Faktúra - daňový doklad
45/11
BAREX STAV S.r.o.
Dodávateľ:
Priemyselná 2, 91701 Trnava
IČ pre DPH SK 2021651203
IČO 35833831 DIČ 2021651203
Zapísané v OR OS Tmava
vIožka č. 25728IT oddeel: sro
FAKTÚRA
Odberateľ,' Správa kulturných a športových
PP
zariadení mesta Trnava
Forma úhrady
Hlavná č.17
Deň daň. povinosti 20.10.2011
91701 Trnava
Splatnosť
IČO
00598135
Deň vystavenia
IČ DPH
SK 2021190963
3.11.2011
20.10.2011
308
45/11
Konšl. symbol
Variab. symbol
Fakturujeme Vám za práce na Mestkom amfiteátri podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok
dohodnutú v súlade zo zmluvou č.812011 a dodatkom č.1 k uvedenej zmluve o dielo.
,,""tle k finančnej
sumu
operácii
Precn~'e;>8 t,8'·,f'·:")'~ V súlade so zákonom
Z.Z. § 9 zTea!izcvaná
č.502/2CD1
P6", rr' lvýdavok
Materiái,
práce
prevzal
zreS"2.0
zmiJJ(';'_,
.•••.
Príkaz k úhrade:
(riaditeľ
organizácie)
'i
s
ncčtom, so
s
ir.ýrn úkonom
1/2\
\/
•••••••.••
oc,
Účtovací predpis ....•••• ..•..•••
Predpisala: ......•.••••.••.•••••••.•••.•
V Trnave dňa
--rT.J
:i(::.
~""."
JJ..fie1.....•....
.•••.••••••
zad
_.
z rozpočtu:
,
ť.:c!:. P.
. ..~1
.
.
v.
cia . .ľ.fŕ.:f?/?~
VedOcf
V
Pečiatka a podpl"
-( r ,.,
i t
t
.." •.••.0..
...
l.
-: ,', ':'.'
"-"
•
l>
c;.;;
n
·l··~·····'IJ·;::.··V·
wil ;fr~'
l/
,{}.
~
•••
~................................
•• •••••••••••••.•••••
a
lcelRovlfcérľa-BeZUPH''''
qľ-lEX
c.. Tt""I\)
J
.1.
IJ. "~"'J"':""a<91701 Trnava
-Lo. IČO: 35 833 831
IČ DPH: SK2021651203
ICelková
ICelková
DPH:
fakturovaná suma:
Konverzný kurz EUR I SKK = 30,126
29 583.34 EUR"j
20%
5916.66
EUR
I
35500,00 EURI
Súpis vykonaných prác a dodávok
Stavba:
Mestský amfiteáter
Objekt:
Adaptácia
v Trnave
severného
vstupného
objektu
na WC pre návštevníkov
JKSO:
Dátum:
Časť:
17.10.2011
BAREX STAV s.r.o.
Skrátený popis
HSV
1
I
,....1J~221 1113106611
;:;~1·
.:=,.t:
98,309
Zemné práce
1Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem
"DEKA" do 20 m2 0,154 t
m2
1
I
7,7411
0,40*(2,449+10,905+2,549*2)
7,381
0,6*0,6
0,360
Súčet
7,741
2,800
21,674
221
113107111
Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z
kameniva faženého, hr. do 100 mm, 0,160 t
m2
7,741
1,900
14,707
..~},221
113107122
Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva
hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t
m2
7,741
8,000
61,928
3
Zvislé a kompletné
012
317121109
Montáž prekl. POROTHERM
kus
6,000
3,540
2
,
3450,620
4
1433,310
konštrukcie
pre svetl. otv. do 100 cm
21,240
6
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20
0,10*0,9*0,10*2
l'
71 011 1317351107
"sklobetónová
priečka
0,018
1Debnenie prekladu zhotovenie
0,10*2*0,90*2+0,10*0,7*2
I Debnenie
m2
1
"sklobetónová
0,5001
15,8001
7,9001
960,0001
61,4401
3,8001
15,2001
3,6001
90,0001
23,6001
972,8391
priečka
prekladu odstránenie
výstuž prekladov ríms z ocele 10505
0,98*0,9*5*2*0,00107
0,009
0,26*0,1 *4*6*2*0,001 08
0,001
Súčet
Osadenie oceľových valcovaných
do č.12 alebo výšky do 120 mm
nosníkov I,IE,U,UE,L
10,5*2,8*2*0,001
l-jT1133
11338433000
I Tyč oceľová
0,059
tvaru UE 12 mm
1t
0,0641
IkuS
4,0001
0,059 * 1,08
I
121
R
0,064
1317941121- 1Kotviace skrutky pre Z1
"ukotvenie sklobetónovej
priečky
0,000
4
Lfsl
R
1317941121-lchemické
4,000
kotvy
"ukotvenie sklobetónovej
IkuS
priečky
0,000
25
~_1.~1011 1342242000
1Priečky POROTHERM
25,0001
25,000
P+D na maltu MC-5 hr.11 ,5 cm
2,8*(4,3+1,96*2+1,392+1,16+1,6+2,89+1,258+0,9)
"odpočet otvorov
1
m2
41,2221
48,776
0,000
-0,8*1,97*2
-3,152
-0,728*2,8
-2,038
-0,6*1,97*2
-2,364
Súčet
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu
YTONG hr.50, P4-600
"primurovky
0,000
1,2*0,984
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu
YTONG hr.150,P3-550
4
171
011 1417321313
l'
1
1
"primurovky
0,000
1,2*(0,4+2,65+1 ,02)
4,884
"obloženie odvetrania kanalizácie
0,000
1,6*(0,175*2+0,125)
0,760
1,6*(0,05*2+0,075)
0,280
Súčet
5,924
Vodorovné
konštrukcie
22,600
1Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 20 (C
16/20)
"skobetónová
m3
1
priečka
1
0,0521
115,900
6,026
0,000
0,12*0,10*4,3
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane
vzpier
zhotovenie
1
"skobetónová
priečka
0,000
0,12*2*4,3
1,032
19
011
417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane
vzpier odstránenie
20
011
417361821
výstuž
stužujúcich pásov a vencov 10505
m2
1,032
2,200
2,270
t
0,005
1540,000
7,700
4,3*0,26*4*0,00107
5
211221
!_~1221
0,005
Komunikácie
50,045
564761111
1Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32m2
63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.200 mm
7,7411
566901111
1Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so
zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom
0,3101
m3
5,600
43,349
21,600
6,696
7,741*0,04
Úpravy povrchov,
podlahy,
osadenie
687,059
Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná
plocha nad 5 do 10 %,štuková
177,303
2,7*(8,75+4,178+1,6)*2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*3
69,980
8,75*4,178
36,558
Súčet
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová
podlaží a v schodisku stien štuková
4,3*2,7-0,8*1,97*2
v
"mn. Č. 1
8,458
2,7*(0,952+1,393)-0,6*1,97*2
3,968
Súčet
Postrek vodotesných alebo tepelných izolácii na stenách
maltou cementovou, hr. jadra 8 mm
2,7*(1,16+0,971+0,1)
"mn. Č. 2
6,024
3
18,833
2,7*(1,16+0,629)
"mn. Č. 4
4,830
2,7*(3,79+1,258+0,9)
"mn. č.5
16,060
2,7*(1,393+1,45+0,963)-0,6*1,97
"mn. Č. 7
2,7*(1,96+0,984)*2+0,984*0,05-0,8*1,97-0,6*1,97
Č. 8
2,7*(1,977+0,2*2+1,625)-0,8*1,97
"mn. Č. 9
9,094
"mn.
13,189
9,229
Súčet
Doplnenie existujúcich mazanin prostým betónom (s
dodanim hmôt) bez poteru rýh v mazaninách
0,30*(1,646+2,406+1,291
+0,272)*0,15
0,253
0,256*1,617*0,15
0,062
0,46*1,554*0,15
0,107
4,178*0,10*0,1 +4,3*0, 10*0, 12
"pod priečky
0,093
Súčet
1211
011 1631571001
I Násyp
0,515
z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie
1
0,30*(1,646+2,406+1,291
I
9
281221
0,2811
m3
+0,272)*0, 1O
38,2001
0,168
0,256*1,617*0,10
0,041
0,46*1,554*0,10
0,071
Súčet
0,281
848,012
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
j919735124-IRezanie
betónového podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad
1
150 do 200 mm
0,30*(1,646+2,406+1,291
10,7341
Im
+0,272)*2
1
5,6271
14,000
78,778
3,369
0,256*1,617*2
0,828
0,46*1,554*2
1,430
Súčet
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej
podlahy nad 1,90 do 2,50 m
113,3291
8,75*4,178
I
301011
1952901111
36,558
IVyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
m2
1
10,3081
2,6001
26,8001
8,75*1,178
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr.
do 150 mm -0,196 t
4,178*2*2,8-0,8*1,97*2
Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a
1 3
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t m
0,30*(1,646+2,406+1,291
+0,272)*0, 15
0,253
0,256*1,617*0,15
0,062
0,46*1,554*0,15
0,107
4,178*0,10*0,1 +4,3*0, 10*0, 12
"pod priečky
0,093
Súčet
965049110
1Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou
sieťou alebo rabicovým pletivom hr.do 100 mm
0,30*(1,646+2,406+1,291
28,0001
+0,272)*0,05
0,084
0,256*1,617*0,05
0,021
0,46*1,554*0,05
0,036
4,178*0,10*0,05+4,3*0,10*0,05
"pod priečky
0,042
Súčet
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových,
čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t
4,178*8,75
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do
300 mm -0,057 t
2
"pod stropom ventilátor
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách
plochy do 0,09 m2,hr.do 150 mm -0,030 t
"napojenie na existujúcu šachtu
0,000
1
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách
plochy do 0,09 m2,hr.do 450 mm -0,189 t
3 "prieraz cez základ
0131972054141
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy
do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm-O,008 t
1
"odvetranie
kanalizácie
Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hľbky 100mm a šírky do
150mm -0,028 t
4,3*2+1,96*2+1,393+1,16+2,258+0,9+0,4
"pod priečky
Im
18,631
5,124
"drážka v
1,661+2,06
podlahe
3,721
Súčet
Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hľbky 100mm a šírky nad
150mm -0,056 t
2,85
41
221
42
013
"pod primurovku a priečku
979071121-
Očistenie vybúranej zámkovej dlažby s pôvodným
1
vyplnením škár kamenivom
faženým
979081111
Odvoz sutiny a vybúraných
hmôt na skládku do 1 km
hmôt na skládku za každý
2850
7,741
0,900
6,966
t
12,039
10,000
120,390
t
60,197
0,300
18,059
m2
43
013
979081121
Odvoz sutiny a vybúraných
ďalší 1 km
44
006
979093111
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez
zhutnenia
t
12,039
0,500
6,019
45
006
IZákonný poplatok za uloženie sute na skládke - mesto
Trnava
t
12,039
0,330
3,972
46
006
t
12,039
5,640
67,899
-
~47 014
9790931111
9790931112
Poplatok A.S.A
99
Presun hmôt HSV
999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášfov výšky do 25 m
711
Izolácie
311,285
13,959
t
22,300
PSV
1481711
1711111001
21722,230
proti vode a vlhkosti
270,647
1Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným
náterom za studena
0,60*(1,646+2,406+1,291
m2
1
+0,272)
11116315000
1
1
5,4491
0,250
1,362
3,369
0,556*1,617
1491111
311,285
0,899
0,76*1,554
1,181
Súčet
5,449
Lak asfaltový ALP-PENETRAL
v sudoch
1t
0,060 1
5,449*0,0002
0,001
22,604*0,0026
0,059
1230,0001
73,8001
2,6001
69,2641
58,770
Súčet
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením
5,449*2
1
10,898
511 628 16283228200 1Pásy ťažké asfaltované
Hydrobit v 60 s 35
1m2
26,640 1
10,898*1,2
13,078
22,604*0,6
13,562
Súčet
Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za tepla kár
tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm
(1,646+2,406+1,291
+0,272)*2+0,6*4
13,630
1,617*2+0,556*2
4,346
1,554*2+0,76*2
4,628
Súčet
--
22,604
53
711
711745567
Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených
alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m
m
22,604
2,600
54
711
998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do
%
2,550
2,550
712
Izolácie striech
712-9
Vystrevenie
998712201
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch
výšky do 6 m
721
Zdravotech.
721-1
Zdravotechnika
725
Zdravotechnika
725-1
Madlo do WC pre ZTP nerez výklopné označenie Z2
55
R
56
711
'"57j
R
- '--
58
R
6,502
156,080
odvetrania kanalizácie
vnútorná
komplet
1,000
155,140
155,140
%
2,350
0,400
0,940
komplet
1,0001
kanalizácia
• zariaď.
10157,160
10760,960
predmety
10157,160
411,400
kus
1,000
110,000
110,000
··59
60
R
R
1Prebafovací
kus
1,000
285,000
285,000
725-3
Ivetracia mriežka so sieťkou 200/200 mm na odvetranie
WC označenie Z3
kus
2,000
7,600
15,200
998725201
[;resun hmôt pre zariaďovacie
výšky do 6 m
%
0,300
4,000
1,200
...
61
721
731
62
R
731-1
761
63
761
pult výklopný 70/40 označenie Z4
725-2
761124100
Ústredné
kúrenie,
predmety v objektoch
1022,640
kotolne
komplet
IVykurovanie
Konštrukcie
1,000
I~klobetónové
pieskovaných
priečky hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910
veľ.190x190x1 OOmm
761
998761201
Presun hmôt na sklobetónové
výšky do 6 m
766
Konštrukcie
8,336
m2
146,000
1217,056
12,200
31,1101
8,336
konštrukcie v objektoch
2,550
%
4000,963
stolárske
65
R
766010502
Dvere 70x197 cm v obložkovej zárubni
označenie D1
SS
R
766010503
Dvere 60x197 cm v obložkovej zárubni
označenie D3
67
R
766010504
Dvere 60x197 cm v obložkovej zárubni posuvné
označenie D4
kus
1,000
68
R
766010505
Nepriehľadná
m2
14,000
.-.
1022,640
1248,166
2,58*4,3-0,7*1,97*2
64
1022,640
sklobetónové
fólia nalepená na sklo z interiéru
kus
2,000
328,000
656,000
kus
1,000
216,000
216,000
324,993
324,993
42,0001
588,000
59,0001
118,0001
7*2
Vyrezanie
otvoru v obklade na fasáde
2
Detail D 1 ukončenie sklobetónovej
dreveným oknenným krídlom
priečky s jestvujúcim
2
1711
R
1766010508
2,000
IZrkadl01160x850
Ikomplet
1
2
··72
73
766
766114100-
Deliace sanitárne steny označenie S1
Iks
766
766114100-
Deliace sanitárne steny označenie S2
ks
1,0001
1,000
1101,220
1101,220
365,000
365,000
741 766
766114100-
Deliace sanitárne steny označenie S3
ks
1,000
85,000
85,000
75
766
766114100-
Deliace sanitárne steny označenie
s4
ks
1,000
110,000
110,000
76
766
766114100-
Deliace sanitárne steny označenie S5
ks
1,000
304,000
304,000
%
0,5501
45,000
24,750
77
766
998766201
771
78[771
771415014
Presun hmot pre konštrukcie
stolárske v objektoch výšky
do s m
Podlahy
z dlaždíc
[Montáž soklíkov z obkladačiek
tmelu,rovné ,výška 100 mm
980,133
porovinových
do
m
7,345 [
4,3+0,84*2+0,10*2-0,8*2
"mn. Č. 1
4,580
(1,393+0,952)*2-0,6*2-0,925+0,1
*2
2,765
"mn. č.6
Súeet
34,9001
(7,345*0,10+34,9)*1,05
811
771 1998771201
781
/82[771
.
[781415014
I~resun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do
Dokončovacie
1
3,5501
9,000
31,950
3031,745
[m2
I
111,718[
Obkladačky pórovinové s jednofarebným základom
dvojfarebnou potlačou glazúra špeciálna A 150x 150 la
111,375*1,05
2,7*5
12,600
práce a obklady
[~ontáž o,bkladov vnútorných stien kladených do tmelu
pravouhlych 200 x 200 mm
Zabudované
22,035
37,416
1%
113,69-1,16*0,85*2
5978290000
3,000
7,345
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez
povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm
I
2,0001
2,000
rohovníky
13,500
12,900
1441,162
1851771
1998781201
I:r:sun
hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 1%
2,0001
32,000
64,000
1
784
1 8617841784434271
Dokončovacie
443,296
práce - maľby
1Maľby jednofarebné
3,80m
4,3*2,7
2,7*(0,952+1,393)
2,7*(2,979+5,25)
s bielym stropom dvojnás. výšky do
1m2
1
"mn. Č. 1
126,656
1,600
79,1601
11,610
"mn. Č. 6
6,332
"mn. Č. 10
22,218
6,2+2,8+8,6+2,8+6,5+1,4+1,5+1,8+3,3+4,1
"stropy
39,000
Súčet
Stierka v miestnostiach
4,3*2,7
2,7*(0,952+1,393)
2,7*(2,979+5,25)
výšky do 3,80 m
"mn. Č. 1
11,610
"mn. Č. 6
6,332
"mn. Č. 10
22,218
6,2+2,8+8,6+2,8+6,5+1,4+1,5+1,8+3,3+4,1
"stropy
39,000
Súčet
79,160
Práce a dodávky M
21-M
1 881
R
121-1
4410,490
4410,490
Elektromontáže
IElektroinštalácia
Porealizačné zameranie pre OÚRaK
Ikomplet
I
1,0001
4410,490
4982,690
MsÚ v Trnave
Celkom
29583.340
1
a
ql'=lEX
~Tq"
'4
Priemyselná
2
91701 Trnava
"'4 IČO: 35 833 831
DPH: SK2021651203
Mestský amfiteáter mesta Trnava - adaptácia severného vstupného objektu na wc pre návštevníkov.
Investor: Mesto Trnava
VÝKAZ
PRÁC A MATERIÁLU
- ELEKTROINŠTALÁCIA
..
BAREX STAV sro
Pol.
Por. Číslo v
cenníku
•
Názov položky
[Skatul'a od bočná s viečkom, svorkovnicou
1
9101110201005
vč. zapojenia
M.J.
Množstv
o
Cena
jednotková
Cena
celkom
KUS
10,00
3,60
36,00
M
KUS
30,00
6,00
0,85
0,80
25,501
4,80
KUS
KUS
2,00
15,00
3,75
7,50
13,50
KUS
12,00
0,90
0,10
(KR 97)
kruhová
Rúrka ohybná elektroinštalačná,
uložená pod omietkou, typ 23 23mm
I Skatuľa prístrojová
bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)
Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR
125) štvorcová
2
3
91010101010030
9101110101001
4
5
6
91011102010060
9101140101002
9101110101003
7
9110010703001
koncovky do 2.5 mm2
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
KUS
21,00
0,48
10,08
8
9110010703003
koncovky do16 mm2
Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia
KUS
8,00
0,72
5,76
KUS
001,002
~pmac pOlozapusteny a zapusleny vc.zapOjenla jeonopolovy KUS
radenie 1
:~pmé:lc porozapusteny a L"fJU""""Y ve.zapojenia ovojpoiovy KUS
radenie 2
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V
KUS
2P + Z 2 x zapojenie
Istič vzduchový vč.zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu
KUS
Istič vzduchový vč.zapojenia trojpólový do 25 A bez krytu
KUS
I tslesKolstKa NN a VN vc. zapoiema
nn do !:lVU v \ZVOOlce prep.
B,C,D)
KUS
3,00
3,90
11,70
3,00
1,00
3,00
2,00
1,40
2,80
1,00
6,00
1,00
2,80
1,70
3,10
2,80
10,20
3,10
3,00
2,60
7,80
KUS
M
M
M
M
M
M
M
2,00
9,00
35,00
5,00
30,00
10,00
15,00
50,00
7,60
0,50
0,50
0,50
0,60
0,90
0,45
15,20
4,50
17,50
2,50
0,55
18,00
9,00
6,75
27,50
M
30,00
0,60
18,00
M
7,00
28,50
199,50
KUS
KUS
1,00
4,00
220,00
2,15
220,00
8,60
KUS
15,00
6,80
102,00
KUS
2,00
13,80
27,60
KUS
KUS
KUS
2,00
9,00
12,00
30,20
0,20
3,50
60,40
1,80
42,00
M
M
70,00
1,00
4,80
3,10
336,00
3,10
príp.
1,00
260,00
260,00
KUS
34,00
1,00
34,00
KUS
16,00
3,30
52,80
KUS
2,00
2,90
5,80
KUS
hod
4,00
2,00
1,00
7,00
4,00
14,00
1636,29
9
91110501010020
Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
1,20
941 A
I
10
9111020101001
11
9111020201001
12
13
14
9111080101002
9112040103001
9112040303001
15
9112030102001
16
17
18
19
20
21
22
23
91190107010440
9108010103001
9108010103005
9108010103006
9108010103017
9108010103015
91080112011280
9108010105005
24
92040904030030
25
92050307010080
26
27
92050301010210
91300101050180
28
9120020101031
29
91200201011310P
30
31
32
Ponuka
9109011402001
Ponuka
33
34
91041901010010
91160206020020
35
Ponuka
36
9204130101001
37
91042001010010
38
91300700000220
39
40
91170401050010
Ponuka
Oceroplechová skriňa s náplňou vnútornej výzbroje, veľkosť PS - 2
Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5
Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5
Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5
Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10
Snúra a banský kábel lv mm21 voľne uložené CYSY 2x2.50
Kábel uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 1,5
Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách,
bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc
Elektrické zabezpečovacie a strážiace zariadenie, montáž
signalizačných prvkov,spínacieho
obvodu
Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS v
rozsahu 1 ústredne, odstránenie závad
Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW
Svietidlo žiarivkové - typ 231 33 70 - 2 x 80 W,strop né s krytom
Piktogram nástenný PN (56, 3x56,3x12 cm) svetelný zdroj
neónová trubica
vysexame munva pre osaoerue sxnne.zamurovarue-v
tvroo
pálenej tehle,mäkkom kameni
Označovací štítok na kábel
Búranie otvorov do 0,01 m2 - tehl. Múr
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre
rúrku alebo kábel do D 29 mm
Montáž elektromera trojfázového
Prvá odborná prehliadka a skúška + projekt skutočného
vyhotovenia
Osadenie príchytky,vyvŕtanie
diery,zatlačenie príchytky do
otvoru,v tehlovom murive D 6 mm
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre
vývodkovú skriňu malú
Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu
rozvádzača, rozvodnice
Jednofázový transform.prevod
nn vrátane zap.vstavané, všetky
prevody 1 primár - 1 sekundár do 200 VA
Demontáž existujúcich svietidiel a spínačov
MONTÁŽ SPOLU:
.
1636,29
MATERIÁL
41
42
43
44
45
46
Inštal
Káble
M.J. Množstvo
Krabica prístrojová -KU 68
Krabica odbočná - KU 68
Rúrka ohybná elektroinštalačná,pr.
47
23 mm
Krabica od bočná KT 250x11 O
Konektory (do odbo krabíc - 4 p)
Kábel NVY-J 2Ax 1,5 mm2
Kábel NVY-J 5x1,5 mm2
Kábel NVY-J 3Cx1,5 mm2
Kábel NVY-J 3Cx2,5 mm2
48
49
50
51
52
53
54
Názov položky
Kábel H05W-F 2x2,5 mm2( CYSY ...)
Kábel NVY-J 4Bx10 mm2
FTP 4x2x24AWG (CAT 5E)
Prístroje
Vypínač zapustený
Vypínač zapustený
jednoduchý 1-pólový Legrand Valena
2-pólový -Iustrový Legrand Valena
Automatický spínač s detektorom pohybu Legrand Valena 180"
, univerzálna záťaž max. 1000W , 3-vodičové zapojenie, pod
omietkou
Rámiky a kryty tlačidiel
55
56
napájací zdroj pre LED pás 230AC/12V DC 30W ( LEDCO LC12V-30W-240V)
zdroj pre SENZOR technológiu pisoárov a výtokových batérií
230AC/12V
AC 50VA ,(SENZOR ZAS 501 12t)
57
58
60
AUTOMATICKY
susie RUK METALORY ULTAA ... 1950WI
230V
AXIALNY VENTILATOR SILENT 300 CRZ PLUS, prietok320m3
lh ,výkon 37W/230V, spätná klapka
61
Zásuvka - zapustená domova 10/16A 250V jednoduchá
Legrand Valena IP44
59
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
M
6,00
12,00
40,00
0,30
0,30
0,42
1,80
1,80
16,80
2,00
36,00
9,00
7,40
7,20
7,20
M
M
M
M
M
M
KUS
KUS
30,00
70,00
3,70
0,20
0,80
0,65
0,15
5,00
15,00
10,00
30,00
3,00
2,00
0,70
0,70
7,60
0,40
3,00
4,00
10,50
76,00
12,00
9,00
8,00
KUS
KUS
3,00
7,00
24,00
4,00
72,00
28,00
KUS
2,00
16,50
33,00
KUS
2,00
62,00
124,00
KUS
2,00
215,00
430,00
KUS
2,00
124,00
248,00
KUS
1,00
6,30
6,30
KUS
4,00
26,00
104,00
KUS
5,00
65,00
325,00
M
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
KUS
10,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,00
25,00
36,00
41,00
4,00
26,00
235,00
42,00
560,00
3,00
250,00
36,00
41,00
20,00
26,00
235,00
42,00
560,00
2,70
2774,20
19,50
10,50
3,50
s krytom
POHYBOVÝ PIR SNíMAČ pre exisl. PSN ústredňu ...doplnenie
stavu pri použití demontovaných snímačov
Stropné s krytom -žiarivkové 2x 36 W IP44 so zdrojmi
...doplnenie stavu pri použití demontovaných
FLEXI LED PAS LEDCO LC-FL-300SMD-WW-WF
( teplá biela)
24W/m (5000x11x3,1mm)
v AL profile 25x25mm
Rozvodnica Schrack WUH 1
Rozvodnica Schrack WUH 2
Istič BMS6-B10/1
Vypínač A 40/3
Kompaktný impulzný elektromer KIZ-W1 EL-KOO
Prúd. chránič S NADP. OCHRANOU B6LF B-16/1003
Zvodič prepätia DEHN DGM TN C 275 typ 2 (TR. C)
Označ. Stítok
62
Cena
jednotková
Podružný materiál:
MATERIÁL SPOLU:
2774,20
2774,20
SUMÁR:
Cena montáže:
Cena materiál:
Cena spolu bez DPH
4410,491
Tq\)
8sqr:rex
Priemyselná
2
Č917 01 Trnava
"'4 , O: 35 833 831
~tPPI;l SK.?O?1pc~:?,J3
Odberateľ:
Spracoval:
Projektant:
Dodávateľ:
stavba:
JKSO:
BAREX STAV s.r.o.
Dátum: 17.10.2011
Mestský amnteater v Trnave
Objekt: Adaptácia severného vstupného
objektu na WC pre verejnosť
Časť: Vykurovanie
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
a práce
materiál
PRÁCE A DODÁVKY HSV
4 - VODOROVNt
272
KONŠTRUKCIE
45230-3111
Podkladné konštrukcie z betónu - betonáž poteru
4 - VODOROVNt
KONŠTRUKCIE spolu:
0,400 m3
95,50
38,20
2,45864
38,20
38,20
0,00
0,98346
0,000
0,98346
38,20
9 - OSTATNt KONŠTRUKCIE A PRÁCE
2
013
96504-3331
Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2
0,600 m3
109,00
65,40
65,40
2,200
1,320
3
013
97805-9531
Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2
4,000 m2
2,80
11,20
11,20
0,068
0,272
4
013
97901-1111
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie
0,960 t
9,10
8,74
8,74
0,960 t
9,45
9,07
9,07
1,44
9,79
5
013
97908-1111
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
6
013
97908-1121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km
4,800 t
0,30
1,44
7
272
97913-1410
Zákonný poplatok obci
0,960 t
10,20
9,79
8
013
97913-1413
Poplatok A.S.A
0,960 t
5,78
5,55
5,55
9 - OSTATNt KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:
111,19
111,19
0,00
111,19
0,00000
1,592
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
149,390
149,39
0,00
149,39
0,98346
1,592
16,48
16,48
16,48
19,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV
713 - Izolácie tepelné
9
713
71312-1111
Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie
4,000 m2
0,75
10
MAT
283764050
Polystyrén podlahový hr.5 cm
4,000 m2
4,12
713 - Izolácie tepelné spolu:
3,00
19,48
3,00
3,00
0,00003
0,00012
0,000
0,00012
722 - Vnútorný vodovod
11
721
72218-2111
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16
722 - Vnútomý vodovod spolu:
28,000 m
0,75
21,00
21,00
21,00
21,00
0,00
0,00005
0,00140
0,000
0,00140
21,00
733 - Rozvod potrubia
12
731
73322-3102
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 15
20,000 m
11,20
224,00
224,00
0,00045
0,00900
13
731
73322-3103
Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 18
8,000 m
12,80
102,40
102,40
0,00070
0,00560
14
731
73322-4203
Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 18
4,000 m
3,00
12,00
12,00
0,00002
0,00008
Strana
1
Kód položky
15
731
16
17
18
I
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Konštrukcie
výkaz-výmer
výmera
a práce
73329-1101
Tlaková skúška potrubia Cu do d 35
731
73329-3902
Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15
731
73399-9904
Rozvod potrubia, HZS T4
731
99873-3101
Presun hmOt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m
733 - Rozvod potrubia spolu:
I
0,48
13,44
Špecifikovaný
materiál
4,10
24,60
24,60
10,000 hod
8,90
89,00
89,00
0,015 t
29,80
465,88
0,44
465,88
0,00002
0,00012
0,44
0,00
0,000
0,01480
465,88
734 - Armatúry
30,40
30,40
2,00
8,00
8,00
2,40
9,60
9,60
22,60
0,02
19
731
73420-0822
Demontáž armatúr s dvoma závilmi do G 1
8,000 kus
3,80
20
731
73420-9113
Montáž armatúr s dvoma závilmi G 1/2
4,000 kus
21
731
73420-9114
Montáž armatúr s dvoma závilmi G 3/4
4,000 kus
22
731
99873-4101
Presun hmôt pre armalúry UK v objektoch výšky do 6 m
0,001 t
734 - Armalúry spolu:
48,02
48,02
0,00017
0,00136
0,001
0,008
0,02
0,00
0,008
0,00136
48,02
735 - Vykurovacie telesá
11,10
0,00010
0,00030
16,20
0,00007
0,00042
19,30
0,00014
0,00014
42,60
42,60
0,00014
0,00028
3,00
3,00
3,00
15,10
15,10
15,10
0,00021
0,00021
23
731
73515-1821
Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad . do 1500 mm
3,000 kus
3,70
24
MAT
553468530
Držiak KO RAD
6,000 kus
2,70
25
731
73515-8120
Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou
3,000 kus
5,10
15,30
15,30
26
731
73515-9633
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo
1,000 kus
19,30
19,30
27
731
73515-9645
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo
2,000 kus
21,30
28
731
73541-1811
Demontáž kúpernového rebríka
1,000 kus
29
731
73541-9310
Montáž kúperňového vykurov.rebrlka
30
731
73549-4811
Vypustenie VOdy pri demon!. z vykurovacích telies a potrubia
36,500 m2
0,50
18,25
18,25
31
731
73599-9904
Vykurovacie telesá, HZS T 4
20,000 hod
8,90
178,00
32
731
99873-5101
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m
178,00
0,Q2
Za rozpočet celkom
dl. do 2000 mm
1,000 súbor
0,001 t
28,10
11,10
16,20
0,024
0,072
0,017
0,017
0,02
735 - Vykurovacie telesá spolu:
318,87
302,67
16,20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
873,25
840,57
32,68
1022,64
989,96
32,68
318,87
e
0,00135
0,089
0,01903
0,097
1,00249
1,689
CJFlEX
Priemyselná 2
917 01 Trnava
!j
ICO: 35833 831
.IČ DP1i: 51<2021651203
TCJ2
Strana
2
Odberatel~
Projektant:
Spracoval:
JKSO:
Dodávater:
Dátum: 17.10_2011
Stavba: Mestský amflteater v Trnave
Objekt: Adaptácia severného vstupného objektu na WC pre verejnosť
Časť: Zdravotechnika
BAREX STAV s.r.o., Priemyselná
Kód položky
cenníka
2
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Množstvo
výmera
Cena
jednotka
Hmotnosť v tonách
Cena
Celkom
Jednotková
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
Spolu
PRÁCE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
271
11001-1010
Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine
0,035 km
710,00
24,85
272
272
13220-1201
Hlbenie rýh širka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3
25,560 m3
Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach . do 200 cm
Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m
25,560 m3
11,20
0,70
286,27
13220-1209
25,560 m3
2,30
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4
11,200 m3
11,200 m3
4,30
5,00
001
272
272
272
272
001
001
MAT
16110-1101
16260-1102
16710-1101
17120-1201
17420-1101
17510-1101
17510-1109
583373180
Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4
Uloženie sypaniny na skládku
Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny
Obsyp potrubia pripiatok za prehodenie sypaniny
Štrkopiesok 0-16
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:
12
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výkozo šlrkodrvy
271 45154-1111
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
11,200
14,360
7,000
4,200
10,500
m3
m3
m3
m3
t
0,65
1,20
10,30
6,80
13,80
762,03
0,40873
0,01431
1,00000
10,50000
10,51431
0,000
7,15428
7,15428
0,000
17,89
58,79
48,16
56,00
7,28
17,23
72,10
28,56
144,90
762,03
4,200 m3
136,08
32,40
1,000 kus
35,000 m
136,08
136,08
1,70340
17,20
17,50
102,60
0,06975
0,06975
184,00
0,01050
0,01450
0,03990
0,05800
8 - RÚROVÉ VEDENIA
83126-3195
87131-3121
Prip!. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300
Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výkoDN150
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000
Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000
15
271
271
MAT
16
MAT
286 110150
286 110200
17
MAT
286506320
Koleno kanalizačné PVC d 125/45"
12,000 kus
17,20
0,50
27,00
46,00
2,40
28,80
0,00075
0,00900
18
19
MAT
MAT
286507080
Odbočky kanalizačné PVC d 125/125mm
2,000 kus
4,10
8,20
0,00085
0,00170
7,00
2,20
21,00
17,60
0,00130
0,00390
MAT
Odbočky kanalizačné PVC d 160/125 mm
Redukcia kanalizačná PVC - 125 /110 - 4390
3,000 kus
20
21
286507090
2865A0401
MAT
2865A0403
Redukcia kanalizačná PVC - 160 /125 - 4392
3,00
3,00
13
14
3,800 kus
4,000 kus
8,000 kus
1,000 kus
Strana
1
BAREX STAV s.r.o., Priemyselná 2
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
cennika
výkaz-výmer
22
271
89210-1111
23
2863K8652
24
MAT
MAT
2863K8653
Krúžok tesniaci, modrý, DN 400 - 237107
25
26
27
MAT
MAT
271
2863K8656
2863K8661
89441-1211
Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou
šacnta univerzálna DN 400 - 249610
29
30
31
271
I
výmera
Memá
jednotka
35,000 m
I
I
Cena
Jednotková
I
Cena
Celkom
1,60
56,00
260,00
260,00
1,000 kus
1,000 kus
8,00
Poklop liatinový, bez ventilácie,tr.S, DN 400 - 233073
124,00
8,00
124,00
Prstenec betónový pre triedu S a D, DN 400 - 233123
Zhot. šachiet z PP DN400
1,000 kus
1,000 kus
31,00
92,00
31,00
92,00
9 - OSTATNJ: KONŠTRUKCIE A PRÁCE
Poplatok z A.S.A.
272 97913-1410
013
272
Množstvo
1,000 kus
8 - RÚROVJ:VEDENIA spolu:
28
I
970,90
17,920 t
17,920 t
5,64
0,33
101,06
Zákonný poplatok obci
99822-2081
99827-1201
Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav
Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope
19,927 t
19,927 t
2,50
49,82
282,96
439,74
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
2308,750
2,07635
970,90
97913-1413
9 - OSTATNJ: KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:
Hmotnosť v tonách
Jednotková
14,20
Spolu
I
Suť v tonách
Jednotková
Spolu
2,07635
2,25860
0,000
0,00000
0,000
19,92719
0,000
5,90
439,74
PRÁCE A DODÁVKY PSV
32
33
34
35
36
721 - Vnútorná kanalizácia
721 72117-1109
721 72117-3204
721 72117-3205
721 72117-3206
721 72119-4104
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2
Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8
Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8
Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8
721
MAT
72119-4105
72119-4109
286504540
Odbočka odpadová PVC d 63/ 50 mm
MAT
286504590
Odbočka odpadová PVC d110/50 mm
MAT
286504610
286505330
484806105
72129-0111
72129-0123
Odbočka odpadová PVC d110/110 mm
Prechod hrdlový PVC d50/11 Omm
37
721
38
39
40
41
42
43
MAT
MAT
44
45
46
721
721
721
47
721
Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 11Ox2.3
12,30
147,60
8,00
8,20
10,00
1,60
48,00
49.20
20,00
6,40
10,00
19,60
2,000 kus
2,000 kus
2,00
2,80
0,60
1,65
9,000 kus
3,00
3.000 kus
3,000 kus
12,000
6,000
6,000
2,000
m
m
m
m
4,000 kus
5,000 kus
7,000 kus
HL900NECO
Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125
Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300
26,000 m
9,000 m
72199-9904
Vnútorná kanalizácia HZS T4
30,000 hod
99872-1101
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:
0,037 t
688,98
0,00203
0,00038
0,00040
0,00078
0,02436
0,00228
0,00240
0,00156
1,20
3,30
0,00013
0,00034
0,00026
0,00068
1,10
31,00
27,00
3,30
93,00
0,00048
0,00026
0,00432
0,00078
0,50
0,75
13,00
6,75
8,00
17,10
240,00
0,63
688,98
0,03664
0,000
Strana
2
BAREX ST AV
Kód položky
s.r.o., Priemyselnä 2
Popis položky, stavebného dielu. remesla,
Množstvo
výkaz-výmer
výmera
cennika
jednotka
Hmotnosť v tonách
Cena
Cena
Jednotková
Celkom
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Jednotková
Spolu
722 - Vnútomý vodovod
48
721
72213-1912
Opr, vodov. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20
49
50
72218-2111
72218-2112
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16
Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20
51
721
721
721
72222-0111
Anm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výl. ventil G 1/2
52
721
72222-0121
Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm
53
721
72222-0861
Demontáž anmatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4
54
721
55
721
72223-9102
72229-0226
Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50
47,000 m
56
721
72229-0234
47,000 m
57
MAT
2863K3203
58
59
60
61
Montáž vodov. anmatúr s 2 závitmi do G 3/4
MAT
721
721
2863K3205
Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80
Rúrka niverzálna RAUTITAN flex d 20 + montáž
Rúrka niverzálna RAUTITAN flex d 25 + montáž
72299-9904
99872-2101
Vnútomý vodovod HZS T4
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m
551672900
551908210
Sedátko záchodové T3542 biele
GE8ERIT Duofix pre WC s montážnou sadou
62
MAT
MAT
63
MAT
551 H21201
Tlačidlo GE8ERIT
64
MAT
6423E0151
Klozet závesný, biely
722 - Vnútorný vodovod spolu:
725 - Zariaďovacie predmety
721 72511-0811
66 721 72511-0814
67 721 72511-9213
68 721 72511-9305
69 MAT 6425D0203
65
2.000
22,000
25,000
17,000
súbor
m
m
kus
71
72
721
72512-9202
Montáž pisoárov keramických
73
721
MAT
72512-9208
642582031
Montáž splachovača pisoára automatic.
Pisoár závesný keramický
Pisoár závesný keramický - detský
74
MAT
642582032
75
76
77
721
MAT
72521-0821
6421A0051
Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr
86,70
0,00073
0,01241
11,00
11,00
0,00176
0,00176
4,000 kus
0,80
4,000 kus
3,20
3,20
12,80
1,10
51,70
0,00017
0,00799
0,60
13,80
28,20
303,60
0,00015
355.00
258,00
1,91
0,00023
0,00330
0,00575
54,00
960,00
0,00128
0,00768
0,01200
0,07200
0,11936
22,000 m
25,000 m
30,000 hod
0,119 t
6,000 kus
6,000 kus
721
72521-2200
78
79
721
721
72521-9401
72533-9101
80
MAT
6425C9002
0,80
14,20
8,60
16,09
9,00
160,00
6,000 kus
25,00
150,00
6,000 kus
2606,21
42,00
252,00
2606,21
1,000 súbor
6,000 kus
5.000 súbor
5,000 súbor
4,000 kus
1,000 kus
1,000 súbor
10,30
3,90
61,80
29,00
26,00
167,00
3,00
3,90
174,00
26,00
835,00
18,00
28,10
140,50
19,00
55,00
45,00
95,00
220,00
45,00
3,20
3,20
830,00
Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita
2,000 kus
1.000 súbor
415.00
71,00
Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky
Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach
4,000 súbor
1,000 súbor
Sifón plastový k urinálu
5.000 kus
19,00
35,00
25,00
Umývadlo antivandal nerez
0,00110
0,00225
1,000 pár
6,000 kus
1,000 súbor
5,000 kus
Splachovač pisoarový APIS 4GK1
Pripiatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kglkus
0,00512
27,50
Montáž záchodových mis závesných
Montáž záchodovým mis kombinovaných
72511-9309
0,00256
1,10
5,10
6,000 súbor
721
33,00
17,60
0,00005
0,00009
Montáž predstenového prvku
Demontáž záchodov odsávacich alebo kombinovaných
70
16,50
71,00
76,00
35,00
125,00
0,00187
0,00165
0,01122
0,00165
0,00030
0,00180
0,00438
0,02190
0,00004
0,00020
0,01300
0,02600
0,01319
0,00008
0,00262
0,00032
0,00262
0,000
0,019
0,034
0,114
0,034
0,019
0,019
0,01319
Strana
3
BAREX ST AV
Kód položky
s.r.o., Priemyselná 2
Popis položky. stavebného dielu. remesla.
Množstvo
Cena
Cena
výkaz-výmer
výmera
Jednotková
Celkom
cenníka
81
MAT
6427A010l
82
MAT
721
6427A9001
551 410300
85
86
MAT
721
MAT
358668F20
Demontáž batéril stojankových do 1 otvoru
Trato pre umývadlo Senzor
87
MAT
358668F21
Trato pre pisoar Senzor
1,000 kus
88
721
72582-1200
Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita s pre
1,000 súbor
83
84
72581-9402
72582-0802
Výlevka MIRA 5104.6, biela
Mriežka ku výlevke MIRA
142,00
9,00
0,01400
0,01400
17,000 súbor
5,10
86,70
0,00004
0,00068
17,000 kus
1,000 súbor
5,30
2,00
90,10
2,00
144,75
0,00112
0,00112
0,00184
0,00008
0,00016
0,00003
1,000 kus
144,75
145,75
145,75
61,20
38,40
61,20
89
MAT
551 B64010
Sifón umývadlový typ 1321 - chróm
3,000 kus
12,80
90
MAT
6427B9001
Sitón plastový, biely - D 5870 AA
1,000 kus
12,30
12,30
91
92
93
721
721
Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita
Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást chromov.
Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov automat
1,000 kus
1,000 kus
72,00
7,40
72,00
7,40
721
72582-1400
72582-9201
72582-9203
11,60
23,20
94
MAT
551924550
184,00
184,00
0,00003
95
MAT
96
97
721
551 C00551
72582-9301
Zmiešavač senzor
Výtok umývadlový senzor 3.1Europa
2,000 kus
1,000 kus
0,00184
0,00008
0,00008
192,00
7,20
384,00
14,40
721
72586-9101
721
721
72586-9211
72586-9218
552437460
101
MAT
721
102
721
98
99
100
72599-9904
99872-5101
Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2
Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40
Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50
Montáž zápach. uzávierok ostatných
Vpust podlahový HL310 NPrG
Zariadovacle predmety HZS T4
Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m
Za rozpočet celkom
Jednotková
142,00
9,00
1,000 kus
Montáž ventilov rohových G 1/2
Ventil rohový T66 1/2 vršok T13
Sut' v tonách
Spolu
Hmotnosť v tonách
Spolu
Jednotková
2,000 kus
2,000 kus
4,000 kus
5,00
20,00
0,00009
0.00036
2,000 kus
5,000 kus
3,50
3,50
7,00
17,50
0,00009
0,00009
0,00018
0,00045
2,000 kus
85,00
170,00
0,00984
0,01968
20,000 hod
0,117 t
8,00
18,10
160,00
2,12
4553,22
0,11748
0,167
7848,41
0,27348
0,167
10157,16
20,20067
0,167
725 - Zariadovacie predmety spolu:
4553,22
PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:
e
CIC'::::
-
r
~-'-
Priernvselná
2
91701 Trnava
.. -...
"
(-.'T ''\\')
J
správa kult
8
'I
lľ
.
IL:.
IČO: 35 833 831
~1<2021651203
;:'port. zariadení
n1c~:t? -!-rn;.Jva
Hinvns 1'1
917 OO TRNAVA
Strana
4
Download

Faktúra - Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava