PROJEKTY A STAVBA
FUTBAL
Projekty a stavba - Futbal / Projects and construction - Football /
Проектирование и строительство - Футбол
ENGO, s.r.o
Firma ENGO s.r.o. bola založená v roku 1994. Svoje aktivity od svojho začiatku smerovala na jediný cieľ, a to zabezpečiť
dostupnosť nových technológií a výrobkov pre odvetvie moderného poľnohospodárstva a okrasného záhradníctva.
V súčasnosti môžeme smelo skonštatovať, že firma ENGO zameriava svoju činnosť na profesionálne trávniky. Úzko spolupracuje
s prestížnymi golfovými a futbalovými ihriskami v strednej a východnej Európe, vďaka čomu si permanentne obohacuje svoje
skúsenosti v oblasti výstavby, greenkeepingu a manažmentu profesionálnych trávnatých plôch. Rovnako sa zameriava aj na
oblasť vinohradníctva, lesníctva a škôlkarstva, kde okrem špecializovaných služieb (pôdne analýzy, analýzy vody, plány výživy,
ošetrovanie porastov), ponúka zákazníkovi aj výrobky popredných svetových firiem.
Neodmysliteľnou súčasťou portfólia firmy Engo je už tradičná vydavateľská činnosť a usporiadanie vzdelávacích konferencií
a workshopov pre odbornú verejnosť.
The company Engo was established in 1994. The main aim of the company is to ensure the implementation of modern
technologies and products in agriculture and ornamental gardening.
Nowdays, we can declare with confidence, that company Engo is focused on professional turf. We work closely with prestige golf
and football clubs from Central and Eastern Europe. As a result, we gained valuable experiences in management, maintenance
and landscaping of professional turf areas. Thanks to this facts, it enriches our experience in areas like construction, management
and greenkeeping of profesional pitches. The company Engo also focuses on viticulture, forestry and tree nursery, where provides
specific services (water and soil analysis, nutrition plans, maintenance) and provides also products of leading world companies
in this segment. Inherent activities of Engo portfolio are publishing and organisation of educational conferences and workshops.
Компания ENGO была основана в 1994 году. С самого начала основной целью ее деятельности было
обеспечение поступления новых технологий и продуктов в отрасль современного сельского хозяйства и декоративного
садоводства.
На сегодняшний день можно смело сказать, что компания ENGO ориентируется и на создание профессиональных
газонов, тесно сотрудничая с престижными гольф и футбольными полями в Центральной и Восточной Европе.
Благодаря этому, фирма постоянно расширяет свой опыт в отрасли строительства, гринкипинга и менеджмента
профессиональных травяных покрытий.
Параллельно компания охватывает области виноградарства, лесоводства и лесопитомников, для которых кроме
специализированных услуг (анализы воды и почвы, планирование использования удобрений, обработка растений),
также предлагает продукцию международных фирм, которые занимаю лидирующие позиции в этом сегменте.
Неотъемлемой частью деятельности компании ENGO является уже традиционная издательская деятельность
и организация образовательных конференций и семинаров.
Ponúkame vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie vrátane dizajnu závlahových, drenážnych
a ventilačných systémov futbalových trávnikov, rekonštrukciu a výstavbu futbalových trávnikov a poradenskú činnosť.
We offer development of complete technical documentation regarding irrigation, drainage, ventilating systems
design and construction of professional football fields along with consulting services in these areas.
Компания предлагает полную разработку технической документации, включая проектирование дизайна
полива, дренажных и вентиляционных систем. А также, реконструкцию и строительство футбольных газонов,
консультационную деятельность.
Stroje potrebné na výstavbu a rekonštrukciu
Construction/reconstruction equipment
Техника для строительства и реконтсрукции
Práce na rekonštrukcii trávnika
Pitch reconstruction
Работы по реконструкции газона
Dizajn závlahového systému
Irrigation system design
Дизайн системы полива
Inštalácia drenážno- ventilačného systému ISASS
Installation of drainage and ventilating system ISASS
Установка вентиляционно-дренажной системы ISASS
Hlavné rúry drenážneho systému
Main line pipes of drainage system
Трубы главной линии дренажа
Inštalácia rúr na vykurovanie trávnika
Installation of heating system lines
Установка труб системы подогрева газона
Dodávatelia/ Suppliers/ Поставщики:
2
www.engo.sk
www.engo.sk
3
PROJEKTY A STAVBA
FUTBAL
PROJEKTY A STAVBA
FUTBAL
Inštalácia kotolne na vykurovanie trávnika
Boiler installation for pitch heating system
Установка котельной для подогрева газона
Elektrická kotolňa pozostávajúca z 24 kotlov
Boiler room consisting of 24 boilerst
Электрическая котельная состоящая из 24 котлов
Laserový grader zrovná plochu do určenej výšky a spádu
Laser grader levels the field to intended hight and gradient
Выравнивание поля на необходимую высоту и уклон лазерным
грейдером
Miesta nedostupné pre techniku treba zrovnať ručne
Areas inaccessible to equipment are done manually
Места, недоступные для техники, делаются вручную
Neoddeliteľnou časťou trávnika je samozrejme zavlažovací systém. Čerpacia
stanica musí byť dostatočne výkonná
Srdcom závlahy je riadiaca jednotka
The heart of each irrigation system is main control unit
Сердцем полива является блок управления
Pripravený trávnikový koberec
Sod is prepared for installation
Подготовленный рулонный газон
Trávne koberce v rolkách sa ukladajú špeciálnou technikou
Specialized equipment is used for laying sod
Специальная техника укладывает рулонный газон
Všetky vrstvy sa zrovnávajú laserovým gradrom
All layers are leveled with laser grader
Все слои выравниваются лазерным грейдером
Zakorenenie trávnika po pokládke
Grass begins to root
Укоренение газона после укладки
Začiatok práce greenkeeperov
Greenkeepers start their work
Начало работы гринкиперов
Integral part of each football pitch is irrigation system with sufficient
power output
Неотъемлимой частью каждого футбольного поля является система
полива. Насосная станция должна быть достаточно мощной.
Skúška závlahy
Irrigation test
Тестирование полива
4
www.engo.sk
www.engo.sk
5
PROJEKTY A STAVBA
GOLF
PROJEKTY A STAVBA
FUTBAL
Po zakorenení trávnika je možné inštalovať do koreňového
systému umelé vlákno. Trávnik bude tak oveľa pevnejší a splní
najprísnejšie normy.
After grass is rooted, artificial fibers can be installed into the
root system. The turf will be stronger and meets the highest
standards.
После укоренения газона в его корни можно установить
искусственное волокно. Тогда газон станет намного крепче
и будет соответствовать самым строгим нормативам.
Projekty a stavba - Golf / Projects and construction- Golf /
Проектирование и строительство – Гольф
Kvalitný futbal na kvalitnom trávniku
Good game on a good pitch
Хороший футбол на хорошем газоне
Stavba golfových ihrísk je jednou z našich hlavných činností. Sme schopní realizovať akúkoľvek časť stavby ihriska vrátane
riadenia stavby na ktoromkoľvek mieste vo svete.V tejto činnosti máme dlhodobé medzinárodné skúsenosti. Členovia nášho
realizačného teamu pochádzajú z rôznych krajín Europy.
