SK
NÁVOD na použitie
VŔTACIE KLADIVO
EN
OPERATION MANUAL
DRILL HAMMER
ZI-BHA1500
EAN : 9120039230894
SK Pred použitím si prečítate návod a EN Read the operation manual
dodržujte bezpečnostné pokyny!
carefully before first use.
Stav: 16.10.2013– Revision 00 – CEC – SK/EN
1 OBSAH / INDEX
1 OBSAH / INDEX
2
2 PREDSLOV
5
3 BEZPEČNOSTNE SYMBOLY / SAFETY SIGNS
6
4 TECHNIKA
8
4.1 Časti stroja ..........................................................................................................
8
4.2 Technické dáta ....................................................................................................
8
4.3 Vibrácie ............................................................................................................... .
9
5 BEZPEČNOST
10
5.1 Správne použitie .................................................................................................
Pracovné podmienky
...............................................................................................
Nesprávne použitie ................................................................................................
10
5.2 Bezpečnostne pokyny .........................................................................................
10
5.3 Ostatné rizika .....................................................................................................
13
6 MONTÁŽ
10
10
14
6.1 Obsah dodávky ..................................................................................................
14
6.2 Príslušenstvo ......................................................................................................
14
7 PREVÁDZKA
7.1
15
Prevádzkové pokyny.........................................................................................
15
7.2 Obsluha .............................................................................................................
7.2.1 Nasadenie vrtáku alebo sekáču .......................................................................
7.2.2 Vybratie vrtáku alebo sekáču ........................................................................
15
15
16
7.2.3 Nastavenie prídavnej rukoväti.........................................................................
7.2.4 Vŕtanie .......................................................................................................
7.2.5 Príklep ......................................................................................................
7.2.6 Zapnutie/vypnutie ........................................................................................
16
16
16
17
8 ÚDRŽBA
8.1
18
Plán údržby .......................................................................................................
18
8.2 Čistenie ...............................................................................................................
19
8.3 Likvidácia ...........................................................................................................
19
9 ODSTRANENIE ZÁVAD
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
20
Strana 2
10
PREFACE
21
11
TECHNIC
22
11.1
Components .............................................................................................
22
11.2
Technical Details ......................................................................................
22
11.3
Vibration ..................................................................................................
23
12
SAFETY
24
12.1
Intended Use ...........................................................................................
Ambient conditions ..............................................................................................
Prohibited use .....................................................................................................
24
24
24
12.2
Security instructions ................................................................................
25
12.3
Remaining risk factors .............................................................................
27
13
ASSEMBLY
28
13.1
Delivery content .......................................................................................
28
13.2
Assembly .................................................................................................
28
14
OPERATION
29
14.1
Operation instructions .............................................................................
29
14.2
Operation .................................................................................................
Insert drill or chisel ..................................................................................
Remove drill or chisel ...............................................................................
Adjust auxiliary handle .............................................................................
Boring ....................................................................................................
Chiseling .................................................................................................
Ein-/Ausschalten ......................................................................................
29
29
30
30
30
30
31
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
15
MAINTENANCE
32
15.1
Maintenance plan .....................................................................................
32
15.2
Cleaning ...................................................................................................
32
15.3
Disposal ...................................................................................................
32
16
TROUBLE SHOOTING
33
17
NÁHRADNÉ DIELY / SPARE PARTS
34
17.1
17.2
18
Objednávka náhradných dielov / spare parts order
......................................
Výkres zostavy / explosion drawing ........................................................
PREHLÁSENIE O ZHODE/DECLARATION OF CONFORMITY
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
34
35
38
Strana 3
19
ZÁRUKA
39
20
WARRANTY GUIDELINES
40
21
SLEDOVANIE VÝROBKU
41
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 4
2 PREDSLOV
Vážený zákazník!
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie a upozornenia k manipulácii a
prevádzky vrtiaceho kladiva ZI-BHA1500.
Názov stroje v tomto návodu (viz titulná stranu) je nahryzená slovom „stroj“.
Návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou stroje a musí byt u neho pre prípadné
neskoršie použitie použití. Pokiaľ stroj predávate tretej osobe, vždy návod priložte!
Dodržujte bezpečnostné pokyny!
Pred prvým použitím si pozorne prečítate tento návod na obsluhu. To Vám uľahčí
prácu so strojom a pomôže predchádzať chybám a prípadnými škodám.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbajte výstrah. Opomínanie bezpečnostných pokynov
môže viest k vážnym škodám na zdraví apod.
Z dôvodu neustáleho vývoja našich produktov sa môže vyobrazenie alebo obsah tohto
návodu mierne líšiť od skutočnosti. V prípade zistení nedostatku tejto dokumentácie nás
o týchto skutočnostiach láskavo informujte.
Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené!
Autorské právo
© 2013
Tato dokumentácia je chránená autorským právom. Z toho vyplývajúce ústavné práva
zostávajú nedotknuté! Pretlač dokumentácie, preklad, použitie fotografií a vyobrazení budú
trestne stíhané. Mestom súdu je Linz alebo 4707 Schlüsslberg príslušný súd.
Adresa zákazníckeho servisu
ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8
A-4707 Schlüsslberg
Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116–720
Mail: [email protected]
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 5
3 BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY / SAFETY SIGNS
SK
VÝZNAM BEZPEČNOSTNÍCH
SYMBOLŮ
ENSAFETY SIGNS DEFINITION
OF SYMBOLS
SK
POZOR!
EN
ATTENTION!
SK
Dbajte na bezpečnostní symboly! Nedodržovanie
predpisov a pokynov k použití stroje môže viest ku škodám a
zraneniam, končí až smrtí.
Ignoring the safety signs and warnings
applied on the machine as well as ignoring the security and
operating instructions can cause serious injuries and even
lead to death.
PREČÍTAJTE SI NÁVOD!
Pozorne si prečítajte návod k
použitie
a údržbe a dobre sa zoznámte s ovládacími prvkami. Predídete
tak škodám a zraneniam, zapôsobenými nesprávnou obsluhou.
EN
SK
READ THE MANUAL!
Read the user and maintenance
manual carefully and get familiar with the controls n order to
use the machine correctly and to avoid injuries and machine
defects.
CE-ZHODNÉ:
Tento výrobok odpovedá smerniciam a normám
EU
EN
EC-CONFORM:
SK
Všeobecný pokyn
EN
General note
SK
Používajte ochranné vybavení!
EN
Protective clothing!
SK
LEN vyškolená obsluha!
EN
Only trained staff!
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
This product complies with EC-directives
Strana 6
SK
Nebezpečné elektrické napätie!
EN
High voltage!
SK
Ochranná trieda II!
EN
Protection class II!
SK
Obsluha so šperkmi zakázaná!
EN
Operation with jewelry forbidden!
SK
Obsluha s kravatou zakázaná!
EN
Operation with tie forbidden!
SK
Obsluha s rozpustenými vlasy zakázaná!
EN
Operation with long hair forbidden!
SK
Pred zahájením údržby stroj vypnite a odpojte
napájací kábel od siete!
EN
Stop and pull out the power plug before any break
and engine maintenance!
SK
Pozor na rotujúce časti!
EN
Warning of rotating parts!
SK
Chráňte pred vlhkom!
EN
Protect from moisture!
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
Strana 7
4 TECHNIKA
4.1 Časti stroja
Č.
Popis
Č.
Popis
5
2
Skľučovadlo (SDS-plus)
Uzavieracia objímka
6
Vypínač
Prepínač (vŕtanie/príklep)
3
Doraz hĺbky vŕtania
7
Prídavná rukoväť
4
Prepínač (vŕtanie/príklep)
8
Skrutka hĺbkového dorazu
1
4.2 Technické dáta
Prevádzkové napätie
Výkon motora
230V / 50Hz
1500W
Otáčky naprázdno
Max. veľkosť sekáča
750 min-1
Max. priemer vrtáku
SDS-plus
Ø 32mm
10mm
Hmotnosť
6,17kg
Akustický výkon LWA
102,5 dB(A) pri K: 3dB(A)
Akustický tlak LPA
91,5 dB(A)
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
Ø 17mm
Pri K: 3dB(A)
Strana 8
4.3 Vibrácie
Hodnoty vibrácia
Tolerancie K=1,5 m/s2
Vŕtanie do
betónu
Sekanie
6,679 m/s2
Hlavné držadlo
ah,HD =
Prídavné držadlo
ah,HD = 11,901 m/s2
Naprázdno Hlavné
ah,NL =
8,104 m/s2
Prídavné
ah,NL =
8,322 m/s2
Hlavné
ah,CH = 12,900 m/s2
Prídavné
ah,CH = 20,214 m/s2
Hlavné
ah,Cheq =12,094 m/s2
Prídavné
ah,Cheq =18,8847 m/s2
držadlo
držadlo
Plné
zaťaženie
držadlo
držadlo
Spätný
chod
držadlo
držadlo
Udané hodnoty vibrácií boli zmerané normovaným postupom a môžu byť použité pre zrovnanie s inými
strojmi
Udané hodnoty sa môžu tiež použiť k odhadu pozastavenia práce so strojom
POZOR
Hodnota skutočných vibrácii sa môže behom prevádzky meniť a líšiť od udaných hodnôt,
a to podľa spôsobu použitia stroja.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 9
5 BEZPEČNOSŤ
5.1 Správne použitie
Stroj môže byť použiťý len v bezvadnom technickom stave, len pre povolené účely a
osobami poučenými o bezpečnosti práce so strojom! Závady, ktoré by mohli narušiť
bezpečnosť prevádzky stroja, nechajte okamžite odstrániť!
Obecne je zakázané meniť nebo odstraňovať bezpečnostné prvky
stroja! Stroj je určený pre nasledujúce úkony:
Vŕtanie s príklepom do betónu, tehly a kameňa, ako aj prácu so
sekáčom. Vŕtanie bez príklepu do dreva, kovu, keramiky a plastu.
Za škody a zranenia spôsobené inými než ku svojmu účelu určenému použitiu stroja
nenesie spoločnosť HOLZMANN-MASCHINEN akúkoľvek zodpovednosť alebo záruku.



P OZ OR
Používajte len vrtáky a sekáče, vhodné pre tento typ stroja!!
Nikdy nepoužívajte vadné vrtáky a sekáče!
Nikdy stroj neprevádzkujte s vedným alebo demontovaným krytom
NEBEZPEČIE ZRANENIA!
Pracovné podmienky
Stroj je určený k práci za nasledujúcich podmienok:
Vlhkosť vzduchu
max. 70%
Teplota
od +5°С do +40°С
Stroj nie je určený pre prácu vo výbušnom prostredí.
Nesprávne použitie
















Prevádzka stroja za podmienok presahujúci chrámec použitia uvedený v tomto
návode nie je dovolený. 
Prevádzka stroja bez príslušných ochranných prostedkov nie je dovolený. 
Nie je dovolená demontáž alebo deaktivácia ochranných prvkov
Nie je dovolená prevádzka stroja s obrobkami, ktoré nie sú vyslovene uvedené
v tomto návode. 
Nie je dovolená prevádzka s nevhodnými nástrojmi. 
Svojvoľná zmena konštrukcie stroje je zakázaná.
Prevádzka stroja spôsobom a k účelom, ktoré 100% neodpovedajú pokynom
uvedeným v tomto návodu na obsluhu, je zakázané. 
Stroj nikdy nenechávajte bez dozoru, zvlášť ak sú prítomné deti!!!!
5.2 Bezpečnostné pokyny
Výstražné štítky a/alebo nálepky na stroji, ktoré sú už nečitateľné alebo
chybujú, musia byt okamžite obnovené!!
Platné zákony a predpisy môžu obmedziť vek obsluhy stroja a obmedziť tak
použitie stroja!
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 10
K obmedzeniu závad škôd a zraneniam je nutné BEZPODMIENEČNE dodržovať
nasledujúce pokyny:








Stanovište stroje a jeho okolie udržujte v čistote, bez
oleja, mastnoty a zbytkov materiálu! 
Dbajte na dostatočné osvetlenie pracovišťa ! 
Pracujte len v dobre vetraných priestoroch! 
Nepoužívajte stroj vonku! 
Stroj nepreťažujte! 
Pri práci dbajte na bezpečný a istý postoj. 
Pri práci držte ruky v dostatočnej vzdialenosti od vrtiaceho vretena.







Pri únave, nesústredenosti a pod pod valivom liekov, alkoholu
alebo drog je práca so strojomzakázaná! 


Stroj môže byť obsluhovaný len jednou osobou 
Stroj smie byť obsluhovaný len vyškolenou obsluhou 

Nepovolané osoby a zvlášť deti sa nesmú zdržovať v blízkosti
stroja. 

Dbajte na to, aby sa nikto nezdržoval v bezpečnostným
okruhu (minimálna vzdialenosť : 2m) 

Pokiaľ pracujete so strojom, nenoste voľné šperky a ozdoby,
široké a voľné šaty, kravatu, dlhé rozpustené vlasy atd. 
Voľné ležiace predmety sa môžu dostať do pohyblivých častí stroja
a spôsobiť zranenie!









Pri práci so strojom noste vhodné ochranné vybavenie (ochranné
rukavice, okuliare, chrániče sluchu, …)!





Pracujúci stroj nesmie byť ponechaný bez dozoru! Pred opustením
stroja vypnite motor a počkajte, pokiaľ sa nezastaví!! 

Pred údržbou alebo nastavením stroja odpojte prívod
napájacieho napätia! 
Napájací kábel nikdy nepoužívajte pre transport stroja! 



Pred pripojením k napájaciemu napätiu sa uistite, že je
stroj vypnutý 
Stroj nikdy nespúšťajte s vadným vypínačom










Používajte len originálne zástrčky, ktoré odpovedajú zásuvke.
Nepoužívajte adaptéry 

Pri práci so strojom dodržujte najvyššiu opatrnosť. Nebezpečie
úrazu elektrickým prúdom, požiaru nebo zraneniu!

Chráňte stroj pred vlhkom – nebezpečie skratu


Vonku pracujte len s predlžovacím kablom, určeným k práci vonku 




Nepoužívajte stroj v blízkosti zápalných látok – nebezpečie explózie
Pravidelne kábel kontrolujte, či nie je poškodený
Nikdy nepoužívajte kábel k noseniu alebo dvíhaniu stroja
Chráňte kábel pred horkom, olejom a ostrými hranami 
Nedotýkajte sa uzemnených častí
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 11




Náradie, kľúče a Klieštiny pred zapnutím stroja odstráňte 

Pri zachytení obrobku vrtákom a jeho roztočení môže dôjsť ku
zraneniu.

Vrtáky udržujte v čistote a naostrené, vedú lepšie a nezablokujú sa
tak ľahko
Stroj skladujte mimo dosah detí

HINWEIS
Postup pri úraze
Na každom pracovišti by sa mala nachádzať lekárnička pre prvú pomoc.
Zranenému poskytnite prvú pomoc podľa charakteru zranení. Pokiaľ je nutná
ďalšia starostlivosť, oznámte úraz na núdzovú linku s následujícími údaji:
1. Miestom úrazu
2. Spôsob úrazu
3. Počet zranených
4. Povahu zranení
ZIPPER MASCHINEN Gáb www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 12
5.3 Ostatné riziká
POZOR
Práca s každým strojom vykazuje isté riziká.
Pri všetkých prácach so strojom (i tých najjednoduchších) dbajte
vysoké opatrnosti. Bezpečnosť práce závisí od vás!
I pri dodržovaní bezpečnostných predpisov a pokynov pri správne použití stroja hrozia
ďalší rizika:









Nebezpečie poranení ruky-prstu od rotujúcej vŕtacej hlavy behom prevádzky vŕtačky. 
Nebezpečí zranení ruky obrobkom, ktorý nie je pevne upnutý do prípravku. 

Dlhé vlasy alebo voľné odevy apod. môžu byť zachytené rotujúcim vrtákom!
Dbajte preto bezpečnostných pokynov a používajte vhodné pracovné oblečenie. 
Nebezpečie zranení pri kontaktu s čásťami, ktoré vedou elektrický prúd. 





Nebezpečie od uvoľnení chemických častíc obsiahnutých vo zpracovávanom
materiálu, ktoré sú karcinogenne a/nebo inak škodí zdraví. 
Nebezpečie poranení neodihlenmi hranami obrobku 
Nebezpečie poranení očí odletujúcimi časťami, a to i pri použití ochranných okuliarov. 
Poškodenie zdravia vibráciami
neudržovanom stroji. 
stroje,
zvlášť
pri
dlhom
používaní
a
pri
Tieto rizika je možné minimalizovať pri dodržovaní všetkých bezpečnostných pokynov,
pokynov k údržbe a starostlivosti o stroj a pri vhodnom používaní stroje zaškolenou
obsluhou. Napriek veškerým ochranným pomôckam a bezpečnostnej výbave stroja je
Vaše koncentrácia na práci a technické predpoklady pre obsluhu stroje akým je vrtacie
kladivo, tím nejdôležitějším bezpečnostným faktorom!
P OZ OR
Tento stroj produkuje behom prevádzky elektromagnetické pole. Toto pole
môže za istých okolností ovlivniť medicínske implantáty. Aby ste
vylúčili nebezpečie poranení či smrti, do poručujeme osobám, ktoré majú
medicínske implantáty, aby konzultovali s výrobcom týchto implantátov pred
použitím tohto stroje!
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 13
6 MONTÁŽ
6.1 Obsah dodávky
Po obdŕžaní stroja ihneď skontrolujte, či sú všetky časti v poriadku (viď také kap. 4.1).
Poškodené nebo chybujúce diely ihneď nahláste svojmu predajcovi. Viditeľné poškodený
dopravou musí byť neodkladne nahlásene a vyznačené dopravcovi na prepravnom liste, inak
sa má doručený tovar za bezvadný.
6.2 Príslušenstvo
1
3
2
4
6
5
7
Č.
Popis
Č.
Popis
1
Mazací tuk
5
Ochranná krytka
2
Vrtáky ( Ø 6mm, 8mm, 10mm)
6
Doraz hĺbky vŕtania
3
Špicatý sekáč
7
Montážny kľuč
4
Plochý sekáč
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 14
7 PREVÁDZKA
Stroj prevádzkujte len v bez závadnom stave. Predprevádzkový preveďte vizuálnu kontrolu
stroja. Skontrolujte bezpečnostné prvky stroja, elektrický kábel a ovládacie prvky.
Skontrolujte dotiahnutie šraubových spojov.
7.1 PREVÁDZKOVÉ pokyny
P OZ OR
Nastavenie stroja prevádzajte len pri odpojenom
napájacom napätí!
P OZ OR
Nadmerné zaťaženie môže stroj poškodiť!
 Pri vratní je nutný len ľahký tlak
 Prílišný tlak na stroj preťažuje motor a môže stroj poškodiť
P OKYN





Používajte dodanou prídavnou rukoväť. 
Väčšia kontrola stroja znižuje nebezpečie úrazu. 
Používajte u stroje len izolované rukoväte.
Kontakt s neizolovanými
elektrickým prúdom



vodičmi
elektriny
spôsobí
úraz

Predvŕtaním do stien či stropu sa uistite, že sa v danom
mieste nenachádza elektrické alebo iné vedenie. 

Skontrolujte napájacie napätie,
norme pre elektrické vedenie. 

Používajte výhradne čistý stroj. Stopku vrtáku nebo sekáča
pred použitím ľahko nakonzervujte. 

či
odpovedá
technické

7.2 Obsluha
7.2.1
Nasadenie vrtáku alebo sekáča
1. Zasuňte uzamykací krúžok (2) k sebe a pevne ho
podržte.
2. Súčasne stlačte a pootočte vrták (6.2;2) či
sekáč(6.2;3,4) do upínacieho otvoru, až dôjde k
jeho aretácii. Potom uzamykací krúžok 2 uvoľnite.
3. Potiahnutím sa uistite, že nástroj pevne sedí.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 15
7.2.2
Vybratie vrtáku či sekáča
1. Uzamykací krúžok (2) posuňte k sebe a podržte.
Vyjmite opatrne nástroj a krúžok nechte opatrne
skĺznuť späť.
2. Nástroj
olejem.
7.2.3
vyčistite
a
nakonzervujte
strojným
Nastavenie prídavnej rukoväti
1. Prídavnú rukoväť(7) uvoľnite (2 až 3 krát pootočte proti smeru hodinových ručičiek)
2. Prídavnú rukoväť nastavte do požadované polohy
3. Rokovať zaistite (otočením vo smere hodinových ručičiek)
7.2.4
Vŕtanie
Bez príklepu:
Poloha prepínača (6)
S príklepom:
Poloha prepínača (6)
Pokiaľ pracujete nad hlavou, nasaďte cez vrták krytku. Aby ste zamedzili zaprášení stroja,
čistite krytku od vŕtaného prachu podľa potreby.
7.2.5
Príklep
Príklep:
Poloha prepínača (4)
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Vŕtanie s príklepom:
Poloha prepínača (4)
Strana 16
Plochý sekáč(4)
plochý sekáč sa používa pre jemnejšiu prácu(uvoľnení kachličiek či lepidiel atď.).
Špicatý sekáč(3)
Špicatý sekáč sa používa pre hrubší práci (betón, , cementové dosky apod.).
7.2.6
Zapnutí/vypnutí

Pre zapnutí stroje stlačte vypínač Zap-/Vyp(5). Stroj je zapnutý, pokiaľ držíte vypínač
stlačený. 

K vypnutí stroje vypínač uvoľnite. 
Stroj sa okamžite vypne, má ale krátky dobeh. 


ZIPPER MASCHINEN Gáb www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 17
8 ÚDRŽBA
P OZ OR
Čistenie a údržbu poradujte vždy pri vypnutému stroji:
Platí:
Pred započatím úkonu údržby stroj vypnite a odpojte
od prívodu elektrického prúdu!
Stroj nie je náročný na údržbu a obsahuje len niekoľko dielov, na ktorých musí byť prevedená
údržba.
Poruchy alebo Závady, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, nechte okamžite odstrániť.
P OKYN
Len správne udržovaný stroj bezchybne funguje. Nedostatočná údržba môže viest k
poškodeniu stroja, škodám a zraneniam
Opravy, ktoré vyžaduje odborné znalosti nechajte previesť autorizovaným servisom.
Svojvoľné zásahy do stroja môžu ohroziť vaši bezpečnosť.
Pravidelne kontrolujte, či sú na stroji bezpečnostní štítky a či sú čitateľné. Pred
každým použitím skontrolujte stav bezpečnostných prvkov stroje!
Pri skladovaní stroj chráňte pred vlhkom a poveternostnými vplyvmi.
Pred prvým použitím a potom po každých 100 pracovných hodinách všetky pohyblivé
diely namažte strojným olejem. Predtým ich starostlivo očistite.
8.1 Plán údržby
Kontroly pred použitím stroje
Uvoľnené skrutky
Denne pred použitím
Poškodenie akýchkoľvek dielov
Denne pred použitím
Čistení stroje
Denne po použití
Kontrola opotrebení skľučovadla
Každých 100 hodín
ZIPPER MASCHINEN Gáb www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 18
8.2 Čistenie
Po každom použití stroj dôkladne vyčistite.
Zbavte stroj pilín a zbytkov vŕtaného materiálu.
POKYN
Použití riedidiel, chemikálií nebo abrazív môže viest k poškodeniu
stroje!
Preto platí: Pri čistení používajte len jemné čistiace prostriedky!
Nelakované plochy stroje nakonzervujte vhodným konzervačným prípravkom.
8.3 Likvidácie
Nelikvidujte stroj odhodením do komunálneho odpadu. Kontaktujte vaše
miestne orgány pre zistení možnosti odborné likvidácie a recyklácie.
Pokuť u vášho predajcu kupujete nový stroj, je tento povinný od vás odberať
stroj starý a nechať ho odborne zlikvidovať.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 19
9 odstránenie ZÁVAD
PŘED ZAPOČETÍM OPRAVY STROJ VŽDY ODPOJTE OD NAPÁJECÍ SÍTĚ!
Závada
Stroj zastavuje alebo sa
nerozbehne
Možná príčina
 Stroj nemá napájanie
 Preťažený stroj
 Poškodený napájací kábel
Odstránenie
 Skontrolujte pripojenie napájaní
 Vypeňte motor a nechte
vychladnúť
 Vymeňte kábel
Blokovaný príklep
 Nefunkční mazanie v dôsledku
nízkej teploty
 Pohyblivé diely sú blokovane
(Príliš dlho beh na sucho)
 Nechte stroj v teple ohriať
 Vymeňte vadné diely
Vrták nejde vytiahnuť
 znečistený otvor nasúžení
vrtáku
 Vyjmite vrták a otvor vyčistite
 Vädne oceľová výstuž
 Nasaďte nové skľučovadlo
MNOHO POTENCIONÁLNÍCH ZÁVAD SAVYLÚČI SPRÁVNÝM A ODBORNÝM
PRIPOJENÍM STROJA K SIETI.
ZIPPER MASCHINEN Gáb www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 20
10 PREFACE
DiárHustomer!
This manual contains important information and advice for the correct and safe use
and maintenance of the ZI-BHA1500.
Following the usual commercial name of the device (see cover) is substituted in this
manual with the name "machine".
The manual is part of the machine and may not be stored separately. Read it profoundly
before first use of the machine and keep it for later reference. When the machine is
handed to other persons always put the manual to the machine.
Please follow the security instructions!
Please read the entire manual, to prevent misunderstandings, machine damage or
even injuries!
Due to continuous development of our products illustrations, pictures might differ
slightly. If you however find errors in this manual, please inform us.
Technical changes excepted!
Copyright law
© 2013
This manual is protected by copyright law – all rights reserved. Especially the reprinting as well as
the translation and depiction of pictures will be prosecuted by law. Court of jurisdiction is the
Landesgericht Linz or the competent court for 4707 Schlüsslberg, AUSTRIA.
Customer Support
ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8
A-4707 Schlüsslberg
Tel.: +43 7248 61116-700
Fax: +43 7248 61116–720
Mail: [email protected]
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 21
11
TECHNIC
11.1
No.
Components
Specification
No.
Specification
1
Tool mount (SDS-plus)
5
On./Off-switch
2
Locking sleeve
6
Switch (drilling/hammer drilling)
3
Depth stop
7
Auxiliary handle
4
Switch (drilling/hammer)
8
Setscrew for depth stop
11.2
Technical Details
Voltage
230V / 50Hz
Engine power
1500W
No-load speed
750 min-1
Max. chisel capacity
Ø 17mm
Max. drill capacity
Ø 32mm
SDS-plus
10mm
Weight
6,17kg
Sound-power level LWA
102,5 dB(A)
bei K: 3dB(A)
Sound-pressure level LPA
91,5 dB(A)
bei K: 3dB(A)
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 22
11.3
Vibration
Vibration emission value
Uncertainly K=1,5 m/s2
Drilling in
concrete
Chiseling
Main handle
ah,HD = 6,679 m/s
Auxiliary handle
ah,HD = 11,901 m/s2
No load
Main
handle
ah,NL = 8,104 m/s2
Auxiliary
handle
ah,NL =
Main
handle
ah,CH = 12,900 m/s2
Auxiliary
handle
ah,CH = 20,214 m/s2
Full load
Equivalent Main
value
handle
Auxiliary
handle
2
8,322 m/s2
ah,Cheq =12,094 m/s2
ah,Cheq =18,8847 m/s2
The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with another.
The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure.
WARNING
The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the
declared total value depending on the ways in which the tool is use!
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 23
12
SAFETY
12.1
Intended Use
The machine must only be used for its intended purpose! Any other use is deemed to be a
case of misuse. The machine is only used for:
Hammer drilling in concrete, brick and stone as well as for chiseling work.
Drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic.
To use the machine properly you must also observe and follow all safety regulations, the
assembly instructions, operating and maintenance instructions lay down in this manual.
All people who use and service the machine have to be acquainted with this manual and must
be informed about the machine's potential hazards.
It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your
area. The same applies for the general rules of occupational health and safety.
Any manipulation of the machine or its parts is a misuse, in this case HOLZMANN-Machines
and its sales partners cannot be made liable for ANY direct or indirect damage.
Even when the machine is used as prescribed it is still impossible to eliminate certain residual
risk factors.
W ARNI NG





Use only drills and chisels allowable for this machine!
Never use a damaged drill or chisel!


Use the machine never with defective or without mounted guard

HIGHEST RISK OF INJURY!
Ambient conditions
The machine may be operated:
humidity
max. 70%
temperature
+5°С to +40°С (+41°F to +104°F)
The machine shall not be operated in areas exposed to increased fire or explosion hazard.
Prohibited use













The operation of the machine outside the stated technical limits described in this
manual is forbidden. 
The use of the machine not according with the required dimensions is forbidden. 
The use of the machine not being suitable for the use of the machine and not being
certified is forbidden. 
Any manipulation of the machine and parts is forbidden. 
The use of the machine for any purposes other than described in 12.1 is forbidden. 
The unattended operation on the machine during the working process is forbidden! 
It is not allowed to leave the immediate work area during the work is being
performed. 
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 24
12.2
Security instructions
Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately!
To avoid malfunction, machine defects and injuries, read the following security instructions!
The locally applicable laws and regulations may specify the minimum age of the operator
and limit the use of this machine!












Keep your work area dry and tidy! An untidy work area may cause
accidents. Avoid slippery floor. 
Make sure the work area is lighted sufficiently 
Do not overload the machine 
Provide good stability and keep balance all times 
Avoid abnormal working postures! Make sure you stand squarely and
keep balance at all times. 
Keep away from the running drill! 

Always stay focused when working. Reduce distortion sources in your
working environment. The operation of the machine when being tired,
as well as under the influence of alcohol, drugs or concentration
influencing medicaments is forbidden. 

Respectively trained people only and only one person shall operate
the machine. 

Do not allow other people, particularly children, to touch the machine
or the cable. Keep them away from your work area. 
Make your workshop childproof. 








Make sure there is nobody present in the dangerous area. The
minimum safety distance is 2m 












Wear suitable work clothes! Do not wear loose
clothing or jewellery as they might get caught in
moving parts and cause severe accidents! Wear a hair
net if you have long hair. 

Use personal safety equipment: safety gloves, dust musk, ear
protectors and safety goggles when working with the machine. 

Never leave the machine running unattended! Before leaving
the working area switch the machine off and wait until the
machine stops. 

Always disconnect the machine prior to
performed at the machine. 
Avoid unintentional starting 
Do not use the machine with damaged switch 


ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
any
actions
Strana 25














The plug of an electrical tool must strictly correspond to the
socket. Do not use any adapters together with earthed electric
tools 

Each time you work with an electrically operated machine, caution
is advised! There is a risk of electric shock, fire, cutting injury; 
Protect the machine from dampness (causing a short circuit) 




Use power tools and machines never in the vicinity of flammable
liquids and gases (danger of explosion) 
Check the cable regularly for damage 


When working with the machine outdoors, use extension cables
suitable for outdoor use 
Do not use the cable to carry the machine or to fix the work piece 
Protect the cable from heat, oil and sharp edges 

Avoid body contact with earthed 

Before starting the machine remove any adjusting wrenches and
screwdrivers 
Rotating parts can cause severe cut injuries 



Keep the drills sharp and clean, so they get stuck less often and
are easier to guide 
Keep any machine that is not being used out of reach of children 
NOTICE
Emergency procedure
A first aid kit in accordance with DIN 13164 should always be readily
available for a possible accident. Initiate the violation in accordance with
the necessary first aid measures. When requesting support, provide the
following details:
1. Place of accident
2. Type of accident
3. Number of injured people
4. Injury type(s)
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 26
12.3
Remaining risk factors
WARNING
It is important to ensure that each machine has remaining
risks. In the execution of all work (even the simplest) greatest
attention is required. A safe working depends on you!
Even if the machine is used as required it is still impossible to eliminate certain residual risk
factors totally. The following hazards may arise in connection with the machine´s
construction and design:
Despite of correct and proper use and maintenance there remain some residual risk factors:


 Hazard of injury or machine damage due to undetected machine defect 
To minimize this risk, check the machine prior to every operation for loose screws and
connections. Check the motor noise, the spindle, the drill chuck, etc. for eventual
damage. Damaged parts have to be replaced immediately, no operation of the
machine in the meantime! 
 Hazard of electric shock 
Undetected malfunctions in the power supply and/or the connected wood working
machine might result in electric shock when touching the machine. Ensure proper
electric installation, and let it check periodically by a trained electrician.
 Danger due to unintended machine start-up 
Eliminate this risk by disconnecting the machine before you perform any checks or
activities on the machine.
 Hazard of inhaling toxic dust 
Especially wood dust arising from chemically treated wood and/or lacquer/paint are
harmful when inhaled. Therefore wear a suitable breathing mask if required.
These risk factors can be minimized through obeying all security and operation instructions,
proper machine maintenance, proficient and appropriate operation by persons with technical
knowledge and experience.
W ARNI NG
This machine produces an electromagnetic field during operation. This
field may under some circumstances interfere with active or passive
medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we
recommend persons with medical implants to consult their physician
and the medical implant manufacturer before operating this machine!
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 27
13
ASSEMBLY
13.1
Delivery content
Please check the product contents (see capture 11.1) immediately after receipt for any
eventual transport damage or missing parts. Claims from transport damage or missing parts
must be placed immediately after initial machine receipt and unpacking before putting the
machine into operation. Please understand that later claims cannot be accepted anymore.
13.2
Assembly
3
2
1
4
6
5
7
No.
Specification
No.
Specification
1
Grease
5
Dust protection cap
2
Drill ( Ø 6mm, 8mm, 10mm)
6
Depth stop
3
Pointed chisel
7
2-hole-spanner
4
Flat chisel
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 28
14
OPERATION
Device to be operated in a perfect state only. Inspect the device visually every time it is to be
used. Check in particular the safety equipment, electrical controls, electric cables and
screwed connection for damage and if tightened properly. Replace any damaged parts before
operating the device.
14.1
Operation instructions
W ARNI NG
Perform all machine settings with the machine
being disconnected from the power supply!
AT TEN TI ON
Excessive pressure may cause material damage!
 When drilling with the drill only slight pressure is required 

 Too much pressure unnecessarily overload the motor and cause
damage! 
N OTICE









Use auxiliary handles supplied with the tool 
Loss of control can cause personal injury 
Hold the machine by insulated gripping surface 
The contact with a live wire can cause electric shock 

Prior to cutting into walls, ceilings or floors, ensure there
are no electric cables or conduits inside. 

Checking the mains, whether they comply with the relevant
national standards and guidelines (especially Assemblies
for Construction Sites) 

Use only clean working tool. Lightly lubricate the drill- or
chisel shank before use with a grease. 

14.2
Operation
14.2.1 Insert drill or chisel
1. Pull locking sleeve (2) back and hold it fast.
2. Push and at the same time turn the chisel (13.2;3,4)
or a drill (13.2;2) into the tool mount as far as it
stops and release the locking sleeve.
3. Ensure firm locking by pulling firmly on the work
tool.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 29
14.2.2 Remove drill or chisel
1. Pull back the locking sleeve (2) hold it fast,
remove the work tool and release the locking
sleeve.
2. Clean the work tool and rub it over with a small
amount of machine grease.
14.2.3 Adjust auxiliary handle
1. Release the fixture of the auxiliary handle (7) (turning two or three times
anticlockwise)
2. Turn the auxiliary handle to the desired position
3. Fix the auxiliary handle again by turning clockwise
14.2.4 Boring
Without impact:
Switch-position (6)
With impact:
Switch position (6)
When working overhead, push dust protection cap over the drill.
Empty as often as required and push over the drill again.
14.2.5 Chiseling
Chiseli ng:
Switch-position (4)
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Chiseli ng and d ril ling:
Switch-position (4)
Strana 30
Flat chisel (4)
Flat chisel is used for finer chiselling work such as loosing ceramic tiles, removal of
the adhesive, etc.
Pointed chisel (3)
Pointed chisel is best used for coarse chiselling such as breaking up cement or
concrete flagstones, walls, etc.
14.2.6 Ein-/Ausschalten



To switch on, press On/Off-switch (5) 
The machine is switched on for as long as On/Off-switch is depressed. 
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 31
15
MAINTENANCE
AT TEN TI ON
Don’t clean or do maintenance on the machine while it is still
connected to the power supply:
Damages to machine and injuries might occur due to
unintended switching on of the machine!
Therefore: Switch the machine off and disconnect it from the power
supply be-fore any maintenance works or cleaning is carried out
The machine does not require extensive maintenance. If malfunctions and defects occur, let
it be serviced by trained persons only.
Before first operation as well as later on every 100 operation hours you should lubricate all
connecting parts (if required, remove beforehand with a brush all swarfs and dust).
Check regularly the condition of the security stickers. Replace them if
required. Check regularly the condition of the machine.
The good condition and perfect adjustment of the guiding rollers is essential for a smooth
band guidance and a clean cut.
Store the machine in a closed, dry location.
N OTICE
Clean your machine regularly after every usage – it prolongs the machines lifespan and is a
pre-requisite for a safe working environment.
Repair jobs shall be performed by respectively trained professionals only!
15.1
Maintenance plan
Inspections for the maintenance of the machine
Loose or missing screws
Daily before starting
Damage to any part
Daily before starting
Clean the machine
Daily before starting
Check tool mount to wear of
Every 100 working hours
15.2
Cleaning
After each workshift the machine has to be cleaned. Remove chips etc. with a suitable
tool. Do not remove them by hand (cutting injury!). Remove dust as well.
N OTICE
The usage of certain solutions containing ingredients damaging metal
surfaces as well as the use of scrubbing agents will damage the machine
surface!
Clean the machine surface with a wet cloth soaked in a mild solution
15.3 Disposal
Do not dispose the machine in residual waste. Contact your local authorities for
information regarding the available disposal options. When you buy at your local
dealer for a replacement unit, the latter is obliged to exchange your old.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 32
16
TROUBLE SHOOTING
Disconnect the machine from the power supply prior to any checks performed at
the ma-chine itself!
Trouble
Possible cause
Solution
Machine stops or will not start
 Saw unplugged
 Cord damaged
 Overload tripped
 Check all power connections
 Change cable
 Allow motor to cool and reset
by pushing off switch
Impact system blocks
 High fat friction due to low
temperatures
 Moving parts are blocked
 Warm up the machine in a
warm environment
 Change damaged parts
Drill stucks
 Too much boring dust in the
borehole
 Disruptive reinforced steel
 Clean the drill
 Fix new borehole
MANY MALFUNCTIONS AND DEFECTS CAN BE AVOIDED BY LETTING THE MACHINE
BE CONNECTED TO YOUR POWER SUPPLY BY A CERTIFIED ELECTRICIAN
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 33
17
NÁHRADNÉ DIELY / SPARE PARTS
17.1
Objednávka náhradných dielov / spare parts order
S originálnymi dielmi Zipper zvýšite životnosť vaše ho stroja a skrátite dobu montáže.
Popis náhradných dielov je zámerne v angličtine z dôvodu vylúčenia chyb pri
objednávaní.
P OKYN
Použití iných než originálnych dielov má za následok stratu záruky!
Preto platí: Používajte len originálne náhradní diely!
Pri objednaní náhradných dielov používajte objednávací formulár, ktorý sa nachádza na
konci tohto návodu. Uveďte typ stroja, číslo dielu podľa výkresu a pre vylúčenie zámeny
pripojte i fotografiu dielu a kopiju výkresu, s vyznačeným dielom.
Objednávacia adresa je v predslove tohto návodu.
With original ZIPPER spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the
installation time and elongate your machines lifespan.
I MP ORTAN T
The installation of other than original spare parts voids the warranty!
So you always have to use original spare parts
When you place a spare parts order please use the service formular you can find in the last
chapter of this manual. Always take a note of the machine type, spare parts number and
partname. We recommend to copy the spare parts diagram and mark the spare part you
need.
You find the order address in the preface of this operation manual.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 34
17.2
Výkres zostavy / explosion drawing
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 35
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 36
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 37
18
PREHLÁSENIE O ZHODE/DECLARATION OF CONFORMITY
Prodejce / Distributor
Z.I.P.P.E.R® MASCHINEN GmbH
AT-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8
Tel.: +43 7248 61116-700; Fax.: +43 7248 61116-720
www.zipper-maschinen.at
[email protected]
Meno / najme
Vŕtacie kladivo / demolition breaker
Typ / model
ZI-BHA1500
Smernice EU / EC-directives

 2006/42/EG 
 2004/95/EG 
Aplikované normy / applicable standards











EN
EN
EN
EN
EN
EN
60745-1:2009+A11 
60745-2-6:2010 
55014-1:2006+A1+A2 
55014-2:1997+A1+A2 
61000-3-11:2000 
61000-3-2:2006+A1+A2 
Týmto prehlasujeme, že výše uvedený typ stroja splňuje bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EU. Toto
prehlásenie stráca svoju platnosť, pokiaľ by došlo ku zmenám alebo úpravám stroja, ktoré nami neboli
odsúhlasené.
Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the
above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in
advance renders this document null and void.
Christian Eckerstorfer
Techn. dokumentace / techn. documentation
HOLZMANN-MASCHINEN
4170 Haslach, Marktplatz 4
Erich Humer
Jednatel / Director
Schlüsslberg, 16.10.2013
Místo / Datum place/date
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 38
19
ZÁRUKA
1.) Záručné podmienky:
Firma ZIPPER Maschinen poskytuje záruku na elektrické a mechanické diely po dobu 2
rokov od zakúpenia stroja podľa občianskeho zákonníku a pri hobby použití. Pri kúpe podľa
obchodného zákonníku a pri komerčnom použití je doba záruky 1 rok od dátumu predaja.
Vyskytne sa v uvedené dobe Závada, ktorá nie je uvedená v bode 3, vylúčené zo záruky,
firma Zipper stroj bezplatne opraví nebo vymení.
2.) Hlásenie:
Pre preskúmanie oprávnenosti záruky je kupujúci povinný nahlásiť Závadu písomne
svojmu predajcovi. K tomu použije formulár na konci tejto dokumentácie. Predajca nahlási
písomne Závadu firme Zipper a pri oprávnenosti reklamácie bude stroj u predajcu
vyzdvihnutý. Spätné dodávky bez predošlého súhlasu firmy Zipper nebudú akceptované a
prijaté.
3.) Ustanovení:
a) Záruka bude uznaná len vtedy, pokiaľ je priložená kopia predajného dokladu na
konečného zákazníka. Záruka nebude uznaná, pokiaľ stroj nebude zaslaný do opravy
kompletný s veškerým príslušenstvom.
b) Zo záruky je vylúčené preskúšanie, údržba nebo servisní práce na stroji. Závady,
spôsobené nesprávnou obsluhou či použitím, či už zákazníka či predajcu, nie sú predmetom
záruky, napr. použití nevhodného paliva, škody spôsobené mrazom, palivo v nádrži cez zimu
a pod.
c) Zo záruky sú vylúčené Závady na spotrebných dieloch stroje, ako sú napr. uhlíky,
odpadní vaky, nože, hobľovacie valce, rezné nástroje, spojky, tesnenia, pílové kotúče,
štípací kríže, štípací kliny, predĺženie klinu, hydraulický olej, olejové, benzínové a vzduchové
filtre, reťaze, zapaľovacie sviečky, klzné doštičky a pod.
d) Zo záruky sú vylúčené Závady, spôsobené nesprávnym použitím, ktoré neodpovedá
určení a správnemu použitiu stroja; nedodržovaní pokynov pre obsluhu a údržbu; vyšší
moc; opravy či svojvoľné zmeny konštrukcie stroja, prevedené neautorizovaným servisom;
použití neoriginálnych náhradných dielov.
e) Náklady, vzniknuté pri vyzdvihnutí a oprave neoprávnene reklamovaného stroje
budú predajcovi či zákazníkovi vyfakturované.
f) Stroje po záručnej dobe: opravy budú prevedené po platbe predom na základe zaslanej
ponuky od firmy Zipper, vrátane dopravných nákladov.
g) Záruka je poskytovaná len zákazníkom predajcom firmy Zipper a je neprenosná. Zaniká
pri ďalšom predaji alebo postúpeniu stroja niekomu inému.
4.) Nárok na náhradu škody a ostatné ručenia:
Firma Zipper ručí vo všetkých prípadoch obmedzene za hodnotu stroje. Firma Zipper neručí
za náhradu škody pri zlej funkcií stroje a ani za následné škody či výpadky výroby z dôvodu
Závady na stroji, a to i v dobe záruky. Firma Zipper si ponecháva zákonné právo na
vylepšenie stroja.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 39
20
WARRANTY GUIDELINES
1.) Warranty:
Company ZIPPER Maschinen GmbH grants for mechanical and electrical components a
warranty period of 2 years for amateur use ; and warranty period of 1 year for
professionaluse, starting with the purchase of the final consumer. In case of defects during
this period, which are not excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the
machine at its own discretion.
2.) Report:
In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his
dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the
warranty claim is legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer.
Returned shippings by dealers which have not been coordinated with ZIPPER, will not
be accepted and refused.
3.) Regulations:
a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash
voucher from the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim
expires if the accessories belonging to the machine are missing.
b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works
on the machine. Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not
be accepted as warranty claims either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages
in water tanks, leaving fuel in the tank during the winter, etc.
c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives,
cylinders, cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving
knives, riving knife extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs,
sliding blocks, etc.
d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage,
if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user
manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or
by the customer himself, usage of non-original ZIPPER spare parts or accessories.
e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses
for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.
f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after
advance payment or dealer’s invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of
ZIPPER.
g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer
whodirectly purchased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in
case of multiple sales of the machine.
4.) Claims for compensation and other liabilities:
The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for
compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due
to defects during the warranty period will not be accepted. ZIPPER insists on its right
to subsequent improvement of the machine.
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 40
21
SLEDOVANIE VÝROBKU
Naše výrobky sledujeme i po dodaní
k zákazníkom.
Pre ich ďalšie zlepšenie radi využijeme vaše
skúsenosti z prevádzky tohto stroja.






Problémy, ktoré pri prevádzke vzniky
Vadná funkcia, ktorá
určitých podmienkach 
nastala
pri
Product experience form
We observe the quality of our delivered
products in the frame of a Quality Management
policy.
Your opinion is essential for further product
development and product choice. Please let us
know about your:
- Impressions
improvement.
and
suggestions
for
- experiences that may be useful for
other users and for product design
Skúsenosti, ktoré môžu byť dôležité pre
ostatných užívateľov 
- Experiences with malfunctions that occur in
specific operation modes
Prosíme vás o zaznamenaní vyššie
uvedených skutočností a ich zaslanie na
naši adresu poštou, faxom či emailom: 
We would like to ask you to note down your
experiences and observations and send them
to us via FAX, E-Mail or by post:

Moje postrehy: / My experiences:
Me no / name:
Produkt / product:
Datumnákupu/purchasedate:
Predajca/purchasedfrom:
E-Mail/ e-mail:
Ďakujeme za Vašu pomoc! / Thank you for your kind cooperation!
KONTAKTNÍ ADRESA / CONTACT:
Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH
A-4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8
Tel :+43 7248 61116 700
Fax:+43 7248 61116 720
[email protected]
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 41
ZIPPER MASCHINEN GmbH  www.zipper-maschinen.at
VRTACÍ KLADIVO / DRILL HAMMER ZI-BHA1500
Strana 42
Download

Manual___Zipper_BHA_1500