ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
PROGRAM
8.30-14.30 súťaž po sekciách (auly, učebne, katedry)
14,30
zasadnutie rady ŠVK (predsedovia komisií, zasadačka fakulty)
17.00
vyhlásenie výsledkov (aula ak. Bellu - B-101)
V deň konania konferencie je účelové dekanské voľno.
Študenti, ktorí v súťaži nevystupujú, sa ŠVK zúčastnia ako diváci.
Prehľad sekcií a miesto konania
sekcia
Miestnosť
architektúra
B-206, B-208
betónové konštrukcie a mosty
Katedra BKM
dopravné stavby
BAT
fyzika v stavebníctve
B-302
geodézia, inžinierska geodézia a fotogrametria
Katedra GDE
geotechnika
B-102
globálna geodéziaageoinformatika
Katedra GZA
hydrotechnika
Katedra HTE
konštrukcie pozemných stavieb
SeminárkaESF
kovové a drevené konštrukcie
B-108
matematicko-počítačové modelovanie
B-306
materiálové inžinierstvo
Katedra MTI
stavebná mechanika
Katedra SME
technické zariadenia budov
B-110
technológia stavieb
B-114
vodné hospodárstvo krajiny
Katedra VHK
zdravotné a environmentálne inžinierstvo
Katedra ZEI
ROZDELENIE ŠTUDENTOV DO SEKCIÍ, ODBORNÉ KOMISIE
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: ARCHITEKTÚRA
Miesto konania: B-206, B-208
Komisia architektúra I
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Ročník Stupeň
Štud.
Názov práce
program
Vedúci práce
Patrik Havrila
4.
1.
PSA
Rodinný dom v horskom prostredí
Ing. arch. Zuzana
Nádaská, PhD.
Natália Lenčuchová
4.
1.
PSA
Vyhliadková veža Vintoperk
Ing. arch. Zuzana
Nádaská, PhD.
Matej Martvoň
4.
1.
PSA
Vývoj typologického a
Ing. Zuzana Dohňanská
architektonického názoru na riešenie
múzeí a galérií
Tomáš Popadič
4.
1.
PSA
Metodika tvorby novotvaru
v historickom prostredí na príklade
mesta Bardejov
Ing. arch. Eva Borecká,
PhD.
Jakub Svitek
4.
1.
PSA
Príspevok k optimalizácii
navrhovania veterinárnych
ambulancií
Ing. Zuzana Dohňanská
Matej Varšo
3.
1.
TMS
Najvyššie obytné budovy na
Slovensku – Panorama City
Ing. Gabriela Szántová
Bc. Zuzana Bojdová
2.
2.
PSA
Baťov kanál Camp
Ing. arch. Zuzana
Nádaská, PhD.
Bc. Magdaléna
Kaššáková
2.
2.
PSA
Verejný priestor – Malgrate(ITA)
Ing. arch. Zuzana
Nádaská, PhD.
Ing. Pavol Pilař
Bc. Alžbeta Paulechová 1.
2.
PSA
Verejný priestor Piešťany
Ing. arch. Zuzana
Nádaská, PhD.
Odborná komisia I:
PODPISY
Predseda
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
KARC
Členovia
Ing. arch. Margita Kubišová, PhD.
KARC
Ing. Andrea Vargová, PhD.
KKPS
doc. Ing. Klára Szomolányiová, PhD.
Tajomník
Ing. Petra Struhařová
externý člen
KARC
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2013/14
konaná dňa 21. apríla 2014
SEKCIA: ARCHITEKTÚRA
Miesto konania: B-206, B-208
Komisia architektúra II
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Ročník Stupeň
Štud.
Názov práce
program
Vedúci práce
Lukáš Kopiar
3.
1.
PSA
Bytový dom Machnáč
Ing. arch. Margita
Kubišová, PhD
Anna Škodak
3.
1.
PSA
Bývanie v centre mesta
doc. Ing. arch. Jarmila
Húsenicová, PhD.
Jana Zetochová
3.
1.
PSA
Bytový dom Machnáč
Ing. arch. Margita
Kubišová, PhD.
Bc. Miroslav Rošťák,
2.
2.
PSA
Príspevok k uplatneniu torzálnej
architektúry
Ing. arch. Vladimíra
Šimkovičová, PhD.
Bc. Filip Bránický
doc. Ing. arch. Elena
Dohňanská, PhD.
Bc. Barbora Miklášová
2.
2.
PSA
Kulturpark Košice
Ing. arch. Margita
Kubišová, PhD,
Ing. arch. Zuzana
Nádaská, PhD.
Bc. Roman Ruhig
1.
2.
PSA
Optimalizácia architektonického a
energetického navrhovania na
príklade domu smútku
Ing. Zuzana Dohňanská
Bc.PeterŠajgalík
2.
2.
PSA
Vízia územného rozvoja obce
Medzibrod
doc. Ing. arch. Jarmila
Húsenicová, PhD.
Bc.PavolPúpala
Odborná komisia II:
PODPISY
Predseda
prof. Ing. arch. Akad. arch. Miloslav
Mudrončík
KARC
Členovia
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
KARC
Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
KKPS
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Tajomník
Ing. Daniela Varga
externý člen
KARC
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2014
SEKCIA: BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE A MOSTY
Miesto konania: A-316
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč
ník
Stu Štud.
Názov práce
peň prog.
Vedúci práce
Bc. Libor Baďo
1.
2.
NKS
Bc. Jozef Drinka
2.
2.
IKDS Analýza odolnosti viacpólového mostu
z predpätého betónu
prof. Ing. Ľudovít
Fillo, PhD.
Bc. Tomáš Gúcky
2.
2.
NKS
Porovnanie spoľahlivosti betónových
stĺpov výškovej budovy podľa rôznych
návrhových metód
prof. Ing. Vladimír
Benko, PhD.
Vplyv náhodného rozširovania otvorov
Ing. Kamil Laco
v nosných stenách panelových stavieb na
napätosť konštrukcie
doc. Ing. Ivan
Harvan, PhD.
Bc. Mária Juranová
2.
2.
NKS
Analýza vnútorných síl v stĺpoch
výškového objektu
prof. Ing. Jaroslav
Halvonik, PhD.
Bc. Daniel Koterec
2.
2.
NKS
Optimalizácia prechodovej stropnej
konštrukcie pod nepriebežnými
stenovými piliermi
doc. Ing. Viktor
Borzovič, PhD.
Bc. Martin Kučera
2.
2.
IKDS Teplotné účinky na doskový most
s premennou hrúbkou prierezu
v priečnom smere
prof. Ing. Jaroslav
Halvonik, PhD.
Bc. Ján Lamparský
2.
2.
IKDS Analýza štíhlych stĺpov v blízkosti
veľkého otvoru
doc. Ing. Štefan
Gramblička, PhD.
Bc. Marek Rogel
2.
2.
NKS
Analýza interakcie podložia a konštrukcie doc. Ing. Július
podzemnej stavby
Šoltész, PhD.
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
prof. Ing. Igor Hudoba, PhD.
KBKM
Členovia
Ing. Andrej Bartók, PhD.
KBKM
Ing. Tomáš Živner, PhD.
KKDK
doc. Ing. František Hájek, PhD.
externý člen
Ing. Natália Gažovičová
KBKM
Tajomník
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: DOPRAVNÉ STAVBY, Miesto konania: BAT
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč
ník
Stu Štud.
Názov práce
peň program
Vedúci práce
Bc. Lukáš Haraslín
2.
2.
IKDS
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Bc. Maroš Peniaško
2.
2.
IKDS
Bc. Dominik Lichvár
2.
2.
IKDS
Hodnotenie aktuálneho stavu
vozovky na ceste I/62 a I/75
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Bc. Jakub Jochman
2.
2.
IKDS
Spevnené a nespevnené plochy
cyklistických komunikácií
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Bc. Lukáš Drobný
2.
2.
IKDS
Bc . Lukáš Brčák,
Bc. Pavol Stančík
2.
2.
IKDS
Posúdenie výkonnosti malej
okružnej križovatky
Ing. Miloslav Nemček,
PhD.
Bc. Matej Motolík
2.
2.
IKDS
Smerové a výškové vedenie
komunikácií v teréne
Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Bc. Marek
Dobrovodský
2.
2.
IKDS
Využitie železničnej infraštruktúry doc. Ing. Katarína Bačová,
na zvýšenie kvality dopravy
PhD.
Bc. Michaela
Bohunická
2.
2.
IKDS
Zlepšenie dopravných pomerov na doc. Ing. Katarína Bačová,
ceste II/503 v lokalite Senca
PhD.
Bc. Matej Klein
2.
2.
IKDS
Potreba výstavby obchvatov
v súčasnom období
Bc. Róbert Mojžiš
2.
2.
IKDS
Prerozdelenie dopravy na diaľnicu Doc. Ing. Katarína Bačová,
a cesty I. triedy v rozostavaných
PhD.
úsekoch
Bc. Jozef Bežuch
2.
2.
IKDS
Posúdenie pripojenia obytnej zóny prof. Ing. Bystrík Bezák,
na komunikačnú sieť
PhD.
Bc. Lenka Slovačeková 2.
2.
IKDS
Požiadavky pre návrh
prestupového uzla P&R
Bc. Marek Braniš
1.
2.
IKDS
Požiadavky na spevnené pohybové Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
plochy letiska
Monika Kučerová
3.
1.
IKDS
Kvalita zastávok MHD v Bratislave Doc. Ing. Katarína Bačová,
PhD.
Požiadavky a kritériá na spojité
vystužené CB vozovky
Riešenie rozmerov CB dosiek
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
a škár na špeciálnych dopravných
plochách
Križovatky mestských komunikácií
Ing. Miloslav Nemček,
PhD.
doc. Ing. Katarína Bačová,
PhD.
prof. Ing. Bystrík Bezák,
PhD.
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
doc. Ing. Karol Dostál, PhD.
KDOS
Členovia
Ing. Silvia Cápayová, PhD.
KDOS
Ing. Monika Súľovská, PhD.
KGTE
Ing. Gabriel Bálint
externý člen
Ing. Michaela Bachratá
KDOS
Tajomník
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: FYZIKA V STAVEBNÍCTVE, Miesto konania: B-302
Komisia fyzika v stavebníctve I
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roční Stup Štud.
Názov práce
k
eň program
Vedúci práce
Boris Surák
1.
1.
PSA
Pasívne a nízkoenergetické domy
Doc. Ing. Marian
Kubliha, PhD.
Anna Rostecká
1.
1.
PSA
Eliminácia škodlivého žiarenia
v rodinnom dome.
Doc. Ing. Marian
Kubliha, PhD.
Adam Novák
1.
1.
GAK
Deformácia objektov v blízkosti
ultrahustých telies.
RNDr. Peter Šín, PhD.
Miroslava Jánošová
1.
1.
STOP
Geotermálna energia.
Zuzana Rafajová
1.
1.
TMS
Doc. Ing. Marian
Kubliha, PhD.
Ján Drdola
2.
1.
TMS
Richard Karas
2.
1.
TMS
Nulový dom (dom s nulovou
spotrebou energie)
Doc. RNDr. Jozefa
Lukovičová, PhD.
Pavel Kollár
3.
1.
TMS
Akustika v uzavretom priestore
RNDr. Peter Šín, PhD.
Slavomír Krajčovič
3.
1.
TMS
Attila Baláž
3.
1.
TMS
Michal Záhorec
3.
1.
TMS
Problémy s prenosom tepla
stavebnými konštrukciami
Doc. RNDr. Jozefa
Lukovičová, PhD.
Roman Jurík
3.
1.
TMS
Kamila Kýšková
1.
1.
PSA
Optimálne využitie denného svetla
Baltazár János
1.
1.
PSA
Ing. Gabriela
Pavlendová, PhD.
Lucia Čanecká
1.
1.
PSA
Časnocha Pavol
1.
1.
PSA
KladiaDočekalová
1.
1.
PSA
Sára Rederová
1.
1.
PSA
Ondák Adrián
1.
1.
NikolettaCsolleová
1.
1.
GergoSzabó
1.
1.
Ján Húsvéth
1.
1.
Podmienky na materiál používaný pri Ing. Gabriela
rekonštrukcii
Pavlendová, PhD.
Zaujímavé javy v optike
Ing. Gabriela
Pavlendová, PhD.
PSA
Využitie výstuží v polyfunkčnom
objekte
Ing. Gabriela
Pavlendová, PhD.
STOP
Využitie vodnej energie
Doc. RNDr. Jozefa
Lukovičová, PhD.
IKDS
Využitie geotermálnej vody
Doc. Ing. Marian
Kubliha, PhD.
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roční Stup Štud.
Názov práce
k
eň program
Vedúci práce
Rastislav Muranský
2.
1.
VSVH
Čierne diery
RNDr. Peter Šín, PhD.
Jakub Brestovanský
2.
1.
VSVH
Jakub Letko
2.
1.
VSVH
Richard Jurkovský
2.
1.
VSVH
Perpetum mobile
Ján Vavrovič
3.
1.
VSVH
Doc. Ing. Marian
Kubliha, PhD.
Róbert Broton
1.
1.
VSVH
Martina Rázgová
2.
1.
VSVH
Alternatívne zdroje energie
RNDr. Peter Šín, PhD.
Lucia Bytčanková
2.
1.
VSVH
Odborná komisia I:
PODPISY
Predseda
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
KFYZ
Členovia
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD
KFYZ
RNDr. Mária Minárová, PhD.
KMDG
RND. Oľga Koronthalyová, PhD.
ÚSTARCH SAV
Ing. Dominika Šrobárová
(doktorand)
KTES
Tajomník
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: GEODÉZIA, INŽINIERSKA GEODÉZIAA FOTOGRAMETRIA
Miesto konania: Katedra geodézie, blok A, 2. poschodie
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Kyseľ Peter
Jankovič Peter
Andraščík Daniel
Roč
ník
Stu
ŠP
peň
1
1
GaK
1
1
GaK
1
1
GaK
1
1
GaK
1
1
GaK
Názov práce
Vedúci práce
Vysoké Tatry na mapách – historický Ing. Ján Ježko, PhD.
pohľad
M.R. Štefánik – slovenský astronóm Ing. Ján Ježko, PhD.
a vojak
GalileoGalilei
Ing. Ján Ježko, PhD.
Stupňové merania a Besselov
elipsoid
Ing. Ján Ježko, PhD.
Portulánové mapy
Ing. Ján Ježko, PhD.
Bodnárik Matúš
Višňovský Vojtech
Vangeľová Jana
Ing. Marian Marčiš, PhD.
Maroš Horváth
Klaudia Ostružlíková, Bc.
Maroš Lupták
Dávid Urbaňák
Andrea Abrahámová,
Mária Baráthová
Žofia Kosorínová, Bc.
Barbora Grešková
Martina Štítna
Pavol Cmarko,
2.
1.
GaK
2.
1.
GaK
2.
1.
GaK
2.
1.
GaK
2.
1.
GaK
3.
1.
GaK
3.
1.
GaK
3.
1.
GaK
3.
1.
GaK
2
1
2
2
GaK
Martin Kasala
Juraj Breza, Bc.
Magdaléna Igondová, Bc.
Kvalita mapy v k.ú. Stupava
Ing. RobertGeisse, PhD.
3D model cintorína
Ing. RobertGeisse, PhD.
Sprievodca katastrálnym portálom
Ing. Ľubica Hudecová,
PhD.
Realitné podvody
Ing. Ľubica Hudecová,
PhD.
Výmery parciel v číselných a
nečíselných mapách katastra
Ing. Ľubica Hudecová,
PhD.
Obsah vlastníckeho práva
Ing. Ľubica Hudecová,
PhD.
Digitalizácia kultúrneho dedičstva
fotogrametrickými metódami
Ing. Marian Marčiš, PhD.
Určovanie posunov oceľovej lávky
využitím TLS
Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Automatizácia meraní zvislých
posunov v prostredí MATLAB
Ing. Imrich Lipták, PhD.
Aktualizácia databázy LPIS na území Ing. Marek Fraštia, PhD.
Francúzska
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
KGDE
Členovia
Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
KGDE
Ing. Jana Faixová-Chalachanová,
PhD.
KGZ
Ing. Miroslav Kováč
GEOTECH
Bratislava
Ing. Petra Nemcová
KGDE
Tajomník
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: GEOTECHNIKA
Miesto konania: B-102
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Vedúci práce
Roč- Stu Štud.
Názov práce
ník peň program
Bc. Andrej Benko
2.
2.
IKDS
Návrh a posúdenie založenia
Doc. Ing. Ľuboš
mostného objektu č. 201 na diaľnici Hruštinec, PhD.
D1 v km 0,400 Dubná Skala – Turany.
Bc. Miloslav Ďuran –
Bašták
2.
2.
IKDS
Geotechnické aspekty výstavby
ekoduktov
Doc. Ing. Jana
Frankovská, PhD.
Bc. Blažena Jančová
2.
2.