Golf course construction is our main business. We are able to perform each part of the golf course construction. We also provide construction management anywhere in the world. We have long-term international experiences in this area. The members
of our implementation team are from various European countries.
Строительство полей для гольфа является одним из наших основных направлений. Мы готовы реализовать любую часть
строительства, в том числе управление самим строительством в любой точке мира. В этой области мы имеем большой
международный опыт. Наша команда состоит из специалистов, проживающих в разных странах Европы.
Špeciálny stroj na inštaláciu umelého vlákna DESSO
Specialized equipment for installation of artifical DESSO fiber
Специальная машина для установки искусственного волокна DESSO
Rozdiel medzi naturálnym trávnikom a trávnikom s DESSO vláknom
Difference between natural turf and turf with DESSO fiber
Разница между натуральным газоном и газоном с волокном DESSO
Ďalším riešením futbalového trávnika je umelá tráva. Vzhľadom
na špecifiká pri realizácii týchto ihrísk a požiadaviek zákazníkov treba
ku každému projektu pristupovať individuálne.
Another alternative in football fields is artificial turf. Each project has
unique specifications and each customer has different requirements.
For this reason, it is important to use customized approach to each
project.
Следующим вариантом покрытия футбольного поля является
искусственный газон. Учитывая специфику создания таких
полей и требования заказчиков, к каждому проекту требуется
индивидуальный подход.
Viacúčelové mestské umelé ihrisko
Multifunctional municipal artificial football pitch
Многофункциональное городское искусственное футбольное поле
6
Mnohoročné skúsenosti s dizajnom závlah
Many years of experiences with design of irrigation systems
Многолетний опыт по созданию дизайна системы полива
Stavba golfových ihrísk „na kľúč“
„Turn- key“ golf course projects
Строительство гольф-полей „под ключ“
Šejping, drenáž, závlaha, výsev, grow-in, supervising
Shaping, drainage, irrigation, seeding, grow-in, supervising
Шейпинг, дренаж, полив, посев, взращивание, контроль
Spolupráca so svetovými top-šejpermi
Cooperation with world top-shapers
Сотрудничество с мировыми Топ-шейперами
Finálný šejping
Final shaping
Финальный шейпинг
Vlastnosti podobné živej tráve
Game attributes similar to natural grass
Игровые возможности покрытия такие же, как
у натурального газона
Dlhodobá stabilita a rovnosť ihriska
Longterm stability and straightness of the pitch
Долговременная стабильность и ровность поля
www.engo.sk
Dizajnovanie ihriska v spolupráci so svetovými dizajnérmi
Golf course design in cooperation with world golf course designers
Работа над дизайном поля совместно со специалистами
мирового уровня
www.engo.sk
7
PROJEKTY A STAVBA
GOLF
PROJEKTY A STAVBA
GOLF
Funkčné drenáže - základ kvalitného ihriska
Functional drainage - the basis of quality course
Функциональный дренаж - основа хорошего поля
Vyplňovanie drenážnych výkopov
Filling of drainage trenches
Заполнение дренажных траншей
Prikrytie greenu po výseve pre lepšie klíčenie semien
Covering of greens after seeding for better seeds germination
Зыкрытие гринов после посева для лучшего прорастания семян
Na každú časť golfového ihriska sa vysieva iná trávna zmes
Different grass mixtures are used for different parts of the course
Разные части поля - разные смеси семян
Práca s hodinárskou presnosťou
Work with watchmaker precision
Работа с точностью ювелира
Rolovaný trávnikový koberec aj na golfe
Sod can also be used on a golf course
Газон в рулонах на гольф-полях
Trávnikový koberec na greenových sklonoch
Sodding around greens hills
Рулонный газон на гриновых холмах
Tvorba optimálnych závlahových programov
Creation of optimal irrigation programs
Создание оптимальных программ полива
Označovanie podzemného prvku závlahového systému
Underground elements of irrigation system must be marked
Обозначение подземных частей полива
Travnikový koberec v okolí T-zón
Sodding around Tees
Рулонный газон возле тии
Výsev / Seeding / Посев
Výsev golfového ihriska je zodpovedná činnosť, nakoľko
sa na každú časť plochy používa iná zmes osiva a príprava
pôdy pod výsev je tiež rozdielna. Taktiež sa môžu ukladať
hotové trávne koberce.
Seeding the golf course is very particular. Different seed
mixtures and soil preparations are used in different parts
of the course. Sodding can be used too.
Посев травы на гольф поле это очень ответственная
задача, поскольку в каждой части поля используются
разные семена, соответственно подготовка почвы
перед посевом также разная. Дополнительно можно
использовать газон в рулонах.
Výsev greenov je presná ručná práca
Seeding of the greens is a precise manual work
Посев гринов это точная ручная работа
8
www.engo.sk
www.engo.sk
9
PROJEKTY A STAVBA
GOLF
PROJEKTY A STAVBA
GOLF
Zavlažovacie systémy /
Irrigation systems /
Системы полива
V inštalácii zavlažovacích systémov patríme medzi svetovú
špičku. Spolupracujeme s najlepšou firmou na svete vo
výrobe zavlažovacích systémov (TORO) a používame len
komponenty renomovaných značiek.
We are among the world leaders in installation of irrigation
systems. We work with the prestige company - TORO . The
Toro is the world leader in development and production
of irrigation systems. We only use components from
renowned brands.
В области установки систем полива мы являемся одними
из мировых лидеров. Работаем с лучшей компанией
в мире по производству систем полива(TORO),
и используем компоненты только известных брендов.
10
Obnažený model závlahy
A model of an irrigation system
Модель системы полива
Meteostanica- pomoc greenkeprom v regulovaní závlah
Weather stations - assist greenkepers with regulation of irrigation system
Метеостанция - помощь гринкиперам в регулирование полива
Indukčný prietokomer pre lepšiu úsporu vody
Flow meter for increased water savings
Индукционный счетчик для экономии воды
Testovanie a naladenie závlah pred výsevom
Testing and adjustment of the irrigation system prior to seeding
Тестирование и настройка полива перед посевом
Elektroventily so samočistiacou turbínou pre znečistenú vodu
Electric valves with self-cleaning turbines for waste water areas
Электроклапаны с самоочищающимися турбинами для загрязненной
воды
Výkonná čerpacia stanica
Powerful pumping station
Мощная насосная станция
Automatická samočistiaca filtračná stanica
Automatic self-cleaning filtration station
Автоматическия самоочищающиюся фильтрационная станция
Vodné hospodárstvo: aerácia a výstavba jazier
Water management: aeration and reservoir construction
Управление водными ресурсами: аэрация и постройка озер
Montujeme satelitné aj dekóderové systémy
We install both satellite and decoder systems
Установливаем сателитные и декодерные сыстемы
Všetko je riadené z centrálneho počítača
Everything is managed from a central computer
Управление с помощью центрального компьютера
Voda - kde treba a kedy treba
Water - where and when you need it
Вода, где необходимо и когда необходимо
www.engo.sk
www.engo.sk
11
Investor golfového ihriska alebo nehnuteľnosti sa správa rovnako ako pri akomkoľvek biznise a rieši uvedené okruhy otázok:
INVESTIČNÝ ZÁMER:
1)ZBER INFORMÁCIÍ : Golf je medzinárodný, ale okrem informácií zo sveta je nevyhnutné mať informácie aj z lokálneho
trhu. Veľa investorov často podľahne láske ku golfu v takej miere, že neprikladá význam získaniu týchto informácií alebo ich
analýze. Golf však rovnako ako každý iný biznis môže byť ziskový, ale aj stratový. Preto je lepšie investovať peniaze do získania
informácií a mať hneď na začiatku istotu, že projekt prežije.
2) VYHODNOTENIE INFORMÁCIÍ: Informácie treba vložiť do prepočtov na veľkosť trhu, nasýtenosť trhu, cenové
porovnanie s konkurenciou, trendy v raste trhového podielu, atď.
3) VYPRACOVANIE BUSINESS PLÁNU: Golf musí byť schopný pokrývať operatívne náklady najneskôr do 4 rokov od
jeho otvorenia a tiež do 10 rokov generovať zdroje, ktoré by začali pokrývať investičné náklady. Je však možné ísť aj nad tento
rozsah.
MANAŹMENT IHRISKA:
Každé golfové ihrisko potrebuje po jeho otvorení plne fungovať a ponúkať služby v požadovanom štandarde. Preto
je nevyhnutné zabezpečiť:
1) Zamestnancov a ich zaškolenie
2) Manuál a štandardy práce
3) Marketingovú stratégiu golfového ihriska
4) Finančný rozpočet a organizačnú štruktúru golfového ihriska
MANAGEMENT
MANAGEMENT
Management / Менеджмент
Golf course investors or real estate owners treat it like any other business and are faces with following issues:
1. INFORMATION COLLECTION: Golf is an international sport and in addition to global information, it is necessary to
obtain information on local market. Out of love for golf, many investors do not deem it necessary to obtain such information
for analysis. Just like any other business, golf business can be profitable or loose money. It is better to invest into information
collection at the beginning of the project to ensure the survival of the project.
2. INFORMATION ANALYSIS: Data needs to be evaluated with respect to market size and saturation, price benchmarking
with competition, desired market share etc.
3. BUSINESS PLAN DEVELOPMENT: Golf business should be able to cover its operating expenses within four years since
its inception. It should be also able to start covering investment expenses within ten years since inception. These timelines are
negotiable.
COURSE MANAGEMENT:
After opening, each golf course needs to be fully functional within required standards. Therefore, it is necessary that:
1) Staff is fully trained
2) Standards of work are documented in an employee manual,
3) Marketing strategy is available,
4) Detailed financial budget and organizational structure are defined
The ENGO Company offers consulting services in the above areas. We offer pre-opening services in the golf course
management and personnel management. We can facilitate recruitment of key positions such as Head Greenkeeper, Course
Manager, GOLF PRO, FOR HEAD.
Firma ENGO s.r.o. poskytuje konzultácie v uvedených oblastiach. Vie ponúknuť pre-opening servise pre golfové ihrisko
v oblasti manažmentu a služby v oblasti personálnej politiky, pomôcť s hľadaním kandidátov na najdôležitejšie pracovné
pozície, ako napríklad: head greenkeeper, course manager, GOLF PRO, HEAD PRO.
Pomoc s vypracovaním a implementáciou podnikateľského plánu
Help with business plan development and implementation
Помощь в разработке и реализации бизнес-плана
12
Zefektívnenie existujúcich zdrojov
Streamlining of existing resources
Эффективизация существующих ресурсов
Korektná údržba za znesiteľné náklady
Right maintenance for acceptable costs
Правильный уход за разумные деньги
Spolupráca s poprednými poradenskými firmami
Co-operation with leading consulting companies
Сотрудничество с ведущими консалтинговыми фирмами
Pravidelné odborné školenia
Regular training activities
Регулярные учебные программы
www.engo.sk
Tímová práca- jediná cesta k úspechu
Teamwork - the only way to success
Взаимодействие - путь к успеху
Инвестор гольф поля, или недвижимости, ведет себя так же, как и в любом другом бизнесе и сталкивается с
определенным кругом проблем:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН:
1) СБОР ИНФОРМАЦИИ: Гольф это международная игра, но кроме информации о развитии гольфа в мире,
необходимо владеть информацией о местном регионе. Много инвесторов настолько любят гольф, что даже не считают
необходимым собирать и анализировать данные.
Гольф, как и любой другой бизнес, может приносить доходы или быть убыточным. Поэтому, предварительно лучше
инвестировать деньги в получение информации и быть уверенным, что проект будет успешным.
2) ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ: Информация должна быть просчитана с учетом объёма рынка, его
насыщенности, ценовых сравнений с конкурентами и тенденциями роста сегмента данного рынка и т.д.
3) РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА: Гольф должен начать покрывать оперативные расходы не позже чем через
4 года после его открытия и, не позднее чем через 10 лет, приносить средства для покрытия инвестиционных затрат.
Эти сроки могут быть и другими.
МЕНЕДЖМЕНТ ПОЛЯ:
Каждое гольф поле после открытия должно работать и предлагать услуги определенного стандарта. Для этого
необходимо обеспечить:
1) Персонал и его обучение
2) Инструкцию и рабочие стандарты
3) Маркетинговую стратегию гольф поля
4) Финансовый бюджет и организационную структуру гольф поля
Фирма ENGO обеспечивает консультации в данных областях. Предлагает pre-opening servise для гольф полей
в области менеджмента и услуги в ведении кадровой политики. Оказывает помощь в поиске кандидатов для самых
главных рабочих должностей, например, таких как: главный гринкипер, менеджер поля, GOLF PRO, HEAD PRO.
www.engo.sk
13
Investori golfových areálov, alebo prevádzkovatelia futbalových štadiónov môžu vykonávať údržbu dvoma spôsobmi:
a) vytvorením vlastného tímu a strojového zázemia
b) outsourcingom – najímaním externých špecialistov
V druhom prípade sme pripravení uplatniť svoje odborné znalosti a dlhodobé skúsenosti.
Golf course investors or football stadium operators may provide maintance of the sport fields in two ways:
a) by developement of own team and and equipment fleet
b) by outsourcing – hiring of external specialists
In the second case we are ready to propose our deep knowledges and broad experiences.
Инвестор гольф поля или персонал, обслуживающий футбольные стадионы, могут производить уход за полем двумя
способами:
a) Созданием собственной команды и машинного парка
б) Сдачей системы обслуживания в субподряд - наняв внештатных специалистов
Во втором случае мы готовы предложить свои обширные знания и накопленный опыт.
Pohotovostné zásahy a odborné poradenstvo
Emergency interventions and consulting
Реагирование на чрезвычайные ситуации, рекомендации экспертов
Početné technické zdroje
Plentiful technical resources
Большие технические ресурсы
Sezónne regeneračné zásahy
Seasonal regeneration interventions
Сезонные мероприятия по восстановлению
14
www.engo.sk
Silní a skúsení partneri pre externý greenkeeping
Strong and experienced partners for greenkeeping outsourcing
Сильные и опытные партнеры для внешнего гринкипинга
Rekonštrukcia a regenerácia / Reconstruction and renovation /
Реконструкция и реновация
Regenerácia trávnika je základom jeho dobrého zdravotného stavu. Investícia do regenerácie sa vráti v kvalite hracieho
povrchu a spokojnosti zákazníkov.
Lawn renovatin is a basic process for keeping healthy lawn. Investment into renovation yields surface quality and customers
satisfaction.
Реновация газона является основой его хорошего состояния. Инвестиция в реновацию вернется в виде качественной
поверхности газона и благодарностью клиентов.
