1
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2011/12
Predkladá:
Správa bola prerokovaná v pedagogickej
............................................
Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ
rade dňa 17.10.2012
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne
odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu
o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2011/12:
dňa 17.10.2012
......................................................................
predseda rady školy
Vyjadrenie zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
schvaľuje Správu o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2011/12 :
.........................................................................
2
Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR
č. 9/2006 Z. z.
Východiská a podklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koncepcia rozvoja školy na roky 2008 – 2012
Plán práce školy na školský rok 2011/2012
Hodnotiace správy jednotlivých predmetových komisií za školský rok 2011/2012
Podklady z rodičovského zdruţenia
Podklady z rady školy
Podklady zo študentskej rady
3
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Ľ.J. Šuleka v Komárne za školský rok 2011/2012
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
2. Adresa školy: Pohraničná 10, 945 52 Komárno
3. Telefónne číslo: 035/7731316
Faxové číslo: 035/7731315
4. Internetová adresa: www.gljs.sk
E-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Mária Kubíková
Mgr. Mariana Dubranová
Viola Santusová
Elvíra Klimentová
Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre výchovu
a vzdelávanie
zástupca riaditeľa školy pre technickoekonomické činnosti
hospodárka školy
vedúca školskej jedálne
7. Poradné orgány riaditeľa školy:
Riaditeľ školy :
a) ustanovuje tieto poradné orgány :
- vedenie školy
- rozšírené vedenie školy
- pedagogická rada
- predmetové komisie
b) ďalej spolupracuje s poradnými orgánmi :
- rada školy
- výchovný poradca
- rada rodičov
- ţiacka školská rada (študentská rada)
Činnosť poradných orgánov je určená plánom práce školy a platnou legislatívou.
Vedenie školy a rozšírené vedenie školy
Vedenie školy zasadá na podnet riaditeľa školy spravidla 1 x za dva týţdne, ktorý zároveň riadi
činnosť tohto orgánu.
Členovia vedenia školy sú: - riaditeľ školy
- zástupkyne riaditeľa školy
- hospodárka
- vedúca školskej jedálne
4
Rozšírené vedenie školy tvoria: - riaditeľ školy
- zástupkyne RŠ
- hospodárka
- vedúca školskej jedálne
- výchovná poradkyňa
- predseda odborovej organizácie
- predseda Rady školy alebo ním poverený člen RŠ
Rozšírená porada vedenia sa schádza spravidla 1 x mesačne, obsah rokovania pripravuje vedenie
školy. Z rokovania rozšírenej porady vedenia sa píše zápisnica.
Člen rozšírenej porady vedenia má právo vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho
procesu na škole, predkladať návrhy a podnety k činnosti školy. Zodpovedá za prenos informácií
z vedenia školy na členov orgánu, ktorý zastupuje.
Pedagogická rada
Na pedagogickej rade sú prerokúvané najmä všetky oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, tvorba
školského vzdelávacieho programu, plán práce školy a jeho plnenie, výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, uloţenie výchovných opatrení. Členmi pedagogickej rady sú všetci
pedagogickí pracovníci školy. Rokovanie pedagogickej rady vedie riaditeľ, prípadne ním poverený
zástupca. Pedagogická rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však šesťkrát za školský rok.
Predmetové komisie
Predmetové komisie (PK) zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. PK sú odbornometodickým orgánom, ktorých hlavným cieľom je vyjadrovať sa k zásadným otázkam výchovnovzdelávacej práce školy a k odborno-metodickým otázkam vyučovania predmetov. PK sa schádzajú
spravidla štyrikrát za šk. rok v termínoch určených plánom práce školy. PK pracuje podľa plánu
práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy na šk. rok.
Predsedu PK menuje riaditeľ. Predseda PK zodpovedá najmä za: prípravu a vedenie
všetkých zasadnutí PK, vypracovanie a plnenie plánu práce PK, odbornú úroveň vyučovania
predmetov zastúpených v PK, vedenie dokumentácie PK, plnenie úloh uloţených PK vedením
školy a úloh z plánu práce školy, za spoluprácu PK s ostatnými PK na škole , prenos informácií
z vedenia školy na členov PK, výsledky ţiakov školy v súťaţiach a predmetových olympiádach,
odborno-metodickú úroveň a kvalitu vyučovania predmetov zastúpených v PK.
Pedagogický pracovník môţe byť členom najviac dvoch PK, o zaradení učiteľa do PK
rozhoduje riaditeľ školy na obdobie šk. roka, povinnosťou člena PK je zúčastňovať sa všetkých
zasadnutí PK a plniť úlohy vyplývajúce z plánu práce školy, dbať o svoj individuálny a profesijný
rozvoj.
Predmetové komisie v školskom roku 2011/2012 pracovali v nasledovnom zloţení:
1. Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a náuky
o spoločnosti:
Predseda: PhDr. Zuzana Hallerová
Členovia: PhDr. Marta Beláková Mgr. Adriana Dragonová
PaedDr. Judita Hallerová
Mgr. Margita Podleiszeková Mgr. Beata Dolinská
Mgr. Ágnes Talačová
2. Predmetová komisia anglického a španielskeho jazyka:
Predseda: Mgr. Zuzana Kešiarová
Členovia : Mgr. Katherine Mayer
Mgr. Tatiana Valentová
Mgr. Ágnes Talačová
Mgr. Koloman Vasi
PaedDr. Adela Čéryová
5
3. Predmetová komisia nemeckého a francúzskeho jazyka:
Predseda:
Mgr. Viera Bauková
Členovia:
Mgr. Denisa Orvošová PhDr. Marta Beláková Mgr. Margita Podleiszeková
4. Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky:
Predseda: RNDr. Jana Pipíšková
Členovia: Mgr. Jozef Dolinský
Mgr. Mariana Dubranová
Mgr. Jaroslav Jeţo
RNDr. Gejza Koczka
Mgr. Mária Kubíková
5. Predmetová komisia chémie, biológie a geografie:
Predseda: Mgr.Barbora Vidovencová
Členovia: Mgr.Darina Loydlová
Mgr. Erika Švecová
Mgr.Mária Gličová
Mgr.Ladislav Dragon
Mgr. Mária Gličová
Mgr. Gejza Vörös
RNDr. Ľubica Výbochová
Mgr.Mariana Dubranová
6. Predmetová komisia výchovných predmetov – hudobná výchova, výtvarná výchova,
umenie a kultúra, výchova umením, estetická výchova, etická výchova:
Predseda: Mgr. Adriana Dragonová
Členovia: PhDr. Marta Beláková
RNDr. Gejza Koczka
Mgr. Mária Kubíková
PhDr. Zuzana Hallerová Mgr. Margita Podleiszeková Mgr.Barbora Vidovencová
Mgr. Gejza Vörös
Roberta Krmašková
7. Predmetová komisia telesnej výchovy:
Predseda: Mgr. František Dosúdil
Členovia: Mgr. Roland Farkaš
Mgr. Anita Nagyová
Mgr. Ondrej Gajdáč
Študentská rada
Ţiacka školská rada sa ustanovuje v súlade s § 26 zák. NR SR č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve z 5.11.2003, reprezentuje ţiakov školy a zastupuje ich záujmy
vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
Ak ţiacka školská rada nie je ustanovená, reprezentuje ţiakov študentská rada. Študentská
rada je zastúpená jedným ţiakom z kaţdej triedy, čo je aj v prípade nášho gymnázia.
Predsedom študentskej rady v školskom roku 2011/2012 bola Natália Petőczová (sexta).
Nad činnosťou ŠR dohliadala Mgr. Ágnes Talačová. Študentská rada na pravidelných zasadnutiach
prejednáva problematiku spojenú s výchovno-vyučovacím procesom aj mimoškolskou činnosťou.
Spolupodieľala sa na organizovaní aktivít ako oslavy Dňa študentstva, Vianočná akadémia,
program ku dňu detí a ďalších.
Zloţenie študentskej rady v šk.roku 2011/2012:
sekunda Mário Baross
kvinta Éva Kamila Mokošová
sexta
Ľudmila Borošová
septima Natália Petőczová
oktáva Filip Kiniorski
I.A
Eva Molnárová
I.B
Pavol Litauszki
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.C
Friderika Senkárová
Michaela Hamranová
Dávid Bakos
Ján Veselka
Michaela Peštiová
Kristína Baloghová
Jakub Beňo
6
Prehľad činnosti študentskej rady:
Termín
október/
marec
október
Účastníci
všetky triedy
Zodp.pedagóg
Organizátor
Mgr.Á.Talačová
študentská rada
Mgr.Á.Talačová
november
2.roč.
Mgr.Á.Talačová
december
študenti gymnázia
Mgr.Á.Talačová
Vianočný program Dom Matice
+ prem.angl.divadla slovenskej
december
študenti gymnázia
PK SJaL
Mgr.T.Valentová
Vianočná výzdoba
budova školy
december
študentská rada
Mgr.Á.Talačová
Valentínska pošta
Školská diskotéka
budova školy
WEST klub
február
november
študentská rada
1.-4.ročník
Mgr.Á.Talačová
Mgr.K.Vasi
Mgr.D.Orvošová
RNDr.G.Koczka
Názov
Zber papiera
Miesto
areál školy
Študentské
preukazy-odovz.
Imatrikulácia
zasadačka
Mikuláš
Dom Matice
slovenskej
budova školy
Deň učiteľov
Deň detí
Športové aktivitymajstr.školy
Školský časopis
budova školy
budova školy
areál školy,
športová hala
budova školy
marec
jún
okt.-apríl
Petőczová, Peštiová
Baross, Csukás
Mgr.Á.Talačová
študenti gymnázia
Mgr.Á.Talačová
študenti gymnázia
PK TV
2011
študenti gymnázia
Nástenka ŠR
budova školy
2011/2012
študenti gymnázia Mgr.M.Pétervariová
K.Kucková
Výchovný poradca
Činnosť výchovného poradcu určuje plán práce výchovného poradcu schválený riaditeľom
školy v pláne práce školy a spolupracuje s koordinátorom protidrogovej prevencie a kriminality.
Funkciu výchovného poradcu zastáva PaedDr. Judita Hallerová.
Rada rodičov
Rada rodičov je samosprávny orgán, zastúpený jedným rodičom z kaţdej triedy. Postavenie
rady rodičov a úlohy v oblasti spolupráce s rodičmi určuje plán práce školy na daný šk. rok.
Funkciu predsedu rady rodičov pre šk.rok 2011/12 zastával Ing. Pavol Boroš.
Rada školy
Rada školy pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka v Komárne bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 18.,19.a 24.4.2012. Funkčné
obdobie začalo dňom 9.5.2012 na obdobie 4 rokov.
Na základe uznesenia č.263/2008 z 36.riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK došlo
k zmenám delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
7
Členovia rady školy :
od 1.9.2011
P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
1.
MUDr. Anton Marek
predseda
delegovaný za NSK
2.
Mgr. Alica Koczianová
člen
delegovaná za NSK
3.
Mgr. Jaroslav Szabó
člen
delegovaný za NSK
4.
Marek Mihály
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredseda
zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Jeţo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
člen
zvolený za rodičov
8.
Claudia Čiliaková
člen
zvolená za rodičov
9.
Monika Kirchnerová
člen
zvolená za nepedagogických pracovníkov
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
1.
MUDr. Anton Marek
predseda
delegovaný za NSK
2.
Mgr. Alica Koczianová
člen
delegovaná za NSK
3.
Mgr. Jaroslav Szabó
člen
delegovaný za NSK
4.
Marek Mihály
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredseda
zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Jeţo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
člen
zvolený za rodičov
8.
Claudia Čiliaková
člen
zvolená za rodičov
9.
Mária Barossová
člen
zvolená za rodičov
10.
Monika Kirchnerová
člen
zvolená za nepedagogických pracovníkov
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
1.
MUDr. Anton Marek
predseda
delegovaný za NSK
2.
Mgr. Alica Koczianová
člen
delegovaná za NSK
3.
Mgr. Jaroslav Szabó
člen
delegovaný za NSK
4.
Marek Mihály
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredseda
zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Jeţo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
člen
zvolený za rodičov
8.
Mária Čavojská
člen
zvolená za rodičov
9.
Mária Barossová
člen
zvolená za rodičov
10.
Monika Kirchnerová
člen
zvolená za nepedagogických pracovníkov
11.
Natália Petőczová
člen
zvolená za ţiakov
od 23.11.2011
P.č.
od 13.12.2011
P.č.
8
od 9.5.2012
P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
1.
MUDr. Anton Marek
predseda
delegovaný za NSK
2.
Mgr. Alica Koczianová
člen
delegovaná za NSK
3.
Mgr. Jaroslav Szabó
člen
delegovaný za NSK
4.
Marek Mihály
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredseda
zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Jeţo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
člen
zvolený za rodičov
8.
Mária Čavojská
člen
zvolená za rodičov
9.
Mária Barossová
člen
zvolená za rodičov
10.
Monika Kirchnerová
člen
zvolená za nepedagogických pracovníkov
11.
Natália Petőczová
člen
zvolená za ţiakov
Počas riadnych zasadnutí rady školy v priebehu školského roka 2011/2012 riaditeľ školy
priebeţne informoval členov rady školy najmä o:
a) výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
b) riešení výchovných problémov,
c) príprave a priebehu prijímacích skúšok a počtoch prijatých študentov,
d) príprave a priebehu maturitných skúšok,
e) príprave a priebehu podujatí organizovaných školou,
f) podujatiach, na ktorých sa zúčastnili naši študenti,
g) ekonomickej situácii školy.
Na zasadnutiach rady školy boli prerokované okrem iného:
a) plán výkonov na školský rok 2013/2014,
b) správa o výsledkoch hospodárenia školy,
c) školský vzdelávací program,
d) pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu,
e) návrh rozpočtu.
9
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012
Počet žiakov
celkom:
Počet tried celkom:
Ročník
381
16
Trieda
1.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
Počet žiakov so
vyučovací jazyk
slovenský
príma
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
špeciálnymi
Počet
žiakov
k 15.9.11
377
16
Počet žiakov
k 31.8.12
20
20
17
17
20
20
24
24
29
29
17
17
32
31
30
30
24
23
24
23
30
29
20
20
20
20
27
27
30
30
17
17
výchovno- vzdelávacími
Kód
odboru
Názov odboru
študijného
7902 5
7902 5 73
7902 5 73
7902 5 73
7902 5 73
7902 5 73
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
potrebami:
študijného
gymnázium
gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
1
Druh
denné - D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
d) Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka gymnázia; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach
na rok 2012/2013
Plán výkonov na šk.rok 2012/13 : 4-ročné štúdium
8-ročné štúdium
Do
ročníka
príma
1. ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
5
85
Počet
žiakov, ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
0
0
90 ţiakov
28 ţiakov
3 triedy
1 trieda
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
5
85
Počet
prijatých
žiakov
0
85
Z toho bez Zrušili
prijímacej
zápis alebo
skúšky
sa
nezapísali
0
85
0
23
Triedu príma 8-ročného gymnázia nebolo moţné otvoriť, pretoţe bolo prihlásených len 5 ţiakov.
Ţiaci prijatí do vyšších ročníkov
Ročník
Počet
prijatých žiakov
príma
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
-
1. ročník
-
2. ročník
3. ročník
4. ročník
-
Z ktorej školy
Matúš Jurčina od 8.9.2011 z Gymnázia J.Papáka Bratislava
Miroslav Banda od 14.9.2011 z Gymnázia Zlaté Moravce
Počet
zapísaných
žiakov
k 1.9.
0
62
11
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
1. Vyhodnotenie prospechu za 2.polrok šk.rok 2011/2012
Trieda
Počet žiakov
Počet tried
Dosiahnutý
prospech
PsV
PVD
P
N
Nekl.
príma
20
1
10
4
6
0
0
kvarta
17
1
6
9
2
0
0
kvinta
20
1
7
5
7
1
0
sexta
24
1
9
6
8
1
0
septima
29
1
10
6
11
0
2
oktáva
17
1
7
4
6
0
0
I.A
31
1
6
14
11
0
0
I.B
30
1
22
5
3
0
0
II.A
23
1
13
7
3
0
0
II.B
23
1
7
12
4
0
0
III.A
29
1
9
11
8
0
1
III.B
20
1
10
5
5
0
0
III.C
20
1
10
7
3
0
0
IV.A
27
1
6
11
9
1
0
IV.B
30
1
10
10
9
1
0
IV.C
17
1
3
6
8
0
0
377
16
145
122
103
4
3
Spolu
12
2. Hodnotenie jednotlivých predmetov
SJL
ANJ
NEJ
PR
1,95
1,8
KR
1,76
KV
SX
SPT
ŠPJ
CHE
BIO
DEJ
GEO
OBN
MAT
INF
1,4
1,05
1,65
2,25
1,85
1,95
1,5
1,6
1
1,59
2,24
1,41
1,94
1,59
1,76
1,59
1,41
2
1
2,55
2
2,2
1,6
1,95
2,55
2,3
1,9
2,25
1
2,08
1,83
2,52
1,93
2,25
1,5
2,5
1,88
2,25
2,04
1,75
2,29
2,11
1,54
2
1,56
1,79
2,07
1,63
2,21
OKT
2,53
1,94
2,18
I.A
2,55
1,94
1,58
1,74
2,45
2,29
2,45
2,35
1,87
2,19
1
1
1,04
1,91
I.B
1,93
1,8
1,77
1,18
1,33
1,9
1,57
1,2
1,17
2
1
1
1,07
1,45
II.A
2,35
1,7
1,67
1,5
1,61
1,57
1,83
1,83
1,17
1,87
1
1,39
1,1
1
1
1
II.B
2,43
1,7
2,09
1,33
1,35
2,13
1,87
1,83
1,22
2,3
1
1
1,09
1,11
1,2
1
III.A
2,28
1,93
1,86
1,64
1,89
1,72
1,79
1,28
1,86
2,43
1
1
1,08
1,67
1,83
2
1,56
1,75
2,38
III.B
2,25
1,7
1,45
1,5
1,85
1,55
1,5
1,85
2,2
1
1,3
1,25
1,6
2
2,22
1,25
1,89
1,71
1
III.C
2,05
1,75
1,25
1,8
2,05
1,8
1,55
2
1,9
1
1
1,12
2
1,5
1,5
1,57
1,67
2
1,25
IV.A
3
2,37
2
1,81
1
1,41
1
2,58
1
1,75
3,25
2,6
1,86
1,3
IV.B
2,77
1,63
1,53
1,9
1,37
1
1,33
1
3,17
1,4
2
1,67
2,5
1,73
IV.C
2,88
2,82
1,47
2,12
1,76
1
1,29
1,06
2,6
2,75
1,33
2,4
2,8
1,33
SJL
ANJ
NEJ
FRJ
ŠPJ
FYZ
CHE
NOS
BIO
DEJ
GEO
OBN
MAT
INF
ESV
PST
UAK
TEV
VYU
TŠV
ROP
LCC
WBD
SED
SEM
SEC
SEG
SPS
SEB
SEF
2,37
1,9
1,9
1,7
1,55
1,52
1,93
1,79
1,98
1,86
1,55
1,83
2,01
1
1,75
1,01
1,17
1,13
1,12
1,08
1,04
1,07
1,09
2,3
1,75
1,74
1,98
2,23
1,86
1,21
1,5
NOS
1,94
1,55
1,8
PST
UAK
TEV
VYU
ROP
LCC
WBD
SED
SEM
SEC
SEG
SPS
SEB
SEF
SEI
SSJ
KAJ
KNJ
Priemer
1,64
1,12
1,06
1,57
1,1
1,75
1,88
1,81
1,91
ESV
TŠV
FYZ
Σ
FRJ
1,95
1,25
1,06
1
1
1,27
1,89
1,04
2,17
2,22
1,33
1,67
2,1
1,71
1,5
1,14
2,6
1,33
1,8
2,5
2,5
2,17
1,2
1
1,85
2,35
1,75
2
1,89
1,54
1,59
1
1,68
1
1,63
1,63
2,26
2,13
1,73
1,91
1
2,2
1,67
1,73
1,25
2,88
2,24
2,01
SEI
SSJ
KAJ
KNJ
Priemer
1
2,42
1,94
1,86
1,64
13
3. Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2011/2012
Trieda
príma
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
Spolu
Počet
tried
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Počet
žiakov
20
17
20
24
29
17
31
30
23
23
29
20
20
27
30
17
16
377
Počet vymeškaných hodín
Ospravedlnené
Neospravedlnené
709
0
1090
6
932
5
2015
19
2254
13
1260
74
2185
11
1206
0
1204
0
1360
1
1884
4
1421
0
1796
1
1301
1
2399
28
1242
0
24258
163
Priemer
Ospravedlnené Neospravedlnené
35,45
0
64,12
0,35
46,60
0,25
83,96
0,79
83,48
0,48
74,12
4,35
70,48
0,35
40,20
0
52,35
0
59,13
0,04
67,29
0,14
71,05
0
89,80
0,05
48,19
0,04
79,97
0,93
73,06
0
64,86
0,44
14
4. Prehľad o správaní žiakov spolu za šk.r. 2011/2012
Znížená známka zo správania
Ročník
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Vylúčenie
1.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
0
0
1
0
0
1
3
1
0
1
7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8-ročné
4-ročné
Spolu
15
5. Výchovné opatrenia
Pochvaly
Pochvaly a odmeny študentom udelené riaditeľom školy za školský rok 2011/2012 na slávnostnom
vyhodnotení školského roka dňa 29. júna 2012.
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a finančná odmena vo forme nákupnej poukážky:
1. Kristína Perlová - príma - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy GeO (2.m v okr.kole
a úsp.rieš.v kraj.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová a v matematických súťaţiach
(úspešná v okr.kole Pytagoriády) zodp.p.Mgr.M.Gličová
2.Dušan Podmanický – príma - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v DO (2.m
v okr.kole) zodp.p.Mgr.B.Dolinská, v GeO (úsp.v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová a v matematických súťaţiach zodp.p.Mgr.M.Gličová
3. Boris Baráth – kvarta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v ONJ (2.m.v celos.kole)
zodp.p.Mgr.V.Bauková, v OAJ (úspešný v kraj.kole) zodp.p.PaedDr.A.Čéryová,
a v GeO (úspešný v okr.kole a 3.m v celosl.experim.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
4. Laura Kinczerová – kvarta – za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (2.m
majstr.kraja vo volejbale) zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
5. Petra Szőllősyová – kvarta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (2.m
majstr.kraja vo volejbale) zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
6. Katarína Várhegyiová – septima - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v GeO
(2.m v kraj.kole, účasť na celosl.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová a v športe
(3.m majstr.kraja v basketbale, 2.m majst.kraja vo volejbale)
zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
7. Szabolcs Lovász – II.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v DO (3.m.v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.B.Dolinská
8. Alexia Bálintová – III.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (3.m
majstr.kraja v basketbale, 2.m majst.kraja vo volejbale) zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
9. Patrik Béber – III.C - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (2.m majstr.kraja
v basketbale a 4.m majstr.kraja vo florbale) zodp.p.Mgr.R.Farkaš a v GeO
(účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.L.Dragon
16
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar :
1. Daniela Borosová – príma - za vzornú reprezentáciu školy v Pytagoriáde (úspešná riešiteľka v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová a v MO (účasť v okr.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
2. Richard Rapos – príma - za vzornú reprezentáciu školy v Pytagoriáde (úspešný riešiteľ v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová a v MO (účasť v okr.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
3. Lucia Csukásová – kvarta - za vzornú reprezentáciu školy v BiO (úspešná v okr.kole)
zodp.p.Mgr.B.Vidovencová
4. Dávid Gaţo – kvarta - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný riešiteľ v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
5. Eszter Pálmay – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v CHO (úspešná riešiteľka v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.D.Loydlová, v BiO (úspešná v kraj.kole) zodp.p.Mgr.B.Vidovencová
a v GeO (účasťv kraj.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
6. Peter Bósza – septima - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný riešiteľ v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
7. Kristián Földes – septima - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný riešiteľ v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
8. Denisa Daridová – septima - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (1.m v kraj.kole a účasť v celosl.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová a v športe (3.m majstr.kraja v basketbale
zodp.p.Mgr.F.Dosúdil a 4.m majstr.kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová)
9. Christopher Liebe – septima - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný riešiteľ v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
10. Natália Priškinová – septima - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná riešiteľka v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
11. Viktória Lovászová – I.B - za vzornú reprezentáciu školy DO (úspešná riešiteľka v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.B.Dolinská
12. Patrik Miskovics – I.B – za vzornú reprezentáciu školy v OSJ (úspešný riešiteľ v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová
13. Silvia Slopovská – I.B - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná riešiteľka v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.L.Dragon
14. Peter Výboch – I.B - za vzornú reprezentáciu školy v súťaţi „Čo vieš o hviezdach“ (3.m v kraj.kole
a účasť v celosl.kole) zodp.p.Mgr.G.Vörös
15. Patrik Jančík – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v súťaţi Mladý moderátor (3.m.kraj.kole)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová, v súťaţi Štúrov Zvolen (3.m v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová, v súťaţi Hviezdoslavov Kubín (cena poroty v kraj.kole)
zodp.p.PhDr.M.Beláková a v súťaţi Beniakove Chynorany (2.m v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.A.Dragonová
17
Za vzornú reprezentáciu školy v športe:
16. Karin Óváryová – príma - 2.m majst.kraja vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
17. Éva Kamila Mokošová – kvarta - 2.m majst.kraja vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
18. Rachel Procházková – kvarta - 2.m majst.kraja vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
19. Alexandra Szarvasová – kvarta - 2.m majst.kraja vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
20. Ivana Šušanská – kvarta - 2.m majst.kraja vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
21. Jakub Podmajerský – sexta - 2.m na majstr.kraja v basketbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš
22. Júlia Bukovičová – septima - 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová
23. Lea Grecká – septima – 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová a 3.m majstr.kraja
v basketbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
24. Dominika Gyuranová – septima – 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová
25. Nina Hegedüšová – septima - 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová
26. Viktória Lengyelová – septima - 3.m majstr.kraja v basketbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil, 2.m majst.kraja
vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
27. Simona Valachová – septima - 3.m majstr.kraja v basketbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil, 2.m majst.kraja
vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
28. Barbora Vidovencová – septima - 2.m. majstr.kraja vo volejbale zodp.p.Mgr.F.Dosúdil, 4.m majst. kraja
vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová, 3.m majstr.kraja v basketbale
zodp.p.Mgr.F.Dosúdil
29. Matúš Jurčina – I.A - 2.m na majstr.kraja v basketbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš
30. Kristína Ortutová – I.B - 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová
31. Bianka Pontyová – I.B - 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová
32. Barbora Gregušová – II.A - 4.m majst. kraja vo florbale zodp.p.Mgr.A.Nagyová
33. Viktor Tóth – II.B - 2.m na majstr.kraja v basketbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš
34. Ján Veselka – II.B - 2.m na majstr.kraja v basketbale zodp.p.Mgr.R.Farkaš
35. Brenda Kaššovicová – III.A – 5.m majstr.kraja v atletike
36. Martina Urbanová – III.A - 5.m majstr.kraja v atletike
Zodp.p.: Mgr.A.Nagyová, Mgr.E.Marakyová, Mgr.F.Dosúdil, Mgr.R.Farkaš
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie :
1. Alţbeta Thuy Nguyen Linh – kvarta - za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasť v okr.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
2. Péter Beck – sexta – za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
3. Beata Harsányiová – sexta – za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasťv kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
4. Edina Illés – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
5. Kristína Korimová – sexta – za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasťv kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
6. Viktória Kürthyová - sexta – za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasť v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
7. Kristína Mikolášová – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasťv kraj.kole)
zodp.p.Mgr.M.Gličová
18
8. Patrik Oláh – sexta – za vzornú reprezentáciu školy v GeO (účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.M.Gličová
9. Eva Bothová - I.A - za vzornú reprezentáciu školy v CHO (účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.D.Loydlová
10. Karin Koničeková – I.A - za vzornú reprezentáciu školy v OAJ (účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.K.Mayer
11. Viktória Uzsáková – II.A - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v kraj.kole)
zodp.p.Mgr.Á.Talačová
12. Dávid Farkas – III.C - za vzornú reprezentáciu školy vo FO (účasť v kraj.kole) zodp.p.Mgr.J.Dolinský
13. Gabriela Murová – III.C- za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v kraj.kole)zodp.p.Mgr.Á.Talačová
Za vzornú reprezentáciu školy v športe:
14. Dominik Rekeň – príma
15. Samuel Volárik – príma
16. Andrea Nguyen Van Dung – kvarta
17. Šimon Sádecký – kvarta
18. Petra Kerepecká - kvinta
19. Réka Tündöková – kvinta
20. Dávid Bakos – II.A
21. Jakub Maťko – II.A
22. Richard Kuti – III.A
23. Hung Tran Manh – III.A
24. Katarína Horváthová – III.C
25. Filip Kubica – III.C
26. Dávid Záhoran – III.C
Zodp.p.: Mgr.A.Nagyová, Mgr.E.Marakyová, Mgr.F.Dosúdil, Mgr.R.Farkaš
Mimoriadne ocenenie za projekt eTwinning, s ktorým získali 1.m na Slovensku:
1. Karin Koničeková – I.A
2. Patrícia Kovácsová – II.A
3. Michal Szigeti – II.B
4. Katarína Kucková – III.C
5. Viktória Kürthyová - sexta
6. Natália Priškinová – septima
7. Regina Rombovská – septima
Zodp.p.: Mgr.T.Valentová
Pochvaly a odmeny študentom 4. ročníka a oktávy udelené riaditeľom školy v školskom roku 2011/2012
za reprezentáciu školy počas štúdia
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a finančná odmena vo forme nákupnej poukážky :
1. Adam Csukás – OKT - za vynikajúci prospech a za viacnásobnú vzornú reprezentáciu školy OĽP
(najlepšie umiestnenie - 2m v CK) zodp.p.PaedDr.J.Hallerová, GeO (1.mKK
a účasť v CK) zodp.p.Mgr.M.Gličová, v MO (úspešný vKK) zodp.p.
Mgr.M.Gličová a vo vedomostnej súťaţi Mladý Európan (5.m v CK)
zodp.p.PaedDr.J.Hallerová
19
2. Kristína Husárová – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OFJ (1.m v KK,
účasť v CK) zodp.p.Mgr.M.Podleiszeková
3. Zuzana Lábska – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OFJ (1.m v KK, účasť
v CK) zodp.p.Mgr.M.Podleiszeková
4. Christine Serhanová – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy OFJ (2m v CK)
zodp.p.Mgr.M.Podleiszeková
5. Martina Dinušová – IV.A - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v športe (Memoriál
M.Zavarskej (1.m KK a 4.m MSR) zodp.p.Mgr.A.Nagyová, plávanie (2x 1.m
MSR, 2x3.m MSR), v cezpoľnom behu (2.m v KK) zodp.p.Mgr.A.Nagyová
6. Barbora Perzová – IV.A - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v umeleckom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín (3m v KK) zodp.p.PhDr.Z.Hallerová
7. Nikoleta Petruš – IV.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OAJ (2.m v KK)
zodp.p.Mgr.Z.Kešiarová a za tvorbu školského časopisu
zodp.p.Mgr.M.Kubíková
8. Rebecca Siposová – IV.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OFJ (2.m v KK)
zodp.p.Mgr.M.Podleiszeková a za tvorbu školského časopisu
zodp.p.Mgr.M.Kubíková
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar:
1. Jeffrey Christopher Rafael – OKT - za vzornú viacnásobnú reprezentáciu školy v ONJ (najlepšie
umiestnenie 2.m v CK) zodp.p.Mgr.V.Bauková
2. Milan Kolarik – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaţi „Mladý Európan“
(5.m. v celosl.kole) zodp.p.PaedDr.J.Hallerová
3. Ernest Šipoš – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaţi „Mladý Európan“
(5.m. v celosl.kole) zodp.p.PaedDr.J.Hallerová
4. Ema Barkociová – IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v OSJaL (úspešná riešiteľka KK)
zodp.p.PhDr.Z.Hallerová
5. Monika Bitterová – IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (úspešná v KK) zodp.p.
Mgr.Á.Talačová, vo výtvarných súťaţiach zodp.p.Mgr.M.Péterváriová a
za tvorbu školského časopisu zodp.p.Mgr.M.Kubíková
6. Tomáš Hadari – IV.B – za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK) zodp.p.Mgr.L.Dragon
a v športe - basketbal(1.m MK a 7.m MSR) zodp.p.Mgr.R.Farkaš, florbal (4.m
MK) zodp.p.Mgr.R.Farkaš
7. Katarína Horňáková – IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (úspešná v KK) zodp.p.Mgr.Á.Talačová
20
Za vzornú reprezentáciu školy v športe:
8. Jozef Beke - IV.B - florbal (4.m MK)
9. Martin Podmajerský – OKT - basketbal (2.m MK)
10. Kristína Hupianová – IV.B – cezpoľný beh (2.m MK), Memoriál M.Zavarskej (1.m MK a 4.m MSR)
11. Alexandra Madleniaková – IV.B - volejbal (2.m MK) a za reprezentáciu školy v dramatickej tvorbe
zodp.J.Černek
12. Michaela Ďurčišová – IV.C – basketbal (3x3.m MK), volejbal (2x2.m MK a 5.m. MSR)
13. Simona Fialová – IV.C - basketbal (3.m MK), volejbal (2x2.m MK) a za reprezentáciu vo folklórnom
súbore Dunaj zodp.Bc.R.Krmašková
14. Erika Greisingerová – IV.C – basketbal (3.m MK)
15. Monika Lehoczká – IV.C – Memoriál M.Zavarskej (1.m MK a 4.m MSR) basketbal (3x3.m MK) a
volejbal (2x2.m MK a 5.m. MSR)
16. Klaudia Nagyová – IV.C – basketbal (2x3.m MK)
17. Silvia Rudyová – IV.C – basketbal (3x3.m MK), volejbal (2x2.m MK a 5.m. MSR) a v atletike
18. Nikoleta Vargová – IV.C - basketbal (3.m MK) a za reprezentáciu vo folklórnom súbore Dunaj
zodp.Bc.R.Krmašková
19. Albert Santus – IV.C - basketbal (1.m MK a 7.m MSR)
Zodp.p.: Mgr.A.Nagyová, Mgr.E.Marakyová, Mgr.F.Dosúdil, Mgr.R.Farkaš
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie :
1. Katarína Kováčová – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v umeleckom prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín (účasť v KK) zodp.p.PhDr.Z.Hallerová a za vzornú
reprezentáciu školy na kultúrnych podujatiach
2. Kristína Fehérová - IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasť v KK) zodp.p.Mgr.S.Jiríček
3. Matej Holek – IV.A - za tvorbu školského časopisu zodp.p.Mgr.M.Kubíková
4. Brenda Dobrovicsová – IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v dramatickej tvorbe zodp.J.Černek
5. Jesika Kubišová – IV.B - za tvorbu školského časopisu zodp.p.Mgr.M.Kubíková
6. Anna Szigetiová - IV.C - za reprezentáciu školy vo folklórnom súbore Dunaj zodp.Bc.R.Krmašková
7. Ivan Majer – IV.C - za reprezentáciu školy vo folklórnom súbore Dunaj zodp.Bc.R.Krmašková
Za vzornú reprezentáciu školy v športe
8. László Fehér – OKT- basketbal (1m na MO)
9. Filip Palúch – OKT – florbal (4.m MK)
10. Martin Laš – IV.A – orientačný beh (1.m MO)
11. Richard Sedlár – IV.A – florbal (4.m MK) a v atletike
12. Adam Szabó – IV.B – florbal (4.m MK)
13. Andrej Nguyen Tien Lam – IV.B - florbal (4.m MK) a volejbal(2.m MO)
14. Marian Nguyen Thanh – IV.B – silový trojboj (2.m MO)
15. Dávid Bílek – IV.C - florbal (4.m MK)
16. Jakub Pastorek – IV.C - florbal (4.m MK)
Zodp.p.: Mgr.A.Nagyová, Mgr.E.Marakyová, Mgr.F.Dosúdil, Mgr.R.Farkaš
21
Pokarhania
Kaţdý triedny učiteľ, všetci vyučujúci dôsledne sledujú správanie ţiakov, vedú rozhovory so ţiakmi
a snaţia sa, aby naši ţiaci boli príkladom aj pre ostatných. Porušenia školského poriadku sú evidované a
na triednických hodinách sú vyhodnocované triednym učiteľom. Na zlepšenie správania ţiaka mnohokrát
stačí pohovor so ţiakom, popr. s jeho rodičom. Sú však prípady, kde takýto pohovor nie je postačujúci
a musíme pristúpiť aj k iným výchovným opatreniam.
Výchovné opatrenia – písomné pokarhanie triednym učiteľom alebo písomné pokarhanie riaditeľom
školy – boli udeľované priebeţne. Ţiaci väčšinou porušovali Školský poriadok menej závaţným spôsobom
alebo neospravedlnene vymeškali z vyučovania. Zníţené známky zo správania boli udelené za závaţné
porušenie Školského poriadku alebo väčší počet neospravedlnených hodín. Porušenia Školského poriadku
boli prejednávané so zákonným zástupcom ţiaka a v pedagogickej rade.
Všetky výchovné opatrenia a zníţené známky zo správania boli udelené v súlade so Školským
poriadkom.
Prehľad výchovných opatrení:
Trieda
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
1. A
2. A
3. A
4. A
4. B
1. štvrťrok
PPRŚ
napomienka
-
2. štvrťrok
PPRŠ
(2)správanie
PPRŠ
(2)správanie
-
3. štvrťrok
napomienka
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
4. štvrťrok
PPRŠ
(2)správanie
(3)správanie
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
(4)správanie
PPRŠ
PPRŠ
(4)správanie
(2)správanie
(2)správanie
(2)správanie
(2)správanie
(2)správanie
PPRŠ
PPRŠ
PPRŠ
(3)správanie
(2)správanie
22
Znížené známky zo správania:
Klasifikačné
obdobie
1. polrok
2. polrok
Celkom
Počet PPRŠ
3 ţiaci
19 ţiakov
22 ţiakov
Počet
znížených
známok zo
správania (2)
2 ţiaci
7 ţiakov
9 ţiakov
Počet
znížených
známok zo
správania (3)
0 ţiakov
2 ţiaci
2 ţiaci
Počet
znížených
známok zo
správania (4)
0 ţiakov
2 ţiaci
2 ţiaci
23
6. Výsledky externých meraní - maturitné skúšky
Maturitné skúšky v školskom roku 2011/2012 sa konali v súlade so Z.z. 245/2008 a Vyhláškou MŠ
318/2008. EČ a PFIČ sa konala v dňoch 13.3.aţ 15.3.2012.
V stanovenom termíne sa na maturitnú skúšku prihlásilo 91 ţiakov 4.ročníka a oktávy. EČ a PFIČ
vykonali všetci prihlásení ţiaci, ÚFIČ nekonali 3 ţiaci z dôvodu neprospechu v 2.polroku 4.ročníka. ÚFIČ sa
konala v dňoch 21.5. aţ 25.5.2012. Maturitnú skúšku v riadnom období vykonalo úspešne 87 ţiakov, 1 ţiakovi
bola povolená opravná maturitná skúška. V mimoriadnom období 6.9. aţ 7.9.2012 maturitnú skúšku vykonali
2 ţiaci. Priemer všetkých známok bol 1,903. 6 ţiakov vykonalo dobrovoľnú maturitnú skúšku.
Predsedom ŠMK bol PhDr. Gabriel Kovács z Gymnázia Nové Zámky.
Výsledky EČ
EČ
Predmet Úroveň Priemer Počet
ANJ
B2
MAT
NEJ
B2
SJL
54,68%
79
38,34%
18
43,04%
12
68,53%
91
Výsledky PFIČ
PFIČ
Predmet Úroveň Priemer Počet
ANJ
B2
70,76%
79
NEJ
B2
72,50%
12
58,20%
91
SJL
Hodnotenie ÚFIČ
Ústna skúška
Predmet Úroveň Počet
ANJ
2
3
4
5
Priemer
77
36
25
16
BIO
25
14
8
2
1
1,60
DEJ
29
12
6
7
4
2,10
5
5
FRJ
B2
1
B1
1,74
1,00
FYZ
16
9
6
GEO
22
10
7
5
1,77
CHE
24
16
5
3
1,46
INF
5
1
3
1
2,00
MAT
18
11
4
3
NOS
6
3
12
7
2
3
1,67
34
9
13
12
2,09
89
27
20
28 13 1
2,34
NEJ
B2
OBN
SJL
B1
1
2
1,56
1,56
1
2,17
24
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2011/2012
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
4.ročník
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2011/2012
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
3
4
3
4.
3
4
3
Spolu
12
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
1
6
5
3
etická/náboženská výchova
psychosociálny tréning
1
1
2
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
3
1
2
12
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
26
18
105
1.
2.
3.
4.
2
2
Spolu
2
2
2
3
2
4
4
4
2
6
7
6
3
2
4
4
4
2
7
6
4
2
2
7
4
19
124
Človek a hodnoty
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slovenského jaz.
konverzácia v cudzom jaz.
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
1
lab. cvič. z chémie
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
2
rodinné právo
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
2
webdizajn
odborné kreslenie
seminár z matematiky
seminár z informatiky
2
2
3
31
2
5
4
4
12
32
31
30
25
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2011/2012
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
3.ročník
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
1
6
5
3
etická/náboženská výchova
psychosociálny tréning
1
1
2
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
3
1
2
12
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
27
18
106
1.
2.
3.
4.
2
2
Spolu
2
2
2
2
2
4
4
4
2
6
6
6
2
2
2
4
4
4
2
6
6
6
2
2
2
4
4
4
12
2
6
6
18
32
31
30
124
Človek a hodnoty
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slovenského jaz.
konverzácia v cudzom jaz.
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
1
lab. cvič. z chémie
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
2
rodinné právo
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
2
webdizajn
seminár z matematiky
seminár z informatiky
2
31
26
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2011/2012
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
1.-2.ročník
4.
Spolu
3
13
4
16
3
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
3.
4.
2
2
Spolu
2
2
2
2
2
4
4
4
2
6
6
6
2
2
2
4
4
4
2
6
6
6
2
2
2
4
4
4
12
2
6
6
18
32
32
29
124
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slovenského jaz.
konverzácia v cudzom jaz.
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
lab. cvič. z chémie
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
2
rodinné právo
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
2
webdizajn
seminár z matematiky
seminár z informatiky
2
31
1
2
27
11/12
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
OKTÁVA
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2
Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3
Cudzí jazyk 2
10
12
-
4
3
3
3
3
3
3
22
4
4
1
-
-
-
-
-
1
2
2
5
5
Náuka
o spoločnosti
Dejepis
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6
Geografia
12
1
2
2
2
2
1
2
2
-
13
7
Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8
Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9
Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
1
2
2
2
2
3
2
3
-
16
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Psychosociálny
tréning
17 Telesná výchova
6
-
1
1
1
1
1
1
-
-
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
23
1
3
3
3
3
3
3
3
3
24
18 Rozširujúce hodiny
33
21
-
-
-
-
-
-
-
12
12
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
28
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
11/12
SEPTIMA
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2 Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3 Cudzí jazyk 2
10
11
-
4
3
3
3
3
2
3
21
4 Náuka
o spoločnosti
5 Dejepis
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6 Geografia
12
1
2
2
2
2
1
2
2
-
13
7 Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8 Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9 Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Psychosociálny
tréning
17 Telesná výchova
6
-
1
1
1
1
1
1
-
-
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
23
-
3
3
3
3
3
3
2
3
23
18 Rozširujúce hodiny
33
17
-
-
-
-
-
-
4
12
16
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
29
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
11/12
KVINTA,
SEXTA
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2 Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3 Cudzí jazyk 2
10
10
-
4
3
3
3
2
2
3
20
4 Náuka
o spoločnosti
5 Dejepis
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6 Geografia
12
-
2
2
2
2
1
1
2
-
12
7 Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8 Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9 Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Psychosociálny
tréning
17 Telesná výchova
6
-
1
1
1
1
1
1
-
-
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
23
-
3
3
3
3
3
3
2
3
23
18 Rozširujúce hodiny
33
15
-
-
-
-
-
2
4
12
18
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
30
Učebný plán pre 8-ročné štúdium
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
KVARTA
šk.r.2011/2012
1. 2.
5 5
4 4
2 2
3. 4.
5 5
3 3
2 3
5.
3
4
3
6.
3
4
3
7.
4
4
3
8.
3
4
3
Spolu
33
30
21
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
10
10
12
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
12
10
7
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
1
1
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
5
1
4
1
4
1
4
1
4
2
3
1
Človek a svet práce
technika
1
1
Umenie a kultúra
výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
umenie a kultúra
1
1
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
Spolu
povinná časť
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hod.
1
6
4
1
2
30
8
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
3
3
24
29 30 30 30 31
30
2
28
4
17
12
225
18
29 30 30 30 31
32
32
29
243
1
3
3
1
3
31
Učebný plán pre 8-ročné štúdium
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
PRÍMA
šk.r.2011/2012
1. 2. 3. 4.
4 5 4 5
4 3 3 3
2 2 2 3
5.
3
4
3
6.
3
4
3
7.
4
4
3
8.
3
4
3
Spolu
31
29
21
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
10
10
12
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
12
10
7
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
spoločenská výchova
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
1
4
1
4
4
4
2
3
1
Človek a svet práce
technika
Umenie a kultúra
výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
umenie a kultúra
1
1
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
Spolu
povinná časť
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hod.
1
6
7
4
1
2
1
29
6
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
3
3
24
29 30 30 30 31
30
2
28
4
17
12
225
18
29 30 30 30 31
32
32
29
243
1
3
3
1
3
32
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
ZAMESTNANCI
Šk. rok: 2011/2012
Zaradenie
A) Pedagogickí
Učitelia
Učitelia spolu
Majstri odborného výcviku
Vychovávatelia
B) Nepedagogickí
Zamestnanci THP
Pomocný
personál
(upratovačky,
údrţbár,
kuchárky a zamestnanci
v prevádzke)
Iní (uviesť konkrétne)
SPOLU ZAMESTNANCI
ŠKOLY
Všetci zamestnanci školy sú kvalifikovaní.
Počet
interní
Počet
externí
31
31
5
1
1
-
14
-
-
50
1
33
Pedagogickí zamestnanci
Priezvisko, meno, titul
funkcia - zaradenie
Aprobácia
odbornosť
NJ-História
Bauková Viera Mgr.
učiteľka
Beláková Marta PhDr.
učiteľka
SJ-NJ
Čéryová Adela Mgr.
učiteľka
AJ
Dolinská Beata Mgr.
učiteľka
D-Psych.
Dolinský Jozef Mgr.
učiteľ
F-Techn.vých.
Dosúdil František Mgr.
učiteľ
TV
Dragon Ladislav Mgr.
učiteľ
D-Z
Dragonová Adriana Mgr.
učiteľka
SJ-Hudob.vých.
Dubranová Mariana Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
M-Zemepis
Farkaš Roland Mgr.
učiteľ
TV
Gajdáč Ondrej Mgr.
riaditeľ
TV-RJ
Gličová Mária Mgr.
učiteľka
M-Zemepis
Hallerová Judita PaedDr.
učiteľka
ON-Pg
Hallerová Zuzana PhDr.
učiteľka
SJ-D
učiteľ
F-Techn.vých.
učiteľka
AJ-RJ
Koczka Gejza RNDr.
učiteľ
M-F
Kubíková Mária Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
M-Dg
Loydlová Darina Mgr.
učiteľka
F-Ch
Mayer Katherine Mgr.
učiteľka
SJ-AJ
Nagyová Anita Mgr.
učiteľka
TV
Orvošová Denisa Mgr.
učiteľka
NJ-Psych.
Pipíšková Jana RNDr.
učiteľka
M-Dg
Podleiszeková Margita Mgr.
učiteľka
SJ-FRJ
Švecová Erika Mgr.
učiteľka
B-Ch
Talačová Ágnes Mgr.
učiteľka
Šj - D
Valentová Tatiana Mgr.
učiteľka
lingvist.
Ježo Jaroslav Mgr.
Kešiarová Zuzana Mgr.
Vasi Koloman Mgr.
Vidovencová Barbora Mgr.
Vörös Gejza Mgr.
Výbochová Ľubica RNDr.
Ružička Ivan PaedDr.
učiteľ
AJ-ŠJ
učiteľka
Pg-B
učiteľ
M-F
učiteľka
B-Ch
učiteľ
Kat.teológia
Poznámka
od 26.4.2012 na MD
34
Nepedagogickí zamestnanci:
Priezvisko, meno,
titul
Baloghová Ibolya
Bočánek Boris
Varga Alexander
Kovácsová Valéria
Kirchnerová Monika
Santusová Viola
Kováčová Gizela
Bundárová Zuzana
Csepyová Katarína
Ertlová Rozália
ŠJ
Klimentová Elvíra
Kurcsíková Júlia
Zacharová Katarína
Markovicsová Klára
Bekeová Ildikó
Farkasová Zuzana
Mátyásiová Eva
Vörösová Helena
Tomašková Alţbeta
Zaradenie
mzdová účtovníčka
školník
údrţbár
finančná účtovníčka
tajomníčka - pokladníčka
hospodárka školy
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
vedúca školskej jedálne
hlavná kuchárka
kuchárka
kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
upratovačka
35
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2011/2012
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
španielsky jazyk
dejepis
náuka o spoločnosti + obč.náuka
etická výchova
estetická výchova +umenie a kultúra
matematika
informatika
fyzika
chémia
biológia
geografia
telesná výchova
hudobná výchova
výtvarná výchova
náboţenská výchova
rodinné právo
webdizajn
laboratórne cv. z chémie
konverzácia v anglickom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku
seminár zo slovenského jazyka
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z matematiky
seminár z biológie
seminár z chémie
seminár z geografie
seminár z fyziky
seminár z informatiky
psychosociálny tréning
spoločenská výchova
Počet hodín
týždenne
Počet učiteľov vyučujúcich
54
83
6
39
27
23
15
10
12
51
19
22
21
22
22
58
1
1
2
2
4
2
6
2
8
6
6
6
6
6
6
6
2
4
2
spolu
4
5
1
2
2
3
1
3
5
6
2
3
2
2
3
4
1
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
odborne
4
5
1
2
2
3
1
1
1
6
2
3
2
2
3
4
1
1
1
2
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
predmet
neodborne
2
4
1
1
-
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
modernizácia vzdelávania na SŠ
riadenie školy a školský manaţment
priebeţné aktualizačné
Počet
vzdelávaných
4
2
5
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
4
2
5
-
36
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Slovenský jazyk a literatúra
S ú ť a ž v u m e l e c k o m p r e d n e s e p o é z i e a p r ó z y - Hviezdoslavov Kubín:
V školskom kole ( február 2012) súťaţilo 28 ţiakov; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová ;výsledky:
IV. kategória - poézia:
1. miesto: Patrik Jančík (III. A) – PhDr.M. Beláková
2. miesto: Viktor Tóth (II. B) – Mgr.M. Podleiszeková
IV. kategória – próza :
1. miesto: Bianca Lehocká (II. A) – PhDr.Z. Hallerová
2. miesto: Viktória Uzsáková (II. A) – PhDr.Z. Hallerová
3. miesto: Patrik Cabadaj (I. A) – PhDr.M. Beláková
III. kategória – poézia:
1. miesto: Zuzana Gellérthegyiová (PR) – Mgr.A. Dragonová
Okresné kolo (marec 2012)
IV. kategória – próza
2. miesto: Bianca Lehocká (II. A) – PhDr.Z. Hallerová
3. miesto: Viktória Uzsáková (II. A) – PhDr.Z. Hallerová
IV. kategória - poézia
1. miesto: Patrik Jančík (III. A) – PhDr.M. Beláková
Krajské kolo (apríl 2012)
Zúčastnili sa: Barbora Perzová (IV. A) – PhDr.Z. Hallerová, Patrik Jančík (III. A) – PhDr.M. Beláková.
Patrik Jančík (III.A) – Cena poroty.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo (október 2011): súťaţilo 32 ţiakov v troch
kategóriách; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová, výsledky:
Kategória A (3.a 4. ročník, septima, oktáva)
1. miesto: Ema Barkociová (IV. B) – PhDr.Z. Hallerová
2. miesto: Simona Fialová (IV. C) – PhDr.M. Beláková
3. miesto: Dávid Farkas (III. C) – Mgr.M. Podleiszeková
Kristína Horkovičová (OKT) – Mgr.M. Podleiszeková
Kategória B (1. a 2. ročník, V. G, VI. G)
1. miesto: Patrik Miskovics (I. B) – Mgr.A. Dragonová
2. miesto: Patrícia Kovácsová (II. A) – PhDr.Z. Hallerová
3. miesto: Karin Bartúnková (II. A) – PhDr.Z. Hallerová
Kategória C (kvarta)
1. miesto: Lucia Csukásová (KR) – Mgr.A. Dragonová
2. miesto: Rachel Procházková (KR) – Mgr.A. Dragonová
Obvodné kolo (2. december 2011): uskutočnilo sa v rámci kategórie C – zúčastnila sa na ňom Lucia
Csukásová (KR) – Mgr.A. Dragonová; umiestnenie - úspešná riešiteľka.
Krajské kolo (2. február 2012): zúčastnili sa na ňom víťazi školského kola kategórie A a kategórie B – Ema
Barkociová (IV. B) – PhDr.Z. Hallerová a Patrik Miskovics (I. B) – Mgr.A. Dragonová; umiestnenie:
Patrik Miskovics (I. B) – úspešný riešiteľ.
Beniakove Chynorany – na celoslovenskom kole (3.- 4. december 2011) sa zúčastnil Patrik Jančík (III. A)
– Mgr.A. Dragonová; umiestnenie: 2. miesto
37
Mladý moderátor – krajská súťaž (20. október 2011) a v tomto školskom roku sa na tejto súťaţi zúčastnil
Patrik Jančík (III. A) – Mgr.A. Dragonová; umiestnenie: 3. miesto.
V októbri 2011 sa uskutočnil workshop – Mladý moderátor; zúčastnili sa na ňom ţiaci: P. Kovácsová (II.A),
L. Szaboóvá (II.A), B. Böszörményiová (II.A), K. Bartúnková (II.A), L. Huyen Dang Mi (II.A), P. Bilková
(II.A), B. Gregušová (II.A), M. Valuchová (II.A), P. Jančík (III.A), V. Tóth (II.B), J. Veselka (II.B).
Štúrov Zvolen – krajská postupová súťaž v rétorike (10. máj 2012) – zúčastnil sa Patrik Jančík (III.A) –
Mgr.A. Dragonová; umiestnenie: 3. miesto
Literárne súťaže
Literárne súťaţe tak, ako prichádzali priebeţne informácie a propozície vyučujúce slovenského jazyka a
literatúry propagovali medzi ţiakmi.
Literárny Lučenec – celoslovenská súťaţ vo vlastnej tvorbe ţiakov; zapojilo sa 15 ţiakov. Umiestnenie
nedosiahli. PhDr.Z. Hallerová, Mgr.A. Dragonová
Lierárna súťaž Mojej matke - celoslovenská súťaţ; zapojili sa 5 ţiaci: Gréta Kaššovicová (IV.A), Katarína
Kováčová (IV.A), Angelika Slamová (III.A), Ema Barkociová (IV.B), J. Kubišová (IV.B) - všetky
pripravovala PhDr.Z. Hallerová.
Besedy
- beseda so spisovateľom Jurajom Červenákom v Szinnyeiho kniţnici v Komárne (19. október 2011) – ţiaci
sexty – Mgr.A. Dragonová
- beseda so spisovateľom Jozefom Banášom v Szinnyeiho kniţnici v Komárne (13. jún 2012) – III.A –
Mgr. M. Beláková
Iné podujatia a aktivity
- recitátorky Katarína Kováčová (IV.A) a Barbora Perzová (IV.A) – viackrát prispeli do programu
organizovaného spoločenskými organizáciami (napr. nemocnicou v Komárne SČK), ďalej pri otváraní
niekoľkých výstav v Komárne alebo recitovali pri rôznych slávnostných príleţitostiach; na ich príprave sa
podieľali Mgr.A. Dragonová, PhDr.Z. Hallerová.
- práca v porotách rôznych súťaţí – Mgr.A.Dragonová: predsedníčka poroty v okresnom kole súťaţe
Rozprávkové vretienko (marec 2012) a členka poroty okresného kola súťaţe Šaliansky Maťko (november
2012); Mgr.M.Podleiszeková: členka poroty súťaţe Dobré slovo – apríl 2012 (súťaţ v umeleckom
prednese v slovenskom jazyku ţiakov škôl s VJM)
- návštevy Kniţnice J. Szinnyeiho – so ţiakmi prímy, kvarty a 1. ročníka; organizovali
Mgr.A. Dragonová, PhDr.Z. Hallerová (september, október 2011, marec 2012).
- Komárňanské dni – Mgr.A.Dragonová pripravila kultúrny program so ţiakmi osemročného štúdia
i s výberom ţiakov štvorročného štúdia, s ktorým vystúpili v rámci prehliadky komárňanských škôl
Divadelné predstavenia
Uţ niekoľko desaťročí ţiaci našej školy s veľkým záujmom navštevujú divadelné predstavenia v Komárne,
v Nitre a v Bratislave, návštevy ktorých pre nich organizujú vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Je to
spôsob, ako ţiakom priblíţiť literatúru aj prakticky, ako ich vychovávať k vzťahu k umeniu a duchovným
hodnotám, ako ich viesť k slušnému správaniu, keď sa ocitnú v kontakte s umením a umelcami. V rámci týchto
podujatí zároveň ţiaci navštevujú múzeá, galérie, výstavy. V tomto školskom roku to boli nasledovné
divadelné predstavenia:
Bratislava
Koniec hry ( 11. október 2011) – IV. A, IV. B – zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová, ped.dozor:
PaedDr.J. Hallerová
Lakomec (1. december 2011) – SX, III. A, IV. C – zodpovedná: Mgr.A. Dragonová, ped.dozor:
PhDr.M. Beláková
38
Lakomec (9. marec 2012) – II. A, KV – zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová, ped. dozor: PaedDr.J. Hallerová
Komárno
Skrotenie (september 2011; Dom MS v Komárne) – predstavenie v naštudovaní dramatického krúţku pri našej
škole – všetci ţiaci školy – ped. dozor vykonávali triedni učitelia
Náuka o spoločnosti
Súťaže
Olympiáda ľudských práv – školské kolo
(november 2011) – 12 ţiakov; zodpovedná –
PaedDr.J. Hallerová
1. miesto: Adam Csukás (OKT) – PaedDr.J. Hallerová
Krajské kolo - (7. február 2012)
Adam Csukás: 1. miesto - postúpil do celoštátneho kola- PaedDr.J. Hallerová
Celoštátne kolo (21.-23. marec 2012)
Adam Csukás: 5. miesto – PaedDr.J. Hallerová
- beseda s poslancom NR SR Dušanom Čaplovičom na tému „Európska integrácia a Slovenská republika“
(12. december 2011) - 35 ţiakov 3. 4. ročníka, septimy a oktávy, ktorí navštevujú SPS – zodpovedná:
PaedDr.J. Hallerová
- beseda s ministerkou spravodlivosti SR p. Ţitňanskou n tému „Právo a morálka“ – 36 ţiakov 4. ročníka a
oktávy, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár – zodpovedná: PaedDr.J. Hallerová
- prednáška dr. Servanského na tému „Ľudské práva v štátnej správe“ (13. 10. 2011) – 35 ţiakov 4. ročníka
a oktávy, ktorí navštevujú SPS – zodpovedná: PaedDr.J. Hallerová
- interaktívna prednáška školiteľov z Amnesty International „Smrť made in Slovakia – kazetové bomby“ –
35 ţiakov 3. a 4. ročníka, septimy, oktávy, ktorí navštevujú SPS – zodpovedná: PaedDr.J. Hallerová
- Program rovesníckeho vzdelávania mladých ľudí k ľudským právam – organizoval OZ Dom Európy
a finančne podporil Úrad vlády SR: 7. 11. 2011 – workshop v sexte pre 24 ţiakov pod vedením Adama
Csukása, ktorý viedol workshopy v nasledovných triedach:
- 9. 11. 2011 – workshop pre 29 ţiakov III. A triedy
- 11. 11. 2011 – workshop pre 29 ţiakov septimy
- 14. 11. 2011 – workshop pre 20 ţiakov III. B triedy
- 18. 11. 2011 – workshop pre 20 ţiakov III. C triedy
- 23. 11. 2011 – worksop pre 16 ţiakov oktávy
- 29. 11. 2011 – workshop pre 27 ţiakov IV. A triedy
- 30. 11. 2011 – workshop pre 30 ţiakov IV. B triedy
- 1. 12. 2011 – workshop pre 18. Ţiakov IV. C triedy
- cyklická interaktívna prednáška lektoriek z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne na tému „Duševné zdravie“ (26. 1. 2012) – 24 ţiakov sexty; zodpovedná: PaedDr.J. Hallerová
39
- cyklická interaktívna prednáška lektoriek z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne na tému „Duševné zdravie“ (19. 3. 2012) – 24 ţiakov sexty; zodpovedná: PaedDr.J. Hallerová
- cyklická interaktívna prednáška lektoriek z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne na tému „Duševné zdravie“ (28. 5. 2012) – 24 ţiakov sexty; zodpovedná: PaedDr.J. Hallerová
Dejepis
Súťaže, projekty
Otázniky histórie – dejepisná súťaţ vyhlasovaná Asociáciou primátorov a starostov; zapojilo sa 15 ţiakov
dejepisného seminára; iniciátorkou a konzultantkou bola PhDr.Z. Hallerová
Poznávaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch – zapojilo sa 5 ţiakov školy; umiestnenie nedosiahli;
PhDr.Z. Hallerová
Dejepisná olympiáda
Školské kolo (december 2011) – zapojilo sa 15 ţiakov v kategórii C a F a 2 ţiaci v kategórii A, B;
zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová, výsledky:
C kategória (kvarta)
1. miesto: Alžbeta Thuy Nguyen Linh – Mgr.B. Dolinská
2. miesto: Lucia Csukásová – Mgr.B. Dolinská
3. miesto: Rachel Procházková – Mgr.B. Dolinská
F kategória (príma)
1. miesto: Dušan Podmanický – Mgr.B. Dolinská
2. miesto: Daniela Borosová – Mgr.B. Dolinská
Okresné kolo (1.február 2012): postúpili ţiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v školskom kole;
výsledky:
Kategória C: Alžbeta Thuy Nguyen Linh – úspešná riešiteľka – Mgr.B. Dolinská
Kategória F: Dušan Podmanický – 2. miesto – Mgr.B. Dolinská
V kategórii A a B postúpili do krajského kola ţiaci: Szabolcs Lovász (II.B) a Viktória Lovászová (I.B) –
Mgr.B. Dolinská
Krajské kolo – kategória A a B (apríl 2012)
A kategória
Szabolcs Lovász (II. B) – 3. miesto – Mgr.B. Dolinská
Viktória Lovászová (I. B) – 6. miesto – Mgr.B. Dolinská
Besedy, prednášky, exkurzie
- prednáška p. Ľ. Gráfela o histórii mesta Komárno a pevnostnom systéme (Šulekove dni -október 2011)zúčastnili sa ţiaci 2. ročníka a sexty; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová
- návšteva Komárňanskej pevnosti (september, október 2011) – ţiaci II.ročníka; zodpovedná:
PhDr.Z. Hallerová
- exkurzia „Osvienčim“ (20. október 2011) – 43 ţiakov 3., 4. ročníka, septimy a oktávy; zodpovedná:
PhDr.Z. Hallerová, ped. dozor Mgr.M. Podleiszeková
- exkurzia „Košariská M. R. Štefánika – Modra Ľ. Štúra (16. Máj 2012) – 40 ţiakov II.A, II.B triedy a sexty;
zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová; ped. dozor: Mgr.B. Dolinská
- návštevy historických expozícií v múzeách a galériách Komárna, Bratislavy
- exkurzia Vyšehrad, Ostrihom, Štúrovo (október 2011) – ţiaci 1.ročníka a kvinty; zodpovedný:
Mgr.L. Dragon
40
DEŇ ŠTUDENTSTVA, VIANOČNÁ AKADÉMIA, DEŇ DETÍ
Pri príleţitosti Dňa študentstva sa aj členovia našej predmetovej komisie podieľajú na príprave podujatí
organizovaných na počesť tohto sviatku. Buď ako triedne učiteľky dozerajú na prípravu kultúrneho programu
v rámci imatrikulácie ţiakov 1. ročníka a prímy, alebo pripravujú sprievodné podujatia.
V tomto školskom roku sa opäť konala Vianočná akadémia, ktorá bola prehliadkou talentovaných ţiakov
našej školy. Program zostavili, ţiakov pripravili a akadémiu zreţírovali Mgr.A. Dragonová a
PhDr.Z. Hallerová.
Matematika, informatika a fyzika
Matematika
Predmetové olympiády: príprava ţiakov na MO kategórie A, B a C prebiehala individuálne, stretnutia
s učiteľom podľa potreby. V kategóriách Z6 a Z9 prebiehala príprava v rámci matematického krúţku.
MO kategória A:Školské kolo (8.12.2011) – nezúčastnil sa ani jeden ţiak.
MO kategória B: Školské kolo 26.1.2012: 4 účastníci (Patrícia Bilková, Zoltán Hegedüs II.A, Edina Illés,
Kristína Mikolášová –sexta). Nepostúpili do KK v Nitre.
MO kategória C: Školské kolo 26.1.2012: 4 účastníci (Petra Kerepecká, Benjamín Drenka- kvinta,
Vladimír Dubravec, Lenka Tran Xuanová - I.B). Nepostúpili do KK v Nitre.
MO kategória Z9 (kvarta) – okresné kolo 25.1.2011: (1 účastníčka)
Alţbeta Thuy Nguyen Linh– neúspešná riešiteľka
MO kategória Z6: okresné kolo sa uskutočnilo 11.4.2012.
Zúčastnili sa ho Dušan Podmanický, Richard Rapos a Daniela Borosová (príma). Nikto nebol úspešný.
Pytagoriáda P6: Dňa 8.12.2011 prebehlo školské kolo Pytagoriády v kategórii P6. Zúčastnilo sa ho 19
ţiakov prímy.
Úspešní riešitelia: Dušan Podmanický, Richard Rapos, Kristína Perlová, Daniela Borosová, Dáša Dirgová,
Samuel Volárik, Richard Öszi, Miroslav Szabados.
Okresné kolo P6 sa uskutočnilo 30.3.2012.
Výsledky našich ţiakov: Richard Rapos – úspešný riešiteľ (4.-6. miesto)
Dušan Podmanický – úspešný riešiteľ (33.-36. miesto)
Kristína Perlová - úspešná riešiteľka (33.-36. miesto)
Daniela Borosová – úspešná riešiteľka (39.-41. miesto)
Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN - Súťaţ sa uskutočnila 19. marca 2012 (pondelok),
poplatok 3 eurá uhradilo 40 ţiakov. Z 36 ţiakov, ktorí sa súťaţe zúčastnili, boli 3 úspešní riešitelia: Petra
Kerepecká (kvinta), Rebeka Čulíková (príma), Matúš Jurčina (I.A), (vlani 12 úspešných riešiteľov z 38
súťaţiacich).
41
Matematická súťaž Konkoly–Thege Miklósa (Hurbanovo – 24.11.2011)
1. ročník (27 súťažiacich)
Z našej školy najlepší výsledok dosiahla Petra Kerepecká (kvinta) – 4.-5. miesto.
2. ročník (25 súťažiacich)
Z našej školy najlepší výsledok dosiahol Zoltán Hegedüs (II.A) – 5.-9. miesto.
3.- 4.ročník (30 súťažiacich)
Z našej školy najlepšie umiestnenie dosiahol Matej Hamran (III.A) – 6.-7. miesto.
Matematická súťaž k 60. výročiu založenia SPŠ Komárno – 4.10.2011
1. ročník a 2. ročník (20 súťažiacich)
Z našej školy najlepší výsledok dosiahol Michal Szigeti (II.B) – 4. miesto (14 bodov).
3.-4. ročník (17 súťažiacich)
Z našej školy najlepšie umiestnenie dosiahol Matej Hamran (III.A) – 4.-7. miesto (9bodov ).
Fyzika
Predmetové olympiády: Ţiaci sa pripravovali na FO v kategórii D (1.ročník) a B (3. ročník).
Školské kolo bolo ukončené do 20.4.2012.
FO kategória B (Mgr. J.Dolinský): Dávid Farkas – III.C: účastník KK v Nitre dňa 9.5.2012
Súťaž z astronómie „Čo vieš o hviezdach“ (Mgr. G.Vörös):
KK súťaţe sa uskutočnilo 27.4.2012, celoslovenské kolo prebehlo 14. 6. 2012.
Peter Výboch (I.B) – úspešný riešiteľ KK (3. miesto), účastník celoslovenského kola
Erik Németh (oktáva) – účastník OK dňa 20.3.2012
ŠULEKOVE DNI 2011
V rámci Šulekových dní sa dňa 25.10.2011 uskutočnil 3. ročník školskej matematickej súťaţe MATBOJ.
Súťaţe sa zúčastnilo 48 ţiakov, ktorí súťaţili v 4 kategóriách.
Zloţenie víťazných druţstiev:
PRÍMA: Mário Baros, Dušan Podmanický, Richard Rapos
KVARTA: Boris Baráth, Peter Gaţo, Lucia Petrovicsová
I. a II. ročník: Miroslav Banda, Matúš Jurčina, Ladislav Langschadl (I.A)
III. a IV. ročník: Peter Gaţo, Matej Hamran, Kristián Ostatník (III.A)
42
Dňa 27.10.2011 sa učitelia matematiky a fyziky stretli na seminári pod názvom “Trendy vo vyučovaní
matematiky a fyziky“. Pozvanie na seminár prijali bývalí učitelia: RNDr. Rudolf Csölle, Mgr. Helena
Némethová a Mgr. Stanislav Jiríček.
Hlavným cieľom semináru bola výmena skúseností a prezentácia nových učebných metód vo vyučovaní
matematiky a fyziky (ukáţka prezentácií, e-Learning, Planéta vedomostí).
Na záver učitelia zablahoţelali RNDr. R.Csöllemu k ţivotnému jubileu – 70. narodeninám a zapriali mu
veľa zdravia, úspechov a pohody do ďalších rokov.
Biológia, chémia a geografia
a) Olympiády
Biológia :
Obvodné kolo : kat. C
Krajské kolo:
kat. B
Chémia :
Krajské kolo:
kat. B
kat. C
Geografia:
Obvodné kolo :
kat. H
Krajské kolo :
kat. H
Obvodné kolo :
kat. E
Krajské kolo :
kat. A
kat. C
kat. Z
Lucia Csukásová - kvarta - úspešná riešiteľka , pripr. – Mgr.B.Vidovencová
Ester Pálmay – sexta 4. miesto, pripravovala Mgr.B.Vidovencová
Eszter Pálmay - sexta - úspešná riešiteľka - 6. miesto , pripravovala
Mgr.D.Loydlová
Eva Bothová - I.A - účasť, pripravovala Mgr.D.Loydlová
Kristína Perlová - príma - úspešná riešiteľka 2. miesto
Dušan Podmanický – príma – úspešný riešiteľ – 7.miesto
Kristína Perlová – príma – úspešná riešiteľka
Dávid Gaţo – kvarta - úspešný riešiteľ - 7. miesto
Boris Baráth - kvarta - úspešný riešiteľ – 10. miesto
- pripravovala – Mgr.M.Gličová
Slopovská Silvia - I.B - úspešná riešiteľka – 4. miesto
Kristián Földes - septima - úspešný riešiteľ 7. miesto
Edina Illés - sexta - účasť
Denisa Daridová – septima – účasť
Denisa Daridová – septima – 1. miesto , účasť na celoslovenskom kole
Katarína Várhegyiová - septima - 2. miesto , účasť na celoslovenskom kole
Kristián Földes - septima - úspešný riešiteľ 13. miesto
Natália Priškinová - septima - úspešná riešiteľka - 14.miesto
Peter Bósza - septima - úspešný riešiteľ - 16.miesto
Christopher Liebe - septima - úspešný riešiteľ
- pripravovala – Mgr.M.Gličová , Mgr.L.Dragon
b) Prednášky a besedy
Kampaň – Červené stužky , prezentácie na tému AIDS , odborná prednáška Mudr. Eleny Novákovej Phd.
na DVD nosiči na hodinách etickej výchovy a biológie - 1.a 2. ročník . Celoslovenská kampaň Červené
stuţky sa začala 1.9. 2011 a bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí
o HIV/AIDS. Kampaň je povaţovaná za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS. Kampaň Červené stuţky
vyvrcholila 1. decembra 2011 na Svetový deň boja proti AIDS. Súčasťou bola aj celoslovenská výtvarná
43
súťaţ pre ţiakov základných škôl . Z našej školy sa jej zúčastnili ţiaci prímy a kvarty na hodinách UaK
s Mgr.A.Dragonovou.
Deň Zeme – upratovanie okolia škôlky - Mederčská , pripravila Mgr.M.Dubranová - 1.roč.
c) Zbierka finančných prostriedkov pri príležitosti Dňa narcisov – Mgr.B. Vidovencová
– študenti 3. ročníka SEB
– vyzbieraná suma : 996 Eur
d) Exkurzie
Tropikárium Budapešť 2. ročník 7.12. 2011 - pripravila Mgr.B.Vidovencová
Geografická exkurzia- Vysoké Tatry 1.ročník + kvinta
1. turnus : 29.5. 2012 - 1.6.2012 -1. A , kvinta
2. turnus : 5.6.- 8.6.2012 1.B
Geografická exkurzia –Vyšehrad ,Štúrovo, Ostrihom 1.ročník
PIENAP- exkurzia- výber ţiakov 3. ročníka + septima - 19.6. - 22.6.2012 - pripravil Mgr.L.Dragon
Atlantis - Levice - kvarta + 1.ročník - november , príma + výber ţiakov - december,
- pripravili Mgr.B.Vidovencová a Mgr.L.Dragon
Anglický a španielsky jazyk
Školské aktivity:
Otvorené hodiny – v školskom roku 2011/2012 mala PK ANJ dve otvorené hodiny.
1.PaedDr.A.Čéryová
2.Mgr.T.Valentová
trieda: kvarta
trieda. Septima
téma: Anglicko (história a hudba)
téma: Umenie a kultúra
Vzájomné hospitácie a otvorené hodiny sú veľkým prínosom z hľadiska výmeny a získavania ďalších
skúseností, nápadov a inšpirácie.
Účasť a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach:
anglický jazyk:
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v decembri 2011. Súťaţ pozostávala
z gramatického testu a ústnej časti, situačnej úlohy a vytvorenia príbehu na základe obrázkov.
Naša škola bola organizátorom okresného kola, predsedníčkou odbornej komisie bola Mgr.Z.Kešiarová.
Do okresného kola OANJ postúpili títo ţiaci a získali nasledovné umiestnenia:
kategória 1A
kategória 1B
kategória 2A
kategória 2B
kategória 2C2
Roman Zvoda
Boris Baráth
Karin Koničeková
Simona Molcsanová
Nikoleta Petrus
príma
kvarta
I.A
septima
IV.B
2.miesto
1.miesto
1.miesto
2.miesto
1.miesto
zodpovední vyučujúci:
Mgr.Z.Kešiarová
PaedDr.A.Čéryová
Mgr.K.Mayer
Mgr.T.Valentová
Mgr.Z.Kešiarová
Víťazi obvodného kola postúpili do krajského kola a získali nasledovné umiestnenia:
Boris Baráth
Karin Koničeková
Nikoleta Petrus
kvarta
I.A
IV.B
4.miesto
4.miesto
2.miesto
44
Iné súťaže:
Dňa 27.10.2011 sa na SOŠOaS uskutočnil ďalší ročník turnaja v Scrabbli. Súťaţilo sa v jednej kategórii a naši
študenti obsadili nasledovné miesta.
Patrícia Kováčová
Rebecca Siposová
II.A
III.B
1.miesto
3.miesto
zodpovedná: Mgr.Z.Kešiarová
Divadelné predstavenia v anglickom jazyku majú u nás niekoľkoročnú tradíciu a u ţiakov majú veľmi
pozitívny ohlas. Okrem kontaktu so ţivým jazykom, čo je pre výučbu cudzieho jazyka neodmysliteľná súčasť,
ţiaci sa takouto formou oboznamujú s klasickými dielami anglickej a americkej literatúry a získavajú poznatky
o kultúrnych aspektoch krajiny. V budúcom školskom roku by sme chceli vzhľadom na veľký záujem
zo strany študentov v podobných aktivitách pokračovať.
The Great Gatsby 28.9.2011 – IV. ročník - spracovanie románu F.Scotta Fitzgeralda v prevedení TOUR DE
FORCE THEATRE COMPANY- Bratislava
David Copperfield 30.11.2011 – II. A III. ročník - Bratislava
Eurotrip 23.1.2012 – príma, kvarta, I. a II. ročník - v podaní divadelného centra v Martine – Komárno.
Súčasťou divadelnej hry boli materiály vo forme cvičení, vhodných na upevnenie slovnej zásoby pouţitej
v predstavení.
Canterville Ghost 22.3.2012 – I .ročník – adaptácia populárnej poviedky Oscara Wilda - Bratislava
španielsky jazyk:
V španielskom jazyku sa školské ani obvodné kolo neorganizuje.
Do krajského kola olympiády v španielskom jazyku postúpili títo študenti:
Viktória Uzsáková
Gabriela Murová
Monika Bitterová
II.A
III.C
IV.B.
5.miesto
5.miesto
4.miesto
zodpovední vyučujúci:
Mgr.Ágnes Talačová, Mgr.Koloman Vasi
Don Quijote 28.2.2012 - II. a III. ročník - adaptácia diela M. Cervantesa - Bratislava
Exkurzie:
Výber študentov I.- III. ročníka sa zúčastnil kaţdoročne organizovaného jazykovo-poznávacieho zájazdu
do Londýna, ktorý bol tentokrát spojený s návštevou Bruselu. Študenti boli ubytovaní v rodinách. Okrem
vyuţitia svojich jazykových schopností v reálnych podmienkach a situáciách, mali moţnosť porovnať kultúru,
zvyky a tradície krajiny, ktorej reč sa učia.
Návšteva výstavy diel Pabla Picassa – Bratislava - ţiaci II. ročníka
45
Nemecký a francúzsky jazyk
Nemecký jazyk
Predmetové olympiády
PK Nj pripravila a zorganizovala školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Do okresného kola, ktoré
organizovala v tomto školskom roku naša škola postúpili Peter Bakony a Jeffrey Raffael, Boris Baráth postúpil
priamo do krajského kola. Na krajskom kole ONJ získal Jeffrey Rafael 3. miesto. Najväčší úspech zaznamenal
v celoslovenskom kole ONJ Boris Baráth, ktorý obsadil 2. miesto.
Vyhodnotenie školského kola olympiády v nemeckom jazyku
Kategória 2.E
1.miesto Boris Baráth kvarta
Kategória 2.A
1.miesto Peter Bakonyi II.A
2.miesto Jozef Rizov I.B
3.miesto Michal Vu Tung sexta
Kategória 2.B
1.miesto Jeffrey Rafael oktáva
2.miesto Filip Lénart IV.A
3.miesto Martina Dinušová IV.A
Mimovyučovacia činnosť
PK NJ sa systematicky počas školského roka venovala talentovaným ţiakom aj mimo vyučovania.
Mgr.V.Bauková pripravovala na ONJ ţiaka B.Barátha, čo sa odzrkadlilo aj na jeho úspechu v celoslovenskom
kole ONJ.
Exkurzie
Dňa 14.12.2011 sa uskutočnila poznávacia exkurzia do Viedne. Zúčastnilo sa 47 ţiakov vyšších ročníkov
/1.-4.ročník/. Programom exkurzie bola prehliadka mesta, návšteva Belvedéru a vianočných trhov na MariaTheresien-Platz a Radničnom námestí.
Hlavnými cieľmi podujatia boli spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Viedne a komunikácia
v nemeckom jazyku. Exkurziu pripravili Mgr.D.Orvošová a Mgr.V.Bauková.
Francúzsky jazyk
Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo dňa 31.1. 2012 s účasťou:
v kategórii 2A 4 ţiačky
v kategórii 2B 2 ţiačky
v kategórii 2C 1 ţiačka
Do krajského kola OFJ postúpili:Rebecca Siposová zo IV.B v kategórii 2A, Zuzana Lábska z oktávy
v kategórii 2B a Christine Serhanová z oktávy v kategórii 2C.
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo dňa 19.3.2012, ktoré organizačne
zabezpečovala Mgr.Margita Podleiszeková, predsedníčka KK OFJ.
Do celoslovenského kola OFJ postúpila a zúčastnila sa ho ako víťazka KK OFJ v kategórii 2C Christine
Serhanová.
Dňa 25.10.2012 sa uskutočnila akcia Francúzsko na tanieri, ktorá netradičnou formou prispela k motivácii
ţiakov v štúdiu franc. jazyka. Ochutnávka francúzskych špecialít, príprava múčnikov podľa francúzskych
receptúr, prezentácie francúzskych regiónov boli záţitkovým vyučovaním francúzskeho jazyka.
46
Výchovné predmety
Členovia PK spolupracujú s pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne, CVČ, MsKS , DMS, Podunajského múzea a Občianskeho zdruţenia Concordia (Galéria Limes).
Výtvarná výchova a výchova umením:
Predmet výchova umením vyučovali:
výtvarná výchova – Mgr.Mária Kubíková – príma (1)
výchova umením – Mgr.Adriana Dragonová – kvarta (1)
Na hodinách výtvarnej výchovy boli podľa učebných osnov vyuţívané rôzne techniky – perokresba,
kresba, pastel, akvarel, koláţ. Predmet výchova umením nadväzuje na predmety HV a VV a optimálne formuje
emocionalitu a intelekt ţiakov. Učitelia sa zamerali aj na prípravu a úpravu interiéru tried, na prípravu
násteniek k rôznym sviatkom, napr. Deň študentov, vianočné sviatky, Deň sv. Valentína, veľkonočné sviatky
a podobne.
Aktivity: - účasť na súťaţi Červené stuţky, termín odovzdania prác 1.12.2010
- zúčastnení: príma, kvarta
- zodpovedná: Mgr.A. Dragonová
EV: Predmet vyučovali: Mgr.Barbora Vidovencová - príma (1), kvarta (1)
Gejza Vörös – I.A, B (1) – delená, II.A (1)
Gejza Koczka – kvinta (1), sexta (1), I.A,B (1) – delená, II.B (1)
Prednášky : na rôzne témy s Mgr. PhDr. Tomášom Kissom (sexuálna výchova)
- S tebou o tebe
- uţitočnosť a hodnotenie krásy
- nástrahy internetu a mobilu – p. Jeţová
Aktivity: - premietanie CD, DVD, ukáţky z TV programov, napr. Súdna sieň, premietanie kaziet na etické
témy – protidrogová prevencia Spoveď Katky – drogovo závislej, láska, medziľudské vzťahy, intolerancia
a rasová neznášanlivosť, dokumenty
- návšteva výstavy kaktusov
- kladenie vencov k hrobu Ľ. J. Šuleka
ESTV a UaK:
Predmet umenie a kultúra sa vyučoval v 1. -4. ročníku:
Mgr.Mária Kubíková – I.A,B (1)
PhDr.Zuzana Hallerová – II. A (1)
PhDr.Marta Beláková – II.B, III.A,C (1)
Mgr.Margita Podleiszeková III.B (1)
Mgr.Adriana Dragonová – IV.A,B,C (1)
Aktivity:
september – október 2011: návšteva Komárňanskej pevnosti
- zúčastnení: ţiaci II. ročníka
- zodpovedný: PhDr.Z. Hallerová
12.10.2011 workshop Mladý moderátor – CVČ Komárno
- zúčastnení: P. Jančík (III.A)
- zodpovedný pedagóg: Mgr.A. Dragonová
12.10. 2011 výstava z tvorby P.Picassa – Bratislava
- zúčastnení: ţiaci sexty a IV.C
- zodpovedný: Mgr.A. Dragonová
19.10.2011 beseda so spisovateľom L. Červenákom – Szinyeiho kniţnica (Okresná
kniţnica) Komárno
- zúčastnení: sexta
47
- zodpovedný: Mgr.A. Dragonová
október 2011 Šulekove dni - prednáška Ľ. Gráfela o histórii mesta Komárno a pevnostnom
systéme
- zúčastnení: 2. Ročník, sexta
- zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová
20.10.2011 súťaţ Mladý moderátor – Nitra – krajské kolo
- zúčastnení: P. Jančík (III.A), Natália Petőczová (sexta), Lucia Pinke (III.B)
- umiestnenie: Patrik Jančík (III.A) – 3. miesto KK
- zodpovedný pedagóg: Mgr.A. Dragonová
25.10.2011 výstava obrazov Kvety Marschalovej – Szinyeiho kniţnica Komárno
- zúčastnení: kvarta
- zodpovedný: Mgr.A. Dragonová
26.10.2011 súťaţ v recitácii Beniakove Chynorany – krajské kolo
- zúčastnení: Patrik Jančík (III.A), Lucia Pinke (III.B)
- zodpovedný: Mgr.A.Dragonová
1.12.2012 – návšteva divadelného predstavenia Lakomec - Bratislava
- zúčastnení: sexta, III.A, IV. C
- zodpovední (organizátor aj pedagogický dozor): Mgr.A. Dragonová, PhDr.M. Beláková
3. – 4.12.2012 súťaţ Beniakove Chynorany – celoslovenské kolo
- zúčastnený: Patrik Jančík – 2. miesto SK
december 2012 – školské kolo - súťaţ vo vianočnom aranţovaní
2.2.2012 – návšteva divadelného predstavenia Tančiareň – Bratislava
- zúčastnení: sexta, IV.C, III.A
- zodpovední (organizátor aj pedagogický dozor): Mgr.A. Dragonová, PhDr.M. Beláková
17.2.2012 súťaţ Plagát roka – Nitra
- zúčastnení: Lucia Csukásová , Romana Kádeková, Sofya Dolgoruka, Lucia
Petrovicsová, Ivana Šušanská, Laura Kinczerová – kvarta
- zodpovedný: Mgr.A. Dragonová
19.3. a 28.5. cyklické prednášky na tému Duševné zdravie
- zúčastnení: sexta
- zodpovedný (organizátor): PhDr.J. Hallerová
apríl 2012 - príprava programu Ahoj, Európa v rámci Komárňanských dní
- zodpovedný: Mgr.A. Dragonová
16.5.2012 -- exkurzia „Košariská M. R. Štefánika – Modra Ľ. Štúra
- zúčastnení: 40 ţiakov II. A, II. B triedy a sexty
- zodpovedný: PhDr.Z. Hallerová; ped. dozor: Mgr.B. Dolinská
- referáty na témy: kultúra, fotografia, film, televízia, správanie – študenti spracovali úspešne - zapojenie sa
do kultúrnych aktivít školy i mesta – Šulekove dni, oslavy v škole, Komárňanské dni, exkurzie do okolia,
prehliadky pamätihodností mesta
V školskom roku 2011/2012 začal na pôde školy pracovať Filmový klub Ľ.J.Šuleka pod vedením
Mgr.M. Podleiszekovej a najmä vďaka občianskemu zdruţeniu Človek v ohrození. Do činnosti v ňom sa
aktívne zapájali študenti III.C.
Vďaka občianskemu zdruţeniu Človek v ohrození môţu stredoškoláci bezplatne získať zaujímavé
dokumentárne filmy o porušovaní ľudských práv vo svete. Ide o filmy, ktoré boli prezentované na filmovom
festivale Jeden svet.
Mladí ľudia, ktorí sa chystajú študovať ţurnalistiku, právo, medzinárodné vzťahy, medicínu, sa zaujímajú
o problémy tohto sveta.
Premietanie filmov sa uskutočnilo päťkrát. Po filme nasledovala neformálna debata, občianske zdruţenie
Človek v ohrození má občas moţnosť zabezpečiť i hosťa, ktorý na vlastnej koţi zaţil porušovanie ľudských
práv alebo hosťa, ktorý je odborníkom v danej oblasti.
48
Premietané filmy: Farebný svet, Chimerica, Lekcia bieloruštiny, Lietajúce šarkany – problematika Afganistanu
– hosť : R.Slavík, Hlboké ticho – Kongo
HV: Predmet vyučovala Mgr.Adriana Dragonová
Aktivity:- príprava programu Ahoj, Európa pre stredné školy v rámci Komárňanských dní
27.3.2012 výchovný koncert v Szinyeiho kniţnici v Komárne pripravený pedagógmi ZUŠ
Na koncertnom pódiu
- zúčastnení: príma, kvarta
- zodpovedný: Mgr.A. Dragonová
Členovia PK rozvíjajú medzipredmetové vzťahy napr. s PK biológie, chémie a slovenského jazyka.
SPV: Predmet vyučovala Bc.Róberta Krmašková.
Cieľom predmetu bolo získať praktické zručnosti prejavu, komunikácie a vystupovania v situáciách, s ktorými
sa ţiak beţne stretáva nielen v školskom prostredí, ale tieţ pripraviť jeho reakcie na nečakané situácie v
beţnom ţivote s akými sa moţno dovtedy stretnúť nemusel. Celkovú skladbu osnovy by sme mohli rozdeliť na
štyri okruhy: komunikácia, tradície a spoločnosť, spoločenská etiketa a tvorivé umenie.
Telesná výchova
Aj v tomto šk.roku sme sa zúčastnili takmer všetkých športových súťaţí organizovaných krajským
školským úradom, SAAŠŠ a CVČ. Naše gymnázium bolo tradične organizátorom majstrovstiev okresu
v basketbale chlapcov a dievčat. Okrem účasti v uvedených súťaţiach sme organizovali majstrovstvá školy
v štyroch odvetviach a ďalšie športové podujatia.
I. Okresné súťaže
1. Cezpoľný beh: študentky: 2. miesto, jednot. Katarína Horváthová 1.miesto, Mgr.A.Nagyová
študenti: 6. miesto Mgr.R. Farkaš
2. Memoriál M. Zavarskej : študentky: 3.miesto Mgr.A.Nagyová
študenti: 3.miesto Mgr.R. Farkaš
3. Majstrovstvá okresu vo volejbale: študentky- 1.miesto Mgr.F. Dosúdil
študenti- 2.miesto Mgr.R. Farkaš
ţiačky – 1. miesto Mgr.R. Farkaš
ţiaci – 2. miesto Mgr.O. Gajdáč
4. Majstrovstvá okresu vo basketbale: študentky - 1.miesto Mgr.F. Dosúdil
študenti - 2.miesto Mgr.R. Farkaš
ţiaci zš. 3. miesto Mgr.F. Dosúdil
5. Majstrovstvá okresu vo futbale - minifutbale: študenti- 2.miesto
študenti- 3.miesto vo futbale
ţiaci- 3.miesto v minifutbale
Mgr.R. Farkaš
6. Majstrovstvá okresu vo florbale: študentky- 1. miesto Mgr.A.Nagyová
študenti – 1. miesto Mgr.R. Farkaš
ţiaci ZŠ – 2. miesto Mgr.R. Farkaš
ţiačky ZŠ – 2. miesto Mgr.A.Nagyová
49
7. Majstrovstvá okresu v orientačnom behu: Martin Laš IV.A – 1. miesto Mgr.A.Nagyová
8. MO v ľahkej atletike: 100m ch.: Richard Sedlár IV.B - 2. miesto
400m ch.: Daniel Melicher III.B – 2. m., Jakub Maťko II.A - 3. m.
Skok do diaľky: Filip Farkaš II.B - 2. m., Ján Veselka II.B - 4 m.
Oštep: Filip Kubica II.C – 1.m., Patrik Béber III.C 3. m.
Vrh guľou: Dávid Zahoran III.C – 3. m.
100m d. Sabina Hajmásiová III.A – 3. m, Eva Mátyasiová – 4. miesto
800m d. Eva Bothová I.A - 5. miesto
400m d. Gabriela Barkócziová I.B – 3. m. Lenka Tran Xuan I. B – 5.m
Skok do ďiaľky: Gabriela Barkocziová I.B – 2.miesto
Vrh guľou: Martina Urbanová III.A – 3.miesto
Oštep: Martina Urbanová III. A – 1.miesto
Skok do výšky: Brenda Kaššovicová III. A - 1.miesto
9. Majstrovstvá okresu vo futsale: študenti 4.miesto – zodp.Mgr.R. Farkaš
10. Majstrovstvá okresu v stolnom tenise: študentky – 3. miesto zodp.Mgr.R. Farkaš
11. Majstrovstvá okresu v hádzanej: študenti – 4. miesto zodp.Mgr.R. Farkaš
študentky – 3. miesto zodp.Mgr.F. Dosúdil
II. Krajské súťaže
1. Cezpoľný beh: študentky - 6. miesto - Katarína Horváthová III.C
2. Basketbal : študentky – 3.miesto zodp.Mgr.F. Dosúdil
študenti – 2.miesto zodp.Mgr.R. Farkaš
3. Volejbal :
študentky – 2.miesto zodp.Mgr.F. Dosúdil
ţiačky – 2. miesto zodp.Mgr.R. Farkaš
4. Florbal: študentky – 4. miesto zodp.Mgr.A. Nagyová
študenti – 4. miesto zodp.Mgr.R. Farkaš
5. Atletika: skok do výšky – študentky - Brenda Kaššovicová III. A – 5. miesto
hod oštepom - študentky - Martina Urbanová III. A – 5. miesto
hod oštepom - študenti - Filip Kubica III. C – 4. miesto
zodp.Mgr.A. Nagyová
III. Školské súťaže
1. Majstrovstvá školy – vo volejbale – študentky – SPT
v basketbale - študenti – III. C
vo futbale - študenti – SX
vo florbale – študenti - SX
50
2. VI. ročník roč. Memoriál E. Šeba v basketbale študentov
1. miesto Gymnázium Ľ. J. Šuleka
2. miesto SOŠ obchodu a sluţieb KN
3. miesto Gymnázium Selyeho KN
4. miesto Gymnázium Budapešť
Memoriál sa uskutočnil 16. 11. 2011 v telocvični ZSŠOaS Komárno. Finančné prostriedky boli zabezpečené
prispením mesta Komárno a sponzorsky.
3. Otvorené majstrovstvá školy v silovom trojboji – III. ročník „Komárňanský Valibuk“ - Mgr.R. Farkaš
Súťaţ bola zaradená do programu Komárňanských dní. Finančné prostriedky boli zabezpečené prispením mesta
Komárno a sponzorsky.
IV. Lyžiarsky kurz
Lyţiarsky kurz sa uskutočnil v dňoch od 12.2. 2012 – 17.2.2012 za účasti študentov II.A, II.B a sexty
v lyţiarskom stredisku Ski park Kubínska hoľa. Kurzu sa zúčastnilo 39 ţiakov.
Všetci ţiaci boli pred odchodom poučení o bezpečnosti a dodrţiavaní Vnútorného poriadku školy počas
celého pobytu. Všetci ţiaci boli poistení. Výcvik bol uskutočnený kaţdý deň podľa plánu, pod odborným
vedením inštruktorov: vedúci kurzu bol Roland Farkaš a inštruktori: Mgr.A.Nagyová, Mgr.L.Dragon
a Mgr.F.Dosúdil.
51
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a SOČ v šk.r. 2011/2012
Vedomostné súťaže
P.č.
1.
Meno a priezvisko
Patrik Jančík
Trieda
III.A
Názov súťaže
Krajské
kolo
Súťaţ Beniakove Chynorany
Umiestnenie
Národné
Medzinárodné
kolo
kolo
2.
Učiteľ, ktorý žiaka
pripravoval
Mgr. A.Dragonová
Súťaţ Mladá moderátor
3.
Mgr. A.Dragonová
Súťaţ Štúrov Zvolen
3.
Mgr. A.Dragonová
2.
Ema Barkociová
IV.B
Olympiáda zo slovenského jazyka
úsp.rieš.
PhDr. Z.Hallerová
3.
Patrik Miskovics
I.B
Olympiáda zo slovenského jazyka
úsp.rieš.
Mgr. A.Dragonová
4.
Adam Csukás
5.
Szabolcs Lovász
6.
Viktória Lovászová
7.
Boris Baráth
oktáva
Olympiáda ľudských práv
1.
II.B
Dejepisná olympiáda
3.
Mgr.B.Dolinská
I.B
Dejepisná olympiáda
6.
Mgr.B.Dolinská
Olympiáda z anglického jazyka
4.
PaedDr.A.Čéryová
Olympiáda z nemeckého jazyka
1.
I.A
Olympiáda z anglického jazyka
4.
Mgr. K.Mayer
kvarta
5.
2.
PaedDr. J.Hallerová
Mgr. V.Bauková
8.
Karin Koničeková
9.
Nikoleta Petruš
IV.B
Olympiáda z anglického jazyka
2.
Mgr.Z.Kešiarová
10.
Viktória Uzsáková
II.A
Olympiáda zo španielskeho jazyka
5.
Mgr.Á.Talačová
11.
Gabriela Murová
III.C
Olympiáda zo španielskeho jazyka
5.
Mgr.Á.Talačová
12.
Monika Bitterová
IV.B
Olympiáda zo španielskeho jazyka
4.
Mgr.Á.Talačová
13.
Jeffrey Christopher Rafael
oktáva
Olympiáda z nemeckého jazyka
3.
Mgr. V.Bauková
14.
Christine Serhanová
oktáva
Olympiáda z francúzskeho jazyka
1.
Mgr.M.Podleiszeková
15.
Peter Výboch
I.B
Súťaţ „Čo vieš o hviezdach“
3.
Mgr.G.Vörös
16.
Eszter Pálmay
sexta
Biologická olympiáda
4.
Mgr.B.Vidovencová
Chemická olympiáda
6.
Mgr.D.Loydlová
17.
Denisa Daridová
septima
Geografická olympiáda
1.
Mgr. M.Gličová
18.
Katarína Várhegyiová
septima
Geografická olympiáda
2.
Mgr. M.Gličová
19.
Silvia Slopovská
I.B
Geografická olympiáda
4.
Mgr. L.Dragon
52
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a SOČ v šk.r. 2011/2012
Športové súťaže
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno a priezvisko
Katarína Horváthová
Brenda Kaššovicová
Filip Kubica
Martina Urbanová
študentky
študenti
študentky
študenti
študentky
študenti
Trieda
III.C
III.A
III.C
III.A
Názov súťaže
Atletika - cezpoľný beh
Atletika - skok do výšky
Atletika - hod oštepom
Atletika - hod oštepom
Basketbal
Basketbal
Volejbal
Volejbal
Florbal
Florbal
Krajské
kolo
6.
5.
4.
4.
3.
2.
2.
2.
4.
4.
Umiestnenie
Národné Medzinárodné
kolo
kolo
Učiteľ, ktorý žiaka
pripravoval
Mgr. A.Nagyová
Mgr. A.Nagyová
Mgr. A.Nagyová
Mgr. A.Nagyová
Mgr.F.Dosúdil
Mgr.R.Farkaš
Mgr.F.Dosúdil
Mgr.R.Farkaš
Mgr. A.Nagyová
Mgr.R.Farkaš
53
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
1. Modernizácia
vzdelávacieho procesu
na stredných školách
Celkový
finančný
prínos pre
školu
10.130,81 €
Spolufinancovanie
ţiadne
2. Pilotný projekt
dátového centra MŠ SR
Doba
realizácie
Stav projektu
od 2008/2009
prebieha
od 2008/2009
prebieha
3. Memoriál E.Šeba
1.360,- €
Mesto Komárno 500,- €
Sponzorsky 860,- €
november 2011 zrealizovaný
4. Do you speak
Google
5. eTwinning
I am learning English
because I am living
English
6. Cez divadlo
k dokonalej angličtine
2.500,- €
ţiadne
marec 2012
zrealizovaný
ţiadne
marec – jún
2012
zrealizovaný
1.170,- €
Mesto Komárno 150,- €
Sponzori 820,- €
ZRŠ 200,- €
máj –
zrealizovaný
november 2011
7. Hľadanie
spoločných koreňov
veľkomoravskej
histórie
750,- €
Mesto Komárno 100,- €
Sponzori 650,- €
jún - december zrealizovaný
2011
8. Komárňanský
Valibuk
350,- €
Mesto Komárno 130,- €
Sponzorsky 220,- €
apríl 2012
zrealizovaný
Údaje o ostatných podaných projektoch
Comenius
školské partnerstvá
Premena tradičnej školy
na modernú
Zdravie a bezpečnosť
v školách
––
––
––
neschválený
––
––
––
neschválený
1 932,- €
MŠ SR 1 752,- €
Sponzorsky 180,- €
do 31.12.2012
nevyhodnotený
54
l)
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Vybudovaním nadstavby na budove školy sa priestorové podmienky školy výrazne zlepšili.
V súčasnosti má škola 17 klasických učební a 11 odborných učební. Takmer všetky odborné učebne
sú moderne zariadené priestory vybavené príslušnou technikou. Ţiaci tak majú vytvorené veľmi
dobré podmienky na štúdium. V posledných rokoch sme nemalé finančné prostriedky z rozpočtu
školy preinvestovali na zrenovovanie učební v starej časti budovy školy. Postupne sa maľujú
učebne, chodby, rekonštruuje sa zastaralé osvetlenie, vymieňa sa podlahová krytina, učebne sa
zariaďujú novým nábytkom a vymieňajú sa uţ opotrebené tabule. Značne sa investuje aj do nákupu
učebných pomôcok, aby vyučovanie bolo modernejšie a pre ţiakov atraktívnejšie. Kupujú sa nové
prehrávače, televízory, LCD monitory, počítače a doplnkové zariadenia, dataprojektory,
mikroskopy, športové potreby a ďalšie. Okrem nákupu pomôcok, ktoré sa priamo pouţívajú
vo výchovno-vyučovacom procese, investujeme získané financie aj na podporu záujmovej činnosti
našich ţiakov mimo vyučovania. Finančne a materiálne zabezpečujeme napr. medzinárodný
basketbalový turnaj, výmenné pobyty našich ţiakov do zahraničia, študentské divadelné
predstavenia, tvorbu a tlač školského časopisu a pod.
Ţiaľ, veľkým nedoriešeným problémom našej školy neustále ostávajú priestory
na vyučovanie telesnej výchovy. Telocvičňa s rozmermi 9x20m uţ desaťročia nevyhovuje kritériám
na kvalitnú výučbu telesnej výchovy. Aj keď nás Nitriansky samosprávny kraj podporil v r.2008
pridelením finančných prostriedkov na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu a prístavbu telocvične, naša neúnosná situácia sa stále nezmenila. Ţiadosti
na poskytnutie nenávratného príspevku z fondov európskej únie a projekt boli odovzdané
na registráciu na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja uţ dvakrát (október 2008, júl 2009),
no finančný príspevok nám poskytnutý nebol. Projekty boli vypracované dobre, zodpovedali
všetkým určeným kritériám, chyby nám neboli vytknuté ţiadne.
V tomto školskom roku sme dokončili zriadenie novej učebne pre výchovné predmety.
Učebňa je zariadená novým atypickým nábytkom (nesedí sa v radoch, ale po štyroch). Miestnosť je
označená a vybavená dataprojektorom. Vyuţíva sa na hodiny výchovných predmetov, učiteľ si nosí
vlastný notebook.
Internetové pripojenie je vynikajúce. Osvedčila sa nám zmena poskytovateľa. Z rýchlosti 3
Mbit/s sme prešli na rýchlosť 100 Mbit/s oboma smermi. Zrealizovalo sa to prechodom na optickú
sieť SANET. Zmena providera a zapojenie nového routra priniesli nové moţnosti spracovania
celoškolskej siete. Školský server poskytuje rôzne sluţby:
- http server (správa webových stránok školy)
- mail server
- systém Moodle – e-learningový systém
Ţiaci si po prihlásení na server môţu nájsť študijné materiály a domáce úlohy. V systéme je moţné
vytvárať online testy, ktorými si ţiaci preverujú svoje vedomosti.
- redakčný systém WORDPRESS –sluţba na rýchlu tvorbu webových stránok bez znalosti html
kódu alebo bliţšieho poznania štruktúry internetových stránok.
55
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Pridelené finančné prostriedky MŠ SR na rok 2011 na normatívne bežné výdavky:
Celková výška: 533 068 €
z toho na mzdy: 336 005 €
na poistné: 118 763 €
na prevádzku: 78 300 €
Finančné prostriedky na normatívne beţné výdavky boli pouţité na:
mzdy – tarifné platy, príplatky, odmeny
poistné – poistné odvedené do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
prevádzka – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údrţba
a sluţby
2. Pridelené finančné prostriedky na nenormatívne bežné výdavky:
Celková výška: 11 844 €
2a) na vzdelávacie poukazy:
celková výška 9 245 €
2b) za mimoriadne výsledky ţiakov v súťaţiach
celková výška 1 400 €
čerpanie: nákup učeb.pomôcok 1 400 €
2c) odchodné: celková výška 1 199 €
3. Finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti
Celková výška: 746,40 €
čerpanie: mzdové náklady 523,41 €
nákup materiálu 163,97 €
sluţby
33,70 €
4. Finančné prostriedky získané formou dotácií
4a) Finančná dotácia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na projekt „Memoriál
Eduarda Šeba“. Zrealizovaný bol v mesiaci december formou siedmeho ročníka medzinárodného basketbalového turnaja.
Celková výška: 500 €
4b) Finančná dotácia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno ako príspevok na podujatie
Cez divadlo k dokonalej angličtine.
Celková výška: 150 €
4c) Finančná dotácia z účelového fondu mesta Komárno ako príspevok na podujatie Hľadanie
spoločných koreňov veľkomoravskej histórie.
Celková výška: 100 €
5. Finančné prostriedky z rodičovského združenia
Celková výška: 7.581,85 €
56
Boli pouţité nasledovne:
Návrh a čerpanie rozpočtu na šk.rok 2011/2012
Návrh
Čerpanie
Zostatok
1.
Učebné pomôcky
1500
1122,53
377,47
2.
Družobné styky
1000
758,68
241,32
3.
Súťaže, záujmová činnosť
1000
825,31
174,69
4.
Odmeny študentom
1000
649,55
350,45
5.
Skrášlenie priest.školy
300
197,62
102,38
6.
Výdaje maturantov
1300
869,88
430,12
7.
Toalety
200
18,80
181,20
8.
Šulekove dni
200
16,29
183,71
9.
Opravy
1200
366,03
833,97
10.
Projekty školy
19730,91
18
19712,91
11.
Projekt eTwinning
2500
2433
67
12.
Ostatné výdaje
400
242,07
157,93
13.
Výdavky na registráciu 2%
100
64,09
35,91
30430,91
7581,85
22849,06
Spolu
6. Finančné a materiálne prostriedky získané z projektov
6a) Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
4 ks notebookov
6b) Pilotný projekt dátového centra MŠ SR
Zapojenie sa do pilotného projektu dátového centra MŠ SR stále prebieha. Zatiaľ máme
moţnosť vyuţívať výukové programy z matematiky, fyziky, biológie a chémie v rámci
softvéru „Planéta vedomostí“.
57
58
59
60
61
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere
V školskom roku 2011/2012 sa na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka vzdelávalo 377 ţiakov v 16-tich
triedach v štvorročnom a osemročnom štúdiu. V prijímacom konaní pre školský rok 2011/2012sme
nenaplnili schválený plán výkonov z dôvodu nízkeho počtu ţiakov v 9.ročníku ZŠ a vedeli sme
otvoriť len dve triedy v štvorročnom štúdiu a jednu triedu príma s počtom ţiakov 20.
Plnenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere
1. Dotváranie kvalitného školského vzdelávacieho programu
Od šk.roka 2011/2012 bol uplatňovaný učebný plán pre 8-ročné štúdium doplnený novým
vyučovacím predmetom spoločenská výchova. Bola ukončená tvorba osnov pre povinné a voliteľné
predmety.
Cieľ splnený
2. Zvyšovanie využívania informačno-komunikačných technológií
Aj v uplynulom školskom roku sa kaţdá predmetová komisia prezentovala aspoň jednou
otvorenou hodinou zameranou na vyuţívanie informačno-komunikačných technológií.
Do maximálnej miery bola vyuţívaná aj multimediálna učebňa na výuku širokej škály vyučovacích
predmetov.
Cieľ splnený
3. Zabezpečenie zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej a športovej výchovy
Pred dvomi rokmi sa podarilo čiastočne zrekonštruovať telocvičňu. Opravili sme podlahu, bol
uskutočnený výbrus a nové lakovanie. Vnútorné priestory telocvične boli vymaľované a čiastočne
sme opravili strechu. Tým sme skultúrnili vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Nevyriešili sme
však problém malých rozmerov telocvične z dôvodu, ţe sme nevedeli získať na jej rekonštrukciu
prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
Cieľ čiastočne splnený
4. Zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov
Pedagógovia mali aj v tomto šk.roku moţnosti zúčastniť sa odborných školení organizovaných
MC v Nitre a Bratislave. Tieto moţnosti do veľkej miery aj vyuţili. Do projektu Modernizácia
vzdelávania na SŠ sú naďalej zapojení 4 pedagogickí pracovníci. Riadenie školy a školský
manaţment absolvovali dvaja pedagogickí pracovníci. Priebeţné aktualizačné štúdium ukončili
piati pedagogickí pravocníci.
Cieľ sa plní priebeţne, úloha trvalá
5. Využitie mimorozpočtových finančných zdrojov
Aj v minulom šk.roku sme vyuţili moţnosti skvalitniť výchovno-vzdelávací proces vyuţitím
mimorozpočtových zdrojov hlavne z kultúrneho a športového fondu mesta, z fondu zdruţenia
rodičov a sponzorských darov, čo odzrkadľuje tabuľka v kapitole j) Údaje o projektoch do ktorých
sa škola zapojila.
Cieľ splnený
6. Prezentácia školy a výsledkov našich žiakov a pedagógov na verejnosti
Výsledky našich ţiakov a pedagógov sme pravidelne prezentovali v regionálnych médiách,
hlavne v Komárňanskej televízii a Komárňanských listoch a na webovej stránke školy.
Cieľ splnený
7. Zapojenie sa do projektu „Premena tradičnej školy na modernú“
Rozhodnutím Agentúry MŠVVaŠ SR zo dňa 12.7.2012 projekt, ktorý podalo naše gymnázium
s názvom „Implementácia projektového a problémového vyučovania do výchovno-vzdelávacieho
procesu“ nebol schválený. V premene našej školy na modernú však pokračujeme a stanovený cieľ
budeme plniť priebeţne z vlastných zdrojov resp. vyuţitím iných dostupných zdrojov.
Úloha nesplnená, plnenie ostáva na nasledujúce obdobie
62
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
SILNÉ STRÁNKY
 veľmi dobré materiálno-technické
vybavenie odborných učební
biológie, chémie, informatiky
 veľmi dobré podmienky pre
mimovyučovaciu činnosť študentov
(školský časopis, práca rozhlasovej
rady, krúţková činnosť a pod.)
 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
 dobrá spolupráca pedagógov
s rodičmi
 zapájanie sa do projektov
 dobré výsledky študentov
v predmetových olympiádach
a športových súťaţiach
 dobrá poloha školy v centre mesta
 vysoké percento ţiakov prijatých na
VŠ
 zabezpečenie všetkých spoločných
priestorov bezpečnostným
kamerovým systémom
 udrţiavanie tradičných aktivít
(stuţková slávnosť, rozlúčka so
školou, Šulekove dni, Oslavy Dňa
študentstva a pod.)
 spolupráca s druţobnými školami
v zahraničí
SLABÉ STRÁNKY
 nevyhovujúca telocvičňa
 absencia komplexného systému
monitorovania a riadenia kvality
PRÍLEŢITOSTI
 uskutočnenie autoevalvácie školy
zapojením sa do projektu MC
 zapájanie sa a vyuţívanie projektov
EÚ
 modernizácia materiálno-technickej
základne
 fondy EU na vybudovanie
vyhovujúcej telocvične
 vyuţitie moţností v rámci tvorby
školského vzdelávacieho programu
 zvýšenie miery vyuţívania
e-learningu vo výchovnovzdelávacom procese
RIZIKÁ
 klesajúca populácia
 nedostatok finančných prostriedkov
 ohodnotenie a postavenie učiteľov
v spoločnosti
 kríza hodnôt
 vysoká administratívna zaťaţenosť
učiteľov a vedenia školy
63
Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania
1. V nasledujúcom období bude potrebné začať proces uskutočnenia autoevalvácie školy. Úlohou
riaditeľa a vedenia školy bude hľadať a nájsť moţnosti ponúkané metodickými centrami popr.inými
inštitúciami.
Zodp.: riaditeľ a vedenie školy
2. Sústavné zavádzanie moderných, aktivizujúcich vyučovacích metód, ktorých výsledným
produktom bude aktívny ţiak (brainstorming, elektronické didaktické hry, inscenačné metódy,
problémové a projektové vyučovanie a pod.)
Zodp.: vyučujúci
3. Sledovať moţnosti zapojenia sa do projektov v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoja
materiálno-technickej základne.
Zodp.: vedenie školy, predsedovia PK
4. Pre udrţanie záujmu všetkých študentov o štúdium bude potrebné aj v budúcom období
zaraďovať do školského vzdelávacieho programu také voliteľné predmety, ktoré dopomôţu rozvíjať
u ţiakov profesijnú orientáciu.
Zodp.: vedenie školy, predsedovia PK
5. V záujme informovanosti ţiakov 8.a 9.ročníka ZŠ a ich rodičov o moţnostiach štúdia na našom
gymnáziu, vedenie školy v spolupráci s výchovnou poradkyňou:
a) Navštívi v mesiaci október 2012 základné školy. Informuje vedenie ZŠ, výchovné
poradkyne a ţiakov 9.ročníka o moţnostiach štúdia.
b) Ţiaci 9.ročníka ZŠ a ich rodičia budú pozvaní na dni otvorených dverí na Gymnáziu
Ľ.J.Šuleka, kde budú podrobnejšie oboznámení s podmienkami, priestormi na výuku.
c) Na internetovej stránke školy budú uverejnené podmienky prijímania na štúdium
do 8-roč. aj 4-roč.štúdia.
Zodp.: vedenie školy, výchovná poradkyňa
6. Ako dlhodobé riešenie zlepšenia výuky telesnej a športovej výchovy je rozsiahla rekonštrukcia
telocvične spojená s jej zväčšením tak, aby vyhovovala potrebám pre vyučovanie telesnej výchovy,
ktorá si však vyţaduje veľké finančné prostriedky. Tieto bude moţné získať z eurofondov v prípade
ak bude otvorená kapitola na takéto účely, poprípade z prostriedkov NSK, čo však vzhľadom na
celkovú finančnú situáciu taktieţ nebude jednoduché. Úlohou riaditeľa školy bude preveriť
moţnosti získania finančných prostriedkov a vykonať potrebné kroky, aby sa podmienky na výuku
telesnej výchovy vylepšili.
Zodp.: riaditeľ školy
7. Zvýšiť mieru vyuţívania e-learningu v jednotlivých vyučovacích predmetoch.
Zodp.: predsedovia PK, vyučujúci
8. Neustále zlepšovať komunikáciu so zákonnými zástupcami ţiakov, vyuţívať moţnosti, ktoré
poskytuje elektronická ţiacka kniţka. Dôsledne dodrţiavať postupy prijaté na zníţenie absencie
ţiakov, podpisovanie lekárskych potvrdení rodičom, pri dlhodobej alebo opakovanej absencii ţiaka
komunikovať so zákonnými zástupcami.
Zodp.: triedni učitelia
64
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium
Prehľad
záujmu žiakov 4. ročníka a oktávy o vysoké školy v školskom roku 2011/2012
počet ţiakov v triede počet prihlásených % prihlásených
na VŠ
na VŠ
oktáva
17
17
100
4.A
27
27
100
4.B
30
28
93,3
4.C
17
16
94,1
Spolu
91
88
96,7
počet podaných
prihlášok na VŠ
44
62
51
47
204
trieda
Prihlášky na VŠ v školskom roku 2011/2012
smer – zameranie štúdia
pedagogický smer
prírodovedné smery
humanitné zameranie
právo
ekonomika
medicína
iné
počet podaných prihlášok
11
28
57
18
25
21
44
% podaných prihlášok
5,39
13,73
27,94
8,82
12,25
10,30
21,57
Prehľad o umiestnení žiakov 4. ročníka a oktávy na VŠ v šk. r. 2011/2012
Trieda Počet žiakov
v triede
oktáva
17
Počet žiakov
prihlásených
na VŠ
17
% prihlásených
na VŠ
% prijatých
na VŠ
100
Počet
prijatých
na VŠ
16
4.A
27
27
100
25
92,5
4.B
30
28
93,3
26
92,8
4.C
17
16
94,1
14
87,5
Spolu
91
88
96,7
81
92,0
94,1
65
II) Ďalšie informácie o škole
Kvalitná práca našich pedagógov spojená s nadaním a usilovnosťou študentov a dobrými
podmienkami prináša svoje ovocie. Za posledné roky sa zaraďujeme ku školám, ktoré dosahujú
v Nitrianskom samosprávnom kraji veľmi dobré výsledky. V hodnotení vedomostných súťaţí
a predmetových olympiád sme sa umiestnili na 2.mieste v okrese Komárno a na 7.mieste v rebríčku
26 gymnázií a 87 stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja za šk.rok 2011/2012.
V športových súťaţiach sme boli najúspešnejšou strednou školou v okrese a v rebríčku všetkých
stredných škôl sme sa umiestnili na 9.mieste v Nitrianskom samosprávnom kraji.
V súčasnosti škola poskytuje veľmi dobré podmienky na výučbu všetkých predmetov
s výnimkou telesnej výchovy v zimnom období. Študenti majú k dispozícii moderne vybavené
odborné učebne, chemické laboratórium, tri učebne informatiky a moderné jazykové laboratórium.
Neustále obnovujeme vybavenie tried a odborných učební videotechnikou a učebnými pomôckami.
Pozitívom, ktoré veľkou mierou prispieva k dotváraniu celkového obrazu školy, sú aj
voľnočasové aktivity.
V uplynulom šk.roku pracovalo na škole pod vedením skúsených pedagógov 15 záujmových
krúţkov v rôznych oblastiach. Záujmové krúţky navštevovalo 312 študentov. Veľkej obľube sa
tešia športové krúţky, ale i dramatický a tanečný. V septembri 2011 mali všetci študenti školy
moţnosť vidieť muzikál „Skrotenie“, ktorý naštudovali členovia dramatického krúţku. Na premiéru
nášho muzikálu prijal pozvanie aj J.E. Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky.
Na základe záujmu študentov v rámci našich moţností plánujeme ponuku záujmových
krúţkov aj v budúcnosti rozširovať. Mimovyučovacie aktivity ako návštevy divadelných
predstavení, rôznych kultúrnych podujatí, exkurzie, lyţiarske kurzy, jazykovo poznávacie pobyty
v zahraničí, turistický kurz, triedne výlety a pod. sú medzi študentmi obľúbené a vo veľkom počte
vyuţívajú moţnosti zúčastňovať sa na nich.
Veľký dôraz kladieme na uchovávanie tradícií. Oslavy Dňa študentstva sú desaťročia
neoddeliteľnou súčasťou ţivota školy. Okrem športových podujatí vypĺňa niekoľkodňový program
osláv slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka a študentská diskotéka. Oslavy sa často
uskutočňujú za účasti delegácií druţobných škôl zo zahraničia. Trvalým záţitkom pre študentov,
rodičov i pedagógov býva slávnostná rozlúčka študentov 4. ročníka a oktávy so školou a stuţková
slávnosť.
Kolektív pedagógov sa pri príleţitosti osláv Dňa učiteľov kaţdoročne stretáva
na slávnostnom posedení spoločne s bývalými kolegami, ktorí sú v súčasnosti uţ na dôchodku.
Pred siedmimi rokmi sme vytvorili na škole novú tradíciu – Šulekove dni. Dnes uţ
s určitosťou moţno povedať, ţe sa nám podarilo dať základ hodnotnému podujatiu. Počas
Šulekových dní sa v mesiaci október uskutočnili besedy so zaujímavými a úspešnými osobnosťami
a naši študenti sa zúčastnili na kultúrnych a športových podujatiach.
Atmosféru na škole dotvára veľmi dobrá spolupráca s rodičmi našich ţiakov a Radou
rodičov. Mnohí rodičia pomáhajú škole nielen materiálne, ale aj pri riešení mnohých problémov či
organizovaní rôznych podujatí.
V januári 2012 sa konal 11.ročník Plesu Gymnázia Ľ.J.Šuleka, ktorý vznikol z iniciatívy
rodičov. Títo sa do veľkej miery podieľajú aj na jeho organizácii. Ples je neziskový, jedine výťaţok
z tomboly je venovaný Rade rodičov, ktorá aj takýmto spôsobom pomáha škole.
Prvoradým cieľom vedenia školy a pedagógov je dosiahnuť spokojnosť našich študentov
a rodičov. Tomuto cieľu podriaďujeme našu snahu o vytváranie čo najlepších podmienok pre
štúdium na našom gymnáziu.
Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ
66
OBSAH
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole......................................................................................... 3
b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2011/12.......................................................................... 9
d) Údaje o počte prijatých a zapísaných ţiakov do prvého ročníka gymnázia; údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach na rok 2011/2012......................10
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii ţiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania.........................................................................................................................11
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk.roku 2010/2011............................................... 24
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie 30.6.2011....................32
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy............................................35
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti.................................................................36
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená.....................................................................53
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy......................................54
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy................55
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere.....................................................................61
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.................................62
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium......................................................................................................................64
II.
Ďalšie informácie o škole................................................................................................................65
Download

Správa o VVČ - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno