Interný spravodaj Hanil E-HWA Automotive Slovakia
Newsletter for Hanil E-HWA Automotive Slovakia
Od 26.5.2014 môžete využívať parkovisko
pre zamestnancov s kapacitou 79 miest
From 26.5.2014 The car park with the capacity
of 79 places can be used by Hanil members
Školenie našich zamestnancovNové
Rekonštrukcia toaliet na 3. ZŠ
parkovisko
Národná cena za kvalitu
Education and trainings of our employees • New Hanil car park • Toilet Renovations at Primary School III. • National Quality Award
OBSAH
3
4-5
Školenia zamestnancov
Education of our employees
Nové parkovisko Hanil
New Hanil car park
Národná cena za kvalitu
National Quality Award
8
9
10
10
Rekonštrukcia toaliet
Toilet Renovations
Odpadové nádoby pre výrobnú halu
New waste bins for the production hall
EDITORIÁL
Naša spoločnosť počas posledného mesiaca stihla
toho viac než dosť. Oficiálne otvoriť nové parkovisko,
pômocť zrekonštruovať priestory toaliet na 3. Základnej škole v Považskej Bystrici, či obhájiť samohodnotiacu správu potrebnú pre získanie ocenenia v súťaži
Národná cena za kvalitu 2014.
Dôležité, ale i veľmi milé udalosti nás čakajú i v mesiaci júl. Pripravovaná akcia Family Day, ktorá má
už v našej spoločnosti dlhšiu tradíciu, prinesie zopár
vylepšení a prekvapení. Pre dospelých účastníkov to
bude bezplatné hodnotenie zdravotného stavu.
Merať sa bude krvný tlak, BMI, % vnútorného tuku
cievach (= stupeň ohrozenia kardio-vaskulárnymi
ochoreniami), telesná hmotnosť, podľa časových
možnosti a záujmu bude vykonávaná aj diagnostika a
ošetrenie eketroakupunktúrou. Pre dospelých bude
lákadlom i vodný futbal a pre deti máme samozrejme
pripravené množstvo atrakcií ako maľovanie na tvár,
detské animátorky, skákacie hrady, šmykľavky,
húpačky, trampolínu a veľa inej zábavy. Už teraz sa na
vás, vážení zamestnanci, veľmi tešíme!
Pred nami je najhorúcejšie obdobie roka a zároveň
najočakávanejší čas letných dovoleniek. Prajeme vám
preto krásne leto plné zážitkov a slnečného počasia.
During the last month, our company has managed
more than enough: Officially opening of the new car
park, help of toilet renovation for Primary School III.,
Povazska Bystrica and vindication of the selfevaluation report, that is necessary to achieve award
at the competition: National Quality Award 2014.
Important and also nice events are awaited in next
month July. The upcoming Family Day event has had
already long tradition in our company. And this time,
it will bring some improvements and surprises. There
will be available free health assessments for adult
people. The blood pressure, body mass index BMI, %
inner fat of vessels (= degree of risk to the cardiovascular diseases), body weight will be measured.
According to the time possibility and interest will also
be performed diagnostic and treatment by electroacupuncture. A water football will be attractive for
adults as well. Certainly, many attractions are
prepared for children like: face painting, child animator, bouncy castles, slides, swings, trampoline and a
lot of other fun. Dear employees, we are very excited
already now!
The hottest time of the year is coming and also the
most awaiting time of summer holidays. Therefore,
we wish you a great summer full of adventures and
sunshine.
Kórejské zvyklosti pri stolovaní
Korean Eating Habits
Kórejská kuchyňa
Korean food
2
JÚN / JUNE 2014
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.
Tel.: +421 42 28 18 414
Fax: +421 42 448 63 12
email: [email protected]
Internet: www.hanil.sk
NEWS
Školenia (vzdelávanie) našich zamestnancov v mesiaci máj:
Spoločnosť Hanil E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., považuje
zamestnancov za dôležitý faktor rozvoja ľudských zdrojov. V mesiaci
máj sa naši zamestnanci zúčastnili týchto školení:
05.5-07.5.2014 Interné školenie MS Excel
07.5. 2014 Školenie: Vstupné školenie – protipožiarna ochrana a BOZP 14.5-15.5.2014 Interné školenie HR pre vedúcich pracovníkov (supervisors)
BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v KMS.
15.5.2014 Povinné školenie pre vodičov vysokozdvižných vozíkov v PB
15.5.2014 Povinné školenie pre žeriavnikov a viazačov bremien v PB
14.-15.5.2014 Komplexné školenie zníženie sadzby DPH pre Fin. odd.
15.5.2014 Interné školenie audítorov ISO 27001 v KMS.
15.5.-16.5. 2014 Školenie TPM pre TD dpt. v KMS
15.5-16.5.2014 Interné školenie MS Excel Modul 5
19.5.2014 Povinné školenie pre vodičov firemných motorových vozidiel v PB
20.5-21.5.2014 Interné školenie HR pre vedúcich pracovníkov ( supervisors)
22.5. -23.5. 2014 Interné školenie IT –ISO 27001
22.5.2014 Školenie : HR seminár pre HR dpt. v BA
23.5.2014 Povinné školenie pre žeriavnikov a viazačov bremien v PB
27.5.2014 Školenie: Kompenzácie a výhody pre HR dpt..
28.5.2014 Povinné školenie pre vodičov vysokozdvižných vozíkov v PB
28.5. -29.5. 2014 Interné školenie IT –ISO 27001
30.5.2014- Vzdelávacie akcie pre GA dpt. v TN
30.5.2014-Školenie : Vybrané problémy dane z príjmov pre Fin.dpt v BA
Väčšinou
nových
informácií,
zručností, či skúseností získavajú
zamestnanci priamo pri riešení
reálnych úloh, na ktorých sa podieľajú
v rámci jednotlivých oddelení, pričom
spoločnosť pre nich zabezpečuje
rôzne odborné vzdelávacie aktivity
súvisiace s ich pracovnou činosťou.
Education and trainings of our employees – May 2014:
Employees are considered an important factor of improvement the
human resources in our company - HANIL E-HWA AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, Ltd. In May, our employees have participated of these trainings.
05.5-07.5.2014 Internal Training MS Excel
07.5. 2014 Training: Input training -Fire protection, Health and safety at work in KMS
14.5-15.5.2014 Internal HR Training for supervisors
Health and safety at work in KMS
15.5.2014 Mandatory training forklift drivers in PB
15.5.2014 Mandatory training for crane operators and binder loads in PB
14.-15.5.2014 Training Complex VAT Low for Fin. dpt. in
15.5.2014 Training-Internal Auditor ISO 27001 in KMS
15.5.-16.5. 2014 Training TPM for TD dpt. in KMS
15.5-16.5.2014 Internal training MS Excel Module 5
19.5.2014 Mandatory training for drivers of company vehicles in PB
20.5-21.5.2014 Internal HR Training for supervisors
22.5. -23.5. 2014 Internal IT training –ISO 27001
22.5.2014 Training: HR seminar for HR dpt. in BA
23.5.2014 Mandatory training for crane operators and binder loads in PB
27.5.2014 Training Compensation and benefits for HR dpt.
28.5.2014 Mandatory training forklift drivers in PB
28.5. -29.5. 2014 Internal IT training –ISO 27001
30.5.2014- Training Event for GA dpt. in TN
30.5.2014-Training Selected problems of income tax for Fin. dpt. in BA
JÚN / JUNE 2014
Our employees are achieving most of
the new information, skills and experiences during solving of real tasks,
which are solved within scope of
department. Also, our company
provides various special education
activities for our employees, which
are related to their job.
3
NOVÉ PARKOVISKO HANIL
Spoločnosť Hanil E-HWA Automotive
Slovakia sa postupne rozrastá a s tým je
spojený i nárast potrebných parkovacích
miest. V pláne bolo parkovisko už dlhodobo pričom bolo vypracovaných niekoľko
variantov, z ktorých bol vybraný ten
najvhodnejší.
Realizácia mala prebehnúť už v roku 2012,
no bola odložená a začiatok výstavby bol
naplánovaný a zahájený na dátum 3.3.2014.
Ukončenie výstavby parkoviska bolo naplánované na 28.5.2014, avšak nakoľko
práce postupovali veľmi rýchlo, kolaudácia
sa konala už v predstihu 20.5.2014.
Slávnostné otvorenie parkoviska pre
zamestnancov a dodávateľov sa konalo
26.5.2014. Prvý vjazd na parkovisko a
súčasne prvým zaparkovaným autom bol
automobil značky Kia – Jaroslavy Záhalkovej (supervisor D/T-A).
Parkovisko o rozlohe 2280m2 je určené pre
79 áut.
Momentálne sú pre zamestnancov k
dispozícii dva vstupy s turniketom.
Fotografia parkoviska v plnej prevádzke
Car park in full service
4
JÚN / JUNE 2014
New Hanil car park
Our company Hanil E-HWA Automotive
Slovakia is still getting bigger and the
increase of needed parking places is related
with that. New car park was planned
already long time, there were prepared
several variants and the best one was
chosen.
Realization should have been started
already in 2012, but it was transferred and a
building-up has been started on 3 March
2014. End of the building-up was planned
on 28 March 2014, however, the building
work were done very fast, so final building
approval has been done in advance on 20
May 2014. A ceremony opening of the car
park took place on 26 May 2014, and it was
available for all employees and suppliers.
First entrance on the car park was done by
car – Kia (owner: Jaroslava Zahalkovasupervisor D/T-A) and it also was the first
parked car there.
The area of the car park is 2280m2 and it is
available for 79 cars.
Presently, two entrances with tourniquets
are available for our employees.
Slávnostné otvorenie parkoviska
Opening ceremony of the car park
JÚN / JUNE 2014
5
Národná cena Slovenskej republiky
za kvalitu 2014
Naša spoločnosť sa po druhýkrát zapojila do prestížnej
súťaže
Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského a výrobného sektora možnosť
vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.
V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít
Národného programu kvality SR na roky 2013 – 2016,
ktorého poslaním je podpora rozvoja kvality práce,
kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo
udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo
všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.
Súťaž je určená organizáciám podnikateľského sektora,
ktoré majú záujem:
• posúdiť svoje aktivity v rámci systému manažérstva
zamerané na výsledky a priority,
• motivovať zamestnancov k úsiliu o trvalé zlepšovanie
systému manažérstva a profesionálny rozvoj,
• zhodnotiť efektívnosť a kvalitu činnosti organizácie,
• zhodnotiť dosiahnutú mieru komplexného
manažérstva kvality,
• získať konkrétny dôkaz pre zákazníkov/občanov o
plnení ich potrieb a očakávaní,
• posilniť svoje postavenie na domácich a zahraničných
trhoch
Č
ť
Metodika súťaže je založená na samohodnotení podľa
Modelu výnimočnosti EFQM , ktorý sa skladá z predpokladových (čo spoločnosť robí aby dosiahla uspokojivé výsledky) a výsledkových
kritérií (výsledky smerom k zákazníkovi a výsledky
spoločnosti)
Súťaž je určená organizáciám podnikateľského sektora,
ktoré majú záujem:
• posúdiť svoje aktivity v rámci systému manažérstva
zamerané na výsledky a priority,
• motivovať zamestnancov k úsiliu o trvalé zlepšovanie
systému manažérstva a profesionálny rozvoj,
• zhodnotiť efektívnosť a kvalitu činnosti organizácie,
• zhodnotiť dosiahnutú mieru komplexného
manažérstva kvality,
• získať konkrétny dôkaz pre zákazníkov/občanov o
plnení ich potrieb a očakávaní,
• posilniť svoje postavenie na domácich a zahraničných
trhoch
Harmonogram 15. ročníka súťaže:
Podľa Harmonogramu Národnej Ceny za Kvalitu 2014 sa
dňa 4/6/2014 uskutoční v Bratislave (UNMS SK) stretnutie s posudzovateľom našej samohodnotiacej správy. Našu
firmu budú reprezentovat: Ing. Vladimir Smola, Ing.
Slavomir Kubo, Ing. Miroslava Rybarova a Ing. Andrea
Baniari.
JÚN / JUNE 2014
National Quality Award
of the Slovak Republic 2014
Our company has participated in this prestigious competition for the second time.
This is the only competition in Slovak Republic that offers
to business organizations and the manufacturing sector
the opportunity to pick up their strengths, assess, according to a by European accepted criteria and confirm their
uniqueness.
In Slovak Republic is this competition one of the main
activities of the National Quality Program of Slovak
Republic for years 2013 - 2016. The mission of this competition is to support the development of work quality, product quality, service and promotion of the sustainable
quality of life and competitiveness in all areas of the
society in Slovakia.
The Structure of the EFQM Excellence Model
Evaluative Criteria of the National Quality Award of the Slovak Republic
ENABLERS - 500 points
RESULTS - 500 points
Employee
Results
100 points
Employees
100 points
Leadership
Business
100 points
Strategy
100 points
Partnership &
Recources
100 points
Processes
Products
and Services
100 points
Customer
Results
150 points
Economic
Results
150 points
Society
Results
100 points
INNOVATION AND LEARNING
The competition is open to business sector organizations
that are interested in:
• assess their activities focused on the management
system for results and priorities
• motivate employees to strive for continuous improvement of the management system and professional development,
• assess the effectiveness and quality of the organization's
activities,
• assess their degree of TQM,
• obtain the concrete evidence for consumers / citizens
about meeting with their needs and expectations,
• to strengthen its position in domestic and foreign
markets
The methodology of the competition is based on the
self-assessment according to the EFQM Excellence
Model, which consists of the predictors´(what the
company is doing to achieve satisfactory results) and
results´ criterias (results towards the customer and
company results)
The competition is open to the business sector organizations that are interested in :
• to assess their activities within the management system
for results and priorities
• to motivate employees to strive for continuous improvement of the management system and professional development,
• to evaluate effective and quality of the organization´s
• to evaluate the achieved degree of TQM ( Top Quality
Management)
• to strengthen its position in domestic and foreign
markets
• to obtain concrete evidence for consumers / citizens
about meeting their needs and expectations
Harmonogram of the 15 th year competition:
According to the schedule of The National Quality Award
2014, the meeting with the assessor of our own evaluation
report will take the place in Bratislava on 4/6/2014. Our
company will be represented by : Ing. Vladimir Smola,
Ing. Slavomir Kubo, Ing. Miroslava Rybarova a Mgr. Andrea
Baniari.
JÚN / JUNE 2014
7
REKONŠTRUKCIA TOALIET NA 3. ZŠ
Toilet Renovations at Primary School III.
Spoločnosť Hanil E-HWA je spoločnosť, ktorá neustále
podporuje svojou sociálnou činnosťou detské domovy,
charitu či prispieva na zabezpečenie dresov pre športové
tími. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na 3. Základnej
škole v Považskej Bystrici bola plánovaná už dávnejšie.
Naša spoločnosť sa rozhodla podporiť práve túto základnú
školu, nakoľko ju navštevuje najviac detí našich zamestnancov. Pomohli sme zabezpečiť rekonštrukciu
dievčenských toaliet. Dňa 10. júna sme sa zúčastnili na
slávnostnom odovzdávaní zrekonštruovaných toaliet.
Bolo nám radosťou vidieť usmiate tváre pani učiteliek a detí. Spoločnosť Hanil E-HWA plánuje pokračovať v takejto spoločensky prospešnej činnosti.
The company Hanil E-Hwa is a company, which constantly
has supported the social activities for a foster homes and
charity. And the company has donated to provision of
jerseys for sports teams. Toilet renovations at Primary
School III., Povazska Bystrica have been planned already
longer time ago. Our company has decided to support this
primary school, because most of children our employees
are attending exactly this school. We helped to supply the
renovation of the Girls toilets. We have attended a
ceremony opening of the renovated toilets on 10 June
2014. We were happy to see the smiling faces of the
children and teachers. The company Hanil E-Hwa has plans
keep up socially beneficial activities like this.
Zopár zaujímavých informácií o 3. základnej škole:
- Je najstaršou základnou školou v Považskej Bystrici,
založená 1959, tento rok oslavuje 55. výročie založenia,
- od 1977 sa zameriava na šport, na 2. stupni má atletické
triedy, každoročne sa zaraďujú do prvej trojky v hodnotení
športových atletických škôl,
- na športovanie sa využíva multifunkčné inrisko,
- v posledných rokoch sa začali vyučovať v minulosti
obľúbené predmety ako varenie, remeselné práce v školskej dielni , práce na školskom pozemku, ktoré sa u žiakov tešia veľkej obľube.
Several interesting information about Primary School III.:
This is the oldest primary school in Povazska Bystrica, which
was founded in 1959, so in this year, the primary school
celebrates the 55th anniversary of foundation.
The primary school has been focusing on the sport since
1977, and from 2nd level (5th through the 9th grade), the
athletic classes are available for students. Every year,
students of this school are appertained to the top three
positions in appreciation of athletic sports schools.
The multifunction playground is used for sports.
In recent years, the favorite subjects of past were started
teach like cooking, craft work in the school workshop,
work on school grounds, that are very popular among the
students.
Prajeme 3. základnej škole veľa úspechov a nech sa jej
naďalej darí vo vychovávaní nielen športových talentov,
ale zároveň plnohodnotných osobností.
We wish Primary School III. a lot of successes and let it
succeeds in education of sports talents and also young
people with a strong personality.
8
JÚN / JUNE 2014
ODPADOVÉ NÁDOBY PRE VÝROBNÚ HALU A SKLADY
New waste bins for the production hall and warehouses.
V spoločnosti Hanil E-Hwa Automotive Slovavakia s.r.o.
Považská Bystrica sa do výrobnej haly a skladov zakúpili
nové plastové nádoby čiernej a červenej farby s objemom
120l, ktoré sú určené pre komunálny a nebezpečný odpad.
Žlté nádoby sa ponechali, avšak na rozdiel od komunálneho odpadu sú určené pre plastové (tzv. PET) fľaše
(predtým boli pre fľaše určené hnedé nádoby). Na
komunálny odpad slúžia čierne nádoby a červené nádoby
sú určené pre nebezpečný odpad (predtým zelené
nádoby). Na vekách jednotlivých nádob sú zalaminované
názvy jednotlivých druhov odpadu spolu s fotkami, takže
kto by si nebol istý do akej nádoby má vhodiť odpad, tak si
to môže skontrolovať priamo na veku každej nádoby.Tieto
farby nádob by mali byť používané aj v našich mestách a obciach.
Chceli by sme poprosiť zamestnancov, aby teda do žltých
nádob vhadzovali len prázdne plastové fľaše z nápojov, do
čiernych len komunálny odpad (napr. ohryzky z jabĺk,
šupky z ovocia, papierové vreckovky) a do červených len
nebezpečný odpad (do nebezpečného odpadu patria
napr. zaolejované handry a obaly, prázdne plechovice od
sprejov a farieb).
Vo výrobnej hale a skladoch sa nachádzajú aj žlto-modré
vozíky, ktoré sú určené pre kartón, fólie a drevo, takže by
sme poprosili zamestnancov, aby separovali aj tento
odpad a nevhadzovali ho do nádob pre komunálny,
nebezpečný odpad a nádob pre PET fľaše. Separácia odpadov na jednotlivé druhy má význam hlavne pre znižovanie
záťaže na životné prostredie, v ktorom sa všetci
nachádzame a nedostatočné triedenie odpadov znamená
tiež zvýšenie nákladov na ich ďalšie dotrieďovanie.
Čistiaci
granulát
na prečistenie
šnekov
Komunálny
odpad
Obaly
z plastov
New waste bins were bought for the production hall and
warehouses in our company- Hanil E-Hwa Automotive
Slovakia Ltd. Povazska Bystrica. These bins are black and
red colour with capacity 280l and are assigned for a
communal waste and hazardous waste. Yellow waste bins
were kept in the company, but they are not available for
the communal waste like before. From now, the yellow
bins are assigned for plastic (PET) bottles (before, were
used brown waste bins for the bottles). Black waste bins
are available for communal waste and red waste bins are
assigned for hazardous waste (a green waste bins were
used for both before). Titles of all kinds the waste are
marked on a lid of every single waste bin, together with
the picture. So who is not sure which waste bin should be
used for specific waste, he can easily check it according to
the picture on the lid of each waste bin. Same colours
should be also used on the waste bins in our towns and
communities.
We would like to ask for correct waste sorting, so the
yellow waste bins are used only for empty plastic bottles,
the black waste bins are used only for communal waste
and the red waste bins are used only for hazardous waste (
the hazardous waste includes e.g. a fouling cloths, empty
aerosol cans and colours).
In production hall and warehouses are available the
yellow-blue trolleys, that are assigned for carton, foils and
wood, and also we would like to ask for right waste
sorting. The waste sorting to separate kinds is very important especially for reducing loads on the environment,
where we live and deficient waste sorting also means
increasing costs for next sorting.
Nebezpečný
odpad
Prázdne obaly
z náterových
hmôt
JÚN / JUNE 2014
Nebezpečný
odpad
textilný
materiál
s nasiaknutými
olejmi, lepidlami
a riedidlami
9
INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA
Intercultural Communication
Kórejské zvyklosti pri stolovaní: (3. Časť)
Korean Eating Habits: (Part 3.)
Spôsoby stravovania a používania riadu sa líšia podľa danej
krajiny a kultúry, teda i spôsoby stolovania sú rôzne.
According to the country and culture of the country the
dinning etiquette and using of dishes are different and also
eating habits are different.
Korean eating habits are these:
A sitting order has to be followed when you and older
people eat together. Younger people can start to eat after
what the oldest person holds their spoon in hand.
Try to keep in step with older people during whole mealtime. Don`t put down your spoon or chopsticks, before the
older people have not finished with meal.
Don`t hold the spoon and chopsticks in one hand. Use the
spoon only to eating of soup and rice.
Don`t take a rice or other side dishes with used spoon.
Don`t put any bones on the table during the meal. Wrap
them in a napkin and put it to a proper place.
Use a special tray for meals served in a canteen. Don`t be
noisy when you eat and drink. Do not strike the spoon and
chopsticks on the plate.
Take the meal which is easy available. Do not stretch too
much your arms for the meal that is not around.
When you have finished with your meal, put the spoon and
chopsticks on the place where they were placed. And then,
put back your used napkins on the table.
When you have cough or sneeze during the meal, turn your
face to the other side and cover your mouth with your hand
or tissue, because you do not want annoy the other people
who are seated around a table.
Zvyklosti pri stolovaní v Kóreji sú tieto:
Keď spoločne jete so staršími, je treba dodržiavať zasadací
poriadok. Až keď starší drží v ruke svoju lyžicu, začnú jesť
mladší.
Snažte sa držať krok v rýchlosti jedenia so staršími. Neodkladajte svoju lyžicu a paličky skôr ako skončia s jedením.
Nedržte lyžicu a paličky v jednej ruke. Lyžicu používajte iba
ku konzumácií ryže a polievky.
Nenaberajte ryžu alebo iné prílohy použitou lyžicou.
V priebehu jedla nepokladajte kosti na stôl. Zabaľte ich do
obrúska a odložte na určené miesto.
Používajte zvláštnu tácku pre jedlá servírované v jedálni pre
hromadné stravovanie, nebuďte hluční pri jedle a pití a nebúchajte lyžičkou alebo paličkami o tanier.
Berte si jedlo, na ktoré môžete ľahko dočiahnúť a príliž
nenaťahujte paže za vzdialeným jedlom.
Po jedle položte lyžicu a paličky na miesto, kde boli umiestnené, zložte použité obrúsky a položte ich späť na stôl.
Keď v priebehu jedla kašlete alebo kýchate, otočte svoju
tvár na druhú stranu a prikryte si ústa rukou alebo vreckovkou, aby ste neobťažovali svojich susedov.
KÓREJSKÁ KUCHYŇA - SHIN RAMYUN
Shin Ramyun je rezancová polievka s tradičnou štipľavou chuťou. Dokážete
si ju veľmi ľahko pripraviť za 10 minút a stále je uspokojujúcou polievkou.
Všetky ingrediencie nájdete v balíčku a ostatné ako kimchi, vajcia, zelená
cibuľka sa môžu pridať k zvýrazneniu chuti a štruktúry.
Najobľúbenejšie sú v Kórei instantné rezance. Ich obal symbolizuje ich
ostrosť, ktorá je pre Kórejcov typická. Slovo "Shin" znamená štipľavý a znak
tohto slova bol vytvorený kaligrafom, ktorého meno zostalo zabudnuté v
histórii. Hovorí sa, že Shin Ramyun sú hrubšie, ťažšie a väčšie ako ostatné
instantné rezance.
1
2
10
Priveďte k varu 2 a ¾ hrnčeka vody v malom hrnci.
Pridajte rezance a obsah balíčka,
pomiešajte a nechajte
4-5 minút odstáť.
JÚN / JUNE 2014
DRÁČIK HANILÁČIK
Priestor pre skvelé
nápady a tvorivosť
našich najmenších
fanúšikov
HÁDANKY NA JÚN
1. ÚLOHA - hádanka
Veľké uši, chvostík malý. Čím by sme ho kŕmiť mali?
On nemá chuť na zmrzlinku. Rád kapustu, ďatelinku.
2. ÚLOHA - spojovačka
Napíšte nám do políčka koľko šarkanov bude na
obrázku po spojení čísel.
Zároveň vás poprosíme
o vyplnenie kontaktného
mena a telefónneho čísla.
V prípade výhry vás
budeme kontaktovať.
Ďakujeme
Dráčik haniláčik pripravil
ako vždy skvelé ceny
Meno
Telefónne číslo
JÚN / JUNE 2014
11
SÚŤAŽ
1. ÚLOHA - OTÁZKA
Kedy sa konalo slávnostné otvorenie parkoviska
pre zamestnancov?
2. ÚLOHA - OTÁZKA
Pre koľko aút je určené nové parkovisko?
Odpoveď:
Odpoveď:
Hotel Tatry
Odpoveď napíšte do vyznačených políčok najneskôr do 15.07. 2014
Meno zamestnanca: .............................................................................................................
Osobné číslo: ........................................................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................................................................................
VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
Víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách spomedzi 110 zapojených
súťažiacich vyhráva Bulíková Jana, ktorú vyžreboval náhodný
zamestnanec a zároveň sme skontrolovali správnosť vyriešenia
súťažných otázok.
Zároveň by sme jej chceli zablahoželať a v ďalších úlohách zaželať
zamestnancom veľa šťastia.
Výhercom detskej súťaže sa stal Denisko Ďurica, ktorý správne
odpovedal na súťažné hádanky. Deniskovi srdečne blahoželáme a
tešíme sa na správne odpovede našich najmenších fanúšikov. Do
súťaže sa zapojilo 19 detí.
Redakcia: Mgr. Kristína Kučmová
Fotografie, grafické spracovanie: Mgr. Kristína Kučmová
Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Žibrúnová
Preklad publikácie: Miroslava Gombárová
Dátum vydania: 20.06. 2014
Vaše pripomienky a návrhy posielajte na adresu: [email protected]
NEPREDAJNÉ
Download

Education and trainings of our employees – May 2014