I
Slovenský knižný rok 2010
V minulom dvojčísle sme uverejnili pohľady našich ôsmich
prispievateľov na pôvodnú slovenskú tvorbu roku 2010.
Rovnako ako v predošlých rokoch sme sa aj tento rok pokúsili dotvoriť kontúry slovenskej knižnej tvorby roku 2010
prehľadom udelených cien a výberovou bibliografiou pôvodnej tvorby.
Štátne vyznamenania
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky udelil 3. januára 2011 prezident Ivan Gašparovič najvyššie
štátne vyznamenania. Ocenenie si prevzali aj autori kníh.
Milan FERKO
Rad Ľ. Štúra I. triedy – in memoriam
za mimoriadne zásluhy o rozvoj kultúry Slovenskej republiky
Ján KAČALA
Rad Ľ. Štúra II. triedy
za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy
Cena ministra kultúry SR za rok 2010
Jozef MOKOŠ za hru Jánošík? Jánošík! Jánošík (Staré divadlo
K. Spišáka Nitra)
Viliam MARČOK za dielo V poschodovom labyrinte (LIC)
Ondrej HEREC za dielo Dobre organizovaný netvor
(LIC)
Cenu Ivana Kraska za rok 2010 porota neudelila.
Prémie Ceny Ivana Kraska
Katarína THOLTOVÁ za prózu Nočné motýle (Ikar)
Katarína DŽUNKOVÁ za básnickú zbierku Palica brata a palica slnka (Kysucká knižnica v Čadci – VSSS)
Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku
Krisztián BENYOVSZKY za dielo Fosztogatás. Móricz-elemzések/ Plienenie. Analýzy Móriczových diel (Kalligram)
Prémie Ceny Imre Madácha za pôvodné dielo
v maďarskom jazyku
Zoltán CSEHY za dielo Homokvihar/ Piesočná búrka
(Kalligram)
Minister kultúry SR Daniel KRAJCER udelil Cenu ministra kultúry za literatúru za rok 2010 Jánovi PAULINYOVI za preklad
diela Tisíc a jedna noc. Vďaka jeho 25-ročnej prekladateľskej
práci sme sa zaradili medzi vyspelé literatúry, ktoré majú
kompletný preklad tohto slovesného pokladu preložený priamo z originálu
Zoltán SZALAY za dielo A kormányzó könyvtára/ Knižnica
guvernéra (Kalligram )
Ceny a prémie Literárneho fondu za
pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2010
Ivan JACKANIN za dielo Vteča bez vorottja/ Útek bez návratu
(Spolok ukrajinských spisovateľov)
Cenu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu
tvorbu za rok 2010 porota neudelila.
Géza HIZSNYAN za dielo Színházi világaim/ Moje divadelné
svety (Madách-Posonium)
Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku
Prémia Ceny Ivana Franka
Vasiľ DACEJ za román Hnizdo/ Hniezdo (DAFONS)
Prémie za pôvodnú literárnu tvorbu
Erik ONDREJIČKA za básnickú zbierku Oči a rýmy (PROKAT)
Ján LITVÁK za básnickú zbierku Básne prané v studenej vode
(F.R.& G.)
Peter GREGOR za dielo Etudy (VSSS)
Daniela HRONCOVÁ-FAKLOVÁ za prózu Mamele
(Tranoscius)
Ladislav HRUBÝ za prózu Cesty na vrch Sad (VMS)
Miloš FERKO za dielo Rodinný výlet (VSSS)
Anton BALÁŽ za dielo Transporty nádeje (Marenčin PT)
Cena Dominika Tatarku
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a porotou Ceny Dominika Tatarku (Dana
Kršáková, Vladimír Petrík, Daniel Fischer, Martin Porubjak,
Martin M. Šimečka, Ján Králik, Peter Zajac, ôsmym členom
poroty je nositeľ ceny za predošlý rok, tento rok to bol Juraj
Mojžiš) udeľuje každoročne Cenu Dominika Tatarku za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Laureátkou za rok 2010 sa stala výtvarná kritička, teoretička a historička Iva MOJŽIŠOVÁ za dielo
Giacomettiho smiech?, ktoré vydala Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave.
II
Najkrajšie knihy Slovenska 2010
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu
za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Marenčin PT a Občianske združenie KRUH za knihu A. Nižňanská – I. Chovanová: Štiavnické interiéry
Marta Hlušíková: Písmenkovo (VSSS)
Barbora Kardošová: Sladko v ústach (Vydavateľstvo Slovart)
Vladimíra Komorovská: Papendeklová idylka (VSSS)
Táňa Lucká: Alkoholičky (Ikar)
Veronika Šikulová: Domček jedným ťahom (Vydavateľstvo
Slovart)
Jana Šimulčíková: Jed nášho milovania (Ikar)
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi
Zuzka Šulajová: Džínsový denník (Slov. spisovateľ)
za vynikajúce ilustrácie
Milka Zimková: InterCity (Kalligram)
Peter UCHNÁR a Juraj VITEK za knihu Erik Ondrejička: Oči
a rýmy
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi
Cena Alexiusa Austa 2010
za vynikajúcu grafickú úpravu
Barbara NEUMANNOVÁ za knihu Jozef Haľko – Štefan Komorný: Dóm
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu
za bibliofilské vydanie
Peter ĎURÍK, Martin za knihu Pieseň piesní
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
Cenu Alexiusa Austa za najvýznamnejší vydavateľský čin v roku 2010 udelilo Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR vydavateľstvu Ikar za Zlatú Bibliu. Každý výtlačok je ručne vyrobený unikát v koženej väzbe, s pravou zlatotlačou, zlatorezom,
ozdobným kovaním na rohoch a s kovovou sponou. Každý
exemplár má svoj vlastný očíslovaný certifikát. Limitovaná
edícia Zlatej Biblie vyšla v náklade 500 kusov. Všetky výtlačky
sa rozpredali a už nikdy sa toto vydanie v takejto podobe
v predaji neobjaví.
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá
za knihu E. Langsteinová – B. Felix: Hudobná výchova pre 3.
ročník ZŠ
Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni
za mimoriadne polygrafické spracovanie
Tlačiarne BB Banská Bystrica za knihu
Adolf Born – autobornografie
Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú
knihu
vydavateľstvo Buvik, Bratislava za knihu Drevený zámoček
Anasoft litera
Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za slovenskú pôvodnú
prózu vydanú v uplynulom roku. Výber laureáta je dvojkolový,
v prvom kole porotcovia vyberajú finalistov, v druhom spomedzi nich vyberú víťaza, ktorý získa cenu 10 tisíc eur. Cenu udeľuje generálny partner literárnej ceny spoločnosť Anasoft APR.
Tohtoročná porota v zložení René Bílik, Ján Gavura, Mila Haugová, Juraj Kušnierik a Ján Štrasser vybrala desať najlepších,
uvádzame ich v abecednom poradí:
Ivana Dobrakovová: Bellevue, Marenčin PT
Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu
Dušan Dušek: Holá veta o láske, Vydavateľstvo Slovart
Marek Cina za prácu Havran III/VII, Mária Nerádová za prácu Slovensko-český obrázkový slovník, Zuzana Mlynárčiková za prácu Žabí princ, Michal Miškovec za prácu Oslíkova
stratégia, Kristína Teplanová za prácu Jean de La Fontaine:
Najkrajšie bájky, Rastislav Sopúšek za prácu Prefíkaná myška.
Monika Kompaníková: Piata loď, KK Bagala
Jana Juráňová: Lásky nebeské, Aspekt
Peter Krištúfek: Blíženci a protinožci, Marenčin PT
Lukáš Luk: Príbehy Považského Sokolca, Petrus
Peter Macsovszky: Mykať kostlivcami, Vlna/Drewo a srd
Zuzana Mojžišová: Bon voyage, Artforum
Jaroslav Rumpli: Kruhy v obilí, Vydavateľstvo Slovart
Cena Bibliotéky 2010
Cenu Bibliotéky udeľuje Incheba Expo od roku 2007. Odborná
porota posúdila všetky knižné diela vydané v predošlom roku
(próza, poézia, literatúra pre deti a mládež) od ženských autoriek. Z desiatky najlepších titulov následne vybrala víťaznú
knižku Veronika ŠIKULOVÁ: Domček jedným ťahom (Vydavateľstvo Slovart).
Finalistky:
Gaba Belanová: Šťastie je fatamorgána (Ediposs)
Denisa Fulmeková: Topánky z papiera (Ikar)
Pavel Vilikovský: Pes na ceste, Kalligram
Víťaz bude známy v septembri. Vlani zvíťazil Stanislav RAKÚS
so svojou knihou Telegram.
Cena Nadácie Tatrabanky za literatúru
Cena Nadácie Tatrabanky sa udeľuje v piatich kategóriách –
audiovizuálna tvorba, film a TV; divadlo; hudba; literatúra
a výtvarné umenie. Cenu Nadácie Tatrabanky za literatúru získal Ľubomír FELDEK za preklad Shakespearových diel Hamlet, Romeo a Júlia a Othello.
III
Cena Ľudovíta Fullu 2010
Oceňuje vynikajúce dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenského ilustračného
umenia pre deti a mládež. Fond výtvarných umení, Slovenská
sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti,
udelili Cenu Ľudovíta Fullu 2010 Jozefovi CESNAKOVI za mimoriadne kvality jeho ilustračnej tvorby, ktorá pozitívne ovplyvnila niekoľko generácií detí a mládeže.
Cena Trojruža 2010
Oceňuje významné literárne i literárnovedné dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej literatúry pre deti a mládež. Literárny fond, Slovenská
sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti,
udelili Cenu Trojruža 2010 Jánovi MILČÁKOVI za výnimočné
literárne dielo, ktoré prostredníctvom rozprávkového imaginatívneho príbehu humanizuje ľudský údel.
Cenu Trojruža 2010 in memoriam udelili Pavlovi ŠTEFÁNIKOVI za celoživotnú autorskú a redaktorskú aktivitu, ktorou
prispel k rozvoju detskej literárnej kultúry.
Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari,
leta, jesene a zimy na Slovensku za rok
2010
Organizátorom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, a Slovenská sekcia IBBY. Knihy hodnotí odborná
porota.
Najkrajšie detské knihy 2010
Jar
Jaroslava Blažková: Traja nebojsovia a duch Miguel, ilustrácie Veronika Cabadajová, Vydavateľstvo Q 111
Leto
Krista Bendová: Osmijanko sa vracia, ilustrácie Božena Plocháňová, Buvik
Branislav Jobus: Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda, ilustrácie Igor Derevenec, Vydavateľstvo Slovart
Jeseň
Sara Nui: Tonino. Pieskový šaško, ilustrácie Peter Uchnár, Perfekt
Ako začať zbierať známky, ilustrácie Ladislav Jakubčo, Peter
Uchnár a Namiko Uchnárová, Perfekt
Štefan Moravčík: Povesti o slovenských hradoch, ilustrácie
Dana Moravčíková, Vydavateľstvo Matice slovenskej
Jozef Horák: Slovenské povesti III, ilustrácie Zuzana Bočkayová-Bruncková, Matica slovenská
Valentín Šefčík: Basta fidli, ilustrácie Miroslav Cipár, Vydavateľstvo Q 111
Zima
Marián Hatala: Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých, ilustrácie Ľubo Guman, SPN-Mladé letá
Prekrásny Janko, prerozprávala Iva Kadlečíková, ilustrácie
Albín Brunovský, vydavateľstvo VIRVAR
Najlepšie detské knihy 2010
Leto
Ján Milčák: Jakub s veľkými ušami, Modrý Peter
Jeseň
Iva Procházková: Päť minút pred večerou, preklad Zuzana
Stanislavová, Vydavateľstvo Q 111
Zima
John Boyne: Noe na úteku, preklad Alena Redlingerová, Vydavateľstvo Slovart
Prekrásny Janko, prerozprávala Iva Kadlečíková, vydavateľstvo VIRVAR
Kniha roka 2010
Víťazi jednotlivých kategórií 20. ročníka čitateľskej ankety
Knižnej revue
Kniha roka 2010
Jozef Haľko – Štefan Komorný: Dóm. Katedrála sv. Martina
v Bratislave – Lúč
Debut roka 2010
Katarína Džunková: Palica brata a palica slnka (Kysucká
knižnica v Čadci – VSSS)
Vydavateľstvo roka 2010
Ikar
Cena Vojtecha Zamarovského
Cena Vojtecha Zamarovského sa od roku 2010 neudeľuje za
konkrétne dielo, ale za celoživotný prínos do literatúry faktu.
V tomto roku porota pod vedením Ladislava Švihrana udelila
ceny dvom nestorom – 96-ročnému Imrichovi SEČANSKÉMU,
autorovi 14 publikácií z oblasti zdravej výživy a knihy Spomienky a vyznania lekára, za ktorú dostal Cenu E. E. Kischa.
Druhým oceneným je 84-ročný Juraj KRÁLIK, napísal Kariérny diplomat, Letokruhy diplomacie, Trójsky kôň civilizácie,
Lúčnica, moja láska a ďalšie. Za svoju literárnu tvorbu získal
tiež v minulosti Cenu E. E. Kischa.
Cena cien
Slovenská literárna Cena cien sa vyberá zo všetkých ocenených kníh v danom roku.
Po hlasovaní poroty v zložení Vladimír Balla, Ivona Ďuričová,
Marcel Forgáč, Fero Guldan, Eva Guldanová, Marián Heveši,
Braňo Hochel, Ivana Hostová, Peter F. ‘Rius Jílek, Milan Kendra,
Vladimíra Komorovská, Marián Kubica, Lubomír Machala,
Věruna Melčáková-Juneková, Marek Mitka, Dana Podracká, Ivan
Popovič, Veronika Rácová, Pavel Rankov, Derek Rebro, Jitka
Rožňová a Marta Součková sa laureátom slovenskej Ceny cien
IV
za rok 2009, ktorú vyhlasuje, organizuje a garantuje Revue aktuálnej kultúry RAK, stal Pavel VILIKOVSKÝ za román Vlastný
životopis zla (Kalligram) a korunnou princeznou je Ivana DOBRAKOVOVÁ za prózu Prvá smrť v rodine (Marenčin PT).
Zlaté pero vydavateľstva Ikar
Cenu literárnej kritiky za najhodnotnejšie pôvodné dielo vydavateľstva Ikar Zlaté pero 2010 získal Juraj ŠEBO za knihu Budovateľské 50. roky.
Panta Rhei Awards 2010
Sieť kníhkupectiev Panta Rhei druhý raz odovzdávala ceny
svojim najpredávanejším autorom Panta Rhei Awards 2010.
Najpredávanejšou slovenskou autorkou v tejto sieti bola roku
2010 Evita URBANÍKOVÁ, najpredávanejším autorom Dominik DÁN. Najpredávanejšou slovenskou knihou roka 2010
bola kniha Evity Urbaníkovej Svet mi je dlžný z vydavateľstva
Evitapress a najpredávanejšou knihou vôbec Stratený symbol
autora Dana Browna z Vydavateľstva Slovart.
Cena Jána Hollého 2010
Cena Jána Hollého 2010 za preklad umeleckej
prózy
Otakar KOŘÍNEK a Jana BÁLIKOVÁ za preklad diela Vladimír
Nabokov: Bledý oheň (Vydavateľstvo Slovart)
Cena Jána Hollého 2010 za preklad poézie
Ján ŠVANTNER za preklad diela Stéphane Mallarmé: Hliadka
osamenia (Nadácia Studňa)
Čestné uznanie LF za preklad diela
Ján PAULINY za preklad diela Tisíc a jedna noc (Ikar)
Prémie za knižnú tvorbu za rok 2010
Jozef MARUŠIAK za preklad diela Wiesław Mysliwski: Traktát
o lúštení fazule (Kalligram)
Ján ZAMBOR za preklad diela Jorge Manrique: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie 20. storočia (MilaniuM)
Juraj ANDRIČÍK za preklad diela Juliusz Słowacki: Beniowski
a iné básne (Kalligram)
Karol CHMEL za preklad diela Milorad Pavić: Krajina maľovaná čajom (Vydavateľstvo Slovart)
Peter MACSOVSZKY za preklad diela Sándor Márai: Zem,
zem!... (Kalligram)
Eva PALKOVIČOVÁ za preklad diela Javier Marías: Keď som
bol smrteľný (Artforum)
Cena Mateja Bela
Cena Mateja Bela za rok 2010 v kategórii spoločenskovedných diel
Patrícia ELEXOVÁ za preklad diela Arthur Schopenhauer:
Svet ako vôľa a predstava (Kalligram)
Prémie Literárneho fondu za vedecký a odborný
preklad za rok 2010
a) v kategórii spoločenských vied
Juraj ŽÁRY za preklad diela Adrew Graham-Dixon: Umenie
(Ikar)
b) v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy
Peter ČAČKO za preklad diela Wiesław Kot – Vladimír Petrík:
Spisovatelia a básnici sveta (Príroda)
Cena P. O. Hviezdoslava
Cena P. O. Hviezdoslava za preklady diel slovenskej literatúry
do cudzieho jazyka sa s menšou prestávkou udeľuje od roku
1972. Za rok 2010 ju získal Ludwig BAUER za preklady diel
slovenských autorov do chorvátčiny
Krištáľové krídlo 2010
Ocenenie Krištáľové krídlo získali až štyri osobnosti so silným
zástojom v slovenskej knižnej kultúre.
Cena za celoživotné dielo
Režisér, herec a spisovateľ Stanislav ŠTEPKA
Horolezec, cestovateľ a spisovateľ František KELE
Cena za publicistiku a literatúru
Spisovateľ, dramaturg a cestovateľ Boris FILAN
Cena za výtvarné umenie
Maliar a ilustrátor Marek ORMANDÍK
Ceny Asociácie organizácií spisovateľov
Slovenska za rok 2009
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska odovzdávala svoje ceny za rok 2009 až v novembri, takže sme ich nemohli zaznamenať v minuločnom prehľade.
Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
Daniel HEVIER: Kniha, ktorá sa stane, Kalligram
Cena Klubu nezávislých spisovateľov
Pavel VILIKOVSKÝ: Vlastný životopis zla, Kalligram
Cena Slovenského centra PEN
Jozef BANÁŠ: Zastavte Dubčeka!, Ikar
Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu
Jozef LEIKERT: 111 osobností Slovenska, Príroda
Cena Obce spisovateľov Slovenska
Márius KOPCSAY: Medvedia skala, Kalligram
Cena Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku
Anikó POLGÁROVÁ: Régésznő körömcipőben (Archeologička
v lodičkách), Kalligram
Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku
Jozef ZBIHLEJ: Synij viter (Modrý vietor), Cuper
V
Výberová bibliografia pôvodnej slovenskej tvorby 2010
Próza
A. K.
To ide nebo
Bratislava, PETRUS 2010. 1. vyd. 159 s. Edícia Arcus. Viaz.
Zbierka zápiskov, textových fragmentov
a mikropoviedok namierených na prežívanie ubiehajúcich chvíľ – od slovenskej poetky.
ISBN 978-80-89233-42-7
...Aká si mi krásna...
Košice, Vienala 2010. 1. vyd. 105 s. Brož.
Desať príbehov z obce Krásna n. Hornádom,
ktoré vychádzajú zo spomienok obyvateľov.
ISBN 978-80-8126-004-9
ANDREJČÍK, Maroš
Niečo
Košice, Vydavateľstvo DALi 2010. 1. vyd.
108 s. Viaz.
Aktuálna novela slovenského básnika, prozaika, spisovateľa pre deti a mládež (nar.
1972).
ISBN 978-80-970215-4-2
BACIGALOVÁ, Eva
Čistá nuda
Bratislava, Evitapress 2010. 1. vyd. 287 s. Brož.
Príbeh Niny, ktorá sa na nudistickej pláži zoznámi s Denisom a postupne mu odhalí
úskalia svojho manželstva poznačeného
žiarlivosťou a psychickým násilím.
ISBN 978-80-89452-03-3
BANÁŠ, Jozef
Kód 9
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 358 s. Viaz.
Román spisovateľa staršej generácie (nar.
1948) s podtitulom Tajomný príbeh nesmrteľnej lásky – Zo Sianu do Vatikánu rozpráva
o putovaní Michala a jeho hľadaní samého
seba.
ISBN 978-80-551-2360-8
BARIČÁK „HIRAX“, Pavel
Nauč ma umierať
Martin, Hladohlas 2010. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Príbeh muža, ktorého okrem rozpadu manželstva postihne aj choroba. Odhodlanie
a pozitívne myslenie mu pomôžu opäť nájsť
šťastie.
ISBN 978-80-89502-02-8
BÁTOROVÁ, Mária
Stred
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 216 s. Viaz.
Román s esejistickými prvkami spisovateľky
a literárnej vedkyne zachytáva život intelektuálov súčasnej Bratislavy.
ISBN 978-80-551-2305-9
BAZALOVÁ, Bea
Obraz
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 336 s. Viaz.
Tretí román autorky o dvoch charakterovo
rozdielnych ženách, Marianne a Petre, ktoré
spája záhadný obraz.
ISBN 978-80-551-2290-8
BENDA, René
Moja studená vojna
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 478 s. Viaz.
Autobiografický román o osudoch muža,
ktorý opustil roku 1988 Československo.
ISBN 978-80-89199-97-6
BENKOVÁ, Jana
Lekcia od princeznej
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 229 s. Viaz.
Osudy redaktorky časopisu, ktorá radí čitateľkám vo veciach lásky, a jej priateliek.
ISBN 978-80-89482-04-7
BIELIK, Braňo
Niečo na tých ženách je
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 272 s. Viaz.
Príbeh prelietavého tridsiatnika hľadajúceho tú pravú.
ISBN 978-80-89482-15-3
BIELIK, Miro
Neskutočnosti. Benátsky diptych II. Kniha
druhá: Neisté miesto, istý dej
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 381 s. Viaz.
Druhá časť románového diptychu o základných otázkach ľudského života a jeho
akceptovaní skutočnosti od historika a básnika.
ISBN 978-80-8115-019-7
BODACZ, Bohuš
Nuda v krematóriu
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 153 s. Viaz.
Kniha poviedok spisovateľa strednej generácie (nar. 1955) s výrazným filozofickým
a duchovným podtextom.
ISBN 978-80-7090-997-3
BOHINSKÁ, Biba
Žena v pôvodnom znení
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2010. 1. vyd.
276 s. Viaz.
Debut filmovej scenáristky – román v poviedkach, v ktorých autorka zachytáva ženské postavy v rôznych životných a citových
situáciách.
ISBN 978-80-222-0588-7
BRAT, Roman
Miramar, s. r. o.
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
174 s. Viaz.
Tretí román spisovateľa (predtým Útek
do Raja, Pasodoble s prízrakmi) a autora
pre deti a mládež o Tonym, podvodoch
a pomste.
ISBN 978-80-8085-945-9
BRNDIAROVÁ-BIELA, Eva
Tajomstvá žien
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 247. Viaz.
Druhá kniha autorky o vysokoškoláčke Lesanke, ktorá sa vyrovnáva s nástrahami
mesta, problémami s láskou a ožívajúcimi
tieňmi z minulosti.
ISBN 978-80-89199-98-3.
BUKOWSKY, Z. H.
Sexodus
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 232 s. Viaz.
Román napísaný pod pseudonymom tvorí
príbeh mladého muža, ktorý sa prediera životom ako gigolo.
ISBN 978-80-551-2109-3
BULESS
Nový život bez chlapa
Bratislava, Ikar, 2010. 1. vyd. 152 s. Brož.
Napínavý príbeh o násilí vo vzťahoch od autorskej dvojice ukrývajúcej sa pod pseudonymom.
ISBN 978-80-55123-19-6
CENGELOVÁ-CARINOVÁ, Elena
Silná talianska káva
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010.
