STROJNÍCKA FAKULTA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Akademický rok
2014 / 2015
2
ÚVOD
Vážení študenti,
študujete na Žilinskej univerzite, ktorej Strojnícka fakulta má dlhoročnú tradíciu v technickom
vzdelávaní a vedeckom výskume s dobrým realizačným výstupom pre odbornú domácu a zahraničnú
prax.
V novodobej histórii vznikla terajšia Strojnícka fakulta v roku 1992 rozdelením Strojníckej a
elektrotechnickej fakulty. V novembri 1996 bola naša škola zákonom č. 392/1996 Z.z premenovaná
na Žilinskú univerzitu, na ktorej v súčasnosti študuje okolo 12 000 študentov.
Na Strojníckej fakulte študuje viac ako 1 400 študentov vo všetkých formách štúdia. Študenti
majú možnosť vybrať si z piatich študijných programov bakalárskeho štúdia, desiatich študijných
programov inžinierskeho štúdia a z deviatich študijných programov doktorandského štúdia. Fakultu
tvorí desať odborných katedier, ktoré v spolupráci s ostatnými pracoviskami fakulty a univerzity
zabezpečujú pedagogický proces a vedeckovýskumnú činnosť na fakulte. Pre rozvoj vedy a techniky
má fakulta k dispozícii desiatky laboratórií a niekoľko špecializovaných počítačových učební,
prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú aplikácie najmodernejších technológií a poznatkov výskumu
do technickej praxe.
Strojnícka fakulta má širokú medzinárodnú spoluprácu s renomovanými pracoviskami
a partnerskými vysokými školami v Poľsku, Česku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Holandsku,
Švajčiarsku, Veľkej Británii, USA, Japonsku a pod.
Hodnotenie študijných výsledkov v procese vzdelávania študentov je realizované kreditným
systémom, ktorý študentom dovoľuje nielen profilovať svoje vzdelanie podľa vlastných schopností
a potrieb, ale aj na základe spoločenskej objednávky a požiadaviek praxe. Systém vzdelávania
zároveň umožňuje individuálne rozložiť a plánovať študijné povinnosti v súlade s rozvojom osobnosti
každého študenta. Vzhľadom na to, že kreditný systém je kompatibilný s európskymi univerzitami,
má študent Strojníckej fakulty možnosť absolvovať časť štúdia na inej fakulte nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí.
Súčasný proces svetovej globalizácie prináša so sebou synergické efekty intelektualizácie,
integrácie a internacionalizácie hospodárskych a finančných vzťahov a záujmov tak vo sfére
získavania informácií o výsledkoch vedeckovýskumných projektov, ako aj pri sofistikácii
priemyselnej produkcie. Vytvára sa nová medzinárodná deľba práce. Pretrváva tu stála snaha
dosahovať vyššiu ekonomickú efektívnosť a prosperitu. Celý tento globalizačný proces rýchlo
akceleruje. Čoraz väčšmi sa presadzuje význam tvorivej duševnej práce. Prudký ekonomický rast sa
opiera o stále rastúci počet inovačných aplikácií. S rastom podielu vedeckého výskumu na hrubom
domácom produkte krajiny sa zvyšuje aj rast celého národného hospodárstva. Zákonite sa tak zvyšuje
aj podiel high-tech výrobkov a technológií.
V rámci hospodárskej transformácie a očakávaných štrukturálnych zmien ekonomickej sféry sa
aj na Slovensku bude musieť inovačná aktivita orientovať na pokrokovejšie, sofistikovanejšie a
našim podmienkam viac vyhovujúce odvetvia. K tomu však je potrebné definovať a legislatívne
zakotviť naše predstavy o budúcom zameraní a rozvoji nielen ekonomiky, ale aj vysokého školstva a
vedy. Podniky, firmy a aj vysokoškolské a vedeckovýskumné ustanovizne preto musia zamerať svoje
výskumné, vzdelávacie a inovačné programy na trhovo aj konkurenčne akceptovateľnejšie produkty a
služby. To výrazne ovplyvní aj náš podiel v medzinárodnej deľbe práce. Prehlbujúca sa deľba práce
prináša dnes užšiu špecializáciu. V kombinácii s nedostatkom času a dynamikou dnešného vývoja to
má za následok, že zo spoločnosti sa akosi vytrácajú naozajstní vzdelanci. Narastá počet síce
vysokokvalifikovaných, ale predsa len čiastkových odborníkov, pedagógov a vedcov. Ich nevýhodou
sa stáva práve ich úzko špecializované odborné zameranie. Ľahko sa stávajú obeťami manipulácie
rozsiahleho a nepretržitého toku cielených informácií.
My zatiaľ máme relatívne výhody najmä v kvalite našich vzdelanostne širšie zameraných
tvorivých pracovníkov, pomerne vysokej úrovni pedagógov univerzít a tvorivých pracovníkov
v mnohých našich priemyselných podnikoch. To je dôležité v dnešnej globalizácii, keď sa
nadnárodné korporácie rozhodujú, kde budú situovať sídla svojich dcérskych firiem a kde budú
3
lokalizovať svoje investície. Dôležitým kritériom pre nich je to, kde môžu rozvinúť svoj ďalší
vedecký výskum, vývoj a kde do neho môžu efektívne investovať.
Odborníkov, ktorých naša fakulta vychováva, potrebuje a bude potrebovať nielen strojárstvo,
ale aj iné odvetvia hospodárstva, čoho dôkazom je aj veľmi široké uplatnenia našich absolventov.
Pri tejto príležitosti sa obraciam na Vás, vážení študenti, aby ste si dôkladne zvážili voľbu
študijného programu, definovali si jasné ciele a vlastné kvalitatívne podmienky svojho osobného
rozvoja a čím chcete byť úspešní. Aby ste sa rozhodovali objektívne a fundovane, využite rady a
informácie pedagógov jednotlivých katedier a garantov jednotlivých študijných programov
Strojníckej fakulty.
Našou prvoradou úlohou je vzdelanie dávať, zdokonaľovať, sprístupňovať a rozširovať. Vývoj
spoločnosti potvrdzuje, že vzdelávanie patrí medzi najnáročnejšie činnosti v našom živote. Je to
činnosť, ktorá prináša trvalé uspokojenie so zásadným vplyvom na naše bezprostredné okolie a je
nenahraditeľným zdrojom existencie budúcich generácií.
Želám všetkým študentom, aby na našej fakulte našli naplnenie svojich očakávaní, harmonické
prostredie rozvoja vlastnej osobnosti a aby získali pocit a presvedčenie, že vzdelávaním sa človek
stáva dokonalejším a vnímavejším aj k humánnemu poslaniu ľudstva.
prof. Dr. Ing. Milan Sága
dekan Strojníckej fakulty
4
2. Štúdium na Strojníckej fakulte ŽU
Strojnícka fakulta ŽU v Žiline poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorí sú schopní riešiť zložité technické problémy a to s
uvažovaním všetkých hľadísk: spoločenských, etických, ekonomických, ekologických, aj kultúrnohistorických v oblasti konštrukcie dopravných prostriedkov, mobilných pracovných strojov,
zdvíhacích, manipulačných a energetických zariadení, v oblasti prevádzky a údržby dopravných
prostriedkov, techniky prostredia, v oblasti konštrukčných materiálov a technológií výroby,
výrobných strojov a manipulačných zariadení, v oblasti prevádzky a riadenia priemyselného podniku,
prístrojovej, automatizačnej a regulačnej techniky a automatizovaných výrobných systémov.
Pri vytváraní študijných programov bolo snahou vytvoriť široko koncipované štúdium, v
ktorom sa študenti užšie špecializujú predovšetkým podľa svojich záujmov. Študent je sám
zodpovedný za množstvo a kvalitu získaných vedomostí, aj za vytváranie svojho odborného profilu.
K tomu prispieva možnosť študenta podieľať sa na vytváraní svojho osobného študijného plánu a to
predovšetkým výberom zo širokej ponuky študijných predmetov. K tomuto účelu sú predmety
rozdelené do troch základných skupín:
a) povinné predmety; sú stanovené pre príslušný študijný odbor,
b) povinne voliteľné predmety; vymedzujú spoločný obsah vzdelávania v študijnom zameraní
nad rámec povinných predmetov,
c) výberové predmety; vymedzujú spoločný obsah vzdelávania v študijnom zameraní nad
rámec povinných a povinne voliteľných predmetov.
2.1 Formy a dĺžka štúdia:
Od školského roku 2005/2006 fakulta postupne prechádzala na trojstupňové vysokoškolské
štúdium v zmysle Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Zb.z. V tomto školskom roku sa
v trojstupňovom systéme štúdia otvárajú všetky ročníky v dennej aj externej forme bakalárskeho
štúdia (prvý stupeň) a inžinierskeho štúdia (druhý stupeň).
Dĺžka 3. stupňového VŠ štúdia
VŠ štúdium
bakalárske
bakalárske
inžinierske
inžinierske
doktorandské
doktorandské
Forma
- denné
- externé
- denné
- externé
- denné
- externé
Dĺžka
- 3 roky
- 4 roky
- 2 roky (pre absolventov bakalárskeho štúdia)
- 2 roky (pre absolventov bakalárskeho štúdia)
- 3 roky (pre absolventov inžinierskeho štúdia)
- 5 rokov (pre absolventov inžinierskeho štúdia)
5
2.2 Študijné programy 3. stupňového vysokoškolského štúdia
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bakalárske štúdium
(1. stupeň trojstupňového vysokoškolského štúdia)
DOPRAVNÉ STROJE A ZARIADENIA
VOZIDLÁ A MOTORY
TECHNIKA PROSTREDIA
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
Inžinierske štúdium
(2. stupeň trojstupňového vysokoškolského štúdia pre absolventov bakalárskeho štúdia)
APLIKOVANÁ MECHANIKA
ÚDRŽBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
KONŠTRUKCIA STROJOV A ZARIADENÍ
KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ
SPAĽOVACIE MOTORY, LETECKÉ MOTORY
TECHNIKA PROSTREDIA
MATERIÁLOVE INŽINIERSTVO
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
Doktorandské štúdium
(3. stupeň vysokoškolského štúdia pre absolventov inžinierskeho štúdia)
APLIKOVANÁ MECHANIKA
ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY
ČASTI A MECHANIZMY STROJOV
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
MEDZNÉ STAVY MATERIÁLOV
MATERIÁLY
KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ
6
Charakteristika študijných programov prvého stupňa (Bc.)
1. DOPRAVNÉ STROJE A ZARIADENIA
(študijný odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia)
Absolvent študijného programu Dopravné stroje a zariadenia získava v prvej časti odborného
štúdia znalosti z teoretických predmetov ako sú matematika, fyzika, mechanika tekutín,
termomechanika a pružnosť a pevnosť, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa a s konštrukčne a
technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci
študijného programu Dopravné stroje a zariadenia. V nadväznosti na tento základ získa absolvent v
druhej časti odborného štúdia vedomosti z aplikovaných vedných disciplín zameraných hlavne na
výpočty, konštrukciu, prevádzku a údržbu dopravných strojov a zariadení. Študent sa môže na
základe povinne voliteľných predmetov profilovať na oblasť konštrukcie strojov a zariadení, oblasť
dopravných strojov a manipulačných zariadení, oblasť obnovy strojov a zariadení, respektíve na
aplikovanú mechaniku. Okrem toho rutinne zvládne prácu s modernými CAD systémami na podporu
konštruovania a modelovania, ako aj so systémami pre výpočet, analýzu a simuláciu častí
technických systémov a ich mechanizmov. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení
semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program končí záverečnou skúškou a obhajobou
záverečnej práce. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a
praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov
súvisiacich s navrhovaním, projektovaním, konštruovaním a prevádzkou rôznych strojov a zariadení.
Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, projektovania, konštruovania, prevádzky
a údržby technických systémov s hlavným zameraním na dopravné stroje a zariadenia. Nadväzné
študijné programy druhého stupňa (Ing.) sú Konštrukcia strojov a zariadení, Údržba dopravných
prostriedkov a Aplikovaná mechanika.
2. VOZIDLÁ A MOTORY
(študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá)
Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu Vozidlá a motory v študijnom odbore
"Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá" sú schopní analyzovať problémy a možnosti,
ktoré sa vyskytujú v rôznych oblastiach praxe súvisiacich s oblasťou dopravných prostriedkov a ich
najdôležitejších subsystémov. Získajú základné vedomosti z predmetov všeobecného technického
vzdelania, majú všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti
dopravných prostriedkov, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení,
poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva dopravných prostriedkov a o spôsobe plnenia
legislatívnych požiadaviek kladených na výrobu a prevádzku dopravných prostriedkov a ich
subsystémov. Absolvent je schopný navrhovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov a
ich subsystémov aj s využitím moderných CA-X technológií. Je schopný uplatniť sa v prevádzke
dopravných prostriedkov, najmä cestných vozidiel, koľajových vozidiel, spaľovacích motorov,
hydraulických a pneumatických strojov a zariadení, pri ich diagnostike, údržbe a opravách. Na
bakalárske štúdium v programe Vozidlá a motory nadväzuje inžinierske štúdium v študijných
programoch Koľajové vozidlá a Spaľovacie motory, letecké motory.
3. TECHNIKA PROSTREDIA
(študijný odbor 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia)
Študijný program Technika prostredia sa zameriava na zabezpečenie vhodného prostredia pre
človeka z hľadiska tepelnej pohody a kvalitného ovzdušia. Značná pozornosť pri štúdiu sa venuje
problematike znižovania tepelnej náročnosti technológií v priemysle, poľnohospodárstve a v doprave,
na hospodárne využívanie tepelnej energie v komunálnej sfére, na využívanie alternatívnych zdrojov
energie a na znižovanie zaťaženia životného prostredia z hľadiska ekologického. Svojim obsahom
študijný program Technika prostredia zahrňuje oblasť projektovania a prevádzkovania vykurovacích,
7
vetracích, klimatizačných a plynárenských sústav. V rámci štúdia sa študenti zoznámia s novými a
modernými trendmi v uvedených oblastiach. Zároveň získajú odborný základ a praktické skúsenosti
nevyhnutné na riešenie širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním energetických
technológií nízko energetických a inteligentných budov. Študenti sa zoznámia i s energetickým
manažmentom prevádzkovania energetických zariadení v priemyselnej i komunálnej sfére.
Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je i oblasť využívania alternatívnych zdrojov energie (slnečnej,
veternej a geotermálnej energie, energie biomasy, tepelných čerpadiel a pod.) Študent sa môže na
základe voliteľných predmetov profilovať buď v odbornosti vykurovania, klimatizácie a vetrania,
alebo v plynárenstve. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení individuálne zadaného
semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program sa končí záverečnou skúškou a obhajobou
záverečnej práce. Absolventi štúdia sa v praxi veľmi dobre uplatnia v žiadaných profesiách pri
projektovaní a prevádzkovaní vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, ako aj v tých
oblastiach, v ktorých sa riešia problémy znižovania energetickej náročnosti
tepelných
technologických procesov, hospodárnejšieho využívania tepelnej energie (v priemysle i v bytovej
výstavbe) a pri reálnych aplikáciách alternatívnych zdrojov energie. Na bakalárske štúdium
v programe Technika prostredia nadväzuje inžinierske štúdium v študijnom programe Technika
prostredia.
4. STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
(študijný odbor 5.2.1 Strojárstvo)
Odborný profil absolventa študijného programu Strojárske technológie charakterizujú teoretické, ale
hlavne praktické poznatky o konštruktológii a strojárskych technológiách, o výrobných zariadeniach,
o kvalite, ekonomike a riadení výroby a ďalej návyky a schopnosť zručne aplikovať tieto poznatky v
praxi. Absolvent štúdia získa teoretické, ale hlavne praktické poznatky z najrozšírenejších technológií
strojárskej výroby a jej riadenia, získa návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických
činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež základné
vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie
vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v
priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania
na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby.
Absolventi môžu mať široké uplatnenie v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v
železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva, pri aplikáciách
mechatronických systémov v praxi a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového
alebo opravárenského charakteru. Absolventi majú primerané vedomosti v oblasti elektroniky,
mechatroniky, pohonov mechatronických systémov a programovania s využitím výpočtovej techniky.
Majú dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, primerane ovládajú odbornú
terminológiu v cudzom jazyku, poznajú základy ekonomických metód potrebných na prevádzku
existujúcich systémov a majú základné znalosti z práva, psychológie a riadenia kvality. Na bakalárske
štúdium v programe Strojárske technológie nadväzuje inžinierske štúdium v študijných v programoch
Strojárske technológie, Materiálové inžinierstvo a Automatizované výrobné systémy.
5. PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
(študijný odbor 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo)
Bakalár získa v priebehu štúdia základné znalosti hlavne z oblastí technických a prírodovedných
disciplín, podnikového manažmentu, výrobných a informačných technológií, podnikovej logistiky,
organizácie pomocných a obslužných prevádzok a ich ekonomických závislostí. Počas štúdia je
orientovaný hlavne na organizáciu a riadenie procesov na úrovni základných výrobných jednotiek
(dielne), čomu zodpovedá štruktúra študijného programu a obsahová náplň jednotlivých predmetov.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa teoretické vedomosti potrebné pre efektívne riadenie výrobných
jednotiek a ich procesov. V priebehu štúdia získa zručnosť využívania programových aplikácií a je
pripravený využívať základné metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Absolvent bakalárskeho
8
študijného programu Priemyselné inžinierstvo nájde svoje uplatnenie ako riadiaci a koordinačný
pracovník predovšetkým v základných výrobných jednotkách a v útvaroch priemyselného
inžinierstva, ďalej na vybraných útvaroch strednej úrovne riadenia priemyselných podnikov. Je
pripravený ako technik kvality, produktivity, pomocný projektant výrobných systémov, výrobný
manažér, pracovník technickej prípravy výroby, priemyselný inžinier, pracovník útvaru plánovania
a riadenia výroby, pracovník útvaru logistiky, pracovník útvaru riadenia kvality, pracovník útvaru
údržby, pracovník útvaru ľudských zdrojov a pod.
Na bakalárske štúdium v programe Priemyselné inžinierstvo nadväzuje inžinierske štúdium v
študijnom v programe Priemyselné inžinierstvo.
Charakteristika študijných programov druhého stupňa (Ing.)
1. AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY
(študijný odbor 5.2.1 Strojárstvo)
Študijný program Automatizované výrobné systémy je zameraný na problematiku automatizácie
a počítačovej podpory vo výrobných technológiách. Pozornosť je venovaná najmä pružným
výrobným systémom v strojárstve, počítačovej podpore v predvýrobných etapách (aplikácie CA-X
systémov), projektovaniu v automatizovanej strojárskej výrobe, číslicovo riadeným výrobným strojom
a robotom, robototechnológii, aplikácii mikroelektroniky a výpočtovej techniky vo výrobných
technológiách a výrobných systémoch, a tvorbe riadiacich systémov pre automatizované strojné
zariadenia. Študenti majú možnosť pracovať s modernými CNC strojmi a robotmi priamo
v laboratóriách katedry.
Absolvent študijného programu je schopný systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú
a organizačnú problematiku vo výrobných technológiách a výrobných systémoch s využitím
automatizačných prostriedkov, ako i počítačovej podpory v predvýrobných, výrobných a
povýrobných etapách realizácie súčiastky na základe metód matematického modelovania, simulácie a
optimalizácie. Schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru.
Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v konštrukčných a technologických
kanceláriách, pri projektovaní automatizovaných výrobných pracovísk na báze CNC strojov, robotov
a CA technológií, v oblastiach navrhovania konštrukcie a výroby foriem pre technológiu vstrekovania
plastov, a tiež pri projektovaní riadiacich systémov na báze PC, PLC a mikropočítačov. Na
inžinierske štúdium v programe Automatizované výrobné systémy nadväzuje doktorandské štúdium
v študijnom programe Automatizácia výrobných a technologických procesov.
2. ÚDRŽBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
(študijný odbor 5.2.2 Údržba strojov a zariadení)
Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu – Inžinier údržby (Maintenance Engineer). Inžinier údržby
– ovláda metodiku a postupy nasadzovania a prevádzky dopravných prostriedkov (vo všeobecnosti
technických systémov). Má znalosti z ich konštrukcie a obsluhy, ovláda metódy analýzy a hodnotenia
spoľahlivosti, sofistikované postupy tvorby komplexných údržbových systémov, metodiku a postupy
projektovania a nasadzovania informačných systémov údržby na manažérskej úrovni. (Computer
Maintenace Management Systems – CMMS, ERP). Má znalosti a praktické zručnosti riadenia
prevádzky a údržby pri komplexnej starostlivosti o stroje a zariadenia vo všetkých oblastiach
strojárenstva. Uplatnenie má prednostne v projektovaní komplexných údržbových systémov, v
riadení, organizovaní a technickej príprave údržby dopravných prostriedkov, v riadení, organizovaní
a technickej príprave servisných činnosti viazaných na prevádzku dopravných prostriedkov, v oblasti
riadenia služieb a obchodu súvisiacich so strojmi a zariadeniami, ako aj ako samostatný podnikateľ
(inžiniering) v oblasti údržby, servisu a predaja strojov. Na inžinierske štúdium v programe Údržba
dopravných prostriedkov nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Koľajové
vozidlá.
9
3. SPAĽOVACIE MOTORY, LETECKÉ MOTORY
(študijný odbor 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia)
Absolvent študijného programu je schopný tvorivej konštrukčnej činnosti, vyhľadávať, utrieďovať
informácie a využiť ich pri návrhu nových koncepčných a konštrukčných riešení, vykonávať rôzne
skúšky a merania a vyhodnocovať namerané údaje. Všetky tieto činnosti vie vykonávať s podporou
výpočtovej techniky v kontexte s požiadavkami na životné prostredie a ergonomické riešenie. Je
pripravený pre prácu vo vývojových konštrukčných, prevádzkových, výrobných, opravárenských
a obchodných podnikoch, podnikoch spaľovacích motorov vozidlových, leteckých a stacionárnych, v
skúšobniach spaľovacích motorov a pod. Rovnako sa uplatní v opravárenských závodoch a
prevádzkach, ktoré disponujú mobilnými energetickými prostriedkami (automobilmi, zemnými,
cestnými a stavebnými strojmi, koľajovými vozidlami) resp. používajú stacionárny spaľovací motor
ako zdroj energie ako zdroj energie (kogeneračné jednotky, náhradné zdroje energie a pod.). Na
inžinierske štúdium v programe Spaľovacie motory, letecké motory nadväzuje doktorandské
štúdium v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia.
4. KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ
(študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá)
Absolventi študijného programu sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať, prevádzkovať a
udržiavať rozsiahle technické systémy dopravných prostriedkov najmä v oblasti koľajových vozidiel.
Dôraz pri štúdiu sa kladie na to, aby absolvent získal prehĺbené znalosti v oblasti základných
teoretických disciplín strojárenstva (najmä aplikovaná matematika, mechanika, materiály, počítačové
simulácie), ako aj v oblasti teórie, konštrukcie, projektovania koľajových vozidiel, ich skúšania,
prevádzky a údržby. Absolventi sú schopní pracovať v projektoch, zahŕňajúcich identifikáciu
problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení spolu s testovaním a potrebnou
dokumentáciou s využitím moderných CA-X technológií. Sú schopní uplatniť sa vo výskume, vývoji
a konštrukcii dopravných prostriedkov, najmä koľajových vozidiel a tiež aj pri ich prevádzke,
diagnostike, údržbe a opravách. Absolventi nájdu uplatnenie najmä vo výskumných, vývojových a
konštrukčných pracoviskách výrobcov koľajových vozidiel a traťových strojov, v spoločnostiach
zameraných na ich údržbu, opravy, modernizácie a rekonštrukcie, a v technických a riadiacich
zložkách organizácií zabezpečujúcich prepravu po železnici (železničné spoločnosti). Na inžinierske
štúdium v programe Koľajové vozidlá nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe
Koľajové vozidlá.
5. STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
(študijný odbor 5.2.1 Strojárstvo)
Absolventi majú teoretické a experimentálne vedomosti, praktické skúsenosti o technologických
procesoch zlievarenstva, tvárnenia, zvárania, obrábania a montáže, tepelného spracovania, fyzikálnej
metalurgie a medzných stavov konštrukčných materiálov. Osvoja si problematiku projektovania
výrobných procesov a systémov, navrhovania technologických postupov, metrologického
zabezpečenia strojárskej výroby, kontroly kvality výrobkov, základy konštrukcie a funkčnej
vymeniteľnosti výrobných strojov a zariadení. Získajú poznatky z mechanizácie a automatizácie
výrobných procesov. Všetky tieto činnosti sa vykonávajú s podporou CA-X technológií, metód
matematického modelovania, metód simulácie.
Absolvent sa uplatní v strojárskych organizáciách a prevádzkach, v útvaroch hlavného technológa,
v projekcii a konštrukcii strojov a nástrojov, v oblasti manažmentu, marketingu a kontroly,
technologického vývoja a výskumu, v príprave výroby a pod. Na inžinierske štúdium v programe
Strojárske technológie nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Strojárske
technológie a materiály.
10
6. APLIKOVANÁ MECHANIKA
(študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika)
Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika tvorivo využíva metódy výpočtu, simulácie
a verifikácie modelových riešení pri navrhovaní mechanických sústav. Hlavný dôraz sa kladie na
pripravenosť a schopnosť samostatne rozvíjať, rozpracovávať a prakticky využívať inžinierske
prístupy pri riešení technických problémov v oblasti lineárnej i nelineárnej odozvy konštrukcií.
Absolvent je schopný vykonávať statickú, kinematickú a dynamickú analýzu mechanizmov a
konštrukcií, posudzovať životnosť a spoľahlivosť vyšetrovaných objektov. Vie analyzovať tepelné
namáhanie, riešiť technické úlohy prúdenia, termodynamiky, prenosu tepla a hmoty. Ovláda moderné
výpočtové prostriedky mechaniky ako sú metóda konečných prvkov prípadne metóda hraničných
prvkov a vie ich aplikovať na riešenie inžinierskych úloh. Vo svojej práci využíva softvérové
inžinierske prostriedky ako sú: CAD systémy: AutoCAD, Pro/Engineer, Catia, Ideas, atď.; softvér
MKP: ADINA, ANSYS, MSC MARC, a iné. Má primerané vzdelanie z informačných technológii a
ovláda základy programovacích jazykov C, FORTRAN a MATLAB v prostredí operačných systémov
MS Windows a Linux. Absolventi sa uplatnia hlavne v oblasti navrhovania, posudzovania a inovácie
konštrukcií strojov, technologických zariadení a stavieb. Na inžinierske štúdium v programe
Aplikovaná mechanika nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Aplikovaná
mechanika.
7. KONŠTRUKCIA STROJOV A ZARIADENÍ
(študijný odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia)
Študijný program Konštrukcia strojov a zariadení (KSZ), je určený širokému spektru poslucháčov
so záujmom predovšetkým o konštrukčné zameranie. Jeho koncepcia pokrýva jednotlivé oblasti
životného cyklu výrobku. Sústreďuje sa na návrh, konštrukciu, verifikáciu, inžinierske výpočty,
simuláciu a výrobu prototypov. Štúdium poskytuje budúcim inžinierom potrebné znalosti a
kompetencie, ktoré využijú v mnohých odboroch strojárskeho, automobilového a elektrotechnického
priemyslu. Obsah študijného programu nie je zameraný úzko, len na jednu oblasť priemyslu, ale
ponúka osvojenie si základných teoretických poznatkov, metód a aplikačných princípov potrebných
na riešenie širokého spektra technických problémov a úloh v praxi.
V rámci štúdia majú študenti možnosť osvojiť si tak štandardné konštrukčné postupy, ako aj také
progresívne metódy a technológie navrhovania technických systémov, ako sú: virtuálne navrhovanie
– Digital Mock Up, Computer Aided Design a Computer Aided Engineering, Rapid Prototyping,
digitalizácia a Reverse Engineering, tribológia a technická diagnostika.
Cieľom štúdia je kvalitná príprava študentov pre prax v oblasti konštrukčnej činnosti a inovácií a
zároveň získanie základných vedomostí pre pokračovanie v treťom – doktorandskom stupni štúdia.
Štúdium v rámci programu KSZ predpokladá úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia strojárskeho
alebo mechatronického zamerania. Základnou požiadavkou je znalosť teoretického základu
zahrňujúceho matematiku, fyziku, mechaniku, náuku o materiáli, základy konštruovania, časti a
mechanizmy strojov, pružnosť a pevnosť.
Absolventi študijného programu KSZ si počas štúdia prehĺbia vedomosti z aplikovaných vedných
disciplín zameraných na návrh, konštruovanie a výpočty strojov, zariadení a ich komponentov.
Študenti majú možnosť doprofilovať si svoje odborné zameranie na základe výberu zo širokej
škály ponúkaných voliteľných predmetov. Znalosti z konštruovania, konštrukčných materiálov,
metodiky konštruovania, inovácií, výpočtových a simulačných metód pre štrukturálnu a dynamickú
analýzu a optimalizáciu konštrukčných častí a uzlov, založených hlavne na metóde konečných
prvkov, sú dnes nevyhnutným základom pre úspešné uplatnenie sa konštruktérov a projektantov
strojov a strojových zariadení na európskom trhu práce. K znalostiam a schopnostiam absolventov
tohto študijného programu patrí i zvládnutie moderných metód počítačového modelovania a
simulácií, počítačového projektovania a konštruovania, ako aj experimentálnych metód v odbore.
Okrem toho k nim patrí rutinné zvládnutie práce so systémami pre 2D a 3D konštruovanie a
modelovanie, ako sú AutoDESK INVENTOR, Pro/ENGINEER, CATIA a so systémami pre analýzu,
11
simuláciu a optimalizáciu, so zameraním hlavne na systémy ANSYS a ADAMS, prípadne Opti
Struct. Prakticky sa naučia používať technológie pre Rapid Prototyping a Reverse Engineering pre
oblasť vývoja a inovácií strojov a zariadení. Najmodernejšie prístupy založené na využívaní a štúdiu
bionických princípov s podporou metodiky TRIZ sa absolventi naučia aplikovať pri inováciách
technických systémov. Absolventi štúdia sa v praxi uplatnia hlavne v oblasti výskumu a vývoja,
v oblasti navrhovania, projektovania a konštruovania strojov a zariadení báze sofistikovaných metód
a postupov. Na inžinierske štúdium v programe Konštrukcia strojov a zariadení nadväzuje
doktorandské štúdium v študijnom programe Časti a mechanizmy strojov.
8. MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO
(študijný odbor 5.2.26 Materiály)
Absolventi druhého stupňa študijného programu Materiálové inžinierstvo sú komplexne pripravení
na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického
spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej
diagnostiky. Absolvent dôkladne pozná vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a
technicky dôležitými vlastnosťami materiálov. Spektrum a hĺbka znalostí a zručností, získané
štúdiom v inžinierskom študijnom programe, zabezpečujú predpoklady pre rýchlu adaptabilitu
absolventa v praxi a jeho úspešné uplatnenie v širokej oblasti priemyselných odborov.
Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia materiálov dokážu analyzovať a navrhovať
rozsiahle technické riešenia, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov
v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.
Na inžinierske štúdium je možné nadviazať v treťom stupni vysokoškolského štúdia v dvoch
študijných programoch Materiály a Medzné stavy materiálov.
9. PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
(študijný odbor 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo)
Inžinier je schopný sa kvalifikovane zapojiť do riešenia technicko-organizačných a rozvojových
oblastí, dominantne na strednej úrovni riadenia, výrobnej organizácie. Je pripravený koordinovať
riešenie komplexných úloh v oblasti – logistiky a riadenia dodávateľských reťazcov,
vnútropodnikovej logistiky a optimalizácie zásob a materiálových tokov, implementácie
celopodnikových informačných systémov, plánovania a riadenia výroby, manažmentu kvality,
projektovania výrobných procesov a systémov, riadenia inovácií, zavádzania metód priemyselného
inžinierstva do jednotlivých podnikových útvarov, počítačového modelovania podnikových procesov,
projektového riadenia, aplikácie metód operačného výskumu a pod. Absolvent inžinierskeho
študijného programu Priemyselné inžinierstvo nájde svoje uplatnenie predovšetkým na pozíciách
stredného manažmentu výrobnej organizácie a v útvaroch priemyselného inžinierstva. Je pripravený
zastávať v podniku pozície ako systémový inžinier, inžinier kvality, inžinier produktivity, projektant
výrobných systémov, výrobný inžinier, pracovník technickej prípravy výroby, priemyselný inžinier,
vedúci útvaru plánovania a riadenia výroby, vedúci útvaru logistiky, vedúci útvaru údržby, pracovník
útvaru ľudských zdrojov a iné. Má vytvorené predpoklady zastávať pozície i na úrovni vrcholového
manažmentu. Na inžinierske štúdium v programe Priemyselné inžinierstvo možno nadviazať
doktorandským štúdiom v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo.
10. TECHNIKA PROSTREDIA
(študijný odbor 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia)
Absolvent získa znalosti o konštrukcii, projektovaní a skúšaní technických zariadení pre úpravu stavu
prostredia. Sú to zariadenia na úpravu mikroklímy a čistoty ovzdušia vo vnútornom prostredí, hlavne
zariadenia vetracie, klimatizačné a vykurovacie, včítane systémov pre zásobovanie tepelnou energiou
a zemným plynom. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ
a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním,
12
projektovaním a prevádzkou vykurovacích, vetracích a plynárenských sústav, konštrukciou
a prevádzkou zdrojov tepla, čerpadiel a kompresorov, kogeneračných jednotiek a ostatných zariadení,
ktoré sa aplikujú vo vykurovacích, vetracích a plynárenských sústavách, ako i konštrukcie strojov a
zariadení na využívanie alternatívnych zdrojov energie ( slnečnej, veternej a geotermálnej energie,
energie biomasy a odpadov a pod.). Na inžinierske štúdium v programe Technika prostredia
nadväzuje doktorandské štúdium v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia.
Charakteristika študijných programov tretieho stupňa (PhD.)
1. APLIKOVANÁ MECHANIKA
(študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika)
Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum
mechanických polí, správania sa technických a technologických objektov v zložitých podmienkach a
vývoj nových numerických modelov a softvéru na riešenie týchto problémov. Je pripravený na
riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je schopný zlepšovať a optimalizovať technickú
a technologickú stránku kvality výrobkov, pomocou počítačovej simulácie, prispievať k porozumeniu
správania sa objektov a pod.). S hlbokými teoretickými znalosťami vie pracovať s komerčným
softvérom pre široký rozsah aplikácií. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je
pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.
2. ENERGETICKÉ STROJE A ZARIADENIA
(študijný odbor: 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia)
Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a
vývoj nových energetických strojov a zariadení v odbore svojej užšej profilácie. Je pripravený na
formuláciu, rozvoj i riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je schopný projektovať,
konštruovať i zlepšovať vlastnosti existujúcich energetických strojov a zariadení, zdokonaľovať ich
technickú stránku i kvalitu a pod.). Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený
tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja
energetických strojov a zariadení v oblasti svojej profilácie, ovláda zásady vedeckej práce, väzby
výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia, právne i environmentálne aspekty nových
produktov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce a prezentáciu výsledkov práce. S hlbokými
teoretickými znalosťami vie pracovať s komerčným softvérom pre široký rozsah aplikácií.
3. STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
(študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály)
Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a
vývoj nových technológií a materiálov. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a
možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko–
ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej
praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach
výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so
sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých
školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické
vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo
rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.
13
4. AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY
(študijný odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály)
Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a
vývoj automatizácie strojárskej výroby. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a
možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko –
ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej
praxe. Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach
výrobných podnikov, špičkových manažerskych funkciách, riadení výrobných oddelení so
sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých
školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciach, kde sa vyžaduje technické
vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo
rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.
5. ČASTI A MECHANIZMY STROJOV
(študijný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov)
Absolvent študijného programu „Časti a mechanizmy strojov“ získa v inžinierskom stupni
odborného štúdia potrebné znalosti z odborných predmetov, akými sú mechanika tuhých telies,
mechanika tekutín, termomechanika, konštruovanie II - časti strojov, pružnosť a pevnosť, metodika
konštruovania, CAD systémy, simultánne konštruovanie a optimalizácia, metóda konečných prvkov
a pod., ktoré spolu s ostatnými konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria
teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci študijného programu „Konštrukcia strojov a
zariadení“ a ďalších podobných.
V nadväznosti na túto bázu si absolvent v treťom stupni štúdia prehĺbi vedomosti z aplikovaných
vedných disciplín zameraných na návrh a konštruovanie častí a mechanizmov strojov. V rámci štúdia
doktorandského stupňa je venovaná pozornosť aj výskumu, vývoju a ďalšiemu rozvoju metód,
zariadení a technológií, ktoré sa dnes využívajú pri výskume, vývoji a konštrukcii častí strojov
a mechanizmov a ich prototypov. Študenti majú možnosť na základe výberu z ponúkaných
voliteľných predmetov doprofilovať svoje odborné zameranie na oblasť výskumu, zameranú na
rozvoj metód, postupov a znalosti z 3D modelovania a tvorby virtuálnych modelov, simulácie,
optimalizácie a analýzy s využitím metódy konečných prvkov, inovácií, výpočtových a simulačných
metód pre štrukturálnu a dynamickú analýzu a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov.
6. PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
(študijný odbor 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo)
Absolvent III. stupňa vysokoškolského vzdelávania je pripravený na riešenie náročných výskumných
a vývojových úloh z oblasti priemyselného inžinierstva. Disponuje znalosťami vybraných vedeckých
metód a prístupov, má potrebné zručnosti pre využitie podporných IT a dokáže aplikovať štandardné
i špecifické metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Je schopný viesť riešiteľské kolektívy,
projekty a systematicky pracovať pre dosiahnutie vedeckých, vývojových i podnikateľských cieľov.
Systém jeho vedeckej prípravy umožňuje jeho zapojenie do širokého spektra výskumných aktivít. Po
ukončení štúdia nachádza uplatnenie na akademickej pôde, výskumných pracoviskách, podnikových
vývojových pracoviskách a po adaptačnom procese i vo vrcholovom manažmente organizácií.
7. MEDZNÉ STAVY MATERIÁLOV
(študijný odbor 5.2.27 Medzné stavy materiálov)
Absolvent študijného programu ovláda vedecké metódy výskumu, vývoja, využitia a hodnotenia
konštrukčných kovových aj nekovových materiálov s cieľom využívať hraničné vlastnosti
aplikovaním zákonitosti medzných stavov pri danom zaťažení. Vývoj a hodnotenie vlastností je
orientovaný na výskum biomateriálov, nanomateriálov, materiálov pre vysoké teploty, materiálov pre
14
dlhodobé zaťaženie v radiačnom prostredí, v koróznom prostredí, materiálov pre vysokorýchlostné
obrábanie, ultraľahkých materiálov, materiálov pre mikroelektroniku a podobne. Absolvent je
schopný samostatne vedecky pracovať, tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore a je
pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe.
8. MATERIÁLY
(študijný odbor 5.2.26 Materiály)
Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a
vývoj nových materiálov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe (napr. je
schopný zlepšovať vlastnosti existujúcich materiálov, zdokonaľovať technickú stránku kvality výroby
materiálov, súčiastok, nástrojov, úžitkových predmetov a pod.). Absolvent je schopný samostatnej
vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.
9. KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ
(študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá)
Absolvent doktorandského študijného programu získa znalosti a zručnosti, potrebné pre výskum a
vývoj koľajových vozidiel, racionalizáciu a zlepšovanie kvality a projektové riadenie údržby KV
a tiež znalosti na zvyšovanie efektívnosti ich prevádzky pri rešpektovaní ekologických požiadaviek.
Získa tiež znalosti a zručnosti pri experimentálnych prácach v odbore. Výberom voliteľných
predmetov sa absolvent môže špecializovať buď na konštrukciu alebo na problematiku prevádzky a
údržby koľajových vozidiel. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo
rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.
15
3. Strojnícka fakulta ŽU
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY
Dekan:
prof. Dr. Ing. Milan Sága
tel. 041 / 513 2501, 513 2500
fax: 041 / 5652 940
e-mail: [email protected]
Prodekani:
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť
tel.: 041 / 513 6007 (2613)
e-mail: [email protected]
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
prodekan pre zahraničné vzťahy
tel.: 041 / 513 2807
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť
tel.: 041 / 513 2718
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Andrej Czán, PhD.
prodekan pre spoluprácu s praxou
tel.: 041 / 513 2788
e-mail: [email protected]
16
AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY
Zamestnanecká komora
doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Mgr. Branislav Ftorek, PhD.
Ing. Ivana Remišová
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
prof. Ing. Peter Palček, PhD.
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Ing. Marta Kasajová, PhD.
Katedra
KDMT
KAME
KTI
KAVS
KAM
Dekanát
KET
KMI
KDMT
KPI
prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Ing. Eva Carmen Poláčková, PhD.
prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.
prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.
doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
doc. Ing. Mária Čilliková, PhD.
Študentská komora
Ing. Kordík Marek
Ing. Matušov Jozef
Mularčik Martin
Ing. Struharňanský Jozef
Ing. Suchánek Andrej
Bc. Sulírová Ivana
Štauderová Mária
Ing. Vajdová Alena
Ing. Valčáková Lenka
Zaušková Katarína
17
Katedra
KAVS
Dekanát
KOVT
KMI
KKČS
KAM
KET
KKČS
KAME
KOVT
4. Útvary Strojníckej fakulty
Dekanát fakulty
010 26 Ž i l i n a, Univerzitná 8215/1
tel. č.: 041 / 513 2501
fax: 041 / 5652 940
e-mail: [email protected], http://fstroj.uniza.sk
Tajomník fakulty:
prof. Ing. Ján Salaj, CSc.
tel. č.: 041 / 513 2502
e-mail: [email protected]
Sekretariát dekana a podateľňa:
Beáta Badibangová
tel. č.: 041 / 513 2501
fax: 041 / 5652 940
e-mail: [email protected]
Systémový inžinier fakulty:
Ing. Roman Poprocký
tel. č.: 041 / 513 2562
fax: 041 / 5652 940
e-mail: [email protected]
Referát pre vzdelávanie:
Daniela Ťažká
tel. č.: 041 / 513 2507
e-mail: [email protected]
Jozefa Machatová
tel. č.: 041 / 513 2508
e-mail: [email protected]
Referát vedy, výskumu a
zahraničných stykov:
Viera Muntágová
tel. č.: 041 / 513 2510
e-mail: [email protected]
Referát pre financovanie:
Renáta Janovčíková
tel. č.: 041 / 513 2518
e-mail: renata.janovcikova @fstroj.uniza.sk
Referát personálny a PaM:
Mária Mastaličová
tel. č.: 041 / 513 2509
e-mail: [email protected]
18
Referát ekonomický:
Ing. Ivana Remišová
tel. č.: 041 / 513 2512
e-mail: [email protected]
Ing. Klaudia Pavolková
tel. č.: 041 / 513 2506
e-mail: [email protected]
Bc. Zuzana Beňadiková
tel. č.: 041 / 513 2517
e-mail: [email protected]
Monika Peknušová
tel.: 041 / 513 2513
e-mail: [email protected]
Referát ekonomickej agendy
projektov:
Ing. Eva Carmen Poláčková, PhD.
tel. č.: 041/513 2705
e-mail: [email protected]
Ing. Katarína Pazdziurková
tel. č.: 041/513 2953
e-mail: [email protected]
Miriama Tatranská
tel.: 041 / 513 2511
e-mail: [email protected]
19
5. Katedry
KATEDRA APLIKOVANEJ MATEMATIKY
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. č.: 041 / 513 4950, 041/513 4951
[email protected]
tel. ústredňa: 041/513 1111
Vedúci katedry:
doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc. 4950
Tajomník katedry:
Mgr. Branislav Ftorek, PhD. 4962
Sekretariát:
Mária Sokolovská 4951
e-mail:
Oddelenie vyššej matematiky
tel. č.: 041 / 513 4962
Vedúci oddelenia:
Mgr. Branislav Ftorek, PhD.
Pedagogickí pracovníci:
doc. RNDr. Eva Špániková, CSc.
RNDr. Božena Dorociaková, PhD.
Mgr. Branislav Ftorek, PhD.
RNDr. Vladimír Guldan
Mgr. Pavol Oršanský, PhD.
RNDr. Ondrej Vereš
- matematická analýza, dif. rovnice, 4954
- matematická analýza, dif. rovnice, 4960
- matematická analýza, numerické metódy, 4962
- matematická analýza, 4964
- numerické metódy, matematická analýza, 4964
- matematická analýza, numerické metódy, 4969
Oddelenie aplikovanej matematiky
tel. č.: 041 / 513 4965
Vedúci oddelenia:
Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
Pedagogickí pracovníci:
doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.
RNDr. Marta Janáčková, CSc.
RNDr. Jela Kostrová, CSc.
Mgr. Ivana Pobočíková, PhD.
Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD.
RNDr. Helena Šamajová, PhD.
RNDr. Ján Šimon, PhD.
- matematická analýza, teória grafov, numer. metódy,
4950
- matematická analýza, 4953
- konštruktívna a počítačová geometria, 4965
- pravdepodobnosť a matematická štatistika, 4967
- matematická analýza, numerické metódy, 4963
- matematická analýza, teória grafov, numer. metódy,
4961
-matematická analýza, 4966
Technický pracovník:
Ing. Peter Tomašovič , 4966
Externí spolupracovníci katedry:
RNDr. Elena Michalíková, Mgr. Veronika Huciková, Mgr. Magdaléna Potočiarová
20
KATEDRA APLIKOVANEJ MECHANIKY
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. č.: 041 / 513 2950
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
fax: 041 / 5652940
Vedúca katedry:
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. 2950, 2957
Zástupca vedúcej katedry
pre vedecko – výskumnú činnosť
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. 2963
Zástupca vedúcej katedry
pre pedagogickú činnosť
doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
Tajomník katedry:
Ing. Pavol Novák, PhD. 2968
Sekretariát :
Jarmila Vavrová 2951
2981
Pedagogickí pracovníci :
doc. Ing. Vladimír Dekýš, CSc.
Ing. Lenka Jakubovičová
Ing. Pavol Novák, PhD.
prof. Dr. Ing. Milan Sága
doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
-
exper. mechanika, vibrodiagnostika, 2954
dynamika, MKP analýzy
2978
metóda kon. prvkov, prúdenie tekutín, 2968
optim. konštruk., stoch. kmitanie, 2501
mechanika sústav telies, 2957
model. neurčit. mech. sústav na báze MKP, 2981
mechanika sústav telies, 2963
Výskumné a servisné centrum SjF:
Ing. Marián Handrik, PhD. 2955 , Ing. Peter Kopas, PhD. 2959
Doktorandské štúdium:
Denné: Ing. Bohuslav Hyben, Ing. Peter Pastorek, Ing. Zoran Pelagić, Ing. Milan Sapieta,, – kl.2965
Externé:
Ing. Miloš Falát
Ing. Andrej Gašparec
Ing. Ján Klimko
Ing. Maroš Tropp
Externí spolupracovníci katedry:
prof. J. Sládek - USTARCH SAV Bratislava, prof. V. Sládek - USTARCH SAV Bratislava, prof. A.P.
Zielinski - Politechnika Krakowska, Poľsko, prof. Jaroslav Zapoměl, DrSc. - VŠB TU Ostrava, ČR,
prof. dr. hab. Igor Piotr Kurytnik a prof. dr. hab. inž. Andrzej Harlecki - Akademia TechnicznoHumanistyczna v Bielsku-Bialej, Poľsko, prof. Vladislav Laš, FAV ZČU Plzeň, ČR.
21
KATEDRA AUTOMATIZÁCIE A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
e-mail: [email protected]
web: kavs.uniza.sk
Vedúci katedry:
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Zástupca vedúceho katedry:
doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
Sekretariát:
Jana Pastvová
2801
Pedagogickí pracovníci:
prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
- technológia automatizovanej výroby, CA systémy
a technológie, diagnostika CNC strojov, 2800
doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.
-automatizácia technologických procesov, programovanie
CNC strojov, CAD/CAM systémy, 2810
doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
- robotika, CAD/CAE systémy, nekonvenčné roboty,
automatizovaná montáž, 2812
- CAD systémy, riadiace systémy, robototechnológia,
2813
- paralelné mechanizmy, robototechnológia, konštrukcia
vstrekovacích foriem, automatizovaná montáž, 2811
doc. Ing. Juraj Uríček, PhD.
Ing. Vladimír Bulej, PhD.
Výskumní pracovníci:
Ing. Jozef Kuba, PhD.
- technológia automatizovanej výroby, expertné systémy,
2814
Technickí pracovníci:
Jana Pastvová, 2801;
Doktorandské štúdium:
Denné: Ing. Lenka Debnárová, Ing. Milan Novosád, Ing. Ján Stanček
Externé: -
22
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel./ fax č.: 041 / 513 2551
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
e-mail: kdmt@ fstroj.uniza.sk,
http://kdmt.uniza.sk/
Vedúci katedry:
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
2550
Zástupca vedúceho katedry:
prof. Ing. Daniel Kalinčák PhD.
2650
Tajomník katedry:
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
2553
Sekretariát katedry:
Viera Mičianová
2551
Oddelenie koľajových vozidiel
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
doc. Ing. Vladimír Stuchlý, PhD.
doc. Ing. Stanislav Malinčík, PhD.
Ing. Jana Galliková, PhD.
Výskumný pracovník:
Ing. Roman Poprocký
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
- konštrukcia a koncepcia koľajových vozidiel traťových
strojov, dynamika KV, 2650
- prevádzka a údržba dopravných prostriedkov, 2553
- teória a projektovanie obnovy, projektové riadenie,
2560
- skúšobníctvo elektrických zariadení a opravárstvo,
2556
- technika a ekonomika mestskej hromadnej dopravy,
2555
- teória a projektovanie obnovy, projektové riadenie.
vedúci Laboratória informačných systémov údržby,
2562
Oddelenie dopravnej techniky
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
Ing. Jozef Harušinec, PhD.
Ing. Miroslav Blatnický, PhD.
Výskumný pracovník:
Ing. Rudolf Řezníček, PhD.
doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
- prevádzka dopravných prostriedkov, hluk a vibrácie,
2559
- technické výpočty, tvorba softvérových aplikácií,
experimentálne skúšobníctvo so zameraním na
počítačovú podporu realizácie experimentov, analýza
kontaktu koleso/koľajnica, 2664
- teória koľajových vozidiel, analýza kontaktu
koleso/koľajnica, brzdenie KV, 2693
- technické výpočty, konštrukcia KV, 2570
- technické
výpočty
v konštrukcii
dopravných
prostriedkov a manipulačných zariadení, 2660
- skúšobníctvo a meranie, brzdové sústavy, vedúci
pracoviska zotrvačníkového brzdového stavu UIC,
2676
23
Oddelenie spaľovacích motorov a vozidiel
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Pavol Kukuča, PhD.
doc. Ing. Róbert Labuda, PhD.
Ing. Andrej Kovalčík, PhD.
Výskumný pracovník:
doc. Ing. Dalibor Barta, PhD.
Ing. Andrej Kovalčík, PhD.
- ventilové rozvody spaľovacích motorov s konštantným
i variabilným časovaním, kinematika a dynamika
spaľovacích motorov, nekonvenčné mechanizmy
spaľovacích motorov a ich aplikácia v Stirlingovom
motore, skúšanie spaľovacích motorov, 2661
- teória, riadenie a skúšanie spaľovacích motorov
a príslušenstva, prenos výkonu a meranie hnacieho
ústrojenstva
vozidiel,
skúšobníctvo,
simulácia
podmienok a záťaže v laboratóriu a na počítači, 2663
- automobilové motory 1a 2, skúšanie spaľovacích
motorov, CAE v spaľovacích motoroch - využívanie
počítačovej podpory pre vývoj a konštrukciu
spaľovacích motorov, ERASMUS – Automobilové
motory, 2660
- Exkurzia, Prevádzková prax, Spaľovacie motory,
ERAZMUS - Ergonómia a ekológia, 2654
Ostatní pracovníci katedry:
Technici: Július Jaššo 2657, 2675, Martin Duhár 2675, 2657
Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc., Ing. Miloslav Lužák, prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc., Ing. Emil Buc,
Ing. František Bruna, Ing. Igor Reiprich, CSc., Ing. Severín Skotnický,CSc., Ing. Pavol Habala,
doc. Ing. Rastislav Isteník, PhD.,
Doktorandské štúdium:
Denná forma: Ing. Veronika Štefaňaková, Ing. Lenka Valčáková, Ing. Mária Maňurová, Ing.
František Ruman, Ing. Miloš Brezáni, Ing. Martin Mikolajčík, Ing. Lukáš Bavlna,
Ing. Ján Baran, Ing. Vladimír Hauser, Ing. Lukáš Smetanka – 2554, 2680, 2681
24
KATEDRA ENERGETICKEJ TECHNIKY
010 26, Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. č. /fax.: 041 / 5252541
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
e-mail: [email protected]
Vedúci katedry:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
Tajomník katedry:
Ing. Helena Smatanová, PhD.
Sekretariát:
Ing. Slavka Jelušová, 2851
Pedagogickí pracovníci :
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
prof. RNDr. Milan Malcho, PhD.
doc. Ing. Andrej Kapjor, PhD.
doc. Ing. Štefan Papučík, PhD.
doc. Ing. Radovan Nosek, PhD.
Ing. Helena Smatanová, PhD.
- teoretické a experimentálne problémy v oblasti tepelnej
techniky a energetiky, tepelné a energetické zariadenia
2850
- teoretické a experimentálne problémy v oblasti tepelnej
techniky a energetiky, 2877, 5120
- návrh a projektovanie vykurovacích , vetracích a
klimatizačných systémov, simulácia pomocou CFD
metód, 2879
- návrh a projektovanie vykurovacích , vetracích a
klimatizačných systémov, simulácia pomocou CFD
metód, programovanie software, 2879
- mechanika tekutín, termomechanika, spaľovanie
biomasy, meranie emisií, zlepšovanie vlastnosti
drevných peliet, návrh a projektovanie vykurovania ,
simulácia pomocou CFD metód, 2863
- termomechanika , technika prostredia, prenos tepla a
hmoty, alternatívne zdroje energie, 2854
Výskumní pracovníci katedry:
Ing. Alexander Čaja, PhD.
Ing. Richard Lenhard, PhD.
Ing. Peter Pilát, PhD.
Ing. Patrik Nemec, PhD.
Ing. Stanislav Gavlas, PhD.
- termomechanika, hydromechanika, tepelné a
energetické zariadenia, 2863
- termomechanika, hydromechanika, vykurovanie,
návrh a projektovanie v grafickom výpočtovom
software určenom na návrh a spracovanie projektov
ústredného vykurovania - TechCON, simulácia
pomocou CFD metód, 2866
- termomechanika, hydromechanika, návrh
vykurovacích a chladiacich systémov, tepelných
zariadení a ich realizácia v laboratóriu, 2867
– termomechanika, hydromechanika, návrh
a projektovanie vykurovacích systémov, simulácia
pomocou CFD metód, 2865
– termomechanika, hydromechanika, návrh
a konštruovanie tepelných zariadení, 2853
25
Ing. Jozef Hužvár, PhD.
Ing. Marek Patsch, PhD.
Ing. Martin Vantúch, PhD.
Ing. Michal Holubčík, PhD.
- termomechanika, hydromechanika, návrh a
projektovanie vykurovacích (TechCon, Herz Protech, ),
vetracích a klimatizačných systémov (CADvent), 2867
- termomechanika, hydromechanika, simulácia pomocou
CFD metód, spaľovanie, alternatívne zdroje energie,
2866
- termomechanika, hydromechanika, simulácia
pomocou CFD metód, využívanie nízkopotenciálnej
energie zeme pomocou tepelných trubíc – 285
– termomechanika, mechanika tekutín, spaľovanie
biomasy, meranie emisií, zlepšovanie vlastnosti
drevných peliet, redukcia problémov spaľovania
biopalív - 2854
Ostatní pracovníci katedry:
Jozef Kováčik 2860, Stanislav Strašík 2871, 2870
Doktorandské štúdium:
Denní doktorandi:
Ing. Jana Chabadová - 2866, Ing. Martina Janovcová – 2856, Ing. Roman Kiš – 2856, Ing. Tomáš
Greššák – 2856, Ing. Martin Smitka – 2856, Ing. Jozef Matušov – 2853, Ing. Peter Ďurčanský – 2860,
Ing. Katarína Sulovcová - 2855, Ing. Martin Kasanický - 2866, Ing. Jaroslav Čierny - 2866, Ing.
Jozef Mičieta – 2865, Ing. Veronika Mančíková – 2855, Ing. Peter Hrabovský - 2860, Ing. Ľuboš
Kosa - 2866, Ing. Marián Jobb - 2866
Externí doktorandi:
Ing. Vladimír Šarina
26
KATEDRA KONŠTRUOVANIA A ČASTÍ STROJOV
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. č.: 041 / 52 530 07
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
e-mail: [email protected]
Vedúci katedry:
doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD. 2903
Zástupca vedúceho katedry:
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD. 2900
Sekretariát:
Veronika Jaššová, 2901
Oddelenie konštruovania
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Marián Dzimko, PhD.
doc. Ing. Martin Žarnay, PhD.
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.
prof. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
doc. Ing. Ľudovít Medvecký, PhD.
Oddelenie častí strojov a prevodov
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
Ing. Marián Leitman, PhD.
doc. Ing. František Brumerčík, PhD.
doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.
- tribológia, časti strojov, 2912
- základy konštruovania, metodika konštruovania, 2929
- základy konštruovania, klzné uloženia, 2929
- základy konštruovania, mech., HS, HD prevody, 2928
- základy konštruovania, technické systémy, 2930
doc. Ing. František Brumerčík, PhD.
- časti strojov, tribológia, 2930
- častí strojov, 2923
Oddelenie CAD systémov
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
- CAD/CAE systémy, optimalizácia, inovácie, 2900
- CAD/CAE/CAM systémy, optimalizácia, 2903
- CAD/CAE/CAM systémy, optimalizácia, 2925
Výskumní pracovníci:
doc. Ing. František Brumerčík, PhD.
Ing. Michal Lukáč, PhD.
doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
Ing. Rudolf Madaj, PhD.
Ing. Viera Konstantová, PhD.
Ing. Rónald Bašťovanský, PhD.
Ing. Silvester Poljak, PhD.
doc. Ing. Tibor Donič, PhD.
- CAD/CAE systémy, časti strojov, 2923
- CAD/CAE systémy, simulácie, 2922
- CAD/CAE/CAM systémy, optimalizácia, 2903
- CAD/CAE/CAM systémy, optimalizácia, 2925
- CAD/CAM systémy, Rapid Prototyping, 2925
- bionika, technické materiály, 2923
- CAD/CAM systémy, metodika konštruovania, 2918
- experimentálne merania, 2908
- experimentálne merania, 2967
Ostatní pracovníci katedry:
Veronika Jaššová
Pavol Beliančin
- sekretariát, 2901
- remeselník, 2926
doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
Externí spolupracovníci katedry:
Ing. Milan Šoška, PhD., Ing. Martin Kováčik, PhD., Ing. Peter Mačuš, PhD., Ing. Martin Pollák, doc.
Ing. Václav Kraus, PhD., prof. Ing. Ladislav Málik, PhD.
Doktorandské štúdium:
Ing. Jozef Mudrák, Ing. Juraj Bezák, Ing. Kamil Drdol, 2918, Ing. Lukáš Faturík, Ing. Martin Sokol,
2918, Ing. Peter Kamas, 2918, Ing. Ján Bucala, 6001, Ing. Matúš Kovalíček, 6001, Ing. Tomáš
Gajdošík, 6001, Ing. Peter Bezák, 6001, Ing. Peter Spišák, Ing. Michal Hoč, Ing. Róbert Sásik.
27
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. č. 041 / 513 2601
tel. ústredňa: 513 + kl.
e-mail: [email protected]
Vedúci katedry:
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Tajomník katedry:
Ing. Mária Chalupová
Sekretariát:
Irena Žilčáková, 2601
Oddelenie štruktúrnych analýz materiálov
Vedúci oddelenia:
prof. Ing. Peter Palček, PhD.
prof. Ing. Peter Palček, PhD.
- materiálové charakteristiky, elektrónová mikroskopia,
materiály pre biomedicínske inžinierstvo, fyzikálna
metalurgia, 2609, 6004
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
- metalografická analýza, kontrola kvality materiálov,
2613, 6007
prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
- metalografická a mikrofraktografická analýza
materiálov, 2604
Ing. Juraj Belan, PhD.
- nedeštruktívne skúšanie materiálov, kvantitatívna
metalografia, 2611
Ing. Alan Vaško, PhD.
- skúšky tvrdosti, kvantitatívna metalografia, 2605
Ing. Mária Chalupová
- elektrónová mikroskopia, fraktografia a
mikrofraktografia, štruktúrna analýza, 6005, 2603
Ing. Milan Uhričík, PhD.
- vnútorné tlmenie, modelovanie a simulácie, 2626
Anna Macúchová
- technik, 2606
Oddelenie skúšania a vlastností materiálov
Vedúci oddelenia:
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
- konštrukčné materiály, únava, lomová mechanika,
medzné stavy materiálov, 2602
prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
- technológia spracovania plastov, korózia, technická
chémia, 2612
Ing. Lenka Markovičová, PhD.
- technologické vlastnosti a skúšanie plastov, nekovové
materiály, 2610
RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.
- chémia, ekológia, korózia, prevádzkové hmoty, 2610
Ing. František Nový, PhD.
- únavové charakteristiky, odolnosť materiálov proti
tečeniu, 2607
Stanislav Obročník
- technik, 2608
Výskumné a servisné centrum SjF:
Ing. Lenka Hurtalová, PhD.
- kompetenčné centrum pre priemyselný výskum
v oblasti ľahkých kovov a kompozitov, 2626
28
Ostatní pracovníci katedry:
prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc. - emeritný profesor;
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. (20%) - Výskumné centrum ŽU;
Doktorandské štúdium - denné:
Ing. Andrea Soviarová, 2632;
Ing. Zuzana Dresslerová, 2632;
Ing. Adrián Bača, 2632;
Ing. Martin Lovíšek, 2624;
Ing. Miroslav Omasta, 2624
Doktorandské štúdium - externé:
Ing. Pawel Szataniak (PL)
Externí spolupracovníci katedry:
prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc. (CZ); dr.h.c. prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc. (CZ);
prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. (CZ); doc. Dr. Ing. Libor Beneš (CZ);
dr.h.c. prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. (CZ); prof. Ing. Tomáš Podrábsky, CSc. (CZ);
doc. RNDr. Miloš Janeček,, CSc. (CZ); doc. RNDr. Zdeněk Drozd, CSc.(CZ);
Dr. János Takács (H); Dr. Lájos Borbás (H);
dr.h.c. prof. Ing. Gianni Nicoletto (I); assoc. prof. Mario Guagliano (I);
prof. dr. hab. inž. Stanislaw Borkowski (PL); dr inż. Jacek Selejdak (PL);
prof. dr. hab. inż. Ferdynand Romankiewicz (PL); dr inż. Robert Ulewicz (PL);
m. dr. h. c. prof. dr. hab. inż. Leszek A. Dobrzański (PL);
prof. Gudrun Lange (D); prof. Ing. Ján Micheľ, CSc. (SK);
prof. Ing. Peter Grgač, CSc. (SK); doc. Ing. Ernest Gondár, CSc. (SK)
29
KATEDRA OBRÁBANIA A VÝROBNEJ TECHNIKY
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
e-mail: [email protected]
Vedúci katedry:
prof. Ing. Andrej Czán, PhD. 2750, 2788
Zástupca vedúceho katedry:
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc. 2780
Sekretariát:
Katarína Ďuricová, 2751
Oddelenie obrábania a výrobnej techniky
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
prof. Ing. Anna Mičietová, PhD.
prof. Ing. Ján Salaj, CSc.
prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
doc. Ing. Mária Čilliková, PhD.
doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.
Externí pracovníci:
doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc.
prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
- konštrukcia výr. strojov a zariadení, prípravky a
nástroje, 2780
- nekonvenčné metódy obrábania, technológia obrábania,
2781
- prípravky a nástroje, technológia výroby ozubenia,
2783
- teória obrábania, obrábanie ťažkoobrábateľných mater.,
2785
- technologické pracoviská, technológia obrábania, 2788
- technológia obrábania, teória obrábania, 2784
- konštrukcia výrob. strojov, technologická príprava
výroby,2787
- dokončovacie metódy obrábania, 2786
Výskumný pracovníci:
Ing. Mário Drbúl, PhD., 2752, Ing. Jozef Mrázik, 2777, Ing. Ján Šemcer, PhD., 2786, Ing. Michal
Derbas, PhD. 2777, Ing. Michal Šajgalík, PhD. 2777.
Doktorandské štúdium:
Denné: Ing. Zuzana Durstová, Ing. Alena Vajdová, Ing. Tomáš Hrabovský, Ing. Jozef Holubiak, Ing.
Marek Kordík, Ing. Anton Martikaň, Ing. Jozef Struhárňanský.
Externé: Ing. Miroslav Faktor, Ing. Mário Košút, Ing. Jozef Rákoci, Ing. Marek Szigety, Ing. Peter
Sčotka, Ing. Martin Letavay, Ing. Robert Bobrovský, Ing. Viktor Kuždák.
30
KATEDRA PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. č.: 041 / 5132701
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
fax: 041 / 5131501
e-mail: [email protected]
Vedúci katedry:
prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD. 2702
Zástupca vedúceho katedry
pre pedagogickú činnosť:
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD. 2718
Zástupca vedúceho katedry
pre vedecko-výskumnú činnosť:
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., 2722, 2709
Sekretariát:
Eva Kováčová, 2701
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.
doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Ing. Marta Kasajová, PhD.
Ing. Iveta Medvecká, PhD.
Ing. Beáta Furmannová, PhD.
Ing. Martin Gašo, PhD.
Ing. Gabriela Gabajová, PhD.
Ing. Patrik Grznár, PhD.
Ing. Andrej Štefánik, PhD.
- manažment výroby, výrobné a montážne systémy,
2702
- produktivita, operačný manažment, modelovanie a
simulácia, 2031
- ergonómia, analýza a meranie práce, manažment
kvality, 2722, 2709
- projektový manažment, ergonómia, analýza a meranie
práce, operačná a systémová analýza, teória systémov
a rozhodovania, 2708
- totálne produktívna údržba, logistika, technická
obsluha výroby, technická príprava výroby, prevádzka
a údržba strojov, trendy v systémoch údržby,
bezpečnosť technických systémov, 2737
- manažment výroby, počítačové a programovacie
systémy, operačný manažment, programové aplikácie
v PI, manažérske informačné systémy, 2719
- logistika, projektovanie výrobných systémov, operačný
manažment, technická obsluha výroby, projektovanie
systémov, 2718
- strategický manažment a marketing, technická príprava
výroby, podniková ekonomika, kontroling, finančný
manažment, kalkulácie a ceny, 2707
- finančný manažment, podniková ekonomika, riadenie
ľudských zdrojov, tímová práca
- projektový manažment, operačná a systémová analýza,
operačný manažment
- výrobné a montážne systémy, technická obsluha
výroby, inovačný manažment, manažment výroby,
2137
- projektovanie systémov, projektovanie výrobných
a montážnych systémov, logistika, operačná
a systémová analýza, 2740
- operačný manažment, automatizácia predvýrobných
procesov, manažment kvality, 2733
- automatizácia predvýrobných procesov 7420, 7419
31
Výskumní zamestnanci:
Ing. Ján Rofár, PhD. ,5071, 7411, 7446
Ing. Ján Ďurica, PhD., 5071
Ing. Silvia Furtáková, PhD.
Ing. Jozef Hnát, PhD., 2748
Výskumné a servisné centrum SjF:
Ing. Radovan Furmann, PhD., 9257, 7417
Ing. Marek Fusatý, PhD., 5071
Ing. Mária Jančušová, PhD., 5071
Ing. Marek Kubala, PhD., 5071
Ing. Peter Macek, PhD., 5071, 5076
Denné doktorandské štúdium:
Ing. Viktor Hančinský, 2713
Ing. Lukáš Ďurica, 2713
Ing. Mária Cudráková, 2713
Ing. Peter Marčan, 2713
Ing. Libor Kubinec, 2713
Ing. Ján Bajana, 7415, 2722
Ing. Miroslava Bartánusová, 2722
Ing. Michal Haluška, 2713
Ing. Filip Horák, 2713
Ing. Peter Hrubaník, 7411, 7446
Externé doktorandské štúdium:
Ing. Buday Ivan, Ing. Pavol Korbel, Ing. Grellneth Róbert, Ing. Marek Minda, Ing. H. Baumgartner
Michael, Ing. Georg Holzinger, Ing. Ladislav Rosina, Ing. Roman Poprocký, Ing. Jana Bjalončíková,
Ing. Rastislav Gáll, Ing. Pavol Podhora, JuDr. Anton Ondrej, MBA, Ing. Jozef Štanglovič, Ing.
Jaroslav Patka, Ing. Michal Major, Ing. Vladimír Magvaši, Ing. Andrej Bednár, Mgr. Marek Smolka,
Ing. Jozef Sedlák, Ing. Radovan Lieskovský, Ing. Ivana Jablonská.
Ostatní pracovníci katedry:
Eva Kováčová, 2701
Alena Kajanková, 2704
Externí spolupracovníci katedry:
doc. Ing. Helena Tureková, PhD., doc. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Ing. Jaromír Markovič, PhD.,
prof. Ing. Ján Štefánik, PhD., prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., prof. Ing. Igor Liberko, PhD., prof.
dr. hab. inž. Józef Matuszek, prof. Ing. Jozef Sablik, PhD., Ing. Štefan Blaško, PhD., Ing. Igor Kováč,
PhD., doc. Ing. Miloš Čambál, PhD., Ing. Juraj Hromada, PhD., Ing. Tomáš Horák, Ing. Anton
Vatala, Ing. Ladislav Rosina, Ing. Milan Ťažký, PhD., prof. Ing. Anna Šatanová, PhD., doc. Ing.
Dariusz Plinta, PhD., prof. Ing. Peter Sakal, PhD., prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., prof. Ing. Jozef
Kováč, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., doc. Ing. Michal Šimon,
Ph.D., prof. Ing. Jozef Basl, PhD., Ing. Peter Korbel, PhD.
32
KATEDRA TECHNOLOGICKÉHO INŽINIERSTVA
010 26 Žilina, Univerzitná 8215/1
tel. ústredňa č.: 513 + kl.
e-mail: [email protected]
Vedúci katedry:
prof. Ing Dana Bolibruchová, PhD. 2772, 2805, 2757
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Jozef Meško, PhD., 2769
Sekretariát:
Mgr. Alena Tӧrӧková, 2757
Oddelenie zlievania a tepelného spracovania
Vedúci oddelenia:
prof. Ing Dana Bolibruchová, PhD. 2772, 2805, 2757
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.
doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.
doc. Ing. Peter Fabian, PhD.
Výskumný pracovník:
Ing. Marek Brůna, PhD.
Oddelenie zvárania a tvárnenia
Vedúci oddelenia:
Pedagogickí pracovníci:
prof. Ing. Jozef Meško, PhD.
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.
- zlievarenstvo neželezných kovov, metalurgia
hliníkových zliatin, zlievarenská technológia,
- presné liatie, zlievarenská technológia, moderné
spracovateľské technológie, 2765
- zlievarenská teória a technológia, metalurgia zliatin,
2797
- technológia tepelného spracovania, chemicko-tepelné
spracovanie kovov, prášková metalurgia, 2767
- simulačná podpora zlievarenských procesov ,
technológie výroby odliatkov so zvýšenou presnosťou,
2756
prof. Ing. Jozef Meško, PhD. 2769
- zváranie a naváranie kovových materiálov,
technológia zvárania, zlievania a tepelného
spracovania,
- zváranie, oblasť oblúkových technológií
zvárania kovových materiálov a zvárania
termoplastov, 2768
- tvárnenie kovových a nekovových materiálov
plasticita materiálov, 2764
Výskumný pracovník:
Ing. Radoslav Koňár, PhD.
- teória a technológia oblúkových metód zvárania,
zváranie kovových a nekovových materiálov a ich
zvariteľnosť, 2799
Ostatní pracovníci katedry:
Andrej Štens 2773
Doktorandské štúdium:
Denné:
Ing. Lukáš Richtárech 2756, Ing. Daniel Dopjera 2771, Ing. Andrej Zrak 2760, Ing. Marek Patek
2771, Ing. Mária Žihalová 2771, Ing. Peter Jankejech 2771, Ing. Martin Faturík 2771, Ing. Eva
Kucharčíková 2756
Externé:
Ing. Borislav Melo, Ing. Michal Sventek, Ing. Dalibor Kadáš, Ing. Peter Vrzgula
33
34
UČEBNÉ PLÁNY
Denné bakalárske štúdium
(prvý stupeň VŠ štúdia)
Školský rok 2014/2015
35
Ročník: 1
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B002 Technická chémia
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
2B006 Filozofia a etika
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B010 Seminár z fyziky
2B011 Seminár z matematiky 1
2B012 Seminár z konštruktívnej geometrie
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B019 Náuka o materiáli 1
2B021 Statika
2B022 Projekt z konštruovania 1
2B024 Technické systémy
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B027 Seminár z matematiky 2
2B028 Etika podnikania 1
Rozsah
36
Typ
Katedra
Kredit
413122-
412221-
0
1
0
0
0
0
S
S
S
H
S
S
AMsj
MI
KČS
SjF-PK
AMsj
KPŠ
10
4
6
2
5
3
00000-
20222-
0
2
0
0
0
H
H
H
H
H
ÚCJ
F
AMsj
AMsj
ÚTV
1
2
2
1
1
432202-
300230-
0
2
2
0
0
0
S
S
S
S
H
S
AMsj
F
MI
AME
KČS
KČS
9
6
5
5
3
2
0000-
2222-
0
0
0
0
H
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
AMsj
Ek
1
1
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B034 Dynamika
2B035 Náuka o materiáli 2
2B037 Technológia 1
Výberové predmety
2B015 Telesná výchova
2B042 Etika podnikania 2
Letný semester
Povinné predmety
2B045 Informačné technológie
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B099 Podnikanie a podnik
2B049 Technológia 2
2B050 Mechanika tekutín
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B057 Súčasná filozofia
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
2
0
2
0
S
S
S
S
S
S
ÚCJ
AMsj
F
AME
MI
TI
2
6
6
6
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚTV
Ek
1
1
122233-
2
0
1
0
2
0
S
S
S
S
S
S
DMT
AME
MAE
PI
OVT
ET
2
7
5
4
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
1- 1- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
KPŠ
1
1
1
022223-
37
220302-
031202-
Ročník: 3
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B029 Termomechanika
2B065 Konštruovanie 2
2B066 Semestrálny projekt
2B069 Strojárska metrológia
Povinne voliteľné predmety
2B087 Výrobné stroje 1
2B088 Technologická príprava výroby 1
2B089 Automatizácia technol.procesov
2B090 Počítačové konštruovanie v odbore
2B091 Počítače v priemyselnej automatizácií
2B092 Pohony mechatronických systémov
2B093 Kontrola kvality materiálov
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B144 Záverečný projekt
2B145 Bakalárska práca
Povinne voliteľné predmety
2B013 Výrobné a montážne systémy
2B014 Podniková ekonomika
2B122 Výrobná technika
2B123 Roboty a manipulátory
2B124 Teória automatického riadenia 1
2B125 Vnútorná stavba a vlastnosti materiálov
2B126 Technologická príprava výroby 2
2B127 Elektronika
2B128 Technológia automatizovanej výroby
2B129 Vlastnosti a použitie materiálov
2B130 Prípravky a nástroje
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
38
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2202-
2340-
0
0
0
2
S
S
H
S
ET
KČS
OVT
OVT
5
6
7
4
2220222-
2200000-
0
0
2
4
2
1
1
S
S
S
S
S
S
S
OVT
OVT
AVS
AVS
AVS
ME
MI
4
4
4
4
4
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0- 8- 0
-
H
H
SjF-PK
SjF-PK
8
10
22222222222-
0
0
0
2
2
0
0
2
0
2
1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
PI
PI
OVT
AVS
AVS
MI
AVS
ME
AVS
MI
OVT
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
22200220101-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Dopravné stroje a zariadenia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B002 Technická chémia
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
2B006 Filozofia a etika
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B010 Seminár z fyziky
2B011 Seminár z matematiky 1
2B012 Seminár z konštr. geometrie
2B015 Telesná výchova
2B016 Konštruovanie na PC a tvorba
technickej dokumentácie 1
Letný semester
Povinné predmety
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B019 Náuka o materiáli 1
2B021 Statika
2B022 Projekt z konštruovania
2B024 Technické systémy
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B023 Dopravné systémy
2B027 Seminár z matematiky 2
2B028 Etika podnikania 1
2B030 Projekt z konštruovania pomocou PC
2B031 Operačné systémy UNIX
39
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
413122-
422221-
0
1
0
0
0
0
S
S
S
H
S
S
AMsj
MI
KČS
SjF-PK
AMsj
KPŠ
10
4
6
2
5
3
000002-
202220-
0
2
0
0
0
2
H
H
H
H
H
H
ÚCJ
F
AMsj
AMsj
ÚTV
KČS
1
1
1
1
1
1
432202-
300230-
0
2
2
0
0
0
S
S
S
S
H
S
AMsj
F
MI
AME
KČS
KČS
9
6
5
5
3
2
0020000-
2202200-
0
0
0
0
0
2
2
H
H
H
H
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
DMT
AMsj
Ek
KČS
AME
1
1
1
1
1
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Dopravné stroje a zariadenia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B034 Dynamika
2B037 Technológia 1
Povinne voliteľné predmety
2B035 Náuka o materiáli 2
2B036 Teória dopravných prostriedkov
Výberové predmety
2B015 Telesná výchova
2B042 Etika podnikania 2
2B043 Konštruovanie na PC a tvorba
technickej dokumentácie 2
2B044 Počítačová grafika a jazyk Matlab
Letný semester
Povinné predmety
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B049 Technológia 2
2B050 Mechanika tekutín
Povinne voliteľné predmety
2B045 Informačné technológie
2B099 Podnikanie a podnik
2B052 Dopravné a manipulačné zariadenia 1
2B053 Systémy CAD 1
2B054 Prevádzková prax
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B057 Súčasná filozofia
2B058 Tvorba geometrických modelov
40
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
1
2
0
1
S
S
S
S
S
ÚCJ
AMsj
F
AME
TI
2
6
6
6
5
2- 0- 2
3- 2- 0
S
H
MI
DMT
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 0- 2
H
H
H
ÚTV
Ek
KČS
1
1
1
3- 0- 2
S
AME
2
2233-
3002-
0
2
2
0
S
S
S
S
AME
MAE
OVT
ET
7
5
6
6
12220-
02100-
2
0
0
2
2
S
S
S
H
H
DMT
PI
DMT
KČS
SjF-PK
3
4
3
3
3
0011-
2212-
0
0
0
0
H
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
KPŠ
AME
1
1
1
1
02223-
21031-
Ročník: 3
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Dopravné stroje a zariadenia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B029 Termomechanika
2B065 Konštruovanie 2
2B066 Semestrálny projekt
2B134 Inovácie a obnova strojov a zariadení
Povinne voliteľné predmety
2B069 Strojárska metrológia
2B074 Softvér a modelovanie v mechanike 1
2B075 Programovanie v jazyku C a C++
2B076 Hydraulické a pneumatické systémy
2B077 Systémy CAD 2
2B078 Dopravné a manipulačné zariadenia 2
2B079 Experimentálne metódy 1
2B080 Technológie údržby
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B101 Exkurzia
2B140 Záverečný projekt
2B141 Bakalárska práca
Povinne voliteľné predmety
2B083 Elektrotechnika cestných vozidiel
2B105 Kmitanie mechanických sústav
2B106 Projekt.riad.a manažer.techn.
2B107 Dopravné a manipulačné zariadenia 3
2B108 Diagnostika a skúšobníctvo
2B109 Softvér a modelovanie v mechanike 2
2B110 Riadenie údržby
2B111 Aplikovaná tribológia
2B112 Inovácie technických systémov
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
41
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2202-
2302-
0
0
4
0
S
S
H
S
ET
KČS
KČS
DMT
5
6
6
5
22222232-
03020202-
2
0
3
0
2
0
1
0
S
S
H
S
S
S
H
S
OVT
AME
AME
ET
KČS
DMT
DMT
DMT
4
4
4
4
4
4
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0- 0- 1
0- 8- 0
-
H
H
H
SjF-PK
KČS
SjF-PK
2
8
10
222422222-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MAE
AME
DMT
DMT
DMT
AME
DMT
KČS
KČS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
223222322-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
2B006 Filozofia a etika
2B007 Počítačové a programovacie systémy
2B008 Základy komunikácie
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B010 Seminár z fyziky
2B011 Seminár z matematiky 1
2B012 Seminár z konštr. geometrie
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B019 Náuka o materiáli 1
2B021 Statika
2B022 Projekt z konštruovania 1
2B025 Všeobecná ekonomická teória
Povinne voliteľné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B026 Základy práva
Výberové predmety
2B015 Telesná výchova
2B027 Seminár z matematiky 2
2B028 Etika podnikania 1
Rozsah
42
Typ
Katedra
Kredit
4312212-
4222101-
0
0
0
0
0
3
0
S
S
H
S
S
S
H
AMsj
KČS
SjF-PK
AMsj
KPŠ
PI
PI
10
6
2
5
3
2
2
20000-
20222-
0
2
0
0
0
H
H
H
H
H
ÚCJ
F
AMsj
AMsj
ÚTV
2
2
1
1
1
432201-
300231-
0
2
2
0
0
0
S
S
S
S
H
S
AMsj
F
MI
AME
KČS
PI
9
6
5
5
3
1
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
Ek
1
1
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚTV
AMsj
Ek
1
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B034 Dynamika
2B035 Náuka o materiáli 2
2B037 Technológia 1
2B038 Riadenie ľudských zdrojov
Povinne voliteľné predmety
2B040 Technická tvorivosť
2B041 Tabuľkové a grafické procesory
Výberové predmety
2B015 Telesná výchova
2B042 Etika podnikania 2
Letný semester
Povinné predmety
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B099 Podnikanie a podnik
2B049 Technológia 2
2B050 Mechanika tekutín
Povinne voliteľné predmety
2B045 Informačné technológie
2B055 Teória systémov a rozhodovania
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B057 Súčasná filozofia
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
1
2
0
2
0
0
S
S
S
S
S
H
AMsj
F
AME
MI
TI
PI
6
6
6
5
5
1
0- 2- 0
0- 0- 2
H
H
PI
PI
1
1
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚTV
Ek
1
1
22233-
0
1
0
2
0
S
S
S
S
S
AME
MAE
PI
OVT
ET
7
5
4
6
6
1- 0- 2
0- 0- 2
H
H
DMT
PI
2
2
0- 2- 0
0- 2- 0
1- 1- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
KPŠ
1
1
1
222230-
43
103022-
31202-
Ročník: 3
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B013 Výrobné a montážne systémy
2B014 Podniková ekonomika
2B029 Termomechanika
2B060 Manažment kvality
2B061 Programové aplikácie v PI
2B062 Operačná a systémová analýza
Povinne voliteľné predmety
2B069 Strojárska metrológia
2B100 Prevádzka a údržba strojov
2B073 Finančný manažment
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B099 Logistika
2B100 Projektovanie systémov
2B136 Exkurzia
2B142 Záverečný projekt
2B143 Bakalárska práca
Povinne voliteľné predmety
2B102 Vybrané oblasti priem. inž.
2B103 Kalkulácie a ceny
2B104 Bezpečnosť technických systémov
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
0
0
2
2
S
S
S
S
H
H
PI
PI
ET
PI
PI
PI
5
5
5
5
2
4
2- 0- 2
2- 0- 3
2- 2- 0
S
S
S
OVT
PI
PI
4
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
2300-
2
3
1
8
S
S
H
H
H
PI
PI
PI
PI
PI
4
6
1
8
10
0- 4- 0
1- 1- 0
0- 2- 0
H
S
H
PI
PI
PI
3
3
3
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
222202-
44
222200-
0000-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Vozidlá a motory
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B002 Technická chémia
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
2B006 Filozofia a etika
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B010 Seminár z fyziky
2B011 Seminár z matematiky 1
2B012 Seminár z konštr. geometrie
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B020 Náuka o materiáli
2B021 Statika
2B022 Projekt z konštruovania 1
2B023 Dopravné systémy
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B024 Technické systémy
2B027 Seminár z matematiky 2
2B028 Etika podnikania 1
Rozsah
45
Typ
Katedra
Kredit
413122-
412221-
0
1
0
0
0
0
S
S
S
H
S
S
AMsj
MI
KČS
SjF-PK
AMsj
KPŠ
10
4
6
2
5
3
00000-
20222-
0
2
0
0
0
H
H
H
H
H
ÚCJ
F
AMsj
AMsj
ÚTV
1
2
2
1
1
434202-
302230-
0
2
0
0
0
0
S
S
S
S
H
S
AMsj
F
MI
AME
KČS
DMT
9
6
5
5
3
2
00200-
22022-
0
0
0
0
0
H
H
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
KČS
AMsj
Ek
1
1
1
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Vozidlá a motory
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B034 Dynamika
2B036 Teória dopravných prostriedkov
2B037 Technológia 1
Povinne voliteľné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B039 Everybody Auto. Terminology
Výberové predmety
2B015 Telesná výchova
2B042 Etika podnikania 2
Letný semester
Povinné predmety
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B099 Podnikanie a podnik
2B049 Technológia 2
2B050 Mechanika tekutín
Povinne voliteľné predmety
2B045 Informačné technológie
2B051 Dopravné stroje a manipulačné
zariadenia 1
2B054 Prevádzková prax
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B057 Súčasná filozofia
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
1
2
0
0
0
S
S
S
S
S
AMsj
F
AME
DMT
TI
6
6
6
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
S
S
ÚCJ
ÚCJ
2
2
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚTV
Ek
1
1
22233-
0
2
0
0
0
S
S
S
S
S
AME
MAE
PI
OVT
ET
6
5
4
5
6
2- 1- 0
2- 1- 0
S
S
DMT
DMT
2
2
0- 0- 2
H
SjF-PK
2
0- 2- 0
0- 2- 0
1- 1- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
KPŠ
1
1
1
22233-
46
10322-
30222-
Ročník: 3
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Vozidlá a motory
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B029 Termomechanika
2B065 Konštruovanie 2
2B066 Semestrálny projekt
2B067 Spaľovacie motory
Povinne voliteľné predmety
2B080 Technológie údržby
2B081 Koľajové vozidlá 1
2B082 CAD technológie v KV
2B083 Elektrotechnika cestných vozidiel
2B084 Skúšanie spaľovacích motorov 1
2B085 Cestné vozidlá 1
2B086 Hydraulické stroje
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B069 Strojárska metrológia
Letný semester
Povinné predmety
2B135 Experimentálne metódy 1
2B137 Exkurzia
2B138 Záverečný projekt
2B139 Bakalárska práca
Povinne voliteľné predmety
2B078 Dopravné a manipulačné zariadenia 2
2B108 Diagnostika a skúšobníctvo
2B113 Prevádzkové hmoty
2B114 Elektrická výzbroj koľajových vozidiel
2B115 Výroba koľajových vozidiel
2B116 Diagnostika, udržovanie a opravy CV 1
2B117 Mobilné pracovné stroje
2B118 Simulácia procesov v spaľovacích
motoroch a vozidlách
2B119 Prevádzka a údržba tekutinových
systémov
2B120 Hydraulické systémy mobilných strojov
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B121 Prevádzka dopravných prostriedkov
47
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2203-
2302-
0
0
4
0
S
S
H
S
ET
KČS
SjF-PK
DMT
5
6
5
6
2402242-
2200212-
0
0
4
2
0
0
0
S
S
S
S
S
S
S
DMT
DMT
DMT
MAE
DMT
CMD
ET
4
4
4
4
4
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
2- 1- 0
H
H
S
ÚCJ
ÚTV
OVT
1
1
2
2- 0- 1
0- 0- 1
0- 8- 0
-
S
H
H
H
DMT
SjF-PK
SjF-PK
SjF-PK
3
2
8
10
22223321-
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
S
S
S
DMT
DMT
MI
DMT
DMT
CMD
DMT
DMT
3
3
3
3
4
4
3
4
2- 1- 0
S
ET
3
2- 1- 0
S
ET
4
0- 2- 0
0- 2- 0
2- 2- 0
H
H
S
ÚCJ
ÚTV
DMT
1
1
2
12121122-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Technika prostredia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B002 Technická chémia
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
2B006 Filozofia a etika
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B010 Seminár z fyziky
2B011 Seminár z matematiky 1
2B012 Seminár z konštr. geometrie
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B019 Náuka o materiáli 1
2B021 Statika
2B022 Projekt z konštruovania 1
2B023 Dopravné systémy
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B027 Seminár z matematiky 2
2B028 Etika podnikania 1
Rozsah
48
Typ
Katedra
Kredit
413122-
412221-
0
1
0
0
0
0
S
S
S
H
S
S
AMsj
MI
KČS
SjF-PK
AMsj
KPŠ
10
4
6
2
5
3
00000-
20222-
0
2
0
0
0
H
H
H
H
H
ÚCJ
F
AMsj
AMsj
ÚTV
1
2
2
1
1
432202-
300230-
0
2
2
0
0
0
S
S
S
S
H
S
AMsj
F
MI
AME
KČS
DMT
9
6
5
5
3
2
0000-
2222-
0
0
0
0
H
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
AMsj
Ek
1
1
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Technika prostredia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B034 Dynamika
2B035 Náuka o materiáli 2
2B037 Technológia 1
Výberové predmety
2B015 Telesná výchova
2B042 Etika podnikania 2
Letný semester
Povinné predmety
2B045 Informačné technológie
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B099 Podnikanie a podnik
2B049 Technológia 2
2B050 Mechanika tekutín
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
2B057 Súčasná filozofia
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
2
0
2
0
S
S
S
S
S
S
ÚCJ
AMsj
F
AME
MI
TI
2
6
6
6
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚTV
Ek
1
1
122233-
2
0
1
0
2
0
S
S
S
S
S
S
DMT
AME
MAE
PI
OVT
ET
2
7
5
4
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
1- 1- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
KPŠ
1
1
1
022223-
49
220302-
031202-
Ročník: 3
Študijný program:
Denné bakalárske štúdium
Technika prostredia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B029 Termomechanika
2B065 Konštruovanie 2
2B066 Semestrálny projekt
2B069 Strojárska metrológia
2B094 Technika prostredia
Povinne voliteľné predmety
2B095 Vykurovanie a vetranie
2B096 Plynárenstvo
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2B097 Záverečný projekt
2B098 Bakalárska práca
2B131 Alternatívne zdroje energie
Povinne voliteľné predmety
2B132 Zdroje tepla a tepelné siete
2B133 Využitie zemného plynu
Výberové predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B015 Telesná výchova
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
1
4
2
0
S
S
H
S
S
ET
KČS
ET
OVT
ET
5
6
6
4
4
2- 1- 1
2- 0- 1
S
S
ET
ET
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0- 8- 0
3- 1- 0
H
H
S
ET
ET
ET
8
10
7
3- 1- 0
3- 1- 0
S
S
ET
ET
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
22022-
50
22002-
UČEBNÉ PLÁNY
Denné inžinierske štúdium
(druhý stupeň VŠ štúdia)
Školský rok 2014/2015
51
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Aplikovaná mechanika
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N102 Pružnosť a pevnosť 2
2N170 Výpočtová mechanika 1
2N171 Numerická analýza
2N172 Modelovanie a výpočty MKP 1
Povinne voliteľné predmety
2N159 Hluk a vibrácie
2N173 Experimentálne metódy v mechanike 2
2N174 Parciálne diferenciálne rovnice
2N175 Integrálne transformácie
2N176 Technológia spracovania a vlastnosti
plastov
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N110 Optimalizácia konštrukcií
2N177 Výpočtová mechanika 2
2N178 Modelovanie a výpočty MKP 2
2N179 Variačný počet a jeho aplikácie
Povinne voliteľné predmety
2N181 Dynamika sústav telies
2N182 Diskrétna matematika
2N183 Konštrukčné materiály
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
52
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2331-
3000-
0
2
2
2
S
S
S
S
AME
AME
AMsj
AME
6
7
6
5
22222-
00220-
2
2
0
0
2
S
S
S
S
S
DMT
AME
AMsj
AMsj
MI
6
6
6
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
3313-
2
2
3
0
S
S
S
S
AME
AME
AME
AMsj
6
7
5
6
2- 0- 2
2- 2- 0
2- 0- 2
S
S
S
AME
AMsj
MI
6
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0002-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Aplikovaná mechanika
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N184 Aplikácie numerických metód v
technike
2N270 Semestrálny projekt
Povinne voliteľné predmety
2N185 Medzné stavy a spoľahlivosť
2N186 Degradačné procesy a predikcia
životnosti
2N187 Teória grafov
2N188 Počítačové technológie v konštruovaní
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N271 Diplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N189 Aplikácie štatistiky v mechanike
2N190 Riadenie ľudských zdrojov
2N191 Modelovanie a simulácia s počít.
podporou
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
53
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2- 0- 3
H
AME
6
0- 0- 4
H
AME
6
2- 0- 2
3- 0- 2
S
S
AME
MI
6
6
2- 2- 0
2- 0- 2
S
S
AMsj
KČS
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0 - 0 - 12
H
H
AME
AME
10
8
2- 0- 2
2- 2- 0
2- 0- 2
S
S
S
AME
PI
KČS
6
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Spaľovacie motory, letecké motory
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N102 Pružnosť a pevnosť 2
2N306 CAE v spaľovacích motoroch
Povinne voliteľné predmety
2N007 Matematika 3
2N105 Konštruovanie 3
2N176 Technológia spracovania a vlastnosti
plastov
2N194 Mechanika vozidiel a strojov
2N196 Oceľové konštrukcie v ESZ
Výberové predmety
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N020 Exkurzia
2N125 Elektronické riadiace prvky
2N272 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N172 Modelovanie a výpočty MKP 1
2N198 Ergonómia a ekológia dopravných
prostriedkov
2N199 Traktory a úžitkové vozidlá
2N200 Príslušenstvo spaľovacích motorov
2N201 Metodika konštruovania
2N202 Konštrukčné materiály
2N207 Lietadlové pohonné jednotky 1
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
54
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2- 2- 0
1- 3- 0
S
S
AME
DMT
6
6
3- 3- 0
2- 3- 0
2- 0- 2
S
S
S
AMsj
KČS
MI
6
6
6
3- 1- 1
2- 1- 0
S
S
DMT
DMT
6
6
0- 2- 0
H
ÚTV
1
0- 1- 0
2- 2- 0
0- 2- 0
H
S
H
DMT
ME
DMT
1
4
1
1- 3- 0
3- 1- 0
S
S
AME
DMT
6
6
33222-
0
1
0
2
1
S
S
S
S
S
DMT
DMT
KČS
MI
LD
6
6
6
6
6
2- 1- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
2
1
1
21201-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Spaľovacie motory, letecké motory
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N273 Semestrálny projekt
Povinne voliteľné predmety
2N178 Modelovanie a výpočty MKP 2
2N203 Výpočtové metódy v SM
2N204 Riadenie a regulácia SM
2N205 Experimentálne metódy 2
2N206 Spaľovacie motory 2
2N208 Špeciálne technológie
2N209 Inovačný manažment
2N212 Lietadlové pohonné jednotky 2
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N274 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N211 Skúšanie spaľovacích motorov 2
2N213 Modelovanie a simulácia s
počít.podporou
2N214 Stratégia inovácií
2N215 Ekonomika
Výberové predmety
2N011 Telesná výchova
55
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0- 7- 0
H
DMT
6
12222222-
0
0
1
2
0
1
0
0
S
S
S
S
S
S
S
S
AME
DMT
DMT
DMT
DMT
TI
PI
LD
6
6
6
6
6
6
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
0 - 10 - 0
H
H
DMT
DMT
10
8
2- 0- 2
2- 0- 2
S
S
DMT
DMT
6
6
2- 2- 0
2- 2- 0
S
S
KČS
DMT
6
6
0- 2- 0
H
ÚTV
1
32102122-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Technika prostredia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N146 Energetické stroje
2N147 Prenos tepla a hmoty
2N148 Vykurovanie 1
Povinne voliteľné predmety
2N149 Plynárenstvo 1-Ťažba,úprava a
uskladnenie plynu
2N150 Termodynamika reálnych plynov
2N151 Technika ochrany ovzdušia
2N152 Technológia spracovania odpadov
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N154 Vykurovanie 2-Projektovanie
vykurovacích sústav
2N155 Vetranie a klimatizácia 1
2N156 Regulácia tepelných zariadení
Povinne voliteľné predmety
2N157 Plynárenstvo 2-Doprava a rozvod
plynu
2N158 Korózia a protikoróz.ochrana plyn.sieti
2N159 Hluk a vibrácie
2N160 Technika prostredia 1-Spaľovacie
zariadenia a výmenníky tepla
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
56
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3- 2- 0
3- 2- 0
3- 2- 0
S
S
S
ET
ET
ET
6
7
5
2- 2- 0
S
ET
6
2- 2- 0
2- 2- 0
2- 2- 0
S
S
S
ET
ET
MI
6
6
6
2- 1- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
1
1
1
3- 1- 2
S
ET
7
3- 2- 0
2- 1- 1
S
S
ET
ET
6
5
2- 2- 0
S
ET
6
2- 1- 1
2- 2- 0
2- 2- 0
S
S
S
MI
DMT
ET
6
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Technika prostredia
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N161 Vetranie a klimatizácia 2Projektovanie vetracích a klimatizačných sústav
2N162 Meranie v technike prostredia
2N275 Semestrálny projekt
Povinne voliteľné predmety
2N163 Plynárenstvo 3-Projektovanie
plynárenských sústav
2N164 Tepelná technika 2-Kombin. výroba
energie
2N165 Vykurovanie 3-Centrálne zásobovanie
teplom
2N166 Tepelná technika 3-Chladiaca technika
a tepelné čerpadlá
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N168 Vybrané state z techniky prostrostredia
2N169 Modelovanie energetických systémov
2N276 Diplomový seminár
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
57
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3- 0- 3
S
ET
7
3- 0- 3
0- 4- 0
S
H
ET
ET
6
5
3- 2- 0
S
ET
6
2- 2- 0
S
ET
6
3- 2- 0
S
ET
6
2- 2- 0
S
ET
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
4- 0- 0
2- 0- 2
0 - 14 - 0
H
S
S
H
ET
ET
ET
ET
10
6
6
8
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N073 Manažérske informačné systémy
2N074 Projektovanie výrobných procesov
2N075 Ergonómia, analýza a meranie práce
2N076 Operačný manažment 1
2N077 Projektový manažment
Povinne voliteľné predmety
2N079 Štatistické metódy
2N277 Semestrálny projekt
Výberové predmety
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N082 Strategický manažment a marketing
2N083 Operačný manažment 2
2N084 Manažment kvality 2
2N085 Zásobovacia a distribučná logistika
2N086 Technická obsluha výroby
2N087 Manažment výroby 1
2N088 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N089 Obchodné a pracovné právo
2N090 Certifikácia a štandardizácia
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2
3
2
2
2
S
S
S
S
S
PI
PI
PI
PI
PI
5
6
6
6
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
AMsj
PI
2
2
0- 2- 0
H
ÚTV
1
2222220-
2
2
2
2
2
0
0
S
S
S
S
S
S
H
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
4
4
4
4
4
5
3
0- 2- 0
0- 2- 0
S
S
Ek
PI
2
2
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
22332-
58
00000-
0000022-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N091 Projektovanie výrobných a montážnych
systémov
2N092 Inovačný manažment
2N093 Manažment výroby 2
2N094 Tímová práca 1
2N095 Automatizácia výrob. a montáž.
procesov
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N069 Kontroling
2N096 Tímová práca 2
2N098 Preddiplomový seminár
2N099 Automatizácia predvýrobných
procesov
2N278 Semestrálny projekt
Výberové predmety
2N011 Telesná výchova
59
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3- 0- 3
S
PI
7
2213-
2
2
2
0
S
S
S
S
PI
PI
PI
AVS
7
5
5
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
2000-
0
3
4
2
H
S
S
H
S
PI
PI
PI
PI
PI
10
4
5
3
5
0- 2- 0
H
PI
3
0- 2- 0
H
ÚTV
1
2203-
2022-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Koľajové vozidlá
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N102 Pružnosť a pevnosť 2
2N103 Teória koľajových vozidiel
2N104 Mechanika vozidiel a strojov
Povinne voliteľné predmety
2N007 Matematika 3
2N105 Konštruovanie 3
2N106 Mechanika a energetika dopravy
2N107 Koľajové vozidlá 1
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N108 Modelovanie a simulácia s
počít.podporou
2N109 Koľajové vozidlá 2
2N279 Exkurzia
2N280 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N110 Optimalizácia konštrukcií
2N111 Elektrické trakčné zariadenia
2N112 Konštrukčné materiály
2N113 Výpočtové metódy v KV
2N114 CAD technológie v KV
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
60
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2- 3- 0
3- 2- 0
3- 2- 0
S
S
S
AME
DMT
DMT
6
6
6
3234-
0
0
0
0
S
S
S
S
AMsj
KČS
DMT
DMT
6
6
6
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
2- 0- 2
S
DMT
6
5- 2- 0
0- 1- 0
0- 2- 0
S
H
H
DMT
DMT
DMT
6
1
2
33230-
2
0
2
2
5
S
S
S
S
H
AME
VES
MI
DMT
DMT
5
5
5
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
3322-
02000-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Koľajové vozidlá
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N115 Techn. prostriedky kombinovaných
prepráv
2N116 Skúšanie koľajových vozidiel
2N281 Semestrálny projekt
Povinne voliteľné predmety
2N117 Traťové stroje
2N118 Opravárenské technológie
2N119 Kvalita a spoľ. tech. systémov
2N120 Mestská hromadná doprava
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N282 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N121 Ergonómia a ekológia dopravných
prostriedkov
2N122 Výroba koľajových vozidiel
2N123 Materiálové charakteristiky a voľba
materiálov
2N124 Projektové riadenie a manažérske
techniky
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
61
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3- 1- 0
S
DMT
6
2- 0- 2
0- 0- 6
S
H
DMT
DMT
6
6
3222-
0
2
0
0
S
S
S
S
DMT
DMT
DMT
DMT
4
4
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0 - 0 - 12
H
H
DMT
DMT
10
8
2- 0- 2
S
DMT
6
3- 0- 1
2- 2- 0
S
S
DMT
MI
6
6
2- 3- 0
H
DMT
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
1022-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Materiálové inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N022 Teória zvárania
2N176 Technológia spracovania a vlastnosti
plastov
2N216 Medzné stavy materiálov
2N217 Metódy štúdia štruktúry 1
Povinne voliteľné predmety
2N007 Matematika 3
2N023 Teória obrábania
2N218 Dynamická pevnosť a únavová
životnosť
2N219 Korózia a povrchové úpravy
2N220 Prípravky a nástroje
2N221 Aplikácie PC v MI
2N222 Fyzikálna chémia
2N223 Systémy CAD 1
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N036 Teória tvárnenia
2N112 Konštrukčné materiály
2N224 Teória fázových premien
2N225 Metódy štúdia štruktúry 2
2N283 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N035 Teória zlievania
2N039 Riadenie kvality v strojárstve
2N136 Materiály pre BMI
2N226 Prášková metalurgia
2N227 Plánovanie a vyhodnocovanie
experimentov
2N229 Nekonvenčné technológie
2N230 Zvárané oceľové konštrukcie
2N231 Systémy CAD 2
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
62
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2- 1- 1
2- 0- 2
S
S
TI
MI
5
6
2- 2- 0
2- 0- 2
S
S
MI
MI
6
6
3- 3- 0
2- 2- 0
1- 2- 0
S
S
H
AMsj
OVT
MI
7
5
3
23022-
2
1
2
2
0
S
S
H
S
S
MI
OVT
MI
MI
KČS
5
6
3
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
22220-
10112-
1
2
1
1
0
S
S
S
S
H
TI
MI
MI
MI
MI
5
6
6
6
2
22221-
10010-
1
2
2
1
2
S
S
S
S
H
TI
OVT
MI
TI
MI
5
5
6
5
4
1- 1- 0
0- 2- 0
2- 0- 4
H
H
S
TI
TI
KČS
3
3
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
01002-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Materiálové inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N046 Tepelné spracovanie
2N232 Degradačné procesy I
2N233 Experimentálne hodnoty medzných
stavov
2N284 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N187 Teória grafov
2N234 Materiálové technológie
2N235 Projektovanie výrobných procesov
2N236 Meracie metódy a prístroje
2N237 Mechanika kontinua I
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N238 Materiálová charakteristika a voľba
materiálov
2N239 Fraktografia
2N285 Preddiplomový seminár
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
63
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3- 1- 1
3- 2- 0
3- 2- 0
S
S
S
TI
MI
MI
6
6
6
0- 2- 0
H
MI
2
23312-
0
0
1
2
0
S
S
S
S
S
AMsj
MI
PI
OVT
AME
5
5
5
6
5
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
2- 2- 0
H
S
MI
MI
10
6
2- 1- 1
0- 0-8
S
H
MI
MI
6
8
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
21002-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N022 Teória zvárania
2N023 Teória obrábania
2N024 Prípravky a nástroje 2
Povinne voliteľné predmety
2N025 Počítačové konštruovanie v odbore 1
2N026 Tvárniace nástroje
2N029 Nekonvenčné metódy obrábania
2N031 Technológia automatizovanej výroby 2
2N032 Zlievárenská metalurgia
2N033 Výrobné stroje 2
2N217 Metódy štúdia štruktúry 1
2N219 Korózia a povrchové úpravy
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N034 Konštrukčné materiály
2N035 Teória zlievania
2N036 Teória tvárnenia
2N286 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N038 Prášková metalurgia
2N039 Riadenie kvality v strojárstve
2N040 Technológia zvárania
2N041 Tvárniace stroje
2N042 Technológia presného liatia I.
2N043 Diagnostika výrobných strojov
2N045 Laboratórne cvičenie v odbore
2N225 Metódy štúdia štruktúry 2
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
64
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2- 1- 1
2- 2- 0
2- 1- 1
S
S
S
TI
OVT
OVT
6
6
6
02223022-
4
2
0
0
1
0
2
2
H
S
S
S
S
H
S
S
AVS
TI
OVT
AVS
TI
OVT
MI
MI
2
5
5
5
5
2
6
5
2- 1- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
2
1
1
2220-
0122-
2
1
0
0
S
S
S
H
MI
TI
TI
TI
6
5
5
2
22333202-
10111301-
1
2
1
1
1
0
4
1
S
S
S
S
S
S
H
S
TI
OVT
TI
TI
TI
OVT
OVT
MI
6
5
6
6
6
6
2
6
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
00211300-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N046 Tepelné spracovanie
2N287 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N048 Automatizácia technol.procesov
2N049 Zlievárenská metalurgia a technológia
2N050 Technológia tvárnenia
2N051 Degradačné procesy a predikcia
životnosti
2N052 Technológia presného liatia II
2N053 Využitie výpočtovej techniky v odbore
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
Letný semester
Povinné predmety
2N054 Technologické pracoviská
2N055 Diplomová práca
2N288 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N056 Obrábanie ťažkoobrábateľných
materiálov
2N057 Automatizácia technologickej prípravy
výroby
2N058 Meracie metódy a prístroje
2N059 Opotrebenie a renovácia
2N295 Nové metódy zvárania
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
65
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3- 1- 1
0- 2- 0
S
H
TI
SjF-PK
6
4
2332-
0
1
1
0
S
S
S
S
AVS
TI
TI
MI
6
6
6
4
2- 2- 1
0- 2- 0
S
H
TI
OVT
6
4
2000-
0
0
0
0
H
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
1
3- 0- 3
0 - 10 - 0
S
H
H
OVT
SjF-PK
SjF-PK
4
10
8
2- 3- 0
S
OVT
5
2- 3- 0
S
AVS
5
1- 0- 2
2- 1- 1
2- 1- 0
S
H
S
OVT
TI
TI
6
3
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
3111-
1222-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Údržba dopravných prostriedkov
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N002 Mechanika a energetika dopravy
2N003 Koľajové vozidlá 1
2N004 Kvalita a spoľ. tech. systémov
2N005 Opravárenské technológie
Povinne voliteľné predmety
2N001 Spaľovacie motory
2N006 Manažment a marketing
2N007 Matematika 3
2N008 Ergonómia, analýza a meranie práce
2N104 Mechanika vozidiel a strojov
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N012 Analýza FMEA a RCM
2N013 Elektrická výzbroj koľajových vozidiel
2N015 Prevádzka dopravných prostriedkov
2N016 Simulácia procesov údržby
Povinne voliteľné predmety
2N017 Semestrálny projekt z KDP
2N018 Semestrálny projekt z TÚ
2N019 CAD technológie v KV
2N289 Exkurzia
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
66
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
3422-
2222-
0
0
0
0
S
S
S
S
DMT
DMT
DMT
DMT
6
4
6
6
32332-
22322-
0
0
0
0
0
S
H
S
H
S
DMT
MnT
AMsj
PI
DMT
5
3
6
3
5
2- 1- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
1
1
1
2221-
3220-
0
0
0
3
S
S
S
S
DMT
DMT
DMT
DMT
6
3
6
4
0000-
5551-
0
0
0
0
H
H
H
H
DMT
DMT
DMT
DMT
5
5
5
1
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Údržba dopravných prostriedkov
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N060 Systémy údržby
2N061 Informačné technológie v údržbe
2N062 Mestská hromadná doprava
2N063 Navrhovanie procesov údržby
2N064 Životné prostredie a doprava
Povinne voliteľné predmety
2N065 Degradácia materiálov a korózia
2N066 Semesterálny projekt z PÚ
2N067 Techn. prostriedky kombinovaných
prepráv
2N068 Manažérske informačné systémy
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N290 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N069 Kontroling
2N070 Experimentálne metódy v údržbe
2N071 Materiálové charakteristiky a voľba
materiálov
2N072 Obchodné a pracovné právo
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
3
0
3
2
S
S
S
S
S
DMT
DMT
DMT
DMT
DMT
5
4
4
5
4
2- 1- 0
0- 5- 0
3- 1- 0
H
H
S
MI
DMT
DMT
3
5
5
2- 2- 0
H
PI
3
2000-
0
0
0
0
H
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
1
0 - 12 - 0
H
H
DMT
DMT
10
15
2- 2- 0
2- 3- 0
2- 2- 0
S
S
S
PI
DMT
MI
5
5
5
0- 2- 0
H
Ek
3
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
21212-
67
20200-
1222-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Automatizované výrobné systémy
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N023 Teória obrábania
2N240 Programovanie výrobných strojov a
robotov
2N241 CA systémy a technológie
Povinne voliteľné predmety
2N022 Teória zvárania
2N242 Počítačové konštruovanie v odbore 2
2N243 Počítače a experimentálne metódy 1
2N244 Využitie počítačových sietí
2N245 Nekonvenčné robotické zariadenia
2N246 Mikropočítačová technika
Výberové predmety
2N009 Manažérska psychológia
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N035 Teória zlievania
2N247 Počítačová podpora výr.technológií
2N291 Odborná prax
2N292 Exkurzia
Povinne voliteľné predmety
2N014 Informačné a priemyselné siete
2N034 Konštrukčné materiály
2N036 Teória tvárnenia
2N039 Riadenie kvality v strojárstve
2N043 Diagnostika výrobných strojov
2N248 Počítače a experimentáne metódy 2
2N249 Aplikácia mikroelektroniky v odbore
2N252 Projektovanie systémov
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
68
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
2- 2- 0
2- 0- 3
S
S
OVT
AVS
6
5
2- 1- 0
S
AVS
5
200212-
1
4
2
0
0
0
S
H
H
S
S
S
TI
AVS
AVS
DMT
AVS
ME
6
4
4
6
6
4
2- 1- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
Ek
ÚCJ
ÚTV
2
1
1
2100-
2321-
0
0
0
0
S
S
H
H
TI
AVS
AVS
AVS
5
5
2
1
22222013-
22203001-
0
0
0
2
0
2
2
0
S
S
S
S
S
H
S
S
ME
MI
TI
OVT
OVT
AVS
AVS
PI
4
5
5
5
6
4
5
5
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
100222-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Automatizované výrobné systémy
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N254 Automatizácia technologickej prípravy
výroby 1
2N255 Automatizácia montáže
2N293 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N046 Tepelné spracovanie
2N256 Laboratórne práce v odbore
2N257 Využitie mikropočítačov v odbore
2N258 CAE v robotike
2N259 Expertné systémy vo VT
2N260 Návrh foriem
2N261 Manažment výroby
2N262 Nekonvenčné metódy obrábania
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
2N021 Súdne inžinierstvo - strojárstvo
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N263 Automatizácia technologickej prípravy
výroby 2
2N294 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N264 Výroba foriem
2N265 Riadiace systémy
2N266 CNC výrobné stroje
2N267 Meracie metódy a prístroje
2N268 Technologické pracoviská
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
69
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
1- 3- 0
S
AVS
6
1- 2- 0
0- 2- 0
S
H
AVS
AVS
4
4
30101022-
0
0
0
0
0
0
0
0
S
H
S
H
S
H
S
S
TI
AVS
AVS
AVS
AVS
AVS
PI
OVT
6
4
4
5
4
5
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
H
ÚCJ
ÚTV
ÚSI
1
1
1
1- 0- 6
H
S
AVS
AVS
10
6
0- 8- 0
H
AVS
8
02213-
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
AVS
AVS
AVS
OVT
OVT
4
4
4
5
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
22242412-
42123-
Ročník: 1
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Konštrukcia strojov a zariadení
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N102 Pružnosť a pevnosť 2
2N105 Konštruovanie 3
2N125 Elektronické riadiace prvky
2N126 Metodika konštruovania
2N269 Simultánne konštruovanie a
optimalizácia 1
Povinne voliteľné predmety
2N001 Spaľovacie motory
2N128 Energetické stroje a zariadenia
2N129 Konštrukčné materiály
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N020 Exkurzia
2N037 Odborná prax
2N110 Optimalizácia konštrukcií
2N131 Konštruovanie 4 - projekt
2N133 Simultánne konštruovanie a
optimalizácia 2
2N172 Modelovanie a výpočty MKP 1
Povinne voliteľné predmety
2N135 Zdvíhacie stroje a zariadenia
2N136 Materiály pre BMI
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
1
0
1
S
S
H
S
H
AME
KČS
ME
KČS
KČS
6
6
4
4
4
3- 0- 2
2- 2- 0
2- 0- 2
S
S
S
DMT
ET
MI
3
3
3
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
00302-
1- 0
2- 0
0- 2
3- 1
1- 1
H
H
S
H
S
KČS
KČS
AME
KČS
KČS
2
2
5
8
4
1- 0- 2
S
AME
6
2- 2- 0
2- 0- 2
S
S
DMT
MI
3
3
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
22222-
70
33121-
Ročník: 2
Študijný program:
Denné inžinierske štúdium
Konštrukcia strojov a zariadení
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N047 Preddiplomový seminár
2N137 Technologickosť konštrukcií
2N138 Modelovanie a výpočty MKP 2
2N139 Modelovanie a simulácia technických
systémov
Povinne voliteľné predmety
2N140 Meničové pohony
2N141 Mikropočítače pre riadenie
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N142 Diplomový seminár
2N143 Experimentálne metódy
Povinne voliteľné predmety
2N071 Materiálové charakteristiky a voľba
materiálov
2N144 Bionika
Výberové predmety
2N010 Cudzí jazyk
2N011 Telesná výchova
71
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
3
0
H
S
S
S
KČS
KČS
AME
KČS
6
7
7
6
2- 0- 2
2- 0- 2
S
S
ME
ME
4
4
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0 - 12 - 0
2- 0- 2
H
H
S
KČS
KČS
KČS
10
8
6
2- 2- 0
S
MI
6
2- 0- 2
S
KČS
6
0- 2- 0
0- 2- 0
H
H
ÚCJ
ÚTV
1
1
0212-
4202-
72
UČEBNÉ PLÁNY
Externé bakalárske štúdium
(prvý stupeň VŠ štúdia)
Školský rok 2014/2015
73
Ročník: 1
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B002 Technická chémia
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
Letný semester
Povinné predmety
2B006 Filozofia a etika
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B019 Náuka o materiáli 1
2B022 Projekt z konštruovania 1
Rozsah
24 18 16 620 -
74
Typ
Katedra
Kredit
66826-
0
0
0
0
0
S
S
S
H
S
AMsj
MI
KČS
SjF-PK
AMsj
10
4
6
2
5
12 - 6 22 - 6 20 - 6 12 - 6 0 - 10 -
0
0
0
0
0
H
S
S
S
H
KPŠ
AMsj
F
MI
KČS
3
9
6
5
3
Ročník: 2
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B021 Statika
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B035 Náuka o materiáli 2
Letný semester
Povinné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B024 Technické systémy
2B034 Dynamika
2B037 Technológia 1
Rozsah
20 20 20 12 -
75
Typ
Katedra
Kredit
6666-
0
0
0
0
S
S
S
S
AME
AMsj
F
MI
5
6
6
5
0 - 10 14 - 6 20 - 6 16 - 6 -
0
0
0
0
S
S
S
S
ÚCJ
KČS
AME
TI
1
2
6
5
Ročník: 3
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B045 Informačné technológie
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B049 Technológia 2
Povinne voliteľné predmety
2B087 Výrobné stroje 1
2B088 Technologická príprava výroby 1
2B089 Automatizácia technol.procesov
2B090 Počítačové konštruovanie v odbore
2B091 Počítače v priemyselnej automatizácií
2B092 Pohony mechatronických systémov
2B093 Kontrola kvality materiálov
Letný semester
Povinné predmety
2B099 Podnikanie a podnik
2B050 Mechanika tekutín
2B065 Konštruovanie 2
Povinne voliteľné predmety
2B013 Výrobné a montážne systémy
2B014 Podniková ekonomika
2B122 Výrobná technika
2B123 Roboty a manipulátory
2B124 Teória automatického riadenia 1
2B125 Vnútorná stavba a vlastnosti materiálov
76
Rozsah
18 20 16 20 -
Typ
Katedra
Kredit
4666-
0
0
0
0
S
S
S
S
DMT
AME
MAE
OVT
2
7
5
6
20 - 6 20 - 6 20 - 6 0 - 12 20 - 6 18 - 4 18 - 4 -
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
S
S
OVT
OVT
AVS
AVS
AVS
AVS
MI
4
4
4
4
4
4
4
14 - 6 - 0
18 - 4 - 0
20 - 6 - 0
S
S
S
PI
ET
KČS
4
6
6
18 18 18 18 18 18 -
S
S
S
S
S
S
PI
PI
OVT
AVS
AVS
MI
4
4
4
4
4
4
666666-
0
0
0
0
0
0
Ročník: 4
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B029 Termomechanika
2B066 Semestrálny projekt
2B069 Strojárska metrológia
Povinne voliteľné predmety
2B126 Technologická príprava výroby 2
2B127 Elektronika
2B128 Technológia automatizovanej výroby
2B129 Vlastnosti a použitie materiálov
2B130 Prípravky a nástroje
Letný semester
Povinné predmety
2B097 Záverečný projekt
2B098 Bakalárska práca
77
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
20 - 4 - 0
0 - 10 - 0
16 - 4 - 0
S
H
S
ET
SjF-PK
OVT
5
7
4
20 20 18 20 20 -
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
AVS
ME
AVS
MI
OVT
4
4
4
4
4
0 - 36 - 0
-
H
H
SjF-PK
SjF-PK
8
10
66466-
Ročník: 1
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B001 Matematika 1
2B003 Konštruovanie 1
2B004 Úvod do štúdia
2B005 Konštruktívna geometria
2B007 Počítačové a programovacie systémy
2B008 Základy komunikácie
Letný semester
Povinné predmety
2B006 Filozofia a etika
2B017 Matematika 2
2B018 Fyzika 1
2B019 Náuka o materiáli 1
2B022 Projekt z konštruovania 1
Povinne voliteľné predmety
2B009 Cudzí jazyk
2B026 Základy práva
Rozsah
78
Typ
Katedra
Kredit
24 - 6 16 - 8 6- 220 - 6 12 - 6 0 - 10 -
0
0
0
0
0
0
S
S
H
S
S
H
AMsj
KČS
SjF-PK
AMsj
PI
PI
10
6
2
5
2
2
12 - 6 22 - 6 20 - 6 12 - 6 0 - 10 -
0
0
0
0
0
S
S
S
S
H
KPŠ
AMsj
F
MI
KČS
3
9
6
5
3
0 - 10 - 0
0 - 10 - 0
H
H
ÚCJ
Ek
1
1
Ročník: 2
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B021 Statika
2B025 Všeobecná ekonomická teória
2B032 Štatistika a numerické metódy
2B033 Fyzika 2
2B035 Náuka o materiáli 2
Povinne voliteľné predmety
2B040 Technická tvorivosť
2B041 Tabuľkové a grafické procesory
2B055 Teória systémov a rozhodovania
Letný semester
Povinné predmety
2B034 Dynamika
2B037 Technológia 1
2B038 Riadenie ľudských zdrojov
2B099 Podnikanie a podnik
2B062 Operačná a systémová analýza
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
AME
PI
AMsj
F
MI
5
1
6
6
5
0 - 10 - 0
0 - 10 - 0
0 - 10 - 0
H
H
H
PI
PI
PI
1
1
2
20 - 6 16 - 6 0 - 10 14 - 6 18 - 6 -
S
S
H
S
H
AME
TI
PI
PI
PI
6
5
1
4
4
20 10 20 20 12 -
79
66666-
0
0
0
0
0
Ročník: 3
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B046 Pružnosť a pevnosť 1
2B047 Elektrotechnika
2B049 Technológia 2
2B260 Manažment kvality
Povinne voliteľné predmety
2B069 Strojárska metrológia
2B100 Prevádzka a údržba strojov
Letný semester
Povinné predmety
2B013 Výrobné a montážne systémy
2B014 Podniková ekonomika
2B050 Mechanika tekutín
2B061 Programové aplikácie v PI
Povinne voliteľné predmety
2B102 Vybrané oblasti priem. inž.
2B104 Bezpečnosť technických systémov
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
0
0
S
S
S
S
AME
MAE
OVT
PI
7
5
6
5
16 - 4 - 0
16 - 4 - 0
S
S
OVT
PI
4
4
18 - 4 16 - 4 18 - 4 0 - 10 -
0
0
0
0
S
S
S
H
PI
PI
ET
PI
5
5
6
2
0 - 10 - 0
0 - 10 - 0
H
H
PI
PI
3
3
20 16 20 16 -
80
6664-
Ročník: 4
Študijný program:
Externé bakalárske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2B029 Termomechanika
2B099 Logistika
2B100 Projektovanie systémov
Povinne voliteľné predmety
2B073 Finančný manažment
2B103 Kalkulácie a ceny
Letný semester
Povinné predmety
2B142 Záverečný projekt
2B143 Bakalárska práca
81
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
20 - 4 - 0
16 - 0 - 4
16 - 6 - 0
S
S
S
ET
PI
PI
5
4
6
10 - 6 - 0
10 - 6 - 0
S
S
PI
PI
4
3
0 - 36 - 0
-
H
H
SjF-PK
SjF-PK
8
10
82
UČEBNÉ PLÁNY
Externé inžinierske štúdium
(druhý stupeň VŠ štúdia)
Školský rok 2014/2015
83
Ročník: 1
Študijný program:
Externé inžinierske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N022 Teória zvárania
2N023 Teória obrábania
2N024 Prípravky a nástroje 2
Povinne voliteľné predmety
2N025 Počítačové konštruovanie v odbore 1
2N026 Tvárniace nástroje
2N029 Nekonvenčné metódy obrábania
2N031 Technológia automatizovanej výroby 2
2N032 Zlievárenská metalurgia
2N033 Výrobné stroje 2
2N217 Metódy štúdia štruktúry 1
2N219 Korózia a povrchové úpravy
Letný semester
Povinné predmety
2N034 Konštrukčné materiály
2N035 Teória zlievania
2N036 Teória tvárnenia
2N037 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N038 Prášková metalurgia
2N039 Riadenie kvality v strojárstve
2N040 Technológia zvárania
2N041 Tvárniace stroje
2N042 Technológia presného liatia I.
2N043 Diagnostika výrobných strojov
2N045 Laboratórne cvičenie v odbore
2N225 Metódy štúdia štruktúry 2
84
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
14 - 6 - 0
14 - 6 - 0
14 - 6 - 0
S
S
S
TI
OVT
OVT
6
6
6
0 - 10 14 - 6 14 - 6 18 - 6 18 - 6 0 - 10 16 - 4 14 - 4 -
0
0
0
0
0
0
0
0
H
S
S
S
S
S
S
S
AVS
TI
OVT
AVS
TI
OVT
MI
MI
2
5
5
5
5
2
6
5
14 - 6 14 - 6 14 - 6 0–2-
0
0
0
0
S
S
S
H
MI
TI
TI
TI
6
5
5
2
16 - 6 14 - 6 16 - 6 14 - 6 14 - 6 14 - 6 0 – 10 14 - 6 -
0
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
S
H
S
TI
OVT
TI
TI
TI
OVT
OVT
MI
6
5
6
6
6
6
2
6
Ročník: 2
Študijný program:
Externé inžinierske štúdium
Strojárske technológie
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N046 Tepelné spracovanie
2N047 Preddiplomový seminár
Povinne voliteľné predmety
2N048 Automatizácia technol.procesov
2N049 Zlievárenská metalurgia a technológia
2N050 Technológia tvárnenia
2N051 Degradačné procesy a predikcia
životnosti
2N052 Technológia presného liatia II
2N053 Využitie výpočtovej techniky v odbore
Letný semester
Povinné predmety
2N047 Preddiplomový seminár
2N054 Technologické pracoviská
2N055 Diplomová práca
Povinne voliteľné predmety
2N056 Obrábanie ťažkoobrábateľných
materiálov
2N057 Automatizácia technologickej prípravy
výroby
2N058 Meracie metódy a prístroje
2N059 Opotrebenie a renovácia
2N295 Nové metódy zvárania
85
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
16 - 6 - 0
0- 8- 0
S
H
TI
SjF-PK
6
4
14 16 16 14 -
0
0
0
0
S
S
S
S
AVS
TI
TI
MI
6
6
6
4
12 - 6 - 0
0- 8- 0
S
H
TI
OVT
6
4
0 - 30 - 0
14 - 6 - 0
-
H
S
H
SjF-PK
OVT
SjF-PK
8
4
10
16 - 6 - 0
S
OVT
5
16 - 6 - 0
S
AVS
5
10 - 6 - 0
14 - 6 - 0
16 - 6 - 0
S
H
S
OVT
TI
TI
6
3
5
8664-
Ročník: 1
Študijný program:
Externé inžinierske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N073 Manažérske informačné systémy
2N074 Projektovanie výrobných procesov
2N075 Ergonómia, analýza a meranie práce
2N076 Operačný manažment 1
2N077 Projektový manažment
Povinne voliteľné predmety
2N078 Semestrálny projekt
2N079 Štatistické metódy
Letný semester
Povinné predmety
2N082 Strategický manažment a marketing
2N083 Operačný manažment 2
2N084 Manažment kvality 2
2N085 Zásobovacia a distribučná logistika
2N086 Technická obsluha výroby
2N087 Manažment výroby 1
2N088 Odborná prax
Povinne voliteľné predmety
2N089 Obchodné a pracovné právo
2N090 Certifikácia a štandardizácia
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
PI
PI
PI
PI
PI
5
6
6
6
5
0 – 10 - 0
0 – 10 - 0
H
H
PI
AMsj
2
2
16 16 16 16 16 16 0-
0
0
0
0
0
0
0
S
S
S
S
S
S
H
PI
PI
PI
PI
PI
PI
PI
4
4
4
4
4
5
3
0 – 10 - 0
0 – 10 - 0
S
S
Ek
PI
2
2
14 16 16 16 16 -
86
66664-
4444442-
Ročník: 2
Študijný program:
Externé inžinierske štúdium
Priemyselné inžinierstvo
Predmet
Zimný semester
Povinné predmety
2N091 Projektovanie výrobných a montážnych
systémov
2N092 Inovačný manažment
2N093 Manažment výroby 2
2N094 Tímová práca 1
2N095 Automatizácia výrob. a montáž.
procesov
Letný semester
Povinné predmety
2N055 Diplomová práca
2N069 Kontroling
2N096 Tímová práca 2
2N097 Semestrálny projekt
2N098 Preddiplomový seminár
2N099 Automatizácia predvýrobných
procesov
87
Rozsah
Typ
Katedra
Kredit
18 - 6 - 0
S
PI
7
18 16 14 16 -
4486-
0
0
0
0
S
S
S
S
PI
PI
PI
AVS
7
5
5
6
12 - 4 16 - 6 0 - 10 0 - 14 16 - 6 -
0
0
0
0
0
H
S
S
H
H
S
PI
PI
PI
PI
PI
PI
10
4
5
3
3
5
88
Predmety štátnej skúšky
Školský rok 2014/2015
89
PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - bakalárske štúdium
(jeden povinný predmet a jeden voliteľný predmet)
Študijný program:
TECHNIKA PROSTREDIA
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Termomechanika
Vykurovanie a vetranie
Alternatívne zdroje energie
Plynárenstvo
Zdroje tepla a tepelné siete
Využitie zemného plynu
Technika prostredia
Študijný program:
DOPRAVNÉ STROJE A ZARIADENIA
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Konštruovanie
Technické systémy
Systémy CAD
Inovácie technických systémov
Technológie údržby
Riadenie údržby
Inovácie a obnova strojov a zariadení
Pružnosť a pevnosť
Študijný program:
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Projektovanie systémov
Podniková ekonomika
Výrobné a montážne systémy
Logistika
Podnikanie a podnik
Manažment kvality
Operačná a systémová analýza
Technológia
Konštruovanie
Náuka o materiáli
Študijný program:
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Technológia
Výrobné stroje
Strojárska metrológia
Prípravky a nástroje
Náuka o materiáli
Automatizácia technologických procesov
Technológia automatizovanej výroby
Roboty a manipulátory
Vlastnosti a použitie materiálov
Kontrola kvality materiálov
Fyzikálna metalurgia
90
Študijný program:
VOZIDLÁ A MOTORY
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Teória dopravných prostriedkov
Koľajové vozidlá 1
Cestné vozidlá 1
Spaľovacie motory
Pružnosť a pevnosť 1
Výroba koľajových vozidiel
Diagnostika a skúšobníctvo
Poznámka: Študent si môže zvoliť len tie predmety štátnej skúšky, ktoré mal riadne zapísané a
úspešne absolvované v priebehu štúdia.
91
PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY - inžinierske štúdium
(jeden povinný predmet a dva voliteľné predmety)
Študijný program:
APLIKOVANÁ MECHANIKA
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Výpočtová mechanika
Numerická analýza
Experimentálne metódy v mechanike
Pružnosť a pevnosť
Dynamika sústav telies
Študijný program:
ÚDRŽBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Systémy údržby
Kvalita a spoľahlivosť technických systémov
Mechanika a energetika dopravy
Prevádzka dopravných prostriedkov
Mestská hromadná doprava
Analýza FMEA a RCM
Navrhovanie procesov údržby
Opravárenské technológie
Životné prostredie a doprava
Študijný program:
KONŠTRUKCIA STROJOV A ZARIADENÍ
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Konštruovanie
Metodika konštruovania
Simultánne konštruovanie a optimalizácia
Modelovanie a simulácia TS
Bionika
Experimentálne metódy
Modelovanie a výpočty MKP
Študijný program:
KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Koľajové vozidlá 2
Teória koľajových vozidiel
Pružnosť a pevnosť 2
Skúšanie koľajových vozidiel
Výroba koľajových vozidiel
Technické prostriedky kombinovaných prepráv
Traťové stroje
Mechanika vozidiel a strojov
Mestská hromadná doprava
92
Študijný program:
SPAĽOVACIE MOTORY, LETECKÉ MOTORY
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Spaľovacie motory 2
Príslušenstvo spaľovacích motorov
Skúšanie spaľovacích motorov 2
Riadenie a regulácia spaľovacích motorov
Letecké pohonné jednotky 2
Študijný program:
TECHNIKA PROSTREDIA
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Prenos tepla a hmoty
Vykurovanie II – Projektovanie vykurovacích sústav
Vetranie a klimatizácia II – Projektovanie vetracích
a klimatizačných sústav
Plynárenstvo II - Doprava a rozvod plynu
Plynárenstvo III – Projektovanie plynárenských sústav
Tepelná technika I – Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
Tepelná technika II – Kombinovaná výroba energie
Tepelná technika III – Chladiaca technika a tepelné čerpadlá
Energetické stroje
Regulácia tepelných zariadení
Hluk a vibrácie
Študijný program:
MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Konštrukčné materiály
Medzné stavy materiálov
Experimentálne hodnotenie medzných stavov
Tepelné spracovanie
Technológia spracovania a vlastnosti plastov
Korózia a povrchové úpravy
Teória obrábania
93
Študijný program:
STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Technologické pracoviská
Teória zvárania
Teória obrábania
Prípravky a nástroje 2
Nekonvenčné metódy obrábania
Zlievárenská metalurgia
Teória zlievania
Teória tvárnenia
Prášková metalurgia
Riadenie kvality v strojárstve
Technológia zvárania
Technológia presného liatia I.
Tepelné spracovanie
Zlievárenská technológia
Technológia tvárnenia
Meracie metódy a prístroje
Študijný program:
AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÉ SYSTÉMY
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
CA systémy a technológie
Počítačová podpora výrobných technológií
Programovanie výrobných strojov a robotov
Automatizácia technologickej prípravy výroby
Automatizácia montáže
Študijný program:
PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO
Povinný predmet:
Voliteľné predmety:
Projektovanie výrobných a montážnych systémov
Ergonómia, analýza a meranie práce
Operačný manažment
Projektový manažment
Projektovanie výrobných procesov
Strategický manažment a marketing
Manažment kvality
Zásobovacia a distribučná logistika
Technická obsluha výroby
Manažment výroby
Inovačný manažment
Automatizácia výrobných a montážnych procesov
Automatizácia predvýrobných procesov
Poznámka: Študent si môže zvoliť len tie predmety štátnej skúšky, ktoré mal riadne zapísané a
úspešne absolvované v priebehu štúdia.
94
Harmonogram
školského roku 2014/2015
95
HARMONOGRAM ŠKOLSKÉHO ROKU
2014 / 2015
TRVANIE ŠKOLSKÉHO ROKU
od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015
PRIJÍMACIE KONANIE
Bakalárske štúdium I. stupeň
Inžinierske štúdium II. stupeň
Doktorandské štúdium III. stupeň
Dodatočné prijímacie konanie:
12. 6. 2014
26. 6. 2014
30. 6. 2014
11. 9. 2014
ZÁPISY
Denné bakalárske štúdium
1. ročník
2. ročník
3. ročník
1. a 2. 7. 2014
17. 9. 2014
18. 9. 2014
Denné inžinierske štúdium
1. ročník
2. ročník
9. 9. 2014
19. 9. 2014
Denné doktorandské štúdium
1. ročník
2. až 3. ročník
12. 8. 2014
9. - 10. 9. 2014
Externé bakalárske štúdium
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1. 7. 2014
10. 9. 2014
10. 9. 2014
10. 9. 2014
Externé inžinierske štúdium
1. ročník
2. ročník
9. 9. 2014
10. 9. 2014
Externé doktorandské štúdium
1. ročník
2. až 5. ročník
12. 8. 2014
9. - 10. 9. 2014
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU
A IMATRIKULÁCIE
25. 9. 2014
96
DENNÉ ŠTÚDIUM
1. a 2. ročník bakalárske štúdium (I. stupeň), 1. ročník inžinierske štúdium (II. stupeň)
doktorandské štúdium (III. stupeň)
Zimný semester
od
do
Obdobie výučby
22. 9. 2014
19. 12. 2014
Skúškové obdobie
5. 1. 2015
13. 2. 2015
Letný semester
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
16. 2. 2015
18. 5. 2015
Prihlasovanie študentov
na povinne voliteľné predmety
do 6. 3. 2015
2. ročník inžinierske štúdium
Zimný semester
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
22. 9. 2014
5. 1. 2015
19. 12. 2014
13. 2. 2015
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
(predmety končiace skúškou)
9. 2. 2015
6. 4. 2015
8. 5. 2015
8. 5. 2015
Zadanie diplomových prác
Kontrola štúdia (štud. referát)
Odovzdanie diplomových prác
Štátna skúška
Promócie
28. 11. 2014
12. 5. 2015
18. 5. 2015
1. 6. 2015
25. - 26. 6. 2015
3. ročník bakalárske štúdium
Zimný semester
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
22. 9. 2014
5. 1. 2015
19. 12. 2014
13. 2. 2015
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
(predmety končiace skúškou)
9. 2. 2015
6. 4. 2015
8. 5. 2015
8. 5. 2015
Zadanie bakalárskych prác
Kontrola štúdia (štud. referát)
Odovzdanie bakalárskych prác
Štátna skúška
Promócie
28. 11. 2014
12. 5. 2015
18. 5. 2015
25.5. 2015
19. 6. 2015
15. 5. 2015
10. 7. 2015
Letný semester
12. 6. 2015
Letný semester
97
5. 6. 2015
2. ročník denné doktorandské štúdium (III. stupeň)
Štátna dizertačná skúška
február 2015
Končiace ročníky denného a externého doktorandského štúdia (III. stupeň)
Odovzdanie dizertačných prác
1.6.2015
Obhajoba dizertačných prác
august 2015
98
EXTERNÉ ŠTÚDIUM
bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium
Zimný semester
od
22. 9. 2014
5. 1. 2015
do
19. 12. 2014
13. 2. 2015
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
16. 2. 2015
18. 5. 2015
15. 5. 2015
10. 7. 2015
4. ročník externé bakalárske štúdium
Zadanie bakalárskych prác
Kontrola štúdia (štud. referát)
Odovzdanie bakalárskych prác
Štátna skúška
Promócie
november 2014
12. 5. 2015
18. 5. 2015
25.5. 2015
19. 6. 2015
Obdobie výučby
Skúškové obdobie
Letný semester
2. ročník externé inžinierske štúdium (II. stupeň)
Zadanie diplomových prác
november 2014
Kontrola štúdia (štud. referát)
12. 5. 2015
Odovzdanie diplomových prác
18. 5. 2015
Štátna skúška
1. 6. 2015
Promócie
25. - 26. 6. 2015
5. 6. 2015
12. 6. 2015
3. ročník externé doktorandské štúdium (III. stupeň)
Štátna dizertačná skúška
august 2015
Končiace ročníky denného a externého doktorandského štúdia (III. stupeň)
Odovzdanie dizertačných prác
1.6. 2015
Obhajoba dizertačných prác
august 2015
PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 201 5/16
Podávanie prihlášok na štúdium
Bakalárske štúdium I. stupeň
Inžinierske štúdium II. stupeň
Doktorandské štúdium III. stupeň
do 30. 4. 2015
15. 6. 2015
29. 6. 2015
30. 6. 2015
Dodatočné prijímacie konanie:
10. 9. 2015
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SJF
1. termín
20. 11. 2014
2. termín
10. 2. 2015
99
(prihlášky do 14. 8. 2015)
100
Študijný poriadok SjF
101
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Študijný poriadok
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Základné ustanovenia
(1)
Tento študijný poriadok sa vzťahuje na vysokoškolské štúdiumv prvom a druhom stupni
vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte (SjF) Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len
„fakulta“). Riadia sa ním všetci študenti SjF a zamestnanci, zabezpečujúci výučbu podľa
platných študijných programov.
(2)
Tento študijný poriadok je súčasťou vnútorných predpisov fakulty. Je vypracovaný v súlade so
zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade so štatútom fakulty.
(3)
Rámcové podmienky poskytovania vysokoškolského vzdelávania ustanovuje v zmysle § 15 ods.
1 písm. a) zákona študijný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „študijný poriadok
ŽUŽ“).
(4)
Ustanovenia o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom ustanovuje § 19 Štatútu Žilinskej
univerzity v Žiline (ďalej len „štatút ŽUŽ").
(5)
Vysokoškolské štúdium v treťom stupni sa riadi Študijným poriadkom pre tretí stupeň
vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.
DRUHÁ ČASŤ
Štúdium v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch
§2
Štúdium na fakulte
(1)
Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore (§ 50 zákona) alebo kombinácii študijných
odborov sa na fakulte získava štúdiom podľa akreditovaného študijného programu v danom
študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov.
(2)
Štúdium na fakulte sa uskutočňuje podľa bakalárskeho študijného programu (§ 52 zákona),
inžinierskeho študijného programu (§ 53 zákona) a doktorandského študijného programu (§ 54
zákona).
(3)
Vybrané študijné programy prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia uskutočňuje
fakulta v dennej a externej forme štúdia.
(4)
Bakalárske a inžinierske štúdium na fakulte sa realizuje metódami :
a) v dennom štúdiu - prezenčnou metódou,
b) v externom štúdiu – kombinovanou metódou (prezenčnou a dištančnou).
102
(5)
Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je v študijných programoch prvého stupňa tri roky, v
študijných programoch druhého stupňa dva roky. Štandardná dĺžka štúdia je pre každý
študijný program uvedená v priznaní práva udeľovať akademický titul ministrom školstva SR
(6)
Štandardná dĺžka štúdia v externej forme je v študijných programoch prvého stupňa štyri roky, v
študijných programoch druhého stupňa dva roky (tri roky pre študentov, ktorí študujú
v študijnom programe externého štúdia, akreditovanom po 1. 1. 2013. Externé štúdium
bakalárskeho a inžinierskeho stupňa sa môže otvoriť v prípade dostatočného počtu študentov.
(7)
Doba štúdia je doba od prvého zápisu do študijného programu až do jeho ukončenia. Do doby
štúdia sa nepočítajú prerušenia štúdia.
(8)
Najdlhšia možná doba štúdia na fakulte je rovná štandardnej dĺžke príslušného študijného
programu zvýšená o 2 roky. Takto stanovenú maximálnu dobu štúdia nie je možné prekročiť
a po jej uplynutí je študent zo štúdia vylúčený.
§3
Študijný program a študijný plán
(1)
Študijný program (§ 51 zákona) je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích
činností, ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca,
laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor
pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní
uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Súčasťou štúdia podľa
každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s obhajobou tvorí jeden
predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(2)
Študijný program bližšie určujú náležitosti podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona.
(3)
Súčasťou študijných programov sú študijné plány.
(4)
Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia
študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov
zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom študent sám
alebo v spolupráci so študijným poradcom. Odporučený študijný plán predstavuje
harmonogram štandardnej dĺžky štúdia.
(5)
Vyučovanie v inom jazyku ako slovenskom sa riadi ustanovením článku 2 ods. 3 študijného
poriadku ŽUŽ.
(6)
Podmienky štúdia časti študijného programu mimo fakulty stanovuje článok 3 študijného
poriadku ŽUŽ a § 7 odst.5,6 a 7 študijného poriadku SjF.
(7)
Dekan fakulty môže mimoriadne talentovaným, zdravotne postihnutým študentom alebo
športovcom (reprezentantom SR, alebo členom telovýchovnej jednoty ŽUŽ v najvyššej
celoštátnej súťaži) a pod. povoliť štúdium podľa individuálneho študijného plánu (IŠP).
Individuálny študijný plán vypracúva študijný poradca v danom študijnom programe
a schvaľuje ho dekan fakulty. Podmienky štúdia podľa IŠP musia byť dohodnuté na začiatku
semestra s vyučujúcimi. Individuálny študijný plán musí študentovi umožniť získať rovnaké
vedomosti v predmetoch štúdia ako štandardný študijný plán pri použití iných foriem výučby.
(8)
Študijné programy externého štúdia sú obsahovo zhodné s náplňou študijných programov
denného štúdia.
103
§4
Jednotky študijného programu
(1)
Študijný program sa člení na študijné predmety (ďalej len „predmet“).
(2)
Základné údaje o predmete sú v Informačnom liste predmetuv zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR
o kreditovom systéme štúdia.
(3)
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:
(4)
(5)
a)
povinné - ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo
celého študijného programu,
b)
povinne voliteľné - podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu je absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu
študenta v štruktúre určenej študijným programom,
c)
výberové - sú ostatné predmety v študijnom programe, ktoré si študent môže zapísať
na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov príslušnej časti
štúdia.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na
a)
predmety bez nadväznosti - zápis takéhoto predmetu nie je podmienený
absolvovaním iného predmetu,
b)
predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je
podmienený absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo iných
predmetov.
Záverečná práca a jej obhajoba tvorí jeden predmet a rovnako ako ďalšie predmety štátnej
skúšky je kreditovo ohodnotená (Pozn.: kreditové ohodnotenie predmetov štátnej skúšky platí
pre študijné programy, akreditované po 1. 1. 2013.)
§5
Prijímacie konanie a zápis na vysokoškolské štúdium
(1)
Základné podmienky prijatia na štúdium sú ustanovené § 55, § 56, § 57 a § 58 zákona.
Študent, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým,
že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.
(2)
Prijímacie konanie sa riadi ustanoveniami § 58 zákona, rámcovými podmienkami prijímania
uchádzačov o štúdium podľa ustanovení § 17 štatútu ŽUŽ, ustanoveniami článku 6 študijného
poriadku ŽUŽ a týmto študijným poriadkom.
(3)
Rámcové podmienky štúdia cudzincov sú ustanovené podľa § 18 štatútu ŽUŽ.
(4)
Zápis na vysokoškolské štúdium sa riadi ustanoveniami § 59 zákona.
(5)
Do prvého roku príslušného stupňa vysokoškolského štúdia môže byť zapísaný uchádzač,
ktorý vyhovel podmienkam prijímacieho konania a bol prijatý na fakultu. Uchádzač sa stáva
študentom fakulty dňom zápisu na štúdium v príslušnom študijnom programe, s výnimkou
prípadu, že sa administratívny akt vykoná pred 1. septembrom, vtedy sa študentom stáva dňa
104
1. septembra príslušného roku. Termín zápisu stanoví dekan fakulty. Pri zápise je študentovi
vydaný Výkaz o štúdiu (index) a preukaz študenta (čipová karta).
(6)
V súlade s § 59 ods. 4 až 6 zákona o VŠ a článku 6 ods. 7 študijného poriadku ŽUŽ môže
dekan fakulty povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu
príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej
vysokej škole, ak o to písomne požiada. O tento zápis môže študent požiadať len pred
začiatkom semestra. Pri rozhodnutí prihliada dekan k písomnému stanovisku garanta
študijného programu, na ktorý sa študent hlási a ktorý posúdi doterajší priebeh štúdia a
kapacitné možnosti.
(7)
Zápisom získavajú študenti právo zúčastňovať sa na všetkých formách výučby a vykonávať
skúšky. Kontrolu správnosti nimi zapísaných predmetov vykonáva študijný referát dekanátu
fakulty.
(8)
Ďalšie pravidlá a podmienky pre zápis do ďalšieho obdobia štúdia určuje § 9 a § 15.
§6
Akademický rok a jeho organizácia
(1)
Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho
roka.
(2)
Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na zimný a letný semester.
(3)
Univerzitný akademický kalendár určuje začiatok vyučovania v zimnom a v letnom semestri.
(4)
Každý semester je rozčlenený na obdobie vyučovania, obdobie určené na skúšky (ďalej len
„skúškové obdobie“) a prázdniny; ich dĺžka je určená akademickým kalendárom fakulty
príslušného akademického roka. V čase prázdnin je možné konať exkurzie, prax a so súhlasom
učiteľa aj skúšky.
(5)
Akademický kalendár fakulty určuje časové obdobia podľa ods. 4 a ďalšie významné termíny
súvisiace s organizáciou akademického roka.
(6)
Posledný semester štúdia je v každom stupni vysokoškolského štúdia určený najmä na
vypracovanie záverečnej práce a prípravu na štátnu skúšku. Obhajovať záverečnú prácu a
konať štátnu skúšku môže študent až po splnení všetkých ostatných študijných povinností
predpísaných študijným plánom.
§7
Kreditový systém
(1)
Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom
systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje
prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek
študijného programu, v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
(2)
Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet
kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený
predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému jednotkám študijného programu tvoriacim
predmet a vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie.
(3)
Kredity sú číselné hodnoty pridelené predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na
nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. Množstvo práce je hodnotené nielen
105
potrebnou prítomnosťou študenta na prednáškach, cvičeniach, seminároch, konzultáciách ale
aj časom potrebným na vypracovanie v predmete stanovených prác, časom potrebného samo
štúdia (v knižnici alebo doma) a príprav na skúšky, príp. iné hodnotené aktivity (§ 62 , ods.2
zákona).
(4)
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom
60 kreditov, za semester 30 kreditov. Štandardná záťaž študenta, ktorý študuje v externom
štúdiu akreditovanom po 1. 1. 2013, je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov za celý
akademický rok v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a
počtu kreditov potrebných na jeho riadne skončenie.
(5)
Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(6)
Zhromažďovaním kreditov sa rozumie spočítavanie kreditov získaných za úspešné
absolvovanie predmetov počas doby, v ktorej bol študent zapísaný na štúdium jedného
študijného programu. Spočítavajú sa kredity získané
a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) v rámci časti štúdia na inej fakulte vysokej školy,
c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej
škole v zahraničí formálne zabezpečenom náležitosťami prenosu kreditov.
(7)
(8)
Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené
a)
prihláškou na výmenné štúdium,
b)
zmluvou o štúdiu,
c)
výpisom výsledkov štúdia.
Na zabezpečenie študentskej mobility vymenúva dekan z radov vysokoškolských učiteľov
katedrových koordinátorov, ktorých úlohou je organizovanie medzinárodnej spolupráce vo
vzdelávacej oblasti, riešenie úloh spojených s vysielaním a prijímaním študentov
a poskytovanie poradenských služieb o možnostiach štúdia. Pre každý študijný program musí
byť vymenovaný aspoň jeden koordinátor. Zoznam koordinátorov je zverejnený
na internete a výveskách v priestoroch na to určených dekanom fakulty. Fakultným
koordinátorom na zabezpečenie študentskej mobility je prodekan pre zahraničné vzťahy
fakulty.
(9)
Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, fakultou a prijímajúcou vysokou školou pred
nastúpením študenta na prijímajúcu vysokú školu.
(10)
Predmety absolvované na prijímajúcej škole uznáva fakulta študentovi na základe výpisu
výsledkov štúdia, ktorý študentovi vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia.
Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej
fakultou.
(11)
Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe je potrebných minimálne 180,
v inžinierskom študijnom programe 120 kreditov.
(12)
Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetov podľa ods. 6 sa započítavajú do
celkového súčtu kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia podľa ods. 11 len do 5 rokov
od termínu absolvovania predmetu.
106
§8
Odporúčaný študijný plán
(1)
Fakulta určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán. Odporúčaný študijný
plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie
štúdia v štandardnej dĺžke.
(2)
Na poskytovanie poradenskej služby študentom, najmä pri zostavovaní študijného plánu,
pôsobia na fakulte študijní poradcovia. Študijného poradcu z radov vysokoškolských učiteľov
vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Prekaždý študijný program musí byť vymenovaný aspoň
jeden študijný poradca. Zoznam študijných poradcov je zverejnený na internete a výveskách
v priestoroch na to určených dekanom fakulty.
§9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) Zápisom si študent sám určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom absolvuje
v nasledujúcom období štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje (semester alebo akademický rok).
(2) Študent si zapisuje povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov podľa
študijného plánu príslušného študijného programu a roku štúdia tak, aby mu počet kreditov,
ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, postačoval v danom období na splnenie
podmienky na pokračovanie v štúdiu. Študent si môže zapísať aj výberové predmety, ak tieto
predmety úspešne neabsolvuje, nemusí si ich druhýkrát zapísať.
(3) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval neúspešne.
Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo
štúdia ( § 19 ods. 1 písm. b).
(4) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý absolvoval
neúspešne alebo si môže vybrať iný povinne voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse
o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia ( § 19
ods. 1 písm. b).
(5) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne,
alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne voliteľný predmet
spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak študent dosiahol
dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol
dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného
výberového predmetu je vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].
(6) Podmienky pre zápis do nasledujúceho obdobia štúdia určuje § 15.
§ 10
Hodnotenie študijných výsledkov
(1)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä
a)
priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na
seminári a pod.),
107
b)
skúškou za dané obdobie štúdia.
(2)
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí
alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu.
(3)
Študenti sú hodnotení podľa:
(4)
•
Práce počas semestra na základe seminárnych a laboratórnych prácach ,vypracovaných
cvičení, referátov, absolvovaných testov a pod. u predmetov neukončených skúškou.
V tomto prípade 100 % hodnotenia zohľadňuje prácu počas semestra.
•
Práce počas semestra na základe seminárnych a laboratórnych prác, vypracovaných
cvičení, referátov, absolvovaných testov a pod. a výsledku skúšky v predmetoch
ukončených skúškou. V tomto prípade časť hodnotenia zohľadňuje prácu počas semestra
a ďalšia časť zohľadňuje výsledky dosiahnuté skúškou.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť
klasifikačných stupňov:
Známka
(klasifikačný
stupeň)
A
B
C
D
E
FX
Slovná klasifikácia a jej definícia
Rozsah znalostí (%)
Numerická
hodnota
Výborne (vynikajúce výsledky)
Veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)
Dobre (priemerné výsledky)
Uspokojivo (prijateľné výsledky)
Dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne
kritéria)
Nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca)
93 – 100
85 – 92
77 – 84
69 – 76
61 – 68
1
1,5
2
2,5
3
menej ako 61
4
Známka a slovná klasifikáciasa používa na zápis do výkazu o štúdiu (indexu), známku
zapisuje vyučujúci/skúšajúci do informačného systému.
(5)
Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných
stupňov od A až po E.
(6)
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa
vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu
kreditov a numerickej hodnoty podľa odseku 4 pre všetky predmety zapísané študentom a
výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za
predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta
známka FX = 4.
§11
Styk študenta s organizačnými útvarmi fakulty
(1)
Referát pre vzdelávanie je povinný zverejňovať všetky vyhlášky a oznámenia týkajúce sa
študentov a ich štúdia na výveskách v priestoroch na to určených dekanom fakulty a na
webovej stránke fakulty.
108
§12
Zabezpečenie kvality vzdelávania
(1)
Pri zabezpečovaní kvality vzdelávania sa fakulta riadi článkom 5 študijného poriadku ŽUŽ.
§ 13
Organizácia štúdia
(1)
V rámci vysokoškolského štúdia sa študenti zúčastňujú na organizovaných formách
vzdelávania podľa študijného plánu a samostatne študujú.
(2)
Študentom prednášajú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesorov a docentov; hosťujúci
profesori (§ 79 zákona) a odborní asistenti prednášajú v rozsahu určenom § 75 ods. 8 zákona.
Obsah prednášok zodpovedá obsahu vzdelávania, ktorý je určený učebnými osnovami
predmetov.
(3)
Semináre vedú profesori, docenti, odborní asistenti a hosťujúci profesori. Na seminároch sa za
aktívnej účasti študentov teoreticky a metodologicky rozvíja a prehlbuje prednášaná časť
predmetu a podáva sa výklad nových vedeckých poznatkov.
(4)
Cvičenia vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektori a hosťujúci profesori. Na
cvičeniach sa za aktívnej účasti študentov precvičujú, upevňujú a prehlbujú vedomosti,
zručnosti a návyky študentov, potrebné na zvládnutie obsahu predmetu.
(5)
Na exkurzii sa študenti pod vedením učiteľa zoznamujú s aplikáciami poznatkov súvisiacich so
štúdiom.
(6)
Praxou je práca študenta vykonávaná v organizácii mimo vysokej školy, alebo práca študenta
organizovaná fakultou.
(7)
V rámci konzultácií usmerňujú učitelia študentov z hľadiska obsahu a metód štúdia, metodiky
vedeckej a odbornej práce a prípravy na skúšku.
(8)
Samostatným štúdiom sa študenti pripravujú na zvládnutie predmetov v predpísanom rozsahu a
obsahu z prednášok, odporúčanej literatúry, využívaním informačných stredísk, riešením
zadaných úloh a úloh z praxe a podobne.
(9)
Prednášajúci po dohode s učiteľmi, ktorí vedú semináre a cvičenia, zverejní do jedného týždňa
od začiatku semestra program predmetu, ktorý obsahuje:
a)
predpokladaný časový rozvrh vyučovania podľa osnov predmetu,
b)
témy písomných prác a termíny ich ukončenia,
c)
harmonogram priebežnej kontroly štúdia na seminároch a cvičeniach,
d)
harmonogram konzultácií,
e)
formu skúšky, požiadavky na skúšku a podmienky priebežného hodnotenia štúdia,
f)
odporúčanú literatúru,
g)
nadväznosť na iné predmety.
(10)
Študenti v jednotlivých rokoch štúdia sú rozdelení do študijných skupín, ktoré určuje dekan
fakulty. Študijná skupina sa spravidla spoločne zúčastňuje na cvičeniach a seminároch.
(11)
Prezenčné štúdium je realizované týmito formami výučby: prednášky, semináre, cvičenia,
109
laboratórne práce, konzultácie, exkurzie a odborné praxe.
(12)
Prednášky majú charakter výkladu základných pojmov, teoretických základov a metodológie
danej disciplíny, problémov a ich riešení. Účasť na prednáškach je odporúčaná.
(13)
Semináre sú organizované tak, aby umožnili najmä prezentáciu výsledkov vlastnej práce
študentov a diskusiu k odbornej problematike danej disciplíny. Na seminároch je účasť
študentov povinná a kontrolovaná.
(14)
Cvičenia podporujú najmä praktické zvládnutie poznatkov z prednášok alebo zadávaných úloh
na samoštúdium. Cvičenia si vyžadujú aktívnu účasť študentov. Špecifickým typom cvičenia
sú laboratórne práce vykonávané ako práce na počítačoch alebo v špeciálnych laboratóriách
katedier. Na cvičeniach a laboratórnych prácach je účasť študentov povinná a kontrolovaná.
(15)
Konzultácie dopĺňajú predchádzajúce formy výučby konzultáciami na zadané témy spravidla
ako pomôcka pri riešení úloh zadávaných k samostatnému spracovaniu. Konzultácie môžu
v individuálnych študijných plánoch nahradiť iné formy výučby.
(16)
Exkurzia slúži najmä na to, aby sa študenti zoznamovali s prevádzkovými technickými
prostriedkami, technológiami a metódami práce v organizáciách a overovali si teoretické
vedomosti získané výučbou.
(17)
Odborná prax slúži na upevňovanie vedomostí získaných štúdiom, na získanie nových
poznatkov na základe poznania (zapojenia sa do pracovného procesu), používaných
technologických procesov a aktivít organizácie, v ktorej študenti vykonávajú odbornú prax,
ako aj na osvojenie si vyžadovaných pracovných návykov.
(18)
Študent, ktorý sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť na časti povinnej výučby, môže splniť
študijné povinnosti spôsobom, ktorý mu určí príslušný vyučujúci.
(19)
Predmety sú absolvované splnením kritérií, ktoré sú pre tento predmet predpísané. Úspešné
absolvovanie predmetu je podmienkou priznania príslušného počtu kreditov.
110
TRETIA ČASŤ
Priebeh vysokoškolského štúdia
§ 14
Uzatvorenie roku štúdia
(1) Uzatvorenie roku štúdia je akt kontroly počtu získaných kreditov za obdobie od posledného
zápisu.
(2) Na uzatvorenie roku štúdia študent osobne predloží alebo iným preukázateľným spôsobom
doručí na referát pre vzdelávanie výkaz o štúdiu do termínu, ktorý určí dekan vo fakultnom
akademickom kalendári.
(3) Referát pre vzdelávanieuzatvorí príslušný rok štúdia študentovi, u ktorého dosiahnutý súčet
počtu kreditov za absolvované predmety v doterajšom vysokoškolskom štúdiu, nie je menší
než hodnota stanovená vyhláškou dekana.
(4) Študent, ktorý nespĺňa podmienky na uzatvorenie roku štúdia, alebo neodovzdal výkaz o
štúdiu na uzatvorenie roku štúdia do určeného termínu, vylúči dekan zo štúdia podľa
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b).
(5) Uzatvorenie roku štúdia sa vyznačuje študentom vo výkaze o štúdiu.
§ 15
Zápis do ďalšieho roku štúdia
(resp. nasledujúceho obdobia štúdia)
(1)
Do ďalšieho roku štúdia sa môže zapísať študent , ak má uzatvorený predchádzajúci rok a
získal počet kreditov stanovený vyhláškou dekana. Termín zápisu stanoví dekan fakulty
v akademickom kalendári fakulty.
(2)
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, alebo sa nedostaví po
prerušení štúdia na opätovný zápis, vysoká škola písomne vyzve študenta na dostavenie sa
k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(3)
Pri zápise je fakulta povinná študentovi umožniť zápis všetkých povinných predmetov, ktoré
sú uvedené v odporúčanom študijnom pláne v tom roku, do ktorého sa študent zapisuje a v
ktorých spĺňa podmienky ustanovenia § 4 ods. 4 písm. b). Študent si tiež zapíše povinne
voliteľné a výberové predmety podľa študijného programu tak, aby splnil podmienky podľa
ustanovenia § 9 ods. 2. Ďalšie predmety si študent môže zapísať podľa kapacitných možností.
(4)
Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov koordinuje referát pre vzdelávanieformou
výberu podľa ods. 5. Na tento účel zverejní do termínu určeného dekanom v akademickom
kalendári fakulty zoznam povinne voliteľných a výberových predmetov otváraných v
nasledujúcom akademickom roku s uvedením ich kapacitných možností.
(5)
Študent odovzdá na referáte pre vzdelávanie do termínu určeného dekanom vo fakultnom
akademickom kalendári zoznam povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si chce
zapísať pri zápise v nasledujúcom akademickom roku.
(6)
Referát pre vzdelávaniezostaví poradie študentov na zápis jednotlivých povinne voliteľných a
111
výberových predmetov na základe vyhodnotenia ich úspešnosti štúdia v poslednom
akademickom roku podľa ustanovenia § 10 ods. 6 a kapacitných možností fakulty v danom
predmete; výsledok výberu na povinne voliteľné a výberové predmety zverejní písomnou
formou v termíne určenom fakultným akademickým kalendárom.
(7)
Študent si môže zapísať povinne voliteľný a výberový predmet, pokiaľ bol úspešný vo výbere
podľa ods. 6, alebo ak počet študentov, ktorí si tento predmet zapísali, je menší ako kapacitné
možnosti.
(8)
Pri zápise predmetu uvedie študent do výkazu o štúdiu názov predmetu, jeho týždenný rozsah
alebo celkový rozsah predmetu, pokiaľ jeho vyučovanie neprebieha podľa týždenného rozvrhu
a spôsob záverečnej kontroly štúdia. Ak jednou z foriem vyučovania predmetu sú prednášky,
uvedie študent do výkazu o štúdiu meno a priezvisko prednášajúceho.
(9)
Zápis vykonáva referát pre vzdelávanie pred začiatkom obdobia vyučovania v nasledujúcom
akademickom roku v termínoch určených dekanom v akademickom kalendári fakulty a
vyznačuje ho študentom do výkazu o štúdiu.
(10)
Pri zápise povinných predmetov a vyhodnotení výberu na povinne voliteľné a výberové
predmety referát pre vzdelávanie kontroluje splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 písm. b);
študent, ktorý stanovené podmienky nespĺňa, stráca právo na zápis predmetu.
(11) Študent si môže zapísať ľubovoľný predmet vyučovaný na ŽUŽ ako výberový.
(12) Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných
programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť
ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom
roku (§ 92 ods.5. zákona). Študent, ktorý študuje súbežne dva alebo viac študijných
programov pri zápise oznámi fakulte, ktorý program bude študovať bezplatne a za ktorý bude
platiť školné. Fakulta bude od študenta vyberať na základe vyššie uvedeného oznámenia
školné. Ak študent toto oznámenie fakulte nepredloží a fakulta sa dozvie o súbežnom štúdiu
z registra študentov, bude predpokladať, že na ich fakulte neštuduje bezplatne a školné mu
predpíše.
(13) Študent, ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný
uhradiť fakulte ročné školné za každý ďalší rok štúdia (§ 92, odst. 6 zákona).
(14) Študent je povinný predpísané školné uhradiť (§ 71, odst. 3b zákona) v termíne určenom
dekanom fakulty, resp. požiadať o splátkový kalendár.
§16
Prerušenie a zanechanie štúdia
(1)
Študent môže písomne požiadať dekana o prerušenie štúdia študijného programu. Ak dekan
žiadosti vyhovie, môže študent pokračovať v štúdiu podľa podmienok určených dekanom.
(2)
Prerušiť štúdium možno kedykoľvek v priebehu akademického roka. Študent po prerušení
nastupuje na fakultu najskôr o rok (výnimočne za dobu 1 semestra) v termíne, ku ktorému bolo
štúdium prerušené a zaraďuje sa do roku štúdia, v ktorom bolo štúdium prerušené.
(3)
Študentovi sa po prerušení započítavajú všetky splnené povinnosti z roku štúdia (semestra), v
ktorom štúdium prerušil, vrátane opravných termínov.
(4)
Po dobu prerušenia štúdia nemá študent práva a povinnosti študenta.
(5)
Celkové obdobie prerušení štúdia je maximálne dva roky počas štúdia študijného programu
každého stupňa.
112
(6)
Zanechanie štúdia je študent povinný oznámiť dekanovi formou písomného vyhlásenia. Dňom
skončenia štúdia je deň doručenia písomného vyhlásenia.
(7)
Študenta, ktorý nenastúpi na štúdium po prerušení štúdia v stanovenom termíne, vylúči dekan
zo štúdia podľa ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b). Ak sa študent nedostaví na opätovný zápis
po prerušení, referát pre vzdelávanie ho písomne vyzve na dostavenie sa k zápisu v lehote 10
pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu
nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia
dostaviť sa na zápis v uvedený deň, do ktorého sa mal študent opätovne zapísať do ďalšieho
roku štúdia, považuje sa tento deň za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(8)
Prerušenie štúdia zaznamenáva referát pre vzdelávanie
uložený počas prerušenia na referáte pre vzdelávanie.
do výkazu o štúdiu, ktorý zostáva
(9)
Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni
po prerušení (§ 69,ods.1 zákona), a prekračuje štandardnú dobu štúdia je povinný uhradiť
fakulte pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov
zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní (§ 92
ods.5. zákona).
§ 17
Zmena študijného programu
(1)
Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie
študijných odborov na SjF možno povoliť študentovi vlastnej i inej fakulty na základe jeho
písomnej žiadosti. O zmene študovaného programu rozhoduje dekan fakulty.
(2)
Zmenu študijného programu môže študentovi povoliť dekan najskôr po absolvovaní prvého
roku štúdia.
(3)
Študentovi, ktorý absolvoval úspešne predmety štúdia kompatibilné so študijným plánom
daného študijného programu na inej fakulte alebo inej vysokej škole, môže po vyjadrení
garanta študijného programu, dekan na základe žiadosti študenta uznať tieto študijné jednotky.
V takom prípade sa priznávajú počty kreditov, ktoré sú uvedené v študijnom pláne príslušného
študijného programu. Uznať možno len také výsledky, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov.
(4)
Dekan študentovi určí rozdielové skúšky a termíny ich vykonania, ak nevykonal všetky skúšky
stanovené študijným plánom príslušného študijného programu.
(5)
Zmenu študijného programu v inom študijnom odbore je možné vykonať len novým
prijímacím konaním. V novom študijnom programe na písomnú žiadosť študenta budú uznané
splnené povinnosti z predchádzajúceho štúdia v zmysle ECTS podľa §7 študijného poriadku.
§ 18
Riadne skončenie štúdia
(1)
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom
skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne
skončenie štúdia daného študijného programu (§ 65 zákona).
(2)
Absolventom štúdia v bakalárskych študijných programoch sa vydáva vysokoškolský diplom
oprávňujúci používať akademický titul bakalár (v skratke Bc. uvádzanej pred menom).
Absolventom štúdia v inžinierskych študijných programoch sa vydáva vysokoškolský diplom
113
oprávňujúci používať akademický titul inžinier (v skratke Ing. uvádzanej pred menom).
Vysokoškolský diplom je doklad o riadnom absolvovaní štúdia, je vydávaný s dátumom
vykonania štátnej skúšky a uvedením názvu študijného odboru, v ktorom študent absolvoval
príslušný študijný program.
(3)
Absolventom, ktorí absolvovali štúdium s vyznamenaním, vydá ŽUŽ diplom s vyznamenaním.
(4)
Študentovi, ktorý absolvoval štúdium podľa ods. 1, vydá fakulta vysvedčenie o štátnej skúške
a dodatok k diplomu (§ 68 zákona).
§ 19
Iné skončenie štúdia
(1)
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí
a)
zanechaním štúdia podľa § 66 ods. 1a zákona,
b)
vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného poriadku;
dňom skončenia štúdia je deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
c)
vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok; dňom skončenia štúdia je deň
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
d)
zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku
pokračovať v štúdiu iného študijného programu; dňom skončenia štúdia je deň, ku
ktorému fakulta oznámila zrušenie študijného programu,
e)
smrťou študenta.
(2)
Podrobnosti o skončení štúdia podľa ods. 1 písm. c) ustanovuje disciplinárny poriadok fakulty.
(3)
V prípade uvedenom v ods. 1, pod písmenom d) fakulta zabezpečí študentovi možnosť
pokračovať v štúdiu obdobného študijného programu na ŽUŽ alebo inej vysokej škole.
(4)
Študent, ktorý ukončil štúdium podľa ods. 1písm. a, b, c, d je povinný bez odkladu predložiť
na referát pre vzdelávanie doklad o vysporiadaní všetkých pohľadávok voči ŽUŽ, včítane
vyrovnania poplatkov.
(5)
Študentovi, ktorý ukončil štúdium podľa ods. 1, vydá fakulta výpis výsledkov štúdia na
základe jeho žiadosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Kontrola štúdia
§ 20
Hlavné formy kontroly štúdia
(1) Hlavnými formami kontroly štúdia sú skúška a štátna skúška.
(2) Hlavné formy kontroly štúdia sú určené študijným programom.
114
§ 21
Ďalšie formy kontroly štúdia
(1) Ďalšie formy kontroly štúdia v predmete sú určené programom predmetu (priebežná kontrola
študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra - kontrolné otázky, písomné testy, úlohy
na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.).
§22
Skúška - opravná skúška
(1) Skúškou sa overujú vedomosti študenta z predmetu a jeho schopnosti aplikovať získané
vedomosti.
(2) Forma skúšky môže byť ústna, písomná, praktická alebo ich kombinácia.
(3) Formu skúšky a požiadavky na skúšku z predmetu určuje programpredmetu.
(4) V predmete, pri ktorom je študijným plánom okrem skúšky predpísaná iná forma kontroly,
podmienkou pre konanie skúšky z príslušného predmetu je úspešné absolvovanie predpísanej
formy kontroly.
(5) Skúšky a opravné skúšky konajú študenti spravidla u učiteľov, ktorí im predmet prednášali.
V odôvodnených prípadoch môže vedúci katedry zabezpečujúcej výučbu daného predmetu
poveriť skúšaním iného učiteľa katedry.
(6) Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže vedúci katedry určiť konanie opravnej skúšky pred
komisiou. Komisia je trojčlenná a vymenuje ju vedúci katedry. Ak je skúšajúcim vedúci
katedry, komisiu vymenuje dekan. V prípade opravnej skúšky pred komisiou platia ustanovenia
§22, ods.13 v plnom rozsahu.
(7) Jednu formu skúšky nie je možné rozdeliť do viacerých dní.
(8) Ústna forma skúšky nesmie trvať dlhšie než 60 minút.
(9) Ak skúška pozostáva z viacerých častí, má študent právo zúčastniť sa všetkých častí.
(10) Výsledok skúšky spolu s výsledkami štúdia počas semestra sa hodnotí známkou podľa § 10
ods. 4.
(11) V prípade, že študent na skúške vyhovel, zapíše učiteľ známku do Výkazu o štúdiu a do Prílohy
k výkazu o štúdiu. K zápisu uvedie dátum skúšky a svoj podpis.
(12) V prípade, že študent na skúške bol hodnotený stupňom FX - nedostatočne, môže skúšku
opakovať najviac dvakrát (vrátane komisionálnej skúšky).
(13) Pokiaľ bol študent pri prvom zapísaní povinného predmetu klasifikovaný „nedostatočne“ aj
v druhom opravnom termíne, musí si tento predmet zapísať znova. Pokiaľ aj pri druhom
zapísaní predmetu bol klasifikovaný „nedostatočne“ v druhom opravnom termíne, študent je zo
štúdia vylúčený. Akákoľvek ďalšia opravná skúška nie je prípustná.
(14) Skúšky sa konajú spravidla v skúšobnom období v termínoch, ktoré určí učiteľ po prerokovaní
so študentmi. Skúšajúci môže povoliť študentovi s prihliadnutím na splnenie predpísaných
požiadaviek, konanie skúšky už v priebehu príslušného semestra.
(15) Učiteľ zverejní termíny skúšok najneskôr do začiatku skúšobného obdobia a študenti sa na
jednotlivé termíny prihlasujú individuálne podľa pokynov skúšajúceho. O organizácii skúšok
115
rozhoduje vedúci príslušnej katedry. Miesto a spôsob prihlasovania zverejní primeraným
spôsobom. Prihliada najmä na: dostatočný počet termínov, ich vyhlásenie s dostatočným
časovým predstihom, požiadavky študentov.
(16) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, na ktorú sa prihlásil, je povinný sa najmenej deň
vopred odhlásiť. Pokiaľ študent nepríde na skúšku a neospravedlní sa do piatich dní od konania
skúšky, alebo učiteľ jeho ospravedlnenie neuzná, hodnotí sa klasifikačným stupňom „FX nedostatočne“.
(17) Študent má právo výsledok skúšky neprijať (okrem hodnotenia stupňom FX – nedostatočne).
V takom prípade sa študentovi hodnotenie zapisuje do Prílohy k výkazu o štúdiu a nezapisuje do
Výkazu o štúdiu (indexu) pri platnosti §22 ods.13, a 14.Do výkazu o štúdiu sa zapíše posledné
hodnotenie. Nasledujúci termín je opravným termínom.
(18) Dekan môže výnimočne povoliť na žiadosť študenta novú skúšku z predmetu, z ktorého bol
v priebehu štúdia klasifikovaný numerickou hodnotou v rozpätí 2 – 3. Na hodnotenie celkových
študijných výsledkov študenta sa následne započítava výsledok novej skúšky.
PIATA ČASŤ
Štátne skúšky a záverečná práca
§ 23
Štátne skúšky
(1) Štátnymi skúškami sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným
plánom a či je pripravený na výkon povolania. Štúdium v bakalárskych a inžinierskych
študijných programoch sa ukončuje štátnou skúškou.
(2) Štátne skúšky sa konajú podľa §63 zákona.
(3) Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe zabezpečujú
dekanom.
katedry poverené
(4) Štátnymi skúškami sú obhajoba záverečnej práce a štátna skúška z predmetov stanovených
študijným programom (ďalej len „štátna skúška z predmetov“).
(5) Obsah predmetov štátnej skúšky je určený študijným programom.
(6) Štátnou skúškou z predmetov preukazuje študent vedomosti v oblasti danej obsahom predmetov,
chápanie súvislostí a schopnosť tvorivej aplikácie.
(7) Štátne skúšky môže vykonať študent, ktorý splnil všetky podmienky stanovené študijným
programom.
(8) Štátnu skúšku musí študent absolvovať vrátane jej prípadného opakovania najneskôr do 2 rokov
odo dňa splnenia všetkých ostatných podmienok definovaných študijným programom. Za
splnenie všetkých ostatných požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu sa považuje
posledný deň skúškového obdobia posledného semestra, v ktorom mal študent zapísané
predmety. Nezloženie štátnej skúšky v tomto termíne sa posudzuje ako nesplnenie požiadaviek
študijného programu.
(9) Študent, ktorý má odloženú alebo opakuje štátnu skúšku sa musí zapísať do ďalšieho roka štúdia
(a platí školné). V tomto prípade má uvedený študent výnimku z povinnosti zapísať si 60
kreditov za akademický rok.
116
(10) Štátnu skúšku musí študent absolvovať najneskôr v termíne obmedzenom maximálnou dobou
štúdia uvedenou v §2 ods.8 tohto študijného poriadku.
§ 24
Záverečná práca
(1) Záverečnou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho
schopnosti používať ich pri riešení praktických úloh v rámci študovaného odboru.
(2) V súlade § 63 ods. 7 až 9 zákona o VŠ a § 7 ods. 1 študijného poriadku ŽUŽ musí byť
záverečná práca každého študenta v elektronickej forme zaslaná do centrálneho registra
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len „CRZP“) a na základe informácie z
CRZP overená miera originality zaslanej práce. Výsledok kontroly na originalitu diela musí
byť k dispozícii skúšobnej komisii pri obhajobe záverečnej práce. Výsledok kontroly
originality záverečnej práce je súčasťou zápisu o záverečnej (štátnej) skúške.
(3) Tému záverečnej práce si volí študent z tém, ktoré zverejňuje vedúci katedry v termínoch
určených akademickým kalendárom. Téma záverečnej práce súvisí s obsahom štúdia, ktoré
študent absolvoval. Témy záverečných prác vychádzajú z vedecko-výskumnej činnosti a potrieb
praxe, univerzity, fakulty a katedry. Záverečnou prácou je v prvom stupni vysokoškolského
štúdia bakalárska práca a v druhom stupni štúdia diplomová práca.
(4) Študent má možnosť navrhnúť tému svojej záverečnej práce do termínu, ktorý určil vedúci
katedry. Po tomto termíne študentom určí tému záverečnej práce vedúci katedry.
(5) Vedúci katedry určí k jednotlivým témam záverečnej práce vedúceho a oponenta (ak je potrebné
aj konzultanta). Určí ich z profesorov, docentov alebo odborných asistentov pôsobiacich
v študijnom odbore alebo z vedeckých pracovníkov a odborníkov s potrebnou kvalifikáciou
z praxe, v prípade bakalárskych prác aj zo študentov denného doktorandského štúdia. Vedúci
záverečnej práce a oponent by podľa možnostinemali byť z jedného pracoviska.
(6) Vedúci záverečnej práce upresňuje zadanie témy záverečnej práce, určuje jej rozsah, odporúča
literatúru, vedie študenta pri spracovávaní témy, posudzuje záverečnú prácu a prácu študenta a
klasifikuje záverečnú prácu.
(7) Oponent záverečnej práce posudzuje záverečnú prácu a klasifikuje ju.
(8) Záverečná práca musí byť vypracovaná podľa predpísaných formálnych náležitostí v dvoch
exemplároch. Zásady vypracovania záverečných prác, formálne náležitosti aspôsob kontroly
originality vychádzajú z Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR o náležitostiach záverečných
prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní a riadia sa Smernicou ŽUŽ
o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti k formálnemu
spracovaniu záverečných prác a kritériá ich hodnotenia určuje vedúci katedry.
(9) Vedúci katedry odovzdá študentovi zadanie záverečnej práce najneskôr do konca zimného
semestra v poslednom roku štúdia.
(10) Študent odovzdá záverečnú prácu najneskôr v termíne stanovenom dekanom v akademickom
kalendári fakulty. Súčasne so záverečnou prácou študent odovzdá potvrdenie o vložení
záverečnej práce v elektronickej podobe do systému evidencie záverečných prác a licenčnú
zmluvu o použití školského diela. V odôvodnených prípadoch môže určiť náhradný termín
odovzdania záverečnej práce vedúci katedry.
117
§ 25
Skúšobná komisia
(1) Štátne skúšky vykonáva študent v jednom termíne pred skúšobnou komisiou na vykonanie
štátnych skúšok (ďalej len „skúšobná komisia“). Skúšobná komisia pre štátne skúšky má
najmenej štyroch členov.
(2) Predsedov skúšobných komisií vymenúva a odvoláva dekan z profesorov
a docentov,predovšetkým garantov študijných programov na fakulte, v príbuzných študijných
odboroch na iných fakultách, alebo z iných významných odborníkov schválených vedeckou
radou fakulty.
(3) Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva dekan z vysokoškolských učiteľov pôsobiacich
vo funkciách profesorov a docentov a z ďalších významných odborníkov schválených
vedeckou radou fakulty. Ak ide o bakalárske študijné programy, vymenúva dekan členov aj
z vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním
tretieho stupňa. Ak ide o študijné programy inžinierskeho štúdia, najmenej dvaja členovia
skúšobnej komisie pre štátne skúšky, sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesor
alebo docent. Ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej jeden vysokoškolský učiteľ
pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, je členom skúšobnej komisie pre štátne
skúšky.
§ 26
Príprava štátnych skúšok
(1)
Štátne skúšky sa konajú v termínoch určených dekanom. Organizáciu štátnej skúšky
zabezpečuje katedra poverená dekanom.
(2)
Vedúci katedry umožní študentovi, aby sa v určenom termíne, avšak najneskôr tri dni pred
termínom konania obhajoby, oboznámil s hodnotením vedúceho a oponenta záverečnej práce.
(3)
Študent sa písomne prihlasuje na štátnu skúšku a predmety štátnej skúšky na katedre najneskôr
dva mesiace pred začiatkom konania štátnych skúšok.
(4)
Katedra zverejní harmonogram štátnych skúšok najneskôr týždeň pred začiatkom konania
štátnych skúšok.
§ 27
Priebeh štátnych skúšok
(1)
Štátne skúšky a vyhlásenie ich výsledkov sú verejné.
(2)
Priebeh štátnych skúšok riadi a za činnosť skúšobnej komisie zodpovedá predseda skúšobnej
komisie.
(3)
Štátne skúšky sa konajú za prítomnosti predsedu a najmenej troch členov skúšobnej komisie.
(4)
Pri obhajobe záverečnej práce prednesie študent výsledky dosiahnuté v záverečnej práci,
vyjadrí sa k posudku vedúceho a oponenta záverečnej práce a odpovedá na otázky k
záverečnej práci.
(5)
Obhajoby záverečnej práce sa spravidla zúčastňuje vedúci záverečnej práce a oponent. Ich
účasť nie je nutnou podmienkou konania štátnej skúšky.
(6)
Pri štátnej skúške z predmetov odpovedá študent na otázky zo stanovených predmetov.
118
(7)
O výsledku štátnych skúšok a výsledku štúdia rozhoduje skúšobná komisia, ktorá má k
dispozícii relevantné záznamy z obhajoby záverečnej práce, štátnej skúšky z predmetov a z
celkového priebehu vysokoškolského štúdia.
(8)
Z obhajoby záverečnej práce a zo štátnej skúšky z predmetov sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše
predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.
(9)
Jednotlivé časti štátnej skúšky sa klasifikujú známkami podľa § 10 ods. 4.
(10)
Pri klasifikácii skúšobná komisia prihliada na klasifikáciu stanovených predmetov štátnej
skúšky a obhajoby záverečnej práce, ako aj na študijné výsledky počas celého
vysokoškolského štúdia.
(11)
Ak sa klasifikuje výsledok z niektorého predmetu štátnej skúšky známkou „FX nedostatočne“, alebo ak bola obhajoba záverečnej práce klasifikovaná známkou „FX nedostatočne“, celkový výsledok štátnej skúšky sa klasifikuje známkou „nedostatočne“.
Študent, ktorý bol na štátnej skúške hodnotený maximálne z dvoch predmetov alebo z jedného
predmetu a obhajoby záverečnej práce známkou „B - veľmi dobre“ a z ostatných predmetov,
prípadne z obhajoby záverečnej práce známkami „A - výborne“, vykonal štátnu skúšku
s prospechom „výborne“. V ostatných prípadoch vykonal štátnu skúšku s prospechom
„vyhovel“.
(12)
Výsledok štúdia je klasifikovaný „prospel s vyznamenaním“, alebo „prospel“. V bakalárskom
stupni štúdia absolvujú štúdium s vyznamenaním tí študenti, ktorí počas celého štúdia dosiahli
vážený študijný priemer max. 1,5 a štátnu skúšku vykonali s prospechom „výborne“.
V inžinierskom stupni štúdia absolvujú štúdium s vyznamenaním tí študenti, ktorí počas
celého štúdia dosiahli vážený študijný priemer max. 1,2 a štátnu skúšku vykonali
s prospechom „výborne“.
(13)
O klasifikácii štátnych skúšok, ako i o klasifikácii celkového výsledku štátnej skúšky podľa
ods.11 rozhoduje komisia hlasovaním na neverejnom zasadnutí v deň konania štátnej skúšky.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Klasifikáciu predmetov štátnej skúšky,
celkový výsledok štátnych skúšok a výsledok štúdia vyhlási študentom predseda komisie
verejne v deň konania štátnej skúšky.
(14)
Známku zo záverečnej práce a jej obhajoby zapíše študentovi do výkazu o štúdiu a do
informačného systému predseda komisie, prípadne ním poverený člen komisie.
(15)
Ak sa študent v určenom termíne nedostavil k štátnej skúške a svoju neúčasť do 5 dní
neospravedlnil, klasifikuje sa známkou „nedostatočne“.
(16)
Štátna skúška u študijných programov, akreditovaných po 1. 1. 2013, pozostáva z obhajoby
záverečnej práce. Súčasťou obhajoby záverečnej práce je preverenie teoretických znalostí
študenta, získaných v rámci štúdia daného študijného programu a v nadväznosti na tému
riešenej záverečnej práce. Ak bola obhajoba záverečnej práce klasifikovaná známkou „FX nedostatočne“, je celkový výsledok štátnej skúšky klasifikovaný stupňom „nedostatočne“. Ak
bola obhajoba záverečnej práce klasifikovaná známkou „A - výborne“ alebo známkou „B –
veľmi dobre“, je celkový výsledok štátnej skúšky hodnotený stupňom „výborne“. V ostatných
prípadoch je celkový výsledok štátnej skúšky hodnotený stupňom „vyhovel“.
119
§ 28
Štátna skúška v náhradnom termíne alebo jej opakovanie
(1)
Študentovi, ktorý na štátnej skúške bol klasifikovaný známkou „FX - nedostatočne“, alebo sa
nedostavil v určenom termíne na vykonanie štátnej skúšky alebo na jej opakovanie a jeho
neúčasť sa ospravedlnila, určí dekan náhradný termín konania štátnej skúšky a
prostredníctvom vedúceho katedry oznámi to študentovi najneskôr 15 dní pred jej konaním.
(2)
Študent, ktorý bol na štátnej skúške klasifikovaný známkou „FX - nedostatočne“ z jedného
alebo viacerých predmetov alebo z obhajoby záverečnej práce, opakuje skúšku iba z tých
predmetov, z ktorých bol klasifikovaný známkou "nedostatočne" alebo obhajobu záverečnej
práce.
(3)
Ak študent bol klasifikovaný známkou “FX - nedostatočne” na štátnej skúške z predmetov v
jednom alebo vo viacerých predmetoch, môže skúšku z týchto predmetov opakovať najviac
dvakrát.
(4)
Ak študent bol klasifikovaný známkou “ FX - nedostatočne” z obhajoby záverečnej práce,
môže obhajobu opakovať najviac dvakrát, pričom komisia pre štátne skúšky stanoví po
neúspešnej obhajobe buď prepracovanie, alebo zmenu témy záverečnej práce.
(5)
Študentovi, ktorý nevyhovel na štátnych skúškach, určí dekan na návrh vedúceho katedry
opakovaný termín najskôr tri mesiace od konania riadneho termínu. Ak študent nevyhovel pri
prvom opakovaní štátnej skúšky alebo jej časti, môže mu dekan povoliť druhé opakovanie
najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa prvého opakovania. Ďalšie opakovanie nie je prípustné.
(6)
Študenta, ktorý na štátnych skúškach nevyhovel na druhom opravnom termíne podľa ods. 1
alebo ods. 2, vylúči dekan zo štúdia podľa § 19 ods. 1 písm. b).
(7)
Pri opakovaní štátnej skúšky v náhradnom termíne, alebo jej odložení, študent sa zapíše do
ďalšieho roka štúdia. Na dobu do vykonania štátnej skúšky môže prerušiť štúdium.
ŠIESTA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 29
Práva a povinnosti študentov
(1)
Všeobecné práva a povinnosti študentov podľa § 70 a § 71 zákona presnejšie vymedzuje
ustanovenie § 21a § 22 štatútu ŽUŽ.
§ 30
Opravné prostriedky
(1)
Na rozhodovanie podľa tohto študijného poriadku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní okrem rozhodovania o vylúčení zo štúdia na vysokej škole podľa
ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b).
120
(2)
Proti rozhodnutiu dekana vo veciach určenia štúdia podľa individuálneho študijného plánu,
povolenia pri opakovaní obdobia štúdia, prerušenia štúdia, započítavania skúšok a vo veci
uloženia disciplinárneho opatrenia, môže študent podať odvolanie. Odvolanie sa podá do 8
dní; vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia do 15 dní odo dňa doručenia písomného
vyhotovenia rozhodnutia dekana, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Ak dekan nevyhovie
odvolaniu, predloží ho rektorovi spolu s výsledkami doplňovacieho konania a so spisovým
materiálom najneskôr do 8 dní odo dňa, kedy odvolanie bolo doručené.
(3)
Proti rozhodnutiu dekana má študent právo odvolať sa rektorovi ŽUŽ.
(4)
Rozhodovanie vo veciach uplatňovania ustanovení a výklad ustanovení tohto študijného
poriadku je v kompetencii dekana fakulty.
§ 31
Záverečné ustanovenia
(1)
Spôsob vykonávania ustanovení študijného poriadku, pokiaľ v nich nie je explicitne obsiahnutý,
určuje dekan, formou vyhlášok dekana.
(2)
Tento študijný poriadok fakulty bol schválený Akademickým senátom Strojníckej fakulty dňa
14.4.2014.
(3)
Tento poriadok bol schválený Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline dňa 12.5.
2014 a týmto dňom nadobúda platnosť. Účinnosť nadobúda dňom 1.9.2014.
121
122
Zoznam zamestnancov SjF
123
Grznár Patrik, 31
B
Badibangová Beáta, 18
Barta Dalibor, 24
Bašťovanský Ronald, 27
Belan Juraj, 28
Beliančin Pavol, 27
Beňadiková Zuzana, 19
Blatnický Miroslav, 23
Bokůvka Otakar, 28
Bolibruchová Dana, 33
Bronček Jozef, 27
Brumerčík František, 27
Brůna Marek, 33
Bubeník Peter, 31
Bulej Vladimír, 22
H
Hadzima Branislav, 29
Handrik Marián, 21
Harušinec Jozef, 23
Hnát Jozef, 32
Holubčík Michal, 26
Hrček Slavomír, 27
Hurtalová Lenka, 28
Hužvár Jozef, 26
CH
Chalupová Mária, 28
J
Jakubovičová Lenka, 21
Janáčková Marta, 20
Jančušová Mária, 32
Jandačka Jozef, 25
Janovčíková Renáta, 18
Jaššo Július, 24
Jaššová Veronika, 27
Jelušová Slavka, 25
C
Czán Andrej, 16, 30
Č
Čaja Alexander, 25
Čilliková Mária, 30
Čuboňová Nadežda, 22
D
Derbas Michal, 30
Dorociaková Božena, 20
Drbúl Mário, 30
Duhár Martin, 24
Dulina Ľuboslav, 31
Dzimko Marián, 27
K
Kajanková Alena, 32
Kalinčák Daniel, 23
Kapjor Andrej, 25
Kasajová Marta, 31
Kohár Róbert, 27
Koňár Radoslav, 33
Konečná Radomila, 28
Konstantová Viera, 27
Kopas Peter, 21
Kostrová Jela, 20
Kováčik Jozef, 26
Kováčová Eva, 31, 32
Kovalčík Andrej, 24
Krajčovič Martin, 16, 31
Kuba Jozef, 22
Kubala Marek, 32
Kučera Ľuboš, 27
Kukuča Pavol, 24
Kumičáková Darina, 22
Kuric Ivan, 16, 22
Ď
Ďurica Ján, 32
Ďuricová Katarína, 30
F
Fabian Peter, 33
Ftorek Branislav, 20
Furmann Radovan, 32
Furmannová Beáta, 31
Furtáková Silvia, 32
Fusatý Marek, 32
G
Gabajová Gabriela, 31
Galliková Jana, 23
Gašo Martin, 31
Gavlas Stanislav, 25
Gerlici Juraj, 23
Gregor Milan, 31
Grenčík Juraj, 23
L
Labuda Róbert, 24
Lack Tomáš, 23
Leitman Marián, 27
Lenhard Richard, 25
124
Liptáková Tatiana, 28
Lukáč Michal, 27
Remišová Ivana, 19
Rofár Ján, 32
M
Macek Peter, 32
Macúchová Anna, 28
Madaj Rudolf, 27
Machatová Jozefa, 18
Malcho Milan, 25
Malinčík Stanislav, 23
Markovičová Lenka, 28
Mastaličová Mária, 18
Medvecká Iveta, 31
Medvecký Ľudovít, 27
Medvecký Štefan, 27
Meško Jozef, 33
Mičian Miloš, 33
Mičianová Viera, 23
Mičieta Branislav, 31
Mičietová Anna, 30
Moravec Ján, 33
Mrázik Jozef, 30
Muntágová Viera, 18
Ř
Řezníček Rudolf, 23
S
Sága Milan, 16, 21
Salaj Ján, 18, 30
Sapietová Alžbeta, 21
Sedliačková Zuzana, 20
Skočovský Petr, 29
Sládek Augustín, 33
Slamková Eva, 31
Smatanová Helena, 25
Sokolovská Mária, 20
Stančeková Dana, 30
Strašík Stanislav, 26
Stuchlý Vladimír, 23
Š
Šajgalík Michal, 30
Šamajová Helena, 20
Šemcer Ján, 30
Šimon Ján, 20
Špániková Eva, 20
Štefánik Andrej, 31
Štekláč Dušan, 30
Štens Andrej, 33
N
Nemec Patrik, 25
Neslušan Miroslav, 30
Nosek Radovan, 25
Novák Pavol, 21
Nový František, 28
T
Tatranská Miriama, 19
Tillová Eva, 16, 28
Tomašovič Peter, 20
Tӧrӧková Alena, 33
O
Obročník Stanislav, 28
Oršanský Pavol, 20
P
Palček Peter, 28
Papučík Štefan, 25
Pastirčák Richard, 33
Pastvová Jana, 22
Patsch Marek, 26
Pavolková Klaudia, 19
Pazdziurková Katarína, 19
Peknušová Monika, 19
Pilát Peter, 25
Pilc Jozef, 30
Pobočíková Ivana, 20
Poláčková Eva Carmen, 19
Poljak Silvester, 27
Poprocký Roman, 18, 23
Ť
Ťažká Daniela, 18
U
Uhričík Milan, 28
Uríček Juraj, 22
V
Vantúch Martin, 26
Vaško Alan, 28
Vaško Milan, 21
Vavrová Jarmila, 21
Vereš Ondrej, 20
W
Wisztová Elena, 20
R
Rakyta Miroslav, 31
125
Z
Zatkalíková Viera, 28
Zvolenský Peter, 23
Ž
Žarnay Martin, 27
Žilčáková Irena , 28
Žmindák Milan, 21
126
OBSAH
1 Úvod
........................................ 3
2 Štúdium na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity
........................................ 5
2.1 Formy a dĺžka štúdia
........................................ 5
2.2 Študijné programy 3. stupňového vysokoškolského štúdia
........................................ 6
3 Strojnícka fakulta ŽU
....................................... 16
4 Útvary Strojníckej fakulty
....................................... 18
5 Katedry
....................................... 20
KATEDRA APLIKOVANEJ MATEMATIKY
....................................... 20
KATEDRA APLIKOVANEJ MECHANIKY
....................................... 21
KATEDRA AUTOMATIZÁCIE A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
....................................... 22
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
....................................... 23
KATEDRA ENERGETICKEJ TECHNIKY
....................................... 25
KATEDRA KONŠTRUOVANIA A ČASTÍ STROJOV
....................................... 27
KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA
....................................... 28
KATEDRA OBRÁBANIA A VÝROBNEJ TECHNIKY
....................................... 30
KATEDRA PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA
....................................... 31
KATEDRA TECHNOLOGICKÉHO INŽINIERSTVA
....................................... 33
6 Učebné plány denného bakalárskeho štúdia (1. stupeň)
....................................... 35
7 Učebné plány denného inžinierskeho štúdia (2. stupeň)
....................................... 51
8 Učebné plány externého bakalárskeho štúdia (1. stupeň)
....................................... 73
9 Učebné plány externého inžinierskeho štúdia (2. stupeň)
....................................... 83
10 Predmety štátnej skúšky
....................................... 89
11 Harmonogram školského roku
....................................... 95
12 Študijný poriadok SjF
...................................... 101
13 Zoznam zamestnancov
...................................... 123
127
Download

Brožúra Informácie o štúdiu - Strojnícka fakulta