.sk
Toner pre Vašu tlačiareň
Váš dovolenkový portál
číslo 3
ročník 4
NÁKLAD
44 000
www.telegraf.sk
marec 2014
neskúmame
bankové registre
nemusíte ničím ručiť!
0907 844 887
R14021709
Anna Vajdová
Tel.: 0908 199 418
ul. Cyrila Metoda 3411/11(budova CBA)
038 61 Vrútky
www.vipautoskola.sk
možnosť získať vodičský preukaz sk. B
kondičné jazdy pre držiteľov VP sk. B
rýchlokurzy do 40 dní
individuálny prístup
začiatok kurzov každý utorok o 16 hod.
VIP AUTOŠKOLA
R14031718
Fašiangy ukončili maskové sprievody
●● Fašiangové zvyky na Slovensku tvoria pestrú paletu zábavne
ladených obradov, sprievodov a stretnutí.
Dedinské fašiangové sprievody mali
rozličné podoby. Líšili sa počtom
masiek, spôsobmi maskovania, organizáciou sprievodu aj pesničkami
a tancami. Začiatok fašiangov oznamoval hlásnik, ktorý chodil po dedine a hlučne vyspevoval. Za ním
nasledoval sprievod, v ktorom bol
hájnik, hlásnik a obecný bubeník,
a pred každým domom zaspievali a vytancovali ženy. Prezliekanie
sa mužov za ženy a naopak súvisí
s očakávaním vzostupu plodivých síl
v jarných mesiacoch. Medzi obľúbené masky patrili zvieratá aj maškary
Cigánov.
Fašiangy (mjasopust) je obdobie od
Troch kráľov až do polnoci pred „ška-
redou“ – Popolcovou stredou. Potom
nasleduje 40-dňový pôst, ktorý trvá
až do Veľkého piatku. Je to akési prechodné obdobie medzi zimou a jarou
a zaviedli ho koncom 4. storočia n. l.
kresťania. Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí
používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). V Česku sa
toto slovo zachovalo ako masopust, na
Slovensku sme však neskôr prebrali
nemecký názov fašiangy (fašangy).
kamo
R14021711
V13061588
V13101654
0910 114 114, 0910 114 331 www.aveducation.sk
www.
Spravodajstvo
Nominujte
osobnosti
●● Mesto Martin
vyzýva občanov na
predkladanie návrhov
na udelenie verejných
uznaní a ocenení
mesta Martin. Postupy
a podmienky udelenia
verejných uznaní
a ocenení mesta Martin
upravuje VZN č. 71.
Mesto Martin môže
udeliť verejné uznania
v štyroch kategóriách
a to Čestné občianstvo
mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena primátora mesta Martin a Cena
dobrovoľníka
mesta
Martin. Mesto môže
taktiež udeliť ocenenia
najlepším
športovcom
podľa kategórií športovec roka, športový kolektív roka, športový talent
roka a čestné uznanie za
celoživotný prínos.
Návrhy na udelenie
uznaní treba doručiť na
Mestský úrad v Martine
do 15. júla 2014 a návrhy
na ocenenie najlepších
športovcov do konca kalendárneho roka. Návrh
môže podať primátor,
poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych, vedeckých,
hospodárskych
a športových inštitúcií,
ktoré pôsobia na území
mesta, ale aj obyvatelia
mesta. Po tom, čo návrhy prerokuje príslušná
odborná komisia a odporučí mestská rada, návrhy schvaľuje mestské
zastupiteľstvo. Vybrané
osobnosti si prevezmú
ocenenia počas slávnostného aktu z rúk
primátora mesta Martin. Náležitosti, ktoré
má návrh spĺňať, upravuje VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní
a ocenení mesta Martin
dostupné na webovej
stránke mesta.
mm
99,6 MHz
Spojila ich voda
●● Košťany nad Turcom – Projekt Za vodou
k bohatstvám biotopov prihraničného územia
pomáha obciam Žabokreky, Košťany nad Turcom
a moravskej obce Zašová budovať turisticko
informačné centrá a oddychové zóny.
CD pre turistov
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce majú obce
rozbehnutých
niekoľko
aktivít. Jenou z nich je vytvorenie informačnej brožúrky a CD, ktoré majú turistom pomôcť orientovať sa
v týchto regiónoch. „Priblížia návštevníkom históriu
aj súčasnosť, krásy prírody
a možnosti, kam sa v okolí
vybrať na výlet. Jednotlivé
trasy budú detailne popísané, pri každej bude uvedená
dĺžka a náročnosť,“ hovorí
Anna Hlinková, starostka
Koštian nad Turcom.
Cieľovou skupinou sú
najmä cyklisti, ktorí krásy
prírody a pamiatky obdivujú z bicyklového sedla. Brožúra aj CD by mali
uzrieť svetlo sveta v máji.
Moderný TIK
Súčasťou medzinárodnej
spolupráce je vybudovanie
turisticko-informačných
kancelárií (TIK) a odpočinkových zón v okolí cyklotrás.
„Kancelárie už vznikli
v Zašovej a u nás, odpočinkové zóny budujeme
my a Žabokreky vo svojom športovom areáli,“
doplnila starostka. „My
sa napájame na martinské
cyklotrasy, ktoré sa práve
v našej obci pri obecnom
úrade rozdeľujú na niekoľko smerov – napríklad do
Žabokriek, Belej a Necpál,
do Príboviec,“ menuje
Hlinková. Preto bude TIK
práve v tomto bode, aby sa
tu cyklisti rozhodli, kam sa
vydajú, aká náročná bude
zvolená trasa a čo na nej
cyklisti môžu vidieť.
Oddychová zóna poslúži
na načerpanie síl. „Zóna
je vydláždená, jej súčasťou budú lavičky, stojany
bude informácie poskytovať. Jedinou nevýhodou
TIKu bude, že nebude otvorený nepretržite.
2
pridanou hodnotou je aj fakt,
že nejde o tri susediace obce,
čo rozvíja vzájomné kontakty. Troch partnerov spojilo
rovnaké prírodné prostredie, vynikajúce prírodné bohatstvo vôd, vzácne rastliny
a živočíchy a snažia sa tento
potenciál spoločne využiť
na bicykle a smerovníky
s mapami, aby cyklista mohol z mapy vyčítať, kde sa
práve nachádza, aký veľký
okruh urobí a čo všetko
uvidí.
Možno v budúcnosti pribudnú nejaké preliezačky
●●Vizualizácia oddychových zón
v Žabokrekoch (altánok) a Košťanoch nad Turcom.
Foto: archív obce
pre najmenších cyklistov,“
dopĺňa starostka Koštian.
Priestory pre TIK sú pripravené v budove OÚ, chýba už len doplnenie dátovej
techniky. Je pripravená už
aj zamestnankyňa, ktorá
Nadviažu kontakty
Úlohou projektu, ktorý má
byť ukončený začiatkom leta,
je pomôcť obciam nadviazať
kontakty medzi pracovníkmi v cestovnom ruchu. Jeho
na rozvoj cestovného ruchu.
Ako environmentálne najmenej zaťažujúca forma sa
ukázala cykloturistika.
Celkové náklady na tento
rozsiahly projekt cezhraničnej spolupráce sú vyše
70-tisíc eur, z ktorých obce
prispievajú piatimi percentami. Odbornú spoluprácu
zastrešujú odborníci na prírodu, cyklistiku a cestovný
ruch, ktorí odborne vyškolia pracovníkov TIKov.
kamo
●● Zóna je vydláždená, na jar pribudnú lavičky, stojany na bicykle a smerovníky s mapami, aby cyklista mohol z mapy vyčítať, kde sa práve nachádza.
3
99,6 MHz
Spravodajstvo
Lezci odmietli stenu
●● Most cez Ulicu N. Hejnej na Ľadovni
sa vlani v lete začali rekonštruovať. Po
komplexnej rekonštrukcii, ktorá ho
zachránila od „pádu“, sú na rade jeho
zvláštne schody, po ktorých zrejme nikto
nikdy nebehal...
Hoci most ešte nie je
oficiálne
skolaudovaný,
verejnosť ho už využíva.
Je aj krásne omietnutý, výnimkou je bočný pylón so
samostatným schodiskom,
ktorý vyvoláva dojem, že
je oporou celého mosta. Nie
je to však pravda a už onedlho sa rozhodne, čo s ním.
Zbúrať, skrášliť, či inak
zmysluplne využiť?
Stenu nechcú
Výbor mestskej časti Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany
chce pylón opraviť a zatraktívniť. „Bolo niekoľko
úvah, mňa osobne najviac
zaujala premena na lezeckú
stenu. Ale po rozhovoroch
práve s lezcami sme od tohto variantu upustili. Lezci
totiž v lete využívajú skaly
v prírode a v zime potrebujú zakrytú stenu kde neprší a nefúka, teda niekde
v hale,“ vysvetľuje Imrich
Žigo, poslanec mestskej
časti. Stenu by prevádzkovala Správa športových
zariadení, čo by znamenalo
ďalšie pridružené náklady.
Musela by byť pod stálym
odborným dozorom, ktorý
●● Farmárske trhy, ktoré sa doteraz konali
v nákupnej zóne OC Turiec, sa dostali do mesta.
Na pešej zóne pribudne množstvo celoročných
sedení.
Aj toto schválili poslanci mesta Martin na
februá­rovom zasadnutí.
by asistoval
lezcom. Samozrejmosťou by
bolo minimálne dobudovanie sociálneho
zariadenia.
Farmári pôjdu
do centra
Kudy,
tudy?
Tudy, tady!
Jed noduc hším
spôsobom, ako dať
pylónu zmysel, je prerobiť
ho na smerov- ●● Lezci v zime potrebujú zakrytú stenu, preto
ník. Dostane o priestor nemajú záujem.
●● Dva návrhy riešenia zbytočného piliera. Zvíťazí lezecká stena,
alebo smerovník?
novú fasádu a na
vrchol osadia hodiny s presným časom.
No a jednotlivé šípky
by ukazovali smer
k atrakciám lokality.
Povedané rečou klasika – ukazovali by
kudy, tudy.
Most zlacnel
Rekonštrukcia mosta, ktorá zahŕňala
opravu
mostovky,
prístupových schodov, rampy a výmenu zábradlí, mala stáť
Martinskí poslanci
rokovali
86 463 eur, z ktorých takmer
57-tisíc eur vyčlenila mestská časť Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany. Keďže zhotoviteľ - Cestné stavby Žilina
- ju nedokončil 15. septembra 2013, ako stanovuje
zmluva, každým dňom sa
stavba zlacňuje. „Firma sa
dostala do problémov a nestihla položiť nový asfaltový
povrch. Takže im každým
dňom nabieha zmluvná
pokuta, čo je zhruba 50 eur
na deň. Asfaltový koberec
položia na jar,“ vysvetľuje
poslanec Žigo.
Linda Giertli
Vlani poslanci schválili dodatok č. 7 VZN č. 58
o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území mesta
Martin. Dopĺňal trhový
poriadok pre príležitostný trh – Farmárske trhy
v priestoroch pri OC Turiec. Kvôli lepšej dostupnosti a vysokému záujmu
obyvateľov bude spoločnosť Farmárske trhy s.r.o.
organizovať tieto trhy
v Martine v priestoroch na
Námestí S. H. Vajanského.
Celoročná
prevádzka
letných terás
Poslanci odsúhlasili dodatok k VZN č. 94, podľa
ktorého sa v časti Ulice 29. augusta rozšírili
plochy, kde terasy budú
môcť byť po celý rok.
V súčasnosti môžu byť
podľa platného VZN č. 94
v priestore od športovej
predajne po obchod BaB
foto umiestňované len
letné terasy v určenom
koridore, čím sa ale zužuje dopravný koridor.
Umiestnením sezónnych
a celoročných sedení
pred fasádami sa rozšíri
dopravný koridor a koridor možného umiestňovania sedenia na celej
Ulici 29. augusta teda
bude pôsobiť celistvo.
V navrhovanom, rozšírenom úseku budú mať
pri dodržaní príslušných
ustanovení prevádzkari
možnosť umiestniť celo-
ročnú terasu, prípadne
exteriérové sedenie.
Nové centrum na
Bambuskách
Zastupiteľstvo schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Komunitného centra Martin
– Bambusky. Jeho klientmi bude zhruba 360 príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľov,
ktorí sa na Bambuskách
koncentrujú a separujú.
Centrum im bude poskytovať komplexné sociálne
a komunitné služby, čím
prispeje k ich sociálnemu
začleňovaniu sa do spoločnosti. Pôjde o murovanú prízemnú budovu
s úžitkovou plochou cca.
250 m2.
Na envirovýchovu
pôjde 50-tisíc eur
Centrum environmentálnej výchovy Turiec dostane 50 000 €. V súčasne
platnom rozpočte mesta
sú schválené finančné
prostriedky na environmentálnu výchovu pre
ZŠ na Ul. Mudroňa, kde
mal byť transformovaný
projekt environmentálnej
výchovy v roku 2014. Pri
zabezpečení
realizácie
projektu environmentálnej výchovy v roku 2014
sa javí ako výhodnejší
spôsob zabezpečenia nie
prostredníctvom školy,
ale poskytnutím dotácie
z rozpočtu mesta Martin
pre občianske združenie,
ktoré doteraz pôsobilo
v Turčianskej Štiavničke
a bude zabezpečovať environmentálnu výchovu
pre žiakov martinských
základných škôl.
mn
Spravodajstvo
99,6 MHz
4
Lesopark volá Lindin film mal
po oprave
premiéru
●● Turčianske Teplice - Radnica podávala začiatkom
roka žiadosť o podporu viacerých projektov.
Jedným z projektov je obnova náučného chodníka
v lesoparku Bôr s pomocou
dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 14 563
eur. Z rovnakého fondu by
chceli príspevok 9 975 eur
na zametací voz.
„Trasa náučného chodníka je síce zachovalá, no
vzhľadom na poškodenie
informačných panelov neslúži svojmu určeniu, teda
environmentálnej výchove.
Ak by sme uspeli s projektom, kúpili by sme hlavnú
informačnú tabuľu, osem
tematických informačných
tabúľ, osem lavičiek a dva
smetné koše,“ objasnila hovorkyňa mesta Anna Weissová. Na trase náučného
chodníka treba obnoviť aj
jestvujúce zariadenia, sme-
rové šípky, náter altánku.
Pri každom stanovišti bude
upravený terén odkopaním
do roviny, zabezpečením
prístupu a vypieskovaním.
Všetky zariadenia treba
ošetriť vodovzdorným náterom.
Zametací voz by zas
mesto využívalo na elimináciu prašnosti vyplývajúcej
z dopravnej situácie, čistenie
komunikácií a starostlivosť
o zeleň. Tiež by likvidoval
zvyšky zimného posypu.
„Prínosom projektu bude
hlavne celoročná likvidácia
dôsledkov dopravného znečistenia v meste Turčianske
Teplice, čo povedie k zlepšeniu kvality ovzdušia,“ dodala Weissová.
giert
●● Linda Štroncerová, rodáčka z Turca, umeleckým
menom Linda Pavlova, sa teší z premiéry filmu
režiséra Giacoma Campiotiho Nikdy nie je neskoro,
v ktorom si zahrala úlohu nemeckej tanečnice.
Po tom, ako v roku 2012
získala titul Miss Cinema
Europa, sa Linde podaril
ďalší úspech. Vo filme si zahrala jednu z dvojičiek Alice
a Ellen Kesslerových, nemeckých tanečníčok a speváčok zo 60. rokov. Úlohu
získala na kastingu. „Režisér Giacomo Campiotti
nemohol nájsť dve podobné
ženy v agentúrach celého
Pes a mačka na rôzne spôsoby
Koncom januára sa
v priestoroch Deep dance centra na Ľadovni
konala výstava prác výtvarného odboru žiakov
Súkromnej ZUŠ M. Haľamovej.
V komornej atmosfére
vystavili práce, ktoré sa
zrodili nielen kresbou,
ale aj spracovaním keramiky, maľbou objektov,
montážou, olejomaľbou
a ich vzájomným kombinovaním. Okrem nich
žiaci vytvorili animáciu
podľa známej knižky
Karla Čapka O psíčkovi a mačičke. Ďalším
zdrojom inšpirácie boli
dejiny umenia starovekého Egypta a antického Grécka. „Motív
psa a mačky môže mať
oveľa viac variácií, ako
sa môže na prvý pohľad
zdať. Ich vzťah zobrazuje nielen detská literatúra. Svoje miesto má
aj v dejinách, dokonca
môže ilustrovať vzťah
muža a ženy,“ objasňuje
pozadie voľby témy pedagogička výtvarného
odboru Vlasta Števková.
(GA)
Foto: Miroslav Števko
Ríma. Až v posledný deň ich
našiel... Ja a moja kolegyňa
z Ruska sme sa zúčastnili až posledného kastingu
a o dva dni sme už natáčali.
Som šťastná, že ma vybrali, mala som pri sebe určite
celý kŕdeľ anjelov,“ vyznala
sa Linda.
Film je o slávnom talianskom učiteľovi Albertovi Manzim, ktorý v te-
levíznom seriáli v rokoch
1959 - 1968 vyučoval Talianov podľa abecedy. Keďže
dvojičky Kesslerové boli
v 60. rokoch populárne, tak
sa pri písmene K, stali hosťom učiteľa Manziho.
„Celý film bol situovaný
do 60. rokov a vďaka dobovým kulisám, kostýmom,
účesom či mejkapu sme
mali naozaj reálny pocit, že
sme súčasťou tej doby,“ spomína Linda na natáčanie.
Film bude v kinách
v roku 2014, avšak Linda
nevie, či sa dostane aj do
slovenských kín.
giert
5
99,6 MHz
Spravodajstvo / Reklama
Spojenie žabo-obcí Prvé kliešte
sú už tu
●● Európska únia– Európsky fond sociálneho rozvoja v programovacom
období 2007 - 2013 podporovala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
financovaného z Fondu mikroprojektov rôzne formy cezhraničnej spolupráce.
Spolu s našou družobnou
moravskou obcou Žabeň
sme sa až trikrát uchádzali o podporu spoločných
aktivít, ktorými rozvíjame a udržujeme vzájomné
vzťahy. Vo všetkých troch
prípadoch sme boli úspešní, vďaka čomu ľahšie financujeme a organizujeme
spoločné podujatia, ktorých účelom je zbližovanie
a spolupráca.
Máme za sebou množstvo spoločných aktivít,
v rámci ktorých sme si
vymieňali
skúsenosti
a vzájomne sa inšpirovali.
V tomto roku nás čakajú
špecializovanejšie a na prípravu náročnejšie podujatia. Už v polovici februára
sme absolvovali podujatie
Pochovanie basy v Žabni
spojené s lyžovačkou na
Bílej.
Začiatkom marca nás
čaká Deň samosprávy
v Žabokrekoch, v polovici júna zas Dni rodiny
●● Vzhľadom na neprimerane teplé „zimné“ počasie
začínajú majitelia psíkov hlásiť výskyt kliešťov.
●● Zemiakový deň patrí medzi obľúbené podujatia v obci. Foto:km
v Žabni spojené s Vodníckou svadbou a týždňovým
rezbárskym plenérom pod
záštitou regiónu Moravsko-slezská brána. V júli
zo sediel bicyklov spoločne
spoznáme našu Magna Via
a v auguste absolvujeme
v Žabni Dni rybárov. Záver
roka zas bude patriť 4. roč-
níku Zemiakového dňa
v Žabokrekoch.
Najviac si ceníme skutočné priateľstvá, ktoré vďaka
spolupráci vznikli a ktorých
dôkazom sú neplánované,
prirodzené a spontánne
stretnutia a návštevy. Veď
sme priatelia.
val
Prvenstvo pre
nováčika z Martina
Turnaj v málo známom športe boccia, ktorý organizoval
Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) v spolupráci s Domovom sociálnych služieb a zariadením núdzového bývania
Dolný Kubín, napísal svoju
druhú kapitolu. Víťazom je
martinský nováčik - Domov
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Martin.
„Ako sa zdá, konkurencia
sa vyrovnáva a bocciu skúša čoraz viac našich obyvateľov. Som rada, že turnaj
mal opäť veľký úspech a víťazné družstvo z Martina si
okrem potlesku vychutnalo
aj víťaznú tortu,“ zablahoželala riaditeľka odboru
sociálnych vecí ŽSK Marta
Pauková. Boccia je populárny a špeciálny šport určený pre telesne postihnutých športovcov, ktorí majú
poruchu funkcie všetkých
štyroch končatín. Od roku
1984 sa zaraďuje medzi
paraolympijské
disciplíny, medzi olympijskými
disciplínami nemá ekvivalent. V súčasnosti sa boccia
hráva vo viac ako 50 krajinách sveta.
Text, foto: dan
Najrozšírenejším druhom
na našom území je kliešť
obyčajný (Ixodes ricinus).
Okrem toho, že parazituje
na tele zvierat a človeka,
môže prenášať veľa ochorení. „U nás ide najmä o ochorenie lymská borelióza a babezióza,“ hovorí martinská
veterinárka Janka Rumanová. Zvieratá postihnuté
týmito ochoreniami nemajú
žiadne špeciálne symptómy. Borelióza sa prejavuje
vysokými teplotami a bolesťami pohybového aparátu. Zviera s babeziózou
je apatické, má tmavý moč
a trpí anémiou slizníc.
„V oboch prípadoch je
dôležité kliešťa čo najrýchlejšie odstrániť z tela zvieraťa tým, že ho vytočíme,“
vysvetľuje
Rumanová.
Dodáva, že dnes je na trhu
veľa pomôcok, ktoré slúžia
na tento účel. Ak však máte
pochybnosti o tom, ako sa
správa vás psík či mačka,
určite sa poraďte s veterinárom. Nezabudnite mu
povedať, že vaše zviera
malo kliešťa.
„Na obmedzenie výskytu kliešťov je vhodné použiť prípravok, ktorý zabráni ich prichyteniu sa na psa
a mačku. Tieto prípravky
sú vo forme obojkov a vodičiek, ktoré sa aplikujú na
kožu zvieraťa. O vhodnosti
zvoleného prípravku by ste
sa mali poradiť so svojím
veterinárom. Žiadny z nich
nie je účinný na sto percent,
závisí to od zamorenia prostredia kliešťami,“ dodáva
veterinárka. Ďalším spôsobom ochrany je očkovanie
proti ochoreniam, ktoré
prenášajú kliešte. Ak vás
oslovila práve táto forma
ochrany, teraz je najvhodnejšie obdobie začať s vakcináciou.
r
R13041557
Spravodajstvo
Cena
Nadácie
Orange
●● Do 12. marca
môžete posielať
nominácie spolkov,
občianskych združení
a ďalších organizácií
na Cenu Nadácie
Orange. Novinkou
piateho ročníka
je kategória –
individuálne ocenenie
pre osobnosť.
Nadácia doteraz morálne aj finančne ocenila
prácu 36 spolkov, občianskych združení a ďalších
organizácií, ktoré sa systematicky a dlhodobo angažujú v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie
a komunitného rozvoja.
V tomto roku víťazom
prerozdelí 45 000 eur.
Traja ocenení v každej
kategórii vyberie odborná komisia v dvoch kolách. V prvom kole posúdi
všetky žiadosti a z každej
kategórie vyberie 5 organizácií, ktoré postupujú
ďalej. Títo budú pozvaní
na osobnú prezentáciu
a vzídu z nich víťazi.
O cenu nadácie sa
môžu uchádzať mimovládne organizácie
s ukončenými i aktuálne
prebiehajúcimi projektmi, aj všetky subjekty
pôsobiace v oblasti tretieho sektora. Podmienkou je, že sa minimálne
tri roky venujú podpore
jednej z kľúčových oblastí činností nadácie
Orange, ktorá takto pomáha už 15 rokov. Počas
tohto obdobia podporila
takmer 6 000 zmysluplných projektov.
Podrobnosti a nominačný formulár nájdete
na www.nadaciaorange.
sk. Víťazi Ceny Nadácie
Orange 2013 budú vyhlásení 24. apríla na slávnostnom galaprograme.
no
99,6 MHz
6
Nezmeškajte svoju bezpečnosť
●● V rámci projektu Bezpečne na
cestách môžu základné a materské školy
na výučbu dopravnej výchovy získať
od Nadácie Volkswagen Slovakia až
tritisíc eur. V treťom ročníku programu
prerozdelí celkovo 20 000 eur.
„Hlavnou témou projektov tohto ročníka programu je tvorba učebných pomôcok, ktoré deťom hravou
formou priblížia pravidlá
cestnej premávky,“ hovorí
Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK. Maximálna
výška podpory na projekt
je 3 000 eur. Žiadosti o získanie grantu môžu školy
posielať na adresu Nadácie
VW SK od 10. do 31. marca
a je potrebné zaregistrovať
ich aj online na internetovej
stránke nadácie. „Vzhľadom na veľký počet žia-
dostí v minulosti budeme
akceptovať iba
prvých 50 online zaregistrovaných žiadostí,“ upozorňuje
Pappová. Projekty sa musia
realizovať do
konca novembra 2014.
Od roku 2012, kedy Nadácia spustila grantový
program v oblasti dopravnej výchovy „Bezpečne
na cestách“ po prvýkrát,
podporila 18 vzdelávacích
projektov v sume presahu-
júcej 30 000 eur. Zamerané
boli na prehĺbenie vedomostí a praktických skúseností detí hravou formou.
Program patrí k ťažiskovým aktivitám Nadácie VW
SK. V spolupráci s aktívny-
mi školami a pedagógmi
zbližuje deti s pravidlami
cestnej premávky, učí ich
ako sa v nej chovať, dodržiavať pravidlá a pomáha tak
zvyšovať ich bezpečnosť.
Text a foto: balc
Podpora šitá na Turiec
●● Okres Turčianske Teplice spája svoje sily
a možnosti, aby formou spolupráce s názvom
LEADER naštartoval ekonomický rozvoj vidieka.
Názov je vlastne skratkou, ktorá v slovenskom
jazyku znamená Spojenie
pre ekonomický rozvoj vidieckych komunít. Korene
tohto prístupu siahajú do
90. rokov, kedy podporoval
integrované aktivity realizované výhradne na miestnej úrovni. Viac o ňom
hovorí Eva Mališová, predsedníčka OZ Partnerstvo
horného Turca.
Partnerstvo horného Turca združuje všetky obce
a mesto v okrese Turčianske Teplice, nevynímajúc
podnikateľov, občianske
združenia či občanov. Čo
ich spája?
Prístup Leader je jeden
z konkrétnych nástrojov,
vhodný na ekonomický
rozvoj okresu. Keďže Európska únia ponúka práve
na rozvoj takýchto území
nenávratne dotácie, rozhodli sme sa o ne zabojo-
vať. Ak budeme úspešní,
vzniknú pre regionálnych
podnikateľov a občianske
združenia nové možnosti a aj oni by mohli získať
nové financie.
Ako sa dá náš vidiek oživiť?
V našom prípade hovoríme o možnosti získať dvojmiliónovú dotáciu na obdobie 5 rokov. Na to však
musíme dôkladne pripraviť projektové zámery.
Treba naplánovať celkovú
stratégiu rozvoja okresu
tak, aby rôzne typy projektov na seba nadväzovali, pomáhali vytvárať nové
pracovné miesta a podmienky pre rast ekonomiky a životnej úrovne občanov. Toto všetko musia
všetci členovia spracovať
a odsúhlasiť do septembra 2014. Dovtedy musíme
mať vytvorené aj pravidlá
a kontrolné mechanizmy,
ktoré budú posudzovať
projekty. Projektové zámery pre tento okres sa
totiž budú vyberať priamo
tu, rovnako tu sa budú aj
rozdeľovať financie. Naše
viacsektorové partnerstvo
je zložené zo všetkých
miestnych zástupcov
–
zodpovedných inštitúcií
ale aj jednotlivcov, ktorým
záleží na rozvoji vlastného územia a majú k nemu
potrebnú autoritu a prostriedky – právne, finančné,
materiálne a ľudské.
Čo sa dá financovať z týchto prostriedkov?
Ide o veľmi širokú škálu
investičných aj neinvestičných zámerov. Pre samosprávy sú zaujímavé najmä
detské ihriská, chodníky,
cyklotrasy,
oddychové
zóny, mosty, cesty, osvetlenie a podobne. Pre podnikateľov sú to zámery
v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, vzdelávaní
a iné.
Určite je lepšie riadiť rozvoj regiónu priamo z re-
giónu ako na diaľ ku, centrálne...
Áno, tento prístup umožňuje zacieliť verejné financie presne na potreby
daného územia a ich riešenia. V praxi to napríklad
znamená, že sa podporia
domáci začínajúci podnikatelia v oblasti ovocinárstva - ak má územie pre to
prírodné a ľudské predpoklady. Leader nám umožní
tvoriť pridanú hodnotu, zamestnanosť a príjmy v oblastiach, ktoré inak nemajú
šancu dostať sa k verejným
zdrojom z dôvodu slabšieho ekonomického kontextu. Pôjde o rozhodnutia
„šité na mieru“ pre dané
územie. Teda také, ktoré
bude rešpektovať danosti
vo všetkých oblastiach. Už
to nebude celoplošný prístup v rámci programových
dokumentov, ktoré stavali
na tú istú štartovaciu čiaru
všetkých, bez ohľadu na ich
ekonomickú silu a regionálne rozdiely.
rt
7
Spravodajstvo / Reklama
99,6 MHz
Druhé kolo zvládli
tanečníci na výbornú
●● Koncom februára organizoval Tanečný klub Deep
a Súkromná základná umelecká škola Máše Haľamovej druhé
kolo štvrtého ročníka medzinárodnej tanečnej súťaže Deep
dance league.
Približne 300 tanečníkov až
z 26 súborov z celého Slovenska
prišlo do Turca ukázať, čo dokážu na parkete. Martin zastupovali martinské tanečné kluby Shakers, Martico New Age, Sharks,
Monkeys a Deep. Mladí Turčania
sa vo veľkej konkurencii nestratili a domov si mnohí odniesli
medaily a cenné body v rámci
slovenského pohára. Výkony
a umiestnenia tanečníkov opäť
len potvrdili známy fakt, že tanec
má v Turci naozaj stabilné záze-
mie. V sobotu odpálili súťaž disco
disciplíny, ktoré boli opäť rozdelené do dvoch výkonnostných
tried. V nedeľu dostal priestor
tanečný štýl hip hop. Tretie kolo
štvrtého ročníka sa uskutoční
22. a 23. marca 2014 už tradične
v Dome odborov Strojár. V rámci
neho budú vyhodnotené tri najúspešnejšie kluby v disciplínach
disco a hip hop.
(GA)
Foto: Igor Pĺž
R14031719
Zábavné centrum KOCKA
g
n
i
l
w
o
B
●● Deep dance league. Marcové superfinále už klope na dvere.
Otváracie hodiny:
Po-Št: 15:00 – 01:00
Pi-So: 15:00 – 02:00
Ne: 15:00 – 01:00
Nonstop rezervácie: 0917 881 215
Obec Košťany n/T. vyhlasuje
v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
obchodnú verejnú súťaž č. 1/2014
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností:
•parc. č. KN C 97/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 404 m2,
dom súp. č. 220 na parc. č. 97/1,
•a parc. č. KN C 97/2 záhrady o výmere 394 m2, k. ú. Košťany nad
Turcom.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
Obce Košťany n/T. a na internetovej stránke www.kostanynadturcom.sk.
Bližšie informácie na Obecnom úrade v Košťanoch n/T. (telefón
043- 4136243).
R14031721
ZAHRAJTE SI NA NOVUČIČKÝCH DRÁHACH A V NOVEJ ATMOSFÉRE
R14031720
Reklama
99,6 MHz
8
Pár slov k prijatému rozpočtu mesta Turčianske Teplice na rok 2014
Vedenie mesta v prijatom
rozpočte mesta na r. 2014,
opakovane už niekoľko
rokov vytvára neodôvodnené rezervy v bežných
príjmoch. To potvrdila aj
posledná úprava rozpočtu
na rok 2013, ktorou sa zvýšil príjem mesta v položke
výnos dane z príjmov fyzických osôb o 88 tis. euro.
Zastupiteľstvo mesta pravidelne v priebehu roka
upravuje rozpočet smerom
hore a potvrdzuje tak individuálne
rozhodnutia
primátora mesta. Transparentnosť tohto postupu je
veľmi problematická a je
na hrane zákona o rozpočtových pravidlách. Od
1. 1. 2014 sa zvyšuje podiel
na výnose dane z príjmov
fyzických osôb z úrovne 65,4% na 67%, zlepšuje
sa aj situáciu s výberom
daní. V roku 2013 dosiahlo
mesto výnos dane z príjmov fyzických osôb vo
výške 1 754 000 euro. Je
preto nepochopiteľné prečo sa v rozpočte na r. 2014
uvažuje s nižším výnosom
dane s príjmov fyzických
osôb. Pôvodne rozpočtovaná suma 1 612 000 euro
mala byť podľa nášho názoru aj z pohľadu úbytku
obyvateľstva a opatrného
a konzervatívneho rozpočtovania zvýšená min. na
1 712 000 euro.
Vedenie mesta v prijatom
rozpočte výrazne zadlžuje
mesto, čo potvrdzuje aj stanovisko hlavnej kontrolórky mesta. K 1. 1. 2007 bol
dlh mesta 1,845 milióna
euro, pričom ani jedno
euro (vtedy koruna) nebolo
čerpané z komerčnej banky, ale výhradne zo štátnych fondov. K dnešnému
dňu má mesto zostatky
úverov vo výške 2,179
mil. euro, z toho je skoro
13 % úverov z komerčných bánk, samozrejme
s komerčnými úrokmi.
V prijatom rozpočte na
rok 2014 sa zadĺženosť
mesta zvyšuje o viac ako
560 tis. euro na 2 738,9 mil.
euro. To je o štvrtinu viac
ako v r. 2007. Pričom treba
poznamenať, že za posledných sedem rokov nebola
v meste, až na jednu výnimku, uskutočnená žiadna významná investičná
akcia.
Mestu prudko rastie
dlhová služba, meraná
ročnými splátkami úverov a úrokov. Kým v roku
2006 to bolo ročne spolu zo
všetkých úverov 64,5 tis.
euro, v roku 2014 to bude
rekordných 163,2 tis. euro.
Takmer tri krát toľ ko!
Hospodársky výsledok
mesta meraný v európskej
metodike ESA 95, t.j. po
vylúčení finančných operácií je opäť zlý! V roku
2012 bol hospodársky výsledok mínus 64 000 euro,
v roku 2013 podľa údajov
samotného mesta z posledného zberu bude hospodársky výsledok mínus 957 tis.
euro, a v roku 2014 po prijatí navrhovaných úverov
to bude ďalších cca mínus
457 tis. euro. Spolu za tri
roky strata skoro 1,5 mil.
euro. Kto a dokedy bude
splácať túto sekeru vo
výške 1,5 mil. euro, ktorú
spôsobilo vedenie mesta
za posledné tri roky? Nad
týmto sa mali zamyslieť
všetci tí poslanci, ktorí za
rozpočet na r. 2014 hlasovali. Rozpočet je výhradnou
záležitosťou a kompetenciou poslancov, oni majú
zodpovednosť za jeho prijatie a naplnenie!!! Ak sa teraz zbavujú zodpovednosti
a hovoria, že tak to chcel
primátor a len on je za rozpočet zodpovedný, klamú
seba aj občanov. Otázka
znie, ako mestské zastupiteľstvo využíva kontrolné
mechanizmy, ktoré mu zákona patria, alebo je to len
skupinka ľudí, ktorá slepo
odmáva primátorovi každý
návrh zmeny rozpočtu.
V rozpočte je zaujímavá
ešte jedna skutočnosť! Na
fondoch, rezervách a zostatkoch účtov malo mesto
k dispozícii na konci roku
2013 okolo 400 tisíc euro.
Tieto prostriedky môže
mesto v súlade so zákonom
použiť len a len na investície a kapitálové výdavky,
nie na prevádzku! V rozpočte si však odsúhlasili
len 67 tis. euro. Nastala
tak v rozpočte na rok 2014
paradoxná až smiešna situácia. Mesto príjme ďalší
sporný bezúčelový úver
vo výške 280 tis. euro,
zaťaží nás všetkých, my
občania budeme z neho
platiť úroky a splátky.
Zároveň mestu ostanú na
účtoch jeho vlastné peniaze, ktoré v zmysle rozpočtových pravidiel aj tak
nemôže použiť na nič iné
ako na investície!
Kto z Vás, vážení občania, páni poslanci by to tak
urobil doma? Preto sme
opäť nemilo prekvapení
z názoru ekonomickej sekcie, a budem veľmi rád, ak
svoj názor dokáže obhájiť
odbornými argumentmi.
Ing. Tibor Gavorník
Redakcia nezodpobedá za obsah tohto materiálu a nemusí sa stotožňovať s jeho myšlienkami, postojmi a názormi.
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA
Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424
Fax: 033/5565 421
E-mail: [email protected]
Web: http://fmk.ucm.sk
Akreditované študijné programy:
FŠ TR PP
(forma štúdia) (titul) (dĺžka štúdia) (predpokladaný počet prijatých uchádzačov)
masmediálna komunikácia D, E Bc. 3,4 155/50
marketingová komunikácia D, E Bc. 3,3 170/70
vzťahy s médiami D, E Bc. 3,3 45/30
aplikované mediálne štúdiá D, E Bc. 3,3 50/30
aplikované mediálne štúdiá D, E Mgr. 2,2 40/40
masmediálna komunikácia D, E Mgr. 2,2 110/50
marketingová komunikácia D, E Mgr. 2,2 150/70
masmediálna komunikácia D, E PhD. 3,5
marketingová komunikácia D, E PhD. 3,5
aplikované mediálne štúdiá D, E PhD.
3,5
Rigorózne konanie:
masmediálna komunikácia
marketingová komunikácia
aplikované mediálne štúdiá
Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2014 (Bc., Mgr.)
do 15. júla 2014 (PhD.)
Termín konania prijímacej skúšky na Bc. stupeň štúdia: 10. jún 2014
Termín konania prijímacej skúšky na Mgr. stupeň štúdia: august 2014
Termín výberového konania na PhD. stupeň štúdia: 20. august 2014
Poplatok za prijímacie konanie: 40 € - bakalárske štúdium
30 € - magisterské štúdium
35 € – doktorandské štúdium
Elektronické podanie prihlášky: 35 € – bakalárske štúdium
25 € – magisterské štúdium
30 €– doktorandské štúdium
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 30007, pre prihlášku podanú elektronicky - 30008
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK5981800000007000071919
SWIFT: SUBASKBX
R14031722
9
Spravodajstvo / Reklama
99,6 MHz
Luxus menom Gymnázium
Ľudia túžia po luxuse. Niektorí dokonca
veľmi túžia po luxuse. Ak je to možné,
doprajú si ho. Niektorí z tých, ktorí si
ho doprajú, si ho aj zaslúžia. A niektorí
z tých, ktorý si ho zaslúžia, si ho nedoprajú. Človek je taký.
Takže: „Nech žije luxus!“ Tentokrát
s názvom Gymnázium Vrútky.
Vzdelanie je základ pokroku a gymnázium je skvelá škola. To aby bolo jasné.
Napriek tomu – mať skvelé gymnázium
v každej obci je zjavný nezmysel. Z jednoduchého dôvodu – nemali by študentov a boli by prázdne. Mať skvelé gymnáziu v každej skvelej, väčšej obci je stále
nezmysel a stále z toho istého dôvodu.
Ale poďme ďalej. Čo skvelé gymnázium
v každom skvelom meste? To by bolo
skvelé, ale tiež by to nemalo zmysel, a zas
len pre to isté. Až by sa chcelo povedať,
bol by to všetko luxus. Totiž kde niet študentov, niet ani školy. To je logické a bez
mučenia jasné, pokiaľ by šlo o to všade
školu zriadiť.
Ale čo taký prípad, keď treba existujúcu
školu zrušiť, lebo v nej niet študentov? Vtedy sú to muky a jasné je len to, že vzplanú
emócie. História, tradícia, hrdosť, lokálpat-
riotiznus, príslušnosť ku skupine, komplikácie s presunom, strach zo straty zamestnania, z rozlúčenia... Nič príjemné. Brrr.
Koniec, hoci patrí k životu tak ako začiatok,
býva smutný. Preto emócie zaplavia pedagógov, študentov, rodičov, lokálnych politikov a lokálne médiá. Transparent „Našu
školu si nedáme“ to vystihuje presne.
Ale príčina je napriek emóciám stále jasná a logická. Kde niet žiakov, nie je škola.
A ak je, je to LUXUS. V časoch keď malo
gymnázium vo Vrútkach žiakov ako dní
v roku – 365, teda v roku 2007, by sa ten
transparent dal napísať „Naše si nedáme
a cudzie nechceme!“ Dnes, keď je študentov 131 a škola je poloprázdna, však to, že
si školu nedáme zároveň znamená, že cudzie nutne potrebujeme. Dnes musí škola
dostávať 122 % normatívu, inak je po nej.
Ale kde tie chýbajúce peniaze vziať a neísť
po zboji? Zriaďovateľ sa poobzerá a vezme iným školám, ktoré tak nedostanú, to,
čo by mali dostať. Namiesto jednej školy
v problémoch ich už máme niekoľko. A aj
niekoľko ďalších ohnísk emócií. Namiesto
rozvoja úpadok. To je luxus. Taký je. Zatiaľ
sa zdá, že si ho môžeme dovoliť. Tak nech
sa páči. Doprajme si. Na luxus!
Milan Nemček
Liečba trochu inak
●● Homeopatia sa začína presadzovať v modernej
medicíne na Slovensku stále viac. Mnohí odmietajú
konzumovať chemické preparáty a antibiotiká,
pretože majú pocit, že pomaly strácajú účinnosť
a moderné bacily si na ne jednoducho „zvykli“.
Čo je homeopatia?
Ide o liečbu, založenú na
použití minimálnych (až
nulových) koncentrácií liečiv, ktoré vyvolávajú efekt
podobný tomu, aký má
liečená choroba. Za zakladateľa klasickej homeopatie je pokladaný nemecký
lekár Samuel Hahnemann
na žijúci na prelome 18.
a 19. storočia.
Sformuloval
základné
zásady a princípy liečby,
ktorými sa riadi klasická homeopatia dodnes.
Dejiny „slovenskej“ homeopatie spadajú do obdobia
rakúsko–uhorskej
monarchie. Homeopatiká
sa najčastejšie vyrábajú ako
granuly, globuly, kvapky,
masti a čapíky.
Výhody
Zrejme najväčšou výhodou
je, že homeopatiká nemajú
vedľajšie, resp. nežiaduce
účinky. Sú voľne dostupné
v lekárni a sú vhodné pre
dojčatá, deti, tehotné ženy
aj staršie osoby. O spôsobe
dávkovania by ste sa však
mali poradiť s lekárom –
homeopatom, alebo lekárnikom, pretože dávkovanie
aj správna koncentrácia závisia od komplexu symptómov, ktorými trpíte. Vo
svete je homeopatia rozšírenejšia ako na Slovensku. Dokonca sa dá študovať aj ako
odbor na škole. V Nemecku,
Anglicku či v Indii existujú aj homeopatické kliniky.
Prvá homeopatická klinika
už vznikla aj na Slovensku.
Ďakujeme, za vaše 2% z dane
Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom v Turci (SPOSA – Turiec)
SPOSA – Turiec je občianskym združením, ktoré sa
snaží o presadzovanie a podporu všetkých opatrení, ktoré
budú zlepšovať podmienky
a kvalitu života autizmom
postihnutých osôb.
Hlavným cieľom občianskeho združenia je prispieť
k takému systému starostlivosti o autistickú populáciu, ktorý umožní všetkým
deťom postihnutým autizmom vzdelávať sa primeraným spôsobom, dospievajúcim autistom zmysluplne žiť
Čo liečia
Vyliečiť sa môžete z rozličných akútnych ochorení. Dobré výsledky nimi
dosiahnete pri liečbe nachladnutia, nádchy, kašľa,
bolestí hrdla, tráviacich
problémov, ale aj nevoľnosti pri cestovaní. Tieto
problémy sa dajú liečiť homeopatickou samoliečbou,
prípadne sa môžete poradiť
so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Pohodlne sa však homeopatikami zbavíte aj
bradavíc, dostupné sú aj
v podmienkach rešpektujúcich ich potreby a zabezpečiť ich ďalší plnohodnotný
život v našej spoločnosti.
Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom –
Turiec (SPOSA-Turiec),
Právna forma: občianske
združenie Adresa: Boženy
Němcovej 2, 036 01 Martin,
IČO: 42223661, Číslo účtu:
4018880534/7500
www.sposaturiec.sk
Za Vašu pomoc
srdečne ďakujeme!
prípravky na liečbu zápalu
spojiviek, rôznych alergií,
zápchy, bolestí uší, zväčšených mandlí, porúch spánku a stresov, infekcie močových ciest.
Homeopatiká sa využívajú aj ako prevencia pred
niektorými ochoreniami,
najčastejšie pred chrípkou.
Rozmáha sa homeopatia
v pôrodníctve – na psychické a fyzické uvoľnenie
pred pôrodom a na urýchlenie hojenia rán po pôrode.
red
Nevýhody
Nevýhodou užívania homeopatík je, že pri chronických ochoreniach nastupuje účinok pomalšie ako
účinok chemických liekov,
čo v dnešnej uponáhľanej
dobe môže mnohých odradiť.
V porovnaní s klasickými chemickými liekmi nie
sú účinky homeopatík vedecky overené. Homeopatia však zúročuje tisícročné
skúsenosti našich predkov.
Železničná 2275, 038 61 Vrútky
Tel.: 043/4282 011, mobil: 0911 983 389, e-mail: [email protected]
R14031723
Spravodajstvo / Reklama
10
99,6 MHz
Ochrana osobných údajov
Za vandalov
platíme všetci
●● Ničia lavičky, ostatný mobiliár, smetné nádoby,
ale i detské ihriská či oddychové zóny. Na nie lacné
opravy sa, žiaľ, skladáme všetci.
Vandali sa podpisujú
azda na všetkom, čo sa
v meste postaví alebo obnoví a nezriedka sa púšťajú aj
do objektov starších, ktoré
naoko nelákajú.
Polícia
a vandalizmus
Svedkami vyčíňania sú aj
príslušníci mestskej polície, ktorým práve odhaľovanie skutkov a zásahy na
základe oznámení zaberajú
značnú časť práce.
„Medzi naše hlavné úlohy patrí aj ochrana majetku
obce, občanov, ako aj iného
majetku v obci. Prakticky
skoro v každom prípade,
ktorý sa nám podarilo objasniť, zohral svoju rolu alkohol,“ uviedol Igor Húska,
náčelník Mestskej polície
v Martine.
Viac očí vidí viac
Odhaliť páchateľov vandalizmu je náročné. Nikto
nevie dopredu určiť miesto,
kde k nemu dôjde. Ale aj
napriek tomu sa tieto skutky darí objasniť. „Výrazne
nám pomáhajú informácie
od občanov, ktorí sú všímaví a hlavne ochotní oznámiť konkrétnu udalosť,“
vyjadril takto poďakovanie
náčelník. Navyše je vo via-
cerých častiach mesta nainštalovaný kamerový systém, ktorý je v tomto smere
výbornou
prevenciou.
Medzinárodné štatistiky
dokazujú, že na miestach,
ktoré začali byť monitorované, klesla kriminalita
o vyše 50 %.
Program prevencie
Najlepšou prevenciou je
vždy výchova v rodine.
O tom, čo je správne, čo sa
môže a čo nie sa s deťmi
rozprávajú aj v materských
a základných školách, no
svojou trochou v tomto
smere u nás prispieva aj
mestská polícia. Realizuje prevenčný program
„Chcem byť Tvoj kamarát“,
ktorého súčasťou je aj téma
poškodzovanie majetku,
vandalizmus a, samozrejme, aj požívanie alkoholu
a užívanie návykových
látok. Cieľovou skupinou
sú práve mladí ľudia, ktorí
prichádzajú do „problémového“ veku.
„Našou
snahou
je
ovplyvniť ich myslenie
a konanie v pozitívnom
chápaní, aby voči nim
v budúcnosti nemusela byť
uplatňovaná represia,“ dodal náčelník Mestskej polície v Martine.
mm
●● Ochranu osobných údajov musí mať zabezpečenú
každý, kto ich spracúva. A ako ochranu zabezpečiť? Treba
spracovať bezpečnostný projekt a zabezpečiť ostatné
náležitosti požadované zákonom č.122/2013 Z.z.
to aj v ostatných prípadoch,
kde externá firma spracúva
osobné údaje za prevádzkovateľa (PO a BOZP, IT
a pod.).
Prevádzkovatelia informačných systémov a ľudia
s prístupom k osobným
údajom musia rešpektovať
základné práva a slobody
fyzických osôb. Hovoríme
najmä o práve na súkromie,
bez ohľadu na národnosť
alebo miesto pobytu týchto
osôb. Preto štáty EÚ prijali
legislatívu, ktorá upravuje
povinnosti prevádzkovateľov, bez ohľadu na to či sú
to úrady, nadnárodné spoločnosti, živnostníci, školy,
neziskové organizácie alebo akékoľvek iné subjekty.
Osobné údaje sú také
údaje, na základe ktorých
môžeme jednoznačne identifikovať danú osobu. Ak
teda spracúvate v rámci prevádzkovania firmy
osobné údaje klientov, ste
povinní mať zabezpečenú
ochranu osobných údajov.
Tým sa myslí dokumentácia
v podobe Bezpečnostného
projektu alebo Bezpečnostných smerníc, ktoré mapujú
rozsah a prostriedky spracovania osobných údajov.
Bezpečnostný
projekt
Smernica, alebo
projekt?
Ak sa osobné údaje spracúvajú v papierovej forme
alebo v počítači, ktorý nie
je pripojený k verejnej sieti - internetu (respektíve
nespadajú do skupiny osobitných osobných údajov),
v tom prípade vám stačí
bezpečnostná smernica.
Ak je počítač, v ktorom
sa spracúvajú osobné údaje, pripojený k verejnej sieti alebo spracúvate údaje
patriace do skupiny osobitných osobných údajov,
prevádzkovateľ je povinný
mať zabezpečenú ochranu
osobných údajov formou
bezpečnostného projektu.
Bezpečnostná
dokumentácia
Ak prevádzkovateľ spracúva napríklad personalistiku
a mzdy, je povinný zabezpečiť bezpečnostnú dokumentáciu. Rozsah a prostriedky
potrebné pre spracovanie
personalistiky si štandardne vyžadujú Bezpečnostný
projekt. Ak mzdy a účtovníctvo spracúvate externe
(prostredníctvom
sprostredkovateľa), postačuje len sprostredkovateľská zmluva. Na jej základe
prevezme zodpovednosť za
ochranu osobných údajov
v rámci agendy spracovania miezd a účtovníctva
externá firma. Rovnako je
Bezpečnostný projekt spracovaný v zmysle pôvodného zákona č. 428/2002 Z.z.
je platný, prevádzkovateľ
je však povinný zabezpečiť
súlad legislatívy a s tým
vyplývajúcich opatrení do
31. 3. 2014. Prevádzkovateľ
bol zároveň povinný do
31. 12. 2013 vykonať poučenie všetkých oprávnených
osôb v zmysle platnej legislatívy a do uvedeného termínu vykonať registráciu
informačného systému na
Úrade ochrany osobných
údajov, ak to situácia vyžaduje. Oprávnená osoba
sa pre účely tohto zákona
rozumie každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
spracúva alebo sa oboznamuje s osobnými údajmi.
Výraznou zmenou novelizovaného zákona je aj povinnosť vykonania skúšky
zodpovednej osoby pre
subjekty, ktoré disponujú
minimálne 20 oprávnenými osobami. Túto povinnosť vykonania skúšky
zodpovednej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť do 1. 7. 2014. Skúška sa
vykonáva priamo na Úrade
ochrany osobných údajov.
SPRACOVÁVATE AJ VY OSOBNÉ ÚDAJE
A MÁTE POČÍTAČ PRIPOJENÝ K VEREJNE SIETI?
KONTAKTUJTE NÁS, SPRACUJEME PRE VÁS VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY
Od 1. júla 2013 vstúpil do platnosti nový zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov, ktorý ukladá povinnosť zabezpečenia ochrany osobných údajov každému, kto
spracúva osobné údaje, určuje účel a prostriedky spracúvania alebo poskytuje osobné
údaje na spracúvanie.
Zverte sa aj vy do rúk odborníkom!
ODBORNÉ SPRACOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH
PROJEKTOV A DOKUMENTÁCIÍ
R14031724
11
99,6 MHz
Reklama
R14031728
Podujatia / Reklama
99,6 MHz
12
ČEMI – tepovanie
domácnosti
●● Prichádzajúca jar sa vždy
nesie v znemaní dôkladného
jarného upratovania.
Firma ČEMI prichádza s ponukou pre obyvateľov Žilinského
kraja. Aby zákazník nemusel riešiť
náročné tepovanie, firma ČEMI zabezpečí kompletný servis vyčistenia sedacích súprav (látkové,kožené) a matracov.
Obývacie izby či spálne je potrebné čistiť a tepovať, rovnako sedacie
súpravy a matrace. Nevítanými
návštevníkmi domácností bývajú
totiž roztoče, ktoré sa živia drobnými čiastočkami ľudskej kože.
Aplikáciou čistiacich látok sa
zabráni ich prítomnosti až na šesť
mesiacov.
TURČIANSKE
KULTÚRNE
STREDISKO
V ýber z tvorby
E. Jurčáka
výstava člena Štúdia TNV
Turč. knižnica
1. 3. - 31. 3.
Krajina
výber fotografií
z Fest foto súťaže
DSS Ľadoveň, Martin
4. 3 - 31. 3.
Dieťa v divadle
regionálna súť. postupová
prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti
KD Turč. Teplice
12. 3. od 9. h
Mestská scéna Martin
13. 3. od 9. h
Turčianske
divadelné dni
regionálna súť. prehliadka
ochotníckych divad.
súborov v Turci
KD Belá - Dulice
21. - 22. 3.
CINEAM A 2014
2. ročník regionál. kola
súť. prehliadky amatérskej
filmovej tvorby.
Mestská scéna Martin
26. 3. od 16.h do 18. h
Firma ČEMI oznamuje svojim
klientom, že sa po 14 rokoch
svojej existencie presťahovala
do novych priestorov. Môžete
ju nájsť na adrese: Ul. tehelná
(v areáli bývalého EKOPOLISU, teraz je to firma DEMROPOLIS).
Roztočom sa dobre darí v tmavom, vlhkom a teplom prostredí.
Naopak v suchu, tme a pri nízkej
alebo vysokej teplote hynú a stávajú sa súčasťou bytového prachu ako
hlavnej alergénnej zložky.
Medzi vláknami látky sa nachádza aj bežný prach, peľ či zvyšky
jedla a tieto je potrebné odstrániť.
Stávajú sa aj nehody so žuvačkou
či voskom. Všetky tieto problémy
vám spoločnosť ČEMI profesionálne vyrieši.
mat
M artinské
cestovateľské
večery
Priblíženie kultúry
a prírody z rôznych
regiónov sveta
Turč. knižnica v Martine
28. 3. od 17.30 – 19.00 h
Husličky
z javora, O zlatú
guĽôčku
region. postupová súťaž
a prehliadka detských
ľudových hudieb,
speváckych skupín,
sólistov spevákov
a inštrumentalistov
Spojená škola Martin
29. 3. od 9. h
Turiec tancuje
region. postup.
súťaž a prehliadka
tvorivých choreografií
folklór. kolektívov
Spojená škola Martin
29. 3. od 14.h
Vansovej
Lomnička
47. ročník region.
postupového kola festivalu
umeleckého prednesu
v poézii a próze žien
Klubovňa TKS
31. 3. o 16. h
R14031725
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Malá hora 3, 036 01
Martin, www.gymmt.sk
Si
deviatak/deviatačka
a hľadáš správnu strednú
školu?
Príď medzi nás! Ponúkame
Ti kvalitný školský vzdelávací program:
Vo vyšších ročníkoch si budeš sám vyberať predmety,
ktoré Ťa pripravia na maturitu.
Vlastný študijný program
si volíš v 3. a 4. ročníku.
Máš rád/rada cudzie jazyky?
Môžeš si vybrať až zo šiestich jazykov (Aj, Nj, Šj, Frj,
Rj, Tal. j).
Jazykové schopnosti si overíš na exkurziách a výmenných pobytoch.
Každý rok je na škole niekoľko lektorov cudzích jazykov.
Aké bonusy ešte ponúkame?
Vyučovanie v 21 odborných
učebniach vybavených modernou didak­tic­kou technikou, astro­no­mickú pozoro-
vateľňu, školskú knižnicu,
Wi-Fi na celej škole, 2 telocvične, posilňovňu, lyžiarske kurzy, školský bufet, tuzemské a zahraničné výlety
a exkurzie, záujmové krúžky z rôznych oblastí, bohaté
mimoškolské aktivity.
Uvažuješ, čo bude po
maturite? Ak skončíš našu
školu, nebudeš mať problém študovať na hocijakej
vysokej škole.
Vieš čo? Príď sa pozrieť!
Môžeš prísť hocikedy,
stačí ak zatelefonuješ, prípadne pošleš e-mail.
Kontakty: 043/4133191,
4213001, [email protected]
13
Podujatia / Reklama
99,6 MHz
PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN – MAREC 2014
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA
PEABODYHO A SHERMANA
Premiéra / anim., dobrod.,
rodinný/ USA 3+
Pán Peabody je geniálny pes.
Vďaka svojím schopnostiam
a navzdory tomu, že je
šelma, adoptuje si malého
chlapca Shermana, ktorého
vychováva od plienok.
92 min., slov. dabing
8.3. – 9.3. o 14. h a 16. h
10.3. o 16. h VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
Premiéra / anim., rodinný
USA 3+
Veveričiak Surtly a potkan Buddy
stále niečo vyvádzajú. Pred
blížiacou sa zimou si treba urobiť
poriadne zásoby a pripravia veľkú
lúpež v obchode s orieškami.
86 min., slov. dabing
15. 3. – 16.3. o 14. h a 16. h
17. 3. o 16. h
CILILING A PIRÁTSKA VÍLA
Premiéra / anim. / USA / 3+
Zo sveta Petra Pana prichádza
do našich kín príbeh Cililing
a pirátska víla, veľkolepé
dobrodružstvo o Zrine, chytrej
a ambicióznej víle, ktorá je
ohromená neuveriteľným
množstvom modrého
čarovného prášku.
78 min., slov. dabing
29.3. – 30.3. o 14. h a 16. h 31.3. o 16. h
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
ostatné informácie o programoch
nájdete na www.dostrojar.sk
HOSPODSKÁ
Komédia Doda Gombára
– Divadlo Bolka Polívku
a Divadelní spolek Frída Brno
18. 3. o 18.30 h – 13 €
TURNÉ ŠTYROCH MOSTÍKOV
Zábavná šou Zdeňka Izera
21. 3. o 18.30 h – 12 €
ALADINOVA ČAROVNÁ LAMPA
Dom kultúry, v.o.s. a Divadlo
bez opony Banská Bystrica
28. 3. o 17. h – 2 €
FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA
SPIRIT OF 45
(The Spirit of 45),
ROZBITÝ SVET (Broken),
V. Británia, réžia Rufus Norris,
r. 2012, 90 min., titulky
Najlepší britský nezávislý
film roku 2012. V kombinácii
WALESA, ČLOVĚK Z NÁDEJE
Poľsko, réžia Andrzej Wajda,
r. 2013, 127 min., titulky
Andrzej Wajda (87)zatiaľ
v poslednom diele prináša
pohľad do desaťročia života
Lecha Walesu – robotníka
z gdanských lodeníc, ktorý
viedol hnutie Solidarita proti
komunistickej vláde a napokon
sa stal prvým prezidentom
demokratického Poľska.
26. 3. 2014 17.30 h
2.3.2014 nedeľa o 15.00 h
16.3.2014 nedeľa o 15.00 h
ZABUDNUTÝ ČERT Divadlo na predmestí
SMIECHTISKO Divadlo pri kolkárni
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
Činoherná komediálna rozprávka pre deti
Činoherná interaktívna rozprávka pre deti
Vstupné: 3 €, držitelia Mestskej karty Martin 2 €
Vstupné: 3 €, držitelia Mestskej karty Martin 2 €
5.3.2014 streda o 17.00 h
26.3.2014 streda o 16.00 h
KURZ ZDRAVEJ VÝŽIVY vstup zdarma
CINEAMA 2. ročník regionálneho kola súťažnej
Veľká zasadačka, Mestský úrad v Martine
7.3.2014 piatok o 20.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
Literárno – hudobný HAMBURGER Program
Jána Cígera z Mädokýša, Petra Piatka a ich hostí
Vstupné: 4 €, držitelia Mestskej karty Martin 3 €
8.3.2014 sobota o 20.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
LAVALIER Koncert rockovej kapely
Vstupné: 4 €, držitelia Mestskej karty Martin 3 €
13.3.2014 štvrtok o 14.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
DIEŤA V DIVADLE Regionálna súťažná postupová
prehliadka dramatickej tvorivosti
Vstupné: 1 €
14.3.2014 piatok o 20.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
DARKNESS POSITIVE QUINTET
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
prehliadky amatérskej filmovej tvorby
Vstup zdarma
27.3.2014 štvrtok o 18.30 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
FILMOVÝ VEČER S PETROM KONEČNÝM
Pokračovanie prednášky o reklamách
Vstupné: 3 €, držitelia Mestskej karty Martin 2 €
28.3.2014 piatok o 10.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
MÔJ MARTIN alebo KTO TO SEDÍ
NA BIELOM KONI Beseda a vedomostné súťaže
pre školy s Igorom Válekom
Vstup zdarma
29.3.2014 sobota o 20.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
SMRŤ V RUŽOVOM Divadlo Lemniskáta
Divadelné predstavenie s piesňami na motívy
života Edit Piaf
Vstupné: 6 €, držitelia Mestskej karty Martin 5 €
Koncert martinsko-žilinskej jazzovej formácie
Vstupné: 4 €, držitelia Mestskej karty Martin 3 €
15.3.2014 sobota o 20.00 h
Mestská scéna, bývalý HiFi klub, M.R. Štefánika 54
TROLL a RASŤO NOVOTNÝ s kapelou Koncert
www.martin.sk
www.mestskascena.sk
www.facebook.com/mestskascena
Zmena programu vyhradená.
V. Británia, réžia Ken Loach,
r. 2012, 94 min., titulky
Režisér použil filmy z britských
regionálnych a národných
archívov a nahrávky dobových
rozhovorov, aby vytvoril
mnohovrstvový živý príbeh
odohrávajúci sa na pozadí
vtedajších spoločenskopolitických udalostí.
12. 3. 2014 17.30 h
s ojedinelým režisérskym
prístupom, s pôsobivou kamerou
a výraznou hudobnou zložkou je
Rozbitý svet silnou, podmanivou
a dojemnou štúdiou lásky
v jej mnohých podobách.
19. 3. 2014 17.30 h
MARCOVÉ
PODUJATIA mesta Martin
Vstupné: 4 €, držitelia Mestskej karty Martin 3 €
Organizátori:
EUROKINO O OSEMNÁSTEJ
ČIERNA VDOVA
Premiéra / dráma / Libanon,
Franc., Belgicko, Katar
Filmová adaptácia bestselleru
alžírskeho spisovateľa Y.
Khadrausa. Arabsko-izraelský
chirurg sa stretáva s obvinením,
že jeho manželka spáchala
samovražedný teroristický
útok. Uvedomí si, že doteraz
žil po boku neznámej ženy.
102 min., titulky
4.3. o 18. h – 12 +
NEŽNÉ VLNY
Premiéra / komédia / ČR /
Vojto je nesmelý a život mu
neuľahčuje ani jeho bláznivá
rodina. Otec je cholerik, ktorý
chce mať zo syna plavca.
Mamička je bývalá detská
hviezda ľadovej revue a v synovi
vidí talentovaného pianistu.
Vojta však zaujíma najmä jeho
ryšavá spolužiačka Ela, ktorá má
odcestovať do Paríža a navždy
zmiznúť za železnou oponou.
V hlavných úlohách L. Šteflová, R.
Cejnar, T. Pauhofová, V. Kerekes.
103 min., OV
11.3. o 18. h – 12 +
VŠETKY MOJE DETI
Premiéra / dokument
/ Slovensko, ČR /
Ústrednou postavou nového
slovenského dokumentu je
charizmatický farár Marián Kuffa,
ktorý sa v zabudnutých rómskych
osadách snaží pomôcť tým
najchudobnejším. V mozaike
príbehov sa odvíja doslova
sizyfovský boj farára s realitou..
90 min., OV
19.3. o 20. h – 12 +
Zmena programu vyhradená.
R14031726
Reklama
14
99,6 MHz
JUDr. Ján Čarnogurský,
disident, advokát,
politik a kandidát na prezidenta:
Prečo kandidujete ako
občiansky kandidát?
Odkedy som odišiel z politiky a vrátil sa k povolaniu advokáta, okruh môjho pôsobenia sa rozšíril.
Mantinely politickej strany KDH už boli pre mňa
príliš úzke. Už dávno som
sa teda rozhodol, že budem kandidovať ako občiansky kandidát a preto
som vystúpil z KDH.
Na čom zakladáte svoju kandidatúru?
Snažím sa osloviť ľudí
s riešením problémov.
Tými sú chudoba, nedostatok možností uplatniť sa,
nezamestnanosť, ale aj lepšie znalosti cudzích jazykov. Osobne by som chcel,
aby sa angličtina učila už
od druhej triedy základnej
školy. Okrem toho si myslím, že nastal čas, aby Slovensko malo nekomunistického prezidenta. Všetky
ostatné postkomunistické
krajiny už totiž mali takého prezidenta, ktorý
sa vyznamenal odporom
voči bývalému režimu.
V zahraničí ho potom berú
ako človeka, ktorý bojoval
za demokraciu a ľudské
slobody už počas ťažkých
podmienok. Ako kandidát
však musím zaujať aj kritické stanovisko voči krokom Róberta Fica. Z jeho
krokov totiž vidno, že on
počíta s tým, že sa stane
prezidentom a už si podľa
toho upravuje zákony.
Máte predvolebný odkaz pre našich čitateľov?
Slovensko je nádherná
krajina a Slováci sú pracovití a príjemní ľudia,
ktorí sa vedia boriť s problémami a už v minulosti
sa dostali na čelo EÚ. Toto
postavenie musia Slováci
rozvíjať ďalej tak, že sa nebudú uzatvárať pred cudzinou. Mali by ponúkať
svoju pracovitosť, kultúru
aj technickú zručnosť. Potom sa znova dostaneme
na špicu EÚ a budú nás
opäť volať „tatranským
tigrom“. Ak sa dostanem
na čelo tejto krajiny, budem nás k tomu viesť.
A ako vidí po 40 rokoch manželstva Jána
Čarnogurského jeho
manželka Mária?
Po toľkých rokoch spolužitia vidím už len jeho
silné stránky. Myslím si,
že je najlepším kandidátom na prezidenta. Svojou advokátskou praxou
mal totiž možnosť poznať
tie bolestivejšie stránky
a problémy ľudí. Keď ho
v bývalom režime vyhadzovali z advokátskej praxe, ľudia za ním chodili
k nám domov. Bola som
svedkom tých neľahkých
osudov, ktoré manžel riešil. Prezident by mal mať
konkrétny vzťah k ľuďom, čo povolanie advokáta umožňuje.
R14031727
15
Relax / Reklama
99,6 MHz
Správne vylúštenie krížovky pošlite do 20. marca 2014 poštou na adresu Turčiansky Telegraf, Kollárova 85A, 036 01 Martin alebo
e-mailom na adresu: [email protected], alebo vhoďte do schránky na Ul. M. R. Štefánika 8 v Martine (na pešej zóne).
Mená výhercov budú uverejnené v nasledujúcom čísle.
Autor:
Ronys
vyskúšajme
1
ochrana
tovaru
český politik
patriaci
americkému
prezidentovi
rýľuj
alul,
anis
otec životného partnera
Adamova
družka
v raji
balkánska
pochúťka
(mn. č.)
umýval
patriaci
Lesykovi
2
nemota
(lek.)
motorové
vozidlá
zvislá
jaskyňa
poľahoba
vybuch.
hviezda
zväzok slamy
okrem iného
oslovenie
Ernesta
Venuša,
po rusky
epocha
triasu
Elektráreň
Nováky
čes. muž.
meno
zbavte ostria
norma, po
nemecky
ílovitý
„kuchynská
nádoba“
pocit
tamten
ohodnotí
R13101672
stredové
priamky
poľná
práca
hanilo
sonograf
(hov.)
živá
bytosť
teraz
t
Imunitný
systém
osada
v púšti
ples
kaziť
týkajúci sa
tavby
vylaďujú
natieral
atletická
disciplína
organická
zlúčenina
plošná miera
„druh Robinsona“
citoslovce
chápania
ohmatanie
(hov.)
hovorový
súhlas
kurivo
patriaci
Ibrahimovi
„upokojoval“
bremeno
Local Area
Net.
slonie
zuby
Letecké
opravov.
„olympijské
hry“
„preberal
sa k životu“
domácke
meno Jozefa
úbor džudistu
juh,
po česky
Poznámka s r.o.
Predchádzajte jarnej
únave, buďte leniví celý
rok.
Videli sme
v Sučanoch
Ak vtáci lietajú nízko,
znamená to, že sú to
sliepky.
obchodný
dom
vežové
hodiny
písacia
potreba
„vyrušujem“
e le
Heslo 1. štvrťroka
Snehuliak je z mála
tých, ktorí vedia presne,
kedy odísť.
produkcia
„MPZ Holandska“
citoslovce
tíšenia
„naspodku,
po maďarsky“
●● KTO DARUJE
oblečenie pre deti,
počítač, práčku,
knihy, bicykel,
sporák a iné veci
do domácnosti?
Ďakujeme.
Tel.: 0907 617 212
●● Hľadám prácu: skladník, zásobovač, vlastním
ŽL, vodičský preukaz. Tel: 0907 076 838
45 (rím. číslo)
vlastní
●● PREDAJ – Zabehnutý
3-podl. penzión
s 3 apartmánmi
v Oščadnici, 400 m 2,
pozemok 1500 m 2, 25
postelí. Kolaudovaný
v r. 2006, prepočítaná
návratnosť investície
do 7 rokov. Lyž.
stredisko je 300 m od
penziónu.
Tel.: 0914 777 819
●● Prenajmem garáž pod lekárskou fakultou.
Tel.: 0902 623 116
nesplnil
očakávanie
Preteky
mieru
„austrálsky pštros“
Riadková inzercia
Vydáva RegionNET, s. r. o., Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, IČO: 46 897 682 * Adresa redakcie: Kollárova 85A,
036 01 Martin * Vychádza ako mesačník v náklade 44 000 kusov. Šéfredaktor: RNDr. Milan Nemček,
tel.: 0948 786 010, [email protected],. Grafika: Ľubomír Palovčík, [email protected], tel.: 0948 997 731.
Mediálny konzultant: Jana Cikhartová, [email protected], tel.: 0948 943 484, Tlač: Novotisk, s.r.o., Olomouc.
Občianska inzercia: e-mail: [email protected], tel. SMS: 0948 997 731. Web: www.telegraf.sk.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov a fotografií
akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.
* Redakcia nezodpovedá za právnu stránku a obsah inzerátov, a za obsah príspevkov od externých prispievateľov. EV 4254/11, ISSN 1338-4929.
Naša (po) radnica
Aký je rozdiel medzi
bocianom a obzvlášťom?
Bocian si stavia hniezdo
na stĺpoch, obzvlášť na
komínoch
gr a fic k
Počuli sme v Rádiu
Rebecca. (99,6 MHz)
Krása je iba povrchná,
ale ošklivosť ide do
hĺbky.
Nalaď sa.
Básnický výklepok
Najkrajším darčekom
v marci
je pre ženu, fíha! –
štýlovo čistá kniha,
to sa vie.
No dobre,
ale keď už má dve?
Piti - piti - páá!
Ha-ha-hádanica
záškoláka z Podstrání
Lieta to okolo pouličnej
lampy a nechce si to
sadnúť. Čo je to?
Lamposed neposedný.
Milan Lechan
Výhra z minulého čísla
Správne riešenie krížovky z č. 2/2014 znie:
Tešte sa z každého nového rána. Cenu v hodnote 10 € získava: Mária Holotíková z Martina.
Výherkyni gratulujeme a odmenu posielame
poštou. Redakcia
Súťažný kupón
Krížovka č. 3 / marec 2014
Reklama
99,6 MHz
16
R13111694
Download

Fašiangy ukončili maskové sprievody