IKDS
Optimalizácia primárneho ostenia
tunela Čebrať
Ing. Jana Chabroňová,
PhD.
Bc. Peter Končal
2.
2.
VHVS
Starnutie priehrady malej vodnej
nádrže
Ing. Marian Minárik,
PhD.
Bc. Patrik Kopťár
2.
2.
IKDS
Zakladanie mosta na diaľnici D1
Fričovce - Svinia
Doc. Ing. Jana
Frankovská, PhD.
Bc. Ján Rojček
2.
2.
NKS
Návrh podchytenia existujúcich
objektov pre plánovanú výstavbu
podzemných garáží
Ing. Monika Súľovská,
PhD.
Bc. Juraj Škvarka
2.
2.
VSVH
Bc. Martin Výdurek
2.
2.
NKS
Vplyv prevádzky MVE Tekov na
hladinový a filtračný režim
v dotknutej oblasti
Optimalizácia parametrov kotevnej
Ing. Monika Súľovská,
pažiacej konštrukcie s ohľadom na jej
PhD.
deformáciu
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
KGTE
Členovia
doc. Ing. Peter Šulek, PhD.
KHTE
Mgr. Martin Brček, PhD.
KGTE
Ing. Ján Hakáč, PhD.
VV, š. p.
Ing. Lenka Zlatinská
KGTE
Tajomník
Prof. Ing. Emília
Bednárová, PhD.
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: GLOBÁLNA GEODÉZIAA GEOINFORMATIKA
Miesto konania: Katedra geodetických základov, blok A, 5. poschodie
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč Stu Štud.
Názov práce
ník peň program
Vedúci práce
Bc. Jakub Vanko
2.
2.
GaK
Monitorovanie zmien prvkov
krajiny s využitím družicových
radarových údajov
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Dajana Gmitterová
3.
1.
GaK
Dynamický popis v
kartografických
modeloch ZBGIS
Ing. Jakub Straka
Bc. Marek Šille
1.
2.
GaK
Modelovanie povodní pre
Ing. Lukáš Karell
archeologický výskum v prostredí
GIS
Bc. Ľudmila
Furtkevičová
2.
2.
GaK
Softvérový nástroj PLGP Predictlandslidewith GRASS GIS
and Python
Bc. Milan Muňko
2.
2.
GaK
Bc. Bohumil Strmeň
2.
2.
GaK
Peter Šturc
3.
1.
GaK
Modelovanie gravitačného poľa
sústavy hmotných bodov
Doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Bc. Matej Herceg
2.
2.
GaK
Výpočet absolútneho tiažového
zrýchlenia meraného
gravimetromFG5-X
Doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Bc. Monika Krivosudská 2.
2.
GaK
Modelovanie oceánskych prúdov Doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
s využitím nových družicových
meraní
Simona Švigárová
1.
GAK
Modelovanie gravitačného účinku Ing. Zuzana Ďuríčková
topografických hmôt
3.
Ing. RenataĎuračiová, PhD.
Modelovanie náchylnosti územia
Ing. RenataĎuračiová, PhD.,
na zosúvanie prostredníctvom
Ing. Lukáš Karell
metódy SVM
Analýza metodiky na kontrolu
kvality ZBGIS
Ing. RenataĎuračiová, PhD.
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
Prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
KGZA
Členovia
Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
KGZA
Ing. Marek Fraštia, PhD.
KGDE
Ing. Katarína Leitmannová
Úrad geodézie,
kartografie a
katastra SR
Ing.KristínaKročková
KGZA
Tajomník
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: HYDROTECHNIKA
Miesto konania: Katedra hydrotechniky, blok C, 11. poschodie
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč- Stu Štud.
Názov práce
ník peň program
Vedúci práce
Bc. Michal Križan
2.
2.
VSVH
Stanovenie kapacity koryta Váhu
v profile Stankovany a výber profilu
pohyblivej hate
Ing. Miroslav
Gramblička, PhD.
Mgr. Petra Ivaneková
2.
2.
VHVS
Analýza nautických podmienok na VD Ing. Martin Orfánus,
Kráľová hydrodynamickým 2D
PhD.
modelom
Bc. Matej Klenovič
2.
2.
VSVH
Posúdenie rôznych prevádzkových
hladín plánovanej MVE Trstené pri
Hornáde
Ing. Ján Rumann PhD.
Bc. Adam Janík
2.
2.
VSVH
Riešenie protipovodňovej ochrany
obce Píla
prof. Ing. Andrej
Šoltész, PhD.
Bc. Michaela
Nahálková
2.
2.
VSVH
Analýza kvantitatívneho režimu
podzemných vôd na dunajských
ostrovoch ramennej sústavy
v Bratislave
Ing. Dana Baroková,
PhD.
Bc. Magdaléna
Česelská
2.
2.
VSH
Posúdenie nautických podmienok
Ing. Martin Orfánus,
v oblasti navrhovaného prístavu
PhD.
v Hohenaou na rieke Morava 2D
hydrodynamickým modelom River2D
Bc. Tomáš Motyka
2.
2.
VSVH
Hydrotechnické výpočty pre návrh
MVE Hliník nad Hronom
doc. Ing. Peter Šulek,
PhD.
Bc. Anna Pavlíková
2.
2.
VSVH
Model prúdenia vody cez VD Selice
doc. Ing. Ľudovít
Možiešik, PhD.
Bc. Alexandra
Kopáčová
2.
2.
VSVH
Hydraulický návrh lokality Tŕstie
prof. Ing. Peter Dušička,
PhD.
Patrícia Peterková
3.
1.
STOP
Matematický model úseku rieky
Hornád
Ing. Ján Rumann PhD.
Bc Michaela
Kyseláková
2.
2.
VSVH
Analýza hydroenergetického
potenciálu na rieke Váhu v oblasti
Ružomberok - Kraľovany
Ing. Ján Rumann PhD.
Bc. Matúš Hanzlík
2.
2.
VSVH
Matematický model prúdenia vody v doc. Ing. Peter Šulek,
privádzači MVE Vyškovce nad Ipľom. PhD.
Bc. Ondrej Chlebák
2.
2.
VSVH
Výpočty hladinového režimu MVE
Sajkov
prof. Ing. Peter Dušička,
PhD.
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Nikola Baštugová
Michal Puškáč
Roč- Stu Štud.
Názov práce
ník peň program
Posúdenie nautických podmienok v
3.
1.
VSVH
okolí Vodného diela Kolárovo 2D
hydrodynamickým modelom variantná lokalizácia VD v rkm 26,160
Posúdenie nautických podmienok v
3.
1.
VSVH
okolí Vodného diela Kolárovo 2D
hydrodynamickým modelom variantná lokalizácia VD v rkm 25,782
Magdaléna Vicianová 3.
1.
VSVH
Vedúci práce
Ing. Martin Orfánus,
PhD.
Ing. Martin Orfánus,
PhD.
Návrh prístavu pre rekreačnú plavbu doc. Ing. Peter Šulek,
na rieke Morava
PhD.
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
KVHK
Členovia
Ing. Roman Cabadaj, PhD
KHTE
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
KGTE
doc. Ing. Tomáš Hodák, PhD.
Tajomník
Ing. Michal Dušička
prax,
dôchodca,
bývalý člen
KHTE
KHTE
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Miesto konania: seminárna miestnosť ESF, blok C, 2.poschodie
Cena
Meno, priezvisko
súťažiacich, tituly
Roč
ník
Stu Štud.
Názov práce
peň program
Bc. Adam Robota
2.
2.
AKP
Obnova strechy bytového domu
so zateplením.
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Bc. Jakub Čurpek
2.
2.
AKP
Nekompatibilita stavebných
materiálov v skladbe plochých
striech
Ing. Stanislav Šutliak, PhD.
Tomáš Horniak
3.
1.
PSA
Návrh architektonického
konceptu materskej škôlky so
zohľadnením ekologických
a energetických požiadaviek
Ing. arch. Katarína
Minarovičová, PhD.
Dagmar Lániová
Kristína Ševčíková
Bc. Martin Randuška
Vedúci práce
doc. Dr. Ing. arch. Roman
Rabenseifer
CEA
2.
2.
AKP
Monika Pračková
4.
1.
PSA
Lucia Pařízková
4.
1.
PSA
Bc. Miroslav Mihál
2.
2.
AKP
Štúdia vnútornej akustiky
divadelnej sály
Tajomník
Prof. Ing. Peter Tomašovič,
PhD.
Kondenzácia vodnej pary na
Doc. Ing. Ing. arch. Milan
exteriérovom povrchu kvalitných Palko, PhD.
tepelnoizolačných sklených
systémech.
PODPISY
Členovia
Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Posúdenie priestoru átria
Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Slovenskej filharmónie z hľadiska
priestorovej akustiky
Odborná komisia:
Predseda
Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.
KKPS
Ing. Alena Pernišová, PhD.
KKPS
prof. Ing. Bohumír Beťko, PhD.
Externý člen
Ing. arch. Peter Bauer
KARC
Ing. Zuzana Líšková
KKPS
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: KOVOVÉ A DREVENÉ KONŠTRUKCIE, Miesto konania: B-108
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč Stu
ŠP
ník peň
Názov práce
Vedúci práce
Bc. Peter Kutarňa
2.
2.
NKS Analýza výstužného systému
vyhliadkovej veže
Bc. Tomáš Lipjansky
2.
2.
NKS Zaťaženie od vetra - analýza účinkov Doc. Ing. Jaroslav Sandanus,
na lávku pre peších
PhD.
Bc. Michaela Stančoková 2.
2.
NKS Porovnanie nosných systémov
tenisovej haly
Doc. Ing. Jaroslav Sandanus,
PhD.
Bc. Matúš Janovič
2.
2.
NKS Variantné riešenie veľkorozponovej
drevenej strešnej konštrukcie
Doc. Ing. Jaroslav Sandanus,
PhD.
Bc. Eva Fehérová
2.
2.
NKS Priestorová tuhosť drevenej
konštrukcie športovej haly
Doc. Ing. Jaroslav Sandanus,
PhD.
Bc. Jana Ďurejová
2.
2.
NKS Mulifunkčná športová hala
Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Bc. Lukáš Poliak
2.
2.
NKS Futbalový štadión
Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Bc. HajnalkaRózsová
2.
2.
NKS Variantné riešenia nosnej konštrukcie Ing. ZsuzsannaVaník, PhD.
autosalóna
Bc. Igor Niko
2.
2.
IKDS Krútenie 3-polového mosta
s otvoreným a uzavretým prierezom
2.
2.
IKDS
2.
2.
Lukáš Rybár
2.
2.
NKS Namáhania stužujúcich stien
výškového objektu z CLT.
Ing. Kristián Sógel, PhD.
Michal Sivek
2.
2.
NKS Stužujúce konštrukcie v dispozičných
obmedzeniach.
Ing. Kristián Sógel, PhD.
Ľudovít Nemček
2.
2.
NKS Drevená mostovka ako lanový prvok.
Ing. Kristián Sógel, PhD.
Bc. Michal Jakubička
2.
2.
IKDS Návrh viacpodlažnej budovy
doc. Ing. Magdaléna
Bioinkubátora so zohľadnením účinkov Štujberová, PhD.
požiaru.
Bc. Tomáš Bednár
2.
2.
NKS Stabilitná analýza drevenej lamelovej
klenby
Ing. Kristián Sógel, PhD.
Bc. Matúš Čahoj
2.
2.
NKS Statická analýza haly so žeriavovou
dráhou
Prof. Ing. Ján Brodniansky,
PhD.
Bc. Michal Cabadaj
Bc. Miloslav Toman
Variantné riešenia železničného
premostenia Váhu v Trenčíne
Variantné riešenia premostenia rieky
IKDS
s plavebnou komorou pre peších
a cyklistov
Doc. Ing. Jaroslav Sandanus,
PhD.
Ing. Michal Kováč, PhD.
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
EniköPomichal
Roč Stu
ŠP
ník peň
3.
1.
Názov práce
Vedúci práce
IKDS Optimalizácia tvaru priehradových
anténnych stožiarov
Ing. Tomáš Živner, PhD.
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
Členovia
Ing. Jozef Recký, PhD.
Tajomník
KKDK
externý člen
doc. Ing. Július Šoltész, PhD.
KBKM
Ing. Tomáš Klas, PhD.
KKDK
Ing. Zuzana Kamenická
KKDK
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2014
SEKCIA: MATEMATICKO-POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE
Miesto konania: B-306
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč Stu Štud.
Názov práce
ník peň program
Vedúci práce
Bc. Natália Heliová 1.
2.
MPM
Sledovanie pohybu buniek počas
embryogenézy živočíchov
Ing. Róbert Špir
Bc. Peter Jasaň
2.
2.
MPM
Ladenie parametrov automatickej
segmentácie a jej vizualizácia
Ing. Róbert Špir
Peter Hornáček
3.
1.
MPM
Matematické modelovanie
prirodzenéhojazyka.
Mgr. Jozef Kollár
Bc. Peter Škabla
2.
2.
MPM
Stabilita a presnosť numerických schém Doc. RNDr. Peter Frolkovič
pre rovnicu advekcie
PhD.
Adam Šeliga
3.
1.
MPM
Matematické aspekty neskenujúcej
hyperspektralnej fotografie
Bc. Michal Meszáros 2.
2.
MPM
Registrácia obrazu metódami optického Ing. Peter Sarkoci PhD.
toku aoptimálneho transportu
Jozef Major
3.
1.
MPM
Simulovane žíhanie a jeho aplikácie v
teórii grafov
Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Katarína Hajdinová
3.
1.
MPM
Wienerov index v orientovaných
stromoch
Prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Bc. Patrik Daniel
2.
2.
MPM
Rekonštrukcia 3D objektov z mračna
Doc. Mgr. Mariana
bodov pomocou priamej evolúcie plôch Remešíková, PhD.
Bc. BalázsKósa
2.
2.
MPM
Rekonštrukcia plôch z 3D mračien bodov Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
pomocou level set metód
Timotej Hornáček
3.
1.
MPM
Metódy segmentácie 4D obrazu
Prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Bc. Pavol Petrovič
2.
2.
MPM
Odstraňovanie šumu z dát získaných
pomocou SAR
Doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.
Ing. Peter Sarkoci PhD.
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda prof. RNDr. Igor Bock, CSc.
Členovia
doc. RNDr. Angela Handlovičová, CSc.
doc. Dr. Ing. Gabriel Okša
Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Tajomník Ing. Marek Macák, PhD.
ÚIM FEI STU
Bratislava
KMDG
MÚ SAV Bratislava
KMDG
KMDG
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO
Miesto konania:Katedra materiálového inžinierstva, blok C, 8. poschodie
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roční Stup
k
eň
ŠP
Názov práce
Vedúci práce
Bc. Marcel Csizmazia
2.
2.
TS
Ľahké betóny na báze recyklovaného
penového polystyrénu a polyetylénu
prof. Ing. Stanislav
Unčík, PhD.
Bc. Roman Rummel
2
2
TS
Ľahké betóny na báze recyklovaných
plastov
prof. Ing. Stanislav
Unčík, PhD.
Bc. Adam Bajus
2
2
TS
Overenie a porovnanie vybraných
fyzikálno - mechanických vlastností
na rôznych druhoch pórobetónu
Ing. Alena Struhárová,
PhD.
Bc. Peter Gajdošík
2
2
TS
Ovplyvňovanie zmrašťovania
cementových pást prísadami SRA.
Ing. Zuzana
Štefunková, PhD.
Bc. Adriana Žiačková
2
2
TS
Vplyv vlhkosti na fyzikálno mechanické vlastnosti pórobetónu
Ing. Alena Struhárová,
PhD.
Bc. Marek Guliš
2
2
TS
Vplyv vybraných prísad na plastické
zmrašťovanie cementových
kompozitov
Ing. Zuzana
Štefunková, PhD.
Viera Hanousková
3
1
STOP Vplyv zloženia suroviny na vlastnosti
tehál z nepálenej hliny
Odborná komisia:
Podpisy
Predseda
prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.
KMTI
Členovia
Ing. Miriam Ledererová, PhD.
KMTI
doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
KTES
Ing. PetrFajkus, CSc.
externý člen/
prax
Ing. Valéria Gregorová
KMTI
Tajomník
doc. Ing. Vladimír
Pavlík, PhD.
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: STAVEBNÁ MECHANIKA
Miesto konania: Katedra stavebnej mechaniky, blok A, I. poschodie
Roč
ník
Stu Štud.
Názov práce
peň program
Bc. Roland Antal
2.
2.
IKDS
Modelovanie veterného prúdu na
stavebnú konštrukciu
Ivana Oravcová
2.
1.
PSA
Výpočet priehybu stropných dosiek doc. Ing. Katarína Tvrdá,
PhD.
Samuel Domorák
3.
1.
IKDS
Pružno - plastická analýza nosníka
Ing. Ivana Véghová, PhD.
Veronika Labudová
3.
1.
IKDS
Modelovanie a statická analýza
potrubného mosta.
