Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Počet ks
Ean
Názov
Autor
Pre žiakov s mentálnym
postihnutím (variant A) s
VJS
1. ročník
KOD_495
Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A),
1. časť
Antolová, Škultétyová
KOD_497
Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A),
3. časť
Antolová, Škultétyová
KOD_499
Maľovaná abeceda – Pracovné listy k
abecede pre ŠZŠ
Škultétyová, Rohovská,
Žišková, Matúšková
KOD_500
Vecné učenie pre 1. - 3. ročník ŠZŠ
Rosskopfová
KOD_496
Moja kniha - Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (A),
2. časť
Antolová, Škultétyová
KOD_498
Pracovné listy k učebnici Moja kniha Šlabikár pre 1. – 3. ročník ŠZŠ (B) a 1.
ročník ŠZŠ (A)
Škultétyová, Rohovská
KOD_502
Matematika pre 1. ročník ŠZŠ, 2. časť
Rýglová
KOD_501
Matematika pre 1. ročník ŠZŠ, 1. časť
Rýglová
2. ročník
KOD_505
Moje čítanie - Šlabikár pre 4. - 6. ročník ŠZŠ
(B) a 2. ročník ŠZŠ (A), 3. časť
Škultétyová, Rohovská
KOD_506
Pracovné listy k učebnici Moje čítanie Šlabikár pre 4. – 6. ročník ŠZŠ (B) a 2.
ročník ŠZŠ (A)
Škultétyová, Rohovská
KOD_508
Matematika pre 2. ročník ŠZŠ, 2. časť
Rýglová
KOD_503
Moje čítanie - Šlabikár pre 4. - 6. ročník ŠZŠ
(B) a 2. ročník ŠZŠ (A), 1. časť
Škultétyová, Rohovská
KOD_504
Moje čítanie - Šlabikár pre 4. - 6. ročník ŠZŠ
(B) a 2. ročník ŠZŠ (A), 2. časť
Škultétyová, Rohovská
KOD_507
Matematika pre 2. ročník ŠZŠ, 1. časť
Rýglová
1
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
3. ročník
KOD_510
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 2. časť
Maňková, Demianičová
KOD_509
Čítanka pre 3. ročník ŠZŠ, 1. časť
Maňková, Demianičová
KOD_512
Pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník
ŠZŠ, 1. časť
Rýglová
KOD_513
Pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník
ŠZŠ, 2. časť
Rýglová
KOD_511
Pracovné listy k Čítanke pre 3. ročník ŠZŠ
Maňková, Demianičová
KOD_516
Čítanka pre 4. ročník ŠZŠ
Maňková, Demianičová
KOD_520
Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník
ŠZŠ
Rýglová, Bálint
KOD_523
Hudobná výchova pre 4. ročník ŠZŠ
Žikavská, Ružičková, Dindová
KOD_517
Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ
Maňková, Demianičová
KOD_514
Slovenský jazyk pre 4. ročník ŠZŠ
Gelányiová, Michalová
KOD_522
Pracovné listy k Vlastivede pre 4. ročník
ŠZŠ
Škultétyová, Rohovská
KOD_521
Vlastiveda pre 4. ročník ŠZŠ
Škultétyová, Rohovská
KOD_515
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
4. ročník ŠZŠ
Gelányiová, Michalová,
Pavlovičová
KOD_519
Matematika pre 4. ročník ŠZŠ
Rýglová, Bálint
KOD_518
Pracovné listy na písanie pre 4. ročník ŠZŠ
Píšová
4. ročník
2
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
5. ročník
KOD_533
Pracovný zošit - Cesta viery pre 5. ročník
ŠZŠ(katolícke náboženstvo)
Hurajtová, Súkeníková
KOD_531
Vlastiveda pre 5. ročník ŠZŠ
Škultétyová, Žišková
KOD_525
Pracovné listy k slovenskému jazyku pre 5.
ročník ŠZŠ
Dobeková, Brestenská
KOD_534
Hudobná výchova pre 5. ročník ŠZŠ
Žikavská, Dindová
KOD_527
Pracovné listy k Čítanke pre 5. roč. ŠZŠ
Maňková
KOD_529
Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník
ŠZŠ, 1. časť
Krejza
KOD_530
Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník
ŠZŠ, 2. časť
Krejza
KOD_524
Slovenský jazyk pre 5. ročník ŠZŠ
Dobeková, Brestenská
KOD_532
Pracovné listy k vlastivede pre 5. ročník
ŠZŠ
Škultétyová, Žišková
KOD_528
Matematika pre 5. ročník ŠZŠ
Melišková
KOD_526
Čítanka pre 5. ročník ŠZŠ
Demianičová
KOD_540
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník
ŠZŠ, 2. časť
Krejza
KOD_536
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
6. ročník ŠZŠ
Belanský, Belanská
6. ročník
KOD_537
KOD_541
Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ
Vlastiveda pre 6. ročník ŠZŠ
Pavlis, Barancová
Škultétyová, Žišková
KOD_543
Pracovný zošit - Cesta nádeje pre 6. ročník Hurajtová, Súkeníková
ŠZŠ (katolícke náboženstvo)
KOD_539
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník
ŠZŠ, 1. časť
Krejza
3
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_542
KOD_538
KOD_535
KOD_544
Pracovný zošit k vlastivede pre 6. ročník
ŠZŠ
Matematika pre 6. ročník ŠZŠ
Slovenský jazyk pre 6. ročník ŠZŠ
Hudobná výchova pre 6. ročník ŠZŠ
Škultétyová, Žišková
Melišková
Belanský, Belanská
Žikavská
7. ročník
KOD_545
Slovenský jazyk pre 7. ročník ŠZŠ
Belanský
KOD_549
Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník
ŠZŠ, 1. časť
Melišková
KOD_558
Pracovný zošit zo zemepisu pre 7. ročník
ŠZŠ
Mojtová
KOD_559
Občianska výchova pre 7. ročník ŠZŠ
Rejková, Balková, Ilavská,
Jakubovská, Jonášková
KOD_548
Matematika pre 7. ročník ŠZŠ
Melišková
KOD_550
Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník
ŠZŠ, 2. časť
Melišková
KOD_547
Čítanka pre 7. ročník ŠZŠ
Pavlis, Barancová
KOD_553
Prírodopis pre 7. ročník ŠZŠ
Rašlová
KOD_546
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
7. ročník ŠZŠ
Belanský
KOD_555
Dejepis pre 7. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_561
Základy technického kreslenia pre ŠZŠ
Holoubek
KOD_557
Zemepis pre 7. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_560
Pracovný zošit - Cesta pravdy pre 7. ročník
ŠZŠ (katolícke náboženstvo)
Hurajtová, Súkeníková
4
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_551
Fyzika pre 7. ročník ŠZŠ
Lapitková, Brestenská
KOD_552
Pracovný zošit z fyziky pre 7. ročník ŠZŠ
Lapitková, Brestenská
KOD_554
Pracovný zošit z prírodopisu pre 7. ročník
ŠZŠ
Rašlová
KOD_556
Pracovný zošit z dejepisu pre 7. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_562
Hudobná výchova pre 7. roč. ŠZŠ
Žikavská
KOD_570
Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ
Mošková
KOD_576
Občianska výchova pre 8. ročník ŠZŠ
Rejková a kol.
KOD_578
Hudobná výchova pre 8. ročník ŠZŠ
Žikavská
KOD_571
Pracovný zošit z prírodopisu pre 8. ročník
ŠZŠ
Melíšková, Mošková
KOD_567
Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník
ŠZŠ
Melíšková
KOD_568
Fyzika pre 8. ročník ŠZŠ
Lapitková, Brestenská
KOD_565
Čítanka pre 8. ročník ŠZŠ
Pavlis, Barancová
KOD_573
Pracovný zošit z dejepisu pre 8. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_575
Pracovný zošit zo zemepisu pre 8. ročník
ŠZŠ
Mojtová
KOD_569
Pracovný zošit z fyziky pre 8. ročník ŠZŠ
Lapitková, Brestenská
KOD_574
Zemepis pre 8. ročník ŠZŠ
Mojtová
8. ročník
5
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_566
Matematika pre 8. ročník ŠZŠ
Melíšková
KOD_1820
Pracovný zošit - Cesta slobody pre 8.