1. vyd. 152 s. Viaz.
Poviedky súdnej tlmočníčky a prekladateľky
žijúcej v Taliansku vychádzajú zo skutočných udalostí okolo súdov a policajných vyšetrovaní.
ISBN 978-80-8128-000-9
CERULA, Miron
Dcéra dvoch matiek
Humenné, Erika Farkašová 2010. 1. vyd.
190 s. Viaz.
Piata kniha autora o osudoch židovského
dievčatka, ktoré prišlo o rodičov.
ISBN 978-80-969803-4-5
CISKOVÁ, Barbara
V pazúroch moci
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 214 s. Edícia
Mám talent. Brož.
Debut, politický triler o Dávidovi, ktorý
v kontakte s politikou stojí pred morálnou
dilemou.
ISBN 978-80-551-2358-5
CODDINGTON, Andrea
Židovka
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 239 s. Viaz.
Skutočný emotívny príbeh slovenskej Židovky, ktorá ilegálne ušla z ČSSR do USA,
aby mohla žiť podľa svojich predstáv.
ISBN 978-80-55123-49-3
ČEJKOVÁ, Dáša
Mandragora
Stupava, Marfa Books 2010. 1. vyd. 259 s.
Brož.
Tretia kniha autorky nar. 1966 o štyridsiatničke, ktorá hľadá lásku a seba.
ISBN 978-80-970311-8-3
ČERETKOVÁ–GÁLOVÁ, Marína
Trinásta komnata. Príbehy zo štyroch
truhlíc
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 168 s. Brož.
Štyri príbehy s autobiografickými črtami
autorky nar. 1931.
ISBN 978-80-80614-20-1
ČERVENÁK, Juraj
Strážcovia Varadína. Dobrodružstvá kapitána Báthoryho
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
437 s. Viaz.
Prvá časť série románovo zachytáva obdobie protitureckých vojen v 2. polovici 17.
storočia – verše napísal Michal Spáda.
ISBN 978-80-8085-925-1
ČERVENÁK, Juraj
Brána Irkally. Dobrodružstvá kapitána
Báthoryho 2
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
406 s. Viaz.
Druhá časť série zachytáva obdobie protitureckých vojen v druhej polovici 17. storočia: Kornel Báthory sa dostáva z väzenia
a podstupuje púť do odľahlých končín Sýrie.
ISBN 978-80-556-0140-3
ČINČÁROVÁ, Alica
Piatok dvanásteho
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 222 s. Edícia
Mám talent. Brož.
VI
Debut spisovateľky a novinárky o osudoch
viacerých ľudí, o ich partnerstvách a riešení
problémov.
ISBN 978-80-551-2329-5
ČUTRÍK, Ľudovít
Sága slovenskej dediny 2. Beznádej
Nitra, Spolok slovenských spisovateľov Nitra 2010. 1. vyd. 484 s. Brož.
Pokračovanie udalostí a vzťahov v dedine
Vieska od roku 1867 do skončenia 1. svetovej vojny.
ISBN 978-80-8061-410-2
DÁN, Dominik
Mucholapka
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
300 s. Viaz.
Ďalšia detektívka slovenského autora píšuceho pod pseudonymom o dvojici vyšetrovateľov Nášho Mesta a pátraní po zločincovi.
ISBN 978-80-8085-937-4
DÁN, Dominik
Studňa
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
327 s. Viaz.
Detektívka, v ktorej vyšetrovatelia Krauz
a Fischer riešia vraždu zohavenej mileneckej dvojice.
ISBN 978-80-55601-36-6
DEDINSKÁ, Eva
Zmätok v srdci
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 269 s. Viaz.
Románový debut tridsiatničky žijúcej v Trstenej, ktorá rozpráva o komplikovaných rodinných vzťahoch.
ISBN 978-80-551-2336-3
DETKO, Miroslav
Všetci sú anjeli
Topoľčany, Miroslav Detko 2010. 1. vyd.
200 s. Viaz.
Príbeh študenta prichádzajúceho do veľkomesta a hľadajúceho smerovanie vlastného
života.
ISBN 978-80-970436-5-0
DOBRAKOVOVÁ, Ivana
Bellevue
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 190 s.
Viaz.
Druhá kniha spisovateľky mladšej generácie
(nar. 1982) – román o dobrovoľníkoch v ústave pre telesne a mentálne postihnutých.
ISBN 978-80-8114-030-3
DROPPOVÁ, Lucia
Vyššie záujmy
Žilina, ARTIS OMNIS 2010. 1. vyd. 151 s. Edícia Žilinská brána. Viaz.
Knižný debut úspešnej autorky fantastiky
a scenáristky (nar. 1981) obsahuje sedem
príbehov s prvkami vedeckej fantastiky, mytológie, hororu a detektívky.
ISBN 978-80-89341-19-1
FABIAN, Pavol
Ketamínový fantóm
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 358 s.
Viaz.
Románový príbeh spisovateľa, filmára a cestovateľa (nar. 1956) inšpirovaný skutočnými
udalosťami v Bratislave, kde v roku 2009
prepadával osamelé ženy doteraz neodhalený páchateľ.
ISBN 978-80-8114-072-3
FAIČOVÁ, Adela
Ustielaš si v mojom srdci
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 158 s.
Viaz.
Autorka básnických zbierok – Náruč bozkov
(1996), Reliéfy krás (1998) a Snenie (2005)
– sa v svojej próze venuje láske vo všetkých
jej podobách.
ISBN 978-80-8061-435-5
Fantázia 2010. Antológia fantastických poviedok. Zost. Ivan Pullman. Úvod Ivan Aľakša. Doslov Zuzana Kamenská
Šaľa, FANTÁZIA – Mgr. Ivan Aľakša 2010. 1. vyd.
201 s. Brož.
Knižné vydanie víťazných poviedok súťaže
Cena Fantázie.
ISBN 978-80-969236-5-6
FARKAŠOVÁ, Etela
Káva s Bachom, čaj so Chopinom. Ilust.
Kveta Fulierová
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 193 s. Brož.
Aktuálna zbierka poviedok spisovateľky
staršej generácie (nar. 1943), ktoré sa vyznačujú psychologickou hĺbkou a filozofickou
naliehavosťou.
ISBN 978-80-8061-421-8
FARTELOVÁ, Marta
Anjeli neplačú
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 245 s. Viaz.
Príbeh Johany poznačenej neľahkým detstvom, ktorá hľadá svoje miesto v živote
a skutočnú lásku.
ISBN 978-80-89482-03-0
FEDOROVÁ, Mária
Súkromné paradoxy
Michalovce, Jaroslav Mihalko 2010. 1. vyd.
131 s. Brož.
Zbierka poviedok o starostiach a radostiach
súčasných žien.
ISBN 978-80-970474-0-5
DUŠEK, Dušan
Holá veta o láske
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
158 s. Viaz.
Kniha próz z filmárskeho prostredia od slovenského spisovateľa staršej generácie.
ISBN 978-80-556-0180-9
FERKO, Tibor
Pokušenie starého kocúra
Bratislava, Vydavateľstvo P/P/B 2010. 1. vyd.
188 s. Brož.
Románové pokračovanie 1. dielu s názvom
Občan O(t)o (2003), v ktorom hlavný hrdina Oto komentuje svoj život v izolácii od
ľudí, filozofuje a analyzuje súčasnosť i minulosť.
ISBN 978-80-85474-37-9
ĎURANOVÁ, Mária
Medzi štyrmi ste(h)nami
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 205 s. Viaz.
Šiesty román autorky nar. 1967 prináša pohľad troch dlhoročných priateliek na svoje
manželstvá a životné skúšky.
ISBN 978-80-89482-09-2
FILIPOVÁ Laura
Milenky
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Debutová próza rozpráva o ženách, ktoré sa
milovali so ženami.
ISBN 978-80-89482-01-6
FULMEKOVÁ, Denisa
Čakáreň
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 216 s. Viaz.
Ďalší román spisovateľky strednej generácie
(nar. 1967), v ktorom tematizuje aktuálny
problém intímneho a partnerského života
súvisiaci s umelým oplodnením.
ISBN 978-80-551-2254-0
GETTING, Peter
Mrchovisko
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
254 s. Viaz.
Druhá kniha autora mladšej strednej generácie (nar. 1975) – román zachytáva bizarné
postavy žijúce v dome, ktorý sa nakláňa.
ISBN 978-80-556-0170-0
GILLEROVÁ, Katarína
Zabudni na minulosť
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
320 s. Viaz.
Román slovenskej bestselleristky zachytáva
komorný príbeh Saše a jej mamy, ktoré sa
spamätávajú z rodinnej tragédie.
ISBN 978-80-220-1543-1
GONDOLOVÁ Magdaléna
Cesta snívajúcej ženy
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 256 s. Viaz.
Príbeh zo súčasnosti o vzťahoch a láske.
ISBN 978-80-89482-02-3
HAMZOVÁ Mária
Zlomený kvet
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 306 s. Viaz.
Siedma kniha autorky ponúka príbeh zdravotnej sestry Diany, ktorá sa vyrovnáva
s problémami v práci, žiarlivým manželom
a rieši problém lásky ku pacientovi na jej oddelení.
ISBN 978-80-89482-17-7
HARGAŠ, Jano
Mám v pätách mafiu
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
256 s. Viaz.
Románový debut študenta žurnalistiky
o štrnásťročnom chlapcovi, ktorý sa nedobrovoľne zapletie s mafiou.
ISBN 978-80-220-1520-2
HARGAŠ, Jano
Môj otec mafián
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
336 s. Viaz.
Druhý akčný román o podsvetí a mafii (debut: Mám v pätách mafiu, 2010) od mladého
žurnalistu.
ISBN 978-80-220-1545-5
HERIBAN, Jozef
Ružový trojuholník
Bratislava, HERIAL 2010. 1. vyd. 253 s. Viaz.
Štvrtá próza úspešného spisovateľa a režiséra, zachytáva problematiku homosexuality
cez príbehy piatich postáv.
ISBN 978-80-969969-4-0
HERIBANOVÁ, Tamara
Predavačky bublín
Bratislava, HERIAL 2010. 1. vyd. 211 s.
Brož.
Románový debut o Eve Widermanovej, ktorá pracuje v redakcii bulvárneho časopisu
a zažíva falošný svet celebrít a mediálnych
bublín.
ISBN 978-80-969969-5-7
HIKL, Jozef
Z poľovníckych posedov
Ružomberok, Epos 2010. 1. vyd. 203 s. Viaz.
Poľovnícke príbehy.
ISBN 978-80-89191-92-5
VII
HOLKA, Peter
Môj život s Demi Moore
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 200 s. Viaz.
Novela spisovateľa staršej generácie (nar.
1950), v ktorej úsmevne zachytáva svet hereckých celebrít, ale aj charakter súčasného
človeka.
ISBN 978-80-551-2214-4
HOLLAND, Tina Van der
Bejby sníva o mori (Run, baby, run)
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 175 s. Edícia
Mám talent. Brož.
Debutová novela zo súčasnosti i nedávnej
minulosti, v ktorej autorka rieši zamotaný
vzťah chirurga a pacientky.
ISBN 978-80-551-2327-1
HORSKÁ, Kveta
Trinásta komnata
Bratislava, VYDAVATEĽSTVO P/P/B 2010.
1. vyd. 79 s. Viaz.
Intímny príbeh ženy, jej psychiky a hľadania
šťastia.
ISBN 978-80-85474-52-7
HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela
Mamele
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010. 1. vyd.
135 s. Viaz.
Životopisná črta o židovskej rodine z Chmelnice, okr. Stará Ľubovňa.
ISBN 978-80-7140-334-0
HRUBÝ, Ladislav
Cesty na vrch Sad
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 102 s. Viaz.
Kniha poviedok z prostredia Kysúc od spisovateľa staršej strednej generácie (nar. 1957).
ISBN 978-80-7090-981-2
HVIŠČ, Jozef S.
Malinche
B. m., Bez vydavateľstva 2010. 1. vyd. 158 s.
Viaz.
Románový debut, v ktorom dominuje postava ženy, pričom autor predostiera množstvo
aktuálnych ľudských a civilizačných problémov.
ISBN 978-80-970316-4-0
HVORECKÝ, Michal
Dunaj v Amerike
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 330 s.
Viaz.
Siedma kniha slovenského prozaika mladšej
strednej generácie o osudovej láske, turistike a plavbe po Dunaji.
ISBN 978-80-8114-004-4
CHMELOVÁ, Jana
Sviňa život
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 397 s. Viaz.
Životné peripetie Patrika, ktorý sa v snahe
pomôcť matke dostane na šikmú plochu.
ISBN 978-80-89482-08-5
CHOVAN, Milan
Pribina. Meč a kríž
Ružomberok, Epos 2010. 1. vyd. 272 s. Viaz.
Historický román – legenda.
ISBN 978-80-89191-98-7
Príbeh slávneho vojvodcu Achillea – druhá
časť zo života Achillea, historický román
s vysvetlivkami. Prvá časť vyšla v roku
2009.
ISBN 978-80-970115-9-8
Epos z obdobia vzniku praslovanských rodov a spoločenstiev, ktorý autor napísal na
základe štúdia mýtov, legiend, povestí a rozprávok.
ISBN 978-80-970393-7-0
JAROŠ, Peter
Kvet na šachovnici. Doslov Viliam Marčok
Bratislava, Agentúra Signum 2010. 1. vyd.
659 s. Viaz.
Denníkový román a novela nášho významného prozaika (nar. 1940).
ISBN 978-80-968485-7-7
KARIKA, Jozef
V tieni mafie
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 328 s. Viaz.
Mafiánsky román o praktikách zločineckých
skupín u nás – autor je investigatívny žurnalista.
ISBN 978-80-551-2131-4
JURÁŇOVÁ, Jana
Žila som s Hviezdoslavom
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie
žien 2010. 2. vyd. 196 s. Brož.
Novela, ktorá vychádza z faktov zo života
nášho významného básnika – autorka sa
jeho život pokúsila prerozprávať cez ženské
vnímanie s dôrazom na jeho manželku Ilonu.
ISBN 978-80-85549-84-3
JURÁŇOVÁ, Jana
Dobroš sa nemusí zastreliť
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie žien
2010. 1. vyd. 144 s. Brož.
Aktuálna próza spisovateľky a publicistky
s témami partnerských vzťahov a feminizmu.
ISBN 978-80-85549-88-1
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
Sľub
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 231 s. Viaz.
Próza našej kultovej spisovateľky ženských
románov, v ktorej sa prelínajú osudy dvoch
žien: Alice a Ivety.
ISBN 978-80-551-2291-5
KLOOS, Remi – KVET, Pero Le
Minule, keď som výnimočne fajčil alebo
„fajčiarske“ poviedky
Trnava, AND – Miloš Prekop 2010. 1. vyd.
69 s. Brož.
Tretia knižka umeleckých textov patafyzika,
ktorú tvoria mikropoviedky s absurdnými
pointami.
ISBN 978-80-970344-1-2
JURÁŇOVÁ, Jana
Lásky nebeské
Bratislava, ASPEKT, záujmové združenie
žien 2010. 1. vyd. 240 s. Brož.
Zbierka trinástich poviedok spisovateľky
(nar. 1957) feminizmu o láske a jej podobách.
ISBN 978-80-85549-89-8
KOLENIČOVÁ, Slávka
Víťazné prehry
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 344 s. Viaz.
Román mladej slovenskej spisovateľky
o Martine, ktorá vo svojom živote prehráva
i víťazí.
ISBN 978-80-551-2366-0
JURÍK, Ľuboš
Krimi prípady reportéra AZ 15/16
Bratislava, MAGNUM PUBLISHER 2010.
1. vyd. 352 s. Brož.
Detektívka, v ktorej reportér Anton Záruba
rieši kriminálne prípady s policajným radcom Zérerom a súkromným detektívom Gaburom – táto časť obsahuje a príbehy Navždy zbohom a Ja som niekto iný.
ISBN 978-80-967805-2-5
KOLLÁR, Jozef
Musíme to prežiť
Bratislava, REGENT 2010. 1. vyd. 115 s. Edícia Erb. Viaz.
Trinásť poviedok spisovateľa strednej generácie, prozaika a žurnalistu.
ISBN 978-80-88904-75-5
JURÍK, Ľuboš
Všetci sme potomkovia Kainovi
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 341 s.
Viaz.
Rozsiahly detektívny román s reflexiami našej minulosti i prítomnosti od spisovateľa
a publicistu (nar. 1947).
ISBN 978-80-8061-417-1
KADLEČÍK, Ivan – PASTIER, Oleg
Spytovanie
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2010. 1. vyd.
422 s. Brož.
Objemný román koncipovaný z rozhovorov,
textových fragmentov a korešpondencie.
ISBN 978-80-85508-74-1
JAGLOVÁ, Tatiana
Deň motýľa
Bratislava, REGENT 2010. 1. vyd. 112 s. Brož.
Zbierka poviedok s psychologickým prienikom do duše dnešného človeka.
ISBN 978-80-88904-74-8
KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman
Dajte Sizyfovi elevátor!
Košice, Vydavateľstvo Pectus 2010. 1. vyd.
191 s. Edícia Domesticum. Brož.
Prozaický debut publicistu a novinára strednej generácie – súbor realisticky ladených
poviedok zo súčasnosti.
ISBN 978-80-89435-03-6
JANEK, Ivan
Achilleus II.
Martin, THETIS 2010. 1. vyd. 164 s. Brož.
KAPOLKA, Marián
Poslanie Strážcov Alatyru
Košice, Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 180 s. Viaz.
KOMOROVSKÁ, Vladimíra
Bonvivánske chiaroscuro. Doslov Vladimír
Petrík
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 135 s.
Viaz.
Próza prekladateľky a spisovateľky (nar.
1961) o súčasnosti a jej mnohých podobách.
ISBN 978-80-8061-408-9
KOMPANÍKOVÁ, Monika
Piata loď
Levice, KK Bagala 2010. 1. vyd. 279 s. Viaz.
Románové rozprávanie spisovateľky mladšej strednej generácie.
ISBN 978-80-8108-018-0
Krajina v kolíske ticha
Košice, Vienala 2010. 1. vyd. 136 s. Brož.
Dvanásť príbehov záhad a mystiky z mikroregiónu Kormoľa.
ISBN 978-80-8126-008-7
KRÁLIK, Juraj
Odkaz satanskej planéty
B. m., Panoráma.sk 2010. 1. vyd. 154 s.
Brož.
Román o profesorovi Mallorovi a ohrození
ľudstva.
ISBN 978-80-967997-2-5
VIII
KRÁLIK, Miroslav
Planéta pokladov
Považská Bystrica, Miroslav Králik 2010.
1. vyd. 101 s.
Vedecko-fantastická próza.
ISBN 978-80-970523-4-8
KRIŠTÚFEK, Peter
Blíženci a protinožci
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 207 s.
Viaz.
Román spisovateľa a režiséra mladšej strednej generácie (nar. 1973) o vášnivom i zničujúcom vzťahu spisovateľa Adriána a prostitútky.
ISBN 978-80-8114-036-5
KUCHTOVÁ, Jaroslava
Kašlem na život bez lásky
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
256 s. Viaz.
Druhý román spisovateľky o ambicióznej
Alene a hľadaní zmyslu života.
ISBN 978-80-220-1515-8
LUK, Lukáš
Príbehy Považského Sokolca
Bratislava, PETRUS 2010. 1. vyd. 206 s. Viaz.
Románové rozprávanie s humorom i vážne
zachytáva príbeh zo súčasnosti – ide o autorský debut.
ISBN 978-80-89233-41-0
MACSOVSZKY, Peter
Mykať kostlivcami
Bratislava – Banská Bystrica, 07 Vlna – Drewo
a srd 2010. 1. vyd. 229 s. Edícia próza. Viaz.
Román básnika a prozaika uplatňujúceho
v tvorbe postmoderné naračné postupy (nar.
1966).
ISBN 978-80-88965-97-8
MARKOVIČ, Stanislav
Poviedky
Dolný Kubín, Art AIR Centrum 2010. 1. vyd.
114 s. Brož.
Jedenásť poviedok reflektujúcich život súčasnej spoločnosti, ale aj spomínajúcich na
staré časy a pedagogickú dráhu autora.
ISBN 978-80-970370-1-7
MARO SCHO
Všelijaké mená
Zeleneč, Marián Moncman – MARI 2010.
1. vyd. 125 s. Viaz.
Súbor poviedok autora uvedeného v knihe
pod pseudonymom.
ISBN 978-80-970484-3-3
MATKIN, Maxim E.
Aj ja teba
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
203 s. Viaz.
Románová novela autora píšuceho pod pseudonymom o súčasnosti a o prežívaní vzťahov a problémov.
ISBN 978-80-556-0285-1
MELASOVÁ, Tatiana
Tovar. Doslov Vlado Schwandtner
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 263 s.
Viaz.
Šokujúci román inšpirovaný autobiografickými skúsenosťami narkomanky a prostitútky (nar. 1982).
ISBN 978-80-8114-059-4
MIŠOVIČOVÁ, Kristína
Len láska pozná odpoveď
Bratislava, Motýľ 2010.1. vyd. 288 s. Viaz.
Príbeh sesterskej rivality, lásky, zrady a pomsty je treťou knihou autorky nar. 1981.
Predošlé prózy: Nezabudni milovať a Keď
raz pochopíš (obe 2008).
ISBN 978-80-89199-80-8
MITTAŠ, Marek
Hriechy v rukavičkách
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 116 s. Brož.
Poviedkový debut autora mladšej generácie
so súčasnými témami, v ktorých sa prelína
vtip a erotika.
ISBN 978-80-8115-030-2
MLČOCHOVÁ, Jela
Kvapky ohňa
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2010. 1. vyd.
272 s. Viaz.
Román o Sandre, ktorá odchádza do starobylého mestečka a opusteného domu – ten je
preniknutý tragickými tajomstvami a Sandra
ich začína vidieť v sne.
ISBN 978-80-8103-048-2
MOJŽIŠOVÁ, Zuzana
Bon voyage
Bratislava, Artforum 2010. 1. vyd. 97 s.
Brož.
Druhá kniha (prvá: Afrodithé, LCA, 1997) filmovej a literárnej publicistky (nar. 1965),
pedagogičky na VŠMU, o láske, rozpade
vzťahov a problémoch súčasného človeka.
ISBN 978-80-89445-14-1
MONOŠOVÁ, Martina
Klišé
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 285 s. Viaz.
Tretia próza (predtým: Lásky o piatej, Anglické
prebúdzania) spisovateľky o medziľudských
a ľúbostných vzťahoch a najmä o nevere.
ISBN 978-80-551-1590-0
MRÁZ, Igor
Horár Sever. Poľovnícke poviedky z Liptova.
Ružomberok, Epos 2010. 1. vyd. 224 s. Viaz.
17. diel poľovníckych príbehov autora vyšiel
po smrti autora.
ISBN 978-80-89191-90-1
MURÍN, Gustáv
Návrat do budúcnosti
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 206 s.
Viaz.
Román prozaika, esejistu, popularizátora
vedy a vedca (nar. 1959) s podtitulom Príbeh jedného sídliska o tom, ako sa hlavný
hrdina vracia po 20 rokoch na sídlisko s názvom Budúcnosť a prehodnocuje svoje idey
aj svoj osud.
ISBN 978-80-8114-040-2
NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, Petra
Ženy nášho rodu
Bratislava, Evitapress 2010. 1. vyd. 285 s.
Viaz.
Piaty román populárnej autorky nar. 1972
o troch generáciách žien, do ktorých života
zasiahli veľké dejiny – 2. svetová vojna, rok
1968 a 1989.
ISBN 978-80-89452-04-0
OLIVIERI, Olivia
Cicuškine zápisky
Martin, Hladohlas 2010. 1. vyd. 184 s. Brož.
Satirické rozprávanie o Cicuške nastavuje
zrkadlo konzumu, povrchnosti, hlúposti
a vypočítavosti.
ISBN 978-80-97001-38-4
OLEŠOVÁ, Zuzana
Len smrť nás rozdelí
Bratislava, Verbis 2010. 1. vyd. 196 s. Brož.
Tretia kniha autorky sa venuje láske a naplneniu vlastných snov.
ISBN 978-80-970579-0-9
NOVOSEDLÍKOVÁ, Andrea
Prebúdzanie
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 262 s. Viaz.
Druhá novela spisovateľky o Diane a jej rodinnom živote.
ISBN 978-80-551-2363-9
PELEŠČÁKOVÁ, Daniela
Prebuď sa!
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 198 s. Edícia
Mám talent. Brož.
Debutová próza autorky (nar. 1965), ktorej
dej sa odohráva na vidieku a hlavná hrdinka
v ňom cez prázdniny zažíva lásku i sklamanie.
ISBN 978-80-551-2359-2
PIŠKO, Rasťo
Hačava. Spomienky péesáka
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 366 s. Viaz.
Román známeho humoristu (nar. 1962)
s autobiografickými prvkami o vojakoch Pohraničnej stráže, ktorí strážili hranicu bývalého Československa.
ISBN 978-80-551-2108-6
PIŠŤANEK, Peter
Rivers of Babylon 3 alebo Fredyho koniec
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010.
2. vyd. 429 s. Viaz.
Známy a čitateľsky úspešný román, záverečná časť voľnej trilógie, z prostredia slovenského podsvetia s množstvom osobitých
postáv a dobrodružstiev, ktorý vyšiel prvý
raz roku 1999.
ISBN 978-80-8085-315-0
PRIBYLINCOVÁ, Barbara
A Boh stvoril muža.... Ilust. Miroslav Turták
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 98 s. Brož.
Miniromán – novela autorky mladšej strednej generácie, v ktorom vypovedá o súčasnej žene, jej pohľadoch na život, na vzťahy a na seba.
ISBN 978-80-8061-352-2
PRONSKÁ, Jana
Hriech prvej noci
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
200 s. Viaz.
Historická romanca slovenskej spisovateľky
z obdobia stredoveku.
ISBN 978-80-220-1526-4
PŘÍHODOVÁ, Daniela
Odliv na ostrove osích hniezd
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 126 s. Brož.
Novela spisovateľky staršej generácie (nar.
1941) zachytáva život na bratislavskom sídlisku, civilizačné zmeny a zmeny vo vzťahoch protagonistov.
ISBN 978-80-8061-422-4
RAJEC, Fero
Trus natruc! (Podraz po slovensky 2)
B. m., Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 172 s. Viaz.
Próza autora nepriamo nadväzuje na príbeh
z románu Podraz po slovensky (2006) a je
o dvoch hrdinoch, ktorí istý čas pobudli na
ostrove Mackinac v Hurónskom jazere na
severe Spojených štátov amerických.
ISBN 978-80-970299-8-2
REBROVÁ, Soňa
Emma
Bratislava, Evitapress 2010. 1. vyd. 264 s. Brož.
Dojímavý príbeh o sile materinskej lásky.
ISBN 978-80-89452-14-9
REMEŇ, Laco
Nechajme to tak : Dva roky zo života Roba
Danka a jeho priateľov za éry rozvinutého
socializmu, dnes nazývaného komunizmom
IX
Nitra, Vl. náklad 2010. 1. vyd. 250 s. Brož.
Poviedkový román z obdobia reálneho socializmu, ktorý sa zaoberá životom mládeže
odchovanej na ideáloch komunizmu
ISBN 978-80-970477-6-4
1. vyd. 244 s. Edícia Slovenská tvorba.
Viaz.
Debutový román o bajkeroch a ich spôsobe
a chápaní života.
ISBN 978-80-222-0589-4
REPOVSKÝ, Michal
Túžba
Košice-Myslava, Typopress 2010. 1. vyd.
233 s. Brož.
Zbierka poviedok spisovateľa staršej generácie (nar. 1942).
ISBN 978-80-89496-00-6
SLEZIAK, Wilfried
Keď ju nemáš, tak ju hľadaj!
Košice-Myslava, Typopress 2010. 1. vyd.
208 s. Brož.
Štyridsať príbehov zo sveta orientačných
bežcov.
ISBN 978-80-89496-01-3
RIDZIOVÁ, Erika
Divé maky
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 238 s. Viaz.
Príbeh životom ťažko skúšanej Violy.
ISBN 978-80-89482-05-4
SOLČANSKÁ, Mariana Čengel
Legenda o lietajúcom Cypriánovi
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 263 s. Viaz.
Príbeh o mníchovi Cypriánovi, ktorý sa podľa legendy vzniesol na krídlach z kopca Tri
koruny.
ISBN 978-80-551-2146-8
RIEČANSKÁ, Lena
Trojlístok z internátnej izby
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 313 s. Viaz.
Príbeh dlhoročného priateľstva pretrvávajúceho zo študentských čias.
ISBN 978-80-89482-10-8
ROYOVÁ, Kristína
Bez Boha na svete
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista 2010. 1. vyd. 56 s. Brož.
Poviedka.
ISBN 978-80-89279-29-6
RUMPLI, Jaroslav
Kruhy v obilí
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010.
1. vyd. 446 s. Viaz.
Tretí román s podtitulom Krátke dejiny
death metalu o filozofii života a záhadách.
ISBN 978-80-8085-838-4
SÁDECKÝ, Gejza
Čičmany, Čičmany
Nové Mesto nad Váhom, TISING 2010.
1. vyd. 55 s. Viaz.
Povesti a príbehy z Čičmian s ilustráciami
Ľubomíra Radenu.
ISBN 978-80-89501-04-5
Sci-fi poviedka 2010. Zost. Peter Uhrin
Bratislava, Vydavateľstvo HWSK 2010.
1. vyd. 203 s. Brož.
Antológia je výberom najlepších slovenských a českých poviedok zo súťaže Sci-fi
poviedka roka 2010 organizovanej na stránke www.pc.sk.
ISBN 978-80-970543-3-5
SCHERHAUFEROVÁ, Ružena
Už viem, že chcem teba
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 271 s. Viaz.
Druhý román autorky staršej generácie (nar.
1950) o alkoholizme, jeho vplyve na vnútorný a rodinný život hlavných hrdiniek Donči
a Janky.
ISBN 978-80-551-2221-2
SCHRAGGEOVÁ, Milica
Do jesene bude všetko v poriadku. Ilust.
Broňa Schraggeová, foto Filip Schragge
Bratislava, Artforum 2010. 1. vyd. 140 s.
Viaz.
Autentické rozprávanie vychádzajúce z denníkových zápiskov mladého Filipa postihnutého rakovinou zachytáva obraz rodinných
vzťahov, ktoré poznačila choroba. Kniha
tvorí celok s knihou Broni Schraggeovej Ja
a môj brat – tá vychádza ako komiks.
ISBN 978-80-89445-08-0
SLANINKA, Zuzka
Na počiatku bolo koleso
Bratislava, Vydavateľstvo
Tatran
2010.
ŠTEFANÍKOVÁ, Ľubica
Tajomný denník
Prešov, Ľubica Štefaníková 2010. 1. vyd. 56 s.
Brož.
Piata kniha autorky nar. 1964.
ISBN 978-80-970523-6-2
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 166 s. Edícia
Mám talent. Brož.
Debut študentky psychológie (nar. 1987),
víťazky literárnej súťaže Mám talent 2010.
Novela zachytáva súčasnosť cez štyroch
protagonistov, ktorí si založia spoločenstvo
platonických milovníkov spánku.
ISBN 978-80-551-2343-1
TOMAŠOVIČ, Pavol
Bezčasie. Ilust. Andrej Grossmann
Trnava, Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH
2010. 1. vyd. 139 s. Viaz.
Druhá kniha próz spisovateľa strednej generácie, ktorá reflektuje psychologické a filozofické aspekty človeka.
ISBN 978-80-7162-811-8
URBANÍKOVÁ, Eva
Príliš osobná známosť
Bratislava, Evitapress 2010. 1. vyd. 160 s.
Brož.
Príbeh zložitého vzťahu tridsiatničky a vdovca s dieťaťom.
ISBN 978-80-89452-21-7
ŠTEPITA, Ján
Poviedky neskorého leta
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 275 s.
Viaz.
Poviedky so spomienkovými témami od spisovateľa a divadelníka (nar. 1932).
ISBN 978-80-8115-032-6
URBANÍKOVÁ, Eva
Svet mi je dlžný
Bratislava, Evitapress 2010. 1. vyd. 269 s.
Brož.
Príbeh tridsiatničky, ktorá sa v ceste za šťastím motá v problémoch.
ISBN 978-80-89452-06-4
ŠTRAUCHOVÁ, Beata
Sudoku lásky
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
288 s. Viaz.
Románový príbeh zo súčasnosti zachytáva
rodinnú tragédiu podnikateľa Viktora, jeho
problematický vzťah k dcére a hľadanie lásky.
ISBN 978-80-220-1513-4
VALENSKÁ, Viki
Lásky na pracovisku
Galanta, LastArtist 2010. 1. vyd. 144 s. Brož.
Príbeh o vzťahoch, nových i starých láskach,
verejných tajomstvách v reklamnej agentúre Freshzona Media, v ktorej každý vie o každom všetko.
ISBN 978-80-970483-0-3
ŠULAJOVÁ, Zuzka
Ako z románu
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
432 s. Viaz.
Štvrtý román mladej spisovateľky určený
najmä mladšej generácii čitateľov o vzťahoch, práci a láske.
ISBN 978-80-220-1544-8
VARÁČKOVÁ, Miroslava
Anjeli noci
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Druhá kniha autorky, v ktorej sa Ema zaľúbi
do svojho profesora a ocitne sa v ohrození
života.
ISBN 978-80-89199-96-9
ŠVENKOVÁ, Viera
13 poviedok
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
135 s. Viaz.
Zbierka trinástich poviedok spisovateľky
staršej generácie (nar. 1937).
ISBN 978-80-220-1534-9
TAINOVÁ, Tamara
Je to inak, mami...
Bratislava, Evitapress 2010. 1. vyd. 256 s.
Brož.
Hlavný hrdina románu Boris je gay a zápasí
s ťažkosťami vo vzťahoch.
ISBN 978-80-89452-02-6
TAVALI, Ladislav
Kone za lásku / O grasta vaš o kamibe
Sládkovičovo, Sírius Cybernetics 2010. 1. vyd.
237 s. Viaz.
Príbeh napísaný v slovenskom a rómskom
jazyku od spisovateľa (nar. 1948).
ISBN 978-80-970467-0-5
THOLTOVÁ, Katarína
Nočné motýle
VARÁČKOVÁ, Miroslava
Hriech v mene života
Bratislava, Motýľ 2010. 1. vyd. 288 s. Viaz.
Tretia kniha autorky o únose mladej ženy,
komplikovaných vzťahoch a prekvapivom
odhalení.
ISBN 978-80-89482-11-5
VARGOVÁ, Bohuslava
Smrť vás uzdraví / Nemocnica na Cajle
Bratislava, Kultúrne združenie národností
a etník SR 2010. 1. vyd. 203 s. Brož.
Kniha s dvomi príbehmi: detektívka (Smrť
vás uzdraví) načiera do problematiky ziskov
farmaceutického priemyslu a sci-fi román
Nemocnica na Cajle približuje psychiatrickú
nemocnicu v súčasnosti i v 25. storočí.
ISBN 978-80-89379-21-1
VILIKOVSKÝ, Pavel
Pes na ceste
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd. 155 s. Viaz.
Román nášho najvýznamnejšieho prozaika
súčasnosti (nar. 1941).
ISBN 978-80-8101-390-4
X
VŽENTEK, Bohumil
Štyri príbehy
Bratislava, Vydavateľstvo Európa 2010.
1. vyd. 133 s. Edícia Premena. Viaz.
Štyri príbehy autora staršej strednej generácie, ktorý v nich cez literárne postavy a ich
osudy sleduje vývoj u nás po roku 1989.
ISBN 978-80-89111-62-6
WALLNEROVÁ, Bibiana
Pod basovým kľúčom
Bratislava, Jim 78 2010. 1. vyd. 319 s. Brož.
Román vychádza z autentických zážitkov
autorky, ktorá v roku 1951 bola najmladšou
väzenkyňou štátneho súdu.
ISBN 978-80-969107-5-5
ZÁKOPČAN, Marek
Nevinní zmätkári
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 230 s. Edícia
Mám talent. Brož.
Tretia kniha autora nar. 1986 (Mesto tieňov
I.,II a Zradná vášeň) o prázdninových zážitkoch, trapasoch a láske vysokoškoláka Alexa.
ISBN 979-80-551-23288-8
Neplnoletý
Galanta, LastArtist 2010. 1. vyd. 144 s.
Brož.
Príbeh od neuvedeného autora zobrazuje
osudy tínedžera vychovávaného rovesníčkami a tromi rôznymi matkami.
ISBN 978–80–970483–1–0
Poézia
ARCHLEBOVÁ, Tamara
Ako Ruth odišla do jazera a iné sny. Ilust.
Peter Kršák
Bratislava, Vydavateľstvo Zing Print 2010.
1. vyd. 64 s. Brož.
Jemné, poetické texty – komentáre snov.
ISBN 978-80-88997-46-7
BA, Evaristo
Asi hlasy
Liptovský Mikuláš, Ondrej Buranský 2010.
1. vyd. 83 s. Viaz.
Zbierka básní autora píšuceho pod pseudonymom.
ISBN 978-80-970442-7-5
BABÍN, Emil
Jar v raji
Bratislava, PETRUS 2010. 1. vyd. 61 s. Viaz.
Zbierka impresívnej lyriky.
ISBN 978-80-89233-44-1
BÁBELA, František
Iba pošepky
B. m., Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 49 s. Brož.
Siedma zbierka básní autora staršej generácie.
ISBN nemá
BAKAJSOVÁ, Patrícia
Básne nad zlato
Košice, Vienala 2010. 1. vyd. 37 s. Brož.
Kniha náboženskej poézie.
ISBN 978-80-89232-82-6
BARIČÁK, Pavel Hirax
Nech je nebo všade
Martin, HladoHlas Group 2010. 1. vyd. 112 s.
Viaz.
Verše básnika, prozaika, vydavateľa a cestovateľa.
ISBN 978-80-970013-7-7
BENDZÁK, Ľuboš
Vytrvalosť sivej
Levoča, Modrý Peter 2010. 1. vyd. 69 s. Brož.
Tretia zbierka básní autora strednej generácie (nar. 1966) so zachytávaním plynúceho
života i večnej múdrosti.
ISBN 978-80-85515-97-8
BILY, Jozef
Život jedna báseň
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 126 s.
Viaz.
Kniha vtipných a satirických básní a aforizmov.
ISBN 978-80-8064-389-8
BRTOŠ, Stanislav
Modlitby z Budína
Poprad, Slza 2010. 1. vyd. 57 s. Brož.
Trinásta knižka autora zameraná na kresťanské hodnoty.
ISBN 978-80-970464-1-5
BUBELÍNI, Ján
Ktovie
Slovenská Ľupča, Print-Štefan Svetlík 2010.
1. vyd. 97 s. Brož.
Verše docenta psychológie.
ISBN 978-80-968157-2-5
BÚRAN, Miroslav
Štyri ruky života. Ilustr. Ľudovít Ševčík
Bratislava, Formát 2010. 1. vyd. 54 s. Brož.
Debut čitateľsky náročnej poézie.
ISBN 978-80- 969947-5-5
CVACHO, Igor
Modrou cestou
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 62 s.
+ CD. Viaz.
Kniha básní s hudobným CD od výtvarníka
a hudobníka.
ISBN 978-80-8064-371-3
ČÁSTA, Milan Vinco
Z hlbín lásky
Nitra, Čakanka 2010. 1. vyd. 126 s. Brož.
Básne z rokov 1967-1987 – časť tejto zbierky vyšla už v roku 1987 vo Washingtone.
ISBN 978-80-970056-6-5
ČIČVÁK, Ilja
Milovanie so sfingami. Doslov Jozef Milučký
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010.
1. vyd. 77 s. Viaz.
Ďalšia básnická zbierka spisovateľa žijúceho
v Kanade.
ISBN 978-80-7090-993-5
ČIŽMÁR, Ján
Nekvitnú kvety každý deň
Poniky, PARTNER 2010. 1. vyd. 46 s. Brož.
Zbierka básní s ľúbostnou tematikou od spisovateľa a textára (nar. 1946).
ISBN 978-80-89183-72-2
ČIŽMÁR, Ján
Skús život dúškami piť
Poniky, PARTNER 2010. 1. vyd. 73 s. Brož.
Výber piesňových textov so spomienkovým
autobiografickým úvodom.
ISBN 978-80-89183-69-2
DIVÉKYOVÁ-STUPKOVÁ, Gabriela
Ok(n)o v sieti
Bratislava, ELET 2010. 1. vyd. 69 s. Brož.
Druhá zbierka osobných a ľúbostných veršov poetky.
ISBN 978-80-88812-20-3
DVORŠČÁK, Vladimír
Zbierka básní II.
Bratislava, MEA2000 2010. 1. vyd. CD-ROM
Príležitostné básne.
ISBN 978-80-89515-36-3
DŽUNKOVÁ, Katarína
Palica brata a palica slnka
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 124 s.
Viaz.
Básnický debut mladej poetky (nar. 1987)
s výrazným umeleckým videním a esteticky
pôsobivou metaforou.
ISBN 978-80-970462-2-4
ĎUGA, Michal
Krajina divých jabloní
Báčsky Petrovec, Slovenské vydavateľské
centrum 2010. 1. vyd. 56 s. Brož.
Zbierka prírodnej a reflexívnej lyriky.
ISBN 978-86-7103-343-5
FERENČUHOVÁ, Mária – HABAJ, Michal
– KUCBELOVÁ, Katarína – KUPKA, Valerij –
MACSOVSZKY, Peter – RUŽIČKOVÁ, Nóra –
SOLOTRUK, Martin- – SOMOLAYOVÁ, Ľubica – ŠULEJ, Peter
Márnivé bubliny
Bratislava, ARS POETICA 2010. 1. vyd. CD.
Brož.
CD zostavené z básní viacerých súčasných
spisovateľov spolu s hudbou Oskara Rózsu,
recitujú L. R. Hurajová a M. Majeský. Booklet
obsahuje všetky prezentované texty.
ISBN nemá
FERKO, Milan
Hľadanie raja
Bratislava, Fo art 2010. 1. vyd. 420 s. Viaz.
Bibliofília textov rôzneho žánru – obsahuje
aj básne autora (1929-2010)
ISBN 978-80-88973-57-7
FRANKO, Vladimír
Básne Žipovčana
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 57 s. Brož.
Básne viazané na región.
ISBN 978-80-7165-802-3
FRIČOVSKÝ, Ladislav
Letokruhy
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010. 1. vyd.
144 s. Viaz.
Výber z básnického diela.
ISBN 978-80-7140-321-0
FUCHS, Ľudovít – Kvetoslav
Pohronské elégie
Bratislava, Spoločnosť autorov umeleckej literatúry 2010. 1. vyd. 62 s. Brož.
Reflexívna lyrika.
ISBN 978-80-88986-49-2
GALVÁNEK, Roman
Moje vydané i nevídané veci
Bratislava, Fidat 2010. 1. vyd. 41 s. Viaz.
Básnický debut speváka skupiny O.B.D.
ISBN 978-80-969504-5-4
GÁLL, Tomáš
Čas a večnosť
Kežmarok, ViViT 2010. 1. vyd. 88 s. Brož.
Náboženské verše.
ISBN 978-80-89264-45-2
GEIŠBERG, Marián – GEIŠBERG, Martin
Piate ročné obdobie
Bratislava, Kniha do ucha 2010. 1. vyd. Nestr. CD. Brož.
Audiokniha – verše, piesne, úvahy: lyrické
texty otca (nar. 1953) dopĺňajú zhudobnené
básne jeho syna (nar. 1978).
ISBN 978-80-970543-4-2
GOMBALA, Eduard
Ježiš-Mária-Jozef (básnický triptych)
Majcichov, DSSJP 2010. 1. vyd. 40 s. Brož.
Duchovná lyrika.
ISBN 978-80-970442-1-3
XI
GREGOR, Peter
Etudy alebo malá prechádzka veľkým lunaparkom
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 180 s. Viaz.
Výber aforizmov zo štyridsaťročnej tvorby.
ISBN 978-80-8061-412-6
HAMŽÍK, Pavel
Óda na krásy východu Slovenska
Trenčín, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 44 s.
Viaz.
Zbierka oslavnej poézie.
ISBN 978-80-970382-5-0
HAUGOVÁ, Mila
Pomalá lukostrelkyňa
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
104 s. Viaz.
Devätnásta básnická kniha významnej súčasnej poetky.
ISBN 978-80-220-1541-7
HAUZER, Rudolf
Ako za starých čias
Košice, Vydavateľstvo H Effect 2010. 1. vyd.
58 s. Viaz.
Tretia zbierka veršov vnútorného prežívania a úvah od autora-psychológa (nar.
1966).
ISBN 978-80-970586-0-9
HEVIER, Daniel
Sedemnásťtisíc smiešnych sonetov
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2010. 1. vyd.
208 s. Brož.
Kniha sonetov výrazného súčasného spisovateľa strednej generácie (nar. 1955).
ISBN 978-80-85508-96-3
HOLBOVÁ, Elena
Prirodzené obdobie
Ružomberok, Ján Šindléry – TESFO 2010.
1. vyd. 95 s. Brož.
Spomienkové a reflexívne verše poetky (nar.
1928).
ISBN 978-80-89253-34-0
HORVÁTH, Rudolf
100 textov k pesničkám
Žilina, Jozef Blaha 2010. 1. vyd. 114 s. Brož.
Piesňové texty – námety a témy.
ISBN 978-80-88948-18-6
HRUBÝ, Tomáš
Dieťa osudu
Martin, HladoHlas Group 2010. 1. vyd. 84 s.
Viaz.
Básnický debut autora mladej generácie
(nar. 1987) o traumách a šťastí súčasného
človeka.
ISBN 978-80-970013-9-1
HUDECOVÁ, Katarína
Návrat k Haiku
Trenčianske Teplice, Vl. nákladom 2010.
1. vyd. 126 s. Brož.
Sentencia a aforizmy na rôzny témy.
ISBN 978-80-970347-2-6
HUDECOVÁ, Katarína
Nebobelásky. Prírodná lyrika a iné básne
Trenčianske Teplice, Vl. nákladom 2010.
1. vyd. 94 s. Brož.
Prírodná lyrika.
ISBN 978-80-970442-6-8
HUDECOVÁ, Katarína
Pozbierané pri cestách
Trenčianske Teplice, Vl. nákladom 2010.
1. vyd. 155 s. Brož.
Kniha príbehov a básní autorky staršej generácie (nar. 1928).
ISBN 978-80-970578-1-7
HVIEZDOSLAV, Pavol Orságh
Smrť Kriváňa. Foto Karol Kállay
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. V tejto úprave 1. vyd. 96 s. Viaz.
Výpravná publikácia, v ktorej báseň nášho
klasika dopĺňajú fotografie známeho fotografa.
ISBN 978-80-556-0287-5
KLAS, Teofil
Raz prešlo radlom. Doslov Vincent Šabík
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 103 s. Viaz.
Verše básnika staršej generácie z rokov
1994-1995, v ktorých zachytáva prúd pocitov a reflexií.
ISBN 978-80-7090-952-2
CHACHULOVÁ, Helena
S citom
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 31 s.
Viaz.
Zbierka senzuálnej lyriky.
ISBN 978-80-8064-363-8
KOLEMBUS, Martin
Hore v hore
Lodno, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 78 s.
Brož.
Zbierka básní s rôznymi témami od autora
staršej generácie.
ISBN 978-80-970525-9-1
CHUDA, Michal
Som s tebou v slove
Bratislava, PostScriptum 2010. 1. vyd. 136 s.
Viaz.
Kniha intímnej a duchovnej lyriky.
ISBN 978-80-970489-1-4
KORBA, Pavol
Medonosná sestra
Bratislava, Minor 2010. 1. vyd. 45 s. Brož.
Druhá zbierka duchovno-reflexívnej lyriky
kapucína.
ISBN 978-80-969796-6-0
JAKUBCOVÁ, Danica
Rezonancie duší: Maliar a Múza
Bratislava, Vydavateľstvo Elán 2010. 1. vyd.
98 s. Viaz.
Kniha vizuálnych veršov.
ISBN 978-80-970610-0-5
KOŠŤA, Dorith
Na ceste
Košice, Gallery 2010. 1. vyd. 68 s. Viaz.
Zbierka básní.
ISBN 978-80-969985-2-4
JANKULÁKOVÁ, Agi
Anjel. Hold mužom, ktorí obohatili môj
život
Bratislava, Agentúra Signum 2010. 1. vyd.
121 s. Brož.
Spomienkové a psychologické verše.
ISBN 978-80-968485-9-1
KOVALČÍK, Lukáš
Budem sa láskou smiať
Kláštor pod Znievom, Vl. nákladom 2010.
1. vyd. 33 s. Brož.
Básne ľúbostnej túžby a platonickej romantiky.
ISBN 978-80-970620-8-8
KADLEČÍKOVÁ, Margita
Moja najdlhšia dovolenka a čo bolo potom
Bratislava, Kultúrne združenie národností
a etník SR 2010. 1. vyd. 93 s. Brož.
Básnický i prozaický debut autorky (1953).
ISBN 978-80-89397-26-6
KRAJÁČOVÁ, Milada
Zastavenie v duši
Trnava, Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska 2010. 1. vyd. 79 s. Brož.
Ľúbostná a prírodná lyrika.
ISBN 978-80-89214-54-9
KAMENICKÝ, Lukáš
Otázky bez odpovede
Nitra, Garmond 2010. 1. vyd. 47 s. Brož.
Básnická prvotina autora.
ISBN 978-80-89148-55-4
KRNÁČ, Jaroslav
Liatovce
Zvolen, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 96 s.
Brož.
Zbierka osobnej lyriky.
ISBN 978-80-970473-0-6
KAMINSKÝ, René
Len sny
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 53 s. Viaz.
Úvahové a esteticky pútavé voľné verše.
ISBN 978-80-8115-028-9
KUBICA, Peter – ZIMKOVÁ, Milina – JESENSKÝ, Miloš
Knihotaje
Čadca, Magma 2010. 1. vyd. 39 s. Viaz.
Bibliofília básní, próz a ilustrácií.
ISBN 978-80-89172-19-1
KAPELLER, Karol
Dotyky s Trnavou
Bratislava, Sprint, vydavateľská, filmová
a reklamná agentúra 2010. 1. vyd. 147 s.
Viaz.
Spomienky na štúdiá v Trnave a rodisko vo
forme veršov i spomienkových textov.
ISBN 978-80-89393-30-5
KUZMA, Štefan
Prienik do ticha
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. 157 s.
viaz.
Druhý výber celoživotnej tvorby autora.
ISBN 978-80-8046-468-4
KAŠŠOVICOVÁ, Judita – KOVALČÍKOVÁVILČEKOVÁ, Mária
Päť o anjeloch
B. m., Vl. nákl. 2010. 1. vyd. Nestr. Skl. list
Básne Judity Kaššovicovej s maľbami Márie
Kovalčíkovej-Vilčekovej.
ISBN nemá
KLAS, Teofil
Rampy sú ešte v žiare
Kláštor pod Znievom, Vydavateľstvo Kultúrneho združenia národností a etník SR 2010.
1. vyd. 33 s. Brož.
Knižka obsahuje verše z rokov 2005-2006
a vyšla pri príležitosti sedemdesiatin autora.
ISBN 978-80-89397-20-4
LABAS, Camille
Miesto v tráve. Doslov Ladislav I. Lajčiak.
Bratislava, Post Scriptum 2010. 1. vyd. 47 s.
Brož.
Verše preniknuté ženstvom s témami partnerstva a osobných problémov.
ISBN 978-80-969850-5-0
LACIKOVÁ, Zdenka
Studňa času
Holíč, Forza Slovakia 2010. 1. vyd. 213 s.
Viaz.
Básnická zbierka poetky.
ISBN 978-80-969069-9-4
Liek na moju dušu
Bratislava, Slovenský zväz telesne postihnutých 2010. 1. vyd. 50 s. Brož.
XII
Druhá zbierka básnickej a prozaickej tvorby
zdravotne postihnutých.
ISBN 978-80-970413-9-7
LITVÁK, Ján
Básne prané v studenej vode
Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2010. 1. vyd.
147 s. Brož.
Aktuálna zbierka básní spisovateľa (nar.
1965) a básnických skladieb s kritickým
a duchovným podtextom.
ISBN 978-80-85508-97-0
MALÍK, Oto
Hľadanie súvislostí
Poniky, PARTNER 2010. 1. vyd. 75 s. Brož.
Zbierka básní autora (nar. 1950).
ISBN 978-80-89183-66-1
MALÍK, Oto
Píšeš mi
Poniky, PARTNER 2010. 1. vyd. 73 s. Brož.
Zbierka básní autora (nar. 1950).
ISBN 978-80-89183-68-5
MALÍK, Oto
Precitnutie
Poniky, PARTNER 2010. 1. vyd. 76 s. Brož.
Zbierka básní autora (nar. 1950).
ISBN 978-80-89183-65-4
MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, Miroslava
V hlbinách srdca
Bratislava, Oto Németh 2010. 1. vyd. 24 s.
Brož.
Poézia emócií a úvah.
ISBN 978-80-89277-31-5
Básne s ekologickými témami.
ISBN 978-80-970506-0-3
MESAROŠOVÁ, Ľubica „Lju“
Se/ZÓNA pokušenia
Martin, HladoHlas Group 2010. 1. vyd. 64 s.
Viaz.
Knižný debut mladej poetky (nar. 1990)
s expresívnymi veršami.
ISBN 978-80-89502-03-5
MESÁROŠOVÁ, Marina
Čakám čas múdrych bláznov
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 45 s.
Viaz.
Poetický debut autorky staršej strednej generácie (nar. 1951).
ISBN 978-80-8064-379-9
MIKLÁŠ, Marian Urban
Múze sa prihovoriť
Trnava, Hnutie kresťanských pedagógov
Slovenska 2010. 1. vyd. 115 s. Brož.
Zbierka kresťanských básní.
ISBN 978-80-89214-51-8
MIKOLÁŠOVÁ, Katarína
Vyzliekam sa z času. Ilust. Jana Bialová. Doslov Radoslav Matejov
Žilina, Vydavateľstvo URELA 2010. 1. vyd.
72 s. Viaz.
Štvrtá básnická zbierka poetky a spisovateľky pre deti – básne sprevádzajú krátke interpretačné sondy Vlasty Krajčovej.
ISBN 978-80-970073-2-4
Bratislava, MEA2000 2010. 1. vyd. CD-ROM
Tretí zväzok veršov poetky.
ISBN 978-80-89515-31-8
PAPUČEK, Gregor
Úsmevné epitafy na (večný) odpočinok.
Doslov Viliam Jablonický. Ilust. Radovana
Mihalkovičová
Bratislava, Post Scriptum 2010. 1. vyd. 96 s.
Brož.
Dvanásta zbierka básní básnika, publicistu
a zberateľa ľudovej slovesnosti žijúceho
v Maďarsku (nar. 1938).
ISBN 978-80-969850-8-1
PARTELOVÁ, Margaréta
Srdce svieti v slnca sieti
Trnava, Hnutie kresťanských pedagógov
Slovenska 2010. 1. vyd. 89 s. Brož.
Tretia kniha básní autorky venovaná Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
ISBN 978-80-89214-22-6
PETRO, Ján
Len mi neuleť
Poprad, Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 60 s. Brož.
Druhá zbierka reflexívnej a spoločenskej lyriky básnika a rockera (nar. 1961).
ISBN 978-80-970384-9-6
PODOLÁKOVÁ, Ľubica
Keď sadá tma
Čadca, Magma 2010. 1. vyd. 94 s. Viaz.
Kniha éterických veršov a príbehov.
ISBN 978-80-89172-15-3
MARKOVÁ, Viera
Angelomente a iné tempá duše
Nitra, Enigma 2010. 1. vyd. 123 s. Brož.
Kniha impresívnych veršov.
ISBN 978-80-80-89509-00-3
MILUČKÝ, Sandro
Som spotený od šťastia
Bratislava, B+advertising 2010. 1. vyd. Nestr.
Viaz.
Výber veršov z rokov 2001 – 2009.
ISBN 978-80-970373-07
Poemat 2009. Zost. Dalimír Stano
Košice, Vydavateľstvo DALi 2010. 1. vyd.
53 s. Viaz.
Zborník interaktívnej poézie viacerých autorov tvorenej na internete.
ISBN 978-80-970215-3-5
MARTINCOVÁ, Mária
Geometria II.
Bratislava, Kultúrne združenie národností
a etník SR 2010. 1. vyd. 62 s. Brož.
Básnická zbierka je autorkin debut.
ISBN 978-80-89397-25-9
NAGAJ, Ondrej
Ukradomky
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 71 s.
Viaz.
Tematicky i žánrovo rôznorodé básne.
ISBN 978-80-8064-367-6
MARTINCOVÁ, Mária
Geometria II.
Bratislava, Kultúrne združenie národností
a etník SR 2010. 2. vyd. 62 s. Brož.
Básnická zbierka.
ISBN 978-80-89397-25-9
ONDREJIČKA, Erik
Oči a rýmy. Doslov Mária Bátorová. Ilust.
Peter Uchnár, Juraj Vitek
Bratislava, Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 71 s. + CD. Viaz.
Básnická bibliofília s podtitulom Nočné
piesne kamenného mesta od výrazného
predstaviteľa strednej generácie našich básnikov. Knihu dopĺňa CD, hudba: Miloš Železňák, hlasy: Erik Ondrejička a Zuzana Šebestová.
ISBN 978-80-970447-1-8
POLÁK, Emil
Vnútorné mosty
Bratislava, EDIPOSS 2010. 1. vyd. 124 s.
Viaz.
Kniha básní doplnená kuchárskymi receptami a kulinárskymi príbehmi – vychádza pri
príležitosti 60. narodenín autora, novinára.
ISBN 978-80-89420-17-9
MARTINSKÁ-UJHÁZIOVÁ, Marta
Bez lásky a sám
Čadca, Spolok priateľov Čadce 2010. 1. vyd.
145 s. Brož.
Tretia básnická zbierka autorky.
ISBN 978-80-970491-2-6
MARTON, Ján
Eskimák na korze
Martin, HladoHlas Group 2010. 1. vyd. 88 s.
Viaz.
Zbierka psychologických, rebelských a kritických veršov.
ISBN 978-80-89502-00-4
MATLÁKOVÁ, Zlata
Nepoznaná. Ilust. Emil Sedlák
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 69 s. Viaz.
Šiesta básnická zbierka duchovnej a osobnej lyriky autorky (nar. 1949).
ISBN 978-80-8115-022-7
MEDVEĎ, Jozef
Piesne potoka Paríž
Gbelce, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 59 s.
Brož.
ONDREJKOVÁ, Anna
Izolda: sny, listy Tristanovi
Levoča, Modrý Peter 2010. 1. vyd. 65 s. Edícia Mušľa. Viaz.
Ôsma básnická kniha poetky (nar. 1954)
s tragickými veršami lásky a osudu.
ISBN 978-80-85515-98-5
OSZTATNÁ, Valéria
Zrnká prachu I.
Bratislava, MEA2000 2010. 1. vyd. CD-ROM
Básnický debut – verše z rokov 1995-1999.
ISBN 978-80-89515-29-5
PROKEŠOVÁ, Viera
Tisíckrát dopichaná ihličím mäkko kreslí
úbočia
Bratislava – Dunajská Lužná, Ústav svetovej
literatúry SAV – MillaniuM 2010. 1. vyd. 72 s.
Brož.
Kniha uzatvárajúca dielo poetky (1957 – 2008)
obsahuje články A. Bžocha, M. Richtera
a štúdiu J. Zambora, tiež neuzavretý cyklus
básní z Prokešovej pozostalosti (Eva) a personálnu bibliografiu vypracovanú V. Čejkovou.
ISBN 978-80-88815-18-1
RAKOVÁ, Eva
Čas náš každodenný
B.m., Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 63 s. Brož.
Druhá básnická zbierka komorných veršov
poetky (nar. 1955), dcéry básnika Jána
Raka.
ISBN 978-80-970413-1-1
OSZTATNÁ, Valéria
Zrnká prachu II.
Bratislava, MEA2000 2010. 1. vyd. CD-ROM
Druhý zväzok veršov poetky.
ISBN 978-80-89515-30-1
REBRO, Derek
Okamih pred dopadom
Bratislava, ARS POETICA 2010. 1. vyd. 54 s.
Brož.
Básnický debut literárneho kritika a publicistu.
ISBN 978-80-89283-34-7
OSZTATNÁ, Valéria
Zrnká prachu III.
REPKA, Miro Jozef
Vademecum. Poď so mnou
XIII
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 69 s. Brož.
Náboženská a príležitostná poézia autora
(nar. 1930).
ISBN 978-80-7165-795-8
RIČANY, Ivan
Moja brána
B. m., Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 166 s. Viaz.
Básnická zbierka autora (1950).
ISBN 978-80-970479-2-4
ROSENBERG, Peter
Navždy
Martin, Kozák – Press 2010. 1. vyd. 83 s. Viaz.
Básnický debut rytmicky viazanej poézie
s rôznymi životnými témami.
ISBN 978-80-89360-07-9
RÚFUS, Milan
Niesť bremeno a spievať
Levoča, Slovenská knižnica pre nevidiacich
Mateja Hrebendu 2010. 1. vyd. Nestr. Brož.
Verše básnika (1928 – 2009) v Braillovom
písme.
ISBN 978-80-8110-091-8
RYBKOVÁ, Marta
Jablká dospelosti
Poprad, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 40 s.
Brož.
Debutové verše poetky.
ISBN 978-80-970358-0-8
SIGULLOVÁ, Helena M.
Krátkosť času
Trebišov, Zemplínska knižnica Trebišov
2010. 1. vyd. 36 s. Brož.
Básne o živote a človeku.
ISBN 978-80-969855-4-8
SIHELSKÁ, Miroslava
Len o Tebe
Bratislava, MEA2000 2010. 1. vyd. CD-ROM
Zbierka intímnej lyriky autorky (nar. 1982).
ISBN 978-80-89515-37-0
SISKOVÁ, Eva
Vôňa dúhy
Bratislava, Vlastným nákladom 2010. 1. vyd.
75 s. Brož.
Básnický debut.
ISBN 978-80- 970309-3-3
SLOVÁK, Ján
Dáška, dlhá cesta na juh
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Kniha ľúbostných veršov a partnerskej oddanosti venovaná autorovej láske.
ISBN 978-80-8061-434-8
SMREK, Ján
Proti noci. Básne vnútorného exilu. Zost.
Vladimír Petrík. Úvod Vladimír Petrík
Bratislava, Vydavateľstvo Elán 2010. 1. vyd.
171 s. Viaz.
Súbor doteraz nepublikovaných básní jedného z najvplyvnejších lyrikov 20. storočia
– básne majú vročenie 1948-1959.
ISBN 978-80-969591-4-3
SOBEKOVÁ, Nadežda
Poézia pre dušu
Svidník, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 112 s.
Brož.
Výber z diela.
ISBN 978-80-970363-9-3
SOLNÍK, Milan
Oneskorené vyznania
Nové Zámky, Vl. nákladom 2010. 35 s. Brož.
Kniha civilnej lyriky autora (nar. 1944).
ISBN 978-80-88729-28-0
STRAKA, Anton
Chvatom
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. Nestr.
Viaz.
Aktuálna básnická zbierka s autentickými
témami od autora staršej generácie (nar.
1942).
ISBN 978-80-8064-362-1
SURŽIN,
Spln duše
Levoča, Slovenská knižnica pre nevidiacich
Mateja Hrebendu 2010. 1. vyd. Nestr. Brož.
Verše v Braillovom písme.
ISBN 978-80-8110-093-2
ŠÍPKA, Emil
Spoveď
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 93 s.
Viaz.
Básne inšpirované životom a osobným prehodnocovaním.
ISBN 978-80-8064-390-4
ŠKRABÁK, Jozef
Chvála piva a iné Pivoviny videné v Pive
a Pivovici
Poprad, Jozef Škrabák JOŠi 2010. 1. vyd.
71 s. Viaz.
Netradičná poézia autora.
ISBN 978-80-970435-1-3
ŠPAK, Jozef
Krása všedných dní
Trnava, Hnutie kresťanských pedagógov
Slovenska 2010. 1. vyd. 55 s. Brož.
Úvahové a náboženské verše z rokov 20062010.
ISBN 978-80-89214-50-1
ŠTRPKA, Ivan
Veľký dych: Psychopolis, tenký ľad
Bratislava, ARS POETICA 2010. 1. vyd. 202 s.
Edícia Ambit. Viaz.
Aktuálna zbierka básnických textov básnika, textára, esejistu a prozaika (nar. 1944).
ISBN 978-80-89283-26-2
ŠULEJ, Peter
Prvá trilógia (Porno / Kult / Pop)
Bratislava, OZ Vlna – Drewo a srd 2010.
1. vyd. 172 s. Viaz.
Reedícia troch básnických kníh pôvodne vydaných v 90. rokov minulého storočia od
autora, vydavateľa a organizátora literárnych festivalov.
ISBN 978-80-88965-96-1
ŠVÁB, Hans
Hľadanie šťastia – ľúbostné verše
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 121 s. Viaz.
Verše o rôznych podobách lásky a vzťahu.
ISBN 978-80-7165-792-7
ŠVANTNER, Ján
List básnikovi. Pamiatke Milana Rúfusa.
Ilust. Mikuláš Galanda
Bratislava, Proglas 2010. 1. vyd. 16 s. Voľné
listy
Bibliofília venovaná pamiatke Milana Rúfusa
– monumentálna básnická skladba o filozofii poézie a života.
ISBN 978-80-970444-0-4
TOMBÉ, Centavo
Tichá voda
Bratislava, Herba 2010. 1. vyd. 20 s. Brož.
Zbierka básní autora píšuceho pod pseudonymom.
ISBN 978-80-89171-69-9
TÓTH, Jozef
Dielo: Poézia
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 701 s.
Viaz.
Kniha básnických zbierok autora.
ISBN 978-80-970462-1-7
TÓTH, Jozef
Posväcovanie
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 139 s. Brož.
Zbierka náboženskej lyriky.
ISBN 978-80-7165-813-9
TÓTHOVÁ-KAŇOVÁ, Teodora
Zoskenuj lásku
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 70 s.
Brož.
Poézia o večnej téme: láske.
ISBN 978-80-8061-389-1
TRAJTEROVÁ, Mária Eva
Pre teba
Levoča, Slovenská knižnica pre nevidiacich
Mateja Hrebendu 2010. 1. vyd. Nestr. Brož.
Verše v Braillovom písme.
ISBN 978-80-8110-998-0
TRNAVEC, Berco
Celoplošný Alzheimer. Doslov Milan Kenda. Ilust. Bobo Pernecký
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 166 s.
Viaz.
Zbierka humoristicko-satirických textov,
básní a sentencií, nášho výrazného humoristu.
ISBN 978-80-8061-414-0
TURAN, Andrijan
Origami. Foto Andrej Balco
Košice, Vydavateľstvo PECTUS 2010. 1. vyd.
75 s. Edícia Domesticum. Viaz.
Aktuálna zbierka najmä ľúbostnej poézie od
autora strednej generácie (nar. 1962).
ISBN 978-80-8943504-3
URBAN, Pavel
Kacírske rekvizity
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 64 s.
Brož.
Ďalšia zbierka autora zameraná na senzitívnosť a erotiku.
ISBN 978-80-80614-36-2
VEGA, Vilago
Plnosť (básnický červotoč)
Bratislava, Herba 2010. 1. vyd. Nestr. Brož.
Zbierka básní autora píšuceho pod pseudonymom.
ISBN 978-80-89171-75-0
VLADIK, Martin
Čas poznania
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 114 s.
Viaz.
Výber z diela, básní a stručných reflexií
právnika a vysokoškolského pedagóga (nar.
1960).
ISBN 978-80-8061-409-6
VOJTKO, Ján
Písané srdcom
Bratislava, VYDAVATEĽSTVO P/P/B 2010.
1. vyd. 54 s. Viaz.
Básnický debut impresívnej lyriky vysokoškolského pedagóga (nar. 1940).
ISBN 978-80-969565-2-4
VONDROVÁ, Emília
Kvapky rosy
Lúky, Vl. nákladom 2010. 1. vyd. 75 s. Viaz.
XIV
Kniha náboženských básní.
ISBN 978-80-970413-8-0
VŔBOVÁ, Lesika
Tajomný Vihorlat
Michalovce, Renoma 2010. 1. vyd. 89 s.
Viaz.
Kniha náboženskej a národnej lyriky.
ISBN 978-80-969368-3-0
ZEMAN, Ľuboš
Plač vo vetre. Doslov Kamil Peteraj
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 47 s. Viaz.
Súbor básní a piesňových textov od hudobníka a textára (nar. 1949).
ISBN 978-80-551-2293-9
Literatúra pre deti
a mládež
Ako začať zbierať známky
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. 56 s. Viaz.
Príručka mladého filatelistu s obálkou
s 2 spoločenskými hrami, pexesom a vystrihovačkami.
ISBN 978-80-80464-75-2
ANĎALOVÁ, Ružena
Zub múdrosti
Martin, Vydavateľstvo Osveta 2010. 1. vyd.
69 s. Viaz.
Príbeh Bohdana, ktorý sa narodil so zubami.
ISBN 978-80-8063-337-0
BAGÍNOVÁ, Damiána
Aké darčeky nosí Ježiško
Bratislava, Karmelitánske nakladateľstvo
2010. 1. vyd. 77 s. Viaz.
Príbehy detí s adventnými anjelmi.
ISBN 978-80-89231-76-8
BARTOŠ, Ondrej
Zvolenské povesti
Zvolen, Mestský úrad (Zvolen) 2010. 1. vyd.
75 s. Brož.
Dvanásť povestí o Zvolene.
ISBN 978-80-970588-7-6
BELIŠ, Stanislav
Darček
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista 2010. 1. vyd. 72 s. Brož.
Rozprávky pred spaním.
ISBN 978-80-89279-38-8
BENDOVÁ, Krista
Osmijanko sa vracia. Doslov Mária Števková, Anna Klímová. Ilust. Božena Plocháňová
Bratislava, Buvik 2010. 1. vyd. 72 s. Viaz.
Rozprávkové príbehy obľúbenej postavičky
od významnej slovenskej spisovateľky.
ISBN 978-80-8124-001-0
BEŇO, Ján
Šaľo a päť mudrlantov
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010. 1. vyd.
70 s. Viaz.
Príbehy pre deti.
ISBN 978-80-7140-343-2
BERO, Peter
Krajina snežnosti Ilust. Peter Stankovič
Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2010.
1. vyd. 56 s. Brož.
Rozprávky pre deti.
ISBN 978-80-8120-052-6
BLAŽKOVÁ, Jaroslava
Traja nebojsovia a duch Miguel. Ilust. Veronika Cabadajová
Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2010. 2. vyd.
92 s. Viaz.
Fantastické príbehy, ktoré prežíva dievčatko
Jaja s tromi výmyselníkmi a duchom – od
renomovanej slovenskej spisovateľky (nar.
1933).
ISBN 978-80-89092-567
BRAT, Roman
Môj anjel sa vie biť. Ilust. Miroslav Regitko
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 2. vyd. 95 s. Viaz.
Príbehy 11-ročného Oskara, ktorý sa stáva
obeťou šikanovania, ale vlastnou šikovnosťou a dôvtipom problém vyrieši.
ISBN 978-80-10-01885-7
BRAT, Roman
Aj kone sa hrajú. Ilust. Miroslav Regitko
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 1. vyd. 88 s. Viaz.
Dobrodružný príbeh zo súčasnosti o kobyle
Viktórii a problémoch, ktoré spôsobí filmovanie a jej rola kaskadérky.
ISBN 978-80-10-01978-6
ČERVENÁK, Juraj
Černokňažník II. Radhostov meč. Doslov
Miloš Ferko
Žilina, ARTIS OMNIS 2010. 1. vyd. 218 s. Edícia Margo. Viaz.
Epos, v ktorom ožívajú starí slovanskí hrdinovia na pozadí skutočných udalostí. Druhá
časť úspešnej trilógie (prvá časť: Vládca vlkov, 2009) o černokňažníkovi Roganovi a jeho druhoch, s ktorými vedie vojnu o posvätný Krvavý oheň.
ISBN 978-80-89341-17-7
DEBNÁR, Štefan. Ilust. Ján Vrabec
Rozprávky z lesa
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 30 s.
Viaz.
30 rozprávok o lesných zvieratkách.
ISBN 978-80-8064-387-4
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Danka a Janka. Doslov Magda Baloghová.
Ilust. Božena Plocháňová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 10 vyd. 86 s. Viaz.
Kniha dobrodružstiev dvoch nestarnúcich
postavičiek z prvej triedy od nestorky spisby pre deti a mládež (1919 – 2004).
ISBN 978-80-10-01809-3
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Dunajská kráľovná. Ilust. Bystrík Vančo
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 3. vyd. 160 s.
Viaz.
Kniha pre deti s podtitulom Povesti, báje
a historické obrázky z Bratislavy a dunajského okolia – vyšla k 60. výročiu vydavateľstva.
ISBN 978-80-10-01982-3
FELDEK, Ľubomír – CIPÁR, Miroslav
Zlatá svadba. Foto a ilust. Miroslav Cipár
Bratislava, Columbus 2010. 1. vyd. 207 s.
Viaz.
Prierez diel, ktoré za uplynulých päťdesiat
rokov spoločne vytvorili Miroslav Cipár
a Ľubomír Feldek – Hra pre tvoje modré oči,
Zlatúšik, Kuchárska kniha pre deti, Kúzelník a kvetinárka, Botafogo a ďalšie. Doplnené spomienkami autorov.
ISBN 978-80-7136-203-6
FERKO, Miloš
Rodinný výlet. Ilust. Martin Kellenberger
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2010. 1. vyd. 110 s. Viaz.
Ďalšia rozprávková novela spisovateľa a esejistu mladšej strednej generácie.
ISBN 978-80-8061-423-2
FUTOVÁ, Gabriela
Naša mama je bosorka! Ilust. Katarína Slaninková
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 3. vyd. 91 s. Viaz.
Tretie vydanie úspešného debutu autorky
(nar. 1971) o druhákovi Dominikovi a škôlkarke Natálke, ktorí objavia čarodejnícku
knihu svojej mamy. Vo veselých a nenásilne
poučných príbehoch sa prelína realita súčasnosti s fantastikou.
ISBN 978-80-10-01824-6
FUTOVÁ, Gabriela
Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche.
Ilust. Juraj Balogh
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 2. vyd. 103 s. Viaz.
Príbeh malej Katky ako pokračovanie autorkinej knižky Hľadám lepšiu mamu – o svadbe jej mamy
ISBN 978-80-10-01887-1
FUTOVÁ, Gabriela
Poškoláci. Ilust. Daniela Zacharová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 1. vyd. 142 s.
Viaz.
Veselý i problémový príbeh o mládeži, o poškolákoch, medzi ktorými sa ocitne aj výborná žiačka Šárka a spoznáva ich lepšie
a uvedomí si dôležité hodnoty.
ISBN 978-80-10-01980-9
FUTOVÁ, Gabriela
Psia škola kocúra Červenochvosta. Ilust.
Ďuro Balogh
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 2. vyd. 74 s. Viaz.
Veselé rozprávky o kocúrovi s červeným
chvostom od uznávanej spisovateľky pre
deti a mládež.
ISBN 978-80-10-01886-4
FUTOVÁ, Gabriela – BRAT, Roman
Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody.
Ilust. Miroslav Regitko
Bratislava, Forza Music 2010. 1. vyd. 134 s.
Viaz.
Ďalší príbeh pre mládež od osvedčenej autorskej dvojice o starostiach a radostiach
pubertálnych školákov.
ISBN 978-80-89359-21-9
GAJDOŠOVÁ, Eva
Jelšavské povesti
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 74 s. Viaz.
Povesti viažuce sa k Jelšave s farebnými ilustráciami
ISBN 978-80-7165-781-1
GLOCKO, Peter
Tomáš a lúpežní rytieri alebo Tajomstvo
kameňa mudrcov. Ilust. Dezider Tóth
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 2. dopl. vyd. 348 s. Viaz.
Historicko-dobrodružný román s prvkami
sci-fi pre mládež, v ktorom sa školák Tomáš
dostane prostredníctvom časovej slučky do
minulosti a zažíva boje na hrade Muráň.
ISBN 978-80-7090-926-3
GREGUŠOVÁ, Andrea
Operácia Orech a iné dedkoviny. Ilust. Alena Wagnerová
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
110 s. Viaz.
XV
Kniha príbehov a nezbedností malého Ivana
na dedine určená deťom mladšieho školského veku.
ISBN 978-80-556-0166-3
HATALA, Marián
Kratochvíle pre väčšie deti a menších dospelých. Ilust. Ľubo Guman
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Kniha vtipných básní s hravými a kalambúrnymi rýmami.
ISBN 978-80-10-02028-7
HAVELKOVÁ, Silvia
Živá voda. Foto Denysa Križanová
Trenčín, FourBrain 2010. 1. vyd. 16 s.
Rozprávka na ľudové motívy doplnená
množstvom fotografií. Projekt Živá voda
v súťaži Cena Slovak Telekom 2010 (v konkurencii 161 projektov) získal II. miesto
v kategórii materské školy a prvý stupeň
základných škôl.
ISBN 978-80-970481-8-1
HEVIER, Daniel
Mechúrik na cestách. Ilust. Imrich Vysočan
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo o Mechúrikovi s rýmovanými veršami známeho básnika a prozaika.
ISBN 978-80-8046-483-7
HEVIER, Daniel
Svrček huslista. Ilust. Imrich Vysočan
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. Nestr. Viaz.
Leporelo o svrčkovi s rýmovanými veršami
známeho básnika a prozaika.
ISBN 978-80-8046-476-9
HEVIER, Daniel
Hovorníček. Ilust. Oľga Bajusová
Bratislava, Buvik 2010. 2. vyd. 65 s. Viaz.
Ilustrovaná kniha hravej poézie, ktorá je určená predovšetkým na rozvíjanie rečových
schopností detí.
ISBN 978-80-8124-004-1
HEVIER, Daniel
Xaver s nohami do X. Ilust. Daniel Hevier
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. 62 s. Viaz.
Príbeh pre deti mladšieho školského veku
o inteligentnom chlapcovi Xaverovi, ktorý
má problémy so spolužiakmi.
ISBN 978-80-8046-491-2
HLUŠÍKOVÁ, Marta
Bublinkové rozprávky. Ilust. Katarína Ilkovičová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 1. vyd. 92 s. Viaz.
Zbierka fantazijných rozprávok písaná poetickým jazykom i s vtipom.
ISBN 978-80-10-01981-6
HOLECYOVÁ, Marja
Mariotovi dediči. Predurčenie
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2010.
1. vyd. 352 s. Viaz.
Prvá časť fantasy série od mladej slovenskej
autorky: hlavná postava, štrnásťročná Mija
z Nitry v sebe objavuje výnimočnú moc,
vstupuje do skrytého sveta mágie a púšťa sa
do najväčšieho dobrodružstva svojho života.
ISBN 978-80-8089-367-5
HOLECYOVÁ, Marja
Mariotovi dediči. Blúdenie
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2010.
1. vyd. 349 s. Viaz.
Pokračovanie úspešnej fantasy série od mladej slovenskej autorky: Mariotovi dediči
Mija a Miseag stoja pred súdom za to, že
vnikli do tajnej Komory ľubietovského čaro-
dejníckeho klanu, no súd sa preruší a ich
čaká nebezpečná púť.
ISBN 978-80-8089-434-4
ského hudobníka o muflónovi, ktorý šoféruje kamión.
ISBN 978-80-556-0177-9
HORÁK, Jozef
Slovenské povesti III. Ilust. Zuzana Bočkayová-Bruncková
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 254 s. Edícia Povesťová mapa
Slovenska. Viaz.
Autorské povesti o stredoslovenských banských mestách, ktoré vychádzajú v reprezentatívnej edícii (už vyšli napr. Povesti
o slovenských hradoch – Štefan Moravčík,
Hontiansko-novohradské povesti, príhody
a zbojnícke piesne – Ján Mäsiar) – v závere sú vysvetlivky.
ISBN 978-80-7090-992-8
JOBUS, Branislav – SLOVÁKOVÁ, Mária
Na výlete vesmírom
Bratislava, Agentúra Pohoda 2010. 1. vyd.
Nestr. s. Viaz.
Leporelo s veršíkmi.
ISBN 978-80-970439-0-2
HORECKÝ, Michal
Veselé rozprávky. Ilust. Ján Vrabec
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 32 s.
Viaz.
Deväť rozprávok s podtitulom: Michal Horecký pre Betku, Kiku a iné deti.
ISBN 978-80-8064-370-6
HRONSKÝ, Jozef Cíger
Slovenské povesti I. Ilust. Ľubomír Paľo
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 2. dopl. vyd. 252 s. Edícia Povesťová
mapa Slovenska. Viaz.
Autorské (1896-1960) povesti, ktoré vychádzajú v reprezentatívnej edícii (už vyšli napr.
Povesti o slovenských hradoch – Štefan Moravčík, Hontiansko-novohradské povesti,
príhody a zbojnícke piesne – Ján Mäsiar, Slovenské povesti III – Jozef Horák) – v závere sú poznámky a vysvetlivky.
ISBN 978-80-8128-005-4
HUDÁK, Michal, ml.
Ráno pri jazere
Vavrišovo, Polárka 2010. 1. vyd. 25 s. Viaz.
IV. časť detských obrázkových kníh o Brankovi Barankovi (po Pastierovi a jeho 100
ovečkách, Trme-vrme v Betleheme a 23. žalme – Môj dobrý pastier) odkrýva, čo sa dialo
s Pánom Ježišom Kristom od Jeho príchodu
do Jeruzalema, cez ukrižovanie na Golgote
po vzkriesenie, ba až po stretnutie s Petrom
a učeníkmi na brehu Genezaretského jazera.
ISBN 978-80-970182-1-4
HÚŽEVKA, Milan
Trenčianske povesti. Ilust. Jozef Cesnak
Dohňany-Zbora, Ametyst 2010. 1. vyd. 112 s.
Viaz.
Povesti z okolia Trenčína.
ISBN 978-80-89031-53-5
JAHODA, Jakub – BLATNICKÁ, Hanka
Písmenkáči
Bratislava, Pro Solutions 2010. 1. vyd. 30. s.
Viaz
Veršovačky na nácvik a upevňovanie čítania
písmen.
ISBN 978-80-89307-74-6
JANKOVČINOVÁ, Monika
David Breston a vzkriesenie Sajmonského
sveta
Kežmarok, ViViT 2010. 1. vyd. 301 s. Viaz.
Fantasy príbeh pre detského čitateľa o moci
kúziel a mágii.
ISBN 978-80-89264-51-3
JOBUS, Branislav
Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda. Ilust.
Igor Derevenec
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
119 s. Viaz.
Ďalšia kniha rozprávok originálneho vrbov-
JUNGOVÁ, Ivana
Čarovná starká Dobromila. Ilust. Barbora
Paulovičová
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 98 s. Viaz.
Kniha rozprávok o kúzelnej babičke Dobromile od lekárky a spisovateľky (debut:
O škriatkovi Bonifácovi, 2008).
ISBN 978-80-8115-020-3
KADLEČÍKOVÁ, Iva – VALÍČEK, Karol
Prekrásny Janko. Ilust. Albín Brunovský
Bratislava, VirVar 2010. 1. vyd. 199 s. Viaz.
Rozprávky rumunských Slovákov.
ISBN 978-80-970513-0-3
KENDA, Milan
Krtko ryje vrtko. Ilust. Ján Mikulčík
Bratislava, DAXE 2010. 1. vyd. 45 s. Viaz.
Kniha hravých veršov o prírode pre deti
predškolského veku.
ISBN 978-80-89429-05-9
KHIDAYER, Emíre
Príbehy zo Sumhuramu
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 94 s.
Viaz.
Kniha autorkou prerozprávaných legiend
a príbehov z arabského prostredia inšpirovaných jej cestami do Ománu.
ISBN 978-80-8114-053-2
KOHÚTIKOVÁ, Oľga
Poď si čítať, maľovať. 1. časť
Trnava, Y.E.T.Y. print 2010. 1. vyd. 47 s. Viaz.
Veršovanky a maľovanky pre najmenších.
ISBN 978-80-970216-2-7
KORYŤÁKOVÁ, Štefánia
Borkove dobrodružstvá
Prievidza, Štefánia Koryťáková 2010. 1. vyd.
116 s. Viaz.
Knižka rozprávok a povestí pre deti.
ISBN 978-80-970337-7-4
KOŠKOVÁ, Hana
Poludnica z Čerepeša. Ilust. Alena Wagnerová
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010.
1. vyd. 137 s. Edícia Povesťová mapa Slovenska. Viaz.
Druhá časť povestí a legiend z Novohradu (prvá: Mara medvedia, 2007) od poetky
a spisovateľky pre deti a mládež.
ISBN 978-80-7090-996-6
KREMLEROVÁ, Ľuba
Písmenkovo
Bratislava, Matys 2010. 1. vyd. 64 s. Viaz.
V knižke sú ukryté aj rôzne tajomstvá o tom,
ako vznikli všetky písmená abecedy.
ISBN 978-80-808822-6-6
KUBIČKOVÁ, Viera
Vo veršoch sa ľahko ráta
Vrútky, Advent Orion 2010. 1. vyd. 67 s.
Viaz.
Veršované príbehy zo života pre deti, v ktorých sa autorka pohrala s číslami.
ISBN 978-80-8071-124-5
KUGLEROVÁ, Zuzana
Rozprávky z blogu. Ilust. Bystrík Vančo
XVI
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 133 s. Viaz.
Zbierka moderných rozprávok slovenskej
spisovateľky a novinárky (nar. 1955).
ISBN 978-80-8061-423-2
LEHOTSKÝ, Ľubomír
Železničné rozprávky. Ilust. Wioletta Dylag
Košice – Prešov, AVE – Vydavateľstvo Michala Vaška 2010. 1. vyd. 68 s. Viaz.
Vzrušujúce dobrodružstvá a množstvo odpovedí pre deti a ich rodičov o železniciach.
ISBN 978-80-7165-791-0
MALITI-FRAŇOVÁ, Eva (vybrala a prerozprávala)
Nebeské zrkadlo – Kaukazské rozprávky
Bratislava, Vydavateľstvo LORCA 2010. 1. vyd.
172 s. Viaz.
Súbor kaukazských rozprávok pre deti
a mládež v prerozprávaní spisovateľky, prekladateľky a literárnej vedkyne.
ISBN 978-80-968437-4-5
MÄSIAR, Ján
Hontiansko-novohradské povesti, príhody
a zbojnícke piesne. Ilust. Ján Kurinec
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 199 s. Edícia Povesťová mapa
Slovenska. Viaz.
Autorské povesti inšpirované láskou k danému regiónu a historickými udalosťami – kniha obsahuje aj zbojnícke piesne, v závere
slovníček a vysvetlivky.
ISBN 978-80-8115-037-1
MATONOKOVÁ, Erika
Princezná Magnólia
Prešov, CUPER 2010. 1. vyd. 36 s. Brož.
Knižka rozprávok pre deti.
ISBN 978-80-88890-48-5
MILČÁK, Ján
Jakub s veľkými ušami. Ilust. Jakub Milčák
Levoča, Modrý Peter 2010. 1. vyd. 111 s.
Viaz.
Aktuálna kniha rozprávkových príbehov od
spisovateľa najstaršej generácie.
ISBN 978-80-85515-90-9
MIŠÍKOVÁ, Ivona
Myška v knižke a iné básničky a rapotačky
Žilina, Knižné centrum 2010. 2. vyd. 24 s.
Viaz.
Vyše 50 básničiek pre najmenších čitateľov
s farebnými ilustráciami a novou príťažlivou
obálkou.
ISBN 978-80-806436-9-0
MLČOCHOVÁ, Jela
Kto kradol v cirkuse Zlatá hviezda?. Ilust.
Alica Záhorská
Senica, Vydavateľstvo Arkus 2010. 1. vyd.
86 s. Edícia Detektív ihlička. Viaz.
Prvý prípad z detektívnej série pre deti od
7 rokov: detektív Ihlička pátra po zlodejovi,
ktorý ukradol dôležitú rekvizitu kúzelníkovi
z cirkusu Zlatá hviezda. Ďalší prípad bude
mať názov Kto vystrájal v Starom lese?
ISBN 978-80-8103-047-5
MOLNÁROVÁ, Marcella
Hamko Mňamko
Bratislava, MARCY MUSIC 2010. 1. vyd. 47 s.
+ CD. Viaz.
Kniha riekaniek s notami a rozprávka Bodliakovo o zdravom stravovaní – kniha bola
zaradená do zoznamu odporúčaných didaktických pomôcok.
ISBN 978-80-970382-9-8
MORAVČÍK, Štefan
Povesti o slovenských hradoch. Ilust. Dana
Moravčíková
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 195 s. Edícia Povesťová mapa
Slovenska. Viaz.
Autorské povesti spolu s faktami o najznámejších slovenských hradoch.
ISBN 978-80-8115-035-7
MRÁZOVÁ, Natália
Darsville – Sundown Of Angels (Darsville
– Západ slnka anjelov)
Dubnica n. V., Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 390 s.
Brož.
Prvá časť z fantasy tetralógie pre mládež od
pätnásťročnej autorky (ide o jej debut) o hrdinke v rovnakom veku, ktorá sa presťahuje
do mestečka Darsville a zažíva neobyčajné
udalosti za hranicou reality.
ISBN 978-80-970316-8-8
NAGAJOVÁ, Jana
Huhuluja
Bratislava, Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista 2010. 1. vyd. 71 s. Brož.
Príbeh o hundravej sovičke a iné rozprávky.
ISBN 978-80-89279-39-5
NAVRÁTIL, Ján
Vodník Venček. Ilust. Marián Čapka
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 1. vyd. 92 s.
Viaz.
Rozprávanie s fantazijnými prvkami o plavbe pltníka Paľka s vodníkom Venčekom na
plti dolu Váhom – vhodné pre deti od 7 rokov.
ISBN 978-80-10-01979-3
NECPALOVÁ, Jana
Na jeden deň labuťou. Ilust. Katarína Adámková
Žilina, ARTIS OMNIS 2010. 1. vyd. 81 s. Edícia JOJO. Viaz.
Kniha rozprávok žilinskej učiteľky a spisovateľky (jej debut: Tajomstvo pečate mesta,
2006).
ISBN 978-80-89341-16-0
NUI, Sara
Tonino – Pieskový šaško. Ilust. Peter Uchnár.
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. 56 s. Viaz.
Príbeh o Zuzane, ktorá sa stretne s pieskovými ľudkami.
ISBN 978-80-80464-73-8
OČENÁŠOVÁ-ŠTRBOVÁ, Slavomíra
Moja Banská Bystrica
Banská Bystrica, Mestský úrad (Banská Bystrica) 2010. 1. vyd. 106 s. Brož.
Knižka pre deti mladšieho i staršieho veku
približuje históriu a kultúru mesta.
ISBN 978-80-85342-27-7
PAVLIŠÍNOVÁ, Magdaléna
Modrý vlk – Zo zelenej lúky. Ilust. Mária
Rešovská
B. m., Magdaléna Pavlišínová 2010. 1. vyd.
69 s. Viaz.
Niektoré príbehy sú vymyslené, ale väčšina
z nich sa skutočne stala – knižka je dvojstranná – z jednej strany v nej nájdete
11 samostatných rozprávaní v časti Modrý
vlk, z druhej strany 10 vymyslených príbehov Zo zelenej lúky
ISBN 978-80- 970423-8-7
RÁKAY, Anton
Príhody psíka Rexíka. Ilust. Ján Vrabec
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 31 s.
Viaz.
Veselé príhody malého vlčiaka od jeho narodenia po dospelosť so zábavným, ale aj poučným a výchovným obsahom a s výstižnými farebnými ilustráciami. Kniha je určená
pre deti a mladších školákov.
ISBN 978-80-8064-388-1
REZNÍK, Jaroslav
Oči plné oblohy. Ilust. Martin Kellenberger
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
86 s. Viaz.
Kniha poviedok s podtitulom Obrázky
z detstva M. R. Štefánika, v ktorej autor beletristicky spracúva detstvo významnej slovenskej osobnosti vedy a politiky.
ISBN 978-80-220-1519-6
SABOLOVÁ, Paula
Vrkôčkine tajné objavy. Ilust. Alena Wagnerová
Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2010. 1. vyd. 95 s. Edícia
Prvá kniha. Viaz.
Príbeh Veroniky, ktorá sa s rodičmi presťahuje do iného mesta, objavuje krásnu záhradu a nových susedov.
ISBN 978-80-10-01829-1
SANIGA, Miroslav
Veselo – vážne. Foto a ilust. autor
Liptovské Revúce, vl. n. Miroslav Saniga 2010.
1. vyd. 95 s. Brož.
Text, fotografie a ilustrácie Miroslav Saniga
Príhody z prírody
ISBN 978-80-970406-2-8
SLOBODA, Rudolf
Ako som sa stal mudrcom
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010.
Vo Vydavateľstve Slovart 1. vyd. 152 s.
Viaz.
Príbehy päťročného chlapca, ktorý vidí svet
po svojom a nerozumie, prečo ho dospelí
vidia inak.
ISBN 978-80-8085-994-7
OLIVIERI, Olivia
Uletené rozprávky pre veľké deti a malých
dospelých. Ilust. Mariana Drgoňová
Martin, Hladohlas 2010. 1. vyd. 54 s. Viaz.
Recesistické, zábavné príbehy.
ISBN 978-80-89502-05-9
STOLIČNÝ, Peter
Rozprávky o dopravných značkách
Bratislava, Materské centrum Bublinka
2010. 5. vyd. 89 s. Viaz.
Rozprávky pre škôlkárov a školákov s témou
bezpečnosť na cestách.
ISBN 978-80-970325-6-2
OZANOVÁ-TRIZNOVÁ, Zuzana
Matilda a čarovný strom nádeje
Zvolen, PROMO DESIGN 2010. 1. vyd. 117 s.
Viaz.
Prázdninový príbeh Matildy a Oskara s vílou
Sidou.
ISBN 978-80-970514-7-1
ŠEFČÍK, Valentín
Basta fidli. Ilust. Miroslav Cipár
Bratislava, Vydavateľstvo Q 111 2010. 1. vyd.
50 s. Viaz.
Kniha vtipných epických básní pre deti.
ISBN 978-80-89092-54-3
PAJONK, Anton
O dievčine z obrazu. Ilust. Zuzana Jesenská-Kubicová
Čadca, Magma 2010. 1. vyd. 60 s. Viaz.
Príbeh pre mládež z prostredia Kysúc.
ISBN 978-80-89172-18-4
ŠKVARNOVÁ, Otília
Rozprávky o škriatkoch, čertoch a o dobrých i zlých vílach. Ilust. Alexandr Kukuškin
Bratislava, Junior 2010. 1. vyd. 80 s. Viaz.
Známe rozprávky (Šípková Ruženka, Pani
Metelica, Zlatá hus, O čertových troch zla-
XVII
tých vlasoch, Živá voda, Rusalka) prerozprávala autorka podľa prekladu E. Bujnovej
z ruštiny.
ISBN 978-80-8125-009-5
ŠOVC, Daniel – SZALMOVÁ, Oľga
Kľúčik
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010. 1. vyd.
46 s. Brož.
Básničky a pesničky pre 5 až 10-ročné deti.
ISBN 978-80-7140-333-3
ŠTEFANIČ, Vladimír
Kráľovná z Tammiru – Rafaelova cesta
za snom, Srdce bieleho vlka. Úvod Ján Miško
Bratislava, Don Bosco 2010. 1. vyd. 278 s.
Viaz.
Druhá a tretia časť zo série fantazijných príbehov od katolíckeho kňaza (nar. 1978) o tajomnej krajine a dobrodružstvách, viac na:
www.kralovnaztammiru.sk.
ISBN 978–80–8074–121-1
TARAGEL, Dušan – DANGLÁR, Jozef Gertli
Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 2. vyd.,
vo Vydavateľstve Slovart 1. vyd. 162 s. Viaz.
Veselé, zábavné rozprávky o slušnom aj neslušnom správaní detí a o rodičoch, ktorí
ich vychovávajú.
ISBN 978-80-8085-509-3
TESÁK, Ján
Veselé leto
Banská Bystrica, Vydavateľstvo TRIAN 2010.
1. vyd. 96 s. Brož.
Príbehy o deťoch a psoch.
ISBN 978-80-89371-06-8
TURANOVÁ, Lídia
Kamenné básničky (pre deti, tety i mamičky)
Bratislava, Geo-grafika 2010. 1. vyd. 37 s.
Brož.
Básničky o kameňoch i kamienkoch, ktoré
deti zbierajú.
ISBN 978-80-89317-15-8
Učiť sa mi zachcelo. Zost. Mária Števková.
Ilust. Vlasta Baránková
Bratislava, Buvik 2010. 1. vyd. 67 s. Edícia
Buvik prvákom. Viaz.
Kniha básní a piesní od rôznych autorov
odporúčaná ako alternatívna čítanka pre
1. ročník ZŠ.
ISBN 978-80-89028-97-9
ULIČIANSKY, Ján
Podivuhodné príbehy siedmich morí
Bratislava, Perfekt 2010. 2. vyd. 56 s. Viaz.
V druhom vydaní (1. v roku 2003) sa mladí
čitatelia stretnú s kráľovnou všetkých
morí Regínou, pirátom Čiernou kožou, kapitánom Kukuk, grófom Mentolom Krištofom, barónom Práškom či Móricom Leňovským.
ISBN 978-80-8046-463-9
VANEK, Marián
Zbojník Jurošík. Ilust. autor
Bratislava, Star Books 2010. 1. vyd. 95 s.
Viaz.
Dobrosrdečný zbojník známy z televíznych
večerníčkov zažíva veselé príbehy so zemepánom a jeho sluhom Pištom. Pomáha mu
pri nich jeho verný kamarát vtáčik.
ISBN 978-80-970535-0-5
Všetky pekné baby sú blondínky. Zost.
Magdaléna Gocníková. Úvod Alexander Halvoník
Bratislava, Perfekt 2010. 1. vyd. 142 s. Brož.
Kniha poviedok pre deti a mládež, ktorá
vzišla z textov Literárnej súťaže o pôvodnú
poviedku pre deti organizovanej vydavateľstvom Perfekt – víťazom sa stal Peter Gibey
a jeho poviedka Všetky pekné baby sú blondínky. Kniha obsahuje poviedky autorov:
P. Gibey, M. Andrejčík, E. Antalová, J. Babarík, J. Bodnárová, P. Gajdošík, M. GrondžákMilly, V. Hanuliak, M. Hlušíková, M. Jiríčková, M. Kadlečíková, J. Kollár, H. Košková,
J. Milčák, V. Rozenbergová, K. Sádecká,
I. Škripková, M. Šurinová, K. Švecová, K. Uhrík, R. Uličná, T. Vráblová.
ISBN 978-80-8046-474-5
VRABEC, Ján
Snehulienka a sedem trpaslíkov. Ilust. Autor
Žilina, Knižné centrum 2010. 1. vyd. 10 s.
Viaz.
Prerozprávaná známa rozprávka.
ISBN 978-80-8064-365-2
ZACHARNÍK, František
Rozprávky o princeznách
Bratislava, Computer Press 2010. 1. vyd.
64 s. Viaz.
Hrdinke knižky, zvedavej Sáre rozpráva deduško každý večer pred spaním rozprávku
o jednej z princezien – o Nespalíne, Nejedlíne, Žalobíne, Bojínke, Hralínke, Postrácajke,
Pesničke, Dobrinke, alebo o Nienienke, princeznej, ktorá neustále vravela „nie“.
ISBN 978-80-2513-141-1
ZACHARNÍK, František
Rozprávky o princoch
Bratislava, Computer Press 2010. 1. vyd.
64 s. Viaz.
Eliške a Sáre deduško každý večer pred spaním rozpráva rozprávku na dobrú noc o jednom z princov – Stonáčikovi, Bacuľkovi, Čistotníčkovi a Špinavčekovi, Hanblivkovi, Vševedkovi, Smutníčkovi, Ráčkovi, Bojankovi
a psovi Bojarovi.
ISBN 978-80-2513-370-5
Zlatá reťaz. Zost. a upravila Elena Slobodová. Ilust. Katarína Ilkovičová
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 297 s. Viaz.
Kniha rozprávok, povrávok, prísloví, porekadiel, pranostík, hádaniek, veršovaniek,
vyčítaniek, hier, kolied, spievaniek a zvykov.
ISBN 978-80-551-2057-7
Literatúra faktu
a esejistika
ALNER, Juraj
Švajčiarske deti
Bratislava, Elán 2010. 1. vyd. 195 s. Viaz.
Osudy 150 slovenských detí, ktoré koncom
marca 1946 Švajčiarsky Červený kríž odviezol transportom do Švajčiarska, aby sa zotavili z vojnových tráum. Autor bol jedným
z detí.
ISBN 978-80-8533-164-6
APFEL, Viliam
Kliatba zvaná Alžbeta (Posledné tajomstvo
čachtickej panej). Doslov Tünde Lengyelová, Pavel Dvořák. Ilust. archív autora
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 138 s. Viaz.
Faktografické prerozprávanie stále inšpiratívneho príbehu o živote „krvavej grófky“
od nášho významného autora literatúry
faktu.
ISBN 978-80-8115-033-3
BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana
Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci
Bratislava, VŠMU – Divadelný ústav 2010.
1. vyd. 352 s. Viaz.
Rozhovory, štúdie, eseje a spomienky
na významného herca a ostatných umelecky činných príslušníkov rodiny Kronerovcov.
ISBN 978-80-8943-903-4
BALÁŽ, Anton
Hriešna Vydrica. Foto archív Jozefa Hanáka,
Galéria mesta Bratislavy
Bratislava, Marenčin PT 2010. 2. vyd. 190 s.
Viaz.
Monografia o časti Bratislavy, ktorá bola
centrom remeselnej prostitúcie, s dobovými fotografiami – od spisovateľa a scenáristu (nar. 1943).
ISBN 978-80-8114-042-6
BALÁŽ, Anton
Transporty nádeje. Foto Peter Procházka,
archívy Ivana Vlka, Bumiho Lazara, Roberta
Kardoša, Paula Frommera
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 229 s.
Viaz.
Dokumentárny príbeh o vysťahovaní slovenských Židov zo Slovenska po roku 1948
od nášho významného prozaika (nar.
1943).
ISBN 978-80-8114-034-1
BENČÍK, Emil
Králi ducha
Bratislava, Eben-Libellus 2010. 1.vyd. 256 s.
Brož.
Biograficko-beletrizujúci triptych o najdramatickejších chvíľach života Janka Kráľa, S. H. Vajanského a P. O. Hviezdoslava.
ISBN 978-80-970509-7-9
BEŇOVÁ, Jana
Dnes
Bratislava, Artforum 2010. 1. vyd. Nestr..
Brož.
Výber krátkych textov publikovaných v novinách SME v rokoch 2006-2010 od spisovateľky a publicistky.
ISBN 978-80-89445-07-3
BLCHÁČ, Ján
Čistý stôl
Bratislava, Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 132 s.
Brož.
Príhovory, prejavy, referáty, stanoviská, úvahy a pod. diplomata, poslanca, verejného
činiteľa, vysokoškolského pedagóga Ing. Ján
Blcháča, PhD.
ISBN 978-80-970568-0-3
BONČO, Juraj – ČOMAJ, Ján
Búranie Podhradia. Stavba Mosta SNP.
Foto J. Bončo, archív J. Hanáka, P. Horanského, A. Orlík, Archív mesta Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy, J. Hofer, I. Kozáček,
F. Silavecký, E. Lazišťan, K. Körper, E. Kozics
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 318 s.
Viaz.
Knižný dokument s množstvom fotomateriálu o prelomovej dobe v bratislavskej architektúre, o stavaní Mosta SNP.
ISBN 978-80-8114-054-9
BREIER, Štefan
Listy do záhrobia
Bratislava, ProLitera 2010. 1. vyd. 727 s.
Viaz.
Filozofické eseje, ktoré vychádzajú z intímneho vzťahu a smerujú k večným otázkam
a odpovediam.
ISBN 978-80-970253-3-5
XVIII
BREIER, Štefan– HULÍN Ivan
Volania do prázdna
Bratislava, ProLitera 2010. 1. vyd. 195 s. Viaz.
Dialóg medzi dvoma intelektuálmi.
ISBN 978-80-970253-2-8
Buková. Zost. Silvia Letavajová
Buková, Obecný úrad (Buková) 2010. 1. vyd.
383 s. Viaz.
Vlastivedná monografia obce.
ISBN 978-80-970171-3-2
BÚTORA, Martin
Druhý dych
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd. 593 s.
Viaz.
Autorove texty z rokov 2004 – 2010 zachytávajú kľúčové udalosti uplynulých dvadsiatich rokov: profily osobností, ktoré formovali dobu, tváre aktívnych občanov, politikov
a umelcov.
ISBN 978-80-8101-347-3
ČOMAJ, Ján – IĽKO, Jozef
S počasím si tykám
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 208 s. Viaz.
Spomienky známeho meteorológa.
ISBN 978-80-5512-356-1
Dejiny Beltanoviec. Zost. J. Chalupecký
Levoča, MTM 2010. 1. vyd. 248 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-89187-42-3
Dobšiná včera a dnes
Dobšiná, Klub histórie Dobšinej 2010. 1. vyd.
20 s. Brož.
Publikácia o vybraných faktoch z dejín
obce.
ISBN 978-80-89239-16-0
Dolná Lehota. Bývalá obec a jej obyvatelia.
Zost. M. Čajka
Oravský Podzámok, Obecný úrad (Oravský
Podzámok) 2010. 1. vyd. 433 s. Viaz.
Minulosť obce, dnes súčasti Oravského Podzámku.
ISBN 978-80-970530-2-4
Drahovce... dejiny obce. Zost. M. Manák
Čadca, MAGMA 2010. 1. vyd. 432 s. Viaz.
Dejiny obce.
ISBN 978-80-89172-16-0
ĎURÍČEK, Jaroslav
Klaun z Firšnálu
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 144 s.
Viaz.
Autobiografia herca a humoristu – spomienkové rozprávanie o Bratislave 40. až 70. rokov minulého storočia.
ISBN 978-80-8114-046-4
Dvorany nad Nitrou
Dvorany n. Nitrou, Obecný úrad (Dvorany
nad Nitrou) 2010. 1. vyd. 192 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-970000-3-5
DVOŘÁK, Pavel
Tretia kniha o Bratislave. Čas tureckých
vojen
Budmerice, Rak 2010. 1. vyd. 1. 256 s. Viaz.
Ďalší diel päťzväzkových dejín hlavného
mesta zachytáva obdobie od smrti Žigmunda Luxemburského až po koniec „dlhého
storočia“, po mier v Satu Mare v roku
1713.
ISBN 978-80-8550-145-2
ELIÁŠ, Michal
Z dejín Matíc slovanských národov
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 190 s. Viaz.
História kultúrnych inštitúcií.
ISBN 978-80-7090-970-6
ELIÁŠ, Michal
Z cestovných denníkov štúrovcov
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 190 s. Viaz.
Monografia doplnená dobovými fotografiami.
ISBN 978-80-7090-970-6
FERIANEC, Bohuslav
Mosquito nad Piešťanmi
Modrovka, Bohuslav Ferianec 2010. 1. vyd.
66 s. Brož.
Rekonštrukcia leteckej nehody z roku
1944.
ISBN 978-80-970359-4-5
FILAN, Boris
PrešpoRock
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2010. 1. vyd.
261 s. Viaz.
Voľné pokračovanie spomienkových príbehov z knihy Bratislavské krutosti (2008)
od básnika, textára a prozaika (nar. 1949),
ktoré sú zviazané s Bratislavou nedávnej minulosti a s jej ľuďmi.
ISBN 978-80-8085-926-8
FILAN, Boris
Tajomstvo Budhovho úsmevu. Ilust. Foto
autor
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 191 s. Edícia
Svet gombička. Flexi
Cestopis známeho spisovateľa a textára,
v ktorom zachytáva svoje cesty na Srí Lanku.
ISBN 978-80-551-2316-5
GÁLIK, Ján
Myjava v obrazoch histórie
Myjava, Vl. nákl. 2010. 1. vyd. 427 s. Viaz.
Monografia mesta.
ISBN 978-80-970475-9-7
HAAS, Laco
Trogári
Bratislava, DAXE 2010. 1. vyd. 70 s. Viaz.
Memoáre autora na detstvo a mladosť v Nitre.
ISBN 978-80-89429-06-6
HAĽKO, Jozef
Dóm. Katedrála svätého Martina v Bratislave. Foto Štefan Komorný
Bratislava, Vydavateľstvo Lúč 2010. 1. vyd.
603 s. Viaz.
Reprezentatívna publikácia o korunovačnej
katedrále.
ISBN 978-80-7114-805-0
HARTL, Milan – ŠTIBELOVÁ, Helena – HARTLOVÁ, Ľudmila
Kuzmice 1270 – 2010
Kuzmice, Obecný úrad (Kuzmice) 2010.
1. vyd. 88 s. Brož.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-89258-55-0
HAVIAR, Tomáš
Uhranská električka. Ilust. a náčrty Tomáš
Haviar. Foto z viacerých zdrojov
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2010.
1. vyd. 104 s. Edícia Zaniknuté koľaje. Viaz.
Prvá kniha novovzniknutej edície o zaniknutých uzkokoľajových železniciach na Slovensku: autor (nar. 1976) sa v nej venuje
cukrovaru v Záhorskej Vsi s pohľadu železničného prepojenia.
ISBN 978-80-8115-023-4
HAVIAR, Štefan
Národný kalendár 2011
Martin, Matica slovenská 2010. 1. vyd. 256 s.
Brož.
Okrem tradičného kalendária obsahuje
portréty popredných slovenských osobností .
ISBN 978-80-7090-986-7
HORVÁTHOVÁ-ČISÁRIKOVÁ, Alena a kol.
Nezostalo po nich ticho II.
Bratislava, Forza Music 2010. 1. vyd. 196 s.
Viaz.
Pokračovanie spomienkových medailónov
na významné osobnosti slovenskej kultúry
a športu.
ISBN 978-80-8935-923-3
HUDEC, Adam
To bola Malokarpatská kapela
Bratislava, Forza Music 2010. 1. vyd. 264 s.
Viaz.
Úsmevné i štatistické informácie o Malokarpatskej kapele, text je doplnený množstvom
fotografií.
ISBN 978-80-8935-919-6
HYŽA, Alan – KUBÍNYI, Peter
MISIA – Mission. Slovenskí saleziáni vo svete
Bratislava, Don Bosco 2010. 1. vyd. 248 s.
Viaz.
Deväť reportáží o slovenských saleziánskych
misionároch. Za fotografie získal Alan Hyža
ocenenie Fotograf roka 2009.
ISBN 978-80-8074-113-6
JABLONSKÁ, Beata a kol.
Miloš Šimurda. Foto Jaroslav Čeněk
Bratislava, vl. n. 2010.1. vyd. 174 s. Viaz.
Monografia výtvarníka staršej generácie
(nar. 1924) obsahuje bibliografiu, výstavy
a katalógy.
ISBN 978-80-970382-3-6
Jarovnice v premenách času a dejín (1260
– 2010)
Jarovnice, Obecný úrad (Jarovnice) 2010.
1. vyd. 304 s. Viaz.
Jubilejná publikácia k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
ISBN 978-80-970390-0-4
JANOTA, Igor
Dobrodružný život J. W. Kempelena. Ilust.
Jakub Kľúčik
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 188 s.
Edícia Bratislava – Pressburg. Viaz.
Faktografické rozprávanie nášho významného spisovateľa (1921-2008) o prešporskom
učencovi, vynálezcovi a konštruktérovi
(1734-1804).
ISBN 978-80-8114-048-8
JANIGLOŠOVÁ-MORAVČÍKOVÁ, Ružena
Zakázané zvony
Bratislava, Eko konzult 2010. 1. vyd. 268 s.
Viaz.
Próza z obdobia začiatku 20. storočia zachytáva problém pomaďarčovania a odporu
proti takejto politike vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie.
ISBN 978-80-8079-130-8
KELE, František
Čilské poludníky
Banská Bystrica, Dali-BB 2010. 1. vyd. 176 s.
Brož.
Cestopis z piatich výprav do Chile.
ISBN 978-80-89090-69-3
KHIDAYER, Emíre
Život po arabsky. Foto E. Jarúnek, E. Khidayer, R. Randík
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 323 s.
Viaz.
Tretia kniha arabistky a diplomatky – au-
XIX
torka autenticky rozpráva o každodennom
živote, rituáloch a sviatkoch arabského sveta.
ISBN 978-80-8114-050-1
KIČIN, Dávid – MURÍN, Gustáv
Mikuláš Černák. Foto Ján Krošlák, archív
Mikuláša Černáka
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 300 s.
Viaz.
Kniha o Mikulášovi Černákovi spájaného so
slovenským podsvetím, tvoria ju dve časti:
prvá obsahuje dokumentárne prerozprávanie života Černáka od Dávida Kičina, druhá
s názvom Boss všetkých bossov v rozhovoroch od Gustáva Murína rekapituluje udalosti cez rozhovory a vyjadrenia k rôznym
kriminálnym kauzám.
ISBN 978-80-8114-051-8
KŇAŽKO, Milan – ŠTRASSER, Ján
Nosím v sebe mnohé jazvy. Doslov Ján
Štrasser. Ilust. Foto P. Hojda a i.
Bratislava, Forza Music 2010. 1. vyd. 237 s.
Viaz.
Kniha rozhovorov so známym hercom a bývalým politikom (nar. 1945).
ISBN 978-80-89359-22-6
KNOTEK, Ivan
Šúrovce slovom i obrazom
Šúrovce, Foreko 2010. 1. vyd. 279 s. Viaz.
Dejiny i súčasnosť obce.
ISBN 978-80-968921-3-6
KORBOVÁ, Margita
Z dejín obce Košická Polianka
Košice, CASSONIC 2010. 1. vyd. 88 s. Brož.
Minulosť i súčasnosť obce.
ISBN 978-80-970581-1-1
Levice
Banská Bystrica, Štúdio HARMONY 2010.
1. vyd. 255 s. Viaz.
Monografia mesta.
ISBN 978-80-89151-27-1
KOVÁČ, Michal – BALÁŽ, Anton
Pamäti – Môj príbeh občana a prezidenta
Dunajská Lužná, MilaniuM 2010. 1. vyd.
448 s. Viaz.
Pamäti prvého demokratického prezidenta
Slovenskej republiky.
ISBN 978-80-891783-9-1
LEHOTSKÝ, Ivan
Murovaná drevenica
Bratislava, Petrus 2010. 1. vyd. 192 s. Viaz.
Kritické postrehy emigranta po návrate na
Slovensko.
ISBN 978-80-89233-39-7
LEIKERT, Jozef
Osobnosti Slovenska I. diel
Bratislava, Príroda 2010. 1. vyd. 352 s. Viaz.
Životné osudy a dielo ľudí, ktorí tvorili dejiny našej krajiny.
ISBN 978-80-070-1849-5
LEIKERT, Jozef
Osobnosti Slovenska II. diel
Bratislava, Príroda 2010. 1. vyd. 352 s.
Viaz.
Životné osudy a dielo ľudí, ktorí tvorili dejiny našej krajiny.
ISBN 978-80-07-01814-3
LUKÁČOVÁ, Alžbeta
Samko Dudík a jeho kapela. Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre
Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV 2010.
1. vyd. 240 s. Brož.
Monografia o slávnom myjavskom primášovi a jeho kapele.
ISBN 978-80-89151-30-1
MACHALA, Drahoslav
Slovenská vlastiveda III. Žilinská župa.
Foto Ľubomír Bechný a i.
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 408 s. Viaz.
Encyklopedická publikácia o dejinách Slovenska podľa jednotlivých žúp – historik
a kultúrny publicista (nar. 1947) komplexne
predstavuje ich kultúrnu históriu textom
a množstvom fotografií a reprodukcií. Knihu vydala Matica slovenská v spolupráci
s Národným osvetovým centrom.
ISBN 978-80-8115-021-0
Obec Popudinské Močidľany. Zost. V. Drahošová, J. Mitáček
Skalica, Záhorské múzeum 2010. 1. vyd.
79 s. Viaz.
Z minulosti a súčasnosti obce.
ISBN 978-80-85446-64-7
OKRUCKÝ, Svetozár
70 rokov © Lasica
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 168 s.
Viaz.
Vinše priateľov k životnému jubileu.
ISBN 978-80-8114-020-4
Olešná 1919 – 2009. Zost. L. Paštrnák
Čadca, MAGMA 2010. 1. vyd. 408 s. Viaz.
Z dejín a súčasnosti obce.
ISBN 978-80-970534-0-6
MAREC, Anton
Tatranské (dez)ilúzie – Príbeh našich
veľhôr Alebo ako sa národný park mení
na lunapark
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 112 s. Brož.
Kritické poznámky zanieteného Tatranca,
horolezca, chatára a horského vodcu.
ISBN 978-80-8115-036-4
Poruba pod Vihorlatom – v toku času.
Zost. M. Molnár
Michalovce, Excel enterprise 2010. 1. vyd.
224 s. Viaz.
Z dejín a súčasnosti obce – publikácia vyšla
pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej
zbierky o obci.
ISBN 978-80-89258-60-4
MEDVEC, Anton
Sokoľ v premenách času
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 278 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-7165-815-3
POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol
Chorvátsky Grob – návraty a cesty
Poprad, Nakladateľstvo Región Poprad 2010.
1. vyd. 160 s. Viaz.
Z dejín a súčasnosti obce.
ISBN 978-80-970183-1-3
MIKLOŠKO, Jozef
Dva roky bloger
Svätý Jur, DACO – Jozef Mikloško 2010.
1. vyd. 431 s. Brož.
Kniha 71 blogov aj s diskusiami o rôznych
témach súčasnosti, ktoré autor, politik,
vedec a publicista uverejňoval na internete.
ISBN 978-80-970030-2-9
PROCHÁZKA, Radoslav
Štekajúca karavána. Žalospev angažovaného autora
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd. 254 s.
Brož.
Výber esejí autora, zástupcu strednej generácie právnikov a politika, o právnych a politických problémoch.
ISBN 978-80-8101-346-1
MINTALOVÁ-ZUBERCOVÁ, Zora
Všetko okolo stola II. alebo Sladké zbrane
žien. Foto J. Mintal, J. Zuberec, Fotoarchív
SNM Martin, SNK Archív literatúry a umenia, archív autorky
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 280 s. Viaz.
Druhý diel faktografickej, populárno-náučnej monografie o stolovaní, historickom vývine prípravy jedál a výroby nápojov u nás
s množstvom dobových receptov.
ISBN 978-80-8115-013-5
Raslavice. Zost. S. Baláž
Raslavice, OZ Život je šanca 2010. 1. vyd.
392 s. Viaz.
História a kultúra obce.
ISBN 978-80-969686-4-9
NANDRÁSKY, Karol
Ježiš a súčasnosť
Bratislava, Vyd. Q 111 2010. 1. vyd. 420 s.
Viaz.
Autor poukazuje na škodlivosť dogmatizmu
a meravosť pre súčasné cirkvi. točne
ISBN 978-80-8909-257-4
SALNER, Peter
Bratislavské kaviarne a viechy. Foto archív
Jozefa Hanáka, Ústav etnológie SAV
Bratislava, Marenčin PT 2010. 2. vyd. 172 s.
Edícia Bratislava – Pressburg. Viaz.
Monografia o starej Bratislave venovaná viecham, kaviarňam a rôznym ľuďom s dobovými fotografiami a reprodukciami rôznych
obrazových materiálov.
ISBN 978-80-8114-043-3
Nevoľné. Zost. R. Lacko
Banská Bystrica, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2010. 1. vyd. 226 s. Viaz.
Monografia obce.
ISBN 978-80-88937-44-9
Nitrianska Blatnica 1185 – 2010. Zost. D. Trsťan
Nitrianska Blatnica, Obecný úrad (Nitrianska Blatnica) 2010. 1. vyd. 212 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-970630-6-1
Nová Bystrica. Zost. E. Joneková, V. Judák,
M. Lalinský
Čadca, MAGMA 2010. 1. vyd. 381 s. Viaz.
Monografia obce, ktorá je rozlohou najväčšia na Kysuciach.
ISBN 978-80-89172-20-7
RAŠLA, Peter
Návratno. Geria3cké insitno
Bratislava, Vydavateľstvo PPB 2010. 1. vyd.
308 s. Viaz.
Autobiografické črty.
ISBN 978-80-969-565-1-7
SEGEŠ, Vladimír
Remeslá a cechy v starom Prešporku. Foto
Múzeum mesta Bratislavy a i.
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 302 s.
Edícia Bratislava – Pressburg. Viaz.
Ďalšia monografia z obľúbenej edície – známy historik v nej textom a dobovými fotografiami zachytil remeselníkov Bratislavy,
cechy a ich zvyky a obyčaje.
ISBN 978-80-8114-049-5
SITKO, Jozef
Novinári a politici cez sitko. Foto Peter
Brenkus, Ján Lofaj
Bratislava, Veda 2010. 1. vyd. 198 s. Viaz.
XX
Zbierka próz, v ktorých autor (nar. 1935)
spracoval autentické zážitky s prominentmi
verejného a politického života.
ISBN 978-80-224-1161-5
SLEZIAK, Wilfried
Mojimi očami Piarg – Štiavnické Bane
Košice, Typopress 2010. 1. vyd. 150 s.
Viaz.
Spomienky na Štiavnické Bane – banícku
obec (príbehy a dobové fotografie).
ISBN 978-80-89089-99-4
Slovenská Ľupča. Zost. J. Dávid, E. Debnárová, M. Dvoranová
Banská Bystrica, Dali-BB 2010. 1. vyd. 190 s.
Viaz.
Monografia.
ISBN 978-80-89090-73-0
STANO, Milan
Kálnické príbehy 2.
Bratislava, Štúdio humoru a satiry 2010.
1. vyd. 256 s. Viaz.
Príbehy z rázovitej dediny Kálnica v Inoveckých horách.
ISBN 978-80-85451-45-0
STANO, Milan
Kocúrkovo a jeho príbeh. I. diel – roky
1990 – 1992
Bratislava, Štúdio humoru a satiry 2010.
1. vyd. 256 s. Viaz.
História humoristicko-satirického periodika, príbehy, postrehy, aforizmy, epigramy
a vtipné karikatúry.
ISBN 978-80-85451-48-1
Strážske. Zost. G. Grmolcová
Strážske, Mestský úrad (Strážske) 2010.
1. vyd. 35 s. Brož.
Informačná brožúra.
ISBN 978-80-970367-0-6
SZABÓ, Ivan
Bratislavská lýra
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 336 s.
Viaz.
Dokument o festivale populárnej hudby,
ktorý vznikol roku 1966 a trval do polovice
deväťdesiatych rokov, s množstvom fotografií.
ISBN 978-80-8114-057-0
ŠEBO, Juraj
Budovateľské 50. roky. Doslov Kornel Földvári. Foto Juraj Bartoš, Ivan Friedl, Karol Kállay, Ján Vlček, Sesi Lauko, Ladislav Vorel, Július Kulcsár, Pavel Vajsábel
Bratislava, Ikar 2010. 1. vyd. 333 s. Viaz.
Kniha historických faktov a autentických
materiálov z obdobia 50. rokov s množstvom fotografií.
ISBN 978-80-551-2132-1
ŠEBO, Juraj
Reálne 80. roky
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 304 s.
Viaz.
Po Zlatých 60. a Normálnych 70. autor mapuje ďalšiu dekádu bežného života.
ISBN 978-80-8114-056-3
ŠEBO, Juraj
Také bolo PKO. Koniec jednej legendy
Bratislava, Marenčin PT 2010. 1. vyd. 296 s.
Viaz.
Po vyše polstoročí je bratislavský Park kultúry a oddychu odsúdený na zbúranie. Autor zachytil genius loci tohto miesta, zozbieral množstvo fotografií, autentických
spomienok a výpovedí osobností.
ISBN 978-80-8114-068-6
ŠTRASSER, Ján
Rok Lasicu
Bratislava, Forza Music 2010. 1. vyd. 260 s.
Viaz.
12 rozhovorov Jána Štrassera s Milanom Lasicom.
ISBN 978-80-89359-16-5
ŤAŽKÝ, Ladislav
Očami pútnika. Úvod Ján Chryzostom kardinál Korec
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 2. vyd. 212 s.
Viaz.
Cestopis významného slovenského spisovateľa (nar. 1924) s množstvom esejistických,
filozofických, meditatívnych a príbehových
prvkov.
ISBN 978-80-8061-407-2
TKÁČ, Marián
Turzovci
Bratislava, PostScriptum 2010. 1. vyd. 160 s.
Viaz.
Osudy najvýznamnejšej magnátskej rodiny
v strednej Európe od konca 15. do prvej
štvrtiny 17. storočia.
ISBN 978-80-970489-3-8
Trnové. Zost. M. Jesenský
Žilina, MAGMA 2010. 1. vyd. 447 s. Viaz.
Monografia obce.
ISBN 978-80-89172-21-4
URC, Rudolf
Viktor Kubal. Filmár – výtvarník – humorista
Bratislava, Slovenský filmový ústav 2010.
376 s. Viaz.
Monografia o živote a diele V. Kubala.
ISBN 978-80-970420-1-1
VALENTOVÁ, Soňa
Prelet nad životom
Bratislava, Fragment 2010. 1. vyd. 88 s. Viaz.
Intímna spoveď herečky, manželky významného režiséra.
ISBN 978-80-8089-448-1
Veľké Úľany. Zost. J. Danterová
Veľké Úľany, Obecný úrad (Veľké Úľany)
2010. 1. vyd. 349 s. Viaz.
Dejiny a súčasnosť obce.
ISBN 978-80-89198-77-1
VÍTEK, Peter – MARTINSKÝ, Miroslav
Dejiny obce Vavrišovo
Vavrišovo, Obecný úrad (Vavrišovo) 2010.
1. vyd. 96 s. Viaz.
Z histórie obce.
ISBN 978-80-970549-7-7
VÍTEK, Peter – MARTINSKÝ, Miroslav
Z minulosti Dovalova 1386 – 1945
Liptovský Hrádok, Mestský úrad (Liptovský
Hrádok) 2010. 1. vyd. 94 s. Viaz.
Dejiny od prvej písomnej zmienky až do
konca 2. svetovej vojny.
ISBN 978-80-970559-1-2
VODIČKOVÁ, Alica
Farebné z neba
Martin, HladoHlas Group 2010. 1. vyd. 105 s.
Viaz.
Fejtóny inšpirované skúsenosťami s astrológiou, do ktorých autorka zahrnula zážitky,
úvahy a humor.
ISBN 978-80-89502-01-1
VRABCOVÁ, Marie
Hedviga
Dunajská Streda, LOAR 2010. 220 s. Viaz.
Mediálne známy prípad útoku na študentku
Hedvigu Malinovú 25. augusta 2006 v Nitre
a udalosti štyroch rokov, ktoré odvtedy
uplynuli, s osobitým dôrazom na spoločenské a politické súvislosti.
ISBN 978-80-970588-4-5
Vranov nad Topľou na prahu 21. storočia
Vranov n. Topľou, Mestský úrad (Vranov nad
Topľou) 2010. 1. vyd. 97 s. Viaz.
Novodobé dejiny mesta.
ISBN 978-80-970609-0-9
Vranovské Dlhé a jeho zvon času. Vranovské Dlhé 1270 – 1944, Vranov – Dlhá 1944
– 2010. Zost. J. Švarbalík
Vranov n. Topľou, Mestský úrad (Vranov nad
Topľou) 2010. 1. vyd. 172 s. Viaz.
Minulosť a súčasnosť obce – dnes súčasti
mesta Vranova.
ISBN 978-80-970491-3-3
ZRUBEC, Laco
Dedinka v údolí...
Nitra, Vyd. Čakanka 2010. 1. vyd. 186 s.
Viaz.
Životný príbeh herca a speváka populárnych
piesní Františka Krištofa Veselého.
ISBN 978-80-970056-5-8
ŽUCHA, Ivan
Strácanie nájdeného času
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd. 126 s.
Brož.
Kniha intelektuálnych analýz a filozofických
vhľadov od psychiatra a spisovateľa (19352009).
ISBN 978-80-8101-303-4
Z literárnej vedy
BARČ-IVAN, Július
Prózy. Zost., komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Dagmar Kročanová-Roberts
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2010. 1. vyd. 624 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Epika, eseje, publicistika a kázne spisovateľa
a dramatika (1909-1953).
ISBN 978-80-8101-395-9
BANÍK, Anton Augustín
Na dejinnej križovatke. Zost. Tomáš Winkler, Milan Gonda. Úvod Tomáš Winkler
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 483 s. Viaz.
Výber štúdií, novinových a časopiseckých
článkov knihovníka, kultúrneho a spoločenského dejateľa a osobnosti Matice slovenskej (1900-1978).
ISBN 978-80-7090-964-5
BELLUŠ, Imrich
Školský lexikón slovenských spisovateľov
Bratislava, Príroda 2010. 1. vyd. 288 s. + CD.
Viaz.
Praktický školský lexikón obsahuje údaje
o približne 500 spisovateľoch Slovenska
spolu s CD (abecedný zoznam 5700 slovenských literárnych diel).
ISBN 978-80-07-01819-8
XXI
BENČÍK, Emil
Králi ducha
Bratislava, Eben-Libellus 2010. 1. vyd. 256 s.
Brož.
Tri biografické medailóny – kniha má podtitul: Čierne dni v živote Janka Kráľa, Svetozára Hurbana Vajanského a Pavla Országha
Hviezdoslava.
ISBN 978-80-970509-7-9
BENČÍK, Emil
Králi ducha / Rebrík do neba
Bratislava, Eben-Libellus 2010. 1. vyd. CD.
E-kniha, CD s autorovými poviedkami (Rebrík do neba) a literárnohistorickými biografiami (Králi ducha) – CD obsahuje texty aj
nahrávky.
ISBN 978-80-970509-7-9-E
BRTÁŇ, Rudo
Živé roky. Tvorivé roky 2
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010.
1. vyd. 335 s. Viaz.
Druhá časť životných spomienok literárneho vedca, kritika a básnika (nar. 1907) – nadväzuje na prvú časť vydanú v roku 2002.
ISBN 978-80-7140-298-5
BRTÁŇ, Rudo
Živé roky. Tvorivé roky 3
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010.
1. vyd. 307 s. Brož.
Tretia časť spomienok literárneho vedca,
kritika a básnika (nar. 1907).
ISBN 978-80-7140-344-9
BŽOCH, Adam
Holandské portréty
Bratislava, Kalligram 2010. 1. vyd. 156 s. Brož.
Štúdie, články, úvahy o severonizozemskej
literatúre.
ISBN 978-80-8101-399-7
GÁFRIK, Michal
V spätnom zrkadle
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 156 s. Viaz.
Výber z odborných a publicistických článkov literárneho vedca (nar. 1931) z oblasti
literárnej histórie a súčasnosti.
ISBN 978-80-7090-975-1
GÁFRIKOVÁ, Gizela a kol.
Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17. — 18. storočia
Bratislava, Veda 2010. 1. vyd. 255 s. Viaz.
Štúdie z oblasti duchovnej kultúry.
ISBN 978-80-224-1124-0
GAVURA, Ján
Lyrické iluminácie
Prešov, OZ Slniečkovo 2010. 1. vyd. 240 s.
Brož.
Výber z literárnych kritík a interpretácií.
ISBN 978-80-89314-16-4
HEREC, Ondrej
Dobre organizovaný netvor
Bratislava, Literárne informačné centrum
2010. 1. vyd. 233 s. Viaz.
Knižná esej, v ktorej autor (nar. 1944) analyzuje pojem organizácie a jej obraz v literatúre, v druhej časti sa venuje modernej a postmodernej fantastike.
ISBN 978-80-89222-73-5
HORVÁTH, Ivan
Prózy. Zost., komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Jana
Kuzmíková
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2010. 1. vyd. 608 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Kompletná tvorba spisovateľa (1904-1960).
ISBN 978-80-8101-371-3
HRONCOVÁ-FAKLOVÁ, Daniela E. – FAKLA,
Daniel M.
... a lipa v ňom tíško šumí
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010.
1. vyd. 124 s. Viaz.
A. Sládkovič – memoáre.
ISBN 978-80-7140-331-9
HRONSKÝ, Jozef Cíger
Zobrané spisy XI. Človek, na ktorého sa
pamätám – Zažíhanie svetiel. Zost. Milan
Gonda
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 331 s. Viaz.
Jedenásty zväzok súborného vydania diela
významného
slovenského
spisovateľa
(1896-1960) obsahuje glosy a fejtóny, poviedky a novely, úryvky z románov a divadelné hry.
ISBN 978-80-7090-988-1 (XI. zv.),
80-7090-785-1 (súbor)
KÁKOŠOVÁ, Zuzana
Latinská humanistická poézia 16. storočia
v kontexte slovenskej literatúry
Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
1. vyd. 149 s. Brož.
Monografia o humanistickej literatúre.
ISBN 978-80-223-2603-2
KÁNIKOVÁ, Margita
V znamení púpavy
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2010. 2. rozš. vyd. 147 s. Brož.
Literárno-životopisná monografia s podtitulom Fragmenty zo života básnika Andreja
Žarnova o slovenskom básnikovi (19031982), v ktorej autorka odkrýva nové súvislosti jeho života doma i v emigrácii.
ISBN 978-80-8061-406-5
KERUĽOVÁ, Marta – BRUNCLÍK, Jozef – BÁLENTOVÁ, Petra – LAUKOVÁ, Silvia – PALKOVIČ, Vladimír – TEPLAN, Dušan
Šesťkrát cesta za autorom. Habitus staronových tvorcov literárnych dejín
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2010.
1. vyd. 245 s. Brož.
Kolektívna monografia z oblasti dejín našej
literatúry.
ISBN 978-80-8094-818-4
KOT, Wiesław – PETRÍK, Vladimír
Spisovatelia a básnici sveta. Z poľ. orig.
prel. Peter Čačko
Bratislava, Príroda 2010. 1. vyd. 280 s. Edícia
Galéria slávy. Viaz.
Životopisné portréty najvýraznejších spisovateľov sveta s podtitulom Od Homéra po
Stephena Kinga – slovníkové heslá o slovenských autoroch doplnil Vladimír Petrík.
ISBN 978-80-07-01816-7
K senzitivite literárnej vedy. K jubileu Antona Eliáša. Zost. Mária Kusá
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2010. 1. vyd. 79 s. Brož.
Zborník štúdií.
ISBN 978-80-223-2841-8
KUKUČÍN, Martin
Dom v stráni a iné prózy. Zost., komentár,
vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Ján Gbúr
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2010. 1. vyd. 512 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Vybrané diela významného slovenského spi-
sovateľa: prózy a korešpondencia – záverečné kapitoly tvoria ukážky z kritiky a spomienok.
ISBN 978-80-8101-278-5
Kukučín v interpretáciách. Zost. Ján Gbúr.
Úvod Ján Gbúr
Bratislava, Literárne informačné centrum
2010. 1. vyd. 176 s. Brož.
Zborník štúdií k 150. výročiu narodenia M. Kukučína zaradeného do kalendára kultúrnych
výročí UNESCO, ktoré odzneli na viacerých
konferenciách a seminároch. Autori príspevkov: S. Alvarado, R. Bílik, R. Bojničanová,
V. Cosculluela, V. Dianišková, M. Dudok, J. Gbúr,
I. Hajdučeková, D. Hučková, V. Jablonický,
J. Kačala, Z. Kákošová, M. Kendra, J. Lomenčík,
A. Mašková, A. Mezeiová, I. Pospíšil, V. K. R. de
Rosales, D. D. Sesar, M. Součková, M. Szabová,
L. Šútor, E. Tibenská, A. Valcerová.
ISBN 978-80-8119-029-2
LAUKOVÁ, Silvia
Cantus Catholici v interpretácii
Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2010.
1. vyd. 80 s. Brož.
Monografia o prvom katolíckom spevníku.
ISBN 978-80-8094-521-3
MAKARA, Sergej – ROMAN, Michal
Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska
Poniky, PARTNER 2010. 1. vyd. 136 s. Brož.
Slovník ukrajinských spisovateľov zachytávajúci obdobie posledných 200 rokov.
ISBN 978-80-89183-71-5
MALLARMÉ, Stéphane
Hliadka osamenia. Z franc. orig. prel. a vybral Ján Švantner. Doslov Ján Švantner
Bratislava, Literárna nadácia Studňa 2010.
1. vyd. 118 s. Brož.
Výber z diela a aktuálny preklad jedného
z umelcov 19. storočia radeného k prekliatym básnikom (1845-1898) spolu s kalendáriom jeho života.
ISBN 978-80-89207-11-4
MANRIQUE, Jorge
Slohy na otcovu smrť. Zo špan. orig. prel.
Ján Zambor. Úvod Ján Zambor
Dunajská Lužná, MilaniuM 2010. 1. vyd. 110 s.
Brož.
Komentovaný preklad najvýznamnejšej španielskej stredovekej elégie Manriqueho
(okolo 1440 – 1479) a vybraných španielskych elégií 20. storočia – knihu preložil
a zostavil náš významný literárny vedec
a profesor literatúry.
ISBN 978-80-89178-41-4
MARČOK, Viliam
V poschodovom labyrinte
Bratislava, Literárne informačné centrum
2010. 1. vyd. 284 s. Viaz.
Monografia univerzitného profesora a kontextovo vplyvného literárneho vedca (nar.
1935) o postmoderne.
ISBN 978-80-8119-024-7
MATEJOV, Fedor
Fragmenty
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2010. 1. vyd. 360 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Monografia literárneho vedca s podtitulom
Z premien písania o literatúre od šesťdesiatych rokov po deväťdesiate roky o problémoch literárnej kritiky a historiografie.
ISBN 978-80-8101-374-4
MATTOVÁ, Lucia – LORKOVÁ, Zuzana – HABUROVÁ, Andrea
XXII
Podoby a premeny reflexie ruskej literatúry na Slovensku v rokoch 1996-2009
Bratislava, Stimul 2010.1. vyd. 105 s. e-kniha.
Monografia dostupná na stránke http://stella.uniba.sk/texty/MHL-podoby.pdf.
ISBN 978-80-8127-006-2
MATUŠKA, Alexander
Dielo I – Alexander Matuška. Zost. a poznámky napísal Stanislav Matuška. Úvod
Vladimír Petrík
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2010. 1. vyd.
452 s. Edícia Zlatý fond slovenskej literatúry.
Viaz.
Prvý zväzok súborného diela nášho významného literárneho kritika, vedca a publicistu
Alexandra Matušku (1910-1975), ktorý vychádza v tomto výbere po prvýkrát; obsahuje: juvenílie z rokov 1930-1938, štúdiu Vajanský prozaik z roku 1937 a kritické state
a rozhovory z rokov 1944-1975.
ISBN 978-80-222-0593-1
Medzi dvoma domovmi 3. Zost. Michal
Harpáň, Peter Cabadaj, Vladimír Skalský
Bratislava, Literárne informačné centrum
2010. 1. vyd. 319 s. Viaz.
Tretia časť projektu antológií slovenskej literatúry zachytáva eseje vydané v zahraničí –
predtým vyšla časť venovaná prózam a prvý
diel sa venoval slovenskej poézii vydanej
v zahraničí.
ISBN 978-80-8119-034-6
MIHÁLIK, Vojtech
Básnické dielo. Zost., komentáre, vysvetlivky a doslov napísal Milan Hamada. Kalendárium života a diela a obrazovú prílohu pripravila Mária Sukeníková
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2010. 1. vyd. 616 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Výber z tvorby jedného z najvýznamnejších
slovenských básnikov (1926-2001).
ISBN 978-80-8101-373-7
MIKULA, Valér
Démoni súhlasu i nesúhlasu (Dominik Tatarka, Miroslav Válek)
Bratislava, F. R. & G. 2010. 1. vyd. 159 s. Brož.
Literárnovedné štúdie o dvoch osobnostiach
našej literatúry 20. storočia: Tatarka (19131989), Válek (1927-1991).
ISBN 978-80-85508-98-7
MIKULA, Valér – MIKULOVÁ, Marcela a kol.
Kapitoly zo slovenského realizmu. Dejiny,
medailóny, štúdie, interpretácie
Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
1. vyd. 235 s.
Štúdie a portréty venované profilovým
osobnostiam realizmu.
ISBN 978-80-223-2855-5
MIKULOVÁ, Marcela
Paradoxy realizmu. „Neklasickí“ klasici
slovenskej prózy
Bratislava, Veda 2010. 1. vyd.
Odborná a kritická reflexia diel daného obdobia.
ISBN 978-80-224-1153-0
MILČÁK, Marián
Mýtus a báseň (7 úvah o poézii)
Levoča, Modrý Peter 2010. 1. vyd. 110 s.
Brož.
Sedem teoretických štúdií o otázkach súčasnej poézie a jej vnímania od básnika, prekladateľa a teoretika (nar. 1960).
ISBN 978-80-85515-93-0
MRÁZ, Peter
Poetika príležitostnej poézie Bohuslava
Tablica a Jána Hollého
Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
1. vyd. 121 s. Brož.
Monografia literárneho vedca mladej generácie (nar. 1984), v ktorej rozpracoval literárnoteoretické aspekty žánrov príležitostnej poézie.
ISBN 978-80-223-2858-6
NOVOMESKÝ, Laco
Básne a úvahy. Zost., komentár, vysvetlivky,
kalendárium života a diela a doslov napísal
Ján Gavura
Bratislava, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV 2010. 1. vyd. 560 s. Edícia Knižnica slovenskej literatúry. Viaz.
Výber z tvorby jedného z najtalentovanejších slovenských básnikov (1904-1976).
ISBN 978-80-8101-372-0
Preklad ako kultúrna a literárna misia.
Zost. Alica Kulihová, Oľga Škvareninová.
Úvod Alica Kulihová, Oľga Škvareninová
Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
1. vyd. 181 s. Brož.
Zborník prác o problematike prekladu, autori
príspevkov: M. Šišolák, P. Mučaji, S. Boldocký,
D. Serafínová, J. Jankovič, T. Ičevska, A. Kulihová,
V. Cosculluela, J. Samcová, E. Krejčová, P. Krejčí,
M. Dobríková, B. Petrášová, Z. Kovačević(ová),
S. Vojtechová Poklač, I. Mikušiak, K. Pekaríková, M. Gavenda, T. Rončáková, K. Ondicová,
J. Huťanová, O. Škvareninová.
ISBN 978-80-223-2785-5
Problémy slovakistiky v zrcadle areálové
filologie. Zost. Ivo Pospíšil
Brno, Tribun EU 2010. 1. vyd. 86 s. Brož.
Zborník štúdií s témami súčasnej literatúry
od autorov: Daniel Bína, Ivo Pospíšil, Viera
Žemberová, Alexej Mikulášek, Anna Zelenková. Štúdie sú písané v slovenčine aj v češtine.
ISBN 978-80-7399-965-0
RÁZUS, Martin
Argumenty. Hovory so synom i s tebou.
Zost. a doslov M. Gáfrik
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010.
2. dopl. vyd. 66 s. Brož.
Úvahy a názory M. Rázusa (1888-1937).
ISBN 978-80-7140-326-5
ROZKOŠ, Pavel
Jozef Gregor Tajovský v povedomí Nadlačanov
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2010. 1. vyd. 135 s. Edícia Memo.
Brož.
Literárna, historicko-memoárová publikácia
o šesťročnom pobyte J. G. Tajovského v Nadlaku.
ISBN 978-80-8061-405-8
Rudo Brtáň v spomienkach. Doplnok
k trilógii Živé roky. Zost. I. Brtáň
Liptovský Mikuláš, TRANOSCIUS 2010. 1. vyd.
309 s. Viaz.
Autobiografické pamäte.
ISBN 978-80-7140-345-6
Slovo o slove. Zost. Ľ. Liptáková, M. Andričíková, M. Klimovič
Prešov, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 2010. 1. vyd. 400 s. Brož.
Zborník Katedry komunikačnej a literárnej
výchovy PFPU (16. ročník).
ISBN 978-80-555-0201-4
STANISLAVOVÁ, Zuzana a kol.
Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960
Bratislava, Literárne informačné centrum
2010. 1. vyd. 318 s. Viaz.
Literárnohistorická práca venovaná literatúre pre deti a mládež, ktorá nadväzuje na
publikáciu O. Sliackeho Dejiny slovenskej
literatúry pre deti a mládež do roku 1960.
Spoluautori sú: Adela Mitrová, Michal Tokár, Svatava Urbanová, Jarmila Hodoličová.
ISBN 978-80-8119-026-1
STRAUSS, Pavol
Skalpelom i perom 4. Zost. úvod a editorské poznámky napísal Július Pašteka
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 588 s. Edícia Zobrané literárne a mysliteľské diela. Viaz.
Štvrtý zväzok desaťzväzkového projektu vydávania diela významného slovenského spisovateľa a mysliteľa (1912-1994) obsahuje
denníkové zápisky v tituloch: Sám za sebou,
Za mostom času, Odvrátený hlas, Sme mocnejší než čas a úvahu Cesta k ozdraveniu
sveta.
ISBN 978-80-7165-782-8
STRAUSS, Pavol
Ozveny vnútorných hlasov 5. Zost., úvod
a editorské poznámky napísal Július Pašteka
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 437 s. Edícia Zobrané literárne a mysliteľské diela. Viaz.
Piaty zväzok desaťzväzkového projektu vydávania diela významného slovenského spisovateľa a mysliteľa (1912-1994) obsahuje
denníkové zápisky v tituloch: Nezdvorilé
glosy, Zbytočný denník, Variácie o tom istom, Listy sebe, Body istoty.
ISBN 978-80-7165-793-4
STRAUSS, Pavol
Aforistické iskrenie 6. Zost., úvod a editorské poznámky napísal Július Pašteka
Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010.
1. vyd. 245 s. Edícia Zobrané literárne a mysliteľské diela. Viaz.
Šiesty zväzok desaťzväzkového projektu
vydávania diela významného slovenského
spisovateľa a mysliteľa (1912-1994) obsahuje aforizmy v tituloch: Nápady a výpady, Aforistické diárium I, Aforistické diárium II, Písanie bez konca, Myšlienkový
odpad.
ISBN 978-80-7165-803-0
Studia Academica Slovaca 2010 Prednášky
XLVI letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Zost. Jana Pekarovičová a Miloslav Vojtech
Bratislava, Univerzita Komenského 2010.
1. vyd. Brož.
Štúdie pre zahraničných záujemcov o slovakistiku.
ISBN 978-80-223-2881-4
VANOVIČ, Július
Nové antidialógy
Bratislava, F. R. & G. 2010. 1. vyd. 263 s. Brož.
Rozhovory s osobnosťami literatúry a kultúry.
ISBN 978-80-85508-99-4
VAŠKO, Imrich
Milan Rúfus. Doslov Martin Chovanec
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 1. vyd.
128 s. Viaz.
Monografia, v ktorej vysokoškolský pedagóg a literát (1936-2010) čitateľsky a inter-
XXIII
pretačne rekapituluje tvorivé hodnoty poézie nášho významného básnika (19282009).
ISBN 978-80-220-1522-6
ZAMBOR, Ján
Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu
Bratislava, Veda 2010. 1. vyd. 259 s. Viaz.
Publikácia o poetike básne, o slovenských
i inonárodných básnikoch.
ISBN 978-80-224-1154-7
Zborník Matice slovenskej – Literárna
veda. Zost. Viliam Marčok, Tomáš Winkler.
Doslov Viliam Marčok
Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej
2010. 1. vyd. 171 s. Brož.
Zborník publikuje príspevky z troch vedeckých seminárov: Kríza človeka a súčasná literatúra, Július Barč-Ivan, G. K. ZechenterLaskomerský. Autori príspevkov: V. Marčok,
P. Liba, V. Šabík, O. Herec, G. Murín, J. Juhásová, V. Kissová, J. Vanovič, A. Kret, L. Čavojský, M. Kováč Adamov, Z. Bukovenová,
M. Zajden, M. Ferko, I. Sedlák, M. Fajmon,
V. Bellová, M. Slošiarová, M. Jurčo, M. Ištóková, H. Peterajová, M. Rybársky, J. Lomenčík,
E. Očková, M. Weiss.
ISBN 978-80-7090-969-0
Viacjazyčné vydania
CHOBOT, Manfred
Niks ois teata / Nic neš tyjátr. Z nem. orig.
prel. Marián Hatala
Bratislava, FO ART 2010. 1. vyd. 95 s. Brož.
Verše súčasného rakúskeho spisovateľa (nar.
1947) v pretlmočení slovenského básnika
(nar. 1958).
ISBN 978-80-88973-61-4
KSEŇÁK, Mikuláš
Zerkalinja
Prešov, Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska 2010. 1. vyd. 200 s. Viaz.
Bájky v ukrajinčine i slovenčine.
ISBN 978-80-970185-5-9
KUZOVLEVOVÁ, Tatiana - FARKAŠOVÁ, Etela
Súradnice príbuznosti / Koordinaty rodstva . Zo slov. orig. prel. Ildikó Drugová, Valerij Kupka, Jelena Tambovcevová – Širokovová. Ilust. Kveta Fulierová
Bratislava, Global plus 2010. 1. vyd. 107 s.
Viaz.
Dvojjazyčné vydanie básní ruskej poetky,
šéfredaktorky časopisu Zväzu moskovských
spisovateľov Koľco Tatiany Kuzovlevovej
v preklade Ildikó Drugovej a poetické texty Etely Farkašovej v preklade Valerija
Kupku. Všetky texty sú prezentované tak
v origináli, ako aj v preklade do druhého jazyka.
ISBN 978–80–8117–008–9
MEYRINK, Gustav
Wunderhorn / Divotvorný roh. Z nem.
orig. prel. Agáta Chrenovská
Bratislava, Vydavateľstvo Fragment 2010.
1. vyd. 135 s. Brož.
Kniha s označením dvojjazyčné čítanie,
v ktorej je literárny text vytlačený zrkadlovo
v nemčine a slovenčine a slúži na zdokonalenie v znalosti nemeského jazyka mládeže
i dospelých.
ISBN 978-80-8089-468-9
ROŽŇOVÁ, Jitka
Zhasínanie svetiel / Lámpaoltás. Verše do
maďarčiny preložila Tímea Pénzes
Bratislava, AB-Art 2010. 1. vyd. 88 s. Viaz.
Básnický debut známej prekladateľky a poetky – v slovenčine a maďarčine.
ISBN 978-80-8087-084-3
STANISLAV, Pavol
Okamihy zázrakov. Do taliančiny preložil
Tiziano Vita
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010. 1. vyd. 112 s. Brož.
Verše básnika (nar. 1943) v slovenčine a taliančine.
ISBN 978-80-8061-396-9
Knihy slovenských
autorov v prekladoch
(vyšli s podporou Komisie SLOLIA Literárneho informačného centra)
BALCO, Július
Malek al Asafir (Vrabčí kráľ). Do arab. prel.
Mousli Ghias
Homs, Mousli Ghias 2010
BANÁŠ, Jozef
Jubelzone (Zóna nadšenia). Do nem. prel.
Lýdia Heinzl
Dresden, Weltbuch Verlag 2010
ISBN 978-3-938706-25-1
BEŇOVÁ, Jana
Café Hyena. Plán vyprovázení. (Plán odprevádzania. Café Hyena). Do češ. prel. Miroslav Zelinský
Praha, Paseka 2010
ISBN 978-80-7432-023-1
DEMÁK, Miroslav
Violina (Husle). Do srb. prel. Jagoda Bugarski
Novi Sad, Prometej 2010
ISBN 978-86-515-0539-6
ĎURÍČKOVÁ, Mária
Tondino Rotolino (O Guľkovi Bombuľkovi). Do tal. prel. Alena Chocholáčová a Giacomo Vit
Gravellona Toce, Acco Editore 2010
ISBN 978-88-95902-44-9
HOCHEL, Ivan
Običam (Výber z poézie). Do bulh. prel. Dimitar Stefanov
Sofia, Chajni 2010
ISBN 978-954-9835-84-7
KOMPANÍKOVÁ, Monika
Bela mesta (Biele miesta). Do srb. prel.
Zdenka Valent Belić
Zrenjanin, Agora Publishing 2010
ISBN 978-86-6053-049-5
LAVRÍK, Silvester
Irina és az ördög (Allegro Barbaro, Zlodeji). Do maď. prel. Margit Garajszki
Bratislava, Kalligram 2010
ISBN 978-80-8101-296-9
MATKIN, M. Maxim
Srednoščen dnavnik (Polnočný denník).
Do bulh. prel. Polina Nikolova
Sofia, Colibri 2010
ISBN 978-954-529-797-7
RANKOV, Pavol
Az idő távlatábol (S odstupom času). Do
maď. prel. Tóth Annamária
Bratislava, Kalligram 2010
ISBN 978-80-8101-310-2
RANKOV, Pavol
Stalo se prvního září. Nebo někdy jindy (Stalo sa prvého septembra. Alebo inokedy).
Do češ. prel. Miroslav Zelinský
Brno, Host–vydavatelství 2010
ISBN 978-80-7294-351-7
RICHTER, Milan
Angelot so crni perja (Výber z poézie)
Do maced. prel. Zvonko Taneski
Skopje, Struški večeri na poezijata 2010
ISBN 978-80-89178-27-8
RÚFUS, Milan
Ima li pravda po sveta. Prikazki v stichove
(Či jesto pravda na svete). Do bulh. prel. Dimitar Stefanov
Sofia, Chajni 2010
ISBN 978-954-9835-83-0
TÁLE, Samko
Buch über den Friedhof (Kniha o cintoríne). Do nem. prel. Ines Sebesta
Klagenfurt/Celovec, Wieser Verlag 2010
ISBN 978-3-85129-863-5
ULIČIANSKY, Ján
Magica Emma (Máme Emu). Do tal. prel.
Giacomo Vit a Darina Šestáková
Gravellona Toce, Acco Editore 2010
ISBN 987-88-95902-26-5
ULIČIANSKY, Ján
Ponas Pirmokas (Pán Prváčik). Do litovč.
prel. Irena Aleksaite
Vilnius, Nieko rimto 2010
ISBN 978-9955-683-71-1
VILIKOVSKÝ, Pavel
Il cavallo per le scale (Kôň na poschodí,
Slepec vo Vrábľoch). Do tal. prel. Alessandra Mura
Udine, Forum 2010
ISBN 978-88-8420-615-2
Arche Pačatak 9-2010 (časť literatúra). Do
bielor. prel. Siarhej Smatryčenka a kol.
Minsk, Arche 2010
ISSN 1392-9682
Blesok (časopis Romboid v časopise Blesok). Do maced. prel. Zvonko Taneski
Skopje, Kulturna ustanova Blesok 2010
http://blesok.com.mk/main.
asp?lang=eng&izdanie=74
Six Slovak Poets (Buzássy, Haugová, Hevier, Peteraj, Repka, Štrpka). Do angl. prel.
John Minahane
Todmorden, Arc Publications 2010
ISBN 978-1-906570-38-5
Slowakei (Slovensko). Do nem. prel. Andrea Koch-Reynolds
Klagenfurt/Celovec, Wieser Verlag 2010
ISBN 978-3-85129-886-4
XXIV
Roku 2010 sa spisovateľská a vydavateľská
obec rozlúčili:
Imrich VAŠKO
(8. 11. 1936 Ondrašovce – 9. 2. 2010 Ružomberok)
Literárny historik, kritik, esejista, editor, pedagóg, člen Spolku slovenských spisovateľov, do literatúry vstúpil v polovici 60. rokov
najmä štúdiami o súčasnej slovenskej poézii, východiskom bola
preňho tvorba Milana Rúfusa. V 70. rokoch sa sústredil na medzivojnovú avantgardu, po roku 1989 na lyrický odkaz Valentína Beniaka a básnikov katolíckej moderny, ako aj na slovenskú exilovú
tvorbu. Roku 2000 sa stal zakladateľom Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Eva KOVÁČOVÁ
(14. 7. 1951 – 12. 2. 2010)
Poetka, redaktorka vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v denníku Pravda. Debutovala v Novom slove, knižne sa predstavila básnickou zbierkou Striedavo oblačno (1973), nasledovali Zastavenie v čase (1978) a Vážne vášne (1982), autobiografická próza
Príbehy Evy Šelmecovej (2005).
Svetloslav VEIGL
(24. 12. 1915 – 17. 2. 2010)
Predstaviteľ katolíckej moderny, básnik a rímskokatolícky kňaz,
člen Spolku slovenských spisovateľov a františkánskej rehole (občianskym menom PhDr. Ferdinand Veigl). Básnické zbierky publikoval od konca 30. rokov, dvadsaťročnú nedobrovoľnú prestávku
ukončil v roku 1988 výber z jeho tvorby Pred ružou stojím nemý
(zostavil Štefan Moravčík), nasledoval výber náboženskej poézie
doplnený o nepublikované básne Jemu Jedinému (1990). Súborne
dielo Svetloslava Veigla vyšlo v rozsiahlom vydaní Keď anjel v tebe
spieva (2006).
Vladimír CHMELÁR
(8. 8. 1922 Bolešov – 3. 3. 2010 Žilina)
Prozaik, autor literatúry faktu, člen Spolku slovenských spisovateľov debutoval dielom humorne ladených príbehov z detstva z prostredia rodného Považia Na pravom brehu boli Bosoráky (1983).
Historickú etapu vývoja pred prvou svetovou vojnou spracoval
v knihe Človek František (1997). S prvkami beletrie spracoval profily popredných slovenských vedcov, technikov a kultúrnych predstaviteľov 20. storočia, ktoré vyšli v dvoch zväzkoch pod názvom
Osobné panoptikum (1999). V tom istom roku vznikla aj prozaická kniha s lyrickým nádychom reflektujúca vzťah starého otca
a vnuka Patiatko.
Katarína BALLOVÁ, rod. Winterová
(3. 9. 1921 Piešťany – 13. 3. 2010 Paríž)
Slovenská prekladateľka, ktorá v spolupráci s francúzskym básnikom Charlesom Moissom preložila do francúzštiny Hviezdoslavove Krvavé sonety (1964), Sládkovičovu Marínu (1969) a pripravila
doslovné preklady viacerých slovenských básní. Od roku 1968
trvalo žila v Paríži, kde spolupracovala na prekladoch článkov
o umení (z maďarčiny, nemčiny a slovenčiny do francúzštiny) aj so
svojím manželom Fedorom Ballom. Na Slovensku naposledy vyšiel
preklad Kataríny Ballovej hry M. Durasovej (Celé dni na stromoch)
v súbore Hry v Divadelnom ústave (2003).
Pavol ŠTEFÁNIK
(22. 1. 1920 Úľany nad Žitavou – 1. 4. 2010 Bratislava)
Autor poézie a prózy pre deti, ktorý bol nepretržite prítomný
v tejto oblasti literatúry celých šesť desaťročí. Za toto obdobie mu
vyšlo šestnásť knižných titulov a pravidelne publikoval vo viacerých časopisoch pre deti.
Juraj PADO
(20. 3. 1922 Čečehov – 6. 4. 2010 Košice)
Básnik, spisovateľ, prekladateľ, esejista a literárny kritik vstúpil do
literárneho života ako autor básní, krátkych próz, fejtónov a literárnych, divadelných a výtvarných kritík v dennej tlači, literárnych
časopisoch a rozhlase. Básnická zbierka Dych tejto zeme (1952) je
motivovaná rodným Zemplínom, výber z básnickej tvorby Čečehovské humná prináša prierez jeho básnickej tvorby od polovice
50. rokov po polovicu 80. rokov 20. storočia. Napísal monografiu
Potreba básne o básnickej tvorbe Jána Kostru, ako aj viaceré príručky na vyučovanie literatúry v stredných školách.
Igor MRÁZ
(16. 6. 1951 – 21. 4. 2010)
Celý život prežil v rodnom Liptove, bytostne zrastený s jeho prírodou. Šestnásť dielov poľovníckych poviedok z Liptova publikoval
pod pseudonymom Horár Sever.
Ivan TEREN
(31. 8. 1921 – 15. 5. 2010 Bratislava)
Básnik, prozaik, dramatik, rozhlasový a televízny režisér, bývalý
riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave (1952 – 1955),
zakladateľ televíznej filmovej tvorby, scenárista. Za celoživotné
dielo mu v máji 2007 odovzdali filmovú cenu Igric (2006).
Eleonóra GAŠPAROVÁ
(31. 8. 1925 Opatovce nad Žitavou – 6. 7. 2010 Bratislava)
Autorka kníh pre deti a mládež, pôsobila ako redaktorka vo viacerých vydavateľstvách. Knižne debutovala leporelom Jurkove obrázky (1958), publikovala krátke prózy Ceruzky a góly (1960),
Ahoj, prvá trieda (1961), Prázdniny s rozprávkou (1963), prozaické diela Deti z modrého okna (1974), Haló, hľadá sa braček
(1975), Medveď pre bračeka (1979), Bosé nôžky (1985), knihy pre
deti stredného školského veku Slávna ľavačka (1963), Stopa
na asfalte (1964), Poklad na Zvonovej hore (1967, 2002), Ťažko je
mustangovi (1976) a najmä pre dievčatá Spievajúce drevo Helena
(1967), Koncert bez ruží (1974) a Fontána pre Zuzanu (1971,
2003), podľa ktorej vznikol úspešný film.
Jozef BOB
(6. 10. 1935 Tekovská Nová Ves – 6. 11. 2010 Bratislava)
Autor literatúry faktu, filmový a televízny scenárista, literárny kritik, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov začínal v týždenníku Kultúrny život, v rokoch 1967 – 1968 bol jeho šéfredaktorom. Ako editor pracoval v Ústave zdravotnej výchovy, od roku
1995 v Národnom literárnom centre (v súčasnosti Literárne informačné centrum), na Ministerstve kultúry SR, od roku 1999 až do
smrti bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka. Knižne publikoval literárnohistorické a historické diela, napísal aj scenáre k životopisnému televíznemu triptychu o J. Kollárovi, A. Sládkovičovi
a Ľ. Štúrovi pod názvom Ľúbostné siluety. Podľa jeho scenárov
vznikli viaceré televízne inscenácie a seriály
František MIKO
(13. 4. 1920 Lipany – 13. 11. 2010 Bratislava)
Významný literárny vedec a lingvista pôsobil ako pedagóg a vedecký
pracovník, od roku 1968 viedol Kabinet literárnej komunikácie
a experimentálnej metodiky v Nitre, ktorý si získal odborné uznanie
doma i zahraničí. Výsledky originálnych výskumov rozvíjal vo viacerých podnetných publikáciách. Svojou profesionálnou činnosťou sa
stal symbolom nitrianskej literárnovednej školy a zaradil sa k okruhu popredných slovenských osobností s medzinárodným renomé.
Milan FERKO
(14. 12. 1929 Veľké Rovné – 26. 11. 2010 Bratislava)
Básnik, prozaik, dramatik, scenárista, autor literatúry pre deti
a mládež, člen a niekdajší predseda Spolku slovenských spisovateľov. Pracoval ako redaktor novín a literárnych časopisov, na Ministerstve kultúry SR, od roku 1998 slobodný spisovateľ. V roku 1968
vydal ostrý protest proti okupácii Československa, ktorý publikovali v celej demokratickej Európe. Z všestrannej literárnej tvorby
Milana Ferka vyniká najmä rad diel historickej beletrie a drámy.
Prof. Agostino VISCO, pôvodným menom Augustín Vyskoč
(1930 Trnava – 18. 11. 2010 Rím)
Literárny vedec, riadny člen Slovenského ústavu v Ríme, ktorého
bol dlhé roky generálnym tajomníkom, angažoval sa vo viacerých
literárnych združeniach, ako A. I. T. I. – Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti (Združenie talianskych prekladateľov
a tlmočníkov), A. I. S. – Associazione italiana degli slavisti (Združenie talianskych slavistov), S. I. C. L. – Societè italiana di comparatistica letteraria (Talianska spoločnosť literárnej komparatistiky).
Edita SIPEKY
(20. 5. 1959 – 2. 12. 2010)
Autorka piatich úspešných motivačných kníh Vysoká škola chudnutia (2002), Denník vysokej školy chudnutia (2003), Moje báječné ženy
(2004), Leháro (2006), Kam sa podel Adonis (2009), ktoré vydala vo
vydavateľstve Ikar. Niektoré z nich vyšli aj v češtine a maďarčine.
Download

2011 / č. 16-17 príloha (PDF-formát, 196kB)