform{cie o poskytovaní ďalšieho vzdel{vania
 Na pracovisku INOR v Bratislave sa od akademického roku 2012/2013 realizuje aj doplňujúce
pedagogické štúdium, ktoré v roku 2012/13 ukončilo 24 študentov. V prebiehajúcom akademickom roku
2013/14 študuje na DPŠ spolu 22 študentov (z obidvoch ročníkov mgr. stupňa).
AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOM[CICH SEMIN[ROCH
Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
 Príprava predn{šok na pravidelné mesačné semin{re (janu{r – m{j / október – december 2013) pre
spoločenstv{ rodín pri Inštitúte rodiny J{na Pavla II. v Bratislave a pre študentov INOR v r{mci Roka
viery a Jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda (v Bratislave, vo Svätom Jure, v Piešťanoch a v Leviciach).
INÉ
 Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. – vystúpenia v médi{ch: R{dio Lumen a TV Lux: Trnavsk{ novéna 13.
11. – 21. 11. 2013
Ďalšie aktivity INOR:
 Rokovania na MPSVR a MŠVVŠ Slovenskej republiky o profile absolventa INOR.
 Spolupr{ca so Slovenskou spoločnosťou pre rodinu.
 Pedagógovia, študenti a absolventi „n{uky o rodine“ na INOR sa zap{jajú do vzdel{vacích,
pastoračných a charitatívnych aktivít v treťom sektore a vo farnostiach v rozličných regiónoch
Slovenska.
 V júli 2013 zorganizoval IRJP2 v Tes{roch ďalší ročník Letného t{bora J{na Pavla II. pre deti a študentov
INOR.
 V r{mci odbornej praxe sa posluch{či v roku 2013 zapojili do projektov v mieste svojho bydliska: letné
pr{zdninové t{bory pre deti a rodiny; príprava a vedenie spoločenstiev rodín, detí, ml{deže;
predn{škové cykly pre snúbencov.
 Vyučujúci a spolupracovníci poskytujú v priestoroch inštitútu poradenské služby v oblastiach:
psychologické a duchovné poradenstvo a poradenstvo pre rodiny v extrémnych situ{ci{ch.
 Účasť študentov a pedagógov IRJP2 na N{rodnom pochode za život 22. 9. 2013 v Košiciach.
 Účasť študentov na semin{ri TeenSTAR program, ktorý zorganizoval TeenSTAR Slovensko a Fórum
života v novembri 2013.
 Organizačn{ spolupr{ca pri príprave a realiz{cii Trnavskej novény v dňoch 13. 11. – 21. 11. 2013.
LITURGICKÝ INŠTITÚT J[NA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU
Liturgický inštitút J{na Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Cirkevno-pr{vne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI
vykon{va liturgickú vedeckú a odborne - pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44.
Význam a činnosť LI JJ postupne vzr{stli. Činnosť LI JJ je expertn{, projektov{ a publikačn{ a kon{ sa v spojení
s KPT, keďže väčšina členov LI sú z{roveň pedagógovia na KPT.
Na z{klade memoranda o spolupr{ci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011)
poskytuje Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre pr{cu komisie.
A. Expertn{ činnosť LI JJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vysielanie Liturgie hodín v R{diu Lumen – spolupr{ca s riaditeľom J. Spuchľ{kom, uzavret{ 7.1.2011
(pokračovanie aj v roku 2013)
Teologické stanovisko k „Modlitbe za z{chranu sveta cez obete abortovaných dietok“ (6/2013-LK)
N{vrh obnoveného znenia Lekcion{ra II. (13/2013-LK)
Posúdenie slovenskej úpravy n{pevu Verím v Boha podľa J. Trošta (20/2013-LK)
Omšový formul{r N{šho P{na Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (28/2013-LK)
Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ (29/2013-LK)
42
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vyhodnotenie pripomienok a definitívna úprava formul{ru „Na poďakovanie Bohu za dar ľudského
života“ (32/2013-LK)
Stanovisko k n{vrhu na zosúladenie prik{zaných sviatkov s dňami pracovného pokoja (44/2013-LK)
Slovenský preklad modlitby pre púť do Lúrd v Roku viery (47/2013-LK)
Odborné stanovisko k používaniu muštu pri sv. omši (54/2013-LK)
Posúdenie liturgických textov pre Svetový deň misií (57/2013-LK)
Stanovisko k niektorým liturgickým ot{zkam – omša mimo posvätného priestoru, liturgické sl{venia
a Neokatechumen{t (59/2013-LK)
Pietne miesta za obete nehôd (74/2013-LK)
Slovenský preklad zmienky sv. Jozefa v eucharistických modlitb{ch (79/2013-LK)
Analýza o dokončení Liturgického spevníka (82/2013-LK)
Obnovené slovenské znenie Omšového poriadku – n{vrh 3 (91/2013-LK)
Obnovené slovenské znenie Omšového poriadku- Dodatok – n{vrh 1 (96/2013-LK)
Úmysly apoštol{tu modlitby na rok 2014 (108/2013-LK)
Vyjadrenie k tzv. Hubertovským sl{vnostiam (121/2013-LK)
Liturgický spevník – Advent, Vianoce – materi{l na oponentúru (140/2013-LK)
Obnovené slovenské znenie Rímskeho mis{la – Advent + Vianoce (148/2013-LK)
B. Projektov{ činnosť LI JJ
1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho mis{la
Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho
KBS a SSV. Projekt sa rieši na z{klade vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupr{ci (KBS-LI). Do
projektu je zapojen{ aj Kongreg{cia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatik{ne.
Redakčn{ rada pokračovala v príprave slovenského znenia. Prebehlo pripomienkovanie n{vrhu
Omšového poriadku a zostavil sa 3. n{vrh znenia. Pripravil sa n{vrh slovenského znenia Dodatku k Omšovému
poriadku (výstup BAB) a Tempor{lu – časť Advent a Vianoce
2. Príprava Lekcion{ra II.
Liturgický inštitút spolupracuje s LKKBS a SSV na príprave nového Lekcion{ra II. V roku 2013 sa
pripravil definitívny n{vrh, očak{va sa publikačný výstup.
3. Liturgický spevník
Hudobn{ sekcia LK KBS spolupracuje s LI na príprave spevníka už od roku 2000. Prof. Konečný spolu
s prof. Lexmannom pripravili komplexný n{vrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol predložený na
oponentúru. V príprave je publikačný výstup – monografia.
C. Publikačné výstupy
1. BAB - Obnovené slovenské znenie Omšového poriadku - Dodatok / A. Krivda
2. EDJ – Koncerty v kostoloch (odborný preklad) / A. Krivda
3. FAI – Redakčn{ príprava zborníka „Päťdesiat rokov liturgickej reformy Druhého Vatik{nskeho koncilu na
Slovensku“ / A. Krivda
4. FAI – Redakčn{ príprava zborníka „Culmen et fons“ / G. Ragan
INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA
I.
Z{kladné inform{cie o pracovisku
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza
Hlavn{ 89, 041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111, e-mail: [email protected]
43
Vedúci pracoviska: doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD. funkčné obdobie do 1.10.2015
Z{stupca vedúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
docent TF KU
sekretari{t: ThDr. Daniel Demočko, PhD. člen inštitútu TF KU
PhDr. Denisa Tašoniov{
Členovia:
Mgr. Peter Nov{k, diecézny dekan dekan{tu Košice – Z{pad.
ThDr. Radoslav Lojan, PhD. člen inštitútu
ThDr. Štefan Oslovič, PhD. člen inštitútu
Spolupracovníci z iných pracovísk KU:
ThDr. Štefan Albičuk, PhD.
Mgr. Ivana Pločicov{ – doktorand TFKU
Mgr. Gabriela Genčúrov{ – doktorand TFKU.
Externí spolupracovníci:
Mgr. Ing. Slavomíra Marekov{
Ing. M{ria Tomašov{
Zahraniční spolupracovníci:
Prof. Dr. Med. Josef Sopko, PhD – Bazilej - Švajčiarsko
Prof. Paul Roettig - Wien
Prof. Markus Vogt - Zittau, Nemecko
Prof. Georg Milbradt – Dr{žďany, Nemecko
II.
Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2011
II. 1. Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním z{pisu.
Vykon{vané občasným spôsobom pri pl{novaní aktivít a riešení organizačných úloh.
II. 2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzin{rodnej spolupr{ce univerzít
v programe CEEPUS II. organizovanej v spolupr{ci s medzin{rodnou organiz{ciou Bioethicists in Central
Europe (BCE.):
Riadenie a administratíva v oblasti mobilít a hosťovania študentov a zahraničných profesorov, predovšetkým
v programe CEEPUS II. AT 502 a CEEPUS III. AT 702 pod vedením I. Szaniszloa, koordin{tora za KU
Ružomberok.
II. 3. Aktívna spolupr{ca s lek{rsko-pr{vnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity: Príprava
spoločných projektov alebo konferencií a odborných stretnutí. (koordin{tor I. Szaniszlo)
II.4. Konzult{cie a analýza ot{zok orientovaných na bioetiku ako podklad pre bioetickú subkomisiu pri KBS.
Pracovné stretnutia inštitútu na niektoré témy z oblasti bioetiky ako podklad pre pr{cu bioetickej subkomisie KBS
prostredníctvom člena Inštitútu I-M. Szaniszló, ktorý je riadnym členom bioetickej subkomisie pri KBS.
II.5. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nez{vislých kresťanských odborov Slovenska.
Stretnutia s kresťanskými odbor{rmi v oblasti koordin{cie pr{ce odborov v jej metodickej a eticko-obsahovej časti
aktivít. (koordin{tor M. Uh{ľ)
II.6. Príležitostn{ spolupr{ca s FKI – Fórum kresťanských inštitúcií.
Príležitostné pracovné stretnutia pri riešení a organiz{cií niektorých spoločných ot{zok alebo realiz{cií
spoločných projektov prostredníctvom niektorých členov Inštitútu (M. Uh{ľ a I-M. Szaniszló).
II.7. Pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ústrednej katolíckej charity Slovenska a jednotlivými riaditeľmi
diecéznych charít.
Pracovné stretnutia pri konzult{cií niektorých ot{zok spojených s pr{cou diecéznych charít a ich prepojenia na
pr{cu komisií KBS, TFKU a inštitútu IAS.
44
II.8. Propag{cia a aktívny rozvoj projektu tvorby soci{lnych klubov Slovenska v r{mci slovenských diecéz
(diecézne soci{lne kluby). Propag{cia myšlienok spojených s realiz{ciou projektu soci{lnych klubov po
farnostiach a obciach Slovenska.
II.10. Získavanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupr{ce s novými subjektmi na poli akademickom, ale aj so
subjektmi praktickej pr{ce na poli pastor{cie, soci{lnej pomoci a charity. Prostredníctvom členov inštitútu sa
rozvíja tvorba nových kontaktov a rozvoj novej spolupr{ce doma aj v zahraničí. (I.M. Szaniszló, M. Uh{ľ. R.
Lojan, ...)
Inform{cie o poskytovanom vysokoškolskom vzdel{vaní
Inštitút sa účastní vzdel{vacieho procesu ako jedno z pracovísk Teologickej fakulty. Jeho členovia,
pracovníci a spolupracovníci (M. Uh{ľ, I. Szaniszló, D. Demočko, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo aj
občasne podieľali na vzdel{vacom procese vo vybraných predmetoch na všetkých študijných odboroch, ktoré
poskytuje TF KU.
Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TF KU a niektorí doktorandi, ako aj študenti TF KU, sú jeho
členmi alebo spolupracovníkmi.
VII. Inform{cie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
VII.1. Výskumn{ činnosť podaných projektov:
Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možnosti a pod{vaní vedeckých projektov
v spolupr{ci s TF KU, a tiež s inými organiz{ciami, s ktorými spolupracuje.
VII. 2. Výskumn{ a vedeck{ činnosť nepodporovan{ z grantov:
Činnosť inštitútu je prostredníctvom jeho členov prepojen{ s inými katedrami TF KU, ale aj s inými fakultami KU
a niektor{ činnosť členov inštitútu je preto vykazovan{ aj prostredníctvom iných katedier TF KU.
XII. Medzin{rodné aktivity pracoviska
Medzin{rodné konferencie a semin{re
Sú prepojené s aktivitami členov Inštitútu na iných katedr{ch TF KU.
45
5.5 Vnútorn{ grantov{ schéma fakulty
Teologick{ fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila nasledujúce aktivity a podujatia:
Vydavateľsk{ a umeleck{ činnosť:
Nemožnosť hovoriť dnes o Bohu, tlač knihy, Michal Vaško, 2013
Verba Theologica 1/13, tlač časopisu, Michal Vaško, 2013
Rozhľadenie v Druhom vatik{nskom koncile - zborník, prof. Jozef Jurko, Michal Vaško, 2013
Verbum č. 1/2013, tlač časopisu, Michal Vaško, 2013
Verbum č. 2/2013, tlač časopisu, Michal Vaško, 2013
Spolu
Organizovanie konferencií a sympózií:
12.4.2013, TF Košice, medzin{rodn{ konferencia, Vplyv filozofických koncepcií na ponímanie
Boha od kreťanského staroveku po súčasnosť
25.4.2013, TF Košice, medzin{rodn{ vedeck{ konferencia – Hľadanie dialógu modernej kultúry
a teológie, Usporiadateľ: Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza
Spolu
Služobné cesty pedagogických zamestnancov v r{mci vedecko-výskumnej činnosti:
Cesty pedagógov doma i do zahraničia spolu
Fond na podporu vedy a výskumu
N{zov projektu
Globaliz{cia v kultúre – kultúra v globaliz{cii a liter{rna
tvorba bl. S{ry Salkah{zi
Soci{lny kur{tor v penitenci{rnej a postpenitenci{rnej
starostlivosti
46
Riešiteľ
PhDr. Ren{ta Jamborov{, PhD.,
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef
Jurko, PhD., doc. PhDr. Ing. Lýdia
Leškov{, PhD., doc. ThDr. Martin
Uh{ľ, PhD., MUDr. Magulov{, Mgr.
Kimličkov{
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
289,30
583,44
224,40
1897,49
1748,40
EUR 4743,03
70
96,60
EUR 166,6
EUR 4431,93
Suma
77,34
345,22
Specific Adaptation Problems of Seminarians at the
Faculty of Theology
Vydanie zahraničnej monografie z politickej filozofie
Mgr. J{n Knapík, PhD.
Výročn{ medzin{rodn{ konferencia organizovan{
Inšitútom Aplikovanej Etiky prof. A. Spesza pri TF KU
v Ružomberku s n{zvom: Hľadanie dialógu modernej
kultúry a teológie spojenú s odovzdaním výročnej ceny
Inšitútu aplikovanej etiky A. Spesza prof. Dr. Emiliovi
Plattimu (25.4.2013)
Katolícky slavizmus Leva XIII a Slov{ci
Spolu
47
doc. ThDr. Ing. Inocent-M{ria V.
Szaniszló OP, PhD.
doc. ThDr. Ing. Inocent-M{ria V.
Szaniszló OP, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
157
619,85
619,25
694,08
EUR 2512,74
VI. RIGORÓZNE KONANIA, OBHAJOBY
DIZERTAČNÝCH PR[C, HABILITAČNÉ KONANIA
A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV
V roku 2013 na Teologickej fakulte prebehlo celkovo 24 rigoróznych konaní, z toho 15 v študijnom odbore
Soci{lna pr{ca, v študijnom programe Soci{lna pr{ca (PhDr.), 2 v študijnom odbore Filozofia, v študijnom
programe Soci{lna filozofia a 7 v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, v študijnom
programe Učiteľstvo n{boženskej výchovy (jednopredmetové).
D{tum
21.1.2013
Meno
Mgr. Nat{lia Valovičov{
Téma rigoróznej pr{ce
Idey št{tu v európskom myslení. Cesta
k zjednotenej Európe.
Analýna motivačných faktorov
dobrovonľníkov pôsobiacich na Slovensku
a v krajin{ch tretieho sveta
Alkoholizmus ako jeden z problémov
bezdomovectva v Košiciach
Problematika z{vislosti od alkoholu a dopad
na rodinu
Efektívnosť aktivačných programov pre
nezamestnaných
Rozvod manželstva a jeho vplyv na soci{lnu
adapt{ciu deťaťa
Univerz{lne n{boženstvo New Age
v konfront{cii s dokumenot Ježiš Kristus –
Prameň živej vody.
Informačno-komunikačné technológie a
soci{lna inklúzia nevidiacich a slabozrakých
Kompar{cia vývoja starostlivosti o ment{lne
postihnutých v Spišskom regióne v
obdobiach pred a po roku 1989
Študijný program
Soci{lna filozofia
21.1.2013
Mgr. M{ria Majdanov{
21.1.2013
Mgr. Soňa Hlav{čov{
21.1.2013
PaedDr. Andrea Šablov{
21.1.2013
21.1.2013
PaedDr. Martin Bodis,
PhD
Mgr. Jana Rečič{rov{
21.1.2013
Mgr. Monika Matuov{
27.5.2013
Mgr. M{ria Bendíkov{
27.5.2013
Mgr. M{ria Bašistov{
31.5.2013
Mgr. Ren{ta Samčíkov{
Religiozita a spritualita pri začleňovaní
Rómov do spoločnosti
Soci{lna prevencia pri p{chaní trestnej
činnosti u mladistvých
Nezamestnanosť ako dôsledok soci{lneho
problému v r{mci soci{lnej politiky št{tu
Soci{lna pr{ca
31.5.2013
Mgr. Miroslav Stol{r
31.5.2013
Mgr. Milan Kochan
31.5.2013
Mgr. Vladimíra
Koščakov{
Hodnoty v živote človeka a ich vplyv na
rodinu
Soci{lna pr{ca
31.5.2013
Mgr. Denisa Tašoniov{
Eutan{zia ako nerešpektovanie ľudského
pr{va na život
Soci{lna pr{ca
5.6.2013
Mgr. Erika Rusn{kov{
Emocion{lna výchova detí predškolského
veku v rodine
12.6.2013
Mgr. Gabriela Sabov{
Cirkevné dejiny v učebných osnov{ch
n{bnoženskej výchovy na z{kladných
škol{ch (1918-2012)
Učiteľstvo
n{boženskej výchovy
(jednopredmetové)
Učiteľstvo
n{boženskej výchovy
(jednopredmetové)
48
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Soci{lna filozofia
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
Soci{lna pr{ca
D{tum
12.6.2013
Meno
Mgr. Žaneta
Vyravcov{
Téma rigoróznej pr{ce
Medzipredmetové vzťahy n{boženskej výchovy a
dejepisu
Študijný program
Učiteľstvo n{boženskej
výchovy
(jednopredmetové)
Učiteľstvo n{boženskej
výchovy
(jednopredmetové)
Učiteľstvo n{boženskej
výchovy
(jednopredmetové)
Učiteľstvo n{boženskej
výchovy
(jednopredmetové)
Učiteľstvo n{boženskej
výchovy
(jednopredmetové)
Soci{lna pr{ca
12.6.2013
Mgr. Gabika
Genčúrov{
Židovsk{ a kresťansk{ n{boženask{ vzdelanosť
v prvom období kresťanského staroveku
12.6.2013
Mgr. Marianna
Svetov{
Inovatívne metódy vo vyučovaní n{boženstva
žiakov s Aspergerovým syndrómom.
23.8.2013
Mgr. Marta
Dobransk{
Rozvíjanie viery u dieťaťa predškolského veku v
rodine
23.8.2013
Mgr. Anna
Tom{šov{
Príprava na manželstvo a rodičovstvo
v n{boženskej výchove na stredných škol{chh
28.8.2013
Mgr. Petra
Gotzmannov{
Soci{lna pr{ca v prevenci a elimin{cii soci{lnopatologických javov na z{kladných a stredných
škol{ch
28.8.2013
Mgr. Lenka
Roskov{
Problematika hormon{lni antikoncepce u mladé
generace
Soci{lna pr{ca
28.8.2013
Mgr. Jozefína
Petk{čov{
Soci{lna starostlivosť o seniorov
Soci{lna pr{ca
V roku 2013 sa na Teologickej fakulte uskutočnilo 9 dizertačných skúšok, všetky v študijnom odbore Katolícka
teológia a v študijnom programe Katolícka teológia.
D{tum
21.1.2013
Meno
Mgr. Lenka
Fedorov{
Téma licenci{tnej pr{ce
Analýza katechézy vybraných
cirkevných hnutí na Slovensku
Školiteľ
doc. ThDr. J{n
Jenčo, PhD.
Študijný program
Katolícka teológia
23.1.2013
PhLic. Jozef
Gamrat
Obraz Boha v človeku.
Interpret{cia Gn 1, 26-27
v kontexte novodobých
filozoficko-teologických reflexií.
doc. Róbert Lapko,
Th.D., PhD.
Katolícka teológia
23.1.2013
Mgr. Jaroslav
Mujgoš
Spiritualita kresťanstva v
súčasnom svete podľa
apoštolskej exhort{cie p{peža
Benedikta XVI. Verbum Domini
doc. ThDr. Marian
Šur{b, PhD.
Katolícka teológia
27.5.2013
Mgr. Glevaň{k
Michal
Cirkevnoslovanské verzie
Božskej liturgie sv. Jakuba, brata
P{novho, prvého jeruzalemského
biskupa
prof. ThDr. PhDr.
Amantius Akimjak,
PhD.
Katolícka teológia
27.5.2013
Ing. Mgr.
Golianov{
Monika
Zjaven{ mor{lka - vzťah medzi
Dekalógom a blahoslavenstvami
v reči na vrchu
prof. PaedDr. ThDr.
Jozef Leščinský,
PhD.
Katolícka teológia
27.5.2013
Mgr. Ing. Kakalej
Martin
Neschopnosť uzavrieť sviatostné
manželstvo z dôvodu psychickej
prirodzenosti (k{n. 1095, b.3 CIC
1983)
doc. JCDr. Miloš
Pekarčík, PhD.
Katolícka teológia
49
5.6.2013
Mgr. Pavel
Stuška
Duchovní doprov{zení ml{deže
na Arcibiskupském gymn{ziu v
Kroměříži
prof. PaedDr. PhDr.
ThDr. Jozef Jurko,
PhD.
Katolícka teológia
5.6.2013
PhDr. PaedDr.
Marcela
Nov{kov{
Soci{lna n{uka Cirkvi ako
paradigma povolania človeka
doc. ThDr. Martin
Uh{ľ, PhD.
Katolícka teológia
12.6.2013
Ing. Mgr.
Kurimsk{ Danka
Liturgick{ form{cia hnutia Svetlo
- život
prof. ThDr. Gabriel
Ragan, PhD.
Katolícka teológia
V danom roku obh{jilo svoje dizertačné pr{ce 12 absolventov doktorandského štúdia, z toho 11 v študijnom
odbore a programe Katolícka teológia a 1 v študijnom odbore Soci{lna pr{ca, v programe Charitatívna a misijn{
pr{ca.
D{tum
Meno
Téma dizertačnej pr{ce
Školiteľ
21.1.2013
ThLic. Dušan
Škurla
Ľudsk{ form{cia kandid{tov na
kňazstvo
doc. ThDr. J{n
Jenčo, PhD.
30.4.2013
ThLic. Krzysztof
Knajp
doc. ThDr.
Stanisław Łupiński,
PhD.
Katolícka teológia
30.4.2013
ThLic. Jerzy
Kaczynski
doc. ThDr.
Stanisław Łupiński,
PhD.
Katolícka teológia
27.5.2013
ThLic. Albičuk
Štefan
doc. ThDr. Martin
Uh{ľ, PhD.
Katolícka teológia
5.6.2013
ThLic. J{n
Mikolaj
Ochrona prawa rodziców do
religijnego wychowania dzieci
zgodnie z ich przekonaniami
religijnymi w Dokumentach
Prawa Międzynarodowego,
Magisterium Kościoła
Powszechnego oraz w wybranym
prawodawstwie Kościołów
Partykularnych w Polsce.
Kościół strażnikiem
nierozerwalności małżeństwa na
podstawie wyroków o
nieważność małżeństwa i o
separację rozpatrywanych w
sądzie biskupim w łomży w
latach 1947 – 1983.
Solidarita s migrantmi v procese
globaliz{cie sveta cez prizmu
Soci{lnej n{uky Cirkvi.
Identita človeka, manželstva i
rodiny a ich pôvod v Bohu
(Teologicko antropologický
pohľad)
prof. PaedDr. PhDr.
ThDr. Jozef Jurko,
PhD.
Katolícka teológia
12.6.2013
ThLic. Dariusz
Misa
prof. ThDr. Artur
Katolo, PhD.
