Spoločenstvo „DUŠA FUJARY“ vás pozýva na
s veľkolepým programom
9. ročník
a
l
o
k
š
á
Furjaaji Jruoravja Jánošíka
v kraji
2011
MIESTO:
ivá – Malá Petrová
zr
Zá
–
or
dv
v
ko
ší
e Jáno
Penzión a drevenic
PROGRAM:
, nahrávky starých
ia
kc
je
ro
op
de
vi
,
y, výroba
e.
Fujara – výučba hr
r zábava pri muzik
če
ve
,
dy
se
be
y,
šk
s soboty
majstrov, predná
SAPOČUJEM” poča
LE
„Z
y
in
up
sk
od
dvore.
Hudobný spriev
mo v Jánošíkovom
ia
pr
vy
ra
st
a
ia
an
Možnosť ubytov
Časový harmonogram:
12. 5. 2011 štvrtok
vanie, večera, diskusia
príchod účastníkov - ubyto
13. 5. 2011 piatok
08:00 – raňajky
d ku hre, teória,
kové a filmové ukážky, úvo
09:00 – teória fujary, zvu uky
základy hudobnej ná
– ukážky výroby
hry na fujare v skupinách
11:00 – praktická výučba
v skupinách
13:00 – obed
žka výroby v skupinách
14:00 – výučba hry, uká
muzike
18:00 – večera
ný program, posedenie pri
19:00 – zhrnutie dňa, voľ
14. 5. 2011 sobota
08:00 – raňajky
žka výroby v skupinách
09:00 – výučba hry, uká
žky filmov
11:00 – teória fujary a uká
13:00 – obed
u ozvenou
m, hra na fujare s prírodno
14:00 – lúka pod Rozsutco
18:00 – večera
večer s fujarou
20:00 – voľná zábava –
15. 5. 2011 nedeľa
08:00 – raňajky
žka výroby v skupinách
09:00 – výučba hry, uká
12:00 – obed
enie účastníkov workshopu
13:00 – príprava na vystúp
odnotenie workshopu
14:00 – ukončenie a vyh
že zmeniť v prípade
orientačný, program sa mô
.
Časový harmonogram je
v 9. fujarového workshopu
íko
stn
bo podľa priania úča
ové
bas
a,
xen
mo
ky,
nepriaznivého počasia ale
cov
y, kon
daj: fujary, píšťaly, dvojačk
Počas akcie budú na pre
ov dvor.
ošík
Ján
a
ry
fuja
a
Duš
píšťaly. Tešia sa na vás
RY
VAŠA DUŠA FUJA
Bližšie info o ubytovaní
a účastníckom poplatku a kontakt:
[email protected], mobil: +421 917 489 832
www.janosikovdvor.sk
Download

Fujarová škola Fujarová škola