Ing. Ľubomír Prekop,
PhD.
Andrej Krúpa
3.
1.
IKDS
Statická analýza valcovej nádrže
Ing. Ivana Véghová, PhD.
Dominika
Kelemenová
3.
1.
IKDS
Návrh a posúdenie rekonštrukcie
stropnej dosky.
Ing. Ľubomír Prekop,
PhD.
Marek Lettrich
3.
1.
IKDS
Statická analýza priestorovej
štruktúry zastrešenia
telovýchovného objektu
Ing. Ľubomír Prekop,
PhD.
Cena Meno, priezvisko
súťažiacich, tituly
Vedúci práce
prof. Ing. Norbert
Jendželovský, PhD.
Odborná komisia:
PODPISY
Predseda
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger,
DrSc.
KSME
Členovia
doc. Ing. Martin Psotný, PhD.
KSME
Ing. Michal Kováč, PhD.
KKDK
Ing. Eduard Vyskoč
Tajomník
Ing. Kristína Vráblová
autorizovaný inžinier
KSME
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
Miesto konania: zasadačka fakulty, blok C, 1. poschodie
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Bc. Imrich Sánka
Roč Stu Štud.
Názov práce
ník peň program
1.
2.
Vedúci práce
Analýza kvality vnútorného prostredia vo
vybraných bytových domoch pred a po
komplexnej obnove.
TPB
prof. Ing. Dušan Petráš,
PhD.,
Ing. Veronika Földváry
Bc. Tomáš Prno
2.
2.
TZB
Posúdenie technického riešenia
vetrania veľkoplošnej podzemnej
garáže.
Ing. Zuzana Straková,
PhD.
Bc. Lukáš Matula
1.
2.
TPB
Obnoviteľné zdroje - tepelné
čerpadlo.
doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Bc. IngridNiková
2.
2.
TPB
Certifikácia vykurovacích sústav
s tepelným čerpadlom
doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Bc. Lucia Hrčková
2.
2.
TZB
Objektívne a subjektívne hodnotenie Ing. Michal Krajčík, PhD.
kvality vnútorného prostredia
v knižničnom informačnom centre
Veronika Hýžová
2.
1.
PSA
Kvalita vzduchu a intenzita vetrania
vo výškovom objekte.
Ing. Michal Krajčík, PhD.
3
1.
TMS
Vplyv vonkajších rozvodov tepla na
hospodárnosť a ekonomiku sústav
CZT.
doc. Ing. Jana
Peráčková, PhD.
Michaela Kunšteková
Monika Babíková
Odborná komisia:
PODPISY
Predseda
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
KTZB
Členovia
doc. Ing. Michal Božík, PhD.
KTES
doc. Ing. Viktor Kabát, PhD.
dôchodca
Tajomník
Ing. Daniela Koudelková
KTZB
Ing. Martin Gašparík
KTZB
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2014
SEKCIA: TECHNOLÓGIA STAVIEB
Miesto konania:B-114
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč. St. ŠP
Názov práce
Bc. Peter Klesniak
2.
Návrh systému efektívneho využitia prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD,
dažďovej vody v budovách
doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Bc. Samuel Bodnár
2.
2. TS
Bezvýkopové metódy opráv
podzemných vedení
doc. Ing. Zdenka Hulínová,
PhD.
Bc. Alexander Meleg
2.
2. TS
Ohrev pitnej vody pomocou
solárnych kolektorov
doc. Ing. Zdenka Hulínová,
PhD.
Bc. Marek Miškovič
2.
2.
TS
Analýza možností skracovania
doc. Ing. Zdenka Hulínová,
časového plánu výstavby vytvorením PhD.
vlastných normatívov spotreby práce
Bc.GabrielBrusňai
2.
2.
TS
Reprofilácia železobetónových
klenieb synagógy v Lučenci
doc.Ing. Oto Makýš, PhD.
Bc. Dalibor Rusnák
2.
2.
TS
Koncept pamiatkovej obnovy dverí
a okien Révayovského kaštieľa
v Blatnici
doc.Ing. Oto Makýš, PhD.
Bc. Martin Bukovský
2.
2.
TS
Odvlhčenie stavby Modrého kúpeľa
v prostredí kúpeľov Turčianských
Tepliciach
doc.Ing. Oto Makýš, PhD.
Bc. BibianaVuová
2.
2.
TS
Rozhodovací model pre návrh
paženia
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
2.
TS
Vedúci práce
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Patrik Rusnák
4.
1.
PSA
Porovnanie presnosti a prácnosti
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
rôznych metód tvorby výkazu výmer
konštrukcií hrubej stavby
Matej Kubica
4.
1.
PSA
Porovnanie prácnosti a presnosti
výkazu výmer tradičným spôsobom
a pomocou virtuálneho modelu pri
rozvodoch VZT
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Bc. Tomáš Biksadský
1.
2.
TS
Aplikácia viacdimenzionálneho
modelovania výstavby pri sledovaní
finančného toku
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč. St. ŠP
Názov práce
1.
2.
TS
Porovnanie, vyhodnotenie a analýza Ing. Tomáš Funtík, PhD.
procesov v BIM z rôznych pohľadov
Bc. Martin Nemček
2.
2.
TS
Návrh a optimalizácia využitia
stropného debnenia na zadanom
objekte pomocou BIM
Viktor Kucej
3.
1.
TMS Inovatívny návrh technológie
zateplenia bytového domu
ekologickou izoláciou
Bc. Rastislav Kalnovič
Bc. Silvia Kovácsová
Vedúci práce
Bc. Adriana
Moravčíková
Bc. Mariana
Kotuliaková
Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Ing. Lucia Paulovičová
Odborná komisia:
PODPISY
Predseda
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
KTES
Členovia
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
KTES
Ing. Petra Chebenová
Tajomník
externýčlen spol. Baumit
Ing. Alena Struhárová, PhD.
KMTI
Ing. Silvia Hajduchová
KTES
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: VODNÉ HOSPODÁRSTVO KRAJINY
Miesto konania: Katedra vodného hospodárstva krajiny, blok C, I2. pos.(C-12 06)
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roč Stu Štud. Názov práce
ník peň prog.
Vedúci práce
Bc. AnikóCsicsóová
2.
2.
KKP
Zmena zásoby vody v dôsledku rozdielnych
porastov
Ing. Miroslava Jarabicová
Bc. Martin Belan
2.
2.
KKP
Semi-distribuované zrážkovo-odtokové
Ing. Roman Výleta, PhD.
modelovanie pre posúdenie zmeny snehovej
pokrývky na povodí horného Hrona
Bc. Zuzana Durecová 2.
2.
KKP
Analýza zmien intenzít krátkodobých úhrnov prof. Ing. Silvia Kohnová,
dažďov na Slovensku
PhD.
Bc. Romana Marková 2.
2.
VSVH Analýza parametrov metódy SCS-CN na
povodí Myjavy
prof. Ing. Silvia Kohnová,
PhD.
Bc. Eva Bruncková
2.
2.
KKP
Prehodnotenie vodohospodárskej funkcie
nádrže Orešany
doc. Ing. Milan Čistý,
PhD.
Bc. Veronika
Morvayová
2.
2.
KKP
Návrh protieróznej ochrany na vybranom
území hornej časti povodia Myjavy
prof. Ing. Kamila
Hlavčová, PhD.
Adam Brziak,
Martin Kubáň,
Daniel Lajda
2.
1.
VSVH Meranie charakteristík snehovej pokrývky v Ing. Michaela Danáčová,
experimentálnom povodí Jaloveckého
PhD.
potoka
Bc. Radovan Nosko
2.
2.
KKP
Analýza vývoja erózneho výmoľa – prípadová Ing. Michaela Danáčová,
štúdia Turá Lúka
PhD.
Bc. Lenka Ďurechová 2.
2.
KKP
Pedotransferové funkcie pre pôdy Slovenska Mgr. Peter Minarič
Bc. Peter Maliarik
2.
2.
KKP
Stabilizácia a revitalizácia koryta Handlovky v
Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Handlovej.
Bc. Libor Kocka
2.
2.
KKP
Revitalizácia Branovského potoka v obci
Čechy.
Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Odborná komisia:
Predseda
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
KVHK
Členovia
Ing. Beata Karabová, PhD.
KVHK
doc. Ing. Danka Barloková, PhD.
KZEI
Tajomník
Ing. Justína Vitková, PhD.
externý člen ÚH SAV
Bratislava
Ing. Martina Majorošová
KVHK
PODPISY
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V AK. ROKU 2014/15
konaná dňa 21. apríla 2015
SEKCIA: ZDRAVOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO
Miesto konania:Katedrazdravotného a environmentálneho inžinierstva, blok C, I3.
pos.(C-13-07)
Ce- Meno, priezvisko
na súťažiacich, tituly
Roční Stup Štud.
Názov práce
k
eň program
Vedúci práce
Bc. Lucia Komorníková 2.
2.
VSVH
Posúdenie životného cyklu ČOV
doc.Ing. Štefan
Stanko,PhD.
Bc. Peter Novák
2.
2.
VSVH
Modelovanie stokovej siete
doc.Ing. Štefan
Stanko,PhD.
Bc. Tibor Bednarčík
2
2
VSVH
Návrh alternatívnej dezinfekcie
bazénov v thermalparku
Zemplínska Šírava
doc.Ing. Jarmila
Božíková,PhD.
Bc. Justína Havašová
2.
2.
VSVH
Urbanizované územie a klimatická Ing. Michal Holubec, PhD.
zmena
Bc. Michal Debnár
2.
2.
VSVH
Posúdenie vodovodu a kanalizácie doc.Ing. Jarmila
v obci Hybe
Božíková,PhD.
AnxhelaXhaja
3.
1.
STOP
Alternatívne zdroje energie.
Slnečná energia a jej využitie
KrisztínaSeböová
3.
1.
STOP
Prírodné katastrofy a ich vplyv na Ing. Kristína Galbová, PhD.
kvalitu životného prostredia
Matúš Gatial
3.
1.
VSVH
2D simulácia v ZDI
Bc. Dávid Majliš
1.
2.
KKP
Riešenie environmentálnej záťaže Ing. Kristína Galbová, PhD.
Vladimíra Turzová
3.
1.
STOP
Návrh splaškovej stokovej siete
Bc. IstvánVilimek
2.
2.
VSVH
Bc. Michal Krátky
1.
2.
TZB
3.
1.
STOP
RékaCsicsaiová
Rekreačný a sedací bazén
v termálnom kúpalisku
Analýza zásobovania vodou Analyse der technischen
WassergüteWirtschaftundAusrüstung
Odkanalizovanie obce Ohrady
Ing. Kristína Galbová, PhD.
Ing. Michal Holubec, PhD.
Ing. Michal Holubec, PhD.
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
doc. Ing. Danka Barloková,
PhD., PaedDr.
KatalinKralinaHoboth,PhD.
Doc.Ing. Štefan Stanko,
PhD.
Odborná komisia:
PODPISY
Predseda
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
KZEI
Členovia
doc. Ing. Milan Čistý, PhD.
KVHK
Ing. Helena Molnárová
Tajomník
KOMVaK a.s.
Komárno
Ing. Ivana Mahríková, PhD.
KZEI
Ing. Lenka Molnárová
KZEI
Download

Zoznam súťažiacich a komisia - Stavebná fakulta STU v Bratislave