GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Trenčín
Obec: TRENČÍN
Katastrálne územie: Trenčín
Dátum vyhotovenia 17.09.2013
Čas vyhotovenia:
15:05:32
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5403
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
1531/ 15
Výmera v m2 Druh pozemku
2086 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
15
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
1717 1531/ 15
9 Bytový dom
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Byt
Vchod :
0
prízemie
Byt č. 23
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 RUT RASTISLAV,TRENČÍN,K VÝSTAVISKU 2
Dátum narodenia :
13.07.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Z 3780/01 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 1549/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Truhlík Lukáš r. Truhlík, Halalovka 2393/26, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Dátum narodenia :
25.05.1988
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Truhlíková Nicola r. Truhlíková, Halalovka 2393/26, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Dátum narodenia :
08.02.2002
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
0
Informatívny výpis
1 / 6
Z 2637/08 - Osvedčenie o dedičstve 26D/1413/2005 - vz.3434/08
2 / 6
Z 2637/08 - Osvedčenie o dedičstve 26D/1413/2005 - vz.3434/08
prízemie
Byt č. 39
1/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
0
prízemie
Byt č. 39
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
48 Matiašová Mária r. Bartáková, Gagarinova 1717/26, SR
Dátum narodenia :
05.11.1933
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
117 Matiašová Janka r. Matiašová, Gagarinova 1717/26, TRENČÍN, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
19.12.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
0
Z 3726/05 D 336/04 Osvedčenie o dedičstve
prízemie
Byt č. 54
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
64 Bobocká Helena r. Čechvalová, Gagarinova 1717/22, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
20.12.1941
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
135 Gombošová Jana r. Bobocká, Duklianskych hrdinov 870/6, Trenčín - Zlatovce, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
05.11.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 4
Titul nadobudnutia
Z 99/2010 Osvedčenie o dedičstve 17D 1142/2008
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
136 Kubálková Zuzana r. Bobocká, Dukelských hrinu 530/13, Ústí nad Labem, ČR
Dátum narodenia :
09.05.1967
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 4
Titul nadobudnutia
Vchod :
0
Z 99/2010 Osvedčenie o dedičstve 17D 1142/2008
prízemie
Byt č. 86
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
53 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
ĎURANOVÁ
HELENA
R.CHEBEŇOVÁ, TN UL.GAGARINOVA 1717/14
54
Dátum narodenia :
08.11.1940
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 2
V 767/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU - VZ.711/96
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
113 ĎURANA MIROSLAV,ŠVAJČIARSKO,1025 ST-SULPICE,RUE DU CENTRE 80A
Dátum narodenia :
30.04.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 4
Titul nadobudnutia
Z 1084/03 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 22D 1184/2002
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
114 KOPECKÁ IVANA R.ĎURANOVÁ,ČR,BRNO-STŘED,ŠTÝŘICE,RENNESKÁ TŘÍDA 418/3
Dátum narodenia :
24.11.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 4
Titul nadobudnutia
Vchod :
0
Informatívny výpis
Z 1084/03 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 22D 1184/2002
3. p.
Byt č. 22
2/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
0
3. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 KOBZA LADISLAV, TRENČIN,POD BREZINOU 2947/62
Dátum narodenia :
10.07.1942
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 KOBZOVÁ ALŽBETA R.GEMMELOVÁ, TRENČÍN,POD BREZINOU 2947/62
Dátum narodenia :
09.01.1952
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
14
1 / 2
Z 302/03 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 21D 2015/01
1 / 2
Z 302/03 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 21D 2015/01
2. p.
Byt č. 84
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
53 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Podoba Peter r. Podoba a Edita Podobová r. Zelemová, Gagarinova 1717/14, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
25.05.1960
Dátum narodenia :
05.06.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
16
prízemie
Byt č. 74
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Trajlinková Elena r. Zubáková, Gagarinova 1717/16, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
26.07.1933
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Z 951/13 16D/233/2012 osvedčenie o dedičstve vz.980/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 Trajlinek Peter r. Trajlinek, Západná 2468/8, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Dátum narodenia :
12.03.1957
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Z 951/13 16D/233/2012 osvedčenie o dedičstve vz.980/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 Schweigert Milada r. Trajlinková, Česká 4759, Zlín, PSČ 760 05, SR
Dátum narodenia :
22.10.1959
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
16
1. p.
Byt č. 73
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Polakovičová Marta r. Szabová, Jaslovské Bohunice, Paderovce 28
Dátum narodenia :
10.01.1937
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
16
1 / 4
Z 951/13 16D/233/2012 osvedčenie o dedičstve vz.980/13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 4
1 / 1
V 2125/04 - Darovacia zmluva - vz.1263/04
2. p.
Byt č. 75
50 / 5198
Informatívny výpis
3/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
16
2. p.
Byt č. 75
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Grobař Martin r. Grobař, Ing., Podlužany 235, Podlužany, PSČ 935 27, SR
Dátum narodenia :
05.06.1974
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 Grobař Pavol r. Grobař, Z. Nejedlého 2880/71, Levice, PSČ 934 01, SR
Dátum narodenia :
15.04.1988
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
16
3. p.
Byt č. 77
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
KOZELKOVÁ
SCARLETT
ING., TN GAGARINOVA 1717/16
103
Dátum narodenia :
27.07.1972
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
16
1 / 2
V 923/12 N 68/12 Darovacia zmluva vz1044/12
Z 4678/12 - Osvedčenie o dedičstve 17D 585/2011, v.z. 3300/12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 2
V 923/12 N 68/12 Darovacia zmluva vz1044/12
Z 4678/12 - Osvedčenie o dedičstve 17D 585/2011, v.z. 3300/12
1 / 1
V 1319/01- ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA DRUŽSTEVNÉHO BYTU
3. p.
Byt č. 78
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Gabrhelová Ľubica r. Kováčiková a Anton Gabrhel r. Gabrhel, Gagarinova 1717/16, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
02.10.1966
Dátum narodenia :
03.05.1963
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
18
V 1317/2001 - ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUŽSTEV. BYTU
prízemie
Byt č. 66
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Črepová Anna r. Trošková, Gagarinova 1717/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1940
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Z 3669/09 Osvedčenie o dedičstve 17D 74/2007-32
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Črepová Darina r. Črepová, Gagarinova 1717/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
11.01.1966
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6
Z 3669/09 Osvedčenie o dedičstve 17D 74/2007-32
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Črep Miroslav r. Črep, Gagarinova 1717/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
15.11.1963
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
2 / 3
1 / 6
Z 3669/09 Osvedčenie o dedičstve 17D 74/2007-32
4/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
18
2. p.
Byt č. 68
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Olajcová Žaneta r. Olajcová, Gagarinova 1717/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
03.10.1972
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
18
3. p.
Byt č. 71
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 BULEJKO MILAN A EVA R.VOLEKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/18
15.06.1947
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
20
prízemie
Byt č. 58
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Halmo Peter, Ing., K Výstavisku 9, Trenčín, SR
10.02.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
20
prízemie
Byt č. 59
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
VIEDENSKÁ
ŽOFIA
R.BENKOVÁ,
GAGARINOVA 1717/20 TN
112
15.06.1930
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
20
1 / 2
Z 832/09 Osvedčenie o dedičstve 16D 1025/2008
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 2
Z 832/09 Osvedčenie o dedičstve 16D 1025/2008
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Lamačková Iveta r. Halmová, Halalovka 2346/47, Trenčín, SR
15.09.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
08.12.1946
1 / 1
V 534/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU - VZ.614/96
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 1
V 1687/2001 - KÚPNA ZMLUVA N 162/01, NZ 131/01
1 / 1
V 897/96 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU - 726/96
1. p.
Byt č. 60
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 KOREC STEFAN A JOZEFA R.CICEROVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/20
04.04.1929
Dátum narodenia :
19.03.1936
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
20
V 528/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU - VZ.610/96
3. p.
Byt č. 64
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
5/20
73 / 5198
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
20
Byt č. 64
3. p.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 Martináková Lucia r. Martináková, Mgr. a Andrej Kučák r. Kučák, Žilinská 644/1, Trenčín, PSČ 911 01, SR,
(adr.manžela:Nad Skalkou 962/9, Ružomberok)
Dátum narodenia :
26.07.1981
Dátum narodenia :
07.09.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
22
V 199/13 Kúpna zmluva, v.z. 657/13
Byt č. 51
prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 STRUHÁR VIKTOR, TRENČÍN,UL.GAGARINOVA 1717 /22
Dátum narodenia :
24.03.1938
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 STRUHÁR VLASTIMIL, TRENČÍN, HOLLÉHO 887/10
Dátum narodenia :
09.03.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
22
Z 2355/04 OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 854/02 -2089/04
Byt č. 56
prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Šipkovská Bibiana r. Kacková, Gagarinova 1717/22, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
14.11.1942
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
24
Z 2159/13 - Osvedčenie o dedičstve 16D/449/2012 - vz.1612/13
V 895/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU - VZ.724/96
Byt č. 46
prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Slaný
Ivan
r.
Slaný,
Ing.,
Gagarinova 1717/22, Trenčín, PSČ 911 01, SR
148
Dátum narodenia :
19.07.1965
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
24
1 / 1
V 1135/13 Darovacia zmluva vz1222/2013
prízemie
Byt č. 47
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Ostrienková Emília r. Gašparová, Gagarinova 1717/24, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
04.07.1932
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
26
Z 3337/10 Osvedčenie o dedičstve 17D/153/2010
prízemie
Byt č. 38
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 STUCHLIKOVA LJUBOV R.POPOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/26
Informatívny výpis
6/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
26
prízemie
Byt č. 38
56 STUCHLIKOVA LJUBOV R.POPOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/26
Dátum narodenia :
28.02.1936
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
26
2. p.
1 / 1
Byt č. 40
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Hojsík
Branislav,
Ing.
a Jana r. Lipárová, 913 33, Horná Súča, č. 1060, SR
118
Dátum narodenia :
15.11.1965
Dátum narodenia :
09.10.1967
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
26
V 3829/06-Kúpna zmluva-3461/06
2. p.
Byt č. 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 Kukučková Miriam r. Kukučková, Ing., Gagarinova 1717/26, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
27.09.1971
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 5484/2012
Spoluvlastnícky podiel :
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
Vchod :
28
1 / 1
P 860/12 začatie súdneho konania č.27C/439/2012 na určenie neplatnosti právneho úkonu pre byt
č.41 s podielom 61/5198 na spoloč.častiach a zariad.domu s.č.1717 a na C KN p.č.1531/15 .
vz.3678/12
P 951/12, P 396/13 Okresný súd Trenčín Uznesenie 27C/439/2012 - Predbežné opatrenie - zákaz
nakladať s nehnuteľnosťami pre byt č.41 s podielom 61/5198 na spoloč.častiach a zariad.domu
s.č.1717 a na pozemku pod domom, C KN p.č.1531/15 . vz.4210/12, vz.1821/13
V 4993/12 Kúpna zmluva vz3488/12
2. p.
Byt č. 33
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Ondrovičová
Helena
r. Hulínová, Gagarinova 1717/28, Trenčín, PSČ 911 01, SR
107
Dátum narodenia :
09.11.1945
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
28
V 284/02 - ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUŽSTEV. BYTU - VZ.1501/03
Z 4825/09 Osvedčenie o dedičstve 16D 249/2009-23
2. p.
Byt č. 34
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Kolesár Milan r. Kolesár a Eva Kolesárová r. Fialová, Gagarinova 1717/28, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
30.09.1933
Dátum narodenia :
29.06.1942
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4983/2013
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
28
1 / 1
V 648/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU - VZ.640/96
3. p.
Byt č. 36
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Dadová Anna r. Cingálková, Gagarinova 1717/28, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Informatívny výpis
7/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
28
Byt č. 36
3. p.
46 Dadová Anna r. Cingálková, Gagarinova 1717/28, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
01.01.1939
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
30
V 644/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUŽSTEV. BYTU- v.z.636/96
Z 4975/07 - Osvedčenie o dedičstve 26D/1714/2006 - vz.55/08.
Byt č. 29
prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
142 Okšová Viera r. Okšová, Gagarinova 1717/30, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
24.07.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
30
Byt č. 25
1. p.
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Cochlarová
Erika
r.
Cochlarová,
G.Viesta 1667/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
138
Dátum narodenia :
16.11.1980
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
30
1 / 2
Z 5865/12- Osvedč. o ded. 15D/636/2012. - V.z. 3827/12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 2
Z 5865/12- Osvedč. o ded. 15D/636/2012. - V.z. 3827/12
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
143 Okša Jaroslav r. Okša, Ing., Halalovka 2340/21, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Dátum narodenia :
05.01.1973
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 1
V 456/12 Kúpna zmluva - v.z. 714/12
Byt č. 27
2. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 NITSCH RICHARD A ZUZANA R.TOMECKOVA,TN UL.GAGARINOVA 1717/30
Dátum narodenia :
19.04.1965
Dátum narodenia :
15.01.1965
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
32
Byt č. 19
2. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
125 Tuhela Peter r. Tuhela a Gabriela Tuhelová r. Mráziková, Rozvadze 428, Trenčianske Stankovce, PSČ 913 11,
SR
Dátum narodenia :
09.09.1973
Dátum narodenia :
08.05.1981
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 1518/08 - Kúpna zmluva - vz.1400/08
2. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Borovský
Milan
r.
Borovský,
K Výstavisku 421/12, Trenčín, PSČ 911 01, SR
144
Dátum narodenia :
28.10.1968
Informatívny výpis
8/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
34
2. p.
Byt č. 12
144 Borovský Milan r. Borovský, K Výstavisku 421/12, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
28.10.1968
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
V 5583/12 Zmluva o prevode vlastníctva bytu vz.4191/12
2. p.
Byt č. 13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Skalík
Lukáš
r.
Skalík,
Kubranská 102, TRENČÍN, PSČ 911 01, SR
131
Dátum narodenia :
01.04.1985
Spoluvlastnícky podiel :
Poznámka
Titul nadobudnutia
Vchod :
34
3. p.
Byt č. 15
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 ŠULAVÍKOVÁ AUGUSTÍNA R.SITKOVÁ, TRENČÍN GAGARINOVA 1717/34
Dátum narodenia :
08.05.1931
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
36
2. p.
Byt č. 5
53 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Pouš František r. Pouš, Bc., Soblahovská 1114/57, Trenčín, SR
Dátum narodenia :
02.04.1978
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
36
2. p.
Byt č. 6
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Koukal
Patrik
r.
Koukal,
Švermova 1630/30, TRENČÍN, PSČ 911 01, SR
123
Dátum narodenia :
12.09.1973
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1 / 1
V 4458/07 Kúpna zmluva Vz 3139/07
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 1
Z 2998/01 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 826/00
V 474/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU - VZ.596/96
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
1 / 1
P 46/10 Poznamenáva sa začatie konanie o neplatnosť darovacej zmluy V 2887/09 vedené na
Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn. 14C/229/2009
V 2887/09 Darovacia zmluva
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 1
V 4211/07- Kúpna zmluva- v.z.2719/07
prízemie
Byt č. 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
31 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 CYPRICH ĽUBOSLAV A DANA R.PETRECHOVÁ ING., TN J.ZEMANA 2355/61
Dátum narodenia :
21.09.1973
Dátum narodenia :
22.12.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
V 2554/2001 - KÚPNA ZMLUVA N 234/2001, NZ 240/2001
9/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Hořínková Jana r. Hurdesová, Gagarinova 1717/34, Trenčín, PSČ 91101, SR
31.01.1941
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
prízemie
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 PECHYOVA ZELMIRA ING., TN UL.GAGARINOVA 1717/34
09.07.1967
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1 / 1
Z 4218/10 Z 4737/10 17D 448/2010 Osvedčenie o dedičstve
prízemie
1 / 1
Byt č. 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 DOBIAS LUDOVIT A BOZENA R.MRAZIKOVA,TN UL.GAGARINOVA 1717/34
31.01.1933
Dátum narodenia :
14.03.1938
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 16
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 KUVIK JAN A VALERIA R.GURICANOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/32
18.04.1937
Dátum narodenia :
23.08.1942
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 17
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 CIERNIK STEFAN A ZOFIA R.JURZICOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/32
09.11.1936
Dátum narodenia :
07.05.1940
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 18
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 ONDRIS RUDOLF ING. A MAGDALENA R.CZAKOVA, UL.GAGARINOVA 1717
Dátum narodenia :
23.01.1933
Dátum narodenia :
22.01.1936
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Malát Richard, Gagarinova 1717/36, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Informatívny výpis
10/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 2
102 Malát Richard, Gagarinova 1717/36, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
17.11.1978
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
V 526/2002 - KÚPNA ZMLUVA
prízemie
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
FABO
JULIUS
A
ELENA
R.OBDRZALOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/32
29
Dátum narodenia :
20.11.1949
Dátum narodenia :
28.03.1957
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 24
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Ševčík Anton r. Ševčík, Gagarinova 717/30, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
21.01.1930
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
Z 2331/09 - osvedčenie o dedičstve D 197/2008 - vz.2116/09
prízemie
Byt č. 26
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 KADAK MARTIN A LUBICA R.FTACNIKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/30
Dátum narodenia :
12.08.1963
Dátum narodenia :
01.07.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 28
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 MINARECH JAN, TN UL.GAGARINOVA 1717/30
Dátum narodenia :
08.12.1963
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
53 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 ZIVCICOVA VLASTA R.SMATRALOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/36
Dátum narodenia :
17.11.1940
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 30
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 PAVLO JOZEF A MARIA R.AMBROVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/28
Dátum narodenia :
17.12.1938
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
Byt č. 3
11/20
21.02.1940
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 PLSKOVA EMILIA R.ONDREJKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/28
Dátum narodenia :
20.08.1929
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 KUTNY MILAN A OLGA R.TRUNKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/28
Dátum narodenia :
29.10.1937
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 32
20.08.1941
1 / 1
Byt č. 35
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 KMETO JOZEF A MARIA R.VACHULIKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/28
Dátum narodenia :
14.06.1925
Dátum narodenia :
06.03.1940
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
Byt č. 37
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 MALAT MIROSLAV A MARTA R.MISTRIKOVA,TN UL.GAGARINOVA 1717/26
Dátum narodenia :
09.11.1952
Dátum narodenia :
31.07.1955
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
Byt č. 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 ZUBOVA EVA R.KUZMOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/36
Dátum narodenia :
28.03.1963
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
Byt č. 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 KORBELOVA OLGA, TN UL.GAGARINOVA 1717/26
Dátum narodenia :
10.12.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 43
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 PRISTAS LUBOS, TN UL.GAGARINOVA 1717/26
Dátum narodenia :
26.09.1969
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
12/20
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 44
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Husár Cyril r. Husár, Ing. a Alena Husárová r. Siková, Gagarinova 1717/24, Trenčín, PSČ 911 01, SR
10.02.1968
Dátum narodenia :
25.06.1973
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 1800/2001 - KÚPNA ZMLUVA
prízemie
Byt č. 45
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 KOBYDA MIROSLAV A MONIKA R.REPKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/24
10.05.1965
Dátum narodenia :
27.12.1971
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 50
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 SKACIKOVA VIERA, TN GAGARINOVA 1717/24
07.04.1973
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 ZMEKO STEFAN A ANNA R.FILOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/22
26.12.1938
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
17.05.1944
1 / 1
Byt č. 53
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 SLANY IVAN ING. A DANA R.HORNAKOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/22
19.07.1965
Dátum narodenia :
25.01.1967
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 55
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 KASSOVIC LADISLAV, TN UL.GAGARINOVA 1717/22
Dátum narodenia :
19.05.1935
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 57
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 RUMANOVSKY PETER ING. A LUBICA R.FABIKOVA,UL.GAGARINOVA 1717
Informatívny výpis
13/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 57
67 RUMANOVSKY PETER ING. A LUBICA R.FABIKOVA,UL.GAGARINOVA 1717
Dátum narodenia :
16.03.1962
Dátum narodenia :
24.09.1961
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 61
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Nováčková
Mária
r.
Šulaviková,
UL. GAGARINOVA 1717/20, Trenčín, SR
19
Dátum narodenia :
06.01.1932
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
prízemie
Byt č. 62
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 STEFANKOVA GABRIELA, TN UL.GAGARINOVA 1717/20
Dátum narodenia :
27.04.1957
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1 / 1
Z 4068/10 17D 351/2010 Osvedčenie o dedičstve
prízemie
1 / 1
Byt č. 65
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 GAZDIK MILAN A VERONIKA R.DZIBELOVA,TN UL.GAGARINOVA 1717/65
Dátum narodenia :
14.02.1933
Dátum narodenia :
25.02.1937
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 67
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Čížová
Sidónia
r.
Jánošíková,
ul. Gagarinova 1717/18, Trenčín, PSČ 911 01, SR
28
Dátum narodenia :
18.07.1930
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Z 2164/97-OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 3234/96
prízemie
Byt č. 69
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 RUSNAKOVA EMILIA R.VRBOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/18
Dátum narodenia :
13.09.1932
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
Byt č. 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
53 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 BARTKOVA ALENA, TN UL.GAGARINOVA 1717/36
Dátum narodenia :
07.12.1953
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
14/20
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 7
11 BARTKOVA ALENA, TN UL.GAGARINOVA 1717/36
Dátum narodenia :
07.12.1953
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
V 479/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU -VZ.601/96
prízemie
Byt č. 70
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
HABANEK
LADISLAV
A MARGITA R.OMACHELOVA, UL.GAGARINOVA 1717
25
Dátum narodenia :
04.03.1953
Dátum narodenia :
18.04.1952
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 72
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 MASARIKOVA KATARINA, TN UL.GAGARINOVA 1717/16
Dátum narodenia :
10.11.1966
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 76
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 DURACKA BOHUSLAV A EVA R.BUGALOVA, TN UL.GAGARINOVA 1717/16
Dátum narodenia :
30.11.1939
Dátum narodenia :
19.05.1947
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 79
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
VALENTSIKOVA
TATIANA,
TN UL.GAGARINOVA 1717/14
21
Dátum narodenia :
20.09.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
prízemie
1 / 1
Byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Prachárová Magdaléna r. Janušková, Gagarinova 1717/36, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
16.05.1929
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
Z 4618/12 Osvedčenie o dedičstve 17D/63/2012, v.z. 3219/12
prízemie
Byt č. 80
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
31 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 KYSELICOVÁ ZUZANA R.KOLLÁROVÁ A KYSELICA JOZEF, TN GAGARINOVA 1717/14
Dátum narodenia :
14.06.1970
Dátum narodenia :
23.01.1967
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Informatívny výpis
15/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
prízemie
Byt č. 80
99 KYSELICOVÁ ZUZANA R.KOLLÁROVÁ A KYSELICA JOZEF, TN GAGARINOVA 1717/14
Dátum narodenia :
14.06.1970
Dátum narodenia :
23.01.1967
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 1318/2001 - ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUŽSTEV. BYTU
prízemie
Byt č. 83
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
CELLEROVÁ
HELENA
R.MASÁROVÁ, TN UL.GAGARINOVA 1717/14
72
Dátum narodenia :
01.11.1937
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1 / 1
V 901/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
Z 2015/02- D 1683/01
prízemie
Byt č. 85
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 BICAN EMIL ING. A ANNA R.KOSTECKA, TN UL.GAGARINOVA 1717/14
Dátum narodenia :
18.02.1940
Dátum narodenia :
26.03.1941
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
prízemie
Byt č. 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 SEDIVY VENDELIN A ZLATICA R.PRUZINCOVA,TN UL.GAGARINOVA 1717
Dátum narodenia :
01.11.1955
Dátum narodenia :
01.06.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Vchod :
1. p.
