O b sa h
Informácie
........................................................................................................... 2
Pokyny pre limitentov
.......................................................................................... 2
Korešpondenčná aukcia 1.etapa do 29.11.2014...................................................
5
Korešpondenčná aukcia 2.etapa do 20.12.2014................................................... 22
Korešpondenčná aukcia 3.etapa do 17.01.2015............................................. 5 - 63
Limitný lístok
........................................................................
Korešpondenčná aukcia 1.etapa
Zlato
Československo
Česká republika
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Amerika
Ázia
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
samostatná príloha
položka
1
42
166
178
408
482
486
574
575
576
653
654
655
697
Korešpondenčná aukcia 2.etapa
položka
Československo
Protektorát Čechy a Morava
Slovenská republika
Habsburgovci
Nemecko
Európa
Afrika
Amerika
Ázia
Austrália
Medaily
Mestské peniaze
Faleristika
Papierové platidlá
Literatúra
699
999
1003
1060
1119
1210
1694
1717
1766
1810
1857
2184
2185
2200
2367
strana
5
6
8
8
12
14
14
16
16
16
20
20
20
22
strana
22
27
27
28
29
31
40
41
42
43
44
58
58
59
62
SLO VENSK Á N U MIZ M ATIC K Á SPOL O Č N OSŤ
1
POB O Č K A BRATISLAVA
Vás pozýva k účasti na
K O R EŠPO N DE N Č NEJ A U K CII N U MIZ M A TIC KÉ H O M A T E RIÁLU
ktorú
organizuje pri príležitosti
80.výročia organizovanej nu mizmatiky v Bratislave.
Korešpondenčná aukcia bude mať tri termíny elektronickej uzávierky a to :
v sobotu 29.11.2014 položky č. 1 až č. 698
v sobotu 20.12.2014 položky č. 699 až 2418 + položky nepredané v prvej etape
v sobotu 17.01.2015 všetky nepredané položky v prvej a druhej etape.
Aukčná komisia pre Vás pripravila hodnotný zberateľský materiál, najmä pre zberateľov, ktorý budujú svoju
zbierku do kompletu vrátane variant alebo ročníkov a mincovní.
V našej ponuke sú rozpracované zbierky mincí aj papierových platidel.Ponúkame pamätné aj zberateľské mince
v kvalite proof, ale aj v bežné kvalite. Dávame Vám možnosť doplniť svoje zbierky o hladané a niekedy málo dostupné
mince, medaile, papierové platidlá a literatúru.
Aukcia je usporiadaná podľa aukčného poriadku z 1.12.1990 a jeho aktualizácií.
Všetky položky ponúkané v aukčnom katalógu od č. 1 až 2418 môžete dražiť na písomné limity poštou na adresu
Alojz Balogh, Pri Bielom kríži 22, 83102 Bratislava alebo e-mailom na adresu: [email protected] do stanovených
termínov jednotlivých etáp.
Pri posielaní písomných limitov aj e-mailov používajte limitný lístok/prihlášku na aukciu, ktorý je zavesený na
internete spolu s katalógom na adrese [email protected] Limit posielaný poštou alebo e-mailom nie je limitovaný
počtom položiek. Pre elektronické vyhodnotenie aukce je rozhodujúci termín prijatia limitu a jeho výška v €. Dodržujte
prosím dražobnú tabuľku.
Písomné ponuky hodnotného materiálu na ďalšiu aukciu, ktorá bude v juni 2015 v rámci Bratislavských
zberateľským dní, posielajte na uvedenú adresu pobočky alebo e-mailom na adresu: [email protected] do
28.02.2015. Ponuka musí obsahovať označenie kvality podľa zaužívaných zvyklostí a požadované výkričné ceny. Aukčná
komisia si vyhradzuje právo upraviť označenie kvality a výkričnú cenu. Materiál so zoznamom napísaným trojmo pošlite
až po odsúhlasenom výbere z vašej ponuky.
Vkladateľ – vlastník numizmatického materiálu vloženého do aukcie platí manipulačný poplatok: za každú
nepredanú položku 0,10 €; za predanú položku v hodnote od 0,10 € do 170,- €
5 % z dosiahnutej ceny; za predanú
položku v hodnote od 170,- € do 330,- € 2,5 % z predanej ceny; za predanú položku nad 330,- € sa manipulačný
poplatok neplatí.
Vydražiteľ –kupujúci numizmatický materiál platí manipulačný poplatok : za položku v hodnote od 0,10 € do
10000,- € 10 % z kúpnej ceny; za položku v hodnote nad 10000,- € 5 % z kúpnej ceny.
Pokyny pre podávanie limitov:
Limity pre túto aukciu musíte upraviť v zmysle dražobnej tabuľky, v opačnom prípade bude Váš limit
automaticky upravený na najbližší príhod o stupeň nižší. Napríklad : v časti 1. môžu byť limity stupňované 0.10; 0,20;
0,30; nemôže byť 0,15; 0,25; 0,35 atď., v časti 6. môžu byť limity stupňované 55; 60; 65; 70, nemôžu byť 57; 61; 73; 87
atď., v časti 9. môžu byť limity 500; 550; 600; 650, nemôžu byť 525; 565; 617; 672 atď.
Pri rovnakom limite sa poradie určuje podľa dátumu doručenia limitu.
Dražobná tabuľka :
1.
2.
3.
4.
5.
0–2€
2–5€
5 – 10 €
10 – 20 €
20 – 50 €
po
po
po
po
po
0,10 €
0,20 €
0,50 €
1€
2€
6.
7.
8.
9.
10.
50 – 100 €
100 – 200 €
200 – 500 €
500 – 1000 €
1000 – 2000 €
po
po
po
po
po
5€
10 €
20 €
50 €
100 €
11.
12.
13.
2000 – 5000 €
5000 – 10000 €
10000 € a viac
po 200 €
po 500 €
po 1000 €
Všetkým priaznivcom numizmatiky a histórie oznamujeme, že členské schôdze a prednášky bratislavskej
pobočky Slovenskej nu mizmatickej spoločnosti v roku 2014 sa konajú v priestoroch novej budovy Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava, poslucháreň C H 11, prízemie, vľavo od
vrátnice.
Miestna doprava – električky - má zastávky na Radlinského ulici, Obchodnej ulici, vzdialenejšie o pár
metrov na Floriánskom námestía A merickom námestí,autobusy a trolejbusy na Kollárovom námestí.
Prednášky a schôdze sa konajú v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. Výdaj objednaných mincí po prednáške.
21.10.2014: Ing. Vladimír Bušša: Bankovky národného bankového systému Spojených štátov amerických
(National Currency)
2
18.11.2014: Ing. Marián Jobek: Polymérne bankovky
29.11.2014: Konferencia k 80. výročiu organizovanej numizmatiky v Bratislave. Miesto konania:
Historické múzeum, Bratislava hrad, Hudobná sieň, 1. poschodie.
16.12.2014: Ing. Zbyšek Šustek, Csc.: Platidlá cudzích štátov ako zákonné obeživo na území ČSR a SR, II.časť
Pravidelné výmenné stretnutia nu mizmatikov sa konajú každú nedeľu od 7.30 do 11.00 hod. (spolu
s filatelista-mi) v jedálni vysokoškolského internátu na Dobrovičovej ul. č.14 ( bývalý Suvorák ). Vstupné pre členov
spoločnost je
0,35 €, dôchodcovia 0,20 €. V mesiacoch júl-august sa výmenné stretnutia nekonajú.
Vý menné stretnutia v Stredisku kultúry BN M, Vajnorská 21, Bratislava, sa budú v roku 2014 konať
v následovných termínoch : 8.novembra; 6 decembra v čase od 8.00 do 12.00 hod. Vstupné 1,-€, dôchodcovia 0,70 €, deti
do 10 rokov a ZŤP zdarma, poplatok za stôl 4,-€. Bližšie informácie na www.skvajnorska.sk , e-mail: p. Morávek:
[email protected]
Informácie o činnosti bratislavskej pobočky získate na členských schôdzach alebo na inter.stránke
www.snsblava.sk
Informácie o emisných plánoch NBS získate na stránke www.nbs.sk alebo na stránke mincovne Kremnica www.mint.sk
Ďakujeme všetkým, ktorý nám dodali na túto aukciu hodnotný materiál. Tešíme sa na Vašu účasť
v korešpondenčnej aukcii a prajeme veľa úspechov v získavaní numizmatického materiálu do Vašich zbierok.
Katalóg zostavil Ing. Marián Ondrejmiška a kol.
Vysvetlivky skratiek
Ag –striebro
nep. –nepatrný
stoj.- stojací
Au –zlato
nečit. –nečitateľný
ser. –séria
Av. –averz
nesig. –nesignovaná
spr. - sprava
Rv. - reverz
Ni –nikel
spec.perf. –Specimen perforovaný
b.z. –bez značky
n. 15 ks –náklad 15 ks
spec.raz.- Specimen razítkovaný
Bz - bronz
pat.-patinovaný, patina
spec.tlač. –Specimen tlačený
Cu –meď
postr. - postriebrený
st.poč. –stopa po počítačke
č. –číslo
použ. - použitý
škr. - škrabanec
čiast.- čiastočne
pozlát. - pozlátený
škv. –škvrna
dr.úd. –drobné údery
prask. –prasknutý
n.škv. –nepatrná škvrna
fl. –fľak,fľaky
prelož. –preloženie
u. - uško
g –gram
preraz. –prerazený
var. - varianta
hr. –hrana, hrany
punc. –puncovaný
vľ. - vľavo
hr.a - čitateľná z averzu
R –vzácny
vlas.škr. –vlasové škrabance
hr.b- čitateľná z reverzu
RR –veľmi vzácny
vpr. –vpravo
chyba mat. –chyba materiál
RR R- najvzácnejší
vyp.- vypadnutá po korozi
jednostr. –jednostranná
RL- razobný lesk
vytr. - vytrhnutá
Ms –mosadz
riad. –riadkový
zach. - zachovalá
natrh. –natrhnutý
3 m.d. –3 malé dierky
zľ. - zľava
náhr. ser. –náhradná séria sign.- signované
Použitá literatúra :
B
Č
Dav
Fi
Bajer, Holna, Kohout: Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010, Praha 2010
Čapek Václav : Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS papírová platidla 1985
Davenport, J.S. : European Crowns and Talers, German Talers, Seculav, Church and City Talers, Dollars of
Africa, Asia & Oceania, Silver guedens, Buffalo –Galesburg –London –Frankfurt –Neuwied 1947 –1992
Fischer: Katalog Monet Polskich 2011 , XX, XIX w. i monety koronne Stanislawa Augusta Poniatowskiego
3
H
JP
Kop
KM
MNB
2007
Min
N
Petr Haimann: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odzaků, Libri 2006
Januzs Parchimowicz: Münzkatalog Russland.Sowjetnnion und Nachfolgestaaten in Europa 1894-2006; 2007
Edmund Kopicki: Monety Zygmunta III Wazy Szczecin 2007 1.vydanie
Krause-Mishler : Standart Catalog of World coins 22th edition 1995
Standart Catalog of World coins 27th edition 2000
Standart Catalog of World coins 32th edition 2005
Catalog of World coins 5th edition 2011
Leányfalusi Károly –Nágy Ádám: A Forint –Filler Pénzrendszer Magyarország Fém-Es Papírpenzei 1946-2006;
Elena Minarovičová –Milan Bystrický: Numizmatická príručka SNS Bratislava 1984
Vlastislav Novotný : Mince Ferdinanda III.
1627-1657 Hodonín 2009;
Mince Leopolda I.
1657-1705 Hodonín 2005
Mince Jozefa I
1705-1711 Hodonín 2003
Mince Františka II. Rákociho
1703-1711 Hodonín 2003
Mince Karola VI.
1711-1740 Hodonín 2002
Mince Márie Terézie
1740-1780 Hodonín 2001
Mince Františka Lotrinského 1740-1765 (1766-1780) Hodonín 2003
Mince Jozefa II.
1765-1790 Hodonín 2003
Mince Leopolda II.
1790-1792 Hodonín 2003
Mince Františka I.
1 792-1835 Hodonín 2000
Mince a korunovačné medaily Ferdinanda V. 1835-1848 Hodonín 1996
Mince Františka Jozefa I.
1848-1916 1.vyd. Hodonín 1992
Mince Františka Jozefa I. 1848-1916 Hodonín 2008
Mince Československa 1918-1992, ČR a SR 1993-2011 Hodonín 2010
Papírová platidla Československa 1918-1993 , ČR a SR 1993-2010 V.vydání Hodonín 2010
Nov.
Emil Novák : Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách 1918-1993-2008
P
Pick Albert: Standard catalog of World paper Money, Seventh Edition-Volume Two, General Issues
Seaby H.A.Seaby, J.kozubski : Greek Coins and their Values, Seaby London 1974
Sear
David R.Sear : Roman Coins and their values, Vol .I-II., Spink London 2000-5
Greek Coins and their Values, Vol. 1-2, Seaby London 2000
SS
Günter Schön –Gerhard Schön : Kleiner Deutscher Münzkatalog 2009
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2001
Kleiner Deutscher Münzkatalog 1999
Kleiner Deutscher Münzkatalog 2012 42.vyd.
S
Günter Schön: Welt Műnzkatalog 20 Jahrehundert Battenberg 1992
V
Valovič Stanislav: Numizmatický katalóg Československých,Slovenských a českých mincí 1918-2011
Numizmatický katalóg Československých a Slovenských mincí 1918-2014
Numizmatický katalóg mincí Rakúského cisárstva a Rakúsko-Uhorska 1835-1918
I.vydanie 2012
Vel.
P.R.Velický : Majster Peter z Kremnice KPN Kralupy nad Vltavou 1982
WPM C.R.Bruce II., N.Shafer : Standart Catalog of World Paper Money 6th edition 2000
A.Pick, N.Shafer, C.R.Bruce II. Standart Catalog of World Paper Money 7th edition 1997
CSWPM G.S.Cuhaj Standart Catalog of World Paper Money 16th edition 2010
Y
Yeoman R. S.: Modern WOrld Coins, Racine, Wisconsin 1972
Zlato
František Jozef I
1. 4 Dukát 1915 novorazba Au, 13,96g N 117,V 119 vl.škr.
2. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
N 110,V 114 vl.škr.
3. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
N 110,V 114
4. 1 Dukát 1915 novorazba Au, 3,49 g
N 110,V 114
5. 10 korunák 1908 bz 60.výr.vlády Au 3,38g N 160, V 160
6. 10 korunák 1909 bz Au 3,38g
N 131, V 87 vl.škr.,fl.
7. 10 korunák 1910 KB Au 3,38g
N 133,V 106 vl.škr.,fl.
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
580.00
110.00
110.00
110.00
120.00
120.00
120.00
4
8. 10 korunák 1911 KB Au 3,38g
9. 10 korunák 1913 KB Au 3,38g
N 133, V 106
N 133, V 106 vl.škr.,dr.hr.
R
Slovenská republika 1993-2008
10. 10 000 Sk 2003 10.výr. SR AuPd bimetal N 8, V 69
11. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
12. 10 000 Sk 2004 Vstup SR do EU AuPd bimetal
N 10, V 70
13. 5 000 Sk 1994 Svätopluk Au
N 1, V 58
14. 5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica Au
N2, V 59
15. 5 000 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliarov Au N4, V 61
16. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
17. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
18. 5 000 Sk 2001 Zač. 3.tisícročia AuAgPt 37,23g trimetal N6,V62
19. 5 000 Sk 2002 Vlkolínec Au
N 7, V 63
20. 5 000 Sk 2004 Bardejov Au
N 11, V 64
21. 5 000 Sk 2005 Korunovácia Leopolda I. Au
N 12, V 65
22. Zbierka pamätných zlatých mincí v kazete typu Kassay:10000 Sk 2000,
2003,2004; 5000 Sk 1994,97,98,99,2001,02,04,05,06,08; N ZKS 1-8;10;
11;12;13;14; V SKP 58;59;60;61-70; 13 ks
23. Pamätné mince s motívmi bankoviek v drevenej kazete, emisia 2003
(20, 50, 100, 200, 500,1000, 5000 Sk); N ZSK 9;V SKP 57 7 ks
1/1
1/1
120.00
270.00
proof 600.00
proof 600.00
proof 600.00
proof 1000.00
proof 380.00
proof 550.00
proof 360.00
proof 360.00
proof 360.00
proof 380.00
proof 380.00
proof 380.00
proof 7300.00
Slovenská republika 2009
24. 100 € 2010 Drevené kostolíky UNESCO, AuAgCu 9,5g, N SKSb.Z1
25. 100 € 2011 Nitr.knieža Pribina - 1150.výr.úmrtia
26. 100 € 2012 Korunovácia Karola III.- 300.výr.
27. Zbierka zberateľských Euromincí SR v kazete typu Kassay:100 € 2010;2011 2xAu
N SKSb.Z1,2; V ESKZ 6 proof; 20 € 2009,2010 4x Ag N SKSb.2,5;V ESKZ 2,5
proof a 0/0; 10 € 2009,2010 6xAg N SKSb1,3,4;V ESKZ 1,3,4; 12 ks
proof
580.00
proof
proof
proof
420.00
430.00
450.00
proof 1200.00
Rakúsko rep. 1918-1934
28. 25 Schilling 1931 Au 5,88g SS 45 fl.
1/1
200.00
0/0
250.00
Rusko
30. 10 Rubeľ 1899 AP Mikuláš II. Au 900, 8,3 g
KM Y 64
31. 5 Rubeľ 1991 balet Paladium 7,78g certif. Y 268
1/1
0/0
250.00
225.00
Švajčiarsko
32. 20 Frank 1927
Au 6,451g
1/1
200.00
R
1/1
1/1
170.00
150.00
R
proof
160.00
R
proof
150.00
Slovenská republika
37. 100 rokov Slovnaft Bratislava 1895-1995, Odlievaná tehla z Ag 900,
pozlátená Au 24 kar.,vrstva 2 mikróny, 15x25 mm, 10,8 g
1
10.00
Truhlíková-Spěváková Jarmila 194038. Av.: Praha Výstavní palác, opis:Všeobecná československá výstava
v Praze 1991; Rv.:významné stavby v Praze, dole: 1791*1891*1991;
certif., sign., 25 mm, Au 986, 6,989g, č.000406 orig.etue
0/0
550.00
-0/0-
280.00
Poľsko
29. 10 Zl 1925 Bolesław Chrobry Au 3,225 g
Fi OB 024
R
KM 35.1
Nemecko
33. 10 Mark 1902 D Otto Au 3,96 g
34. 10 Mark 1906 J Hamburg Au 3,96 g
SS 16 vl.škr.,fl.
SS 11 vl.škr.,fl.
ČSSR
35. 1968, Svoboda,Dubček- medaila k 50.výr.vzniku ČSR; Au 986,
4,16g, 18,5 mm, Nov. 07.005
36. 1968, Dubček/mapa ČSR, Hradčany;- medaila k okupácii ČSR.
aug. 1968; Au 986, 3,48g, 17,7 mm, č. 1123
Novotný Štefan 195439. Av.: portrét, dole podpis M.Kováč, opis: Prezident Slovenskej republiky; Rv.:
Bratislavský hrad, štátny znak,4riadk.nápis: Až teraz,až týmto činom sa završila
a naplnila túžba po vlastnom štáte, 15.2.1993; sign. Novotný, 20 mm, Au 986,
5
Hőger Jozef Karel 195140. Av.: znak OH, Slov.olymp.tím; Prvá účast športovcov Slovenskej republiky OH
Atlanta 1996; Rv.: znaky šport.disciplín, 1986*Atlanta*1996; nesign., autor:
J.Hőger, 23 mm, Au 585; 8,0 g; lim.razba 200 ks, odražok č.107, certifikát
proof
150.00
Novotný Štefan 195441. Av.: hokejista, SZĽH, opis: Majstrovstvá sveta- Švédsko 2002; Rv.:
Gőteborg 11.5.2002, opis: Slovensko-majster sveta v ľadovom hokeji;
nesign., autor:Š.Novotný, M.Šomráková, minc.Kremnica; 25 mm,
Au 986, 13 g; lim.razba 200 ks, odražok č.047, certifikát
proof
350.00
1-1
1-1-0-0-0/0-
18.00
12.00
14.00
34.00
0-00-0
0-0-
15.00
10.00
16.00
1/1
-1/10-1-
15.00
14.00
70.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
95.00
95.00
95.00
34.00
30.00
30.00
38.00
38.00
38.00
34.00
34.00
34.00
34.00
26.00
34.00
34.00
34.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
25.00
26.00
24.00
30.00
Československo
ČSR 1918-1939
42. 10 Kč 1928; 20 Kč 1937 T.G.Masaryk N 13,14; V CSP 1,2 2 ks
43. 5 Kč 1925,26,38
N 8, V CS 8,9
3 ks
44. 20 Halierov 1937,38
N 4, V CS4 2ks
45. 10 Halierov 1935
N3V3
ČSR 1945-1953
46. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin; 100 Kčs 1951 K.Gottwald; 50 Kčs 1949
J.V.Stalin; N 49;50;48; V CSP 9;10;5 3 ks
47. 1 Kčs 1946 , 47(R) N 40, V CS 16
2 ks
48. 1 Kčs 1946,47(R)-CuNi; 50,51,52,53-Al N 40,41; V CS 16,17 6 ks
ČSR 1953-1960
49. 50 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR var.a
N 104; V CSP 29
50. 50 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR
N 104; V CSP 29
51. 10 Halierov 1953(obe minc.);54;55(RR);56(R);58(RR) N 61, V CS 26 6 ks
ČSSR 1961-1990 proof
52. 500 Kčs 1981 Ľudovít Štúr
N 144, V CSP 101
53. 500 Kčs 1987 Josef Lada
N 168, V CSP 103
54. 500 Kčs 1988 20.výr.Čs.federácie N 175, V CSP 105
55. 100 Kčs 1971 Josef Mánes
N 123; V CSP 57
56. 100 Kčs 1974 Bedřich Smetana
N 128; V CSP 58
57. 100 Kčs 1978 Julius Fučík
N 136, V CSP 62 pat.
58. 100 Kčs 1978 Karel IV.
N 138, V CSP 63 pat.
59. 100 Kčs 1979 Ján Botto
N 139, V CSP 64
60. 100 Kčs 1980 Petr Parléř
N 141, V CSP 65
61. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda N 142, V CSP 66
62. 100 Kčs 1981 Človek v kozme
N 145, V CSP 68
63. 100 Kčs 1984 Matej Bel
N 154, V CSP 76
64. 100 Kčs 1984 Jan Neruda
N 155, V CSP 77
65. 100 Kčs 1985 Martin Kukučín
N 159, V CSP 81 odlomená plomba
66. 100 Kčs 1985 Martin Kukučín
N 159, V CSP 81
67. 100 Kčs 1985 Konferencia Helsinky N 160, V CSP 82
68. 100 Kčs 1985 Petr Brandl
N 161, V CSP 83
69. 100 Kčs 1986 Karel Hynek Mácha
N 167, V CSP 84
70. 100 Kčs 1987 Banícka akadémia v B.Štiavnici N 170, V CSP 85
71. 100 Kčs 1988 Svet.výstava poštových známok N 173, V CSP 86
72. 100 Kčs 1988 Martin Benka
N 174, V CSP 87
73. 50 Kčs 1971 50.výr.KSČ
N 121, V CSP 32
74. 50 Kčs 1971 P.O. Hviezdoslav N 122; V CSP 33
75. 50 Kčs 1972 J.V.Myslbek N 125; V CSP 34 patina, fl.
76. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťaz.februára N 126;V CSP 35 pat.fl.
77. 50 Kčs 1973 Josef Jungmann N 127;V CSP 36 patina
78. 50 Kčs 1974 Janko Jesenský N 129; V CSP 37
79. 50 Kčs 1977 Ján Kollár
N 133, V CSP 39 patina
80. 50 Kčs 1978 650 rokov Mincovne Kremnica N 137, V CSP 41
81. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V CSP 42
82. 50 Kčs 1979 IX. zjazd KSČ
N 140, V CSP 42
83. 50 Kčs 1986 Český Krumlov
N 166, V CSP 47
84. 50 Kčs 1986 Bratislava
N 164, V CSP 45
R
R
R
6
85. 50 Kčs 1987
86. 50 Kčs 1988
87. 25 Kčs 1965
88. 25 Kčs 1968
89. 25 Kčs 1969
90. 20 Kčs 1972
Kôň Převalského N 169, V CSP 48
Juraj Jánošík
N 172, V CSP 49
20.výr.oslobodenia
N 109, V CSP 23
Národní muzeum v Praze N 113, V CSP 24
Jan Evangelista Purkyně
N 116, V CSP 25
Andrej Sládkovič N 124, V CSP 20
ČSSR 1961-1990
91. 500 Kčs 1981 125.výr. úmrtia Ľ.Štúra N 144; V CSP 101
92. 500 Kčs 1981 125.výr. úmrtia Ľ.Štúra N 144; V CSP 101
93. 500 Kčs 1981 125.výr. úmrtia Ľ.Štúra N 144; V CSP 101
94. 500 Kčs 1983 100.výr. otvorenia ND
N 153; V CSP 102
95. 500 Kčs 1983 hr.a 100.výr. otvorenia ND
N 153; V CSP 102
96. 500 Kčs 1988 20.výr. Československej federácie N 175; V CSP 105
97. 500 Kčs 1988 Matica slovenská N 171; V CSP 104
98. 500 Kčs 1988 Matica slovenská N 171; V CSP 104
99. 100 Kčs 1971 100.výr.úmrtia J. Mánesa
N 123; V CSP 57
100. 100 Kčs 1974 150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
101. 100 Kčs 1976 100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
102. 100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
103. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
104. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
105. 100 Kčs 1978 600.výr.úmrtia Karla IV.
N 138; V CSP 63
106. 100 Kčs 1978 600.výr.úmrtia Karla IV.
N 138; V CSP 63
107. 100 Kčs 1978 600.výr.úmrtia Karla IV.
N 138; V CSP 63
108. 100 Kčs 1978 75.výr.nar. J.Fučíka
N 136; V CSP 62
109. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64
110. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
N 141; V CSP 69
111. 100 Kčs 1980 650.výr.nar.Petra Parléře
N 141; V CSP 69
112. 100 Kčs 1990 Jan Kupecký
N 179, V CSP 90
113. 50 Kčs 1971 50.výr.založ. KSČ odlom.pant(proof),pat. N 121;V CSP 32
114. 50 Kčs 1971 50.výr.založ. KSČ
N 121;V CSP 32
115. 50 Kčs 1971 50.výr.založ. KSČ
N 121;V CSP 32
116. 50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava N 122; V CSP 33
117. 50 Kčs 1971 50.výr.úmrtia P.O.Hviezdoslava N 122; V CSP 33
118. 50 Kčs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
N 125; V CSP 34
119. 50 Kčs 1972 50.výr.úmrtia J.V.Myslbeka
N 125; V CSP 34
120. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
N 126; V CSP 35
121. 50 Kčs 1973 25.výr. Víťazného februára
N 126; V CSP 35
122. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna
N 127; V SCP 36
123. 25 Kčs 1968 Národní muzeum v Praze 1818-1968 N 113;V CSP 24
124. 25 Kčs 1969 100.výr.úmrtia J.E.Purkyně N 116;V CSP 25
125. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP
N 117; V CSP 26
126. 25 Kčs 1969 25.výr. SNP
N 117; V CSP 26
127. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
N 118;V CSP 27
128. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
N 118;V CSP 27
129. 25 Kčs 1970 50.výr. SND
N 118;V CSP 27
130. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
N 110; V CSP 16 hr.
131. 10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus
N 110; V CSP 16
132. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy N 111; V CSP 17
133. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana
N 112; V CSP 18
134. 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana
N 112; V CSP 18
135. 10 Kčs 1968 100.výr.Národního divadla
N 114;V CSP 19
136. 5 Kčs 1974
3 var. čísla 4
N 69 3 ks
137. 10 Halierov 1963 var.b
N 62; V CS 27 v.2
138. Súbor obehových mincí 1980 modrý obal N 86b
139. Súbor obehových mincí 1986 obal kartón N 92, V 10
140. Súbor obehových mincí 1987 obal kartón
N 93, V 11
141. Súbor obehových mincí 1988 obal kartón N 94, V 12
142. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
143. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
144. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
145. Súbor obehových mincí 1989 obal kartón N 95, V 14
RR
R
proof
proof
proof
proof
proof
proof
30.00
30.00
40.00
100.00
70.00
24.00
-0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-0/00/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/0-0/0-0/00/0
-0/00/0
1/1
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/1-0/01-1
-0/1
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
22.00
23.00
23.00
22.00
23.00
22.00
22.00
23.00
16.00
12.00
12.00
12.00
12.00
11.00
11.00
12.00
11.00
12.00
12.00
14.00
14.00
12.00
18.00
14.00
13.00
13.00
14.00
14.00
13.00
14.00
13.00
12.00
20.00
16.00
100.00
100.00
13.00
13.00
12.00
18.00
20.00
14.00
20.00
16.00
20.00
12.00
30.00
20.00
65.00
30.00
17.00
15.00
15.00
15.00
15.00
7
146. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
147. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
148. Súbor obehových mincí 1990 obal kartón
N 96, V 14
N 96, V 14
N 96, V 14
0-0
0-0
0-0
15.00
15.00
15.00
proof
proof
proof
40.00
60.00
40.00
0/0
0/0
0/0
23.00
23.00
23.00
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
12.00
12.00
19.00
20.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
proof
0/0
0/0
proof
0-0
0-0
0-0
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
25.00
14.00
14.00
25.00
19.00
30.00
25.00
R
R
R
0/00/00/00-1
0-0
12.00
12.00
12.00
20.00
20.00
RR
RR
RR
RR
R
-0-1
0-10-1-0-1
0-0-
40.00
40.00
65.00
40.00
30.00
R
proof
proof
proof
proof
proof
proof
750.00
85.00
85.00
85.00
85.00
200.00
ČSFR 1990-1992 proof
149. 100 Kčs 1991 Antonín Dvořák N 184, V CSP 95
150. 100 Kčs 1991 W. A. Mozart
N 185, V CSP 96
151. 50 Kčs 1990 Sv.Anežka Česká N 181, V CSP 51
ČSFR 1990-1992
152. 500 Kčs 1992 J.A.Komenský N 189; V CSP 106
153. 500 Kčs 1993 100.výr.Tenisového klubu N 192; V CSP 107
154. 500 Kčs 1993 100.výr.Tenisového klubu N 192; V CSP 107
155. 100 Kčs 1993 100.výr. Muzeálnej slovenskej spoločnosti
(1184 ks) N 194; V CSP 100
156. 100 Kčs 1993 Břevnovský kláštor N 193; V CSP 99
157. Súbor obehových mincí 1991 žetón Kremnica N 97a, V 15
158. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
159. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
160. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
161. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
162. Súbor obehových mincí 1991 (10 Kčs - Štefánik) N 97b, V 16
163. Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kčs - Rašín) N 98, V 17
164. Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kčs - Rašín) N 98, V 17
165. Súbor obehových mincí 1992 ( 10 Kčs - Rašín) N 98, V 17
Česká republika
Česká republika 1993166. 200 Kč 1994 Konská električka Brno
N MPCZ 4
167. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President", certifikát N MPCZ 13
168. 200 Kč 1997 Osobný autom. "President"
N MPCZ 13
169. 200 Kč 1998 F. Kmoch
N MPCZ 19
170. 200 Kč 1998 Korunovácia Přemysla I. Otakara
N MPCZ 20
171. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
N MPCZ 66
172. 200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja, certif.
N MPCZ 66
173. 200 Kč 2008 V. Ponrepo certif.
N MPCZ 64
174. 200 Kč 2009 Jehuda Löw ben Becatel cert.
N MPCZ 70
175. Súbor obehových mincí 1994 Hamburg,Jablonec
N 2a, V 2a
176. Súbor obehových mincí 2004 Vstup ČR do EU
177. Súbor obehových mincí 2004 MS v ľadovom hokeji
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
178. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
179. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
180. 20 Ks 1939 Tiso
N 34; V SKP1
181. 20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var. N 33; V SK 10.1 2 ks
182. 20 Ks 1941 Cyril a Metod obe var.
N 33; V SK 10.1 2 ks
183. 1 Ks 1940,1/0-; 41,-0/0-; 42,1/1 fl.; 44(RR), -0/0-; 45 (R),-0/0-;
N 30;V SK 7
5 ks pat.
184. 1 Ks 1940,1,2,2v,4(RR),5
N 30, V 7v1,v2 6 ks
185. 50 Halierov 1940(RR),1/1-; 41,-0/0; 43,0/1; 44(R),0/1;N 28,29;V SK 5,6 4 ks
186. 50 Halierov 1940(RR); 41 N 28; V SK 5 2 ks
187. 50 Halierov 1943, 44 (R)
N 29; V SK 6
2 ks
Slovenská republika 1993-2008 proof
188. 2000 Sk 2000 Bimilénium N 30, V 56
189. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
190. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
191. 1000 Sk 2003 10.výr.vzniku SR (štvorec so zaobl.rohmi) N 38, V 54
192. 1000 Sk 2008 Rozlúčka s korunou N 54, V 55
193. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N MPSK 7; V SKP 43
8
194. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N MPSK 7; V SKP 43
195. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N MPSK 7; V SKP 43
196. 500 Sk 1997 Pieninský národný park N 19,V 44
197. 500 Sk 1999 Tatranský národný park N 26,V 45
198. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni
N 31,V 47
199. 500 Sk 2001 Malá Fatra
N 33,V 49
200. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N 34,V 48
201. 500 Sk 2001 Začiatok 3.tisícročia trojuholník, N 34,V 48
202. 500 Sk 2005 Slovenský kras
N 45,V 50
203. 500 Sk 2006 Muránska planina N 48,V 51
204. 500 Sk 2007 Pevnosť Komárno N 51,V 52
205. 500 Sk 2008 Národný park-Nízké Tatry N 53,V 53
206. 200 Sk 1993 Ján Kollár N 3,V 5
207. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny NMPSK 2; V SKP 4
208. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny NMPSK 2; V SKP 4
209. 200 Sk 1994 M O V
N MPSK 4,V SKP 6
210. 200 Sk 1994 M O V
N MPSK 4,V SKP 6
211. 200 Sk 1994 Janko Alexy N MPSK 5,V SKP 7
212. 200 Sk 1994 D-DAY
N MPSK 6,V SKP 8
213. 200 Sk 1994 D-DAY
N MPSK 6,V SKP 8
214. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N MPSK 8; V SKP 10
215. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N MPSK 8; V SKP 10
216. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N MPSK 9,V SKP 9
217. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N MPSK 10,V SKP 12
218. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N MPSK 10,V SKP 12
219. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave
N MPSK 11,V SKP 11
220. 200 Sk 1995 1.električka v Bratislave
N MPSK 11,V SKP 11
221. 200 Sk 1996 Samuel Jurkovič
N MPSK 12,V SKP 14
222. 200 Sk 1996 Jozef Cíger Hronský
N MPSK 13,V SKP 13
223. 200 Sk 1996 Slovenský Olympijský Tím N MPSK 14,V SKP 16
224. 200 Sk 1996 Zubačka Štrbské Pleso
N MPSK 15,V SKP 15
225. 200 Sk 1996 Móric Beňovský
N MPSK 16,V SKP 17
226. 200 Sk 1997 Svetozár Hurban Vajanský
N 17,V 19
227. 200 Sk 1997 UNESCO - Banská Štiavnica N 18,V 18
228. 200 Sk 1997 Štefan Moyzes
N 20,V 20
229. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N 21,V 22
230. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku N 22,V 21
231. 200 Sk 1998 Vznik SNR
N 23,V 24
232. 200 Sk 1998 UNESCO - Spišský hrad
N 24,V 23
233. 200 Sk 1998 Ján Smrek
N 25,V 25
234. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N 27,V 26
235. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N 29,V 27
236. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N 32,V 28
237. 200 Sk 2001 Alexander Dubček
N 35,V 29
238. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N 36,V 31
239. 200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
N 37,V 30
240. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N 39,V 33
241. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N 40,V 32
242. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N 41,V 34
243. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N 42, V 35
244. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N 43,V 36
245. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N 44, V 37
246. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I. N 46,V 38
247. 200 Sk 2005 Bratislavské korunovácie - Leopold I. N 46,V 38
248. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
249. 200 Sk 2005 Bratislavský mier
N 47,V 39
250. 200 Sk 2006 Karol Kuzmány
N 49,V 40
251. 200 Sk 2007 Jozef Maximilián Petzval
N 50,V 41
252. 200 Sk 2008 Andrej Kmeť
N 52,V 42
253. 100 Sk 1993 Vznik SR
N 1,V 3
254. Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
255. Súbor mincí 2000 + žeton bimetal, drevená kazeta N 8, V 9
256. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov a ich história
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
200.00
200.00
400.00
750.00
320.00
280.00
100.00
100.00
95.00
150.00
190.00
95.00
65.00
65.00
65.00
40.00
40.00
45.00
220.00
220.00
150.00
150.00
150.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
150.00
140.00
300.00
350.00
140.00
200.00
160.00
200.00
200.00
150.00
200.00
180.00
180.00
260.00
140.00
55.00
48.00
48.00
38.00
38.00
38.00
48.00
28.00
38.00
38.00
40.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
35.00
95.00
95.00
70.00
9
257. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
258. Rozpracovaná zbierka pamätných mincí SR 1993-1998 proof v kazete typu
Kassay: 200 Sk 3 x Ag N NPSK 13,21,23; V SKP 13,22,24
3 ks
259. Zbierka pamätných mincí SR 1999-2005 proof v kazete typu Kassay:
200 Sk 13xAg, N NPSK29,32,35,36,37,39,40,41,42,43,44,46,47;
V SKP 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39; 500 Sk 4xAg,
N NPSK 31,33,34,45; V SKP 47,48,49,50; 1000 Sk 1xAg N MPSK
38; V SKP 54; 2000 Sk 2xAg N MPSK 30; V SKP 56; 19 ks
260. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 2006-2008 proof v kazete typu
Kassay: 200 Sk 3xAg, N MPSK 49;50,2; V SKP 40,1,2; 500 Sk 3xAg, N NPSK
48,51,3; V SKP 51,2,3; 1000 Sk Ag N NPSK 54; V SKP 55;
7 ks
Slovenská republika 1993-2008
261. 500 Sk 1994 Slovenský raj
N MPSK 7, V SKP 43
262. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N MPSK 19, V SKP 44
263. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N MPSK 19, V SKP 44
264. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N MPSK 19, V SKP 44
265. 500 Sk 1997 Pieninský národný park
N MPSK 19, V SKP 44
266. 500 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliárov N MPSK 28,V SKP 46
267. 500 Sk 1999 Kremnica-500.výr.razby toliárov N MPSK 28,V SKP 46
268. 500 Sk 1999 Tatranský národný park
N MPSK 26;V SKP 45
269. 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni N 3MPSK; V SKP 47
270. 500 Sk 2001 Národný park Malá Fatra
N MPSK 33, V SKP 49
271. 500 Sk 2001 Zač.3.tisícročia (trojuholník) N MPSK 34, V SKP 48
272. 500 Sk 2001 Zač.3.tisícročia (trojuholník) N MPSK 34, V SKP 48
273. 500 Sk 2005 Národný park Slovenský kras N MPSK 45, V SKP 50
274. 500 Sk 2006 Muránska planina
N MPSK 48, V SKP 51
275. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny N MPSK 2, V SKP 4
276. 200 Sk 1993 150 rokov spisovnej slovenčiny N MPSK 2, V SKP 4
277. 200 Sk 1993 Ján Kollár
N MPSK 3, V SKP 5
278. 200 Sk 1993 Ján Kollár
N MPSK 3, V SKP 5
279. 200 Sk 1994 100.výr. MOV N MPSK 4, V SKP 6
280. 200 Sk 1994 100.výr. MOV N MPSK 4, V SKP 6
281. 200 Sk 1994 D-DAY, SNP
N MPSK 6; V SKP 8
282. 200 Sk 1994 D-DAY, SNP
N MPSK 6; V SKP 8
283. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N MPSK 5, V SKP 7
284. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N MPSK 5, V SKP 7
285. 200 Sk 1994 Janko Alexy
N MPSK 5, V SKP 7
286. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N MPSK 8, V SKP 10
287. 200 Sk 1995 Pavol Jozef Šafárik
N MPSK 8, V SKP 10
288. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N MPSK 9; V SKP 9
289. 200 Sk 1995 Mikuláš Galanda
N MPSK 9; V SKP 9
290. 200 Sk 1995 1. električka v Bratislave N MPSK 11, V SKP 11
291. 200 Sk 1995 Rok ochrany prírody
N MPSK 10, V SKP 12
292. 200 Sk 1996 100.výr.nar. J.C.Hronského
N MPSK 13;V SKP 13
293. 200 Sk 1996 100.výr.nar. J.C.Hronského
N MPSK 13;V SKP 13
294. 200 Sk 1996 200.výr.nar. S. Jurkoviča
N MPSK 12; V SKP 14
295. 200 Sk 1996 200.výr.nar. S. Jurkoviča
N MPSK 12; V SKP 14
296. 200 Sk 1996 Zubačka Štrba-Štrbské pleso N MPSK 15; V SKP 15
297. 200 Sk 1996 Zubačka Štrba-Štrbské pleso N MPSK 15; V SKP 15
298. 200 Sk 1996 Slov.olymp.tím, OH 1896-1996 N MPSK 14; V SKP 16
299. 200 Sk 1996 Slov.olymp.tím, OH 1896-1996 N MPSK 14; V SKP 16
300. 200 Sk 1996 250.výr.nar. M. Beňovského
N MPSK 16; V SKP 17
301. 200 Sk 1996 250.výr.nar. M. Beňovského
N MPSK 16; V SKP 17
302. 200 Sk 1997 UNESCO - Banská Štiavnica
N MPSK 18, V SKP 18
303. 200 Sk 1997 UNESCO - Banská Štiavnica
N MPSK 18, V SKP 18
304. 200 Sk 1997 150.výr.nar. S.H.Vajanského
N MPSK 17; V SKP 19
305. 200 Sk 1997 200.výr.nar. Š.Moyzesa
N MPSK 20; V SKP 20
306. 200 Sk 1997 200.výr.nar. Š.Moyzesa
N MPSK 20; V SKP 20
307. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N MPSK 21; V SKP 22
308. 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria
N MPSK 21; V SKP 22
309. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
N MPSK 22; V SKP 21
310. 200 Sk 1998 Prvý parný vlak na Slovensku
N MPSK 22; V SKP 21
proof
60.00
proof
370.00
proof 2800.00
proof
550.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
38.00
40.00
40.00
40.00
40.00
48.00
48.00
70.00
48.00
38.00
48.00
48.00
40.00
100.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
15.00
15.00
11.00
11.00
11.00
14.00
14.00
11.00
11.00
11.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
14.00
10
311. 200 Sk 1998 UNESCO - Spišský hrad
N MPSK 24; V SKP 23
312. 200 Sk 1998 UNESCO - Spišský hrad
N MPSK 24; V SKP 23
313. 200 Sk 1998 100.výr.nar. J.Smreka
N MPSK 25; V SKP 25
314. 200 Sk 1998 100.výr.nar. J.Smreka
N MPSK 25; V SKP 25
315. 200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR
N MPSK 23; V SKP 24
316. 200 Sk 1998 150.výr.vzniku SNR
N MPSK 23; V SKP 24
317. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N MPSK 29, V SKP 27
318. 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia
N MPSK 29, V SKP 27
319. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N MPSK 27, V SKP 26
320. 200 Sk 1999 Pavol Országh Hviezdoslav
N MPSK 27, V SKP 26
321. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N MPSK 32, V SKP 28
322. 200 Sk 2000 Juraj Fándly
N MPSK 32, V SKP 28
323. 200 Sk 2001 Alexandr Dubček
N MPSK 35; V SKP 29
324. 200 Sk 2001 Alexandr Dubček
N MPSK 35; V SKP 29
325. 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla
N MPSK 36; V SKP 31
326. 200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
N MPSK 37; V SKP 30
327. 200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
N MPSK 37; V SKP 30
328. 200 Sk 2002 UNESCO - Vlkolínec
N MPSK 37; V SKP 30
329. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N MPSK 39; V SKP 33
330. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N MPSK 39; V SKP 33
331. 200 Sk 2003 Imrich Karvaš
N MPSK 39; V SKP 33
332. 200 Sk 2003 Jozef Škultéty
N MPSK 40; V SKP 32
333. 200 Sk 2004 Wolfgang Kempelen
N MPSK 41; V SKP 34
334. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N MPSK 42; V SKP 35
335. 200 Sk 2004 Vstup SR do EU
N MPSK 42; V SKP 35
336. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N MPSK 43; V SKP 36
337. 200 Sk 2004 UNESCO - Bardejov
N MPSK 43; V SKP 36
338. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N MPSK 44; V SKP 37
339. 200 Sk 2004 Ján Andrej Segner
N MPSK 44; V SKP 37
340. 200 Sk 2007 Jozef Maximilian Petzval
N MPSK 50, V SKP 41
341. 200 Sk 2008 Andrej Kmeť
N MPSK 52; V SKP 42
342. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
343. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
344. Súbor obehových mincí 1995 Bratislava
345. Súbor obehových mincí 1996 Košice
346. Súbor obehových mincí 1996 Košice
347. Súbor obehových mincí 1996 Košice
348. Súbor obehových mincí 1996 Košice
349. Súbor obehových mincí 1996 Košice
350. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
351. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
352. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
353. Súbor obehových mincí 1997 Banská Bystrica
354. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
355. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
356. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
357. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
358. Súbor obehových mincí 1998 Kremnica
359. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
360. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
361. Súbor obehových mincí 2000 Bratislava,žetón NB pob. Bratislava
362. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
363. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
364. Súbor obehových mincí 2002 MS v hokeji - SR majster sveta
365. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
366. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
367. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
368. Súbor obehových mincí 2003 Oravský hrad
369. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
370. Súbor obehových mincí 2003 675 rokov Kremnice
371. Súbor obehových mincí 2003 10.výr. NBS
372. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
15.00
15.00
14.00
14.00
12.00
12.00
14.00
14.00
12.00
12.00
14.00
14.00
14.00
14.00
11.00
15.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
20.00
20.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
14.00
28.00
28.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
24.00
85.00
12.00
11
373. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
374. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
375. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
376. Súbor obehových mincí 2004 Vstup SR do EU
377. Súbor obehových mincí 2004 Slovenské mince a euromedaily
378. Súbor obehových mincí 2004 10,20 Halierov (Ag) a ich história
379. Súbor obehových mincí 2006 XX. ZOH Turín 2006
380. Súbor obehových mincí 2007 Hist.regiony Gemer, Malohont, Novohrad, Hont
381. Súbor obehových mincí 2007 České a slovenské mince 2007
382. Súbor obehových mincí 2007 Gejza Dusík
383. Súbor obehových mincí 2008 Hist.regiony Pohronie, Horehronie, Podpoľanie, Liptov
384. Súbor obehových mincí 2008 Rozlúčka so slovenskou korunou
385. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
386. Súbor obehových mincí 2008 90. výr. Pittsburskej dohody
387. Zničené slovenské mince 1993-2007
388. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1993-1998 v kazete typu
Kassay: 100 Sk 1xAg, N MPSK 1;V SKP 3; 200 Sk 22xAg, N MPSK
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25; V SKP 4,
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25; 500 Sk
2xAg, N MPSK 7,19; V SKP 43,44;
25 ks
389. Kompletná zbierka pamätných Ag mincí SR 1999-2005 v kazete typu Kassay:
200 Sk 14xAg, N NPSK 27,9;32,5,6,7,9;40,1,2,3,4,6,7;V SKP 26-39; 500 Sk
6xAg N MPSK 26,8;31,3,4;45; V SKP 45-50; 1000 Sk Ag N MPSK 38;
V SKP 54; 2000 Sk Ag N MPSK 30; V SKP 56;
22 ks
Slovenská republika 2009390. 20 € 2009 Národný park Veľká Fatra N SKSb 2, V 2
391. 10 € 2009 Aurel Stodola
N SKSb 1, V 1
392. 10 € 2009 Aurel Stodola
N SKSb 1, V 1
393. 10 € 2012 Chatam Sofer - 250.výr. narodenia
394. 10 € 2013 20.výročie vzniku Národnej banky Slovenska
395. 2 € 2009 Prvá zberateľská karta (pamätná minca 17.nov.1989-2009)
podpis autora -P.Károly limitovaný vl. náklad 1000 ks
396. Zberateľské karty č.184 : 2 € 2009 10.výr.vzniku Hospodárskej
a menovej únie; 20.výr.17.novembra 1989; 2 € 2011 20.výr.vzniku
Vyšegradskej skupiny; 2 € 2012 10.výr.zavedenia eurovej meny; 4 ks
397. Štartovací balíček euromincí 2009
398. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
399. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
400. Prvý súbor slovenských euromincí 2009
401. Súbor obehových euromincí 2009 Hist.regiony Orava,Kysuce,Považie
402. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
403. Súbor obehových euromincí 2010 XXI. Zimné OH Vancouver
404. Súbor obehových euromincí 2010 40.výr.vzniku Slovenské numiz.spoločnosti
405. Súbor obehových euromincí 2010 MS vo futbale 2010 v JAR
406. Súbor obehových euromincí 2010 Historické regiony Tekov, Turiec, Podsitniansko
407. Súbor obehových euromincí 2011 MS v hokeji Bratislava, Košice
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
20.00
12.00
30.00
14.00
12.00
85.00
22.00
20.00
20.00
12.00
0-0
350.00
0-0
1100.00
proof
0/0
proof
proof
proof
48.00
20.00
30.00
200.00
35.00
0/0
95.00
0-0
0-0
proof
0-0
0-0
0-0
proof
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
38.00
20.00
70.00
20.00
20.00
20.00
40.00
20.00
35.00
20.00
20.00
25.00
-0/0-
15.00
3/2
14.00
1/1
-2/11/1
1/0
-0/0-0/0-
180.00
150.00
70.00
170.00
15.00
15.00
Habsburgovci
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
408. 1 Toliar 1780 S.F. (Levanstský toliar) novorazba Ag 833, 28,06 g
1.typ b.); 2.tvar brože II.); 3.diadém 8)
Habsburgovci - Ferdinand V. 1835-1848
409. 10 Grajciar 1842 E Karlovský Belehrad
410. 1
411. 2
412. 2
413. 2
414. 1
415. 1
N6
František Jozef I Rakúsko
Spolkový Toliar 1858 B hr.a N 54;V FJ 25 škr.
Zlatník 1859 B hr.a
N 48;V FJ 49 škr.
Zlatka 1879 hr.b pamätná minca-str.svadba
N 151;V FJ 141
Zlatka 1882 hr.b
N 51; V FJ 52 škr.,hr.
Zlatník 1858 A bez bodky za REX
V FJ 45
Zlatník 1860 A
N 39; V FJ 45
12
416. 1 Zlatník 1860 A bez bodky za REX
N 39; V FJ 45
417. 1 Zlatník 1861 A bez bodky za REX
N 39; V FJ 45
418. 1 Zlatník 1862 A bez bodky za REX
N 39; V FJ 45
419. 1 Zlatník 1863 A bez bodky za REX
N 39; V FJ 45
420. 1 Zlatník 1866 A bez bodky za REX
N 40; V FJ 46
421. 1 Zlatník 1873 bz
N 42; V FJ 48
422. 1 Zlatník 1874 bz
N 42; V FJ 48
423. 1 Zlatník 1875 bz
N 42; V FJ 48
424. 1 Zlatník 1876 bz
N 42; V FJ 48
425. 1 Zlatník 1877 bz
N 42; V FJ 48
426. 1 Zlatník 1878 bz
N 42; V FJ 48
427. 1 Zlatník 1879 bz
N 42;V FJ 48
428. 1 Zlatník 1880 bz
N 42;V FJ 48
429. 1 Zlatník 1881 bz
N 42;V FJ 48
430. 1 Zlatník 1882 bz
N 42;V FJ 48
431. 1 Zlatník 1883 bz
N 42;V FJ 48
432. 1 Zlatník 1884 bz
N 42;V FJ 48
433. 1 Zlatník 1885 bz
N 42;V FJ 48
434. 1 Zlatník 1886 bz
N 42;V FJ 48
435. 1 Zlatník 1887 bz
N 42;V FJ 48
436. 1 Zlatník 1888 bz
N 42;V FJ 48
437. 1 Zlatník 1889 bz
N 42;V FJ 48
438. 1 Zlatník 1890 bz
N 42; V FJ 48
439. 1 Zlatník 1891 bz
N 42; V FJ 48
440. 1 Zlatník 1892 bz
N 42; V 48
441. 1 Zlatník 1892 bz
N 42; V FJ 48
442. 3 Grajciar 1849 N.B.; 1 Grajciar 1848 revolučná razba; N 86;85; V R 4,3 hr.,patina
443. 2 Grajciar 1851 G malé G
N 12
444. 5 korunák 1900
N 81;V FJ 83
445. 5 korunák 1900 hr.a
N 81;V FJ 83
446. 5 korunák 1907 bz Ag 900 24g N 81
447. 5 korunák 1907 bz hr.a
N 81;V FJ 83
448. 5 korunák 1908 60.výr.vlády
N 162; V FJ 159
449. 5 korunák 1909 (Marschall) hr.a N 82;V FJ 84
450. 5 korunák 1909 (Schwartz) hr.b
N 83;V FJ 85
-1/1-0/0-0/0-0/01/01/1-2/2
-0/02/2
-0/0
1/2
0/0
1/1-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0
-0/0-0/0-0/01/1
2/1
-0/01-12/2
-1/2
-2/11/1
-1/12/2
1/1
1/1
10.00
15.00
26.00
26.00
110.00
30.00
24.00
24.00
10.00
15.00
10.00
20.00
18.00
18.00
20.00
18.00
18.00
22.00
18.00
18.00
18.00
18.00
22.00
18.00
13.00
20.00
15.00
13.00
15.00
20.00
65.00
50.00
15.00
100.00
70.00
František Jozef I Uhorsko
451. 1 Zlatník 1875 KB hr.b
N 44; V FJ 65
452. 1 Zlatník 1876 KB hr.b
N 44; V FJ 65
453. 1 Zlatník 1877 KB hr.a N 44; V FJ 65
454. 1 Zlatník 1878 KB hr.b
N 44; V FJ 65
455. 1 Zlatník 1879 KB hr.a
N 44; V FJ 65
456. 1 Zlatník 1880 KB hr.a
N 44; V FJ 65
457. 1 Zlatník 1881 KB hr.a úzsky štít
N 44; V FJ 65
458. 1 Zlatník 1881 KB hr.a široký štít
V FJ 66 V.1
459. 1 Zlatník 1882 KB hr.a
N 46; V FJ 67 V.2
460. 1 Zlatník 1883 KB hr.b
N 46; V FJ 67
461. 1 Zlatník 1884 KB hr.b
N 46; V FJ 67
462. 1 Zlatník 1885 KB hr.a
N 46; V FJ 67
463. 1 Zlatník 1886 KB hr.a
N 46; V FJ 67
464. 1 Zlatník 1887 KB hr.b
N 46;V FJ 67
465. 1 Zlatník 1888 KB hr.a
N 46;V FJ 67 škr., n.hr.
466. 1 Zlatník 1889 KB hr.a
N 46;V FJ 67 n.škr.
467. 1 Zlatník 1890 KB hr.a znak Fiume N 47;V FJ 68
468. 1 Zlatník 1890 KB hr.a
N 46;V FJ 67 škr.,hr.
469. 1 Zlatník 1891 KB znak Fiume N 47;V FJ 68 škr.,pat.
470. 1 Zlatník 1892 KB znak Fiume N 47;V FJ 68
471. 20 Grajciar 1869 KB
V FJ 62
472. 20 Grajciar 1869 KB
V FJ 62 škr.
473. 10 Grajciar 1870 GYF V FJ 60
474. 5 korunák 1900 KB
N 84;V FJ 105
475. 5 korunák 1900 KB
N 84;V FJ 105
476. 5 korunák 1907 KB hr.a 40.výr.korunovácie N 158; V FJ 164 dr.sek.
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
-2/21/1
1/1
-2/2
-2/1-1/12/1
1/1
-2/1-2/2
-1/1
2/12/3
1/11/1-1/21/1
30.00
30.00
25.00
20.00
15.00
25.00
25.00
35.00
20.00
8.00
25.00
25.00
10.00
10.00
20.00
16.00
28.00
10.00
20.00
30.00
18.00
15.00
16.00
42.00
50.00
60.00
13
477. 5 korunák 1907 KB hr.b
478. 5 korunák 1908 KB hr.a
479. 5 korunák 1909 KB hr.a
480. 1 Halier 1914 KB
481. 1 Halier 1914 KB
N 84; V FJ 105 škr.,sek
N 84; V FJ 105 škr.,sek.,dr.hr.
N 84; V FJ 105 škr.,sek.,dr.hr.
N 60;V FJ94 pat.
N 60;V FJ94 pat.
-1/1-1/1-1/10/0
1/1
100.00
60.00
60.00
180.00
130.00
Nemecko,cisárstvo
482. 50 Pfennig 1877 E
SS 8 škr.
2/2
25.00
Nemecko-BRD
483. 5 Mariek 1970 F hr.b; 71 D hr.a NNA; 72 D hr.b NNA; 72 G
hr.a NNA Ag 625 11,2g SS 110 4ks
484. 2 Marky 1951 F
S 109 hr.
485. 1 Marka 1950 D,F,G,J
KM 110 4 ks škr.,hr.
0-11/1
1-1
22.00
25.00
12.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00/0
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00/0
-0/0-
30.00
30.00
30.00
30.00
12.00
20.00
12.00
12.00
20.00
30.00
12.00
20.00
12.00
12.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
18.00
RR
RR
Nemecko
Európa
Rakúsko
486. 5 Schilling 1934
487. 5 Schilling 1934
488. 5 Schilling 1935
489. 5 Schilling 1935
490. 2 Schilling 1928
491. 2 Schilling 1929
492. 2 Schilling 1930
493. 2 Schilling 1930
494. 2 Schilling 1931
495. 2 Schilling 1933
496. 2 Schilling 1934
497. 2 Schilling 1935
498. 2 Schilling 1936
499. 2 Schilling 1937
hr.a
hr.b
hr.a
hr.a
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag Madona von Mariazell
Ag Madona von Mariazell
Ag Madona von Mariazell
Ag Madona von Mariazell
Schubert SS 47
Billroth SS 48
Vogelweide
SS 49
Vogelweide
SS 49
Mozart SS 50
Seipel SS 52
Dollfuss SS 59
Lueger SS 60
Prinz Eugen SS 61
Fischer von Erlach SS 62
SS 56
SS 56
SS 56
SS 56
Rakúsko 1947-2001
500. 100 Schilling 1975 Johann Strauss hr.a KM 2923;SS 118
501. 100 Schilling 1975 20 Jahre Stäätsverträg hr.a KM 2924;SS 119
502. 100 Schilling 1976 XII. ZOH Innsbruck hr.a KM 2926;SS 121
503. 100 Schilling 1976 XII. ZOH/ erb mesta hr.b KM 2928;SS 123.1
504. 100 Schilling 1976 XII. ZOH/ erb mesta hr.a KM 2929;SS 124.1
505. 100 Schilling 1976 XII. ZOH/erb Tirolska hr.a KM 2929;SS 124.2
506. 100 Schilling 1976 200 Jahre Burgtheater hr.b KM 2930;SS 125
507. 100 Schilling 1976 Kärnten Herzogstuhl hr.a KM 2931;SS 126
508. 100 Schilling 1976 Johann Nestroy hr.a KM 2932;SS 128
509. 100 Schilling 1977 Stift Kremsmünster hr.a KM 2934;SS 129
510. 100 Schilling 1977 Hohensalzburg hr.b KM 2935;SS 130
511. 100 Schilling 1977 Münzstätte Hall in Tirol hr.b KM 2936;SS 131
512. 100 Schilling 1978 Villach hr.a KM 2940;SS 134
513. 100 Schilling 1978 Arlbergstrassentunnel hr.b KM 2941;SS 136
514. 100 Schilling 1979 Dom zu Wiener Neustadt hr.b KM 2942;SS 137
515. 100 Schilling 1979 Bregenz Festspiel u.Kongresshaus hr.b KM 2945;SS 140
516. 50 Schilling 1959 Tiroler Freiheit hr.a KM 2888;SS 81
517. 50 Schilling 1963 600 JahreTirol-Östereich hr.a KM 2894;SS 87
518. 50 Schilling 1965 Universität Wien hr.b KM 2898;SS 90
519. 50 Schilling 1966 Oesterreichische National Bank hr.b KM 2900;SS 92
520. 50 Schilling 1967 100 Jahre Donauwalzer hr.a KM 2902;SS 95
521. 50 Schilling 1969 Maximilian I. hr.a KM 2906;SS 99
522. 50 Schilling 1970 Universität Innsbruck hr.a KM 2908;SS 102
523. 50 Schilling 1970 Dr. Karl Renner hr.a KM 2909;SS 103
524. 50 Schilling 1971 Ing. Julius Raab hr.b KM 2911;SS 105
525. 50 Schilling 1973 Bummerlhaus in Steyr hr.b KM 2916;SS 109
526. 50 Schilling 1973 Dr.h.c. Theodor Körner hr.b KM 2917;SS 111
527. 25 Schilling 1955 Národné divadlo hr.b KM 2880;SS 73
14
528. Súbor obehových mincí 1985
Rakúsko 2002529. 5 € 2004 Ag 100 rokov futbalu certifikát
KM 3113
Estónsko
530. 1 Sent 1929; 2 Senti 1934; 5 Senti 1931 KM 10;15;11
3 ks
Maďarsko 1926-46
531. 5 Pengö 1930 Horthy KM 512
Poľsko 1945-1994
532. 50 Zl 1972 Fryderik Chopin
Fi K 001
Poľsko od 1995
533. 20 Zl 2007 Leon Wyczółkowski farebná klipa
Fi K(20) 047
534. 20 Zl 2008 Kazimierz Dolny
Fi K(20) 050
535. 20 Zl 2008 65.výr.povstania vo Varšavskom gete Fi K(20) 049
536. 20 Zl 2008 Ochrana prírody-sokol sťahovavý
Fi K(20) 048
537. 20 Zl 2008 Ochrana prírody-jašterica zelená
Fi K(20) 052
538. 20 Zl 2010 Podkowiec maly
Fi K(20) 056
539. 20 Zl 2010 Krzemoinki opatowskie
Fi K(20) 066
540. 10 Zl 2007 História poľskej jazdy-rytier 15.st. klipa
Fi K(10) 092
541. 10 Zl 2007 150.výr.nar.K. Korzeniowskiego hologram Fi K(10) 093
542. 10 Zl 2007 125.výr.nar.Karola Szymanowskiego
Fi K(10) 091
543. 10 Zl 2008 40.výr. marca 1968
Fi K(10) 094
544. 10 Zl 2008 Bronislaw Pilsudski
Fi K(10) 099
545. 10 Zl 2008 180.výr. C B P
Fi K(10) 104
546. 10 Zl 2009 95.výr. Prvej kompánie
Fi K(10) 110
547. 10 Zl 2009 90.výr. N K Ú hologram
Fi K(10) 103
548. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-T.Gajcy,pozl.stred
Fi K(10) 109
549. 10 Zl 2009 Varšavské povs.-Krysztof Kamil Baczyňski
pozlátený vonkajší kruh
Fi K(10) 108
550. 10 Zl 2009 30.výr. Solidarity (farebná)
Fi K(10) 105
551. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen klipa
Fi K(10) 107
552. 10 Zl 2009 Czeslaw Niemen
Fi K(10) 106
553. 10 Zl 2010 Szwoležer Napoleona I. klipa
Fi K(10) 117
554. 10 Zl 2010 ZOH Vancouver
Fi K(10) 116
555. 10 Zl 2010 KL Auschwitz-Birkenau
Fi K(10) 115
556. 10 Zl 2010 150.výr.Múzea Warszawie
Fi K(10) 141
557. 2 Zl 2004-2005 kompletná zbierka 16 ks Vojvodstvá v špec.albume
558. 2 Zl 2006-2008 kompletná zbierka 32 ks Historické mestá v špec.albume
Rusko
559. 15 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
560. 10 Kopejok 1916 Osaka Ag Mikuláš II.
561. 5 Kopejok 1866 EM Alexander II.
Slovinsko
562. 500 Tolarjev 1991
1.výr samostatnosti
KM Y 21a.1
KM Y 20a
KM Y 6a
KM 1
Španielsko 1949-2001
563. 2000 Pesetas 1990 Ag, 26,7g Olymp.symboly na OH ´92
Švajčiarsko
564. 20 Frank 2010 BERNINA BAHN 100.výr. prevádzky
565. 2 Frank 1914
SS 29
566. 10 Rapp 1918
SS 25a
567. 5 Rapp 1889
SS 24
568. 5 Rapp 1918
SS 24a
569. 2 Rapp 1875, 79, 83
SS 16
570. 2 Rapp 1897
SS 16
571. 2 Rapp 1899
SS 16
Taliansko pred 1900
572. 2 Lire 1863 T-BN
KM 16.2
KM 860
R
R
RR
R
R
R
RR
0-0
15.00
0/0
12.00
1-1
12.00
0/0
15.00
proof
15.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
25.00
30.00
30.00
35.00
35.00
30.00
50.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
22.00
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
proof
0/0
0/0
22.00
22.00
22.00
20.00
35.00
22.00
22.00
30.00
40.00
80.00
0/0
0/0
1/1
27.00
30.00
25.00
proof
14.00
0/0
30.00
0/0
1/1
0/0
1/2
1/1
1-1
1/1
1/1
35.00
15.00
20.00
28.00
12.00
15.00
12.00
12.00
-1/1-
20.00
15
Vatikán 2002573. 20 Cents 2007 Benedik XVI. (razene len pre súbory)
0/0
30.00
1-1
48.00
0-0
16.00
1/1
110.00
1/1
20.00
1/1
90.00
1/1
60.00
1/1
35.00
0/0
50.00
0/0
50.00
proof
25.00
0/0
50.00
proof
12.00
0/0
15.00
proof
15.00
Amerika
Kanada
574. Komplet 2 x 1 Dollar; 15 x 25 Cents 2007-2010 ZOH 2010
pamätné mince vo folderi
17 ks
Ázia
Kazachstan
575. 20,10,5,3,1 Tenge 1993; 50,20,10,5,2 Tyin 1993
10 ks
Medaily
ČNS
576. Av.:razič mincí,Česká numismatická společnost v Praze 1919-1999;
Rv.:Václav II,český král 1283-1305; sign.Hásek, 60 mm, Ag 925, 103,3g
577. Av.:razič mincí,Česká numismatická společnost v Praze 1919-1999;
Rv.:Václav II,český král 1283-1305; sign.Hásek, 60 mm, tombak
SNS pobočka Kremnica
578. Av.: hory,hrad, mince, medaly, opis: 1328-1978 Výročie založenia mincovne
v Kremnici; Rv.: znak mesta a mincovne,balancier, vľ.:Slovenská/numizmatická/
spoločnosť/pobočka/Kremnica, dole erby ; sign. Peter A., 50 mm, Ag 900, patina
SNS pobočka Nitra
579. Av.:portrét, vľ.:1903/1974, opis:Sochár medailér Fraňo Štefunko;
Rv.:obraz "Ukrižovanie", opis:Sloven.numizmatická spoločnosť
pob.Martin-Matica slovenská 1990; sign. Novotný, 50 mm, Ag 900
580. Av.: 2 postavy, opis: Cyril*Metod Zakladatelia slovanského
písomníctva; Rv.:veža, oráč, opis: Slov.numizmat.spoločnosť
pobočka Nitra ; sig. CV. 1984; 70 mm, tombak patin.
581. Av.: Knieža so synom na koni, po obvode: Knieža nitranské so
svojim synom Koceľom,dole: PRIBINA; Rv.:hrad v Nitre, po obvode:
1972 Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Nitra 1987,
dole:Staroslovienska Nitra; sig.Cvengrošová, 40 mm, Ag 900
SNS pobočka Trenčín
582. Av.:portrét zprava,po obvode: Košariská 21.7.1880,Gen.Dr.Milan Rastislav Štefánik
Vedec-letec-štátnik; Rv.: mohyla na Bradle, vpr.:SNS pob.Trenčín,dole št.znak,
vľ.:Veriť,milovať,pracovať; vpravo 5riadk.nápis:Na pamiatku/osobnosti/ktorá
výraz/ne prispela/ku vzniku ČSR.; sign. Vavro M., 40 mm, Ag 900
SNS Ústredný výbor
583. Av.: opis:Slovenská numizmatická spoločnosť 1970-40 rokov-2010, Biatec; Rv.:
Medzinárodné numizm.sympózium Kremnica; sign.Novotný, 26 mm, Ag 925/1000
584. 1989,Av.: portrét spredu, po obvode:Dr.M.R.Štefánik 1880-1919;Rv.: hore 5riadk.
nápis:4.mája 1919/zahynul/v Ivanke čs.mini/ster generál/M.R.Štefánik; vľ. SNS,
mohyla; vpravo:orlica,lev, dvojkríž; sign. Kožuch, 40 mm, Ag 900 patina
585. Av.:5riadk.nápis: I.zasadanie/ predsedníctva/svetového kongresu/Slovákov/v Bratislave sept.1990; Rv.: sediaca žena s ohňom a knihou, vľ. znak SNS, dole: Kto
za pravdu horí; sign. KM (Kožuch), 60 mm, tombak postriebr., patina
586. Medzinárodné numizmatické sympózium Humenné 2007 + žetón
40 mm, patin.postrieb.tombak-bimetal, autor:Černaj
Bódi Ladislav 1944 587. Av.:kostol v Kremnici, znak MK, dole:KREMNICA; Rv.: brána v Kremnici,
vľ.2 slnka,vpr.:mestský znak, dole: 1328/Kremnica;
sign., 60 mm, tombak postriebr., patina
588. Av.:Na moste 4 nevoľníci, nápis: ZELENÉ 1825-1980, kruhopis:
155.výr.vzbury nevoľníkov; Rv.:6riadk.nápis:Vzburu organizovali/
16
bratia/Matej,Juraj a Ján/Ročkárovci/a vtedajší rychtár/Michal
Srniš, dole: venuje G.Srniš; sign., 50 mm, Ag 900,
589. Av.:bojovníci, 300.výročie odchodu osmanských vojsk zo strednej
Evrópy; Rv.: vľ. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica,
v strede: Múzeum mincí a medailí Kremnica, vpr. Mestské múzeum
Nová Baňa; sign., 70 mm, tombak postriebr.
590. Av.: hore: 1328-1988, hrad, vpr.minciar, dole mince, v strede: 660 rokov mincovníctva v Kremnici; Rv.:hore balancier, dole mince, v strede: Štátna mincovňa
nositeľ radu práce a radu Víťazného februára; sign., 80 mm, tombak
R
Černaj Ján 1948-2011
591. Av.:portrét zľava, po obvode:Andrej Hlinka verný syn slovenského
národa; Rv.:kostol v Ružomberku a mauzóleum Hlinku, po obvode:
Spomienkové oslavy v Ružomberku 28.9.1991;sign.,50 mm, Cu patin.
592. Av.:1.1.2002 Euromena, mapa Europy; Rv.: (Károly P.) €URO
certif., sign., 40 mm, Ag 999
Cvengrošová Ĺudmila 1937593. Av.: učiteľka, žiaci, dole: Za obetavú prácu pri výchove mladej generácie;
Rv.:Trenčianský hrad, dole: ONV odbor školstva v Trenčíne;
sign,70 mm, tombak postriebr.
594. Av.: hore silueta hradu, v strede mestský znak, nápis:Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky; Rv.:ruža, Za
rozvoj obvodu Bratislava II.; sign,70 mm, tombak postriebr.
595. Korunovačné slávnosti 2003-2010, komplet 8 ks;
sign., 30 mm, pozlátený a postriebrený tombak
Hám Anton 1899-1965
596. Av.: portrét, opis: Juraj Tranovský; Rv.: kniha, opis: Cithara
Sanctorum 1636-1936; nesign., 34 mm, Ag 987
597. Av.: opis: Trnava 700 rokov mestom 1238-1938; Rv.: mestská
veža; na hraneaaa.Mincovňa Kremnica; nesign., 40 mm, tombak
Höger Jozef Karel 1951598. Av.:znak OH, Slov.olym.tím, Prvá účasť športovcov Slovenskej
republiky* OH Atlanta 1996; Rv.: znaky špor.disciplín, 1896
Atlanta 1996; certif., sign., 40 mm , Ag 925
Housa Vlastislav 1932-2004
599. Av.: opis: Mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji ČSSR 1985,dole:MS 85 Praha;
Rv.:Prašná brána, znak mesta, opis: Praga v Trenčíne; sign,70 mm, tombak postriebr.
Intercoins
600. 500.výr.objavenia Ameriky; Av.: portrét Cristoforo Colombo 1451-1506;
Rv.:Lascoperta Dellamerica 1492; sign. M.Paccini; 42 mm;
Ag 925; 22,14 g; 42mm; číslo odrazku 294; certifikát
Kožuch Milan 1944601. Av.:hlava ženy, vpravo 1789, 1989, po obvode: LIBERTE EGALITÉ
FRATERNITÉ ; Rv.:v strede: ARTIA, hore Pegas, dole znak MK, po
obvode:Československo-Tchecoslovaquie; sign.;23,4mm, Ag 900 pat.
602. Av.:Štátny znak, 1998, 5.výročie Slovenskej republiky; Rv.:Slovenská
republika 1.1.1993; certif., sign.,40 mm, Ag 999 prekrývaná zlatom
Kolářský Zdeněk 1931 603. Av.:znak Čedoku, opis: Československo 1920-1980; Rv.: Hradčany,
opis: Praga Mater Urbium; sign., 35 mm, Ag 900, 25,85g
Koreň Jozef 1912-1971
604. Av.:Zámok, dole: Zvolenský zámok; Rv.: Venuje Mestský národný
výbor vo Zvolene; sign., 85x55 mm, tombak patin.
605. Av.:futbalista, opis: 60 rokov trenč.futbalu 1905-1965, Za zásluhy
TJ Jednota Trenčín; Rv.: Trenč.hrad; sign., 60 mm, tombak
0/0
60.00
1/1
12.00
1/1
18.00
0/0
20.00
proof
30.00
1/1
14.00
1/1
13.00
0-0
55.00
1/1
60.00
1/1
25.00
proof
30.00
1/1
18.00
proof
50.00
0/0
20.00
proof
30.00
1/1
25.00
1/1
15.00
1/1
15.00
17
Kulich Ján 1930606. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách;Zaslúžilý kolektív/
záujmovej umeleckej/ činnosti; sign.,75 mm,tombak pozlát., jednostr.
607. Portrét zľava, opis: Prof. Peter Danišovič; sign.Kulich 97,
100 mm, tombak patin., jednostranná
608. Portrét K.Sokola zľava, dole: 95 rokov, 1997, 12-XII;
sign., 98 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1
13.00
0
25.00
0
35.00
0/0
15.00
proof
40.00
proof
50.00
proof
40.00
proof
18.00
proof
15.00
0/0
25.00
proof
50.00
proof
50.00
proof
30.00
proof
15.00
proof
15.00
proof
0/0
15.00
15.00
1/1
25.00
1
60.00
Ronai Miroslav 1957625. Av.:Portrét zlava, opis: Alexander Dubček; Rv.: (Poldaufová),krídla, št.znak,1993,
opis: Ja verím v dobro človeka; sign., 40 mm, Ag 900, portrét pozlátený
0/0
40.00
Šejnost Josef 1878-1941
626. Av.:chrám sv.Víta, opis: Na památku tisícého výročí smrti sv.Václava,
nápis: a dokončení Velechrámu sv.Víta 1929; Rv.: sv.Václav, nápis
vľavo: Nedej zahynouti, vpravo: nám i budoucím; sign.,70 mm, Ag 987
1/1
70.00
MISTRUZZI
609. Av.: portrét zprava, opis: Joannes* XXIII.* Pontifex*ANNO*II;
Rv.:kniha na podstavci,2 svätci, opis: Romae*dioecesana*synodvs*
celebrata, dole: Mense*invario/a*MCMLX; 43 mm, meď, orig.etue
Novotný Štefan 1954610. Av.:žehnajúci pápež, opis:Svätý otec Ján Pavol II. Slovensko
1995; Rv.:traja svetci, opis: Svätorečenie, Marek. Melichar,
Štefan - košickí mučeníci; certif., sign., 40 mm, Ag 925
611. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Počiatky nášho kresťanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
612. Av.:Pribina knieža nitranske; Rv.: opis: Počiatky nášho kresťanstva
Nitra 828; certif., sign., 40 mm, Ag 925
613. 670 rokov Mincovne v Kremnici/ Stáročiami do kovu vytlačená pečať
hrdosti kremnických minciárov; sign., 40 mm, tombak pozl.,postr.
614. Av.: hokejista,SZĽH, opis: Majstrovstvá sveta - Švédsko 2002;Rv.: Gőteborg
11.5.2002, opis:Slovensko-majster sveta v ľadovom hokeji;nesign.,autor: Š.Novotný,
M.Šomráková, minc.Kremnica; 40 mm, tombak pozlátený
615. Av.: 85.výr.návštěvy českosl.prezidenta T.G.Masaryka-Hustopeče,erb, 2009;
Rv.:portrét zľ.;Prof.T.G.Masaryk, českosl. president; č. 25; sign.,40 mm,tombak
Poldaufová Mária 1951616. Av.:Svätopluk na trône, vpravo: 894*1994 Svätopluk; Rv.:3 meče,
opis:Veľká Morava; certif., sign, 40 mm, Ag 900
617. Av.:Svätopluk na trône, vpravo: 894*1994 Svätopluk; Rv.:3 meče,
opis:Veľká Morava; certif., sign, 40 mm, Ag 900 pozl., č.16 zo 100 ks
618. Av.:portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.:orol, nápis:Tu orlom z hniezda vyletel
..21.7.1880-4.5.1919; certif., sign., 30 mm, Ag 900 pozlát., č. 42 zo 200 ks
619. Av.:portrét spredu, hore: M.R.Štefánik; Rv.:orol, nápis:Tu orlom
z hniezda vyletel na krídlach ducha po oblohu, v hviezd svetoch
hľadajúc si ciel, 21.7.1880-4.5.1919; sign., 40 mm, Bz pozlát.
620. Av.:roztrhnutý drôtený plot, dole: 1945/1995; Rv.: 4riadk.opis:
Žalujú mesta, dediny/ostáva smutná kapitola/ach boli krásne bez
viny/a ľahli v trosky do popola; sign, 40 mm, tombak pozlát.
621. Av.:štátny znak, mapa, 10.výročie vzniku SR, 1.1.2003; Rv.:
štátny znak, 1.1.1993; sign, 10uhoľník 40 mm, tombak pozlát.
622. Plaketa pour feliciter 2011( Alfonz Mucha ),kalendár,70x85 mm, tombak pat.
Reisner Josef 1859-1929
623. Av.:hore:slov.znak, 6riadk.nápis: Na pamiatku/vzkresenia/Matice/slovenskej/
T.sv.Martin/jún 1919; Rv.:akt ženy s fakľami;sign.,(rub G.Vastagh),36 mm, meď
Rigele Alojz 1879-1940
624. Av.: portrét zľava,opis: Andrej Hlinka vodca a otec slovenského
národa;sign.Rigele-Tatran- Bednár;90 mm,bz(bola pozl.),hore úško
18
Šimonovský Bedřich 1871627. V strede medailón s portrétem T.G.M., hore znaky Česka,Slovenska,Moravy
Sliezka presahujú cez okraj plakety, po stranách nápis:Tomáš G.Masaryk náš
osvoboditel a první president Republiky československé; sign., 120x89 mm,
Zn, čierne patin., jednostranná plaketa Novák 01.015c
628. Av.:portrét zľava, T.G.Masaryk; Rv.:L.P.1919, značka dielne;
sign., 60 mm, Zn čierno patin. Nov 01 014
Snopek Ladislav 1919629. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/a obrane
vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak postriebr.
Španiel Otakar 1881-1955
630. Av.: portrét zprava, opis: Tomáš G.Masaryk první president republiky;
Rv.: hore: Pravda vítězí/Střezte ji a předejte/neporušenou
pŕíštím/pokolením, dole: České slovo/Na věčnou paměť/ 1850 7/III
1930; orig.etue; sign.,30 mm, Ag 987,punc na hr.;Nov 01.071a
631. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.
nápis: 18* 7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/
republiky/Československé/19 7/III 35; sign.,32mm, Ag; N 01.100a
632. Av.:1935 - Poprsie zprava, opis:TOMÁŠ G:MASARYK; Rv.: 7riadk.nápis:18*
7/III* 50/ Na paměť/85.narozenin/prvního presidenta/republiky/československé/
19 7/III 35; sign.,42 mm, Ag 987 patina Novák 01,099a
633. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL; Rv.:medzi
dvomi palm.halúzkami je Osveta, nad ňou je dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX,
hore opis: IN MEMORIAM;sign., Ag 987, 30 mm, 14,5g, pat. N 01.138a
634. 1938, A.:Portrét T.G.M. zľava, opis: PRESIDENT OSVOBODITEL; Rv.:medzi
dvomi palm.halúzkami je Osveta, nad ňou je dátum úmrtia: MCMXXXVII/XIV-IX,
hore opis: IN MEMORIAM;sign., Ag 987, 50 mm, N 01.136a pôvodná kazeta
Štefunko Fraňo 1903-1974
635. Av.:portrét Hlinky zľava, opis: Za Boha-život,za národ-slobodu;
Rv.:3 zviazané lipové pruty, hore dvojkríž, opis: Otvorenie
zákonodárného snemu slovenskej krajiny 18.jan.1939; na hrane:
Mincovňa Kremnica; sign., 65 mm, tombak pat.
636. Av.:opis: Slovenské národné povstanie 1944; žena so zástavou,za
ňou vojaci; Rv.:opis: Pamiatke padlých hrdinov a martýrov; anjel
nad hrobmi; sign., 70 mm, Ag 987/1000
Truhlíková-Spěváková Jarmila 1940637. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná československá výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 pozlátená, č. 000640, orig.etue "R"
638. Av.:Praha Výstav.palác, opis: Všeobecná československá výstava
v Praze 1991;Rv..významné stavby v Prahe, dole: 1791*1891*1991;
certif.,sign.,40 mm, Ag 900 , č. 000751, orig.etue
Košice
639. Erb mesta, hore: Mesto Košice, dole: Víťaznému družstvu/v pingpongu/modro-biely/športový deň 1935; originál etue,
nesig., 40x60 mm, tombak postriebr., jednostr. plaketa
Vatikán
640. Av.: portrét zľava, opis: Pavlvs VI. Pont.Max. AN-1; Rv.:erb,
opis: In Domini 21.VI.MCMLXIII; sign. Ciampaoli; 33,6 mm,
15,4 g, Ag 985
641. Av.: portrét zprava, opis: Joannes Pavlvs II. Pontifex Maximus;
Rv.: Madona, 1983, opis: Der Papst in Österreich, Mariazell;
sign. Wenisch, 50 mm, Ag 900
R
1
20.00
1
13.00
0/0
13.00
1/1
60.00
-0/1
40.00
0/0
50.00
1/0
30.00
0/0
50.00
0/0
15.00
1/1
180.00
0/0
40.00
0/0
40.00
1
30.00
1/1
35.00
0/0
50.00
Československo
642. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*
Moneate Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch;
19
nesign., 50 mm, meď, patina
643. Av.:koruna na vankúši, dole:1892,po obvode: Centenárium Coronae*
Moneate Novae Aureae; Rv.:dole: MDCCCXCII; 100; MCMXCII
hore v kruhu "JEDNA KORUNAS" v rôznych jazykoch;
nesign., 50 mm, tombak postriebrený, patina
0/0
10.00
proof
15.00
Európa
644. Komplet ECU v kazete typu Kassay : Belgicko 1993,Veľká Británia
1993, Grécko, Taliansko (Galileo Galilei), Španielsko 1992, Holansko
1993, Dánsko 1993, Írsko 1993, Luxembursko, Nemecko 1993, Európa
1993(pozlátená), Portugalsko 1993, Francúzsko 1992(CuNi);
11xAg (19g), 1xAg pozlátené (33g), 1xCuNi (11,5g)
13 ks
proof
400.00
0/0
20.00
0-0
20.00
0-0
20.00
0-0
20.00
proof
15.00
proof
15.00
proof
10.00
0/0
25.00
Grécko
645. Av.: žena s vencom, hore olymp.kruhy, 1896-1996, vľavo:100 years
of the Olympic games, vpravo: of modern times; Rv.:pohľad na
Olymp, nápis: Olymp; nesign., 50 mm, tombak pozlát., orig.etue
Slovenská republika
646. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1994 v orig.obaloch:
Spišský hrad (Novotný); Trenčín (Poldaufová); Oravský zámok
(Černaj);Smolenice (Novotný); Bojnice (Poldaufová);
40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
647. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, r.1995 v orig.obaloch:
kaštiel Anton (Černaj); Betliar (Zobek); hrad Červený Kameň
(Novotný);Krásna Hôrka(Poldaufová); hrad Kremnica (Novotný);
40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
648. Slovenské hrady,zámky a kaštiele, III.séria v orig.obaloch:
hrad Strečno (Černaj); zámok Slov.Ĺupča (Poldaufová); hrad
Nitra (Kožuch); Bratislavský hrad (Zobek); hrad B.Bystrica
(Kožuch); 40 mm, tombak postriebr. patin. 5 ks
649. Av.: olymp.kruhy, hory, dvojkríž, opis: 15.výročie Slovenského
olympijského výboru 1992-2007; Rv.:športovec, opis: Citus, Altius,
Fortus; nesign.( minc.Kremnica), 40 mm, tombak pozlátený
650. 2010 Ľ. Štúr, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 34 mm, Ag 999, 15g certifikát
651. 2011 P.O.Hviezdoslav, Najväčšie osobnosti slovenského národa
Národná pokladnica; 40 mm, Ms pozlátená, certifikát
Uhorsko
652. Replika dukátu z roku 1704; Av.:erb, hore koruna, po stranách :
N B, opis: Moneta Nova Avrea Reg Hunga; Rv.: madona s dieťaťom,
opis: Regina Patrona Hvngariae 1704; nesign., 20 mm, Ag 925
Mestské peniaze
Núdzovky
653. Uhorsko, 15, 30 Krajczárr
Budán 1.január 1849 2 ks
-1-2- 20.00
Faleristika
Slovenská republika
654. Cena primátora mesta: Av.: busta ženy, znak mesta, opis: Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky; Rv.: Slavín, opis:
Pamätník Sovietskej armády na Slavíne, Bratislava; sign. Pribiš 74,
80 mm, tombak patin., + odznak na ihle 20 mm., orig.etue
1/1
30.00
N/N
N/N
N/N
20.00
10.00
20.00
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
655. 5000 Kč 1920 B 181829
656. 1000 Kč 1934 P 628259
657. 1000 Kč 1934 B 247454
N 19 spec.perf.hore
N 26 spec.perf.hore
N 26 spec.perf.hore
20
658. 1000 Kč 1934 D 249752 N 26
659. 100 Kč 1931 Uc 135824 N 23
spec.perf.hore
spec.perf.hore
N/N
N/N
20.00
10.00
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
660. 5000 Kč 1920 B 176160 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
661. 5000 Kč 1920 B 428824 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
662. 5000 Kč 1920 C 849147 pretlač B.u M. N 31 spec.perf.hore
663. 500 K 1942 G 570565 N 39b spec.perf.hore, 2x st.po špine
664. 100 K 1940 S.16B 851301 spec.perf. hore; 100 K 1940 S.20A
138069 spec.perf.hore N 38a;38b 2 ks
N/N
N/N
0/0
0/0
20.00
20.00
18.00
16.00
N-N
12.00
Slovenská republika 1939-1945
665. 5000 Ks 1944 5In 002358 N 55 spec.perf. hore, 2x st.po špine
666. 500 Kč 1929 E 248046 pretlač Slovenský štát N 43 spec.perf.2x dole
667. 20 Ks 1939 Gh14 163049 N 48 spec.perf.dole
0/0
1/1
-1/1-
18.00
35.00
16.00
N-N
40.00
1-3
15.00
N-N
13.00
N-N
10.00
1/1
0/0
220.00
200.00
N-N
2/2
1/1
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
110.00
40.00
90.00
40.00
45.00
35.00
25.00
25.00
13.00
15.00
18.00
13.00
12.00
12.00
16.00
ČSSR 1953-1993
668. 3 Kčs 1961 UT 212212; 10 Kčs 1960 J86 127714; 20 Kčs 1970 H09 756277;
25 Kčs 1961 Q14 373420; 500 Kčs 1973 U75 564787; 1000 Kčs 1985
C29 491190
B 95;94b;100;97b;101;102a 6 ks neperforované
669. 3 Kčs 1961 VS 256332 ; 5 Kčs 1961 CN 671430;10 Kčs 1960 M87 603381;
50 Kčs 1964 J28 318388; 500 Kčs 1973 Z77 051588; 1000 Kčs 1985
C18 768198; B 95;96;94b;99c;101;102a; 6 ks neperforované
670. 1 Kčs 1953 RT 009336; 3 Kčs 1953 KV 106344; 5 Kčs 1953 HK 226063;
10 Kčs 1953 NC 006022; 25 Kčs 1958 S33 650927;50 Kčs 1953 KB 162859;
100 Kčs 1953 HS 017319 B 86b;87b;88b;89b;91b;92b;93 7 ks 3 m.d.
671. 1 Kčs 1953 BV 193628; 3 Kčs 1953 ZB 205332; 5 Kčs 1953 AD 017422;
10 Kčs 1953 CE 040522; 25 Kčs1953 BE 834322;100 Kčs 1953 CK 225832;
B 86a;87a;88a;89a;90a;92a 3 m.d. GOZNAK
Slovenská republika 1993-2008
672. 5000 Sk 1999 H 12870289
B SK 14a
673. 5000 Sk 2003 A 00786498
B SK 14b
674. 1000 Sk 1993 Bi A 00017462; 500 Sk 1993 Bi A 00028455; 200 Sk
1995 Bi A 00016730; 100 Sk 1993 Bi A 00155764; 50 Sk 1993 Bi
A 00032955; 20 Sk 1993 Bi A 00151064; B SK 10a2;9a2;12b;8a2;
6b2;7a2; N SK 10c;9c;12d;8c;7d;6c 6 ks
675. 1000 Sk 1999 P 01185342 B SK 15a
676. 1000 Sk 2002 A 00519171 B SK 15b
677. 1000 Sk 2002 P 31547782 B SK 15b
678. 1000 Sk 2005 P 74772760 B SK 15c
679. 1000 Sk 2007 P 96333538 B SK 15d
680. 500 Sk 2000
F 87797071
B SK 16a
681. 500 Sk 2006
F 90577113
B SK 16b
682. 200 Sk 1995 A 00006794 Bi
B SK 12b
683. 200 Sk 2002
E 47760170
B SK 13b
684. 200 Sk 2006
E 78487941
B SK 13c
685. 200 Sk 2006
E 77604800
B SK 13c
686. 100 Sk 1993 A 00007354 Bi
B SK 8a2
687. 100 Sk 1993 A 00007358 Bi
B SK 8a2
688. 50 Sk 2002 A 00572037 B-SK 6e st.poč.
689. Súbor bankoviek SR 1993-2008 všetky série vrátane bimiléniových okrem série Z. Celkom 89 ks;
20 Sk 1993: A 00225600; A 00461813; B 00027925; 20 Sk 1995: A 00701860; B 71524365;
20 Sk 1997: A 00720250; B 73718990; J 04500070; 20 Sk 1999: A 01002772; J 37816400;
20 Sk 2001: A 01053622; J 66250523; S 09111063; 20 Sk 2004: A 01555219; S 32122951;
20 Sk 2006: A 01743383; S 96593273; V 10539604; 50 Sk1993: A 00007323; A 00383720;
C 23824134; C 9932531; 50 Sk 1995: A 00438379; C 30489496; 50 Sk 1999: A 00450572;
C 77837818; 50 Sk 2002: A 00479065; C 92172627; K 00671433; 50 Sk 2005: A 00772748;
K 42179984; 100 Sk1993: A 00109033; A 00700056; D 04446536; 100 Sk 1996: A 00729991;
D 57022559; 100 Sk1997: A 00752916; D 99567465; L 00055060; 100 Sk1999: A 00791740;
L 39417025; 100 Sk 2001: A 00854085; L 88895619; U 03635015; 100 Sk 2004: A 06213715;
R 00002751; U 50955983; 200 Sk 1995: A 00078101; A 00122794; E 00923185; 200 Sk1999:
A 00143073; E 21793785; 200 Sk 2002: A 00206044; E 49324446; 200 Sk 2006: A 00307040;
E 78038383; 500 Sk 1993: A 00043323; A 00047564; F 00047018; 500 Sk 1996: A 00153610;
F 30180942; 500 Sk 2000: A 00209669; F 80730376; 500 Sk 2006: A 00304843; F 97654912;
21
1000 Sk 1993: A 00018551; A 00012036; G 00026146; 1000 Sk 1995: A 00124820; G 53192308;
1000 Sk 1997: A 00177745; G 64070482; 1000 Sk1999: A 00240957; G 94331626; P 05790442;
1000 Sk 2002: A 00525355; P 34606704; 1000 Sk 2005: A 00632834; P 59651954; 1000 Sk2007:
A 00721421; P 94056319; W 00096407; 5000 Sk 1995: A 00002404; A 00010012; H 03219010
(stopa po počítačke); 5000 Sk 1999: A 00085026; H 14167755; 5000 Sk 2003: A 00218171;
H 18837303
UNC 18000.00
Slovenská republika 2009690. 20 € 2002 doska G012 č. E02985335922
691. 20 € 2002 doska G013 č. E04091047185
692. 20 € 2002 doska G015 č. E04684561455
693. 5 € 2002 doska E010 č. E00512756562
poloha na doske I 6
poloha na doske B 2
poloha na doske A 6
poloha na doske E 3
N
N
N
N
38.00
95.00
65.00
15.00
Evropa - Rakúsko-Uhorsko
694. 1 Gulden 1882 Zn45 8.17495
695. 25 Korona 1918 3029 013678 N A07; B RU12
3/2-1/1-
10.00
12.00
Evropa - Uhorsko
696. 5 Forint 1848 EEg.415976; 5 Forint 1848 UO.k.242705 2 ks
-2-2-
23.00
Jobek Marian
697. Katalóg Polymérové bankovky celý svet I.vydanie, stav 09/2010
N
16.00
Marcinko J., Jiroušek A.
698. Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky; I.vydanie 2002 Košice
N
13.00
-0/0-0/1
1/1
1/1
1/1
-0/01/1
-0/01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
-1/11/1
1-2
2/2
-1/2
-1/11/1
1/1
1/11/1
7.00
8.00
7.00
7.00
7.00
8.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
6.00
4.00
3.00
1.80
3.00
0.70
4.00
8.00
8.00
3.00
1.50
1.80
R
Literatúra
Korešpondenčná aukcia 2. Etapa
Československo
ČSR 1918-1939
699. 20 Kč 1933
N 12, V CS11
700. 20 Kč 1933
N 12, V CS11
701. 20 Kč 1933
N 12, V CS11
702. 20 Kč 1934
N 12, V CS11
703. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14; V CSP 2
704. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14; V CSP 2
705. 20 Kč 1937 Úmrtie T.G. Masaryka N 14; V CSP 2
706. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk N 13; V CSP 1
707. 10 Kč 1928 T.G.Masaryk N 13; V CSP 1
708. 10 Kč 1930
N 11, V CS 10
709. 10 Kč 1931
N 11, V CS 10
710. 10 Kč 1931
N 11, V CS 10
711. 10 Kč 1931
N 11, V CS 10
712. 10 Kč 1931
N 11, V CS 10
713. 10 Kč 1932
N 11,V CS10
714. 10 Kč 1932
N 11,V CS10
715. 10 Kč 1932
N 11,V CS10
716. 5 Kč 1929
N 9, V CS9
717. 5 Kč 1930
N 9, V CS9
718. 5 Kč 1938
N 10; V CS 9b
719. 1 Kč 1923, 24 N 7, V CS7 2 ks
720. 1 Kč 1923
N 7, V CS7
721. 1 Kč 1929
N 7, V CS7
722. 1 Kč 1930
N 7, V CS7
723. 1 Kč 1930
N 7, V CS7
724. 1 Kč 1937
N 7, V CS7
725. 1 Kč 1938
N 7, V CS7
726. 1 Kč 1938
N 7, V CS7
R
R
22
727. 1 Kč 1938
N 7, V CS7
728. 50 Halierov 1921,22,24,31
N 6, V CS6 4 ks
729. 50 Halierov 1921
N 6, V CS 6
730. 50 Halierov 1927
N 6, V CS6
731. 25 Halierov 1933
N 5, V CS5
732. 25 Halierov 1933
N 5, V CS 5
733. 25 Halierov 1933
N 5, V CS 5 pat.
734. 20 Halierov 1921,22,24
N 4, V CS4 3 ks
735. 20 Halierov 1921
N 4, V CS 4
736. 20 Halierov 1921, 24, 28, 38
N 4, V CS 4
4 ks
737. 20 Halierov 1925
N 4, V CS4
738. 20 Halierov 1926,27,28
N 4, V CS4
3 ks
739. 20 Halierov 1928
N 4, V CS 4
740. 10 Halierov 1937
N 3, V CS 3
741. 10, 5 Halierov 1938
N 3,2; V CS 3,2 2 ks pat.
742. 5 Halierov 1931, 38 N 2 ;V CS 2 2 ks pat.
743. 5 Halierov 1938 N 2, V CS 2
744. 5 Halierov 1938 N 2, V CS 2
ČSR 1945-1953
745. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
746. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
747. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
748. 100 Kčs 1948 600.výr. Univerzity Karlovy
N 44; V CSP6
749. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
750. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
751. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
752. 100 Kčs 1948 30.výr. vzniku ČSR
N 46; V CSP7
753. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
754. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
755. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
756. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
757. 100 Kčs 1949 700.let hornických práv N 47; V CSP8
758. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
N 49; V CSP 9
759. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
N 49; V CSP 9
760. 100 Kčs 1949 J.V.Stalin
N 49; V CSP 9
761. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
762. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
763. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
764. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
765. 100 Kčs 1951 K.Gottwald N 50, V CSP10
766. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V CSP3
767. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V CSP3
768. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V CSP3
769. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V CSP3
770. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V CSP3
771. 50 Kčs 1947 3.výr. SNP N 43; V CSP3
772. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
773. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
774. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
775. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
776. 50 Kčs 1948 3.výr. Pražského povstania N 45, V CSP4
777. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V CSP5
778. 50 Kčs 1949 70.výr.nar. J.V.Stalina
N 48; V CSP5
779. 2 Kčs 1947,48
N 42, V CS 18
2 ks pat.
780. 2 Kčs 1947
N 42, V CS 18
781. 2 Kčs 1947
N 42, V CS 18
782. 2 Kčs 1947, 48
N 42;V CS 18
2 ks pat
783. 2 Kčs 1947
N 42, V CS 18
784. 2 Kčs 1948
N 42, V CS 18
785. 1 Kčs 1946
N 40, V CS 16
786. 1 Kčs 1946
N 40, V CS 16
787. 1 Kčs 1946
N 40, V CS 16 pat.
R
R
1/1
-0-11/1
1/11/1
1/1
1/1
1-2
1/1
1-2
-2/2
1-21/1
1/1
1-1
1-1
1/1
1/1
1.80
6.00
3.00
8.00
2.00
2.40
2.40
4.00
2.00
4.00
2.00
8.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/00/01/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/1
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/00/01-11/1
1/1
1-2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
5.00
6.00
5.00
6.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
7.00
7.00
6.00
5.00
6.00
5.00
5.00
6.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
5.00
5.00
2.00
1.50
1.50
1.80
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
23
788. 1 Kčs 1950,51,52,53
N 41, V CS 17
4 ks
789. 1 Kčs 1950, 51, 52
N 41;V CS 17
3 ks
790. 1 Kčs 1950
N 41, V CS 17
791. 1 Kčs 1950, 51, 52, 53 N 41, V CS 17 4 ks
792. 1 Kčs 1951
N 41, V CS 17
793. 1 Kčs 1952
N 41, V CS 17
794. 50 Halierov 1947,48,50 N 38; V CS 14 3 ks
795. 50 Halierov 1947
N 38; V CS 14
796. 50 Halierov 1949
N 38, V CS 15 pat.
797. 50 Halierov 1951, 52
N 39, V CS 15 2 ks
798. 50 Halierov 1951, 52
N 39;V CS 15 2 ks
st.kor.,hr.
799. 50 Halierov 1952
N 39, V CS 15
800. 20 Halierov 1948,49,50
N 36, V CS 12 3 ks
801. 20 Halierov 1948
N 36, V CS 12
802. 20 Halierov 1948, 49
N 36;V CS 12 pat. 2 ks
803. 20 Halierov 1950
N 36, V CS 12
804. 20 Halierov 1951,52
N 37, V CS 13 2 ks
805. 20 Halierov 1951
N 37, V CS 13
806. 20 Halierov 1951, 52
N 37;V CS 13 st.kor. 2 ks
0-1
0-1
0/0
0-0
1/1
1/1
0-1
1/1
0/0
1-2
1-3
1/1
1-1
1/1
1-1
1/1
0-01/1
1-3
4.00
3.00
1.60
4.00
0.80
0.80
4.00
0.50
7.00
2.00
1.00
0.50
2.00
0.50
1.00
0.50
5.00
1.00
1.00
ČSR 1953-1960
807. 25 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 101; V CSP 21
808. 25 Kčs 1955 10.výr. oslobodenia ČSR
N 103; V CSP 22
809. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
810. 10 Kčs 1954 10.výr.SNP
N 100; V CSP 11
811. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
812. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
813. 10 Kčs 1955 10.výr.oslobodenia ČSR
N 102; V CSP 12
814. 10 Kčs 1957 J.A.Komenský
N 106; V CSP 13
815. 1 Kčs 1957,58,59,60
N 66 ;V CS 31
4 ks
816. 1 Kčs 1957
N 66 ;V CS 31
817. 1 Kčs 1958,59
N 66 ;V CS 31 2 ks
818. 1 Kčs 1958
N 66 ;V CS 31
819. 3 Haliere 1953 , 54
N 57; V CS 22 2 ks
820. 3 Haliere 1953, 54
N 57; V CS 22 2 ks
821. 1 Halier 1953,54,55,56,57,58,59,60
N 55, V CS 20 8 ks
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1-11/2
1-2
1/1
0-00-1
0-0-
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
0.50
1.00
2.00
2.00
1.50
4.00
ČSSR 1961-1990
822. 100 Kčs 1971 100.výr.úmrtia J. Mánesa
N 123; V CSP 57
823. 100 Kčs 1974 150.výr.nar. B.Smetany
N 128; V CSP 58
824. 100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
825. 100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
826. 100 Kčs 1976 100.výr.úmrtia J.Kráľa
N 131; V CSP 59
827. 100 Kčs 1976 100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
828. 100 Kčs 1976 100.výr.nar.V.Kaplana
N 132; V CSP 60
829. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
830. 100 Kčs 1977 300.výr.úmrtie V.Hollara N 134; V CSP 61
831. 100 Kčs 1978 75.výr.nar. J.Fučíka N 136; V CSP 62
832. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64
833. 100 Kčs 1979 150.výr.nar. Jána Bottu
N 139; V CSP 64 pat.
834. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
835. 100 Kčs 1980 Československá spartakiáda 1980 N 142; V CSP 66
836. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143; V CSP 67
837. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143; V CSP 67
838. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143; V CSP 67
839. 100 Kčs 1980 100.výr.nar. Bohumila Šmerala N 143; V CSP 67
840. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
841. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
842. 100 Kčs 1981 Človek v kozme 1961-1981
N 145; V CSP 68
843. 100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela N 146; V CSP 69
844. 100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela N 146; V CSP 69
845. 100 Kčs 1981 100.výr.nar. Otakara Španiela N 146; V CSP 69
846. 100 Kčs 1982 Konská železnice Č.Budějovice-Linec N 148;V CSP 71
1/1
1/1
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
-0/00/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
9.00
8.00
8.00
9.00
8.00
10.00
6.00
7.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
R
24
847. 100 Kčs 1982 Konská železnice Č.Budějovice-Linec N 148;V CSP 71
848. 100 Kčs 1982 100.výr.nar. Ivana Olbrachta N 147; V CSP 70
849. 100 Kčs 1982 100.výr.nar. Ivana Olbrachta N 147; V CSP 70
850. 100 Kčs 1983 100.výr.úmrtia Karla Marxe N 149; V CSP 72
851. 100 Kčs 1983 100.výr.úmrtia Karla Marxe N 149; V CSP 72
852. 100 Kčs 1983 100.výr.úmrtia Karla Marxe N 149; V CSP 72
853. 100 Kčs 1983 100.výr.nar. Jaroslava Haška N 150; V CSP 73
854. 100 Kčs 1983 100.výr.nar. Jaroslava Haška N 150; V CSP 73
855. 100 Kčs 1983 100.výr.nar. Jaroslava Haška N 150; V CSP 73
856. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151; V CSP 74
857. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151; V CSP 74
858. 100 Kčs 1983 100.výr. úmrtia Sama Chalupku N 151; V CSP 74
859. 100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia ND
N 152; V CSP 75
860. 100 Kčs 1983 100.výr. otvorenia ND
N 152; V CSP 75
861. 100 Kčs 1984 300.výr.nar. Mateja Bela N 154;V CSP 76
862. 100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy N 155; V CSP 77
863. 100 Kčs 1984 150.výr.nar. Jana Nerudy N 155; V CSP 77
864. 100 Kčs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
865. 100 Kčs 1985 200.výr.nar. J. Hollého
N 157; V CSP 79
866. 100 Kčs 1985 MS v hokeji Praha 1985
N 158; V CSP 80
867. 100 Kčs 1985 125.výr.nar. Martina Kukučína N 159; V CSP 81
868. 100 Kčs 1985 Konferencia v Helsinkách
N 160; V CSP 82
869. 100 Kčs 1985 250.výr.nar. Petra Brandla N 161; V CSP 83
870. 100 Kčs 1986 150.výr.úmrtia K.H.Máchy N 167; V CSP 84
871. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
872. 100 Kčs 1987 Banícka akadémie v B.Štiavnici N 170;V CSP 85
873. 100 Kčs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
874. 100 Kčs 1988 Svet.výstava pošt.známok Praga´88 N 173; V CSP86;
875. 100 Kčs 1988 100.výr.nar. Martina Benku
N 174; V CSP 87
876. 100 Kčs 1989 50.výr. 17.november 1939
N 177; V CSP 88
877. 100 Kčs 1990 Karel Čapek
N 178, V CSP 89
878. 100 Kčs 1990 Jan Kupecký N 179, V CSP 90
879. 50 Kčs 1971 50.výr.založ. KSČ
N 121;V CSP 32
880. 50 Kčs 1973 200.výr.nar. J.Jungmanna N 127; V SCP 36
881. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského N 129; V CSP 37
882. 50 Kčs 1974 100.výr.nar. J.Jesenského N 129; V CSP 37
883. 50 Kčs 1975 100.výr.nar. S.K.Neumanna N 130; V CSP 38
884. 50 Kčs 1975 100.výr.nar. S.K.Neumanna N 130; V CSP 38
885. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára N 133; V CSP 39
886. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára N 133; V CSP 39
887. 50 Kčs 1977 120.výr.úmrtia J.Kollára N 133; V CSP 39
888. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého N 135; V CSP 40
889. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého N 135; V CSP 40
890. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého N 135; V CSP 40
891. 50 Kčs 1978 100.výr.nar. Z.Nejedlého N 135; V CSP 40
892. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
893. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
894. 50 Kčs 1978 650.výr.mincovne v Kremnici
N 137; V CSP 41
895. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
896. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
897. 50 Kčs 1979 30.výr. IX.zjazdu KSČ
N 140; V CSP 42
898. 50 Kčs 1986 Levoča N 163; V CSP 44
899. 50 Kčs 1986 Levoča N 163; V CSP 44
900. 50 Kčs 1986 Levoča N 163; V CSP 44
901. 50 Kčs 1986 Levoča , Praha N 163;162; V CSP 44;43 2 ks
902. 50 Kčs 1986 Bratislava N 164; V CSP 45
903. 50 Kčs 1986 Bratislava N 164; V CSP 45
904. 50 Kčs 1986 Telč N 165; V CSP 46
905. 50 Kčs 1986 Telč N 165; V CSP 46
906. 50 Kčs 1986 Český Krumlov N 166; V CSP 47
907. 50 Kčs 1986 MPR Praha N 162; V CSP 43
908. 50 Kčs 1986 MPR Praha N 162; V CSP 43
909. 50 Kčs 1986 MPR Praha N 162; V CSP 43
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
1/1
-0-00/0
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
8.00
7.00
6.00
8.00
9.00
6.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
7.00
8.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00
6.00
6.00
10.00
8.00
6.00
8.00
6.00
6.00
8.00
6.00
6.00
25
910. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského N 169; V CSP 48
911. 50 Kčs 1987 Kôň Převalského N 169; V CSP 48
912. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka N 172; V CSP 49
913. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka N 172; V CSP 49
914. 50 Kčs 1988 300.výr.nar.Juraja Jánošíka N 172; V CSP 49
915. 50 Kčs 1989 150.výr.železnice Břeclav - Brno N 176; V CSP 50
916. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR N 109; V CSP 23
917. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR N 109; V CSP 23
918. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR N 109; V CSP 23
919. 25 Kčs 1965 20.výr. oslobodenia ČSR N 109; V CSP 23
920. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR N 119; V CSP 28
921. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR N 119; V CSP 28
922. 25 Kčs 1970 25.výr. oslobodenia ČSR N 119; V CSP 28
923. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča N 124; V CSP 20
924. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča N 124; V CSP 20
925. 20 Kčs 1972 100.výr.úmrtia A.Sládkoviča N 124; V CSP 20
926. 10 Kčs 1964 20.výr. SNP N 108; V CSP 15
927. 10 Kčs 1964 20.výr. SNP N 108; V CSP 15
928. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy N 111; V CSP 17
929. 10 Kčs 1966 1100 rokov Veľkej Moravy N 111; V CSP 17
930. 5 Kčs 1966,7,8,9; 70,3,4,5,8,9; 80,1
N 69; V CS 34 12 ks
931. 5 Kčs 1970, 75, 78, 79
N 69; V CS 34 4 ks
932. 5 Kčs 1973
2 var. čísla 3
N 69 2 ks
933. 3 Kčs 1965,66,68,69
N 68, V CS 33 4 ks
934. 3 Kčs 1965, 68, 69
N 68;V CS 33
3 ks
935. 2 Kčs 1973 variant čísla 3 N 74 2 ks
936. 1 Kčs 1961-69
N 67;V CS 32 9 ks
937. 25 Halierov 1962 N 64;V CS 29
938. 25 Halierov 1963 N 64; V CS 29
939. 25 Halierov 1963 N 64; V CS 29
940. 25 Halierov 1964 N 64; V CS 29
941. 10 Halierov 19612,3,5,6,7,8,9;70,1
N 62; V CS 27 10 ks
942. 10 Halierov 1964
N 62; V CS 62
943. 10 Halierov 1969,70,71
N 62; V CS 27 3 ks
944. 10 Halierov 1974,5,6,7,8,9;80,1,2,3,4,5,6,7,8,9;90; N 71; V CS 36 17 ks
945. 5 Halierov 1962,3,6,7;70,2,3,4,5,6 N 60; V CS 25
10 ks
946. 5 Halierov 1962,3,6,7; 70,2,3,4,5,6; 53,4 N 60;59; V CS 25;24 12 ks
947. 5 Halierov 1974,75; 10 Halierov 1962,68,69,71 N 60;62 6 ks
948. 5 Halierov 1977,8,9;86,8,9(R);90 N 70; V CS 35 7 ks
949. 3 Haliere 1963 N 58;V CS 23
950. 1 Halier 1962,63,86
N 56;V CS 21 3 ks
951. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC N 86a; V SCS 1
952. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC N 86a; V SCS 1
953. Súbor obehových mincí 1980 obal PVC N 86a; V SCS 1
954. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC N 87a;V SCS 3
955. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC N 87a;V SCS 3
956. Súbor obehových mincí 1981 obal PVC N 87a;V SCS 3
957. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC N 88a; V SCS 5
958. Súbor obehových mincí 1982 obal PVC N 88a; V SCS 5
959. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC N 89; V SCS 7
960. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC N 89; V SCS 7
961. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC N 89; V SCS 7
962. Súbor obehových mincí 1983 obal PVC N 89; V SCS 7
963. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC N 90;V SCS 8
964. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC N 90;V SCS 8
965. Súbor obehových mincí 1984 obal PVC N 90;V SCS 8
966. Súbor obehových mincí 1985 obal PVC N 91;V SCS9
ČSFR 1990-1992
967. 100 Kčs 1990 Bohuslav Martinů N 182; V CSP 94
968. 100 Kčs 1990 200.výr.úmrtia W.A.Mozarta
N 185;V CSP 96
969. 100 Kčs 1990 100.konanie Veľkej Pardubickej N 180; V CSP 93
970. 100 Kčs 1991 150.výr.nar.A.Dvořáka N 184; V CSP 95
R
R
R
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-0/01/1
1/1
0/1
-0-1
1-11-2
-0-00-1
1-1
-1-2-0/00/0
1/1
-0/0-0-1
-0/00-0
0-1
0-1
0-1
0-2
0-0-0/00-00-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
7.00
6.00
7.00
8.00
8.00
7.00
7.00
8.00
8.00
7.00
5.00
5.00
6.00
8.00
8.00
8.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
4.00
8.00
4.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
10.00
7.00
10.00
5.00
4.00
5.00
6.00
1.00
4.00
2.00
2.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
10.00
8.00
10.00
26
971. 100 Kčs 1991 150.výr.nar.A.Dvořáka N 184; V CSP 95
972. 100 Kčs 1991 Stavovské divadlo N 185; V SCP 96
973. 100 Kčs 1992 Lidice, Ležáky N 190; V CSP 97
974. 100 Kčs 1992 Lidice, Ležáky N 190; V CSP 97
975. 100 Kčs 1992 Moravské zemské muzeum N 191; V CSP 98
976. 100 Kčs 1992 Moravské zemské muzeum N 191; V CSP 98
977. 100 Kčs 1993 100.výr. Muzeálnej slovenskej spoločnosti
N 194; V CSP 100
978. 100 Kčs 1993 Břevnovský kláštor N 193; V CSP 99
979. 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká N 181; V CSP 51
980. 50 Kčs 1990 sv. Anežka Česká N 181; V CSP 51
981. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně N 186; V CSP 53
982. 50 Kčs 1991 Mariánské Lázně N 186; V CSP 53
983. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary N 188; V CSP 55
984. 50 Kčs 1991 Karlovy Vary N 188; V CSP 55
985. 50 Kčs 1991 Parník Bohemia N 183; V CSP 52
986. 50 Kčs 1991 Parník Bohemia
N 183; V CSP 52
987. 50 Kčs 1991 Piešťany N 187; V CSP 54
988. 50 Kčs 1991 Piešťany N 187; V CSP 54
989. 10 Kčs 1990,3 Masaryk;91,3 Štefánik;92 Rašín N 83,84,85 5 ks
990. 10 Kčs 1990,3 Masaryk;91,3 Štefánik;92 Rašín N 83,84,85 5 ks
991. 10 Kčs 1990 T.G.Masaryk 1850-1937
N 83; V CS 48
992. 10 Kčs 1991,3 Štefánik; 92 Rašín N 84,85 3 ks
993. 10 Kčs 1991, 93 M.R.Štefánik ; 10 Kčs 1993 T.G.Masaryk
N 83,84; V CS 48,49 3 ks
994. 10 Kčs 1991 M.R.Štefánik 1880-1919
N 84; V CS 49
995. 5 Kčs 1991 obe minc.; 2 Kčs 1991 obe minc.,92 N 82;81 5 ks
996. 1 Kčs 1991,2; 50,20,10 Halierov 1991,2 N 80;79;78;77 8 ks
997. 10 Halierov 1991,92
N 77;V CS 41 2 ks
998. Súbor 10-, Kčs mincí 1990-1993 N 99, V 18
(5 ks)
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0-1
0-1
1/1
0-1
12.00
12.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
3.00
3.00
0.30
2.00
1-11/1
0-10-1
0-00-0
2.00
0.30
1.00
1.00
1.00
8.00
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
999. 1 K 1941,42,43,44
N 23, V P 4 4 ks
1000. 1 K 1943
N 23, V P 4
1001. 1 K 1944
N 22, V P 4 lak, pat.
1002. 20 Halierov 1940,1,2,3,4 N 21; V P 2 5 ks
1-2
2/2
1/1
1-2
3.00
1.00
1.00
3.00
0/0
-0/00/0
0/0
1/1
1/1
0/01/1
1/1
1/1
1-1
1-1
1/1
1/1
1-1
0/0
-0-01/1
1/1
1/1
1/1
1/1
10.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
7.00
3.00
3.00
7.00
5.00
4.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Slovenská republika
Slovenská republika 1939-1945
1003. 50 Ks 1944 Tiso N 35; V P2
1004. 50 Ks 1944 Tiso N 35; V P2 vlas.škr.
1005. 50 Ks 1944 Tiso N 35; V P2
1006. 50 Ks 1944 Tiso N 35; V P2
1007. 50 Ks 1944 Tiso N 35; V P 2
1008. 50 Ks 1944 Tiso N 35; V P 2
1009. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V SK 10.1
1010. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V SK 10.1 dr.úd.
1011. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V SK 10.1
1012. 20 Ks 1941 Cyril a Metod
N 33; V SK 10.1
1013. 10 Ks 1944 Pribina obe var. N 32v; V SK 9.V.2
2 ks
1014. 10 Ks 1944 Pribina obe var. N 32v; V SK 9.1.2 ; 2ks
1015. 10 Ks 1944 Pribina
N 32v; V SK 9.1.2
1016. 10 Ks 1944 Pribina
N 32v; V SK 9.1.2
1017. 10 Ks 1944 Pribina obe var.
N 32v; V SK 9.1.2 2 ks
1018. 10 Ks 1944 Pribina
N 32v; V SK 9.1.2
1019. 5 Ks 1939 obe var. Hlinka
N 31, V SK 8 2 ks
1020. 5 Ks 1939 Hlinka
N 31, V SK 8
1021. 1 Ks 1940
N 30, V SK 7
1022. 1 Ks 1941
N 30, V SK 7
1023. 50 Halierov 1941
N 28;V SK 5
1024. 50 Halierov 1941
N 28;V SK 5
R
R
R
R
27
1025. 50 Halierov
1026. 50 Halierov
1027. 20 Halierov
1028. 20 Halierov
1029. 10 Halierov
1941
N 28;V SK 5
1943 N 29; V SK 6
1942, 43
N 27; V SK 4 2 ks
1942
N 27; V SK 4
1939,42
N 25; V SK 2 2 ks pat.
1/1
1/1
1-2
0/0
1-1
1.00
1.00
2.00
5.00
7.00
Slovenská republika 1993-2008
1030. 100 Sk 1993 Vznik SR
N MPSK 1; V SKP 3
1031. 100 Sk 1993 Vznik SR
N MPSK 1; V SKP 3
1032. 100 Sk 1993 Vznik SR
N MPSK 1; V SKP 3
1033. 100 Sk 1993 Vznik SR
N MPSK 1; V SKP 3
1034. Súbor obehových mincí 1993
1035. Súbor obehových mincí 1993
1036. Súbor obehových mincí 1993
1037. Súbor obehových mincí 1993
1038. Súbor obehových mincí 1994
1039. Súbor obehových mincí 1994
1040. Súbor obehových mincí 1994
1041. Súbor obehových mincí 1994
1042. Súbor obehových mincí 1994
1043. Súbor obehových mincí 1999 Vysoké Tatry
1044. Súbor obehových mincí 2001
1045. Súbor obehových mincí 2001
1046. Súbor obehových mincí 2001
1047. Súbor obehových mincí 2001
1048. Súbor obehových mincí 2001
1049. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
1050. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
1051. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
1052. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
1053. Súbor obehových mincí 2002 Bojnice
1054. Súbor obehových mincí 2004 Zlaté mesto Kremnica
1055. Súbor obehových mincí 2005 Narodenie dieťaťa
1056. Súbor obehových mincí 2005 Hist.regiony Šariš,Zemplín,Užsko
1057. Súbor obehových mincí 2006 Hist.regiony Spiš,Abov,Turniansko
1058. Súbor obehových mincí 2006 Hist.regiony Spiš,Abov,Turniansko
0/0
0/0
0/0
0/0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
7.00
7.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
Slovenská republika 20091059. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
0-1-
4.00
-2/23/2
-2-21/2
2/1
5.00
7.00
4.00
6.00
7.00
Habsburgovci - Jozef I. 1705-1711
1065. 3 Grajciar-Groš 1705 Mníchov N 8.1
2/3
7.00
Habsburgovci - Mária Terézia 1740-1780
1066. 1 Grajciar 1762 K
N 10 škr.,hr.
2/1-
5.00
Habsburgovci - Jozef II. 1780-1790
1067. 1 Grajciar 1790 S
N 18
-2/2
8.00
Habsburgovci - František I. 1792-1835
1068. 30 Grajciar 1807 B
-1/2
6.00
František Jozef I Rakúsko
Zlatník 1859 A bez bodky za REX
Zlatník 1859 A bez bodky za REX
Zlatník 1876
N 42; V FJ 48
Zlatník 1879
N 42;V FJ 48
-1/1
-2/2
-2/2-1/1
10.00
8.00
8.00
8.00
R
R
Habsburgovci
Habsburgovci - Leopold I. 1657-1705
1060. 3 Grajciar 1666 KB
N 16
1061. 3 Grajciar 1690 KB
N 16.5 sek.
1062. 1 Denár 1673 KB; 1686 KB
N 8 2 ks
1063. 3/4 Grajciar-Grešla 1696 Opole
N 7.3
1064. 1/2 Grajciar 1703 KB
N 4.2
1069. 1
1070. 1
1071. 1
1072. 1
N 39;V FJ 45
N 39; V FJ 45
28
1073. 20 Grajciar 1870 bz
N 28
1074. 10 Grajciar 1872 bz
N 22 škr.
1075. 4 Grajciar 1861 A
N 14
1076. 3 Grajciar 1851 G
N 13 vada materiálu
1077. 3 Grajciar 1851 B
N 13
1078. 1 Grajciar 1851 A
N6
1079. 1 Grajciar 1858 V
N7
1080. 1 Grajciar 1860 E
N7
1081. 1 Grajciar 1860 E
N7
1082. 1 Grajciar 1861 E
N7
1083. 5/10 Grajciar 1858 B N 3
1084. 5/10 Grajciar 1860 E N 3
1085. 5/10 Grajciar 1860 V N 3
1086. 2 korunák 1913 bz V FJ 82
1087. 1 korunák 1893 bz hr.a
N 75
1088. 1 korunák 1901 bz hr.a
N 75
1089. 1 korunák 1908 jubilejný 60 rokov vlády N 163
1090. 1 korunák 1912 bz hr.a
N 76; V 81
1091. 1 korunák 1915 bz
N 76; V FJ 81
1092. 1 korunák 1916 bz hr.b
N 76
1093. 20 Heller 1893 bz
N 71
1094. 20 Heller 1893, 94, 95; 1908; 1911 N 71 5 ks
1095. 20 Heller 1893 bz; 1895 bz
N 71
2 ks
1096. 20 Heller 1907; 10 Heller 1895,1909; 20 Filler 1916 KB;
10 Filler 1908 KB; KM 498;482;2803;2802 5 ks
1097. 20 Heller 1911 bz
N 71
1098. 20 Heller 1917 bz
N 72
1099. 10 Heller 1893, 94, 95; 1907; 1910 N 65 5 ks
1100. 10 Heller 1895 bz; 1909 bz
N 65 2 ks
1101. 10 Heller 1915, 16 N 66;67
2 ks
1102. 1 Heller 1895 bz
N 58
pat.
1103. 1 Heller 1902 bz
N 58
1104. 1 Heller 1914 bz
N 58
1105. 3 Centesimi 1852 M
19 mm
N 92;V FJ 15
1106. 3 Centesimi 1852 M
19 mm
N 92;V FJ 15
František Jozef I Uhorsko
1107. 1 Zlatník 1879 KB hr.a
N 44; V 65
1108. 6 Grajciar 1849 C
N 18
1109. 4 Grajciar 1868 KB
falzum ?
1110. 1 Grajciar 1872 KB
N9
1111. 1 korunák 1914 KB
N 78; V 103
1112. 1 korunák 1915 KB
N 78; V 103
1113. 20 Filler 1893, 94; 1907, 08, 14 KB
N 73; V FJ 100 5 ks
1114. 20 Filler 1908 KB
N 73; V FJ 100
1115. 20 Filler 1908 KB
N 73; V FJ 100
1116. 20 Filler 1914 KB
N 73;V FJ 100
1117. 10 Filler 1893, 94; 1908, 09, 15, 16 KB
N 68;69;
6 ks
1118. 10 Filler 1908 KB
V FJ 97
2/2
2/3
2/3
2/2
2/11/1
3/23/23/2
3/3
-1/2
2/2
3/3
-0/0-1/1
-2/2
-0/01/1
1/01/1
2/2
1-2
2-2-
5.00
1.00
1.00
10.00
9.00
1.00
3.00
5.00
5.00
4.00
2.00
10.00
3.00
8.00
7.00
3.00
5.00
3.00
5.00
3.00
1.00
4.00
1.00
1-2
-0/02/2
1-2
0-2
1-1
1/1
1/00/0
-1/2
-1/2
1.00
0.50
0.50
4.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
8.50
10.00
-2/1
8.00
2/2
6.00
2/2
5.00
2/1
1.00
-0/08.00
1/1
3.00
-1-23.00
-0/02.00
1/1
7.00
-1/12.00
1-23.00
-0/1 2.20
Nemecko
Prusko
1119. 3 Pfennig 1850 A Fridrich Wilhelm IV. 1840-1861
KM 143b;
1 Pfennig 1868 A Wilhelm I. 1861-1888; KM 161 škr., pat. 2 ks
1-1
1.00
Výmar.republika
1120. 200 Mariek 1923 E; 500 Mariek 1923 A KM 35;36 2 ks
1121. 200 Mariek 1923 A SS 27
1122. 10 Rentenpfennig 1924 A, E, F
SS 32 3 ks
1123. 10, 5, 2 Rentenpfennig 1924 A
SS 32;31;30 3 ks
1124. 1 Reischpfennig 1925 D; 10 Pfennig 1925 A 2 ks
0-1
0/0
1-1
1-1
1-1
2.00
1.00
3.00
1.70
0.70
29
Nemecko 3.ríša 1933-1945
1125. 2 RM 1936 D Hindenburg
SS 90
1126. 10 Reichspfennig 1938 A, B; 1944 B SS 88;94
3 ks
Nemecko-BRD
1127. 10 Mariek 1971 D hr.a XX.OH Mnichov,ol.symbol.slučka SS 131
1128. 10 Mariek 1971 F hr.b XX.OH Mnichov,ol.symbol.slučka SS 131
1129. 10 Mariek 1971 D hr.b XX.OH Mnichov,športovci
SS 132
1130. 10 Mariek 1972 D hr.b XX.OH Mnichov,štadión
SS 133
1131. 10 Mariek 1972 D hr.b XX.OH Mnichov,štadión
SS 133
1132. 10 Mariek 1972 D hr.b XX.OH Mnichov,štadión
SS 133
1133. 10 Mariek 1972 F hr.a XX.OH Mnichov, štadión
SS 133
1134. 10 Mariek 1972 G hr.b XX.OH Mnichov,štadión
SS 133
1135. 10 Mariek 1972 J hr.a XX.OH Mnichov,štadión
SS 133
1136. 10 Mariek 1972 D hr.a XX.OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1137. 10 Mariek 1972 D hr.a XX.OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1138. 10 Mariek 1972 F hr.a XX.OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1139. 10 Mariek 1972 F hr.b XX.OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134 hr.
1140. 10 Mariek 1972 F hr.b XX.OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1141. 10 Mariek 1972 G hr.a XX.OH Mnichov,olymp.oheň
SS 134
1142. 10 Mariek 1972 G hr.b XX OH Mnichov,športovci
SS 132
1143. 10 Mariek 1972 J hr.a XX.OH Mnichov,olymp.oheň SS 134
1144. 10 Mariek 1990 J hr.b 800 r. nemeck.rádu Matky Božej SS 175
1145. 10 Mariek 1990 F Ag 625, 15,5g Friedrich I.
SS 173
1146. 10 Mariek 1991 A hr.b 200 r. Brandenburg.brány
SS 176
1147. 5 Mariek 1971 D hr.b A.Dürer Ag 625 11,2 g
SS 128 hr.
1148. 5 Mariek 1973 J hr.b Mikuláš Koperník
SS 135
1149. 5 Mariek 1973 G hr.a 125.výr.Frankfurter... Ag 625; 11,2g SS 136
1150. 5 Mariek 1973 J hr.a Mikuláš Koperník
SS 135
1151. 5 Mariek 1974 F hr.a 25.výr.BRD Ag 625; 11,2g SS 137
1152. 5 Mariek 1974 F hr.b 25.výr.BRD Ag 625; 11,2g SS 137
1153. 5 Mariek 1975 J hr.b F.Ebert Ag 625; 11,2g
SS 140
1154. 2 Marky 1957 F Planck hr.; 50 Pfennig 1949 F SS 115;102 2 ks
1155. 2 Marky 1963 J Max Planck SS 115
1156. 2 Marky 1970 D ; 1 Marka 1950 D; 10 Pfennig 1973 D;
2 Pfennig 1965 D SS 124;108;106;104
4 ks
1157. 2 Marky 1990 J hr.a F.J.Strauss
SS 174
1158. 1 Marka 1956 J; 50 Pfennig 1950 J
SS 108;107 2 ks
1159. 50 Pfennig 1950 F , 1928 D
SS 107;42
2 ks
Nemecko - DDR
1160. 20 Mark 1971 100.výr.nar. H.Manna
SS 32
1161. 20 Mark 1971 A hr.b Ernst Thälmann
SS 33
1162. 20 Mark 1971 A hr.a Ernst Thälmann
SS 33
1163. 20 Mark 1971 A hr.a Ernst Thälmann
SS 33
1164. 20 Mark 1971 A hr.a,b Ernst Thälmann
SS 33 2 ks
1165. 20 Mark 1972 A hr.a Friedrich v. Schiller
SS 39
1166. 20 Mark 1972 A hr.b Friedrich v. Schiller SS 39
1167. 20 Mark 1972 A hr.b Wilhelm Pieck
SS 40
1168. 20 Mark 1972 A hr.b Friedrich v. Schiller SS 39
1169. 20 Mark 1972 A hr.a Friedrich v. Schiller
SS 39
1170. 20 Mark 1972 A hr.a Wilhelm Pieck
SS 40
1171. 20 Mark 1972 A hr.b Wilhelm Pieck
SS 40
1172. 20 Mark 1973 A hr.a Otto Grotewohl
SS 45
1173. 20 Mark 1973 A hr.b Otto Grotewohl
SS 45
1174. 10 Mark 1972 A hr.b Buchenwald
SS 38
1175. 10 Mark 1972 A hr.b Buchenwald
SS 38
1176. 10 Mark 1972 A hr.b Buchenwald
SS 38
1177. 10 Mark 1973 A X.svet.festival mládeže Berlín 1973 SS 44
1178. 10 Mark 1973 A X.svet.festival mládeže Berlín 1973 SS 44
1179. 10 Mark 1973 A X.svet.festival mládeže Berlín 1973 SS 44
1180. 10 Mark 1973 A X.svet.festival mládeže Berlín 1973 SS 44
1181. 10 Mark 1974 A 25.výr.DDR
SS 49 hr.
1/1
1-1
7.00
2.00
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/1
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00/0
-0/0-0/00/00/00/0
proof
0/0
proof
-1-11/1
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.00
10.00
7.00
8.00
8.00
8.00
5.00
10.00
8.00
10.00
1.00
1.00
0-2
-0/0-1-10-1
1.00
2.00
1.00
2.00
-0/0-0/01/1
1/1
1-1-0/0-0/0-0/0-0/01/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/0-0/01/1
-0/0-
2.00
2.00
1.00
1.50
4.00
2.00
2.00
1.00
4.00
1.50
1.50
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00
1.00
30
1182. 10 Mark 1974 A 25.výr.DDR
SS 49
1183. 10 Mark 1975 A 20.výr.Varšavskej zmluvy
SS 54
1184. 10 Mark 1975 A 20.výr.Varšavskej zmluvy
SS 54
1185. 10 Mark 1978 A hr.b ZSSR-NDR let do vesmíru SS 67 škr.
1186. 5 Mark 1969 20.výr.DDR hr.a
SS 24
1187. 5 Mark 1969 20.výr.DDR hr.b
SS 24
1188. 5 Mark 1969 20.výr.DDR
SS 24
1189. 5 Mark 1971 A hr.a Brand.brána
SS 31 škr.,hr.
1190. 5 Mark 1971 A hr.b Brand.brána
SS 31
1191. 5 Mark 1971 A hr.a Brand.brána
SS 31
1192. 5 Mark 1972 A hr.a Meissen
SS 37 dr.hr.
1193. 2 Mark 1957 A, 75 A, 77, 78, 82 A; Al
SS 14;16
5 ks
1194. 2 Mark 1957 A; 1 Mark 1956A; 62A; 63A
SS 14;13
4 ks
1195. 1 Marka 1956 A, 62 A, 63, 75 A, 77, 78, 82 A; Al SS 13;15
7 ks
1196. 1 Marka 1977
KM 35.2
1197. 1 Marka 1978
KM 35.2
1198. 50 Pfennig 1958 A, 68 A, 71 A, 72, 73, 81 A, 82; Al SS 12 7 ks
1199. 50 Pfennig 1958
KM 12.1
1200. 50 Pfennig 1971
KM 12.2
1201. 20 Pfennig 1969; 71, 74; 83, 84 Ms SS 11 5 ks
1202. 20 Pfennig 1969
KM 11
1203. 10 Pfennig 1948 A, 49; 50 A,E; 52 A; 63 A, 65, 67, 68; 71 A, 78, 79;
81 A, 82, 89;
SS 3;7;10 15 ks
1204. 10 Pfennig 1963A, 65A, 67A, 68A, 70A, 71A, 82A; 5 Pfennig 1968A, 72A;
1 Pfennig 1952A, 53E, 63A, 68A, 75A;
SS 10;9;8;5
14 ks
1205. 10 Pfennig 1968, 71, 78, 79 KM 10 4 ks
1206. 5 Pfennig 1948 A, 9; 52 A; 68 A; 72 A, 75, 78, 79; 80 A, 81, 83;
SS 2;6;9 11 ks
1207. 5 Pfennig 1968, 72, 75, 78, 80
KM 9.;9.2
5 ks
1208. 1 Pfennig 1952 A,E; 53 A,E; 60 A, 1, 2, 3, 4, 5, 8; 75 A, 7, 8 ,9;
80A, 1-9 SS 5;8 Al 25 ks
1209. 1 Pfennig 1968, 75, 77, 78, 79, 81
KM 8.1;8.2 6 ks
-0/0-0/0-0/01/1
1/11/11/1
-0-12/1
1/1
-0/0-0-11-2
0-11/1
1/1
1-11/1
1/1
1-11/1
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
10.00
1.50
1.50
5.00
0.50
0.50
6.00
0.40
0-1-
10.00
0-2
1-1
2.00
1.00
0-11-1
8.00
1.00
0-11-1
10.00
1.00
0-0
0-0
6.50
2.60
-1-1-
1.00
1-11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0-1
0-1
2.00
8.00
6.00
6.00
6.00
6.00
2.60
1.50
0-1
1-1
1-2
1/1
0-1
1/1
1/1
1.50
1.00
0.50
1.00
1.50
0.70
1.50
1-1-0/0-0/0-
10.00
10.00
10.00
Európa
Arménsko
1210. 10, 5, 3, 1 Dram 1994; 50, 20, 10 Luma 1994
1211. 5 Dram 1994; 20, 10 Luma 1994 3 ks
7 ks
Rakúsko
1212. 1000 korunák 1924; 10 Groschen 1925 SS 36;42 škr. 2 ks
1213. 1000 korunák 1924; 10 Groschen 1925,29; 1 Schilling 1934;
1 Groschen 1925
SS 36;42;55;39 5 ks
1214. 2 Schilling 1928
Ag Schubert SS 47
1215. 1 Schilling 1925
Ag
SS 44
1216. 1 Schilling 1925
Ag
SS 44
1217. 1 Schilling 1926
Ag
SS 44
1218. 1/2 Schilling 1926 Ag
SS 43
1219. 10 Groschen 1925, 28(R), 29 SS 42 3 ks
1220. 5 Groschen 1931, 32, 34
SS 41 3 ks
1221. 5 Groschen 1931,2; 2 Groschen 1925,7,8,9; 1 Groschen 1927,9
SS 41;40;39
8 ks
1222. 5 Groschen 1931, 2, 4
SS 41 3 ks dr.škr.,st.kor.,dr.hr.
1223. 2 Groschen 1925, 9
SS 40 2 ks
1224. 2 Groschen 1925
SS 40
1225. 1 Groschen 1927, 35, 36
SS 39 3 ks
1226. 1 Groschen 1928
SS 39
1227. 1 Groschen 1934
SS 39
Rakúsko 1947-2001
1228. 100 Schilling 1976 XII. ZOH Innsbruck-Tirolská orlica SS 122.2
1229. 50 Schilling 1974 Wiener Inernat.Gartenschau hr.b KM 2919;SS 113
1230. 50 Schilling 1974 50 Jahre Öster.Rundfunk hr.b KM 2922;SS 116
R
31
1231. 50 Schilling 1978 Franz Schubert hr.a KM 2937;SS 135
1232. 25 Schilling 1956 W.A.Mozart hr.a KM 2881;SS 74
1233. 25 Schilling 1957 Mariazell hr.a KM 2883;SS 75
1234. 25 Schilling 1958 C.A.v.Welsbach hr.a KM 2884;SS 80
1235. 25 Schilling 1959 v. E.Johann hr.b KM 2887;SS 82
1236. 25 Schilling 1960 Volby v Korutánsku hr.b KM 2890;SS 83
1237. 25 Schilling 1961 Burgenland hr.a KM 2891;SS 84
1238. 25 Schilling 1962 Anton Bruckner hr.a KM 2892;SS 85
1239. 25 Schilling 1963 Princ Eugen v. Savoy hr.b KM 2893;SS 86
1240. 25 Schilling 1964 Franz Grillparzer hr.a KM 2895;SS 89
1241. 25 Schilling 1965 Technische Hochschule Wien hr.b KM 2897;SS 91
1242. 25 Schilling 1966 Ferdinand Raimund hr.a KM 2899;SS 93
1243. 25 Schilling 1968 J.L. v. Hildebrandt hr.b KM 2903;SS 97
1244. 25 Schilling 1969 Peter Rosegger hr.b KM 2905;SS 100
1245. 25 Schilling 1970 Franz Lehár hr.a KM 2907;SS 101
1246. 25 Schilling 1971 Wiener Börse hr.b KM 2910;SS 104
1247. 25 Schilling 1971 Wiener Börse hr.b KM 2910;SS 104
1248. 25 Schilling 1972 Carl Michael Ziehrer hr.a KM 2912;SS 107
1249. 25 Schilling 1973 Max Reinhardt hr.b KM 2915;SS 110
1250. 20 Schilling 1980 prvá emisia KM 2946.1; SS 145.1
1251. 20 Schilling 1983 Burg Hochosterwitz Kärtner KM 2960.1;SS 155.1
1252. 20 Schilling 1986 Dynastie Babenberg KM 2975.1;SS 170.1
1253. 20 Schilling 1996 Anton Bruckner KM 3033;SS 229
1254. 10 Schilling 1957,8; 70,1,2,3
SS 79 6 ks
1255. 10 Schilling 1958,71,73
SS 79 3 ks
1256. 10 Schilling 1971 Ag
SS 79
1257. 5 Schilling 1962
Ag
SS 78
1258. 2 Schilling 1946,47
KM 2872 2 ks
1259. 1 Schilling 1946,47,52,57
KM 2871 4 ks
1260. 1 Schilling 1947
SS 70
1261. 1 Schilling 1952
SS 70
1262. 1 Schilling 1959,60,1,2,3,4,5,6,7,8,9
KM 2886 11 ks
1263. 1 Schilling 1970,1,2,3,4,5,6,7,8,9
KM 2886 10 ks
1264. 1 Schilling 1979,80-89,90-98
KM 2886 20 ks
1265. 1 Schilling 1980-89
KM 2886 10 ks
1266. 50 Groschen 1946,47,52,55
KM 2870 4 ks
1267. 50 Groschen 1981,4,6,8,9;90,1,2,3,5,6
KM 2885 11 ks
-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/0-0/00/0
0/0
0/0
0/0
0-1
0-1
1/1
1/1
-0-1
-0-1
1/1
1/1
-0-1-0-1-0-1
-0-1-0-1
-0-1
10.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
10.00
8.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8.00
4.40
4.00
3.00
2.60
6.00
3.00
5.50
2.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
Rakúsko 20021268. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2008
0-1-
5.00
-0-1-
0.70
1-2
1-0
-1-2
1.00
0.40
1.00
proof
proof
proof
0-1
0-1
0-1
4.00
4.00
3.00
1.00
0.80
1.00
0-1
1.50
0/0
0-0
0/0
0.70
1.00
0.50
0-1-
9.00
8 ks
Belgicko
1269. 5 Frank 1949N,50 F; 1 Frank 1951 N,58 N,59 F KM 135.1;143.1;142.1 5 ks
1270. 2 Frank 1930 N; 1 Frank 1939; 50 Cent. 1928 F; 10 Cent. 1928 F;
5 Cent. 1922 F, 27 F KM 92;120;87;85.1;66
6 ks
1271. 1 Frank 1967, 73, 75(2x)
KM 142.1 4 ks
1272. 2 Centimes 1863; 5 Centimes 1905
KM 4.2;54 hr.,pat. 2 ks
Bulharsko 1946-1990
1273. 5 Leva 1982 2.medzinár.bienále detskej tvorby Sofia´82 KM 142
1274. 5 Leva 1985 EXPO Plovdiv
KM 154
1275. 2 Leva 1981 1300.výr. Bulharského štátu
KM 126
1276. 20 Stotiniek 1974,88,89;1906
KM 88;26
4 ks
1277. 20 Stotiniek 1974,89; 10 Stotiniek 1962,74
KM 88;87;62 4 ks
1278. 10 Stotiniek 1962,74,81; 1906
KM 62;88;25 4 ks
1279. 10 Stotiniek 1962,74; 2 Stotinky 1974,88,89; 1 Stotinka 1974,89,90
KM 62;87;84;85
8 ks
Cyprus
1280. 20 Cents 1989 KM 62.1
1281. 10 Cents 1983; 2 Cents 1983; 1 Cent 1987
1282. 5 Cents 1994 KM 55.3
KM 56.1;54.1;53.2 3 ks
Cyprus 20081283. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
32
Dánsko
1284. 20,5 Krone 1990; 10 Krone 1989; 2,1 Krone 1992
Margrethe II. KM 871;867.1;869.1;874.1;873.1 5 ks
1285. 10 Krone 1989; 1 Krone 1963; 50 Őre 1989,94; 25 Őre 1971,90;
10 Őre 1975; 5 Őre 1977
8 ks
1286. 1 Krone 1963 Frederik IX/CS
KM 851.1
1287. 1 Krone 1979,80 Margrethe II/BB
KM 862.2
2 ks
1288. 50 Öre 1989, 90, 94 Margrethe II.
KM 866.1;866.2 3 ks
1289. 25 Öre 1966, 71, 72 Frederik IX. CuNi
KM 76.1;76.2
3 ks
1290. 25 Öre 1967; 10 Öre 1966,67 Frederik IX.
KM 855.1;849.1 3 ks
1291. 25 Öre 1990, 91
Margrethe II.
KM 868.1
2 ks
1292. 10 Öre 1962, 70,72 Frederik IX/CS
KM 849.1
3 ks
1293. 10 Öre 1970 Frederik IX.
KM 849.1
1294. 10 Öre 1973 Margrethe II CuNi
KM 79.1
1295. 5 Öre 1941 Christian X/NS
KM 834
1296. 5 Öre 1973, 76 Margrethe II/SB
KM 859.1
1297. 5 Öre 1979, 81 Margrethe II/SB
KM 859.2
2 ks
0-1
4.00
1-11/1
0-1
0-1
0-1
-1-10-1
0-1
-0/00-0
1/1
0-0
0-0
2.00
0.70
2.00
0.60
1.00
1.00
0.60
1.20
0.40
0.30
1.00
1.00
1.00
Estónsko
1298. 5 Senti 1991;10 Senti 1991,92; 20 Senti 1992; 50 Senti 1992;
5 Krooni 1993 KM 21;22;23;24
6 ks
1-1
6.50
Fínsko 1963-2002
1299. 1 Markka 1970; 20 Pennia 1976
1300. 1 Markka 1994; 10 Pennia 1963,92
1301. 10 Pennia 1963,64,71,72,75,84
1302. 10 Pennia 1963, 72 S; 20 Pennia 1976 K
1303. 5 Pennia 1963,72,74,78
1304. 1 Penni 1963,69,72
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0.80
0.60
1.20
1.00
1.00
0.60
0-10-1-
9.00
9.00
0-1
1.00
-1-3
5.00
1-2
1-10/1
0/1
1-11-11-1-0-1-0-11-1-
1.50
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
1.50
1.00
2.00
1-1
1/1
-0-11-11-1-0-2
0-1
0-10-1
1.10
1.00
2.00
2.00
1.00
0.50
0.80
1.50
1.00
0-1-
8.50
1-1-
2.00
KM 49a;47
KM 46;65;76
KM 46;46a
KM 46;47
KM 45;45a
KM 44;44a
2 ks
3 ks
6 ks
3 ks
4 ks
3 ks škr.
Fínsko 20021305. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2007 8 ks
1306. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2009 8 ks
Francúzsko do 1959
1307. 1 Frank 1942,43 KM V 95.1 2 ks škr.
1308. 10 Centimes 1855 A, 70 A; 5 Centimes 1855 A, 56 MA;
KM Y 17.1;4.1;16.1;17.6 4 ks
Francúzsko 1959-2002
1309. 10 Frank 1976,78 Ni-Ms
KM 940
2 ks
1310. 10 Frank 1980,88,90,91 bimetal
KM V 127.1
4 ks
1311. 10 Frank 1989 bimetal
KM V 127.1
škr.
1312. 10 Frank 1990 bimetal
KM V 127.1
škr.
1313. 5 Frank 1971,72 CuNi
KM 926a.1
2 ks
1314. 5 Frank 1971,72
KM 110a
2 ks
1315. 2 Frank 1980,81,82
KM 109.1
3 ks
1316. 1 Frank 1960,9;72,3,6,7;91 Ni
KM 925.1
7 ks
1317. 1 Frank 1960,9;76,7;91 Ni
KM 925.1
5 ks
1318. 1 Frank 1960,69,70,71,75,76,77,91 KM 108
8 ks
1319. 1 Frank 1960; 1/2 Frank 1969, 71; 20 Centimes 1968;
KM 925.1; 931.1
4 ks
1320. 1 Frank 1988 Charles de Gaulle-35.výr. 5.republ.
KM 129
1321. 1/2 Frank 1965,6,8,9;70,3,4,5,6;84,5,6;91 Ni
KM 931.1 13 ks
1322. 1/2 Frank 1965,8; 71,2,6,7,8; 83,4,5,6; 97
KM 107.1 12 ks
1323. 20 Centimes 1962,69,76,77,78,79,81,82
KM 105
8 ks
1324. 20 Centimes 1963,4,7,8;76;87,8 Al-Bronz
KM 930
7 ks
1325. 20 Centimes 1967,69,73,78,84,85,88,90
KM 105
8 ks
1326. 10 Centimes 1963,8; 76,9; 84,5,6,7,8,9; 90,1,5,7,8 KM 104
15 ks
1327. 5 Centimes 1964; 1 Centime 1964,65
KM 103;102 3 ks
Francúzsko 20021328. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 1999 8 ks
Grécko 1973-2001
1329. 100 Drachmes 1990, 92
KM 159
2 ks
33
1330. 100 Drachmes 1992; 20 Drachmes 1990,92 KM 159;154 3 ks
1331. 50 Drachmes 1988 Homér
KM 147
1332. 20 Drachmes 1990,92 Dionysios Solomos
KM 154 2 ks
1333. 20 Drachmes 1992, 94
KM 154 2 ks
1334. 10 Drachmes 1978,84,86 Demokritus
KM 132 3 ks škr.,dr.hr.
1335. 5 Drachmes 1978,82,84,86,90 Aristoteles
KM 118;131 5 ks škr.
1336. 5 Drachmes 1982 ,90; 1 Drachma 1988; 50 Lepta 1973 KM 131;150;106 4 ks
1337. 2 Drachmes 1976,82
KM 117;130
2 ks škr.
0-1
0/0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
2.00
0.70
0.80
1.00
1.00
1.20
1.50
0.70
Holandsko
1338. 1 Gulden 1956 , 64, 69, 71; 25 Cents 1968; 5 Cents 1967;
1 Cent 1966, 69; KM 184;184a;183;181;180 8 ks
1339. 25 Cent 1950,7; 60,2,4,5,8,9; 70,1,2,3,6,7,8,9; 80 KM 183
17 ks
1340. 10 Cent 1948; 50,1,7,8,9; 63,4,5,6,7,8; 70,1-9; 80 KM 177;182 23 ks
1341. 1 Cent 1948 Wilhelmina; 1950 Juliana
KM 175;180 2 ks
1342. 1 Cent 1954, 55 Juliana
KM 180
2 ks
1-10-10-10-0
0-0
5.00
3.20
2.20
1.00
0.80
Holandsko 20021343. Komplet obehových euromíncí 1 Cent - 2 € 2003 8 ks
0-1-
8.50
Chorvatsko
1344. 20 Lipa 1993; 1 Lipa 1993,95
1345. 10 Lipa 1993, 5, 7, 9; 2001, 3, 7
1346. 5 Lipa 1993, 5, 7; 2 Lipa 1993, 5, 7
1347. 5 Kuna 1995, 2001
1348. 2 Kuna 1993, 2005, 2007, 2009
1349. 1 Kuna 1993, 5
0-00-10-11-10-11-1
0.50
1.00
0.80
1.00
1.00
0.80
1/1
0.50
1-1
1/1
1.50
0.50
0-1
0-1
-0-10-1
0-1
0-1
1.70
1.00
0.50
3.00
0.80
1.40
0-0
0-0
6.00
7.50
1-2-
1.00
0/0
0-1
0/0
0-1
1-1
1/1
0/0
0-1
0-1
0-1
0-2
0-2
0-1
0-1
0-2
0-1
10.00
2.40
7.00
2.40
0.50
1.50
1.00
1.50
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.00
KM 7;3
KM 6
KM 5;4
KM 11
KM 10
KM 9.1
3 ks
7 ks
6 ks
2 ks
4 ks
2 ks
Írsko 1970-2001
1350. 1 Penny 1980 KM 20 škr.
Juhoslávia
1351. 2 Dinara 1925; 1 Dinar 1925
1352. 10 Para 1920 Zn
KM 6;5
KM 2
2 ks
Juhoslávia 1953-1991
1353. 50 Dinarov 1955, 85, 88 KM 35;113
3 ks
1354. 20 Dinarov 1955, 87
KM 34;112 2 ks st.kor.,n.škr.
1355. 20 Dinarov 1955; 10 Dinarov 1963; 2 Dináre 1976; KM 34;29;57 3 ks
1356. 1 Dinar 1965; 74,5,7,9; 80,1,2,3,4; 90
KM 47;59;86;142 11 ks
1357. 20 Para 1966; 10 Para 1977; 5 Para 1965 KM 45;44;43 3 ks
1358. 20 Para 1976,80,81; 5 Para 1965
KM 45;43 4 ks
Macedónia
1359. 1 , 2 , 5 Denárov 1995
1360. 1 , 2 , 5 Denárov 1995
FAO mosadz
FAO CuNiZn
Maďarsko 1926-46
1361. 1 Pengö 1926 , 27
KM 510
KM 5 3 ks
KM 5a 3 ks
2 ks
Maďarsko 1946-1989
1362. 200 Forint 1976 Gyula Derkovits
KM 609
1363. 20 Forint 1982,83,84,89 Dozsa
KM 630 4 ks
1364. 10 Forint 1948 Szechenyi István
KM 538
1365. 10 Forint 1971,76,77,84,85,89
KM 595;636 6 ks
1366. 10 Forint 1971, 72
KM 595 2 ks
1367. 10 Forint 1971
KM 595
1368. 5 Forint 1967 Kossuth
KM 576
1369. 5 Forint 1967, 71, 79; 10 Forint 1972
KM 576;594;595 4 ks
1370. 5 Forint 1979,80 Kossuth
KM 576 2 ks
1371. 2 Forint 1950,7; 70,1,5,7,8; 80,1,3,9
11 ks
1372. 2 Forint 1950, 1, 2, 7; 61, 2, 4, 5, 6
KM 548;556;556a 9 ks
1373. 2 Forint 1970, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
KM 591 pat. 9 ks
1374. 1 Forint 1946 ; 50; 67,8; 77; 80,1,3,8
9 ks
1375. 1 Forint 1946,9; 50; 67,8,9; 70,4,5,6,7; 80,1,3,7,8,9 17 ks
1376. 1 Forint 1950; 67,8,9; 70,5,6,7,9; 80,3
KM 545-575 11 ks
1377. 50 Filler 1967,8,9; 76,7,8,9; 80,1-6,8
KM 574 15 ks
34
1378. 50 Filler 1967, 8, 9; 73, 4, 5, 6
KM 574 7 ks
1379. 20 Filler 1946,7; 57,9; 64,7-9; 71,2-9; 80,1-9; 90 28 ks
1380. 20 Filler 1953; 61,7,8,9; 70,1,2,3,4,7,8; 80 KM 550-573 13 ks
1381. 20 Filler 1967,8,9; 71,2,4,5,7-9; 80,1,2,4-9
19 ks
1382. 20 Filler 1968,9; 71,2,7,8; 80,1-7,9
15 ks
1383. 10 Filler 1946,7; 59; 62,4,5,8,9; 70,2-9; 80,1-9 27 ks
1384. 10 Filler 1946; 64,5,8,9; 70,2-9; 80,1-7,9
23 ks
1385. 10 Filler 1965,9; 70,3,4,6,7,9
KM 547- 572
8 ks
1386. 10 Filler 1968,9; 70,2,3,4,5,8,9; 80,1-7,9
18 ks
0-2
0-10-2
0-00-1
0-10-10-2
0-1
0.70
1.30
0.70
1.00
1.50
1.20
1.00
0.50
1.50
Maďarsko 19891387. 200 Forint 1992 Ag
MNB M 13-1
0/0
6.00
Malta
1388. 1 Cent 1975 KM 8
1389. 10,20 Cents 1992; 25 Cents 2001; 5,2 Cents 1998; 1 Cent 2001 6 ks
1/1
0-1
0.50
3.00
Malta 20081390. Komplet obehových euromincí 1 Cent - 2 € 2008 8 ks
0-1-
9.00
Poľsko
1391. Trojak Ryski 1597 Žigmund III. Waza Ryga
1392. Trojak 1599 Žigmund III. Waza Bydgoszcz
2/2
2/2
3.00
7.00
proof
1/1
1/1
0/0
1/1
2-2
2/2
10.00
0.50
0.50
0.80
0.50
1.00
0.50
0/0
2.00
0-0
6.50
0-0
6.50
1-1
1/1
1-2-
1.00
0.70
1.00
0-1
0-1
0-1
-1/2
0-1
0-1
1-1-
1.50
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
1.00
1-11-1
2.00
0.80
Rusko
1415. 20 Kopejok 1912; 15 Kopejok 1913 minc.St.Petrohrad KM 22a2;21a2 2 ks
1-2
1.50
ZSSR 1923-1991
1416. 1 Rubeľ 1965, 75 20. a 30.výr.víťazstva KM 135.1;142.1 2 ks hr.
1417. 1 Rubeľ 1965 20.výr.víťazstva obe var.
KM 135.1 2 ks hr.,škr.
1418. 1 Rubeľ 1970 V.I.Lenin; 1 Rubeľ 1981 Gagarin KM 141;188.1 2 ks
1419. 1 Rubeľ b.d.(1970) V.I.Lenin obe var. KM 141 2 ks hr-,škr.
1420. 1 Rubeľ 1979 XXII OH Moskva 1980
KM 144
1-11-1
1-11-1
0/0
1.00
2.00
1.00
2.00
2.40
Kop 1419 dierka
Kop 741 uško
Poľsko 1945-1994
1393. 20000 Zl 1991 225 rokov minc. Varšava bimetal
1394. 50 Zl 1981 Wladyslaw I. Herman
1395. 20 Zl 1975 Marceli Nowotko
1396. 20 Zl 1980 50 lat Daru Pomorza 1930-1980
1397. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz
1398. 10 Zl 1975 Adam Mickiewicz, Boleslaw Prus
1399. 10 Zl 1976 Boleslaw Prus
Fi K 071
Fi OB 085
Fi OB 071
Fi OB 078
Fi OB 066
Fi OB 066;067
Fi OB 067
2 ks
Poľsko od 1995
1400. 2 Zl 2004 Olympiáda Atény Fi OB 210
1401. 2 Zl 2008 Sokol sťahovavý; 2009 Jašterica zelená; 2009 Záchranná
služba v Tatrách
FiOB 284;303;311 3 ks
1402. 2 Zl 2009 180.výr.CBP; 90 r. NIK; 95 r.I.Kompanie Kadrovej
FiOB 302;301;307 3 ks
Rumunsko
1403. 100 Lei 1943(2x), 44; 20 Lei 1944 pat.; 50 Bani 1955 pat.; 15 Bani
1966; 5 Bani 1954 (2x), 66; KM 64;62;86;93;83.2;92 9 ks
1404. 20 Lei 1942
KM 62
1405. 2 Leu 1924 B; 1 Leu 1924 P KM 47;46 2 ks
1406. 1 Leu 1924; 63,66; 3 Lei 1963,66; 5 Lei 1930a,42,78
KM 46;48;61;90;91;95;96;97 8 ks
1407. 50 Bani 1921; 25 Bani 1960,62,82; 1 Leu 1924p,38; KM 88;94;45;46p;56 6 ks
1408. 50 Bani 1921; 1 Leu 1924p.63,66; 2 Lei 1924;
KM 45-47;90;95 5 ks
1409. 10 Bani 1867 Heaton Cu
KM 4
1410. 10 Bani 1905,55; 15 Bani 1960,66,75; 5 Bani 1966,75 7 ks
1411. 5 Bani 1905,06,56,63,66,75
KM 31;83;89;92;92a 6 ks
1412. 5 Bani 1906 , 1956, 1966
KM 31;83.2;92
3 ks
Rumunsko od 1947
1413. 1 Leu 1963; 2 Lei 1924p
1414. 15 Bani 1960, 66, 75
KM 90;47 2 ks
KM 87;93;93a 3 ks
35
1421. 1 Rubeľ 1990 130.výr.nar.A.P.Čechova KM Y 240 orig.etue
1422. 50 Kopejok 1924 PL Ag variant 3b podľa Ščelokova KM Y 89.1
1423. 50 Kopejok 1924 TR Ag variant 3a podľa Ščelokova KM Y 89.1
1424. 50 Kopejok 1925 PL Ag variant 4b podľa Ščelokova KM Y 89.2
1425. 20 Kopejok 1931; 10 kopejok 1932, 33; 5 Kopejok 1939,61
KM 97;95;108;129 5 ks
1426. 20 Kopejok 1939,61; 15 Kop. 61; 10 Kop. 33,61; 5 Kop. 61,74;
3 Kop. 70,74; 2 Kop. 71,74; 1 Kop 37,72,73,74
15 ks
1427. 15 Kopejok 1961,81; 20 Kopejok 1961
KM 132;131 3 ks
1428. 10 Kopejok 1956,61,78,81,82,84,85
KM 116;130 7 ks
1429. 10 Kopejok 1956,61,71,73,77,78,80,81,82,84,85,87 12 ks
1430. 10 Kopejok 1961,78,82, 84
KM 130
4 ks
1431. 10 Kopejok 1961,78,81,82,84
KM 130 5 ks
1432. 10 Kopejok 1961,71; 5 Kopejok 1961; 3 Kopejky 1978;
2 Kopejky 1968; 1 Kopejka 1968 6 ks
1433. 5 Kopejok 1961,62,80,86,87,89
KM 129a 6 ks
1434. 3 Kopejky 1939; 40; 53,4,6,7; 61; 70,2,9; 81,3,4,5 KM 107;128a 14 ks
1435. 3 Kopejky 1940,61,70,79,81,84
KM 107;128a 6 ks
1436. 3 Kopejky 1940; 56,7; 61; 70,2,9; 81,4
KM 107;114;128a 9 ks
1437. 3 Kopejky 1956; 61,8,9; 70,1,2,3,9; 80,3,4,8; 90
KM 113;127a 14 ks
1438. 2 Kopejky 1961,69,71(3x)
KM 127a 5 ks
1439. 2 Kopejky 1961,8,9; 70,1,2,3,9; 80,3,4; 90
KM 127a 12 ks
1440. 1 Kopejka 1963,9; 71,2,4,5,6,7,8,9; 84,5,6,8,9 15 ks
1441. 1 Kopejka 1963,9; 72,7,8; 85,6,8
KM 126a 8 ks
1442. 1 Kopejka 1963,9; 71,2-9; 80,3,4,5,6,8,9 18 ks
1443. 1 Kopejka 1969,69,72,78,85,85,86,88
KM 126a 8 ks
proof
1/2
1/2
1/2
8.00
8.00
8.00
8.00
-1-2-
0.80
0-2
1-1
1-1
1-2
1-2
1-1
1.20
0.30
0.60
1.70
0.20
0.40
1-11-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-2
1-2
1-2
0-2
1-2
1.00
0.60
2.00
0.50
1.20
1.40
0.40
1.00
1.30
0.70
1.60
0.60
RFR 1991 1444. 100 Rubľov 1993; 50 Rubľov 1993; 20 Rubľov 1992; 1 Rubeľ 1992 4 ks
0-1-
1.00
Slovinsko 20071445. Komplet obehových euromincí 1 Cent-2 € 2007 8 ks
0-1-
6.00
0/0
0/0
1.50
1.00
0-1
0/0
0-00-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-00-00-0
2.00
1.00
4.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.40
1.40
1.00
1-1
0-1
0-1
0-1
1.00
1.00
0.80
0.70
Španielsko 20021463. Komplet obehových euromincí 2003
0-1-
6.00
Švajčiarsko
1464. 5 Frank 1968
1465. 5 Frank 1970
1466. 5 Frank 1974
1467. 5 Frank 1976
1468. 5 Frank 1980
1469. 5 Frank 1982
1470. 5 Frank 1984
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
Španielsko 1949-2001
1446. 100 Pesetas 1995 Juan Carlos I FAO
KM 950
1447. 50 Pesetas 1983 Juan Carlos I
KM 825
1448. 50 Pesetas 1990 EXPO´92; 1992 Barcelona´92; 1995 PTAS
KM 853;906;946 3 ks
1449. 25 Pesetas 1980//82 MS vo futbale 1982
KM 818
1450. 25 Pesetas 1990(2x),1,2,4,5,6
KM 173;170 7 ks škr.
1451. 10 Pesetas 1983,84 Juan Carlos I
KM 727 2 ks
1452. 5 Pesetas 1975//76,8,9; 80,2,4
KM 807;823 6 ks škr.
1453. 5 Pesetas 1975 //77,79; 1984 Juan Carlos I
KM 807 3 ks škr.
1454. 5 Pesetas 1980//81,82 MS vo futbale 1982
KM 817;818 2 ks
1455. 5 Pesetas 1980,81,82 MS vo futbale 1982
KM 817 3 ks
1456. 5 Pesetas 1989,91,92,94,95
KM 833;931;946 5 ks
1457. 5 Pesetas 1992,3,4,5,6
KM 833;819;931;946;960 5 ks
1458. 2 Pesetas 1982,84 Juan Carlos I
KM 122 2 ks
1459. 1 Peseta 1953//62; 1966//67,70,71 Francisko Franco Caudillo;
1 Peseta 1975//76,78,79,80 Juan Carlos I.
KM 775;796;806 8 ks
1460. 1 Peseta 1966//68,69,71; 1975//76,78,79,80
KM 125;127 7 ks
1461. 1 Peseta 1984,44; 50 Centimos 1980
KM 821;767;815 3 ks škr.
1462. 1 Peseta 1991,2,5,6 Juan Carlos I
KM 832 4 ks škr.
SS 36a1
SS 36a1
SS 36a1
SS 36a1
SS 36a1
SS 36a2
SS 36a2
dr.úd., škr
dr.úd.,škr.
dr.úd.,škar.
dr.úd.,škr.
dr.úd.,škr.
dr.úd.,škr.
36
1471. 5 Frank 1986
SS 36a3 dr.úd.,škr.
1472. 5 Frank 1994
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1473. 5 Frank 1995
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1474. 5 Frank 1997
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1475. 5 Frank 1998
SS 36a4 vlas.škr.
1476. 5 Frank 1999
SS 36a4 vlas.škr.
1477. 5 Frank 2000
SS 36a4 dr.úd.,škr.
1478. 5 Frank 2001
SS 36a4 vlas.škr.
1479. 5 Frank 2010
SS 36a4 vlas.škr.
1480. 5 Frank 2011
SS 36a4
1481. 2 Frank 1968 (RM)
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1482. 2 Frank 1968 B
SS 29a1
1483. 2 Frank 1969 B
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1484. 2 Frank 1972
SS 29a1 dr.úd.,škr.,hr.
1485. 2 Frank 1973
SS 29a1
1486. 2 Frank 1974
SS 29a1 dr.úd.,škr.
1487. 2 Frank 1975
SS 29a1 dr.úd.,škvr.
1488. 2 Frank 1976
SS 29a1 dr.úd.
1489. 2 Frank 1978
SS 29a1 dr.úd.
1490. 2 Frank 1979
SS 29a1 dr.úd.
1491. 2 Frank 1980
SS 29a1 dr.úd.
1492. 2 Frank 1981
SS 29a1 dr.úd.
1493. 2 Frank 1982
SS 29a2 dr.úd.
1494. 2 Frank 1985
SS 59
1495. 2 Frank 1986
SS 59 dr.úd.
1496. 2 Frank 1987
SS 59 dr.úd.
1497. 2 Frank 1988
SS 59
1498. 2 Frank 1989
SS 59 dr.úd.
1499. 2 Frank 1990
SS 59 vlas.škr.
1500. 2 Frank 1991
SS 59 vlas.škr.
1501. 2 Frank 1992
SS 59 vlas.škr.
1502. 2 Frank 1993
SS 59
1503. 2 Frank 1994
SS 59
1504. 2 Frank 1995
SS 59 vlas.škr.
1505. 2 Frank 1997
SS 59 dr.úd.
1506. 2 Frank 1998
SS 59 vlas.škr.
1507. 2 Frank 2000
SS 59
1508. 2 Frank 2006
SS 59
1509. 2 Frank 2007
SS 59
1510. 2 Frank 2008
SS 59
1511. 2 Frank 2009
SS 59 vlas.škr.
1512. 1 Frank 1944
SS 28
1513. 1 Frank 1968 B,68 (RM),69,70,71,74 CuNi
1514. 1 Frank 1968 B; 1/2 Frank 1968; 5 Rapp 1981
1515. 1 Frank 1975,77,78,80,81 CuNi
1516. 1 Frank 1984,85,86,87,88,89 CuNi
1517. 1 Frank 1992,93,94,95,96 CuNi
1518. 1 Frank 2001,03,06,08,09,10 CuNi
1519. 1/2 Frank 1921
1520. 1/2 Frank 1944
1521. 1/2 Frank 1958, 59
1522. 1/2 Frank 1963, 64, 65
1523. 1/2 Frank 1968 B, 69 B, 69 (RM) CuNi
1524. 1/2 Frank 1970,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1525. 1/2 Frank 1973
1526. 1/2 Frank 1980,81,82 CuNi
1527. 1/2 Frank 1983,4,5,6,7,8,9 CuNi
1528. 1/2 Frank 1990,2,3,4,6,8,9 CuNi
1529. 1/2 Frank 2001,07,08,09,10 CuNi
1530. 20 Rapp 1850
1531. 20 Rapp 1884,85,91 Ni
1532. 20 Rapp 1885
1533. 20 Rapp 1902, 09
SS 28a 6 ks
SS 28a;27a;24c 3 ks
SS 28a 5 ks
SS 58 6 ks
SS 58 5 ks
SS 58 6 ks
SS 27
SS 27
SS 27 2 ks
SS 27 3 ks
SS 27a1. 3 ks
SS 27a1. 9 ks
SS 27a
SS 27a1.; 27a2. 3 ks
SS 57 7 ks
SS 57 7 ks
SS 57 5 ks
SS 19
SS 26 3 ks dr.úd.
SS 26
SS 26 2 ks
R
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/01/1
-0/00/00/0
-0/00/0
-0/0-1/10/0
1/1
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-0/0-0/00/01/1
0/0
-0/01/1
-0/00/0
0/0
0/0
0/0
-0/01/1
1-2
0-1
1-2
0-1
0-1
0-1
1/1
1/1
0-1
0-1
-0-1-0-11/1
-0-1-0-1-0-1-0-02/21-2
-2/12-1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.60
1.60
1.50
1.60
1.60
1.60
1.60
1.50
1.60
1.60
1.60
1.60
1.50
1.60
1.50
1.60
1.60
4.00
6.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2.60
3.00
3.00
3.00
2.40
1.60
1.80
0.70
1.80
37
1534. 20 Rapp 1906,08,12,19,21 Ni
1535. 20 Rapp 1913, 26, 32
1536. 20 Rapp 1939;43,4,7;50,1,3,5,8,9 CuNi
1537. 20 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1538. 20 Rapp 1962, 63, 66
1539. 20 Rapp 1970,1,4,5,6,7,8,9 CuNi
1540. 20 Rapp 1980,1,2,3,4,5,6,7,8,9 CuNi
1541. 20 Rapp 1990,1,2,3,4,5,7,8 CuNi
1542. 20 Rapp 2000,1,2,3,4,6,7,8,9,10 CuNi
1543. 20 Rapp 2007, 08, 09, 12
1544. 10 Rapp 1880,1,2,5;1894;1909 CuNi
1545. 10 Rapp 1884, 1895, 1907, 1908
1546. 10 Rapp 1909, 1912, 1914
1547. 10 Rapp 1920,2,5,6,9;30 CuNi
1548. 10 Rapp 1921
1549. 10 Rapp 1932,34,36,39 Ni
1550. 10 Rapp 1942,3,4,6,7,9 CuNi
1551. 10 Rapp 1951,2,3,5,7,8,9 CuNi
1552. 10 Rapp 1960,1,2,4,5,6,7,8,9 CuNi
1553. 10 Rapp 1970,2,3,4,5,6,7,8,9 CuNi
1554. 10 Rapp 1980,1,2,3,4,8,9 CuNi
1555. 10 Rapp 1990,1,2,3,4,6,7,8 CuNi
1556. 10 Rapp 2002,3,4,8,9,10 CuNi
1557. 10 Rapp 2008, 09, 10, 11
1558. 5 Rapp 1850
1559. 5 Rapp 1882, 1893, 1898, 1900, 1901
1560. 5 Rapp 1903, 07, 08
1561. 5 Rapp 1906,09,13,20,27 CuNi
1562. 5 Rapp 1910, 15, 19, 21, 31, 42, 43
1563. 5 Rapp 1938,39 Ni
1564. 5 Rapp 1944,6,7,8;51,2,8,9 CuNi
1565. 5 Rapp 1953, 54, 55, 57, 63, 68
1566. 5 Rapp 1962,4,6,7,9; 70,1,4,5,9 CuNi
1567. 5 Rapp 1977, 1987, 2009
1568. 5 Rapp 1981,2,3,4,5,6,8,9 AlBz
1569. 5 Rapp 1990,1,2,3,4,5,6,7 AlBz
1570. 5 Rapp 2001,2,3,5,8 AlBz
1571. 2 Rapp 1850, 51
1572. 2 Rapp 1866
1573. 2 Rapp 1893
1574. 2 Rapp 1944
1575. 2 Rapp 1948,51,58,63,66 Bz
1576. 2 Rapp 1954, 55
1577. 1 Rapp 1898,1913,1913,1936 Bz
1578. 1 Rapp 1907, 11, 12, 14, 41
1579. 1 Rapp 1948,51,55,57,58,59,63,82 Bz
1580. 1 Rapp 1949, 56, 68, 71, 84
Švédsko
1581. 1 Koruna 1969; 5 Őre 1965
1582. 1 korunák 1977,9; 81,2,8; 90
1583. 50 Öre 1973 Gustaf VI. Adolf
SS 26 5 ks dr.úd.
SS 26 3 ks
SS 26a 10 ks dr.úd.,hr.
SS 26a 9 ks
SS 26a 3 ks
SS 26a 8 ks
SS 26a 10 ks dr.úd.
SS 26a 8 ks vlas.škr.
SS 26a 10 ks vlas.škr.
SS 26a 4 ks
SS 25 6 ks
SS 25 4 ks
SS 25 3 ks
SS 25 6 ks
SS 25
SS 25b 4 ks
SS 25 6 ks
SS 25 7 ks
SS 25 9 ks
SS 25 9 ks
SS 25 7 ks
SS 25 8 ks
SS 25 6 ks
SS 25 4 ks
SS 17
SS 24 5 ks
SS 24 3 ks
SS 24 5 ks
SS 24 7 ks
SS 24b 2 ks
SS 24 8 ks
SS 24 6 ks
SS 24 10 ks
SS 24c 3 ks
SS 24c 8 ks
SS 24c 8 ks
SS 24c 5 ks
SS 16 2 ks
SS 16
SS 16
SS 16a
SS 42 5 ks
SS 42 2 ks
SS 15 4 ks
SS 15 5 ks
SS 41 8 ks
SS 41 5 ks
KM 586a;822
KM 604;604a
KM 837
2 ks
6 ks
Taliansko pred 1900
1584. 1 Lire 1863 M
KM 5a.1
1585. 10 Centesimi 1866 OM,1893 B/I; 5 Centesimi 1861; 2 Centesimi 1867 M;
KM 11;27;2;3 4 ks
1586. 10 Centesimi 1866 CM; 67 H KM 11.3;11.5
2 ks
1587. 10 Centesimi 1893 B/I minc. Birmingham KM 27.1 dr.škr.,st.kor.
Taliansko 1900-1946
1588. 50 Centesimi 1920, 25
1589. 20 Centesimi 1908; 10
1590. 20 Centesimi 1909, 14, 19
KM 61.1; 61.2
2 ks
KM 44
2 ks
KM 44;58 3 ks
R
R
R
R
R
R
R
1-10-1
0-10-11-1
0-10-10-00-00-0
1-21-2
1-2
1-2
2/1
-0-1-0-1-0-1-0-1-0-10-0-0-1
0-0
0-0
2/3
1-22-11-2
0-2
-0-1
0-10-1
0-1
0-1
-0-1
0-1
0-0-1-1
1/1
1/1
1/1
-0-11-1
-0-10-1
-0-10-1
1.80
5.00
6.00
3.00
1.00
2.00
2.00
3.00
2.40
2.00
6.00
7.00
7.00
2.40
1.80
3.00
3.00
4.00
2.00
1.60
1.40
1.40
1.00
1.00
8.00
8.00
4.00
4.00
9.00
0.80
3.00
2.60
3.00
1.80
1.00
1.00
0.80
4.00
7.00
3.00
1.00
2.80
4.00
6.00
8.00
4.00
3.60
1-1
0-0
1/1
1.00
2.00
0.70
-1/1-
5.00
1-3
-1-1-0/1-
3.00
5.00
1.00
0-1
0-1
1-1
2.60
1.50
1.40
38
1591. 20 Centesimi 1918, 19, 21
1592. 20 Centesimi 1919 minc.Rím
1593. 10 Centesimi 1924
1594. 5 Centesimi 1919, 24
KM 44;51 3 ks
KM 58
KM 60 hr.
KM 59
2 ks
Taliansko 1946-2001
1595. 1000 Lire 1997 bimetal KM 194
1596. 200 Lire 1992, 94; 100 Lire 1981
KM 151;164;108
1597. 200 Lire 1993 70.výr.aeronautiky
KM 155
1598. 200 Lire 1994 180.výr.karabinierov KM 164
1599. 100 Lire 1956, 77
KM 96 2 ks
1600. 100 Lire 1957, 77, 79 minc.Rím
KM 96 3 ks
1601. 100 Lire 1957 minc.Rím
KM 96
1602. 100 Lire 1979 F.A.O
KM 106
1603. 100 Lire 1979, 81 F.A.O
KM 106;108 2 ks
1604. 100 Lire 1991 nový typ
KM 96a
1605. 50 Lire 1956, 77, 78
KM 95 3 ks
1606. 10 Lire 1952, 53, 55, 73
KM 93 4 ks
1607. 10 Lire 1953; 5 Lire 1954,27; 2 Lire 1924 minc.Rím
KM 92;67.1;63;93 4 ks
Turecko 1940-2005
1608. 100.000 Lira 1999
KM 1078
1609. 100.000 Lira 2000
KM 1078
1610. 100.000 Lira 2000; 100 Bin Lira 2001; 250 Bin Lira 2002;
5 Lira 1975
KM 1078;1106;1137;905
4 ks
1611. 100.000 Lira 2002
KM 1106
1612. 50.000 Lira 1998; 2001 CuNi
KM 1056;1105
2 ks
1613. 50.000 Lira 2001
KM 1105
1614. 25.000 Lira 1996
KM 1041
1615. 10.000 Lira 1994, 95, 96
KM 1027.1 3 ks
1616. 10.000 Lira 1995
KM 1027.1
1617. 10.000 Lira 1996 obe var. hrany KM 1027.1 2 ks
1618. 10.000 Lira 1999
KM 1027.2
1619. 5000 Lira 1992, 94, 96
KM 1025;1029.1 3 ks
1620. 5000 Lira 1992
KM 1025
1621. 5000 Lira 1995
KM 1029.1
1622. 5000 Lira 1996
KM 1029.1
1623. 2500 Lira 1992
KM 1015
1624. 1000 Lira 1990, 91, 93, 95
KM 997;1028
4 ks
1625. 1000 Lira 1990
KM 997
1626. 1000 Lira 1991
KM 997
1627. 1000 Lira 1993
KM 997
1628. 1000 Lira 1995
KM 1027.1
1629. 500 Lira 1989
KM 989
1630. 500 Lira 1990
KM 989
1631. 500 Lira 1991
KM 989
1632. 100 Lira 1986, 8, 9; 90, 1, 2
KM 967;988
6 ks
1633. 100 Lira 1986
KM 967
1634. 100 Lira 1988
KM 967
1635. 100 Lira 1989
KM 988
1636. 100 Lira 1990
KM 988
1637. 100 Lira 1991
KM 988
1638. 100 Lira 1992
KM 988
1639. 50 Lira 1985, 89
KM 966;987 2 ks
1640. 50 Lira 1986, 89
KM 966;987
2 ks
1641. 50 Lira 1986
KM 966
1642. 50 Lira 1987
KM 966
1643. 50 Lira 1989, 91
KM 966;989
2 ks
1644. 50 Lira 1989
KM 966
1645. 25 Lira 1985, 87
KM 975
2 ks
1646. 25 Lira 1985, 88 Al
KM 975
2 ks
1647. 25 Lira 1987
KM 975
1648. 10 Lira 1984
KM 964
3 ks
1-1
1/1
-1/11-1
1.50
0.50
1.00
1.00
0/0
0-1
0/0
0/0
0-0
0-0
0/0
0/0
0-1
0/0
0-0
1-1
2.40
2.60
1.50
1.50
0.70
2.00
0.50
1.40
2.00
0.70
0.80
0.50
0-1
2.20
1/1
1/1
2.00
2.00
0-1
1/1
0-11/1
0/0
0-1
1/1
1-1
1/1
0-1
0/0
0/0
00
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
0/0
0-1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1-10-1
1/1
1/1
0-1
1/1
0-1
0-11/1
1/1
3.00
2.00
3.00
1.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00
2.00
2.00
1.00
0.80
1.00
1.00
3.40
1.00
1.00
0.90
0.80
0.80
0.90
0.70
1.00
0.80
0.80
1.00
0.90
1.10
0.70
0.80
0.70
39
1649. 10 Lira 1984, 86, 87
KM 964
3 ks
1650. 10 Lira 1986
KM 964
1651. 5 Lira 1975, 6
KM 905 2 ks
1652. 5 Lira 1975
KM 905
1653. 5 Lira 1976
KM 905
1654. 5 Lira 1981
KM 944
1655. 5 Lira 1983
KM 949.2
1656. 2 1/2 Lira 1977 , 78; 1 Lira 1979, 81
KM 893.2;943;889a
1657. 2 1/2 Lira 1978
KM 893
1658. 1 Lira 1957
CuNi
KM 889
1659. 1 Lira 1975, 6, 7, 9
CuNi KM 889a.2 4 ks
1660. 50 Kurus 1971
KM 899
1661. 50 Kurus 1971, 3, 5, 7, 9
KM 899 5 ks
1662. 50 Kurus 1975, 7, 9; 25 Kurus 1970; 10 Kurus 1968, 9, 70;
5 Kurus 1969
KM 890.1;891.1;892.3;899 8 ks škr.hr.
1663. 50 Kurus 1976
KM 890
1664. 50 Kurus 1977
KM 890
1665. 25 Kurus 1967, 8; 70, 4 CuNi KM 892.3
4 ks
Turecko od 2005
1666. 1 Lira 2009, 10, 11, 12
1667. 1 Lira 2011 bimetal
1668. 50 Kurus 2009, 10, 11
1669. 25 Kurus 2009, 10
1670. 10 Kurus 2007, 09
1671. 5 Kurus 2009, 10, 11
1672. 1 Kurus 2007, 09, 11
bimetal
4 ks
4 ks
bimetal
3 ks
CuNi
2 ks
CuNi 2 ks
CuNi 3 ks
CuNi;AlBz
3 ks
Ukrajina
1673. 1 Hrivna 2002, 2005; 50 , 20 Kopijok 1992; 5 Kopijok 2004
JP 7e;8b;6a;5a;3h
5 ks
1674. 25 Kopejok 2010; 10 Kopejok 2009 KM 2.1b;1.1b 2 ks
Veľká Británia do 1968
1675. 1 Crown 1965 W.Churchill
KM 910 dr.hr.
1676. 2 Shilling 1948 Juraj VI.
KM 865
1677. 1 Shilling 1956 Alžbeta II Škótsky znak KM 905
1678. 1 Shilling 1961 Alžbeta II
KM 904
1679. 1 Penny 1896
KM 790
1680. 1 Penny 1914, 6, 9; 27; 36 Juraj V. KM 810;826;838 5 ks
1681. 1 Penny 1919, 27 Juraj V.; 1945 Juraj VI.; 1966, 67 Alžbeta II.
KM 810;826;845;897
5 ks
1682. 1 Penny 1919, 45, 67
KM 810;845;897 3 ks
1683. 1 Penny 1938 Juraj VI.
KM 845
1684. 1 Penny 1939, 45 Juraj VI.
KM 845 2 ks
1685. 1 Penny 1961, 4, 6, 7 Alžbeta II. KM 897 4 ks
1686. 1/2 Penny 1929, 31, 55
KM 837;896 3 ks
Veľká Británia od 1968
1687. 50 Pence 1969
KM 913
1688. 20 Pence 1982, 93 KM 931 2 ks
1689. 5 New Pence 1968;1 Shilling 1954,55 (Škótsky znak); KM 911;905 3 ks
1690. 5 Pence 1990, 1, 2 KM 937b 3 ks
1691. 5 Pence 1992; 2 Penny 1993; 1 Penny 1980 ; 1/2 Penny 1971
KM 914;915;936;937 4 ks
1692. 2 New Penny 1971, 93 KM 916;936a 2 ks
1693. 1 New Penny 1976, 8; 80, 1, 8, 9; 93 KM 915;935;935a 7 ks n.škr.
0-1
1/1
0-1
0/0
0/0
0/0
1/1
0-1
1/1
2/2
1-11/1
1-1-
1.00
0.70
1.40
1.00
1.00
0.80
0.80
1.40
0.80
0.80
1.20
0.80
1.30
0-1
1/1
1/1
1-1-
1.40
0.80
0.90
1.00
1-10/0
1-11-11-11-10-1
2.00
1.00
1.50
1.00
1.00
0.70
0.70
0-10-0
2.00
0.50
-0/0-1/11/1
1/1
2/2
1-2-
3.00
1.00
0.70
1.00
0.50
2.00
0-2
0-2
1/1
0-1
0-1
1-2
2.00
1.20
1.00
1.00
2.00
1.00
0/0
0-1
1-10-1
1.20
1.40
0.80
1.00
0-1
0-1
0-1
1.20
0.70
1.00
1/1
1/1
2.40
3.00
Afrika
Alžírsko
1694. 10 Dinar 1981
1695. 5 Dinar 1974 20.výr.revolúcie
KM 110
KM 108
40
Maroko
1696. 10 Francs 1952 Mohammed V. AlBz
KM Y 49 pat.
1/1-
0.50
1/1
0/0
1.00
1.00
0-1
3.60
0-1
2.80
0-1
1/1
1-1
3.60
0.80
0.80
0-1
3.80
1/1
1-2
1.00
2.00
-0-11/1
4.20
1.20
2 ks
2ks
1/1
1/1
0-1
0-1
3.00
2.00
0.90
0.80
KM Y 88; 63 2 ks
1-2-
1.50
Seychelly
1714. 5, 1 Ruppe; 10, 5 Cents 2007 CuNi,Bz KM 51.2;50.2;48a;47a 4 ks
1715. 25 Cents 2010; 1 Cent 1982 KM 49a;46.1 2 ks
0-1
0-1
5.00
1.70
Uganda
1716. 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2, 1 Schilling 2008, 2007, 1987
KM 7;69;67;66;30;29;28;27
8 ks
0-1
6.50
Amerika-konvolut
1717. Argentina: 10 Centavos 1908,1915,1983 KM 35;89; Kostarika:
5 Colones 1983 KM 214.1; Mexiko: 50 Centavos 1997 KM 549; 5 ks
1-2
1.00
Argentína
1718. 1 Peso 1960 150.výr.samostatnosti
KM 58
0/0
1.50
KM 63.2;62;60 3 ks
KM 61;59a 2 ks
0-1
0-1
2.80
1.80
0-1
0-0
0-1
0-0
0.70
0.70
1.40
1.20
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
7.50
1.90
4.00
6.00
1.00
Egypt
1697. 1 Pound 2007 (1428)
KM 940a
1698. 1 Pound 2008 (1429) KM 940a
1699. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Pistrov 1992
(váza) KM 734,733,731 3 ks
1700. 25 Piastrov 1993 (otvor); 10 piastrov 1984 (mešita); 5 Piastrov 1992
(váza) KM 734;556;731
3 ks
1701. 20 Piastrov 1984, 92 (mešita); 10 Piastrov 1972 (orol),1984 (mešita);
5 Piastrov 1992 (váza)
KM 731;430;733;556;557 5 ks
1702. 10 Piastrov 1984
KM 556
1703. 10 Piastrov 1992 (mešita); 5 Piastrov 1992 (váza) KM 731;732 2 ks
Etiópia
1704. 50, 25, 10, 5, 1 Cent 2004, 1977
KM 47-43
Keňa
1705. 10 Shilling 1997 bimetal
1706. 1 Shilling 1975 ; 10 Cents 1984
5ks
SCWC 27
KM 14;18
2 ks
Libya
1707. 100, 50 Dirhamos 1399 (1979); 1 Millieme 1965
1708. 100 Dirhamos 1399 (1979)
Mauritius
1709. 20 Rupees 2007 bimetal
KM 66
1710. 10 Rupees 2000 CuNi
KM 61
1711. 1, 1/2 Rupee 2010 CuNi
KM 55;54
1712. 1 Rupee; 10 Cents 2010 CuNi KM 55;53
Maroko
1713. 1 Dirham Ah 1974, 1987 al-Hassan II
KM 23;22;6
KM 23
3 ks
Amerika
Bahamy
1719. 25, 15, 5 Cents 2005
1720. 10 Cents 2007; 1 Cent 2009
Brazília
1721. 1 Cruzeiro 1979; 10 Centavos 1970
1722. 10 , 20 centavos 1970
1723. 10 Centavos 1970, 94; 25 Centavos 1994
1724. 5 Centavos 1969, 94
Kanada
1725. 1 Dollar 1967
1726. 1 Dollar 2010
1727. 50 Cents 1966
1728. 50 Cents 1967
1729. 25 Cents 2005
1730. 25 Cents 2008
KM 590;578.2
2 ks
KM 578.2;579.2 2 ks
KM 578.2;633;634 3 ks
KM 577.2;635
2 ks
100. výročie Ag 800/1000
KM 70; S 62
ZOH 2010 symbol olympiády KM 727
Alžbeta II. Ag 800/1000
KM 63;S 55
100.výročie Ag 800/1000
KM 69;S 61
Veteráni vojny
KM 535
ZOH 2010 krasokorčulovanie, boby,
R
41
snowbord, akrobatické lyžovanie 4 ks
1731. 25 Cents 2009 ZOH 2010 hokej muži i ženy 2 ks
1732. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1733. 25 Cents 2011 bizón i fareb.; 1 Cent 2011 javor.list 3 ks
1734. 5 Cents 1917 Juraj V. 1910-1936
KM 22
1735. 1 Cent 1882; 1917; 1962, 66, 67; 10 Cents 1966; KM 7;32;49;65;61 6 ks
1-1
1-1
1-1
1-1
1/0
1-2-
2.00
2.00
4.00
4.00
2.50
1.00
Dominikánska republika
1736. 1 Peso 1992
KM 80.1 škr.
1737. 1 Peso 1991, 92
KM 80.1 2 ks
1/1
-1/1-
0.50
0.70
1/1
1/1
1.00
0.50
0-1-0-1
0-2
1/1
0-11-2
-0-1-0-1
1.20
2.00
1.30
1.00
1.50
1.50
1.70
0.70
Mexiko
1748. 5 Pesos 1977 V.Guerero; 1 Peso 1980 J.M.Pavon
KM 472;460 2 ks
1749. 5 Pesos 1980 Quetzalcoatl ; 1 Peso 1980 J.M.Pavon KM 485;460 2 ks
1-3
1-1
1.50
1.50
Nicaragua
1750. 5, 1 Cordoba; 25, 10 Centavos 2007
1751. 50 Centavos 1997; 5 Centavos 2002
0-1
0-1
3.80
1.40
0/0
1/1
1.80
0.50
0/1
1/1
-1-10-1
0/1
0-1
0-1
1-21/1
2/2
1/1
1/1
2.00
2.00
2.00
4.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
0.70
0.70
0.50
0/0
5.00
-0/01/1
1/1
1-1
1.50
0.20
0.40
0.50
Čínska ľudová republika
1771. 5 Fen 1983,88; 2 Fen 1988; 1 Jiao 1991,93,95,98 (Al);
5 Jiao 1992 (brass) 8 ks
0-0
4.60
Hong-Kong
1772. 10 Dollars 1995 bimetal
1/1
1.00
Kuba do 1962
1738. 5 Centavos 1946
1739. 1 Centavo 1961
KM 11.3
KM 9.2
Kuba od 1962
1740. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961
1741. 20 Centavos 1962, 8, 9
1742. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961, 68
1743. 20 Centavos 1962
1744. 20 Centavos 1962; 5 Centavos 1961, 71
1745. 20 Centavos 1969; 5 Centavos 1968, 71
1746. 5 Centavos 1966, 68, 71, 60
1747. 5 Centavos 1968, 71
Peru
1752. 100 Solea 1980
1753. 1 Inti 1986
KM 31;11b
2 ks
KM 31;35
3 ks
KM 31;11b;34 3 ks
KM 31
KM 31;116;34 3 ks
KM 35;34
3 ks
KM 34;11
4ks
KM 34
2 ks
KM 90;98;101;104 4 ks
KM 88;97 2 ks
KM 283
KM 296
USA
1754. 1 Dollar 1972 D
KM 203
1755. 1 Dollar 1976 typ 1 200.výr.USA KM 206 škv.
1756. 1 Dollar 1976 Eisenhower; 1/2 Dollar 1976 D Kennedy 2 ks
1757. 1 Dollar 1979 P ; 1/2 Dollar 1971 D
KM 207;202b 2 ks
1758. 1 Dollar 2000 P
KM 318
1759. 1/2 Dollar 1971 , 1971 D
KM 202b 2 ks
1760. 1/2 Dollar 1976 D
KM 205
1761. 1/4 Dollar 1965, 66, 68, 76 D Washington 4 ks
1762. 1/4 Dollar 1967
KM 164a hr.
1763. 1/4 Dollar 2000 D New Hampshire
KM 309
1764. 1/4 Dollar 2008 D Hawaii
1765. 1 Dime 1967
KM 195a
Ázia
Azerbajdžan
1766. 50, 20, 5 Qapik 1993; 10 Qapik 1992
Ceylon-Srí Lanka
1767. 5 Rupees 2013
1768. 2 Rupees 1993 KM 147
1769. 5 Cents 1971
KM 129
1770. 2 Cents 1963; 1 Cent 1963
KM 1a;2a;3a;4a;
KM 128;127
KM 70
2 ks
4 ks
42
1773. 1 Dollar 1980 Elizabeth II
1774. 20 Cents 1997 (2x)
KM 43
KM 67
-1/2
0-0
0.70
0.50
0-1
0.70
KM 128
0/0
0.50
Južná Korea
1777. 10 Won 2012 KM 103
0/0
0.20
Jordánsko
1778. 5 Fils 1949
KM 3
1779. 10 Piasters AH 1416 (1996)
KM 55
1780. 5 Piastres AH 1421(2000) Abdullah Ibn Al.Hussein
1/10/0
0/0
0.40
1.00
1.00
0/0
0/0
0-1
0.70
0.50
2.40
-0/0-1/1-
0.40
1.00
0-0
0.90
0-1
4.00
-0/0-
1.50
1/1
0.50
-0/0-0/0-0/0-
0.80
0.80
0.80
0/0
1.00
0-21/1
1/11/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
1.00
1.20
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
0.80
0/0
0-0
0/0
0/0
0/0
0/0
0.70
4.40
0.50
0.50
0.40
0.40
0-0
3.60
Indonézia
1775. 50 Rupiah 1971; 5 Rupiah 1974
Irak
1776. 50 Fils 1981
KM 35;37
Kazachstan
1781. 50 Tyin 1993
1782. 20 Tyin 1993
1783. 10, 5, 2 Tyin 1993
KM 5
KM 4
KM 3a;2;1
Libanon
1784. 50 Piastrov 1969
1785. 50 Piastrov 1969
KM 28.1 hr.
KM 28.1
Malajzia
1786. 1 Sen 1996; 5 Sen 1996
škvr.,hr.
2 ks
2 ks
KM 73
3 ks
KM 49;50
2 ks
Pridnesterská moldavská republika
1787. 50, 25, 10, 5 Kopejok 2005; 1 Kopejka 2000
KM 53;52a;51;50 5 ks
Spojené arabské emiráty
1788. 1 Dirham 1433 (2012) KM 6.2
Singapur
1789. 1 Cent 1971
KM 1
Sýria
1790. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
1791. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
1792. 1 Pound 1974 ( AH 1394)
KM 98
KM 98
KM 98
Taiwan
1793. 10 Yuan 1981 Chian Kai-shek
KM 553
Thajsko
1794. 5 Baht 1977; 1 Bahn 1962, 74, 77
1795. 5 Baht 1998
SCWC 219
1796. 1 Baht 1962
KM 84
1797. 1 Baht 1974
SCWC 100
1798. 1 Baht 1982
SCWC 159.1
1799. 1 Baht 1995
SCWC 183
1800. 1 Baht 1997
SCWC 183
1801. 1 Baht 1998
SCWC 183
1802. 50 Satang 1998
SCWC 203
Turkmenistan
1803. 50 Teňňesi 1993
KM 5
1804. 50, 20, 10, 5, 2 Tenge 1993
1805. 20 Teňňesi 1993
KM 4
1806. 10 Teňňesi 1993
KM 3
1807. 5 Teňňesi 1993
KM 2
1808. 1 Teňňesi 1993
KM 1
Uzbekistan
1809. 50, 20, 10, 5, 3, 1 Tijin 1994
5 ks
6 ks
KM 100;110;111;84
4 ks
43
Austrália
Austrália do 1965
1810. 1 Penny 1955 - 1964 Elizabeth II
KM 56 10 ks
Austrália od 1966
1811. 1 Dollar 1984 Alžbeta II. 5 klokanov
KM 77
1812. 1 Dollar 1988 200 rokov Austrálie
KM 100
1813. 1 Dollar 1997 100.výr.nar.priekopníka letectva Smitha KM 327
1814. 1 Dollar 1999 Rok seniorov
KM 405
1815. 1 Dollar 2001 100 rokov federácie
KM 534.2
1816. 50 Cents 1981 Svadba Charlesa a Diany
KM 72
1817. 50 Cents 1981 Svadba Charlesa a Diany
KM 72
1818. 50 Cents 1982 XII. hry Commonwealthu
KM 74
1819. 50 Cents 1988 200 rokov od objavenia Austrálie
KM 99
1820. 50 Cents 1994 Medzinárodny rok OSN
KM 257
1821. 50 Cents 1995 50 rokov od skončenia 2.svet.vojny KM 294
1822. 50 Cents 1998 200 rokov od plavby okolo Tasmánie KM 364
1823. 50 Cents 2000 Milénium
KM 488.1
1824. 50 Cents 2000 Návšteva kráľovnej v Austrálii r.2000
KM 437
1825. 50 Cents 2001 100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 551
1826. 50 Cents 2001 100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 533
1827. 50 Cents 2001 100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 565
1828. 50 Cents 2001 100 rokov Victórie v Austrálii
KM 557
1829. 50 Cents 2001 100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 563
1830. 50 Cents 2002 Rok vnútrozemia - mlyny
KM 602
1831. 50 Cents 2003 Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 689
1832. 50 Cents 2005 60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 746
1833. 50 Cents 2010 Skvelý deň Austrálie
1834. 20 Cents 1995 50 rokov OSN
KM 295
1835. 20 Cents 2001 Sir Donald Bradman - legenda kriketu
KM 589
1836. 20 Cents 2001 100 rokov Nový Južný Wales v Austrálii KM 550
1837. 20 Cents 2001 100 rokov Norfolk Island v Austrálii
KM 532
1838. 20 Cents 2001 100 rokov Severného Teritória v Austrálii KM 558
1839. 20 Cents 2001 100 rokov Queenslandu v Austrálii
KM 554
1840. 20 Cents 2001 100 rokov Západnej Austrálie v Austrálii KM 562
1841. 20 Cents 2001 100 rokov Tasmánie v Austrálii
KM 564
1842. 20 Cents 2001 100 rokov Victórie v Austrálii
KM 556
1843. 20 Cents 2001 100 rokov Južnej Austrálie v Austrálii
KM 560
1844. 20 Cents 2003 Na pamiatku dobrovoľníkov
KM 688
1845. 20 Cents 2005 60 rokov od 2.svetovej vojny
KM 745
1846. 20 Cents 2010 100 rokov od založenia Daňového úradu
1847. 20 Cents 2011 Medzinárodný deň žien
1848. 20 Cents 2011 Svadba Williama a Kate
Nový Zéland
1849. 2 Dollars 1990 Alžbeta II. / volavka
1850. 1 Dollar 1974 X.hry Commonwealth
1851. 1 Dollar 1982 Alžbeta II. / takahe
1852. 20 Cents 1975 Alžbeta II. / kiwi
1853. 10 Cents 1980 Alžbeta II. / motýľ
1854. 5 Cents 1978 Alžbeta II. / tuatara
1855. 5 Cents 1980 Alžbeta II. / tuatara
1856. 5 Cents 1987 Alžbeta II. / tuatara
KM 79
KM 44a
KM 51
KM 36
KM 41
KM 34
KM 34
KM 60
1-1
9.00
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.50
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
0.50
2.60
1.60
0.90
1.20
1.40
3.80
2.60
2.80
2.80
2.60
2.80
1.80
1.80
1.80
1.40
1.20
1.50
3.60
3.60
3.60
3.80
3.60
3.60
3.60
3.60
1.50
1.50
0.90
0.90
3.60
1/1
proof
0/0
-1/11/1
-0/1
-0/1
-0/1-
3.00
10.00
5.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
0/0
4.00
0/0
4.00
Medaily
ČNS
1857. Av.: portrér sprava, hore opis: Akademik Josef Dobiáš, vľ.:Pelhřimov, vpr. 1888-1972;
Rv.: Česká numismatická společnost; sign. JP 79, 55 mm, tombak
1858. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobě; Rv.:nápis:Sté výročí/znovuotevření/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum v Praze/ Česká numismatická
společnost; sign.Vitanovský, 40 mm, tombak postriebrený
44
1859. Av.:budova divadla, dole: 1883-1983, opis:Národ sobě; Rv.:nápis:Sté výročí/znovuotevření/Národního/divadla/v Praze/Národní muzeum v Praze/ Česká numismatická
společnost; sign.Vitanovský, 40 mm, tombak postriebrený
0/0
4.00
ČNS pobočka Hradec Králové
1860. Av.:Portrét , opis: František Antonín hrabě Špork; Rv.: Kuks, sochy: Matyáš,B.Braun;
opis: Česká numismatická společnost pobočka v Hradci Králové 1956-1981;
sign.Knobloch; 42 mm, tombak postriebrený
1/1
5.00
ČNS pobočka Olomouc
1861. Av.:Socha Herkula na fontáne, kruhopis: Herkulova kašna v Olomouci, na podstavci:
ČNS pobočka Olomouc 1976; Rv.:Nápis 7riadk.:Sochu/Herkulovy/kašny/vytvořil/Michal
Mandík/ze Znojma/ r.1687.; nesign.,71x71 v tvare pôdorysu fontány, tombak patin.
1/1
10.00
ČNS pobočka Opava
1862. Av.:portrét zľava, opis: Národní umělec Vladislav Vančura; Rv.:opis: Narozen
26.VI.1891 v Háji ve Slezku * popraven nacisty 1.VI.1942 v Praze, Česká numismatická společnost v Opavě, v strede:Kdo za vlast svůj život dá,na věky žije v srdci
národa; sign. Uchytilová, Hampl, 60 mm, tombak patin.
0/0
10.00
ČNS pobočka Ostrava
1863. Av.:portrét, vľavo:Rudolf Kubín 1909-73;Rv:noty-Já jsem horník,ťažná veža, dole:
Konzervatoř v Ostravě 1953-1983, vydala ČNS pob.Ostrava; sign., 69 mm, tombak
0/0
5.00
ČNS pobočka Plzeň
1864. Av.:portrét, opis: Přemysl Otakar II. český král 1253-1278; Rv.: bojovník na koni,
opis: ČNS pobočka v Plzni; sign.Harcuba 1978, 40 mm, tombak postribr.patin.
1/1
5.00
ČNS pobočka Příbram
1865. Av.: portrét, opis: Antonínu Dvořákovi 1841-1981, ČNS pob.Příbram; Rv.: vľ.1901
opera Rusalka, vpr.hore dom Vysoká, potok,stromy; sign.AP, 37 mm , tombak
0/0
7.00
SNS pobočka Košice
1866. Av.:erby, opis: Slovenská numizmatická spoločnosť Košice,Michalovce,Rožňava,
Prešov; vľ.: Pobočka Košice 1967-1982; Rv.: bežci, dole: PAX ORBI, opis:Mier
všetkým, ktorí v mieru žiť chcú; sign.MJ (Jízdný M.), 70 mm, tombak postr.
1/1
7.00
SNS pobočka Prešov
1867. Av.:traja muži, opis:150.výročie sedliackeho povstania na východnom Slovensku 18311981; Rv.: erby, opis. Slovenská numizmatická spoločnosť;sig.Bódi, 70 mm, Bz
1/1
6.50
Aubrechtová Pavla 19461868. Av.: erb Prahy, Za zásluhy o výstavbu obvodu Praha 4; Rv.:Rada ONV v Praze 4,
budovy; sign., 70 mm, tombak patin.
1/1
5.00
Baník Teodor 19291869. Av.: tavič s prilbou; Rv.:Zaslúžilému odborárovi Podbrezovej-Hronca-Piesku;
sign., 83x73 mm, hliník
1/1
5.00
Barinka Jozef 19441870. Av.:v strede polovica kvetu, vpravo po obvode: Blahoželáme;
RV.: v strede polovica kvetu; sign., 55x63 mm, tombak patin.
1/1
1.00
Bartusz Juraj 19331871. Av.: portrét, opis: Ján Weber 1612-1684 Apothecarius Eperiesiensis;Rv.:lek.váhy,
had, opis: 400 rokov Prešovskej farmácie 1578-1978; sign, 60 mm, Bz patin.
1/1
7.00
Belohradský Štefan 19301872. Av.: erb, Mesto Myjava 1968; Rv.: 120.výročie zasadania I.SNR v roku 1848
na Myjave; sign., 60 mm, tombak
1/1
7.00
Beutler Miloslav 1887-1964
1873. Av.: portrét zľava, opis: MUDr Franciscus Šemberger Univ.Carol-Prof.
Dermatologiae Ord.optime Meritus; Rv.: budova, vľavo sova na knihe, vpravo
insignie školy, opis: Domus medicorum Pragensis aedificata MCMXXXI, Floreat;
sign., 65 mm, tombak patin., stopy korózie
0/0
6.00
Bezděk Josef 1906-1971
1874. Av.: v strede KVHUV, opis: Sokolovský revír; Rv: 15 let, opis:
Kombinát pro využití hnědého uhlí Vřesová; sign, 60 mm, Bz
1/1
4.40
45
Bílek František 1872-1941
1875. Hradčany, opis: K významnému životnímu jubileu Hlavní město Praha;
sign., 60 mm, meď, jednostranná
1
2.40
Bódi Ladislav 1944 1876. Kytica kvetov, pod ňou: 50, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
0
2.00
0
2.00
1
1
1.50
2.00
1/1
3.00
1/1
5.00
-1/11-1
4.00
4.00
1/1
4.00
1/1
8.00
1/1
9.00
0
5.00
1
5.00
1/1
4.00
1
3.00
1/1
6.00
1/1
4.00
0/0
7.00
Cvengrošová Ĺudmila 19371894. Av.: SLF Slovenský literárny fond, vpravo halúzka s kvety; Rv.:dievča s ružou, orig.
etue s nápisom: SLF Slovenský literárnyfond; sign., 60 mm, tombak postriebr.
0/0
10.00
David František 1913-2002
1895. Av.: Erb mesta,dole opis: Vzorný žák Prahy 9; Rv.:portrét zlava,
vľ.: Julius Fučík; sign., 50 mm, tombak
1/1
3.00
1
1
3.00
3.00
1/1
2.00
1877. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1878. Kytica kvetov, pod ňou: 55, dole opis: BLAHOŽELÁME;
sign., 60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
1879. Hlava chlapca, hore uško s krúžkom; sign.,25 mm,Bz postr.,jednostr.
1880. Av.:opis: Zotavovňa Hron, slnko, vrchy, snehová vločka, vlny na rieke, vpr. ROH;
Rv.: ozdobná mreža, kostol, znak mesta,dole:Kremnica; sign.,40 mm Bz postr.,patina
1881. Av.:v strede obilný klas, vľ. ozubené koleso,vpr. skúmavka,v pozadí továreň;Rv.:
vetve s listami, hore:25, v strede:Blahoželáme; sign., 70 mm, Bz patin.postriebr.
1882. Av.:hore samopaly,vatra,hory, dole 3riadk.nápis:Pamätná medaila/MO-SPB/
Partizánske; Rv.: Pomník partizána, opis: Odkazu SNP verni zostaneme;
sign., 60 mm, tombak patinovaný
1883. Av.:hore kolíska, nápis:Vítame ťa; Rv.:dieťa; sign.,60 mm,Bz +zkúšobná razba, 2 ks
1884. Av.:znak ROH, 100 rokov odborov, V jednote je sila, Bratislava 1870-1970; Rv.:ROH
Mestská rada odborových zväzov; sign., 60 mm, tombak patin.
1885. Av.. Rybársky prut, vpr.: SRZ, vľ.lipová halúzka, dole: Za vynikajúce zásluhy;
Rv.: ryba, vlny; sign., 70 mm, tombak
1886. Av.: Dopravný podnik mesta Košíc 1891-1991, konský povoz až električka;
Rv.: znak mesta; sign., 70 mm, Bz
1887. Portrét zpredu, opis: Joannes Paulus PP II. Bratislava 90;
sign., 40 mm, tombak postr. jednostr.
R
1888. Portrét zpredu, opis: Joannes Paulus PP II. Bratislava 90;
sign., 40 mm, tombak postr. jednostr.
R
Brezány Jozef 19431889. Av.: hlava dieťaťa, opis: Človek to znie hrdo; Rv.: erb mesta,
Moje rodisko Banská Štiavnica; nesign., 60 mm, Bz patin.
Černaj Ján 1948-2011
1890. Vľavo továreň, žeriav,vpravo hlava ženy, pod ňou: Za rozvoj okresu,
opis: Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV Žiar n/H, dole: koleso,
klasy, lip.listy; sign,70 mm, tombak patin., jedostr.
1891. Av.:znak baní, Rudné bane národný podnik, závod Kremnica 1978;Rv.:
slnko, opis: 650 rokov baníckych práv Kremnica; sign.,70 mm, Bz
1892. Av.:most, nápis: Diaľnično železničný most Bratislava, diaľnica D-61; Rv.:
Riaditeľstvo diaľnic Bratislava; pamätná medaila pri príležitosti odovzdania
do prevádzky-december 1983; sign., 68x39 mm, tombak postriebr.
1893. Av.:v strede vagón, opis: 50 rokov Vozňového hospodárstva na Slovensku
1953-2003; Rv: vagón, hore: ČSD ŽSR ŽS a.s., dole: Prvý vozeň na
prepravu osôb; sign., 60 mm, tombak
Dobrovolný Viktor 1909-1987
1896. 1949 V.I.Lenin- portrét zľava; sign.,80 mm, Bz dutý,jednostr.
1897. 1949 K.Gottwald- portrét zprava; sign.,80 mm, tombak,vylisovaný reliév, jednostr.
Drahoš Alojz 1954 1898. 1985,Av.: hore symbolická kytica na stuhe, dole:55; Rv.:hore: kytica
dole opis: Blahoželáme; nesig., 69 mm, tombak patin.
46
Durbák Vladimír 19531899. 1987, 35.výr. Zborov pre občianske záležitosti, hlava ženy, vo vlasoch
siluety postáv; sign, tombak patin., 80 mm , jednostranná
Fodor Imrich Csaba 19411900. Silueta továrne, robotník s puškou, nápis: 20.výročie februárového
víťazstva 1948-1968, Venuje Zs KV KSS; sign., 75x62, Bz
1901. Av.: pracovník u el.izolátora, opis: 25 Elektrovod; Rv.:znak
mesta, opis: Bratislava 1949-1974; sign, 70 mm, tombak
1902. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, tombak postr.
1903. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, tombak postr.
1904. Av.: opis: 650 rokov mesta Kremnica 1328-1978; Rv.: balancier,
opis: Muzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, tombak postr.
1905. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor, 38,1mm,29,3g,postr.tombak;
1906. Av.:Múzeum mincí a medailí; Rv.: 90 rokov Kremnického múzea 1980,
Pavel Križko,portrét Rv.; sign. C.I.Fodor, 38,1mm,29,3g,postr.tombak;
1907. Av:Českoslov. mince 1921-1981, 60 rokov československých mincí; Rv.:balancier,
mesiac a slnko; po obvode Múzeum mincí a medailí; sign.,38 mm, Bz postr.
1908. Av.:opis:90 rokov Sloven. filatelie, vľ.Album 1895, hrad,znak ZSF; Rv.:balancier,
opis:Múzeum mincí a medailí; sign., 38 mm, tombak postriebr., patina
Grmela Jeroným 1926-1992
1909. Av: 50.výročí pobočky Olomouc 1929-1979; Rv.:orlica, Olomouc,
opis: Česká numismatická společnost; sign, 40 mm, tombak
Groma Alfonz 1924-1993
1910. Av.:opis: Mojím rodiskom je mesto Košice, silueta fabriky,
pomník; Rv.: ruža, 3 holubice; sign., 50 mm, tombak
1911. Av.:kvety, Blahoželáme ZPOZ; Rv.:rozkvetlý strom, 2 holubice; sign.,60 mm,Bz
1912. Av.: Zemeguľa, kvety, nápis: DETI - ŽIVÉ KVETY ZEME; Rv.: hlava
dieťaťa,holubica,kvety; sign., 50 mm, tombak patinovaný
1913. Av.: silueta továrne, hôr a vody, SKVKSS-SKNV-SKVNF-KOR
Banská Bystrica, Za zásluhy o rozvoj Sterdoslovenského kraja;
Rv.:otvorená kniha, hviezda,klasy,kosák a kladivo; sign.,70 mm, Bz
1914. Av.:30 rokov Zborov pre občianské záležitosti; Rv.:3 ruže, 2 vence,
notový zápis; sign., 60 mm, tombak
Grosch Štefan 19231915. Av.: opis: Biela stopa SNP Kremnica-B.Bystrica; hory, vľ.:pamätník SNP,
vpr.1984, erb Kremnice a B.Bystrice, stopa na snehu; Rv.:v strede znak MK,
hore: Št.mincovňa, dole:Kremnica,snehové vločky; sign., 40 mm, Bz patin.
Hám Anton 1899-1965
1916. Av.: hrad, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup do mincovne;
sign., 60 mm, tombak
1917. Av.: hrad, opis: Slob.hl.banské mesto Kremnica; Rv.: vstup do mincovne;
sign., 60 mm, tombak
1918. Av.: hrad, opis: Banské a minciarské mesto Kremnica;sign., 60 mm, Bz, jednostr.
1919. Av.: hrad, opis: Banské a minciarské mesto Kremnica;sign., 60 mm, Bz, jednostr.
1920. Av.: kostol, opis: Banské a minciarske mesto Kremnica;
Rv.:V.ZEO/GR REMZ/ 12.-14.11.1981; nesign, 30 mm, Bz
1921. Av.: budova kúpeľov, dole: Kúpele Sliač, vpravo: MDCCCXXXIV;
Rv.:Na pamiatku z kúpeľov/Sliač; sign., 80x58 mm, bz patin.
1922. Av.:zámek,dole:Rotary C.Třebíč 9./X.1937, opis: Na paměť 600.výročí
svého povýšení na město 1335-1935; Rv.: budova, hore opis: Třebíč
-metropole západní Moravy; sign., 60 mm, tombak pat.
Hapák Štefan 1921
1923. Av.: Konferencia Komenský a Slovensko *300* Filozofická fakulta,
Pedagogická fakulta Univerzity P.J.Šafárika Prešov 1970; Rv.:portrét,
opis: Jan Amos Komenský učiteľ národov; sign., 60 mm, tombak
1
3.00
1
7.00
1/1
9.00
proof
10.00
0/0
2.00
proof
4.00
0/0
5.00
1/1
5.50
0/0
5.00
0/0
4.00
1/1
5.00
1/1
1/1
3.00
4.00
1/1
2.00
1/1
5.00
1/1
4.00
1/1
1.00
0/0
4.00
1/1
1
1
4.00
3.00
2.50
1/1
1.00
1/1
10.00
0/0
5.00
1/1
10.00
47
Harcuba Jiří 1928 1924. Av.: 29.6.1967 Plynovod bratrství; Rv.:ventil plynovodu, dole opis: SSSR-ČSSR;
sign., 50 mm, tombak
0/0
7.00
Havelka Adolf 19301925. Av.:listina, opis: 500 rokov Polygrafie; Rv.:vavrínová halúzka, 3riadk.opis: Za
zásluhy/o Československú/Polygrafiu; sign., 60 mm, tombak
1/1
5.00
Höger Jozef Karel 19511926. Av.:2 pošt.známky, nápis: Celoštátna výstava poštových známok mladých filatelistov
Lipt.Mikuláš 1986; Rv.: Múzeum mincí a medailí Kremnica; nesign.,38 mm,Bz postr. proof
1927. Av.: pošt.známka, znak ZSF, opis: Za rozvoj socialistickej filatelie na Slovensku;
Rv.:Múzeum mincí a medailí Kremnica; nesign., 38 mm , tombak postr.
proof
5.00
Housa Vlastislav 1932-2004
1928. Av.:v ovále cvičenci, nápis: Československá spartakiáda 1980;Rv.: Za zásluhy
o československou spartakiádu 1980; sign.,60 mm , tombak patinovaný
1929. Symbol Čs.spartakiády, nápis: Za zásluhy o československou spartakiádu 1985;
sign., 59 mm, tombak postriebrený, jednostranná
1/1
3.40
1
1.00
Havelka Luděk ml. 19411930. Av.:portrét, opis: K.H.Mácha 1810-36; Rv.:les,hrad,mesiac,človek
na prechádzke; sign. 1982, 40 mm,tombak postr.
1/1
5.00
Hvozdenský Josef 19321931. Av.: portrét zľava, opis: 1878 Akademik Zdeněk Nejedlý 1962;
Rv.:zástavy ZSSR a ČSSR, dole SČSP, opis: Se Sovětským svazem
na věčné časy a nikdy jinak; sign., 60 mm, tombak
1/1
3.00
Jahoda Bohumil 1910-1969
1932. Av.:budovy, opis: Gottwaldov; Rv.:tri postavy, opis: Za rozvoj
města; sign., 60 mm, tombak postriebr.
1/1
5.50
Jurča Joseph 1925-2005
1933. Av.:postava ženy, opis: Okresný národný výbor v Trnave;
Rv.: Za zásluhy o rozvoj okresu; nesign., 60 mm, bz postriebr.
1/1
3.00
1
1
2.00
3.40
1/1
4.00
1/1
2.00
0/0
3.00
0/0
6.00
1/1
2.00
1/1
10.00
proof
5.00
proof
5.00
0/0
4.00
Kožuch Milan 19441934. V strede vodárenska veža,opis:Vodohospodárske stavby Bratislava
vpravo: Za vernosť podniku; sign., 60 mm, tombak, jednostr.
1935. V strede symboly výroby, opis:Na pamiatku venuje ONV Žiar n/Hr.; sign.,60 mm, Bz
1936. Av.:opis: Celoslovenská výstava, v strede:ovocia, zeleniny,vína, kvetov, Bratislava
1968; Rv.: hrozno, ovocie, zelenina, kvety; sign., 70 mm, tombak
1937. Av..25 rokov Národnych výborov,hlava ženy, lipové listy;
Rv.: slnko, 1945-1970; sign., 60 mm, tombak patin.
1938. Av.:Cestné stavby n.p. 1953-1978, 25.výr., most, cesta; Rv.:Čestné uznanie-Za
dlhoročnú a obetavú prácu; sign, 60 mm, tombak patin.
1939. Av.:Prašná brána,Petrov,Bratisl.hrad, 1980 Diaľnica Praha-Brno-Bratislava;
Rv.:Pamätná medaila; sign, 80 mm, bz postriebr.
1940. Av.:hore v kruhu symboly priemyslu, vľ. i vpr. obilné klasy,dole: 20 rokov; Rv.:
hore v kruhu kvet, dole:BLAHOŽELÁME; sign.KM 87, 60 mm, tombak patin.
1941. Av.: žena drží štít s trojvrším a dvojkrížom, kruhopis: Slovenská republika; Rv.:
hrad, dóm, radnica, národné divadlo, Michalská brána s vežou, dole bratislavská
pečať, opis: Bratislava; sign. KM 93, 50 mm, tombak pozlátený
1942. Av.:knieža s listinou, opis: Knieža Rastislav* Ctiň* 29.8.1994;
Rv.:učenci, listina s nápisom: Tak teda vladyka pošli nám takého
muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu... ;sign.,40 mm, Bz pozlát.
1943. Av.: portrét, opis: Sv.Gorazd prvý slovenský arcibiskup; Rv.:postava, vpr.kríž,
nápis:Tento je vašej krajiny slobodný muž,učený a právoverný; sign.,40 mm,Bz pozl.
Knobloch Milan 19211944. Av..portrét spredu, vľavo 1824-1974, vpravo opis: Bedřich Smetana;Rv.:symbolicky
husle a noty, vľavo nápis: V hudbě život Čechů; sign., 75 mm, tombak pat.
5.00
Kolářský Zdeněk 1931 1945. Av.:na vlnité stuhe ozubené koleso, ruky, holubice, dole nápis: Za vynikajúce
pracovné úspechy, opis: K 50.výročiu Komunistickej strany Československa;
48
Rv.: opis: Štafeta iniciatívy a činov mladých k 50.výročiu KSČ; SÚV,SZM,
Čs.Komsomol; sign., 80 mm, tombak pat.
1946. Av.:architekt.dominanty Prahy, opis: Za práci ve volebním období 1971-1976; Rv.:
znak Prahy, dole: Národní výbor hlavního města Prahy; sign.,70 mm,Bz pat.
1/1
5.00
0/0
5.00
Korkoš Ján 1944 1947. Av.: klas, vlny, hore: Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu; Rv.: Bratisl.
hrad, vpr.: Za zásluhy o racionálnuvýživu; sign., 69 mm, tombak
1/1
7.00
Košťál Dušan 19481948. Av.:symbolické ruky, medzi nimi 2 holubice, hore opis: Blahoželáme;
Rv.: symboly výroby; sign., 60 mm, tombak patinovaný
1/1
1.00
Kovanič Václav Adolf 1911-1999
1949. Av.:portrét zľava, opis: Gregor Mendel; Rv.: kvety so stuhou, na
stuhe: A/A+A/a+a/A+a/a, podpis G.Mendela, vpravo: 1965-1965,
opis:Amicis et favtoribvs mvsevm Moraviae Brvnense; sign., 80 mm,Bz
0/0
5.00
Kozák Ladislav 1934-2007
1950. Av.: portrét spredu, opis: Alois Beer malíř a básník 1833-1897; Rv.:mestská veža,
erb, opis: Městský národní výbor v Dobrušce,1983; sign.,60 mm, tombak patin.
1/1
2.00
1
4.00
0/0
5.00
1/1
5.50
1/1
7.00
1/1
5.00
1
3.00
3.00
1/1
5.00
1/1
3.00
1
3.00
1
9.00
1/1
3.00
1/1
1.00
1/1
1.00
1/1
1.50
0/0
3.00
0/0
3.00
Koreň Jozef 1912-1971
1951. Erb mesta, opis: Budovateľ mesta Pezinok; sign., 50 mm, tombak patin., jednostr.
1952. Av.:1971, hory,fontána, auto ŠKODA, vpr. vavrínová a lipová halúzka, vľ.Slovakia
Rallye; Rv.:Automotoklub/ Slovenskej/socialistickej/republiky;
sig.Nosálek,Koreň, ovál 75 x 58 mm, tombak patinovaný
1953. Av.:v strede štátny znak, opis: Okresný národný výbor v Nitre;Rv.:žena s knihou
lipovou halúzkou, opis: Za výchovu nového socialistického človeka;sign., 60 mm,Bz
1954. Av.: hlava dieťaťa, opis: Na paměť novému občanu Frýdku Místku věnuje rodné město;
Rv.:zámek, opis: pod zámkem hučí a láme se Ostravice...P.Bezruč; sign., 50 mm, Bz
Kubička Jaroslav 19301955. Av.:vojak, vľavo: 35 SNP, dole: Banská Bystrica ; Rv.: 5riadk.nápis:Venuje/ZO KSS,
ZV ROH/Vedenie závodu/Rudné bane/Kremnica; sign., 60 x 57 mm, tombak
Kulich Ján 19301956. Portrét Lenina spredu,opis: Mestský výbor KSS Bratislava, hore
hviezda,dole znak mesta; sign.,60 mm, Bz patin., jednostranná
1957. Jazdec na koni, dole:SLAVIA SVTS Bratislava; sign.JK 67,65 mm, Bz pat., jednostr.1
1958. Av.:Postava Jánošíka, popis:JURO JÁNOŠÍK; Rv.: Hák, havran,
hore: 1713; nesign., 48 mm, tombak patinovaný
1959. Av.:Postava Jánošíka, popis:JURO JÁNOŠÍK; Rv.: Hák, havran,
hore: 1713; nesign., 48 mm, hliník eloxovaný
1960. Portrét Lenina spredu, dole podpis Vl.Iljič; v zátvorke (Lenin);
sign., 80 mm tombak patin., jednostranná
1961. 1980 alegória-deti,ženy v kroji, ľud.muzikanti na gajdách;Vzorný kolektív/
záujmovej umeleckej/ činnosti; sign.,75 mm,Bz postriebr., jednostr.
Lipták Ivan 19451962. Av.:1985,v trojlístku hlava ženy,holubica, slnko; Rv.:trojlístok, dole: 55;
(jubileum 55 let), nesign., 60 mm, tombak
Mlynář Miroslav 19381963. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
1964. Av.: kruh z lipových listov, dole: 1918 * ČSSR * 1968; Rv.:hlava
ženy, dole opis: Ústřední výbor Národní fronty; sign., 50 mm, bz
Novotný Štefan 19541965. Av.:portrét zľava, opis:Ioannes Pavlvs II Pont.Max; Rv. chrámy; opis:
Praha-Velehrad-Bratislava 19920; 27 mm CuNi
1966. Av.:portrét zľava, opis: IOannes Pavlvs II. Pont.Max.; Rv.:
dominanty v Bratislave, opis: Bratislava 1990; sign., 27 mm, CuNi
1967. Av.:portrét zľava, opis: Ioannes Pavlvs II. Pont.Max.; Rv.:Hradčany,Velehrad,
Bratisl.hrad, opis: Praha-Velehrad-Bratislava 1990; sign., 27 mm, CuNi
1968. Av.:portrét zľava, opis: Ioannes Pavlvs II. Pont.Max.; Rv.:dominanty
49
v Bratislave, opis: Bratislava 1990; sign., 27 mm, CuNi
1969. Av.:portrét zľava, opis: Ioannes Pavlvs II. Pont.Max.; Rv.:Pieta,
dole štátny znak SR, 1990; sign., 40 mm, tombak postr.
1970. Av.: portrét spredu, dole podpis: Rudolf Šustr, opis: Prezident Slovenskej republiky;
Rv.: prezidentský palác, 1999; sign., 40 mm, tombak pozlátený
-0/0-
5.00
0/0
8.00
proof
11.00
Palko Mikuláš 19411971. Av.: opis: Za zásluhy o rozvoj banskobystrického okresu;Rv.:opis: Banská Bystrica
OV KSS ONV OV NF SSR; sig., 69 mm, tombak
0/0
3.00
0/0
4.40
1/1
3.00
1
5.00
1/1
3.00
0
8.00
0/0
5.00
0/0
6.00
1/1
3.00
0/0
3.60
0/0
6.00
1
6.50
proof
11.00
0/0
3.00
1/1
2.40
1/1
1.50
0/0
2.00
0/0
6.00
Rybička Miroslav 19281989. Av.:Za zásluhy o rozvoj vodního hospodářství, Severomoravské vodovody
kanalizace, lipová a vavrín.halúzka; Rv.: akt ženy; sign., 60 mm, tombak patin.
1/1
4.00
Snopek Ladislav 19191990. Av.:erb mesta, nápis: Dvadsiate výročie slávneho dňa 4.apríla 1945.
v ktorom bolo oslobodené hrdinskou Sovietskou armádou mesto
Bratislava; Rv.: dievča držiaca pušku ovinutú lipovou halúzkou, silueta
Slavína, hradu a mesta, vľavo:Bratislava 1965; sign.,ovál 80x75 mm, Bz
1/1
6.00
Peter Andrej 1912-2003
1972. Av.: Zvolenský hrad, dole: ZVOLEN; Rv.:4riadk.nápis: Venuje/Mestský
národný/výbor/Zvolen; sign, 60 mm, tombak
1973. Av.:dve postavy, dole:KM, opis: 1100 rokov slovanského písomníctva;
Rv.: postavička dievčaťa, hore opis: Velká Morava; dole: 864-1964, Nitra;
sign. AP (Peter), JK(Koreň), 50 mm, tombak
1974. V strede: MS 1970/FIS/Vysoké Tatry, opis: World ski championships 1970 in
Nordic events*Czechoslovakia; sign., 45x64 mm, Bz postriebr., jednostr.
1975. Av.:zlievareň, vľavo:20, dole: Nositeľ radu práce, opis: Závod Slovenského národného
povstania Žiar n/Hr.; Rv.: v strede nápis: Okresná konferencia KSS Žiar nad Hronom
apríl 1973, opis: Za splnenie úloh XIV.zjazdu KSČ; sign.,60 mm, tombak pat.postr.
1976. Ľavá ruka drží mincu, opis: Štátna mincovňa Kremnica, dole: Za záslužnú
prácu; Orig.etue; sign., 70 mm, tombak patin., jednostr.
1977. Av.: postava ženy, opis: 25 rokov socialistickej Polygrafie 1950-1975;Rv.:v strede: Za
zásluhy o polygrafiu, opis:Slovenská polygrafia Bratislava; sign. 60 mm,Bz patin.
1978. Av.:hore opis: 350.výročie prvého použitia výbušnín pre mierové účely 1977,alegória
výbuchu v budove; RV.:výbuch, vpravo dole: 8.2.1627 B.Štiavnica; sign.,70 mm, Bz pat.
1979. Av.: hviezda s mečom, VK, dole opis: Ministerstvo školstva SSR/1952-1982; Rv.:vpr.
mohyla na Dukle, vľ. nápis: Odkaz/ bojovníkov/za slobodu/splníme, dole:Za vlast/
za socializmus; sign., 60 mm, tombak postriebrený
1980. Av.:portrét spredu,Ján Kollár 1793-1983; Rv.:v strede domy,hore:
1233 Mossovych,dole: Mošovce 1983; sign., 50 mm, bz postriebr.
1981. Av.: matka s dieťaťom, dole: Novému občanovi venuje Zbor pre
občianské záležitosti; Rv.:vľavo:námestie, vpravo:pomník, nápis:
Kremnica mesto baníkov a minciarov; sign., 70 mm, tombak
Poldaufová Mária 19511982. Múzeum SNP B.Bystrica - na pamiatku slávnych bojov a utrpení za našu slobodu;
sig. MP, 80 mm, tombak postr., jednostranná
1983. Av.:zvon, 50.SNP, opis: výročie 1944-1994; Rv.: nápis:Nezabudni,že zem po
ktorej kráčaš, je skropená krvou tvojich bratov; sign., 40 mm, Bz postriebr.
Prádler Jiŕí 1929-1993
1984. Av.: 3 ruky s holubicou,klasmi,klúčom, dole: 20 rokov JRD,
hore: 1949-1969; Rv.: traktor na poli, slnko; sign., 61 mm, bz
1985. Av.:štátny znak, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/1945- 1975; Rv.:hviezda,kosák,
kladivo, 30 rokov v službách ľudu; sign., 60 mm, tombak postriebr.
1986. Av.:portrét K.Gottwalda sprava, opis: Klement Gottwald, vľavo:1896-1953; Rv.:hore
hviezda, štvorriadkový nápis: Proletáři/ všech zemí/spojte se/1971;
sign. JP; tombak, 50 mm, Nov 04.019b
Přikryl Zdeněk 19281987. Av.:ČSVTS, alegória zeme a lúčov ; Rv.:30 let Československé
vědeckotechnické společnosti; sign.,60 mm, tombak patin.
1988. Av.:PRAGA 1948-1988; Rv.: OMEP 40, ĽOrganisation/Mondiale/
pour Ľéducation/préscolaire; sign.,(písmo:Z.Vítek), 60 mm, bz
50
1991. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz postriebr.
1992. Av.:ruža, bratislavský hrad, nápis: Moje rodné mesto Bratislava;
Rv.:most SNP, pohľad na mesto; orig.etue; sign., 60 mm, Bz
1993. Av.:1979 25 ÚĽUV Bratislava; ornamenty; Rv.: ruky modelujúce
keramiku; sign., 70 mm, tombak patin.
1994. Vľavo velká 1, hore 00, SOU Nitra, 1883-1983, vpravo symboly výroby; Diplom:
Pamätná medaila udelená Milanovi Pilárikovi 25.4.1984, udelilo SOU v Nitre;
nesign., 60 mm, Bz, jednostr.
1995. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/
a obrane vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak
1996. Av.: 3 hlavy-študent,vojak,robotník,opis:Za rozvoj brannej výchovy
v SSR; Rv.:pravá ruka drží pušku, hore: Jednotne/v budovaní/a obrane
vlasti, dole:J*S*B*V*O ČSSR; sign, 80mm, tombak pozlátený
0/0
3.40
0/0
3.00
1/1
6.00
1
2.00
1/1
5.00
0/0
6.00
Tříska Jan 1904-1976
1997. Av.: portrét zľava, opis: Josef Mánes 1820-1871; Rv.: budova múzea,opis: Vlastivědné
muzeum v Prostějově, Na památku pobytu v Čechách pod Kosířem;1971,
sign.70 mm,Bz pat.
0/0
5.00
Uchytilová Marie 1924-1989
1998. Av.:portrét zľava, opis: Božena Němcová 1862-1962; Rv.: budova, nápis: Vybudování
památníku k 100.výročí úmrtí v České Skalici; sign., 60 mm, tombak pat.
1999. Žena s ratolesťou, fabriky, opis: 20. výročí osvobození;sign.,70 mm, Bz, jednostr.
0/0
1
4.00
3.60
0/0
10.00
1/1
1.00
1/1
3.60
1/1
2.00
0/0
3.00
1/1
2.00
0/0
4.00
0/0
3.00
1/1
2.00
1/1
2.40
1/1
3.00
0/0-
4.00
proof
4.00
0/0
4.00
proof
10.00
0/0
7.50
Vika Alexander 19332000. Av.:Moravská venuša, opis: 1893-1968; Rv.: Muzeálna slovenská
spoločnosť, Slovenské národné múzeum;sign., 60 mm, tombak patin.
2001. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti;
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
2002. Av.:kvety so stuhou,3riadk.nápis:Zbory*pre/občianske/záležitosti;
Rv.:postavy ľudí-symbol života; sign.VIKA 82, 60 mm,bz patin.
2003. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
2004. Av.:1984,vpredu žena držiaca kyticu, za ňou ženy a muži ;Rv.:
postavy,dole vľavo kvet, vpravo: 60;sign.,70 mm, Bz patin.
2005. Av.:strom, v listoch 55; Rv.:hlava ženy,po stranách postava ženy
a muža; sign., 70 mm, tombak
Zeman Karel 19492006. Av.:portrét Napoleona sprava, dole: 1769-1969; Rv.: znaky 3 cisárov, pomník na
Slavkove, v strede:1805; ryl J.Locker; sign., 60 mm, tombak pat.
Zobek Drahomír 19522007. Av.:hlava ženy zľava, nápis: Pamätná medaila/k 40.výročiu/založenia/SZŽ; Rv.:
nápis: Ústredný/výbor/Slovenského/zväzu žien; sign., 70 mm, Bz patin.postriebr.
2008. Av.:partizáni na horách, dole nápis: 40/SNP/1944/1984;Rv.:2riadk.nápis:Venuje
OV KSS a ONV/Žiar nad Hronom; sign., 60 mm, tombak patinovaný
2009. Av.:päť žien stojmo, puška a dieťa; RV.:Pamätná medaila/k 40.výročiu/
SNP/Ústredný výbor/SZŽ; sign, 88x60 mm,bz postriebr.
2010. Av.:Portrét zprava, opis:IOANNES PAVLVS II PONT.MAX; Rv.:chrámy,
hore : BRATISLAVA, dole: 1990; sign.,40 mm, Bz pat.,postr.
2011. Av.:dom, mestský erb, opis: Dům čp.50 "U Jonáše", 650 let města Pardubic; Rv.:
kôň s jazdcom, nápis: 100. Velká pardubická 1999; sign., 31 mm, Bz postriebr.
2012. Av.:dom, mestský erb, opis: Dům čp.50 "U Jonáše", 650 let města Pardubic; Rv.:
kôň s jazdcom, nápis: 100. Velká pardubická 1999; sign., 31 mm, Bz postriebr.
2013. Av.:Všeobecná československá výstava v Praze 1991; Rv.: Pri príležitosti výstavy
Štátna mincovňa Kremnica 1791,1891,1991;27 mm, tombak postriebrený
2014. Av.:hore št.znak, dole erb Kremnice, v strede nápis: 23.11.1993 Začiatok razby
mincí Slovenskej republiky; Rv.: 1 Sk, Madona s dieťaťom, lipové ratolesti;
sign., 40 mm, tombak pozl.; orig.etue
2015. Av: Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR, rušeň; Rv: 150 rokov
železníc na Slovensku 1848-1998; sig. 50 mm; tombak pat.
51
Banská Bystrica
2016. Znak mesta na modrom štíte s plameňom, opis: Banská Bystrica
mesto SNP; nesign., 60 mm, tombak elox.smalt.; jednostranná
2017. Av.:SDS n.p. 15 Banská Bystrica; Rv.:hore: kružidlo,franc.klúč,
1960-1975, silueta nákladného auta; nesig., 60 mm, Bz patin.
1
1.00
1/1
1.00
0/0
4.00
0
3.00
1/1
3.00
0/0
6.50
1/1
3.00
1/1
3.00
1/1
1.00
0/0
4.40
1
1.00
0
3.00
0/0
2.00
0/0
3.00
Cínovec
2030. Av.: 600. let Cínovce, lipová halúzka, 2 zkrížené kladivá vykladané
fareb.kamienkami; Rv.: 1378-1978; nesig.,50mm, hliník elox.
0/0
3.00
Dubnica
2031. Av.:opis:Strojárske a metalurgické závody Dubnica, strom,symboly
výroby, v strede:40; Rv.: 1937-1977; sign. J.Svetlík, 60mm, bz
0/0
6.00
Dukla
2032. Av.:súsošie dukelského pomníku, opis: So Sovietským Zväzom na večné časy; Rv.:
pomník, dole: 40 Dukla; nesign., 60 mm, tombak,
Pamätná plaketa vydaná Dukelským muzeem vo Svidníku 1984
1/1
3.00
Essen
2033. Essen 1965-replika essenského toliaru; Av.:erb mesta, vľ.:ANNO,vpr.:1680,opis:Essen.
D:Comitissa Salmen.Anna Salome.D:G Prin; Rv.: pohľad na mesto, opis: Et Dafovete:Voss:
Engel Bertvs:Tvetvrvoss:Cosma:Et:Dafovete;orig.etue; nesign.,45 mm,Bz postriebr., pat. 1/1
9.50
Galanta
2034. Av.: hlava ženy a muža, hore: Šťastnú cestu. opis: Mestský národný výbor Galanta;
Rv.:Zbor pre občianske záležitosti pri MsNV v Galante;sign.G.Vorős,50 mm,Bz pat.
1/1
3.60
1
5.00
1/1
3.00
Bratislava
2018. Av.: pohľad na mesto(hrad,dóm),dole znak mesta, hore stuha s nápisom:Bratislava
Rv.:pečať Bratislavy; orig.etue, nesign., 70 mm, tombak postriebr.
2019. portrét, opis: F.Zupka Dom techniky ČSVTS; nesign., 50 mm,
tombak, jednostr.; diplom: Spomienková medaila F.Zupku venovaná
Ing Želmíre Šimčiskovej 12.1.1983
2020. Av.:Za/dobrú/spoluprácu ; znak Slovenskej knihy, dole:
Bratislava; Rv.:skupina ľudí; nesig, 75x60 mm, tombak patin.
2021. Av.:Slovenská republika-štátny znak; Za vernosť bytovému družstevníctvu; Rv.:Erb Bratislavy; nesign., 60 mm, bronz postr.pat.
2022. Av.:ve strede zemeguľa, po obvode:Slovenská literárna agentúra
Bratislava, medzi slovami znak rozhlasu, umenia, TV, kniha; Rv.:silueta hradu,nápis
LITA, hore 1949, dole Bratislava, lipová halúzka; nesign.,60 mm, Bz pat.
2023. Av.:100, Chemické závody Juraja Dimitrova n.p. Bratislava 1873-1973;
Rv.:budovy závodu; nesign, 60 mm, meď
2024. Av.:v strede: 25, cez to nápis: Strojprojekt/Bratislava; Rv.: vľavo:
1953/1978, vpravo smerová anténa; nesign., ovál 61x37 mm, Bz
2025. Av.:Hydrostav Bratislava 1951-1981, priehrada; Rv.:30, atomové jadro, Nositeľ Radu
Víťazného februára a Radu práce; nesign., 50x50 mm, tombak patin.
2026. Hore po obvode: Československý rozhlas Bratislava 1982; zákruta cesty, dole nápis:
POZOR ZÁKRUTA ! 20; nesign., 48x48 mm,zaoblená, Bz eloxovaný, jednostr.
Brezno
2027. Av.:Panoráma námestia, vpravo erb mesta, dole v červenom poli:BREZNO; sign.JK,
40x50 mm, mosadz; farebná plaketa, jednostranná, eloxovaná
2028. Av.: silueta budovy múzea, hore opis: MESTO BREZNO, dole: 1265;Rv.: silueta
žeriavov-mostárna,slnko, hviezda, siluety budov; nesign., 60 mm, Bz patin.
2029. Av.: erb mesta, dole opis: MESTO BREZNO; Rv.:Stuha, hviezda,lip.vetvička,3riadk.
nápis: Za zásluhy/o rozvoj/mesta; nesign., 60 mm, tombak pozlát. eloxovaný
Gdaňsk
2035. Plaketa jednostr., vygravírovaný nápis: LAPOSTA 1937,1.Danziger Landes-Postwertzeichen-Ausstellung, smaltovaný erb Gdaňska; sign.C.H.Danziger, 53x37 mm, jednostr.
Güstrow
2036. Av.: zámok, 750 Jahre Stadt Güstrow, dole znak mesta, vľavo 1228,vpr.:1978; Rv.:
zámek,nad ním: Schloss Güstrow, hore:pečať; nesign., 40 mm, CuNi
52
Jáchymov
2037. Av.:portrét baníka zľava ; Rv.:ruda a lúče,po obvode:Jáchymovské doly,
n.p. Rožná 1965; nesign.,60 mm, tombak patin.
2038. 1967, replika jáchymovského toliaru z roku 1520, 42 mm, Bz postr.
1/1
1/1
5.00
2.00
Jaroměř
2039. V strede štít s levom, hore koruna, vľavo obilný snop, vpravo koleso, opis:Krajinská
hospodářsko-průmyslová výstava v Jaroměři 1887; medaila 45 mm je odlepena od
rámu, na zadnej strane je naletovaný drót, nesign.,53 mm, cín pozlátený, jednostr.
1
5.00
Jindřichův Hradec
2040. V strede 2 levy držiaci kvet, hore koruna, pod ňou: W, opis:Jubilejní výstava v Jindř.
Hradci 1888, v druhom opisu sa strieda koruna a W; plechový rám,na zadnej strane
je naletovaný 1 drôt; nesign., 47 mm, cín pozlátený, jednostranná
1
10.00
Kameničná
2041. domky, strom, opis: 1965-Kameničná-1966, Galanta-Pardubice;nesign., 80 mm, Bz
pozlát., osadené do dreveného stojanu138x172 mm, pod medailou je doska Bz pozl.
54x25 mm s nápisom: Za zásluhy o obnovu obce Kameničná
1
5.00
1/1
1.00
0/0
10.00
1
2.00
1/1
1.00
1
1.00
Kremnica
2047. Anjuovska ľalia na minci Karola Róberta, opis: 660 rokov mincovníctva
v Kremnici; sign. JU, 60 mm, tombak pat., jednostr.
1
4.00
Krkonoše
2048. V strede Sněžka s hotelom, hore: 1605 m, opis: Krkonoše, Sněžka;
hore obdlžník.uško; nesign., 35 mm, tombak, jednostranná
1
2.00
Kutná Hora
2049. Av.:český lev,opis:Kutnohorský pamětní groš; Rv:v strede koruna,
po obvode latinské nápisy; nesign., 28 mm, tombak postr.
1/1
3.00
Martin
2050. Av.: silueta továrne, hory, Martin 1949-1969, opis: Turčianské
strojárne; Rv.:znak strojárne; nesign.,70 mm, tombak patin.
1/1
3.00
Nitra
2051. Av.: potrtrét,opis: Salus Abgroti Suprema Lex, Hipokrates; Rv.:150, Nemocnica
s poliklinikou Nitra 1834-1984; nesign., 60 mm, tombak patin.
1/1
3.00
Opava
2052. Av.: hlava dieťaťa, opis: Narodil jsem se v Opavě-v městě Bezručově; Rv.:veža,
opis: Vidím vlát prapory na věžích bílého města, znak Opavy;
sign.Uchytilová-Kučová, 50 mm, tombak
1/1
5.00
Partizánske
2053. 4 riadk.nápis: 10.rokov/ PRIOR/1964-1974/Partizánske, hore opis:
Pamätná medaila; nesign.,105 mm,plexisklo,priezračná,jednostr.
0
2.00
Považská Bystrica
2054. Av.:hlava dievčaťa a chlapca, opis: Za priateľstvo a bratrstvo*
Zväzarm ČSSR; Rv.: mohyla,dole:30, opis:Považská Bystrica
1974; sig. J.PICA G, 50 mm, hliník eloxovaný, hore uško,krúžok
1/1
1.00
Kežmarok
2042. Av.:hore: Národné kolo/v strelecko/brannej/súťaži, dole: 5.roč./
Kežmarok, vpravo: 17.-18.VIII.1974, znak Zväzarmu; Rv.: symbol
plameňov, dole:30 SNP;hore obdlžník.uško;nesign.,60 mm, Al elox.
Košice
2043. Av.:znak hutí, Slovenská hutnícka spoločnosť Košice/ Plataurum, Hutnícka fakulta
TU Košice; Rv.: Internacoinal konference PRECIOUS METALS Košice október 1995/
Štátna mincovňa State Mint Kremnica; nesig., 38x19 mm, Bz pozlát., orig.etue
2044. Vpravo batéria izolátorov na elektrorozvodni, dole:VSE Košice, vľ.opis:
Pamätná medaila; nesign., 60 mm, tombak pat.,jednostranná
2045. Av.:5riadk.nápis:1949/Stavoprojekt/1979,vpravo:Košice;Rv.:nápis:
30 rokov založenia/ Za zásluhy o rozvoj ústavu;nesign.,50 mm, bz
2046. V strede: 100, hore: 1889-1989, dole: výročie, opis:Východoslovenské energetické
závody k.p. Košice*SEP; nesign., 40 mm, tombak postriebr., jednostranná
53
Praha
2055. Av.: portrét zľava, vpravo podpis: V.Vacek; Rv.: znak s nápisom Praha matka
měst, opis: MV KSČ*MV NF Praha*NVP*ČSN; sign. LZ, 58 mm, tombak
2056. Av.: Mezinárodní/konference/Praha 1994, hore zemeguľa, na ní
AFCEA, vľavo MO ČR, vpravo:MZV ČR; Rv.: štít s mečom, opis hore:
OVERLORD, dole 6.6.1944; nesign. 40 mm, tombak postriebr.
Prievidza
2057. Silueta bane, opis: ULB Baňa Cigeľ k.p. Prievidza 25 rokov;
nesign., 60 mm, tombak, jednostranná
2058. Av.:matka s dieťaťom v náruči, opis: Víta ťa mesto Prievidza;
Rv.: erb mesta; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
2059.Av.: kniha, ZPOZ, vpravo: 25.výročie OZPOZ pri rade ONV v Prievidzi;
Rv.:dieťa, nápis: Rok 30.výročia Víťazného februára je rokom mojho
narodenia; nesign.,60 mm, tombak patinovaný
2060. Av.: znak ME, FILA, opis:Majstrovstvá Europy v zápasení,Prievidza
ČSSR; Rv.:zápasníci, ČSSR 1980; nesign, 50 mm, Bz patin.
2061. Učiteľka s deťmi, opis: 100 rokov Materského školstva
v Prievidzi; nesig., 60 mm, tombak postriebr., jednostranná
Senec
2062. Av.:vľavo športovec,vpravo pohár s lipovou halúzkou, na ňom nápis:XVI.športové
hry; Rv.:v strede el.stožiar; 1989; po obvode ELEKTROVOD Senec;
nesign. 60 mm, tombak postriebrený
Spišská Nová Ves
2063. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na podstavci: 20 rokov,
vrtná súprava; Rv.: Za 20 rokov/vernosti/ a úspešnej/práce/v geologickom/prieskume;
nesign., 18x35mm, na podstavci 23x6 mm, tombak
2064. Av.: hore:Geologický prieskum, dole:Spišská Nová Ves, na podstavci: 15 rokov,
vrtná súprava; Rv.: Za 15 rokov/vernosti/ a úspešnej/práce/v geologickom/prieskume;
nesign., 18x35mm-na podstavci 23x6 mm,tombak postr. + odznak 6x14 mm na ihle
Topoľčany
2065. Av.: lipová vetva, Za zásluhy/o rozvoj okresu/Topoľčany; Rv.:
budovy mesta, dole klasy obilia; sign. JF, 70 mm, bz patin.
Trenčín
2066. Kvet, vpravo hviezda, hore opis: Detské mestečko Trenčín;
nesign., 50 mm, mosadz, jednostranná
Trnava
2067. Av.:pomník, opis: Za socialistický rozvoj mesta Trnava; Rv.:veža,
erb 1238; nesign., 50 mm, tombak patin.
Valaská Belá
2068. vľavo: 25 KRIŠTÁL Valaská Belá 1956-1981; hore K, alegória
krištálu; nesig., 60 mm, tombak patin., jednostr.
Vatikán
2069. Av.: portrét zprava, opis: Ionnes XXIII. Pontifex.Maximvs; Rv.:erb,
opis: Oboedientia et Pax 1958-1963; nesign., 35 mm, tombak postr.
2070. Av.: portrét zľava, opis: Joannes Pavlvs II. Pont.Max.; Rv.: erb,
opis: A.D.MCMLXXVIII Totus Tuus; sign. Italy;35 mm; Bz postr.
2071. Av.: portrét zľava, opis: Joannes Pavlvs II. Pont.Max.; Rv.:
erb;
sign. Consonni; 34 mm; tombak postr.
2072. Av.: portrét zľava, opis: Joannes Pavlvs II. Pont.Max. Ivbilaevm Redemptionis 1983;
Rv.: Pieta, opis: Michelangelo La Pieta Roma; 5.výr.Pontifikátu;
nesign., 34,26 mm, tombak postr.
Vysoké školy
2073. Av.: v siluete hradu: VŠE; Rv.: vľavo spojené ruky, opis: Za družbu vysokých
škôl, zemegula; sign. R, 70 mm,tombak postriebr. patin.
2074. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak postriebr.
1/1-
4.00
1/1
1.00
1
3.00
0/0
5.00
0/0
5.00
1/1
2.00
1
2.00
1/1
1.00
1/1
3.00
1/1
5.00
1/1
2.00
1
1.00
1/1
3.00
1
2.00
-0/0
7.00
1/1
7.00
0/0
7.00
0/0
10.00
1/1
2.00
0/0
3.20
54
2075. Av.: v 10 nápis: VŠE Fakulta riadenia; Rv.: Slavín, hore:
Bratislava; nesign., 60 mm, tombak patin.
2076. Av.:opis: Ekonomická univerzita v Bratislave; hrad, trojvršie s dvojkrížom; Rv.: vľ.
vznik 1968, vpr.:FHI, opis: Fakulta hospodárskej informatiky;
sign.: Kožuch 90; 68 mm, tombak
2077.Av.: Štátny znak ČSSR, po obvode: Vysoká škola Sboru národní
bezpečnosti; Rv.: hviezda, kosák a kladivo, 2 vavrínové halúzky,
hore : Ve službách lidu; nesign., 70 mm, tombak
2078. Av.: 10riadk.nápis: Slovenská vysoká/škola technická/v Bratislave/
1937-1987/výpis fakult; Rv.: 6 žien,hore silueta hradu a Slavína,
dole: 50 SVŠT; sign. Vika 87; 90x90 mm, tombak postr.
2079. 1971 K.Lacko, Av.:opis: Vysoká škola ekonomická v Bratislave;
Rv.:silueta hradu; nesign., 70 mm, Bz pozlát., štvrtená medaila,
Žilina
2080. Av.: muž a žena, medzi nimi: 15, opis:Výročie založenia Stredoslovenských stavieb;
Rv.: znak s nápisom:Stredoslovenské stavky n.p. Žilina,opis: Za statočnú prácu
1957-1972; nesign., 60 mm, Bz
Zvolen
2081. Av.:Pamätník, holubica. mohyla; dole: 1944*40*1945 Zvolen; Rv.:Venuje OV KSS, OV NF SSR, ONV vo Zvolene; nesign., 60x60 mm,Bz
2082. V strede silueta kohúta, pod ním lipová halúzka, hore hviezda,po stranách: 1983,
30; dole: Výročie SHZ Zvolen; nesign. , 60 mm, Bz eloxovaný, jednostr.
Bulharsko
2083. Av.: portrét Dimitrovova spredu; Rv.: 5riadk.nápis bulharsky:Georgi Dimitrov
vodca a učiteľ bulharského národa; nesign., 60 mm, hliník eloxovaný
Československo
2084. Av.:Hory,lyžiar, znak ROH, opis: Rekreace ROH - Hory patří pracujícím; Rv.:hore
ČSR, v ozubenom kolese veľké číslo 5, kosák a kladivo; hore uško s 2 otvormi;
nesign., 40 mm, Bz
2085. 30 let podniku ŽPSV Uh.Ostroh; 60 mm, Bz postr., jednostr.
2086. v oválu v azbuke: MEŽDU/NARODNAJA/KONTROL/NO-ISPYTA-/
TELNAJA STAN/CUJA-PTICY/SZV-ČSSR, vľavo a vpravo vetvička
nesign.,60 mm, tombak patinovaný, jednostranná
2087. v kruhu štátny znak, lipové lístky, silueta vysielača Kamzík,nápis:Československý
rozhlas,dole v kruhu:Za zásluhy o spoluprácu; nesign., 68x68 mm, Bz postr., jednostr.
2088. po obvode: Štátne rybárstvo; hore: 25; v strede silueta ryby
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
2089. 5raidk.nápis: Oborový/podnik/drůbežnictví/ Xaverov/1963*10 let*1973,dole po obvode
2 vavrín.vetvičky so siluetou hydiny; nesign.55 mm, Bz eloxovaný, jednostr.
2090. Pomník na Slavíne a pomník na Dukle, dole tank, po obvode:Zväzok československosovietskeho priateľstva; nesign., 59 mm Bz patin.postriebr., jednostranná
2091. V strede v kruhu pozlátená futbalová lopta na smaltovanej vlajke,v kruhopise:Českoslov.
fotbalový svaz, po obvode: 70 let československého fotbalu;
nesign., 50 mm,bz eloxovaný, jednostr.
2092. Av.:hore hviezda, 5 obálok s nápisom: FČSF;Rv.:5riadk.nápis:Za spolupráci s FČSP/
Za sotrudničestvo/s FČSF/ pour la collaboration/ aves la FČSF, dole Dr.Š.Gazda
(udelené);nesign., 50 mm,bz patin.
2093. Av.:V strede ROH, kruhopis: Odborový svaz zaměstnanců hutního průmyslu a rudných
dolů; Rv.: Hutník a tavič si podávajú ruky; nesign., 60 mm, tombak
2094. Av.:na trojlístku hlava ženy, holubica, slnko; Rv.:2 trojlístky, dole 55;
nesign., 60 mm, tombak patin.
2095. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. Telef.antény, telegr.klúč; nesign.,60mm, Bz patin.
2096. Umelecká medaila - symbol troch šlahajúcich plameňov;
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostranná
2097. Av.: vo výreze št.znak, 2 palcáty, opis: Československá lidová
armáda; Rv.. tank s tankistom; nesign.,60mm, tombak
2098. Av.:v strede hviezda, kosák a kladivo; lipová halúzka; 30.výročie;po obvode:
Socialistického poľnohospodárstva a znárodnenia potravinárského priemyslu;
Rv.:žena s obilím v náruči, v pozadí domy a továreň ; nesign., 60 mm, Bz pat.
2099. Hlboký reliéf - dedina s vodárenskou vežou; sign. MB,
0/0
3.00
0/0
6.00
1/1
2.00
1/1
7.00
0/0
4.00
1/1
4.00
1/1
1.00
0
1.00
1/1
3.00
1/1
0
1.00
0.50
0
2.00
1
5.00
1
1.00
1
1.00
1
2.00
0
2.00
0/0
4.00
1/1
1.00
0/0
1.50
1/1
1.50
1
1.00
1/1
1.60
1/1
2.00
55
93 mm, tombak liatý, jednostranná
2100. Av.: alegória boje, opis: Svaz národní revoluce; Rv.:Štátny znak,opis:Československý
odboj 1938-1945; sign. R.W. a F.CIM, 78 mm, bz postr., hr., čiastočne zotreté postriebr.
2101. Muž v objatí s vojakom(bez nápisu); nesign., 60mm,bz,jednostr.
2102. Av.: v strede ROH, vľavo:1944, vpravo:1974, po obvode:Podbrezová konferenciazáklad jednoty odborov v Československu; Rv.: po obvode veniec z lipových lístkov,
v strede symbol plameňa; nesign., ovál 81x60mm, tombak
2103. Emblém TATRA, dole silueta auta T 613, opis: 25 let závodu
1951-1976 TATRA Příbor; nesign., 50 mm, elox.hliník jednostr.
2104. Av.:v strede 1919-1979, po obvode:60 rokov Československého puncovníctva;
Rv.: v strede 1806-1981, po obvode:Státní zkušebna pro drahé kovy v Praze
*175 let; nesign,50 mm,tombak.patin.
1
5.00
1/1
1
9.00
1.00
1/1
2.00
0
2.00
1/1
2.00
2105. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topoľčany-Duchoňka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
0
2106. Mohyla, zástava ČSSR A ZSSR, opis: Mistrovství ČSSR v Dukelském
závodu branné zdatnosti-Svazarm; žltá medaila so sponou, na spone:
Topoľčany-Duchoňka 1982; bez stuhy; nesign.,50mm, Al elox.,jednostr.
0
2107. Raketa, vľavo hore:RM 1984, opis:Porovnávacia súťaž socialistických štátov, Zväzarm; nesign., 60 mm, tombak patin.,jednostr.
1
2108. Av.: dvaja holuby držia srdce, nad nimi: 1887-1987, dole: 100 let;opis:100.výročí založení
KF 00-1 Klubu českých filatelistů v Praze; Rv.: opis: Zakladatelé Klubu českých
filatelistů v Praze;v strede:mená zakladateľov,dole 28.4.1887;nesign.,50 mm, bz
1/1
2109. Na žltom poli modrý bežec s puškou, zlatým písmom:1984, v čiernom okruží zlatý
nápis: Za priateľstvo a bratrstvo*Zväzarm ČSSR Topoľčany; hore uško s krúžkom;
nesig., 50 mm, hliník elox. smaltovaný, jednostranná
1
2110. busta,opis: Svatá Anežka česká,patronka Charity, dole: L.P. 1989
nesign., 60 mm, tombak patin., jednostr.
1
2111. Av.: portrét zprava, opis: Sv.Otec Jan Pavel II. 21-22.IV.1990;Rv.: Velehrad, Cyril
a Metod; opis: Praha-Bratislava-Velehrad; nesign., 27 mm, mosadz
1/1
2112. Av.:v strede 1919-1989, po obvode:70 rokov Československého
puncovníctva; Rv.: v strede 1806-1991, po obvode:Státní zkušebna
pro drahé kovy v Praze*185 let; nesign,50 mm,Bz postriebr.patin.
1/1
Maďarsko
2113. Av.: Portrét spredu, opis: Kodály Zoltán; Rv.: dvaja husári na
koňoch, opis: Miháry János; nesig., 60 mm, tombak patin.
2114. Av.: hlava kohúta, opis: Baromfikeltetö TSZ Kozös vallalkozás Szolnok; Rv.:4riadk.
nápis: ujszász "Szabadság" mezöhék "tancsiss" szajol "vöröscsepel" alapitók;
nesign. 74 mm tombak
NDR
2115. Av.: Portrét zlava, opis: Ernst Thälmann 1886-1944; Rv: 4riadk.nápis: In Vűrdigung
Ihrer Leistungen und zur Erinnerung, dole znak NDR; nesign, 35 mm, Bz postriebr.
Nemecko
2116. III.Box-Weltmeisterschavten DABV München 1982/ BOX-WM
4.-15.MAI 1982 München; 40 mm, elox.hliník
2117. Av.: Mašinka, SAXONIA,opis: Erbaut von J.A.Schubert/ Leipzig
Dresden 1839-1989, opis: 150 Jahre Erste Deutsche Ferneisenbahn
40 mm, keramika
Poľsko
2118. Liceum ogólnoksztalcaceim marszalka Stanislawa Malachowskiego
w Plocku/ 10 riadk.nápis- názvy školy od r. 1180 Szkola sw.Michala
po rok 1980, 800 lecia Szkoly; sign.WS, 70 mm, tombak postr.
2119. Av.:mohyla, hviezda, orlica, lev, opis: Wielka bitwa dukielska,
podstavec s nápisom:1944-1984; Rv.: opis: Muzeum braterstwa
broni v Duklu, dole nápis: Wrzesien 1984; nesign, 104 mm, Bz
2120. Av.: erb, SZAMOTUĽY; RV.: opis vľ.: 1945-1985 40 lecie Zespoľu,vpr.:Folklorystycznego Szamotuľy; Diplom: Medal jubileuszowy organizatorom festiwalu
"Východná´85" Szamotuľy, dnia 1.luty 1985 roku; orig.etue;
nesig., 71x120 mm, Bz patinov.
2121. Av.:orlica, na hrudi kríž, po obvode: 40 rocznica Zvyciestwa nad faszyzmem;
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
3.00
5.00
4.00
1/1
1.00
1/1
5.00
0/0
2.00
1/1
1.50
0/0
2.00
1/1
5.00
1/1
5.00
1/1
10.00
56
Rv.:4riadk.nápis: VII/kongres/Zbodiw/1985; nesign., 70 mm, tombak
Rumunsko
2122. Hore skokan do vody, nápis:Comitetul Pentru Cultura/ Fizica si sport/De pe lingá
consiliul de ministri/Conc.international/ R.P.R.-C.S.R/1955; nesig., plaketa
70x45 mm, tombak postr.,patina, jednostr. , orig.etue
Rusko
2123. Av.: portrét zľava, dole 1846-1945; Rv: báseň v azbuke, podpis:
Džambul; nesign., 78 mm, elox.hliník
Slovensko
2124. Najlepší pracovník Železničného stavebníctva, 50mm, Al elox.,jednostr.
2125.Av.:25.výr.-STS 25 OPS;Rv.:Opis: Za zásluhy o rozvoj mechanizácie
poľnohospodárstva na Slovensku; nesign.,60 mm, tombak patin.
2126. Av.: žena s dieťaťom v náruči; Rv.: slnko, lúče, dole:
Blahoželáme ZPOZ; nesign., 69 mm, tombak patin.
2127. Av.: hlava ženy,trojlístky; Rv.: Blahoželáme 50;
nesign., 60 mm, tombak pat.
2128. Av.: Symboly práce, 2 ruky; Rv.: Blahoželáme 30
nesig., 70 mm, tombak pat.
2129. Av.: Otvorené noviny, 20 rokov, dole opis: Technické noviny;
Rv.: TN, dole: Za spoluprácu; nesign.,50 mm, tombak patin.
2130. Kotva, ozubené koleso, 35, vľavo most SNP, vpravo silueta Bratislavy,
opis:Oderského ženijného útvaru; nesign,60 mm, tombak, jednostr.
2131. Av.: *Expozícia*/revolučné tradície/Zboru národnej/bezpečnosti a vojsk/
Ministerstva vnútra na Slovensku; Rv.: ľavá ruka drží na žrdi hviezdu,
pravá pušku;
nesign., 50 mm, tombak eloxovaný
2132. Glóbus, v dolnej polovici nápis: PRESNÁ MECHANIKA, pod nápisom
budova a prístroje; nesign., 80 mm, tombak patin., jednostranná
2133. Av.:dieťa, hore hojdací koník ; Rv.. opis: Blahoželáme ZPOZ,
sign.VS, 60 mm, tombak
2134. Av.:hlava ženy ; Rv.. 4 trojlístky, dole: Blahoželáme 50;nesign.,60 mm, Bz
2135. Av.:tvár, ruka s holubicou, opis: Školská a kultúrna komisia ZS KNV; Rv.:6riadk.
nápis: Za/obetavú/prácu na/úseku škol-/stva a kul-/túry; nesign.,70 mm,Bz postr.
2136. Av.:v strede PHS; opis: Najlepší pracovník odboru poľnohospodárské
stavby; Rv.: poľnohosp.budovy symbolicky voda; nesign.,70 mm,Bz
2137. Av.: V strede 30, vpravo: Blahoželáme; Rv.:Silueta továrne, domy, most, dole 2 ruky
s klasom, kružidlom a perom; nesign., 70 mm, tombak patinovaný
2138. Plastický tancujúci pár- modrozelená farba; nesign.,nepravidelný
tvar 65x95 mm, glazúrovana sadra, jednostranná
2139. v strede brankár v kruhu, opis: Slovenský zväz ľadového hokeja
1921-1971; nesign., neprav.päťuholník, tombak patin, jednostr.
2140. Av.:1972 Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ Bratislava 1972;
Rv.: 50 rokov ZSSR Pieseň o Moskve; nesign., 50 mm, tombak
2141. Av.:Štátny znak, 3 lipové lístky, nápis: Zbor/národnej/bezpečnosti/1945-1975;Rv.:
kosák a kladivo, hore hviezda, silueta továrne, nápis: 30 rokov v službách ľudu;
sign.JP, 60 mm, tombak patin.postr.
2142. Av.:silueta silnic, v strede nápis:1975 Diaľnica D-61 Bratislava-Senec Rv.:Riaditeľstvo diaľnic, Doprastav, Dopravoprojekt; sign. MB, 60 mm, Bz postriebr.
2143. Av.: srdce so symbolom sliepky, opis: Výskumný ústav chovu
a šlachtenia hydiny; Rv..krivuľa,VÚCHŠH 1977; nesign, 80 mm, Bz
2144. V strede silueta budov, príslušník ZNB, hore hviezda, po obvode:
Zbor národnej bezpečnosti 1945-1980;nesign.,50 mm, Bz, jednostr.
2145. Av.:kruhopis: Východoslovenské povstanie-za práva a slobodu; rolník drží lip.ratolesť
a cep, na rukách má preťaté okovy, hore: 1831, dole 1981; Rv.: nápis: MÚZEUM
TREBIŠOV; nesign., 60 mm, tombak patinovaný
2146. 1982 Súťaž v spol.tanci - Társsastáncverseny- Nové Zámky Csemadok TK;
I.miesto kat. B-LAT; 60 mm, tombak elox.
2147. Av.: Tank, OTP, kruhopis: 1950-1985 Východný vojenský okruh;
Rv.:mohyla na Dukle, hviezda, 40; nesign.,59 mm, tombak patin.
2148. Av.:mapa SR, žena, 1993, opis: Slovenská republika ďakuje;
Rv.: Národný poklad; nesign., 27 mm, CuNi
1/1
3.00
1
5.00
1/1
2.00
0
0.50
1/1
2.00
1/1
2.00
0/0
2.00
1/1
2.00
1/1
1.00
1
1.00
1/1
1.00
0
3.00
1/1
-1/2
2.00
2.00
1/1
7.00
1/1
3.40
1/1
2.00
1
1.00
1
3.00
0/0
1.50
1/1
2.60
1/1
3.00
1/1
7.00
1
2.00
1/1
3.00
1
2.00
1/1
1.00
1/1
2.00
57
Taliansko
2149. Av.:most, opis: Basilica san Marco; Rv.:mapa Europy, opis:
Medaglie e Patrimonio Collezione Europea; 35 mm, tombak
2150. Av.:portrét, opis: Joannes Pavlvs II. Pontifex Maximus; Rv.:Vatikán-katedrála
sv.Petra s námestím, dole: ROMA; sign.: A.Consonni; 34 mm, tombak pozlát.
Uhorsko
2151. Av.: v strede: SIGNUM MEMORIAE, hore opis: MDCCCXLVIII –MDCCCXCVIII;
Rv.: portrét zprava, opis: FRANC.IOS.I.D.G.IMP. AVSTR.REX.BOH.ETC.ACAP.
REX.HVNG; 33 mm, Cu, oprava po odlomenom úšku, stopa po korozi
Súbor medailí
2152. Súbor 10 medailí v drevenom kruh.ráme :TUS; ZVT B.Bystrica;Orava;Prievidza;VŠT
Košice, TOS Aš; Zvolen; SPŠS Praha Smíchov;Spišská Nová Ves; J.Fučík
2153. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Havířov; SOUŽ Martin; Hydrostav Bratislava
oz Komárno - 2x; Múzeum Komárno; Svazarm; VOKD; Hutné stavby; URBION
2154. Súbor 9 medailí v drevenom kruh.ráme :Št.veterin.správa; Hodonín; Vagónka
Studénka; Zvolen; Kalná n.Hronom; Uherské Hradiště;SOZ Znojmo; SND
Žetón
2155. Protekt.Čechy a Morava,žetón do verej.telef.automatov; 25 mm, Zn, pat.,fl.
2156. Poľsko:Mennica Warszawska 1766/budova MW; 35 mm, CuNi
2157. ČR: Mladá Boleslav, Upomínka na otevření nové baráčnické rychty
obce Podolecké v Mladé Boleslavi 15.6.1913;25x25 mm,hliník, uško
2158. ČR: Halíř husitský 15.st.-replika 2008; MASTR s.r.o, 12 mm
2159. ČSR 1918-39, 1 Kč ZÁLOHA Pražské mlékárny; 25 mm; 4,4g; Ms; patina
2160. Francie: Sacre Coeur Montmartre Paris, bazilika/mapa Evropy,
dole opis: Collection Europeenne; 35 mm, tombak
2161. Holandsko: razený z 5 Cents Nemecko; Vetrný mlyn Kinderdijk
Holland; elipsa 32x22 mm
2162. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin / Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.b, 31 mm, CuNi
2163. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2009/ Holland,
vetrný mlyn,dámska obuv, hr.z, 31 mm, CuNi
2164. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik,
vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, CuNi
2165. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2166. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Kinderdjik
vetrný mlyn; hr.b, 31 mm, CuNi
2167. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2010/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2168. Holandsko:Dutch Heritage Collector Coin 2011/ Zaanse Schans
Holland,vetrný mlyn; hr.a, 31 mm, Ms
2169. SR: Múzeum Kremnica/Mini.Caroli.Moneta.Do; 27 mm, Bz postr.
2170. SR: Múzeum mincí a medailí v Kremnici/1890-2000; 27mm, patin.meď
2171. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2172. SR: Slovenské hrady a zámky/Bojnice; 27 mm, CuNi
2173. SR: Blíži sa rok 2000 - Poldaufová 1995, 26 mm, tombak pozlát.
2174. SR: Slovenské hrady a zámky/Oravský zámok; 27 mm, CuNi
2175. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
2176. SR: Slovenské hrady a zámky/Trenčín; 27 mm, CuNi
2177. SR: Štátna mincovňa Kremnica vyrába mince, medaily, vyznamenania,
odznaky/ negativ averzu ; 40 mm meď
2178. SR: Deň mesta Košice Deň múzeí 1997/S.Ladislavs REX 1579;21 mm, Bz postr.
2179. SR: Kremnický zlatý človek, sv. Katarína,sv.Barbora, 35 Kremciar
Satinský; 25 mm, tombak pozlát.
2180. SR: Kremnica 1328/Kremnica; 27 mm, tombak patin., Bódi L.
2181. SR: FINEX 1997 Banská Bystrica/MK ; (Černaj),27 mm, Bz pozl.
2182. SR: Mesto Kremnica 1990, 670 rokov Mincovne/1 kremnický dukát;
25 mm, tombak pozlátený, Novotný Š.
1/1
2.00
0/0
6.00
2/2
2.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
0-1-
10.00
1/1proof
1.00
4.00
1/1
0/0
1/1
4.00
0.50
2.00
0/0
1.30
1
0.70
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
2.60
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2.60
1.30
4.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1/1
1/1
1.00
4.00
1/1
0/0
0/0
2.00
4.00
2.00
0/0
2.00
2183.SR: AGUILA s.r.o./ Orol skalný 2006; Sokol sťahovavý 2007; Výr skalný Bubo bubo
58
2008, Plamienka driemavá 2009; 27mm,Bz pozl., J.Černaj, 4 ks, limit. razba po 300 ks
0/0
10.00
0-0-
5.00
1
1.00
1/1/1
5.00
1/1/1
2.00
1
3.60
0/0/0
5.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
0/0/0
2.00
1/1
5.00
0-0
0/0
1.00
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
0/0
1.00
1
3.00
1/1
N/N
N/N
N/N
5.00
10.00
8.00
8.00
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
8.00
10.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00
8.00
8.00
Mestské peniaze
Slovenská republika
2184. Kremnica, Dukát 1998-tombak pozl.; Dvojtoliar 1999-tombak postr. 2 ks
Faleristika
ČSSR
2185. Bezpečně a bez závad III.stupeň; kruh na hviezde, okrídlené
koleso, mašina, 32 mm, tombak elox., špendlík
2186. Českoslov.revolučná medaila; Av.: 1914-1918 Za svobodu; Rv.: jazdec
na koni, opis: Svobodný národe vzhůru na stráž; 44/47 mm; bronz
stuha 38 mm široká, tmavozelená ?, VM 6; N 6
2187. Za zásluhy o rozvoj východoslovenského kraja; zeleno-žlutočervená stuha ; 30 mm, tombak, + malá stužka
2188. Vyznamenanie Za ochranu hranic ČSSR, štít s hlavou psa; bez
krúžku a stuhy, 33 mm, bronz; N 176c
Slovenská republika
2189. Zaslúžilý pracovník VHJ ŽS; červená stuha na špendlíku, 34 mm,
+ odznak 17 mm, tombak postrebr., sign. Černaj
2190. Za dlhoročnú prácu v doprave 10 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
bronz.prúžky+ stužka-v strede kruh:10 rokov v doprave, Bz
2191. Za dlhoročnú prácu v doprave 20 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
strieb.prúžky+ stužka-v strede kruh:20 rokov v doprave, Bz
2192. Za dlhoročnú prácu v doprave 30 rokov; 25 mm; modrá email.stužka,
zlaté prúžky+ stužka-v strede kruh:30 rokov v doprave, Bz
2193. Za zásluhy o rozvoj stredoslovenského kraja, SKVKSS-SKNVSKVNF-KOR/Banská Bystrica; sign. Groma A., 70 mm, tombak
+ malá medaila 30 mm na kovovej stuhe so špendlíkom
Odznaky
2194. 1. KERKO Perlit - najlepší pracovník;ovál 21x23mm; 2. KERKO
Perlit-zaslúžilý pracovník; 40x23 mm;elox.tombak, špendlík 2 ks
2195. Čestný odznak, 10 rokov pivovaru URPÍN; 25x30 mm,špendlík, Bz eloxovaný
2196. ČKZ Nejlepší pracovník oboru; 30x35 mm špendlík + malý
odznak na ihle, tombak eloxovaný
2197. ZSSR, peťhran, znak ZSSR, hore 50; zavesené na kovovej stužke s nápisom CCCP,
červená látkova stužka dl. 20 mm na špendlíku, eloxovaný hliník
2198. Najlepší pracovník stavebníctva; 34 mm, hore stužka 30x5mm na
špendlíku + malý odznak na ihle, tombak eloxovaný
2199. Najlepší pracovník Pamiatkostavu n.p. Žilina, hlava ženy;
sign. KVS, 40 mm, Bz postriebr. spínací špendlík
Papierové platidlá
ČSR 1918-1939
2200. 500 Kč 1929 D 537848
N 24
2201. 100 Kč 1931 Kc 256249 N 23
2202. 50 Kč 1929 Db 153404
N 22
2203. 50 Kč 1929 Zb 197805
N 22
spec.perf.hore 2 x preložená
spec.perf.hore
spec.perf.hore
spec.perf.hore
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
2204. 5000 K 1944 S.22A 016834 N 41 spec.perf.hore
2205. 5000 K 1944 S.10A 034468 N 41 spec.perf.hore
2206. 1000 K 1942 Bc 250328 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2207. 1000 K 1942 Ec 088971 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2208. 1000 K 1942 Kc 012624 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2209. 1000 K 1942 Fa 381857 II.emisia N 40b spec.perf.hore
2210. 500 K 1942 Ba 758311
N 39b spec.perf.hore
2211. 500 K 1942 Ea 750149
N 39b spec.perf.hore
2212. 100 K 1940 S.16B 852374
N 38a spec.perf. hore
2213. 100 K 1940 S.16B 852194
N 38a spec.perf. hore
59
2214. 100 K 1940 S.27G 379251 II.emisia N 38b spec.perf.hore
2215. 100 K 1940 S.17A 101354 II.emisia N 38b spec.perf.hore
2216. 50 K 1940 A15 713691
N 36 spec.perf.hore
2217. 50 K 1940 A 03 540995
N 36
2218. 50 K 1944 S.10A 114396 N 37 spec.perf.hore
2219. 50 K 1944 S.36A 117995 N 37 spec.perf.hore
2220. 20 K 1944 S.34G 121641 N 55 spec.perf.hore
2221. 10 K 1942 S.07N 534653 N 34 spec.perf.hore
2222. 10 K 1942 S.20N 327151 N 34 spec.perf.hore
2223. 5 K bl B 041
N 33 spec.perf.hore
2224. 5 K bl B 026
N 33 spec.perf.hore
2225. 5 K bl H 013
N 33
2226. 1 K bl D 034
N 32; B 30
2227. 1 K bl D 016
N 32 spec.perf.hore
2228. 1 K bl D 031
N 32 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
-1/1N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
-2/2-2/2N/N
N/N
8.00
8.00
10.00
6.00
10.00
10.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
1.00
0.50
2.00
2.00
Slovenská republika 1939-1945
2229. 500 Ks 1941 1Kn 065850 N 53 spec.perf.2x dole
2230. 500 Ks 1941 6De 057255 N 53 spec.perf.hore, 2x st.po špine
2231. 100 Ks 1940 D 2 142401 II.emisia N 52a specim.perf.dole; na Rv.stopa po farbe
2232. 100 Ks 1940 C6 553875 II.emisia N 52 spec.perf.dole
2233. 100 Ks 1940 E11 231101
N 51 spec.perf.hore
2234. 100 Ks 1940 B14 020196
N 51 spec.perf.dole
2235. 100 Ks 1940 C6 554100 II.emisia
N 52 spec.perf.hore
2236. 50 Ks 1940 Kx 224688
N 50 spec.perf.hore
2237. 20 Ks 1942 Šč22 652120
N 49 spec.perf.dole
2238. 10 Ks 1943 Čk31 378376
N 47 spec.perf.hore
N/N
0/0
0/0
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
8.00
7.00
2.00
6.00
6.00
4.00
6.00
8.00
4.00
6.00
ČSR 1944-1945 Korunové poukážky ČSR a kolkované pre Slovensko
2239. 2000 Kčs 1945 23 Jň 049493 N 68 Specim.perf.dole
2240. 1000 Ks 1940 1K6 509249 kolok ČSR N 64 spec.perf.2x dole
2241. 1000 Ks 1940 1K6 364135 kolok ČSR N 64 spec.perf.hore
2242. 1000 Kčs 1944 AA 634433 N 61 spec.perf.hore
2243. 1000 Kčs 1944 AA 078862 kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
2244. 1000 Kčs 1944 AA 404762 kolok ČSR N 67 spec.perf.2x dole
2245. 500 Ks 1941 5Rz 081818 kolok ČSR N 63 spec.perf.hore, škvrna
2246. 500 Ks 1941 7Sy 028186 kolok ČSR N 63 spec.perf.2x dole
2247. 500 Kčs 1944 AB 822347 N 60 spec.perf.hore, 2x st.po špine
2248. 500 Kčs 1944 AH 716785 kolok ČSR N 66 spec.perf.2x dole
2249. 500 Kčs 1944 AH 716785 kolok ČSR N 66 spec.perf.2x dole
2250. 100 Sk 1944 OM 004188 kolok N 65a spec.perf.dole
2251. 100 Ks 1940 D12 238504 kolok ČSR N 62b spec.perf.hore, st.po lepu
2252. 100 Ks 1940 B14 679296 kolok ČSR N 62b spec.perf.dole
2253. 100 Ks 1940 M1 250774 II.emisia,kolok ČSR,N 62c,spec.perf.dole
2254. 100 Ks 1940 K6 524195 kolok ČSR N 62c spec.perf.hore
2255. 100 Ks 1940 M3 799800 kolok ČSR N 62a spec.perf.dole
2256. 20 Kčs 1944 HK 728262 N 58b specim.perf.dole
2257. 5 Kčs 1944 EB 444514 N 57 spec.perf.hore
2258. 5 Kčs 1944 EC 625220 N 57 spec.perf.dole
2259. 5 Kčs 1944 EB 658444 N 57 spec.perf.dole
2260. 1 Kčs 1944 BP 463498
N 56
2261. 1 Kčs 1944 CH 326399 N 56; B 56
2262. 1 Kčs 1944 CB 527105 N 56 spec.perf.dole
2263. 1 Kčs 1944 AB 893656 N 56 spec.perf.hore
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
0/0
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
8.00
10.00
10.00
6.00
8.00
8.00
7.00
8.00
3.00
5.00
5.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
1.00
ČSR 1945-1953
2264. 100 Kčs 1945 B01 140433
2265. 50 Kčs 1950 A30 109630
2266. 20 Kčs 1949 A44 251063
2267. 10 Kč 1950 CHb 043716
2268. 5 Kčs 1949 A55 580185
2269. 5 Kčs 1949 A11 798838
2270. 1 Kč 1953
RU 005251
-1/11/1
N/N
N/N
2/2
2/2
N/N
1.40
1.20
2.60
7.00
0.50
0.50
2.00
N 81a; B 77a1
N 80a; B 85a
N 78a; B 83a
N 77
N 76b; B 82b
N 76b; B 82b
N 89
60
ČSSR 1953-1993
2271. 100 Kčs 1961 G35 294526
N 106d
2272. 100 Kčs 1961 P86 418568
N 106c
2273. 100 Kč 1961 R91 937079
N 106b
2274. 100 Kč 1961 X79 289260
N 106c
2275. 100 Kč 1961 G50 568358
N 106e;B 98
2276. 100 Kčs 1961 G69 546697
N 106e;B 98e1
2277. 100 Kčs 1961 G69 546696
N 106e;B 98e1
2278. 50 Kčs 1987
F50 068588
N 105;B 104a
2279. 50 Kčs 1987
F26 720817
N 105; B 104a
2280. 50 Kč 1987
F02 909896
N 105;B 104a
2281. 50 Kčs 1987 F28 134123
N 105; B 104a
2282. 50 Kčs 1987 F64 562992
N 105; B 104a
2283. 20 Kčs 1970 L21 267589
N 101; B 100
2284. 20 Kčs 1988 E30 994009
N 102; B 105
2285. 20 Kčs 1988 H39 418902
N 102; B 105
2286. 20 Kčs 1988 E16 049176
N 102; B 105
2287. 20 Kč 1988
H12 019627
N 102;B 105
2288. 20 Kčs 1988 H30 224860
N 102; B 105
2289. 20 Kčs 1988 H30 224861
N 102; B 105
2290. 10 Kčs 1960 S82 586822
N 99b; B 94c
2291. 10 Kčs 1986 P66 008808
N 100
2292. 10 Kčs 1986 P34 651586; 20 Kčs 1988 H32 385336; 100 Kčs 1989
A21 155665; B 103;105;106
3 ks neperforované
2293. 10 Kčs 1986 P49 612932; 20 Kčs 1988 H52 320783; B 103;105 2 ks
2294. 10 Kčs 1986 V63 510953; 20 Kčs 1988 H52 320782; B 103;105 2 ks
2295. 10 Kčs 1986 V05 571341
N 100; B 103
2296. 10 Kčs 1986 J15 747453
N 100; B 103
2297. 10 Kčs 1986 J44 110174
N 100; B 103
2298. 10 Kčs 1986 J44 110175
N 100; B 103
2299. 5 Kčs 1961
ZB 391262
N 98; B 86
2300. 3 Kčs 1961 VE 018075; 25 Kčs 1961 Q10 935581; B 95;97b 2 ks 3 m.d.
2301. 3 Kčs 1961 AC 654157
N 97; B 95
2302. 3 Kčs 1961 TD 490936
N 97; B 95
2/2
2/2
3/3
1/1
1/1
N/N
N/N
1/1
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
0/0
2.80
2.80
1.80
2.80
2.00
3.00
3.00
2.80
2.00
2.00
2.00
2.00
1.70
1.80
1.60
1.60
1.00
1.00
1.00
1.40
1.80
N-N
N-N
N-N
1/1
0/0
N/N
N/N
2/2
N-N
2/2
N/N
7.00
3.00
3.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.50
5.00
0.50
1.00
Slovenská republika 1993-2008
2303. 100 Sk 1993 A 00092079 Bi
B SK 8a2; N SK 10
2304. 100 Sk 2001 L 80270882
B SK 8e
2305. 100 Sk 2001 U 10988949
B SK 8e
2306. 100 Sk 2004 A 01008968 B SK 8f
2307. 100 Sk 2004 A 03393766
B SK 8f náhr.serie
2308. 100 Sk 2004 R 02154744 B SK 8f
2309. 100 Sk 2004 U 98077621 B SK 8f st.poč.
2310. 50 Sk 1993
C 1854127 (sedemmiestne č.) B SK 6a
2311. 50 Sk 1993
A 00174500 Bi B SK 6b2
2312. 50 Sk 1999
C 77711808 B SK 6d
2313. 50 Sk 2002
C 99726459 B-SK 6e
2314. 50 Sk 2002
K 26503585 B-SK 6e
2315. 50 Sk 2002
K 03635640 B-SK 6e
2316. 50 Sk 2005
A 00839393 B SK 6f st.poč.
2317. 50 Sk 2005
K 43200800 B SK 6f
2318. 50 Sk 2005
K 43200801 B SK 6f
2319. 50 Sk 2005
K 41811925 B SK 6f
2320. 20 Sk 1993
A 00329510 Bi B SK 7a2 st.poč.
2321. 20 Sk 1993
B 00215315 B SK 7a1
2322. 20 Sk 1997
B 57530940 B SK 7b
2323. 20 Sk 1997
B 92499258 B SK 7c
2324. 20 Sk 1997
J 00149193 B SK 7c
2325. 20 Kčs 1988 H 29 364846 kolok SR B SK 1; N SK 1
2326. 20 Sk 1999
J 44131649 B SK 7d
2327. 20 Sk 1999
J 45167402 B SK 7d
2328. 20 Sk 2001 A 01179486 B SK 7e
2329. 20 Sk 2001 A 01383436 B SK 7e
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
N/N
2/2
N/N
N/N
0/0
0/0
8.00
10.00
5.00
10.00
8.00
5.00
4.00
10.00
4.00
8.00
5.00
7.00
5.00
10.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
4.00
8.00
8.00
R
61
2330. 20 Sk 2001
2331. 20 Sk 2001
2332. 20 Sk 2001
2333. 20 Sk 2001
2334. 20 Sk 2001
2335. 20 Sk 2004
2336. 20 Sk 2004
2337. 20 Sk 2004
2338. 20 Sk 2004
2339. 20 Sk 2004
2340. 20 Sk 2004
2341. 20 Sk 2006
2342. 20 Sk 2006
2343. 20 Sk 2006
2344. 20 Sk 2006
2345. 20 Sk 2006
2346. 20 Sk 2006
2347. 20 Sk 2006
J 65946094
J 71023218
J 65946094
S 00100073
S 19582002
A 01549350
A 01555387
S 60258659
S 84381367
S 87486672
S 77801029
S 98349949
S 95325491
S 99344558
S 93867726
V 11727448
V 11730626
V 15323360
N/N
0/0
N/N
N/N
N/N
1/1
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
N/N
3.00
3.00
8.00
3.00
4.00
7.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
4.00
1.60
2.00
2.00
P 89
3/3
0.30
Maďarsko 1925-1946
2349. 10 Pengö 1936 B 643 000611 1/1; B 723 087366 -1/1-;
B 828 015986 2/2; B 988 091701 -1/1-; P 100 4 ks
2350. 20 Pengö 1941 C 172 021021 2/2; C 342 098618 1/1; P 109 2 ks
1-2
1-2
2.00
1.80
N/N
-0-0-
7.00
1.60
0-3
2.60
0-3
2.00
0-4
2.20
1-2-
4.00
2-3
N/N
N/N
1.80
2.00
5.00
-1-2-
1.00
2-3-
1.50
Rakúsko-Uhorsko
2362. 100 Korun 1912 2125 34073 P 12 2/2;10 Korun 1915 1157 634672
P 19 4/4; 1 Koruna 1916 1190 100172 P 20 1/1
3 ks
1-4
1.20
Rusko
2363. 250 Rubľov 1918 AH-43
2364. 100 Rubľov 1918 AB-407
2/2
0/0
6.00
10.00
0-0
1.80
-1-3-
1.00
Bulharsko 1945-90
2348. 2 Leva 1962 GZ 433056
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7e
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7f
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
B SK 7g
Nemecko
2351. 1 Rentenmark 1937 S 25271464
2352. 1 Rentenmark 1937 D.62382659 -0/0-; Q.24930591 0/0; P 173 2 ks
2353. 1 Rentenmark 1937 A.59780999 2/2; B.05242848 1/1; D.62383114
0/0; L.76232815 3/3; Q.24930195 0/0 P 173 5 ks
2354. 2 Rentenmark 1937 A.59571922 3/3; B.72837317 2/2; C.40183351
5/5; G.07775281 0/0
P 174 4 ks
2355. 2 Rentenmark 1937 A.74648289 4/4; B.58829277 3/3; C.81763406
3/3; D.58653697 3/3; G.07775282 0/0; J.07825504 P 174 6 ks
2356. 10 Reichsmark 1929 A.26028119 G 1/1; C.26407391 G -1/1-;
E.15527360 R -2/2-; X.18050796 F 1/1 P 180 4 ks
2357. 20 Reichsmark 1929 C.10587917 F -2/2-; C.38537638 M 2/2;
G 31258529 B 3/3; K.30552130 M 2/2 P 181 4 ks
2358. 20 Mark 1945 AH 031896
P 187
2359. 20 Reichsmark 1945 AR 008879
Nemecko - NDR
2360. 20 Mark 1975 OH 165698 -1/2; 10 Mark 1971 DP 0437997 2/2-;
KP 29a;28b
2 ks
2361. 20 Mark 1975 OJ 308252 2/2-; 10 Mark 1971 LA 838379 --2/3--;
5 Markl 1975 HB 466490 3/3-; KP 29a;28b;27a 3 ks
Rumunsko od 1945
2365. 1 Lei (nový) 2005 068E4652261 polymér P 117 0/0;
1000 Lei 1998 006D3926816 0/0 ; 2 ks
2366. 10 Lei 1966 D.0349 114799 P 89 -1/1-; 25 Lei 1966 G.0113
169495 P 90 -3/3-; 100 Lei 1966 B.0156 822004 P 92 -2/2-;
10000 Lei 1994 C.0029 183400 3/3; 4 ks
R
R
62
Literatúra
ČNS pobočka Praha
2367. Členské informace 1/2010, 50. (117.) aukce- katalóg
použ.
1.00
zach
zach
zach
zach
zach
zach
zach
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Václav Čapek
2375. Nouzová papírová platidla Rakouska (1918-1921), sešit č.1-6 ČNS
zach.
4.00
Collins Nutshell Books
2376. Coin Collecting T.Hanson 1965
použ.
1.50
zach
2.00
zach
1.50
použ
1.50
použ
použ
N
4.00
4.00
4.00
použ
4.00
N
5.00
Günter Schön
2385. Kleiner Deutscher Münzkatalog 1998/99
použ
4.00
Hlinka Bohuslav, Radoměrský Pavel
2386. Peníze celého světa, Malá encyklopedie Praha 1981
2387. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia Bratislava 1983
2388. Peníze, poklady, padělky; Academia 1996
2389. Peniaze celého sveta, Malá encyklopédia; Bratislava 1983
použ
N
N
zach.
5.00
5.00
5.00
4.00
Czesław Kamiňski
2390. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1971; Warszawa 1972
2391. Ilustrowany katalog monet polskich 1916-1975; Warszawa 1976
2392. Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794-1976; Warszawa 1977
použ.
použ.
použ.
0.60
0.80
0.80
Klenoty, oborový podnik
2393. Katalog neplatných stříbrných mincí 1838-1939, Xerox
použ
3.00
použ.
1.40
použ
1.40
zach
2.60
N
N
4.00
4.00
Československá numismatická společnost
2368. Numismatické listy 1973 / 74, ročník XXVIII / XXIX
2369. Numismatické listy 1975 / 76, ročník XXX / XXXI
2370. Numismatické listy 1977 / 78, ročník XXXII / XXXIII
2371. Numismatické listy 1979 / 80, ročník XXXIV / XXXV
2372. Numismatické listy 1981 / 82, ročník XXXVI / XXXVII
2373. Numismatické listy 1983 - 84, ročník XXXVIII / XXXIX
2374. Numismatické listy 1985 - 86, ročník XL / XLI
zviazané
zviazané
brožované
brožované
brožované
brožované
zviazané
Dietzel Heinz
2377. Die Münzen Frankreichs ab 1848 mit den Münzen Monacos ab 1837,
Anhang: Die Banknoten Frankreichs 2.Auflage 1970
2378. Die Münzen Polens ab 1916, Anhang: Die Banknoten Polens
2. Auflage 1970
Donald J.Hoppe
2379. How to invest in Gold Coins
Fischer
2380. Katalog monet Polskich
2381. Katalog monet Polskich
2382. Katalog monet Polskich
New York 1975
Fischer 2000
Fischer 2007
Fischer 2008
Gietl Verlag
2383. Die Euro-Münzen 2006
2384. Die Euro-Münzen und Banknoten alles Euro Staaten in Farbe
3. Auflage 2003 Battenberg
Edmund Kopicki
2394. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1506-1632 Warszawa 1976
2395. Katalog podstawowych typów monet i banknotóv Polski oraz ziem
historycznie z Polska zwiazanych, 1002-1794 Warszawa 1980
Kounovský Josef
2396. Oběživo bývalých německých kolonií
ČNS Praha 1982
Leuchtturm
2397. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2008
2398. Euro-Katalog Münzen und Banknoten 2009
63
M.Mielczarek
2399. Katalog monet dwuzlotowych od 1995-2007, Gdaňsk 2007
2400. Katalog monet dwuzlotowych od 1995, Katalog monet
2 Euro od 1999 Gdaňsk 2008
Minarovičová Elena
2401. Medaily a plakety SNS Bratislava 1995
Národná banka Slovenska
2402. Falzifikáty, NBS 1998
N
2.00
N
2.00
použ
2.00
N
5.00
Vlastislav Novotný a kol.
2403. Mince Františka I. 1792-1835 , I. vyd. Hodonín 1993
2404. Mince Československa 1918-1993, České republiky a Slovenské
republiky 1993-1996 , VI.doplněné vydání Hodonín 1996
N
2.00
použ.
1.00
Vlastislav Novotný, Miroslav Moulis
2405. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1999 , VIII.doplněné vydání Hodonín
N
2.00
použ.
1.40
N
2.00
Parchimowicz Janusz
2408. Katalog banknotów Polskich od 1916 Szczecin 1993
2409. Katalog monet Polskich od 1916 IV.vydanie 1995
2410. Katalog monet Polskich od 1916 8.vydanie 1999
použ
N
N
2.00
3.00
4.00
Polívka Eduard
2411. Československé mince 1918-1977, ČNS 1978
2412. Mince Josefa II. 1765-1780-1790, Leopolda II. 1790-1792 Praha 1975
použ
použ.
2.00
1.20
Slovenská akadémia vied
2413. Slovenská numizmatika VI., VEDA 1980
použ
3.00
Schön Gerhard
2414. Euromünzkatalog 4.Auflage 2005
zach
4.00
Slovenská numizmatická spoločnosť
2415. Numizmatika 10, 1991
2416. Numizmatika 11, 1992
2417. Numizmatika 14, 1996
N
N
N
2.00
2.00
3.00
Adam Suchanek, Artur Kurpiewski
2418. Katalog popularny monet Polskich Gdaňsk 1999
N
2.00
Vlastislav Novotný, Vladimír Šimek
2406. Československé mince 1918-1992 soupis soukromé sbírky; Hodonín 1992
2407. Mince Československa 1918-1993; České republiky a Slovenské
republiky 1993-1994 , IV.doplněné vydání Hodonín 1994
Battenberg
64
Download

Katalóg - Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Bratislava