REKONŠTRUKCIA A
REGENERÁCIA TRÁVNIKOV
GREENKEEPING
Greenkeeping / Гринкипинг
Vertikutacia – odstraňovanie plste z trávnika
Dethatching – the process of removing thatch from the lawn
Вертикутация - удаления войлока из травы
Odstránená plsť po vertikutácii
Thatch removed after vertucutting
Собранный войлок после вертикутации
Integrovaná údržba a management vody
Integrated maintenance and water management
Комплексное обслуживание и управление водными ресурсами
Plsť – zabraňuje prenikaniu vody a živín, je zdroj chorôb
Thatch – should be removed to promote water and nutrient
penetration and to eliminate insect habitat
Войлок - источник заболеваний, препятствует поступлению
воды и питательных веществ
Vertikutátor – stroj na odstránenie plsti
Dethatcher - thatch removing machine
Вертикутатор - машина для сбора войлока
Držíme krok s inováciami
We keep up with innovations
Идем в ногу с инновациями
Aerifikácia- proces prevzdušnenia pôdy , ktorý podporuje
zdravý koreňový systém .
Aeration is the process of creating air space in the soil that
promotes a healthy root system
Аэрификация почвы - процесс проветривания почвы,
который способствует здоровой корневой системе
Vertidrain – stroj na uvoľnenie zhutnenia
Vertidrain – machine used for compaction relief
Vertidrain - машина, для снижения плотности почвы
www.engo.sk
15
Dosev – zvyšovanie hustoty trávnika
Overseeding – increases lawn density
Подсев- повышение густоты газона
Regenerácia trávnikov systémom KORO – najúčinnejší boj s lipnicou ročnou
KORO turf regeneration system - the most effective control of poa annua
Регенерация газонов системой KORO - самый эффективный способ
борьбы с мятликом однолетним
Odstránenie vrchnej vrstvy trávnika a následný dosev
Removing of grass top layer and subsequent overseeding
Снятие верхнего слоя газона и последующий досев
Príprava pôdy na výsev – záruka rovnomerného vzchádzania
Soil preparation for sowing - guarantee of uniform germination
Подготовка почвы к посеву - гарантия равномерного прорастания
семян
Stroj na prípravu pôdy- Bleckavator BV 130
The machine for soil preparation- Bleckavator BV 130
Машина для подготовки почвы - Bleckavator BV 130
Chemická ochrana – efektívny boj s chorobami, škodcami a burinami
Chemical protection - effective control of diseases, pests, and weeds
Химическая охрана - эффективный способ борьбы с болезнями,
вредителями и бурьяном
Postrekovač Enviromist s protiveternou ochranou
Chemical protection – effective fight with diseases, pests, and weeds
Распылитель Enviromist с защитой против ветра
REKONŠTRUKCIA A
REGENERÁCIA TRÁVNIKOV
REKONŠTRUKCIA A
REGENERÁCIA TRÁVNIKOV
Najefektívnejší je dosev diskovou sejačkou do pôdneho profilu
The most effective overseeding is with a disc seeder into soil profile
Наиболее эффективным является подсев дисковой сеялкой в сечение
грунта
Pieskovanie /
Topdressing /
Tопдрессинг
Pieskovanie – aplikácia piesku na povrch trávnika alebo
jeho zapracovanie do pôdneho profilu po aerifikácii
Topdressing - application of sand to the surface of the
lawn, or its incorporation into the soil profile after aeration
Топдрессинг - применение песка на поверхность газона
или его внедрение в профиль почвы после аэрофикации
Dosev greenov strojom Graden sand injector
Overseeding golf greens with Graden Sand Injector
Подсев гринов машиной Graden sand injector
Pieskovanie
Topdressing
Топдрессинг
16
Po pieskovaní sa piesok zapracuje zaťahovacou sieťou
After topdressing the sand is incorporated by dragmat
Внедрение песка драгматом после топдрессинга
www.engo.sk
www.engo.sk
17
Osivá / Grass seeds / Семена трав
Správny výber trávneho druhu a odrody trávneho druhu je kľúčový. Vyberte si zloženie presne podľa vašich požiadaviek.
The right choice of grass species and varieties of grasses is crucial. Choose a composition according to your requirements.
Правильный выбор сорта травы и ее разновидностей имеет решающее значение. Всегда выбирайте композицию
в соответствии с вашими требованиями.
Moderné a spoľahlivé stroje
Modern and reliable equipment
Современная и надежная техника
1
2
3
4
Kostrava červená / Psinček výbežkatý / Mätonoh trváci / Lipnica lúčna
Red fescue / Bent grass / Ryegrass / Blue grass
Овсяница красная / Полевица / Райграс / Мятлик
Voľte odrody s dobrým genetickým potenciálom, vhodné
do vašej lokality a pre požadovaný účel využitia
Choose varieties with good genetic potential, appropriate to
your location and desired usage
Выбирайте сорта с хорошим генетическим потенциалом,
подходящие для вашей области и соответствующие
предназначению
Sortiment trávnych zmesí
Assortment of grass mixturest
Ассортимент травяных смесей
Vysoké osivárske parametre
High seed parameters
Высокие показатели качества семян
Pre golfové ihriská dodávame trávne zmesi so zložením podľa
požiadaviek architekta, príp. zákazníka
For golf courses, we deliver grass mixtures with the composition
according to the requirements of the architect/customer
Для гольф-полей поставляем смеси трав в соответствии
с требованиями архитектора или заказчика
Trávne zmesi na športové účely – odolné voči záťaži
Sport turf wear resistance
Смеси трав для спортивных площадок - стойкие к нагрузкам
VÝROBKY
REKONŠTRUKCIA A
REGENERÁCIA TRÁVNIKOV
Prenájom strojov a zariadení – ekonomické riešenie regenerácie
Equipment rental - a cost-saving solution for regeneration
Аренда техники и оборудования - экономный вариант регенерации
Hnojenie
Fertilization
удобрения
Základom hnojenia je analýza pôdy a plán hnojenia
Soil analysis and a fertilization plan are basis of every lawn feeding plan
Основой для удобрения является анализ почвы и план вноса удобрений
Analýza závlahovej vody – málo používaný nástroj manažmentu trávnika.
Analysis of irrigation water – seldom used lawn care tool
Анализ оросительной воды - редко используемый метод обслуживания
газона
18
Využite naše poradenské služby založené na dlhoročných skúsenostiach
Take advantage of our consulting services - based on solid long-term experience
Используйте наши консалтинговые услуги, базирующиеся на
многолетнем опыте
www.engo.sk
www.engo.sk
19
Chemická ochrana rastlín / Plant protection / Химическая защита растений
Hnojivá / Fertilizers / Удобрения
Proti patogénom je lepšie bojovať preventívne správnou agrotechnikou. Pri silnom napadnutí využite pesticídy. Príznaky sú
niekedy hrozivé a regenarácia často trvá pomerné dlho.
Trávnik pre svoj rast potrebuje vyvážený prísun živín. Väčšinu živín prijíma trávnik z pôdy z dodaných hnojív.
Proper maintenance is the best tool against pathogens. When the attack is strong, it is time to use pesticides. Symptoms are
are often extensive, and regeneration may take long time.
The lawn needs a balanced supply of nutrients for growth. Most nutrients for grass in soil come from supplied fertilizers.
Правильное обслуживание является лучшим средством против патогенов. Но при сильном поражении необходимо
использовать пестициды. Симптомы иногда бывают страшными, а процесс восстановления длительным.
Каждый газон нуждается в постоянном поступлении питательных веществ. Большую часть питательных веществ газон
получает прямо из почвы или из внесенных удобрений.
Основой питания является непрерывное поступление питательных
веществ в сбалансированных пропорциях и количествах.
Granulované hnojivá
Granular fertilizers
Гранулированные удобрения
20
VÝROBKY
Dolárová škvrnitosť a hrdza
Dollar spot and rust
Долларовая пятнистость и ржавчина
VÝROBKY
Každoročne na jar sa objaví pleseň snežná
Every year in early spring snow mold appears
Каждый год весной появляется снежная плесень
Podstata výživy je neustály príjem živín vo vyváženom pomere
a množstve
The basis of the nutrition is a continuous intake of nutrients in
balanced proportions and quantities
Používané pesticídy
Pesticides
Пестициды
Boj proti burinám v trávnikoch
Weed control in lawns
Борьба с сорняками на газоне
Granulované a vodorozpustné hnonivá
Granular fertilizers and water soluble fertilizers
Гранулированные и водорастворимые удобрения
Organické hnojivá – vyrobené z rastlinného odpadu v granulovanom
i tekutom stave
Organic fertilizers, produced from plant waste, come in granular and
liquid form
Органические удобрения - созданы из растительных
отходов, в гранулированной и жидкой форме
Vážne poškodenie trávnika môžu spôsobiť larvy tipule a chrústa
Leather jackets and chafer grub can seriously damage the lawn
Серьезное повреждение для газона могут нанести личинки
долгоножки и майского жука
Biologická ochrana využíva v boji proti patogénom mikroorganizmy, napríklad Pythium
Biological protection against pathogens uses microorganisms,
such as Pythium
В целях биологической защиты от патогенов используются
микроорганизмы, например Pythium
Listová výživa a tekuté hnojivá – hnojenie po lyžičkách
Foliar feeding and liquid fertilizers – spoon feeding
Листовое питание и жидкие удобрения - удобрение по чайным
ложечкам
Vlhčiace činidlá – manažment vody v pôdnom profile
Wetting agent – water management in soil profile
Увлажнители - управление водными ресурсами в профиле почвы
www.engo.sk
www.engo.sk
21
Stroje / Machinery / Техника
Firma ENGO disponuje širokou škálou strojov od renomovaných dodávateľov. Pokrýva strojový park golfového a futbalového
ihriska. V sortimente nechýba ani komunálna technika a menšie profesionálne stroje určené pre záhradných realizátorov.
The Engo Company supplies a wide variety of equipment from renowned suppliers. We supply full range of machines for golf
coarses and football fields. We have in assortment also municipal machinery and professional machines for landscapers.
Компания ENGO предлагает широкий спектр оборудования известных производителей. Обеспечивает потребности
машинного парка для гольф и футбольных полей. В ассортимент включена коммунальная техника и малые
профессиональные машины для ландшафтных дизайнеров.
TORO
Morské riasy a uhľohydráty zvyšujú odolnosť trávnika proti stresu
Seaweed and carbohydrates increase resistance to stress of the lawn
Морские водоросли и углеводы повышают устойчивость газона
к стрессам
Aplikátory hnojív – presná aplikácia a dávkovanie hnojív
Spreaders - accurate application and dosing of fertilizers
Аппликаторы удобрений - точная дозировка и нанесение удобрений
Second hand stroje a traktory / Second hand equipment and tractors /
Second hand техника и трактора
Ekonomické riešenie na obnovu existujúceho vozového parku second hand strojmi.
Vretenová kosačka Greensmaster 1000
Reel mower Greensmaster 1000
Цилендрическая косилка Greensmaster 1000
Profesionálna kosačka Greensmaster 3100
Professional mower Greensmaster 3100
Профессиональная косилка Greensmaster 3100
Postrekovač Workman Gallon Sprayer
Workman Gallon Sprayer
Опрыскиватель Workman Gallon Sprayer
Závesný aerátor ProCore 864
Mounted
aerator ProCore 864
В
целях биологической
защиты от патогенов используются
Навесной аэратор ProCore
864Pythium
микроорганизмы,
например
Samochodný aerátor ProCore 648
Self-operating aerator ProCore 648
Самоходный аэратор ProCore 648
Stroj na úpravu bunkrov Sand Pro 2020
Machine for bunker maintenance Sand Pro 2020
Машина для обработки банкров Sand Pro 2020
Экономически выгодный вариант обновления существующего транспортного парка б/у машинами .
Stroje len od spoľahlivých dodávateľov
Equipment only from relaible suppliers
Техника только самых лучших профессиональных брендов
Stroje prešli repasom a výmenou opotrebovaných dielov
Equipment has been refurbished and upgraded with new parts
Техника только надежных поставщиков
www.engo.sk
VÝROBKY
VÝROBKY
A second-hand equipment is an economical solution for renewal of the equipment fleet.
22
Produktová rada TORO je určená len pre ukrajinský trh
The TORO product line - only for the Ukrainian market
Продукция TORO предназначенная только для украинского рынка
www.engo.sk
23
Aerifikátor VertiDrain 7212
Aerator VertiDrain 7212
Аэрификатор VertiDrain 7212
Prerezávač Level Spike
Slitter Level Spike
Прорезатель Level Spike
Valec na greeny GreensPro 1200
GreensPro 1200 riding greens roller
Роллер для гринов GreensPro 1200
Vertikutátor Swing Wing 04
Scarifier Swing Wing 04
Скарификатор Swing Wing 04
Disková sejačka Overseeder 1575/2075
Disk seeder Overseeder 1575/2075
Дисковая сеялка Overseeder 1575/2075
Prívesný pieskovač Dakota 420
Trailer topdresser Dakota 420
Навесной пескователь Dakota 420
Vertikutátor GBS 1200
Scarifier GBS 1200
Скарификатор GBS 1200
Samochodný vertikutátor s injektážou piesku CSI
Self operating scarifier with sand injection CSI
Самоходный скарификатор с песковым инжектором CSI
Verti Top – vákuový čistiť umelých trávnych povrchov
Verti Top – vacuum cleaning mechanism for artificial fields
Verti Top – аппарат для вакуумной очистки
искусственных газонов
Laserový grader Dakota Soil Mower
Laser grader Dakota Soil Mower
Лазерный грейдер Dakota Soil Mower
24
VÝROBKY
Multifunkčný stroj DINGO . Možnosť voľby vymeniteľných adaptérov
Multifunctional equipment DINGO. Choice of replaceable adapters
Многофункциональное оборудование DINGO. Широкий выбор
сменных адаптеров
VÝROBKY
Rozmetadlo Pro Pass 200
Topdresser Pro Pass 200
Разбрасыватель Pro Pass 200
www.engo.sk
www.engo.sk
25
KORO
MAREDO
Stroj na celkovú regeneráciu trávnika. Кompletná regenerácia
trávnika sa dosiahne už za 6-8 týždňov po regeneračnom zásahu.
/1
Multifunkčný stroj MAREDO - Power Unit Tools- ideálna voľba
nízkonákladového viacúčelového stroja.
Machine for complete turf regeneration. Full regeneration is
achieved in just six to eight weeks.
Техника для полной регенерации газона. Общая регенерация
достигается только через 6-8 недель после регенеративных
действий.
1/ Veľká variabilita a jednoduchá montáž jednotiek
2/ PuT60- walk-behind stroj s rôznymi adaptérmi na hlavnú hnaciu jednotku
3/ Univerzálne viacúčelové adaptéry pre kosačky
Multifunction machine MAREDO - Power Unit Tools - ideal
low-cost option of a universal machine.
1/ Large variety of adapters and easy installation process
2/ PuT60- walk-behind machine with variable adapters for main power unit
3/ Universal- multifunction adapters for lawn mowers
/2
/3
/1
/2
Многофункциональная машина MAREDO - Power Unit Toolsидеальный, недорогой вариант универсальной машины.
KORO - Najefektívnejší nástroj proti lipnici ročnej
KORO - Most effective tool against Poa annua
KORO - Самый эффективный способ борьбы с мятликом однолетним
CLUB CAR
Produktová rada Club Car je určená len pre ukrajinský trh
1/ Štandardné golfové autíčka Precedent
2/ Autíčka na prepravu nákladov Caryall
3/ Autíčka na prepravu osôb Villager
KORO - Dokonalé urovnanie vrchnej vrstvy pomocou špeciálnych nožov
a rotora po zrezaní trávnika
KORO - Perfect settlement of the upper layer using special blades and
rotors after removing the grass
KORO - Идеальное выравнение верхнего слоя с помощью специальных
ножей и роторов
/3
The Club Car product line - only for the Ukrainian market
1/ Standard Golf carts Precedent
2/ Load transport carts Caryall
3/ Personal transport carts Villager
VÝROBKY
VÝROBKY
KORO - Aerátor a recyklátor koreňovej zóny Recycling Dresser 1900
KORO - Aerator and root zone recycler Recycling Dresser 1900
KORO - Аэратор и ресайклер корневой зоны Recycling Dresser 1900
Prenosná brúska vretien Rapid Reliéf
Portable reel griding machine Rapid Reliéf
Переносной точильный станок для барабана Rapid Reliéf
1/ Большой выбор вариантов и простой процесс утановки адаптеров
2/ PuT60- walk-behind машина с различными адаптерами к
основному блоку
3/ Универсальные- многофункцональные адаптеры к косилкам
Продукция Club Car предназначенная только для
украинского рынка
1/ Стандартные машинки для гольфа Precedent
2/ Машинки для транспортировки грузов Caryall
3/ Машинки для транспортировки людей Villager
/1
/2
KUBOTA
Produktová rada KUBOTA je určená len pre ukrajinský trh
1/ Poľnohospodárske traktory
2/ Komfortné, bezpečné a úsporné
3/ Traktory s hydrostatickou prevodovkou
/3
The KUBOTA product line - only for the Ukrainian market
1/ Agricultural tractors
2/ Comfortable, safe and economical
3/ Tractors with hydrostatic gear box
Stroj na brúsenie spodných nožov Anglemaster
Bedknifes grinding machine Anglemaster
Точильный станок для заднего ножа Anglemaster
26
Stroj na brúsenie vretien Express Dual
Reel grinding machine Express Dual
Точильный станок для барабана Express Dual
www.engo.sk
Продукция
KUBOTA предназначенная только для
украинского рынка
1/ Сельскохозяйственные трактора
2/ Комфортные, надежные и экономные
3/ Трактора с гидрастатической коробкой передач
www.engo.sk
27
Prisvecovacie jednotky / Mobile Lighting units / Мобильные блоки освещения
ALLETT
Vretenové kosačky s možnosťou výmeny účelových kaziet.
Robustný a kvalitne spracovaný anglický stroj. Pestrá ponuka
príslušenstva a multifunkčných kaziet.
Prisvecovanie pomáha udržať trávnik v kondícii mimo letných mesiacov a v podmienkach vysokého zatienenia strechou
štadióna. Dodáva ideálne spektrum svetla potrebné pre rast, keď denné svetlo je limitované. Tým sa dosiahne lepší hrací
povrch vplyvom lepšej kvality trávnika a jeho koreňov.
Reel mowers with the possibility of multifunctional catridge
exchange. Robust and high quality British machine.
Lighting helps to keep your lawn in perfect condition when sunshine is limited or when the lawn is placed in the shade under
stadium roofs. It provides ideal light spectrum needed for lawn growth when daylight is limited. This results in a in a better
surface due to better quality of grass and roots.
Цилиндрическая косилка с возможностью замены
мультифункциональных
картриджей.
Надежная
и качественная английская машина.
Samochodná vretenová kosačka C34
Self-propelled reel mower C34
Самоходная цилиндрическая косилка C34
Дополнительное освещение помогает удерживать газон в оптимальном состоянии помимо летних месяцев и в условиях
затенения газона крышей стадиона . Обеспечивается идеальный спектр света, необходимого для роста травы , когда
поток дневного света лимитирован. Таким способом достигается не только лучшее качество поверхности газона для
игры, но и всей его корневой системы.
DENNIS
Produktová rada DENNIS je určená len pre ukrajinský trh
The Dennis product line - only for the Ukrainian market
Kosačky s FT systémom- rýchle upínanie multifunkčných kaziet (až 5 alternatív)
Mowers with FT system- quick attachment of multifunction cartridges (
up to 5 alternatives)
Косилки с FT системой - быстрое подключение мультифункциональлных картриджей (до 5 вариантов)
Patentované 1000 W lampy
Patented 1000 watts lamps
Запатентованные 1000 Вт лампы
Najpoužívanejšia prisvecovacia jednotka MLR s 100
The most used mobile lighting unit MLR s 100
Наиболее используемое передвижное осветительное устройство MLR s 100
Riešenia šité na mieru
Customized solutions
Индивидуальные решения
Disková sejačka Overseeder 1575/2075
Disk seeder Overseeder 1575/2075
Дисковая сеялка Overseeder 1575/2075
VÝROBKY
VÝROBKY
Продукция Dennis предназначенная только для украинского
рынка
Kosačka pre futbalové ihriská G660
Mower for football fields G660
Косилка для футбольных полей G660
Linajkovacie stroje FLEET / Line markers FLEET / Маркер линий FLEET
Viac informácií na webovej stránke výrobcu : www.mlr.no
Automatický linajkovací stroj Fleet BeamRider s možnosťou laserového riadenia
Automatic Fleet BeamRider machine with laser control
Автоматический маркер линий Fleet BeamRider с лазерным управлением
28
Linajkovací stroj Fleet E-rok - riadený zvrchu
Ride on line marker machine Fleet E-rok
Управляемый сверху маркер линий Fleet E-rok
www.engo.sk
More information on the manufacturer's website: www.mlr.no
Более подробную информацию Вы найдёте на сайте производителя: www.mlr.no
www.engo.sk
29
Terraplas
Terraplas je ochranná plastová krytina, navrhnutá špeciálne pre ochranu futbalového trávnika počas nešportových podujatí.
Poskytuje dobré rozloženie hmotností a tak sa na ihrisko dá vojsť ťažkými mechanizmami bez poškodenia trávnika. Systém je
rýchlo montovateľný a ľahko transportovateľný.
Terraplas is protective plastic covering, designed specifically to protect football fields during special events. It provides good
weight distribution and heavy machinery can operate on the the field without damaging the lawn. The system is quickly
assembled and easily transported.
Terraplas это защитное покрытие из пластика, разработанное специально для защиты футбольных полей во время
неспортивных событий. Обеспечивает хорошее распределение веса и таким образом по полю может перемещаться
тяжелая техника, не повредив при этом газон. Система быстро монтируется и легко транспортируется.
Vzdelávacia činnosť a web / Educational activities and the website /
Образовательная деятельность и веб-ресурсы
„Je ľahšie komunikovať so vzdelaným zákazníkom, ktorý neposudzuje produkty a služby výlučne z pohľadu nízkej ceny, ale
vzhľadom na svoje vedomosti a skúsenosti dokáže prijímať komplexne správne rozhodnutia.“
To je dôvod, prečo už dlhú dobu pravidelne organizujeme vzdelávacie podujatia.
„It's easier to communicate with an educated customer, who does not consider products and services solely in terms of low
price, but based on his own acquired knowledge and experience hat enable him to make right decisions. ."
That is why we regularly organize educational events.
”Всегда легче общаться с образованным потребителем, который не выбирает товары и услуги исключительно с точки зрения
низких цен, а способен принять правильные решения, в результате собственных знаний и опыта “. Именно поэтому, мы
регулярно организуем образовательные мероприятия.
Turf Education / www.turfeducation.eu
Šetrné voči trávniku
Lawn friendly
Дружественные к газону
Trávnik dokáže byť prikrytý Terraplasom až do 5 dní
Lawn can stay covered by Terraplas up to 5 days
Газон может находится под Terraplasom максимум
5 дней
Mobilná závlaha / Mobile irrigation / Мобильное орошение
· The system of educational conferencies organized in SR, CR,
UA and RUS
· Focused on greenkeepers, groundsmen and landscapers
· Targeted on maintenance of sports turf areas
· World renowned speakers
· Организация обучающих конференций в Словакии, Чехии, Украине и России
· Предназначена для гринкиперов, граундсменов (агрономов) и ландшафтных дизайнеров
· Направлена на техническое обслуживание и уход за спортивными газонами
· Известные международные спикеры
· Systém vzdelávacích konferencií organizovaných v SR, ČR, UA a RUS
· Určená pre greenkeeperov, groundsmanov, landscaperov
· Zameraná na údržbu a starostlivosť o športové trávniky
· Renomovaní zahraniční spíkri
Mobilné zavlažovacie jednotky – alternatívne ekonomické riešenie závlahy futbalových ihrísk. Jednotlivé typy sa odlišujú
priemerom hadice a tým aj tlakom, dostrekom a prietokom.
Mobile irrigation units - alternative economic solution for irrigation on football fields. Equipment varies in hose diameter,
output pressure, spray distance and flow.
Мобильное орошение – экономическая альтернатива орошения футбольных полей. Отдельные типы различаются
диаметром шлангов и следовательно давлением, диапазоном полива и потоком воды.
Jednotky ťahané za traktorom alebo ručne
Behind-the-tractor or manually towed unit
Блок, буксированный трактором или вручную
30
Závlaha za prijateľné náklady
Irrigation for acceptable costs
Полив по доступной цене
www.engo.sk
Mobilná závlaha v akcii
Mobile irrigation in action
Мобильное орошение в действии
Nadväzovanie nových kontaktov počas konferencie
Networking at the conference
Новые контакты во время конференции
Teoretické prednášky v kombinácii s diskusiami
Theoretical lectures combined with discussions
Теоретические лекции в сочетании с дискуссиями
Vždy zaujímaví, prínosní a aktuálni spíkri
Always interesting, beneficial and actual speakers
Всегда интересная, полезная и актуальная информация от спикеров
Logá partnerov
Our partners
Логотипы партнеров
www.engo.sk
VZDELÁVAICA ČINNOSŤ
A WEB
VÝROBKY
Skladačkový systém štvorcových dielov
Modular system of square components
Система-конструктор из квадратных блоков
31
www.golfonline.sk
Leadership Golf Conference
www.leadershipgolfconference.eu
· Kvalitný informačný zdroj pre profesionálov z golfového priemyslu
· Odborné články a novinky z greenkeepingu, architektúry a výstavby golfových ihrísk, manažmentu
a ostatných súvisiacich oblastí
· Zdroje: renomované časopisy, publikácie a portály
· Určená pre majiteľov, manažérov a developerov golfových rezortov
· Zameraná na manažment, riadenie a optimalizáciu všetkých procesov
· Renomovaní zahraniční spíkri
· Reliable source of information for professionals in golf industry
· Educational articles and news from greenkeeping, golf course architecture
and construction, management and many other related areas
· Sources: reputable journals, publications and portals
· Designed for owners, managers and developers of golf resorts
· Focusing on management, control and optimization of all processes
· Renowned international speakers
· Предназначена для владельцев, менеджеров и девелоперов гольф-полей
· Направлена на менеджмент, управление и оптимализацию всех процессов
· Известные международные спикеры
Zdroje / Sources / Источники
· Качественный источник информации для профессионалов из гольф индустрии
· Статьи и новости по гринкипингу, архитектуре и строительству гольф-полей,
менеджменту и других связанных областях
· Источники: авторитетные журналы, публикаций и порталы
www.engo.sk
· Popisy a sortiment výrobkov pre všetky segmenty pôsobenia firmy
· Odborné rady a prípadové štúdie
· Novinky a aktuálne trendy v oblasti trávnikov a ich údržby
· Užitočné odkazy a referencie
Miesto konania LGC 2011- Black Stork Veľká Lomnica
The event venue LGC 2011– Black Stork Veľká Lomnica
Место проведения LGC 2011 - Black Stork Veľká Lomnica
Miesto konania LGC 2011 - Golf Konopiště
The event venue LGC 2011 - Golf Konopiště
Место проведения LGC 2011- Golf Konopiště
· Description of entire product range for all segments of business
· Expert advices and case studies
· News and current trends in lawns and their maintenance segment
· Useful links and references
www.kvetyazahrada.sk
Atmosféra na konferencii
Atmosphere at the conference
Атмосфера конференции
Norbert Zaťko a Peter Harradine
Norbert Zaťko and Peter Harradine
Норберт Затько и Питер Харрадин
Najnavštevovanejší slovenský internetový záhradnícky portál „Kvety a záhrada“ – časopis
z oblasti okrasného záhradníctva vydávaný firmou Engo. Prináša informácie o novinkách
vo svete záhradného dizajnu a pestovania rastlín, záhradnej architektúry, okrasných rastlín,
návrhy záhrad a záhonov.
www.snz.sk - Všetko pre záhradu - zásielkový internetový obchod
VZDELÁVAICA ČINNOSŤ
A WEB
VZDELÁVAICA ČINNOSŤ
A WEB
· Описание ассортимента продуктов во всех сегментах деятельности фирмы
· Советы экспертов и тематические исследования
· Новости и актуальные тенденции в области газонов и ухода за ними
· Полезные ссылки и литература
The most visited Slovak internet gardening portal „Kvety a záhrada“- The magazine about
ornamental gardening published by Engo. Provides information about news in the world on
garden design and plant cultivation, landscaping, ornamental plants, garden designs and
bedding.