Byt č. 81
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
73 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Kaščáková
Renáta
r.
Marková, Mgr., Hodžova 1478/11, Trenčín, PSČ 911 01, SR
96
Dátum narodenia :
28.10.1965
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
V 3082/13 - Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, N 20/2013, Nz
21072/2013, v.z. - 2412/13
V 4968/99 - KÚPNA ZMLUVA
1. p.
Byt č. 82
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
53 / 5198
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 LOVIŠKOVÁ SIDÓNIA, SVINNÁ 490
Dátum narodenia :
13.04.1975
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
2. p.
Byt č. 20
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
Informatívny výpis
1 / 1
V 4669/97 -KÚPNA ZMLUVA
16/20
61 / 5198
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
2. p.
Byt č. 20
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 SPAČEK RASTISLAV, TRENČÍN, SOBLAHOVSKÁ 1110/25
11.03.1972
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 1
V 568/99 DAROVACIA ZMLUVA SO ZRIADENÍM VECNÉHO BREMENA
Vchod :
2. p.
Byt č. 48
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
78 SIKA PETER, DRIETOMA Č. 416
06.02.1975
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
V 1096/98 -KÚPNA ZMLUVA
Vchod :
3. p.
Byt č. 49
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
61 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
100 RANINEC RADOSLAV, TRENČIANSKA TURNÁ 567
12.06.1975
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 2
V 2026/2001 - KÚPNA ZMLUVA N 172/2001, NZ 157/2001
Vchod :
3. p.
Byt č. 63
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku :
50 / 5198
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
91 ZVERECOVÁ EVA ING.TRENČÍN, GAGARINOVA 1717/20
18.09.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 2
V 2026/2001 - KÚPNA ZMLUVA N 172/2001, NZ 157/2001
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
HELEŠOVÁ
MONIKA,
TN GEN. GOLIANA 1539/13
101
03.03.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 1
V 1193/99 ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA DRUŽSTEVNÉHO BYTU
Legenda:
Tituly nadobudnutia LV:
V 471/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 472/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 473/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 475/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 476/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 477/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 478/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 480/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 481/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 482/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 523/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 524/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 529/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 532/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
Informatívny výpis
17/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
V 533/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 536/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 538/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 621/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 622/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 623/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 624/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 626/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 627/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 634/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 635/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 641/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 645/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 647/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 889/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 892/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 893/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 894/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 903/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 643/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 526/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 527/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 535/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 619/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 628/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 639/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU VZ.632/96
V 646/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 636/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 769/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 770/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 896/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 898/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
V 902/96 -ZMLUVA O PREVODE VLASTN. DRUZSTEV. BYTU
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
V 480/96 -PRAVO DOZIVOTNEHO UZIVANIA V PROSPECH: PECHYOVA MARIA [*22.11.1937] A PECHY JA
[*11.02.1931] NA BYT C.11
V 636/96 -PRAVO BEZPLATNEHO DOZIVOTNEHO UZIVANIA PRE VIERU SKACIKOVU [*13.08.1938] A STEFANA
SKACIKA [*30.05.1940] NA BYT C.50
V 526/96 -PRAVO DOZIVOTNEHO UZIVANIA V PROSPECH: STEFANKOVA GABRIELA [*19.05.1929] NA BYT
C.62
V 645/96 -PRAVO DOZIVOTNEHO UZIVANIA V PROSPECH:MALATOVA OLGA [* 19.8.1930] A MALAT
FERDINAND [* 1.1.1925] NA BYT C.37
V 1718/98 -ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA BYT Č.34, PODIEL NA SPOL.ČASTIACH DOMU A POZEMKU V 61/5198 NA
ÚVER POSKYTNUTÝ PRVOU STAVEBNOU SPORITEĽŇOU A.S. BRATISLAVA PODĽA ZMLUVY ZO DŇA
30.3.1998
20 V 2175/05 Záložné právo na byt č.60/1. posch. a na spoluvl.podiel na spoloč.častiach a zar.domu s.č.1717 a na
pozemkoch p.č.1531/15 v podiele 73/5198 v prospech Tatra banka a.s.Hodžovo nám.3,Bratislava 1 IČO:00686930
podľa zálož.zmluvy zo dňa 6.6.2005.
33 V 4655/08 - Záložné právo na byt č. 27 s podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.
číslom 1717 a na pozemky pod domom, parcely č. 1531/15 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31575951 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 04/374/08 zo dňa
12.8.2008
33 V 2858/13 - Záložné právo na byt č. 27 s podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.
číslom 1717 a na pozemok pod domom, C-KN parcela č. 1531/15 v prospech:Prima Banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
0000000000056477 zo dňa 25.6.2013, v.z. - 2392/13
73 V 2882/11 Záložné právo na byt číslo 84 s podielom 53/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so
súpisným číslom 1717 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 1531/15 a na pozemok registra C KN s
parcelným číslom 1531/15 v prospech : Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320
155, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.: 001/065860/11-003/000 zo dňa
10.6.2011. Vz. 2436/11
75 V 643/96 -BEZPLATNE DOZIVOTNE UZIVANIE PRE JOZEFA PRISTASA [*10.08.1937] A MARIU PRISTASOVU
[*20.11.1937] NA BYT C.43- v.z.766/96
91 V 1193/99 -ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE §15 ZÁK.Č. 182/1993
Z.z. NA BYT Č.63.
Informatívny výpis
18/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
92 V 568/99, VECNÉ BREMENO : PRÁVO BEZPLATNÉHO DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA BYTU Č.20 V PROSPECH :
KODRLE VÁCLAV ING. [* 28.5.1930] A KODRLOVÁ BOŽENA R.ČÍŽKOVÁ [* 27.3.1922].
94 V 2692/10 - Záložné právo na byt č. 44 s podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.
číslom 1717 a na pozemku pod domom, parcele č. 1531/15 v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004 podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo
dňa 4.6.2010
96 V 4968/99 - VECNÉ BREMENO: PRÁVO BEZPLATNÉHO DOŽIVOTNÉHO BÝVANIA A UŽÍVANIA BYTU Č.81 V
PROSPECH VÁCLAVA MARKU [* 28.9.1926]
97 V 834/11 Záložné právo na byt číslo 68 s podielom 50/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so
súpisným číslom 1717 a na pozemku pod domom registra C KN s parcelným číslom 1531/15 v prospech : Tatra
banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 00 686 930, na základe Zmluvy o záložnom práve zo dňa
21.2.2011.
98 V 1317/2001 - NA BYT Č.78 ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE §15
ZÁK.Č. 182/1993 Z.z.
98 V 1764/11 - Záložné právo na byt č. 78 s podielom 73/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.
číslom 1717 a na pozemku pod domom, parcele č. 1531/15 v prospech Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3,
Bratislava, IČO: 00686930 podľa Zmluvy o záložnom práve zo dňa 12.4.2011
99 V 1318/2001 - NA BYT Č.80 ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE §15
ZÁK.Č. 182/1993 Z.z.
103 V 1319/01- NA BYT Č.77 ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE §15
ZÁK.Č.182/93 Z.Z.
107 V 284/02 - NA BYT Č.33 ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE §15
ZÁK.Č. 182/1993 Z.z. - VZ.1501/03
107 V 3602/03 - ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH PSS, A.S. BAJKALSKÁ 30, BRATISLAVA, IČO: 31 335 004, NA
ZABEZPEČENIE ÚVERU NA BYT Č.33, ZO ZMLUVY ZO DŇA 22.10.2003 - VZ.3805/03
108 Z 3780/01 - NA BYT Č.23 - VECNÉ BREMENO:PRÁVO DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA A BÝVANIA V
PROSPECH:VILMA RUTOVÁ R.BOČÁKOVÁ, [* 9.8.1940], BYTOM TRENČÍN,GAGARINOVA 1717/30 - VZ.1691/03
115 V 4475/99 -VECNÉ BREMENO: PRÁVO BEZPLATNÉHO DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA BYTU Č.73 V PROSPECH
ŠTEFAN SZABO [* 11.12.1929] - VZ.206/00
123 V 3943/07 Záložné právo na byt č. 6 s podielom 73/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.č.
1717 a na pozemky pod domom parc.č. 1531/15 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4,
Bratislava, IČO: 00151653 podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 3.9.2007,
v.z.2598/07, v.z.2719/07
123 V 1362/08 - záložné právo na byt č. 6 s podielom 73/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.č.
1717 a na pozemky pod domom parc.č. 1531/15 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4,
Bratislava, IČO: 00151653, podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 12.3.2008 vz.1095/08
124 V 283/02 - NA BYT Č.5 ZÁLOŽNÉ PRÁVO V PROSPECH OSTATNÝCH VLASTNÍKOV BYTOV V ZMYSLE §15
ZÁK.Č. 182/1993 Z.z. - v.z. 1495/03
125 V 1517/08 záložné právo na byt č.19 s podielom 61/5198 na spoloč.častiach a zariadeniach domu s.č.1717 a na
poz.p.č.1531/15 v prospech Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO:36 854 140
podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.063812/Zal/1 zo dňa 18.3.2008 - vz.1284/08
126 Z 3780/01 - NA BYT Č.23 - VECNÉ BREMENO:PRÁVO DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA A BÝVANIA V
PROSPECH:VILMA RUTOVÁ R.BOČÁKOVÁ, [* 9.8.1940], BYTOM TRENČÍN,GAGARINOVA 1717/30 - VZ.1691/03
127 Z 3780/01 - NA BYT Č.23 - VECNÉ BREMENO:PRÁVO DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA A BÝVANIA V
PROSPECH:VILMA RUTOVÁ R.BOČÁKOVÁ, [* 9.8.1940], BYTOM TRENČÍN,GAGARINOVA 1717/30 - VZ.1691/03
128 Z 832/09 Vecné bremeno: Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č. 58 s podielom 61/5198 na
spoloč. častiach a zariadeniach domu so súp.č. 1717 a parc.č. 1531/15 v prospech oprávnenej Anna Halmová,
rod. Gallová, nar.12.5.1927, bytom Trenčín, Gagarinová 1717/20
129 Z 832/09 Vecné bremeno: Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č. 58 s podielom 61/5198 na
spoloč. častiach a zariadeniach domu so súp.č. 1717 a parc.č. 1531/15 v prospech oprávnenej Anna Halmová,
rod. Gallová, nar.12.5.1927, bytom Trenčín, Gagarinová 1717/20
131 V 2887/09 Vecné bremeno doživotné užívanie bytu č.13 s podielom 61/5198 na spoločných častiach a
zariadeniach domu s.č.1717 a na poz.p.č.1531/15 v prospech : Skalíková Marta r.Gembická nar.30.7.1940.
138 V 383/12 - Záložné právo na byt č. 25 s podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.
číslom 1717 a na pozemku pod domom C KN parcele č. 1531/15 v prospech Československá obchodná banka,
a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva reg.č. 219248/Zal/1
zo dňa 26.1.2012, v.z. 655/12, 714/12
139 Z 4678/12 - Vecné bremeno: právo bezplatného doživotného bývania v byte č. 75 s podielom 50/5198 na
spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č. 1717 a na pozemku pod domom C KN parc.č. 1531/15 v
prospech Ing. Marian Lacko r. Lacko, nar. 22.4.1954, v.z. 3300/12
140 Z 4678/12 - Vecné bremeno: právo bezplatného doživotného bývania v byte č. 75 s podielom 50/5198 na
spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č. 1717 a na pozemku pod domom C KN parc.č. 1531/15 v
prospech Ing. Marian Lacko r. Lacko, nar. 22.4.1954, v.z. 3300/12
142 Z 5865/12- Vecné bremeno: právo bezplatného doživotného bývania a užívania nehnuteľností - byt č. 29 s
podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súpisným číslo 1717 a na pozemku
registra C KN pod domom s parcelným číslom 1531/15 v prospech oprávneného Emília Okšová r. Kvintová, nar.
24.02.1942, bytom Trenčín, Gagarinova 1717/30, na základe Osvedč. o ded. 15D/636/2012. - V.z. 3827/12
143 Z 5865/12- Vecné bremeno: právo bezplatného doživotného bývania a užívania nehnuteľností - byt č. 29 s
podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu so súpisným číslo 1717 a na pozemku
registra C KN pod domom s parcelným číslom 1531/15 v prospech oprávneného Emília Okšová r. Kvintová, nar.
24.02.1942, bytom Trenčín, Gagarinova 1717/30, na základe Osvedč. o ded. 15D/636/2012. - V.z. 3827/12
Informatívny výpis
19/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
144 V 5582/12 záložné právo na byt č. 12 s podielom 61/5198 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp.
číslom 1717 a na pozemku pod domom C KN parcele č. 1531/15, v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, Bratislava, IČO:00 151 653, podľa zmluvy o zriadení záložného práva a Mandátnej zmluvy zo
dňa 21.11.2012. vz.4189/12,4191/12
Iné údaje:
OKO III.etapa vz.č.2575/2009
20
46
73
94
97
141
R 554/06 - Oprava veľkosti podielov - vz.3705/06
R 674/06- Žiadosť o opravu- v.z.4142/06
R 545/11 Žiadosť o opravu údajov. Vz. 2435/11
R 513/10 - Zmena trvalého pobytu
R 1/11 Žiadosť o zmenu adresy. Vz 640/11
R 1037/12 Zmena adresy vz88/13
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
20/20
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.09.2013
Download

gagarinova1717LV.pdf