DERS BİLGİLERİ Ders
Savaş ve Barış Okumaları
Ön Koşul Dersleri
-
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
PSIR 408
7-8
3+0
3
5
Dersin
Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı Dersin Amacı
kavram ve yaklaşımların öğrencilere tanıtılmasıdır. Savaş ve Barış Literatürü incelenecektir
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğrenme
Çıktıları
Öğrenciler siyaset biliminin ana tartışmalarını
şekillendiren savaş kavramını tanımlayacaktır
1
Savaşa neden olan sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve
siyasi koşulları siyaset bilimi kuramlarıyla tahlil
edecektir
1
Modern toplumlarda savaş ve barış hallerini
karşılaştıracaktır
Tarihsel bir yaklaşımla uluslararası barış ve işbirliği
olgularını çözümleyecektir
Comte, St. Simon, Marx, Machiavelli, Hegel,
Clausewitz, Kant’ın savaş ve barışa ilişkin kuramlarını
kullanarak günümüz toplumlarıyla ilişkilendirecektir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Tartışma
Ölçme
A: Sınav , D: Tartışma
1,3
1,3,11
Öğretim
Ölçme
Yöntemleri Yöntemleri
1,2,
A
1,2
A,D
1,2
A
1,2
A
1,2
A
1,3,7,11
Yöntemleri:
Hafta Konular
Savaş konusunda modern toplumlardaki başlıca tezler 1
Ön Hazırlık
Hannah
Arendt, Şiddet
Üzerine,
İletişim
Yayınları,
1997.
Paul Kennedy,
2
Comte’un Sanayi Toplumu ve Savaş Tezi-­‐St.Simon ve Spencer’in Savaşta
ve
Görüşleriyle Birlikte Barışta Büyük
Stratejiler, Eti
Kitapları:1995
3
4
5
Marx’ın Savaş Hakkındaki Görüşleri
Paul Kennedy,
Savaşta ve
Barışta Büyük
Stratejiler, Eti
Kitapları:1995
Machiavelli, Helgel ve Nietzsche’nin Görüşleri
Paul Kennedy,
Savaşta
ve
Barışta Büyük
Stratejiler, Eti
Kitapları:1995
Raymond Aron, Peace and War: A Theory of Clausewitz ve Modern Savaş Kuramı: Siyaset olarak Savaş,
International Siyasetin Kırılganlığı ve Savaşın Bukalemun Tabiatı
Relations, Garden City, NY, 1966 6
Clausewitz Düşüncesinin Evrimi: Moltke-SchilieffinLüdendorf
7
Clausewitz Düşüncesinin Evrimi 2
Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966 Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966 8
9
10
11
12
Clausewitz Düşüncesinin Evrimi 3
Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966 Eric Hobsbawn, Modern Toplumun Genel Özellikleri Çerçevesinde Savaş Hakkındaki Küreselleşme, Demokrasi ve Tezlerin Gözden Geçirilmesi 1 Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Eric Hobsbawn, Modern Toplumun Genel Özellikleri Çerçevesinde Savaş Hakkındaki Küreselleşme, Demokrasi ve Tezlerin Gözden Geçirilmesi 2 Terörizm, Agora Kitaplığı, 2008. Raymond Aron, Peace and War: A Theory of Uluslararası Barış Halleri: Roma Barışı, Uzlaşmacı Barış,
International Güçler Dengesi 1: David Hume, Hobbes
Relations, Garden City, NY, 1966 Uluslararası Barış Halleri: Roma Barışı, Uzlaşmacı Barış,
Güçler Dengesi 1: David Hume, Hobbes
Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Garden City, NY, 1966 13
14
Immanuel Kant’ın Ebedi Barış Teorisi
Immanuel
Kant, Ebedi
Barış Teorisi,
Seha-Meray
Yavuz Abadan
Çevirisi
Immanuel Kant’ın Ebedi Barış Teorisi
Immanuel
Kant,
Ebedi
Barış Teorisi,
Seha-Meray
Yavuz Abadan
Çevirisi
SINAV
15
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Makaleler dönem başında dersin hocası tarafından güncellenmektedir
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Kütüphaneden katalog taranarak ulaşılabilir
Ödevler
Sınavlar
Sınav zamanı dersliklerde yapılacaktır
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yıl içinin Başarıya Oranı
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplininin ve etkileşimde olduğu
hukuk, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına
hâkim olduğunu gösterir.
X
2
Ulusal, uluslararası ve ulus-ötesi oluşumların yapısını, kurumlarını ve
işleyişlerini, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kavram ve kuramları
kullanarak yorumlar ve gerektiğinde çözümler içeren projeler üretebilir.
3
İnsan toplulukları ve siyasal sistemler arasında benzerlik ve farklılıkları
anlayıp, yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası
bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.
4
Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, tez gibi
yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini X
geliştirir.
5
Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin
X
olduğunu gösterir.
6
Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak
kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin, yaşam boyu
öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını
gösterebilir.
7
Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset bilimi alanında edindiği bilgileri
ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir, böylelikle eksikliklerini gidermek
için öğrenimini yönlendirebilir.
8
Akademik ve profesyonel ortamlarda, İngilizce ve Türkçe, yazılı ve sözlü
iletişim becerilerini kullanabilir.
9
Uluslararası kuramsal düzeyde ve küresel dinamikleri takip edebilecek
düzeyde İngilizce yazma, konuşma ve okuma bilgi ve becerisine sahip X
olduğunu gösterebilir.
X
X
X
X
X
Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere
10 devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.
X
Kendi yetiştiği toplumsal çevrenin dışındaki diğer topluluklara karşı empati
11 ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.
Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini
12 etkin şekilde kullanabilir.
Uluslararası
akademisyenler
ve
öğrencilerle
akademik
bilgi
X
X
alışverişi
13 içerisinde olarak, uluslararası ve ülke içi meselelere dair görüş belirtebilir ve
X
olayları yorumlayabilir.
14 Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.
X
Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını
15 bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık ve hemşehrilik
görevlerini anladığını gösterebilir.
Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal-siyasal, hukuki hakların
evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel
16 rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını X
gösterebilir. X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
4
64
Ara Sınav
1
8
8
Final
1
10
10
Etkinlik
Toplam İş Yükü
130
Toplam İş Yükü / 25 (s)
5,2
Dersin AKTS Kredisi
5
Download

Savaş ve Barış Okumaları Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil