Pankpop
Peter Moskal´„Moski“,
www.mkmb.sk/pankpoper www.youtube.com/user/pankpop
www.moski.sk/pankpoppankpop.html
A cˇom bi nˇe ?
Možeme śe bridzic abo ľubic skurku z mľika,
možeme meso kupic abo hodovac karmika.
Možeme pojs do Baranči s voźikom na kurčata,
potrimac kus, požovtňeju, porezac a z dvora spratac.
Možeme buc paskudni a s macerami furt śe vadzic,
možeme śe zmetac, pojs het, blukac śe kadzi-tadzi.
Možeme odpočivac, kedi u zahradze blato,
možeme sebe ľem tak ľežec, patrec na štukator.
A ČOM BI ŇE? A ČOM BI ŇE, POVIDŽ, A ČOM BI ŇE, POVIDŽ, A ČOM BI ŇE?
Možeme zahaśic vapno, televizor abo vodu,
možeme chodzic u jednim svetru, osrac movdu.
Možeme buc jak źimni gris abo śe z toho śmijac,
treśacimi rukami možeme dakuśčičko viľac.
Možeme cali dzeň popravjac jeden podli darling,
možeme dac Ciganom hurki aj dziravi vajling.
Možeme śe obritvic abo chodzic jak tot Ježiš,
možeme čekac poštarku, priňeśe nam peňeźi.
A ČOM BI ŇE? ...
Možeme śe šumňe chovac, možeme śe zbeśňivac,
možeme śe dobizovna bizovňe bizovac.
Možeme šicko robic pomaľučki, po falatku,
kamaratom obecac choľem po jednim mačatku.
Možeme buc calkom glupi, možeme mac filipa,
možeme buc cicho, voľime šaľene ňespľitac.
Možeme olamovac čiri, śtrikac mandelinki,
možeme buc legendi tak pitňe jak i Cingilingi.
Možeme diškurovac tak, jak śe nam šickim bači,
u źime pic vecej rumu, obľečic i cepli gači.
Možeme lapac krucicu, čekac na ňu s motiku,
možeme porozbirac motor, śviňu, politiku.
A ČOM BI ŇE? ...
Možeme pśikoj rucic do misočki pomasceni chľib,
možeme navaric paľenku, od jakej ľepšej už ňit.
Možeme vźac od dudvaša paru planti z ceplej hredi,
možeme pojs do karčmi a pošatovac, bo ňit kedi.
Možeme onačic, ojic abo zaojic,
vecka už ľem virucic, kedz ňehodni me rozojic.
Možeme śe šarpac, možeme buc podli,
možeme zaśpivac. Bi me mohli.
A ČOM BI ŇE? ...
Buchanˇec
Jak hutorja dzedove, śvet bul davno inšaki,.
lapali me na Buchancu charči aj koľaki,.
pośidali me zos fľašočku hnojňakoch na moscik,.
prišol gu nam dakus pofigľovac Piśuš ňeboźčik..
Ňetrebalo śtrikac, a bula krasna kapusta,.
ľudze obuli gumaki, pošli robic do drustva,.
od huskoch a kačuroch bul bili cali Kažitov,.
ňemal śi svoj fingibus, ta požičil śi suśidov..
Šicke dzeci znali rendešňe zabuchac do blata,.
rozdarte nohavki dali me maceri poplatac..
Bunkri u pachňacich baloch slami abo u śeňe,.
do Ortašu zos babu pošli me patrec dojeňe..
Zos pariťu na karku – no, chto vekši frajer, oľe?·
Džimi iśče teľo ňepil, behal na dva-a-pole.·
Znali me ľem teľo, že ľudzi treba bečeľovac,·
za pivo a za jedzeňe prišol muľar vakovac.·
Zabila śe śviňa pred kračunom abo u jari,·
prišla tu cala fajta, jedli pečinku, čamkali.·
Petriki, mašini, čutki, briketi – hvarja, že smrod,·
zoz kominoch pachla źima od Bodrogu po Sopot.·
Karika to vźala, dześkaľ do guti to poňesla,·
ňit u valaľe kravjanki, ľem hromada ňeśčesca.·
Možeže ňesceme treźbo popatrec na tot naš śvet,·
zaprovodzili me sebe do chižkoch internet. ·
Slunko ňepevne, hodzinku chibaľ zopsutu ma,·
staňeš, pošuňaš dakus, no a už doraz cma.·
Co za boha robime, že ňechodzime po vonka?·
caha śe chorota jakaśkaľ jak zbeśňeta foľovka.·
Každi pijak chce buc pan, každa nalpa sce buc paňi,·
ňepochasnovalo cośkaľ nam, vecej sme vijebani.·
Ukradňi i ti sebe dakus, šak čom bi śi ňemoh,·
toti, co ňigda ňerobili, maju povno źemoch.·
Ňechodzime do cukrovki, u Buchancu ňit ribi,·
idzeme śe ošaľic zos tim, co nam barz ňechibi.·
Mňe ňetreba drahi motor, scem mac svoju gazdiňu,·
co da cicku dzecom, zrobi poľivku zos povňinu.·
Kedz dožijeme do jutra, kedz budzeme birovac,·
ľubil bi mi na inšaki śvet z oblaka pokukac.·
Abo naj tedi uderi fras a naj to zmije diźdž!·
zabudzeme, jak śe žilo dakedi tu, u Hardiśč.·
Da s´e
Kedz ňesmakuje krejmeš, poprobuj bejleš.
Kedz ňesce śe ci srac, može sebe perdňeš.
Ňeznaš, co s tim, zakvaś do hordova.
Dohaňa ci śvekra, polož ju do temetova.
TA ŇEDA ŚE? ŇEDA ŚE? – DA ŚE.
TA ŇEDA ŚE? (jak povedzel Džimi) ŇEDA ŚE? – DA ŚE.
TA ŇEDA ŚE? ŇEDA ŚE? – DA ŚE.
TA ŇEDA ŚE? – BIZOVŇE, ŽE DA ŚE.
Kedz ňit dześatka pivo, može buc dvanacka.
Zasadz sebe śľivku, kedz visochla baracka.
Ňeposchadzal cesnok, zakuś paradičku.
Polamal śe stolok, śidaj na ladičku.
TA ŇEDA ŚE? ...
Kedz ňemaš hektari, tedi poriluješ arik.
Ňevirosnul pśičok, budze fajni patkaňarik.
Ňehodzen śi vipic, vipi ľem do polovki.
Čuc u chiži miša, pokladz mišalovki.
TA ŇEDA ŚE? ...
Kedz ňit pod matku veprik, ta vihoduj śvinku.
Ňit u fijovke nožik, odrežeš zos pilku.
Ňebarz sladka dziňa aľe hriźaca, sipkaca.
Frajirka ci ňesce dac, druha ci da pomacac.
Kedz ňeveriš Boha, no ta choľem Bohiňu ci!
Ňemaš roboti, pošopeš kus, kurom ruciš.
ŇEDA ŚE? ...
– Daj hev.
– Keľo?
– Ta
teľo das.
– Co?
– Čom?
– Ľem tak.
– Ta tedi ňič.
– Ci śmišno,
ha?
Aľe dorveš!
Śe śmej...
– Sceš?
Ta na,
veź
choľem pejc.
– Chto?
– Suśid.
– Ňe von,
joho źec.
– Dobri!
Finom!
Śviži!
– Ta ho źidž!
– Jou,
veľo!
Ochab tak.
Jeden fras!
ROZUMIŠ
DAS DAKUS, DAS
DAKUS?
ROZUM ŚE DAS
DAKUS,
DAS DAKUS.
– Kedi?
– Doraz.
Takoj
treba pojs.
– Sluchaj...
– No?
– Čuješ?
– Dakus hej.
– Naco?
– Zato.
– To čij?
– Ozda naš.
– Jak?
– Tak ni.
Iśče kus...
sprobuj zaś.
– Možeš,
śmelo...
Hohóu,
už dojs!
– Dze?
– Tu ni.
– Hej,
toto tam.
– Povidž!
– Vitrim!
– Aha,
už znam.
Iboja
Iboja śe mi bači,·
ľubil bi mi popatrec, jaki ma gači.·
Ňeľubi me, ňeznam čom,·
ňedostaňem śe vera gu jej gačom.·
A ja bi chcel, barz bi mi chcel·
ľehnuc šumňe s ňu na posceľ,·
bo to laska, tota laska,·
po bilich scehnoch scem Iboju hlaskac.·
Iboja, no ta co?!·
šak piješ už das pjate poldeco!·
Pobočkac gambi choľem,·
ta daj, do rici, naj ňelajem.·
Ňevalušno. Hvari, že ňe,·
že ňeda mi, že ňe, ňe-e.·
Ou, ňeśčesce!·
Iboja moju pucočku ňesce.·
Iboja už ľeži,·
zos tim, co ma barz veľo peňeźi.·
Bo to vzťah, ta popať...·
a ja śe chodzim hlaśic na urad.·
Naj idze do frasa,·
kedz smakuje jej druha kolbasa.·
Pouciram sebe piski,·
bo pre Iboju ja ľem gadžo hardiśski.·
Oplokac a obritvic
a visrac śe a utrec ric,
čežko śe chiľac, furik driľac,
jak vipiju, podoľivac,
trapeňe a modľeňe
a sce me abo ňesce me
a zdechňeme a zhňijeme
a furt je to ľem o žeňe!
ČOM TO TAKE DOPITE, CHOČ MAŠ TEĽO ODŽITE,·
ČOM ŚE ŇEDA ŹEJS ĽEPŠI FAJNI ŠMAĽEC ZOZ TEPŠI?·
ČOM TO TAKE CHROBAČNE, DOČISTA MI VILAČŇEL,·
ČOM U ŠORE TREBA STAC, KEDZ SCEM TEPŠU VIĽIZAC?·
Iboja!
Idz
tlucˇic!
Ňeumil śi za sobu taňir...
šicko ci treba kazac storaz!
Oľe, poprav sebe tot gaľir...
ja ci dam karčmu, doraz!
Ňečamkaj a dakus śe chovaj!
A toti fusekľi tu čijo?
Poprav obrus, jak staňeš od stola.
... no aľe sereš jak lijon!
Ňehuč teľo! Idz tlučic orechi!
Ňeśidaj tu u brudnich šmatoch...
ňeprepinaj, vitrim, doraz koňec!
Pijakoch maš šickich kamaratoch...
merkuj, bo trošiš na pokrovec!
Doma śedz, ňigdze ňechibiš!
Otvor tot oblačok, kedi sereš!
Sobotu rano dluho śpiš!
No aľe podli śi jak degeš!
Ňehuč teľo het! Idz tlučic orechi!
Richtuj śe, doraz treba is,
ber piruli, bo už dva hodzin!
To chto ce včera domu ňis?
Ňepi už paľenku, ci škodzi!
Pokare ce, taki śi jak toto,
ta ňevidziš, že tu pozmivano?
Daj kačatom pokrivu zos šrotom.
... ňecharkaj teľo, mi plano.
Ňehuč teľo het! Idz tlučic orechi!
L’ubi vipic
Čežoba tot život, podz na jedno pivo!
Maš smak od smedu vipic?
Ojce, oľe veźce, ňehutor, že druhe ňesceš,
jedno iśče možeš, ľubiš vipic.
Ňešatuj a śedz, budzeš muśec scec,
ňebudz chuj, voľiš vipic.
HÉJ,
HÉJ,
HÉJ,
HÉJ,
ĽUDZE ŽIJU, DICHAJU, SERU, ŚIKAJU A ĽUBJA VIPIC.
I UMARTOMU Z UCHA VIPIJU, BO ĽUBJA, BARZ ĽUBJA VIPIC.
ĽUBIŠ BABU, ĽUBIŠ DZEDA A ĽUBIŠ VIPIC.
ŇEHUTOR ŇIČ, BO ŠICKI ZNAJU, ŽE ĽUBIŠ VIPIC.
Znaš, na co dumam... vodku abo ruma?
To jedno. Znaš vipic.
Naľej, bo vipito, vipij, bo naľato.
Šak zato... ľubiš vipic.
Bez paľenki ňijak, piješ, bo śi pijak,
ňeznaš, kedi dojs, bo ľubiš vipic.
Božole a debuše pital chtośkaľ, ňemuśel,
ta zrobme šor s tim, treba vipic!
Bez peňeź ňestresuješ, śmelo naborguješ,
ňit śi taki glupi, ľubiš vipic.
Nervi treba gu nam bridki, dopiti me jak ľepitki,
bo malo nam, ľubime vipic.
Me śe nacahali, podzme domu, ľem pomali,
na garadičoch merkuj, śi vipil!
Mozˇe buc
ABO MOŽE BUC,
ŽE TO ŇE TOTO,
ABO ŽE TO ŇE TAK,
BO TO.
TA ABO JAK?
A MOŽE ŇE,
BO TO ABO TOTO,
A KEDZ ŇE,
TA TEDI CO TO?
MOŽEBUC TAK.
ABO ŇE,
BO MOŽE BUC,
ŽE ŇE TAK,
BO TO ŇE TOTO PITNE,
A ŇEMOŽE BUC TEDI TAK.
MOŽE BUC.
A TEDI ABO TOTO,
ABO HEVTO,
CO ŇEZNAME CO TO,
MUŚI BUC TAK.
ABO TAK.
– Ňesip teľo veľo soľi, bo chto toto vecka poji?
– Pokoštuj.
– Može buc.
– Ňežeň tak motor, sinu, bo odbiješ hevtu ninu.
– Tak ni?
– Može buc.
– Popať u šuflatke, či ňit tam dva kľinci kratke.
– Jest jeden.
– Može buc.
– To ňe tota pitna rula, bo pervej inšaka bula.
– Kop hľibši.
– Može buc.
– Ulap so mnu, oľe, čekaj... dobre. Daj hev mecha!
– Dzira u ňim.
– Može buc.
– Paľe, kus mi śe rušil, takoj me suňog ukuśil.
– Maš sladku krev.
– Može buc.
– Slunko vonka mocno śvici, pośedzime u pivňici.
– Sceš pivo?
– Može buc.
– Krasna marchev, ňič z ňej ňemam, dočista je pojedzena!
– Bizovňe herśčok.
– Može buc.
– Daj falatok drotu, zrobim porjadnu robotu.
– Na, špargu.
– Može buc.
– Jest u chľive patkaň, večar ňezavar śi vratka.
– To baba.
– Može buc.
– Chibi u tim iśče daco, uderim tam jedno vajco.
– Ľem kupče jest.
– Može buc.
Murik
Pachňaca noc, dześkaľ mački śe dzigaju,.
śedzime pred karčmu na muriku na kraju,.
dachto sce čapovane, dachto cmorka fľaškovo..
„Oľe pohutor, jak tam? Vakuješ? Už hotovo?.
Pčoli ci ňezdechli? Budze toho roku med?“.
„Vipatra, že budze veľo.“ „Ňehutor! Šaľene het!“.
Včera bulo ľeto, ňeśka už kus chladňejši,.
jutre zožňeš gorov, no a tedi... už znaš, dze śi..
Ňedzeľu fodbal, Efa bere motor, pojdzeme,.
u Pľechocic dame jedno, može i dva chladzene,.
a jak pravda toto, že źeľeni chlopik s UFOm ľita,.
ta naj tedi priľeci na murik a kolo nam pita..
Dześkaľ tam za morjom tota preveľika Amerika,.
patrim na Mali voz s pivom v ruce zoz murika.
a bocan ma hňizdo hore, rovno pod hvizdami,.
von zna, jaki veľki śvet śe kruci tam, za Hardiśčami..
Dześkaľ tam za morjom už dluho na sebe čekam,.
može tak to ma buc, može ňebirujem, ta ucekam..
U budzbanku ruša śe koľaca śviňka....
„Paľe, Lajči śedzi na sucho, vipil bi kus vinka. .
Cośkaľ mi scel hutorec... aha, znam: Sluchaj tu,.
zajački keľo śi mal? Zochabiš na fajtu?.
Pitamce ľem ňezačinaj s virami a s politiku..
Chlopi, ľubim vas, šickich, keľo sce tu na muriku..
Co sebe ti o tim dumaš?“ „Ja s ňi s kim ňič!“·
„Otvor toti chrumki, bež, a śmelo jidž.·
Ňeže budzeš halajkac!“ „Ja ňigda raz!“·
„Deži pošol domu, paľe, tu je už zaś.·
A to čija tam na draźe tota mlada sarna?“·
„Šak to iśče dzecko!“ „No šak... ľemže budze fajna!“·
Murik ňezna hutorec, murik sebe pameta·
šickich, co śe dzvihli z ňoho, pošli robic do śveta.·
A bocan ma hňizdo hore, rovno pod hvizdami,·
von zna, jaki ľudze žiju tam, za Hardiśčami.·
Murik ňezna hutorec, čuje, jak śe čujeme,·
tam dześkaľ na koncu i mi vrosňeme do źeme.·
Pachňaca noc, taka... ňit na to slovo,·
ňesce śe nam domu, mame iśče badočkovo.·
Doma śe s ňim vadza, ňichto raz mu ňerozumi,·
vola kamaratoj: „Dze śi v rici?“ „Ta dze! Ta tu mi.“·
Śedzime na muriku jak ptački na konaru,·
veľke veci u śercu a drobne u bugeľaru.·
Taki me jak brovza: ňeškodzime, aňi ňit z nas chaśen.·
Šicko, co treba, kazal Džimi, a tedi „da śe“·
v mutnej vodze lapic do dzvihaka tlustu čuku,·
mišok jarcu viňes na pojd s jednu polamanu ruku.·
Posluchame choč koho, choč jaku pľetku,·
bo to šicko život, a murik u śtredku.·
Jeden čľovek śe u hvizdoch jak murvanka može stracic,·
na Mali voz budu patrec s pivom v ruce kamaraci,·
bocana už ňit, u praznim hňizdze dakus pira,·
„Ľec, a vrac śe skoro, pitamce, ľem na žaľ ňeumiraj!“·
Totu moju chorotu mi už ozda cickal v mľiku,·
muśim is, ta trimce śe a čekajce me na muriku.·
Ta
U novinkoch pisali, že Vichodňare, to ľem śmece...
voňi šicko znaju, buli tu može raz na viľece.
Hovno znaju, ta.
Diškuruju, beru peňeźi, ochpali do nas lasku,
Cigana popachali chibaľ tak ni, na obrazku.
Šajtove hlavi, ta.
Vidza nas ľem tedi, kedi balamutu vidreľime,
Vichodňar, to čisti gadžo, to skoro na Ukrajiňe.
Ti znaš, ta.
ŇEBUDZEME ŚE ROZJIDAC, BO MI MAME VECEJ V HLAVE,
NAJ SEBE TAM TEDI ŚMERDZA U ŠOLAVEJ BRAŤISLAVE!
AŽ JAK ZAČŇU CHODZIC VEĽKI PANOVE BARZ NAŠIROKO,
AŽ TEDI JICH POŠĽEME DO CEPLICH KRAJIN ŚVINSKIM KROKOM.
ŇEPLANO HUTORIŠ, DAJAK BULO, A DAJAK BUDZE,
MI MOŽEME JEBAC NA TO, CO POVEDZA GLUPI ĽUDZE.
POUCIRAJ SMARGEĽ Z NOSA, ŽIVOT IDZE DAĽEJ,
BO MI VICHODŇARE, OKREMIŠŇE HARDIŚČAŇE.
U spravoch nalpa hutori, že Vichodňar šaľeni je,
vona tomu rozumi, bo vona dześkaľ v rici žije.
Nalpa, ta.
Furt śpivaju toto pitne o Europskej uniji,
vecej od nas nakradňu a nam zochabja pomiji.
Śviňi, ta.
Śmeju śe na čudo boske, jak mi mechko hutorime,
oľe, trimce me, bo vre u mňe a doraz ňevitrimem.
Mudri su, ta.
ŇEBUDZEME ŚE ROZJIDAC...
JAK ŚE NAM ŇEBUDZE BAČIC, TA ZROBIME TEDI NASPAK,
BO VICHODŇAR ŚE ŇESERE A HARDIŚČAN, TO JE VAJČAK.
CO TROMF, ŹEĽEŇ ABO ŽALUDZ? MOŽE KUĽA.
SLUCHAJ PANKPOP, ŇEŠPEKULUJ, PODZ ŚEDNUC GU NAM!
Toto ni
Oľe daco uľej, bo ulapi me fras,
scem zaśpivac šumňe a, do piči, ňemam hlas.
Vonka macir jebe a tu taki fajni skľep,
ta driľim paru poldeci a zrobim choľem rep.
Krucim piski tak, jak znam, a ňebarz dobre znam,
no vipic iśče jedno-dva, ta toto vera znam.
Sluchaj moj rim a moj ritmus, jak ja fajňe znam,
bo ňichto ňezna tak, jak znam, bo znam.
Ja ňe dzecko uľici, ja bľuvam na uľicu,
paľe, šicke šumne ženi už rušaju ricu.
Ja voľim na pokoju sebe s pivom pośedzec,
kedz otvoril mi gavri, scem vam povedzec,
ŽE TOTO NI.
– TA CO?
– TA TOTO NI.
– TA CO?
– TOTO NI.
– CO?
– TA TOTO NI.
– TA CO?
– TOTO NI.
– TA CO?
– TA TOTO NI.
– CO?
– TOTO NI.
– CO?
– JÁJ, AHA.
Cośkaľ mi tu ňepasuje, cośkaľ čujem smrod,
može śmerdzi tamtot Cigan, može to ňe tot.
Veľke čapki na hlavoch a lancki u šiji,
kebi meňej bruňeli a vecej vipili.
To ňetreba bavic chuja, metac śe do źemi,
to ňe naša chorota, to bizovňeže ňe mi.
U karčme sebe pośedzec na piči, na chuju,
doma smačňe pochľipac podbitu pasuľu.
Podz hev, gu pultu, ňepať na nas jak patkaň zoz muki,
dzvihaj s nama poldeca, dzvihaj hore ruki.
Možeš śe is viśikac, bo śi veľo pil,
bo to šicko zoz pravdi, bo to je naš štil
TOTO NI.
– CO?
– TA TOTO NI.
– TA CO?
– TOTO NI.
– TA CO?
– TA TOTO NI.
– TA CO?
– TOTO NI.
– CO?
– TA TOTO NI.
– TA CO?
– TOTO NI.
– CO?
– JÓU, HET.
Ňebudzem barz dluho, ňescem śe nacahac,
jutre zabijame śviňu, skoro treba stac.
No ta oľe, veduca, zrob iśče po jednom,
bo tu šicki veľo piju a ja znam, že čom,
BO TOTO NI...
Trachtor
Ľudze dachtore maju trachtore,
povoźa hnoj, dobre śe jim ore,
a druhi ľudze maju ľem trachtorik,
na malu vľečočku viruca čomovik.
Ľudze dachtore na trachtor seru,
pčolki ľitaju, voňi morduju śe s teru,
s motiku beha chočjaki dochtor,
od baboch bere kavej, ňema na trachtor.
HALO, HALO, HA-HA, JEST TAM DACHTO? ŇEŚEDZ JAK NA VEŚEĽU, ŠTARTUJ TRACHTOR!
HALO, HALO, HA-HA, ŠOR ZA ŠOROM CAHAJ TOT ŠOROZOV ZA TRACHTOROM!
HALO, HALO, HA-HA, JEST TAM DACHTO? ŇEČUJEM AŇI KUS, BO HUČI TRACHTOR!
Oľe, poprataj tot bordeľ z dvora,
a tamto ňeviruc, bo to z trachtora!
Chto ňerozumi tomu, naj sebe hutori,
u každim obiscu prida śe trachtorik.
Može ňemaš ti, aľe ma dachto,
budze ci treba, tedi vicahňe svoj trachtor,
ho bečeľuješ, ta ci pomože,
bo s trachtormi to tak je, to tak je, že
do gadža paľenku a naftu do trachtora,
otvoriš kapuru, ci pridze šumňe zorac.
Jak ňit paľenki, vicahňeš z koršova vino,
„Co mi dlužni?“ „Ochab tak, pošlo finom.“
HALO, HALO, HA-HA, DZIVKA DACHTORA, JAK SCEŠ ŚE HUKAC, ŚIDAJ DO TRACHTORA!
HALO, HALO, HA-HA, ČUJE DACHTO? ŽEBI TO FRAS ULAPIL, ZDECHNUL TRACHTOR!
HALO, HALO, HA-HA, CO ROBIŠ, MORE? PO UCHA OD OĽEJA ŠOPEŠ U TRACHTORE!
Varosˇ
Jest u varošu všeľijačina všadzi u skľepoch,
kedz chceš, možeš pokrucic bicigeľ chočkedi tam,
kupic kus salamki, fľašku vina, do mašini Pepo...
Ňeśka ňehodzen mi pojs, veľo roboti mam,
ta tedi vtorok śe okrescaňim, bicigeľ nadujem,
jak ňebudze chviľa, ta pojdzem zos pol jedenastim,
veźňem ľem cenki geročok, naj me kus preduje,
budzem merkovac, bo novi je, naj ho ňezamascim.
Chodza po varošu veľo motore, barz veľo ich jest,
bo ľudze maju peňeźi, kupuju, bo jim treba,
aj veľo psi tu seru do kračkoch, pojebal bi jich pes,
a Cigan śe chpa do nuka do koša, bo sce chľeba.
U OKRESNIM VAROŠU, CI PANA, JAK FAJŇE TU,
DOSPRAVDI, OKRESNI VAROŠ, CI PANA, HEJ!
Jest tu veľki kosceli, žebi śe šicki kurvi zmescili,
kedz hrube su už, no ta priśahňu tam zos priateľom.
Jest i veľo šandaroch všadzi, glupi su, bo śe prepili,
merkuju na živanoch, bo i živanoch jest veľo.
U kancelarňoch śedza nalpi, znaju robic kavej sebe,
diškuruju, že u Ledlu jest fajni tuňi maľinovki.
Ňebudzem tu čekac, jak mucha na hovňe śedzec,
choč mi śe dobil, pojdzem na piruli do dochtorki.
Odrihlo śe mi smačňe, pivo mi u varošu vipil,
pitali veľo peňeźi, aľe barz smedni mi už bul.
Zakuśil mi rohľik zos parku, a barz mi ňechibil,
bo doraz treba srac, meski budar ňit, tak mi čul.
U OKRESNIM VAROŠU, CI PANA, JAK FAJŇE TU,
DOSPRAVDI, OKRESNI VAROŠ, CI PANA, HEJ!
Za kulturou ľudze chodza zoz valaloch všeľijakich,
tu doma maju ľem podli televizor a radijov.
Šejs gadžoch u kiňe chočkedi śedzi, popatec film scu,
śedzeňe tam paradne jest, to ňe valal, to Trebišov!
Jest bitovki veľki u varošu, viťah u ňich bavi,
ľudze podli su calkom, napešo chozic ňebiruju.
Bečeľuju śe abo vadza, u kuchňi kukaju na spravi,
ňemaju praśe, pomiji ľem tak vimetuju.
Krasota u noci tot varoš, eletriku ňehaśa,
na čudo boske śvici, dobre pochodzic po ňim.
Dze čapuju nam pivo, no ta tota karčma naša,
napešo do Hardiśč, bo bľizko me pri okresnim.
U OKRESNIM VAROŠU, CI PANA, JAK FAJŇE TU,
DOSPRAVDI, OKRESNI VAROŠ, CI PANA, HEJ!
Viri
Bul raz taki chlopik, mal šurc a sandali,·
dali mu meno Ježiš – ľepše tedi ňemali.
Može bul katoľik a može bul salviś,
ňeznam z jakej Mariji bul, a može bul z Hardiśč.·
Chodzil u tich sandaloch kadzi-tadzi napešo,
scel ľem ľepši śvet bez boľesci a degešoch.·
Ňeglupi chlop bul, hutorel ňeplane,·
davno už umar, ňebul mi na chovaňe.·
Stare babi maju joho obraz nad posceľu,·
naftalin, bibliju a chustočki u šifoneru.·
Pribiti na patiku u gačoch viśi sebe,·
rucame kameňi, no hutorel nam ľem o chľebe.·
TUCI-TUCI-TUC, CICA-CIC,·
VINO TREBA KAZAC A VINO TREBA PIC.·
TUCI-TUCI-TUC, TREBA ZNAC,·
TAKE SEBE ŹIŠ, JAKE BUDZEŠ ŚAC.
TUCI-TUCI-TUC, CICA-CIC,
BOHA TREBA VERIC A ŇE ĽIZAC POPOM RIC.
TUCI-TUCI-TUC, TREBA ZNAC,
COŚKAĽ MUDRE POVEDZEC I BĽUVAC NA TERNAC.
Pravdu me už vipili, bula ozda u viňe,
paľe jaki mudri su Židziki i kaľviňe.
Chočjaki buzeranci beru ho do piska,
no a podzme z ňeboźčika peňeźi vitriskac!
Chto nasral sebe do hlavi, tam rozum ňepomože,
ňe vera, ňe vera, ňe, ňe verabože.
Ľudze maju viri a ďabli maju rohi,
ta čekaj, čekaj, čekaj ľe, ta co, do boskej nohi!
TUCI-TUCI-TUC, CICA-CIC,
MILUJ SVOJHO BLIŽNOHO A NA PIVO S ŇIM IDZ!
TUCI-TUCI-TUC, TREBA ZNAC,·
ŽE BOH CE SKARE TAK ČI TAK... VIŚIKAC A SPAC!
b a d o č k o v o bľašankovo (pivo); b a d o č o k bľašanka, konzerva.
b e j l e š kolačok miśeni chočjaki.
b u d z b a n o k kračok buxus, co živi plot z ňoho.
C i n g l i n g i naša živa legenda u Hardiśč. Cingilingi je zos tej staršej generaciji mestnich le gendoch, ľubi vipic, vajčak je tak calkovo... a furt mal capa a chodzili śe gu ňomu kozi pripuśčac.
č i r i toti kokocini na bandurkoch, co su u źime u ladičkoch u pivňici a na jar zos tich bandurkoch začnu rosnuc a treba olamac pred sadzeňom... dachto ňeolamuje... baba ňebožčička po ložila sebe karscik a olamovala.
č o m o v i k malo povni veľki mech... nabereš ľem dakus, das do polovki tengericu do ňoho a
to budze čomovik.
d o r v e š kedz fasuješ, dostaňeš na piski.
d u d v a š źeľeňinar... taki, co tomu rozumi, co ma folijovňik abo ceplu hredu.
d v a - a - p o l a motorka Jawa dvastopejdześatka.
D ž i m i naša žijuca legenda, duchovni ocec pankpopu. Znaš dakoho, chto mal u krevi vecej a
ňeumar na otravu alkoholom? Aľe o Džimijoj ňič ňebudzem hutorec, to śe ňeda, a to jest i taki
rešpekt, jak ňebrac meno boske do piskoch nadarmo. Ja iśče ňedorosnul do toho, žebim moh o
ňim pisac cośkaľ... treba pris do Hardiśč do karčmi, veźňej Džimijoj poldeco, a pohutori ci sam.
E f a barz dobri kamarat... biva u centre... ma trachtor, pridze ci zahradu zorac... na pivko sebe
večar chočkedi vidze zos pśikom Bobijom... ma i motor a jak me u Čuchraču u varošu a ňesce śe
nam na pešo do Hardiśč, ta pridze po nas a odveźe nas do Hardiśč do karčmi, dze už pijeme na
domacej povdze.
f i n g i b u s normalni voźik, co na zahumenku s ňim idzeš po dziňi, taľiga.
f o ľ o v k a to taka dudva u zahradze zbeśňeta, burjan. Laješ jak fras, bo čim vecej ju vicahuješ,
ta vecej rośňe.
g a u r i piski veľki paskudni.
g o r o v tengeričanka, sceblo tengerici... a veľo roboti s ňim, bo treba ho perše zrubac, vecka
spaľic... abo Krištovk veźňe pre kravu, jak mu ho povjažeš.
h a l a j k a c robic halajk.
K a ž i t o u meno paśviska u Hardiśč pred mojim domom... tam mi virosnul.
ľ e p i t k i toti bazmeki, co u noci ľitaju a śidaju na monitor, co veľo jich jest... abo do śvetla śe
chpaju.
m a c i r j e b e kedi barz veľki diźdž pada.
P e p o pevni ľih chasnovani na rozpaľki. Taka bila kocka.
p l a n t i presadi napr. paprigi abo paradički.
š o r o z o u toto, co śe robja rjadki (šoriki) s tim. Rjadkovač.
t e r n a c pred chižu taki betonovi murik, teraska maľučka, ganok, duhel. Jak idzeš pijani, ta
tam śe pošpociš a prijebe s tobu.
v a j l i n g toto pitne co mošogatov. Miska taka veľka zoz bľachi abo umelej hmoti. Jak zarežeš
kuru do poľivki, ta u tim zapariš ju, abo choč co do vajlinga možeš dac, hurki zo śviňi jak śe idu
spuśčac, abo možeš nazbirane paradički do ňoho dac.
Ivan Meďeši „Šu ker“
ilonas.net/valal/shux.html
urivok z romanu
Špaciri
po
spodku
dunca
Do čorta ďablastoho, poeticki večar! Ňe, ňe i ňe! Debilka prezentuje
zbirku poemoch o jej debilim asexualnim monotonim, polnim s komplexami živoce, o jej komplexurdoch, kotri veľki jak jej buľa, co ohromna, kotri veľki jak co veľki toti veľki exploziji na Slunku. S druhima slovami povedzeno – naspravdi ňe mali. Ši taka veľka zos tim
tvojim sadlom i tvojima ricami, sadlom na bruchu i cickami, že ši komotno mohla otrimac i u Veľkej sali, a ňevipatralo bi, že sala poluprazna – no to som ľem podumal a ňe hvarel. Žaba stita, ja naspravdi
ňeznam aňi keľo toto stvoreňe ma roki, či dzivče, či žena, ľem znam,
že u každej sferi života fijasko, tluste, ňigda ňepobočkane, nervozne,
hlupe, hlupe, hlupe i tupson, intelekt jak chlopski vajca po dvoch
hodzinoch u slanim morju, famelija u piči, ocec debilna šviňa, mac
dakedi u jakimšik odboru ruskim, sceľešňeňe promiskuiti, a teraz ostarelo, ta ľem hlupe i patri jak kvoka na vajcoch, kotru dňami ňepuščali vičvirkac, patri na hormonalnu kataklizmu svojoho dzecka,
jak še richta čitac verši, svojo veci, a co sebe duma, to bim už ňeznal, a chto zna, či i vona zna. U každej sferi života fijasko, hvarim,
i nadumalo buc poetesa, ta i je, literarna veľkosc Ruska, inše jej ňič
ňeostalo. Chvaľena od recenzenta, chvaľena od staršich tiž ňerealizovanich individuoch, od chudobi ľudskej, kotra še udomela u ruskim
kulturnim živoce. Veľičezni poetesi, poetove, bez školi, udomelo še,
pišuci kňižki jedni druhim davaju recenziji i ceni i pisac o čežkim
chľebu Rusnaka... že še ňehaňbi! Slucham jej intervju pre televiziju:
+ Co ľubiš čitac i chto ce ovpľivňel najbaržej?
– Ha ňečitala ja daco, dakedi dajaki pripovedki, skazki, malka ked
som bula, ňeznam, ňečitam...
+ A od našich avtoroch ši čitala daco?
– Ha ňe, ňečitam ja... ňeznam...
+ A o čim pišeš, co ce inspiruje...
– Ha ňeznam... take...
Pi, ci še serem! Chtože zna, ked ti ňeznaš, herefordu sadlavi? Dostojevskoho zňali oprez štreľackej čati, žebi ti ňeznala, chto to, Kafka
pre ce umar od tuberkulozi, Hemingvej pre ce sebe hlavu s pušku odbil i pre ce šabľarku ňedoňes po breh, Šervud Anderson ľignul tvoju
zubodlobku a Van Gogh zrezal ucho, hadzino jedna, drobizgu ňičomňinavi i inša ľedačino!
Prišli jej i mama i tatko i šestrička, mama jej u kulturi, ta zato i
krava u kulturi, ta zato mohla vidac i prezentovac už druhu zbirku,
druhu zbirku absolutno ňičoho. Ocec jej ňič. Calkovo pozberal še dosc
kvalitni amalgam šľizoti, kotri vše mož i postretac na takich sraňoch. Hadi jedni. Voni popravdze zňičeli šicko. Voni nakrucaju, agituju, žebi še pisali ňekvalitni sraňa, dopiti sraňa, pľitki, ňeoriginalni, aňi kus ňeinvenčni, bezpečni i aňi kus avangardni sraňa.
Jedna schema, pisac o tim, jak ci prečežko, kus rusnakovac, ta jak ce
ňichto ňerozumi, a taka ši mudra i krasna i tak biš zaslužela, žebi
ce zbožňovali i ľubeli šicki, i pisac o prečežkej sudzbi Rusnakovej i
-25-
cahac šmetanku za toto z krajskoho rozpočtu. Jest jeden žgrid staršich poetoch, prešvečenich do vlasnej ňibi veľkosci, i voni ciskaju
tich mladšich po sistemu „treba, naj pišu jak ja, ľem kus horše...“, tu
i tam Rusnaka spomnuc, a ked, že še pri dakomu naňucha dajaki bunt,
inovaciju abo ňedajbože kvalitu, na toho še treba visrac, žebi ho
hovno zadavelo, zabilo do žemi. Ta tak.
Hereford počina čitac: – Nazov pisňi „Odchodzim“. – Dumam u sebe: –
Jest dajaka poetesa, kotra ňeodchodzi? Jebote, každe ma toti pisňi o
odchodzeňu! No ajd, naj čujem.
Odchodzim
(pavza dajaki štiri sekundi)
Odchodzim.
Kračam, odľipjujem še od kaldermi
gu ňebu.
Ňeohľadam še.
Žviri i a priori peklo.
Odchodzim.
Ňeporozumena, ňeprilapena, ukušena.
Nagativni dumki
šoruju še.
Depresija.
Jak chiži, co še šoruju na uľički.
Komini mali, komini od nabivanej cehli,
slama.
Rusnakova noha na slami
i kus blata.
Komini veľki.
Odchodzim.
Ňeobracela som še.
I Sodoma i Gomora.
Obidva.
Hrajem na mojej harfi božej,
kotru som preľigla tedi,
i ľem
odchodzim do hore,
ochodzim.
No idz už, sebe dumam, jebote Bog! Aľe to budze muzika, jak budzeš keňac totu harfu, co ši ľigla, zoz tej veľkej rezonantnej škatuli – rici tvojej kotnej!
Dakus še šmiškam od toho, co som podumal, mušim šaľeno vipatrac, a
tota tak važňe čita toto dijamantovo čiste sraňe, totu diletantnosc
literarnu u najčistejšej formi... Aplauz. Stotožňuju še s ňu. Mami i
tatkovi zabehuju oči po sali, žebi še najedli zos pichu, zos poeticku
-26-
vzňešenoscu jich dzivki. Mňe ňeľubja, bo som ňeraz hvarel, co dumam
o tim žanru, aľe zaš ľem patra, žebi počitali na mňe moju zavisc gu
kvaliti jich dzivki.
– Miki, može jedno pivo i paľenku tu? – volam kačmara i podrihujem
do podharľini i to tak, žebi každe u klubu KURC-a čul.
– Ha, hm, može, ľem pocichi pij. – šepta mi.
– OK, budzem pocichi pic. – odpovedam i študirujem, že ked bi kelner
pisal poeziju, jaki je školovani, moh bi buc predskokan tej krepľi na
turneju čitaňa po našich mestoch. Na turneju trapnosci kolosalnej.
Zos paľenku som ňemal veľo roboti, ľehko som ju opasoval. To tak
idze, že ju priložiš gu gambi, tak, jak co še dakedi priloži šachova
figurka, ked ši išče ňe skerz nadumal, že jak pochibiš u šachu, tak
ju ľem pribľižiš i perše pomali nahňeš, a vec ju ľem vivraciš do piskoch, tak, jak ked pri veľkej švidkosci na bicigľi odrazu zahamuješ
zos predňu hamovačku i zaobracaš še... presňe tak. Potim še vona zošľišňe do peršoch i ceplota še širi do vercha kokpita i do spodka
talpoch. Potim som vžal pivo do ruk i rišel, že opuščim toti implicitni narikaňa o sexualnej abstinenciji. Narokom som čerkal s karsceľom, žebi debela ňedobre dikcijovala i odšuňal som do famoznej Veľkej sali. Vžal som karsceľ i nadumal som šedzic u kuce sali i patric
prosto i kedi ňekedi bavic sport, kotri ma elementi šacha i bicigľizma.
Vošol som nuka, zavar dzveri, položel karsceľ do uhla, dze me najmeňej vidno, kedže bi dachto vošol zakuknuc, či jest dajaki hepening
abo ivent u tej sali, usipal som sebe piva, dakus odpil, spuščel ho
kolo karsceľika i hľiboko som vdichnul a vec vidichnul. Potim stavam i šikam presňe i trefňe na samim stredku sali. Interesantni
zvuk bul, take coška jak zvuk šľebodi. Pirskalo mi po čarnej botaski
i ochabjalo šľidi kapkoch, kotri buli pokus cmejšej nuansi jak jej
ňeopirskana poverchnosc. Šikľina bezbrižno capkala po parketu, kotri, vidziš, aňi som ňerozdumoval, še moh podzvihnuc pre vlahu. No co
mu budzeš teraz? Uchpal som ho nazad do pantaloni, das dvaraz do ustoch mi učurelo do nohavki, bo som ňedosc otres, i vracel še na karsceľik do kuta pic i patric prosto. – A me tot alkohol hardzinom robi!
– dumam sebe – a ked treba stac u šore zos ľudzmi, kotrich ňepoznaš,
u banki, pošti, šedzic u kňižňici abo stac medzi hiper-testosteronsku
omladzinu štredňoškolsku u varošskej dopravi, dzeže vec tota odvažnosc? – Ňeznam. – odpovedam sebe i potim popivkujem i patrim prosto
išče das dvanac centi piva času.
I tak šedzim minutami i minutami silnima i koňečno mi še dakus udalo dumac na ňič. Po ňiču rišujem še kus prejsc po sali, hoč šicko vid
no zoz toho mesta, dze som zos karsceľikom. Stavam i chodzim. Chodzim
i idzem. Interesantno. Opatram povalu napavučinovanu, visoki skriňi
polni zos čimšik, co ma cenu jak i kobuľanka choroho koňa, dzejaki
-27-
plachti, deski, paperi pokus sňiti, pochodzkujem, šacujem oblaki, potim dochodzim po rozcahovaci dzveri, kotri vodza do druhej mesnosci,
do sali na schadzki i otveram ich... Ovho, chto bi poved? U schadzkovej sali tacni zos takvolanima „pijacami“: tacni zos sirami i suchomesnatima produktami i zos alkoholom, kotri vipatra bul porichtani
na bod „rižne“, zakuska pre tich, co prišli sluchac recitaciji aru
sadla. Šedam za stol, do fotelki, berem zubodlobku i trafjam co kvalitetňeši džobaňa i počinam ich mervic. Ňet piva u skľeňanich fľašoch, ľem toti dvolitrovo, co kus menšoho kvalitetu, tuňši, no aľe žebi atmosfera tej podloti bula podpolna i žebi mi še dachto ňezakvačel
za šiju zoz hevtej sali, ked bim pošol tam naručic u skľeňanim baľeňu, načinam toto i sipem sebe, a tak od visoka jak u reklamoch na
televiziji i slucham tot bohovi zvuk, ked sipeš išče piva do piva i
joho peni. Potim ho vipivam i džobam do mesoch, siroch i oľivoch,
kotri trebala pojesc krepľa. Oľehčujuca okolnosc u tim calim frajerstve, že chtoška už kutatoval po tich tacnoch i to tak, zoz každej po
kus, žebi ozda ňebulo vidno, že vžate, no ta i ja tak, dodal som išče
kus praznoho na každim „pijacu“ i namahal som še povipravjac chibki
predchodňika pripadňe ochabic simetriju u tacnoch i dumam, že som to
prekľato dobre robel. Zapival som z umeloho pohara. Ňikoho ňebulo,
šicki sluchali, jak ženski jelefant ruca rimi. Šedzel som, chodzel
som, pochodzkoval kolo tacnoch, najed še, odpil išče raz na koňec zoz
fľaši, už teraz i ochabel ju tak načatu gu druhim pivom i rišel som
še vracic na poetski večar, ozda už i koňec budze. Mohlo še išče šedzic i grabac im z ustoch aľe šarkaň z peršoch še coška počal kormacac, sam som bul u tej cichosci u tej Veľkej sali, dzejaki čudni emociji še počali hrabac u sumeňu, ta som rišel meňac prostor i najsc
coška, co bi mi okupovalo dumku, ľem naj už hevta ustupi i naj mož
šedzic i rubac i nabrac promili, hoľem dva i pol, i vec še zavrec za
dzveri svojoho kvarteľa do svojoho koritka i zaspac.
Perše som do sraču zašol i višikal še do umivadla i to tak, žebim i
verch kohucika dolapel, a potim dakus i po tich ručkoch s žimnu i
ceplu vodu i po belavej i po červenej, potim i po midľe, i ked hotove,
dobre som ho otres, žebi znova dajeden ľig ňevošol popod nohavku. Vichodzim i idzem prosto do klubu, dze išče vše zapaľeni reflektor, i
teraz už slovo mal recenzent, dok jelefantkiňa bula cicho, ščerveňeta, aľe zaš ľem harda i sebevedoma. Zos rukami še ozda od ňeprijemnosci abo hladu sciskala za bruch a ľico poskladala jak sučka, kotra
okocela svojo ščeňata, nadojela ich i jej ochranca ju hlaska zos svojim psovskim nosom i kedi-ňekedi ju obľizňe.
– Avtorka še ukazala jak dozretša u tej novej publikaciji, kotra tu
oprez nas. – i trima ju u ruk i ukazuje ju pritomnim. Robi dramaticku pavzu. Teraz nadziva okuľari i opatra ju sama, žena recenzent.
Hľiboko ju opatra, šacuje i obdumuje, obraca boki, potim ľiže paľci, s
suchu ľipkacu šľinu iritujuco cvoka zos ustami i jazikom i obraca na
bok, dze stoji jej recenzija. – Ja vše porichtana potrimac mladich u
jich tvoreňu, bo voni predstavjaju predlužeňe toho, co mi davno po-28-
čali, pohotov ked še robi o takim potencijalu jak pri našej avtorki,
kotra s nami ňeška, i ja isto jak i vona tiž tak bula dakedi mlada
poetesa i znam točno, co vona čuvstvuje i keľo treba moci, žebi še to
vipovedlo i zapisalo na paper. Dumala som, že vam prečitam moju recenziju, aľe ňebudzem... – dramaticka pavza – ... vona nia tu, na koncu kňižki, ta chto sce, može sam počitac. Ňebudzem veľo odlužovac, aľe
dumam, že avtorka ma takta poetskoho, ma perspektivu, potencijal i
kvalitet, kotri ohromni na jej mladosc, i na koncu možeme konstatovac, že jej kňižka ma svojich buducich čitateľoch, ciľna grupa široka,
i čom bim i ňehutorela bez prehaňaňa abo strimovaňa, kňižka ma potencijal i na komercijalni uspech i ja ju ščiro doporučujem i na preklad, na počatok na serbski jazik a potim, chtozna, čom bi ňe i na
anglijski? – Na toti slova medvedžica išče baržej počerveňela i kus
mocňejše scisla bruch. Pišna i pod tremu istočašňe i bez podozrivosci
teraz bula prešvečena do vlasnoho upechu i uspechu kňižki. Šicki u
sali buli. – Pitam vas o jeden aplauz! – i šicki kľapkaju jak retardi,
a ja najhlasňejše, dodavajuci: – Každa česc, pizdarija, au, pizdarija,
super, au každa česc, au, pizdarija! Jebeš mi sve, že pizdarija!
Ostantňi prestavam kľapkac. Reflektori še haša i statok še pomali
scahuje rumegac do Veľkej sali.
d u ň e c fľašočka na zavarjaňe h e r e f o r d fajta kravoch, co ňedavaju veľo
mľeka aľe še ich chasnuje na meso, chova še rokami i u Keresture... k a l d e r m a (serb. kaldrma) spevňeta draha K U R C Kulturno-Umelecke Ruske
Centrum – klub prorusinskej kult.-polit. ustanovizňi vojvoďanskich Rusnacoch „Ruska Matka“ u Novim Sadze, dze śe odbuva dzej ukažki n a k r u c a c
(parafraza na serb. navijati) fanďic, straňic dakomu ň i b i akože, kvazi,
pseudo p i hmm to ci take jak „fuj!“, napriklad pes ci še visere oprez dzveroch, ta mu poveš „Pi, gadu jeden!“ – to še chasnuje u takich situacijoch a
ňeznači bohzna co... š a b ľ a r k a morska riba mečar u d o m i c š e u našim
„ruskim“ štredku mi mame ľudzoch, co ňič cali život ňerobja ľem rusnakuju i
ňič u živoce ňerobeli aľe „udomeli še“ u rusinstve i jakoš cali život u tim
prežili i mali i na chľeb i na krov nad hlavu i ňič u živoce im ňechibelo...
z u b o d l o b k a šparatko
-29-
www.DavidovskaKreu.tk
Robert Bacik Johnson
4.2.2011 (19:30)
Advise me how to travel from Sydney to David's village for one hundred euros?
Bacik Robert Johnson
Pali z Davidova reaguje:
4.2.2011 (19:50)
Tato calkom jednoduche:
V Sidni šedňeš na hlavnej staňici na autobus čislo dvacecpejc a vistupiš na
leťisku pri hlavnej braňe. Odľeciš pres Singapur do Hitrovu do Angľiji. S tamadzi
priľeciš do Košic, kedz budzeš mac ščejsce ja ce vežmem na hlavnu staňicu u
Košicoch. Tam šedňeš na Humenski autobus a vistupiš na Lomňici, skadzi ci idze
autobus do Davidova. No ňeznam či ci še to podari za sto eura, kedz hej ta daj
znac. Ja pujdzem opačňe.
Pali
flk reaguje:
5.2.2011 (11:58)
robert, co śi śe zos kenguru zraźil? či ce ftakopisk pocickal? za sto evra zos
sydney do davidova chibaľ tak na piskacim harčku. muśiš jednu nulku pridac,
tiśic evra ci treba šeľijak. a druhu tiśicku ber tak gu rukoj, žebiś much chlopom u
karčmoj po puldecu obracic. po angľicki zos tobu nepodiškuruju, aľe po troch
puldecoch lacijovej ruskej budzece kamaraci na život i śmerc. a kec už budześ u
davidoviku, ta pozdrav ruma a odkaž mu že na tich pejsto korun co mi mu žičil
pred sto rokami kec prišol pitac až gu nam na ganok, bo śe richtoval zos
bančanku do reštavraciji, že mi už na ňich calkom zabul, a že mi ich už ňetreba,
aľe kec bi bars scel ta ci može kupic tiž jedno puldeco a zvišne dac na cerkev. a
u davidove śe spravuj porjadňe jak śe na krescanskoho parobka patri, zdravkaj
śe každomu slavaisusuchristu a ňemetaj papiriki od cukerľikoch do jarku, bo u
nas śmeci separujeme. ta ci vinčujem śčešľivu drahu, naj ci šicko klapňe
Robert Bacik Johnson reaguje:
5.2.2011 (16:33)
komuňikovaňe barz pomaha. Ten vaš richli kurz spisovnej hutoračini už sami
vidzice. Tato krajšove spikovaňe jak avstralaňske. Ľem ňeznam co to
"bančanka", co to "po puldeci obracic", no znam co to "še parujeme", no u nas
to dva slova a išče totu nulku mi pridaj. Ostatňe mi šicko pochopil, ľem žebi to
ňešedlo na žaludok. Zabul mi, pešo zo Sačurova barz daľeko?
flk reaguje:
7.2.2011 (09:09)
znam ja dobre, že ti ňe avstraľan, aľe bombuľar co še ňezna do skuri zmejscic.
ľem tu ľudzi balamuciš. batuch na ce treba i tri zos ľiskovu patiku po rici, aľe ja
čľovek mirni, ta ci odpišem jak biš bul tot avstraľan_ _
bančanka to dziuka zos baňskoho (to sušedni valal, tri kilometre pres huru)
po puldeci obracic znači teľo, že kupiš paľenki dakomu a vun cu kupi tiž. dajedni
dru rum, dachtori ľigaju betehu a dachtorim starči i bahno. perše še popitaj
chtori co sce.
zos sačurova do davidova bľizo, pešo das tak za štiricecpejc minut. kec ce aľe
budu lapac vilačnete sačurovske briketi, ta tu budzeš skorej jak fejkojankov
kuň. odporučam, zažiješ egzotiku, avstraľaňski aborigeňi to šuviks...
Pľuvaňe i druhi pisňi
Dňovka 2010
Keresturska simfonija
ilonas.net/valal/kole.html
Na šternac ši še už rezala jak foka,
abortirala štiriraz do roka
i naderkana scekla zoz obisca
u majici zos sliku indijskoho ľisca.
Krasša jagod dzivka z naslovnoho boka
meňala ši pejdzešat jebačoch do roka,
dok ši še koňečno ňezaľubela
do princa na bilim koňu zoz Savinoho Sela.
Rodzela ši sina, postala ši mama
i srala pajtaški, že ostala sama.
Gurala ši kočik po calim valaľe,
barz ši še cešela, aľe...
O tidzeň ci muž polamal križi,
jebal rusku macer i vihnal zoz chiži.
Ňevidzvoňeli aňi paceri,
zos belavim okom ši scekla do maceri.
I ja treba da še na ce paľim?
Ňezainteresovani som, žaľim!
Hlupi dzivčata, co dumace, že sce ženi,
JEBAL VAS KURAC ŇEPISMENI!!!
Perši april
VodovaFest 2011.
Hej, ked bi sce znali, jak me moja ľubi,.
ked u dluhich žimskich nococh puščam jej holubi,.
ked zoz karčmi pridzem, na ucho hurkotam,.
ked ju pod perinu ňižno polaskotam..
Ked pajtašom povem, to še jej barz pači,.
že mi žena u obiscu noši dluhi gači,.
i ked oko mi belave, vona me ňebila,.
lapel me ľem cug, vibeh som na slup..
ĽUBI ME JAK PES, KED MU DAVAM JESC,.
ŽE ME ĽUBI MOJA MILA,.
TOTO MI HVARELA PERŠOHO APRILA..
Zos ošmichom svojim šerco mi pozlaci.
každoho mešaca dva dňi oprez placi,.
ked ňepridze placa, šicko do pšamaca!.
jed som žeľeni jablučka, znova bije me horučka..
ĽUBI ME JAK PES, KED MU DAVAM JESC,.
ŽE ME ĽUBI MOJA MILA,.
TOTO MI HVARELA PERŠOHO APRILA..
Mila, jak ce ľubim, zdravje pre ce hubim,.
pre tvoju krasotu stracim peňež i robotu,.
i pajtašoch stracim, ňigda ich ňevracim..
Prijateľe mojo stari, kupim štrandžok u drevari..
ĽUBI ME JAK PES, KED MU DAVAM JESC,.
ŽE ME ĽUBI MOJA MILA,.
TOTO MI HVARELA PERŠOHO APRILA..
Moja mila zoz Alpoch
Horňakova žima 2009/10
Zos znojom zaľatu.
rusku panonsku ruku som ci dal,.
krev tvoja slavjanska z Alpoch daľekich.
taka cepla, mila, čuvstviteľna....
Udichla ši mi novi život, ľubovi moja!.
Takoj som počuvstvoval,.
ti moja ňeška, ti moja jutre, ti moja navše!.
Po slunku i po molhi.
čuvstvo mojo spram tebe ščiri, dzecinski,.
čisti i ňepohubeni..
Už rokami ľem na ce dumam,.
s ľubovu mi šerco poľňiš,.
každe rano hlaskam tvojo hladke celo.
opiti s ňižnoscu tvoju..
O, lopato moja mila zoz Sloveniji,.
placena 8 eura na buvľaku subotickim!.
PPD
(Pľuvaňe Po Deržavi)
Dňovka 2010
U žemi, dze klincom idoli kriminalci,
dze pošteni ľudze doživotni kriminalci,
u žemi, dze calkom normalne buc fašista,
ja ňe zoz tej pripovedki, moja sovisc čista.
U žemi, dze šicki mentalno zdravi
davno poscekali zoz milej deržavi,
u žemi, dze pismeni vipadaju hlupi
a varoši rozbivaju chuliganski grupi,
u žemi, dze ňemož pošteno zarobic,
možeš dzvihnuc kredit, do dlustvoch še zahlobic,
u žemi, dze pederoch biju pederčini,
to normalne staňe u mojej ocovščini.
U žemi, dze mladi ňevišli z deržavi,
dze še šicko vaľa a ňič še ňepravi,
u žemi, dze posle školi dostaňeš diplomu,
chtora ci posluži u sraču poľskomu,
u žemi, dze ňigda ňedostaňeš robotu,
robiš ľem načarno i každu sobotu,
dze rodiči prejg vjazi muša dzeci gurac,
ked ňemaš peňeži, možeš pušic kurac.
U žemi, dze ľudzom hlavni prichod kradza,
dze budučnosc švetla jak z komina sadza,
za totu žem, polnu odpadu i škarta
vjaže me ľem pasoš i osobna karta.
Epigrami
Dňovka 2009
Keresturski kulturni darmojed
Bezplatno popijem, bezplatno pojem,
aľe ja ňe pijaňica, ja bohem.
1
Zatajela hidraulika,
ňeška je u štrajku, ňeška ľem šika.
2
Vidzim na draže dva krasni baloni,
či su prirodni, či silikoni?
3
Ňemaš gram inteligenciji,
daremni ci soveršeni proporciji,
prirodna cicka, bez sadla ricka,
možeš do tižňa namescac šminku,
ňebudzeš vipatrac jak pička zoz PINK-u.
4
Kedže ci tvoja ňesce dac piči,
zamkňi še do chiži i pač porniči.
Luzerska
Dňovka 2010
Ňebudzem ci dzivka, budzem ci pajtaška....
jest rišeňe i za toto – pollitrova fľaška..
abortirac (serb. abortirati) podstupic potrat buvľak (serb.) bľiši pjac, bľišak čuvstvo (rus., serb.) čuce,
cit, pocit → čuvstviteľni citľivi deržava (serb.) štat drevara (serb.) predajňa pre majstroch, od sersanu
po materijal, ta tam jest i štrang kupic foka (serb.) tuleň gurac (serb. gurati) ciskac jagod (serb.) tak
jak klinac (serb.) dzecko, smarkač ľubov (ukr.) ľubosc, laska majica (serb.) tričko naslovni bok (serb.
naslovna strana) titulna strana Pink primitivna TV staňica, kotru patri cala Serbija pismeni (serb.) školovani pornič (serb.) pečko postac (serb. postati) stac śe pošteni (serb.) počľivi, važeni pravic (serb.
praviti) robic, tvoric prejg vjazi po znamosci, dosl. „prez vzcah“ pušic kurac (serb. pušiti kurac) kuric
pucku Savino Selo novši serbski valal medži Ruskim Keresturom a Kocurom slika (serb.) obrazok soveršeni (rus. soveršénnyj) dokonali sovisc (ukr. sóvisť) sumeňe srala pajtaški (dativ singular) vidrižňala
śe kamaratkoj srač poľski ňe poľski aľe poľni, zahradni, dvorovi budar staňe (serb.) stav, situacija
Jožko JenCo
A
KLUD
(Kladzanske LUdove Divadlo)
www.klud.cc www.facebook.com/pages/KLUD ilonas.net/valal/jenco.html ilonas.net/valal/klud.html.
Perše dzejstvo hri
DžVIRATA NA DESKOCH
abo... Jak nacvičic ďivadlo na valaľe za 10 dňi, kedz jutre je premiera...
Ďoďik (vistupi pred oponu) Som mladi... no, mladi... mam 32 roki a tri śive chlupi na bradze, aľe iśče dakus som MLADI VICHODŇARSKI AUTOR. No, autor... pišem, bo ňikomu inšomu śe nechce... Pišem jednu hru ročňe a akurat teraz som
dopisal novu ďivaďelnu hru pre naš ďivaďelni ochotňicki subor. Napisal som ju
prjamo na ťelo jednotlivich hercov... Znace jak to je... jeden herec je mudrejši,
druhi je kus meňej mudrejši, daľši je kus vecej glupši, treca śe haňbi, štvarta ňezna po vichodňarski... a s tim šickim ja v totej hre už dopredku počitam. No
presňejši: Je to taka hra, chtora vichadza už zo starich Ezopovich bajok... Herci v
ňej budu bavic źvirata, chtore maju ľudske vlasnosťi... a cez tote ľudske vlasnosťi mi budzeme v hre KRITIZOVAC SUČASTNE POMERI... jak napriklad: alkoholizmus, pretvarku, egojizmus, chtori je všadzi indzej, ľem ňe na našej dzedziňe... No, presňe toto! No uvidzim, co na to povedza herci. Strašňe śe cešim, jak
to zoberu... či jim śedňe tota hra, či... Ja mam toťiž jeden taki tajni sen, znace...
žebi prišol za mnu dajaki herec, po predstaveňi, Miro abo Stano abo Maťa... to
jedno, chto... žej prišol za mnu a povedzel mi: „JOŽKU! TOTO BULA NAJĽEPŠA
HRA, JAKU ŚI KEDI NAPISAL.“ ... Zateľ śe to iśče ňestalo... No ňič, šak uvidzime...
Ňeśka mame dvacatoho decembra, no a premjeru maju mac tricatoho decembra, to znamena, do premjeri mame dześec dňi... Ňeňi to veľo, aľe ňeňi to aňi
malo... za tote dňi śe da scihnuc toho dojsc... Ono je to toťiž tak, jak bi som vam
to povedzel... Perša skuška v ďivadľe śe naziva „čitačka“... Tedi śe herci śtretňu
perši raz, prečitaju sebe totu hru... iśče iba tak po śedzački, iśče aňi ňeznaju, co
znamenaju viznami slov, iśče aňi ňeznaju charakteri aňi ňič... ľem sebe śednu a
čitaju... dachto ľepši, dachto horši, dachto je rad, že vobec zna čitac... no a jednoducho śednu a čitaju. A vtedi je tot dvoležiti moment, bo vtedi muśice vidzec, že kedz śe herci na tim zaśmeju, tak je istota, že aj ďivak śe na tim mejsce
može zaśmeje... kedz to herec ňedodžube... Jednoducho idze o to, žebi to bulo
dobre... Ňeśka teda, jak hutorim, je dvacati december, dześec dňi do premjeri,
ňeśka mame čitačku. Povedal som, že skuška je o śedzmej. (opatri hodzinki) Je
śidzem dvacec... Tak o pejc-dześec minut bi už dachto muh prisc, ňe? Dobre, tak
otvorim oponu, počekajce. (otvira oponu, vec ukazuje) Šicko je narichtovane na
totu čitačku, šicke stolki pripravene, a hlavňe, pozor, VINO. Vino, to je veľmi
dvoležite pre herca na peršej skuške... vino uvoľňuje... a voňi śe perše haňbja,
herci, na začatku, aľe vecka sebe daju kus vina – a na peršej skuškoj je takoj prijemna atmosfera... (opatri hodzinki) Śidzem dvacec pejc. Dufam, že pridu. Šicko
som sebe pripravil, jak vidzice, stolki mam... kukajce, pripravil som sebe vitlačene texti, vidzice? Pre každoho herca jedna kopija... no, v ramci uspornich opatreňi som to vitlačil ľem na šmiraki... – z jednej strani faktura a z druhej umeňe,
ňe? (poprechodzi śe, opatri hodzinki) Śidzem dvacec śidzem. (poprechodzi śe,
dzvihňe zo stolka plagacik) Muj kamarat v Braťislavoj, umelec, mi nakreśľil take
postavički... ňiechtore tu budu ňeśka vistupovac. No, tuto, kukajce, šak... idzem
z prava do ľeva, hej? Toto, toto je Češka śviňa... toto je Ľeňivi medvedz, toto je
Opica, toto je Zajac-spiťak... Tota Opica to je taka opica, vona ucekla zo ZOO z
Košicoch... A vecka tu je iśče jedna opica, takzvana Zajacova opica... to je taka
ďivna postava, znace... šicko śe to odohrava v ľeśe a tote źvirata su tak vrhnute
do toho ľesa a je jich tam pulno a už ňemaju mejsca, a vlastňe... (zaraźi śe) Co
vam tak ni budzem to hutoric... a ňichto ňepridze na premjeru! Ta ňe? Ňe-ňeňe! (opatri hodzinki) Je śidzem tricec – určiťe dachto pridze... šak perša skuška –
muśa prisc herci, het! (zaduma śe) ... A ňepovedal som ja nahodov o osmej? Čekaj, zavolam račej Stanoj, Stano – vun furt zna, že kedi a jak ma prijsc... Ja mu
rači zavolam, hej?, že či nahodov som śe ja ňepomiľil. (vola na mobil) Nazdar,
nazdar ... Hej... Á, hej-hej, hej. Hej... Jak? Jáj, dobre, dobre! Dobre... dobre...
dobre... dobre... Serus. (sklada mobil, zaś gu ďivakom, slastňe) Už je v karčme.
(na scenu prichodzi Peťo)
Názdar, Peťu! No koňečňe dachto prišol! Povedal som o śedzmej či o osmej?
Peťo Nó šak o osmej... meškal autobus, znaš, poľadovica...
Ďoďik Ňič, ja ľem, že či som povedal o śedzmej, či o osmej...
Peťo O śedzmej o śedzmej...
Ďoďik O śedzmej, dobre. Viborňe... Takže tu maš text, Peťu... ti śi CHOBOTŇICA
Z JARKU...
Peťo (zaraźeni) Co som?
Ďoďik Chobotňica z jarku, rozumiš... Chobotňica, vona je z mesta... śi z mesta, z
Vranova – na ťelo napisane... Vona je z mesta, a voňi ju splachľi, jak ju už ňechceľi trimac, ju splachľi do zachodu a vona śe vam cez potrubje viľala rovno do
ľesa...
Peťo No parada... (chce viňac text)
Ďoďik Aľe čakaj čekaj čekaj, iśče sebe to ňečitaj, počekame na ŠICKICH!
Peťo Hej? No ta to śe iśče načekame... aľe dufam, že bavim choľem až na petnastej straňe, jak minuli rok...
Ďoďik Ňe, Peťu, teraz śi tam už na osmej... a raz prejdzeš cez javisko aj na trecej...
(prichodzi Stano)
Stano Nazdar, chlapci...
Ďoďik Stáno! Drúhi, páľe!...
Peťo Ahój!
Stano „Řekla mu ahój a hoji si ho dodnes...“ Čau, Peťo. Serus, Ďoďik, prebač, že
meškam, aľe bul som se'e dac jednoho uvoľňovaka u Raďa... To śe ňedalo isc...
od Popradu cez Staru Ľubovňu, aľe śľizke drahi ňenormalňe... ňepral bim ci to
zažic...
Peťo A maš źimne gumi... ?
Stano Ňe, na ľetňich beham... co mi šaľeni abo co?! (gu Ďoďikoj) No ukaž, co śi
vitvoril...
Ďoďik (slavnośňe mu podava text) Stano, TOTO JE TEXT NOVEJ HRI!
Stano TAK PŘÍSAHÁM! Parada, aľe patrim podľa stranov, ta ce rjadňe muśela
nakopac...
Ďoďik Chto, Muza?!
Stano Ňe, žena! Paľe, mňe ňekope a beham jak debil na motoru... a co mam z
toho?! (ľistuje) Patrim, čežke, to co śi mi vitvoril tam za postavu?
Peťo (Stanoj) Tricec jeden stran!
Stano Tricec jeden stran? Hutorim, aľe pervej to malo ľem dvacec dzevec...
Ďoďik No, Stano, ti śi ĽEŇIVI MEDVEDZ.
Stano No hutorim, že ci muśela z rici zrobic kuľňičku na dřivi. Sluchaj, aľe jedno
je dobre na tim, koňečňe postava podľa mojoho mustru.
Ďoďik No vidziš, aspoň daco.
Stano (chce začac čitac) No, ta čekaj, dze som...
Ďoďik Počkaj počkaj počkaj, iśče ňe, počekame na šickich... Vecka spoločňe sebe to budzeme čitac...
Stano Na šickich? Taže ňeśka sebe to ňeprečitame vobec.
Peťo Mňe meškal autobus a bul som tu druhi...
Stano No vidziš, a ja išol śľizkajuci a som tu treci...
(prichodzi Raďo)
Ďoďik (radośňe) Štvárti! Páľce tú...
Peťo (Radoj) No a je śidzem šteracec!
Stano (dava Radoj serus) Čau, bracho. Jak jde život?
Raďo Furt horši, aľe mňe už to ňenasere.
Stano Ňevaďi, zvikňeš sebe.
Peťo Serus, a jak dopadlo druhe kolo?
Raďo Jake druhe kolo?
Peťo Šak slalom, jak Zuzolova dopadla?
Raďo (apaticki) Raz spadla, vipadla...
Ďoďik Raďu, tu maš texti... a tu je vino!
Raďo No, koňečňe daco porjadne...
Ďoďik (ostatnim) Joho vobec ňezaujima, co bavi...!?
Stano A dakedi ho to zaujimalo?
Ďoďik (Radoj) Tebe vobec ňezaujima, co baviš?
Raďo (otvira vino) No, pravdu povedzec, aňi barz ňe...
Ďoďik Opicu!
Raďo (zaśmeje śe s vinom v ruke) Idzem študovac postavu!
Ďoďik Aľe ti śi rjadna opica...
Raďo Co, už ňe hovedo?
Ďoďik Aľe... ti śi rjadna opica, co ucekla z košickej ZOO...
Raďo Znaš co? Ja sebe vipijem a vecka zabavim, co chceš...
Stano Ňič sebe z toho, Radu, ňerob, ja bavim medvedza.
Peťo A ja chobotňicu... Už je śidzem šteracec pejc... Kebi som znal, ta pridzem
do karčmi, popatrim druhe kolo v karčme.
Ďoďik Aľe, Peťu, co ci na to povim...?
Stano (stava) Znace co, ja sebe idzem zapaľic!
(prichodza Kubo s Jarom)
Kubo Nazdar.
Jaro Nazdar.
Ďoďik Nó, paľe, vrabčaci prišľi!
Peťo ... a meškaju ľem šteracec pejc minut...
Jaro Co? Šak krsni hutoril, že o pul...
Kubo Hej...
Peťo Kazal o pul, ta sce prišľi o trištverce!
Stano (na odchodze) Kedi som vam kazal? Kazal som vam o śedzmej a najňeskorej o pul...
Ďoďik Hlavňe, že sce tu, chlapci... No, moment, počekajce... (idze po texti)
Chlapci, vi mace viborne postavi! Bavice VRABČAKOCH...
Kubo Obidvojo?
Ďoďik Obitrojo!... i s Marcelom.
Jaro s Kubom Viborňe...
Kubo A, čuješ, textu mame keľo?
Ďoďik Jou! Pre istotu toho tam ňemace veľo... aľe pozor! Muśice śe naučic hutoric zborovo. Naraz... Mace šicke rovnaki text...
Kubo (vidichňe) Iśče že tak...
Ďoďik To ňeznamena, že kedz mace rovnaki text, že ho budze znac ľem jeden!...
Apropo Marcel, dze je Marcel, Alena...
Jaro Voňi buľi v karčme, že doraz pridu... Minuta a su tu.
Peťo (ironicki) No doraz pridu, šak je už pomali ośem...
Ďoďik (poobźira śe) A Raďo, dze je Raďo?
Jaro Išol kuric s krsnim teraz.
Ďoďik Ta me poraźi... iśče Miro, Maťa... Toto je ňeuveriťeľne...
(prichodza Marcel s Alenu)
Alena Nazdar!
Marcel Nazdar, Jožku!
Ďoďik No sérus!
Marcel Prebač, aľe maľi sme surnu poradu, bo... robime štefansku vo Pčoľiňe,
znaš...
Peťo Ośem hodzin...!
Ďoďik Hlavňe, že sce prišľi, to je zaklad, počekajce... (Marceloj) Tu maš text... a
tam je vino... A inakši... Maťa...?
Alena Vieš čo, Miro je chori, Mira teraz vravela, že keď mu buďe lepšie, že zajtra
priďe.
Ďoďik A Maťa...?
Marcel A Maťa ma jutre i pojutre dva skuški, ta. Ňemohla.
Ďoďik Jak! šak i mi mame jutre i pojutre dva skuški... aj tri skuški mame...
Marcel Aľe vona hutorela, že jej maš zavolac, bo kedz jednu ňespravi, ta... jeďi-
ni opravni ma tricatoho, ta ja ňeznam...
Ďoďik Co ma tricatoho?!... Je toto možne?
(prichodzi Tomaš)
Tomaš Ahoj ahoj ahoj ahoj!... Idzem rovno z roboti, paľe, kolega meškal...
zapadnul v jarku.
Peťo Paľe, zachranka prišla!
Tomaš (dava serus Peťoj) Ta jak?
Peťo Ta viborňe, (ukazuje na hodzinki) šak už je ośem nula śidzem.
Tomaš (šickim) Aľe vun naozaj zapadnul... Išol, cuval, a mal zamachnute speťaki... a jak cuval zoz dvora ta zapadnul, no a honka ho muśela prisc vicahovac...
Ďoďik Dobre, dobre, Tomaš, tu maš text, śidaj, čitame! (Marceloj) Idz po pokurkarov...
Peťo Šak už je ośem dześec...
Marcel No, ta ja po ňich idzem... (idze po ňich)
Ďoďik Chodz chodz po ňich, že naj už idu hét, lebo už muśime začac čitac...
Tomaš Ośem dześec? Šak dześec dňi do premjeri – najvišši čas začac, ňe?
Ďoďik Presňe tak, najvišši čas začac koňečňe hrac ďivadlo.
Tomaš (ľistuje sebe text) Pánečku, ta to keľo... A co bavim?
Ďoďik Ti śi, Tomaš, Zajacova opica...
Tomaš (śmeje śe) Co?
Ďoďik Normalna Zajacova opica, ti śi sťeľesňeni stav Zajacovho alkoholizmu.
Tomaš (ňeveri) No ta ja už bavil šicko: aňďela, farara, Esmeraldu... aľe zajacovu
opicu som iśče ňebavil...
Peťo Tomaš, tomu śe hutori karijerni postup!
Tomaš Idzce vi do rici s vašim karijernim postupom! Už ľem požjarňika zabavic a
možem isc rovno s Fijalovu čardaše rezac do Slovenskoho narodnoho ďivadla...
Ďoďik (śmeje śe) Do staroslovenskoho možeš isc takoj, to je presňe o tim... Mi
muśime buc kuśčok šaľenše... Šaľeňe sme – šaľenich bavime...
Tomaš (staňe rozhňivano) Hej, to furt muśime buc dakus šaľene!
Peťo s Alenu (sebe podavaju fľašku a nazdravkuju) Nazdravičko.
Ďoďik Je to tak... A dze su tote pokurkare?
Jaro Šak Marcel po ňich išol...
Ďoďik (Jaroj) Marcel... No tak, Jaro idz po ňich... To je ňeuveriťeľne toto...
Peťo Aľe šak o pejeśat minut mi odchodzi autobus do Vranova...
Tomaš (lapa śe za hlavu) Ta me poraži, Zajacova opica!
Ďoďik (Peťoj) Ja ce odveźem...
Tomaš (Ďoďoj) Čuješ, a to dajak veľo stran, to śe scihňeme toto naučic?
Ďoďik No ta kedz to pujdze tak jak ňeśka, ta asi sotva...
Jaro (pridze z vonka) Aľe voňi tam ňesu... Asi išľi do karčmi na puldeco...
Ďoďik Jak do karčmi na puldeco?!
Jaro Ta ňesu tam...
Ďoďik To ňeňi možne, jak že tam ňesu, šak chodz po ňich, Jaru, pitam ce, idz povedac, že... (ostatnim) No je toto možne, rozumiš tomu?... To je uplňe ňeuveriťeľne... Ňič, ňečekame, robime, idzeme, každi čita to, co ma... postavi. Ja ňeznam inakši... Každi mame text, ňe? Tak idzeme...
Peťo Ośem ośemnac...
(Stano, Marcel a Raďo śe vracaju)
Stano Čau, možeme začac?
Ďoďik No koňečňe...
Stano Co koňečňe?
Ďoďik Ňič ňič, v porjadku, možeme začac, pome...
Stano A Maťa a Miro?
Ďoďik Miro je chori a Maťa vraj ma skuški, ta ňemože prisc...
Stano No Bože, skuški ma!... A Janka?
Ďoďik No, Raďu, dze je Janka?
Raďo (daco zahuhňe)
Šicke Có?
Raďo Ňe, ta važňe (zaś daco zahuhňe)...
Ďoďik (rezignuje)... Čitame, tak jak sme... povidzme sebe to rovno... Každi, chto
tu je, ma svoju postavu, chto tu ňeňi, ta budze čitac zaňho dachto druhi...
Alena Ja ňemam text, ja mam ľem vino...
Ďoďik Čekaj, no tak, (poda jej text) tu maš na zapijaňe texti dajake...
Alena A čo hram?
Ďoďik Ti śi... ti śi Ľehka ľiška.
Tomaš (ňemože) Ľehka ľiška, me poraži!
Alena Perfektňe... A charakterovo či vahovo?
Ďoďik No, jak tak na tebe zbežňe kukam, tak skorej charakterovo...
Raďo To ťi pude...
Alena (na Raďa) Hovedo!
Raďo Opica, ňe hovedo!
Ďoďik No dobre, viborňe... A dze mam ja svoje texti?
Marcel (mu ponuka) Na, tu ci požičim.
Ďoďik Ňe, šak dze ja mam svoje? Šak som mal take krasne, orandžove... Dze su?
Marcel Odešľi.
Ďoďik Dze odešľi?
Stano Mam ci po ňich zbehnuc?
Ďoďik No to je ňeuveriťeľne toto... No dobre... Tak idzeme peršu časc... KAŽDI
ZNA, CO BAVI, hej?
(jedni prikivňu, druhi kruca s hlavu, treci cicho...)
Ďoďik No tak iśče raz... Šicko śe to odohrava v ľese...
Jaro (pribehuje) Som si bol kupiť čipsi a už som tu...
Ďoďik (voľi ňekomentovac) ... šicko śe to odohrava v ľeśe... Źvirata dakedi śe
maľi calkom dobre v tim ľeśe. Bulo jich pulno... a každi mal dojsc mesta. Aľe odkedi śe do toho ľesa priscahovaľi priscahovalci... cudze źvirata, tak v ľeśe maju
problem. Ňemaju mejsca na ňič... ciskaju śe na sebe, ciskaju... A tak pridu na
mišljenku, že urobja konferenciju, a na tej konferenciji viberu jedno źvire, a toto jedno źvire z ľesa viluča... Aľe ma to jeden problem! Toto jedno źvire, chtore
vijdze a budze vilučene z ľesa, prejdze na luku, a na tej luke maju pośed ľeśňici,
chtore už ľem čekaju, chto vijdze z ľesa, a toho takoj ŚTREĽA...
Stano Ti vole, taže to vono vlasňe budze tragedija...
Tomaš No aľe hlavňe, žebi śe ľudze maľi na čim zaśmjac.
Ďoďik No šak zato tam baviš...
Marcel A i Miro. Tot aňi ňič hutoric ňemuśi, aľe kedz vun vijdze, ta takoj śmich...
Raďo No kedz śe ozve, ta je to už horši.
Alena Ti maš co hutoric...
Ďoďik Taže podzme iśče raz... Stano je Ľeňivi medvedz... Peťo je Chobotňica
z jarku...
Tomaš (śmeje śe) Chobotňica z jarku...
Ďoďik Alena je Ľehka ľiška... No, potom toto su Trojo vrabčaci... Miro je Zajacspiťak...
Tomaš Zaś bavi pijanoho!
Ďoďik (Tomašoj) ... a ti śi joho Opica...
Stano (Tomašoj) Co śi joho?
Tomaš Opica.
Stano Šak ti śi orangutan, preboha...
Tomaš (staňe zbuňeti)
Stano (ukazuje na sebe) Ja mam buc stiti medvedz, a co ti śi potom...?
Ďoďik Dobre, tak to bi sme maľi. Iśče jake postavi tam mame?
Dachtore Iśče Śviňu.
Ďoďik Janka bavi Češku śviňu...
Tomaš (ňerozumi) Čežka śviňa, to co?...
Ďoďik Vona ňeňi až taka čežka, jak je Češka...
Stano Hrome, to bude jakože řikat, vole...
Ďoďik Přesňe tak. Přaha je křasni mňesto, kuřva!
Stano O vočich topičovich.
Alena A Maťa hra čo?
Ďoďik Maťa hra Až barz mudru sovu.
Ďoďik Tak bi sme to maľi a teraz sebe to idzeme čitac, čiže, strana jeden...
Džvireci epos.
Diskoteka – šicke džvirata tancuju vedľa sebe, ciskaju śe, driľaju, ňemaju
mejsca na zabavu a z reprakov bavi „Non stop, já chci žít non-stop...“
Ľiška Ta to ňeje možňe, jak tu je pulno źvirat.
Śviňa To teda jó... Je to tadi už k ňevidržeňí... Už mi to leze na mozék.
Ľiška Kej tu buľi aspoň porjadňe džvirata, a ňe toto našo trapne... Ňit tu aňi komu podľehnuc.
Medvedz Ženi, to je strašne, šak ja sebe tu ňimam už aňi dze ľehnuc...
Ľiška A ja podľehnuc.
Śviňa Ja nechci bejt sviňe, aľe podle mňe, kalich protéká...
Medvedz Ja už ňebirujem... a tiž precikam...
Ľiška A ja vicikam... Aj bim sebe sebe pod dakoho ľehla, aľe prisam pačku bi sce
me tu udupaľi...
Zajac (tackajuci prechodzi okolo s pivom v ruke) Pozor, puśčice me s totim dzeckom... (oľeje ľišku i śviňu)
Śviňa To snad ne!!! Já to říkala, kalich protéká!
Ľiška (čisci sebe šal z ľiški) To mam z pravej ľiški, do rici...
Medvedz (zaziva) Sluchajce, toten zajac to už s tim chlastom ňeprehaňa?...
Opica Maš pravdu, medvedzku, mňe z toho piva tiž prehaňa! Mojo čereva ňesu
stavane na vašo europske pivo. U nas v džungľi mame take pivo, že...
Śviňa Kdiž se ťi tadi ňelíbí, tak vipadňi do džungli, vopičáku!
Ľiška Ňepovim ňič, kej śi bul dajaki rjadni orangutan, aľe taki mali opičak tu naozaj ňikoho ňezaujima...
Medvedz Ľem kľud, ženi... Opica, i kedz je čarna, ma svojo plusi...
Śviňa Jakí, prosím ťe?
Medvedz No napriklad je viborna na čarnu robotu!
Ľiška Aľe, pitam ce, kej bul dajaki rjadni orangutan, aľe s totim svojim malim
gašparkom u mňe veľke ďivadlo ňezabavi...
Śviňa Nesnáším černou barvu!
Chobotňica (ciska śe pomedži džvirata) S dovoľeňim... Ňestavajce mi na chapadla, do rici! Pochopce, že kedz śe naserem, ta sebe vas priduśim a napcham do
hubi jak kalamarikoch... (prechodzi het)
Ľiška Fuj, jaki je śľizki...
Śviňa Odporňe zapáchá...
Medvedz Sluchajce, tot sere i mňe, ženi... Aľe ma teľo nohoch, že ho z tadzi asi
čežko dachto viruci...
Opica A mňe śe nahodu ľubi...
Śviňa Tebe se ňigdo neptal, krucinál!
Ľiška Kej śe vecej sprchoval, dala bi som sebe povedzec...
Opica Aľe šak vun žije v jarku, vun śe sprchuje non-stop...
Ľiška Non-stop, non-stop, ja bi som śe non-stop milovala...
Vrabčaci (začňu pobehovac z jednej strani na druhu a čvirikaju...) Non-stop, ja
ľitam non-stop...
Medvedz Iśče i totich vrabľakoch nam tu bulo treba...
Zajac (vraca śe s dvoma pivami, tacka śe iśče vecej) Puśčice me s tima dzecami,
uceknul mi tu had!... (rozľiva šicko dookola, až śe zvaľi spiti na źem)
Śviňa To je hrozní... Von se kompletňe sundal! Ten zajíc to s ťím pařeňím už proháňí.
(a za ňim śe objavi Zajacova opica)
Zajacova opica Pozor, ľudze...
Medvedz A ti śi chto?
Zajcova opica Ja som Zajacova opica, osobňe!
Medvedz Osobňe?! (ostatnim) Ta ten śe rjadňe zrubal!
Opica Aľe šak, medvedzku, toto ňeje opica, aľe rjadni orangutan!
Śviňa Mne z toho picne... Jako kdibi nás taki nebilo dost!!!
Medvedz Ta takoho orangutana bi som ňechcel mac!
Ľiška Ta takoho orangutana muśim mac... (skoči naňho)
Zajacova opica Jou, ta to co?
Ľiška Ja som Ľehka ľiška.
Zajacova opica No šak cicim, že ňeśi čežka...
Śviňa Češka jsem já...
Zajacova opica Ta podz i ti, a ňehaňbi še, že śi čežka... Teraz mi v najvekšej śiľe,
zajac ma tri a pul promile. Teraz vas obidva zvladňem. (lapi ich i caha na parket)
Medvedz (kuka, jak Zajacova opica oblapja Ľišku a Śviňu pri tancu) To je strašne... Sodoma-Gomora!... To už prisam pačku tak daľi ňemože isc. Orangutaňe
nam ženi kradňu!
Chobotňica (prejdze okolo) Ňezavadzaj, medvedzku... bo ce priduśim...
Medvedz Mejsca tu ňit... no hutorim, to už je koňec... Jutre zrobime konferenciju a na ňej z tadzi muśime dakoho virucic.
Vrabčaci (śpivaju) Non-stop, ja ľitam non-stop...
Medvedz Doraz źima a źimni spanok a v takim hurhaju śe tu ňebudze dac aňi
spac... Muśime to tu preridzic... Jutre abo ňigdaj!!!
...
Jaro (gu ďivakom) Učiteľka slovenčini śe
me raz na hoďiňe pitala, keď sme preberali, že jak vzňika ďivadlo,
že ako dlho to mi akože skušame toto naše predstaveňe, že či dva abo tri
mesjace... Ta skoro jej sanka spadla, kedz som jej kazal, že ďesať dňi... a z toho
prve dňi veci pijeme jak skušame... A potom sa ma pitala, že jaki ja mam vzťah gu
tomu ďivadlu. A tak som jej povedal to, čo hovori naš režiser, že ako každi
spravni umelec hrajem ďivadlo pre peňjaze. Čim vjac hrajem, tim vjac
zarobim a tim mam vjac peňazi na svoje každoďenne
koňíčki... (dzvihňe fľašku)
Ďoďik Tak sme sebe to prečitaľi, prva časť je za nami. Tak co povice, jake to je?
Dobre? Dobre?...
Šicki (vikrucaju śe, ňesceju autora uraźic)
Tomaš (ukazuje na svojo papire) A čuješ, to ňemalo bi buc dakus toto na ridši
napisane tu?... na ridši...
Ďoďik Jak, na ridši...
Tomaš To barz na husto tu je... To kebi śi rozcahnul, ta bi bulo meňi stran...
Ďoďik (ňeveri, rezignuje, upokojuje śe) (šickim) No dobre... viborňe... Zajtra mame skušku o śedzmej, o śedzmej... Opakujem, chtori mi ňerozumeľi: Um ziben
ur, et sevn o klok, o siedmej... O śedzmej je skuška! Pitam vas, pridzce šicki...
Koňec peršoho dzejstva
študent FF Univerziti u Novim Sadze
Profesorka Svenka Savid vihľedovala laca na jazikoch u Vojvodini, ta mi sugerovala, naj ich u Keresture pozberam u školi... U Keresture (zateraz) išče vše ňet odzeľeňe po serbski a čislo etňičnich ňe-Rusnacoch dumam že ireleventne – daskeľo
Romoch i dzepojedno Serbče u totalu, odnosno do najvecej 15% dzecoch z mišanich malženstvoch.
U aprilu 2011 Karolina podavala (preloženi) pitaľňik 5. i 6. klasi, ľem ich pozberala
i poslala na fakultet do Novoho Sadu a Svenka dala mňe na analizu.
Profesorka Savidova insistuje, žebi še spomlo, že ideja rušela od ňej i od jej projektu... bo je coška napizdzena na mňe, že som ci to poslal bez pitaňa jej.
učiteľka Osnovnej školi + Gimnazija u R. Keresture
U jednej klasi mame po dva oddzeľeňa a u jednim oddzeľeňu jest od 17 do 22
dzeci, zaviši od čisla. Robena anketa ľem u tich oddzeľeňoch, dze ja vikladam ruski (rusinski) jazik, na hodzini ruskoho jazika, pretože dzeci maju vše veľo obovjazki, ta som ich jedino tedi mohla šickich lapic na jednim mesce.
Šickim dzecom buli dati anketi, ňebulo ňijaki kategoriji. Robeli ju i odlični i slabi, i
dzivčata i chlapci, až i toti, co maju dislexiju i disgrafiju, i toti, co še ľehko uča, i toti, co im čežko idze učeňe. Znam, že dajedni anketni paperi ňemohli buc urachovani do analizi, pretože ňemohlo buc prečitane – to toti dzeci, co maju disgrafiju.
Možem ci povesc, že še dzeci barz haňbeli toto pisac i bulo im ňeprijemno, dajedni až dumali, že dostaňu slabu ocenu :)
ANKETA
Modľime, žebiš odvitoval na toti pitaňa o chasnovaňu lacoch u ruskim jaziku. Tota
anketa časc vekšoho projektu o chasnovaňu lacoch u jazikoch, kotri še oficijno
chasnuju u Vojvodini a kotri še realizuje na Filozofskim Fakultetu u Novim Sadze.
1. Či ti laješ? q-i Hej
2. Preco? q Pretože ked še nasekiram ňeznam co naj robim. w Ked ňerobi kompjuter i k <ňedopisano> e Pre hňiv r ked še nahňivam t Bo mi še barz pači.
y Preto bo i dachto od odzeľeňa ta i ja. u Ked še z daskim bijem ta mu zalajem
i Ja lajem ked som nahňivani
3. Kedi najčastejše laješ? q Ked som nervozni. w Ked ňeznam co povesc e Ked
som nahňivani r dakedi t popoladňu baršej lajem. y Ja najčastejše lajem ked
me dachto nervira. u ked še nahňivam na dakoho i Ked me dachto vinervira
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-i Hej
– na odpočivku q,e-t,u,i Hej w ø y Hej Ňe
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q,u Hej w ø e-t,i Ňe y Hej Ňe
– na uľički q-i Hej
5. Chto vecej laje? q-i chlapci
6. Preco? q Preto bo scu buc u centru pažňi. w Preto bo chlapci ked še bavja ta
laju e Pretože še slabše uča. r ked dachto dakoho gurňe t Zato bo ľubja lac.
y Preto bo chlapci vecej čuju. u ked še chlapci biju z daskim ta zalaju i Chlapci vecej čuju od staršich
7. Či vašo nastavňikove laju? q-i Ňe
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-y,i Ňe u Hej
8. Preco? q,e ø w Bo su starši i znaju že ňetreba. r preto bo sme ňečuli t Zato
bo su dobri. y Preto bo voni starši osobi i ňelaju u Voni dakedi zalaju dakomu
i Ňešmu lac u školi
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-r,y-i Ňe t Hej
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q-i Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q,e-y Ňe w,u,i Hej
12. Kedi? q,e ø w Raz u školi ked porajela r (večarom) ø t ňikedi som ich ňečul
še laju: domar, zaňati y Ja ňečul aňi domara aňi direktora aňi nini. u Dachto
laje na otpočivku i Ked čuchaju
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q „Jebem ti oca“/macer, „Pička ti materina“, „Fakaj še“, „Pederu“, „Pičko jedna“... w Puši kurac,
Mrš u pičku materinu, Oca ci psi ohaňali, Fakju e jebem ti, puši kurac, mrš
u pičku materinu, jebem ti mater, pičko, fak ju... r čujem jebote, pičko, mrš t
jebote, pičkati materina, budalo marš u pičku materinu. y Jebote, budalo, jebem ti mater, fak ju, pičko jedna. u pičko pička ti materina fakaj še kurvo co
sceš po pički. i Jebem ti mater mrš pička ti materina. puši ga.
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q „Jesam ti pitu makovu“, „Sraňe“,
„Gej“... w Pizda ti materina, puši kurac, Jebi se, Macer ci karali, Šupku, e puši
kurac, jebote, mrš u pičku materinu, fak... r jebo te, pičko, kravo, pizda ti mater. t jebote, pičkati materina. y Pička ti materina, jebi se, mamu ti jebem,
fak ju, pičko jedna. u jebemti pičko jebac jebise puši kurac i fakju.
1. Či ti laješ? q-u Hej
2. Preco? q (Dakedi ked še barz vderim) pre bes. w Pretože som dakedi nahňivana e Pretože ked me dachto vinervira. r Pretože me dachto nanervira t
Pretože me dachto doma nervira ta vec lajem y pretože še dakedi barz vinerviram. u pretože mi ľehčejše ked zalajem
3. Kedi najčastejše laješ? q Ked še vderim bo me boľi w Ked som nahňivana e
Ked som vinervirana r Ked som nervozna t Ja lajem ked som vinervirana y
Ked še vinerviram ľebo ked mňe dachto zalaje. u ked som nervozna i vinervirana
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-u Hej
– na odpočivku q,w,r,y,u Hej, t,e Ňe
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q Hej, w,e,t-u Ňe, r ø
– na uľički q-e,t-u Hej, r ø
5. Chto vecej laje? q-u chlapci
6. Preco? q Žebi še praveli pišni i frajere. w Preto žebi še praveli važni. e Pretože chlapci še pravja že znaju lac r Pretože voni živši t Pretože voni ked še scu
bic ta vec laju y Pretože ked še povadza ľebo pobiju ta jedni na druhich laju u
Pretože chlapci vše chasnuju laci slova pretože dumaju že vipatraju važni
7. Či vašo nastavňikove laju? q-u Ňe
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-u Ňe
8. Preco? q,e-t,u ø w (Pretože) ø y Pretože nas voni scu nas naučic kulturno.
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-y Ňe u Hej
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q-u Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q-u Ňe
12. Kedi? q-t ø y Ja ňigda ňečula. u Ked zme išli na drahu bavic fodbal
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q jebemti, pičko, u pičku materinu, u kurac, jebemti mater, jebote, tri pizdi materini. w jebemti, jebote, u
pičku materinu e jebemti, jebemti mater, mrš u pičku materinu, idi u tri lepe pičke
materine... r Jebemti, Pička ti materina jebote Mrš u pičku materinu t jebemti,
kurvo, marš, ďubre, pičku materinu jebote, jebemti materi, marš u pičku materinu. y jebote, pederu jeden, u pičku materinu, u kurac, lezbo, jebi se, od jebi, fak ju,
jebemti. u u kurac, jebote, pičku materinu, u pičku materinu jebi se, fak ju.
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q,w jebote, jebemti e jebemti,
odbij, mrš u pičku, idz do rici,. r Jebemti, Jebote t Ja chasnujem ďubre, marš,
pičko jedna, kurvo, marš u pičku materinu. y jebote, jebemti, puši kurac, pičko, pederu, od jebi. u U kurac, u pičku materinu, jebote, bol te kita, goni se
u tri lepe materine.
1. Či ti laješ? q,e-u Hej w Ňe
2. Preco? q ked som nanervirani w zato že ňetreba lac e Najčastejše mi viľeci
r ked me dachto nanervira t dakedi ked še nanerviram y Ked še vinerviram
pre daco u ket me daco vinervira
3. Kedi najčastejše laješ? q ked som nanervirani w ňigda e Ked daco zezňem
ľebo dobijem 1. r ked bavim kompjuter t dakedi ked še nanerviram y Ked
še vinerviram pre bavisko na kompjuteru u pondzelkami
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-u Hej
– na odpočivku q,e,r,y,u Hej w,t Ňe
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q,w,t Ňe e,r,u Hej y ø
– na uľički q,e-t,u Hej w Ňe y ø
5. Chto vecej laje? q-u chlapci
6. Preco? q zato že chlapci ňedobri. w ňeznam e zato že ich dzivčata nerviraju
r pretože še švidše naneriraju t voni še vecej nerviraju y Dzivčata kulturňejši od chlapcoch u zato že ich dachto vinervira
7. Či vašo nastavňikove laju? q-u Ňe
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-u Ňe
8. Preco? q zato že to ňekrašňe w,e ø r pretože su odrosnuti i znaju že to ňekulturne t pretože še ňenerviraju. y Preto žebi nas ňeučeli lac aľe še krašňe
spravovac u zato že su vospitani
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-u Ňe
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q-u Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q-u Ňe
12. Kedi? q ňeznam w-u ø
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q jebote pička ti materina w jebemti pička ti materina e pička, ďukela, jebemtimater, jebemti, r
jebemti, hoň še, jebi se, jedi govna t u pizdu mater, do piči, jebemti mater. y
U pizdu materinu, jaka pička itd... u marš u pizdu materinu, jedi govna
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q jebemti jebote w jebemti jebote pička ti materina e jebemti, pička, kurva, fuck you, mrš u pičku materinu
teraj se u tri pizde materine, r jebemti, jebise t fack you, do piči. y U pizdu
materinu, jebote, fak ju, do piči i pička ti materina... u puši kurac
1. Či ti laješ? q-r,a,s Hej t Ňe Hej y-o Ňe
2. Preco? q-a ø w Ked som dakedi nahňivana. e Pre nervozu ked me daco vinervirato ritko r Pretože mi daco ňeidze abo ked me daco vinervira. t pretože še nanerviram y Pretože to ňefini slova. u Zato že dumam že to barz ňekulturno. i Ňelajem zato že ňefini slova vihvarjame. o Pretože to ňekrašňe i
ňeľubim ked dachto laje. s Pretože še nerviram.
3. Kedi najčastejše laješ? q Ked daco ňedobre porobim w Ked mi dachto dopiva
abo bije. e Ked me daco vinervira. r Ja ridko lajem aľe ked mi daco ňeidze
abo me dachto vinervira t ked še nanerviram y,i ňigda. u Ked še barz vinerviram. o ø a Ked som doma, ked še nerviram s Ked me dachto vinervira.
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-a Hej s ø
– na odpočivku q,e-t,u-a Hej w,y Ňe s ø
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q-e,t-a Ňe r Hej s ø
– na uľički q-s Hej
5. Chto vecej laje? q-s chlapci
6. Preco? q,t,a ø w Zato bo chlapcoch vše šicko smeta. e Ked ich vinervira
nastavňica abo ked daco še ňemožu shvaric r Ja ňeznam preco aľe chlapci
skoro šicki chtorich poznam laju. y Pretože ked še vinerviraju. u Pretože še
voni vecej nerviraju. i Ňeľubja ked še im uprekosci o Pretože še možebuc
pravja važni. s Pretože su ňedobrejši.
7. Či vašo nastavňikove laju? q-s Ňe
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-s Ňe
8. Preco? q,w,o,a ø e Zato že bi še ňešmelo britki slova hutoric na hodzinoch,
odpočivkoch. r Pretože to ňekulturno t pretože robja ta preto y Pretože zňimaju kameri u Zato že su starši i obrazovani, kulturni. i ňeznam ňigda som
ňečula. s Pretože som ich ňečula.
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-u,o-s Ňe i Hej
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q,w,r-s Ňe e Hej
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q-s Ňe
12. Kedi? q-r,y,i-s ø t ňigda u Ja ňečula ňigda
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q jebemti, jesamti,
pizda, kurva, do piči w Marš u pizdu materinu, marš, hoň še, goni se, jedi govna. e jebemti, pičku materinu, r Jebemti, Majku mu, Jebemti mamu, jesamti, ic do rici, pička ti materina. t jebemti, budalo, mrš, jesamti y pičkua, u jebote, pička ti materina, jebi se, jebem ti, jebem ti mater, jebi ga, i Jebem ti,
kurac, Jebem ti mater... o Jebo te, napičkam ce, do kurca, marš do pički materinej a jebote, jebem ti, jebi se, jebem ti mater fack you. s Budalo, majku
ti psovsku, jebem ti, jebem ti mater, fack you, pička ti materina.
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q jesamti, jebemti, do piči. w
Marš u pizdu materinu, marš, hoň še. e Samti, majku mu, r Jesamti, Majku
mu i ic do rici. t marš, jebemti, jesamti y Majku mu, jebote, jebem te, u jebote. i Jebem ti mater, Kurac... o ø a (jebem ti) jebote. s fack you, pizda ti
materina, majku ti psovsku.
1. Či ti laješ? q-o Hej
2. Preco? q U naviki a i čom da ňe. w Lajem u chviľkoch ked me dachto vinervira e Ked me dachto vinervira r ňeznam t Pretože še vinerviram. y Pretože
me dachto barz vinervira. u Ked me dachto vinervira i Ked me dachto vinervira. o Ked še barz vinerviram
3. Kedi najčastejše laješ? q Ked me dachto/daco vinervira w Najčastejše lajem
u školi. e Ked še dokaľičim. r ked me dachto vinervira! t Ked mi daco ňeidze
od ruki. y Ked še pobijem z daskim u Ked me daco barz boľi. i U školi o Ked
me daco boľi i ked še vinerviram
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-o Hej
– na odpočivku q-o Hej
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q,r,y Hej w,e,t,u-o Ňe
– na uľički q-y,o Hej u,i Ňe
5. Chto vecej laje? q-o chlapci
6. Preco? q Agresivňejši zme (chlapci) w Pretože chlapci agresivňejši e Bo nas
jest vecej r,t Ňeznam y Preto bo še chlapci vecej biju zoz sobu u Agresivňejši su i Preto bo su agresivňejši o Agresivni su
7. Či vašo nastavňikove laju? q Hej w-o Ňe
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-o Ňe
8. Preco? q Bo ich dzeci vinerviraju... w,y,i ø e,r ňeznam t Pretože robja u
školi z dzecmi u,o Ňelaju
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-o Ňe
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q Hej w-o Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q Hej w-o Ňe
12. Kedi? q Ked su ňerospoloženi w,e,t,y ø r ňeznam u Ňečul som. i Ňikedi
o Vopšte som ňečul.
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q fak, jebote, a u pičku
materinu, puši kurac, jebemti mrš teraj še popuši mi... w jebo te, pička ti materina, jebi se, fak ju, fakaj še, odabi, odjeb, idz do kurca, mrš, oľiž mi ric e jebem ti, jebi se, pičko puši kurac jebo te pička ti materina marš u pizdu materinu r jebem ti mater. Pizda ti materina. idi u kurac t jebem ti mamu, jebi se, jebo te, jebal ce ocec, y jebote, fak, defektu, pička materina, puši kurac, jebote
vas mater, jeb še, mrš u fak, jebote, fakaj še, jebi se, i jebote, fak ju, fakaj še,
u pičku materinu, puši kurac. mrš. o fak, mrš u pičku materinu, jebi se, jebote.
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q jebi se, mrš u pičku materinu,
jebi ga, mrš u kurac, popuši mi w jebi se, odjebi, pička ti materina, oľiž mi ric,
odabi, idz do kurca e jebem ti, jebote, marš. r jebote. puši kurac. mrš u pizdu
materinu. itd t jebi se, jebo te, jebal ce ocec, fak, jeb še, goni se, mrš. y fak,
jebote u pičku materinu, pičko, puši kurac, jebote vas mater jeb še, mrš u
fak, jebote, fakaj še, jeb še, mrš, i fakju, jebote, mrš. o fak, jebote, mrš u kurac, mrš u pičku materinu.
1. Či ti laješ? q-y Hej
2. Preco? q Ked še vinerviram. w Pretože me dachto visekira i ked še dagdze vderim. e,r Ňeznam. t Ked me dachto vinervira. y Ked me dachto nanervira.
3. Kedi najčastejše laješ? q Ked som nahňivana. w,t Ked me dachto vinervira.
e Ked mi daco ňeidze od ruki. r Ked me dachto barz vinervira. y Ked me
dachto nanervira.
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-y Hej
– na odpočivku q-y Hej
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q-r Ňe t,y Hej
– na uľički q-y Hej
5. Chto vecej laje? q,w dzivčata e-y chlapci
6. Preco? q Ha mi mame vecej problemi (dzivčata) w Pretože zme veľoraz nahňivani ta lajeme. e,r Ňeznam t,y Agresivňejši su
7. Či vašo nastavňikove laju? q-y Ňe
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-y Ňe
8. Preco? q Ňeznam ja ňigda ňečula w Pretože su starši i vospitani. e,r ø t
Pretože su na roboti i muša počitovac pravila. y Pretože robja u školi.
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q,t,y Hej w,e,r Ňe
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q,w,t Hej e,r,y Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q-y Ňe
12. Kedi? q Ked daco ňe u šore w Ked dachto paratuje e,r ø t Kad daco robja i
opravjaju. y Ňigda som ňečula
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q jebo te, marš do piči, jebem ti, sraňe, hoň še do 3. pouči materinej. w Jebome, jebem ti mater,
Goni se, Pička, Pizda ti materina, Jebi se, Fak ju, Mrš, Teraj še u tri pizdi materini e jebi se, budalo, jebi ga, fakaj še, pizdo goni se, pičko r jebote, budalo,
jebi se, jebi ga, pizdo, fakaj še, puši kurac. t jebemti, puši kurac, odjebi, pičko, fak-ju jebemti mater. y jebemti, jebemti mater – oca..., odabi, odjebi,
marš, pičko, puši kurac, fak ju. teraj se, jebote, goni se u kurac.
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q Puši ga, duj ho, Puka ti kurac,
Jebo te, Kurac, marš do piči, Jebem ti, Jebem ti – šestru, brata, mamu. boľi me
kurac, goni se u kurac, w Pička, Jebi se, Jebem ti mater, Fak ju. e budalo, jebi
se, goni se, pičko, mrš r Jebote, budalo, jebi ga, jebi se, fakaj še, goni se, pičko, mrš. t jebemti, pičko teraj še, goni se, odjebi, marš, jebote, kretenu y jebem ti mater, teraj se, pičko, odjebi, jebemti, kretenu, jebote,
1. Či ti laješ? q Ňe w-a Hej
2. Preco? q zato že to ňedobre chasnovac u bešedi w U naviki mi e Pretože i
druhi laju r Lajem pretože še ňescem bic aľe oblajem pajtašovi. t Pre nerviraňe, ked som nahňivani y Pretože čujem laca všadzi. Jednostavno som po-
čal. Bez pričini. u Pretože šicki ľudze skoro u našim valaľe laju ta še ľem druhi
uča od ňich i Čul som od druhich ta i ja počal o Pretože ked me dachto vinervira, vec lajem a Ľem dakedi ked me dachto nervira
3. Kedi najčastejše laješ? q ja aňi kedi ňelajem w Ked som nahňivani e Ked
som u školi r Ked še vinerviram ta oblajem. t Ked som barz nahňivani a to
skoro stalno y Najčastejše lajem ked som vinervirani i ked mi ňeidze od ruki.
u Ked som barz vinervirani i U društve ked daco pohrišim o Ked me dachto
vinervira a Ked me dachto nanervira.
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-a Hej
– na odpočivku q Hej Ňe w-i,a Hej o Ňe Hej
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q,w,r Ňe e,t,y-i,a Hej o Hej Ňe
– na uľički q Ňe w-a Hej
5. Chto vecej laje? q-a chlapci
6. Preco? q zato že su chlapci w bo dumaju že su faci, Agresivňejši su jak dzivčata. e,o Pretože su chlapci r ø t pretože su hrubijani, i vecej še živciraju y
Chlapci počali častejše lac pretože im to šmišne. Kasňejše im prešlo do naviki
u Že su chrubijani i Pretože še pravja faci. a Pretože
7. Či vašo nastavňikove laju? q-r,y,i,a Ňe t,u,o Hej
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-a Ňe
8. Preco? q zato že su odrasli ta ňechasnuju u bešedi w Bo voni odrosnuti i kulturni e,i,a ø r Pretože ozda ňescu stracic robotu. t Preto ked dachto ňedobri
abo ked mu idze na živci. y Jednostavno su kulturni i fino vospitani u Ha možebuc pretože še barz nerviraju ľebo že im to navika o Pretože bi dobili otkaz
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-r,y,i-a Ňe t,u Hej
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q-a Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q,y Hej w-t,u-a Ňe
12. Kedi? q hoč kedi w ňigda e-t,u,i,a ø y Zaňati lali ked našli dagdze šmeca i ked poraja kupatilo o Ked su nervozni
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q Ja u svojim okoľisku
ňečujem w mrš, fak ju,.. e pizda ti materina, puši kurac, jebem ti mater, jebi
se, umij nohi, r jebem ti, jeb še, mrš u kurac. t pička ti materina, puši kurac,
mrš jebem ti mamu... y Jebote, pička ti materina, jebemti itd u Pička ti materina, Mamu ti jebem, Puši kurac, Jebote život.. i jebemti, pičko, kurac, pederu, kučko, pizdo, jebemte u usta o jebem ti mater, mrš u kurac, fak ju jebi
se a jebemti, pederu, pičko, kučko, mrš, jebemti mater, pizdo
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q Ja ňechasnujem laca w mrš,
demn it, fak... e jebi se, puši kurac, jebemu mirodžiju, u kurňik, jebote, pizda
ti materina, mamu ti jebem, idz do kurca, vat d fak, fak ju eschol, sak maj ess,
mrš u pizdu materinu, jebem ti kolumbiju, sunce ti jebem, pičku ci polupam, r
majkuti, jebemti, pizdo, jebal ce pes, t Sagni mi se pederčino, očeš da te jebem iza ugla? odjebi na dužinu pendreka, pička ti materina dobiješ po pički
mrš pizdo odjebi pederu odjebi govno smrdľive popachaj mi vajca pičko!
umi nohi! odjebi! zohňi mi še! y U pičku materinu, šit, jebote, jebemti, u Jebem ti mamu brkatu, Puši kurac, umi nohi, boľi me kurac, obľiž mi vajčiska,
bem ti mater, Pizdo debela, propali pederu, Odjebi na dužinu pendreka, Pederu masni, Jebem te debeloho, Ňemaš ti kurčinu ľem sama rovňina. i jebemte
u pičku, puši kurac, jebemti mater, pederu. o jebem ti mater murš u kurac
pičko jebana mrš u kurac, hovno jedno a jebemti, pederu, jebemti mater,
1. Či ti laješ? q Ňe w ø e-i Hej
2. Preco? q Dumam že to ňeprikladne i ňekrašňe! w hej ked še nahňivam e Z
naviki r Ja lajem dakedi ked som vinervirana, nahňivana. t Pretože dajedni
barz me nerviraju y Ha ňeznam, to mi ňepotrebne aľe z naviki. u pre nerviraňe i Ked še nahňivam abo uvredzim
3. Kedi najčastejše laješ? q Ňelajem w,i ked še nahňivam e Ked še vinerviram
r Najčastejše lajem pre odceni i pajtaški ked me nerviraju! t,y Ked som nervozna u ked še nerviraš
4. Či tvojo pajtaše u oddzeľeňu laju? q-i Hej
– na odpočivku q-i Hej
– na hodzini fizičnoho vospitaňa q-r,u,i Hej t,y Ňe
– na uľički q-i Hej
5. Chto vecej laje? q-i chlapci
6. Preco? q To im u každodňovej bešedi → navika w ø e Pretože baržej su ňemirni od dzivčatoch. r Ha ňeznam točno aľe dumam že zato že patra taki kaubojski filmi ta potim laju t Pretože dzivčata ľepše vospitanši y Pretože dumaju že to dobre u pretože su živši i pretože su strohši i ked ňe po jich dumaňu
7. Či vašo nastavňikove laju? q-u Hej i dakedi
Dežurni nastavňik abo nastavňica? q-u Ňe i Hej Ňe
8. Preco? q Pretože še nerviraju pre našu ňedobrotu. w,y ø e Ňeznam r Raz
jeden nastavňik zalal na fizičnim bo ho vinerviral škoľar t Pretože ich mi dakedi nahňivame u Pretože su mudri i davaju priklad dzecom
9. Či ši čul/čula, žebi direktor lal? q-i Ňe
10. Či sce čuli, žebi domar lal? q-i Ňe
11. Či sce čuli, žebi druhi zaňati u školi lali? q-i Ňe
12. Kedi? q-y ø u Ňi kedi i išče som ňečula
13. Navedz laca, kotri najčastejše čuješ u svojim okoľisku q jebo te, fak, jebem
ti mater, hoň še, jebem te da te jebem, jebem ti sitno žito, pička ti materina w
ø e Jebem ti mater. Puši kurac debilčino. Duvaj ga. Pizda ti materina. Jebo
mater. Jebo sliku svoju. Jebal ce pes do pički. r goni se u pičku materinu, jebem ti mamu, pička ti materina, pičko, kurvo t kretenu, džubre, jebi se, fak
ju, goni se, pizdo, y idz do čorta, jebemti, jebi se, odjebi, fak ju, pizdo, pičo u
jebote, jebi se, budalo, jesam ti pitu, pičko, jebem ti mater, jebem ti sunce... i
Jebemti, jebote, fakju,
14. Navedz laca, kotri ti najčastejše chasnuješ q,w ø e Pička ti materina. Jebote. Steram kurac. Steram kacu. Jebo mater svoju. Duvaj ga. Čuti dok te karam.
Duvaj ga gusko. r goni se, hovno jedno, mrš vše mi hutorja čom ja tak na
starinski lajem jak napriklad kačka ci kopla do rici šviňo... t goni se, jebi se,
debilu, budalo, budaletino retardu y odjebi, jebemti, jebi se, pičko, pizdo, budalo u budalo. i Jebemti, jebote
ø ňedotknuta abo vičarknuta odpovidz
d i r e k t o r raditeľ
d o m a r domovňik, udržbar
d r u š t v o (serb.) spoločnosc
f a c a (serb.) tvar, podoba, tu u zn. original
f i z i č n e v o s p i t a ň e (rus. fizičéskoje
vospitáňie) ceľesna vichova
g u r n u c (serb. gurnuti) štuchnuc
j e d n o s t a v n o (serb.) prosto
k a s n o (serb.) pozno
k l a s a školski ročňik, napr. 5., 6. ...
k u p a t i l o (serb.) kupeľka, umivareň
n a u ľ i č k i vonka
n a s t a v ň i k ; d e ž u r n i (serb.) śtredňoškolski, tu i osnovnoškolski učiteľ; tridni
o c e n a , o d c e n a (serb.) znamka, od
najľepšej 5 po najhoršu 1, jak u Rusku
o d d z e ľ e ň e trida, napr. V.A, V.B...
o d l i č n i (serb. odličan) viborni
o d p o č i v o k školska prestavka
v i h ľ e d o v a c badac, skumac
o d v i t o v a c (rus. otvečať) odpovedac
o t k a z (serb.) vipovidz
p a ž ň a (serb.) pozornojsc
p i t a ľ ň i k dotazňik
p o r a j a c pratac
p r a v i c (serb. praviti) robic, stvarac
r o s p o l o ž e n i naladzeni, dobrej dzeki
r u s k i ( r u s i n s k i ) j a z i k absurdni
mena vichodnej slovenčini nasugerovani jej
klerom gr.-kat cerkvi u kult. izolaciji Balkana
s e k i r a c š e (serb. sekirati se) rozjidac śe
u p r e k o s c i c (?< serb. upreko = proci)
robic na sprik
u v r e d z i c (serb. uvrediti) uraźic
v o p š t e (serb.) vobec
v o s p i t a n i (rus. vospitán) vichovani
z a ň a t i (ukr. zajňatij) zamesnani
z e z n u c (serb. zeznuti) naštvac
ž i v c i (serb.) nervi
Download

Vajčak - zinelibrary.info