Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
VÝROČNÁ SPRÁVA
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
VÝROČNÁ SPRÁVA
Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Teologickej fakulty v Košiciach
za rok 2014
Košice, január 2015
2
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov vysokej školy:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola
Typ vysokej školy:
verejná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej
tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny
rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku
(ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby
a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať
ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe
kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné
vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí.
Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú
život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku
veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju
základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci
stávajú dokonalými.
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za
svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť
uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych
a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy.
Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad
veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...)
Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a
Bohu.“ (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom
svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých
oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov
z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa
prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite
väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo
univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota
zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá
predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré
charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali
nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak.
3
Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro,
ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie
môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení,
vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k
aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti.
Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v
modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo
a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a
duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom
poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním
a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále
udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo
všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi
náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa
sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
4
1.1 Vedenie
Dekan
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Prodekan pre vedu a rozvoj
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
(do 23.9.2014)
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (od 1.10.2014)
Tajomník
ThDr. Radoslav Lojan, PhD. (od 1. 7. 2014)
Poverený tajomník:
Mgr. Ing. Mária Hamžíková (do 30. 6. 2014)
1.2 Akademický senát
Predseda
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
Podpredseda - zamestnanecká časť
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Podpredseda - študentská komora
Samuel Štefanides
Tajomník
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
Členovia
zamestnanecká časť
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. (od 6. 11. 2014)
Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (od 6.11.2014)
ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD. (do 31. 7. 2014)
ICLic. Dušan Škrabek (do 30.8.2014)
študentská komora
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová (od 6. 11. 2014)
Peter Pasternák (od 6. 11. 2014)
Ing. František Perignát
Michal Pavlík (do 31.7.2014)
MUDr. Štefan Nebesňák (do 31.7.2014)
5
1.3 Vedecká rada
Predseda
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Členovia akademickej obce fakulty
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
Externí členovia
J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, veľký kancelár TF KU a KU
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ Košice
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., GTF PU v Prešove
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., TF TU v Trnave
prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých
Budějoviciach
prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., SjF TU v Košiciach
1.4 Disciplinárna komisia fakulty pre študentov
Predseda
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
Členovia
ThDr. Štefan Novotný, PhD. – rektor KS (KE)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – rektor KS (SK)
Erik Gyorgy 3SP12 (KE)
Ing. Marek Marcin 3KT (KE)
Samuel Štefanides 5KT (SK)
6
1.5 Súčasti fakulty
Katedry, štruktúra funkčných miest (SK – pracovisko Spišská Kapitula)
KATEDRA FILOZOFIE A HISTÓRIE
Tel.: +421 55 6836111 fax: +421 55 6836109 E-mail: [email protected]
vedúci katedry: PhDr. Imrich Degro, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
meno
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. Ing. PhDr. Peter Fotta, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
úväzok
100%
100%
100%
100%
30%
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (SK)
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (SK)
PhDr. Emil Ragan, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík, PhD. (SK)
100%
60%
100%
50%
100%
100%
100%
Vedenie doktorandov:
Meno doktoranda
ThLic. Richard Rédli
Mgr. Andrej Škvarek
PaedDr. Gabriela Sabová
PaedDr. Žaneta Vyravcová
Mgr. Krzysztof Majsterek
ThLic. Juraj Gradoš
ThLic. Márius Cywka
MUDr. Mgr. Martin Uher, PhD.
PaedDr. ThLic. Radovan
Andrejko
Rok/ Forma
1/Ext.
1/Ext.
2/Ext.
2/Ext.
2/Ext.
2/Ext.
5/Ext.
1/Ext.
5/Ext.
Školiteľ
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Peter
Zubko, PhD.
Absolventi
ThLic. Tatiana Janočková
ThLic. Lenka Straková
Ukončenie
25.08.2014/Den Katolícka teológia
25.08.2014/Den Katolícka teológia
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
Študijný program
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
7
zmluva do
30.09.2015
31.08.2016
31.08.2019
31.12.2018
na katedre do
30.06.2014
30.06.2015
31.08.2015
30.06.2019
28.02.2014
30.06.2015
31.12.2018
30.06.2015
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE
Tel.: 055/6836161
fax.: 00421/55/62 27 134
vedúci katedry: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
asistenti
Vedenie doktorandov
Meno doktoranda
ThLic. Maroš Fintoš
Mgr. Jozef Kohut
Mgr. Ľubica Hromníková
Mgr. Ivana Pločicová
PhDr.Gabriela Kolšovská
ThLic. Peter Nákačka
Mgr. Józef Midura
PhDr. Denisa Tašoniová
Mgr. Alžbeta Cmarková
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
Mgr. Michal Šuško
ThLic. Pavel Stuška
ThLic. Martin Talnagi
Mgr. Radek Sedlák
ThLic. Vladislav Brokeš
ThLic. Ing. Monika Golianová
Absolventi
ThLic. Katarína Sabolová
email: [email protected]
meno
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
(od 1.7.2014)
prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. (SK)
doc. ThDr. Ing. Inocent Szaniszló, PhD.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (SK)
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
Juraj Feník, S. T. D.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (SK)
ThLic. Martin Koleják, PhD. (SK)
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (SK)
ThDr. Radoslav Lojan, PhD. (od 1.7.2014)
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
PaedDr. ThDr. Dominik Macák PhD.
Mgr. Ján Dudič (SK)
Rok/
Forma
1/Den.
2/Den.
2/Den.
3/Den.
2/Ext.
1/Ext.
2/Ext.
3/Ext.
3/Ext.
4/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
úväzok
100 %
100 %
zmluva do
30.06.2015
30.06.2019
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
24 %
50 %
100 %
100 %
100 %
30 %
100 %
100 %
28.02.2017
31.03.2019
30.06.2015
30.06.2019
31.08.2019
30.06.2019
31.08.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2019
30.06.2019
31.10.2017
31.07.2014
31.12.2019
Študijný program
Školiteľ
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Náuka o rodine
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Náuka o rodine
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
doc. ThDr. Ing. Inocent M. V. Szaniszló, PhD.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. Ing. Inocent M. V. Szaniszló, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
Ukončenie
22.08.2014
Ext.
Katolícka
teológia
8
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE
Tel.: 00421/55/68 36 143 fax.: 00421/55/62 27 134
vedúci katedry: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
email: [email protected]
meno
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (SK)
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK)
doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
odborní asistenti
asistenti
doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. (SK)
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
JCDr. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
ThDr. Peter Majda, PhD.
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
SLLic. Andrej Krivda, PhD. (od 2.9.2014)
ICLic. Andrej Kačmár
Vedenie doktorandov
Meno doktoranda
Mgr. Martin Taraj
ThLic. Florián Volf
Mgr. Katarína Hudáková
ThLic. Peter Janáček
ThLic. PaedDr. Jozef Bartoš
ThLic. Danka Kurimská
ThLic. Sławomir Gawryś
ThLic. Martina Hockicková
JCLic. Zuzana Petkačová
ThLic. Zdisław Grzegorczyk
ThLic. Grzegorz Dębek
ThLic. Mirosław Skałban
ThLic. Andrzej A. Traczykiewicz
ThLic. Tadeusz Henryk Czuk
ThLic. Dariusz Latuszek
ICLic. Dušan Škrabek
(do 31.08.2014)
ThLic. Vendelín Pleva
ThLic. Jana Pabáková
ThLic. Pavol Seman
ThLic. Marián Majzel
ThLic. Piotr Dębek
ThLic. Marcin Dera
úväzok
100%
55%
100%
50%
100%
100%
95%
100%
95%
100%
30%
40%
100%
100%
95%
100%
zmluva do
1.11.2018
31.5.2014
31.7.2017
31.1.2014
31.10.2018
30.6.2014
30.6.2015
28.2.2017
30.6.2014
31.12.2018
30.6.2015
31.8.2015
31.08.2019
30.06.2019
31.8.2015
31.8.2017
Rok/
Forma
1/Den.
3/Den.
3/Den.
3/Den.
3/Den.
3/Den.
1/Ext.
1/Ext.
1/Ext.
3/Ext.
3/Ext.
3/Ext.
4/Ext.
4/Ext.
4/Ext.
5/Ext.
Študijný program
Školiteľ
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. dr hab. Stanisław Łupiński
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. dr hab. Stanisław Łupiński
prof. dr hab. Stanisław Łupiński
prof. dr hab. Artur Katolo
prof. dr hab. Artur Katolo
prof. dr hab. Artur Katolo
doc. ThDr. Tomaš Gális, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
5/Ext.
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
doc. ThDr. Juraj Spuchľak, PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
prof. dr hab. Stanisław Łupiński
prof. dr hab. Artur Katolo
9
Absolventi
ThLic. Monika Onačilová
ThLic. Martin Kakalej
ThLic. Karol Lev Irrgang
Ukončenie
21.01.2014/Ext.
2.6.2014/Den.
22.08.2014/Ext.
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
SLLic. Andrej Krivda
ThLic. Vladimír Beregi
ThLic. Mariusz Chmielewski
ThLic. Łukasz Siedlecki
22.08.2014/Den
26.08.2014/Ext.
27.08.2014/Ext.
27.08.2014/Ext.
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
doc. JCDr. Miloš Pekarčík, PhD.
prof. ThDr. JCLic. PaedDr. Ján
Duda, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
prof. dr hab. Stanisław Łupiński
prof. dr hab. Stanisław Łupiński
KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED
Tel.: 055/6836120
fax.: 00421/55/62 27 134
vedúci katedry: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová
funkčné miesto profesor
funkčné miesto docent
odborní asistenti
meno
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK)
(od 1.11.2014)
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (SK)
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (SK)
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (SK)
PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK)
PhDr. Jana Budayová, PhD. (SK)
doc. PhDr. Ondrej Štefaňák PhD. (SK)
(od 1.9.2014)
Mgr. Katarína Kotradyová PhD. (SK)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (SK)
asistenti
email: [email protected]
ThLic. František Reguly
RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD.
10
úväzok
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10 %
100 %
95 %
100 %
100 %
zmluva do
bez
obmedzenia
31.08.2015
08.09.2014
31.08.2017
30.06.2015
31.03.2019
31.12.2018
31.08.2017
31.12.2018
31.08.2017
31.03.2017
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2019
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2016
31.08.2014
30.06.2016
30.06.2019
100 %
100 %
33 %
100 %
95%
30.06.2016
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2015
31.08.2014
Vedenie doktorandov
Meno doktoranda
Mgr. Bc. Alena Stopková
Mgr. Gréta Gáborová
JUDr. Milan Molokáč
Mgr. Lenka Urbanová
Mgr. Peter Židó
PhDr. Andrea Križanová
Mgr. Mária Maliňáková
Mgr. Emília Čurilová
PhDr. Michaela Šuľová
ThLic. PaedDr. Gabriela
Genčúrová
Mgr. Martina Drobňáková
MUDr. Marcela Strhárska
Mgr. Peter Vereb
Rok/
Forma
1/Den.
1/Den.
1/Den.
2/Den.
2/Den.
2/Den.
3/Den.
3/Den.
3/Den.
3/Den.
Študijný program
Školiteľ
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Charitatívna a misijná práca
Katolícka teológia
doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
3/Den.
1/Ext.
2/Ext.
Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
Charitatívna a misijná práca doc. ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Charitatívna a misijná práca prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef
Jurko, PhD.
Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Charitatívna a misijná práca doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD
PhDr. Martina Tokarčíková
Mgr. Soňa Vancáková
Mgr. Silvia Václavíková
2/Ext.
3/Ext.
3/Ext.
Absolventi
ThLic. PaedDr. PhDr.
Marcela Nováková
Ukončenie
25.08.2014
/Ext.
Charitatívna a misijná doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
práca
OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach

Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí
11
II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ
V ROKU 2014
V roku 2014 bolo zamestnancami fakulty vykazovaných 8 vedeckých monografií vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, 9 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách, 2
štúdie charakteru vedeckej monografie vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 5 kapitol vo
vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 6 kapitol vo vedeckých
monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách, 9 vedeckých prác v zahraničných a 22
v domácich nekarentovaných časopisoch, 4 vedecké práce v zahraničných a 17 v domácich
recenzovaných zborníkoch. Výsledkom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach je aj 59
publikovaných príspevkov z domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Fakulta samostatne
alebo v spolupráci s inými vedeckými a kultúrnymi organizáciami organizovala celkovo 17 vedeckých
podujatí.
2.1 Najvýznamnejšie vedecké publikácie
Publikačná činnosť (len s rokom vydania 2014)
Meno, názov, mesto, vydavateľstvo, rok, počet strán, ISBN
(podľa CREPČ)
FOTTA Peter, Filozofia realistyczna - istniejący świat rzeczy i człowieka [elektronický
zdroj]; rec. Andrzej Maryniarczyk, Gabriel Ragan. - 1. vyd. - Częstochowa :
Wydawnictwo „Educator”, 2014. - CD-ROM, 70 s. [4,45 AH]. - Elektronická
monografia. - ISBN 978-83-7542-100-2.
FENÍK Juraj, Given to the Church: An Exegetical Analysis of Christology and
Anthropology in Eph 1:20-23 and 2:5-6, Brno: Tribun EU, 2014, str. 370; ISBN 9788026-305873
LAPKO Róbert, Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku / Katarína
Markovičová, Juraj Holdoš, Róbert Lapko ; rec. Tadeusz Zasępa, Lýdia Lešková, Martin
Uháľ. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2014. - 176 s. - ISBN 978-80-263-0585-9.
SZANISZLÓ Inocent, Correlation of religion and society in the moral theology and
political philosophy / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló ; rec. Paul F. Roettig, Joseph
Sopko, Matthias T. Vogt. - 1. ed. - Neckenmarkt : Novum publishing GmbH, - 112 s. ISBN 978-3-99010-999-1.
JURICA Juraj, Výkon biskupskej služby v miestnej a univerzálnej Cirkvi [elektronický
zdroj]; rec. Gabriel Ragan, Ján Jenčo. - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2014. - CD-ROM, 99 s. - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-7195818-5. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika.
BURSOVÁ Janka, Poverty Caused by Unemployment, Its Consequences and Solutions /
Janka Bursová ; rec. Jozef Jarab, Irena Kamasová, Zuzana Budayová. - Warszawa :
Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, 2014. - 69 s. - ISBN 978-83-87897-80-2.
BURSOVÁ Janka, BUDAYOVÁ Zuzana, Case Report and Case Study in Social Work =
Kazuistika a prípadová štúdia v sociálnej práci / Janka Bursová, Zuzana Budayová ; rec.
Jozef Jarab, Jozef Králik, Irena Kamanová, Katarína Majcherová, Soňa Šrobárová. - First
Edition. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2014. - 77 s. - ISBN 97883-87897-96-3.
FORGÁČ Marek, Spirituality Between Intimacy and Isolation (The Significance of
Relationships in Spiritual Development of Young Adults In University Settings),
Humanum: Warszawa 2014, ISBN: 978-83-932603-5-5.
12
Kód
(podľa CREPČ)
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
TRSTENSKÝ, František, Múdrosť, ktorá hľadá Boha = Náčrt biblickej múdroslovnej
literatúry / František Trstenský ; rec. Jozef Leščinský, Stanislav Vojtko, Daniel Slivka. [1. vyd.]. - Ružomberok : Katolícke biblické dielo, 2014. - 131 s. - ISBN 978-80-8912042-0
JURICA Juraj, Status biskupa po Druhom vatikánskom koncile. Prešov : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2014. str. 138. ISBN 978-80-7165-930-3.
KRIVDA Andrej, Vysluhovanie sviatostí a svätenín v Ostrihomskom rituáli (1625-1909)
[elektronický zdroj] ; rec. Gabriel Ragan, Anton Konečný, Pavol Dráb. - 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2014. - CD-ROM, 151 s. [6,60]. - Elektronická monografia. ISBN 978-80-561-0179-7.
KNAPÍK Ján, Adaptácia a socializácia gréckokatolíckych bohoslovcov, Prešov, 2014,
ISBN 978-80-7165-929-7, 142 s.
KUCHARČÍK Richard, Príprava na manželstvo a jej vzťah k stabilite manželstva, - 1. vyd.
- Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014. - 118 s. - ISBN 978-80-7165-937-2.
ŠUĽOVÁ Michaela, Komunitné centrum ako nástroj na podporu rómskej kultúry
[elektronický zdroj] : Rómske komunitné centrum Zbudské Dlhé - okres Humenné , - 1.
vyd. - Ružomberok : Verbum, 2014. - CD-ROM, 74 s. [4,29 AH]. - Elektronická
monografia. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a
vyššie; CD-ROM mechanika. - ISBN 978-80-561-0196-4.
ŠUĽOVÁ Michaela, Program ProFamily [elektronický zdroj] : sanačný program pre rodiny
/ Michaela Šuľová (Autor) ; Gabriela Ragan (Recenzent), Lýdia Lešková (Recenzent),
Marek Forgáč (Recenzent). - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum, 2014. - CD-ROM, 116 s.
[6,63 AH]. - Elektronická monografia. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - ISBN 978-80-561-0195-7.
JANOČKOVÁ Tatiana: Od spoločnosti bez Boha k spoločenstvu s Bohom : život sestier
Congregatio Jesu Košickej diecézy v období totality / Tatiana Janočková (Autor) ; Cyril
Hišem (Recenzent), František Dlugoš (Recenzent), Peter Borza (Recenzent), Štefan
Lenčiš (Recenzent). - 1. vyd. - Košice : Vienala, 2014. - 104 s. [8,20 AH]. - ISBN 978-808126-112-1.
UHÁĽ Martin: Sociálne učenie Cirkvi a rodinné podnikanie / Ján Hudacký (Autor),
Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Inocent
Szaniszló (Recenzent), Ľubica Černá (Recenzent). - 1. vyd. - Košice : TypoPress, 2014. 81 s. - ISBN 978-80-89496-15-0.
NOVOTNÝ, Štefan, Vodcovstvo a tímová práca v Liste Filipanom, In: Kmecová, J. a kol;
Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi, Instytut Wydawniczy
Humanum, Warszawa, 2014, 978-83-932603-8-6, 237-279
FORGÁČ Marek, Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby
v súčasnej praxi, In: J. Kmecová a kol.: Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti
v súčasnej praxi. Humanum: Warszawa 2014, ISBN 978-83-932603-8-6.
RAGAN Gabriel, Reforma vysluhovania sviatostí v rímskom obrade s ohľadom na prax.
In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav
Stolárik (Editor). - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. - ISBN
978-80-7195-817-8, S. 139-153.
KRIVDA Andrej, Zavedenie národného jazyka v liturgii a reforma omšového poriadku
Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent). - 1. vyd., 2014. - ISBN 978-80-7195817-8. In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav
Stolárik (Editor). - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. - ISBN
978-80-7195-817-8, S. 117-137.
LEŠKOVÁ Lýdia, Využitie mediácie v aplikačných oblastiach spoločenskej praxe, In:
Probácia a mediácia a jej aplikácia v praxi sociálnej práce [elektronický zdroj] / Lenka
Haburajová Ilavská (Autor), Pavla Kodymová (Autor), Lýdia Lešková (Autor), Daniela
Baková (Autor), Peter Vlčko (Autor). - Lodz : WSP, 2014. - ISBN 978-83-925231-3-0. - S.
95-114.
FORGÁČ Marek, Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby
v súčasnej praxi, In: J. Kmecová a kol.: Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti
v súčasnej praxi. Humanum: Warszawa 2014, ISBN 978-83-932603-8-6.
13
AAB
AAB
AAB
AAB
AAB
AAB
AAB
AAB
AAB
ABA
ABA
ABC
ABC
ABC
ABA
HROMJÁK Ľuboslav, Lev XIII., slovanské hnutí a počátky Bohemica v Římě. In: Česká
kolej v Římě : Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a
vzdělávací instituce ; ed. Tomáš Parma. - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2014. - ISBN 978-80-7195-778-2, s. 27-38.
HROMJÁK Ľuboslav, La prima fase del Kulturkampf in Cecoslovacchia (1918-1920). In
Una scuola di saggezza = Conoscere la storia della Chiesa / (ed.) Massimo Mancini. Bologna : Studio Domenicano Sacra Doctrina, 2014. - ISBN 978887094-875-2, S. 211230.
BABJÁK Anton, Analýza a implementácia IKT do vyučovania náboženskej výchovy /
Anton Babják (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent).
In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy / Ján Jenčo
(Editor), Gabriela Genčúrová (Editor). - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-955-6. - S. 83-107 [1,04 AH].
DUCHOVÁ Mária, Analýza aktivizujúcich metód a ich aplikácia do vyučovania
náboženskej výchovy. In Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej
výchove. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014.
JENČO Ján, Relevantnosť a implementácia projektovej edukácie v náboženskej
výchove. In Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej výchove.
Prešov : Michal Vaško, 2014. s. 204-230. ISBN 978-80-7165-955-6
JENČO Ján, Výchova k hodnotám v rodinnej a náboženskej výchove ako cesta
k skvalitňovaniu života človeka. In Vízie a perspektívy kvality života. Prešov : PU GTF,
2014. s. 101-121. ISBN 978-80-555-1147-4
GENČÚROVÁ Gabriela, Od klasickej časovej priamky k interaktívnej edukačnej
koncepcii. In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy /
Ján Jenčo (Editor), Gabriela Genčúrová (Editor). - Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 978-80-7165-955-6. - S. 108-146 [1,82 AH].
KANPÍK Ján, Dramatická výchova vo vyučovaní náboženskej výchovy / Ján Knapík
(Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), 2014.
In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy / Ján Jenčo
(Editor), Gabriela Genčúrová (Editor). - 1. vyd. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo,
2014. - ISBN 978-80-7165-955-6, S. 181-203 [1,17 AH].
ABC
ABC
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
2.2 Vedecké podujatia organizované členmi katedier TF KU
Meno
doc. Dr. Vladimír
Juhás, PhD.
PhDr. Emil Ragan,
PhD.
doc. ThDr. Ing.
Vladimír Szaniszló,
PhD. a doc. ThDr.
Martin Uháľ, PhD.
doc. ThDr. Ing.
Vladimír Szaniszló,
PhD.
doc. ThDr. Ing.
Vladimír Szaniszló,
PhD. a doc. ThDr.
Martin Uháľ, PhD.
Názov podujatia
Dátum konania
Miesto konania
Výnimočnosti výnimočných
24. 2. 2014
TF Košice
De bono
7. 4. 2014
TF KU v Ružomberku
8. 4. 2014
Aula A1 TF KU
v Košiciach
9.4. 2014
Aula A1 TF KU v
Košiciach
10.-11.4. 2014
Hotel Košice,
spoluorganizácia
IAEAS pri TF KU
v Košiciach
Workshop a vedecká prednáška v rámci
CEEPUS siete AT 502 Bioethics prof. Schauppa
z Grazu a jeho doktorandky E. Ziessler z KTF
Karl Franzens Univerzity v Grazi ako aj
habilitanda Dr. Janusza Podzielneho z TF
Opole
Hľadanie osobnej identity biblického človeka
prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21.
storočia
Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu :
právne, bioetické, medicínske a
psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské
zdravie
14
PhDr. Ján
Pramuka, PhD.
doc. ThDr. Ing.
Vladimír Szaniszló,
PhD. a doc. ThDr.
Martin Uháľ, PhD.
doc. PhDr. Ing.
Lýdia Lešková,
PhD., ThDr.
PaedDr. Mgr.
Mária Duchová,
PhD., PhDr.
Renáta
Jamborová, PhD.,
prof. PaedDr.
PhDr. ThDr. Jozef
Jurko, PhD., doc.
ThDr. Ján Jenčo,
PhD.
doc. PhDr. Ing.
Lýdia Lešková,
PhD., PhDr.
Renáta
Jamborová, PhD.,
prof. PaedDr.
PhDr. ThDr. Jozef
Jurko, PhD., prof.
ThDr. JCDr. Anton
Fabian, PhD.
SLLic. Andrej
Krivda, PhD.
doc. PhDr. Ing.
Lýdia Lešková,
PhD., PhDr.
Renáta
Jamborová, PhD.,
prof. PaedDr.
PhDr. ThDr. Jozef
Jurko, PhD.
prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD.
HEDr. Ľuboslav
Hromják, PhD.
prof. ThBiblLic.
ThDr. Anton Tyrol,
PhD., ThDr. Peter
Majda, PhD.
doc. ThDr. Martin
Uháľ, PhD.
HEDr. Ľuboslav
Hromják, PhD.
Vybrané aspekty filozofickej vedy konferencia venovaná 20. výročiu smrti prof.
L. Hanusa.
25. 04. 2014
TI na Spišskej
Kapitule
Letná škola politickej etiky CEEPUS siete AT
702 pod názvom: Úloha civilnej spoločnosti
a Cirkvi v strednej Európe
15.-24.9.2014
Aula A1 TF KU
v Košiciach
Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane
25.09. 2014
TF KU Košice
Možnosti využitia multimediálnych učebných
materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu
prácu.
26. 9 2014
Aula TF KU
Celoslovenský liturgický deň 2014 – Kult
Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku.
20.10.2014
Badín
Time management – rodinný život verzus
pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry
Salkaházi
29.10.2014
TF Košice
Košická arcidiecéza vo svetle výročí v roku
2014 - Dejiny Cirkvi v novoveku
4. 11. 2014
TF KU v Ružomberku
Dni kresťanskej kultúry
6.-7. 11. 2014
Kňazský seminár
biskupa Jána
Vojtaššáka, Spišské
Podhradie
Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry
20.-21.
novembra 2014
(medzinárodná
konf.)
Spišská Kapitula
IAS – SAPN – Slovenská sieť proti chudobe
21.11.2014
TF Košice
ThDr. Jozef Ligoš (22.4.1914 Chlebnice –
19.9.1973 Levoča) profesor Vysokej školy
29. 11. 2013
Kňazský seminár
biskupa Jána
15
bohosloveckej a špirituál kňazského seminára
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí,
spišský kapitulný vikár (1968 – 1973)
doc. ThDr. Martin
Uháľ, PhD.
Sociálna subkomisia pri KBS - IASTFKU
Vojtaššáka, Spišské
Podhradie
12.12.2014
TF KU Spišská
Kapitula
2.3 Aktívna účasť na domácich vedeckých seminároch a konferenciách
Meno
Hišem Cyril
Lenčiš
Štefan
Hromják
Ľuboslav
Ragan Emil
Ragan
Gabriel
Šefčík
Marcel
Pramuka
Ján
Hromják
Ľuboslav
Lenčiš
Štefan
Hišem Cyril
Aktívna účasť na domácich vedeckých seminároch a konferenciách
Organizátor
Dátum
Miesto
Názov konferencie
Názov príspevku
/inštitúcia
konania
konania
Cirkev v dejinách
Náčrt náboženského
GTF PU Prešov kresťanstva na
18. 03. 2014 Prešov
života v Košiciach do roku
Slovensku
1804
Cirkev v dejinách
Pôsobenie jezuitov
v Prešove v 17. – 18.
GTF PU Prešov kresťanstva na
18. 03. 2014 Prešov
Slovensku
storočí
Ústav pamäti
Štefan Barnáš a Spišská
národa,
Štefan Barnáš –
Slovenská
30.
03.
2014
Kapitula – centrum
Vysoká škola
muž solidarity
Ves
slovenskej kultúrnosti
sv. Alžbety,
Bratislava
TF KU v
Náčrt koncepcie dobra
De bono
7. 04. 2014
Košice
Ružomberku
u Platóna a Aristotela
TF KU v
Bonum commune
De bono
7. 04. 2014
Košice
Ružomberku
v dnešnej Európe
Vybrané aspekty
filozofickej vedy L. Hanus – Princíp
TI na Spišskej
Spišská
konferencia
pluralizmu vo svetle
25. 04.2014
Kapitule
Kapitula
venovaná 20.
súčasnej sociálnovýročiu smrti prof.
politickej filozofie
L. Hanusa
Vybrané aspekty
filozofickej vedy TI na Spišskej
Spišská
Vybrané aspekty filozofie
konferencia
25. 04.2014
Kapitule
Kapitula
kultúry Ladislava Hanusa
venovaná 20.
výročiu smrti prof.
L. Hanusa
Rada pre
históriu pri
Význam Andreja Hlinku
KBS, Katolícka Odborný seminár
v slovenských dejinách
Ružomber
univerzita
o Andrejovi
26. 09. 2014
v kontexte jeho vzťahu so
ok
v Ružomberku, Hlinkovi
Svätou stolicou v rokoch
Mesto
1907-1922
Ružomberok
Ľubovnianske
múzeu – hrad
Husiti a bratríci na
14. - 15. 10. Červený
Základné aspekty
v Starej
Slovensku
2014
Kláštor
husitskej teológie
Ľubovni
Košická arcidiecéza
Vplyv Jozefinizmu na
vo svetle výročí
TF KU v
4.11. 2014
Košice
cirkevný život v budúcej
v roku 2014 Ružomberku
Košickej diecéze
Dejiny Cirkvi v
novoveku
16
Hišem Cyril
TF KU v
Ružomberku
Lenčiš
Štefan
TF KU v
Ružomberku
Hromják
Ľuboslav
Fórum pre
kultúru
Hromják
Ľuboslav
Hromják
Ľuboslav
Szaniszló
Vladimír
Ústav stredoeurópskych
jazykov a kultúr, Fakulta
stredoeurópsk
ych štúdií
Univerzity
Konštantína
Filozofa v Nitre
Rada pre
históriu pri
KBS
Centrum
Bioetiky
Unesco pri FF
PU Prešov
Košická arcidiecéza
vo svetle výročí
v roku 2014 Dejiny Cirkvi v
novoveku
Košická arcidiecéza
vo svetle výročí
v roku 2014 Dejiny Cirkvi v
novoveku
Hanusove dni:
Budúcnosť
konzervativizmu
v postkomunistický
ch krajinách
4.11. 2014
Košice
Stav výskumu dejín
Košickej arcidiecézy po
konferencii v roku 1994
4.11. 2014
Košice
P. Andrej Konc a jeho
svedectvo rehoľného
a kňazského života.
8. 11. 2014
Spišská
Kapitula
Dejiny slovenského
konzervativizmu
Odborný seminár:
Piráti krásy
11. 11. 2014
Nitra
Počiatky pirátov krásy
v spišskom seminári
Odborný seminár:
Historické aspekty
mariánskej úcty
20. 11. 2014
Trnava
Mariánske pútnické
miesta Spišskej diecézy
Perspektívy
profesijnej etiky
20.22.5.2014
Kúpele
Stará
Ľubovňa
Etický problém
kryokonzervovaných
embryí
25.2.2014
Košice,
Mäsiarska
6
Aktuálne problémy
očkovania z pohľadu Sk
pre bioetiku KBS
4.6.2014
Sklárske
učilište
Železný
Brod
Sekularizácia
sekularizmus
16.9.2014
Aula A1 TF
KU
Rožomber
ok v
Košiciach
Bonum commune only for
catholics?
FSS TU
Trnava
Aula
Pazmaneu
m
Proaktívny medicínsky
prístup NaProTechnology
a Creightonského modelu
pri prevencii spontánnych
potratov v porovnaní s
dosahovaním tehotenstva
pomocou umelého
oplodnenia
Szaniszló
Vladimír
Medius KE
Medivečer:
Očkovanie ánonie?
Szaniszló
Vladimír
Česká
kresťanská
akadémiapobočka
Železný Brod
Osobnosti teológie
a filozofie
Szaniszló
Vladimír
Letná škola
politickej etiky
v Košiciach na
TF KU
ÚLOHA CIVILNEJ
SPOLOČNOSTI A
CIRKVI V STREDNEJ
EURÓPE
Szaniszló
Vladimír
Szaniszló
Vladimír
Ochrana života
XV.
Novosti v ochrane
života od počatia II.
26.9.2014
Kampanila.sk
...a svedomie
8.11.2014
LF a PrF UPJŠ a
Disputationes
5.11.2014
17
Malá
scéna SND
v
Bratislave
Dekanát
Svedomie ako biblické
stretnutie sa človeka
s Božím hlasom
Pacient a zdravotné
Szaniszló
Vladimír
MEDIUS
universitatis 2014
Szaniszló
Vladimír
Slovenská sieť
proti chudobe
Chudoba,
pracujúca chudoba
a mzdy
Szaniszló
Vladimír
Projekt
Mediusu a
Slovenskej
komory sestier
a pôrodných
asistentiek
Szaniszló
Vladimír
Projekt
Mediusu a
Slovenskej
komory sestier
a pôrodných
asistentiek
Szaniszló
Vladimír
Projekt
Mediusu a
Slovenskej
komory sestier
a pôrodných
asistentiek
Szaniszló
Vladimír
Projekt
Mediusu a
Slovenskej
komory sestier
a pôrodných
asistentiek
Szaniszló
Vladimír
Projekt
Mediusu a
Slovenskej
komory sestier
a pôrodných
asistentiek
Tyrol Anton
BÚ Sp.
Podhradie+KU
RK + SNK
Poďakuj sestre:
„Zvyšovanie
prestíže sestier v
spoločnosti a
podpora ich
právneho
povedomia v
zdravotníckej
praxi“
Poďakuj sestre:
„Zvyšovanie
prestíže sestier v
spoločnosti a
podpora ich
právneho
povedomia v
zdravotníckej
praxi“
Poďakuj sestre:
„Zvyšovanie
prestíže sestier v
spoločnosti a
podpora ich
právneho
povedomia v
zdravotníckej
praxi“
Poďakuj sestre:
„Zvyšovanie
prestíže sestier v
spoločnosti a
podpora ich
právneho
povedomia v
zdravotníckej
praxi“
Poďakuj sestre:
„Zvyšovanie
prestíže sestier v
spoločnosti a
podpora ich
právneho
povedomia v
zdravotníckej
praxi“
Janko Silan
v duchovných
dimenziách kultúry
21.11.2014
PrF UPJŠ
KE,
Kováčska
30
Aula A1 TF
KU
Rožomber
ok v
Košiciach
poistenie
Svedomie v pracovnoprávnom procese
28.11.2014
Kongresov
á sála
v hoteli
Tatralania
Resort,
Liptovský
Mikuláš
17.6.2014
Súkromná
nemocnic
a
KošiceŠaca
18.6.2014
Nemocnic
av
Trebišove
Informovaný súhlas
8.9.2014
Nemocnic
av
Poprade
Profesná zodpovednosť
13.11.2014
Fakultná
nemocnic
a v Žiline
Vzťah pacienta a ošetrov.
personálu
20.-21. 11.
2014
Spišská
Kapitula
Kultúra ako najvlastnejší
priestor pre evanjelium
18
Aktuálne problémy etiky
v ošetrovateľskom
povolaní
Etika v povolaní
Martin + Lit.inf. centrum
BA, A. Tyrol-na
čele org. tímu
Tyrol Anton
PF KU
Ružomberok,
detaš.
pracovisko
Poprad
Sociálne posolstvo
Jána Pavla II. pre
dnešný svet.
„Univerzita ako
miesto dialógu“
29.- 30.
apríla 2014
Poprad
Niektoré výzvy súčasného
sveta v oblasti
komunitnej
angažovanosti
(publikované na CDnosiči, str. 139-142)
Tyrol Anton
Kňazský
seminár +
Teol. inštitút
Spiš.
Podhradie
Mariánska
akadémia
k Nepoškvrnenému
počatiu Panny
Márie
7.12. 2014
Spišská
Kapitula
Pastoračná aktuálnosť
mariánskej úcty
Tyrol Anton
Biskupský úrad
Spiš. Kapitula
Kňazské rekolekcie
február
2014
Tyrol Anton
Biskupský úrad
Spiš. Kapitula
Kňazské rekolekcie
máj 2014
Tyrol Anton
Hnutie Equipe
de Notre
Dame
Duchovná obnova
členov
6. decembra
2014
Tyrol Anton
OCM Ústie n.
priehradou +
KBD
Ružomberok
Biblická škola 2014
22. februára
2014
Fabian
Anton
PU Grkat.
teologická
fakulta
Kazateľská činnosť
ako integrálna
súčasť novej
evanjelizácie
Babják
Anton
TF KU, KSV
Nové aspekty
v sociálno právnej
ochrane.
PF KU v
Ružomberku
Pastierska
a pedagogická
činnosť profesora
Františka Tondru
Majda
Peter
Pečovská
Lucia
Lešková
Lýdia
Katolicki Uniwersytet Lubelski J. P. II. –
Wydzial Teologii – Instytut
Nauk o Rodzinie
i Pracy Socjalnej
Univerzita
Hradec
Králové –
Ústav sociální
práce
Rodzina wobec
gender
XI. Hradecké dny
sociální práce.
Sociální práce v
kontextu lidských
práv.
5 miest –
sídla
dekanátov
5 miest –
sídla
dekanátov
Kláštor
redempto
ristiek
Kežmarok
Evangelii gaudium I.výklad
Evangelii gaudium II.
Dynamika Pavlovho
duchovného života.
Komentár k Rim 7,14 –
8,39
Ústie n.
priehrado
u
Dynamika Pavlovho duch.
života, komentár k Rim
7,14 – 8,39
30. apríl
2014
Prešov
Homiliae gaudium. radosť
z homílie. Komentár
k štvrtej
kapitole exhortácie
pápeža Františka
Evangelii gaudium.
25.9.2014
TF KU
Košice
Možnosti modernizácie
vyučovania s použitím IKT
10.11.2014
Ružomber
ok
Príklad pastierskej
a učiteľskej služby
biskupa Františka Tondru
a jeho prínos v oblasti
kňazskej formácie.
27.05.2014
Lublin,
Poľsko
The Man as an „Imago
Dei“ - The Richness of
Gender, the Goodness for
Society
10.11.10.2014
UNIVERZITA
HRADEC
KRÁLOVÉ –
Ústav
sociální
práce
Etika - kompetencia v
osobnostnej výbave
sociálneho pracovníka
19
Lešková
Lýdia
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
Možnosti využitia
multimediálnych
učebných
materiálov
o manželstve a
rodine pre sociálnu
prácu
Lešková
Lýdia
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
Nové aspekty v
sociálno-právnej
ochra
Lešková
Lýdia
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
a Spoločnosť
sociálnych
sestier Košice
Jamborová
Renáta
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
Time management
– rodinný život
verzus pracovný
čas a posolstvo
osobnosti bl. Sáry
Salkaházi
Možnosti využitia
multimediálnych
učebných materiálov o manželstve a
rodine pre sociálnu
prácu
Jamborová
Renáta
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
Nové aspekty v
sociálno-právnej
ochrany
Jamborová
Renáta
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
a Spoločnosť
sociálnych
sestier
Košice
Time management
– rodinný život
verzus pracovný
čas a posolstvo
osobnosti bl. Sáry
Salkaházi
26.09.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Power Pointová
prezentácia vo výučbe
predmetov sociálnej
práce so zameraním na
rodinu
29.09.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Aplikácia vybraných
aktivizujúcich metód do
vyučovania sociálnoprávnej ochrany
29.10.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
26.09.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Možnosti využitia VTI
techniky pri práci
s jednotlivcom a rodinou
29.09.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Senior v ohrození
mediálnej kultúry
29.10.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Syndróm vyhorenia
sociálneho pracovníka
v kontexte času, stresu a
hraníc
Time management
v kontexte sociálnej práce
Forgáč
Marek
NEST (New
Experience for
Sufferers of
Trauma)
XII. International
NEST Conference
18. – 20. 9.
2014
Prešov
Thin Boundary Between
Love and Hate – Problem
of Emotional Maturity
(prednáška a workshop)
Religious phantasms as
the way of abandoning
the self
(panelová diskusia)
Forgáč
Marek
Vysoká škola
zdravotníctva
a sociálnej
práce sv.
Alžbety
v Bratislave,
Vysoká škola
manažérska vo
Varšave, TF KU
Dobrovoľníctvo
a rozvoj mladého
človeka
11. 12. 2013
Košice
Zrelosť dobrovoľníka
Duchová
Mária
TF KU
Nové aspekty
v sociálno-právnej
ochrane
25.09. 2014
TF KU
Košice
Možnosti zatraktívnenia
výučby v predmete
sociálno-právna ochrana.
Uháľ
Martin
CEEPUSNetzwerks
„Ethics and Politics
in the European
15-24. 9.
2014
TF KU
20
„Aktuálna sociálna
politická situácia na
Context“
Uháľ
Martin
IASTFKU –
SAPN –
Slovenská sieť
proti chudobe
Jurko Juraj
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
Možnosti využitia
multimediálnych
učebných
materiálov
o manželstve a
rodine pre sociálnu
prácu
Jurko Juraj
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
Nové aspekty
v sociálno-právnej
ochrane
Jurko Juraj
KU
Ružomberok –
KSV TF Košice
a Spoločnosť
sociálnych
sestier Košice
Jurko Juraj
PU v Prešove,
GTF Prešov
Kotradyová
Katarína
TF Košice
Budayová
Zuzana
KU, TF v
Košiciach
Time management
– rodinný život
verzus pracovný
čas a posolstvo
osobnosti bl. Sáry
Salkaházi
Druhý vatikánsky
koncil
a gréckokatolícka
cirkev na
Slovensku II.
Reflexie nad
Gaudium et spes
a Orientalium
Ecclesiarum
Nové aspekty v
sociálno-právnej
ochrane
Time management
– rodinný život
verzus pracovný
čas a posolstvo
osobnosti bl. Sáry
Salkaházi
Jenčo Ján
Kongregácia
sestier
Božského
Vykupiteľa
Jenčo Ján
Jenčo Ján
TF KU
GTF PU,
Prešov
Veľkosť
jednoduchého
života
Nové aspekty
v sociálno-právnej
ochrane
Kvalita života
a ľudské práva
v prosociálnej
spoločnosti
Slovensku“, alebo „Vhľad
do dejín Slovenska v
stredo a východo
európskom kontexte“
21.11.2014
TF KU
Spravodlivá mzda v jej
principiálnom
a sociálnom vyjadrení.
26.09.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Využitie kresťanských
médií pri štúdiu učebných
materiálov o manželstve
a rodine pre sociálnu
prácu
29.09.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
Súčasné vzťahové trendy
v zápase o stabilizovanú
spoločnosť
29.10.2014
KU
Ružomber
ok – KSV
TF KOŠICE
16.10.2014
PU
v Prešove,
GTF
Prešov
Reflexia o dekréte
Orientalium Ecclesiarum
na Durhom vatikánskom
koncile a po ňom
25.
septembra
2014
Košice
Sociálne práva
v podmienkach SR
29.10.2014
TF, Košice
Rodinný život
a workoholizmus ako
fenomén dnešnej doby
29.8.2014
Ružomber
ok
Charizma matky Alfonzy
Márie ako dar pre dnešok
25.09.2014
Košice
Projektovanie ako forma
atraktívneho vyučovania
sociálno-právnej ochrany.
Prešov
Výchova k hodnotám
v rodinnej a náboženskej
výchove ako cesta
k skvalitňovaniu života
človeka
26.11.2014
21
Dohoda a zmluva
v príbehu života
III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ
3.1 Študijné odbory a programy
Teologická fakulta KU mala k 1. 9. 2014 akreditované študijné programy pre všetky stupne
vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme v troch podskupinách študijných odborov.
Štandardnou dĺžkou bakalárskeho štúdia sú 3 roky, magisterského 2 roky, spojeného I. a II. stupňa 6
rokov, doktorandského 3 resp. 5 rokov.
V rámci vzdelávacej oblasti Pedagogické vedy uskutočňujeme akreditované študijné programy
v odbore Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1.1.1 Učiteľstvo akademických
predmetov a 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov). Okrem toho fakulta
udeľuje bakalársky aj magisterský titul pre absolventov študijných programov Učiteľstvo filozofie (v
kombinácii), Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii),
Učiteľstvo náboženskej výchovy.
V oblasti výskumu Humanitné vedy (2.1.13 Katolícka teológia, 2.1.1. Filozofia) sa uskutočňujú
akreditované študijné programy Náuka o rodine, Sociálna filozofia a Katolícka teológia vyučované na
oboch stupňoch vysokoškolského štúdia. Pri študijnom odbore a programe Katolícka teológia sú I.
a II. stupeň štúdia spojené.
Fakulta poskytuje štúdium aj v oblasti výskumu Spoločenské a behaviorálne vedy, výučbu
uskutočňuje v študijnom programe Sociálna práca (3.1.14) na prvom aj druhom stupni.
Teologická fakulta ma akreditovaný aj tretí stupeň štúdia. Pre študijný odbor Katolícka teológia,
program Katolícka teológia a program Náuka o rodine, pre odbor Sociálna práca ma akreditovaný
študijný program Charitatívna a misijná práca.
Teologickej fakulte KU boli ministrom školstva dňa 12.8.2013 priznané práva udeľovať akademický
titul „bakalár“ v novom študijnom programe "Etické a sociálno-kultúrne štúdiá" v študijnom odbore
Etika (2.1.5) v dennej forme štúdia.
Fakulta uskutočňuje habilitačné a inauguračné konanie v odbore Katolícka teológia.
Zoznam akreditovaných študijných programov k 1. 9. 2014
I. stupeň
Podskupina študijných odborov
Názov
Forma
Skratka
titulu
Dátum priznania
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
učiteľstvo etickej výchovy (v
kombinácii)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
Bc.
11.05.2012
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine Bratislava
denná aj
externá
Bc.
11.05.2012
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
22
2.1.1 Filozofia
sociálna filozofia
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
2.1.5 Etika
etické a sociálno - kultúrne
štúdiá
denná
Bc.
12.8.2013
3.1.14. Sociálna práca
sociálna práca (Spiš)
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
3.1.14. Sociálna práca
sociálna práca
denná aj
externá
Bc.
8.10.2009
Podskupina študijných odborov
Názov
Forma
Skratka
titulu
Dátum priznania
1.1.1. Učiteľstvo akademických
predmetov
učiteľstvo filozofie (v
kombinácii)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy (v kombinácii)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
učiteľstvo etickej výchovy (v
kombinácii)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
učiteľstvo náboženskej
výchovy
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
2.1.13 Katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
Mgr.
11.05.2012
2.1.1. filozofia
sociálna filozofia
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
3.1.14. sociálna práca
sociálna práca (Spiš)
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
3.1.14. sociálna práca
sociálna práca
denná aj
externá
Mgr.
8.10.2009
Podskupina študijných odborov
Názov
Forma
Skratka
titulu
Dátum priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denná
Mgr.
8.10.2009
Podskupina študijných odborov
Názov
Forma
Skratka
titulu
Dátum priznania
2.1.13 katolícka teológia
katolícka teológia
denná aj
externá
PhD.
8.10.2009
2.1.13 katolícka teológia
náuka o rodine
denná aj
externá
PhD.
27.7.2011
3.1.14 sociálna práca
charitatívna a misijná práca
denná aj
externá
PhD.
13.10.2011
II. stupeň
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
1.1.3 Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov
I. + II. spojený stupeň
III. stupeň
23
3.2 Študenti a ich štruktúra
Na štúdium na Teologickej fakulte KU sa v akad. roku 2014/2015 zapísalo celkovo 710 študentov,
z toho na dennú formu 531 a na externú formu 179. Najväčší počet študentov sa zapísal na študijné
programy sociálna práca (414), katolícka teológia (179) a náuka o rodine (51). Z celkového počtu
cudzincov (25) študujúcich na Teologickej fakulte v akad. roku 2014/2015 tvoria väčšinu (15) študenti
zapísaní na externú formu štúdia III. stupňa, pochádzajúci z Českej republiky (4) a z Poľska (11).
Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2014
Denná forma
Stupeň
štúdia
občania SR
cudzinci
Externá forma
občania SR
Spolu
cudzinci
1
163
4
39
206
2
206
1
99
306
1+2
130
5
0
135
22
0
26
15
63
521
10
164
15
710
3
spolu
Študenti zapísaní na štúdium v akad. roku 2014/2015
Stupeň
štúdia
I. stupeň
Študijný odbor
sociálna práca
filozofia
katolícka teológia
učiteľstvo akad.
predmetov
učiteľstvo
umeleckých
a výchovných
predmetov
sociálna práca
filozofia
katolícka teológia
učiteľstvo akad.
II. stupeň predmetov
spojený
I. a II.
stupeň
učiteľstvo
umeleckých
a výchovných
predmetov
katolícka teológia
Učiteľstvo
všeobecnovzdelávacich
predmetov –
náuka o spoločnosti
Študijný program
sociálna práca
sociálna filozofia
náuka o rodine
učiteľstvo
filozofie
a náboženskej
výchovy
Zapísaní
študenti
169
9
23
Zapísaní
podľa Zapísaní
novoprijatí
formy štúdia
podľa formy štúdia
denná externá denná
externá
131
38
46
9
5
22
1
8
4
4
2
1
1
1
245
17
26
152
17
20
8
8
4
učiteľstvo
náboženskej
výchovy
10
10
4
katolícka teológia
135
135
14
učiteľstvo
náboženskej
výchovy
sociálna práca
sociálna filozofia
náuka o rodine
učiteľstvo
filozofie
a náboženskej
výchovy
24
93
6
98
6
11
III.
stupeň
katolícka teológia
sociálna práca
katolícka teológia
náuka o rodine
charitatívna
a misijná práca
44
2
10
1
34
1
2
2
17
11
6
3
1
3.3 Akademická mobilita študentov
V roku 2014 na mobilite prostredníctvom programu Erazmus participovalo 9 našich študentov, z toho
1 za účelom stáže a 8 za účelom štúdia. 5 ďalší študenti sa zúčastnili mobility v rámci programu
CEEPUS. Fakulta prijala prostredníctvom programu Erazmus + spolu 4 študentov a 14 v rámci
programu CEEPUS.
Evidencia mobilít odchádzajúcich študentov na TF KU 2014
Program
mobilita za účelom Trvanie
mobility
štúdia / stáže
26.09.2013Erasmus / štúdium
13.02.2014
14.2.2014Erasmus / štúdium
9.7.2014
4.5.2014CEEPUS
13.5.2014
16.3.2014CEEPUS
15.4.2014
14.7.2014CEEPUS
23.7.2014
14.7.2014CEEPUS
23.7.2014
14.7.2014CEEPUS
23.7.2014
3.3.2014CEEPUS
31.3.2014
Meno a priezvisko
Študijný
program
Veronika Dubecká
NR
Miloslav Slávik
TE
Norbert Szanyi
TE
Soňa Vancáková
SP
Soňa Vancáková
SP
Michaela Šuľová
SP
Peter Židó
SP
Ivana Pločicová
NR
Michal Lacko
TE
Erasmus+ /stáž
Maroš Ambróz
NR
Erasmus+ / štúdium
Petra Čepová
TE
Erasmus+ / štúdium
Ľubica Hromníková TE
Erasmus+ / štúdium
Martin Paulovčák
TE
Erasmus+ / štúdium
Peter Židó
SP
Erasmus+ / štúdium
Radoslav Pitoňák
SP
Erasmus+ / štúdium
25
1.8.201431.10.2014
16.9.201430.1.2015
16.9.201430.1.2015
13.10.201420.2.2015
16.9.201430.1.2015
26.8.201419.12.2014
22.9.20146.2.2015
Prijímajúca univerzita
LUMSA, Rím
Katolicki Uniwersytet Lubelski
J.P.II
Opole University
Opole University
University of Vienna, Catholic
Theological Faculty
University of Vienna, Catholic
Theological Faculty
University of Vienna, Catholic
Theological Faculty
University of Vienna, Catholic
Theological Faculty
Parocchia San Lorenzo,
Trezzano sul Naviglio, Milano,
Italy
Ostravská univerzita v Ostravě
Katholieke Universiteit Leuven
Phil.-Theolog. Hochschule St.
Georgen, Frankfurt
Katholieke Universiteit Leuven
Universidad Pontificia Comillas,
Madrid
Univerzita Hradec Králové
Evidencia mobilít prichádzajúcich študentov na TF KU
Meno a priezvisko
Študijný
program
Sylwia Segeth
TE
Aneta Szczepanska
TE
Lyudmyla Ivanyuk
TE
Edwin Pawel
Bonislawski
TE
Justyna Suchy
TE
Roxana Marin
TE
Morariu IuliuMarius
TE
Peter Jenei
TE
Karolina Šípová
TE
Robert
Mieczkowski
TE
Adam Raszewski
TE
Milan Radovanovic
TE
Nikola Milikic
TE
Alina Gut
TE
Sebastian Zygmunt
TE
Marcin Szumski
TE
Dominika
Pawlusiak
NR
Paulina Wadowska
NR
Program
mobilita študentov – Trvanie
mobility
štúdium/stáž
23.3.2014CEEPUS
18.4.2014
23.3.2014CEEPUS
18.4.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
15.9.2014CEEPUS
24.9.2014
8.9.2014Erasmus+
6.2.2015
8.9.2014Erasmus+
6.2.2015
8.9.2014Erasmus+
30.1.2015
8.9.2014Erasmus+
30.1.2015
Vysielajúca univerzita
Opole University
Opole University
University of Vienna
University of Vienna
University Opole
University of Bucharest
,,Babeș-Bolyai” University
Debrecen University of
Reformed Theology
Universita Karlova Praha
Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warszawa
Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warszawa
University of Belgrade
University of Belgrade
Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warszawa
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
University of Silesia, Katowice
University of Silesia, Katowice
3.4 Prijímacie konanie
Cieľom pre rok 2014 bolo prijať 138 študentov na I., spojený I. a II. a na III. stupeň štúdia. Počet
prihlášok bol o 7,2 % nižší ako tento počet. Prijatých bolo 109 zo 128 uchádzačov.
Na druhý stupeň plánovala fakulta prijať 90 študentov, obdržala 138 prihlášok a prijala 133
uchádzačov (96,4%).
Externá forma štúdia pre I., spojený I. a II. a pre II. stupeň štúdia sa v akademickom roku 2014/2015
neotvárala.
26
Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2014
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské a
behaviorálne vedy
spolu
Plánovaný Počet
počet
prihlášok
Účas
ť
Prijatie
Zápis
Prihlášky
/ plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
10
5
5
5
3
0,5
1,0
0,6
0,3
75
42
36
33
27
0,6
0,9
0,8
0,4
40
68
65
61
46
1,7
0,9
0,8
1,2
125
115
106
99
76
0,9
0,9
0,8
0,6
Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2014
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
učiteľstvo,
vychovávateľstvo
a pedagogické vedy
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prihlášky Prijatie/
/ plán
účasť
Prijatie Zápis
Zápis/ Zápis/
prijatie plán
10
8
8
8
8
0,8
1,0
1,0
0,8
20
19
19
17
17
1,0
0,9
1,0
0,9
60
111
111
108
98
1,9
1,0
0,9
1,6
90
138
138
133
123
1,5
1,0
0,9
1,4
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina
študijného odboru Počet prihlášok
učiteľstvo,
vychovávateľstvo a
pedagogické vedy
humanitné vedy
6
6
6
6
12
12
11
11
spoločenské
a
behaviorálne vedy
92
92
85
82
6
6
6
6
spolu
Účasť
Prijatie Zápis
Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2014
Denná forma
Podskupina
študijného odboru
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
Plánovaný
počet
Počet
Účasť
prihlášok
Prihlášky/
plán
Prijatie Zápis
Prijatie/
účasť
Zápi
Zápis/
s/
prijatie
plán
2
2
2
2
2
1,0
1,0
1,0
1,0
4
6
6
3
3
1,5
0,5
1,0
0,8
27
Externá forma
Podskupina
študijného odboru
Plánovaný
počet
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
Počet
Účasť
prihlášok
Prihlášky/
plán
Prijatie Zápis
Prijatie/
účasť
Zápi
Zápis/
s/
prijatie
plán
4
4
4
4
4
1,0
1,0
1,0
1,0
3
1
1
1
1
0,3
1,0
1,0
0,3
V tom počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina
študijného odboru
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
Počet prihlášok
Účasť Prijatie
Zápis
3
3
3
3
3
3
2
2
V tom počet uchádzačov zo zahraničia
Podskupina
študijného odboru
humanitné vedy
spoločenské
a behaviorálne vedy
Počet prihlášok
Účasť Prijatie
Zápis
2
2
2
2
0
0
0
0
3.5 Absolventi
V akad. roku 2013/2014 riadne skončilo štúdium celkovo 278 absolventov. Bakalársky stupeň štúdia
úspešne ukončilo 101 študentov, magisterský a spojený I. a II. stupeň absolvovalo 175 študentov.
Rigorózne konanie absolvovalo celkovo 14 záujemcov, z toho 10 v študijnom programe Sociálna
práca, 2 v študijnom programe Sociálna filozofia, 1 v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej
výchovy (jednopredmetové) a 1 v študijnom programe Náuka o rodine. Štúdium III. stupňa doktorandské v študijnom odbore a v študijnom programe Katolícka teológia (PhD.) ukončilo spolu 11
študentov.
Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2013/2014
Stupeň
štúdia
Denná forma
Externá forma
občania SR
cudzinci
Spolu
občania SR
cudzinci
1
68
0
33
2
51
0
105
1+2
18
0
0
4
0
5
2
11
141
0
143
3
287
3
Spolu
Stupeň
štúdia
I. stupeň
101
1
157
18
Absolventi podľa
formy štúdia
Študijný odbor
Študijný program
Absolventi denná
Sociálna práca
Filozofia
sociálna práca
sociálna filozofia
78
49
2
2
Katolícka teológia
náuka o rodine
17
13
28
externá
29
4
Učiteľstvo akad. predmetov
učiteľstvo náuky o spoločnosti
a náboženskej výchovy
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
učiteľstvo náboženskej výchovy
Sociálna práca
Sociálna práca
Filozofia
sociálna filozofia
Katolícka teológia
náuka o rodine
učiteľstvo náuky o spoločnosti
a náboženskej výchovy
4
4
129
41
3
3
23
5
2
2
Katolícka teológia
Učiteľstvo náboženskej výchovy
a náuky o spoločnosti
18
18
Katolícka teológia
Katolícka teológia
11
4
Sociálna práca
Charitatívna a misijná činnosť
88
II. stupeň
Učiteľstvo akad. predmetov
Učiteľstvo umeleckých
a výchovných predmetov
spojený I. a
II. stupeň
Katolícka teológia
III. stupeň
18
učiteľstvo náboženskej výchovy
7
Záverečné práce predložené na obhajobu v roku 2014
Počet
predložených
Záverečná práca
záverečných
prác
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác
Počet
obhájených
Fyzický počet
školiteľov
záverečných prác
(odborníci z
praxe)
Fyzický počet
školiteľov
záverečných
prác bez PhD.
bakalárska
101
101
39
8
4
diplomová
178
176
64
5
5
dizertačná
11
11
9
0
0
rigorózna
18
14
11
0
0
308
302
124
13
9
spolu
29
IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ
ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Na doplňujúce pedagogické štúdium na Teologickej fakulte KU bolo ku 31. 10. 2014 zapísaných spolu
109 študentov (z toho 23 novoprijatých), pričom štúdium v roku 2014 absolvovali 64 študenti.
Doplnkové pedagogické štúdium pre študentov Sociálnej práce, Sociálnej filozofie a Náuky o rodine
sa od roku 2012 realizuje aj na Spiši.
Fakulta poskytuje aj štúdium typu Univerzity tretieho veku v odbore štúdia Filozoficko – teologický
základ. Celkový počet študentov zapísaných ku 31. 10. 2014 bol 26 (z toho novoprijatých 8), pričom
absolventov v roku 2014 bolo 3.
Začiatkom leta sa už po tretí krát organizovala Letná škola jazykov Biblie - možnosť zdokonaliť sa
v znalosti Svätého písma, dejín a kultúry Blízkeho východu. Je pokračovaním predchádzajúcich
ročníkov, ktoré úspešne ukončilo 30 absolventov zo Slovenska a Poľska. Tento rok ponúkla
záujemcom o Sväté písmo a biblické jazyky intenzívny kurz pre začiatočníkov hebrejčiny a gréčtiny.
Kurzy sa uskutočnili v novej Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku. Tento rok sa usporiadatelia chceli
priblížiť k záujemcom o letnú školu z Liptova, Oravy a Turca. Kurzy hebrejčiny a gréčtiny mali
charakter úvodu a nepredpokladali predošlú znalosť týchto jazykov. Ich cieľom bolo zvládnutie
základnej gramatiky nevyhnutnej pre lektúru pôvodných textov. Absolventi získali certifikát na úrovni
mierne pokročilý. Organizátorom a garantom letnej školy bol doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.,
prorektor poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu. Kurz hebrejčiny
viedol SSL., SOAL. Peter Juhás, PhD. absolvent Pontificio Istituto Biblico v Ríme a vyučujúci na
Teologickej fakulte KU a na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Kurz gréčtiny viedol Juraj
Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America v USA a vyučujúci na Teologickej fakulte
KU.
30
V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI
5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém
V roku 2014 bolo na Teologickej fakulte KU realizovaných 7 projektov KEGA a spolupracovalo sa na 7
projektoch VEGA a 1 projekte KEGA realizovaných na iných fakultách.
Realizované projekty na TF KU v roku 2014
Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2014 vedie na TF KU
Kód
projektu
046KU4/2012
043KU4/2012
041KU4/2012
018KU4/2013
Moderné
vysokoškolské
učebnice
cirkevných dejín
s použitím
informačných
technológií
Komentovaná
bibliografická
online príručka
náuky o rodine
KEGA
prof.
ThDr. Cyril
Hišem,
PhD.
doc. PhDr. ThDr.
Štefan Lenčiš, PhD.,
ThDr. Andrea
Cibuláková, PhD.
2011
Rok
schválenia
2012
KEGA
ThDr.
Štefan
Novotný,
PhD.
2011
2012
3203 €
Výskum
využívania
inovačných
metód v
primárnom
vzdelávaní
predmetu
náboženská
výchova a
tvorba nových
učebných
pomôcok pre
ich
implementáciu
do edukačného
procesu.
Výskum
využívania
aktivizujúcich
KEGA
Doc. Ján
Jenčo,
PhD.
ThDr., Juraj Pigula,
PhD.; ThDr. Lucia
Pečovská, PhD.; Mgr.
Bc. Richard
Kucharčík, PhD.,
M.A.; ThDr. Juraj
Feník, PhD.; Dr.
Vladimír Juhás, PhD.;
doc. Róbert Lapko,
Th.D. PhD.
Prof. PaedDr. ThDr.
Jozef Leščinský, PhD.,
ThDr. PaedDr. Mária
Duchová, PhD., Mgr.
Ján Knapík, PhD.,
ThDr. Ing. Anton
Babják, PhD., PaedDr.
Gabriela Genčúrová
2011
2012
5684 €
KEGA
doc. PhDr.
Ing. Lýdia
Lešková,
ThDr. PaedDr. Mgr.
Mária Duchová, PhD.,
PhDr. Renáta
2012
2013
3263 €
Názov projektu
Inštitúcia
Hlavný
riešiteľ
Spoluriešitelia
31
Rok
podania
Priznaná
suma
1973 €
metód
v sekundárnom
vzdelávaní
predmetu
sociálno-právna
ochrana a
tvorba nových
učebných
pomôcok
pre ich
implementáciu
do edukačného
procesu
022KU4/2013
018KU4/2014
034KU4/2014
Postoje k
manželstvu a
rodičovstvu.
Sociologický
prieskum ako
východisková
báza na
vytvorenie
komplexných
multimediálnyc
h učebných
materiálov
k predmetom
Sociálna práca Manželské a
rodinné
poradenstvo
Metodika
nového
prekladu Sv.
Písma do
slovenčiny
On-line a elearning
príručka spevov
pre žiakov
základných škôl
PhD.
KEGA
prof.
ThDr.
JCDr.
Anton
Fabian,
PhD.
KEGA
doc.
Róbert
Lapko,
Th.D.,
PhD.
Prof.
Gabriel
Ragan,
PhD.
KEGA
Jamborová, PhD.,
doc. ThDr. Ján Jenčo,
PhD., prof. ThDr.
Jozef
Jurko, PhD., ThDr.
Ing. Anton
Babjak, PhD.,
JUDr. Peter Demek,
PhD.
Mgr. Katarína
Kotradyová, PhD.
+
doktorandi
Mgr. Lenka
Urbanová, Mgr. Peter
Židó, PhDr. Michaela
Šuľová, Mgr. Bc.
Alena Stopková, Mgr.
Gréta Gáborová,
ThLic. PaedDr.
Gabriela
Genčúrová
doc. PhDr. Ing. Lýdia
Lešková, PhD., PhDr.
Renáta
Jamborová, PhD.,
JUDr. Mária
Sedláková, PhD.
+
doktorandi
Mgr. Lenka
Urbanová, Mgr. Peter
Židó, PhDr. Michaela
Šuľová, Mgr. Bc.
Alena Stopková, Mgr.
Gréta Gáborová
2012
2013
3343 €
Juraj Feník, S.T.D.,
ThDr. SSLic. Peter
Juhás, PhD.
2013
2014
1793 €
Mgr. Ján Knapík,
PhD., doc. Dr. Ján
Veľbacký, PhD., prof.
ThDr. Ing. Anton
Konečný, PhD., SLLic.
Andrej Krivda, PhD.,
ThLic. PaedDr.
Gabriela Genčúrová,
PhD.
2013
2014
3429 €
32
Spoluúčasť na projektoch realizovaných na iných pracoviskách v roku 2014
Kód
projektu
1/0101/
12
1/0318/
12
1/330/1
2
1/0292/
13
1/0756/
14
1/0708/
14
1/0218/
15
036PU4/2013
Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2014 vedie na inom pracovisku ako TF KU
Názov
Inštitú
Hlavný
Rok
Rok
Spoluriešitelia
projektu
cia
riešiteľ
podania
schválenia
Miesta
VEGA
prof.
prof. ThDr.
2011
2012
pamäti Košíc
PaedDr.Štef Cyril Hišem,
I. (historické
an Šutaj,
PhD.,
prelomy a
DrSc.
doc. PhDr.
inštitúcie)
ThDr. Štefan
Lenčiš, PhD.
Komentár ku VEGA
Prof. RNDr.
doc. Róbert
2011
2012
Knihe žalmov
Jozef Tiňo
Lapko, Th.D.,
(51-100)
DrSc.
PhD.
Kvalita
VEGA
doc. ThDr.
prof. ThDr.
2011
2012
života
PaedDr.
Jozef Jarab,
a ľudské
Gabriel Paľa, PhD., doc.
práva
PhD.
ThDr. Ján
v prosociálne
Jenčo, PhD.
j spoločnosti
Vývoj
a VEGA
Ing.
Ing.
Jozefína 2012
2012
analýzy
Branislav
Hvastová, PhD.
vplyvov na
Lajoš, PhD.
finančnú
výkonnosť v
slovenskom
priemysle a
krajinách EÚ
Premeny
VEGA
Doc. Mgr.
Pracovníci FF
2013
2013
stvárňovania
Magda
UKF v Nitre
duchovnej
Kučerková,
a pracovníci
cesty
PhD.
SAV, doc.
v západných
Vladimír Juhás
literatúrach
VEGA
Prof. Ing.
Ing.
Jozefína 2013
2013
Udržateľný
Bohuslava
Hvastová, PhD.
rozvoj
Mihalčová,
vysokoškolsk
PhD., PhD.,
ého
EUR. ING.
vzdelávania
v manažérsk
ych
odboroch
Výkladový
slovník
ranokresťans
kej
a patristickej
terminológie
Multikultúrn
a edukácia
ako základné
východisko
eliminácie
neznášanlivo
sti
VEGA
ThLic. Miloš
Lichner SJ,
D.Th.
KEGA
doc. PhDr.
ThDr. Daniel
Slivka, PhD.
Juraj
Pigula,
Helena
Panczová,
Andrej Filipek,
Juraj Dolinský,
Marcel Cibík
prof. ThDr.
Jozef Jarab,
PhD.
33
Pracovisko
FF UPJŠ
Trnavská
univerzita
v Trnave
GTF PU
EU
v Bratislav
e,
PHF v
Košiciach
FF UKF
v Nitre
a SAV v
Bratislave
EU
v Bratislav
e,
PHF v
Košiciach
2014
TF TU
2013
PU GTF
a xenofóbie
v kontexte
celoživotnéh
o
vzdelávania
pracovníkov
základných
a stredných
škôl
Výročná
konferencia
IAEAS 2014
Fakult
ný
projek
t
Doc. ThDr.
Ing., V.
Szaniszló,
PhD.
Letná škola
politickej
etiky
Fakult
ný
projek
t
Ekopol
i,
Nadáci
a pre
deti
Sloven
ska,
Socia
Doc. ThDr.
Ing., V.
Szaniszló,
PhD.
prof. PhDr.
Pavol
Dancák,
PhD.
Prof. doc.
ThLic. Paweł
Czarnecki,
PhD., MBA
Poď a konaj
Doc. ThDr.
Martin Uháľ,
PhD., ThLic.
Daniel
Demočko, PhD.
Doc. ThDr.
Martin Uháľ,
PhD.
2014
2014
IAE pri TF
KU
2014
2014
IAE pri TF
KU
PhDr. Marek
Forgáč, PhD.
ThDr. Juraj
Sedláček, PhD.
DiS.
ThDr. Štefan
Novotný, PhD.
Ing. Jaroslava
Kmecová, PhD.
2013
2013
Prameň
radosti
Podané projekty v roku 2014
Kód
projektu
NKS Gr.
21.10.14
Podané projekty v roku 2014 na TF KU alebo inom pracovisku
Inštitúcia
Hlavný
Rok
Názov projektu
Spoluriešitelia
(VEGA a pod.)
riešiteľ
podania
Znaky časov
Nadácia
ThDr. Peter
Ondrej
2014
v dielach teológov
Kňazského
Majda, PhD.
Štefaňak,
Kňazského
seminára
PhDr., PhD.
seminára biskupa
biskupa Jána
Anton Tyrol,
Jána Vojtaššáka
Vojtaššáka
prof., PhD.
v Spišskej Kapitula
Amantius
– Spišskom
Akimjak, prof.
Podhradí
PhD.
Martin Taraj,
Mgr.
Vplyv príjmu
APVV
RNDr.
Ing. Jozefína
2014
prírodných a
Zdenka
Hvastová, PhD.,
farmakologických
Hertelyová,
doplnkov s
PhD.
PhDr. Marek
obsahom omega 3
Forgáč, PhD.
polynenasýtených
34
Pracovisko
TI TF
Spišská
Kapitula Spišské
Podhradie
UPJŠ
Košice,
Lekárska
fakulta
009PU4/2015
mastných kyselín
na rizikové faktory
kardiovaskulárnych
ochorení a
ich súvis s kvalitou
života v
psychologickej a
ekonomickej rovine
Tvorba
vysokoškolskej
učebnice didaktiky
a nové výzvy pre
edukáciu v
modernej
spoločnosti
KEGA
Doc. ThDr.
Peter Tirpák,
PhD.
doc. ThDr. Ján
Jenčo, PhD.
2014
GTF PU
5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém
Teologická fakulta bola v roku 2014 zapojená do 1 projektu podporovaného zo zahraničných
grantových schém.
Kód
projektu
Názov
projektu
SAE-Gr05/2013
Nové
aspekty
v sociálne
j práci
v kontext
e
sociálnej
náuky
Cirkvi
Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2014 vedie na TF KU
Inštitúcia
Hlavný
Rok
(VEGA
Spoluriešitelia
riešiteľ
podania
a pod.)
SCIENTIAPhDr. Ján doc. PaedDr.
2013
ARSPramuka, ThDr. Jozef
EDUCATIO,
PhD.
Bieľak, PhD.,
Krakow,
PhDr. Janka
Poľsko
Bursová, PhD.,
Mgr. Katarína
Kotradyová,
PhD.
Rok
schválenia
Priznaná
suma
2013
1000 €
5.3 Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov
Výzva
CBC02
Názov projektu
Program
Priateľstvo a pomoc bez hraníc: Nórsky
mechanizmus 2009 - 2014
SK08 Cezhraničná spolupráca
Hlavný
koordinátor
PhDr. Jozef
Dronzek, PhD.
Členovia katedry praktickej teológie sa podieľajú na riešení projektu „Obnovené slovenské znenie
Rímskeho misála“, na ktorom participujú Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia pre Boží kult
a disciplínu sviatostí vo Vatikáne, Spolok sv. Vojtecha a Liturgický inštitút TF KU (ako odborný garant).
5.4 Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi
Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych
spoločenských, výchovných či mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných
35
spoločenských aktivitách, účasť na rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na
realizácii odborných a výchovných podujatí.
Výstupom výskumnej činnosti niektorých členov katedry praktickej teológie sú návrhy a posúdenia
pri vydávaní liturgických kníh pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska. Ide o expertnú
a výskumnú činnosť, ktorú zastrešuje Liturgický inštitút TF KU na základe memoranda s Liturgickou
komisiou KBS (2011).
Súčasťou katedry filozofie a histórie je Inštitút cirkevných dejín; riaditeľom je doc. ThDr. PhDr. Štefan
Lenčiš, PhD. Inštitút ročne vydáva dve čísla vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ
ecclesiasticæ. Okrem toho realizuje v rámci ICD 3. fázu projektu Latinsko-slovenského cirkevného
slovníka.
ODBORNÉ PREDNÁŠKY
Hromják, Ľuboslav: 27.1.2014 Žilina, 9.3.2014 Krivá, 23.3.2014 Slatvina, 30.3.2014 Holumnica, 6.4.2014 Spišská
Nová Ves, 27.6.2014 Trstená, 23.11.2014 Poprad - Spišská Sobota, 10.12.2014 Spišská Nová Ves, Prednáška:
Boží sluha biskup Ján Vojtaššák.
Hromják, Ľuboslav: 5.2.2014, Trnava, Prednáška: Katolícky slavizmus Leva XIII. a Slováci.
Hromják, Ľuboslav: 9.2.2014, Spišské Podhradie, Prednáška: Jozef Špirko – zakladateľ moderných cirkevných
dejín na Slovensku.
Hromják, Ľuboslav: 28.2.2014, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, Prednáška: Umelecko-historické pamiatky
katedrály sv. Martina.
Hromják, Ľuboslav: 21.3.2014, Spišské Podhradie, Prednáška: Starostlivosť o sakrálne pamiatky.
Hromják, Ľuboslav: 22.3.2014, Spišská Kapitula, Prednáška: Krymská kríza v kontexte vývoja svetovej politiky
v 20. storočí a jej možného vývoja.
Hromják, Ľuboslav: 26.3.2014, Spišská Kapitula, Prednáška: Dejiny Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.
Hromják, Ľuboslav: 30.3.2014, Slovenská Ves, Prednáška: Štefan Barnáš a Spišská Kapitula – centrum slovenskej
kultúrnosti.
Hromják, Ľuboslav: 4.4.2014, Spišská Kapitula, Prednáška: 100. výročie narodenia Dr. Jozefa Ligoša a jeho
Krížová cesta Sedembolestnej Matky.
Hromják, Ľuboslav: 29.4.2014, Praha, Prednáška: K dejinám slovenskej cirkevnej historiografie.
Hromják, Ľuboslav: 4.5.2014, Chlebnice, Prednáška: Spišský kapitulný vikár Dr. Jozef Ligoš.
Hromják, Ľuboslav: 7.5.2014, Spišská Kapitula, Prednáška: Dejiny spišského seminára.
Hromják, Ľuboslav: 28.5.2014, Ružomberok, Cyklus prednášok pre učiteľov náboženstva ZŠ a SŠ v Spišskej
diecéze na tému Totalitné režimy 20. storočia a Cirkev.
Hromják, Ľuboslav: 12.10.2014, Dlhá, Prednáška: Dejiny sochy sv. Jána Nepomuckého v Dlhej.
Hromják, Ľuboslav: 26.10.2014, Spišské Podhradie, Akadémia pri 60. výročí od smrti Dr. Jozefa Špirka,
Prednáška: Dr. Jozef Špirko – zakladateľ slovenskej cirkevnej historiografie.
Hromják, Ľuboslav: 6.-7.11.2014, Spišská Kapitula, I. ročník Dní kresťanskej kultúry, Prednáška: Sedembolestná
vo svetovom a slovenskom umení.
Hromják, Ľuboslav: 2.12.2014, Spišská Kapitula, Prednáška: Michelangelova Pieta. Historické a umelecké
aspekty diela.
Hromják, Ľuboslav: 7.12.2014, Kluknava, Prednáška pri prezentácii monografie o Kluknave: Významné
osobnosti Kluknavy.
Šefčík, Marcel: 14.04.2014, Bratislava, Prednáška: O Ukrižovanej existencii s J. Ratzingerom.
VYSTÚPENIE V MÉDIÁCH
Hromják, Ľuboslav: 15.4.2014, Radio Slowakei International, Verstehen Sie Zipserdeutsch? Noch nicht.
Hromják, Ľuboslav: 3.6.2014, Radio Slowakei International, Freunde Magazin uber die Slowakei in deutscher
Sprache. Pazica.
36
Hromják, Ľuboslav: 7.6.2014, Rádio Vatikán, Rozhovor s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromjákom
o štátnom sekretárovi Pietrovi Gasparri.
Hromják, Ľuboslav: 12.6.2014, Radio Regina, Dejiny Mariánskej hory v Levoči.
Hromják, Ľuboslav: 10.7.2014, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Spišský biskup Ján Vojtaššák-2.časť.
Hromják, Ľuboslav: 1.8.2014, Rádio Lumen, relácia Vyznania na tému: Ako žije cirkev v Peru.
Hromják, Ľuboslav: 14.8.2014, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Spišský kapitulný vikár THDr. Jozef
Ligoš.
Hromják, Ľuboslav: 25.9.2014, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: 150. výročie narodenia Andreja
Hlinku.
Hromják, Ľuboslav: 9.10.2014, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Cirkevný historik Dr. Jozef Špirko.
Hromják, Ľuboslav: 24.10.2014, Rádio Lumen, relácia Vyznania na tému: Dni kresťanskej kultúry.
Hromják, Ľuboslav: 6.11.2014, Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Pomocný spišský biskup Štefan
Barnáš.
Spolupráca s Rádiom Lumen – prednášky v rámci relácie „Teológia tela“ (ThDr. Pečovská Lucia, PhD.,
Mgr. Bc. Kucharčík Richard, M. A., PhD., ThDr. Štefan Novotný, PhD.)
5.5 Špecializované výskumné pracoviská fakulty
KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH
Kňazský seminár pracuje pod vedením rektora, ktorému pomáhajú vicerektor, prefekt a dvaja
špirituáli.
Rektor:
ThDr. Štefan Novotný PhD.
Vicerektor:
JCLic. Andrej Kačmár
Prefekt:
Mgr. Jozef Kohut
Špirituál:
Mgr. Ján Dudič
Špirituál:
ThDr. Peter Ceľuch
Ku koncu roka 2014 je vo výchove kňazského seminára 44 seminaristov. V júni 2014 ukončilo
formáciu kňazskou vysviackou 8 seminaristov a prijatí boli 2 kandidáti.
Výchovné aktivity: Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom seminári duchovná obnova pre
seminaristov, na začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas
semestra absolvuje aj jeden oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kňazského seminára.
Študijné mobility a stáže: Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra jeden bohoslovec v
pastoračnom centre v Českej republike, jeden v Taliansku a dvanásti na Slovensku. Seminaristi
šiesteho ročníka, ktorí sú už zároveň diakonmi, absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax vo
farnostiach.
Dobrovoľnícke aktivity: Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivitách pri telesne
postihnutých vozičkároch a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zapájajú aj do podujatí
Ekumenického spoločenstva mesta Košice. Pravidelne dvakrát v roku vychádza seminárny časopis
Boromeo. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu bohoslovci organizujú Deň otvorených dverí, keď do
priestoru kňazského seminára je pozvaná široká verejnosť, pre ktorú je pripravený celodenný
program. Na sviatok sv. Karola Boromejského a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie
seminaristi organizujú slávnostné akadémie pre širokú verejnosť. Pri kňazskom seminári účinkuje aj
spevácky zbor Schola cantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole sv. Antona Paduánskeho a
realizoval aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci.
37
CENTRUM PRE DIALÓG - CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU
Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené
na začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom. Správa je zostavená nasledovne:
1. Vedecká práca
A.
Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice
B.
Publikačná činnosť
C.
Aktívna účasť na konferenciách
D.
Mobility
2. Medzinárodná spolupráca - Vysoká škola Ferecza Gála Szeged a Teologická fakulta
Sliezskej univerzity Katovice
3. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom
4. Spolupráca s Mestom Košice
5. Spolupráca s VUC Košice
6. Plán na r. 2015
1. Vedecká práca CE TF KE R
A. Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice
20 rokov činnosť Ekumenického spoločenstva v Košiciach 9.5.2014 na Teologickej fakulte
v Košiciach
B. Publikačná činnosť - zoznam
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Reforma modlitby Liturgie hodín po Druhom vatikánskom koncile / Anton Konečný (Autor) ; Jozef
Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), Vladimír Juhás (Recenzent).
In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor). Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. - ISBN 978-80-7195-817-8. - S. 103-116 [0,76 AH].
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Ekumenické modlitby a bohoslužby po Druhom vatikánskom koncile : z hľadiska Katolíckej cirkvi a
ekumenického hnutia na Slovensku, najmä na pozadí skúseností Ekumenického spoločenstva v
Košiciach / Anton Konečný (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), Vladimír Juhás
(Recenzent).
In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor). Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. - ISBN 978-80-7195-817-8. - S. 175-189 [0,95 AH].
Štatistika publikácií:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
38
V evidencii:
AED Tvorba spevníka pre katechézu žiakov prvého stupňa/ Anton Konečný (Autor)
In: Návrh katechetických spevov a ich využitie na prvom stupni základných škôl/ Ružomberok :
Verbum, 2014. 147 s. ISBN 978-80-561-0184-1.
C. Aktívna účasť na konferenciách
1. Medzinárodný ekumenický seminár Ekuména v praxi: skúsenosti z Košíc -Slovensko a zo
Sliezska –Poľsko. Katowice – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 15. 10. 2014. - Ks. prof.
ThDr. Anton Konečný, PhD., emeritný dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach :
Vznik, činnosť a perspektívy Ekumenického spoločenstva v Košiciach;
- Ks. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach:
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach ako člen ES
- Ks. ThLic. Dušan Škurla, PhD.: Hnutie „pro life“ a hnutie ekumenické
2. Medzinárodné medzináboženské stretnutie: Dialóg života a skúsenosti troch
monoteistických náboženstiev na Hornom Sliezsku /Poľsko, Katowice, Wyższe Seminarium
Duchowne OFM, 16.10.2014
- Ks. prof. ThDr. Anton Konečný, PhD., emeritný dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Košiciach: Ekumenické spoločenstvo v Košiciach;
- Ks. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach:
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach a ekumenizmus
D. Mobilita
14.-17.10.2014 Teologická fakulta Sliezskej univerzity, Katovice. TF Košice: prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD., dekan, a prof. Anton Konečný. TF Katowice: ks. dr. hab. Antoni Bartoszek - dekan, ks.
prof. dr hab. Józef Budniak, prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Mariola Kozubek, PhD. Účasť na dvoch
vedeckých podujatiach.
2. Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged
Spolupráca pokračuje v rámci
- maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola, aktuálne rozšíreného na projekt
v rámci V4 s českým partnerom – FF MU Brno
3. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom
Práca pre Ekumenické spoločenstvo v Košiciach spočíva v príprave bohoslužieb; formou je
vytlačenie aktuálnej príručky:
 20.1.2014 o 18.00 hod.: Ekumenická bohoslužba Košice, Historická radnica, Hlavná 59;
téma: Daj sa min napiť...
 18.04.2014: Ekumenický pašiový sprievod, mesto Košice
 Ekumenické modlitby za pokoj - Košice, kostol Reformovanej cirkvi, dňa 21.9.2014 o
18.00 hod.
 POĎAKOVANIE ZA ÚRODU A VENI SANCTE, 10.10.2014 o 18.00 hod. Seminárny kostol
 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA PRI PRÍLEŽITOSTI 20 ROKOV ČINNOSTI EKUMENICKÉHO
SPOLOČENSTVA, Stará radnica, 17.11. o 18.00
 2.12.2014 adventný večer slova a hudby, hudobno-dramatické pásmo
Ďalšie ekumenické aktivity, v ktorých s Ekumenickým spoločenstvom významne spolupracuje
Centrum pre dialóg Teologickej fakulty:

Spolupráca na príprave Pochodu za život – Mukačevo 2014 1.6.2014; spolupráca
s ekumenickým spoločenstvom v Mukačeve začala účasťou Ekumenického spoločenstva
39

na Mariápoli v Mukačeve 9.- 11.mája 2013 a zamerala sa na praktickú oblasť, na výmenu
skúseností.
6. Valné zhromaždenie EKUMENICKÉHO SPOLOČENSTVA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE - dňa 10. októbra 2014 o 15.00 hod. na
Teologickej fakulte KU, Hlavná 89, Košice
4. Spolupráca s Mestom Košice
Spolupráca je v oblasti Festivalu sakrálneho umenia a Dní Mesta Košice.
5. Spolupráca s VUC Košice
CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
6. Plán na rok 2015
1. Bežný celoročný program bohoslužieb (EBS január, Pašiový sprievod, Ďakovná EBS za
úrodu, ekumenické Veni Sankte, adventný večer)
2.. Stuttgard IV. Medzinárodné stretnutie Pre Európu v oblasti riešení ekonomickej krízy
v duchu ekonomiky spoločenstva. Zahraničná poznávacia cesta Ekumenického spoločenstva
(prizvanie – TF – sociálna práca). Taliansko – Florencia – Lopiano, 6.-8.marec 2015.
3. 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA. 2015 je Rok M.J. Husa.
Júl a september 2015.
- Relácia v rádiu Lumen o historickom pozadí a celoročných spomienkach v rámci História a my
(Kaman, Hišem, Konečný)
- Účasť ES na spomienkových slávnostiach v Prahe 5.-6.7.2015, súčasťou je i Púť M.J.Husa 3.-5.7. 2015
/Kostnica /celý deň 4.7./ - Praha)
- Ekumenická bohoslužba pri príležitosti 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA
(návrhy: Kazateľ – hlavný celebrant – z cirkví, ktoré neboli) 12.7:.večer pravdepodobne ev.a.v. kostol
Košice
- Ekumenické sympózium v spolupráci s TF (profesori Cyril Hišem, Pavol Dráb, Jozef Jurko, A.Konečný)
- (koniec september – zač. október) (moderátor)
4. Spolupráca s ES v Mukačeve. Spoločne prežitý pracovný deň v rekreačno0m prostredí
Sinjak. 19.- 21. 5. 2015
LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je
arcidiecéznou inštitúciou. LI vykonáva liturgickú vedeckú a odborne - pastoračnú činnosť v zmysle
konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44. Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ je
expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení s KPT, keďže väčšina členov LI sú zároveň
pedagógovia na KPT.
Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska
(2011) poskytuje Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie.
40
A. Expertná činnosť LI JJ
1. Vysielanie Liturgie hodín v Rádiu Lumen – spolupráca s riaditeľom J. Spuchľákom, uzavretá
7.1.2011 (pokračovanie aj v roku 2013)
2. Teologické stanovisko k „Modlitbe chvál“ (4/2014-LK)
3. Analýza knihy „Požehnania“ a problémov pri úradnom schválení (7/2014-LK)
4. Príprava podkladov ku schváleniu knihy „Požehnania“ (13/2014-LK)
5. Príprava textov pre sviatok „Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza“
(10/2014-LK)
6. Litánie k Sedembolestnej – námet (18/2014-LK)
7. Návrh Ordo Missae – Dodatok (19/2014-LK)
8. Návrh na zavedenie sviatku Milosrdného Boha Otca – posudok (22/2014-LK)
9. Posudok k piesni „Ó, Mária, Matka naša“ (35/2014-LK)
10. Posúdenie štúdie Dr. Jančoviča o konsekračných slovách (45/2014-LK)
11. Stanovisko k používaniu textu Pašií z roku 1930 (46/2014-LK)
12. Žiadosť o zavedenie sviatku sv. Lujzy de Marillac – posudok (47/2014-LK)
13. Partikulárny kalendár slovenských diecéz (66/2014-LK)
14. Definitívne znenie Omšového poriadku (71/2014-LK)
15. Úmysly KBS – návrh na rok 2015 (86/2014-LK)
16. Obežník Kongregácie pre Boží kult o znaku pokoja – analýza (94/2014-LK)
17. Temporál – Advent, Vianoce – definitívne znenie (95/2014-LK)
18. Otázka ohľadom veku rozdávateľa sv. prijímania (98/2014-LK)
19. Liturgické texty – bl. Kern, bl. Toulorge (116/2014-LK)
20. Posudok – prijímanie do rúk a pod obojím spôsobom (109/2014-LK)
21. Otázka eucharistickej adorácie v rehoľných komunitách – posudok (130/2014-LK)
22. Posúdenie návrhov čítaní a omšových formulárov – stretnutie mládeže 2015 (133/2014-LK)
23. Temporál – Pôstne obdobie – návrh nového znenia (143/2014-LK)
B. Projektová činnosť LI JJ
1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála
Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr
a zabezpečuje ho KBS a SSV. Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda
o spolupráci (KBS-LI). Do projektu je zapojená aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo
Vatikáne.
Redakčná rada pokračovala v príprave slovenského znenia. Prebehlo pripomienkovanie
návrhu Omšového poriadku a zostavil sa definitívny návrh. Po pripomienkovaní zo strany Kongregácie
pre Boží kult a disciplínu sviatostí bude ako záverečný výstup vydaná vedecká monografia. Pripravil sa
definitívny návrh slovenského znenia Dodatku k Omšovému poriadku a Temporálu – časť Advent
a Vianoce. Bol pripravený prvý návrh Temporálu – časť Pôstne obdobie. Začali sa práce na Spoločných
omšiach, Votívnych omšiach, Rituálnych omšiach, Omšiach za rozličné potreby, kde sú aktívne do
projektu zapojení vybraní študenti.
2. Liturgický spevník
Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI na príprave spevníka už od roku 2000. Prof. Konečný
spolu s prof. Lexmannom pripravili komplexný návrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol
predložený na oponentúru. V príprave je publikačný výstup – monografia.
41
C. Publikačné výstupy
Príprava monografie „Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku“, v ktorej
majú jednotlivé kapitoly prof. G. Ragan, prof. A. Konečný, Dr. A. Krivda.
INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA
I.
Základné informácie o pracovisku
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta,
Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza
Hlavná 89, 041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111, e-mail: [email protected]
Vedúci pracoviska: doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. funkčné obdobie do 1.10.2015
Zástupca vedúceho: prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
sekretariát: Norbert Szanyi
PhDr. Denisa Tašoniová
Členovia:
Mgr. Peter Novák, diecézny dekan dekanátu Košice – Západ.
ThDr. Radoslav Lojan, PhD. člen inštitútu
ThDr. Štefan Oslovič, PhD. člen inštitútu
ThDr. Štefan Albičuk, PhD
Externí spolupracovníci:
Ing. Jozef Bača
Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Ing. Mária Tomašová
Mgr. Ivana Pločicová – doktorand TFKU
ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová – doktorand TFKU.
Zahraniční spolupracovníci:
Prof. Dr. Med. Josef Sopko, PhD – Bazilej - Švajčiarsko
Prof. Paul Roettig - Wien
Prof. Markus Vogt - Zittau, Nemecko
Prof. Georg Milbradt – Drážďany, Nemecko
II. Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2014
II. 1. Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním
zápisu.
Vykonávané pravidelne ako forma plánovania a organizačného pokrytia aktivít a riešenia
organizačných úloh.
42
II. 2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzinárodnej spolupráce
univerzít v programe CEEPUS II. organizovanej v spolupráci s medzinárodnou organizáciou
Bioethicists in Central Europe (BCE.):
Viacnásobné bilaterálne stretnutia ako aj oficiálne mobility medzi partnermi programu organizované
prostredníctvom študentov ako aj na platforme pedagogických a vedeckých pracovníkov
predovšetkým v programe CEEPUS II. AT 502 a CEEPUS III. AT 702 pod vedením I. Szaniszloa,
koordinátora za TF KU Košice.
II. 3. Aktívna spolupráca s lekársko-právnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity: Príprava
spoločných projektov alebo konferencií a odborných stretnutí. (koordinátor I. Szaniszlo)
II.4. Konzultácie a analýza otázok orientovaných na bioetiku ako podklad pre bioetickú subkomisiu
pri KBS.
Pracovné stretnutia inštitútu na niektoré témy z oblasti bioetiky ako podklad pre prácu bioetickej
subkomisie KBS prostredníctvom člena Inštitútu I-M. Szaniszló, ktorý je riadnym členom bioetickej
subkomisie pri KBS.
II.5. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska.
Občasné stretnutia s kresťanskými odborármi v oblasti koordinácie práce odborov v jej metodickej
a eticko-obsahovej časti aktivít. (koordinátor M. Uháľ)
II.6. Príležitostná spolupráca s FKI – Fórum kresťanských inštitúcií.
Príležitostné pracovné stretnutia pri riešení a organizácií niektorých spoločných otázok, alebo
realizácií spoločných projektov prostredníctvom niektorých členov Inštitútu (hlavne I-M. Szaniszló).
II.7. Pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ústrednej katolíckej charity Slovenska a jednotlivými
riaditeľmi diecéznych charít.
Pracovné stretnutia pri konzultácií niektorých otázok spojených s prácou diecéznych charít a ich
prepojenia na prácu komisií KBS, TFKU a inštitútu IAS.
II.8. Občasné stretnutia s neoficiálnymi klubmi, či spoločenstvami podnikateľov.
Viacnásobné stretnutia na úrovni klubov podnikateľov informujúcich sa a formujúcich sa
v kresťanskej morálke. Stretnutia boli tak na úrovni katolických združení ako aj na úrovni
reformovanej Cirkvi zo zboru Košice.
II.10. Získavanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupráce s novými subjektmi na poli
akademickom ale aj so subjektmi praktickej práce na poli pastorácie, sociálnej pomoci a charity.
Prostredníctvom členov inštitútu sa rozvíja tvorba nových kontaktov a rozvoj novej spolupráce doma
aj v zahraničí. (I.M. Szaniszló, M. Uháľ. R. Lojan, ...)
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Inštitút sa účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk teologickej fakulty. Jeho
členovia, pracovníci a spolupracovníci (M. Uháľ, I. Szaniszló, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo
aj občasne podieľali na vzdelávacom procese vo vybraných predmetoch na všetkých študijných
odboroch ktoré poskytuje TF KU.
Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TFKU a niektorí doktorandi ako aj študenti TFKU sú
jeho členmi, alebo spolupracovníkmi.
VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
VII.1. Výskumná činnosť podaných projektov:
43
Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možnosti a podávaní vedeckých
projektov v spolupráci s TFKU aj inými organizáciami s ktorými spolupracuje.
VII. 2. Výskumná a vedecká činnosť nepodporovaná z grantov:
Činnosť inštitútu je prepojená s inými katedrami TFKU ale aj inými fakultami KU prostredníctvom
členov inštitútu a niektorá činnosť členov inštitútu je preto vykazovaná predovšetkým
prostredníctvom iných katedier TFKU.
XII. Medzinárodné aktivity pracoviska
XII. 1. Medzinárodné stáže, pracovné pobyty a pracovné stretnutia.
Výstupy: Vykazované cez katedry TF.
XII. 2. Medzinárodné konferencie a semináre.
Sú prepojené s aktivitami členov Inštitútu na iných katedrách TFKU.
Výstupy: Vykazované cez katedry TFKU.
XII. 3. Medzinárodné posudzovateľské, poradné a zostavovateľské aktivity a recenzie.
Výstupy: Vykazované cez TFKU.
44
5.6 Vnútorná grantová schéma fakulty
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila nasledujúce aktivity a podujatia:
Vydavateľská a umelecká činnosť:
Verba Theologica 1/2014, Vydavateľstvo Michala Vaška
Verba Theologica 2/2014, Vydavateľstvo Michala Vaška
Spolu
525,36
528,00
1053,36 EUR
Služobné cesty pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti:
Cesty pedagógov doma i do zahraničia spolu
3 887,17 EUR
Fond na podporu vedy a výskumu
Názov projektu
Príprava na manželstvo a jej vzťah k stabilite
manželstva - vydanie monografie v slovenskom jazyku
Posun na škále konzervatívny – liberálny
u rímskokatolíckych a gréckokatolíckych bohoslovcov
počas štúdia teológie -preklad publikácie do anglického
jazyka
Adaptácia a socializácia greckokatolíckych bohoslovcov
Correlation of religion and society in the moral
theology and political philosophy – tlač monografie
Postpenitenciárna starostlivosť v Slovenskej republike
Timemanagment – rodinný život verzus pracovný čas
a posolstvo osobnosti bl. Sári Salkaházi – medzinárodná
konferencia
Spolu
45
Riešiteľ
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A.,
PhD.
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Suma
251,08
Mgr. Ján Knapík, PhD.
doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V.
Szaniszló, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lydia Lešková, PhD.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
255,87
225,50
438,90
396,00
45,74
1613,09 EUR
VI. RIGORÓZNE KONANIA, OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC,
HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE
6.1 Rigorózne konania
V roku 2014 na Teologickej fakulte prebehlo celkovo 14 rigoróznych konaní, z toho 10 v študijnom
odbore Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca (PhDr.), 2 v študijnom odbore
Filozofia, v študijnom programe Sociálna filozofia (PhDr.), 1 v odbore Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy
(jednopredmetové) (PaedDr.) a 1 v študiijnom odbore Katolícka teológia, v študijnom programe
Náuka o rodine (PhDr.).
Dátum
21.1.2014
21.1.2014
21.1.2014
Meno
Mgr. Denisa Gujdová
Mgr. Ladislav Krass
Mgr. Ján Sýkora
2.6.2014
Mgr. Adlea Belejová
2.6.2014
Mgr. Júlia Bučáková
9.6.2014
Mgr. Patrik Kohut
9.6.2014
Mgr. Žofia Jenčová
9.6.2014
9.6.2014
Mgr. Ľudmila
Duhančíková
Mgr. Ing. Ľubomír Maciak
9.6.2014
9.6.2014
Mgr. Mária Zeleňáková
Mgr. Romana Kašperová
16.6.2014
Mgr. Krzysztof Bielawny
3.10.2014
Mgr. Iveta Ondrušová
3.10.2014
Mgr. Martin Kaľavský
Téma rigoróznej práce
Sociálny status ženy v kresťanstve a islame
Osamelosť a jej dopad na život seniora
Spokojnosť s poskytovaním sociálnych
služieb v občianskom združení Krista
Veľkňaza v Žakovciach
Filozofický základ Jenského plánu
v kontexte súčasnej predškolskej
pedagogiky
Možnosti spolupráce školy a rodiny pri
výchove rómskych detí
Mediálny svet a jeho vplyv na definíciu
rodiny
Dôstojný život staršieho človeka
s Alzheimerovým ochorením v rodine
Rodinná a pracovná úloha ženy v súčasnej
spoločnosti
Riešenie sociálnej závislosti
marginalizovaných skupín systémovými
nástrojmi projektového manažmentu
Terénna sociálna práca v romskej komunite
Možnosti policajného zboru pri riešení
nealkoholickej drogovej problematiky
u mládeže
Działalność duszpasterska i społecznosocjalna Kościoła rzym-skokatolickiego i
luterańskiego w Nidzicy w latach 1945-2010
Etické problémy zodpovednosti
a spravodlivosti v súčasnej demokratickej
spoločnosti
Solidarita v kontexte súčasnej spoločnosti
46
Študijný program
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna filozofia
Učiteľstvo
náboženskej výchovy
(jednopredmetové)
Náuka o rodine
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna práca
Sociálna filozofia
Sociálna práca
6.2 Dizertačné skúšky
V roku 2014 sa na Teologickej fakulte uskutočnilo 10 dizertačných skúšok, z toho 7 v študijnom
odbore Katolícka teológia, v študijnom programe Katolícka teológia a 3 v študijnom odbore Sociálna
práca, v programe Charitatívna a misijná práca.
Dátum
22.1.2014
Meno
Mgr. Tatiana
Janočková
22.1.2014
Mgr. Lenka
Lapošová
PhDr. Michaela
Šuľová
Mgr. Soňa
Vancáková
Mgr. Mária
Maliňáková
2.6.2014
2.6.2014
2.6.2014
22.8.2014
26.8.2014
Th.Bc. Vladislav
Brokeš
PaedDr. Gabriela
Genčúrová
26.8.2014
Mgr. Jana
Pabáková
27.8.2014
PaedDr. Mgr.
Jozef Bartoš
27.8.2014
Mgr. Peter
Janáček
Téma licenciátnej práce
Ženské rehole, kongregácie
a inštitúty zasväteného života
v Košickej diecéze v rokoch
1948-1989 na príklade Inštitútu
Preblahoslavneje Panny Márie
Dejiny farnosti Poľov do roku
1918
Voluntariát ako nástroj
sebarealizácie mladého človeka
Sanácia rodín z pohľadu Cirkvi a
štátu
Prechod klienta s mentálnym
postihnutím z inštitucionálnej na
komunitnú starostlivosť a jeho
proces socializácie
Kněžství v eklesiologii Hans Urs
von Balthasara
Aplikácia teórie temporalít F.
Braudela do interaktívneho
vyučovania NBK s využitím
časových indikátorov G. Genetta
Antropologicko-pastorálna
problematika dysfunkčných
rodín
Začlenenie mulitukultúrnej
výchovy do predmetu katolícke
náboženstvo
Symbol a človek v teológii Oda
Casela (1886-1948)
Školiteľ
prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD.
Študijný program
Katolícka teológia
prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD.
prof. ThDr. Gabriel
Ragan, PhD.
prof. ThDr. Gabriel
Ragan, PhD.
doc. PaedDr. ThDr.
Jozef Bieľak, PhD.
Katolícka teológia
prof. ThDr. PaedDr.
Pavol Dráb, PhD.
doc. ThDr. Ján
Jenčo, PhD.
Katolícka teológia
prof. JCDr. ThDr.
Anton Fabian, PhD.
Katolícka teológia
prof. PhDr. ThDr.
Amantius Akimjak,
PhD.
prof. PhDr. ThDr.
Amantius Akimjak,
PhD.
Katolícka teológia
Misijná
a charitatívna práca
Misijná
a charitatívna práca
Misijná
a charitatívna práca
Katolícka teológia
Katolícka teológia
6.3 Obhajoby dizertačných prác
V danom roku obhájilo svoje dizertačné práce 11 absolventov doktorandského štúdia, všetci
v študijnom odbore Katolícka teológia a v študijnom programe Katolícka teológia.
Dátum
21.1.2014
2.6.2014
Meno
ThLic. Monika
Onačilová
ThLic. Ing.
Martin Kakalej
22.9.2014
ThLic. Katarína
Sabolová
22.8.2014
ThLic. Karol Lev
Irrgang
Téma dizertačnej práce
Pastorácia sluchovo postihnutých
na Slovensku
Neschopnosť uzavrieť
manželstvo z dôvodu psychickej
prirodzenosti
Druhý vatikánsky koncil v teológii
Ratzingera
Školiteľ
prof. ThDr. Jozef
Jarab, PhD.
doc. JCDr. Miloš
Pekarčík, PhD.
prof. PaedDR. PhDr.
ThDr. Jozef Jurko,
PhD.
Proces manželskej nulity podľa Kóprof. ThDr. ICLic.
dexu kánonického práva 1983 a InPaedDr. Ján Duda,
štrukcie Dignitas Connubii z roku 2005 PhD.
47
Študijný program
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
22.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
25.8.2014
26.8.2014
SLLic. Andrej
Krivda
ThLic. Lenka
Straková
ThLic. Tatiana
Janočková
ThLic. PhDr.
PaedDr.
Marcela
Nováková
ThLic. Vladimír
Beregi
27.8.2014
ThLic. Mariusz
Chmielewski
27.8.2014
ThLic. Łukasz
Siedlecki
Ostrihomský rituál (1625-1909) –
liturgicko-historická analýza
Dejiny farnosti Poľov
Ženské rehole, kongregácie
a inštitúty zasväteného života
v Košickej diecéze v rokoch 19481989 na príklade Inštitútu
Preblahoslavneje Panny Márie
Sociálna náuka Cirkvi ako
paradigma povolnania človeka
Aktuálne aspekty evanjelizačnej
činnosti Katolíckej cirkvi na
Slovenku
Duszpasterska rola sądu w
procesach małżeńskich z tytułu
fikcyjnej zgody prowadzonych w
Trybunale Łomzyńskim w latach
1983-2013.
Duszpasterska rola sądu w
procesach małżeńskich z tytułu
niezdolności do podjęcia
istotnych obowiązków
małżeńskich z przyczyn natury
psychicznej rozpatrzone w
trybunale łomżyńskim w latach
1983-2013.
prof. ThDr. Gabriel
Ragan, PhD.
prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD.
prof. ThDr. Cyril
Hišem, PhD.
Katolícka teológia
doc. ThDr. Martin
Uháľ, PhD.
Katolícka teológia
doc. ThDr. PaedDr.
Ing. Gabriel Paľa,
PhD.
prof. dr hab.
Stanisław Łupiński
Katolícka teológia
prof. dr hab.
Stanisław Łupiński
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
6.4 Habilitačné a inauguračné konania
V roku 2014 na Teologickej fakulte prebehlo 6 habilitačných a 6 inauguračných konaní, všetky
v študijnom odbore Katolícka teológia.
Habilitačné konania – odbor Katolícka teológia
JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.
Dátum začiatku konania
16.05.2014
Pôsobisko
TF KU
Názov habilitačnej práce
ARS BONI ET AEQUI V SLUŽBE BISKUPA
Oponenti
Mons. prof. ThDr, ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD., PF KU
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., GTF PU
doc. JCDr. František Čitbaj, PhD., GTF PU
Dátum obhajoby
16.6.2014
Názov habilitačnej prednášky
Proces kanonizácie podľa kanonického práva, historický prierez
a platná normatíva
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Názov habilitačnej práce
Oponenti
Dátum obhajoby
Názov habilitačnej prednášky
15.5.2014
TF KU
Poetická dogmatika Alexandra Stocka
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., FF KU
prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, TF TU
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., KTF UK, Praha
24.6.2014
Sviatosť zmierenia – napätie medzi ontológiou a funkcionalitou
48
PhDr. Ing. Peter Fotta, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Názov habilitačnej práce
Oponenti
Dátum obhajoby
Názov habilitačnej prednášky
Dr. Szczepan Tadeusz Praskiewicz
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Názov habilitačnej práce
Oponenti
Dátum obhajoby
Názov habilitačnej prednášky
ThDr. Henryk Wojciech Szeloch, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Názov habilitačnej práce
Oponenti
Dátum obhajoby
Názov habilitačnej prednášky
Dr. Mieczyslaw Kuriański
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Názov habilitačnej práce
Oponenti
Dátum obhajoby
Názov habilitačnej prednášky
19.5.2014
TF KU
Metafyzika – realistická filozofia
prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, FF KUL
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., GTF PU
24.6.2014
Realistická filozofia ako špecifický typ metafyzického poznania
29.7.2014
Karmelitański Instytut Duchowości Teresianum,
Papieski wydział teologiczny, Kraków
Vzali Máriu k sebe. Mariánska duchovnosť karmelitánskych svätých.
prof. Dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW Warszawa
prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD., TF KU
doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., GTF PU
8.10.2014
Jak sie trafia na oltarze: procedury w diecezji i w Rzymie
29.07.2014
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Duszpasterstvo w dekanacie Jelcz – Laskowice w latach 1988 –
2012. Studium historyczno – pastoralne.
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU
doc. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. Józef Swastek, PVT Wrocław
8.10.2014
Nulla aetas ad discendum sera
29.7.2014
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Cywilizacja turańska w ujęcju Feliksa Konecznego (1862-1949) ze
szczególnym uwzględnieniem kultury moskiewskiej
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., GTF PU
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU
prof. Józef Swastek, PVT Wroclav
8.10.2014
Polska w dobie stalinowskiego teroru (1946-1956)
Inauguračné konania – odbor Katolícka teológia
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský , PhD.
Dátum začiatku konania
19.5.2014
Pôsobisko
TI Spišská Kapitula, TF KU
Oponenti
prof. ThDr. Tomasz Jelonek, UPJP II., Krakov
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., RK CMBF UK
prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD., TF KU
Dátum obhajoby
9.10.2014
Názov inauguračnej prednášky
120 rokov biblickej exegézy od encykliky Leva XIII. Providentissimus
Deus (1893)
49
doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Oponenti
Dátum inauguračnej prednášky
Názov inauguračnej prednášky
20.5.2014
PF KU
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU
prof. ThLic. Martin Weis, ThD., TF JU
9.10.2014
Úloha kajúcich žalmov v reforme liturgie hodín sv Benedikta
z Aniane
doc. ThDr. Ing. Vladimír Inocent-Mária Szaniszló, PhD.
Dátum začiatku konania
19.5.2014
Pôsobisko
TF KU
Oponenti
prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD., TF KU
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU
prof. Matthias Theodor Vogt, Hochschule Zittau/Gölitz
Dátum inauguračnej prednášky
9.10.2014
Názov inauguračnej prednášky
Výber kresťansky vhodných kritérií pre biomedicínsky výskum
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Oponenti
Dátum inauguračnej prednášky
Názov inauguračnej prednášky
doc. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Oponenti
Dátum inauguračnej prednášky
Názov inauguračnej prednášky
doc. ThDr. Jacek Neumann, PhD.
Dátum začiatku konania
Pôsobisko
Oponenti
Dátum inauguračnej prednášky
Názov inauguračnej prednášky
23.6.2014
TF KU
prof. ThLic. Martin Weis, ThD., TF JU
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU
10.12.2014
Existencia pútnických miest v Zemplínskej župe v polovici 18.
storočia
30.9.2014
TI Spišská Kapitula, TF KU
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., TF KU
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU
prof. Marian Włosiński, WSHE Włocławek
10.12.2014
Personálno – existenciálny koncept Božieho zjavenia
3.10.2011
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Elbląg, Poľsko
prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD., TF KU
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU
prof. ThDr. Jerzy Lewandowsky, UKSW Varšava
30.4.2013
Człowiek w życiu eklezjalnej wspólnoty w duchu „nowej
ewangelizacji“
50
VII. ZAMESTNANCI
TF KU v roku 2014 zamestnávala 47 pedagogických zamestancov na plný pracovný úväzok a 13 na
kratší pracovný čas. Výsledkom aktivít prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility a zahraničných
kontaktov pedagógov a vedenia fakulty boli okrem účasti na zahraničných konferenciách,
usporiadania domácich vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou aj študentská a učiteľská
mobilita za účelom školenia alebo výučby prostredníctvom programu Erazmus alebo na základe
bilaterálných dohôd, či programu CEEPUS. Tieto mobility využilo 23 zamestnancov TF.
7.1 Štruktúra pedagogických zamestnancov podľa funkčného miesta a veku
Stav k 31. 10. 2014
profesori
docenti
odborní asistenti
(z toho PhD.)
asistenti
spolu
dosiahnutý vek
menej ako 25
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 a viac
spolu
plný úväzok
7
13
kratší pracovný čas
1
1
25(24)
9(9)
2
47
2
13
profesori docenti
1
2
1
2
2
8
6
2
3
1
1
1
14
odborní asistenti asistenti
4
5
10
9
3
2
1
1
2
1
34
4
7.2 Kvalifikačný rast zamestnancov, porovnanie s rokom 2013
KVALIFIKAČNÝ RAST (stav ku 31. 12. 2014)
Meno, priezvisko,
Vedecko-pedagogický titul
PhDr. Imrich Degro, PhD.
doc. Ing. PhDr. Peter Fotta, PhD.
2015
2016
2017
2018
doc.
prof.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
doc.
doc.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
51
PhDr. Emil Ragan, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík, PhD.
prof. Pavol Dráb, PhD.
Dr. Juraj Feník, STD.
doc.
doc.
spĺňa kvalifikáciu
doc.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
doc.
doc.
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
prof. Stanislav Stolárik, PhD.
doc. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.
doc.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
prof. Anton Tyrol, PhD,
prof. ThDr.PhDr.Amantius Akimjak, PhD.
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof.
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
doc. Dr. Ján Veľbacký PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
prof.
prof.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
doc.
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
doc. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
ICLic. Andrej Kačmár
SLLic. Andrej Krivda, PhD.
prof.
doc.
doc.
PhD.
doc.
ThDr. Peter Majda, PhD.
doc.
ThDr. Jaroslav Barta, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
doc.
prof.
prof.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
prof.
prof.
doc.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
doc.
doc.
doc.
Mgr. Ján Knapík, PhD.
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
doc.
doc.
doc.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (SK)
PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK)
PhDr. Zuzana Budayová, PhD. (SK)
doc.
doc.
Mgr. Katarína Kotradyová PhD. (SK)
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (SK)
doc.
doc.
doc.
52
KVALIFIKAČNÝ RAST (STAV KU 31. 12. 2013)
Meno, priezvisko,
Vedecko-pedagogický titul
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
doc. Ing. PhDr. Peter Fotta, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD.
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
PhDr. Marcel Šefčík, PhD.
prof. Pavol Dráb, PhD.
Dr. Juraj Feník, STD.
doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
prof. Stanislav Stolárik, PhD.
doc. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
prof. Anton Tyrol, PhD,
prof.ThDr.PhDr.Amantius Akimjak, PhD.
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
2014
2015
2016
2017
doc.
doc.
doc.
spĺňa kvalifikáciu
doc.
doc.
doc.
prof.
spĺňa kvalifikáciu
doc.
spĺňa kvalifikáciu
doc.
doc.
doc.
doc.
spĺňa kvalifikáciu
prof.
prof.
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
spĺňa kvalifikáciu
spĺňa kvalifikáciu
doc. Dr. Ján Veľbacký PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
ICLic. Andrej Kačmár
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
PhDr. Janka Bursová, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD.
Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
PhDr. Katarína Majcherová, PhD.
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
prof.
prof.
doc.
doc.
doc.
doc.
PhD.
prof.
prof.
doc.
doc.
doc.
doc.
prof.
doc.
doc.
doc.
53
7.3 Mobility členov katedier
Odchádzajúci zamestnanci v letnom semestri 2014
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Priezvisko a meno
Názov
mobilitné
ho
programu
Babják Anton
Erasmus
Hromják Ľuboslav
Erasmus
Jenčo Ján
Erasmus
Ragan Gabriel
Erasmus
Szaniszló Vladimír
Erasmus
Trstenský František
Tyrol Anton
Bilateráln
a dohoda
Bilateráln
a dohoda
Fenik Juraj
Erasmus
Veľbacký Ján
Erasmus
Fišer Ondrej
Erasmus
Bursová Janka
Erasmus
Szaniszló Vladimír
CEEPUS
Lenčiš Štefan
CEEPUS
Uháľ Martin
CEEPUS
Akimjak Amantius
CEEPUS
Lešková Lýdia
Erasmus
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Majcherová Katarína Erasmus
Kucharčík Richard
Erasmus
Pečovská Lucia
Erasmus
Presný
termín
mobility
5.5.20149.5.2014
27.4.2014 –
2.5.2014
5.5.20149.5.2014
5.5.20149.5.2014
22.5.1.6.2014
1.-10. apríla
2014
1.-10. apríla
2014
28.4.–2.5.
2014
19.6.201429.6.2014
17.3.201421.3.2014
23.3.29.3.2014
4.5.201413.5.2014
24.3.201428.3.2014
5.5.201412.5.2014
17.3.2014 21.3.2014
17.3.2014 21.3.2014
26.5.201430.5.2014
26.5.201430.5.2014
Vysielaj
úca
katedra
Prijímajúca inštitúcia
Účel
cesty
KPT
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
výučba
KFH
Unvierzita Karlova v Praze
výučba
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
KPT
Jana Pawla II
Hochschule Zittau-Goerlitz
KST
University
Theological Institute in Riga,
KST
Lotyšsko
Theological Institute in Riga,
KST
Lotyšsko
Riga Higher Institute of Religious
KST
Sciences
Pontificio Instituto di Musica
KPT
Sacra
Nord-Trondelag University
dekanát
College
KSV
výučba
výučba
výučba
výučba
výučba
školenie
školenie
školenie
KSV
Univerzita Hradec Králové
výučba
IAE
Theological Faculty of Ljubljana
and Faculty of Business Studies,
Ljubljana
výučba
IAE
Opole University
výučba
IAE
Univerzity of Opole;
výučba
KSV
University of Natural Sciences
and Humanities v Siedlciach
výučba
KSV
Univerzita Hradec Králové
výučba
KSV
Univerzita Hradec Králové
výučba
KSV
KSV
54
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawla II
výučba
výučba
Prichádzajúci zamestnanci v letnom semestri 2014
P.č. Priezvisko a meno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Názov
mobilitné
ho
programu
Mioduszewski
Jaroslaw
ESF
Wielgus Iwona
Erasmus
Kuriata Jolanta
Erasmus
Łupiński Stanisław
Erasmus
Kryński Andrzej
Erasmus
Stopikowska
Malgorzata
Erasmus
Sękiewicz Dariusz
Erasmus
Marecki Józef
Erasmus
Rotter Lucyna
Erasmus
Czemerys Barbara
Erasmus
Wójczik Monika
Erasmus
Jonová Jitka
Erasmus
Podzielny Janusz
CEEPUS
Prof. Brugues JeanLouis, OP
Bilat.
dohoda
Kozubek Mariola T.
Erasmus
Schaupp Walter
CEEPUS
Prof. Wolbert Werner
Prof. Frederic van
Iersel
Prof. Dr. Kroell
Wolfgang
DDr. Hunsdorfer Karl
Bilat.
dohoda
Bilat.
dohoda
Bilat.
dohoda
Bilat.
dohoda
Presný
termín
mobility
17.2.20148.3.2014
2.66.6.2014
2.66.6.2014
21.8.-30.8.
2014
21.8.-30.8.
2014
24.-28.3.
2014
26.8.-30.8.
2014
26.9.201430.9.2014
26.9.201430.9.2014
31.34.4.2014
31.34.4.2014
5.5. -9.5.
2014
6.4.201412.4.2014
6.4.201414.4.2014
7.4.201411.4.2014
7.4.201411.4.2014
7.4.201412.4.2014
7.4.201412.4.2014
8.4.201411.4.2014
9.4.201411.4.2014
Prijímaj
úca
katedra
Vysielajúca inštitúcia
TI SK
University of
Mazury Olsztyn
Warmia
Účel
cesty
and
stáž
knižnica Uniwersytet Wroclawski
školenie
knižnica Uniwersytet Wroclawski
školenie
KFH
KFH
KST
Polonia University in
Czestochowa
Polonia University in
Czestochowa
Ateneum University in Gdansk
Polonia University in
Czestochowa
Universitet Papieski Jana Pawla II
KFH
w Krakowie
Universitet Papieski Jana Pawla II
KFH
w Krakowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
dekanát
Jana Pawla II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
dekanát
Jana Pawla II
dekanát
výučba
výučba
výučba
školenie
výučba
výučba
školenie
školenie
KFH
Univerzita Palackého v Olomouci výučba
IAE
TF University of Opole
výučba
IAE
Vatikánska knižnica, Vatikán
výučba
KSV
University of Silesia, Katowice
výučba
IAE
Karl-Franzens-Universität Graz
výučba
IAE
University of Salzburg
výučba
IAE
University of Tilburg, Holandsko
výučba
IAE
Medizinische Universität Graz
výučba
IAE
TF University of Vienna
výučba
55
Odchádzajúci zamestnanci v zimnom semestri 2014
P.č.
Priezvisko a meno
1.
Szaniszló Vladimír
2.
Fenik Juraj
3.
Hišem Cyril
4.
Knapík Ján
5.
Lapko Róbert
6.
Lapko Róbert
7.
Degrová Veronika
8.
Lapko Róbert
9.
Budayová Zuzana
10.
Bursová Janka
Názov
Dĺžka
mobilitné mobility
ho
programu
20.10.2014CEEPUS
24.10.2014
26.10.2014Erasmus+ 31.10.2014
20.10.2014Erasmus+ 23.10.2014
26.10.2014Erasmus+ 31.10.2014
12.10.2014Erasmus+ 18.10.2014
26.1.2015Erasmus+ 31.1.2015
12.10.2014Erasmus+ 18.10.2014
26.10.2014Erasmus+ 31.10.2014
13.10.2014Erasmus+ 15.10.2014
13.10.2014Erasmus+ 15.10.2014
Vysielaj
úca
katedra
IAE
KST
Prijímajúca inštitúcia
Účel
cesty
Debrecen
University
of
výučba
Reformed Theoogy
Riga Higher Institute of Religious
výučba
Studies
KFH
Uniwersytet Papieski JP.II.
Riga Higher Institute of Religious
KSV
Studies
Pražská
vysoká
škola
KST
psychosociálnych studií
Heythrop College University of
KST
London
Universidad Católica ST. de Jesus
dekanát de Ávila
Riga Higher Institute of Religious
KST
Sciences
KSV
Akadéma Morska v Gdyni
KSV
Akadéma Morska v Gdyni
Prijímaj
úca
katedra
Vysielajúca inštitúcia
výučba
výučba
výučba
výučba
školenie
školenie
výučba
výučba
Prichádzajúci zamestnanci v zimnom semestri 2014
P.č. Priezvisko a meno
Názov
mobilitné
ho
programu
2.
Mag. Dr. Marijana
Kompes
Ass. Prof. Dr. Radu
Preda
3.
Dr. Piotr Sula
CEEPUS
4.
Andrzej Kryński
Erasmus+
5.
Stanisław Łupiński
Prof. Dr. Matthias
Theodor Vogt
Erasmus+
1.
6.
CEEPUS
CEEPUS
Erasmus+
Presný
termín
mobility
15.9.201424.9.2014
15.9.201424.9.2014
15.9.201424.9.2014
1.10.201410.10.2014
1.10.201410.10.2014
17.9.201419.9.2014
IAE
Účel
cesty
Universität Wien
"Babeş-Bolyai" University, ClujNapoca
výučba
výučba
KFH
University of Wrocław
Akademia Polonijna
Czestochowa
Akademia Polonijna
Czestochowa
KST
Hochschule Zittau/Görlitz
výučba
IAE
IAE
KFH
56
výučba
výučba
výučba
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV
8.1 Sociálne a prospechové štipendiá
Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Marek Bodnár
Matej Futej
Gönci Rastislav
Lukáš Imrich
Ján Jakub
Matúš Kurcik
Michal Lacko
Michaela Landová
Martin Lučko
10
11
12
13
14
15
16
17
18
štipendiá za akad. rok 2013/2014
priemerný počet štipendistov
vyplatená čiastka za rok v €
priemer na 1 štipendistu v €
Miškuf Martin
Peter Papcun
Imrich Seman
Peter Pasternák
Gabriel Benka-Rybár
Veronika Dubecká
Miloslav Slávik
Alena Gašparíková
Matúš Knižacký
sociálne
19
20
21
22
23
24
25
Iveta Bočkayová
Peter Uhrecký
Tomáš Svat
Kristína Mihalíková
Viera Halasová
František Janečko
Ivanka Čiháková
prospechové
81,4
166 915,00
2 050,30
47,5
24 380,00
513,26
8.2 Školné
Školné určené pre študentov Teologickej fakulty KU pre rok 2013/2014 bolo stanovené na úroveň
650 € pre I. a II. stupeň štúdia a 500 € pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia v externej
forme študentov so slovenským štátnym občianstvom aj cudzincov mimo EU.
Počet študentov uhrádzajúcich školné v akad. roku 2013/2014
Počet študentov
Počty študentov
z toho počet študentov
Forma
štúdia
DF
stupeň
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné za
prekročenie
štandardnej
dĺžky štúdia
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné v
externej
forme
ktorým
bolo
školné
odpustené
cudzincov,
ktorí
uhrádzajú
školné
Počet
žiadostí o
zníženie
školného
ktorým
bolo
školné
znížené
Počet
žiadostí o
odpustenie
školného
1
86
31
1
17
15
4
2
242
11
0
7
7
1
29
29
1
2
4
8
2
26
26
13
1+2
3
spolu
DF
EF
ktorým
vznikla v
ak. roku
2013/2014
povinnosť
uhradiť
školné
0
357
0
71
0
1
55
55
1
20
20
2
2
231
231
4
64
57
20
16
4
2
4
2
1+2
3
46
46
spolu
EF
332
332
0
16
9
86
81
24
DF EF
spolu
689
332
71
16
11
112
107
37
57
8.3 Stravovanie študentov
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov
prostredníctvom externého dodávateľa, GASTROMILA spol. s. r. o. Piešťanská 2, 040 11 Košice. Výdaj
stravy prebieha v priestoroch vlastnej budovy na Hlavnej 89 v Košiciach. Priestory jedálne vyhovujú
všetkým hygienickým normám a estetickým nárokom. Jedáleň má kapacitu 127 miest. Študenti si
môžu objednávať celoddenú stravu – raňajky, obed, večeru, pričom obed si môžu vybrať spravidla
z troch ponúknutých jedál. Objednávanie stravy priebieha pomocou elektronického systému Kredit8,
študenti si objednávajú stravu pomocou internetu alebo pomocou elektronickej jednotky
umiestnenej v jedálni. Obedy využíva približne 100 stravníkov.
58
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI
9.1 Informačné technológie
V roku 2014 pokračovali práce na zlepšovaní technickej infraštruktúry IKT a úrovne služieb IT pre
zvýšenie kvality vzdelávania. Budovanie IKT infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich
vnútorného vybavenia má za cieľ zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu - zvýšenie kvality
vzdelávania a knižničných služieb prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
Prakticky boli priebežne realizované projekty:
1. Updaty programov pre knižničné procesy v systéme Vitrua
2. Konfigurácia automatizovaného výpožičného systému (selfcheck)
3. Nahrávanie údajov pre knižničného digitálneho asistenta
4. Konfigurácia nových klientov pre systém Virtua
5. Prednášky pre študentov na podporu využívania E-beam (interaktívny výukový systém).
6. Rekonštrukcia sieťovej infraštruktúry inštaláciou bezdrôtových prístupových bodov (access points)
pre študentov v rámci projektu Erasmus
7. Upgrade hlavného routera a firewallu s použitím zariadenia cisco asa 5512
8. Sprístupnenie alternatívnych portálov pre podporu e vyučovanie v cloudoch od firiem Google a
Microsoft
V letných mesiacoch uplynulého roku pokračovala ďalšia časť rekonštrukcie topológie štruktúry
počítačovej siete TF s využitím delených segmentov siete – VLAN. Bol vylepšený zálohovací systém a
realizovaný monitoring aktívnych prvkov siete na báze systému nagios, čo podstatne efektívnejšie
využije existujúci technický potenciál fakulty. Bolo tiež realizované nové pripojenie našej domény
1Gbs optickým spojom na uzol Sanetu.
Na TF KU v roku 2014 pokračovalo zavádzanie ďalších modulov pre akademický informačný systém
s názvom AIS2, hlavne rozvrh hodín a dotazníky. Bol realizovaný upgrade databázového systému
Oracle11g a operačného systému REDHAT6. AIS2, je pokračovaním úspešného projektu AIS1, ktorý sa
využíva na 12 verejných vysokých školách SR a ďalších súkromných VŠ. TF používa tento akademický
systém od roku 2006 a v súčasnosti používa jeho novú verziu AIS2. Bolo tiež inštalované zálohovacie
zariadenie na ochranu a archiváciu dát z AIS2.
V roku 2010 prešla knižnica TF z morálne zastaraného systému Paris na báze CDS/ISIS v operačnom
systéme DOS na nový informačný systém projektu SNK v Martine s názvom KIS3G VIRTUA verzia
2008.48. V uplynulom roku bol realizovaný prechod na vyššiu verziu 2013.1. Tento moderný systém
predpokladá prepojenie akademických knižníc a kooperatívny prístup k informačným zdrojom.
Na základe požiadaviek zákona č. 131/2002 Z.z. boli rektorátom KU v Ružomberku pre TF vydávane
študentské multifunkčné bezkontaktné čipové preukazy podľa usmernenia MŠ s aktualizáciou na
vlastnom univerzitnom termináli, ktorý bol prepojený zo systému EMStudent na systém Abakus a od
roku 2012 aj s novým systémom evidencie poplatkov. V uplynulom roku pribudla možnosť použitia
týchto preukazov aj pre systém Ticketportál a pre niektoré Štátne vedecké knižnice.
Pracovníkmi rektorátneho UIKT bolo navrhnuté a zrealizované ďalšie rozšírenie web stránky fakulty
(www.tf.ku.sk) s možnosťou jednoduchej aktualizácie nielen správcom stránky, ale aj jednotlivými
59
pedagógmi, ktorý si môžu upravovať svoj vedecko – pedagogický profil. Okrem toho bol realizovaný
upgrade e- learning systému na adrese evyuka.ktfke.sk na podporu prezenčnej formy štúdia s
využitím niektorých prvkov e- vzdelávania v prostredí systému Moodle z verzie 1.9.2 na novšiu 2.2.6.
Jeho využitie sa rozšírilo o vyučovanie latinčiny, informatiky a testovanie vedomostí.
Programové oblasti na úseku informatizácie v roku 2014 boli nasledovné:
- počítačové siete - ich rozdelenie na VLANy, skvalitňovanie a rozvoj infraštruktúrnych serverov
hlavne pomocou ich virtualizácie a archivácia dát,
- technické zabezpečenie, rekonštrukcia uzla fakulty (KTFKE.SK) a prechod na vyššiu prenosovú
rýchlosť (1 Gb/s) pripojenia na sieť SANET cez vlastné optické vlákno do centrálneho uzla,
- technické zabezpečenie učební na skvalitnenie vzdelávacieho procesu,
- rozvoj prístupového systému s využitím študentských kariet,
- rozvoj e- vzdelávacieho systému na báze Moodle a videokonferencií v systéme Seevough,
- v knižnici TF ďalší rozvoj systému KIS3G a účasť na školeniach v SNK Martin,
- prechod na nový akademický systém AIS2 po upgrade databázy na Oracle 11 a OS Redhat 6.3,
- rozvoj tlačového systému safeq s využitím študentských kariet,
- pripojenie na nové e learningové portály firiem Google a Microsoft.
Počet používaných počítačov na TF
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Učitelia a doktorandi
44
63
82
94
88
85
89
91
Administratíva
36
37
37
37
40
40
40
44
Študenti
11
15
75
90
96
96
96
96
knižnica
15
15
20
30
30
30
30
30
SPOLU
106
130
214
251
254
251
255
261
Informácie pre verejnosť sú zabezpečované prostredníctvom aktualizovaných nástenok vo vestibule i
na chodbách budovy fakulty a inštitútov v Spišskom Podhradí a Bratislave a cez internetovú web
stránku fakulty www.tf.ku.sk, Kňazského seminára sv. Karola Boromejského (www.kske.sk) v
Košiciach, Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka (seminar.kapitula.sk) v Spišskom Podhradí a
Inštitútu rodiny v Bratislave (www.institutrodiny.sk), ktorý však ukončil svoju činnosť 31.8.2014.
60
Vzhľad web stránok tf.ku.sk, www.kske.sk, ks.kapitula.sk
nasledujúcich obrázkoch:
Web stránka Teologickej fakulty
Web stránka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach
61
a www.institutrodiny.sk
je na
Web stránka Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule
Web stránka inštitútu rodiny v Bratislave, platná do 31.8.2014, kedy IR ukončil svoju činnosť.
62
9.2 Výstavy uskutočnené v priestoroch átria Teologickej fakulty KU
Kontaktná osoba:
Ing. Daša Fedorková
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzitná knižnica
pracovisko na Teologickej fakulte v Košiciach
Hlavná 89
041 21 Košice
Telefón +421 55 6836 165
Mobil: +421 915 461 714
E-mail: [email protected]
Aj v priebahu roka 2014 Teologická fakulta v spolupráci s univerzitnou knižnicou KU, pracoviska
Košice, usporiadala viacero výstav a zorganizovala rôzne podujatia:
Mesiac
PODUJATIA ORGANIZOVANÉ V ROKU 2014
ÁTRIUM TEOLOGICKEJ FAKULTY / KNIŽNICA TF
Február
 Kenéz, Čombor, Schmida: Slovensko - naša zem,
Združenie košických fotografov K-91
Termín: 3.2. - 28.3.2014
Marec
 Týždeň slovenských knižníc
- výstava vzácnych historických kníh s výkladom ThLic.T. Filipa, PhD.
- panelová výstava: “Prenatálny vývin dieťaťa“
Termín: 31.3. – 6.4.2014
Apríl
 Vladimír Melek, MZSF, AZSF, HonZSF: Výber z fotografickej tvorby 1974 – 2013
Združenie košických fotografov K-91
Termín: 11.4. - 14.5.2014
 Výstava fotodokumentu "Svietiene" - Peter Sedlák
Termín: 29.4. – 21.5.2014
Máj
 Strom 2014
24. Medzinárodný salón fotografie krajiny
Združenie košických fotografov K-91
Termín: 16.5. - 2.7.2014
Jún
 Detská univerzita na Teologickej fakulte KU
Termín: 30.6. – 4.7.2014
August
 Liptovké pastorále (pamiatky horného Liptova)
Združenie košických fotografov K-91
Termín:27.8. - 1.10.2014
September
Informačné hodiny v knižnici pre denných študentov 1. ročníkov TF KU
Formačno-pastoračný seminár o homosexualite na tému: Nádej pre ľudí inak sexuálne
cítiacich
Termín: 23.9.2014
63
Október
MiniVeľtrh pútnických miest ... Via Cassoviensis..., pod záštitou košického
arcibiskupa-metropolitu Bernarda Bobera
Termín: 21.10.2014
November
Informačná hodina pre študentky Strednej zdravotnej školy sv Alžbety v Košiciach pod
vedením MUDr. Viery Simočkovej.
Termín: 13.11.2014

 Výstava fotografií o svedectve rehoľných sestier „Súď ma a skúšaj „.
Termín: 4.11.2014 – 7.1.2015
Konferencia k 210. výročiu založenia Košického biskupstva
Termín: 4.11.2014
 Študentská kvapka krvi
Termín: 19.11.2014
9.3 Verba Theologica
Časopis Verba Theologica bol založený v roku 2002 a vychádza dvakrát ročne s cirkevným schálením
vo vydavateľstve Verbum. Časopis bol spočiatku monotematický a venoval sa širším obsahovým
okruhom.
V apríli 2010 bola rektorom KU vymenovaná nová redakčná rada. Následne sa zišli jej členovia a určili
presnejšiu obsahovú profiláciu časopisu. Má to byť naďalej recenzovaný teologický časopis, ktorý sa
bude snažiť ponúknuť priestor pre vedecké publikácie, avšak s užším (predovšetkým teologickým)
zameraním. Príspevky sa preto obsahovo môžu venovať systematickej teológii, dejinnému vývoju
konkrétnych teologických otázok, biblickej teológii, posvätnej liturgii a tiež úzkemu prepojeniu
teológie s filozofiou, literatúrou a sakrálnym umením.
V roku 2014 vyšli dve plánované čísla časopisu (1/2014 a 2/2014).
V prvom čísle obsahoval časopis štyri príspevky (B.T. Viviano/preklad J. Dolný, M. Lichner, A. Čaja, R.
Sárka) a jednu recenziu (G. Kolšovská). Všetky články boli publikované v slovenčine. Tri články boli po
zvážení recenzentských posudkov odmietnuté (T. Petráček, P. Dráb, Ž. Vyravcová).
V druhom čísle obsahoval časopis päť príspevkov (P. Štica, P. Miščík, T.B. Viviano, V. Juhás, A. Čaja)
a jednu recenziu (V. Juhás). Jeden z nich bol publikovaný v angličtine a ostatné v slovenčine alebo
češtine. Tri príspevky boli po zvážení ich recenzentských posudkov odmietnuté (Bačová, J. Brunclík, N.
Rusnáková).
Keďže je veľmi náročné vytvoriť monotematické číslo s odbornými článkami, redakcia chce
pokračovať v netematických číslach časopisu aj v budúcom roku, samozrejme, vždy rešpektujúc jeho
obsahové zameranie.
Časopis chce mať svojich čitateľov a prispievateľov nielen na Slovensku, a preto ponúka články aj vo
svetových jazykoch. Týmto spôsobom chce reprezentovať našu Fakultu i Univerzitu aj v zahraničí
a zároveň sa stať dobrým výmenným časopisom za iné odborné periodiká, čím bude môcť obohatiť aj
našu knižnicu. Najbližšou snahou časopisu je dostať sa do významnejších citačných inštitúcií.
64
9.4 Ostatné aktivity
Každoročne sa organizuje deň otvorených dverí na TF KU, v tomto roku to bolo 11. mája 2014
v nedeľu Dobrého Pastiera. Okrem toho sa usporadúva slávnostné otvorenie akademického roka –
Veni Sancte a záverečné poďakovanie Te Deum, kde je možnosť predstavenia úspechov, výsledkov a
plánov fakulty pre širokú verejnosť. Aj v uplynulom roku reprezentovali fakultu a kňazský seminár
študenti TF účasťou na tradičnom festivale Sakrálneho umenia v Košiciach v dňoch 9. – 23. 11. 2014.
Fakultu dobre reprezentuje doma i v zahraničí aj spevácky zbor Jubilus, ktorý vedie Dr. J. Veľbacký a
Schola cantorum bohoslovcov – študentov katolíckej teológie.
Z ďalších akcií, ktoré formujú a dotvárajú obraz fakulty vo vzťahu k verejnosti je potrebné spomenúť
Študentskú kvapku krvi (10.04.2014 a 19.11.2014), organizovanie modlitieb formou spevov Taizé v
seminárnom kostole a tiež rôznych akadémií (Akademia ku cti sv. Karola Boromejskeho 04.11.201,
Akademia k úcte Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 08.12.2014 a podobne.). Informovanie
verejnosti o činnosti fakulty a kňazského seminára je zabezpečená prostredníctvom vydávania
časopisu študentov teológie Boromeo a vedeckého recenzovaného časopisu TF Verba Theologica.
V prvom týždni letných prázdnin sa na Teologickej fakulte po druhý krát uskutočnila Detská
univertiza. V dňoch 30. júna - 4. júla boli na ňu srdečne pozvané všetky deti vo veku 9 až 15 rokov.
Cieľom prednášok a workshopov bolo ponúknuť deťom zaujímavú formu získavania nových
vedomostí, vytvoriť im priestor na zmysluplné využitie voľného času a podporiť ich záujem
o poznanie a štúdium. Prednášky viedli okrem vysokoškolských pedagógov z TF KU aj pozvaní
prednášajúci a lektori. Počet zúčastnených detí bol približne 60.
65
X. ROZVOJ FAKULTY
Samostatnou kapitolou je skvalitnenie a podpora vedeckej činnosti na Teologickej fakulte Katolíckej
univerzity. S tým súvisí podpora vedeckých projektov a publikovanie ich výsledkov vo vedeckých
monografiách či indexovaných časopisoch.
Veľká časť úsilia o rozvoj a skvalitnenie vzdelávania a výskumu v tomto čase súvisí s komplexnou
akreditáciou, ktorá sa zrealizuje v rokoch 2014 – 2015 a má hodnotiť obdobie rokov 2008 – 2013.
V súvislosti s komplexnou akreditáciou sa budú inovovať aj jednotlivé študijné programy.
Teologická fakulta KU je miestom vzdelávania a rozvíjania vedeckej činnosti predovšetkým v oblasti
katolíckej teológie. S tým súvisí aj rozvoj spolupráce so všetkými pastoračnými inštitúciami sídliacimi
v budove Teologickej fakulty (napríklad Inštitút rodiny, Univerzitné pastoračné centrum) alebo
v meste Košice či na území Košickej arcidiecézy.
Vzhľadom na súčasný nízky počet študentov súvisiaci aj s populačne nižšími ročníikmi sa Teologická
fakulta plánuje viac sústrediť na cezhraničnú spoluprácu. Konkrétne ide o výmenné pobyty študentov
prostredníctvom existujúcich programov podporovaných Ministerstvom školstva SR alebo iné
projekty podporované zahraničnými nadáciami.
66
XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY
Medzinárodné aktivity zamestnancov fakulty v roku 2014 pozostávali predovšetkým z účasti na
zahraničných konferenciách a seminároch. Členovia katedier TF KU sú s dlhoročnou kontinuitou
zapojení do medzinárodných projektov, dlhodobo figurujú v redakčných radách zahraničných
časopisov, sú členmi zahraničných a medzinárodných vedeckých organizácií. Ako posudzovatelia boli
členmi medzinárodných odborných komisií.
Členovia katedier sa snažia spolupracovať s teologickými fakultami iných univerzít, a tak získavať
možnosti výmeny učiteľských pobytov a pobytov pre študentov a učiteľov.
ÚČASŤ NA ZAHRANIČNÝCH VEDECKÝCH PODUJATIACH
Meno
Názov konferencie
Dátum konania
vyučujúceho
(seminára)
Hišem Cyril
400 rokov
28. 2. - 1. 3. 2014
katolíckeho
vzdelávania na
území Mukačevskej
eparchie
Hišem Cyril
Ateista pártállam,
4. - 6. 9. 2014
túlélő egyházak
Közép-Kelet
Európában
Európában
Hromják
Pietro Gasparri
5. 6. 2014
Ľuboslav
cardinale segretario
di Stato di
Benedetto XV
(1914-1922)
Lenčiš Štefan
400 rokov
28. 2. - 1. 3. 2014
katolíckeho
vzdelávania na
území Mukačevskej
eparchie
Lenčiš Štefan
Ateista pártállam,
4. - 6. 9. 2014
túlélő egyházak
Közép-Kelet
Európában
Miesto konania
Užhorod/Ukrajina
Szeged/Maďarsko
Rím, Universitá
europea di Roma
Užhorod/Ukrajina
Szeged/Maďarsko
Szaniszló
Inocent-Mária V.
Kucharčík
Richard
Biopolitics
27.-30. 8. 2014
Rodzina wobec
gender
27. 5. 2014
Universität
Debrecén, Hungary
KUL, Lublin
Knapík Ján
Sociálni pedagogika
ve službě člověku a
společnosti
8. – 9. 4. 2014
Brno
67
Názov príspevku
Teologické
vzdelávanie
a výchova
v Košiciach. Košická
univerzita 1657
Kassai papok a
kommunista totalitás
idején – Košickí kňazi
v čase komunistickej
totality
Realpolitik di Pietro
Gasparri durante il
pontificato di
Benedetto XV nel
caso cecoslovacco
Jezuitské misie na
humenskom panstve
A szlovákiai
totalitárius hatalom
és magatartása a
katolikus
püspökökkel
szemben 1948–1989
között.
End of Life decisions
Teoria gender –
nowa wojna
antropologiczna
Socializácia
gréckokatolíckych a
rímskokatolíckych
bohoslovcov v
prostredí kňazského
seminára a
teologickej fakulty
Szaniszló
Vladimír
Budayová Zuzana
Kotradyová
Katarína
Jamborová
Renáta
Lešková Lýdia
Lešková Lýdia
European society
for philosophy of
medicine and health
care
Lidská práva
v proměnách času.
Postavení ženy v
současné
společnosti
Lidská práva
v proměnách času.
Postavení ženy v
současné
společnosti
Lidská práva
v proměnách času.
Postavení ženy v
současné
společnosti
Lidská práva
v proměnách času.
Postavení ženy v
současné
společnosti
Lidská práva
v proměnách času.
Postavení ženy v
současné
společnosti
Universität
Debrecén, Hungary
Biopolitics
Jihočeská univerzita
České Budějovice,
Zdravotně sociální
fakulta
Dynamika a následky
násilia páchaného na
ženách
Jihočeská univerzita
České Budějovice,
Zdravotně sociální
fakulta
Rómska žena
v procese sociálnej
exklúzie
Jihočeská univerzita
České Budějovice,
Zdravotně sociální
fakulta
Rodová nerovnosť
rómskej ženy
v spoločnosti a v
rodine
Jihočeská univerzita
České Budějovice,
Zdravotně sociální
fakulta
Kriminalita žien 20. a
21. storočia
Jihočeská univerzita
České Budějovice,
Zdravotně sociální
fakulta
Vybrané aspekty
spôsobujúce a
reprodukujúce
chudobu žien
na Slovensku
27. - 30. 8. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
ČLENSTVO ZAHRANIČNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
Česká Patristická společnost
International Association of Patristic Studies
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
Člen Medzinárodnej asociácie Gregoriánskeho chorálu
doc. Róbert Lapko Th.D., PhD.
člen The Catholic Biblical Association of America
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Člen Európskej akadémie vied a umení Salzburg, Rakúsko
Juraj Feník, S.T.D.
člen The Catholic Biblical Association of America
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
člen Society of Biblical Literature
člen Katolíckeho biblického diela
68
doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
člen The Society ofBiblicalLiterature (USA)
člen TheCatholicBiblicalAssociation (USA)
člen The European Society of Catholic Theology
doc. ThDr. Ing. Inocent- Mária V. Szaniszló, PhD.
členom Innsbruckého kruhu morálnych teológov založeného v Innsbrucku pred vyše 30 rokmi Prof. Rottenom.
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
Association Bioethicists In Central Europe - BCE (asociácia je súčasťou Central European Exchange Program for
University Studies CEEPUS – network pri Katholisch-Theologische Fakultät, Institut für Moraltheologie,
Universität Wien) – člen.
ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Člen redakčnej rady časopisu Humanum, Warszawa : Kolegium Edukacji Praktycznej, od r.2008
Člen redakčnej rady časopisu Pedagogia Ojcostwa, Stalowa Vola
Člen redakčnej rady časopisu Katolikus Pedagógia, Stalowa
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
člen redakčnej rady časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Biuletyn Edukacji Medialnej
člen redakčnej rady časopisu Studia Pastoralne Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowice
69
XII. HOSPODÁRENIE
P. č.
Ukazovateľ – TF KU časť Košice
Skutoč.
Skutoč.
Rozdiel
2013
2014
/2-1/
1
2
3
1
VÝNOSY CELKOM
1 239 195
1 128 285
-110 910
2
z toho: dotácia MŠ SR
1 105 623
958 674
-146 949
3
v tom: výchova a vzdelávanie
1 087 369
789 064
-298 305
4
výskum a vývoj, KEGA,VEGA
18 254
169 610
151 356
5
klinické pracoviská
6
7
8
vlastné výnosy
133 572
169 611
36 039
9
v tom: 602 - tržby z predaja služieb
6 892
5 680
-1 212
10
624 - aktivácia dlh. hm. majetku
11
644 - úroky
12
649 - iné ostatné výnosy
119 005
160 944
41 939
13
651 - tržby z predaja dlh. HM
14
658 - výnosy z prenájmu maj.
445
387
-58
15
662 - prijaté od iných organ.
16
691 - ESF
17
691 - odpisy z kapitál. dotácie
18
656 – zúčtovanie ZR 64
7 230
2 600
-4 630
19
NÁKLADY CELKOM
1 254 881
1 201 324
-53 557
20
z toho:
21
501 - spotreba materiálu
24 038
28 026
3 988
22
502 - spotreba energie
92 241
96 272
4 031
23
511 - opravy a udržiavanie
13 657
10 008
-3 649
24
512 - cestovné
4 432
5 694
1 262
25
513 - náklady na reprezentáciu
26
518 - ostatné služby
35 597
36 410
813
27
521 - mzdové náklady
608 677
578 175
-30 502
28
524 - zákonné sociálne poistenie
215 539
201 147
-14 392
29
527 - zákonné sociálne náklady
18 958
20 314
1 356
30
532 - dane a poplatky
157
337
180
31
542 - pokuty a penále
32
544 - úroky
33
549 - iné ostatné náklady
139 480
120 349
-19 131
34
551 - odpisy dlhodobého majetku
63 136
58 645
-4 491
35
552 - zost. cena predaného majetku
36
556 - tvorba zákonných rezerv
38 917
45 211
6 294
37
591 - daň z príjmov
38
5xx - ostatné náklady
52
35
-17
39
Výsledok hospodárenia
-15 686
-73 039
-88 725
701
70
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Teologická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hlavná 89
041 21 Košice
Tel. 00421/55/68 36 111, fax 00421/55/62 27 134, email [email protected]
http://www.tf.ku.sk
http://www.ktfke.sk
71
Prílohy
Príloha č. 1: Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých,
akademických a iných významných orgánoch / ocenenia
prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
Členstvo vo vedeckých radách
 predseda vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
 člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
 člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove
 člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
 člen Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 člen Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku (členovia Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Česka, Slovenska)
Členstvo v záujmových organizáciách
 predseda Hudobnej sekcie Diecéznej liturgickej komisie v Spišskej Kapitule
 tajomník Hudobnej sekcie Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
 člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
 člen Diecéznej liturgickej komisie v Spišskej Kapitule
 člen Klubu dekanov SR
 člen Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (č. 797/2003-sekr)
 člen Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 člen Komisie na prípravu celoslovenského eucharistického kongresu 11.–18. 9. 2005 v Bratislave
 člen Asociácie profesorov univerzít Slovenska
 člen Spoločnosti pre špeciálnu liečebnú výchovu v SR
Členstvo vo vedeckých grémiách
 Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied Ústavom hudobnej vedy v Bratislave
 Katolícka univerzita v Lubline
 Opolská univerzita v Opoli
 Pápežská teologická akadémia v Krakov
 Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií
 Člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom: Współczesne strategie
i wyzwania edukacyjne. Chelm, 24-25. Máj 2010
 Člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom: „Edukacja wczesnoszkolnaszanse i zagrozenia“. Chelm, 18.10.2010
 Člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom: „Edukacja dla Obronności
i Bezpieczeństwa“, Krakov, 12. Marec 2010
 Člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom: „Dziecko przewlwkle chore
i jego rodzina. Metody i formy pomocy: Aspekt medyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjalny
i duchowny“. Płock, 14. apríl 2011
 Člen vedeckého výboru Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom: „Nauczyciel kreatorem
działań edukacyjnych“. Chelm, 8.apríl 2011
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
člen redakčnej rady - Liturgia – časopis pre liturgickú obnovu, vydáva SSV pre KBS Slovenska ISSN 1210-0676
72
člen OK pre doktorandské štúdium na CMBF UK od r. 1997
spoločnosti pre katolícku teológiu
Komisia pre klérus pri KBS od 2002
Komisia pre cirkevno-hudobné vzdelávanie pri KBS, od r. 1990
Liturgická komisia KBS od r. 1978, vedúci Hudobnej sekcie 1990-2012
Liturgický poradca Ekumenického spoločenstva Košice, od r. 2000
Vedecká rada Pedagogickej fakulty KU, od r. 2000
Vedecká rada Filozofickej fakulty KU, od r. 2003
Vedecká rada Zdravotníckej fakulty KU, od r. 2005
Vedecká rada Teologickej fakulty Prešovskej univerzity, od r. 2007
Centrum excelentnosti SAV – centrum mediálnej kultúry, od r. 2005
Komisia pre riadenie kvality na Teologickej fakulte KU Košice od februára 2008 – predseda
prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
člen redakčnej rady časopisu Verbum
člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
člen vedeckej rady Prešovskej univerzity,
člen vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove,
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty KU v Ružomberku,
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku,
člen vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre,
člen vedeckej rady Fakulty masmédií UCM v Trnave,
člen vedeckej rady Fakulty médií BVŠP v Bratislave.
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty TU v Trnave.
člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave.
člen vedeckej rady Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.
člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
člen Akreditačnej komisie (od 1999)
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
člen redakčnej rady časopisu ADORAMUS TE
člen Liturgickej komisie – Hudobnej sekcie pri KBS Slovenska
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
člen Akademického semátu TF KU v Košiciach
člen Slovenskej spoločnosti kánonického práva
člen redakčnej rady časopisu „Tribunál“
člen redakčnej rady časopisu „Nové Horizonty“
pomocný súdny vikár Spišskej diecézy
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
člen združenia EUNIS za KU (2004-2008)
člen združenia SANET za KU (2004-2008)
člen rady združenia CANET (od 2000 )
člen komisie pre posudzovanie rozvojových projektov MŠ SR (2004-2008)
člen riadiacej a implementačnej rady systému AIS2 (od 2006)
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
predseda Slovenskej spoločnosti pre Katolícku teológiu od r. 2007
člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku od r. 2008
člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU od r. 2005
člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU od r. 2007
člen redakčnej rady časopisu THEOLOGOS, teologická revue, Prešov, GKTF PU, od r. 2008
73
cena rektora KU za vedeckú činnosť v roku 2007, 2008, 2009, 2011
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
riaditeľ Inštitútu cirkevných dejín
vydanie dvoch čísel vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ
realizácia 2. fázy projektu v rámci ICD – Latinsko-slovenský cirkevný slovník
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
člen redakčnej rady časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
člen RR LI TFKU
člen Liturgickej komisie KBS
cenzor na posúdenie kníh pri Arcibiskupstve Košice
odborný garant v redakčnej rade pre prípravu obnoveného slovenského znenia Rímskeho misála
prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
Člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty KU Košice
Člen Spoločnej odborovej komisie pre teológiu na PF UMB Banská Bystrica
Člen Spoločnej odborovej komisie pre katolícku teológiu na CMBF UK Bratislava
Doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD.
člen redakčnej rady časopisov: Nové Horizonty; StudiaBiblicaSlovaca
člen Katolíckeho biblického diela za Spišskú diecézu
ThDr. Štefan Sečka, PhD.
člen VR KU
prezident Slovenskej katolíckej charity
predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS
člen Komisie pre klérus – predseda subkomisie pre permanentnú formáciu
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
odborný garant MŠ VVŠ SR hodnotiteľskej komisie – zaradenie publikácii a umeleckých výstupov a
posudzovanie spôsobilosti právnických a fyzických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj pre oprávnenie
uchádzať sa o podporu výskumu a vývoja
člen komisie KEGA, č. 3, MŠ VVŠ SR
člen vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
člen Katolíckeho biblického diela na Slovensku
člen redakčnej rady Studia Biblica Slovaca
člen redakčnej rady Verba Theologica
odborný konzultant Regionálneho poradenského a informačného centra v Prešove, ktoré poskytuje finančné
služby, poradenstvo, vzdelávanie a podporu podnikania v EÚ
Dr. Vladimír Juhás, PhD.
člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica
ThDr. SSLic. Peter Juhás
člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica
Juraj Feník, S.T.D.
člen redakčnej rady časopisu Verba Theologica
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
člen vedeckej rady GTF PU, Prešov
74
komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska - odborný znalec
diecézny katechetický úrad Košice - metodicky poradca
ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA
člen Redakčnej rady Verba theologica
šéfredaktor časopisu Zasvätený život
PhDr. Imrich Degro, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
člen SFZ pri SAV
Mgr. Emil Ragan, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
Ing. Mgr. Peter Fotta, PhD.
redaktor časopisu Filozofický kruh, internetový časopis pre realistickú filozofiu
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
člen redakčnej rady časopisu Nové horizonty
člen vedeckej rady TF KU
ThDr. Lucia Pečovská, PhD.
člen Komisie pre pastoráciu rodín pri ABU Košice
Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M. A., PhD.
člen Komisie pre pastoráciu rodín pri ABU Košice
75
Príloha č. 2: Štatistika publikácií a umeleckej činnosti
Rok vykazovania 2014
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a
skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
EAJ Prehľadové práce
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy...)
GAI Správy
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
76
8
2
9
5
6
5
9
22
1
4
17
11
48
2
1
1
1
1
11
2
3
3
1
3
12
5
3
34
ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI, ROK VYKAZOVANIA 2014
AAA Vedecké monografie vydané
v zahraničných vydavateľstvách
AAA
Filozofia realistyczna - istniejący
świat
rzeczy
i
człowieka
[elektronický zdroj] / Peter Fotta ;
rec. Andrzej Maryniarczyk, Gabriel
Ragan. - 1. vyd. - Częstochowa :
Wydawnictwo „Educator”, 2014. CD-ROM, 70 s. [4,45 AH]. Elektronická monografia. - Názov z
hlavnej obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. - ISBN 978-837542-100-2.
AAA
Given to the Church : an Exegetical
Analysis of Christology and
Anthropology in Eph 1:20-23 and
2:5-6 / Juraj Feník (Autor) ; Frank J.
Matera (Recenzent), John Paul
Heil (Recenzent), Francis T. Gignac
(Recenzent). - 1. ed. - Brno :
Tribun EU, 2014. - 370 s. - ISBN
978-80-263-0587-3.
AAA
Poradenské centrum Katolíckej
univerzity v Ružomberku /
Katarína
Markovičová,
Juraj
Holdoš, Róbert Lapko ; rec.
Tadeusz Zasępa, Lýdia Lešková,
Martin Uháľ. - 1. vyd. - Brno :
Tribun EU, 2014. - 176 s. - ISBN
978-80-263-0585-9.
AAA
Correlation of religion and society
in the moral theology and political
philosophy
/
Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló ; rec. Paul F.
Roettig, Joseph Sopko, Matthias T.
Vogt. - 1. ed. - Neckenmarkt :
Novum publishing GmbH, - 112 s. ISBN 978-3-99010-999-1.
AAA
Výkon biskupskej služby v miestnej
a univerzálnej Cirkvi [elektronický
zdroj] / Juraj Jurica ; rec. Gabriel
Ragan, Ján Jenčo. - 1. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2014. - CD-ROM, 99
s. - Elektronická monografia. Názov z hlavnej obrazovky. Požiadavky na systém: Windows
95 a vyššie; CD-ROM mechanika. ISBN 978-80-7195-818-5.
AAA
Spirituality Betveen Intimacy and
Isolation : The Significance of
Relationschips
in
Spiritual
Development of Young Adults in
University Settings / Marek Forgáč
(Autor)
;
Gabriel
Ragan
(Recenzent), Štefan Novotný
(Recenzent). - 1. vyd. - Warszawa :
Instytut Wydawniczy Humanum,
Warszawa, 2014. - 119 s. - ISBN
978-83-932603-5-5.
AAA
Poverty
Caused
by
Unemployment, Its Consequences
and Solutions / Janka Bursová ;
rec. Jozef Jarab, Irena Kamasová,
Zuzana Budayová. - Warszawa :
Wyższa Szkoła im. Bogdana
Jańskiego, 2014. - 69 s. - ISBN 97883-87897-80-2.
AAA
Case Report and Case Study in
Social Work = Kazuistika a
prípadová štúdia v sociálnej práci /
Janka Bursová, Zuzana Budayová ;
rec. Jozef Jarab, Jozef Králik, Irena
Kamanová, Katarína Majcherová,
Soňa Šrobárová. - First Edition. Warszawa : Szkoła Wyższa im.
Bogdana Jańskiego, 2014. - 77 s. ISBN 978-83-87897-96-3.
AAB Vedecké monografie vydané
v domácich vydavateľstvách
AAB
Od spoločnosti bez Boha k
spoločenstvu s Bohom : život
sestier Congregatio Jesu Košickej
diecézy v období totality / Tatiana
Janočková (Autor) ; Cyril Hišem
(Recenzent), František Dlugoš
(Recenzent),
Peter
Borza
(Recenzent),
Štefan
Lenčiš
77
(Recenzent). - 1. vyd. - Košice :
Vienala, 2014. - 104 s. [8,20 AH]. ISBN 978-80-8126-112-1.
AAB
Múdrosť, ktorá hľadá Boha = Náčrt
biblickej múdroslovnej literatúry /
František Trstenský ; rec. Jozef
Leščinský, Stanislav Vojtko, Daniel
Slivka. - [1. vyd.]. - Ružomberok :
Katolícke biblické dielo, 2014. 131 s. - ISBN 978-80-89120-42-0.
AAB
Status biskupa po Druhom
vatikánskom koncile / Juraj Jurica ;
rec. Gabriel Ragan, Ján Jenčo. - 1.
vyd. - Prešov : Vyd. Michala Vaška,
2014. - 138 s. - ISBN 978-80-7165930-3.
AAB
Vysluhovanie sviatostí a svätenín v
Ostrihomskom rituáli (1625-1909)
[elektronický zdroj] / Andrej
Krivda ; rec. Gabriel Ragan, Anton
Konečný, Pavol Dráb. - 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2014. - CDROM, 151 s. [6,60]. - Elektronická
monografia. - Názov z hlavnej
obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. - ISBN 978-80561-0179-7.
AAB
Adaptácia
a
socializácia
gréckokatolíckych bohoslovcov /
Ján Knapík ; rec. Taťjana BúgelováDubayová, Mária Machalová. Prešov : Vyd. Michal Vaško, 2014. 142 s. - ISBN 978-80-7165-929-7.
AAB
Sociálne učenie Cirkvi a rodinné
podnikanie / Ján Hudacký (Autor),
Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko
(Recenzent),
Dariusz
Lipiec
(Recenzent), Inocent Szaniszló
(Recenzent),
Ľubica
Černá
(Recenzent). - 1. vyd. - Košice :
TypoPress, 2014. - 81 s. - ISBN
978-80-89496-15-0.
AAB
Program ProFamily [elektronický
zdroj] : sanačný program pre
rodiny / Michaela Šuľová (Autor) ;
Gabriela Ragan (Recenzent), Lýdia
Lešková
(Recenzent),
Marek
Forgáč (Recenzent). - 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2014. - CDROM, 116 s. [6,63 AH]. Elektronická monografia. - Názov z
hlavnej obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. - ISBN 978-80561-0195-7.
AAB
Komunitné centrum ako nástroj na
podporu
rómskej
kultúry
[elektronický zdroj] : Rómske
komunitné centrum Zbudské Dlhé
- okres Humenné / Michaela
Šuľová (Autor) ; Gabriel Ragan
(Recenzent),
Lýdia
Lešková
(Recenzent). - 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2014. - CDROM, 74 s. [4,29 AH]. Elektronická monografia. - Názov z
hlavnej obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. - ISBN 978-80561-0196-4.
AAB
Príprava na manželstvo a jej vzťah
k stabilite manželstva / Richard
Kucharčík (Autor) ; Anton Fabian
(Recenzent),
Stanislav
Košč
(Recenzent). - 1. vyd. - Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška,
2014. - 118 s. - ISBN 978-80-7165937-2.
ABA Štúdie charakteru vedeckej
monografie v časopisoch a
zborníkoch
vydané
v
zahraničných vydavateľstvách
ABA
Psychologicko-antropologické
súvislosti dobrovoľníckej služby v
súčasnej praxi / Marek Forgáč
(Autor)
;
Pavol
Dancák
(Recenzent), Paweł Czarnecki
(Recenzent).
In: Teória a výskum dobrovoľníckej
činnosti v súčasnej praxi /
Jaroslava Kmecová (Autor). Warszawa : Instytut Wydawniczy
Humanum, 2014. - ISBN 978-83932603-8-6. - S. 19-62.
ABA
Vodcovstvo a tímová práca v Liste
Filipanom / Štefan Novotný
(Autor)
;
Pavol
Dancák
(Recenzent), Paweł Czarnecki
(Recenzent).
In: Teória a výskum dobrovoľníckej
činnosti v súčasnej praxi /
Jaroslava Kmecová (Autor). Warszawa : Instytut Wydawniczy
Humanum, 2014. - ISBN 978-83932603-8-6. - S. 237-278.
ABC Kapitoly vo vedeckých
monografiách
vydané
v
zahraničných vydavateľstvách
ABC
Reforma vysluhovania sviatostí v
rímskon obrade s ohľadom na prax
/ Gabriel Ragan (Autor) ; Jozef
Jurko (Recenzent), Pavol Dráb
(Recenzent),
Vladimír
Juhás
(Recenzent).
In: Liturgická reforma po Druhom
vatikánskom koncile na Slovensku
/ Stanislav Stolárik (Editor). Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2014. - ISBN 97880-7195-817-8. - S. 139-153.
ABC
Lev XIII., slovanské hnutí a počátky
Bohemica v Římě / Ľuboslav
Hromják ; rec. Františe X. Halas,
David Vopřada, 2014. - ISBN 97880-7195-778-2.
In: Česká kolej v Římě : Od
Bohemica k Nepomucenu: 130 let
existence české kulturní a
vzdělávací instituce ; ed. Tomáš
Parma. - 1. vyd. - Kostelní Vydří :
Karmelitánské
nakladatelství,
2014. - ISBN 978-80-7195-778-2, S.
27-38.
ABC
La prima fase del Kulturkampf in
Cecoslovacchia (1918-1920) /
Ľuboslav Hromják ; redazione
Fausto Arici O.P., Guido Benzi,
Attilio Carpin O.P., Antonio Olmi
O.P., Giorgo Pasini, Marco Rainini
O.P., 2014. - ISBN 978887094-8752. In: Una scuola di saggezza =
78
Conoscere la storia della Chiesa /
(ed.) Massimo Mancini. - Bologna :
Studio
Domenicano
Sacra
Doctrina, 2014. - ISBN 978887094875-2, S. 211-230.
ABC
Zavedenie národného jazyka v
liturgii a reforma omšového
poriadku / Andrej Krivda (Autor) ;
Jozef Jurko (Recenzent), Pavol
Dráb (Recenzent).
In: Liturgická reforma po Druhom
vatikánskom koncile na Slovensku
/ Stanislav Stolárik (Editor). Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2014. - ISBN 97880-7195-817-8. - S. 117-137.
ABC
Využitie mediácie v aplikačných
oblastiach spoločenskej praxe /
Lešková Lýdia (Autor) ; Jozef Jurko
(Recenzent), Katarína Vanková
(Recenzent),
Radek
Suda
(Recenzent).
In: Probácia a mediácia a jej
aplikácia v praxi sociálnej práce
[elektronický zdroj] / Lenka
Haburajová Ilavská (Autor), Pavla
Kodymová (Autor), Lýdia Lešková
(Autor), Daniela Baková (Autor),
Peter Vlčko (Autor). - Lodz : WSP,
2014. - ISBN 978-83-925231-3-0. CD-ROM, 204 s. [12,69 AH].
ABD Kapitoly vo vedeckých
monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách
ABD
Analýza a implementácia IKT do
vyučovania náboženskej výchovy /
Anton Babják (Autor) ; Jozef Jurko
(Recenzent),
Pavol
Dráb
(Recenzent).
In: Inovačné vyučovacie metódy a
ich aplikácia do náboženskej
výchovy / Ján Jenčo (Editor),
Gabriela Genčúrová (Editor). Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-955-6. - S. 83-107 [1,04
AH].
ABD
Analýza aktivizujúcich metód a ich
aplikácia
do
vyučovania
náboženskej výchovy / Mária
Duchová (Autor) ; Jozef Jurko
(Recenzent),
Pavol
Dráb
(Recenzent).
In: Inovačné vyučovacie metódy a
ich aplikácia do náboženskej
výchovy / Ján Jenčo (Editor),
Gabriela Genčúrová (Editor). Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-955-6. - S. 83-107 [1,04
AH].
ABD
Relevantnosť a implementácia
projektovej
edukácie
v
náboženskej výchove / Ján Jenčo
(Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent),
Pavol Dráb (Recenzent).
In: Inovačné vyučovacie metódy a
ich aplikácia do náboženskej
výchovy / Ján Jenčo (Editor),
Gabriela Genčúrová (Editor). Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-955-6. - S. 204-230 [1,83
AH].
ABD
Výchova k hodnotám v rodinnej a
náboženskej výchove ako cesta k
skvalitňovaniu života človeka / Ján
Jenčo (Autor) ; Jozef Jarab
(Recenzent),
Jozef
Jurko
(Recenzent), Michal Hospodár
(Recenzent).
In: Vízie a perspektívy kvality
života / Gabriel Paľa (Editor), Peter
Tirpák (Editor). - Prešov :
Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove,
2014. - ISBN 978-80-555-1147-4. S. 102-121.
ABD
Od klasickej časovej priamky k
interaktívnej edukačnej koncepcii
/ Gabriela Genčúrová (Autor) ;
Jozef Jurko (Recenzent), Pavol
Dráb (Recenzent).
In: Inovačné vyučovacie metódy a
ich aplikácia do náboženskej
výchovy / Ján Jenčo (Editor),
Gabriela Genčúrová (Editor). Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-955-6. - S. 108-146 [1,82
AH].
ABD
Dramatická výchova vo vyučovaní
náboženskej výchovy / Ján Knapík
(Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent),
Pavol Dráb (Recenzent), 2014.
In: Inovačné vyučovacie metódy a
ich aplikácia do náboženskej
výchovy / Ján Jenčo (Editor),
Gabriela Genčúrová (Editor). - 1.
vyd. - Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-955-6, S. 181-203 [1,17
AH].
ACB Vysokoškolské
vydané
v
vydavateľstvách
učebnice
domácich
ACB
Vybrané kapitoly zo sociálnych
cirkevných dejín : Vysokoškolská
učebnica / Ľuboslav Hromják ; rec.
Peter Zubko, Ivan Chalupecký. Ružomberok : VERBUM, 2014. 152 s. - ISBN 978-80-561-0135-3.
ACB
Cirkevné dejiny - novovek / Cyril
Hišem. Košice : Vydavateľstvo
Michala Vaška, 2014, ISBN 978-807165-952-5.
ACB
Náčrt základných teologických tém
:
teologická
hermeneutika,
teológia
stvorenia,
teológia
milosti, eschatológia / Vladimír
Juhás (Autor) ; Pavol Dráb
(Recenzent),
Jozef
Jurko
(Recenzent). - 1. vyd. - Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška,
2014. - 85 s. [3,94 AH]. - ISBN 97880-7165-939-6.
aspekty poradenského procesu /
Katarína Kotradyová ; rec. Zuzana
Budayová, Ľuboslav Hromják. Spišské Podhradie : Teologický
inštitút Spišská Kapitula - Spišské
Podhradie, 2014. - 101 s. - ISBN
978-80-561-0136-0.
ADE Vedecké práce v ostatných
zahraničných časopisoch
ADE
"Wiara w dzialaniu - dzialanie
solidarne" w Ksiedze Tobiasza /
Róbert Lapko.
In:
Teologia
a
człowiek
[elektronický zdroj] : kvartalnik
Widziału Teologicznego UMK. Toruń : Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, 2013. - ISSN
1731-5638. - Roč. 24, č. 4 (2013),
online, s. 33-40. - Popis urobený:
16.12.2014. - Dostupné na:
http://apcz.pl/czasopisma/index.p
hp/TiCz/article/view/TiCz.2013.04
7.
ADE
Kresťanstvo a sloboda. Historické
a súčasné perspektívy / Ivana
Pločicová (Autor).
In: Teologické texty : časopis pro
teoretické a praktické otázky
teologie. - Roč. 25, č. 4 (2014), s.
195-198.
ADE
Die Körpersprache – Wojtyłas
thomistischer Personalismus in
der Sexualethik / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló (Autor), Daniel
Demočko (Autor).
In: ET-Studies. - ISSN 2032-5215. Roč. 5, č. 1 (2014), s. 97-112.
ACB
Etické, spirituálne a teoretické
aspekty poradenského procesu /
Katarína Kotradyová ; rec. Zuzana
Budayová, Ľuboslav Hromják. Spišské Podhradie : Teologický
inštitút Spišská Kapitula - Spišské
Podhradie, 2014. - 101 s. - ISBN
978-80-561-0136-0.
ADE
Permanentná výzva pre laikov v
poslaní pre dobro sveta : dekrét
Druhého vatikánskeho koncilu
Apostolicam actuositatem / Jozef
Jurko (Autor).
In: Nurt SVD : półrocznik
misjologiczno-religioznawczy.
ISSN 1233-9717. - Roč. 47, č. 2
(2013), s. 73-91.
ACB
Etické, spirituálne a teoretické
ADE
Social activities as the mode of
79
multicultural ministry within a
parish from the point of view of
the Catholic social teaching "The
social conditions" / Martin Uháľ
(Autor).
In: Roczniki teologiczne : Teologia
Pastoralna. - ISSN 2353-7272. Roč. 61, č. 6 (2014), s. 33-40.
ADE
Social activities as the mode of
multicultural ministry within a
parish from the point of view of
the Catholic social teaching
"Multiculatural dimension of
social work" / Martin Uháľ (Autor).
In: Roczniki teologiczne : Teologia
pastoralna. - ISSN 2353-7272. Roč. 61, č. 6 (2014), s. 19-32.
ADE
Slowacja i lata wolności Kostoła
słowackiego w perspektywie Roku
Wiary / Martin Uháľ (Autor).
In:
Teologia
Praktyczna
[elektronický zdroj] : internetový
časopis. - Poznań : Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny, 2013. - ISSN
1642-6738. - Roč. 14, (2013),
online, s. 53-64. - Popis urobený:
5.12.2014. - Dostupné na:
http://www.teologiapraktyczna.a
mu.edu.pl/pliki/862872_pTP_14_c
alosc.pdf.
ADE
The social exclusion of romanies
and the strategies for coping with
this problem / Lýdia Lešková
(Autor).
In: Clinical Social Work :
internacional scientific group of
applied preventive medicine I GAP. - ISSN 2222-386X. - Roč. 5, č.
1 (2014), s. 44-50.
ADE
A Child in the Social Exclusion
Process / Katarína Kotradyová,
Lenka
Rosková,
2014.
In: Journal of Nursing, Social
Studies, Public Health and
Rehabilitation. - ISSN 1804-1868,
Volume : 5, Number : 1-2 (2014),
s. 83-89.
ADF Vedecké práce v ostatných
domácich časopisoch
ADF
Misijná spoločnosť humenských
jezuitov na vybraných šľachtických
panstvách v rokoch 1615-1618 =
Jesuit missionary activities in
Humenné in selected aristocratic
lordschips in 1615-1618 / Štefan
Lenčiš (Autor).
In: Notitiae historiae ecclesiasticae
: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. - Roč. 1 [i.e.3], č.
1 (2014), s. 39-48.
ADF
Miesto reholí v komunistickom
Československu a ich situácia v
roku 1950 na príklade ženského
Institutum Beatae Mariae Virginis
Košickej diecézy = Place of
religious orders in comunist
Czechoslovakia and their situation
in 1950 on the example of
Institutum Beate Marie Virginis in
dioceze of Košice / Tatiána
Janočková (Autor).
In: Notitiae historiae ecclesiasticae
: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. - Roč. 1 [i.e.3], č.
1 (2014), s. 126-148.
ADF
Rímskokatolícky farský archív
Poľov / Lenka Straková.
In: Acta theologica et religionistica
: internetový časopis doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - Prešov : Prešovská
univerzita, 2014. - ISSN 13387251. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 150157. - Popis urobený: 8.9.2014. Dostupné
na:
http://www.unipo.sk/greckokatoli
cka-teologicka-fakulta/hlavnesekcie/acta/ac.
ADF
Obeta
Veľkého
piatka:
existenciálny nezmysel alebo
základ viery / Marcel Šefčík, 2014.
In: Liturgia : časopis pre liturgickú
obnovu. - ISSN 1210-0676, Roč.
24, č. 3 (2014), s. 212-238.
ADF
,,Svet
žije
z
80
obety"
-
existencialistický
pohľad
na
utrpenie a obetu / Marcel Šefčík,
2014.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535, Roč. 8, č. 1
(2014), s. 8-13.
ADF
Embodied Subjectivity and Ethical
Responsibility for Terminally Ill
Patients. Treating the Whole in
Palliative Care = Stelesnená
subjektivita a etická zodpovednosť
za terminálne chorých pacientov.
Liečba celistvosti v paliatívnej
liečbe / Radoslav Lojan (Autor).
In: Prohuman [elektronický zdroj] :
vedecko-odborný
internetový
časopis, 2014. - ISSN 1338-1415. Roč. 6, č. 9 (2014), nestr. - Popis
urobený: 17.9.2014. - Dostupné
na:
http://www.prohuman.sk/zdravot
nictvo/embodied-subjectivity-andethical-responsibility-terminallyill-patients.
ADF
Zapojenie kresťanskej komunity v
starostlivosti
o
umierajúcich
pacientov / Radoslav Lojan
(Autor).
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535. - Roč. 7, č. 2
(2013). s. 65-67.
ADF
Quod scripsi, scripsi / Vladimír
Juhás (Autor).
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč.
13, č. 2 (2014), s. 48-60.
ADF
ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς : Ježiš na
zemi v Jn 21 / Juraj Feník (Autor).
In: Studia Biblica Slovaca. - ISSN
1338-0141. - Roč. 6, č. 1 (2014), s.
81-111.
ADF
Ľahké a ťažké hriechy / Martin
Koleják,
2014.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535, Roč. 8, č. 3
(2014), s. 116-122.
ADF
Úloha pápeža / Martin Koleják,
2014.
In: Nové horizonty : časopis pre
teológiu, kultúru a spoločnosť. ISSN 1337-6535, Roč. 8, č. 2
(2014), s. 94-97.
ADF
Masturbácia / Martin Koleják,
2014.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X, Roč. 95, č. 10 (2014),
s. 479-495.
ADF
Prijímanie eucharistie v dejinách
Cirkvi / Martin Koleják, 2014.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X, Roč. 95, č. 5 (2014), s.
210-215.
ADF
Views of School-leaving Youth to
Principles and Values in the
Education. On an Example of Spiš
Diocese = Názory maturantov na
zásady a hodnoty vo výchove. Na
príklade Spišskej diecézy / Ondrej
Štefaňak,
2014.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185,
Roč. 14, č. 4 (2014), s. 115-122.
ADF
Vnútorné zranenia človeka a ich
uzdravenie / Michaela Šuľová.
In: Acta theologica et religionistica
: internetový časopis doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - Prešov, 2014. - ISSN
1338-7251. - Roč. 3, č. 1 (2014),
online, s. 35-60. - Popis urobený:
10.9.2014. - Dostupné na:
http://www.unipo.sk/public/medi
a/15888/ATeR%201_2014.pdf.
ADF
Sociálne podniky / Jozefína
Hvastová (Autor) ; Michal
Pružinský (Recenzent).
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185. Roč. 14, č. 1 (2014), s. 79-95.
ADF
Typy azylových zariadení v
Slovenskej republike / Michaela
Šuľová (Autor).
In: Acta theologica et religionistica
[elektronický zdroj] : internetový
časopis
doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2014. - ISSN
1338-7251. - Roč. 3, č. 2 (2014),
online, s. 38-43. - Popis urobený:
18.1.2015. - Dostupné na:
http://www.unipo.sk/public/medi
a/15888/ATeR%202_2014.pdf.
ADF
Univerzitné pastoračné centrum
Dr. Štefana Héseka v Prešove 2002
- 2007 = University pastoral center
of Dr. Stephen Hesek in Prešov in
2002 - 2007 / Ján Knapík (Autor).
In: Notitiae historiae ecclesiasticae
: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. - Roč. 1 [i.e. 3], č.
1 (2014), s. 169-178.
ADF
Ježiš Kristus - Vzor vzdelávania =
Jesus Christ - A Model for Teacher
/ Gabriela Genčúrová (Autor).
In: Notitiae historiae ecclesiasticae
: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. - Roč. 1 [i.e.3], č.
1 (2014), s. 8-26.
ADF
Edukačné prostredie a organizácia
kresťanskej vzdelanosti v prvom
období kresťanského staroveku =
Theology of the ancient Christian
education / Gabriela Genčúrová
(Autor).
In: Notitiae historiae ecclesiasticae
: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. - Roč. 2 [i.e.3], č.
2 (2014), s. 7-23.
ADF
Cesta k jednote v pneumatológií
alebo katolícka a pravoslávna
náuka o Duchu Svätom / Gabriela
Genčúrová.
In: Acta theologica et religionistica
81
: internetový časopis doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - Prešov : Prešovská
univerzita, 2014. - ISSN 13387251. - Roč. 3, č. 1 (2014), online,
s. 9-27. - Popis urobený: 5.9.2014.
–
Dostupné
na:
http://www.unipo.sk/greckokatoli
cka-teologicka-fakulta/hlavnesekcie/acta/ac.
ADF
Mutual Relations between Roma
Minority and the Majority =
Vzájomné vzťahy medzi rómskou
minoritou a majoriou / Zuzana
Bdayová,
2014.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185,
Roč. 14, č. 3 (2014), s. 62-70.
ADM
Vedecké
práce
v
zahraničných
časopisoch
registrovaných v databázach Web
of Science alebo SCOPUS
ADM
Resurrecton of singerism in our
Czech and Slovak post-communist
society : theological Quarterly /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(Autor).
In: Bogoslovni Vestnik : theological
Quarterly. - ISSN 0006-5722. - Roč.
74, č. 3 (2014), s. 359-372.
AEC
Vedecké
práce
v
zahraničných
recenzovaných
vedeckých
zborníkoch,
monografiách
AEC
Unumganglichkeit
der
Sakularisierung und Ablehnung
des Sakularismus in der Heutigen
Postmodern
Gesellschaft
/
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(Autor).
In: God in question - religious
language and secular languages :
on the occasion of the 25th
anniversary of the European
society for catholic theology
(1989-2014)
to its
former
Presidents / Martin M. Lintner
(Editor). - Brixen : Verlag A.
Wegner, 2014. - ISBN 978-886563-121-8. - S. 339-350.
ISBN 978-80-561-0184-1. - CDROM, S. 19-31.
AEC
Pápeži a neplatnosť manželstva z
dôvodu psychickej prirodzenosti /
Martin Kakalej (Autor) ; Milan
Schavel (Recenzent), Mirosław
Grewiński (Recenzent), 2014.
In:
Význam
pedagogiky
v
pomáhajících profesích / Stanisław
Dawidziuk. - Karviná - Nové Město
: Akademie J. A. Komenského,
2014. - ISSN 978-80905678-0-1, S.
113-129.
AED
Komunikácia a finančná výkonnosť
podniku / Jozefína Hvastová
(Autor)
;
Radoslav
Bajus
(Recenzent), Anna Bánociová
(Recenzent),
Roman
Lajoš
(Recenzent),
Peter
Mesároš
(Recenzent).
In: Financie, účtovníctvo, dane
2014 so zameraním na súčasné
problémy
:
nekonferenčný
recenzovaný vedecký zborník /
Branislav Lajoš (Editor). - Košice :
Ekonóm, 2014. - ISBN 978-80-2253855-8. - 179 s.
AEC
Pedagogika v službe opravdivej
slobody a dôstojnosti človeka /
Jozef Bieľak ; rec. Marian Šuráb,
Bazyli Remigiusz Degórski, 2014.
In: Spektrum pedagogiki religii =
Spektrum pedagigiky náboženstva
/
pod
red.
ks.
Mariana
Włosińskiego. - Włocławek :
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna, 2014. - ISSN 978-8361609-37-7, S. 79-96.
AEC
Spiritualita stvorenia v biblii a jej
pedagogikcký potenciál / Jozef
Bieľak ; rec. Jozef Jarab, Zachariasz
S.
Jabłoński,
2014.
In: Pedagogiczny potencijał biblii =
Pedagigický potenciál biblie / pod
red. ks. Mariana Włosinskiego. Włocławek : Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna,
2014. - ISBN 978-83-61609-39-1, S.
69-84.
AED Vedecké práce v domácich
recenzovaných
vedeckých
zborníkoch, monografiách
AED
Cirkev a duchovné hodnoty /
Gabriel Ragan (Autor) ; Pavol Dráb
(Recenzent),
Jozef
Jurko
(Recenzent),
Andrej
Krivda
(Recenzent).
In: Návrh katechetických spevov a
ich využitie na prvom stupni
základných škôl [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov /
Gabriel
Ragan
(Editor).
Ružomberok : Verbum, 2014. -
AED
Metabolický syndróm ako rizikový
faktor
kardiovaskulárnych
ochorení a ich dopad na
ekonomiku = Metabolic syndrome
as a risk factor for cardiovascular
diseases and their economic
impact / Zdenka Hertelyová
(Autor), Jozefína Hvastová (Autor)
; Vojtech Tkáč (Recenzent), Pavol
Dancák (Recenzent), Peter Juriš
(Recenzent), Dagmar Kalátová
(Recenzent).
(Príspevok
je
publikovaný aj ako abstrakt.).
In: Civilizačné ochorenia a ich
vplyv na kvalitu života, zdravia a
sociálno-ekonomickú oblasť =
Civilization illness and thein
influence on the quality of life,
health and socio-economic area :
Ošetrovateľstvo,
Zdravotníctvo,
Ekonomické
aspekty
v
zdravotníctve : Nursing, Health,
Economic aspects in Health /
Emília Pribišová (Zostavovateľ),
Pavol Beňo (Zostavovateľ), Miron
Šramka (Zostavovateľ). - Bratislava
: Samosato s.r.o., 2014. - ISBN
978-80-89464-27-2. - S. 307-317.
AED
Inovatívne využitie hudby a spevu
v primárnej edukácii / Mária
Duchová (Autor) ; Pavol Dráb
(Recenzent),
Jozef
Jurko
(Recenzent),
Andrej
Krivda
(Recenzent).
In: Návrh katechetických spevov a
ich využitie na prvom stupni
82
základných škôl [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov /
Gabriel
Ragan
(Editor).
Ružomberok : Verbum, 2014. ISBN 978-80-561-0184-1. - CDROM, S. 32-41
AED
Používanie zvuku a zvukových
záznamov v edukácii : možnosti
interaktívneho vyučovania pri
interpretácii hudobných textov vo
vyučovaní NAB, 1. časť / Gabriela
Genčúrová (Autor) ; Pavol Dráb
(Recenzent),
Jozef
Jurko
(Recenzent),
Andrej
Krivda
(Recenzent).
In: Návrh katechetických spevov a
ich využitie na prvom stupni
základných škôl [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov /
Gabriel
Ragan
(Editor).
Ružomberok : Verbum, 2014. ISBN 978-80-561-0184-1. - CDROM, S. 42-53.
AED
Etický liberalizmus / Jozef Bieľak ;
rec. Amantius Akimjak, Anton
Lisník, Mária Gažiová, 2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 109-112.
AED
Globalizácia / Jozef Bieľak ; rec.
Amantius Akomjak, Anton Lisník,
Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 127-128.
AED
Meditácia / Jozef Bieľak ; rec.
Amantius Akimjak, Anton Lisník,
Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 119-120.
AED
Náboženská viera / Jozef Bieľak ;
rec. Amantius Akimjak, Anton
Lisník, Mária Gažiová, 2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 121-123.
AED
New age / Jozef Bieľak ; rec.
Amantius Akimjak, Anton Lisník,
Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 129-131.
AED
Politický liberalizmus / Jozef Bieľak
; rec. Amantius Akimjak, Anton
Lisník, Mária Gažiová, 2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 113-115.
AED
Rodina - domáca cirkev / Jozef
Bieľak ; rec. Amantius Akimjak,
Anton Lisník, Mária Gažiová, 2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 133-136.
AED
Sacrum / Jozef Bieľak ; rec.
Amantius Akimjak, Anton Lisník,
Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 132.
AED
Voodoo / Jozef Bieľak ; rec.
Amantius Akimjak, Anton Lisník,
Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 124-126.
AED
Vplyv , dôsledky a možnosti
zvládania stresu v živote jedinca /
Zuzana Budayová ; rec. Bohumil
Chmelík, Staniskav Nečas, Juraj
Spuchlák, Petronela Šebestová,
2013.
In: Sociálne zdravie jedinca a
spoločnosti / zost. Antonín Kozoň.
- [1. vyd.]. - Trenčín : SpoSoIntE,
2014. - ISBN 978-80-89533-12-1, S.
161-171
AED
Vzťahy medzi vierou a rozumom /
Jozef Bieľak ; rec. Amantius
Akimjak, Antn Lisník, Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 116-118.
AED
Zjavenie / Jozef Bieľak ; rec.
Amantius Akimjak, Anton Lisník,
Mária
Gažiová,
2014.
In: Pedagogické diskusie na
Inštitúte Juraja Páleša - PF KU v
Levoči / zost. Marta Oravcová. Levoča : MTM, 2014. - ISBN 97880-89187-92-8, S. 137-139.
In: Demokracie jako hodnota a
problém II : sborník příspěvků z
mezinárodní vědecké konference
(věnováno
památce
Václava
Havla) : Liberec, 18.-19.2012. Liberec : Technická univerzita v
Liberci, 2014. - ISBN 978-80-7494048-4. - S. 261-272.
AFC
Úloha psychológa pri podpore
študentov
so
špecifickými
potrebami na KU / Róbert Lapko,
Katarína
Markovičová,
Juraj
Holdoš ; rec. Bohumil Stejskal,
Zdenka Šándorová.
In: Vysokoškolské studium bez
bariér : sborník příspěvků z VIII.
ročníku mezinárodní konference :
Liberec, 19.-20. září 2013 / ed.
Iveta Pospíšilová. - Liberec :
Technická univerzita v Liberci,
2014. - ISBN 978-80-7494-066-8. S. 78-86.
AFC Publikované príspevky na
zahraničných
vedeckých
konferenciách
AFC
Komplexné
poradenstvo
pre
univerzitných
študentov
s
dôrazom
na
psychologické
poradenstvo a na integráciu
ďalších druhov poradenstva do
funkčného celku = Complex
Counselling
for
University
Students Focused on Psychological
Counselling and on Integration of
Different Kinds of Counselling into
the Functioning System / Juraj
Holdoš, Katarína Markovičová,
Róbert Lapko ; rec. Marie
Kocurová, Josef Konečný.
In:
Rozvoj
kompetencí
vysokoškolských poradců napříč
poradenským
spektrem
[elektronický zdroj] : kolektivní
monografie : stati z konference s
mezinárodní účastí, 23. a 24. října
2013 v Telči / ed. Libor Novosád. Brno : Asociace vysokoškolských
poradců, 2014. - ISBN 978-80-2606483-1. - CD-ROM, s. 67-78.
AFC
Verejný priestor dialógu ako
podpora slobody / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló ; rec. Michal
Hauser, Milan Kreuzzieger.
In: , 2014. - ISBN 978-80-7494048-4.
AFC
Vplyv rodiny na hodnotovú
orientáciu
mládeže
:
so
zameraním
na
manželstvo,
rodičovstvo
a
reprodukčné
správanie / Lýdia Lešková ; rec.
Ondrej
Botek,
Nadežda
AED
Vplyv , dôsledky a možnosti
zvládania stresu v živote jedinca /
Zuzana Budayová ; rec. Bohumil
Chmelík, Staniskav Nečas, Juraj
Spuchlák, Petronela Šebestová,
2013.
In: Sociálne zdravie jedinca a
spoločnosti / zost. Antonín Kozoň.
- [1. vyd.]. - Trenčín : SpoSoIntE,
2014. - ISBN 978-80-89533-12-1, S.
161-171.
83
Kovalčíková.
In: Profesionalita, perspektivy a
rozvoj
sociální
práce
=
Professionalism, Perspectives and
the Development of Social Work :
sborník z konference X. Hradecké
dny sociální práce / Zuzana
Truhlářová,
Katarína
Levická
(eds.). - Hradec Králové :
Gaudeamus, 2013. - ISBN 978-807435-359-8.
AFC
Case study in the social sciences /
Michaela Šuľová (Autor).
In:
Sapere
Aude
2014
[elektronický zdroj] : pedagogika,
psychológia a dnešní společnost,
vol. IV : recenzovaný sborník
příspěvku vědecké konference s
mezinárodní účastí, 24.- 28.
března 2014, Hradec Králově,
Česká republika : certifikovaná
vědecká konference : Certificate
Conference No.: 2259661419. Hradec Králově, Česká republika. :
Magnaminitas, 2014. - ISBN 97880-87952-03-0. - CD-ROM, S. 224229.
AFC
Rodina ako dôležitý objekt
intervencie sociálneho pracovníka
pri
vykonávaní
opatrení
sociálnoprávnej ochrany = The
family an important object of
intervention for social workers in
the implementation of social-legal
and protection acts / Lýdia
Lešková (Autor) ; Iva Chvátalová
(Recenzent).
In: Lidská práva v proměnách času
: Sborník příspěvků : III. ročník
mezinárodní konference : České
Budějovice 12. listopadu 2013 /
Lenka Rosková (Editor). - České
Budějovice : Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích Zdravotne
sociální fakulta, 2014. - ISBN 97880-7394-453-7. - S. 67-74.
AFC
Socializácia gréckokatolíckych a
rímskokatolíckych bohoslovcov v
prostredí kňazského seminára a
teologickej fakulty / Ján Knapík ;
rec. Dalibor Jílek, Emília Janigová,
Ewa Syrek.
In: Sociální pedagogika ve službě
člověku a společnosti [elektronický
zdroj] : 6. mezinárodní konference
k sociální pedagogice / eds. Silvia
Neslušanová, Ingrid Emmerová,
Ewa Jarosz. - Brno : Institut
mezioborových studií, 2014. - ISBN
978-80-88010-01-2. - CD-ROM, s.
680-685.
AFC
Prspektívy ďalšieho vzdelávania v
sociálnej práci = Prospects of
further edukation in social work /
Janka Bursová ; rec. Ondrej Botek,
Nadežda
Kovalčíková,
2014.
In: Profesionalita, perspektivy a
rozvoj
sociální
práce
=
Professionalism, Perspectives and
the Development of Social Work :
sborník z konference X. Hradecké
dny sociální práce / Zuzana
Truhlářová,
Katarína
Levická
(eds.). - 1. vyd. - Hradec Králové :
Gaudeamus, 2013. - ISBN 978-807435-359-8, S. 46-50.
AFC
Social Policy in the Social State =
Sociálna politka v sociálnom štáte
/ Janka Bursová, Ladislav Čurilla ;
rec.
Peter Škultéty, Milan
Šmátrala, Antonín Nesvadba,
2014.
In: Evropská společnost, právo a
věda - aktuální problémy / zost.
Kristína
Králiková,
Zuzana
Križanová, Marcel Kordoš. Hodonín : Ústav práva a soudního
inženýrství v Hodoníne, 2014. ISBN 978-80-905646-5-7, S. 103112.
AFC
Sociálne poistenie v podmienkach
Slovenskej republiky = Social
Security in the Slovak Republik /
Zuzana Budayová ; rec. Peter
Škultéty, Milan Šmátrala, Antonín
Nesvadba,
2014.
In: Evropská společnost, právo a
věda - aktuální problémy / zost.
Kristína
Králiková,
Zuzana
Križanová, Marcel Kordoš. Hodonín : Ústav práva a soudního
inženýrství v Hodoníne, 2014. ISBN 978-80-905646-5-7, S. 113122.
84
AFC
Perspektívy ďalšieho vzdelávania v
sociálnej práci = Prospects of
further edukation in social work /
Janka Bursová ; rec. Ondrej Botek,
Nadežda
Kovalčíková,
2014.
In: Profesionalita, perspektivy a
rozvoj
sociální
práce
=
Professionalism, Perspectives and
the Development of Social Work :
sborník z konference X. Hradecké
dny sociální práce / Zuzana
Truhlářová,
Katarína
Levická
(eds.). - 1. vyd. - Hradec Králové :
Gaudeamus, 2013. - ISBN 978-807435-359-8, S. 46-50.
AFD Publikované príspevky na
domácich
vedeckých
konferenciách
AFD
Náboženské spolky v Poľove =
Religious socienties in Poľov /
Lenka Straková (Autor).
In: Notitiae historiae ecclesiasticae
: vedecký recenzovaný časopis. ISSN 1338-9572. - Roč. 2 [i.e.3], č.
2 (2014), s. 96-109.
AFD
Józef Stanisław Tischner / Tatiana
Janočková (Autor) ; rec. Arkadiusz
Baron, Cyril Hišem.
In: Wpływ koncepcji filozoficznych
na sposób pojmowania Boga od
starożytności do współczesności :
konferencja nukowa v Koszycach
[Wydział Teologiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku], 12
kwietnia 2013 / ed. Wioleta
Marchewka, Tatiana Janočková. Kraków : Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie –
Wydawnictwo Naukowe, 2014. ISBN 978-83-7438-367-7. - S. 6675.
AFD
Vplyv Jozefinizmu na cirkevný
život v budúcej Košickej diecéze /
Cyril Hišem (Autor) ; Peter Šturák
(Recenzent),
Gabriel
Ragan
(Recenzent).
In: Dejiny Cirkvi v novoveku :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
uskutočnenej
4.
novembra 2014 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku / Cyril Hišem (Editor).
- Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-951-8. - S. 66-103.
AFD
P. Andrej Konc a jeho svedectvo
rehoľného a kňazského života /
Štefan Lenčiš (Autor) ; Peter
Šturák (Recenzent), Gabriel Ragan
(Recenzent).
In: Dejiny Cirkvi v novoveku :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
uskutočnenej
4.
novembra 2014 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku / Cyril Hišem (Editor).
- Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-951-8. - S. 55-62.
AFD
Stav výskumu dejín Košickej
arcidiecézy po konferencii v roku
1994 / Cyril Hišem (Autor) ; Peter
Šturák (Recenzent), Gabriel Ragan
(Recenzent).
In: Dejiny Cirkvi v novoveku :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
uskutočnenej
4.
novembra 2014 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku / Cyril Hišem (Editor).
- Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-951-8. - S. 24-39.
AFD
Viedenská arbitráž a jej vplyv na
život košickej diecézy / Štefan
Lenčiš (Autor) ; Peter Švorc
(Recenzent),
Milan
Olejník
(Recenzent).
In: Historické medzníky vo vývoji
Košíc v 20. storočí / Nikola
Regináčová
(Editor),
Alžbeta
Bojková (Editor). - Košice : UPJŠ v
Košciach, Filozofická fakulta, 2013.
- ISBN 978-80-8152-131-7. - S. 8797.
AFD
Teologické vzdelávanie a výchova
v Košiciach v rokoch 1918-1950 /
Cyril Hišem (Autor) ; Peter Švorc
(Recenzent),
Milan
Olejník
(Recenzent).
In: Historické medzníky vo vývoji
Košíc v 20. storočí / Nikola
Regináčová
(Editor),
Alžbeta
Bojková (Editor). - Košice : UPJŠ v
Košciach, Filozofická fakulta, 2013.
- ISBN 978-80-8152-131-7. - S.
130-143.
AFD
Vnímanie Boha z pohľadu
slobodomurárstva : fenomén
enormného
rozšírenia
slobodomurárskych ideí vo svete /
Lenka Lapošová ; rec. Arkadiusz
Baron, Cyril Hišem.
In: Wpływ koncepcji filozoficznych
na sposób pojmowania Boga od
starożytności do współczesności :
konferencja nukowa v Koszycach
[Wydział Teologiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku], 12
kwietnia 2013 / ed. Wioleta
Marchewka, Tatiana Janočková. Kraków : Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie –
Wydawnictwo Naukowe, 2014. ISBN 978-83-7438-367-7. - S. 112123.
AFD
Špecifiká poznania Boha v
kontexte existenciálnej koncepcie
bytia / Peter Fotta ; rec. Arkadiusz
Baron, Cyril HIšem.
In: Wpływ koncepcji filozoficznych
na sposób pojmowania Boga od
starożytności do współczesności :
konferencja nukowa v Koszycach
[Wydział Teologiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku], 12
kwietnia 2013 / ed. Wioleta
Marchewka, Tatiana Janočková. Kraków : Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie –
Wydawnictwo Naukowe, 2014. ISBN 978-83-7438-367-7. - S. 4457.
AFD
Gréckokatolíci v Abovskej stolici
podľa latinskej kánonickej vizitácie
z roku 1746 / Peter Zubko ; rec.
Cyril Vasiľ, Ľuboslav Hromják,
85
Katarína
Žeňuchová,
2013.
In:
Kultúrna
identita
gréckokatolíkov vo svetle cyrilometodského dedičstva II. : súbor
štúdií : 23. mája 2013, Bratislava /
zost. Miloš Lichner, Šimon
Marinčák, Peter Žeňuch. - 1. vyd. Bratislava
:
Dobrá
kniha,
Slavistický ústav Jána Stanislava
SAV, 2013. - (Dialógy). - ISBN 97880-7141-803-0, S. 77-99.
AFD
Biografický
profil
spišského
kapitulárneho vikára Jozefa Ligoša
(1914-1973).
In
HROMJÁK,
Ľuboslav (ed.). ThDr. Jozef Ligoš,
spišský kapitulný vikár : zborník z
domácej vedeckej konferencie 34.
ročníka Znaky časov konanej 29.
novembra 2013 v Spišskom
Podhradí : STUDIA THEOLOGICA
SCEPUSIENSIA
XVI.
Spišské
Podhradie : Nadácia Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka,
2014, ISBN 978-80-89170-45-6, s.
19-51.
AFD
Kedy má skúšanie liekov etický
základ? / Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló (Autor) ; Cyril Hišem
(Recenzent),
Paul
Röttig
(Recenzent),
Jozef
Jurko
(Recenzent).
In: Osobná identita človeka v 21.
storočí : týždeň etiky 2014 :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie a aktivít IAEAS
konanej dňa 8. - 9. apríla 2014 /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(Editor) Samuel Falat (Editor). Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-954-9. - S. 249-266.
AFD
Etické a psychologické aspekty
sprevádzania
nemocných
a
zomierajúcich / Radoslav Lojan
(Autor) ; Cyril Hišem (Recenzent),
Paul Röttig (Recenzent), Jozef
Jurko (Recenzent).
In: Osobná identita človeka v 21.
storočí : týždeň etiky 2014 :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie a aktivít IAEAS
konanej dňa 8. - 9. apríla 2014 /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(Editor) Samuel Falat (Editor). Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-954-9. - S. 204-215.
AFD
Caring presence framework for
attending to dying in palliative
care = Rámec starostlivej účasti
umierajúcim
v
paliatívnej
starostlivosti / Radoslav Lojan
(Autor)
;
Milan
Minarik
(Recenzent),
Soňa
Hlinková
(Recenzent).
In: Ružomberské zdravotnícke dni
2014 - IX. ročník [elektronický
zdroj] : zborník z medzinárodnej
konferencie / zost. Anton Lacko,
Anna
Lesňáková,
Helena
Kadučáková,
Mariana
Magerčiaková, Mária Lehotská. Ružomberok
:
Verbum
vydavateľstvo Katolíckej univerzity
v Ružomberku, 2014. - ISBN 97880-561-0180-3. - S. 637-646.
AFD
Tí, ktorí "nevideli a uverili" :
kresťanská gnóza v Roku viery /
Pavol Dráb (Autor) ; Štefan Sečka
(Recenzent),
Jozef
Jarab
(Recenzent),
Jozef
Bieľak
(Recenzent),
Ján
Kuboš
(Recenzent).
In: Scio cui credidi : zborník
príspevkov z 33. ročníka Znaky
času, vedeckého sympózia v Roku
viery konaného dňa 26.apríla 2013
/ ed. Jozef Bieľak. - Spišské
Podhradie : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 2013. ISBN 978-80-89170-44-9. - S. 2331.
AFD
Voľba
kultúry
života
v
retrospektíve encykliky Humanae
Vitae o odmietnutí umelej
antikoncepcie / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló ; rec. Anna
Strehárová, Miroslav Dunaj.
In: Ochrana života XIV. : viacdetná
rodina v minulosti a dnes : pocta
Antonovi
Neuwirthovi
:
[konferencia s medzinárodnou
účasťou : 27. 9. 2013, Trnavská
univerzita v Trnave] / ed. Bohumil
Chmelík. - Trnava : Trnavská
univerzita v Trnave, 2013. - ISBN
978-80-8082-744-1. - S. 86-97.
AFD
Reprodukčné
zdravie:
od
uzdravovania časti k chorobe
celku? : hľadanie definície zdravia
a choroby od prírodných vied po
kresťanskú etiku / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló ; rec. Tomáš
Doležal, Pavol Dancák. (Príspevok
bol
publikovaný
aj
ako:
Reproduktív egészég: a rész
meggyóggyításától
az
egész
Betegsége felé? In: A Magiar
Katolikus Orvosok Szent Lukács
Egyesuletének Tudósítója - Roč.
31, č. 2 (2014), s. 44-55.).
In: Reprodukčné zdravie ženy v
centre záujmu : právne, bioetické,
medicínske a psychosociálne
aspekty starostlivosti o ženské
zdravie : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie / ed. Ivan
Humeník, Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló, Zuzana Zoláková. Bratislava : Vydavateľstvo Wolters
Kluwer, 2014. - ISBN 978-80-8168035-9. - 431 s.
AFD
Začiatok a koniec skutkov
apoštolov v dome = The beginning
and the end of the acts in the
house / Juraj Feník (Autor) ; Štefan
Novotný (Recenzent), Juraj Pigula
(Recenzent),
Lucia
Pečovská
(Recenzent).
In: Rodina a farnosť : perspektívy
novej evanjelizácie = zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou : Košice
20.9.2013 / Richard Kucharčik
(Editor). - Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - S. 7-20.
AFD
Ľudská osoba ako centrum kultúry
- kultúry života / Radoslav Lojan
(Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent),
Cyril Hišem (Recenzent).
In: Hľadanie dialógu modernej
kultúry a teológie : zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej konferencie : konanej
86
dňa 25. apríla 2013 v Aule
Teologickej
fakulty
KU
v
Ružomberku, Hlavna 89, Košice /
ed.
Inocent-Mária
Szaniszló,
Radoslav Lojan, Peter Benčo. Prešov : Michal Vaško, 2013. ISBN 978-80-7165-923-5. - 78 s.
AFD
Vzťah teologickej etiky k ostatným
vedám, ktoré sa zaoberajú
ľudskými skutkami / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló ; rec. Tatiana
Machalová, Martin Škára.
In: Aplikovaná etika – kontext a
perspektívy
II
:
zborník
monografických štúdií z vedeckej
konferencie konanej na FF UPJŠ v
Košiciach dňa 12.9.2013 / ed.
Ľubov Vladyková. - Košice : UPJŠ v
Košiciach, 2014. - ISBN 978-808152-101-0. - S. 231-270.
AFD
Hudba v živote a diele Pavla
Straussa / Martin Koleják ; rec.
Peter Liba, Gabriela Magalová,
2014.
In: Pavol Strauss a katolícka
moderna / ed. Ján Gallik. - 1.
vydanie. - Nitra : Univerzita
Konštantína Filozofa, 2014. - ISBN
978-80-558-0592-4, S. 69-81.
AFD
Respublica
christianorum IX.
storočia a prelom našich tisícročí /
Juraj Jurica ; rec. Arkadiusz Baron,
Cyril Hišem.
In: Wpływ koncepcji filozoficznych
na sposób pojmowania Boga od
starożytności do współczesności :
konferencja nukowa v Koszycach
[Wydział Teologiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku], 12
kwietnia 2013 / ed. Wioleta
Marchewka, Tatiana Janočková. Kraków : Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie –
Wydawnictwo Naukowe, 2014. ISBN 978-83-7438-367-7. - S. 7686.
AFD
Modernizácia
vyučovania
s
využitím IKT / Anton Babják
(Autor) ; Cyril Hišem (Recenzent),
Lenka
Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková
(Recenzent),
Radoslav
Lojan
(Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 5665.
AFD
Sto rokov od narodenia ThDr.
Emila Stacha / Jozef Jurko ; rec.
Gabriel Ragan, Štefan Lenčiš.
In: Teologické a historické aspekty
III. : zborník príspevkov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie, Košice [Teologická
fakulta KU v Ružomberku] 10.
októbra 2013 / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2014.
- ISBN 978-80-7165-935-8. - S. 512.
Wydawnictwo Naukowe, 2014. ISBN 978-83-7438-367-7. - S. 87111.
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 88104.
AFD
Svedectvo
viery
Božieho
služobníka Stefana Wyszyńskiego
pre rok viery / Jozef Jurko (Autor) ;
Štefan Sečka (Recenzent), Jozef
Jarab (Recenzent).
In: Scio cui credidi : zborník
príspevkov z 33. ročníka Znaky
času, vedeckého sympózia v Roku
viery konaného dňa 26.apríla 2013
/ ed. Jozef Bieľak. - Spišské
Podhradie : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 2013. ISBN 978-80-89170-44-9. - S. 3252.
AFD
Sociálne metódy pri práci s deťmi s
poruchami správania = Methods in
social work with children with
behavioral problem / Gréta
Gáborová (Autor) ; Cyril Hišem
(Recenzent), Lenka Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková (Recenzent), Radoslav
Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 171180.
AFD
Stošeťdesiat rokov od smrti Jána
Andraščíka / Jozef Jurko ; rec.
Gabriel Ragan, Štefan Lenčiš.
In: Teologické a historické aspekty
III. : zborník príspevkov z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie, Košice [Teologická
fakulta KU v Ružomberku] 10.
októbra 2013 / ed. Cyril Hišem. Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2014.
- ISBN 978-80-7165-935-8. - S. 6168.
AFD
Power-pointová prezentácia vo
výučbe predmetov sociálnej práce
so zameraním na rodinu = PowerPoint presentation of teaching
social work focused on the family /
Lýdia Lešková (Autor) ; Amantius
Akimjak
(Recenzent),
Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 2238.
AFD
Archetypy literárnej tvorby na
filozofickom podklade Európy /
Jozef Jurko (Autor) ; Arkadiusz
Baron (Recenzent), Cyril Hišem
(Recenzent).
In: Wpływ koncepcji filozoficznych
na sposób pojmowania Boga od
starożytności do współczesności :
konferencja nukowa v Koszycach
[Wydział Teologiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku], 12
kwietnia 2013 / ed. Wioleta
Marchewka, Tatiana Janočková. Kraków : Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie –
AFD
Aplikácia vybraných aktivizujúcich
metód
do
vyučovania
sociálnoprávnej
ochrany
=
Aplication of selected to teaching
activating methods of social
protection / Lýdia Lešková (Autor)
; Cyril Hišem (Recenzent), Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent),
Daniela Baková
(Recenzent),
Radoslav Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
87
AFD
Multimediálne vybavenie poradní
pri sociálnej práci s rodinou =
Multimedia equipment, consulting
rooms for social work with family /
Gréta
Gáborová
(Autor)
;
Amantius Akimjak (Recenzent),
Lenka
Haburajová
Ilavská
(Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 144152.
AFD
Možnosti zatraktívnenia výučby v
predmete
sociálno-právna
ochrana = Options to make lesson
in the subject of socio-legal
protection more attractive / Mária
Duchová (Autor) ; Cyril Hišem
(Recenzent), Lenka Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková (Recenzent), Radoslav
Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 5665.
AFD
Možnosti
školskej
prevencie
problémov s návykovými látkami /
Mária Duchová (Autor) ; Cyril
Hišem
(Recenzent),
Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent),
Daniela Baková
(Recenzent),
Radoslav Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 6672.
AFD
Projektovanie
ako
forma
atraktívneho vyučovania sociálnoprávnej ochrany / Ján Jenčo
(Autor) ; Cyril Hišem (Recenzent),
Lenka
Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková
(Recenzent),
Radoslav
Lojan
(Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 4055.
AFD
Novoveký
pozitivizmus
a
kresťanská antropológia / Marek
Forgáč (Autor) ; Peter Šturák
(Recenzent),
Gabriel
Ragan
(Recenzent).
In: Dejiny Cirkvi v novoveku :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
uskutočnenej
4.
novembra 2014 na Teologickej
fakulte Katolíckej univerzity v
Ružomberku / Cyril Hišem (Editor).
- Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - ISBN 97880-7165-951-8. - S. 201-206.
AFD
Návrh prednášky o sanácii rodiny s
využitím
multimediálnych
prostriedkov = Lecture on family
restoration with multimedia tools
/ Gabriela Genčúrová (Autor),
Michaela Šuľová (Autor)
;
Amantius Akimjak (Recenzent),
Lenka
Haburajová
Ilavská
(Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 78104 [1,11 AH].
AFD
Interaktívne vyučovanie predmetu
sociálnoprávna
ochrana
=
Interactive teaching of socio-legal
protection / Gabriela Genčúrová
(Autor). Michaela Šuľová (Autor) ;
Cyril Hišem (Recenzent), Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent),
Daniela Baková
(Recenzent),
Radoslav Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 124144 [0,91 AH].
AFD
Využitie techniky - videotréning
interakcii pri práci s jednotlivcom a
rodinou = Application techniques video training interaction for
working with individuals and
families / Renáta Jamborová
(Autor) ; Amantius Akimjak
(Recenzent), Lenka Haburajová
Ilavská (Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
88
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 6877.
AFD
Senior v ohrození mediálnej
kultúry = Senior at risk of media
culture / Renáta Jamborová
(Autor) ; Cyril Hišem (Recenzent),
Lenka
Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková
(Recenzent),
Radoslav
Lojan
(Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 3339.
AFD
Výber aktivizujúcich metód a ich
využitie vo vybraných prípadoch
vyučovacieho procesu = Active
selection methods and their use in
selected cases the teaching
process / Alena Stopková (Autor) ;
Cyril Hišem (Recenzent), Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent),
Daniela Baková
(Recenzent),
Radoslav Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 145157.
AFD
E-learning ako metóda pri
vzdelávaní sociálnych pracovníkov
pracujúcimi s rómskymi rodinami
= E learning as a method for
training social workers working
with roma families / Alena
Stopková (Autor) ; Amantius
Akimjak
(Recenzent),
Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 118133.
AFD
Aktivizujúce metódy a ich využitie
v saleziánskych centrách =
Activitingmethods and theirusage
in salezianscenter / Lenka
Urbanová (Autor) ; Cyril Hišem
(Recenzent), Lenka Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková (Recenzent), Radoslav
Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 158170.
AFD
Film ako učebná pomôcka pri
výchove detí = Film as teaching aid
in children education / Lenka
Urbanová (Autor) ; Amantius
Akimjak
(Recenzent),
Lenka
Haburajová Ilavská (Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 105117.
AFD
Využitie kresťanských médií pri
štúdiu učebných materiálov o
manželstve a rodine pre sociálnu
prácu / Jozef Jurko (Autor) ;
Amantius Akimjak (Recenzent),
Lenka
Haburajová
Ilavská
(Recenzent).
In:
Možnosti
využitia
multimediálnych
učebných
materiálov o manželstve a rodine
pre sociálnu prácu : zborník z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-949-5. - S. 4967.
AFD
Súčasné vzťahové trendy v zápase
o stabilizovanú spoločnosť / Jozef
Jurko (Autor) ; Cyril Hišem
(Recenzent), Lenka Haburajová
Ilavská
(Recenzent),
Daniela
Baková (Recenzent), Radoslav
Lojan (Recenzent).
In: Nové aspekty v sociálnoprávnej ochrane : zborník z
vedeckej konferencie : [Teologická
fakulta KU v Ružomberku, Košice,
25. septembra 2014] / Lýdia
Lešková (Editor). - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. ISBN 978-80-7165-948-8. - S. 7387.
AFD
Sociálne práva v podmienkach SR
= Social Rights in Conditions of
Slovak Republic / Katarína
Kotradyová ; rec. Cyril Hišem,
Lenka Haburajová - Ilavská,
Daniela Baková, Radoslav Lojan,
2014.
In: Nové aspekty v sociálno právnej ochrane / ed. Lýdia
Lešková. - 1. vyd. - Prešov : Michal
Vaško, 2014. - ISBN 978-80-7165948-8, S. 23-31
AFD
Hodnotová orientácia súčasných
mladých ľudí = Contemporary
Young People and their Value
Orientation / Emília Čurillová ;
Ľubomír
Pekarčík,
Lenka
Haburajová - Ilavská, 2013.
In: Hodnotová orientácia mladých
ľudí a ich vzťah k inštitúcii
manželstva
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
89
konferencie
:
[TF
KU
v
Ružomberku] Košice, 8. november
2013 / ed. Anton Fabian, Lýdia
Lešková. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-921-1, S.
162-167.
AFD
Kríza rodiny ako dôsledok krízy
hodnôt a jej riešenie = The Crisis
of the Family as Result of the Crisis
of Values and its Solution /
Dominika Špinerová ; Ľubomír
Pekarčík, Lenka Haburajová Ilavská,
2013.
In: Hodnotová orientácia mladých
ľudí a ich vzťah k inštitúcii
manželstva
:
zborník
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
:
[TF
KU
v
Ružomberku] Košice, 8. november
2013 / ed. Anton Fabian, Lýdia
Lešková. - Prešov : Michal Vaško,
2013. - ISBN 978-80-7165-921-1, S.
156-161.
AFG Abstrakty príspevkov zo
zahraničných
vedeckých
konferencií
AFG
Bioethics and Biopolitics =
proceedings of the 28th European
Conference on Philosophy of
Medicine and Health Care :
"Bioethics and Biopolitics" /
Inocent-Maria Vladimír Szaniszló
(Autor).
In: "Bioethics and Biopolitics" :
proceedings of the 28th European
Conference on Philosophy of
Medicine and Health Care :
Debrecen, 27.-30.8.2014 / Bert
Gordijn, Péter Kakuk, Attila
Bánfalvi (eds.). - Debrecen :
Department
of
Behavioural
Siences, Faculty of Public Health,
University of Debrecen, 2014. ISBN 978-963-473-728-5. - S. 126128.
AFG
Dieťa v procese sociálnej exklúzie
= The Child in the Process of Social
Exclusion / Katarína Kotradyová,
2014.In: Lidská práva v proměnách
času / ed. Lenka Rosková. - 1. vyd.
- ISBN 978-80-7394-453-7, S. 5355.
AFH Abstrakty príspevkov z
domácich vedeckých konferencií
AFH
Metabolický syndróm ako rizikový
faktor
kardiovaskulárnych
ochorení a ich dopad na
ekonomiku [elektronický zdroj] =
Metabolic syndrome as a risk
factor for cardiovascular diseases
and their economic impact /
Zdenka
Hertelyová
(Autor),
Jozefína Hvastová (Autor). (Text
bol
publikovaný
aj
na
elektronickom optickom disku:
HERTELYOVÁ, Z. - HVASTOVÁ, J.
Metabolický syndróm ako rizikový
faktor
kardiovaskulárnych
ochorení a ich dopad na
ekonomiku = Metabolic syndrome
as a risk factor for cardiovascular
diseases and their economic
impact. In Zdravotníctvo a sociálna
práca : vedecký časopis. Roč. 8,
Supplementum (2013), CD-ROM,
s. 65-67.).
In: Zdravotníctvo a sociálna práca
= Metabolic syndrome as a risk
factor for cardiovascular diseases
and their economic impact :
vedecký časopis. - Bratislava :
Samosato, s.r.o., 2013. - ISSN
1336-9326. - Roč. 8, č. 4
Supplementum (2013), online, s.
54-55.
Dostupné
na:
http://www.zdravotnictvoasocialn
apraca.sk/2014/12/17/zdravotnict
vo-a-socialna-praca4-2014/.
BAB Odborné knižné publikácie
vydané
v
domácich
vydavateľstvách
BAB
Každý deň s Božím slovom II /
Jozef Jurko (Autor) ; Gabriel Ragan
(Recenzent),
Bernard
Bober
(Recenzent). - 1. vyd. - Kapušany :
Bens, 2014. - 370 s. - ISBN 978-8089679-06-5.
BBA Kapitoly v odborných
knižných publikáciách vydaných v
zahraničných vydavateľstvách
BBA
Il ruolo del clero cattolico nella
nazione slovacca dalle origini fino
alla prima metá del Novecento /
Ľuboslav Hromják, 2014. - ISBN
978-3-631-62876-8.
In Klerus und Nation in
Südosteuropa vom 19. bis zum 21.
Jahrhundert / Aleksandar Jakir,
Marko Trogrlić (Hrsg.). - Frankfurt
am Main : Peter Lang, 2014. - ISBN
978-3-631-62876-8, s. 15-48.
BBB Kapitoly v odborných
knižných publikáciách vydaných v
domácich vydavateľstvách
BBB
Významné osobnosti Kluknavy /
Ľuboslav Hromják, 2014. - ISBN
978-80-89540-53-2.
In: Dejiny Kluknavy / zost. Ivan
Chalupecký. - 1. vyd. - Prešov :
ADIN, s.r.o., 2014. - ISBN 978-8089540-53-2, S. 320-327.
BDF Odborné práce v ostatných
domácich časopisoch
BDF
Karol de Salbeck / Ľuboslav
Hromják,
2014.
In: Kapitula : diecézny časopis
Spišského biskupstva, Č. 2 (2014),
s. 12-14.
BDF
Spišskí biskupi - významné
osobnosti spišskej diecézy /
Ľuboslav
Hromják,
2014.
In: Kapitula : diecézny časopis
Spišského biskupstva, Č.1 (2014),
s. 12-13.
BDF
Za vieru kresťania trpia aj dnes a
čoraz viac / Ivana Pločicová.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512. - Roč. 129, č. 7
(2014), s. 16-17.
BDF
Rok sedembolestnej posilňujú dva
piliere / Stanislav Stolárik, 2014.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X, Roč. 95, č. 6 (2014), s.
90
265-270.
BDF
Hudba v živote a diele Pavla
Straussa / Martin Koleják, 2014.
In: Listy PS, č. 23-24 (2014), s. 2629.
BDF
Nenaplnené zamilovanie / Jaroslav
Barta,
2014.
In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN
0139-861X, Roč. 95, č. 5 (2014), s.
205-209.
BDF
Kresťanská nádej a tajomstvo
smrti / Jozef Bieľak, 2014.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. - ISSN
0139-8512, Roč. 129, č. 44 (2014),
s. 8.
BDF
Štvrtá bolesť Sedembolestnej:
stretnutie na krížovej ceste / Jozef
Bieľak,
2014.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512, Roč. 129, č. 19
(2014), s. 8-9.
BDF
Tajomstvo pokušenia a hriechu /
Jozef
Bieľak,
2014.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. - ISSN
0139-8512, Roč. 129, č. 35 (2014),
s. 8-9.
BDF
Všetci kresťania sú povolaní k
svätosti / Jozef Bieľak, 2014.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512, Roč. 129, č. 11
(2014), s. 8-9.
BDF
Životom v seminári dozrieť v
duchovného pastiera / Jozef
Bieľak,
2014.
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny moderného kresťana. ISSN 0139-8512, Roč. 129, č. 23
(2014), s. 11.
BEE
Odborné
práce
zahraničných
zborníkoch(konferenčných
nekonferenčných)
v
aj
BEE
Challenges and demands of aging
in the centext of global changes in
Europe / Lýdia Lešková (Autor),
Renáta Jamborová (Autor).
In: Psychology and psychiatry,
sociology
and
healthcare,
education
:
conference
proceedings, vol. II. - Albena :
SGEM, 2014. - ISBN 978-619-710523-0. - S. 125-129.
BEE
Počátek lidského života versus
hormonální
antikoncepce
=
Beginnng of human life versus
hormonal contraception / Lenka
Rosková, Katarína Kotradyová ;
rec. Iva Chvátalová, 2014.
In: Lidská práva v proměnách času
: Sborník příspěvků : III. ročník
mezinárodní konference : České
Budějovice 12. listopadu 2013 /
Lenka Rosková (Editor). - 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotne sociální fakulta, 2014. ISBN 978-80-7394-453-7, S. 106115.
BEF Odborné práce v domácich
zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF
Oborná prax a jej význam v
študijnom odbore sociálna práca =
Intership and its importance for
the field of social work / Lýdia
Lešková (Autor) ; Anna Bérešová
(Recenzent), Renáta Jamborová
(Recenzent)., 2014.
In: Odborné metódy a postupy :
invencia pri práci s dieťatom a
rodinou v podmienkach detského
domova : zborník z odbornej
konferencie organizovanej k 60.
výročiu Detského domova Košická
Nová Ves, 22. mája 2014 / Lýdia
Lešková (Editor). - Košice : Vienala,
2014. - ISBN 978-80-8126-101-5. S. 103-118.
BEF
Motivácia kresťanov k sociálnej
práci / Martin Uháľ (Autor) ; Jana
Levická
(Recenzent),
Mária
Machalová (Recenzent)., 2014. ISBN 978-80-561-0183-4.
In: Kresťanské posolstvo motivácia k sociálnej práci / Tomáš
Pružinec (Editor), Martin Dojčár
(Editor). - Ružomberok : Verbum,
2014. - ISBN 978-80-561-0183-4. S. 20-23.
BEF
Špecifickosť
náboženskej
motivácie v sociálnej práci v
Katolíckej cirkvi / Martin Uháľ
(Autor) ; Jana Levická (Recenzent),
Mária Machalová (Recenzent).,
2014.
In: Kresťanské posolstvo motivácia k sociálnej práci / Tomáš
Pružinec (Editor), Martin Dojčár
(Editor). - Ružomberok : Verbum,
2014. - ISBN 978-80-561-0183-4. S. 85-87.
CED Umelecké práce, dramatické
diela, scenáre a preklady v
zborníkoch, knižných publikáciách
a
skupinových
katalógoch
vydaných
v
domácich
vydavateľstvách
CED
Herbár
myšlienok
Ľubomíra
Stančeka 6. / Ľubomír Stanček. Bratislava : Misijná spoločnosť sv.
Vincenta de Paul, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89570-05-8.
CED
Herbár
myšlienok
Ľubomíra
Stančeka 7. / Ľubomír Stanček. Bratislava : Misijná spoločnosť sv.
Vincenta de Paul, 2014. - 104 s. ISBN 978-80-89570-06-5.
CED
Herbár
myšlienok
Ľubomíra
Stančeka 8. / Ľubomír Stanček. Bratislava : Misijná spoločnosť sv.
Vincenta de Paul, 2014. - 80 s. ISBN 978-80-89570-07-2.
EAJ Odborné preklady publikácií
EAJ
91
Modlitba v tichu / Andrzej
Muszala (Autor)
; Tatiána
Janočková (Prekladateľ), Ján Jenčo
(Recenzent). - 1. vyd. - Krakow :
Wydawnictwo M, 2014. - 77 s. ISBN 978-83-939515-4-3.
EDI Recenzie v časopisoch a
zborníkoch
EDI
Lichner, Miloš, Lev Veľký a jeho
Tomus ad Flavianum. Preklad a
analýza textu. / Vladimír Juhás
(Autor).
In: Verba Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1336-1635. - Roč.
13, č. 2 (2014), s. 78-79.
Rec. na: Lev Veľký a jeho Tomus
ad Flavianum. Preklad a analýza
textu / Miloš Lichner. - Trnava :
Dobrá kniha, 2014. - 76 s.
EDI
Cyganie
oczami
większości
ludności = Roma Through the Eyes
of Majority Population / Zuzana
Budayová,
2012.
In:
Status
grup
zmarginalizowanych
we
współczesnym współeczeństwie =
Postavenie
marginalizovaných
skupín v súčasnej spoločnosti / ed.
Katarína Kotradyová ; rec.
Zbigniew Domżał, Urszula Anna
Domżał, Jozef Jarab, Jozef Bieľak,
Peter Brnula. - Lódż : Wyższa
szkoła edukacji zdrowotnej i nauk
społecznych, 2012. - ISBN 978-8361095-19-4, S. 57-102.
EDI
Partner
Familien
und
Reproduktionsverhalter Sinti und
Roma / Zuzana Budayová, 2014.
In: Disputationes Scientificae
Universitatis
Catholicae
in
Ružomberok. - ISSN 1335-9185,
Roč. 14, č. 3 (2014), s.203-204.
Rec. na: Partner Familien und
Reproduktionsverhalter Sinti und
Roma / Katarína Kotradyová. Praha : Paulínky, 2010. - 67 s. ISBN 978-80-86949-89-5.
FAI
Zostavovateľské
práce
knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy...)
FAI
Dejiny Cirkvi v novoveku : zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie
uskutočnenej 4. novembra 2014
na Teologickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku / Cyril
Hišem (Editor). - 1. vyd. - Košice :
Michal Vaško - Vydavateľstvo,
2014. - 207 s. - ISBN 978-80-7165951-8.
FAI
Návrh katechetických spevov a ich
využitie
na
prvom
stupni
základných škôl [elektronický
zdroj] : zborník príspevkov /
Gabriel Ragan (Editor). - 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2014. - 1
elektronický optický disk (CDROM); 147 s. - elektronický
zborník. - Názov z hlavnej
obrazovky. - Požiadavky na
systém: Windows 95 a vyššie; CDROM mechanika. - ISBN 978-80561-0184-1.
FAI
Wpływ koncepcji filozoficznych na
sposób pojmowania Boga od
starożytności do współczesności :
konferencja nukowa v Koszycach
[Wydział Teologiczny, Katolicki
Uniwersytet w Rużomberku], 12
kwietnia 2013 / ed. Wioleta
Marchewka, Tatiana Janočková. Kraków : Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie –
Wydawnictwo Naukowe, 2014. 181 s. - ISBN 978-83-7438-367-7.
ročníka Znaky časov konanej 29.
novembra 2013 v Spišskom
Podhradí / zost. Ľuboslav Hromják.
- Spišské Podhradie : Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2014. - 211 s. - (Studia
Theologica Scepusiensia, XVI). ISBN 978-80-89170-45-6.ň
FAI
Reprodukčné zdravie ženy v
centre záujmu : právne, bioetické,
medicínske a psychosociálne
aspekty starostlivosti o ženské
zdravie : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie / ed. Ivan
Humeník, Inocent-Mária Vladimír
Szaniszló, Zuzana Zoláková. Bratislava : Vydavateľstvo Wolters
Kluwer, 2014. - 431 s. - ISBN 97880-8168-035-9.
FAI
Osobná identita človeka v 21.
storočí : týždeň etiky 2014 :
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie a aktivít IAEAS
konanej dňa 8. - 9. apríla 2014 /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(Editor) Samuel Falat (Editor). - 1.
vyd. - Košice : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - 178 s. ISBN 978-80-7165-954-9.
FAI
Liturgická reforma po Druhom
vatikánskom koncile na Slovensku
/ Stanislav Stolárik (Editor). - 1.
vyd.
Kostelní
Vydří
:
Karmelitánské
nakladatelství,
2014. - 194 s. - ISBN 978-80-7195817-8.
invencia pri práci s dieťatom a
rodinou v podmienkach detského
domova : zborník z odbornej
konferencie organizovanej k 60.
výročiu Detského domova Košická
Nová Ves, 22. mája 2014 / Lýdia
Lešková (Editor). - 1. vyd. - Košice :
Vienala, 2014. - 119 s. - ISBN 97880-8126-101-5.
FAI
Nové aspekty v sociálno-právnej
ochrane : zborník z vedeckej
konferencie : [Teologická fakulta
KU v Ružomberku, Košice, 25.
septembra 2014] / Lýdia Lešková
(Editor). - 1. vyd. - Prešov : Michal
Vaško - Vydavateľstvo, 2014. - 219
s. - ISBN 978-80-7165-948-8.
FAI
Možnosti využitia multimediálnych
učebných materiálov o manželstve
a rodine pre sociálnu prácu :
zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie Košice, 26. september
2014 / Anton Fabián (Editor), Lýdia
Lešková (Editor). - 1. vyd. - Prešov :
Michal Vaško - Vydavateľstvo,
2014. - 173 s. - ISBN 978-80-7165949-5.
FAI
Inovačné vyučovacie metódy a ich
aplikácia do náboženskej výchovy
/ Ján Jenčo (Editor), Gabriela
Genčúrová (Editor). - 1. vyd. Prešov : Michal Vaško Vydavateľstvo, 2014. - 236 s.
[12,53 AH]. - ISBN 978-80-7165955-6.
GAI Správy
FAI
Teologické a historické aspekty III.
:
zborník
príspevkov
z
medzinárodnej
vedeckej
konferencie, Košice [Teologická
fakulta KU v Ružomberku] 10.
októbra 2013 / ed. Cyril Hišem. - 1.
vyd. - Prešov : Vyd. Michala Vaška,
2014. - 108 s. - ISBN 978-80-7165935-8.
FAI
ThDr. Jozef Ligoš,
spišský
kapitulný vikár : zborník z
domácej vedeckej konferencie 34.
FAI
Rodina a farnosť : perspektívy
novej evanjelizácie = zborník z
vedeckej
konferencie
s
medzinárodnou účasťou : Košice
20.9.2013 / Richard Kucharčik
(Editor)
;
Štefan
Novotný
(Recenzent),
Juraj
Pigula
(Recenzent),
Lucia
Pečovská
(Recenzent). - 1. vyd. - Prešov :
Michal Vaško - Vydavateľstvo,
2014. - 76 s.
GAI
Rodová diskusia - nebezpečenstvo
alebo obohatenie pre teologickú
etiku? = (Insbruck, január 2014) /
Inovent-Mária Vladimír Szaniszló.,
2014.
In: Studia Theologica = (Insbruck,
január 2014). - Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci,
2014. - ISSN 1212-8570. - Roč. 16,
č. 1 (2014), s. 238-243.
FAI
Odborné metódy a postupy :
GAI
Zpráva o konferencii = Týždeň
92
etiky 2014 v Košiciach / InocentMária Vladimír Szaniszló (Autor).,
2014.
In: Studia Theologica = Týždeň
etiky 2014 v Košiciach. - Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci,
2014. - ISSN 1212-8570. - Roč. 16,
č. 2 (2014), s. 156-160.
GAI
Kresťanstvo a sloboda - Historické
a súčasné perspektívy : Rím, 13.14.december 2013 / Ivana
Pločicová (Autor).
In: Studia Theologica : teologický
časopis. - ISSN 1212-8570. - Roč.
16, č. 1 (2014), s. 231-238.
GAI
Medzinárodná
vedecká
konferencia : The Latin Mass
Society
Michael
Davies
conference, Londýn 4. október
2014 / Ivana Pločicová (Autor).,
2014. - 1.12.2014. - Názov z
titulnej obrazovky. - Požaduje sa
Acrobat Reader. - Dostupné na:
http://www.unipo.sk/public/medi
a/15888/ATeR%202_2014.pdf.
In:
Acta
Theologica
et
Religionistica [elektronický zdroj] :
internetový časopis doktorandov
Gréckokatolíckej
teologickej
fakulty Prešovskej univerzity v
Prešove. - Prešov : Prešovská
univerzita v Prešove, 2014. - ISSN
1338-7251. - Roč. 3, č. 2 (2014),
online, s. 101-103. - Popis
urobený: 1.12.2014. - Dostupné
na:
http://www.unipo.sk/public/medi
a/15888/ATeR%202_2014.pdf.
GAI
Ethics Week, 8th-11th April 2014,
Košice, Slovakia / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló (Autor), Ivana
Pločicová (Autor).
In: Ethics and Bioethics (in Central
Europe). - ISSN 1338-5615. - Roč.
4, č. 3-4 (2014), s. 227-229.
GHG Práce zverejnené spôsobom
umožňujúcim hromadný prístup
GHG
Názor cirkevného právnika Juricu
na odstúpenie pápeža Benedikta
XVI. : Košice 18. februára [2013] /
Juraj Jurica., 2013. - Popis urobený
14.4.2014. - Názov z titulnej
obrazovky. - Dostupné na:
http://www.hlavnespravy.sk/nazo
r-cirkevneho-pravnika-juricu-naodstupenie-papeza-benediktaxi/72795/.
In: Hlavné spravy, 2013. - Online,
nestr. - Popis urobený: Popis
urobený 14.4.2014. - Dostupné na:
http://www.hlavnespravy.sk/nazo
r-cirkevneho-pravnika-juricu-naodstupenie-papeza-benediktaxi/72795/.
GHG
Bože, večný pastier svojho ľudu :
svet 3. marca [2013] / Juraj Jurica.,
2013. - Popis urobený: 14.4.2014.
- Názov z titulnej obrazovky. Dostupné
na:
http://www.hlavnespravy.sk/boze
-vecny-pastier-svojholudu/76368/.
In: Hlavné spravy, 2013. - Online,
nestr. - Popis urobený: Popis
urobený: 14.4.2014. - Dostupné
na:
http://www.hlavnespravy.sk/boze
-vecny-pastier-svojholudu/76368/.
GHG
Cirkevný právnik Jurica: Sv. Otec
František,
vitaj!
:
Vatikán/Slovensko 15. marca
[2013] / Juraj Jurica.
In: Hlavné spravy. - Online, nestr. Popis urobený: Popis urobený:
15.4.2014. - Dostupné na:
http://hlavnespravy.sk/cirkevnypravnik-jurica-sv-otec-frantisekvitaj/79897.
GII
Rôzne
publikácie
a
dokumenty,
ktoré nemožno
zaradiť
do
žiadnej
z
predchádzajúcich kategórií
GII
Spoločenstvo Pustovňa pozýva žiť
modlitbu / Tatiana Janočková
(Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 49 (2014), s.
93
19.
GII
Spiš plný kultúry / Ľuboslav
Hromják, 2014. - Názov z titulnej
obrazovky. - Požaduje sa Acrobat
Reader.
In: VOX : dvojtýždenník o
náboženstve a kultúre, Roč. 2, č.
17 (2014), s. 20.
GII
Piráti krásy a spišskokapitulské
spoločenstvo / Ľuboslav Hromják,
2014.
In: Kultúra : dvojtýždenník závislý
od etiky. - ISSN 1335-3470, Roč.
17, č. 21 (2014), s. 8.
GII
Významné osobnosti Spišskej
diecézy / Ľuboslav Hromják, 2013.
- Popis urobený: Popis urobený
3.10.2014. - Názov z titulnej
obrazovky. - Požaduje sa Acrobat
Reader.
In: Kapitula : Diecézny časopis
Spišského biskupstva, č. 4 (2013),
s. 10.
GII
Úvod / Ľuboslav Hromják, 2014.
In: ThDr. Jozef Ligoš, spišský
kapitulný vikár : zborník z domácej
vedeckej konferencie 34. ročníka
Znaky
časov
konanej
29.
novembra 2013 v Spišskom
Podhradí : STUDIA THEOLOGICA
SCEPUSIENSIA XVI / zost. Ľuboslav
Hromják. - Spišské Podhradie :
Nadácia Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka, 2014. (Studia Theologica Scepusiensia,
XVI). - ISBN 978-80-89170-45-6, S.
13-15.
GII
Na úvod. In Beda mi, keby som
evanjelium nehlásal : kázne
Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka / zos. Štefan Kojš. - 1.
vyd. - Spišské Podhradie :
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo
Spišské Podhradie, 2014, s. 5-6.
GII
Komentár: Stará nová Európa /
Ivana Pločicová., 2013. - Popis
urobený: 4.8.2014. - Názov z
titulnej obrazovky. - Dostupné na:
http://www.hlavnespravy.sk/kom
entar-stara-nova-eEuropa/52062.
In: Hlavné spravy, 2013. - Online,
nestr. - Popis urobený: Popis
urobený: 4.8.2014. - Dostupné na:
http://www.hlavnespravy.sk/kom
entar-stara-nova-eEuropa/52062.
GII
Nielen Ukrajina, jestvuje aj
Európa, ktorá uprednostňuje
Putina pred Bruselom / Ivana
Pločicová., 2013. - Popis urobený:
4.8.2014. - Názov z titulnej
obrazovky. - Dostupné na:
http://www.hlavnespravy.sk/niele
n-ukrajina-jestvuje-aj-europaktora-uprednostnuje-putina-predbruselom/191122/?replytocom=3
6093.
In: Hlavné spravy, 2013. - Online,
nestr. - Popis urobený: Popis
urobený: 4.8.2014. - Dostupné na:
http://www.hlavnespravy.sk/niele
n-ukrajina-jestvuje-aj-europaktora-uprednostnuje-putina-predbruselom/191122/?replytocom=3
6093.
GII
Ježiš prišiel na perifériu / Stanislav
Stolárik (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 51/52 (2014),
s. 3.
GII
S pastiermi pri jasliach / Stanislav
Stolárik (Autor).
In: Prešovský večerník : prvý
nezávislý súkromný denník na
Slovensku. - ISSN 1336-4030. Roč. 25, č. 6063 (2014), s. 3.
GII
Slovo na záver = Dar a požehnanie
- 80 rokov života / Stanislav
Stolárik (Autor)., 2014. - ISBN 97880-971268-2-7.
In:
Alojz
Tkáč
arcibiskup
metropolita = Učil, posväcoval a
spravoval zverený ľud / Marián
Čižmár (Autor), Stanislav Stolárik
(Autor). - Humenné : LiRea
Humenné, 2014. - ISBN 978-80971268-2-7. - S. 322-324.
GII
Modlitba krížovej cesty kňaza /
Stanislav Stolárik (Autor) ; Jozef
Jurko (Recenzent), Peter Zubko
(Recenzent). - 1. vyd. - Prešov :
Akcent Print Prešov, 2014. - [45
s.]. - ISBN 978-80-89295-53-1.
GII
Odpustenie a zmierenie alebo
zabudnutie skutkov totality /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló,
Nobert Szany.
In: Kurier : informačný spravodajca
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku. - ISSN 1338-2411. roč. 12, č. 4 (2013), s. 35.
GII
O bioetike v slovinskej Ľubľane /
Inocent-Mária Vladimír Szaniszló
(Autor), Norbert Szanyi (Autor).
In: Kuriér : informačný spravodajca
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku. - ISSN 1338-2411. Roč. 13, č. 3 (2014), s. 17.
GII
Kam kráča civilná spoločnosť v
Strednej Európe / Inocent-Mária
Vladimír Szaniszló (Autor), Ivana
Pločicová (Autor), Norbert Szanyi
(Autor).
In: Kuriér : informačný spravodajca
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku. - ISSN 1338-2411. Roč. 13, č. 3 (2014), s. 16.
GII
Vzťah k iným náboženstvám,
kultúram a fenomémom doby /
Anton Tyrol, 2014. - Popis
urobený:
Popis
urobený
3.10.2014. - Názov z titulnej
obrazovky. - Požaduje sa Acrobat
Reader.
In: Kapitula : diecézny časopis
Spišského biskupstva, č. 2 (2014),
s. 9-11.
GII
Editoriál / Anton Tyrol, 2014. Názov z titulnej obrazovky. Požaduje sa Acrobat Reader.
In: Kapitula : diecézny časopis
Spišského biskupstva, S. 2
GII
Modlitba krížovej cesty kňaza /
Stanislav Stolárik (Autor) ; Jozef
Jurko (Recenzent), Peter Zubko
(Recenzent). - 1. vyd. - Prešov :
Akcent Print Prešov, 2014. - [45
s.]. - ISBN 978-80-89295-53-1.
GII
S pastiermi pri jasliach / Stanislav
Stolárik
(Autor),
2014.
In: Prešovský večerník : prvý
nezávislý súkromný denník na
Slovensku. - ISSN 1336-4030, Roč.
25, č. 6063 (2014), s. 3.
GII
Ježiš prišiel na perifériu / Stanislav
Stolárik
(Autor),
2014.
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512, Roč. 129, č. 51/52 (2014), s.
3.
GII
Slovo na záver = Dar a požehnanie
- 80 rokov života / Stanislav
Stolárik (Autor), 2014. - ISBN 97880-971268-2-7.
In:
Alojz
Tkáč
arcibiskup
metropolita = Učil, posväcoval a
spravoval zverený ľud / Marián
Čižmár (Autor), Stanislav Stolárik
(Autor) ; Mariám čižmár (Editor). 1. vyd. - Humenné : LiRea
Humenné, 2014. - ISBN 978-80971268-2-7, S. 322-324.
GII
Vzťah k iným náboženstvám,
kultúram a fenomémom doby /
Anton Tyrol, 2014. - Popis
urobený:
Popis
urobený
3.10.2014. - Názov z titulnej
obrazovky. - Požaduje sa Acrobat
Reader.
In: Kapitula : diecézny časopis
Spišského biskupstva, č. 2 (2014),
s. 9-11.
GII
Úvod do Cirkevného práva a Prvá
kniha CIC : skriptá pre vnútornú
potrebu TF KU Košice 2013 / Juraj
Jurica. - 1. vyd. - Košice :
Teologická
fakulta
KU
v
Ružomberku, 2013. - 76 s.
GII
94
Úvod do V., VI. a VII. knihy CIC :
skriptá pre vnútornú potrebu TF
KU / Juraj Jurica. - 1. vyd. - Košice :
Teologická
fakulta
KU
v
Ružomberku, 2013. - 61 s.
GII
Od večnosti do večnosti siaha jeho
pohľad... (Sir 39,25) / Jaroslav
Barta,
2014.
In: Brázda : časopis seminaristov,
Roč. 23, č. 2/december (2014), s.
4-5.
GII
Detská univerzita TF KU 2014 /
Michaela Šuľová.
In: Kuriér : informačný spravodajca
Katolíckej
univerzity
v
Ružomberku. - ISSN 1338-2411. Roč. 13, č. 2 (2014), s. 19.
GII
Boh v judaizme, kresťanstve a
islame / Jozef Jurko (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 21 (2014), s.
10-11.
GII
Zápas o miesto Boha v súčasnom
svete / Jozef Jurko (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 19 (2014), s.
10-11.
GII
Národná svätyňa vo Washingtone
- veľkorysá služba pútnikom / Ján
Knapík (Autor).
In: Katolícke noviny : tradičné
noviny súčasného kresťana. - ISSN
0139-8512. - Roč. 129, č. 38
(2014), s. 10-11.
8512. - Roč. 129, č. 41 (2014), s. 89.
GII
Štvrtá a piata radosť Panny Márie :
radosť zo Zjavenia a radosť z
nájdenia / Jozef Jurko (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 42 (2014), s. 89.
GII
Študijná profesionalita a luxus na
americký spôsob / Ján Knapík.
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 41 (2014), s.
12-13.
GII
Šiesta a siedma radosť Panny
Márie : radosť zo vzkriesenia a
radosť z oslávenia / Jozef Jurko
(Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 43 (2014), s. 89.
GII
Deväťsto
kilometrov
pre
chudobných / Ján Knapík (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 46 (2014), s.
15.
GII
Prvá radosť Panny Márie - radosť
zvestovania / Jozef Jurko (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 01398512. - Roč. 129, č. 40 (2014), s. 89.
GII
Druhá a tretia radosť Panny Márie
: radosť z návštevy a radosť z
porodenia / Jozef Jurko (Autor).
In: Katolícke noviny. - ISSN 0139-
GII
Kostol ako fenomén, znak a
symbol / Jozef Bieľak, 2014.
In: Radosť : časopis farnosti
Trstená, Roč. 6, č. 3 (2014), s. 3-5.
95
Príloha č. 3: Výročná správa Akademického senátu TF KU za rok 2014
Podľa zákona 131/2002 Z.z. § 27 odsek 1 písmeno l predkladá AS TF KU akademickej obci fakulty správu o svojej
činnosti.
V priebehu roku mal AS TF KU 3 zasadania.
Na I. zasadaní
10. 03. 2014 v Spišskom Podhradí AS TF KU prijal:
-
uznesenie č. 1/2014, ktorým schválil Výročnú správu AS TF KU za rok 2013.
-
uznesenie č. 2/2014, ktorým schválil Výročnú správu o činnosti TF KU za rok 2013 s požiadavkou na
dekana, aby prešla jazykovou korektúrou a korektúrou akademických hodností jednotlivých
zamestnancov skôr, ako bude zverejnená na internete.
-
uznesenie č. 3/2014, ktorým schválil Výročnú správu o hospodárení TF KU za rok 2013 s požiadavkou
na dekana, aby prešla jazykovou korektúrou skôr, ako bude zverejnená na internete.
-
uznesenie č. 4/2014, ktorým žiada predkladateľa žiadosti o zdôvodnenie zmeny názvu katedry
a vyjadrenie dekana TF KU k tejto zmene.
-
uznesenie č. 5/2014, ktorým vyhlasuje nové voľby do AS TF KU a AS KU za študentskú časť
akademickej obce na uvoľnené miesta:
AS TF KU
- za pracovisko Košice: jedno miesto pre študenta
AS KU
- jedno miesto pre študenta
-
uznesenie č. 6/2014, ktorým schvaľuje členov VK pre nové voľby do AS TF KU a AS KU za študentskú
časť akademickej obce v tomto zložení:
-
-
za pracovisko Košice: MuDr. Štefan Nebesňák, Michal Pavlík, Lukáš Imrich,
za pracovisko Sp. Kapitula: Ing. František Perignát, Samuel Štefanides, Marek Suchanovský.
uznesenie č. 7/2014, ktorým potvrdzuje výsledky hlasovania per rollam o Dlhodobom zámere TF KU.
Na II. zasadaní
05. 06. 2014 v Košiciach AS TF KU prijal:
-
uznesenie č. 8/2014, ktorým berie na vedomie informáciu od volebnej komisie o nezrealizovaní volieb
do AS TF KU a AS KU za študentskú časť akademickej obce.
-
uznesenie č. 9/2014, ktorým schválil návrh dekana na Študijné programy prekladané ku Kompletnej
akreditácii.
96
Študijné programy predkladané ku Komplexnej akreditácii
Študijný program
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Katolícka teológia
Učiteľstvo náboženskej výchova
Učiteľstvo náboženskej výchovy
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
Náuka o rodine
Náuka o rodine
Náuka o rodine
Sociálna filozofia
Sociálna filozofia
Systematická filozofia
Učiteľstvo filozofie v kombinácii
Učiteľstvo filozofie v kombinácii
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
Sociálna práca
Sociálna práca
Charitatívna a misijná práca
Sociálna práca
Sociálna práca
Pracovisko
Košice
Košice
Spišská Kapitula
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Spišská Kapitula
Spišská Kapitula
Stupeň
spojený
III. stupeň
spojený
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
Forma
Denná
Denná/Externá
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná/Externá
Denná
Denná
Denná/Externá
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná
Denná/Externá
Denná
Denná
Habilitačné konanie: Katolícka teológia
Inauguračné konanie: Katolícka teológia
-
uznesenie č. 10/2014, ktorým berie na vedomie informáciu o zrušení pracoviska Inštitútu rodiny Jána
Pavla II v Bratislave k 31. 8. 2014.
-
uznesenie č. 11/2014, ktorým vyhlasuje nové voľby do AS TF KU za študentskú a zamestnaneckú časť
akademickej obce a do AS KU za študentskú časť akademickej obce na uvoľnené miesta:
AS TF KU
- za pracovisko Košice: jedno miesto pre zamestnanca, dva miesta pre študentov
AS KU
- jedno miesto pre študenta
-
uznesenie č. 12/2014, ktorým schvaľuje členov VK pre nové voľby do AS TF KU a AS KU v tomto
zložení:
-
-
za pracovisko Košice: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., MuDr. Štefan Nebesňák, Lukáš Imrich,
za pracovisko Sp. Kapitula: Ing. František Perignát, Samuel Štefanides, Marek Suchanovský.
uznesenie č. 13/2014, ktorým vyjadruje podporu dekanovi TF KU prof. ThDr. Cyrilovi Hišemovi, PhD.
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na svojom zasadnutí dňa 5. júna
2014 vyjadruje plnú podporu a dôveru dekanovi Teologickej fakulty prof. ThDr. Cyrilovi Hišemovi, PhD.
Reaguje tak na list rektora Katolíckej univerzity, prof. Tadeusza Zasępu, PhD., zo dňa 28. apríla
2014, hromadne šírený zamestnancom TF KU. V uvedenom liste rektor upozorňuje na údajné zlyhania
dekana TF KU, pričom mnohé záležitosti sa týkajú dávnejšieho obdobia a niektoré tvrdenia sú
tendenčné.
Za zavádzajúce považujeme tvrdenie, že dekana a fakultu riadi rektor a rektorát.
Upozorňujeme, že fakulta je podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách samosprávnou súčasťou
97
verejnej vysokej školy a najvyšším orgánom akademickej samosprávy na fakulte je akademický senát
fakulty (porov. § 24, § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona). Ostro protestujeme proti
pokusom o narušenie tohto princípu samosprávy.
Akademický senát TF KU považuje uvedený list rektora za účelový a manipulatívny.
Na III. zasadaní
01. 10. 2014 v Spišskom Podhradí AS TF KU prijal:
-
uznesenie č. 14/2014, ktorým potvrdzuje výsledky hlasovania per rollam o zmene Organizačného
poriadku Štruktúry funkčných miest pedagogických pracovníkov TF KU.
Štruktúra funkčných miest pedagogických pracovníkov
Katedra / počet
Filozofie a histórie
Systematickej teológie
Praktickej teológie
Spoločenských vied
Spolu
profesor
2
3
1
2
8
docent
3
4
4
5
16
odb. asistent s PhD.
6
11
5
14
36
asistent bez PhD.
1
1
2
1
5
spolu
12
19
12
22
65
-
uznesenie č. 15/2014, ktorým schválil návrh dekana na vymenovanie ThDr. Ondreja Borsíka, PhD. za
prodekana TF KU.
-
uznesenie č. 16/2014, ktorým schválil návrh plánovaného počtu študentov pre prijímacie konanie
2015/16.
-
uznesenie č. 17/2014, ktorým dopĺňa uznesenie č. 11/2014 o vyhlásení a realizácii volieb do AS TF KU
a AS KU na uvoľnené miesta:
AS TF KU
- za pracovisko Košice: jedno miesto pre zamestnanca, dve miesta pre študentov
- za pracovisko Sp. Kapitula: jedno miesto pre zamestnanca
AS KU
- jedno miesto pre zamestnanca, jedno miesto pre študenta
Výročná správa za rok 2014 bola predložená členom AS TF KU v Ružomberku na
zasadaní č. 1/2015, dňa 4. 3. 2015.
Zapísala: ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD., tajomník AS TF KU
Overil: PhDr. Imrich Degro, PhD.
Schválil: PhDr. Ján Pramuka, PhD., predseda AS TF KU
98
Obsah
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE................................................................................................................................. 3
1.1 Vedenie.................................................................................................................................................. 5
1.2 Akademický senát................................................................................................................................... 5
1.3 Vedecká rada.......................................................................................................................................... 6
1.4 Disciplinárna komisia fakulty pre študentov ............................................................................................ 6
1.5 Súčasti fakulty ........................................................................................................................................ 7
II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2014 ................................................................................ 12
2.1 Najvýznamnejšie vedecké publikácie..................................................................................................... 12
2.2 Vedecké podujatia organizované členmi katedier TF KU ....................................................................... 14
2.3 Aktívna účasť na domácich vedeckých seminároch a konferenciách ...................................................... 16
III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ............................................................ 22
3.1 Študijné odbory a programy.................................................................................................................. 22
3.2 Študenti a ich štruktúra......................................................................................................................... 24
3.3 Akademická mobilita študentov............................................................................................................ 25
3.4 Prijímacie konanie ................................................................................................................................ 26
3.5 Absolventi ............................................................................................................................................ 28
IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA............................................................................ 30
V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI...................................................... 31
5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém ........................................................................... 31
5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém .................................................................... 35
5.3 Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov ........................................................................................ 35
5.4 Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi............................................................................. 35
5.5 Špecializované výskumné pracoviská fakulty ......................................................................................... 37
5.6 Vnútorná grantová schéma fakulty ....................................................................................................... 45
VI. RIGORÓZNE KONANIA, OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC, HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE............................. 46
6.1 Rigorózne konania ................................................................................................................................ 46
6.2 Dizertačné skúšky ................................................................................................................................. 47
6.3 Obhajoby dizertačných prác.................................................................................................................. 47
6.4 Habilitačné a inauguračné konania........................................................................................................ 48
VII. ZAMESTNANCI .......................................................................................................................................... 51
7.1 Štruktúra pedagogických zamestnancov podľa funkčného miesta a veku............................................... 51
7.2 Kvalifikačný rast zamestnancov, porovnanie s rokom 2013.................................................................... 51
7.3 Mobility členov katedier ....................................................................................................................... 54
VIII. PODPORA ŠTUDENTOV ............................................................................................................................ 57
8.1 Sociálne a prospechové štipendiá ......................................................................................................... 57
8.2 Školné .................................................................................................................................................. 57
8.3 Stravovanie študentov.......................................................................................................................... 58
IX. PODPORNÉ ČINNOSTI................................................................................................................................. 59
9.1 Informačné technológie........................................................................................................................ 59
9.2 Výstavy uskutočnené v priestoroch átria Teologickej fakulty KU ............................................................ 63
9.3 Verba Theologica.................................................................................................................................. 64
9.4 Ostatné aktivity .................................................................................................................................... 65
X. ROZVOJ FAKULTY ........................................................................................................................................ 66
XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ......................................................................................................................... 67
XII. HOSPODÁRENIE ........................................................................................................................................ 70
KONTAKTNÉ ÚDAJE......................................................................................................................................... 71
Prílohy............................................................................................................................................................ 72
Príloha č. 1: Členstvo v redakčných radách domácich časopisov, vo vedeckých, akademických a iných
významných orgánoch / ocenenia............................................................................................................... 72
Príloha č. 2: Štatistika publikácií a umeleckej činnosti.................................................................................. 76
Príloha č. 3: Výročná správa Akademického senátu TF KU za rok 2014....................................................... 96
99
Download

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach