XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
usporadúva
Horský film Poprad, n. f.
v spolupráci s mestom
Poprad
organizing
Horsky film Poprad, n. f.
in Cooperation with
the Town of Poprad
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
01
ORGANIZAČNÝ
VÝBOR
THE ORGANIZING
COMMITEE
Riaditeľka: Mária Hámorová
Director: Maria Hamorova
Festivalový štáb: Denisa Šulcová, Peter Hámor
Festival Staff: Denisa Sulcova, Peter Hamor
Usporiadateľ:
HORSKÝ FILM POPRAD, n. f.
Organizer:
HORSKY FILM POPRAD, n. f.
Zakladatelia:
Mesto Poprad
Slovenský filmový ústav
Slovenský filmový zväz
Slovenský horolezecký spolok JAMES
Founders:
City of Poprad
Slovak Film Institute
Slovak Film Union
Slovak Climbing Union JAMES
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
02
MÁRIA HÁMOROVÁ
riaditeľka / director
Príhovor
Introduction
Je tu opäť ten čas, kedy sa otvárajú brány už XXII.
The time of the year when the International
Festival of Mountain Films in Poprad opens its gates is
here again – with its 22nd edition this year. Past years
brought to the festival's screens a number of films
which showed us stories of mountain people, life in
the nature, and mind-blowing sports achievements.
Every single year we receive a lot of films and try to
select the best out of the good ones. It is sometimes
an extremely difficult task to pack them all in five
days. We are always confronted with the dilemma:
Will the people like the films we selected? Anxious
about the result, we eye the audience to see whether
you are interested, inspired, moved - simply whether
there is a positive response. Because your
satisfaction is our reward.
Every single year I am asked the same question
before the festival starts: What will be new? And I
respond every time: We are a film festival so the
films will be new. Again and again, more and more
new films. I am sometimes astonished by filmmakers
who are able to come up with new ideas and new
points of view on traditional topics. I am amazed by
athletes who accomplish incredible achievements.
And last but not least, I am astound by the nature
alone which keeps surprising and pleasing us despite
man's adverse interventions. All in all, this is what
our festival, and yours of course, is about: films,
people, symbiosis between man and nature, and
finally about us. So let's enjoy the fact of having this
kind of festival and the opportunity to travel all
places we can imagine on the blue planet within the
five days of the festival.
Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade.
Počas minulých rokov sme mali možnosť vidieť
množstvo filmov a prostredníctvom nich sledovať
príbehy ľudí v horách, život v prírode, poprípade
neskutočné športové výkony. Každý rok príde množstvo
filmov a my sa snažíme z tých dobrých vybrať len tie
najlepšie. Niekedy je ťažké pomestiť ich do piatich dní.
A potom má človek dilemu: budú sa páčiť vám,
divákom? S malou dušičkou sledujeme, či filmy zaujali,
inšpirovali, dojali, jednoducho - oslovili. Lebo vaša
spokojnosť je našou odmenou.
Každý rok dostávam pred festivalom tú istú otázku:
čo bude tohto roku nové? A ja pravidelne odpovedám:
sme filmový festival, nuž nové budú filmy. Opäť
a opäť, nové a ďalšie. Niekedy ma udivujú režiséri,
že zakaždým dokážu dať filmu novú myšlienku, objaviť
iný pohľad na tradičnú tému, že športovci zvládnu
výkon, pri ktorom vám tuhne krv v žilách. A nakoniec
ma udivuje aj sama príroda, ktorá nás napriek našim
ľudským zásahom vie stále niečím úchvatným
prekvapiť a potešiť. Takže o tom je náš a samozrejme,
váš festival. O filmoch, o ľuďoch, o symbióze človeka
a prírody a v konečnom dôsledku o nás samých.
Tak sa tešme, že takýto festival máme a že tých päť
dní sa budeme môcť preniesť na akékoľvek miesto
na tejto modrej planéte.
Vitajte.
Be welcome!
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
03
XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
obsah
contents
Introduction 03
03 Príhovor
Special Guests of the Festival 05
05 Hostia festivalu
Exhibition - Peter Hamor 09
09 Výstava - Peter Hámor
The Jury 10
10 Porota
Programme 13
13 Program
The International Alliance for Mountain Film 18
18 Medzinárodná aliancia horského filmu
Slovak Bouldering Cup 19
19 Slovenský pohár v boulderingu
Curriculum Vitae - Film Directors 44
44 Curriculum vitae - filmoví režiséri
Exhibition - Everest 51
51 Výstava - Everest
Index of Films 53
53 Zoznam filmov
Index of Film Directors 55
55 Zoznam režisérov
04
ROMANO BENET
NIVES MEROI
Taliansko / Italy
Taliansko / Italy
Hostia festivalu
The Special Guests
Žijú v malom talianskom mestečku Fusine Laghi.
Live in a small town called Fusine Laghi, Italy.
Married since 1989, they have been climbing together
for more than 30 years. Their activities range from
classic Alpine routes to ice climbing and winter
ascents, like for example the first winter ascents of
the “Piussi pillar” in the north face of Mangart di
Coritenza and the “Cengia degli Dei” in the Jof Fuart
range. They took part in several expeditions in South
America, the Himalayas and Karakorum:
1994 - K2 north face, reached 8,450m
via a partially unclimbed route;
1995 - Bhagirathi II, Indian Garwahl, new route
in the north face;
1998 - Nanga Parbat, Kinshofer route;
1999 - Shisha Pangma and Cho Oyu;
2000 - Gasherbrum II, attempt in the unclimbed
north face, reached 6,500m due to bad
weather; summits of 3 nearby
unclimbed peaks;
2001 - attempt on Mazeno Peak, the Himalayas,
given up because of the WTC Twin Towers
attack in USA;
2003 - Gasherbrum II, Gasherbrum I
and Broad Peak in 20 days;
2004 - Lhotse;
2006 - Dhaulagiri via the first climber's route
and K2 via Abruzzi Spur;
2007 - Mt. Everest;
2008 - Manaslu;
2014 - Kangchenjunga.
Step by step, twelve 8,000ers climbed together
without supplemental oxygen, without high altitude
porters and without fixed camps. Simple and basic
alpinism: the alliance of two solitudes joined together
towards the summit. Both Romano and Nives are
members of the Italian Academic Alpine Club. Nives
was conferred Italy's highest honor of Commendatore
by the President of the Republic on 8 March 2010.
Zosobášili sa v roku 1989, no lezú spolu už vyše 30 rokov.
Lezú všetko od klasických alpských ciest po ľadovcové
a zimné lezenie, ako napríklad zimné prvovýstupy
Piussiho pilierom v severnej stene Mangart di Coritenza
a Cengia degli Dei v masíve Jof Fuart.
Zúčastnili sa viacerých expedícií do Južnej Ameriky,
Himalájí a Karakoramu:
1994 - K2 severná stena, dosiahnutá výška 8 450 m
čiastočne novou cestou;
1995 - Bhagirathi II, indický Garwahl, nová cesta
v severnej stene;
1998 - Nanga Parbat, Kinshoferova cesta;
1999 - Shisha Pangma a Cho Oyu;
2000 - Gasherbrum II, pokus v neprelezenej severnej
stene, pre zlé počasie dosiahnutá výška 6 500 m;
vrcholy troch okolitých panenských štítov;
2001 - Mazeno Peak, Himaláje, pokus, výstup ukončený
pre teroristický útok na veže WTC v USA;
2003 - Gasherbrum II, Gasherbrum I
a Broad Peak za 20 dní;
2004 - Lhotse;
2006 - Dhaulagiri cestou prvovýstupu
a K2 Abruzziho pilier;
2007 - Mt. Everest;
2008 - Manaslu;
2014 - Kančendžonga.
Postupne spolu vyliezli na dvanásť osemtisícových
vrcholov bez použitia kyslíka, bez výškových nosičov
a bez fixných postupových táborov. Jednoduchý a čistý
alpinizmus: spojenie dvoch osamelých duší na ceste
k vrcholu. Romano a Nives sú členmi Talianskeho
akademického horolezeckého klubu. 8. marca 2010 si
Nives prevzala z rúk prezidenta Talianska štátne
vyznamenanie Rád za zásluhy o Taliansku republiku.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
05
KARIM HAYAT
Pakistan / Pakistan
Hosť festivalu
The Special Guest
Výškový horolezec, horský vodca a majiteľ agentúry
Pakistani high altitude climber, mountain guide and
owner of the Mountain Expert Pakistan Trekking and
Expeditions agency. Born in Altit, Hunza Valley.
He has been professional mountaineer since 1996.
In 2000 took the Advanced Mountaineering Training
organized by the Nepal Mountaineering Association
and the international organization Ecological
Cooperation for Himalaya (ECO HIMAL) at the
Mountaineering School which made him the first
Pakistani climber to receive such training and earn
this kind of diploma. Once back in Pakistan, he
focused on climbing in the valleys of Hunza and
Khunjerab where he and his climbing partner made
an alpine style ascent on Kuksil-IV (5,950m). In 2004,
Karim participated in a K2 expedition. One year later,
he was member of a Pakistani-French expedition to
Dirian Peak (7,266m). In 2008, he participated in an
expedition to Spantik (7,027m) and climbed to
6,300m. In 2011 has reached the summit of Island
Peak in Himalaya all by himself. In autumn the same
year he organized an expedition to Broad Peak
(8,047m) with his climbing partner they made an
attempt in alpine style. Without fixed camps and
without fixed ropes, they managed to climb to
6,300m. In 2012, he participated in an expedition
lead by Krzysztof Wielicki on an unclimbed peak in
the Shimshal Valley. After summiting, this 6,050meter high mountain was given the name Kushrhrui
Sar.
In winter of the same year, Karim joined a Polish
expedition tackling the first winter ascent on Broad
Peak, where he reached 7,600m during a rescue of
Tomek Kowalski and Maciej Berbeka. In 2013, Karim
and Naseer a Sher Khan made an attempt on Nanga
Parbat. Despite the optimistic progress they made
the expedition must have been terminated due to
terrorist attack in the base camp. In the same year,
he participated in a Polish-Pakistani expedition and
managed to climb, together with with Anita Paris
and Bulbul, an unclimbed peak in the Shimshal Valley.
This year he summited Broad Peak (8,047m) via
traditional route on July 23.
Mountain Expert Pakistan Trekking and Expeditions.
Narodil sa v meste Altit v údolí Hunza. Horolezectvu
sa venuje profesionálne od roku 1996. V roku 2000
absolvoval horolezecké školenie organizované
Nepálskou horolezeckou asociáciou (NMA)
a medzinárodnou organizáciou Ecological Cooperation
for Himalaya (ECO HIMAL) a je prvým pakistanským
horolezcom, ktorý získal takéto vzdelanie. Po návrate
z Nepálu spolu so svojím spolulezcom vystúpili alpským
štýlom na Kuksil-IV (5 950 m). V roku 2004 sa zúčastnil
expedície na K2 a o rok neskôr bol členom pakistanskofrancúzskej expedície na Dirian Peak (7 266 m). V roku
2008 sa zúčastnil expedície na Spantik (7 027 m), kde
dosiahol výšku 6 300 m. V roku 2011 vystúpil sám na
vrchol Island Peaku v Himalájach. Na jeseň toho istého
roka organizoval výpravu na Broad Peak (8 047 m) a so
svojím partnerom sa pokúsili o alpský výstup na túto
karakoramskú osemtisícovku. Bez budovania táborov
a fixných lán sa im podarilo vystúpiť do výšky 6 300
metrov. V roku 2012 sa zúčastnil expedície vedenej
Krzysztofom Wielickim na panenský vrchol v doline
Shimshal. Táto 6 050 metrov vysoká hora bola po jej
zdolaní nazvaná Kushrhrui Sar.
V zime toho istého roku sa zúčastnil poľskej expedície,
ktorá sa pokúšala o prvý zimný výstup na Broad Peak,
kde sa počas pokusu o záchranu Tomka Kowalského
a Macieja Berbeku dostal do výšky 7 600 metrov. V roku
2013 sa Karim Hayat spolu s Naseerom a Sher Khanom
pokúsili o výstup na Nanga Parbat. Napriek
optimistickému vývoju expedície museli výstup ukončiť
kvôli teroristickému útoku v základnom tábore. V tom
istom roku sa zúčastnil poľsko-pakistanskej expedície
a spolu s Anitou Paris a Bulbulom vystúpili na jeden
z panenských štítov v doline Shimshal. 23. júla 2014
sa mu podarilo vystúpiť klasickou cestou na vrchol
Broad Peaku (8 047 m).
mfhf.sk
06
PETER HÁMOR
Slovensko / Slovakia
Hosť festivalu
The Special Guest
Slovenský alpinista a inštruktor horolezectva.
Slovak alpinist and mountaineering instructor from
Poprad. He has made a number of challenging
expeditions and ascents both in his home country
and abroad. Mt. Everest being Peter's first peak over
8,000m, he has made twelve of them so far and has
been the first mountaineer ever to climb the most
dangerous 8,000m peak (Annapurna) from both
sides. He completed his first ascent in 2006 in a solo
ascent on the main summit of Annapurna via a new
route in the south face Rock Noar and the long East
Ridge that he made together with two Polish friends
of his - Piotr Pustelnik and Piotr Morawski. Peter
climbed Cho Oju and Broad Peak in the same year.
And more successful projects followed: Nanga
Parbat via Diamir Face in 2007, a traverse of
Gasherbrum I in alpine style combined with an
ascent on Gasherbrum II in 2008, Peter's second
ascent on Annapurna now via the North Face in 2010,
Makalu via the French route in 2011 and finally two
demanding ascents in 2012 when Peter climbed alone
the third highest mountain in the world the
Kanchenjunga via the British route, and finished that
successful season by climbing the second highest
mountain K2. This year he succeeded in reaching the
top of his eleventh 8,000er, Lhotse.
Popradčan, ktorý má na svojom konte veľa náročných
expedícií a horolezeckých výstupov doma i v zahraničí.
Jeho prvou osemtisícovkou bola najvyššia hora sveta,
Mount Everest. Doteraz stál na vrcholoch dvanástich
osemtisícoviek a na najnebezpečnejšiu z nich
(Annapurna) sa mu podarilo vystúpiť ako prvému
horolezcovi v histórii z oboch strán. Prvý raz to bolo
v roku 2006, keď sólovým výstupom na hlavný vrchol
Annapurny úspešne zavŕšil výstup novou cestou
v južnej stene Rock Noar a dlhým východným
hrebeňom, ktorý absolvoval spoločne so svojimi
poľskými priateľmi Piotrom Pustelnikom a Piotrom
Morawskim. Okrem Annapurny zdolal v tom istom
roku aj Cho Oju a Broad Peak. Nasledovali výstupy
Diamírskou stenou na Nanga Parbat v roku 2007,
traverz Gasherbrumu I alpským štýlom v kombinácii
s výstupom na Gasherbrum II v roku 2008, druhý
výstup na Annapurnu v roku 2010 severnou stenou,
a francúzska cesta na Makalu v roku 2011. Na jar 2012
sám vystúpil britskou cestou na tretiu najvyššiu horu
sveta, Kangchenjungu a úspešný rok zavŕšil výstupom
na druhý najvyšší vrchol sveta, K2. V roku 2013 sa mu
podarilo vystúpiť na jeho jedenástu osemtisícovku
Lhotse a na jar tohto roka na najnižšiu z osemtisícoviek,
Shisha Pangmu.
Peter Hámor is the only Slovak climber to have
climbed the highest peaks of all the continents in
addition to the 8,000m peaks of the Himalayas and
the Karakoram.
He is the author of the book Koruna Zeme
(The Crown of the Earth).
Peter Hámor je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý okrem
himalájskych a karakoramských osemtisícoviek
vystúpil aj na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.
Je autorom knihy Koruna Zeme.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
07
PETER HÁMOR
Výstava OKAMIHY
Photo Exhibition MOMENTS
Peter Hámor (1964) - slovenský horolezec „výškar“,
Peter Hamor (1964) - Slovak high altitude climber
ktorý má na svojom konte veľa náročných expedícií
a horolezeckých výstupov doma i v zahraničí. Doteraz
stál na vrcholoch dvanástich osemtisícoviek a na
najnebezpečnejšiu z nich (Annapurna) sa mu podarilo
vystúpiť ako prvému horolezcovi v histórii z oboch
strán. Popradčan Peter Hámor je zatiaľ jediným
Slovákom, ktorý okrem himalájskych a karakoramských
osemtisícoviek vystúpil aj na najvyššie vrcholy všetkých
kontinentov.
who has been to numerous demanding expeditions
and has made many difficult ascents in his homeland
and abroad. He has climbed twelve of the eightthousand-meter peaks, being the first climber ever
to climb the most dangerous of them, Annapurna,
from both sides. Peter Hámor of Poprad is the only
Slovak who has been to the summits of the highest
peaks of all continents, besides the eightthousanders of the Himalayas and the Karakorum.
He is the author of the book Koruna Zeme
(Crown of the Earth).
Je autorom knihy Koruna Zeme.
Autor o výstave
Author’s comment
Obdiv, pokora, rešpekt a láska k horám je to, o čo by
Admiration, humility, respect and love to mountains
are what I would like to share with you through these
pictures. Wonderful life, although often dangerous
and painful – this is high altitude climbing. Green
peace and comfort of warm valleys of the Himalayas,
gray hostility of the rocky moraines, labyrinths of ice
and chaos of seracs, but also the magic white-blue
world of dizzy mountain ranges and immense rock
faces. Moments of pure harmony often on the verge
of the fatal feeling of immortality...
Actually, this is not a proper exhibition of mountain
photography since artistic interpretation of an object
or technical perfection were not my goal at
the moment of creation. All I wanted to do was to
perpetuate the magic of the moments for me to be
able to recall them any time I start missing freedom
and liberty down here.
som sa chcel s vami prostredníctvom týchto fotografií
podeliť. Nádherný, aj keď často nebezpečný a boľavý
život v iných dimenziách - také je výškové horolezectvo.
Zelený pokoj a pohodlie teplých himalájskych údolí,
šedá nehostinnosť skalnatých morén, ľadový labyrint
a chaos zlomísk nespočetných ľadovcov, ale aj magický
bielo-modrý svet závratných hrebeňov a obrovských
stien. Chvíle absolútnej harmónie, často hraničiacej so
smrteľne nebezpečným pocitom nesmrteľnosti...
Vlastne to ani nie je výstava horských fotografií
v pravom zmysle slova, pretože v momente ich vzniku
mi vôbec nešlo o umelecké stvárnenie objektu, či
technickú dokonalosť. Chcel som iba zvečniť čaro
týchto okamihov, aby som sa k nim mohol vracať
vždy, keď sa mi tu dolu zacnie po voľnosti a slobode.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
09
BOB A. SCHELFHOUT
AUBERTIJN
Holandsko / Netherland
Člen poroty
The Member of Jury
Narodil sa v roku 1961, má tri deti a jedno vnúča,
Born 1961, father of three, grandfather of one,
Pater Familias of an Australian-Dutch family.
Since early childhood he has been fascinated by the
earth sciences: geology, minerals, mountains,
volcanoes and earthquakes. The best minerals can
always be found in places that are difficult to reach
so his desire to climb the beautiful peaks appeared
naturally but he wanted to make sure those small
adventures were done in a safe way so he started
reading about mountaineering. From that moment
on it was a natural progression like most climbers:
short climbs of initiation to climbing in the
"Klettergarten", increasing the level of difficulty,
climbing the first serious mountains, gradually
improving his skills on rock, ice and glaciers.
je hlavou zmiešanej austrálsko-holandskej rodiny.
Boba od útleho detstva fascinovali vedy o Zemi:
geológia a hory, vulkanológia, mineralógia. Najkrajšie
minerály sa vždy ukrývajú na ťažko dostupných
miestach, takže jeho túžba liezť na krásne štíty prišla
celkom prirodzene. Bob však chcel, aby tie malé
dobrodružstvá boli aj bezpečné, preto začal čítať
literatúru o horolezectve. Od tej chvíle sa začal
prirodzený vývoj, ktorým prešla väčšina horolezcov:
krátke začiatočnícke výstupy odistených športových
ciest, zvyšovanie stupňa obtiažnosti, výstupy na prvé
vážne hory, postupné zlepšovanie zručností na skale,
na ľade a na ľadovci.
Až kým jedného dňa nezačnete uvažovať o klasických
cestách, o ktorých sa popísali tony kníh. Neskôr príde
túžba otestovať sa v zahraničí a vydáte sa na niečo,
čo pripomína „expedíciu“ na sedemtisícovky. Potom
sa naskytne príležitosť ísť na osemtisícovku. Či už na
vrchol vyleziete, alebo nie, je to silný zážitok, ktorý
s vami ostane po celý zvyšok života.
Until one day you find yourself thinking about
attempting some of the classic climbs that have
become stories in books. Later you feel like testing
your skills abroad so you set out on what almost
looks like an "expedition" to peaks up to 7,000m.
Then there is the opportunity to take on an 8,000m
peak. Whether or not you make the summit; it is an
impressive experience, something that stays with you
for the rest of your life.
Príchod detí do istej miery zmenil aj Bobov život.
Po celé roky lezenia čítal takmer výlučne faktografickú
literatúru o horách. Ak sa niečomu dostatočne dlho
venujete, stanete sa tak trochu odborníkom.
V Bobovom prípade to prinieslo prechod od aktívneho
lezenia k inému spôsobu, ako byť v kontakte s horami
24 hodín denne, 7 dní v týždni: knihy, články, časopisy,
overovanie faktov, korektúry, preklady, výskum,
dokumentárne filmy, reportáže, štatistiky, šírenie
povedomia o dávnych príbehoch z bohatej histórie
hôr, aby sa ďalej udržiavali nažive.
Children changed also Bob's life in a way. Throughout
the years of climbing he has almost exclusively been
reading non-fiction mountaineering books. Having
spent enough time with certain aspects of the history
of mountaineering, you become a bit of a specialist.
In Bob's case this meant the change from active
climbing to another way of being involved with
mountains on a 24/7 basis: books, articles, magazines,
fact-checking, proof-reading, translating, research
projects, documentaries, reporting, statistics,
promoting the old stories from the rich history of
mountaineering to keep them alive.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
10
RASŤO HATIAR
Slovensko / Slovakia
Člen poroty
The Member of Jury
Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. S filmovaním začal
Born in Liptovský Mikuláš, filmmaker since 2000.
Rasťo Hatiar, director and cameraman, counts almost
a dozen of mountain films which have been presented
at film festivals in Slovakia and abroad. His film Ski
Kordillera won the Best Film Award among the
Warsaw Pact countries at the „Hory a mesto“ festival
in Bratislava, Slovakia. Two other award-winning
films, „Stratení Nomádi“ and „Dotknúť sa Denali“
were broadcast by the Slovak national TV. The film
„Zabijácka krása“ won the Best Sports Film at the
International Mountain Film Festival in Slovenia, the
Best Adrenaline Film Award at the „Expedičná
kamera“ festival in the Czech Republic and the Best
Film in Category Air at the „Hory a mesto“ festival in
Bratislava. Rasťo worked as cameraman with Pavol
Barabáš who directed the film series „Príbehy
tatranských štítov“. He was a cameraman in a film
about extreme sports „Tatry bez limitov“ produced by
Quinta Essentia and Adidas. And he made a portrait
of the Slovak Olympic athlete, kayak paddler Jana
Dukátová for the company Red Bull.
He produced five short footage films on environmental projects in Bangladesh, Asia for the UNO.
His most recent film „Slepá dôvera“ about a sightless
Slovak who climbed Mt. Blanc and the Gerlachovský
peak received the Award for Inspiring Human
Story at the International Mountain Film Festival in
Poprad in 2013 and the Slovak Literary Fund Award
for the Best Slovak Film at the „Hory a mesto“ festival
in Bratislava. It was broadcast by the Slovak national
TV. Focusing on interesting people in mountain and
extreme sports in his recent films, he made short
footage films about a professional B.A.S.E. jumper
Roman Dubský, climber Miro Peťo, ultra cyclist Marek
Harčarik. Rasťo is the founder of the company CEPER
FILM, s. r. o. producing documentary films and
promotional videos.
v roku 2000. Ako režisér a kameraman má na svojom
konte takmer desiatku horských filmov, ktoré boli
prezentované na filmových festivaloch na Slovensku aj
v zahraničí. Film Ski Kordillera získal cenu ako najlepší
film krajín V4 na filmovom festivale Hory a mesto
v Bratislave. Aj snímky Stratení Nomádi a Dotknúť sa
Denali dostali viacero ocenení a vysielala ich Slovenská
televízia. Film Zabijácka krása bol ocenený ako najlepší
športový film na MFHF v Slovinsku, najlepší
adrenalínový film na festivale Expedičná kamera v ČR
a najlepší film v kategórii „vzduch“ na festivale Hory
a mesto v Bratislave. Spolupracoval s režisérom Pavlom
Barabášom ako kameraman na filmovom seriáli Príbehy
tatranských štítov, ako kameraman sa podieľal aj na
filme o extrémnych športoch Tatry bez limitov
v produkcii spoločnosti Quinta Essentia a Adidas.
Vytvoril filmový portrét olympioničky, kajakárky
Jany Dukátovej pre spoločnosť Red Bull.
Produkoval 5 krátkych filmov pre OSN o environmentálnych projektoch v Ázii/Bangladéši. Jeho posledný
film Slepá dôvera o nevidiacom Slovákovi, ktorý vystúpil
na Mont Blanc a Gerlachovský štít, získal na MFHF
v Poprade 2013 cenu za inšpiratívny príbeh človeka.
Z festivalu Hory a mesto v Bratislave si odniesol cenu
Literárneho fondu pre najlepší slovenský film. Vysielala
ho aj Slovenská televízia. V poslednej dobe sa vo svojich
filmoch zameriava na zaujímavých ľudí, pôsobiacich
v horských a extrémnych športoch. Robil napríklad aj
krátke filmy o profesionálnom B.A.S.E. jumperovi
Romanovi Dubskom, lezcovi Mirovi Peťovi,
ultracyklistovi Marekovi Harčarikovi.
Založil spoločnosť CEPER FILM, s. r. o., ktorá sa zaoberá
produkciou dokumentárnych filmov a propagačných
videí.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
11
TAMARA STYŚ ZALUSKA
Poľsko / Poland
Člen poroty
The Member of Jury
Poľská alpinistka pochádza z Pionek a v súčasnosti
Polish alpinist native of Pionki, living in Warsaw now.
Zúčastnila sa viacerých himalájskych expedícií:
2006 - Gasherbrum II (8 035 m) v pakistanskom
Karakorame, jej prvá osemtisícovka; 2012 - Gasherbrum I
(8 068 m) pokus o zimný výstup, expedícia skončila
tragicky - počas výstupu zahynuli jej traja spolulezci,
vrátane vedúceho expedície. Tamara skončila našťastie
„iba“ s omrzlinami a podarilo sa je vystúpiť do výšky
7 200 metrov, čo je pravdepodobne ženský zimný
výškový rekord v Karakorame.
She took part in several winter expeditions to the
Himalayas: 2006 - Gasherbrum II (8,035m,
Karakorum, Pakistan), Tamata's first 8000-meter
peak; 2012 - Gasherbrum I (8,068m) winter ascent
attempt, the expedition ended in a tragedy: three
of Tamara's team including the expedition leader
died during the ascent, Tamara got “only”frostbite
and managed to climb do 7,200m, which is probably
a female record for a winter ascent in Karakorum;
2012 - G I South, prvá sedemtisícovka zdolaná ženou
v zimnom období. Zúčastnila sa aj viacerých letných
expedícií, kde sa jej podarilo dostať pomerne vysoko:
K2 – do 8 000 metrov, Dhaulagiri – do 7 400 metrov,
Gasherbrum I – do 7 300 metrov.
2012 - G I South - first woman to climb a 7000-meter
peak in winter. Tamara was member of a number of
summer expeditions during which she reached
considerable altitudes: K2 - 8,000 metres,
Dhaulagiri - 7,400 metres, Gasherbrum I - 7,300
metres.
Aktívne sa venuje behaniu, je horskou vodkyňou a má
bohaté skúsenosti s organizovaním zájazdov
a zabezpečovaním teambuildingových programov.
She is an active runner, mountain guide, has rich
experience in organising trips and teambuilding
activities.
Her love to mountains was born in her home town.
She experienced her first contact with climbing at
school on a climbing wall. She used to be active
member of the Polish Hiking Club. She studied at
the Wroclaw University of Technology and at
Malardalen Unniversity, Sweden. Climbing mostly in
the Tatra mountains and on local rocks, Tamara has
also made a number of valuable ascents abroad:
Breithorn, Grossglockner and Mont Blanc in the
Alps, Demawand (5,610m) in Iran, Jebel Toubkal
(4,167m) - the highest peak of Morocco in the High
Atlas mountains, Lenin Peak (7,134m) in Pamir,
Ama Dablam (6,812m) in the Himalayas.
býva vo Varšave. Jej láska k horám sa zrodila v rodnom
meste. Prvý kontakt s alpinizmom mala už v škole na
lezeckej stene. Bola aktívnou členkou Klubu
vysokohorskej turistiky. Študovala na vroclavskej
Polytechnike a na univerzite Malardalen vo Švédsku.
Lezie hlavne v Tatrách a na domácich skalách, no má
za sebou aj veľa hodnotných výkonov v horách
v zahraničí: Breithorn, Grossglockner a Mont Blanc
v Alpách, Demawand (5 610 m) v Iráne, Jebel Toubkal
(4 167 m) – najvyššia hora Maroka v pohorí Vysoký Atlas,
Pik Lenina (7 134 m) v Pamíre, Ama Dablam (6 812 m)
v Himalájach.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
12
XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
program
programme
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
13
PROGRAM / PROGRAMME
XXII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV V POPRADE
OF THE 22nd INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS IN POPRAD
Veľká zasadačka MsÚ Poprad
Congress Hall Poprad
8. 10. 2014 - streda / October 8, 2014 - Wednesday
Blok Čas
Part Time
18:00
1.
2.
Filmy
Films
Slávnostné otvorenie festivalu / Official Opening Ceremony
Ľadopád / Icefall
Vlčie hory / Mountains of Wolves
Sati
Destilovaný / Distilled
21:00 Neviditeľná hora / Invisible Mountain
Projekt na pokračovanie - Linz / Project Episode Linz
Zoznam / The List
Horolezec pastierom / Climbing Shepherd
Kategória
Category
lezenie / climbing
život v horách / life in mountains
dokument / document
lezenie / climbing
lezenie / climbing
bouldering
lyžovanie / free skiing
lezenie / climbing
Kat. str.
Cat. pg.
24
39
34
22
28
30
40
22
Minutáž
Duration
Trvanie bl.
Duration
0:04
0:48
0:25
0:42
0:20
0:08
0:35
0:50
1:59
1:53
9. 10. 2014 - štvrtok / October 9, 2014 - Thursday
3.
4.
5.
09:00 Repríza súťažných filmov BLOK 1 / Repeat Screening of Competitive Films - Part 1
12:00 Repríza súťažných filmov BLOK 2 / Repeat Screening of Competitive Films - Part 2
15:00 Z A do K a späť / From A to K Back Again
lyžovanie / free skiing
S horami v mysli / Mountains In the Mind
horolezectvo / mountaineering
18:00 Peter Hámor - multimediálna prezentácia a beseda s hosťom festivalu
Mr. Peter Hamor - multimedia presentation with the Festival Guest
Sufferfest - oslava utrpenia / Sufferfest
horolezectvo / mountaineering
Ísť tam, odkiaľ prichádzaš / Wandering to Where You Have Come From horolezectvo / mountaineering
21:00 Reel Rock: Vysoké napätie / Reel Rock: High Tension
horolezectvo / mountaineering
Mimo dobra a zla / Beyond Good and Evil
horolezectvo / mountaineering
V mysli / Into the Mind
lyžovanie / free skiing
40
33
07
0:25
1:33
1:00
36
23
32
25
38
0:18
0:51
0:39
0:11
1:22
1:59
1:53
1:58
2:09
2:12
10. 10. 2014 - piatok / October 10, 2014 - Friday
6.
7.
8.
09:00 Repríza súťažných filmov BLOK 3 / Repeat Screening of Competitive Films - Part 3
12:00 Repríza súťažných filmov BLOK 5 / Repeat Screening of Competitive Films - Part 5
paragliding
15:00 Vetroplachovia / We Are the Rovers
horolezectvo / mountaineering
Žili krásny život / They Lived Wonderful Lives
lyžovanie / free skiing
Všetko, čo viem / All.I.Can
18:00 Nives Meroi a Romano Benet - multimediálna prezentácia a beseda s hosťami festivalu
Mrs. Nives Meroi and Romano Benet - multimedia presentation with the Festival Guests
lyžovanie / free skiing
Zvuk prázdna / Sound of the Void
horolezectvo / mountaineering
Žiť pre vášeň / Live for Passion
21:00 Žiadala som od skaly modré z neba / I Was Asking the Rock for the Moon lezenie / rock climbing
horolezectvo / mountaineering
Posledná skvelá cesta / The Last Great Climb
jaskyniarstvo / caving
Jaskyňa / The Cave
14
38
42
39
05
0:18
0:26
1:12
1:00
41
43
42
29
23
0:14
0:57
0:13
1:00
0:45
1:58
2:12
1:56
2:11
1:58
PROGRAM / PROGRAMME
XXII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV V POPRADE
OF THE 22nd INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS IN POPRAD
Veľká zasadačka MsÚ Poprad
Congress Hall Poprad
11. 10. 2014 - sobota / October 11, 2014 - Saturday
Blok Čas
Filmy
Kategória
Part Time Films
Category
9.
09:00 Projekt na pokračovanie - Innsbruck / Project Episode Innsbruck
bouldering
Jeden krok vedľa / One Step Aside
horský beh / trail running
Spojené jaskyne - do neznáma / The Cave Connection - Into the Unknown jaskyniarstvo / caving
Ťanšan – Kirgizské dobrodružstvo na lyžiach / Tien Shan – A Kyrgyz Ski Adventure lyžovanie / ski-alpinism
12:00 Muztagh Ata - s kardiostimulátorom do siedmich tisíc
10.
horolezectvo / mountaineering
Muztag Ata - Climbing on a 7k with a Cardiostimulator
Rovnováha / Balance
horolezectvo / mountaineering
Zvuk ticha / Sound of the Silence
lyžovanie / free skiing
Muži, ktorí chceli vyliezť na osemtisícovku
horolezectvo / mountaineering
Men Who Wanted to Climb a Mountain Over 8 000 Meters
11.
15:00 Sami na rieke / Alone On The River
kajak / kayaking
Odkaz Tóna Dobeša / The Message from Tóno Dobeš
horolezectvo / mountaineering
Čiara života / Life Line
slackline / slacklining
18:00 Karim Hayat - multimediálna prezentácia s hosťom festivalu
Mr. Karim Hayat - multimedia presentation with the Festival Guest
Reel Rock: Majster / Reel Rock: The Sensei
12.
horolezectvo / mountaineering
Nechaj ma žiť / Let Me Live
horský beh / trail running
21:00 Reel Rock: Ostré dievča / Reel Rock: Spice Girl
lezenie / free climbing
13.
dokument / document
Polárnik / Polar Explorer
lezenie / free climbing
Šialení chlapci II / Wide Boyz II.
Kat. str.
Cat. pg.
30
24
35
37
25
Minutáž
Duration
0:09
0:26
0:52
0:19
0:15
33
41
26
0:11
0:06
1:19
34
28
21
06
0:37
0:15
0:52
1:00
31
27
32
29
36
0:26
1:02
0:24
0:55
0:52
31
37
21
27
26
35
0:11
0:20
1:44
0:23
0:28
0:55
Trvanie bl.
Duration
1:46
1:51
1:44
2:28
2:11
12. 10. 2014 - nedeľa / October 12, 2014 - Sunday
14.
15.
bouldering
09:00 Projekt na pokračovanie - Viedeň / Project Episode Wien
lezenie / free climbing
Tí z Labského údolia / First Ascents on Sandstone
Cerro Torre - nulová šanca / Cerro Torre - A Snowballs Chance in Hell horolezectvo / mountaineering
horolezectvo / mountaineering
12:00 Nechať odísť / Let Go
base jumping
Na pár sekúnd / For a Fistfull of Seconds
lyžovanie / free skiing
Stúpanie / Rise
17:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalovej súťaže / Award Ceremony of the Festival Competition
Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winnings Films
15
2:15
1:46
PROGRAM / PROGRAMME
XXII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV V POPRADE
OF THE 22nd INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS IN POPRAD
Dom kultúry Poprad
Courthouse Poprad
9. 10. 2014 - štvrtok / October 9, 2014 - Thursday
Blok Čas
Part Time
08:30
10:30
12:30
Filmy
Films
Premietanie pre školy / Sreening for schools
Premietanie pre školy / Sreening for schools
Premietanie pre školy / Sreening for schools
Kategória
Category
Kat. str.
Cat. pg.
Minutáž
Duration
Trvanie bl.
Duration
10. 10. 2014 - piatok / October 10, 2014 - Friday
6.
08:30
10:30
12:30
18:30
8.
21:30
Premietanie pre školy / Sreening for schools
Premietanie pre školy / Sreening for schools
Premietanie pre školy / Sreening for schools
Vetroplachovia / We Are the Rovers
Žili krásny život / They Lived Wonderful Lives
Všetko, čo viem / All.I.Can
Žiadala som od skaly modré z neba / I Was Asking the Rock for the Moon
Posledná skvelá cesta / The Last Great Climb
Jaskyňa / The Cave
paragliding
horolezectvo / mountaineering
lyžovanie / free skiing
lezenie / rock climbing
horolezectvo / mountaineering
jaskyniarstvo / caving
38
42
39
42
29
23
0:18
0:26
1:12
0:13
1:00
0:45
1:56
lezenie / free climbing
dokument / document
lezenie / free climbing
horolezectvo / mountaineering
base jumping
lyžovanie / free skiing
32
29
36
27
26
35
0:24
0:55
0:52
0:23
0:28
0:55
2:11
1:58
11. 10. 2014 - sobota / October 11, 2014 - Saturday
13.
15.
18:30 Reel Rock: Ostré dievča / Reel Rock: Spice Girl
Polárnik / Polar Explorer
Šialení chlapci II / Wide Boyz II
21:30 Nechať odísť / Let Go
Na pár sekúnd / For a Fistfull of Seconds
Stúpanie / Rise
12. 10. 2014 - nedeľa / October 12, 2014 - Sunday
17:30
Slávnostné vyhlásenie výsledkov festivalovej súťaže / Award Ceremony of the Festival Competition
Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winnings Films
16
1:46
PROGRAM / PROGRAMME
XXII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV V POPRADE
OF THE 22nd INTERNATIONAL FESTIVAL OF MOUNTAIN FILMS IN POPRAD
Kino Iskra Kežmarok
Iskra Cinema Kezmarok
10. 10. 2014 - piatok / October 10, 2014 - Friday
Blok Čas
Filmy
Part Time Films
4, 7. 19:00 Sufferfest - oslava utrpenia / Sufferfest
Ísť tam, odkiaľ prichádzaš / Wandering to Where You Have Come From
Zvuk ticha / Sound of the Void
Žiť pre vášeň / Live for Passion
Kategória
Category
horolezectvo / mountaineering
horolezectvo / mountaineering
lyžovanie / skiing
horolezectvo / mountaineering
Kat. str.
Cat. pg.
36
23
41
43
bouldering
lezenie / free climbing
horolezectvo / mountaineering
31
37
21
Minutáž
Duration
0:17
0:51
0:14
0:57
Trvanie bl.
Duration
2:19
11. 10. 2014 - sobota / October 11, 2014 - Saturday
14.
19:00 Projekt na pokračovanie - Viedeň / Project Episode Wien
Tí z Labského údolia / First Ascents on Sandstone
Cerro Torre - nulová šanca / Cerro Torre - A Snowballs Chance in Hell
0:11
0:20
1:44
2:15
12. 10. 2014 - nedeľa / October 12, 2014 - Sunday
19:00 Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winning Films
Kino Mier Spišská Nová Ves
Mier Cinema Spisska Nova Ves
10. 10. 2014 - piatok / October 10, 2014 - Friday
Blok Čas
Filmy
Part Time Films
4, 7. 19:00 Sufferfest - oslava utrpenia / Sufferfest
Ísť tam, odkiaľ prichádzaš / Wandering to Where You Have Come From
Zvuk ticha / Sound of the Void
Žiť pre vášeň / Live for Passion
Kategória
Category
horolezectvo / mountaineering
horolezectvo / mountaineering
lyžovanie / skiing
horolezectvo / mountaineering
Kat. str.
Cat. pg.
36
23
41
43
kajak / kayaking
horolezectvo / mountaineering
slackline / slacklining
34
28
21
Minutáž
Duration
0:17
0:51
0:14
0:57
Trvanie bl.
Duration
2:19
11. 10. 2014 - sobota / October 11, 2014 - Saturday
11.
19:00 Sami na rieke / Alone On The River
Odkaz Tóna Dobeša / The Message from Tóno Dobeš
Čiara života / Life Line
12. 10. 2014 - nedeľa / October 12, 2014 - Sunday
19:00 Projekcia ocenených filmov / Screening of Award-Winning Films
17
0:37
0:15
0:52
2:15
2014
THE
MEDZINÁRODNÁ INTERNATIONAL
ALIANCIA
ALLIANCE
HORSKÉHO
FOR MOUNTAIN
FILMU
FILM
Medzinárodná aliancia horského filmu vznikla 5. februára 2000 v Národnom
horskom múzeu v Turíne podpísaním vyhlásenia o vzájomnej spolupráci.
Do funkcie organizačného tajomníka bolo natrvalo zvolené Národné horské
múzeum v Turíne. Medzinárodná aliancia horského filmu bola zriadená
s cieľom podporovať, posilňovať a uchovávať kinematografiu s horskou
tematikou prostredníctvom komunálnych projektov, ktoré by sa stali
súčasťou pravidelných inštitucionálnych aktivít členských organizácií.
Dnes má MAHF dvadsaťdva členov. Tvorí ju dvadsaťjeden horských
festivalov a múzeum. Spolu reprezentujú sedemnásť krajín Európy, Ázie,
Severnej a Južnej Ameriky. MAHF sa predstavila na viacerých komunálnych
akciách, na ktorých došlo k dôležitým stretnutiam a vzájomnej výmene
skúseností. Počas svojho pôsobenia si Aliancia, ktorá zahŕňa
najprestížnejších operátorov v odvetví, úspešne vybudovala meno a stala sa
hlavným medzníkom pre tých, ktorí produkujú, tvoria, podporujú a uchovávajú
horské filmy. Aliancia udeľuje každoročne cenu najlepšiemu tvorcovi horského
filmu. Tohtoročným laureátom sa stala dvojica Sherpas Cinema - Eric
Crosland a Dave Mossop, ktorí pri filmovaní snežných športov vytvorili nový
štýl. Použitím najkvalitnejších, zlepšených záberov a strihu tím Sherpas
Cinema riskoval, aby pozitívne zmenil tento žáner horského filmu. Úspešným
zlepšením výpravy tieto ocenené filmy o extrémnych snežných športoch
vytvárajú nové publikum, ktorému zároveň odovzdávajú horskú kultúru.
Autrans, Francúzsko
Festival International du Film
de Montagne D´Autrans & Aventure
www.festival-autrans.com
The International Alliance for Mountain Film was established through the
Declaration of Mutual Cooperation signed in the National Mountain
Museum in Duca degli Abruzzi in Torino on February 5, 2000. The National
Mountain Museum became the coordinating body of the Alliance. The
International Alliance for Mountain Film (IAMF) was instituted to promote,
enhance and conserve mountain cinematography through communal
projects that would flank or be incorporated into the regular institutional
activities of the member bodies. Today the IAMF numbers 22 Members:
21 festivals of mountain film and a museum, which represent 17 countries
of Europe, Asia, and North and South America. Over the years the IAMF
has been presented in a number of communal events, while important
exchanges of collaboration and meetings have occurred.
Along its shared path the IAMF, which includes the most prestigious
operators in the sector among its Members, has successfully made a name
for itself and has become the main reference point for those who produce,
make, promote and conserve mountain film.
Every year, the Alliance awards the best mountain film-maker. This year’s
laureate is a team of Sherpas Cinema - Eric Crosland and Dave Mossop,
who have created a new style in filming snow sports. With top-quality,
innovative photography and editing, the team of Sherpas Cinema has
taken the necessary risks for positively changing this genre of mountain
film. It has successfully sought an innovative take on narrative formulas,
and its generally award-winning films of extreme snow sports have created
new audiences, transmitting mountain culture to them at the same time.
Lugano, Switzerland
Banff, Kanada
Festival Dei Festivals
www.festival-dei-festival.ch
Banff Mountain Film Festival
www.banffmountainfestivals.ca
Moscow, Russia
Bansko, Bulharsko
International Festival of Mountaineering
and Adventure Films "Vertical"
www.8848.ru
International Mountain Film Festival Bansko
www.banskofilmfest.com
Bilbao, Španielsko
Poprad, Slovakia
Mendi Film Festival
www.mendifilmfestival.com
Medzinárodný festival horských Filmov Poprad
www.mfhf.sk
Breuil-Cervinia e Valtournenche, Taliansko
Tegernsee, Germany
Festival internazionale del film di montagna
www.cervinocinemountain.it
Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee
www.bergfilm-festival-tegernsee.de
Domžale, Slovinsko
Teplice nad Metují, Czech Republic
International Mountain Film Festival Domžale
www.imffd.com
Medzinárodní horolezckí filmový festival
www.horolezeckyfestival.cz
Dundee, Great Britain
Torelló, Spain
Dundee Mountain Film Festival
www.dundeemountainfilm.org.uk
Festival Internacional de Cinema
de Muntany i Aventura de Torelló
www.torellomountainfilm.cat
Graz, Austria
Torino, Italy
Internationales Berg & Abenteuer Filmfestival Graz
www.mountainfilm.com
Museo Nazionale Della Montagna "Duca Degli Abruzzi"
www.museomontagna.org
Heerlen, Holandsko
Trento, Italy
Dutch Mountain Film Festival Heerlen
www.dmff.eu
Trento Film Festival Montagna, Società, Cinema, Letteratura
www.trentofestival.it
Kathmandu, Nepal
Ushuaia, Argentina
Festival Internacional de Cine de Montana Ushuaia SHN...
www.shhfestival.com
Kathmandu International Mountain Film Festival
www.kimff.org
Kendal, Great Britain
Zakopane, Poland
Kendal Mountain Festival
www.mountainfest.co.uk
Spotkania z filmem Górskim, Zakopane
www.spotkania.zakopane.pl
Les Diablerets, Switzerland
Internacional Alliance for Mountain Film
Festival Du Film Diablerets, Montagne-Exploits-Environnement
www.fifad.ch
www.mountainfilmalliance.org
18
BOULDERING - 11. 10. 2014
BOREAL
CUP
P PRAD
INFO: MIESTO - REGISTRÁCIA
Námestie sv. Egídia (Café Razy), Poprad / registrácia: 8:00 - 9:30 hod.
kvalifikácia - 10:00 / finále - 14:00 / vyhlásenie výsledkov - 18:00 v kine Gerlach
štartovné pre členov James: 5 Eur / ostatní: 8 Eur
Zmena časového harmonogramu vyhradená.
mfhf.sk
CERRO TORRE - NULOVÁ ŠANCA
ČIARA ŽIVOTA
CERRO TORRE A SNOWBALLS CHANCE IN HELL
LIFE LINE
Rež. / Dir.: Thomas Dirnhofer
Prod.: Philipp Manderla
Rež. / Dir.: Jean Daniel Lagant
Prod.: Puzzle Media
Na pozadí úchvatnej patagónskej scenérie sa vydáva
Taig Khris sa úplne ponoril do sveta slacklinu!
David Lama, zázračné dieťa horolezectva, na neslávne
známu juhovýchodnú stenu Cerro Torre, na horu
kedysi označenú za najťažšiu na svete. Zatiaľ sa
nikomu nepodarilo vyliezť na túto žulovú ihlu voľným
štýlom. A práve o to sa chce pokúsiť David so svojím
spolulezcom Petrom. Keď narazí na prírodné
a logistické prekážky, začne chápať, o čom jeho projekt
skutočne bude a uvedomí si, aké náročné bude dostať
sa na vrchol.
Tento šport spočíva v chôdzi po niekoľko centimetrov
širokej páske našponovanej nad zemou medzi dvomi
pevnými bodmi.
Andy Lewis, majster sveta a výrazná postava tejto
disciplíny, je Taigovým hosťom v Moabe, v americkom
Utahu, kde sa s ním delí o svoju každodennú rutinu.
Taig Khris in total immersion in the universe
of slackline! This sport consists of walking along
a webbing line a few centimetres thick suspended
between two points above the ground.
Andy Lewis, world champion and an emblematic
figure in the sport, plays host to Taig in Moab, Utah
and shares his daily routine with him.
Set against the backdrop of breathtaking Patagonia,
David Lama, climbing’s wunderkind, sets out to climb
the infamous south-east face of Cerro Torre,
a mountain once said to be the most difficult in the
world. No one has ever climbed this Needle of Granite
in free-climbing style. But this is exactly what David
and his partner Peter aim to do. After being confronted
with natural and logistical challenges, David comes to
understand the true nature of his project and realises
what it will take to reach the summit.
Rakúsko / Austria
2013, video, colour, 104'
mfhf.sk
21
Francúzsko / France
2014, video, colour, 52'
DESTILOVANÝ
HOROLEZEC PASTIEROM
DISTILLED
CLIMBING SHEPHERD
Rež. / Dir.: Paul Diffley
Prod.: Hot Aches Production
Rež. / Dir.: Alun Hughes
Prod.: Alun Hughes
V zime je Škótsko arénou, kde si horolezci merajú svoje
Portrét veľmi nadaného mladého waleského lezca
Ioana Doyla (16 rokov), ktorý počas svojej prvej
lezeckej sezóny preliezol celú stupnicu obtiažnosti
až po stupeň E5. Jeho matka Carin má z Ioanovej
záľuby nočné mory, no aj napriek tomu, že ona ho
nedokáže nechať, nech si robí, po čom túži, Ioan
vylezie svoju prvú športovú cestu za 8a na gréckom
ostrove Kalymnos a potom si to namieri na
yosemitské bigwally so spolulezcom Millsom,
lezcom, ktorý sa bojí výšok.
sily s ťažkými cestami, často v strašných podmienkach.
Vyslúžilo si tak rešpekt horolezcov na celom svete.
Tento film zisťuje, čím to je, že je tamojšie lezenie také
uznávané. Andy Cave liezol v Škótsku po prvý raz ako
tínedžer. Bol to začiatok jeho životnej cesty, ktorá ho
vytiahla z hlbín uhoľných baní v Yorshire až na vrcholy
Himalájí.
Scottland in winter is an arena where mountaineers
A portrait of a very talented young Welsh climber,
pit their skills against exacting climbs often in ferocious
Ioan Doyle, age 16, as he races through the grades to
reach E5 in his first summer of rock climbing. His
obsession gives his mother Catrin nightmares, but
despite her inability to ‘let him go’, he climbs his first
8a sports climb in Kalymnos Greece, and then
continues on to the big walls of Yosemite with his
partner Mills, a climber who has a fear of heights.
conditions. It is respected by climbers around the world.
Distilled examines what makes the climbing here so
potent. Andy Cave first climbed in Scotland as
a teenager. This was the start of a lifelong journey for
Andy, which took him from the depths of a Yorkshire
coal mine to the peaks of the Himalayas.
Veľká Británia / Great Britain
2013, video, colour, 42'
mfhf.sk
22
Veľká Británia / Great Britain
2014, video, colour, 50'
ÍSŤ TAM, ODKIAĽ PRICHÁDZAŠ
JASKYŇA
WANDERING TO WHERE YOU
HAVE COME FROM
THE CAVE
Rež. / Dir.: Luca Bich
Prod.: L´Eubare SRL
Rež. / Dir.: Zachary Fink
Prod.: Room 608: Howard Swartz,
Jonathan Halperin, Mark Mannucci
Kurt Diemberger, horolezec a tvorca filmov
150-metrové zrázy, podzemné rieky, kilometrové
o nebotyčných končiaroch a vzdialených končinách.
Má 82 rokov, žije pre prítomnosť radšej ako pre
minulosť, neustále skúma svet, po ktorom kráča, na
miestach jeho srdcu blízkych - v Rakúsku, Taliansku
a Dolomitoch.
Tento film rozpráva o jeho ceste, ale nepýta sa Kurta
na cestu, skôr ho nabáda, aby vyjadril svoje postoje
a vysvetlil bytie, pričom prekvapujúcim spôsobom
kombinuje staré a súčasné vnímanie sveta, na ktorom
je vybudovaná jeho prítomnosť, minulosť i budúcnosť.
plazivky, extrémne potápanie, jaskynné priestory
veľkosti katedrály. Toto je kráľovstvo najhlbších
jaskýň na svete, kde ľudské telo, psychika aj technika
sú ponechané na milosť a nemilosť najextrémnejších
podmienok na Zemi. Film prináša pohľad bádateľa
na posledné hranice pozemského bádania,
na poslednú neznámu.
500-foot drops, underground rivers, mile-long belly
crawl, extreme scuba dives, cathedral-sized caverns.
This is the realm of the world's deepest caves - where
the human body, psyche and technology are at the
mercy of the most extreme conditions on Earth.
Witnessed from the explorers' point of view, The
Cave is the story of the last frontier of terrestrial
exploration, the ultimate unknown.
Kurt Diemberger, climber and maker of films about
lofty peaks and distant lands. He is 82 years old, but he
lives in the “moment”, rather than in the past,
continuously exploring the earth beneath his feet, in
places dear to him in Austria, Italy and the Dolomites,
as if he were continuing to investigate through the eye
of the camera that he uses to observe them. The film
recounts this journey not by asking for direction from
Kurt but rather by inviting him to explain his
perceptions and existence, with a penetrating
combination of old and contemporary visions and
interpretations that make up his “now”, his past
and his future.
Taliansko / Italy
2014, video, colour, 51'
mfhf.sk
23
USA
2013, video, colour, 45'
JEDEN KROK VEDĽA
ĽADOPÁD
ONE STEP ASIDE
ICEFALL
Rež. / Dir.: Damien Artero
Prod.: Damien Artero
Rež. / Dir.: Joseph Areddy
Prod.: Kate Spice
Nepoznané dobrodružstvá, dlhé cestovanie - to
Film Ľadopád prinesie divákovi v štyroch minútach
Damien miluje. Ale nemyslí si, že na to, aby zažil
bázeň objaviteľa, musí nevyhnutne cestovať tisícky
kilometrov ďaleko. V roku 2012 zorganizoval niekoľko
malých dobrodružných výprav vo svojom rodnom kraji
a prvá kapitola sa písala v departmáne Chartreuse
neďaleko jeho domova. S dvomi priateľmi športovcami
bežal cez hory z Chambéry do Grenoblu - bez podpory.
Žiadne značené chodníky a samozrejme, ani cesta.
Nič také. Na programe tohto krátkeho výletu bol čistý
beh off-road a staré chodníčky, na ktoré náš svet
dávno zabudol...
silný vizuálny zážitok pri sledovaní Daniho Arnolda,
Stefana Siegrista, Aljaza Anderleho a ďalších skvelých
lezcov na osvetlených a do noci žiariacich ľadopádoch
- vynikajúca spolupráca medzi filmármi
a športovcami, ktorej výsledkom je neobyčajné
dobrodružstvo zachytené kamerou na pozadí prostej
krásy nórskych „ľadopádov“.
In four minutes, the film Icefall brings the viewer into
a visually powerful experience of watching Dani
Arnold, Stefan Siegrist, Aljaz Anderle and other
remarkable climbers ascending frozen waterfalls
which were lit up and glowing at night - an
extraordinary collaboration between filmmakers
and athletes making for a rare adventure shot in
the barren beauty of Norway's 'Icefalls’.
Distant adventures, long-term travels, Damien loves
them. But he does not think it necessary to cross 36
meridians for the thrill of exploration and discovery to
be at the rendezvous. In 2012, he initiated a series of
small-scale local adventures, the first chapter being
written in Chartreuse, near his home. With two friends,
two athletes, he ran across the mountain from
Chambéry to Grenoble: full autonomy, no marked
trails, nor, for sure, roads or tracks. No, the program of
this short trip was pure off-road running, and old
trails the human world had forgotten...
Francúzsko / France
2013, video, colour, 26'
mfhf.sk
24
Švajčiarsko / Switzerland
2014, video, colour, 4'
MIMO DOBRA A ZLA
MUZTAGH ATA - S KARDIOSTIMULÁTOROM DO SIEDMICH TISÍC
MUZTAGH ATA - CLIMBING ON A
7K WITH A CARDIOSTIMULATOR
BEYOND GOOD AND EVIL
Rež. / Dir.: Bertrand Delapierre
Prod.: Bertrand Delapierre
Rež. / Dir.: Markéta Hanáková
Prod.: Markéta Hanáková
Beyond Good and Evil patrí k najťažším mixovým
Dokumentárny film približuje pokus českej
cestám v Alpách, no okrem stupňa obtiažnosti
vypovedá o najvyššej úrovni lezenia aj samotná história
cesty: tí najlepší lezci v každej generácii sa s ňou musia
popasovať, aby potvrdili svoje kvality. Prvými boli
Andy Parkin a Mark Twight, po nich Damilano,
Marsigny a Lafaille. Práve oni porozprávajú o tom,
čo v tej ceste prežívali.
horolezkyne Markéty Hanákovej, ktorej nečakane
v mladom veku implantovali kardiostimulátor,
vystúpiť bez kyslíka na pamírsku sedemtisícovku
Muztagh Ata (7 546 m) v Číne. Na vrchol sa jej síce
zhodou nešťastných náhod vystúpiť nepodarilo,
ale aj napriek tomu sa jej ako prvému človeku
na svete podarilo prekonať hranicu siedmich tisíc
metrov s kardiostimulátorom. Prekonala tým aj svoj
výškový rekord z roku 2013, kedy úspešne vystúpila na
vrchol Mera Peaku (6 476 m).
"Beyond Good and Evil" is one of the most difficult
mixed routes in the Alps, but over and beyond its
difficulty, the story of its opening and subsequent
ascents reflects the essence of top level climbing: in
order to establish their value, the strongest climbers in
every generation need to face it. The first to do so,
Andy Parkin and Mark Twight, followed by Damilano,
Marsigny and Lafaille, explain the strong emotions
experienced along the route.
Francúzsko / France
2014, video, colour, 11'
The documentary follows the Czech climber
Markéta Hanáková, who was unexpectedly implanted
a pacemaker at young age, on her attempt to climb
on Muztagh Ata (7,546m, Pamir, China) without
supplementary oxygen. Although she could not
summit due to a series of unlucky circumstances,
pushing her own altitude record from 2013 when she
reached the summit of the Mera Peak (6,476m),
Markéta became the first person with a pacemaker
to get over 7,000 meters.
mfhf.sk
25
Česká republika / Czech republic
2013, video, colour, 15'
MUŽI, KTORÍ CHCELI
VYLIEZŤ NA OSEMTISÍCOVKU
MEN WHO WANTED TO CLIMB A
MOUNTAIN OVER 8 000 METERS
NA PÁR SEKÚND
Rež. / Dir.: Pere Herms
Prod.: Pere Herms
Rež. / Dir.: Bertrand Delapierre
Prod.: Bertrand Delapierre
Toto je príbeh Raula a Pereho, horolezca a filmára,
Poďte s nami objavovať iný druh horolezectva:
FOR A FISTFULL OF SECONDS
ktorých spája rovnaký sen: vyliezť na svoju prvú
osemtisícovku. Filmár a horolezec cestujú celé mesiace
po Himalájach, hľadajúc životné skúsenosti,
až nakoniec vylezú na ôsmu najvyššiu horu sveta,
Manaslu (8 163 m).
lezenie a B.A.S.E. jumping. Naše ihrisko: francúzske
Alpy. Naša výbava: trackingsuit. Žiadny wingsuit
(pozn. prekl.: priliehavá kombinéza s blanami na
plachtenie pod pažami a medzi nohami), len
nafukovacia kombinéza na rýchly a čo najdlhší pád
a let . Navštívite údolie Arve, Grand Capucin, severnú
stenu Olan, Gramusat, Croix des têtes a mnoho
ďalších vrcholov vo všetkých ročných obdobiach.
This is the story of Raul and Pere, a mountaineer and
a filmmaker united by a common dream: to climb for
the first time a mountain higher than 8,000 meters.
For months, the filmmaker and the mountaineer
travel the Himalayas in search of life experience and
finish by climbing the eighth highest mountain in the
world, the 8,163 meter Manaslu.
Španielsko / Spain
2013, video, colour, 79'
Come with us to discover another kind of
mountaineering: climbing and B.A.S.E. jumping. Our
playground: the French Alps. Our spirit: tracking suit.
No wing, just an inflatable suit, to fall and fly very
fast and as long as possible. All around the seasons
of the year, you are going to visit the Arve valley,
the Grand Capucin, the north face of Olan,
Gramusat, the Croix des têtes and plenty other
mountains.
mfhf.sk
26
Francúzsko / France
2014, video, colour, 28'
NECHAJ MA ŽIŤ
NECHAŤ ODÍSŤ
LET ME LIVE
LET GO
Rež. / Dir.: Sébastien Montaz-Rosset
Prod.: Lymbus, Montaz-Rosset Film
Rež. / Dir.: Franz Walter
Prod.: Franz Walter
Film Nechaj ma žiť sleduje Kiliana Jorneta ako posúva
Tento film rozpráva príbeh veže Arwa Spire v Indii.
hranice svojich možností a zároveň si plní sen
z detstva - ísť po stopách priekopníkov horského behu.
Majestátne štíty Mont Blanc, Elbrus a Matterhorn sa
stávajú leitmotívom ľudského portrétu a dôverného
pohľadu na generácie horolezcov, ktoré zmenili
horolezecký svet. Príbeh filmu sa odvíja od troch
dobrodružných výletov nakrútených naživo na troch
európskych štítoch. Je to príbeh o priateľstve na
Mont Blancu, o ťažkých a autentických podmienkach
na Elbruse a o inom pohľade na hory, aj na kultový
Matterhorn. Podarí sa Kilianovi sústrediť všetko
potrebné, aby dosiahol nemožné?
Roger Schäli na ňu prvýkrát vyliezol v roku 2002.
V máji 2011 tam kameraman Daniel Ahnen zahynul
po páde do trhliny. Kruh sa uzatvára v septembri
2012, keď sa Roger na horu vracia. Na vrchole postaví
svojmu priateľovi, ktorý zahynul pri nešťastnom
páde, pomník.
This film tells the story of India's Arwa Spire.
Roger Schäli first climbed it in 2002. Cameraman
Daniel Ahnen slipped into a crevasse there in May
2011. After returning to the mountain in September
2012, Roger comes full circle when he reaches the
summit with his partner Simon Gietl. On the
summit, he places a memorial to his friend who died
in the fatal fall.
Defying his own limits, Déjame Vivir (Let me Live)
chronicles Kilian Jornet's challenge to fulfill a childhood
dream, following the footsteps of the pioneers in
skyrunning. The majestic and emblematic peaks of
Mont Blanc, Mount Elbrus and the Matterhorn are the
leitmotif of an intimate close-up and human portrait
of a generations of mountaineers who have
transformed the mountaineering world. Three
adventures live on mountains around Europe make
up the story of Déjame Vivir. A story of friendship in
Mont Blanc and one of tough, unadulterated conditions
on Mount Elbrus, viewing mountains from a unique
perspective and concluding on the iconic Matterhorn.
Will he manage to align all the elements to achieve
the impossible?
Španielsko / Spain
2014, video, colour, 62'
mfhf.sk
27
Nemecko / Germany
2013, video, colour, 23'
NEVIDITEĽNÁ HORA
ODKAZ TÓNA DOBEŠA
INVISIBLE MOUNTAIN
THE MESSAGE FROM
TONO DOBES
Rež. / Dir.:Petra Geletová
Prod.: Petra Geletová
Rež. / Dir.: Milan Ohurniak
Prod.: Jana Tášiková
Dokument z Elbrusu zachytáva výstup nevidiaceho
Film je venovaný pamiatke výškového horolezca
Juraja Prágera a jeho priateľov na najvyššiu horu
Európy severnou stenou. Zoli Pál sa znovu stal
Jurajovým zrakom. Po Castore, Mt. Blancu a Gerlachu
chcel Juraj skúsiť niečo ďalšie a opäť posunúť svoje
hranice.
Tóna Dobeša, ktorý zahynul spolu s kamarátmi
22. júna 2013 ako prvá slovenská obeť terorizmu pod
pakistanským Nanga Parbatom.
The film is a commemoration of high-altitude
mountaineer Tóno Dobeš. He and his friends died on
22nd June 2013 being the first Slovaks killed in
a terrorist attack on the foot of Nanga Parbat,
Pakistan.
This documentary film from Elbrus captures the
ascent of Juraj Práger, who is sightless, and of his
friends on the highest mountain of Europe via its
north face. Zoli Pál has taken over the role of Juraj's
eyes again. After the Castor, Mt. Blanc and the
Gerlach, Juraj wanted to try another mountain
to push his limits.
Slovensko / Slovakia
2013, video, colour, 20'
mfhf.sk
28
Slovensko / Slovakia
2014, video, colour, 15'
POLÁRNIK
POSLEDNÁ SKVELÁ CESTA
POLAR EXPLORER
THE LAST GREAT CLIMB
Rež. / Dir.: Pavol Barabáš
Prod.: K2 Studio
Rež. / Dir.: Alastair Lee
Prod.: Posing Productions
Vo svete ho uznávajú, doma o ňom vie len málokto.
Film je o horolezcovi, ktorý celý život sníva o vrchole
Peter Valušiak má za sebou zhruba dve desiatky výprav
do polárnych oblastí našej Zeme. V roku 1998 sa mu
s tromi Rusmi podaril (ako prvým v histórii) výkon
z kategórie snov: prejsť bez cudzej pomoci od brehov
Ruska naprieč zamrznutým morom Arktídy cez
severný pól až k brehom Kanady. Dlhé roky ho vábi
ďalšia výzva, o ktorú sa už niekoľkokrát pokúšal.
Chce prejsť naprieč Antarktídou cez južný pól.
Film Polárnik je portrétom človeka, ktorý sa pokúša
prežiť sám na najchladnejšom kontinente.
jednej z najťažších a najhoršie dostupných hôr na
svete. Jeho príbeh je popretkávaný históriou
samotnej hory, ktorá bola objavená, a to je
neuveriteľné, až v roku 1994. To všetko sa odohráva
na pozadí horolezeckého sveta dnešných čias, keď
ostáva nevylezených už len pár skvelých línií. Každú
sekundu tohto odvážneho počinu zachytil svojou
kamerou mnohokrát ocenený Alastair Lee.
The film tells the story of a climber's life long dream
reach one of the world's most remote and difficult
summits interweaved with the fascinating story of
the mountain itself, which incredibly was only
discovered in 1994. All set against the backdrop of
the current age of mountaineering where few great
lines remained unclimbed. Every inch of this daring
journey is captured by multi-award winner
Alastair Lee.
Acclaimed abroad, yet known to few at home,
Peter Valušiak has been to some twenty expeditions
to the polar regions of the Earth. In 1998 he teamed
with three Russians and made an unprecedented
accomplishment, a dream of many: unsupported,
he crossed the Arctic from the shores of Russia via
the North Pole to the shores of Canada. Peter has
been attracted for years now by one more challenge
which he has tackled several times. His goal is to
cross the Antarctica via the South Pole. The film Polar
Explorer is a portrait of a man who is trying to survive
on the coldest continent on the planet.
Slovensko / Slovakia
2014, video, colour, 55'
mfhf.sk
29
Veľká Británia / Great Britain
2013, video, colour, 60'
PROJEKT NA POKRAČOVANIE
INNSBRUCK
PROJECT EPISODE
INNSBRUCK
PROJEKT NA POKRAČOVANIE
LINZ
PROJECT EPISODE
LINZ
Rež. / Dir.: Jef Verstraeten
Prod.: Jef Verstraeten
Rež. / Dir.: Jef Verstraeten
Prod.: Jef Verstraeten
Innsbruck - Mekka Álp. Mnohí horolezci tu žijú, lebo
Tím Project Episode sa vzdal luxusného lezenia
hory sú tu na dosah. No mesto samotné sa celé tie
roky prehliadalo! Tím Project Episode strávil jeden
víkend v Innsbrucku a dokázal, že limity mesta
nemusia byť nevyhnutne limitmi pre lezca. Highbally,
bouldre a sóla - tento film vám ukáže, ako sa to robí.
v peknom počasí a v Linzi zažil skutočné Alpy.
Highbally, z ktorých by ste pustili do gatí a počasie,
v ktorom by ste ani psa von nevyhnali, dotvárali celú
romantiku. Za jedno víkendové nakrúcanie sa tímu
podarilo vytvoriť skvelý obraz tých najlepších miest
na mestský bouldering, highlining a drytooling
v rámci mesta Linz!
Innsbruck - the Alpine Mekka. Many climbers live
here because mountains are closeby. The city itself
tough has been overlooked and ignored for all those
years! The Project Episode team spends one weekend
in Innsbruck proving that city limits do not have to
be climbers limits. With highballs, boulders and
solos, this film will show you how it is done.
Rakúsko / Austria
2014, video, colour, 9'
Taking a step back from luxurious bouldering in nice
weather, the Project Episode team experiences
serious alpine feelings in Linz. Highballs that make
you shit your pants, weather, in which not a soul
would even consider leaving the house were all part
of the romantics. With only a weekend to shoot this
footage, the team manages to create a moving
picture showing the greatest spots for urban
bouldering, highlining, and drytooling within
the city limits of Linz!
mfhf.sk
30
Rakúsko / Austria
2014, video, colour, 8'
PROJEKT NA POKRAČOVANIE
VIEDEŇ
PROJECT EPISODE
VIENNA
REEL ROCK:
MAJSTER
REEL ROCK:
THE SENSEI
Rež. / Dir.: Jef Verstraeten
Prod.: Jef Verstraeten
Rež. / Dir.: Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell
Prod.: Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell
Traja lezci strávia jeden víkend na jeseň 2013
Štyridsaťtriročný Yuji Hirayama patrí k legendám
v rakúskom hlavnom meste Viedni. Majú len dva dni,
takže tvrdo pracujú na tom, aby dosiahli svoj cieľ: päť
výstupov, z toho štyri prvovýstupy. Lezúc po oceli aj
na skale lezci dokazujú, že si poradia aj s mestským
prostredím. Táto epizóda je inšpiráciou pre všetkých,
čo bývajú vo veľkých mestách!
súčasného lezenia. Ešte pred dôchodkom má
v pláne veľkú labutiu pieseň, ktorou zavŕši projekt jeden z najťažších, na nádhernom vrchole hory
Kinabalu na ostrove Borneo. Ale najprv musí nájsť
toho správneho spolulezca. Daniel Woods, mladý
americký boulderista, patrí k tým najhúževnatejším
v lezeckom svete, no chýbajú mu skúsenosti v horách.
Daniel-San musí cestovať do Japonska, aby dokázal,
že je hoden Hirayamovho vedenia a že je vhodným
kandidátom na člena tohto netypického tímu, ktorý
sa vydá na svoju životnú expedíciu.
Three Climbers spend one weekend in the fall of 2013
in the Austrian capital city: Vienna. With only two
days time, they work hard to complete as many as
five climbs, four of which are first ascents. Ascending
both steel and stone, they prove that they can also
master the urban environment. This episode is an
inspiration for all people living in large cities!
Rakúsko / Austria
2014, video, colour, 11'
Forty-three-year-old Yuji Hirayama is one of the
great legends of modern climbing. Near retirement,
he plans one big swan-song mission to complete
a project, one of his hardest ever, at the spectacular
summit of Mount Kinabalu, on the island of Borneo.
But first he must find the right partner. Enter Daniel
Woods, the young American boulderer who is one
of the strongest humans in the climbing world, but
lacks mountain experience. Daniel-San travels to
Japan to prove himself worthy of Hirayama's
mentorship, and the unlikely duo team up for
the expedition of a lifetime.
mfhf.sk
31
USA
2013, video, colour, 26'
REEL ROCK: OSTRÉ DIEVČA
REEL ROCK: VYSOKÉ NAPÄTIE
REEL ROCK: SPICE GIRL
REEL ROCK: HIGH TENSION
Rež. / Dir.: Nick Rosen, Josh Lowell, Peter Mortimer
Prod.: Nick Rosen, Josh Lowell, Peter Mortimer
Rež. / Dir.: Zachary Barr, Peter Mortimer,
Josh Lowell, Nick Rosen
Prod.: Zachary Barr, Peter Mortimer,
Josh Lowell, Nick Rosen
Britská lezecká scéna je známa tradičnými, striktne
Minulého roku hovorili o Evereste všetky médiá.
Svet obletela správa o tom, ako sa najlepšia
horolezecká dvojica, Ueli Steck a Simone Moro, stala
terčom útoku skupiny rozhnevaných Šerpov v druhom
postupovom tábore pri pokuse o otvorenie novej
revolučnej cesty na najvyššej - a najvyťaženejšej hore
sveta. V obavách o svoj život horolezci z hory ušli
a incident spustil spŕšku štipľavých narážok
a vzájomných obvinení - na Šerpov, horolezcov zo
Západu, spoločnosti zabezpečujúce horských vodcov,
dokonca aj na samotnú legendárnu horu sa zo
všetkých strán zosypala lavína kritiky. Tím Reel Rock
bol uprostred tejto podivnej situácie a naskytol sa
mu tak jedinečný pohľad na to, čo sa v ten deň stalo
a prečo.
etickými, nebezpečne rozbitými cestami a sexistickou
konkurenciou silno motivovaných mladých lezcov
riskujúcich všetko, len aby dokázali svoju odvahu.
Je to posledné miesto, kde by ste hľadali milú, útlu
blondínku, ktorá všetkých tých chalanov strčí do
vrecka. No presne taká Hazel Findlayová je. Je to prvá
žena, ktorá vyliezla cestu obtiažnosti E9 (super ťažká,
nebezpečná). Vie liezť v lámavých skalách pri
nespoľahlivom istení a dlhých morálových odlezoch.
Keď zvládla zvetrané pobrežné útesy doma, dala sa
dokopy s Emily Harringtonovou a spolu sa popasovali
s obrovskými neskrotnými bigwallmi v tiesňave
Taghia v Maroku.
Mount Everest made headlines around the world last
year when it was reported that Ueli Steck and Simone
Moro, the strongest duo in alpinism, were attacked
by a crowd of angry sherpas at Camp 2 while
attempting a cutting edge new route on the highest - and most crowded - mountain in the world. Fearing
for their lives, the climbers fled the mountain, and
the incident sparked a flurry of gasps and angry
recrimination: sherpas, western climbers, guiding
companies, even the legendary mountain itself were
pounded with criticism from all sides. Amidst the
bizarre event, REEL ROCK was embedded with the
climbing team and given an exclusive look at what
happened that day, and why.
The UK climbing scene is known for its strict
traditional ethic, yielding dangerous routes and
a competitive machismo among the driven young
climbers risking it all to prove their boldness. It is the
last place you would expect to find a nice little blond
girl putting all the lads to shame, but Hazel Findlay is
doing just that. The first woman to climb the British
grade of E9 (super hard, super sketchy), Hazel is a
connoseur of loose rock, dodgy gear, and big runouts.
Having mastered the scrappy seacliffs at home she
teams up with Emily Harrington to tackle the
massive, untamed bigwalls of Taghia Gorge, Morocco.
USA
2013, video, colour, 24'
mfhf.sk
32
USA
2013, video, colour, 39'
ROVNOVÁHA
S HORAMI V MYSLI
BALANCE
MOUNTAINS IN THE MIND
Rež. / Dir.: Mark Ram
Prod.: Deepeei film productions, Studio Act2Act
Rež. / Dir.: Matthias Affolter
Prod.: Filmformat, GmbH, Mathias Hefel
Dvaja horolezci lezú na extrémny vrchol, keď ich
Hory sú miestom úniku i útočiskom štyroch generácií
horolezcov. Film nám ukáže ich životnú záľubu
a otázky, ktoré s ich životným štýlom súvisia.
So Jaquesom Grandjeanom sa budeme štverať za
alpskými krištáľmi po krehkej hornine strmých
skalných stien. V severnej stene Gross Ruchen
počujeme Daniho Arnolda kliať vo víchrici. So
Stefanom Siegristom pôjdeme na expedíciu do
Nepálu na západný pilier Makalu. Vyše
sedemdesiatročný Werner Munter stále hľadá nové
cesty v najodľahlejších častiach údolia Val d'Hérens.
Všetci štyria horskí vodcovia hľadajú tú správnu cestu
a čelia základným otázkam, ktoré sa týkajú nás
všetkých: Koľko chcem riskovať pre splnenie
svojich snov? Koľko rizika v živote potrebujem?
zrazu zasiahne pohroma. Visia tisíc metrov nad
zemou. To, čo vyzeralo ako istá smrť, sa stane
rovnováhou medzi horolezcami spojenými
obyčajným lanom.
Two mountaineers are climbing extreme peak when
a disaster strikes. They are dangling three thousand
feet above the ground. What seems certain death
becomes a balance between the two, connected by
a single rope.
Mountains are both an escape and a place of refuge
for four generations of mountaineers. "Mountains in
the Mind" show us their passion and the questions
associated with their way of life. We strain with
Jaques Grandjean to reach alpine crystals in brittle
rock on sheer rock faces. On the north face of the
Gross Ruchen we hear extreme climber Dani Arnold
cursing in the windstorm. We accompany Stefan
Siegrist on his expedition to Makalu's western pillar
in Nepal. Werner Munter, more than 70 years old,
is still searching for new routes in the remotest areas
of Val d'Hérens. Searching for the right path, the four
guides face fundamental questions which concern us
all: How much am I willing to risk to make my dreams
come true? How much risk do I need in life?
Holandsko / Netherland
2012, video, colour, 11'
mfhf.sk
33
Švajčiarsko / Switzerland
2014, video, colour, 93'
SAMI NA RIEKE
SATI
ALONE ON THE RIVER
SATI
Rež. / Dir.: Stéphane Pion
Prod.: We Are Hungry
Rež. / Dir.: Bartłomiej Świderski
Prod.: HI Movies Hubert Koprowicz, Inga Kruk, MDS
Päť špičkových kajakárov sa vydalo do srdca Himalájí
Filmová spomienka na Piotra Morawského,
na mesiac trvajúcu výpravu bez akejkoľvek podpory
zvonku. V tomto nádhernom, no neľútostnom svete
snehu, ľadu a vody sa musia popasovať s množstvom
prekážok. Prežitie a vzájomná podpora sa javia ťažšie,
ako čakali.
ktorý stál na vrcholoch šiestich osemtisícoviek
a bol členom historicky prvej zimnej expedície na
Shisha Pangmu. Zahynul 8. apríla 2009 v Himalájach
na svahoch Dhaulagiri. Horolezcov životný príbeh
prerozpráva jeho manželka Olga, ktorú napĺňa
smútok i rešpekt voči manželovej záľube. Stretnutia
s Olgou Morawskou, zachytené vo filme, sa
uskutočnili v priebehu niekoľkých mesiacov po smrti
jej manžela a prvé dokonca len mesiac po nehode.
In the heart of the Himalayas, five world-class
paddlers embark on a month-long self-supported
kayaking adventure. In this spectacularly harsh world
of snow, rock and water, they are faced with a myriad
of challenges. Surviving and supporting one another
proves harder than expected.
Francúzsko / France
2013, video, colour, 37'
A film reminiscence of Piotr Morawski, conqueror
of six eight-thousanders and member of the firstever winter expedition to Shishapangma, who died
in the Himalayas at the slope of Dhaulagiri on 8th
April 2009. His story is reported by the mountaineer's
wife Olga, full of both grief and respect for her
husband's passion. The meetings with Olga
Morawska shown in the film occurred over a period
of a few months following her husband's death,
the first one having taken place only a month after
the accident.
mfhf.sk
34
Poľsko / Poland
2013, video, colour, 25'
SPOJENÉ JASKYNE DO NEZNÁMA
THE CAVE CONNECTION INTO THE UNKNOWN
STÚPANIE
Rež. / Dir.: Niko Jäger
Production Service NZ: James Heyward
Making Movies, Alayne McLaren
Rež. / Dir.: Laurent Jamet
Prod.: Laurent Jamet
Obrovské a neprebádané jaskynné systémy hlboko
Hovorí sa, že cestovaním človek získa nový pohľad
RISE
pod zemou v novozélandskej divočine priťahujú
dobrodruhov a jaskyniarov z celého sveta. Kieran
McKay, jeden z najlepších jaskyniarov na južnej
pologuli, sa vydáva s tímom podobne naladených
dobrodruhov na takmer neuskutočniteľnú misiu hľadať prepojenie dvoch jaskynných systémov.
na svet. Získa však aj nový pohľad na seba samého
a na prostredie, v ktorom žije.
Objavovanie života ľudí v horách, v krajinách takých
odlišných od tej našej, mení náš postoj k lyžovaniu
a k hore. Plní nových zážitkov sa vraciame domov
s týmto ponaučením: Hora, tak ako ju zažívajú
miestni, je celok, ktorý ak chceme zažiť naplno,
musíme vnímať v každom jeho aspekte.
Deep underground in the wilderness of New Zealand,
gigantic and largely unexplored cave systems attract
adventurers and cavers from around the globe.
Kieran McKay, one of the most accomplished cavers
in the southern hemisphere, and his team of likeminded adventrures set out on an almost impossible
journey to try to find a connection between
two cave systems.
Nemecko, Nový Zéland / Germany, New Zealand
2013, video, colour, 52'
It is said that travels bring a new perspective on the
world, but also a new look at yourself and your
familiar environment. Discovering the life of
mountain people in countries very different from
ours changes our approach to skiing and the
Mountain. After this new experience, we return from
trips with the following teaching: the Mountain,
as these people live it, is an entity where every
aspect is important to be able to live it fully.
mfhf.sk
35
Francúzsko / France
2013, video, colour, 55'
SUFFERFEST - OSLAVA UTRPENIA
ŠIALENÍ CHLAPCI II
SUFFERFEST
WIDE BOYZ II
Rež. / Dir.: Cedar Wright
Prod.: Cedar Wright
Rež. / Dir.: Paul Diffley
Prod.: Paul Diffley, Chris Prescott
Alex Honnold a Cedar Wright na svojom
Po úspešnom prelezení najťažšej širokej špáry sveta
niekoľkotýždňovom bicyklovom záťahu s ambíciou
zdolať všetky kalifornské kopce s nadmorskou výškou
nad 4 000 m. Sufferfest - oslava utrpenia, pri ktorej
zúčastnení znášajú bolesť, zúfalstvo, prežívajú muky,
sú v nevýhode, sú zničení, chradnú, trpia, smútia,
živoria a / alebo sa zvíjajú od zúfalstva. No vďaka
tomu, že všetku tú mizériu prežívajú spolu, akoby boli
jeden, je to vlastne skvelý zážitok. Aj keď často ich
nad hladinou drží už len sarkazmus.
sa Pete Whittaker a Tom Randall vydávajú na ďalšiu
špárovú misiu. Tentokrát sa zameriavajú na tú užšiu
časť špárového spektra. Ich cieľom je úžasná špára
Cobra Crack v Squamishi (USA), ktorá je považovaná
za najťažšiu prstovú špáru na svete.
After their success climbing the world's hardest
offwidth, the Wide Boyz, Pete Whittaker and Tom
Randall, embark on their next crack climbing mission.
This time their sight are set on the thinner end of
the crack climbing spectrum. Their goal is the might
Cobra Crack in Squamish BC, considered to be the
hardest finger crack in the world.
Follow Alex Honnold and Cedar Wright on an
ambitious human-powered adventure to summit all
of California's 14,000 foot peaks. Sufferfest - an
activity whereby all participants ache, agonize, ail,
be at a disadvantage, be racked, deteriorate, endure,
grieve, languish, and/or writhe. But by co-misery,
yet 'co-hesiveness’, will have experienced a grand
time. Often survived through sarcasm.
USA
2013, video, colour, 18'
mfhf.sk
36
Veľká Británia / Great Britain
2014, video, colour, 52'
ŤANŠAN - KIRGIZSKÉ
DOBRODRUŽSTVO NA LYŽIACH
TIEN SHAN - A KYRGYZ
SKI ADVENTURE
TÍ Z LABSKÉHO ÚDOLIA
Rež. / Dir.: Johannes Hoffmann
Prod.: Whiteroom Productions
Rež. / Dir.: Petr Kubík
Prod.: Rock Empire, s.r.o.
Film o štyroch priateľoch a ich ceste po Kirgizsku,
Film predstaví jedinečnú pieskovcovú oblasť,
FIRST ASCENTS ON SANDSTONE
ktorú absolvovali v apríli 2012. Očakávali lyžovanie
po nekonečných svahoch nedotknutých hôr.
Namiesto toho museli bojovať s najhoršími
snehovými a lavínovými podmienkami, aké kedy videli.
Labské údolie, v celej jeho kráse i z vtáčej perspektívy.
Vykoná dôkladnú sondu do duše prvovýstupcov
a najmä ukáže, ako samotné prvovýstupy vznikajú.
Autori vybrali do filmu tých najpovolanejších
prvovýstupcov z oblasti - Jiřího Slavíka alias Prcka,
pre ktorého sú pieskovcové oblasti srdcovkou
a Tomáša Sobotku, jedného z najaktívnejších
prvovýstupcov v oblasti za ostatné obdobie.
Tien Shan - A Kygyz Ski Adventure is a film about four
friends and their journey through Kyrgyzstan in
April 2012. They went there in expectations to ski
endless lines and unridden mountains. But righ
away they had to struggle with the worst snow and
avalanche conditions they have ever seen.
Kirgizsko, Rakúsko / Kyrgyzstan, Austria
2013, video, colour, 19'
„First Ascents on Sandstone” will introduce the
unique sandstone area of the Elbe River Valley in all
its glory and from a bird´s eye view. The film probes
into the soul of first ascenders and shows how
individual first ascents happen. For the film, the
creators chose the most competent first ascenders
from the Elbe River Valley - Jiří Slavík alias Prcek,
who holds the sandstone areas very close to his
heart, and Tomáš Sobotka, who, in recent years,
has been one of the most active first ascenders in
this sandstone area.
mfhf.sk
37
Česká republika / Czech republic
2014, video, colour, 20'
V MYSLI
VETROPLACHOVIA
INTO THE MIND
WE ARE THE ROVERS
Rež. / Dir.: Dave Mossop, Eric Crosland
Prod.: Malcom Sangster, Sherpas Cinema
Rež. / Dir.: Antonin Michaud-Soret
Prod.: Ah Studio
Nový hraný film od tvorcov cenami ovenčenej snímky
Vysokohorské dobrodružstvo trochu inak -
All.I.Can. Popri skvelej kamere a vynikajúcich
rozprávačských technikách autori rozmazávajú
hranicu medzi snom a realitou a vnoria vás do mysle
bežného lyžiara, ktorý sa pokúša vyliezť na najvyššiu
horu a zlyžovať ju.
motorizovaný let do škótskej divočiny. Traja piloti
poletia ďaleko od bezpečnej rovnej zeme
a čitateľného terénu vysoko nad škótskou vysočinou,
ponad tmavé jazerá, obrovské hory a hlboko do
krásnej divej prírody Škótska. Poskytnú vám jedinečný
pohľad na starú a krásnu krajinu, uvidíte to najlepšie
zo Škótska z vtáčej perspektívy a triky pilotov,
ktorí patria k svetovej špičke.
From the creators of the award winning film
“All.I.Can”. Sherpas Cinema is proud to present their
newest feature film, Into The Mind. With stunning
cinematography and groundbreaking storytelling
techniques, the Sherpas blur the lines between
dream state and reality, and immerse you into the
mind of a common skier as he attempts to climb
and ski the ultimate mountain.
Kanada / Canada
2013, video, colour, 82'
We are the Rover's is a High Land adventure with
a difference – a paramotor journey into the Scottish
wilderness. Far from the safety of flat lands and
predictable landscapes, three pilots will travel high
above the Highlands of Scotland, flying over dark
lochs, huge mountains and deep into the beauty of
the Scottish wilderness. Providing a unique
perspective on an ancient and beautiful land, you'll
see the best of Scotland from the air and witness
the tricks and skills of some of the best pilots
in the world.
mfhf.sk
38
Veľká Británia / Great Britain
2013, video, colour, 18'
VLČIE HORY
VŠETKO, ČO VIEM
MOUNTAINS OF WOLVES
ALL.I.CAN.
Rež. / Dir.: Erik Baláž
Prod.: Arolla Film
Rež. / Dir.: Eric Crosland, Dave Mossop,
JP Auclair (co-director)
Prod.: Malcolm Sangster, Eric Crosland
Toto je príbeh o jednej z posledných divočín v Európe,
v minulosti známej ako Vlčie hory, kde každý tvor hrá
svoju úlohu vo večnom kolobehu života a smrti.
Stretnete tam zubry, obrie bylinožravce, ktoré sa
kedysi potulovali rozsiahlou divočinou, bobry
stavajúce hrádze a jazierka, ktoré umožnia život
obojživelníkom a hmyzu, jelene šantiace v lese počas
párenia, ale aj medvede a nakoniec aj vlky, najplachšie
zo všetkých zvierat. Tento film ponúka cestu späť
do čias, kedy európska divočina bola naozaj divoká
a živá organická jednotka. Ponúka možnosť nazrieť
do dnešného života divočiny vo Vlčích horách.
Dosiaľ nevídaný filmový zážitok: šokujúca
This is a story of one of the last wildlife places in
Europe called the Mountains of Wolves in the past.
A place where every animal plays its role in the
endless cycle of life and death. You will meet European
bisons, giant herbivores that used to roam over the
vast wilds, beavers building their dams and little lakes
wich will provide habitat for amphibians and insects,
stags frolicking in the forest during mating season,
bears and last but not least - wolves, the wariest of all
animals. The film will take you on a ride back in time
to days when Europe's wildlife used to be truly wild
and used to constitute a lively organic system. You
will have the opportunity to take an insight in the
wilds of the Mountains of Wolfs of our days.
An unparalleled cinematic experience: All.I.Can. is
Slovensko / Slovakia
2013, video, colour, 48'
objaviteľská esej, ktorá porovnáva výzvy lyžovania
vo veľkých horách s výzvami globálnych klimatických
zmien. Film sa nakrúcal na šiestich kontinentoch viac
ako dva roky. Zatiaľ čo špičkoví lyžiari predvádzajú
inšpiratívne jazdy, výborná kamera vám rozšíri uhol
pohľadu na svet prírody. Marocké majestátne púštne
štíty, grónske zamrznuté fjordy, čílske sopečné
krátery, aljašské chrbty a ešte omnoho viac. Jeden
z najokázalejších, najpodmanivejších filmov
o extrémnych športoch, ktorý nabáda k zamysleniu.
a stunning exploratory essay that compares the
challenges of big mountain skiing to the challenges
of global climate change. Shot on 6 continents over
2 years, the world’s best skiers deliver inspirational
performances while ground-breaking
cinematography expands our vision of the natural
world. Journey through Morocco’s majestic desert
peaks, Greenland’s icy fjords, Chile’s volcanic craters,
Alaskan spine walls, and more. Join the revolution
and experience one of the most spectacular,
captivating, and thought-provoking films ever
created in the action sports genre.
mfhf.sk
39
Kanada / Canada
2011, video, colour, 72'
Z A DO K A SPÄŤ
ZOZNAM
FROM A TO K AND BACK AGAIN
THE LIST
Rež. / Dir.: Simon Platzer
Prod.: Johannes Hoffmann
Rež. / Dir.: Matthias Mayr
Prod.: M-Line
Príbeh sa začína v Juneau na Aljaške. Píše sa apríl 2013.
Každý ho má. Zoznam plný vecí, ktoré chceme raz
Stratí sa im batožina, počasie je zlé a prvý týždeň ani
nevedia, čo si počnú. Potom dobrodružstvo naštartuje
let do Tulsequah v Kanade. Bývajú v stanoch
a prežívajú jeden zlý deň za druhým. Po jednom dni
v čerstvom prašane a s plechovou oblohou sú unesení
a cestujú na ďalšie miesto, kde ich opäť čaká celý rad
zlých dní. Nakoniec prežijú fantastický deň heliskiingu.
v živote spraviť, alebo dosiahnuť. Športovci v tomto
filme už vo svojom živote dosiahli také veci, o akých
môžu iní len snívať, a predsa majú aj oni na svojich
zoznamoch zatiaľ neuskutočnené projekty.
Paleta je široká - od čudných po odvážne.
No každý je aspoň zábavný.
Everyone has it. A bucket list full with things to do
The story starts in Juneau, Alaska in April 2013.
or achieve once in lifetime. The athletes of „THE LIST“
definitely have achieved things in their lifes which
others cannot but dream of, but still, those guys do
have some pending projects on their individual lists,
too. The range is going from strange to really
challenging. Always entertaining at least.
Their baggage got lost, the weather is bad and they
do not really know what to do in the first week.
Then the adventure starts with a flight to Tulsequah,
Canada. There they stay in tents and experience one
downday after the other. After their first blue bird
day, they are taken away and brought to a different
place, where they have lots of downdays again.
Finally they have an awesome day of heliskiing.
USA, Kanada, Rakúsko / USA, Canada, Austria
2013, video, colour, 25'
mfhf.sk
40
Rakúsko / Austria
2014, video, colour, 35'
ZVUK PRÁZDNA
ZVUK TICHA
SOUN OF THE VOID
SOUND OF THE SILENCE
Rež. / Dir.: Marten Persiel
Prod.: Johannes von Kirschbaum
Rež. / Dir.: Adrian Goiginger
Prod.: Oliver Arnold
Sébastien de Sainte-Marie stál prvýkrát na lyžiach,
Dvaja profesionálni freeridoví lyžiari Stefan a Bjorn
keď mal štyri roky, no trma-vrma na zjazdovkách,
ani čakanie v radoch na vleky sa mu vôbec nepáčili.
Dnes tento švajčiarsky extrémny lyžiar vyhľadáva
v horách samotu a ticho a vyberá si svahy, na ktoré
si len tak niekto netrúfne. Sébastien tvrdí, že v horách
sa cíti bezpečnejšie ako v meste, v aute, či v lietadle.
To isté platí aj pre severnú stenu Gapaltenhornu
v bernských Alpách. 55-stupňový svah, kde môže
mať každý nesprávny pohyb fatálne následky.
V apríli 2013 sa tím HelliVentures vydal so
Sébastienom na Gapaltenhorn zdokumentovať
tento skvelý prvý zjazd.
absolvujú bežný tréningový deň v rakúskych Alpách.
No keď počas jazdy Stefan začuje hlasný hrmot,
vie, že ho čaká boj s bielou smrťou - lavínou.
The two professional ski freeriders Stefan and Bjorn
are spending normal training day in the Austrian
Alps. But when Stefan hears a loud bang during his
ride, he knows that a fight against the white death,
an avalanche, awaits him.
At the age of four Sébastien de Sainte-Marie stood
for the first time on ski - however he didn‘t like the
hustle and bustle on the slopes nor queuing at lifts.
Today the Swiss steep skier looks for solitude and
silence in the mountains and picks slopes hardly
anyone else wants to risk. Sébastien says he feels
safer in the mountains than in a city, a car or a plane.
For the north face of the Gapaltenhorn in the Bernese
Alps it‘s the same - a slope up to 55 degrees, where
every wrong move could prove fatal.
In April 2013 HelliVentures set out with Sébastien and
a small crew to the Gapaltenhorn documenting
this stunning first descent.
Nemecko / Germany
2013, video, colour, 14'
mfhf.sk
41
Nemecko / Germany
2014, video, colour, 6'
ŽIADALA SOM
OD SKALY MODRÉ Z NEBA
I WAS ASKING
THE ROCK FOR THE MOON
ŽILI KRÁSNY ŽIVOT
Rež. / Dir.: Bertrand Delapierre
Prod.: Bertrand Delapierre
Rež. / Dir.: Peter Púchy
Prod.: RTVS Bratislava,
P Passion studio Banská Bystrica
Okrem fyzického výkonu môže byť lezenie aj
Dokumentárny film o troch horolezcoch a horských
THEY LIVED WONDERFUL LIVES
poetickou činnosťou a školou života. Slovami
Stéphanie Bodetovej: „Liezť znamená držať sa na
nekonečne malej belosti vystupujúcej z nekonečnej
šíravy.“ To je definícia jej vášne v súlade s ladnými
pohybmi, ktoré bude musieť dekódovať a predviesť
na platniach veží Teghie na Korzike v spoločnosti
svojho spolulezca Arnauda Petita. Subtílny lezecký
štýl, ktorý si vyžaduje vnútornú rovnováhu aj
rovnováhu na skale. Prostredníctvom písania
a poézie Stéphanie odhaľuje svoje emócie,
ktoré jej lezenie prináša a umožňuje nám stať sa
súčasťou jej vzťahu ku skale.
záchranároch, ktorí v horách, ktoré milovali,
prišli o život. Jeden z nich - Vlado Tatarka - zahynul
počas horolezeckého výstupu vo Vysokých Tatrách,
ďalší dvaja – Peter Šperka a Anton Dobeš -
v Himalájach po teroristickom útoku v základnom
tábore pod Nanga Parbatom v Pakistane.
Počas Tatarkovho memoriálu - medzinárodných
pretekov horských záchranných služieb a v priebehu
výstupu na Jastrabiu vežu vo Vysokých Tatrách si na
nich spomínajú rodinní príslušníci, priatelia
a bývalí kolegovia.
Beyond the physical performance, climbing can be
This is a documentary about three mountaineers
a poetic gesture as well as a school of life.
In Stéphanie Bodet's words: “To climb is to hold-on
to the infinitely small white emerged in the infinitely
large”. A definition of her passion in accordance with
the delicate movements she will have to decipher
and perform on the slabs of the Teghie, on the island
of Corsica, accompanied by her partner Arnaud Petit.
A subtle style of climbing that requires to find balance
in one-self as much as on the rock. Through writing
and poetry, Stéphanie reveals the emotions procured
to her by climbing and make us partakers of her
intimate relationship with the rock.
Francúzsko / France
2013, video, colour, 13'
and mountain rescuers who died in mountains which
they loved. One of them, Vlado Tatarka died during
an ascent in the High Tatras, the other two - Peter
Šperka and Anton Dobeš died in the Himalayas
in a terrorrist attack in the Nanga Parbat BC,
Pakistan. Families, friends and colleagues remember
the three during the Tatarka Memorial - an
international race of mountain rescue teams,
and during a climb on Jastrabia veža in the
High Tatras.
42
mfhf.sk
Slovensko / Slovakia
2014, video, colour, 26'
XXII.
ŽIŤ PRE VÁŠEŇ
LIVE FOR PASSION
MEDZINÁRODNÝ
FESTIVAL
HORSKÝCH
FILMOV
Rež. / Dir.: Pavol Barabáš
Prod.: K2 Studio
Ak majú hory dušu, potom je obrovská...
Aj v tomto roku môžete podporiť svojimi dvomi
Pred 90-timi rokmi dokázal mladý študent dovtedy
nepredstaviteľné. Wieslaw Stanislawski vyliezol
v najväčších stenách slovenských Tatier nové,
náročné cesty. Len s konopným lanom okolo pása,
ale s nesmiernou vášňou a túžbou. Dvaja priatelia
sa vybrali po jeho stopách do tatranských stien
v zimných podmienkach. Jeho cesty a hory spájajú
ich myšlienky. V padajúcich lavínach i slnečných
lúčoch nachádzajú Stanislawského odkaz: Ak robí
človek niečo z hĺbky svojho srdca, robí to najlepšie.
percentami Horský film Poprad, n.f.
Ďakujeme
If mountains do have a soul then it is immense...
90 years ago a young student did something then
inconceivable. Equipped with a hemp rope tied
around his waist, but also with enormous passion
and fervor, Wieslaw Stanislawski climbed new and
hard lines on the biggest faces of Slovakia's peaks
in the Tatras. Two friends follow his footsteps in
those faces in winter. Stanislawski's routes and the
mountains are what brings their ideas together.
Falling avalanches and sunrays disclose his message:
What is done with love is done well.
Slovensko / Slovakia
2014, video, colour, 57'
mfhf.sk
43
CURRICULUM VITAE
Filmoví režiséri
Film Directors
Matthias Affolter
Matthias Affolter sa narodil v roku 1976 v Bazileji. V rokoch 1998-2005
Damien Artero
S kamerou sa naučil narábať počas cesty okolo sveta na tandemovom
študoval germanistiku, filozofiu a dejiny v Bazileji a Berlíne. Medzi iným
pôsobil aj ako filmový novinár, režisér, autor a spoluautor televíznych
programov a dokumentárnych filmov.
bicykli so svojou priateľkou. Cestovali 2,5 roka a domov si priviezli sériu
dobrodružných filmov a voľne dostupných videí o mimovládnych
organizáciách. Tak sa začal Damienov nový život cestovateľa - filmára.
Odvtedy, či už s partnerkou a dcérami (Island, Španielsko...) alebo sám
(Francúzsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko...), pravidelne opúšťa domov,
s kamerou v batohu, s cieľom skúmať planétu, stretávať sa s ľuďmi,
ktorí na nej žijú a spoznávať ich život. Na svojich potulkách sa dostal na
Severný mys, Nový Zéland či k islandskej sopke, ktorá vraj skrýva vchod
do srdca Zeme. Damien však venuje čas a energiu aj skúmaniu svojej
domoviny. V presvedčení, že za dobrodružstvom netreba (vždy) chodiť
ďaleko, zlyžoval, prebehol a prešiel mnohé francúzske pohoria.
Je presvedčený, že matka príroda nám môže odovzdať veľa múdrosti
a energie, či už na druhej strane zemegule, alebo hneď za rohom.
Was born in 1976 in Basil, Switzerland. In between 1998-2005 studied
German, philosophy and history in Basil and Berlin. He has also worked
as a film journalist, director, author and co-author of tv programmes
and documentaries.
Alastair Lee
Fotograf, naturalista a horolezec, ktorý strávil ostatných desať rokov
svojho života cestovaním po svete a lezením. Jeho nadšenie pre cudzokrajné
kultúry a divočinu najlepšie vyjadrujú jeho fotografie a filmy.
Damien learnt how to handle a camera while travelling around the world
on a tandem bike with his girlfriend. Together, they cycled for 2.5 years
and brought back home a series of adventure films and free documentary
videos about NGOs. Thus started Damien's new life as a travellerfilmmaker. Ever since, either with his daughters and partner (Iceland,
Spain, ...) or on his own (France, Finland, Norway, Sweden, ...) he regularly
leaves home, camera stuffed in his back-pack, to explore the planet and
meet its people, investigating on their lifestyle. His wanderings take him
as far as the North Cape, New Zealand or the Icelandic volcano where,
supposedly, the entrance to the core of the Earth is to be found. But he
also dedicates time and energy to explore his own homeland, convinced
that adventure doesn't (always) need the extra mile: he thus skied, ran
and hiked across many mountain ranges in France. Damien believes there
is energy and wisdom to receive from Mother Nature, should it be across
the globe or next door.
Alastair Lee is a photographer, naturalist and climber who has spent the
last ten years traveling to and climbing on places all over the world. His
passion for foreign cultures and wild places is best expressed through his
photography and films.
Joseph Areddy
S nakrúcaním filmov začal v mladom veku popri svojom starom otcovi
a neskôr film aj vyštudoval na Tischovej fakulte umení Univerzity v New
Yorku. Na svojom konte má hrané, televízne a dokumentárne filmy
i reklamy. Ako kameraman pracoval na 3D filme o freediverovi Herbertovi
Nitschovi, hranom kinofilme Souli s Edwardom Noriegom, dokumentárnom
filme Erebus, ktorý sa nakrúcal na Antarktíde s bádateľom Jean-Louisom
Etiennom, cenami ovenčených reklamách v Nigérii a na Madagaskare
a spolupracoval na nočných sekvenciách filmu A Secret Spot bratov
Falquetovcov - čím si vyslúžil pozvanie na režírovanie a nakrútenie
filmu Icefall.
Joseph Areddy is a cinematographer who began making movies at a young
age with his grandfather and went on to study film at NYU/TISCH.
Features, tv films, documentaries and commercials, Joseph’s DOP work
includes a 3D film about the freediver Herbert Nitsch, the theatrical
feature “Souli” with Edwardo Noriega, the documentary “Erebus” shot in
Antarctica with the explorer Jean-Louis Etienne, award winning
commercials in Nigeria and Madagascar, and collaboration on the night
sequences of the Falquet brothers' “A Secret Spot” - which led to a call to
direct and shoot the film “Icefall”.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
44
CURRICULUM VITAE
filmoví režiséri
Films Directors
Zachary Barr
Po deviatich rokoch skúseností vo verejnoprávnych médiách začal
pracovať pre Sender Films ako produkčný. Svoju kariéru odštartoval
v dokumentárnom rádiu NYC, manažoval turné projektu audiopríbehov
štátneho rozhlasu pod názvom Story Corps, ktorý získal cenu Peabody
Award a potom pracoval šesť rokov v Colorado Public Radio ako reportér
a produkčný spravodajskej redakcie. Zachary je tiež spoluautorom relácie
Never Coming Home o rodinách vojakov, ktorí zahynuli v prvých rokoch
vojny v Iraku.
Zachary Barr joined Sender Films as a producer after spending nine years
working in public media. He started out in documentary radio in NYC,
managed the tour for the Peabody Award-winning NPR oral-history
project StoryCorps, and then spent six years at Colorado Public Radio as
a news producer and reporter. Zachary is also the co-author of Never
Coming Home, which profiled the families of soldiers killed in the early
years of the Iraq War.
Erik Baláž
Narodil sa v roku 1978 a vyrástol pod Tatrami, od svojich šestnástich rokov
tu strávil veľa času v divokej prírode. V roku 2002 ukončil štúdium
ekológie lesa na Technickej univerzite vo Zvolene prácou o ekológii
medveďov. Už počas štúdií bol aktívnym v kampaniach Lesoochranárskeho
zoskupenia VLK. Ich cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých
šeliem. Viedol úspešnú kampaň na ochranu Tichej a Kôprovej doliny
v Tatrách. Toto územie dnes predstavuje najväčšie územie divočiny na
Slovensku. Je spoluautorom úspešnej knihy o medveďoch Posledná
pevnosť a filmu Strážca divočiny. Erik je iniciátorom nového ochranárskeho
projektu vo Východných Karpatoch, ktorého súčasťou je aj film Vlčie hory.
Luca Bich
Dokumentaristiku vyštudoval na bolonskej vysokej škole múzických umení.
V roku 1992 inicioval a zorganizoval putovnú výstavu Filmontagna, ktorá
obehla všetky doliny oblasti Valle d’Aosta. Od roku 2000 pracuje v tíme
Luisy Montrossetovej ako umelecký riaditeľ nového festivalu Cervino Cine
Mountain Festival. K jeho dielam patria filmy Spedizione al Khan Thengri
(1991), Irlanda, Belfast 12 luglio (1998), En-a cònta de guiera (2002),
Omaggio a Patrick Bérhault (2004, festivaly Trento, Autrans a Moskva),
Leo Gasperl, l’eleganza della piega (2005, televízia Raitre VDA, festivaly
Trento a Autrans), La plume de l’ours (2006, televízia Raitre VDA), Per
genti e per ghiacci (2006, televízia Raitre VDA), Un menestrel (2010,
televízia Raitre VDA, festivaly Trento, Zakopane a Vitoria Gasteiz),
Montagne di cristallo (2013, festival Trento).
Erik Baláž (1978) grew up under the Tatra mountains and has spent a lot of
time in the local wilds since the age of sixteen. He graduated from the
University of Technology in Zvolen, Slovakia in 2002 taking his degree in
Forest Ecology and devoting his dissertation to ecology of bears. He
participated in an active way in campaigns lead by a forest protection group
aimed at protection of original forest environment and big beasts of prey.
Eric was the leader of a successful campaign advocating the protection of
the Tichá and Kôprová valleys in the Tatra mountains. The two valleys are
now Slovakia's biggest wild area. He contributed to a well selling book
about bears “Posledná pevnosť“ an worked also on the film “Strážca
divočiny“. Erik has initiated a new nature-protection project aimed at the
Eastern Carpathians, the film “Vlčie hory“ being part of the project.
Luca Bich graduated from the Bologna School of Performing Arts (DAMS)
taking his degree in Documentary Cinematography. In 1992, he devised
and organised Filmontagna, an exhibition that toured the valleys of Valle
d’Aosta. Since 2000, he has worked alongside Luisa Montrosset as art
directorof the new Cervino Cine Mountain Festival. His works include
Spedizione al Kahn Thengri (1991), Irlanda, Belfast 12 luglio (1998), En-a
cònta de guiera (2002), Omaggio a Patrick Bérhault (2004, Trento, Autrans
and Mosca festivals), Leo Gasperl, l’eleganza della piega (2005, Raitre VDA,
Trento and Autrans festivals), La plume de l’ours (2006, Raitre VDA), Per
genti e per ghiacci (2006, Raitre VDA), Un menestrel (2010, Raitre VDA,
Trento, Zakopane and Vitoria Gasteiz festivals), Montagne di cristallo
(2013, Trento Film Festival).
Pavol Barabáš
Je autorom širokej škály filmov o Vysokých Tatrách. Verejnosti je známy
tvorbou horských a dobrodružných filmov. Nakrúcal v neprístupnej
divočine, dravých riekach, na ľadových štítoch i hlbokých jaskyniach ďaleko
od civilizácie. Rád vyhľadáva príbehy, v ktorých sa človek dostáva až za
hranice svojich možností. Fascinuje ho každé stretnutie s cudzou kultúrou.
Priťahujú ho územia tibetského budhizmu, ale i prírodných ľudí ukrytých
hlboko v džungli. Jeho filmy sú o tom, ako by sa človek mal správať k tejto
Zemi. Má za sebou niekoľko objavných expedícií, od nájdenia civilizáciou
nedotknutých ľudí doby kamennej v pralesoch v Novej Guiney, cez
spoluobjavenia megajaskyne na stolovej hore Chimantá až po absolvovanie
prvého prechodu Ellsworthovho pohoria v Antarktíde. Pešo dosiahol
severný i južný pól, žil s Pygmejmi v Kongu, prešiel najťažší kaňon sveta
Trou de Fer. Za svojich 30 filmov dostal množstvo ocenení po celom svete.
Eric Crosland
Mnohokrát ocenený filmár sa venuje filmu už od strednej školy.
Je druhým členom dvojice, ktorá stojí za Sherpas Cinema.
Award-winning filmmaker Eric Crosland has worked on films since high
school. He is a part of the duo behind Sherpas Cinema.
Pavol Barabáš (1959), author of a wide range of films about the High Tatras
mountains (Slovakia), is popular with the general public through his
mountain and adventure films. He has shot in inaccessible wilds, on wild
rivers, ice-capped peaks and deep caves far from the civilised world. He
takes pleasure in seeking for stories where people get on the verge of their
own limits. Being fascinated by foreign cultures, Pavol is attracted by
Tibetan Budhism and also by autochthonous peoples living in the deep
jungle. His films are about how man should treat the Earth. Pavol has been
on several exploring expeditions: from discovery of lost tribes living totally
uncontacted by the global civilisation in the forests of the New Guinea,
through co-discovery of a huge cave in the table-top mountain Chimantá,
to the historically first traverse of the Ellsworth Mountains in Antarctica.
He has walked to both the North and South Poles, lived with Congo
Pygmies, traversed the world's most demanding canyon Trou de Fer.
Pavol's 30 films earned a number of awards on festivals all around
the world.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
45
CURRICULUM VITAE
filmoví režiséri
Films Directors
Thomas Dirnhofer
Syn rodičov nadšených horolezcov vyrastal vo Švajčiarsku a skoro začul
volanie Álp. No po škaredom úraze pri lezení vo veku 16 rokov obrátil svoju
pozornosť na rozprávanie príbehov a filmárčinu. Začal v 90-tych rokoch
režírovaním hudobných videoklipov a pokračoval sériou reklám.
Cerro Torre - A Snowball’s Chance in Hell je jeho dokumentárnou prvotinou.
Son of two climbing enthusiasts, Thomas Dirnhofer grew up in Switzerland
and soon heard the call of the Alps. However, following a harrowing
Bertrand Delapierre
Na začiatku kariéry tohto režiséra a kameramana boli filmy o extrémnych
climbing accident at the age of 16, he set his sights on storytelling and
filmmaking. He started directing music videos in the 90's. He later went
športoch vo vode a na snehu. Ako skúsený horolezec a snoubordista mal
dostatok znalostí a nadania na to, aby mohol sprevádzať do najvyšších
nadmorských výšok Marca Siffrediho, prvého človeka, ktorý zišiel
z Everestu na snouborde. Bertrand nakrútil Marcov zjazd z Cho Oyu
i z ďalších himalájskych štítov. Stál aj pri zrode prvej internetovej televízie
TV Mountain, ktorá vysiela horské filmy v týždenných intervaloch.
Od krátkych klipov prešiel Bertrand na dlhometrážne filmy, kladúc dôraz
na jedinečné zábery a neustále hľadanie estetiky a výkonu.
on to direct a series of commercials. Cerro Torre - A Snowball’s Chance in
Hell is his first documentary.
Zachary Fink
Mnohokrát ocenený dokumentarista, ktorého diela vysielali televízne
Director and cameraman, Bertrand started filming extreme water and
snow sports. Experienced mountaineer and snowboarder, his knowledge
and his talent allowed him to share "the highest" altitudes with Marco
Siffredi, the first snowboarder to descend Everest. He filmed the descent
of Marco from Cho Oyu and other Himalayan peaks. Bertrand has been
the source of inspiration for the first web television "TV Mountain" which
broadcasts mountain films every week. From short clips, Bertrand passed
onto full-length film, privileging rare images, the constant search of
aesthetics and performance.
kanály ako National Geographic Television, Discovery, HBO, PBS a MTV.
Je spoluzakladateľom produkčnej spoločnosti Collective Hunch.
V súčasnosti pracuje ako producent a kameraman na dokumentárnom
filme pre Actual Films o Google[X]. Zachary produkoval a režíroval
dokumentárny film pre televízny kanál Discovery Channel
o medzinárodnej expedícii s cieľom nájsť a zmapovať najhlbšiu jaskyňu
na svete. Tento film bol odvysielaný v zime 2013.
Zachary Fink is an award-winning documentary filmmaker whose work
has been featured on National Geographic Television, Discovery, HBO, PBS,
Paul Diffley
Mnohokrát ocenený tvorca dobrodružných filmov žijúci v škótskom
and MTV. He is the co-founder of the production company Collective
Hunch. Currently he is the producer and director of photography for an
Edinburghu. Okrem vlastnej produkcie pod značkou Hot Aches Paul
pracuje aj ako kameraman, režisér a strihač na voľnej nohe v oblasti
televízneho vysielania. Rozsah jeho skúseností siaha od nakrúcania živých
exteriérových lezeckých scén, visiac na lanách, po sprevádzanie
dobrodruhov a športovcov posúvajúcich svoje vlastné hranice možností.
Používa najmodernejšie HD videokamery a majstrovsky ovláda
profesionálny softvér na strih filmu. Paul je ako ryba vo vode pri
nakrúcaní v náročnom horskom prostredí za použitia lán a kladiek,
ale aj pri osobných a emotívnych rozhovoroch doma u protagonistu.
O dobrodružné športy sa Paul zaujíma nie len v rámci svojej profesie,
ale i v súkromí: je horolezcom a milovníkom hôr a outdoorových športov,
ktorý s obľubou vykresľuje ich špecifiká prostredníctvom filmu.
Actual Films documentary about Google[X]. Zachary produced and
directed a Discovery Channel documentary film about an international
expedition to find and map the world’s deepest cave, which aired in
the winter of 2013.
Petra Geletová
Rada prekonáva stovky kilometrov peši, lákajú ju vysoké hory.
Od roku 2010 sa venuje dokumentárnej tvorbe.
Paul Diffley is a multi-award winning adventure film maker, based in
Edinburgh, Scotland. As well as creating his own productions under his
Hot Aches label, Paul also works as a freelance cameraman, director and
editor for the broadcast industry. His experience ranges from hanging off
ropes filming live outside broadcasts of rock climbing to following
adventurers and athletes pushing their limits. He is accustomed to using
the latest HD video cameras and is highly proficient with professional
video editing software. Paul is equally at home shooting video in
challenging mountain environments using ropes and rigging gear as he is
conducting an intimate and sensitive interview in a subject's home. Aside
from his professional interest in adventure sports as a film maker, Paul is
a lifelong rock climber and general outdoor enthusiast with a love of
mountain environments and a passion to portray their special qualities
through the medium of film.
Likes walking long distances and is attracted to high mountains.
She is focusing on making documentaries since 2010.
Adrian Goiginger
Narodený v roku 1991 v Salzburgu, Rakúsko. Od roku 2013 študuje réžiu
na filmovej akadémii v Baden-Wurttember, Ludwigsburd, Nemecko.
Was born in 1991 in Salzburg, Austria. Since 2013 he studies Directing at
the Filmakademie Baden-Wurttember in Ludwigsburd, Germany.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
46
CURRICULUM VITAE
filmoví režiséri
Films Directors
Johannes Hoffmann
Narodil sa v roku 1987 v rakúskom Innsbrucku. Po účasti na veľkej
celoeurópskej produkcii filmov o lyžovaní v úlohe lyžiara sa rozhodol
vziať veci do vlastných rúk a v roku 2011 založil spoločnosť Whiteroom
Productions, zameriavajúcu sa na filmy o lyžovaní. Okrem práce
producenta je Johannes profesionálnym lyžiarom a v súčasnosti
študuje v Innsbrucku geografiu.
Johannes Hoffmann was born in 1987 in Innsbruck, Austria. After
participating in a big European ski film production as a skier, he decided
to take things in his own hands and founded Whiteroom Productions in
2011, focusing on ski films. Besides being a producer, Johannes is a pro
skier himself and studies Geography in Innsbruck.
Markéta Hanáková
Amatérska horolezkyňa, turistka, cyklistka a skialpinistka, narodená
v roku 1974. Pochádza z Grygova pri Olomouci v Českej republike. V roku
2009 jej lekári nečakane implantovali kardiostimulátor. Výškový rekord
Alun Hughes
Producent a kameraman žijúci vo Walese. Špecializuje sa na výrobu
človeka s kardiostimulátorom dosiahla v Pamíre na Muztagh Ate
(7 546 m) výškou 7 219 m. Vystúpila tiež na vrchol Mera Peak (6 476 m).
dobrodružných a cestovateľských dokumentárnych filmov pre britské
i zahraničné televízne siete. Produkoval mnoho ocenených relácií.
V Himalájach prešla sedlami Sherpani Coll a West Coll bez pomoci nosičov.
V Alpách dosiahla vrchol deviatich štvortisícoviek. Zvládla aj vrchol
Producer and Director cameraman based in Wales specializing in
adventure and adventure travel documentaries for UK and foreign
networks. Producer of many multi award winning programmes.
Elbrusu, či Pik Razdelnaja.
Czech amateur climber, hiker, biker and skialpinist, born in 1974, Markéta
received a pacemaker implant unexpectedly in 2009. She created an
altitude record of a person with a pacemaker on Muztagh Ata (7,546m)
Niko Jäger
Vyštudovaný filmár z Filmovej akadémie Baden-Württemberg sa
in Pamir when she reached the altitude of 7,219m. Markéta climbed the
Mera Peak (6,476m) and traversed the Himalayan cols Sherpani Coll and
zameriava na fascinujúcu tému outdoorových športov a dobrodružstva.
Jedinečné osobnosti, s ktorými sa stretáva a to, čo ich motivuje
k výkonom, je v Nikových filmoch obzvlášť dôležité, pretože sa v nich
snaží zachytiť autentické portréty zo sveta outdoorového športu.
West Coll without the aid of porters. She climbed four 4,000m peaks in
the Alps, Mount Elbrus, and Pik Razdelnaya.
An accomplished film maker from the Film Academy BadenWürttemberg Niko Jaeger focusses on the fascinating theme of outdoor
sports and adventure. The unique characters he encounters and what
motivates their actions is especially important in his film which he makes
in order to capture authentic portrayals from the world of the
great outdoors.
Pere Herms
Režisér a pedagóg (r. 1975) pochádza zo španielskej Barcelony, pracuje
na voľnej nohe v oblasti audiovizuálnej tvorby. Vyštudoval odbor
telekomunikácií so špecializáciou na obraz a zvuk na Univerzite Ramon
Llull a kreatívnu dokumentaristiku na Univerzite Pompeu Fabra. V roku
2004 založil produkčnú spoločnosť Abyssinia Films. Jeho diela odvysielali
Laurent Jamet
Narodil sa v Paríži v polovici 80-tych rokov. Od útleho veku ho priťahoval
rôzne televízne kanály (katalánska televízia, španielska televízia, Canal +,
France 5, Česká televize, poľská Digital+) a získali ocenenia na rôznych
film. Ako tínedžer sa začal venovať agresívnej jazde na skejte, aby sa odlíšil
a zároveň vyskúšal, kde sú jeho vlastné hranice. Táto záľuba, trvajúca
takmer desať rokov, mu umožnila prejaviť svoju vášeň pre obraz. Nakrúcal
krátke, čisto amatérske filmy o jazde na kolieskových korčuliach, ktoré sa
neskôr pretavili do ambicióznejšieho zámeru: zistiť, aký dôvod, aké
zmýšľanie a aký stav mysle vedú ľudský mozog k tomu, aby akceptoval
fyzickú bolesť pri sledovaní konkrétneho cieľa, či určitého naplnenia.
Práve táto myšlienka sa nesie všetkými Laurentovými filmami počas
celej jeho doterajšej kariéry.
festivaloch dokumentárnych filmov. Viackrát precestoval Afriku
a Latinskú Ameriku v rámci práce na rôznych sociálno-dokumentárnych
projektoch.
Pere Herms Clapers. Avinyó (1975, Barcelona, Spain). Director, teacher
and audiovisual freelance. Telecommunication Engineer, specialized in
Image and Sound, Ramon Llull University. Master of Creative
Laurent Jamet was born in Paris in the mid 80's. Since his young age he
Documentary, Universidad Pompeu Fabra. In 2004 he founded the
has been attracted by the cinema. In order to differentiate and test his
limits he begins aggressive skating in his teens. This passion lasting for
almost ten years gives him the opportunity to show his fascination for the
image. Short purely recreational rollerblading films he shot yield gradually
to a more ambitious idea: to find the answer, the reasoning, and the state
of mind which drives the human brain to accept physical pain in the
pursuit of a specific goal, a fulfillment. This is the idea which marks
Laurent's films throughout his career.
production company Abyssinia Films. His works have been broadcasted
in different television channels as Catalan Television, Spanish Television,
Canal +, France 5, Ceska Televisie (Check Republic), Digital + of Poland
obtaining a range of prizes on different documentary festivals. He has
traveled extensively on numerous occasions in Africa and, Latin America
involved in various social documentary projects.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
47
CURRICULUM VITAE
filmoví režiséri
Films Directors
Matthias Mayr
Žije v Salzburgu, od roku 2009 je profesionálnym freeridovým lyžiarom.
Spolu s profesionálnym lyžiarom Matthiasom Haunholderom produkuje
filmy o voľnom lyžovaní.
Matthias Mayr (33) lives in Salzburg. He has been professional free skier
since 2009. He produces free ride films together with professional skier
Matthias Haunholder.
Sébastien Montaz-Rosset
Zručnosti a skúsenosti, nadobudnuté počas života v horách, umožňujú
Petr Kubík
Český režisér, kameraman. Od svojich 15-tich rokov chodí s kamerou
v ruke a nakrúca krátke filmy. V dvadsiatke začal cestovať
a nakrúcať cestopisné dokumenty a Rally Dakar. Venoval sa vizuálnym
efektom, pracoval ako VFX supervízor a kameraman. V roku 2013 režíroval
dokumentárny film Tí z Labského údolia. V súčasnosti sa venuje projektu
Syndróm leta, ktorý by sa mal dostať do českých kín túto jeseň.
Sébastienovi rozprávať príbehy z jedinečnej perspektívy. Neobyčajné
príbehy obyčajných ľudí vyrozprávané z vnútra ponoria diváka priamo
doprostred akcie. Sébastien je jedným z filmárov novej generácie, ktorí
pracujú najmä s fotoaparátmi DSLR a filmy distribuujú cez internetové
platformy. Bez príslušného vzdelania, len vďaka životu v Alpách a práci
horského vodcu a inštruktora lyžovania dokáže stvárniť všetko, čo
nakrúca, z novej prekvapujúcej perspektívy.
Petr Kubík is a Czech director, cameraman and VFX supervisor. He has
been around with a camera and shooting short films since he was 15.
He started travelling and making documentary films on travelling and
Rally Dakar at the age of 20. He has focused on visual effects, VFX
supervision and camera. Peter directed the documentary „Ti z Labského
údolí“ in 2013 and now he is finalising the project Syndrom léta which
will arive in the Czech cinemas this autumn.
Using skills and experience acquired from a life lived in the mountains,
Sébastien Montaz-Rosset tells stories from a unique perspective.
Extraordinary tales of ordinary people recounted from the inside plunge
the viewer into the midst of the action. Sébastien is one of the new
generation of filmmakers working mainly with DSLR cameras and
distributing films via internet platforms. With no training, growing up in
the Alps and working as a mountain guide and ski instructor enables him
to bring a new and surprising perspective to everything he films.
Jean Daniel Lagant
Dieťa z parížskeho predmestia, ktoré malo šťastie každé leto tráviť
v horách. Je veľkým športovým nadšencom, sám praktizuje lezenie,
či rafting. Šport sa podľa neho odvíja z filozofie, ktorá je založená na
prekračovaní hraníc, či už spoločenských, alebo telesných. Pred štyrmi
rokmi začal spolupracovať s Puzzle media, kde sa podieľal na spolupráci
na medzinárodnom festivale extrémnych športov FIFE. Takisto sa podieľa
na tvorbe časopisov o extrémnych športoch a pracuje pre francúzsku
televíziu TF.
Peter Mortimer
Je zakladateľom Sender Films, poprednej celosvetovej filmovej
spoločnosti, ktorá produkuje uznávané celovečerné dokumentárne filmy,
špičkové televízne seriály a rôzne reklamy. Sender Films získala množstvo
ocenení na filmových festivaloch, ako aj cenu Emmy v kategórii šport.
To najlepšie z nedávnej produkcie Sender Films zahŕňa spoluprácu s free
sólo lezcom Alexom Honnoldom, vrátane cenami ovenčeného
dokumentárneho filmu Honnold 3.0, ďalej epizódu televízneho seriálu
First Ascent nominovanú na cenu Emmy, špeciál 60 Minutes a populárnu
reklamu na Citibank.
He grew up in the suburbs of Paris and was lucky to spend every summer
in the mountains. He is a big fan of sports, does climbing and rafting
himself. According to him sport is based on exceeding the limits both
social and physical. Four years ago he started cooperation with Puzzle
Media and has been preparing the International Festival of Extreme
Sports FIFE. He also participates on making extreme sport magazines
and works for the French Television TF.
Is the founder of Sender Films, a leading global adventure film company
that produces acclaimed feature-length documentaries, cutting-edge
television series and a variety of commercials. Sender's productions have
won numerous film festival awards and a Sports Emmy. Highlights of
Sender's recent work include their collaborations with free soloist Alex
Honnold, including the multi-award winning documentary Honnold 3.0,
an emmy-nominated episode of Sender's First Ascent TV Series, a 60
Minutes special and a popular Citibank ad.
Josh Lowell
V roku 1997 založil spoločnosť Big UP Productions a 15 rokov nakrúcal
dokumentárne filmy o najodvážnejších výstupoch v histórii. Jeho filmy
získali množstvo ocenení, vrátane ceny Emmy v kategórii šport za
vynikajúcu kameru. V roku 2006 sa Lowell a Sender Films spojili a vytvorili
ročné filmové turné REEL ROCK, ktoré sa vypracovalo na najväčšiu
horolezeckú mediálnu platformu na svete.
Dave Mossop
Kanadský fotograf a filmár. Za zábermi extrémnych športovcov v akcii
precestoval celý svet. Jeho fotografie a filmová tvorba mu priniesli
množstvo rôznych ocenení.
Founded Big UP Productions in 1997 and has spent 15 years documenting
some of the planet's most outrageous ascents. His films have earned
dozens of awards, including a Sports Emmy for outstanding camerawork.
In 2006, Lowell partnered with Sender Films to create the annual REEL
ROCK Film Tour, which has developed into the biggest climbing media
platform in the world.
Canadian photographer and filmmaker Dave Mossop has traveled the
world to capture shots of extreme athletes at play. His photography
and film have garnered numerous awards.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
48
CURRICULUM VITAE
filmoví režiséri
Films Directors
Stéphane Pion
K plavbe na kajaku ho priviedol otec, keď mal Stéphane osem rokov.
Antonin Michaud-Soret
Štúdio Ahstudio Filmakers sa zrodilo v roku 2011 z túžby spojiť techniku
Stéphane Pion started kayaking with his father when he was eight years
old. At the age of ten he began kayaking on his own and two years later
he went to his first competition. After that his father iniciated him to
creeking which Stéphane has been doing ever since – in France first,
in Corsica and Italy later on, to spread the range on the whole Europe,
or in fact the hole world. Working as boilermaker for years, he is now
launching his own small promotional video company
(www.wearehungry.fr).
V desiatich rokoch sa už plavil sám a o dva roky neskôr štartoval na
svojich prvých kajakárskych pretekoch. Potom ho otec zasvätil do
splavovania vodopádov (creeking), ktorému sa Stéphane venuje
dodnes - najprv len vo Francúzsku, neskôr aj na Korzike a v Taliansku,
a potom svoje pole pôsobnosti rozšíril na celú Európu, ba vlastne na celý
svet. Po rokoch práce kotlára teraz rozbieha vlastnú malú promo video
agentúru (www.wearehungry.fr).
a kreativitu vo svete obrazu outdoorových športov. Tvoria ho odborníci
na film: Antonin Michaud Soret - fotograf a umelecký riaditeľ, Tomas
Schira - kameraman, Robin Cnockaert - strihač, ktorých priťahuje všetko
nové. Ich pracovná etika spočíva v načúvaní klientom a v tvorbe
kvalitných diel pre nich.
Ahstudio Filmakers was born in 2011 from the desire to combine
technique and creativity in the world of outdoor sports imagery. All
image professionals: Antonin Michaud Soret - photographer and
artistic director, Tomas Schira - cameraman and director of photography,
Robin Cnockaert - editor; they are attracted by the excitement of novelty
and their work ethic revolves around listening and creating quality
images for their clients.
Simon Platzer
Prvýkrát sa stretol so svojou vysnívanou prácou kameramana keď mal
14 rokov. V Európe je bežné, že si tínedžer šetrí peniaze na malú motorku.
On sa ale rozhodol kúpiť si malú digitálnu kameru. Netrvalo dlho
a vznikol jeho prvý skateboardový film, nasledovalo veľa ďalších filmov
jeho vlastnej produkcie a tiež kontrakty prevažne od spoločností
športového zamerania. Jeho otec vlastní lyžiarsku školu takže mal vždy
blízko k zimným akčným športom. Pracoval nielen s freeridistami
a freestylistami z Európy ale aj zo zámoria. Veľkú časť jeho práce tvorí
vyrozprávanie príbehu, ktoré sa snažil už od svojho prvého hororového
filmu stále vylepšovať.
Milan Ohurniak
Láska k horám získaná v detstve ho viedla na široké pláne tu sa mu otvoril
svet extrémneho zjazdového lyžovania a vysokohorských expedícií.
Hory pre neho znamenaju dobrodružstvo. Okrem extrémnych zjazdov sa
venuje aj horolezectvu, ski alpinizmu, lezeniu v ľade a športom, ktoré ho
udržiavajú v kondícii. Venuje sa fotografii a filmovaniu.
The first time when Simon Platzer started to work on his dream to be
a cinematographer was in the age of 14. Its common in Europe that as
a teenager you spare money for a small motorbike. But his desicion was
to purchase a small dv camera. Not much later he released his first
skateboardmovie and over the years of progression a lot of self produced
movies as well as contract work especially for sportcompanies have
been done. His father owns a ski school so the connection to winter
or action sports was never far away. He not only worked together with
freeride and freestyle athletes from Europe, as well with guys from
overseas. Story telling is a big part in his work what he always tried to
improve since his first indy horror movie.
He’s been passionate about mountains from his childhood. Mountains
are a big adventure for him, they offer great options for activities he loves,
such as extreme skiing, mountaineering, ski touring and ice climbing.
He also likes all the sports that keep him in good physical condition.
He devotes himself to photography and film making.
Marten Persiel
Filmár, autor filmov a obchodný riaditeľ strávil 13 rokov na cestách po
Anglicku, Španielsku, Brazílii a Filipínach. Keď sa v roku 2009 vrátil do
rodného Berlína, priviezol si štyri dokumentárne filmy, nespočetné
množstvo cenami ovenčených reklám a vynikajúcu sieť filmárov
a producentov z celého sveta. Persielovou značkou je jeho blízky vzťah
s protagonistami filmov a jeho typický zmysel pre netradičnú estetiku.
Na vyrozprávanie príbehov vyhľadáva nezvyčajné, menej obmedzujúce
rozprávačské formáty. Jeho debutový film This Ain’t California bol
nominovaný na Oskara, získal množstvo medzinárodných ocenení a bol
odvysielaný v rôznych krajinách sveta.
Peter Púchy
Po skončení štúdia žurnalistiky na FFUK Bratislava pracoval v rokoch
1979 - 2011 ako športový redaktor, dramaturg, scenárista a režisér v STV
Banská Bystrica. Od začiatku 90-tych rokov sa začal špecializovať na
propagáciu horských a extrémnych športov. Od roku 1999 vyrába pre
STV magazín o turistike, horolezectve, horských a extrémnych športoch
"Extrémne v horách", ktorý pripravuje od roku 2013 pre RTVS pod
hlavičkou svojho vlastného PPassion studia.
Filmmaker, author and commercial director Marten Persiel spent
13 years travelling England, Spain, Brazil and the Philippines, before
returning to his birthplace Berlin in 2009, bringing home four
documentaries, countless award-winning commercials and an excellent
network of filmmakers and producers all around the world. Persiel’s
trademarks are his close bonds with his protagonists and his very own,
off-key aesthetics. He always searches for unusual, less restrictive
narrative formats to tell his stories. His debut Film This Ain’t California
was nominated for the Oscar, won a host of international awards
and was broadcast worldwide.
After having completed his studies at the Comenius University
- Faculty of Philosophy in Bratislava he was working as a sports
correspondent, dramaturg, screenwriter and a film director at the Slovak
Television in Banska Bystrica (1979-2011). In the 90’s he started focusing
on promotion of the mountain and extreme sports. Since 1999 he has
been producing short documentary series focused on tourism, climbing,
mountain and extreme sports called „Extrémne v horách“
(Extremely in the Mountains) for the Slovak Television.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
49
CURRICULUM VITAE
filmoví režiséri
Films Directors
Jef Verstraeten
Žije v Innsbrucku, Rakúsko. Pôvodne z Belgicka. Ako štrnásťročný sa
presťahoval do Viedne, kde objavil urban bouldering a zúčastnil sa na
filmovýchz projektoch viedenského lezenia. Ako osemnásťročný sa
presťahoval do Linzu a potom do centra rakúskych hôr,
kde chodí počas voľna liezť.
Lives in Innsbruck, Austria. Originally from Belgium, he moved to
Vienna when he was fourteen, there he discovered urban bouldering and
participated in the Vienna walls movie project. Aged 18 he moved to Linz,
and a year later he moved on to the Austrian alpine capital. From there
he goes climbing and on his off days, studying.
Mark Ram
Narodil sa v roku 1972. Televíznu kariéru začal ako mladý herec. V roku
2004 založil v Amsterdame herecké štúdio Studio ACT2ACT, ktorým
ročne prejde 400 študentov. V súčasnosti pracuje ako herec na
holandskom filme Child in Time. Filmom Balance debutuje ako režisér.
Film tvorcovia produkovali s maximálnym ohľadom na životné prostredie.
Franz Walter
Novodobý rozprávač, informatik, fotograf a kreatívny cestovateľ.
Born in 1972. Started TV career as a young actor. In 2004 he founded
the actor studio Studio ACT2ACT in Amsterdam which counts 400
students a year. Currently he is working as an actor on a Dutch film Child
in Time. The film Balance is his debut as a director. The film is produced
as green as possible, taking in consideration the environment as much
as possible.
V roku 2005 úspešne ukončil štúdium v odbore technológia médií na
Technickej univerzite v Ilmenau. O tri roky neskôr založil Nanuuq, malú
kreatívnu poradenskú agentúru zaoberajúcu sa dokumentovaním
projektov a expedícií outdoorových športovcov na tých najodľahlejších
miestach sveta.
Franz Walter is a modern storyteller, computer scientist, photographer
and creative nomad. He graduated in 2005 in Media Technology at the
Technical University of Ilmenau. Three years later he founded Nanuuq,
a tiny creative consultancy documenting projects and expeditions,
mainly with outdoor athletes, to the most remote places.
Nick Rosen
Je spoločníkom, scenáristom a producentom v Sender Films. Je
spoluautorom televízneho seriálu National Geographic nominovaného na
cenu Emmy First Ascent a druhý režisér oceňovaného filmu The Sharp End.
Nick začal pracovať pre Sender Films v roku 2005 a odvtedy vytvoril
mnoho hraných filmov a televíznych programov pre stanice NBC,
The Weather Channel, National Geographic Channels International
a The New York Times Online. Za celý ten čas svojou tvorbou pokryl široké
spektrum tém: hospodárska politika, občianska vojna, joga, profesionálny
wrestling či tajomstvo psov rasy Welsh Corgi.
Cedar Wright
Profesionálny lezec, filmár, spisovateľ a hudobník, ktorý má to šťastie
Is a partner, writer, and producer at Sender Films. He is co-creator of the
Emmy-nominated National Geographic Television Series,'First Ascent,'
and co-director of the award-winning film, 'The Sharp End'. Nick began
working as a writer/producer/director with Sender Films in 2005,
and since then has created feature films and TV programs for NBC,
The Weather Channel, National Geographic Channels International
and The New York Times Online. Over the years, his writing work has
covered a broad range of subjects; economic policy, civil war, yoga,
professional wrestling, and the Esoterica of Welsh Corgis.
byť úspešným na oboch stranách kamery.
Professional climber, filmaker, writer and musician, fortunate to be
successful on both sides of the camera.
Bartek Swiderski
Absolvoval štúdium na Fakulte filmovej a televíznej produkcie Sliezskej
univerzity. Jeho záľuba v pozorovaní reality ho viedla k štúdiu na Fakulte
filmovej a televíznej réžie na tej istej univerzite a neskôr vo Wajdovej
filmovej škole. Swiderski režíroval niekoľko krátkych filmov, reklám,
televíznych relácií a hudobných videí. Sati je jeho dokumentárnym
debutom.
Bartek Swiderski graduated from the Faculty of Film and TV Production
of the Silesian University. His passion in observing reality drove him to
study at the Faculty of Film and TV Directors at the same university and
then at the Wajda Film School. Swiderski has directed several short films,
commercials, TV programmes and music videos. Sati is his debut in
documentary cinematography.
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
50
XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
zoznam filmov
index of films
21 Cerro Torre - Nulová šanca
21 Čiara života
22 Destilovaný
22 Horolezec pastierom
23 Ísť tam, odkiaľ prichádzaš
23 Jaskyňa
24 Jeden krok vedľa
24 Ľadopád
25 Mimo dobra a zla
25 Muztagh Ata - s kardiostimulátorom do siedmich tisíc
26 Muži, ktorí chceli vyliezť na osemtisícovku
26 Na pár sekúnd
27 Nechaj ma žiť
27 Nechať odísť
28 Neviditeľná hora
28 Odkaz Tóna Dobeša
29 Polárnik
29 Posledná skvelá cesta
30 Projekt na pokračovanie - Innsbruck
30 Projekt na pokračovanie - Linz
31 Projekt na pokračovanie - Viedeň
31 Reel Rock: Majster
32 Reel Rock: Ostré dievča
32 Reel Rock: Vysoké napätie
33 Rovnováha
33 S horami v mysli
34 Sami na rieke
34 Sati
35 Spojené jaskyne - do neznáma
35 Stúpanie
36 Sufferfest - oslava utrpenia
36 Šialení chlapci II
37 Ťanšan – Kirgizské dobrodružstvo na lyžiach
37 Tí z Labského údolia
38 V mysli
38 Vetroplachovia
39 Vlčie hory
39 Všetko, čo viem
40 Z A do K a späť
40 Zoznam
41 Zvuk prázdna
41 Zvuk ticha
42 Žiadala som od skaly modré z neba
42 Žili krásny život
43 Žiť pre vášeň
Cerro Torre - A Snowball Chance In Hell 21
Life line 21
Distilled 22
Climbing Shepherd 22
Wandering to Where You Have Come From 23
The Cave 23
One Step Aside 24
Icefall 24
Beyond Good and Evil 25
Muztagh Ata – Climbing on 7k with a Cardiostimulator 25
Men Who Wanted To Climb A Mountain Over 8 000 Meters 26
For a Fistfull of Seconds 26
Let Me Live 27
Let go 27
Invisible Mountain 28
The Message from Tono Dobes 28
Polar Explorer 29
The Last Great Climb 29
Project Episode Innsbruck 30
Project Episode Linz 30
Project Episode Wien 31
Reel Rock: The Sensei 31
Reel Rock: Spice Girl 32
Reel Rock: High Tension 32
Balance 33
Mountains in the Mind 33
Alone on the River 34
Sati 34
The Cave Connection – Into the Unknown 35
Rise 35
Sufferfest 36
Wide Boyz II 36
Tien Shan a Kyrgyz Ski Adventure 37
First Ascents on Sandstone 37
Into the Mind 38
We are the Rovers 38
Mountains of Wolves 39
All.I.Can 39
From A to K and BaCk Again 40
The List 40
Sound of the Void 41
Sound of Silence 41
I Was Asking the Rock for the Moon 42
They lived wonderful life 42
Live for Passion 43
53
XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
zoznam režisérov
33
24
24
39
29, 43
31, 32
23
38,39
25, 26, 42
22, 36
21
23
28
41
25
26
37
22
35
35
37
21
29
31, 32
40
27
31, 32
38, 39
38
28
41
34
40
42
33
31, 32
34
30, 31
27
36
index of films directors
33
Affolter Matthias
24
Areddy Joseph
24
Artero Damien
39
Baláž Erik
29, 43
Barabáš Pavol
31, 32
Barr Zachary
23
Bich Luca
38, 39
Crosland Eric
Delapierre Bertrand 25, 26, 42
22, 36
Diffley Paul
21
Dirnhofer Thomas
23
Fink Zachary
28
Geletová Petra
41
Goiginger Adrian
25
Hanáková Markéta
26
Herms Pete
37
Hoffmann Johannes
22
Hughes Alun
35
Jäger Niko
35
Jamet Laurent
37
Kubík Petr
21
Lagant Jean-Daniel
29
Lee Alastair
31, 32
Lowell Josh
40
Mayr Matthias
27
Montaz-Rosset Sebastién
31, 32
Mortimer Peter
38, 39
Mossop Dave
38
Michaud-Soret Antonin
28
Ohurniak Milan
41
Persiel Marten
34
Pion Stéphane
40
Platzer Simon
42
Púchy Peter
33
Ram Mark
31, 32
Rosen Nick
34
Swiderski Bartek
30, 31
Verstraeten Jef
27
Walter Franz
36
Wright Cedar
Affolter Matthias
Areddy Joseph
Artero Damien
Baláž Erik
Barabáš Pavol
Barr Zachary
Bich Luca
Crosland Eric
Delapierre Bertrand
Diffley Paul
Dirnhofer Thomas
Fink Zachary
Geletová Petra
Goiginger Adrian
Hanáková Markéta
Herms Pete
Hoffmann Johannes
Hughes Alun
Jäger Niko
Jamet Laurent
Kubík Petr
Lagant Jean-Daniel
Lee Alastair
Lowell Josh
Mayr Matthias
Montaz-Rosset Sebastién
Mortimer Peter
Mossop Dave
Michaud-Soret Antonin
Ohurniak Milan
Persiel Marten
Pion Stéphane
Platzer Simon
Púchy Peter
Ram Mark
Rosen Nick
Swiderski Bartek
Verstraeten Jef
Walter Franz
Wright Cedar
55
HOTEL POPRAD - PRE VÁS
- Hľadáte ideálne priestory pre rodinné oslavy, krstiny či svadby ?
- Potrebujete reprezentačné priestory pre obchodné rokovania?
- Neviete kam pozvať obchodných partnerov na chutný obed?
- Hľadáte vhodný priestor pre kongres, alebo odborné školenie?
- Organizujete stretnutie obchodných klientov?
- Chcete osláviť narodeniny úspešnej firmy?
- Máte radi svojich zákazníkov a skutočne si ich vážite?
TAK ICH NEVÁHAJTE POZVAŤ DO HOTELA POPRAD
Kontakt :
HOTEL POPRAD
Partizánska ul. 677 / 17, 058 01 POPRAD, tel. : 052 / 787 08 11
e-mail : [email protected] www.hotel-poprad.sk
XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
poznámky:
note:
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
57
XXII.
22nd
MEDZINÁRODNÝ INTERNATIONAL
FESTIVAL
FESTIVAL
HORSKÝCH
OF MOUNTAIN
FILMOV
FILMS
poznámky:
note:
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
58
CATALOGUE OF THE
KATALÓG
XXII.
MEDZINÁRODNÉHO
22
nd
INTERNATIONAL FESTIVAL
FESTIVALU HORSKÝCH FILMOV
V POPRADE
2014
Vydal:
HORSKÝ FILM POPRAD, n. f.
OF MOUNTAIN FILMS
IN POPRAD
Published by:
HORSKY FILM POPRAD, n. f.
Zostavil: Mária Hámorová
Preklad: Diana Šimová
Slovenské korektúry: Mira Kováčiková, Peter Hámor
Anglické korektúry: Diana Šimová, Denisa Šulcová
Grafická úprava: Marcel Kupko
Tlač: Popradská tlačiareň, s. r. o.
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond
Editor: Maria Hamorova
Translation: Diana Simova
Slovenské korektúry: Mira Kovacikova, Peter Hamor
English revisions: Diana Simova, Denisa Sulcova
Graphic design: Marcel Kupko
Print: Popradska tlaciaren, s. r. o.
HORSKÝ FILM POPRAD, n. f.
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
HORSKY FILM POPRAD, n. f.
Nabrezie Jana Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
tel.: + 421 52 7721 060, fax: + 421 52 77618 06
e-mail: horskyfi[email protected]
www.facebook.com/mfhf.sk
phone: + 421 52 7721 060, fax: + 421 52 77618 06
e-mail: horskyfi[email protected]
www.facebook.com/mfhf.sk
SLOVAKIA
SLOVAKIA
XXII. MFHF POPRAD
mfhf.sk
60
Download

curriculum vitae - XXIII. Medzinárodný festival horských filmov