VOLUME /XIV, NUMBER 3, 2014
INTERNATIONAL
INTERDISCIPLINARY JOURNAL
OF DERMATOVENEROLOGY
AND RELATED DISCIPLINES
BRATISLAVA • praha
indexed in slovak national BIBLIOGRAPHY
AND BIBLIOGRAPHIA MEDICA SLOVACA
ISSN: 1335-7360
BIODERMÁLNE NITE BIO–MEYISUN
MONO
TWIN
SCREW
DOUBLE
SCREW
COG
A care, s. r. o. | Sládkovičova 10 | 921 01 Piešťany
tel.: + 421/32/ 777 30 70 | fax: +421/32/ 777 30 72
e-mail: [email protected] | www.acare.sk
OBSA H
XlV, 3, 2014, DERMA
3
Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2013
Summary of activity of skin cancer clinic, University Hospital in Martin in the year 2013
Minariková, E., Péč, J.
Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože
7Nodulárny hidradenokarcinóm – opis diagnostikovaného
prípadu z pohľadu dermatopatológa
Nodular hidradenocarcinoma – a case report from the
dermatopathologist’s perspective
Bartoš, V., Zacharová, O., Kullová, M.
11Madelungova choroba
Madelung Disease
Bakošová, M., Nemšovská, J., Mižičková, M., Šteňová, E.
15Camellia sinensis – možnosti jej využitia
v dermatovenerológii
Camellia sinensis – possibilities of its use in dermatovenerology
Part, M., Švecová, D.
20Prieskum o vplyve životosprávy na zdravotný
stav u dospelého a detského pacienta s atopickou
dermatitídou
Study on the impact of diet on the health status of adult and pediatric patient with atopic dermatitis
Gulášová, I.
firemnÉ informácie
26VITISES – Najkompletnejšie a najinovatívnejšie ošetrenie
na stimuláciu pigmentácie
26Korekcie vrások výplňovým materiálom
SKINFILL™ ADVANCE
27Lenkideal – vhodný na kompresiu k profylaxii trombózy
28Belotero – výplne, ktoré si zamilujete
29Niťový lifting
30Onychodystrofia, psoriatická onychodystrofia,
možnosti liečby
Onychodystrophy, psoriatic onychodystrophy, treatment possibilities
Poláková, K.
34Kolodium forte
OVERTE SI VEDOMOSTI
36
OVERTE SI VEDOMOSTI
Buchvald, J.
Pokyny pre autorov nájdete na www.ederma.sk
1
XlV, 3, 2014, DERMA
DERMA
ČÍSLO 3, ROČNÍK XIV, SEPTEMBER 2014
Medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory.
Časopis Slovenskej laseroterapeutickej spoločnosti.
MUDr. Vladimír Bartoš, PhD.
Oddelenie patologickej anatómie FNsP, Žilina
DERMA 3/2014
Prof. MUDr. Jozef BUCHVALD, DrSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN,
Bratislava
vydavateľka:
Ing. Emília Juračková – SPOBAD
Kalištná 7, 841 07 Bratislava
IČO: 34 301 224
Prof. MUDr. Ľudovít DANIHEL, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK,
Bratislava
Prim. MUDr. Hana DUCHKOVÁ, DrSc.
primárka Dermatovenerologického oddelenia
Masarykovej nemocnice,
Ústí nad Labem
Doc. MUDr. Jozef FEDELEŠ, CSc.
Klinika plastickej chirurgie LF UK a UN,
Bratislava
MUDr. Marie HAVRÁNKOVÁ
Národný onkologický ústav,
Bratislava
Doc. Ing. Jarmila HOJEROVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie a potravinárstva,
sekcia kozmetológie STU,
Bratislava
Prof. MUDr. Jagienka JAUTOVÁ, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UPJŠ,
Košice
Doc. RNDr. Daniela KOŠŤÁLOVÁ, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Prof. MUDr. Štefan KRAJČÍK, CSc.
Klinika geriatrie SZU, Bratislava
MUDr. Milena OSUSKÁ
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN,
Bratislava
Prof. MUDr. Peter PRUŽINEC, CSc.
Odd. klinickej imunológie a alergológie UN,
Bratislava
MUDr. Ružena SOCHOROVÁ, CSc.
Lekárska kozmetika LIFE STYLE,
Bratislava
Šéfredaktor: Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
Zástupkyňa šéfredaktora: Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.
Jazyková redaktorka: Mgr. Elena Stuppacherová
Grafická úprava: Dana Michlíková
Tlač: Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Distribúcia: LK Permanent, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3
ISSN: 1335-7360 Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR
EV 1062/08
Odborné príspevky prešli jazykovou korektúrou a recenziou.
Za ich odbornú úroveň a pôvodnosť zodpovedajú autori.
Za obsah a jazykové spracovanie textových i obrazových reklám zodpovedajú ich
objednávatelia. Časopis je distribuovaný bezplatne.
Časopis vychádza štvrťročne a je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii
a v Bibliographia Medica Slovaca.
Náklady na toto číslo časopisu DERMA boli uhradené z príjmov za reklamu, ktorá
je v časopise uverejnená, preto jej objednávateľom vyslovujeme poďakovanie.
Záujemcovia si môžu články pozrieť a stiahnuť od prvého čísla časopisu DERMA 2010
na stránke www.ederma.sk v rubrike Archív.
KREDITY
Odborné publikácie uverejnené v časopise DERMA sú hodnotené redakčnou
radou kreditmi v zmysle poverenia Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne
medicínske vzdelávanie, n. o. (SACCME). Autori písomne dostanú potvrdenie
o získaní kreditov, ktoré bude podpísané šéfredaktorom časopisu.
Prof. MUDr. Viera ŠTVRTINOVÁ, CSc.
II. interná klinika LF UK a UN,
Bratislava
Kredity budú priznané v zmysle vyhlášky
MZ SR č. 366/2005 takto:
Odborný článok - hlavný autor 15 kreditov
- spoluautor
10 kreditov
Prof. MUDr. Mária ŠIMALJAKOVÁ, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN,
Bratislava
Kredity sa neudeľujú reklamným materiálom.
MUDr. Jana ŠRÁMEKOVÁ
1. laserové a dermatokozmetické centrum,
Bratislava
Doc. MUDr. Danka ŠVECOVÁ, PhD.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN,
Bratislava
Ing. Katarína TRAUBNEROVÁ
Calendula, a. s.,
Nová Ľubovňa
MUDr. Mária ŽILÍNKOVÁ
Dermatovenerologická klinika SZU,
Bratislava
2
Atestovaní dermatovenerológovia a lekári zaradení do predatestačnej prípravy
z dermatovenerológie, ktorí časopis nedostávajú, majú možnosť objednať si ho
na adrese vydavateľstva.
Príspevky posielajte na adresu:
Prof. MUDr. Jozef BUCHVALD, DrSc.
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
e-mail: [email protected], Informácie: Ing. Emília Juračková
mobil: 0911 739 366, [email protected]
Nájdete nás na: www.ederma.sk
XlV, 3, 2014, DERMA
Činnosť Ambulancie nádorových ochorení kože
Univerzitnej nemocnice Martin v roku 2013
Summary of activity of skin cancer clinic, University Hospital
in Martin in the year 2013
Minariková, E., Péč, J.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Súhrn
Summary
Autori prezentujú činnosť Ambulancie nádorových
ochorení kože Univerzitnej nemocnice Martin
v roku 2013 zameranej na diagnostiku a liečbu
malígnych melanómov. V roku 2013 diagnostikovali spolu 91 nových prípadov malígnych melanómov, 47 melanómov u mužov a 44 u žien. Najčastejšie sa malígne melanómy kože vyskytovali
u mužov (59 %) a žien (42 %) na trupe. Najčastejším histologickým typom malígneho melanómu
bol superficiálne sa šíriaci malígny melanóm. Histologickým vyšetrením bolo najviac prípadov potvrdených s nízkorizikovou histologickou hrúbkou
podľa Breslowa v rozmedzí od 0,1 mm do 1 mm.
V 91 prípadoch malígnych melanómov iba 58 prípadov bolo chirurgicky odstránených na plastickej chirurgii Univerzitnej nemocnice Martin, 33
prípadov bolo primárne chirurgicky odstránených
v spádových chirurgických ambulanciách.
Kľúčové slová: malígny melanóm, výskyt
u mužov a žien, histologické typy melanómov,
hrúbka podľa Breslowa, lokalizácia melanómov
The authors present new cases of malignant
melanoma seen at Skin Cancer Clinic of the University Hospital in Martin, in the year 2013.
There have been 91 new cases of malignant
melanoma, 47 in men and 44 in women, diagnosed in the year 2013. Most commonly, the
tumors were localised in men (59 %) and also
women (42 %) on the trunk. The most common
histological type of melanoma, was superficial
spreading malignant melanoma. On histological examination, the majority of cases were low
risk lesions, with histological Breslow thickness
in the range from 0,1 to 1 mm. From those
91 melanomas, only 58 cases were primarily
surgically removed at the Department of Plastic
Surgery University Hospital in Martin, the remaining 33 cases were primarily removed in regional surgical clinics.
Key words: malignant melanoma, incidence
in men and women, histological melanoma types,
Breslow thickness, melanoma localization
Úvod
Malígny melanóm je zhubný kožný nádor z melanocytov. Môže vzniknúť v hociktorej časti tela obsahujúcej melanocyty. Stáva sa nebezpečným pre pacienta, najmä ak nie je rozpoznaný zavčasu. Malígny
melanóm sa podieľa na úmrtí pacientov s kožnými
nádormi až 75 % (3). U mužov je najčastejšou lokalizáciou podľa literatúry chrbát a u žien nohy (6).
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera
celosvetovo ročne na diagnózu malígneho melanómu 48 000 pacientov (4).
u mužov (59 %) a u žien (42 %) na trupe (Graf 5,
6). Druhou najčastejšou lokalizáciou u žien a u mužov boli horné končatiny (Graf 5, 6). Najčastejším
histologickým typom malígneho melanómu bol superficiálne sa šíriaci malígny melanóm a najviac prípadov malígnych melanómov bolo diagnostikovaných s nízkorizikovou histologickou hrúbkou podľa
Breslowa v rozmedzí od 0,1 mm do 1 mm (Graf 3,
4). Druhým najčastejším histologickým typom melanómu bol nodulárny malígny melanóm a tretím bol
typ lentigo maligna melanom (Graf 3). Zo štyroch
základných typov malígnych melanómov sa v najnižšom počte, 3 prípady, vyskytoval typ akrálne lentiginózneho melanómu (Graf 3) (Obr. 2).
Z 89 prípadov malígnych melanómov s histologicky hodnotenou hrúbkou podľa Breslowa až 37
pacientov malo stredne až vysoko rizikový parameter Breslow hrúbky nad 2 milimetre (Graf 4). 52
melanómových pacientov s histologicky potvrdenou
hrúbkou podľa Breslowa nad 1 milimeter malo indikovanú chirurgickú exstirpáciu sentinelovej lymfatickej uzliny. Z 91 prípadov malígnych melanómov iba
58 prípadov bolo chirurgicky riešených na plastickej
Výsledky
V ambulancii nádorových ochorení kože sme v roku
2013 vyšetrili spolu 1124 pacientov, 464 mužov
a 660 žien. V roku 2013 sme diagnostikovali spolu
91 nových prípadov malígnych melanómov, 47
u mužov a 44 u žien (Graf 1). Priemerný vek u mužov bol 62 rokov a u žien 57 rokov (Graf 2). Najmladší pacient mal 22 rokov a najstarší 85 rokov
(Obr. 1a, b). Najmladšia pacientka s malígnym melanómom mala 26 rokov a najstaršia 91 rokov. Najčastejšie sa malígne melanómy kože vyskytovali
3
XlV, 3, 2014, DERMA
chirurgii Univerzitnej nemocnice Martin. Ostávajúcich 33 prípadov bolo chirurgicky odstránených
v spádových chirurgických ambulanciách Žilinského
kraja. V týchto 33 prípadoch melanómov bolo vyslovené diferenciálne diagnosticky najčastejšie podozrenie spádovými kožnými lekármi a chirurgmi na
diagnózy pyogénnych granulómov, iritovaných seboroických keratóz alebo dysplastických pigmentových
znamienok.
Diskusia
Viac ako 95 % melanómov sa vyskytuje v koži. Melanóm však nie je exkluzívne len kožným nádorom
(5). Miesta primárne extrakutánnej lokalizácie zahŕňajú oči, sliznice, genitálny a močový trakt, leptomeningy a lymfatické uzliny, bez známeho primárneho
ložiska v koži (5). V roku 2013 sme diagnostikovali
jeden prípad melanómu oka a 4 prípadov pacientov
s metastázami v lymfatických uzlinách bez známeho
primárneho ložiska melanómu v koži. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi sme v roku 2013 zaznamenali najvyšší rekordný záchyt nových prípadov
malígnych melanómov. Vysvetlení pre tento fakt sa
ponúka niekoľko:
1.Slovenskí pacienti sa viac vystavujú slnečnému
žiareniu. Častejšie chodia na dovolenky k moru
a na lyžovačky aj v zimných slnečných mesiacoch.
2.Pacienti nepoužívajú slnečné ochranné prípravky.
Na druhej strane ich niektorí používajú veľmi
často a vystavujú sa slnku častejšie s falošným
nesprávnym pocitom, že ich krémy ochránia aj
pred vznikom melanómu. Mnohí pacienti začnú
používať v lete ochranné krémy proti slnku, až
keď im je malígny melanóm vyoperovaný z kože.
3.Zlepšila sa diagnostika malígnych melanómov zo
strany dermatológov v súvislosti s používaním
nových moderných neinvazívnych diagnostickým
metód, ako je dermatoskopia (Obr. 3, 4).
4.Vyšší priemerný vek pacientov hovorí o spoluúčasti dlhodobej expozície slnečnému žiareniu počas života. Mnohí starší pacienti, dôchodcovia,
tento fakt potvrdzujú informáciami o častom pobyte na slnku pri prácach v záhradách.
5.Pacienti s pokročilými typmi melanómov výrazne
podceňujú nutnosť navštíviť kožného lekára.
6.Pacienti podceňujú dôležitosť kontroly znamienok
sebou samým a kožným lekárom. Viackrát mali
nami diagnostikovaní pacienti s melanómom už
pri prvom vyšetrení na koži prítomné početné klinicky atypické znamienka spĺňajúce všetky kritériá ABCD pravidla hodnotenia znamienok.
Stále nie je jednoznačné, či slnečné ochranné prípravky rôznych druhov poskytujú ochranu pred vývojom melanómu, i keď predchádzajú spáleniu kože.
Objavujú sa dokonca dohady, že slnečné ochranné
prostriedky zvyšujú riziko kožných nádorov (2).
4
Záver
Dermatovenerológovia výraznou miernou prispievajú
nielen k diagnostike, ale súčasne aj k včasnej diagnostike malígneho melanómu, o čom svedčí i nami
zachytený súbor 91 prípadov nových malígnych melanómov z oblasti Žilinského kraja za jeden rok. Autori rozsiahlej štúdie potvrdili, že úmrtnosť na malígny
melanóm v Spojených štátoch amerických významne
korelovala s hustotou kožných ambulancií a nie
s hustotou ambulancií praktických lekárov (1).
Graf 1. Počet a percentuálne zastúpenie
nových prípadov malígnych melanómov
v roku 2013 u mužov a žien.
Graf 2. Priemerný vek mužov a žien v prípade 91
diagnostikovaných malígnych melanómov v roku 2013.
Graf 3. Graf výskytu jednotlivých klinicko-histologických
typov malígnych melanómov v roku 2013. Použité
skratky: SSM – superficiálne sa šíriaci melanóm, LMM
– lentigo maligna melanóm, NMM – nodulárny melanóm, ALM – akrálne lentiginózny melanóm, NS – nešpecifikovaný typ melanómu, MTS v LU – metastáza
melanómu v lymfatickej uzline.
XlV, 3, 2014, DERMA
Graf 4. Počty pacientov s rôznymi histologickými
hrúbkami v milimetroch podľa Breslowa v súbore 89
malígnych melanómov s histologicky zmeranou hrúbkou.
Obr. 1.a, b. Klinický
obraz a detail pokročilého krvácajúceho
malígneho melanómu
u 29-ročného pacienta
na chrbte. Histologicky
bol potvrdený typ
superficiálne sa šíriaceho malígneho melanómu
so satelitnými ložiskami, s exulceráciou na povrchu,
s mitotickou aktivitou 20 mf/mm2, hrúbkou podľa
Breslowa 16 mm a hladinou invázie podľa Clarka V.
Pacientovi boli pri chirurgickom odstránení malígneho
melanómu 10. 12. 2013 s bezpečnostným lemom 2 cm
odstránené aj 4 lymfatické uzliny z ľavej pazuchy, vo dvoch
z nich bola prítomná metastáza vyššie opísaného malígneho melanómu.
Graf 5. Graf výskytu najčastejších lokalizácií malígnych
melanómov kože u mužov v roku 2013.
Obr. 2. Klinický obraz akrálne lentiginózneho malígneho
melanómu pred amputáciou palca pravej nohy u 71-ročného pacienta. Pacientovi bola chirurgicky exstirpovaná
4. 12. 2013 aj lymfatická uzlina z pravej slabiny, v ktorej
bola potvrdená 5 mm metastáza malígneho melanómu.
V histologickom obraze bola na povrchu prítomná exulceGraf 6. Graf lokalizácií malígnych melanómov u žien
v roku 2013.
rácia a mitotická aktivita bola vysoká, 16 – 20 mf/mm2.
Hrúbka podľa Breslowa bola vysokoriziková, viac ako
9 mm, s hladinou invázie podľa Clarka V.
5
XlV, 3, 2014, DERMA
Literatúra
Obr. 3. Dermatoskopický obraz superficiálne sa šíriaceho
malígneho melanómu u ženy na pravej lopatke s potvrdenou histologickou hrúbkou podľa Breslowa 0,5 mm.
Obr. 4. Dermatoskopický obraz
superficiálne sa
šíriaceho malígneho melanómu
u ženy na ľavej
lopatke s histologickou hrúbkou
podľa Breslowa
1,8 mm.
1. Aneja S., Bordeaux JS. Association of increased
dermatologist density with lower melanoma mortality. Arch Dermatol 2012;148:174-178.
2. Gorham ED, Mohr SB, Garland CF, et al. Do sunscreens increase risk of melanoma in populations
residing at higher latitudes? Ann Epidemiol
2007;17(12):956-63.
3. Jerant AF, Johnson JT, Sheridan CD, Caffrey TJ (July
2000). „Early detection and treatment of skin
cancer“. Am Fam Physician 62 (2):357-68, 375-6,
381-2
4. Lucas, Robyn; McMichael, Tony; Smith, Wayne;
Armstrong, Bruce. Solar Ultraviolet Radiation: Global
burden of disease from solar ultraviolet radiation.
Environmental Burden of Disease Series 13. World
Health Organization.2006. ISBN 92-4-159440-3.
5. Markovic SN. Erickson LA. Rao RD. Malignant
Melanoma in the 21st Century, Part 1:Epidemiology,
Risk Factors, Screening, Prevention, and Diagnosis.
Mayo Clin Proc. March 2007;82(3):364-380
6. Parkin D, Bray F, Ferlay J, Pisani P (2005). „Global
cancer statistics, 2002“. CA Cancer J Clin 55
(2):74-108.
Kontaktná adresa
Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM
Kollárova 2, 036 59 Martin
E-mail: [email protected]
OPRAVA
Ospravedlňujeme sa za technickú chybu, pri ktorej v článku "Súčasný pohľad na anafylaktickú
reakciu" autoriek Nemšovská, J., Švecová, D.
vypadlo znamienko µ.
... Riziko stúpa už s mierne zvýšenými hodnotami
(nad 11,4 µg/l), nemusí ísť o systémovú mastocytózu (hodnoty nad 20 µg/l), hoci často práve ana-
6
fylaktické reakcie bývajú prvým indikačným markerom upozorňujúcim na toto ochorenie (4, 5).
... Ako prvá pomoc, vzhľadom na jednoduchú manipuláciu, môže byť použitý aj adrenalínový autoinjektor (Jext 300 µg, EpiPen 0,3 mg).
... Pre dospelých je to Jext 300 µg alebo EpiPen
0,3 mg, pre deti do 30 kg Jext 150 µg, EpiPen
0,15 mg.