www.snz.sk - Everything for your garden - consignment e-shop
Keith Haslam, Braemar Golf St Andrews
Keith Haslam, Braemar Golf St Andrews
Keith Haslam, Braemar Golf St Andrews
32
Generálny sponzor LGC 2011 - IanKerry, Baroness
General sponsor of LGC 2011 - IanKerry, Baroness
Генеральный спонсор LGC 2011 - IanKerry, Baroness
www.engo.sk
Самый посещаемый словацкий интернет-портал по садоводству. „Kvety a záhrada“- журнал
о декоративном садоводстве, издаваемый фирмой ENGO. Содержит информацию о новинках
в мире дизайна, садоводства и растениеводства, озеленения, декоративных растений,
садовой архитектуры, варианты создания клумб.
www.snz.sk - Все для сада – интернет-магазин
www.engo.sk
33
Golfswitch
Newsletter GOLFONLINENEWS
· Najväčšia svetová distribučná a marketingová sieť na rezerváciu hracieho času - tee time
· Zapojených viac ako 2450 golfových rezortov v USA, Kanade, Karibiku, Mexiku, Číne, Japonsku a Európe
· ENGO je oficiálnym partnerom pre strednú a východnú Európu
Newsletter zasielaný profesionálom z golfového priemyslu pravidelne každý
mesiac. Pozostáva z článkov zameraných na sezónnu starostlivosť o trávnik,
na rôzne oblasti manažmentu a architektúry, novinky zo sveta, rozhovory
s významnými osobnosťami, prezentáciu zaujímavých golfových projektov.
· The world‘s largest distribution and marketing network for teetime reservations
· More than 2450 golf resorts from the U.S., Canada, Caribbic, Mexico, China, Japan and Europe
have been involved in the project
· The Engo company is an oficial partner for Central and Eastern Europe
The newsletter is sent monthly to golf industry professionals. Articles are
foccused on seasonal lawn care, different areas of management and architecture,
worldwide news, interviews with prominent personalities, presentation
of interesting golf projects.
· Крупнейшая в мире дистрибьюционная и маркетинговая сеть для бронирования тии
-времени
· В проекте участвует более 2450 гольф организаций из США, Канады, Карибских
островов, Мексики, Китая, Японии и Европы
· ENGO является официальным партнером для стран Центральной и Восточной Европы
Ежемесячный информационный бюллетень для профессионалов в индустрии
гольфа. Содержит информацию, направленную на сезонный уход за газоном,
различные области управления и архитектуры, новости со всего мира , интервью
с выдающимися личностями, презентации интересных гольф проектов.
Workshops
U.S.Kids Golf
Workshopy – séria pracovných seminárov organizovaných na rôznych miestach krajiny. Diskusia, riešenie problémov a ako im
predchádzať, optimalizácia riešení.
· Medzinárodná detská golfová organizácia pôsobiaca vo viac ako 50-tich krajinách celého sveta
· Cieľom je výchova detských talentov a rozvoj rodinných golfových podujatí
· Vlastná metodika výučby, letné golfové kempy
· Turnaje podľa vekových kategórií, európsky a svetový šampionát
Workshops – a series of seminars organised in different parts of the country. Discussions on solving problems, design
of alternatives, and prevention
· The international children‘s golf organization operates in over than 50 countries all around
the world
· The mission is to develop children‘s talent and organise family golf events
· Self-educating methodology, summer golf camps
· Tournaments by age group, European and world championships
Воркшопы - серия семинаров, проводимых в различных частях страны. Решение проблем, их обсуждение, поиск
оптимальных альтернативных решений для предотвращения возникновения проблем.
Atmosféra na workshopoch
Workshop atmosphere
Атмосфера на воркшопах
PowerPlay Golf
· Nový, vzrušujúci a revolučný formát golfu, kratšia hra (2 hodiny)
· 9 jamiek, na každom greene sú 2 vlajky, ľahšia a ťažšia
· Dôležitá nielen zručnosť, ale aj taktika
· Celosvetový rebríček PowerPlay Golf hráčov
· New, exciting and revolutionary format of golf, a shorter game (up to 2 hours)
· 9 holes, two flags on each green, easier one and more difficult
· Skills are not as much important as tactics
· Worldwide ranking of PowerPlay Golf players
· Новый, захватывающий и революционный формат игры в гольфе, короткая игра (до 2 часов)
· 9 лунок, на каждом грине по два флага, более легкий и более тяжелый
· Важно не только мастерство, но и тактика
· Всемирный рейтинг игроков PowerPlay Golf
34
www.engo.sk
Workshopy: cesta zblíženia so zákazníkmi
Workshops: The way to connect with customers
Воркшопы: путь сближения с клиентами
Komplexné riešenie údržby futbalových trávnikov
Complete solution for pitch maintenenace
Комплексное решение проблемы ухода за
футбольным газоном
Kontakty / Contacs / Контакты
Slovakia
Ukraine
Russia
ENGO, s.r.o.,
Bulharská 35,
917 01 Trnava
Tel.: + 421 33/534 0301 / 0303
Fax: + 421 33/550 4389
ООО „ЭНГО“
ул. Волынская 48/50, оф. 413
г. Киев, 03151
Тел: +38 044 246 2959 / 9866
Факс: +38 044 249 9865
ООО „ЕНГО“
проезд Нансена, д.1,
г.Москва, Россия, 129343
тел/факс +7 495 737 4733
моб. тел.: +7 926 684 2062
Web: www.engo.sk
Mail: [email protected]
Web: www.engo.com.ua
Mail: [email protected]
Web: www.engorussia.ru
Mail: [email protected]
GPS: 48.364169,17.595023
GPS: 50.417939,30.44157
GPS: 55.848831,37.652829
www.engo.sk
VZDELÁVAICA ČINNOSŤ
A WEB
VZDELÁVAICA ČINNOSŤ
A WEB
· Международная детская гольф организация, действуящая в более чем 50 странах мира
· Целью является поиск и развитие детских талантов и организация семейных мероприятий по гольфу
· Собственная методика обучения, летние гольф-лагеря
· Турниры по возрастным группам, чемпионаты Европы и Мира
35
Referencie / References / Референции
Pervij Golf club Lugansk / Ukraine
www.firstgolfclub.com.ua
Kiev Golf and Country Club / Ukraine
www.kievgolfclub.com
Superior Golf Club Charkov / Ukraine
www.superiorgolfclub.com
FC Metalist Charkov / Ukraine
www.metalist.ua
NSK Olimpiyskiy Kiev / Ukraine
www.nsc-olimpiyskiy.com.ua
Driving Range Jelka / Slovakia
www.golf-jelka.sk
Golf Airport Šurany / Slovakia
www.airportgolf.sk
Golf academy Sebedražie
www.gcscotland.sk
FC Spartak Trnava
NTC Senec
Pravidelná regenerácia futbalového ihriska / Regular regeneration of
football pitch / Регулярная регенерация футбольного поля
Regenerácia hlavnej a vedľajšej plochy / Regeneration of main and
training pitch / Регенерация главного и тренировочного поля
www.fcspartak.sk
www.sfmsenec.eu
FK Štúrovo
LP Domino Bratislava
Regenerácia futbalového ihriska a výsev pomocného ihriska /
Regeneration of main pitch and seeding training one / Регенерация
главного поля и посев тренировочного
Regenerácia futbalového ihriska / Regeneration of football pitch /
Регенерация футбольного поля
Download

каталог компании