Botanický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2010
Bratislava
január 2011
1
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2010
1.
Základné údaje o organizácii.....................................................................
Strana
3
2.
Vedecká činnosť.........................................................................................
5
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku........................................................................
27
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca.............................................................
36
5.
Vedná politika.............................................................................................
43
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR..........
44
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou........................................
47
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy
SR a iné organizácie...................................................................................
48
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity..........................................
51
10.
Činnosť knižnično-informačného pracoviska.............................................
62
11.
Aktivity v orgánoch SAV...........................................................................
64
12.
Hospodárenie organizácie...........................................................................
65
13.
Nadácie a fondy pri organizácii SAV.........................................................
66
14.
Iné významné činnosti organizácie SAV....................................................
67
15.
Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV.
69
16.
Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k
informáciám................................................................................................
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV.......................................................
69
70
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010..............
Projekty riešené v organizácii....................................................................
Publikačná činnosť organizácie.................................................................
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie................................................
Medzinárodná mobilita organizácie...........................................................
2
73
77
105
244
247
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Botanický ústav SAV
Riaditeľ: RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Zástupca riaditeľa: doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
Vedecký tajomník: Mgr. Anna Guttová, PhD.
Predseda vedeckej rady: RNDr. Pavel Lizoň, CSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
http://ibot.sav.sk
Tel.: 02/ 59426 111
Fax: 02/ 5477 1948
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
•
Inštitút biológie a geológie, Banská Bystrica
Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Vedúci detašovaných pracovísk:
•
Inštitút biológie a geológie, Banská Bystrica
Mgr. Marián Perný, PhD.
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1990
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
K
do 35
rokov
M
Ž
Celkový počet zamestnancov
99
10
17
Vedeckí pracovníci
53
6
8
Odborní pracovníci VŠ
19
1
Odborní pracovníci ÚS
22
Ostatní pracovníci
5
K
ved.
prac.
M
Ž
F
P
T
90
81,63
53,51
48
42,83
42,83
9
17
15,75
10,68
2
0
20
19,05
0
1
0
5
4
0
24
29
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
3
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
3
21
3
1
5
12
7
Ženy
1
28
0
0
3
16
10
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 30
31-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
> 65
Muži
1
5
3
4
0
2
3
1
3
Ženy
10
3
4
3
2
1
2
8
5
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
43,8
45,7
46,2
Ženy
47,3
48,1
45,7
Spolu
46,2
47,0
45,9
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
žiadne
4
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu
pre
organizáciu
B
3
84909
117257
1815
4
2
50779
63990
11310
3. Projekty OP ŠF
0
2
-
-
107974
4. Projekty FM EHP
0
1
-
-
-
5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
0
0
-
-
-
6. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2010
financované
0
0
-
-
-
8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
0
0
-
-
-
9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
0
3
-
-
8110
10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)
0
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2010 financované VEGA
19
2. Projekty, ktoré boli r. 2010
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
5
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
r. 2010
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2010
3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2010
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
4
1
Bratislava
Regióny
0
0
-
0
0
Projekty APVV
1) Názov projektu: Modifikácia ionómu rastlín kremíkom pre zlepšenie nutričnej kvality plodín
Podávateľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Partneri projektu: UPJŠ Košice, Botanický ústav SAV (M. Luxová), Chemický ústav SAV
Stav projektu : APVV- 0140-10 schválená žiadosť (www.apvv.sk)
2) Názov projektu: Adaptácie rastlín a abiotický stres: vývin koreňa v kontexte oxidačného
poškodenia indukovaného ťažkými kovmi
Podávateľ projektu: Botanický ústav SAV (M. Ovečka)
Partneri projektu: žiadni
Stav projektu:, APVV-0714-10 neschválená žiadosť (www.apvv.sk)
3) Názov projektu: Zmeny druhovej štruktúry nižších rastlín Slovenska v procese globálneho
ochudobňovania biodiverzity
Podávateľ projektu: Botanický ústav SAV (A. Guttová)
Partneri projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Stav projektu: APVV- 0504-10 neschválená žiadosť (www.apvv.sk)
4) Názov projektu: Zmeny nelesnej vegetácie Slovenska – súčasný stav, trendy a riešenia
Podávateľ projektu: Botanický ústav SAV (R. Hrivnák)
Partneri projektu: žiadni
Stav projektu: APVV-0404/10 neschválená žiadosť (www.apvv.sk)
5) Názov projektu: Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae
Podávateľ projektu: Botanický ústav SAV (K. Marhold)
Partneri projektu: UPJŠ Košice, P. Mártonfi
Stav projektu: APVV-0320-10 schválená žiadosť (www.apvv.sk)
6
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. rámcového programu
EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred
r. 2010)
2. Projekty 7. rámcového programu
EÚ
3. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST, INTAS,
EUREKA, ESPIRIT, PHARE,
NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF
(European Science Foundation) a iné
4. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
5. Bilaterálne projekty
spolu
pre
organizáciu
B
1
-
-
11259
0
2
-
-
11002
0
1
-
-
-
0
0
-
-
-
4
4
-
-
11231
0
-
-
-
A
B
0
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
7
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010
A
Počet podaných projektov
0
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
B
1
1) Názov projektu: Open Access repository and data services for Plant Biodiversity research
(OpenPlantBio, FP7 − INFRASTRUCTURES – 2011-2, Combination of Collaborative Project and
Coordination and Support Action (I3), INFRA-2011-1.2.2: Scientific data infrastructure)
Podávateľ projektu (koordinátor), zodpovedný pracovník z BÚ SAV: Karol Marhold,
zodpovedný pracovník za BÚ SAV
Partneri projektu: 20 inštitúcií z Holandska, Nemecka, Belgicka, Veľkej Británie, Francúzska,
Talianska, Rakúska, Švajčiarska, Fínska, Španielska, Arménska a Slovenska
Stav projektu: evaluácia projektu sa uskutoční v januári 2011
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.
2.2.3 Medzinárodné projekty Program CIP-ICT (Program pre konkurencieschopnosť a
inováciu) EU podané v roku 2010: 1
1) Názov projektu: OpenUp!—Opening up the Natural History Heritage for Europeana (CIP-ICTPSP-2009-4, CIP-Best Practice Network)
Podávateľ projektu (koordinátor), zodpovedný pracovník z BÚ SAV: Karol Marhold,
zodpovedný pracovník za BÚ SAV, workpackage leader
Partneri projektu: 22 inštitúcií z Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Belgicka, Českej
Republiky, Holandska, Dánska, Rakúska, Fínska, Francúzska, Švédska a Slovenska
Stav projektu: projekt uspel v evaluácii a jednania o kontrakte sú v záverečnom štádiu, začiatok
riešenia sa predpokladá v marci 2011
8
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Flóra Slovenska X/2. Mycota (Huby) – Ascomycota (Vreckaté huby). Taphrinomycetes:
Taphrinales (Grmanníkotvaré). VEDA, Bratislava, 2010. Obr. 1.
Autor: Kamila Bacigálová
Projekty: VEGA 1181; 5048/98; 1069/21; 7067/27
Knižná publikácia predstavuje prvé monografické spracovanie mikroskopických húb radu
Taphrinales na Slovensku a zároveň druhý zväzok edície Flóra Slovenska venovaný nižším
rastlinám. Monografia je výsledkom štúdia herbárových materiálov v domácich i zahraničných
zbierkach, ale najmä dlhodobého terénneho výskumu na Slovensku. Huby radu Taphrinales sú
fytopatogénne, žijú na zástupcoch papradí a kvitnúcich rastlín. Sú to dimorfné organizmy – v rámci
ich životného cyklu vytvárajú stielky dvoch odlišných morfologických typov. Na hostiteľských
rastlinách spôsobujú rôzne morfologické zmeny – infikované časti sú napríklad kučeravé, metlovité
alebo pokryté farebnými škvrnami. Študované huby sú neoddeliteľnou súčasťou fytocenóz a citlivo
reagujú na zmeny kvality prostredia. Pretože niektoré druhy z čeľade Taphrinaceae poškodzujú
pestované plodiny, hlbšie poznanie tejto skupiny je významné i z ekonomického hľadiska.
V úvodnej časti knihy je zhrnutá biológia, ekológia a symptomatológia študovanej skupiny húb.
Špeciálna časť je zameraná na taxonomicko-chorologickú charakteristiku jednotlivých taxónov a
ich hostiteľov, lokality ich výskytu vo fytogeografických okresoch Slovenska a poznámky k ich
rozšíreniu vo svete. Zahŕňa informácie o 57 druhoch radu, z toho 21 druhov čeľade
Protomycetaceae a 36 druhov čeľade Taphrinaceae, ktoré parazitujú na 112 druhoch hostiteľských
rastlín. Z územia Slovenska evidujeme 29 taxónov radu Taphrinales na 52 druhoch hostiteľských
rastlín. Deväť druhov, napr. Protomyces buerenianus, Protomycopsis leucanthemii, Taphrina
vestergteni, T. potentillae, T. rhizophora sa v priebehu štúdia zaznamenalo na našom území po prvý
krát. Doterajšie nejasnosti o stabilite niektorých taxónov, ako napr. T. epiphylla, ktorý je
charakteristický odlišnou symptomatikou infekcií v priebehu vegetačného obdobia, sme objasnili
molekulárnymi metódami (RAPD PCR). Pre mnohé druhy študovanej skupiny bol zistený ich
výskyt na nových druhoch hostiteľských rastlín, a takmer pre všetkých zástupcov Taphrinales bol
významne rozšírený zoznam lokalít ich výskytu, ktorý nám upresňuje obraz o rozšírení týchto
druhov u nás. Publikácia je zdrojom informácií pre mykológov, fytopatológov z praxe a je užitočná
pre študentov na školách rôzneho stupňa. Prispieva k poznaniu mykoflóry Slovenska a je
inšpiráciou k štúdiu ďalších skupín fytopatogénnych húb.
The book is the first monographic treatment of microscopic fungi of the order Taphrinales in
Slovakia, and at the same time, it is the second volume of the edition “Flóra Slovenska” devoted to
lower plants. The monograph is a result of extensive study of herbarium specimens kept in home
and foreign collections, but mostly of long-term field research in Slovakia. These fungi are
biotrophic, parasitizing on ferns and flowering plants. They are dimorphic organisms – forming two
morphologically different types of thalli during their life cycle. After infecting the host plant, they
cause typical morphological changes of plant tissues, so that e.g. leaves are curled, colour spotted or
forming “witch`s broom”. The studied fungi play important ecological role in phytocenoses and
sensitively respond to changing quality of environment. Because some of Taphrinaceae deteriorate
certain crops, deeper knowledge of the group is significant also from economic viewpoint.
Introductory part of the book covers biology, ecology and symptomatology of studied groups of
fungi. Special part is devoted to taxonomic and chorological characteristics of the particular taxa as
well as their host plants, localities in phytogeographic districts of Slovakia and their worldwide
9
distribution. The monograph describes 57 species of the order Taphrinales, of which 21 are of the
family Protomycetaceae and 36 of the family Taphrinaceae, parasitizing on 112 host plant species.
The occurrence of 29 species on 52 host plant species is actually reported from Slovakia. Nine taxa,
e.g. Protomyces buerenianus, Protomycopsis leucanthemii, Taphrina vestergteni, T. potentillae, T.
rhizophora, were recorded in Slovakia for the first time in the course of the study. Ambiguity
concerning stability about stability of some taxa, e.g. Taphrina epiphylla, which is typical for
different symptomatology of infections during vegetation period was clarified using molecular
methods (RAPD PCR). For many of the studied species new host plant species were recorded, and
almost for all members of Taphrinales the list of occurrences was significantly enriched, which
refines the knowledge of their distribution in Slovakia. The book is a source of information for
mycologists, plant pathologists as well as students. It also contributes to the knowledge of
mycoflora of Slovakia and inspires further research in this group of plant pathogens.
Obr. 1. Taphrina rhizophora Johans. Na jahňadách Populus alba L.
2.3.2. Aplikačný typ
Biologické formy zvyšovania akumulácie zásobných polysacharidov (Biological forms of
carbohydrate hyperaccumulation). Obr. 2.
Autori: Miroslav Ovečka
Projekty: VEGA 2/0200/10, BIO2007-63915
Produkcia prchavých látok je typická pre rast kolónií rôznych mikroorganizmov. Aj keď je známe,
že tieto prchavé látky môžu ovplyvňovať rast a vývin rastlín, doteraz nebolo veľa informácií o tom,
aký to má vplyv na primárny metabolizmus cukrov. Naše originálne výsledky dokazujú, že u
ovplyvnených rastlín prchavé látky z mikroorganizmov vyvolávajú reakcie, ktoré vedú k zmenám
vo fungovaní centrálneho metabolizmu cukrov a aminokyselín. Výsledkom bol enormný nárast
akumulácie škrobu v listoch jednoklíčnolistových aj dvojklíčnolistových rastlín. Metabolické
zmeny, ku ktorým dochádza po vystavení rastlín látkam uvoľňovaným z kolónií mikroorganizmov,
sme dokázali stanovením aktivity transkripcie veľkého množstva génov ako aj aktivity enzýmov. Je
to nový, doteraz neznámy mechanizmus indukcie metabolizmu cukrov v rastlinách
10
mikroorganizmami. Na základe získaných údajov sme navrhli model, ako je metabolizmus rastliny
týmito signálmi determinovaný k produkcii a akumulácii mimoriadne vysokých zásob škrobu.
Reakcia na emitované látky z mikroorganizmov bola overená a dokumentovaná na
poľnohospodársky významných rastlinách (zemiak, kukurica). Tento objav otvára viacero možností
praktického a aj komerčného využitia týchto mechanizmov vo všetkých odvetviach, kde sa škrob
využíva ako priemyselná surovina.
Production of volatile compounds is typical for growing colonies of different microorganisms. It is
known that volatile compounds may affect plant growth and development. However, little or
nothing has been known about how microbial emissions may affect primary carbohydrate
metabolism in plants. Our original results show that volatile compounds emitted from
microorganisms induce reactions in plants leading to changes in central metabolism of
carbohydrates and amino acids. We found strongly promoted starch accumulation in leaves of both
mono- and dicotyledonous plants. Changes in metabolism in plants exposed to volatiles emitted by
microorganisms were documented by transcriptomic analysis of many genes as well as by
determination of enzymatic activity. It is new, unreported mechanism for the elicitation of plant
carbohydrate metabolism by microbes. Based on data achieved, we proposed a model how the
metabolism of plants could be determined by these signals to starch overaccumulation. We proved
and documented reaction to microbe-emitted compounds in important agricultural species, like
potato and maize. The discovery that microbial volatiles trigger starch accumulation enhancement
in leaves provides new opportunities for practical and commercial application of these mechanisms
in the industry where starch is used as row material.
Obr. 2.
11
Výstupy:
Ezquer I., Li J., Ovečka M., Baroja-Fernández E., Muñoz F.J., Montero M., Díaz de Cerio J.,
Hidalgo M., Sesma M.T., Bahaji A., Etxeberria E., Pozueta-Romero J. 2010. Microbial volatile
emissions promote accumulation of exceptionally high levels of starch in leaves in mono- and dicotyledonous plants. Plant Cell Physiol. 51: 1674-1693. IF = 3.594
Ezquer I., Li J., Ovečka M., Baroja-Fernández E., Muñoz F.J., Montero M., Díaz de Cerio J.,
Hidalgo M., Sesma M.T., Bahaji A., Etxeberria E., Pozueta-Romero J. 2010. A suggested model for
potato MIVOISAP involving functions of central carbohydrate and amino acid metabolism, as well
as actin cytoskeleton and endocytosis. Plant Signaling & Behavior 5: 1-4. IF = 2.000
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Úloha štruktúrnych sterolov pri formovaní a raste koreňových vláskov (The role of structural
sterols in the formation and growth of root hairs). Obr. 3.
Autori: Miroslav Ovečka, František Baluška
Projekty: APVV-0432-06, VEGA 2/0200/10
Komplexný model regulácie zakladania a vývinu vrcholovo-rastúcich koreňových vláskov sme
obohatili podrobnou charakteristikou distribúcie štruktúrnych sterolov v trichoblastoch koreňa
Arabidopsis thaliana. Zistili sme, že štruktúrne steroly majú dôležitú úlohu pri iniciácii vytvárania
koreňových vláskov, ale aj pri regulácii ich vrcholového rastu. Štruktúrne steroly sa tak stávajú
jedným zo skorých markerov iniciácie koreňových vláskov. Tento predpoklad sa potvrdil u rastlín,
ktoré vykazujú časté vetvenie koreňových vláskov. Štruktúrne steroly sa akumulovali v mieste
rozvetvenia, a to už pred samotným vetvením. Tieto výsledky jasne dokumentujú, že mechanizmus
vrcholového rastu koreňových vláskov vyžaduje lokálnu akumuláciu štruktúrnych sterolov. Keď
boli štruktúrne steroly chemicky blokované, došlo k narúšaniu integrity cytoplazmatickej
membrány a niektorých fyziologických procesov s membránou spojených, napríklad endocytózy.
To viedlo k rýchlej inhibícii vrcholového rastu. V dôsledku týchto zmien sa štruktúrne steroly
zhlukovali v apikálnej časti vláskov spolu s organelami, ktoré zabezpečujú vysokú dynamiku
membrán v rastúcich koreňových vláskoch. Získané údaje naznačujú, že lokálna akumulácia a
špecifická distribúcia štruktúrnych sterolov môže regulovať vezikulárny transport a lokálne
vlastnosti cytoplazmatickej membrány, čo je nevyhnutné k úspešnému vývinu koreňových vláskov.
We performed a detailed characterization of structural sterol distribution in root trichoblasts of
Arabidopsis thaliana. These data extended complex model of how root hair formation and their tip
growth are regulated. We found important role of structural sterols in the initiation of root hairs but
also in the regulation of their tip growth. We proved this role in Arabidopsis plants with branching
root hairs. Structural sterols accumulated in the points of branching, but well before the branching
had been visible. It is a clear evidence that the tip growth mechanism of root hairs requires local
accumulation of structural sterols. Chemical blockage of structural sterols caused impairing of the
plasma membrane integrity and disconnection of some plasma membrane-based processes, like
endocytosis. Root hair tip growth was rapidly inhibited. These changes caused clustering of
structural sterols in the apical part of root hairs together with organelles involved in dynamic
membrane trafficking in growing root hairs. Achieved data suggest that local accumulation and
special distribution of structural sterols may regulate vesicle transport and local parameters of
plasma membrane, as basic requirements of successful development of root hairs.
12
Obr. 3.
Výstupy:
Ovečka M., Berson T., Beck M., Derksen J., Šamaj J., Baluška F., Lichtscheidl I.K., 2010.
Structural sterols are involved in both the initiation and tip growth of root hairs in Arabidopsis
thaliana. Plant Cell 22: 2999–3019. IF = 10,679
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
Čerpanie štrukturálnych fondov v ďalších výzvach bude ústav zvažovať podľa charakteru výzvy
(orientujeme sa prednostne na základný výskum, infraštruktúru a sieťovanie, no dôležité pre nás je
zapojenie sa i do výziev spojených so zvyšovaním kvality vzdelávania na vysokých školách) a
podľa vedeckých a administratívnych kapacít, ktoré sú po zapojení sa do všetkých troch doterajších
relevantných výziev už dosť preťažené.
13
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
Počet v r. 2010/
doplnky z r.
2009
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
4/0
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2/0
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
0/0
domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v
1/0
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich
0/0
vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
3/0
vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
1/0
učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD,
40 / 0
CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA,
54 / 6
CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
9/0
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
0/0
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
1
13. Ostatné vydané periodiká
0
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
2/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
6/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
1/0
(EAJ)
Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov
kolaborácie)
14
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
Počet v r. 2009 Doplnky za r. 2008
827
6
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
71
1
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0
0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
291
43
indexoch (3, 4)
8
1
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo
názov kolaborácie)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
73
38
Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% zahraničnou účasťou:
1. ADAMČÍK, S. - BUYCK, B. The Russula xerampelina complex in America. „Congres
Russulales – 2010“. Massembre (Belgique/Belgium), Association des Mycologues
Francophones de Belgique (AMFB), 7.-12. 9. 2010 - prednáška
2. ADAMČÍK, S. - RIPKOVÁ, S.Interesting grassland fungi in Slovakia. Las XVIII Jonardas
Europeas de Micología Mediterránea (C.E.M.M.), Morella, Spain, 17.- 23.10.2010 prednáška
3. ADAMČÍK, S. - RIPKOVÁ, S. - MARSTAD, P. - VALACHOVIČ, M. Diversity of
Russulaceae in termophilous oak forests of Slovakia with notes on some critical taxa.
„Congress Russulales - 2010“. Massembre (Belgique/Belgium), Association des Mycologues
Francophones de Belgique (AMFB), 7.-12.9.2010 - prednáška
4. APOSTOLOVA, I. - BITA-NICOLAE, C. - DENGLER, J. - JANIŠOVÁ, M. KUZEMKO, A. The South-East European Dry Grassland Group (SEEDGG) and its
supranational vegetation database: project, overview of available data and first analyses. 19th
International Workshop of European Vegetation Survey „Flora, vegetation, environment and
land-use at large scale“, Pécs, Hungary, 27.4.- 2.5. 2010 - výveska
5. ČIAMPOROVÁ, M. - GURINOVÁ, E. - PAĽOVE-BALANG, P. - ZELINOVÁ, V. MISTRÍK, I. Diverse effects of Al3+ in acidic medium and acidity alone on tissue and cell
structure in Lotus corniculatus roots. Mikroskopie 2010, Nové Město na Moravě, 17.18.3.2010 – výveska
6. DINGOVÁ, A. – VALACHOVIČ, M. – PIŠÚT, I. Synúzie lišajníkov a ich cenologická
väzba na pieskoch Borskej nížiny. Setkání ekologicko-goebotanických doktorandů 2010,
Podhradí u Ledče n. Sázavou, 22-24.10.2010 - prednáška
7. DÚBRAVKOVÁ, D. - JANIŠOVÁ, M. - KOŠŤÁL, J. - ŠKODOVÁ, I. Diversity of dry
grassland vegetation in Slovakia. 7th European Dry Grassland Meeting: Succession,
management and restoration of dry grasslands, Smolenice, 27.5.-1.6.2010
8. DÚBRAVKOVÁ, D. Čo majú spoločné a čím sa líšia stepi strednej Európy a centrálnej
Ázie. 2. medzinárodné sympózium prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja:
Západné Karpaty - spoločná hranica, Bystřice pod Lopeníkem, 9.-11.6.2010 - prednáška
9. DÚBRAVKOVÁ, D. The recent research of steppe grasslands in Slovakia: classification
and management. International Conference „Eurasian steppes: status, threats and adaptation
to climate change“, Hustai National Park, Mongolia & IUCN, 9.-12.9.2010 - prednáška
15
10. DÚBRAVKOVÁ, D. How did the social and political changes affect the dry grassland
habitats in Slovakia? 22nd Conference and 25th General Assembly of the International
Council of Museums (ICOM), Shanghai, China, 7.-12.11.2010 - výveska
11. FRANKOVÁ, L. - FRY, S.C. High-throughput screens for profiling multiple enzyme
activities involved in plant cell expansion. IMPS forum, Edinburgh, United Kingdom, 15. 9.
2010 - prednáška
12. FRANKOVÁ, L. - FRY, S. C. Evolution of wall-remodelling enzyme activities from
charophytes to embryophytes. 25th New Phytologist / Colston Research Society Symposium
– Colonization of the terrestrial environment - Bristol, United Kingdom, 21.-22.9.2010 výveska
13. FRANKOVÁ, L. - CHORMOVA, D. - GREGSON, T. - FRY, S.C. High-throughput
screening for hydrolase and transglycosylase activities and their inhibitors. XII Cell Wall
Meeting, Porto, Portugal, 25.-30.7.2010 - výveska
14. FRANKOVÁ, L. - FRY, S. C. Novel wall-remodelling enzyme activities and
polysaccharide substrates from charophytic algae. XII Cell Wall Meeting, Porto, Portugal,
25.-30.7.2010 - výveska
15. FRANKOVÁ, L. - FRY, S. C. Wall-modifying enzymes in plant cell growth and
development: Devising and using effective screens for profiling multiple enzyme activities.
Seminar “Scottish Plant Biology”, Dundee, United Kingdom, 22.4.2010 - prednáška
16. FRY, S. C. - MOHLER, K. E. - FRANKOVÁ, L. Novel endo- and exo-transglycosylase
activities in land plants and charophytic algae. The Plant Cell Walls Gordon Research
Conference, Smithfield, USA, 2.-7.8. 2009 - prednáška
17. FRY, S. C. - FRANKOVÁ, L. - MOHLER, K. E. - SIMMONS, T. Novel endo- and exotransglycosylase activities in land plants and charophytic algae. XII Cell Wall Meeting,
Porto, Portugal, 25.-30.7.2010 - prednáška
18. GALVÁNEK, D. - DRAŽIL, T. - DÍTĚ, D. - ŠOLTÉS, R. - LESKOVJANSKA, A. MÚTŇANOVÁ, M. - RIPKA, J. Restoration of fen grasslands by mulching – experriments
on alkaline fens in Slovakia. 7th SER Conference of the Society for Ecological Restoration:
Avignon, France, 23.-27.8.2010 – prednáška
19. HEGEDÜŠOVÁ, K. - SENKO, D. Predicting distribution and succession changes of
grassland vegetation in the selected model region of Devínska Kobyla Mts. using GIS. The
7th European Dry Grassland Meeting, Smolenice Congress Centre, 28.-31.5.2010 - výveska
20. HEGEDÜŠOVÁ, K. - SENKO, D. - FERÁKOVÁ V. Devínska Kobyla and Sandberg
National Nature Reserve and Protected Site. 7th European Dry Grassland Meeting:
Succession, management and restoration of dry grasslands, Smolenice, 27.5. -1.6. 2010 prednáška
21. HINDÁK, F. Planktic cyanophytes/cyanobacteria/cyanoprokaryota. Limnological course,
Wielenbach, Bavaria, 6.7.2010 - prednáška
22. HINDÁK, F. Cyanophytes from thermal springs in Piešťany and Sklené Teplice, Slovakia.
Taxonomy - the Queen of Science - The beauty of algae, 29th Conference of the Polish
Phycological Society, Kraków-Niedzica, 19-23.5.2010 - prednáška
23. HINDÁK, F. Thermal cyanophytes and algae of the peat-bog Klin, Orava. 51st Conference
of CAS, Olomouc, 20.-23. 9. 2010 - prednáška
24. HINDÁK, F. Diversity of Cyanobacteria/Cyanophytes from two Slovak thermal spas:
Piešťany and Sklené Teplice -18th Symposium of the International Association for
Cyanophyte Research, České Budějovice, 15.-20.8.2010 - prednáška
25. HINDÁK, F. Morphological variability of Microcystis wesenbegii from Bavarian lakes. 51st
Conference of CAS, Olomouc, 23.9.2010 - prednáška
26. HINDÁK, F. Cyanophytes and gluacophytes of the peat-bog Klin, Orava. 51st Conference of
CAS, Olomouc, 23.9.2010 - prednáška
27. HINDÁK, F. - HINDÁKOVÁ, A. - ILLYOVÁ, M. - TIRJAKOVÁ, E. - MACHAVA, J.
16
Some remarks on phytoplankton and zooplankton diversity of a small eutrophic water
reservoir. 29th Conference of the Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, 19.23.5.2010 - výveska
28. HINDÁKOVÁ, A. Diversity of planktic diatoms of two eutrophic water basins in Western
Slovakia. Konferencia Československej mikroskopickej spoločnosti „Mikroskopie 2010“,
Nové Město na Moravě, 17.-19.2.2010- výveska
29. HINDÁKOVÁ, A. Diatom assemblages in thermal waters at Sklené Teplice, Central
Slovakia. Taxonomy - the Queen of Science – The beauty of algae, 29th Conference of the
Polish Phycological Society, Kraków-Niedzica, 19-23.5.2010 - prednáška
30. HINDÁKOVÁ, A. Rozsievkové spoločenstvá Klinského rašeliniska, Orava. (Diatoms of the
peat-bog Klin, Orava). 51st Conference of CAS, Olomouc, 20. 9. 2010 – prednáška
31. HOUK, V. – HINDÁKOVÁ A. Introduction to the centric diatoms. Workshop and training
course of the HELCOM Phytoplancton Expert Group, Riga, Lotyšsko, 3-6. 5. 2010 –
prednáška
32. HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - KOCHJAROVÁ, J. - DÚBRAVKOVÁMICHÁLKOVÁ, D. Aquatic plant communities in Slovakia: a recent status. 19th
International Workshop of European Vegetation Survey „Flora, vegetation, environment and
land-use at large scale“. Pécs, Hungary, 27.4.-2.5.2010 - výveska
33. ILLYOVÁ, M. -HINDÁK, F. - HINDÁKOVÁ, A. - TIRJAKOVÁ, E. - MACHAVA, J.
Seasonal dynamics of plankton in a small eutrophic water reservoir in Modra (W Slovakia).
4th Conference of Eureopean Pond Conservation Network (EPCN), Berlin (Erkner), Institute
of Lanscape Hydrology, 1.-4.6.2010 - výveska
34. JANIŠOVÁ, M. Dry grasslands of Tematínske vrchy Mts. - biodiversity and conservation.
7th European Dry Grassland Meeting: Succession, management and restoration of dry
grasslands, Smolenice, 27.5. -1.6.2010 - prednáška
35. JANIŠOVÁ, M. - HEGEDÜŠOVÁ, K. - ŠKODOVÁ, I. Mesophilous semi-natural
grasslands in the western Ukrainian Carpathians. High Nature Value Gasslands, Sibiu,
Romania, 7.-9.9.2010 - výveska
36. JANIŠOVÁ, M. - HEGEDÜŠOVÁ, K. - ŠKODOVÁ, I. Patterns of grassland diversity in
relation to environmental gradients and management. 53th IAVS Symposium „Changing
gradients in vegetation and th environment“, Ensenada, Mexico, 18.-23.4.2010 - výveska
37. KAUTMANOVÁ, I. - ADAMČÍK, S. - TOMŠOVSKÝ, M. Species delimitation in the
European dark-coloured species of the genus Clavaria (Agaricales, Basidiomycota) based on
phylogenetic analyses of ITS and LSU ribosomal DNA regions and morphological data.
International Mycological Congress, Edinburgh,1.-6.8.2010- výveska
38. KOLARČIK, V. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. -MÁRTONFI, P. Využitie ITS nrDNA
sekvencií a AFLP markerov pri štúdiu evolučnej histórie Onosma echioides (L.) L. Pracovní
konference České botanické společnosti, “Evoluční aspekty biologie rostlin“, Praha, 27.28.11.2010 - výveska
39. KUČERA, J. - SLOVÁK, M. - TURIS, P. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. Evolutionary
history and genetic structure of the alpine violet (Cyclamen purpurascens) in European
mountain ranges. 19th International Symposium „Biodiversity and Evolutionary Biology“ of
the German Botanical Society (DBG), Vienna, Austria, 16.-19.9.2010 - výveska
40. MÁJEKOVÁ, J. - ZALIBEROVÁ, M. Recent study on the segetal vegetation of Slovakia.
IXInternational Conference „Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora
and Vegetation“, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine, 29.6.-1.7.2010 - prednáška
41. MARHOLD, K. - KUDOH, H. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. Contrasting patterns of
cytotype diversity in Eastern Asian polyploid Cardamine (Brassicaceae). 19th International
Symposium „Biodiversity and Evolutionary Biology“ of the German Botanical Society
(DBG), Vienna, Austria, 16.-19.9. 2010 - prednáška
42. MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. Level of invasion across habitats in Slovakia. 6th
17
Neobiota Conference. Copenhagen, Denmark, 14.-17.9.2010 - výveska
43. MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. Level of invasion across habitats of Slovakia. 9th
International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora
and Vegetation, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine, 29.6.-1.7.2010 - prednáška
44. MELEČKOVÁ, Z. Pannonian saline habitats: ecological factors of their succesion. 4th
International Meeting of Ph.D. students in Vegetation Science, Botany and Plant Ecology.
Fülöpháza, Hungary, 22.-25.10.2010 - prednáška
45. MELEČKOVÁ, Z. - DÍTĚ, D. - GALVÁNEK, D.- ELIÁŠ, P. JUN.- ŠUVADA, R. Is top
soil removal a possible way for restoration of Pannonian saline habitats? 19th International
Workshop of European Vegetation Survey. Pécs, Hungary, 29.4.-2.5.2010 - výveska
46. MIKUŠOVÁ, P. - ŠROBÁROVÁ, A. Biodiversity of microfungi on berries in vineyard in
Slovakia during the two vegetative seasons. „International Workshop on Mycotoxicological
Risks in Mediterranean Countries: economic impact, prevention, management and control“,
Cairo, Egypt, 25.-27.10.2010 - výveska
47. MISTRÍK, I. - PAĽOVE-BALANG, P. - TAMÁS, L. - ZELINOVÁ, V. Vplyv nízkeho pH
a toxicity hliníka na aktivitu peroxidáz v koreňoch ľadenca (Lotus japonicus a L.
cornniculatus). XII. konference experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17. 9. 2010 výveska
48. OLŠAVSKÁ, K. - PERNÝ, M. - HODÁLOVÁ, I. Biosystematic study of the Cyanus
triumfettii group (Compositae) in Central Europe. XI International Conference of
International Organization of Plant Biosystematists. Evolution of plants from tropical to high
mountain ecosystem: Focus on Asia, Aurangabad, India, 2.-4.9. 2010 - výveska
49. OŤAHEĽOVÁ, H. - OŤAHEĽ, J. - PAZÚR, R. - HRIVNÁK, R. - VALACHOVIČ, M.
Long-term changes of structure of aquatic macrophyte vegetation and landscape patterns in
Danube floodplain lake (Číčovské mŕtve rameno, Slovakia). 19th International Workshop of
European Vegetation Survey „Flora, vegetation, environment and land-use at large scale“.
Pécs, Hungary, 27.4.- 2.5. 2010 - výveska
50. OVEČKA, M. New players in plant cell polarity. Institution of cell imaging and
ultrastructure research. University of Vienna, Austria, 9.11.2010 - prednáška
51. PAĽOVE-BALANG, P. - PAVLOVKIN, J. - ČIAMPOROVÁ, M. - ZELINOVÁ, V.
Fyziologická odpoveď koreňov ľadenca rožkatého na nízke pH a hliník.XII. konference
experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17.9.2010 - výveska
52. PAVLOVKIN, J. - ŠROBÁROVÁ, A. Účinok fuzaprolínu na korene klíčnych rastlín
kukurice. XII. konference experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17.9.2010 - výveska
53. PETRÁŠOVÁ, M. – JAROLÍMEK, I. Tvdé lužné lesy Slovenska – numerická
klasifikácia. Setkání ekologicko-goebotanických doktorandů 2010, Podhradí u Ledče n.
Sázavou, 22-24.10.2010 - prednáška
54. SLOVÁK, M. - KUČERA, J. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - HODÁLOVÁ, I. - LETZ,
R. - MEREĎA, P. Genetic and morphological variation in the Viola suavis group in the
western Balkan Peninsula.19th International Symposium „Biodiversity and Evolutionary
Biology“ of the German Botanical Society (DBG). Vienna, Austria,16.-19.9.2010 - výveska
55. SLOVÁK, M. - KUČERA, J. - MARHOLD, K. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J.
Morphological and genetic variation of polymorphic species Picris hieracioides
(Compositae) in Central and south-western Europe. XIII OPTIMA Meeting,
Antalya/Türkiye, 22.-26.3. 2010 - výveska
56. ŠESTKOVÁ, E. - JAŠKOVÁ, K. - LUXOVÁ, M. - GAŠPARÍKOVÁ, O. Vplyv stresu zo
zasolenia na klíčne rastliny kukurice siatej (Zea mays L.) a úloha kremíka v procesoch
adaptácie na stres. XII. konference experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17.9.2010 výveska
57. ŠIBÍK, J. - ŠIBÍKOVÁ, I. Plant communities with Pinus mugo in the Romanian
Carpathians. The Anniversary Conference of the Institute of Biology. 50 Years of Academic
18
Research in Biology, Bucharest, Romania, September 29.9.- 1.10.2010 - výveska
58. ŠIBÍK, J. - ŠIBÍKOVÁ, I. The importance of floristic and vegetation databases in nature
conservation and monitoring. International Workshop „Monitoring in nature conservation –
past and present for managing the future", Institute of Biology, Romanina Academy in
collaboration with Institute of Nature Conservation, Krakow, Polish Academy of Science,
Bucharest, Romania, 30.9.-3.10.2010 - prednáška
59. ŠINGLIAROVÁ, B. - MRÁZ. P. - CHRTEK, J. JUN.- HODÁLOVÁ, I. Evolutionary
significance of polyploidy and hybridization in the Pilosella alpicola group? What we know
and what we would like to know. 11th Hieracium Workshop, Praha, Czech Republic, 27.29.1.2010 - prednáška
60. ŠKODOVÁ, I. - JONGEPIEROVÁ, I. - DEVÁNOVÁ, K. - FAJMON, K. Species-rich
semi-dry grasslands of Biele Karpaty Mts. 7th European Dry Grassland Meeting: Succession,
management and restoration of dry grasslands, Smolenice, 27.5. -1.6. 2010 - prednáška
61. ŠKODOVÁ I., - JANIŠOVÁ M., - HEGEDÜŠOVÁ K. Monitoring druhu Tephroseris
longifolia v roku 2009 na Slovensku. Stretnutie botanickej sekcie Bielych/Bílých Karpat,
Veselí na Moravě, 29. 1. 2010 - predáška
62. ŠPANIEL, S. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - MARHOLD, K. Taxonómia a evolučné
vzťahy v skupine Alyssum montanum - A. repens: morfometrické a molekulárne štúdium
stredoeurópskych a apeninských populácií. Pracovní konference České botanické společnosti
“Evoluční aspekty biologie rostlin”, Praha, 27.-28.11.2010 - výveska
63. ŠPANIEL, S. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - MARHOLD, K. Patterns of morphological
cytotype and AFLP variation in the Alyssum montanum-A. repens group (Brassicaceae)
revisiting the taxonomic concept. XI International Conference of International Organization
of Plant Biosystematists. Evolution of plants from tropical to high mountain ecosystem:
Focus on Asia, Aurangabad, India, 2.-4.9.2010 - výveska
64. ŠPANIEL, S. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - MARHOLD, K. Towards resolving the
taxonomy of the Alyssum montanum - A. repens group: morphometric and AFLP studies in
Central Europe and Apennines. 19th International Symposium „Biodiversity and
Evolutionary Biology“ of the German Botanical Society (DBG). Vienna, Austria,16.19.9.2010 - výveska
65. ŠPANIEL, S. - LIHOVÁ, J. - ANCHEV, M. E. - PASSALACQUA, N. G.- MARHOLD,
K. Taxonomic studies in the Alyssum montanum - A. repens complex (Brassicaceae). XIII
OPTIMA Meeting. Antalya/Türkiye, 22.-26.3.2010 - výveska
66. ŠROBÁROVÁ, A. - MIKUŠOVÁ , P. Variabilita huby Botrytis cinerea Persoon ex Fries.
(Variability of the fungus Botrytis cinerea Persoon ex Fries). „Dreviny vo verejnej zeleni“,
konferencia s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 22.-23.6.2010 - prednáška
67. VACULÍK, M. - LUX, A. - LUXOVÁ, M. - TANIMOTO, E. - LICHTSCHEIDL, I. Úloha
kremíka v obranných mechanizmoch rastlín kukurice vystavených kadmiu. XII. konference
experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17.9.2010 - prednáška
68. VACULÍK, M. - LUX, A. - LUXOVÁ, M. - TANIMOTO, E. - LICHTSCHEIDL, I. Role of
silicon in mitigation of cadmium toxicity in maize. XVIII Congress of the FESPB, Valencia,
4.-9.7.2010 - výveska
69. VALACHOVIČ, M. - DINGOVÁ, A. - PETRÁŠOVÁ, A.Phytogeographical diversity of
dry acidophilous pine forests in Central Europe.19th International Workshop of European
Vegetation Survey „Flora, vegetation, environment and land-use at large scale“, Pécs,
Department of Plant Systematics and Geobotany, University of Pécs, 27.4.- 2.5. 2010 výveska
70. VALÁSEKOVÁ, E. - STAŇOVÁ, A. - GURINOVÁ, E. - NADUBINSKÁ, M. BANÁSOVÁ, V. - ČIAMPOROVÁ, M. Tolerancia populácií troch druhov Arabidopsis z
prirodzených lokalít s odlišným obsahom ťažkých kovov v pôde. XII. konference
experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17. 9. 2010 - výveska
19
71. VALENTOVIČOVÁ, K. - HALUŠKOVÁ, Ľ. - HUTTOVÁ, J. - MISTRÍK, I. TAMÁS, L. Vplyv kadmia na diaforázovú aktivitu a produkciu NO v koreňoch jačmeňa.
XII. konference experimentální biologie rostlin, Praha, 14.-17.9.2010 - výveska
72. ZÁVESKÁ, E. - FÉR, T. - MARHOLD, K. - ŠÍDA, O. - LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, J.
Phylogeny of genus Curcuma L. (Zingiberaceae) based on molecular data and geometric
morphometrics. XI International Conference of International Organization of Plant
Biosystematists: Evolution of plants from tropical to high-mountain ecosystem: focus on
Asia, Aurangabad, India, 2.-4.9.2010 - prednáška
73. BAHAJI, A., - OVEČKA, M. - MUÑOZ, F.J. - BAROJA FERNÁNDEZ, E. MONTERO, M. JUN, L. - SESMA, M.T. - EZQUER, I. - POZUETA ROMERO, J. Dual
targeting to mitochondria and plastids of Atbt1 and Zmbt1, two members of the
mitochondrial carrier family with different functions. X Reunión de Biología Molecular de
Plantas, Valencia, Spain, 8. - 10. 7. 2010 - výveska
Ostatné prednášky:
1. ADAMČÍK, S. - JANČOVIČOVÁ, S. Poznámky k výskytu vybraných druhov rýdzikov
(Lactarius) na Slovensku. Seminár „Biodiverzita húb Slovenska“. Slovenská mykologická
spoločnosť, Botanický ústav SAV, Bratislava, 7.12.2010 - prednáška
2. BACIGÁLOVÁ, K. - PETRÝDESOVÁ, J. Parazitické neomycéty na Stenactis annua a
Conyza canadensis. Seminár „Biodiverzita húb Slovenska“. Slovenská mykologická
spoločnosť, Botanický ústav SAV, Bratislava, 7.12. 2010 - prednáška
3. CABOŇ, M. - ADAMČÍK, S. Nové poznatky o diverzite taxónov čeľade Russulaceae v
borinách Záhorskej nížiny. Seminár „Biodiverzita húb Slovenska“. Slovenská mykologická
spoločnosť, Botanický ústav SAV, Bratislava, 7.12. 2010 – prednáška
4. DÍTĚ, D. Grónsko nie je iba ľad. Slovenská botanická spoločnosť, Bratislava, 23.11.2010 prednáška
5. DÍTĚ, D. - ELIÁŠ, P. JUN. - MELEČKOVÁ, Z. Slaniská - zanikajúce refúgiá vzácnej
flóry v poľnohospodárskej krajine. Starostlivosť o biodiverzitu vo vidieckej krajine, vedecká
konferencia. Nitra, 23.- 24.9.2010 - prednáška
6. HINDÁK, F. Chalarodora azurea a sinice rašeliniska Klin. Celoslovenský jesenný
algologický seminár Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 2.12.2010 - prednáška
7. HINDÁK, F. Rozmnožovanie u Microcystis wesenbergii a Pleodorina iliynoisensis.
Celoslovenský jesenný algologický seminár Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava,
2.12.2010 – prednáška
8. HINDÁK, F. Enigmatické morfotypy u sinice Microcystis wesenbergii, zeleného bičíkovca
Pleodorina illinoisensis a chlorokokálnych rias z okruhu Golenkinia/Golenkiopsis.
Celoslovenský jesenný algologický seminár Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava,
2.12.2010 – prednáška
9. HINDÁK, F. Cyanobaktérie tvoriace vodný kvet. Celoslovenský metodický seminár VÚVH
pre vodohospodárov. 3.12.2010 – prednáška.
10. HINDÁK, F. - HINDÁKOVÁ, A. Prvý nález chlorokokálnej riasy Makinoella tosaensis
Okada 1949 mimo Východnej Ázie. Celoslovenský jarný algologický seminár Slovenskej
botanickej spoločnosti, Bratislava, 18.3.2010 - prednáška
11. HINDÁKOVÁ, A. Rozsievky dvoch eutrofných nádrží na Slovensku. Celoslovenský jarný
algologický seminár Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava,18.3.2010 - prednáška
12. HINDÁKOVÁ, A. Rozsievková flóra rašeliniska Klin. Celoslovenský jesenný algologický
seminár Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 2.12.2010 - prednáška
13. HRIVNÁK, R. - BELANOVÁ, E. Flóra a vegetácia Ostrôžok.Vedecká konferencia „Ján
Šalamún Petián-Petényi, Život - dielo - odkaz“. Lučenec, 7- 8.10.2010 - prednáška
20
14. HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. Kam sa uberá výskum makrofytov na Slovensku pohľad pár rokov späť a trochu dopredu. Jarný prednáškový cyklus Slovenskej botanickej
spoločnosti, Nitra, 26. 4. 2010 - prednáška
15. HRIVNÁK, R. - JANIŠOVÁ, M.- UHLIAROVÁ, E. - UJHÁZY, K. Klasifikácia
rastlinných spoločenstiev lúk a pasienkov Poľany. Konferencia „Ochrana biodiverzity v
biosférických rezerváciách“, Zvolen, 19.-20.10.2010 - prednáška
16. KOCHJAROVÁ, J. - OŤAHEĽOVÁ, H. - HRIVNÁK, R. Výber z výsledkov výskumu
vodných makrofytov a vegetácie vodných nádrží na Orave. Seminár „Prírodné hodnoty
Oravy“, Dolný Kubín, 15.10.2010 - prednáška
17. KUČERA, V. Niekoľko zaujímavejších nálezov húb. Seminár „Biodiverzita húb
Slovenska“. Slovenská mykologická spoločnosť, Botanický ústav SAV, Bratislava,
7.12.2010 - prednáška
18. LETZ, R. Distribúcia cytotypov C. arvense agg. v Tatrách. Jesenný prednáškový cyklus
Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 15.2.2010 - prednáška
19. LETZ, R. Ďalšie nové poznatky v skupine taxónov C. pumilum agg. a C. tetrandrum.
Jesenný prednáškový cyklus Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 15.12.2010 prednáška
20. MACHAVA, J. - TIRJAKOVÁ, E. - ILLYOVÁ, M. - HINDÁK, F. - HINDÁKOVÁ, A.
Planktón a mikrobentos silne eutrofizovanej nádrze v Modre. Odborný seminár
„Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VIII“, FEE TU, Zvolene a ÚEL
SAV, Zvolen, 2009 - prednáška
21. MELEČKOVÁ, Z. - DÍTĚ, D. - GALVÁNEK, D. Odstránenie vegetačného krytu - možná
cesta obnovy slanomilných spoločenstiev? Preveda- Interaktívna konferencia mladých
vedcov, 2010 – výveska
22. MEREĎA, P. Taxonomický a geobotanický výskum na Botanickom ústave SAV výskumná práca a prínos jej výsledkov pre životné prostredie. Prírodovedecká fakulta UK,
Bratislava, 4.10.2010 - prednáška
23. MEREĎA, P. Využitie molekulárnych metód v štúdiu rastlín. Prírodovedecká fakulta UK,
Bratislava, 18.10.2010 – prednáška
24. MEREĎA, P. Orchidey našej prírody. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 25.10.2010 –
prednáška
25. MEREĎA, P. Aldrovanda vesiculosa na Slovensku - minulosť bez súčasnosti. Slovenská
botanická spoločnosť, Bratislava, 9.12. 2009 – prednáška
26. MEREĎA, P. Malcolmia africana (Brassicaceae) v Čenkovskom lese na Podunajskej
nížine. Slovenská botanická spoločnosť, Bratislava, 15.12.2010 – prednáška
27. MEREĎA, P. - HODÁLOVÁ, I. Päť vzácnejších slovenských druhov rodu Senecio s. l.
Slovenská botanická spoločnosť, Bratislava, 9. 12. 2009 - prednáška.
28. MEREĎA, P. - HODÁLOVÁ, I. Cievnaté rastliny sústavy NATURA 2000 na Slovensku,
Katedra botaniky PriF UK, Bratislava, 27. 4. 2010 - prednáška
29. MICHALKOVÁ, E. Skupina C. tomentosum agg. - tradície a mýty záhradkárov
(diferenciálne znaky segregátnych druhov C. tomentosum s. str. a C. biebersteinii a ich
reálne zastúpenie v strednej Európe. Jesenný prednáškový cyklus Slovenskej botanickej
spoločnosti, Bratislava, 15.12.2010 – prednáška
30. PETRÁŠOVÁ, M. – BUDZÁKOVÁ, M. Syntaxonomický systém tvrdých lužných lesov
Slovenska – analýza súčasného stavu. Preveda, interaktívna konferencia, Bratislava, apríl
2010 – výveska.
31. PETRÁŠOVÁ, M. – JAROLÍMEK, I. Geranium purpureum – nový druh pre Slovensko.
Slovenská botanická spoločnosť, 15. 12. 2010 – prednáška.
32. PIKNOVÁ, K. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - GUTTOVÁ, A. Taxonomická revízia rodu
Solenopsora (lišajníky, Catillariaceae) v Karpatoch. Seminár „Biodiverzita húb Slovenska“.
Slovenská mykologická spoločnosť, Botanický ústav SAV, Bratislava, 7.12.2010 21
prednáška
33. ŠIBÍK J. Vysokohorská flóra a vegetácia Slovenska. Katedra zoológie Prírodovedeckej
fakulty UK, Bratislava, 20. 4. 2010 - prednáška
34. ŠIBÍK, J. Spracovanie dát vo fytocenológii a ekológii. 1. Klasifikácia a ordinácia. PrírF UK,
Katedra botaniky, Bratislava, 11.11. 2010 - prednáška
35. ŠIBÍKOVÁ, I. - ŠIBÍK, J. Skalnaté hory a Veľké pláne - o potulkách Spojenými štátmi a
Kanadou. Slovenská botanická spoločnosť, Zvolen, 12.11.2010 - prednáška
36. ŠIBÍK, J. - ŠIBÍKOVÁ I. Vegetačná databáza - možnosti a využitie. Slovenská botanická
spoločnosť, Bratislava, 27. 4. 2010 - prednáška
37. ŠIBÍKOVÁ, I. - ŠIBÍK, J. Južná Afrika očami botanika. Mimoškolské vzdelávacie aktivity.
Projekt „Nevšedné témy vo všedné dni.“ Prievidza, 14. 4. 2010 - prednáška
38. ŠIBÍKOVÁ, I. - ŠIBÍK, J. Skalnaté hory a Veľké pláne - o potulkách Spojenými štátmi a
Kanadou. Slovenská botanická spoločnosť. Bratislava, 24. 3. 2010 - prednáška
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
1. DINGOVÁ, A. Management impacts on diversity of the terricolous lichens on a selected
artillery preparative shooting range in military area Záhorie. Medzinárodná vedecká
konferencia “Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločenskej sfére”,
Skalica, 21. 10. 2010 – prednáška
2. GUTTOVÁ, A. – LACKOVIČOVÁ, A. – PIŠÚT, I. Aplikácia výsledkov floristického,
systematického a biogeografického výskumu lišajníkov v praxi. Medzinárodná vedecká
konferencia “Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločenskej sfére”,
Skalica, 21. 10. 2010 – prednáška
3. HEGEDÜŠOVÁ, K. - SENKO, D. - FERÁKOVÁ, V.The study of succession changes in
vegetation of Devínska Kobyla Mt. and proposal of management arrangements.
Medzinárodná vedecká konferencia “Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a
spoločenskej sfére”, Skalica, 21. 10. 2010 – prednáška
4. Leong-Škorničková, J. - Šída, O. - Marhold, K. - Suda, J. Recent developments in Curcuma
systematics. XI International Conference of International Organization of Plant
Biosystematists: Evolution of plants from tropical to high-mountain ecosystem: focus on
Asia, Aurangabad, India, 2.-4.9.2010 - vyžiadaná prednáška
5. MARHOLD, K. Využití současných morfometrických, karyologických a molekulárních
metod, jejich výhody a nevýhody na příkladu rodu Cardamine. Pracovní konference České
botanické společnosti “Evoluční aspekty biologie rostlin“, Praha, 27.-28.11.2010 - vyžiadaná
prednáška
6. MARHOLD, K. Have cytology and morphometrics already been absorbed into traditional
systematics? International workshop ob Biosystematics, Centre for Environmental
Management of Degraded Ecosystems, School of Environmental Studies, University of
Delhi, India, 6.-15.9.2010 - vyžiadaná prednáška
7. MARHOLD, K. Have cytology and morphometrics already been absorbed into traditional
systematics? XIII OPTIMA Meeting, Antalya/Türkiye, 22.-26.3.2010 - vyžiadaná prednáška
8. MARHOLD, K. - KUDOH, H. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. Biosystematic studies in
polyploid complexes in Asia: examples from the genus Cardamine (Brassicaceae). XI
International Conference of International Organization of Plant Biosystematists. Evolution of
plants from tropical to high mountain ecosystem: Focus on Asia. Aurangabad, India, 2.4.9.2010 - vyžiadaná prednáška
9. ŠIBÍK, J. - ŠIBÍKOVÁ, I. - HENNEKENS, S. M. Vegetation database - facilities and
22
utilities. The Anniversary Conference of the Institute of Biology. 50 Years of Academic
Research in Biology, Bucharest, Romania, 29.9.-1.10.2010 - vyžiadaná prednáška
10. ŠKODOVÁ, I. - DEVÁNOVÁ, K. – HEGEDÜŠOVÁ, K.Research, management and
protection of species rich meadows in Biele Karpaty Mts. Medzinárodná vedecká
konferencia “Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločenskej sfére”,
Skalica, 21. 10. 2010 – prednáška
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
žiadne
2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
1. MEREĎA, P. - HODÁLOVÁ, I. Cievnaté rastliny sústavy NATURA 2000 na Slovensku Valné
zhromaždenie Slovenskej botanickej spoločnosti, Bratislava, 21. 4. 2010 - prednáška
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
žiadne
2.7.2. Prihlásené vynálezy
V zahraničí - počet patentov: 1
Číslo PV: P201000499
Mená autorov: Ovečka Miroslav, Miren Edurne Baroja Fernández, Jun Li, Francisco José Mu?oz
Pérez, Javier Pozueta Romero, Ignacio Ezquer Garín, Abdellatif Bahaji
Názov vynálezu: Procedimiento para alterar el patrón de desarrollo, aumentar el crecimiento y la
acumulación de almidón y alterar la estructura del almidón en plantas
Majiteľ / spolumajiteľ: Iden Biotechnology S.L.
Krajina: Španielsko
2.7.3. Predané licencie
žiadne
2.7.4. Realizované patenty
žiadne
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2010 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
23
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
a) Členstvo vo vedeckých radách iných ústavov:
F. Hindák: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
I. Jarolímek: Ústav zoológie SAV, Bratislava (do leta 2010)
I. Pišút: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
b) Nepublikované posudky rukopisov (učebné texty, zborníky, vedecké články do časopisov):
• Rukopisy vedeckých článkov do medzinárodných časopisov (počet posudzovaných
rukopisov)
Acta Biologica Slovenica – Hrivnák R. (1)
Algological Studies - Hindák F. ( 3)
Annales Botanici Fennici – Marhold K. (1)
Annals of Botany – Marhold K. (2)
Applied Vegetation Science – Janišová M. (1)
Biologia – Čiamporová, M. (1), Luxová M. (1), Mistrík I. (5), Tamás L. (3), Hrivnák R. (1), Šibík J.
(1), Dítě D. (1)
Biologia Plantarum – Gašparíková O. (5), Čiamporová M. (1), Pavlovkin J. (1)
Bryonora – Pišút I. (1), Dítě D. (1)
Central European Journal of Biology – Hrivnák R. (1)
Cryptogamie/Algologie – Hindák F. ( 1)
Environmental Pollution – Guttová A. (1)
Fottea – Hindák F. ( 2)
Hacquetia - Šibíková I. (1)
Hydrobiologia – Hindák F. ( 1), Hrivnák R. (1)
Journal of Experimental Botany – Čiamporová (1)
Journal of Agricultural and Food Chemistry – Marhold K. (1)
Journal of Agrobiology – Bacigálová K. (1)
Journal of Cave and Karst Studies – Hrivnák R. (1)
Journal of Vegetation Science – Valachovič M. (1)
Molecular Phylogenetics and Evolution – Marhold K. (1)
Nordic Journal of Botany – Letz D. R. (1), Mereďa P. (1), Hodálová I. (1), Šingliarová B. (1),
Marhold K. (2)
Nova Hedwigia – Hindák F. (1)
Novon – Goliašová K. (2)
Phytocoenologia – Jarolímek I. (1), Valachovič M. (1)
Plant Growth Regulation – Luxová M. (1), Tamás L. (2)
Plant Nutrition – Tamás L. (1)
Plant Science – Luxová M. (1)
Plant Systematics and Evolution – Zozomová J. (1), Marhold K.(3)
Plant, Soil and Environment – Mistrík I. (2)
Polish Journal of Environmental Studies – Jarolímek I. (1), Banásová V. (1)
Preslia – Valachovič M. (1)
Protoplasma – Tamás L. (2)
Taxon – Marhold K. (1)
Tuexenia – Guttová A. (1)
24
• Rukopisy vedeckých článkov do domácich časopisov (počet posudzovaných rukopisov)
Dítě D.: 1
Goliašová K.: 8
Guttová A.: 2
Hegedüšová K.: 1
Hrivnák R.: 3
Jarolímek I.: 3
Lackovičová A.: 1
Mereďa P.: 1
Ovečka M.: 1
Peniašteková M.: 1
Perný M.: 2
Senko D.: 1
Šípošová H.: 3
Valachovič M.: 2
Zaliberová M.: 1
c) Iné:
I. Jarolímek: člen Poradného zboru riaditeľa Arboréta Mlyňany; posudok na kapitoly o vegetácii v
monografii Buk a bukové ekosystémy Slovenska, Ústav ekológie lesa SAV
A. Guttová: posudok na rukopis učebnice Martin Bačkor: Lichens and heavy metals: toxicity and
tolerance. UPJŠ, Košice
K. Marhold: posudok na kapitolu v monografii Buk a bukové ekosystémy Slovenska, Ústav
ekológie lesa SAV; podpredseda panelu 506 - Botanika a zoologie Grantovej agentury ČR;
člen Oborové komise pro zemědělské a biologicko-environmentální vědy Grantovej agentury
ČR
E. Michalková: autorka 70 botanických otázok v ramci 15. ročníka súťaže Liečivé rastliny pre
žiakov Základných škôl v školskom roku 2009–2010 (záverečné Celoštátne kolo bolo v júni
2010 v Tatranskej Lesnej), organizátori súťaže: Enviromentálna poradňa StudničkaBratislava, SBS pri SAV a Slovenské národné múzeum.
D. Senko: admnistrácia projektu "KraBio − Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie
krajiny a biodiverzitu (Center of excellence for protection and use of lanscape and for
biodiversity)". Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj, Doba trvania: 1. máj 2009 až 1. apríl
2011.
D. Senko, M. Kempa, K. Marhold: Demonštrácia nového platformového softvéru pre
Cybertaxónómiu a GIS, 6.-8. 5. 2010, Freie Universtität Berlin, Botanic Garden and Botanical
Museum Berlin-Dahlem, Berlin, Nemecko, prezentácia
Preklady/edície publikácie v piatich rôznych krajinách - spoluator publikácie K. Marhold: 5
1. McNeill, J., Barrie, F.R., Burdet, H.M., Demoulin, V., Hawksworth, D.L., Marhold, K.,
Nicolson, D.H., Prado, J., Silva, P.C., Skog, J.E., Wiersema, J.H., & Turland, N.J. (eds.)
2007. Código Internacional de Nomenclatura Botânica (Código de Viena) adotado pelo
25
XVII Congresso Internacional de Botânica, Viena, Áustria, julho de 2005. Tradução [para o
Português] de C.E.M. Bicudo e J. Prado. RiMa Editors, Santa Paula, São Carlos, Brazil.
xxiv + 181 pp.
2. McNeill, J., Barrie, F.R., Burdet, H.M., Demoulin, V., Hawksworth, D.L., Marhold, K.,
Nicolson, D.H., Prado, J., Silva, P.C., Skog, J.E., Wiersema, J.H., & Turland, N.J. (eds.)
2007. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code) adopted by the
Seventeenth International Botanical Congress Vienna, Austria, July 2005. Chinese edition
by Li-Bing Zhang, Science Press, Beijing, China. xiv + 295 pp.
3. McNeill, J., Barrie, F.R., Burdet, H.M., Demoulin, V., Hawksworth, D.L., Marhold, K.,
Nicolson, D.H., Prado, J., Silva, P.C., Skog, J.E., Wiersema, J.H., & Turland, N.J. (eds.)
2007. Uluslararas Botanik Adlandirma Yasasi (Viyana Yasasi) Onyendinci Uluslararas
Botanik Kongresinde (Temmuz, 2005, Viyana, Avusturya) kabul edilmiºtir. Çeviri Yusuf
Menemen ve Ali A, Dönmez. Do an Matbaac l k, Ankara, Turkey. xxiii + 573 pp.
4. McNeill, J., Barrie, F.R., Burdet, H.M., Demoulin, V., Hawksworth, D.L., Marhold, K.,
Nicolson, D.H., Prado, J., Silva, P.C., Skog, J.E., Wiersema, J.H., & Turland, N.J. (eds.)
2007. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code) Japanese Edition. JSPS
5. ICBN Translation Committee: H. Ohashi, Chairman, H. Nagamasu, Vice-Chairman,
A.Ebihara, E. Hayasaka, H. Iketani, T. Kurosawa, J. Murata, T. Nakada, H. Nakai, T.
Nemoto, H. Nozaki, G. Okada, K. Yonekura. Japanese Society for Plant Systematics,
Joetsu-shi, Japan.
6. McNeill, J., Barrie, F.R., Burdet, H.M., Demoulin, V., Hawksworth, D.L., Marhold, K.,
Nicolson, D.H., Prado, J., Silva, P.C., Skog, J.E., Wiersema, J.H., & Turland, N.J. (eds.)
2009. Mezhdunarodnyi kodeks botanicheskoi nomenklatury (Venskii kodeks) prinyatyi
Semnadtsatym mezhdunarodnym botanicheskim kongressom, Vena, Avstriya, iyul' 2005 g.
Perevod s angliiskogo T. V. Egovoi, D. V. Gel'tmana, I. V. Sokolovoi, I. V. Tatanova.
Tovarishchestvo nauchnykh izadnii KMK, Moskva – Sankt Peterburg. ISBN 978-5-87317588-8, 282 pp.
26
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2010
Forma
Počet k 31.12.2010
Doktorandi
celkový počet
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2010
Ukončenie z dôvodov
z toho
novoprijatí
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
1
13
1
2
2
3
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Externá
1
6
0
1
2
0
0
0
0
0
Spolu
3
19
1
3
4
4
0
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Pôvodná
prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
forma
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Nová forma
Externá
prostriedkov
Externá
prostriedkov
iných zdrojov
iných zdrojov
SAV
SAV
Počet
0
0
0
0
0
0
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
interné
štúdium
doc., RNDr. Igor
Ľubica
hradené
4.2.9 fyziológia Mistrík CSc., Prírodovedecká
9 / 2006 11 / 2010
Halušková
z
rastlín
Botanický ústav
fakulta UK
prostrie
SAV
dkov
27
SAV
Peter Illéš
Vladislav
Kolarčík
Peter Kučera
interné
štúdium
hradené
15-05-9
z
10 / 2002 10 / 2010
fyziológia rastlín
prostrie
dkov
SAV
interné
štúdium
hradené
z
9 / 2006 12 / 2010 4.2.6 botanika
prostrie
dkov
SAV
externé
9 / 2004 11 / 2010
štúdium
interné
štúdium
hradené
Jana Májeková
z
10 / 2005 5 / 2010
prostrie
dkov
SAV
Mgr. Miroslav
Ovečka PhD., Prírodovedecká
Botanický ústav
fakulta UK
SAV
Pavol Mártonfi,
Prírodovedecká
doc., RNDr.,
fakulta UK
PhD.,
15-07-9
botanika
Ján Kliment,
RNDr., CSc.,
Botanická
záhrada UK
Prírodovedecká
fakulta UK
RNDr. Mária
Zaliberová CSc., Prírodovedecká
4.2.6 botanika
Botanický ústav
fakulta UK
SAV
RNDr. Iva
externé
Hodálová CSc., Prírodovedecká
Pavol Mereďa
10 / 2005 11 / 2010 4.2.6 botanika
štúdium
Botanický ústav
fakulta UK
SAV
interné
štúdium
RNDr. Mária
Daniela
hradené
15-07-9
Zaliberová CSc., Prírodovedecká
Michálkováz
9 / 2004 11 / 2010
botanika
Botanický ústav
fakulta UK
Dúbravková prostrie
SAV
dkov
SAV
interné
štúdium
Mgr. Patrik Mráz
Barbora
Prírodovedecká
hradené 10 / 2005 5 / 2010 4.2.6 botanika PhD., Botanický
fakulta UK
Šingliarová
z iných
ústav SAV
zdrojov
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.
28
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
fyziológia rastlín
botanika
botanika
fyziológia rastlín
Číslo ŠO
15-05-9
15-07-9
4.2.6
4.2.9
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
RNDr. Daniela Dúbravková,
PhD. (PhD., Univerzita
Komenského v Bratislave)
Mgr. Ľubica Halušková, PhD.
prof., RNDr. František Hindák, RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
(PhD., Univerzita Komenského v
DrSc. (botanika)
(Fakulta prírodných vied UMB)
Bratislave)
RNDr. Peter Illéš, PhD. (PhD.,
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Univerzita Komenského v
(botanika)
Bratislave)
RNDr. Jana Májeková, PhD.
RNDr. Miroslava Luxová, CSc.
(PhD., Prírodovedecká fakulta
(fyziológia rastlín)
UK)
RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
prof. RNDr. Karol Marhold,
(PhD., Univerzita Komenského v
CSc. (botanika)
Bratislave)
RNDr. Barbora Šingliarová,
doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
PhD. (PhD., Univerzita
(fyziológia rastlín)
Komenského v Bratislave)
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.
RNDr. Daniel Dítě, PhD. (IIa)
(fyziológia rastlín)
RNDr. Antónia Šrobárová,
Mgr. Marián Perný, PhD. (IIa)
DrSc. (ochrana rastlín)
RNDr. Antónia Šrobárová,
RNDr. Jozef Šibík, PhD. (IIa)
DrSc. (botanika)
RNDr. Milada Čiamporová,
CSc. (fyziológia rastlín)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
(Prírodovedecká fakulta UK)
29
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2010
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Cvičenia a
Vedenie
semináre
bak. a
doma v zahraničí doma v zahraničí dipl. prác
Prednášky
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
9
1
15
2
0
83
96
225
90
0
Celkový počet hodín v r. 2010
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
19
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
34
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
20
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
32
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
12
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
8
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
2
10
1
Karol Marhold
• členstvo v komisiách pre obhajoby doktorandských dizertačných prác: Prírodovedecká fakulta
UK v Bratislave/BÚ SAV - 4, Univerzita Karlova Praha – 3, University of Heidelberg – 1,
University of Vienna – 1
• školiteľ doktorandky: Hana Daneck (rod. Dvořáková): Fylogeografie temperátních rostlinných
druhů se zaměřením na střední Evropu, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
• člen Komise pro státní doktorské zkoušky v studijním programu Biologie, PřF MU, Brno,
Česká republika
• člen Odborové komise Botanika při Oborové radě doktorského studijního programu Biologie
na Přírodovědecké fakultě MU, Brno, Česká republika
• člen Oborové rady doktorského studijního programu Botanika, PřF UK Praha, Česká republika
• garant doktorandského štúdia v odbore botanika na BÚ SAV
Helena Oťaheľová
• členka komisie pre štátne magisterské skúšky v študijnom odbore biológia, špecializácia
ekológia, PríF UK v Bratislave, Katedra ekológie
• členka komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
30
Ivan Jarolímek
• člen komisie pre štátne magisterské skúšky v študijnom odbore botanika, PríF UK v Bratislave
• člen komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, Katedra botaniky, PríF UK v
Bratislave
Anna Guttová
• členka v komisii pre obhajoby doktorandských dizertačných prác: Università degli studi di
Siena, Taliansko
František Hindák
• člen komisie pre obhajobu doktorandskej dizertačnej práce: Jihočeská univerzita, České
Budějovice
• oponent doktorskej dizertačnej práce RNDr. Markéta Fránková, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita, Brno
• odborný školiteľ doktorandskej práce RNDr. Dáša Hlúbiková, Katedra ekológie PríFUK,
Bratislava
• vedúci seminárnej práce k maturite Dominika Halátová, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava
• lektor kurzu „Cyanophyte water blooms in Bavarian lakes and reservoirs“ Wielenbach,
Nemecko, 6.-7.7.2010
Jozef Šibík
• konzultant doktorandskej dizertačnej práce: Mária Majeková, Katedra pedológie,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Vplyv hydropedologických
podmienok na vegetáciu vybraného územia, Katedra pedológie, PriF UK, vedúci: E.
Masarovičová
Dušan Senko
• konzultant doktorandskej dizertačnej práce: Katarína Senková Baldaufová, Prírodovedecká
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Analýza vzťahu Curculionoidea v epigeóne
xerotermných habitatov a prostredia v oblasti NPR Devínska Kobyla, vedúci: M. Holecová
Igor Mistrík
• člen komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, Katedra fyziológie rastlín, PríF
UK v Bratislave
• člen komisie pre štátne magisterské skúšky v študijnom odbore fyziológia rastlín, PríF UK v
Bratislave
Miroslava Luxová
• členka komisie pre štátne magisterské skúšky v študijnom odbore fyziológia rastlín, PríF UK v
Bratislave
Eva Šestková – Rošková
• konzultantka 1 bakalárskej práce
František Baluška
• garant doktorandského štúdia v odbore fyziológia rastlín na BÚ SAV
31
Bakalári na pracovisku
1. Miroslav Caboň, Katedra botaniky PríF UK, Bratislava: Diverzita Russulaceae na
vybraných lokalitách Borskej nížiny, vedúci: S. Adamčík
2. Kristína Duchoňová, Katedra botaniky PríF UK, Bratislava: Fytoplanktón rybníkov na
Železnej Studienke v Bratislave so zameraním na sinice, vedúci: F. Hindák
3. Zuzana Fačkovcová, Katedra botaniky PríF UK, Bratislava: Diverzita epifytických
lišajníkov Piešťan, vedúci: A. Lackovičová
4. Monika Karelová, Katedra botaniky PríF UK, Bratislava: Fytoplanktón rybníkov na
Železnej Studienke v Bratislave so zameraním na rozsievky, vedúci: A. Hindáková
5. Zuzana Labdíková, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a
ekológie: Rozšírenie vybraných taxónov rodu Pilosella (Asteraceae, Lactuceae) na
Slovensku, vedúci: B. Šingliarová
6. Michaela Horváthová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a
ekológie: Rozšírenie poddruhu Cyanus montanus subsp. mollis (Waldst. et Kit.) Soják
(Compositae) na Slovensku, vedúci: K. Olšavská, práca obhájená v júni 2010
7. Jaroslava Ormisová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a
ekológie: a ekológie: Rozšírenie skupiny Cyanus triumfetti (Compositae) na Slovensku,
vedúci: K. Olšavská
8. Gizela Brezinová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a
ekológie: Morfologická a karyologická variabilita Cyanus montanus (L.) Hill (Compositae)
v Európe, vedúci: K. Olšavská
9. Michaela Horváthová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a
ekológie: Hybridizácia v skupine Cyanus triumfettii, vedúci: K. Olšavská
10. M. Kucová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie:
Steblovce (Puccinellia, Poaceae) Panónie a okolitých regiónov: prehľad taxonómie a
ekológie, rozšírenie P. distans agg. na Slovensku a polyploidia juhopanónskych populácií,
vedúci: M. Perný, práca obhájená v r. 2010
11. Širka, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie:
Rozšírenie Arenaria serpyllifolia agg. (Caryophyllaceae) na Slovensku a úvod do štúdia jej
karyologickej a morfologickej variability, vedúci M. Perný, práca obhájená v r. 2010
12. L. Verony, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie:
Cytogeografia skupiny Puccinellia distans (Poaceae) na Slovensku, vedúci M. Perný, práca
obhájená v r. 2010
13. Jozef Janoviak, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied: Chránené druhy rastlín
vo vybranej časti územia Národného parku Nízke Tatry: rozšírenie, ekológia, ohrozenie,
ochrana, vedúci: D. Dítě
14. Erik Koza, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied: Chránené druhy rastlín vo
vybranej časti územia Národného parku Nízke Tatry: rozšírenie, ekológia, ohrozenie,
ochrana, vedúci: D. Dítě
15. Blažena Sedláková, Žilinská univerzita, Výskumný ústav vysokohorskej biológie: Čeľaď
Orchidaceae v Belianskych Tatrách, konzultant: D. Dítě
16. Jana Žáková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Potravná
ponuka ako limitujúci environmentálny faktor, jej výskum a využitie poznatkov pre druhovú
ochranu krakle belasej, vedúci: M. Bohuš, konzultant: D. Senko
17. Branislav Kundrák, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
Rozšírenie a variablita spoločenstiev nízkych kríčkov v oblasti Tatier, vedúci: J. Šibík
18. Oliver Halgas, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Rozšírenie a
variabilita spoločenstiev snehových výležísk v oblasti Tatier, vedúci: J. Šibík
19. Zita Rimajová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Variabilita a
zmeny vegetácie v Doline siedmich prameňov za posledných 50 rokov, vedúci: J. Šibík
20. Silvia Bittnerová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave: Rozšírenie
32
a variabilita spoločenstiev s Vaccinium myrtillus v Krivánskej Malej Fatre, vedúci: J. Šibík
21. Silvia Chasníková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
Rozšírenie a variabilita spoločenstiev s Rumex alpinus v Krivánskej Malej Fatre, vedúci: J.
Šibík
22. Katarina Juríková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
Rozšírenie a variabilita spoločenstiev triedy Caricetea curvulae v oblasti Tatier, vedúci: J.
Šibík
23. Robert Wilsch, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene: Fenologické prejavy
bukových porastov vo Veľkej Fatre, vedúci: J. Škvarenina, konzultant: K. Hegedüšová
Diplomanti na pracovisku
1. Katarína Petríková, Katedra botaniky PríF UK, Bratislava: Epifytická lichenoflóra
urbánneho prostredia ako indikátor kvality ovzdušia na príklade Spišskej Novej Vsi, vedúci:
A. Guttová
2. Nikola Rybáriková, Katedra botaniky PríF UK, Bratislava: Hodnotenie morfologickej
variability vybraných zástupcov čeľade Geoglossaceae, vedúci: V. Kučera
3. M. Kucová, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie:
Biosytematická štúdia skupiny Puccinellia distans (Poaceae) v Panónii a Karpatoch, vedúci:
M. Perný
4. Širka, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie:
Taxonomická revízia skupiny Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae) v Západných
Karpatoch a Panónii, vedúci: M. Perný
5. L. Verony, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie:
Cytogeografia skupiny Puccinellia distans (Poaceae) v Panónii a Karpatoch, vedúci: M.
Perný
6. Barbora Filová, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava: Štúdium karyologickej a
morfologickej variability druhu Alyssum montanum na území strednej Európy, vedúci: K.
Marhold, konzultant: S. Španiel, práca obhájená v r. 2010
7. Karina Kovácsová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:
Hniezdne možnosti pre dutinové hniezdiče v poľnohospodárskej krajine Podunajskej nížiny,
vedúci: M. Bohuš, konzultant: D. Senko
8. Iroda Abdurahimova, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Katedra ekológie:
Zmeny štruktúry makrofytnej vegetácie v antropicky modifikovanom ramene rieky Dunaj,
konzultant: H. Oťaheľová
Doktorandi na pracovisku
Doktorandské dizertačné práce obhájené v roku 2010: 8
1. Daniela Michalková-Dúbravková: Syntaxonomická klasifikácia a ekologická
charakteristika xerotermných rastlinných spoločenstiev v západokarpatsko-panónskom
regióne, školiteľ: M. Zaliberová
2. Peter Illéš: Štúdium proteínkináz a signálnych ciest po pôsobení abiotických stresov na
rastliny, školiteľ: M. Ovečka
3. Jana Májeková: Segetálna vegetácia vybraných území Slovenska vo vzťahu k ekologickým
faktorom, školiteľ: M. Zaliberová
4. Pavol Mereďa: Taxonomické štúdie rodu Viola podsekcia Viola a vybraných príbuzných
taxónov v Karpatoch, školiteľ: I. Hodálová
5. Vladislav Kolarčík: Diferenciácia taxónov rodu Onosma v severnej časti európskeho
areálu, školiteľ: P. Mártonfi, konzultant: J. Zozomová-Lihová
33
6. Peter Kučera: Smrečiny Veľkej Fatry a priľahlých pohorí, školiteľ: J. Kliment
7. Barbora Šingliarová: Taxonomická revízia skupiny Pilosella alpicola, školiteľ: P. Mráz,
konzultant I. Hodálová
8. Ľubica Halušková: Peroxidázy koreňa jačmeňa a ich význam pre rast koreňa v
podmienkach abiotického stresu, školiteľ: Igor Mistrík
Témy doktorandských dizertačných prác riešené na pracovisku:
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Interní doktorandi
Monika Budzáková: Morfologická, karyologická a ekologická variabilita druhov Sesleria
caerulea a S. tatrae a ich prípadných krížencov v Karpatoch, školiteľ: I. Jarolímek, konzultanti:
J. Šibík, M. Lysák
Anton Čaja: Vplyv faktorov prostredia na diverzitu a druhové zloženie makrofytov rôznych
typov vodných biotopov, školiteľ: R. Hrivnák
Alica Dingová: Diverzita lišajníkových synúzií v borovicových lesoch na Borskej nížine,
školiteľ: M. Valachovič, školiteľ – špecialista: Ivan Pišút
Eva Ďurišová: Reakcie rastlín na toxické efekty ťažkých kovov na úrovni buniek a ich
membrán, školiteľ: M. Ovečka
Danica Kučerová-Richterová: Zúčastňujú sa galaktoglukomanánovéoligosacharidy regulácie/
signalizácie v meritémoch rastlín, školiteľ: D. Lišková
Zuzana Melečková: Vplyv ekologických faktorov na sukcesné zmeny slaniskových
spoločenstiev, školiteľ: R. Hrivnák, konzultant: D. Dítě
Petra Mikušová: Výskyt toxinogénnych húb na plodoch viniča Vitis vinifera, školiteľ: A.
Šrobárová
Katarína Olšavská: Taxonomická revízia komplexu Cyanus triumfettii v Karpatoch a Panónii,
školiteľ: I. Hodálová, konzultant: M. Perný
Mária Petrášová: Fytocenologická a ekologická charakteristika tvrdých lužných lesov
Slovenska, školiteľ: I. Jarolímek
Jana Petrýdesová: Fenotypická charakteristika a genotypická identifikácia druhov rodu
Taphrina na Slovensku, školiteľ: K. Bacigálová
Katarína Piknová: Taxonomická revízia rodu Solenopsora A. Massal. (Catillariaceae) v
Karpatoch, školiteľ: A. Guttová
Jana Podroužková Medvecká: Vplyv nepôvodných a potenciálne inváznych druhov na
horské oblasti, školiteľ: I. Jarolímek
Andrea Staňová: Porovnanie odolnosti rastlín voči ťažkým kovom na bunkovej úrovni,
školiteľ: M. Ovečka, konzultant: M. Čiamporová
Ivana Šibíková: Rozšírenie arktoalpínskych taxónov vo vzťahu k environmentálnym faktorom
prostredia, stratégiám prežívania a ich fytogeografii, školiteľ: M. Valachovič, konzultant J.
Šibík
Stanislav Španiel: Fylogenetické vzťahy a taxonómia skupiny Alyssum montanum – Alyssum
repens, školiteľ: K. Marhold, konzultant: J. Zozomová
Veronika Zelinová: Vplyv hliníka na rast a metabolizmus koreňa ľadenca (Lotus spp.),
školiteľ: I. Mistrík
•
Externí doktorandi
1. Csilla Dorotovičová: Ekologická charakteristika rozšírenia vodných makrofytov v umelých
vodných tokoch južného Slovenska, školiteľ: H. Oťaheľová
2. Natália Jegorovová: Migrácia rastlín vo vrcholových polohách Tatier v kontexte globálnych a
lokálnych zmien prostredia, školiteľ: M. Valachovič
3. Ivona Kautmanová: Taxonómia stredoeurópskych zástupcov rodu Clavaria, školitelia: P.
34
4.
5.
6.
7.
Lizoň, S. Adamčík
Lucia Kenderešová: Štruktúrne adaptácie a komponenty membrán koreňových buniek
genotypov Arabidopsis v podmienkach stresu z ťažkých kovov, školiteľ: M. Čiamporová
Anna Petrášová: Ekologické zhodnotenie výskytu machorastov v oblasti Muránskej planiny s
návrhom manažmentu opatrení, školiteľ: A. Kubinská, konzultant: J. Šibík
Iveta Škodová: Syntaxonomická revízia, synekológia a formalizovaná klasifikácia vybraných
zväzov travinnobylinnej vegetácie na Slovensku, školiteľ: M. Zaliberová, konzultanti: H.
Ružičková, M. Janišová
Róbert Šuvada: Taxonómia rodu Taraxacum sect. Erythrosperma v panónskej oblasti,
školiteľ: P. Mártonfi
35
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Sukcesia, obnova a manažment xerofilných a sub-xerofilných trávnych porastov, Smolenice, 100
účastníkov, 28.05.-01.06.2010
7th European Dry Grassland Meeting: Succession, restoration and management of dry grasslands.
(7. stretnutie European Dry Grassland Group: Sukcesia, obnova a manažment xerotermných
travinno-bylinných spoločenstiev), Smolenice, 28.5.2010–1.6.2010, 100 účastníkov z 20 krajín (19
európskych krajín + Austrália), 36 vedeckých prednášok a 40 vývesiek. Na základe prezentovaných
výsledkov a diskusií vznikla deklarácia „Smolenice Grassland Declaration“, ktorú do 1.12.2010
podpísalo 222 vedcov, zástupcov mimovládnych organizácií, politikov, farmárov a ochrancov
prírody z 31 krajín sveta (príspevky z konferencie, deklarácia a jej signatári sú dostupné na
http://www.edgg.org/edgg_meeting.html).
18. jarné stretnutie slovenských a českých mykológov: Podunajské luhy a Malé Karpaty, Čunovo,
23 účastníkov, 17.06.-20.06.2010
Každoročné pracovné stretnutie slovenských a českých mykológov; 23 účastníkov v Čiech,
Maďarska a Slovenska, 3 exkurzie (CHKO Malé Karpaty, Bratislavský lesný park – údolie potoka
Vydrica), CHKO Dunajské luhy – Prírodná rezervácia Dunajské ostrovy, Bratislava – Podunajské
Biskupice – okolie horárne Lieskovec), 2 prednášky .
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Symposium Structure and Function of Roots /Sympózium Štruktúra a funkcia koreňa, Nový
Smokovec, Vysoké Tatry, 05.09.-09.09.2011, (Igor Mistrík, 02/ 59426120, [email protected])
The topics of the symposium will include:
• Emerging technologies in root biology
• Root anatomy and morphology
• Root growth and development
• Uptake and translocation of essential and beneficial elements
• Environmental stress
The meeting will be hosted by the Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences (IB), Institute
of Chemistry, Slovak Academy of Sciences (IC) and Department of Plant Physiology, Comenius
University in Bratislava (DPP) in the High Tatras.
2nd Czecho-Slovak Scientific Mycological Conference/2. česko-slovenská vedecká mykologická
konferencia, Kongresové centrum SAV Smolenice, 25.10.-28.10.2011, (Pavel Lizoň, 02/ 59426148,
[email protected])
36
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
4
4
5
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
RNDr. Kamila Bacigálová, CSc.
Česká vědecká společnost pro mykologii při AV ČR (funkcia: členka)
RNDr. Milada Čiamporová, CSc.
Československá mikroskopická spoločnosť (CSMS), Praha (funkcia: členka)
Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) (funkcia: členka)
Mgr. Alica Dingová
British Lichen Society (funkcia: členka)
Bryo-lichenologická sekce České botanické společnosti (funkcia: členka)
RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.
European Dry Grassland Group (funkcia: členka)
ICOM – The International Council of Museums (funkcia: členka)
PharmDr. Lenka Franková, PhD.
Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) (funkcia: členka)
RNDr. Otília Gašparíková, CSc.
Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) (funkcia: členka)
Mgr. Anna Guttová, PhD.
Bryo-lichenologická sekce České botanické společnosti (funkcia: členka)
Societa Lichenologica Italiana (funkcia: členka)
Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD.
European Dry Grassland Group (funkcia: členka)
International Association for Vegetation Sciences (IAVS) (funkcia: členka)
prof., RNDr. František Hindák, DrSc.
Česká algologická společnost (funkcia: člen)
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: čestný člen)
Deutsche Botanische Gesellschaft (funkcia: člen)
European phycological society (funkcia: člen hlavného výboru)
Hungarian phycological society (funkcia: čestný člen)
Poľská algologická spoločnosť (funkcia: čestný člen)
Polskie Towarzystwo Botaniczne (funkcia: čestný člen)
RNDr. Iva Hodálová, CSc.
Česká botanická společnost AVČR (funkcia: členka)
37
Ing. Richard Hrivnák, PhD.
International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: člen)
Mgr. Monika Janišová, PhD.
European Dry Grassland Group (funkcia: členka riadiaceho výboru a výkonná redaktorka Bulletinu
EDGG)
International Association for Vegetation Sciences (IAVS) (funkcia: členka)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: člen)
Ostalpin-dinarische Gesellschaft f. Vegetationskunde (funkcia: člen)
RNDr. Anna Kubinská, CSc.
Bryo-lichenologická sekce České botanické společnosti (funkcia: člen)
RNDr. Anna Lackovičová, CSc.
Bryo-lichenologická sekce České botanické společnosti (funkcia: členka)
International Association for Lichenology (funkcia: členka)
RNDr. Pavel Lizoň, CSc.
Česká vědecká společnost pro mykologii při AV ČR (funkcia: člen)
Mycological Society of America (funkcia: člen)
RNDr. Miroslava Luxová, CSc.
Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) (funkcia: národná delegátka)
RNDr. Jana Májeková, PhD.
EWRS Weed Mapping Working Group (funkcia: členka)
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
American Society of Plant Taxonomists (funkcia: člen)
Botanical Society of America (funkcia: člen)
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: člen)
Československá biologická společnost (funkcia: člen)
Euro+Med PlantBase (funkcia: člen Steering Committee)
Global Biodiversity Information Facility (funkcia: člen Governing Board reprezentujúci Slovenskú
republiku)
Global Taxonomy Initiative (funkcia: National focal point for the Slovak Republic, člen “GTI coordination mechanism” za strednú a východnú Európu (od 2006-trvá))
International Association for Plant Taxonomy (funkcia: Member of the Editorial Committee of the
International Code of Botanical Nomenclature (2005-))
International Organization for Plant Information (funkcia: člen Steering Committee a člen Editorial
Committee iniciatívy (projektu) IOPI "Species Plantarum - Flora of the World")
International Organization of Plant Biosystematists (funkcia: President-Elect (2004–2008),
President (2009–2013))
Linnean Society (London) (funkcia: Fellow (FLS))
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (funkcia: Member
of the International Board (2001–))
Society of Systematic Biologists (funkcia: člen)
Systematics Association (funkcia: člen)
Verein zur Erforschung der Flora Österreichs (funkcia: člen)
38
RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: člen)
RNDr. Eleonóra Michalková, CSc.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: členka)
doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) (funkcia: člen)
Mgr. Patrik Mráz, PhD.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: člen)
Mgr. Miriam Nadubinská, PhD.
Československá mikroskopická spoločnosť (CSMS), Praha (funkcia: členka)
Mgr. Katarína Olšavská
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: členka)
RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.
International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: členka)
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.
Československá mikroskopická spoločnosť (CSMS), Praha (funkcia: člen)
Federation of European Societies for Plant Biology (FESPB) (funkcia: člen)
Mgr. Marián Perný, PhD.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: člen)
Mgr. Iveta Škodová
European Dry Grassland Group (funkcia: členka)
International Association for Vegetation Sciences (IAVS) (funkcia: členka)
RNDr. Milan Valachovič, CSc.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: člen)
International Association for Danube Research (IAD) (funkcia: člen)
International Association for Vegetation Sciences (IAVS) (funkcia: člen)
Ostalpin-dinarische Gesellschaft f. Vegetationskunde (funkcia: člen)
Society of Wetland Scientists (SWS) (funkcia: člen)
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
Česká botanická společnost při AV ČR (funkcia: členka)
Mgr. Judita Zozomová, PhD.
International Association for Plant Taxonomy (IAPT) (funkcia: členka)
International Organization for Plant Biosystematics (funkcia: členka)
39
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Marhold Karol
FP7 - INFRA-2007-1.2.2, periodical review
FP7 - INFRA-2008-1.2.2, periodical review
FP7 - INFRASTRUCTURES-2008-2,
periodical review
FP7 - INFRASTRUCTURES-2010-2-RIStructuring the European Research Area
Grantová agentura České republiky
Grantová agentura Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích
The Icelandic Research Fund
Počet
1
2
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
1
9
20
2
1
riešenia
Pracovníci Botanického ústavu SAV, predovšetkým z vedného odboru botanika, vysoko efektívne
využívajú podporu medziakademických dohôd, ktorá im umožňuje najmä realizovať terénne práce
v spolupráci s mnohými vedeckými inštitúciami. Týka sa to predovšetkým krajín Európy, v ktorých
sa vyskytujú taxóny a rastlinné spoločenstvá, ktoré sú predmetom štúdia projektov riešených na
Botanickom ústave:
Spolupráca s pracoviskami Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum,
Budapest, Maďarsko
• Štúdiom stredoeurópskeho herbárového materiálu v herbári BU, sa revidovali položky rodov
Silene, Sagina a Portulaca pre potreby pripravovanej publikácie Flóra Slovenska. I.
Hodálová, P. Mereďa.
Dohoda o spolupráci medzi Biologickým ústavom Rumunskej akadémie vied a BÚ SAV
(2007-2013)
• V r. 2010 sa uskutočnil zber rastlinného materiálu skupiny Cyanus triumfetti a Puccinelia
distans na území Rumunska. Nazberaný materiál bude využitý na štúdium morfologickej a
karyologickej variability študovaných skupín v Európe. K. Olšavská, M. Perný
• Počas návštevy vedeckých pracovníkov z Ústavu biológie Rumunskej akadémie vied na BÚ
SAV sa okrem štúdia herbárových dokladov v herbári ústavu, diskutovalo na témy týkajúce
sa prebiehajúcej a pripravovanej spolupráce. Na Oddelení taxonómie vyšších rastlín
prebehla diskusia o metodike práce s prístrojovým vybavením laboratória prietokovej
cytometrie a laboratória molekulárnej systematiky na BÚ SAV a o možnosti spolupráce a
podieľania sa Rumunského tímu na medzinárodnom projekte Millenium Seed Bank Project
(MSBP) riadeného botanickou záhradou Kew vo Veľkej Británii. S. Španiel, J. Zozomová,
M. Slovák, J. Kučera, K. Marhold
• Spolupracovali sme na vytvorení rumunskej vegetačnej databázy ako aj celokarpatskej
databázy fytocenologických zápisov za účelom užšej spolupráce pri analyzovaní a hodnotení
vegetácie v prirodzenom horskom systéme Karpát. I. Šibíková, J. Šibík
Spolupráca s Botanickým ústavom AV ČR
• Štúdiom stredoeurópskeho herbárového materiálu rodov Spergula, Spergularia, Myosoton,
Moehringia, , Sagina, Lepyrodiclis, Portulaca a Claytonia nachádzajúceho sa v českých
herbároch sa revidovali položky daných rodov pre potreby pripravovanej publikácie Flóra
40
•
•
Slovenska. K. Goliašová, M. Peniašteková, H. Šípošová
Zosumarizovali sa poznatky z doteraz publikovaných vlastných prác o vegetácii Severnej
Kórey a začal sa pripravovať prehľad vegetácie severnej časti Kórejského polostrova. I.
Jarolímek
V spolupráci s Oddelením vegetační ekologie Botanického ústavu AV ČR sa spracovali
fytocenologické údaje o vegetácii obnažených dien triedy Isoëto-Nanojuncetea v Českej a
Slovenskej republike na základe formalizovaných definícií (dr. K. Šumberová). R. Hrivnák
Biosystematické štúdium vybraných rodov čeľadí Brassicaceae a Asteraceae v strednej
Európe a na Balkáne. Spoločný projekt Botanického ústavu Bulharskej akadémie vied a BÚ
SAV.
• Vyhodnotili sme variabilitu populácií balkánskeho taxónu Pilosella rhodopea v širšom
kontexte skupiny P. alpicola (Asteraceae, Lactuceae) a sledovali sme počty chromozómov u
druhu Alyssum alyssoides. Viac informácií - príloha B, bilaterálne projekty. B. Šingliarová,
S. Španiel, J. Zozomová, K. Marhold
Systematika a geografia taxónov flóry Ruska a Slovenska. Spoločný projekt Botanického
ústavu Ruskej akadémie vied v Petrohrade a BÚ SAV.
• V spolupráci s pracoviskom Ruskej akadémie vied sme získali poznatky o rozšírení druhov
rodu Alyssum v Ruskej Federácii. Na základe týchto dát sme spripravili návrh na
konzerváciu mena Alyssum montanum. Viac informácií - príloha B, bilaterálne projekty. K.
Marhold, J. Zozomová, S. Španiel.
Systematika a geografia taxónov flóry Ruska a Slovenska. Spoločný projekt Biologickopedologického ústavu Ruskej akadémie vied vo Vladivostoku a BÚ SAV.
• V spolupráci s pracoviskom Ruskej akadémie vied sme prehodnotili rozšírenie druhov rodu
Cardamine na Ďalekom Východe Ruska, ktoré sme využili pri príprave dvoch publikácií.
Viac informácií - príloha B, bilaterálne projekty. K. Marhold, J. Zozomová.
Spoločný projekt Kráľovskej botanickej záhrady (Real Jardín Botánico, CSIC) v Madride a
BÚ SAV.
• V rámci riešenia spoločného projektu pod názvom “Phylogeny and taxonomy of the
Alyssum montanum – A. repens complex (Brassicaceae)“ sme študovali herbárové položky a
vedeckú literatúru a tiež nazbierali populačné vzorky viacerých taxónov skupiny Alyssum
montanum-A. repens z rôznych častí Španielska. Nazbieraný materiál sa spracováva
morfometrickými, molekulárnymi a cytometrickými metódami. Viac informácií - príloha B,
bilaterálne projekty. K. Marhold, S. Španiel, J. Zozomová
Spolupráca s Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), Dépt. Systématigue et
évolution Paris, Francúzsko.
• Už tretí rok pokračuje spolupráca s Dr. Buyckom z MNHN Paris na taxonomickej revízii
vybraných skupín rodu Russula v Severovýchodnej Amerike. Spolupráca je zameraná na
spoločné morfologické štúdie typov a autentického materiálu severoamerických druhov rodu
Russula a ich porovnanie so zbermi Dr. Buycka uloženými v herbári MNHN Paris.
Súčasťou spolupráce sú aj molekulárne štúdie, ktoré slúžia na delimitáciu rozlíšených
morfotypov. Spoločnú prácu podporil mobilitný program Synthesis a v tomto roku aj projekt
EDIT integrating research grant: Taxonomic and nomenclatural revision of species within
Russula sect. Xerampelinae (fungi) based on morphological and molecular criteria. V tomto
roku boli v rámci projektu publikované dva články v CC časopisoch a prezentovaná jedna
prednáška na medzinárodnom podujatí. S. Adamčík
41
Spolupráca s New York State Museum, Albany, New York, USA
• V rámci projektu EDIT integrating research grant: Taxonomic and nomenclatural revision of
species within Russula sect. Xerampelinae (fungi) based on morpfological and molecular
criteria bolo navštívené pracovisko v Abany. Cieľom služobnej cesty boli typové štúdie
druhov Russula opísaných Charlesom Hortonom Peckom. V spolupráci s collection manager
Dr. Lorinda Leonardi bola pripravená databáza publikovaných mien a originálne práce boli
spojené s typovými položkami uloženými v herbári NYS. Všetky typové položky boli
naskenované a obrázky a dáta boli uložené v online databáze NYS Albany (NY). Boli
ukončené typové štúdie na Russula serissima Peck a R. subvelutina Peck a pripravuje sa
publikácia, kde sú typy týchto dvoch druhov stotožnené s recentne nazberaným materiálom.
S. Adamčík
Spolupráca s pracoviskami Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences,
Vácrátót a Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum, Budapest,
Maďarsko
• V rámci aktivít zameraných na výskum diverzity a chemizmu vybraných taxónov lišajníkov
(projekt OTKA 81232, VEGA 2/0071/10 a MAD) sa zrealizovala revízia položiek zberov
zástupcov rodu Solenopsora z Maďarska, deponovaných v Maďarskom prírodovednom
múzeu v Budapešti. Revízia poukázala na to, že z územia Maďarska je dosiaľ známy len
jeden taxón – S. candicans. Údaj o výskyte S. olivacea je pochybný. V rámci terénneho
výskumu sme navštívili dve lokality recentného výskytu druhu S. candicans v Maďarsku.
Na prvých dvoch sme nazbierali materiál pre molekulárne analýzy. A. Guttová
Spolupráca s Instituto de Agrobiotecnologia, Španielsko
• Spolupráca sa zameriavala na mikroskopickú charakterizáciu enzýmov metabolizmu cukrov
u rastlinných rodov, ktoré sú významné z hľadiska poľnohospodárskej produkcie.
Manipuláciou tvorby a aktivity hlavných enzýmov metabolizmu škrobu sa dosiahol
významný nárast produkcie tohto ekonomicky veľmi atraktívneho rastlinného produktu, čo
predstavuje veľmi významný potenciál pre využitie týchto výsledkov v praxi. M. Ovečka
•
Spolupráca s Univerzitou v Aberdeen, Institute of Biological and Environmental
Sciences. V Spolupráci s vedeckými pracovníkmi univerzity v Aberdeen v Škótsku sme
začali výskum vegetácie za účelom hodnotenia a analyzovania reliktnej vegetácie v rámci
nadregionálnej syntézy a porovnania vegetácie v regióne Álp, Karpát a Škótska. J. Šibík, I.
Šibíková.
Spolupráca s Rakúskou akadémiou vied
• Spolupracovali sme na výskume a porovnaní vysokohorských spoločenstiev z tried CariciKobresietea a Elyno-Seslerietea v Karpatoch a Alpách. J. Šibík, I. Šibíková
Spolupráca s Alterra, Green World Research, Wageningen, Holandsko
• V spolupráci so Stephanom M. Hennekensom, tvorcom databázového programu Turboveg
na spracovanie, uloženie a manažovanie fytocenologických a vegetačných dát, sme sa
podieľali na skvalitnení slovenskej vegetačnej databázy ako aj rozšírení používania databázy
do Poľska a Rumunska. J. Šibík, I. Šibíková
Spolupráca s Ústavom zoologie a botaniky, Masarykova univerzita Brno (Česká republika)
• Pokračovala viacročná spolupráca na výskume slatinných rašelinísk Západných Karpát a
začalo sa so spracovním dát získaným výskumom vegetácie slaných pôd v Panónskej nížine
a v Bulharsku. D. Dítě
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
42
5. Vedná politika
Dlhodobá vedná politika Botanického ústavu SAV vychádza z priorít pracoviska, definovaných v
zriaďovacej listine, s primeraným prihliadnutím na najnovší vývoj v jednotlivých vedných
disciplínach. Ústav rozvíja široké spektrum botanických disciplín, pričom v ťažiskových
(systematická botanika, geobotanika a fyziológia rastlín) je vedúcou inštitúciou na Slovensku a
rovnocenným partnerom pre relevantné inštitúcie v zahraničí. Pre zabezpečenie súčasnej pozície a
jej perspektívne zlepšenie Botanický ústav:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozvíja aktívnu spoluprácu so zodpovedajúcimi inštitúciami na Slovensku a najmä v
zahraničí
dlhodobo buduje botanické informačné zdroje (BIS-Botanický informačný systém; CDFCentrálna databáza fytocenologických zápisov; herbár "SAV"; knižnica)
buduje nové a modernizuje zastaralé laboratóriá
podporuje publikovanie zásadných výsledkov v knižných monografiách
finančne stimuluje publikovanie vynikajúcich výsledkov v kvalitných karentovaných
časopisoch
organizuje medzinárodné vedecké podujatia
intenzívne sa venuje výchove doktorandov a najlepších následne zamestnáva
prostredníctvom Atestačnej komisie BÚ SAV dohliada na trvalú výkonnosť pracovníkov a
ich vedecko-kariérny rast
stanovením kritérií na hodnotenie výkonnosti jednotlivých vedeckých pracovníkov vo
Vedeckej rade BÚ SAV podporuje primeranú súťaživosť v rámci ústavu
organizovaním spoločných podujatí na úrovni oddelení a ústavu rozvíja dobré medziľudské
kolegiálne vzťahy a podporuje pocit vzájomnej spolupatričnosti všetkých pracovníkov
ústavu
43
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 1/0012/08
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae)
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA č. 2/0026/09
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Inštitút biológie a geológie, Banská Bystrica
- Spoločné pracovisko SAV (Geologický ústav a Botanický ústav) a Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici (Fakulta prírodných vied UMB)
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Systematika vyšších rastlín, vegetačná ekológia, populačná biológia a aplikácie týchto
disciplín v ochrane prírody a krajinnom plánovaní
Zhodnotenie: Zhodnotenie: V r. 2010 pokračovala činnosť Inštitútu biológie a geológie v Banskej
Bystrici, pričom počet pracovníkov Botanického ústavu SAV participujúcich v Inštitúte sa zvýšil na
piatich (pribudla dr. B. Šingliarová). V Inštitúte sú teda zapojení všetci pracovníci Detašovaného
pracoviska BÚ SAV, ktoré sídli v budove Centra vied SAV v Banskej Bystrici. Kolektív týchto
botanikov je zameraný na moderné biologické disciplíny, ako sú systematika vyšších rastlín,
vegetačná ekológia, populačná biológia a na aplikácie týchto disciplín v ochrane prírody a
krajinnom plánovaní (napr. manažmentové modely, programy záchrany ohrozených druhov a
biotopov). Takto sa rozvíja kvalitný botanický výskum aj v stredoslovenskom regióne, a zároveň sa
v spolupráci s Fakultou prírodných vied UMB prehlbuje úroveň výuky botaniky v Banskej Bystrici
(štyria pracovníci Detašovaného pracoviska BÚ SAV vedú seminár o moderných botanických
metódach pre poslucháčov magisterského štúdia, podieľajú sa na vedení terénnych cvičení z
botaniky).
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 1/0030/09
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Výskum vegetácie slaných pôd v rámci Panónskej nížiny
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 1/0836/08
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 2/0030/09
44
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: Ekologicko-taxonomické štúdium vybraných halofytných druhov a ich spoločenstiev v
Panónskej oblasti
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko Oddelenia taxonómie
vyšších rastlín BÚ SAV, Katedry botaniky a Katedry zoológie PriFUK, Ústavu biologických a
ekologických vied UPJŠ a Slovenského národného múzea – National Taxonomic Facility / Národné
taxonomické laboratórium
Začiatok spolupráce: 2005
Zameranie: Národné taxonomické laboratórium
Zhodnotenie: Partner(i): OTVR BÚ SAV, Katedra botaniky a Katedra zoológie PríF UK, Ústav
biologických a ekologockých vied UPJŠ, Slovenské národné múzeum, ÚZ SAV Zhodnotenie:
Spoločné pracovisko bolo založené s cieľom koordinovať výskum špičkových pracovísk na
Slovensku v oblasti taxonómie a štúdia diverzity rastlín a živočíchov, organizovať spoločné
projekty, spoločné semináre, výuku doktorandov atď. Spoločné pracovisko bolo prijaté do
celoeurópskeho konzorcia najvýznamnejších európskych taxonomických inštitúcií CETAF
(www.cetaf.org), a v roku 2010 sa začalo podieľať na jeho činnosti. BÚ SAV sa v rámci CETAF
podieľal na príprave projektu 7 RP OpenPlantBio a projektu OpenUp!—Opening up the Natural
History Heritage for Europeana úspešne podaného v rámci programu CIP - ICT (Program pre
konkurencieschopnosť a inováciu).
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 2/0013/08
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Distribúcia a diverzita makrofytnej vegetácie vodných nádrží na Slovensku vo vzťahu
k environmentálnym charakteristikám a antropickým disturbanciám
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 2/0062/10
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: Geoglosoidné huby nelesných stanovíšť
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 2/0121/09
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom,
ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekt VEGA 2/0140/08
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Taxonomické štúdium vybraných druhov Russula sect. Xerampelinae.
Zhodnotenie: V časti Príloha B - Projekty národných agentúr - Programy VEGA
45
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Carpathian Ecoregion Initiative
Názov aplikácie/objekt výskumu: Proposal for Western Carpathian Ecological Network as a
precondition for effective cross-border nature protection
Začiatok spolupráce: 2008
Stručný opis aplikácie/výsledku: V rámci projektu sme na poslednom pracovnom stretnutí
spoločne s expertmi z ďalších troch západokarpatských krajín (Česká republika, Poľsko a
Maďarsko) prerokovali možnosti publikovania výsledkov v časopisoch ako aj možnosti priblížiť
projekt širšej verejnosti. Výsledkom je publikácia Towards an Ecological Network for the
Carpathians II, ktorá zahŕňa okrem informácií o databáze aj kompletné zoznamy annexových
zväzov, rastlín a živočíchov.
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): 2200 EUR na celú
dobu riešenia projektu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Názov aplikácie/objekt výskumu: Manažmentové modely pre travinné biotopy
Začiatok spolupráce: 2009
Stručný opis aplikácie/výsledku: Počas vegetačnej sezóny 2010 boli zozbierané dáta na trvalých
plochách zameraných na sledovanie vplyvu rôzneho typu manažmentu na trávny porast (Biele
Karpaty, Poľana, Kláštorské lúky, Kamenínske slanisko, Sliačske travertíny). Získané údaje boli
zdigitalizované. Zapísalo sa 70 opakovaných fytocenologických zápisov na vybraných lokalitách v
Bielych Karpatoch a na Poľane, s cieľom zachytiť zmeny vo vegetácii v súvislosti s
obhospodarovaním v minulosti a v súčasnosti. Boli spracované a vytvorené manažmentové modely
pre slaniská, suché a dealpínske biotopy, vysoké ostrice, mezofilné a subxerofilné lúky a pasienky,
horské a alpínske lúky. Z prostriedkov projektu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia v
Smoleniciach (7. stretnutie Európskej skupiny na výskum xerotermných trávnikov, Smolenice, 28.
– 31. 5. 2010), ktorej hlavná téma bola „Sukcesia, obnova a manažment travinnobylinných
spoločenstiev“.
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): projekt je
spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky; celková suma pre BÚ SAV: 65 364 €
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
žiadna
46
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
žiadne
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
žiadny
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
žiadna
47
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
RNDr. Otília Gašparíková, Akreditačná komisia vlády SR, Pracovná
členka
CSc.
skupina 13, Vedy o živej prírode
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. Komisia Národnej banky Slovenska pre
člen
výber námetov slovenských bankoviek,
mincí a pamätných mincí
prof. RNDr. Karol Marhold, Komisia pre ochranu biodiverzity pri
člen
CSc.
Ministerstve životného prostredia SR
APVV - Pracovná skupina pre prírodné
člen
vedy 4, biológia
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Výskyt zákonom chráneného lišajníka Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. a ďalších
vzácnych epifytov v NPR Cigánka – areál Muránskeho hradu
Adresát expertízy: Štátna ochrana prírody SR – Správa NP Muránska planina
Spracoval: Mgr. Anna Guttová, PhD.
Stručný opis: Výskum bol zameraný na aktuálny výskyt troch vzácnych epifytických lišajníkov –
Lobaria pulmonaria, Leptogium saturninum a Collema nigrescens, na drevinách v areáli
Muránskeho hradu. Z výskumu sa pripravila technická správa, ktorá je ako rukopis uložená na
Správe NP Muránska planina. Má slúžiť ako referenčný materiál pre vykonávané a plánované
zásahy do vegetácie drevín v areáli hradu.
Názov expertízy: Lišajníky v pralesoch strednej Európy
Adresát expertízy: FSC (Forest Stewardship Council) Slovensko
Spracovali: Mgr. Anna Guttová, PhD., RNDr. Anna Lackovičová, CSc.
Stručný opis: Expertíza pre projekt „Ochrana pralesov Slovenska č. EN-2009-021“ zahŕňa
poznatky o pestrosti a funkcii epifytických lišajníkov v pralesoch a hospodárskych lesoch strednej
Európy. Na konkrétnych dátach zo Slovenska poukazuje na ich význam pre posudzovanie
kontinuity lesného porastu a pre výber najvhodnejšieho manažmentu.
Názov expertízy: Odborné vyjadrenie sa k manažmentu územia Devínskej Kobyly
Adresát expertízy: BROZ, ŠOP SR, správa CHKO Malé Karpaty
Spracoval: Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD.
Stručný opis: Poloprirodzené travinno-bylinné spoločenstvá na karbonátovom geologickom na
Devínskej Kobyle bezprostredne súvisia s hospodárskou činnosťou človeka – niekoľko storočí boli
udržiavané tradičnými hospodárskymi činnosťami (pasenie, kosenie, vypaľovanie porastov). Od
polovice 20. storočia postupne strácali hospodársky význam a v súčasnosti sú ohrozené najmä
sekundárnou sukcesiou, fragmentáciou a izoláciou lokalít. Cieľom bolo pripraviť manažmentové
opatrenia, ktoré budú reflektovať na abiotický potenciál územia. Pri expertíze sme kládli dôraz na
hodnotenie vlastností oslnenia, morfometriky, eróznym hrozbám, stability a odolnosti územia.
Územie sme hodnotili podľa stupňa zarastania a vhodnosti prepásania. Ďalej sme vyhraničili miesta
48
(ne)vhodné pre výrub drevín a miesta s výskytom Orchidaceae, ktoré by sa mali kosiť.
Manažmentové modely sme metodicky prispôsobili pomerom územia.
Názov expertízy: Odborné vyjadrenia k zisteniu druhu zaistených omamných a psychotropných
látok
Adresát expertízy: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave (2 expertízy); Okresné
riaditeľstvo PZ v Trnave (6 expertíz)
Spracoval: RNDr. Iva Hodálová, CSc.
Stručný opis: Spracovali: RNDr. Iva Hodálová, CSc. (4 expertízy); RNDr. Pavol Mereďa (2
expertízy); spoločne RNDr. Iva Hodálová, CSc. a RNDr. Pavol Mereďa (2 expertízy). V mesiacoch
február až november sme posudzovali vzorky pestovaných rastlín zaistených políciou pri domových
prehliadkach a prehliadkach nebytových priestorov v Trnavskom kraji. Vo všetkých prípadoch sa
zistilo, že zaistené jedince sú morfologicky totožné a patria rovnakému kultivaru druhu Cannabis
indica Lam. - konopa hašišová.
Názov expertízy: Príprava vedeckého návrhu na doplnenie sústavy NATURA 2000 v panónskom a
alpínskom biogeografickom regióne
Adresát expertízy: DAPHNE
Spracoval: RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., RNDr. Dušan Senko, PhD., Ing. Richard Hrivnák, PhD.,
RNDr. Milan Valachovič, CSc., RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
Stručný opis: Pripomienkovanie rozšírenia travinno-bylinných biotopov. Cieľom bola príprava
vedeckého návrhu o výskyte/absencii druhov a biotopov viažucich sa na špecifické vlastnosti
krajiny. Pripravili sme aj niekoľko podrobných mapových výstupov, napr. máp distribúcie.
Názov expertízy: Determinácia lišajníkov
Adresát expertízy: Považské múzeum, Považská Bystrica; Botanický ústav AV ČR Průhonice;
Katedra botaniky Masarykovej Univerzity Brno
Spracoval: RNDr. Ivan Pišút, DrSc.
Stručný opis: Determinácia položiek lišajníkov zo strednej Európy, Jakutska a Južnej Kórey pre
vedecké účely zadávateľov.
Názov expertízy: Odborné vyjadrenie sa k manažmentu územia Devínskej Kobyly
Adresát expertízy: BROZ, ŠOP SR, správa CHKO Malé Karpaty
Spracoval: RNDr. Dušan Senko, PhD.
Stručný opis: Poloprirodzené travinno-bylinné spoločenstvá na karbonátovom geologickom na
Devínskej Kobyle bezprostredne súvisia s hospodárskou činnosťou človeka – niekoľko storočí boli
udržiavané tradičnými hospodárskymi činnosťami (pasenie, kosenie, vypaľovanie porastov). Od
polovice 20. storočia postupne strácali hospodársky význam a v súčasnosti sú ohrozené najmä
sekundárnou sukcesiou, fragmentáciou a izoláciou lokalít. Cieľom bolo pripraviť manažmentové
opatrenia, ktoré budú reflektovať na abiotický potenciál územia. Pri expertíze sme kládli dôraz na
hodnotenie vlastností oslnenia, morfometriky, eróznym hrozbám, stability a odolnosti územia.
Územie sme hodnotili podľa stupňa zarastania a vhodnosti prepásania. Ďalej sme vyhraničili miesta
(ne)vhodné pre výrub drevín a miesta s výskytom Orchidaceae, ktoré by sa mali kosiť.
Manažmentové modely sme metodicky prispôsobili pomerom územia.
Názov expertízy: Analýza stavu biotopov európskeho významu v areáli dobývacieho priestoru
Liptovská Porúbka – Malužiná
Adresát expertízy: Eurovia- Kameňolomy, s.r.o., Hlinská č. 40, 011 18 Žilina
Spracoval: RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Stručný opis: V súčasnosti v lome dobývacieho priestoru Liptovská Porúbka – Malužiná prebieha
proces posudzovania vplyvov na životného prostredie (EIA) pričom došlo k stretu záujmov medzi
ochranou prírody a rozšírením lomu na celé územie dobývacieho priestoru. Botanický ústav SAV,
49
ako kvalifikovaná odborná inštitúcia, bol vybraný, aby nezávisle posúdil stav a zachovanie biotopov
európskeho významu na danej lokalite a vyjadril sa k možnému ovplyvneniu vegetácie rozšírením
lomu na územie celého dobývacieho priestoru. Na základe terénneho výskumu sa na lokalite
podarilo potvrdiť iba dva z troch spomínaných biotopov európskeho významu a to Ls 4 Lipovojavorové sutinové lesy (9180) a Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). V prípade
biotopu Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy ide o mylné určenie biotopu. Spoločenstvo predstavuje
fragment po kvetnatej bučine a sutinovom lese, ktoré sú v blízkosti a zodpovedá rúbaniskovým
spoločenstvám zväzu Carici piluliferae-Epilobion angustifolii.
Názov expertízy: Expertíza k zonácii Vysokých Tatier - Pripomienky k zonácii TANAPu
Adresát expertízy: Ministerstvo ŽP SR
Spracoval: RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Stručný opis: Botanický ústav SAV ako odborná a nezávislá inštitúcia sa vyjadril k pripravovanej a
diskutovanej zonácii Vysokých Tatier, ako významného celospoločenskéhu problému. Zo strany
BÚ SAV bolo zdôraznené nerovnomerné zastúpenie poznatkov v návrhu z dielne MŽP SR, ktoré
vychádzali predovšetkým z „lesníckej koncepcie“ a nie z pohľadu, že na komplexné posúdenie
priaznivosti stavu zachovania lesnej i nelesnej bioty a ekosystémov je nevyhnutný širší teoretický a
metodický rámec evolučnej biológie, biológie ochrany prírody, ekosystémovej ekológie,
biogeografie, paleoekológie a ďalších prírodných i spoločenských vied (vrátane lesníckych). BÚ
SAV zdôrazňoval, že pri metodike zonácie neboli brané do úvahu skutočnosti, že priaznivý stav a
vývoj lesnej i nelesnej bioty a ekosystémov v národných parkoch najspoľahlivejšie zaručujú také
režimy disturbancií (narušení), za akých tieto biotopy/ekosystémy vznikali a vyvíjali sa a na aké sa
ich zložky evolučne adaptovali. Podstatná časť doplňujúcich argumentov zo strany BÚ SAV k
nastolenej problematike bola obsiahnutá v priloženom materiáli, ktorý zhŕňal poznatky viacerých
odborníkov zaoberajúcich sa štúdiom bioty v TANAP-e. Podľa vyjadrení predstaviteľov MŽP SR
budú pripomienky BÚ SAV zapracované do koncepcie novej zonácie TANAPu a pracovníci BÚ
SAV budú prizvaní ako odborníci do komisie pri vypracovaní tejto štúdie.
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
žiadne
50
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Meno
Spoluautori
Názov
zverejnenia
Tlačová
prof., RNDr. František
Neurobiológia
konferencia Úrad
Baluška, DrSc.
rastlín
predsedníctva
SAV
Kam až dovidíme
elektrónovým
RNDr. Milada Čiamporová,
Botanický ústav
mikroskopom?
CSc.
SAV
Deň otvorených
dverí BÚ SAV
79 odborneRNDr. Daniel Dítě, PhD.
popularizačných
www.botany.cz
článkov
Člen poroty
súťaže „O nejlepší
botanickou
ilustraci“
Botanická zahrada
Přírodovědná
RNDr. Daniel Dítě, PhD.
hlavního města
společnost,
Praha
Botanická zahrada
hlavního města
Praha a Karlova
Univerzita
Pavol Eliáš,
Mladá Fronta,
RNDr. Daniel Dítě, PhD.
Horské rostliny
Daniel Hrčka
Praha
Aplikácia
lichenologického
výskumu do praxe SRo – Program na
Mgr. Anna Guttová, PhD.
– výskum
týždeň: Kto je
epifytických
nový Leonardo?
lišajníkov v
Bratislave
Sprístupňovanie
činnosti
Botanického
STV – Správy a
Mgr. Anna Guttová, PhD.
ústavu SAV
komentáre
verejnosti s
dôrazom na žiakov
a študentov
Študenti na
návšteve v
Mgr. Anna Guttová, PhD. Pavol Mereďa
www.sav.sk
Botanickom ústave
SAV
51
Dátum alebo
počet za rok
14.12.2010
8.11.2010
2010
2010
2010
11.11.2010
8.11.2010
10.11.2010
prof., RNDr. František
Hindák, DrSc.
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Ing. Jaromír Kučera, PhD.
prof. RNDr. Karol Marhold,
CSc.
RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Mgr. Katarína Olšavská
Mgr. Miroslav Ovečka,
PhD.
Mgr. Miroslav Ovečka,
PhD.
RNDr. Ján Pavlovkin, CSc.
RNDr. Ján Pavlovkin, CSc.
RNDr. Ján Pavlovkin, CSc.
Prečo vo vode
napúchajú riasy,
lišajníky alebo
machy? Čo
obľubuje žiť vo
vode s teplotou 90
C? Deň
otvorených dverí
BÚ SAV
Zonácia TANAPu
- stanovisko
Botanického
ústavu SAV
Zonácia TANAPu
- stanovisko
Botanického
ústavu SAV
Ako odhalíme
DNA kód v
rastlinách? Deň
otvorených dverí
BÚ SAV
Xth Symposium of
the International
Organization of
Plant
Biosystematists
(IAPT interest
group).
Botanický ústav
SAV slovom a
obrazom - Deň
otvorených dverí
BÚ SAV
Botanický ústav –
rastliny a ľudia
pod jednou
strechou
Ako vnímajú
rastliny
Kam až dovidíme
elektrónovým
mikroskopom?
Deň otvorených
dverí BÚ SAV
Solárium: Stres
rastlín z chladu I.
Solárium: Stres
rastlín z chladu II.
Solárium: Zdravie
z menej známych
ovocných druhov
52
BÚ SAV
Bratislava
8.11.2010
Česká televize Události
24.4.2010
STV Správy
23.4.2010
BÚ SAV
Bratislava
8.11.2010
The Systematist,
Newsletter of the
Systematics
Association 31:
10-12.
2010
BÚ SAV
8.11.2010
Deň otvorených
dverí, Centrum
11.11.2010
vied SAV, Banská
Bystrica
JOJ, TV noviny
11.9.2010
BÚ SAV
Bratislava
8.11.2010
Slovenský rozhlas
1.2.2010
Slovenský rozhlas
2.2.2010
Slovenský rozhlas
6.8.2010
Prečo vo vode
napúchajú riasy,
lišajníky alebo
machy? Čo
BÚ SAV
Mgr. Jana Petrýdesová
obľubuje žiť vo
8.11.2010
Bratislava
vode s teplotou 90
C? Deň
otvorených dverí
BÚ SAV
Ako nám pomáha
"veľký brat z
družice",
matematika a
počítače vidieť,
BÚ SAV
RNDr. Dušan Senko, PhD.
8.11.2010
ako sa mení
Bratislava
krajina okolo nás v
čase. Deň
otvorených dverí
BÚ SAV
Geografický
informačný systém SRo – Program na
RNDr. Dušan Senko, PhD.
odhaľuje zmeny
týždeň: Kto je
11.11.2010
vegetácie krajiny v nový Leonardo?
čase
Ako odhalíme
DNA kód v
BÚ SAV
Mgr. Marek Slovák, PhD.
rastlinách? Deň
8.11.2010
Bratislava
otvorených dverí
BÚ SAV
Medveď sľúbil
prehodnotiť
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
zonáciu Tatier,
Pravda
28.4.2010
ochranári sú
skeptickí
Politici sa mali o
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
názor vedcov
Pravda
17.4.2010
zaujímať skôr
SAV vyzýva
vládu, aby
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Webnoviny.sk
31.3.2010
neschválila
zonáciu TANAP
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Tatry v ohrození
Plus sedem dní
7.5.2010
Vedci vyzývajú
vládu, aby
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Pluska.sk
31.3.2010
nepodpísala
zonáciu TANAPu!
Zonácia Tatier sa
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Plus jeden deň
30.4.2010
odkladá
Gymnázium
Národné parky
Viliama
RNDr. Jozef Šibík, PhD. Ivana Šibíková
30.11.2010
USA a Kanady
Paulínyho-Tótha v
Martine
53
Deň otvorených
RNDr. Barbora Šingliarová,
dverí, Centrum
11.11.2010
PhD.
vied SAV, Banská
Bystrica
Prednáška v ramci
Nórsko – krajina
prednáškového
RNDr. Helena Šípošová,
hodná obdivu
cyklu Slovenskej
15.12.2010
botanickej
CSc.
(postrehy z
krátkeho pobytu).
spoločnosti,
Bratislava
Vrchná hora http://www.stupav
významná lokalita
Katarína
a.sk/galeria/file/vrc
2010
Mgr. Iveta Škodová
xerotermnej fauny
hna_hora_poster.p
Hegedüšová
a flóry na Záhorí df
poster
Prírodná
RNDr. Mária Zaliberová,
internet, BÚ SAV,
rezervácia Sedliská
17.4.2010
PríF UK
CSc.
v jarnom šate
Malé Karpaty vo
RNDr. Mária Zaliberová,
Jana Májeková farebnom
BÚ SAV, PríF UK 16.10.2010
CSc.
jesennom šate
Ako odhalíme
DNA kód v
Mgr. Judita Zozomová,
BÚ SAV
rastlinách? Deň
8.11.2010
PhD.
Bratislava
otvorených dverí
BÚ SAV
Sprístupňovanie
činnosti
Botanického
Mgr. Judita Zozomová,
STV – Správy a
ústavu SAV
8.11.2010
PhD.
komentáre
verejnosti s
dôrazom na žiakov
a študentov
Čo nám môže
DNA povedať o
rastlinách?
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
Počet
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Celoslovenský jarný
algologický seminár
domáca
Slovenskej botanickej
spoločnosti
Otvorenie
lichenologického roka –
domáca
Apertio anni lichenologici:
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
Bratislava
18.03.-18.03.2010
12
Marianka Medené Hámre
29.04.-29.04.2010
5
54
Exkurzia do Malých Karpát
Lichenologické vinobranie
– Vindemia lichenologica:
Epifytické lišajníky
domáca
Piešťan: exkurzia po
stopách Jindřicha Suzu
Celoslovenský jesenný
algologický seminár
domáca
Slovenskej botanickej
spoločnosti
Biodiverzita húb Slovenska
domáca
10
Sukcesia, obnova a
manažment xerofilných a
medzinárodná
sub-xerofilných trávnych
porastov
18. jarné stretnutie
slovenských a českých
medzinárodná
mykológov: Podunajské
luhy a Malé Karpaty
Piešťany
21.10.-21.10.2010
10
Bratislava
02.12.-02.12.2010
15
Bratislava
07.12.-07.12.2010
35
Smolenice
28.05.-01.06.2010
100
Čunovo
17.06.-20.06.2010
23
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: Noc výskumníka - výstava fotografií
Miesto konania: Areál SAV Patrónka - vestibul
Dátum: 11.2010
Zhodnotenie účasti: Komisiou PSAV boli vybrané a vystavené fotografie nasledovných autorov z
BÚ SAV: F. Hindák, A. Hindáková, J. Podroužková Medvecká, D. Senko, J. Šibík, I. Šibíková, J.
Pavlovkin, M. Ovečka
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
0
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
RNDr. Milada Čiamporová, CSc.
Biologia (funkcia: členka)
RNDr. Otília Gašparíková, CSc.
Biologia Plantarum (funkcia: členka)
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.
Bulletin SBS pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Anna Guttová, PhD.
Bryonora (funkcia: členka redakčnej rady)
Bulletin SBS pri SAV (funkcia: členka redakčnej rady)
55
prof., RNDr. František Hindák, DrSc.
Algologia (funkcia: člen)
Algological Studies (funkcia: člen)
Annales de Limnology (funkcia: člen)
Biologia (funkcia: redaktor)
Bulletin SBS pri SAV (funkcia: člen)
Fottea (funkcia: člen)
Mgr. Alica Hindáková, PhD.
Bulletin SBS pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Monika Janišová, PhD.
Tuexenia (funkcia: členka, členka Editorial Board pre Special Feature Tuexenia 2010)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Beskydy, časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (funkcia: člen)
Biosozológia (funkcia: člen)
Bulletin SBS pri SAV (funkcia: člen)
Thaiszia - Journal of Botany (funkcia: člen)
Ukrainian Phytosociological Collection (funkcia: člen)
RNDr. Anna Kubinská, CSc.
Biosozológia (funkcia: člen)
RNDr. Pavel Lizoň, CSc.
Acta Mycologica (funkcia: člen)
Catathelasma (funkcia: redaktor)
Polish Botanical Journal (funkcia: člen)
Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV (funkcia: redaktor)
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Biologia (funkcia: člen advisory editorial board)
Folia Geobotanica (funkcia: Editor-in-Chief)
Journal of Plant Development (funkcia: člen redakčnej rady)
Komarovia (funkcia: člen redakčnej rady)
Polish Botanical Journal (funkcia: člen redakčnej rady)
Taxon (funkcia: člen redakčnej rady, column editor)
Thaiszia – Journal of Botany (funkcia: člen redakčnej rady)
Willdenowia (funkcia: člen redakčnej rady)
doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
Biologia (funkcia: výkonný redaktor)
Bulletin SBS pri SAV (funkcia: predseda redakčnej rady)
Mgr. Patrik Mráz, PhD.
Biologia (funkcia: člen )
Mgr. Marián Perný, PhD.
Biologia (funkcia: člen )
RNDr. Antónia Šrobárová, DrSc.
Acta fytotechnica et zootechnica (funkcia: členka)
56
RNDr. Milan Valachovič, CSc.
Biologia (funkcia: člen)Phytocoenologia (funkcia: člen)
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
Monographie Botanicae (funkcia: členka)
Mgr. Judita Zozomová, PhD.
Folia Geobotanica (funkcia: associate editor, copy editor)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Kamila Bacigálová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
prof., RNDr. František Baluška, DrSc.
Slovenská botanická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Viera Banásová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: čestná členka)
Mgr. Monika Budzáková
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Milada Čiamporová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: podpredsedníčka, čestná členka)
Mgr. Alica Dingová
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Daniel Dítě, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Otília Gašparíková, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: čestná členka)
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: čestná členka)
Mgr. Anna Guttová, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: predsedníčka Lichenologickej pracovnej
skupiny)
Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: revízorka)
57
prof., RNDr. František Hindák, DrSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: čestný člen, predseda Algologickej sekcie)
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: čestný člen)
Mgr. Alica Hindáková, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Iva Hodálová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Ing. Richard Hrivnák, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Monika Janišová, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilý člen)
Mgr. Natália Jegorovová
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Anna Kubinská, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilá členka)
Ing. Jaromír Kučera, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Viktor Kučera, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Anna Lackovičová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilá členka)
RNDr. Roman Letz, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Pavel Lizoň, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda)
RNDr. Miroslava Luxová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilá členka)
RNDr. Jana Májeková, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilý člen)
58
Mgr. Zuzana Melečková
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: vedecký tajomník, predseda Komisie pre
kroniku a fotoarchív)
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Tatiana Miháliková
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Eleonóra Michalková, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka Hlavného výboru)
doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda, čestný člen)
Mgr. Patrik Mráz, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Katarína Olšavská
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: čestná členka)
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Ján Pavlovkin, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Magdaléna Peniašteková, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Marián Perný, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Ivan Pišút, DrSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Jana Podroužková Medvecká
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Dušan Senko, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen, správca webového portálu)
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
59
RNDr. Ivana Šibíková
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Helena Šípošová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilá členka)
Mgr. Iveta Škodová
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Stanislav Španiel
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Antónia Šrobárová, DrSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
RNDr. Ondrej Ťavoda
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Milan Valachovič, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: zaslúžilý člen)
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: Predsedníčka Sekcie pre výskum synantropnej
flóry a vegetácie )
Mgr. Judita Zozomová, PhD.
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Deň otvorených dverí v Botanickom ústave SAV
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku prebehol v pondelok 8. novembra 2010 v
Botanickom ústave SAV Deň otvorených dverí. Na pracovisku sme privítali do 110 študentov a ich
pedagógov zo štyroch bratislavských škôl – Základnej školy Podzáhradná, Spojenej školy
Tilgnerova, Gymnázia Pankúchova a Gymnázia sv. Uršule. Pre našich hostí sme pripravili aktivity,
kde sa mali možnosť napríklad dozvedieť, kam až dovidíme elektrónovým mikroskopom, prečo vo
vode napúchajú riasy, lišajníky alebo machy, čo obľubuje žiť vo vode s teplotou 90 °C , ako
odhalíme DNA kód v rastlinách, ako nám pomáha „veľký brat z družice, matematika a počítače
vidieť, ako sa mení krajina okolo nás v čase.
V sprievode svojich učiteľov navštívili laboratóriá elektrónovej a svetelnej mikroskopie,
cytometrické a molekulárne laboratórium a mapové štúdio. Zoznámili sa s prístrojovou a
laboratórnou technikou, mali možnosť vidieť a vyskúšať si, ako vybrané prístroje fungujú, vyskúšať
si prácu s mikropipetami či „pohrať“ sa s interaktívnym geografickým informačným systémom.
60
Pracovníci Botanického ústavu boli potešení záujmom ako študentov, tak i ich učiteľov, zanietene
vysvetľovali a odpovedali na spŕšky otázok. Okrem zážitkov a množstva informácií si so sebou
odniesli informačné letáky o Botanickom ústave a „botanické“ záložky do knihy, ktoré pre nich
pripravila skupina kreatívnych estétov náštho ústavu.
61
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
22363
knihy a zviazané periodiká
22363
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
0
Počet titulov dochádzajúcich periodík
50
z toho zahraničné periodiká
40
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
245
kúpou
14
darom
24
výmenou
207
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
7541
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
1 050
odborná literatúra pre dospelých
z toho
40
výpožičky periodík
600
prezenčné výpožičky
410
MVS iným knižniciam
5
MVS z iných knižníc
4
MMVS iným knižniciam
2
MMVS z iných knižníc
40
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
0
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
60
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
62
820
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
1
7 874,75
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Rešerše, výpožičné služby, poradenstvo v oblasti cudzojazyčnej odbornej terminológie,
vybavovanie medziknižničných a medzinárodných výpožičiek (kópie článkov z časopisov
nedostupných v knižniciach SR a ČR), medzinárodná výmena vedeckých monografií a časopisu
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, budovanie databázy vedeckých prác pracovníkov ústavu
v systéme Advanced Rapid Library (vyše 4000 záznamov), ako aj databázy knižných publikácií
(vyše 7000 záznamov). Spracovávanie citačných indexov z databáz WOS (WEB of SCIENCE) a
SCOPUS, ako aj mimo citačných databáz, z monografií a iných primárnych prameňov pre
vedeckých a odborných pracovníkov ústavu. Citácie sú súčasťou výročnej správy ústavu.
Poskytovanie reprografických služieb.
Vypracovaný bol nový prírastkový zoznam periodík vo fonde knižnice Botanického ústavu po
presťahovaní a zlúčení troch knižníc.
V roku 2010 dochádzalo do knižnice Botanického ústavu 50 titulov periodík, ktoré boli získané
výmenou, kúpou a darom. Do knižničného fondu pribudlo 245 vedeckých a odborných publikácií a
zväzkov časopisov. Počet knižničných jednotiek k 31.12. 2010 bol 22363.
63
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
žiadne
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
žiadne
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. - VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (člen)
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. - VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (predseda)
RNDr. Ján Pavlovkin, CSc. - VK SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
prof., RNDr. František Hindák, DrSc.
- Edičná rada SAV (člen)
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (predseda, člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
RNDr. Pavel Lizoň, CSc. - Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy (člen)
RNDr. Ján Pavlovkin, CSc. - Komisia VEGA č. 8. pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske
vedy (člen)
Mgr. Marián Perný, PhD. - Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy (člen)
64
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Kategória
Posledný
upravený
rozpočet r. 2010
Výdavky spolu
Čerpanie k
31.12.2010
celkom
z toho:
z rozpočtu
z mimoroz.
zdrojov
131 5081
1 563 745,84
1 315 070,45
248 675,39
14 569
128 518,88
14569
113 949,88
1 300 512
1 435 226,96
1 300 501,45
134 725,51
- mzdové výdavky
723 548
757 616,43
723 548
34 068,43
odvody do poisťovní
a NÚP
241 251
250 457,43
241 250,76
9 206,67
- tovary a ďalšie
služby
225 620
308 360,34
225 617,15
82 743,19
127 219
375 895,18
127 219
248 676,18
5 660
5 660
5 660
0
108 167
1 926
116 866,76
1 926
108 159,54
1 926
8 707,22
z toho:
- kapitálové výdavky
- bežné výdavky
z toho:
z toho:
výdavky na projekty
(VEGA, APVV,
ŠPVV, MVTP, ESF)
výdavky na
periodickú tlač
transfery na vedeckú
výchovu
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Kategória
Posledný upravený rozpočet
r. 2010
Príjmy spolu:
Plnenie k 31.12.2010
254 999,18
255 036,69
6 326
6 360,51
248 676,18
248 676,18
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19)
z toho:
- príjmy za nájomné
mimorozpočtové príjmy (účet
780)
65
12.1. Náklady PO SAV
Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €)
Kategória
Plán na rok
2010 (posl.
uprav.)
Skutočnosť k
31.12.2010
celkom
z toho:
z príspevku
z vlastných
zdrojov
Kapitálové výdavky
Náklady spolu:
z toho:
- mzdové náklady
(účet 521)
- odvody do
poisťovní a NÚP (účet
524-525)
- vedecká výchova
- náklady na
projekty (VEGA,
APVT, APVV, ŠPVV,
MVTP, ESF a i.)
- náklady na
vydávanie periodickej
tlače
12.2. Tržby PO SAV
Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v €)
Kategória
Plán na rok 2010
Výnosy spolu:
z toho:
- príspevok na prevádzku
(účet 691)
- vlastné tržby spolu:
z toho:
- tržby za nájomné
- tržby za riešenie projektov
(tuzemských + zahraničných, z
účtu 64)
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
žiadne
66
Plnenie k 31.12.2010
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Botanický ústav SAV spravuje a zveľaďuje vedeckú zbierku rastlinných organizmov
("herbár") zaradenú v medzinárodnom zozname Index Herbariorum pod skratkou SAV. Zbierka
predstavuje objekt významnej vedeckej kultúrno-historickej a finančnej hodnoty. Slúži na vedecké a
porovnávacie účely nielen pracovníkom ústavu, ale aj odborníkom z domácich a zahraničných
pracovísk. Zbierka pozostáva z dvoch častí - cievnaté rastliny a nižšie rastliny (lichenizované a
nelichenizované huby a machorasty). Herbárová zbierka sa rozšírila aj v r. 2010 o ďalšie akvizície
získané vlastným zberom z územia SR a Európy ako aj výmenou materiálu. V priebehu roka sa
zabezpečovalo prezenčné štúdium zbierok a taktiež zapožičiavanie zbierkových položiek BÚ na
štúdium domácim a zahraničným odborníkom. Na konci kalendárneho roka sa zbierka
profesionálne ošetrila proti škodcom (dezinsekcia vydymovaním).
(Pracovníci oddelenia taxonómie vyšších rastlín, Oddelenia nižších rastlín, kustód herbárovej
zbierky cievnatých rastlín M. Slovák a kustódka zbierky nižšícch rastlín A. Guttová)
Na pracovisku sa buduje Botanický informačný systém
V súčasnosti sa dokončila tvorba Databázy flóry Slovenska (Dataflos), ktorá bude výhľadovo slúžiť
všetkým slovenským botanickým inštitúciám aj jednotlivcom na zhromažďovanie literárnych a
herbárových údajov o výskyte rastlín na Slovensku. Databáza je verejne prístupná na stránke
www.dataflos.sav.sk a zatiaľ sa v nej nachádza cca 100 000 údajov o cievnatých rastlinách. Okrem
iných funkcií databáza ponúka možnosť exportu údajov pre potreby prípravy publikácie Flóra
Slovenska, zobrazovanie výskytu taxónov na rôznych podkladových mapách Slovenska, ukladanie
a zobrazovanie skenov resp. fotografií dokladových položiek, ako aj vyhľadávanie a triedenie
údajov podľa rôznych kritérií (názov druhu, rodu, čeľade, najbližšej obce, fytogeografického celku,
autora zberu alebo publikácie atď.). Dataflos sa priebežne plní údajmi o rozšírení jednotlivých
druhov cievnatých rastlín na Slovensku a o herbárových dokladoch uložených v herbári SAV (M.
Perný, P. Mereďa).
Súčasťou informačného systému je aj Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska
(http://ibot.sav.sk/checklist/), kde sa v súčasnosti pripravuje nová verzia zoznamu vyšších rastlín,
databáza počtov chromozómov vyšších rastlín Slovenska (http://www.chromosomes.sav.sk/), ako aj
databáza počtov chromozómov rodu Cardamine v jeho celosvetovom areáli
(http://www.cardamine.sav.sk/) (K. Marhold, M. Kempa, J. Kučera, P. Mereďa).
Archív a databáza s názvom Rastliny opísané zo Slovenska - vyššie rastliny (H. Šípošová).
Pracovníci OTVR sa podieľali na ilustrovaní rastlín do diela Encyclopaedia Beliana (Z. Komárová)
a pracovníci ONR (S. Adamčík, K. Bacigálová) na príprave relevantných hesiel.
Oddelenie geobotaniky sa podieľalo na ilustrovaní rastlín do diela Biológia – pomocník. Orbis
Pictus Istropolitana, 2010 (K. Hegedüšová).
Botanický ústav SAV (Oddelenie geobotaniky) plní funkciu pracoviska, kde sa buduje centrálna
databáza fytocenologických zápisov Slovenska – http://ibot.sav.sk/cdf/index.html. Bohatý zápisový
materiál zhromaždený od roku 1919 sa postupne ukladá do celosvetovej databázy TURBOVEG.
http://www.botanik.uni-greifswald.de/561.html?&no_cache=1&L=1#search_form. V súčasnosti je
na Slovensku v rámci CDF v databázovom programe TURBOVEG uložených viac ako 51 tisíc
fytocenologických zápisov (stav ku dňu 30. 09. 2010) čím sa radíme na popredné miesta v rámci
spracovania a tvorby vegetačnej databázy vo svete. Prevažná časť z celého súboru dát je už
lokalizovaná pomocou geografických súradníc, preto je možné prostredníctvom rôznych programov
67
vizualizovať tieto zápisy v geografickom priestore alebo pomocou aplikácie Google Earth zobraziť
tieto zápisy na satelitných, resp. leteckých snímkach či v GISe. Aby boli údaje uložené v CDF čo
najpresnejšie a najobsiahlejšie, vytvorili sa pre vkladané dáta v rámci programu Turboveg for
Windows v spolupráci s jej autorom – Stephanom Hennekensom, nové polia a prispôsobenia, ktoré
môžu využívať všetci užívatelia programu na celom svete. Všetky potrebné informácie a
aktualizácie sú voľne dostupné na stránke venovanej vegetačnej databáze http://www.ibot.sav.sk/cdf/index.html. Databázu spravujú Katarína Hegedüšová a Jozef Šibík.
Na Oddelení geobotaniky sa buduje Geoinformačný systém– tento rok boli spustené dve nové
komplexné
aplikácie
(http://ibot.sav.sk/gis_appl.html):
1)
automatické
vyhľadávanie
fytocenologických zápisov v základnom poli a kvadrante stredoeurópskeho mapovania:
http://ibot.sav.sk/dfs/stvorce/ (Dušan Senko, Matúš Kempa) a 2) automatické expertné
vyhľadávanie súradníc historických fytocenologických zápisov na základe známych premenných
(nadmorskej výšky, sklonu, orientácie a typu spoločenstva): http://gis.ibot.sav.sk/ (Dušan Senko).
Obe aplikácie pracujú na báze geoinformačnej služby, pričom druhá aplikácia slúži len
registrovaným užívateľom (registrácia je bezplatná).
68
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2010
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Šibík Jozef
Čestné uznanie za rok 2010 za najlepšiu pôvodnú vedeckú publikáciu v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov do 35 rokov.
Oceňovateľ: Predsedníctvo SAV
Opis: Cena sa udeľuje za najlepšiu pôvodnú vedeckú publikáciu v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov do 35 rokov
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Šípošová Helena
Holubyho pamätná medaila
Oceňovateľ: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
15.2. Medzinárodné ocenenia
Žiadne
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
žiadne
69
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
V zmysle záverov diskusie počas návštevy členov Predsedníctva SAV za II. oddelenie vied na
Botanickom ústave SAV v decembri r. 2009 Botanický ústav opakovane žiadal (9. marca 2010, 22.
septembra 2010) o finančný príspevok na prevádzku herbárovej zbierky „SAV“ nasledovne:
• pravidelné ošetrenie depozitárov „SAV“ (chemická desinsekcia) raz za rok v termíne koniec
novembra alebo prvá polovica decembra, suma na jedno ošetrenie 2000 €; v prípade potreby
i neplánované ošetrenie kalamitného rozšírenia škodcov
• materiál na uskladnenie nových akvizícií – herbárový papier (obálky a slohy, v ktorých sú
položky uložené), herbárové škatule – 1000 €
• podpora medzinárodnej výmeny položiek (poštovné a akvizície) za účelom zvyšovania
hodnoty zbierky – 500 €
Zdôvodnenie:
Botanický ústav SAV spravuje a zveľaďuje zbierku prírodnín – sušených položiek kolekcií rastlín a
húb ("herbár")[1]. Zbierka dokumentuje rozmanitosť týchto organizmov od druhej polovice 19.
storočia až po súčasnosť, a to ako na území Slovenska, tak i v globálnom meradle (najmä Európa,
Ázia, ale aj rôzne krajiny ostatných svetových kontinentov). Je objektom významnej kultúrnohistorickej, vedeckej a finančnej hodnoty. Zbierka je zaradená v celosvetovom zozname Index
Herbariorum[2] pod skratkou „SAV“, ktorý zahŕňa 3 990 herbárov celého sveta. Zbierka „SAV“ sa
člení na dve časti – cievnaté rastliny (cca 110 000 položiek) a nižšie rastliny[3] (cca 45 000
položiek). Je druhou najväčšou zbierkou svojho druhu na Slovensku. Obe časti sú zložené z
viacerých kolekcií. Herbár kontinuálne budujú pracovníci BÚ SAV, ktorí do neho prispievajú
svojimi zbermi. Rozširuje sa i akvizíciami materiálu od odborníkov prípadne iných inštitúcií, ktoré
nemajú alebo nemôžu zabezpečiť vhodné podmienky pre svoj zbierkový fond, a tak prispieva k
záchrane vzácneho a jedinečného materiálu.
Medzi najvýznamnejšie a najvzácnejšie kolekcie cievnatých rastlín patrí tzv. Nábělkov herbár (6343
položiek), od prof. Františka Nábělka zo začiatku 20. storočia z oblasti Malej Ázie a Blízkeho
Východu. Zahŕňa takmer 300 typových položiek[4] taxónov cievnatých rastlín. Veľmi cennou je
tiež kolekcia domácich a exotických drevín a bylín pochádzajúcich z herbára Arborétum Mlyňany
(„MLY”, cca 30 000 položiek), ktorý bol v r. 2006 začlenený do herbára „SAV”. Dôležitou
súčasťou sú rozsiahle populačné zbery vybraných skupín cievnatých rastlín dokumentujúce výskum
všetkých generácií slovenských botanikov pôsobiacich na Slovensku a v zahraničí. Najvzácnejšou
kolekciou nižších rastlín sú časti tzv. exsikátov, t.j. sérií položiek distribuovaných do viacerých
svetových herbárov[5], takmer 3500 položiek mikroskopických húb k dielu C. Paulecha „Flóra
Slovenska X/1 – Erisyphales“ a typový materiál [4].
Zbierka slúži na dokumentáciu pestrosti týchto zložiek prírody u nás a nesie trvalú informáciu o
zmenách v skladbe tejto pestrosti v čase vplyvom rôznych faktorov (napr. prítomnosť človeka v
krajine, jeho činnosť, globálne trendy). Poskytuje podklady pre širokú škálu aplikačných výstupov
– hodnotenie stavu biotopov, sledovanie šírenia inváznych organizmov, inventarizačné štúdie,
biomonitoring. Tieto sú kľúčové i pre plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov,
ktorých je Slovenská republika signatárom[6]. Herbár SAV je nástrojom na vzdelávanie a výchovu,
najmä pre druhý a tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Využívajú ho regionálne inštitúcie na
území Slovenska, ale slúži na vyššie spomínané účely aj pre zahraničných botanikov.
Od novembra 2009, kedy sa Botanický ústav SAV presťahoval do novej budovy, je zbierka uložená
70
v adekvátnych priestoroch, najmodernejších na Slovensku. Predstavuje ich pohyblivý
kompaktorový systém v depozitároch. O zbierku „SAV“ sa starajú dvaja kurátori, ktorí zabezpečujú
komunikáciu a výpožičky na národnej a medzinárodnej úrovni, jedna herbaristka a technickí
pracovníci. Podľa typu a potrieb jednotlivých častí zbierok je vedená evidencia položiek.
Nevyhnutnou činnosťou spojenou s prevádzkovaním zbierky je odborná ochrana a ošetrovanie
položiek s cieľom zastaviť/spomaliť procesy degradácie týchto predmetov, a tak uchovať ich
kultúrnu, historickú a vedeckú hodnotu. Predtým, ako sú nové prírastky začleňované do konkrétnej
zbierky, sú konzervované vymrazovaním pri -18 °C po dobu minimálne 10 dní. Raz za rok,
prípadne počas kalamitného rozšírenia sa škodcov, je nevyhnutné vykonať generálnu dezinsekciu.
Túto zabezpečujeme subdodávateľsky, vykonáva ju profesionálna firma použitím vysoko účinných
látok. Tie sa aplikujú do depozitárov v plynnom stave počas 3 – 4 dní a následne sa priestory
vyvetrajú. Charakter pôvodných priestorov BÚ SAV na Dúbravskej ceste 14 umožňoval túto
profesionálnu dezinsekciu vykonávať len parciálne. Vzhľadom na havarijný stav budov nebola
dostatočne účinná. Nové priestory nám toto profesionálne ošetrenie zbierok umožňujú v plnej miere
a bez rizika zníženia konečného účinku. Veľkosť terajších depozičných priestorov je výrazne väčšia
ako na starom BÚ, a tým aj priamo úmerne stúpli výdavky potrebné na tento typ ochrany zbierok.
Verím, že vzhľadom na medzinárodný význam Herbára SAV na Botanickom ústave spoločne
nájdeme od roku 2011 taký spôsob, aby mohla byť prevádzka a ošetrovanie herbára podporovaná
každoročne, podobne, ako Zbierka kvasiniek na Chemickom ústave SAV.
[1] Zriaďovacia listina Botanického ústavu SAV, článok 1, bod 6 a Organizačný poriadok BÚ SAV,
článok 2.7
[2] http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp
[3] t.j. lišajníky – lichenizované huby, nelichenizované huby – makroskopické a mikroskopické, a
machorasty
[4] originálny materiál, na základe ktorého boli pre vedu opísané jednotlivé taxóny
[5] napríklad A. Vězda: Lichenes selecti exsiccati, Lichenes selecti exsiccati Upsaliensis, Feige et
Lumbsch: Umbilicariaceae exsiccati, H. Kashiwadani: Lichenes minus cogniti exsiccati a typové
položky
[6] napr. Dohovor o biologickej diverzite (CBD, www.cbd.int)
71
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Mgr. Anna Guttová, PhD., 02/ 59426140
Ing. Anna Urbanovská, 02/ 59426 141
Viera Víteková, 02/ 59426 111
RNDr. Eva Záletová, CSc., 02/ 59426 104
....................................................
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
riaditeľ
72
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
prof., RNDr. František Baluška, DrSc.
25
0.25
2.
prof., RNDr. František Hindák, DrSc.
100
1.00
3.
RNDr. Ivan Pišút, DrSc.
50
0.50
4.
RNDr. Antónia Šrobárová, DrSc.
100
1.00
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
RNDr. Milada Čiamporová, CSc.
100
1.00
2.
RNDr. Otília Gašparíková, CSc.
25
0.25
3.
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.
100
1.00
4.
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
100
1.00
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
100
1.00
2.
RNDr. Kamila Bacigálová, CSc.
100
1.00
3.
RNDr. Viera Banásová, CSc.
50
0.50
4.
RNDr. Daniel Dítě, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.
100
1.00
6.
Mgr. Anna Guttová, PhD.
100
1.00
7.
Mgr. Alica Hindáková, PhD.
100
1.00
8.
RNDr. Iva Hodálová, CSc.
100
1.00
9.
Ing. Richard Hrivnák, PhD.
100
1.00
10. Mgr. Monika Janišová, PhD.
100
1.00
11. RNDr. Anna Kubinská, CSc.
100
1.00
12. RNDr. Anna Lackovičová, CSc.
100
1.00
13. RNDr. Pavel Lizoň, CSc.
100
1.00
14. RNDr. Miroslava Luxová, CSc.
100
1.00
15. RNDr. Eleonóra Michalková, CSc.
100
1.00
16. doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
100
1.00
17. Mgr. Patrik Mráz, PhD.
25
0.25
18. RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.
50
0.50
19. Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.
100
1.00
73
20. RNDr. Ján Pavlovkin, CSc.
100
1.00
21. RNDr. Magdaléna Peniašteková, CSc.
25
0.25
22. Mgr. Marián Perný, PhD.
100
1.00
23. RNDr. Jozef Šibík, PhD.
100
1.00
24. RNDr. Helena Šípošová, CSc.
50
0.50
25. RNDr. Ladislav Tamás, PhD.
100
1.00
26. RNDr. Milan Valachovič, CSc.
100
1.00
27. RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
50
0.50
28. Mgr. Judita Zozomová, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Daniela Dúbravková, PhD.
25
0.25
2.
PharmDr. Lenka Franková, PhD.
100
0.00
3.
Mgr. Ľubica Halušková, PhD.
100
0.10
4.
Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Peter Illéš, PhD.
100
1.00
6.
RNDr. Zuzana Kochanová, PhD.
100
0.33
7.
Ing. Jaromír Kučera, PhD.
100
1.00
8.
Mgr. Viktor Kučera, PhD.
100
1.00
9.
RNDr. Roman Letz, PhD.
50
0.50
10. RNDr. Jana Májeková, PhD.
100
1.00
11. RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
100
1.00
12. Mgr. Miriam Nadubinská, PhD.
25
0.25
13. RNDr. Marta Ollé, PhD.
100
0.00
14. RNDr. Dušan Senko, PhD.
100
1.00
15. Mgr. Marek Slovák, PhD.
100
1.00
16. RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.
100
1.00
17. Mgr. Katarína Valentovičová, PhD.
100
0.90
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Beáta Bočová
100
1.00
2.
Mgr. Eva Ďurišová
100
0.67
3.
RNDr. Erika Gurinová
100
1.00
4.
Ing. Jana Huttová
100
1.00
5.
Mgr. Katarína Jašková
100
1.00
6.
Mgr. Natália Jegorovová
100
1.00
7.
Mgr. Lucia Kenderešová
100
0.33
74
8.
Mgr. Katarína Kupková
100
1.00
9.
Ing. Eva Macová
50
0.40
10. RNDr. Adriana Machlicová
100
1.00
11. Mgr. Tatiana Miháliková
100
0.25
12. Mgr. Eva Rošková
100
0.85
13. Mgr. Katarína Senková-Baldaufová
75
0.75
14. RNDr. Ivana Šibíková
100
0.25
15. Mgr. Iveta Škodová
100
1.00
16. RNDr. Stanislav Španiel
25
0.25
17. RNDr. Ondrej Ťavoda
100
1.00
18. Ing. Anna Urbanovská
100
1.00
19. RNDr. Eva Záletová, CSc.
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Iveta Blažíčková
50
0.40
2.
Iveta Gažiová
100
0.00
3.
Alena Jánošíková
100
1.00
4.
Daniela Jantová
100
1.00
5.
Bc. Matúš Kempa
100
0.25
6.
Zlata Komárová
100
1.00
7.
Katarína Krajčovičová
100
1.00
8.
Janka Križanová
50
0.40
9.
Monika Mezzeiová
100
1.00
10. Irena Mravíková
100
1.00
11. Gabriela Múcsková
100
1.00
12. Ivan Pekár
100
1.00
13. Iveta Pekárová
100
1.00
14. Vladimír Polák
100
1.00
15. Viera Polakovičová
100
1.00
16. Miloslav Priehradný
100
1.00
17. Peter Repa
100
1.00
18. Katarína Tamásová
100
1.00
19. Dagmar Treplanová
100
1.00
20. Bernardína Vaľková
100
1.00
21. Margita Vašková
100
1.00
22. Viera Víteková
100
1.00
75
Ostatní pracovníci
1.
Tatiana Augustinová
100
1.00
2.
Marta Kratochvílová
50
0.50
3.
Irena Poláková
50
0.50
4.
Martin Urbanovský
50
0.50
5.
Blanka Wolfová
100
1.00
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Monika Budzáková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
2.
6.
Mgr. Anton Čaja
Mgr. Alica Dingová, rod.
Košuthová
Mgr. Eva Ďurišová
Mgr. Danica Kučerová, rod.
Richterová
Mgr. Zuzana Melečková
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.9 fyziológia rastlín
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.9 fyziológia rastlín
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
7.
Mgr. Petra Mikušová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
8.
Mgr. Katarína Olšavská
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
9.
Mgr. Mária Petrášová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
10. Mgr. Jana Petrýdesová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
11. Mgr. Katarína Piknová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
12. Mgr. Andrea Staňová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.9 fyziológia rastlín
13. Mgr. Veronika Zelinová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.9 fyziológia rastlín
3.
4.
5.
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
1.
Mgr. Stanislav Španiel
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
Externí doktorandi
1.
PaedDr. Csilla Dorotovičová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
2.
Mgr. Natália Jegorovová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
3.
RNDr. Ivona Kautmanová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
4.
Mgr. Lucia Kenderešová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.9 fyziológia rastlín
5.
Mgr. Anna Petrášová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
6.
Mgr. Iveta Škodová
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
7.
Mgr. Róbert Šuvada
Prírodovedecká fakulta UK
4.2.6 botanika
76
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: 6RP
1.) Príprava európskeho virtuálneho taxonomického ústavu (EDIT) - sieť excelencie (Towards
the European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT) - NoE)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.1.2006 / 28.2.2011
GOCE-CT-2006-018340
nie
Dr. Simon Tillier, Museum National d'Histoire Naturelle,
Departement Systematique & Evolution, 43, rue Cuvier, Paris 5me,
France
30 - Belgicko: 3, Nemecko: 2, Dánsko: 1, Španielsko: 2, Francúzsko:
3, Veľká Británia: 4, Maďarsko: 1, Írsko: 1, Holandsko: 4, Poľsko: 2,
Rusko: 3, USA: 4
Európska komisia, Brusel: 11 259 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2 044 €
Dosiahnuté výsledky: V rámci prípravy fyzickej a virtuálnej infraštruktúry európskeho virtuálneho
taxonomického inštitútu sa Botanický ústav SAV pripojil k viacerým memorandám o porozumení,
ktoré by mali zabezpečovať potrebnú úroveň spolupráce najvýznamnejších taxonomických
inštitúcií v oblasti využitia spoločného softvéru, sprístupňovania výsledkov taxonomického
výskumu, školenia doktorandov a ďalších aktivít aj po skončení projektu v roku 2011. BÚ SAV v
rámci projektu EDIT získal podporné prostriedky na čiastkový projekt riešenia taxonomických
problémov čeľade Russulaceae. Národné taxonomické laboratórium (National Taxonomic Facility),
spoločné pracovisko vytvorené v súvislosti s prípravou projektu EDIT, bolo definitívne prijaté do
celoeurópskeho konzorcia najvýznamnejších európskych taxonomických inštitúcií CETAF
(www.cetaf.org), a začalo sa podieľať na jeho činnosti. BÚ SAV sa v rámci CETAF podieľal na
príprave projektu 7. RP OpenPlantBio a projektu OpenUp!—Opening up the Natural History
Heritage for Europeana úspešne podaného v rámci programu CIP - ICT (Program pre
konkurencieschopnosť a inováciu).
Programy: 7RP
2.) Infraštruktúra pan-európskych prehľadov druhov – PESI (A Pan-European Speciesdirectories Infrastructure – PESI)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.5.2008 / 1.4.2011
223806
nie
Dr. Yde de Jong, Zoological Museum, Amsterdam
27 - Európska únia: 21, Gruzínsko: 1, Švajčiarsko: 1, Izrael: 1,
Rusko: 1, Turecko: 1, Ukrajina: 1
Európska komisia, Brusel: 11 002 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 1 066 €
77
Dosiahnuté výsledky: V tomto roku pokračovala práca na príprave katalógu cievnatých rastlín
Európy, ktorý by mal slúžiť ako základná referenčná príručka na účely výskumu, praktickej ochrany
prírody v zmysle národnej i európskej legislatívy. V roku 2010 pokračovalo sprístupňovanie
ďalších čeľadí na webe projektu (http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/query.asp). Botanický ústav
SAV sa v roku 2010 zameral na revíziu čeľadí Clusiaceae, Escalloniaceae, Gentianaceae,
Plantaginaceae, Saxifragaceae, Caryophyllaceae, Crassulaceae, Grossulariaceae, Parnassiaceae,
Rubiaceae, Scrophulariaceae a Trapaceae.
3.) Spojenie najnovších svetových stratégií pre redukciu mykotoxínov v potravinovom a
kŕmnom reťazci-MykoRed. (Novel integrated strategies for worldwide mycotoxin reduction in
food and feed chains - MycoRed.) Poznámka: Spolupráca pracovníkov BÚ SAV (A. Šrobárová, P.
Mikušová) mimo kontraktu (=“scientific alliances“).
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Antónia Šrobárová
1.9.2009 / 30.4.2013
KBBE-2007-2-5-05
nie
ISPA CNR Institute of Sciences of Food Production,Bari
14 - Rakúsko: 1, Nemecko: 1, Dánsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká
Británia: 2, Maďarsko: 1, Taliansko: 4, Holandsko: 1, Rusko: 1,
Turecko: 1
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5 000 €
Dosiahnuté výsledky: Slovensko leží na severnej hranici pestovania viniča v Európe. Doposiaľ
nebol na hrozne mapovaný výskyt toxigénnych húb, z tohto hľadiska je náš projekt pilotný. Počas
vegetačnej sezóny sme v troch vybraných oblastiach pestovania viniča, v dvoch rôznych štádiách
zrenia bobúľ, urobili ich prieskum. Výsledky poukazujú na potrebu sledovať výskyt potenciálne
toxigénných húb, za rôznych klimatických podmienok. V obidvoch odberoch sme identifikovali 9 a
10 rodov potenciálne toxigénnych húb. Najfrektovanejšie boli plesne rodov Penicillium,
Aspergillum, Fusarium a Alternaria. Zistili sme, že toxín deoxynivalenone (DON) je súčasťou
rezistencie odrôd voči toxigénnym hubám. Táto stratégia je súčasťou prirodzeného, biologického
boja voči toxínom.
Publikácie:
ŠROBÁROVÁ, A. - PAVLOVÁ, A. - PASTIRČÁK, M. Wheat resistance to head blight in Slovakia. In
Workshop for variety registration in cereals for Fusarium resistance : organized by the Cereal Research Ltd. Szeged ; Budapest : Cereal Research Ltd : Central Agricultural Office, 2010, p. 37-40.
PASTIRČÁK, M. - LEMMENS, M. - ŠROBÁROVÁ, A. Resistance of maize hybrids to ear rot. In
Workshop for variety registration in cereals for Fusarium resistance : organized by the Cereal Research Ltd. Szeged ; Budapest : Cereal Research Ltd : Central Agricultural Office, 2010, p. 34.
MIKUŠOVÁ, P. - ŠROBÁROVÁ, A. Biodiversity of microfungi on/in berries in vineyard regions in
Slovakia during the two vegetative seasons. International workshop on Mycotoxicological risks in
Mediterranean countries: economic impact, prevention, management and control. Organized by: National
Research Center Cairo - Egypt, Dokki , October 25- 27, 2010 - Cairo, Egypt – výveska.
78
Programy: Multilaterálne – iné
4.) Budovanie karpatského biodiverzitného informačného systému a návrh ekologickej siete
pre Západné Karpaty (Building of Carpathian Biodiversity Information system and design of the
ecological network for the Western Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Jarolímek
1.1.2007 / 31.3.2010
DBU 24829-33/0
nie
Anna Guttová, Carpathian Ecoregion Initiative
4 - Česko: 1, Nemecko: 1, Maďarsko: 1, Poľsko: 1, Slovensko: 0
0€
Dosiahnuté výsledky: V rámci projektu sme na poslednom pracovnom stretnutí spoločne s expertmi
z ďalších troch západokarpatských krajín (Česká republika, Poľsko a Maďarsko) prerokovali
možnosti publikovania výsledkov v časopisoch ako aj možnosti priblížiť projekt širšej verejnosti.
Výsledkom je publikácia Towards an Ecological Network for the Carpathians II, ktorá zahŕňa
okrem informácií o databáze aj kompletné zoznamy annexových zväzov, rastlín a živočíchov.
Publikácia:
ŠEFFER J., - LASÁK R., - ŠEFFEROVÁ-STANOVÁ V., - JANÁK M. - GUTTOVÁ A. 2010: Towards
an Ecological Network for the Carpathians II. Carpathian Ecoregion Initiative, Bratislava.
Programy: Bilaterálne - iné
5.) Pôvod a vývoj vápnitých slanísk a ich bioty v Západných Karpatoch: otázka glaciálnych
reliktov a refúgií (Origin and evolution of calcareous fens and their biota in the Western
Carpathians: the question of glacial relicts and refuges)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniel Dítě
1.1.2008 / 31.12.2010
KJB601630803
nie
RNDr., PhD, Michal Horsák, Prírodovedecká fakulta Masarykovej
univerzity, Brno
2 - Česko: 2
0€
Dosiahnuté výsledky: Nadatovali sme vybrané vápnité slatiny vo vonkajších a vnútorných
Západných Karpatoch (40 lokalít s rôznym počtom reliktov). Medzi najvýznamnejšie lokality patria
Rojkovské rašelinisko, Belianske lúky a travertíniská v okolí Gánoviec. Najstaršou zistenou
lokalitou je s vekom 15 000 rokov Rojkovské rašelinisko, ktoré je tak najstarším známym živým
rašeliniskom na Slovensku. Okrem dátovania sme na lokalitách nazbierali údaje o výskyte všetkých
nižších a vyšších rastlín, fytocenologické zápisy a zbierali sme aj ekologické dáta – pH a
konduktivitu vody.
79
Publikácia:
HÁJEK, M. - HORSÁK, M. - TICHÝ, L. - HÁJKOVÁ, P. - DÍTĚ, D. - JAMRICHOVÁ, E., 2011:
Testing a relict distributional pattern of fen plant and terrestrial snail species at the Holocene scale: a null
model approach. Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) Article first published online : 15 NOV 2010, DOI:
10.1111/j.1365-2699.2010.02424.x
6.) Perspektívy v lichenologickom výskume – biodiverzita, chemizmus lišajníkov (Perspectives
in lichenological research - biodiversity, lichen chemistry)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Anna Guttová
1.1.2010 / 31.12.2014
OTKA 81232
nie
Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences,
Vácrátót
2 - Maďarsko: 2, Poľsko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: V rámci aktivít zameraných na výskum diverzity a chemizmu vybraných
taxónov lišajníkov sa zrealizovala revízia položiek zberov zástupcov rodu Solenopsora z Maďarska,
deponovaných v Maďarskom prírodovednom múzeu v Budapešti. Revízia poukázala na to, že z
územia Maďarska je dosiaľ známy len jeden taxón – S. candicans. Údaj o výskyte S. olivacea je
mylný. V rámci terénneho výskumu sme navštívili tri lokality recentného výskytu druhu S.
candicans v Maďarsku (pohoria Keszthely, Bakony a Buda). Na prvých dvoch sme nazbierali
materiál pre molekulárne analýzy. V Bude sme výskyt druhu zatiaľ nepotvrdili. Podarilo sa nám
zaznamenať prvý nález mediteránno-atlantického druhu Leptogium ferax pre Maďarsko.
7.) Výskum biodiverzity rastlín a vedecké princípy ich ochrany v Slovenskej republike a na
Ukrajine (Investigation of plant cover biodiverzity and scientific principles of its protection in the
Slovak Republic and Ukraine)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iva Hodálová
1.1.2006 / 31.12.2015
áno
Botanický ústav SAV
1 - Ukrajina: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: Spolupráca s pracovníkmi Ústavu ekológie Karpát sa sústredila na prípravu
terénnych výskumov v roku 2011 a spresnenie zámerov pre štúdium viacerých karpatských taxónov
cievnatých rastlín.
80
8.) Biosystematické štúdium vybraných rodov čeľadí Brassicaceae a Asteraceae v strednej
Európe a na Balkáne (Biosystematic studies of selected genera of the families Brassicaceae and
Asteraceae in Central Europe and Balkan Peninsula)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.1.2008 / 31.12.2010
áno
Botanický ústav SAV
1 - Bulharsko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: V roku 2010 boli výsledky štúdia morfologickej, karyologickej a genetickej
variability balkánskeho taxónu Pilosella rhodopea vyhodnotené v širšom kontexte celej skupiny P.
alpicola s.l. a spracované v podobe dvoch rukopisov toho času prijatých do tlače. Čiastkové
výsledky štúdia boli prezentované prednášky na troch medzinárodných konferenciách. Pri druhu
Alyssum alyssoides sme zistili uniformný tetraploidný počet chromozómov v celom sledovanom
areáli druhu, vrátane bulharských populácií.
Publikácie:
ŠINGLIAROVÁ B. - HODÁLOVÁ I. - MRÁZ P. In press. Biosystematic study of the diploid-polyploid
Pilosella alpicola complex with variation in breeding system: patterns and processes. Taxon (in press).
ŠINGLIAROVÁ B. - MRÁZ P. - CHRTEK J. jun. - PLAČKOVÁ I. In press. Allozyme variation in
diploid, polyploid and ploidy-mixed populations of the Pilosella alpicola group (Asteraceae): relation to
morphology, origin of polyploids and breeding system. Folia geobot. (in press).
ŠPANIEL, S. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - MARHOLD, K. 2010. Alyssum (Brassicaceae) In:
Marhold, K. (ed.), IAPT/IOPB chromosome data 10. – Taxon 59(6) 1938, E12-E14.
9.) Systematika a geografia taxónov flóry Ruska a Slovenska (Taxonomy and geography of taxa
of the flora of Russia and Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.1.2009 / 31.12.2013
áno
Botanický ústav SAV
2 - Rusko: 2
0€
Dosiahnuté výsledky: V spolupráci s pracoviskami Ruskej akadémie vied sme získali poznatky o
rozšírení druhov rodu Alyssum v Ruskej federácii. Na základe týchto dát sme pripravili návrh na
konzerváciu mena Alyssum montanum. Prehodnotili sme rozšírenie druhov rodu Cardamine na
Ďalekom Východe Ruska, ktoré sme využili pri príprave troch publikácií.
Publikácie:
LIHOVÁ, J. - KUDOH, H. - MARHOLD, K. Morphometric studies of polyploid Cardamine species
(Brassicaceae) from Japan: solving a long-standing taxonomic and nomenclatural controversy. In Australian
Journal of Botany : an international journal for plant science, 2010, vol. 23, p. 94-111. (1.868 - IF2009).
ISSN 0067-1924.
81
MARHOLD, K. - KUDOH, H. - PAK, J.-H. - WATANABE, K. - ŠPANIEL, S. - LIHOVÁ, J. Cytotype
diversity and genome size variation in eastern Asian polyploid Cardamine (Brassicaceae) species. In Annals
of Botany, 2010, vol. 105, no. 2, p. 249-264. (3.501 - IF2009). ISSN 0305-7364.
LIHOVÁ, J. - KUDOH, H. - MARHOLD, K. Genetic structure and phylogeography of a temperate-boreal
herb, Cardamine scutata (Brassicaceae), in northeast Asia inferred from AFLPs and cpDNA haplotypes. In
American Journal of Botany, 2010, vol. 97, no. 6, p. 1058-1070. (2.684 - IF2009). ISSN 0002-9122.
MARHOLD, K. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - ŠPANIEL, S. Proposal to conserve the name Alyssum
montanum (Cruciferae) with a conserved type. Taxon (submitted)
10.) Príspevok BÚ SAV k medzinárodnému projektu Millenium Seed Bank (Contribution of
IB SAS to the international project Millenium Seed Bank)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.1.2007 / 31.12.2010
nie
Royal Botanic Gardens Kew
0
Royal Botanic Gardens Kew : 11 231 €
Dosiahnuté výsledky: Spolupráca medzi Botanickým ústavom SAV a RGB v Kew je založená na
Memorande o spolupráci podpísanom v decembri roku 2006. V rámci projektu MSB Kew sme sa
zapojili do zberu semien divorastúcich druhov rastlín z územia Slovenska. Počas vegetačnej sezóny
2010 sme spoločne s botanikmi z ďalších slovenských pracovísk, osobitne zo Slovenského
národného múzea, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a CHKO Slovenský kras
nazbierali semená zo 108 druhov divorastúcich rastlín. Duplikáty semien nazbieraných zo
Slovenska sú uložené aj v Slovenskej génovej banke v Piešťanoch. Nakoľko projekt MSB Kew v
roku 2010 skončil, po rokovaniach sa pripravuje podpísanie ďalšieho Memoranda kde by sa
spolupráca mala predĺžiť na obdobie trvajúce do konca roka 2020. V rámci tohto memoranda sa
budeme ďalej podieľať na aktivitách súvisiacich s riešením navrhovaného pokračovania projektu
MSB Kew II. Keďže pokračovanie projektu je závislé na financovaní z rôznych zdrojov zapojili
sme sa do procesu získania financií na pokrytie navrhovaného projektu, kde sme oslovili viacero
organizácií za účelom sponzorovania.
11.) Fylogenéza a taxonómia komplexu Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
(Phylogeny and taxonomy of the Alyssum montanum – A. repens complex (Brassicaceae))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.1.2010 / 31.12.2011
áno
Botanický ústav SAV
1 - Španielsko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: V prvom roku riešenia projektu sme sa zamerali na zber populačných vzoriek
taxonomicky kritických druhov skupiny Alyssum montanum-A. repens z čeľade Brassicaceae v
82
Španielsku, ktoré budú použité na morfologické, karyologické a molekulárne analýzy a ďalej
vyhodnotené v kontexte európskeho areálu celej kritickej skupiny druhov. Populačné vzorky sme
zbierali v rôznych častiach Španielska tak, aby čo najlepšie reprezentovali variabilitu danej skupiny.
V súčasnosti sú k dispozícii údaje o ploidných úrovniach nazbieraného materiálu, získané s
využitím prietokovej cytometrie.
12.) Význam vezikulárneho transportu v regulácii procesov metabolizmu uhľohydrátov
(Impact of vesicular trafficking in the regulation of carbohydrate metabolism processes)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslav Ovečka
1.1.2007 / 31.12.2010
nie
Javier Pozueta-Romero, Instituto de Agrobiotecnología, Universidad
Pública de Navarra
1 - Španielsko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: Zistili sme, že mikróby rôznych druhov, vrátane Gram-negatívnych a Grampozitívnych baktérií a rôznych húb emitujú prchavé látky, ktoré prudko stimulujú akumuláciu
škrobu v listoch rastlín. Túto reakciu sme zaznamenali u jedno- aj dvojklíčnolistových rastlín. Naše
originálne výsledky dokazujú, že u rastlín tieto látky vyvolávajú reakcie, ktoré vedú k zmenám vo
fungovaní centrálneho metabolizmu cukrov a aminokyselín. Špecifické zmeny v metabolizme sme
dokázali na úrovni expresie génov a enzymatickej aktivity. Na základe získaných údajov sme
navrhli model ako je metabolizmus rastliny týmito signálmi determinovaný k produkcii a
akumulácii mimoriadne vysokých zásob škrobu. Súčasťou týchto reakcií je aj aktivácia génov,
kódujúcich enzýmy zapojené do endocytotického príjmu a transportu živín a dynamiky aktínového
cytoskeletu.
Publikácie:
EZQUER I, LI J - OVEČKA M - BAROJA-FERNÁNDEZ E - MUNOZ FJ - MONTERO M - DÍAZ DE
CERIO J - HIDALGO M - SESMA MT - BAHAJI A - ETXEBERRIA E - POZUETA-ROMERO J (2010):
A suggested model for potato MIVOISAP involving functions of central carbohydrate and amino acid
metabolism, as well as actin cytoskeleton and endocytosis Plant Signaling & Behavior 5:12, 1-4.
EZQUER I, LI J - OVEČKA M - BAROJA-FERNÁNDEZ E - MUNOZ FJ - MONTERO M - DÍAZ DE
CERIO J - HIDALGO M - SESMA MT - BAHAJI A - ETXEBERRIA E - POZUETA-ROMERO J (2010):
Microbial volatile emissions promote accumulation of exceptionally high levels of starch in leaves in monoand di-cotyledonous plants. Plant Cell Physiol. 51: 1674-1693.
83
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Taxonomické spracovanie vybraných druhov Russula sect. Xerampelinae (Taxonomical
studies on selected species of Russula sect. Xerampelinae)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Slavomír Adamčík
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0140/08
áno
Botanický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 4 352 €
Dosiahnuté výsledky: Projekt sa v tomto roku zameral na amerických zástupcov Russula sect.
Xerampelinae. Ukončili sme typové štúdie viacerých mien opísaných zo severnej Ameriky. Russula
praerubriceps Murrill a R. floridana Murrill patria do iných skupín rodu Russula ako bolo
predpokladané v literatúre. R. levyana Murrill opísaná z Floridy bola stotožnená s recentnými
zbermi z Floridy a Texasu, na základe typového štúdia a nedávnych zberov bol druh podrobne
opísaný a ohraničený. Príbuzný druh R. ochrofloridana bol opísaný na základe materiálu z Floridy a
porovnaný s typom R. grundii opísanej z Kalifornie. Ďalšie typy R. atropurpurea Peck, R. serissima
Peck, R. xerampelina var. semirubra Singer a R. fucosa Burl. boli stotožnené s recentne
nazbieraným materiálom a pripravujú sa publikácie obsahujúce ich podrobný opis a delimitáciu.
Pripravujú sa aj publikácie dvoch nových druhov zo severovýchodnej časti USA, troch z Mexika a
5 nových druhov z Costariky. Do tlače je pripravená aj publikácia s prehľadom poznania skupiny v
Severnej Amerike a zamietnutie R. subvelutina Peck a R. arnoldae Murrill ako zástupcov sekcie
Xerampelinae.
Publikácie:
ADAMČÍK, S. - BUYCK, B. Re-instatement of Russula levyana Murrill as a good and distinct American
species of Russula section Xerampelinae. In Cryptogamie Mycologie, vol. 31, no. 2 (2010), p. 119-135.
ADAMČÍK, S.–MITCHELL D. – BUYCK, B. Russula ochrifloridana sp. nov., a new yellowish fishy
Russula from Florida and its comparison with R. grundii. In Cryptogamie Mycologie, accepted.
RIPKOVÁ, S. - HUGHES, K. - ADAMČÍK, S. - KUČERA, V. - ADAMČÍKOVÁ, K. The delimitation of
Flammulina
fennae.
In.
Mycological
Progress
Vol.
9,
no.
4,
p.
469-484.
2.) Charakteristika diverzity fytopatogénnych húb vybraných biocentier SR (Diversity of
phytopathogenic fungi in selected biocentres of Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Kamila Bacigálová
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0106/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 3 636 €
84
Dosiahnuté výsledky: Excerpciou literárnych údajov a vlastným mykofloristickým výskumom sme
z územia NPR Devínska Kobyla zozbierali informácie k 1100 druhom fytopatogénnych
mikroskopických húb. Prvé výsledky jednoznačne poukazujú na bohatosť zastúpenia
fytopatogénnych húb v študovaných fytocenózach. V spoločenstvách ovplyvnených človekom sme
zistili výskyt nových druhov húb ako pre danú lokalitu tak i mykoflóru Sovenska - 3 druhy
Peronosporales, 2 druhy Ascomycetes a 2 druhy zo skupiny mitospórických húb. V rámci štúdia
zástupcov rodu Taphrina sme uskutočnili fenotypickú a genotypickú charakteristiku 12 taxónov
vyskytujúcich sa na zástupcoch čeľade Rosaceae. Z druhov T. insititiae, T. wiesneri, T. deformans,
T. pruni, T. padi, T. bullata sme izolovali DNA a amplifikácovali úsek D1/D2 domény 26s rRNA
primermi NL1 a NL4. Výsledky identifikácie, hodnotenie vývojových vzťahov a vymedzenie
taxónov je predmetom spracovania a prípravy jednotlivých publikácií.
3.) Štruktúrne a fyziologické charakteristiky koreňov troch druhov rodu Arabidopsis s
rozdielnou stratégiou odpovede na toxicitu kovov (Structural and physiological characteristics
of roots in three Arabidopsis species with diverse strategies in their response to metal toxicity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milada Čiamporová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0149/08
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 8 270 €
Dosiahnuté výsledky: Druhová diverzita v lokalitách s rozdielnym obsahom Zn, Pb, Cd a Cu v
pôdach je vysokými koncentráciami kovov výrazne znížená a zastúpenie druhov je rozdielne. Vo
vzťahu k ťažkým kovom v koreňovom médiu sme pomocou indexu tolerancie, bunkovej rezistencie
a tvorby koreňového systému stanovili citlivosť modelového druhu Arabidopsis thaliana - ekotyp
Columbia a divo rastúcej populácie z lokality Ratkovo (SR), respektíve toleranciu populácií
príbuzných druhov A. arenosa a A. halleri z prirodzených lokalít líšiacich sa v obsahu ťažkých
kovov v pôde. Tolerancia populácií závisí od zastúpenia kovov v pôde. Rozdielne odpovede
populácií svedčia o ich ekotypovej diferenciácii. Vysoké koncentrácie Zn a Al inhibujú rast koreňov
a koreňových vláskov. Dokázali sme vzťah príjmu a ukladania Al do vakuoly koreňových vláskov
A. thaliana s procesom endocytózy. Zistili sme rozdiely v štruktúrnej odpovedi na zvýšenú
koncentráciu Al v kyslom prostredí a na aciditu samotnú.
Publikácie:
BANÁSOVÁ V. - LACKOVIČOVÁ A. - GUTTOVÁ A., 2010: Changes in plant species diversity around
the copper plant after pollution decline. In: Tepper, G.H. (ed.): Species Diversity and Extinction. Nova
Science Publishers, Inc. ISBN: 978-1-61668-343-6, p. 1 – 22.
BANÁSOVÁ V. - ĎURIŠOVÁ E. - NADUBINSKÁ M. - GURINOVÁ E., ČIAMPOROVÁ M.,
(accepted): Natural Vegetation, Metal Accumulation and Tolerance in Plants Growing on Heavy Metal Rich
Soils. In: Kothe E. and Varma A. (Eds): Bio-Geo-Interactions in Contaminated Soils. Soil Biology Series,
Springer Verlag, Berlin. Chapter 20.
STAŇOVÁ A. - BANÁSOVÁ V. - ČIAMPOROVÁ M., 2010: Stratégie troch druhov rodu Arabidopsis pri
nadbytku ťažkých kovov v pôde. Strategies of three Arabidopsis species under heavy metal excess in the
soil. In: B. BENČAŤOVÁ – T. BENČAŤ (eds.): Flóra a vegetácia Oravy. Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, ročník 32, Supplement 2, pp. 237-246.
STAŇOVÁ, A. - VALASEKOVÁ, E.– ČIAMPOROVÁ, M. – OVEČKA, M. Growth, morphological and
anatomical characteristics of roots and root hairs in Arabidopsis species with different strategy in zinc
tolerance. In FESPB 2010: XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, s. 107.
85
4.) Ekologicko-taxonomické štúdium vybraných halofytných druhov a ich spoločenstiev v
Panónskej oblasti (Saline habitats in Pannonia: ecology and taxonomy of selected halophytes and
their communities)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daniel Dítě
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0030/09
áno
Botanický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 4 943 €
Dosiahnuté výsledky: Realizovali sme výskum slanísk v oblasti Panónskej nížiny. Nazbierali sme
približne 250 fytocenologických zápisov v rôznych typoch vegetácie na slaných pôdach. Založili
sme trvalé plochy na sledovanie vegetačných zmien spoločenstiev Hordeetum hystricis (lokalita
Močenok) a Artemiso-Festucetum pseudoovinae (Jatov). Pokračovali sme v experimentálnom
obnažení pôdneho krytu na lokalite Kamenínske slanisko s cieľom posúdenia možnosti obnovy
iniciálneho spoločenstva najviac zasolených pôd - Camphorosmetum annuae. Pozornosť sme
venovali recentnému rozšíreniu viacerých vzácnych a ohrozených halofytov na území SR (napr.
Hordeum geniculatum, Beckmannia eruciformis) a spoločenstvám s ich výskytom.
Publikácie:
DÍTĚ D. - ELIÁŠ P. JUN. - ŠUVADA R. - SZOMBATHOVÁ N. 2010: Ecology and coenotic
characteristics of the Pholiuro pannonici-Plantaginetum tenuiflorae WENDELBERGER 1943 in the
Pannonian Basin. Phyton (Horn), 49/2: 293–313.
ELIÁŠ P. JUN. - DÍTĚ, D. - GRULICH, V. - ŠUVADA, R., 2010: Revision of historical and current
distribution of Pholiurus pannonicus (Host.) Trin. in Slovakia. Hacquetia, 9/2: 177–183.
DÍTĚ D. - ELIÁŠ P. JUN. - ŠUVADA R. - PETRÁŠOVÁ A. - MELEČKOVÁ Z. 2010. Current
distribution and stage of community Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae Soó in Máthé 1933 corr.
Borhidi 1996 in Slovakia. Thaiszia - J. Bot., 20: 77–86.
DÍTĚ D. - ELIÁŠ P. JUN. - MELEČKOVÁ Z. 2010. Slaniská – zanikajúce refúgia vzácnej flóry v
poľnohospodárskej krajine. In: Mariana Eliašová (ed.) Starostlivosť o biodiverzitu vo vidieckej krajine:
zborník referátov z vedeckej konferencie (23. - 24. 9. 2010). Nitra, pp. 21–26.
5.) Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae
(Biosystematic study of the critical taxa of the families Caryophyllaceae and Asteraceae)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Kornélia Goliašová
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0026/09
áno
Botanický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 10 954 €
Dosiahnuté výsledky: Výskumom kritických taxónov čeľade Caryophyllaceae projekt naväzuje na
časť projektu APVV 0368, ktorá je venovaná spracovaniu Flóry Slovenska VI/3. Taxonomickou
revíziou a vyhodnotením výskytu viacerých taxónov menovanej čeľade sme výrazne prispeli k
86
spracovaniu tohto zväzku. Publikovalo sa kompletné rozšírenie rodu Polycnemum na Slovensku a
vypracoval sa kľúč na určovanie slovenských zástupcov rodu. Publikáciou sa zavŕšilo aj štúdium
hexaploidných populácií druhu Jacobaea vulgaris v strednej a východnej Európe a v priebehu roka
2010 sa pri tomto druhu testoval protokol na extrakciu DNA potrebný k ďalším molekulárnym
analýzam. Zo študovanej skupiny Cyanus triumfetti v strednej Európe sa stanovil absolútny obsah
DNA pre 265 jedincov, zistila sa 20,8% variabilita (od 2,53 do 3,06 pg). Predbežné výsledky
ukazujú, že variabilita v obsahu DNA je taxonomicky a ekologicky podmienená. V rode
Taraxacum sect. Erythrosperma výsledky výskumu potvrdili nižší potenciál pre tvorbu nových
apomiktických línií ako pri sekcii Ruderalia. Pre túto vlastnosť má sekcia Erythrosperma vyššiu
tendenciu k autokompatibilite diploidov. Projekt podporil aj podrobný výskum výskytu druhov rodu
Epipactis v južnej časti Strážovských vrchov.
Publikácie:
HODÁLOVÁ I. - MEREĎA P. jun. - VINIKAROVÁ A. - GRULICH V. - ROTREKLOVÁ O., 2010. A
new cytotype of Jacobaea vulgaris (Asteraceae): frequency, morphology and origin. Nordic J. Bot. 28: 413–
427.
OLŠAVSKÁ K - ŠINGLIAROVÁ B. - ŠPANIEL S. - PERNÝ M.: Nuclear DNA content variation among
perenial
taxa
of
the
genus
Cyanus
in
Central
Europe.
(In
prep.)
MÁRTONFIOVÁ L. - MÁRTONFI P. - ŠUVADA R. (2010): Breeding behavior and its possible
consequences for gene flow in Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst. – Plant Species Biology
25: 93-102.
MEREĎA, P. jun. 2010: Rod Epipactis (Orchideaceae) v južnej časti Strážovských vrchov. – Zborn.
Vlastiv. Múz. Považská Bystrica 1: 108–132.
ELIÁŠ, P. jun. - HODÁLOVÁ, I. - ŤAVODA, O. 2010: Poznámky k určovaniu a rozšíreniu zástupcov rodu
Polycnemum (Chenopodiaceae) na Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spoločn. (In press).
6.) Systematika a biogeografia zástupcov rodu Solenopsora (lichenizované huby) v Karpatoch
(Systematics and biogeography of the genus Solenopsora (lichenized fungi) in the Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Anna Guttová
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0071/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 5 930 €
Dosiahnuté výsledky: V roku 2010 sme do taxonomickej štúdie nazbierali materiál taxónov
Solenopsora carpatica, S. candicans a S. cesatii s.l. z územia Slovenska, Maďarska, Macedónska,
Turecka a Talianska. Vybrali sme 19 morfologicko-anatomických znakov pre morfometrické
štúdium. V rámci molekulárnych štúdií skúmame využiteľnosť štyroch fylogenetických markerov:
ITS nrDNA, mtSSU, PKS a Mcm7 génu. Pre optimalizáciu reakcií sme vybrali najvhodnejšie
kombinácie primerov pre prvé dva úseky, a to ITS5 a ITS4 pre ITS nrDNA, a mrSSU1 a MSU7 pre
mtSSU. Na štúdium PKS úseku sme identifikovali nasledovné primery: PKS1-F, PKS2-R, LC1-Im
a LC2c-Im; pre amplifikáciu Mcm7 úseku primery Mcm7-709for a Mcm7-1348rev.
87
7.) Flóra Slovenska: Cyanobaktérie/sinice I.,
Cyanobacteria I., termophilous species)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
termofilné druhy
(Flora of Slovakia:
František Hindák
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0130/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 4 701 €
Dosiahnuté výsledky: V kultúrach fototrofných mikroorganizmov z okruhu nostokálnych taxónov
Mastigocladus a Hapalosiphon izolovaných z termálnych vôd kúpeľného areálu v Sklených
Tepliciach a v Piešťanoch sme študovali životné cykly, osobitne tvorbu heterocytov a hormogónií.
Tieto údaje sme porovnávali s materiálom z rašeliniska Klin na Orave. V spolupráci s Chemickým
ústavom SAV a Mikrobiologickým ústavom AV ČR sme poskytli napestovanú biomasu červenej
riasy Rhodella grissea na analýzy polysacharidov.
Publikácie:
HINDÁK, F., 2010: Cyanophytes from thermal springs in Piešťany and Sklené Teplice, Slovakia.
Taxonomy. 29th Conference PPS 2010 Taxonomy - the Queen of Science – The beauty of algae, p. 39-40,
Instytut of Botany PAN, Kraków; ISBN 978-83-89648-83-9.
HINDÁK, F., 2010: Diversity of Cyanobacteria/Cyanophytes from two Slovak thermal spas: Piešťany and
Sklené Teplice. 18th Symposium of the International Association for Cyanophyte research, České
Budějovice, Book of Abtracts, p. 19.Institute of Botany AS CR, Komárek, J., Hauer T., Kaštovský J. (eds).
ISBN: 978-80-86188-34-8.
HINDÁKOVÁ, A., 2010: Diatom assemblages in thermal waters at Sklené Teplice, Central Slovakia.
Taxonomy - the Queen of Science – The beauty of algae, 29th Conference PPS 2010, Book of Abstracts, p.
41.
8.) Taxonomická revízia skupiny Cyanus triumfettii (Asteraceae) v Karpatoch a Panónii
(Taxonomic revision of the Cyanus triumfettii group (Asteraceae) in the Carpathians and
Pannonia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iva Hodálová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0053/08
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 5 325 €
Dosiahnuté výsledky: Uskutočnila sa morfometrická analýza 71 populácií (1148 jedincov) skupiny
Cyanus triumfetti zo strednej Európy, ktorá ukázala, že na tomto území možno rozlíšiť tri druhy: ‘C.
axillaris', C. strictus a C. dominii. K druhu C. strictus boli priradené populácie zo SV časti
Maďarska a JV Slovenska, k druhu ‘C. axillaris' patria všetky študované populácie z Rakúska a
Českej republiky a niektoré populácie z Maďarska a Slovenska. Pri C. dominii výsledky
morfologických analýz potvrdili veľkú vnútrodruhovú variabilitu stredoeurópskych populácií a
možnosť ich klasifikácie do troch poddruhov: C. dominii subsp. dominii (Volovské vrchy,
88
Branisko), C. dominii subsp. slovenicus (stredné Slovensko) a C. dominii subsp. sokolensis
(Slovenský kras, Západné Tatry). Kultivačné experimenty ukázali, že ‘C. axillaris', C. strictus a C.
dominii sa líšia v miere ekologickej plasticity, pričom najvýraznejšie ekologicky ovplyvnené boli
byľové a listové znaky. Posun v analyzovaných znakoch neovplyvnil možnosť jednotlivé taxóny
rozlíšiť a rozdiely medzi taxónmi zostali zachované aj pri pestovaní v rovnakých podmienkach.
Analýza AFLP markerov 38 populácií zo skupiny C. triumfetti a dvoch populácií zo skupiny C.
montanus (55 jedincov) odhalila tri geneticky odlišné a alopatrické skupiny: (1) C. triumfetti s.s. a
C. montanus zo Západných Álp, (2) ‘C. axillaris' z Rakúska a Českej republiky (okrem Karpát), a
(3) ‘C. axillaris', C. strictus a C. dominii zo Západných Karpát a Panónie. Genetická separácia
vzoriek C. triumfetti s.s. potvrdila výsledky predchádzajúcich morfologických analýz, ktoré vylúčili
výskyt tohto druhu na území strednej Európy. Pomocou prietokovej cytometrie sa zistila diploidná
ploidná úroveň (2n ~ 2x ~ 22) pre jedince zo skupiny C. triumfetti a tetraploidná (2n ~ 4x ~ 44) pre
jedince zo skupiny C. montanus. Výsledky štúdia absolútneho obsahu DNA budú spracované v
pripravovanom článku
Publikácie:
OLŠAVSKÁ K. - PERNÝ M. - KUČERA J. - HODÁLOVÁ I. 2010: Biosystematic study of the Cyanus
triumfetti group in Central Europe. Preslia 82. (In press).
OLŠAVSKÁ K - ŠINGLIAROVÁ B. - ŠPANIEL S - PERNÝ M.: Nuclear DNA content variation among
perenial taxa of the genus Cyanus in Central Europe. (In prep.)
9.) Distribúcia a diverzita makrofytnej vegetácie vodných nádrží na Slovensku vo vzťahu k
environmentálnym charakteristikám a antropickým disturbanciám (The distribution and
diversity of aquatic macrophyte vegetation in water-bodies of Slovakia in relation to environmental
factors and anthropic disturbance)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Richard Hrivnák
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0013/08
áno
Botanický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 4 350 €
Dosiahnuté výsledky: Na príklade potokov na území Slovenska sme otestovali metodiku vhodnú aj
pre stojaté vody a zároveň zistili, že zo sledovaných 21 environmentálnych premenných je typ
substrátu najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci variabilitu makrofytnej vegetácie v týchto biotopoch.
Podrobne sme charakterizovali pre územie Slovenska nové rastlinné spoločenstvá, Potametum
alpini, Potametum zizii a Ranunculo-Juncetum bulbosi. Využívajúc metódy diaľkového prieskumu
a priameho zberu dát sme na príklade Číčovského mŕtveho ramena v dlhšom časovom rámci zistili
zmeny v krajinnej štruktúre (pokles plochy s makrofytnou vegetáciou plávajúcou na vodnej hladine,
nárast plochy s otvorenou vodnou hladinou bez spomínaného typu vegetácie a celkovej
fragmentácie jednotlivých typov sledovanej krajinnej štruktúry) a fluktuáciu druhovej bohatosti a
abundacie vodných makrofytov.
Publikácie:
HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - VALACHOVIČ, M. - PAĽOVE-BALANG, P. - KUBINSKÁ, A.,
2010: Effect of environmental variableson the aquatic macrophyte composition pattern in streams: a case
study from Slovakia. Fundam. Appl. Limnol. 177(2): 115–124.
HRIVNÁK, R. - KOCHJAROVÁ, J. - OŤAHEĽOVÁ, H., 2011: Vegetation of the aquatic and marshland
89
habitats in the Orava region, including the first records of Potametum alpini, Potametum zizii and
Ranunculo-Juncetum bulbosi in the territory of Slovakia. Biologia 66 (akceptované).
OŤAHEĽOVÁ, H. - OŤAHEĽ, J. - PAZÚR, R. - HRIVNÁK, R. - VALACHOVIČ, M.: Spatial-temporal
changes of land cover and aquatic macrophytes in the Danube floodplain lake. Limnologica (po recenzii).
10.) Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska (Habitat
requirements of Otter (Lutra lutra L.) on Slovak streams)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Richard Hrivnák
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0836/08
nie
Dr. Peter Urban, Univerzita Mateja Bela
2 - Slovensko: 2
VEGA: 519 €
Dosiahnuté výsledky: Na rieke Hron sme zistili slabú preferenciu značkovacieho správania vydry
riečnej na úsekoch s vyššou druhovou bohatosťou vodných makrofytov; rozdiel medzi dvoma
druhovo (makrofyty) odlišnými časťami rieky v kvantite pobytových znakov sú ale štatisticky
nevýznamné.
Publikácia:
URBAN, P. - HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - WEIS, K.: Aquatic macrophyte vegetation and their
relationship to occurrence of the European otter – study from the Hron River (Slovakia). IUCN/SCC Otter
Specialist Group Bulletin. 27(3): 158 – 165.
11.) Demografická, cenologická a ekologická analýza populácií európsky významného taxónu
Tephroseris longifolia subsp. moravica (Demographical, coenological and ecological analysis of
Tephroseris longifolia subsp. moravica - the threatened taxon of European importance)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Monika Janišová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0017/08
áno
Botanický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 4 422 €
Dosiahnuté výsledky: Získali sme nové poznatky o reprodukcii, demografii a ekológii študovaného
taxónu, ktoré môžu prispieť k zabezpečeniu jeho účinnej ochrany. Ide o alogamický taxón bez
apomiktickej reprodukcie, ktorý má výraznú dynamiku v početnosti populácií a zastúpení
ontogenetických štádií. V čase trvania projektu mali populácie rastúci charakter, pričom rýchlosť
ich rastu najviac závisel od medziročného prechodu vegetatívnych jedincov na kvitnúce a od
úspešnosti klíčenia a prežívania semenáčikov. Práve tieto procesy je potrebné posilňovať vhodným
manažmentom lokalít. Identifikovaný škodca Phycitodes albatella môže výrazne redukovať
produkciu semien. V prírodných podmienkach taxón vytvára pôdnu semennú banku. Nízka
klíčivosť in situ je zrejme dôsledkom nedostatku vhodných mikrostanovíšť. Taxón osídľuje
stanovištia s pomerne širokou amplitúdou meraných faktorov prostredia a jeho vzácnosť nie je
90
dôsledkom špecifických nárokov na stanovište ale je skôr dôsledkom slabej schopnosti zmladzovať
a konkurovať v zapojených porastoch.
Publikácie:
JANIŠOVÁ M. - ŠKODOVÁ I. - HEGEDÜŠOVÁ K.: Reproductive biology of Tephroseris longifolia
subsp. moravica - key for the conservation management of an endemic taxon of European importance. Seed
Science Research (zaslané).
JANIŠOVÁ M. - HEGEDÜŠOVÁ K. - KRÁĽ P. - ŠKODOVÁ I.: Ecology and distribution of
Tephroseris longifolia subsp. moravica in relation to environmental variation at a micro-scale. Biologia
(zaslané).
HEGEDÜŠOVÁ K. - ŠKODOVÁ I. - JANIŠOVÁ M. - KOCHJAROVÁ J.: Phytosociological affiliation
of Annex II species Tephoseris longifolia subsp. moravica in comparison with two related species T.
intergrifolia and T. crispa. Biologia (zaslané).
12.) Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie (Dynamics and succesion of grassland
vegetation)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Jarolímek
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0181/09
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 6 285 €
Dosiahnuté výsledky: Vegetačná sezóna 2010 bola zameraná predovšetkým na vyhodnotenie zmien
v druhovom zložení vegetácie lúčnych a pasienkových spoločenstiev. Zmenám a manažmentu
travinnobylinnej vegetácie, najmä xerotermom, bola venovaná medzinárodná konferencia "The 7th
European Dry Grassland Meeting" v Smoleniciach. Z územia Bielych Karpát a Poľany bolo
zozbieraných spolu 70 opakovaných fytocenologických zápisov (zápisy opakované po 15 rokoch).
Zároveň bola vyhodnotená diverzita poloprírodných travinnobylinných spoločenstiev z územia
Starohorských vrchov, Borskej nížiny, Bielych Karpát a Poľany vzhľadom na environmentálne
gradienty a manažment. Na základe opakovaných fytocenologických zápisov z Devínskej Kobyly
(zápisy opakované po 46 rokoch) boli vyhodnotené sukcesné zmeny xerotermnej vegetácie daného
územia. Fytocenologické zápisy spolu s geoekologickými informáciami boli vstupnými dátami na
vypracovanie predikcie distribúcie xerotermnej travinnobylinnej vegetácie. Expertné analýzy slúžili
ako podklad na návrh zodpovedajúceho manažmentu pre dané územie pre potreby projektu LIFE. V
spolupráci s Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie sa vypracovali podklady na prepojenie
syntaxonomických jednotiek s katalógom biotopov Slovenska a s katalógom európsky významných
biotopov NATURA 2000 na Slovensku.
Publikácie:
HEGEDÜŠOVÁ, K .– RUŽIČKOVÁ, H. – SENKO, D. – ZUCCARINI, P. Plant communities of the
montane mesophilous grasslands (Polygono bistortae-Trisetion flavescentis alliance) in Central Europe –
Formalized classification and syntaxonomical revision. In Plant Biosystems, 2010 (accepted)
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, D. - HEGEDÜŠOVÁ, K. - JANIŠOVÁ, M. - ŠKODOVÁ, I. New
vegetation data of dry grasslans in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin. In Tuexenia,
2010, nr. 30, p. 357-374. (2010 - Biological Abstracts, Biosis, Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722494X.
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, D. - CHYTRÝ, M. - WILLNER, W. - ILLYÉS, E. - JANIŠOVÁ, M. SZERÉNYI, K. J. Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical
classification. In Preslia : časopis České botanické společnosti, 2010, vol. 82, no. 2, p. 165-221. (2.638 -
91
IF2009). ISSN 0032-7786.
JANIŠOVÁ, M. - UHLIAROVÁ, E. - RUŽIČKOVÁ, H. Expert system-based classification of semi-natural
grasslands in submontane and montane regions of central Slovakia. In Tuexenia, 2010, nr. 30, p. 375-422.
(2010 - Biological Abstracts, Biosis, Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722-494X.
JANIŠOVÁ, M. - UHLIAROVÁ, E. - HLÁSNY, T. - TURISOVÁ, I. Vegetation-environment relationships
in grassland communities of central Slovakia. In Tuexenia, 2010, nr. 30, p. 423-444. (2010 - Biological
Abstracts, Biosis, Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722-494X.
13.) Geoglosoidné huby nelesných stanovíšť
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
(Geoglossoid fungi of non-forest stands)
Viktor Kučera
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0062/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 5 136 €
Dosiahnuté výsledky: Na území Slovenska sa zistil výskyt taxónu Trichoglossum octopatritum,
opísaného zo Severnej Ameriky. Určenie bolo potvrdené po preštudovaní typového materiálu.
Zozbieral sa porovnávací materiál Microglossum viride a Microglossum lutescens. Získali sa bohaté
zbery Microglossum olivaceum a príbuzných taxónov. Zosumarizovali sa výsledky mykologického
prieskumu v Slovenskom raji a vo Veporských a Stolických vrchoch. Spracovalo sa rozšírenie huby
Crepidotus ehrendorferi na Slovensku.
Publikácie:
RIPKOVA S. - GLEJDURA S. (2010): Crepidotus ehrendorferi in Slovakia and taxonomic notes on related
species. Czech Mycol. 61(2): 175–185.
KUČERA V. - LIZOŇ P. - KAUTMANOVA I. (2010): Geoglossoid fungi in Slovakia II. Trichoglossum
octopartitum, a new species for the country. – Czech Mycol. 62(1): 13–18.
14.) Vplyv rôznych koncentrácií kremíka na rastliny vystavené stresu (The effect of different
silicon concentrations on plants exposed to stress)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslava Luxová
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0024/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 5 817 €
Dosiahnuté výsledky: So zvyšovaním použitej koncentrácie NaCl a časového zaťaženia sa znížila
dĺžka, čerstvá hmotnosť i sušina primárneho koreňa a koleoptyly klíčencov obidvoch sledovaných
kultivarov kukurice. Nezaznamenal sa však pozitívny vplyv kremíka tak, ako to bolo v našich
predošlých prácach so staršími rastlinami. Celková respirácia primárneho koreňa sa preukazne
znížila pri oboch kultivaroch len pri 200mM NaCl. Na nižšiu koncentráciu NaCl (50 mM)
reagovali iba klíčence na zasolenie citlivejšieho cv. Alpha. Tu sa prejavil aj pozitívny vplyv 0,5 mM
92
kremíka, keď po jeho pridaní do koreňového prostredia celková respirácia bola porovnateľná s
kontrolou.
Publikácie:
VACULÍK, M. – LUX, A. – LUXOVÁ, M. – TANIMOTO, E. – LICHTSCHEIDL, I.: Úloha kremíka v
obranných mechanizmoch rastlín kukurice vystavených kadmiu. In Sborník abstraktu XII. Konference
Experimentální Biologie Rostlin, Praha , 2010, s. 103. ISSN 1213-6670
ŠESTKOVÁ, E. – JAŠKOVÁ, K. – LUXOVÁ, M. Vplyv stresu zo zasolenia na klíčne rastliny kukurice
siatej (Zea mays L.) a úloha kremíka v procesoch adaptácie na stres. In Sborník abstraktu XII. Konference
Experimentální Biologie Rostlin, Praha , 2010, s. 151. ISSN 1213-6670
VACULÍK, M. – LUX, A. – LUXOVÁ, M. – TANIMOTO, . – LICHTSCHEIDL, Ir.: Role of silicon in
mitigation of cadmium toxicity in maize. In Book of Abstracts, XVIII Congress of the FESPB, Valencia,
2010 p. 49-50
15.) Pôvod a evolučné vzťahy horskej a vysokohorskej flóry Karpát (Origin and evolution of
mountain and alpine flora of the Carpathians)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Patrik Mráz
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0028/08
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 4 830 €
Dosiahnuté výsledky: Na základe výsledkov projektu zahŕňa skupina P. alpicola štyri blízko
príbuzné, vikariantné a morfologicky jasne odlíšiteľné taxóny s druhovo špecifickou karyologickou
variabilitou. Napriek jasnej morfologickej odlišnosti, výsledky molekulárnych analýz svedčia o
mladom a monofyletickom pôvode skupiny s výnimkou P. alpicola s.str. Kým polyploidy P.
rhodopea vznikajú recentne autopolyploidizáciou, P. alpicola s.str. je alopolyploidný druh, ktorý
vznikol pravdepodobne polytopicky krížením balkánskeho druhu P. rhodopea a alpského P.
glacialis. Alozýmová diferenciácia medzi morfologicky dobre definovanými druhmi skupiny P.
alpicola je nízka. Potvrdili sme však, že typ polyploidie a rozmnožovací systém má výrazný dopad
na genetickú a genotypovú variabilitu jednotlivých taxónov skupiny. Predpokladáme, že za
dnešným obrazom rozmanitosti v skupine stojí kríženie, polyploidizácia ako aj fragmentácia
rozsiahlejšieho areálu a adaptívna speciácia. V rode Daphne prebehol zber vzoriek druhov D.
arbuscula, D. petraea, D. striata a D. cneorum v Karpatoch, v Alpách a na Balkáne pre
molekulárne analýzy. Zo zozbieraných vzoriek bola izolovaná DNA. Fertilitu sme vyhodnotili na
vybraných lokalitách stenoendemického druhu D. arbuscula a široko rozšíreného druhu D. cneorum
na území Slovenska.
Publikácie:
ŠINGLIAROVÁ B. – HODÁLOVÁ I. – MRÁZ P.: Biosystematic study of the diploid-polyploid Pilosella
alpicola complex with variation in breeding system: patterns and processes. Taxon (In press).
ŠINGLIAROVÁ B. – MRÁZ P. – CHRTEK J. jun. – PLAČKOVÁ I.: Allozyme variation in diploid,
polyploid and ploidy-mixed populations of the Pilosella alpicola group (Asteraceae): relation to morphology,
origin
of
polyploids
and
breeding
system.
Folia
Geobot.
(In
press).
ŠINGLIAROVÁ B. – MRÁZ P. – ŠUVADA R. Allopatric distribution, ecology and conservation status of
the Pilosella alpicola species group (Asteraceae). Nordic J. Bot. (Submitted).
93
16.) Regulácia vrcholového rastu buniek a jeho zmeny pod vplyvom ťažkých kovov (Tip
growth od the cells: its regulation and modifications under heavy metal influence)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslav Ovečka
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0200/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 7 195 €
Dosiahnuté výsledky: Rast koreňa, zakladanie koreňových vláskov a efektivitu vrcholového rastu
koreňových vláskov sme sledovali u rastlín Arabidopsis ovplyvnených zvýšenými koncentráciami
Zn. Spolu s redukciou rastových a produkčných parametrov sme stanovovali aj efektivitu a rýchlosť
endocytózy. Vypracovali sme metodický postup na to, aby sme tieto parametre mohli porovnávať
medzi citlivým druhom Arabidopsis thaliana a odolnými druhmi A. halleri a A. arenosa. Začali sme
nastavovať aj citlivú metódu mikroskopickej lokalizácie a stanovovania distribúcie prijatého Zn v
koreňových pletivách rastlín. Charakterizovali sme distribúciu štruktúrnych sterolov v
trichoblastoch koreňa A. thaliana a ich podiel na regulácii zakladania a vývinu vrcholovo-rastúcich
koreňových vláskov. Dokázali sme, že štruktúrne steroly sú jedným zo skorých markerov iniciácie
koreňových vláskov, a lokálnymi zmenami vlastností cytoplazmatickej membrány regulujú aj ich
vrcholový rast.
Publikácie:
OVEČKA M – BERSON T – BECK M – DERKSEN J – ŠAMAJ J – BALUŠKA F – LICHTSCHEIDL IK
(2010): Structural sterols are involved in both the initiation and tip growth of root hairs in Arabidopsis
thaliana. Plant Cell 22: 2999–3019.
17.) Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom,
ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov (Island phenomenon of the
Carpathians' high mountains in relation to environmental factors, synecology of plant communities
and phytogeography of selected plant species)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jozef Šibík
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0121/09
áno
Botanický ústav SAV
2 - Slovensko: 2
VEGA: 9 332 €
Dosiahnuté výsledky: Na základe poznania ekologických faktororecentných lokalít Carex rupestris
sme spracovali deduktívny model potenciálneho výskytu, z ktorého boli definované nové možné
lokality. Študovali sme variabilitu, ekológiu a fylogenézu vybraných horských taxónov, čím sme
prispeli k poznaniu základných mechanizmov evolúcie, migračných ciest, prežívania v
nepriaznivých obdobiach a viazanosti populácií Pilosella alpicola subsp. ullepitschii na jednotlivé
typy spoločenstiev v Karpatoch. V Belianskych Tatrách sme pokračovali v komplexnom výskume
časovo priestorovej dynamiky vysokohorskej vegetácie pomocou recentných a historických
94
vegetačných dát prepojených s klimatickými, pôdnymi a geologickými vrstvami v závislosti od
sklonu, orientácie a nadmorskej výšky. Naďalej sme študovali vplyv inváznych druhov na horské
oblasti, rozšírenie neofytov a apofytov v oblasti Tatier a ich zastúpenie v prirodzených a
poloprirodzených ekosystémoch. Vypracovali sa viaceré vedecké štúdie sumarizujúce poznatky o
vysokohorskej vegetácii Karpát a porovnávajúce štúdie spoločenstiev Karpát a Álp. Prispeli sme k
poznaniu variability, ekológie a rozšírenia viacerých vysokohorských spoločenstiev a vybraných
vzácnych druhov našej flóry.
Publikácie:
KLIMENT J. – ŠIBÍK J. – ŠIBÍKOVÁ I. – DÚBRAVCOVÁ Z. – JAROLÍMEK I. – UHLÍŘOVÁ J.,
2010: High-altitude vegetation of the Western Carpathians – a syntaxonomical review. – Biologia,
Bratislava, 65/6: 965-989.
ŠIBÍKOVÁ I. – ŠIBÍK J. – HÁJEK M. – KLIMENT J., 2010: The distribution of arctic-alpine elements
within high-altitude vegetation of the Western Carpathians in relation to environmental factors, life forms
and phytogeography. - Phytocoenologia, 40/2-3: 189-203.
ŠIBÍK J. – ŠIBÍKOVÁ I. – KLIMENT J.: The subalpine Pinus mugo-communities of the Carpathians with
a European perspective. – Phytocoenologia, Berlin-Stuttgart, 40/2-3: 155-188.
MÁJEKOVÁ J. – ZALIBEROVÁ M. – ŠIBÍK J. – KLIMOVÁ K., 2010: Changes in segetal vegetation in
the Borská nížina Lowland (Slovakia) over 50 years. – Biologia, Bratislava, 65/2: 465-478.
JAROLÍMEK I. – ŠIBÍK J. – TICHÝ, L. – KLIMENT, J., 2010: Sharpness and Uniqueness of the
phytosociological classes of Slovakia. – Ann. Bot. S. N., Roma, 10: 11-18.
18.)
Toxické
huby
a
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
ich
metabolity
(Toxigenic
fungi
and
their
metabolites)
Antónia Šrobárová
1.1.2009 / 12.12.2011
2/0002/09
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 5 301 €
Dosiahnuté výsledky: Výskyt ochratoxigénnych húb rodu Aspergillus sme zaznamenali vo
vinohradoch Slovenska. Na frekvenciu ich výskytu majú vplyv klimatické faktory jednotlivých
oblastí pestovania viniča. Fuzariotoxín fuzaproliferín v pomerne nízkej koncentrácii preukazne
depolarizoval membránový potenciál kôrových buniek koreňov, najmä citlivých kultivarov. Nízka
koncentrácia deoxynivalenónu pri všetkých kultivaroch ovsa, v prípade fuzáriovej hniloby klasov,
neprekračuje limit EU.
Publikácie:
MIKUŠOVÁ, P. - RITIENI, A.- SANTINI, A.- JUHASOVÁ,G.- ŠROBÁROVÁ, A. Contamination by
moulds of grape berries in Slovakia', Food Additives & Contaminants: Part A, (2010), 5, pp. 738 - 747.
ŠLIKOVÁ,S - ŠROBÁROVÁ, A. ŠUDYOVÁ,V. - POLIŠENSKÁ,I. - GREGOVÁ,E. - IHÁLIK, D.
Response of oat cultivars to Fusarium infection with a view to their suitability for food use. Biologia 65/4,
(2010), pp. 609-614
MIKUŠOVÁ, P.- ŠROBÁROVÁ, A. Mikroskopické huby na/v plodoch viniča/Microscopic fungi on/in
grape.- In Abstrakty „Česko-slovenská vedecká mykologická konference“, 27-29.september 2009, Brno,
Czech, Mykologické listy - Suplementum, pp. 42-43.ISBN 978-80-254-6038-2, ISSN1213-5887
PAVLOVKIN, J. – ŠROBÁROVÁ, A. Účinok fuzaproliferínu na korene klíčnych rastlín kukurice. In:
Bulletin ČSEBR a FSSBS „12. Konference experimentální biologie rostlin ‘',14. – 17. září 2010,
Praha – Suchdol, s. 157.
95
19.) Časovo-priestorové zmeny produkcie aktívnych foriem kyslíka v extracelulárnych
priestoroch apikálnej časti koreňa jačmeňa počas abiotických stresov (Time and spatial
distribution of reactive oxygen species in extracellular spaces of apical part of barley roots exposed
to abiotic stresses)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ladislav Tamás
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0050/10
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 9 909 €
Dosiahnuté výsledky: Cieľom projektu je časová a priestorová analýza zmien v koncentrácii
aktívnych foriem kyslíka (AFK) indukovaných s abiotickými stresmi v koreni jačmeňa a
charakterizácia následných morfologických a fyziologických zmien. Výsledky ukazujú, že už
krátkodobé ovplyvnenie koreňa jačmeňa rôznymi kovmi zvyšuje produkciu AFK. Zvýšená hladina
AFK je pravdepodobne zodpovedná za indukciu morfologických zmien ako je radiálna expanzia
buniek a inhibícia predlžovacieho rastu koreňových buniek, alebo až zastavenie rastu koreňa.
Biochemické analýzy potvrdili, že dôležitú úlohu v regulácii týchto procesov hrá fytohormón auxín.
Publikácie:
VALENTOVIČOVÁ, K. – HALUŠKOVÁ, Ľ. – HUTTOVÁ, J., - MISTRÍK, I. – TAMÁS, L. Vplyv
kadmia na diaforázovú aktivitu a produkciu NO v koreňoch jačmeňa. In Sborník abstraktu XII. Konference
Experimentální Biologie Rostlin, Praha , 2010, s. 170. ISSN 1213-6670
20.) Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v
kontaktných zónach agrocenóz (Study of the changes in plant species, communities and habitats
diversity in the contact zones of agrocoenoses)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Valachovič
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0672/08
nie
RNDr. Tibor Baranec, CSc., SPU Nitra
1 - Slovensko: 1
VEGA: 647 €
Dosiahnuté výsledky: Skompletizoval sa súbor fytocenologických zápisov z krovín triedy RhamnoPrunetea a zozbierali sa a determinovali zbery rodov Rosa, Prunus a Crataegus. Študovala sa
problematika teplomilných porastov zväzov Spireaeion mediae vs. Prunion fruticosae v panónskej
oblasti a na Balkáne.
96
21.) Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae) (Evolutionary
trends and taxonomy of the genus Onosma (Boraginaceae))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Judita Zozomová
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0012/08
nie
doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ,
Košice
2 - Slovensko: 2
VEGA: 649 €
Dosiahnuté výsledky: Pomocou molekulárnych (DNA sekvencie a AFLP markery),
morfometrických a cytometrických dát sme podporili a ohraničili sedem druhov v rámci
monofyletickej skupiny Asterotricha rozšírených na Balkánskom a Apeninskom polostrove a v
strednej Európe. V rámci širokochápaného druhu Onosma heterophylla s.l. sme ukázali odlišnosť
druhu O. viridis, ktorý zasluhuje samostatný druhový status. Naopak, endemit Slovenského Krasu
O. tornensis je neodlíšiteľný od rumunských populácií O. viridis, ktoré predstavujú ten istý druh so
spoločnou evolučnou históriou. Naše výsledky nepodporili ani jeden taxonomický koncept v rámci
polymorfného taliansko-balkánskeho druhu O. echioides. Podľa najnovšieho taxonomického
konceptu sa v rámci druhu rozlišujú 4 poddruhy; jeho genetická a morfologická variabilita je síce
značná, avšak kontinuálna a rozlišovanie akýchkoľvek vnútrodruhových taxónov by bolo umelé.
Určitý nesúlad medzi výsledkami AFLP markerov a DNA sekvencií naznačuje komplikovanú
evolúciu druhu O. echioides, na ktorom sa aj napriek diploidnému stupňu podieľala hybridizácia a
introgresia.
Publikácie:
KOLARČIK, V. – ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. – MÁRTONFI, P. 2010: Systematics and evolutionary
history of the Asterotricha group of the genus Onosma (Boraginaceae) in central and southern Europe
inferred
from
AFLP
and
nrDNA
ITS.
–
Pl
Syst
Evol
290:
21-45.
KOLARČIK, V. – MORAVČÍK, M. – ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. – MÁRTONFI, P. 2010: Onosma
(Boraginaceae). In: Marhold, K. (ed.), IAPT/IOPB chromosome data 10. – Taxon 59(6) 1934, E3-E4.
22.) Fylogenetické vzťahy v polyploidnom komplexe Alyssum montanum – A. repens
(Brassicaceae) (Phylogenetic relationships in the polyploid complex Alyssum montanum - A. repens
(Brassicaceae))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Judita Zozomová
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0087/09
áno
Botanický ústav SAV
0
VEGA: 6 569 €
Dosiahnuté výsledky: Pomocou molekulárnych (DNA sekvencie a AFLP markery),
morfometrických a cytometrických dát sme revidovali taxonomický koncept skupiny Alyssum
montanum – A. repens v strednej Európe a na Apeninskom polostrove a tiež načrtli jeho evolučnú
97
históriu. Naše výsledky nepodporujú tradičné rozlišovanie dvoch poddruhov podľa osídľovaných
biotopov, A. montanum subsp. montanum a subsp. gmelinii, a ani poddruhu subsp. brymii
udávaného zo Slovenského krasu. Stredoeurópske populácie tohto druhu, hoci zahŕňajú diploidy aj
tetraploidy, sú geneticky a morfologicky málo variabilné a homogénne. Typová populácia A.
montanum pochádzajúca zo Švajčiarska, ako aj viaceré ďalšie z priľahlého územia sú však výrazne
odlišné a predstavujú iný taxón, z čoho vyplýva, že meno A. montanum je potrebné aplikovať v
užšom zmysle ako doposiaľ. Talianske populácie sú odlišné od stredoeurópskych, vykazujú veľkú
mieru variability, ktorá je geograficky štrukturovaná. V tomto území môžeme podporiť rozlišovanie
dvoch druhov A. pedemontanum a A. diffusum, v rámci ktorého navrhujeme rozlišovať tri poddruhy.
Publikácie:
ŠPANIEL, S. – ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. – MARHOLD, K. 2010. Alyssum (Brassicaceae) In:
Marhold, K. (ed.), IAPT/IOPB chromosome data 10. – Taxon 59(6): 1938, E12-E14.
MARHOLD, K. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - ŠPANIEL, Sv. Proposal to conserve the name Alyssum
montanum
(Cruciferae)
with
a
conserved
type.
Taxon
(in
press)
ŠPANIEL, S., FILOVÁ, B., MARHOLD, K., ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. Genetic and morphological
variation in the diploid-polyploid Alyssum montanum in Central Europe: taxonomic and evolutionary
considerations. Plant Syst. Evol. (submitted)
Programy: APVV
23.) Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí (Taxonomy
of selected groups of vascular plants of the Carpathians and adjacent areas)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Kornélia Goliašová
1.9.2008 / 31.12.2010
APVV-0368-07
áno
Botanický ústav SAV
0
APVV: 33 658 €
Dosiahnuté výsledky: Do pripravovaného zväzku Flóra Slovenska VI/3 sa spracovali opisy
všetkých rodov a druhov čeľadí Phytolacaceae, Portulacaceae a Caryophyllaceae, zostavili sa kľúče
na ich určenie v slovenskom a anglickom jazyku, spracoval sa výskyt väčšiny taxónov a rukopisné
texty jednotlivých taxónov sa pripravili na edičné spracovanie. Pri Cerastium pumilum agg. sa na
základe cytologického a morfometrického štúdia objasnila taxonomická a chorologická
problematika druhovej skupiny v strednej Európe. V rámci skupiny C. arvense agg. sa vyriešila
problematika distribúcie diploidných a tetraploidných cytotypov v Západných Karpatoch. Dokončil
sa výskum druhu Cyclamen purpurascens s.l. z celého európskeho areálu. Zistili sa štyri, relatívne
slabo geneticky diferencované línie, ktoré sú pravdepodobne výsledkom evolúcie druhu počas a po
poslednom zaľadnení. Morfologické analýzy naznačili istý stupeň diferenciácie populácií zo
Západných Karpát, Západných Álp a Jury, avšak nie je dostatočný pre klasifikáciu na druhovej
alebo poddruhovej úrovni. Z karyologického hľadiska sú všetky skúmané populácie diploidné a
vykazujú minimálnu variabilitu v absolútnom obsahu DNA. V rode Viola sa vyhodnotila
morfologická, karyologická a molekulárna variabilita populácií Viola suavis agg. zo západnej časti
Balkánskeho polostrova. Na študovanom území sa rozlíšili dva endemické poddruhy - poddruh
známy už v minulosti V. suavis subsp. adriatica a nový poddruh pre vedu V. suavis subsp.
´austrodalmatica´. Dokončila sa tvorba Databázy flóry Slovenska (Dataflos), ktorá bude výhľadovo
slúžiť na zhromažďovanie literárnych a herbárových údajov o výskyte rastlín na Slovensku.
Databáza je verejne prístupná na stránke www.dataflos.sav.sk a zatiaľ sa v nej nachádza cca 100
98
000 údajov o cievnatých rastlinách.
Publikácie:
LETZ, D. R. - DANČÁK M., - DANIHELKA J.: Taxonomic revision of the species Cerastium pumilum
and C. glutinosum in Central Europe. Preslia (Dáta sú v štádiu spracovania)
SLOVÁK, M. - KUČERA, J. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - HODÁLOVÁ, I. - LETZ, R. - MEREĎA,
P. Genetic and morphological variation in the Viola suavis group in the western Balkan Peninsula 19th
International Symposium „Biodiversity and Evolutionary Biology“ of the German Botanical Society (DBG).
16-19 September 2010, Vienna, Austria – výveska a abstrakt
MEREĎA P. jun. - HODÁLOVÁ I. - KUČERA J. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ J. - LETZ R. - SLOVÁK
M. Genetic and morphological variation of Viola suavis group (Violaceae) in Western Balkan Peninsula: two
endemic subspecies revealed. Systematics and Biodiversity. (In prep.)
24.) Zamedzenie procesu eutrofizácie vo vodných nádržiach použitím kompozitného sorbentu
(Limitation of Eurtrophication Process in Water Basin Using Composite Sorbent)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
František Hindák
1.9.2008 / 31.12.2010
APVV-0566-07
nie
Ing. Ján Machava, Technická univerzita vo Zvolene
2 - Slovensko: 2
APVV: 7 302 €
Dosiahnuté výsledky: Vo finálnej časti projektu sme sa zamerali na účinky aplikácie (5. 5. 2010)
kompozitného sorbentu na fytoplanktón vo vodnej nádrži v Modre. V dôsledku vypustenia nádrže
pred aplikáciou sorbentu a potom po jeho aplikácii došlo k podstanej zmene v zložení
fytoplanktónového spoločenstva: namiesto zelenej cenóbiovej riasy Golenkiniopsis longiseta, ktorá
sa od r. 2008 trvalo vyskytovala v dominancii, nastúpila pikoplanktónová kolóniová sinica
Aphanocapsa delicatissima. Počiatočný pokles abundancie fytoplanktónu po aplikácii sorbentu
vystriedal jeho výrazný rozvoj, a to najmä spomínaného druhu sinice. Namiesto očakávaného
poklesu abundancie fytoplanktónu nastal teda jeho „boom“, ktorý mal progresívnu tendenciu až do
konca vegetačnej sezóny v jeseni. Riešenie projektu sa predlžuje do konca 1. polroku 2011, kedy sa
očakáva opätovná aplikácia sorbentu.
Publikácie:
HINDÁK F. - HINDÁKOVÁ A. - ILLYOVÁ M. - TIRJAKOVÁ E. - MACHAVA J. 2010: Some remarks
on phytoplankton and zooplankton diversity of a small eutrophic pond. 29th Conference PPS, KrakówNiedzica, May 19.-22., 2010
KOMÁREK, J. - ZAPOMĚLOVÁ, E. - HINDÁK F., 2010: Cronbergia, a new cyanobacterial genus with
special
strategy
of
heterocyte
formation.
–
Cryptogamie/Algologie,
31(3):
321-341.
ILLYOVÁ M. - HINDÁK, F. - HINDÁKOVÁ, A. - TIRJAKOVÁ, E. - MACHAVA, J. 2010. Seasonal
dynamics of plankton in a small eutrophic water reservoir in Modra (W Slovakia). In: Kaletka T. (ed.)4th
Conf. Eureopean Pond Conservation Network (EPCN), Berlin (Erkner), 1-4 June 2010, Inst. of Landscape
Hydrology, p. 61
ILLYOVÁ, M. - HINDÁK F, 2010: Vírnik Rhinoglena fertöensis (Varga 1929) s trvalými vajíčkami – prvý
nález na Slovensku. - Limnologický spravodajca, Bratislava, 4/2: 46-48.
99
25.) Fylogenetické vzťahy a taxonómia skupiny Alyssum montanum - A. repens (Brassicaceae)
(Phylogenetic relationships of the Alyssum montanum – A. repens complex (Brassicaceae))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.11.2006 / 1.11.2010
LPP-0085-06
áno
Botanický ústav SAV
0
APVV: 13 211 €
Dosiahnuté výsledky: Výsledky štúdia stredoeurópskych populácií A. montanum založené na
morfometrických metódach a technike AFLP odporujú doterajším taxonomickým konceptom a
naznačujú potrebu ich prehodnotenia. Nepodporujú odlíšenie dvoch poddruhov, ktoré bolo tradične
založené na rozdielnych ekologických nárokoch, A. montanum subsp. montanum (skalnaté
stanovištia) a subsp. gmelini (piesočnaté stanovištia). Doteraz uvádzané morfologické znaky
neumožňujú rozlíšiť tieto dva poddruhy. Väčšina diploidných a tetraploidných stredoeurópskych
populácií doposiaľ klasifikovaných ako A. montanum sa vyznačuje nízkou genetickou variabilitou,
ktorá naznačuje niekdajší „bottleneck“ efekt a nedávnu (postglaciálnu) kolonizáciu tohto územia.
Pre tieto populácie bude zrejme vhodným menom A. gmelinii. Populácie zo severného Švajčiarska a
juhozápadného Nemecka, ktoré zahŕňajú aj typovú populáciu A. montanum (v zmysle protológu), sú
morfologicky a geneticky zreteľne odlišné od zvyšku stredoeurópskych populácií a bude ich treba
hodnotiť ako osobitný druh. Do časopisu Taxon sme odoslali formálny návrh na konzerváciu mena
A. montanum, ktorá odstráni súčasný nomenklatorický konflikt, keď typový doklad, vybraný v
šesťdesiatych rokoch minulého storočia, pochádza zo Sibíri a predstavuje druh A. obovatum, zatiaľ
čo protológ a botanická tradícia odkazujú na švajčiarske populácie.
Publikácie:
ŠPANIEL, S. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - MARHOLD, K. 2010. Alyssum (Brassicaceae) In: Marhold,
K.
(ed.),
IAPT/IOPB
chromosome
data
10.
–
Taxon
59(6):
1938,
E12-E14.
MARHOLD, K. - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. - ŠPANIEL, Sv. Proposal to conserve the name Alyssum
montanum (Cruciferae) with a conserved type. Taxon (in press)
ŠPANIEL, S. - FILOVÁ, B. - MARHOLD, K - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, J. Genetic and morphological
variation in the diploid-polyploid Alyssum montanum in Central Europe: taxonomic and evolutionary
considerations. Plant Systematics & Evolution (submitted)
26.) Fylogeografia, postglaciálny vývoj a taxonómia modelových skupín taxónov v Európe
(Phylogeography, postglacial history and taxonomy of model groups of taxa in Europe)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.1.2007 / 30.6.2010
RPEU-0003-06
áno
Botanický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: V rámci projektu sme pripravili celosvetového prehľad rodu Cardamine,
100
ktorý bol uverejnený online (http://www.cardamine.sav.sk/). V tejto súvislosti sme vyriešili
klasifikáciu polyploidného komplexu druhov C. amariformis, C. schinziana, C. torrentis, C. valida
a C. yezoensis, vyskytujúceho sa najmä v Japonsku a v Kórei. Detailná analýza počtov
chromozómov a ploidných úrovní ukázala kontrastné prípady karylogickej variability. U prvých
štyroch druhov sme zistili len jednu ploidnú úroveň a vo vnútri populácií sme nenašli žiadnu
karyologickú variabilitu, populácie druhu C. yezoensis zahŕňali až 6 ploidných úrovní, od
hexaploidov až po dodekaploidy. Detailné štúdium potvrdilo morfologickú diferenciáciu
jednotlivých druhov, medzi ploidnými úrovňami druhu C. yezoensis však neboli nájdené žiadne
morfologické rozdiely.
Publikácie:
MARHOLD, K. - KUDOH, H. - PAK, J.-H. - WATANABE, K. - ŠPANIEL, S. - LIHOVÁ, J. Cytotype
diversity and genome size variation in eastern Asian polyploid Cardamine (Brassicaceae) species. In Annals
of Botany, 2010, vol. 105, no. 2, p. 249-264. (3.501 - IF2009). ISSN 0305-7364.
LIHOVÁ, J. - KUDOH, H. - MARHOLD, K. Genetic structure and phylogeography of a temperate-boreal
herb, Cardamine scutata (Brassicaceae), in northeast Asia inferred from AFLPs and cpDNA haplotypes. In
American Journal of Botany, 2010, vol. 97, no. 6, p. 1058-1070. (2.684 - IF2009). ISSN 0002-9122.
LIHOVÁ, J. - KUDOH, H. - MARHOLD, K. Morphometric studies of polyploid Cardamine species
(Brassicaceae) from Japan: solving a long-standing taxonomic and nomenclatural controversy. In Australian
Journal of Botany : an international journal for plant science, 2010, vol. 23, p. 94-111. (1.868 - IF2009).
ISSN 0067-1924.
27.) EVO-PICRIS, Taxonómia a fylogenéza európskych zástupcov rodu Picris (EVO-PICRIS,
Taxonomy and phylogeny of the European representatives of the genus Picris)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.9.2009 / 31.8.2012
LPP-0239-09
áno
Botanický ústav SAV
0
APVV: 17121 €
Dosiahnuté výsledky: Pomocou fragmentačnej analýzy (AFLP) a metód multivariačnej
morfometriky sme analyzovali 104 populácií Picris hieracioides zo strednej a juhozápadnej Európy.
Zistili sme existenciu dvoch geneticky ako aj morfologicky odlišných línií, ktoré navrhujeme
hodnotiť na poddruhovej úrovni. Prvý poddruh, P. hieracioides subsp. hieracioides zahŕňa jedno až
dvojročné rastliny vyskytujúce sa na suchých, teplých, človekom výrazne ovplyvnených
stanovištiach v nížinách a nižších polohách hôr. Druhý poddruh P. hieracioides subsp. umbellata je
skôr krátkoveká trvalka rastúca vo vlhších vysokobylinných spoločenstvách veľkých európskych
pohorí. Oba poddruhy v sebe obsahujú dve vnútorné genetické (morfologicky neodlíšiteľné)
podlínie, ktoré odzrkadľujú vývoj a šírenie sa druhu počas a po ukončení posledného zaľadnenia.
Ďalej sme zistili, že morfologicky dobre definovaný druh P. hispidissima, endemicky sa
vyskytujúci na západe Balkánskeho polostrova je geneticky veľmi blízko príbuzný druhu P.
hieracioides.
Výveska:
SLOVÁK, M. - KUČERA, J. - MARHOLD, K. – LIHOVÁ, J. Morphological and genetic variation of
polymorphic species Picris hieracioides (Compositae) in Central and south-western Europe. XIII OPTIMA
Meeting, March 22-26 2010, Antalya/Türkiye.
101
28.) Nové metódy hodnotenia a mapovania biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo
verejnej zeleni. (New methods of evaluation and mapping biotic harmful agents in urban
greenery)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Antónia Šrobárová
2.9.2008 / 31.12.2010
APVV-0421-07
nie
Juhásová Gabriela doc.Ing.CSc., Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
4 - Slovensko: 4
APVV: 4 008 €
Dosiahnuté výsledky: Biologická rozmanitosť je pri mikroorganizmoch často nedocenená, pretože
príslušné kritériá pre uznávanie rôznych evolučných jednotiek chýbajú. Huba Botrytis cinerea
Persoon ex Fries, všeobecne pôvodca plesne sivej, patogén širokého spektra rastlín, ilustruje tento
problém. B. cinerea je druh oveĺa zložitejší. V prípade prirodzeného výskytu je jeho pozorovanie
sťažené parasexualitou. Zistili sme a opísali typy z prírodzených zdrojov: konidiálne a myceliálne
kultúry izolované z plodov gaštanov Castanea sativa Mill., vedľa sclerotialného typu, častého na
viniči/Vitis vinifera L.
Publikácie:
ŠROBÁROVÁ, A. Variabilita huby Botrytis cinerea Persoon ex Fries. In Dreviny vo verejnej
zeleni 2010: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 22.-23.6. 2010, Banská Bystrica.
Zostavili: Gabriela Juhásová, Katarína Adamčíková, Marek Kobza, Emília Ondrušková. - Banská
Bystrica : Ústav ekológie lesa Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra: Fakulta prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV, 2010, s. 219-222. ISBN 978-80-89408-08-5.
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Životné prostredie
29.) Natura 2000 v celoživotnom vzdelávaní (Natura 2000 in lifelong education)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Jarolímek
1.3.2009 / 31.12.2010
NFP24150120003
nie
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc., Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
2 - Slovensko: 2
0€
Dosiahnuté výsledky: Riešitelia z Botanického ústavu SAV (P. Mereďa, I. Hodálová, A. Kubinská)
v rámci projektu vypracovali charakteristiky 43 druhov európskeho významu (vyššie rastliny a
machorasty). Charakteristiky obsahujú opis druhu, jeho rozšírenie, vzácnosť a ohrozenosť a
fotografickú (prípadne obrazovú) dokumentáciu. Spoločne s charakteristikami živočíchov budú
súčasťou pripravovanej knihy Atlas chránených druhov európskeho významu na Slovensku. Kniha
je v súčasnosti v tlači vo vydavateľstve SLOVART.
102
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
30.) KraBio Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu (Center of
excellens for protection and use of landscape and for biodiversity)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Marhold
1.5.2009 / 1.4.2011
NFP26240120010
nie
Mgr. Henrik Kalivoda, PhD., Ústav krajinnej ekológie SAV,
Bratislava
5 - Slovensko: 5
Štátny rozpočet SR: 107 974 €
Dosiahnuté výsledky: V druhom roku projektu sme sa zamerali na dokončenie budovania
infraštruktúry centra excelencie. Sústredili sme sa na prístrojové vybavenie na aplikáciu metód
molekulárnej systematiky a na rekonštrukciu fylogenetických vzťahov. Podstatne rozšírené bolo aj
laboratórium prietokovej cytometrie, kde aplikujeme metódy štúdia polyploidných komplexov v
širších evolučných súvislostiach. Vybudovaná infraštruktúra významne podporuje riešenie
projektov agentúr APVV a VEGA ako aj riešenie projektov 6. a 7. rámcového programu EÚ.
Programy: Mechanizmus EHP
31.) Manažmentové modely pre travinné biotopy (Management models for grassland habitats)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iveta Škodová
1.7.2009 / 30.3.2011
SK 0115
nie
Mgr. Viera Stanová, PhD., Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
1 - Slovensko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky: Počas vegetačnej sezóny 2010 boli zozbierané dáta na trvalých plochách
zameraných na sledovanie vplyvu rôzneho typu manažmentu na trávny porast (Biele Karpaty,
Poľana, Kláštorské lúky, Kamenínske slanisko, Sliačske travertíny). Získané údaje boli
digitalizované. Zapísalo sa 70 opakovaných fytocenologických zápisov na vybraných lokalitách v
Bielych Karpatoch a na Poľane, s cieľom zachytiť zmeny vo vegetácii v súvislosti s
obhospodarovaním v minulosti a v súčasnosti. Boli spracované a vytvorené manažmentové modely
pre slaniská, suché a dealpínske biotopy, vysoké ostrice, mezofilné a subxerofilné lúky a pasienky,
horské a alpínske lúky. Z prostriedkov projektu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia v
Smoleniciach (7. stretnutie Európskej skupiny na výskum xerotermných trávnikov, Smolenice, 28.
– 31. 5. 2010), ktorej hlavná téma bola „Sukcesia, obnova a manažment travinnobylinných
spoločenstiev“.
103
Publikácie:
DÚBRAVKOVÁ D. - HEGEDÜŠOVÁ K. - JANIŠOVÁ M. - ŠKODOVÁ I. (2010): New vegetation data
of dry grasslands in the Western Carpathians and northern Pannonian Basin. – Tuexenia 30: 357-374.
DÚBRAVKOVÁ D. - CHYTRÝ M. - WILLNER W. - ILLYÉS E. - JANIŠOVÁ M. - KÁLLAYNÉ
SZERÉNYI J. (2010): Dry grasslands in the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a
numerical classification. – Preslia 82: 165–221.
HRIVNÁK R. - KOCHJAROVÁ J. - OŤAHEĽOVÁ H. (2011): Vegetation of the aquatic and marshland
habitats in the Orava region, including the first records of Potametum alpini, Potametum zizii and
Ranunculo-Juncetum
bulbosi
in
the
territory
of
Slovakia.
Biologia,
66/3)
JANIŠOVÁ M. - BUDZÁKOVÁ M. - PETRÁŠOVÁ M. (2010): Succession, management and restorarion
of dry grasslands. Conference proceedings from 7th European Dry Grassland Meeting. 2010, 140 s.
JANIŠOVÁ M. - UHLIAROVÁ E. - RUŽIČKOVÁ H, (2010).: Expert system-based classification of seminatural grasslands in submontane and montane regions of central Slovakia. Tuexenia 30: 375-422.
JANIŠOVÁ M. - DÚBRAVKOVÁ D. (2010): Formalized classification of rocky Pannonian grasslands and
dealpine Sesleria-dominated grasslands in Slovakia using a hierarchical expert system. Phytocoenologia:
423-443.
104
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
AAA02
GUTTOVÁ, Anna - LOPPI, Stefano - PAOLI, Luca - PISANI, Tommaso SARDELLA, Giovanni. Monitoraggio biologico delľinquinamento atmosferico
nelľarea interessata dalla presenza del nucleo industriale della Valle del Biferno
(Campobasso). Campobasso : ARPA molise, 2010. 61 p.
PLIŃSKI, Marcin - HINDÁK, František. Zielenice - Chlorophyta (Green Algae) :
(with the English key for the identification to the genus). Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. 240 p. ISBN 978-83-7326-736-7.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
BACIGÁLOVÁ, Kamila. Mycota (Huby). Ascomycota (Vreckaté huby).
Taphrinomycetes : Taphrinales (Grmanníkotvaré) čeľ. Protomycetaceae, čeľ.
Taphrinaceae. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2010. 184 s. Flóra Slovenska,
X/2. ISBN 978-80-224-1096-0.
CAGÁŇ, Ľ. - PRASLIČKA, Ján - HUSZÁR, Jozef - ŠROBÁROVÁ, Antónia ROHÁČIK, Tibor - HUDEC, Kamil - TANČÍK, Ján - BOKOR, Peter - TÓTH, Peter
- TÓTHOVÁ, Monika - BARTA, Marek - ELIÁŠOVÁ, Marianna. Choroby a
škodcovia poľných plodín. Nitra : SPU, 2010. 894 s. ISBN 978-80-552-0354-6.
KLČO, Marián - ŠÍPOŠOVÁ, Helena. Botanik Karel Domin a jeho herbárová
kolekcia Flora Piešťanensis - Flora Pistyanensis. Piešťany : Balneologické múzeum :
Trnavský samosprávny kraj, 2010. 170 s. ISBN 978-80-89155-15-6.
VOZÁROVÁ, Marta - ŠÍPOŠOVÁ, Helena. Biografický slovník osobností, ktoré
prispeli k rozvoju klasickej i úžitkovej botaniky do roku 2009. Bratislava : Veda,
2010. 600 s. ISBN 978-80224-1136-3.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
AL-SHEHBAZ, A. Ihsan - MARHOLD, Karol - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita.
Brassicaceae: 40. Cardamine Linnaeus, Sp.Pl. 2: 654. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 295. 1754
: [Greek kardamon, name for a cress]. In Flora of North America : North of Mexico.
Volume 7.Magnoliophyta: Salicaceae to Brassicaceae. - New York ; Oxford : Oxford
University Press, Inc., 2010, p. 464-484. ISBN 978-0-19-531822-7.
GOLIAŠOVÁ, Kornélia - ŠÍPOŠOVÁ, Helena. Rosaceae (Rubus). In Atlas Florae
Europaeae 15. - Helsinki, 2010, p. 42 máp. ISBN 978-951-9108-16-2.
HINDÁK, František - KAWECKA, B. Sinice a riasy. In Tatry - príroda. - Praha :
Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s.313-338. ISBN 978-80-7340-115-3.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADAMČÍK, Slavomír - MITCHELL, D. - BUYCK, Bart. Russula ochrifloridana sp.
nov., a new yellowish fishy Russula from Florida and its comparison with R. grundii.
In Cryptogamie Mycologie, 2010, vol. 31, no. 4, p. 354-363. (0.717 - IF2009). (2010
- Current Contents). ISSN 0181-1584.
ADAMČÍK, Slavomír - BUYCK, Bart. Re-instatement of Russula levyana Murrill as
a good and distinct American species of Russula section Xerampelinae. In
Cryptogamie Mycologie, 2010, vol. 31, no. 2, p. 119-135. (0.717 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0181-1584.
DÍTĚ, Daniel - ELIÁŠ, Pavol - ŠUVADA, Robert - SZOMBATHOVÁ, Nora. The
105
ADCA04
ADCA05
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ecology and the coenotic characteristics of the Pholiuro pannonici-Plantaginetum
tenuiflorae Wendelberger 1943 in the Pannonian Basin. In Phyton : annales rei
botanicae, 2010, vol. 49, no. 2, p. 293-312. (0.537 - IF2009). ISSN 385-028.
DÚBRAVKOVÁ, Daniela - CHYTRÝ, Milan - WILLNER, Wolfgang - ILLYÉS,
Eszter - JANIŠOVÁ, Monika - SZERÉNYI, Kállayné Júlia. Dry grasslands in the
Western Carpathians and the northern Pannonian Basin: a numerical classification.
In Preslia : časopis České botanické společnosti, 2010, vol. 82, no. 2, p. 165-221.
(2.638 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0032-7786.
DUŠKOVÁ, Eva - KOLÁŘ, Filip - SKLENÁŘ, Petr - RAUCHOVÁ, Jana KUBEŠOVÁ, Magdalena - FÉR, Tomáš - SUDA, Jan - MARHOLD, Karol.
Genome size correlates with growth form, habitat and phylogeny in the Andean
genus Lasiocephalus (Asteraceae). In Preslia : časopis České botanické společnosti,
2010, vol. 82, no. 1, p. 127-148. (2.638 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0032-7786.
DVOŘÁKOVÁ, Dana - FÉR, Tomáš - MARHOLD, Karol. Phylogeographic pattern
of the European forest grass species Hordelymus europaeus: cpDNA evidence. In
Flora : morphology, distribution, functional ecology of plants, 2010, vol. 205, p. 418423. (1.439 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0367-2530.
EKRT, Libor - HRIVNÁK, Richard. Asplenium platyneuron, a new pteridophyte for
Europe. In Preslia : časopis České botanické společnosti, 2010, vol. 82, p. 357-364.
(2.638 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0032-7786.
EZQUER, I. - LI, Jun - OVEČKA, Miroslav - BAROJA-FERNÁNDEZ, Edurne MUNOZ, Francisco José - MONTERO, Manuel - DIAZ DE CERIO, Jessica HIDALGO, Maite - SESMA, Maria Terese - BAHAJI, Abdellatif - ETXEBERRIA,
Ed - POZUETA-ROMERO, Javier. Microbial volatile emissions promote
accumulation of exceptionally high levels of starch in leaves in mono- and dicotyledonous plants. In Plant and Cell Physiology : international journal for
physiology, biochemistry, molecular biology, 2010, vol. 51, p. 1674-1693. (3.594 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0032-0781.
HALUŠKOVÁ, Ľubica - VALENTOVIČOVÁ, Katarína - HUTTOVÁ, Jana MISTRÍK, Igor - TAMÁS, Ladislav. Elevated indole-3-acetic acid peroxidase
activity is involved in the cadmium-induced hydrogen peroxide production in barley
root tip. In Plant Growth Regulation, 2010, vol. 62, no. 1, p. 59-64. (1.530 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0167-6903.
HALUŠKOVÁ, Ľubica - VALENTOVIČOVÁ, Katarína - HUTTOVÁ, Jana MISTRÍK, Igor - TAMÁS, Ladislav. Effect of heavy metals on root growth and
peroxidase activity in barley root tip. In Acta Physiologiae Plantarum, 2010, vol. 32,
no. 1, p. 59-65. (1.232 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0137-5881.
HODÁLOVÁ, Iva - MEREĎA, Pavol, jr. - VINIKAROVÁ, Alexandra - GRULICH,
Vít - ROTREKLOVÁ, Olga. A new cytotype of Jacobaea vulgaris (Asteraceae):
frequency, morphology and origin. In Nordic Journal of Botany : an International
Journal of Botany and Mycology, 2010, vol. 28, no. 4, p. 413-427. (0.868 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0107-055X.
HORSÁK, Michal - CHYTRÝ, Milan - POKRYSZKO, Beata M. - ERMAKOV,
Nikolai - HÁJEK, Michal - HÁJKOVÁ, Petra - KINTROVÁ, Kateřina - KOČÍ,
Martin - KUBEŠOVÁ, Svatava - LUSTYK, Pavel - OTÝPKOVÁ, Zdenka PELÁNKOVÁ, Barbora - VALACHOVIČ, Milan. Habitats of relict terrestrial snails
in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of fullglacial Europe. In Journal of Biogeography, 2010, vol. 37, no. 8, p. 1450-1462.
(4.807 - IF2009). ISSN 0305-0270.
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan - PAĽOVEBALANG, Peter - KUBINSKÁ, Anna. Effect of environmental variables on the
106
ADCA14
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
aquatic macrophyte composition pattern in streams: a case study from Slovakia. In
Fundamental and Applied Limnology, 2010, vol. 177, no. 2, p. 115-124. (0.989 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1863-9135.
JANIŠOVÁ, Monika - MICHÁLKOVÁ, Daniela. Formalized classification of rocky
Pannonian grasslands and dealpine Sesleria-dominated grasslands in Slovakia using
a hierarchical expert system. In Phytocoenologia : journal of vegetation ecology,
2010, vol. 40, no. 4, p. 267-291. (0.674 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0340-269X.
KAŠTOVSKÝ, Jan - HAUER, Thomas - MAREŠ, Jan - KRAUTOVÁ, Markéta BEŠTA, Tomáš - KOMÁREK, Jiří - DESORTOVÁ, Blanka - HETEŠA, Jiří HINDÁKOVÁ, Alica - HOUK, Václav - JANEČEK, Emil - KOPP, Radovan MARVAN, Petr - PUMANN, Petr - SKÁCELOVÁ, Olga - ZAPOMĚLOVÁ, Eliška.
A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae in
the Czech Republic. In Biological Invasions, 2010, vol. 12, no. 10, p. 3599-3625.
(3.074 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1387-3547.
KOLARČIK, Vladislav - MORAVČÍK, Michal - LIHOVÁ, Judita - MÁRTONFI,
Pavol. Onosma (Boraginaceae). In Taxon : journal of the International Association
for Plant Taxonomy, 2010, vol. 59, no. 6, p. 1934. (2.747 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0040-0262.
KOLARČIK, Vladislav - LIHOVÁ, Judita - MÁRTONFI, Pavol. Systematics and
evolutionary history of the Asterotricha group of the genus Onosma (Boraginaceae)
in central and southern Europe inferred from AFLP and nrDNA ITS data. In Plant
Systematics and Evolution, 2010, vol. 290, no. 1-4, p. 21-45. (1.410 - IF2009). (2010
- Current Contents). ISSN 0378-2697.
KOMÁREK, Jiří - ZAPOMĚLOVÁ, Eliška - HINDÁK, František. Cronbergia, a
new cyanobacterial genus with special strategy of heterocyte formation. In
Cryptogamie Algologie, 2010, vol. 31, no. 3, p. 321-341. (0.574 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0181-1568.
KUČERA, Jaromír - MARHOLD, Karol - LIHOVÁ, Judita. Cardamine maritima
group (Brassicaceae) in the amphi-Adriatic area: A hotspot of species diversity
revealed by DNA sequences and morphological variation. In Taxon : journal of the
International Association for Plant Taxonomy, 2010, vol. 59, no. 1, p. 148–164.
(2.747 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0040-0262.
LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, Jana - ŠÍDA, Otakar - MARHOLD, Karol. Back to
types! Towards stability of names in Indian Curcuma L. (Zingiberaceae). In Taxon :
journal of the International Association for Plant Taxonomy, 2010, vol. 59, no. 1, p.
269-282. (2.747 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0040-0262.
LIHOVÁ, Judita - KUDOH, Hiroshi - MARHOLD, Karol. Genetic structure and
phylogeography of a temperate-boreal herb, Cardamine scutata (Brassicaceae), in
northeast Asia inferred from AFLPs and cpDNA haplotypes. In American Journal of
Botany, 2010, vol. 97, no. 6, p. 1058-1070. (2.684 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0002-9122.
LIHOVÁ, Judita - KUDOH, Hiroshi - MARHOLD, Karol. Morphometric studies of
polyploid Cardamine species (Brassicaceae) from Japan: solving a long-standing
taxonomic and nomenclatural controversy. In Australian Journal of Botany : an
international journal for plant science, 2010, vol. 23, p. 94-111. (1.868 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0067-1924.
MARHOLD, Karol. Editor. IAPT/IOPB chromosome data 10. In Taxon : journal of
the International Association for Plant Taxonomy, 2010, vol. 59, no. 6, p. 19341938. (2.747 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0040-0262.
MARHOLD, Karol. Editor. IAPT/IOPB chromosome data 9. In Taxon : journal of
the International Association for Plant Taxonomy, 2010, vol. 59, p. 1298-1302.
107
ADCA25
ADCA26
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
ADCA32
ADCA33
ADCA34
ADCA35
(2.747 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0040-0262.
MARHOLD, Karol - KUDOH, Hiroshi - PAK, Jae-Hong - WATANABE, Kuniaki ŠPANIEL, Stanislav - LIHOVÁ, Judita. Cytotype diversity and genome size
variation in eastern Asian polyploid Cardamine (Brassicaceae) species. In Annals of
Botany, 2010, vol. 105, no. 2, p. 249-264. (3.501 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0305-7364.
MIKUŠOVÁ, Petra - RITIENI, Alberto - SANTINI, Antonello - JUHÁSOVÁ,
Gabriela - ŠROBÁROVÁ, Antónia. Contamination by moulds of grape berries in
Slovakia. In Food Additives and Contaminants : Part A: Chemistry Analysis Control
Exposure & Risk Assessment, 2010, vol. 27, no. 5, p. 738-747. (2.131 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0265-203X.
OVEČKA, Miroslav - BERSON, Tobias - BECK, Martina - DERKSEN, Jan ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František - LICHTSCHEIDL, Irene. Structural sterols
are involved in both the initiation and tip growth of root hairs in Arabidopsis
thaliana. In Plant Cell, 2010, vol. 22, p. 2999-3019. (10.679 - IF2009). ISSN 10404651.
RAD, Mohammad Amini - HROUDOVÁ, Zdenka - MARHOLD, Karol. The genus
Bolboschoenus in Iran: taxonomy and ditribution. In Nordic Journal of Botany : an
International Journal of Botany and Mycology, 2010, vol. 28, no. 5, p. 588-602.
(0.868 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0107-055X.
RIPKOVÁ, Soňa - HUGHES, Karen - ADAMČÍK, Slavomír - KUČERA, Viktor ADAMČÍKOVÁ, Katarína. The delimitation of Flammulina fennae. In Mycological
Progress, 2010, vol. 9, no. 4, p. 469-484. (1.082 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1617-416X.
ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Ivana - KLIMENT, Ján. The subalpine Pinus mugocommunities of the Carpathians with a European perspective. In Phytocoenologia :
journal of vegetation ecology, 2010, vol. 40, no. 2-3, p. 155-188. (0.674 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0340-269X.
ŠIBÍKOVÁ, Ivana - ŠIBÍK, Jozef - HÁJEK, Michal - KLIMENT, Ján. The
distribution of arctic-alpine elements within high-altitude vegetation of the Western
Carpathians in relation to environmental factors, life forms and phytogeography. In
Phytocoenologia : journal of vegetation ecology, 2010, vol. 40, no. 2-3, p. 189-203.
(0.674 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0340-269X.
ŠPANIEL, Stanislav - LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Alyssum
(Brassicaceae). In Taxon : journal of the International Association for Plant
Taxonomy, 2010, vol. 59, no. 6, p. 1938. (2.747 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0040-0262.
TAMÁS, Ladislav - MISTRÍK, Igor - HUTTOVÁ, Jana - HALUŠKOVÁ, Ľubica VALENTOVIČOVÁ, Katarína - ZELINOVÁ, Veronika. Role of reactive oxygen
species-generating enzymes and hydrogen peroxide during cadmium, mercury and
osmotic stresses in barley root tip. In Planta, 2010, vol. 231, p. 221-231. (3.372 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0032-0935.
VALENTOVIČOVÁ, Katarína - HALUŠKOVÁ, Ľubica - HUTTOVÁ, Jana MISTRÍK, Igor - TAMÁS, Ladislav. Effect of cadmium on diaphorase activity and
nitric oxide production in barley root tips. In Journal of Plant Physiology :
biochemistry, physiology, molecular biology and functional biotechnology of plants,
2010, vol. 167, no. 1, p. 10-14. (2.500 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0176-1617.
VOLGGER, Michael - LANG, Ingeborg - OVEČKA, Miroslav - LICHTSCHEIDL,
Irene. Plasmolysis and cell wall deposition in wheat root hairs under osmotic stress.
In Protoplasma, 2010, vol. 243, no. 1-4, p. 51-62. (1.523 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0033-183X.
108
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
KLIMENT, Ján - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Ivana - DÚBRAVCOVÁ, Zuzana JAROLÍMEK, Ivan - UHLÍŘOVÁ, Jana. High-altitude vegetation of the Western
Carpathians – a syntaxonomical review. In Biologia : journal of the Slovak Academy
of Sciences, 2010, vol. 65, no. 6, p. 965-989. (0.617 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0006-3088.
KOLBEK, Jiří - JAROLÍMEK, Ivan. Phragmitetum japonicae in Korean Peninsula
and Japan. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2010, vol. 65,
no. 3, p. 479-488. (0.617 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
MÁJEKOVÁ, Jana - ZALIBEROVÁ, Mária - ŠIBÍK, Jozef - KLIMOVÁ, Katarína.
Changes in segetal vegetation in the Borská nížina Lowland (Slovakia) over 50
years. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2010, vol. 65, no. 3,
p. 465-478. (0.617 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
ŠLIKOVÁ, Svetlana - ŠROBÁROVÁ, Antónia - ŠUDYOVÁ, Valéria POLIŠENSKÁ, Ivana - GREGOVÁ, Edita - MIHÁLIK, Dušan. Response of oat
cultivars to Fusarium infection with a view to their suitability for food use. In
Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences, 2010, vol. 65, no. 4, p. 609614. (0.617 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
ZELINOVÁ, Veronika - MISTRÍK, Igor - PAĽOVE-BALANG, Peter - TAMÁS,
Ladislav. Peroxidase activity against guaiacol, NADH, chlorogenic acid, ferulic acid
and coniferyl alcohol in root tips of Lotus japonicus and L. corniculatus grown under
low pH and aluminium stress. In Biologia : journal of the Slovak Academy of
Sciences, 2010, vol. 65, no. 2, p. 279-283. (0.617 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0006-3088.
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
EZQUER, I. - LI, Jun - OVEČKA, Miroslav - BAROJA-FERNÁNDEZ, Edurne MUNOZ, F. J. - MONTERO, Manuel - DIAZ DE CERIO, Jessica - HIDALGO,
Maite - SESMA, Maria Terese - BAHAJI, Abdellatif - ETXEBERRIA, Ed POZUETA-ROMERO, Javier. A suggested model for potato MIVOISAP involving
functions of central carbohydrate and amino acid metabolism, as well as actin
cytoskeleton and endocytosis. In Plant Signaling & Behavior, 2010, vol. 5, p. 1-4.
(2.000 - IF2009). ISSN 1559-2316.
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. First report of Makinoella tosaensis
Okada (Chlorophyta, Chlorococcales, Oocystaceae) outside East Asia. In Fottea :
journal of Czech Phycological Society, 2010, vol. 10, no. 1, p. 141-144. (1.762 IF2009). (2010 - WOS, SCOPUS). ISSN 1802-5439.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
DÍTĚ, Daniel - ŠOLTÉS, Rudolf. Rozšírenie druhu Scorpidium scorpioides na
Slovensku: minulosť a súčasnosť. In Bryonora : zpravodaj bryologickolichenologické sekce ČBS, 2010, č. 46, s. 66-69. ISSN 0862-8904.
DÍTĚ, Daniel - ŠOLTÉS, Rudolf - JASÍK, Marián. Opätovne potvrdený výskyt
Meesia triquetra v Národnom parku Nízke Tatry v kontexte výskytu druhu na
Slovensku. In Bryonora : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS, 2010, č.
46, s. 1-5. ISSN 0862-8904.
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, Daniela - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína JANIŠOVÁ, Monika - ŠKODOVÁ, Iveta. New vegetation data of dry grasslands in
the Western Carpathians and the northern Pannonian Basin. In Tuexenia, 2010, no.
109
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
ADEB08
ADEB09
ADEB10
ADEB11
ADEB12
ADEB13
ADEB14
30, p. 357-374. (2010 - Biological Abstracts, Biosis, Agroforestry, Forestry
Abstracts). ISSN 0722-494X.
ELIÁŠ, Pavol - DÍTĚ, Daniel - GRULICH, Vít - ŠUVADA, Robert. Revision of
historical and current distribution of Pholiurus pannonicus (Host.) Trin. in Slovakia.
In Hacquetia, 2010, vol. 9, no. 2, p. 177-183. (2010 - SCOPUS). ISSN 1581-4661.
HRIVNÁK, Richard - RYDLO, Jaroslav - BLANÁR, Drahoš - KOCHJAROVÁ,
Judita - RYDLO, Jan. Vodná a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti
Gemera (stredné Slovensko). In Muzeum a současnost : ser. natur, 2009, roč. 24, s.
77-90. ISSN 0862-2035.
HRIVNÁK, Richard. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from
Slovakia. In Hacquetia, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174. (2009 - SCOPUS). ISSN
1581-4661.
JANDT, Ute - BECKER, T. - DENGLER, Jürgen - JANIŠOVÁ, Monika. Dry
grasslands: species interactions and distribution - Editorial to the Special Feature
with contributions from the 6th European Dry Grassland Meeting 2009 in Halle
(Saale). In Tuexenia, 2010, nr. 30, p. 349-355. (2010 - Biological Abstracts, Biosis,
Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722-494X.
JANIŠOVÁ, Monika - UHLIAROVÁ, Eva - HLÁSNY, Tomáš - TURISOVÁ,
Ingrid. Vegetation-environment relationships in grassland communities of central
Slovakia. In Tuexenia, 2010, nr. 30, p. 423-444. (2010 - Biological Abstracts, Biosis,
Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722-494X.
JANIŠOVÁ, Monika - UHLIAROVÁ, Eva - RUŽIČKOVÁ, Helena. Expert systembased classification of semi-natural grasslands in submontane and montane regions
of central Slovakia. In Tuexenia, 2010, no. 30, p. 375-422. (2010 - Biological
Abstracts, Biosis, Agroforestry, Forestry Abstracts). ISSN 0722-494X.
JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - TICHÝ, L. - KLIMENT, Ján. Sharpness and
uniqueness of the phytosociological classes of Slovakia. In Annali di Botanica :
Nuova Serie, 2010, vol. 10, p. 11-18. ISSN 0365-0812.
KUČERA, Viktor - LIZOŇ, Pavel - KAUTMANOVÁ, Ivona. Geoglossoid fungi in
Slovakia II. Trichoglossum octopartitum, a new species for the country. In Czech
Mycology : publication of the Czech Scientific Society for Mycology, 2010, vol. 62,
no. 1, p. 13-18. ISSN 0009-0476.
PIŠÚT, Ivan. Some lichens from the vicinity of Ribeiro Frio (Madeira,
Macaronesia). In Acta Mycologica, 2009, vol. 44, no. 2, p. 179-184. ISSN 0001625X.
URBAN, Peter - HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - WEIS, Karol.
Aquatic macrophyte vegetation and its relationship to the occurrence of the Eurasian
otter (Lutra lutra) in the Hron River (Slovakia). In IUCN The Otter Specialist Group
Bulletin, 2010, vol. 27, no. 3, p. 158-165.
ZARABSKA, Daria - GUTTOVÁ, Anna - CRISTOFOLINI, Fabiana - GIORDANI,
Paolo - LACKOVIČOVÁ, Anna. Epiphytic lichens of apple orchards in Poland,
Slovakia, and Italy. In Acta mycologica, 2009, vol. 44, no. 2, p. 151-163. ISSN
0001-625X.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
BACIGÁLOVÁ, Kamila - TURIS, Peter - PARK, Mi-Jeong - SHIN, Hyeon-Dong.
First report of Septoria infection on Cyclamen. In Thaiszia : journal of botany, 2010,
vol. 20, p. 109-114. (2010 - SCOPUS, BIOSIS). ISSN 1210-0420.
BOUBLÍK, Karel - DÍTĚ, Daniel - DOUDA, Jan - ELIÁŠ, Pavol - HROUDA,
Lubomír - JANIŠOVÁ, Monika - KLIMENT, Ján - KOCHJAROVÁ, Judita 110
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
KOŠŤÁL, Jaroslav - LEPŠ, Jan - LEPŠÍ, Martin - LIPPL, Leoš - MEREĎA, Pavol,
jr. - PETŘÍK, P. - RYDLO, Jaroslav - SITÁŠOVÁ, Eva - ŠTECH, M. ŠTEPÁNEK, J. - TRÁVNÍČEK, Bohumil - TURIS, Peter - TURISOVÁ, Ingrid UJHÁZY, Karol. Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického
kurzu Tornaľa 2006. Ed. Judita Kochjarová. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti : zborník výsledkov 45. Floristického kurzu SBS a ČBS v Tornali, 2.-8.
7. 2006, 2010, roč. 32, suppl. 1, s. 17-68. ISSN 1337-7043.
BRINDZA, Ján - GRÓF, Ján - BACIGÁLOVÁ, Kamila - FERIANC, Peter - TÓTH,
Dezider. Pollen microbial colonization and food safety. In Acta Chimica Slovaca,
2010, vol. 3, no. 1, p. 95-102.
DINGOVÁ, Alica - PIŠÚT, Ivan. Three overlooked Cladonia species in Slovakia. In
Thaiszia : journal of botany, 2010, vol. 20, no. 1, p. 71-76. (2010 - SCOPUS,
BIOSIS). ISSN 1210-0420.
DÍTĚ, Daniel - ELIÁŠ, Pavol - ŠUVADA, Robert. Krátky komentovaný prehľad
rastlinných spoločenstiev slanísk na Slovensku: súčasný stav. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri
SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement
2, s. 107-111. ISSN 1337-7043.
DÍTĚ, Daniel - ELIÁŠ, Pavol - ŠUVADA, Robert - PETRÁŠOVÁ, A. MELEČKOVÁ, Zuzana. Current distribution and stage of community Artemisio
santonici-Festucetum pseudovinae in Slovakia. In Thaiszia : journal of botany, 2010,
vol. 20, no. 1, p. 77-86. (2010 - SCOPUS, BIOSIS). ISSN 1210-0420.
DÚBRAVKOVÁ, Daniela. História a súčasnosť výskumu xerotermnej vegetácie
zväzu Festucion valesiacae na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, 15.-18.
september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement 2, s. 119147. ISSN 1337-7043.
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, Daniela - HRIVNÁK, Richard OŤAHEĽOVÁ, Helena. Makrofytná vegetácia Košských mokradí (stredné
Slovensko). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 1, s. 7388.
DUCHOŇ, Mario - ŠIBÍK, Jozef. K výskytu druhu Crepis sibirica v Lúčanskej
Malej Fatre. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 2, s.
183-189. ISSN 1337-7043.
ELIÁŠ, Pavol - TURISOVÁ, Ingrid - ŤAVODA, Ondrej. Occurrence of small
flower hawksbeard (Crepis pulchra L.) in Slovakia. In Thaiszia : journal of botany,
2010, vol. 20, p. 127-135. (2010 - SCOPUS, BIOSIS). ISSN 1210-0420.
ELIÁŠ, Pavol - HODÁLOVÁ, Iva - ŤAVODA, Ondrej. Poznámky k určovaniu a
rozšíreniu zástupcov rodu Polycnemum (Chenopodiaceae) na Slovensku. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej
spoločnosti pri SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč.
32, supplement 2, s. 89-96. ISSN 1337-7043.
ELIÁŠ, Pavol - FEHÉR, Alexander - DÍTĚ, Daniel - ŠUVADA, Robert. Recentný
výskyt smldníka lekárskeho (Peucedanum officinale) na Slovensku. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 1, s. 29-35.
GUTTOVÁ, Anna - LACKOVIČOVÁ, Anna. Výskyt diskovky dubovej (Parmelina
quercina) na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32,
č. 1, s. 19-23.
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - GALVÁNEK, Dobromil. Manažmentové modely pre
travinné biotopy (informácia o projekte). In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, 15.-18.
september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement 2, s. 257111
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
ADFB26
ADFB27
258. ISSN 1337-7043.
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Cyanobaktérie a riasy malej eutrofnej
vodnej nádrže v Modre. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32,
č. 2, s. 129-135. ISSN 1337-7043.
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Cyanobaktériový vodný kvet vo vodnej
nádrži Orava v r. 2008-2009. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti : zborník
z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, 15.-18. september 2009
Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement 2, s. 5-10. ISSN 1337-7043.
HINDÁKOVÁ, Alica - HINDÁK, František. Diverzita cyanobaktérií a rias
štrkoviskového jazera vo Bratislave. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
2010, roč. 32, č. 1, s. 19-23.
ILLYOVÁ, Marta - HINDÁK, František. Vírnik Rhinoglena fertöensis (Varga 1929)
s trvalými vajíčkami – prvý nález na Slovensku. In Limnologický spravodajca, 2010,
roč. 4, č. 2, s. 46-48. ISSN 1337-2971.
KLIMENT, Ján - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - HRIVNÁK, Richard
- KOCHJAROVÁ, Judita - BLANÁR, Drahoš. Syntaxonómia bukových a
sutinových lesov južnej časti Muránskej planiny. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, 15.-18.
september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement 2, s. 161211. ISSN 1337-7043.
KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan. Horské psicové porasty v regióne Oravy. In
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej
botanickej spoločnosti pri SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada,
2010, roč. 32, supplement 2, s. 55-69. ISSN 1337-7043.
KOCHJAROVÁ, Judita - HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena. Súčasné
chorologické a ekologické poznatky o vodných rastlinách na Orave. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej
spoločnosti pri SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč.
32, supplement 2, s. 37-46. ISSN 1337-7043.
LACKOVIČOVÁ, Anna - PIŠÚT, Peter - GUTTOVÁ, Anna - PIŠÚT, Ivan.
Aktuálna diverzita epifytických lišajníkov v Bratislave. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri
SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement
2, s. 71-79. ISSN 1337-7043.
LETZ, Roman - MICHALKOVÁ, Eleonóra. Cerastium alpinum (Caryophyllacea) –
nezvestný druh flóry Slovenska?. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti :
zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, 15.-18. september
2009, Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, supplement 2, s. 31-35. ISSN 13377043.
MEDVECKÁ, Jana - JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária. Ruderal
vegetation of the Horná Orava Region 2. Galio-Urticetea, Epilobietea angustifoliii.
In Thaiszia : journal of botany, 2010, vol. 20, no. 1, p. 17-52. (2010 - SCOPUS,
BIOSIS). ISSN 1210-0420.
MEREĎA, Pavol, jr.. Rod Epipactis (Orchidaceae) v južnej časti Strážovských
vrchov. In Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, 2010, roč. 1, s. 108132.
MICHÁLEK, Martin - PIŠÚT, Ivan. Doplnok k rozšíreniu lišajníka Cyphelium
lucidum (TH. FR.) TH. FR. na Sibíri (Rusko). In Zborník Slovenského národného
múzea : prírodné vedy, 2009, vol. LV, p. 37.
MICHALKOVÁ, Eleonóra - LETZ, Roman. Cerastium lucorum (Caryophyllaceae) prehliadaný druh flóry Slovenska. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
2010, roč. 32, č. 2, s. 147-156. ISSN 1337-7043.
112
ADFB28
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ADFB33
ADFB34
ADFB35
ADFB36
ADFB37
ADFB38
ADFB39
ADFB40
ADFB41
MIŠÍKOVÁ, Katarína - KUBINSKÁ, Anna. Bryophyte diversity of selected sites of
community importance in the Borská nížina lowland. In Acta Botanica Universitatis
Comenianae, 2010, vol. 45, p. 25-31. ISSN 0524-2371.
MIŠÍKOVÁ, Katarína - KUBINSKÁ, Anna. Machorasty historických cintorínov vo
vybraných mestách strednej Európy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
2010, roč. 32, č. 2, s. 137-145. ISSN 1337-7043.
MIŠÍKOVÁ, Katarína - KUBINSKÁ, Anna. Bryophytes (Marchantiophyta,
Bryophyta) of the area Moravský Svätý Ján (Borská nížina Lowland, Slovakia). In
Acta Botanica Universitatis Comenianae, 2009, vol. 44, p. 33-39. ISSN 0524-2371.
MRVA, M. - HINDÁK, František. Opätovný nález schránkatej meňavky
Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840) (Testacealobiosa: Lesquereusiidae) v
Klinskom rašelinisku (Horná Orava, Slovensko). In Limnologický spravodajca,
2010, roč. 4, č. 2, s. 61-64. ISSN 1337-2971.
PETRÍK, Anton - ŠIBÍK, Jozef. Asociácia Festuco versicoloris-Oreochloetum
distichae – vysokohorská tundra v Belianskych Tatrách. In Naturae tutela : zborník
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, roč. 14, č. 2, s. 147-154.
PIŠÚT, Ivan. Neznáme doklady vyhynutých alebo kriticky ohrozených lišajníkov v
herbároch Slovenského národného múzea a Katedry botaniky Prír. fakulty UK
(Bratislava). In Zborník Slovenského národného múzea : prírodné vedy, 2010, vol.
56, p. 13-16.
SENKO, Dušan. Aplikácia metód modelovania oslnenia georeliéfu, topoklímy a
výmoľovej erózie v prostredí GIS (na príklade Devínskej Kobyly). In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 2, s. 253-273. ISSN 1337-7043.
SLEZÁK, Michal - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Fytocenologická charakteristika
lesných spoločenstiev severnej časti Štiavnických vrchov. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri
SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč. 32, suppl. 2, s.
213-220. ISSN 1337-7043.
SLEZÁK, Michal - HRIVNÁK, Richard - BELANOVÁ, Eva - JARČUŠKA,
Benjamín. Komentovaný prehľad zaujímavých nálezov cievnatých rastlín z územia
stredného Slovenska. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č.
1, s. 59-71. ISSN 1337-7043.
STAŇOVÁ, Andrea - BANÁSOVÁ, Viera - ČIAMPOROVÁ, Milada. Stratégie
troch druhov rodu Arabidopsis pri nadbytku ťažkých kovov v pôde. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti : zborník z 9. zjazdu Slovenskej botanickej
spoločnosti pri SAV, 15.-18. september 2009 Námestovo-Slanická Osada, 2010, roč.
32, supplement 2, s. 237-245. ISSN 1337-7043.
ŠIBÍK, Jozef. Výskum kosodrevinových spoločenstiev (zväz Pinion mugo) v
Západných Karpatoch a hercýnskej oblasti - história a súčasný stav poznania. In
Zborník Vlastivedného múzea Považská Bystrica, 2010, roč. 1, s. 83-101.
ŠUVADA, Robert - DÍTĚ, Daniel - HRIVNÁK, Richard - ELIÁŠ, Pavol.
Dactylorhiza incarnata group in the Slovak Karst Mts (Slovakia) and the Aggtelek
Karst Mts (Hungary). In Thaiszia : journal of botany, 2010, vol. 20, no. 1, p. 1-15.
(2010 - SCOPUS, BIOSIS). ISSN 1210-0420.
VALACHOVIČ, Milan. Fytocenózy skalných stanovíšť a pramenísk na tranzekte
Terchová - Šútovo (Malá Fatra). In Zborník Vlastivedného múzea Považská
Bystrica, 2010, roč. 1, s. 102-107.
ŽÁKOVÁ, Z. - PUM, M. - SEDLÁČEK, P. - HINDÁK, František. Výskyt ruduchy
Compsopogon sp. (Rhodophyta) v Pulkavě, rakouském přítoku řeky Dyje. In
Limnologický spravodajca, 2010, roč. 4, č. 1, s. 10-14. ISSN 1337-2971.
113
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
DÍTĚ, Daniel. Rašeliniská. In Tatry - príroda. Editori: Barbara Chovancová, Alena
Koutná. - Praha : Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2010, s.305-311. ISBN 978-807340-115-3.
AEC02
PROCHÁZKA, F. - JONGEPIEROVÁ, Ivana - MARHOLD, Karol. Gymnadenia R.
Br. - pětiprstka. In Květena České republiky. 8. - Praha : Academia, 2010, s.492-497.
ISBN 978-80-200-1824-3.
AEC03
ŠROBÁROVÁ, Antónia - PAVLOVÁ, Adriana - PASTIRČÁK, Martin. Wheat
resistance to head blight in Slovakia. In Workshop for variety registration in cereals
for Fusarium resistance : organized by the Cereal Research Ltd. - Szeged ; Budapest
: Cereal Research Ltd : Central Agricultural Office, 2010, p. 37-40.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
DÍTĚ, Daniel - ELIÁŠ, Pavol - MELEČKOVÁ, Zuzana. Slaniská - zanikajúce
refúgia vzácnej flóry v poľnohospodárskej krajine. In Starostlivosť o biodiverzitu vo
vidieckej krajine: zborník referátov z vedeckej konferencie (23. - 24. 9. 2010). Ed.
M. Eliášová. - Nitra : SPU, 2010, s.21-26. ISBN 978-80-552-0445-1.
AED02
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - SENKO, Dušan - FERÁKOVÁ, Viera. Devínska
Kobyla and Sandberg National Nature Reserve and Protected Site. In 7th European
Dry Grassland Meeting Succesion, management and restoration of dry grasslands :
27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre, Slovak Republic. Edited by Monika
Janišová, Monika Budzáková and Mária Petrášová. - Bratislava : Institute of Botany
: European Dry Grassland Group : DAPHNE, 2010, s.112-122. ISBN 978-80-8913319-2.
AED03
JANIŠOVÁ, Monika - RAJCOVÁ, Katarína - MERTANOVÁ, Sylvia. Dry
grasslands of Tematínske vrchy Mts. - biodiversity and conservation. In 7th
European Dry Grassland Meeting Succesion, management and restoration of dry
grasslands : 27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre, Slovak Republic. Edited
by Monika Janišová, Monika Budzáková and Mária Petrášová. - Bratislava : Institute
of Botany : European Dry Grassland Group : DAPHNE, 2010, s.72-95. ISBN 97880-89133-19-2.
AED04
KOCHJAROVÁ, Judita - HRIVNÁK, Richard. Prvé priblíženie výsledkov
floristického kurzu v Tornali (2006): inšpirácia na botanický výskum v Krupinskej
pahorkatine a Ipeľskej kotline. In Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu
Východný Hont : zborník referátov z odbornej konferencie (23. - 24. 11. 2007).
Zostavili Peter Urban, Marcel Uhrin. - Príbelce ; Banská Bystrica : Obecný úrad v
Príbelciach : Univerzita Mateja Bela, 2010, s. 111-116. ISBN 978-80-8083-943-7.
AED05
ŠKODOVÁ, Iveta - MERTANOVÁ, Sylvia. Excursion guide to the protected areas
Žalostiná, Štefanová and Bučkova jama in the Biele Karpaty Mts. In 7th European
Dry Grassland Meeting Succesion, management and restoration of dry grasslands :
27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre, Slovak Republic. Edited by Monika
Janišová, Monika Budzáková and Mária Petrášová. - Bratislava : Institute of Botany
: European Dry Grassland Group : DAPHNE, 2010, s.96-106. ISBN 978-80-8913319-2.
AED06
ŠROBÁROVÁ, Antónia. Variabilita huby Botrytis cinerea Persoon ex Fries. In
Dreviny vo verejnej zeleni 2010 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou
22.-23.6. 2010, Banská Bystrica. Zostavili: Gabriela Juhásová, Katarína
Adamčíková, Marek Kobza, Emília Ondrušková. - Nitra : Ústav ekológie lesa
Zvolen, pobočka biológie drevín Nitra, 2010, s. 219-222. ISBN 978-80-89408-08-5.
114
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01
LEONG-ŠKORNIČKOVÁ, Jana - ŠÍDA, Otakar - MARHOLD, Karol - SUDA, Jan.
Recent developments in Curcuma systematics. In XI International Conference of
International Organization of Plant Biosystematists: Evolution of plants from tropical
to high-mountain ecosystem: focus on Asia. - Aurangabad : Dr. Babasaheb
Ambedkar Marathwada University, 2010, p.10.
AFE02
MARHOLD, Karol. Využití současných morfometrických, karyologických a
molekulárních metod, jejich výhody a nevýhody na příkladu rodu Cardamine. In
Pracovní konference České botanické společnosti " Evoluční aspekty biologie
rostlin" : program a abstrakty, 27-28. 11. 2010. - Praha : Česká botanická společnost,
2010, s. 6.
AFE03
MARHOLD, Karol. Have cytology and morphometrics already been absorbed into
traditional systematics?. In Proceedings XIII OPTIMA Meeting, March 22-26 2010.
- Antalya : OPTIMA, 2010, p. 46.
AFFA Abstrakty pozvaných príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách
poriadaných v SR
AFFA01
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - SENKO, Dušan - FERÁKOVÁ, Viera. The study of
succession changes in vegetation of Devínska Kobyla Mt. and proposal of
management arrangements. In 6th International Scientific Conference: Applied
research and its application in natural and social sphere, 21th october 2010, Skalica :
book of abstracts, p.3.
AFFA02
ŠKODOVÁ, Iveta - DEVÁNOVÁ, Katarína - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Research,
management and protection of species rich meadows in Biele Karpaty Mts. In 6th
International Scientific Conference „Applied research and its application in natural
and social sphere, 21th october 2010, Skalica : book of abstracts, p. 15.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
ADAMČÍK, Slavomír - RIPKOVÁ, Soňa - MARSTAD, P. - VALACHOVIČ,
Milan. Diversity of Russulaceae in termophilous oak forests of Slovakia with notes
on some critical taxa. In Congress Russulales - 2010, Massembre (Belgium) 07-12
septembre 2010 : abstracts in Programm Book. - Massembre : Association des
Mycologues Francophones de Belgique (AMFB), 2010, p.36.
ADAMČÍK, Slavomír - BUYCK, Bart. The Russula xerampelina complex in
America. In Congress Russulales - 2010, Massembre (Belgium) 07-12 septembre
2010 : abstracts in Programm Book. - Massembre : Association des Mycologues
Francophones de Belgique (AMFB), 2010, p.36.
APOSTOLOVA, Iva - BITA-NICOLAE, C. - DENGLER, Jürgen - JANIŠOVÁ,
Monika - KUZEMKO, A. The South-East European Dry Grassland Group
(SEEDGG) and its supranational vegetation database: project, overview of available
data and first analyses. In Flora, vegetation, environment and land-use at large scale :
book of abstracts. - Pécs : Department of Plant Systematics and Geobotany,
University of Pécs, 2010, p. 50. ISBN 978-963-642-328-5.
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, Daniela. The recent research of steppe
grasslands in Slovakia: classification and management. In Proceedings of the
International Conference on "Eurasian steppes: status, threats and adaptation to
climate change, 9-12 September 2010 : Hustai National Park. - IUCN, 2010, p. 1819. ISBN 999621019.
FRANKOVÁ, Lenka - FRY, S.C. Evolution of wall-remodelling enzyme activities
from charophytes to embryophytes. In Abstract Book of 25th New Phytologist /
115
AFG06
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
AFG17
AFG18
Colston Research Society Symposium – Colonization of the terrestrial environment,
United Kingdom, September 21-22, 2010. - Bristol, 2010, p.23.
FRANKOVÁ, Lenka - FRY, S.C. Novel wall-remodelling enzyme activities and
polysaccharide substrates from charophytic algae. In Abstract Book of XII Cell Wall
Meeting – Porto, Portugal, July 25-30, 2010. - 2010, p. 125.
FRANKOVÁ, Lenka - CHORMOVA, D. - GREGSON, T. - FRY, S.C. Highthroughput screening for hydrolase and transglycosylase activities and their
inhibitors. In Abstract Book of XII Cell Wall Meeting – Porto, Portugal, July 25-30,
2010. - 2010, p. 64.
FRANKOVÁ, Lenka - FRY, S.C. Wall-modifying enzymes in plant cell growth and
development: Devising and using effective screens for profiling multiple enzyme
activities. In Book of Abstracts - Scottish Plant Biology – Dundee, United Kingdom,
April 22nd, 2010. - 2010, p. 17.
FRY, S.C. - FRANKOVÁ, Lenka - MOHLER, K. E. - SIMMONS, T. Novel endoand exo-transglycosylase activities in land plants and charophytic algae. In Abstract
Book of XII Cell Wall Meeting – Porto, Portugal, July 25-30, 2010. - 2010, p. 32.
GALVÁNEK, Dobromil - DRAŽIL, Tomáš - DÍTĚ, Daniel - ŠOLTÉS, R. LESKOVJANSKÁ, A. - MÚTŇANOVÁ, Marta - RIPKA, Ján. Restoration of fen
grasslands by mulching – experriments on alkaline fens in Slovakia. In 7th SER
Conference of the Society for Ecological Restoration: August 23-27 2010, Avignon,
France: abstracts. - Avignon, 2010, p.130.
HINDÁK, František. Diversity of Cyanobacteria/Cyanophytes from two Slovak
thermal spas: Piešťany and Sklené Teplice. In 18th Symposium of the International
Association for Cyanophyte Research : book of abstracts. - České Budějovice, 2010,
p.19.
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica - ILLYOVÁ, Marta - TIRJAKOVÁ,
Eva - MACHAVA, Ján. Some remaks on phytoplankton and zooplankton diversity
of a small eutrophic water reservoir at Modra (Western Slovakia). In 29th
Conference PPS 2010 Taxonomy - the Qeen of Science - The beauty of algae. Kraków : Instytut of Botany PAN, 2010, p.96-97. ISBN 978-83-89648-83-9.
HINDÁK, František. Cyanophytes from thermal springs in Piešťany and Sklené
Teplice, Slovakia. In 29th Conference PPS 2010 Taxonomy - the Qeen of Science The beauty of algae. - Kraków : Instytut of Botany PAN, 2010, p. 39-49. ISBN 97883-89648-83-9.
HINDÁKOVÁ, Alica. Diversity of planktic diatoms of two eutrophic water basins in
Western Slovakia. In Mikroskopie 2010, 17-18 marec 2010. - Nové Město na
Morave, 2010, p.35.
HINDÁKOVÁ, Alica. Diatom assemblages in thermal waters at Sklené Teplice,
Central Slovakia. Taxonomy. In 29th Conference PPS 2010 Taxonomy - the Qeen of
Science - The beauty of algae. - Kraków : Instytut of Botany PAN, 2010, p.41. ISBN
978-83-89648-83-9.
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - KOCHJAROVÁ, Judita DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, Daniela. Aquatic plant communities in
Slovakia: a recent status. In Flora, vegetation, environment and land-use at large
scale : book of abstracts. - Pécs : Department of Plant Systematics and Geobotany,
University of Pécs, 2010, p. 99. ISBN 978-963-642-328-5.
ILLYOVÁ, Marta - HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica - TIRJAKOVÁ,
Eva - MACHAVA, Ján. Seasonal dynamics of plankton in a small eutrophic water
reservoir in Modra (W Slovakia). In Eyes of the Landscape - Value Ponds in the 21st
Century : 4th Conference of the European Ponds Conservation Network Berlin,
Germany 1.- 4. June 2010, p. 61.
JANIŠOVÁ, Monika - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - ŠKODOVÁ, Iveta. Patterns of
116
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
AFG23
AFG24
AFG25
AFG26
AFG27
AFG28
AFG29
grassland diversity in relation to environmental gradients and management. In 53th
International Symposium "Changing Gradients in Vegetation and the Environment",
Ensenada, 18/23 April 2010 : abstracts. - Ensenada : Universidad Autonoma de Baja
: International Association of Vegetation Science, 2010, s.41.
KAUTMANOVÁ, Ivona - ADAMČÍK, Slavomír - TOMŠOVSKÝ, M. Species
delimitation in the European dark-coloured species of the genus Clavaria
(Agaricales, Basidiomycota) based on phylogenetic analyses of ITS and LSU
ribosomal DNA regions and morphological data. In 9th International Mycological
Congress, 1-6 August 2010. - Edinburgh, 2010, p. 3.198.
KUČERA, Jaromír - SLOVÁK, Marek - TURIS, Peter - LIHOVÁ, Judita.
Evolutionary history and genetic structure of the alpine violet (Cyclamen
purpurascens) in European mountain ranges. In 19th International Symposium
„Biodiversity and Evolutionary Biology“ of the German Botanical Society (DBG) :
16-19 September 2010, Vienna, Austria. - Vienna : German Botanical Society, 2010,
p. 99.
KUČERA, Viktor. Geoglosoidné huby na Slovensku. In Česko-slovenská vědecká
mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009. - Praha : Česká vědecká
společnost pro mykologii, 2009, s. 35. ISBN 978-80-254-6038-2. ISSN 1213-5887.
LIZOŇ, Pavel. Významné mykologické územia (VMÚ). In Česko-slovenská
vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009. - Praha : Česká
vědecká společnost pro mykologii, 2009, s.38. ISBN 978-80-254-6038-2. ISSN
1213-5887.
MÁJEKOVÁ, Jana - ZALIBEROVÁ, Mária. Recent study on the segetal vegetation
of Slovakia. In IX International Conference „Anthropization and Environment of
Rural Settlements. Flora and Vegetation“, Program, Proceedings and Excursions :
proceedings and excursion, 29 June - 1 July 2010, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine. Kyiv : M. G. Kholodny Institute of Botany, 2010, p. 45.
MARHOLD, Karol - KUDOH, Hiroshi - LIHOVÁ, Judita. Contrasting patterns of
cytotype diversity in Eastern Asian polyploid Cardamine (Brassicaceae). In 19th
International Symposium „Biodiversity and Evolutionary Biology“ of the German
Botanical Society (DBG), 16-19 September 2010, Vienna : program and abstracts. Vienna : German Botanical Society, 2010, p. 46.
MARHOLD, Karol - KUDOH, Hiroshi - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita.
Biosystematic studies in polyploid complexes in Asia: examples from the genus
Cardamine (Brassicaceae). In XI International Conference of International
Organization of Plant Biosystematists. Evolution of plants from tropical to high
mountain ecosystem: Focus on Asia. : 2-4 September 2010, Aurangabad, India, p. 2.
MEDVECKÁ, Jana - JAROLÍMEK, Ivan. Level of invasion across habitats in
Slovakia. In Biological Invasions in a Changing World – from Science to
Management. Neobiota : book of abstracts. - Copenhagen : Umiversity of
Copenhagen, 2010, p.107. ISBN 978-87-993976-0-0.
MEDVECKÁ, Jana - JAROLÍMEK, Ivan. Level of invasion across habitats of
Slovakia. In IX International Conference „Anthropization and Environment of Rural
Settlements. Flora and Vegetation": Program, Proceedings and Excursions :
Proceedings and Excursion, 29 June- 01 July 2010, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine. Kyiv : M. G. Kholodny Institute of Botany, 2010, p. 47.
MELEČKOVÁ, Zuzana - DÍTĚ, Daniel - GALVÁNEK, Dobromil - ELIÁŠ, Pavol ŠUVADA, Robert. Is top soil removal a possible way for restoration of Pannonian
saline habitats?. In Flora, vegetation, environment and land-use at large scale : book
of abstracts. - Pécs : Department of Plant Systematics and Geobotany, University of
Pécs, 2010, p. 65. ISBN 978-963-642-328-5.
MIKUŠOVÁ, Petra - ŠROBÁROVÁ, Antónia. Biodiversity of microfungi on berries
117
AFG30
AFG31
AFG32
AFG33
AFG34
AFG35
AFG36
AFG37
AFG38
AFG39
in vineyard in Slovakia during the two vegetative seasons. In Proceedings
"International Workshop on mycotoxicological risks in mediterranean countries:
economic impact, prevention, management and control" : October 25-27, 2010,
Cairo. - Cairo, 2010, p.18.
MIKUŠOVÁ, Petra - ŠROBÁROVÁ, Antónia. Mikroskopické huby na/v plodoch
viniča. In Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna
2009. - Praha : Česká vědecká společnost pro mykologii, 2009, s. 42-43. ISBN 97880-254-6038-2. ISSN 1213-5887.
MISTRÍK, Igor - PAĽOVE-BALANG, Peter - TAMÁS, Ladislav - ZELINOVÁ,
Veronika. Vplyv nízkeho pH a toxicity hliníka na aktivitu peroxidáz v koreňoch
ľadenca (Lotus japonicus a L. cornniculatus). In Bulletin České společnosti
experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické
společnosti : sborník abstraktů. špeciální číslo. - Praha-Suchdol : Česká společnost
experimentální biologie rostlin, o.s., 2010, s.169. ISSN 1213-6670.
OLŠAVSKÁ, Katarína - PERNÝ, Marián - HODÁLOVÁ, Iva. Biosystematic study
of the Cyanus triumfettii group (Compositae) in Central Europe. In XI International
Conference of International Organization of Plant Biosystematists: Evolution of
plants from tropical to high-mountain ecosystem: focus on Asia : 2-4 September
2010. - Aurangabad, 2010, p.34.
OŤAHEĽOVÁ, Helena - OŤAHEĽ, Ján - PAZÚR, Róbert - HRIVNÁK, Richard VALACHOVIČ, Milan. Long-term changes of structure of aquatic macrophyte
vegetation and landscape patterns in Danube floodplain lake (Číčovské mŕtve
rameno, Slovakia). In Flora, vegetation, environment and land-use at large scale :
book of abstracts. - Pécs : Department of Plant Systematics and Geobotany,
University of Pécs, 2010, s. 112. ISBN 978-963-642-328-5.
PAĽOVE-BALANG, Peter - PAVLOVKIN, Ján - ČIAMPOROVÁ, Milada ZELINOVÁ, Veronika. Fyziologická odpoveď koreňov ľadenca rožkatého na pízke
pH a hliník. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a
Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti : sborník abstraktů. špeciální
číslo. - Praha-Suchdol : Česká společnost experimentální biologie rostlin, o.s., 2010,
s.147. ISSN 1213-6670.
PASTIRČÁK, Martin - LEMMENS, M. - ŠROBÁROVÁ, Antónia. Resistance of
maize hybrids to ear rot. In Workshop for variety registration in cereals for Fusarium
resistance : organized by the Cereal Research Ltd. - Szeged ; Budapest : Cereal
Research Ltd : Central Agricultural Office, 2010, p. 34.
PAVLOVKIN, Ján - ŠROBÁROVÁ, Antónia. Účinok fuzaprolínu na korene
klíčnych rastlín kukurice. In Bulletin České společnosti experimentální biologie
rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti : sborník abstraktů.
špeciální číslo. - Praha-Suchdol : Česká společnost experimentální biologie rostlin,
o.s., 2010, s.157. ISSN 1213-6670.
SLOVÁK, Marek - KUČERA, Jaromír - MARHOLD, Karol - ZOZOMOVÁ, Judita.
Morphological and genetic variation of polymorphic species Picris hieracioides
(Compositae) in Central and south-western Europe. In XIII OPTIMA Meeting,
March 22-26 2010, Antalya/Türkiye : abstracts. - Antalya, 2010, p. 138.
SLOVÁK, Marek - KUČERA, Jaromír - LIHOVÁ, Judita - HODÁLOVÁ, Iva MEREĎA, Pavol, jr.. Genetic and morphological variation in the Viola suavis group
in the western Balkan Peninsula. In 19th International Symposium „Biodiversity and
Evolutionary Biology“ of the German Botanical Society (DBG) : 16-19 September
2010, Vienna, Austria. - Vienna : German Botanical Society, 2010, p. 113.
STAŇOVÁ, Andrea - VALASEKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ, Milada - OVEČKA,
Miroslav. Growth, morphological and anatomical characteristics of roots and root
hairs in Arabidopsis species with different strategy in zinc tolerance. In FESPB
118
AFG40
AFG41
AFG42
AFG43
AFG44
AFG45
AFG46
AFG47
AFG48
AFG49
2010: XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology : 4-9
July 2010. - 2010, p. 107.
ŠESTKOVÁ, Eva - JAŠKOVÁ, Katarína - LUXOVÁ, Miroslava. Vplyv stresu zo
zasolenia na klíčne rastliny kukurice siatej (Zea mays L.) a úloha kremíka
procesoch. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a
Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti : sborník abstraktů. špeciální
číslo. - Praha-Suchdol : Česká společnost experimentální biologie rostlin, o.s., 2010,
s.151. ISSN 1213-6670.
ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Ivana - HENNEKENS, S. M. Vegetation database facilities and utilities. In The Anniversary Conference of the Institute of Biology : 50
Years of Academic Research in Biology, September 29 - October 1st, 2010,
Bucharest, Romania. - Bucharest : Institute of Biology : University of Bucharest,
2010, s.75. ISBN 978-973-558-504-4.
ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Ivana. Plant communities with Pinus mugo in the
Romanian Carpathians. In The Anniversary Conference of the Institute of Biology :
50 Years of Academic Research in Biology, September 29 - October 1st, 2010,
Bucharest, Romania. - Bucharest : Institute of Biology : University of Bucharest,
2010, p. 97. ISBN 978-973-558-504-4.
ŠINGLIAROVÁ, Barbora - MRÁZ, Patrik - CHRTEK, Jindřich, jun HODÁLOVÁ, Iva. Evolutionary significance of polyploidy and hybridization in the
Pilosella alpicola group?. In 11th Hieracium Workshop, 27-29 January, 2010. Praha, 2010, p.24.
ŠPANIEL, Stanislav - LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Taxonómia a evolučné
vzťahy v skupine Alyssum montanum - A. repens: morfometrické a molekulárne
štúdium stredoeurópskych a apeninských populácií. In Pracovní konference České
botanické společnosti " Evoluční aspekty biologie rostlin" : program a abstrakty, 2728. 11. 2010. - Praha : Česká botanická společnost, 2010, s. 31-32.
ŠPANIEL, Stanislav - ZOZOMOVÁ, Judita - ANCHEV, M. E. - PASSALACQUA,
N. G. - MARHOLD, Karol. Taxonomic studies in the Alyssum montanum – A.
repens complex (Brassicaceae). In XIII OPTIMA Meeting, March 22-26 2010,
Antalya/Türkiye : abstracts. - Antalya, 2010, p. 170.
ŠPANIEL, Stanislav - LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Towards resolving the
taxonomy of the Alyssum montanum-A. repens group: morphometric and AFLP
studies in Central Europe and Apennines. In 19th International Symposium
„Biodiversity and Evolutionary Biology“ of the German Botanical Society (DBG) :
16-19 September 2010, Vienna, Austria. - Vienna : German Botanical Society, 2010,
p. 115.
ŠPANIEL, Stanislav - LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Patterns of
morphological, cytotype and AFLP variation in the Alyssum montanum - A. repens
group (Brassicaceae): revisiting the taxonomic concept. In XI International
Conference of International Organization of Plant Biosystematists. Evolution of
plants from tropical to high mountain ecosystem: Focus on Asia. : 2-4 September
2010, Aurangabad, India, p.34.
VACULÍK, Marek - LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - TANIMOTO, Eiichi
- LICHTSCHEIDL, Irene. Úloha kremíka v obranných mechanizmoch rastlín. In
Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce
Slovenské botanické společnosti : sborník abstraktů. špeciální číslo. - Praha-Suchdol
: Česká společnost experimentální biologie rostlin, o.s., 2010, s.103. ISSN 12136670.
VACULÍK, Marek - LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - TANIMOTO, Eiichi
- LICHTSCHEIDL, Irene. Role of silicon in mitigation of cadmium toxicity in
maize. In FESPB 2010 : XVIII Congress of the Federation of European Societies of
119
AFG50
AFG51
AFG52
AFG53
Plant Biology, p. 54-55.
VALACHOVIČ, Milan - DINGOVÁ, Alica - PETRÁŠOVÁ, A. Phytogeographical
diversity of dry acidophilous pine forests in Central Europe. In Flora, vegetation,
environment and land-use at large scale : book of abstracts. - Pécs : Department of
Plant Systematics and Geobotany, University of Pécs, 2010, p. 86. ISBN 978-963642-328-5.
VALASEKOVÁ, Eva - STAŇOVÁ, Andrea - GURINOVÁ, Erika NADUBINSKÁ, Miriam - BANÁSOVÁ, Viera - ČIAMPOROVÁ, Milada.
Tolerancia populácií troch druhov Arabidopsis z prirodzených lokalít s odlišným
obsahom ťažkých kovov v pôde. In Bulletin České společnosti experimentální
biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti : sborník
abstraktů. špeciální číslo. - Praha-Suchdol : Česká společnost experimentální
biologie rostlin, o.s., 2010, s.152. ISSN 1213-6670.
VALENTOVIČOVÁ, Katarína - HALUŠKOVÁ, Ľubica - HUTTOVÁ, Jana MISTRÍK, Igor - TAMÁS, Ladislav. Vplyv kadmia na diaforázovú aktivitu a
produkciu NO v koreňoch jačmeňa. In Bulletin České společnosti experimentální
biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti : sborník
abstraktů. špeciální číslo. - Praha-Suchdol : Česká společnost experimentální
biologie rostlin, o.s., 2010, s.170. ISSN 1213-6670.
ZÁVESKÁ, E. - FÉR, T. - MARHOLD, Karol - ŠÍDA, Otakar - LEONGŠKORNIČKOVÁ, Jana. Phylogeny of genus Curcuma L. (Zingiberaceae) based on
molecular data and geometric morphometrics. In XI International Conference of
International Organization of Plant Biosystematists: Evolution of plants from tropical
to high-mountain ecosystem. focus on Asia : 2-4 September 2010. - Aurangabad :
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, 2010.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
APOSTOLOVA, Iva - BITA-NICOLAE, C. - DENGLER, Jürgen - JANIŠOVÁ,
Monika - KUZEMKO, A. - PAULINI, Inge - PEDASHENKO, Hristo - SOROKIN,
Alexey. The South-East European Dry Grassland Group (SEEDGG) and its
supranational vegetation database: project, overview of available data and first
analyses. In 7th European Dry Grassland Meeting Succesion, management and
restoration of dry grasslands : 27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre, Slovak
Republic. - Bratislava : Institute of Botany : European Dry Grassland Group :
DAPHNE, 2010, p. 6-7. ISBN 978-80-89133-19-2.
DENGLER, Jürgen - JANIŠOVÁ, Monika - RūSINA, Solvita - VRAHNAKIS,
Michael S. European Dry Grassland Group (EDGG)- join the network of dry
grassland researchers and conservationists. In 7th European Dry Grassland Meeting
Succesion, management and restoration of dry grasslands : 27-31 May 2010
Smolenice Congress Centre, Slovak Republic. - Bratislava : Institute of Botany :
European Dry Grassland Group : DAPHNE, 2010, s. 22-23. ISBN 978-80-89133-192.
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, Daniela - JANIŠOVÁ, Monika - KOŠŤÁL,
Jaroslav - ŠKODOVÁ, Iveta. Diversity of dry grassland vegetation in Slovakia. In
7th European Dry Grassland Meeting Succesion, management and restoration of dry
grasslands : 27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre, Slovak Republic. Bratislava : Institute of Botany : European Dry Grassland Group : DAPHNE, 2010,
p. 26-27. ISBN 978-80-89133-19-2.
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - SENKO, Dušan. Predicting distribution and succession
changes of grassland vegetation in the selected model region of Devínska Kobyla
Mts. using GIS. In 7th European Dry Grassland Meeting Succesion, management
120
and restoration of dry grasslands : 27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre,
Slovak Republic. - Bratislava : Institute of Botany : European Dry Grassland Group :
DAPHNE, 2010, s.32. ISBN 978-80-89133-19-2.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
AFHB06
AFHB07
ADAMČÍK, Slavomír - JANČOVIČOVÁ, Soňa. Poznámky k výskytu vybraných
druhov rýdzikov (Lactarius) na Slovensku. In Seminár "Biodiverzita húb Slovenska".
- Bratislava : Botanický ústav SAV : Mykologická spoločnosť, 2010, s.2.
BACIGÁLOVÁ, Kamila - PETRÝDESOVÁ, Jana. Parazitické neomycéty na
Stenactis annua a Conyza canadensis. In Seminár "Biodiverzita húb Slovenska". Bratislava : Botanický ústav SAV : Mykologická spoločnosť, 2010, s.2.
CABOŇ, M. - ADAMČÍK, Slavomír. Nové poznatky o diverzite taxónov čeľade
Russulaceae v borinách Záhorskej nížiny. In Seminár "Biodiverzita húb Slovenska".
- Bratislava : Botanický ústav SAV : Mykologická spoločnosť, 2010, s.2.
KUČERA, Viktor. Niekoľko zaujímavejších nálezov húb. In Seminár "Biodiverzita
húb Slovenska". - Bratislava : Botanický ústav SAV : Mykologická spoločnosť,
2010, s.3.
MELEČKOVÁ, Zuzana - DÍTĚ, Daniel - GALVÁNEK, Dobromil. Odstránenie
vegetačného krytu – možná cesta obnovy slanomilných spoločenstiev?. In
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 : zborník abstraktov. - [Bratislava] :
OZ Preveda, 2010, s.79. ISBN 978-80-970421-5-8.
PETRÁŠOVÁ, Mária - BUDZÁKOVÁ, Monika. Syntaxonomický systém tvrdých
lužných lesov Slovenska - analýza súčasného stavu. In Interaktívna konferencia
mladých vedcov 2010 : zborník abstraktov. - [Bratislava] : OZ Preveda, 2010, s.84.
ISBN 978-80-970421-5-8.
PIKNOVÁ, K. - LIHOVÁ, Judita - GUTTOVÁ, Anna. Taxonomická revízia rodu
Solenopsora (lišajníky, Catillariaceae) v Karpatoch. In Seminár "Biodiverzita húb
Slovenska". - Bratislava : Botanický ústav SAV : Mykologická spoločnosť, 2010,
s.2.
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
DÍTĚ, Daniel - ELIÁŠ, Pavol - HRČKA, D. Horské rostliny. Praha : Mladá Fronta,
2010. 287 s. ISBN 978-80-204-2152-4.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
ŠÍPOŠOVÁ, Helena - ŠÍPOŠ, Pavol. Príroda Čremošného a okolia. In HRUŠKA, M.
- GREGOROVÁ, E. Čremošné. - Bratislava : Exporeal, 2010, s. 94-110. ISBN 97880-970453-0-2.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
DÍTĚ, Daniel. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 1, s. 105-106. ISSN 1337-7043.
BDFB02
JAROLÍMEK, Ivan - KLIMENT, Ján - ŠIBÍK, Jozef. Zaujímavejšie fytocenologické
zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 1, s. 116-117.
ISSN 1337-7043.
BDFB03
ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Ivana. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 2, s. 284-285. ISSN 1337-7043.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
121
BED01
BED02
GURINOVÁ, Erika. Arboréta a botanické záhrady. In REŽNÁ, Natália. Parky a
záhrady. - Bratislava : DAJAMA, 2010, s. 113-126. ISBN 978-80-89226-82-5.
ŠKODOVÁ, Iveta. Prírodná rezervácia Pod Pajštúnom. In Stupava - história,
pamiatky, osobnosti, príroda. - Stupava : Vydal OZ Club Abbellimento, 2009, s. 8690. ISBN 978-80-970072-6-3.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
DAI03
DAI04
DAI05
DAI06
DÚBRAVKOVÁ-MICHÁLKOVÁ, Daniela. Syntaxonomická klasifikácia a
ekologická charakteristika xerotermných rastlinných spoločenstiev v
západokarpatsko-panónskom regióne : dizertačná práca. Bratislava : Botanický ústav
SAV, 2010. 242 s.
HALUŠKOVÁ, Ľubica. Peroxidázy koreňa jačmeňa a ich význam pre rast koreňa v
podmienkach abiotického stresu : dizertačná práca. Bratislava : Botanický ústav
SAV : PrírF UK, 2010. 76 s.
ILLÉŠ, Peter. Štúdium proteínkináz a signálnych ciest po pôsobení abiotických
stresov na rastliny : dizertačná práca. Bratislava : Botanický ústav SAV : PrírF UK,
2010. 106 s.
MÁJEKOVÁ, Jana. Segetálna vegetácia vybraných území Slovenska vo vzťahu k
ekologickým faktorom : dizertačná práca. Bratislava : PrírF UK : Botanický ústav
SAV, 2010. 209 s.
MEREĎA, Pavol. Taxonomické štúdie rodu Viola podsekcia Viola a vybraných
príbuzných taxónov v Karpatoch : dizertačná práca. Bratislava : PrírF UK :
Botanický ústav SAV, 2010. 219 s.
ŠINGLIAROVÁ, Barbora. Biosystematic study of the Pilosella alpicola group
(Steraceae, Lactuceae) : PhD Thesis. Bratislava : Botanický ústav SAV : Faculty of
Natural Sciences, Comenius University, 2010. 164 s.
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
EAJ01
PALMER, Douglas, Dr. - GOLEJ, Marián (prekl.) - HYŽNÝ, Matúš (prekl.) ŠIBÍKOVÁ, Ivana (prekl.) - ŠIMO, Vladimír (prekl.) - THURZO, Milan (prekl.).
Predhistória : Úplná história vývoja života na Zemi v obrazoch. Prekl. Marián Golej,
Matúš Hyžný, Ivana Šibíková, Vladimír Šimo, Milan Thurzo. 1. slov. vydanie.
Bratislava : Ikar a. s., 2010. 512 s. ISBN 978-80-551-2268-7.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
EDI03
EDI04
HINDÁK, František. Book review. In Algological Studies, 2010, vol.134, p. 67.
ISSN 1864-1318. Recenzia na: Book review: Adhikary, S. P., Jena, M., Rath, J. Soil
and freshwater algae from coastal region of Orissa state, India. Bibliotheca
Phycologica 115, 2009, 166 p..
HRIVNÁK, Richard. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010,
roč. 32, č. 2, s. 136, 146. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Vegetace České republiky
2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. - Praha : Academia, 2009 ; 524 s..
PIŠÚT, Ivan. Recenzia slovníka. In Múzeum : metodický, študijný a informačný
časopis pre pracovníkov múzeí a galérií, 2010, roč. 56, č. 4, s. 57. ISSN 0027-5263.
Recenzia na: Matoušek, B. - Schmidt, W. Pôvod a význam vedeckých mien vtákov:
prekladový, výkladový a etymologický slovník vedeckých mien vtákov. Diel I. ISBN 978-80-969260-6-0.
PIŠÚT, Ivan. Recenzia knihy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010,
roč. 32, č. 2, s. 162. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Mycota (Huby). Ascomycota
(Vreckaté huby). Taphrinomycetes. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2010. 122
ISBN 978-80-224-1096-0.
EDI05
PIŠÚT, Ivan. Recenzia knihy. In Thaiszia : journal of botany, 2010, vol. 22, no. 1, p.
88-89. (2010 - SCOPUS, BIOSIS). ISSN 1210-0420. Recenzia na: Mycota (Huby).
Ascomycota (Vreckaté huby). Taphrinomycetes: Taphrinales. - Bratislava : VEDA
vydavateľstvo SAV, 2010. - ISBN 978-80-224-1096-0.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Zborník Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Editor Dúbravková-Michálková,
D. Považská Bystrica : Vlastivedné múzeum. 1x.
FAI02
7th European Dry Grassland Meeting Succesion, management and restoration of dry
grasslands : 27-31 May 2010 Smolenice Congress Centre, Slovak Republic :
Abstracts & Excursion Guides. Edited by Monika Janišová, Monika Budzáková and
Mária Petrášová. Bratislava : Institute of Botany : European Dry Grassland Group :
DAPHNE, 2010. 140 s. project SK0115. ISBN 978-80-89133-19-2.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla a
Chránené nálezisko Sandberg [elektronický zdroj]. Bratislava : DAPHNE, 2010. [3
s.]. Názov z obrazovky. Požaduje sa internetový prehliadač.
GHG02
JANIŠOVÁ, Monika - ŠKODOVÁ, Iveta - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. 7th European
Dry Grassland Meeting. In Bulletin of the European Dry Grassland Group
[elektronický zdroj], 2010, vol. 3, no. 7, p. 4-6. ISSN 1868-2456. Názov z
obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader.
GHG03
MÁJEKOVÁ, Jana. PR Ostrov Kopáč a jeho botanické skvosty. In Posterus.sk :
portál pre odborné publikovanie [elektronický zdroj], 2010, roč. 3, č. 10, s. 21. ISSN
1338-0087. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.posterus.sk>.
GHG04
MÁJEKOVÁ, Jana. Sobotňajšie botanické exkurzie. (Ne)známa Holubyho lesostep.
In Posterus.sk : portál pre odborné publikovanie [elektronický zdroj], 2010, roč. 3, č.
4. ISSN 1338-0087. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.posterus.sk/>.
GHG05
MÁJEKOVÁ, Jana. Sobotňajšie botanické exkurzie. Prírodná rezervácia Sedliská v
jarnom šate. In Posterus.sk : portál pre odborné publikovanie [elektronický zdroj],
2010, roč. 3, č. 4. ISSN 1338-0087. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.posterus.sk>.
GHG06
ŠKODOVÁ, Iveta. Nelesné biotopy Bielych Karpát a ich ochrana [elektronický
zdroj]. Bratislava : DAPHNE, 2010. [3 s.]. Názov z obrazovky. Dostupné na
internete: <http://www.daphne.sk/mm/vedecke_clanky/nelesne-biotopy-bielychkarpat-ich-ochrana>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
BERNÁTOVÁ, Dana - ŠÍPOŠOVÁ, Helena - MIČIETA, K. Jozef Májovský sa
dožíva 90 rokov. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 2, s.
286. ISSN 1337-7043.
GII02
GUTTOVÁ, Anna. Ivan Pišút-75. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
2010, roč. 32, č. 1, s. 119. ISSN 1337-7043.
GII03
HINDÁK, František. Zomrel popredný maďarský algológ a hydrobiológ Dr. Antal
Schmidt, nositeľ Holubyho pamätnej medaily SBS. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 2, s. 287. ISSN 1337-7043.
GII04
LUXOVÁ, Miroslava. Životné jubileum RNDr. Otílie Gašparíkovej, CSc. In
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 31, č. 2, s. 118-119. ISSN
123
GII05
GII06
GII07
GII08
1337-7043.
MEREĎA, Pavol, jr.. Nositelia Holubyho pamätnej medaily udelenej v roku 2009. In
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 1, s. 112-115. ISSN
1337-7043.
MEREĎA, Pavol, jr.. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku
2009. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32, č. 1, s. 3-10.
ISSN 1337-7043.
SLEZÁK, Ján - HINDÁK, František. Jubilujúci akad. maliar Milan Laluha a SAV.
Akadémia ako mecenáš umenia. In Správy Slovenskej akadémie vied, 2010, roč. 46,
č. 11, s. 14. ISSN 0139-6307.
ŠEFFER, Ján - LASÁK, Rastislav - ŠEFFEROVÁ-STANOVÁ, Viera - JANÁK, M.
- GUTTOVÁ, Anna. Towards an ecological network for the Carpathians II.
Bratislava : Carpathian Ecoregion Initiative, 2010. 36 p.
124
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
Cell cell channels. Editors F. Baluška, F., D. Volkmann, P. W. Barlow. Springer,
2006. 321 p. ISBN 978-0-387-36058-4.
Citácie:
1. [1.1] BRODSKY, V. Y. Direct cell-cell communications and social behavior of cells in
mammals, protists, and bacteria. Possible causes of multicellularity. In RUSSIAN
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ISSN: 1062-3604, MAR 2009, vol. 40,
iss. 2, p. 69-82., WOS
AAA02
BIELCZYK, Urszula - LACKOVIČOVÁ, Anna - LÖKÖS, László - LIŠKA, Jiří BREUSS, O. - KONDRATYUK, Sergey Ya. Checklist of lichens of the Western
Carpathians. Kraków : W. Szafer Institute of Botany : Polish Academy of Sciences,
2004. 181 s. ISBN 83-89648-12-1.
Citácie:
1. [1.1] KRZEWICKA, Beata - GARCIA, Miguel A. - JOHANSEN, Steinar D. - SANCHO,
Leopoldo G. - MARTIN, Maria P. Morphological and nuclear ribosomal DNA data
support distinguishing two new species of Umbilicaria (Umbilicariaceae, Ascomycota)
from Europe. In LICHENOLOGIST. NOV 2009, vol. 41, p. 631-648., WOS
2. [3] DINGOVÁ, Alica - PIŠÚT, Ivan. Doplnky k poznaniu lišajníkov Borskej nížiny
(juhozápadné Slovensko). In BRYONORA : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce
ČBS. ISSN 0862-8904, 2009, č. 44, s. 28-33.
3. [3] DINGOVÁ, Alica. Cladonia portentosa - nové lokality na Záhorskej nížine (JZ). In
BRYONORA : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS. ISSN 0862-8904, 2009,
č. 43, s. 1-3.
4. [3] OSYCZKA, P. - FLAKUS, A. Gatunek porostu Cladonia subfurcata błędnie podany
z Polski. In FRAGMENTA FLORISTICA GEOBOTANICA POLONICA. 2009, vol. 16,
no. 1, p. 188-190.
5. [3] TIBELL, L. Cyphelium lucidum new to Sweden. In GRAPHIS SCRIPTA, 2007, 19,
p. 48-52.
6. [4] DINGOVÁ, A. Vplyv antropických faktorov na diverzitu lišajníkov Borskej nížiny.
In Zborník recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava :
Pcmicro. 2009, s. 1264-1269.
7. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
AAA03
HEGEWALD, E. - HINDÁK, František - SCHNEPF, E. Studies on the genus
Scenedesmus MEYEN Chlorophyceae, Chlorococcales from South India, with
special reference to the cell wall ultrastructure. J. Cramer Verlag, 1990. 210 p.
Beihefte zur Nova Hedwigia, Heft 99. ISBN 3-443-51021-3.
Citácie:
1. [1.1] TRAINOR, F. Breaking the habit. Integrating plasticity into taxonomy. In
SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY. ISSN: 1477-2000, JUN 2009, vol. 7, iss. 2, p. 95100., WOS
AAA04
Central European lichens - diversity and threat : dedicated to Ivan Pišút. Editors
Anna Lackovičová, Anna Guttová, Eva Lisická, Pavel Lizoň. Ithaca : Mycotaxon ;
Bratislava : Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, 2006. 364 p.
Citácie:
1. [5] BYAZROV, L.G. Central European Lichens (A review). In BOTANIČESKIJ
ŽURNAL, 2008, vol. 93, no. 2, p. 364-366.
2. [5] HYDE, K. D. Book reviews. In FUNGAL DIVERSITY. ISSN 1560-2745, 2009, vol.
125
34, p. 200.
AAA05
Actin: A Dynamic framework for multiple plant cell functions. Editors C.J. Staiger,
F. Baluška, D. Volkmann, P. W. Barlow. Dordrecht : Kluwer Acad. Publishers,
2000. 676 pp.
Citácie:
1. [1.1] CRUZ, J. R. - DE LA ESPINA, S. M. D. Subnuclear compartmentalization and
function of actin and nuclear myosin I in plants. In CHROMOSOMA. ISSN 0009-5915,
APR 2009, vol. 118, iss. 2, p. 193-207., WOS
AAA06
Plant endocytosis. Editors Jozef Šamaj, František Baluška, Diedrik Menzel. BerlinHeidelberg : Springer Verlag, 2006. 314 p. ISBN 978-3-540-28197-9.
Citácie:
1. [1.1] BREYGINA, M. A. - MATVEEVA, N. P. - ERMAKOV, I. P. The Role of Cl- in
Pollen Germination and Tube Growth. In RUSSIAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL
BIOLOGY, 2009, vol. 40, no. 3, p. 157-164., WOS
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
BARANEC, Tibor - BERTOVÁ, Lýdia - GOLIAŠOVÁ, Kornélia - HOLUB, Jiří CHRTEK, Jindřich, jun - KMEŤOVÁ, Eva - MÁJOVSKÝ, Jozef - MARHOLD,
Karol - PENIAŠTEKOVÁ, Magdaléna - PLOCEK, A. - SKALICKÝ, V. ŠÍPOŠOVÁ, Helena - ŠOURKOVÁ, M. - VĚTVIČKA, V. - WOJCICKI, J.J. ZAHRADNÍKOVÁ, Kamila. Flóra Slovenska IV/3. Angiospermophytina.
Dicotyledonopsida. Rosales. Bratislava : Veda SAV, 1992. 564 s.
Citácie:
1. [3] BOJŇANSKÝ, V. - FARGAŠOVÁ, A. Atlas of seeds and fruits of Central and EastEuropean Flora. Springer, 2007, p. 956.
AAB02
BERNÁTOVÁ, Dana - DÚBRAVCOVÁ, Zuzana - JAROLÍMEK, Ivan KLIMENT, Ján - PETRÍK, Anton - ŠIBÍK, Jozef - UHLÍŘOVÁ, Jana VALACHOVIČ, Milan. Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská
vegetácia. Editori J. Kliment, M. Valachovič. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2007. 388
s.
Citácie:
1. [1.1] SEKULOVA, Lucia - HAJEK, Michal. Diversity of subalpine and alpine
vegetation of the eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and
environmental gradients. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 908-918., WOS
2. [3] RONIKIER, A. - ADAMČÍK, S. Critical review of Russula species
(Agaricomycetes) known from Tatra national park (Poland and Slovakia). In POLISH
BOTANICAL JOURNAL, 2009, vol. 54, no. 1, p. 41-53.
3. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
4. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
AAB03
Flóra Slovenska V/1. Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Boraginales,
Lamiales, Solanales. Editori Bertová, L., Goliašová, K. Bratislava : Veda, SAV,
1993. 506 s.
Citácie:
1. [3] BOJŇANSKÝ, V. - FARGAŠOVÁ, A. Atlas of seeds and fruits of Central and EastEuropean Flora. Springer, 2007, p. 956.
AAB04
BERTOVÁ, Lýdia - GOLIAŠOVÁ, Kornélia - HOLUB, Jiří - CHRTEK, Jindřich,
jun - CHRTKOVÁ, Anna - JASIČOVÁ, Mária - JEHLÍK, V. - KMEŤOVÁ, Eva KRIPPEL, Eduard - PENIAŠTEKOVÁ, Magdaléna - ZAHRADNÍKOVÁ, Kamila.
126
Flóra Slovenska IV/4 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, FabalesConvolvulales. Bratislava : Veda, SAV, 1988. 592 s.
Citácie:
1. [1.1] TOTH, Peter - VANOVA, Martina - LUKAS, Jozef. The distribution of
Obolodiplosis robiniae on black locust in Slovakia. In JOURNAL OF PEST SCIENCE,
2009, vol. 82, no. 1, p. 61-66., WOS
2. [3] BOJŇANSKÝ, V. - FARGAŠOVÁ, A. Atlas of seeds and fruits of Central and EastEuropean Flora. Springer, 2007, p. 956.
AAB05
Flóra Slovenska V/2 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Scrophulariales,
Plantaginales. Editor Kornélia Goliašová. 1. vyd. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo
Slovenskej akadémie vied, 1997. 635 s. ISBN 80-224-0481-0.
Citácie:
1. [3] BOJŇANSKÝ, V. - FARGAŠOVÁ, A. Atlas of seeds and fruits of Central and EastEuropean Flora. Springer, 2007, p. 956.
2. [4] ŠIBÍKOVÁ, Ivana - ŠIBÍK, Jozef - JAROLÍMEK, Ivan. Floristický výskum v NPR
Chleb. In Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva,
2008, roč.12, p. 39-54.
AAB06
Flóra Slovenska V/4 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Papaverales,
Capparales. Editori Kornélia Goliašová, Helena Šípošová. 1. vyd. Bratislava : Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002. 836 s. ISBN 80-224-0710-0.
Citácie:
1. [3] FISCHER, M. A. - OSWALD, K. - ADLER, W. Exkursionsflora für Österreich
Liechtenstein, Südtirol. Land Oberösterreich, OÖ Landesmuseum, Linz, 2008, p. 1246,
ISBN 978-3-85474-187.
2. [3] MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. - ZALIBEROVÁ, M. Dynamics and distribution
of neophytes in ruderal vegetation of the Horná Orava region (Northern Slovakia). In
HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 147-157.
AAB07
GÖMÖRY, Dušan - DOVČIAK, Martin - GÖMÖRYOVÁ, Erika - HRIVNÁK,
Richard - JANIŠOVÁ, Monika - UJHÁZY, Karol. Demekologické, synekologické a
genetické aspekty kolonizácie nelesných plôch lesnými drevinami : vedecké štúdie.
Zvolen : Technická univerzita, 2006. 87 s. ISBN 80-228-1688-4.
Citácie:
1. [4] GALLAYOVÁ, Zuzana. Krajinnoekologická analýza a využitie trvalých trávnych
porastov v CHKO - BR Poľana. Vedecké štúdie, 2/2008/A. Technická univerzita vo
Zvolene, Zvolen, 2008, 103 s. ISBN 978-80-228-1968-8.
AAB08
HÁBEROVÁ, Izabela - HÁJEK, Michal - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan
- OŤAHEĽOVÁ, Helena - ŠOLTÉS, Rudolf - ZALIBEROVÁ, Mária. Rastlinné
spoločenstvá Slovenska : 3. vegetácia mokradí. Editor Milan Valachovič. 1. vyd.
Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 2001. 435 s. ISBN 80-224-0688-0.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009. 520 pp. ISBN: 978-80-200-1769–7.
2. [4] KRNO, I. Limnológia tečúcich vôd. Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, 76
p.
3. [4] MEDVECKÁ, J. Ruderálna vegetácia Hornej Oravy - review. In Zborník
recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro.
2009, s. 444-449.
4. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
5. [5] DENGLER, J. Book reviews. In Bull. Eur. Dry Grassl. Group 4 (Sept. 2009), p. 20.
6. [5] GOLUB ,V. B. - SHITIKOV, V. K. A review: Vegetation of Slovakia. Vol. 5.
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of slovakia / ed.
by I. Jarolímek, J. Šibík. Bratislava: Veda, 2008. In Vegetation of Russia, 2009, 15, p.
127
135-138.
AAB09
HINDÁK, František. Kľúč na určovanie nerozkonárených vláknitých zelených rias
(Ulotrichineae, Ulotrichales, Chlorophyceae. Bratislava : Slovenská botanická
spoločnosť, 1996. 77 s.
Citácie:
1. [1.1] SKALOUD, P. Species composition and diversity of aero-terrestrial algae and
cyanobacteria of the Borec Hill ventaroles. In FOTTEA. ISSN: 1802-5439, JUL 2009,
vol. 9, iss. 1, p. 65-80., WOS
AAB10
HINDÁK, František. Studies on the chlorococcal algae (Chlorophyceae) I. Bratislava
: Veda, 1977. 192 s. Biologické práce, 23.
Citácie:
1. [1.1] NOGUEIRA, Ina de Souza - DE OLIVEIRA, Juliano Eduardo. Chlorococcales
and Ulothricales of colonial habit from four artificial lakes in the municipality of
Goiania (Goias State). In IHERINGIA SERIE BOTANICA, 2009, vol. 64, no. 2, p. 123143., WOS
2. [1.1] STOYNEVA, M. P. - INGOLIC, E. - GAERTNER, G. - VYVERMANN, W. The
pyrenoid ultrastructure in Oocystis lacustris CHODAT (Chlorophyta,
Trebouxiophyceae). In FOTTEA. ISSN: 1802-5439, JUL 2009, vol. 9, iss. 1, p. 149-154.,
WOS
3. [2.1] ZIDAROVA, R. - TEMNISKOVA, D. - DZHAMBAZOV, B. Karyological and
endosymbiotic notes on two Choricystis species (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). In
BIOLOGIA. AUG 2009, vol. 64, iss. 1, p. 43-47., WOS
AAB11
HINDÁK, František. Studies on the chlorococcal algae (Chlorophyceae) IV.
Bratislava : Veda SAV, 1988. 264 s. Biologické práce, 34/1-2.
Citácie:
1. [1.1] DELEEBEECK, N. M. E. - DE LAENDER, F. - CHEPURNOV, V. A. VYVERMAN, W. - JANSSEN, C. R. - De SCHAMPHELAERE, K. A. C. A single
bioavailability model can accurately predict Ni toxicity to green microalgae in soft and
hard surface waters. In WATER RESEARCH. ISSN: 0043-1354, APR 2009, vol. 43, iss.
7, p. 1935-1947., WOS
2. [1.1] KEMKA, N. - TOGOUET, S. H. Z. - KINFACK, R. P. D. - NOLA, M. MENBOHAN, S. F. - NJINE, T. Dynamic of phytoplankton size-class and photosynthetic
activity in a tropical hypereutrophic lake: the Yaounde municipal lake (Cameroon). In
HYDROBIOLOGIA. ISSN: 0018-8158, JUN 2009, vol. 625, p. 91-103., WOS
3. [1.1] NOGUEIRA, Ina de Souza - DE OLIVEIRA, Juliano Eduardo. Chlorococcales
and Ulothricales of colonial habit from four artificial lakes in the municipality of
Goiania (Goias State). In IHERINGIA SERIE BOTANICA, 2009, vol. 64, no. 2, p. 123143., WOS
4. [2.1] ZIDAROVA, R. - TEMNISKOVA, D. - DZHAMBAZOV, B. Karyological and
endosymbiotic notes on two Choricystis species (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). In
BIOLOGIA. AUG 2009, vol. 64, iss. 1, p. 43-47., WOS
AAB12
HINDÁK, František. Studies on the chlorococcal algae (Chlorophyceae) V.
Bratislava : Veda, SAV, 1990. 225 s. Biologické práce.
Citácie:
1. [1.1] DELEEBEECK, N. M. E. - DE LAENDER, F. - CHEPURNOV, V. A. VYVERMAN, W. - JANSSEN, C. R. - De SCHAMPHELAERE, K. A. C. A single
bioavailability model can accurately predict Ni toxicity to green microalgae in soft and
hard surface waters. In WATER RESEARCH. ISSN: 0043-1354, APR 2009, vol. 43, iss.
7, p. 1935-1947., WOS
2. [1.1] KEMKA, N. - TOGOUET, S. H. Z. - KINFACK, R. P. D. - NOLA, M. MENBOHAN, S. F. - NJINE, T. Dynamic of phytoplankton size-class and photosynthetic
activity in a tropical hypereutrophic lake: the Yaounde municipal lake (Cameroon). In
HYDROBIOLOGIA. ISSN: 0018-8158, JUN 2009, vol. 625, p. 91-103., WOS
3. [1.1] NOGUEIRA, I. D. - DE OLIVEIRA, J. E. Chlorococcales and Ulothricales of
colonial habit from four artificial lakes in the municipality of Goiania (Goias State). In
128
IHERINGIA SERIE BOTANICA. ISSN: 0073-4705, DEC 2009, vol. 64, iss. 2, p. 123143., WOS
4. [1.1] TRAINOR, F. R. Breaking the habit. Integrating plasticity into taxonomy. In
SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY. ISSN: 1477-2000, JUN 2009, vol. 7, iss. 2, p. 95100., WOS
5. [1.1] UHER, B. Spatial distribution of cyanobacteria and algae from the tombstone in
a historic cemetery in Bratislava, Slovakia. In FOTTEA. ISSN: 1802-5439, JUL 2009,
vol. 9, iss. 1, p. 81-92., WOS
6. [1.1] VANORMELINGEN, Pieter - VYVERMAN, Wim - DE BOCK, Dries - VAN DER
GUCHT, Katleen - DE MEESTER, Luc. Local genetic adaptation to grazing pressure of
the green alga Desmodesmus armatus in a strongly connected pond system. In
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY, 2009, vol. 54, no. 2, p. 503-511., WOS
AAB13
HINDÁK, František. Studies on the chlorococcal algae (Chlorophyceae) II.
Bratislava : Veda, SAV, 1980. 196 s. Biologické práce, 26/6.
Citácie:
1. [1.1] KAZMIERCZAK, J. - KREMER, B. Spore-like bodies in some early Paleozoic
acritarchs: Clues to chlorococcalean affinities. In ACTA PALAEONTOLOGICA
POLONICA. ISSN: 0567-7920, 2009, vol. 54, iss. 3, p. 541-551., WOS
2. [2.1] ZIDAROVA, R. - TEMNISKOVA, D. - DZHAMBAZOV, B. Karyological and
endosymbiotic notes on two Choricystis species (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). In
BIOLOGIA. AUG 2009, vol. 64, iss. 1, p. 43-47., WOS
AAB14
HINDÁK, František. Studies on the chlorococcal algae (Chlorophyceae) III.
Bratislava : Veda, SAV, 1984. 310 s. Biologické práce.
Citácie:
1. [1.1] DELEEBEECK, N. M. E. - DE LAENDER, F. - CHEPURNOV, V. A. VYVERMAN, W. - JANSSEN, C. R. - De SCHAMPHELAERE, K. A. C. A single
bioavailability model can accurately predict Ni toxicity to green microalgae in soft and
hard surface waters. In WATER RESEARCH. ISSN: 0043-1354, APR 2009, vol. 43, iss.
7, p. 1935-1947., WOS
2. [1.1] NOGUEIRA, Ina de Souza - DE OLIVEIRA, Juliano Eduardo. Chlorococcales
and Ulothricales of colonial habit from four artificial lakes in the municipality of
Goiania (Goias State). In IHERINGIA SERIE BOTANICA, 2009, vol. 64, no. 2, p. 123143., WOS
AAB15
HINDÁK, František - MARVAN, Petr - ROSA, K. - LHOTSKÝ, O. Sladkovodné
riasy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 728 s.
Citácie:
1. [1.1] JIRASKOVA, D. - POULICKOVA, A. - NOVAK, O. - SEDLAKOVA, K. HRADECKA, V. - STRNAD, M. HIGH-THROUGHPUT SCREENING TECHNOLOGY
FOR MONITORING PHYTOHORMONE PRODUCTION IN MICROALGAE. In
JOURNAL OF PHYCOLOGY. FEB 2009, vol. 45, iss. 1, p. 108-118., WOS
2. [1.1] MARKOVIC, G. - KARAN-ZNIDARSIC, T. - SIMONOVIC, P. BRYOZOAN
SPECIES HYALINELLA PUNCTATA HANCOCK IN THE GUT CONTENT OF CHUB
LEUCISCUS CEPHALUS L. In POLISH JOURNAL OF ECOLOGY. ISSN: 1505-2249,
2009, vol. 57, iss. 1, p. 201-205., WOS
3. [1.1] RAHAKOVA, K. - ZAPOMELOVA, E. - PRASIL, O. - VESELA, J. - MEDOVA,
H. - OREN, A. Composition changes of phototrophic microbial communities along the
salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. In
HYDROBIOLOGIA. DEC 2009, vol. 636, iss. 1, p. 77-88., WOS
4. [1.1] SPACKOVA, J. - HASLER, P. - STEPANKOVA, J. - POULICKOVA, A. Seasonal
succession of epipelic algae: a case study on a mesotrophic pond in a temperate climate.
In FOTTEA. JUL 2009, vol. 9, iss. 1, p. 121-133., WOS
5. [1.1] ZIZKA, Z. A new type of relief condenser for the study of microorganisms. In
FOLIA MICROBIOLOGICA. ISSN: 0015-5632, SEP 2009, vol. 54, iss. 5, p. 463-467.,
WOS
AAB16
HINDÁK, František. Fotografický atlas mikroskopických siníc. 1. vyd. Bratislava :
129
Veda, 2001. 128 s.
Citácie:
1. [3] KAROSIENE, J. - KASPEROVIČIENÉ, J. Epiphyton chroococcales speciesew to
algaeflora of Lithuanian freshwaters. In BOTANICA LITHUANICA. 2008, vol. 14, iss. 3,
p. 159-169
AAB17
IZAKOVIČOVÁ, Zita - BOLTIŽIAR, Martin - CELER, Slavomír - DAVID,
Stanislav - DÍTĚ, Daniel - GAJDOŠ, Peter - HREŠKO, Juraj - IRA, Vladimír GROTKOVSKÁ, Lucia - KENDERESSY, Pavol - KOZOVÁ, Mária - OSZLÁNYI,
Július - PETROVIČ, František - VÁLKOVCOVÁ, Zuzana - VOLOŠČUK, Ivan.
Krajinnoekologicky optimálne priestorové a funkčné využitie územia Biosférickej
rezervácie Tatry. Bratislava : Veda, 2008. 195 s. ISBN 978-80-224-0998-8.
Citácie:
1. [3] VAJCÍKOVÁ, R. Zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny v Slovenskej
republike. In Venkovská krajina 2009. Brno: Česká společnost pro krajinnou ekologii,
2009, s. 235-240.
2. [4] SVATOŇ, J. - KOVALČÍK, R. Present state of knowledge of araneo-fauna in the
Tatras National Park. In Oecologica Montana, 2010, vol 15, no 1-2, pp 1-14.
3. [4] ŠVAJDA, J. Integrovaný krajinno-ekologický manažment Tatranského národného
parku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008, s. 115-172.
AAB18
JANIŠOVÁ, Monika - HÁJKOVÁ, Petra - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - HRIVNÁK,
Richard - KLIMENT, Ján - MICHÁLKOVÁ, Daniela - RUŽIČKOVÁ, Helena ŘEZNÍČKOVÁ, M. - ŠKODOVÁ, Iveta - TICHÝ, Lubomír - UHLIAROVÁ, Eva UJHÁZY, Karol - ZALIBEROVÁ, Mária. Travinnobylinná vegetácia Slovenska –
elektronický expertný systém na indentifikáciu syntaxónov. Aut. Monika Janišová,
Petra Hájková, Katarína Hegedüšová, Richard Hrivnák, Ján Kliment, Daniela
Michálková, Helena Ružičková, M. Řezníčková, Iveta Škodová, Lubomír Tichý, Eva
Uhliarová, Karol Ujházy, Marica Zaliberová. Bratislava : Botanický ústav SAV,
2007. 263 s. Vegetácia Slovenska. ISBN 978-80-969265-7-2.
Citácie:
1. [1.1] ILLYES, E. - BAUER, N. - BOTTA-DUKAT, Z. Classification of semi-dry
grassland vegetation in Hungary. In PRESLIA. ISSN: 0032-7786, SEP 2009, vol. 81, iss.
3, p. 239-260., WOS
2. [1.1] PETRIK, P. - DOSTALEK, J. - NEUHAUSLOVA, Z. Combining numerical and
traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the
Czech Republic. In PHYTOCOENOLOGIA. ISSN: 0340-269X, JUN 2009, vol. 39, iss. 2,
p. 253-264., WOS
3. [3] LÁNIKOVÁ, D. Diverzita vytrvalé ruderální a sešlapávané vegetace České
republiky. Diz. práca, Brno: Masarykova univerzita, 2009, 219 s.
4. [3] RUPRECHT, E. - SZABÓ, A. - ENYEDI, M. Z. - DENGLER, J. Steppe-like
grasslands in Transylvania. In TUEXENIA. 2009, vol. 29, p. 353-368.
5. [4] DAVID, S. Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové
Zámky). In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, Roč. 31, č.
2, s. 77-85.
6. [4] MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, M. Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a Epilobio
palustri-Juncetum effusi na Borskej nížine. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 35-39.
AAB19
JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - JANIŠOVÁ,
Monika - KLIMENT, Ján - KUČERA, Peter - MÁJEKOVÁ, Jana MICHÁLKOVÁ, Daniela - SADLOŇOVÁ, Jurina - ŠIBÍKOVÁ, Ivana ŠKODOVÁ, Iveta - TICHÝ, Lubomír - UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol UJHÁZYOVÁ, Mariana - VALACHOVIČ, Milan - ZALIBEROVÁ, Mária.
Diagnostic, constant and dominant taxa of the higher vegetation units of Slovakia.
Editors Ivan Jarolímek, Jozef Šibík. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2008. 332 s.
Vegetation of Slovakia. ISBN 978-80-224-1024-3.
130
Citácie:
1. [3] SOPOTLIEVA, D. Poo bulbosae-Achilleetum pseudopectinatae: a new plant
association. In PHYTOLOGIA BALCANICA, Sofia. 2009, vol. 15, iss. 2, p. 236, 238.
2. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Floristická a pôdno-ekologická charakteristika
asociácie Melico uniflorae-Quercetum. In Zborník recenzovaných príspevkov :
monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro. 2009, s. 604-609.
3. [5] GOLUB ,V. B. - SHITIKOV, V. K. A review: Vegetation of Slovakia. Vol. 5.
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of slovakia / ed.
by I. Jarolímek, J. .Šibík. Bratislava: Veda, 2008. Vegetation of Russia, 2009, 15, p. 135138.
4. [5] RYDLO, J. - ŠPRYŇAR, P. Book reviews. In MUZEUM A SOUČASNOST,
Roztoky, ser. natur., 2009, 24, s. 68.
AAB20
JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária - MUCINA, Ladislav MOCHNACKÝ, Sergej. Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 2. synantropná
vegetácia. 1. vyd. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 1997. 420 s. ISBN 80-2240522-1.
Citácie:
1. [1.1] CIMALOVA, S. - LOSOSOVA, Z. Arable weed vegetation of the northeastern
part of the Czech Republic: effects of environmental factors on species composition. In
PLANT ECOLOGY. ISSN: 1385-0237, JUL 2009, vol. 203, iss. 1, p. 45-57., WOS
2. [1.1] LOSOSOVA, Z. - GRULICH, V. Chorological spectra of arable weed vegetation
types in the Czech Republic. In PHYTOCOENOLOGIA. ISSN: 0340-269X, JUN 2009,
vol. 39, iss. 2, p. 235-252., WOS
3. [1.1] PETRIK, P. - DOSTALEK, J. - NEUHAUSLOVA, Z. Combining numerical and
traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the
Czech Republic. In PHYTOCOENOLOGIA. ISSN: 0340-269X, JUN 2009, vol. 39, iss. 2,
p. 253-264., WOS
4. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
5. [3] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
MUZEUM A SOUČASNOST : ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
6. [3] ŠILC, U. Vegetation of the Žale cemetery (Ljubljana ). In HACQUETIA. 2009, vol.
8, iss. 1, p. 41-47.
7. [4] HRIVNÁK, R. - CSIKY, J. Aquatic and marsh plant communities of the Cerová
vrchovina Mts. (Slovakia), the Karancs and Medves Regions (Hungary). In THAISZIA :
journal of botany. ISSN 1210-0420, 2009, vol. 19, p. 71-89.
8. [4] HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - KOCHJAROVÁ, J. - DÚBRAVKOVÁ, D.
Makrofytná vegetácia vodných nádrží Nízkych Tatier (Slovensko). In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti. ISSN 1337-7043, 2009, roč. 31, č. 2, s. 41-51.
9. [4] MEDVECKÁ, J. Ruderálna vegetácia Hornej Oravy - review. In Zborník
recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22. apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro.
2009, s. 444-449.
AAB21
KALIVODOVÁ, Eva - BEDRNA, Z. - BULÁNKOVÁ, Eva - DAVID, Stanislav ĎUGOVÁ, Olívia - FEDOR, Peter - FENĎA, P. - GAJDOŠ, Peter - GAVLAS,
Vladimír - KALIVODA, Henrik - KOLLÁR, Jozef - KRIŠTÍN, Anton - KUBÍČEK,
Ferdinand - KÜRTHY, Alexander - LUKÁŠ, J. - MAGIC, D. - OLŠOVSKÝ, T. PASTORÁLIS, G. - SVATOŇ, J. - SZABÓOVÁ, A. - ŠTEFFEK, Jozef ŠTEPANOVIČOVÁ, O. - ZALIBEROVÁ, Mária. Flóra a fauna viatych pieskov
Slovenska. Bratislava : Veda, 2008. 255 s. ISBN 978-80-224-0968-1.
Citácie:
1. [4] PATOČKA, J. – KULFAN, M. – ŠTRBOVÁ, E. Motýle (Lepidoptera) v európsky
významných biotopoch Slovenska. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2009, 100 s.
131
AAB22
LHOTSKÝ, O. - ROSA, K. - HINDÁK, František. Súpis siníc a rias Slovenska.
Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 1974. 204 s.
Citácie:
1. [1.1] FRANKOVA, Marketa - POULICKOVA, Aloisie - NEUSTUPA, Jiri PICHRTOVA, Martina - MARVAN, Petr. Geometric morphometrics - a sensitive method
to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of
Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River
Becva, Czech Republi. In NOVA HEDWIGIA. FEB 2009, vol. 88, iss. 1-2, p. 81-95.,
WOS
2. [1.1] STAMENKOVIC, Marija - CVIJAN, Mirko - FUZINATO, Sanja. A checklist of
desmids (Conjugatophyceae, Chlorophyta) of Serbia. I. Introduction and elongate
baculiform taxa. In CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE, 2008, vol. 29, no. 4, p. 325-347.,
WOS
AAB23
Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Editors
Karol Marhold, Pavol Mártonfi, Pavol Mereďa jun., Patrik Mráz. 1. ed. Bratislava :
VEDA, 2007. 640 p. ISBN 978-80-224-0980-3.
Citácie:
1. [1.1] KOUTECKY, P. Taxonomic and Nomenclatural Revision of Centaurea subjacea
(Asteraceae-Cardueae) and Similar Taxa. In PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE.
ISSN: 0079-2047, AUG 2009, vol. 49, iss. 1, p. 63-76., WOS
2. [1.1] SANCHEZ-JIMENEZ, Ismael - PELLICER, Jaume - HIDALGO, Oriane GARCIA, Sonia - GARNATJE, Teresa - VALLES, Joan. Chromosome Numbers in Three
Asteraceae Tribes from Inner Mongolia (China), with Genome Size Data for Cardueae.
In FOLIA GEOBOTANICA, 2009, vol. 44, no. 3, p. 307-322., WOS
AAB24
Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Editori Karol Marhold, František
Hindák. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1998. 687 s.
Citácie:
1. [1.1] FRANKOVA, M. - POULICKOVA, A. - NEUSTUPA, J. - PICHRTOVA, M. MARVAN, P. Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom
morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and
Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Becva, Czech Republic. In
NOVA HEDWIGIA. FEB 2009. vol. 88, iss. 1-2, p. 81-95., WOS
2. [1.1] GALVANEK, Dobromil - LEPS, Jan. How do management and restoration needs
of mountain grasslands depend on moisture regime? Experimental study from northwestern Slovakia (Western Carpathians). In APPLIED VEGETATION SCIENCE, 2009,
vol. 12, no. 3, p. 273-282., WOS
3. [1.1] HOEHN, M. - GUGERLI, F. - ABRAN, P. - BISZTRAY, G. - BUONAMICI, A. CSEKE, K. - HUFNAGEL, L. - QUINTELA-SABARIS, C. - SEBASTIANI, F. VENDRAMIN, G. G. - GIOVANNI, G. Variation in the chloroplast DNA of Swiss stone
pine (Pinus cembra L.) reflects contrasting post-glacial history of populations from the
Carpathians and the Alps. In JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY. ISSN 0305-0270, SEP
2009, vol. 36, iss. 9, p. 1798-1806., WOS
4. [1.1] HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - VALACHOVIČ, M. Macrophyte distribution
and ecological status of the Turiec River (Slovakia): changes after seven years. In
ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2009, vol. 61, iss. 2, p. 297-306., WOS
5. [1.1] STASTNY, J. The desmids of the Swamp Nature Reserve (North Bohemia, Czech
Republic) and a small neighbouring bog: species composition and ecological condition
of both sites. In FOTTEA. ISSN 1802-5439, 2009, vol. 9, iss. 1, p. 135-148.
6. [2.1] HOMOLAK, Marian - CAPULIAK, Jozef - PICHLER, Viliam - LICHNER,
Lubomir. Estimating hydraulic conductivity of a sandy soil under different plant covers
using minidisk infiltrometer and a dye tracer experiment. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64,
no. 3, p. 600-604., WOS
7. [3] BOJŇANSKÝ, V. - FOGAŠOVÁ, A. Atlas of seeds and fruits of Central and EastEurpean Flora. Springer, 2007, p. 957.
8. [3] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
132
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
Muzeum a současnost : ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
9. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA, ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
10. [3] KRASZNAI, E. - OSVÁTH, R. - BUDAY, T. - PAPP, I. - TÖRÖK, P. Adatok a
Hildenbrandia rivularis (Liebmann) J. Agardh, vörösmoszat hazai előfordulásához. In
KITAIBELIA. Vol. 14, 2009, p. 32-34.
11. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
12. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
13. [4] BENČAŤOVÁ, B. - BENČAŤ, T. The Black Locust communities from Slovak Gate
to Danube. In THAISZIA-J. Bot., Košice, 2008, vol. 18, Suppl. 1, p. 3-7.
14. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov južného Slovenska.
In NATURAE TUTELA, 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
15. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
16. [4] DÍTĚ, D. - JASÍK, M. Chraste pri Dúbrave – mimoriadna botanická lokalita v
území Národného parku Nízke Tatry. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a
posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného
parku Nízke Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN
978-80-89310-51-7, s. 15-25.
17. [4] DÍTĚ, Daniel - ELIÁŠ, Pavol - ŠUVADA, Robert. The current distribution and
status of community Puccinellietum limosae in Slovakia. In THAISZIA : journal of
botany. ISSN 1210-0420, 2009, vol. 19, no. 3, p. 63-70.
18. [4] HRIVNÁK, R. Vodná a močiarna vegetácia v údolí dolného toku rieky Rimava
(Rimavská kotlina). In REUSSIA. ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 13-21.
19. [4] KLIMENT, J. - BERNÁTOVÁ, D. - DÍTĚ, D. - JANIŠOVÁ, M. - JAROLÍMEK, I. KOCHJAROVÁ, J. - KUČERA, P. - OBUCH, J. - TOPERCER, J. - UHLÍŘOVÁ, J. ZALIBEROVÁ, M. Papraďorasty a semenné rastliny. In Kliment, J. ed., Príroda Veľkej
Fatry. Bratislava: UK, 2008, p. 327.
20. [4] KOCHJAROVÁ, J. - BLANÁR, D. - HRIVNÁK, R. - MÁJEKOVÁ, J. - UJHÁZY,
K. - UJHÁZYOVÁ, M. - ZALIBEROVÁ, M. Doplnky ku flóre a vegetácii Muránskej
planiny 1. In REUSSIA. ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, p. 1-11.
21. [4] KRAJČÍ, J. - BARANČOK, P. Lesné spoločenstvá okolia Veľkého Boku. In
Príroda Nízkych Tatier 2 , Banská Bystrica, 2, 2009, s. 77-85.
22. [4] KROPÁČ, Z. - MOCHNACKÝ, S. Contribution to the segetal communities of
Slovakia. In THAISZIA - Journal of Botany, Košice, 2009, vol. 19, p. 145-211
23. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
24. [4] MEDVECKÁ, J. - ZALIBEROVÁ, M. - JAROLÍMEK, I. Ruderal vegetation of the
Horná Orava Region 1. Bidentetea tripartitae, Polygono arenastri-Poetea annuae,
Molinio-Arrhenatheretea, Stellarietea mediae and Artemisietea vulgaris. In Thaiszia :
journal of botany. ISSN 1210-0420, 2009, vol. 19, no. 2, p. 91-129.
25. [4] MEDVECKÁ, J. Ruderálna vegetácia Hornej Oravy - review. In Zborník
recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro.
2009, s. 444-449.
133
26. [4] PÚPAVOVÁ, Z. - GÁPEROVÁ, S. Vzácne dreviny vo vybraných parkoch
Stredného Slovenska. In MÁLIŠ, F. Spoločenstvo Poo nemoralis-Quercetum
Dalechampii Šomšák et Háberová 1979 na Sihlianskej planine. In ACTA FACULTATIS
ECOLOGIACE. 2008, Vol. 18, p. 27-33.
27. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Floristická a pôdno-ekologická charakteristika
asociácie Melico uniflorae-Quercetum. In Zborník recenzovaných príspevkov :
monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave 22. apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro. 2009, s. 604-609.
28. [4] VALENTA, V. Floristické poznámky Karola Laubnera z okolia Bratislavy. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 3-6.
29. [4] VYKOUKOVÁ, I. - HRUBÁ, S. Fytocenologické a ekologické zmeny v
spoločenstve Poo chaixii-Fagetum v Slovenskom rudohorí. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 53-62.
AAB25
OŤAHEĽOVÁ, Helena. Makrofytné spoločenstvá otvorených vôd Podunajskej
roviny (Trieda Lemnetea, Potamogetonetea). Bratislava : Veda, SAV, 1980. 175 s.
Biologické práce, 26.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
AAB26
PIŠÚT, Ivan - PECIAR, V. - ČERVENKA, M. Kľúč na určovanie výtrusných
rastlín. III. diel, lišajníky, machorasty a papraďorasty. Bratislava, 1974. 240 s.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, F. - ŠOLTÉS, R. - GÁPER, J. - GÁPEROVÁ, S. - KYSELOVÁ, Z. HINDÁKOVÁ, A. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina : Institute of High Mountain
Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-80-88923-21-3.
AAB27
PIŠÚT, Ivan. Mapovanie rozšírenia epifytických lišajníkov na Slovensku (19701981). 1.vydanie. Bratislava : Botanický ústav SAV, 1999. 120s. ISBN 80-9680132-5.
Citácie:
1. [3] ZARABSKA, D. - GUTTOVÁ, A. - CRISTOFOLINI, F. - GIORDANO, P. LACKOVIČOVÁ, A. Epiphytic lichens of apple orchards in Poland, Slovakia, and Italy.
In ACTA MYCOLOGICA. ISSN 0001-625X, 2009, vol. 44, no. 2, p. 151-163.
AAB28
Katalóg biotopov Slovenska. Editori Viera Stanová, Milan Valachovič. Bratislava :
Daphne, Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s.
Citácie:
1. [1.1] GALVANEK, D. - LEPS, J. How do management and restoration needs of
mountain grasslands depend on moisture regime? Experimental study from northwestern Slovakia (Western Carpathians). In APPLIED VEGETATION SCIENCE. ISSN
1402-2001, AUG 2009, vol. 12, iss. 3, p. 273-282., WOS
2. [1.1] ILLYES, E. - BAUER, N. - BOTTA-DUKAT, Z. Classification of semi-dry
grassland vegetation in Hungary. In PRESLIA. ISSN 0032-7786, SEP 2009, vol. 81, iss.
3, p. 239-260., WOS
3. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
4. [4] DÍTĚ, D. - JASÍK, M. Chraste pri Dúbrave – mimoriadna botanická lokalita v
území Národného parku Nízke Tatry. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a
posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného
parku Nízke Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN
978-80-89310-51-7, s. 15-25.
134
5. [4] KOLLÁR, J. - KANKA, R. - ÁBRAHÁMOVÁ, A. In Príroda Nízkych Tatier 2 :
zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia
vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku
Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-80-89310-51-7, s. 125-130.
6. [4] TURIS, P. - ŽIAČIK, M. Prehľad a charakteristika lesných porastov s výskytom
cyklámenu fatranského. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s.61-70
7. [4] ŠIBÍK, J. - ŠIBÍKOVÁ, I. Vegetačná databáza – možnosti a využitie. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, s. 122-125.
AAB29
ŠPÁNIKOVÁ, Anatólia - ZALIBEROVÁ, Mária. Die Vegetation des PopradFlussgebietes (die Becken Popradska kotlina und Ľubovnianska kotlina). Bratislava :
Veda, SAV, 1982. 302 p. Vegetácia ČSSR, B 5.
Citácie:
1. [4] HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - KOCHJAROVÁ, J. - DÚBRAVKOVÁ, D.
Makrofytná vegetácia vodných nádrží Nízkych Tatier (Slovensko). In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti. ISSN 1337-7043, 2009, roč. 31, č. 2, s. 41-51.
AAB30
VALACHOVIČ, Milan - OŤAHEĽOVÁ, Helena - STANOVÁ, V. - MAGLOCKÝ,
Štefan. Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 1. Pionierska vegetácia. Ed. Milan
Valachovič. Bratislava : Veda, 1995. 184 s.
Citácie:
1. [1.1] LANIKOVA, D. - LOSOSOVA, Z. Rocks and Walls: Natural Versus Secondary
Habitats. In FOLIA GEOBOTANICA. ISSN: 1211-9520, SEP 2009, vol. 44, iss. 3, p.
263-280., WOS
2. [1.1] SCHAMINEE, J. H. J. - HENNEKENS, S. - CHYTRY, M. - RODWELL, J.
S.Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview. In PRESLIA. ISSN: 00327786, SEP 2009,vol. 81, iss. 3, p. 173-185., WOS
3. [2.1] SIBIKOVA, Ivana - SIBIK, Jozef - JAROLIMEK, Ivan - KLIMENT, Jan. Current
knowledge and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western
Carpathians a review. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 2, p. 215-224., WOS
4. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha, 2009. 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
5. [3] LÁNIKOVÁ, D. Neofyty na zdech v České republice. In Z PRÁVY ČESK0
BOTANICK0 SPOLEČNOSTI, 2009, roč. 44, s. 99-109.
6. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
7. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In NATURA
CARPATICA, 2009, 50, s. 11-22.
8. [5] DENGLER, J. Book reviews. In Bull. Eur. Dry Grassl. Group 4 (Sept. 2009), p. 20.
9. [5] GOLUB ,V. B. - SHITIKOV, V. K. A review: Vegetation of Slovakia. Vol. 5.
Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of slovakia / ed.
by I. Jarolímek, J. Šibík. Bratislava: Veda, 2008. In Vegetation of Russia, 2009, 15, p.
135-138.
AAB31
VLČKO, Jaroslav - DÍTĚ, Daniel - KOLNÍK, Martin. Vstavačovité Slovenska. 1.
vyd. Zvolen : ZO SZOPK Orchidea, 2003. 120 s.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
AAB32
WOLOWSKI, K. - HINDÁK, František. Atlas of Euglenophyceae. Bratislava :
Veda, 2005. 136 s. ISBN 80-224-0836-0.
Citácie:
1. [1.1] SPACKOVA, J. - HASLER, P. - STEPANKOVA, J. - POULICKOVA, A. Seasonal
succession of epipelic algae: a case study on a mesotrophic pond in a temperate climate.
135
In FOTTEA, ISSN: 1802-5439, JUL 2009, vol. 9, iss. 1, p. 121-133., WOS
2. [2.1] MESSYASZ, B. - KUCZYNSKA-KIPPEN, N. - NAGENGAST, B. The epiphytic
communities of various ecological types of aquatic vegetation of five pastoral ponds. In
BIOLOGIA. ISSN 0006-3088, AUG 2009, vol. 64, iss. 1, p. 88-96., WOS
AAB33
ZALIBEROVÁ, Mária. Ufervegetation des Poprad-Flussgebietes. Bratislava : Veda,
1982. 302 s. Vegetácia ČSSR, Ser. B 5.
Citácie:
1. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In Natura
Carpatica. 2009, 50, s. 11-22.
ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie
vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01
JANIŠOVÁ, Monika - UJHÁZY, Karol - UHLIAROVÁ, Eva - RAJTAROVÁ,
Natália. Cievnaté rastliny nelesných spoločenstiev Chránenej krajinnej oblasti a
biosférickej rezervácie Poľana. Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 2004.
201 s. ISBN 80-968013-9-2.
Citácie:
1. [4] GALLAYOVÁ, Z. Význam hodnotenia zárastov trvalých trávnych porastov na
príklade CHKO-BR Poľana. In Naturae Tutela. 2009, roč. 13, č. 1, s. 23-29.
2. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
BALUŠKA, František - HLAVAČKA, Andrej - MANCUSO, Stefano VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. Neurobiological view of plants and
their body plan. In Communication in Plants: Neuronal Aspects of Plant Life. Springer Verlag, 2006, s. 19-35.
Citácie:
1. [1.1] GUROVICH, L. A. - HERMOSILLA, P. Electric signalling in fruit trees in
response to water applications and light-darkness conditions. In JOURNAL OF PLANT
PHYSIOLOGY. ISSN: 0176-1617, 2009, vol. 166, iss. 3, p. 290-300., WOS
2. [1.1] MA, Z. S. Cognitive Ecology and Social Learning Inspired Machine Learning:
with Particular Reference to the Evolving of Resilient Airborne Networks (AN). In IEEE
AEROSPACE CONFERENCE, vol. 1-7, Book Series: IEEE AEROSPACE
CONFERENCE PROCEEDINGS. 2009, p. 1309-1322., WOS
3. [1.1] ODPARLIK, S. The Dignity of the Plants versus Genetics? In JOURNAL FUR
VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT-JOURNAL OF
CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY. ISSN: 1661-5751, OCT 2009, vol. 4,
iss. 3-4, p. 367-375., WOS
4. [1.1] VOLKOV, A. - CARRELL, H. - BALDWIN, A. - MARKIN, V. S. Electrical
memory in Venus flytrap. In BIOELECTROCHEMISTRY. ISSN: 1567-5394, JUN 2009,
vol. 75, iss. 2, p. 142-147., WOS
ABC02
BANÁSOVÁ, Viera. Vegetation on contaminated sites near Hg mine and smelter. In
Mercury contaminated sites: Characterization, risk assessment and remediation. Berlin-Heidelberg : Springer Verlag, 1999, s. 321-327.
Citácie:
1. [1.1] GEMICI, Uensal - TARCAN, Gueltekin - SOMAY, A. Melis - AKAR, Toygar.
Factors controlling the element distribution in farming soils and water around the
abandoned Halikoy mercury mine (Beydag, Turkey). In APPLIED GEOCHEMISTRY,
2009, vol. 24, no. 10, p. 1908-1917., WOS
2. [1.1] TERSIC, T. - GOSAR, M. - SAJN, R. Impact of mining activities on soils and
sediments at the historical mining area in Podljubelj, NW Slovenia. In JOURNAL OF
GEOCHEMICAL EXPLORATION. ISSN: 0375-6742, JAN 2009, vol. 100, iss. 1, p. 1-
136
10., WOS
ABC03
BARLOW, Peter W. - VOLKMANN, Dieter - BALUŠKA, František. Polarity in
roots. In Polarity in plants. - Oxford : Blackwell Publishin, 2004, p. 192-241.
Citácie:
1. [1.1] FUKAKI, H. - TASAKA, M. Hormone interactions during lateral root formation.
In PLANT MOLECULAR BIOLOGY. ISSN: 0167-4412, MAR 2009, vol. 69, iss. 4, p.
437-449., WOS
ABC04
ENGLISCH, T. - VALACHOVIČ, Milan - MUCINA, L. - GRABHERR, G. ELLMANER, T. Thlaspietea rotundifoliii. In Die Pflanzengesellschaften Osterreichs
: Teil II. - Jena, 1993, s. 276-342.
Citácie:
1. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In Natura
Carpatica. 2009, 50, s. 11-22.
ABC05
KOLBEK, Jiří - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan. Forest vegetation of
Northern Korean Penninsula. In Forest vegetation of Northeast Asia. - Dordrecht ;
Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2003, p. 263-361.
Citácie:
1. [1.1] KRESTOV, Pavel V. - ERMAKOV, Nikolai B. - OSIPOV, Sergei V. NAKAMURA, Yukito. Classification and Phytogeography of Larch Forests of Northeast
Asia. In FOLIA GEOBOTANICA, 2009, vol. 44, no. 4, p. 323-363., WOS
ABC06
PALICE, Zdeněk - GUTTOVÁ, Anna - HALDA, Josef. Lichens new for Slovakia
collected in the National Park. In Central European lichens - diversity and threat :
dedicated to Ivan Pišút. - Ithaca ; Bratislava : Mycotaxon : Institute of Botany,
Slovak Academy of Sciences, 2006, p. 179-192.
Citácie:
1. [3] CZARNOTA, P. - KUKWA, M. Contribution to the knowledge of some poorly
knownlichens in Poland. I. The genus Absconditella. In FOLIA CRYPTOG. ESTONICA
2008, Fasc. 44, p. 1-7.
2. [3] KUBIAK, D. - ZALEWSKA, A. Notes on Caloplaca lucifuga in Poland. In ACTA
MYCOLOGICA. 2009, vol. 44, iss. 2, p. 239-248.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
BACIGÁLOVÁ, Kamila - ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra - LIZOŇ, Pavel JANITOR, Anton - ADAMČÍK, Slavomír. Huby - Fungi. In Zoznam nižších a
vyšších rastlín Slovenska. - Bratislava : Veda, 1998, s. 101-227.
Citácie:
1. [3] KARASISNSKI, D. - KUJAWA, A. - PIATEK, M. - RONIKIER, A. WOLKOWICKI, M. In POLISH BOTANICAL JOURNAL, 2009, vol. 54, no. 1, 2009, p.
55-97.
2. [4] HINDÁK, F. - ŠOLTÉS, R. - GÁPER, J. - GÁPEROVÁ, S. - KYSELOVÁ, Z. HINDÁKOVÁ, A. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina : Institute of High Mountain
Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-80-88923-21-3.
3. [4] RIPKOVÁ, S. - ĎURIŠKA, O. The current knowledge of fungi of the Devínska
Kobyla Mts. In ACTA BOTANICA UNIVERSITATIS COMENIANAE. 2009, Vol. 44, p.
41-57.
ABD02
DÚBRAVCOVÁ, Zuzana - JAROLÍMEK, Ivan. Caricetea curvulae. In Rastlinné
spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. 1. vyd. - Bratislava : VEDA,
2007, s. 319-340.
Citácie:
1. [1.1] SINGLIAROVA, Barbora - MRAZ, Patrik. A taxonomic revision of the Pilosella
alpicola group in the Carpathians. In PRESLIA, 2009, vol. 81, no. 1, p. 23-41., WOS
2. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
137
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
ABD03
HODÁLOVÁ, Iva - MÁRTONFI, Pavol. Thlaspi L. : peniažtek. In Flóra Slovenska
V/4 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Papaverales, Capparales. - Bratislava
: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 600-618. ISBN 80-2240710-0.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých druhov
rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ABD04
JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - JANIŠOVÁ,
Monika - KLIMENT, Ján - KUČERA, P. - MÁJEKOVÁ, Jana - DÚBRAVKOVÁMICHÁLKOVÁ, Daniela - SADLOŇOVÁ, Jurina - ŠIBÍKOVÁ, Ivana ŠKODOVÁ, Iveta - UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, M. VALACHOVIČ, Milan. A list of vegetation units of Slovakia. In JAROLÍMEK,
Ivan et al. Diagnostic, constant and dominant taxa of the higher vegetation units of
Slovakia. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008, s.295-329. ISBN 978-80-224-1024-3.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA, ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
2. [4] GLONČÁK, P. Dynamika vegetácie prírodných horských smrečín. In Autoreferát
dizertačnej práce, Lesnícka fakulta TU, Zvolen, 2009, s. 1-19.
3. [4] HRIVNÁK, R. - KOCHJAROVÁ, J. - BLANÁR, D. - ŠOLTÉS, R. Jelšové lesy na
Muránskej planine - zhrnutie súčasných fytocenologických poznatkov. In REUSSIA, ISSN
1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 23-33.
4. [4] HRIVNÁK, R. Vodná a močiarna vegetácia v údolí dolného toku rieky Rimava
(Rimavská kotlina). In REUSSIA, ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 13-21.
5. [5] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
Muzeum a současnost : ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
ABD05
JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - TICHÝ, L. - KLIMENT, Ján. Diagnostic,
constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. In
JAROLÍMEK, Ivan et al. Diagnostic, constant and dominant taxa of the higher
vegetation units. 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2008, s. 9-294. ISBN 978-80-224-10243.
Citácie:
1. [4] MEDVECKÁ, J. Ruderálna vegetácia Hornej Oravy - review. In Zborník
recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro.
2009, s. 444-449.
2. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Floristická a pôdno-ekologická charakteristika
asociácie Melico uniflorae-Quercetum.In Zborník recenzovaných príspevkov :
monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro. 2009, s. 604-609.
ABD06
KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef. Mulgedio-Aconitetea. In
Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. 1. vyd. - Bratislava :
VEDA, 2007, s. 21-129.
Citácie:
1. [1.1] STACHURSKA-SWAKON, Alina. Syntaxonomical revision of the communities
with Rumex alpinus L. in the Carpathians. In PHYTOCOENOLOGIA. JUN 2009, vol. 39,
iss. 2, p. 217-234., WOS
2. [3] STACHURSKA-SWAKON, A. Phytogeographical aspects of the grasses occurring
138
in tall-herb vegetation in the Carpathians. In Frey L. (ed.) Grass research. W. Szafer
Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakow, 2009, p. 39-47.
ABD07
KUBINSKÁ, Anna - JANOVICOVÁ, Katarína. Machorasty - Bryophytes. In
Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - Bratislava : Veda, 1998, s. 297-331.
Citácie:
1. [4] BERNÁTOVÁ, D. - KUČERA, P. Sedlové rašelinisko na Kubínskej holi: horúce
miesto špecifickej druhovej diverzity. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 27-33.
2. [4] JAROLÍMEK, I. - KLIMENT, J. - MEDVECKÁ, J. Spoločenstvá zväzu Petasition
officinalis v Krivánskej Malej Fatre. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. ISSN
1337-7043, 2009, roč. 31, č. 2, s. 63-75.
3. [4] TURIS, P. - PETRÁŠOVÁ, A. Bryoflóra sekundárnych lesných porastov okolia
Banskej Bystrice. In Príroda Nízkych Tatier 2, Banská Bystrica, 2009, s. 3-14.
ABD08
LISICKÁ, Eva - PIŠÚT, Ivan - KLIMENT, Ján. Lišajníky. In LISICKÁ, Eva et al.
Príroda Veľkej Fatry. Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny. - Bratislava : UK,
2008, s. 33-162. ISBN 978-80-223-2410-6.
Citácie:
1. [3] ZARABSKA, D. - GUTTOVÁ, A. - CRISTOFOLINI, F. - GIORDANO, P. LACKOVIČOVÁ, A. Epiphytic lichens of apple orchards in Poland, Slovakia, and Italy.
In ACTA MYCOLOGICA. ISSN 0001-625X, 2009, vol. 44, no. 2, p. 151-163.
ABD09
MARHOLD, Karol - GOLIAŠOVÁ, Kornélia - HEGEDÜŠOVÁ, Zuzana HODÁLOVÁ, Iva - JURKOVIČOVÁ, Viera - KMEŤOVÁ, Eva - LETZ, Roman MICHALKOVÁ, Eleonóra - MRÁZ, Patrik - PENIAŠTEKOVÁ, Magdaléna ŠÍPOŠOVÁ, Helena - ŤAVODA, Ondrej. Papraďorasty a semenné rastliny. In
Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. - Bratislava : Veda, 1998, s. 333-687.
Citácie:
1. [3] MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. - ZALIBEROVÁ, M. Dynamics and distribution
of neophytes in ruderal vegetation of the Horná Orava region (Northern Slovakia). In
HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 147-157.
2. [4] BERNÁTOVÁ, D. - KUČERA, P. Sedlové rašelinisko na Kubínskej holi: horúce
miesto špecifickej druhovej diverzity. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 27-33.
3. [4] BABICOVÁ, D. Prípotočné lužné lesy v okolí obce Kálnica v Považskom Inovci. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 95104.
4. [4] DAVID, S. Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové
Zámky). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. 2009, Roč. 31, č. 2, s. 77-85.
5. [4] DINGOVÁ, A. Vplyv antropických faktorov na diverzitu lišajníkov Borskej nížiny.
In Zborník recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava :
Pcmicro. 2009, s. 1264-1269.
6. [4] HRIVNÁK, R. - OŤAHEĽOVÁ, H. - KOCHJAROVÁ, J. - DÚBRAVKOVÁ, D.
Makrofytná vegetácia vodných nádrží Nízkych Tatier (Slovensko). In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti. ISSN 1337-7043, 2009, roč. 31, č. 2, s. 41-51.
7. [4] JAROLÍMEK, I. - KLIMENT, J. - MEDVECKÁ, J. Spoločenstvá zväzu Petasition
officinalis v Krivánskej Malej Fatre. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. ISSN 1337-7043, 2009, roč. 31, č. 2, s. 63-75.
8. [4] KUČERA, P. Some remarks on Slovak syntaxa of Galio-Abietenion and VaccinioAbietenion. In Acta Botanica Universitatis Comenianae. ISSN 0524-2371, 2009, vol. 44,
p. 21- 31.
9. [4] MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, M. Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a Epilobio
palustri-Juncetum effusi na Borskej nížine. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 35-39.
10. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In Natura
Carpatica. 2009, 50, s. 11-22.
139
11. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
12. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých
druhov rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti. 2009, Roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ABD10
MEREĎA, Pavol, jr. - MÁRTONFI, Pavol - HODÁLOVÁ, Iva - DANIHELKA,
Jiří. Violaceae Batsch. In Flóra Slovenska VI/1. - Bratislava : Veda, 2008, s.80-191.
ISBN 978-80-224-1002-1.
Citácie:
1. [1.1] DANIHELKA, J. - NIKLFELD, H. - SIPOSOVA, H. Viola elatior, V. pumila and
V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. In PRESLIA. ISSN:
0032-7786, JUN 2009, vol. 81, iss. 2, p. 151-171., WOS
ABD11
MICHALKOVÁ, Eleonóra. Erysimum L. In Flóra Slovenska V/4 :
Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Papaverales, Capparales. - Bratislava :
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 182-226. ISBN 80-2240710-0.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých
(prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celu Oravská Magura. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ABD12
OŤAHEĽOVÁ, Helena - HUSÁK, Štepán - MUCINA, Ladislav. Vodná a močiarna
vegetácia. In Vegetačné pomery južnej časti Východoslovenskej nížiny. - Bratislava,
1985, s. 44-115.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
Muzeum a současnost : ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
2. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
ABD13
OŤAHEĽOVÁ, Helena. Potametea R. Tx. et Preising 1942. In Rastlinné
spoločenstvá Slovenska 1. Pionierska vegetácia. - Bratislava : Veda, 1995, s. 153179.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
MUZEUM A SOUČASNOAST: ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
2. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA, ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
3. [4] HRIVNÁK, R. Vodná a močiarna vegetácia v údolí dolného toku rieky Rimava
(Rimavská kotlina). In REUSSIA, ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 13-21.
ABD14
OŤAHEĽOVÁ, Helena. Lemnetea de Bolós et Masclans 1955. In Rastlinné
spoločenstvá Slovenska 1. Pionierska vegetácia. - Bratislava : Veda, 1995, s. 131150.
Citácie:
1. [1.1] SZCZEESNIAK, E. - BLACHUTA, J. - KRUKOWSKI, M. - PICINSKAFALTYNOWICZ, J. Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland. IIn
ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE. ISSN: 0001-6977, 2009, vol. 78, iss.
3, p. 241-246., WOS
2. [3] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
Muzeum a současnost : ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
140
3. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In Hacquetia. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
4. [4] HRIVNÁK, R. - CSIKY, J. Aquatic and marsh plant communities of the Cerová
vrchovina Mts. (Slovakia), the Karancs and Medves Regions (Hungary). In THAISZIA :
journal of botany. ISSN 1210-0420, 2009, vol. 19, p. 71-89.
5. [4] HRIVNÁK, R. Vodná a močiarna vegetácia v údolí dolného toku rieky Rimava
(Rimavská kotlina). In Reussia. ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 13-21.
6. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
ABD15
OŤAHEĽOVÁ, Helena - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan. PhragmitoMagnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941. In HÁBEROVÁ, Izabela et al.
Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 3. vegetácia mokradí. - Bratislava : Veda,
Vydavateľstvo SAV, 2001, s. 51-183. ISBN 80-224-0688-0.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
ABD16
OŤAHEĽOVÁ, Helena. Charetea fragilis. In HÁBEROVÁ, Izabela et al. Rastlinné
spoločenstvá Slovenska : 3. vegetácia mokradí. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo
SAV, 2001, s. 391-408. ISBN 80-224-0688-0.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
2. [4] HRIVNÁK, R. - CSIKY, J. Aquatic and marsh plant communities of the Cerová
vrchovina Mts. (Slovakia), the Karancs and Medves Regions (Hungary). In THAISZIA :
journal of botany. ISSN 1210-0420, 2009, vol. 19, p. 71-89.
3. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
ABD17
PENIAŠTEKOVÁ, Magdaléna. Verbascum L. Divozel. In Flóra Slovenska V/2 :
Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Scrophulariales, Plantaginales. - Bratislava
: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 26-68. ISBN 80-2240481-0.
Citácie:
1. [4] KRÁLIK, T. Divozel úhľadný (Verbascum speciosum) - nepôvodný druh našej
flóry. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1,
s. 21-34.
ABD18
PIŠÚT, Ivan - GUTTOVÁ, Anna - LACKOVIČOVÁ, Anna - LISICKÁ, Eva.
Lichenizované huby (lišajníky). Lichen-forming fungi (lichens). In Zoznam nižších a
vyšších rastlín Slovenska. - Bratislava : Veda, 1998, s. 229-295.
Citácie:
1. [1.1] LUKAC, M. Occurrence and chemical diversity of the genus Bryoria in the Sui
Potok Valley, Veporsk, Vrchy Mountains (Central Slovakia). In CENTRAL EUROPEAN
JOURNAL OF BIOLOGY. ISSN: 1895-104X, SEP 2009, vol. 4, iss. 3, p. 417-421., WOS
2. [3] DINGOVÁ, A. Cladonia portentosa - nové lokality na Záhorskej nížine (JZ). In
BRYONORA, 2009, č. 43, s. 1-3.
3. [4] DINGOVÁ, A. Vplyv antropických faktorov na diverzitu lišajníkov Borskej nížiny.
In Zborník recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22. apríl 2009. 1. vyd. Bratislava :
Pcmicro. 2009, s. 1264-1269.
4. [4] HINDÁK, F. - ŠOLTÉS, R. - GÁPER, J. - GÁPEROVÁ, S. - KYSELOVÁ, Z. HINDÁKOVÁ, A. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina : Institute of High Mountain
Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-80-88923-21-3.
5. [4] MIŠÍKOVÁ, K. - KUBINSKÁ, A. Bryophytes (Marchantiophyta, Bryophyta) of the
area Moravský Svätý Ján (Borská nížina Lowland, Slovakia). In ACTA BOTANICA
141
UNIVERSITATIS COMENIANAE. ISSN 0524-2371, 2009, vol. 44, p. 33-39.
ABD19
ŠIBÍK, Jozef - KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan - DÚBRAVCOVÁ, Zuzana.
Loiseleurio-Vaccinietea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská
vegetácia. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2007, s. 283-318.
Citácie:
1. [1.1] ŠINGLIAROVÁ, B. - MRÁZ, P. A taxonomic revision of the Pilosella alpicola
group in the Carpathians. In PRESLIA. ISSN: 0032-7786, APR 2009, vol. 81, iss. 1, p.
23-41., WOS
ABD20
ŠÍPOŠOVÁ, Helena - ŠTECH, M. Melampyrum L. Čermeľ. In Flóra Slovenska V/2
: Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Scrophulariales, Plantaginales. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 301-328. ISBN
80-224-0481-0.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
ABD21
ŠÍPOŠOVÁ, Helena - BERNÁTOVÁ, Dana - KUBÁT, Karel. Papaver L. In Flóra
Slovenska V/4 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Papaverales, Capparales. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 25-60. ISBN
80-224-0710-0.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých
(prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celu Oravská Magura. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ABD22
VALACHOVIČ, Milan. Thlaspietea rotundifolii. In Rastlinné spoločenstvá
Slovenska 1. Pionierska vegetácia. - Bratislava : Veda, 1995, s. 45-81.
Citácie:
1. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In NATURA
CARPATICA, 2009, 50, s. 11-22.
ABD23
VALACHOVIČ, Milan - OŤAHEĽOVÁ, Helena. Isoëto-Littoreletea. In
HÁBEROVÁ, Izabela et al. Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 3. vegetácia
mokradí. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV, 2001, s. 375-390. ISBN 80-2240688-0.
Citácie:
1. [4] DÍTĚ, D. - JASÍK, M. Chraste pri Dúbrave – mimoriadna botanická lokalita v
území Národného parku Nízke Tatry. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a
posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného
parku Nízke Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN
978-80-89310-51-7, s. 15-25.
ABD24
ZAHRADNÍKOVÁ, Kamila - PENIAŠTEKOVÁ, Magdaléna - ŤAVODA, Ondrej.
Hesperis L. Večernica. In Flóra Slovenska V/4 : Angiospermophytina,
Dicotyledonopsida, Papaverales, Capparales. 1. vyd. - Bratislava : Veda,
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 230-251. ISBN 80-224-0710-0.
Citácie:
1. [4] KOCHJAROVÁ, J. - BLANÁR, D. - HRIVNÁK, R. - MÁJEKOVÁ, J. - UJHÁZY, K.
- UJHÁZYOVÁ, M. - ZALIBEROVÁ, M. Doplnky ku flóre a vegetácii Muránskej planiny
1. In REUSSIA. ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, p. 1-11.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
MARHOLD, Karol - SUDA, Jan. Štatistické spracovanie mnohorozmerných dát v
taxonómii (fenetické metódy). Bratislava : Faunima, 2008. 140 s. ISBN 978-80969629-2-1.
Citácie:
142
1. [1.1] VESELÁ, J. Spatial heterogeneity and ecology of algal communities in an
ephemeral sandstone stream in the Bohemian Switzerland National Park, Czech
Republic. In NOVA HEDWIGIA. ISSN 0029-5035, MAY 2009, vol. 88, iss. 3-4, p. 531547., WOS
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADAMČÍK, Slavomír - BAS, C. Pseudobaeospora mutabilis, a new species
discovered in Slovakia. In Mycotaxon : an international journal of research on
taxonomy and nomenclature of fungi, including lichens, 2002, vol. 84, p. 271-275.
(0.492 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0093-4666.
Citácie:
1. [1.1] VELLINGA, E. C. Pseudobaeospora aphana, a new species from California. In
MYCOLOGIA. ISSN 0027-5514, MAR-APR 2009, vol. 10, iss. 2, p. 243-246., WOS
ADCA02
ADAMČÍK, Slavomír - RIPKOVÁ, Soňa - KUČERA, Viktor. Re-evaluation of
morphological variability of Pseudobaeospora group Celluloderma (Agaricales,
Basidiomycota). In Nova Hedwigia, 2007, vol. 85, no. 3-4, p. 365-377. (0.603 IF2006). ISSN 0029-5035.
Citácie:
1. [1.1] VELLINGA, E. C. Pseudobaeospora aphana, a new species from California. In
MYCOLOGIA. ISSN 0027-5514, MAR-APR 2009, vol. 101, iss. 2, p. 243-246., WOS
ADCA03
ADAMČÍK, Slavomír - RIPKOVÁ, Soňa. Pseudobaeospora basii, a new species
described from Slovakia. In Sydowia. - Horn : Verlag Ferdinand Berger Sohne
Gesellschaft MBH, 2004, vol. 56, no. 1, p. 1-7. ISSN 0082-0598.
Citácie:
1. [1.1] VELLINGA, E. C. Pseudobaeospora aphana, a new species from California. In
MYCOLOGIA. ISSN 0027-5514, MAR-APR 2009, vol. 101, iss. 2, p. 243-246., WOS
ADCA04
ALVAREZ-VENEGAS, Raul - SADDER, M. - HLAVAČKA, Andrej - BALUŠKA,
František - XIA, Y. - LU, G. F. - FIRSOV, A. - SARATH, G. - MORIYAMA, H. DUBROVSKY, J. G. - AVRAMOVA, Z. The Arabidopsis homolog of trithorax,
ATX1, binds phosphatidylinositol 5-phosphate, and the two regulate a common set
of target genes. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America, 2006, vol. 103, no. 15, p. 6049-6054.
Citácie:
1. [1.1] GARCIA, A. V. - PARKER, J. E. Heaven's Gate: nuclear accessibility and
activities of plant immune regulators. In TRENDS IN PLANT SCIENCE. SEP 2009, vol.
14, iss. 9, p. 479-487., WOS
2. [1.1] HONG, J. H. - CHUNG, G. H. - COWAN, A. K. Lyso-phosphatidylethanolamineenhanced phenylalanine ammonia-lyase and insoluble acid invertase in isolated radish
cotyledons. In PLANT GROWTH REGULATION. ISSN: 0167-6903, JAN 2009, vol. 57,
iss. 1, p. 69-78., WOS
3. [1.1] TAMADA, Y. - YUN, Jae-Young - WOO, Seung Chul - AMASINO, R. M.
ARABIDOPSIS TRITHORAX-RELATED7 Is Required for Methylation of Lysine 4 of
Histone H3 and for Transcriptional Activation of FLOWERING LOCUS C. In PLANT
CELL, 2009, vol. 21, no. 10, p. 3257-3269., WOS
4. [1.2] CAZZONELLI, C. I. - MILLAR, T. - FINNEGAN, E. J. - POGSON, B. J.
Promoting gene expression in plants by permissive histone lysine methylation. In Plant
Signaling and Behavior, 2009, vol. 4, no. 6, p. 484-488., SCOPUS
5. [1.2] LEE, W. Y. - LEE, D. - CHUNG, W. I. - KWON, C. S. Arabidopsis ING and
Alfin1-like protein families localize to the nucleus and bind to H3K4me3/2 via plant
homeodomain fingers. In Plant Journal, 2009, vol. 58, no. 3, p. 511-524., SCOPUS
6. [1.2] SANCHEZ, M.D.L.P. - GUTIERREZ, C. Arabidopsis ORC1 is a PHD-containing
H3K4me3 effector that regulates transcription. In Proceedings of the National Academy
of Sciences of the United States of America, 2009, vol. 106, no. 6, p. 2065-2070.,
SCOPUS
143
7. [1.2] XIAO-NÜ, W.U. - QI-JIANG, X.U. Floral organ development and the function
gene activity mode in an giosperms. In Plant Physiology Communications, 2009, vol. 45,
no. 1, p. 89-96., SCOPUS
ADCA05
BALÁTOVÁ-TULAČKOVÁ, Emilie - BANÁSOVÁ, Viera - BERTA, Ján DÚBRAVCOVÁ, Zuzana - FAJMONOVÁ, Eva - HADAČ, Emil - HEJNÝ,
Slavomil - JAROLÍMEK, Ivan - KONTRIŠ, Jaroslav - KRAHULEC, František KRIPPELOVÁ, Terézia - MICHALKO, Ján - OŤAHEĽOVÁ, Helena - ŠČEPKA, J.
- ŠOMŠÁK, Ladislav - ŠPÁNIKOVÁ, Anatólia - ZALIBEROVÁ, Mária. A list of
vegetation units of Slovakia. Eds L. Mucina, Š. Maglocký. In Documents
Phytosociologiques, 1985, vol. IX, p. 175-220. ISSN 0392-9558.
Citácie:
1. [1.1] TRINAJSTIC, I. - CEROVECKI, Z. Festuco drymeiae-Fagetum MAGIC 1978
ASSOCIATION (Aremonio-Fagion). In THE VEGETATION OF NORTHWEST OF
CROATIA SUMARSKI LIST. 2009, vol. 133, iss. 5-6, p. 249-256., WOS
2. [4] BENČAŤOVÁ, B. - BENČAŤ, T. The Black Locust communities from Slovak Gate
to Danube. In THAISZIA-J. Bot., Košice, 2008, vol. 18, Suppl. 1, p. 3-7.
3. [4] KRAJČÍ, J. - BARANČOK, P. Lesné spoločenstvá okolia Veľkého Boku. In Príroda
Nízkych Tatier 2, Banská Bystrica, 2, 2009, s. 77-85.
4. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
5. [4] KUČERA, P. Some remarks on Slovak syntaxa of Galio-Abietenion and VaccinioAbietenion. In Acta Botanica Universitatis Comenianae. ISSN 0524-2371, 2009, vol. 44,
p. 21-31.
6. [4] MÁLIŠ, F. Spoločenstvo Poo nemoralis-Quercetum Dalechampii Šomšák et
Háberová 1979 na Sihlianskej planine. In ACTA FACULTATIS ECOLOGIACE. 2007,
Vol. 15, p. 41-47.
7. [4] VYKOUKOVÁ, I. - HRUBÁ, S. Fytocenologické a ekologické zmeny v spoločenstve
Poo chaixii-Fagetum v Slovenskom rudohorí. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 53-62.
ADCA06
BALUŠKA, František - ŠAMAJ, Jozef - WOJTASZEK, P. - VOLKMANN, Dieter MENZEL, Diedrik. Cytoskeleton-plasma membrane-cell wall continuum in plants.
Emerging links revisited. In Plant Physiology, 2003, vol. 133, no. 2, p. 482-491.
(5.800 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] AUGUSTYNOWICZ, Joanna - KRZESZOWIEC, Weronika - GABRYS, Halina.
Acquisition of plastid movement responsiveness to light during mesophyll cell
differentiation. In INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY,
2009, vol. 53, no. 1, p. 121-127., WOS
2. [1.1] CHENG, Yanwei - QI, Yaocheng - ZHU, Qian - CHEN, Xi - WANG, Ning ZHAO, Xin - CHEN, Haiyan - CUI, Xiangju - XU, Langlai - ZHANG, Wei. New changes
in the plasma-membrane-associated proteome of rice roots under salt stress. In
PROTEOMICS, 2009, vol. 9, no. 11, p. 3100-3114., WOS
3. [1.1] COUTAND, Catherine - MARTIN, Ludovic - LEBLANC-FOURNIER, Nathalie DECOURTEIX, Melanie - JULIEN, Jean-Louis - MOULIA, Bruno. Strain
Mechanosensing Quantitatively Controls Diameter Growth and PtaZFP2 Gene
Expression in Poplar. In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 151, no. 1, p. 223-232., WOS
4. [1.1] NDAMUKONG, Ivan - CHETRAM, Anand - SALEH, Abdelaty - AVRAMOVA,
Zoya. Wall-modifying genes regulated by the Arabidopsis homolog of trithorax, ATX1:
repression of the XTH33 gene as a test case. In PLANT JOURNAL, 2009, vol. 58, no. 4,
p. 541-553., WOS
5. [1.1] NEUTEBOOM, Leon W. - MATSUMOTO, Kristie O. - CHRISTOPHER, David
A. An Extended AE-Rich N-Terminal Trunk in Secreted Pineapple Cystatin Enhances
Inhibition of Fruit Bromelain and Is Posttranslationally Removed during Ripening. In
PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 151, no. 2, p. 515-527., WOS
6. [1.1] SHI, Fu-Mei - YAO, Lin-Lin - PEI, Bao-Lei - ZHOU, Qun - LI, Xiu-Li - LI, Yun -
144
LI, Ying-Zhang. Cortical microtubule as a sensor and target of nitric oxide signal during
the defence responses to Verticillium dahliae toxins in Arabidopsis. In PLANT CELL
AND ENVIRONMENT, 2009, vol.32, no.4, 428-438., WOS
7. [1.1] WALTER, Achim - SILK, Wendy K. - SCHURR, Ulrich. Environmental Effects on
Spatial and Temporal Patterns of Leaf and Root Growth. In ANNUAL REVIEW OF
PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 60, p. 279-304., WOS
ADCA07
BALUŠKA, František - LINERS, F. - HLAVAČKA, Andrej - SCHLICHT, Marcus VAN CUTSEM, P. - MCCURDY, D. W. - MENZEL, Diedrik. Cell wall pectins and
xyloglucans are internalized into dividing root cells and accumulate within cell plates
during cytokinesis. In Protoplasma, 2005, vol. 225, no. 3-4, p. 141-155. (1.625 IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0033-183X.
Citácie:
1. [1.1] DOMOZYCH, D. S. - LAMBIASSE, L. - KIEMLE, S. N. - GRETZ, M. R. CELLWALL DEVELOPMENT AND BIPOLAR GROWTH IN THE DESMID PENIUM
MARGARITACEUM (ZYGNEMATOPHYCEAE, STREPTOPHYTA). ASYMMETRY IN A
SYMMETRIC WORLD. In JOURNAL OF PHYCOLOGY, 2009, vol. 45, no. 4, p. 879893., WOS
2. [1.1] KRZESLOWSKA, M. - LENARTOWSKA, M. - MELLEROWICZ, E. J. SAMARDAKIEWICZ, S. - WOZNY, A. Pectinous cell wall thickenings formation-A
response of moss protonemata cells to lead. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 65, no. 1, p. 119-131., WOS
3. [1.1] MOSCATELLI, A. - IDILLI, A. I. Pollen Tube Growth: a Delicate Equilibrium
Between Secretory and Endocytic Pathways. In JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT
BIOLOGY, 2009, vol. 51, no. 8, p. 727-739., WOS
4. [1.1] PEER, W. A. - HOSEIN, F. N. - BANDYOPADHYAY, A. - MAKAM, S. N. OTEGUI, M. S. - LEE, Gil-Je - BLAKESLEE, J. J. - CHENG, Y. - TITAPIWATANAKUN,
B. - YAKUBOV, B. - BANGARI, B. - MURPHY, A. S. Mutation of the MembraneAssociated M1 Protease APM1 Results in Distinct Embryonic and Seedling
Developmental Defects in Arabidopsis. In PLANT CELL, 2009, vol. 21, no. 6, p. 16931721., WOS
5. [1.1] VAN BUGGENHOUT, S. - SILA, D. N. - DUVETTER, T. - VAN LOEY, A. HENDRICKX, M. Pectins in Processed Fruits and Vegetables: Part III Texture
Engineering. In COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND FOOD
SAFETY, 2009, vol. 8, no. 2, p. 105-117., WOS
6. [1.2] SILA, D.N. - VAN BUGGENHOUT, S. - DUVETTER, T. - FRAEYE, I. - DE
ROECK, A. - VAN LOEY, A. - HENDRICKX, M. Pectins in processed fruits and
vegetables: Part II Structure-function relationships. In Comprehensive Reviews in Food
Science and Food Safety, 2009, vol. 8, no. 2, p. 86-104., SCOPUS
ADCA08
BALUŠKA, František - HLAVAČKA, Andrej - VOLKMANN, Dieter - MENZEL,
Diedrik. Getting connected: Actin-based cell-to-cell channels in plants and animals.
In Trends in Cell Biology : reference edition, 2004, vol. 14, no. 8, p. 404-408. ISSN
0968-0039.
Citácie:
1. [1.1] RUSTOM, Amin. Hen or Egg? Some Thoughts on Tunneling Nanotubes. In
NATURAL GENETIC ENGINEERING AND NATURAL GENOME EDITING, 2009, vol.
1178, p. 129-136., WOS
2. [1.2] TARAKANOV, A.O. - GONCHAROVA, L.B. Cell-cell nanotubes: Tunneling
through several types of synapses. In Communitative and Integrative Biology, 2009,
vol.2, no. 4, p. 359-361., SCOPUS
ADCA09
BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - MENZEL, Diedrik. Plant synapses:
actin-based domains for cell-to-cell communication. In Trends in Plant Science,
2005, vol. 10, no. 3, p. 106-111. (11.833 - IF2004). ISSN 1360-1385.
Citácie:
1. [1.1] HODGE, A. Root decisions. In PLANT CELL AND ENVIRONMENT. ISSN:
0140-7791, JUN 2009, vol. 32, iss. 6, p. 628-640., WOS
145
2. [1.1] PATIDAR, S. - POTOTSKY, A. - JANSON, N. B. Controlling noise-induced
behavior of excitable networks. In NEW JOURNAL OF PHYSICS. ISSN: 1367-2630,
JUL 2009, vol. 11, Article Number: 073001., WOS
3. [1.1] POSMYK, M. M. - JANAS, K. M. Melatonin in plants. In ACTA PHYSIOLOGIAE
PLANTARUM. ISSN: 0137-5881, JAN 2009, vol. 3, iss. 1, p. 1-11., WOS
4. [1.1] ZARSKY, V. - CVRCKOVA, F. - POTOCKY, M. - HALA, M. Exocytosis and cell
polarity in plants - exocyst and recycling domains. In NEW PHYTOLOGIST. ISSN:
0028-646X, 2009, vol. 183, iss. 2, p. 255-272., WOS
5. [1.2] TARAKANOV, A.O. - GONCHAROVA, L.B. Cell-cell nanotubes: Tunneling
through several types of synapses. In Communitative and Integrative Biology, 2009, vol.
2, no. 4, p. 359-361., SCOPUS
ADCA10
BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. Cell bodies in
a cage. In NATURE : international weekly journal of science, 2004, vol. 428, no.
6981, p. 371. ISSN 0028-0836.
Citácie:
1. [1.1] BRODSKY, V. Y. Direct cell-cell communications and social behavior of cells in
mammals, protists, and bacteria. Possible causes of multicellularity. In RUSSIAN
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ISSN: 1062-3604, MAR 2009, vol. 40,
iss. 2, p. 69-82., WOS
2. [1.1] BRODSKY, V. Y. The Cell Theory. Progress in Studies on Cell-Cell
Communications. In RUSSIAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ISSN:
1062-3604, SEP-OCT 2009, vol. 40, iss. 5, p. 255-263., WOS
3. [1.1] RECHAVI, O. - GOLDSTEIN, I. - KLOOG, Y. Intercellular exchange of
proteins: The immune cell habit of sharing. In FEBS LETTERS. ISSN: 0014-5793, JUN
2009, vol. 583, iss. 11, p. 1792-1799., WOS
ADCA11
BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. A polarity
crossroad in the transition growth zone of maize root apices: Cytoskeletal and
developmental implications. In Journal of Plant Growth Regulation, 2001, vol. 20,
no. 2, p. 170-181. ISSN 0721-7595.
Citácie:
1. [1.1] KALININA, I. - SHEVCHENKO, G. - KORDYUM, E. Tubulin Cytoskeleton in
Arabidopsis thaliana Root Cells Under Clinorotation. In MICROGRAVITY SCIENCE
AND TECHNOLOGY. ISSN: 0938-0108, JAN 2009, vol. 21, iss. 1-2, p. 187-190., WOS
2. [1.1] SHEVCHENKO, G. V. Interaction of microtubules and microfilaments in the
zone of distal elongation of Arabidopsis thaliana roots. In CYTOLOGY AND
GENETICS. ISSN: 0095-4527, AUG 2009, vol. 43, iss. 4, p. 223-229., WOS
3. [1.1] SOBOL, M. - KORDYUM, E. Distribution of Calcium Ions in Cells of the Root
Distal Elongation Zone Under Clinorotation. In MICROGRAVITY SCIENCE AND
TECHNOLOGY. ISSN: 0938-0108, JAN 2009, vol. 21, iss. 1-2, p. 179-185., WOS
4. [1.1] WALTER, A. - SILK, W. K. - SCHURR, U. Environmental Effects on Spatial and
Temporal Patterns of Leaf and Root Growth. In ANNUAL REVIEW OF PLANT
BIOLOGY. ISSN: 1543-5008, 2009, vol. 60, p. 279-304., WOS
ADCA12
BALUŠKA, František - HLAVAČKA, Andrej. Plant formins come of age:
something special about cross-walls. In New Phytologist, 2005, vol. 168, no. 3, p.
499-503. ISSN 0028-646X.
Citácie:
1. [1.1] NIKLAS, K. J. Functional adaptation and phenotypic plasticity at the cellular
and whole plant level. In JOURNAL OF BIOSCIENCES. ISSN: 0250-5991, OCT 2009,
vol. 34, iss. 4, Sp. Iss. SI, p. 613-620., WOS
2. [1.1] THOMAS, C. - THOLL, S. - MOES, D. - DIETERLE, M. - PAPUGA, J. MOREAU, F. - STEINMETZ, A. Actin Bundling in Plants. In CELL MOTILITY AND
THE CYTOSKELETON. ISSN: 0886-1544, NOV 2009, vol. 66, iss. 11, Sp. Iss. SI, p. 940957., WOS
ADCA13
BALUŠKA, František - MENZEL, Diedrik - BARLOW, Peter W. Cytokinesis in
plant and animal cells: Endosomes ,shut the door!. In Developmental Biology. - San
146
Diego : Academic Press, 2006, vol. 294, no. 1, p. 1-10. (5.234 - IF2005). ISSN 00121606.
Citácie:
1. [1.1] AGOP-NERSESIAN, C. - NAISSANT, B. - BEN RACHED, F. - RAUCH, M. KRETZSCHMAR, A. - THIBERGE, S. - MENARD, R. - FERGUSON, D. J. P. MEISSNER, M. - LANGSLEY, G. Rab11A-Controlled Assembly of the Inner Membrane
Complex Is Required for Completion of Apicomplexan Cytokinesis. In PLOS
PATHOGENS. ISSN: 1553-7366, JAN 2009, vol. 5, iss. 1, Article Number: e1000270.,
WOS
2. [1.1] PERSICO, A. - CERVIGNI, R. I. - BARRETTA, M. L. - COLANZI, A. Mitotic
inheritance of the Golgi complex. In FEBS LETTERS. ISSN: 0014-5793, DEC 2009, vol.
583, iss. 23, p. 3857-3862., WOS
3. [1.1] SCHINK, K. O. - BOLKER, M. Coordination of Cytokinesis and Cell Separation
by Endosomal Targeting of a Cdc42-specific Guanine Nucleotide Exchange Factor in
Ustilago maydis. In MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL. ISSN: 1059-1524, FEB
2009, vol. 20, iss. 3, p. 1081-1088., WOS
4. [1.1] YIN, K. - HAN, X. - XU, Z. - XUE, H. Arabidopsis GLP4 is localized to the Golgi
and binds auxin in vitro. In ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA. ISSN: 16729145, JUN 2009, vol. 41, iss. 6, p. 478-487., WOS
5. [1.2] AI, E. - SKOP, A. R. Endosomal recycling regulation during cytokinesis. In
COMMUNITATIVE AND INTEGRATIVE BIOLOGY, 2009, vol. 2, no. 5, p. 444-447.,
SCOPUS
ADCA14
BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. Eukaryotic
cells and their cell bodies: cell theory revised. In Annals of Botany. - London :
Oxford University Press, 2004, vol. 94, no. 1, p. 9-32. (1.370 - IF2003). ISSN 03057364.
Citácie:
1. [1.1] KEKLIKOGLU, Nurullah. An organism arises from every nucleus. In FOLIA
HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA, 2009, vol. 47, no. 2, p. 179-183., WOS
2. [1.1] YIN, B. Y. - ZHANG, Y. - SUN, J. H. - LI, J. X. - MA, Y. F. Connexin37 mRNA
expression in in vivo and in vitro mouse oocyte. In ZYGOTE. ISSN 0967-1994, MAY
2009, vol. 17, iss. 2, p. 163-168., WOS
3. [1.2] MAVRAKIS, M. - RIKHY, R. - LIPPINCOTT-SCHWARTZ, J. Cells within a cell:
Insights into cellular architecture and polarization from the organization of the early fly
embryo. In Communitative and Integrative Biology, 2009, vol. 2, no. 4, p. 313-314.,
SCOPUS
ADCA15
BALUŠKA, František - ŠAMAJ, Jozef - HLAVAČKA, Andrej - KENDRICKJONES, John - VOLKMANN, Dieter. Actin-dependent fluid-phase endocytosis in
inner cortex cells of maize root apices. In Journal of experimental botany, 2004, vol.
55, no. 396, p. 463-473. ISSN 0022-0957.
Citácie:
1. [1.1] BAR, M. - AVNI, A. EHD2 inhibits ligand-induced endocytosis and signaling of
the leucine-rich repeat receptor-like protein LeEix2. In PLANT JOURNAL. ISSN: 09607412, AUG 2009, vol. 59, iss. 4, p. 600-611., WOS
2. [1.1] HEIMANN, K. - KLERKS, P. L. - HASENSTEIN, K. H. Involvement of actin and
microtubules in regulation of bioluminescence and translocation of chloroplasts in the
dinoflagellate Pyrocystis lunula. In BOTANICA MARINA. ISSN: 0006-8055, APR 2009,
vol. 52, iss. 2, Special Issue, p. 170-177., WOS
3. [1.1] MOSCATELLI, A. - IDILI, A. Pollen tube growth: a delicate equilibrium
between secretory and endocytic pathways. In JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT
BIOLOGY. ISSN: 1672-9072, AUG 2009, vol. 51, iss. 8, p. 727-739., WOS
ADCA16
BALUŠKA, František - BARLOW, Peter W. - HAUSKRECHT, Martin - KUBICA,
Štefan - PARKER, J.S. - VOLKMANN, Dieter. Microtubule arrays in maize root
cells - Interplay between the cytoskeleton, nuclear organization and post-mitotic
cellular growth patterns. In New Phytologist. - London : Academic Press, 1995, vol.
147
130, no. 2, p. 177-192. ISSN 0028-646X.
Citácie:
1. [1.1] BEYER, D. - SURANYI, G. - VASAS, G. - ROSZIK, J. - ERDODI, F. - MHAMVAS, M. - BACSI, I. - BATORI, R. - SERFOZO, Z. - SZIGETI, Z. - VEREB, G. DEMETER, Z. - GONDA, S. - MATHE, C. Cylindrospermopsin induces alterations of
root histology and microtubule organization in common reed (Phragmites australis)
plantlets cultured in vitro. In TOXICON. ISSN: 0041-0101, 2009, vol. 54, iss. 4, p. 440449., WOS
ADCA17
BALUŠKA, František - WOJTASZEK, P. - VOLKMANN, Dieter - BARLOW,
Peter W. The architecture of polarized cell growth: the unique status of elongating
plant cells. In BioEssays : new and reviews in molecular, cellular and developmental
biology. - Cambridge : Cambridge University Press, 1984-, 2003, vol. 25, no. 6, p.
569-576. ISSN 0265-9247.
Citácie:
1. [1.1] GALLETTA, B. - COOPER, J. A. Actin and endocytosis: mechanisms and
phylogeny. In CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY. ISSN 0955-0674, FEB 2009,
vol. 21, iss. 1, p. 20-27., WOS
2. [1.1] MOSCATTELLI, A. - IDILLI, A. I. Pollen Tube Growth: a Delicate Equilibrium
Between Secretory and Endocytic Pathways. In JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT
BIOLOGY. ISSN: 1672-9072, AUG 2009, vol. 51, iss. 8, p. 727-739., WOS
ADCA18
BALUŠKA, František - HASENSTEIN, K. H. Root cytoskeleton - its role in
perception of and response to gravity. In Planta, 1997, vol. 203, suppl. S, s69-S78.
(1997 - Current Contents). ISSN 0032-0935.
Citácie:
1. [1.1] LEITZ, Guenther - KANG, Byung-Ho - SCHOENWAELDER, Monica E. A. STAEHELIN, L. Andrew. Statolith Sedimentation Kinetics and Force Transduction to the
Cortical Endoplasmic Reticulum in Gravity-Sensing Arabidopsis Columella Cells. In
PLANT CELL, 2009, vol. 21, no. 3, p. 843-860., WOS
2. [1.1] MOLAS, Maria Lia - KISS, John Z. Phototropism and Gravitropism in Plants. In
ADVANCES IN BOTANICAL RESEARCH, VOL 49, 2009, vol. 49, no., p. 1-34., WOS
3. [1.1] SHI, Jiang-hua - HAO, Xi - WU, Zhong-chang - WU, Ping. A new genetic factor
for root gravitropism in rice (Oryza sativa L.). In JOURNAL OF ZHEJIANG
UNIVERSITY-SCIENCE B, 2009, vol. 10, no. 10, p. 777-783., WOS
ADCA19
BALUŠKA, František - VITHA, S. - BARLOW, Peter W. - VOLKMANN, Dieter.
Rearrangements of F-actin arrays in growing cells of intact maize root apex tissues a
major developmental switch occurs in the postmitotic transition region. In European
Journal of Cell Biology, 1997, vol. 72, no. 2, p. 113-121. ISSN 0171-9335.
Citácie:
1. [1.1] FAULKNER, Christine R. - BLACKMAN, Leila M. - COLLINGS, David A. CORDWELL, Stuart J. - OVERALL, Robyn L. Anti-tropomyosin antibodies co-localise
with actin microfilaments and label plasmodesmata. In EUROPEAN JOURNAL OF
CELL BIOLOGY, 2009, vol. 88, no. 6, p. 357-369., WOS
2. [1.1] KARAHARA, Ichirou - SUDA, Jinsuke - TAHARA, Hiroshi - YOKOTA, Etsuo SHIMMEN, Teruo - MISAKI, Kazuyo - YONEMURA, Shigenobu - STAEHELIN, Lucas
Andrew - MINEYUKI, Yoshinobu. The preprophase band is a localized center of
clathrin-mediated endocytosis in late prophase cells of the onion cotyledon epidermis. In
PLANT JOURNAL, 2009, vol. 57, no. 5, p. 819-831., WOS
ADCA20
BALUŠKA, František - BARLOW, Peter W. - VOLKMANN, Dieter. Complete
disintegration of the microtubular cytoskeleton precedes its auxin-mediated
reconstruction in postmitotic root cells. In Plant and Cell Physiology : international
journal for Physiology, Biochemistry, Molecular Biology. - Oxford : Japanese
Society of Plant Physiologists : Oxford University Press, 1996, vol. 37, no. 7, p.
1013-1021. ISSN 0032-0781.
Citácie:
148
1. [1.1] POTTERS, Geert - PASTERNAK, Taras P. - GUISEZ, Yves - JANSEN, Marcel
A. K. Different stresses, similar morphogenic responses: integrating a plethora of
pathways. In PLANT CELL AND ENVIRONMENT, ISSN: 0140-7791, 2009, vol. 32, no.
2, p. 158-169., WOS
ADCA21
BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. Specialized
zones of development in roots: view from the cellular level. In Plant Physiology,
1996, vol. 112, no. 1, p. 3-4. ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] DURAND, C. - VICRE-GIBOUIN, M. - FOLLET-GUEYE, M. L. DUPONCHEL, L. - MOREAU, M. - LEROUGE, P. - DRIOUICH, A. The Organization
Pattern of Root Border-Like Cells of Arabidopsis Is Dependent on Cell Wall
Homogalacturonan. In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 150, no. 3, p. 1411-1421.,
WOS
ADCA22
BALUŠKA, František - BACIGÁLOVÁ, Kamila - OUD, J. L. - HAUSKRECHT,
Martin - KUBICA, Š. Rapid reorganization of microtubular cytoskeleton
accompanies early changes in nuclear ploidy and chromatin structure in postmitotic
cells of barley leaves infected with powdery mildew. In Protoplasma. - Wien :
Springer Verlag, 1995, vol. 185, p. 140-151. ISSN 0033-183X.
Citácie:
1. [1.1] ROSHCHINA, V. V. - VIKHLYANTSEV, I. M. Mechanisms of chemosignalling in
allelopathy : Role of Ion channels and cytoskeleton in development of plant microspores.
In ALELOPATHY JOURNAL. ISSN: 0971-4693, JAN 2009, vol. 23, iss. 1, Sp. Iss. SI, p.
25-35., WOS
ADCA23
BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. Actin-based
domains of the 'Cell periphery complex' and their associations with polarized 'cell
bodies' in higher plants. In Plant biology. - Stuttgart : Georg Thieme, 2000, vol. 2,
no. 3, p. 253-267. ISSN 1435-8603.
Citácie:
1. [1.1] FAULKNER, Christine R. - BLACKMAN, Leila M. - COLLINGS, David A. CORDWELL, Stuart J. - OVERALL, Robyn L. Anti-tropomyosin antibodies co-localise
with actin microfilaments and label plasmodesmata. In EUROPEAN JOURNAL OF
CELL BIOLOGY, 2009, vol. 88, no. 6, p. 357-369., WOS
ADCA24
BALUŠKA, František - OVEČKA, Miroslav - HIRT, Heribert. Salt stress induces
changes in amounts and localization of the Mitogen-activated protein kinase SIMK
in alfalfa toots. In Protoplasma. - Wien : Springer Verlag, 2000, vol. 212, p. 262-267.
(2000 - Current Contents). ISSN 0033-183X.
Citácie:
1. [1.1] SROBAROVA, A. - DA SILVA, J. A.T. - KOGAN, G. - RITIENI, A. - SANTINI, A.
Beauvericin Decreases Cell Viability of Wheat. In CHEMISTRY & BIODIVERSITY.
ISSN: 1612-1872, 2009, vol. 6, iss. 8, p. 1208-1215., WOS
ADCA25
BALUŠKA, František - WITSCH, von M. - PETERS, M. - HLAVAČKA, Andrej VOLKMANN, Dieter. Mastoparan alters subcellular distribution of profilin and
remodels F-actin cytoskeleton in cells of maize root apices. In Plant and Cell
Physiology : international journal for Physiology, Biochemistry, Molecular Biology.
- Oxford : Japanese Society of Plant Physiologists : Oxford University Press, 2001,
vol. 42, no. 9, p. 912-922. (2.311 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN 00320781.
Citácie:
1. [1.1] HUANG, CH. H. - CRAIN, R. C. Phosphoinositide-specific phospholipase C in
oat roots: association with the actin cytoskeleton. In PLANTA, 2009, vol. 230, no. 5, p.
925-933., WOS
ADCA26
BALUŠKA, František - HLAVAČKA, Andrej - ŠAMAJ, Jozef - PALME, Klaus ROBINSON, D. G. - MATOH, T. - MCCURDY, D. W. - MENZEL, Diedrik VOLKMANN, Dieter. F-actin-dependent endocytosis of cell wall pectins in
149
meristematic root cells. Insights from brefeldin A-induced compartments. In Plant
Physiology, 2002, vol. 130, no. 2, p. 422-431. (5.105 - IF2001). (2002 - Current
Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] BAR, Maya - AVNI, Adi. EHD2 inhibits ligand-induced endocytosis and
signaling of the leucine-rich repeat receptor-like protein LeEix2. In PLANT JOURNAL,
2009, vol. 59, no. 4, p. 600-611., WOS
2. [1.1] GALLETTA, Brian J. - COOPER, John A. Actin and endocytosis: mechanisms
and phylogeny. In CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY, 2009, vol. 21, no. 1, p. 2027., WOS
3. [1.1] LAM, Sheung Kwan - CAI, Yi - TSE, Yu Chung - WANG, Juan - LAW, Angus Ho
Yin - PIMPL, Peter - CHAN, Ho Yin Edwin - XIA, Jun - JIANG, Liwen. BFA-induced
compartments from the Golgi apparatus and trans-Golgi network/early endosome are
distinct in plant cells. In PLANT JOURNAL, 2009, vol. 60, no. 5, p. 865-881., WOS
4. [1.1] MOSCATELLI, Alessandra - IDILLI, Aurora Irene. Pollen Tube Growth: a
Delicate Equilibrium Between Secretory and Endocytic Pathways. In JOURNAL OF
INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 51, no. 8, p. 727-739., WOS
5. [1.1] PEER, Wendy Ann - HOSEIN, Fazeeda N. - BANDYOPADHYAY, Anindita MAKAM, Srinivas N. - OTEGUI, Marisa S. - LEE, Gil-Je - BLAKESLEE, Joshua J. CHENG, Yan - TITAPIWATANAKUN, Boosaree - YAKUBOV, Bahktiyor - BANGARI,
Bharat - MURPHY, Angus S. Mutation of the Membrane-Associated M1 Protease APM1
Results in Distinct Embryonic and Seedling Developmental Defects in Arabidopsis. In
PLANT CELL, 2009, vol. 21, no. 6, p. 1693-1721., WOS
6. [1.1] SHANINA, N. A. - LAZAREVA, E. M. - SKOROVA, E. Y. - CHENTSOV, Y. S. SMIRNOVA, E. A. A high molecular weight polypeptide cross-reacting with the
antibodies to the dynein heavy chain localizes to the subset of Golgi complex in higher
plant cells. In CELL BIOLOGY INTERNATIONAL. MAR 2009, ISSN 1065-6995, vol. 33.
iss. 3, p. 290-300., WOS
7. [1.1] YANG, Ting - BAR-PELED, Liron - GEBHART, Lindsay - LEE, Sung G. - BARPELED, Maor. Identification of Galacturonic Acid-1-phosphate Kinase, a New Member
of the GHMP Kinase Superfamily in Plants, and Comparison with Galactose-1phosphate Kinase. In JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 2009, vol.284, no. 32,
p. 21526-21535., WOS
ADCA27
BALUŠKA, František - SALAJ, Ján - MATHUR, Jaideep - BRAUN, Markus JASPER, Fred - ŠAMAJ, Jozef - CHUA, Nam-Hai - BARLOW, Peter W. VOLKMANN, Dieter. Root hair formation: F-actin-dependent tip growth is initiated
by local assembly of profilin-supported F-actin meshworks accumulated within
expansin-enriched bulges. In Developmental Biology. - San Diego : Academic Press,
2000, vol. 227, no. 2, p. 618-632. (2000 - Current Contents). ISSN 0012-1606.
Citácie:
1. [1.1] GEITMANN, A. - ORTEGA, J. K. E. Mechanics and modeling of plant cell
growth. In TRENDS IN PLANT SCIENCE, 2009, vol. 14, no. 9, p. 467-478., WOS
2. [1.1] KOTCHONI, S. O. - ZAKHAROVA, T. - MALLERY, E. L. - LE, J. - EL-ASSAL,
Sa. El-Din - SZYMANSKI, D.l B. The Association of the Arabidopsis Actin-Related
Protein2/3 Complex with Cell Membranes Is Linked to Its Assembly Status But Not Its
Activation. In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 151, no. 4, p. 2095-2109., WOS
3. [1.1] MAEKAWA-YOSHIKAWA, Makoto - MUROOKA, Yoshikatsu. Root Hair
Deformation of Symbiosis-Deficient Mutants of Lotus japonicus by Application of Nod
Factor from Mesorhizobium loti. In MICROBES AND ENVIRONMENTS, 2009, vol. 24,
no. 2, p. 128-134., WOS
4. [1.1] SHEVCHENKO, G. V. Interaction of microtubules and microfilaments in the
zone of distal elongation of Arabidopsis thaliana roots. In CYTOLOGY AND
GENETICS, 2009, vol. 43, no. 4, p. 223-229., WOS
5. [1.1] SZYMANSKI, D. B. - COSGROVE, D. J. Dynamic Coordination of Cytoskeletal
and Cell Wall Systems during Plant Cell Morphogenesis. In CURRENT BIOLOGY,
150
2009, vol. 19, no. 17, r800-R811., WOS
6. [1.1] SZYMANSKI, D. B. Plant cells taking shape: new insights into cytoplasmic
control. In CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 12, no. 6, p. 735744., WOS
7. [1.1] THOMAS, C. - THOLL, S. - MOES, D. - DIETERLE, M. - PAPUGA, J. MOREAU, F. - STEINMETZ, A. Actin Bundling in Plants. In CELL MOTILITY AND
THE CYTOSKELETON, 2009, vol. 66, no. 11, p. 940-957., WOS
8. [1.1] YEMETS, A. I. - KRASYLENKO, Y. A. - SHEREMET, Y. A. - BLUME, Ya. B.
Microtubule reorganization as a response to implementation of NO signals in plant cells.
In CYTOLOGY AND GENETICS. ISSN 0095-4527, APR 2009, vol. 43, iss. 2, p. 73-79.,
WOS
9. [1.1] ZARSKY, V. - CVRCKOVA, F. - POTOCKY, M. - HALA, M. Exocytosis and cell
polarity in plants - exocyst and recycling domains. In NEW PHYTOLOGIST. ISSN 0028646X, 2009, vol. 183, iss. 2, p. 255-272., WOS
10. [1.1] ZERZOUR, R. - KROEGER, J. - GEITMANN, A. Polar growth in pollen tubes
is associated with spatially confined dynamic changes in cell mechanical properties. In
DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 334, no. 2, p. 437-446., WOS
11. [1.2] CÁRDENAS, L. New findings in the mechanisms regulating polar growth in
root hair cells. In PLANT SIGNALING AND BEHAVIOR, 2009, vol. 4, no. 1, p. 4-8.,
SCOPUS
12. [3] GRIERSON, C. - SCHIEFELBEIN, J. Genetics of Root Hair Formation. In:
Emons AMC, Ketelaar T (eds) Root hairs. Springer, Heidelberg, 2008.
13. [3] KETELAAR, T. - EMONS, A. M. The Actin Cytoskeleton in Root Hairs: A Cell
Elongation Device. In Emons, A. M. C., Ketelaar, T. (eds) Root hairs. Springer,
Heidelberg, 2008.
14. [3] SIEBERER, B. J. - TIMMERS, A. C. J. Microtubules in Plant Root Hairs and
Their Role in Cell Polarity and Tip Growth. In: Emons, A. M. C., Ketelaar, T (eds) Root
hairs. Springer, 2008.
15. [3] ŽÁRSKÝ, V. - FOWLER, J. ROP (Rho-Related Protein from Plants) GTPases for
Spatial Control of Root Hair. In Emons AMC, Ketelaar T (eds) Root hairs. Springer,
Heidelberg, 2008.
ADCA28
BALUŠKA, František - JÁSIK, Ján - EDELMANN, Hans G. - SALAJ, Terézia VOLKMANN, Dieter. Latrunculin B-induced plant dwarfism: plant cell elongation
is F-actin-dependent. In Developmental Biology. - San Diego : Academic Press,
2001, vol. 231, no. 1, p. 113-124. (5.540 - IF2000). ISSN 0012-1606.
Citácie:
1. [1.1] THOMAS, C. - THOLL, S. - MOES, D. - DIETERLE, M. - PAPUGA, J. MOREAU, F. - STEINMETZ, A. Actin Bundling in Plants. In CELL MOTILITY AND
THE CYTOSKELETON. ISSN: 0886-1544, NOV 2009, vol. 66, iss. 11, Special Issue, p.
940-957., WOS
2. [1.2] KULIKOVA, A.L. - KHOLODOVA, V.P. - KUZNETSOV, Vl.V. Actin is involved
in early plant responses to heavy metal stress and associates with molecular chaperons
in stress environments. In DOKLADY BIOLOGICAL SCIENCES, 2009, vol. 424, no. 1,
p. 49-52., SCOPUS
ADCA29
BALUŠKA, František - ŠAMAJ, Jozef - MENZEL, Diedrik. Polar transport of
auxin: carrier-mediated flux across the plasma membrane or neurotransmitter-like
secretion?. In Trends in Cell Biology : reference edition. - Oxford : Elsevier Science,
2003, vol. 13, no. 6, p. 282-285. ISSN 0968-0039.
Citácie:
1. [1.1] NASHOLM, T. - KIELLAND, K. - GANETEG, U. Uptake of organic nitrogen by
plants. In NEW PHYTOLOGIST. ISSN: 0028-646X, 2009, vol. 182, iss. 1, p. 31-48.,
WOS
2. [1.1] POSMYK, M. M. - JANAS, K. M. Melatonin in plants. In ACTA PHYSIOLOGIAE
PLANTARUM. ISSN: 0137-5881, 2009, vol. 31, iss. 1, p. 1-11., WOS
ADCA30
BALUŠKA, František - CVRČKOVÁ, Fatima - KENDRICK-JONES, J. 151
VOLKMANN, Dieter. Sink plasmodesmata as gateways for phloem unloading.
Myosin VIII and calreticulin as molecular determinants of sink strength?. In Plant
Physiology, 2001, vol. 126, no. 1, p. 39-46. (4.831 - IF2000). (2001 - Current
Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] AVISAR, Dror - ABU-ABIED, Mohamad - BELAUSOV, Eduard - SADOT, Einat
- HAWES, Chris - SPARKES, Imogen A. A Comparative Study of the Involvement of 17
Arabidopsis Myosin Family Members on the Motility of Golgi and Other Organelles. In
PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 150, no. 2, p. 700-709., WOS
2. [1.1] FAULKNER, Christine R. - BLACKMAN, Leila M. - COLLINGS, David A. CORDWELL, Stuart J. - OVERALL, Robyn L. Anti-tropomyosin antibodies co-localise
with actin microfilaments and label plasmodesmata. In EUROPEAN JOURNAL OF
CELL BIOLOGY, 2009, vol. 88, no. 6, p. 357-369., WOS
3. [1.1] KIM, Insoon - PAI, Hyun-Sook. Mobile Macromolecules in Plant Development.
In JOURNAL OF PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 52, no. 3, p. 186-192., WOS
4. [1.1] LENARTOWSKA, Marta - LENARTOWSKI, Robert - SMOLINSKI, Dariusz Jan WROBEL, Bogdan - NIEDOJADLO, Janusz - JAWORSKI, Krzysztof - BEDNARSKA,
Elzbieta. Calreticulin expression and localization in plant cells during pollen-pistil
interactions. In PLANTA, 2009, vol.231, no.1, 67-77., WOS
5. [1.1] NATESAN, Senthil Kumar A. - SULLIVAN, James A. - GRAY, John C. Myosin XI
Is Required for Actin-Associated Movement of Plastid Stromules. In MOLECULAR
PLANT, 2009, vol. 2, no. 6, p. 1262-1272., WOS
6. [1.1] YOKOTA, Etsuo - UEDA, Shunpei - TAMURA, Kentaro - ORII, Hidefumi UCHI, Satoko - SONOBE, Seiji - HARA-NISHIMURA, Ikuko - SHIMMEN, Teruo. An
isoform of myosin XI is responsible for the translocation of endoplasmic reticulum in
tobacco cultured BY-2 cells. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol.
60, no. 1, p. 197-212., WOS
7. [1.2] RAFFAELE, S. - BAYER, E. - MONGRAND, S. Upregulation of the plant protein
remorin correlates with dehiscence and cell maturation: A link with the maturation of
plasmodesmata? In PLANT SIGNALING AND BEHAVIOR. 2009, vol. 4, iss. 10, p. 915919., SCOPUS
8. [1.2] WU, G. L. - LIU, Q. L. - TEIXEIRA da SILVA, J. A. Ultrastructure of pericarp
and seed capsule cells in the developing walnut (Juglans regia L.) fruit . In SOUTH
AFRICAN JOURNAL OF BOTANY. 2009, vol. 75, iss. 1, p. 128-136., SCOPUS
ADCA31
BALUŠKA, František - BARLOW, P.W. - KUBICA, Štefan. Importance of the postmitotic isodiametric growth PIG region development of roots. In Plant and Soil :
international journal on plant-soil relationships, 1994, vol. 167, no. 1, p. 31-41. ISSN
0032-079X.
Citácie:
1. [1.1] KALININA, I. - SHEVCHENKO, G. - KORDYUM, E. Tubulin Cytoskeleton in
Arabidopsis thaliana Root Cells Under Clinorotation. In MICROGRAVITY SCIENCE
AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 21, no. 1-2, p. 187-190., WOS
2. [1.1] SOBOL, Margarita - KORDYUM, Elizabeth. Distribution of Calcium Ions in
Cells of the Root Distal Elongation Zone Under Clinorotation. In MICROGRAVITY
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 21, no. 1-2, p. 179-185., WOS
ADCA32
BALUŠKA, František - BARLOW, P.W. The role of the microtubular cytoskeleton
in determining nuclear chromatin structure and passage of maize root cells through
the cell cycle. In European Journal of Cell Biology, 1993, vol. 61, p. 160-167.
Citácie:
1. [1.1] ROSHCHINA, V. V. - VIKHLYANTSEV, I. M. Mechanisms of chemosignalling in
allelopathy : Role of Ion channels and cytoskeleton in development of plant microspores.
In ALLELOPATHY JOURNAL. ISSN: 0971-4693, JAN 2009, vol. 23, iss. 1, Sp. Iss., p.
25-35., WOS
2. [1.1] SHIBASAKI, K. - UEMURA, M. - TSURUMI, S. - RAHMAN, A. Auxin response
in arabidopsis under cold stress: Underlying molecular mechanisms. In PLANT CELL,
152
2009, vol. 21, no. 12, p. 3823-3838., WOS
ADCA33
BALUŠKA, František - PARKER, J.S. - BARLOW, P.W. A role for gibberellic acid
in orienting microtubules and regulating cell growth polarity in the maize root
cortex. In Planta, 1993, vol. 191, no. 2, p. 149-157.
Citácie:
1. [1.1] CAMPOS, Marcelo Lattarulo - DE ALMEIDA, Marcilio - ROSSI, Monica
Lanzoni - MARTINELLI, Adriana Pinheiro - LITHOLDO JUNIOR, Celso Gaspar FIGUEIRA, Antonio - RAMPELOTTI-FERREIRA, Fatima Teresinha - VENDRAMIM,
Jose Djair - BENEDITO, Vagner Augusto - PEREIRA PERES, Lazaro Eustaquio.
Brassinosteroids interact negatively with jasmonates in the formation of anti-herbivory
traits in tomato. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 60, no. 15, p.
4346-4360., WOS
2. [1.1] CUI, Hongxia - GU, Xiaohong - SHI, Lei. In vitro proliferation from axillary
buds and ex vitro protocol for effective propagation of Syringa x hyacinthiflora 'Luo Lan
Zi'. In SCIENTIA HORTICULTURAE, 2009, vol. 121, no. 2, p. 186-191., WOS
ADCA34
BALUŠKA, František - PARKER, J.S. - BARLOW, P.W. Specific patterns of
cortical and endoplasmic microtubules associated with cell growth and tissues
differentiation in roots of maize Zea mays L. In Journal of Cell Science, 1992, vol.
103, p. 191-200.
Citácie:
1. [1.1] IVANOV, R. - GAUDE, T. Endocytosis and endosomal regulation of the Sreceptor kinase during the self-incompatibility response in Brassica oleracea. In PLANT
CELL. ISSN: 1040-4651, JUL 2009, vol. 21, iss. 7, p. 2107-2117., WOS
2. [1.1] THU THUY, D.T. - YEUNG, E.C. - CHINNAPPA, C.C. Differences in cellular
structure regulate stem elongation of alpine and prairie ecotypes of Stellaria longipes
grown under two contrasting temperature regimes. In BOTANY, 2009, vol. 87, no. 12,
p.1167-1176., WOS
ADCA35
BALUŠKA, František - KUBICA, F. Relationships between the content of basic
nuclear proteins, chromatin structure, rDNA transcription and cell size in different
tissues of the maize root apex. In Journal of Experimental Botany, 1992, vol. 43, no.
252, p. 991-996.
Citácie:
1. [1.1] KOWLES, R. V. THE IMPORTANCE OF DNA ENDOREDUPLICATION IN
THE DEVELOPING ENDOSPERM OF MAIZE. In MAYDICA, 2009, vol. 54, no. 4, p.
387-399., WOS
ADCA36
BALUŠKA, František. Nuclear size, DNA content, and chromatin condensation are
different in individual tissues of the maize root apex. In Protoplasma, 1990, vol. 158,
no. 1-2, p. 45-52. ISSN 0033-183X.
Citácie:
1. [1.1] KOLANO, B. - SIWINSKA, D. - MALUSZYNSKA, J. ENDOPOLYPLOIDY
PATTERNS DURING DEVELOPMENT OF CHENOPODIUM QUINOA. In ACTA
BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA, 2009, vol. 51, no. 2, p. 85-92., WOS
ADCA37
BALUŠKA, František - KUBICA, Š. - HAUSKRECHT, M. Postmitotic
'isodiametric' cell growth in the maize root apex. In Planta, 1990, vol. 181, no. 3, p.
269-274.
Citácie:
1. [1.1] SOBOL, Margarita - KORDYUM, Elizabeth. Distribution of Calcium Ions in
Cells of the Root Distal Elongation Zone Under Clinorotation. In MICROGRAVITY
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 21, no. 1-2, p. 179-185., WOS
ADCA38
BALUŠKA, František - ŠAMAJ, Jozef - NAPIER, R. - VOLKMANN, Dieter. Maize
calreticulin localizes preferentially to plasmodesmata in root apex. In Plant Journal,
1999, vol. 19, no. 4, p. 481-488. ISSN 0960-7412.
Citácie:
1. [1.1] EPEL, Bernard L. Plant viruses spread by diffusion on ER-associated
153
movement-protein-rafts through plasmodesmata gated by viral induced host beta-1,3glucanases. In SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 20,
no. 9, p. 1074-1081., WOS
2. [1.1] JIA, Xiao-Yun - HE, Li-Heng - JING, Rui-Lian - LI, Run-Zhi. Calreticulin:
conserved protein and diverse functions in plants. In PHYSIOLOGIA PLANTARUM,
2009, vol. 136, no. 2, p. 127-138., WOS
3. [1.1] JIN, Hua - HONG, Zhi - SU, Wei - LI, Jianming. A plant-specific calreticulin is a
key retention factor for a defective brassinosteroid receptor in the endoplasmic
reticulum. In PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE
UNITED STATES OF AMERICA, 2009, vol. 106, no. 32, p. 13612-13617., WOS
4. [1.1] SIMPSON, Clare - THOMAS, Carole - FINDLAY, Kim - BAYER, Emmanuelle MAULE, Andrew J. An Arabidopsis GPI-Anchor Plasmodesmal Neck Protein with
Callose Binding Activity and Potential to Regulate Cell-to-Cell Trafficking. In PLANT
CELL, 2009, vol. 21, no. 2, p. 581-594., WOS
5. [1.1] UEKI, Shoko - LACROIX, Benoit - KRICHEVSKY, Alexander - LAZAROWITZ,
Sondra G. - CITOVSKY, Vitaly. Functional transient genetic transformation of
Arabidopsis leaves by biolistic bombardment. In NATURE PROTOCOLS, 2009, vol. 4,
no. 1, p. 71-77., WOS
ADCA39
BARLOW, P.W. - BALUŠKA, František. Cytoskeletal perspectives on root growth
and morphogenesis. In Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular
Biology, 2000, vol. 45, p. 289-322. ISSN 1040-2519.
Citácie:
1. [1.1] BEYER, D. - SURANYI, G. - VASAS, G. - ROSZIK, J. - ERDODI, F. - MHAMVAS, M. - BACSI, I. - BATORI, R. - SERFOZO, Z. - SZIGETI, Z. - VEREB, G. DEMETER, Z. - GONDA, S. - MATHE, C. Cylindrospermopsin induces alterations of
root histology and microtubule organization in common reed (Phragmites australis)
plantlets cultured in vitro. In TOXICON. ISSN: 0041-0101, SEP 15 2009, vol. 54, iss.4,
p. 440-449., WOS
2. [1.1] LIU, D. - XUE, P. - MENG, Q. - ZOU, J. - GU, J. - JIANG, W. Pb/Cu effects on
the organization of microtubule cytoskeleton in interphase and mitotic cells of Allium
sativum L. In PLANT CELL REPORTS. ISSN 0721-7714, APR 2009, vol. 28, iss. 4, p.
695-702., WOS
3. [1.1] MATHE, C. - BEYER, D. - ERDODI, F. - SERFOZO, Z. - SZEKVOELGYI, L. VASAS, G. - M-HAMVAS, M. - JAMBRIK, K. - GONDA, S. - KISS, A. - SZIGETI, Z. M. SURANYI, G. Microcystin-LR induces abnormal root development by altering
microtubule organization in tissue-cultured common reed (Phragmites australis)
plantlets. In AQUATIC TOXICOLOGY. ISSN 0166-445X, MAY 2009, vol. 92, iss. 3, p.
122-130., WOS
4. [1.1] WALTER, A. - SILK, W. K. - SCHURR, U. Environmental Effects on Spatial and
Temporal Patterns of Leaf and Root Growth. In ANNUAL REVIEW OF PLANT
BIOLOGY. ISSN: 1543-5008, 2009, vol. 60, p. 279-304., WOS
ADCA40
BAUER, Robert - LUTZ, Matthias - BEGEROW, Dominik - PIATEK, Marcin VÁNKY, K. - BACIGÁLOVÁ, Kamila - OBERWINKLER, Franz. Anther smut
fungi on monocots. In Mycological research, 2008, vol. 112, p. 1297-1306. (1.861 IF2007). ISSN 0953-7562.
Citácie:
1. [1.2] KÁLMÁN, V. Taxonomie studies on Ustilaginomycetes 29. In MYCOTAXON,
2009, vol. 110, p. 289-324., SCOPUS
ADCA41
BOBÁK, Milan - BLEHOVÁ, Alžbeta - KRIŠTÍN, J. - OVEČKA, Miroslav ŠAMAJ, Jozef. Direct plant regeneration from leaf explants of Drosera rotundifolia
cultured in vitro. In Plant Cell, Tissue and Organ Culture : international journal on in
vitro culture of higherpPlants. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1995, vol.
43, p. 43-49. ISSN 0167-6857.
Citácie:
1. [1.1] GREVENSTUK, T. - GONCALVES, S. - ALMEIDA, S. - COELHO, N. -
154
QUINTAS, C. - GASPAR, M. N. - ROMANO, A. Evaluation of the antioxidant and
antimicrobial properties of in vitro cultured Drosera intermedia extracts. In NATURAL
PRODUCT COMMUNICATIONS. ISSN: 1934-578X, AUG 2009, vol. 4, iss. 8, p. 10631068., WOS
2. [1.1] LIBANTOVA, J. - KAMARAINEN, T. - MORAVCIKOVA, J. - MATUSIKOVA, I. SALAJ, J. Detection of chitinolytic enzymes with different substrate specificity in tissues
of intact sundew (Drosera rotundifolia L.). In MOLECULAR BIOLOGY REPORTS. ISSN
0301-4851, MAY 2009, vol. 36, iss. 5, p. 851-856., WOS
3. [1.2] LUO, J. P. - WAWROSCH, C. - KOPP, B. Enhanced micropropagation of
Dendrobium huoshanense C.Z. Tang et S.J. Cheng through protocorm-like bodies: The
effects of cytokinins, carbohydrate sources and cold pretreatment. In SCIENTIA
HORTICULTURAE, 2009, vol. 123, no. 2, p. 258-262., SCOPUS
4. [1.2] WAWROSCH, C. - BENDA, E. - KOPP, B. An improved 2-step liquid culture
system for efficient in vitro shoot proliferation of sundew (Drosera rotundifolia L.). In
SCIENTIA PHARMACEUTICA, 2009, vol. 77, no. 4, p. 827-835., SCOPUS
ADCA42
BRAUN, Markus - BALUŠKA, František - WITSCH, von M. - MENZEL, Diedrik.
Redistribution of actin, profilin and phosphatidylinositol-4,5-biphosphate (PIP2) in
growing and maturing root hairs. In Planta, 1999, vol. 209, no. 4, p. 435-443. (3.093
- IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0032-0935.
Citácie:
1. [1.1] GEITMANN, Anja - ORTEGA, Joseph K. E. Mechanics and modeling of plant
cell growth. In TRENDS IN PLANT SCIENCE, 2009, vol.14, no.9, 467-478., WOS
2. [1.1] HEILMANN, Ingo. Using genetic tools to understand plant phosphoinositide
signalling. In TRENDS IN PLANT SCIENCE, 2009, vol.14, no.3, 171-179., WOS
3. [1.1] HOFMANN, Wilma A. CELL AND MOLECULAR BIOLOGY OF NUCLEAR
ACTIN. In INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY, VOL
273, 2009, vol.273, no., 219-263., WOS
4. [1.1] KOTCHONI, Simeon O. - ZAKHAROVA, Taya - MALLERY, Eileen L. - LE, Jie EL-ASSAL, Salah El-Din - SZYMANSKI, Daniel B. The Association of the Arabidopsis
Actin-Related Protein2/3 Complex with Cell Membranes Is Linked to Its Assembly Status
But Not Its Activation. In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 151, no. 4, p. 2095-2109.,
WOS
ADCA43
BRENNER, Eric D. - STAHLBERG, Rainer - MANCUSO, Stefano - BALUŠKA,
František - VOLKENBURGH, Elisabeth van. Response to Alpi et al.: Plant
neurobiology: the gain is more than the name. In Trends in Plant Science, 2007, vol.
12, no. 7, p. 285-286. (8.000 - IF2006). ISSN 1360-1385.
Citácie:
1. [1.1] GALIS, I. - GAQUEREL, E. - PANDEY, S. - BALDWIN, I. T. Molecular
mechanisms underlying plant memory in JA-mediated defence responses. In PLANT
CELL AND ENVIRONMENT. ISSN: 0140-7791, JUN 2009, vol. 32, iss. 6, p. 617-627.,
WOS
ADCA44
BRENNER, Eric D. - STAHLBERG, Rainer - MANCUSO, Stefano - VIVANCO,
Jorge - BALUŠKA, František - VOLKENBURGH, Elisabeth van. Plant
neurobiology: an integrated view of plant signaling. In Trends in Plant Science,
2006, vol. 11, no. 8, p. 413-419. (2006 - Current Contents). ISSN 1360-1385.
Citácie:
1. [1.1] HALL, M. Plant Autonomy and Human-Plant Ethics. In ENVIRONMENTAL
ETHICS. ISSN: 0163-4275, 2009, vol. 31, iss. 2, p. 169-181., WOS
2. [1.1] HEIL, M. Damaged-self recognition in plant herbivore defence. In TRENDS IN
PLANT SCIENCE. ISSN: 1360-1385, JUL 2009, vol. 14, iss. 7, p. 356-363., WOS
3. [1.1] HODGE, A. Root decisions. In PLANT CELL AND ENVIRONMENT. ISSN:
0140-7791, JUN 2009, vol. 32, iss. 6, p. 628-640., WOS
4. [1.1] POSMYK, M. - BALABUSTA, M. - WIECZOREK, M. - SLIWINSKA, E. - JANAS,
K. Melatonin applied to cucumber (Cucumis sativus L.) seeds improves germination
during chilling stress. In JOURNAL OF PINEAL RESEARCH. ISSN: 0742-3098, MAR
155
2009, vol. 46 iss. 2, p. 214-223., WOS
5. [1.1] POSMYK, M. M. - JANAS, K. M. Melatonin in Plants-Scientific and Practical
Aspects. In PROGRESS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2009,
vol. II, PTS A AND B, p. 370-376., WOS
6. [1.1] POSMYK, M. M. - JANAS, K. M. Melatonin in plants. In ACTA PHYSIOLOGIAE
PLANTARUM. ISSN: 0137-5881,JAN 2009, vol. 31, iss. 1, p. 1-11., WOS
7. [1.1] RENARD, Emmanuelle - VACELET, Jean - GAZAVE, Eve - LAPEBIE, Pascal BORCHIELLINI, Carole - ERESKOVSKY, Alexander V. Origin of the neuro-sensory
system: new and expected insights from sponges. In INTEGRATIVE ZOOLOGY, 2009,
vol.4, no. 3, p. 294-308., WOS
8. [1.1] REYNOLDS, M. - FOULKES, M. J. - SLAFER, G. A. - BERRY, P. - PARRY, M.
A. J. - SNAPE, J. W. - ANGUS, W. J. Raising yield potential in wheat. In Conference
Information: Conference on Resource Capture by Crops - Integrated Approaches, SEP
10-11, 2008 Univ Nottingham, Nottingham, ENGLAND. JOURNAL OF
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN: 0022-0957, MAY 2009, vol. 60, iss. 7, p. 1899-1918.,
WOS
9. [1.1] REYNOLDS, M. - MANES, Y. - IZANLOO, A. - LANGRIDGE, P. Phenotyping
approaches for physiological breeding and gene discovery in wheat. In ANNALS OF
APPLIED BIOLOGY. ISSN: 0003-4746, 2009, vol. 155, iss. 3, p. 309-320., WOS
10. [1.1] ROSHCHINA, V. V. - VIKHLYANTSEV, I. M. Mechanisms of chemosignalling
in allelopathy : Role of Ion channels and cytoskeleton in development of plant
microspores. In ALLELOPATHY JOURNAL. ISSN: 0971-4693, JAN 2009, vol. 23, iss.
1, Special Issue: Sp. Iss. SI, p. 25-35. Published:, WOS
11. [1.1] WONG, H. L. - SHIMAMOTO, K. Sending ROS on a Bullet Train. In SCIENCE
SIGNALING. 2009, vol. 2, no. 90., WOS
12. [1.1] WONG, Hann Ling - SHIMAMOTO, Ko. Sending ROS on a Bullet Train. In
SCIENCE SIGNALING, 2009, vol. 2, no. 90., WOS
13. [1.1] ZIMMERMANN, M. R. - FELLE, H. H. Dissection of heat-induced systemic
signals: superiority of ion fluxes to voltage changes in substomatal cavities. In PLANTA.
ISSN: 0032-0935, FEB 2009, vol. 229, iss. 3, p. 539-547., WOS
14. [1.2] GIL, P. M. - GUROVICH, L. - SCHAFFER, B. - GARCÍA, N. - ITURRIAGA, R.
Electrical signaling, stomatal conductance, ABA and Ethylene content in avocado trees
in response to root hypoxia. In Plant Signaling and Behavior, 2009, vol. 4, no. 2, p. 100108., SCOPUS
15. [1.2] GUROVICH, L. A. Real-time plant water potential assessment based on
electrical signalling in higher plants. In American Society of Agricultural and Biological
Engineers Annual International Meeting 2009, vol. 3, p. 1403-1411., SCOPUS
16. [1.2] PATRICK, B. - ANTONIN, L. - SERVANE, L.-L. - DELEU, C. - LE DEUNFF,
E. Ethylene modifies architecture of root system in response to stomatal opening and
water allocation changes between root and shoot. In PLANT SIGNALING AND
BEHAVIOR, 2009, vol. 4, no. 1, p. 44-46., SCOPUS
17. [1.2] REYNOLDS, M. - MANES, Y. - IZANLOO, A. - LANGRIDGE, P. Phenotyping
approaches for physiological breeding and gene discovery in wheat. In ANNALS OF
APPLIED BIOLOGY, 2009, vol. 155, no. 3, p. 309-320., SCOPUS
ADCA45
ČIAMPOROVÁ, Milada - DEKÁNKOVÁ, Katarína - HANÁČKOVÁ, Zora OVEČKA, Miroslav - BALUŠKA, František. Structural aspects of bulge formation
during root hair initiation. In Plant and Soil : international journal on plant-soil
relationships, 2003, vol. 255, p. 1-7. (1.290 - IF2002). (2003 - Current Contents).
ISSN 0032-079X.
Citácie:
1. [1.1] GEITMANN, A. - ORTEGA, J. K. E. Mechanics and modeling of plant cell
growth. In TRENDS IN PLANT SCIENCE. ISSN: 1360-1385, SEP 2009, vol. 14, iss. 9, p.
467-478., WOS
ADCA46
ČIAMPOROVÁ, Milada. Diverse responses of root cell structure to aluminium
stress. In Plant and Soil : international journal on plant-soil relationships, 2000, vol.
226, no. 1, p. 113-116. (2000 - Current Contents). ISSN 0032-079X.
156
Citácie:
1. [1.1] LOPEZ, I. F. - BALOCCHI, O. A. - KEMP, P. D. - VALDES, C. Phenotypic
variability in Holcus lanatus L. in southern Chile: a strategy that enhances plant survival
and pasture stability. In CROP & PASTURE SCIENCE. ISSN: 1836-5795, 2009, vol. 60,
iss. 8, p. 768-777., WOS
2. [1.2] AL-QURAINY, F. Toxicity of heavy metals and their molecular detection on
Phaseolus vulgaris (L.). In AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED
SCIENCES, 2009, vol. 3, no. 3, p. 3025-3035., SCOPUS
ADCA47
ČIAMPOROVÁ, Milada. Morphological and structural responses of plant roots to
aluminium at organ, tissue, and cellular levels. In Biologia Plantarum : international
journal, 2002, vol. 45, no. 2, p. 161-171. (2002 - Current Contents). ISSN 00063134.
Citácie:
1. [1.1] FARIDUDDIN, Q. - YUSUF, M. - HAYAT, S. - AHMAD, A. Effect of 28homobrassinolide on antioxidant capacity and photosynthesis in Brassica juncea plants
exposed to different levels of copper. In ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL
BOTANY. ISSN: 0098-8472, SEP 2009, vol. 66, iss. 3, p. 418-424., WOS
2. [1.1] YU, M. - SHEN, R. - XIAO, H. - XU, M. - WANG, H. Z. - WANG, H. - ZENG, Q.
- BIAN, J. Boron alleviates aluminum toxicity in pea (Pisum sativum). In PLANT AND
SOIL. ISSN 0032-079X, JAN 2009, vol. 314, iss. 1-2, p. 87-98., WOS
3. [1.2] CHEE-GONZÁLEZ, L. - MUNOZ-SÁNCHEZ, J. A. - RACAGNI-DI PALMA, G. HERNÁNDEZ-SOTOMAYOR, S. M. T. Effect of phosphate on aluminium-inhibited
growth and signal transduction pathways in Coffea arabica suspension cells. In
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, vol. 103, no. 11, p. 1497-1503.,
SCOPUS
4. [1.2] PANDA, S. K. - BALUŠKA, F. - MATSUMOTO, H. Aluminum stress signaling in
plants. In PLANT SIGNALING AND BEHAVIOR, 2009, vol. 4, iss. 7, p. 592-597.,
SCOPUS
ADCA48
ČIAMPOROVÁ, Milada - MISTRÍK, Igor. The ultrastructural response of root cells
to stressful conditions. In Environmental and Experimental Botany, 1993, vol. 33,
no. 1, p. 11-26. ISSN 0098-8472.
Citácie:
1. [1.1] ANDREA, B. - TANI, C. Ultrastructural effects of salinity in Nicotiana bigelovii
var. bigelovii callus cells and Allium cepa roots. In CARYOLOGIA. ISSN: 0008-7114,
APR-JUN 2009, vol. 62, iss. 2, p. 124-133., WOS
2. [1.1] CHEN, W. R. - HE, Z. L. - YANG, X. E. - FENG, Y. Zinc efficiency is correlated
with root morphology, ultrastructure, and antioxidative enzymes in rice. In JOURNAL
OF PLANT NUTRITION. ISSN 0190-4167, 2009, vol. 32, iss. 2, p. 287-305., WOS
3. [1.1] DAUD, M. K. - VARIATH, M. T. - ALI, S. - NAJEEB, U. - JAMIL, M. - HAYAT,
Y. - DAWOOD, M. - KHAN, M. I. - ZAFFAR, M. - CHEEMA, S. A. - TONG, X. H. ZHU, S. Cadmium-induced ultramorphological and physiological changes in leaves of
two transgenic cotton cultivars and their wild relative. In JOURNAL OF HAZARDOUS
MATERIALS. ISSN: 0304-3894 SEP 15 2009, vol. 168, iss. 2-3, p. 614-625., WOS
4. [1.1] GLINSKA, S. - GAPINSKA, M. - GABARA, B. - MIKICINSKI, A. SZAFRANSKA, K. Effects of chilling on the root cell ultrastructure of two soybean
cultivars. In BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN: 0006-3134, SEP 2009, vol. 53, iss. 3, p.
539-544., WOS
5. [1.1] GZYL, J. - PRZYMISINSKI, R. - GWOZDZ, E. A. Ultrastructure analysis of
cadmium-tolerant and -sensitive cell lines of cucumber (Cucumis sativus L.). In PLANT
CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE. ISSN: 0167-6857, NOV 2009, vol. 99, iss. 2, p.
227-232., WOS
ADCA49
DHONUKSHE, Pankaj - ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František - FRIML, J. A
unifying new model of cytokinesis for the dividing plant and animal cells. In
BioEssays : new and reviews in molecular, cellular and developmental biology,
2007, vol. 29, no. 4, p. 371-381. (5.965 - IF2006). ISSN 0265-9247.
157
Citácie:
1. [1.1] ABU-ABIED, Mohamad - AVISAR, Dror - BELAUSOV, Eduard HOLDENGREBER, Vered - KAM, Zvi - SADOT, Einat. Identification of an Arabidopsis
unknown small membrane protein targeted to mitochondria, chloroplasts, and
peroxisomes. In PROTOPLASMA, 2009, vol. 236, no. 1-4, p. 3-12., WOS
ADCA50
DHONUKSHE, Pankaj - BALUŠKA, František - SCHLICHT, Marcus HLAVAČKA, Andrej - ŠAMAJ, Jozef - FRIML, J. - GADELLA, T. W. Endocytosis
of cell surface material mediates cell plate formation during plant cytokinesis. In
Developmental Cell. - Elsevier, 2006, vol. 10, no. 1, p. 137-150.
Citácie:
1. [1.1] BAR, M. - AVNI, A. EHD2 inhibits ligand-induced endocytosis and signaling of
the leucine-rich repeat receptor-like protein LeEix2. In PLANT JOURNAL. 2009, vol.
59, no. 4, p. 600-611., WOS
2. [1.1] OH, Dong-Ha - LEIDI, E. - ZHANG, Q. - HWANG, S. M. - LI, Y. - QUINTERO,
F. J. - JIANG, Xingyu - D'URZO, M. l. P. - LEE, S. Y. - ZHAO, Y. X. - BAHK, J. D. BRESSAN, R. A. - YUN, Dae-Jin - PARDO, J. M. - BOHNERT, H. J. Loss of
Halophytism by Interference with SOS1 Expression. In PLANT PHYSIOLOGY. 2009,
vol. 151, no. 1, p. 210-222., WOS
3. [1.1] SAITO, CH. - UEDAT, T. FUNCTIONS OF RAB AND SNARE PROTEINS IN
PLANT LIFE. In INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY.
2009, vol. 274, p. 183-233., WOS
4. [1.1] THIELE, K. - WANNER, G. - KINDZIERSKI, V. - JUERGENS, G. - MAYER, U.
- PACHL, F. - ASSAAD, F. F. The timely deposition of callose is essential for cytokinesis
in Arabidopsis. In PLANT JOURNAL. 2009, vol. 58, no. 1, p. 13-26., WOS
5. [1.1] TOYOOKA, K.- GOTO, Y. - ASATSUMA, S. - KOIZUMI, M. - MITSUI, T. MATSUOKA, K. A Mobile Secretory Vesicle Cluster Involved in Mass Transport from
the Golgi to the Plant Cell Exterior. In PLANT CELL. 2009, vol. 21, no. 4, p. 12221229., WOS
6. [1.1] ZARSKY, V. - CVRCKOVA, F. - POTOCKY, M. - HALA, M. Exocytosis and cell
polarity in plants exocyst and recycling domains. In NEW PHYTOLOGIST. 2009, vol.
183, no. 2, p. 255-272., WOS
7. [1.1] ZHOU, L. - CHEUNG, M. Y. - ZHANG, Q. - LEI, C. L. - ZHANG, Shi-Hong SUN, S. S. M. - LAM, H. M. A novel simple extracellular leucine-rich repeat (eLRR)
domain protein from rice (OsLRR1) enters the endosomal pathway and interacts with the
hypersensitive-induced reaction protein 1 (OsHIR1). In PLANT CELL AND
ENVIRONMENT. 2009, vol. 32, no. 12, p. 1804-1820., WOS
ADCA51
DOVČIAK, Martin - HRIVNÁK, Richard - UJHÁZY, Karol - GÖMÖRY, Dušan.
Seed rain and environmental controls on invasion of Picea abies into grassland. In
Plant Ecology, 2008, vol. 194, no. 1, p. 135-148. (1.236 - IF2007). ISSN 1385-0237.
Citácie:
1. [1.1] DOLEZAL, J. - MATSUKI, S. - HARA, T. Effects of dwarf-bamboo understory on
tree seedling emergence and survival in a mixed-oak forest in northern Japan: a multisite experimental study. In COMMUNITY ECOLOGY. ISSN: 1585-8553, DEC 2009, vol.
10, iss. 2, p. 225-235., WOS
2. [1.1] SANZ, R. - PULIDO, F. - NOGUES-BRAVO, D. Predicting mechanisms across
scales: amplified effects of abiotic constraints on the recruitment of yew Taxus baccata.
In ECOGRAPHY. ISSN: 0906-7590, DEC 2009, vol. 32, iss. 6, p. 993-1000., WOS
3. [1.1] VLASAKOVA, B. - RAABOVA, J. - KYNCL, T. - DOSTAL, Petr - KOVAROVA,
Marcela - KOVAR, Pavel - HERBEN, Tomas. Ants accelerate succession from mountain
grassland towards spruce forest. In JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE. ISSN:
1100-9233, 2009, vol. 20, iss. 4, p. 577-587., WOS
4. [1.1] ZALD, H. S. J. Extent and spatial patterns of grass bald land cover change
(1948-2000), Oregon Coast Range, USA. In PLANT ECOLOGY. ISSN: 1385-0237, 2009,
vol. 201, iss. 2, p. 517-529., WOS
ADCA52
DUBROVSKY, J. G. - GUTTENBERGER, M. - SARALEGUI, A. 158
NAPSUCIALY-MENDIVIL, S. - VOIGT, Boris - BALUŠKA, František MENZEL, Diedrik. Neutral red as a probe for confocal laser scanning microscopy
studies of plant roots. In Annals of Botany, 2006, vol. 97, no. 6, p. 1127-1138. (2.665
- IF2005). ISSN 0305-7364.
Citácie:
1. [1.1] FOISSNER, I. Fluorescent phosphocholine-a specific marker for the
endoplasmic reticulum and for lipid droplets in Chara internodal cells. In
PROTOPLASMA. ISSN: 0033-183X, DEC 2009, vol. 238, iss. 1-4, p. 47-58., WOS
2. [1.1] ODA, Y. - HIGAKI, T. - HASEZAWA, S. - KUTSUNA, N. New insights into plant
vacuolar structure and dynamics. In INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND
MOLECULAR BIOLOGY. 2009, Book Series: International Review of Cell and
Molecular Biology, vol. 277, p. 103-135., WOS
3. [1.1] WILTSHIRE, E. J. - COLLINGS, D. A. New Dynamics in an Old Friend:
Dynamic Tubular Vacuoles Radiate Through the Cortical Cytoplasm of Red Onion
Epidermal Cells. InPLANT AND CELL PHYSIOLOGY. OCT 2009, vol. 50, iss. 10, p.
1826-1839., WOS
ADCA53
ĎURČEKOVÁ, Katarína - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor - OLLÉ, Marta TAMÁS, Ladislav. Cadmium induces premature xylogenesis in barley roots. In Plant
and Soil : international journal on plant-soil relationships, 2007, vol. 290, no. 1-2, p.
61-68. (1.495 - IF2006). ISSN 0032-079X.
Citácie:
1. [4] MOLNÁROVÁ, M. - FARGAŠOVÁ, A. Hodnotenie recipročného účinku Se(IV) a
Cd sledovaním fytotoxických účinkov ich párových kombinácií na semenáčiky Hordeum
vulgare L. In Zborník recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009.
Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009.
1. vyd. Bratislava : Pcmicro. 2009, s. 1368-1373.
ADCA54
ERMAKOV, Nikolai - CHYTRÝ, Milan - VALACHOVIČ, Milan. Vegetation of the
rock outcrops and screes in the foreststeppe and steppe belts of the Altai and Western
Sayan Mts., southern Siberia. In Phytocoenologia. - Berlin ; Stuttgart : E.
Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2006, vol. 36, no. 4, p. 509-545. (2006 Current Contents). ISSN 0340-269X.
Citácie:
1. [1.1] PETRIK, Petr - DOSTALEK, Jiri - NEUHAUSLOVA, Zdenka. Combining
numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded
communities in the Czech Republic. In PHYTOCOENOLOGIA, 2009, vol. 39, no. 2, p.
253-264., WOS
2. [1.1] VON WEHRDEN, Henrik - WESCHE, Karsten - MIEHE, Georg. Plant
communities of the southern Mongolian Gobi. In PHYTOCOENOLOGIA, 2009, vol. 39,
no. 3, p. 331-376., WOS
ADCA55
FÉR, Tomáš - VAŠÁK, Pavel - VOJTA, Jaroslav - MARHOLD, Karol. Out of the
Alps or Carpathians?. In Preslia : časopis České botanické společnosti, 2007, vol. 79,
no. 4, p. 367-376. (2.119 - IF2006). ISSN 0032-7786.
Citácie:
1. [1.1] HÁJEK, M. - HÁJKOVÁ, P. - APOSTOLOVA, I. - HORSÁK, M. - PLÁŠEK, V. SHAW, B. - LAZAROVA, M. Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires
of Bulgaria. In FOLIA GEOBOTANICA, 2009, vol. 44, iss. 4, p. 365-386., WOS
2. [1.1] LEPŠÍ, M. - LEPŠÍ, P. Rubus silvae-norticae, a new species from Bohemia,
Austria and Bavaria and the significance of brambles for regional migratios. In
PRESLIA, ISSN 0032-7786, 2009, vol. 81, iss.1, p. 43-62., WOS
3. [1.1] TĚŠITEL, J. - MALINOVÁ, T. - ŠTECH, M. - HERBSTOVÁ, M. Variation in the
Melampyrum sylvaticum group in the Carpathian and Hercynian region: two lineages
with different evolutionary histories. In PRESLIA. 2009, vol. 81, iss.1, p. 1-22., WOS
ADCA56
FRANKOVÁ, Lenka - KOMJÁTHYOVÁ, Hajnalka - BÓKA, Karoly GAŠPARÍKOVÁ, Otília - PŠENÁK, Mikuláš. Biochemical and physiological
159
aspects of developmental cycle of Colchicum autumnale L. In Biologia Plantarum :
international journal. - Praha ; Dordrecht : Institute of Experimental Botany,
Academy of Sciences of the Czech Republic : Springer Netherlands, 2003/2004, vol.
47, no. 4, p. 509-516.
Citácie:
1. [1.1] ADRIAENS, D. - JACQUEMYN, H. - HONNAY, O. - HERMY, M. Conservation
of remnant populations of Colchicum autumnale - The relative importance of local
habitat quality and habitat fragmentation. In ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL
JOURNAL OF ECOLOGY. ISSN 1146-609X, JAN-FEB 2009, vol. 35, iss. 1, p. 69-82.,
WOS
ADCA57
FRATI, L. - SANTONI, S. - NICOLARDI, V. - GAGGI, C. - BRUNIALTI, G. GUTTOVÁ, Anna - GAUDINO, S. - PATI, A. - PIRINTSOS, S. A. - LOPPI,
Stefano. Lichen biomonitoring of ammonia emission and nitrogen deposition around
a pig stockfarm. In Environmental Pollution, 2007, vol. 146, no. 2, p. 311-316.
(2.769 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0269-7491.
Citácie:
1. [1.1] CAPE, J. N. - VAN DER EERDEN, L. J. - SHEPPARD, L. J. - LEITH, I. D. SUTTON, M. A. ATMOSPHERIC AMMONIA - DETECTING EMISSION CHANGES
AND ENVIRONMENTAL IMPACTS. ISBN: 978-1-4020-9120-9, 2009, p. 15-40., WOS
2. [1.1] CAPE, J. N. - VAN DER EERDEN, L. J. - SHEPPARD, L. J. - LEITH, I. D. SUTTON, M. A. Evidence for changing the critical level for ammonia. In
ENVIRONMENTAL POLLUTION. ISSN 0269-7491, MAR 3 2009, vol. 157, iss. 3, p.
1033-1037., WOS
3. [1.1] CAPE, John Neil - VAN DER EERDEN, Ludger - FANGMEIER, Andreas AYRES, John - BAREHAM, Simon - BOBBINK, Roland - BRANQUINHO, Christina CRITTENDEN, Peter - CRUZ, Christina - DIAS, Teresa - LEITH, Ian - MARTINSLOUCAO, Maria Amelia - PITCAIRN, Carole - SHEPPARD, Lucy - SPRANGER, Till SUTTON, Mark - VAN DIJK, Netty - WOLSELEY, Pat. Critical Levels for Ammonia. In
ATMOSPHERIC AMMONIA, 2009, p. 375-382., WOS
4. [1.1] KRAICHAK, Ekaphan - POPE, Ralph - WHEELWRIGHT, Nathaniel T. Habitat
associations of macrolichens on a boreal island in the Bay of Fundy, New Brunswick,
Canada. In BRYOLOGIST, 2009, vol. 112, no. 4, p. 762-772., WOS
5. [1.1] ROGERS, Paul C. - MOORE, Kori D. - RYEL, Ronald J. Aspen succession and
nitrogen loading: a case for epiphytic lichens as bioindicators in the Rocky Mountains,
USA. In JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE, 2009, vol. 20, no. 3, p. 498-510., WOS
6. [1.1] SHEN, J. L. - TANG, A. H. - LIU, X. J. - FANGMEIER, A. - GOULDING, K. T.
W. - ZHANG, F. S. High concentrations and dry deposition of reactive nitrogen species
at two sites in the North China Plain. In ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2009, vol.
157, no. 11, p. 3106-3113., WOS
7. [1.1] SUTTON, M. A. - WOLSELEY, A. - LEITH, IAN D. - VAN DIJK, N. - TANG, Y.
S. - JAMES, P. W. - THEOBALD, M. R. - WHITFIELD, C. Estimation of the Ammonia
Critical Level for Epiphytic Lichens Based on Observations at Farm, Landscape and
National Scales. In ATMOSPHERIC AMMONIA - DETECTING EMISSION CHANGES
AND ENVIRONMENTAL IMPACTS. ISBN: 978-1-4020-9120-9, 2009, p. 71-86., WOS
8. [1.1] VILSHOLM, R. L. - WOLSELEY, P. A. - SOCHTING, U. - CHIMONIDES, P. J.
Biomonitoring with lichens on twigs. In LICHENOLOGIST. ISSN 0024-2829, MAR
2009, vol. 41, p. 189-202., WOS
9. [3] DE BRUYN, U. - LINDERS, H. W. - MOHR, K. Epiphytic lichens as indicators for
changes in air pollution and climate. Results of a comparative survey 1989/2007 in
north-west Germany. In Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 2009, vol. 21,
iss. 1, p. 63-75.
10. [3] LARSEN VILSHOLM, R. - WOLSELEY, P. A. - SOCHTING, U. - CHIMONIDES,
P. J. Biomonitoring with lichens on twigs. In LICHENOLOGIST, 2009, vol. 41, iss. 2, p.
189-202.
ADCA58
FRATI, L. - CAPRASECCA, E. - SANTONI, S. - GAGGI, C. - GUTTOVÁ, Anna 160
GAUDINO, S. - PATI, A. - ROSAMILIA, S. - PIRINTSOS, S. A. - LOPPI, Stefano.
Effects of NO2 and NH3 from road traffic on epiphytic lichens. In Environmental
Pollution. - Elsevier Science, 2006, vol. 142, no. 1, p. 58-64. ISSN 0269-7491.
Citácie:
1. [1.1] CUI, Baoshan - ZHAO, Shuqing - ZHANG, Kejiang - LI, Shaocai - DONG,
Shikui - BAI, Junhong. Disturbance of Dabao highway construction on plant species and
soil nutrients in Longitudinal Range Gorge Region (LRGR) of Southwestern China. In
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2009, vol. 158, no. 1-4, p. 545559., WOS
2. [1.1] PAUTASSO, M. - DINETTI, M. Avian species richness, human population and
protected areas across Italy's regions. In ENVIRONMENTAL CONSERVATION. ISSN:
0376-8929, MAR 2009, vol. 36, iss. 1, p. 22-31., WOS
3. [1.1] PINHO, Pedro - BRANQUINHO, Cristina - CRUZ, Cristina - TANG, Y. Sim DIAS, Teresa - ROSA, Ana Paula - MAGUAS, Cristina - MARTINS-LOUCAO, MariaAmelia - SUTTON, Mark A. Assessment of Critical Levels of Atmospheric Ammonia for
Lichen Diversity in Cork-Oak Woodland, Portugal. In ATMOSPHERIC AMMONIA,
2009, p. 109-119., WOS
4. [1.1] STYERS D. M. - CHAPPELKA, A. H. Urbanization and Atmospheric Deposition:
Use of Bioindicators in Determining Patterns of Land-Use Change in West Georgia. In
WATER AIR AND SOIL POLLUTION. ISSN: 0049-6979, JUN 2009, vol. 200, iss. 1-4, p.
371-386., WOS
5. [3] VAN HERK, C. M. Climate change and ammonia from cars as notable recent
factors influencing epiphytic lichens in Zeeland, Netherlands. In Bibliotheca
lichenologica, 2009, vol. 99, p. 205-224.
ADCA59
FRY, S.C. - MOHLER, K. E. - NESSELRODE, B.H.W.A. - FRANKOVÁ, Lenka.
Mixed-linkage ß-glucan: xyloglucan endotransglucosylase, a novel wall-remodelling
enzyme from Equisetum (horsetails) and charophytic algae. In Plant Journal, 2008,
vol. 55, no. 2, p. 240-252. (6.751 - IF2007). ISSN 0960-7412.
Citácie:
1. [1.1] BECKER, B. - MARIN, B. Streptophyte algae and the origin of embryophytes. In
ANNALS OF BOTANY. ISSN 0305-7364, 2009, vol. 103, p. 999-1004., WOS
2. [1.1] FINCHER, G. B. Revolutionary Times in Our Understanding of Cell Wall
Biosynthesis and Remodeling in the Grasses. In PLANT PHYSIOLOGY. ISSN 00320889, JAN 2009, vol. 149, iss. 1, p. 27-37., WOS
3. [1.1] HRMOVA, M. - FARKAS, V. - HARVEY, A. - LAHNSTEIN, J. - WISCHMANN,
B. - KAEWTHAI, N. - EZCURRA, I. - TEERI, T. T. - FINCHER, G. B. Substrate
specificity and catalytic mechanism of a xyloglucan xyloglucosyl transferase HvXET6
from barley (Hordeum vulgare L.). In FEBS JOURNAL. ISSN 1742-464X, JAN 2009,
vol. 276, iss. 2, p. 437-456., WOS
4. [1.1] SARKAR, P. - BOSNEAGA, E. - AUER, M. Plant cell walls throughout
evolution: towards a molecular understanding of their design principles. In JOURNAL
OF EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN 0022-0957, SEP 2009, vol. 60, iss. 13, p. 36153635., WOS
5. [1.1] SCHRODER, R. - ATKINSON, R. G. - REDGWELL, R. J. Re-interpreting the
role of endo-beta-mannanases as mannan endotransglycosylase/hydrolases in the plant
cell wall. In ANNALS OF BOTANY. ISSN 0305-7364, 2009, vol. 104, p. 197-204., WOS
6. [1.2] BLANK, L. - WOLF, T. - EIMERT, K. - SCHRÖDER, M. B. Differential gene
expression during hypersensitive response in Phylloxera-resistant rootstock 'Börner'
using custom oligonucleotide arrays. In JOURNAL OF PLANT INTERACTIONS, 2009,
vol. 4, no. 4, p. 261-269., SCOPUS
7. [1.2] SØRENSEN, I. - WILLATS, W. G. T. Plant cell walls: New insights from ancient
species. In PLANT SIGNALING AND BEHAVIOR, 2008, vol. 3, no. 9, p. 743-745.,
SCOPUS
ADCA60
GOLDBACH, H. E. - YU, Q. - WINGENDER, R. - SCHULZ, M. - WIMMER, M. FINDEKLEE, P. - BALUŠKA, František. Rapid response reactions of roots to boron
161
deprivation. In Journal of Plant Nutrition and Soil Science. - Wiley-VCH, 2001, vol.
164, no. 2, p. 173-181. ISSN 1436-8730.
Citácie:
1. [1.1] KOCABEK, Tomas - SVOBODA, Zdenek - AL-ZWI, Ali M. - ROLFE, Stephen A.
- FELLNER, Martin. Boron-regulated hypocotyl elongation is affected in Arabidopsis
mutants with defects in light signalling pathways. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 67, no. 1, p. 101-111., WOS
2. [1.1] KOSHIBA, T. - KOBAYASHI, M. - MATOH, T. Boron Nutrition of Tobacco BY-2
Cells. V. Oxidative Damage is the Major Cause of Cell Death Induced by Boron
Deprivation. In PLANT AND CELL PHYSIOLOGY. ISSN: 0032-078, JAN 2009, vol. 50,
iss. 1, p. 26-36., WOS
3. [1.1] YANG, M. - SHI, L. - XU, F. S. - WANG, Y. H. Effect of Boron on Dynamic
Change of Seed Yield and Quality Formation in Developing Seed of Brassica napus. In
JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2009, vol. 2, no. 5, p. 785-797., WOS
4. [1.1] YU, M. - SHEN, R. - XIAO, H. - XU, M. - WANG, H. - WANG, H. - ZENG, Q. BIAN, J. F. Boron alleviates aluminum toxicity in pea (Pisum sativum). In PLANT AND
SOIL. JAN 2009, vol. 314, iss. 1-2, p. 87-98., WOS
5. [1.2] KOSHIBA, T. - KOBAYASHI, M. - MATOH, T. Boron deficiency: How does the
defect in cell wall damage the cells?. In Plant Signaling and Behavior, 2009, vol. 4, no.
6, p. 557-558., SCOPUS
6. [1.2] MEI, Yang - LEI, Shi - FANG-SEN, Xu - JIAN-WEI, Lu - YUN-HUA, Wang.
Effects of B, Mo, Zn, and Their Interactions on Seed Yield of Rapeseed (Brassica napus
L.). In PEDOSPHERE, 2009, vol. 19, no. 1, p. 53-59., WOS
7. [1.2] YANG, M. - SHI, L. - XU, F.-S. - LU, J.-W. - WANG, Y.-H. Effects of B, Mo, Zn,
and Their Interactions on Seed Yield of Rapeseed (Brassica napus L.) Project supported
by the Program for New Century Excellent Talents in University, China (No. NCET-050666) and the Ministry of Science and Technology of China (No. 2006BAD25B01). In
Pedosphere, 2009, vol. 19, no. 1, p.53-59., SCOPUS
ADCA61
GRULICH, Vít - HODÁLOVÁ, Iva. The Senecio doria Group (AsteraceaeSenecioneae) in Central and Southeastern Europe. In Phyton : annales rei botanicae. Horn, Austria : Ferdinand Berger, 1995, vol. 34, no. 2, p. 247-265.
Citácie:
1. [1.1] CZARNECKA, Bozenna. THE DYNAMICS OF THE POPULATION OF A
STEPPE PERENNIAL SENECIO MACROPHYLLUS M.BIEB. DURING
XEROTHERMIC GRASSLAND OVERGROWING. In ACTA SOCIETATIS
BOTANICORUM POLONIAE, 2009, vol. 78, no. 3, p. 247-256., WOS
2. [1.1] ESSL, Franz - STAUDINGER, Markus - STOEHR, Oliver - SCHRATTEHRENDORFER, Luise - RABITSCH, Wolfgang - NIKLFELD, Harald. Distribution
patterns, range size and niche breadth of Austrian endemic plants. In BIOLOGICAL
CONSERVATION, 2009, vol. 142, no. 11, p. 2547-2558., WOS
ADCA62
HÁJEK, Michal - TICHÝ, L. - SCHAMP, Brandon S. - ZELENÝ, David ROLEČEK, Jan - HÁJKOVÁ, Petra - APOSTOLOVA, Iva - DÍTĚ, Daniel. Testing
the species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH
specialists and habitat history. In Oikos : Vol. 116, no. 8 (2007), p. 1311-1322. ISSN
0030-1299.
Citácie:
1. [1.1] BRAGAZZA, L. Conservation priority of Italian Alpine habitats: a floristic
approach based on potential distribution of vascular plant species. In BIODIVERSITY
AND CONSERVATION. OCT 2009, vol. 18, iss. 11, p. 2823-2835., WOS
ADCA63
HÁJEK, Michal - HORSÁK, M. - HÁJKOVÁ, Petra - DÍTĚ, Daniel. Habitat
diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort
to standardise fen terminology in ecological studies. In Perspectives in Plant
Ecology, Evolution and Systematics, 2006, vol. 8, no. 2, p. 97-114.
Citácie:
1. [1.1] BERGAMINI, A. - PEINTINGER, M. - FAKHERAN, S. - MORADI, H. -
162
SCHMID, B. - JOSHI, J. Loss of habitat specialists despite conservation management in
fen remnants 1995-2006. In PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY EVOLUTION AND
SYSTEMATICS. ISSN: 1433-8319, 2009, vol. 11, iss. 1, p. 65-79., WOS
2. [1.1] BOJKOVA, J. - HELESIC, J. Spring fens as a unique biotope of stonefly larvae
(Plecoptera): species richness and species composition gradients. In AQUATIC
INSECTS. ISSN: 0165-0424, 2009, vol. 31, p. 359-367, Suppl. 1., WOS
3. [1.1] LÄHTEENOJA, O. - RUOKOLAINEN, K. - SCHULMAN, L. - ALVAREZ, J.
Amazonian floodplains harbour minerotrophic and ombrotrophic peatlands. In
CATENA. 2009, vol. 79, iss. 2, p. 140-145., WOS
4. [1.1] NEUSTUPA, J. - CERNA, K. - STASTNY, J. Diversity and morphological
disparity of desmid assemblages in Central European peatlands. In HYDROBIOLOGIA.
ISSN: 0018-8158, SEP 2009, vol. 630, iss. 1, p. 243-256., WOS
5. [3] KLEINEBECKER, T.- VOGEL, A. - HOLZEL, N. Die Vegetation ombrotropher
Moore Südpatagoniens. In Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für
Naturkunde, 2008, vol. 70, iss. 3/4, p. 439-452.
6. [3] Rusińska, A. - Górsk,i P. - Gabka, M. - Stebel, A. - Fudali E. - Szczepański M. Rosadziński S. - Wolski G. - Pisarek W. - Zubel R. - Staniaszek-Kik M. - Pawlikowski P .
- Wilhelm, M. - Salachna A. - Zalewska-Gałosz, J. Bryoflora of the spring fen
“Makaty”In north-western Wielkopolska region. Botanika – Steciana, 2009, 13, p. 155166.
ADCA64
HÁJKOVÁ, Petra - HÁJEK, Michal - APOSTOLOVA, Iva - ZELENÝ, David DÍTĚ, Daniel. Shifts in ecological behaviour of plant species between two distant
regions: evidence from the base richness gradient in mires. In Journal of
Biogeography, 2008, vol. 35, no. 2, p. 282-294. (3.539 - IF2007). (2008 - Current
Contents, EBSCO, CABI). ISSN 0305-0270.
Citácie:
1. [1.1] STROHBACH, M. - AUDORFF, V. - BEIERKUHNLEIN, C. Drivers of plant
species composition in siliceous spring ecosystems: groundwater chemistry, catchment
traits or spatial factors? In JOURNAL OF LIMNOLOGY. ISSN: 1129-5767, 2009, vol.
68, iss. 2, p. 375-384., WOS
2. [1.1] VIRTANEN, R. - ILMONEN, J. - PAASIVIRTA, L. - MUOTKA, T. Community
concordance between bryophyte and insect assemblages in boreal springs: a broad-scale
study in isolated habitats. In FRESHWATER BIOLOGY. ISSN: 0046-5070, AUG 2009,
vol. 54, iss. 8, p. 1651-1662., WOS
ADCA65
HATTORI, Taiichiro - INANAGA, Shinobu - ARAKI, H. - AN, P. - MORITA, S. LUXOVÁ, Miroslava - LUX, Alexander. Application of silicon enhanced drought
tolerance in Sorghum bicolor. In Physiologia Plantarum : International Journal for
Experimental Plant Biology. - Wiley Blackwell, 2005, vol. 123, no. 4, p. 459-466.
(2.017 - IF2004). ISSN 0031-9317.
Citácie:
1. [1.1] CRUSCIOL, C. A. C. - PULZ, A. L. - LEMOS, L. B. - SORATTO, R. P. - LIMA,
G. P. P. Effects of silicon and drought stress on tuber yield and leaf biochemical
characteristics in potato. In CROP SCIENCE. MAY-JUN 2009, vol. 49, iss. 3, p. 949954., WOS
2. [1.1] KACHOUT, S. S. - BEN MANSOURA, A. - LECLERC, J. C. - MECHERGUI, R.
- REJEB, M. N. - OUERGHI, Z. Effects of heavy metals on antioxidant activities of
Atriplex hortensis and A. rosea. In JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE &
ENVIRONMENT. ISSN: 1459-0255, 2009, vol. 7, iss. 3-4, p. 938-945., WOS
3. [1.1] KACHOUT, S. Sai - BEN MANSOURA, A. - LECLERC, J. C. - JAFFEL, K. REJEB, M. N. - OUERGHI, Z. Effects of heavy metals on antioxidant activities of
Atriplex hortensis and Atriplex rosea. In JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND
FOOD QUALITY-ANGEWANDTE BOTANIK, 2009, vol. 83, no. 1, p. 37-43., WOS
4. [1.1] KAMENIDOU, S. - CAVINS, T. J. - MAREK, S. Evaluation of silicon as a
nutritional supplement for greenhouse zinnia production. In SCIENTIA
HORTICULTURAE. ISSN 0304-4238, FEB 2009, vol. 119, iss. 3, p. 297-301., WOS
163
5. [1.1] MALI, M. - AERY, N. C. Effect of silicon on growth, biochemical constituents,
and mineral nutrition of cowpea. In COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND
PLANT ANALYSIS. ISSN: 0010-3624, 2009, vol. 40, iss. 7-8, p. 1041-1052., WOS
6. [1.1] RESENDE, R. - RODRIGUES, F. A. - SOARES, J. M. - CASELA, C. R. Influence
of silicon on some components of resistance to anthracnose in susceptible and resistant
sorghum lines. In EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY. ISSN: 0929-1873,
JUL 2009, vol. 124, iss. 3, p. 533-541., WOS
7. [1.1] SAWAS, D. - KARAPANOS, I. - TAGARIS, A. - PASSAM, H. Ch. Effects of NaCl
and silicon on the quality and storage ability of zucchini squash fruit. In JOURNAL OF
HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY. ISSN: 1462-0316, JUL 2009, vol.
84, iss. 4, p. 381-386., WOS
8. [1.1] SHEN, X. F. - LI, J. M. - DUAN, L. S. - LI, Z. H. - ENEJI, A. E. Nutrient
acquisition by soybean teated with and without slicon under ultraviolet-B radiation. In
JOURNAL OF PLANT NUTRITION. ISSN: 0190-4167, 2009, vol. 32, iss. 10, p. 17311743., WOS
ADCA66
HATTORI, Taiichiro - INANAGA, Shinobu - TANIMOTO, Eiichi - LUX,
Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - SUGIMOTO, Yukihiro. Silicon-induced
changes in viscoelastic properties of Sorghum root cell walls. In Plant and Cell
Physiology : international journal for Physiology, Biochemistry, Molecular Biology,
2003, vol. 44, p. 743-749. (3.084 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 00320781.
Citácie:
1. [1.1] FAROOQ, M. - WAHID, A. - KOBAYASHI, N. Plant drought stress: effects,
mechanisms and management. In AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
ISSN: 1774-0746, JAN-MAR 2009, vol. 29, iss. 1, p. 185-212., WOS
2. [1.1] NEETHIRAJAN, S. - GORDON, R. - WANG, L. J. Potential of silica bodies
(phytoliths) for nanotechnology. In TRENDS IN BIOTECHNOLOGY. ISSN: 0167-7799,
AUG 2009, vol. 27, iss. 8, p. 461-467., WOS
ADCA67
HINDÁK, František. Morphological variation of four planktic nostocalean
cyanophytes - members of the genus Aphanizomenon or Anabaena?. In
Hydrobiologia, 2000, vol. 438, no. 1-3, p. 107-116. (2000 - Current Contents). ISSN
0018-8158.
Citácie:
1. [1.1] BRIENT, L. - LENGRONNE, M. - BORMANS, M. - FASTNER, J. First
Occurrence of Cylindrospermopsin in Freshwater in France. In ENVIRONMENTAL
TOXICOLOGY. ISSN: 1520-4081, AUG 2009, vol. 24, iss. 4, p. 415-420., WOS
2. [1.1] CVIJAN, M. - KRIZMANIC, J. ANABAENA BERGII OSTENF. [F. MINOR
(KISSELEV) KOSSINSK.] (CYANOPROKARYOTA) - THE FIRST RECORD IN SERBIA,
ITS TAXONOMIC STATUS, AND THAT OF THE GENUS ANABAENA BORY EX
BORN. & FLAH. In ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES. ISSN: 0354-4664, 2009,
vol. 6, iss. 4, p. 883-890., WOS
3. [1.1] STUKEN, A. - CAMPBELL, R. J. - QUESADA A. - SUKENIK, A. - DADHEECH,
P. K. - WIEDNER, C. Genetic and morphologic characterization of four putative
cylindrospermopsin producing species of the cyanobacterial genera Anabaena and
Aphanizomenon. In JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH. ISSN: 0142-7873, MAY
2009, vol. 31, iss. 5, p. 465-480., WOS
4. [1.1] ZAPOMELOVA, E. - JEZBEROVA, J. - HROUZEK, P. - HISEM, D. REHAKOVA, K. - KOMARKOVA, J. POLYPHASIC CHARACTERIZATION OF THREE
STRAINS OF ANABAENA RENIFORMIS AND APHANIZOMENON
APHANIZOMENOIDES (CYANOBACTERIA) AND THEIR RECLASSIFICATION TO
SPHAEROSPERMUM GEN. NOV (INCL. ANABAENA KISSELEVIANA. In JOURNAL
OF PHYCOLOGY. ISSN: 0022-3646, DEC 2009, vol. 45, iss. 6, p. 1363-1373., WOS
ADCA68
HINDÁK, František. Marvania geminata gen. et sp. nov., a new green alga. In
Archiv für Hydrobiologie. - Stuttgart : Schweizbartische Verlagsbuchhandlung,
1976, vol. 16, p. 261-270. ISSN 0342-1120.
164
Citácie:
1. [1.1] ELIAS, M. - NEUSTUPA, J. Pseudomarvania, gen. nov (Chlorophyta,
Trebouxiophyceae), a new genus for "budding" subaerial green algae Marvania
aerophytica NEUSTUPA et SEJNOHOVA and Stichococcus ampulliformis HANDA. In
FOTTEA. ISSN: 1802-5439, NOV 2009, vol. 9, iss. 2, p. 169-178., WOS
ADCA69
HINDÁK, František. Morphology of trichomes in Spirulina fusiformis Voronichin
from lake Bogoria, Kenya. In Archiv für Hydrobiologie. - Stuttgart :
Schweizbartische Verlagsbuchhandlung, 1985, suppl. 71, p. 201-218. ISSN 03421120.
Citácie:
1. [1.1] DADHEECH, P. - KRIENITZ, L. - KOTUT, K. - BALLOT, A. - CASPER, P.
Molecular detection of uncultured cyanobacteria and aminotransferase domains for
cyanotoxin production in sediments of different Kenyan lakes. In FEMS
MICROBIOLOGY ECOLOGY. ISSN 0168-6496, JUN 2009, vol. 68, iss. 3, p. 340-350.,
WOS
2. [1.1] LIN, CH. Y. - SHEN, X. W. - ZHAO, Z. K. - WU, H. Z. - XU, H. Photosynthesis
and differentially expressed proteins in two morphologic filaments of Spirulina platensis.
In CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE. ISSN: 0251-0790,
JUN 2009, vol. 30, iss. 6, p. 1152-1157., WOS
ADCA70
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Diversity of cyanobacteria and algae of
urban gravel pit lakes in Bratislava, Slovakia: a survey. In Hydrobiologia, 2003, vol.
506, no. 1-3, p. 155-162.
Citácie:
1. [1.1] TAVERNINI, S. - NIZZOLI, D. - ROSSETTI, G. - VIAROLI, P. Trophic state and
seasonal dynamics of phytoplankton communities in two sand-pit lakes at different
successional stages. In JOURNAL OF LIMNOLOGY. ISSN: 1129-5767, 2009, vol. 68,
iss. 2, p. 217-228., WOS
2. [1.1] VON SPERLING, E. Multiple water uses in Aguas Claras pit lake, Brazil. In
FOG - Freiberg Online Geoscience. 2009, vol. 24, p. 66-70., WOS
ADCA71
HINDÁK, František. Some interesting planktic cyanophytes. In Archiv für
Hydrobiologie, Algological Studies, 1992, vol. 66, p. 1-15.
Citácie:
1. [1.1] CVIJAN, M. - KRIZMANIC, J. ANABAENA BERGII OSTENF. [F. MINOR
(KISSELEV) KOSSINSK.] (CYANOPROKARYOTA) - THE FIRST RECORD IN SERBIA,
ITS TAXONOMIC STATUS, AND THAT OF THE GENUS ANABAENA BORY EX
BORN. & FLAH. In ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES. ISSN: 0354-4664, 2009,
vol. 61, iss. 4, p. 883-890., WOS
ADCA72
HODÁLOVÁ, Iva - GRULICH, Vít - HOROVÁ, L. - VALACHOVIČ, Milan MARHOLD, Karol. Occurrence of tetraploid and octoploid cytotypes in Senecio
jacobaea ssp. jacobaea (Asteraceae) in Pannonia and the Carpathians. In Botanical
Journal of the Linnean Society, 2007, vol. 153, no. 2, p. 231-242. (0.805 - IF2006).
(2007 - Current Contents). ISSN 0024-4074.
Citácie:
1. [1.1] KOLAR, F. - STECH, M. - TRAVNICEK, P. - RAUCHOVA, J. - URFUS, T. VIT, P. - KUBESOVA, M. - SUDA, J. Towards resolving the Knautia arvensis agg.
(Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at
landscape and microgeographic scales. In ANNALS OF BOTANY. ISSN 0305-7364,
APR 2009, vol. 103, iss. 6, p. 963-974., WOS
ADCA73
HODÁLOVÁ, Iva. Multivariate analysis of the Senecio nemorensis group
(Compositae) in the Carpathians with a new species from the East Carpathians. In
Folia Geobotanica, 1999, vol. 34, no. 3, p. 321-335. (0.611 - IF1998). (1999 Current Contents). ISSN 1211-9520.
Citácie:
1. [1.1] SLOVAK, M. - URFUS, T. - VII, P. - MARHOLD, K. The Balkan endemic Picris
165
hispidissima (Compositae): morphology, nuclear DNA content and relationship to the
polymorphic P. hieracioides. In PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. ISSN:
0378-2697, APR 2009, vol. 278, iss. 3-4, p. 187-201., WOS
ADCA74
HORST, W.J. - SCHMOHL, N. - KOLLMEIER, M. - BALUŠKA, František SIVAGURU, M. Does aluminium affect root growth of maize through interaction
with the cell wall - plasma membrane - cytoskeleton continuum. In Plant and Soil :
international journal on plant-soil relationships, 1999, vol. 215, no. 2, p. 163-174.
(1.216 - IF1998). ISSN 0032-079X.
Citácie:
1. [1.1] GHANATI, Faezeh - BANAEE, Taraneh - NEMATI, Farnoosh. Investigation on
the Role of Calcium in Aluminum Toxicity in Cultured Tobacco (Al sensitive) and Tea (Al
tolerant) Cells. In PROGRESS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,
VOL II, PTS A AND B, 2009, p. 326-330., WOS
2. [1.1] JIANG, Huan-Xin - TANG, Ning - ZHENG, Jin-Gui - CHEN, Li-Song.
Antagonistic actions of boron against inhibitory effects of aluminum toxicity on growth,
CO2 assimilation, ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase, and photosynthetic
electron transport probed by the JIP-test, of Citrus grandis seedlings. In BMC PLANT
BIOLOGY, 2009, vol.9, no.., WOS
3. [1.1] LOPEZ-MARIN, H. D. - RAO, I. M. - BLAIR, M. W. Quantitative trait loci for
root morphology traits under aluminum stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.).
In THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, 2009, vol. 119, no. 3, p. 449-458., WOS
4. [1.1] MIMMO, T. - MARZADORI, C. - GESSA, C. E. Does the degree of pectin
esterification influence aluminium sorption by the root apoplast?. In PLANT AND SOIL,
2009, vol. 314, no. 1-2, p. 159-168., WOS
5. [1.1] PAVLOVKIN, Jan - PALOVE-BALANG, Peter - KOLAROVIC, Lukas ZELINOVA, Veronika. Growth and functional responses of different cultivars of Lotus
corniculatus to aluminum and low pH stress. In JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY,
2009, vol. 166, no. 14, p. 1479-1487., WOS
6. [1.1] YU, Min - SHEN, Renfang - XIAO, Hongdong - XU, Miaomiao - WANG,
Huizhen - WANG, Huoyan - ZENG, Qilong - BIAN, Jianfeng. Boron alleviates aluminum
toxicity in pea (Pisum sativum). In PLANT AND SOIL, 2009, vol. 314, no. 1-2, p. 87-98.,
WOS
7. [1.1] ZHOU, S. - SAUVE, R. - THANNHAUSER, T. W. Proteome changes induced by
aluminium stress in tomato roots. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, 2009,
vol. 60, no. 6, p. 1849-1857., WOS
ADCA75
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan. The
relationship between macrophyte vegetation and habitat factors along a middle-size
European river. In Polish Journal of Ecology, 2007, vol. 55, no. 4, p. 717-729. (0.306
- IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1505-2249.
Citácie:
1. [4] KRNO I. Limnológia tečúcich vôd. Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, 76
p.
2. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82
ADCA76
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan.
Macrophytes of the Ipeľ River: effect of flood to species composition and
distribution. In Archiv für Hydrobiologie : Large Rivers, 2008, vol. 18, no. 1-2, p.
157-166. (1.409 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0342-1120.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
ADCA77
HRIVNÁK, Richard. Effect of ecological factors on the zonation of wetland
vegetation. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae. - Warszawa : Panstwowe
Wydawnictwo Naukowe, 2005, vol. 74, no. 1, p. 73-81. ISSN 0001-6977.
166
Citácie:
1. [2.1] STANCIC, Z. Marshland vegetation of the class Phragmito-Magnocaricetea in
northwest Croatia (Krapina river valley). In BIOLOGIA. ISSN: 0006-3088 FEB 2009,
vol. 65, iss. 1, p. 39-53., WOS
ADCA78
HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - RIPKA, Ján. Relation between
macrophyte vegetation and environmental condition in the Ipeľ River (Slovakia) case study. In Archiv für Hydrobiologie, 2003, vol. 14, suppl. 147, p. 117-127.
(1.195 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0342-1120.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti 2009, Roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADCA79
HROUDOVÁ, Zdenka - ZÁKRAVSKÝ, Peter - DUCHÁČEK, Michal MARHOLD, Karol. Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in
Europe. In Annales Botanici Fennici, 2007, vol. 44, no. 2, p. 81-102. (0.407 IF2006). ISSN 0003-3847.
Citácie:
1. [1.1] YANG, M. - ZHOU, Y. - ZHU, Q. - LU, F. - WANG, Y. - CHEN, J. - Wu, Q. H. ZHANG, W. AFLP markers in the detection of Scirpus x mariqueter (CYPERACEAE)
hybrid in China. In AQUATIC BOTANY. ISSN: 0304-3770, NOV 2009, vol. 91, iss. 4, p.
298-302., WOS
2. [1.2] ZHOU, Y. - WANG, H. - YANG, M. - CHEN, J. - ZHANG, W. Development of
microsatellites for Scirpus mariqueter Wang et Tang (Cyperaceae) and cross-species
amplification in Scirpus planiculmis F. Schmidt. In MOLECULAR ECOLOGY
RESOURCES, 2009, vol. 9, iss. 1, p. 370-372., SCOPUS
ADCA80
CHEN, T. - WU, X. - CHEN, Y. - LI, X. - ZHENG, M. - BALUŠKA, František ŠAMAJ, Jozef. Combined proteomic and cytological analysis of Ca2+ -Calmodulin
regulation in Picea meyeri pollen tube growth. In Plant Physiology, 2009, vol. 149,
no. 2, p.1111-1126. (6.110 - IF2008). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] JIANG, Bo - SHEN, Zonggen - SHEN, Jinbo - YU, Da - SHENG, Xianyong - LU,
Hongfei. Germination and growth of sponge gourd (Luffa cylindrica) pollen tubes and
FTIR analysis of the pollen tube wall. In SCIENTIA HORTICULTURAE, 2009, vol. 122,
no. 4, p. 638-644., WOS
2. [1.1] SHI, Ya-Ya - TAO, Wen-Jing - LIANG, Shu-Ping - LUE, Yingtang - ZHANG, Lei.
Analysis of the tip-to-base gradient of CaM in pollen tube pulsant growth using in vivo
CaM-GFP system. In PLANT CELL REPORTS, 2009, vol. 28, no. 8, p. 1253-1264., WOS
3. [1.2] MIKAMI, K. - LI, L. - TAKAHASHI, M. - SAGA, N. Photosynthesis-dependent
Ca2+ influx and functional diversity between phospholipases in the formation of cell
polarity in migrating cells of red algae. In PLANT SIGNALING AND BEHAVIOR, 2009,
vol. 4, no. 9, p. 911-913., SCOPUS
ADCA81
CHEN, T. - TENG, N. - WU, X. - WANG, Y. - TANG, W. - ŠAMAJ, Jozef BALUŠKA, František - LIN, Jinxing. Disruption of actin filaments by latrunculin b
affects cell wall construction in Picea meyeri pollen tube by disturbing vesicle
trafficking. In Plant and Cell Physiology : international journal for Physiology,
Biochemistry, Molecular Biology, 2007, vol. 48, no. 1, p. 19-30. (2007 - Current
Contents). ISSN 0032-0781.
Citácie:
1. [1.1] KRZESLOWSKA, Magdalena - LENARTOWSKA, Marta - MELLEROWICZ,
Ewa J. - SAMARDAKIEWICZ, Slawomir - WOZNY, Adam. Pectinous cell wall
thickenings formation-A response of moss protonemata cells to lead. In
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 65, no. 1, p. 119-131.,
WOS
2. [1.1] MARTIN, A. - LANG, D. - HANKE, S. T. - MUELLER, S. J. X. -
167
SARNIGHAUSEN, E. - VERVLIET-SCHEEBAUM, M. - RESKI, R. Targeted Gene
Knockouts Reveal Overlapping Functions of the Five Physcomitrella patens FtsZ
Isoforms in Chloroplast Division, Chloroplast Shaping, Cell Patterning, Plant
Development, and Gravity Sensing. In MOLECULAR PLANT, 2009, vol. 2, no. 6, p.
1359-1372., WOS
3. [1.1] SHOGHI, K. I. Quantitative small animal PET. In QUARTERLY JOURNAL OF
NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, 2009, vol. 53, no. 4, p. 365373., WOS
ADCA82
CHEN, Yunmei - CHEN, T. - SHEN, S. - ZHENG, Maozhong - GUO, Yiming LIN, Jinxing - BALUŠKA, František - ŠAMAJ, Jozef. Differential display
proteomic analysis of Picea meyeri pollen germination and pollen-tube growth after
inhibition of actin polymerization by latrunculin B. In Plant Journal, 2006, vol. 47,
no. 2, p. 174-195. ISSN 0960-7412.
Citácie:
1. [1.1] BAGINSKY, S. PLANT PROTEOMICS: CONCEPTS, APPLICATIONS, AND
NOVEL STRATEGIES FOR DATA INTERPRETATION. In MASS SPECTROMETRY
REVIEWS, 2009, vol. 28, no. 1, p. 93-120., WOS
2. [1.1] NAGASATO, CH. - MOTOMURA, T. EFFECT OF LATRUNCULIN B AND
BREFELDIN A ON CYTOKINESIS IN THE BROWN ALGA SCYTOSIPHON
LOMENTARIA (SCYTOSIPHONALES, PHAEOPHYCEAE). In JOURNAL OF
PHYCOLOGY, 2009, vol. 45, no. 2, p. 404-412., WOS
3. [1.1] PERTL, H. - SCHULZE, W. X. - OBERMEYER, G. The pollen organelle
membrane proteome reveals highly spatial-temporal dynamics during germination and
tube growth of lily pollen. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 2009, vol. 8, no.
11, p. 5142-5152., WOS
4. [1.1] SHEORAN, Inder S. - PEDERSEN, Eric J. - ROSS, Andrew R. S. - SAWHNEY,
Vipen K. Dynamics of protein expression during pollen germination in canola (Brassica
napus). In PLANTA, 2009, vol. 230, no. 4, p. 779-793., WOS
5. [1.1] ZOU, Junjie - SONG, Lianfen - ZHANG, Wenzheng - WANG, Yi - RUAN,
Songlin - WU, Wei-Hua. Comparative Proteomic Analysis of Arabidopsis Mature Pollen
and Germinated Pollen. In JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY, 2009, vol.
51, no. 5, p. 438-455., WOS
ADCA83
CHRTEK, Jindřich, jun - MARHOLD, Karol. Taxonomy of the Hieracium fritzei
group (Asteraceae) in the Sudeten Mts and the West Carpathians. (Studies in
Hieracium sect. Alpina II.). In Phyton : annales rei botanicae. - Horn, Austria :
Ferdinand Berger, 1998, vol. 37, no. 2, p. 181-217.
Citácie:
1. [1.1] ŠINGLIAROVÁ, B. - MRÁZ, P. A Taxonomic revision of the Pilosella alpicola
group in the Carpathians. In PRESLIA : časopis České botanické společnosti. ISSN
0032-7786, 2009, vol. 81, no. 1, p. 23-41., WOS
ADCA84
CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - KUBEŠOVÁ, Svatava - LUSTYK, Pavel ERMAKOV, Nikolai - HÁJEK, M. - HÁJKOVÁ, Petra - KOČÍ, Martin OTÝPKOVÁ, Zdenka - ROLEČEK, Jan - REZNÍČKOVÁ, M., 070 - ŠMARDA, P.
- VALACHOVIČ, Milan - POPOV, D. - PIŠÚT, Ivan. Diversity of forest vegetation
across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains,
southern Siberia. In Plant Ecology, 2008, vol. 196, no. 1, p. 61-83. (1.236 - IF2007).
ISSN 1385-0237.
Citácie:
1. [1.1] DULAMSUREN, CH. - HAUCK, M. - BADER, M. - OSOKHJARGAL, D. OYUNGEREL, S. - NYAMBAYAR, S. - RUNGE, M. - LEUSCHNER, CH. Water relations
and photosynthetic performance in Larix sibirica growing in the forest-steppe ecotone of
northern Mongolia. In TREE PHYSIOLOGY. ISSN: 0829-318X, JAN 2009, vol. 29, iss.
1, p. 99-110., WOS
2. [1.1] DULAMSUREN, CH. - HAUCK, M. Spatial and seasonal variation of climate on
steppe slopes of the northern Mongolian mountain taiga. In JAPANASE SOCIETY OF
168
GRASSLANDSCIENCE, 2008, vol. 54, p. 217-230.
3. [1.1] PETERSON, L. K. - BERGEN, K. M. - BROWN, D. G. - VASHCHUK, L. BLAM, Y. Forested land-cover patterns and trends over changing forest management
eras in the Siberian Baikal region. In FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT. ISSN:
0378-1127, FEB 2009, vol. 257, iss. 3, p. 911-922., WOS
ADCA85
CHYTRÝ, Milan - DANIHELKA, Jiří - ERMAKOV, Nikolai - HÁJEK, M. HÁJKOVÁ, Petra - KOČÍ, Martin - KUBEŠOVÁ, Svatava - LUSTYK, Pavel OTÝPKOVÁ, Zdenka - POPOV, D. - ROLEČEK, Jan - ŘEZNÍČKOVÁ, M. ŠMARDA, P. - VALACHOVIČ, Milan. Plant species richness in continental
southern Siberia. efects of pH and climate in the context of the species pool
hypothesis. In Global Ecology and Biogeography, 2007, vol. 16, no. 5, p. 668-678.
(3.314 - IF2006). ISSN 1466-822X.
Citácie:
1. [1.1] WAGNER, V. Eurosiberian meadows at their southern edge: patterns and
phytogeography in the NW Tien Shan. In JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE. ISSN
1100-9233, APR 2009, vol. 20, iss. 2, p. 199-208., WOS
ADCA86
CHYTRÝ, Milan - EXNER, A. - HRIVNÁK, Richard - UJHÁZY, Karol VALACHOVIČ, Milan - WILLNER, Wolfgang. Context-dependence of diagnostic
species: a case study of the Central European spruce forests. In Folia geobotanica : a
journal of plant ecology and systematics, 2002, vol. 37, no. 4, p. 403-417. (0.467 IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 1211-9520.
Citácie:
1. [1.1] DE CACERAS, M. - LEGENDRE, P. Associations between species and groups of
sites: indices and statistical inference. In ECOLOGY. In ECOLOGY. ISSN: 0012-9658,
DEC 2009, vol. 90, iss. 12, p. 3566-3574., WOS
2. [3] SVOBODA, M. - ZENÁHLÍKOVÁ, J. Historický vývoj a současný stav lesa v NP
Šumava kolem „Kalamitní svážnice“ v oblasti Trojmezné. In PŘÍRODA, Praha, 2009,
roč. 28, s. 71-122.
ADCA87
ILLÉŠ, Peter - SCHLICHT, Marcus - PAVLOVKIN, Ján - LICHTSCHEIDL, Irene BALUŠKA, František - OVEČKA, Miroslav. Aluminium toxicity in plants:
internalization of aluminium into cells of the transition zone in Arabidopsis root
apices related to changes in plasma membrane potential, endosomal behaviour, and
nitric oxide production. In Journal of experimental botany. - Oxford : Oxford
University Press, 2006, vol. 57, no. 15, p. 4201-4213. ISSN 0022-0957.
Citácie:
1. [1.1] BABOURINA, O. - RENGEL, Z. Uptake of aluminium into Arabidopsis root cells
measured by fluorescent lifetime imaging. In ANNALS OF BOTANY. ISSN: 0305-7364,
UL 2009, vol. 104, iss. 1, p. 189-195., WOS
2. [1.1] BESSON-BARD, A. - GRAVOT, A. - RICHAUD, P. - AUROY, P. - DUC, C. GAYMARD, F. - TACONNAT, L. - RENOU, J. P. - PUGIN, A. - WENDEHENNE, D.
Nitric oxide contributes to cadmium toxicity in Arabidopsis by promoting cadmium
accumulation in roots and by up-regulating genes related to iron uptake. In PLANT
PHYSIOLOGY. ISSN 0032-0889, MAR 2009, vol. 149, iss. 3, p. 1302-1315., WOS
3. [1.1] JIANG, H. X. - TANG, N. - ZHENG, J. G. - CHEN, L. S. Antagonistic actions of
boron against inhibitory effects of aluminum toxicity on growth, CO2 assimilation,
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase, and photosynthetic electron transport
probed by the JIP-test, of Citrus grandis seedlings. In BMC PLANT BIOLOGY. ISSN:
1471-2229, AUG 2009, vol. 9, Article Nu. 102., WOS
4. [1.1] RANGEL, A. F. - RAO, I. M. - HORST, W. J. Intracellular distribution and
binding state of aluminum in root apices of two common bean (Phaseolus vulgaris)
genotypes in relation to Al toxicity. In PHYSIOLOGIA PLANTARUM. ISSN 0031-9317,
FEB 2009, vol. 135, iss. 2, p. 162-173., WOS
5. [1.1] RODRIGUEZ-SERRANO, M. - ROMERO-PUERTAS, M. C. - PAZMINO, D. M.
- TESTILLANO, P. - RISUENO, M. - DEL RIO, L. A. - SANDALIO, L. M.Cellular
response of pea plants to cadmium toxicity: Cross talk between reactive oxygen species,
169
nitric oxide, and calcium. In PLANT PHYSIOLOGY. ISSN: 0032-0889, MAY 2009, vol.
150, iss. 1, p. 229-243., WOS
6. [1.1] TOLRA, R. - BARCELO, J. - POSCHENRIEDER, C. Constitutive and
aluminium-induced patterns of phenolic compounds in two maize varieties differing in
aluminium tolerance. In JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY. ISSN: 01620134, NOV 2009, vol. 103, iss. 11, sp. iss., p. 1486-1490., WOS
7. [1.1] ZHOU, S. P. - SAUVE, R. - THANNHAUSER, T. Proteome changes induced by
aluminium stress in tomato roots. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. APR
2009, vol. 60, iss. 6, p. 1849-1857., WOS
ADCA88
ILLYÉS, Eszter - CHYTRÝ, Milan - BOTTA-DUKÁT, Z. - JANDT, Ute ŠKODOVÁ, Iveta - JANIŠOVÁ, Monika - WILLNER, Wolfgang - HÁJEK, O.
Semi-dry grasslands along a climatic gradient across Central Europe: Vegetation
classification with cross-validation. In Journal of Vegetation Science, 2007, vol. 18,
p. 835-846. (2.382 - IF2006). ISSN 1100-9233.
Citácie:
1. [1.1] DENGLER, J. - LOBEL, S. - DOLNIK, C. Species constancy depends on plot size
- a problem for vegetation classification and how it can be solved. In JOURNAL OF
VEGETATION SCIENCE. ISSN 1100-9233, AUG 2009, vol. 20, iss. 4, p. 754-766., WOS
2. [2.1] ŠIBÍKOVÁ, I. - ŠIBÍK, J. - JAROLÍMEK, I. - KLIMENT, J. Current knowledge
and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western Carpathians a review. In BIOLOGIA. ISSN 0006-3088, APR 2009, vol. 64, iss. 2, p. 215-224., WOS
ADCA89
JAHN, T.H. - MICHALKE, W. - HARPER, J. - VOLKMANN, Dieter - BALUŠKA,
František. Plasma membrane H+-ATPase in the root apex: evidence for strong
expression in xylem parenchyma and asymmetric localization within cortical and
epidermal cells. In Physiologia Plantarum : International Journal for Experimental
Plant Biology. - Wiley Blackwell, 1999, vol. 104, no. 3, p. 311-316. (2.160 IF1998). ISSN 0031-9317.
Citácie:
1. [1.1] JONES, D. L. - NGUYEN, C. - FINLAY, R. D. Carbon flow in the rhizosphere:
carbon trading at the soil-root interface. In PLANT AND SOIL, 2009, vol. 321, no. 1-2,
p. 5-33., WOS
2. [1.1] LOMBI, Enzo - SUSINI, Jean. Synchrotron-based techniques for plant and soil
science: opportunities, challenges and future perspectives. In PLANT AND SOIL, 2009,
vol. 320, no. 1-2, p. 1-35., WOS
3. [1.1] RAMOS, A. C. - LIMA, P. T. - DIAS, P. N. - KASUYA, M. C. M. - FEIJO, J. A. A
pH signaling mechanism involved in the spatial distribution of calcium and anion fluxes
in ectomycorrhizal roots. In NEW PHYTOLOGIST, 2009, vol. 181, no. 2, p. 448-462.,
WOS
4. [1.1] RAMOS, A. C. - MARTINS, M. A. - OKOROKOVA-FACANHA, A. L. OLIVARES, F. L. - OKOROKOV, L. A. - SEPULVEDA, N. - FEIJO, J. A. - FACANHA,
A. R. Arbuscular mycorrhizal fungi induce differential activation of the plasma
membrane and vacuolar H+ pumps in maize roots. In MYCORRHIZA, 2009, vol. 19, no.
2, p. 69-80., WOS
ADCA90
JANIŠOVÁ, Monika - HRIVNÁK, Richard - GÖMÖRY, Dušan - UJHÁZY, M. VALACHOVIČ, Milan - GÖMÖRYOVÁ, Erika - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína ŠKODOVÁ, Iveta. Changes in understorey vegetation after Norway spruce
colonization of an abandoned grassland. In Annales Botanici Fennici, 2007, vol. 44,
no. 4, p. 256-266. (0.407 - IF2006). ISSN 0003-3847.
Citácie:
1. [1.1] DEL MORAL, R. - SANDLER, J. E. - MUERDTER, C. P. Spatial factors
affecting primary succession on the Muddy River Lahar, Mount St. Helens, Washington.
In PLANT ECOLOGY. ISSN 1385-0237, MAY 2009, vol. 202, iss. 1, p. 177-190, WOS
2. [1.1] SOO, T. - TULLUS, A. - TULLUS, H. - ROOSALUSTE, E. - VARES, A. Change
from agriculture to forestry: floristic diversity in young fast-growing deciduous
plantations on former agricultural land in Estonia. In ANNALES BOTANICI FENNICI.
170
2009, vol. 46, iss. 4, p. 353-364., WOS
3. [4] GLONČÁK, P. Vplyv svetelných podmienok na variabilitu a diverzitu prízemnej
vegetácie prírodných horských smrečín. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen Slovakia.
ISSN 0231-5785, 2009, roč. 51, suppl. 1, s. 69-83.
ADCA91
KEMPA, Stefan - ROZHON, Wilfried - ŠAMAJ, Jozef - ERBAN, Alexander BALUŠKA, František - BECKER, T. - HASELMAYER, J. - SCHLEIF, Enrico KOPKA, J. - HIRT, Heribert - JONAK, Claudia. A plastid - localized glycogen
synthase kinase 3 modulates stress tolerance and carbohydrate metabolism. In Plant
Journal, 2007, vol. 49, no. 6, p. 1076-1090. (2007 - Current Contents). ISSN 09607412.
Citácie:
1. [1.1] BAGINSKY, S. - GRUISSEM, W. The Chloroplast Kinase Network: New Insights
from Large-Scale Phosphoproteome Profiling. In MOLECULAR PLANT, 2009, vol. 2,
no. 6, p. 1141-1153., WOS
ADCA92
KOMÁREK, Jiří - HINDÁK, František. Taxonomic review of natural populations of
the cyanophytes from Gomphosphaeria-complex. In Archiv für Hydrobiologie. Stuttgart : Schweizbartische Verlagsbuchhandlung, 1988, suppl. 80, no. 50-53, p.
203-225. ISSN 0342-1120.
Citácie:
1. [1.1] MOHAMED, Zakaria A. - Al SHEHRI, Abdulrahman M. Microcystin-producing
blooms of Anabaenopsis arnoldi in a potable mountain lake in Saudi Arabia. In FEMS
MICROBIOLOGY ECOLOGY. ISSN: 0168-6496, JUL 2009, vol. 69, iss. 1, p. 98-105.,
WOS
2. [1.1] MOUSTAKA, G. M. - KORMAS, K. A. - VARDAKA, E. - KATSIAPI, M. GKELIS, S. Raphidiopsis mediterranea Skuja represents non-heterocytous life-cycle
stages of Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju in Lake
Kastoria (Greece), its type locality: Evidence by morphological and phylogenetic
analysis. In HARMFUL ALGAE. ISSN: 1568-9883, SEP 2009, vol. 8, iss. 6, p. 864-872.,
WOS
ADCA93
KOMÁREK, Jiří - HINDÁK, František - JAVORNICKÝ, P. Ecology of the green
kryophilic algae from Belanské Tatry Mountains (Czechoslovakia). In Archiv für
Hydrobiologie. - Stuttgart : Schweizbartische Verlagsbuchhandlung, 1973, vol. 9,
suppl. 41, p. 427-449. ISSN 0342-1120.
Citácie:
1. [1.1] LUKAVSKY, J. - FURNADZHIEVA, S. - NEDBALOVA, L. First record of
cryoseston in the Vitosha Mountains (Bulgaria). In NOVA HEDWIGIA. ISSN 0029-5035,
FEB 2009, vol. 88, iss. 1-2, p. 97-109, WOS
ADCA94
KRAHULEC, František - MARHOLD, Karol - SCHMID, B. Ecology of closely
related plant species: an introduction. In Folia Geobotanica, 1999, vol. 34, no. 1, p.
1-5. (0.611 - IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 1211-9520.
Citácie:
1. [1.1] KOUTECKA, E. - LEPS, J. Effect of Light and Moisture Conditions and Seed
Age on Germination of Three Closely Related Myosotis Species. In FOLIA
GEOBOTANICA. ISSN: 1211-9520, JUN 2009, vol. 44, iss. 2, p. 109-130., WOS
ADCA95
KUČERA, Jaromír - LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Taxonomy and
phylogeography of Cardamine impatiens and C. pectinata (Brassicaceae). In
Botanical Journal of the Linnean Society. - London : Academic Press, 2006, vol.
152, no. 2, p. 169-195. (1.462 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 00244074.
Citácie:
1. [1.1] ANDRES-SANCHEZ, S. - RICO, E. - HERRERO, A. - SANTOS-VICENTE, M. MARTINEZ-ORTEGA, M. M. Combining traditional morphometrics and molecular
markers in cryptic taxa: towards an updated integrative taxonomic treatment for
Veronica subgenus Pentasepalae (Plantaginaceae sensu APG II) in the western
171
Mediterranean. In BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. JAN 2009,
vol. 159, iss. 1, p. 68-87., WOS
2. [1.2] POST, A. R. - KRINGS, A. - XIANG, Q. Y. - SOSINSKI, B. R. - NEAL, J. C.
Lectotypification of cardamine flexuosa (brassicaceae). In JOURNAL OF THE
BOTANICAL RESEARCH INSTITUTE OF TEXAS. 2009, vol. 3, iss. 1, p. 227-230.,
SCOPUS
ADCA96
KUDOH, Hiroshi - NAKAYAMA, N. - LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Does
invasion involve alternation of germination requirements? A comparative study
between native and introduced strains of an annual Brassicaceae, Cardamine hirsuta.
In Ecological Research, 2007, vol. 22, no. 6, p. 869-975. (1.012 - IF2006). ISSN
ISSN 0912-3814.
Citácie:
1. [1.1] MULLER, C. Role of glucosinolates in plant invasiveness. In
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS. ISSN 1568-7767, JAN 2009, vol. 8, iss. 1, p. 227-242,
WOS
ADCA97
LETZ, Roman - MARHOLD, Karol. Multivariate morphometric study of the
Sempervivum montanum group (Crassulaceae) in the West Carpathians. In Phyton :
annales rei botanicae. - Horn, Austria : Ferdinand Berger, 1998, vol. 38, no. 2, p.
323-336.
Citácie:
1. [1.1] OLŠAVSKÁ, K. - PERNÝ, M. - MÁRTONFI, P. - HODÁLOVÁ, I. Cyanus
triumfettii subsp triumfettii (Compositae) does not occur in the western Carpathians and
adjacent parts of Pannonia: karyological and morphological evidence. In NORDIC
JOURNAL OF BOTANY. ISSN: 0107-055X, 2009, vol. 27, iss. 1, p. 21-36., WOS
ADCA98
LIHOVÁ, Judita - CARLSEN, Tor - BROCHMANN, C. - MARHOLD, Karol.
Contrasting phylogeographies inferred for the two alpine sister species Cardamine
resedifolia and C-alpina (Brassicaceae). In Journal of Biogeography, 2009, vol. 36,
no. 1, p. 104-120. (4.566 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0305-0270.
Citácie:
1. [1.2] SCHMITT, T. Biogeographical and evolutionary importance of the European
high mountain systems. In Frontiers in Zoology. 2009, vol. 6, iss. 1, art. no. 9., SCOPUS
ADCA99
ADCA100
LIHOVÁ, Judita - KUČERA, Jaroslav - PERNÝ, Marián - MARHOLD, Karol.
Hybridization between two polyploid Cardamine (Brassicaceae) species in northwestern Spain: discordance between morphological and genetic variation patterns. In
Annals of Botany, 2007, vol. 99, no. 6, p. 1083-1096. (2007 - Current Contents).
ISSN 0305-7364.
Citácie:
1. [1.1] WORLEY, A. C. - SAWICH, L. - GHAZVINI, H. - FORD, B. A.
Hybridization and introgression between a rare and a common lady's slipper
orchid, Cypripedium candidum and C-parviflorum. In BOTANY-BOTANIQUE.
ISSN: 1916-2790, NOV 2009, vol. 87, iss. 11, p. 1054-1065., WOS
LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol - KUDOH, Hiroshi - KOCH, Marcus.
Worldwide phylogeny and biogeography of Cardamine flexuosa (Brassicaceae) and
its relatives. In American Journal of Botany. - St. Louis : Botanical Society of
America, 2006, vol. 93, no. 8, p. 1206-1221. (2.572 - IF2005). ISSN 0002-9122.
Citácie:
1. [1.1] DER, J. P. - THOMSON, J. A. - STRATFORD, J. K. - WOLF, P. G. Global
chloroplast phylogeny and biogeography of bracken (PTERIDIUM;
DENNSTAEDTIACEAE. In AMERICAN JOURNAL OF BOTANY. ISSN: 0002-9122,
MAY 2009, vol. 96, iss. 5, p. 1041-1049., WOS
2. [1.2] POST, A. R. - KRINGS, A. - XIANG, Q. Y. - SOSINSKI, B. R. - NEAL, J. C.
Lectotypification of cardamine flexuosa (Brassicaceae). In JOURNAL OF THE
BOTANICAL RESEARCH INSTITUTE OF TEXAS, 2009, vol. 3, iss. 1, p. 227-230.,
SCOPUS
172
ADCA101
LIHOVÁ, Judita - SHIMIZU, Kentaro K. - MARHOLD, Karol. Allopolyploid origin
of Cardamine asarifolia (Brassicaceae): Incongruence between plastid and nuclear
ribosomal DNA sequences solved by a single-copy nuclear gene. In Molecular
Phylogenetics and Evolution. - Elsevier, 2006, vol. 39, no. 3, p. 759-786. ISSN
1055-7903.
Citácie:
1. [1.1] DIERSCHKE, T. - MANDAKOVA, T. LYSAK, M. A. - MUMMENHOFF, K. A
bicontinental origin of polyploid Australian/New Zealand Lepidium species
(Brassicaceae)? Evidence from genomic in situ hybridization. In ANNALS OF BOTANY.
ISSN 0305-7364, SEP 2009, vol. 104, iss. 4, p. 681-688., WOS
2. [1.1] ISHIKAWA, N. - YOKOYAMA, J. - TSUKAYA, H. MOLECULAR EVIDENCE
OF RETICULATE EVOLUTION IN THE SUBGENUS PLANTAGO
(PLANTAGINACEAE. In AMERICAN JOURNAL OF BOTANY. ISSN: 0002-9122, SEP
2009, vol. 96, iss. 9, p. 1627-1635., WOS
3. [1.1] JIANG, L. Y. - QIAN, Z. Q. - GUO, Z. G. - WANG, CH. - ZHAO, G. F. Polyploid
origins in Gynostemma pentaphyllum (Cucurbitaceae) inferred from multiple gene
sequences. In MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION. ISSN 1055-7903,
JUL 2009, vol. 52, iss. 1, p. 183-191., WOS
4. [1.1] LEVIN, R. A. - BLANTON, J. - MILLER, J. S. Phylogenetic utility of nuclear
nitrate reductase: A multi-locus comparison of nuclear and chloroplast sequence data
for inference of relationships among American Lycieae (Solanaceae). In MOLECULAR
PHYLOGENETICS AND EVOLUTION. ISSN: 1055-7903, MAR 2009, vol. 50, iss. 3, p.
608-617., WOS
5. [1.1] LYSAK, M. A. - KOCH, M. A. - BEAULIEU, J. M. - MEISTER, A. - LEITCH, I. J.
The Dynamic Ups and Downs of Genome Size Evolution in Brassicaceae. In
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION. JAN 2009, vol. 26, iss. 1, p. 85-98., WOS
6. [1.1] MILLER, Jill S. - KAMATH, Ambika - LEVIN, Rachel A. Do Multiple Tortoises
Equal a Hare? The Utility of Nine Noncoding Plastid Regions for Species-Level
Phylogenetics in Tribe Lycieae (Solanaceae). In SYSTEMATIC BOTANY, 2009, vol. 34,
no. 4, p. 796-804., WOS
7. [1.1] ROUSSEAU-GUETIN, M. - GASTON, A. - AINOUCHE, A. - AINOUCHE, M. L.
- OLBRICHT, K. - STAUDT, G. - RICHARD, L. - DENOYES-ROTHAN, B. Tracking the
evolutionary history of polyploidy in Fragaria L. (strawberry): New insights from
phylogenetic analyses of low-copy nuclear genes. In MOLECULAR PHYLOGENETICS
AND EVOLUTION. ISSN 1055-7903, JUN 2009, vol. 51, iss. 3, p. 515-530., WOS
8. [1.1] VAEZI, J. - BROUILLET, L. Phylogenetic relationships among diploid species of
Symphyarichum (Asteraceae: Astereae) based on two nuclear markers, ITS and GAPDH.
In MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION. ISSN 1055-7903, JUN 2009,
vol. 51, iss. 3, p. 540-553., WOS
ADCA102
LIHOVÁ, Judita - AGUILAR, Javier, Javier Fuertes - MARHOLD, Karol FELINER, G. N. Origin of the disjunct tetraploid Cardamine amporitana
(Brassicaceae) assessed with nuclea. In American Journal of Botany, 2004, vol. 91,
no. 8, p. 1231-1242. (2.373 - IF2003).
Citácie:
1. [1.1] BROWN, J. M. - BRUMMITT, R. - SPENCER, M. - CARINE, M. A.
Disentangling the bindweeds: hybridization and taxonomic diversity in British
Calystegia (Convolvulaceae). In BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY.
ISSN: 0024-4074, AUG 2009, vol. 160, iss. 4, p. 388-401., WOS
2. [1.1] CARLSEN, T. - BLEEKER, W. - HURKA, H. - ELVEN, R. - BROCHMANN, CH.
Biogeography and phylogeny of Cardamine (Brassicaceae). In ANNALS OF THE
MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN 0026-6493, 2009, vol. 96, iss. 2, p. 215-236.,
WOS
3. [1.1] SCHMICKL, R. - KIEFER, CH. - DOBES, CH. - KOCH, M. A. Evolution of
trnF(GAA) pseudogenes in cruciferous plants. In PLANT SYSTEMATICS AND
EVOLUTION. ISSN: 0378-2697, OCT 2009, vol. 282, iss. 3-4, Sp. Iss. SI, p. 229-240.,
173
WOS
ADCA103
LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol - TRIBSCH, Andreas - STUESSY, T.F.
Morphometric and AFLP-evaluation of tetraploid Cardamine amara (Brassicaceae)
in the Mediterranean. In Systematic Botany. - New York : American Society of Plant
taxonomists, 2004, vol. 29, no. 1, p. 134-146. ISSN 0363-6445.
Citácie:
1. [1.1] GONZALO, M. J. - BREWER, M. T. - ANDERSON, C. - SULLIVAN, D. - GRAY,
S. - VAN der KNAAP, E. Tomato Fruit Shape Analysis Using Morphometric and
Morphology Attributes Implemented in Tomato Analyzer Software Program. In
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE. ISSN:
0003-1062, JAN 2009, vol. 134, iss. 1, p. 77-87., WOS
ADCA104
LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Taxonomy and distribution of the Cardamine
pratensis group (Brassicaceae) in Slovenia. In Phyton : annales rei botanicae. - Horn,
Austria : Ferdinand Berger, 2003, vol. 43, no. 2, p. 241-261. (0.103 - IF2002). (2003
- Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] CARLSEN, T. - BLEEKER, W. - HURKA, H. - ELVEN, R. - BROCHMANN, CH.
- ELVEN, R. - BROCHMANN, CH. Biogeography and phylogeny of Cardamine
(Brassicaceae). In ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN 00266493, 2009, vol. 96, iss. 2, p. 215-236., WOS
ADCA105
LIHOVÁ, Judita - TRIBSCH, Andreas - MARHOLD, Karol. The Cardamine
pratensis group (Brassicaceae) in the Iberian Peninsula: taxonomy, polyploidy and
distribution. In Taxon : journal of the International Association for Plant Taxonomy,
2003, vol. 52, no. 4, p. 783-802. (0.969 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN
0040-0262.
Citácie:
1. [1.1] KOLAR, F. - STECH, M. - TRAVNICEK, P. - RAUCHOVA, J. - URFUS, T. VIT, P. - KUBESOVA, M. - SUDA, J. Towards resolving the Knautia arvensis agg.
(Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at
landscape and microgeographic scales. In ANNALS OF BOTANY. ISSN: 0305-7364,
APR 2009, vol. 103, iss. 6, p. 963-974., WOS
2. [1.1] SCHIERENBECK, K. A. - ELLSTRAND, N. C. Hybridization and the evolution
of invasiveness in plants and other organisms. In Conference Information: Annual
Meeting of the American-Botanical-Society, 2006 Salt Lake City, UT. BIOLOGICAL
INVASIONS. ISSN: 1387-3547, MAY 2009, vol. 11, iss. 5, p. 1093-1105., WOS
ADCA106
LIHOVÁ, Judita - MARHOLD, Karol - NEUFFER, Barbara. Taxonomy of
Cardamine amara (Cruciferae) in the Iberian Peninsula. In Taxon : journal of the
International Association for Plant Taxonomy. - Vienna : International Bureau for
Plant Taxonomy and Nomenclature, Int. Association Plant Taxonomy, C/O UNIV,
Institute of Botany, 2000, vol. 49, no. 4, p. 747-763. (2000 - Current Contents). ISSN
0040-0262.
Citácie:
1. [1.1] BHAU, B. S. - MEDHI, K. - DAS, A. P. - SAIKIA, S. P. - NEOG, K. CHOUDHURY, S. N. Analysis of genetic diversity of Persea bombycina "Som" using
RAPD-based molecular markers. In BIOCHEMICAL GENETICS. ISSN: 0006-2928,
AUG 2009, vol. 47, iss. 7-8, p. 486-497., WOS
ADCA107
LIZOŇ, Pavel - KORF, Richard P. Taxonomy and nomenclature of Bisporella
claroflava. In Mycotaxon : an international journal of research on taxonomy and
nomenclature of fungi, including lichens. - Ithaca : Mycotaxon Ltd, 1995, vol. 54, p.
471-478. ISSN 0093-4666.
Citácie:
1. [1.1] BELTRAN TEJERA, Esperanza - QUIJADA, Luis - DIAZ, Jonathan - LAURA
RODRIGUEZ-ARMAS, J. - BANARES, Angel - LEAL, Julio. Mycological study of the El
Canal y Los Tiles (La Palma, Canary Islands). V. Additional data. In ANALES DEL
174
JARDIN BOTANICO DE MADRID, 2009, vol. 66, p. 93-107., WOS
ADCA108
LIZOŇ, Pavel. The Genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia,
Czechoslovakia. In Mycotaxon : an international journal of research on taxonomy
and nomenclature of fungi, including lichens. - Ithaca : Mycotaxon Ltd, 1992, vol.
45, p. 1-59. ISSN 0093-4666.
Citácie:
1. [1.1] HENGSTMENGEL, J. Notes on Hymenoscyphus-3: On the nomenclature of
Hymenoscyphus subcarneus (Ascomycota, Helotiales). In MYCOTAXON. ISSN 00934666, JAN-MAR 2009, vol. 107, p. 267-276., WOS
2. [1.1] ZOLD-BALOGH, A. - DIMA, B. - ALBERT, L. - BABOS, M. - BALOGH, M. BRATEK, Z. Floating island macromycetes from the Carpatho-Pannonian Region in
Europe. In SYDOWIA. JUN 2009, ISSN: 0082-0598, vol. 61, iss. 1, p. 149-176., WOS
ADCA109
LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - ABE, J. - TANIMOTO, Eiichi HATTORI, Taiichiro - INANAGA, Shinobu. The dynamics of silicon deposition in
the Sorghum root endodermis. In New Phytologist. - London : Academic Press,
2003, vol. 158, no. 3, p. 437-441. ISSN 0028-646X.
Citácie:
1. [1.1] CHANNING, Alan - EDWARDS, Dianne. Yellowstone hot spring environments
and the palaeo-ecophysiology of Rhynie chert plants: towards a synthesis. In PLANT
ECOLOGY- DIVERSITY. ISSN: 1755-0874, 2009, vol. 2, no. 2, p. 111-143., WOS
2. [1.1] FAROQ, M. - WAHID, A. - KOBAYASHI, N. - FUJITA, D. - BASRA, S. M. A.
Plant drought stress: effects, mechanisms and management. In AGRONOMY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ISSN: 1774-0746, JAN-MAR 2009, vol. 29, iss. 1, p.
185-212., WOS
ADCA110
LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - ABE, J. - MORITA, S. - INANAGA,
Shinobu. Silicification of bamboo (Phyllostachys heterocycla Mitf.) root and leaf. In
Plant and Soil : international journal on plant-soil relationships, 2003, vol. 255, no. 1,
p. 85-91. (1.290 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0032-079X.
Citácie:
1. [1.1] GOILLOT, C. - BLONDEL, C. - PEIGNE, S. Relationships between dental
microwear and diet in Carnivora (Mammalia) - Implications for the reconstruction of the
diet of extinct taxa. In PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY
PALAEOECOLOGY. ISSN: 0031-0182, JAN 2009, vol. 271, iss. 1-2, p. 13-23., WOS
2. [1.1] ISLAM, M. T. - SARWAR, A. K. M. G. - BEGUM, H. H. - ITO, T. Epidermal
features of rice leaf of cv. BRRI DHAN29. In BANGLADESH JOURNAL OF PLANT
TAXONOMY. ISSN: 1028-2092, DEC 2009, vol. 16, iss. 2, p. 177-180., WOS
3. [1.1] LIU, H.-X. - GUO, Z.-G. - GUO, X.-H. - ZHOU, X.-R. - HUI, W.-S. - WANG, K.Y. Effect of addition of silicon on water use efficiency and yield components of alfalfa
under the different soil moisture. In Shengtai Xuebao/ Acta Ecologica Sinica, 2009, vol.
29, no. 6, p. 3075-3080., SCOPUS
4. [1.1] MALI, M. - AERY, N. C. Effect of silicon on growth, biochemical constituents,
and mineral nutrition of cowpea. In COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND
PLANT ANALYSIS. ISSN: 0010-3624, 2009, vol. 40, iss. 7-8, p. 1041-1052., WOS
5. [1.1] MONTTI, L. - HONAINE, M. F. - 0STERRIETH, M. - RIBEIRO, D. G. Phytolith
analysis of Chusquea ramosissima Lindm. (Poaceae: Bambusoideae) and associated
soils. In QUATERNARY INTERNATIONAL. ISSN: 1040-6182, JAN 1 2009, vol. 193, p.
80-89., WOS
6. [1.2] PATHAN, A.K. - BOND, J. - GASKIN, R.E. Sample preparation for SEM of plant
surfaces. In Materials Today, 2009, vol. 12, SUPPL., p. 32-43., SCOPUS
ADCA111
LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - HATTORI, Taiichiro - INANAGA,
Shinobu - SUGIMOTO, Yukihiro. Silicification in sorghum (Sorghum bicolor)
cultivars with different drought tolerance. In Physiologia Plantarum : International
Journal for Experimental Plant Biology. - Wiley Blackwell, 2002, vol. 115, no. 1, p.
87-92. (1.760 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0031-9317.
175
Citácie:
1. [1.1] DONCHEVA, S. - POSCHENRIEDER, C. - STOYANOVA, Z. - GEORGIEVA, K.
- VELICHKOVA, M. - BARCELO, J. Silicon amelioration of manganese toxicity in Mnsensitive and Mn-tolerant maize varieties. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN: 0098-8472, MAR 2009, vol. 65, iss. 2-3, p. 189-197.,
WOS
2. [1.1] FAROOQ, M. - WAHID, A. - KOBAYASHI, N. - FUJITO, D. - BASRA, S. M. A.
Plant drought stress: effects, mechanisms and management. In AGRONOMY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ISSN: 1774-0746, JAN-MAR 2009, vol. 29, iss. 1, p.
185-212., WOS
3. [1.2] LI, Q. F. - MA, C. C. - JI, B. J. Effect of silicon on water metabolism in maize
plants under drought stress. In Shengtai Xuebao/ Acta Ecologica Sinica, 2009, vol. 29,
no. 8, p. 4163-4168., SCOPUS
4. [1.2] PATHAN, A. K. - BOND, J. - GASKIN, R. E. Sample preparation for SEM of
plant surfaces. In Materials Today, 2009, vol. 12, SUPPL., p. 32-43., SCOPUS
ADCA112
LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - MORITA, S. - ABE, J. - INANAGA, S.
Endodermal silicification in developing seminal roots of lowland and upland
cultivars of rice (Oryza sativa L.). In Canadian Journal of Botany, 1999, vol. 77, p.
955-960. (0.983 - IF1998). ISSN 0008-4026.
Citácie:
1. [1.1] FAROOQ, M. - WAHID, A. - KOBAYASHI, N. - FUJITO, D. - BASRA, S. M. A.
Plant drought stress: effects, mechanisms and management. In AGRONOMY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT. ISSN 1774-0746, JAN-MAR 2009, vol. 29, iss. 1, p.
185-212., WOS
2. [1.1] FAROOQ, M. - WAHID, A. - LEE, D. J. - ITO, O. - SIDDIQUE, K. H. M.
Advances in Drought Resistance of Rice. In CRITICAL REVIEWS IN PLANT
SCIENCES. ISSN: 0735-2689, JUL-AUG 2009, vol. 28, iss. 4, p. 199-217., WOS
3. [1.1] ISLAM, M. T. - SARWAR, A. K. M. G. - BEGUM, H. H. - ITO, T. Epidermal
features of rice leaf cv. BRRI DHAN29. In BANGLADESH JOURNAL OF PLANT
TAXONOMY. ISSN: 1028-2092, DEC 2009, vol. 16, iss. 2, p. 177-180., WOS
ADCA113
IAPT/IOPB chromosome data 2. Editor Karol Marhold. In Taxon : journal of the
International Association for Plant Taxonomy. - Vienna : International Bureau for
Plant Taxonomy and Nomenclature, Int. Association Plant Taxonomy, C/O UNIV,
Institute of Botany, 2006, vol. 55, no. 3, p. 757-758. (2.239 - IF2005). (2006 Current Contents). ISSN 0040-0262.
Citácie:
1. [1.1] DENG, Xian-Lan - HE, Xing-Jin - HE, Wei-Lue - GAO, Yun-Dong - LIU, HaiYan - MANG, Yu-Cheng. Karyotype and cytogeography of the genus Heracleum
(Apiaceae) in the Hengduan Mountains. In JOURNAL OF SYSTEMATICS AND
EVOLUTION, 2009, vol. 47, no. 4, p. 273-285., WOS
ADCA114
MARHOLD, Karol - LIHOVÁ, Judita. Polyploidy, hybridization and reticulate
evolution: lessons from the Brassicaceae. In Plant Systematics and Evolution, 2006,
vol. 259, no. 2-4, p. 143-174. (1.421 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
0378-2697.
Citácie:
1. [1.1] BURNIER, J. - BUERKI, S. - ARRIGO, N. - KUEPFER, P. - ALVAREZ, N.
Genetic structure and evolution of Alpine polyploid complexes: Ranunculus kuepferi
(Ranunculaceae) as a case study. In MOLECULAR ECOLOGY. ISSN 0962-1083, SEP
2009, vol. 18, iss. 17, p. 3730-3744., WOS
2. [1.1] CARLSEN, T. - BLEEKER, W. - HURKA, H. - ELVEN, R. - BROCHMANN, CH.
- ELVEN, R. - BROCHMANN, CH. Biogeography and phylogeny of Cardamine
(Brassicaceae). In ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN 00266493, 2009, vol. 96, iss. 2, p. 215-236., WOS
3. [1.1] DIERSCHKE, T. - MANDAKOVA, T. - LYSAK, M. A. - MUMMENHOFF, K. A
bicontinental origin of polyploid Australian/New Zealand Lepidium species
176
(Brassicaceae)? Evidence from genomic in situ hybridization. In ANNALS OF BOTANY.
ISSN 0305-7364, SEP 2009, vol. 104, iss. 4, p. 681-688., WOS
4. [1.1] EDGER, P. P. - PIRES, J. C. Gene and genome duplications: the impact of
dosage-sensitivity on the fate of nuclear genes In CHROMOSOME RESEARCH. ISSN:
0967-3849, JUL 2009, vol. 17, iss. 5, Special Issue: Sp. Iss., p. 699-717., WOS
5. [1.1] ISHIKAWA, N. - YOKOYAMA, J. - TSUKAYA, H. MOLECULAR EVIDENCE
OF RETICULATE EVOLUTION IN THE SUBGENUS PLANTAGO
(PLANTAGINACEAE). In AMERICAN JOURNAL OF BOTANY. ISSN: 0002-9122, SEP
2009, vol. 96, iss. 9, p. 1627-1635., WOS
6. [1.1] LAKUSIC, D. - RAKIC, T. - STEFANOVIC, S. - SURINA, B. - STEVANOVIC, V.
Edraianthus x lakusicii (Campanulaceae) a new intersectional natural hybrid:
morphological and molecular evidence. In PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION.
ISSN 0378-2697, JUN 2009, vol. 280, p. 1-2 77-88., WOS
ADCA115
MARHOLD, Karol - JONGEPIEROVÁ, Ivana - KRAHULCOVÁ, Anna KUČERA, Jaromír. Morphological and karyological differentiation of Gymnadenia
densiflora and G. conopsea in the Czech Republic and Slovakia. In Preslia : časopis
České botanické společnosti. - Praha : Česká botanická společnost při AV ČR, 2005,
vol. 77, no. 2, p. 159-176. (2005 - Current Contents). ISSN 0032-7786.
Citácie:
1. [1.1] STARK, Christiane - BABIK, Wieslaw - DURKA, Walter. Fungi from the roots of
the common terrestrial orchid Gymnadenia conopsea. In MYCOLOGICAL RESEARCH,
2009, vol. 113, p. 952-959., WOS
2. [1.2] BJERKE, J. W. - STRANN, K. B. The orchid Gymnadenia densiflora in North
Norway. In BLYTTIA. 2009, vol. 67, iss. 2, p. 126-133., SCOPUS
ADCA116
MARHOLD, Karol - LIHOVÁ, Judita - PERNÝ, Marián - BLEEKER, Walter.
Comparative ITS and AFLP analysis of diploid Cardamine (Brassicaceae) taxa from
closely related polyploid complexes. In Annals of Botany. - London : Oxford
University Press, 2004, vol. 93, no. 5, p. 507-520. (1.370 - IF2003). ISSN 03057364.
Citácie:
1. [1.1] SCHLUTER, P. M. - RUAS, P. M. - KOHL, G. - RUAS, C. - STUESSY, T. F. PAULUS, H. F. Genetic patterns and pollination in Ophrys iricolor and O-mesaritica
(Orchidaceae): sympatric evolution by pollinator shift. In BOTANICAL JOURNAL OF
THE LINNEAN SOCIETY. ISSN 0024-4074, APR 2009, vol. 159, iss. 4, p. 583-598.,
WOS
2. [1.1] YANG, M. - ZHOU, Y. - ZHU, Q. Q. - LU, F. - WANG, Y. G. - CHEN, J. K. WU, Q. H. - ZHANG, W. J. AFLP markers in the detection of Scirpus x mariqueter
(CYPERACEAE) hybrid in China. In AQUATIC BOTANY. ISSN: 0304-3770, NOV 2009,
vol. 91, iss. 4, p. 298-302., WOS
3. [1.2] REEVES, P. A. - RICHARDS, C. M. Accurate inference of subtle population
structure (and other genetic discontinuities) using principal coordinates. In PLoS ONE.
2009, vol. 4, iss. 1, art. no. e4269., SCOPUS
ADCA117
MARHOLD, Karol. Multivariate morphometric study of the Cardamine pratensis
group (Cruciferae) in the Carpathian and Pannonian area. In Plant Systematics and
Evolution. - Wien : Springer Verlag, 1996, vol. 200, no. 3-4, p. 141-159. ISSN 03782697.
Citácie:
1. [1.1] WASOWICZ, Pawel - ROSTANSKI, Adam. THE USE OF QUANTITATIVE
CHARACTERS IN DETERMINATION OF FREQUENTLY MISDIAGNOSED SPECIES
WITHIN LEPIDIUM L. SECT. DILEPTIUM (BRASSICACEAE). In ACTA SOCIETATIS
BOTANICORUM POLONIAE, 2009, vol. 78, no. 3, p. 221-227., WOS
2. [3] STUESSY, T. F. Plant Taxonomy. New York: Columbia Univ. Press, ISBN 9780231-147-125, 2009, p. 424.
ADCA118
MARHOLD, Karol - HUTHMANN, Marion - HURKA, Herbert. Evolutionary
history of the polyploid complex of Cardamine amara (Brassicaceae): isozyme
177
evidence. In Plant Systematics and Evolution. - Wien : Springer Verlag, 2002, vol.
233, no. 1-2, p. 15-28. (1.360 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0378-2697.
Citácie:
1. [1.1] BURNIER, J. - BUERKI, S. - ARRIGO, N. - KUEPFER, P. - ALVAREZ, N.
Genetic structure and evolution of Alpine polyploid complexes: Ranunculus kuepferi
(Ranunculaceae) as a case study. In MOLECULAR ECOLOGY, 2009, vol.18, no. 17, p.
3730-3744., WOS
ADCA119
MARHOLD, Karol - LIHOVÁ, Judita - PERNÝ, Marián - GRUPE, Rudi NEUFFER, Barbara. Natural hybridization in Cardamine (Brassicaceae) in the
Pyrenees: evidence from morphological and molecular data. In Botanical Journal of
the Linnean Society. - London : Academic Press, 2002, vol. 139, p. 275-294. (1.116 IF2001). ISSN 0024-4074.
Citácie:
1. [1.1] CARLSEN, T. - BLEEKER, W. - HURKA, H. - ELVEN, R. - BROCHMANN, CH.
- ELVEN, R. Biogeography and phylogeny of Cardamine (Brassicaceae). In ANNALS OF
THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN 0026-6493, 2009, vol. 96, iss. 2, p. 215236., WOS
ADCA120
MARHOLD, Karol. A multivariate morphometric study of the Cardamine amara
group Cruciferae in the Carpathian and Sudeten mountains. In Botanical Journal of
the Linnean Society, 1992, vol. 110, no. 2, p. 121-135.
Citácie:
1. [1.1] NICHOLLS, K. H. A multivariate statistical evaluation of the "acolla-complex"
of Corythionella species, including a description of C. darwini n. sp (Rhizopoda: Filosea
or Rhizaria: Cercozoa). In EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY. ISSN 09324739, AUG 2009, vol. 45, iss. 3, p. 183-192., WOS
2. [3] STUESSY, T. F. Plant Taxonomy. New York: Columbia Univ. Press, ISBN 9780231-147-125, 2009, p. 424.
ADCA121
MARHOLD, Karol - ANČEV, M.E. Cardamine penzesii, a rediscovered taxon of the
C. pratensis group (Cruciferae). In Annales Botanici Fennici. - Helsinki : Finnish
Zoological and Botanical Publishing Board, 1999, vol. 36, p. 171-180. (0.322 IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0003-3847. G.6029.
Citácie:
1. [1.1] CARLSEN, T. - BLEEKER, W. - HURKA, H. - ELVEN, R. - BROCHMANN,
CH.Biogeography and phylogeny of Cardamine (Brassicaceae). In ANNALS OF THE
MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN 0026-6493, 2009, vol. 96, iss. 2, p. 215-236.,
WOS
ADCA122
MISTRÍK, Igor - ULLRICH, C.I. Mechanism of anion uptake in plant roots:
quantitative evaluation of H+/NO3- and H+/H2PO4- stoichiometries. In Plant
Physiology and Biochemistry. - Elsevier Masson SAS, 1996, vol. 34, no. 5, p. 629636.
Citácie:
1. [1.1] UYGUR, V. - YETISIR, H. Effects of rootstocks on some growth parameters,
phosphorous and nitrogen uptake watermelon under salt stress. In JOURNAL OF
PLANT NUTRITION. ISSN: 0190-4167, 2009, vol. 32, iss. 4, p. 629-643., WOS
2. [1.1] ZHU, Y. - DI, T. J. - XU, G. H. - CHEN, X. - ZENG, H. - YAN, F. - SHEN, Q.
Adaptation of plasma membrane H+-ATPase of rice roots to low pH as related to
ammonium nutrition. In PLANT CELL AND ENVIRONMENT. ISSN: 0140-7791, OCT
2009, vol. 32, iss. 10, p. 1428-1440., WOS
ADCA123
MRÁZ, Patrik - ŠINGLIAROVÁ, Barbora - URFUS, Tomas - KRAHULEC,
František. Cytogeography of Pilosella officinarum (Compositae): Altitudinal and
longitudinal differences in ploidy level distribution in the Czech republic and
Slovakia and the general patterns in Europe. In Annals of Botany, 2008, vol. 101, no.
1, p. 59-71. (2.939 - IF2007). ISSN 0305-7364.
Citácie:
178
1. [1.1] BESNARD, G. - BAALI-CHERIF, D. Coexistence of diploids and triploids in a
Saharan relict olive: Evidence from nuclear microsatellite and flow cytometry analyses.
In COMPTES RENDUS BIOLOGIES. ISSN: 1631-0691, DEC 2009, vol. 332, iss. 12, p.
1115-1120., WOS
ADCA124
MÜLLER, S. - FUCHS, E. - OVEČKA, Miroslav - WYSOCKA-DILLER, J. BENFEY, P. N. - HAUSER, M. Two new loci, PLEIADE and HYADE, implicate
organ-specific regulation of cytokinesis in Arabidopsis. In Plant Physiology, 2002,
vol. 130, no. 2, p. 312-324. (5.105 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 00320889.
Citácie:
1. [1.1] LI, H. - ZENG, X. - LIU, Z. Q. - MENG, Q. T. - YUAN, M. - MAO, T. L.
Arabidopsis microtubule-associated protein AtMAP65-2 acts as a microtubule stabilizer.
In PLANT MOLECULAR BIOLOGY. ISSN 0167-4412, FEB 2009, Vol. 69, iss. 3, p.
313-324., WOS
2. [1.2] ZHU, Z. F. - LIANG, F. - YANG, Q. Plant MAP65. In Plant Physiology
Communications. 2009, vol. 45, iss. 6, p. 619-624., SCOPUS
ADCA125
OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan - HRIVNÁK, Richard. The Impact
of environmental factors on the distribution pattern of aquatic plants along the
Danube River corridor (Slovakia). In Limnologica : ecology and management of
inland waters, 2007, vol. 37, no. 4, p. 290-302. (0.722 - IF2006). ISSN 0075-9511.
Citácie:
1. [3] GOŁDYN, H. Changes in plant communities of a drainage ditch over the last 30
years. In Electronic J. Polish Agricult. Univ. 12(4), 2009. (Available Online:
http://www.ejpau.media.pl/volume12/issue4/art-11.html).
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti. 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADCA126
OŤAHEĽOVÁ, Helena - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan JANAUER, G.A. Temporal changes of aquatic macrophyte vegetation in a lowland
groundwater feed eutrophic course (Klátovské rameno, Slovakia). In Acta Societatis
Botanicorum Poloniae, 2007, vol. 76, no. 2, p. 141-150. (0.148 - IF2006). ISSN
0001-6977.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
ADCA127
OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan. Distribution of macrophytes in
different water-bodies (habitats) influenced by the Gabčíkovo hydropower station
(Slovakia) - present status. In Archiv für Hydrobiologie, 2003, suppl. 147/1-2, p. 97115. (1.195 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0342-1120.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In Bulletin
ADCA128
Slovenskej botanickej spoločnosti 2009, Roč. 31, č. 1, s. 11-20.
OUZOUNIDOU, Georgia - ČIAMPOROVÁ, Milada - MOUSTAKAS, M. KARATAGLIS, S. Responses of maize (Zea mays L.) plants to copper stress. I.
Growth, mineral content and ultrastructure of roots. In Environmental and
Experimental Botany, 1995, vol. 35, no. 2, p. 167-176. ISSN 0098-8472.
Citácie:
1. [1.1] DAUD, M. K. - VARIATH, M. T. - ALI, S. - NAJEEB, U. - JAMIL, M. - HAYAT,
Y. - DAWOOD, M. - KHAN, M. I. - ZAFFAR, M. - CHEEMA, S. A. - TONG, X. H. ZHU, S. Cadmium-induced ultramorphological and physiological changes in leaves of
two transgenic cotton cultivars and their wild relative. In JOURNAL OF HAZARDOUS
MATERIALS. ISSN: 0304-3894, SEP 2009, vol. 168, iss. 2-3, p. 614-625., WOS
2. [1.1] EREN, B. - OZCAN, D. - ARICAN, E. - GOZUKIRMIZI, N. TOXIC EFFECTS
179
OF COPPER ON CULTURED BARLEY EMBRYOS. In FRESENIUS
ENVIRONMENTAL BULLETIN. ISSN: 1018-4619, 2009, vol. 18, iss. 5A, p. 682-686.,
WOS
3. [1.1] MOURATO, M. P. - MARTINS, L. L. - CAMPOS-ANDRADA, M. P.
Physiological responses of Lupinus luteus to different copper concentrations. In
BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN 0006-3134, MAR 2009, vol. 53, iss. 1, p. 105-111.,
WOS
4. [1.1] WOJCIK, M. - PAWLIKOWSKA-PAWLEGA, B. - TUKIENDORF, A.
Physiological and ultrastructural changes in Arabidopsis thaliana as affected by
changed GSH level and Cu excess. In RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY.
ISSN: 1021-4437, NOV 2009, vol. 56, iss. 6, p. 820-829., WOS
5. [1.2] LIU, D. - JIANG, W. - MENG, Q. - ZOU, J. - GU, J. - ZENG, M. Cytogenetical
and ultrastructural effects of copper on root meristem cells of allium sativum. In
BIOCELL. 2009, vol. 33, iss. 1, p. 25-32., SCOPUS
ADCA129
OVEČKA, Miroslav - BALUŠKA, František - LICHTSCHEIDL, Irene. Noninvasive microscopy of tip growing root hairs as a tool for study of dynamic,
cytoskeleton-based processes. In Cell Biology International, 2008, vol. 32, no. 5, p.
549-553. (1.547 - IF2007). ISSN 1065-6995.
Citácie:
1. [1.1] ODA, Y. - HIGAKI, T. - HASEZAWA, S. - KUTSUNA, N. NEW INSIGHTS INTO
PLANT VACUOLAR STRUCTURE AND DYNAMICS. In INTERNATIONAL REVIEW
OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY. 2009, vol. 277, iss. 277, p. 103-135., WOS
2. [1.1] ZARSKY, V. - CVRCKOVA, F. - POTOCKY, M. - HALA, M. Exocytosis and cell
polarity in plants - exocyst and recycling domains. In NEW PHYTOLOGIST, ISSN:
0028-646X, 2009, vol. 183, iss. 2, p. 255-272., WOS
ADCA130
OVEČKA, Miroslav - LANG, Ingeborg - BALUŠKA, František - HAYEK,
Friedrich August von - ILLÉŠ, Peter - LICHTSCHEIDL, Irene. Endocytosis and
vesicle trafficking during tip growth of root hairs. In Protoplasma. - Wien : Springer
Verlag, 2005, vol. 226, no. 1, p. 39-54. (1.625 - IF2004). (2005 - Current Contents).
ISSN 0033-183X.
Citácie:
1. [1.1] JONES, D. L. - NGUYEN, C. - FINLAY, R. D. Carbon flow in the rhizosphere:
carbon trading at the soil-root interface. In PLANT AND SOIL. ISSN 0032-079X, AUG
2009, vol. 321, iss. 1-2, p. 5-33., WOS
2. [1.1] KRZESLOWSKA, M. - LENARTOWSKA, M. - MELLEROWICZ, E. J. SAMARDAKIEWICZ, S. - WOZNY, A. Pectinous cell wall thickenings formation-A
response of moss protonemata cells to lead. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN 0098-8472, JAN 2009, vol. 65, iss. 1, p. 119-131.,
WOS
3. [1.1] ODA, Y. - HIRATA, A. - SANO, T. - FUJITA, T. - HIWATASHI, Y. - SATO, Y. KADOTA, A. - HASEBE, M. - HASEZAWA, S. Microtubules Regulate Dynamic
Organization of Vacuoles in Physcomitrella patens. In PLANT AND CELL
PHYSIOLOGY. ISSN 0032-0781, APR 2009, vol. 50, iss. 4, p. 855-868., WOS
4. [1.1] ODA,Y. - HIGAKI, T. - HASEZAWA, S. - KUTSUNA, N. NEW INSIGHTS INTO
PLANT VACUOLAR STRUCTURE AND DYNAMICS. In INTERNATIONAL REVIEW
OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY. vol. 277. Book Series: International Review of
Cell and Molecular Biology, 2009, vol. 277, p. 103-135., WOS
5. [1.1] RICHTER, S. - VOSS, U. - JURGENS, G. Post-Golgi traffic in plants. In
TRAFFIC. ISSN 1398-9219, JUL 2009, vol. 10, iss. 7, p. 819-828., WOS
6. [1.1] SHI, Y. Y. - TAO, W. J. - LIANG, S. P. - LUE, Y. - ZHANG, L. Analysis of the tipto-base gradient of CaM in pollen tube pulsant growth using in vivo CaM-GFP system.
In PLANT CELL REPORTS. ISSN 0721-7714, AUG 2009, vol. 28, iss. 8, p. 1253-1264.,
WOS
7. [1.1] WITTSHIRE, E. J. - COLLINGS, D. A. New Dynamics in an Old Friend:
Dynamic Tubular Vacuoles Radiate Through the Cortical Cytoplasm of Red Onion
180
Epidermal Cells. In PLANT AND CELL PHYSIOLOGY. ISSN: 0032-0781, CT 2009, vol.
50, iss. 10, p. 1826-1839., WOS
8. [1.2] HEIMANN, K. - KLERKS, P. L. - HASENSTEIN, K. H. Involvement of actin and
microtubules in regulation of bioluminescence and translocation of chloroplasts in the
dinoflagellate Pyrocystis lunula. In BOTANICA MARINA. 2009, vol. 52, iss. 2, p. 170177., SCOPUS
9. [1.2] ZHANG, J. - HE, D. X. - DUAN, Z. Q. Formation, morphology, and structure of
special root hairs on nodal roots of winter wheat (Triticum aestivum L.) in middle and
late growing period. In Shengtai Xuebao/ . In ACTA ECOLOGICA SINICA, 2009, vol.
29, no. 10, p. 5485-5492., SCOPUS
ADCA131
OVEČKA, Miroslav - BOBÁK, Milan - ŠAMAJ, Jozef. Development of shoot
primordia in tissue culture of Papaver somniferum L. In Biologia Plantarum :
international journal, 1997, vol. 39, no. 4, p. 499-506. (1997 - Current Contents).
ISSN 0006-3134.
Citácie:
1. [1.1] TISSERAT, B. - BERHOW, M. Production of Pharmaceuticals from Papaver
Cultivars in Vitro. In ENGINEERING IN LIFE SCIENCES. ISSN 1618-0240, 2009, vol.
9, iss. 3, p. 190-196., WOS
ADCA132
PAVLOVÁ, Adriana - ŠROBÁROVÁ, A.. Susceptibility of the winter wheat
genotypes to head and seedling blight after F. culmorum. In Cereal Research
Communications, 1997, vol. 25, no. 3, p. 797-801. ISSN 0133-3720.
Citácie:
1. [1.1] TIMMERMANS, B. G. H. - OSMAN, A. M. - VAN DER BURGT, G. H. M. GEERT, J. H. M. Differences between spring wheat cultivars in tolerance to Fusarium
seedling blight under organic field conditions. In EUROPEAN JOURNAL OF PLANT
PATHOLOGY. ISSN: 0929-1873, NOV 2009, vol. 125, iss. 3, p. 377-386., WOS
ADCA133
PAVLOVKIN, Ján - MISTRÍK, Igor - PROKOP, M. Some aspects of the phytotoxic
action of fusaric acid on primary Ricinus roots. In Plant Soil and Environment. Praha : Ústav zemědelských a potr. informacií, 2004, vol. 50, no. 9, p. 397-401.
ISSN 1214-1178.
Citácie:
1. [1.1] SROBAROVA, A. - EGED, S. - DA SILVA, J. T. - RITIENI, A. - SANTINI, A. The
use of Bacillus subtilis for screening fusaric acid production by Fusarium spp. In
CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES. ISSN: 1212-1800, 2009, vol. 27, iss. 3, p.
203-209., WOS
2. [1.1] WU, H. S. - LUO, J. - LIU, Y. X. - CHEN, A. Q. - TANG, Z. - CAO, Y. - CHEN,
G. - MAO, Z. S. - HUANG, Q. W. - SHEN, Q. R. In vitro physiological responses of
Fusarium oxysporum f. sp niveum to exogenously applied syringic acid. In JOURNAL
OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY. ISSN: 1066-5234, JUL-AUG 2009, vol. 56, iss. 4,
p. 386-387., WOS
3. [1.1] WU, H. S. - WANG, Y. - BAO, W. - LIU, DONG YANG - RAZA, W. - HUANG, Q.
W. - MAO, Z. S. - SHEN, Q. R. Responses of Fusarium oxysporum f. sp niveum to
exogenously added sinapic acid in vitro. In BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS.
ISSN 0178-2762, MAR 2009, vol. 45, iss. 4, p. 443-447., WOS
4. [1.1] WU, H. S. - WANG, Y. - ZHANG, C. Y. - GU, M. - LIU, Y. X. - CHEN, G. WANG, J. H. - TANG, Z. - MAO, Z. S. - SHEN, Q. R. Physiological and biochemical
responses of in vitro Fusarium oxysporum f.sp niveum to benzoic acid. In FOLIA
MICROBIOLOGICA. ISSN: 0015-5632, MAR 2009, vol. 54, iss. 2, p. 115-122., WOS
5. [1.1] WU, Hong-Sheng - WANG, Yang - ZHANG, Chao-Yong - BAO, Wei - LING,
Ning - LIU, Dong-Yang - SHEN, Qi-Rong. Growth of in vitro Fusarium oxysporum f. sp
niveum in chemically defined media amended with gallic acid. In BIOLOGICAL
RESEARCH, 2009, vol. 42, no. 3, p. 297-304., WOS
6. [1.1] WU, Hong-sheng - SHEN, Shuang-he - HAN, Jian-ming - LIU, Ya-dong - LIU,
Shou-dong. The effect in vitro of exogenously applied p-hydroxybenzoic acid on
Fusarium oxysporum f. sp niveum. In PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, 2009,
181
vol. 48, no. 3, p. 439-446., WOS
ADCA134
PEKÁRKOVÁ, B. - ŠMARDA, Jan - HINDÁK, František. Cell morphology, and
growth characteristic of Porphyridium aerugineum (Rhodophyta). In Plant
Systematics and Evolution. - Wien : Springer Verlag, 1989, vol. 164, no. 4, p. 263272. ISSN 0378-2697.
Citácie:
1. [1.1] AMARAL, R. - SANTOS, M. F. - SANTOS, L. M. A. OVERCOMING
RECALCITRANCE IN Porphyridium aerugineum GEITLER EMPLOYING
ENCAPSULATION-DEHYDRATION CRYOPRESERVATION METHODS. In
CRYOLETTERS, 2009, vol. 30, no. 6, p. 462-472., WOS
ADCA135
PEKÁRKOVÁ, B. - HINDÁK, František - ŠMARDA, Jan. Morphological
characteristics and physiological properties of a coccoid rhodophycean alga Rhodella
grisea from thermal springs at Piešťany, Czechoslovakia. In Archiv für
Protistenkunde. - Jena : Gustav Fischer Verlag, 1988, vol. 135, no. 1-4, p. 69-83.
ISSN 0003-9365.
Citácie:
1. [1.1] TOSHKOVA, R. - GARDEVA, E. - MINKOVA, K. - PANOVA, T. - ZVETKOVA,
E. IMMUNOPOTENTIAL AND MITOGENIC PROPERTIES OF MARINE
MICROALGAL POLYSACCHARIDES EXTRACTED FROM PORPHYRIDIUM
CRUENTUM AND DIXONIELLA GRISEA (RHODOPHYTA). In COMPTES RENDUS
DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES. ISSN: 1310-1331, 2009, vol. 62, iss. 5,
p. 589-594., WOS
ADCA136
PERNÝ, Marián - KOLARČIK, Vladislav - MAJESKÝ, Ľuboš - MÁRTONFI,
Pavol. Cytogeography of the Phleum pratense group (Poaceae) in the Carpathians
and Pannonia. In Botanical Journal of the Linnean Society, 2008, vol. 157, p. 475485. (1.075 - IF2007). ISSN 0024-4074.
Citácie:
1. [1.1] CIRES, E. - CUESTA, C. - PEREDO, E. L. - REVILLA, M. A. - PRIETO, J. A. F.
Genome size variation and morphological differentiation within Ranunculus
parnassifolius group (Ranunculaceae) from calcareous screes in the Northwest of Spain.
In PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. ISSN: 0378-2697, AUG 2009, vol. 281,
iss. 1-4, p. 193-208., WOS
2. [1.1] JONAVICIENE, K. - PAPLAUSKIENE, V. - BRAZAUKAS, G. Isozymes and
ISSR markers as a tool for the assessment of genetic diversity in Phleum spp. In
ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE. ISSN 1392-3196, 2009, vol. 96, iss. 3, p. 47-57., WOS
3. [1.1] KOLAR, F. - STECH, M. - TRAVNICEK, P. - RAUCHOVA, J. - URFUS, T. VIT, P. - KUBESOVA, M. - SUDA, J. Towards resolving the Knautia arvensis agg.
(Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones and ploidy segregation at
landscape and microgeographic scales. In ANNALS OF BOTANY. ISSN: 0305-7364,
APR 2009, vol. 103, iss. 6, p. 963-974., WOS
ADCA137
PERNÝ, Marián - TRIBSCH, Andreas - STUESSY, T.F. - MARHOLD, Karol.
Allopolyploid origin of Cardamine silana (Brassicaceae) from Calabria (southern
Italy): karyological, morphological and molecular evidence. In Botanical Journal of
the Linnean Society. - London : Academic Press, 2005, vol. 148, no. 1, p. 101-116.
(1.510 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0024-4074.
Citácie:
1. [1.1] PUNTILLO, D. - PERUZZI, L. A New Species of Rhaponticoides (Asteraceae)
from Southern Italy. In FOLIA GEOBOTANICA. ISSN: 1211-9520, JUN 2009, vol. 44,
iss. 2, p. 191-197., WOS
ADCA138
REICHELT, S. - KNIGHT, A. E. - HODGE, T.P. - BALUŠKA, František - ŠAMAJ,
Jozef - VOLKMANN, Dieter - KENDRICK-JONES, J. Characterization of the
unconventional myosin VIII in plant cells and its localization at the post-cytokinetic
cell wall. In Plant Journal, 1999, vol. 19, no. 5, p. 555-567. ISSN 0960-7412.
Citácie:
182
1. [1.1] AVISAR, Dror - ABU-ABIED, Mohamad - BELAUSOV, Eduard - SADOT, Einat
- HAWES, Chris - SPARKES, Imogen A. A Comparative Study of the Involvement of 17
Arabidopsis Myosin Family Members on the Motility of Golgi and Other Organelles. In
PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 150, no. 2, p. 700-709., WOS
2. [1.1] FAULKNER, Christine R. - BLACKMAN, Leila M. - COLLINGS, David A. CORDWELL, Stuart J. - OVERALL, Robyn L. Anti-tropomyosin antibodies co-localise
with actin microfilaments and label plasmodesmata. In EUROPEAN JOURNAL OF
CELL BIOLOGY, 2009, vol. 88, no. 6, p. 357-369., WOS
3. [1.1] HOFMANN, Christina - NIEHL, Annette - SAMBADE, Adrian - STEINMETZ,
Andre - HEINLEIN, Manfred. Inhibition of Tobacco Mosaic Virus Movement by
Expression of an Actin-Binding Protein. In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 149, no. 4,
p. 1810-1823., WOS
4. [1.1] LI, Feng - SHI, Jiyan - SHEN, Chaofeng - CHEN, Guangcun - HU, Shaoping CHEN, Yingxu. Proteomic characterization of copper stress response in Elsholtzia
splendens roots and leaves. In PLANT MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 71, no. 3, p.
251-263., WOS
5. [1.1] NATESAN, S. K. A. - SULLIVAN, J. A. - GRAY, J. C. Myosin XI Is Required for
Actin-Associated Movement of Plastid Stromules. In MOLECULAR PLANT, 2009, vol. 2,
no. 6, p. 1262-1272., WOS
6. [1.1] SIMPSON, Clare - THOMAS, Carole - FINDLAY, Kim - BAYER, Emmanuelle MAULE, Andrew J. An Arabidopsis GPI-Anchor Plasmodesmal Neck Protein with
Callose Binding Activity and Potential to Regulate Cell-to-Cell Trafficking. In PLANT
CELL, 2009, vol. 21, no. 2, p. 581-594., WOS
7. [3] KETELAAR, T. - EMONS, A. M. The Actin Cytoskeleton in Root Hairs: A Cell
Elongation Device. In Emons A. M. C. - Ketelaar, T. eds, Root hairs. Springer,
Heidelberg, 2008.
ADCA139
REJZKOVÁ, Eva - FÉR, T. - VOJTA, Jaroslav - MARHOLD, Karol.
Phylogeography of the forest herb Carex pilosa (Cyperaceae). In Botanical Journal of
the Linnean Society, 2008, vol. 158, no. 1, p. 115-130. (1.075 - IF2007). ISSN 00244074.
Citácie:
1. [1.1] ENESTROM, J. - ANDERSSON, S. - D'HERTEFELDT, T. Partitioning of genetic
variation in the weedy clonal herb Aegopodium podagraria (Apiaceae) in Sweden. In
NORDIC JOURNAL OF BOTANY, 2009, vol. 27, iss. 5, p. 437-443., WOS
ADCA140
RIPKOVÁ, Soňa - AIME, M. C. - LIZOŇ, Pavel. Crepidotus crocophyllus includes
C. nephrodes. In Mycotaxon : an international journal of research on taxonomy and
nomenclature of fungi, including lichens, 2005, vol. 91, p. 397-403. (0.450 IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0093-4666.
Citácie:
1. [1.2] KARASIŃSKI, D. - KUJAWA, A. - PIATEK, M. - RONIKIER, A. WOŁKOWYCKI, M. Contribution to biodiversity assessment of european primeval
forests: New records of rare fungi in the bialowieza forest. In POLISH BOTANICAL
JOURNAL, 2009, vol. 54, no. 1, p. 55-97., SCOPUS
ADCA141
SALIH, A.A. - ALI, I.A. - LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - COHEN, Y. SUGIMOTO, Yukihiro - INANAGA, Shinobu. Rooting, water uptake, and xylem
structure adaptation to drought of two sorghum cultivars. In Crop Science, 1999, vol.
39, no. 1, s. 168-173. ISSN 0011-183X.
Citácie:
1. [1.1] DEVI, M. J. - SINCLAIR, T. R. - VADEZ, V. - KRISHNAMURTHY, L. Peanut
genotypic variation in transpiration efficiency and decreased transpiration during
progressive soil drying. In FIELD CROPS RESEARCH. ISSN: 0378-4290, NOV 2009,
vol. 114, iss. 2, p. 280-285., WOS
2. [1.1] MONTI, A. - ZATTA, A. Root distribution and soil moisture retrieval in
perennial and annual energy crops in Northern Italy. In AGRICULTURE ECOSYSTEMS
& ENVIRONMENT. ISSN: 0167-8809, AUG 2009, vol. 132, p. 252-259., WOS
183
ADCA142
SHENG, X. Y. - HU, Z. H. - LU, H. F. - WANG, X. H. - BALUŠKA, František ŠAMAJ, Jozef - LIN, J. X. Roles of the ubiquitin/proteasome pathway in pollen tube
growth with emphasis on MG132-induced alterations in ultrastructure, cytoskeleton,
and cell wall components. In Plant Physiology, 2006, vol. 141, no. 4, p. 1578-1590.
(6.114 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] GALLOIS, Jean-Luc - GUYON-DEBAST, Anouchka - LECUREUIL, Alain VEZON, Daniel - CARPENTIER, Virginie - BONHOMME, Sandrine - GUERCHE,
Philippe. The Arabidopsis Proteasome RPT5 Subunits Are Essential for Gametophyte
Development and Show Accession-Dependent Redundancy. In PLANT CELL, 2009,
vol.21, no.2, 442-459., WOS
2. [1.1] HONYS, David - RENAK, David - FECIKOVA, Jana - JEDELSKY, Petr L. NEBESAROVA, Jana - DOBREV, Petre - CAPKOVA, Vera. Cytoskeleton-Associated
Large RNP Complexes in Tobacco Male Gametophyte (EPPs) Are Associated with
Ribosomes and Are Involved in Protein Synthesis, Processing, and Localization. In
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH, 2009, vol.8, no.4, 2015-2031., WOS
3. [1.1] JIANG, Bo - SHEN, Zonggen - SHEN, Jinbo - YU, Da - SHENG, Xianyong - LU,
Hongfei. Germination and growth of sponge gourd (Luffa cylindrica) pollen tubes and
FTIR analysis of the pollen tube wall. In SCIENTIA HORTICULTURAE, 2009, vol. 122,
no. 4, p. 638-644., WOS
4. [1.1] SHEORAN, Inder S. - PEDERSEN, Eric J. - ROSS, Andrew R. S. - SAWHNEY,
Vipen K. Dynamics of protein expression during pollen germination in canola (Brassica
napus). In PLANTA, 2009, vol. 230, no. 4, p. 779-793., WOS
5. [1.1] ZOU, Junjie - SONG, Lianfen - ZHANG, Wenzheng - WANG, Yi - RUAN,
Songlin - WU, Wei-Hua. Comparative Proteomic Analysis of Arabidopsis Mature Pollen
and Germinated Pollen. In JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY, 2009, vol.
51, no. 5, p. 438-455., WOS
6. [1.2] SPERANZA, A. - TADDEI, A.R. - GAMBELLINI, G. - OVIDI, E. SCOCCIANTI, V. The cell wall of kiwifruit pollen tubes is a target for chromium toxicity:
Alterations to morphology, callose pattern and arabinogalactan protein distribution. In
PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 11, no. 2, p. 179-193., SCOPUS
ADCA143
SCHLICHT, Marcus - ŠAMAJOVÁ, Oľga - SCHACHTSCHABEL, Doreen MANCUSO, Stefano - MENZEL, Diedrik - BOLAND, Wilhelm - BALUŠKA,
František. D´orenone blocks polarized tip growth of root hairs by interfering with the
PIN2-mediated auxin transport network in the root apex. In Plant Journal [online],
2008, vol. 55, no. 4, p. 709-717. (6.751 - IF2007). ISSN 0960-7412. 50WB 0434 ;
MAP AO-99-098 ; VEGA 2/5085/25 ; APVV-0432-06.
Citácie:
1. [1.1] ALDER, A. - BIGLER, P. - WERCK-REICHHART, D. - AL-BABILI, S. In vitro
characterization of Synechocystis CYP120A1 revealed the first nonanimal retinoic acid
hydroxylase. In FEBS JOURNAL, 2009, vol. 276, no. 19, p. 5416-5431., WOS
2. [1.1] DRUMMOND, R. S. M. - MARTINEZ-SANCHEZ, N. M. - JANSSEN, B. J. TEMPLETON, K. R. - SIMONS, J. L. - QUINN, B. D. - KARUNAIRETNAM, S. SNOWDEN, K. C. Petunia hybrida CAROTENOID CLEAVAGE DIOXYGENASE7 Is
Involved in the Production of Negative and Positive Branching Signals in Petunia. In
PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 51, no. 4, p. 1867-1877., WOS
3. [1.1] ISLAS-FLORES, T. - GUILLEN, G. - ISLAS-FLORES, I. - SAN ROMANROQUE, C. - SANCHEZ, F. - LOZA-TAVERA, H. - BEARER, E. L. - VILLANUEVA, M.
A. Germination behavior, biochemical features and sequence analysis of the
RACK1/arcA homolog from Phaseolus vulgaris. In PHYSIOLOGIA PLANTARUM, 2009,
vol. 137, no. 3, p. 264-280., WOS
4. [1.1] SCHACHTSCHABEL, D. - BOLAND, W. Strigolactones: The first members of a
new family of "Shoot branching hormones" in plants? In CHEMBIOCHEM, 2009, vol.
10, iss. 2, p. 221-223., WOS
5. [1.1] SCHIMEK, CH. - WOESTEMEYER, J. Carotene derivatives in sexual
184
communication of zygomycete fungi. In PHYTOCHEMISTRY, 2009, vol. 70, no. 15-16, p.
1867-1875., WOS
6. [1.2] FLOSS, D. S. - WALTER, M. H. Role of carotenoid cleavage dioxygenase 1
(CCD1) in apocarotenoid biogenesis revisited. In PLANT SIGNALING AND
BEHAVIOR, 2009, vol. 4, iss. 3, p. 172-175., SCOPUS
7. [1.2] LIU, S. P. - WANG, L. - WANG, J. R. - XUE, Y. H. - SHOU, H. X. PIN gene
family in higher plants. In PLANT PHYSIOLOGY COMMUNICATIONS, 2009, vol. 45,
iss. 8, p. 833-841., SCOPUS
ADCA144
SIVAGURU, M. - BALUŠKA, František - VOLKMANN, Dieter - FELLE, H. HORST, W.J. Impacts of aluminum on the cytoskeleton of the maize root apex.
Short-term effects on the distal part of the transition zone. In Plant Physiology, 1990,
vol. 119, no. 3, p. 1073-1082. ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] BABOURINA, Olga - RENGEL, Zed. Uptake of aluminium into Arabidopsis root
cells measured by fluorescent lifetime imaging. In ANNALS OF BOTANY, 2009, vol. 104,
no. 1, P. 189-195., WOS
2. [1.1] LI, Xiao Feng - ZUO, Fang Hua - LING, Gui Zhi - LI, Yao Yan - YU, Yong Xiong
- YANG, Pei Quan - TANG, Xing Lian. Secretion of citrate from roots in response to
aluminum and low phosphorus stresses in Stylosanthes. In PLANT AND SOIL, 2009, vol.
325, no. 1-2, p. 219-229., WOS
3. [1.1] LOPEZ-MARIN, Hernan D. - RAO, Idupulapati M. - BLAIR, Matthew W.
Quantitative trait loci for root morphology traits under aluminum stress in common bean
(Phaseolus vulgaris L.). In THEORETICAL AND APPLIED GENETICS, 2009, vol. 119,
no. 3, p. 449-458., WOS
4. [1.1] MADEJON, Paula - EFRAIN RAMIREZ-BENITEZ, Jose - CORRALES, Isabel BARCELO, Juan - POSCHENRIEDER, Charlotte. Copper-induced oxidative damage
and enhanced antioxidant defenses in the root apex of maize cultivars differing in Cu
tolerance. In ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 67, no. 2,
p. 415-420., WOS
5. [1.1] MIMMO, T. - MARZADORI, C. - GESSA, C. E. Does the degree of pectin
esterification influence aluminium sorption by the root apoplast?. In PLANT AND SOIL,
2009, vol. 314, no. 1-2, p. 159-168., WOS
6. [1.1] NGUYEN, Nguyen T. - SANEOKA, Hirofumi - SUWA, Ryuichi - FUJITA,
Kounosuke. The Interaction among Provenances of Melaleuca leucadendra (Weeping
Paperbark), Salt, and Aluminum. In FOREST SCIENCE, 2009, vol. 55, no. 5, p. 443454., WOS
7. [1.1] NGUYEN, Nguyen Tran - SANEOKA, Hirofumi - SUWA, Ryuichi - FUJITA,
Kounosuke. Provenance variation in tolerance of Melaleuca cajuputi trees to interactive
effects of aluminum and salt. In TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2009, vol. 23,
no. 3, P. 649-664., WOS
8. [1.1] POTTERS, Geert - PASTERNAK, Taras P. - GUISEZ, Yves - JANSEN, Marcel
A. K. Different stresses, similar morphogenic responses: integrating a plethora of
pathways. In PLANT CELL AND ENVIRONMENT, 2009, vol. 32, no. 2, p. 158-169.,
WOS
9. [1.1] WEN, Xiao-Peng - BAN, Yusuke - INOUE, Hiromichi - MATSUDA, Narumi MORIGUCHI, Takaya. Aluminum tolerance in a spermidine synthase-overexpressing
transgenic European pear is correlated with the enhanced level of spermidine via
alleviating oxidative status. In ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY,
2009, vol. 66, no. 3, p. 471-478., WOS
10. [1.1] YU, Min - SHEN, Renfang - LIU, Jiayou - CHEN, Rongfu - XU, Miaomiao YANG, Yong - XIAO, Hongdong - WANG, Huizhen - WANG, Huoyan - WANG,
Changquan. The role of root border cells in aluminum resistance of pea (Pisum sativum)
grown in mist culture. In JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCEZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2009, vol. 172,
no. 4, p. 528-534., WOS
11. [1.1] YU, Min - SHEN, Renfang - XIAO, Hongdong - XU, Miaomiao - WANG,
185
Huizhen - WANG, Huoyan - ZENG, Qilong - BIAN, Jianfeng. Boron alleviates aluminum
toxicity in pea (Pisum sativum). In PLANT AND SOIL, 2009, vol. 314, no. 1-2, p. 87-98.,
WOS
12. [1.2] JIANG, H. X. - TANG, N. - ZHENG, J. G. - CHEN, L. S. Antagonistic actions of
boron against inhibitory effects of aluminum toxicity on growth, CO2 assimilation,
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase, and photosynthetic electron transport
probed by the JIP-test, of Citrus grandis seedlings. In BMC PLANT BIOLOGY, 2009,
vol. 9., SCOPUS
13. [1.2] WEN, X. P. - BAN, Y. - INOUE, H. - MATSUDA, N. - MORIGUCHI, T.
Aluminum tolerance in a spermidine synthase-overexpressing transgenic European pear
is correlated with the enhanced level of spermidine via alleviating oxidative status. In
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 66, no. 3, p. 471-478.,
SCOPUS
ADCA145
SIVAGURU, M. - EZAKI, B. - HE, Z. H. - TONG, HY - OSAWA, H. - BALUŠKA,
František - VOLKMANN, Dieter - MATSUMOTO, H. Aluminum-induced gene
expression and protein localization of a cell wall-associated receptor kinase in
Arabidopsis. In Plant Physiology, 2003, vol. 132, no. 4, p. 2256-2266. (5.800 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] CHAE, Lee - SUDAT, Sylvia - DUDOIT, Sandrine - ZHU, Tong - LUAN, Sheng.
Diverse Transcriptional Programs Associated with Environmental Stress and Hormones
in the Arabidopsis Receptor-Like Kinase Gene Family. In MOLECULAR PLANT, 2009,
vol. 2, no. 1, p. 84-107., WOS
2. [1.1] HUANG, Si Qi - PENG, Jie - QIU, Cheng Xiang - YANG, Zhi Min. Heavy metalregulated new microRNAs from rice. In JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY,
2009, vol. 103, no. 2, p. 282-287., WOS
3. [1.1] KOHORN, Bruce D. - JOHANSEN, Susan - SHISHIDO, Akira - TODOROVA,
Tanya - MARTINEZ, Rhysly - DEFEO, Elita - OBREGON, Pablo. Pectin activation of
MAP kinase and gene expression is WAK2 dependent. In PLANT JOURNAL, 2009, vol.
60, no. 6, p. 974-982., WOS
4. [1.1] LEHTI-SHIU, Melissa D. - ZOU, Cheng - HANADA, Kousuke - SHIU, Shin-Han.
Evolutionary History and Stress Regulation of Plant Receptor-Like Kinase/Pelle Genes.
In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 150, no. 1, p. 12-26., WOS
5. [1.1] LI, Feng - SHI, Jiyan - SHEN, Chaofeng - CHEN, Guangcun - HU, Shaoping CHEN, Yingxu. Proteomic characterization of copper stress response in Elsholtzia
splendens roots and leaves. In PLANT MOLECULAR BIOLOGY, 2009, vol. 71, no. 3, p.
251-263., WOS
6. [1.1] LIGABA, Ayalew - KOCHIAN, Leon - PINEROS, Miguel. Phosphorylation at
S384 regulates the activity of the TaALMT1 malate transporter that underlies aluminum
resistance in wheat. In PLANT JOURNAL, 2009, vol. 60, no. 3, p. 411-423., WOS
7. [1.1] OZYIGIT, Ibrahim Ilker - AKINCI, Sener. Effects of some Stress Factors
(Aluminum, Cadmium and Drought) on Stomata of Roman Nettle (Urtica pilulifera L.).
In NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, 2009, vol.37, no.
1, p. 108-115., WOS
8. [1.1] SAWAKI, Yoshiharu - IUCHI, Satoshi - KOBAYASHI, Yasufumi - KOBAYASHI,
Yuriko - IKKA, Takashi - SAKURAI, Nozomu - FUJITA, Miki - SHINOZAKI, Kazuo SHIBATA, Daisuke - KOBAYASHI, Masatomo - KOYAMA, Hiroyuki. STOP1 Regulates
Multiple Genes That Protect Arabidopsis from Proton and Aluminum Toxicities. In
PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 150, no. 1, p. 281-294., WOS
9. [1.1] ZHANG, Hongxiao - LIAN, Chunlan - SHEN, Zhenguo. Proteomic identification
of small, copper-responsive proteins in germinating embryos of Oryza sativa. In
ANNALS OF BOTANY, 2009, vol. 103, no. 6, p. 923-930., WOS
10. [1.1] ZHAO LINNA - ZHAO QIAN - AO GUANGMING - YU JINGJUAN. The foxtail
millet Si69 gene is a Wali7 (wheat aluminum-induced protein 7) homologue and may
function in aluminum tolerance. In CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2009, vol.54, no.
10, p. 1697-1706., WOS
186
11. [1.1] ZHOU, Suping - SAUVE, Roger - THANNHAUSER, Theodore W. Proteome
changes induced by aluminium stress in tomato roots. In JOURNAL OF
EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 60, no. 6, p. 1849-1857., WOS
ADCA146
SIVAGURU, M. - FUJIWARA, Toru - YANG, Z. - OSAWA, H. - ŠAMAJ, Jozef BALUŠKA, František - MORI, T. - VOLKMANN, Dieter - MAEDA, T. MATSUMOTO, H. Aluminum-induced 1 - 3-beta-D-glucan inhibits cell-to-cell
trafficking of molecules through plasmodesmata. A new mechanism of aluminum
toxicity in plants. In Plant Physiology, 2000, vol. 124, no. 3, p. 991-1018. (2000 Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] AIDEMARK, Mari - ANDERSSON, Carl-Johan - RASMUSSON, Allan G. WIDELL, Susanne. Regulation of callose synthase activity in situ in alamethicinpermeabilized Arabidopsis and tobacco suspension cells. In BMC PLANT BIOLOGY,
2009, vol. 9., WOS
2. [1.1] BENITEZ-ALFONSO, Yoselin - CILIA, Michelle - ROMAN, Adrianna San THOMAS, Carole - MAULE, Andy - HEARN, Stephen - JACKSON, David. Control of
Arabidopsis meristem development by thioredoxin-dependent regulation of intercellular
transport. In PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE
UNITED STATES OF AMERICA, 2009, vol. 106, no. 9, p. 3615-3620., WOS
3. [1.1] CHENG, Yanwei - QI, Yaocheng - ZHU, Qian - CHEN, Xi - WANG, Ning ZHAO, Xin - CHEN, Haiyan - CUI, Xiangju - XU, Langlai - ZHANG, Wei. New changes
in the plasma-membrane-associated proteome of rice roots under salt stress. In
PROTEOMICS, 2009, vol. 9, no.11, 3100-3114., WOS
4. [1.1] EPEL, B. L. Plant viruses spread by diffusion on ER-associated movementprotein-rafts through plasmodesmata gated by viral induced host beta-1,3-glucanases. In
SEMINARS IN CELL, DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 20, no. 9, p. 10741081., WOS
5. [1.1] GHANATI, Faezeh - BANAEE, Taraneh - NEMATI, Farnoosh. Investigation on
the Role of Calcium in Aluminum Toxicity in Cultured Tobacco (Al sensitive) and Tea (Al
tolerant) Cells. In PROGRESS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,
VOL II, PTS A AND B, 2009, p. 326-330., WOS
6. [1.1] GOODWIN, S. B. - SUTTER, T. R. Microarray analysis of Arabidopsis genome
response to aluminum stress. In BIOLOGIA PLANTARUM, 2009, vol. 53, no. 1, p. 8599., WOS
7. [1.1] HUANG BIJIE - ZHU LIN - LIU XINYONG - ZHANG YANG - ZHAO NA.
Individual and Joint Effects of Lead and Mercury on the Viability of Root Border Cells in
Mung Bean (Vigna Radiata). In PROGRESS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND
TECHNOLOGY, VOL II, PTS A AND B, 2009, p. 254-258., WOS
8. [1.1] SIMPSON, Clare - THOMAS, Carole - FINDLAY, Kim - BAYER, Emmanuelle MAULE, Andrew J. An Arabidopsis GPI-Anchor Plasmodesmal Neck Protein with
Callose Binding Activity and Potential to Regulate Cell-to-Cell Trafficking. In PLANT
CELL, 2009, vol. 21, no. 2, p. 581-594., WOS
9. [1.1] STONEBLOOM, Solomon - BURCH-SMITH, Tessa - KIM, Insoon - MEINKE,
David - MINDRINOS, Michael - ZAMBRYSKI, Patricia. Loss of the plant DEAD-box
protein ISE1 leads to defective mitochondria and increased cell-to-cell transport via
plasmodesmata. In PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2009, vol. 106, no. 40, p. 17229-17234.,
WOS
10. [1.1] WEN, Xiao-Peng - BAN, Yusuke - INOUE, Hiromichi - MATSUDA, Narumi MORIGUCHI, Takaya. Aluminum tolerance in a spermidine synthase-overexpressing
transgenic European pear is correlated with the enhanced level of spermidine via
alleviating oxidative status. In ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY,
2009, vol. 66, no. 3, p. 471-478., WOS
ADCA147
ŠAMAJ, Jozef - SALAJ, Ján - OBERT, Bohuš - BALUŠKA, František - MENZEL,
Dietrik - VOLKMANN, Dieter. Calreticulin mRNA and protein are localized to
protein bodies in storage maize callus cells. In Plant Cell Reports, 2008, vol. 27, no.
187
2, p. 231-239. (1.974 - IF2007). ISSN 0721-7714.
Citácie:
1. [1.1] JIA, Xiao-Yun - HE, Li-Heng - JING, Rui-Lian - LI, Run-Zhi. Calreticulin:
conserved protein and diverse functions in plants. In PHYSIOLOGIA PLANTARUM,
2009, vol. 136, no. 2, p. 127-138., WOS
2. [1.1] LENARTOWSKA, Marta - LENARTOWSKI, Robert - SMOLINSKI, Dariusz Jan WROBEL, Bogdan - NIEDOJADLO, Janusz - JAWORSKI, Krzysztof - BEDNARSKA,
Elzbieta. Calreticulin expression and localization in plant cells during pollen-pistil
interactions. In PLANTA, 2009, vol. 231, no. 1, p. 67-77., WOS
ADCA148
ŠAMAJ, Jozef - READ, N. D. - VOLKMANN, Dieter - MENZEL, Diedrik BALUŠKA, František. The endocytic network in plants. In Trends in Plant Science,
2005, vol. 15, no. 8, p. 425-433. (11.833 - IF2004). ISSN 1360-1385.
Citácie:
1. [1.1] BAR, M. - AVNI, A. EHD2 inhibits ligand-induced endocytosis and signaling of
the leucine-rich repeat receptor-like protein LeEix2. In PLANT JOURNAL. ISSN: 09607412, AUG 2009, vol. 59, iss. 4, p. 600-611., WOS
2. [1.1] BAR, M. - SHARFMAN, M. - SCHUSTER, S. - AVNI, A. The Coiled-Coil Domain
of EHD2 Mediates Inhibition of LeEix2 Endocytosis and Signaling. In PLOS ONE. NOV
2009, ISSN: 1932-6203, vol. 4, iss. 11, Article Number: e7973., WOS
3. [1.1] ETXEBERRIA E. - GONZALEZ, P. - POZUETA, J. Evidence for two endocytic
transport pathways in plant cells. In PLANT SCIENCE. OCT 2009, vol. 177, iss. 4, p.
341-348., WOS
4. [1.1] HEIMANN, K. - KLERKS, P. L. - HASENSTEIN, K. H. Involvement of actin and
microtubules in regulation of bioluminescence and translocation of chloroplasts in the
dinoflagellate Pyrocystis lunula. In BOTANICA MARINA. ISSN: 0006-8055, APR 2009,
vol. 52, iss. 2, Special Issue: Sp. Iss. SI, p. 170-177., WOS
5. [1.1] JONES, D. L. - NGUYEN, C. - FINLAY, R. D. Carbon flow in the rhizosphere:
carbon trading at the soil-root interface. In PLANT AND SOIL. ISSN: 0032-079X, AUG
2009, vol. 321, iss. 1-2, p. 5-33., WOS
6. [1.1] SAMUEL, M. A. - CHONG, Y. T. - HAASEN, K. - ALDEA-BRYDGES, M. G. STONE, S. - GORING, D. R. Cellular Pathways Regulating Responses to Compatible
and Self-Incompatible Pollen in Brassica and Arabidopsis Stigmas Intersect at Exo70A1,
a Putative Component of the Exocyst Complex. In PLANT CELL. ISSN: 1040-4651, SEP
2009. vol. 21, iss. 9, p. 2655-2671., WOS
7. [1.1] SZUMLANSKI, A. L. - NIELSEN, E. The Rab GTPase RabA4d Regulates Pollen
Tube Tip Growth in Arabidopsis thaliana. In PLANT CELL. ISSN: 1040-4651, FEB
2009, vol. 2, iss. 2, p. 526-544., WOS
8. [1.1] ZONIA, L. - MUNNIK, T. Uncovering hidden treasures in pollen tube growth
mechanics. In TRENDS IN PLANT SCIENCE. ISSN: 1360-1385, JUN 2009, vol. 14, iss.
6, p. 318-327., WOS
ADCA149
ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František - VOIGT, Boris - SCHLICHT, Marcus VOLKMANN, Dieter - MENZEL, Diedrik. Endocytosis, actin cytoskeleton, and
signaling. In Plant Physiology, 2004, vol. 135, no. 3, p. 1150-1161. (5.634 - IF2003).
(2004 - Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] AGARWAL, P. - REDDY, M. K. - SOPORY, S. K. - AGARWAL, P. K. Plant
Rabs: Characterization, Functional Diversity, and Role in Stress Tolerance. In PLANT
MOLECULAR BIOLOGY REPORTER, 2009, vol. 27, no. 4, p. 417-430., WOS
2. [1.1] BAR, M. - AVNI, A. EHD2 inhibits ligand-induced endocytosis and signaling of
the leucine-rich repeat receptor-like protein LeEix2. In PLANT JOURNAL, 2009, vol.
59, no. 4, p. 600-611., WOS
3. [1.1] HO, A. Y. Y. - DAY, D. A. - BROWN, M. H. - MARC, J. Arabidopsis
phospholipase D delta as an initiator of cytoskeleton-mediated signalling to fundamental
cellular processes. In FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 36, no. 2, p. 190198., WOS
188
4. [1.1] JOENVAARA, S. - MATTILA, P. - RENKONEN, J. - MAKITIE, A. - TOPPILASALMI, S. - LEHTONEN, M. - SALMI, P. - LEHTI, S. - MAKINEN, J. - SORMUNEN, R.
- PAAVONEN, T. - RENKONEN, R. Caveolar transport through allergen Bet v 1 in
allergic nasal epithelium of birch pollen patients. In JOURNAL OF ALLERGY AND
CLINICAL IMMUNOLOGY, 2009, vol. 124, no. 1, p. 135-142., WOS
5. [1.1] LAM, S. K. - CAI, Y. - TSE, Y. CH. - WANG, J. - LAW, A. Ho Yin - PIMPL, P. CHAN, Ho Yin E. - XIA, J. - JIANG, L. BFA-induced compartments from the Golgi
apparatus and trans-Golgi network/early endosome are distinct in plant cells. In PLANT
JOURNAL, 2009, vol. 60, no. 5, p. 865-881., WOS
6. [1.1] TOYOOKA, K. - GOTO, Y. - ASATSUMA, S. - KOIZUMI, M. - MITSUI, T. MATSUOKA, K. A Mobile Secretory Vesicle Cluster Involved in Mass Transport from
the Golgi to the Plant Cell Exterior. In PLANT CELL, 2009, vol. 21, no. 4, p. 12121229., WOS
7. [1.1] TURGEON, R. - WOLF, S. Phloem Transport: Cellular Pathways and Molecular
Trafficking. In ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 60, p. 207-221.,
WOS
ADCA150
ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František - MENZEL, Diedrik. New signalling
molecules regulating root hair tip growth. In Trends in Plant Science, 2004, vol. 9,
no. 5, p. 217-220. (13.405 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 1360-1385.
Citácie:
1. [1.1] GUO, K. - KONG, W. W. - YANG, Z. M. Carbon monoxide promotes root hair
development in tomato. In PLANT CELL AND ENVIRONMENT. ISSN: 0140-7791, AUG
2009, vol. 32, iss. 8, p. 1033-1045., WOS
ADCA151
ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František - PREŤOVÁ, Anna - VOLKMANN, Dieter.
Auxin deprivation induces a developmental switch in maize somatic embryogenesis
involving redistribution of microtubules and actin filaments from endoplasmic to
cortical cytoskeletal arrays. In Plant Cell Reports. - Wien : Springer Verlag, 2003,
vol. 21, no. 10, p. 940-945. (1.375 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 07217714.
Citácie:
1. [1.1] DEO, Pradeep C. - HARDING, Robert M. - TAYLOR, Mary - TYAGI, Anand P. BECKER, Douglas K. Somatic embryogenesis, organogenesis and plant regeneration in
taro (Colocasia esculenta var. esculenta). In PLANT CELL TISSUE AND ORGAN
CULTURE, ISSN 0167-6857, 2009, vol. 99, no. 1, p. 61-71., WOS
2. [1.1] KARIMI, Manoochehr - EBRAHIMI, Amin - SAHRAROO, Amir - MOOSAVI,
Seyed-Amir - MOOSAVI, Firoozeh - BIHAMTA, Mohammad-Reza. Callus formation and
shoot organogenesis in Moshgak (Ducrosia flabellifolia Boiss.) from cotyledon. In
JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, ISSN 1459-0255, 2009,
vol. 7, no. 2, p. 441-445., WOS
ADCA152
ŠAMAJ, Jozef - PETERS, M. - VOLKMANN, Dieter - BALUŠKA, František.
Effects of myosin ATPase inhibitor 2,3-butanedione 2 monoxime on distributions of
myosins, F-actin, microtubules, and cortical endoplasmic reticulum in maize root
apices. In Plant and Cell Physiology : international journal for Physiology,
Biochemistry, Molecular Biology. - Oxford : Japanese Society of Plant Physiologists
: Oxford University Press, 2000, vol. 41, no. 5, p. 571-582. (2000 - Current
Contents). ISSN 0032-0781.
Citácie:
1. [1.1] BRODSKY, V. Ya. The Cell Theory. Progress in Studies on Cell-Cell
Communications. In RUSSIAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009,
vol. 40, no. 5, p. 255-263., WOS
2. [1.1] JIN, Qiaojun - HASENSTEIN, Karl H. Cytoskeletal control of sperm release in
Chara contraria. In BOTANICA MARINA, ISSN 0006-8055, 2009, vol. 52, no. 2, p. 162169., WOS
3. [1.1] NATESAN, S. K. A. - SULLIVAN, J. A. - GRAY, J. C. Myosin XI Is Required for
Actin-Associated Movement of Plastid Stromules. In MOLECULAR PLANT, ISSN 1674-
189
2052, 2009, vol. 2, no. 6, p. 1262-1272., WOS
4. [1.1] THOMAS, Clement - THOLL, S. - MOES, D. - DIETERLE, M. - PAPUGA, J. MOREAU, F. - STEINMETZ, A. Actin Bundling in Plants. In CELL MOTILITY AND
THE CYTOSKELETON, 2009, vol. 66, no. 11, p. 940-957., WOS
ADCA153
ŠAMAJ, Jozef - OVEČKA, Miroslav - HLAVAČKA, Andrej - LECOURIEUX,
Fatma - MESKIENE, Irute - LICHTSCHEIDL, Irene - LENART, Peter - SALAJ,
Ján - VOLKMANN, Dieter - BOGRE, Laszlo. Involvement of the mitogen-activated
protein kinase SIMK in regulation of root hair tip growth. In EMBO journal :
European Molecular Biology Organization, 2002, vol. 21, no. 13, p. 3296-3306.
(12.459 - IF2001). ISSN 0261-4189.
Citácie:
1. [1.1] POTTERS, G. - PASTERNAK, T. - GUISEZ, Y. - JANSEN, M. A. K. Different
stresses, similar morphogenic responses: integrating a plethora of pathways. In PLANT
CELL AND ENVIRONMENT, ISSN 0140-7791, FEB 2009, vol. 32, iss. 2, p. 158-169.,
WOS
2. [3] GRIERSON, C. - SCHIEFELBEIN, J. Genetics of Root Hair Formation. In Emons
AMC, Ketelaar, T. (eds) Root hairs. Springer, Heidelberg, 2008.
ADCA154
ŠAMAJ, Jozef - ENSIKAT, H.J. - KNOX, J.P. - BARTHLOTT, W. - VOLKMANN,
Dieter - BALUŠKA, František. Immunogold-localization of plant surface
arabinogalactan-proteins using glycerol liquid substitution and scanning electron
microscopy. In Journal of Microscopy, 1999, vol. 193, no. 2, p. 150-157. (1.347 IF1998). (1999 - Current Contents). ISSN 0022-2720.
Citácie:
1. [1.1] JOSE-ESTANYOL, Matilde - LOPEZ-RIBERA, Ignacio - BASTIDA, Miriam JARHMANN, Torben - SANCHEZ-PONS, Nuria - BECERRA, Cristian - VICIENT,
Carlos M. - PUIGDOMENECH, Pere. Genetic, molecular and cellular approaches to
the analysis of maize embryo development. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL BIOLOGY, 2009, vol. 53, no. 8-10, p. 1649-1654., WOS
ADCA155
ŠIBÍK, Jozef - VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján. Plant communities with
Pinus mugo (alliance Pinion mugo) in the subalpine belt of the Western Carpathians
– a numerical approach. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2005, vol. 74, no.
4, p. 329-343. ISSN 0001-6977.
Citácie:
1. [1.2] RONIKIER, A. - ADAMČÍK, S. Critical review of Russula species
(Agaricomycetes) known from Tatra national park (Poland and Slovakia). In POLISH
BOTANICAL JOURNAL, 2009, vol. 54, no. 1, p. 41-53.
2. [2.1] SEKULOVA, L. - HAJEK, M. Diversity of subalpine and alpine vegetation of the
eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental
gradients. In BIOLOGIA. ISSN 0006-3088, OCT 2009, vol. 64, iss. 5, p. 908-918.
3. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
ADCA156
ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - BOČOVÁ, Beáta - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor TAMÁS, Ladislav. The effect of aluminum ions on the activity of ascorbate-redoxand oxidative stress- related enzymes in barley root tips. In Periodicum Biologorum.
- Zagreb, 2006, vol. 108, no. 5, p. 593-596. (2006 - Current Contents). ISSN 00315362.
Citácie:
1. [1.1] BRAIN, R. A. - CEDERGREEN, N. Biomarkers in aquatic plants: Selection and
Utility. In REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY.
Book Series: REVIEWS OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND
TOXICOLOGY. ISSN 0179-5953, 2009, vol. 198, p. 49-109., WOS
190
ADCA157
ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor - ŠIROKÁ, Beáta TAMÁS, Ladislav. Peroxidase mediated hydrogen peroxide production in barley
roots grown under stress conditions. In Plant Growth Regulation. - Dordrecht :
Springer Netherlands, 2004, vol. 44, no. 3, p. 267-275. ISSN 0167-6903.
Citácie:
1. [1.1] KOTIS, M. - YUPSANIS, T. A. - SYROS, T. D. - ECONOMOU, A. S. Peroxidase,
acid phosphatase, RNase and DNase activity and isoform patterns during in vitro rooting
of Petunia x hybrida microshoots. In BIOLOGIA PLANTARUM. SEP 2009, vol. 53, iss.
3, p. 530-538., WOS
2. [1.1] WANG,C. Q. - SONG, H. Calcium protects Trifolium repens L. seedlings against
cadmium stress. In PLANT CELL REPORTS. ISSN 0721-7714, SEP 2009, vol. 28, iss. 9,
p. 1341-1349., WOS
3. [1.1] ZHANG, F. Q. - ZHANG, H. X. - WANG, G. P. - XU, L. L. - SHEN, Z. G.
Cadmium-induced accumulation of hydrogen peroxide in the leaf apoplast of Phaseolus
aureus and Vicia sativa and the roles of different antioxidant enzymes. In JOURNAL OF
HAZARDOUS MATERIALS. ISSN: 0304-3894, AUG 2009, vol. 168, iss. 1, p. 76-84.,
WOS
ADCA158
ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - TAMÁS, Ladislav - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK,
Igor. Effect of aluminium on oxidative stress related enzymes activities in barley
roots. In Biologia Plantarum : international journal. - Praha ; Dordrecht : Institute of
Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic : Springer
Netherlands, 2004, vol. 48, no. 2, p. 261-266. (0.919 - IF2003).
Citácie:
1. [1.1] GOODWIN, S. B. - SUTTER, T. R. Microarray analysis of Arabidopsis genome
response to aluminum stress. In BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN 0006-3134, MAR 2009,
vol. 53, iss. 1, p. 85-99., WOS
2. [1.1] UYSAL, D. - OZDENER, Y. - AYDIN, B. - DEMIR, E. DETERMINATION OF
AMELIORATING EFFECT OF SALICYLIC ACID ON TOXICITY OF ALUMINUM IN
WHEAT ROOTS. In FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. ISSN 1018-4619,
2009, vol. 18, iss. 1, p. 32-39., WOS
3. [1.1] XING, S. C. - LI, F. - GUO, Q. F. - LIU, D. R. - ZHAO, X. X. - WANG, W. The
involvement of an expansin geneTaEXPB23 from wheat in regulating plant cell growth.
In BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN: 0006-3134, SEP 2009, vol. 53, iss. 3, p. 429-434.,
WOS
4. [1.1] ZHANG, Huimin - ZHANG, Shanshan - MENG, Qingmin - ZOU, Jin - JIANG,
Wusheng - LIU, Donghua. EFFECTS OF ALUMINUM ON NUCLEOLI IN ROOT TIP
CELLS, ROOT GROWTH AND THE ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN VIM FABA
L. In ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA, 2009, vol. 51, no. 2, p.
99-106., WOS
ADCA159
ŠPANIEL, Stanislav - MARHOLD, Karol - HODÁLOVÁ, Iva - LIHOVÁ, Judita.
Diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe (Asteraceae) in Central Europe:
morphological differentiation and cytotype distribution patterns. In Folia geobotanica
: a journal of plant ecology and systematics, 2008, vol. 43, no. 2, p. 131-158. (1.133 IF2007). ISSN 1211-9520.
Citácie:
1. [1.1] CIRES, E. - CUESTA, C. - PEREDO, E. - REVILLA, M. A. - PRIETO, J. A. F.
Genome size variation and morphological differentiation within Ranunculus
parnassifolius group (Ranunculaceae) from calcareous screes in the Northwest of Spain.
In PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. ISSN 0378-2697, AUG 2009, vol. 281,
iss. 1-4, p. 193-208., WOS
ADCA160
ŠROBÁROVÁ, Antónia. Occurrence of Fusarium spp. from Slovakia maize kernels.
In Cereal Research Communications, 1997, vol. 25, no. 3, p. 617-619. ISSN 01333720.
Citácie:
1. [1.1] TANCINOVA, D. - LABUDA, R. Fungi on wheat bran and their toxinogenity. In
191
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE. ISSN: 12321966, DEC 2009, vol. 16, iss. 2, p. 325-331., WOS
ADCA161
ŠROBÁROVÁ, Antónia - PAVLOVA, A. Toxicity of secondary metabolites of the
fungus F. culmorum in relation to resistance of winter wheat cultivars. In Cereal
Research Communications, 2001, vol. 29, no. 1-2, p. 101-108. ISSN 0133-3720.
Citácie:
1. [1.1] TIMMERMANS, B. G. H. - OSMAN, A. M. - Van DER BURGT, G. H. M. GEERT, J. H. M. Differences between spring wheat cultivars in tolerance to Fusarium
seedling blight under organic field conditions. In EUROPEAN JOURNAL OF PLANT
PATHOLOGY. ISSN: 0929-1873, NOV 2009, vol. 125, iss. 3, p. 377-386., WOS
ADCA162
ŠROBÁROVÁ, Antónia - ŠLIKOVÁ, Svetlana - ŠUDYOVÁ, Valéria. Diversity of
the Fusarium species associated with head and seedling blight on wheat in Slovakia.
In Biologia : journal of the Slovak Academy of Science, 2008, vol. 63, no. 3, p. 332337. (0.207 - IF2007). (2008 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [1.2] GAGKAEVA, T.Yu. Phytopathogenic fungus Fusarium cerealis on the territory
of Russia. In MIKOLOGIYA I FITOPATOLOGIYA, 2009, vol. 43, no. 4, p. 331-342.,
SCOPUS
ADCA163
ŠROBÁROVÁ, Antónia - EGED, Štefan. Trichoderma and sulphoethyl glucan
reduce maize root rot infestation and fusaric acid content. In Plant Soil and
Environment. - Praha : Ústav zemědelských a potr. informacií, 2005, vol. 51, no. 7,
p. 322-327. ISSN 1214-1178.
Citácie:
1. [1.1] SEMPERE, F. - SANTAMARINA, M. P. Antagonistic interactions between fungal
rice pathogen Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg and Trichoderma harzianum
Rifai. In ANNALS OF MICROBIOLOGY. ISSN: 1590-4261, 2009, vol. 59, iss. 2, p. 259266., WOS
ADCA164
ŠROBÁROVÁ, Antónia - MORETTI, Antonio - FERRACANE, R. - RITIENI,
Alberto - LOGRIECO, A. Toxigenic Fusarium species of Liseola section in preharvest maize ear rot, and associated mycotoxins. In European Journal of Plant
Pathology, 2002, vol. 108, no. 4, p. 299-306. (1.010 - IF2001). (2002 - Current
Contents). ISSN 0929-1873.
Citácie:
1. [1.1] TANCINOVA, D. - LABUDA, R. Fungi on wheat bran and their toxinogenity. In
ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE. DEC 2009, vol.
16, iss. 2, p. 325-331., WOS
2. [1.2] JESTOI, M. - KOKKONEN, M. - UHLIG, S. What about the 'other' Fusarium
mycotoxins? In World Mycotoxin Journal. 2009, vol. 2, iss. 2, p. 181-192., SCOPUS
ADCA165
ŠVEHLÍKOVÁ, Vanda - MRÁZ, Patrik - PIACENTE, Sonia - MARHOLD, Karol.
Chemotaxonomic significance of flavonoids and phenolic acids in the Hieracium
rohacsense group (Hieracium sect. Alpina; Lactuceae, Compositae). In Biochemical
Systematics and Ecology, 2002, vol. 30, no. 11, p. 1037-1049. ISSN 0305-1978.
Citácie:
1. [1.1] STANOJEVIC, L. P. - STANKOVIC, M. - CAKIC, M. - NIKOLIC, L. - NIKOLIC,
V. - RISTIC, D. P. - CANADANOVIC-BRUNET, J. - TUMBAS, V. Antioxidant activity
and total phenolic and flavonoid contents of Hieracium pilosella L. etracts. In SENSORS.
ISSN 1424-8220, JUL 2009, vol. 9, iss. 7, p. 5702-5714., WOS
ADCA166
TAMÁS, Ladislav - ĎURČEKOVÁ, Katarína - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor.
Expression of defence-related peroxidases Prx7 and Prx8 during abiotic stresses in
barley roots. In Acta Physiologiae Plantarum, 2009, vol. 31, p. 139-144. (0.807 IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, Scisearch). ISSN 0137-5881.
Citácie:
1. [1.1] GORJANOVIC, S. A review: Biological and technological functions of barley
seed pathogenesis- related proteins (PRS). In JOURNAL OF THE INSTITUTE OF
192
BREWING. 2009, vol. 115, iss. 4, p. 334-360., WOS
ADCA167
TAMÁS, Ladislav - DUDÍKOVÁ, Jana - ĎURČEKOVÁ, Katarína HALUŠKOVÁ, Ľubica - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor - OLLÉ, Marta.
Alterations of the gene expression, lipid peroxidation, proline and thiol content along
the barley root exposed to cadmium. In Journal of Plant Physiology : biochemistry,
physiology, molecular biology and functional biotechnology of plants, 2008, vol.
165, no. 11, p. 1193-1203. (2.239 - IF2007). ISSN 0176-1617.
Citácie:
1. [1.1] CI, D. - JIANG, D. - DAI, T. - JING, Q. - CAO, W. Effects of cadmium on plant
growth and physiological traits in contrast wheat recombinant inbred lines differing in
cadmium tolerance. In CHEMOSPHERE. ISSN: 0045-6535, ISSN: 0045-6535, DEC
2009, vol. 77, iss. 11, p. 1620-1625., WOS
2. [1.1] MEGATELI, S. - SEMSARI, S. - COUDERCHET, M. Toxicity and removal of
heavy metals (cadmium, copper, and zinc) by Lemna gibba. In ECOTOXICOLOGY AND
ENVIRONMENTAL SAFETY. ISSN: 0147-6513, SEP 2009, vol. 72, iss. 6, p. 1774-1780.,
WOS
3. [1.1] WANG, C. Q. - SONG, H. Calcium protects Trifolium repens L. seedlings
against cadmium stress. In PLANT CELL REPORTS. ISSN: 0721-7714, SEP 2009, vol.
28, iss. 9, p. 1341-1349., WOS
ADCA168
TAMÁS, Ladislav - DUDÍKOVÁ, Jana - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor ZELINOVÁ, Veronika. The impact of heavy metals on the activity of some enzymes
along the barley root. In Environmental and Experimental Botany, 2008, vol. 62, no.
1, p. 86-91. (1.810 - IF2007). (2008 - Current Contents, SCOPUS, GEOBASE,
BIOSIS, EMBIOLOGY). ISSN 0098-8472.
Citácie:
1. [1.1] GRATAO, P. L. - MONTEITO, C. C. - ROSSI, M. L. - MARTINELLI, A. P. PERES, L. E. P. - MEDICI, L. O. - LEA, P. J. - AZEVEDO, R. A. Differential
ultrastructural changes in tomato hormonal mutants exposed to cadmium. In
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY. 2009, vol. 67, iss. 2, p. 387-394.,
WOS
2. [1.1] MLECZEK, M. - LUKASZEWSKI, M. - KACZMAREK, Z. - RISSMANN, I. GOLINSKI, P. Efficiency of selected heavy metals accumulation by Salix viminalis roots.
In ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN 0098-8472. JAN 2009,
vol. 65, iss. 1, p. 48-53., WOS
3. [1.1] PAIVA, L. B. - DE OLIVEIRA, J. G. - AZEVEDO, R. A. - RIBEIRO, D. R. - DA
SILVA, M. G. - VITORIA, A. P. Ecophysiological responses of water hyacinth exposed to
Cr3+ and Cr6+. In ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN 00988472, MAR 2009, vol. 65, iss. 2-3, p. 403-409., WOS
4. [1.1] SANTALA, K. R. - RYSER, P. Influence of heavy-metal contamination on plant
response to water availability in white birch, Betula papyrifera. In ENVIRONMENTAL
AND EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN: 0098-8472, MAY 2009, vol. 66, iss. 2, p. 334340., WOS
5. [1.2] XIONG, J. - LU, H. - LU, K. - DUAN, Y. - AN, L. - ZHU, C. Cadmium decreases
crown root number by decreasing endogenous nitric oxide, which is indispensable for
crown root primordia initiation in rice seedlings. In PLANTA. 2009, vol. 230, iss. 4, p.
599-610., SCOPUS
ADCA169
TAMÁS, Ladislav - ĎURČEKOVÁ, Katarína - HALUŠKOVÁ, Ľubica HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor - OLLÉ, Marta. Rhizosphere localized cationic
peroxidase from barley roots is strongly activated by cadmium and correlated with
root growth inhibition. In Chemosphere. - Elsevier, 2007, vol. 66, p. 1292-1300.
(2.442 - IF2006). ISSN 0045-6535.
Citácie:
1. [1.1] KOVACIK, J. - KLEJDUS, B. - BACKOR, M. Nitric oxide signals ROS
scavenger-mediated enhancement of PAL activity in nitrogen-deficient Matricaria
chamomilla roots: side effects of scavengers. In FREE RADICAL BIOLOGY AND
193
MEDICINE. ISSN: 0891-5849, JUN 2009, vol. 46, iss. 12, p. 1686-1693., WOS
2. [1.1] SOBRINO-PLATA, J. - ORTEGA-VILLASANTE, C. - FLORES-CACERAS, M. L.
- ESCOBAR, C. - CAMPO, F. F. - HERNANDEZ, L. E. Differential alterations of
antioxidant defenses as bioindicators of mercury and cadmium toxicity in alfalfa. In
CHEMOSPHERE. ISSN: 0045-6535, NOV 2009, vol. 77, iss. 7, p. 946-954., WOS
ADCA170
TAMÁS, Ladislav - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor - ŠIMONOVIČOVÁ, Marta
- ŠIROKÁ, Beáta. Aluminium-induced drought and oxidative stress in barley roots.
In Journal of Plant Physiology : biochemistry, physiology, molecular biology and
functional biotechnology of plants. - Jena : Urban & Fischer : Elsevier, 2006, vol.
163, no. 7, p. 781-784. ISSN 0176-1617.
Citácie:
1. [1.1] GOODWIN, S. B. - SUTTER, T. R. Microarray analysis of Arabidopsis genome
response to aluminum stress. In BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN: 0006-3134, MAR
2009, vol. 53, iss. 1, p. 85-89., WOS
2. [1.1] REYES-DIAZ, M. - ALBERDI, M. - MORA, M. D. Short-term Aluminum Stress
Differentially Affects the Photochemical Efficiency of Photosystem II in Highbush
Blueberry Genotypes. In JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR
HORTICULTURAL SCIENCE. ISSN 0003-1062, JAN 2009, vol. 134, iss. 1, p. 14-21.,
WOS
3. [1.1] RUUHOLA, T. - RANTALA, L. M. - NEUVONEN, S. - YANG, S. - RANTALA, M.
J. Effects of long-term simulated acid rain on a plant-herbivore interaction. In BASIC
AND APPLIED ECOLOGY. ISSN: 1439-1791, 2009, vol. 10, iss. 7, p. 589-596., WOS
4. [1.1] UYSAL, D. - OZDENER, Y. - AYDIN, B. - DEMIR, E. Determination of
ameliorating effect of salicylic acid on toxcity of aluminum in wheat roots. In
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. ISSN: 1018-4619, 2009, vol. 18, iss. 1, p.
32-39, WOS
5. [1.1] ZHOU, S. P. - SAUVE, R. - THANNHAUSER, T. W. Proteome changes induced
by aluminium stress in tomato roots. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY.
ISSN: 0022-0957, APR 2009, vol. 60, iss. 6, p. 1849-1857., WOS
6. [1.2] AMAKO, K. - USHIMARU, T. Dehydroascorbate reductase and salt stress. In
CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural
Resources. 2009, vol. 4, iss. 3., SCOPUS
ADCA171
TAMÁS, Ladislav - BOČOVÁ, Beáta - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor - OLLÉ,
Marta. Cadmium-induced inhibition of apoplastic ascorbate oxidase in barley roots.
In Plant Growth Regulation. - Dordrecht : Springer Netherlands, 2006, vol. 48, no. 1,
p. 41-49. ISSN 0167-6903.
Citácie:
1. [1.1] MEGATELI, S. - SEMSARI, S. - COUDERCHET, M. Toxicity and removal of
heavy metals (cadmium, copper, and zinc) by Lemna gibba. In ECOTOXICOLOGY AND
ENVIRONMENTAL SAFETY. ISSN: 0147-6513, SEP 2009, vol. 72, iss. 6, p. 1774-1780.,
WOS
2. [1.1] WANG,C. Q. - SONG, H. Calcium protects Trifolium repens L. seedlings against
cadmium stress. In PLANT CELL REPORTS. ISSN: 0721-7714, SEP 2009, vol. 28, iss. 9,
p. 1341-1349., WOS
ADCA172
TAMÁS, Ladislav - BUDÍKOVÁ, Sylvia - ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - HUTTOVÁ,
Jana - ŠIROKÁ, Beáta - MISTRÍK, Igor. Rapid and simple method for Al-toxicity
analysis in emerging barley roots during germination. In Biologia Plantarum :
international journal, 2006, vol. 50, no. 1, p. 87-93. (0.792 - IF2005). ISSN 00063134.
Citácie:
1. [1.1] GONZALEZ-MENDOZA, D. - QUIROZ-MORENO, A. - MEDRANO, R. E. G. GRIMALDO-JUAREZ, O. - ZAPATA-PEREZ, O. Cell Viability and Leakage of
Electrolytes in Avicennia germinans exposed to heavy metals. In ZEITSCHRIFT FUR
NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES. MAY-JUN 2009,
vol. 64, iss. 5-6, p. 391-394., WOS
194
ADCA173
TAMÁS, Ladislav - BUDÍKOVÁ, Sylvia - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - ŠIROKÁ, Beáta. Aluminum-induced cell death of
barley-root border cells is correlated with peroxidase- and oxalate oxidase-mediated
hydrogen peroxide production. In Plant Cell Reports, 2005, vol. 24, no. 3, p. 189194. (1.457 - IF2004). ISSN 0721-7714.
Citácie:
1. [1.1] JAROSZUK-SCISEL, J. - KUREK, E. - RODZIK, B. - WINIARCZYK, K.
Interactions between rye (Secale cereale) root border cells (RBCs) and pathogenic and
nonpathogenic rhizosphere strains of Fusarium culmorum. In MYCOLOGICAL
RESEARCH. ISSN: 0953-7562, OCT 2009, vol. 113, p. 1053-1061., WOS
2. [1.1] YU, M. - SHEN, R. F. - LIU, J. Y. - CHEN, R. F. - XU, M. M. - YANG, Y. - XIAO,
H. D. - WANG, H. Z. - WANG, H. Y. - WANG, C. Q. The role of root border cells in
aluminum resistance of pea (Pisum sativum) grown in mist culture. In JOURNAL OF
PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FÜR
PFLANZENERNÄHRUNG UND BODENKUNDE. AUG 2009, vol. 172, iss. 4, p. 528534., WOS
3. [1.1] ZHOU, S. P. - SAUVE, R. - THANNHAUSER, T. W. Proteome changes induced
by aluminium stress in tomato roots. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN
0022-0957, APR 2009, vol. 60, iss. 6, p. 1849-1857., WOS
4. [1.2] LIU, S. - MA, D. W. The allelopathy of different development stages of
Amaranthus retroflexus L. on root border cells of cucumber. In Shengtai Xuebao/ ACTA
ECOLOGICA SINICA. 2009, vol. 29, iss. 8, p. 4392-4396., SCOPUS
5. [1.2] UYSAL, D. - OZDENER, Y. - AYDIN, B. - DEMIR, E. Determination of
ameliorating effect of salicylic acid on toxicity of aluminum in wheat roots. In
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. 2009, vol. 18, iss. 1, p. 32-39., SCOPUS
ADCA174
TAMÁS, Ladislav - ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK,
Igor. Aluminium stimulated hydrogen peroxide production of germinating seeds. In
Environmental and Experimental Botany, 2004, vol. 51, no. 3, p. 281-288. ISSN
0098-8472.
Citácie:
1. [1.1] MAHESHWARI, R. - DUBEY, R. S. Nickel-induced oxidative stress and the role
of antioxidant defence in rice seedlings. In PLANT GROWTH REGULATION. ISSN
0167-6903, SEP 2009, vol. 59, iss. 1, p. 37-49., WOS
2. [1.1] TABALDI, L. A. - CARGNELUTTI, D. - GONCALVES, J. F. - PEREIRA, L. B. CASTRO, G. Y. - MALDANER, J. - RAUBER, R. - ROSSATO, L. V. - BISOGNIN, D. A. SCHETINGER, M. R. - TEIXEIRA, N. F. xidative stress is an early symptom triggered by
aluminum in Al-sensitive potato plantlets. In CHEMOSPHERE. ISSN: 0045-6535, SEP
2009, vol. 76, iss. 10, p. 1402-1409., WOS
3. [1.1] UYSAL, D. - OZDENER, Y. - AYDIN, B. - DEMIR, E. DETERMINATION OF
AMELIORATING EFFECT OF SALICYLIC ACID ON TOXICITY OF ALUMINUM IN
WHEAT ROOTS. In FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN. ISSN 1018-4619,
2009, vol. 18, iss. 1, p. 32-39., WOS
4. [1.1] ZHANG, F. - ZHANG, H. X. - WANG, G. - XU, L. - SHEN, Z. Cadmium-induced
accumulation of hydrogen peroxide in the leaf apoplast of Phaseolus aureus and Vicia
sativa and the roles of different antioxidant enzymes. In JOURNAL OF HAZARDOUS
MATERIALS. ISSN 0304-3894, AUG 2009, vol. 168, iss. 1, p. 76-84., WOS
ADCA175
TAMÁS, Ladislav - ŠIMONOVIČOVÁ, Marta - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK,
Igor. Elevated oxalate oxidase activity is correlated with Al-induced plasma
membrane injury and root growth inhibition in young roots. In Acta Physiologiae
Plantarum. - Warszawa : Polish Scienific Publishers, 2004, vol. 26, no. 1, p. 85-93.
(0.438 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0137-5881.
Citácie:
1. [1.1] DE MACEDO, C. E. C. - VAN SINT, J. V. - KINET, J. M. - Lutts, S. Effects of
aluminium on root growth and apical root cells in rice (Oryza sativa L.) cultivars.
Reliability of screening tests to detect Al resistance at the seedling stage. In ACTA
195
PHYSIOLOGIAE PLANTARUM. ISSN 0137-5881, 2009, vol. 31, iss. 6, p. 1255-1262.,
WOS
2. [1.1] ZHOU, S. P. - SAUVE, R. - THANNHAUSER, T. W. Proteome changes induced
by aluminium stress in tomato roots. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN
0022-0957, APR 2009, vol. 60, iss. 6, p. 1849-1857., WOS
ADCA176
TAMÁS, Ladislav - HUTTOVÁ, Jana - ŽIGOVÁ, Zdena. Accumulation of stressproteins in intercellular spaces of barley leaves induced by biotic and abiotic factors.
In Biologia Plantarum : international journal, 1997, vol. 39, p. 387-394. (1997 Current Contents). ISSN 0006-3134.
Citácie:
1. [1.1] GONI, O. - SANCHEZ-BALLESTA, M. T. - MERODIO, C. - ESCRIBANO, M. I.
Regulation of defense and cryoprotective proteins by high levels of CO2 in Annona fruit
stored at chilling temperature. In JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY. ISSN 01761617, 2009, vol. 166, iss. 3, p. 246-258., WOS
2. [1.1] HASAN, S. A. - FARIDUDDIN, Q. - ALI, B. - HAYAT, S. - AHMAD, A.
Cadmium: Toxicity and tolerance in plants. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
BIOLOGY. ISSN 0254-8704, MAR 2009, vol. 30, iss. 2, p. 165-174., WOS
ADCA177
TAMÁS, Ladislav - HUTTOVÁ, Jana - MISTRÍK, Igor. Inhibition of Al-induced
root elongation and enhancement of Al-induced peroxidase activity in Al-sensitive
and Al-resistant barley cultivars are positively correlated. In Plant and Soil :
international journal on plant-soil relationships, 2003, vol. 250, no. 2, p. 193-200.
(1.290 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0032-079X.
Citácie:
1. [1.1] KOLLAROVA, K. - RICHTEROVA, D. - SLOVAKOVA, L. - HENSELOVA, M. CAPEK, P. - LISKOVA, D. Impact of galactoglucomannan oligosaccharides on
elongation growth in intact mung bean plants. In PLANT SCIENCE. ISSN: 0168-9452,
OCT 2009, vol. 177, iss. 4, p. 324-330., WOS
2. [1.1] ZHANG, Huimin - ZHANG, Shanshan - MENG, Qingmin - ZOU, Jin - JIANG,
Wusheng - LIU, Donghua. EFFECTS OF ALUMINUM ON NUCLEOLI IN ROOT TIP
CELLS, ROOT GROWTH AND THE ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM IN VIM FABA
L. In ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA, 2009, vol. 51, no. 2, p.
99-106., WOS
3. [2.1] KOLLAROVA, Karin - SLOVAKOVA, Ľudmila - KOLLEROVA, Edita LISKOVA, Desana. Galactoglucomannan oligosaccharides inhibition of elongation
growth is in pea epicotyls coupled with peroxidase activity. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64,
no. 5, p. 919-922., WOS
4. [4] RICHTEROVÁ, D. - KOLLÁROVÁ, K.Vplyv galaktoglukomanánových
oligosacharidov na rast fazule mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek) kultivovanej v
hydropónii. In Zborník recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009.
Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009.
1. vyd. Bratislava : Pcmicro. 2009, s. 479-484.
ADCA178
TAMÁS, Ladislav - HUTTOVÁ, Jana - HAJASOVÁ, Lenka - MISTRÍK, Igor. The
effect of aluminium on polypeptide pattern of cell wall proteins isolated from the
roots of Al-sensitive and Al-resistant barley cultivars. In Acta Physiologiae
Plantarum, 2001, vol. 23, no. 2, p. 161-168.
Citácie:
1. [1.1] DE MACEDO, C. - CRISTIANE, E. - VAN SINT, J. V. - KINET, J. M. - LUTTS,
S. Effects of aluminium on root growth and apical root cells in rice (Oryza sativa L.)
cultivars. Reliability of screening tests to detect Al resistance at the seedling stage. In
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM. NOV 2009, vol. 31, iss. 6, p. 1255-1262., WOS
ADCA179
VĚZDA, A. - PIŠÚT, Ivan. Zwei neue Arten der Flechtengattung Absconditella
(lichenisierte Stictidaceae, Ostropales) in der Tschechoslowakei. In Nova Hedwigia,
1984, vol. 40, no. 1-4, p. 341-346. ISSN 0029-5035.
Citácie:
1. [1.1] BALOCH, E. - GILENSTAM, G. - WEDIN, M. Phylogeny and classification of
196
Cryptodiscus, with a taxonomic synopsis of the Swedish species. In FUNGAL
DIVERSITY. ISSN: 1560-2745, SEP 2009, vol. 38, p. 51-68., WOS
2. [1.1] SPRIBILLE, T. - BJORK, C. R. - EKMAN, S. - ELIX, J. A. - GOWARD, T. PRINTZEN, CH. - TONSBERG, T. - WHEELER, T. Contributions to an epiphytic lichen
flora of northwest North America: I. Eight new species from British Columbia inland
rain forests. In BRYOLOGIST. ISSN: 0007-2745, MAR 2009, vol. 112, no. 1, p. 109-137.,
WOS
3. [3] CZARNOTA, P. - KUKWA, M. Contribution to the knowledge of some poorly
knownlichens in Poland. I. The genus Absconditella. In FOLIA CRYPTOG. ESTONICA
2008, Fasc. 44, p. 1-7.
ADCA180
VITHA, S. - BALUŠKA, František - MEWS, M. - VOLKMANN, Dieter.
Immunofluorescence detection of F-actin on low melting wax sections from plant
tissues. In Journal of Histochemistry and Cytochemistry. - New Brunswick : Rutgers
University, 1997, vol. 45, no. 1, p. 89-95. ISSN 0022-1554.
Citácie:
1. [1.1] LEE, C. B. - KIM, S. - McCLURE, B. A Pollen protein, NaPCCP, that binds
pistil arabinogalactan proteins also binds phosphatidylinositol 3-phosphate and
associates with the pollen tube endomembrane system. In PLANT PHYSIOLOGY. ISSN:
0032-0889, FEB 2009, vol. 149, iss. 2, p. 791-802., WOS
2. [1.1] VOROSHILOVA, V. A. - DEMCHENKO, K. N. - BREWIN, N. J. - BORISOV, A.
Y. - TIKHONOVICH, I. A. Initiation of a legume nodule with an indeterminate meristem
involves proliferating host cells that harbour infection threads. In NEW PHYTOLOGIST.
ISSN: 0028-646X, 2009, vol. 181, iss. 4, p. 913-923., WOS
ADCA181
VITHA, S. - BALUŠKA, František - BRAUN, Markus - ŠAMAJ, Jozef VOLKMANN, Dieter - BARLOW, Peter W. Comparison of cryofixation and
aldehyde fixation for plant actin immunocytochemistry: aldehydes do not destroy Factin. In Histochemical journal : journal of cell and tissue biochemistry, 2000, vol.
32, no. 8, p. 457-466. ISSN 0018-2214.
Citácie:
1. [1.1] HEJATKO, J. - RYU, H. - KIM, G. T. - DOBESOVA, R. - CHOI, S. - CHOI, S.
M. - SOUCEK, P. - HORAK, J. - PEKAROVA, B. - PALME, K. - BRZOBOHATY, B. HWANG, I. The Histidine Kinases CYTOKININ-INDEPENDENT1 and ARABIDOPSIS
HISTIDINE KINASE2 and 3 Regulate Vascular Tissue Development in Arabidopsis
Shoots. In PLANT CELL. ISSN: 1040-4651, JUL 2009, vol. 21, iss. 7, p. 2008-2021.,
WOS
2. [1.1] THOMAS, Clement - THOLL, Stephane - MOES, Daniele - DIETERLE, Monika
- PAPUGA, Jessica - MOREAU, Flora - STEINMETZ, Andre. Actin Bundling in Plants.
In CELL MOTILITY AND THE CYTOSKELETON, 2009, vol. 66, no. 11, p. 940-957.,
WOS
ADCA182
VOIGT, Boris - TIMMERS, A. C. J. - ŠAMAJ, Jozef - MÜLLER, Josef BALUŠKA, František - MENZEL, Diedrik. GFP-FABD2 fusion construct allows in
vivo visualization of the dynamic actin cytoskeleton in all cells of Arabidopsis
seedlings. In European Journal of Cell Biology, 2005, no. 6, p. 595-608. ISSN 01719335.
Citácie:
1. [1.1] AVISAR, D. - ABU-ABIED, M. - BELAUSOV, E. - SADOT, E. - HAWES, CH. SPARKES, I. A. A Comparative Study of the Involvement of 17 Arabidopsis Myosin
Family Members on the Motility of Golgi and Other Organelles. In PLANT
PHYSIOLOGY, 2009, vol. 150, no. 2, p. 700-709., WOS
2. [1.1] BAR, Maya - SHARFMAN, Miya - SCHUSTER, Silvia - AVNI, Adi. The CoiledCoil Domain of EHD2 Mediates Inhibition of LeEix2 Endocytosis and Signaling. In
PLOS ONE, 2009, vol. 4, no. 11, e7973., WOS
3. [1.1] CROWELL, E. F. - BISCHOFF, V. - DESPREZ, T. - ROLLAND, A. STIERHOF, Y. D. - SCHUMACHER, K. - GONNEAU, M. - HOEFTE, H. VERNHETTES, S. Pausing of Golgi Bodies on Microtubules Regulates Secretion of
197
Cellulose Synthase Complexes in Arabidopsis. In PLANT CELL, 2009, vol. 21, no. 4, p.
1141-1154., WOS
4. [1.1] ERA, Atsuko - TOMINAGA, Motoki - EBINE, Kazuo - AWAI, Chie - SAITO,
Chieko - ISHIZAKI, Kimitsune - YAMATO, Katsuyuki T. - KOHCHI, Takayuki NAKANO, Akihiko - UEDA, Takashi. Application of Lifeact Reveals F-Actin Dynamics in
Arabidopsis thaliana and the Liverwort, Marchantia polymorpha. In PLANT AND CELL
PHYSIOLOGY, 2009, vol. 50, no. 6, p. 1041-1048., WOS
5. [1.1] FAULKNER, CH. - BLACKMAN, L. M. - COLLINGS, D. A. - CORDWELL, S. J.
- OVERALL, R. L. Anti-tropomyosin antibodies co-localise with actin microfilaments and
label plasmodesmata. In EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY. ISSN 0171-9335,
JUN 2009, vol. 88, iss. 6, p. 357-369., WOS
6. [1.1] LI, Jian-Feng - PARK, Eunsook - VON ARNIM, Albrecht G. - NEBENFUEHR,
Andreas. The FAST technique: a simplified Agrobacterium-based transformation method
for transient gene expression analysis in seedlings of Arabidopsis and other plant
species. In PLANT METHODS, 2009, vol. 5, art. no. 6., WOS
7. [1.1] MAISCH, J. - FISEROVA, J. - FISCHER, L. - NICK, P. Tobacco Arp3 is
localized to actin-nucleating sites in vivo. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY.
ISSN 0022-0957, FEB 2009, vol. 60, iss. 2, p. 603-614., WOS
8. [1.1] ODA, Yoshihisa - HIGAKI, Takumi - HASEZAWA, Seiichiro - KUTSUNA,
Natsumaro. NEW INSIGHTS INTO PLANT VACUOLAR STRUCTURE AND
DYNAMICS. In INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY,
2009, vol. 277, p. 103-135., WOS
9. [1.1] STAIGER, CH. J. - SHEAHAN, M. - KHURANA, P. - WANG, X. - McCURDY,
D. W. - BLANCHOIN, L. Actin filament dynamics are dominated by rapid growth and
severing activity in the Arabidopsis cortical array. In JOURNAL OF CELL BIOLOGY.
JAN 2009, vol. 184, iss. 2, p. 269-280., WOS
10. [1.1] THOMAS, Clement - THOLL, Stephane - MOES, Daniele - DIETERLE, Monika
- PAPUGA, Jessica - MOREAU, Flora - STEINMETZ, Andre. Actin Bundling in Plants.
In CELL MOTILITY AND THE CYTOSKELETON, 2009, vol. 66, no. 11, p. 940-957.,
WOS
11. [1.2] CÁRDENAS, L. New findings in the mechanisms regulating polar growth in
root hair cells. In PLANT SIGNALING AND BEHAVIOR, 2009, vol. 4, no. 1, p. 4-8.,
SCOPUS
12. [1.2] SHI, L. - WANG, B. - GONG, W. - WANG, Y. Hyperosmotic stress induced
actin filaments varying in Arabidopsis thaliana suspension cells. In 3rd International
Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2009, 2009.,
SCOPUS
ADCA183
VOIGT, Boris - TIMMERS, A. C. J. - ŠAMAJ, Jozef - HLAVAČKA, Andrej UEDA, T. - PREUSS, M. - NIELSEN, E. - MATHUR, Jaideep - EMANS, N. STENMARK, H. - NAKANO, A. - BALUŠKA, František - MENZEL, Diedrik.
Actin-based motility of endosomes is linked to the polar tip growth of root hairs. In
European Journal of Cell Biology. - Jena : Urban and Fischer Verlag, 2005, vol. 84,
no. 6, p. 609-621. ISSN 0171-9335.
Citácie:
1. [1.1] ABU-ABIED, Mohamad - AVISAR, Dror - BELAUSOV, Eduard HOLDENGREBER, Vered - KAM, Zvi - SADOT, Einat. Identification of an Arabidopsis
unknown small membrane protein targeted to mitochondria, chloroplasts, and
peroxisomes. In PROTOPLASMA, 2009, vol. 236, no. 1-4, p. 3-12., WOS
2. [1.1] BAR, Maya - AVNI, Adi. EHD2 inhibits ligand-induced endocytosis and
signaling of the leucine-rich repeat receptor-like protein LeEix2. In PLANT JOURNAL,
2009, vol. 59, no. 4, p. 600-611., WOS
3. [1.1] KRZESLOWSKA, M. - LENARTOWSKA, M. - MELLEROWICZ, E. J. SAMARDAKIEWICZ, S. - WOZNY, A. Pectinous cell wall thickenings formation-A
response of moss protonemata cells to lead. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN: 0098-8472, 2009, vol. 65, iss. 1, p. 119-131., WOS
4. [1.1] VERMEER, Joop E. M. - THOLE, Julie M. - GOEDHART, Joachim - NIELSEN,
198
Erik - MUNNIK, Teun - GADELLA, Theodorus W. J. Imaging phosphatidylinositol 4phosphate dynamics in living plant cells. In PLANT JOURNAL, 2009, vol. 57, no. 2, p.
356-372., WOS
5. [1.1] ZARSKY, Viktor - CVRCKOVA, Fatima - POTOCKY, Martin - HALA, Michal.
Exocytosis and cell polarity in plants exocyst and recycling domains. In NEW
PHYTOLOGIST, 2009, vol. 183, no. 2, p. 255-272., WOS
6. [1.2] WEI, T. - HIBINO, H. - OMURA, T. Release of Rice dwarf virus from insect
vector cells involves secretory exosomes derived from multivesicular bodies. In
COMMUNICATIVE AND INTEGRATIVE BIOLOGY, 2009, vol. 2, no. 4, p. 324-326.,
SCOPUS
7. [3] KETELAAR, T. - EMONS, A. M. The Actin Cytoskeleton in Root Hairs: A Cell
Elongation Device. In Emons, A. M. C. - Ketelaar, T. (eds) Root hairs. Springer,
Heidelberg, 2008.
ADCA184
VOLKMANN, Dieter - BALUŠKA, František. Gravity: one of the driving forces for
evolution. In Protoplasma, 2006, vol. 229, no. 2-4, p. 143-148. (1.573 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 0033-183X.
Citácie:
1. [1.1] ALLEN, J. - BISBEE, P. A. - DARNELL, R. L. - KUANG, A. - LEVINE, L. H. MUSGRAVE, M. E. - VAN LOON, J. J. W. A. GRAVITY CONTROL OF GROWTH
FORM IN BRASSICA RAPA AND ARABIDOPSIS THALIANA (BRASSICACEAE):
CONSEQUENCES FOR SECONDARY METABOLISM. In AMERICAN JOURNAL OF
BOTANY, 2009, vol. 96, no. 3, p. 652-660., WOS
2. [1.1] MUSGRAVE, M. E. - KUANG, A. - ALLEN, J. - BLASIAK, J. - VAN LOON, J. J.
W. A. Brassica rapa L. seed development in hypergravity. In SEED SCIENCE
RESEARCH, 2009, vol. 19, no. 2, p. 63-72., WOS
3. [1.1] MUSGRAVE, M. E. - KUANG, A. - ALLEN, J. - VAN LOON, J. W. A.
Hypergravity prevents seed production in Arabidopsis by disrupting pollen tube growth.
In PLANTA, 2009, vol. 230, no. 5, p. 863-870., WOS
4. [1.1] SARKAR, P. - BOSNEAGA, E. - AUER, M. Plant cell walls throughout
evolution: towards a molecular understanding of their design principles. In JOURNAL
OF EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 60, no. 13, p. 3615-3635., WOS
ADCA185
5. [1.2] BHASKARAN, S. - JAGTAP, S. S. - VIDYASAGAR, P. B. Life and gravity.
In Biophysical Reviews and Letters, 2009, vol. 4, no. 4, p. 299-318., SCOPUS
VOLKMANN, Dieter - MORI, T. - TIRLAPUR, Uday K. - KONIG, Karsten FUJIWARA, Toru - KENDRICK-JONES, John - BALUŠKA, František.
Unconventional myosins of the plant-specific class VIII: endocytosis, cytokinesis,
plasmodesmata/pit-fields, and cell-to-cell coupling. In Cell Biology International. London : Academic Press : Elsevier Science, 2003, vol. 27, no. 3, p. 289-291. (1.017
- IF2002). ISSN 1065-6995.
Citácie:
1. [1.1] AVISAR, D. - ABU-ABIED, M. - BELAUSOV, E. - SADOT, E. - HAWES, CH. SPARKES, I. A. A Comparative study of the involvement of 17 Arabidopsis myosin family
members on the motility of Golgi and other organelles. In PLANT PHYSIOLOGY. ISSN:
0032-0889, JUN 2009, vol. 150, iss. 2, p. 700-709., WOS
2. [1.1] HOFMANN, CH. - NIEHL, A. - SAMBADE, A. - STEINMETZ, A. - HEINLEIN,
M. Inhibition of tobacco mosaic virus movement by expression of an actin-binding
protein. In PLANT PHYSIOLOGY. ISSN 0032-0889, APR 2009, vol. 149, iss. 4, p. 18101823., WOS
3. [1.1] YOKOTA, E. - UEDA, S. - TAMURA, K. - ORIL, H. - UCHI, S. - SONOBE, S. HARA-NISHIMURA, I. - SHIMMEN, T. An isoform of myosin XI is responsible for the
translocation of endoplasmic reticulum in tobacco cultured BY-2 cells. In JOURNAL OF
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN 0022-0957, JAN 2009, vol. 60, iss. 1, p. 197-212.,
WOS
ADCA186
VOLKMANN, Dieter - BALUŠKA, František. The actin cytoskeleton in plants:
from transport networks to signaling networks. In Microscopy Research and
199
Technique, 1999, vol. 47, no. 2, p. 135-154. (1999 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] AUGUSTYNOWICZ, J. - KRZESZOWIEC, W. - GABRYS, H. Acquisition of
plastid movement responsiveness to light during mesophyll cell differentiation. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ISSN: 0214-6282,
2009, vol. 53, iss. 1, p. 121-127., WOS
2. [1.1] CLEMENT, M. - KETELAAR, T. - RODIUC, N. - BANORA, M.Y. SMERTENKO, A. - ENGLER, G. - ABAD, P. - HUSSEY, P. - ENGLER, J. A. ActinDepolymerizing Factor2-Mediated Actin Dynamics Are Essential for Root-Knot
Nematode Infection of Arabidopsis. In PLANT CELL. ISSN: 1040-4651, SEP 2009, vol.
21, iss. 9, p. 2963-2979., WOS
3. [1.1] ZHANG, W. - FAN, L. M. Actin Dynamics Regulates Voltage-Dependent
Calcium-Permeable Channels of the Vicia faba Guard Cell Plasma Membrane. In J
OURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY. ISSN: 1672-9072, OCT 2009, vol. 51,
iss. 10, p. 912-921., WOS
ADCA187
WÄCHTER, Rebecca - LANGHANS, Markus - ALONI, Roni - GÖTZ, Simone WEILMÜNSTER, Anke - KOOPS, Ariane - TEMGUIA, Leopoldine - MISTRÍK,
Igor - PAVLOVKIN, Ján - RASCHER, Uwe - SCHWALM, Katja - KOCH, Karen
E. - ULLRICH, Cornelia I. Vascularization, high-volume flow, and localized roles
for enzymes of sucrose metabolism during tumorigenesis by Agrobacterium
tumefaciens. In Plant Physiology, 2003, vol. 133, no. 3, p. 1024-1037. (5.800 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] BOGDAN, J. - ZAGDANSKA, B. Alterations in sugar metabolism coincide with a
transition of wheat seedlings to dehydration intolerance. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN: 0098-8472, MAY 2009, vol. 66, iss. 2, p. 186-194.,
WOS
2. [1.1] FAURE, D. - VEREECKE, D. - LEVEAU, J. H. J. Molecular communication in
the rhizosphere. In PLANT AND SOIL. ISSN: 0032-079X, AUG 2009, vol. 321, iss. 1-2,
p. 279-303., WOS
3. [1.1] TIAN, H. - KONG, Q. G. - FENG, Y. - YU, X. Cloning and characterization of a
soluble acid invertase-encoding gene from muskmelon. In MOLECULAR BIOLOGY
REPORTS. ISSN: 0301-485, MAR 2009, vol. 36, iss. 3, p. 611-617., WOS
4. [1.2] HAUDECOEUR, E. - PLANAMENTE, S. - CIROU, A. - TANNI?RES, M. SHELP, B.J. - MORÉRA, S. - FAURE, D. Proline antagonizes GABA-induced quenching
of quorum-sensing in Agrobacterium tumefaciens. In Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, 2009, vol. 106, no. 34, p. 1458714592., SCOPUS
5. [1.2] LEE, C. W. - EFETOVA, M. - ENGELMANN, J. C. - KRAMELL, R. WASTERNACK, C. - LUDWIG-MÜLLER, J. - HEDRICH, R. - DEEKEN, R.
Agrobacterium tumefaciens promotes tumor induction by modulating pathogen defense
in arabidopsis thaliana. In PLANT CELL. 2009, vol. 21, no. 9, p. 2948-2962., SCOPUS
ADCA188
WANG, O. L. - KONG, L. G. - WANG, X. H. - LIN, Jinxing - ŠAMAJ, Jozef BALUŠKA, František. Effects of brefeldin A on pollen germination and tube
growth. Antagonistic effects on endocytosis and secretion. In Plant Physiology,
2005, vol. 139, no. 4, p. 1692-1703. (5.881 - IF2004). (2005 - Current Contents).
ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] DOMOZYCH, David S. - LAMBIASSE, Laura - KIEMLE, Sarah N. - GRETZ,
Michael R. CELL-WALL DEVELOPMENT AND BIPOLAR GROWTH IN THE DESMID
PENIUM MARGARITACEUM (ZYGNEMATOPHYCEAE, STREPTOPHYTA).
ASYMMETRY IN A SYMMETRIC WORLD. In JOURNAL OF PHYCOLOGY, 2009, vol.
45, no. 4, p. 879-893., WOS
2. [1.1] JIANG, Bo - SHEN, Zonggen - SHEN, Jinbo - YU, Da - SHENG, Xianyong - LU,
Hongfei. Germination and growth of sponge gourd (Luffa cylindrica) pollen tubes and
200
FTIR analysis of the pollen tube wall. In SCIENTIA HORTICULTURAE, 2009, vol. 122,
no. 4, p. 638-644., WOS
3. [1.1] KRZESLOWSKA, M. - LENARTOWSKA, M. - MELLEROWICZ, E. J. SAMARDAKIEWICZ, S. - WOZNY, A. Pectinous cell wall thickenings formation-A
response of moss protonemata cells to lead. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY. ISSN: 0098-8472, JAN 2009, vol. 65, iss. 1, p. 119-131.,
WOS
4. [1.1] MOSCATELLI, Alessandra - IDILLI, Aurora Irene. Pollen Tube Growth: a
Delicate Equilibrium Between Secretory and Endocytic Pathways. In JOURNAL OF
INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 51, no. 8, p. 727-739., WOS
5. [1.1] SANDO, T. - HAYASHI, T. - TAKEDA, T. - AKIYAMA, Y. - NAKAZAWA, Y. FUKUSAKI, E. - KOBAYASHI, A. Histochemical study of detailed laticifer structure and
rubber biosynthesis-related protein localization in Hevea brasiliensis using spectral
confocal laser scanning microscopy. In PLANTA, 2009, vol. 230, no. 1, p. 215-225.,
SCOPUS
6. [1.1] YANG XUEXI - CHEN HUI - DAI XIAOJING - XU WENZHONG - HE
ZHENYAN - MA MI. Evidence of vacuolar compartmentalization of arsenic in the
hyperaccumulator Pteris vittata. In CHINESE SCIENCE BULLETIN, 2009, vol. 54, no.
22, p. 4229-4233., WOS
ADCA189
WANG, X. H. - TENG, Y. - WANG, Q. - LI, X. - ZHENG, Maozhong - LIN,
Jinxing - ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František. Imaging of dynamic secretory
vesicles in living pollen tubes of Picea meyeri using evanescent wave microscopy.
In Plant Physiology, 2006, vol. 141, no. 4, p. 1591-1603. (6.114 - IF2005). (2006 Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] KROEGER, Jens H. - DAHER, Firas Bou - GRANT, Martin - GIEITMANN,
Anja. Microfilament Orientation Constrains Vesicle Flow and Spatial Distribution in
Growing Pollen Tubes. In BIOPHYSICAL JOURNAL, 2009, vol. 97, no. 7, p. 18221831., WOS
2. [1.2] GEITMANN, A. - DUMAIS, J. Not-so-tip-growth. In PLANT SIGNALING AND
BEHAVIOR, 2009, vol. 4, no. 2, p. 136-138., SCOPUS
3. [3] AXELROD, D. Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy.
BIOPHYSICAL TOOLS FOR BIOLOGISTS, VOL 2: IN VIVO TECHNIQUES Book
Series: METHODS IN CELL BIOLOGY. 2008, vol. 89, p. 169-221.
ADCA190
WITSCH, von M. - BALUŠKA, František - STAIGER, C.J. - VOLKMANN, Dieter.
Profilin is associated with the plasma membrane in microspores and pollen. In
European Journal of Cell Biology. ISSN 0171-9335.
Citácie:
1. [1.1] WANG, Feng - JING, Yanping - WANG, Zhen - MAO, Tonglin - SAMAJ, Jozef YUAN, Ming - REN, Haiyun. Arabidopsis Profilin Isoforms, PRF1 and PRF2 Show
Distinctive Binding Activities and Subcellular Distributions. In JOURNAL OF
INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY, 2009, vol. 51, no. 2, p. 113-121., WOS
ADCA191
WOJTASZEK, P. - ANIELSKA-MAZUR, A. - GABRYS, H. - BALUŠKA,
František - VOLKMANN, Dieter. Recruitment of myosin VIII towards plastid
surfaces is root-cap specific and provides the evidence for actomyosin involvement
in root osmosensing. In Functional Plant Biology, 2005, vol. 32, no. 8, p. 721-736.
Citácie:
1. [1.2] SUETSUGU, N. - WADA, M. Chloroplast photorelocation movement. In Plant
Cell Monographs, 2009, vol. 13, p. 235-266., SCOPUS
ADCA192
WOJTASZEK, P. - BALUŠKA, František - KASPROWITZ, A. - ŁUCZAK, M. VOLKMANN, Dieter. Domain-specific mechanosensory transmission of osmotic
and enzymatic cell wall disturbances to the actin cytoskeleton. In Protoplasma, 2007,
vol. 230, no. 3-4, p. 217-230. (1.333 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN
0033-183X.
201
Citácie:
1. [1.1] AZRI, W. - CHAMBON, CH. - HERBETTE, S. - BRUNEL, N. - COUTAND, C. LEPLE, J. Ch. - REJEB, I. B. - AMMAR, S. - JULIEN, J. L. - ROECKEL-DREVET, P.
Proteome analysis of apical and basal regions of poplar stems under gravitropic
stimulation. In PHYSIOLOGIA PLANTARUM, ISSN 0031-9317, 2009, vol. 136, no. 2, p.
193-208., WOS
2. [1.1] SINHA, A. - CALIGARI, P. D. S. A breakthrough in lupin biotechnology: prolific
protocolonisation in recalcitrant white lupin (Lupinus albus) triggered by bovine serum
albumin. In ANNALS OF APPLIED BIOLOGY, ISSN 0003-4746, 2009, vol. 154, no. 2,
p. 183-194., WOS
ADCA193
WU, Xiaoqin - CHEN, T. - ZHENG, Maozhong - CHEN, Yanmei - TENG, Nianjun
- ŠAMAJ, Jozef - BALUŠKA, František - LIN, Jinxing. Integrative proteomic and
cytological analysis of the effects of extracellular Ca2+ influx on Pinus bungeana
pollen tube development. In Journal of Proteome Research, 2008, vol. 7, no. 10, p.
4299-4312. (5.675 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1535-3893.
Citácie:
1. [1.1] PERTL, Heidi - SCHULZE, Waltraud X. - OBERMEYER, Gerhard. The Pollen
Organelle Membrane Proteome Reveals Highly Spatial-Temporal Dynamics during
Germination and Tube Growth of Lily Pollen. In JOURNAL OF PROTEOME
RESEARCH, 2009, vol. 8, no. 11, p. 5142-5152., WOS
ADCA194
ADCA195
YAZICI, Kenan - APTROOT, Andre - ETAYO, Javier - ASLAN, Ali - GUTTOVÁ,
Anna. Lichens from the Batman, Mardin, Osmaniye, and Sivas regions of Turkey. In
Mycotaxon : an international journal of research on taxonomy and nomenclature of
fungi, including lichens, 2008, vol. 103, p. 141-144. (0.535 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 0093-4666.
Citácie:
1. [1.2] HALICI, M. G. - AKKSOY, A. Lichenised and lichenicolous fungi of
Aladaglar National Park (Nigde, Kayseri and Adana Provinces) in Turkey. In
TURKISH JOURNAL OF BOTANY. 2009, vol. 33, iss. 3, p. 169-189., SCOPUS
YU, Q. - HLAVAČKA, Andrej - MATOH, T. - VOLKMANN, Dieter - MENZEL,
Diedrik - GOLDBACH, H. E. - BALUŠKA, František. Short-term boron deprivation
inhibits endocytosis of cell wall pectins in meristematic cells of maize and wheat
root apices. In Plant Physiology, 2002, vol. 130, no. 2, p. 415-421. (5.105 - IF2001).
(2002 - Current Contents). ISSN 0032-0889.
Citácie:
1. [1.1] KOCABEK, Tomas - SVOBODA, Zdenek - AL-ZWI, Ali M. - ROLFE, Stephen A.
- FELLNER, Martin. Boron-regulated hypocotyl elongation is affected in Arabidopsis
mutants with defects in light signalling pathways. In ENVIRONMENTAL AND
EXPERIMENTAL BOTANY, 2009, vol. 67, no. 1, 101-111., WOS
2. [1.1] YU, Min - SHEN, Renfang - XIAO, Hongdong - XU, Miaomiao - WANG,
Huizhen - WANG, Huoyan - ZENG, Qilong - BIAN, Jianfeng. Boron alleviates aluminum
toxicity in pea (Pisum sativum). In PLANT AND SOIL, 2009, vol. 314, no.1-2, p. 87-98.,
WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ÁCS, Éva - SZABÓ, Katalin - KISS, Keve T. - HINDÁK, František. Benthic algal
investigations in the Danube river and some of its main tributaries from Germany to
Hungary. In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2003,
vol. 58, no. 4, p. 545-554. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] BLANCO, S. - ECTOR, L. Distribution, ecology and nuisance effects of the
freshwater invasive diatom Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt: a literature
review. In NOVA HEDWIGIA. ISSN: 0029-5035, MAY 2009, vol. 88, iss. 3-4, p. 347-
202
422., WOS
2. [1.1] WHITTON, B. A. - ELLWOOD, N. T. W. - KAWECKA, B. Biology of the
freshwater diatom Didymosphenia: a review. In HYDROBIOLOGIA. ISSN: 0018-8158,
SEP 2009, vol. 630, iss. 1, p. 1-37., WOS
ADDA02
BACIGÁLOVÁ, Kamila - ELIÁŠ, Pavol - ŠROBÁROVÁ, Antónia. Puccinia
komarovii - a rust fungus on Impatiens parviflora in Slovakia. In Biologia : section
botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1998, vol. 53, no. 1, p. 7-13. ISSN
1335-6372.
Citácie:
1. [3] URBAN, Z. - MARKOVÁ, J. Cataloque of rust fungi. Praha: Karolinum, 2009,
ISBN 978-80-246-1664-3 p. 287.
ADDA03
BALUŠKA, František - MANCUSO, Stefano - VOLKMANN, Dieter - BARLOW,
Peter W. Root apices as plant command centres: the unique 'brain-like' status of the
root apex transition zone. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Science,
2004, vol. 59, no. 1, p. 7-19. (0.183 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] POSMYK, M. M. - JANAS, K. M. Melatonin in plants. In ACTA PHYSIOLOGIAE
PLANTARUM. ISSN: 0137-5881, JAN 2009, vol. 31, iss. 1, p. 1-11., WOS
ADDA04
BANÁSOVÁ, Viera - HORAK, Othmar - ČIAMPOROVÁ, Milada NADUBINSKÁ, Miriam - LICHTSCHEIDL, Irene. The vegetation of metalliferous
and non-metalliferous grasslands in two former mine regions in Central Slovakia. In
Biologia : section botany. - Bratislava : SAP, 2006, vol. 61, no. 4, p. 433-439. ISSN
1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] BACKOR, M. - KOVACIK, J. - DZUBAJ, A. - BACKOROVA, M. Physiological
comparison of copper toxicity in the lichens Peltigera rufescens (Weis) Humb. and
Cladina arbuscula subsp mitis (Sandst.) Ruoss. In PLANT GROWTH REGULATION.
ISSN 0167-6903, JUL 2009, vol. 58, iss. 3, p. 279-286., WOS
2. [1.1] BACKOR, M. - LOPPI, S. Interactions of lichens with heavy metals. In
BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN 0006-3134, JUL 2009, vol. 53, iss. 2, p. 214-222., WOS
3. [1.1] BERGMEIER, Erwin - KONSTANTINOU, Maria - TSIRIPIDIS, Ioannis SYKORA, Karle V. Plant communities on metalliferous soils in northern Greece. In
PHYTOCOENOLOGIA, ISSN: 0340-269X, 2009, vol. 39, no. 4, p. 411-438., WOS
4. [1.1] MENCH, M. - SCHWITZGUEBEL, J. P. - SCHROEDER, P. - BERT, V. GAWRONSKI, S. - GUPTA, S. Assessment of successful experiments and limitations of
phytotechnologies: contaminant uptake, detoxification and sequestration, and
consequences for food safety. In ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION
RESEARCH. ISSN: 0944-1344. NOV 2009, vol. 16, iss. 7, p. 876-900 ., WOS
5. [1.2] BAČKOR, M. - KLEJDUS, B. - VANTOVÁ, I. - KOVÁČIK, J. Peltigera rufescens
and Cladina arbuscula var. mitis, and the moss Racomitrium lanuginosum to copper-rich
substrate. In CHEMOSPHERE. 2009, vol. 76, iss. 10, p. 1340-1343., SCOPUS
ADDA05
BANÁSOVÁ, Viera - HAJDÚK, Juraj. Der Gehalt an Fe, Cr, Ni, Ca, Al, Mg, Ti und
S in Pflanzen und im Boden der Abfallhalden von der Nickelhutte. In Biologia. Warsaw ; Berlin ; Heidelberg : Versita : Springer, 1977, roč. 32, s. 279-288. ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŽIAR, M. Halda technologického odpadu lúženca pri
Seredi. In GEOGRAFIA, 2009, roč. 17, s. 145-152.
ADDA06
BANÁSOVÁ, Viera - HOLUB, Z. Response of Coronilla varia L. populations to
environmental pollution by mercury ad other pollutants. In Biológia, Bratislava,
1993, roč. 48, č. 4, s. 403-406.
Citácie:
1. [1.1] TERSIC, T. - GOSAR, M. - SAJN, R. Impact of mining activities on soils and
203
sediments at the historical mining area in Podljubelj, NW Slovenia. In JOURNAL OF
GEOCHEMICAL EXPLORATION. ISSN: 0375-6742, JAN 2009, vol. 100, iss. 1, p. 110., WOS
ADDA07
CIRIAKOVÁ, Anna - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Forest communities of Northwest
part of Štiavnické vrchy Mts and their ecological characteristics. In Ekológia :
medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = international journal of
the biosphere, 2003, vol. 22, no. 1, p. 8-15. (0.246 - IF2002). (2003 - Current
Contents, SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Geo Abstracts). ISSN 1335342X.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Floristická a pôdno-ekologická charakteristika
asociácie Melico uniflorae-Quercetum. In Zborník recenzovaných príspevkov :
monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro. 2009, s. 604-609.
ADDA08
DEKÁNKOVÁ, Katarína - LUXOVÁ, Miroslava - GAŠPARÍKOVÁ, Otília KOLAROVIČ, Lukáš. Response of maize plants to water stress. In Biologia : section
botany. - Bratislava : SAP, 2004, vol. 59, supplement 13, p. 151-155. ISSN 13356372.
Citácie:
1. [1.1] ATKIN, O. K. - MACHEREL, D. The crucial role of plant mitochondria in
orchestrating drought tolerance. In ANNALS OF BOTANY. ISSN 0305-7364, FEB 2009,
vol. 103, iss. 4, p. 581-597., WOS
ADDA09
DÍTĚ, Daniel - HÁJEK, Michal - HÁJKOVÁ, Petra. Formal definitions of Slovakian
mire plant associations and their application in regional research. In Biologia :
journal of the Slovak Academy of Science, 2007, vol. 62, no. 4, p. 400-408. (0.213 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - JANIŠOVÁ,
Monika - KLIMENT, Ján - KUČERA, P. - MÁJEKOVÁ, Jana - DÚBRAVKOVÁMICHÁLKOVÁ, Daniela - SADLOŇOVÁ, Jurina - ŠIBÍKOVÁ, Ivana - ŠKODOVÁ, Iveta
- UHLÍŘOVÁ, Jana - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, M. - VALACHOVIČ, Milan. A list
of vegetation units of Slovakia. In JAROLÍMEK, Ivan et al. Diagnostic, constant and
dominant taxa of the higher vegetation units of Slovakia. 1. vyd. - Bratislava : Veda,
2008. ISBN 978-80-224-1024-3, s.295-329.
ADDA10
FRANKOVÁ, Lenka - CIBÍROVÁ, Katarína - GAŠPARÍKOVÁ, Otília - PŠENÁK,
Mikuláš. The Role of the roots in the life strategy of Colchicum autumnale. In
Biologia : section botany. - Bratislava : SAP, 2004, vol. 59, supplement 13, p. 87-93.
ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] ADRIAENS, D. - JACQUEMYN, H. - HONNAY, O. - HERMY, M. Conservation
of remnant populations of Colchicum autumnale - The relative importance of local
habitat quality and habitat fragmentation. In ACTA OECOLOGICA-INTERNATIONAL
JOURNAL OF ECOLOGY. ISSN 1146-609X, JAN-FEB 2009, vol. 35, iss. 1, p. 69-82.,
WOS
ADDA11
GAŠPARÍKOVÁ, Otília - ČIAMPOROVÁ, Milada - TAMÁS, Ladislav TRGIŇOVÁ, Ivana - LUXOVÁ, Miroslava. Cold-induced changes in proteins
patterns and ultrastructure of root cells of maize seedlings. In Biologia : section
botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, vol. 51, no. 4, p. 449-456. ISSN
1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] GLINSKA, S. - GAPINSKA, M. - GABARA, B. - MIKICINSKI, A. SZAFRANSKA, K. Effects of chilling on the root cell ultrastructure of two soybean
cultivars. In BIOLOGIA PLANTARUM. ISSN: 0006-3134, SEP 2009, vol. 53, iss. 3, p.
539-544., WOS
204
2. [1.2] FAROOQ, M. - AZIZ, T. - WAHID, A. - LEE, D. J. - SIDDIQUE, K. H. M.
Chilling tolerance in maize: Agronomic and physiological approaches. In CROP AND
PASTURE SCIENCE. 2009, vol. 60, iss. 6, p. 501-516., SCOPUS
ADDA12
HINDÁK, František. Observations on akinetes of Richelia siamensis
(Cyanophyta/Cyanobacteria) from Slovakia. In Biologia : section botany. Bratislava : Slovak Academic Press, 2003, vol. 58, no. 1, p. 9-16. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [3] KAROSIENE, J. - KASPEROVIČIENÉ, J. Filamentous epiphyton cyanobacteria
new to algal flora of Lithuanian freshwaters. In BOTANICA LITHUANICA. 2009, vol.
15, iss. 2, p. 79-91.
ADDA13
HOLUB, Z. - ŠIMONOVIČOVÁ, Alexandra - BANÁSOVÁ, Viera. The influence
of acidification on some chemical and microbiological properties of soil, those
determining plant viability. In Biológia, Bratislava, 1993, roč. 48, č. 6, s. 671-675.
Citácie:
1. [1.1] GARCIA, I. - DIEZ, M. - MARTIN, F. - SIMON, M. - DORRONSORO, C.
Mobility of Arsenic and Heavy Metals in a Sandy-Loam Textured and Carbonated Soil.
In PEDOSPHERE. ISSN: 1002-0160, APR 2009, vol. 19, iss. 2, p. 166-175., WOS
ADDA14
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - JAROLÍMEK, Ivan. Diversity of
aquatic macrophytes in relation to environmental factors in the Slatina river
(Slovakia). In Biologia : journal of the Slovak Academy of Science, 2006, vol. 61,
no. 4, p. 413-419. (0.240 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0006-3088.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADDA15
HRIVNÁK, Richard. The Plant communities of Phragmitetalia in the catchment area
of the Ipeľ river (Slovakia and Hungary). 2. Tall-sedge dominated wetland
(Magnocaricion elatae). In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic
Press, 2004, vol. 59, no. 4, p. 457-476. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [3] TASINAZZO, S. La vegetazione dei prati dei "Pra dei Gai" nella Pianura Veneta
orientale (NE Italia). In FITOSOCIOLOGIA. 2009, vol. 46, iss. 2, p. 35-47.
ADDA16
HRIVNÁK, Richard. The Plant communities of Phragmitetalia in the catchment area
of the Ipeľ river (Slovakia and Hungary) : 1. Reed wetlands (Phragmition
communis). In Biologia : section botany, 2004, vol. 59, no.1, p. 75-99.
Citácie:
1. [4] URBAN, P. Poznámky k výskytu obojživelníkov vybraných antropogénnych
vodných n ádrží Krupinskej planiny. In Natura Carpatica. 2009, roč. 50, s. 97-112.
ADDA17
JANIŠOVÁ, Monika. Vegetation - environment relationships in dry calcareous
grassland. In Ekológia : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry =
international journal of the biosphere, 2005, vol. 24, no.1, p. 25-44. (0.078 - IF2004).
(2005 - Current Contents, SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Geo Abstracts).
ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [1.1] EWALD, J. Epigeic bryophytes do not improve bioindication by Ellenberg values
in mountain forests. In BASIC AND APPLIED ECOLOGY. ISSN: 1439-1791, 2009, vol.
10, iss. 5, p. 420-426., WOS
2. [1.1] TAVILI, A. - JAFARI, M. Interrelations between plants and environmental
variables. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH. ISSN:
1735-6865, APR 2009, vol. 3, iss. 2, p. 239-246., WOS
3. [1.1] WAGNER, V. Eurosiberian meadows at their southern edge: patterns and
phytogeography in the NW Tien Shan. In JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE.
ISSN: 1100-9233, APR 2009, vol. 20, iss. 2, p. 199-208., WOS
ADDA18
JAROLÍMEK, Ivan - KLIMENT, Ján - VALACHOVIČ, Milan. The syntaxonomical
205
revision of the riparian plant communities dominated by Petasites hybridus in
Slovakia. In Biologia - section Botany, 2002, vol. 57, no. 4, p. 471-492. ISSN 00063008.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia: Praha, 2009. 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
2. [3] PRIEDE, A. Distribution of some invasive alien plant species in riparian habitats
in Latvia. In BOTANICA LITHUANICA. 2008, vol. 14, iss. 3, p. 137-150.
3. [3] STACHURSKA-SWAKOŃ, A. Plant communities of the Adenostylion Alliariae Br.Bl. 1926 in the Carpathians- initial results. In Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika
S. (eds) The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia,
Katowice, 2009, p. 125-134.
ADDA19
JAROLÍMEK, Ivan - BANÁSOVÁ, Viera - OŤAHEĽOVÁ, Helena ZALIBEROVÁ, Mária. Nine year succesion of the Herbaceous floodplain vegetation
in the Morava river. In Ekológia : medzinárodný časopis pre ekologické problémy
biosféry = international journal of the biosphere, 2001, vol. 20, suppl. 2, p. 92-100.
(0.109 - IF2000). (2001 - Current Contents, SCOPUS, Geo Abstracts, Cambridge
Scietific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [1.1] TOOGOOD, S. E. - JOYCE C. B. Effects of raised water levels on wet grassland
plant communities. In APPLIED VEGETATION SCIENCE. ISSN: 1402-2001, AUG
2009, vol. 12, iss. 3, p. 283-294., WOS
ADDA20
JAROLÍMEK, Ivan. Contribution to knowledge of forest communities along the
Morava river. In Ekológia, Bratislava, 1994, vol. 13, supplement 1, p. 115-124.
Citácie:
1. [4] KOLLÁR, J. - ŠIMONOVIČ, V. - KANKA, R. - BALKOVIČ, J. Prípotočné lužné
lesy Borskej nížiny. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009,
roč. 31, č. 1, s. 59-71.
ADDA21
JAROLÍMEK, Ivan - BANÁSOVÁ, Viera - OŤAHEĽOVÁ, Helena. Changes in
alluvial grassland vegetation in relation to flood dynamics and soil moisture. In
Ekológia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 1982-, 2000, vol. 19, no. 1, p.
39-53. (0.145 - IF1999). (2000 - Current Contents, SCOPUS, Geo Abstracts,
Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [1.1] TOOGOOD, S. E. - JOYCE, C. B. Effects of raised water levels on wet grassland
plant communities. In APPLIED VEGETATION SCIENCE. ISSN: 1402-2001, AUG
2009, vol. 12, iss. 3, p. 283-294., WOS
ADDA22
JURSA, Martin - OŤAHEĽOVÁ, Helena. Distribution of aquatic macrophytes in
man-modified water-bodies of the Danube River in Bratislava region (Slovakia). In
Ekológia : medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = international
journal of the biosphere, 2005, vol. 24, no. 4, p. 368-384. (0.078 - IF2004). (2005 Current Contents, SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts, Geo Abstracts). ISSN
1335-342X.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA, ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADDA23
KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan. The Rumex alpinus communities in Slovakia.
In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1995, vol. 50, no.
4, p. 349-365. ISSN 1335-6372.
206
Citácie:
1. [1.1] STACHURSKA-SWAKON, A. Syntaxonomical revision of the communities with
Rumex alpinus L. in the Carpathians. In PHYTOCOENOLOGIA. ISSN: 0340-269X,
JUN 2009, vol. 39, iss. 2, p. 217-234, WOS
2. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
ADDA24
KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan. Syntaxonomical revision of the Petasites
kablikianus communities (Petasition officinalis) in the West Carpathians. In Biologia
: section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2002, vol. 57, no. 1, p. 101118. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
ADDA25
KOGAN, Grigorij - ŠROBÁROVÁ, Antónia - TAMÁS, Ladislav. Effect of
externally applied fungal polysaccharides on fusariosis in tomato plants. In Chemical
papers. - Warsaw : Versita, 2006-, 2004, vol. 58, no. 2, p. 139-144. ISSN 0366-6352.
Citácie:
1. [1.1] LEAL, J. A. - JIMENEZ-BARBERO, J. - BERNABE, M. - PRIETO, A. Structural
elucidation of a cell wall fungal polysaccharide isolated from Ustilaginoidea virens, a
pathogenic fungus of Oriza sativa and Zea mays. In CARBOHYDRATE RESEARCH.
2008, vol. 343, iss. 17, p. 2980-2984., WOS
ADDA26
KOLBEK, Jiří - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan. Plant communities of
rock habitats in North Korea: 1. Communities of semi-dry rocks. In Biologia :
section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1997, vol. 52, no. 4, p. 503522. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009. 520 p. ISBN: 978-80-200-1769-7.
ADDA27
KOLBEK, Jiří - VALACHOVIČ, Milan - JAROLÍMEK, Ivan. Plant communities of
rock habitats in North Korea: 2. Communities of moist rocks. In Biologia : section
botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1998, vol. 53, no. 1, p. 37-51. ISSN
1335-6372.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
skalní a suťová vegetace. Academia: Praha, 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769-7.
ADDA28
KUBINSKÁ, Anna. Machové spoločenstvo Tortello-Ctenidietum mollusci Gams
1927 Stodiek 1937 vo Veľkej Fatre. In Biológia, Bratislava, 1982, roč. 37, č. 1, s. 5966.
Citácie:
1. [4] TURIS, P. - PETRÁŠOVÁ, A. Bryoflóra sekundárnych lesných porastov okolia
Banskej Bystrice. In Príroda Nízkych Tatier 2, Banská Bystrica, 2009, s. 3-14.
ADDA29
KUČERA, Jaromír - VALKO, Ivan - MARHOLD, Karol. On-line database of the
chromosome numbers of the genus Cardamine (Brassicaceae). In Biologia : section
botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2005, vol. 60, no. 4, p. 473-476. ISSN
1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] CARLSEN, T. - BLEEKER, W. - HURKA, H. - ELVEN, R. - BROCHMANN, CH.
Biogeography and phylogeny of Cardamine (Brassicaceae). In ANNALS OF THE
207
MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN 0026-6493, 2009, vol. 96, iss. 2, p. 215-236.,
WOS
2. [1.1] IKEDA, H. - FUJI, N. - SETOGUCHI, H. Application of the Isolation with
Migration Model Demonstrates the Pleistocene Origin of Geographic Differentiation in
Cardamine nipponica (Brassicaceae), an Endemic Japanese Alpine Plant. In
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION. ISSN: 0737-4038, OCT 2009, vol. 26, iss.
10, p. 2207-2216., WOS
ADDA30
LIŠKA, Jiří - PIŠÚT, Ivan. Verbreitung der Flechte Lobaria pulmonaria L.Hoffm. in
der Tschechoslowakei. In Biológia, Bratislava, 1990, roč. 45, č. 1, s. 23-30.
Citácie:
1. [3] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADDA31
MISTRÍK, Igor - MISTRÍKOVÁ, I. Uptake, transport and metabolism of phosphate
by individual roots of Zea mays L. In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak
Academic Press, 1995, vol. 50, no. 4, p. 419-426. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] HODGE, A. - BERTA, G. - DOUSSAN, C. - MERCHAN, F. - CRESPI, M. Plant
root growth, architecture and function. In PLANT AND SOIL. ISSN: 0032-079X, AUG
2009, vol. 321, iss. 1-2, p. 153-187., WOS
ADDA32
NADUBINSKÁ, Miriam - RITIENI, Alberto - MORETTI, Antonio ŠROBÁROVÁ, Antónia. Chlorophyll content in maize plants after treatment with
fusariotoxins. In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press,
2003, vol. 58, no. 1, p. 115-119. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.2] JESTOI, M. - KOKKONEN, M. - UHLIG, S. What about the 'other' Fusarium
mycotoxins? In WORLD MYCOTOXIN JOURNAL. 2009, vol. 2, iss. 2, p. 181-192.,
SCOPUS
ADDA33
OŤAHEĽOVÁ, Helena - BANÁSOVÁ, Viera. The response of aquatic macrophytes
to restoration management in the Morava river oxbows. In Biologia : section botany.
- Bratislava : Slovak Academic Press, 2005, vol. 60, no. 4, p. 403-408. ISSN 13356372.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
2. [4] Dorotovičová, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou vytvorených
alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti 2009, Roč. 31, č. 1, s. 11-20
ADDA34
OŤAHEĽOVÁ, Helena - BANÁSOVÁ, Viera. Population structure and
reproduction of Stratiotes aloides in the Morava river floodplain (Slovakia). In
Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 1997, vol. 52, no. 4,
p. 523-529. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] STRZALEK, M. - KOPERSKI, P. The Stratiotes aloides L. stand as a habitat in
oxbow lake Buzysko. In AQUATIC BOTANY. ISSN 0304-3770, JAN 2009, vol. 90, iss. 1,
p. 1-6., WOS
ADDA35
OŤAHEĽOVÁ, Helena. The marshland vegetation (Phragmiti-Magnocaricetea)
along the lower reaches of the Morava river. In Biologia : section botany. Bratislava : Slovak Academic Press, 1996, vol. 51, no. 4, p. 391-403. ISSN 13356372.
Citácie:
1. [1.1] STANCIC, Z. Marshland vegetation of the class Phragmito-Magnocaricetea in
northwest Croatia (Krapina river valley). In BIOLOGIA. ISSN: 0006-3088, FEB 2009,
208
vol. 65, iss. 1, p. 39-53., WOS
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
ADDA36
OŤAHEĽOVÁ, Helena - JANAUER, G.A. - HUSÁK, Štepán. Beitrag zur Wasserund Sumpfvegetation im Marchinundationsgebiet Slowakei. In Ekológia, Bratislava,
1994, vol. 13, no. 1, p. 43-54.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
ADDA37
PAVLOVKIN, Ján - MISTRÍK, Igor - ZAJČENKO, A.M. - MRÁZ, Jan. Effects of
mycotoxins on cell mebranes of higher plant roots. In Biológia. - Bratislava : Veda,
1953-1993, 1986, roč. 41, č. 7, s. 681-686.
Citácie:
1. [1.1] JAROSZUK-SCISEL, J. - KUREK, E. - RODZIK, B. - WINIARCZYK, K.
Interactions between rye (Secale cereale) root border cells (RBCs) and pathogenic and
nonpathogenic rhizosphere strains of Fusarium culmorum. In MYCOLOGICAL
RESEARCH. ISSN: 0953-7562, OCT 2009, vol. 113, p. 1053-1061., WOS
ADDA38
PAVLOVKIN, Ján - LUXOVÁ, Miroslava - MISTRÍKOVÁ, I. - MISTRÍK, Igor.
Short- and long-term effects of cadmium on transmembrane electric potential in
maize roots. In Biologia : section botany. - Bratislava : SAP, 2006, vol. 61, no. 1, p.
109-114. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [2.1] GONCALVES, J. F. - NICOLOSO, F. T. - BECKER, A. G. - PEREIRA, L. B. TABALDI, L. A. - CARGNELUTTI, D. - DE PELEGRIN, C. M. G. - DRESSLER, V. - DA
ROCHA, J. B. T. - SCHETINGER, M. R. C. Photosynthetic pigments content, deltaaminolevulinic acid dehydratase and acid phosphatase activities and mineral nutrients
concentration in cadmium-exposed Cucumis sativus L. In BIOLOGIA. ISSN 0006-3088,
APR 2009, vol. 64, iss. 2, p. 310-318., WOS
ADDA39
PERKOWSKI, Juliusz - PAVLOVÁ, Adriana - ŠROBÁROVÁ, Antónia STACHOWIAK, Jerzy - GOLINSKI, Piotr. Group B trichothecenes biosynthesis in
wheat cultivars after heads inoculation with Fusarium culmorum isolates. In Biologia
: section cellular and molecular biology, 2002, vol. 57, no. 6, p. 765-771. (0.208 IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 1335-6399.
Citácie:
1. [1.1] SLIKOVA, S. - SUDYOVA, V. - MARTINEK, P. - POLISENSKA, I. - GREGOVA,
E. - MIHALIK, D. Assessment of infection in wheat by Fusarium protein equivalent
levels. In EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY. ISSN: 0929-1873, MAY
2009, vol. 124, iss. 1, p. 163-170., WOS
ADDA40
PETRÍK, Anton - DÚBRAVCOVÁ, Zuzana - JAROLÍMEK, Ivan - KLIMENT, Ján
- ŠIBÍK, Jozef - VALACHOVIČ, Milan. Syntaxonomy and ecology of plant
communities of the Carici rupestris-Kobresietea bellardii in the Western Carpathians.
In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006, vol. 61, no.
4, p. 393-412. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
ADDA41
PIŠÚT, Ivan - LACKOVIČOVÁ, Anna - LISICKÁ, Eva. A second checklist and
bibliography of Slovak lichens. In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak
Academic Press, 1996, vol. 51, suppl. 3, p. 1-77. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [3] SLIWA, L. Fisrt records of Lecanora semipallida (lichenized fungi) from Romania.
In ACTA MYCOLOGICA. 2009, vol. 44, iss. 2, p. 151-163
ADDA42
PIŠÚT, Ivan. Application of some epiphytic lichens for environmental valorisation
209
of mountain forests in Slovakia. In Biologia : section botany, 1997, vol. 52, no.1, p.
23-26.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADDA43
RAKAJ, Marash - HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Phytoplankton
species diversity of the Albanian part of lake Shkodra in 1998-1999. In Biologia :
section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2000, vol. 55, no. 4, p. 329342. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] WAGNER, B. - LOTTER, A. - NOWACZYK, N. - REED, J. M. - SCHEALB, A. SULPIZIO, R. - VALSECCHI, V. - WESSELS, M. - ZANCHETTA, G. 40,000-year record
of environmental change from ancient Lake Ohrid (Albania and Macedonia. In
JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY. ISSN 0921-2728, APR 2009, vol. 41, iss. 3, p. 407430., WOS
ADDA44
ŠIBÍKOVÁ, Ivana - ŠIBÍK, Jozef - JAROLÍMEK, Ivan - KLIMENT, Ján. Current
knowledge and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western
Carpathians - a review. In Biologia : journal of the Slovak Academy of Sciences,
2009, vol. 64, no. 2, p. 215-224. (0.406 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
0006-3088.
Citácie:
1. [1.1] SCHAMINÉE, J. H. J. - HENNEKENS, S. M. - CHYTRÝ, M. - RODWELL, J. S.
Vegetation-plot data and databases in europe: An overview. In PRESLIA. ISSN: 00327786, 2009, vol. 81, p. 173-185., WOS
ADDA45
ŠIROKÁ, Beáta - HUTTOVÁ, Jana - TAMÁS, Ladislav - ŠIMONOVIČOVÁ,
Marta - MISTRÍK, Igor. Effect of cadmium on hydrolytic enzymes in maize root and
coleoptile. In Biologia : section botany. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2004,
vol. 59, no. 4, p. 513-517. ISSN 1335-6372.
Citácie:
1. [1.1] KACHOUT, S. S. - BEN MANSOURA, A. - LECLERC, J. C. - JAFFEL, K. REJEB, M. N. - OUERGHI, Z. Effects of heavy metals on antioxidant activities of
Atriplex hortensis and Atriplex rosea. In JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND
FOOD QUALITY- ANGEWANDTE BOTANIK. DEC 2009, vol. 83, no. 1, p. 37-43., WOS
2. [1.2] KACHOUT, S. S. - MANSOURA, A. B. - LECLERC, J. C. - MECHERGUI, R. REJEB, M. N. - OUERGHI, Z. Effects of heavy metals on antioxidant activities of
Atriplex hortensis and A. rosea. In JOURNAL OF FOOD, AGRICULTURE AND
ENVIRONMENT. 2009, vol. 7, iss. 3-4, p. 938-945., SCOPUS
3. [1.2] KACHOUT, S. S. - MANSOURA, A. B. - LECLERC, J. C. - MECHERGUI, R. REJEB, M. N. - OUERGHI, Z. Effects of heavy metals on growth and bioaccumulation of
the annual halophytes Atriplex Hortensis and A. rosea. In JOURNAL OF APPLIED
SCIENCES RESEARCH. 2009, vol. 5, iss. 7, p. 746-756., SCOPUS
ADDA46
VALACHOVIČ, Milan. Reproductive biology of Asclepias syriaca populations in
Záhorská nížina Lowlands. I. In Biológia. - Bratislava : Veda, 1953-1993, 1989, roč.
44, č. 1, s. 37-42.
Citácie:
1. [1.1] CSONTOS, P. - BOZSING, E. - CSERESNYES, I. - PENKSZA, K.
REPRODUCTIVE POTENTIAL OF THE ALIEN SPECIES ASCLEPIAS SYRIACA
(ASCLEPIADACEAE) IN THE RURAL LANDSCAPE. In POLISH JOURNAL OF
ECOLOGY. ISSN: 1505-2249, 2009, vol. 57, iss. 2, p. 383-388., WOS
ADDA47
VALACHOVIČ, Milan. Reproductive biology of Asclepias syriaca populations in
Záhorská nížina Lowland. II. Notes on viability seeds germination and seedling
development. In Biológia, Bratislava, 1991, roč. 46, č. 5, s. 399-404.
210
Citácie:
1. [1.1] CSONTOS, P. - BOZSING, E. - CSERESNYES, I. - PENKZA, K.
REPRODUCTIVE POTENTIAL OF THE ALIEN SPECIES ASCLEPIAS SYRIACA
(ASCLEPIADACEAE) IN THE RURAL LANDSCAPE. In POLISH JOURNAL OF
ECOLOGY. ISSN 1505-2249, 2009, vol. 57, iss. 2, p. 383-388., WOS
2. [2.1] WUNSCHOVA, A. - BENOVA, V. - VLASINOVA, H. - HAVEL, L. Dormancy of
Nicotiana benthamiana seeds can be broken by different compounds. In BIOLOGIA.
ISSN 0006-3088, AUG 2009, vol. 64, iss. 4, p. 705-710., WOS
ADDA48
ZALIBEROVÁ, Mária. Die Strauchweidengesellschaften im Marchalluvium. In
Ekológia, Bratislava, 1994, roč. 13, supplement, s. 107-114.
Citácie:
1. [4] Kollár, J. - Šimonovič, V. - Kanka, R. - Balkovič, J. Prípotočné lužné lesy Borskej
nížiny. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2009, Roč. 31, č. 1, s. 59-71.
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
KOLAROVIČ, Lukáš - LUXOVÁ, Miroslava - VALENTOVIČ, Peter. Effect of
osmotic stress in early stages of ontogenesis on root respiration, growth, suger
content, and cell injury in maize seedlings differing in drought sensitivity. In Journal
of Integrative Plant Biology. - Blackwell Publishing Asia Pty Ltd, 2006, vol. 48, no.
7, p. 814-822. (2006 - Current Contents). ISSN 1672-9072.
Citácie:
1. [1.1] ATKIN, O. K. - MACHEREL, D. The crucial role of plant mitochondria in
orchestrating drought tolerance. In ANNALS OF BOTANY. ISSN 0305-7364, FEB 2009,
vol. 103, iss. 4, p. 581-597., WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
BOSCAIU, M. - MARHOLD, Karol - EHRENDORFER, Friedrich. Karyological
and nomenclatural notes on the Cerastium banaticum group (Caryophyllaceae). In
Flora Mediterranea. - Palermo : Herbarium Mediterraneum Panormitanum, 1996,
vol. 6, p. 71-79. ISSN 1120-4052.
Citácie:
1. [1.1] MARSILI, Stefano - ROCEOTIELLO, Enrica - RELLINI, Ivano - GIORDANI,
Paolo - BARBERIS, Giuseppina - MARIOTTI, Mauro G. Ecological Studies on the
Serpentine Endemic Plant Cerastium utriense Barberis. In NORTHEASTERN
NATURALIST, 2009, vol. 16, p. 405-421., WOS
ADEB02
HUTTOVÁ, Jana - TAMÁS, Ladislav - MISTRÍK, Igor. Aluminium induced acid
phosphatase activity in roots of Al-sensitive and Al-tolerant barley varieties. In
Rostlinná výroba, 2002, vol. 48, no. 12, p. 556-559. ISSN 0370-663X.
Citácie:
1. [1.2] UYSAL, D. - OZDENER, Y. - AYDIN, B. - DEMIR, E. Determination of
ameliorating effect of salicylic acid on toxicity of aluminum in wheat roots. In Fresenius
Environmental Bulletin. 2009, vol. 18, iss. 1, p. 32-39., SCOPUS
ADEB03
LISICKÁ, Eva - LACKOVIČOVÁ, Anna - LIŠKA, Jiří - LÖKÖS, László LISICKÝ, M.J. Physcia aipolioides - ein Beispiel einer invasiven Flechte oder einer
unterschätzen Verbreitung?. In Sauteria, 2008, band 15, p. 303-318.
Citácie:
1. [1.1] KNEZEVIC, B. - MAYRHOFER, H. Catalogue of the Lichenized and
Lichenicolous Fungi of Montenegro. In PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE. ISSN
0079-2047, FEB 2009, vol. 48, iss. 2, p. 283-328, WOS
ADEB04
LUX, Alexander - LUXOVÁ, Miroslava - ABE, J. - MORITA, S. Root cortex:
structural and functional variability and responses to environmental stress. In Root
Research, 2004, vol. 13, no. 3, p. 117-131.
211
Citácie:
1. [1.1] BASYUNI, Mohammad - BABA, Shigeyuki - INAFUKU, Masashi - IWASAKI,
Hironori - KINJO, Kazutoshi - OKU, Hirosuke. Expression of terpenoid synthase mRNA
and terpenoid content in salt stressed mangrove. In JOURNAL OF PLANT
PHYSIOLOGY, 2009, vol. 166, no. 16, p. 1786-1800., WOS
2. [1.1] CHIBA, Y. - MITANI, N. - YAMAJI, N. - MA, J. F. HvLsi1 is a silicon influx
transporter in barley. In PLANT JOURNAL. ISSN 0960-7412, MAR 2009, vol. 57, iss. 5,
p. 810-818., WOS
3. [1.1] HUANG, CH. F. - YAMAJI, N. - NISHIMURA, M. - TAJIMA, S. - MA, J. F. A
Rice Mutant Sensitive to Al Toxicity is Defective in the Specification of Root Outer Cell
Layers. In PLANT AND CELL PHYSIOLOGY. ISSN 0032-0781, MAY 2009 vol. 50, iss.
5, p. 976-985., WOS
ADEB05
MICHÁLKOVÁ, Daniela - JANIŠOVÁ, Monika - KOLBEK, Jiří - ŠUVADA,
Robert - VIRÓK, V. - ZALIBEROVÁ, Mária. Dry grasslands in the Slovenský Kras
Mts (Slovakia) and the Aggteleki-Karszt Mts (Hungary) - a comparison of two
classification approaches. In Hacquetia, 2008, vol. 7, no. 2, p. 123-140.
Citácie:
1. [3] LŐKÖS, L. - FARKAS, E. Revised checklist of the Hungarian lichen-forming and
lichenicolous fungi. Budapest: Magyar természettudományi museum, 2009. URL:
[http://www.nhmus.hu/modules.php?name= Tar-Noveny&op=mozuzmolista2]
ADEB06
MUCINA, Ladislav - VALACHOVIČ, Milan - JAROLÍMEK, Ivan - ŠEFFER, J. KUBINSKÁ, Anna - PIŠÚT, Ivan. The vegetation of rock fissures, screes, and snowbeds in the Pirin planina Mountains Bulgaria. In Studia Geobotanica, 1990, vol. 10,
p. 15-58.
Citácie:
1. [3] VELEV, N. I. - APOSTOLOVA, I. I. A review of Potentillo ternatae - Nardion
strictae. In HACQUETIA. 2009, vol. 8, iss. 1, p. 49-66.
ADEB07
MUCINA, L. - VALACHOVIČ, Milan - JAROLÍMEK, Ivan. Ecological
differentiation of alpine plant communities in a glacial circle in Bulgaria. In
Abstracta Botanica, 1986, vol. 10, p. 227-233.
Citácie:
1. [3] TZONEV, R.T. - DIMITROV, M. A. - ROUSSAKOVA, V. H. Syntaxa according to
the Braun-Blanquet approach in Bulgaria. In PHYTOLOGIA BALCANICA, 2009, vol.
15, iss. 2, p. 209-233.
ADEB08
MULENKO, W. - BACIGÁLOVÁ, Kamila - KOZLOWSKA, M. Parasitic
microfungi of the Tatra Mountains. 4. Melampsoridium hiratsukanum
(Urediniomycetes). In Polish Botanical Studies, 2006, vol. 22, p. 399-405.
Citácie:
1. [1.1] HANTULA, J. - KURKELA, T. - HENDRY, S. - YAMAGUCHI, T. Morphological
measurements and ITS sequences show that the new alder rust in Europe is conspecific
with Melampsoridium hiratsukanum in eastern Asia. In MYCOLOGIA. ISSN: 0027-5514,
SEP-OCT 2009, vol. 101, iss. 5, p. 622-631, WOS
ADEB09
PAVLOVKIN, Ján - MISTRÍKOVÁ, I. - LUXOVÁ, Miroslava - MISTRÍK, Igor.
Effect of beauvericin on root cell transmembrane electric potential, electrolyte
leakage and respiration of maize roots with different susceptibility to Fusarium. In
Plant Soil and Environment. - Praha : Ústav zemědelských a potr. informacií, 2006,
vol. 52, p. 492-498. ISSN 1214-1178.
Citácie:
1. [1.1] ŠROBÁROVÁ, A. - DA SILVA, J. A. - KOGAN, G. - RITIENI, A. - SANTINI, A.
Beauvericin decreases cell viability of wheat. In CHEMISTRY & BIODIVERSITY. ISSN
1612-1872, 2009, vol. 6, no. 8, p. 1208-1215., WOS
ADEB10
PETRÍK, Anton - ŠIBÍK, Jozef - VALACHOVIČ, Milan. The class Carici rupestrisKobresietea bellardii Ohba 1974 also in the Western Carpathians. In Hacquetia. Ljubljana : Biološki inštitut Jovana Hadžija, 2005, vol. 4, no. 1, p. 33-51.
212
Citácie:
1. [3] VELEV, N. I. - APOSTOLOVA, I. I. A review of Potentillo ternatae - Nardion
strictae. In HACQUETIA, 2009, vol. 8, iss. 1, p. 49-66.
ADEB11
PIŠÚT, Ivan. Some lichens from the vicinity of Ribeiro Frio (Madeira,
Macaronesia). In Acta Mycologica, 2009, vol. 44, no. 2, p. 179-184. ISSN 0001625X.
Citácie:
1. [3] JABLONSKA, A. - OSET, M. - KUKWA, M. The lichen family Parmeliaceae in
Poland. I. The genus Parmotrema. In ACTA MYCOLOGICA. 2009, vol. 44, iss. 2, p.
211-222.
ADEB12
PIŠÚT, Ivan - GUTTOVÁ, Anna. Contribution to the lichen flora of Anatolia,
Turkey. In Sauteria, 2008, band 15, p. 403-415.
Citácie:
1. [1.1] VONDRAK, J. - RIHA, P. - ARUP, U. - SOCHTING, U. The taxonomy of the
Caloplaca citrina group (Teloschistaceae) in the Black Sea region; with contributions to
the cryptic species concept in lichenology. In LICHENOLOGIST. ISSN: 0024-2829, NOV
2009, vol. 41, p. 571-604., WOS
ADEB13
PIŠÚT, Ivan - LACKOVIČOVÁ, Anna - GUTTOVÁ, Anna - PALICE, Zdeněk.
New lichen records from Bukovské vrchy Mts (NE Slovakia). In Acta mycologica,
2007, vol. 42, no. 2, p. 267-280. ISSN 0001-625X.
Citácie:
1. [1.1] EGAN, Robert S. Recent literature on lichens-212. In BRYOLOGIST, 2009, vol.
112, no. 1, p. 239-256., WOS
2. [3] CZARNOTA, P. - KUKWA, M. Contribution to the knowledge of some poorly
knownlichens in Poland. I. The genus Absconditella. In FOLIA CRYPTOGAMICA
ESTONICA 2008, Fasc. 44, p. 1-7.
ADEB14
SCHLICHT, Marcus - STRNAD, M. - SCANLON, Michael J. - MANCUSO,
Stefano - HOCHHOLDINGER, Frank - PALME, Klaus - VOLKMANN, Dieter MENZEL, Diedrik - BALUŠKA, František. Auxin immunolocalization implicates
vesicular neurotransmitter-like mode of polar auxin transport in root apices. In Plant
Signal Behavior, 2006, vol. 1, p. 122-133.
Citácie:
1. [1.1] NISHIMURA, Takeshi - NAKANO, Hitomi - HAYASHI, Ken-ichiro - NIWA,
Chiharu - KOSHIBA, Tomokazu. Differential Downward Stream of Auxin Synthesized at
the Tip Has a Key Role in Gravitropic Curvature via TIR1/AFBs-Mediated Auxin
Signaling Pathways. In PLANT AND CELL PHYSIOLOGY. NOV 2009. vol. 50, iss. 11,
p. 1874-1885., WOS
2. [1.1] POSMYK, M. M. - JANAS, K. M. Melatonin in plants. In ACTA PHYSIOLOGIAE
PLANTARUM. JAN 2009, vol. 31, iss. 1, p. 1-11., WOS
ADEB15
ŠIBÍK, Jozef - KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan - DÚBRAVCOVÁ, Zuzana BĚLOHLÁVKOVÁ, Radmila - PACLOVÁ, Libuše. Syntaxonomy and
nomenclature of th alpine heaths (the class Loiseleurio-Vaccinietea) in the Western
Carpathians. In Hacquetia. - Ljubljana : Biološki inštitut Jovana Hadžija, 2006, vol.
5, no. 1, p. 37-71.
Citácie:
1. [2.1] SEKULOVA, L. - HAJEK, M. Diversity of subalpine and alpine vegetation of the
eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental
gradients. In BIOLOGIA. ISSN: 0006-3088, OCT 2009, vol. 64, iss. 5, p. 908-918., WOS
2. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
ADEB16
ŠOLTÉS, Rudolf - KUBINSKÁ, Anna - JANOVICOVÁ, Katarína. Extinction risk
to the bryophytes in Slovakia, reasons and evaluation. In Portugaliae Acta Biologica.
- Lisboa : Universidade Lisboa, 2003, vol. 20, p. 57-63. ISSN 0032-5147.
Citácie:
213
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADEB17
UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - BELANOVÁ, Eva - BENČAŤOVÁ, B.
The Beech forest vegetation of the Cerová vrchovina Mts. (Southern Slovakia). In
Hacquetia, 2004, vol. 3, no. 1, p. 61-73.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Forest vegetation of the northern part of the Štiavnické
vrchy Mts. In FOLIA OECOLOGICA, 2009, vol. 36, iss. 1, p. 39-49.
ADEB18
VALACHOVIČ, Milan. Syntaxonomy of the fringe vegetation in Slovakia in
relation to surrounding areas - preliminary classification. In Hacquetia, 2004, vol. 3,
no. 1, p. 9-25.
Citácie:
1. [1.1] BRYS, R. - JACQUEMYN, H. Biological Flora of the British Isles: Primula veris
L. In JOURNAL OF ECOLOGY. MAY 2009, vol. 97, iss. 3, p. 581-600., WOS
2. [3] PELIKAN, I. - WILLNER, W. Die Saumgesellschaften der Klasse TrifolioGeranietea im Wienerwald. In TUEXENIA, 2009, vol. 29, p. 83-96.
ADEB19
VALACHOVIČ, Milan - DIERSSEN, K. - PANAYOTIS, D. - HADAČ, Emil JAVIER, L. - MUCINA, Ladislav - ROSSI, G. - TENDERO, F. V. The vegetation
on screes - a synopsis of higher syntaxa in Europe. In Folia Geobotanica et
Phytotaxonomica. - Praha : Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech
Republic, 1997, vol. 32, p. 173-192. ISSN 0015-5551.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009. 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADEB20
VALACHOVIČ, Milan. K cenológii druhu Asclepias syriaca na Záhorí. In Zprávy
Československé botanické společnosti, Praha, 1987, roč. 22, s. 59-60.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009. 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADEB21
VALENTOVIČ, Peter - LUXOVÁ, Miroslava - KOLAROVIČ, Lukáš GAŠPARÍKOVÁ, Otília. Effect of osmotic stress on compatible solutes content,
membrane stability and water relations in two maize cultivars. In Plant Soil and
Environment. - Praha : Ústav zemědelských a potr. informacií, 2006, vol. 52, no. 4,
p. 186-191. ISSN 1214-1178.
Citácie:
1. [1.1] GARCIA RUIZ, Mayra T. - PENA-VALDIVIA, Cecilia B. - TREJO, Carlos VALLE GUADARRAMA, Salvador - CORRALES-GARCIA, Joel - GARCIA-NAVA,
Rodolfo. Tissue Osmotic Potential and Membranes Permeability of Nopalitos (Opuntia
spp.) Affected by Changes in Soil Water Potential. In JOURNAL OF THE
PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR CACTUS DEVELOPMENT, 2008, vol. 10, p.
133-147., WOS
2. [1.1] MOHAMED, H. E. - ISMAIL, G. S. M. The role of abscisic acid in the response
of two different wheat varieties to water deficit. In ZEITSCHRIFT FÜR
NATURFORSCHUNG - Section C Journal of Biosciences. 2009, vol. 64, iss. 1-2, p. 7784., WOS
3. [1.2] POOBATHY, R. - NAIR, H. - SUBRAMANIAM, S. Optimisation of
encapsulation-dehydration protocol for the orchid hybrid Ascocenda 'princess mikasa'.
In Advances in Environmental Biology, 2009, vol. 3, no. 1, p. 69-83., SCOPUS
ADEB22
WAN, Y.L. - EISINGER, W. - EHRHARDT, D. - KUBITSCHECK, U. BALUŠKA, František - BRIGGS, W. The subcellular localization and blue-lightinduced movement of phototropin 1-GFP in etiolated seedlings of Arabidopsis
thaliana(W). In Molecular Plant, 2008, vol. 1, no.1, p. 103-117. ISSN 1674-2052.
214
Citácie:
1. [1.1] HOLLAND, J. J. - ROBERTS, D. - LISCUM, E. Understanding phototropism:
from Darwin to today. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, ISSN 0022-0957,
2009, vol. 60, no. 7, p. 1969-1978., WOS
2. [1.1] KAISERLI, E. - SULLIVAN, S. - JONES, M. A. - FEENEY, K. A. - CHRISTIE, J.
M. Domain Swapping to Assess the Mechanistic Basis of Arabidopsis Phototropin 1
Receptor Kinase Activation and Endocytosis by Blue Light. In PLANT CELL, ISSN 10404651, 2009, vol. 21, no. 10, p. 3226-3244., WOS
3. [1.1] TAKAGI, S. - TAKAMATSU, H. - SAKURAI-OZATO, N. Chloroplast anchoring:
its implications for the regulation of intracellular chloroplast distribution. In JOURNAL
OF EXPERIMENTAL BOTANY, ISSN 0022-0957, 2009, vol. 60, no. 12, p. 3301-3310.,
WOS
4. [1.1] TITAPIWATANAKUN, B. - MURPHY, A. S. Post-transcriptional regulation of
auxin transport proteins: cellular trafficking, protein phosphorylation, protein
maturation, ubiquitination, and membrane composition. In JOURNAL OF
EXPERIMENTAL BOTANY, ISSN 0022-0957, MAR 2009, vol. 60, iss. 4, p. 1093-1107.,
WOS
5. [1.1] ZHANG, Y. - MCCORMICK, S. AGCVIII kinases: at the crossroads of cellular
signaling. In TRENDS IN PLANT SCIENCE, ISSN: 1360-1385, 2009, vol. 14, no. 12, p.
689-695., WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
BACIGÁLOVÁ, Kamila - ZLOCHOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Eva.
Fytopatogénna mykoflóra druhu Peucedanum arenarium na lokalite Sandberg (NPR
Devínska Kobyla, jz. Slovensko). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 2004, roč. 26, suplement 10, s. 106111.
Citácie:
1. [3] URBAN, Z. - MARKOVÁ, J. Cataloque of rust fungi. Praha: Karolinum, 2009,
ISBN 978-80-246-1664-3 p. 287.
ADFB02
BANÁSOVÁ, Viera. Vegetácia dobšinských azbestových háld. In Biológia. Bratislava : Veda, 1953-1993, 1970, roč. 25, č. 10, s. 699-709.
Citácie:
1. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŽIAR, M. Halda technologického odpadu lúženca pri
Seredi. In GEOGRAFIA, 2009, roč. 17, s. 145-152.
ADFB03
CIRIAKOVÁ, Anna - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Lesné spoločenstvá
severozápadnej časti Štiavnických vrchov. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 2003, roč. 25, s. 185-198.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
ADFB04
DÍTĚ, Daniel - PUKAJOVÁ, Drahoslava. K súčasnému výskytu Carex limosa L.,
kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, 2004, roč. 26, s. 87-90. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [3] SUGIER, P. - PLACKOWSKI, R. Phytosociological and ecological relations in
the communities with the share of Carex chordorrhiza L. f. inside and outside the dense
geographical species range. In ANNALES UMCS, Biologia, 2009, vol. 64, iss. 1, p. 7586.
ADFB05
DÍTĚ, Daniel - KUBANDOVÁ, Marta. Blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris
L.) na Kubínskej holi (severné Slovensko). In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, 2005, roč. 27, s. 45-48. ISSN 1337-7043.
Citácie:
215
1. [4] BERNÁTOVÁ, D. - KUČERA, P. Sedlové rašelinisko na Kubínskej holi: horúce
miesto špecifickej druhovej diverzity. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 27-33.
ADFB06
FERÁKOVÁ, Viera - MAGLOCKÝ, Štefan - MARHOLD, Karol. Červený zoznam
papraďorastov a semenných rastlín Slovenska. In Červený zoznam rastlín a
živočíchov Slovenska : Ochrana Prírody, 2001, roč. 20, supplement, s. 44-77.
Citácie:
1. [1.1] DANIHELKA, Jiri - NIKLFELD, Harald - SIPOSOVA, Helena. Viola elatior, V.
pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. In
PRESLIA, 2009, vol. 81, no. 2, p. 151-171., WOS
2. [1.1] HALADA, L. - RUZICKOVA, H. - DAVID, S. - HALABUK, A. Semi-natural
grasslands under impact of changing land use during last 30 years: Trollio-Cirsietum
community in the Liptov region (N Slovakia). In COMMUNITY ECOLOGY, 2008, vol. 9,
p. 115-123., WOS
3. [3] VYDROVÁ, A. - GRULICH, V. - EKRT, L. - EKRTOVÁ, E. Řídká blana u Zahájí
na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. In
MUZEUM a SOUČASNOST, Roztoky, ser. natur., 2009, 24, s. 27-54.
4. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
5. [4] DAVID, S. Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové
Zámky). In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č.
2, s. 77-85.
6. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA, 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
7. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
8. [4] DÍTĚ, D. - JASÍK, M. Chraste pri Dúbrave – mimoriadna botanická lokalita v
území Národného parku Nízke Tatry. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a
posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného
parku Nízke Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN
978-80-89310-51-7, s. 15-25.
9. [4] HRIVNÁK, R. - KOCHJAROVÁ, J. - OŤAHEĽOVÁ, H. - DÚBRAVKOVÁ, D.
Zhodnotenie vodných nádrží v Nízkych Tatrách z hľadiska výskytu vodnej a močiarnej
vegetácie. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z konferencie
usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry.
Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-80-89310-51-7,
s. 109-113.
10. [4] HRIVNÁK, R. - KOCHJAROVÁ, J. - OŤAHEĽOVÁ, H. - DÚBRAVKOVÁ, D.
Zhodnotenie vodných nádrží v Nízkych Tatrách z hľadiska výskytu vodnej a močiarnej
vegetácie. In Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica 2, 2009, s. 109-113.
11. [4] KRÁLIK, T. Divozel úhľadný (Verbascum speciosum) - nepôvodný druh našej
flóry. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1,
s. 21-34.
12. [4] MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, M. Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a Epilobio
palustri-Juncetum effusi na Borskej nížine. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 35-39.
13. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In NATURA
CARPATICA, 2009, roč. 50, s. 11-22.
14. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
15. [4] ŠMÍDOVÁ, A. Studie faktorů ovlivňující dynamiku druhu Ligularia sibirica na
216
Slovensku. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z konferencie
usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry.
Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-80-89310-51-7,
s. 55-60.
ADFB07
GUTTOVÁ, Anna. Leptogium saturninum (Dicks.) nyl. - kriticky ohrozený lišajník
Slovenska. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 1994, roč. 16, s. 59-62.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADFB08
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - ŠKODOVÁ, Iveta - VALACHOVIČ, Milan. Príspevok
k poznaniu spoločenstva s Berula erecta na Slovensku. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti, 2009, roč. 31, č. 1, s. 83-93. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. - RYDLO, J. - BLANÁR, D. - KOCHJAROVÁ, J. - RYDLO, J. Vodná
a močiarna vegetácia vodných biotopov centrálnej časti Gemera (stredné Slovensko). In
Muzeum a současnost : ser. natur. ISSN 0862-2035, 2009, vol. 24, p. 77-90.
2. [4] HRIVNÁK, R. - CSIKY, J. Aquatic and marsh plant communities of the Cerová
vrchovina Mts. (Slovakia), the Karancs and Medves Regions (Hungary). In Thaiszia :
journal of botany. ISSN 1210-0420, 2009, vol. 19, p. 71-89.
3. [4] HRIVNÁK, R. Vodná a močiarna vegetácia v údolí dolného toku rieky Rimava
(Rimavská kotlina). In REUSSIA. ISSN 1336-345X, 2009, roč. 5, č. 1-2, s. 13-21.
ADFB09
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na
Slovensku (stav k januáru 2007). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
2007, roč. 29, s. 124-129.
Citácie:
1. [3] MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. - ZALIBEROVÁ, M. Dynamics and distribution
of neophytes in ruderal vegetation of the Horná Orava region (Northern Slovakia). In
HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 147-157.
2. [4] JANIŠOVÁ, M. Travinnobylinná vegetácia JZ časti Národného parku Nízke Tatry.
In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri
príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry. Banská Bystrica :
Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-80-89310-51-7, s. 115-124.
3. [4] MALOVCOVÁ-STANÍKOVÁ, M. Spoločenstvá Scirpetum sylvatici a Epilobio
palustri-Juncetum effusi na Borskej nížine. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 35-39.
ADFB10
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Cyanobaktérie a riasy malej eutrofnej
vodnej nádrže v Modre. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2010, roč. 32,
č. 2, s. 129-135. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [3] Machava, J. - Cvečková, V. - Rapant, S. Zamedzenie procesu eutrofizácie hydrogeochemická charakteristika rybníka v Modre. In Jurkovič, Ľ., Slaninka, I., Ďurža,
O. (eds) Geochémia 2009. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie, Bratislava
ŠGÚDŠ, 2009, s. 78-80.
ADFB11
HINDÁK, František. Four new planktic species of the genus Koliella (Ulotrichales,
Chlorophyceae). In Preslia : časopis Československé botanické společnosti, 1984,
roč. 56, č. 1, s. 1-11. ISSN 0032-7786.
Citácie:
1. [1.1] LA ROCCA, N. - ANDREOLI, C. - GIACOMETTI, G. M. - RASCIO, N. - MORO,
I. Responses of the Antarctic microalga Koliella antarctica (Trebouxiophyceae,
Chlorophyta) to cadmium contamination. In PHOTOSYNTHETICA, 2009, vol. 47, no. 3,
p. 471-479., WOS
ADFB12
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Červený zoznam siníc/cyanobaktérií a
217
rias Slovenska. In Ochrana prírody, 2002, roč. 20, suppl., s. 14-22.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADFB13
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Cyanobaktérie a rozsievky termálnych
vôd v Sklených Tepliciach (stredné Slovensko). In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, 2007, roč. 29, s. 10-16.
Citácie:
1. [3] KAROSIENE, J. - KASPEROVIČIENÉ, J. Epiphyton chroococcales speciesew to
algaeflora of Lithuanian freshwaters. In BOTANICA LITHUANICA. 2008, vol. 14, iss. 3,
p. 159-169.
2. [3] KAROSIENE, J. - KASPEROVIČIENÉ, J. Filamentous epiphyton cyanobacteria
new to algal flora of Lithuanian freshwaters. In BOTANICA LITHUANICA. 2009, vol.
15, iss. 2, p. 79-91.
ADFB14
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Cyanobaktérie a riasy termálnych vôd
v Piešťanoch (záp. Slovensko). Cyanobacteria and algae of thermal waters at the
Piešťany Spa. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská
botanická spoločnosť, 2006, roč. 28, s. 21-30.
Citácie:
1. [1.1] FRANKOVA, M. - BOJKOVA, J. - POULICKOVA, A. - HAJEK, M. The
structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian
spring fens along the gradient of mineral richness. In FOTTEA. ISSN: 1802-5439, NOV
2009, vol. 9, iss. 2, p. 355-368., WOS
ADFB15
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Diverzita cyanobaktérií a rias
štrkoviskového jazera Štrkovec v Bratislave v r. 1999-2004. Diversity of the
cyanobacteria and algae in the gravel pit lake Štrkovec in Bratislava in 1999-2004. In
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - Bratislava : SBS, 2005, roč.
27, s. 23-29.
Citácie:
1. [3] [3] KAROSIENE, J. - KASPEROVIČIENÉ, J. Epiphyton chroococcales speciesew
to algaeflora of Lithuanian freshwaters. In BOTANICA LITHUANICA. 2008, vol. 14, iss.
3, p. 159-169.
ADFB16
HINDÁK, František - HINDÁKOVÁ, Alica. Diverzita fytoplanktónu rieky Moravy
a Dunaja v Bratislave v r. 2003. Diversity of the Phytoplankton of the Morava and
Danube Rivers in Bratislava (W Slowakia) in 2003. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť, 2004, roč. 26,
s. 9-17.
Citácie:
1. [3] KAROSIENE, J. - KASPEROVIČIENÉ, J. Epiphyton chroococcales speciesew to
algaeflora of Lithuanian freshwaters. In BOTANICA LITHUANICA. 2008, vol. 14, iss. 3,
p. 159-169.
ADFB17
HINDÁK, František. Brownish snow in the High Tatras. In Biológia. - Bratislava :
Veda, 1953-1993, 1969, roč. 24, s. 80-85.
Citácie:
1. [1.1] LUKAVSKY, J. - FURNADZHIEVA, S. - NEDBALOVA, L. First record of
cryoseston in the Vitosha Mountains (Bulgaria). In NOVA HEDWIGIA. ISSN 0029-5035,
FEB 2009, vol. 88, iss. 1-2, p. 97-109, WOS
ADFB18
HINDÁK, František. Taxonomic survey of the genera Fusola (Chlorococcales),
Elakatothrix, Closteriospira and Chadefaudiothrix (Ulotrichales). In Preslia : časopis
Československé botanické společnosti. - Praha : Česká botanická společnost, 1987,
roč. 59, č. 3, s. 193-228. ISSN 0032-7786.
Citácie:
218
1. [1.1] NOGUEIRA, Ina de Souza - DE OLIVEIRA, Juliano Eduardo. Chlorococcales
and Ulothricales of colonial habit from four artificial lakes in the municipality of
Goiania (Goias State). In IHERINGIA SERIE BOTANICA, 2009, vol. 64, no. 2, p. 123143., WOS
ADFB19
HINDÁK, František. New taxa and reclassification in the Chlorococcales
(Chlorophyceae). In Preslia : časopis Československé botanické společnosti. - Praha
: Česká botanická společnost, 1978, roč. 50, s. 97-109. ISSN 0032-7786.
Citácie:
1. [1.1] TREVIRNO, I. F. - CASTILLO, P. S. - GONZALEZ, A. C. Contribution to the
taxonomic study of the family Botryococcaceae (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) in
southern Spain. In CRYPTOGAMIE ALGOLOGIE. ISSN 0181-1568, FEB 2009, vol. 30,
iss. 1, p. 17-30., WOS
ADFB20
HINDÁK, František - KOVÁČIK, Ľubomír. Súpis siníc a rias Tatranského
národného parku. In Zborník prác o Tatranskom národnom parku, 1993, roč. 33, s.
235-279.
Citácie:
1. [1.1] LUKAVSKY, J. - FURNADZHIEVA, S. - NEDBALOVA, L. First record of
cryoseston in the Vitosha Mountains (Bulgaria). In NOVA HEDWIGIA. ISSN: 00295035, FEB 2009, vol. 88, iss. 1-2, p. 97-109., WOS
ADFB21
HRIVNÁK, Richard. Spoločenstvá zväzu Glycerio-Sparganion v povodí rieky Ipeľ
(Slovensko). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2002, roč. 24, s. 185195. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [4] URBAN, P. Poznámky k výskytu obojživelníkov vybraných antropogénnych
vodných n ádrží Krupinskej planiny. In Natura Carpatica. 2009, roč. 50, s. 97-112.
ADFB22
HRIVNÁK, Richard. Poznámky k výskytu niektorých vodných makrofytov na
strednom Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 1998, roč. 20, s.
109-113.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADFB23
HRIVNÁK, Richard. Aquatic plant communities in the catchment area of the Ipeľ
river in Slovakia and Hungary. Part II. In Thaiszia : journal of botany, 2002, vol. 12,
p. 137-160. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [3] LASTRUCCI, L. - BECATTINI, R. La vegetazione delle aree umide presso bosco
ai frati (Firenze, Toscana). In Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., serie B. 2008, 115, p. 5767.
2. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82
ADFB24
HRIVNÁK, Richard. Aquatic plant communities in the catchment area of the Ipeľ
river in Slovakia and Hungary. Part I. In Thaiszia : journal of botany, 2002, vol. 12,
no. 1, p. 25-50. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20
3. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
219
ADFB25
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - RYDLO, Jaroslav KOCHJAROVÁ, Judita. Aktuálne údaje o výskyte niektorých vodných rastlín z
územia Slovenska. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2007, roč. 29, s.
68-78.
Citácie:
1. [1.1] SZCZESNIAK, E. - BLACHUTA, J. - KRUKOWSKI, M. - PICINSKAFALTYNOWICZ, J. DISTRIBUTION OF AZOLLA FILICULOIDES LAM.
(AZOLLACEAE) IN POLAND. In ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE.
ISSN: 0001-6977, 2009, vol. 78, iss. 3, p. 241-246., WOS
2. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskum makrofytnej vegetácie kanálov kužného Slovenska.
In NATURAE TUTELA. 2009, roč. 13, č. 2, s. 197-204.
3. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
4. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
ADFB26
HRIVNÁK, Richard. Súčasný stav vodnej a močiarnej vegetácie alúvia Slanej. In
Reussia. - Revúca : Správa Národného parku Muránska planina, 2006, roč. 3, č. 1, s.
1-11. ISSN 1336-345X.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
ADFB27
HRIVNÁK, Richard - OŤAHEĽOVÁ, Helena - KOCHJAROVÁ, Judita BLANÁR, Drahoš - HUSÁK, Štepán. Plant communities of the class Charetea
fragilis Fukarek ex Krausch 1964 in Slovakia: new information on their distribution
and ecology. In Thaiszia : journal of botany. - Košice : Botanical Garden P. J.
Šafárik University, 2005, vol. 15, p. 117-128. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [3] LASTRUCCI, L. - BECATTINI, R. La vegetazione delle aree umide presso bosco ai
frati (Firenze, Toscana). In Ann. Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., serie B. 2008, 115, p. 57-67.
2. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona (jz.
Slovensko). In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31,
s. 73–82.
ADFB28
HRIVNÁK, Richard - BELANOVÁ, Eva - CVACHOVÁ, Alžbeta - GÁLIS,
Rastislav - JANIŠOVÁ, Monika - UHLIAROVÁ, Eva - UJHÁZY, Karol - VLČKO,
Jaroslav. Zaujímavé nálezy cievnatých rastlín zo stredného Slovenska. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - Bratislava : SBS, 2005, roč. 27, s. 131141.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
ADFB29
HRIVNÁK, Richard - BLANÁR, Drahoš - KOCHJAROVÁ, Judita. Vodné a
močiarne rastlinné spoločenstvá Muránskej planiny. Aquatic and marsh plant
communities of the Muránska planina Mts. In Reussia. - Revúca : Správa Národného
parku Muránska planina, 2004, roč. 1, č. 1-2, s. 33-54. ISSN 1336-345X.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
ADFB30
HRIVNÁK, Richard - UJHÁZY, Karol - CHYTRÝ, Milan - VALACHOVIČ, Milan.
The database of the Western Carpathian forest vegetation. In Thaiszia : journal of
botany. - Košice : Botanical Garden P. J. Šafárik University, 2003, vol. 13, p. 89-95.
ISSN 1210-0420.
220
Citácie:
1. [2.1] SIBIKOVA, Ivana - SIBIK, Jozef - JAROLIMEK, Ivan - KLIMENT, Jan. Current
knowledge and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western
Carpathians a review. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 2, p. 215-224., WOS
ADFB31
HRIVNÁK, Richard. Spoločenstvá zväzu Oenanthion aquaticae v povodí rieky Ipeľ.
In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská botanická
spoločnosť, 2003, roč. 25, s. 169-183.
Citácie:
1. [2.1] LASTRUCCI, L. - LANDI, M. - ANGIOLINI, C. Vegetation analysis on wetlands
in a Tuscan agricultural landscape (central Italy). In BIOLOGIA. ISSN: 0006-3088, FEB
2009, vol. 65, iss. 1, p. 54-68., WOS
2. [4] URBAN, P. Poznámky k výskytu obojživelníkov vybraných antropogénnych
vodných n ádrží Krupinskej planiny. In NATURA CARPATICA, 2009, roč. 50, s. 97-112.
ADFB32
HROUDA, Lubomír - KOCHJAROVÁ, Judita - MARHOLD, Karol. Floristické
pomery masívu Kráľovej hole Nízke Tatry. In Preslia, 1990, roč. 62, č. 2, s. 139-162.
Citácie:
1. [1.1] SEKULOVA, Lucia - HAJEK, Michal. Diversity of subalpine and alpine
vegetation of the eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and
environmental gradients. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 908-918., WOS
2. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
3. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých druhov
rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ADFB33
JAROLÍMEK, Ivan - KLIMENT, Ján. Nitrofilné širokolisté vysokobylinné
spoločenstvá v horskom a podhorskom stupni Nízkych Tatier. In Príroda Nízkych
Tatier, 2004, roč. 1, s. 147-163.
Citácie:
1. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
ADFB34
JAROLÍMEK, Ivan - MUCINA, Ladislav. Anthriscetum trichospermae im Gebirge
Malé Karpaty (Slowakei). In Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. - Praha :
Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1979, vol. 14, p.
355-366. ISSN 0015-5551.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADFB35
JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária. Ruderal plant communities of northeastern Slovakia II. Chenopodietea, Plantaginetea. In Thaiszia : journal of botany. Košice : Botanical Garden P. J. Šafárik University, 1995, vol. 5, p. 61-79. ISSN
1210-0420.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADFB36
JAROLÍMEK, Ivan. Lactuco-Anthriscetum caucalidis na Záhorí. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti, 1994, roč. 16, s. 71-74.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
221
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADFB37
JAROLÍMEK, Ivan. Spoločenstvo s dominantnou netýkavkou žliazkatou Impatiens
glandulifera Royle na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
Bratislava, 1993, roč. 15, s. 30-33.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADFB38
JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária. Príspevok k poznaniu flóry a vegetácie
obnaženého dna Oravskej priehrady. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti,
1991, roč. 13, s. 17-19.
Citácie:
1. [4] MEDVECKÁ, J. Ruderálna vegetácia Hornej Oravy - review. In Zborník
recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava : Pcmicro.
2009, s. 444-449.
ADFB39
JAROLÍMEK, Ivan. Diferenciácia spoločenstiev s dominantným Helianthus
tuberosus s.l. na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV,
1999, roč. 21, s. 119-125. č. 4105.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769–7.
ADFB40
KLIMENT, Ján - JAROLÍMEK, Ivan - ŠIBÍK, Jozef - VALACHOVIČ, Milan. On
the syntaxonomy and nomenclature of the Calamagrostietalia villosae and
Adenostyletalia communities in Slovakia. In Thaiszia : journal of botany. - Košice :
Botanical Garden P. J. Šafárik University, 2004, vol. 14, p. 93-157. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [1.1] SEKULOVA, Lucia - HAJEK, Michal. Diversity of subalpine and alpine
vegetation of the eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and
environmental gradients. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 908-918., WOS
2. [3] STACHURSKA-SWAKOŃ, A. Plant communities of the Adenostylion Alliariae Br.Bl. 1926 in the Carpathians- initial results. In Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika
S. (eds) The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia,
Katowice, 2009, p. 125-134.
3. [3] STACHURSKA-SWAKOŃ, A. The role of Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
in formation of tall-herb communities in the Tatra National Park (the Western
Carpathians). In Szczęśniak E., Gola E. (eds), Club mosses, horsetails and ferns in
Poland. Resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology,
University of Wrocław, Wrocław, 2008, p. 81-94.
4. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
ADFB41
KOCHJAROVÁ, Judita - TURIS, Peter - BLANÁR, Drahoš - HRIVNÁK, Richard KLIMENT, Ján - VLČKO, Jaroslav. Cievnaté rastliny Muránskej planiny. In
Reussia. - Revúca : Správa Národného parku Muránska planina, 2004, vol. 1, suppl.
1, p. 91-190. ISSN 1336-345X.
Citácie:
1. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
ADFB42
KOCHJAROVÁ, Judita - ZALIBEROVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - BLANÁR,
Drahoš - HRIVNÁK, Richard. Nové floristické a fytocenologické nálezy z
Muránskej planiny a blízkeho okolia. New findings in flora and vegetation of the
Muránska planina Mts and its close surrounding. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti pri SAV. - Bratislava : SBS, 2005, roč. 27, s. 109-120.
Citácie:
222
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých druhov
rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ADFB43
KOCHJAROVÁ, Judita - HRIVNÁK, Richard - VLČKO, Jaroslav. Diploidné
populácie Scilla bifolia agg. na Slovensku. The diploid populations of Scilla bifolia
group in Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Bratislava : SBS, 2005, roč. 27, s. 53-62.
Citácie:
1. [3] TRÁVNÍČEK, B. - DUCHOSLAV, M. - ŠARHANOVÁ, P. - ŠAFÁŘOVÁ L. Squills
(Scilla s.lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech republic, with taxonomical notes
on Central-European squill poulations. In ACTA MUSEI MORAVIAE, Scientiae
biologicae, Brno. 2009, vol. 94, p. 157–205.
ADFB44
KOCHJAROVÁ, Judita - VLČKO, Jaroslav - HRIVNÁK, Richard. Diploidné
populácie Scilla bifolia agg. v Západných Karpatoch a priľahlej časti Panónskej
nížiny. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská
botanická spoločnosť, 2004, roč. 26, suplement 10, s. 171-175.
Citácie:
1. [3] TRÁVNÍČEK, B. - DUCHOSLAV, M. - ŠARHANOVÁ, P. - ŠAFÁŘOVÁ L. Squills
(Scilla s.lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech republic, with taxonomical notes
on Central-European squill poulations. In ACTA MUSEI MORAVIAE, Scientiae
biologicae, Brno. 2009, vol. 94, p. 157–205.
ADFB45
KOLBEK, Jiří - VALACHOVIČ, Milan. Plant communities on walls in North
Korea: a preliminary report. In Thaiszia : journal of botany. - Košice : Botanical
Garden P. J. Šafárik University, 1996, vol. 6, p. 67-75. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [1.1] LANIKOVA D. - LOSOSOVA, Z. Rocks and Walls: Natural Versus Secondary
Habitats. In FOLIA GEOBOTANICA. ISSN: 1211-9520, SEP 2009, vol. 44, iss. 3, p.
263-280., WOS
ADFB46
KUBINSKÁ, Anna - JANOVICOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, R. Červený zoznam
machorastov Slovenska. In Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska :
Ochrana Prírody, 2001, č. 20, s. 31-43.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
2. [4] TURIS, P. - PETRÁŠOVÁ, A. Bryoflóra sekundárnych lesných porastov okolia
Banskej Bystrice. In Príroda Nízkych Tatier 2, Banská Bystrica, 2009, s. 3-14.
ADFB47
KUBINSKÁ, Anna - PIŠÚT, Ivan. Nové slovenské mená lišajníkov a machorastov.
In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - Bratislava : Slovenská
botanická spoločnosť pri SAV, 1998, roč. 20, s. 172-176.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADFB48
LACKOVIČOVÁ, Anna - PIŠÚT, Ivan. Lišajníky Národnej prírodnej rezervácie
Dobročský prales (Klenovský Vepor, Veporské Vrchy). Lichens of National Nature
Reserve Dobročský prales (Klenovský Vepor Mts, Veporské vrchy Mts). In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť,
2004, roč. 26, s. 23-30.
Citácie:
1. [1.1] LUKAC, M. Occurrence and chemical diversity of the genus Bryoria in the Sui
Potok Valley, Veporsk, Vrchy Mountains (Central Slovakia). In CENTRAL EUROPEAN
JOURNAL OF BIOLOGY. ISSN: 1895-104X, SEP 2009, vol. 4, iss. 3, p. 417-421., WOS
223
ADFB49
LIZOŇ, Pavel - KAUTMANOVÁ, I. Fungi collected during the 21st European
Cortinarius foray. In Catathelasma, 2004, no. 5, p. 23-35. ISSN 1335-7670.
Citácie:
1. [3] RONIKIER, A. - ADAMČÍK, S. Critical review of Russula species
(Agaricomycetes) known from Tatra national park (Poland and Slovakia). In Polish
Botanical Journal, 2009, vol. 54, no. 1, p. 41-53.
ADFB50
LIZOŇ, Pavel. Červený zoznam húb Slovenska. In Ochrana prírody, 2001, roč. 20,
suppl., s. 6-13.
Citácie:
1. [4] RIPKOVÁ, S. Pluteus exiguus - a threatened or overlooked species. In
CATATHELASMA, 2009, no. 11, p. 49-52.
ADFB51
MÁJOVSKÝ, J. - VÁCHOVÁ, M. - HINDÁKOVÁ, M. - MURÍN, A. FERÁKOVÁ, V. - UHRÍKOVÁ, A. - ZÁBORSKÝ, J. - SCHWARZOVÁ, T. PENIAŠTEKOVÁ, Magdaléna. Index of chromosome numbers of Slovakian flora.
In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae.Formatio et
Protectio Naturae, 1976, roč. 25, s. 1-18.
Citácie:
1. [1.1] CASPER, S. Jost - STIMPER, Rosemarie. Chromosome numbers in Pinguicula
(Lentibulariaceae): survey, atlas, and taxonomic conclusions. In PLANT SYSTEMATICS
AND EVOLUTION, 2009, vol. 277, no. 1-2, p. 21-60., WOS
2. [1.1] KOLAR, Filip - STECH, Milan - TRAVNICEK, Pavel - RAUCHOVA, Jana URFUS, Tomas - VIT, Petr - KUBESOVA, Magdalena - SUDA, Jan. Towards resolving
the Knautia arvensis agg. (Dipsacaceae) puzzle: primary and secondary contact zones
and ploidy segregation at landscape and microgeographic scales. In ANNALS OF
BOTANY, 2009, vol. 103, no. 6, p. 963-974., WOS
3. [1.1] TOMASZ, Ilnicki - MITKA, Jozef. Chromosome numbers in Aconitum sect.
Aconitum (Ranunculaceae) from the Carpathians. In CARYOLOGIA, 2009, vol. 62, no.
3, p. 198-203., WOS
ADFB52
MARHOLD, Karol - ČUNDERLÍKOVÁ, B. Zur Problematik der Rasenansaaten
von Skipisten in hochmontanen Regionen der Slowakei. In Acta Botanica Slovaca :
Ser. A, 1984, suppl. 1, s. 203-207.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých druhov
rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In BULLETIN SLOVENSKEJ
BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
ADFB53
MUCINA, Ladislav - JAROLÍMEK, Ivan. Das Anthriscetum sylvestris in der
Slowakei. In Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. - Praha : Institute of Botany,
Academy of Sciences of the Czech Republic, 1980, vol. 15, no. 1, p. 113-124. ISSN
0015-5551.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. ed. Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia: Praha. 2009, 520 p. ISBN: 978-80-200-1769-7.
ADFB54
OŤAHEĽOVÁ, Helena - OŤAHEĽ, Ján. Distribution of aquatic macrophytes in pit
lakes in relation to the environment (Borská nížina lowland, Slovakia). In Ekológia :
medzinárodný časopis pre ekologické problémy biosféry = international journal of
the biosphere, 2006, vol. 25, no. 4, s. 398-411. (0.070 - IF2005). (2006 - SCOPUS,
Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
ADFB55
OŤAHEĽOVÁ, Helena - VALACHOVIČ, Milan. Diversity of macrophytes in
aquatic habitats of the Danube River (Bratislava region, Slovakia)). In Thaiszia :
journal of botany. - Košice : Botanical Garden P. J. Šafárik University, 2006, vol. 16,
224
p. 27-41. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [2.1] ELIAS, Pavol - HAJEK, Michal - HAJKOVA, Petra. A European warm waters
neophyte Shinnersia rivularis new alien species to the Slovak flora. In BIOLOGIA, 2009,
vol. 64, no. 4, p. 684-686., WOS
ADFB56
OŤAHEĽOVÁ, Helena. Vodná makrofytná vegetácia štrkoviskových jazier na
Borskej nížine. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - Bratislava :
SBS, 2005, roč. 27, s. 151-156.
Citácie:
1. [3] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
ADFB57
OŤAHEĽOVÁ, Helena - HUSÁK, Štepán. Poznámky k vodnej a močiarnej
vegetácii VSN. In Acta Botanica Slovaca : Ser. A. - Bratislava : Veda, SAV, 1982,
roč. 6, s. 125-148.
Citácie:
1. [4] HRIVNÁK, R. Macrophyte vegetation of artificial water reservoirs in the
Krupinská planina Mts., including the first record of Potametum acutifolii from Slovakia.
In HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 159-174.
2. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
ADFB58
OŤAHEĽOVÁ, Helena. Vegetácia odvodňovacích kanálov v okolí Gabčíkova Slané jazero. In Ochrana prírody, 1992, roč. 1, s. 95-105.
Citácie:
1. [4] DOROTOVIČOVÁ, C. Výskyt vodných makrofytov v ľudskou činnosťou
vytvorených alebo zmenených vodných tokoch južného Slovenska. In BULLETIN
SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 11-20.
ADFB59
PIŠÚT, Ivan. A few lichens from Madeira. In Zborník Slovenského národného
múzea.Prírodné vedy, 2004, roč. 50, s. 14-17.
Citácie:
1. [3] CZARNOTA, P. - KUKWA, M. Contribution to the knowledge of some poorly
knownlichens in Poland. I. The genus Absconditella. In FOLIA CRYPTOG. ESTONICA,
2008, Fasc. 44, p. 1-7.
ADFB60
PIŠÚT, Ivan - GUTTOVÁ, Anna. Lichenoflóra Národnej prírodnej rezervácie
Rozsutec (Malá Fatra). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 1998, roč. 20,
s. 38-42. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADFB61
PIŠÚT, Ivan - PIŠÚT, Peter. Changes of epiphytic lichens in the surroundings of
manesite factories near Jelšava (SE Slovakia) in the period 1973-2004. In Ekológia
(Bratislava) : international journal of the biosphere, 2006, vol. 25, p. 176-187. (0.070
- IF2005). (2006 - SCOPUS, Cambridge Scientific Abstracts). ISSN 1335-342X.
Citácie:
1. [1.2] DIAS, D. A. - URBAN, S. Chemical constituents of the lichen, Candelaria
concolor: A complete NMR and chemical degradative investigation. In NATURAL
PRODUCT RESEARCH. 2009, vol. 23, Iss. 10, p. 925-939., SCOPUS
ADFB62
PIŠÚT, Ivan. Doplnky k poznaniu lišajníkov Slovenska 12. In Acta Rerum
Naturalium Musei Nationalis Slovaci : Prírodné vedy, 1990, roč. 36, s. 9-13.
Citácie:
1. [1.1] ETAYO, J. - PALICE, Z. - SPRIBILLE, T. Candelariella boleana, a new
epiphytic species from southern and central Europe (Candelariaceae, Ascomycota). In
225
NOVA HEDWIGIA. ISSN: 0029-5035, NOV 2009, vol. 89, iss. 3-4, p. 545-552., WOS
ADFB63
PIŠÚT, Ivan. Zaujímavejšie nálezy lišajníkov zo Slovenska 4. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti, 1997, roč. 19, s. 68-71. ISSN 1337-7043.
Citácie:
1. [3] OSYCZKA, P. - KOŚCIELNIAK, R. Cladonia metacorallifera, a lichen species new
to the Eastern Carpathians. In ACTA MYCOLOGICA. 2009, vol. 44, iss. 2, p. 233-238.
ADFB64
PIŠÚT, Ivan - GUTTOVÁ, Anna - LACKOVIČOVÁ, Anna - LISICKÁ, Eva.
Červený zoznam lišajníkov Slovenska (december 2001). In BALÁŽ, Daniel MARHOLD, K. - URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska :
Ochrana Prírody. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Centrum ochrany prírody a krajiny, 2001, 2001, č. 20, suppl., s. 23-30. ISBN 8089035-05-1.
Citácie:
1. [3] DINGOVÁ, A. Cladonia portentosa - nové lokality na Záhorskej nížine (JZ). In
BRYONORA. 2009, č. 43, s. 1-3.
2. [4] DINGOVÁ, A. Vplyv antropických faktorov na diverzitu lišajníkov Borskej nížiny.
In Zborník recenzovaných príspevkov : monet.fns.uniba.sk/svk2009. Študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 22.apríl 2009. 1. vyd. Bratislava :
Pcmicro. 2009, s. 1264-1269.
3. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADFB65
PIŠÚT, Ivan. Nachträge zur Kenntnis der Flechten der Slowakei 12. In Zborník
Slovenského národného múzea.Prírodné vedy. - Martin : Osveta, 1990, roč. 36, s. 913.
Citácie:
1. [1.1] ETAYO, J. - PALICE, Z. - SPRIBILLE, T. Candelariella boleana, a new
epiphytic species from southern and central Europe (Candelariaceae, Ascomycota). In
NOVA HEDWIGIA. ISSN: 0029-5035, NOV 2009, vol. 89, iss. 3-4, p. 545-552., WOS
ADFB66
PIŠÚT, Ivan. Die aktuelle Verbreitung einiger epiphytischen Flechtenarten in der
Slowakei I. In Zborník Slovenského národného múzea. - Martin : Osveta, 1985, roč.
31, s. 3-26.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
ADFB67
ŠIBÍK, Jozef. Fyziognómia a štruktúra ako dôležitý faktor pri vytváraní
univerzálneho fytocenologického systému. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti, 2007, roč. 29, s. 145-157.
Citácie:
1. [4] VALACHOVIČ, M. Klasifikácia spoločenstiev krovín na Slovensku – možný
koncept riešenia. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2007,
roč. 29, s. 169-176.
2. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
ADFB68
ŠIBÍKOVÁ, Ivana - ŠIBÍK, Jozef - JAROLÍMEK, Ivan - JANOVICOVÁ, Katarína.
Asociácia Adenostylo alliariae-Athyrietum alpestris (Zlatník 1928) Jeník 1961 v
Krivánskej Fatre. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. - Bratislava
: SBS, 2005, roč. 27, s. 199-206.
Citácie:
1. [3] STACHURSKA-SWAKON, A. Plant communities of the Adenostylion Alliariae Br.Bl. 1926 in the Carpathians – initial results. In Holeksa J., Babczyńska-Sendek B., Wika
226
S. (eds) The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia,
Katowice, 2009, p. 125-134.
2. [3] STACHURSKA-SWAKON, A. The role of Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
in formation of tall-herb communities in the Tatra National Park (the Western
Carpathians). In Szczęśniak E., Gola E. (eds), Club mosses, horsetails and ferns in
Poland. Resources and protection. Polish Botanical Society & Institute of Plant Biology,
University of Wrocław, Wrocław, 2008, p. 81-94.
ADFB69
TURIS, Peter - VALACHOVIČ, Milan. Lomikameň jastrabníkolistý (Saxifraga
hieraciifolia W. et K.) v Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier. In Bulletin Slovenskej
botanickej spoločnosti pri SAV. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri
SAV, 1996, roč. 18, s. 138-140.
Citácie:
1. [2.1] SEKULOVA, Lucia - HAJEK, Michal. Diversity of subalpine and alpine
vegetation of the eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and
environmental gradients. In BIOLOGIA, 2009, vol. 64, no. 5, p. 908-918., WOS
2. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
ADFB70
VALACHOVIČ, Milan. TURBO (VEG) - celoeurópsky databázový program pre
fytocenologické dáta. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 1996, roč. 18, s.
189.
Citácie:
1. [2.1] ŠIBÍKOVÁ, I. - ŠIBÍK, J. - JAROLÍMEK, I. - KLIMENT, J. Current knowledge
and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western Carpathians a review. In BIOLOGIA. APR 2009, vol. 64, iss. 2, p. 215-224., WOS
ADFB71
VALACHOVIČ, Milan. The role of cryptogams in differentiation of plant
communities on the shady rocks in Western Carpathians. In Thaiszia : journal of
botany. - Košice : Botanical Garden P. J. Šafárik University, 1995, vol. 5, p. 131152. ISSN 1210-0420.
Citácie:
1. [2.1] SEKULOVA, L. - HAJEK, M. Diversity of subalpine and alpine vegetation of the
eastern part of the Nizke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental
gradients. In BIOLOGIA. ISSN: 0006-3088, OCT 2009, vol. 64, iss. 5, p. 908-918., WOS
ADFB72
VALACHOVIČ, Milan - HÁJEK, Miroslav. Poznámky k výskytu a cenológii dvoch
druhov rodu Montia na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri
SAV. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2000, roč. 22, s. 165169.
Citácie:
1. [4] VALENTA, V. Floristické poznámky Karola Laubnera z okolia Bratislavy. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 3-6.
ADFB73
ZALIBEROVÁ, Mária. Poznámky k spoločenstvám niektorých obcí južnej časti
Východoslovenskej nížiny. In Acta Botanica Slovaca : Ser. A. - Bratislava : Veda,
SAV, 1982, roč. 6, s. 183-200.
Citácie:
1. [3] CHYTRÝ, M. ed. Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a
suťová vegetace. Academia, Praha. 2009. 520 p. ISBN: 978-80-200-1769-7.
ADFB74
ZALIBEROVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - BANÁSOVÁ, Viera OŤAHEĽOVÁ, Helena - HRIVNÁK, Richard. Fytocenologická variabilita druhu
Leersia oryzoides (L.) Sw. na Slovensku. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti pri SAV. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2000,
roč. 22, s. 171-180.
Citácie:
227
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - RIPKA, Ján. Ecological conditions
in the Turiec River (Slovakia) and their influences on the distribution of aquatic
macrophytes. In BLOESCH, Jü. Limnological Reports. - Novi Sad : International
Association for Danube Research, 2004, p.449-455.
Citácie:
1. [4] KRNO, I. Limnológia tečúcich vôd. Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, 76
pp.
AEC02
LICHTSCHEIDL, Irene - BALUŠKA, František. Motility of endoplasmic reticulum
in plant cells. In Actin: A Dynamic framework for multiple plant cell functions.
Editors C.J. Staiger, F. Baluška, D. Volkmann, P. W. Barlow. - Dordrecht : Kluwer
Acad. Publishers, 2000, p. 191-202.
Citácie:
1. [1.1] FOISSNER, I. - MENZEL, D. - WASTENEYS, G. O. Microtubule-dependent
motility and orientation of the cortical endoplasmic reticulum in Elongating Characean
Internodal Cells. In CELL MOTILITY AND THE CYTOSKELETON. ISSN 0886-1544,
MAR 2009, vol. 66, iss. 3, p. 142-155., WOS
2. [1.1] FOISSNER, I. Fluorescent phosphocholine-a specific marker for the
endoplasmic reticulum and for lipid droplets in Chara internodal cells. In
PROTOPLASMA, DEC 2009, vol. 238, iss. 1-4, p. 47-58., WOS
3. [1.1] HOFMANN, Christina - NIEHL, Annette - SAMBADE, Adrian - STEINMETZ,
Andre - HEINLEIN, Manfred. Inhibition of Tobacco Mosaic Virus Movement by
Expression of an Actin-Binding Protein. In PLANT PHYSIOLOGY, 2009, vol. 149, no. 4,
p. 1810-1823., WOS
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
ADAMČÍK, Slavomír. Makromycéty z radov Polyporales, Boletales, Agaricales,
Russulales z CHKO Poľana. In Flóra Poľany. Vedec. red. M. Križo. - Zvolen :
Technická univerzita, 1994, s. 19-35.
Citácie:
1. [4] RIPKOVÁ, S. Pluteus exiguus - a threatened or overlooked species? In
Catathelasma. 2009, no. 11, p. 49-52
AED02
BANÁSOVÁ, Viera - HAJDÚK, Juraj. Vegetácia na skládke lúženca pri niklovej
huti v Seredi. In Zborník referátov zo IV. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti :
27.-31.8.1984. - Nitra : Slovenská botanická spoločnosť : Vysoká škola
poľnohospodárska : ÚEBE SAV, 1984, s. 329-334.
Citácie:
1. [4] MICHAELI, E. - BOLTIŽIAR, M. Halda technologického odpadu lúženca pri
Seredi. In GEOGRAFIA, 2009, roč. 17, s. 145-152.
AED03
BUČKOVÁ, Erika - BACIGÁLOVÁ, Kamila. Mikroskopické huby v pôdach
lužného lesa slovenského úseku Dunaja. In Zborník z 2. medzin. seminára "Život v
pôde", 19.9.1999. - Bratislava : Ústav mikrobiológie SAV, 1999, s. 94-96.
Citácie:
1. [4] ŠIMONOVIČOVÁ, A. Soil microscopic fungi of Slovakia II. Letter of alphabet
from O-Z. Kežmarok: 2009, s. 115
AED04
GOLIAŠOVÁ, Kornélia. Datura L. In Flóra Slovenska V/1. Editori L. Bertová, K.
Goliašová. - Bratislava : Veda SAV, 1993, s.449-453. Flóra Slovenska V/1.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých
(prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In
228
BULLETIN SLOVENSKEj BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
AED05
GUTTOVÁ, Anna - PALICE, Zdeněk. Lišajníky Národného parku Muránska
planina II. In Výskum ochrany prírody Muránskej planiny 3. - Revúca : ŠOP SR :
Správa NP Muránska planina, 2002, s. 53-68.
Citácie:
1. [1.1] KUKWA, M. - JABLONSKA, A. New records of two crustose sorediate lichens
from central Europe. In MYCOTAXON. ISSN: 0093-4666, JAN-MAR 2009, vol. 107, p.
375-381., WOS
AED06
GUTTOVÁ, Anna - PALICE, Zdeněk. Lišajníky Národného parku Muránska
planina I - Hrdzavá dolina. In UHRIN, Marcel. Výskum a ochrana Muránskej
planiny 2. - Bratislava : Ministerstvo ŽP SR, 1999, s. 35-47.
Citácie:
1. [3] CZARNOTA, P. - KUKWA, M. Contribution to the knowledge of some poorly
knownlichens in Poland. I. The genus Absconditella. In FOLIA CRYPTOG. ESTONICA
2008, Fasc. 44, p. 1-7.
AED07
HRIVNÁK, Richard. Príspevok k poznaniu vegetácie niektorých antropogénnych
vodných nádrží južnej časti stredného Slovenska. In Príroda Krupinskej planiny a jej
ochrana. - Zvolen : TU, 1999, s. 49-56.
Citácie:
1. [4] URBAN, P. Poznámky k výskytu obojživelníkov vybraných antropogénnych
vodných n ádrží Krupinskej planiny. In Natura Carpatica. 2009, roč. 50, s. 97-112.
AED08
CHRTEK, Jindřich, jun - ŠOURKOVÁ, M. - ŠÍPOŠOVÁ, Helena. Sanguisorba :
krvavec. In Flóra Slovenska IV/2 : Rubiales-Saxifragales. Vedec. red. Lýdia Bertová.
- Bratislava : VEDA, SAV, 1985, s.100-111. Dostupné na internete: <B>.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých druhov
rastlín v orografickom celku Oravská Magura. In Bulletin Slovenskej botanickej
spoločnosti. 2009, Roč. 31, č. 2, s. 7-15.
AED09
MARHOLD, Karol - MICHALKOVÁ, Eleonóra. Armoracia P. Gaertn. B. Mey et
Scherb. In Flóra Slovenska V/4 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida,
Papaverales, Capparales. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie
vied, 2002, s. 310-315. ISBN 80-224-0710-0.
Citácie:
1. [1.1] SAMPLINER, Danielle - MILLER, Allison. Ethnobotany of Horseradish
(Armoracia rusticana, Brassicaceae) and Its Wild Relatives (Armoracia spp.):
Reproductive Biology and Local Uses in Their Native Ranges. In ECONOMIC BOTANY,
2009, vol. 63, no. 3, p. 303-313., WOS
AED10
MICHÁLKOVÁ, Daniela. Festucion valesiacae Klika 1931. In JANIŠOVÁ, Monika
et al. Travinnobylinná vegetácia Slovenska – elektronický expertný systém na
indentifikáciu syntaxónov. - Bratislava : Botanický ústav SAV, 2007, s. 33-49. ISBN
978-80-969265-7-2.
Citácie:
1. [4] DAVID, S. Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 77-85.
2. [4] HERCEG, P. Doterajšie skúsenosti pri obnove zrúcaniny kláštora Katarínka. In 15
rokov projektu záchrany kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach. Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves, 2009, 36 s.
AED11
MICHALKOVÁ, Eleonóra. Tamaricaceae Link. In Flóra Slovenska VI/1. Editors
Kornélia Goliašová, Helena Šípošová. - Bratislava : Veda, 2008, s.58-67. ISBN 97880-224-1002-1.
Citácie:
1. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In Natura
Carpatica. 2009, 50, s. 11-22.
229
AED12
MICHALKOVÁ, Eleonóra. Odontites Ludw. Zdravienok. In Flóra Slovenska V/2 :
Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Scrophulariales, Plantaginales. - Bratislava
: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s. 375-383. ISBN 80-2240481-0.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých
(prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celu Oravská Magura. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
AED13
OŤAHEĽOVÁ, Helena - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan. Sekundárna
sukcesia litorálnej vegetácie antropogénnych meandrov nádrží v povodí Ipľa a
Slanej. In KRIŽOVÁ, E. - UJHÁZY, Karol. Sekundárna sukcesia II. - Zvolen :
Technická univerzita, 1998, s. 105-118.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In Bulletin
Slovenskej botanickej spoločnosti, 2009, Roč. 31, č. 1, s. 73-82
AED14
PIŠÚT, Ivan. Problematika ústupu lišajníkov v industrializovanej krajine. In Zborník
prednášok zo zjazdu SBS (Tisovec 5.-11. júl 1970). - Bratislava : SBS pri SAV,
1971, s. 251-260.
Citácie:
1. [4] HINDÁK, František - ŠOLTÉS, Rudolf - GÁPER, Ján - GÁPEROVÁ, Svetlana KYSELOVÁ, Zuzana - HINDÁKOVÁ, Alica. Botany - lower plants. 1. vyd. Žilina :
Institute of High Mountain Biology : University of Žilina, 2009. 201 p. ISBN 978-8088923-21-3.
AED15
RUŽIČKOVÁ, Helena - DOBROVODSKÁ, N. - VALACHOVIČ, Milan.
Sekundárna sukcesia na poľných medziach chotára obce Liptovská Teplička. In
Sekundárna sukcesia II : zborník referátov zo seminára "Sekundárna sukcesia".
Zostav. E. Križová, K. Ujházy. - Zvolen : Technická univerzita, 1998, s. 151-161.
Citácie:
1. [4] KOLLÁR, J. - KANKA, R. - ÁBRAHÁMOVÁ, A. In Príroda Nízkych Tatier 2 :
zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia
vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku
Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-80-89310-51-7, s. 125-130.
AED16
SKALICKÝ, V. - MARHOLD, Karol. Lycopus L. karbinec. In Flóra Slovenska V/1.
Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Boraginales, Lamiales, Solanales. Editori
Bertová, L., Goliašová, K. - Bratislava : Veda, SAV, 1993, s. 367-372.
Citácie:
1. [4] ŠTRBA, P. - GOGOLÁKOVÁ, A. Nezvyčajné výškové rozšírenie niektorých
(prevažne synantropných) druhov rastlín v orografickom celu Oravská Magura. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 7-15.
AED17
ŠÍPOŠOVÁ, Helena - GOLIAŠOVÁ, Kornélia - ELIÁŠ, Pavol. Invázny postup
krídlatky sachalinskej Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Rose Decr. In Invázie a
invázne organizmy 2. Editor P. Eliáš. - Bratislava-Nitra : SNK SCOPE and SEKOS,
1999, s.76-83.
Citácie:
1. [3] MEDVECKÁ, J. - JAROLÍMEK, I. - ZALIBEROVÁ, M. Dynamics and distribution
of neophytes in ruderal vegetation of the Horná Orava region (Northern Slovakia). In
HACQUETIA. ISSN 1581-4661, 2009, vol. 8, no. 2, p. 147-157.
2. [4] SLEZÁK, M. - KUKLA, J. Výskyt niektorých zriedkavejších cievnatých rastlín v
severnej časti Štiavnických vrchov. In BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ
SPOLOČNOSTI. 2009, roč. 31, č. 2, s. 17-25.
AED18
ŠÍPOŠOVÁ, Helena - OŤAHEĽOVÁ, Helena. Utricularia L. Bublinatka. In Flóra
Slovenska V/2 : Angiospermophytina, Dicotyledonopsida, Scrophulariales,
Plantaginales. - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1997, s.
230
544-555. ISBN 80-224-0481-0.
Citácie:
1. [3] VYDROVÁ, A. - GRULICH, V. - EKRT, L. - EKRTOVÁ, E. Řídká blana u Zahájí
na Českobudějovicku - významná lokalita vodní a mokřadní flóry a vegetace. In
MUZEUM a SOUČASNOST, Roztoky, ser. natur., 2009, 24, s. 27-54.
AED19
ŤAVODA, Ondrej - ŠÍPOŠOVÁ, Helena - ZALIBEROVÁ, Mária - JAROLÍMEK,
Ivan - TÖRÖKOVÁ, Yvetta. História a súčasné rozšírenie Echinocystis lobata (F.
MICHX.) TORR. et A. GRAY na Slovensku. In Invázie a invázne organizmy 2. Bratislava-Nitra : SNK SCOPE and SEKOS, 1999, s. 84-95.
Citácie:
1. [4] KĹČ, V. - KUNŠTÁROVÁ, V. Invázny druh ježatec laločnatý Echinocystis lobata.
In NATURA CARPATICA, 2009, roč. 50, s. 115-22.
AED20
VALACHOVIČ, Milan. Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF). In
Zborník referátov zo 7. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV :
Hrabušice 21.-25.júna 1999. - Spišská Nová Ves : SBS, 1999, s. 87-90. ISBN 8085453-34-7.
Citácie:
1. [2.1] SIBIKOVA, I. - SIBIK, J. - JAROLIMEK, I. - KLIMENT, J. Current knowledge
and phytosociological data on the high-altitude vegetation in the Western Carpathians a review. In BIOLOGIA. ISSN: 0006-3088, APR 2009, vol. 64, iss. 2, p. 215-224., WOS
AED21
ZALIBEROVÁ, Mária. Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou
(Salix elaeagnos). In Katalóg biotopov Slovenska. - Bratislava : Daphne, Inštitút
aplikovanej ekológie, 2002, s.27-28.
Citácie:
1. [4] MIKOLÁŠ, V. Zaniklý výskyt druhu Myricaria germanica v Košicích. In Natura
Carpatica. 2009, roč. 50, s. 11-22.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
NADUBINSKÁ, Miriam - BANÁSOVÁ, Viera - ČIAMPOROVÁ, Milada LICHTSCHEIDL, Irene - HORAK, Othmar. Comparison of heavy metal
accumulation capacity of Arabidopsis halleri, Acetosella vulgaris, and Thlaspi
caeruleacens from Slovakian metalliferous sites. In COST Action 859 WG1:
Contaminants and nutrients: avilability, accumulation/exclusion and plant-microbialsoil interactions, Smolenice 2008. - 2008, p.16.
Citácie:
1. [1.1] MENCH, Michel - SCHWITZGUEBEL, Jean-Paul - SCHROEDER, Peter BERT, Valerie - GAWRONSKI, Stanislaw - GUPTA, S. Assessment of successful
experiments and limitations of phytotechnologies: contaminant uptake, detoxification
and sequestration, and consequences for food safety. In ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND POLLUTION RESEARCH. NOV 2009, vol. 16, iss. 7, p. 876-900., WOS
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
ADAMKOVÁ, Juliana - HENSEL, K. - GREŠKOVÁ, Anna - KLOZÍK, Marcel LEHOTSKÝ, Milan - OŤAHEĽOVÁ, Helena - ŠPORKA, Ferdinand - ŠTEFKOVÁ,
Elena - VALACHOVIČ, Milan. Príprava databázy hydromorfologických a
biologických ukazovateľov pre proces výberu a charakterizácie referenčných miest
podľa Smernice 2000/60/EC. Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav,
2003. 126 s.
Citácie:
1. [3] OLLERO. A.O. Alteraciones geomorfológicas de los ríos en Europa y principios
para la restauración de la dinámica fluvial. (Geomorphological alterations of European
rivers and principles for the restorationof riverdynamics) [online, cit. 16. 11. 2010]. 34
231
p. Dostupné na internete:
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/4B-S1-P1_OlleroACC.pdf
2. [3] OLLERO. A.O. Aplicaión del índice hidrogeomorfológico IHG en la cuenca del
Ebro. Guía metodológica. [online, cit. 16. 11. 2010]. 91 p. Dostupné na internete:
http://195.55.247.234/webcalidad/estudios/IHG_Guia_Metodologica.pdf
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
MCNEILL, J. - BARRIE, Fred R. - BURDET, H. M. - DEMOULIN, V. HAWKSWORTH, D. L. - MARHOLD, Karol - NICOLSON, Dan H. - PRADO, J. SILVA, Paul C. - SKOG, J. E. - WIERSEMA, J. H. - TURLAND, N. J. International
Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code) adopted by the Seveteenth
International Botanical Congress Vienna, Austria, July 2005. Ruggell : A. R. G.
Gantner, 2006. 658 p. Regnum Vegetabile, 146. ISBN 0080-0694.
Citácie:
1. [1.1] AL-SHEHBAZ, I. A. - MONTESINOS, D. B. Weberbauera arequipa
(Brassicaceae), a New Species from Peru. In NOVON. 2009, vol. 19, p. 281-283., WOS
2. [1.1] ALBESIANO, Sofia - KIESLING, Roberto. Rehabilitation and synonymy of
WIGGINSIA CORYNODES (Cactaceae). In HASELTONIA, 2009, no. 15, p. 33-40., WOS
3. [1.1] ALBUQUERQUE, S. - BRUMMITT, R. K. - FIGUEIREDO, E. Typification of
names based on the Angolan collections of Friedrich Welwitsch. In TAXON. ISSN: 00400262, MAY009, vol. 58, iss. 2, p. 641-646., WOS
4. [1.1] ALBUQUERQUE, Sara - BRUMMITT, R. K. - FIGUEIREDO, Estrela.
Typification of names based on the Angolan collections of Friedrich Welwitsch. In
TAXON, 2009, vol. 58, no. 2, p. 641-646., WOS
5. [1.1] ANDRES-SANCHEZ, S. - RICO, E. - HERRERO, A. - SANTOS-VICENTE, M. MARTINEZ-ORTEGA, M. M. Combining traditional morphometrics and molecular
markers in cryptic taxa: towards an updated integrative taxonomic treatment for
Veronica subgenus Pentasepalae (Plantaginaceae sensu APG II) in the western
Mediterranean. In BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. ISSN 00244074, JAN 2009. vol. 159, iss. 1, p. 68-87., WOS
6. [1.1] APPLEQUIST, Wendy L. A revision of the Malagasy endemic Helmiopsis
(MALVACEAE SL). In ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2009, vol.
96, no. 4, p. 521-540., WOS
7. [1.1] ARIAS, S. - TERRAZAS, T. Taxonomic Revision of Pachycereus (CactaceaeIn).
In SYSTEMATIC BOTANY. ISSN 0363-6445, JAN-MAR 2009, vol. 34, iss. 1, p. 68-83.,
WOS
8. [1.1] ATHANASIADIS, A. Typification of Antithamnion nipponicum Yamada et
Inagaki (Antithamnieae, Ceramioideae, Ceramiaceae, Ceramiales, Rhodophyta). In
BOTANICA MARINA. ISSN: 0006-8055, JUN 2009, vol. 52, iss.3, p. 256-261., WOS
9. [1.1] ATWOOD, J. J. - ALLEN, B. A synopsis of the Orthotrichum strangulatum
complex (Orthotrichaceae. In BRYOLOGIST. MAR 2009, ISSN 0007-2745, vol. 112, iss.
1, p. 208-220., WOS
10. [1.1] BARKWORTH, M. E. - CUTLER, D. R. - ROLLO, J. S. - JACOBS, S. W. L. RASHID, A. Morphological identification of genomic genera in the Triticeae. In
BREEDING SCIENCE. ISSN: 1344-7610, DEC 2009, vol. 59, iss. 5, Sp. Iss. SI, p. 561570., WOS
11. [1.1] BATEMAN, R. M. - HILTON, J. Palaeobotanical systematics for the
phylogenetic age: applying organ-species, form-species and phylogenetic species
concepts in a framework of reconstructed fossil and extant whole-plants. In TAXON,
ISSN: 0040-0262, 2009, vol. 58, p. 1254-1280., WOS
12. [1.1] BEAN, A. R. Typification of some names in Eucalyptus (Myrtaceae), Part 1. In
TELOPEA. ISSN: 0312-9764, 2009, vol. 12, p. 309-319., WOS
13. [1.1] BECK, J. M. - CUSHION, M. T. Pneumocystis Workshop: 10th Anniversary
Summary. In EUKARYOTIC CELL. 2009, vol. 8, p. 446-460., WOS
14. [1.1] BEK, J. - KERP, H. Late Palaeozoic palaeobotany and palynology in Central
232
Europe: New contributions from the Czech Republic. In REVIEW OF PALAEOBOTANY
AND PALYNOLOGY. ISSN 0034-6667, JUN 2009, vol. 155, iss. 3-4, Sp. Iss. SI, p. 99100., WOS
15. [1.1] BELYAEVA, I. Nomenclature of Salix fragilis L. and a new species, S. euxina
(Salicaceae). In TAXON, ISSN: 0040-0262, 2009, vol. 58, p. 1344-1348., WOS
16. [1.1] BEZERRA, A. C. C. - CAVALCANTI, L. D. - DIANESE, J. C. Species of
Hemitrichia (Trichiaceae, Myxomycetes) in Brazil. In MYCOTAXON. ISSN 0093-4666,
JAN-MAR 2009 vol. 107, p. 35-48., WOS
17. [1.1] BOOI, M. - VAN WAVEREN, I. M. - VAN KONIJNENBURG-VAN CITTERT,
J. H. A. The Jambi gigantopterids and their place in gigantopterid classification. In
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY. 2009, vol. 161, p. 302-328.,
WOS
18. [1.1] BRIGGS, B. G. - LINDER, H. P. A new subfamilial and tribal classification of
Restionaceae (Poales). In TELOPEA. ISSN: 0312-9764, 2009, vol. 12, p. 333-345., WOS
19. [1.1] BUCUR, I. I. - MUNNECKE, A. - GRANIER, B. - YAN, J. Remarks on the
Permian dasycladalean alga Sinoporella leei Yabe, 1949. In GEOBIOS. ISSN 00166995, MAR-APR 2009, vol. 42, iss. 2, p. 221-231., WOS
20. [1.1] BUCUR, J. I. - KIESSLING, W. - SCASSO, R. A. Re-description and
neotypification of Archampiroa jurassica STEINMANN 1930, a calcareous red alga from
the Jurassic of Argentina. In PALEONTOLOGY. ISSN: 0022-3360, 2009, vol. 83, p. 962968., WOS
21. [1.1] BUYS, M. H. - NORDENSTAM, B. Nomenclature and typification of JGC
Lehmann and H. Buek names in Lobostemon (Boraginaceae), with enquiries into the
contributions by O. Swartz and CP Thunberg. In TAXON. ISSN 0040-0262, MAY 2009,
vol. 58, iss. 2, p. 627-637., WOS
22. [1.1] CAI, L. - HYDE, K. D. - TAYLOR, P. W. J. - WEIR, B. S. - WALLER, J. M. ABANG, M. M. - ZHANG, J. Z. - YANG, Y. L. - PHOULIVONG, S. - LIU, Z. Y. PRIHASTUTI, H. - SHIVAS, R. G. - MCKENZIE, E. H. C. - JOHNSTON, P. R. A
polyphasic approach for studying Colletotrichum. In FUNGAL DIVERSITY, 2009, vol.
39, p. 183-204., WOS
23. [1.1] CAI, L. - HYDE, K. D. - TAYLOR, P. W. J. - WEIR, B. S. - WALLER, J. M. ABANG, M. M. - ZHANG, J. Z. - YANG, Y. L. - PHOULIVONG, S. - LIU, Z. Y. PRIHASTUTI, H. - SHIVAS, R. G. - McKENZIE, E. H. C. - JOHNSTON, P. R. A
polyphasic approach for studying Colletotrichum. In FUNGAL DIVERSITY. ISSN: 15602745, DEC 2009, vol. 39, p. 183-204., WOS
24. [1.1] CARTER, S. - LAVRANOS, J. J. Priority of Aloe teissieri over Aloe
andohahelensis. In BRADLEYA. 2009, vol. 27, p. 159-160., WOS
25. [1.1] CELESTI-GRAPOW, L. - ALESSANDRINI, A. - ARRIGONI, P. V. - BANFI, E. BERNARDO, L. - BOVIO, M. - BRUNDU, G. - CAGIOTTI, M. R. - CAMARDA, I. CARLI, E. - CONTI, F. - FASCETTI, S. - GALASSO, G. - GUBELLINI, L. - LA VALVA,
V. - LUCCHESE, F. - MARCHIORI, S. - MAZZOLA, P. - PECCENINI, S. - POLDINI, L.
- PRETTO, F. - PROSSER, F. - SINISCALCO, C. - VILLANI, M. C. - VIEGI, L. WILHALM, T. - BLASI, C. Inventory of the non-native flora of Italy. In PLANT
BIOSYSTEMS. ISSN: 1126-3504, 2009, vol. 143, p. 386-430., WOS
26. [1.1] CESARI, Silvia N. - MARENSSI, Sergio A. - SANTILLANA, Sergio N.
Araucaria fibrosa, a new name to replace the illegitimate name Araucaria antarctica
Cesari, Marenssi and Santillana, 2001. In CRETACEOUS RESEARCH, 2009, vol. 30,
no. 5, p. 1169-1169., WOS
27. [1.1] CHASE, M. W. - REVEAL, J. L. - FAY, M. F. A subfamilial classification for
the expanded asparagalean families Amaryllidaceae, Asparagaceae and
Xanthorrhoeaceae. In BOTANICAL JOURNAL OF LINNEAN SOCIETY. 2009, vol. 161,
p. 132-136., WOS
28. [1.1] CHEN, I. S. Taxonomic Notes on Chinese Saussurea (Asteraceae, Cardueae).
In NOVON. ISSN: 1055-3177, DEC 2009, vol. 19, iss. 4, p. 436-438., WOS
29. [1.1] CHEN, Y. S. - YANG, Q. E. Validation of the Name Sinoleontopodium
lingianum (Asteraceae, Gnaphalieae). In NOVON. ISSN: 1055-3177, 2009, vol. 19, p.
233
23-24., WOS
30. [1.1] CHOMERAT, N. - NEZAN, E. Cabra reticulata sp nov (Dinophyceae), a new
sand-dwelling dinoflagellate from the Atlantic Ocean. In EUROPEAN JOURNAL OF
PHYCOLOGY, 2009, vol. 44, p. 415-423., WOS
31. [1.1] CHRISTENSEN, K. I. - ZIELINSKI, J. Notes on the genus Crataegus
(Rosaceae-Pyreae) in southern Europe, the Crimea and western Asia. In NORDIC
JOURNAL OF BOTANY. ISSN: 0107-055X, 2008, vol. 26, iss. 5-6, p. 344-360., WOS
32. [1.1] CLARK, B. R. - GODFRAY, H. CH. J. - KITCHING, I. J. - MAYO, S. J. SCOBLE, M. J. Taxonomy as an eScience. In PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF
THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING
SCIENCES. ISSN 1364-503X, MAR 2009, vol. 367, iss. 1890, p. 953-966., WOS
33. [1.1] CLEAL, C. J. - FRASER, H. E. - LAZARUS, M. - DANNELLL, G. THE
FORESTS BEFORE THE FLOOD: THE PALAEOBOTANICAL CONTRIBUTIONS OF
EDMUND TYRELL ARTIS (1789-1847). In EARTH SCIENCES HISTORY. ISSN: 0736623X, 2009, vol. 28, p. 245-275., WOS
34. [1.1] CLEAL, CH. J. - SHUTE, C. H. - HILTON, J. - CARTER, J. A revision of the
Pennsylvanian-aged Eremopteris-bearing seed plant. In INTERNATIONAL JOURNAL
OF PLANT SCIENCES. ISSN 1058-5893, JUN 2009, vol. 170, iss. 5, p. 666-698., WOS
35. [1.1] CORNEJO, X. Two New Species of Pentagonia (Rubiaceae, Hippotideae) from
Colombia and Ecuador. In NOVON, ISSN: 0040-0262, 2009, vol. 19, p. 25-31., WOS
36. [1.1] COUTINHO WATANABE, Mauricio Takashi - ROQUE, Nadia - RAPINI,
Alessandro. Apocynaceae sensun strictum from the Mucuge Municipal Park, Bahia,
Brazil, including the valid publication of two names in Mandevilla Lindl. In IHERINGIA,
SERIE BOTANICA, 2009, vol. 64, no. 1, p. 63-75., WOS
37. [1.1] CRANWELL, L. M. - SRIVASTAVA, S. K. AN EARLY CRETACEOUS
(HAUTERIVIAN) SPORE-POLLEN ASSEMBLAGE FROM SOUTHERN CHILE. In
PALYNOLOGY. 2009, vol. 33, p. 241-280, Part: Part 1., WOS
38. [1.1] CRAVEIRO, S. C. - CALADO, A. J. - DAUGBERG, N. - MOESTRUP, O.
ULTRASTRUCTURE AND LSU rDNA-BASED REVISION OF PERIDINIUM GROUP
PALATINUM (DINOPHYCEAE) WITH THE DESCRIPTION OF PALATINUS GEN.
NOV. In JOURNAL OF PHYCOLOGY. ISSN: 0022-3646, 2009, vol. 45, p. 1175-1194.,
WOS
39. [1.1] DEL FUEYO, Georgina M. - ARCHANGELSKY, Sergio - TAYLOR, Thomas N.
Morenostrobus, a new substitute name for Morenoa Del Fueyo et al. 1990, non La Llave
1824. In AMEGHINIANA, 2009, vol. 46, no. 1, p. 215-215., WOS
40. [1.1] DORR, L. J. - PILZ, G. E. - BOGGAN, J. The transfer of types from the Escuela
Agricola Panamericana to the US National Herbarium in 1956 by Louis O. Williams. In
TAXON, ISSN: 0040-0262, 2009, vol. 58, p. 993-1001., WOS
41. [1.1] DORR, L. J. xChiranthomontodendron: the correct nothogeneric name for the
artificial hybrid Chiranthodendron x Fremontodendron (Malvaceae: Malvoideae). In In
TAXON, ISSN: 0040-0262, 2009, vol. 58, p. 1357-1358., WOS
42. [1.1] DROISSART, Vincent - SONKE, Bonaventure - NGUEMBOU, Charlemagne K.
- DJULIKOUO, Marie-Noel K. - PARMENTIER, Ingrid - STEVART, Tariq. Synopsis of
the Genus Chamaeangis (Orchidaceae), Including Two New Taxa. In SYSTEMATIC
BOTANY, 2009, vol. 34, no. 2, p. 285-296., WOS
43. [1.1] DUISTERMAAT, H. Four times Van der Meijden: evolution of the Heukels'
Flora van Nederland in the period 1983-2005. In GORTERIA. ISSN: 0017-2294, 2009,
vol. 33, p. 120-132., WOS
44. [1.1] DYLON, M. O. NOMENCLATURAL CHANGES IN NOLANA (NOLANEAE,
SOLANACEAE. In GAYANA BOTANICA. ISSN: 0016-5301, 2009, vol. 66, iss. 2, p. 294296., WOS
45. [1.1] EKRT, L. - TRAVNICEK, P. - JAROLIMOVA, V. - VIT, P. - URFUS, T.
Genome size and morphology of the Dryopteris affinis group in Central Europe. In
PRESLIA. 2009, vol. 81, p. 261-280., WOS
46. [1.1] ELVEN, R. - PETROVSKY, V. V. - SOLSTAD, H. Typification of names in
Papaver sect. Meconella Spach (Papaveraceae). In TAXON, ISSN: 0040-0262, 2009,
234
vol. 58, p. 985-990., WOS
47. [1.1] EVANS, K. M. - MANN, D. G. A proposed protocol for nomenclaturally
effective DNA barcoding of microalgae. In PHYCOLOGIA. JAN 2009, vol. 48, iss. 1, p.
70-74., WOS
48. [1.1] FERNANDES, L. F. - SAR, E. A. Fine morphology of Gomphonema margaritae
FRENGUELLI & ORLANDO and its validation and transfer to TRIPTERION HOLMES,
NAGASAWA & TAKANO. In DIATOM RESEARCH. ISSN 0269-249X, MAY 2009, vol.
24, iss. 1, p. 63-78., WOS
49. [1.1] FRUMIN, Suembikya - SHAMMASH, Ilanah. Types of Anthemis in the
Herbarium of The Hebrew University of Jerusalem (HUJ). In ISRAEL JOURNAL OF
PLANT SCIENCES, 2008, vol. 56, no. 3, p. 279-293., WOS
50. [1.1] GAMS, W. - SEIFERT, K. A. - MORGAN-JONES, G. New and validated
hyphomycete taxa to resolve nomenclatural and taxonomic issues. In MYCOTAXON.
OCT-DEC 2009, vol. 110, p. 89-108., WOS
51. [1.1] GIRALT, Mireia - PAZ-BERMUDEZ, Graciela - ELIX, John A. The saxicolous,
xanthone-containing species of the genus Buellia s.l. (Physciaceae, Ascomycota) in the
Iberian Peninsula. In NOVA HEDWIGIA, 2009, vol. 89, no. 3-4, p. 321-334., WOS
52. [1.1] GLASSPOOL, I. J. - COLLINSON, M. E. - SCOTT, A. C. - BRAIN, A. P. R. PLOTNICK, R. E. - KENIG, F. An ultrastructural investigation of early Middle
Pennsylvanian megaspores from the Illinois Basin, USA. In REVIEW OF
PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY. ISSN: 0034-6667, JUL 2009, vol. 156, iss. 1-2,
Sp. Iss. SI, p. 62-78., WOS
53. [1.1] GLENNY, D. A revision of the genus Forstera (Stylidiaceae) in New Zealand.
In NEW ZEALAND J. BOTANY. ISSN: 0028-825X, 2009, vol. 47, p. 285-315., WOS
54. [1.1] GOMEZ, Bernard - COIFFARD, Clement - SENDER, Luis Miguel - MARTINCLOSAS, Carles - VILLANUEVA-AMADOZ, Uxue - FERRER, Javier.
KLITZSCHOPHYLLITES, AQUATIC BASAL EUDICOTS (RANUNCULALES?) FROM
THE UPPER ALBIAN (LOWER CRETACEOUS) OF NORTHEASTERN SPAIN. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, 2009, vol. 170, no. 8, p. 10751085., WOS
55. [1.1] GUTERMANN, W. In Phyton (Horn, Austria). 2009, vol. 49, p. 1-7., WOS
56. [1.1] GUTERMANN, W. Notulae Nomenclaturales 26-28. In PHYTON, Horn, 2009,
vol. 49, p. 1-7., WOS
57. [1.1] GUTERMANN, W. Notulae nomenclaturales 29-40. In PHYTON, Horn, 2009,
vol. 49, p. 77-92., WOS
58. [1.1] HAEVERMANS, T. - ROUHAN, G. - HETTERSCHEID, W. - TEISSIER, M. BELARBI, K. - AUBRIOT, X. - LABAT, J. N. Chaos revisited: nomenclature and
typification of the Malagasy endemic Euphorbia subgenus Lacanthis (Raf.) MGGilbert.
In ADANSONIA. ISSN: 1280-8571, 2009, vol. 31, Iss. 2, p. 279-299., WOS
59. [1.1] HAMMEL, Barry E. A New Species of Cyclanthera (Cucurbitaceae) from
Alajuela Province, Costa Rica. In NOVON, 2009, vol. 19, no. 1, p. 49-51., WOS
60. [1.1] HANSEN, H. V. - CHRISTENSEN, K. I. The common chamomile and the
scentless mayweed revisited. In TAXON. ISSN 0040-0262, FEB 2009, vol. 58, iss. 1, p.
261-264., WOS
61. [1.1] HARPER, M. A. - MANN, D. G. - PATTERSON, J. E. TWO UNUSUAL
DIATOMS FROM NEW ZEALAND: TABULARIA VARIOSTRIATA A NEW SPECIES
AND EUNOPHORA BERGGRENII. In DIASTOM RESEARCH. 2009, vol. 24, p. 291306., WOS
62. [1.1] HARVEY, A. S. - WOELKERLING, W. J. - MILLAR, A. J. K. The genus
Amphiroa (Lithophylloideae, Corallinaceae, Rhodophyta) from the temperate coasts of
the Australian continent, including the newly described A. klochkovana. In
PHYCOLOGIA. ISSN: 0031-8884, JUL 2009, vol. 48, iss. 4, p. 258-290., WOS
63. [1.1] HEENAN, P. B. - SCHOENBERGER, I. Typification of Myosotis hortensia
Decne., the basionym of Myosotidium hortensium (Decne.) Baill., and its synonym
Cynoglossum nobile Hook.f. (Boraginaceae). In NEW ZEALAND JOURNAL OF
BOTANY, 2009, vol. 47, no. 2, p. 121-125., WOS
235
64. [1.1] HEENAN, P. B. A new species of Pachycladon (Brassicaceae) from limestone
in eastern Marlborough, New Zealand. In NEW ZEALAND JOURNAL OF BOTANY,
2009, vol. 47, no. 2, p. 155-161., WOS
65. [1.1] HIBBETT, David S. - OHMAN, Anders - KIRK, Paul M. Fungal ecology
catches fire. In NEW PHYTOLOGIST, 2009, vol. 184, no. 2, p. 279-282., WOS
66. [1.1] HILL, K. D. - STANBERG, L. C. Notes on Cycas truncata de Laub. and related
matters. In TELOPEA, 2009, vol. 12, no. 3, p. 447-450., WOS
67. [1.1] HILTON, J. - WANG, S. J. - GALTIER, J. - BATEMAN, R. M.
CORDAITALEAN SEED PLANTS FROM THE EARLY PERMIAN OF NORTH CHINA.
III. RECONSTRUCTION OF THE SHANXIOXYLON TAIYUANENSE PLANT. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES. ISSN: 1058-5893, SEP 2009, vol.
70, iss. 7, p. 951-967., WOS
68. [1.1] HLUBIKOVA, D. - BLANCO, S. - FALASCO, E. - GOMA, J. - HOFFMANN, L.
- ECTOR, L. NITZSCHIA ALICAE SP NOV AND N. PURIFORMIS SP NOV., NEW
DIATOMS FROM EUROPEAN RIVERS AND COMPARISON WITH THE TYPE
MATERIAL OF N. SUBLINEARIS AND N. PURA. In JOURNAL OF PHYCOLOGY.
ISSN: 0022-3646, JUN 2009, vol. 45, iss. 3, p. 742-760., WOS
69. [1.1] HOERANDL, Elvira - GREILHUBER, Johann - KLIMOVA, Katarina - PAUN,
Ovidiu - TEMSCH, Eva - EMADZADE, Khatere - HODALOVA, Iva. Reticulate evolution
and taxonomic concepts in the Ranunculus auricomus complex (Ranunculaceae):
insights from analysis of morphological, karyological and molecular data. In TAXON,
2009, vol. 58, no. 4, p. 1194-1215., WOS
70. [1.1] HOPPER, Stephen D. Taxonomic turmoil down-under: recent developments in
Australian orchid systematics. In ANNALS OF BOTANY, 2009, vol. 104, no. 3, p. 447455., WOS
71. [1.1] IRYU, Y. - BASSI, D. - WOELKERLING, W. J. Re-assessment of the type
collctions of fourteen Corallinalean species. In PALAEONTOLOGY. ISSN 0031-0239,
MAR 2009, vol. 52, p. 401-427., WOS
72. [1.1] JAHN, R. - KUSBER, W. H. Key to diatom nomenclature. In DIATOM
RESEARCH. ISSN 0269-249X, MAY 2009, vol. 24, iss. 1, p. 101-111., WOS
73. [1.1] JAKLITSCH, Walter M. European species of Hypocrea Part I. The greenspored species. In STUDIES IN MYCOLOGY, 2009, no. 63, p. 1-91., WOS
74. [1.1] JIANG, N. - GUAN, K. Y. - YU, W. B. - PENG, X. M. VALIDATION OF
ATALANTIA FONGKAICA AND FORTUNELLA BAWANGICA (RUTACEAE). In
RHODORA. ISSN: 0035-4902, OCT-DEC 2009, vol. 111, iss. 948, p. 536-537., WOS
75. [1.1] JIANG, N. - YU, W. B. - GUAN, K. Y. Valid publication of the name Atalantia
acuminata (Rutaceae), endemic to southwestern China and northern Vietnam. In
NORDIC JOURNAL OF BOTANY. 2009, vol. 27, iss. 6, p. 478-478., WOS
76. [1.1] JIANG, Nan - GUAN, Kai-Yun - YU, Wen-Bin - PENG, Xiao-Ming.
VALIDATION OF ATALANTIA FONGKAICA AND FORTUNELLA BAWANGICA
(RUTACEAE). In RHODORA, 2009, vol. 111, no. 948, p. 536-537., WOS
77. [1.1] JIN, X. F. - JI, Z. H. - GAO, J. Validation of Rhododendron sparsifolium and
Stewartia acutisepala, endemic to China. In NORDIC JOURNAL OF BOTANY, 2009,
vol. 27, p. 370-371., WOS
78. [1.1] JOHNSTON, P. R. Validation of Moellerodiscus coprosmae. In MYCOTAXON,
2009, vol. 109, p. 437-438., WOS
79. [1.1] JORGENSEN, Peter Moller - VASQUEZ, Roberto. A revision of Passiflora
sections Insignes and xInkea (Passifloraceae). In ANALES DEL JARDIN BOTANICO
DE MADRID, 2009, vol.66, no.1, p. 35-53., WOS
80. [1.1] JOUBERT, L. - VENTER, H. J. T.The name Cryptolepis bifida L.Joubert &
Venter, a later homonym of C-bifida (Blume) PIForst., corrected. In Bot. J. Linn. Soc.
2009, vol. 160, iss. 3, p. 355-355., WOS
81. [1.1] KALLUNKI, J. A. Validation of Neoraputia (Galipeae, Rutaceae) and
description of two new species from Eastern Brazil. In BRITTONIA. ISSN 0007-196X,
MAR 2009, vol. 6, iss. 1, p. 28-34., WOS
82. [1.1] KELLY, Martyn - JUGGINS, Steve - YALLOP, Marian. DISTRIBUTION AND
236
ECOLOGY OF NAVICULA CLAYTONII (JR CARTER) MG KELLY, COMB. NOV IN
BRITAIN AND IRELAND. In DIATOM RESEARCH, 2009, vol. 24, no. 1, p. 237-244.,
WOS
83. [1.1] KISSLING, Jonathan - BUERKI, Sven - MANSION, Guilhem. Klackenbergia
(Gentianaceae Exaceae), a new endemic genus from Madagascar. In TAXON, 2009, vol.
58, no. 3, p. 907-912., WOS
84. [1.1] KLICH, Maren A. Health effects of Aspergillus in food and air. In
TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2009, vol. 25, no. 9-10, p. 657-667., WOS
85. [1.1] KOUTECKY, Petr. Taxonomic and Nomenclatural Revision of Centaurea
subjacea (Asteraceae-Cardueae) and Similar Taxa. In PHYTON-ANNALES REI
BOTANICAE, 2009, vol. 49, no. 1, p. 63-76., WOS
86. [1.1] KRAYESKY, David M. - NORRIS, James N. - GABRIELSON, Paul W. GABRIEL, Daniela - FREDERICQ, Suzanne. A new order of red algae based on the
Peyssonneliaceae, with an evaluation of the ordinal classification of the Florideophyceae
(Rhodophyta). In PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OF
WASHINGTON, 2009, vol. 122, no. 3, p. 364-391., WOS
87. [1.1] KUNZMANN, L. - KVACEK, Z. - MAI, D. H. - WALTHER, H. The genus
Taxodium (Cupressaceae) in the Palaeogene and Neogene of Central Europe. In
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY. 2009, vol. 153, iss. 1-2, p. 153183., WOS
88. [1.1] KUNZMANN, L. - MOHR, B. A. R. - BERNARDES-de-OLIVEIRA, M. E. C.
Cearania heterophylla gen. nov et sp nov., a fossil gymnosperm with affinities to the
Gnetales from the Early Cretaceous of northern Gondwana. In REVIEW OF
PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY. ISSN: 0034-6667, DEC 2009, vol. 158, iss. 1-2,
p. 193-212., WOS
89. [1.1] KUROSE, D. - EVANS, H. C. - DJEDDOUR, D. H. - CANNON, P. F. FURUYA, N. - TSUCHIYA, K. Systematics of Mycosphaerella species associated with the
invasive weed Fallopia japonica, including the potential biological control agent Mpolygoni-cuspidati. In MYCOSCIENCE. ISSN: 1340-3540, MAY 2009, vol. 50, iss. 3, p.
179-189., WOS
90. [1.1] LAHR, Daniel J. G. - LOPES, Sonia G. B. C. Evaluating the Taxonomic
Identity in Four Species of the Lobose Testate Amoebae Genus Arcella Ehrenberg, 1832.
In ACTA PROTOZOOLOGICA, 2009, vol. 48, no. 2, p. 127-142., WOS
91. [1.1] LAMMERS, T. G. Revision of the Endemic Hawaiian genus Trematolobelia
(Campanulaceae: Lobelioideae. In BRITTONIA. ISSN 0007-196X, JUN 2009, vol. 61,
iss. 2, p. 126-143., WOS
92. [1.1] LANSDOWN, R. V. Nomenclatural Notes on Callitriche (Callitrichaceae) in
North America. In NOVON. 2009, vol. 19, p. 364-369., WOS
93. [1.1] LARSSON, E. - JEPPSON, M. - LARSSON, K. H.Taxomomy, ecology and
phylogenetic relationships of Bovista pusilla and B-limosa in North Europe. In
MYCOLOGICAL PROGRESS. NOV 2009, vol. 8, iss. 4, p. 289-299., WOS
94. [1.1] LARSSON, E. - RYBERG, M. - MOREAU, P. A. - MATHIESEN, A. D. JACOBSON, S. Taxonomy and evolutionary relationships within species of section
Rimosae (Inocybe) based on ITS, LSU and mtSSU sequence data. In PERSOONIA. ISSN:
0031-5850, DEC 2009, vol. 23, p. 86-98., WOS
95. [1.1] LEHNEBACH, C. A. - SCHITTEK, K. - IHARLEGUI, L. DISCOVERY OF THE
PATAGONIAN SPECIES RANUNCULUS FUEGIANUS SPEG. (RANUNCULACEAE)
IN THE ALTIPLANO PEATLANDS OF NORTHERN ARGENTINA AND ITS
LECTOTYPIFICATION. In GAYANA BOTANICA. ISSN: 0016-5301, 2009, vol. 66, iss.
2, p. 286-289., WOS
96. [1.1] LEHNEBACH, Carlos A. - SCHITTEK, Karsten - IHARLEGUI, Laura.
DISCOVERY OF THE PATAGONIAN SPECIES RANUNCULUS FUEGIANUS SPEG.
(RANUNCULACEAE) IN THE ALTIPLANO PEATLANDS OF NORTHERN
ARGENTINA AND ITS LECTOTYPIFICATION. In GAYANA BOTANICA, 2009, vol. 66,
no. 2, p. 286-289., WOS
97. [1.1] LEON-CISNEROS, K. - RIOSMENA-RODRIGUEZ, R. - ISABEL, N. A. -
237
HERNANDEZ-CARMONA, G. The red algal genus Scinaia (Nemaliales; Rhodophyta) on
the Gulf of California, Mexico: a taxonomic account. In PHYCOLOGIA. MAY 2009,
ISSN 0031-8884, vol. 48, iss. 3, p. 186-210., WOS
98. [1.1] LETZ, Dominik Roman. A new species of the Sempervivum marmoreum group
in Central Europe. In PRESLIA, 2009, vol. 81, no. 3, p. 293-308., WOS
99. [1.1] LI, Y. C. - YANG, Z. L. - TOLGOR, B. Phylogenetic and biogeographic
relationships of Chroogomphus species as inferred from molecular and morphological
data. In FUNGAL DIVERSITY, 2009, vol. 38, p. 85-104., WOS
100. [1.1] LIU ZHENWEN - DENG YUNFEI. Aristolochia wuana, a New Name in
Chinese Aristolochia (Aristolochiaceae). In NOVON, 2009, vol. 19, no. 3, p. 370-371.,
WOS
101. [1.1] LIU, W. - ZHU, X. Y. The identity of some taxa of Schizophragma. In
JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION. ISSN 0529-1526, MAR 2009, vol. 47,
iss. 2, p. 151-161., WOS
102. [1.1] LIU, Yea-Chen - HUANG, Yao-Moan - CHIOU, Wen-Liang. Validation of the
Name Adiantum meishanianum (Pteridaceae), a Species Endemic to Taiwan. In NOVON,
2009, vol. 19, no. 1, p. 59-61., WOS
103. [1.1] LLOP, E. - VAN DEN BOOM, P. Notes on the lichen genus Bacidia s.l.
(lichenized Ascomycota) in the Cape Verde Islands and new lichen records for the
archipelago. In MYCOTAXON. 2009, vol. 109, p. 171-179., WOS
104. [1.1] LOMBARDI, J. A New species of Meliosma (Sabiaceae) from Southeastern
Brazil and notes on the genus. In NOVON. ISSN 1055-3177, 2009, vol. 19, iss. 1, p. 6267., WOS
105. [1.1] MAHESHWARI, H. K. Naming angiosperm fossils from Miocene and younger
rocks. In CURRENT SCIENCE. ISSN 0011-3891, APR 2009, vol. 96, iss. 7, p. 876-877.,
WOS
106. [1.1] MAISTRO, Silvia - BROADY, Paul A. - ANDREOLI, Carlo - NEGRISOLO,
Enrico. Phylogeny and Taxonomy of Xanthophyceae (Stramenopiles, Chromalveolata).
In PROTIST, 2009, vol. 160, no. 3, p. 412-426., WOS
107. [1.1] MANNING, J. C. - FOREST, F. - DEVEY, D. S. - FAY, M. - GOLDBLATT, P.
A molecular phylogeny and a revised classification of Ornithogaloideae (Hyacinthaceae)
based on an analysis of four plastid DNA regions. In TAXON. ISSN 0040-0262, FEB
2009. vol. 58, iss. 1, p. 77-107., WOS
108. [1.1] MANNING, J. C. HYACINTHACEAE NOMENCLATURAL CORRECTIONS
IN ORNITHOGALOIDEAE. In BOTHALIA, 2009, vol. 39, no. 2, p. 221-222., WOS
109. [1.1] MANTLE, D. J. Palynology, sequence stratigraphy, and palaeoenvironments
of Middle to Upper Jurassic strata, Bayu-Undan Field, Timor Sea region Part One. In
PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG B-PALAOPHYTOLOGIE. ISSN 0375-0299,
APR 2009, vol. 280, iss. 1-3, p. 1-U29., WOS
110. [1.1] MARIO, S. A new section for the genus Lonchocarpus (Leguminosae), new
species and subspecies for MESOAMERICA and South America. In ACTA BOTANICA
MEXICANA. ISSN 0187-7151, JAN 2009, vol. 86, p. 39-69., WOS
111. [1.1] MARTIN-BRAVO, Santiago - JIMENEZ-MEJIAS, Pedro. Molecular Data
Helps Traditional Taxonomy: Re-evaluation of Reseda collina (Resedaceae), and a New
Record for Europe. In FOLIA GEOBOTANICA, 2009, vol. 44, no. 4, p. 399-421., WOS
112. [1.1] MARTINEZ-AZORIN, Mario - CRESPO, Manuel B. - JUAN, Ana.
TAXONOMIC REVISION OF ORNITHOGALUM SUBG. BERYLLIS
(HYACINTHACEAE) IN THE IBERIAN PENINSULA AND THE BALEARIC ISLANDS.
In BELGIAN JOURNAL OF BOTANY, 2009, vol. 142, no. 2, p. 140-162., WOS
113. [1.1] MINNIS, A. M. - SAMUELS, G. J. - CHAVERRI, P. Three nomenclatural
corrections for species of Hypocrea/Trichoderma. In MYCOTAXON. 2009, vol. 109, p.
245-246., WOS
114. [1.1] MINNIS, A. M. - SUNDBERG, W. J. Preliminary notes on Pluteus phylogeny.
In NOVA HEDWIGIA. 2009, vol. 89, p. 303-319., WOS
115. [1.1] NELSON, E. C. Erica scoparia and Erica spiculifolia (formerly Bruckenthalia
spiculifolia) in interglacial floras in Ireland and Britain: confused nomenclature leading
238
to misidentification of fossilized seeds. In QUATERNARY SCIENCE REVIEWS. MAR
2009, vol. 28, iss. 5-6, p. 381-383., WOS
116. [1.1] NICOLALDE-MOREJON, F. - VOVIDES, A. P. - STEVENSON, D. W.
Taxonomic revision of Zamia in Mega-Mexico. In BRITTONIA. ISSN: 0007-196X, DEC
2009, vol. 6, iss. 4, p. 301-335., WOS
117. [1.1] OLSEN, R. T. - WHITTEMORE, A. T. Validation of the Hybrid Flowering
Cherry Prunus x incam (Rosaceae). In NOVON. ISSN: 1055-3177, DEC 2009, vol. 19,
iss. 4, p. 490-493., WOS
118. [1.1] OPLUSTIL, S. - BEK, J. Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and
their microspores from the British coalfields. In BULLETIN OF GEOSCIENCES. ISSN:
1214-1119, 2009, vol. 84, iss. 2, p. 203-226., WOS
119. [1.1] ORCHARD, A. E. - GROSS, C. L. The misapplication of the name Croton
urticoides, the reinstatement of the name Adriana tomentosa, and Allan Cunningham's
book herbarium at Chelsea Physic Garden. In AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY,
2009, vol. 22, no. 5, p. 377-383., WOS
120. [1.1] ORCHARD, A. E. A revision of Cassinia (Asteraceae: Gnaphalieae) in
Australia. 6. Section Cassinia. In AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY, 2009, vol. 22,
no. 5, p. 344-376., WOS
121. [1.1] OREN, A. Problems associated with the taxonomic validation of the
cyanobacterial genus Halothece by Margheri et al. 2008. In PHYCOLOGIA, ISSN:
0031-8884, 2009, vol. 48, iss. 4, p. 313-314., WOS
122. [1.1] OTA, Shuhei - SILVER, Tia D. - ARCHIBALD, John M. - ISHIDA, Ken-Ichiro.
Lotharella oceanica sp nov a new planktonic chlorarachniophyte studied by light and
electron microscopy. In PHYCOLOGIA, 2009, vol. 48, no. 5, p. 315-323., WOS
123. [1.1] PARRA-O, Carlos - BAYLY, Michael J. - DRINNAN, Andrew - UDOVICIC,
Frank - LADIGES, Pauline. Phylogeny, major clades and infrageneric classification of
Corymbia (Myrtaceae), based on nuclear ribosomal DNA and morphology. In
AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY, 2009, vol. 22, no. 5, p. 384-399., WOS
124. [1.1] PETERSON, S. W. Aspergillus brevijanus. In MYCOLOGIA. ISSN: 00275514, MAY-JUN 2009, vol. 101, iss. 3, p. 430-430., WOS
125. [1.1] PHILIPPE, Marc - BAMFORD, Marion K. Houlbert's types for fossil wood:
lectotypification and taxonomic reappraisal of Abietoxylon, Ambaroxylon and
Taxoxylon. In TAXON, 2009, vol. 58, no. 4, p. 1349-1356., WOS
126. [1.1] PODANI, Janos. Taxonomy versus evolution. In TAXON, 2009, vol. 58, no. 4,
p. 1049-1053., WOS
127. [1.1] POTT, C. - McLOUGHLIN, S. Bennettitalean foliage in the RhaetianBajocian (latest Triassic-Middle Jurassic) floras of Scania, southern Sweden. In
REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY. ISSN: 0034-6667, DEC 2009, vol.
158, iss. 1-2, p. 117-166., WOS
128. [1.1] PSENICKA, J. - BEK, J. - CLEAL, CH. - WITTRY, J. - ZODROW, E. L.
Description of synangia and spores of the holotype of the Carboniferous fern
Lobatopteris miltoni, with taxonomic comments. In REVIEW OF PALAEOBOTANY AND
PALYNOLOGY. ISSN 0034-6667, JUN 2009, vol. 155, iss. 3-4, Sp. iss. SI, p. 133-144.,
WOS
129. [1.1] RAMELLA, Lorenzo - PERRET, Patrick. Notulae ad Floram paraquaiensem,
98-100. In CANDOLLEA, 2009, vol. 64, no. 1, p. 149-162., WOS
130. [1.1] RETALLACK, Gregory J. Cambrian-Ordovician non-marine fossils from
South Australia. In ALCHERINGA, 2009, vol. 33, no. 4, p. 355-391., WOS
131. [1.1] REVEAL, J. L. - JARVIS, C. E. Typification of names of temperate North
American plants proposed by Linnaeus. In TAXON, 2009, vol. 58, p. 977-984., WOS
132. [1.1] REVEAL, J. L. IDENTIFICATION OF THE PLANT AND ASSOCIATED
ANIMAL IMAGES IN CATESBY'S NATURAL HISTORY, WITH NOMENCLATURAL
NOTES AND COMMENTS. In RHODORA, 2009, vol. 111, p. 273-388., WOS
133. [1.1] ROBERTS, P. Exidia nigricans: a new and legitimate name for Exidia plana.
In MYCOTACON, 2009, vol. 109, p. 219-220., WOS
134. [1.1] RONIKIER, A. Validation of Marasmius epidryas (Agaricomycetes), an
239
emblematic arctic-alpine fungus. In MYCOLOGICAL PROGRESS. NOV 2009, vol. 8,
iss. 4, p. 381-384., WOS
135. [1.1] RYBALKA, N. - ANDESEN, R. A. - KOSTIKOV, I. - MOHR, K. I. MASSALSKI, A. - OLECH, M. - FRIEDL, T. Testing for endemism, genotypic diversity
and species concepts in Antarctic terrestrial microalgae of the Tribonemataceae. In
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. ISSN 1462-2912, MAR 2009, vol. 11, iss. 3, p.
554-565., WOS
136. [1.1] SAMAIN, M. S. - VANDERSCHAEVE, L. - CHAERLE, P. - GOETGHEBEUR,
P. - NEINHUIS, CH. - WANKE, S. Is morphology telling the truth about the evolution of
the species rich genus Peperomia (Piperaceae)? In PLANT SYSTEMATICS AND
EVOLUTION, ISSN 0378-2697, MAR 2009, vol. 278, iss. 1-2, p. 1-21., WOS
137. [1.1] SAMSON, R. A. - VARGA, J. What is a species in Aspergillus? In MEDICAL
MYCOLOGY, 2009, vol. 47, S13-S20., WOS
138. [1.1] SAXENA, R. K. Substitute names for later homonyms of five species and
validation of the names of eight species of fossil fungi from Indian Tertiary sediments. In
MYCOTAXON. ISSN: 0093-4666, OCT-DEC 2009, vol. 110, p. 47-51., WOS
139. [1.1] SCHOCH, C. L. - WANG, Z. - TOWNSEND, J. P. - SPATAFORA, J. W.
Geoglossales ord. nov and taxa above class rank in the Ascomycota Tree of Life. In
PERSOONIA. ISSN: 0031-5850, JUN 2009, vol. 22, p. 129-138., WOS
140. [1.1] SCHROERS, H. J. - O'DONNELL, K. - LAMPRECHT, S. C. - KAMMEYER,
P. L. - JOHNSON, S. - SUTTON, D. A. - RINALDI, M. G. - GEISER, D. M. SUMMERBELL, R. Taxonomy and phylogeny of the Fusarium dimerum species group.
In MYCOLOGIA. ISSN 0027-5514, JAN-FEB 2009. vol. 101, iss. 1, p. 44-70., WOS
141. [1.1] SCOTT, J. L. - YOKOYAMA, A. - HARA, Y. - WEST, J. A. Neorhodella
cyanea, a new genus in the Rhodellophyceae (Rhodophyta) (Vol 47, pg 560, 2008). In
PHYCOLOGIA. ISSN 0031-8884, MAR 2009, vol. 48, iss. 2, p. 136-136., WOS
142. [1.1] SELVI, F. - CECCHI, L. - COPPI, A. Phylogeny, karyotype evolution and
taxonomy of Cerinthe L. (Boraginaceae). In TAXON, 2009, vol. 58, p. 1307-1325., WOS
143. [1.1] SERIEYSSOL, Karen K. - TREMARIN, Priscilla I. - PROCOPIAK, Letricia K.
- LUDWIG, Thelma A. V. WHICH HAS PRIORITY DESIKANEIS GESSNERI OR
DESIKANEIS SIMPLEX?. In DIATOM RESEARCH, 2009, vol. 24, no. 2, p. 497-498.,
WOS
144. [1.1] SMARDA, P. - DANIHELKA, J. - FOGGI, B. Taxonomic and nomenclatural
notes on Festuca pannonica, F. valesiaca and F. pseudodalmatica (Poaceae). In
TAXON. ISSN 0040-0262, FEB 2009, vol. 58, iss. 1, p. 271-276., WOS
145. [1.1] SOUSA, M. Sect. Obtusifolii of the genus Lonchocarpus (Leguminosae,
Papilionoideae, Millettieae) by Mesoamerica. In NOVON, DEC 2009, vol. 19, p. 520533., WOS
146. [1.1] SPENCER, M. A. - IRVINE, L. M. - JARVIS, C. E. Typification of Linnaean
names relevant to algal nomenclature. In TAXON. ISSN 0040-0262, FEB 2009, vol. 58,
iss. 1, p. 237-260., WOS
147. [1.1] SWENSON, U. - MUNZINGER, J. Revision of Pycnandra subgenus
Pycnandra (Sapotaceae), a genus endemic to New Caledonia. In AUSTRALIAN
SYSTEMATIC BOTANY. DEC 2009, vol. 22, iss. 6, p. 437-465., WOS
148. [1.1] THULIN, M. - JARVIS, C. - JONSELLL, B. - RYMAN, S. The status of
"Frangula dodonei" (Rhamnaceae). In TAXON. 2009, vol. 58, iss. 3, p. 991-992., WOS
149. [1.1] THULIN, Mats - AAGAARD, Sunniva M. D. - WIKSTROM, Niklas - JARVIS,
Charlie. Revised lectotypification of Lycopodium complanatum L. (Lycopodiaceae). In
TAXON, 2009, vol. 58, no. 3, p. 974-976., WOS
150. [1.1] TORKE, Benjamin M. - MANSANO, Vidal de Freitas. A phylogenetically
based sectional classification of Swartzia (Leguminosae-Papilionoideae). In TAXON,
2009, vol. 58, no. 3, p. 913-924., WOS
151. [1.1] TREMARIN, P. I. - PROCOPIAK, L. K. - LUDWIG, T. A. V. Synonymization
of Plagiogramma simplex frenguelli with Desikaneis gessneri (HUSTEDT) PRASAD. In
DIATOM RESEARCH. ISSN 0269-249X, MAY 2009, vol. 24, iss. 1, p. 245-248., WOS
152. [1.1] TRIPLETT, Jimmy K. - CLARK, Lynn G. Towards a Stable Nomenclature for
240
the North American Temperate Bamboos: Epitypification of Arundo gigantea Walt. and
Arundinaria macrosperma Michx. (Poaceae). In CASTANEA, 2009, vol. 74, no. 3, p.
207-212., WOS
153. [1.1] TRIPP, Erin A. - DANIEL, Thomas F. - LENDEMER, James C. - MCDADE,
Lucinda A. New molecular and morphological insights prompt transfer of Blechum to
Ruellia (Acanthaceae). In TAXON, 2009, vol. 58, no. 3, p. 893-906., WOS
154. [1.1] TROVO, M. - SANO, P. T. Paepalanthus bonsai, a New Species of
Eriocaulaceae from Minas Gerais, Brazil. In NOVON. 2009, vol. 19, iss. 3, p. 412-415.,
WOS
155. [1.1] TUR, N. M. - ROBLES, S. S. T. - PETER, G. About the Typification of
Myriophyllum aquaticum. In NOVON. ISSN 1055-3177, 2009, vol. 19, iss. 1, p. 127-129.,
WOS
156. [1.1] UDULUTSCH, R. G. - DE ASSIS, M. A. - DIAS, P. Adenocalymma calcareum
sp nov (Bignoniaceae) from Brazilian Amazonia and a key to the Amazonian species of
the genus. In NORDIC JOURNAL OF BOTANY. ISSN: 0107-055X, 2009, vol. 27, iss. 6,
p. 449-453., WOS
157. [1.1] URTUBEY, E. - STUESSY,T. F. - TREMETSBERGER, K. Systematics of the
south American Hypochaeris sessiliflora complex (Asteraceae, Cichorieae). In ANNALS
OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN. ISSN: 0026-6493, 2009, vol. 96, iss. 4, p.
685-714., WOS
158. [1.1] VAZ-IMBASSAHY, T. D. - DA COSTA, D. P. New combinations and new
synonyms in Pilotrichaceae (Bryophyta) II. In NOVA HEDWIGIA. MAY 2009, vol. 88,
iss. 3-4, p. 465-474., WOS
159. [1.1] VELASCO, J. D. When monophyly is not enough: exclusivity as the key to
defining a phylogenetic species concept. In BIOLOGY & PHILOSOPHY. ISSN: 01693867, SEP 2009, vol. 4, iss. 4, p. 473-486., WOS
160. [1.1] VELDKAMP, J. F. Sedum roberti (CRASSULACEAE), A new name for S.
multiflorum. In HASELTONIA. 2009, vol. 15, p. 79-79., WOS
161. [1.1] WAGNER, W. L. - HOCH, P. C. Nomenclatural Corrections in Onagraceae.
In NOVON. ISSN 1055-3177, 2009, vol. 19, iss. 1, p. 130-132., WOS
162. [1.1] WALKER, J. - SHIVAS, R. G. Bibulocystis gloriosa sp nov (Pucciniales) on
Caesalpinia scortechinii in Queensland, with comments on Spumula caesalpiniae. In
AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY. 2009, vol. 38, issd. 1, p. 29-35., WOS
163. [1.1] WANG, J. - CHALERMGLIN, P. - SAUNDERS, R. M. K. The Genus
Dasymaschalon (Annonaceae) in Thailand. In SYSTEMATIC BOTANY, ISSN: 03636445, 2009, vol. 34, p. 252-265., WOS
164. [1.1] WANG, X. H. - LIU, P. G. A type study of Lactarius sakamotoi and its
presence in China. In CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE, ISSN 0181-1584. MAR 2009, vol.
30, isss. 1, p. 45-51., WOS
165. [1.1] WANG, Yan-Hui - FERGUSON, David K. - FENG, Guang-Ping - WANG, YuFei - ZHILIN, Sergey G. - LI, Cheng-Sen - SVETLANA, Popova-Tselenkova - YANG,
Jian - ABLAEV, Albert G. The Phytogeography of the extinct angiosperm
Nordenskioeldia (Trochodendraceae) and its response to climate changes. In
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY, 2009, vol. 280,
no. 1-2, p. 183-192., WOS
166. [1.1] WARD, D. B. Scientific Note: Arundinaria gigantea and Arundinaria
macrosperma, the Correct Names Respectively for the Switch Cane and the Giant Cane.
In CASTANEA. 2009, vol. 74, p. 189-195., WOS
167. [1.1] WARDLAW, A. M. - BERKERS, T. E. - MAN, K. C. - LACHANCE, M. A.
Population structure of two beetle-associated yeasts: comparison of a New World
asexual and an endemic Nearctic sexual species in the Metschnikowia clade. In
ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND
MOLECULAR MICROBIOLOGY. ISSN: 0003-6072, JUN 2009, vol. 96, iss. 1, p. 1-15.,
WOS
168. [1.1] WOOD, G. D. Biological implications of uniquely preserved HOEGKLINTIA
DORNING 1981 (ACRITARCHA) from the lower SILURIAN, MID-CONTINENT, United
241
States. In PALYNOLOGY. ISSN: 0191-6122, 2009, vol. 33, p. 85-97., WOS
169. [1.1] XIANG, C. L. - PENG, H. Validation of Scrophularia macrocarpa
(Scrophulariaceae) endemic to southwestern China. In NORDIC JOURNAL OF
BOTANY. 2009, vol. 27, p. 379-380., WOS
170. [1.1] XIANG, CH. L. - LIU, Z. W. - XU, J. - PENG, H. Validation of the Name
Chelonopsis chekiangensis (Lamiaceae), a Species from Eastern China. In NOVON.
ISSN 1055-3177, 2009, vol. 19, iss. 1, p. 133-134., WOS
171. [1.1] YADAV, A. K. - YADAV, D. - SHANKER, K. - VERMA, R. K. - SAXENA, A. K.
- GUPTA, M. M. Flavone glycoside based validated RP-LC method for quality
evaluation of prishniparni (Uraria picta). In CHROMATOGRAPHIA. ISSN: 0009-5893.
APR 2009, vol. 69, iss. 7-8, p. 653-658., WOS
172. [1.1] YADAV, A. K. - YADAV, D. - SHANKER, K. - VERMA, R. K. - SAXENA, A. K.
- GUPTA, M. M. Flavone glycoside based validated RP-LC method for quality
evaluation of prishniparni. In CHROMATOGRAPHIA. ISSN 0009-5893, APR 2009, vol.
69, iss. 7-8, p. 653-658., WOS
173. [1.1] YEN, C. - YANG, J. L. - BAUM, B. R. Synopsis of Leymus Hochst. In
JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION. ISSN 0529-1526, JAN 2009, vol. 47,
iss. 1, p. 67-86., WOS
174. [1.1] YEN, C. - YANG, J. L. Historical review and prospect of taxonomy of tribe
Triticeae Dumortier (Poaceae). In BREEDING SCIENCE. ISSN: 1344-7610, DEC 2009,
vol. 59, iss. 5, Special Issue: Sp. Iss. SI, p. 513-518., WOS
175. [1.1] ZARAGUEETA-BAGILS, R. - BOURDON, E. - UNG, V. - VIGNES-LEBBE, R.
- MALECOT, V. On the International Code of Area Nomenclature (ICAN). In JOURNAL
OF BIOGEOGRAPHY. ISSN: 0305-0270, AUG 2009, vol. 36, iss. 8, p. 1618-1619., WOS
176. [1.1] ZARREI, M. - WILKIN, P. - FAY, M. F. - INGROUILLE, M. J. - ZARRRE, S. CHASE, M. W. Molecular systematics of Gagea and Lloydia (Liliaceae; Liliales):
implications of analyses of nuclear ribosomal and plastid DNA sequences for
infrageneric classification. In ANNALS OF BOTANY. 2009, vol. 104, p. 125-142., WOS
177. [1.1] ZHANG, L. B. - HE, H. Polystichum weimingii sp nov (sect. Metapolystichum,
Dryopteridaceae) from Southern Yunnan, China. In SYSTEMATIC BOTANY. ISSN 03636445, JAN-MAR 2009, vol. 34, iss. 1, p. 13-16., WOS
178. [1.1] ZHANG, M. L. - FRITSCH, P. W. - CRUZ, B. C. Phylogeny of Caragana
(Fabaceae) based on DNA sequence data from rbcL, trnS-trnG, and ITS. In
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION. ISSN 1055-7903, MAR 2009, vol.
50, iss. 3, p. 547-559., WOS
179. [3] BONIFACINO, J. M. Taxonomic revision of the Chiliotrichum group. In
SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO BOTANY. ISSN O081-024X, 2009, No. 92, p.
114.
180. [3] GHAHREMANINEJAD, F. - MAASSOUMI, A. A. Astragalus neoassadabadensis nom.n. for A. assadabadensis. In ANNALEN DES
NATURHISTORISCHEN MUSEUMS IN WIEN. 2009, p. 280.
181. [3] STUESSY, T. F. Plant Taxonomy. New York: Columbia Univ. Press, ISBN 9780231-147-125, 2009, p. 424.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
MEREĎA, Pavol, jr. - HODÁLOVÁ, Iva - ŠEFFER, Ján - LASÁK, Rastislav DÍTĚ, Daniel - KUBANDOVÁ, Marta - FERÁKOVÁ, Viera - KUBINSKÁ, Anna MARHOLD, Karol. Hodnotenie stavu zachovalosti populácií anexových druhov
rastlín na Slovensku z hľadiska ich ochrany. In Priaznivý stav biotopov a druhov
európskeho významu. - Banská Bystrica : ŠOP SR, 2005, s. 246-330.
Citácie:
1. [4] TURIS, P. Veľkosť a hustota populácií cyklámenu fatranského v Bukovskej doline
v Starohorských vrchoch. In Natura Carpatica. 2008, roč. 49, s. 207-210.
BBB02
ŠTEFFEK, Jozef - MAGLOCKÝ, Štefan - STRAKA, Peter - RUŽIČKOVÁ, J. ŠOLTÉS, Rudolf - LACKOVIČOVÁ, Anna - GAJDOŠ, Peter - KRIŠTÍN, Anton 242
SMETANA, Vladimír. Charakteristika území Národnej ekologickej siete Slovenska
(NECONET). In Národná ekologická sieť Slovenska - NECONET. - Bratislava :
Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, 1995, s. 227-282. ISBN 2-8317-03239. Dostupné na internete: <http://www.seps.sk/zp/iucn/projekty/econet/ecore.htm>.
Citácie:
1. [4] ŠÁCHA, Dušan. Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) Turca. In Entomofauna
carpathica. ISSN 1335-1214, 2009, roč. 21, č. 1-2, s. 11-17.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Fytocenologická mapa reálnej lesnej vegetácie
vybraného katastrálneho územia obcí Repište, Hliník nad Hronom a Sklené Teplice,
SZ výbežky Štiavnických vrchov. Bratislava : PrírF UK, 2000. 128 s.
Citácie:
1. [4] MÁLIŠ, F. Spoločenstvo Poo nemoralis-Quercetum Dalechampii Šomšák et
Háberová 1979 na Sihlianskej planine. In ACTA FACULTATIS ECOLOGIACE. 2007,
Vol. 15, p. 4147
DAI02
SENKO, Dušan. Geoekologická analýza vzťahu vegetácie a abiotického prostredia :
dizertačná práca. Bratislava : PríF UK, 2007. 172 s.
Citácie:
1. [4] MINÁR, J. Geografické polia a priestorová organizácia v krajine. In
GEOGRAPHICAL JOURNAL, 2009, vol. 61, no. 3, p. 179-198.
DAI03
ŠIBÍK, Jozef. Spoločenstvá s Pinus mugo v subalpínskom stupni Karpát - ekologická
a syntaxonomická charakteristika. Bratislava : Botanický ústav SAV, 2007. 270 s.
Citácie:
1. [4] BARANČOK, P. - KRAJČÍ, J. Vegetácia subalpínskeho a alpínskeho stupňa
Kráľovohoľských Tatier. In Príroda Nízkych Tatier 2 : zborník referátov a posterov z
konferencie usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke
Tatry. Banská Bystrica : Správa Národného parku Nízke Tatry. 2009. ISBN 978-8089310-51-7, s. 87-107.
2. [4] ŠKOLEK, J. Vegetácia Furkotskej doliny. In Štúdie TANAP-u, 2009, 9/42, s. 81156.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Editori D. Baláž, K. Marhold, J.
Urban. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2001. 160 s.
Citácie:
1. [4] KUBALOVÁ, S. Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona. In
BULLETIN SLOVENSKEJ BOTANICKEJ SPOLOČNOSTI, 2009, roč. 31, č. 1, s. 73-82.
243
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
RNDr. Kamila Bacigálová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Základy mykológie
– fytopatogénne mikroskopické huby
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra pedológie
Názov semestr. predmetu: Biologické
membrány a transport látok v membránach
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie
rastlín
RNDr. Jana Májeková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Synantropná
vegetácia
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
Názov semestr. predmetu: Fyziologické
procesy rastlín v podmienkach stresu
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie
rastlín
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Botanická
nomenklatura
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Mgr. Katarína Olšavská
Názov semestr. predmetu: Metódy výskumu
rastlín a ich spoločenstiev
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra
systémovej ekológie
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Kladistika a další
metody rekonstrukce evoluce
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vegetácia vodných
a močiarnych biotopov
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra ekológie
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Multivariační
metody v taxonomii
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.
Názov semestr. predmetu: Špeciálna
cytológia
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie
rastlín
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Úvod do studia
evoluce a diverzity rostlin
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD.
Názov semestr. predmetu: Optické metódy v
cytológii
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra fyziológie
rastlín
doc., RNDr. Igor Mistrík, CSc.
RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.
244
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Synantropna
vegetácia
Počet hodín za semester: 7
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
Názov semestr. predmetu: Metódy výskumu
rastlín a ich spoločenstiev
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
prírodných vied
Semestrálne cvičenia:
RNDr. Kamila Bacigálová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Základy mykológie
– fytopatogénne mikroskopické huby
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra pedológie
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Úvod do studia
evoluce a diverzity rostlin
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Mgr. Monika Budzáková
Názov semestr. predmetu: Botanika
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
Mgr. Petra Mikušová
Názov semestr. predmetu: Cvičenia z
Botaniky - Nižšie rastliny
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
RNDr. Daniel Dítě, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ekologie rašelinišť
Počet hodín za semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Masarykova
univerzita Brno, ČR, Přírodovědecká fakulta
Mgr. Petra Mikušová
Názov semestr. predmetu: Cvičenia z
Fylogenézy a systému nižších rastlín
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra botaniky
RNDr. Jana Májeková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Synantropná
vegetácia
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra botaniky
Mgr. Jana Petrýdesová
Názov semestr. predmetu: Cvičenia z
Botaniky - Nižšie rastliny
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra botaniky
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Kladistika a další
metody rekonstrukce evoluce
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Mgr. Katarína Piknová
Názov semestr. predmetu: Cvičenia z
Botaniky - Nižšie rastliny
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra botaniky
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Multivariační
metody v taxonomii
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Mgr. Jana Podroužková Medvecká
Názov semestr. predmetu: Botanika (2)
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
245
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
prírodných vied
RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Terénne cvičenia z
botaniky
Počet hodín za semester: 18
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Synantropna
vegetácia
Počet hodín za semester: 7
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
Semináre:
Mgr. Anna Guttová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Seminár z nižších
rastlín
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Komenského v Bratislave, Katedra botaniky
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra botaniky
prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.
Názov semestr. predmetu: Botanická
nomenklatura
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika, Katedra
botaniky
Ing. Richard Hrivnák, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metódy štúdia
rastlín a ich spoločenstiev
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra
biológie a ekológie
Mgr. Marián Perný, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metódy výskumu
rastlín a ich spoločenstiev
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
prírodných vied
Mgr. Monika Janišová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metódy výskumu
rastlín a ich spoločenstiev
Počet hodín za semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra
biológie a ekológie
RNDr. Ivan Pišút, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Lichenológia
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy:
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra botaniky
RNDr. Anna Lackovičová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Lichenológia
Terénne cvičenia:
Ing. Richard Hrivnák, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fytocenológia
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a
environmentalistiky
Individuálne prednášky:
Ing. Richard Hrivnák, PhD.
Názov semestr. predmetu: Fytocenológia/Vodné a močiarne rastlinné spoločenstvá
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a
environmentalistiky
246
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Belgicko
Slavomír
7
Adamčík
Bulharsko
Barbora
14
Šingliarová
Česko
Monika
Monika
9
5
Budzáková
Budzáková
Kornélia
František
5
5
Goliašová
Hindák
František
Iva Hodálová
1
4
Hindák
Alica
Jaromír
4
2
Hindáková
Kučera
Richard
Roman Letz
3
10
Hrivnák
Ivana
Pavol
9
2
Šibíková
Mereďa
Igor Mistrík
4
Miroslav
1
Ovečka
Magdaléna
5
Peniašteková
Mária
3
Petrášová
Marek Slovák
2
Helena
5
Šípošová
Dánsko
Jana
Podroužková
4
Medvecká
Egypt
Petra
8
Mikušová
Francúzsko
Viera
5
Feráková
Iva Hodálová
5
Chorvátsko
Vladislav
4
Kolarčik
Maďarsko Anna Guttová
Richard
5
2
Hrivnák
Iva Hodálová
Jaromír
5
6
Kučera
Richard
Roman Letz
5
5
Hrivnák
Zuzana
5
Helena
2
247
Melečková
Pavol
Mereďa
Helena
Oťaheľová
Oťaheľová
Marián Perný
10
Marek Slovák
5
Nemecko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Alica
Hindáková
Jozef Šibík
Ivana
Šibíková
Jaromír
Kučera
Katarína
Olšavská
Marián Perný
Marek Slovák
Rusko
Španielsko
Taliansko
Karol
Marhold
Stanislav
Španiel
Karol
Marhold
Stanislav
Španiel
Judita
Zozomová
Anna Guttová
František
Hindák
Iva Hodálová
Alica
Hindáková
Iva Hodálová
Jaromír
Kučera
Roman Letz
Pavol
Mereďa
Katarína
Olšavská
Miroslav
Ovečka
Katarína
Hegedüšová
Jozef Šibík
5
14
14
12
20
Ivana
Šibíková
Iveta
Škodová
20
12
Jana
Májeková
Jana
Podroužková
Medvecká
6
7
4
7
3
18
2
2
7
1
4
5
5
4
9
9
22
22
14
6
Anna Guttová
Vladislav
Kolarčik
Marek Slovák
Anna Guttová
Jaromír
Kučera
Marek Slovák
Monika
Janišová
Iveta
Škodová
Turecko
Ukrajina
10
5
5
248
7
9
7
12
12
12
8
8
Veľká
Británia
Počet vyslaní
spolu
Mária
Zaliberová
Jozef Šibík
29
5
14
277
46
267
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
doc. RNDr.
Jíří Kolbek,
7
CSc., DSc.
RNDr. Petr
7
Petřík, PhD.
Macedónsko Dr. Renata
4
Custerevska
Rumunsko Dr. Anca
10
Páunescu
Dr. Cristin
10
Banciu
Dr. Marilena
10
Onete
Rusko
Dr. Vladimir
Ivanovič
14
Dorofeev
Počet prijatí
7
62
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Belgicko
CR
Slavomír Adamčík
6
Česko
ČAS
František Hindák
4
FOCNS
Miroslav Ovečka
1
IAC
František Hindák
5
MKRB
Igor Mistrík
4
SEGD
Mária Petrášová
3
“Evoluční aspekty
Karol Marhold
2
biologie rostlin
Judita Zozomová
2
Dánsko
NC
Jana Podroužková
4
Medvecká
Egypt
MIW
Petra Mikušová
8
Francúzsko
IUCN
Viera Feráková
5
Iva Hodálová
5
India
Biosystematics, Centre Karol Marhold
2
for Environmental
Managemen
International
Karol Marhold
3
249
Rakúsko
Organization of Plant
Biosystematist
DBG
Rumunsko
ISBB
AC
HNVG
Turecko
OPTIMA
Jaromír Kučera
Pavol Mereďa
Marek Slovák
Judita Zozomová
Pavol Mereďa
Jozef Šibík
Ivana Šibíková
Katarína Hegedüšová
Iveta Škodová
Karol Marhold
3
3
3
3
2
5
5
4
4
5
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
AC - The Anniversary Conferencie of the Institute of Biology
Biosystematics, Centre for Environmental Management - International workshop on Biosystematics,
Centre for Environmental Management of Degraded Ecosystems, School of Environmental Studies,
University of Delhi, India
CR - Congres "Russulales - 2010"
ČAS - 51. konferencia Českej algologickej spoločnosti
DBG - 19th International Symposium „Biodiversity and Evolutionary Biology“ of the German Botanical
Society (DBG)
FOCNS - Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium
HNVG - High nature value grasslands - securing the ecosystem services of European farming post 2013
HNVG - High nature value grasslands - securing the ecosystem services of the European farming post 2013
IAC - 18th Symposium IAC - International Association for Cyanophyte Research, České Budějovice
International Organization of Plant Biosystematist - XI International Conference of International
Organization of Plant Biosystematists. Evolution of plants from tropical to high mountain ecosystem:
Focus on Asia. 2-4 September 2010, Aurangabad, India
ISBB - 19th International Symposium - Biodiversitiy and evolutionary Biologiy - of the German Botanical
Society
IUCN - International Union for Conservation of Nature
MIW - Mycored International Workshop: Mycotoxicological risks in Mediterranean countries
MKRB - 12. Konferencia rastlinných biológpv
NC - 6th NEOBIOTA Conference - Biological Invasions in a Changing World - from Science to
Management
OPTIMA - XIII OPTIMA Meeting, March 22-26 2010, Antalya/Türkiye
SEGD - Setkání ekologických a geobotanických doktorandu
“Evoluční aspekty biologie rostlin - Pracovní konference České botanické společnosti, “Evoluční aspekty
biologie rostlin“
250
Download

2010 - Institute of Botany SAS