ročník ŠZŠ (katolícke náboženstvo)
Hurajtová, Súkeníková
KOD_564
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
8. ročník ŠZŠ
Belanský
KOD_563
Slovenský jazyk pre 8. ročník ŠZŠ
Belanský
KOD_572
Dejepis pre 8. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_577
Základy technického kreslenia – PZ pre ŠZŠ Holoubek
9. ročník
KOD_586
Chémia pre 9. ročník ŠZŠ
Adamkovič, Glatzová
KOD_582
Matematika pre 9. ročník ŠZŠ
Melišková
KOD_588
Prírodopis pre 9. ročník ŠZŠ
Rašlová, Bizubová
KOD_591
Pracovný zošit z dejepisu pre 9. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_581
Čítanka pre 9. roč. ŠZŠ
Jomová, Kočanová
KOD_594
Občianska výchova pre 9. ročník ŠZŠ
Rejková, Dřízová, Kováčová
KOD_1821
Pracovný zošit - Cesta zodpovednosti pre
9. ročník ŠZŠ (katolícke náboženstvo)
Hurajtová, Súkeníková
KOD_584
Fyzika pre 9. ročník ŠZŠ
Lapitková, Brestenská
KOD_587
Pracovný zošit z chémie pre 9. ročník ŠZŠ
Glatzová
KOD_579
Slovenský jazyk pre 9. ročník ŠZŠ
Belanský
KOD_592
Zemepis pre 9. ročník ŠZŠ
Mojtová, Nogová
6
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_595
Hudobná vychova pre 9. roč. ŠZŠ
Žikavská
KOD_583
Pracovný zošit z matematiky pre 9. ročník
ŠZŠ
Melišková
KOD_593
Pracovný zošit zo zemepisu pre 9. ročník
ŠZŠ
Mojtová
KOD_580
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre
9. ročník ŠZŠ
Belanský
KOD_589
Pracovný zošit z prírodopisu pre 9. ročník
ŠZŠ
Rašlová
KOD_585
Pracovný zošit z fyziky pre 9. ročník ŠZŠ
Lapitková, Brestenská
KOD_590
Dejepis pre 9. ročník ŠZŠ
Mojtová
KOD_596
Šlabikár pre 1. ročník ŠZŠ (B)
Škultétyová, Čertíková
KOD_597
Hravé počty pre 1. ročník ŠZŠ (B)
Brestenská, Zorádová
KOD_598
Pracovné listy k zmyslovej výchove pre 1.
roč. ŠZŠ (B)
Dubovská
KOD_599
Šlabikár pre 2. ročník ŠZŠ (B)
Škultétyová, Čertíková
KOD_600
Hravé počty pre 2. ročník ŠZŠ (B)
Brestenská, Akopianová
KOD_602
Hravé počty pre 3. roč. ŠZŠ (B)
Brestenská, Zorádová
KOD_601
Šlabikár pre 3. ročník ŠZŠ (B)
Škultétyová, Čertíková
KOD_603
Šlabikár pre 4. ročník ŠZŠ (B)
Škultétyová, Čertíková
KOD_604
Šlabikár pre 5. ročník ŠZŠ (B)
Škultétyová, Čertíková
Pre žiakov s mentálnym
postihnutím (variant B) s
VJS
7
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_605
Šlabikár pre 6. ročník ŠZŠ (B)
Škultétyová, Čertíková
KOD_606
Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma
ručička
Pišová, Fabová, Hospodárová,
Šinská
KOD_608
Kolotoč – pracovné listy
Hlinková,Pravňanská
KOD_611
Makovička – Čítanka pre žiakov ZŠ s
vývinovou poruchou čítania, 2. časť
Batiková, Chovanová
KOD_607
Vyslov, čítaj, maličká – Pracovné listy pre
prípravné a prvé ročníky ZŠ
Sečanská
KOD_609
Pramienok – Pracovný zošit na rozvoj
komunikačných schopností žiakov
Hlinková, Kočanová
KOD_610
Makovička – Čítanka pre žiakov ZŠ s
vývinovou poruchou čítania, 1. časť
Batiková, Chovanová
KOD_4191
Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 1. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4192
Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím , 1. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4193
Slovenský jazyk a literatúra pre 4. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 1. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
Pre žiakov s narušenou
komunikačnou
schopnosťou s VJS
Pre žiakov s autizmom s
VJS
KOD_4194
Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 1. úroveň
pripravuje sa
8
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
(učebné texty)
KOD_4195
Slovenský jazyk a literatúra pre 6. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 1. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4196
Slovenský jazyk a literatúra pre 1. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 2. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4197
Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 2. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4198
Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 2. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4199
Slovenský jazyk a literatúra pre 4. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 2. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4200
Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 2. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4201
Slovenský jazyk a literatúra pre 6. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 2. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4202
Slovenský jazyk a literatúra pre 1. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
9
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4203
Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4204
Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4205
Slovenský jazyk a literatúra pre 4. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4206
Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(učebnica)
pripravuje sa
KOD_4207
Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4208
Slovenský jazyk a literatúra pre 6. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(učebnica)
pripravuje sa
KOD_4209
Slovenský jazyk a literatúra pre 6. ročník
pre žiakov s autizmom alebo ďalšími
pervazívnymi vývinovými poruchami
s mentálnym postihnutím, 3. úroveň
(pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4210
Matematika pre 1. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 1. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4211
Matematika pre 2. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 1. úroveň(učebné texty)
pripravuje sa
10
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4212
Matematika pre 3. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 1. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4213
Matematika pre 4. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 1. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4214
Matematika pre 5. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 1. úroveň(učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4215
Matematika pre 6. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 1. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4216
Matematika pre 1. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 2. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4217
Matematika pre 2. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 2. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4218
Matematika pre 3. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 2. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4219
Matematika pre 4. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 2. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4220
Matematika pre 5. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 2. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
KOD_4221
Matematika pre 6. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 2. úroveň (učebné texty)
pripravuje sa
11
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4222
Matematika pre 1. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (učebnica)
pripravuje sa
KOD_4223
Matematika pre 1. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4224
Matematika pre 2. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (učebnica)
pripravuje sa
KOD_4225
Matematika pre 2. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4226
Matematika pre 3. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (učebnica)
pripravuje sa
KOD_4227
Matematika pre 3. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4228
Matematika pre 4. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (učebnica)
pripravuje sa
Matematika pre 4. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4230
Matematika pre 5. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (učebnica)
pripravuje sa
KOD_4231
Matematika pre 5. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_4229
12
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4232
Matematika pre 6. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (učebnica)
pripravuje sa
KOD_4233
Matematika pre 6. ročník pre žiakov
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi
vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, 3. úroveň (pracovný zošit)
pripravuje sa
KOD_676
Moje učenie – učebný materiál pre deti s
autizmom
Šedibová
KOD_620
Čítanka pre 1. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Vargová a kol.
KOD_623
Matematika pre 1. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím, 1. časť (skladom
posledné kusy)
Kabele
KOD_616
Učím sa hovoriť pre 1. ročník ZŠ pre žiakov
so sluchovým postihnutím, 1. časť
Kohút,Kyselá
KOD_618
Pracovný zošit k učebnici Učím sa hovoriť
pre 1. ročník ZŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím
Kohút,Kyselá
KOD_621
Svet v posunkoch
Csonka
KOD_617
Učím sa hovoriť pre 1. ročník ZŠ pre žiakov
so sluchovým postihnutím, 2. časť
Kohút,Kyselá
KOD_624
Matematika pre 1. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím, 2. časť (skladom
posledné kusy)
Kabele
KOD_4131
Slovenský jazyk pre prípravný ročník
základnej školy pre žiakov so sluchovým
postihnutím – pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4132
Slovenský jazyk pre prípravný ročník
základnej školy pre žiakov so sluchovým
postihnutím – pracovný zošit 2
pripravuje sa
Pre žiakov so sluchovým
postihnutím s VJS
1. ročník
13
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4133
Slovenský jazyk pre 1. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4134
Slovenský jazyk pre 1. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4135
Matematika pre prípravný ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4136
Matematika pre prípravný ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4137
Matematika pre 1.ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4138
Matematika pre 1. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_612
Učím sa hovoriť pre prípravný ročník ZŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím – 1.
časť
Kohút,Kyselá
KOD_613
Učím sa hovoriť pre prípravný ročník ZŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím – 2.
časť
Kohút,Kyselá
KOD_627
Učím sa hovoriť pre 2. ročník ZŠ pre žiakov
so sluchovým postihnutím, 2. časť
Kohút, Kyselá
KOD_628
Čítanka pre 2. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Vargová a kol.
KOD_626
Učím sa hovoriť pre 2. ročník ZŠ pre žiakov
so sluchovým postihnutím, 1. časť
Kohút, Kyselá
KOD_4139
Slovenský jazyk pre 2. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4140
Slovenský jazyk pre 2. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
2. ročník
14
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4141
Matematika pre 2. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4142
Matematika pre 2. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4143
Prírodoveda pre 2. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4144
Prírodoveda pre 2. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4145
Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4146
Vlastiveda pre 2. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
3. ročník
KOD_636
Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Feldsmanová, Stanko
KOD_632
Učím sa hovoriť pre 3. ročník ZŠ pre žiakov
so sluchovým postihnutím, 2. časť
Kohút, Kysela
KOD_631
Učím sa hovoriť pre 3. ročník ZŠ pre žiakov
so sluchovým postihnutím, 1. časť
Kohút, Kyselai
KOD_4147
Slovenský jazyk pre 3. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4148
Slovenský jazyk pre 3. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4149
Matematika pre 3. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4150
Matematika pre 3. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4151
Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
15
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4152
Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
KOD_4153
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4154
Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_633
Čítanka pre 3. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Vargová
KOD_642
Vlastiveda pre 4. ročník pre žiakov so
sluchovým postihnutím(skladom posledné
kusy)
Feldsmanová, Stanko
KOD_637
Čítanka pre 4. ročník pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Vargová
KOD_4155
Slovenský jazyk pre 4. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4156
Slovenský jazyk pre 4. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4157
Matematika pre 4. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4158
Matematika pre 4. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4159
Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4160
Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4161
Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
pripravuje sa
4. ročník
16
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4162
Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
5. ročník
KOD_645
Matematika pre 5. ročník ZŠ 1. časť pre
žiakov so sluchovým postihnutím (skladom
posledné kusy)
Šedivý, Minárová
KOD_649
Dejepis pre 5. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím (skladom posledné
kusy)
Mojtová
KOD_647
Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník ZŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím
(skladom posledné kusy)
KOD_646
Matematika pre 5. ročník ZŠ 2. časť pre
žiakov so sluchovým postihnutím (skladom
posledné kusy)
Šedivý, Minárová
KOD_650
Zemepis pre 5. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím (skladom posledné
kusy)
Mojtová, Domancová
KOD_4163
Slovenský jazyk pre 5. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4164
Slovenský jazyk pre 5. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4165
Matematika pre 5.ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4166
Matematika pre 5. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4167
Biológia pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4168
Biológia pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
Minárová, Vidová
17
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4169
Dejepis pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4170
Dejepis pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4171
Geografia pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4172
Geografia pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4173
Občianska náuka pre 5. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím pripravuje sa
KOD_4174
Občianska náuka pre 5. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit
pripravuje sa
6. ročník
KOD_655
Dejepis pre 6. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím (skladom posledné
kusy)
Mojtová a kol.
KOD_656
Zemepis pre 6. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím (skladom posledné
kusy)
Mojtová, Nogová, Domancová
KOD_4175
Slovenský jazyk pre 6. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4176
Slovenský jazyk pre 6. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4177
Matematika pre 6.ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 1
pripravuje sa
KOD_4178
Matematika pre 6. ročník základnej školy
pre žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit 2
pripravuje sa
KOD_4179
Biológia pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
18
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_4180
Biológia pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4181
Dejepis pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4182
Dejepis pre 5. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4183
Chémia pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4184
Chémia pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4185
Fyzika pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím
pripravuje sa
KOD_4186
Fyzika pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4187
Geografia pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4188
Geografia pre 6. ročník základnej školy pre
žiakov so sluchovým postihnutím –
pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_4189
Občianska náuka pre 6. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím pripravuje sa
KOD_4190
Občianska náuka pre 6. ročník základnej
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
– pracovný zošit
pripravuje sa
KOD_652
Zbierka úloh z matematiky pre 6. ročník
pre žiakov so sluchovým postihnutím
Minárová, Vidová
7. ročník
KOD_661
Dejepis pre 7. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím (skladom posledné Mojtová, Domancová,
kusy)
Jovankovič
19
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím
Minárová, Vidová
KOD_664
Matematika pre 8. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím, 2. časť
Balun
KOD_666
Pracovný zošit k učebnici Prírodopis pre 8.
ročník ZŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím
Matúšková
KOD_663
Matematika pre 8. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím, 1. časť
Balun
KOD_665
Prírodopis pre 8. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Matúšková
KOD_669
Dejepis pre 8. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Mojitová
KOD_667
Fyzika pre 8. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Šmihula
KOD_668
Chémia pre 8. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Adamkovič, Glatzová,
Domancová
KOD_674
Fyzika pre 9. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Hložánek
KOD_675
Chémia pre 9. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Adamkovič, Domancová
KOD_673
Pracovný zošit k učebnici Prírodopis pre 9.
ročník ZŠ pre žiakov so sluchovým
postihnutím
Mandzáková
KOD_671
Matematika pre 9. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím, 2. časť
Balun
KOD_670
Matematika pre 9. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím, 1. časť
Balun
KOD_658
8. ročník
9. ročník
20
Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
KOD_672
Prírodopis pre 9. ročník ZŠ pre žiakov so
sluchovým postihnutím
Mandzáková
21
Download

Učebnice a pracovné zošity pre špeciálne základné školy s VJS