SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RÁDIOBIOLÓGIE,
RÁDIOFYZIKY
Všetkým členom Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky
Vec: Korešpondenčné voľby do výboru Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie,
rádiofyziky na obdobie 2011-2014 / pokyny
Výbor Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, rádiobiológie, rádiofyziky vyhlasuje korešpondenčný
spôsob volieb do výboru a do dozornej rady na funkčné obdobie 2011-2014.
Výbor zriadil volebnú komisiu a vymenoval členov v zložení:
1. MUDr. Rakická Gabriela.
2. Ing. Pleško Bohuslav
3. Mgr. Grežd'o Jozef
za náhradníka : MUDr. Zuzanu Dolinskú
Žiadame, aby každý člen spoločnosti, ktorý využije právo a zúčastní sa korešpondenčného spôsobu volieb zo
zoznamu členov spoločnosti dopísal na priloženom hlasovacom lístku s pečiatkou SLS a SSRTBF mená 9
kandidátov, ktorých navrhuje do výboru a 3 kandidátov do dozornej rady.
Vyplnený hlasovací lístok žiadame odoslať v priloženej zatvorenej obálke najneskôr do 30. 11. 2010 na adresu :
Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22, Bratislava
Na obálku uviesť heslo: „Voľby SSROBF"
Dôležité upozornenie:
1.
Hlasovací lístok sa stane neplatným, ak počet navrhnutých kandidátov bol väčší ako 9 do výboru a
väčší ako 3 do dozornej rady, a hlasovací lístok bol odoslaný po 30. 11. 2010.
2.
Počet navrhnutých kandidátov môže byť aj menší ako 9 a menší ako 3.
3.
V prípade získania rovnakého počtu hlasov rozhoduje volebná komisia hlasovaním.
Odstupujúci výbor: Bolješíková E., Malec V., Pleško B., Dubinský P., Hrubý R., Cimmermann F.,
Králik G., Jutka K., Matula P.
Dozorná rada : Rakická G., Kostrianová M., Kohúteková A.
Vám ďakujú za doteraz prejavenú dôveru.
V Bratislave dňa 7. 10. 2010
Za volebnú komisiu :
Mudr Rakická Gabriela
Za výbor: h Doc. MUDr. Elena Bolješíková CsC
Slovenská lekárska spoločnosť
065, SP. RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RADIOBIOLOGIE, RADIOFYZIKY
DÁTUM : 5.10.2010
Meno
Titul
Alakša Vicent
MUDr.
Baláž Igor
MUDr.
Balážová Zuzana
MUDr.
Barilíková Gabriela
MUDr.,CSc.
Bednár Václav
Ing.
Belánová Katarína
MUDr.
Benkovičová Jana
MUDr.
Bergendyová Eva
MUDr.
Bezák Ľuboš
MUDr.
Bláhová Alexandra
MUDr.
Bočak Miroslav
MUDr.
Bodorová Marta
MUDr.
Bohušová Mária
MUDr.
Bolješíková Elena
MUDr.,CSc.
Cibiková Jana
RNDr.
Cichý Arpád
MUDr.
Cimmermann František MUDr.
Cipková Andrea
MUDr.
Česáková Helena
MUDr.
Dolinská Zuzana
MUDr.
Dubinský Pavol
MUDr.
Ďuríčková Magdaléna MUDr.
Dzurovčinová Eva
MUDr.
Egryová Monika
MUDr.
Fekete Marek
Ing.
Fríbertová Mária
Mgr.
Frívaldský Marián
MUDr.
Fujka Juraj
MUDr.
Garanová Hana
MUDr.
Gomola Igor
Ing., PhDr.
Grežďo Jozef
Mgr.
Gulyásová Gabriela
MUDr.
Mesto
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Bátka
Košice
Bojnice
Košice
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Ružomberok
Žilina
Bratislava
Horná Poruba
Košice
Trenčín
Košice
Lúčky pri Ružomberku
Bratislava
Košice
Uzovce
Košice
Košice
Bratislava
Bratislava
Košice
Michalovce
Košice
Bratislava
Bratislava
Fiľakovo
Počet: 125
Meno
Hajtmanová Eva
Haviar Dušan
Hermanová Gabriela
Hrubý Richard
Humenik Drahoslav
Chorváth Martin
Niťová Gabriela
Janíčkova Natália
Jasenčak Martin
Jurga Ľudovít
Jutka Karol
Kalinová Jana
Kapalla Marko
Kasinská Andrea
Kecskés Ivan
Kekešiová Dana
Klenovský Samuel
Kmec Juraj
Kočišová Mária
Kohúteková Alžbeta
Kochanová Mária
Koňová Katarína
Kothajová Eva
Krajci Michal
Krajčovičová Ivana
Králik Gabriel
Kraus Miroslav
Križanová Anna
Krkošek Anton
Kunca Jozef
Kurišová Vladimíra
Kuvik Milan
Titul
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
RNDr.
MUDr.
RNDr.
MUDr.
RNDr.
Mesto
Martin
Bratislava
Michalovce
Žilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Klčov
Prof.,MUDr.,DrSc. Trnava
MUDr.
Košice
RNDr.
Michalovce
Mgr.
Ružomberok
MUDr.
Lučenec
MUDr.
Kalná nad Hronom
MUDr.
Bratislava
MUDr.
Nitra
MUDr.
Prešov
MUDr.
Martin
MUDr.
Trenčín
MUDr.
Pezinok
MUDr.
Komárno
MUDr.
Banská Bystrica
MUDr.
Bratislava
MUDr.
Borinka pri Bratislave
RNDr.
Bratislava
MUDr.
Krompachy
Ing.
Stupava
Ing.
Čabaj
Ing.
Košice
MUDr.
Trenčín
MUDr.
Rimavská Sobota
Slovenská lekárska spoločnosť
065, SP. RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RADIOBIOLOGIE, RADIOFYZIKY
DÁTUM: 5.10.2010
Meno
Titul
Laginová Viera
RNDr., CSc.
Doc.,MUDr.,CSc.
Lepej Ján
Ligačová Andrea
MUDr.
Lukačko Pavol
MUDr.
Lukačovičová Miroslava MUDr.
Malá Martina
MUDr.
Malec Vladimír
MUDr.
Malicher Anton
MUDr.
Marko Pavol
Ing.
Martinková Andrea
MUDr.
Masarykova Andrea
MUDr.
Matejovičová Eva
MUDr.
Doc.RNDr., CSc.
Matula Pavol
Mazalová Dagmar
MUDr.
Mihal Stanislav
MUDr.
Michaličková Alica
MUDr.
Mrázová Eva
MUDr.
Nadzonova Daniela
MUDr.
Nemček Peter
Mgr.
Németh Peter
MUDr.
Palkovácsová Iveta
MUDr.
Palo Marek
MUDr.
Piatnicová Darina
RNDr.
Piňáková Zuzana
MUDr.
Pleško Bohuslav
Ing.
Pobijaková Margita
MUDr.
Počtová Ľubica
MUDr.
Pohrancová Martina MUDr.
Priateľova Iveta
MUDr.
Rakická Gabriela
MUDr.
Randušková Michaela MUDr.
Riedlová Katarína
MUDr.
Počet: 125
Mesto
Meno
Titul
Bratislava
Košice
Bratislava
Bratislava
Trnava
Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Trenčín
Banská Bystrica
Bratislava
Topoľčany
Košice
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava
Nitra
Košice
Nitra
Žilina
Rimavské Janovce
Prešov
Prešov
Bratislava
Trenčín
Bratislava
Prešov
Žiar nad Hronom
Košice
Banská Bystrica
Bratislava
Trenčín
Rosinská Oľga
MUDr.
Roško Jozef
MUDr.
Rusnák Marcel
Saling Jaroslav
Ing.
Sanisló Ľuboslav
MUDr.
Sepéši Branislav
MUDr.
Siracká Eva
MUDr., CSc.
Spišáková Jana
MUDr.
Styková Dagmar
MUDr.
Sudeková Dagmar
MUDr.
Šalát Dušan
Ing.
Šandorová Monika
MUDr.
Ščepanovič Daniela
MUDr.,PhD.
Šimonová Eva
MUDr.
Šiška Peter
MUDr.
Doc.MUDr., CSc.
Šmajda Beňadik
Špánik Viliam
MUDr.
Štubňa Viliam
Ing.
Švantnerova Monika
MUDr.
Thomková Alena
Mudr.
Tomašovičová Katarína MUDr.
Vanek Peter
MUDr.
Vorobjov Martina
MUDr.
Doc,MUDr.,CSc.
Wagnerová Mária
Zaborská Zdenka
RNDr.
Zacharová Anna
MUDr.
Závodská Alena
MUDr.
Zavrelová Silvia
MUDr.
Žabková Viera
MUDr.
Mesto
Komárno
Michalovce
Prešov
Žilina
Kalinovo
Banská Bystrica
Bratislava
Michalovce
Banská Bystrica
Žilina
Trenčín
Bratislava
Bratislava
Žilina
Bratislava
Košice
Trenčín
Košice
Bratislava
Žilina
Lučenec
Žilina
Bratislava
Košice
Martin
Žilina
Bodíky
Trenčín
Banská Bystrica
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE,
RÁDIOBIOLÓGIE, RÁDIOFYZIKY
organizačná zložka SLS
HLASOVACÍ
LÍSTOK
pre korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady
na funkčné obdobie 2011 - 2014
I.
Kandidátka do výboru spoločnosti.
Por. Meno, priezvisko
číslo bez vedeckých hodností kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
Mesto
Kandidátka do dozornej rady
Por. Meno, priezvisko
číslo bez vedeckých hodností kandidáta
1.
2.
3.
Mesto
Download

info, kandidátka, hlasovací lístok - Slovenská spoločnosť radiačnej