Katolícka teológia
23.8.2013
PaedDr. ThLic.
Lucia Babjakov{
G{llov{
L’esperienza della Divina
Misericordia secondo suor
Faustyna Kowalska – un’analisi
teologica.
Angažovanosť ml{deže v
Katolíckej Cirkvi
prof. PaedDr. PhDr.
ThDr. Jozef Jurko,
PhD.
Katolícka teológia
26.8.2013
Mgr. Katarína
Sabolov{
Postoje študentov pom{hajúcich
povolaní k vybraným skupin{m
doc. ThDr. Martin
Uh{ľ, PhD.
Charitatívna
a misijn{ pr{ca
50
Študijný
program
Katolícka teológia
ohrozeným soci{lnou exklúziou
27.8.2013
ThLic. J{na
Sz{raz
S{ra Salkah{zi – Život a dielo
prof. PaedDr. PhDr.
ThDr. Jozef Jurko,
PhD.
doc. ThDr. Martin
Uh{ľ, PhD.
Katolícka teológia
27.8.2013
ThLic. Jozef
Červeň
Princíp subsidiarity v integr{cii
Rómov a jeho odraz v
pripravovanej metodike
pastor{cie Rómov v Spišskej
diecéze
27.8.2013
ThLic. JUDr.
Jana Mitrov{
Pr{vny kontext sviatosti
manželstva a manželského
súhlasu v legislatíve Latinskej
cirkvi
prof. ThDr. Gabriel
Ragan, PhD.
Katolícka teológia
27.8.2013
ThLic. Ing.
Viliam Karľa
Liturgicko-eklezi{lne
prolegomena k n{uke Druhého
vatik{nskeho koncilu o
Eucharistii
prof. ThDr. Gabriel
Ragan, PhD.
Katolícka teológia
V roku 2013 na Teologickej fakulte neprebehli žiadne habilitačné ani inauguračné konania.
51
Katolícka teológia
VII. ZAMESTNANCI
TF KU v roku 2013 zamestn{vala 47 pedagogických zamestancov na plný pracovný úväzok a 19 na kratší
pracovný čas. Výsledkom aktivít prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility a zahraničných kontaktov
pedagógov a vedenia fakulty boli okrem účasti na zahraničných konferenci{ch, usporiadania dom{cich
vedeckých konferencií s medzin{rodnou účasťou aj študentsk{ a učiteľsk{ mobilita za účelom školenia alebo
výučby prostredníctvom programu Erazmus alebo na z{klade bilater{lných dohôd, či programu CEEPUS. Tieto
mobility využilo 13 zamestnancov TF.
ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA FUNKČNÉHO MIESTA A VEKU (STAV K 31. 10. 2013)
profesori
docenti
odborní asistenti
(z toho PhD.)
asistenti
spolu
dosiahnutý vek
menej ako 25
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 a viac
spolu
plný úväzok
6
10
24 (23)
14 (14)
7
47
2
19
profesori
1
1
1
4
7
kratší pracovný čas
1
2
docenti
odborní asistenti
6
2
1
1
1
1
12
1
3
9
9
5
5
1
2
3
38
asistenti
1
3
3
2
9
52
KVALIFIKAČNÝ RAST ZAMESTNANCOV, POROVNANIE S ROKOM 2012
KVALIFIKAČNÝ RAST (stav ku 31. 12. 2013)
Meno, priezvisko,
2014
Vedecko-pedagogický titul
2015
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
Doc.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Doc.
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
Doc.
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
Doc.
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
Doc.
PhDr. J{n Pramuka, PhD.
Doc.
PhDr. Marcel Šefčík PhD.
Doc.
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
oc. Dr. J{n Veľbacký PhD.
prof.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof.
ThDr. Ing. Anton Babj{k, PhD.
doc.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
doc.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
doc.
ThDr. Vladimír Šost{k, PhD.
doc.
ICLic. Andrej Kačm{r
PhD.
prof. Pavol Dr{b, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
Dr. Juraj Feník, STD.
doc.
Dr. Vladimír Juh{s, PhD.
doc.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
doc.
doc. Inocent-M{ria V. Szaniszló, PhD.
prof.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
Doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
prof.
spĺňa kvalifik{ciu
prof.
prof.
PhDr. Ren{ta Jamborov{, PhD.
PhDr. Janka Bursov{, PhD.
2017
Prof.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
prof. Anton Tyrol, PhD,
2016
doc.
doc.
PhDr. Marek Forg{č, PhD.
doc.
ThDr. PaedDr. M{ria Duchov{, PhD.
PhD.
Doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
prof.
PhDr. Katarína Majcherov{, PhD.
doc.
Mgr. Katarína Kotradyov{, PhD.
doc.
53
KVALIFIKAČNÝ RAST (STAV KU 31. 12. 2012)
Meno, priezvisko,
Vedecko-pedagogický titul
2013
2014
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
HeDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
PhDr. J{n Pramuka, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík PhD.
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
spĺňa kvalifik{ciu
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
2015
2016
prof.
spĺňa kvalifik{ciu
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
spĺňa kvalifik{ciu
doc. Dr. J{n Veľbacký PhD.
prof.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof.
ThDr. Ing. Anton Babj{k, PhD.
doc.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
doc.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
doc.
ThDr. Vladimír Šost{k, PhD.
doc.
ICLic. Andrej Kačm{r
PhD.
prof. Pavol Dr{b, PhD.
spĺňa kvalifik{ciu
Dr. Juraj Feník, STD.
doc.
Dr. Vladimír Juh{s, PhD.
doc.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
doc.
doc. Inocent-M{ria V. Szaniszló, PhD.
prof.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
prof.
prof. Anton Tyrol, PhD,
spĺňa kvalifik{ciu
doc. PhDr. Ing. Lýdia Leškov{, PhD.
Doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
RNDr. Zdenka Hertelyov{
PhDr. Ren{ta Jamborov{
PhDr. Janka Bursov{, PhD.
PhDr. Marek Forg{č, PhD.
Doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
PhDr. Zuzana Budayov{, PhD.
PhDr. Katarína Majcherov{, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyov{, PhD.
prof. 2017
prof.
PhD.
PhD.
2017-doc.
doc.
doc.
prof.
PhD.
doc.
doc.
54
MOBILITY ČLENOV KATEDIER
Odch{dzajúci vyučujúci v letnom semestri 2013
P.č. Priezvisko a meno
N{zov
mobilitné
ho
programu
1.
František Trstenský
Erasmus
2.
Miloš Pekarčík
3.
Anton Tyrol
4.
František Trstenský
Erasmus
Bilater{ln
a dohoda
Bilater{ln
a dohoda
5.
Janka Bursov{
Erasmus
6.
Lýdia Leškov{
Erasmus
7.
Róbert Lapko
Erasmus
8.
Anton Konečný
Bilater{ln
a dohoda
9.
M{ria Duchov{
Erasmus
10.
Juraj Fenik
Erasmus
11.
Lucia Pečovsk{
Erasmus
12.
František Trstenský
13.
Anton Konečný
Bilater{ln
a dohoda
Bilater{ln
a dohoda
Presný
termín
mobility
04.03.-08.03.
2013
04.03.-08.03.
2013
18.03-22.03.
2013
18.03-22.03.
2013
21.04-2604.2013
21.04.26.04.2013
29.4.2013 3.5.2013
9.5.11.5.2013
21.4.26.4.2013
10.3.201315.3.2013
21.-26.
apríla 2013
29.júl29.august
2013
18.-22.4.
2013
Vysielaj
úca
Prijímajúca inštitúcia
katedra
Účel
cesty
KHBV
Palackého univerzita v Olomouci
výučba
KPT
Palackého univerzita v Olomouci
Theological Institute in Riga,
Lotyšsko
Theological Institute in Riga,
Lotyšsko
Uniwersytet Kardynala Štefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynala Štefana
Wyszyńskiego w Warszawie
výučba
Liverpool Hope University
Užhorodsk{ gréckokatolícka
teologick{ akadémia bl. Teodora
Romzu
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
st{ž
Heythrop College London
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
výučba
KHBV
KHBV
KSP
KSP
KHBV
KPT
KEV
KHBV
KEV
KHBV
KPT
výučba
výučba
výučba
výučba
výučba
výučba
výučba
University of Notre Dame (USA) st{ž
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP
II
st{ž
Prich{dzajúci vyučujúci v letnom semestri 2013
P.č.
Priezvisko a meno
N{zov
mobilitné
ho
programu
1.
Petr Mareček
Erasmus
2.
Andris Priede
Erasmus
3.
Péter Zakar
4.
Massimo Pazzini
Erasmus
Bilater{ln
a dohoda
5.
Adam Świeżyński
Erasmus
6.
Stanisław Łupiński
Erasmus
Presný
termín
mobility
15.0419.04.2013
22.0426.04.2013
30.01-10.02.
2013
10.04.17.04.2013
24.-30. 04.
2013
29.0405.05.2013
Prijímaj
úca
katedra
Vysielajúca inštitúcia
Účel
cesty
KHBV
Univerzita Palackého Olomouc
výučba
KHBV
University of Latvia, Riga
výučba
KHBV
G{l Ferenc College, Szeged
Faculty of Biblical Sciences and
archaeology, Jeruzalem
Cardinal Stefan Wyszyński
Uniwersity in Warsaw
Polonia University in
Czestochowa
výučba
KHBV
KF
KPT
55
výučba
výučba
výučba
7.
Andrzej Kryński
Erasmus
8.
Dariusz Sękiewicz
Erasmus
9.
Andrzej Kryński
Erasmus
10.
Stanisław Łupiński
Erasmus
11.
Jitka Jonova
Erasmus
29.0405.05.2013
21.0127.01.2013
21.01.27.01.2013
21.01.27.01.2013
11.3.201315.3.2013
12.
Giuseppe Cardamone
13.
František Štech
14.
Emilio Platti
15.
Edeltraud Koller
16.
Laura Baritz
17.
Renzo Bonetti
Bilater{ln
a dohoda
CEEPUS
AT
Bilater{ln
a dohoda
Bilater{ln
a dohoda
Bilater{ln
a dohoda
Bilater{ln
a dohoda
15.4.201319.4.2013
0812.04.2013
22.26.04.2013
22.26.4.2013
22.26.04.2013
14.-15.3.
2013
18.
Mariusz Bialkowski
Erasmus
19.
Andrzej Kryński
Erasmus
20.
Stanisław Łupiński
Erasmus
21.
Andrzej Kryński
Erasmus
7.-10.5. 2013
20.26.5.2013
20.26.5.2013
20.26.5.2013
18.
–
22.3.2013
18.
–
22.3.2013
22.
23.
Adam Zadroga
Erasmus
Karolina Komsta
Erasmus
KPT
dekan{t
TF
KPT
KPT
KHBV
Polonia University in
Czestochowa
Akademia Polonijna
Czechostowa
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
výučba
st{ž training
výučba
výučba
výučba
KHBV
Univerzita Palackého Olomouc
Casa De Formacion Sacerdotal
Santa Maria Madre v Ajofrin
(Toledo, Spanielsko)
KST
TF Jihočeské univerzity
výučba
KST
TF Kath. Uni Louvain-Belgicko
výučba
KST
Kath. Privatuniv. Linz, Rakúsko
Corvinus
Univ.,Budapest,Maďarsko
Fondazione Famiglia Dono
Grande
Akademia Muzyczna im.
Ignacego Jana Paderewskiego w
Poznaniu, Poznań
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
výučba
KST
KPT
KPT
dekan{t
TF
KHBV
KHBV
N{uka
o rodine
N{uka
o rodine
výučba
výučba
výučba
výučba
st{ž training
výučba
výučba
výučba
výučba
Odch{dzajúci vyučujúci v zimnom semestri 2013
P.č.
Priezvisko a
meno
N{zov
mobilitného
programu – účel
cesty
Dĺžka
mobility
Vysielajúca
katedra
1.
Vladimír
Szaniszló
2.
Juraj Fenik
3.
František
Trstenský
Bilater{lna dohoda
- výučba
N{rodný
štipendijný
program
4.
Cyril Hišem
Erasmus - výučba
20.-27.10.2013
K.
systematickej
teológie
K.
systematickej
teológie
K.
systematickej
teológie
K. filozofie a
histórie
5.
Ľuboslav
Hromjak
Bilater{lna dohoda
- výučba
10.-23.9.2013
K. filozofie a
histórie
CEEPUS - výučba
10.-18.11.2013
október 2013
5.11.
201328.2.2014
56
Prijímajúca inštitúcia
KTF Karlovej Univerzity, ČR
Opatství Nový Dvůr, ČR
Saint
John's
Minnesota, USA
University.
KTF Karlovej Univerzity, ČR
Logar de Santa Teresa v Cuzco;
Seminario arquidiocesano San
Antonio Abad v Cuzco, Peru
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
8.1 Soci{lne a prospechové štipendi{
Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
Róbert C{r
Luk{š Durkaj
Lenka Urbanov{
Tom{š Bell{
Luk{š Fejerč{k
Ľudmila Krol{kov{
M{ria Streberov{
štipendi{ za akad. rok 2012/2013
priemerný počet štipendistov
vyplaten{ čiastka za rok v €
priemer na 1 štipendistu v €
soci{lne
prospechové
84,6
194660,00
2300,95
118
44095,00
373,69
8.2 Školné
Školné určené pre študentov Teologickej fakulty KU pre rok 2012/2013 bolo stanovené na úroveň 650 € pre I. a II.
stupeň štúdia a 500 € pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia v externej forme študentov so
slovenským št{tnym občianstvom aj cudzincov mimo EU.
Počet študentov uhr{dzajúcich školné v akad. roku 2012/2013
Počet študentov
Počty študentov
z toho počet študentov
Forma
štúdia
DF
ktorým
vznikla v
ak. roku
stupeň 2012/2013
povinnosť
uhradiť
školné
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné za
prekročenie
štandardnej
dĺžky štúdia
cudzincov,
ktorí
uhr{dzajú
školné
ktorým
bolo
školné
odpustené
ktorým
bolo
školné
znížené
Počet
žiadostí o
zníženie
školného
Počet
žiadostí o
odpusteni
e školného
1
24
24
0
13
15
8
2
6
6
1
2
3
2
22
21
1
8
2
7
2
23
20
17
0
36
55
6
0
139
199
21
1+2
3
spolu
DF
EF
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné v
externej
forme
0
52
0
51
1
100
75
25
2
278
268
10
0
0
1+2
3
46
30
spolu
EF
424
373
DF EF
spolu
124
75
0
1
0
16
3
3
3
3
35
17
3
178
257
30
49
0
0
49
70
14
57
8.3 Stravovanie študentov
Teologick{ fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom
externého dod{vateľa, GASTROMILA spol. s. r. o. Piešťansk{ 2, 040 11 Košice. Výdaj stravy prebieha v
priestoroch vlastnej budovy na Hlavnej 89 v Košiciach. Priestory jed{lne vyhovujú všetkým hygienickým
norm{m a estetickým n{rokom. Jed{leň m{ kapacitu 127 miest. Študenti si môžu objedn{vať celoddenú stravu –
raňajky, obed, večeru, pričom obed si môžu vybrať spravidla z troch ponúknutých jed{l. Objedn{vanie stravy
priebieha pomocou elektronického systému Kredit8, študenti si objedn{vajú stravu pomocou internetu alebo
pomocou elektronickej jednotky umiestnenej v jed{lni. Obedy využíva približne 100 stravníkov.
58
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI
9.1 Informačné technológie
V roku 2013 pokračovali pr{ce na implement{cii techniky zakúpenej z projektu EŠF, program OPVaV 5.1-03 na
zvýšenie úrovne služieb knižnice a na zvýšenie kvality vzdel{vania. Budovanie IKT infraštruktúry vysokých škôl
a moderniz{cia ich vnútorného vybavenia m{ za cieľ zlepšenie podmienok vzdel{vacieho procesu - zvýšenie
kvality vzdel{vania a knižničných služieb prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
Prakticky boli priebežne realizované projekty:
1. Updaty programov pre knižničné procesy
2. Konfigur{cia automatizovaného výpožičnéhy systému (selfcheck)
3. Nahr{vanie údajov pre knižničného digit{lneho asistenta
4. Konfigur{cia nových klientov pre systém Virtua
5. Predn{šky pre študentov na podporu využívania E-beam (interaktívny výukový systém).
6. Rekonštrukcia sieťovej infraštruktúry inštal{ciou bezdrôtových prístupových bodov (access points) pre
študentov v r{mci projektu Erasmus
7. Upgrade hlavného routera a firewallu s použitím zariadenia cisco asa 5512
V letných mesiacoch uplynulého roku pokračovala ďalšia časť rekonštrukcie topológie štruktúry počítačovej
siete TF s využitím delených segmentov siete – VLAN. Bol vylepšený z{lohovací systém a realizovaný
monitoring aktívnych prvkov siete na b{ze systému nagios, čo podstatne efektívnejšie využije existujúci
technický potenci{l fakulty.
Na TF KU v roku 2013 pokračovalo zav{dzanie ďalších modulov pre akademický informačný systém s n{zvom
AIS2, hlavne rozvrh hodín a dotazníky. Bol realizovaný upgrade datab{zového systému Oracle11g a operačného
systému REDHAT6. AIS2, je pokračovaním úspešného projektu AIS1, ktorý sa využíva na 12 verejných vysokých
škol{ch SR a ďalších súkromných VŠ. TF používa tento akademický systém od roku 2006 a v súčasnosti používa
jeho novú verziu AIS2. Bolo tiež inštalované z{lohovacie zariadenie na ochranu a archiv{ciu d{t z AIS2.
V roku 2010 prešla knižnica TF z mor{lne zastaraného systému Paris na b{ze CDS/ISIS v operačnom systéme
DOS na nový informačný systém projektu SNK v Martine s n{zvom KIS3G VIRTUA verzia 2008.48. V uplynulom
roku bol realizovaný prechod na vyššiu verziu 2013.1. Tento moderný systém predpoklad{ prepojenie
akademických knižníc a kooperatívny prístup k informačným zdrojom.
Na z{klade požiadaviek z{kona č. 131/2002 Z.z. boli rektor{tom KU v Ružomberku pre TF vyd{vane študentské
multifunkčné bezkontaktné čipové preukazy podľa usmernenia MŠ s aktualiz{ciou na vlastnom univerzitnom
termin{li, ktorý bol prepojený zo systému EMStudent na systém Abakus a od roku 2012 aj s novým systémom
evidencie poplatkov. V uplynulom roku pribudla možnosť použitia týchto preukazov aj pre systém Ticketport{l a
pre niektoré Št{tne vedecké knižnice.
Pracovníkmi rektor{tneho UIKT bolo navrhnuté a zrealizované ďalšie rozšírenie web str{nky fakulty
(www.tf.ku.sk) s možnosťou jednoduchej aktualiz{cie nielen spr{vcom str{nky, ale aj jednotlivými pedagógmi,
ktorý si môžu upravovať svoj vedecko – pedagogický profil. Okrem toho bol realizovaný upgrade e- learning
systému na adrese evyuka.ktfke.sk na podporu prezenčnej formy štúdia s využitím niektorých prvkov evzdel{vania v prostredí systému Moodle z verzie 1.9.2 na novšiu 2.2.6. Jeho využitie sa rozšírilo o vyučovanie
latinčiny, informatiky a testovanie vedomostí.
Programové oblasti na úseku informatiz{cie v roku 2013 boli nasledovné:
- počítačové siete - ich rozdelenie na VLANy, skvalitňovanie a rozvoj infraštruktúrnych serverov hlavne
pomocou ich virtualiz{cie a archiv{cia d{t,
- technické zabezpečenie, rekonštrukcia uzla fakulty (KTFKE.SK) a prechod na vyššiu prenosovú rýchlosť (1
Gb/s) pripojenia na sieť SANET cez vlastné optické vl{kno do centr{lneho uzla,
59
- technické zabezpečenie učební na skvalitnenie vzdel{vacieho procesu,
- rozvoj prístupového systému s využitím študentských kariet,
- rozvoj e- vzdel{vacieho systému na b{ze Moodle a videokonferencií v systéme Seevough,
- v knižnici TF ďalší rozvoj systému KIS3G a účasť na školeniach v SNK Martin,
- prechod na nový akademický systém AIS2 po upgrade datab{zy na Oracle 11 a OS Redhat 6.3,
- rozvoj tlačového systému safeq s využitím študentských kariet.
Počet používaných počítačov na TF
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Učitelia a doktorandi
44
63
82
94
88
85
89
Administratíva
36
37
37
37
40
40
40
Študenti
11
15
75
90
96
96
96
knižnica
15
15
20
30
30
30
30
SPOLU
106
130
214
251
254
251
255
Inform{cie pre verejnosť sú zabezpečované prostredníctvom aktualizovaných n{stenok vo vestibule i na
chodb{ch budovy fakulty a inštitútov v Spišskom Podhradí a Bratislave a cez internetovú web str{nku fakulty
www.tf.ku.sk, Kňazského semin{ra sv. Karola Boromejského (www.kske.sk) v Košiciach, Kňazského semin{ra
biskupa J. Vojtašš{ka
(seminar.kapitula.sk) v Spišskom Podhradí a Inštitútu rodiny v Bratislave
(www.institutrodiny.sk).
Vzhľad web str{nok tf.ku.sk, www.kske.sk, ks.kapitula.sk
obr{zkoch:
Web str{nka Teologickej fakulty
60
a www.institutrodiny.sk
je na nasledujúcich
Web str{nka Kňazského semin{ra sv. Karola Boromejského v Košiciach
Web str{nka Kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka v Spišskej Kapitule
61
Web str{nka inštitútu rodiny v Bratislave
9.2 Výstavy uskutočnené v priestoroch {tria Teologickej fakulty KU
Kontaktn{ osoba:
Ing. Daša Fedorkov{
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitn{ knižnica
pracovisko na Teologickej fakulte v Košiciach
Hlavn{ 89
041 21 Košice
Telefón +421 55 6836 165
Mobil: +421 915 461 714
E-mail: [email protected]
Aj v priebahu roka 2013 Teologick{ fakulta v spolupr{ci s univerzitnou knižnicou KU, pracoviska Košice,
usporiadala viacero výstav a zorganizovala rôzne podujatia:
JANU[R
Dňa 30. novembra 2012 sme darom dostali knižné reg{li z Univerzitnej knižnice Technickej univerzity
v Košiciach. Dňa 22.janu{ra 2013 sme začali s prestavbou knižných políc s knihami v počte cca 27 tisíc
exempl{rov. Chod knižnice bol v sobotu dňa 2.2.2013 na začiatku letného semestra 2012/2013 plne
sprev{dzkovaný.
Úrad pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny
1. janu{r – 28. febru{r 2013
62
Dlhodobo nezamestnaný Mgr. Stanislav Krivjanský vykon{val aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu pr{ce podľa §52a z{kona o služb{ch zamestnanosti
v zmysle N{rodného projektu V-2, Operačného programu zamestnanosť a soci{lna inklúzia.
13. janu{r 2013 – 19. janu{r 2013
Košickí fotografi – K-91
Mgr. M. Černý a Mgr.L. Magyarov{ – „Naše mesto KOŠICE“
13.1.2013 – inštal{cia výstavy fotografií
14.1.2013 – vernis{ž výstavy
19.1.2013 – dernis{ž výstavy
26.janu{r 2013
19. Ekumenick{ bohoslužba za jednotu kresťanov sa konala sobotu 26. janu{ra 2013 v Semin{rnom kostole v
Košiciach.
Po bohoslužbe sa uskutočnila prezent{cia knihy Ekumena Košice 1994-2011 v [triu Teologickej fakulty.
Publik{cia na 140 str{nkach popisuje a obrazom dokumentuje Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice v
rokoch 1994 – 2011. Popisuje jednotlivé subjekty Spoločenstva vr{tane pozorovateľa - Židovskej n{boženskej
obce. Dokumentuje ich modlitby a bohoslužby, kultúrne a soci{lne podujatia i spolupr{cu s Mestom, s VÚC a
ďalšie aktivity. Pri tej príležitosti predseda KSK p{n Zdenko Trebuľa skonštatoval, že mesto Košice ako Európske
hlavné mesto kultúry v roku 2013, m{ budovať nielen kultúru, ale predovšetkým rozvíjať kultúru vzťahov medzi
ľuďmi.
FEBRU[R
4. febru{ra 2013 – 10. febru{ra 2013
Vernis{ž výstavy pr{c z klasického kreslenia absolventky kurzu A-Z Ren{ty Bacúrovej pod pedagogickým
vedením Mgr. Lenky Magyarovej.
28. febru{r 2013
Exkurzia pre študentov 1. ročníka Fakulty umení z odboru architektúra Technickej univerzity v Košiciach
11.febru{r 2013 – 11. marec 2013
Výstava fotografií z misie v Tanz{nii – Misia SHELUI
Emília Bih{riov{ a Zuzana Ďuríkov{ – Dve slovenské dievčat{ netradične stavili na dobrodružstvo s Bohom v
Afrike a zakusujú druhým rokom Život dobrovoľníkov v malej tanz{nskej dedinke Shelui. Na pozvanie
miestneho katolíckeho kňaza nev{hali odložiť bezstarostný spoločenský život v hlavnom meste Slovenska
a vydali sa na cestu hľadania Božej vôle, spozn{vania seba samých v iných podmienkach, cestu obety, ale
i radosti zo všedných dní.
Výstava na desiatich paneloch a na temer 50 fotografi{ch prezentovala každodenný život Emílie a Zuzany
v Tanz{nii – Shelui. Na otvorení výstavy sa zúčastnili pedagógovia TF, ktorý ozrejmili dobrovoľníctvo a misijný
život pri vyučovaní na Teologickej fakulte.
Výstavu u n{s po jej skončení inštalovali v Kňazskom semin{ri na Spišskej Kapitule, kde trvala do 8. apríla.
MAREC
18. - 24. marca 2013
Slovensk{ asoci{cia knižníc Spolok slovenských knihovníkov vyhl{sila pre rok 2013
14. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom: Knižnice pre
všetkých
V r{mci tohto týždňa pracovníci UK KU, pracovisko Košice pripravili niekoľko sprievodných podujatí: výstavu
vz{cnych historických kníh s výkladom ThLic. Tom{ša Filipa, PhD. a n{vštevu výstavy (NE)ZABUDNUTÍ v
Slovenskom technickom múzeu.
13. marec 2013 – 13. apríl 2013
Poplenérov{ výstava fotografií Združenia košických fotografov K-91 z oblasti Polonín.
APRÍL
1. apríl – 30.jún 2013
63
Absolventka Dorota Bodn{rov{, ktor{ bola veden{ v evidencii uch{dzačov o zamestnanie na Úrade pr{ce,
soci{lnych vecí a rodiny vykon{vala v knižnici absolventskú prax.
LLP/ERASMUS
22. apríl – 26.apríl 2013
D. Fedorkov{ sa zúčastnila na mobilite za účelom školenia v r{mci LLP/Erasmus v akademickom roku 2012/2013
v Knižnici na Teologickej fakulte Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.
16. apríl 2013 – 12. m{j 2013
Peter Sedl{k, učiteľ výtvarného odboru CZUŠ sv. Mikul{ša v Prešove, ktorý sa venuje kreslenému humoru,
grafickému dizajnu, ilustr{cii, fotografii<prezentoval výstavu fotodokumentu "svietiene". Boli to fotografie
zachyt{vajúce momenty (tiene) zo života veriacich na púťach, v kostole, kňazov na rôznych cirkevných
podujatiach, ktorými autor zasvietil na človeka v samote s Bohom...
M[J
17. m{j 2013 – 30. jún 2013
Katolícka univerzita v Ružomberku – Teologick{ fakulta Košice a Súkromné etnografické múzeum HUMNO
Košice pripravilo výstavu pr{c reprodukcií diel putovnej výstavy zakladateľa slovenskej ornamentiky z tvorby
akademického maliara Štefana Leonarda Kostelnič{ka pod n{zvom Čaro ornamentu. Kur{torka výstavy PhDr.
Gabriela Čiasnohov{ pripravila semin{r pre našich študentov Celoživotného vzdel{vania.
JÚN
5. jún – 7. júna 2013
V r{mci mobility v r{mci Erazmus sa zúčastnila za účelom školenia v našej knižnici Ildikó Kövécs, pracovníčka
knižnice G{l Ferenc College zo Szegedu (Maďarsko).
24. jún 2013
Spustenie samoobslužného výpožičného Systému 3M SelfCheck.
Jún 2013 – pracovn{ n{všteva
V júni
k n{m
prišli
odborní
asistenti
z
Akadémie
ozbrojených
síl
gen.M.R.Štef{nika
v Liptovskom Mikul{ši z Katedry spoločenských vied a jazykov PhDr. M{ria Martinsk{, PhD a Mgr.et Mgr.
Adri{n Sipko, PhD, ktorých zaujímal hlavne n{š knižný fond zameraný na dejiny.
JÚL
1.júla – 4.júla 2013
Teologick{ fakulta v Košiciach KU v Ružomberku po prvýkr{t organizovala Detskú univerzitu. Jednou
z pripravovaných aktivít bol workschop pod n{zvom : Kto ma n{jde (nielen pre knihomoľov). Chceli sme
priblížiť deťom vo forme hry vyhľad{vanie kníh v on- line katalógu a v digit{lnych datab{zach, ako aj
predstaviť možnosti používania výpožičných služieb. N{všteva prebiehala v dvoch skupin{ch po desať deti. Za
knižnicu n{vštevu zabezpečovala Lucija Dolinšek za pomoci dobrovoľníkov Detskej univerzity.
AUGUST
N{zov: STROM – 28. medzin{rodný salón fotografie
D{tum: 31.7. – 18.9. 3013
Organiz{tori:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologick{ fakulta Košice, K-91
15.8.2013 - pracovn{ n{všteva zo Žiliny
UK KU, pracovisko Košice navštívil zamestnanec z Krajskej knižnice v Žiline z Úseku odbornej literatúry a
Koordin{cie kultúrno-výchovnej činnosti, vedúci KIS centr{lnej knižnice Mgr. Daniel Hus{rik. So z{ujmom si
prezrel naše fondy, priestory, Historickú knižnicu a budovu TF a Kňazského semin{ra.
SEPTEMBER
2. september 2013
Informačné hodiny v knižnici pre denných študentov 1. ročníky TF KU
64
9. september 2013
Informačné hodiny v knižnici pre denných študentov 1. ročníky TF KU
12. september 2013
Informačné hodiny v knižnici pre externých študentov 1. ročníka TF KU
23. september 2013
Pracovn{ n{všteva riaditeľky Akademickej knižnice Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach Ing.
M{rie Schürgerovej.
25. september 2013
Zúčastnili sme sa sl{vnostného otvorenia Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku.
1. september 2013 – 30. september 2013
PRO LIFE – špiritu{l D. Škurla
Sl{vnosť 22.9.2013, scen{r V{clav Lamr
OKTÓBER
LLP/ERASMUS
20. október – 26. október 2013
Pracovníci UK KU, pracovisko Košice: D. Fedorkov{, O. Hvizd a L.Dolinšek sa zúčastnili na mobilite za účelom
školenia v r{mci LLP/Erasmus v akademickom roku 2013/2014 v Knižnici Teologickej fakulty na Univerzite
v Ljubljani v Slovinsku.
21.október – 23.október 2013
Výstava Via Cassoviensis, pod z{štitou košického arcibiskupa Bernarda Bobera
30. október – 11. december 2013
Český Krumlov, plenérov{ prezent{cia K-91
NOVEMBER
14. november 2013
Informačn{ hodina pre študentky Strednej zdravotnej školy sv Alžbety v Košiciach pod vedením MUDr. Viery
Simočkovej.
Beseda s autorom knihy: J{n Zachari{š „Medzi trónom a nebom“
V r{mci 24. ročníka FSU/MMK
DECEMBER
11. december 2013 – 29. janu{r 2014
Člensk{ výstava K-91
9.3 Verba Theologica
Časopis Verba Theologica bol založený v roku 2002 a vych{dza dvakr{t ročne s cirkevným sch{lením vo
vydavateľstve Verbum. Časopis bol spočiatku monotematický a venoval sa širším obsahovým okruhom.
V apríli 2010 bola rektorom KU vymenovan{ nov{ redakčn{ rada. N{sledne sa zišli jej členovia a určili presnejšiu
obsahovú profil{ciu časopisu. M{ to byť naďalej recenzovaný teologický časopis, ktorý sa bude snažiť ponúknuť
priestor pre vedecké publik{cie, avšak s užším (predovšetkým teologickým) zameraním. Príspevky sa preto
obsahovo môžu venovať systematickej teológii, dejinnému vývoju konkrétnych teologických ot{zok, biblickej
teológii, posvätnej liturgii a tiež úzkemu prepojeniu teológie s filozofiou, literatúrou a sakr{lnym umením.
V roku 2013 vyšli dve pl{nované čísla časopisu (1/2013 a 2/2013).
65
V prvom čísle obsahoval časopis šesť príspevkov (P. Volek, J. V{lóczy, M. Kučerkov{, H. Zbudilov{, Ľ. Hlad, K.
Sl{dek) a jednu recenziu (P. Olex{k). Všetky čl{nky boli publikované v slovenčine alebo češtine. Päť čl{nkov bolo
po zv{žení recenzentských posudkov odmietnutých (A. Čaja, R. Dluhý, M. Vašek, V. Juh{s, J. Jurica).
V druhom čísle obsahoval časopis šesť príspevkov (T.B. Viviano, J. Feník, J. Pigula, S. Přibyl, J. Dolný, V. Juh{s)
a jednu recenziu (P. Olex{k). Jeden z nich bol publikovaný v angličtine a ostatné v slovenčine alebo češtine. Päť
príspevkov bolo po zv{žení ich recenzentských posudkov odmietnutých (A. Čaja, S. Přibyl /iný čl{nok ako teraz
publikovaný/, G. Koľšovsk{, M. Kolej{k, A. Tyrol).
Keďže je veľmi n{ročné vytvoriť monotematické číslo s odbornými čl{nkami, redakcia chce pokračovať
v netematických číslach časopisu aj v budúcom roku, samozrejme, vždy rešpektujúc jeho obsahové zameranie.
Časopis chce mať svojich čitateľov a prispievateľov nielen na Slovensku, a preto ponúka čl{nky aj vo svetových
jazykoch. Týmto spôsobom chce reprezentovať našu Fakultu i Univerzitu aj v zahraničí a z{roveň sa stať dobrým
výmenným časopisom za iné odborné periodik{, čím bude môcť obohatiť aj našu knižnicu. Najbližšou snahou
časopisu je dostať sa do významnejších citačných inštitúcií.
9.4 Ostatné aktivity
Každoročne sa organizuje deň otvorených dverí na TF KU, v tomto roku to bolo 21. apríla 2013 v nedeľu Dobrého
Pastiera. Okrem toho jsa usporadúva sl{vnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte a z{verečné
poďakovanie Te Deum, kde je možnosť predstavenia úspechov, výsledkov a pl{nov fakulty pre širokú verejnosť.
V uplynulom roku reprezentovali fakultu a kňazský semin{r študenti TF účasťou na tradičnom festivale
Sakr{lneho umenia v Košiciach v dňoch 10. – 24. 11. 2013. Fakultu dobre reprezentuje doma i v zahraničí aj
spev{cky zbor Jubilus, ktorý vedie Dr. J. Veľbacký a Schola cantorum bohoslovcov – študentov katolíckej
teológie.
Z ďalších akcií, ktoré formujú a dotv{rajú obraz fakulty vo vzťahu k verejnosti je potrebné spomenúť Študentskú
kvapku krvi (7.11.2013), organizovanie modlitieb formou spevov Taizé v semin{rnom kostole a tiež rôznych
akadémií (Akademia ku cti sv. Karola Boromejskeho 04.11.2013, Akademia k úcte Nepoškvrneného Počatia
Panny M{rie 08.12.2013 a podobne.). Informovanie verejnosti o činnosti fakulty a kňazského semin{ra je
zabezpečen{ prostredníctvom vyd{vania časopisu študentov teológie Boromeo a vedeckého recenzovaného
časopisu TF Verba Theologica.
V prvom týždni letných pr{zdnin sa na Teologickej fakulte prvý kr{t uskutočnila Detsk{ univertiza. V dňoch 1. 4. júla boli na ňu srdečne pozvané všetky deti vo veku 9 až 15 rokov. Cieľom predn{šok a workshopov bolo
ponúknuť deťom zaujímavú formu získavania nových edomostí, vytvoriť im priestor na zmysluplné využitie
voľného času a podporiť ich z{ujem o poznanie a štúdium. Predn{šky viedli okrem vysokoškolských pedagógov
z TF KU aj pozvaní predn{šajúci a lektori. Počet zúčastnených detí bol približne 50.
66
X. ROZVOJ FAKULTY
Teologick{ fakulta KU v Ružomberku v r{mci zvyšovania kvality vzdel{vania pokračuje v realiz{cii
celouniverzitného projektu s n{zvom Posilnenie kultúry kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Projekt
sa realizuje cez agentúru Ministerstva školstva SR pre štruktur{lne fondy EÚ. Do projektu sú zapojení 5
zamestnanci.
Teologick{ fakulta Katolícikej univerzity z{roveň vyvíja úsilie pri vytv{raní nových študijných programov s
cieľom osloviť potencion{lnych študentov zaujímajúcich sa o problematiku etiky, kultúry, čo filozofie v r{mci
medzin{rodnej spolupr{ce s inými vzdel{vacími inštitúciami.
Samostatnou kapitolou je skvalitnenie a podpora vedeckej činnosti na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. S
tým súvisí podpora vedeckých projektov a publikovanie ich výsledkov vo vedeckých monografi{ch či
indexovaných časopisoch.
Veľk{ časť úsilia o rozvoj a skvalitnenie vzdel{vania a výskumu v tomto čase súvisí s komplexnou akredit{ciou,
ktor{ sa m{ zrealizovať v rokoch 2014 – 2015 a m{ hodnotiť obdobie rokov 2008 – 2013. V súvislosti s komplexnou
akredit{ciou sa budú inovovať aj jednotlivé študijné programy.
67
XI. MEDZIN[RODNÉ AKTIVITY
Medzin{rodné aktivity zamestnancov fakulty v roku 2013 pozost{vali predovšetkým z účasti na zahraničných
konferenci{ch a semin{roch. Členovia katedier TF KU sú s dlhoročnou kontinuitou zapojení do medzin{rodných
projektov, dlhodobo figurujú v redakčných rad{ch zahraničných časopisov, sú členmi zahraničných
a medzin{rodných vedeckých organiz{cií. Ako posudzovatelia boli členmi medzin{rodných odborných komisií.
Členovia katedier snažia spolupracovať s teologickými fakultami iných univerzít, a tak získavať možnosti
výmeny učiteľských pobytov a pobytov pre študentov a učiteľov.
ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH
Meno
N{zov konferencie (semin{ra)
Miesto
D{tum
Príspevok
Veľvyslanectv
o SR pri Svätej
Stolici, Rím
A G{l Ferenc
Főiskola,
Zseged
18.3.2013
Recenzia knihy.
8.11.2013
P{pežsk{
Gregori{nsk{
Univerzita a
P{pežský
orient{lny
inštitút, Tavola
Rotonda Rím
Rím
25.-26. 2.
2013
A Boromei Szent K{roly Papi
Szemin{rium felújít{s{nak
20. évfordulója és a Teológiai Kar
keletkezésének 10 évfordulója
Il ruolo del culto dei santi Cirillo e
Metodio nello slavismo cattolico di
Leone XIII.
(Úloha cyrilometodského kultu
v katolíckom slavizme Leva XIII.)
vyučujúceho
Cyril Hišem
Prezent{cia knihy: Šefčík, M.,
Konkl{ve.
Cyril Hišem
Medzin{rodn{ vedeck{
konferencia: Velünk élő
tudom{ny – bennünk élő hit.
Ľuboslav
Hromj{k
Medzin{rodn{ vedeck{
konferencia: SS. Cirillo e
Metodio fra i popoli slavi : 1150
anni dall’inizio della missione.
Ľuboslav
Hromj{k
Medzin{rodn{ vedeck{
konferencia: P{pežský
slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda v Ríme 1963-2013.
Medzin{rodn{ vedeck{
konferencia – Workshop
organizovan{ Universita
Europea di Roma a Istitut
catholique de Paris Pietro
Gasparri cardinale segretario di
Stato di Pio XI (1922-1930)
Medzin{rodn{ vedeck{
konferencia: Velünk élő
tudom{ny – bennünk élő hit.
Predn{ška spojen{
s prezent{ciou knihy Konkl{ve.
P{pežské voľby v 20. a 21.
storočí
Traditio Fidei in Early Christian
Church
Marriage and celibacy in the
early Church
Ľuboslav
Hromj{k
Štefan Lenčiš
Marcel Šefčík
Juraj Pigula
Juraj Pigula
17.18.5.2013
Mons. Štefan N{halka – život a dielo
prvého rektora a spoluzakladateľa
Ústavu
Rím
13.6.2013
Realpolitik Pietra Gasparriho vo
vzťahu k Československu (Realpolitik
di Pietro Gasparri nel caso
cecoslovacco)
A G{l Ferenc
Főiskola,
Zseged
Veľvyslanectv
o SR pri Svätej
Stolici, Rím
8.11.2013
Búcsúj{ró helyek keletkezése és
fejlődése a Kassai
Főegyh{zmegyében
Nyíregyh{za
Central
European
University,
Budapest
68
18.3.2013
12.-13.9.
2013
29.11.2013
Status quaestionis of the patristic
studies in Slovakia
Ille est melior, qui bonum amplius
quam alius habet (St. Augustine, De
bono coniugali 23.28)
Anton
Biskupstvo
Konečný
5.3.2013
Brno, ČR
Liturgický priestor - teologické podnety
a inšpir{cie s ohľadom na aktivitu Noc
kostolov
Anton
Vysok{ škola
Konečný
8.11.2013
FG Szeged, HU
Teologický ekumenizmus na Teologickej
fakulte v spolupr{ci medzi s
Ekumenickým spoločenstvom v Košiciach
Inocent
Stretnutie Innsbruckého kruhu
v Innsbrucku,
Szaniszló
moralistov
Inocent
Stretnutie Politickej akadémie
Szaniszló
Burgenland POLAK
Rakúsko:
Inocent
Výročn{ konferencia
TF Univerzity
Szaniszló
Spoločnosti soci{lnych etikov
3.-5.1.2013
Etika masmedi{lnej komunik{cie
8.1.2013
Integr{cia do EU
Rakúsko
Neusiedeln,
10.-
Viedeň
12.1.2013
v Op{tstve
11.1.2013
(CEEPUS AT 702)
Inocent
Szaniszló
Kolokvium doktorandov
mor{lnej teológie Univerzít
Graz a Linz
Inocent
Szaniszló
Europaforum hospod{rskej
etiky, (s prof. Laurou
Baritz,OP).
Kremsmuenste
r, Rakúsko
Hotel
17.5.2013
Pannonia,
Sopron,
Maďarsko
Inocent
Kath. Akademia,:
Szaniszló
Inocent
Kongres mor{lnych teológov
Freibrurg/im
14.-
Konferencia k 60-tin{m prof.
Br., Nemecko
16.6.2013
Schockenhoffa
Graz, Rakúsko
9.-11.
Szaniszló
Inocent
Szaniszló
9.2013
Konferencia o mozgovej smrti
a darcovstve org{nov
TF Karl
24.9.2013
Franzens
Univerzity,
Graz, Rakúsko
Inocent
Szaniszló
Konferencia o prenat{lnej
diagnostike Združenia
Oberlaa,
Viedeň
18.20.10.2013
bioetikov strednej a východnej
Európy,
Inocent
Stretnutie koordin{torov
Viedeň, TF
13.-
Riešenie možností udelenia
Szaniszló
programu CEEPUS AT 502
Univerzity
15.12.2013
spoločného PhD. v bioetike
Inocent
Predn{ška na SKT
31.8.2013
M.V.Unumgänglichkeit der
Viedeň
Szaniszló
Brixen,
Taliansko
Säkularisierung und Ablehnung vom
Säkularismus in der Heutigen
postmodernen Gesellschaft
Lýdia
Leškov{
Lýdia
Leškov{
Samorząd Nauka Biznes. Dobre
praktyki Współpraca Strategie.
X. Hradecké dny soci{lní pr{ce.
Profesionalita, perspektivy a
rozvoj soci{lní pr{ce.
Elblag
27.06.2013
Hradec
Kr{lové
27.-28.09.
2013.
Lýdia
Leškov{
Lidsk{ pr{va v proměn{ch
času. Svět dítěte pohledem
České
Budějovice
12.11.2013.
69
Soci{lne kompetencie ako soci{lny
kapit{l pom{hajúcej profesie.
Vplyv rodiny na hodnotovú
orient{ciu ml{deže (so zameraním na
manželstvo, rodičovstvo
a reprodukčné spr{vanie).
Rodina ako dôležitý objekt
intervencie soci{lneho pracovníka
vědních oborů.
pri vykon{vaní opatrení
soci{lnopr{vnej ochrany.
Effective communication between
local government and other entities
in local community. (Efektívna
komunik{cia medzi samospr{vou a
inými subjektmi v lok{lnej
komunite).
Jamborov{
Ren{ta
Samorząd Nauka Biznes. Dobre
praktyki Współpraca Strategie.
Elblag
27.6.2013
Marek Forg{č
Češkovice,
Blansko, ČR
17. 10.
2013
Kompetencie psychológa, psychiatra,
psychoterapeuta a duchovné vedenie
Zuzana
Budayov{
Studijně – formační kurz
Česk{ biskupsk{ konference,
Sekce pro ml{dež
Samorząd Nauka Biznes. Dobre
praktyki Współpraca Strategie.
Elblag
27.6.2013
Zuzana
Budayov{
Janka
Bursov{
Wartości w rodzinie
i społeczeństwie.
Wartosci w rodzinie
i spoleczenstwie.
Kielce
Poľsko
Kielce
Poľsko
15.5.2013
Janka
Bursov{
Janka
Bursov{
Samorząd Nauka Biznes. Dobre
praktyki Współpraca Strategie.
X. Hradecké dny soci{lní pr{ce.
Profesionalita, perspektivy a
rozvoj soci{lní pr{ce.
Odborné praxe na vysokých
škol{ch – zpětn{ vazba jako
n{stroj z kvalitňov{ní
odborných praxí.
Samorząd Nauka Biznes. Dobre
praktyki Współpraca Strategie.
Elblag
27.06.2013.
Hradec
Kr{lové
27.-28.09.
2013.
Dobrovoľník a jeho význam
v manažmente neziskových
organiz{cií.
Mnohoproblémové rodiny v kontexte
dnešnej spoločnosti.
Problémy v rodine v oblasti
komunik{cie pri formovaní
rodinných vzťahov
Funkcie a úlohy manažéra
v organiz{cii.
Perspektívy ďalšieho vzdel{vania
v soci{lnej pr{ci.
Hradec
Kr{lové
26.09.2013
Elblag
27.06.2013
Wartosci w rodzinie
i spoleczenstwie.
X. Hradecké dny soci{lní pr{ce.
Profesionalita, perspektivy a
rozvoj soci{lní pr{ce.
Univerzita Palackého
v Olomouci. Fakulta telesnej
kultúry katedra rekreológie
Lidské pr{va v promen{ch času
Kielce
Poľsko
Hradec
Kr{lové
15.05.2013
Olomouc predn{ška
4.9. 2013
České
Budejovice
12.11.2013
Janka
Bursov{
Katarína
Majcherov{
Katarína
Majcherov{
Katarína
Majcherov{
Katarína
Majcherov{
Katarína
Kotradyov{
15.05. 2013
27.-28.09.
2013
Vývoj manažmentu kvality a jeho
vplyv na soci{lne zabezpečenie
zamestnancov podniku
Efektívnosť využitia HRV
biofeedback pri pr{ci s rodinou
Hrv biofeedback a jeho využitie v
soci{lnej pr{ci
Využitie HRV biofeedback pri
prevencii stresu a syndrómu
vyhorenia u pom{hajúcich profesii.
Dieťa v procese soci{lnej exklúzie
ČLENSTVO ZAHRANIČNÝCH A MEDZIN[RODNÝCH VEDECKÝCH ORGANIZ[CI[CH
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
Česk{ Patristick{ společnost
International Association of Patristic Studies
doc. Dr. J{n Veľbacký, PhD.
Člen Medzin{rodnej asoci{cie Gregori{nskeho chor{lu
doc. Róbert Lapko Th.D., PhD.
Od 5.8.2013 člen The Catholic Biblical Association of America
70
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Člen Európskej akadémie vied a umení Salzburg, Rakúsko
Juraj Feník, S.T.D.
člen The Catholic Biblical Association of America
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
člen Society of Biblical Literature
člen Katolíckeho biblického diela
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
člen The Society ofBiblicalLiterature (USA)
člen TheCatholicBiblicalAssociation (USA)
člen The European Society of Catholic Theology
doc. ThDr. Ing. Inocent- M{ria V. Szaniszló, PhD.
od 15.6. 2012 - členom Innsbruckého kruhu mor{lnych teológov založeného v Innsbrucku pred vyše 30 rokmi
Prof. Rottenom.
ThDr. Lucia Pečovsk{, PhD.
Association Bioethicists In Central Europe - BCE (asoci{cia je súčasťou Central European Exchange Program for
University Studies CEEPUS – network pri Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Moraltheologie,
Universität Wien) – člen.
ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RAD[CH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Warszawa : Kolegium Edukacji Praktycznej, od r.2008
Člen redakčnej rady časopisu Pedagogia Ojcostwa, Stalowa Vola
Člen redakčnej rady časopisu Katolikus Pedagógia, Stalowa
71
XII. HOSPOD[RENIE
P. č.
Ukazovateľ – TF KU časť Košice
Skutoč.
Skutoč.
Rozdiel
2012
2013
/2-1/
1
2
3
1
VÝNOSY CELKOM
1 111 472
1 239 195
127 723
2
z toho: dot{cia MŠ SR
968 332
1 105 623
137 291
3
v tom: výchova a vzdel{vanie
954 741
1 087 369
132 628
4
výskum a vývoj, KEGA,VEGA
13 591
18 254
4 663
5
klinické pracovisk{
6
7
8
vlastné výnosy
143 140
133 572
-9 568
9
v tom: 602 - tržby z predaja služieb
7 346
6 892
-454
10
624 - aktiv{cia dlh. hm. majetku
11
644 - úroky
12
649 - iné ostatné výnosy
130 082
119 005
-11 077
13
651 - tržby z predaja dlh. HM
14
658 - výnosy z pren{jmu maj.
623
445
-178
15
662 - prijaté od iných organ.
499
16
691 - ESF
17
691 - odpisy z kapit{l. dot{cie
18
656 – zúčtovanie ZR 64
4 590
7 230
2 640
19
N[KLADY CELKOM
1 351 783
1 254 881
-96 902
20
z toho:
21
501 - spotreba materi{lu
34 344
24 038
-10 306
22
502 - spotreba energie
91 981
92 241
260
23
511 - opravy a udržiavanie
5 251
13 657
8 406
24
512 - cestovné
2 554
4 432
1 878
25
513 - n{klady na reprezent{ciu
26
518 - ostatné služby
48 809
35 597
-13 212
27
521 - mzdové n{klady
644 482
608 677
-35 805
28
524 - z{konné soci{lne poistenie
207 199
215 539
8 340
29
527 - z{konné soci{lne n{klady
16 738
18 958
2 220
30
532 - dane a poplatky
156
157
1
31
542 - pokuty a pen{le
32
544 - úroky
33
549 - iné ostatné n{klady
158 631
139 480
-19 151
34
551 - odpisy dlhodobého majetku
67 836
63 136
-4 700
35
552 - zost. cena predaného majetku
36
556 - tvorba z{konných rezerv
73 802
38 917
-34 885
37
591 - daň z príjmov
38
5xx - ostatné n{klady
39
Výsledok hospod{renia
52
-240 311
72
-15 686
-224 625
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Teologick{ fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hlavn{ 89
041 21 Košice
Tel. 00421/55/68 36 111, fax 00421/55/62 27 134, email [email protected]
http://www.tf.ku.sk
http://www.ktfke.sk
73
PRÍLOHY
Príloha č. 1 Členstvo v redakčných rad{ch dom{cich časopisov, vo vedeckých, akademických
a iných významných org{noch / ocenenia
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
člen redakčnej rady - Liturgia – časopis pre liturgickú obnovu, vyd{va SSV pre KBS Slovenska ISSN 1210-0676
člen OK pre doktorandské štúdium na CMBF UK od r. 1997
spoločnosti pre katolícku teológiu
komisia pre klérus pri KBS od 2002
komisia pre cirkevno-hudobné vzdel{vanie pri KBS, od r. 1990
liturgick{ komisia KBS od r. 1978, vedúci Hudobnej sekcie 1990-2012
liturgický poradca Ekumenického spoločenstva Košice, od r. 2000
vedeck{ rada Pedagogickej fakulty KU, od r. 2000
vedeck{ rada Filozofickej fakulty KU, od r. 2003
vedeck{ rada Zdravotníckej fakulty KU, od r. 2005
vedeck{ rada Teologickej fakulty Prešovskej univerzity, od r. 2007
centrum excelentnosti SAV – centrum medi{lnej kultúry, od r. 2005
komisia pre riadenie kvality na Teologickej fakulte KU Košice od febru{ra 2008 – predseda
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
člen redakčnej rady časopisu Verbum
člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
člen vedeckej rady Prešovskej univerzity,
člen vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove,
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku,
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku,
člen vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre,
člen vedeckej rady Fakulty masmédií UCM v Trnave,
člen vedeckej rady Fakulty médií BVŠP v Bratislave.
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty TU v Trnave.
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a soci{lnej pr{ce TU v Trnave.
člen vedeckej rady Jeseniovej lek{rskej fakulty UK v Martine.
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
člen Akreditačnej komisie (od 1999)
doc. Dr. J{n Veľbacký, PhD.
člen redakčnej rady časopisu ADORAMUS TE
člen Liturgickej komisie – Hudobnej sekcie pri KBS Slovenska
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti k{nonického pr{va
člen redakčnej rady časopisu „Tribun{l“
člen redakčnej rady časopisu „Nové Horizonty“
pomocný súdny vik{r Spišskej diecézy
ThDr. Ing. Anton Babj{k, PhD.
člen združenia EUNIS za KU (2004-2008)
člen združenia SANET za KU (2004-2008)
člen rady združenia CANET (od 2000 )
člen komisie pre posudzovanie rozvojových projektov MŠ SR (2004-2008)
člen riadiacej a implementačnej rady systému AIS2 (od 2006)
74
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
predseda Slovenskej spoločnosti pre Katolícku teológiu od r. 2007
člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku od r. 2008
člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU od r. 2005
člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU od r. 2007
člen redakčnej rady časopisu THEOLOGOS, teologick{ revue, Prešov, GKTF PU, od r. 2008
cena rektora KU za vedeckú činnosť v roku 2007, 2008, 2009, 2011
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
riaditeľ Inštitútu cirkevných dejín
vydanie dvoch čísel vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ
realiz{cia 2. f{zy projektu v r{mci ICD – Latinsko-slovenský cirkevný slovník
HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD.
člen redakčnej rady časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen RR LI TFKU
člen Liturgickej komisie KBS
cenzor na posúdenie kníh pri Arcibiskupstve Košice
odborný garant v redakčnej rade pre prípravu obnoveného slovenského znenia Rímskeho mis{la
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
honor{rny člen Redakčnej rady Duchovný pastier
člen Redakčnej rady Verba Theologica
člen Redakčnej rady diecézneho časopisu Kapitula
člen Spoločnej odborovej komisie pre teológiu na PF UMB Bansk{ Bystrica
člen Kňazskej rady, Komisie pre r{dy, gen. vik{r, cenzor biskupstva
Doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
člen redakčnej rady časopisov: Nové Horizonty; StudiaBiblicaSlovaca
člen Katolíckeho biblického diela za Spišskú diecézu
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
člen VR KU
prezident Slovenskej katolíckej charity
predseda Rady pre pastor{ciu v zdravotníctve pri KBS
člen Komisie pre klérus – predseda subkomisie pre permanentnú form{ciu
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
člen redakčnej rady VerbaTheologica
člen redakčnej rady Studia Biblica Slovaca
člen redakčnej rady Kurier KU
člen vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Bratislava
člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
člen Katolíckeho biblického diela
MŠ SR – člen hodnotiteľskej komisie publikačnej činnosti
MŠ SR – člen komisie KEGA, č. 3.
Dr. Vladimír Juh{s, PhD.
člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica
ThDr. SSLic. Peter Juh{s
člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica
75
Juraj Feník, S.T.D.
člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
člen vedeckej rady GTF PU, Prešov
komisia pre katechiz{ciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska - odborný znalec
diecézny katechetický úrad Košice - metodicky poradca
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
člen Redakčnej rady Verba theologica
šéfredaktor časopisu Zasvätený život
PhDr. Imrich Degro, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
člen SFZ pri SAV
Mgr. Emil Ragan
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
Mgr. Marko Rozkoš, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
ThDr. Lucia Pečovsk{, PhD.
Komisia pre pastor{ciu rodín pri ABU Košice – člen.
76
Príloha č. 2
Štatistika publik{cií a umeleckej činnosti, rok vykazovania 2013
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstv{ch
AAB Vedecké monografie vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
ABC Kapitoly vo vedeckých monografi{ch vydané v zahraničných vydavateľstv{ch
ABD Kapitoly vo vedeckých monografi{ch vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
ADC Vedecké pr{ce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADE Vedecké pr{ce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké pr{ce v ostatných dom{cich časopisoch
ADM Vedecké pr{ce v zahraničných časopisoch registrovaných v datab{zach Web of Science alebo
SCOPUS
AEC Vedecké pr{ce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografi{ch
AED Vedecké pr{ce v dom{cich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografi{ch
AFB Publikované pozvané príspevky na dom{cich vedeckých konferenci{ch
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenci{ch
AFD Publikované príspevky na dom{cich vedeckých konferenci{ch
AFH Abstrakty príspevkov z dom{cich vedeckých konferencií
BAA Odborné knižné publik{cie vydané v zahraničných vydavateľstv{ch
BAB Odborné knižné publik{cie vydané v dom{cich vydavateľstv{ch
BDE Odborné pr{ce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné pr{ce v ostatných dom{cich časopisoch
BEE Odborné pr{ce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
CED Umelecké pr{ce, dramatické diela, scen{re a preklady v zborníkoch, knižných publik{ci{ch a
skupinových katalógoch vydaných v dom{cich vydavateľstv{ch
EAI Prehľadové pr{ce
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové pr{ce, odborné pr{ce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
FAI Zostavovateľské pr{ce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy...)
GHG Pr{ce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
GII Rôzne publik{cie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predch{dzajúcich kategórií
YYV Menej z{važné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované
kolektívom autorov, premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúci{ch v
dom{com prostredí
YZV Menej z{važné umelecké diela, výkony a prezent{cie vytvorené a interpretované jedným
autorom (výkony, v ktorých prínos je z{bavno-vzdel{vací a kultivační; výkony tejto skupiny prim{rne
sledujú komerčný úspech a masový spoločenský ohlas v TV)
ZZY Z{važné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem.
uv. na renomovaných poduj. a v renomovaných inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti
ZZV Z{važné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným aut.
a prem. uv. na ostatných poduj. a v ostatných inšt. v dom. prostr.
77
8
10
3
1
2
1
6
18
1
13
14
3
8
64
3
1
2
2
10
2
2
1
13
4
11
3
11
6
3
1
1
Zoznam publikačnej činnosti, Rok vykazovania 2013
AAA Vedecké monografie
vydané
v
zahraničných
vydavateľstv{ch
AAA
Rozšírenie
teologického
vzdel{vania dnes *elektronický
zdroj+ / Anton Babj{k ; rec.
Jozef Jurko, Jozef Jarab. - 1. vyd.
- Praha : Nakladatelství Nové
město, 2013. - 1 elektronický
optický disk (CD-ROM); 119 s. Elektronick{ monografia. N{zov z hlavnej obrazovky. Požiadavky
na
systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika. - ISBN 978-8090526-5-6.
AAA
Koncept spoločného dobra u
Mieczysława A. Krąpca a
Michaela Novaka *elektronický
zdroj] / Gabriel Ragan ; rec.
Jozef Jurko, Pavol Dr{b. - 1.
vyd.
Częstochowa
:
Wydawnictwo
„Educator”,
2013. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM), 70 s. [3,17
AH].
Elektronick{
monografia. - N{zov z hlavnej
obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie;
CD-ROM mechanika. - ISBN
978-83-7542-099-9.
AAA
The Analysis of Social Care and
Education of People with
Visual Impairment Focusing on
Teaching English = Analýza
soci{lnej
starostlivosti
a
vzdel{vania ľudí so zrakovým
postihnutím so zameraním na
vyučovanie angličtiny / Lucia
Fľakov{,Katarína Majcherov{ ;
Miroslav
Gejdoš,
Zuzana
Hajduov{, Bohuslav Kuzyšin. Sosnowiec : Humanitas, 2013. -
73 s. - ISBN 978-83-61991-27-4.
AAA
Zdravotné
postihnutie
v
kontexte soci{lnej pr{ce =
Disability in context of social
work / Katarína Majcherov{ ;
Mariusz Gizowski, Miroslav
Gejdoš, Hajduov{ Zuzana,
Bohuslav
Kuzyšin,
Janka
Bursov{.
Sosnowiec
:
Humanitas, 2013. - 86 s. - ISBN
978-83-61991-47-2.
AAA
Evanjeliz{cia
na
internete
*elektronický zdroj+ / Anton
Babj{k ; rec. Jozef Jurko, Jozef
Jarab. - 1. vyd. - Praha :
Nakladatelství Nové město,
2013. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM); 84 s. Elektronick{ monografia. N{zov z hlavnej obrazovky. Požiadavky
na
systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika. - ISBN 978-80905265-4-9.
AAA
Osoba a politika v Európe
*elektronický zdroj+ / Gabriel
Ragan ; rec. Jozef Jurko, Pavol
Dr{b. - 1. vyd. - Częstochowa :
Wydawnictwo
„Educator”,
2013. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM). - Elektronick{
monografia. - N{zov z hlavnej
obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie;
CD-ROM mechanika. - ISBN
978-83-7542-075-3.
AAB Vedecké
vydané
v
vydavateľstv{ch
AAA
Il vincolo sacramentale del
matrimonio secondo Matthias
Joseph Scheeben / Lucia
Pečovsk{ ; rec. Marc Ouellet,
Gilfredo Marengo. - [1. ed.]. Kraków
:
Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, 2013. - 87
s. [5,44 AH]. - ISBN 978-837604-296-1.
AAB
Učiaca
úloha
Cirkvi
:
k{nonicko-teologick{ analýza
tretej
knihy
Kódexu
k{nonického pr{va / Miloš
Pekarčík ; rec. J{n Duda,
František
Dlugoš,
Anton
Fabi{n, František Trstenský. Levoča : MTM, 2013. - 213 s. ISBN 978-80-89187-70-6.
AAA
Soci{lny
pracovník
v
penitenci{rnej
a
postpenitenci{rnej starostlivosti
/ Lýdia Leškov{ ; rec. Jozef
Jurko, Martin Uh{ľ, Lenka
Haburajov{ –Ilavsk{. - Brno :
Tribun EU, 2013. - 135 s. [7,32
AH]. - ISBN 978-80-263-0554-5.
AAB
Št{t ako politické spoločenstvo
– jeho znaky a poslanie v
soci{lnej n{uke Cirkvi / Marin
Uh{ľ ; rec. Jozef Jurko, Dariusz
Lipiec, Lýdia Leškov{, Ľubica
Čern{. - Košice : TypoPress,
2013. - 124 s. [6,42 AH]. - ISBN
978-80-8129-023-7.
78
monografie
dom{cich
AAB
Soci{lny kur{tor pre deti a
soci{lna pr{ca / Lýdia Leškov{ ;
rec. Milan Schavel, Jozef Jurko,
Anton
Fabian,
Lenka
Haburajov{ – Ilavsk{. - 1. vyd. Prešov : Michal Vaško - vyd.,
2012. - 327 s. - ISBN 978-807165-895-5.
AAB
Marek : koment{re k Novému
z{konu : 1. zväzok / Gloria
Braunsteiner, Milan Bub{k,
Peter Dubovský, Pavol Farkaš,
Juraj Feník, Tom{š Gul{n,
Daniela Iskrov{, Róbert J{ger,
Peter Juh{s, Adri{n Kaci{n,
M{ria Kardis, Branislav Kľuska,
Andrea
Korečkov{,
Libor
Marek, Martin Mih{lik, Štefan
Novotný, Helena Panczov{,
Juraj Pigula, Katarína Rausov{,
Daniel Slivka, Peter Šoltés,
Jozef Tiňo, František Trstenský,
Marek Vaňuš, Stanislav Vojtko.
- [1. vyd.]. - Trnava : Dobr{
kniha, 2013. - 1036 s. - ISBN
978-80-7141-792-7.
*...Milan
Bub{k
Peter
Dubovský - Pavol Farkaš - Juraj
Feník - Tom{š Gul{n - Daniela
Iskrov{ - Róbert J{ger - Peter
Juh{s - Adri{n Kaci{n - M{ria
Kardis - Branislav Kľuska Andrea Korečkov{ - Libor
Marek - Martin Mih{lik - Štefan
Novotný - Helena Panczov{ Juraj Pigula - Katarína Rausov{
- Daniel Slivka - Peter Šoltés Jozef Tiňo - František Trstenský
- Marek Vaňuš - Stanislav
Vojtko]
AAB
Exodus : koment{re k Starému
z{konu : 3. zväzok / Peter
Dubovský, Benedikt Hajas,
Lucia Hidvéghyov{, Bohdan
Hroboň, Jozef Jančovič, Peter
Juh{s, Róbert Lapko, Helena
Panczov{, Juraj Pigula, Milan
Sova, Blažej Štrba, Jozef Tiňo,
Anton Tyrol. - Trnava : Dobr{
kniha, 2013. - 948 s. - ISBN 97880-7141-766-8.
[...Benedikt Hajas - Lucia
Hidvéghyov{ - Bohdan Hroboň
- Jozef Jančovič - Peter Juh{s Róbert
Lapko
Helena
Panczov{ - Juraj Pigula - Milan
Sova - Blažej Štrba - Jozef Tiňo Anton Tyrol]
AAB
Analýza soci{lnej aplik{cie a
vývoja n{uky o katolíckych
odboroch
v
soci{lnom
magistériu Cirkvi / Martin Uh{ľ
; rec. Jozef Jurko, Dariusz
Lipiec, Lýdia Leškov{, Ľubica
Čern{. - 1. vyd. - Košice :
Typopress, 2013. - 142 s. [8,43
AH]. - ISBN 978-80-8129-022-0.
AAB
Pavol Strauss, hľadač pravdy /
Martin Kolej{k ; rec. Jozef
Bieľak, František Trstenský,
Anton Tyrol. - Gelnica : GATELIÉR, s.r.o., 2013. - 300 s. ISBN 978-80-971153-4-0.
Rec. v: Martin Kolej{k: Pavol
Strauss - hľadač pravdy / Anton
Tyrol. - Gelnica : G-ATELIÉR,
s.r.o., 2013. - ISBN 978-80971153-4-0.
AAB
Postavenie
neverejných
poskytovateľov
soci{lnych
služieb v Slovenskej republike /
Martin Uhaľ, J{n Baksa ; rec.
Jozef Jurko, Dariusz Lipiec,
Lýdia Leškov{, Ľubica Čern{. Košice : TypoPress, 2012. - 172
s. - ISBN 978-80-8129-020-6.
AAB
Sedem sviatostí / Pavol Dr{b ;
rec. Jozef Jarab, Gabriel Ragan.
- Košice : Vienala, 2013. - 356 s.
- ISBN 978-80-8126-077-3.
AAB
Prvý a Druhý list Solúnčanom =
Exegeticko-teologick{ analýza /
František Trstenský ; rec. Jozef
Leščinský, Stanislav Vojtko,
Daniel Slivka, Daniela Iskrov{.
- Ružomberok : Katolícke
biblické dielo, 2013. - 174 s. ISBN 978-80-89120-39-0.
ABC Kapitoly vo vedeckých
monografi{ch
vydané
v
zahraničných vydavateľstv{ch
2
ABC
Human dignity in the context
of protection of human rights in
modern democratic society /
Inocent M{ria Szaniszló ; rec.
Lidmila Nemcov{, Dariusz
Lipiec, Štefan Lenčiš.
In: The fundamental base of
work
culture
and
work
spirituality
[spirituality
of
work].
Krakow
:
Wydawnictwo
Karmelitów
Bosych, 2013. - ISBN 978-837604-291-6. - S. 11-35 [1,20 AH].
ABC
La Santa Sede di fronte alla
questione
slovacca
nel
pontificato di Leone XIII /
Ľuboslav Hromj{k.
In:
SUAVIS
LABORUM
MEMORIA : chiesa, Papato e
Curia Romana tra storia e
teologia / ed. Paul van Geest,
Roberto Regoli. - Vaticano :
Archivio Segreto Vaticano,
2013. - ISBN 978-88-86042-84-1.
- S. 241-267.
ABC
Respect for human dignity as
the highest form of work
culture / Martin Uh{ľ ; rec.
Lidmila Nemcov{, Dariusz
Lipiec, Štefan Lenčiš.
In: The fundamental base of
work
culture
and
work
spirituality
[spirituality
of
work].
Krakow
:
Wydawnictwo
Karmelitów
Bosych, 2013. - ISBN 978-837604-291-6. - S. 36-65 [1,93 AH].
ABD Kapitoly vo vedeckých
monografi{ch
vydané
v
dom{cich vydavateľstv{ch
ABD
Teologický jazyk – lex narrandi
/ Anton Fabian ; rec. Pavol
Dr{b, Karel Sl{dek.
In: (Ne-)možnosť hovoriť dnes
o Bohu : štúdie o (ne-
)n{boženskom jazyku / ed.
Vladimír Juh{s. - Ružomberok :
Verbum, 2013. - ISBN 978-808084-988-7. - S. 81-110 [1 AH].
ACB Vysokoškolské učebnice
vydané
v
dom{cich
vydavateľstv{ch
ACB
Kresťanstvo v Rímskej ríši do
roku 313 : úvod do štúdia
cirkevných dejín a dejiny
kresťanského staroveku do
roku 313 / Ľuboslav Hromj{k ;
rec.
Peter
Zubko,
Ivan
Chalupecký.
Spišské
Podhradie
:
Nad{cia
Kňazského semin{ra biskupa
J{na Vojtašš{ka, 2013. - 120 s. ISBN 978-80-8084-985-6.
ACB
Z{kladný diskurz o metafyzike
: vysokoškolsk{ učebnica pre
posluch{čov
teologického
štúdia / Marcel Šefčík. Ružomberok : VERBUM, 2013. 108 s. - ISBN 978-80-561-0057-8.
ADC
Vedecké
pr{ce
v
zahraničných karentovaných
časopisoch
ADC
Attempt of a small response to
criticism of our analysis
Singer's (anti) druhizm - (not
only) Petr Sykora and David
Black / Inocent-M{ria Vladimír
Szaniszló.
In: Filosofický časopis. - ISSN
0015-1831. - Vol. 61, Issue 4
(2013), p. 591-601.
ADE
Vedecké
pr{ce
v
ostatných
zahraničných
časopisoch
ADE
Ecumenical dialogue in the
Archdiocese
of
Košice
(Slovakia) / Dominik Mac{k.
In: Deliberationes : a G{l
Hittudom{nyi
Föiskola
tudom{nyos folyóirata. - ISSN
1789-8919. - Roč. 5, č. 2 (2012) Roč. 6, č. 1(2013), s. 113-121.
ADE
Fenomen globalizacji w ujęciu
pedagogiki
religii
=
Globaliz{cia
v
ch{paní
pedagogiky n{boženstva / Jozef
Bieľak.
In: Zeszyta naukowe WSHE :
Nauki pedagigiczne. - ISSN
1507-7403. - Tom 36, 12 (2013),
s. 115-124.
ADE
Manželské
z{väzky
ako
program a cesta pre šťastné
manželstvo / Martin Kakalej.
In:
Humanum
:
międzynarodowe
studia
społeczno-humanistyczne
=
International
Social
and
Humanist Studies. - ISSN 18988431. - S. 141-153.
ADE
Hľadanie rovnov{hy medzi
autoritou Učiteľského úradu
Cirkvi a slobodou teologického
vedeckého skúmania / InocentM{ria
Vladimír
Szaniszló.
(Príspevok bol publikovaný aj
pod
n{zvom:
Teologický
výskum
pr{vd
viery
v
skutočnej kresťanskej slobode :
1.,2.,3. časť . In Duchovný
pastier : revue pre teológiu a
duchovný život. - ISSN 0139861X, roč. 94, č. 3, 4, 5 (2013).).
In: Revue církevního pr{va =
Church law review. - ISSN
1211-1635. - roč. 19, č. 1 (2013),
s. 49-66.
ADE
Le attivit| della comunit|
ecumenica
di
Košice
(Slovacchia) / Dominik Mac{k.
In: Studi ecumenici. - ISSN
0393-3687. - Roč. 30, č. 4 (2012),
3
s. 593-603.
ADE
Evolution de la politique
sociale et du rôle de l'Église
envers les citoyens handicapés
de la société slovaque depuis la
chute du communisme jasqu'|
aujourd' hui / Inocent - M{ria
Vladimír
Szaniszló,
Lýdia
Leškov{, Martín Uh{ľ.
In: ET-Studies : Journal of the
European Society for Catholic
Theology = Zeitschrift der
Europäischen Gesellschaft für
Katholische Theologie = Journal
de l'Association Européenne de
Théologie Catholique. - ISSN
2032-5215.
ADF
Vedecké
ostatných
časopisoch
pr{ce
v
dom{cich
ADF
Slovenský jazyk v liturgii po
Druhom vatik{nskom koncile a
aktu{lne výzvy pri príprave
tretieho typického vydania
Rímskeho mis{la v slovenskom
jazyku / Andrej Krivda.
In: Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. - ISSN 12100676. - Roč. 23, č. 4 (2013), s.
349-365.
ADF
S pancierom viery : exegetick{
štúdia k пίοτις terminológii v
Prvom liste Solúnčanom / Juraj
Feník.
In:
Verba
theologica
:
teologický časopis. - ISSN 13361635. - Roč. 12 č. 2 (2013), s. 2139.
ADF
Predmanželské štúdie / Martin
Kakalej.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - roč. 7, č. 4
(2013), s. 167-175.
ADF
Vitr{že / Martin Kolej{k.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 7, č.2
(2013), s. 91-93.
ADF
Žena a pr{ca / Martin Kolej{k.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 7, č. 1
(2013), s. 37-41.
ADF
Vplyv dopresie na platnosť na
platnosť
sviatostného
manželstva podľa K{nonu
1095, b.3 CIC 1983 / Martin
Kakalej.
In:
Acta
theologica
et
religionistica
:
internetový
časopis
doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - Roč. 2, č. 2 (2013), s.
40-51.
ADF
Ten, kto sa chce niečo naučiť,
musí začať vierou / InocentM{ria Vladimír Szaniszló.
In: Duchovný pastier : revue
pre teológiu a duchovný život. ISSN 0139-861X. - Roč. 94, č. 8
(2013), s. 458-464.
ADF
Miesto a úloha znalca v
skúmaní neschopnosti uzavrieť
sviatostné manželstvo podľa
K{nonu 1095 b. 3 CIC 1983 /
Martin Kakalej.
In:
Acta
theologica
et
religionistica
:
internetový
časopis
doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - č. 2 (2013), s. 23-32.
ADF
The Desire to Live in Truth =
Túžba žiť v pravde = Der
Wunsch in der Wahrheit zu
leben / Jozef Bieľak.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 4 (2012), s. 43-54.
ADF
Bolo by možné liečiť bez
liekov? : II / Inocent-M{ria
Vladimír Szaniszló.
In:
Pravo-Medicina.sk
*elektronický zdroj+ , 2013. ISSN 1339-312X. - (2013),
online, nestr. - Popis urobený:
Popis urobený: 21.11.2013. Dostupné
na:
http://www.pravomedicina.sk/detailaktuality?new_id=802&caller_si
te=17.
ADF
Poslanie hudby a spevu v
katechéze a jej vzťah k
liturgickému sl{veniu za účasti
detí / Katarína Hud{kov{.
In: Adoramus Te : časopis o
duchovnej hudbe. - ISSN 13353292. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 515.
ADF
The Desire to Live in Trzuth =
Der Wunsch in der Wahrheit zu
leben = Túžba žiť v pravde /
Jozef Bieľak.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 4 (2012), s. 43-54.
ADF
Vylúčenie homosexuality zo
zoznamu psychických chorôb a
presadzovanie
homosexu{lnych zväzkov /
Kolej{k Martin.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. -
4
ISSN 1337-6535. - Roč. 7, č. 3
(2013), s. 138-142.
ADF
Súčasné eventuality katechézy
ml{deže / Flori{n Volf.
In:
Humanum
:
międzynarodowe
studia
społeczno-humanistyczne
=
International
Social
and
Humanist Studies. - ISSN 18988431. - Nr. 8(1) / 2012, s. 157168.
ADF
Bolo by možné liečiť bez
liekov? : I / Inocent-M{ria
Vladimír Szaniszló.
In:
Pravo-Medicina.sk
[elektronický zdroj+ , 2013. ISSN 1339-312X. - (2013),
online, nestr. - Popis urobený:
Popis urobený: 21.11.2013. Dostupné
na:
http://www.pravomedicina.sk/detailaktuality?new_id=793&caller_si
te=35&caller_autor=Inocent%20
M.%20Vladim%C3%ADr%20Sz
aniszl%C3%B3&PHPSESSID=6
d2eea68f5626168bbc130999de62
e13.
ADF
Miesto l{sky v manželských
povinnostiach / Martin Kakalej.
In: Acta facultatis theologicae
Universitatis
Comenianae
Bratislaviensis. - ISSN 13358081. - Roč. 10, č. 2 (2013), s.
101-110.
ADF
Konflikt interpret{cii : napätie
medzi univerz{lnou a miestnou
cirkvou / Vladimír Juh{s.
In:
Verba
theologica
:
teologický časopis. - ISSN 13361635. - Roč. 12, č. 2 (2013), s. 8596.
ADF
Hudba v živote a diele Pavla
Straussa / Martin Kolej{k.
In: Adoramus Te : časopis o
duchovnej hudbe. - ISSN 13353292. - roč. 16, č. 4 (2013), s. 1523.
ADM
Vedecké
pr{ce
v
zahraničných
časopisoch
registrovaných v datab{zach
Web of Science alebo SCOPUS
ADM
The Psychometric Identification
of the Image of God in Slovak
Circumstances / Marek Forg{č.
In: Studia theologica. - ISSN
1212-8570. - Vol. 15, Issue 1,
(2013), p. 205-227.
AEC
Vedecké
pr{ce
v
zahraničných recenzovaných
vedeckých
zborníkoch,
monografi{ch
AEC
The Identity of the Personality
and Values in Today´s World /
Dominik Mac{k ; rec. Wojciech
Świątkiewicz.
In:
Tożsamość
w
wielokulturowym kontekście /
ed. Leon Dyczewski, Krzysztof
Jurek. - Lublin : Katolicki
Uniwersytet Lubelski, 2013. ISBN 978-83-7702-678-6. - S. 2938.
AEC
Vplyv
rodičov
na
odovzd{vanie
kresťanských
hodnôt dospievajúcim / J{n
Jenčo
;
rec.
Mieczysław
Różański, Lucyna Rotter, Jozef
Jarab, Jozef Jurko.
In: Acta educationis : 2013 / ed.
Józef Marecki, Gabriel Paľa,
Peter Tirp{k. - Krakow :
Wydawnictwo
Avalon
T.
Janowski Sp.j., 2013. - ISBN 97883-7730-200-2. - S. 20-37.
AEC
Charakter
židovského
vzdel{vania v staroveku /
Gabriela Genčúrov{ ; rec.
Mieczysław Różański, Lucyna
Rotter, Jozef Jarab, Jozef Jurko.
In: Acta educationis : 2013 / ed.
Józef Marecki, Gabriel Paľa,
Peter Tirp{k. - Krakow :
Wydawnictwo
Avalon
T.
Janowski Sp.j., 2013. - ISBN 97883-7730-200-2. - S. 154-169.
AEC
Aktívne učenie na hodin{ch
n{boženskej výchovy / Lenka
Fedorov{ ; rec. Mieczysław
Różański, Lucyna Rotter, Jozef
Jarab, Jozef Jurko.
In: Acta educationis : 2013 / ed.
Józef Marecki, Gabriel Paľa,
Peter Tirp{k. - Krakow :
Wydawnictwo
Avalon
T.
Janowski Sp.j., 2013. - ISBN 97883-7730-200-2. - S. 140-153.
AEC
Biblicko-eklezi{lny
rozmer
viery vrcholí v misijnom
poslaní kresťana / Štefan Sečka ;
re. Bazyli Remigiusz Degórski,
Štefan Vragaš.
In:
Pedagogika
wobec
ikonosfery = Pedagogika a
ikonosféra / red. Marian
Włosinski. - Włocławek :
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomicna,
2013. - ISBN 978-83-61609-30-8.
- S. 95-109.
AEC
Spirituality of work / Róbert
Lapko ; rec. Lidmila Nemcov{,
Dariusz Lipiec, Štefan Lenčiš.
In: The fundamental base of
work
culture
and
work
spirituality
[spirituality
of
work].
Krakow
:
Wydawnictwo
Karmelitów
Bosych, 2013. - ISBN 978-837604-291-6. - S. 96-109.
Význam
cyrilometodského
dedičstva pre Slovensko a
Slov{kov / Jozef Bieľak ;
rec.Bazyli Remigiusz Degórski,
Štefan Vragaš.
In:
Pedagogika
wobec
ikonosfery = Pedagogika a
ikonosféra / red. Marian
Włosinski. - Włocławek :
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomicna,
2013. - ISBN 978-83-61609-30-8.
AEC
The Faith in God is Reasonable
/ Jozef Bieľak.
In: Integralność w pedagogice
religii = Integrita v pedagogike
n{boženstva / red. Marian
Włosiński. - Włocławek :
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2013. - ISBN 978-83-61609-31-5.
- S. 175-185.
AEC
Wymiary
tożsamości
kapłańskiej w nauczaniu Jana
Pawła II / Jozef Bieľak.
In: Integralność w pedagogice
religii = Integrita v pedagogike
n{boženstva / red. Marian
Włosiński. - Włocławek :
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2013. - ISBN 978-83-61609-31-5.
AEC
Multicultural Dimension of
Social Work within a Parish /
Martin Uh{ľ ; rec. Wojciech
Świątkiewicz.
In:
Tożsamość
w
wielokulturowym kontekście /
ed. Leon Dyczewski, Krzysztof
Jurek. - Lublin : Katolicki
Uniwersytet Lubelski, 2013. ISBN 978-83-7702-678-6. - S.
173-190.
AEC
Współpraca wolnej woli z łaską
w dziele zbawienia człowieka
AEC
5
w
nauczaniu
świętego
maksyma wyznawcy / Jozef
Bieľak.
In: Integralność w pedagogice
religii = Integrita v pedagogike
n{boženstva / red. Marian
Włosiński. - Włocławek :
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2013. - ISBN 978-83-61609-31-5.
- S. 43-50.
AEC
Špecifické adaptačné problémy
vysokoškolských študentov na
teologickej fakulte = Specific
Adaptation
Problems
of
University Students at the
Faculty of Theology / J{n
Knapík
;
rec.
Krzysztof
Dziurzynski,
Marek
Konopczyński. (Príspevok bol
publikovaný aj ako abstrakt. In
Soci{lní pedagogika v kontextu
životních etap člověka : 5.
mezin{rodní
konferece
:
program a abstrakta příspěvků:
18. - 19. 4.2013 v hotelu
Myslivna
Brno,
Česk{
republika. Brno : Institut
mezioborových studií Brno,
2013, S. 46.).
In: Soci{lní pedagogika v
kontextu životních etap člověka
*elektronický zdroj+ : *sborník
příspěvků
z
mezin{rodní
konference
:
18.-19.4.2013,
Brno] / ed. Miroslav Bargel,
Emília Janigov{, Ewa Jarosz,
Miloslav Jůzl. - Brno : Institut
mezioborových studií Brno,
2013. - ISBN 978-80-87182-43-7.
- S. 811-817.
AEC
Ikona Cirkvi / Ľubomír Stanček
;
rec.
Bazyli
Remigiusz
Degórski, Štefan Vragaš.
In:
Pedagogika
wobec
ikonosfery = Pedagogika a
ikonosféra / red. Marian
Włosinski. - Włocławek :
Wyższa
Szkoła
Humanistyczno-Ekonomicna,
2013. - ISBN 978-83-61609-30-8.
- S. 149-159.
AED
Vedecké
pr{ce
v
dom{cich
recenzovaných
vedeckých
zborníkoch,
monografi{ch
AED
Spoločensky
zodpovedné
podnikanie ako filantropick{
odozva spoločenských zmien /
Lýdia Leškov{ ; rec. Jacek
Neumannm, Gabriel Ragan,
Mirosław Denisiuk.
In: Spoločensk{ zodpovednosť
v podnikaní : medzin{rodné
soci{lné vedecké štúdie /
ed.Cyril Hišem. - Prešov :
Michal Vaško, 2013. - ISBN 97880-7165-908-2. - S. 77-92.
AED
Manažérska komunik{cia v
pracovnom procese / Katarína
Kotradyov{ ; rec. Denisa
Fed{kov{, M{ria Zahatňansk{.
In:
Soci{lne
kompetencie
manažéra:
teoretické,
metodologické a praktické
koncepty *elektronický zdroj+ :
zborník recenzovaných štúdií z
vedeckého semin{ra : 3.
december 2012, Prešov / ed.
Miroslav Frankovský, Zuzana
Birknerov{.
Prešov
:
Bookman, 2012. - ISBN 978-8089568-49-9. - S. 123-127.
AED
Prijímanie
eucharistie
v
dejin{ch Cirkvi / Martin
Kolej{k.
In:
Culmen
et
fons
*elektronický zdroj+ : aktu{lny
výskum v oblasti posvätnej
liturgie na Slovensku / ed.
Gabriel Ragan. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-561-0095-0. - S. 61-72.
AED
6
Nové kurikulum predmetu
n{božensk{ výchova = New
curriculum of education to
religious values / J{n Knapík ;
rec. Miron Zelina, Ľudmila
Bel{sov{.
In: Vybrané kapitoly z teórie
výchovy : recenzovaný zborník
vedeckých pr{c / ed. M{ria
Zahatňansk{,
M{ria
Dupkalov{.
Prešov
:
Prešovsk{ univerzita, 2013. ISBN 978-80-555-0941-9. - S.
210-217.
AED
Vplyv alkoholizmu na platnosť
manželstva (K{n. 1095, 3 CIC
1983) / Martin Kakalej ;
František Dlugoš, Róbert Sarka,
Branislav Kľuska.
In: Konferencia z praktickej
teológie a religionistiky VII. :
zborník predn{šok z vedeckej
konferencie doktorandov a
mladých
vedeckých
pracovníkov : Ružomberok 3.
decembra 2012 / eds. Martina
Gregorov{, Monika Kubatkov{.
- Ružomberok : Verbum vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku,
2013. - ISBN 978-80-8084-979-5.
- S. 59-78.
AED
Spoločensk{ zodpovednosť v
starostlivosti o klienta v
dôchodkovom veku a jeho
kvalita života / Janka Bursov{ ;
Jacek Neumann, Gabriel Ragan,
Mirosław Denisiuk.
In: Spoločensk{ zodpovednosť
v podnikaní : medzin{rodné
soci{lné vedecké štúdie /
ed.Cyril Hišem. - Prešov :
Michal Vaško, 2013. - ISBN 97880-7165-908-2. - S. 53-58.
AED
Význam Druhého vatik{nskeho
koncilu pre odovzd{vanie viery
v Cirkvi / J{n Kuboš ; rec.
Anton Adam, Jozef Haľko et
al..
In: Viera v živote kresťana a
Cirkvi : kolektívna vedeck{
monografia / zost. Jozef Krupa.
- Bratislava : Univerzita
Komenského, Rímskokatolícka
bohosloveck{ fakulta, 2013. ISBN 978-80-88696-68-1. - S. 92101.
AED
Vianočné piesne súčasného
Jednotného
katolíckeho
spevníka a nový pokoncilový
liturgický spevník / Anton
Konečný ; rec. Pavol Dr{b, Jozef
Jurko.
In:
Culmen
et
fons
*elektronický zdroj+ : aktu{lny
výskum v oblasti posvätnej
liturgie na Slovensku / ed.
Gabriel Ragan. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-561-0095-0. - S. 81-107.
AED
Kompetencje
pracowników
pomocy społecznej - studium
przypadku opracowane na
podstawie słowacko-polskiego
warsztatu
w
ramach
III
Międzynarodowej Konferencji
Naukowej
dotyczącej
Społecznej Odpowiedzialności
Organizacji / Janka Bursov{,
Lýdia
Leškov{,
Sylwia
Mackiewicz,
Jaroslaw
Mioduszewski,
Katarzyna
Szelągowska-Rudzka.
In: Spoločensk{ zodpovednosť
v podnikaní : medzin{rodné
soci{lné vedecké štúdie /
ed.Cyril Hišem. - Prešov :
Michal Vaško, 2013. - ISBN 97880-7165-908-2. - S. 153-160.
*...Lýdia Leškov{ - Sylwia
Mackiewicz
Jaroslaw
Mioduszewski - Katarzyna
Szelągowska-Rudzka]
AED
Biblické a liturgické podnety
pre katolícko-evanjelický dialóg
o mari{nskej úcte / Anton
Konečný ; rec. Jaroslav Maďar,
Viktória Šoltésov{.
In: Sub specie aeternitatis :
zborník pr{c venovaných prof.
Imre
Peresovi
k
60.
narodenin{m / ed. Pavel
Proch{zka. - Bansk{ Bystrica :
Združenie
evanjelik{lnych
cirkví v SR, 2013. - ISBN 978-80971394-0-7. - S. 47-57.
AED
Rezidenci{lna starostlivosť o
seniorov = Residential care of
seniors / Michaela Šuľov{ ; rec.
Gabriel Ragan, Jana Rakov{.
In: Rezidenci{lna soci{lna pr{ca
na Slovensku a vo vybraných
krajin{ch EU *elektronický
zdroj] = Residential social work
in Slovakia and selected EU
countries
/
ed.
Katarína
Sabolov{. - Prešov : Vyd.
Michal Vaško, 2013. - ISBN 97880-7165-914-3. - S. 5-38.
AED
Posvätn{ liturgia ako sl{venie
veľkonočného
tajomstva
v
Katechizme Katolíckej cirkvi /
Andrej Krivda ; rec. Pavol
Dr{b, Jozef Jurko.
In:
Culmen
et
fons
*elektronický zdroj+ : aktu{lny
výskum v oblasti posvätnej
liturgie na Slovensku / ed.
Gabriel Ragan. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-561-0095-0. - S. 108-114.
AED
Viera - dielo spolupr{ce medzi
Bohom a človekom / Jozef
Bieľak ; rec. Anton Adam, Jozef
Haľko et. ol..
In: Viera v živote kresťana a
Cirkvi : kolektívna vedeck{
monografia / zost. Jozef Krupa.
- Bratislava : Univerzita
Komenského, Rímskokatolícka
7
bohosloveck{ fakulta, 2013. ISBN 978-80-88696-68-1. - S. 4257.
AED
N{rodný charakter úcty sv.
Cyrila a Metoda / Gabriel
Ragan ; rec. Pavol Dr{b, Jozef
Jurko.
In:
Culmen
et
fons
*elektronický zdroj+ : aktu{lny
výskum v oblasti posvätnej
liturgie na Slovensku / ed.
Gabriel Ragan. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-561-0095-0. - S. 53-60.
AFB Publikované pozvané
príspevky
na
dom{cich
vedeckých konferenci{ch
AFB
Súčasné prístupy k Svätému
písmu – hermeneutika viery :
vybrané čl{nky z exhort{cie
Benedikta XVI. Verbum Domini
/ Anton Fabian ; rec. Jozef Jarab,
Peter Štur{k.
In: Kazateľsk{ činnosť ako
integr{lna
súčasť
novej
evanjeliz{cie : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : Gréckokatolícka
teologick{ fakulta PU v Prešove
9. apríl 2013 / ed. Štefan
Paločko, Ľubomír Petrík. Prešov : PU v Prešove, 2013. ISBN 978-80-555-0779-8. - S. 1326.
AFB
Dobrovoľníctvo vo soci{lnych
služb{ch = Volunteerism in
social services / Lýdia Leškov{ ;
rec. Jaroslav Balvín, Peter
Brnula.
In: I. vyšehradské stretnutie
"Soci{lne služby ako pilier
európskej
spoločnosti"
*elektronický zdroj+ : zborník
príspevkov
z
vedeckej
konferencie s medzin{rodnou
účasťou : Nitra, 25.-26. apríl
2013 / ed. Lenka Haburajov{Ilavsk{, Katarína Minarovičov{,
Daniela Bakov{. - Nitra :
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, 2013. - ISBN 978-80558-0463-7. - S. 560-566.
AFB
Vplyv
encykliky
Grande
munus na slovanskú liturgiu u
Slov{kov / Ľuboslav Hromj{k.
In: Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku vo svetle výročí III. :
Gréckokatolícka
teologick{
fakulta, Prešovsk{ univerzita v
Prešove : 29.-30. apríl 2013 / ed.
Jaroslav Coranič. - Prešov :
Gréckokatolícka
teologick{
fakulta, Prešovsk{ univerzita,
2013. - ISBN 978-80-555-0596-1.
- S. 135-152.
AFC Publikované príspevky
na zahraničných vedeckých
konferenci{ch
AFC
Rozdiel medzi špecializovaným
soci{lnym poradenstvom a
psychoterapiou
=
The
Difference between Specialized
Social
Counselingand
Psychotherapy
/
Katarína
Kotradyov{.
In: Lidsk{ pr{va v proměn{ch
času : sborník příspěvků II.
ročník mezin{rodní konference
13.listopadu 2013, objekt ZSF
JU "Vltava" / ed. Lenka
Roskov{. - České Budějovice :
Zdravotně soci{lní fakulta,
Jihočesk{ univerzita, 2013. ISBN 978-80-7394-422-3. - S. 4347.
AFC
Využitie HRV biofeedback pri
pr{ci výchovného poradcu a
soci{lneho pracovníka - riešenie
agresivity a z{škol{ctva = HRV
biofeedback in educational
adviser´s and social worker´s
work
handling
the
aggressiveness and truancy /
Katarína Majcherov{ ; Tatiana
Matulayov{, Alois Křišťan.
In: Spolupr{ce v soci{lní pr{ci =
Cooperation in Social Work :
sborník z konference IX.
Hradecké dny soci{lní pr{ce :
Hradec Kr{lové, 21.až 22. z{ří
2012 / ed. Radka Janebov{. Hradec Kr{lové : Gaudeamus,
2013. - ISBN 978-80-7435-259-1.
- S. 200-207.
AFC
Chokmah im Psalm 90 / Anton
Tyrol.
In: Isteni bölcsesség, emberi
tapasztalat
:
szegedi
nemzetközi
biblikus
konferencia 2011.szeptember 310. / szer. György Benyik. Szeged : JATEPress, 2012. ISBN 978-963-315-080-1. - S.
357-365.
AFC
Univerzity tretieho veku a ich
pôsobnosť na území mesta
Košice = University of the third
age and their scope in Košice /
Michaela Šuľov{.
In:
Sapere
Aude
2013
[elektronický zdroj+ : pozitivní
vzděl{v{ní a psychologie, vol.
III : recenzovaný sborník
příspěvků vědecké konference
s mezin{rodní účasti, 25.- 29.
března 2013, Hradec Kr{lově,
Česk{ republika. - Hradec
Kr{lově : Magnanimitas, 2013. ISBN 978-80-905243-6-1. - CDROM, S. 272-281.
AFC
Destabilizace rodinných vztahů
–
determinant
soci{lní
patologie = Destabilization of
family
relationships
–
determinants
of
social
pathology / Lýdia Leškov{ ; rec.
J{n Lašek, Peter Jusko.
In: Socialia 2012 *elektronický
zdroj] : rodina a soci{lně
patologické jevy : sborník
8
příspěvků
z
mezin{rodní
konference konané v Hradci
Kr{lové ve dnech 4. a 5. z{ří
2012 / ed. Stanislava Hoferkov{.
- Hradec Kr{lové : Gaudeamus,
2012. - ISBN 978-80-7435-232-4.
- CD-ROM, S. 382-398.
AFC
Využív{ní
síťovaní
při
intervenci soci{lního kur{tora
pro děti = The use of
networking for intervention
probation office for children /
Lýdia Leškov{ ; rec. Tatiana
Matulayov{, Alois Křišťan.
In: Spolupr{ce v soci{lní pr{ci =
Cooperation in Social Work :
sborník z konference IX.
Hradecké dny soci{lní pr{ce :
Hradec Kr{lové, 21.až 22. z{ří
2012 / ed. Radka Janebov{. Hradec Kr{lové : Gaudeamus,
2013. - ISBN 978-80-7435-259-1.
- S. 309-314.
AFC
Potřeba spolupr{ce při soci{lní
pr{ci se seniorkami a seniory /
Janka Bursov{ ; Tatiana
Matulayov{, Alois Křišťan.
In: Spolupr{ce v soci{lní pr{ci =
Cooperation in Social Work :
sborník z konference IX.
Hradecké dny soci{lní pr{ce :
Hradec Kr{lové, 21.až 22. z{ří
2012 / ed. Radka Janebov{. Hradec Kr{lové : Gaudeamus,
2013. - ISBN 978-80-7435-259-1.
- S. 454-458.
AFC
Podpora
študentov
so
špecifickými potrebami na
Katolíckej
univerzite
v
Ružomberku / Róbert Lapko,
Juraj
Holdoš,
Katarína
Markovičov{.
In: Vysokoškolské studium bez
bariér : sborník příspěvků ze
VII.
ročníku
mezin{rodní
konference : 21.-22. z{ří 2012,
Liberec / ed. Iveta Pospíšilov{. Liberec : Technick{ univerzita v
Liberci, 2013. - ISBN 978-807372-959-2. - S. 9-19.
AFD Publikované príspevky
na
dom{cich
vedeckých
konferenci{ch
AFD
Vzdel{vanie
soci{lnych
pracovníkov
v
r{mci
stredoškolského
a
pomaturitného vzdel{vania na
Slovensku = The education of
social workers in secondary
and post-secondary school in
Slovakia / Lýdia Leškov{,
Ren{ta Jamborov{ ; rec. Cyril
Hišem, Jozef Jurko.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 6-16.
AFD
Il primato papale e le sue
interpretazioni : Le posizioni
teologiche in Slovacchia /
Vladimír Juh{s ; rec. Miloš
Lichner, Cyril Vasiľ.
In:
P{pežský
prim{t
v
katolícko-pravosl{vnom
ekumenickom dialógu = The
Primacy of the Pope in
Catholic-Orthodox Ecumenical
Dialogue : súbor štúdií :
*Medzin{rodn{
vedeck{
konferencia, Košice, Teologick{
fakulta KU, 11. - 12. m{j 2012+ /
ed. Šimon Marinč{k, Anthony
O´Mahony. - Trnava : Dobr{
kniha, 2013. - ISBN 978-80-7141787-3. - S. 21-26.
AFD
Využívanie vybraných foriem
kompenz{cií ako n{strojov
podpory nez{vislého života
zdravotne
postihnutých
občanov = Application of
selected forms of compensation
as implements for benefit for
promoting independent living
for disabled people / Lýdia
Leškov{ ; rec. Anton Fabian,
Lenka Haburajov{-Ilavsk{.
In:
Zrkadlenie
ťažkého
zdravotného postihnutia v
modernej kresťanskej vede a v
umení
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. febru{ra
2012 / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Vyd. Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-894-8.
- S. 47-58.
AFD
Cyrilometodské patrocínia na
Slovensku / Cyril Hišem ; rec.
Gabriel Ragan, Jozef Jarab.
In: Cyrilometodsk{ tradícia v
cirkevnej,
kultúrnej
a
spoločenskej oblasti : zborník
príspevkov z medzin{rodnej
ekumenickej konferencie dňa 3.
m{ja 2013 / ed. Anton Konečný.
- Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2013. - ISBN
978-80-7165-924-2. - S. 90-100.
AFD
S{ra Salkah{zi a jej odkaz pre
súčasnú soci{lnu pr{cu / Lýdia
Leškov{ ; rec. Anna Streh{rov{,
Miroslav Danaj.
In: Ochrana života XIII. :
osobnosti a vývoj vedných
odborov : pocta prof. Šubíkovi :
zborník konferencie : *28.
sempember 2012, Trnava] / ed.
Bohumil Chmelík. - Trnava :
Trnavsk{ univerzita, 2012. ISBN 978-80-8082-551-5. - S.
133-137.
AFD
Po čom túžia (mladí) ľudia? =
“What people want” / Lucia
Pečovsk{ ; rec. Ľuboš Pekarčík,
Lenka Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
9
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 99-111.
AFD
Soci{lny
pracovník
Úradu
pr{ce, soci{lnych vecí a rodiny
na
Slovensku
a
jeho
kompetencie pri zabezpečovaní
soci{lno-pr{vnej
ochrany
ohrozeným
kategóri{m
občanov = The social worker in
the Office of social labor and
affairs for family in the
Slovakia and his competences
for socio-legal protection of
vulnerable categories of citizens
/ Lýdia Leškov{ ; rec. Cyril
Hišem, Jozef Jurko.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 85-98.
AFD
Zvyšovanie
a
rozvoj
profesion{lnych
kompetencií
soci{lneho
pracovníka
soci{lnopr{vnej ochrany detí =
The social worker and his
increasing and developing
professional competencies of
the social - legal protection for
children / Lýdia Leškov{ ; rec.
Cyril Hišem, Jozef Jurko.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško -
Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 39-54.
AFD
Norma normans princípov v
zdravotníctve / Juraj Jurica.
In: Aké princípy vl{dnu
zdravotníctvu? : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice, 11. m{j *i.e.
11.-12. apríl+ 2013 : konferencia
bola organizovan{ Komorou
pre medicínske pr{vo Medius /
ed. Ivan Humeník, Zuzana
Zol{kov{.
Bratislava
:
Eurokódex, 2013. - ISBN 978-808155-007-2. - S. 57-77.
AFD
Rodinné
a
reprodukčné
spr{vanie vysokoškol{kov =
Family
and
reproductive
behavior of college students :
vybrané
čiastkové
charakteristiky rodinného a
reprodukčného
spr{vania
vysokoškol{kov so zameraním
na manželstvo a rodičovstvo /
Lýdia Leškov{ ; rec. Ľuboš
Pekarčík, Lenka Haburajov{ –
Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 20-29.
AFD
Sv. Cyril a sv. Metod –
tvorcovia
vz{jomného
spoločenstva
v
Cirkvi
a
spoločnosti / Jozef Jurko ; rec.
Cyril Hišem, Pavol Dr{b.
In: Cyrilometodsk{ tradícia v
cirkevnej,
kultúrnej
a
spoločenskej oblasti : zborník
príspevkov z medzin{rodnej
ekumenickej konferencie dňa 3.
m{ja 2013 / ed. Anton Konečný.
- Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2013. - ISBN
978-80-7165-924-2. - S. 101-118.
AFD
Pr{ca ako individu{lna potreba
človeka / Janka Bursov{ ; rec.
Michal Tk{č, Aurel Sloboda.
In:
Zlepšovanie
procesov
pomocou štatistických metód
IV. : zborník príspevkov zo IV.
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
12.-13.03.2013
Košice / ed. Matej Hud{k. Košice
:
Ekonomick{
univerzita, 2013. - ISBN 978-80225-3612-7. - CD-ROM, s. 41-48.
AFD
Prínos poznatkov výskumov v
oblasti nezamestnanosti pre
prax soci{lnej pr{ce = The
contribution
of
research
knowledge in the area of
unemployment for social work
practice / Martina Drobň{kov{ ;
Daniel
Topinka,
Denisa
Šoltésov{.
In: Výskum v soci{lnych
ved{ch : zborník príspevkov z
III. doktoradskej konferencie
konanej 9.novembra 2012 v
Prešove / ed. Be{ta Balogov{,
Zuzana Poklembov{. - Prešov :
Prešovsk{ univerzita, 2013. ISBN 978-80-555-0801-6. - S.
166-174.
AFD
Fenomén kresťanskej rodiny v
novej Európe / Jozef Jurko ; rec.
Ľuboš
Pekarčík,
Lenka
Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 62-74.
AFD
Použitie IKT v soci{lno pr{vnej komunik{cii / Anton
Babj{k ; Lenka Haburajov{Ilavsk{, Martin Uh{ľ.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 64-68.
AFD
Zdravotne postihnutý klient,
dôležitosť soci{lnej pomoci a
podpory = A disabled client,
the importance of social
assistance and support / Janka
Bursov{ ; Anton Fabian, Lenka
Haburajov{-Ilavsk{,
Martin
Uh{ľ, Lýdia Leškov{, Peter
Demek,
Peter
Ružbarský,
Monika Bačov{.
In:
Zrkadlenie
ťažkého
zdravotného postihnutia v
modernej kresťanskej vede a v
umení
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. febru{ra
2012 / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Vyd. Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-894-8.
- S. 287-294.
AFD
Dôležitosť kompenz{cií pre
ťažko zdravotne postihnutého
klienta a vyhodnotenie pri ich
vybavovaní / Janka Bursov{.
In:
Zlepšovanie
procesov
pomocou štatistických metód
III. (2012) : zborník príspevkov
z III. medzin{rodnej vedeckej
konferencie / ed. Matej Hud{k.
Košice
:
Ekonomick{
univerzita, 2012. - ISBN 978-80225-3440-6. - S. 30-36.
AFD
10
Kňaz a b{snik Pavol Uš{kOliva / Ľuboslav Hromj{k ;
Jozef Šimončič, Peter Borza.
In: Pohľady do histórie II =
Studia Theologica Scepusiensia
XIV : zborník z dom{cej
vedeckej konferencie venovaný
doc. Ivanovi Chalupeckému /
ed. Ľuboslav Hromj{k. Spišské Podhradie : Nad{cia
Kňazského semin{ra biskupa
J{na Vojtašš{ka, 2013. - ISBN
978-80-89170-42-5. - S. 157-170.
AFD
HRV biofeedback - efektívna a
účinn{ metóda pomoci pre
rodiny starajúce sa o člena s
postihnutím
/
Katarína
Majcherov{ ; rec. Michal, Tk{č,
Aurel Sloboda.
In:
Zlepšovanie
procesov
pomocou štatistických metód
IV. : zborník príspevkov zo IV.
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
12.-13.03.2013
Košice / ed. Matej Hud{k. Košice
:
Ekonomick{
univerzita, 2013. - ISBN 978-80225-3612-7. - CD-ROM, s. 34-40.
AFD
Poslanie Cirkvi pri soci{lnej
ochrane človeka v súčasnom
svete = The mission of the
Church in social protection of
man in the modern world /
Jozef Jurko ; rec. Lenka
Haburajov{-Ilavsk{,
Martin
Uh{ľ.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 55-63.
AFD
Vplyv
skúsenosti
manželstva
na
rozpadu
víziu
manželstva = The impact of
marriage
breakdown
experience on the vision of
marriage / Richard Kucharčík ;
rec. Ľuboš Pekarčík, Lenka
Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 112-119.
AFD
Etick{ analýza vývoja vzťahu
pacienta a lek{ra v lek{rskej
etike modernej doby / InocentM{ria Vladimír Szaniszló.
In: Aké princípy vl{dnu
zdravotníctvu? : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice, 11. m{j *i.e.
11.-12. apríl+ 2013 : konferencia
bola organizovan{ Komorou
pre medicínske pr{vo Medius /
ed. Ivan Humeník, Zuzana
Zol{kov{.
Bratislava
:
Eurokódex, 2013. - ISBN 978-808155-007-2. - S. 35-55.
AFD
Dobrovoľník
Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí
(eRko) v Afrike = The volunteer
of
Christian
Children
Communities
Movement
(eRko) in Africa / Lýdia
leškov{, Veronika Paličkov{ ;
rec. Eva Mydlíkov{, Zuzana
Truhl{řov{.
In: Od kresťanskej l{sky k
profesion{lnej
pomoci
*elektronický zdroj+ : zborník
príspevkov
z
vedeckej
konferencie, ktor{ sa konala v
dňoch 10. - 11. novembra 2012
na Fakulte zdravotníctva a
soci{lnej pr{ce TU v Trnave /
ed. Jana Levick{, Katarína
Levick{. - Trnava : Trnavsk{
univerzita v Trnave, 2012. -
11
ISBN 978-80-8082-545-4. - S.
102-108.
AFD
Dôvody nezrelosti pri vstupe
do manželstva a k{nonick{
úprava prípravy na manželstvo
= Causes of the marriage
entering immaturity and the
canonical adjustment of the
marriage preparation / Juraj
Jurica ; rec. Ľuboš Pekarčík,
Lenka Haburajov{ - Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 35-45.
AFD
Soci{lne inžinierstvo a jeho
vplyv na manželstvo = Social
engineering and its impact on
marriage / Anton Fabian, Peter
Židó ; rec. Ľuboš Pekarčík,
Lenka Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 8-19.
AFD
Mladí ľudia a ich vzťah k
manželstvu a rodičovstvu =
Young people and their
relationship
marriage
and
parenthood / Lýdia Leškov{ ;
rec. Ľuboš Pekarčík, Lenka
Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 75-87.
AFD
N{božensk{ výchova detí v
predškolskom
veku
podľa
Informatória školy materskej a
súčasn{ koncepcia n{boženskej
výchovy Katolíckej cirkvi =
Religious education of children
in preschool parent education
According to the informant and
the current concept of Catholic
religious education / J{n
Knapík ; rec. Ladislav Horň{k,
Annam{ria
Kónyov{.
(Príspevok bol publikovaný aj
ako abstrakt. In Jan Amos
Komenský
a
súčasn{
predškolsk{ a element{rna
eduk{cia : zborník abstraktov z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie organizovanej pri
príležitosti
420.
výročia
narodenia
Jana
Amosa
Komenského / ed. Ľudmila
Bel{sov{, Milan Portik. - Prešov
: Vyd. Prešovskej univerzity v
Prešove, 2012. - ISBN 978-80555-0528-2, S. 65-67.).
In: Jan Amos Komenský a
súčasn{
predškolsk{
a
element{rna eduk{cia : zborník
príspevkov z medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
organizovanej pri príležitosti
420. výročia narodenia Jana
Amosa Komenského a 15.
výročia
vzniku
Prešovskej
univerzity v Prešove / ed. Milan
Portik, Ľudmila Bel{sov{. Prešov : Vyd. Prešovskej
univerzity v Prešove, 2013. ISBN 978-80-555-1023-1. - S.
193-200.
AFD
Sekularizovan{ hermeneutika,
alebo hermeneutika viery? :
niektoré aspekty exhort{cie
Benedikta XVI. Verbum Domini
/ Anton Fabian ; rec. Anton
Konečný, Pavel Proch{dzka.
In:
Vývoj
teologického
myslenia v premen{ch času :
zborník
medzin{rodnej
konferencie konanej 8. marca
2013 na Katedre teológie a
katecheticky PF UMB v Banskej
Bystrici / ed. Imre Peres. Bansk{ Bystrica : UMB, 2013. ISBN 978-80-557-0548-4. - S. 6777.
AFD
N{vrh na zmenu pedagogickopsychologickej
prípravy
predstavených pôsobiacich v
kňazských
semin{roch
na
Slovensku = Proposal to amend
a
teacher
training
and
psychological preparation of
superiors engaged in catholic
seminaries in Slovakia / J{n
Knapík ; rec. Marta Bačov{,
Bronislava Kas{čov{.
In: Križovatky na cest{ch k
učiteľstvu *elektronický zdroj+ :
19. - 20. september 2013,
Štrbské Pleso : recenzovaný
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej konferencie / eds.
Janka Ferencov{, Imrich Ištvan.
- Prešov : Prešovsk{ univerzita
v Prešove, 2013. - ISBN 978-80555-0985-3. - S. 131-139. - Popis
urobený: 5.2.2014. - Dostupné
na:
http://pedagogika.weebly.com/
uploads/7/4/2/0/7420801/kriova
tky_na_cestch_k_uitestvu.pdf.
AFD
Didaktick{ hra vo vyučovaní
soci{lno-pr{vnej ochrany =
Didactic game in education of
socio-legal
protection
/
Michaela Šuľov{ ; rec. Cyril
Hišem, Jozef Jurko.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. -
12
Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 99-105.
AFD
Soci{lna exklúzia a soci{lna
pr{ca = Social exclusion and
social work / Katarína Sabolov{
; rec. Jaroslav Balvín, Markéta
Rusn{kov{.
In:
Aktu{lne
dianie,
perspektívy a vývojové trendy
v
soci{lnej,
edukačnej
a
zdravotníckej
pr{ci
s
marginalizovanými skupinami
v
študentských
pr{cach
*elektronický zdroj+ : InteRRa
18 : zborník z medzin{rodnej
konferencie, Ružomberok, 29.30.11.2012 / ed. Markéta
Rusn{kov{. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-8084-995-5. - CD-ROM; S.
105-108.
AFD
Súčasn{ prax obradu uvedenia
dospelých do kresťanského
života a sviatosti pok{nia na
Slovensku / Gabriel Ragan ; rec.
Štefan Lenčiš, Anton Konečný.
In: Päťdesiat rokov liturgickej
reformy Druhého Vatik{nskeho
koncilu
na
Slovensku
*elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie, Košice, 25. október
2012 / ed. Andrej Krivda. Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-996-2. - CDROM, S. 116-122.
AFD
Mor{lna istota a neplatnosť
manželstva
z
dôvodu
psychickej prirodzenosti (K{n.
1095, B.3) / Martin Kakalej.
In: Konferencia z praktickej
teológie a religionistiky VIII. :
zborník predn{šok z vedeckej
konferencie doktorandov a
mladých
vedeckých
pracovníkov : Ružomberok 2.
decembra 2013 / ed. Martina
Hrbčekov{,
Katarína
Russinov{,
Magdaléna
Lazurov{. - Levoča : MTM,
2013. - ISBN 978-80-89187-77-5.
- S. 127-143.
AFD
Intervenčné možnosti pr{ce s
rodinou podľa modelu Virginie
Satirovej = The options for
family intervention according
to the model of Virginia Satir /
Ren{ta Jamborov{ ; rec. Ľuboš
Pekarčík, Lenka Haburajov{ –
Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 94-98.
AFD
Rímska liturgia a posvätenie
rodiny v duchu Familiaris
consortio / Anton Konečný.
In: Familiaris consortio – n{dej
pre súčasnú rodinu : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [11.02. – 12.02.
2011, Inštitút rodiny J{na Pavla
II. v Bratislave] / ed. Stanislav
Vojtko. - Bratislava : Inštitút
rodiny J{na Pavla II. v
Bratislave, 2012. - ISBN 978-80971162-8-6. - S. 61-68.
AFD
Aktu{lny
stav
využívania
aktivizujúcich metód vo výučbe
predmetu
soci{lno-pr{vna
ochrana / M{ria Duchov{ ; rec.
Cyril Hišem, Jozef Jurko.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 17-27.
AFD
Kríza
súčasnej
rodiny
a
problémy vedúce ku kríze =
The crisis of the contemporary
family and problems leading to
the crisis / Michaela Šuľov{ ;
rec. Ľuboš Pekarčík, Lenka
Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 187-193.
AFD
Zmysel života a preventívny
model výchovy Dona Bosca :
pomoc pri hľadaní vlastnej
identity v období adolescencie
= Don Bosco's preventive
education model as a help for
finding
own
identity
in
adolescence period / Anton
Fabian, Peter Židó ; rec. Cyril
Hišem, Jozef Jurko.
In: Aktu{lny stav výučby
soci{lnej-pr{vnej ochrany a
možnosti jej skvalitnenia :
zborník z vedeckej konferencie
: *Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - ISBN
978-80-7165-920-4. - S. 113-119.
AFD
Spiritualita
ako
faktor
ovplyvňujúci zmysel života
adolescentov = Spirituality as a
factor influencing the
adolescent ́s meaning of life
/
Peter Židó, Anna Židov{ ; rec.
13
Ľuboš
Pekarčík,
Lenka
Haburajov{ – Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 120-127.
AFD
Vyzdvihnutie významu rodiny
prostredníctvom realizovaných
konferencií v rokoch 2010-2013
v SR = The underlining of the
relevance
of
family
by
conferences realized in the
years 2010-2013 in Slovakia /
Lenka Urbanov{ ; rec. Ľuboš
Pekarčík, Lenka Haburajov{ –
Ilavsk{.
In:
Hodnotov{
orient{cia
mladých ľudí a ich vzťah k
inštitúcii manželstva : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
: Michal Vaško, 2013. - ISBN
978-80-7165-921-1. - S. 128-135.
AFD
Sloboda a demokracia ako
predpoklad
zblíženia
sa
rôznorodých kultúr nie len v
spojenej Európe / Inocent-M{ria
Vladimír Szaniszló ; rec. Cyril
Hišem, Štefan Lenčiš, Jozef
Jurko.
In: Hľadanie dialógu modernej
kultúry a teológie : zborník
príspevkov z medzin{rodnej
vedeckej konferencie : konanej
dňa 25. apríla 2013 v Aule
Teologickej fakulty KU v
Ružomberku,
Hlavna
89,
Košice / ed. Inocent-M{ria
Szaniszló, Radoslav Lojan,
Peter Benčo. - Prešov : Michal
Vaško, 2013. - ISBN 978-807165-923-5. - S. 48-62.
AFD
Obnovený omšový poriadok a
n{rodný jazyk v liturgii /
Andrej Krivda ; rec. Gabriel
Ragan, Anton Konečný, Štefan
Lenčiš.
In: Päťdesiat rokov liturgickej
reformy Druhého Vatik{nskeho
koncilu
na
Slovensku
*elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie, Košice, 25. október
2012 / ed. Andrej Krivda. Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-996-2. - CDROM, S. 123-130.
AFD
Využitie tvorivých inovačných
metód v osobnostnom a
soci{lnom rozvoji žiakov vo
výučbe N{boženskej výchovy /
Lenka Koles{rov{ *Fedorov{+ ;
rec. Jozef Jurko, Gabriel Ragan.
In:
Inovačné
vyučovacie
metódy
:
zborník
z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-922-8.
- S. 36-46.
AFD
Spolupatričnosť k miestu a
význam soci{lnej siete pre
seniora
v
kontexte
komunitného pl{novania /
Ren{ta Jamborov{ ; rec. Jozef
Jarab, Piotr Mazur, Jiří Bílý.
In: Soci{lne posolstvo J{na
Pavla II. pre dnešný svet 2013
*elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej
konferencie
konanej v dňoch 21.-22. marca
2013 v Poprade / ed. Anton
Lisnik,
Katarína
Greňov{,
Mari{n
Ambrozy,
Iveta
Franzenov{. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-561-0030-1. - S. 287-291.
AFD
Schockenhoffove etické kritéria
tvorby úsudku a n{sledného
konania v biomedicínskom
výskume
/
Inocent-M{ria
Vladimír
Szaniszló,
Ivana
Pločicov{
;
rec.
Anna
Streh{rov{, Miroslav Danaj.
In: Ochrana života XIII. :
osobnosti a vývoj vedných
odborov : pocta prof. Šubíkovi :
zborník konferencie : [28.
sempember 2012, Trnava] / ed.
Bohumil Chmelík. - Trnava :
Trnavsk{ univerzita, 2012. ISBN 978-80-8082-551-5. - S. 2937.
AFD
Liturgia hodín po 50 rokoch
platnosti
konštitúcie
Sacrosanctum Concilium na
Slovensku / Anton Konečný ;
rec. Gabriel Ragan, Štefan
Lenčiš.
In: Päťdesiat rokov liturgickej
reformy Druhého Vatik{nskeho
koncilu
na
Slovensku
*elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie, Košice, 25. október
2012 / ed. Andrej Krivda. Ružomberok : Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-996-2. - CDROM, 104-115.
AFD
Metodológia
prípravy
didaktických
materi{lov
katolíckeho n{boženstva pre
interaktívnu tabuľu / Gabriela
Genčúrov{ ; rec. Jozef Jurko,
Gabriel Ragan, Juraj Jurica.
In:
Inovačné
vyučovacie
metódy
:
zborník
z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-922-8.
- S. 77-105.
AFD
Inovačné metódy v edukačnom
14
procese / M{ria Duchov{
*Olejníkov{+ ; rec. Jozef Jurko,
Gabriel Ragan.
In:
Inovačné
vyučovacie
metódy
:
zborník
z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-922-8.
- S. 67-76.
AFD
Inovatívne metódy v predmete
n{božensk{ výchova / J{n
Knapík ; rec. Jozef Jurko,
Gabriel Ragan.
In:
Inovačné
vyučovacie
metódy
:
zborník
z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-922-8.
- S. 47-54.
AFD
Sloboda a pravda / Martin
Kolej{k.
In: Sloboda a jej projekcie :
zborník vedeckých príspevkov
z jubilejného 10. výročného
stretnutia
Slovenského
filozofického
združenia
spojeného s medzin{rodnou
konferenciou
:
[18.-20.
september 2011, Kongresové
centrum SAV, Star{ Lesn{+ / ed.
Pavol Sucharek. - Prešov :
Filozofick{ fakulta Prešovskej
univerzity, 2012. - ISBN 978-80555-0619-7. - S. 336-343.
AFD
Postavenie
a
soci{lnoekonomick{ situ{cia starších
ľudí v Slovenskej republike =
Position and socio-economic
situation of older people in
Slovakia / Lýdia Leškov{ ; rec.
Cyril Hišem, Jozef Jurko.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korel{cie vo
svetle obety a služby bl. S{ry
Salkah{zi
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
Košice,
17.
september 2012 / ed. Lýdia
Leškov{. - Prešov : Vyd.
Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 44-60.
AFD
Symbol
ako
prostriedok
aktívneho
vyučovania
n{boženskej výchovy / J{n
Jenčo ; rec. Jozef Jurko, Gabriel
Ragan.
In:
Inovačné
vyučovacie
metódy
:
zborník
z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-922-8.
- S. 106-117.
AFD
Podnety pre nové teologické
myslenie
v
Ekumenickom
spoločenstve v Košiciach /
Anton Konečný ; rec. Anton
Konečný, Pavel Proch{dzka.
In:
Vývoj
teologického
myslenia v premen{ch času :
zborník
medzin{rodnej
konferencie konanej 8. marca
2013 na Katedre teológie a
katecheticky PF UMB v Banskej
Bystrici / ed. Imre Peres. Bansk{ Bystrica : UMB, 2013. ISBN 978-80-557-0548-4. - S. 4966.
AFD
O vzťahu Mons. Viktora
Trstenského k biskupovi J{novi
Vojtašš{kovi a o význame jeho
svedectva
pre
poznanie
osobnosti biskupa Vojtašš{ka /
Ľuboslav Hromj{k ; Jozef
Šimončič, Peter Borza.
In: Pohľady do histórie II =
Studia Theologica Scepusiensia
XIV : zborník z dom{cej
vedeckej konferencie venovaný
doc. Ivanovi Chalupeckému /
ed. Ľuboslav Hromj{k. Spišské Podhradie : Nad{cia
Kňazského semin{ra biskupa
J{na Vojtašš{ka, 2013. - ISBN
978-80-89170-42-5. - S. 57-83.
AFD
Vplyv pastoračných ciest J{na
Pavla II. na sekul{rny svet /
Juraj Jurica ; rec. Jozef Jarab,
Piotr Mazur, Jiří Bílý.
In: Soci{lne posolstvo J{na
Pavla II. pre dnešný svet 2013
*elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej
konferencie
konanej v dňoch 21.-22. marca
2013 v Poprade / ed. Anton
Lisnik,
Katarína
Greňov{,
Mari{n
Ambrozy,
Iveta
Franzenov{. - Ružomberok :
Verbum
vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku, 2013. - ISBN 97880-561-0030-1. - S. 312-320.
AFD
Súčasný prístup spoločnosti k
občanom
so
zdravotným
postihnutím = The current
approach towards people with
disabilities
/
Katarína
Majcherov{.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korel{cie vo
svetle obety a služby bl. S{ry
Salkah{zi
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
Košice,
17.
september 2012 / ed. Lýdia
Leškov{. - Prešov : Vyd.
Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 131-137.
AFD
Možnosti využitia interaktívnej
tabule ako jednej z foriem
eduk{cie
mant{lne
postihnutých žiakov = Using an
interactive whiteboard facilities
as one of the forms of education
of pupils with mantal disorder /
Katarína Majcherov{.
In:
Zrkadlenie
ťažkého
zdravotného postihnutia v
modernej kresťanskej vede a v
umení
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. febru{ra
15
2012 / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Vyd. Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-894-8.
- S. 283-286.
AFD
Analýza vývoja pr{ce so
zdravotne postihmutými na
Slovensku
/
Katarína
Majcherov{.
In: Trendy v aplikovaní
štatistických
metód
pri
zlepšovaní kvality IV : zborník
príspevkov
z
IV.
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
konanej
na
Podnikovohospod{rskej fakulte
Ekonomickej
univerzity
v
Bratislave
so
sídlom
v
Košiciach 19.06.2013 Mal{ Ida. Mal{ Ida : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4. - S. 5156.
AFD
Analýza
komunikačných
zručnosti pri pr{ci manažéra v
podniku / Katarína Majcherov{.
In: Trendy v aplikovaní
štatistických
metód
pri
zlepšovaní kvality IV : zborník
príspevkov
z
IV.
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
konanej
na
Podnikovohospod{rskej fakulte
Ekonomickej
univerzity
v
Bratislave
so
sídlom
v
Košiciach 19.06.2013 Mal{ Ida. Mal{ Ida : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4. - S. 4150.
AFD
Komunitn{ soci{lna pr{ca,
komunitné pl{novanie ako
n{stroj
podpory
/
Janka
Bursov{.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korel{cie vo
svetle obety a služby bl. S{ry
Salkah{zi
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
Košice,
17.
september 2012 / ed. Lýdia
Leškov{. - Prešov : Vyd.
Michala Vaška, 2012. - ISBN
978-80-7165-893-1. - S. 95-100.
AFD
Aktu{lne
výzvy
súčasnej
spoločenskej
situ{cie
pre
form{ciu a pastor{ciu rodín /
Stanislav Vojtko, Małgorzata
Duda, Alžbeta Cmarkov{ ; rec.
Vincent
Kov{čič,
M{ria
Soboličov{.
In: Quo vadis, slovensk{ rodina
/
ed.
Tom{š
Cehl{r.
*Bratislava+
:
Spoločnosť
priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar, 2012.
- ISBN 978- 80-970879-1-3. - S.
89-101.
AFD
„Prečo
sa
ľudia
venujú
dobrovoľníctvu?“ A „prečo sa
venovať dobrovoľníctvu?“ /
Katarína Sabolov{, Michaela
Šuľov{ ; rec. Tom{š Hangoni,
Bohuslav Kuzyšin.
In:
„Klient
vs.
blížny“
*elektronický zdroj+ : soci{lnoteologicko-psychologickoedukatívne aspekty v soci{lnej
pr{ci : zborník príspevkov z 5.
ročníka študentskej vedeckej
konferencie konanej dňa 23.
apríla 2013 v Prešove pod
z{štitou prof. ThDr. J{na Šafina,
PhD.
dekana
Pravosl{vnej
bohosloveckej
fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
/ ed. Martina Kormošov{. Prešov : PU v Prešove, 2013. ISBN 978-80-555-0833. - online,
S. 40-47. - Popis urobený:
12.9.2013. - Dostupné na:
http://www.pulib.sk/web/knizn
ica/elpub/dokument/Kormosov
a1.
AFD
Druhý vatik{nsky koncil a jeho
pokrok
v
ekumenickom
napredovaní Katolíckej cirkvi /
Dominik Mac{k ; rec. Anton
Konečný, Pavel Proch{zka.
In:
Vývoj
teologického
myslenia v premen{ch času :
zborník
medzin{rodnej
konferencie konanej 8. marca
2013 na Katedre teológie a
katecheticky PF UMB v Banskej
Bystrici / ed. Imre Peres. Bansk{ Bystrica : UMB, 2013. ISBN 978-80-557-0548-4. - S.
211-220.
AFD
Využitie filmovej produkcie na
hodin{ch n{boženskej výchovy
/ Anton Babj{k ; rec. Jozef
Jurko, Gabriel Ragan.
In:
Inovačné
vyučovacie
metódy
:
zborník
z
katecheticko-pedagogickej
vedeckej konferencie / ed. J{n
Jenčo. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-922-8.
- S. 5-21.
AFH Abstrakty príspevkov z
dom{cich
vedeckých
konferencií
AFH
Soci{lne
dôsledky
nezamestnanosti / Katarína
Majcherov{.
In: Trendy v aplikovaní
štatistických
metód
pri
zlepšovaní kvality IV : zborník
príspevkov
z
IV.
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
konanej
na
Podnikovohospod{rskej fakulte
Ekonomickej
univerzity
v
Bratislave
so
sídlom
v
Košiciach 19.06.2013 Mal{ Ida. Mal{ Ida : KHIaM, PHF, 2013. ISBN 978-80-225-3613-4. - S. 88.
AFH
Prínosy
zamestn{vania
dlhodobo nezamestnaných v
podnikoch
spracujúcich
biomasu / Katarína Majcherov{.
In: Energetick{ efektívnosť a
ekonomick{
podpora
region{lnych
energetických
politík : zborník abstraktov z
16
vedeckého
workshopu
organizovaného
Podnikovohospod{rskou
fakultou
Ekonomickej
univerzity v Bratislave so
sídlom v Košiciach a Fakultou
manažmentu
Polytechnickej
univerzity
so
sídlom
v
Čestochovej (Poľsko) 12.11.2013
Košice. - Košice : Ekonomick{
univerzita, 2013. - ISBN 978-80225-3749-0. - S. 19.
AFH
Prínosy
využívania
obnoviteľných zdrojov energie
na zvyšovanie zamestnanosti
občanov menšín na východnom
Slovensku
/
Katarína
Majcherov{.
In: Energetick{ efektívnosť a
ekonomick{
podpora
region{lnych
energetických
politík : zborník abstraktov z
vedeckého
workshopu
organizovaného
Podnikovohospod{rskou
fakultou
Ekonomickej
univerzity v Bratislave so
sídlom v Košiciach a Fakultou
manažmentu
Polytechnickej
univerzity
so
sídlom
v
Čestochovej (Poľsko) 12.11.2013
Košice. - Košice : Ekonomick{
univerzita, 2013. - ISBN 978-80225-3749-0. - S. 21.
BAA
Odborné
knižné
publik{cie
vydané
v
zahraničných vydavateľstv{ch
BAA
Budeš o tom vypr{vět svým
dětem... : 1. díl : biblické
katecheze ze Starého a Nového
z{kona pro rodinnou, farní a
příležitostnou katechizaci děti
předškolního
a
mladšího
školního věku / Stanislav
Vojtko. - 1. vyd. - Praha :
Paulínky, 2012. - 194 s. - ISBN
978-80-7450-070-1.
BAB
Odborné
knižné
publik{cie vydané v dom{cich
vydavateľstv{ch
BAB
Ježišov malý apoštol / Anton
Tyrol, Milan Holík, J{n Kuboš,
František Reguly, Radomír
Bodziony, Martin Taraj, Tom{š
Tarč{k. - Spišské Podhradie :
Nad{cia Kňazského semin{ra
biskupa J{na Vojtašš{ka, 2013. 187 s. - ISBN 978-80-89170-43-2.
*...Milan Holík - J{n Kuboš František Reguly - Radomír
Bodziony - Martin Taraj Tom{š Tarč{k+
BAB
Konkl{ve : p{pežské voľby v
20. a 21. storočí / Marcel Šefčík.
- Trnava : Dobr{ kniha, 2013. 131 s. - ISBN 978-80-7141-765-1.
ochrany života / Inocent-M{ria
Vladimír Szaniszló.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 128, č. 38
(2013), s. 8-9.
Rodina, zostaň tým, čim m{š
byť: Svätyňou l{ska a života :
zamyslenie k sviatku sv.
Rodiny / Jozef Jurko.
In: Zrno. - ISSN 1337-0529. Roč. 24, č. 51-52 (2013), s. 20-21.
BDF
Patrológia / Ľuboslav Hromj{k.
In:
Br{zda
:
časopis
seminaristov. - S. 23-25.
BDF
Sakr{lne umenie / Ľuboslav
Hromj{k.
In:
Br{zda
:
časopis
seminaristov. - S. 31-33.
BDF
Demokratick{ klíma triedy dôležitý prvok pri výchove
žiakov / J{n Knapík.
In: Vychov{vateľ : časopis
pedagógov. - ISSN 0139-6919. Roč. 62, č. 3-4 (2013), s. 19-22.
BDE
Odborné
pr{ce
v
ostatných
zahraničných
časopisoch
BDF
Mor{lna teológia / Martin
Kolej{k.
In:
Br{zda
:
časopis
seminaristov. - Roč. 22, č.
1/marec (2013), s.
BDE
Bioethisce
Annäherungen
zwischen Ost und West :
Eindrücke eines slowakischen
Moraltheologen / Inocent-M{ria
Vladimír Szaniszló.
In: Theologicum. - Vol. 112, [n.
2] (2013), s. 8-10.
BDF
Sme bohatší o skúsenosť a
inform{cie
/
Katarína
Majcherov{.
In: MLADOSŤ : časopis pre
ml{dež. - ISSN 1335-6054. - roč.
37, č. 6 (2013), s. 3-4.
BDE
Az idös emberek szoci{lis
segélyezése / Janka Bursov{.
In: Deliberationes : a G{l
Hittudom{nyi
Föiskola
tudom{nyos folyóirata. - ISSN
1789-8919. - V évfolyam 2. sz{m
2012/2 - VI. évfolyam 1. sz{m
2013/1, 5-10.
BDF
Odborné
ostatných
časopisoch
pr{ce
v
dom{cich
BDF
Liečba tela a duše ako výraz
BDF
Čo sa stalo s darmi od troch
kr{ľov / Anton Tyrol.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. ISSN 0139-8512. - roč. 128, č.
51/52 (2013), s. 17.
BDF
Svätý Cyril a Metod / Martin
Kolej{k.
In: Listy PS. - číslo 21-22(2013),
s. 22-23.
BDF
17
BDF
Aj my dok{žeme z{zraky /
Katarína Majcherov{.
In: MLADOSŤ : časopis pre
ml{dež. - ISSN 1335-6054. - roč.
37, č. 6(2013), s. 4.
BEE
Odborné
pr{ce
v
zahraničných
zborníkoch(konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE
Pater František Paň{k und
Vater (Hyacint) Tandara :
Geistliche Meilensteine beim
Kampf gegen die Unfreiheit bis
zum 17. November 1989 /
Inocent-M{ria
Vladimír
Szaniszló. (Text je rozšírenou
verziou čl{nku P{ter (Ferko)
Paň{k a otec (Hyacint) Tandara
: duchovné míľniky boja proti
neslobode do 17. novembra
1989. In: P{ter Paň{k a Košice :
zborník z vedeckej konferencie
pri príležitosti 100. výročia od
jeho narodenia. Košice :
Semin{r
sv.
Karola
Boromejského v Košiciach,
2008, s. 69-78.).
In: Patrone Europas III :
Glaubenszeugen in totalitärer
Zeit = Patroni Evropy :
svědkové víry v totalitní době /
ed. Matthias Dörr, Andreas
Toscano del Banner, Gabi
Traurig.
München
:
Sozialwerk d. AckermannGemeinde, 2013. - ISBN 978-39800815-4-2. - S. 180-209.
BEE
Špecializované
soci{lne
poradenstvo
a
spiritu{lne
služby
ako
nov{
forma
prevencie
soci{lnopatologických javov / Katarína
Kotradyov{, František Drozd ;
rec. Janusz Miąso.
In:
Wychowanie
wobec
współczesnych
przemian
społeczno-kulturowych
/
Dorota Bis, Ewa Smołka,
Ryszard Skrzyniarz (red.). Lublin : Katolicki Uniwersytet
Lubelski, 2013. - ISBN 978-837702-530-7. - S. 281-287.
CED
Umelecké
pr{ce,
dramatické diela, scen{re a
preklady
v
zborníkoch,
knižných
publik{ci{ch
a
skupinových
katalógoch
vydaných
v
dom{cich
vydavateľstv{ch
CED
Herb{r myšlienok 4. / Ľubomír
Stanček. - Bratislava : Misijn{
spoločnosť sv. Vincenta de
Paul, 2013. - 112 s. - ISBN 97880-89570-02-7.
CED
Herb{r myšlienok 5. / Ľubomír
Stanček. - Bratislava : Misijn{
spoločnosť sv. Vincenta de
Paul, 2013. - 104 s. - ISBN 97880-89570-03-4.
EAI Prehľadové pr{ce
EAI
Obnovené slovenské znenie
Omšového
poriadku
*elektronický zdroj+ : dodatok /
Andrej Krivda. - 1. vyd. Trnava : Spolok Sv. Vojtecha,
2013. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM); 77 s. [4,73AH].
- Elektronick{ monografia. N{zov z hlavnej obrazovky. Požiadavky
na
systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika. - ISBN 978-80-8161037-0.
EDI Recenzie v časopisoch a
zborníkoch
EDI
O nebi a zemi / František
Trstenský.
Rec. na: O nebi a zemi / Jorge
Bergoglio, Abraham Skorka. Bratislava : Kumr{n, 2013. ISBN 978-80-89487-41-7. - 208 s.
Rec. v: Nové horizonty : časopis
pre
teológiu,
kultúru
a
spoločnosť. - ISSN 1337-6535. Roč. 7, č. 2 (2013), s. 102.
EDI
Poverty versus Social Exclusion
/ Jozef Bieľak.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 3 (2012), s. 20.
Rec. na: Poverty versus social
exclusion = Chudoba verzus
soci{lna exklúzia / Katarína
Kotradyov{, 2012.
EDI
Pedagogiczno-katechetyczna
siła nadziei. / Jozef Bieľak.
In:
Pedagogika
wobec
ikonosfery = Pedagogika a
ikonosféra / red. Marian
Włosinski. - ISBN 978-83-6160930-8.
Rec.
na:
Pedagogicznokatechetyczna siła nadziei. =
Pedagogicko-katechetick{ sila
n{deje. / red. Marian Włosiński.
- Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2012. - ISSN 978-83-61609-26-1.
- 190 s.
EDI
Caban, P.: The History of the
Christian Liturgy in Antiquity /
Andrej Krivda.
In:
Acta
theologica
et
18
religionistica
*elektronický
zdroj+ : internetový časopis
doktorandov Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove : PU v
Prešove,
Gréckokatolícka
teologick{ fakulta, 2013. - ISSN
1335-7251. - Roč. 2, č. 1 (2013),
online, s. 187. - Popis urobený:
1.8.2013. - Dostupné na:
http://www.unipo.sk/public/me
dia/15888/Acta%20theologica%
20et%20religionistica%201%202013.pdf.
Rec. na: The History of
Christian Liturgy in Antiquity /
Peter Caban. - Praha : Paulínky,
2012. - ISBN 978-80-7450-058-9.
- 139 p.
EDI
Catechetical-educational
Contexts of Science in the
Science community perspective
/ Jozef Bieľak.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 1 (2012), s. 143.
Rec.
na:
Catecheticaleducational Contexts of Science
in the Science community
perspective = Katechetickopedagogické kontexty vedy v
perspektíve spoločenstva vedy
/ Marian Włosiński, 2012.
EDI
Európska stratégia riešenia
chudoby a soci{lnej exklúzie :
recenzia knihy / Lýdia Leškov{.
In:
Dôstojné
starnutie
a
medzigeneračné korel{cie vo
svetle obety a služby bl. S{ry
Salkah{zi
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie
Košice,
17.
september 2012 / ed. Lýdia
Leškov{. - ISBN 978-80-7165893-1. - S. 216-217.
Rec. na: Európska stratégia
riešenia chudoby a soci{lnej
exklúzie / Lenka Haburajov{Ilavsk{. - Praha : Hnutí R, 2012.
- ISBN 978-80-86798-19-6. - 92 s.
EDI
Recenzia knihy – Priestor pre
integritu
Rómov
(antropologick{
a
soci{lna
reflexia integrity Rómov v
minulosti a v súčasnosti) /
Lýdia Leškov{.
In:
Zrkadlenie
ťažkého
zdravotného postihnutia v
modernej kresťanskej vede a v
umení
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. febru{ra
2012 / ed. Lýdia Leškov{. ISBN 978-80-7165-894-8. - S.
297-298.
Rec. na: Priestor pre integritu
Rómov : antropologick{ a
soci{lna
reflexia
integrity
Rómov v minulosti a v
súčasnosti / Lýdia Lehoczk{,
Lenka Haburajov{ Ilavsk{. Nitra : UKF, 2008. - ISBN 97880-8094-406-3. - 198 s.
EDI
Family and the alcoholism /
Jozef Bieľak.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis Catholicae in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185.
- Roč. 12, č. 3 (2012), s. 71.
Rec. na: Family and the
alcoholism
=
Rodina
a
alkoholizmus / Tom{š Muszka,
2012.
EDI
Karol Urban Sledoval som
Dubčeka / J{n Knapík.
In: Slovenské pohľady na
literatúru, umenie a život. Roč. IV. + 129, č. 4 (2013), 114115.
Rec. na: Sledoval som Dubčeka
/ Karol Urban. - Bratislava :
Vydavatelstvo Trio, 2012. ISBN 978-80-89552-32-0. - 240 s.
EDI
Pedagogiczna edukacja / Jozef
Bieľak.
In: Zeszyta naukowe WSHE :
Nauki pedagigiczne. - ISSN
1507-7403. - Tom 36 (2013), s.
151-152.
Rec. na: Pedagogiczna edukacja
= Pedagogické vzdelanie / zost.
Marian Włosiński. - Włocławek
:
Wyższa
Szkoła
humanistyczno-Ekonomiczna,
2012. - ISBN 978-83-61609-27-8.
- 258 s.
EDI
Zadania
pedagogicznej
progresji. / Jozef Bieľak.
In: Pedagogiczna edukacja =
Pedagogické vzdelanie / zost.
Marian Włosiński. - ISBN 97883-61609-27-8. - S. 251-254.
Rec. na: Zadania pedagogicznej
progresji / Marian Włosiński. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2012. - ISBN 978-83-61609-23-0.
- 184 s.
EDI
Martin Kolej{k: Pavol Strauss hľadač pravdy / Anton Tyrol.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - roč. 7, č. 3
(2013), s. 149-150.
Rec. na: Pavol Strauss, hľadač
pravdy / Martin Kolej{k. Gelnica : G-ATELIÉR, s.r.o.,
2013. - ISBN 978-80-971153-4-0.
- 300 s.
EDI
Introduction to Social Work
and Social Welfare / Katarína
Majcherov{.
In: Energetick{ efektívnosť a
ekonomick{
podpora
region{lnych
energetických
politík : zborník abstraktov z
vedeckého
workshopu
organizovaného
Podnikovohospod{rskou
fakultou
Ekonomickej
univerzity v Bratislave so
sídlom v Košiciach a Fakultou
manažmentu
Polytechnickej
19
univerzity
so
sídlom
v
Čestochovej (Poľsko) 12.11.2013
Košice. - ISBN 978-80-225-37490. - S. 30.
Rec. na: Introduction to Social
Work and Social Welfare :
Empowering People / Ch.
Zastrow. - Belmont : Cengage
Learning, 2009. - ISBN 978049580952-4. - s.
EDJ
Prehľadové
pr{ce,
odborné
pr{ce,
preklady
noriem; odborné preklady v
časopisoch, zborníkoch
EDJ
Koncerty
v
kostoloch
/
Congregatio de cultu divino ; z
taliančiny
preložil
Andrej
Krivda.
In: Liturgia : časopis pre
liturgickú obnovu. - ISSN 12100676. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 511.
EDJ
Sexualita nie je o z{kazoch /
Inocent-M{ria
Vladimír
Szaniszló, Daniel Demočko.
EDJ
Ježiš Kristus Spasiteľ v centre
teológie Luk{šovho diela /
Giovanni Claudio Bottini, OFM
; z taliančiny prel. František
Trstenký.
In: Ježiš Kristus Spasiteľ :
biblicko-teologické
aspekty
Luk{šovho diela / Giovanni
Claudio Bottini,
OFM.
Ružomberok
:
Katolícke
biblické dielo, 2013. - ISBN 97880-89120-40-6. - S. 47-65.
EDJ
Božie slovo a Svät{ zem, "piate
evanjelium" / Giovanni Claudio
Bottini, OFM ; z taliančiny prel.
František Trstenský.
In: Ježiš Kristus Spasiteľ :
biblicko-teologické
aspekty
Luk{šovho diela / Giovanni
Claudio Bottini,
OFM.
Ružomberok
:
Katolícke
biblické dielo, 2013. - ISBN 97880-89120-40-6. - S. 67-82.
FAI Zostavovateľské pr{ce
knižného
charakteru
(bibliografie,
encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy...)
FAI
Hľadanie dialógu modernej
kultúry a teológie : zborník
príspevkov z medzin{rodnej
vedeckej konferencie : konanej
dňa 25. apríla 2013 v Aule
Teologickej fakulty KU v
Ružomberku,
Hlavna
89,
Košice / ed. Inocent-M{ria
Szaniszló, Radoslav Lojan,
Peter Benčo. - 1. vyd. - Prešov :
Michal Vaško, 2013. - 78 s. ISBN 978-80-7165-923-5.
FAI
Rezidenci{lna soci{lna pr{ca na
Slovensku a vo vybraných
krajin{ch EU *elektronický
zdroj] = Residential social work
in Slovakia and selected EU
countries
/
ed.
Katarína
Sabolov{. - 1.vyd. - Prešov :
Vyd. Michal Vaško, 2013. - 1
elektronický optický disk (CDROM); 108 s. - Elektronický
zborník. - N{zov z hlavnej
obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie;
CD-ROM mechanika. - ISBN
978-80-7165-914-3.
FAI
Inovačné vyučovacie metódy :
zborník
z
katechetickopedagogickej
vedeckej
konferencie / ed. J{n Jenčo. - 1.
vyd. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - 117 s. - ISBN 978-807165-922-8.
FAI
Aktu{lny stav výučby soci{lnej-
pr{vnej ochrany a možnosti jej
skvalitnenia
:
zborník
z
vedeckej
konferencie
:
*Teologick{ fakulta KU v
Ružomberku, Košice, 30. 10.
2013+ / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2013. - 119 s. ISBN 978-80-7165-920-4.
FAI
Päťdesiat rokov liturgickej
reformy Druhého Vatik{nskeho
koncilu
na
Slovensku
*elektronický zdroj+ : zborník z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie, Košice, 25. október
2012 / ed. Andrej Krivda. - 1.
vyd. - Ružomberok : Verbum,
2013. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM), 130 s. Elektronický zborník. - N{zov z
hlavnej
obrazovky.
Požiadavky
na
systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika. - ISBN 978-80-8084996-2.
FAI
(Ne-)možnosť hovoriť dnes o
Bohu
:
štúdie
o
(ne)n{boženskom jazyku / ed.
Vladimír Juh{s. - Ružomberok :
Verbum, 2013. - 155 s. - ISBN
978-80-8084-988-7.
FAI
Spoločensk{ zodpovednosť v
podnikaní : medzin{rodné
soci{lné vedecké štúdie /
ed.Cyril Hišem. - Prešov :
Michal Vaško, 2013. - 160 s. ISBN 978-80-7165-908-2.
FAI
Hodnotov{ orient{cia mladých
ľudí a ich vzťah k inštitúcii
manželstva
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie : [TF KU v
Ružomberku+
Košice,
8.
november 2013 / ed. Anton
Fabian, Lýdia Leškov{. - Prešov
20
: Michal Vaško, 2013. - 206 s. ISBN 978-80-7165-921-1.
FAI
Cyrilometodsk{
tradícia
v
cirkevnej,
kultúrnej
a
spoločenskej oblasti : zborník
príspevkov z medzin{rodnej
ekumenickej konferencie dňa 3.
m{ja 2013 / ed. Anton Konečný.
- Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2013. - 164 s. ISBN 978-80-7165-924-2.
FAI
Culmen et fons *elektronický
zdroj+ : aktu{lny výskum v
oblasti posvätnej liturgie na
Slovensku / ed. Gabriel Ragan. Ružomberok : Verbum vydavateľstvo
Katolíckej
univerzity v Ružomberku,
2013. - 1 elektronický optický
disk (CD-ROM); 114 s. Elektronický zborník. - N{zov z
hlavnej
obrazovky.
Požiadavky
na
systém:
Windows 95 a vyššie; CD-ROM
mechanika. - ISBN 978-80-5610095-0.
FAI
Pohľady do histórie II = Studia
Theologica Scepusiensia XIV :
zborník z dom{cej vedeckej
konferencie venovaný doc.
Ivanovi Chalupeckému / ed.
Ľuboslav Hromj{k ; rec. Jozef
Šimončič, Peter Borza. - Spišské
Podhradie
:
Nad{cia
Kňazského semin{ra biskupa
J{na Vojtašš{ka, 2013. - ISBN
978-80-89170-42-5.
GHG
Pr{ce
zverejnené
spôsobom
umožňujúcim
hromadný prístup
GHG
Miesto konania konkl{ve a
osobitosti konkl{ve v novom
cykle Vatik{nskeho rozhlasu
*elektronický zdroj+ : rozhovor /
Marcel Šefčík., 2013. - Popis
urobený 11.06.2013. - N{zov z
titulnej obrazovky. - Dostupné
na:
http://www.tkkbs.sk/view.php?
cisloclanku=20130308032.
GHG
Vatik{nsky rozhlas prin{ša
cyklus rozhovorov o konkl{ve:
Dejiny konkl{ve *elektronický
zdroj] : rozhovor / Marcel
Šefčík., 2013. - N{zov z titulnej
obrazovky. - Dostupné na:
http://www.tkkbs.sk/view.php?
cisloclanku=20130307022.
GHG
Transplant{cie
:
boj
o
nesmrteľnosť pacienta v ruk{ch
lek{ra
/
autor
interview
Radoslav Herda ; účastník
interview Inocent - M{ria
Vladimír Szaniszló., 2013. Popis urobený: 28.11.2013. N{zov z titulnej obrazovky. Požiadavky
na
systém:
Windows 95 a vyššie; Acrobat
reader.
Dostupné
na:
http://www.slovenskypacient.s
k/clanok/1975/transplantacie:boj-o-nesmrtelnost-pacienta-vrukach-lekara.
In:
Slovenský
pacient
*elektronický zdroj+ : vždy na
strane pacienta. - Veľký Biel :
Slovenský pacient občianske
združenie, 2013. - nestr. - Popis
urobený:
Popis
urobený:
28.11.2013. - Dostupné na:
http://www.slovenskypacient.s
k/clanok/1975/transplantacie:boj-o-nesmrtelnost-pacienta-vrukach-lekara.
GII Rôzne publik{cie a
dokumenty, ktoré nemožno
zaradiť
do
žiadnej
z
predch{dzajúcich kategórií
GII
Tajomstvo
voľby
nového
p{peža / Marcel Šefčík.
In: Nový čas. - S. 13.
GII
Jubilujúci profesor Karl Mühlek
/ Anton Tyrol.
In:
Kuriér
:
informačný
spravodajca
Katolíckej
univerzity v Ružomberku. ISSN 1338-2411. - roč. 12, č.
4(2013), s. 10.
GII
Projekt škola rodinných financií
pre komunitné centr{ na rok
2012 : finančn{ gramotnosť
študentov odboru soci{lna
pr{ca a jej aplik{cia v praxi :
zvyšovanie
praktického
uplatnenia študenta odboru
soci{lna pr{ca v komunitných
centr{ch / Lýdia Leškov{., 2012.
In:
Zrkadlenie
ťažkého
zdravotného postihnutia v
modernej kresťanskej vede a v
umení
:
zborník
z
medzin{rodnej
vedeckej
konferencie Košice 27. febru{ra
2012 / ed. Lýdia Leškov{. Prešov : Vyd. Michal Vaško,
2012. - ISBN 978-80-7165-894-8.
- S. 295-296.
GII
Niečo je za nami a veľa pred
nami... / Štefan Sečka.
In: Radosť : časopis farnosti
Trsten{. - roč. 5, č. 3 (2013), s. 34.
GII
Praktický čin : metodick{
príručka pre implement{ciu
soci{lno-finančného
vzdel{vania
v
malých
projektoch komunity / Tatiana
Piovarčiov{, Ľubica Bagalov{,
Michaela Bubelínov{, Alena
Haštov{, Lýdia Leškov{, M{ria
Liov{, M{ria Chovanov{, Alena
Matúškov{, Anna Mišľanov{,
Katarína
Romaň{kov{.
Brtislava : Nad{cia pre deti
Slovenska, [2013]. - 19 s. - ISBN
978-80-89403-04-2.
21
*...Ľubica Bagalov{ - Michaela
Bubelínov{ - Alena Haštov{ Lýdia Leškov{ - M{ria Liov{ M{ria Chovanov{ - Alena
Matúškov{ - Anna Mišľanov{ Katarína Romaň{kov{+
GII
Di{r 2013-2014 : rok A / Jozef
Jurko, Stanislav Beňo, Štefania
Beňov{, Jozef Beňo. - 1. vyd. Kapušany : Vydavateľstvo Ing.
Stanislav Beňo – Bens, 2013. [370 s.]. - ISBN 978-80-89679-003.
*...Stanislav Beňo - Štefania
Beňov{ - Jozef Beňo+
GII
Hosť mesiaca október 2013 doc.
ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír
Szaniszló, OP, PhD. / autor
interview Zuzana Zol{kov{ ;
účastník interview Inocent M{ria Vladimír Szaniszló.,
2013. - Publikovane aj s
n{zvom: Ak ide len o boj o moc
a
ideológiu,
nikdy
sa
neposunieme
k
podstate
problémov. In Kuriér, 2013, roč.
12, č. 4, s. 14-17. - Popis
urobený 25.11.2013. - N{zov z
titulnej obrazovky. - Dostupné
na:
http://www.pravomedicina.sk/detailaktuality?new_id=790&caller_si
te=17&caller_category=8&PHPS
ESSID=3dae039f0b7b6e69f3b18f
37652503ea.
In:
Pravo-Medicina.sk
*elektronický zdroj+ : (2013),
online, nestr., 2013. - ISSN 1339312X. - Popis urobený: Popis
urobený 25.11.2013. - Dostupné
na:
http://www.pravomedicina.sk/detailaktuality?new_id=790&caller_si
te=17&caller_category=8&PHPS
ESSID=3dae039f0b7b6e69f3b18f
37652503ea.
GII
Pavol Strauss - hľadač pravdy /
Martin Kolej{k.
In: Listy PS. - č. 21-22 (2013), s.
3.
GII
Každý deň s Božím slovom /
Štefania Beňov{, Jozef Jurko. 1.
vyd.
Kapušany
:
Vydavateľstvo Ing. Stanislav
Beňo – Bens, 2013. - 375 s. -
ISBN 978-80-89679-01-0.
GII
Civilizačný
most
medzi
Východom a Z{padom /
Ľuboslav Hromj{k.
In: Slovenské n{rodné noviny :
týždenník Matice slovenskej. ISSN 0862-8823. - S. 6.
GII
Ježišovo narodenie v optike
jeho umučenia a vykúpenia
hriešnikov / Anton Fabian.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 128, č.
51-52, (2013) *príloha+, s. 3.
Umeleck{ činnosť:
Noc kostolov / VEĽBACKÝ,
J{n,
KURTEPT,
Katolícka
univerzita
v
Ružomberku,
Teologick{
fakulta,
Katedra
praktickej teológie; Kategória:
YZV - Menej z{važné umel. diela
a výkony väčšieho rozsahu vytv.
alebo interpret. jedným aut., prem.
uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v
dom. prostr.; Výstup umeleckej
činnosti: Interpretačný výkon;
Druh výstupu: Podujatie;
N{zov: D. Bartolucci -Veni
Creator Spiritus, O. Ravanello
- Jesu Redemptor omnium op.
66 N.4, N. Decius - Lucis
Creator optime, Conditor alme
siderum, O. Ravanello Vexilla regis, C. Grassi –
Magnificat op.17 N. 5, E.
Pozzoli - Ave maris stella, M.
Praetorius - Regina coeli
iubila; Miera účasti: Samostatn{
/
Sólistick{;
Obsadenie:
dirigovanie spev{ckeho telesa;
Rozsah: 60
min.;
D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 24.5. 2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
plag{t,
program; odkaz na internetový
zdroj
Festival sakr{lneho umenia /
VEĽBACKÝ, J{n, KURTEPT,
Katolícka
univerzita
v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: ZZY - Z{važné umel.
diela a výkony väčšieho rozsahu,
vytv. alebo interpret. jedným aut.
a prem. uv. na renom. poduj. a v
renom. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Gregori{nsky chor{l –
Gradu{le Novum, Anonymus:
Christe redemptor omnium,
Conditor Kyrie, Populus Sion,
Ecce Dominus veniet, Ave
Maria,
Salve
Regina,
Magnificat sexti toni, Jesu
Redemptor omnium, Ecce
panis angelorum; Miera účasti:
Samostatn{
/
Sólistick{;
Obsadenie: dirigovanie ženskej
gregori{nskej schóly; Rozsah: 55
min.;
D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej
činnosti:
17.
11.
2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
plag{t,
pozv{nka, program; odkaz na
internetový zdroj
Koncert
gregori{nskeho
chor{lu / VEĽBACKÝ, J{n,
KURTEPT, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: YZV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
jedným aut., prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Gregori{nsky chor{l Graduale Triplex: Anonymus Respice Domine, Beata gens,
Alleluia – Domine refugium,
In te speravi, Panis quem ego,
Beatus servus, Missa Kyrie
Rex splendens – Kyrie, Gloria,
22
Sanctus Agnus; Miera účasti:
Samostatn{
/
Sólistick{;
Obsadenie: dirigovanie ženskej
gregoria{nskej schóly cantorum;
Rozsah:
60
min.;
D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 24.6.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu: plag{t
Vianočný charitatívny koncert
/ VEĽBACKÝ, J{n, KURTEPT,
Katolícka
univerzita
v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: YZV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
jedným aut., prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: J. Veľbacký: Kedy
jasn{ hvizda, A. Adam:
Cantique de Noel, Usp{vanka,
J. Veľbacký - Dobryj večir
tobi, P. Krška - Do mesta
Betlehema, P. Krška: Z Božej
moci, F. Gruber: Stille Nacht,
A. Michna: Vianočn{ noc, D.
Bill: Počúvajte kresťania, V.
Miserachs - Adeste fideles, S,
Kmotorka: Buvaj dieťa kr{sne,
L. Las: Buvaj môj Ježiško,;
Miera účasti: Samostatn{ /
Sólistick{; Obsadenie: dirigovanie
poyfonického zboru; Rozsah: 60
min.;
D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej
činnosti:
27.
12.
20013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu: plag{t
ROSA, Gospelmusic – CD
nosič / VEĽBACKÝ, J{n,
KURTEPT, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra
praktickej
teológie;
Kategória: ZZV - Z{važné umel.
diela a výkony väčšieho rozsahu,
vytv. alebo interpret. jedným aut.
a prem. uv. na ost. poduj. a v ost.
inšt. v dom. prostr.; Výstup
umeleckej
činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Miserachs, Valentino :
Cantate Domino, Miserachs,
Valentino : Tu es refugium
mihi, Miserachs, Valentino :
Introibo
ad
altare
Dei,
Miserachs, Valentino : Ut
omnes unum sint, Miserachs,
Valentino : Gustate et videte,
Miserachs, Valentino : Ubi
caritas, Miserachs, Valentino :
Ecce
panis
angelorum,
Miserachs,
Valentino
:
Benedicat vobis, Miserachs,
Valentino : Regina coeli,
Fauré, Gabriel : Messe Basse Kyrie
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei, Fauré, Gabriel :
Tantum Ergo, Fauré, Gabriel :
Cantique de Jean Racine,
Fauré, Gabriel : Ave Maria,
Fauré, Gabriel : Maria Mater
gratiae, Fauré, Gabriel : En
priere, Fauré, Gabriel : Tu es
Petrus, Frisina, Marco :
Cantate al Signore, Young,
Gordon : Alleluia; Miera
účasti: Samostatn{ / Sólistick{;
Obsadenie: dirigovanie; Rozsah:
63 min.; D{tum zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej
činnosti:
1.11.
2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
obal
CD
nosiča; odkaz na internetový
zdroj
;
Ďalšie
údaje:
SOZA/BIEM R19 0019-2-131;
CD nosič - Cantate Domino; 1.
Valentino Miserachs: Cantate
Domino 2. Valentino Miserachs:
Tu es refugium mihi 3. Valentino
Miserachs: Introibo ad altare Dei
4. Valentino Miserachs: Ut omnes
unum sint 5. Valentino Miserachs:
Gustate et videte 6. Valentino
Miserachs:
Ubi
caritas
7.
Valentino Miserachs: Ecce panis
angelorum 8. Valentino Miserachs:
Benedicat vobis 9. Valentino
Miserachs: Regina coeli 10.
Gabriel Fauré: Messe Basse - Kyrie
Sanctus Benedictus Agnus Dei 11.
Gabriel Fauré: Tantum Ergo 12.
Gabriel Fauré: Cantique de Jean
Racine 13. Gabriel Fauré: Ave
Maria 14. Gabriel Fauré: Maria
Mater gratiae 15. Gabriel Fauré:
En priere 16. Gabriel Fauré: Tu es
Petrus 17. Marco Frisina: Cantate
al Signore 18. Gordon Young:
Alleluia
Televízia Lux / KNAPÍK, J{n,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
kolek. autorov, prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Čaviareň; Miera účasti:
Kolektívna
/
Skupinov{;
Percentu{lny podiel: 50; Druh:
Filmové umenie; Ž{ner: Z{bavn{
rel{cia; Rozsah: 55 min.; D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 9.1.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
Program
Televízie
LUX;
odkaz na
internetový zdroj ; Ďalšie údaje:
Tvorba
scen{ra,
produkcia,
moderovanie
Televízia Lux / KNAPÍK, J{n,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
kolek. autorov, prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
2
výstupu: Podujatie;
N{zov: Čaviareň; Miera účasti:
Kolektívna
/
Skupinov{;
Percentu{lny podiel: 50; Druh:
Filmové umenie; Ž{ner: Z{bavn{
rel{cia; Rozsah: 55 min.; D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 6.2.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
Program
Televízie
LUX;
odkaz na
internetový zdroj ; Ďalšie údaje:
Tvorba
scen{ra,
produkcia,
moderovanie
Televízia Lux / KNAPÍK, J{n,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
kolek. autorov, prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Čaviareň; Miera účasti:
Kolektívna
/
Skupinov{;
Percentu{lny podiel: 50; Druh:
Filmové umenie; Ž{ner: Z{bavn{
rel{cia; Rozsah: 55 min.; D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 3.4.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
Program
Televízie
LUX;
odkaz na
internetový zdroj ; Ďalšie údaje:
Tvorba
scen{ra,
produkcia,
moderovanie
Televízia Lux / KNAPÍK, J{n,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
kolek. autorov, prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Čaviareň; Miera účasti:
Kolektívna
/
Skupinov{;
Percentu{lny podiel: 50; Druh:
Filmové umenie; Ž{ner: Z{ban{
rel{cia; Rozsah: 55 min.; D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 6.3.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
Program
Televízie
LUX;
odkaz na
internetový zdroj ; Ďalšie údaje:
Tvorba
scen{ra,
produkcia,
moderovanie
Televízia Lux / KNAPÍK, J{n,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej z{važné
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
kolek. autorov, prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Čaviareň; Miera účasti:
Kolektívna
/
Skupinov{;
Percentu{lny podiel: 50; Druh:
Filmové
umenie;
Ž{ner:
Z{bavnéumenie; Rozsah: 55 min.;
D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej
činnosti:
1.5.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
Program
Televízie
LUX;
odkaz na
internetový zdroj ; Ďalšie údaje:
Tvorba
scen{ra,
produkcia,
moderovanie
Televízia Lux / KNAPÍK, J{n,
KURTEFI, Katolícka univerzita v
Ružomberku, Teologick{ fakulta,
Katedra katechetiky a pedagogiky;
Kategória: YYV - Menej z{važné
3
umel. diela a výkony väčšieho
rozsahu vytv. alebo interpret.
kolek. autorov, prem. uv. na ost.
poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.;
Výstup umeleckej činnosti:
Interpretačný
výkon;
Druh
výstupu: Podujatie;
N{zov: Čaviareň; Miera účasti:
Kolektívna
/
Skupinov{;
Percentu{lny podiel: 50; Druh:
Filmové umenie; Ž{ner: Z{bavné
umenie; Rozsah: 55 min.; D{tum
zverejnenia
výstupu/výkonu
umeleckej činnosti: 5.6.2013;
Dokument{cia
realiz{cie
výstupu/výkonu:
Program
Televízie
LUX;
odkaz na
internetový zdroj ; Ďalšie údaje:
Tvorba
scen{ra,
produkcia,
moderovanie
Príloha č. 3
Výročn{ spr{va AS TF KU za rok 2013
Podľa z{kona 131/2002 Zz. § 27 odsek 1 písmeno l predklad{ AS TF KU akademickej obci fakulty spr{vu
o svojej činnosti.
V priebehu roku mal AS TF KU 4 zasadania.
Na I. zasadaní
12. 02. 2013 na Spišskej Kapitule AS TF KU prijal:
-
uznesenie č. 1/2013, ktorým schvaľuje doplňujúce voľby chýbajúcich členov do AS KU a súčasne
vyhlasuje voľby do AS TF KU na 5. marca 2013.
-
uznesenie č. 2/2013, ktorým schvaľuje členov VK: PhDr. Imrich Degro, PhD., Dr. Vladimír Juh{s,
PhD., Mgr. Lucia Babjakov{ G{llov{, HEDr. Ľuboslav Hromj{k, PhD., J{n Pramuka, PhD., Štefan
Belko;
- uznesenie č. 3/2013, ktorým berie na vedomie Výročnú spr{vu AS TF Ku za rok 2012.
Na II. zasadaní
14. 05. 2013 v Košiciach
AS TF KU prijal:
-
uznesenie č. 4/2013, ktorým schv{lil VS TF.
-
uznesenie č. 5/2013, ktorým berie na vedomie predložený akreditačný spis – Etické a soci{lnokultúrne štúdia.
-
uznesenie č. 6/2013, ktorým prerokoval a vyjadril sa súhlasne k zlúčeniu pracovísk
n{vrhmi:
Mac{k, Degro: edukačné vedy priradiť k humanitným ved{m;
Babjakov{ Gallov{: edukačné vedy priradiť k filozofii;
Pekarčík: priradiť pr{vo k teologickým ved{m;
-
uznesenie č. 7/2013, ktorým odsúhlasil zmenu organizačného poriadku TF KU na 3 katedry.
s týmito
Na III. zasadaní
07.10. 2013 na Spišskej Kapitule
AS TF KU prijal:
-
uznesenie č. 8/2013, ktorým schvaľuje Disciplin{rny poriadok TF KU, Rokovací
Disciplin{rnej komisie a zloženie Disciplin{rnej komisie TF KU.
-
uznesenie č. 9/2013, ktorým schvaľuje pl{novaný počet študentov na TF KU pre akademický rok
2014/2015.
-
uznesenie č. 10/2013, ktorým zobral na vedomie inform{cie o príprave podkladov pre tvorbu
smernice o školnom a poplatkoch.
-
uznesenie č. 11/2013, ktorým organizuje doplňujúce voľby chýbajúcich členov do AS KU (1 pedagóg /
1 študent) a do AS TF KU na pracovisku Košice (1 pedagóg / 1 študent).
2
poriadok
Na IV. zasadaní
12.11. 2013 v Košiciach
AS TF KU prijal:
uznesenie č. 12/2013, ktorým schv{lil zmenu Organizačného poriadku TF KU.
Zmena od 12. 11. 2013
Štruktúra funkčných miest pedagogických pracovníkov
Katedra / počet
profesor
docent
odb. asistent s PhD.
asistent bez PhD.
spolu
2
3
1
2
8
4
3
4
5
16
6
11
5
14
36
1
1
2
1
5
13
18
12
22
65
Filozofie a histórie
Systematickej teológie
Praktickej teológie
Spoločenských vied
Spolu
- uznesenie č. 13/2013, ktorým schv{lil zmenu štruktúry funkčných miest pedagogických pracovníkov.
Zmena od 12. 11. 2013
- uznesenie č. 14/2013, ktorým schv{lil zmenu štruktúry funkčných miest nepedagogických
pracovníkov.
Štruktúra funkčných miest nepedagogických pracovníkov
KANCEL[RIA DEKANA
Dekan
sekret{rka
VEDA, DOKTORANDSKÉ
ŠTÚDIUM
Prodekan
2 x referent
Prodekan
2 x referent
Prodekan
1 x referent
informatik
Tajomník
1x ekonomický
referent
1 x mzdový
referent
1x spr{vca,
tlačiar,
informatik
2x upratovačka
Moder{tor tajomník TI
sekretari{t
3 x referent
informatik
ekonomický
Vicerektor
referent
mzdový
referent
3 x upratovačka
spr{vca
6x kuchyňa
3 x vr{tnik
2 x údržb{r
VZDEL[VANIE
A VÝCHOVA
ROZVOJ, ZAHRANIČNÉ
VZŤAHY A MOBILITY
EKONOMIKA
SEKRETARI[TY
KATEDIER
KANCEL[RIA
MODER[TORA TI
EKONOMIKA TI
2 x pracovník
historick{
knižnica
1 x sekret{rka
uznesenie č. 15/2013, ktorým berie na vedomie list VK KU Mons. Bernarda Bobera adresovaný dekanovi TF
KU prof. ThDr. Cyrilovi Hišemovi, PhD.
PhDr. J{n Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
3
Download

Výročn{ spr{va Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej