KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Váţení priaznivci kultúry,
rok 2014 predstavuje pre nositeľov kultúry na hornej Nitre ďalšiu výzvu ako byť
na pulze dňa, prinášať skutočné kultúrne hodnoty a zároveň sa stretnúť
s potrebami a očakávaniami obyvateľov i návštevníkov tohto regiónu. Dosiahnuť
priesečník všetkých týchto troch línií nie je jednoduché, ale keď sa to podarí,
vzniká synergický efekt, ktorého výsledkom nie je nič menšie ako zlepšenie
kvality ţivota všetkých zúčastnených.
Aby všetko dosadlo na to správne miesto - divák pocítil katarzný účinok umenia
a ozval sa záverečný neutíchajúci potlesk v sále naplnenej do posledného
miestečka, je potrebné mnoho úsilia - tvorcov, interpretov, organizátorov
i podporovateľov kultúry.Toto úsilie však musí sprevádzať neustála komunikácia
– prúdiaca obojstranne, prinášajúca na jednej strane informácie o ponuke a na
druhej strane o očakávaniach, vkuse, názoroch budúcich i minulých
prijímateľov.
Kalendárium kultúrnych podujatí na hornej Nitre je malým, ale v danej chvíli, t.j.
na začiatku roka - uţ tradične najobsaţnejším príspevkom v komunikácii
nositeľov a prijímateľov kultúry na hornej Nitre. Poskytuje pomerne ucelený
a presný obraz o ponuke, ktorej bohatosť a pestrosť vytvára predpoklad
kvalitného kultúrno-spoločenského ţivota tohto regiónu. Keďţe doba pokročila
a prístup k elektronickej podobe informácií je oveľa rýchlejší a operatívnejší,
prinášame kalendárium aj v elektronickej podobe na našej webovej stránke
www.rkcpd.sk a očakávame vaše názory a pripomienky na našom facebookovom
profile.
Ţeláme všetkým tvorcom tejto ponuky, aby sa ich podujatia stretli so záujmom
a pozitívnou odozvou u návštevníkov ich podujatí.
zostavovatelia
1
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
JJA
AN
NU
UÁ
ÁR
R
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 1.
Info
1. 1.
Info
2. 1.
Info
6. 1.
Info
6. 1.
Info
9. 1.
Info
11. 1.
Info
11. 1.
Info
11. 1.
VZNIK SR
A VÍTANIE NOVÉHO ROKA
Oslavy
DKM Handlová, Mesto Handlová
VÍTANIE NOVÉHO ROKA
Obec Cigeľ
Obec Nedoţery – Brezany
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Lehota pod Vtáčnikom
NOVOROČNÁ ČAŠA VÍNA
Kultúrny program pre občanov
MY TRIA KRÁLI
Pochôdzkové vinšovanie po obci
DFS Kolovrátok, FSk Košovan
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Tradičné vianočné piesne
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
NOVOROČNÁ ZÁBAVA
KK pri OcÚ Diviaky nad Nitricou
PODNIKATEĽSKÝ PLES
p. Školnová
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Večer klasickej hudby
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
16. 1.
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
18. 1.
Info
18. 1.
Info
18. 1.
Info
BEDUÍNI V SÝRSKEJ PÚŠTI
Výstava fotografií
ŠTYRI
Výstava výtvarnej tvorby
T.Jeleneka, L.Vörösa, R.Cigánika
a S. Prostredného
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC
Prezentácia tvorby ľudových
remeselníkov z obce a chatárov
Obec Temeš
POCHOD VĎAKY SNP
Spoločensko - turistická akcia
Obec Cigeľ
Mesto Handlová
DETSKÝ KARNEVAL
a PLES DOSPELÝCH
ZŠ a MŠ Poruba
PLES MESTA PRIEVIDZA 2014
Mesto Prievidza
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
PLES MLÁDEŢE
Obec Zemianske Kostoľany
19. 1.
Z ČISTA JASNA
Radošinské naivné divadlo
Info
21. 1.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
25. 1.
Info
25. 1.
Info
Kanianka
Rk. kostol
sv. Tomáša
Partizánske
DK Prievidza
KD Diviaky
nad Nitricou
KD Oslany
RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
18. 1.
Info
Info
23. 1.
Info
DK
Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
13. 1.19. 2.
Info
15. 1.–
14. 2.
17. 1.
Nám. baníkov
Handlová
SLOVENSKÁ ZIMA
Výstava výtvarných prác detí ZŠ
Dom kultúry Kanianka
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
RODIČOVSKÝ PLES
Obec Cigeľ, ZŠ Cigeľ
ZÁJAZD DO ŠTÁTNEJ OPERY
Dom kultúry Kanianka
2
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
DK Prievidza
Temeš
Cigeľ,
Handlová
KD Poruba
DK
Prievidza
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
DK
Partizánske
DK Kanianka
DK Prievidza
KD Cigeľ
Banská
Bystrica
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
25. 1.
Info
25. 1.
Info
25. 1.
Info
25. 1.
Info
POĽOVNÍCKY PLES
Poľovníc. zdruţ. Ţarnov Oslany
OSTRATICKÝ PLES
Obec Ostratice
POĽOVNÍCKY PLES
Poľovnícke zdruţenie Podmagurie
REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
Obec Zemianske Kostoľany
29. 1.
ŠALIANSKY MAŤKO
Regionálna súťaţ v prednese
povestí ţiakov ZŠ
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
CVČ Spektrum Prievidza
MO Matice slovenskej v Prievidzi
31. 1.
LITERÁRNY KARNEVAL
Sprievod rozprávkových
postavičiek – detí ZŠ
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
KARNEVALOVÁ VESELICA
Obec Malinová
Info
január
Info
3
KD Oslany
KD Ostratice
KD Poruba
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
CVČ
Spektrum
Prievidza
HNK
v Prievidzi
KD Malinová
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
FFE
EB
BR
RU
UÁ
ÁR
R
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 2.
Info
1. 2.
HANDRÁRSKY PLES
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
ZIMNÉ SLÁVNOSTI
HORNONITRIA (ZSH)
Otvorenie projektu
tematickou výstavou
Info
1. 2.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
1. 2.
Info
3. 2.
S PRAMEŇOM AŢ DO RÁNA
Reprezentačný obecný ples
OZ Opatovský prameň
ZIMNÉ SLÁVNOSTI FOLKLÓRU
Kamenec pod
Vtáčnikom
Nitrianske
Pravno
KD Opatovce
nad Nitrou
Pravenec
Folklór. festival v rámci projektu ZSH
s ľud. veselicou a sprievodom masiek
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
LITERÁRNA JAR
ONDREJA ČILIAKA
Vyhlásenie literárnej súťaţe
Info
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
4. 2.
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
Info
OZ Berkat
6. 2.
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Info
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
7. 2.
PLES UČITEĽOV
Spoločenská zábava
Info
ZŠ Kanianka
8. 2.
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD
Info
Únia ţien Cigeľ
8. 2.
MESTSKÝ PLES
Info
KCMN Nováky
8. 2.
ŠKOLSKÝ PLES
Info
ZŠ Oslany
8. 2.
FAŠIANGY V TEMEŠI
spoj. so sprievodom masiek
a pochovávaním basy
Info
Obec Temeš, FSk Košarinka
10. 2. – AMA 2014 PARTIZÁNSKE
21. 2.
Výstava tvorby neprofesionál.
výtvarníkov okr. Partizánske
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
HNK
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
DK Prievidza
DK Kanianka
Cigeľ
KCMN
Nováky
KD Oslany
KD
Temeš
RKC
v Prievidzi
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
12. 2.
Info
13. 2.
Info
13. 2.
Info
DEŇ DETSKÉHO FOLKLÓRU
Poruba
Folklórny festival – vystúpenia DFS
mikroregiónu Hornonitrie v rámci
projektu ZSH
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
ROZHOVORY O PRÍRODE
Téma: Netopiere
RKC
v Prievidzi
Environmentálny program pre školy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
14. 2. – VALENTÍNSKY VÍKEND
16. 2.
NA ZÁMKU
SVET LÁSKY, KRÁSY A NÁDEJE
Podujatie venované zaľúbeným
Info
SNM – Múzeum Bojnice
15. 2.
PLES ŠPORTOVCOV
Info
ZŠ Kanianka
15. 2.
OBECNÝ PLES
Info
Obec Kľačno
15. 2.
PAMÄTNICA
JOZEFA STREČANSKÉHO
Spomienkové podujatie, súťaţ
spevákov v rámci projektu ZSH
Hosť: FS Rozsutec
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
4
DK Prievidza
SNM –
Múzeum
Bojnice
DK Kanianka
DK Kľačno
Poluvsie
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
ZABÍJAČKA
spojená s fašiangovým pásmom
Info
Divadelný súbor Uherčan
KK pri OZ Veľké Uherce
17. 2. – REMESELNÉ DIELNIČKY
20. 2.
Tvorivé dielne trad. ľud. remesiel
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
19. 2. – STOPY ČASU
21. 3.
Výstava akademického maliara
Alojza Petráša z Prievidze
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
20. 2.
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Info
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
21. 2.
POSLEDNÝ TANEC S BASOU
Výstava fotografií
Info
Dom kultúry Kanianka
21. 2.
KRIŠTÁĽOVÝ PÁV
a CENA FAIR PLAY ZA ROK 2013
Vyhlásenie najúspešnejších
športovcov
Mesto Prievidza
Info
15. 2.
Veľké Uherce
RKC
v Prievidzi
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
DK Prievidza
DK Kanianka
DK Prievidza
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
22. 2.
Info
22. 2.
REPREZENTAČNÝ
OBECNÝ PLES
27. ročník
Obec Nitrica, Komisia KMaŠ pri OZ
FAŠIANGY V MESTE
s pochovávaním basy
Info
22. 2.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
25. 2.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
26. 2.
Info
27. 2.
Info
SÚZVUKY
Vystúpenia spevác. kolektívov
Karpatských Nemcov a hostí
v rámci projektu ZSH
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Súťaţ v recitácii – miestne kolo
MO MS Kanianka
ZŠ Kanianka
ŠESTNÁSŤTISÍC KILOMETROVÝ
POCHOD
Cestovateľská prezentácia
KD Nitrica
Nám. SNP
Partizánske
Tuţina
DK Kanianka
RKC
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Čertovi sústruţníci
RKC
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27. 2.
Info
28. 2.
Info
28. 2.
Info
28. 2.
Info
28. 2.
Info
28. 2.
Info
28. 2.
Info
febr.
TUČNÝ ŠTVRTOK
Batôţkové fašiangové stretnutie
Klub dôch. Kanianka, FSk Košovan
FAŠIANGOVANIE
KK pri OZ Diviacka Nová Ves
FAŠIANGY
spojené s pochovávaním basy
Mesto Handlová, DKM Handlová
OBECNÝ PLES
Dom kultúry Kanianka
FSk Košovan
MESTSKÝ PLES
6. ročník
Kanianka
Diviacka
Nová Ves
Handlová
DK Kanianka
Infinity Club
Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
KULTÚRA 2013
DK Prievidza
Slávnostný večer s vyhodnotením
najúspešnej. a jubilujúcich kolektívov
a jednotlivcov v kultúre za r. 2013
OZ K-2000
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
a ďalší partneri
FAŠIANGOVÁ POCHÔDZKA
PO OBCI
Obec Zemianske Kostoľany
MALÁ VANSOVEJ LOMNIČKA
Recitačná súťaţ v umeleckom
prednese poézie, prózy pre dievčatá
ZŠ Handlovej a handlovskej doliny
5
Zemianske
Kostoľany
Mestská
kniţnica
Handlová
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Info
febr.
Info
febr.
Info
febr.
Info
febr.
Info
febr.
Info
OR Únie ţien v Prievidzi
Mestská kniţnica Handlová
FAŠIANGY NA DEDINE
spojené s pochovávaním basy
Obec Nedoţery - Brezany
OBECNÁ ZABÍJAČKA
Obec Nedoţery - Brezany
POCHOVÁVANIE BASY
Obec Opatovce nad Nitrou
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD
MESTOM a POCHOVÁVANIE
BASY
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
KD Opatovce
nad Nitrou
Prievidza
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
FAŠIANGOVÉ ZVYKY
Kultúrne a spoločenské stredisko
v Prievidzi
6
KD Malá
Lehôtka Prievidza
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
M
MA
AR
RE
EC
C
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 3.
Info
1. 3. –
2. 3.
Info
1. 3.
Info
2. 3.
Info
2. 3.
Info
2. 3.
Info
2. 3.
Info
2. 3.
Info
4. 3.
Info
5. 3.
Info
6. 3.
POCHOVÁVANIE BASY
spojené s tanečnou zábavou
KK pri OZ Diviacka Nová Ves
FAŠIANGY
A POCHOVÁVANIE BASY
KK pri OcÚ Diviaky nad Nitricou
FSk Bukovec
FAŠIANGY
A POCHOVÁVANIE BASY
Obec Zemianske Kostoľany
PIETNA SPOMIENKA
NA TRAGÉDIU VOP
6. ročník
KCMN Nováky
POCHOVÁVANIE BASY
KCMN Nováky
UŢ SA FAŠIANG KRÁTI
Fašiangové veselosti s maskami
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
FAŠIANGOVANIE PO OBCI
Zachovávanie ľudových zvykov
FSk Košovan, DFS Kolovrátok
FAŠIANGOVÉ STRETNUTIE
spojené s pochovávaním basy
Obec Ostratice
POCHOVÁVANIE BASY
Spoločenská zábava podľa
tradičných ľudových zvykov
Dom kultúry Kanianka
FSk Košovan
POCHOVÁVANIE BASY
DHZ Nitrica
ŠTÚROV A DUBČEKOV
UHROVEC
Regionálne kolo celoslovenskej
súťaţe v rétorike
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
CVČ Spektrum Prievidza
6. 3.
Info
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
EXPEDIČNÁ KAMERA 2014
Festival outdoorových filmov
7. 3.
Info
8. 3.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
8. 3.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
8. 3.
Info
10. 3.
Info
12. 3.
Info
MAJSTRI
PRAVNIANSKEJ DOLINY
Prezentácia remeselnej
tradičnej ľudovej tvorby
v rámci projektu ZSH
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
spojená s pochovávaním basy
Obec Oslany
OBECNÁ ZAKÁĽAČKA
Obec Oslany
VANSOVEJ LOMNIČKA
Regionálne kolo celosloven. súťaţe
v umeleckom prednese poézie, prózy,
vlastnej tvorby ţien
OR Únie ţien v Prievidzi
Mestská kniţnica Handlová
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
ŠTÚROV A DUBČEKOV
UHROVEC
Súťaţ v rétorike – miestne kolo
MO MS Kanianka
ZŠ Kanianka
7
Diviacka
Nová Ves
KD Diviaky
nad Nitricou
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
Nováky
Nováky
Mačov –
Diviaky n/Nitr
DK Kanianka
Ostratice
DK Kanianka
KD Nitrica
CVČ
Spektrum
Prievidza
DK Prievidza
RKC
v Prievidzi
Nedoţery –
Brezany
KD Oslany
Oslany
Mestská
kniţnica
Handlová
DK Kanianka
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
12. 3.
ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO
Regionálna súťaţná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti
Info
do
12. 3.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
13. 3.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
13. 3.
Info
17. 3.
Info
17. 3.22. 3.
OCHOTNÍCKE JAVISKO
Výber ochotníckych
divadelnýchsúborov
50. VÝROČIE ZLÚČENIA OBCÍ
NEDOŢERY A BREZANY
Oslavy
Obec Nedoţery – Brezany
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
HOSPODSKÁ
Hra z divadla Frida (Brno)
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
JEDEN SVET
Medzinárodný festival dokument.
filmov o ľudských právach
Info
OZ Berkat
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
20. 3.
Info
FILMOVÝ KLUB '93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Danyahád
20. 3.
Info
21. 3.
Info
21. 3.
SVETOVÝ DEŇ LESOV
Beseda spojená s výstavou
ZOO Bojnice
VEČER ŠPORTOVCOV
s vyhlásením výsledkov ankety
Regionálna súťaţ v umeleckom
prednese poézie a prózy (I. - III. kat.)
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
CVČ Spektrum Prievidza
27. 3. – TICHÉ ROZHOVORY
25. 4.
Spoločná výstava výtvarníčky
T. Dzurendovej a umeleckého
rezbára M. Bartu
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
27. 3.
KONFERENCIA O CR
Info
SOŠ obchodu a sluţieb Prievidza
27. 3.
ROZHOVORY O PRÍRODE
Téma: Voda
Info
29. 3.
Info
KCMN
Nováky
Nedoţery Brezany
DK Prievidza
KC Bojnice
DK Prievidza
DK Prievidza
RKC
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
22. 3. – OKRESNÁ CHOVATEĽSKÁ
23. 3.
PREHLIADKA POĽOVNÍCKYCH
TROFEJÍ
Info
Okr. org. Sloven. poľovníc. zväzu
Dom kultúry Kanianka
22. 3.
SKROTENIE ZLEJ ŢENY
Divadlo Commedia Poprad
Info
Obec Veľké Uherce
23. 3.
SPIEVALA MI STARÁ MAŤ
Súťaţ detí MŠ a 1. stup. ZŠ
v speve ľudových piesní
Info
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
26. 3.
KRÁĽ SVÄTOPLUK
Výstava výtvar. prác ţiakov ZŠ
Info
Dom kultúry Kanianka
ZŠ Kanianka
26. 3.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Info
RKC
v Prievidzi
ZOO Bojnice
Mestská
šport. hala
Partizánske
DK Kanianka
Veľké Uherce
KC Bojnice
DK Kanianka
CVČ
Spektrum
Prievidza
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
DK
Prievidza
RKC
v Prievidzi
Environmentálny program pre školy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
SVADOBNÝ VEĽTRH PRIEVIDZA
1. ročník výstavy o svadbe
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
8
DK
Prievidza
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
29. 3.
DETI DEŤOM
Regionálna prehliadka
detských folklórnych súborov
Info
31. 3. –
4. 4.
Info
marec
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
marec
Info
marec
Info
marec
Info
marec
Info
marec
Info
marec
Info
LITERÁRNA PRIEVIDZA
Týţdeň slovenských kniţníc
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
spojená so zábavou
Obec Chrenovec - Brusno
VYNÁŠANIE MORENY
Obec Nedoţery – Brezany
NAŠI VÝTVARNÍ UMELCI
Výstava
Obec Nedoţery – Brezany
UMENIE REGIÓNU
Dielne umeleckých remesiel
a prezentácie na tému Veľká noc
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza a ďalší partneri
VYNÁŠANIE MORENY
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
LITERÁRNA JAR
ONDREJA ČILIAKA
Vyhodnotenie literárnej súťaţe
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
KRÍŢOVKÁRSKY TURNAJ
ENERGETIK
Obec Zemianske Kostoľany
9
RKC
v Prievidzi
HNK
v Prievidzi
Chrenovec Brusno
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
DK Prievidza
Prievidza
HNK
v Prievidzi
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
A
APPR
RÍÍL
L
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 4.
Info
1. 4.
Info
2. 4.
Info
3. 4.
Info
4. 4.
Info
4. 4.
Info
4. 4.
Info
4. 4.
Info
4. 4. –
6. 4.
Info
4. 4.
Info
8. 4. –
11. 4.
DEŇ VTÁCTVA
Prednáška o vtákoch
ZOO Bojnice
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
OZ Berkat
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Regionálna súťaţ v umeleckom
prednese poézie a prózy (IV. – V. kat.)
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
PIETNY AKT
KLADENIA VENCOV
KKŠaV pri OcÚ Lehota p/Vtáčnik.
OSLAVY OSLOBODENIA MESTA
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
NOC S ANDERSENOM
a PRINCEZNY NA HRÁŠKU
14. ročník
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
OSLOBODENIE MESTA
Pietna spomienka
KCMN Nováky
THALIA
POD BOJNICKÝM ZÁMKOM
Krajská prehliadka ochotníckeho
divadla Trenčianskeho kraja
MAĽOVANIE KRASLÍC
Tvorivá dielňa
Obec Temeš
FESTIVAL FEBIOFEST
Medzinárodný filmový festival
21. ročník
Filmový klub ´93 Prievidza
Kultúrne a spoločen. stredisko Prievidza
9. 4.
GAZDINÁ, IDE VEĽKÁ NOC
Tvorivá dielňa
Dom kultúry Kanianka
Únia ţien Kanianka
CINEAMA
Krajská prehliadka amatérskej
filmovej tvorby a videotvorby
10. 4.
Info
11. 4.
Info
11. 4.
Info
12. 4.
Info
13. 4.
RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
DK Prievidza
Nám. SNP
Lehota p/Vtáč
Nám. SNP
Partizánske
HNK
v Prievidzi
Nováky
DK Prievidza
RKC
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
Info
ZOO Bojnice
Temeš
DK Prievidza
DK Kanianka
RKC
v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
DEŇ NARCISOV
Zdravotná prednáška spojená
so zbierkou
Dom kultúry Kanianka
ROZHOVORY O PRÍRODE
Téma: Vtáky
Kanianka
RKC
v Prievidzi
Environmentálny program pre školy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
NAJMILŠÍ KONCERT ROKA
Vystúpenia detí z detských
domovov a region. hudob. telies
DK Prievidza
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
MORENA, MORENA, KDE SI
PREBÝVALA...
Ľudové zvyky
Info
DK Kanianka, DFS Kolovrátok
13. 4.
VEĽKÁ NOC NA DEDINE
Vynášanie Moreny, tvorivé dielne
Info
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
14. 4. – VEĽKONOČNÉ TRHY 2014
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
17. 4.
10
Kanianka
Mačov –
Diviaky n/Nitr
Nám. slobody
Prievidza
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
17. 4. – VEĽKONOČNÉ PRECHÁDZKY
21. 4.
ZÁMKOM
Info
SNM – Múzeum Bojnice
17. 4.
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Jazz Quartet
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
19. 4.
DEŇ ZEME
Info
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
20. 4.
KULTÚRNE PAMIATKY UNESCO
Návšteva Vlkolínca
Info
MO MS Kanianka, ZŠ Kanianka
21. 4.
KÚPAČKA PO DEDINE
Zachovávanie ľudových zvykov
Info
FSk Košovan
22. 4.
DEŇ ZEME
Interaktívny deň pre deti
Info
ZOO Bojnice
25. 4. – PRIEVIDZA SPIEVA 2014
26. 4.
Festival speváckych zborov
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
17. 4.
Info
DK Prievidza
SNM –
Múzeum
Bojnice
RKC
v Prievidzi
Prievidza
Kanianka
Kanianka
ZOO Bojnice
DK Prievidza
ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Kultúr.a spoločenské stredisko Prievidza
26. 4.
Info
26. 4.
Info
26. 4.
Info
26. 4.
POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Návšteva prvého sloven.
gymnázia a výstup na Zniev
DK Kanianka, MO MS Kanianka
OTVORENIE
GAZDOVSKÝCH DVOROV
Jarmok ľud. remesiel, májové
zvyklosti, stavanie mája
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
XVI. FOLKOVÁ JAR
Regionálna prehliadka
pôvodnej folkovej tvorby
Folklový klub Partizánske
KRAJSKÝ DETSKÝ
HUDOBNÝ FESTIVAL
Detské ľud. hudby, spevácke
skupiny, speváci a inštrumental.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
29. 4. – KREHKÁ KRÁSA
30. 5.
Autorská výstava keramikára,
výtvarného umelca a pedagóga
Štefana Janca z Veľkých Bielíc
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
30. 4. – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
3. 5.
DUCHOV A STRAŠIDIEL
Inscenované podujatie udalostí
a príbehov z dejín zámku
Info
SNM – Múzeum Bojnice
30. 4. – MÁJOVÝ KULTÚRNY FESTIVAL
1. 5.
Vystúpenie FS, DH, stav. mája
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
30. 4.
MAJÁLES
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
30. 4.
STAVANIE MÁJA
s kultúrnym programom
Info
Obec Bystričany
Obec Diviacka Nová Ves
Obec Diviaky nad Nitricou,
FSk Bukovec
Obec Chrenovec – Brusno,
FSk Hájiček a Malý Hájiček
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Obec Kanianka
Obec Kľačno
Komisia kultúry pri OcZ Lazany,
FSk Sielnica
11
Kláštor pod
Znievom
Mačov –
Diviaky n/Nitr
Partizánske
Zemianske
Kostoľany
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
SNM –
Múzeum
Bojnice
Nám. SNP
Partizánske
Nám. slobody
Prievidza
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
apríl
Info
apríl
Info
apríl
Info
apríl
Obec Malinová
Obec Nedoţery – Brezany
Obec Nitrica, Komisia KMaŠ pri OZ
Mesto Nováky
Obec Opatovce nad Nitrou,
DHZ Opatovce nad Nitrou
Obec Oslany
Obec Ostratice
Obec Poruba
Obec Temeš
Obec Veľké Uherce
Obec Zemianske Kostoľany
NOC S ANDERSENOM
Dobrodruţná literárna noc
v kniţnici
Mestská kniţnica Handlová
KRÁĽ ČITATEĽOV
Súťaţ o najlepšieho čitateľa
kniţnice
Mestská kniţnica Handlová
AKO TKALI NAŠE STARÉ MAMY
Tvorivá dielňa v obec. múzeu
Obec Nedoţery – Brezany
PIETNY AKT
KLADENIA VENCOV
k výročiu oslobodenia Prievidze
Info
apríl
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
apríl
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
VEĽKÁ PRIEVIDZSKÁ
KOŠTOVKA
Degustácia slovenských
a zahraničných vín
3. ročník
SPISOVATELIA
V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH
Výstava sloven. spisovateľov
z pohľadu ich detstva
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
12
Mestská
kniţnica
Handlová
Mestská
kniţnica
Handlová
Nedoţery Brezany
Nám. slobody
Prievidza
DK Prievidza
HNK
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
M
MÁ
ÁJJ
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
VÝSTUP NA ROKOŠ
Spoločensko – turistická akcia
Info
KK pri OZ Diviacka Nová Ves
1. 5.
DEŇ VSTUPU SR DO EÚ
Kultúrny program
Info
Mesto Handlová, DKM Handlová
1. 5.
OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY
Info
ZOO Bojnice
3. 5. – XIX. BOJNICKÝ JARMOK
4. 5.
Príleţitostný trh a sprievodné
10. 5. – kultúrne programy
11. 5.
Info
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
3. 5.
VÝSTUP NA MAGURU
Spoločensko - turistická akcia
8. ročník
Info
Obce Lazany, Poruba, Malinová,
Chvojnica, Kanianka, Nevidzany,
Temeš, Čavoj, Šútovce, Kocurany
4. 5.
VĎAKA TI MAMA
„Beauty“ deň – poradňa pre ţeny
s kozmetičkou a kaderníčkou
Info
Únia ţien Kanianka
Dom kultúry Kanianka
6. 5.
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
Info
OZ Berkat
7. 5. – MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
11. 5.
DUCHOV A STRAŠIDIEL
Inscenované podujatie udalostí
a príbehov z dejín bojnic. zámku
Info
SNM – Múzeum Bojnice
7. 5.
VATRY
k výr. skončenia 2. svet. vojny
Info
KKŠaV pri OcÚ Lehota p/Vtáčnik.
8. 5.
PIETNY AKT
KLADENIA VENCOV
Info
Obec Kľačno
10. 5. – DNI MAJSTROV
11. 5.
TRENČIANSKEHO KRAJA
19. ročník
Tradičný jarmok ľudového
umenia a remesiel
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
Rokoš
15. 5. – PRIEVIDZSKÉ MESTSKÉ DNI
17. 5.
Jarmok spoj. s kultúr. program.
Nám. slobody
Prievidza
1. 5.
Nám. baníkov
Handlová
ZOO Bojnice
Hurbanovo
nám. Bojnice
vrchol
Magura
DK Kanianka
RKC
v Prievidzi
SNM –
Múzeum
Bojnice
Lehota pod
Vtáčnikom
Kľačno
Hurbanovo
námestie
Bojnice
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
Mesto Prievidza
Kultúrne a spoločen. stredisko Prievidza
15. 5.
Info
18. 5.
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
STUDNIČKA
Festival detských spevákov
populárnej piesne
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
KCMN Nováky, n.o.
22. 5.
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Výstava prác detí ZŠ
Dom kultúry Kanianka
ZŠ Kanianka
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
ROZHOVORY O PRÍRODE
Téma: Ochrana prírody
Info
22. 5.
Info
23. 5.
Info
Environmentálny program pre školy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13
DK Prievidza
KCMN
Nováky
DK Kanianka
DK Prievidza
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
MAČOVSKÍ SMOLIARI
Podujatie venované smoliarstvu,
ukáţka pálenia smoly, odhalenie
sochy mačovského smoliara
Info
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
24. 5.
VYSTÚPENIE TŠ XOANA
Prezentácia tanečnej školy
Info
Obec Zemianske Kostoľany
25. 5.
KONCERT ŢIAKOV SZUŠ
Info
SZUŠ Veľké Uherce
26. 5. – VÝSTAVA ŢIAKOV SZUŠ
8. 6.
Keramika, maľby...
Info
SZUŠ Veľké Uherce
29. 5.
FESTIVAL MODERNÉHO TANCA
24. 5.
Info
29. 5.
Info
31. 5.
Info
31. 5.
Info
31. 5.
Info
31. 5.
Info
máj
Info
máj
Info
máj
Info
máj
Mačov –
Diviaky n/Nitr
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
KD
Veľké Uherce
KD
Veľké Uherce
Handlová
Prehliadka rôznych ţánrov
moderného a módneho tanca detí
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
NA ZÁMKU
Zaujímavý program pre deti
SNM – Múzeum Bojnice
OSLAVY MDD
Únia ţien Kľačno
CESTA
ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Podujatie pri príleţitosti MDD
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR
Podujatie k MDD
Obec Temeš, FSk Košarinka
LES UKRYTÝ V KNIHE
Celosloven. podujatie pre deti ZŠ
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
PREHLIADKA
UMELECKÉHO SLOVA
Obec Nedoţery – Brezany
KRÁĽ ČITATEĽOV
Vyhodnotenie súťaţe
Obec Nedoţery – Brezany
MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU
Prezentácia poézie a prózy deťmi MŠ
Info
máj
Info
máj
Info
máj
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
DEŇ EURÓPY - tancujPD.eu
Obchodná akadémia Prievidza
MÍĽA PRE MAMU
Materské centrum Slniečko
DIVADELNÁ JAR JÁNA ROHÁČA
Celoslovenský festival
zábavného divadla
Info
máj
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Flamenco Clan a Martin Biens
14
DK Prievidza
SNM –
Múzeum
Bojnice
Kľačno
Lúka pri
chate Ondrej
nad obcou
Brodzany
Temeš
HNK
v Prievidzi
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
HNK
v Prievidzi
Nám. slobody
Prievidza
Nám. slobody
Prievidza
Nitrianske
Pravno
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
JJÚ
ÚN
N
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 6. 30. 9.
Info
1. 6.
Info
1. 6.
Info
1. 6.
Info
1. 6.
Info
3. 6.
Info
5. 6.
Info
5. 6. –
28. 7.
Info
7. 6. –
8. 6.
Info
7. 6.
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Koncerty, divadlá, výstavy
profes. a neprofes. umelcov
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
DEŇ DETÍ V ZOO BOJNICE
ZOO Bojnice
OSLAVY DŇA DETÍ
eRko Kanianka
CESTA
ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Podujatie pri príleţitosti MDD
Obec Nitrica, eRko,
Komisia KMaŠ pri OZ
OSLAVA MDD
Obec Ostratice
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
OZ Berkat
SVETOVÝ DEŇ
ŢIVOTNÉHO PROSTREDIA
Interaktívne vzdeláv. podujatie
ZOO Bojnice
MATEJ SUROVČEK
Autorská výstava drevorezieb
a obrazov M. Surovčeka z Poruby
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Salzburg, Berchtesgaden
KK pri OZ Diviacka Nová Ves
CESTA
ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Podujatie k MDD
Info
Mesto Handlová, DKM Handlová,
Hater s.r.o.
7. 6.
ROZPRÁVKOVÝ LES
Program k MDD
Info
KCMN Nováky
7. 6.
MDD - WESTERN
Info
Obec Zemianske Kostoľany
8. 6.
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Symphonic News Quartet
Koncert klasickej hudby
Info
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
8. 6.
SVETOVÝ DEŇ OCEÁNOV
Interaktívne vzdeláv. podujatie
Info
ZOO Bojnice
11. 6. – ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK
15. 6.
Kultúrna pamiatka spojená
18. 6. – s čarom rozprávok
22. 6.
Info
SNM – Múzeum Bojnice
12. 6.
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Info
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
13. 6.
DEŇ ZÁCHRANNÝCH ZLOŢIEK
Prezentácia záchran. zloţiek
okr. Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
14. 6.
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
v rámci projektu
Na krídlach krídloviek
Info
Hurbanovo
nám. Bojnice
KC Bojnice
ZOO Bojnice
DK Kanianka
Močelník –
Nitrica
Ostratice
RKC
v Prievidzi
ZOO Bojnice
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
Rakúsko,
Nemecko
Jedna
studnička
Handlová
Nováky
Zemianske
Kostoľany
Bojnický
zámok
ZOO Bojnice
SNM –
Múzeum
Bojnice
DK Prievidza
Letisko
Malé Bielice
Sebedraţie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
14. 6. – POĽOVNÍCTVO
15. 6.
A OCHRANA PRÍRODY
Výstava
Info
Okr. org. Sloven. poľovníc. zväzu
Dom kultúry Kanianka
15
DK Kanianka
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
18. 6.
Info
19. 6.
Info
19. 6.
Info
21. 6.
Info
AJ MY UŢ MAĽUJEME
A MODELUJEME
Výstava detí MŠ
Dom kult. Kanianka, ZŠ Kanianka
MAJSTER KRÍŢOVKÁROV
Súťaţ v lúštení kríţoviek
Jednota dôchodcov Kanianka
FILMOVÝ KLUB ´93 PRIEVIDZA
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
v rámci projektu
Na krídlach krídloviek
DK Kanianka
Kanianka
DK Prievidza
Chynorany
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
22. 6.
LETISKO A MESTO DEŤOM
Podujatie pre deti
Info
24. 6.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
ROZHOVORY O PRÍRODE
Téma: Vtáčie hniezda a búdky
Info
28. 6.
Info
28. 6.
Info
28. 6.
Info
28. 6.
Info
28. 6.
Info
28. 6.
Info
29. 6.
Info
jún –
júl
Info
RKC
v Prievidzi
Environmentálny program pre školy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
HORNONITRIANSKE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
23. 6. – REZBÁRSKE SYMPÓZIUM
27. 6.
ĽUDOVEJ PLASTIKY
Tvorba veľkorozmerných sôch
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
27. 6. – HORNONITRIANSKE
28. 6.
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Festival v rámci projektu
Hornonitrianske folklórne leto
29. ročník
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
27. 6.
Info
27. 6. –
29. 6.
Letisko
Malé Bielice
S JEDNOTKOU DO ZOO
ZOO Bojnice
XXI. KANIANSKY JARMOK
Tradičné hodové podujatie spoj.
s kultúrnym programom
Obec Kanianka
Dom kultúry Kanianka
DNES TOVARIŠ,
ZAJTRA MAJSTER
Podujatie venované tkáčstvu
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
HURÁ, PRÁZDNINY!
Kultúrno-športové podujatie
Obec Malinová
NOVÁCKY LETNÝ DEŇ
Program pre novácke rodiny
KCMN Nováky
VÝROČIE ŢELEZNICE
Podujatie venované okrúhlemu
výročiu ţeleznice
Lesopark
Prievidza
Lesopark
Prievidza
ZOO Bojnice
Kanianka
Mačov –
Diviaky n/Nitr
Malinová
Nováky
Ţelezničná
stanica
Veľké Bielice
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
740. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O OBCI
Oslavy spojené s kultúr. progr.
Obec Veľké Uherce
FESTIVAL
DYCHOVÝCH HUDIEB
Obec Veľké Uherce
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Klenoty operného neba
Koncert klasickej hudby
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
KONCERT
ZA DOBRÉ VYSVEDČENIE
Vystúpenie mladých kapiel
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
16
Veľké Uherce
Veľké Uherce
Bojnický
zámok
Kamenec pod
Vtáčnikom
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
jún
Info
jún
Info
jún
Info
jún
Info
jún
Info
jún
Info
jún
Info
DEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ
Obec Nedoţery – Brezany
NON-STOP BASKETBALL
Šport. – spoločenské podujatie
23. ročník
Obec Nedoţery – Brezany
JÁNSKE OHNE
Zapálenie vatry
Obec Opatovce nad Nitrou
DHZ Opatovce nad Nitrou
DEŇ MLADÝCH MESTA
v rámci Týţdňa zdravia
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
DEŇ MESTSKEJ POLÍCIE
A OZBROJENÝCH ZLOŢIEK
Mestská polícia Prievidza
ČÍTAJME SI...
Detský čitateľský maratón
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Laura Belicová Band
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
17
Nedoţery –
Brezany
Nedoţery –
Brezany
Opatovce
nad Nitrou
Futbal.
štadión
Partizánske
Letisko
Prievidza
HNK
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
JJÚ
ÚL
L
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 7.
Info
4. 7.
11. 7.
18. 7.
25. 7.
5. 7.
Info
5. 7.
Info
5. 7.
Info
6. 7.
Info
6. 7.
Info
6. 7.
Info
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
OZ Berkat
TVORIVÉ DIELNIČKY
pre deti
Regionálne kultúrne centrum
v Prievidzi
PO STOPÁCH
CYRILA A METODA
Kultúrny zájazd
Dom kultúry Kanianka
HODOVÝ JARMOK
KKŠaV pri OcÚ Lehota p/Vtáčnik.
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
v rámci projektu
Na krídlach krídloviek
RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
Nitra
Lehota pod
Vtáčnikom
Lehota pod
Vtáčnikom
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Večer klasickej hudby
Koncert
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
KANIANSKE KULTÚRNE LETO
Koncert
Dom kultúry Kanianka
DNI SLOVANOV
Vystúpenie súborov
zo slovanských krajín
Bojnický
zámok
DK Kanianka
Park
J. A. Baťu
Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
Info
13. 7.
LETO V KNIŢNICI
Literárne hry, súťaţe, kvízy,
tvorivé dielne pre deti
od 5 do 15 rokov
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
Prehliadka DH reg. horná Nitra
v rámci projektu Na krídlach
krídloviek
Info
Obec Ostratice
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13. 7.
REGIONÁLNY
FOLKLÓRNY FESTIVAL
Prezentácia folklór. súborov
z okolia a ľudov. remeselníkov
Info
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
17. 7.
Info
17. 7.
Info
18. 7.
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Obec Nedoţery – Brezany
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Info
19. 7.
Info
19. 7.
Info
20. 7.
Info
20. 7.
Info
HNK
v Prievidzi
park
Ostratice
Mestský park
Partizánske
Nedoţery Brezany
Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
VATRA ZVRCHOVANOSTI
Program k výr. Dňa prijatia
deklarácie o zvrchovanosti SR
Mesto Handlová
MINIFLÓRA KANIANKA
Výstava kvetov a vtáctva
Dom kultúry Kanianka
FAZUĽOVÉ VARIÁCIE
Varenie a koštovka jedál z fazule
Dom kultúry Kanianka
KANIANSKE KULTÚRNE LETO
Koncert
Dom kultúry Kanianka
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Peter Michalica a účastníci
X. medzinár. majstrovských
kurzov
Koncert klasickej hudby
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
18
Nám. baníkov
Handlová
DK Kanianka
DK Kanianka
DK Kanianka
Bojnický
zámok
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
20. 7.
Info
24. 7.
Info
25. 7.
Info
26. 7.
TEN LIHOCKÝ ZADNÝ VŔŠTEK
Slávnosti folklóru – vystúpenia
speváckych a folklórnych kolektívov
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
OPEKAČKA PRI POTOKU
Klub dôchodcov Kanianka
TIMEAS
Výstava originálnych šiat
a módna prehliadka
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
CIGEĽSKÁ KOSA
Súťaţ v ručnom kosení trávy
v rámci projektu Hornonitrianske
folklórne leto
4. ročník
Info
Obec Cigeľ
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
26. 7.
COUNTRY LETO ŠÍPOK
Jediný sídliskový festival
6. ročník
Info
26. 7.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
LETNÝ KONCERT
na nádvorí kaštieľa
Info
Obec Zemianske Kostoľany
27. 7.
750. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O OBCI NEDOŢERY
Oslavy spojené s kultúr. progr.,
stretnutie rodákov
Info
Obec Nedoţery - Brezany
30. 7. – HRAČKA
28. 8.
Interaktívna výstava hračiek
študentov stred. a vysokých škôl
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
júl
PÚŤ KU KOSTOLU SV. ANNY
Info
Obec Bystričany
Farský úrad Čereňany
júl
VATRA ZVRCHOVANOSTI –
BEH ZVRCHOVANOSTI
Zábavno-spoločensko-športový
deň pre rodiny
Info
Obec Chrenovec – Brusno
ZŠ Gašpara Drozda s MŠ
júl
400. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O OBCI
Oslavy spojené s kultúr. progr.
Info
Obec Chvojnica
júl
NOČNÝ KONCERT GREMMY
Info
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
júl
ANNABÁL
Info
TJ Malinová
júl
DEŇ KULTÚRY A ŠPORTU –
ANNA BÁL
Info
Obec Opatovce nad Nitrou
júl –
KULTÚRNE LETO
august Nedeľné koncerty rôz. ţánrov
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
júl
POHÁR STAROSTKY OBCE
Súťaţ DHZ
Info
DHZ Poruba
júl
KULTÚRNE LETO
Letná čitáreň
NightART – koncerty
Premietanie filmov
Cyrilo-metodské oslavy
Zumba maratón
Blší trh
Anna bál
Info
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
19
Veľká
Lehôtka –
Prievidza
Kanianka
KC Bojnice
Cigeľ
Partizánske
Zemianske
Kostoľany
Nedoţery Brezany
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
Areál kostola
Chalmová
Chrenovec –
Brusno
Chvojnica
Kamenec pod
Vtáčnikom
Malinová
Opatovce
nad Nitrou
Nám. SNP
Partizánske
Poruba
Nám. slobody
Prievidza
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
A
AU
UG
GU
USST
T
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 8.
8. 8.
15. 8.
22. 8.
1. 8. 3. 8.
TVORIVÉ DIELNIČKY
pre deti
Regionálne kultúrne centrum
v Prievidzi
MAČOVSKÝ GAZDOVSKÝ DVOR
v rámci projektu Hornonitrianske
folklórne leto
Info
2. 8.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
2. 8.
Info
3. 8.
Info
3. 8.
Info
3. 8.
ĽUDOVÝ JARMOK
2. ročník
Obec Nedoţery – Brezany
DEŇ ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
POD TEMEŠSKOU SKALOU
Gazdovské dvory, prezentácia
ľudových remeselníkov
Obec Temeš, FSk Košarinka
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Trio Fatal
Koncert klasickej hudby
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
KANIANSKE KULTÚRNE LETO
Koncert
Dom kultúry Kanianka
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
PARTIZÁNSKE
v rámci projektu Na krídlach
krídloviek
4. ročník
Info
Mesto Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
Info
5. 8.
LETO V KNIŢNICI
Literárne hry, súťaţe, kvízy,
tvorivé dielne pre deti
od 5 do 15 rokov
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
OZ Berkat
SLÁVNOSTI ŢIVOTA SUPERNOC NA ZÁMKU
Strašidlá a rozprávky na zámku
SNM – Múzeum Bojnice
DOŢINKOVÉ SLÁVNOSTI
NA DEDINE
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
DEŇ BIELYCH RUŢÍ
Spomienka na banské nešťastia
Mesto Handlová
DEŇ OBCE BYSTRIČANY
Kultúrno – spoloč. podujatie
Obec Bystričany
DOŢINKOVÉ SLÁVNOSTI
KK pri OcÚ Diviaky nad Nitricou
FSk Bukovec
DYCHOVKY POD VTÁČNIKOM
Festival dychových hudieb
v rámci projektu Na krídlach
krídloviek
Regionálne kultúrne centrum
v Prievidzi
760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ
ZMIENKY O OBCI
Oslavy spojené s kultúr. progr.
Obec Oslany
AUGUSTOVÁ DIVADELNÁ NOC
Mestská umelec. agentúra,
Partizánske
Info
7. 8. –
10. 8.
Info
9. 8.
Info
10. 8.
Info
16. 8.
Info
16. 8.
Info
16. 8.
Info
16. 8.
Info
16. 8.
Info
20
RKC
v Prievidzi
Mačov –
Diviaky n/Nitr
Nedoţery Brezany
Temeš
Bojnický
zámok
DK Kanianka
Mestský park
Partizánske
HNK
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
SNM –
Múzeum
Bojnice
Mačov –
Diviaky n/Nitr
Handlová
Prír. amfiteát.
Bystričany
Diviaky nad
Nitricou
Kamenec
pod Vtáčnik.
Oslany
Šimonovany
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Trio Impression
Koncert klasickej hudby
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
KANIANSKE KULTÚRNE LETO
Koncert
Dom kultúry Kanianka
SPOZNAJTE
VČELÁRSKE REMESLO
KCMN Nováky
Bojnický
zámok
23. 8. –
24. 8.
Info
23. 8. –
24. 8.
NOVIANSKE DNI
Kultúrno – spoloč. podujatie
KK pri OZ Diviacka Nová Ves
LETNÉ SLÁVNOSTI
RUDNIANSKEJ A BELIANSKEJ
DOLINY
Festival záujmovej umeleckej
činnosti v rámci projektu
Hornonitrianske folklórne leto
Diviacka
Nová Ves
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
23. 8.
BOJNICKÉ MEDOVÉ LETO
Trh s medom a med. produktami
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
BOJE K 70. VÝROČIU SNP
Ţivé ukáţky
Obec Zemianske Kostoľany
OSLAVY 70. VÝROČIA SNP
Zapálenie vatry, kultúrny progr.
Dom kultúry Kanianka
PARTIZÁNSKA VATRA
Obec Cigeľ
VÝROČIE SNP
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
OSLAVY SNP
Zapálenie vatry
Obec Nitrica, Komisia KMaŠ pri OZ
OSLAVY SNP
Pietna spomienka
KCMN Nováky
OSLAVY SNP
Zapálenie vatry
Obec Oslany
PIETNY AKT
KLADENIA VENCOV k výr. SNP
17. 8.
Info
17. 8.
Info
17. 8.
Info
Info
23. 8.
Info
26. 8.
Info
28. 8.
Info
28. 8.
Info
28. 8.
Info
28. 8.
Info
28. 8.
Info
28. 8.
Info
30. 8.
Info
30. 8.
Info
30. 8.
Info
30. 8.
Info
31. 8.
Info
31. 8.
Info
31. 8.
Info
DK Kanianka
Nováky
Diviacka
Nová Ves
Hurbanovo
nám. Bojnice
Zemianske
Kostoľany
Kanianka
Cigeľ
Kamenec
pod Vtáčnik.
Nitrica
Nováky
Oslany
Nám. slobody
Prievidza
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
VATRA
k výročiu zvrchovanosti a SNP
Obec Bystričany
STRETNUTIE
TROCH GENERÁCIÍ
Obec Nedoţery – Brezany
OSLAVY SNP
s ukáţkami historických bojov
Prír. amfiteát.
Bystričany
Nedoţery –
Brezany
Nám. SNP
Partizánske
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
OSLAVY SNP
Zapálenie vatry a zábava
Obec Poruba, DHZ
OPEN MIC KANIANKA
Prehliadka autorskej tvorby
pesničkárov a hudob. skupín regiónu
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Dom kultúry Kanianka
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Záverečný koncert
Bojnického kultúrneho leta
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
BOJNICKÉ KULTÚRNE LETO
Muchovo kvarteto
Koncert klasickej hudby
ku Dňu ústavy
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
21
Poruba
Terasa
DK Kanianka
Bojnický
zámok
Bojnický
zámok
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
august OSLAVY SNP
Kultúr. progr. s ľudovou zábavou
Info
Obec Lehota pod Vtáčnikom
august HODOVÁ ZÁBAVA
spojená s oslavami 80. výročia
zaloţenia DHZ v obci Nedoţery
Info
ZO Dobrovoľný hasičský zbor
Nedoţery – Brezany
august VATRA SNP
Uctenie si pamiatky bojovníkov SNP
Obec Opatovce nad Nitrou
DHZ Opatovce nad Nitrou
august BAŢANT KINEMATOGRAF
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
august BLŠÍ TRH
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
august PRIEVIDZSKÉ HODY
Sekaniny –
Lehota p/Vt.
Nedoţery Brezany
Opatovce
nad Nitrou
Info
Nám. slobody
Prievidza
Nám. slobody
Prievidza
Nám. slobody
Stretnutie Klubu rodákov hornej Nitry, Prievidza
Info
jarmok „Na prievidzskom rínku“,
Hody pri dychovke, Mariánska púť
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
22
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
SSE
EPPT
TE
EM
MB
BE
ER
R
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 9.
Info
2. 9.
Info
3. 9. –
30. 9.
Info
DEŇ ÚSTAVY
Obec Nedoţery – Brezany
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
OZ Berkat
DANIEL & DAMIÁN
Výstava tvorby výtvarníka,
spisovateľa a kazateľa Cirkvi bratskej
Daniela Pastirčáka a jeho syna
Damiána – grafického dizajnéra
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
5. 9. –
6. 9.
Info
6. 9.
REGIONÁLNE OSLAVY
DŇA BANÍKOV
Mesto Handlová, HBP, ZMOHN
HORNONITRIANSKE DOBROTY
Varenie a koštovka jedál
starovek.kuchyne na hornej Nitre
Info
Dom kultúry Kanianka
Hornonitrianske múzeum Prievidza
12. 9. – BANÍCKY JARMOK
Tradičný jarmočný víkend s kultúr.
14. 9.
programom, stánkami a atrakciami
Info
13. 9.
Info
14. 9.
Info
Mesto Prievidza
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza, Unipa, s.r.o., SMMP,
s.r.o., MsP, Tezas, s.r.o.
LAZIANSKE HODY
Obecné oslavy pri príleţitosti
písomnej zmienky o obci
5. ročník
Obec Lazany a KK pri OcZ
POČULI SME VRÚCNY HLAS
Festival
mariánskych pútnických piesní
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Farský úrad Lehota pod Vtáčnikom
DEŇ MOBILITY
Mesto Prievidza
UHOĽNÁ STOPA
Prechod náučným baníckym
chodníkom
4. ročník
Info
KCMN Nováky
20. 9.
BEH SNP
všetkých generácií pri príleţ.SNP
Info
Obec Zemianske Kostoľany
23. 9.
SPOMÍNAME NA PRÁZDNINY
Výstava výstav. prác ţiakov ZŠ
Info
Dom kult. Kanianka, ZŠ Kanianka
25. 9. – RYTIERSKE DNI
28. 9.
Výchovno – vzdelávacie
a zábavné podujatie pre deti
Info
SNM – Múzeum Bojnice
26. 9.
KULTÚRNY ZÁJAZD
DO DIVADLA A. BAGARA
Info
Dom kultúry Kanianka
26. 9. – OBECNÉ HODOVÉ OSLAVY
28. 9.
so sprievodným programom
Info
Obec Nitrica, Komisia KMaŠ pri OZ
26. 9.
EŠTE DÚŠOK LETA
Multiţánrový festival pri príleţ.
Svetového dňa cestov. ruchu
Deň otvorených dverí MsÚ
Info
Regionálne kultúrne centrum
v Prievidzi
Slovenská agentúra cestov. ruchu
Kultúrne a spoločen. stredisko
Prievidza, Mesto Prievidza
a ďalší partneri
18. 9.
Info
20. 9.
23
Nedoţery –
Brezany
RKC
v Prievidzi
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
Handlová
Terasa
DK Kanianka
Nám. J. C.
Hronského
Prievidza
Lazany
Kostol
sv. Cyrila
a Metoda
Lehota pod
Vtáčnikom
Nám. slobody
Prievidza
Nováky
Zemianske
Kostoľany
DK Kanianka
SNM –
Múzeum
Bojnice
Nitra
KD Nitrica
Nám. slobody
Prievidza
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
27. 9.
Info
sept.
ZRAZ VETERÁNOV TRAKTOROV Mačov –
A INEJ TECHNIKY
Diviaky n/Nitr
Ukáţky strojov a súťaţ vodičov
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
OBECNÉ HODY
Chrenovec –
Kultúrne podujatie spoj. s jarmokom,
Brusno
ochutnávkou jedál a prezentáciou
ľudových umelcov
Info
sept.
Info
sept.
Info
sept.
Info
sept.
Info
sept.
Info
Obec Chrenovec – Brusno
JDS Chrenovec – Brusno
VESELÁ ŠARKANIÁDA
Obec Nedoţery – Brezany
Z PLODOV NAŠICH SADOV
A ZÁHRAD
ZO sloven. zväzu záhradkárov
Obec Opatovce nad Nitrou
DEŇ S MLÁDEŢOU
Prezentácia činnosti
CVČ Spektrum Prievidza
KNIŢNÉ HODY
Workshop
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Musica Orientalica
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
24
Nedoţery –
Brezany
Opatovce
nad Nitrou
Nám. slobody
Prievidza
terasa HNK
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
O
OK
KT
TÓ
ÓB
BE
ER
R
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 10.4. 10.
FÚZIE –
FESTIVAL NIELEN O JAZZE
Festival jazzovej hudby
spojený s workshopmi
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
RKC
v Prievidzi
KC Bojnice
2. 10. – TAJOMSTVÁ HMYZU
31. 10. Výstava tropického hmyzu
zo súkromnej zbierky
Michala Zachara z Prievidze
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
2. 10.
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
Info
OZ Berkat
4. 10.
SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT
Info
ZOO Bojnice
10. 10. DOMÁCA KLOBÁSA
Súťaţ o najchutnejšiu domácu
klobásu – výroba a koštovanie
Info
Dom kultúry Kanianka
10.10.- JESEŇ JE DAR
11.10. Regionálna prehliadka záujmovej
činnosti seniorov okr. Prievidza
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
14. 10.
RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
ZOO Bojnice
Kanianka
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
spoluorganizátori: Obec Zemianske
Kostoľany, Jednota dôchodcov
na Slovensku, Krajská org. Trenčín,
Okresná org. Prievidza, ZO Zem. Kostoľ.
Info
BENIAKOVE CHYNORANY
Regionálne výberové kolo súťaţe
v umeleckom prednese poézie
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
MO Matice slovenskej v Prievidzi
15.10.– SPOMÍNAME
15.11. Výstava z tvorby Ľudmily
Jelenákovej (in memoriam)
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
16. 10. TIMRAVINA STUDNIČKA
Info
18. 10.
Info
18. 10.
Regionálna prehliadka v umeleckom
prednese pôvodnej slovenskej prózy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
MO Matice slovenskej v Prievidzi
TRADIČNÉ GAJDLANSKÉ HODY
Neutrataler (Spolok karpatských
Nemcov v Kľačne)
ČESKO – SLOVENSKÝ VEČER
Koncert Miroslava Ţbirku
Info
18. 10.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
Obec Veľké Kršteňany
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
21.10.24.10.
VIII. SLOVENSKÉ FILMOBRANIE
Festival slovenských filmov
za účasti ich tvorcov
Info
Filmový klub FK ´93 Prievidza
Kultúrne a spoloč.stredisko Prievidza
24.10.25.10.
FESTIVAL
STANISLAVA CHRENA
Celoslovenská prehliadka
seniorského divadla
4. ročník
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Dom kultúry Kanianka
25. 10.
KEĎ SA ZIMA OPÝTA
Ukáţky spracovania a vyuţitia
poľnohospodárskych plodín
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
DNI K PAMIATKE ZOSNULÝCH
Info
26.10.-
HLBINOVE KRŠTEŇANY
Regionálna súťaţ v umeleckom
prednese prózy okr. Partizánske
25
Sála RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
DK Kľačno
Mestská
šport. hala
Partizánske
KD Veľké
Kršteňany
Prievidza
KD Kanianka
Mačov –
Diviaky n/Nitr
Nám. slobody
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
1. 11.
28. 10.
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
okt.
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
okt.
Info
okt.
Info
okt.
Info
SÁROVA BYSTRICA
Kraj.súťaţ mladých moderátorov
DEŇ OVOCIA
KKŠaV pri OcÚ Lehota p/Vtáčnik.
ZO sloven. zväzu záhradkárov
VÝSTAVA HYDINY
A DROBNÉHO VTÁCTVA
Výstava celookresného vtáctva
24. ročník
ZO sloven. zväzu chovateľov
Nedoţery – Brezany
Z NAŠICH SADOV A ZÁHRAD
Výstava poľnohospod. plodín
ZO sloven. zväzu záhradkárov
Nedoţery – Brezany
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
26
Prievidza
RKC
v Prievidzi
Lehota pod
Vtáčnikom
Nedoţery –
Brezany
Nedoţery –
Brezany
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
N
NO
OV
VE
EM
MB
BE
ER
R
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 11.
Info
1. 11.
Info
4. 11.
Info
5. 11.
Info
5. 11.5. 12.
Info
7. 11.
Info
11. 11.
Info
14.11.15.11.
Info
18. 11.
Info
20. 11.
Info
21.11.22.11.
Info
22. 11.
Info
22. 11.
HALLOWEEN V ZOO
ZOO Bojnice
PIETNA SPOMIENKA
Obec Nitrica, ZPOZ
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
OZ Berkat
JESEŇ NA SLOVENSKU
Výstava výstav. prác ţiakov ZŠ
Dom kult. Kanianka, ZŠ Kanianka
PRIZMA 2014
Výstava tvorby neprofesionálnych
fotografov hornej Nitry
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
DIVERTIMENTO MUSICALE 2014
Krajská prehliadka
neprofesionál. komornej hudby
JESEŇ JE DAR
NOVÁCKY JARMOK
Program, koncert
KCMN Nováky
VÝSTAVA KONIČKÁROV
z Kanianky (výšivky, modely,
obrazy a iné)
Dom kultúry Kanianka
NAJ GAZDINKA
Súťaţ v pečení vianoč. pečiva
Klub dôchodcov Kanianka
Dom kultúry Kanianka
HORY FILMOVÝM OBJEKTÍVOM
Premietanie filmov, beh obcou
KST Veľké Uherce
PLES ŠPORTOVCOV
KCMN Nováky
KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA
Festival amatérskych spevákov
populárnej piesne
HANDLOVSKÉ KATARÍNSKE DNI
Tradičné podujatie spoj.
s jarmokom
Mesto Handlová, DKM Handlová
SPOMIENKA NA BÁSNIKA...
Spomienkový večer na O. Čiliaka
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
15 ROČNÝ JUBILANT
15. výročie otvorenia DK
Dom kultúry Kanianka
OKOM FOTOAMATÉRA
Výstava amatérskej fotografie
KKŠaV pri OcÚLehota p/ Vtáčnik.
TVORIVÁ DIELŇA
V OBECNOM MÚZEU
Obec Nedoţery - Brezany
POCTA JESENI
Najväčší a najmenší svetlonos
Obec Nedoţery - Brezany
ĽUDOVÉ PÁRAČKY A ZVYKY
NA ONDREJA
Obec Nedoţery – Brezany
Info
nov.
Info
nov.
Info
nov.
Info
DK Kanianka
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
Veľké Uherce
28.11.29.11.
Info
nov.
RKC
v Prievidzi
Regionálna prehliadka záujmovej
činnosti seniorov okr. Partizánske
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
spoluorganizátori: Obec Veľké Uherce,
Jednota dôchodcov na Slovensku,
Kraj. org.Trenčín, Okres. org. Prievidza
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Obec Zemianske Kostoľany
Info
29. 11.
Nitrica
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
Info
28. 11.
ZOO Bojnice
27
Nováky
DK Kanianka
DK Kanianka
KD Veľké
Uherce
Nováky
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
Nám. baníkov
Handlová
HNK
v Prievidzi
DK Kanianka
DK Lehota p/
Vtáčnikom
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
nov.
SPOMIENKA NA SEDEMNÁSTY
17. november a neţná revolúcia
Info
nov.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
nov.
Info
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
nov.
Info
nov.
Info
SNOW FILM FEST 2014
Filmový festival zimných športov
NOC DIVADIEL
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza
UMENIE REGIÓNU
Dielne umeleckých remesiel
a prezentácie na tému Vianoce
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza a ďalší partneri
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
28
Kino
Partizánske
RKC
v Prievidzi
DK Prievidza
DK Prievidza
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
D
DE
EC
CE
EM
MB
BE
ER
R
zzm
meennaa pprrooggrraam
muu vvyyhhrraaddeennáá
1. 12. – ZVYKOSLOVIE
5. 12.
Tvorivé dielne tradič. ľudových
remesiel v adventnom období
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
1. 12. – ZIMNÉ SLÁVNOSTI
7. 12.
Rozprávka s príchodom
Mikuláša
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
2. 12.
DOZVUKY JEDNÉHO SVETA
Premietanie dokumentár. filmu
Info
OZ Berkat
5. 12.
MIKULÁŠ V OBCI
Podujatie s kultúr. programom
Info
Obec Bystričany
5. 12.
MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ
Info
Mesto Handlová, DKM Handlová
5. 12.
PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ
Kultúrny program
Info
KKŠaV pri OcÚ Lehota p/Vtáčnik.
5. 12.
MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU
Pochôdzka Mikuláša po obci
Info
Dom kultúry Kanianka
FSk Košovan
5. 12.
MIKULÁŠ DEŤOM
Info
KCMN Nováky
5. 12.
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM
Info
Obec Oslany
5. 12.
MIKULÁŠ V MESTE
Mesto Prievidza
Info
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
5. 12.
Info
5. 12.7. 12.
Info
5. 12.
Info
5. 12.
Info
6. 12.
Info
6. 12.
Info
6. 12.
Info
6. 12.
Info
6. 12.
Info
6. 12.
Info
RKC
v Prievidzi
DK Prievidza
RKC
v Prievidzi
Bystričany
Nám. baníkov
Handlová
Nám. SNP
Lehota pod
Vtáčnikom
Kanianka
Nám. SNP
Nováky
Oslany
Nám. slobody
Prievidza
MIKULÁŠSKE VERŠOVAČKY
HNK
A BÁSNIČKY
v Prievidzi
Podujatie pre deti
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
BENIAKOVE CHYNORANY
Chynorany
Celoslovenský festival poézie
OZ Beniakove Chynorany
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
a ďalší partneri
MIKULÁŠ
Obec Veľké Uherce
PRÍCHOD MIKULÁŠA
A VIANOČNÉ TRHY
Obec Zemianske Kostoľany
MIKULÁŠ
ZOO Bojnice
MIKULÁŠ
Stretnutie detských
návštevníkov s Mikulášom
SNM – Múzeum Bojnice
PRÍDE SV. MIKULÁŠ
Kultúrny progr., obecný jarmok
KK pri OZ Diviacka Nová Ves
ZAŢÍNANIE
VIANOČNÝCH STROMČEKOV
v rámci Vianoc v obci
Dom kultúry Kanianka
FSk Košovan
DFS Kolovrátok
MIKULÁŠSKE SLÁVNOSTI
Stretnutie detí s Mikulášom
a tradičná hraná rozprávka
Komisia kultúry pri OcZ Lazany
VIANOCE NA DEDINE
Predvianočné a vianočné zvyky
Hipoterapeutické zdruţenie
Hipo Mačov
29
Veľké Uherce
Zemianske
Kostoľany
ZOO Bojnice
SNM –
Múzeum
Bojnice
KD Diviacka
Nová Ves
Kanianka
KD Lazany
Mačov –
Diviaky n/Nitr
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
7. 12.
2014 –
6. 1.
2015
Info
7. 12.
Info
7. 12.
Info
9. 12.
ZÁZRAČNÉ VIANOCE
A TRAJA KRÁLI NA ZÁMKU
Prehliadka vianočne
vyzdobeného Bojnického zámku
SNM – Múzeum Bojnice
ZAŢÍNANIE
VIANOČNÉHO STROMČEKA
Kultúrny program
Obec Poruba
SV. MIKULÁŠ
Oslavy sviatku sv. Mikuláša
Obec Ostratice
ČAS VIANOČNÝ ČAS SVIATOČNÝ
Divadelné vystúpenia pre deti
Info
9. 12.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
10.12.9. 1.
2015
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
11. 12.
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Info
12. 12.
Info
13. 12.
Info
13. 12.
Info
13. 12.
Info
13. 12.
Info
13.12.23.12.
Info
14. 12.
Info
14. 12.
Info
17. 12.
Info
21. 12.
Info
23. 12.
Info
26. 12.
Info
VIANOČNÉ PUPÁČKY
Tvorivá dielňa vianoč. zvykov,
tradícií, pranostík a vianoč. jedál
AMA 2014 PRIEVIDZA
Výstava výtvarnej tvorby
neprofesionálnych výtvarníkov
okresu Prievidza
GAZDINÁ, IDÚ VIANOCE
Tvorivá dielňa
Dom kultúry Kanianka, Únia ţien
Kanianka, Klub dôchod. Kanianka
CHODENIE S LUCIOU
Dodrţiavanie starých zvykov
Dom kultúry Kanianka
FSk Košovan
HANDLOVSKÁ KAPUSTNICA
Benefičná akcia
Mesto Handlová, DKM Handlová
VIANOCE STAREJ MATERE
Koncert
Dom kultúry Kanianka
VIANOČNÉ TRHY V KANIANKE
Predaj vianočných suvenírov
a kulinárskych vianoč. špecialít
Dom kultúry Kanianka
BENEFIČNÉ FOLKOVÉ VIANOCE
14. ročník
Folkový klub Partizánske
PREDVIANOČNÉ TRHY
spojené s kultúrnym programom
Mesto Prievidza
Kultúrne a spoločenské stredisko
Prievidza, Unipa, s.r.o., SMMP,
s.r.o., MsP, Tezas, s.r.o.
VIANOČNÝ KONCERT
Obec Oslany
KULTÚRNE VIANOCE
Vystúpenia detí MŠ, ZŠ, SZUŠ
Obec Veľké Uherce
ŠALIANSKY MAŤKO
Súťaţ v prednese slovenských
povestí – miestne kolo
MO MS Kanianka, ZŠ Kanianka
VIANOČNÝ KONCERT
Vystúpenie ţiakov SZUŠ
SZUŠ Veľké Uherce
VIANOČNÝ KONCERT
Komorný koncert skup. Gremmy
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
DOBRÁ NOVINA
Vianočné koledy
eRko Nitrica
30
SNM –
Múzeum
Bojnice
KD Poruba
KD Ostratice
RKC
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
Galéria
Regionart
RKC
v Prievidzi
DK Kanianka
Kanianka
Nám. baníkov
Handlová
Kanianka
Terasa
DK Kanianka
Partizánske
DK Prievidza
Kostol sv.
Štefana kráľa
Oslany
KD
Veľké Uherce
ZŠ Kanianka
KD
Veľké Uherce
Spoloč. dom
Kamenec pod
Vtáčnikom
Nitrica
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
31. 12.
Info
31. 12.
Info
31. 12.
Info
31. 12.
Info
31. 12.
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA,
VÍTANIE NOVÉHO ROKA
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
SILVESTER NA TRŢNICI
Podujatie so zabíjačkou
a kultúrnym programom
Obec Kanianka
Dom kultúry Kanianka
ROZLÚČKA
SO STARÝM ROKOM
Silvestrov. batôţkové posedenie
Dom kultúry Kanianka
SILVESTER
A VÍTANIE NOVÉHO ROKA 2015
Obec Bystričany
Obec Kľačno
Obec Nedoţery - Brezany
Obec Nitrica, Komisia KMaŠ pri OZ
Mesto Nováky
Obec Opatovce nad Nitrou
Mesto Partizánske
Obec Temeš
SILVESTER NA NÁMESTÍ
Obľúbená zabíjačka, celodenný
kultúrny program, ohňostroj
Info
Mesto Prievidza
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
31. 12.
BATÔŢKOVÝ SILVESTER
Rozlúčka so starým rokom
spojená s tanečnou zábavou
Obec Zemianske Kostoľany
STAROSTOVSKÁ KAPUSTNICA,
VIANOČNÉ TRHY
Podujatie obcí
pravnianskej doliny
OZ Hornonitrie
STRETNUTIE DETÍ
S MIKULÁŠOM
Obec Nedoţery - Brezany
DOBRÁ NOVINA
Koledy a zvyky
Obec Nedoţery - Brezany
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Obec Nedoţery - Brezany
MIKULÁŠ DEŤOM
Info
dec.
Info
dec.
Info
dec.
Info
dec.
Info
dec.
Info
dec.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
VIANOČNÉ TRHY
spojené s kultúrnym programom
Info
dec.
Mestská umelec. agentúra, Partizánske
Info
dec.
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
dec.
Kultúrne a spoloč. stredisko Prievidza
Info
dec.
Info
VIANOČNÝ GALAPROGRAM
Dárius Štrba
VIANOČNÝ PROGRAM
DFS Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik,
FS Vtáčnik senior
MILUJEME
VIANOČNÉ ROZPRÁVKY
Podujatie pre deti
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT!
Trio Michala Červienku
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
31
Hurbanovo
nám. Bojnice,
KC Bojnice
Kanianka
DK Kanianka
Nám. slobody
Prievidza
DK SNP
Zemianske
Kostoľany
Nitrianske
Pravno
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
Nedoţery Brezany
Nám. SNP
Partizánske
Nám. SNP
Partizánske
DK Prievidza
DK Prievidza
HNK
v Prievidzi
RKC
v Prievidzi
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
D
DO
OK
KA
AL
LE
EN
ND
DÁ
ÁR
RIIA
A 22001144 PPR
RIISSPPE
EL
LII
Kultúrne inštitúcie
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice
ZOO Bojnice
Dom kultúry Mesta Handlová
Mestská kniţnica Handlová
Dom kultúry Kanianka
Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o.
Mestská umelecká agentúra Partizánske, n.o.
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Folkový klub Partizánske
Občianske zdruţenia
Hipoterapeutické zdruţenie Hipo Mačov
OZ Berkat
Obce okresu Partizánske
Ostratice
Veľké Uherce
Obce okresu Prievidza
Bystričany
Cigeľ
Diviacka Nová Ves
Diviaky nad Nitricou
Chrenovec – Brusno
Chvojnica
Kamenec pod Vtáčnikom
Kľačno
Lazany
Lehota pod Vtáčnikom
Malinová
Nedoţery – Brezany
Nitrica
Opatovce nad Nitrou
Oslany
Poruba
Temeš
Zemianske Kostoľany
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
TY
YN
NA
AO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZÁ
ÁT
TO
OR
RO
OV
V
32
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Kultúrne inštitúcie
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
Hurbanovo nám. 19/41, 972 01 Bojnice
tel: 046 / 5430 980, 5439 941
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.bojnice.sk
http://kcbojnice.lepsiweb.sk
Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice
tel: 046 / 5430 624, 5430 633
e-mail: [email protected]
www.bojnicecastle.sk
ZOO Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
tel: 046 / 540 29 77
e-mail: [email protected]
www.zoobojnice.sk
Dom kultúry Mesta Handlová
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
tel: 046 / 5475 439
e-mail: [email protected]
www.dkhandlova.sk
Mestská kniţnica Handlová
Námestie baníkov 3, 972 51 Handlová
tel: 046 / 5475 449
e-mail: [email protected]
http://web.handlova.sk/web/mk
Dom kultúry Kanianka
SNP 584/3, 972 17 Kanianka
tel: 046 / 5401 084
e-mail: [email protected]
www.kanianka.sk
Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o.
M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky
tel: 046 / 5460 155
e-mail: [email protected]
www.kcmn.sk
Mestská umelecká agentúra Partizánske
Makarenkova 214, 958 01 Partizánske
tel: 038 / 7493 815
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.muap.sk
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Fraňa Madvu 11, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5412 029
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.kass.sk
Kultúrne inštitúcie
33
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi
Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5422 229
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.hnkpd.sk
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 512 18 10
e-mail: [email protected]
www.rkcpd.sk
Folkový klub Partizánske
Alena Borzseková
Partizánske
e-mail: [email protected]
http://www.folkovyklub.estranky.sk
Občianske zdruţenia
Hipoterapeutické zdruţenie Hipo Mačov
Anton Blaho
Diviaky nad Nitricou, časť obce Mačov
tel: +421 905 805 614
e-mail: [email protected]
www.hipomacov.sk
OZ Berkat
Ivan Sýkora
Prievidza
tel: +421 905 984 646
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.berkat.sk
34
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
TY
YN
NA
AO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZÁ
ÁT
TO
OR
RO
OV
V
Obce okresu Partizánske
Ostratice
Obecný úrad Ostratice č. 200
956 34 Ostratice
tel: 038 / 768 81 21; +421 903 201 224
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.obecostratice.sk
Veľké Uherce
Obecný úrad Veľké Uherce č. 360
958 41 Veľké Uherce
tel: 038 / 748 62 01
e-mail: [email protected]
www.velkeuherce.sk
35
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
TY
YN
NA
AO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZÁ
ÁT
TO
OR
RO
OV
V
Obce okresu Prievidza
Bystričany
Obecný úrad Bystričany
Mirka Nešpora 1
972 45 Bystričany
tel: 046 / 5493 120
e-mail: [email protected]
www.bystricany.sk
Cigeľ
Obecný úrad Cigeľ č. 192
971 01 Cigeľ
tel: 046 / 5487 036, 5487 038
e-mail: [email protected]
www.cigel.sk
Diviacka Nová Ves
Obecný úrad Diviacka Nová Ves
972 24 Diviacka Nová Ves
tel: 046 / 5464 115
e-mail: [email protected]
www.diviackanovaves.sk
Diviaky nad Nitricou
Obecný úrad Diviacka Nová Ves č. 167
972 25 Diviacka Nová Ves
tel: 046 / 5464 081
e-mail: [email protected]
www.diviaky.sk
Chrenovec - Brusno
Obecný úrad Chrenovec - Brusno
972 32 Chrenovec - Brusno
tel: 046 / 5471 145
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.chrenovec-brusno.sk
Chvojnica
Obecný úrad Chvojnica č. 165
972 13 Chvojnica
tel: 046 / 5446 346
e-mail: [email protected]
www.chvojnica.eu
Kamenec pod Vtáčnikom
Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom
Dolnokamenčianska 1/57
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
tel: 046 / 5465 015
e-mail: [email protected]
www.kamenec.sk
36
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Obce okresu Prievidza
Kľačno
Obecný úrad Kľačno č. 326
972 15 Kľačno
tel: 046 / 5445 120
e-mail: [email protected]
www.klacno.eu
Lazany
Obecný úrad Lazany
Hlavná 59/56
972 11 Lazany
tel: 046 / 5485 320
e-mail: [email protected]
www.lazany.sk
Lehota pod Vtáčnikom
Obecný úrad Lehota pod Vtáčnikom
Námestie SNP 33/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
tel: 046 / 5469 173, 5469 490
e-mail: [email protected]
www.lehotapodvtacnikom.sk
Malinová
Obecný úrad Malinová č.115
972 13 Nitrianske Pravno
tel: 046 / 5443 000
e-mail: [email protected]
www.malinova.sk
Nedoţery - Brezany
Obecný úrad Nedoţery-Brezany
Druţstevná 367
972 12 Nedoţery-Brezany
tel: 046 / 5485 100
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.nedozery-brezany.sk
Nitrica
Obecný úrad Nitrica č. 489
972 22 Nitrica
tel: 046 / 5497 108, 5497 130
e-mail: [email protected]
www.nitrica.sk
Opatovce nad Nitrou
Obecný úrad Opatovce nad Nitrou č. 393
972 02 Opatovce nad Nitrou
tel: 046 / 5186 060
e-mail: [email protected]
www.opatovcenadnitrou.sk
37
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
TY
YN
NA
AO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZÁ
ÁT
TO
OR
RO
OV
V
Obce okresu Prievidza
Oslany
Obecný úrad Oslany
Námestie slobody 2/3
972 47 Oslany
tel: 046 / 5491 119
e-mail: [email protected]
www.oslany.sk
Poruba
Obecný úrad Poruba č. 95
972 11 Poruba
tel: 046 / 5482 218
e-mail: [email protected]
www.poruba.sk
Temeš
Obecný úrad Temeš č. 140
972 29 Temeš
tel: 046 / 5450 123
e-mail: [email protected]
www.temes.sk
Zemianske Kostoľany
Obecný úrad Zemianske Kostoľany
Ul. 4. apríla 60/28
972 43 Zemianske Kostoľany
tel: 046 / 5466 209
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.zemianskekostolany.sk
38
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
TY
YN
NA
A SSPPO
OL
LU
UO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZÁ
ÁT
TO
OR
RO
OV
V
Dychová hudba Vtáčnik
Mgr. Lukáš Kollár
tel: 0902 292 825
Mgr. Libor Plevka
tel: 0904 580 456
OZ Hornonitrie
tel: 046 / 5447 102
e-mail: [email protected]
www.hornonitrie.sk
Farský úrad Kanianka + eRko
Jozef Grolmus
Lipová 43, 972 17 Kanianka
tel: 046 / 5400 675, 0903 501 934
www.kanianka.sk
Klub dôchodcov Kanianka
Mária Gajdošíková
Nová 596/4, 972 17 Kanianka
tel: 0905 674 189
Obec Kanianka
Obecný úrad Kanianka
SNP 583/1, 972 17 Kanianka
tel: 046 / 5400 615
e-mail: [email protected]
www.kanianka.sk
ZŠ Kanianka
Mgr. Jana Stančeková
tel: 046 / 5400 530
e-mail: [email protected]
www.kanianka.sk
eRko Nitrica
Nitrica č. 41
Mgr. Dana Kudryová
tel: 046 / 549 75 73
Mesto Handlová
Mestský úrad Handlová
Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
tel: 046 / 5192 511
www.handlova.sk
Mesto Partizánske
Mestský úrad Partizánske
Námestie SNP č. 212/4, 958 01 Partizánske
tel: 038 / 7492 092, 7493 105
e-mail: [email protected]
www.partizanske.sk
39
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
K
KO
ON
NT
TA
AK
KT
TY
YN
NA
A SSPPO
OL
LU
UO
OR
RG
GA
AN
NIIZ
ZÁ
ÁT
TO
OR
RO
OV
V
CVČ Spektrum Prievidza
Novackého 14, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5432 470
e-mail: [email protected]
www.cvcpd.edu.sk
Filmový klub ´93 Prievidza
tel: 046 / 5431 343; +421907 139 210
e-mail: [email protected]
http://www.fk93.hostujem.sk
Mesto Prievidza
Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5179 110, 5179 111
www.prievidza.sk
Mestská polícia Prievidza
Ul. Novackého č. 14, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5111 534
www.msp-prievidza.sk
Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza
M. Hodţu 16/1, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5430 748
OZ K - 2000, o.z.
Zdruţenie na podporu kultúry hornej Nitry
Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza
e-mail: [email protected]
Folklórna skupina Košarinka
tel: 0902 474 645
e-mail: [email protected]
www.temes.sk
SOŠ obchodu a sluţieb Prievidza
Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
tel: 046 / 5422 110
e-mail: [email protected]
www.kalina.sk
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Uherce
Július Kmeť (predseda DHZ)
SZUŠ Veľké Uherce
Mgr. Alena Valuchová
tel: 0911 126 251
e-mail: [email protected]
www.szusvu.sk
KST Veľké Uherce
Peter Tapay
tel: 0905 950 434
e-mail: [email protected]; [email protected]
http://kstvu.zxq.net
40
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Z
ZO
OZ
ZN
NA
AM
M PPO
OU
UŢ
ŢIIT
TÝ
ÝC
CH
H SSK
KR
RA
AT
TIIE
EK
K
CR
CVČ
DFS
DH
DHZ
DK
DKM
eRko
FS
FSk
HNK
JDS
KaSS
KC
KCMN
KD
KKVMaŠ
Cestovný ruch
Centrum voľného času
Detský folklórny súbor
Dychová hudba
Dobrovoľný hasičský zbor
Dom kultúry
Dom kultúry mesta
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Folklórny súbor
Folklórna skupina
Hornonitrianska kniţnica
Jednota dôchodcov na Slovensku
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne centrum
Kultúrne centrum mesta Nováky
Kultúrny dom
KS
KST
MKS
MO MS
MŠ
OZ
Rk
RKC
SNM
SNP
SOŠ
SZUŠ
TJ
TS
VOP
ZO
ZO SZPB
ZO SZZ
Kultúrne stredisko
Klub slovenských turistov
Miestne kultúrne stredisko
Miestny odbor Matice slovenskej
Materská škola
Občianske zdruţenie
Rímskokatolícky
Regionálne kultúrne centrum
Slovenské národné múzeum
Slovenské národné povstanie
Stredná odborná škola
Súkromná základná umelecká škola
Telovýchovná jednota
Tanečná skupina
Vojenský opravárenský podnik
Základná organizácia
Základ. organ. Slovenského zväzu záhradkárov
ZPOZ
ZSH
ZŠ
ZUŠ
Zbor pre občianske záleţitosti
Zimné slávnosti Hornonitria
Základná škola
Základná umelecká škola
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeţe a športu
Základná org. Slov. zväzu protifašistic. bojovníkov
41
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
JJE
ET
TU
U PPR
RE
EV
VÁ
ÁSS
sídlo: Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
tel.:
046 512 18 10
e-mail: [email protected]
www.rkcpd.sk
Sme regionálnou kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym
samosprávnym krajom pôsobiacou v regióne hornej Nitry –
v okresoch Prievidza a Partizánske.
Obsahom našej činnosti je predovšetkým:
Odborno - poradenská pomoc organizátorom kultúrnych aktivít,
obecným úradom a kultúrnym zariadeniam samospráv, kolektívom
a jednotlivcom ZUČ a záujmového vzdelávania, príprava podujatí
a vedenie databáz v oblasti:
- záujmovej umeleckej činnosti (amatérska hudba, spev, tanec,
výtvarné umenie, tradičné remeslá, amatérska fotografia a
videotvorba, divadlo dospelých, detská dramatická tvorivosť,
umelecký prednes a rétorika, literárna tvorba)
- neformálneho vzdelávania (záujmové vzdelávanie,
environmentálna výchova, sociálna prevencia, práca so seniormi,
občianska obradnosť, regionálna výchova – príprava výročí prvých
písomných zmienok, kronikárska činnosť, výchova v duchu
regionálnych tradícií, etnológia)
- zachovávania prejavov TĽK – predovšetkým folklorizmu
Regionálne kultúrne centrum je organizátorom mnohých
celoštátnych, krajských, regionálnych prehliadok, súťaţí, festivalov
a slávností, ktoré nájdete uvedené v tomto materiáli.
Pri RKC v Prievidzi pre záujemcov o spolkovo-klubovú
činnosť pôsobia záujmové zdruţenia:
- KLUB VÝTVARNÍKOV OKRESU PRIEVIDZA, PARTIZÁNSKE
RKC v Prievidzi je vzdelávacou ustanovizňou, ktorá na základe
akreditácie Ministerstva školstva SR realizuje akreditované
vzdelávacie aktivity:
- ŠKOLA MAĽBY
- VADEMECUM KULTÚRNO-OSVETOVÉHO PRACOVNÍKA
- VEDENIE OBECNEJ KRONIKY
RKC v Prievidzi vám adresátom svojej činnosti ponúka
nasledovné sluţby:
- Ozvučovanie podujatí v interiéri i v exteriéri
- Grafickú úpravu a tlač propagačných a edičných materiálov
a publikácií prostredníctvom čiernobielej ofsetovej tlače a
digitálnej farebnej tlače do formátu A-4
Krátkodobý prenájom polyfunkčnej sály: kultúrne, vzdelávacie
podujatia, rodinné oslavy
42
KAM ZA KULTÚROU NA HORNEJ NITRE V ROKU 2014?
Podujatia v rámci projektu
Hornonitrianske folklórne leto
27. 6. – 28. 6. 2014 / Lesopark Prievidza
HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
29. ročník
26. 7. 2014 / Cigeľ
CIGEĽSKÁ KOSA
Súťaţ v ručnom kosení trávy
4. ročník
1. 8. – 3. 8. 2014 / Mačov – Diviaky nad Nitricou
MAČOVSKÝ GAZDOVSKÝ DVOR
23. 8. – 24. 8. 2014 / Diviacka Nová Ves
LETNÉ SLÁVNOSTI RUDNIANSKEJ A BELIANSKEJ DOLINY
Festival záujmovej umeleckej činnosti
Podujatia v rámci projektu
Na krídlach krídloviek
FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB
14. 6. 2014 - Sebedraţie
21. 6. 2014 -Chynorany
5. 7. 2014 - Lehota pod Vtáčnikom
13. 7. 2014 - Ostratice
3. 8. 2014 - Partizánske
16. 8. 2014 - Kamenec pod Vtáčnikom
43
Download

1 Váţení priaznivci kultúry, rok 2014 predstavuje pre nositeľov