Adresár členov Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV k 1. 1. 2014
Informácie (ak boli dostupné a členovia nemali výhrady k ich zverejneniu) sú uvedené v nasledovnom poradí:
priezvisko, meno, tituly, dátum narodenia, zaradenie do sekcie Spoločnosti; adresa pracoviska; e-mail; ocenenia
Spoločnosťou.
Pri nepracujúcich členoch je adresa bydliska k dispozícii na sekretariáte SBS. Za správnosť údajov zodpovedajú
členovia Spoločnosti.
Adamčík Slavomír, Mgr., PhD. (22. 8. 1973), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Akademická 2, 949 01 Nitra; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2003 – Cena Pavla Sillingera
Adamčíková Katarína, Mgr., PhD. (22. 5. 1974), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra
Aschenbrenner Štefan, Ing. (27. 12. 1983), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: FPV UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; e-mail:
[email protected]
Bacigálová Kamila, RNDr., CSc. (26. 4. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2011 – Holubyho medaila
Bacsa Kristián, Mgr. (30. 12. 1986), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko:
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra; e-mail:
[email protected]; [email protected]
Bača František, Ing. (23. 11. 1944), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
[email protected]
Bačkor Martin, prof. RNDr., DrSc. (18. 2. 1970), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky ÚBEV PriF UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 1998 – Cena Pavla Sillingera
Baláž Daniel, Mgr. (20. 12. 1967), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko:
ŠOP SR Banská Bystrica, Lazovná 10, P.O.Box 5, 974 01 Banská Bystrica; e-mail:
[email protected]
Balážová Renáta, Mgr. (29. 5. 1985), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; e-mail: [email protected]
Balážová Terézia (30. 8. 1990), algologická sekcia; pracovisko: PriF UK Bratislava, študentka
Baluška František, RNDr., CSc. (23. 3. 1957), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV,
Odd. fyziológie rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: [email protected]
Banásová Viera, RNDr., CSc. (12. 11. 1945), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2005 – Holubyho medaila, 1995 – Zaslúžilý člen,
2005 – Čestný člen
Barabasz-Krasny Beata, Dr., PhD. (26. 5. 1966), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Instytul Biologii, Universytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, ul. Podbrezezie 3, 310 54 Kraków; e-mail: [email protected]
Baranec Tibor, prof. RNDr., CSc. (24. 11. 1952), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky AF SPU, Tr. A. Hlinku 2, 947 76 Nitra; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2012 – Holubyho medaila, 2002 – Zaslúžilý člen,
2012 – Čestný člen
1
Barlog Milan, (9. 2. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Obvodný úrad
životného prostredia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves; e-mail: [email protected]
Belanová Eva, Ing. (9. 1. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: CHKO
Cerová vrchovina, Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota; e-mail: [email protected]
Bella Jaroslav, RNDr. (7. 5. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Botanická záhrada UK, Botanická 3, 841 04 Bratislava; e-mail: [email protected]
Benčať Tibor, prof. Ing., CSc. (23. 3. 1957), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra plánovania
a tvorby krajiny FEE TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail: [email protected];
Vyznamenania: 2007 – Zaslúžilý člen
Benčaťová Blažena, RNDr., PhD. (21. 1. 1957), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra fytológie LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2007 – Zaslúžilý člen
Bernátová Dana, RNDr., CSc. (11. 6. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Botanická záhrada UK, č. 315, 038 15 Blatnica; e-mail: [email protected];
Vyznamenania: 2007 – Holubyho medaila, 1997 – Zaslúžilý člen, 2007 – Čestný člen
Berta Ján, RNDr.,CSc. (8. 11. 1932), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Bertová Lýdia, RNDr.,CSc. (8. 12. 1931), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 1984 – Holubyho medaila, 1991 – Zaslúžilý člen
Bibeň Tomáš, Ing. (16. 7. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Arborétum Mlyňany SAV, č. 178, 951 52 Vieska nad Žitavou-pošta Slepčany; e-mail:
[email protected]
Biela Mária, Mgr. (25. 3. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Ludanská 4, 93401 Levice; e-mail:
[email protected]
Bies Roman, Ing., CSc. (11. 2. 1963), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra fytopatológie LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Blanár Drahoš, Ing. (6. 10. 1970), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Správa
NP Muránska planina, Ul. J. Kráľa 12, 050 01 Revúca; e-mail: [email protected]
Blehová Alžbeta, Doc. RNDr., CSc. (27. 12. 1958), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4; e-mail: [email protected]
Bobák Milan, prof. RNDr., DrSc. (17. 10. 1941), sekcia fyziológie rastlín; Vyznamenania:
1985 – Holubyho medaila, 1991 – Zaslúžilý člen
Bošiaková Dominika, Bc. (13. 12. 1988), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
UKF Nitra, študentka; e-mail: [email protected]
Brutovská Eva, Ing., Mgr. (13. 3. 1986), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF
UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail: [email protected]
Bryndzová Štefánia, Mgr. (20. 10. 1983), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
RCOP Správa NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves; e-mail:
[email protected]
Budzáková Monika, Mgr. (16. 10. 1984), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Botanický ústav SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]
2
Caboň Miroslav, Mgr. (26. 5. 1990), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Odd. nižších rastlín, BÚ SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]
Cirbusová Viera, RNDr. (29. 11. 1954), algologická sekcia; pracovisko: ZŠ, Školská správa III,
Košice vidiek, 040 00 Košice
Cvachová Alžbeta, RNDr. (14. 11. 1944), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Čepček Peter (20. 1. 1961), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Botanická
záhrada SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Černušáková Danica, RNDr., CSc. (30. 11. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky PriF UK, Révova 39, 811 02 Bratislava; e-mail:
[email protected]
Čiamporová Milada, RNDr., CSc. (6. 12. 1945), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV,
Odd.
fyziológie
rastlín,
Dúbravská
cesta
9,
845
23
Bratislava;
e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 1992 – Holubyho medaila, 1995 – Zaslúžilý člen,
2006 – Čestný člen
Činčura František, RNDr.,CSc. (9. 10. 1932), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Danáková Anna, Ing., PhD. (28. 8. 1967), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
SIZP IZP Banská Bystrica OIOPK, Partizánska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banská Bystrica 1;
e-mail: [email protected]
David Stanislav, doc. PaeDr., PhD. (25. 1. 1953), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav krajinnej ekológie SAV, Pobočka Nitra, Akademická 2, P.O.Box 23/B9, 949 01
Nitra; e-mail: [email protected]
Demko Viktor, Mgr., PhD. (19. 11. 1981), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; e-mail: [email protected]
Devánová (rod. Gajdoštinová) Katarína, Mgr. (20. 10. 1969), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Trenčianske múzeum, Trenčín; e-mail: [email protected]
Dítě Daniel, RNDr., PhD. (28. 8. 1968), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: [email protected];
[email protected]
Dobošová (rod. Hallonová) Anna, RNDr. (23. 4. 1955), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín; e-mail:
[email protected]
Dorotovičová (rod. Juhászová) Csilla, PaedDr., PhD. (5. 8. 1963), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Podunajské múzeum, Palatínova 13, 945 01 Komárno; e-mail:
[email protected]
Drábová Jaroslava, RNDr. (4. 10. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Stredoslovenské múzeum, Prírodovedné oddelenie, Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, 974 05
Banská Bystrica; e-mail: [email protected]
Dražil Tomáš, Ing. (11. 3. 1971), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Správa
NP Slovenský raj, Letecká 3, 052 01 Spišská Nová Ves; e-mail: [email protected]
Drobný Marko (13. 1. 1996), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Drongová Zuzana, Mgr. (12. 5. 1985), algologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK,
Révová 39, 811 02 Bratislava
3
Dúbravcová Zuzana, RNDr., CSc. (22. 2. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
e-mail: [email protected]; Vyznamenania: 2008 – Holubyho medaila, 2011 – Zaslúžilý člen
Dúbravková (rod. Michálková) Daniela, RNDr., PhD. (27. 12. 1979), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: [email protected]; Vyznamenania: 2009 – Cena Pavla Sillingera
Dudáš Matej (2. 3. 1988), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: UPJŠ Košice,
študent
Duchoň Mário (4. 3. 1991),
[email protected]
sekcia
systematickej
botaniky
a
geobotaniky;
e-mail:
Duchoňová Kristína, Bc. (10. 7. 1989), algologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK,
Bratislava, študentka
Ďurišová Ľuba, Ing., PhD. (2. 8. 1967), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra botaniky AF
SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; e-mail: [email protected]
Dzubinová Ľubica, RNDr., CSc. (9. 4. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Eliáš ml. Pavol, Ing., PhD. (21. 8. 1973), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky AF SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1; e-mail: [email protected];
[email protected]
Eliáš st. Pavol, prof., RNDr., CSc. (19. 10. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra ekológie FZKI SPU, Mariánska 10, 949 76 Nitra 1; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2009 – Holubyho medaila, 1999 – Zaslúžilý člen,
2009 – Čestný člen
Erdelská Oľga, RNDr., DrSc., (29. 9. 1933), sekcia fyziológie rastlín; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 1984 – Holubyho medaila, 1983 – Zaslúžilý člen,
1993 – Čestný člen
Erdelský Karol, doc. RNDr., CSc., (21. 6. 1932), sekcia fyziológie rastlín; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 1996 – Holubyho medaila, 1982 – Zaslúžilý člen,
1992 – Čestný člen
Fačkovcová Zuzana, Mgr. (29. 1. 1989), ; pracovisko: Odd. nižších rastlín, BÚ SAV, Dúbravská
cesta 14, 845 23 Bratislava; e-mail: [email protected]
Fajmonová Eva, RNDr.,CSc., (22. 8. 1935), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 1995 – Zaslúžilý člen
Fedorková Barbora, Mgr. (20. 11. 1985), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav krajinnej ekológie SAV, Odd. analýzy ekosystémov, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99
Bratislava; e-mail: [email protected]
Fehér Alexander, Ing., PhD. (2. 4. 1967), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra udržateľného rozvoja
FESRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra; e-mail:
[email protected]
Feráková Viera, doc., RNDr., CSc., (22. 7. 1938), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: [email protected]; Vyznamenania: 1995 – Holubyho medaila, 1988 – Zaslúžilý člen,
1998 – Čestný člen
Ferus Peter, Ing., PhD. (24. 4. 1977), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Arborétum Mlyňany
SAV, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany; e-mail: [email protected]
Fialová Ivana, RNDr., PhD. (11. 7. 1975), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Odd. fyziológie
rastlín BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: [email protected]
4
Fides Anton, RNDr. (29. 10. 1941), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Gymnázium, Jilemnického ul., 022 01 Čadca
Figura Tomáš (18. 2. 1991), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Department
of experimental plant biology, Faculty of science, Charles University in Prague, Viničná 5, 128 44
Praha 2; e-mail: [email protected]
Fuseková Veronika, Bc. (29. 10. 1986), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF
UK, Bratislava, študentka; e-mail: [email protected]
Galgóci Martin, RNDr., PhD. (1. 3. 1983), dendrologická sekcia; pracovisko: Arborétum Mlyňany
SAV, Odd. experimentálnej a aplikovanej dendrológie, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany;
e-mail: [email protected]
Galuščáková Ľudmila, Ing., PhD. (1. 1. 1978), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra; e-mail:
[email protected]
Galvánek Dobromil,
[email protected]
Mgr.,
sekcia
systematickej
botaniky
a
geobotaniky;
e-mail:
Gáper Ján, prof., RNDr., CSc. (18. 9. 1957), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra biológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; e-mail:
[email protected]
Gáperová Svetlana, RNDr. (22. 3. 1964), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra biológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; e-mail: [email protected]
Gašparíková Otília, RNDr., CSc. (12. 5. 1939), sekcia fyziológie rastlín; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 1999 – Holubyho medaila, 1989 – Zaslúžilý člen,
1999 – Čestný člen
Gažovčiak Pavel (13. 5. 1948), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
[email protected]
Gerhátová (rod. Vašková) Katarína, Mgr. (16. 2. 1970), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Ústav krajinnej ekológie SAV, Pobočka Nitra, Akademická 2, P.O.Box
23B, 949 01 Nitra 1
Glončák Peter, Ing., PhD. (22. 8. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
[email protected]
Gojdičová Ema, RNDr. (18. 1. 1960), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
ŠOP SR – RSOPaK Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov; e-mail: [email protected]; Vyznamenania:
2010 – Zaslúžilý člen
Goliašová Kornélia, RNDr., CSc. (1. 1. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: [email protected]; Vyznamenania: 1999 – Holubyho medaila, 1997 – Zaslúžilý
člen, 2007 – Čestný člen
Greguss Ladislav, Ing., CSc. (1. 6. 1934), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Výskumná stanica
VÚLH, 969 23 Banská Štiavnica
Grulich Vít, doc. RNDr., CSc. (2. 10. 1956), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail:
[email protected]
Guttová Anna, Mgr., PhD. (2. 5. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2000 – Cena Pavla Sillingera
5
Háberová Izabela, doc., RNDr., CSc. (16. 7. 1940), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2000 – Holubyho medaila, 1995 – Zaslúžilý člen, 2000 – Čestný člen
Hadinec Jiří (24. 9. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Katedra
botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha; e-mail: [email protected]
Hájek Michal, Doc. Mgr., PhD. (20. 6. 1974), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail:
[email protected]
Hajnalová Eva, Ing., DrSc. (21. 7. 1941), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
[email protected]
Hajnalová Mária, doc., Mgr., PhD. (8. 1. 1971), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra archeológie, Filozofická fakulta UKF, Hodžova 1, 949 74 Nitra; e-mail:
[email protected]; [email protected]
Halada Luboš, RNDr., CSc. (11. 3. 1961), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav krajinnej ekológie SAV, Pobočka Nitra, Akademická 2, P.O.Box 23B, 949 01 Nitra 1;
e-mail: [email protected]
Hašler Petr, RNDr., PhD. (11. 11. 1975), algologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PřF UP,
Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc; e-mail: [email protected]
Hauskrecht Martin, Ing. (8. 9. 1962), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Tesco Stores SR, a. s.,
Kamenné námestie 1/a, 815 61 Bratislava; e-mail: [email protected]
Hegedüšová Katarína, Mgr. (29. 9. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]
Henselová Mária, RNDr., CSc. (14. 7. 1946), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail: [email protected]
Hindák František, prof. RNDr., DrSc. (25. 3. 1937), algologická sekcia; pracovisko: BÚ SAV, Odd.
nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: [email protected];
Vyznamenania: 1984 – Holubyho medaila, 1987 – Zaslúžilý člen, 1997 – Čestný člen
Hindáková Alica, Mgr., PhD. (7. 3. 1968), algologická sekcia; pracovisko: BÚ SAV, Odd. nižších
rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: [email protected]
Hladká Drahomíra, Ing., PhD. (16. 1. 1966), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav vedy a výskumu UMB, odd. prírodných vied, Cesta na amfiteáter 1, 974 01
Banská Bystrica; e-mail: [email protected]; [email protected]
Hodálová Iva, RNDr., CSc. (14. 4. 1964), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
[email protected]
Holod Andrej, RNDr., CSc. (13. 7. 1938), algologická sekcia
Hrabovec Ivan, RNDr., CSc. (18. 1. 1931), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 1991 – Holubyho medaila, 1987 – Zaslúžilý člen, 2001 – Čestný člen
Hrabovský Michal, Bc. (4. 3. 1990), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky PriF UK, Bratislava, študent; e-mail: [email protected]
Hrčka Daniel, RNDr. (27. 1. 1976), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21
Praha 5; e-mail: [email protected]
6
Hrivnák Richard, Ing., PhD. (2. 2. 1969), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Štúrova 2, 960 53 Zvolen; e-mail: [email protected]
Hrouda Lubomír, doc., RNDr., CSc. (8. 12. 1945), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: [email protected];
Vyznamenania: 2009 – Holubyho medaila, 2005 – Zaslúžilý člen
Hrtánková (rod. Boháčiková) Elena, Mgr. (3. 2. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Hrubík Pavel, prof. Ing., DrSc. (16. 3. 1941), dendrologická sekcia; pracovisko: Botanická záhrada
SPU v Nitre, e-mail: [email protected]
Hubová Oľga (24. 3. 1926), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Hunková Elena, Ing., PhD. (1. 4. 1966), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín, FAPZ SPU, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; e-mail:
[email protected]
Husák Štepán, RNDr., CSc. (31. 12. 1939), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ AV ČR, Odd. hydrobotaniky, Dukelská 135, 379 82 Třeboň; e-mail:
[email protected]; Vyznamenania: 2000 – Holubyho medaila
Chilová Viktória, Ing. (9. 10. 1964), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa NP Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38, 036 01 Martin; e-mail: [email protected]
Cholvadová Beáta, RNDr. (22. 8. 1947), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail: [email protected]
Chrenová Jana, Ing., PhD. (6. 9. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody
17, 812 31 Bratislava; e-mail: [email protected]
Chromý Pavol, RNDr. (10. 2. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves; e-mail: [email protected]
Chytrý Milan, prof. RNDr., PhD. (27. 6. 1967), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail:
[email protected]
Jančovičová Soňa, Doc. Mgr., PhD. (23. 11. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail:
[email protected]
Janišová (rod. Veselá) Monika, Mgr., PhD. (16. 11. 1969), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Štúrova 2, 960 53 Zvolen; e-mail:
[email protected]
Jankovská Vlasta, RNDr., CSc. (11. 4. 1941), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ AV ČR, Odd. ekologie, Poříčí 3b, 603 00 Brno; e-mail: [email protected]
Janošík Lukáš (7. 3.
[email protected]
1996),
sekcia
systematickej
botaniky
a
geobotaniky;
e-mail:
Jánský Peter, Ing. (27. 6. 1984), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: IBM –
Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, 832 06 Bratislava 3; e-mail: peter.jansky.sk@gmail.com
Jarčuška Benjamín, Ing., PhD. (13. 6. 1984), dendrologická sekcia; pracovisko: Ústav ekológie lesa
SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen; e-mail: jarcuska@savzv.sk; benjamin.jarcuska@gmail.com
7
Jarolímek Ivan, RNDr., CSc. (11. 7. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky, sekcia pre
výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta
9, 845 23 Bratislava; e-mail: ivan.jarolimek@savba.sk; Vyznamenania: 1999 – Holubyho medaila,
2004 – Zaslúžilý člen
Jatiová Matilda, RNDr. (25. 2. 1939), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Brno, Lidická 25, 27, 627 20 Brno
Jegorovová Natália, Mgr. (18. 5. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
natalia.yehorova@savba.sk
Jehlík Vladimír, RNDr., DrSc. (20. 5. 1940), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Ješko Timotej, doc. RNDr., CSc., (23. 4. 1937), sekcia fyziológie rastlín; Vyznamenania: 1998 –
Holubyho medaila, 1987 – Zaslúžilý člen, 1998 – Čestný člen
Jongepierová Ivana, RNDr. (8. 6. 1962), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa CHKO Bílé Karpaty, Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Juhásová Gabriela, doc. Ing., CSc. (16. 6. 1943), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín, Akademická 2, 949 01 Nitra 1
Jureková Zuzana, prof. RNDr., CSc., (3. 6. 1939), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
ekológie FZKI SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra 1; Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Kaduková Jana, RNDr., PhD. (23. 3. 1974), algologická sekcia; pracovisko: Katedra neželezných
kovov a spracovania odpadov HF TU, Letná 9, 042 00 Košice; e-mail: jana.kadukova@tuke.sk
Kaleta Milan, RNDr., CSc. (9. 5. 1931), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Kanka Róbert, RNDr., PhD. (13. 11. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava; e-mail:
robert.kanka@savba.sk
Karasová Emília, Mgr. (11. 8. 1948), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Karelová Monika, Bc. (14. 7. 1989), algologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK,
Bratislava, študentka; e-mail: monika.karelova@gmail.com
Kautmanová Ivona, RNDr. (7. 9. 1961), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16; e-mail:
Botanika@snm.sk
Kerekeš Erik, Mgr. (16. 9. 1987), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Katedra
botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail: kerekeserik@gmail.com
Kicková (rod. Rybaříková) Květa, Ing. (7. 11. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27, 976 05 Banská
Bystrica
Kilmajerová Viera, Mgr. (6. 2. 1983), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Kišacová Adela, Ing. (8. 9. 1985), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra botaniky AF SPU
v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; e-mail: adelik121@centrum.sk
Kĺč Vladimír, Ing. (21. 11. 1977), dendrologická sekcia; pracovisko: Správa PIENAPu, 059 06
Červený Kláštor; e-mail: klc@sopsr.sk; PIENAP@sopsr.sk; vladoklc@yahoo.com
Klescht Viliam, RNDr. (22. 3. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa CHKO Malé Karpaty, Pažitná 84, 917 01 Trnava; e-mail: klescht@sopsr.sk
8
Kliment Ján, RNDr., CSc. (13. 5. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Botanická záhrada UK, č. 315, 038 15 Blatnica; e-mail: kliment@rec.uniba.sk; Vyznamenania:
2000 – Holubyho medaila, 2004 – Zaslúžilý člen
Klimko Anton, Ing. (9. 1. 1940), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Kmeť Jaroslav, doc. Ing., PhD. (28. 12. 1957), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra fytológie LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail:
jaroslav.kmet@tuzvo.sk
Kmeťová Eva, RNDr., CSc. (17. 9. 1942), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava;
e-mail: eva.kmetova@savba.sk; Vyznamenania: 1994 – Holubyho medaila, 1992 – Zaslúžilý člen,
2007 – Čestný člen
Kohanová Jana, RNDr. (20. 3. 1963), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4; e-mail: kohanova@fns.uniba.sk
Kochanová Zuzana, RNDr., PhD. (24. 11. 1982), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV,
Odd. fyziológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: zuzana.kochanova@savba.sk
Kochjarová Judita, RNDr., CSc. (13. 7. 1962), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Botanická záhrada UK, č. 315, 038 15 Blatnica; e-mail: kochjarova@rec.uniba.sk
Kolarčik Vladislav, Mgr., PhD. (27. 5. 1983), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Mánesova 23, 040 01 Košice; e-mail:
vladislav.kolarcik@upjs.sk
Kolbek Jiří, Doc. RNDr., CSc., DSc. (1. 7. 1946), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
e-mail: jiri.kolbek@gmail.com; Vyznamenania: 2006 – Zaslúžilý člen
Kollár Jozef, Mgr., PhD. (13. 1. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava; e-mail:
jozef.kollar@savba.sk
Kollárová Karin, RNDr., PhD. (27. 1. 1972), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Chemický ústav
SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava; e-mail: chemkari@savba.sk
Kolník Martin, Ing. (26. 7. 1978), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: ATC –
Agro Trial Center GMbH, Versuchsstation Gerhaus, A-2471 Rohrau; e-mail: m.kolnik@atcgerhaus.at
Končeková Lýdia, Ing., PhD. (8. 12. 1972), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie;
pracovisko: Katedra ekológie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU, Mariánska
10, 949 01 Nitra; e-mail: lydia.koncekova@uniag.sk
Kontriš Jaroslav, prof. RNDr., CSc. (23. 12. 1940), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra fytológie LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail:
jkontris@vsld.tuzvo.sk; Vyznamenania: 2000 – Zaslúžilý člen
Kontrišová Oľga, doc. RNDr., CSc., (30. 1. 1943), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra environmentálneho inžinierstva FEE TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen;
e-mail: olga.kontrisova@tuzvo.sk; Vyznamenania: 2003 – Zaslúžilý člen
Koperdáková Jana, RNDr. (21. 6. 1976), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie;
pracovisko: ÚBEV PriF UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice; e-mail: fialka@kosice.upjs.sk
Kormuťák Andrej, RNDr., DrSc. (11. 8. 1946), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Ústav
genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, P.O.Box 35A, 950 07 Nitra 1;
Vyznamenania: 2006 – Zaslúžilý člen
9
Kosorínová Martina, Mgr. (17. 11. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky; e-mail: mkosorinova@gmail.com
Košťál Jaroslav, Mgr., PhD. (10. 6. 1968), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra; e-mail:
kostaljar@gmail.com
Košťál Ladislav, doc. RNDr.,CSc. (2. 2. 1947), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
botaniky FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; e-mail: Ladislav.Kostal@uniag.sk;
Vyznamenania: 1997 – Zaslúžilý člen
Košuthová Alica, Mgr., PhD. (16. 11. 1978), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
alica.dingova@savba.sk
Kothajová Helga, RNDr. (9. 11. 1962), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
ŠOP – RCOP Bratislava a S CHKO Dunajské Luhy, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava; e-mail:
helga.kothajova@sopsr.sk; helga@studnicka.sk
Kováčik Ľubomír, RNDr., CSc. (27. 5. 1951), algologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky
PriF UK, Révova 39, 811 02 Bratislava; e-mail: kovacik@fns.uniba.sk; Vyznamenania: 2011 –
Holubyho medaila, 2001 – Zaslúžilý člen, 2011 – Čestný člen
Kozinka Vladimír, RNDr., DrSc. (25. 9. 1927), sekcia fyziológie rastlín; Vyznamenania: 1989 –
Holubyho medaila, 1987 – Zaslúžilý člen, 1997 – Čestný člen
Krahulec František, prof. RNDr., CSc. (16. 4. 1952), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Botanický ústav AV ČR, Zámek 1, 252 43 Průhonice; e-mail:
frantisek.krahulec@ibot.cas.cz; Vyznamenania: 2012 – Zaslúžilý člen
Krajčí Ján, Ing., PhD. (21. 3. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: ÚKE
SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava; e-mail: jan.krajci@savba.sk
Králik Tibor, RNDr. (24. 1. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Botanická záhrada UK, Botanická 3, 841 04 Bratislava; e-mail: kralik@rec.uniba.sk
Krištof Milan, Ing. (16. 9. 1959), dendrologická sekcia; pracovisko: ŠOP SR Banská Bystrica,
Lazovná 10, P.O.Box 5, 974 01 Banská Bystrica; e-mail: kristof@sopsr.sk
Križo Milan, prof. Ing., DrSc. (10. 8. 1928), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2003 – Holubyho medaila, 1998 – Zaslúžilý člen, 2003 – Čestný člen
Križová Eva, doc. Ing., PhD. (11. 10. 1944), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
ekrizova@gmail.com; Vyznamenania: 1999 – Zaslúžilý člen
Kubalová Silvia, RNDr. (27. 3. 1973), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail: kubalova@fns.uniba.sk
Kubicová Natália, Bc. (27. 1. 1988), algologická sekcia
Kubinská Anna, RNDr., CSc. (26. 7. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Kučera Jaromír, Ing., PhD. (10. 10. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: jaromir.kucera@savba.sk; Vyznamenania: 2007 – Cena Pavla Sillingera
Kučera Peter, Mgr., PhD., sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Botanická
záhrada UK, č. 315, 038 15 Blatnica; e-mail: peter.kucera@rec.uniba.sk
10
Kučera Viktor, Mgr., PhD. (9. 8. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
viktor.kucera@savba.sk
Kučerová Danica, Mgr. (9. 10. 1985), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV,
Odd. fyziológie, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: danica.kucerova@savba.sk
Kuklová Margita, Ing., CSc. (25. 10. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen; e-mail: kuklova@sav.savzv.sk
Kuliffayová Marta, Ing. (12. 10. 1957), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45; e-mail:
marta.kuliffayova@savba.sk
Kuna Roman, RNDr., PhD. (15. 9. 1967), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra botaniky
a genetiky, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra; e-mail: rkuna@ukf.sk
Květ Jan, RNDr., CSc. (26. 8. 1933), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ AV ČR, Odd. hydrobotaniky, Dukelská 135, 379 82 Třeboň; e-mail: Kvet@butbn.cas.cz;
Vyznamenania: 2013 – Zaslúžilý člen
Kyselová Zuzana, RNDr. (22. 8. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Štátne lesy TANAPu, , 059 60 Tatranská Lomnica; e-mail: kyselova@vstanap.sk
Labanc Juraj, Ing., CSc. (31. 1. 1935), dendrologická; syst. botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Arborétum Borová hora, 860 53 Zvolen
Lackovičová Anna, RNDr., CSc. (26. 7. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
anna.lackovicova@savba.sk; Vyznamenania: 2005 – Holubyho medaila, 1999 – Zaslúžilý člen,
2009 – Čestný člen
Leskovjanská Anna, RNDr. (18. 4. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
leskovjanska.a@centrum.sk; Vyznamenania: 2007 – Zaslúžilý člen
Letz Dominik Roman, RNDr. Mgr.theol., PhD. OP (28. 1. 1969), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: BÚ SAV, pobočka Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen;
e-mail: Dominik-Roman.Letz@savba.sk
Libiaková Michaela, Mgr. (19. 10. 1986), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológia
PriF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava; e-mail: m.libiakova@gmail.com
Lisická Eva, RNDr., CSc. (24. 1. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
eva.lisicka@gmail.com; Vyznamenania: 2006 – Holubyho medaila
Líška Denis, Mgr. (14. 1. 1988), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie rastlín
PriF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4; e-mail: liska.denis@gmail.com
Lišková Desana, RNDr., CSc. (17. 3. 1953), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Chemický ústav
SAV, Dúbravska cesta 9, 842 38 Bratislava; e-mail: Desana.Liskova@savba.sk;
chemlisk@savba.sk; Vyznamenania: 2003 – Zaslúžilý člen
Lizoň Pavel, RNDr., CSc. (2. 10. 1945), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: pavel.lizon@savba.sk
Lukáčik Ivan, doc. Ing., CSc. (16. 6. 1955), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra pestovania
lesa LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail: ivan.lukacik@tuzvo.sk
Lukačová Zuzana, RNDr., PhD. (18. 11. 1982), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
fyziológie rastlín PriF UK, Mlynaská dolina B2, 842 15 Bratislava 4; e-mail:
lukacovaz@fns.uniba.sk
11
Lux Alexander, prof. RNDr., CSc. (26. 7. 1952), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail: lux@fns.uniba.sk;
Vyznamenania: 2012 – Holubyho medaila, 2002 – Zaslúžilý člen, 2012 – Čestný člen
Luxová Miroslava, RNDr., CSc. (24. 1. 1954), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV,
Odd. fyziológie rastlín, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava; e-mail: miroslava.luxova@savba.sk;
Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Macková Anna, Ing., CSc. (6. 6. 1945), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra botaniky
ÚBEV PF UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice; e-mail: anna.mackova@upjs.sk
Macková Dagmar, Ing. (17. 7. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
mackovadagmar@zoznam.sk
Mackovová Michaela, Mgr. (22. 11. 1984), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra plánovania a tvorby krajiny, FEE TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; email: mmackovova@gmail.com; mackovova@vsld.tuzvo.sk
Macháčková Ivana, prof. RNDr., CSc. (5. 7. 1946), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Ústav
experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 Praha 6-Lysolaje; e-mail:
machackova@ueb.cas.cz; Vyznamenania: 2007 – Holubyho medaila
Májeková Jana, RNDr., PhD. (15. 10. 1980), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
jana.majekova@savba.sk
Májeková Mária, Mgr. (29. 4. 1986), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra pedológie PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; e-mail: majekova@fns.uniba.sk
Majeský Ľuboš, RNDr., PhD. (3. 5. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky PřF UP, Šlechitelů 11, 783 71 Olomouc; e-mail:
lubos.majesky@gmail.com
Majzlanová Eva, doc., RNDr., CSc. (7. 11. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Makara Ondrej, Ing. (10. 7. 1952), dendrologická sekcia; pracovisko: Technické služby, ul. SNP
305, 033 80 Liptovský Hrádok
Makovinská Jarmila, RNDr., CSc. (20. 5. 1961), algologická sekcia; pracovisko: Výskumný ústav
vodného hospodárstva, Arm. gen. Ľ. Svobodu 7, 812 49 Bratislava; Vyznamenania: 2011 –
Zaslúžilý člen
Máliš František, Ing. (5. 11. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Národné lesnícke centrum, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen;
e-mail: malis@nlcsk.org
Malovcová-Staníková Miroslava, Mgr., PhD. (18. 1. 1974), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Jaslovské Bohunice; e-mail:
malovcova.miroslava@javys.sk
Manica Miroslav, Ing., CSc. (16. 9. 1922), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2002 – Holubyho medaila, 1982 – Zaslúžilý člen, 2002 – Čestný člen
Marhold Karol, prof. RNDr., CSc. (1. 6. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava;
e-mail: karol.marhold@savba.sk; Vyznamenania: 2000 – Holubyho medaila, 2009 – Zaslúžilý člen
Martinák Michal, Ing. (19. 3. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra fytológia FL TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail: michal.martinak@tuzvo.sk
12
Martincová Elena, RNDr. (26. 1. 1961), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra biológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; e-mail:
martinec@fpv.umb.sk
Martinka Michal, Mgr., PhD. (23. 3. 1981), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava; e-mail: martinkambio@yahoo.com
Mártonfi Pavol, prof., RNDr., PhD. (14. 1. 1964), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky ÚBEV PriF UPJŠ, Mánesova 23, 041 54 Košice; e-mail:
pavol.martonfi@upjs.sk
Mártonfiová Lenka, RNDr. (21. 5. 1967), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 043 52 Košice; e-mail: lenka.martonfiova@upjs.sk
Masarovič Daniel, Mgr. (5. 11. 1984), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; e-mail: masarovic@fns.uniba.sk
Masarovičová Elena, prof. RNDr., DrSc. (26. 12. 1948), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko:
Katedra fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail:
masarovicova@fns.uniba.sk; Vyznamenania: 2008 – Holubyho medaila, 1998 – Zaslúžilý člen,
2008 – Čestný člen
Melečková Zuzana, Mgr. (1. 6. 1985), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
zuzana.meleckova@savba.sk
Mercel František, RNDr., CSc. (18. 8. 1944), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín, Akademická 2, 949 01 Nitra;
Vyznamenania: 2004 – Holubyho medaila, 1996 – Zaslúžilý člen, 2004 – Čestný člen
Mereďa Pavol, RNDr., PhD. (1. 10. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: pavol.mereda@savba.sk; Vyznamenania: 1998 – Cena Pavla Sillingera
Mereďa Pavol (19. 4. 1950), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Mertanová Sylvia, Mgr. (22. 7. 1974), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová; e-mail: mertanova@sopsr.sk;
sylva.mertanova@gmail.com
Mičieta Karol, prof. RNDr., CSc. (19. 11. 1952), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky,
dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava;
e-mail: micieta@fns.uniba.sk; Vyznamenania: 2012 – Zaslúžilý člen
Migra Vladimír, RNDr. (13. 2. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Mihálik Štefan, Ing. (3. 4. 1931), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Miháliková Tatiana, Mgr. (7. 10. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
tatiana.mihalikova@savba.sk
Michalko Martin, RNDr. (24. 12. 1953), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Dopravný podnik, Bratislava; e-mail: martin.michalko53@gmail.com
Michalková Eleonóra, RNDr., CSc. (23. 9. 1953), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: eleonora.michalkova@savba.sk; Vyznamenania: 2013 – Holubyho medaila, 2003 –
Zaslúžilý člen
Michalková Viera, RNDr. (2. 4. 1928), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2008 – Zaslúžilý člen
13
Mikoláš Vlastimil, Ing. (25. 10. 1953), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
sorbusaria@azet.sk; dolomiticola@gmail.com
Mistrík Igor, doc. RNDr., CSc. (1. 1. 1949), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV, Odd.
fyziológie rastlín, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava; e-mail: igor.mistrik@savba.sk;
Vyznamenania: 1992 – Holubyho medaila, 1999 – Zaslúžilý člen, 2009 – Čestný člen
Mišíková (rod. Janovicová) Katarína, Doc. Mgr., PhD. (29. 4. 1969), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail:
katarina.misikova@fns.uniba.sk
Miškovic Ján, Mgr. (17. 11. 1976), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail: miskovic@fns.uniba.sk
Mižík Peter, Ing. (23. 1. 1967), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko:
Poľnochem, Karpatská 6, 811 05 Bratislava; e-mail: peter.mizik@post.sk
Modranský Juraj, Ing. (9. 4. 1974), dendrologická sekcia; pracovisko: TU, T. G. Masaryka 24, 960
53 Zvolen; e-mail: juraj.modransky@tuzvo.sk
Mochnacký Sergej, doc. RNDr., CSc. (18. 8. 1953), sekcia pre výskum synantropnej flóry
a vegetácie; pracovisko: Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 043 52 Košice; e-mail:
sergej.mochnacky@upjs.sk; Vyznamenania: 2013 – Holubyho medaila, 2003 – Zaslúžilý člen, 2013
– Čestný člen
Mráz Patrik (19. 11. 1971), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Katedra
botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha 2; e-mail: mrazpat@natur.cuni.cz
Mucina Ladislav, prof., Dr. (25. 5. 1956), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie;
pracovisko: School of Plant Biology M084, The University of Western Australia, 35 Stirling
Highway, Crawley WA 6009; e-mail: Laco.Mucina@uwa.edu.au
Múdry Pavol, RNDr., CSc. (23. 1. 1954), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra biológie PF
TU, Priemyslená 4, 917 00 Trnava; e-mail: pmudry@truni.sk
Murín Bohumil (8. 2. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
bpmurin@gmail.com
Mútňanová (rod. Kubandová) Marta, Ing. (12. 2. 1979), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: ŠOP SR Banská Bystrica, Lazovná 10, P.O.Box 5, 974 01 Banská
Bystrica; e-mail: marta.mutnanova@sopsr.sk
Nechaj Juraj (2. 2. 1994), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Katedra
botaniky PriF UK, Bratislava, študent; e-mail: jurinechaj@gmail.com
Nižňanská Marta, RNDr. (11. 8. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves; e-mail: mniznanska@gmail.com;
Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Novák Andrej, MUDr. (18. 10. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ambulancia prakt. lekára, Hradná cesta 2, 060 01 Kežmarok
Očka Stanislav, Mgr. (30. 1. 1980), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: SNM
– Múzeá v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa, ulica A. Kmeťa 20, 036 01 Martin; e-mail:
ocka@snm-em.sk
Ohrádková Zuzana, Mgr. (8. 11. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Ollerová Hana, Mgr. (11. 5. 1974), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra environmentálneho inžinierstva FEE TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail:
hana.ollerova@tuzvo.sk
14
Olšavská Katarína, Mgr., PhD. (22. 8. 1980), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: katarina.olsavska@savba.sk
Ondrášek Ivan, RNDr. (21. 3. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Miestny úrad Bratislava – Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46
Oszlányi Július, Ing., CSc. (19. 9. 1944), dendrologická sekcia; pracovisko: Ústav krajinnej
ekológie SAV, Štefánikova 3, P.O.Box 254, 814 99 Bratislava 1; e-mail: julius.oszlanyi@savba.sk
Oťaheľová Helena, RNDr., CSc. (3. 6. 1946), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
helena.otahelova@savba.sk; Vyznamenania: 1996 – Holubyho medaila, 1996 – Zaslúžilý člen,
2006 – Čestný člen
Ovečka Miroslav, Mgr., PhD. (30. 5. 1967), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV, Odd.
fyziológie rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: miroslav.ovecka@savba.sk
Paclová Libuše, RNDr. (9. 1. 1928), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
jpacl@sendme.cz; Vyznamenania: 2008 – Zaslúžilý člen
Paganová Viera, Prof. Ing., PhD. (17. 10. 1968), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra
biotechniky zelene, FZKI SPU, Tulipánová 7, 949 76 Nitra; e-mail: viera.paganova@uniag.sk
Paľove-Balang Peter, RNDr., PhD. (7. 5. 1975), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Ústav
biologických a ekologických vied, PriF UPJŠ Košice, Mánesova 23, 040 01 Košice
Parvanov Michal, Ing. (14. 6. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
michal.parvanov@plantae.sk
Pastirčák Martin, Mgr. (21. 3. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany; e-mail:
pastircak@vurv.sk
Paterová Zdenka, Prom. ped. (29. 7. 1946), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Pauková Žaneta, Ing., PhD. (4. 8. 1976), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie;
pracovisko: Katedra ekológie, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, STU Nitra,
Mariánska 10, 949 01 Nitra; e-mail: zaneta.paukova@uniag.sk
Paule Ladislav, Prof. Ing., PhD. (13. 1. 1947), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra fytológie
LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail: ladislav.paule@tuzvo.sk; Vyznamenania: 2007
– Holubyho medaila, 2002 – Zaslúžilý člen, 2007 – Čestný člen
Pavlovič Andrej, Mgr., PhD. (16. 5. 1982), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlysnká dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail: pavlovic@fns.uniba.sk;
Vyznamenania: 2011 – Cena Pavla Sillingera
Pavlovkin Ján, RNDr., CSc. (10. 5. 1951), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV, Odd.
fyziológie rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: botupavl@savba.sk
Pčolová Zuzana, Mgr. (26. 1. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ekospol a. s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Peniašteková Magdaléna, RNDr., CSc. (29. 1. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava;
e-mail: magdalena.peniastekova@savba.sk; Vyznamenania: 2009 – Holubyho medaila
Perný Marián, Mgr., PhD. (17. 12. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
marian.perny@savba.sk; Vyznamenania: 2006 – Cena Pavla Sillingera
15
Petrášová Anna (22. 9. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: FPV UMB,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Petrík Anton, RNDr. (6. 2. 1948), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Botanická záhrada UK, Botanická 3, 841 04 Bratislava 4; e-mail: petrika@rec.uniba.sk;
Vyznamenania: 2008 – Holubyho medaila
Petruľová (rod. Poracká) Veronika, RNDr. (9. 4. 1985), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: PríF
UPJŠ v Košiciach, Mánesova 23, 040 01 Košice
Pietorová Eva, Mgr. (27. 2. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Správa
CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca; e-mail: eva.pietorova@sopsr.sk
Pisarčíková Helena, Mgr. (5. 8. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Gymnázium sv. Andreja, Nám. A. Hlinku 5, 034 50 Ružomberok; e-mail: pisarcikovah@gmail.com
Piscová Veronika, Mgr., PhD. (9. 11. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: ÚKE SAV, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava; e-mail:
veronika.piscova@savba.sk
Pišút Ivan, RNDr., DrSc. (13. 3. 1935), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. nižších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
Pišút Peter, Ing., PhD. (9. 1. 1966), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; e-mail:
pisut@fns.uniba.sk
Pížlová Silvia, RNDr. (19. 6. 1948), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Podroužková Medvecká Jana, Mgr., PhD. (1. 11. 1983), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: jana.medvecka@savba.sk; Vyznamenania: 2013 – Cena Pavla Sillingera
Pogányová Andrea, Mgr. (23. 11. 1983), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02 Bratislava; e-mail: poganyova@fns.uniba.sk
Poláčiková Mária, RNDr. (28. 10. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky AF SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra; e-mail: Maria.Polacikova@uniag.sk
Polák Pavol, Ing. (13. 11. 1971), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; bydlisko: Dolná
Ružová 1, 969 01 Banská Štiavnica
Polakovičová Viera (26. 12. 1946), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: BÚ
SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
viera.polakovicova@savba.sk
Popracová (rod. Krištofovičová) Barbora, Ing. (17. 4. 1973), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: PF KU, Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok
Považaj Matúš, RNDr., CSc. (12. 2. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Vojenský ústav hygieny a epidemiológie, Odd. objektivizácie faktorov životného
a pracovného prostredia, Cesta mládeže 1, 833 31 Bratislava; e-mail: matus.povazaj@mil.sk
Považan Radoslav, RNDr. (23. 8. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica; e-mail: radoslav_rado@hotmail.com
Pôbišová Katarína, RNDr. (1. 2. 1960), algologická sekcia; pracovisko: AQUASCOP, 1 av. Bois
l´Abbé F-49070 Angers – Beaucouzé; e-mail: katia.pobis@aquascop.fr
Prach Karel, prof. RNDr., CSc., (20. 10. 1953), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra botaniky BF JU, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice; e-mail:
prach@bf.jcu.cz; Vyznamenania: 2013 – Zaslúžilý člen
16
Preťová Anna, RNDr., CSc. (7. 5. 1945), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Ústav genetiky
a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, P.O.Box 39A, 950 07 Nitra 1; e-mail:
pretova@savba.sk
Priehradný Stanislav, RNDr., PhMr., CSc. (22. 4. 1928), sekcia fyziológie rastlín; Vyznamenania:
1998 – Zaslúžilý člen
Pristašová Iveta, RNDr. (10. 11. 1963), algologická sekcia; pracovisko: Obvodný úrad životného
prostredia, SSOH, 071 01 Michalovce
Račko Matúš, Mgr. (18. 11. 1987), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
matus.racko@centrum.sk
Rajcová Katarína, RNDr. (8. 6. 1964), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová; e-mail: katarina.rajcova@sopsr.sk;
katarina.rajcova@gmail.com
Rajtarová Natália, Ing. (10. 9. 1973), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
natalia.rajtarova@gmail.com
Removčíková Oľga, RNDr. (5. 12. 1956), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, , 026 01 Dolný Kubín; e-mail: priroda@oravamuzeum.sk
Rendeková Alena, Bc. (11. 2. 1990), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko:
Katedra botaniky PriF UK, Révorá 39, 811 02 Bratislava; e-mail: alenarendekova@gmail.com
Repčák Miroslav, prof. RNDr., CSc. (16. 5. 1947), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: ÚBEV
PriF UPJŠ, Mánesova 23, 041 67 Košice; e-mail: miroslav.repcak@upjs.sk; Vyznamenania: 2007 –
Holubyho medaila, 1997 – Zaslúžilý člen, 2007 – Čestný člen
Repčáková Klára, RNDr. (2. 7. 1957), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Botanická záhrada
UPJŠ, Mánesova 23, 043 52 Košice; e-mail: repcak@upjs.sk
Ripka Ján, Mgr. (1. 8. 1972), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
janoripka@gmail.com
Roleček Jan, Mgr., PhD. (21. 7. 1976), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: honza.rolecek@centrum.cz
Roth Róbert (16. 7. 1967), dendrologická sekcia; e-mail: robertroth@orangemail.sk
Rusiňáková Anna, PaedDr. (8. 5. 1938), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Rusko Miroslav, RNDr., PhD. (12. 11. 1953), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, Materiálovotechnologická
fakulta STUv Bratislave, Botanická 49, 917 24 Trnava; e-mail: mirorusko@centrum.sk;
miroslav.rusko@stuba.sk
Ružbarský František, Ing. (4. 5. 1968), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Odeva, s.r.o., Kap. Nálepku 4, 082 71 Lipany
Ružek Ivan, RNDr., PhD. (27. 3. 1973), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra fyzickej geografie PriF UK, Mlynská dolina 2, 842 15 Bratislava 4; e-mail:
ruzek@fns.uniba.sk
Ružička Milan, Prof., RNDr., DrSc., (29. 5. 1929), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ústav krajinnej ekológie SAV, Pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra
Ružičková Helena, RNDr., CSc., (11. 10. 1937), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2008 – Holubyho medaila, 1997 – Zaslúžilý člen
17
Ružičková Jana, Mgr., PhD. (2. 2. 1958), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail:
ruzickova@fns.uniba.sk
Rydzyková Zita, Bc. (15. 9. 1989), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky PriF UK, Bratislava (študentka); e-mail: zitka.rydzykova@gmail.com
Rychnovská Milena, prof. RNDr., DrSc. (17. 10. 1928), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky
Řehořek Vladimír, doc. RNDr., CSc. (9. 11. 1933), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: rehorek@sci.muni.cz; Vyznamenania: 1998
– Holubyho medaila, 1993 – Zaslúžilý člen, 2003 – Čestný člen
Sabo Peter, Ing., CSc. (17. 3. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Občianske združenie Živá planéta, Zavretý kút 113, 921 01 Piešťany; e-mail: sabo@changenet.sk
Sádovský Marek, Ing. (21. 5. 1978), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
marek.sadovsky@gmail.com
Salaj Ján, RNDr., CSc. (2. 12. 1951), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Ústav genetiky
a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, P. O. Box 39A, 950 07 Nitra 1; e-mail:
jan.salaj@savba.sk
Salajová Terézia, RNDr., CSc. (5. 1. 1954), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Ústav genetiky
a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, P. O. Box 39A, 950 07 Nitra 1; e-mail:
terezia.salaj@savba.sk; Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Sámelová Andrea, Mgr. (16. 1. 1985), ; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK, Révová 39, 811 02
Bratislava; e-mail: samelova@fns.uniba.sk
Sedláková Barbora, RNDr., PhD. (4. 2. 1956), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. fyziológie rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
baja.sedlakova@gmail.com
Sedláková Blažena, Ing. Mgr. (3. 2. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Správa TANAPu, P. O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba 75; e-mail:
blazena.sedlakova@sopsr.sk
Segečová Jana, Mgr. (22. 9. 1985), algologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK,
Révová 39, 811 02 Bratislava
Sekerešová (rod. Stroblová) Michaela, Mgr. (12. 2. 1978), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: FPV UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Senko Dušan, RNDr., PhD. (10. 4. 1980), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: dusan.senko@savba.sk
Schwarzová Terézia, RNDr., CSc. (21. 4. 1938), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
e-mail: schwarzovat@gmail.com; Vyznamenania: 2008 – Holubyho medaila, 1998 – Zaslúžilý člen,
2008 – Čestný člen
Sitášová Eva, RNDr., PhD. (5. 9. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Východoslovenské múzeum, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice; e-mail: sitasova@zoznam.sk
Skukálek Jozef, Mgr. (25. 5. 1986), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Mesto Žilina, Nám. Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina; e-mail: jozef.skukálek@zilina.sk
Slašťan Jaroslav (21. 7. 1980), dendrologická sekcia; pracovisko: TWS Plus s. r. o., Trnavá Hora
393, 966 11 Trnavá Hora; e-mail: jslastan@centrum.sk
18
Slezák Michal, Ing., PhD. (15. 5. 1984), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra biológie a ekológie, PF KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; e-mail:
slezak.miso@gmail.com, michal.slezak@ku.sk; Vyznamenania: 2012 – Cena Pavla Sillingera
Slováková Ľudmila, doc. RNDr., CSc. (21. 1. 1953), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
fyziológie rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail:
slovakova@fns.uniba.sk; Vyznamenania: 2013 – Zaslúžilý člen
Smatana Martin, Ing. (4. 8. 1971), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Kaštieľ
Orlové, , 017 01 Považská Bystrica; e-mail: msmatana@azet.sk
Smatanová (rod. Suchá) Jana, Mgr. (22. 5. 1969), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica; e-mail:
jsmatan@sopsr.sk
Smetanová Elena, Mgr. (6. 8. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Tekovské múzeum, Sv. Michala 40, 934 69 Levice
Snopková Pavlína, RNDr., CSc. (22. 6. 1932), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Sokolová Eva, Ing. (4. 8. 1937), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Solár Vladimír, Ing. (23. 5. 1946), dendrologická sekcia; e-mail: vladimir.solar@zoznam.sk
Sołtys-Lelek Anna, Dr., PhD. (1. 11. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Ojcowski Park Narodowy, č. d. 9, 320 47 Ojców; e-mail: ana_soltys@wp.pl
Staník Roman, MUDr. (4. 3. 1952), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Detská fakultná nemocnica, Limbova 1, 833 40 Bratislava; e-mail: roman.stanik@post.sk
Stano Vladimír, RNDr. (28. 2. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Struhár Michal, RNDr. (12. 2. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Gymnázium V. B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza; e-mail:
struhar77@gmail.com
Supuka Ján, Prof. Ing., DrSc. (12. 4. 1944), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra záhradnej
a krajinnej architektúry, FZKI SPU, Tulipánova ul. 7, 949 01 Nitra; e-mail: jan.supuka@uniag.sk
Surovičová Jana, Bc. (29. 4. 1987), sekcia fyziológie rastlín
Svitková Ivana, RNDr., PhD. (20. 12. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
ivana.svitkova@savba.sk; Vyznamenania: 2011 – Cena Pavla Sillingera
Szabóová Alžbeta, RNDr. (6. 3. 1951), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správna CHKO Dunajské Luhy, korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda; e-mail:
alzbeta.szaboova@sopsr.sk
Šalamon Ivan, doc. RNDr., CSc. (1. 11. 1961), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra
ekológie FHPV PU, 17. novembra 1, 081 16 Prešov; e-mail: salamon@fhpv.unipo.sk
Šeffer Ján, RNDr., CSc. (28. 1. 1960), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 21, 821 06 Bratislava; e-mail:
jansef@daphne.sk
Šefferová-Stanová Viera, Mgr. (18. 6. 1968), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 21, 82106 Bratislava; e-mail:
stanova@daphne.sk
Šibík Jozef, RNDr., PhD. (28. 4. 1978), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: jozef.sibik@savba.sk;
Vyznamenania: 2009 – Holubyho medaila, 2005 – Cena Pavla Sillingera
19
Šimková Lenka, Mgr. (16. 8. 1988), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Odd. fyziológie rastlín
BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: sprekelia@gmail.com
Šingliarová Barbora, RNDr., PhD. (12. 11. 1981), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: barbora.singliarova@savba.sk; Vyznamenania: 2009 – Cena Pavla Sillingera
Šípková-Gaudillat Želmíra, Ing. (17. 1. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: EEA-European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD), Muséum National
d'Histoire Naturelle, 57 rue Cuvier, 752 31 Paris Cedex 05; e-mail: zelmira.sipkova@mnhn.fr
Šípošová Helena, RNDr., CSc. (17. 7. 1950), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava;
e-mail: helena.siposova@savba.sk; Vyznamenania: 2010 – Holubyho medaila, 2000 – Zaslúžilý
člen, 2010 – Čestný člen
Škodová (rod. Pohoriljaková) Iveta, Mgr. (15. 1. 1969), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: iveta.skodova@savba.sk
Školek Jozef, Ing., CSc. (25. 12. 1945), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Výskumná stanica ŠL TANAP na Strednej lesníckej škole, Hradná 354l, 033 14 Liptovský Hrádok;
e-mail: skolek@lmn.sk
Škovirová Katarína, Mgr. (15. 1. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
k.skovirova@azet.sk
Šmídt Ivan, RNDr. (7. 8. 1949), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Ústav
rádiológie VTJ, Komenského 9, 040 61 Košice
Šmýkalová Jana, Bc. (27. 6. 1989), dendrologická sekcia; pracovisko: Katedra botaniky PriF UK,
Bratislava (študentka); e-mail: jana.smykalova@gmail.com
Šoltés Rudolf, RNDr., CSc. (8. 4. 1945), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita, 059 56 Tatranská Javorina; e-mail:
soltes@uniza.sk; Vyznamenania: 2005 – Zaslúžilý člen
Španiel Stanislav, RNDr., PhD. (10. 10. 1982), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava;
e-mail: stanislav.spaniel@savba.sk; Vyznamenania: 2012 – Cena Pavla Sillingera
Špániková Anatólia, RNDr., CSc. (30. 12. 1929), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 1994 – Zaslúžilý člen
Špulerová Jana, Ing., PhD. (18. 7. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava; e-mail:
jana.spulerova@savba.sk
Šrobárová Antónia, RNDr., DrSc. (4. 1. 1944), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: BÚ SAV, Odd.
fyziológie rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: antonia.srobarova@savba.sk
Štefková Elena, RNDr., algologická sekcia; pracovisko: Ústav zoológie SAV, Odd. hydrobiológie,
Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava 4; e-mail: elena.stefkova@savba.sk
Štrba Peter, RNDr., PhD. (24. 2. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Nábr. mládeže 91, 949 74 Nitra; e-mail:
petostrba1@gmail.com
Štrba Tomáš, Mgr. (11. 3. 1983), sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko:
FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; e-mail: strbi@sbb.sk
20
Šubová Dana, doc. RNDr., CSc. (3. 10. 1952), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ul. 1. mája 38, 031 01 Liptovský
Mikuláš; e-mail: subova@smopaj.sk, smopaj@smopaj.sk
Šuvada Róbert, RNDr., PhD. (25. 3. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Správa NP Slovenský kras, Biely kaštieľ 188, 049 51 Brzotín; e-mail:
robert.suvada@sopsr.sk
Ťavoda Ondrej, RNDr. (13. 5. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: BÚ
SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
ondrej.tavoda@savba.sk
Terray Ján, Ing. (10. 2. 1935), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Tokár Ferdinand, doc. Ing., DrSc. (30. 5. 1941), dendrologická sekcia; pracovisko: Ústav ekológie
lesa SAV, Pobočka biológie drevín, Akademická 2, 949 01 Nitra 1
Tóthová Alexandra, Mgr. (27. 9. 1988), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava – pobočka Nitra, Akademická 2, P. O. Box 23/B, 949 01
Nitra; e-mail: atothova2@gmail.com
Tulenková Mária, RNDr., PhD. (4. 7. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Prešovská univerzita v Prešove, Nám. Legionárov 3, 080 01 Prešov; e-mail:
tulenkom@unipo.sk
Turis Peter, RNDr. (12. 10. 1963), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: Správa
NAPANT, Lazovná 10, 974 00 Banská Bystrica; e-mail: peter.turis@sopsr.sk
Turisová Ingrid, RNDr., PhD. (3. 12. 1965), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica; e-mail:
ingrid.turisova@umb.sk
Uher Bohuslav, Mgr., PhD. (7. 8. 1978), algologická sekcia; pracovisko: Ústav botaniky a zoologie
PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: uherius@sci.muni.cz
Uherčíková Eva, RNDr., CSc. (18. 11. 1959), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava
16; e-mail: eva.uhercikova@snm.sk
Uhliarová (rod. Kolesárová) Eva, RNDr., CSc. (24. 5. 1952), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: Katedra biológie a ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská
Bystrica; e-mail: eva.uhliarova@umb.sk
Uhlířová Jana, RNDr. (21. 2. 1947), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16; e-mail:
uhlirova@snm.sk; Vyznamenania: 2007 – Holubyho medaila, 1997 – Zaslúžilý člen, 2007 – Čestný
člen
Uhrin Stanislav, PaedDr., PhD. (31. 7. 1979), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra biológie a ekológie, PF KU, Nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok;
e-mail: stanley.uhrin@gmail.com
Ujházy Karol, doc. Ing., PhD. (19. 11. 1968), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra fytológie LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail:
karol.ujhazy@tuzvo.sk
Ujházyová Mariana, Ing. (26. 12. 1974), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra aplikovanej ekológie FEE TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail:
mariana.ujhazyova@tuzvo.sk
21
Urbanová Viktória, RNDr., CSc. (3. 12. 1946), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Považské múzeum, Topoľová 1, 013 03 Žilina; e-mail: urbanova@pmza.sk
Václavová Zuzana, Ing. (5. 8. 1980), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca; e-mail: zuzana.vaclavova@gmail.com
Vaculík Marek, Mgr., PhD. (15. 10. 1983), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziológie
rastlín PriF UK, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava; e-mail: vaculik@fns.uniba.sk;
Vyznamenania: 2013 – Cena Pavla Sillingera
Vaculíková Miroslava, Mgr. (8. 2. 1988), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Odd. fyziológie
rastlín BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: vaculikova.miroslava@gmail.com
Váczi Peter, Mgr., PhD. (11. 9. 1977), sekcia fyziológie rastlín; pracovisko: Katedra fyziologie
a anatomie rostlin PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno; e-mail: vaczi@sci.muni.cz
Vačková Silvia, RNDr. (5. 3. 1974), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko: ZŠ
a MŠ, Trávnica, Podhájska; bydlisko: Belecká 420, 941 48 Podhájska
Vágenknecht Vlastizdar, RNDr. (6. 2. 1940), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
v.vagenknecht@gmail.com; Vyznamenania: 2000 – Holubyho medaila, 1995 – Zaslúžilý člen, 2000
– Čestný člen
Valachovič Milan, RNDr., CSc. (1. 12. 1956), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail:
milan.valachovic@savba.sk; Vyznamenania: 1996 – Holubyho medaila, 2006 – Zaslúžilý člen
Vidékyová (rod. Vršková) Katarína, Mgr. (19. 3. 1980), sekcia pre výskum synantropnej flóry
a vegetácie; pracovisko: SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, P. O. Box 13, 810 06
Bratislava 16; e-mail: videkyova@SNM.sk
Vidovič Jozef, Ing. (24. 9. 1940), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; e-mail:
jozefvidovic@zoznam.sk
Vizárová Gabriela, RNDr., DrSc. (10. 3. 1936), sekcia fyziológie rastlín; Vyznamenania: 1996 –
Zaslúžilý člen
Vlčáková Anna, RNDr. (4. 2. 1957), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves; e-mail: muzspisa@sisoft.sk
Vlčko Jaroslav, Ing., CSc. (3. 4. 1964), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Katedra fytológie LF TU, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; e-mail: jaroslav.vlcko@tuzvo.sk
Vlčková Mária, Ing. (28. 9. 1966), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Vojteková (rod. Rosinová) Helena, Ing. (3. 7. 1981), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: ŠOP SR, S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra; e-mail: helena.rosinova@sopsr.sk
Vološčuk Ivan, prof. Ing., DrSc. (21. 1. 1935), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Voskárová Viera, Bc. (10. 2. 1989), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Vozárová Marta, RNDr. (31. 8. 1944), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 2004 – Holubyho medaila, 1994 – Zaslúžilý člen, 2004 – Čestný člen
Vríčan Vladimír (15. 3. 1930), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
Vykouková Ivana, Mgr., PhD. (15. 9. 1968), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra pedológie PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4; e-mail:
vykoukova@fns.uniba.sk
Zahradníková Kamila, RNDr., CSc. (18. 2. 1929), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
Vyznamenania: 1986 – Holubyho medaila, 1979 – Zaslúžilý člen, 1989 – Čestný člen
22
Zajac Milan, Ing. (28. 6. 1986), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Odd. geobotaniky, BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: milan.zajac@savba.sk
Zaliberová Marica, RNDr., CSc. (29. 10. 1945), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky,
sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie; pracovisko: BÚ SAV, Odd. geobotaniky,
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava; e-mail: maria.zaliberova@savba.sk; Vyznamenania: 1999 –
Holubyho medaila, 1995 – Zaslúžilý člen, 2005 – Čestný člen
Zámečník Jaroslav (25. 7. 1977), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové; e-mail:
j.zamecnik@muzeumhk.cz
Zlatošová Elena, Mgr. (6. 2. 1955), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky; pracovisko:
Západoslovenské múzeum, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava
Zlinská Janka, Doc. RNDr., CSc. (5. 11. 1954), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica; e-mail:
zlinska@inethome.sk; j.zlinska@sevs.sk; Vyznamenania: 2004 – Zaslúžilý člen
Zozomová (rod. Lihová) Judita, Mgr., PhD. (11. 5. 1976), sekcia systematickej botaniky
a geobotaniky; pracovisko: BÚ SAV, Odd. taxonómie vyšších rastlín, Dúbravská cesta 9, 845 23
Bratislava; e-mail: judita.zozomova@savba.sk; Vyznamenania: 2004 – Cena Pavla Sillingera
Žabka Michal, Ing. (11. 1. 1989), ; pracovisko: Katedra botaniky AF SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra; e-mail: verejnost@uniag.sk
Žarnovičan Hubert, RNDr., PhD. (16. 11. 1975), sekcia systematickej botaniky a geobotaniky;
pracovisko: Katedra krajinnej ekológie PriF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; e-mail:
zarnovican@fns.uniba.sk
Použité skratky:
AF SPU
Agronomická fakulta SPU
BF JU
Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach
BÚ AV ČR
Botanický ústav Akademie věd České republiky
BÚ SAV
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
CHKO
Chránená krajinná oblasť
FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
FEE TU
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická Univerzita vo Zvolene
FZKI SPU
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
FPV UKF
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
FPV UMB
Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FHPV PU
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove
HF TU
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
LF TU
Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene
NAPANT
Národný park Nízke Tatry
NP
Národný park
Odd.
Oddelenie
PdF UK
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PF KU
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
PF TU
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
PF PU
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
PF UJEP
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
PIENAP
Pieninský národný park
PriF UK
Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava
PřF MU
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brne
SAV
Slovenská akadémia vied
SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia
SNM
Slovenské národné múzeum
SPŠ
Stredná priemyselná škola
23
SPU
RSOPaK
TANAP
TU
UK
ÚBEV PF
UPJŠ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Regionálna správa ochrany prírody a krajiny
Tatranský národný park
Technická Univerzita vo Zvolene
Univerzita Komenského, Bratislava
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
P. K. – d.n., m., Štefková – d. n., P.M. tituly
24
Download

Aktuálny adresár členov - Slovenská botanická spoločnosť