ZMLUVY A PRÁVNE PODANIA
OBČIANSKY ZÁKONNÍK
OBSAH
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VŠEOBECNÁ ČASŤ s. 2
VECNÉ PRÁVA s. 3 – 4
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE
DEDENIE s. 6
ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO – VŠEOBECNÁ USTANOVENIA s. 7
ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO – OSOBITNÁ ČASŤ s. 8-9
s. 5
1
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Návrh na zákaz zasahovania do pokojného stavu (§ 5 OZ)
Návrh na vyhlásenie za mŕtveho (§ 7 ods. 2 OZ, § 195 a nasl. O. s. p.)
Návrh na vyhlásenie nezvestného za mŕtveho (§ 7 ods. 2 OZ, § 195 a nasl. O. s. p.)
Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony (§ 10 ods. 1 OZ, § 186 a nasl. O. s. p.)
Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (§ 10 ods. 2 OZ, § 186 a nasl. O. s. p.)
Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony (§ 10 ods. 3 OZ, § 186 a nasl. O. s. p.)
Návrh na ochranu osobnosti (§ 13 OZ)
Žaloba o ochranu osobnosti (§ 13 OZ)
Návrh na ochranu osobnosti (§ 13 OZ)
Žiadosť o uverejnenie opravy (§ 13 OZ, § 7 a nasl. zákona č. 167/2008 Z. z.)
Návrh na ochranu osobnosti – žaloba o uverejnenie opravy (§ 13 OZ, § 7 a nasl. zákona č. 167/2008 Z. z.)
Založenie nadácie (§ 4 a nasl. zákona č. 34/2002 Z. z.)
Návrh na zápis nadácie do registra (§ 4 a nasl. zákona č. 34/2002 Z. z.)
Zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb (§ 20f – 20j OZ)
Stanovy záujmového združenia právnických osôb (§ 20h OZ)
Návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb (§ 20i ods. 2 a 3 OZ)
Dohoda o plnomocenstve (§ 31 a nasl. OZ)
Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu absolútne neplatného (§ 37 ods. 1, § 40 ods. 1, § 44 ods. 1 OZ)
Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného (§ 40a OZ)
Dovolanie sa neplatnosti časti právneho úkonu relatívne neplatného (§ 40a, § 41 OZ)
Návrh na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného [§ 40a OZ, § 80 písm. c) O. s. p.]
Žaloba o náhradu škody pre neplatnosť právneho úkonu (§ 42, § 420 OZ)
Odporovacia žaloba o neúčinnosť právneho úkonu (§ 42a OZ)
Odporovacia žaloba o neúčinnosť právneho úkonu, ktorým došlo k prevzatiu záväzku bez primeraného protiplnenia
(§ 42a ods. 5 OZ)
Návrh na uzavretie zmluvy (oferta) (§ 43a, 43b OZ)
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (akceptácia) (§ 43c OZ)
Odstúpenie od zmluvy (§ 48, § 49 OZ)
Žaloba o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu predmetu kúpy z kúpnej zmluvy neplatnej v dôsledku omylu konajúcej
osoby (§ 49a, § 40a, § 457 OZ)
Zmluva v prospech tretej osoby (§ 50 a nasl. OZ)
Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a a nasl. OZ)
Žaloba o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy (§ 50a ods. 2 OZ, § 161 ods. 3 O. s. p.)
Zaopatrovacia zmluva (§ 51 a nasl. OZ)
Žaloba o určenie neplatnosti ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 OZ)
Žaloba o určenie neprimeranosti peňažnej odplaty (§ 53 ods. 6 OZ)
Žaloba o určenie neplatnosti výšky odplaty za spotrebiteľský úver (§ 3 ods. 10 a 11 zákona č. 258/2001 Z. z.)
Spotrebiteľská zmluva o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch (zmluva o timesharingu) (§ 55 OZ)
Uplatnenie námietky premlčania dlžníkom (§ 100 OZ)
Uznanie práva dlžníkom (§ 110 ods. 1 a § 558 OZ)
2
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
II. VECNÉ PRÁVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Žaloba na vydanie hnuteľnej veci (§ 126 ods. 1 OZ)
Žaloba na vydanie hnuteľnej veci, prípadne na náhradu škody (§ 126 ods. 1 OZ)
Žaloba na vypratanie nehnuteľnosti (§ 126 ods. 1 OZ)
Žaloba na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva (§ 126 ods. 1 OZ)
Žaloba na určenie vlastníckeho práva [§ 126 ods. 1 OZ, § 80 písm. c) O. s. p.]
Žaloba na uloženie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva (§ 127 ods. 1 OZ)
Žaloba na uloženie povinnosti oplotiť pozemok (§ 127 ods. 2 OZ)
Žaloba na uloženie povinnosti strpieť vstup na nehnuteľnosť (§ 127 ods. 3 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej vstupom na susedný pozemok (§ 127 ods. 3 OZ)
Žaloba na ochranu oprávnenej držby (§ 130 ods. 2 OZ)
Žaloba na úhradu nákladov účelne vynaložených oprávneným držiteľom na vec (§ 130 ods. 3 OZ)
Žaloba neoprávneného držiteľa na vydanie veci, ktorou zhodnotil vec od vlastníka veci (§ 131 ods. 2 OZ)
Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe zmluvy (§ 133 ods. 2 OZ, § 28 a
nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.)
Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe spoločenskej zmluvy (§ 133 ods. 2
OZ, § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.)
Žaloba na určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním [§ 134 OZ, § 80 písm. c) O. s. p]
Žaloba na vydanie stratenej veci (§ 135 ods. 1 OZ)
Žaloba na zaplatenie nálezného (§ 135 ods. 2 OZ)
Žaloba na určenie vlastníctva k spracovanej veci a na jej vydanie [§ 135b OZ, § 80 písm. c) O. s. p, § 126 OZ]
Žaloba na odstránenie neoprávnenej stavby (§ 135c ods. 1 OZ)
Žaloba na prikázanie neoprávnenej stavby do vlastníctva vlastníka pozemku (§ 135c ods. 2 OZ)
Žaloba na usporiadanie pomerov medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom neoprávnenej stavby (§ 135c ods. 3 OZ)
Žaloba podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o hospodárení so spoločnou vecou (§ 139 ods. 2 OZ)
Žaloba podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o dôležitej zmene spoločnej veci
Žaloba podielového spoluvlastníka na rozhodnutie súdu o vykonanie údržby spoločnej veci (§ 139 ods. 2 OZ)
Návrh spoluvlastníka na využitie predkupného práva ostatnými spoluvlastníkmi (§ 140 OZ)
Žaloba na uplatnenie nároku zo zákonného predkupného práva (§ 140 OZ, § 40a OZ)
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k hnuteľnej veci (§ 141 ods. 1 OZ)
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci (§ 141 ods. 1 OZ)
Písomné potvrdenie o spôsobe vysporiadania podielového spoluvlastníctva (§ 141 ods. 2 OZ)
Žaloba o nahradenie vôle podielového spoluvlastníka o spôsobe vysporiadania zrušeného spoluvlastníctva (§ 141 ods. 2
OZ, § 161 ods. 3 O. s. p.)
Žaloba na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením veci (§ 142 ods. 1 OZ)
Žaloba na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu (§ 142 OZ)
Žaloba na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva predajom veci (§ 142 OZ)
Spoločné vyhlásenie manželov o výlučnom vlastníctve každého z nich (§ 143 OZ)
Vyhlásenie manžela o výlučnom vlastníctve druhého manžela (§ 143 OZ)
Žaloba o určenie výlučného vlastníctva jedného z manželov [§ 143 OZ, § 80 písm. c) O. s. p.]
Dohoda manželov o rozšírení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 143a ods. 1, 3
OZ)
Dohoda manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 143a ods. 1, 3
OZ)
Dohoda manželov o správe spoločných vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 143a ods. 1, 3
OZ)
Dohoda manželov o vyhradení vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva (§ 143a
ods. 2, 3 OZ)
Žaloba manžela na vydanie nie bežnej veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 145 ods. 1 OZ,
§ 40a OZ, § 457 OZ)
Žaloba na určenie užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 146 OZ)
3
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
43. Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva zo závažných dôvodov (§ 146
ods. 1 OZ)
44. Žaloba o vylúčenie druhého manžela z užívacieho práva k bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (§ 146
ods. 2 OZ)
45. Žaloba o obmedzenie užívacieho práva druhého manžela k bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (§ 146
ods. 2 OZ)
46. Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva z dôvodu vzniku podnikateľského
oprávnenia manžela (§ 148 ods. 2 OZ)
47. Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 149 ods. 1 a 2 OZ)
48. Žaloba na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 149 ods. 1 a 3 OZ)
49. Písomné potvrdenie o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 149 ods. 2 OZ)
50. Žaloba o určenie povinnosti vydať potvrdenie o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 149 OZ,
§ 161 ods. 3 O. s. p.)
51. Dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov ohľadne nehnuteľností (§ 149a OZ)
52. Žaloba na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 151 OZ)
53. Záložná zmluva, keď sa do zálohu dáva nehnuteľnosť (§ 151b OZ)
54. Návrh na povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností (§ 151e ods. 2 OZ, § 28 a nasl. zákona č. 162/1995
Z. z.)
55. Zmluva o zriadení vecného bremena, keď práva patria určitej osobe (§ 151o OZ, § 151n ods. 1 OZ)
56. Zmluva o zriadení vecného bremena, keď práva sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (§ 151o ods. 1 OZ, § 151n
ods. 1 OZ)
57. Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností o zriadení práva vyplývajúceho z vecného bremena (§ 151o ods. 1
OZ, § 28 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.)
58. Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností na základe zmluvy o zániku práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu
59. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech susediacej parcely
60. Žaloba na zdržanie sa zásahov do práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (§ 151n OZ)
61. Vznik vecného bremena na základe závetu (§ 151o OZ)
62. Žaloba na určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nadobudnutému vydržaním a na jeho trpenie [§ 151o
ods. 1 OZ, § 80 písm. b), c) O. s. p.]
63. Žaloba na určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a na jeho trpenie [§ 151o ods. 3 OZ, § 80 písm. b), c) O. s.
p.]
64. Zmluva o zrušení vecného bremena (§ 151p ods. 1 OZ)
65. Žaloba na zrušenie vecného bremena za primeranú náhradu (§ 151p ods. 3 OZ)
66. Žaloba na vydanie neprávom zadržiavanej veci (§ 151s OZ)
4
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE
Žaloba o uloženie povinnosti urobiť vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva (§ 417
ods. 2 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej právnickou osobou porušením právnej povinnosti (§ 420 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci (§ 421 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania (§ 422 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej tým, kto sa uviedol vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť
svoje konanie a posúdiť jeho následky (§ 423 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom (§ 424 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej motorovým vozidlom [§ 427 OZ, § 2 písm. i) a nasl. zákona č. 381/2001 Z. z.]
Žaloba o náhradu škody spôsobenej odcudzením alebo stratou vecí, ak fyzická osoba pri poškodení stratila možnosť
ich opatrovať (§ 429 OZ)
Žaloba o náhradu škody proti tomu, kto použil dopravný prostriedok bez vedomia prevádzkovateľa (§ 430 ods. 1 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej na vnesených veciach (§ 433 ods. 1 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej na odložených veciach (§ 433 ods. 2 OZ)
Uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej na odloženej veci (§ 436 OZ)
Žaloba o vysporiadanie škodcov zodpovedajúcich za škodu spoločne a nerozdielne (§ 439 OZ)
Žaloba o uplatnenie postihu toho, kto zodpovedá za škodu spôsobenú zavinením iného (§ 440 OZ)
Žaloba o náhradu ušlého zisku [§ 442 OZ, § 2 písm. i) a nasl. zákona č. 381/2001 Z. z.]
Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia (§ 451 OZ)
Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia získaného tým, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám (§ 454 OZ)
Žaloba o vrátenie plnenia zo zrušenej zmluvy (§ 457 OZ)
Žaloba o vrátenie plnenia z neplatnej zmluvy (§ 457 OZ)
Žaloba o náhradu škody spôsobenej vadným výrobkom (zákon č. 294/1999 Z. z.)
5
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
IV. DEDENIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Odmietnutie dedičstva (§ 463 OZ)
Žaloba o určenie neplatnosti vydedenia [§ 469a ods. 1 písm. b) OZ]
Listina o vydedení (§ 469a OZ)
Dohoda dedičov a veriteľa o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa (§ 471 ods. 1 OZ)
Žaloba družky o určenie, že je dedičkou zo zákona (§ 474 ods. 1 OZ)
Vlastnoručný závet (§ 476 a nasl. OZ)
Závet nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa (§ 476 a nasl. OZ)
Žaloba o určenie neplatnosti závetu (§ 476 OZ)
Odvolanie závetu (§ 480 OZ)
Žaloba o vydanie dedičstva (§ 485 OZ)
Dohoda dedičov o vydaní dedičstva oprávnenému dedičovi (§ 485 – § 487 OZ)
Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku (§ 460 OZ, § 175x O. s. p.)
Návrh na určenie predmetu dedičstva
6
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
V. ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO – VŠEOBECNÁ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Uplatnenie práva voči jednému z viacerých solidárnych dlžníkov (§ 511 ods. 1 OZ)
Uplatnenie deliteľného plnenia jedným z viacerých veriteľov voči dlžníkovi (§ 512 ods. 1 OZ)
Uplatnenie nedeliteľného plnenia jedným z viacerých veriteľov voči dlžníkovi (§ 512 ods. 2 OZ)
Odstúpenie od zmluvy v dôsledku omeškania dlžníka (§ 517 ods. 1 OZ)
Uplatnenie práva na úroky z omeškania peňažného dlhu (§ 517 ods. 2 OZ)
Žaloba na zaplatenie úrokov z omeškania (§ 517 ods. 2 OZ, § 3 nar. vl. č. 87/1995 Z. z.)
Zmluva o postúpení pohľadávky (§ 524 a nasl. OZ)
Oznámenie o postúpení pohľadávky (§ 526 OZ)
Zmluva o prevzatí dlhu (§ 531 ods. 1 OZ)
Žiadosť dlžníka o súhlas veriteľa s prevzatím dlhu (§ 531 ods. 1 OZ )
Zmluva o pristúpení k záväzku (§ 533 OZ)
Poukážka (§ 535 a nasl. OZ)
Žaloba na zaplatenie zmluvnej pokuty (§ 544 OZ)
Žaloba o zníženie zmluvnej pokuty (§ 545a OZ)
Vyhlásenie ručiteľa (§ 546 OZ)
Žaloba o náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi (§ 550 OZ)
Zabezpečenie záväzku záložnou zmluvou (§ 552 OZ)
Zabezpečenie záväzku prevodom práva (§ 553 a nasl. OZ)
Zabezpečenie záväzku prevodom práva tretej osoby (nehnuteľnosť) (§ 553 a nasl. OZ)
Zabezpečenie záväzku prevodom práva tretej osoby (hnuteľná vec) (§ 553 a nasl. OZ)
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (§ 553 a nasl. OZ)
Zabezpečenie záväzku postúpením pohľadávky (§ 554 OZ)
Uznanie dlhu (§ 558 OZ)
Žaloba o splnenie záväzku vyplývajúceho z povinností vzájomných plnení – synalagma (§ 560, § 588 OZ)
Dohoda o vzdaní sa práva (§ 574 OZ)
Návrh veriteľa na uzavretie dohody o odpustení dlhu (§ 574 ods. 1 OZ)
Prijatie návrhu dlžníkom na odpustenie dlhu (§ 574 ods. 1 OZ)
Započítanie pohľadávky jednostranným právnym úkonom (§ 580 OZ)
Započítanie vzájomných pohľadávok dohodou (§ 581 ods. 3 OZ)
7
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
VI. ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO – OSOBITNÁ ČASŤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam (§ 588 a nasl. OZ)
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci (§ 588 a nasl. OZ)
Žaloba o zaplatenie ceny kúpenej veci (§ 588 a nasl. OZ)
Uplatnenie práva na zľavu z kúpnej ceny (§ 597 OZ)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy (§ 597 ods. 2 OZ)
Žaloba o zaplatenie 250 000 Sk proti vráteniu motorového vozidla (§ 597 ods. 2 OZ)
Žaloba o vrátenie kúpnej ceny oproti vráteniu obstarávateľským spôsobom predanej veci pri zrušení kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva s výhradou vlastníctva (§ 588, § 601 OZ)
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu (zákon č. 182/1993 Z. z., § 588 a nasl. OZ)
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (podľa zákona č. 162/1995 Z. z.)
Zmluva o nadstavbe bytov (§ 21 zákona č. 182/1993 Z. z. )
Zmluva o vstavbe bytov (§ 21 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z.)
Zámenná zmluva (§ 611 OZ)
Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady veci predanej v obchode (§ 622 OZ)
Uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy (§ 623 ods. 1 OZ)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej pri podomovom predaji (§ 8 zákona č. 108/2000 Z. z.)
Žaloba o stanovenie povinnosti vymeniť vadnú vec predanú v obchode (§ 623 ods. 1 OZ)
Darovacia zmluva (§ 628 a nasl. OZ)
Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena (§ 628, § 151n a nasl. OZ)
Žaloba o vrátenie daru (§ 630 OZ)
Zmluva o zhotovení veci na zákazku (§ 644 a nasl. OZ)
Uplatnenie zodpovednosti za vady veci zhotovenej na zákazku (§ 648, § 649 OZ)
Žaloba o uloženie povinnosti zhotoviť vec podľa zmluvy o zhotovení veci na zákazku (§ 644 OZ)
Zmluva o oprave a úprave veci (§ 652 a nasl. OZ)
Upovedomenie objednávateľa (§ 656 ods. 2, 3 OZ)
Zmluva o pôžičke (§ 657 a nasl. OZ)
Žaloba o plnenie zo zmluvy o pôžičke (§ 657, § 548 ods. 1 OZ)
Zmluva o výpožičke (§ 659 a nasl OZ)
Žaloba o vrátenie vypožičanej veci (§ 662 a nasl. OZ)
Zmluva o nájme bytu (§ 663 a nasl., § 685 a nasl. OZ)
Žaloba o odovzdanie príslušenstva bytu do užívania (§ 687 OZ)
Upozornenie prenajímateľa (§ 691 a § 692 OZ)
Uplatnenie práva na náhradu účelne vynaložených nákladov na odstránenie závady, ktorá bráni riadnemu užívaniu
bytu alebo ktorou je výkon nájomcovho práva ohrozený (§ 691 OZ)
Žaloba o uloženie povinnosti nahradiť účelne vynaložené náklady na odstránenie závad brániacich riadnemu užívaniu
bytu (§ 691 OZ)
Žaloba o zaplatenie nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (§ 696 OZ)
Uplatnenie práva na primeranú zľavu z nájomného (§ 698 ods. 1 a § 699 OZ)
Žaloba o zrušenie spoločného nájmu bytu (§ 702 ods. 2 OZ)
Žaloba o zrušenie spoločného nájmu bytu manželmi (§ 705 OZ)
Dohoda manželov o ďalšom nájme bytu (§ 705 OZ)
Žaloba o vypratanie bytu jedným z rozvedených manželov po zrušení spoločného nájmu bytu manželov dohodou
(§ 705 OZ)
Žaloba o vypratanie družstevného bytu jedným z rozvedených manželov (§ 705 ods. 2 OZ)
Žaloba o určenie nájomcu bytu (§ 706 OZ)
Dohoda o skončení nájmu bytu (§ 710 ods. 1 OZ)
Žaloba o vypratanie bytu, ktorého nájom skončil uplynutím doby (§ 710 ods. 2 OZ)
Výpoveď z nájmu bytu bez povinnosti bytovej náhrady (§ 710, § 711 OZ)
Výpoveď nájmu bytu (§ 710, § 711 OZ)
Žaloba o určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu (§ 711 ods. 6 OZ)
Dohoda o výmene bytu (§ 715 OZ)
8
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Žaloba o uloženie povinnosti udeliť súhlas s výmenou bytu (§ 715 OZ, § 161 O. s. p.)
Žaloba o splnenie dohody o výmene bytu (§ 716 OZ)
Nájom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie (§ 717 a nasl. OZ)
Zmluva o podnájme (§ 719 OZ)
Žaloba o uloženie povinnosti udeliť súhlas s podnájomnou zmluvou (§ 719 ods. 2 OZ, § 161 ods. 3 O. s. p.)
Zmluva o nájme nebytového priestoru (§ 720 OZ, § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb.)
Výpoveď prenajímateľa z nájmu nebytového priestoru (§ 9, § 10 zákona č. 116/1990 Zb.)
Výpoveď nájomcu z nájmu nebytového priestoru (§ 9, § 10 zákona č. 116/1990 Zb.)
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí (§ 721 a nasl., § 663 a nasl. OZ)
Príkazná zmluva (§ 724 a nasl. OZ)
Zmluva o obstaraní predaja veci (§ 737 a nasl. OZ)
Žaloba o zľavu z kúpnej ceny pri obstaraní predaja veci zo zodpovednosti za vadu veci (§ 741 ods. 1 OZ)
Žaloba o zľavu z kúpnej ceny pri obstaraní predaja veci za vlastnosti predanej veci (§ 741 OZ)
Zmluva o obstaraní zájazdu (§ 741a a nasl. OZ)
Zmluva o ubytovaní (§ 754 OZ)
Zmluva o preprave osôb (§ 760 a nasl. OZ)
Zmluva o preprave nákladu (§ 765 a nasl. OZ)
Sprostredkovateľská zmluva (§ 774 a nasl. OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy (§ 788, § 797 a § 822 OZ)
Žaloba o určenie platnosti poistnej zmluvy a na plnenie (§ 792 a § 797 OZ)
Žaloba na splnenie povinnosti poisťovne skončiť šetrenie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť (§ 797 ods. 3
OZ)
Žaloba na určenie trvania platnosti poistnej zmluvy (§ 491 ods. 1, § 792 ods. 1, § 796 ods. 2 a § 801 OZ)
Žaloba o určenie neplatnosti odstúpenia od poistnej zmluvy a na plnenie (§ 802, § 816 a § 793 OZ)
Žaloba o určenie oslobodenia od povinnosti platiť bežné poistné a na vrátenie zaplateného poistného (§ 804 OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy (§ 806 v spojení s § 797 OZ)
Žaloba o plnenie z havarijného poistenia pri výmene karosérie za drahšiu (§ 806 a § 797 OZ)
Žaloba o plnenie z havarijného poistenia v dôsledku odmietnutia plnenia pre nesprávnu obsluhu (§ 806 a § 797 OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy poistenia stavby poškodenej zosuvom pôdy (§ 806 a § 797 OZ)
Žaloba o doplatok plnenia poisťovne do výšky zmluvne dohodnutej poistnej sumy (§ 806 a § 797 OZ)
Žaloba o poistné plnenie pri zmene vlastníka poistenej veci (§ 806, § 812 a § 797 OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy, keď sa namieta premlčanie v poistení majetku (§ 104, § 806 a § 797 OZ)
Žaloba o doplatenie plnenia poisťovne v dôsledku vysokého zníženia plnenia (§ 809 OZ)
Žaloba o plnenie z poistenia majetku iného (§ 815 ods. 1 OZ)
Žaloba o plnenie poisťovne v prípade omylu poisťovne pri dohodnutí výšky poistnej sumy (§ 816 OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy, keď sa namieta základ nároku a premlčanie (§ 816 v spojení s § 792 OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy v prípade samovraždy poisteného (§ 816 a § 817 OZ)
Žaloba o plnenie z poistnej zmluvy združeného poistenia pracujúcich (§ 816 v spojení s § 797 OZ)
Žaloba o plnenie z poistenia osôb v prípade spornej osoby oprávnenej na plnenie (§ 817 v spojení s § 797 OZ)
Žaloba maloletého na plnenie poisťovne, keď táto v dobrej viere plnila inému ako oprávnenému (§ 817 OZ)
Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu (§ 829 až § 841 OZ)
Zmluva o dôchodku (§ 842 a nasl. OZ)
Verejný prísľub (§ 850 až § 852 OZ)
9
9
Copyright © 2012 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Patrik Kovalčík. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Download

OBČIANSKY ZÁKONNÍK I. II. III. V.