XlV, 3, 2014, DERMA
Nodulárny hidradenokarcinóm – opis diagnostikovaného prípadu z pohľadu dermatopatológa
Nodular hidradenocarcinoma – a case report from the
dermatopathologist’s perspective
Bartoš, V.1, Zacharová, O.1, Kullová, M.2
MUDr. Bartoš Vladimír, PhD., MUDr. Zacharová Oľga, Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline, V. Spanyola 43, Žilina, 012 07
1)
2)
prim. MUDr. Kullová Milada, Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline, V. Spanyola 43, Žilina, 012 07
Súhrn
Summary
Nádory kožných adnex sú nepočetnou skupinou
neoplázií, ktoré môžu byť odvodené z vlasových
folikulov, potných a mazových žliaz. Prevažnú
väčšinu z nich tvoria benígne lézie. Z kategórie
nádorov potných žliaz je najčastejší hidradenóm.
Jeho malígna forma – hidradenokarcinóm sa vyskytuje len veľmi ojedinele. Autori v článku opisujú prípad staršej pacientky s tumorom kože
na pravom ramene, ktorého spektrum histomorfologických a imunohistochemických nálezov favorizovalo diagnózu hidradenokarcinómu.
Nádor rástol v solídno-nodulárnych a glandulárnych formáciách a pozostával prevažne z bazaloidných buniek s výraznými atypiami a vysokou
mitotickou aj proliferačnou aktivitou. Autori sa
v práci zameriavajú na histopatologické aspekty a diferenciálnu diagnostiku ochorenia, ktorá
je pre patológa väčšinou náročná. Z klinického
hľadiska je dôležité, že hidradenokarcinóm má
nepriaznivú prognózu, preto si vyžaduje dispenzarizáciu a dôkladné sledovanie pacienta.
Kľúčové slová: hidradenóm, hidradenokarcinóm
Skin adnexal neoplasms represent a relative uncommon group of tumors, that may be derived from
the hair follicles, sweat and sebaceous glands. The
vast majority of them are benign lesions. In the
category of sweat gland tumors, a hidradenoma is
the most frequent. Its malignant counterpart – hidradenocarcinoma occurs only very sporadically. The
authors of the article present a case report of old
woman, who was found to have a cutaneous tumor
arising on the right arm. Histomorphological and
immunohistochemical findings of lesion favorised
a diagnosis of hidradenocarcinoma. Tumor grew in
solid nodular and glandular fashion and composed
predominantly of the basaloid cells with marked
atypia and high mitotic and proliferative activity.
The article is focused on histopathological aspects
and differential diagnosis of disease, that is usually
difficult for pathologist. From the clinical point of
view there is important, a hidradenocarcinoma has
a poor prognosis, therefore it requires a dispensarisation and a systematic follow-up of the patient.
Key words: hidradenoma, hidradenocarcinoma
Úvod
Nádory kožných adnex sú nepočetnou skupinou neoplázií, ktorú podľa tradičného histopatologického delenia rozdeľujeme na kategóriu folikulárnych, ekrinných, apokrinných, sebaceóznych a zmiešaných (1).
Prevažnú väčšinu z nich tvoria benígne lézie, ktorých
dosah na celkový zdravotný stav postihnutého je zvyčajne minimálny. Naopak, malígne formy sa vyskytujú len sporadicky, avšak ich prognóza je mnohokrát
závažná (1, 2). Približne 21,1 – 48,5 % všetkých
adnexálnych tumorov kože predstavujú nádory potných žliaz (3, 4). V rámci tejto skupiny je najčastejší
hidradenóm (3, 4). Jeho malígna forma – hidradenokarcinóm (malígny hidradenóm) sa vyskytuje len
veľmi ojedinele a doteraz bolo publikovaných len okolo 60 prípadov (5). V literatúre sa označuje rôznymi
synonymami, napríklad malígny nodulárny „clear cell“
hidradenóm, malígny „clear cell“ akrospiróm, malígny ekrinný akrospiróm, malígny „clear cell“ myoepite-
lióm, „clear cell“ hidradenokarcinóm alebo „clear
cell“ ekrinný karcinóm (2). Široké spektrum týchto
názvov svedčí o pôvodne nejasnom histogenetickom
zaradení tumoru a zároveň výrazne sťažuje sledovanie jeho prevalencie a ostatných demografických
a klinicko-patologických ukazovateľov. Autori v práci
prezentujú prípad staršej ženy so zhubným nádorom
kože vzhľadu nodulárneho hidradenokarcinómu
a v práci sa zameriavajú najmä na histopatologické
aspekty ochorenia.
Opis prípadu
V práci opisujeme 92-ročnú pacientku, ktorá pozorovala niekoľko mesiacov rast prominujúceho ostro
ohraničeného tumoru kože na pravom ramene.
Pred 3 rokmi mala na inom pracovisku diagnostikovaný malígny melanóm v oblasti ľavého pleca, preto
bola klinicky zvažovaná najmä metastáza melanómu. Retrospektívne sa nám podarilo zistiť, že išlo
7
XlV, 3, 2014, DERMA
o malígny melanóm v štádiu pT4 (Breslow index 8
– 9 mm, Clarkov stupeň IV) s intaktnými resekčnými
okrajmi excízie. Na odporučované onkodermatologické dispenzárne sledovanie sa pacientka údajne
nedostavila. Okrem toho sa liečila na arteriálnu hypertenziu, ischemickú chorobu srdca, prekonala
biliárnu koliku a zobrazovacími vyšetreniami mala
verifikovanú expanzívne rastúcu tumoróznu masu
v retroperitoneu s dislokáciou ľavej obličky.
Novovzniknutý nádor na pravom ramene bol v lokálnej anestézii chirurgicky extirpovaný a zaslaný na
bioptické vyšetrenie. Makroskopicky išlo o resekát
kože a podkožia rozmerov 4,5 x 3,5 cm, v strede
ktorého bol prítomný tumorózny útvar rozmerov 27
x 24 mm svetlohnedej farby. Na rezoch bol elastickej
konzistencie, čiastočne laločnatého vzhľadu, od okolitého tkaniva pomerne ostro ohraničený. Histologické vyšetrenie potvrdilo nález malígneho adnexálneho
nádoru, ktorý rástol najmä vo forme solídno-nodulár-
nych zoskupení „hidradenomatoidného“ vzhľadu,
miestami s vyznačenou glandularitou (obrázok 1
a 2). Tumor rástol prevažne exofyticky a výrazne ulceroval povrch kože. Na laterálnych okrajoch miestami súvisel s epidermou, avšak nádorové ložiská sa
vyskytovali predovšetkým v kóriu a zasahovali hlboko
až na rozhranie s podkožným tukovým tkanivom. Samotný podkožný tuk nebol infiltrovaný. Nádorové bunky mali prevažne bazaloidný vzhľad, len ojedinele sa
na okrajoch lézie na rozhraní s intaktnou epidermou
vyskytovali aj zoskupenia buniek so svetlou cytoplazmou (obrázok 3), ako aj bunky skvamoidného vzhľadu. Karcinóm vykazoval vysokú proliferačnú aktivitu,
pričom Ki-67 index dosahoval v najaktívnejších úsekoch 90 % (obrázok 4). Veľmi výrazná bola taktiež
mitotická aktivita (v najaktívnejších úsekoch cca 100
mitotických figúr na 5 zorných polí pri veľkom zväčšení) vrátane výskytu atypických mitóz. Ojedinele boli
zachytené aj drobné nekrózy. Nádor bol imunohisto-
Obr. 1. Solídno-nodulárne formácie „hidradenomatoidné-
Obr. 2. Detail na glandulárne formácie hidradenokarcinó-
ho“ vzhľadu, miestami s vyznačenou glandularitou
mu (farbenie hematoxylínom a eozínom,
(farbenie hematoxylínom a eozínom, zväčšenie 100x).
zväčšenie 200x).
Obr. 3. Nádorové ložisko pozostávajúce z buniek
Obr. 4. Vysoká proliferačná aktivita nádoru, v ktorom
so svetlou cytoplazmou prítomné na okrajoch lézie
Ki-67 index dosahoval až 90 %. Jadrá proliferačne
(farbenie hematoxylínom a eozínom, zväčšenie 100x).
aktívnych buniek sa farbia tmavohnedo (protilátka MIB-1,
DAKO, zväčšenie 200x).
8
XlV, 3, 2014, DERMA
chemicky difúzne pozitívny na polyklonálne cytokeratíny (klon AE1-AE3) a cytokeratíny s vysokou molekulovou hmotnosťou (HMWCK), nepravidelne pozitívny
na epitelový membránový antigén (EMA), monoklonálny karcinoembryonálny antigén (mCEA) a cytokeratín 7. Negatívny bol dôkaz cytokeratínu 20 a melanocytárneho markera HMB-45. Niektoré glandulárne
formácie ojedinele exprimovali aj vimentín a proteín
S-100. V karcinóme sa taktiež vyskytovali extracelulárne sekrečné globuly, ktoré sa zvýrazňovali histochemickým farbením PAS a boli negatívne pri dôkaze
hlienu farbením alciánovou modrou. Spektrum uvedených histomorfologických nálezov v kombinácii
s imunohistochemickým profilom najviac favorizovali
diagnózu nodulárneho hidradenokarcinómu (malígneho hidradenómu) v štádiu pT2 (rozmer > 2 cm bez
jednoznačného postihnutia extradermálnych tkanivových štruktúr). Resekčné okraje aj báza excízie boli
v dostatočnej vzdialenosti (> 1 cm) od nádorových
štruktúr. Po stanovení diagnózy bola pacientka odoslaná do ambulantnej starostlivosti s odporučením
ďalších vyšetrení na vylúčenie prípadného metastatického postihnutia. Realizované CT vyšetrenie potvrdilo výraznú lymfadenopatiu v mediastíne a v hile pravých pľúc (rozmer najväčšej lymfatickej uzliny 4,4 x
3,4 x 4 cm), ako aj v brušnej dutine. V parenchýme
pečene sa taktiež vyskytovalo niekoľko hypodenzných
ložísk veľkosti do 0,9 cm. Vzhľadom na vek a komorbiditu pacientky sa upustilo od bioptizácie týchto
(pravdepodobne metastatických) ložísk a indikovaná
bola len symptomatická liečba.
Diskusia
Hidradenokarcinóm pravdepodobne ako prví opísali
Keasby a Hadley (6) v roku 1954 pod označením
„clear cell“ ekrinný karcinóm. Ide o veľmi zriedkavú
neopláziu, ktorej celkové zastúpenie v rámci (zhubných či nezhubných) adnexálnych tumorov kože nie je
možné presne odhadnúť. Keasby a Hadley pôvodne
demonštrovali 3 prípady (1,2 %) z celkového súboru
235 nádorov potných žliaz. Mehregan et al. (7)
v analýze 35 karcinómov potných žliaz zasa zistili, že
iba 2 z nich (5,7 %) mali charakter „clear cell“ hidradenokarcinómu. Hoci sú hidradenóm a hidradenokarcinóm tradične zaraďované k nádorom ekrinného
pôvodu (8), novšie práce napovedajú (9, 10), že toto
zatriedenie nie je celkom správne, pretože ide skôr
o zmiešané ekrinno-apokrinné lézie. Na druhej strane je vhodné spomenúť, že význam kategorizácie tumorov potných žliaz na tieto dve podskupiny sa v súčasnosti spochybňuje, keďže väčšina z nich sa môže
diferencovať do obidvoch vývojových línií a z prognostického hľadiska je dôležité iba to, či ide o benígnu
alebo malígnu formu (8, 11). Etiopatogenéza a molekulové mechanizmy ovplyvňujúce biologické správanie
hidradenokarcinómu nie sú zatiaľ známe. Predpokladá sa, že väčšinou vzniká de novo, zriedkavejšie ma-
lígnou transformáciou hidradenómu (2, 8). Reziduá
hidradenómu sa v hidradenokarcinómoch pozorujú
približne v 1/3 prípadov (12). U našej pacientky je
taktiež pravdepodobnejší vznik de novo, čomu nasvedčuje anamnesticky uvádzaný krátky čas rastu
a absencia jednoznačných benígnych nádorových
štruktúr v lézii.
V bioptickej praxi je diagnostika hidradenokarcinómu väčšinou náročná, čo všeobecne platí pre všetky
zhubné nádory potných žliaz, ktorých klinicko-patologické črty sú navzájom veľmi podobné (13, 14). Hidradenokarcinóm môže pozostávať z buniek so svetlou
cytoplazmou (clear cells), bazaloidných buniek, ako aj
buniek so skvamóznou a apokrinnou diferenciáciou
(15, 16, 17). Jeho diferenciálna diagnostika teda vo
veľkej miere závisí od toho, aká bunková populácia
v konkrétnej lézii prevažuje. Z primárnych malignít
kože prichádzajú do úvahy najmä porokarcinóm, trichilemálny karcinóm, sebaceózny karcinóm, bazocelulárny a skvamocelulárny karcinóm, prípadne „ballon
cell“ variant malígneho melanómu (5, 16). Imunohistochemické vyšetrenia môžu zohrávať v diagnostike
kľúčový význam, ale v rámci samotnej kategórie nádorov potných žliaz majú len limitovanú hodnotu, keďže imunofenotyp týchto lézií je podobný. Navyše v dôsledku zriedkavého výskytu hidradenokarcinómu zatiaľ
v literatúre absentujú analýzy väčšieho súboru prípadov, ktoré by preukázali špecifické zmeny expresie
niektorých molekulových znakov. Doterajšie publikácie
uvádzajú, že hidradenokarcinómy môžu byť pozitívne
na nízkomolekulové cytokeratíny (CAM 5.2) (2, 5,
18), vysokomolekulové cytokeratíny (HMWCK) (19),
cytokeratín 5, 6 a 7 (5, 10, 19), cytokeratín 15
(20), cytokeratín 19 (2, 18), GCDFP-15 (gross cystic
disease fluid protein-1) (10), epitelový membránový
antigén (2, 5, 18), karcinoembryonálny antigén (2,
5, 10, 18, 19), proteín bcl-1 a bcl-2 (10), proteín
p53 (10, 12, 18, 19), proteín p63 (19, 20), proteín
S-100 (5, 18, 21, 22), nestín (20), podoplanín (20)
a ojedinele aj vimentín (21, 22) a calretinín (20). Expresia väčšiny týchto biomarkerov však nie je v hidradenokarcinómoch konštantná, mnohé z nich môžu
byť negatívne a výsledný imunohistochemický profil
tak varíruje od prípadu k prípadu (10).
V rámci diferenciálnej diagnostiky je problematické aj samotné odlíšenie benígnej a malígnej formy
hidradenómu, resp. správne určenie dignity tumoru.
Histomorfologické spektrum hidradenokarcinómu totiž varíruje od „low-grade“ lézií s minimálnym stupňom atypií a blandným vzhľadom buniek až po „high-grade“ neoplázie, ktoré sú sprevádzané výraznou
pleomorfiou, mitózami, nekrózami a infiltratívnym
rastom (16, 17). Situáciu ešte viac sťažuje kategória
tzv. atypických hidradenómov (23), ktoré predstavujú
hraničené lézie s vyšším rizikom agresívneho správania. Nazarian et al. (23) vo svojej práci prezentujú 8
základných histopatologických znakov, ktorých prí9
XlV, 3, 2014, DERMA
tomnosť, resp. absencia je podstatou klasifikácie benígneho, atypického a malígneho hidradenómu (tabuľka 1). Okrem toho uvádzajú ako hraničné kritérium
atypického a malígneho hidradenómu hodnotu proliferačného Ki-67 indexu 11 % (pri benígnom hidradenóme priemerný Ki-67 index 3,0 %, pri atypickom
6,2 % a pri malígnom 30,3 %). V našom prípade
sme potvrdili prítomnosť troch z uvedených mikroskopických nálezov (výrazné atypie buniek, veľký počet mitóz, ojedinele nekrózy) a veľmi vysokú proliferačnú aktivitu, čím nález spĺňal diagnostické kritériá
malignity.
Histopatologický nález
• strata ostrej ohraničenosti okrajov nádoru
• infiltratívny charakter nádorového rastu
• expanzia do hlbokých tkanivových štruktúr
• prítomnosť nádorových nekróz
• výskyt perineurálnej nádorovej invázie
• výskyt vaskulárnej nádorovej invázie
• výraznejší nukleárny pleomorfizmus
• počet mitóz ≥ 4 na 10 HPF (high power field)
Benígny hidradenóm – žiadny z uvedených znakov
Atypický hidradenóm – 1 alebo 2 z uvedených znakov
Malígny hidradenóm – 3 a viac z uvedených znakov
Tab 1. Základné histomorfologické znaky indikujúce
diagnózu atypického a malígneho hidradenómu. (z ref. 23)
Z klinického hľadiska je dôležité, že hidradenokarcinóm má celkovo nepriaznivú prognózu a sprevádzaný je častými recidívami aj metastázovaním (2, 15).
Počas dvoch rokov od stanovenia diagnózy dochádza
k lokálnym recidívam v 50 % a vzniku metastáz až
v 60 % prípadov (5, 24). Keďže u našej pacientky
nebola indikovaná biopsia (predpokladaných) metastáz v pečeni či lymfatických uzlinách, nie je možné
potvrdiť, či pochádzajú z malígneho melanómu alebo
hidradenokarcinómu. Do úvahy pripadajú obe možnosti, keďže obidve malignity majú vysoký metastatický potenciál. V dôsledku raritného výskytu hidradenokarcinómu zatiaľ neexistujú konsenzuálne odporúčania
týkajúce sa liečebnej stratégie či manažmentu pacientov. Za metódu prvej voľby je považovaná chirurgická excízia lézie so širokým lemom okolitého intaktného tkaniva (5, 25). Benefit neoadjuvantnej terapie
je zatiaľ nejednoznačný (25). V niektorých prácach
(19, 23, 26) sa diskutuje o potenciálnom využití cielenej (targeted) terapie protilátkami proti receptoru
epidermálneho rastového faktora (EGFR) alebo
Her2/neu, ktorej súčasťou by bolo predchádzajúce
vyšetrenie stavu expresie týchto molekúl v nádorovom tkanive patológom. Uplatnenie tejto liečebnej
stratégie však taktiež zatiaľ ostáva kontroverzné.
10
Záver
V bežnej klinicko-patologickej praxi predstavuje hidradenokarcinóm veľmi zriedkavú onkologickú jednotku. Jeho prognóza je väčšinou nepriaznivá, preto si
vyžaduje dispenzarizáciu a dôkladné sledovanie pacienta. V súčasnosti nie je známy žiadny špecifický
histopatologický prognostický marker, ktorý by spoľahlivo predpovedal jeho biologické správanie a progresiu ochorenia.
Poďakovanie
Ďakujeme MUDr. Romanovi Prídavkovi z chirurgického oddelenia FNsP v Žiline, ktorý opisovanej pacientke nádor extirpoval.
Literatúra
1. Adamicová K, Fetisovová Ž, Mellová Y, Výbohová D.
Diagnostika adnexálnych tumorov kože. Čes-slov
Patol, 2006; 42 (2): 59-65.
2. LeBoit, P. (Eds). World Health Organization Classification of Tumours, Pathology and Genetics of Skin
tumours, IARCPress, Lyon, 2006; pp. 355. ISBN
92-832-2414-0
3. Radhika K, Phaneendra BV, Rukmangadha N, Reddy
MK. A study of biopsy confirmed skin adnexal
tumours: experience at a tertiary care teaching
hospital. J Clin Sci Res, 2013; 2: 132-138.
4. Kamyab-Hesari K, Balighi K, Afshar N et al. Clinicopathological study of 1016 consecutive adnexal skin
tumors. Acta Medica Iranica, 2013; 51 (12): 879
- 885.
5. Verret DJ, Kabbani W, DeFatta RJ. Nodular hidradenocarcinoma over the parotid gland: a pathologic
presentation. Head Neck, 2007; 29 (2): 193-197.
6. Keasbey LE, Hadley GG. Clear cell hidradenoma.
Report of three cases with widespread metastases.
Cancer, 1954; 7 (5): 934–952.
7. Mehregan AH, Hashineto K, Rahbari H. Eccrine
adenocarcinoma. A clinicopathologic study of 35
cases. Arch Dermatol, 1983; 119 (2):104-114.
8. Obaidat NA, Alsaad KO, Ghazarian D. Skin adnexal
neoplasms – part 2: An approach to tumours of
cutaneous sweat glands. J Clin Pathol, 2007; 60
(2): 145-159.
9. Cohen M, Cassarino DS, Shih HB et al. Apocrine
hidradenocarcinoma of the scalp: A classification
conundrum. Head Neck Pathol, 2009; 3 (1): 42-46.
10. Ko CJ, Cochran AJ, Eng W, Binder SW. Hidradenocarcinoma: a histological and immunohistochemical
study. J Cutan Pathol, 2006; 33 (11): 726-730.
11. Mattoch I, Cassarino D. Cutaneous adnexal neoplasms with eccrine or apocrine differentiation: Diagnostic distinction, and does it really matter? Pathology Case Reviews, 2007; 12 (2): 55–60.
12. Kazakov DV, Ivan D, Kutzner H et al. Cutaneous
hidradenocarcinoma: a clinicopathological, immunohistochemical, and molecular biologic study of 14
cases, including Her2/neu gene expression/
amplification, TP53 gene mutation analysis, and
t(11;19) translocation. Am J Dermatopathol, 2009;
31 (3): 236-247.
13. Adamicová K, Fetisovová Ž, Mellová Y, Strmeňová V.
Úskalia diagnostiky malígnych ekrinných nádorov.
Súčasný stav rozvoja patológie s pohľadu dennej diagnostickej praxe (elektornický zdroj). Martin: JLF UK,
2002; s. 40.
14. Adamicová K, Fetisovová Ž, Mellová Y, Strmeňová V.
Malígny ekrinný poróm (eccrine porocarcinoma).
Čes-slov Dermatol, 2003; 78 (4): 168-172.
XlV, 3, 2014, DERMA
15. Crowson AN, Magro CM, Mihm MC. Malignant
adnexal neoplasms. Mod Pathol, 2006; 19 (Suppl
2), S93-S126.
16. Busam KJ. Dermatopathology: A Volume in the
Series Foundations in Diagnostic Pathology. Saunders Elsevier, Philadelphia, 2010; pp. 687. ISBN
978-0-443-06654-2
17. Plaza J, Prieto VG. Neoplastic Lesions of the Skin.
Demos Medical Publishing, New York, 2013; pp.
328. ISBN 978-1-933864-86-0
18. Park HJ, Kim YC, Cinn YW. Nodular hidradenocarcinoma with prominent squamous differentiation: case
report and immunohistochemical study. J Cutan
Pathol, 2000; 27 (8): 423-427.
19. Nash JW, Barrett TL, Kies M et al. Metastatic
hidradenocarcinoma with demonstration of Her-2/
neu gene amplification by fluorescence in situ
hybridization: potential treatment implications. J
Cutan Pathol, 2007; 34 (1): 49–54.
20. Mahalingam M, Nguyen LP, Richards JE et al. The
diagnostic utility of immunohistochemistry in distinguishing primary skin adnexal carcinomas from metastatic adenocarcinoma to skin: an immunohistochemical reappraisal using cytokeratin 15, nestin, p63,
D2-40, and calretinin. Mod Pathol, 2010; 23 (5):
713-719.
21. Maldonado AZ, Guidi A, Sambuelli R, Rubiolo C.
Hidroadenoma nodular maligno. Presentacion de un
caso y revision de la literatura. VII Congreso Virtual
Hispanoamericano de Anatomía Patológica y I Congreso de Preparaciones Virtuales en Internet. 1
octubre - 31 octubre, 2005 (electronic letter). ISBN
84-934283-1-0
22. del Agua C, Felipo F, Vaquero M. Hidradenoma
nodular maligno. V Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica, 4 noviembre - 15
diciembre, 2002 (electronic letter). ISBN: 84-6881386-9
23. Nazarian RM, Kapur P, Rakheja D et al. Atypical and
malignant hidradenomas: a histological and immunohistochemical study. Mod Pathol, 2009; 22 (4):
600-610.
24. Sierra Montenegro E, Sierra Luzuriaga G, Leone-Stay
G et al. Perianal nodular hidradenocarcinoma.
A case report. Cir Cir, 2010; 78 (2): 173-176.
25. Shu K, Xiao Q, Büchele F et al. Diagnosis and
treatment of clear cell hidradenocarcinoma of the
scalp. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci,
2012; 32 (6): 931-936.
26. Dias-Santagata D, Lam Q, Bergethon K et al.
A potential role for targeted therapy in a subset of
metastasizing adnexal carcinomas. Mod Pathol,
2011; 24 (7): 974-982.
Kontaktná adresa
MUDr. Bartoš Vladimír, PhD.
Björnsonova 3/5, 036 01 Martin
mobil: 0908/386 352
e-mail: [email protected]
[email protected]
Madelungova choroba
Madelung Disease
Bakošová, M.1, Nemšovská, J.2, Mižičková, M.3, Šteňová, E.1
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, 2) I. dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava,
3)
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UN Bratislava
1)
SÚHRN
SUMMARY
Madelungova choroba (mnohopočetná benígna symetrická lipomatóza) patrí medzi raritne vyskytujúce
sa ochorenia, pri ktorom dochádza k symetrickému
hromadeniu tuku v typických lokalitách, najmä okolo šije, pliec, ramien a hornej časti hrudníka. Častejšie sa vyskytuje u mužov (medián výskytu tridsať až
sedemdesiat rokov), ktorí konzumujú zvýšené množstvo alkoholických nápojov. Príznaky ochorenia nie
sú u každého pacienta uniformné. Nárast objemu
podkožného tuku je postupný a často vedie k strate
mobility a bolestiam šije, ku kozmetickým deformitám a periférnej neuropatii. Príčina ochorenia nie je
známa, môže byť spôsobená mutáciou v mitochondriálnej DNA a/alebo alkoholizmom. Liečba spočíva
v abstinencii od alkoholu, vo farmakologickej liečbe
metabolických porúch a v chirurgickej liečbe s odstránením nadbytočného tukového tkaniva. V článku opisujeme prípad pacienta, hospitalizovaného na
I. internej klinike LF UK a UNB s typickým klinickým
prejavom Madelungovej choroby.
Kľúčové slová: Madelungova choroba, alkoholizmus, lipomatóza, hepatopatia, dyslipidémia
Madelung disease is characterized by the growth
of fatty tumors symmetrically around the neck,
shoulders, arms and/or upper trunk. It often affects men between the ages of 30 and 70 who
have a history of alcohol abuse. Symptoms vary
greatly from person to person. Accumulation of
fatty tissue increases progressively and often leads to a loss of neck mobility and pain, can cause
cosmetic deformity and peripheral neuropathy.
The cause of Madelung disease is unknown but
may be associated with mutations in mitochondrial DNA and/or alcoholism. Treatment may
include avoiding alcohol, medications to correct
associated metabolic conditions and surgery to
remove the lipomas. In this case we reported
a patient hospitalized in 1th Internal Department
of UNB.
Key words: Madelung disease, alkoholism,
lipomatosis, hepatopathy, dyslipidemia
11
XlV, 3, 2014, DERMA
Úvod
Madelungova choroba (MCH) patrí medzi vzácne
ochorenia. Je charakterizovaná atypickým symetrickým nahromadením podkožného tuku. O tejto chorobe sa prvýkrát zmienil v roku 1846 Benjamin Brodie
(1). Neskôr typickú redistribúciu tuku okolo krku opísal v roku 1888 Otto W. Madelung (2) a v roku 1898
Launois a Bensaude na základe súboru 65 pacientov
podrobnejšie definovali príznaky ochorenia (3).
MCH postihuje najmä mužov stredného veku
v tretej a piatej dekáde, často s anamnézou závislosti od alkoholu (pomer muži/ženy 15 : 1). Najčastejšie sa vyskytuje v oblasti Stredomoria s incidenciou
1 : 25 000 (4). Okrem alkoholikov mužského pohlavia sa však môžeme stretnúť aj s postihnutím ženskej populácie s touto závislosťou, ochorenie taktiež
postihuje abstinentov (5, 6, 7). Doteraz bolo publikovaných 270 prípadov ochorenia vo veku od 20 do 71
rokov a dva prípady v detskom veku (8, 9). Vo svetovej literatúre sú informácie o MCH často dostupné
len vo forme kazuistík, či v malých súboroch pacientov. Ochorenie má sporadický výskyt.
Etiológia je nejasná, predpokladá sa dedičná porucha vzniknutá na podklade mitochondriálnej mutácie. Klopsttock a kol. však túto mutáciu potvrdili iba
v dvoch z dvanástich prípadov (10). Opisy prípadov
familiárneho výskytu viedli k úvahe o dedičnom pôvode ochorenia, avšak zatiaľ bez bližšie stanoveného
typu dedičnosti (11). Niektorí autori považujú MCH
za endokrinne podmienené ochorenie, v ktorom hrá
dôležitú úlohu iba zvýšená konzumácia alkoholu.
Ochorenie má rôznorodý priebeh. Striedajú sa
obdobia rýchleho rastu tukového tkaniva so štádiom
pomalej progresie či stabilizácie ochorenia, spontánna regresia lipómov zatiaľ pozorovaná nebola. Na
základe lokalizácie a redistribúcie tuku rozoznávame
tri typy MCH. Prvý typ nazývaný ako „Madelungov
golier“ je charakterizovaný hromadením tuku v oblasti krku. Druhý typ má tuk lokalizovaný symetricky
v oblasti ramenného pletenca, ramien, hrudníka,
stehien a niekedy aj brucha, čo pacientom dáva typický „pseudoatletický vzhľad“. Pri treťom tzv. „gynekoidnom“ type sa stretávame s nadmerným uložením tuku v oblasti stehien (12). Pre mužov je typický
prvý typ ochorenia, u žien sa stretávame skôr
s druhým a tretím typom. S MCH častu koincidujú
aj iné ochorenia, napr. polyneuropatia (13), choroby
pečene, hyperlipidémia (zvýšenie HDL, TAG), diabetes mellitus, hypotyreóza, zriedka aj malígne ochorenia hlavy a krku. Súvislosť s onkologickými ochoreniami nie je kauzálna. Častejší výskyt malignít
u pacientov s MCH sa pripisuje asociácii ochorenia
s abúzom alkoholu a fajčením (14).
Klinické prejavy závisia od štádia ochorenia. Pacienti v začiatočnom štádiu sú asymptomatickí. Ukladanie tuku v podkoží spôsobuje spočiatku kozmetický
defekt, neskôr dochádza k limitácii pohybu (najprv
12
v oblasti šije), rozvíjajú sa neurologické komplikácie
v zmysle senzorickej a motorickej polyneuropatie, svalovej slabosti, zriedkavo aj zlomeniny drobných kostí.
V pokročilom štádiu choroby, pri masívnom zmnožení
podkožného tuku, dochádza k vzniku tzv. obštrukčných príznakov, ako sú ťažkosti s prehĺtaním, zachrípnutie a dušnosť. Často bývajú opisované poruchy
spánku, či poruchy srdcového rytmu v zmysle tachykardie a výkyvov tlaku krvi (15, 16, 17). Pacienti
s MCH majú vysokú mortalitu z dôvodu nekoronárnej
smrti. Neuropatológia spočíva v distálnej axonálnej
demyelinizácii, ktorá je odlišná od neuropatie spojenej
s užívaním alkoholu (18, 19, 20). Porucha na úrovni
autonómneho nervového systému je predpokladanou
príčinou náhleho úmrtia, a to v dôsledku zvýšenej aktivity parasympatika, ktorá však nie je vo vzťahu k toxickému poškodeniu alkoholom (21, 22).
MCH nemá jasne stanovené diagnostické kritériá
a vzhľadom na sporadický výskyt často zostáva špecialistami nepovšimnutá. Ide o súbor symptómov
a na potvrdenie diagnózy je zvyčajne postačujúce dôkladné odobratie anamnézy a podrobné fyzikálne vyšetrenie s opisom uloženia podkožného tuku v typických lokalitách. U asymptomatických pacientov je
často ochorenie potvrdené zobrazovacími metódami
(ultrasonografia, CT alebo vyšetrenie MR) náhodne,
a to v prípadoch, keď sú odporúčané pri diferenciálnej diagnostike iných ochorení. Súčasťou diagnostického procesu u pacienta s plne rozvinutým klinickým
obrazom sú zobrazovacie metódy základnou súčasťou diagnostického procesu. Biopsia typických lipómov na potvrdenie MCH sa vzhľadom na jednoznačný
klinický obraz realizuje zriedka, i keď definitívne potvrdí chorobu, v diagnostike nie je nevyhnutná.
Kauzálna liečba MCH zatiaľ nie je známa, k dispozícii sú určité komplexné terapeutické postupy.
V prvom rade je nutné dodržiavať režimové opatrenia (abstinencia od alkoholu a redukcia hmotnosti)
a liečiť pridružené metabolické a endokrinné ochorenia. V neposlednom rade sa odporúča aj chirurgická intervencia, ktorá spočíva v odstránení tukového tkaniva formou excízie a/alebo liposukcie (23).
Liposukcia si získala popularitu vďaka minimálnemu
zjazveniu a je považovaná za technicky jednoduchšiu
a vhodnejšiu pre pacientov s vysokým operačným
rizikom. Chirurgický zákrok však nemusí byť jednoduchý, pretože tukové tkanivo je dobre vaskularizované a nie je ohraničené. Keďže po resekcii tukového tkaniva zvyčajne dochádza k opätovnému nárastu
podkožného tuku, je aj tento terapeutický postup
považovaný len za výkon paliatívny.
Kazuistika
V roku 2013 bol na I. neurologickej klinike LFUK
a UNB pre subakútnu ložiskovú cievnu mozgovú príhodu v temporálnej oblasti a v oblasti cerebella
vpravo hospitalizovaný 68-ročný pacient, u ktorého
XlV, 3, 2014, DERMA
sa počas hospitalizácie rozvinula akútna venózna
trombóza ľavého predkolenia s následnou dušnosťou a potvrdenou obojstrannou masívnou embóliou
do arteria pulmonalis. Pacient bol preložený na jednotku intenzívnej starostlivosti I. internej kliniky LF
UK a UNB. V osobnej anamnéze udával diabetes
mellitus, asi posledných 25 rokov s nedostatočnou
kompenzáciou pre non-compliance. V roku 1999
bol operovaný pre lipóm šije a záhlavia a v tom istom roku bola vykonaná resekcia čreva pre polypy
(pacient odmietol dispenzár onkológom). Bol silný
fajčiar (60 cigariet denne) a denne konzumoval minimálne 0,5 litra vína. Vo fyzikálnom vyšetrení sme
potvrdili symetrické nahromadenie tuku najmä v oblasti šije a hrudníka (obrázky 1, 2, 3).
V laboratórnych parametroch až na makrocytózu
erytrocytov, ľahkú trombocytopéniu, deficit sérového
železa, kyseliny listovej a vitamínu B12, sme nezaznamenali typické odchýlky v zmysle hepatopatie
a dyslipidémie. CT vyšetrením hrudníka a brucha
sme zistili zmnoženie tukového tkaniva v typickej lokalizácii ako pri MCH (obrázky 4, 5, 6). Distribúcia tuku
bola bez obštrukčných prejavov na zobrazených orgánoch. Počas hospitalizácie na I. internej klinike LF
UK a UNB sme pátrali po etiológii tromboembolickej
choroby, ale jednoznačná malignita (kolonoskopicky
zistený vilózny adenóm hrubého čreva s ťažkými dysplastickými zmenami) potvrdená nebola.
Diskusia a záver
Madelungova choroba patrí medzi vzácne ochorenia. Pacienti so symptomatickým ochorením zvyčajne absolvujú množstvo vyšetrení s cieľom odhalenia
ich ťažkostí. Diagnostika MCH je založená v prvom
rade na anamnestických údajoch a klinickom vyšetrení, preto by nemalo byť problémom rozpoznať
túto diagnózu v ambulancii špecialistu. Keďže v etiológii MCH sa uvažuje o možnej koincidencii s onkologickými ochoreniami, stanovenie diagnózy nemožno
podceňovať. Cieľom nášho článku bolo pripomenúť
existenciu tohto zriedkavého ochorenia a poukázať
na medziodborovú spoluprácu pri stanovení diagnózy a liečbe ochorenia (internista, dermatológ, chirurg, rádiológ). U pacienta s MCH odporúčame dôkladne zvážiť indikáciu ďalších vyšetrovacích metód
so zameraním na základný onkologický skríning.
Vzťah medzi MCH a výskytom onkologického ochorenia doteraz nie je jednoznačne potvrdený, na jeho
hlbšie preskúmanie by bolo vhodné dlhodobé sledovanie súboru pacientov. I keď neexistuje kauzálna
liečba ochorenia, je vhodné, aby pacienti boli dispenzarizovaní. V prípade výskytu onkologického
ochorenia a včasného určenia diagnózy sa zvyšuje
nádej pacienta na vyliečenie, a aj keď sa onkologické
ochorenie nepotvrdí, symptomatická liečba Madelungovej choroby významne zlepšuje kvalitu života
pacienta.
Obrázok 1.
Nahromadenie tukového tkaniva v oblasti záhlavia a šije.
Obrázok 2.
Nahromadenie tukového tkaniva v oblasti šije.
Obrázok 3.
Nahromadenie tukového tkaniva v hrudníkovej oblasti.
13
XlV, 3, 2014, DERMA
Obrázok 4.
Obrázok 6.
Zmnoženie tukového tkaniva v oblasti brucha (CT).
Zmnoženie tukového tkaniva v oblasti hrudníka (CT).
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Obrázok 5.
12.
Zmnoženie tukového tkaniva v oblasti šije (CT).
Literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
14
Brodie BC. Clinical lectures on surgery delivered
at St. Georges Hospital. Philadelphia: Lea and
Blanchard; 1846: 201-210.
Madelung O. Uber den Fetthals. Klin Chirurg 37:
Langenbecks Archiv; 106.
Lanois P, F.F. B. L’ade’nolipomatose symmetrique.
Bull Soc me’d Hop Paris 1; 289.
Enzi G, Biondetti PR, Fiore D, Mazzoleni F.
Computed tomography of deep fat masses in multiple symmetrical lipomatosis. Radiology 1982;
144: 121-124.
Enzi G, Busetto L, Ceschin E, Coin A, Digito M,
Pigozzo, S. Multiple symmetric lipomatosis.
Clinical aspects and outcome in a long-term
longitudinal study. Int J Obes Relat Metab Disord
13.
14.
15.
16.
26; 2002: 253-256.
Harsch IA, Michaeli P, Hahn EG, Ficker JH,
Konturek PC. Launois-Bensaude syndrome in
a female with type 2 diabetes. Med Sci Monit
2003; 9: 5-8.
Nielsen S, Levine J, Clay R, Jensen, MD. Adipose
tissue metabolism in benign symmetric lipomatosis. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 27172720.
Kratz C, Lenard HG, Ruzicka T, Gartner J.
Multiple symmetric lipomatosis: an unusual cause
of childhood obesity and mental retardation. Eur
J Paediatr Neurol 2000; 4: 63-67.
Nounla J, Rolle U, Grafe G, Kraling K. Benign
symmetric lipomatosis with myelomeningocele in
an adolescent: An uncommon association-case
report. J Pediatr Surg 2001; 36: E13.
Klopstock T, Naumann M, Seibel P, Shalke B,
Reiners K, Reichmann H. Mitochondrial DNA mutations in multiple symmetric lipomatosis.
Molecular and Cellular Biochemistry 1997; 174:
271-275.
Madelung’s disease. NORD. April 1, 2005, www.
raredisease. org/ rare-disease- information/
rare-disease/byID/778/viewAbstrac.
Busetto L, Strater D, Enzi G, Coin A, Sergi G,
Inelmen EM, Pigozzo S. Differential clinical
expression of multiple symmetric lipomatosis in
men and women. Int J Obes Relat Metab Disord
2003; 27: 1419-1422.
Pollock M, Nicholson GI, Nukada H, Cameron S,
Frankish P. Neuropathy in multiple symmetric
lipomatosis. Madelung’s disease. Brain 1988;
111: 1157-1171.
Chan ES, Ahuja AT, King AD, et al. Head and neck
cancers associated with Madelung’s disease. Ann
Surg Oncol 1999; 6 p: 395-397.
Meningaud JP, Pitak-Arnnop P, Bertrand JC.
Multiple symmetric lipomatosis: case report and
review of the literature. Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery 2007; 7: 1365–1369.
Pollock M, Nicholson GI, Nukada H, Cameron S,
Frankish P. Neuropathy in multiple symmetric
lipomatosis. Madelung’s disease. Brain 1988;
111, no. 5: 1157–1171.
XlV, 3, 2014, DERMA
17.
18.
19.
20.
21.
Naumann M, Schalke B, Klopstock T et al.
Neurological multisystem manifestation in
multiple symmetric lipomatosis: a clinical and
electrophysiological study. Muscle and Nerve
1995; vol. 18, no. 7: 693–698.
Pollock M, Nicholson GI, Nukada H, Cameron S,
Frankish P. Neuropathy in multiple symmetric
lipomatosis. Madelung’s disease. Brain 1988;
111, 1157-1171.
Chalk CH, Mills KR, Jacobs JM, Donaghy M.
Familial multiple symmetric lipomatosis with
peripheral neuropathy. Neurology 1990; 40:
1246-1250.
Uglesic V, Knezevic P, Milic M, Jokic D, Kosutic D.
Madelung syndrome (benign lipomatosis): clinical
course and treatment. Scand J Plast Reconstr
Surg Hand Surg 2004; 38: 240-243.
Fedele D, Bellavere F, Bosello G, Cardone C,
Girardello L, Ferri M, Enzi G. Impairment of
22.
23.
cardiovascular autonomic reflexes in multiple
symmetric lipomatosis. J Auton Nerv Syst 1984;
11:181-188.
Enzi G. Multiple symmetric lipomatosis: an
updated clinical report. Medicine Baltimore
1984; 63: 56-64.
González-García R, Rodriguez-Campo FJ, Sastre-Pérez J, Muñoz-Guerra MF. Benign symmetric
lipomatosis (Madelung’s disease): case reports
and current management. Aesthetic Plastic
Surgery 2004; vol. 28, no. 2:108–112.
Kontaktná adresa
MUDr. Martina Bakošová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
[email protected]
Camellia sinensis
– možnosti jej využitia v dermatovenerológii
Camellia sinensis – possibilities of its use in dermatovenerology
Part, M., Švecová, D., Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB Bratislava – Staré Mesto
Súhrn
Summary
Camellia sinensis označovaná aj ako čajovník čínsky je zelený ker pochádzajúci z južnej a juhovýchodnej Číny. Rastlina sa v sušenej podobe využíva
najmä na prípravu čajov. Extrakty z tejto rastliny
postupne nachádzajú svoje využitie v medicíne,
dermatovenerológiu nevynímajúc. Účinok rastliny
na ľudský organizmus je sprostredkovaný najmä
protizápalovými a antioxidačnými účinkami. Hlavným komponentom zeleného čaju, ktorého účinok
sa využíva, sú polyfenoly zastúpené štyrmi flavonoidmi (katechínepikatechíny, epigalokatechíny,
epikatechíngaláty, epigalokatechíngaláty). Výsku­
my konzumácie zeleného čaju na organizmus
potvrdzujú blahodarné účinky v rámci prevencie
rôznych typov rakoviny, vrátane rakoviny kože.
Antivirotické účinky zeleného čaju sa využívajú
v liečbe HPV infekcií, zabraňujú väzbe HIV na CD4
leukocyty, pomáha v eradikácii kandidózy kože
a slizníc a tiež leišmánií v organizme. Priaznivo
pôsobí na zmierňovanie príznakov autoimunitných
ochorení, v procese starnutia kože, či v prevencii
a terapii alopécie. V článku autori dokumentujú
účinky Camellia sinensis v oblasti dermatovenerológie.
Kľúčové slová: zelený čaj, Camellia sinensis,
katechíny
Camellia sinensis also known as Chinese tea is
a green bush growing in southern and southeast
China. Dried plant is used to prepare different
types of tea. Extracts from this plant are starting to use in medicine, included dermatovenerology. The effect of plant on the human body is
mediated through its anti-inflammatory and antioxidant effects. The most effective components
of green tea are polyphenols represented by
four flavonoids (catechinepicatechins, epigallocatechins, epicatechingallates, epigalocatechingallates). Studies of consumption of green tea
confirmed its beneficial effects on human body,
especially in the prevention of various types of
cancer, including skin cancer. Antiviral effects of
green tea are used to treat HPV infections, prevent of binding of HIV to CD4 lymphocytes, help
in the eradication of candidiasis of the skin and
mucous membranes as well as leishmaniasis.
Green tea reduces symptoms of autoimmune
diseases, aging processes of the skin and it is
safety use in the treatment of alopecia. Authors
report the effects of Camellia sinensis in dermatovenerology.
Key words: green tea, Camellia sinensis, catechins
Úvod
Camellia sinensis je zelený ker (Obr. 1), starším názvom nazývaný aj Thea bohea, Thea sinensis či Thea
viridis. V rámci botanickej klasifikácie patrí Camellia
sinensis do triedy magnólie, rodu Camellia a čeľade
čajovníkovité. Ker pochádza z juhovýchodnej Ázie.
15
XlV, 3, 2014, DERMA
Pestuje sa najmä v trópoch a subtrópoch (1). Účinok
rastliny na ľudský organizmus je sprostredkovaný najmä protizápalovými a antioxidačnými účinkami. Sinekatechíny patria medzi prvý botanický liek licencovaný
v USA, ktorý bol schválený na liečbu ľudí (2). Hlavným
komponentom zeleného čaju sú polyfenoly zastúpené
štyrmi hlavnými flavonoidmi (katechínepikatechíny,
epigalokatechíny, epikatechíngaláty, epigalokatechíngaláty). Koncentrácia polyfenolov v sušenom zelenom
čaji predstavuje cca 8 – 12 % celkovej hmotnosti,
listy obsahujú aj kofeín (1). Pitie zeleného čaju je rozšírené po celom svete, najvyššia konzumácia zeleného čaju je v Japonsku, Severnej Afrike a na Strednom
východe (3).
Opatrnosť je potrebná pri pravidelnom pití zeleného čaju, resp. užívaní výťažkov z neho u warfarinizovaných pacientov. Zelený čaj obsahuje vitamín K, preto
môže interferovať s warfarínom. Aby došlo k tejto interferencii, je však potrebné vypiť viac ako 3 litre zeleného čaju alebo jeho extraktov (3).
Mikrobicídne účinky
Antivirotické účinky epigalokatechínov a epikatechíngalátov boli zaznamenané v pokusoch o inhibíciu replikácie vírusu chrípky a jeho kultúr. Tento efekt bol pozorovaný u chrípky typu A/H1N1, A/H3N2 a B.
Kvantitatívnou analýzou sa preukázalo, že vysoká koncentrácia epigalokatechínov a epikatechíngalátov je
schopná supresie vírusovej RNA syntézy (4). Pozitívny
účinok sa prejavil aj pri infekciách vírusom tabakovej
mozaiky, Epstein-Barrovej vírusu, enterovírusom, rotavírusom (5).
Antibakteriálny efekt zeleného čaju sa preukázal
proti baktériám ako napr. Staphylococcus aureus,
Vibrio cholerae, Escherichia coli, Shigella spp., Bacillus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa.
Proti týmto baktériám zelený čaj pôsobí baktericídne
alebo bakteriostaticky. Rovnako je schopný znižovať
bakteriálnu virulenciu (5).
Účinky katechínov sa využívajú aj v liečbe HPV lézií.
Účinky katechínov na vulgárne veruky je zdokumentovaný iba vo forme ojedinelých kazuistík (6). Nemeckí
autori úspešne liečili pacienta 10 % masťou s obsahom katechínov. Pacient trpel atopickou dermatitídou
a početnými verrucae vulgares v tvárovej oblasti s maximálnou lokalizáciou v kútikoch úst. Predchádzajúca
lokálna liečba pomocou 5-fluorouracilu a lokálnymi derivátmi vitamínu A bola neúčinná. Ablačné terapeutické metódy pacient odmietal. Pod lokálnou terapiou
katechínov došlo po 20 dňoch liečby k úplnému vymiznutiu patologických prejavov bez vedľajších účinkov
(6). Na jar roku 2014 bol v Slovenskej republike registrovaný nový lokálny preparát na liečbu condylomata acuminata s obsahom sinekatechínov zeleného
čaju. Vo svete dostupný v 10 % a 15 % koncentrácii,
na našom území iba v koncentrácii 10 %. Táto forma
terapie vykazuje vysokú účinnosť v liečbe genitoanál16
nych condylomata acuminata (Obr. 2, Obr. 3), na ktorú bola primárne indikovaná. Od roku 2012 sú prípravky s obsahom katechínov súčasťou odporúčania
EÚ smerníc pre liečbu genitálnych a análnych bradavíc (7). Lokálne aplikované katechíny v liečbe condylomata acuminata vykazujú porovnateľný účinok s imiqui­
modom a podofylotoxínom (8). Pozitívom liečby
s obsahom sinekatechínov je, že recidíva condylomata
acuminata býva zaznamenaná menej často ako pri
iných lokálnych terapeutických metódach (8).
Obr. 2: Condyloma
acuminatum perianalis
pred liečbou.
Obr. 3: Condyloma
acumi­natum perianalis po
12 týždňoch liečby
Veregen ung.
Antiproliferačný účinok sinekatechínov je sprostredkovaný väzbou na tyrozínkinázový receptor z EGFR rodiny, ktorý je spojený so signálnou dráhou, ktorej úloha je kontrola expresie génov bunkovej proliferácie
a apoptózy. Inhibícia EGFR vedie k inaktivácii transkripčných faktorov ako napríklad aktivačný proteín
1 a NFkappaB, čo vedie k zastaveniu bunkového cyklu
a k navodeniu apoptózy bunky. Katechíny sú zároveň
schopné aj priamo cez aktiváciu kaspáz indukovať apoptózu (2). Súčasne sinekatechíny inhibujú enzýmy zodpovedné za zápalovú reakciu ako napr. cyklooxygenáza
2, 12-lipooxygenáza a 15-lipooxygenáza. Práve inhibíciou týchto enzýmov a aktiváciou T regulačných lymfocytov je antivírusový účinok sinekatechínov potenciovaný.
Lokálna
aplikácia
epigalokatechíngalátov
u pokusných myší preukázala indukciu IL12, redukciu
IL10 a zmeny bunkovej imunity, prospešné v napomáhaní v obrane proti vírusovým infekciám (2).
Epigalokatechíngaláty zabraňujú prvotnej väzbe
HIV na T lymfocyty. Williamson a kolektív (2006) dokázali, že epigalokatechíngaláty inhibujú väzbu vírusu
HIV na CD4 lymfocyty, čo predstavuje kľúčový krok
v spustení patologickej aktivity vírusu HIV, pretože práve lymfocyty s CD4 znakom predstavujú vstupné
miesto vírusu do hostiteľskej bunky. Na bunkovom
modeli sa potvrdila vysoká afinita epigalokatechíngalátov k CD4 lymfocytom. Väzbou na tento antigén efektívne inhibujú naviazanie sa vírusu cez glykoproteín
proteín gp120 (3,9). V roku 2012 Yang J. et al. vyrobili mikrobicídny vaginálny gél s obsahom derivátov
flavonoidov zeleného čaju. Vaginálny gél použili na
bunkových kultúrach a na pokusných zajacoch. Gél bol
schopný pretrvávať v cervikovaginálnom sekréte niekoľko hodín po aplikácii a pôsobiť tak preventívne pred
získaním HIV infekcie (10).
XlV, 3, 2014, DERMA
Flavonoidy obsiahnuté v zelenom čaji sú schopné
chrániť neuróny pred mitochondriálnymi toxínmi vznikajúcimi v procese oxidačného stresu a pred proteínmi HIV. Táto schopnosť je zabezpečená cez ovplyvnenie neurotropných dráh a jednotlivých faktorov
v hipokampálnych neurónoch. Vďaka jednoduchšej
chemickej štruktúre boli epikatechíny a epigalokatechíny schopné ľahšie prenikať cez hematoencefalickú
bariéru v porovnaní s katechínmi a resveratrolom
(11).
Modifikované epigalokatechíngaláty (palmitoyl-epigalokatechíngaláty) patria medzi antivírusové látky
efektívne v liečbe HSV-1 infekcií. Práve takto modifikované polyfenoly vykazujú vyššiu účinnosť v liečbe herpetických infekcií, bez dokumentovaných toxických
reakcií. Táto látka aplikovaná v lokálnej forme blokuje
tvorbu infekčných partikúl a inhibuje samotnú absorpciu Herpes simplex 1 na hostiteľskú bunku (12).
Skúmanie epigalokatechíngalátov na dihydrofolát
reduktázu Candida albicans preukázalo synergický
účinok s azolovými antimykotikami a terbinafínom,
ktorý je sprostredkovaný inhibíciou ergosterolovej biosyntézy. Presné miesto ergosterolovej inhibície epigalokatechínov však nie je objasnené. Predpokladá sa,
že epigalokatechíngaláty účinkujú narušením metabolizmu folátov u kvasiniek. Tento poznatok by mohol
viesť k vzniku alternatívnej liečby kandidóz v zložení
antifolátov a azolových antimykotík, resp. terbinafínu
(3, 13). Hirawasa M. et al. (2004) vo svojej štúdii
dokázali, že epigalokatechíngaláty obsiahnuté v zelenom čaji zvyšujú antifugálne účinky amfotericínu B
a flukonazolu v liečbe kandidóz. Táto kombinovaná terapia by mohla byť účinná v znižovaní nežiaducich
účinkov spomínaných antimykotík a zároveň by dovoľovala podávanie najnižších terapeutických dávok antimykotík (14). Antimykotický efekt bol pozorovaný aj
na Trichophyton mentagrophytes a Trichophyton rubrum (5).
Feily A. s kolektívom (2009) opísali účinky zeleného čaju, ktoré môžu ovplyvňovať metabolizmus leiš­
mánií a tým terapeuticky pôsobiť proti infekcii (15).
Tripanothiónová cesta biosyntézy, ktorá prebieha v rodine trypanozómových protozoí, je dôležitá pre samotný liečebný cyklus. Táto cesta syntézy kombinuje dve
metabolické cesty: glutatiónovú a biosyntézu polyamidov. Výsledkom týchto dvoch biochemických ciest je
trypanothion a glutation-spermidín konjugát. Na bežnú liečbu rezistentné leišmánie vykazujú zvýšené hodnoty spermidínu. Toto zvýšenie je mediované nadexpresiou enzýmu ornitíndekarboxylázy, ktorý je kľúčový
v biosyntéze polyamidov leišmánií. Extrakty zo zeleného čaju a jednotlivé katechíny inhibujú indukciu ornitíndekarboxylázy, rovnako ako inhibujú skvalénperoxidázu, enzým biosyntézy cholesterolu leišmánií. Vzhľadom
na vyššie uvedené skutočnosti je možné použiť zelený
čaj, resp. výťažky z neho ako účinný lokálny liečebný
prípravok v terapii kožných leišmanióz (15).
Autoimunitné ochorenia
Hsu a Dickinson v roku 2006 poukázali na možný protektívny účinok konzumácie zeleného čaju v prevencii
vzniku autoimunitných ochorení ako napr. Sjögrenov
syndróm. Pri skúmaní buniek vystavených pôsobeniu
epigalokatechíngalátov zistili, že RNA a množstvo proteínov indikujúcich autoantigény bolo v bunkách znížené na normálne hodnoty (16). Práca Wong et al.
(2011) dala podklad na ďalšie výskumy v oblasti modulovania imunitných funkcií pri konzumácii prípravkov
s obsahom polyfenolov. Epigalokatechíngaláty môžu
ovplyvniť expresiu T-regulačných lymfocytov cez nový
epigenetický mechanizmus. Tento mechanizmus však
ešte nie je úplne objasnený (17). Zelený čaj a jeho
katechíny sú schopné ovplyvniť vrodenú aj získanú
imunitu. Opakovane zdokumentovaný je efekt katechínov na T-lymfocyty a ich aktiváciu, proliferáciu, diferenciáciu a produkciu cytokínov. Práve dysregulácia
T-lymfocytov hrá dôležitú úlohu v patogenéze autoimunitných zápalových chorôb. V štúdii na zvieracích modeloch Pae et al. (2013) zdokumentovali zlepšenie
príznakov autoimunitného ochorenia u jedincov liečených zeleným čajom, resp. epigalokatechíngalátmi
(18, 19).
Obr. 1: Camellia sinensis
Nádorové ochorenia
Epigalokatechíny-3-galáty, polyfenoly zeleného čaju,
preukázali antikarcinogénny účinok v patogenéze viacerých kožných tumorov. Presné molekulárne mechanizmy zodpovedné za cytotoxický efekt na nádorové
bunky nie sú úplne objasnené (20). Autori predpokladajú ovplyvnenie signálnych dráh prostredníctvom katechínov, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zníženiu
životaschopnosti nádorových buniek (20). Pastore
a Fratellone (2006) sa vo svojej práci zmieňujú o prípravkoch s obsahom zeleného čaju, ktoré sú dokonca
schopné zabrániť samotnému vzplanutiu kožných malignít. Pri ich lokálnej aplikácii chránia pred UVB indukovanou imunosupresiou a zmenách v bunkách vyvolaných expozíciou UVB žiarením. Extrakty zo zeleného
17
XlV, 3, 2014, DERMA
čaju sa neuplatňujú len v liečbe a prevencii nádorov
kože, ale aj nádorov prsníka, močového mechúra,
pľúc, prostaty, cervixu, kolorektálneho karcinómu,
ezofageálnej rakoviny, nádorov žalúdka, pri osteosarkómoch a leukémiách (3).
Alopécia
Účinok zeleného čaju bol zaznamenaný pri liečbe androgenetickej alopécie, rovnako ako pri jej prevencii.
Účinok sa dosahuje selektívnou inhibíciou 5-alfa reduktázy (21).
Antioxidačné vlastnosti a starnutie kože
Oxidačný stres sa považuje za jeden z faktorov starnutia kože. Spúšťa apoptózu vo viacerých typoch buniek,
vrátane fibroblastov, ktoré majú kľúčové postavenie
v udržaní zdravej kože. Katechíny obsiahnuté v zelenom čaji majú antioxidačné, protizápalové a antibakteriálne účinky (22). Autori okolo Tanigawu (2014) vo
svojej práci simulovali oxidačný stres fibroblastov
s použitím hydrogén peroxidu, ktorý navodil apoptózu
fibroblastov. Na takto upravené fibroblasty naniesli vehikulum s obsahom katechínov. Okrem iných parametrov sledovali najmä efekt katechínov na vitalitu
bunky a apoptózu. Fibroblasty pod vplyvom katechínov
boli schopné inhibovať apoptózu navodenú hydrogén
peroxidom cez zablokovanie fosforylačných dejov.
Vzhľadom na túto vlastnosť katechínov je možné uvažovať o ich použití v rámci prevencie starnutia kože
(22).
Záver
Konzumácia zeleného čaju v akejkoľvek podobe je rozšírená po celom svete. Údaje o bezpečnosti tohto nápoja dokumentujú stáročia jeho pitia. V súčasnosti
nachádzame veľké pokroky vo vývoji výživových doplnkov a liekov na prírodnej báze. Prípravky s výťažkami
zo zeleného čaju vykazujú vo viacerých kazuistikách
a štúdiách (aj keď v limitovanom množstve) dobrý účinok, a to najmä vďaka ich antioxidačným, protizápalovým a antibakteriálnym vlastnostiam.
Literatúra
1. Bärtels, A. Das grosse Buch der Kamelien, Ulmer
Eugen Verlag, 2003, ISBN 3-8001-4145-0. 170 p.
2. Stockfleth, E., Meyer, T. Seinecatechins (polyphenon
E) ointment for treatment of external genital warts
and possible future indications. Expert Opin Bio Ther.
2014, 14(7), p. 1 – 11.
3. Pastore L.R., Fratellone, P. Potential health benefits
of green tea (Camellia sinensis): a narrative review.
Diet and nutrition, Vol. 2, 2006, No. 6, p. 531 –
539.
4. Song, J.M., Lee, K.M., Seong, B.L. Antiviral effect of
catechins in green tea on influenza virus. Antiviral
Res. 2003, 68, p. 66 – 74.
5. Yannakopoulou, E. Recent patents on antibacterial,
antifungal and antiviral properties of tea. Recent Pat
Antiinfect Drug Discov. 2012, 7(1), p. 60 – 65.
6. Clouth, A., Schöfer, H. Treatment of recalcitrant
facial verrucae vulgares with sinecatechins (green tea
18
catechins) ointment. JEADV. 2013, doi: 10.1111/
jdv.12341.
7. Vacey, C.J.N., Woodhall, A., Wilkstrom, A., Ross, J.
2012 European guideline for the management of
anogenital warts. J Eur Acad Dermatol Venereol.
2013, 27(3), p. 263 – 270.
8. Stockfleth, E., et al. The use of sinecatechins
(polyphenon E) ointment for treatment of external
genital warts. Expert Opin Biol Ther. 2012, 12(6), p.
783 – 793.
9. Williamson, M.P., Mc Cormik, T.G, et al. Epigallocatechin gallate, the main polyphenol in green tea,
binds to the T-cell receptor, CD4: Potential for HIV-1
therapy. J Allergy Clin Immunol. 2006, 118(6),
doi:10.1016/j.jaci.2006. 08. 016.
10. Yang, J. et al. Vaginal gel formulation based theaflavin derivates as a microbicide to prevent HIV sexual
transmission. AIDS Res Hum Retrovirus. 2012,
28(11), p. 1498 – 1508.
11. Nath, S. et al. Catechins protect neurons against
mitochondrial toxins and HIV proteins via activation of
the BDNF pathway. J Neurovirol. 2012, 18(6), p.
445 – 455.
12. De Oliviera, A. et al. Inhibition of herpes simples type
1 with the modified green tea polyphenol palmitoyl-epigallocatechin gallate. Food Chem Toxicol. 2013,
52, p. 207 – 215.
13. Martínez, N., García-Cánovas, F. et al. Tea polyphenol
epigallocatechin-3-gallate inhibits ergosterol synthesis
by disturbing folic acid metabolism in Candida
albicans. J Antimicrob Chemother. 2006, 57, p.
1083 – 1092.
14. Hirasawa, M., Takada, K. Multiple effects of green
tea catechin on the antifungal activity of antimycotics
against Candida albicans. J Antimicrob Chemother.
2004, 53, p. 225 – 229.
15. Feily, A., Yaghoobi, R., Namazi, M.R. The potential
utility of green tea extract as a novel treatment for
cutaneous leishmaniasis. J Altern Complement Med.
2009, p. 899 – 903.
16. Hsu, S., Dickinson, D. A new approach to managing
oral manifestations of Sjögrens syndrom and skin
manifestations of lupus. J Biochem Mol Biol. 2006,
39, p. 229 – 239.
17. Wong, C.P., Nguyen, L.P., Noh, S.K. et al. Induction
of regulatory T cells by green tea polyphenol EGCG.
Immunol Lett. 2011, 139(1-2), p. 7 – 13.
18. Pae, M., Wu, D. Immunomodulating effects of
epigallocatechin-3-gallate from green tea: mechanisms and applications. Food Funcr. 2013, 4(9),
p.1287 – 1303.
19. Wu, D., Wang, J. et al. Green tea EGCG, T cells, and
T cell-mediated autoimmune diseases. Mol Aspects
Med. 2012, 33(1), p.107 – 18.
20. Singh, T., Katiyar, S.K. Green tea polyphenol, (-)-epigallocatechin-3-gallate, induces toxicity in human skin
cancer cells by targeting β-catenin signaling. Toxicol
Appl Pharmacol. 2013, 273(2), p. 418 – 24.
21. Namazi, M.R., Feily, A. Green tea extracts: A novel
addition to the antihirsutism armamentarium? 2009,
15(7):700-1. doi: 10.1089/acm.2009.0019.
22. Tanigawa, T., Kanazawa, S., Ichibori, R. et al.
(+)-Catechin protects dermal fibroblasts against
oxidative stress-induced apoptosis. BMC Complement
Altern Med. 2014,14(1), p. 133.
Kontaktná adresa
MUDr. Martina Part
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB
– Staré Mesto
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
e-mail: [email protected]
Infekcie HPV vírusom sú považované za najčastejšie sexuálne prenosné infekcie. Podľa odhadov celosvetovo
trpí týmto ochorením asi 30 miliónov ľudí a počet infikovaných jedincov HPV vírusom má neustále stúpajúci
trend. Každý nový terapeutický prostriedok v terapii condylomata acuminata predstavuje preto výrazný prínos
pre každodennú prax dermatovenerológa.
Veregen 100 mg/g masť predstavuje prvý prírodný
lokálny liek integrovaný do Európskych odporúčaní liečby
anogenitálnych bradavíc. Využíva prirodzený antioxidačný, antiproliferačný, antivírusový a imunostimulačný účinok katechínov, ktoré sú bežne obsiahnuté v zelenom
čaji. 1g Veregen masti obsahuje 100 mg extraktu zo
zeleného čaju.
Veregen 100 mg/g je masť určená na liečbu genitálnych bradavíc u pacientov s normálnou funkciou imunitného systému vo veku nad 18 rokov. Účinnosť a bezpečnosť v pediatrickej populácii, u gravidných a dojčiacich
žien nebola stanovená. Masť je vhodná na liečbu condylomata acuminata na vonkajších genitáliách a v perianálnej lokalite. Neodporúča sa aplikovať na prejavy na sliznici rovnako ako na otvorené a zapálené rany. Aplikácia
Veregen masti sa odporúča 3x denne. Na postihnuté
miesto sa nanáša cca 0,5 cm masti až do vymiznutia
prejavov, najdlhšie však počas 16 týždňov.
Priemerný čas potrebný na resorpciu patologických
prejavov podľa Európskych odporúčaní liečby anogenitálnych bradavíc je 12 týždňov. Účinnosť sinekatechínov
bola dokázaná randomizovanou, dvojito zaslepenou placebo kontrolovanou štúdiou, kde bolo vyliečených spolu
53,8 % mužov a 39,5 % žien. Iba u 7,9 % liečených pacientov sa objavili lokálne nežiaduce účinky mierneho charakteru v podobe erytému, svrbenia či mierneho pálenia.
Európske odporúčania liečby anogenitálnych bradavíc
udávajú clearence anogenitálnych bradavíc u 50 – 58 %
(60,7 % podľa registračnej štúdie Tatti) liečených pacientov, čím ho možno považovať za vysoko efektívnu
terapiu v porovnaní s inými lokálnymi terapeutikami. Podiel relapsov pri tejto forme lokálnej prírodnej terapie
predstavuje iba 7 – 11 % (6,5 % podľa registračnej
štúdie Tatti), čo je v porovnaní s inými lokálnymi prostriedkami veľmi nízke číslo.
Výhodou Veregen ung. je jednoduchá aplikácia pacientom v pohodlí domova, dobrá lokálna znášanlivosť,
vysoká bezpečnosť produktu a nespornou výhodou pre
pacienta je plná úhrada lokálneho prostriedku zo zdrojov
verejného zdravotného poistenia (pokiaľ už predtým pacient absolvoval liečbu podofylotoxínom alebo kryoterapiu tekutým dusíkom).
O
D
Ú
H
RA
D
A
PL
N
Á
Prírodná sila katechínov
v liečbe anogenitálnych
bradavíc
1.
2.
20
14
XlV, 3, 2014, DERMA
Prirodzená sila katechínov
100 mg/g masť je
určená na kožnú liečbu
genitálnych a perianálnych bradavíc
u pacientov s normálnou imunitnou
odpoveďou vo veku od 18 rokov.
Iba u 6,5% pacientov s úplným vymiznutím
bradavíc došlo k rekurencii 1,2
Dokázaná dobrá lokálna znášanlivosť 1,2
Dokázaná bezpečnosť 1,2
no
vin
Skrátená informácia o lieku
ka
100 mg/g masť
Zloženie: 1 g masti obsahuje 100 mg suchého čisteného extraktu zo zeleného čaju -Camelliae
sinensis folii viridis extractum siccum raffinatum (24-56:1) zodpovedajúcemu: 55-72 mg epigallocatechini gallas. Prvé extrakčné rozpúšťadlo: voda. Pomocné látky: Biely parafín (obsahuje
tokoferol-alfa), biely vosk, izopropyl-myristát, oleylalkohol, propylénglykol-monopalmitostearát.
Indikácie: Veregen je indikovaný na liečbu kožných bradavíc (condylomata acuminata) na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka u pacientov s normálnou imunitnou odpoveďou vo veku
od 18 rokov. Dávkovanie: Celková jednorázová dávka až 250 mg Veregen 100 mg/g masť sa
aplikuje 3 x denne na všetky externé genitálne a perianálne bradavice, čo zodpovedá prúžku
masti o veľkosti 0,5 cm. Nepoužívať okluzívny obväz. Liečba má pokračovať až do úplného
vymiznutia bradavíc, avšak nie dlhšie než 16 týždňov. Upozornenie: Nesmie sa aplikovať na
sliznice, do vagíny, močovej trubice alebo anu, na otvorené rany, zapálenú alebo porušenú
kožu. Kontraindikácie: Hypersenzitivita na liečivú látku alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku.
Vedľajšie účinky: Veľmi často: lokálne reakcie v mieste aplikácie, napr.: erytém, svrbenie, podráždenie/pálenie kože, bolesť, vred, edém, indurácie a tvorba pľuzgierov. Často: lokálne reakcie
v mieste aplikácie, napr.: odlupovanie kože, kožná sekrécia, krvácanie a opuch, lymfadenitída/
lymfadenopatia, fimóza. Menej časté: lokálne reakcie v mieste aplikácie, napr.: zmena farby kože,
nepríjemný pocit, suchosť kože, odreniny, fisury, hyperestézia, pocit znecitlivenia, tvorba jaziev,
uzlíkov, dermatitída, precitlivenosť, lokálna nekróza, papuly a ekzém, infekcie v mieste aplikácie,
pustuly, infekcie vírusom Herpes simplex, stafylokoková infekcia, uretritída, vaginálna kandidóza, vulvovaginitída, dyzúria, nutkanie na močenie, polakizúria, balanitída, dyspareunia, vyrážka
a papulárna vyrážka. Veľkosť balenia: hliníková tuba, 15 g masti. Uchovávanie: Uchovávať pri
teplote do 25 °C. Doba použiteľnosti: 3 roky. Po prvom otvorení spotrebovať do 6 týždňov. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: NORDIC Pharma, s.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy,
Česká republika. Dátum prvej registrácie: 16. 7. 2012. Dátum revízie textu: 08/2014. Len na
lekársky predpis. Liek je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred
použitím lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC).
Literatúra: 1. Tatti S, et al. Polyphenon® E: a new treatment for external anogenital warts. British Journal of
Dermatology 2010; 162(1): 176–184. 2. Stockfleth E, et al. Topical Polyphenon® E in the treatment of external
anogenital warts: a randomized controlled trial. British Journal of Dermatology 2008; 158(6): 1329–1338.
www.veregen.sk
MUDr. Martina Part
Veregen Inzerce 90x260 Derma SK_05.indd 1
3.9.2014 14:29:23
19
XlV, 3, 2014, DERMA
Prieskum o vplyve životosprávy na zdravotný
stav u dospelého a detského pacienta
s atopickou dermatitídou
Study on the impact of diet on the health status of adult and
pediatric patient with atopic dermatitis
Gulášová, I.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava
Súhrn
Summary
Pri ochorení, akým je atopická dermatitída, životospráva zohráva veľmi dôležitú úlohu. Autorka
sa vo svojom príspevku zamerala na hodnotenie
vplyvu životosprávy na zdravotný stav u pacientov
s atopickou dermatitídou. Základný súbor respondentov prieskumu tvorilo 100 respondentov,
z toho bolo 58 žien a 42 mužov v pomere 48 dospelých pacientov s atopickou dermatitídou a 52
detských pacientov s atopickou dermatitídou.
Základnou prieskumnou metódou bol dotazník
vlastnej konštrukcie. Respondentmi boli pacienti
a rodičia detí s diagnózou atopická dermatitída
liečení v 8 kožných ambulanciách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Ružomberok, Považská Bystrica,
Púchov, Žilina). Autorka si stanovila 5 cieľov a 6
pracovných hypotéz, ktoré overovala dotazníkovými položkami. V závere príspevku autorka uvádza
odporúčania pre prax so zameraním na prevenciu komplikácií vyplývajúcich z nedodržiavania životosprávy u pacientov s atopickou dermatitídou.
Kľúčové slová: atopická dermatitída, životospráva, životný štýl, prevencia, informovanosť,
edukácia pacienta
In diseases such as atopic dermatitis plays diet
a very important role. Author in his article focused on the assessment of the impact of diet
on health status in patients with atopic dermatitis. Research sample of survey consisted of 100
respondents, of whom 58 were women and 42
men in a ratio of 48 adult patients with atopic
dermatitis and 52 pediatric patients with atopic dermatitis. The basic research method was
ques­tionnaire. Respondents were patients and
parents of children diagnosed with atopic dermatitis treated in 8 dermatologic clinics (Bratislava,
Trnava, Trenčín, Ruzomberok, Bystrica, Puchov,
Zilina). Author formulated 5 aims and 6 working
hypothesis that were verified by questionnaire
items. In the end of the article author presents
recommendations for practice focusing on the
prevention of complications resulting from non-compliance with diet in patients with atopic dermatitis.
Key words: atopic dermatitis, nutrition, lifestyle, prevention, awareness, education of the
patient
Úvod
Najčastejším kožným ochorením u dospelých aj u detí
sú atopické dermatitídy. Vyskytujú sa u jednej tretiny
pacientov liečených v nemocniciach na kožnom oddelení a takisto v dermatovenerologických ambulan­
ciách. Ich počet narastá aj v dôsledku nepriaznivých
civilizačných vplyvov a zvyšujúcej sa chemizácie nášho životného prostredia (Buchvald, D. 2008). Atopická dermatitída predstavuje jeden z typov dermatitíd
(Buchvald, D. 2010). Býva taktiež nazývaná ako atopický ekzém, neurodermatidída a pod. (Buchvald, D.
2007). Odhaduje sa, že jej výskyt v našej populácii
dosahuje v posledných rokoch 10 % (Buchvald, D.
2005). Aj ročné obdobia ako špeciálne leto a zima
prinášajú pre pacientov s atopickou dermatitídou
špecifické riziká (Rasochová, E. 2011, 2012). Možné príčiny tejto situácie sú niekedy vysvetľované čas-
tejším sťahovaním ľudí do miest a väčším znečistením životného prostredia. Zvýšená industrializácia,
chemizácia i technizácia spolu so stúpajúcimi fyzickými a psychickými nárokmi na organizmus jednotlivca, nezdravý životný štýl a režim dňa, zlá výživa,
nedostatok pohybu, fajčenie, znečistené ovzdušie
zle vplývajú na organizmus človeka a zhoršujú toto
ochorenie (Buchvald, D. 2010). Pacienti s atopickou
dermatitídou preto potrebujú osobitnú starostlivosť,
aby si svoje ochorenie, ktoré je geneticky podmienené a máva chronický priebeh, úspešne udržiavali
pod kontrolou (Buchvald, D. 2005). Vyžaduje si to
osobitnú životosprávu, dodržiavanie určitých zásad
a v neposlednom rade aj správne ošetrovanie kože,
aby sa predchádzalo zhoršovaniu príznakov a tým sa
dopomohlo pacientovi ku skvalitneniu jeho života (Gulášová, I. 2010).
20
XlV, 3, 2014, DERMA
Prieskumný problém
Dodržiavanie správnej životosprávy u pacientov s atopickou dermatitídou.
Hlavný cieľ prieskumu
Zistiť úroveň informovanosti o správnej životospráve
a spôsobe života u pacientov s atopickou dermatitídou.
ČIASTKOVÉ CIELE
1.Zistiť úroveň vedomostí pacientov o správnej životospráve pri atopickej dermatitíde.
2. Zistiť, do akej miery pacienti s atopickou dermatitídou dodržiavajú správnu životosprávu.
3. Zistiť, či sa zhoršia príznaky ochorenia u pacientov s atopickou dermatitídou, ak porušia zásady
správnej životosprávy.
4. Zistiť, v ktorej oblasti života atopická dermatitída
najviac obmedzuje pacientov (dospelých a detských pacientov) trpiacich týmto ochorením.
5. Zistiť, od koho získali pacienti s atopickou dermatitídou najviac informácií o správnej životospráve
pri tomto ochorení.
HYPOTÉZY
Hypotéza 1
Predpokladám, že viac ako 50 % opýtaných respondentov má dostatočné informácie o ochorení atopická dermatitída a o správnej životospráve pri tomto
ochorení.
Hypotéza 2
Predpokladám, že viac ako 50 % opýtaných respondentov aj napriek dostatočnej informovanosti porušuje zásady správnej životosprávy.
Hypotéza 3
Predpokladám, že u viac ako 50 % opýtaných respondentov sa zhoršujú príznaky ochorenia, ak nedodržiavajú zásady správnej životosprávy.
Hypotéza 4
Predpokladám, že viac ako 30 % opýtaných dospelých respondentov obmedzuje ochorenie atopická
dermatitída z hľadiska spoločenského kontaktu.
Hypotéza 5
Predpokladám, že detských respondentov obmedzuje ochorenie atopická dermatitída najviac v oblasti
ich záujmov.
Hypotéza 6
Predpokladám, že viac ako 50 % opýtaných respondentov získalo informácie o ochorení atopická dermatitída a správnej životospráve pri ich ochorení
od lekára.
Charakteristika respondentskej vzorky
Základný súbor respondentov tvorilo 100 respondentov, z toho bolo 58 žien a 42 mužov v pomere
48 dospelých pacientov s atopickou dermatitídou
a 52 detských pacientov s atopickou dermatitídou.
Respondentmi boli pacienti a rodičia detí s diagnózou atopická dermatitída liečení v 8 kožných ambulanciách (Bratislava, Trnava, Trenčín, Ružomberok,
Považská Bystrica, Púchov, Žilina).
Metodika prieskumu
Pri realizácii prieskumu som použila dotazníkovú metódu – dotazník vlastnej konštrukcie.
Prieskum prebiehal od 6. apríla 2012 do 18.
júla 2013. Dotazník obsahoval 13 otázok, z ktorých
2 otázky sú demografického charakteru a 11 otázok ponúka respondentom voľbu medzi tromi alebo
viacerými alternatívami odpovedí. Dotazník bol anonymný a dobrovoľný. Inštruktáž k dotazníku bola respondentom poskytnutá v úvode dotazníka písomnou
formou. Informácie získané v dotazníku som vyhodnotila kvantitatívne a zobrazila pomocou tabuliek,
ktoré vyjadrujú súčet odpovedí za podotázku v položke (n), súčet odpovedí za celú dotazníkovú položku
(N) a percentuálne vyjadrenie počtu odpovedí v príslušnej otázke.
Obsahová analýza dotazníkových položiek
Tabuľka 1. Rozdelenie respondentov podľa veku:
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
0 – 1 rok
2
2
Spolu v %
4 %
1 – 5 rokov
16
12
28 %
6 – 15 rokov
12
8
20 %
16 – 20 rokov
8
4
12 %
21 – 30 rokov
10
6
16 %
31 – 40 rokov
6
4
10 %
41 – 50 rokov
4
4
8 %
nad 50 rokov
0
2
2 %
N
58
42
100 %
Poznámka: Deti sú vekovo ohraničené vo vekových
kategóriách do 15 rokov.
Tabuľka 2. Rozdelenie respondentov podľa pohlavia:
Odpoveď
n
%
muž
42
42 %
žena
58
58 %
N
100
100 %
Tabuľka 3. Zastúpenie detí a dospelých:
Odpoveď
n
%
deti
52
52 %
dospelí
48
48 %
N
100
100 %
Do prieskumu bolo zapojených 52 % detí, a 48 % dospelých.
21
XlV, 3, 2014, DERMA
Ochorenie atopická dermatitída sa u Vás (Vášho
dieťaťa) objavilo:
Pri liečbe atopickej dermatitídy dávate prednosť:
Tabuľka 9. Liečba, ktorej dávajú respondenti prednosť:
Tabuľka 4. Vek, v ktorom sa objavila atopická dermatitída:
Odpoveď
do 1 roka
od 1 do 3 rokov
od 3 do 5 rokov
ŽENY – n
MUŽI – n
24
12
10
10
10
8
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
%
medikamentóznej liečbe
16
14
30 %
%
správnej životospráve
4
6
10 %
36 %
kombinácii týchto dvoch
20
14
34 %
20 %
alternatívnej liečbe
6
6
12 %
18 %
kúpeľnej liečbe
12
2
14 %
N
58
42
100 %
v školskom veku
8
8
16 %
v puberte
4
2
6 %
v dospelosti
2
2
4 %
N
58
42
100 %
Stane sa Vám, že aj napriek dostatočnej informovanosti porušíte zásady liečby a správnej životosprávy?
Máte dostatočné informácie o Vašom ochorení?
Tabuľka 10. Porušovanie zásad liečby a správnej živo-
Tabuľka 5. Informovanosť o ochorení:
tosprávy:
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
%
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
Spolu v %
áno
36
20
56 %
áno, často
8
9
34 %
čiastočne
14
12
26 %
áno, občas
15
9
48 %
nie
2
6
8 %
nie
6
3
18 %
neviem posúdiť
6
2
8 %
N
29
21
100 %
nezaujímam sa o to
0
2
2 %
N
58
42
100 %
Zhoršia sa príznaky ochorenia v nadväznosti
na porušenie týchto zásad?
Informácie o atopickej dermatitíde ste získali od:
Tabuľka 11. Vplyv porušovania zásad životosprávy
Tabuľka 6. Zdroje informácií o atopickej dermatitíde:
na zhoršenie príznakov ochorenia:
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
%
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
%
áno, veľmi
16
10
26 %
od lekára
24
18
42 %
od sestry
16
12
28 %
áno, čiastočne
26
24
50 %
z literatúry,
letákov, brožúr
14
6
20 %
nie
14
4
18 %
neviem posúdiť
2
4
6 %
z médií
4
4
8 %
N
58
42
100 %
iné (uveďte čo)
0
1
2 %
N
58
42
100 %
Kedy sa najviac zhoršujú príznaky ochorenia?
Tabuľka 12. Faktory zhoršujúce príznaky ochorenia:
Máte dostatok informácií o správnej životospráve pri danom ochorení?
Tabuľka 7. Informovanosť o správnej životospráve:
ŽENY – n
MUŽI – n
%
áno, som informovaný
40
20
60 %
som čiastočne
informovaný
12
16
28 %
nie, nie som vôbec
informovaný
4
2
6 %
nezaujímam sa o to
2
4
6 %
N
58
42
100 %
Poznáte dôsledky nedodržiavania správnej životosprávy?
Tabuľka 8. Vedomosti o dôsledkoch nedodržiavania
správnej životosprávy:
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
Spolu v %
mám vedomosti
42
24
66 %
mám čiastočné
vedomosti
12
16
28 %
nemám vedomosti
4
2
6 %
N
58
42
100 %
22
Odpoveď
ŽENY – n MUŽI – n
%
po nevhodnej strave
10
14
24 %
pri nevhodnom oblečení
12
6
18 %
pri fyzickej záťaži
6
2
8 %
pri psychickej záťaži
8
2
10 %
pri nedostatočnej starostlivosti o kožu
8
4
12 %
pri kontakte s chemikáliami
6
6
12 %
v špinavom, prašnom prostredí
2
6
8 %
iné (uveďte kedy)
6
2
8 %
N
58
42
100 %
Ochorenie atopická dermatitída Vás obmedzuje
z hľadiska: (pre dospelých)
Tabuľka 13. Obmedzenia vyplývajúce z ochorenia u dospelých:
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
%
spoločenského kontaktu
14
6
42 %
vzťahov v rodine
2
2
8 %
zamestnania
6
6
25 %
21 %
záujmov
4
6
neobmedzuje
2
0
4 %
iné (uveďte z akého)
0
0
0 %
N
28
20
100 %
XlV, 3, 2014, DERMA
Ochorenie obmedzuje Vaše dieťa z hľadiska: (pre
detských pacientov)
Tabuľka 14. Obmedzenia dieťaťa vyplývajúce z ochorenia:
Odpoveď
ŽENY – n
MUŽI – n
%
kontaktu s inými deťmi
8
4
23 %
vzťahov v rodine
2
0
4 %
záujmov
12
12
46 %
vzdelávania
2
2
8 %
neobmedzuje
6
2
15 %
stravovanie
0
2
4 %
N
30
22
100 %
VYHODNOTENIE HYPOTÉZ
Hypotéza číslo 1
Predpokladám, že viac ako polovica opýtaných respondentov má dostatočné informácie o ochorení atopická dermatitída a o správnej životospráve pri tomto
ochorení.
Hypotéza 1 bola testovaná otázkami 4, 6, 7 (tabuľka 5, 6, 7). Otázkou 4 sa u respondentov zisťovalo, či majú dostatočné informácie o danom ochorení.
Z odpovedí respondentov vyplýva, že dostatočné informácie o ochorení má 56 % opýtaných respondentov, čiastočné informácie má 26 %, nedostatočné
informácie má 8 % respondentov. 8 % opýtaných odpovedalo, že nevedia posúdiť, či majú dostatočné informácie o ochorení, a 2 % respondentov sa o danú
problematiku nezaujímajú.
V otázke číslo 6 sa u respondentov zisťovalo, či
majú dostatok informácií o správnej životospráve pri
danom ochorení. Neoddeliteľnou súčasťou liečebného režimu u pacienta s atopickou dermatitídou
je aj dodržiavanie správnej životosprávy. Životospráva v sebe zahŕňa: dostatok pokojného spánku, nedráždivú stravu, systematickú starostlivosť o čistotu tela, vhodné obliekanie, predchádzanie väčšiemu
fyzickému a psychickému vypätiu, pobyt v miestach
s priaznivými klimatickými podmienkami. Najviac
respondentov – 60 % odpovedalo, že majú dostatok informácií o správnej životospráve. 28 % respondentov odpovedalo, že majú čiastočné informácie
o životospráve, 6 % nemá dostatok informácií a rovnako 6 % sa o danú problematiku nezaujíma.
V otázke číslo 7 (tabuľka 8) respondenti odpovedali na to, či poznajú dôsledky nedodržiavania
správnej životosprávy. 66 % opýtaných tieto dôsledky pozná, 28 % odpovedalo, že tieto dôsledky pozná
čiastočne a 6 % nepozná dôsledky nedodržiavania
správnej životosprávy.
Hypotéza sa potvrdila – viac ako polovica respondentov má dostatočné informácie o ochorení
a o správnej životospráve pri tomto ochorení.
Hypotéza číslo 2
Predpokladám, že viac ako 50 % opýtaných respondentov aj napriek dostatočnej informovanosti porušuje zásady správnej životosprávy.
Uvedená hypotéza bola testovaná pomocou otázky
9 (tabuľka 10). Najviac respondentov, čo bolo 48 %,
odpovedalo, že aj napriek dostatočnej informovanosti porušujú zásady správnej životosprávy, ale len
občas. 34 % opýtaných uviedlo, že zásady správnej
životosprávy porušujú často. Iba 18 % respondentov
tieto zásady neporušuje.
Hypotéza sa potvrdila – pretože viac ako 50 % respondentov porušuje zásady správnej životosprávy aj
napriek dostatočnej informovanosti.
Hypotéza číslo 3
Predpokladám, že u viac ako 50 % opýtaných respondentov sa zhoršujú príznaky ochorenia, ak nedodržiavajú zásady správnej životosprávy.
Uvedená hypotéza bola testovaná pomocou
otázky 10 a 11. Otázkou číslo 10 (tabuľka 11) bolo
u respondentov zisťované, či sa im pri porušení zásad správnej životosprávy zhoršia príznaky ochorenia. 26 % respondentov odpovedalo, že sa im príznaky zhoršujú veľmi a 50 % sa príznaky zhoršujú
čiastočne.
V otázke číslo 11 respondenti (tabuľka 12) odpovedali, kedy sa im najviac zhoršujú príznaky ochorenia. Viac ako polovica respondentov označila, že sa
im príznaky najviac zhoršujú pri nedodržiavaní životosprávy, z toho 24 % označilo, že to je pri nevhodnej
strave, 18 % pri nevhodnom oblečení, 12 % pri nedostatočnej starostlivosti o kožu, 10 % pri kontakte
s chemikáliami.
Hypotéza sa potvrdila – u viac ako 50 % opýtaných
respondentov sa zhoršujú príznaky ochorenia pri nedodržiavaní zásad správnej životosprávy.
Hypotéza číslo 4
Predpokladám, že viac ako 30% opýtaných dospelých respondentov obmedzuje ochorenie atopická
dermatitída z hľadiska spoločenského kontaktu.
Hypotéza číslo 4 bola testovaná pomocou otázky
číslo 12 (tabuľka 13). Ochorenie atopická dermatitída obmedzuje ľudí z rôznych hľadísk. Najviac respondentov, čo bolo 42 %, obmedzuje atopická dermatitída z hľadiska spoločenského kontaktu. Nasledovalo
zamestnanie, ktoré označilo 25 %, obmedzenie v záujmoch označilo 21 % a obmedzenia z hľadiska vzťahov v rodine označilo 8 % opýtaných respondentov.
Hypotéza sa potvrdila – viac ako 30 % opýtaných
dospelých respondentov obmedzuje ochorenie atopická dermatitída z hľadiska spoločenských kontaktov.
Hypotéza číslo 5
Predpokladám, že detských respondentov obmedzuje ochorenie atopická dermatitída najviac v oblasti
ich záujmov.
Uvedená hypotéza bola testovaná pomocou otázky
číslo 13 (tabuľka 14). Atopická dermatitída rovnako
ako dospelých pacientov obmedzuje z rôznych hľa23
XlV, 3, 2014, DERMA
dísk v značnej miere aj deti trpiace týmto ochorením.
Detských respondentov obmedzuje dané ochorenie
najviac v oblasti ich záujmov, tvorí ich 46 % z celkového počtu opýtaných, 23 % obmedzuje ochorenie
z hľadiska kontaktu s inými deťmi, 8 % z hľadiska
vzdelávania, 4 % z hľadiska vzťahov v rodine a 4 %
z hľadiska stravovania.
Hypotéza sa potvrdila – atopická dermatitída obmedzuje deti trpiace týmto ochorením najviac z hľadiska venovania sa záujmom.
Hypotéza číslo 6
Predpokladám, že väčšina opýtaných respondentov
získala informácie o ochorení atopická dermatitída
a správnej životospráve pri tomto ochorení od lekára.
Hypotézu číslo 6 som testovala pomocou otázky
číslo 5 (tabuľka 6). Najviac opýtaných respondentov
získalo informácie o ochorení a správnej životospráve od lekára, čo bolo 42 %. 28 % získalo informácie
od sestry, 20 % z literatúry, letákov a brožúr, 8 %
z médií a 2 % z internetu.
Hypotéza sa potvrdila – väčšina opýtaných respondentov získala informácie o ochorení a správnej životospráve pri tomto ochorení od lekára.
DISKUSIA
Ochorenie atopická dermatitída sa u 36 % respondentov objavilo do 1 roka, u 20 % respondentov to
bolo medzi 1. – 3. rokom, u 18 % respondentov medzi 3. – 5. rokom. V školskom veku sa ochorenie
objavilo u 16 % opýtaných, v puberte u 6 % a v dospelosti sa atopická dermatitída objavila u 4 % opýtaných.
Na otázku „Máte dostatočné informácie o ochorení?“ označilo 56 % respondentov možnosť áno,
26 % respondentov odpovedalo, že majú o ochorení
čiastočné informácie, 8 % respondentov nemá
o ochorení dostatočné informácie, 8 % opýtaných
nevedelo posúdiť, či sú dostatočne informovaní, 2 %
respondentov sa o danú problematiku nezaujíma.
Informácie o atopickej dermatitíde získalo najviac
respondentov, čo bolo 42 %, od lekára. Od sestry
získalo tieto informácie 28 % opýtaných, 20 % pacientov získalo informácie z literatúry, letákov, brožúr, z médií získalo informácie 8 % pacientov, a 2 %
pacientov označilo možnosť iné, v ktorej uviedli, že
informácie získali z internetu.
Informácie o správnej životospráve uviedlo z celkového počtu opýtaných 60 % respondentov. 28 %
respondentov malo o správnej životospráve iba čiastočné informácie. Nedostatok informácií uviedlo 6 %
respondentov, v rovnakom vyjadrení 6 % pacientov
sa o danú problematiku nezaujíma.
Dôsledky nedodržiavania správnej životosprávy
poznalo 66 % opýtaných respondentov, 28 % respondentov poznalo dôsledky jej nedodržiavania čiastočne, 6 % opýtaných odpovedalo, že nepozná dôsledky
nedodržiavania správnej životosprávy.
24
Pri liečbe atopickej dermatitídy dáva 30 % respondentov prednosť medikamentóznej liečbe, 10 %
správnej životospráve, 34 % kombinácii týchto dvoch,
12 % dáva prednosť alternatívne liečbe a 14 % kúpeľnej liečbe.
34 % respondentov odpovedalo, že aj napriek dostatočnej informovanosti porušia zásady liečby
a správnej životosprávy často. Občas poruší tieto zásady 48 % respondentov a 18 % opýtaných tieto zásady neporušuje.
Ak respondenti porušia zásady liečby a správnej
životosprávy, u 26 % respondentov sa príznaky ochorenia zhoršia veľmi, u 50 % opýtaných čiastočne,
u 18 % sa príznaky ochorenia nezhoršia. 6 % respondentov nevie posúdiť, či sa im príznaky ochorenia
zhoršia v súvislosti s porušením zásad životosprávy.
Respondenti na alternatívu iné faktory zhoršujúce
príznaky ochorenia uvádzali: 3 % po spotení, po 1 %:
pri zmene prášku na pranie, po poškriabaní, na jar
a jeseň, po nevhodnej obuvi, 1 % to nevie posúdiť.
Ako faktory zhoršujúce príznaky ochorenia uviedlo
24 % respondentov nevhodnú stravu, 18 % nevhodné oblečenie, 12 % nedostatočnú starostlivosť
o kožu, 12 % kontakt s chemikáliami, 10 % psychickú
záťaž, 8 % fyzickú záťaž, 8 % špinavé a prašné prostredie. 8 % respondentov označilo možnosť iné,
v ktorej ako faktory zhoršujúce príznaky ochorenia
uviedli: 3 % pri spotení, 1 % pri zmene prášku na pranie, 1 % po poškriabaní, 1 % obdobie jar – jeseň, 1 %
po nevhodnej obuvi a 1 % to nevie posúdiť.
Na otázku, v akej oblasti života pacientov ich obmedzuje ich ochorenie, odpovedalo 48 dospelých
respondentov. 42 % dospelých respondentov ochorenie najviac obmedzuje z hľadiska spoločenského kontaktu, 25 % respondentov v zamestnaní, 21 % ochorenie obmedzuje v oblasti záujmov. 8 % respondentov
ochorenie obmedzuje z hľadiska vzťahov v rodine, 4 %
neobmedzuje dané ochorenie z nijakého hľadiska.
Na otázku, čo v dôsledku ochorenia obmedzuje
detských pacientov, odpovedalo 52 respondentov, čo
je 100 %, a dvaja respondenti, čo sú 4 %, uviedli, že
dané ochorenie ich obmedzuje z hľadiska stravovania. 23 % detských respondentov ochorenie obmedzuje z hľadiska kontaktu s inými deťmi, 4 % v oblasti
vzťahov v rodine, 46 % v oblasti záujmov, 8 % z hľadiska vzdelávania, 15 % detí ochorenie neobmedzuje
z nijakého hľadiska.
NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE PRAX
Atopická dermatitída je chronické, geneticky podmienené ochorenie, ktorého úspešné zvládnutie si vyžaduje nielen vhodnú liečbu, ale aj dodržiavanie správnej životosprávy.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že pacienti majú
dostatok informácií o svojom ochorení a životospráve, ktorú je potrebné dodržiavať. Poznajú dôsledky
nedodržiavania správnej životosprávy a aj napriek
XlV, 3, 2014, DERMA
tomu porušujú jej zásady, následkom čoho sa ich
zdravotný stav zhoršuje. Z toho vyplýva, že najdôležitejšou úlohou lekára a sestry pracujúcich na kožnom
oddelení alebo v kožnej ambulancii je zvyšovať zdravotné uvedomenie pacientov. Je dôležité, aby svojou prísnou sebadisciplínou dokázali udržiavať svoje
ochorenie pod kontrolou a len medikamentózna liečba na to nestačí.
Na základe daných výsledkov predkladám odporúčania pre prax, ktoré som zhrnula do nasledujúcich
bodov:
- zlepšiť osvetovú činnosť u pacientov s atopickou
dermatitídou,
- zvyšovať zdravotné uvedomenie pacientov s atopickou dermatitídou – masmédiá – TV, rozhlas –
rozhovory s odborníkmi,
- tiež inou vhodnou formou, pomocou rôznych seminárov, letákov, brožúr, rozhovorom, individuálnym prístupom zvyšovať informovanosť o ochorení atopická dermatitída a zásadách správnej
životosprávy pri tomto ochorení,
- iniciovať zakladanie regionálnych klubov pacientov
s atopickou dermatitídou,
- pravidelne overovať úroveň vedomostí pacientov
o ich ochorení a životospráve pri ňom – vhodný by
bol dotazník, vyplnený 1-2x/rok ambulantne
v priebehu času, ktorý strávi pacient v čakárni.
Za krátky čas by sestra a lekár zistili na základe
odpovedí pacienta v dotazníku, v čom má deficit
vedomostí, ktoré vedomosti má skreslené a ktoré
sú správne. Následne by sa zamerali na tie informácie, ktoré pacientovi nie sú jasné.
ZÁVER
Človek trpiaci atopickou dermatitídou sa výrazne líši
od zdravého človeka svojou osobitou reakciou na vonkajšie i vnútorné podnety a genetickou predispozíciou. Treba si zásadne uvedomiť, že to, čo je vhodné
pre zdravého človeka, môže človeku s atopickou der-
matitídou škodiť. Toto ochorenie si vyžaduje zvýšenú
pozornosť pri stravovaní, obliekaní, bývaní, v osobnej
hygiene a ďalších každodenných činnostiach, ktoré
sú pre zdravého človeka rutinou, ale pre pacienta
s atopickou dermatitídou môžu znamenať zhoršenie
ich ochorenia.
V mojom príspevku som sa teda snažila vykresliť
danú problematiku a tým čitateľovi objasniť dôležitosť
dodržiavania správnej životosprávy, ktorá spolu s náležitou liečbou môže uľahčiť priebeh ochorenia, vyhnúť sa komplikáciám a v mnohých prípadoch priniesť úplné vymiznutie príznakov.
LITERATÚRA
1. Buchvald, D. 2008. Ambulantná liečba atopickej
dermatitídy. Ambulantná terapia. 6, č. 3 (2008),
s. 202 -205
2. Buchvald, D. 2007. Nakoľko atopická je atopická
dermatitída? Česko-slovenská dermatologie. 82,
č. 2 (2007), s. 105
3. Buchvald, D. 2010. Kontaktný ekzém a atopická
dermatitída – vzácna komorbidita? Časopis lékařů
českých. 149, č. 5 (2010), s. 217-220
4. Buchvald, D. 2005. Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu atopickej dermatitídy. 6, č. 2 (2005),
s. 88-89, 91-92
5. Buchvald, D. 2010. Patogenéza atopickej dermatitídy. Referátový výběr z dermatovenerologie. 52,
č. 1 (2010), s. 58 a 60 a 62-63
6. Gulášová, I. 2010. Vplyv životosprávy pacienta
s atopickou dermatitídou na jeho zdravotný stav.
Derma 10, č. 2 (2010), s. 12-17 .
7. Rasochová, E. 2011. Atopická dermatitída a leto.
Derma. 11,č. 2 (2011), s. 14 - 16
8. Rasochová, E. 2012. Atopická dermatitída v zime.
Pacientske listy: špeciálna príloha Zdravotníckych
novín a Hospodárskych novín pre širokú verejnosť.
Liečba cukrovky a obezita. - Bratislava: Ecopress. - zima (2012), s. 16 Kontaktná adresa
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
Narcisová 40
821 01 Bratislava
Korekcie vrások výplňovým materiálom SKINFILL™ ADVANCE
Kyselina hyalurónová sa prirodzene nachádza v celom našom organizme a spolu s kolagénom a elastínom nesie hlavnú zodpovednosť za zdravo a mlado pôsobiacu pleť. Z celkovej tvorby kyseliny hyalurónovej v tele, koža obsahuje asi polovicu množstva.
S cieľom zlepšenia hydratácie kože, zvýšenia jej elasticity a zmiernenia prejavov starnutia boli vyvinuté rôzne resorbovateľné výplňové materiály. V poslednom období sa objavila na trhu nová kategória výplní najnovšej generácie – SKINFILL, ktorá je neživočíšneho pôvodu a je založená na systéme dvojitej technológie kombinovaného Crosslink+COESIX efektu.
NOVINKOU z produktového radu SKINFILL je „SKINFILL™ ADVANCE“. Ide o sterilný, injekčný, absorpčný medicínsky prípravok
založený na báze kyseliny hyalurónovej so sieťovou štruktúrou biosyntetického pôvodu. Výplň obsahuje 25mg/ml dlhý reťazec kyseliny hyalurónovej a odlišuje sa od iných výplní tým, že pri tvorbe sieťovej štruktúry využíva DVS (divinylsulfone) činidlo.
Metóda využitia DVS činidla je chránená garantovaným patentom a zabezpečuje zlepšené vlastnosti prípravku, vyššiu homogenitu a zvýšenú dynamickú viskozitu, ktorá sa aktivuje pod tlakom striekačky a umožňuje ľahšiu aplikáciu. Prípravok je stabilný,
vysoko biokompatibilný, má dlhotrvajúci efekt (9 mesiacov) a garantuje hustotu a objem po aplikácii. Tieto vlastnosti prípravku
vyplývajúce z charakteristiky DVS sú v porovnaní s BDDE schopné vytvárať trojdimenzionálny gél, ktorý kombinuje tekutosť gélu
s dynamickou viskozitou a vytvára priestor pre tvorbu kovalentných sieťových väzieb s hydroxylnými skupinami a biosyntetickou
kyselinou hyalurónovou.
SKINFILL™ADVANCE je vysoko bezpečný vo svojej
kategórii. Bezpečnosť produktu garantuje nízky obsah
proteínových a bakteriálnych zvyškov výplne, ktoré znižujú riziko alergických reakcií.
MUDr. Ján Kovács,
1. laserové a dermatokozmetické centrum
Distribútor pre SR:
DISPOMED,s.r.o.,
Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
tel: 055 63 334 83, mobil: 0911 898 505
e-mail: [email protected],
www.dispomed.sk
Lohmann & Rauscher
Lenkideal®
* osobitne vhodný na kompresiu k profylaxii
trombózy a liečbe vo flebológii a lymfológii
Lenkideal®
obväz s krátkym ťahom, 90% rozťažnosť
vďaka vysokému podielu bavlny
(64 %) nedráždi pokožku
prilieha na telo a dokonale drží
odolný voči opotrebovaniu
výhodný pomer ceny a kvality
šírka 6 cm až 14 cm, dľžka 5 m
jednotlivo balený v celofáne alebo
v balení pre nemocnice
Vaša voľba je profesionálna.
www.Lohmann-Rauscher.com
OPTIMÁLNÍ
INTEGRACE
DO PLETI
Měníme jméno - vysoká kvalita, přirozený vzhled
a výjimečná bezpečnost zůstává
Belotero – účinná hydratace Vaší pleti, bezpečné odstranění nejjemnějších
i hlubokých vrásek, vysoká schopnost náhrady
ztracených objemů a mladistvých kontur Vaší tváře
BELOTERO – ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE
NA OVĚŘENÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI PLEŤ
Do České republiky dodává:
Medicontur s.r.o.
Hornohorská 7, 949 01 Nitra
Slovenská republika
telefon: +420 533 432 421
fax:
+420 533 432 431
www.esthetics.cz
XlV, 3, 2014, DERMA
FIREMNÉ INFORMÁCIE
Niťový lifting
novinka v liftingovom ošetrovaní pleti tváre a tela
Ide o minimálne invazívny, ale účinný liftingový zákrok bez anestézie a jaziev.
S okamžitým efektom a bez nutnej rekonvalescencie.
Viac než 20 rokov sú známe rôzne spôsoby tvarovania
tváre pomocou tzv. zlatých nití. Napriek svojej veľkej popularite majú však metódy s použitím zlatých či platinových
nití alebo iného nevstrebateľného stehového materiálu
i podstatné nevýhody, a to predovšetkým u pacientov
s tenkou, jemnou alebo ovisnutou kožou. Hrubé nevstrebateľné nite presvitajú a sú viditeľné.
Na rozdiel od iných metód tvarovania pokožky, mezolifting je krátkodobá procedúra, netrvá dlhšie ako 1 hodinu.
Vykonáva sa pomocou veľmi jemných ihiel, je bezpečná,
dobre tolerovaná organizmom a nevyžaduje anestéziu
(znecitlivenie oblasti aplikácie).
Ako prebieha zákrok
Nová a inovatívna metóda tvarovania tváre mezolifting
pomocou vstrebateľných mezonití k nám prišla z juhovýchodnej Ázie, kde ženy majú tradične jemnú a veľmi tenkú
pokožku. Táto revolučná metóda navyše nezanecháva
žiadne stopy a je založená na princípoch orientálnej medicíny, podľa ktorých sa vlákno zavádza tak, aby okrem liftingového účinku pôsobilo aj na tvárové svaly a výrazne zvyšovalo alebo znižovalo ich tonus.
Pri mezoliftingu sa používajú špeciálne mezonite z polydioxanónu (PDO). Takýto materiál je biokompatibilný
s tkanivom ľudského organizmu, nevyvoláva nežiaduce reakcie na cudzorodý materiál. V plastickej chirurgii, kardiológii, oftalmológii sa využívajú dlhodobo. V Južnej Kórei sú
klasifikované ako trieda 4, čo je najbezpečnejšia trieda
medicínskeho produktu. Pri používaní polydioxanónu nevznikajú alergické reakcie, výraznejšie opuchy a niť sa úplne vstrebe do 180 dní. Na mieste pôvodne zavedených
nití sa tvorí jemné spojivové tkanivo z novotvoreného kolagénu, ktorá následne poskytuje dlhodobý liftingový účinok.
•
•
•
•
•
•
vytvárajú podpornú sieť pod kožou
vypínajú tkanivá
zabraňujú vzniku vrások
lipolytický efekt
pôsobia proti niektorým typom alopécií
efekt pretrváva 1 – 2 roky
Niťový lifting umožňuje:
• odstránenie nosovo-perovej ryhy
• odstránenie vrások okolo očí
• spevnenie sánky a syslíkov
• odstránenie ryhy a ovisnutú kožu na krku, brade,
bokoch a bruchu
• vyrovnanie povrchu kože po liposukcii
Niťový lifting je zavádzanie tenkých flexibilných
mezonití pod kožu, poskytujúci trvalý účinok na jeden
a pol až dva roky, a ďalej vyžaduje len drobné korekcie na predĺženie účinku.
Lifting pomocou mezonití umožňuje vytvoriť neviditeľnú podkožnú kostru, ktorá udržuje tkanivá, zabraňuje vzniku vrások a koža sa tak stáva pružnejšou
a elastickejšou. Pomocou vodiacej ihly sa do problémovej oblasti zavedie niekoľko nití s dĺžkou 30 až
90 mm.
Mezolifting nezanecháva pocit diskomfortu a nevyžaduje zvláštne rekonvalescenčné opatrenia ani obmedzenia. Ihneď po vykonaní procedúry sa môžete zapojiť
do svojich zvyčajných aktivít a pokračovať v štandardnej
starostlivosti o telo a tvár.
Aj keď je účinok mezonití viditeľný okamžite, metóda
mezolifting má kumulatívny efekt, ktorý sa niekoľko mesiacov zlepšuje.
MUDr. Ružena Sochorová, CSc.
Mezolifting navyše s úspechom koriguje tvar kolien
a poprsia po plastickej operácii.
Lekárska kozmetika Life Style,
Bratislava
29
XlV, 3, 2014, DERMA
FIREMNÉ INFORMÁCIE
Onychodystrofia, psoriatická onychodystrofia,
možnosti liečby
Onychodystrophy, psoriatic onychodystrophy, treatment possibilities
Poláková, K.
Abstrakt
Summary
Onychodystrofia sa stáva v poslednom období častým dôvodom konzultácie dermatológa. Vzhľad
nechtových platničiek sa neraz prehliada a nevy­
užíva sa ako diagnostické vodidlo, napriek tomu, že
zmenené nechty sú prítomné u viacerých kožných
či systémových ochorení. Azda najčastejšie sa vyskytujú krehké nechty, charakterizované zvýšenou
fragilitou nechtovej platničky. Abnormality nechtov
sa vyskytujú temer u 50 % pacientov s kožnou formou psoriázy a môžu byť prvým prejavov ochorenia. V liečbe onychodystrofie je dôležitá eliminácia
vyvolávajúcich príčin, všeobecné prístupy v starostlivosti o nechty, nakoniec samotná terapia.
Kľúčové slová: onychodystrofia, psoriatická
onychodystrofia, vyvolávajúce príčiny, starostlivosť o nechty, liečba
Onychodystrophy becams common reason for
consulting a dermatologist recently. Appearance
of the nail plates is often neglect and is not used
as a diagnostic tool, nevertheless that alterated
nails are present in a number of cutaneous or
systemic diseases. Perhaps the most common
are the brittle nails, characterized by increased
fragility of the nail plate. Nail abnormalities are
found in almost 50 % of patients with skin psoriasis and may be the first manifestation of the
disease.In the treatment of onychodystrophy is
essential to eliminate inducing causes, general
approaches in nail care, finally treatment itself.
Key words: onychodystrophy, psoriatic onychodystrophy, inducing causes, nail care, treatment
Úvod
Necht je špecifické keratínové kožné adnexum, rastúce približne 2 – 3 mm za mesiac. Kompletná náhrada
nechta trvá 6 – 9 mesiacov, nechty na palcoch nôh
sa nahradia až za 12 mesiacov. Ochorenia nechtov
tvoria približne 10 % všetkých dermatologických
ochorení. Rôzne zmeny či abnormality nechtov sú
často výsledkom deficiencie výživných látok v organizme, ale neraz sú aj signálom kožných či systémových
ochorení.
Keratín vlasového typu (tvrdý) tvorí 80 – 90 %
nechtovej platničky, keratín epiteliálneho typu (mäkký)
predstavuje 10 – 20 %. Síra predstavuje približne
10 % hmotnosti nechta (1). Disulfidové väzby cystínu
v proteínoch matrix prispievajú najviac k tvrdosti
nechta, účinkujú ako glej, ktorý drží keratínové vlákna
spolu, čím získava nechtová platnička pevnosť v ťahu.
Kalcium nie je zodpovedné za pevnosť nechtov (napriek obľúbenému presvedčeniu), predstavuje len
0,2 % hmotnosti nechta. Obsah lipidov je relatívne
nízky, najmä v porovnaní s množstvom lipidov, ktoré
sú v stratum corneum. V nechtovej platničke je to
najmä glykolová a stearová kyselina, ich prítomnosť
pravdepodobne vysvetľuje odolnosť nechtovej platničky voči vode. Obsah vody v nechte varíruje, normálny
podiel je približne 18 %. Nechty sa stanú krehkými,
ak obsah vody klesne pod 16 %, a sú mäkšie, ak je
vyšší ako 25 % (2).
V zložení nechta sú dôležité aj minerály (magnézium, kremík, kalcium, železo, zinok, sodík, meď).
Biotín (vitamín B7) podporuje rast vlasov, nechtov
a pevnosť kostí. Kremík je jeden z najznámejších minerálov na podporu rastu a pevnosti nechtov.
Pri nedostatku železa (menej ako 10 ng/ml) sa
často objavia krehké nechty, doplnenie železa je pre
takéto poruchy prospešné (1). Odporúčanou kombináciou na podporu pevnosti nechtov, ale aj vlasov
a zdravej pokožky je zinok so selénom. Oba minerály
sú známe silným antioxidačným účinkom.
30
Onychodystrofia
Dystrofické nechty nie sú kozmeticky prijateľné, často
obmedzujú každodenné činnosti, bývajú spojené
s psychickou traumou. Azda najčastejším dôvodom
konzultácie dermatológa sú krehké nechty, ktoré výrazne vplývajú na život pacienta.
Krehké nechty sú charakterizované zvýšenou fragilitou nechtovej platničky, spôsobenou poškodením
nechtovej matrix, alebo zmenami súdržnosti (kohézie)
nechtovej platničky. Vyznačujú sa slabosťou, neelasticitou, odlupovaním, štiepením, mrvením a celkovou
fragilitou, čo vyúsťuje do nepríjemného kozmetického
vzhľadu nechtov, neraz obmedzujú schopnosť vykonávať určité povolanie, môžu mať významný psychoso­
ciálny vplyv na život jedinca. Môžu byť idiopatické, alebo sú zapríčinené faktormi, ktoré alterujú produkciu
nechtovej platničky a/alebo ide o poškodenie existujúceho nechta, vtedy sú sekundárne.
Idiopatické krehké nechty sa môžu prezentovať
pozdĺžnym ryhovaním, priečnym štiepením, horizon-
FIREMNÉ INFORMÁCIE
tálnou lamelárnou separáciou, či fisúrami v distálnej
časti nechtovej platničky. Často sú asociované s intrinsic alebo extrinsic (získaným) defektom v intercelulárnom cemente, ktorý je zodpovedný za adherenciu
korneocytov nechta. Adhézia medzi bunkami je uľahčovaná lipidmi a zosieťovaním keratínových filament
cez disulfidové väzby medzi zvyškami cysteínu. Krehké
nechty sú charakterizované stratou organizácie a/
alebo zmenami v chemickom zložení: dehydratácia,
či zmeny v koncentrácii lipidov. Faktory z prostredia
a faktory v súvislosti s povolaním (excesívny kontakt
s vodou, chemikáliami, rekurentná manikúra, opakovaná minitrauma distálnej časti nechtovej platničky)
môžu narušiť bunkovú adhéziu a/alebo skladbu nechtovej platničky (1).
Dehydratácia nechtovej platničky o 15 % tiež vedie
ku krehkým nechtom. Normálna nechtová platnička
obsahuje 5 % lipidov, znížený obsah lipidov vedie k zníženej schopnosti zadržiavať vodu. Vekom sa znižuje
cholesterol v nechtovej platničke, z čoho tiež rezultujú
krehké nechty. Ženy vo veku nad 50 rokov sú náchylné na oslabovanie intercelulárnych keratinocytových
premostení, a až 30 % starších žien má krehké nechty (3). Ďalšie primárne faktory sú genetická predispozícia a abnormality korneocytov v nechtovej matrix
(4). Ak sú abnormality v nechtovej matrix reverzibilné,
nechtová platnička sa môže vrátiť do normálneho stavu a flexibility.
Sekundárne krehké nechty sú vyvolané dermatologickými a/alebo systémovými ochoreniami, nutričnou
deficienciou (vitamín A, E, H, zinok, selén, alebo anorexiou a bulímiou), po niektorých liekoch (antimetabolity, penicilamín, retinoidy, antiretrovírusové liečivá,
železo) (5).
Ochorenia, ktoré poškodzujú nechtovú matrix,
zahŕňajú psoriázu, lichen planus, lichen striatus, ložiskovú alopéciu, Morbus Darier, iné dermatitídy (ekzém).
Veľa systémových ochorení postihuje nechtovú
matrix i lôžko, čo môže viesť k deformácii nechta.
Na normálnu keratinizáciu a epidermálny rast vplýva
oxygenácia a vaskularizácia nechtovej matrix. Cievne
ochorenia: arterioskleróza, mikroangiopatia, Raynaudova choroba, polycythemia vera, dyserytropoetická
anémia, chronické infekcie môžu rezultovať do tenkej
nechtovej platničky.
Patologické zmeny typu krehkých nechtov sú asociované s viacerými endokrinologickými a metabolickými chorobami: hyper- a hypotyreoidizmus, hypopituitarizmus, kachexia,dna, osteoporóza, diabetes,
malnutrícia, osteomalácia, akromegália. Predchádzajúce ožarovanie, expozícia arzénu môžu tiež vyústiť
do abnormálnej keratinizácie. Poškodenie nechtov je
možné aj pri chronických infekciách (pľúcna tuberkulóza, empyém), či bronchiektáziách, sarkoidóze, systémovej amyloidóze, u tehotných (1).
Hapalonychia, alebo mäkké nechty sú časté u žen-
XlV, 3, 2014, DERMA
ského pohlavia vo vyššom veku, pri ekzéme, aj pri
systémových ochoreniach (hypochrómna anémia,
reumatoidná artritída), pri otrave arzénom, deficite
vitamínov A, B6, C a D, pri nízkych hladinách sérového kalcia.
Beauove ryhy sú definované ako priečne ryhy alebo priehlbiny nechtovej platničky, vznikajú pri akútnych
ochoreniach. Sú častým nálezom v klinickej praxi, ale
sú najmenej špecifické. Domnievame sa, že akútne
ochorenia sú príčinou dočasného zastavenia nechtovej matrix. Šírka brázdy je indikátorom trvania ochorenia.
Onychomadesis – kompletná onycholýza sa začína
z proximálneho konca, nechtová platnička sa separuje od nechtovej matrix a nechtového lôžka, označuje
sa aj ako zvliekanie nechta. Najčastejšie sú na príčine neurovaskulárne zmeny, hypokalcémia s arteriolárnym spazmom, podobne môže vyzerať aj otrava
arzénom.
Onychorrhexis alebo senilný necht je charakteristický pozdĺžnym ryhovaním, proces je často dedičný,
býva korelácia s reumatoidnou artritídou, nerovnováhou minerálov (anémia z nedostatku železa, deficit
zinku).
Trachyonychia – drsné nechtové platničky s charakteristickým sivastým skalením, krehkosťou, štiepením voľných okrajov, pozdĺžnym ryhovaním, drsným
povrchom pripomínajúcim brúsny papier. Je relatívne
častá u osôb nad 60 rokov. Príčinami sú striedanie
hydratácie a dehydratácie pri excesívnych domácich
prácach vo vlhku, nadmerné používanie dehydratačných prostriedkov (lak na nechty, odlakovač), znížený
príjem vody a potravín (2).
Onychodystrofia z umelých nechtov – často sa
prejaví subunguválnymi hyperkeratózami, periungválnym erytémom, paronýchiami, bolestivosťou nechtových lôžok, onycholýzou, ekzémom na špičkách prstov, ekzémové prejavy sú niekedy aj na vzdialených
miestach kože (transfer s umelými nechtami).V špeciálnych epikutánnych testoch bývajú pozitívne reakcie na akryláty. Pacientov s onychodystrofiou sa
treba pýtať aj na nechtovú kozmetiku, ak je pozitívny
údaj o umelých nechtoch, treba ich testovať na akrylátové chemikálie (6).
Dystrophia mediana canaliformis (DMC) – je charakterizovaná longitudinálnou ryhou, niekedy kanálikom alebo rozštiepením nechtovej platničky na jednom alebo viacerých nechtoch. Malé trhliny, alebo
fisúry, ktoré sa rozťahujú laterálne od centrálneho
kanála, alebo sa štiepia smerom k okraju nechta,
dodávajú nechtu vzhľad obrátenej jedličky (vianočný
stromček). Stav je väčšinou symetrický, najčastejšie
sú postihnuté palce. Patofyziológia je nejasná, stav je
pravdepodobne výsledkom dočasného defektu v matrix, čo sa prejaví vo formácii nechta (7). Za príčinný
faktor je považovaná trauma, bol opísaný aj familiárny
výskyt, viac sa však javí ako získané ochorenie, častá
31
XlV, 3, 2014, DERMA
je opakovaná samovoľná traumatizácia (manipulácia
v centrálnej časti nechtovej matrix). Všetky prípady
nemožno vysvetliť traumou, niektoré zmeny sa môžu
spontánne zmierniť alebo obnoviť. Ako príčina sa uvádza aj izotretinoín, a túto dystrofiu napodobňuje aj
glomus tumor (8).
„PDA (personal digital assistant) necht“ (obr. č. 1)
– je traumatická nechtová dystrofia u užívateľov počítačov, mobilných telefónov, iných digitálnych zariadení, používanie ktorých je spojené s chronickou expozíciou distálnych falangov prstov a nechtov opakovanému tlaku s frekvenciou niekoľko tisíc jemných úderov
na klávesnicu za hodinu. Biomechanický stres v mieste koncentrovanej námahy môže viesť k zmene tvaru
nechta, priečnemu ryhovaniu, i k obrazu dystrophia
mediana canaliformis, či k iným klinickým variáciám
onychodystrofie (9).
Dystrofické poruchy nechtov sa vyskytujú jednotlivo, neraz sa však stretneme aj s tým, že sa klinický
obraz onychodystrofie skladá z viacerých, čiastočne
sa prelínajúcich porúch.
Psoriatická onychodystrofia
Psoriáza nechtov sa vyskytuje u 10 – 50 % pacientov s kožnou formou psoriázy a môže byť prvým,
niekedy aj jediným prejavom ochorenia. U pacientov
so psoriatickou artritídou býva postihnutie nechtov až
do 70 %. Postihnutých nechtov je niekedy málo, inokedy viac. Typické sú bodkovité preliačeniny, signalizujú postihnutie matrix, pripomínajú odtlačok hlavičky, či
špičky špendlíka, opisujú sa u viac ako 50 % chorých.
Často sú to pod nechtom presvitajúce olejovité, či lososovité škvrny (25 %), postihnuté je pri nich nechtové lôžko a hyponychium. Subungválne hyperkeratózy
s čiastočným odlučovaním od lôžka vedú k distálnej
onycholýze (10).Tento typ postihnutia sa niekedy zamieňa s onychomykózou. Niekedy sa na okolonechtových valoch nájdu tiež bolestivé erytematoskvamózne
ložiská vo forme psoriatických paronýchií.
K nechtovej psoriáze patria aj nešpecifické príznaky: trieskovité hemorágie (vyvolané traumou kapilár
pri psoriáze nechtového lôžka), mrvenie, drobenie
nechtov, leukonýchia. U mnohých pacientov so psoriatickými zmenami nechtov je častá bolestivosť a obmedzenie každodenných činností (11).
Závažnosť nechtového postihnutia koreluje s postihnutím kože a často aj so závažnosťou psoriatickej
artropatie, resp. entezitídy (10).
Postihnutie nechta psoriatickým procesom je
možné hodnotiť na základe výpočtu indexu závažnosti
psoriázy nechta NAPSI (nail psoriasis severity index).
Liečba
Liečebné prístupy by mali cieliť jednak na vyvolávajúce
príčiny (ich elimináciu), v druhom rade sú to všeobecné princípy starostlivosti o nechty a prevencia, nakoniec špecifická liečba samotných porúch.
32
FIREMNÉ INFORMÁCIE
Preventívne opatrenia dokážu redukovať riziko relapsov, preto je potrebné redukovať tak veľmi, ako sa
len dá, kontakt s vodou, chemikáliami, detergentmi,
minimalizovať používanie odlakovačov. Z protektívnych
opatrení na vylúčenie dehydratácie nechtov sa odporúča aplikácia hydrofilnej vazelíny na vlhké nechty. Odporúča sa aj vynechať manikúru kutikuly, umelé nechty. Pri domácich prácach nosiť bavlnené rukavice pod
gumené. Samotné nechty ostrihať nakrátko (1).
Najčastejšou onychodystrofiou sú krehké nechty,
na ich liečbu existuje veľa režimov včítane leštenia
a zvláčňovania. Odporúča sa aplikácia esenciálnych
mastných kyselín, ingescia vitamínu C, pyridoxínu,
železa, vitamínu D, kalcia, aminokyselín, želatíny, jedným z nutričných doplnkov je aj biotín – vitamín H (2).
Jedna štúdia (12) uviedla 25 % vzrast hrúbky nechtovej platničky u pacientov s idiopatickými krehkými
nechtami, ktorí boli liečení biotínom v dávke 2,5 mg/
deň počas 6 – 15 mesiacov. V inej štúdii sa približne
10 týždňov po vysadení biotínu postupne znova objavili ryhy na nechtoch a nechty sa opäť stali krehkými
a lámavými (13). V liečbe krehkých nechtov sa uplatnila aj lokálna aplikácia tazarotenu 2x denne počas
24 týždňov.
„PDA necht“ (traumatická onychodystrofia)
Novým nádejným produktom na liečbu onychodystrofie sa javí nechtový lak s extraktom prasličky roľnej
(Equisetum arvense), ktorá obsahuje najväčšie množstvo organického kremíka vo forme silikátov, ktoré sa
viažu s keratínmi nechta, pričom nechty remineralizujú a reštrukturalizujú. Preparát obsahuje aj prírodnú
biologicky dostupnú síru vo forme MSM (metylsulfonylmetán). Pevnosť a elasticita nechtového keratínu
závisí od vláknitých proteínov a väzieb síry. Nechtový
keratín dokáže získavať síru obsiahnutú v MSM a tým
spevniť nechtovú platničku. Hydroxypropyl-chitosan
vytvára na nechte neviditeľný, vodou zmývateľný film,
ktorý slúži na uľahčenie transportu uvedených účinných látok.
V randomizovanej štúdii so spomínaným nechtovým lakom (14) bolo 36 žien s nechtovými alteráciami, ktoré si aplikovali testovaný produkt na nechty jednej ruky počas 28 dní. Výsledky ukázali signifikantnú
redukciu pozdĺžnych rýh, tiež 85 % redukciu lamelár-
FIREMNÉ INFORMÁCIE
neho štiepenia liečených nechtov, zatiaľ čo neliečené
kontroly (nechty na druhej ruke) nevykazovali signifikantné zmeny.
V druhej randomizovanej štúdii tých istých autorov
(14) bolo 22 žien, ktoré si testovaný produkt aplikovali každý druhý deň na nechty jednej ruky počas 14 dní.
Každý druhý deň si nanášali bežný kozmetický nechtový lak na obe ruky (liečené aj neliečené nechty) a pred
aplikáciou liečebného produktu si bežný kozmetický
lak odstraňovali odlakovačom. Aj výsledky tejto štúdie
potvrdili signifikantný pokles lamelárneho štiepenia
(p menej ako 0,001) v porovnaní s počiatočným stavom (82 % redukcia). Fragilita nechtov v liečenej skupine tiež signifikantne poklesla (p menej ako 0,001)
v porovnaní s počiatočným stavom (90 % prípadov
sa zlepšilo). V kontrolnej skupine (neliečená ruka, len
kozmetický lak + odlakovač) sa dosiahlo 5 % zlepšenie, 5 % nechtov sa zhoršilo a 90 % sa nezmenilo.
Pozdĺžne ryhy sa redukovali v liečenej skupine o 28 %.
Výsledky oboch štúdií potvrdili účinnosť a preventívne pôsobenie testovaného produktu na alterácie
nechtovej platničky (štiepivosť, fragilita, pozdĺžne ryhovanie).
U pacientov, ktorí majú onychodystrofiu z umelých
nechtov, sa znormalizuje rast nechtov od proximálneho okraja po vysadení akrylátových nechtov. Pacientov
s onychodystrofiou sa treba pýtať na nechtovú kozmetiku (umelé nechty), a ak je tento údaj pozitívny,
testovať ich aj na akrylátové chemikálie (6).
Liečba dystrophia mediana canaliformis (DMC)
zostáva ťažkou úlohou, žiadna doteraz totiž nebola
dostatočne účinná. Injekčná liečba (triamcinolon acetonid) je zle tolerovaná (bolestivosť) a efekt je variabilný (7).
Aplikácia masti s obsahom 0,1 % takrolimu bez
oklúzie 1x denne (večer) po 4 mesiacoch navodila
signifikantné zlepšenie na oboch nechtoch palcov
rúk. Transverzálne ryhy vymizli, nechtové platničky
boli hladké, zmenšili sa lunuly, ekzematózne prejavy
na okolitej koži sa tiež zlepšili. Uvažuje sa, že kalcineurínový inhibítor interferuje so zápalovou komponentou
DMC. V tomto kazuistickom prípade boli nechtové
platničky stále v dobrom stave aj po 6 mesiacoch
sledovania (8).
Traumatická nechtová onychodystrofia typu „PDA nechta“ sa dokáže znormalizovať niekoľko mesiacov
po prerušení používania PDA zariadení (9).
Psoriatická onychodystrofia je ťažko liečiteľná pre
pomalú rýchlosť rastu nechtovej platničky, obťažnosť
penetrácie lokálnych liečiv a pre nutnosť dlhodobej
a pravidelnej terapie na získanie klinického benefitu.
Potenciálna toxicita systémových liečiv tiež limituje ich
použitie. Limitácia lokálnych liečiv (calcipotriol, tazaroten, steroidy) je v tom, že ich časti treba aplikovať
okluzívne, čo je obťažné, časovo náročné a zvyčajne
možné len na noc (11).
Injekčná aplikácia kortikoidov do oblasti matrix ale-
XlV, 3, 2014, DERMA
bo okolo nechtových valov je bolestivá, navyše hrozí
Koebnerov fenomén, či atrofia okolitej kože a podkožia (10).
Nízko dávkovaný acitretin (pri vyšších dávkach spôsobuje onycholýzu), metotrexát, cyklosporín a biologická liečba sa zvyčajne môžu používať len pri masívnom postihnutí kože psoriázou, alebo pri psoriatickej
artritíde (11).
Preto pretrváva potreba vývoja účinných liečiv, ktoré by boli jednoduché v aplikácii a bezpečné na dlhodobé používanie.
Už spomínaný nechtový lak s obsahom prasličky roľnej (Equisetum arvense) a biologicky dostupnej síry v podobe MSM (metylsulfonylmetán) zlepšil
štruktúru a vzhľad psoriatických nechtov. V štúdii
autorov Cantoresiho a spol. (11) NAPSI skóre pokleslo z počiatočných 2,83 +- 0,99 na začiatku liečby
na 1,00+-1,22 po 24 týždňoch liečby. Celkové hodnotenie ako „veľmi dobré“ a „dobré“ na konci liečby
lekárom i pacientom bolo u 22 pacientov (78,5 %).
Lak so spomínanými účinnými látkami a s obsahom
HPCH (hydoxypropyl chitosan) vytvára film s dlho
trvajúcou adherenciou k povrchu nechta, penetruje do nerovností a jamiek v nechtovej štruktúre, čo
znižuje deskvamáciu keratínu. Navyše sú v nechtovom laku emolienciá, čo je užitočné v lokálnej liečbe
psoriatických nechtov. Navyše sa psoriatické zmeny
na nechtoch akcelerujú mikrotraumami (Koebnerov
fenomén), a ak sa nechtová platnička chráni, tieto
zmeny sú redukované (11).
Diskusia a závery
Klinický vzhľad nechtov je neraz prehliadaný, nevyužíva sa vždy ako diagnostická pomôcka, napriek tomu,
že zmeny nechtových platničiek môžu signalizovať viaceré kožné, či systémové ochorenia. Častým dôvodom konzultácie dermatológa je onychodystrofia, najmä krehké nechty. Abnormality nechtových platničiek
môžu byť aj prvým signálom psoriázy.
Liečba onychodystrofie je zdĺhavá a komplexná.
Dôležité je odhalenie a eliminácia vyvolávajúcich príčin. Preventívne opatrenia (obmedzenie kontaktu
s vodou, chemikáliami, detergentmi, minimalizácia
používania odlakovačov, vynechanie manikúry kutikuly, nenosenie umelých nechtov, strihanie vlastných
nechtov nakrátko, nosenie bavlnených rukavíc pod
gumené pri domácich prácach) dokážu redukovať riziko relapsov.
V samotnej liečbe existuje veľa režimov, ktoré zahŕňajú výživové doplnky, existujú početné lokálne prostriedky s jednoduchou i zložitejšou aplikáciou, od ktorej závisí aj rozličná compliance pacientov. Systémová
liečba sa uplatní viac pri psoriatickej onychodystrofii,
avšak potenciálna toxicita systémových liekov tiež
limituje ich použitie. Pre uvedené dôvody pretrváva
potreba vývoja účinných liečiv, ktoré budú jednoduché
v aplikácii a bezpečné na dlhodobé používanie.
33
XlV, 3, 2014, DERMA
FIREMNÉ INFORMÁCIE
Literatúra
10.
2.
11.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Shemer A, Daniel RC. Common nail disorders.
Clinics in Dermatology 2013, 31:578-586.
Cashman MW, Sloan SB. Nutrition and nail
disease. Clinics in Dermatology 2010, 28:
420-425.
Brosche T, Dressler S, Platt D. Age- associated
changes in integral cholesterol and cholesterol
sulfate concentrations in human scalp hair and
finger nail clippings. Aging 2001, 13: 131-138.
Van de Kerkhof PCM, Pasch MC, Scher RK, et al.
Brittle nail syndrome: a pathogenesis-based
approach with a proposed grading system. J Am
Acad Dermatol 2005, 53: 644-651.
Dimitris R, Ralph D. Management of simple brittle
nails. Dermatol Ther 2012, 25: 569-573.
Cousen PJ, Ramsay HM, Gawkrodger DJ. An
unusual cause of fingernail dystrophy. Clinical and
Experimental Dermatology 2012, 37: 589-590.
Hoy NY, Leung AKC, Metelitsa AI, et al. New
Concepts in Median Nail Dystrophy, Onychomycosis
and Hand, Foot and Mouth Disease Nail Pathology.
ISRN Dermatology 2012, Article ID 680163: 1-5.
Kim BJ, Jin SP, Won CHH, et al. Treatment of
median canaliform nail dystrophy with topical 0,1 %
tacrolimus ointment.Journal of Dermatology 2010,
37: 573-574.
Olszewska M, Wu JZ, Slowinska M, et al. The
„PDA Nail“. Traumatic Nail Dystrophy in Habitual
Users of Personal Digital Assistants. Am J Clin
Dermatol 2009, 10 (3): 193-196.
12.
13.
14.
Benáková N, Ettler K, Štork J, Vašků V. Psoriáza
nejen pro praxi. Praha, Czech republic: Triton,
2007: 190.
Cantoresi F, Sorgi P, Arcese A, et al. Improvement
of psoriatic onychodystrophy by a water-soluble nail
lacquer. JEADV 2009, 23: 832-834.
Hochman LG, Scher RK, Meyerson MS. Brittle
nails: response to daily biotin supplermentation.
Cutis 1993, 51: 303-305.
Colombo VE, Gerber F, Bronhofer M, et al.
Treatment of brittle fingernails and onychoschizia
with biotin: scanning electron microscopy. J Am
Acad Dermatol 1990, 23: 1127-1132.
Sparavinga A, Setaro M, Genet M, et al. Equisetum arvense in a new transungual technology
improves nail structure and appearance. Journal
of Plastic Dermatology 2006, 2.1: 31-38.
Práca bola uverejnená v časopise
Dermatológia pre prax 1/2014
Kontaktná adresa
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický ústav sv. Alžbety, Preventívne centrum,
dermatovenerologická ambulancia
Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Tel.: 02/32249470
e-mail: [email protected]
To nie!!!
zase tie
bradavice...
na odstránenie bradavíc, kurích ôk, stvrdnutej a zrohovatenej kože
●obsahuje extrakt z lastovičníka, tuje a borovicovú silicu
●
Ako prípravok pôsobí?
Predstavuje účinnú metódu prvej voľby pri odstraňovaní bradavíc,
kurích ôk a stvrdnutej kože.
● Použitie nie je bolestivé.
● Je voľnopredajný a vhodný na domáce ošetrenie.
● Extrakt z lastovičníka väčšieho a tuje má antivirálne účinky.
● Ide o bezpečnú metódu s minimom nežiaducich účinkov
a zdravotných rizík.
●
Určený účel použitia:
Zdravotnícky prostriedok Kolodium forte je určený na šetrné odstránenie
stvrdnutej, zrohovatenej kože, kurích ôk a bradavíc tak, že spôsobuje
odlúčenie vrchnej zrelej, rohovinovej, plne keratinizovanej vrstvy kože
tzv. keratolytickým účinkom.
Vyrába: Neofyt spol. s r.o.,
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
Tel.: (+420) 321 570 338, E-mail: [email protected]
www.phyteneo.cz
02/2014
XlV, 3, 2014, DERMA
DIDAKTICKÝ TEST
OVERTE SI VEDOMOSTI
(Na niektoré otázky sú možné viaceré, resp. nijaké odpovede)
1. Trichorrhexis invaginata sa
označuje aj ako
a)BIDS syndróm
b)Bjoernstadov syndróm
c)Nethertonov syndróm
d)Menkesov syndróm
2. Typickým nálezom
pri alopecia areata sú
a)neostro ohraničené ložiská
výpadu vlasov
b)„čierne bodky“ (black dots)
c)výrazný erytém ložiska
d)výkričnikovité vlasy
3. Liekový exantém typu pityriasis rosea môžu spôsobiť
a)izotretinoín
b)metronidazol
c)terbinafín
d)omeprazol
4. Jednotka „špičky prsta“
a)je ukazovateľom aktivity
atopickej dermatitídy
b)udáva postihnutie nechta
mykotickou infekciou
c)sa používa na určenie
množstva externa na určitú
oblasť tela
d)je množstvo masti, krému
alebo pasty od špičky
ukazováka po distálny falanx
d)sa využíva v liečbe onychomykózy
5. PDA necht je
a)skratka pre personal digital
assistant
b)je prejavom psoriázy
c)vyplýva z nedostatku
vitamínu A
d)je posttraumatická
onychodystrofia prstov rúk
8. Psoriáza sa súčasne spája
s autoimunitnými ochoreniami
a)chronická urtikária
b)reumatoidná artritída
c)kandidóza pľúc
d)vitiligo
6. Human papilloma virus typu
6, 11
a)vyvoláva bowenoidné
dysplázie
b)sa zaraďuje do skupiny
vírusov s nízkym onkogénnym
potenciálom
c)sa zaraďuje do skupiny
vírusov s vysokým onkogénnym potenciálom
d)spôsobuje condylomata
acuminata
7. Pimekrolimus
a)je nesteroidný
imunomodulátor
b)patrí medzi antihistaminiká
c)je inhibítor zápalových
cytokínov
9. V terapii androgenetickej
alopécie sa uplatňuje
a)minoxidil
b)u žien antiandrogény
c)mezoterapia účinnými
látkami
d)bifonazol
10. Muir-Torre-syndrom je
a)mykotické ochorenie slizníc
b)mnohopočetný adenóm
mazových žliaz
c)autosomálne dominantné
ochorenie
d)synonymom pre Cowdenov
syndróm
©Prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.
LFUK, Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Správne odpovede:
1c – 2b, d – 3a, b, c, d – 4c, d – 5a, d – 6b, d – 7a, c – 8a, b, d – 9a, b, c – 10b, c
www.eDERMA.sk
aktuálne číslo • bohatý archív • poradňa
36
N
O
V
I
N
K
A
2 prírodné látky
KYSELINA OROTOVÁ
+
ZINOK
Dajte svojmu vnútru vzácny dar
Voľba v liečbe decitu zinku
voľnopredajný liek
jednoduché dávkovanie
vysoká koncentrácia:
25 mg zinku v 1 tablete
tablety s deliacou ryhou
Skrátená informácia o lieku Zinkorot:
Zloženie: Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu (zodpovedá 25 mg zinku).
Lieková forma: Biele obojstranne ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Terapeutické
indikácie: Liečba nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť
dostatočný príjem zinku. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a dospievajúci (vo veku
12 – 17 rokov): Odporúčaná dávka je 12,5 – 25 mg zinku (zodpovedá ½ až 1 tablete Zinkorotu) denne.
Deti vo veku 6 – 11 rokov: Odporúčaná dávka je 12,5 mg zinku (zodpovedá ½ tablety Zinkorotu)
denne. Deti mladšie ako 6 rokov sa nemajú liečiť Zinkorotom. Pre túto vekovú skupinu sú
vhodnejšie iné liekové formy. Tablety sa zapijú dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom
vody) a po dostatočnom odstupe od príjmu jedla. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Pri
dlhodobej liečbe sa má laboratórne sledovať koncentrácia medi v krvi. Fertilita, gravidita
a laktácia: Bezpečnosť lieku počas gravidity nebola stanovená. Zinok prechádza placentou
a prestupuje do materského mlieka. Zinkorot sa nemá užívať počas gravidity a laktácie, pokiaľ
klinický stav (nedostatok zinku) u žien nevyžaduje liečbu zinkom. V takom prípade nie sú žiadne obmedzenia v oblasti terapeutického dávkovania pri podávaní
Zinkorotu počas gravidity a laktácie. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Neboli vykonané žiadne skúšania o účinkoch na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamického a farmakokinetického prolu a hlásených nežiaducich reakcií Zinkorot nemá vplyv na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nežiaduce účinky: veľmi zriedkavé: na začiatku liečby môžu soli zinku spôsobiť bolesť brucha, nauzeu, dyspepsiu a hnačku.
Tieto ťažkosti sa častejšie vyskytujú, ak sa soli zinku užívajú nalačno. Príznaky rýchlo ustúpia po prerušení užívania lieku. Dlhodobé podávanie zinku môže viesť
k nedostatku medi. Veľkosť balenia: 50 tabliet. Registračné číslo: 91/0314/12 – S. Dátum revízie textu: December 2012. Spôsob výdaja: Voľnopredajný liek.
Pred predpísaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na www.sukl.sk alebo na adrese:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, [email protected], www.woerwagpharma.sk
ZINCINZ0714
Zdravotnícka pomôcka vyvinutá na remineralizáciu
a reštrukturalizáciu nechtov postihnutých
malformáciou, lámavosťou a lokálnou bolestivosťou
hydraTácIa nEchTOV
zVýšEnIE PEVnOSTI nEchTOV
38a/2013 SIL_A4, datum vydania: 9/2013
zLEPšEnIE PružnOSTI nEchTOV
zLEPšEnIE VzhĽadu nEchTOV
Júnová 33, 831 01 Bratislava 3, SR
tel.: 02/5920 7320, fax: 02/5920 7384
e-mail: [email protected]
www.csc-pharma.sk
Skrátený návod na použitie: SILILEVO®, lak na nechty
Zloženie: Praslička roľná, metylsulfonylmetán, hydroxypropyl-chitosan,
dietylénglykolmonoetyléter, etanol, voda
Indikácie: na nechty postihnuté malformáciou, lámavosťou a lokálnou
bolestivosťou. Takýto stav nechtov sa často pozoruje u mnohých zápalových
ochorení nechtov, napríklad pri nechtovej psoriáze.
Spôsob použitia: SILILEVO® sa nanáša každý deň na čisté a suché nechty.
Tenká vrstva laku sa nanesie na nechtovú platničku pomocou malého štetca
Spôsob výdaja: Sililevo je zdravotnícka pomôcka, nie je viazaný na lekársky
predpis a nie je hradený zdravotnými poisťovňami
Download

Toto číslo si môžete stiahnút priamo tu