ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM JOZEFA HERDU
a
v
á
r
p
s
á
n
č
o
r
ý
V
Školský rok 2012/2013
Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba.
(Petronius)
VÝROČNÁ SPRÁVA
Športového gymnázia
Jozefa Herdu Trnava
Školský rok 2012/2013
STRANA 4
VÝROČNÁ
SPRÁVA
OBSAH
Príhovor predsedu TTSK.....................................................................................................
Príhovor riaditeľa školy........................................................................................................
Prehľad o učiteľoch..............................................................................................................
Prehľad o ostatných zamestnancoch...................................................................................
Ocenenie za celoživotnú prácu............................................................................................
O činnosti predmetových komisií.........................................................................................
Predmetová komisia cudzích jazykov........................................................................
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry................................................
Predmetová komisia človek a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra........
Predmetová komisia matematiky a práce s inforrmáciami........................................
Predmetová komisia zdravie a pohyb.......................................................................
Predmetová komisia človek a príroda, človek a svet práce.......................................
Nový Blesk...........................................................................................................................
Úspechy školy......................................................................................................................
Úspechy žiakov....................................................................................................................
Športovec školy za rok 2012................................................................................................
Výsledky a vyhodnotenie športovej činnosti........................................................................
Atletika.......................................................................................................................
Karate........................................................................................................................
Tenis..........................................................................................................................
Športová streľba........................................................................................................
Basketbal...................................................................................................................
Futbal.........................................................................................................................
Športová gymnastika.................................................................................................
Krasokorčuľovanie.....................................................................................................
Bejzbal.......................................................................................................................
Džudo........................................................................................................................
Hokej..........................................................................................................................
Plávanie.....................................................................................................................
Takto sa vidíme my a naše výsledky...................................................................................
Tabuľkový prehľad o triedach..............................................................................................
Maturitné skúšky 2013.........................................................................................................
Riaditeľské pochvaly............................................................................................................
Zo života školy.....................................................................................................................
Ukážky tvorby žiakov...........................................................................................................
Diplomy................................................................................................................................
Organizácia školského roka 2013/2014...............................................................................
5
6
7
9
11
12
12
13
16
19
23
27
30
31
32
34
38
38
40
41
43
44
45
45
46
46
47
48
49
54
73
74
76
78
84
87
88
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 5
PRÍHOVOR PREDSEDU TTSK
Vážení priatelia,
v našom kraji kladieme veľký dôraz na
rozvoj stredného školstva a výchovu mládeže
v znamení úcty k tradíciám, ktorá tvorí reálnu
podstatu zodpovednosti za budúcnosť. Teší
ma, že významnú úlohu v tomto snažení
zohráva Športové gymnázium Jozefa Herdu,
ktoré vzorne reprezentuje Trnavský
samosprávny kraj vo viacerých súťažiach
v oblasti športu, výtvarného umenia,
novinárčiny, školských predmetov a iných.
Nie je preto prekvapením, že
gymnázium bolo najlepšie v súťaži Škola
roka a ako najlepšiu strednú školu ju v rámci
projektu Olympijských festivalov detí
a mládeže ocenil aj prezident Slovenského
olympijského výboru František Chmelár.
Š p o r t o vém u
g ym n áz i u
robia
každoročne dobré meno športovci takmer vo
všetkých odvetviach. Školu, kraj i krajinu
reprezentujú doma aj v zahraničí tenisti,
plavci, strelci, karatisti, džudisti, atléti,
gymnasti, basketbalové či futbalové
kolektívy.
Trnavské športové gymnázium Jozefa
Herdu je ustanovizňou, ktorá robí česť
strednému školstvu nielen v tomto meste, ale
v celom Trnavskom samosprávnom kraji. Do
budúcnosti mu zo srdca želám naplnenie
všetkých priorít, kvalitných učiteľov, dobré
materiálovo-technické vybavenie a žiakov,
z ktorých vyrastú úspešní profesionálni
odborníci.
Na záver mi dovoľte vysloviť úprimné
poďakovanie všetkým, ktorí sa o dobré meno
školy zaslúžili - pedagógom, riadiacim
pracovníkom i študentom. Za ich nadšenie,
obetavosť a usilovnú prácu im patrí môj
obdiv.
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
STRANA 6
VÝROČNÁ
SPRÁVA
PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY
Vážení kolegovia, študenti, rodičia!
Čoraz viac ma prekvapuje rýchlosť, akou
prebehne školský rok, a nastane čas, keď
každý učiteľ, žiak, či rodič školopovinného
dieťaťa hodnotí a bilancuje. Ako pedagóg
som zažil niekoľko desiatok školských rokov
a musím konštatovať, že každý z nich bol
čímsi výnimočný. V jednom sa nahromadilo
veľa úspechov a pozitív, v inom sme zas
popri mnohých radostných zažili i viaceré
smutné udalosti. Ten uplynulý rok bol napriek
mnohým problémom úspešný. Z množstva
úspechov našich žiakov by som chcel
spomenúť aspoň niektoré - 1. miesto
v krajskom kole Geografickej olympiády
získala Klaudia Giebelová (III.B), Peter
Flenko (kvinta) obsadil 6. miesto
v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom
jazyku, školský časopis Nový Blesk obsadil
v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 3.
miesto. Pyšní môžeme byť na úspechy
našich športovcov, ktorí sa kvalifikovali na
viaceré medzinárodné súťaže. Na
Európskom olympijskom festivale mládeže
nás budú reprezentovať – Martin Majer
(VI.SG) v džude, Tomáš Púchly (kvinta)
v plávaní, Michaela Pešková (kvinta)
v atletike. Účasť na Majstrovstvách sveta
juniorov v plávaní si vybojovali Barbara
Bartovičová (kvinta) a Barbora Križanová
(VII.SG). Na majstrovstvách Európy juniorov
v športovej streľbe nás bude reprezentovať
Veronika Sýkorová (VII.SG) a na
Majstrovstvách sveta juniorov v atletike
v hode oštepom Maximilián Slezák (kvinta),
ktorý bol aj členom úspešného družstva
atlétov na školských majstrovstvách sveta
„Humbert Cup“ v Karlových Varoch, kde
obsadili výborné 5.miesto. Pochvala a vďaka
za reprezentáciu školy patrí samozrejme
nielen úspešným žiakom, ale i ich učiteľom
a trénerom. Podrobné informácie prinášajú
správy o činnosti jednotlivých predmetových
komisií.
Po dvoch mesiacoch oddychu budú stáť pred
nami nové výzvy. Dúfam, že môžem hovoriť
aj za svojich kolegov, že pôjdeme do toho, aj
napriek mnohým problémom, s ktorými
denno-denne zápasíme. Vždy to bolo, je
a bude o ľuďoch, o jednotlivcovi, ktorý sa
dokáže popasovať s problémom, ktorý sa
rozhodne pre priamu a úprimnú komunikáciu,
či už medzi kolegami alebo medzi učiteľom
a žiakom. Život vždy prináša komplikácie, ale
ja verím svojim kolegom, že zaujmú tie
správne postoje, že sa rozhodnú pre ochotu,
záujem a nadšenie, lebo to sú tie záchranné
páky, ktoré nám pomôžu zvládnuť i tie
najzložitejšie situácie.
Mgr. Jozef Jančovič
riaditeľ školy
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 7
PREHĽAD O UČITEĽOCH
V školskom roku 2012/2013 pôsobili na škole nasledujúci
pedagógovia:
Mgr. Jozef Jančovič, telesná výchova +
branná výchova, riaditeľ školy
Mgr. Marek Koprna, slovenský jazyk + anglický jazyk, triedny v VII.SG
Mgr. Helena Kamenčíková, slovenský jazyk
+ nemecký jazyk, zástupkyňa riaditeľa školy
RNDr. Ivona Kozániová, matematika + biológia, triedna v I.S
Mgr. Zdenka Študencová, matematika +
fyzika, zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Gabriela Kraváriková, slovenský jazyk +
nemecký jazyk, triedna v Príme
PaedDr. Peter Toman, matematika + telesná výchova, zástupca riaditeľa školy
Mgr. Adriana Kubáňová, slovenský jazyk +
dejepis, vedúca PK SJL, triedna v IV.A
Mgr. Jarmila Bachoríková, matematika +
informatika, triedna v III.B
Mgr. Eva Lukovičová, nemecký jazyk + slovenský jazyk, triedna v IV.S
Mgr. Leo Blažek, fyzika + základy techniky,
triedny v II.S
Mgr. Eva Matuškovičová, francúzsky jazyk +
ruský jazyk
Mgr. Hana Brestovanská, anglický jazyk
PaedDr. Mária Mikušová, slovenský jazyk +
občianska výchova
Mgr. Ľubomíra Bučányová, slovenský jazyk
+ filozofia, triedna v II.A
PaedDr. Daniela Burzová, geografia + ruský jazyk + etická výchova
Mgr. Kristína Cintavá, matematika + anglický jazyk
Mgr. Ján Duda, telesná výchova + slovenský jazyk
Jana Duchoslavová, biológia + chémia +
anglický jazyk
Mgr. Zuzana Gunišová, anglický jazyk +
slovenský jazyk, kariérová poradkyňa školy
Mgr. Miriam Gurová, anglický jazyk
Mgr. Eva Holešová, anglický jazyk + slovenský jazyk, triedna v VIII.SG
Mgr. Edita Horváthová, nemecký jazyk +
ruský jazyk
Mgr. Michal Chren, fyzika + chémia
Mgr. Ľudmila Klementisová, biológia +
chémia, triedna v I.A
Mgr. Beata Kopčanová, anglický jazyk +
slovenský jazyk + občianska náuka
Mgr. Klára Odnogová, biológia + telesná výchova
Mgr. Radovan Pecár, anglický jazyk + výtvarná výchova
Mgr. Zora Petrášová, nemecký jazyk + pedagogika
RNDr. Marta Pereira-Anettová, matematika +
deskriptívna geometria, triedna v III.A
Mgr. Milan Pivarček, telesná výchova
Mgr. Jana Révesová, občianska náuka + ruský jazyk + etická výchova, vedúca predmetovej
komisie človek a spoločnosť, človek a hodnoty,
umenie a kultúra, triedna v IV.B
Mgr. Veronika Rumančíková, katechetika
Mgr. Vlasta Ružová, matematika + telesná výchova, vedúca predmetovej komisie zdravie a
pohyb, triedna v VI.SG
PhDr. Zuzana Rybová, dejepis + ruský jazyk +
estetická výchova, triedna v II.B
RNDr. Daniela Sedláčková, matematika +
chémia, vedúca predmetovej komisie matematika a práca s informáciami, triedna v III.SG
STRANA 8
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Mgr. Anna Solčianska, slovenský jazyk +
ruský jazyk, triedna v I.B
Mgr. Magdalena Vaculková, slovenský jazyk
+ nemecký jazyk, triedna v II.SG
Ing. Jana Svobodová, anglický jazyk + chémia
PaedDr. Denisa Vanáková, informatika + biológia, triedna v Kvinte
Mgr. Marta Szalóová, chémia + fyzika
Mgr. Ľubica Važanová, slovenský
a literatúra + občianska náuka
Ing. Jana Štefechová, anglický jazyk
Mgr. Jana Tomčíková, fyzika + biológia
RNDr. Vladimír Ulašin, matematika + informatika
Mgr. Silvia Václavová, ruský jazyk + dejepis
+ etická výchova, triedna v III.S
Učiteľský zbor v školskom roku 2012/2013.
jazyk
Mgr. Marianna Vidová, slovenský jazyk + francúzsky jazyk, vedúca predmetovej komisie jazyk a komunikácia – cudzie jazyky
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 9
PREHĽAD O OSTATNÝCH ZAMESTNANCOCH
Psychológ a výchovný poradca školy:
PhDr. Katarína Čermanová
Tréneri:
Mgr. Eva Ambrušová, jazdectvo
Tatiana Bergmannová, plávanie
Mgr. Ján Bíreš, futbal
Miroslav Bokor, krasokorčuľovanie
Mgr. Eduard Čordáš, atletika
Renáta Gašparovičová, karate
Mgr. Ladislav Hlavatý, plávanie
Mgr. Rastislav Hlavatý PhD., plávanie
Mgr. Eva Charfreitagová, atletika
Juraj Jančovič, tenis
RSDr. Miroslav Kyrinovič, atletika
Mgr. Juraj Lukovič, basketbal
Rudolf Macko, hokej
Mgr. Branislav Pokrývka, džudo
Ing. Vanesa Prajová, športová streľba
Ing. Juraj Sedlák, športová streľba
Ing. Branislav Slamka, športová streľba
Jozef Svátek, džudo
Alexander Vojtichov, športová gymnastika
Mgr. Vojtech Žitný, futbal
Ostatní pedagogickí zamestnanci školy:
PaedDr. Gabriel Kalapoš, viedol spevácky zbor Cantica Nova
Školský internát:
Mgr. Jana Šidlíková, vedúca metodického
združenia
Gabriela Brunovská, upratovačka
Anna Dobiašová, vrátnička
Mgr. Jana Brestovanská, vychovávateľka
Mgr. Dagmar Janáková Jármayová,
vychovávateľka
Bc. Ingrid Lackovičová, vychovávateľka
Ostatní nepedagogický pracovníci školy:
Ing. Michaela Blahová, hospodárka
Ing. Ľubomír Novák, vrátnik
Jarmila Neštická, mzdová účtovníčka
Gabriela Čmehílová, upratovačka
Daša Horváthová, účtovníčka
Jana Meszárosová, upratovačka
Drahoslava Sedláčková, správa majetku
Daniela Prokopová, upratovačka
Jana Silberhornová, sekretárka
Anna Sojáková, upratovačka
Jozef Dudek, údržbár
Ľubomíra Vrábliková, upratovačka
Katarína Bašová, upratovačka
Peter Kovačovič, školník
STRANA 10
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Pracovníčky školskej jedálne:
Oľga Škultétyová, vedúca školskej jedálne
Silvia Štibravá, kuchárka
Adriana Rábarová, administratívna
Jana Beňová, pomocná kuchárka
pracovníčka školskej jedálne
Alexandra Gálová, pomocná kuchárka
Adriana Janečková, hlavná kuchárka
Jana Sorátová, pomocná kuchárka
Daniela Hunčová, kuchárka
Sidónia Stratená, pomocná kuchárka
Veronika Miklušáková, kuchárka
Erika Štibrányiová, pomocná kuchárka
Andrea Susedková, kuchárka
Daniela Melknerová, upratovačka
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 11
OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÚ PRÁCU
O c e n e n i e p ra c o v n íko v š k o l s t v a p r i p r í le ž i t o s t i D ň a
učiteľov
Výnimoční pedagogickí i nepedagogickí
pracovníci z Trnavského samosprávneho
kraja si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali
v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika
v Trnave od predsedu TTSK Tibora Mikuša
ocenenia. Predseda kraja odovzdal dovedna
31 pamätných medailí za celoživotnú prácu a
mimoriadne výsledky dosiahnuté vo
výchovno-vzdelávacom procese a 30
pamätných listov za mimoriadne výsledky
a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní
mladej generácie.
„Keď som rozmýšľal, prečo sa mi niektoré
veci v živote darili, tak som prišiel k záveru,
že človek je úspešnejší v tých oblastiach,
v ktorých mal šťastie na učiteľa. Ja som také
šťastie na učiteľov mal. Mechanicky
neodovzdávali napísané vedomosti, ale
vedeli zaujať, pochopiť študenta
a prispôsobiť sa mu. Vy, učitelia ste
ovplyvnili stovky a možno tisíce študentov,
ktorí by vám chceli poďakovať. V ich mene, aj
v mene samosprávneho kraja vám za vašu
prácu ďakujem,“ vzdal hold oceneným
predseda kraja T. Mikuš.
Nás teší, že medzi ocenenými bol aj
pedagóg našej školy,
pán profesor Vladimír Ulašin,
ktorému týmto k oceneniu srdečne
BLAHOŽELÁME!
h,
astiac
l
b
o
ch
í v tý
š
j
e
.“
n
čiteľa
úspeš
u
e
a
j
n
k
ve
stie
„Člo
al šťa
m
h
rýc
v kto
Na fotografii pán Ulašin pri preberaní ocenenia z rúk predsedu TTSK pána Mikuša.
STRANA 12
VÝROČNÁ
SPRÁVA
O ČINNOSTI PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
Predmetová komisia cudzích jazykov
Predmetová komisia cudzích jazykov má 16 členov. Členovia predmetovej komisie sa individuálne venovali, popri výchovnej a vzdelávacej činnosti, aj príprave žiakov na súťaže
a olympiády, organizovaniu exkurzií a besied. Spolupracovali s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami krajín, ktorých jazyky sa vyučujú na našej škole, a ich aktivity sprostredkovávali žiakom. Podieľali sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu a ostatných pedagogických dokumentov. Žiaci mali možnosť počas školského roka 2012/2013 pracovať v rámci záujmových
jazykových krúžkov nemeckého jazyka a anglického jazyka.
OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE
Dňa 21. 11. 2012 sa uskutočnilo školské kolo ONJ.
Kategória 2A: 1. miesto Peter Flenko kvinta
2. miesto Andrej Bartók II.A.
Kategória 2B: 1. miesto Juraj Lichvár IV.S
2. miesto Binyam Yohannes III.A
3. miesto Matúš Zápražný III.A.
Dňa 4. 12. 2012 sa konalo školské kolo OAJ.
Kategória 2A: 1. miesto Ľubomír Gazdík II.A
2. miesto Andrej Bartók II.A
3. miesto Michelle Tatranská I. A.
Kategória 2B: 1. miesto Dušan Lanák VIII.SG
2. miesto Biniam Yohannes III.A
3. miesto Katarína Hornáková IV.A
Kategória 2C2 :1. miesto Marta Wendy Pereira II.B
2. miesto Juraj Parnahaj IV.A
3. miesto Matej Drobný III.A.
Dňa 23. 1. 2013 sa konalo Obvodné kolo ONJ, na ktorom sa v kategórii 2A umiestnil Peter
Flenko, žiak kvinty, na 1. mieste.
EXKURZIE A SÚŤAŽE
V dňoch 2.-6.X. 2012 vyučujúce NEJ zorganizovali exkurziu PRAHA – DRÁŽĎANYBERLÍN, na ktorej sa zúčastnilo 40 žiakov 1.až 4. ročníka klasických i športových tried
nášho gymnázia. Jej cieľom bolo spoznať architektúru miest, historické pamiatky, navštíviť
múzeá, galériu a vyskúšať si komunikáciu v nemeckom jazyku. Exkurzia sa uskutočnila
pod vedením Mgr. Edity Horváthovej a Mgr. Gabriely Kravárikovej.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 13
Dňa 23.10.2012 sa uskutočnilo pre žiakov III. a IV. ročníka, ktorí sa učia nemčinu rozprávanie
v nemčine pod názvom „Kde bolo, tam bolo“.
V decembri sa žiaci zapojili do súťaže písania esejí v anglickom jazyku. V tom istom mesiaci
anglická žiacka knižnica usporiadala Vianočnú výstavku anglických kníh vo vestibule školy.
Dňa 30. mája 2013 sa uskutočnila exkurzia do Viedne pre žiakov II. ročníka, ktorú
zorganizovala p. Horváthová.
P. Štefechová zorganizovala exkurziu do Bratislavy dňa 20. 5. 2013 a do Trnavy dňa 31. 5.
2013 pre žiakov III.B.
MATURITNÁ SÚŠKA
Vyššia úroveň maturitnej skúšky
z cudzieho jazyka si vyžadovala, aby na
hodinách cudzieho jazyka a konverzácie
v cudzom jazyku vyučujúci venovali
maturantom zvýšenú pozornosť. Vyučujúci
vytvárali optimálne podmienky na štúdium
pre žiakov športových i nešportových tried.
Výsledky maturitnej skúšky potvrdili, že
príprava na úspešné absolvovanie maturitnej
skúšky si vyžaduje zo strany žiakov
pravidelnú a systematickú prípravu na hodiny
cudzieho jazyka, maximálnu účasť na týchto
hodinách a aktívne zapájanie sa do činností
vykonávaných na hodinách cudzieho jazyka
a konverzácie v cudzom jazyku. Takáto
práca bola korunovaná úspechom v podobe
úspešného absolvovania maturitnej skúšky.
Štúdium cudzieho jazyka nie je len
otázkou školského vzdelávania, ale jeho
znalosť je predpokladom i podmienkou
bezproblémového pobytu v zahraničí.
Vyučujúci cudzích jazykov v súlade
s Európskym jazykovým portfóliom viedli
vyučovací proces tak, aby pripravili žiakov na
praktický aktívny život nielen v Európskej únii,
ale na celom svete. Veríme, že pri
konfrontácii s inými mladými ľuďmi z EÚ naši
žiaci dobre obstoja zásluhou znalostí jazykov,
ktorých základy dostali počas štúdia na našej
škole.
Členovia PK želajú svojim žiakom príjemné prežitie prázdnin s aktívnym využitím svojich
jazykových zručností.
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry má 7 členov. Členovia predmetovej
komisie, popri vzdelávacej a výchovnej činnosti na vyučovacích hodinách, viedli krúžky,
pripravovali žiakov na súťaže, spolu so žiakmi pripravovali kultúrne programy, organizovali
exkurzie a návštevy kultúrnych podujatí. Spolupracovali s kultúrnymi, umeleckými
a spoločenskými inštitúciami, sledovali pedagogickú tlač, kultúrne, literárne a odborné časopisy
i odbornú literatúru.
Učitelia SJL zorganizovali pre žiakov návštevy divadelných predstavení v divadlách
v Bratislave a v Trnave a podieľali sa na výbere filmov pre žiakov našej školy počas písomných
maturitných skúšok či dňa, kedy sa na našej škole uskutočnilo Krajské kolo olympiády
v nemeckom jazyku.
V rámci PK sme spolupracovali na revízii školského vzdelávacieho programu a prebiehala aj
inovácia maturitných zadaní pre starú aj novú koncepciu na ústnu formu internej časti
maturitnej skúšky.
STRANA 14
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Súťaže:
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Začiatkom novembra prebehlo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.
Víťazi školského kola:
Tereza Šimončičová (III. SG)
kategória C
Ema Gelnarová (I. A)
kategória B
Alžbeta Kurillová (III. A)
kategória A
Tereza Šimončičová sa v obvodnom kole umiestnila na 5. mieste. Na krajskom kole Olympiády
zo SJL, ktoré sa konalo 8.2. 2013 na Gymnáziu V. Mihálika v Seredi, sme sa však tento rok
s víťazkami B-kategórie a A-kategórie nemohli zúčastniť z dôvodu choroby.
Literárne súťaže:
V literárnej súťaži MOJE PRÁZDNINY, ktorú
vyhlasuje Kalokagatia-CVČ, získal Ondrej
Machovič z III.SG čestné uznanie.
V celoslovenskej literárnej súťaži sci-fi poviedok
Keď si vymýšľam, získal Ondrej Machovič
(III.SG ) 2. miesto a poviedka Victórie
Chramcovej (príma)
bola vybraná
a uverejnená v zborníku prác tejto literárnej
súťaže.
V literárnej súťaži, ktorá bola zameraná na stvárnenie pohľadu mladého človeka na prínos
Konštantína a Metoda pre našu kultúru, získal Ondrej Machovič (III.SG) 1. miesto.
Vyhlasovateľmi súťaže boli Trnavský samosprávny kraj a Trnavská arcidiecéza.
Nový Blesk
Vyšli 2 čísla školského časopisu Nový
Blesk, ktoré boli zaslané do súťaží Štúrovo
pero , Pro Slavis a súťaže stredoškolských
časopisov, ktoré vyhlasuje Kalokagatia – CVČ.
V celoslovenskej súťaži Štúrovo pero získal
Nový Blesk 3. miesto.
V súťaži Pro Slavis, ktorú vyhlasuje
Ministerstvo školstva SR spolu s Maticou
slovenskou, získal náš časopis – 2. miesto.
V súťaži stredoškolských časopisov, ktorú
vyhlasuje Kalokagatia – 1. miesto.
A tak isto 1. miesto obsadil časopis Nový
Blesk aj v súťaži Vrbovské pero.
Exkurzie
V októbri sa uskutočnila literárna exkurzia pre triedy II. SG a III.SG, ktorú pripravili Mgr. M.
Mikušová a Mgr. M. Vaculková . Žiaci navštívili pamätné miesta súvisiace s národným
obrodením - Modru, Bratislavu, Dolné Dubové a Naháč.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 15
V máji sa uskutočnili 2 exkurzie:
Dvojdňová literárno-národopisná exkurzia Turiec – Orava pre žiakov 3.ročníka, ktorú
pripravili Mgr. Ľ. Bučányová a Mgr. A. Solčianska. Spolu so žiakmi si prezreli Múzeum
slovenskej dediny v Martine, Oravský zámok, navštívili „Hviezdoslavovu hájovňu“
v Oravskej Polhore a Jasenovú.
Jednodňová literárno – dejepisná exkurzia do Nitry pre žiakov 1. ročníka súvisela s 1150
-tym výročím príchodu Konštantína a Metoda na naše územie.
Deň otvorených dverí
Učitelia slovenského jazyka a literatúry sa
podieľali na príprave a organizácii Dňa
otvorených dverí na ŠGJH v rámci Dní
župy (október) a Dňa otvorených dverí
pod záštitou školy (december). Učitelia
vytvorili propagačné materiály, prezentácie
a informačné tabule.
Krúžky
Pod vedením členov PK slovenského
jazyka fungovali krúžky: žurnalistickýviedla ho Mgr. Ľ.Bučányová
a krúžok
slovenského jazyka a literatúry pre žiakov
VIII.SG (Mgr. A. Kubáňová)
Kultúrne programy
Učitelia SJL sa podieľali na príprave
kultúrneho programu počas slávnostného
vyhlasovania najlepšieho športovca ŠGJH
za rok 2012, ktoré sa konalo v januári
v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Žiaci našej školy pod vedením učiteľov
SJL pripravili kultúrny program pri príležitosti
osláv Dňa učiteľov, ktoré organizoval
Trnavský samosprávny kraj pre ocenených
učiteľov a školských zamestnancov
Trnavského kraja. Našu školu reprezentoval
tanečný pár Štefan Pintér (II.B) a Paulína
Gašparíková (I.A) a Klaudia Palšovičová
(III.A) v speve.
Besedy
18. marca 2013 sme sa zúčastnili na besede
so spisovateľom Petrom Holkom, ktorú
zorganizovala Krajská knižnica J. Fándlyho v
Trnave . V júni sme sa zúčastnili na ďalšej
zaujímavej akcii, ktorú organizovala tak isto
Krajská knižnica v Trnave, a to hudobnoslovného programu - Dúverná zmlúva
medzi mníchom a diáblom, ktorá sa
uskutočnila pri príležitosti dvojstého výročia
úmrtia Juraja Fándlyho .
Jazykové okienko
Na stránke školy je vytvorené Jazykové
okienko s cieľom zvýšiť úroveň jazykových
vedomostí a prispieť k rozvoju jazykovej
kultúry žiakov, do ktorého pravidelne
prispieva Mgr. M. Vaculková.
Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Do kontinuálneho vzdelávania sa prihlásili
Mgr. Ľubomíra Bučányová, Mgr. Adriana
Kubáňová a Mgr. Anna Solčianska a v
apríli 2013 úspešne ukončili aktualizačné
vzdelávanie Rozvíjanie emocionálnej
inteligencie a komunikačných zručností.
Mgr. Mariana Vidová ukončila v máji
kontinuálne vzdelávanie „Modernizácia
vzdelávacieho procesu – využitie IKT
v predmete slovenský jazyk.
Členovia predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry želajú svojim žiakom príjemné
prežitie prázdnin.
STRANA 16
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Predmetová komisia človek a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra
Činnosť PK sa realizovala v súlade s plánom
PK na šk. rok 20012/2013 a vzhľadom na
veľa predmetov je aj rôznorodá.
Náuka o spoločnosti, spoločenskovedný
seminár a seminár z dejepisu
17.10.2012 sa konalo v spolupráci s PK
matematiky a práce s informáciami školské
kolo vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý
je mojím domovom“, v ktorom súťažilo
súťažné družstvo v zložení: Ľubomír Gazdík
II.A, Katarína Holická II.A, Samuel Pytel II.S
a náhradníčka Paulína Mancová II.A.
Olympiáda bola určená žiakom 2. ročníka
stredných odborných škôl a gymnázií
v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK so
zameraním na 4 oblasti – TTSK, umenie,
šport a 1150. výročie príchodu Cyrila
a Metoda na naše územie. Súťaž sa
uskutočnila on-line prostredníctvom
počítačov. Do krajského kola (finále) sme
postúpili a umiestnili sme sa na 4. mieste.
Počas Dňa otvorených dverí 04.10.2012
v rámci Župných dní a 17.12.2012 počas Dňa
otvorených dverí na našej škole prebehla
v III.SG výstava projektov a prezentácií
žiakov III.A a III.B zo spoločenskovedného
seminára o obci a regióne, v ktorom žijeme.
12.12.2012 sa uskutočnilo śkolské kolo
Olympiády ľudských práv, ktorého víťazka
Viktória Cintulová III.A postúpila do krajského
kola, ktoré bolo 07.02.2013. Pre chorobu sme
sa ho nezúčastnili. Téma XV. ročníka OĽP na
rok 2013 bola Ľudské práva žien a rodová
rovnosť. Cieľom OĽP bolo atraktívnou formou
naučiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať
rovnaké práva pre všetkých členov
spoločnosti.
16.04.2013
žiaci spoločenskovedného
seminára z III.B a III.S navštívili
trestnoprávne súdne konanie na Okresnom
súde v Trnave.
23.04.2013 sa konal 8. ročník vedomostnej
súťaže Mladý Európan. V regionálnom
kole, ktoré organizovalo Informačné centrum
Europe Direct Senica, sa súťažné družstvo
v zložení Marián Forner III.A, Zuzana
Hercegová III.B a Ivana Štefáneková III.B
umiestnilo na 2. mieste. Cieľom súťaže bolo
zvýšiť informovanosť o EÚ, o jej inštitúciách,
legislatíve, programoch a posilniť povedomie
„euroobčianstva“ u mládeže. Záštitu nad
súťažou v tomto roku prebral podpredseda
Európskej komisie pre medziinštitucionálne
vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič.
Geografia
Na geografickú olympiádu sa pripravovali priebežne viacerí žiaci.
26.03.2013 prebehlo krajské kolo Geografickej olympiády. V kategórii CD získala Klaudia
Giebelová III.B 1. miesto a v kategórii A Deana Simeonová II.S 2. miesto. Obidve žiačky sa stali
aj úspešnými riešiteľkami na celoštátnej geografickej olympiáde 26.-28.04.2013 v Bratislave.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 17
Dejepis
V októbri - novembri 2012 sa žiaci Andrej
Bartók a Ľubomír Gazdík z II.A zúčastnili na
súťaži Otázniky
histórie,
ktorej
vyhlasovateľom je Asociácia primátorov
a starostov SR. Zámerom bolo príjemnou
formou sprostredkovať kontakt medzi
mladými ľuďmi a samosprávou. Do
semifinále postúpil Andrej Bartók.
Výtvarná výchova
Súčasťou činnosti PK bola aj realizácia
jesennej a vianočnej výzdoby interiéru školy.
Zhotovené boli aj ústredné nástenky vo
vestibule školy ku Dňu Ústavy SR 01.09.,
Dňu boja za slobodu a demokraciu 17.11.,
k Vianociam, Športovcovi roka a k 1150.
výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše
územie.
Umenie a kultúra a estetická výchova
Pre žiakov našej školy sme organizovali
zájazdy na divadelné predstavenia do SND
v Bratislave.
09.05.2013 zorganizoval Odbor školstva
a telesnej kultúry Úradu TTSK 6. župný
festival
hudby,
spevu
a
tanca
stredoškolskej mládeže v Hotelovej
akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch. V oblasti
spoločenský tanec našu školu reprezentovali
tanečný pár Štefan Pintér II.B a Pavlína
Gašparíková I.A, ktorí sú členmi KTŠ
Tyrnavia Trnave.
Prezentovali sme výtvarné práce a projekty
z hudobnej výchovy počas Dňa otvorených
dverí 04.10.2012 v rámci Župných dní a
Dňa otvorených dverí 17.12.2012 v II.SG.
Vanesa Hocková
II.SG sa zúčastnila
okresného kola výtvarnej súťaže Jesenná
krása, ktorú organizovalo CVČ Kalokagatia
v Trnave.
Žiaci prímy vytvorili kolektívnu prácu
Vianočný stromček pre vtáčiky na súťaž
s témou Maľovaný sen Vianoc.
17.12.2012 v okresnom kole vo vianočnom
aranžovaní získala 2. miesto Katarína
Jedličková II.SG.
Výtvarnej súťaže
Č ín ske
d rak y,
organizovanej CVOČ Kalokagatia, sa so
svojou keramickou prácou zúčastnila Monika
Krajčovicová z I.S.
Vyhotovili sme 70 vianočných pozdravov
ŠGJH.
Do výtvarnej súťaže k 1150. Výročiu
príchodu Cyrila a Metoda, vyhlasovateľom
bol TTSK, sme zaslali 4 práce žiakov z prímy
a II.SG. Na 2. mieste sa umiestnila Kristína
Kollárová z III.SG.
Kroniku školy viedla p. Mária Mikušová.
Do výtvarnej súťaže k 1150.výročiu Cyrila
a Metoda, vyhlasovateľ TTSK, boli zaslané 4
práce žiakov z prímy a II.SG.
Nainštalovaná bola Vernisáž výtvarných
prác žiakov v malej školskej galérii.
STRANA 18
VÝROČNÁ
V apríli a máji 2013 si prezreli naši žiaci
výstavu akad. maliara Ivana Pavleho
V znamení rýb a Juraja Dolána Asymetria v
Galérii J.Koniarka v Trnave.
V máji 2013 žiaci prímy a II.SG absolvovali
14 vyučovacích hodín výtvarnej výchovy
v Galérii J. Koniarka v Trnave, kde pod
vedením lektorky vytvárali priestorové práce
z odpadového materiálu.
Žiaci prímy vzdali úctu národnému umelcovi
M. Sch. Trnavskému na miestnom cintoríne
pri príležitosti výročia jeho úmrtia.
Aktualizovali sme panely so športovými
úspechmi
našich
študentov
reprezentantov Slovenska, olympionikov,
majstrov Európy a sveta.
Hudobná výchova
V okresnom kole Super
Klaudia Palšovičová III.A.
star
súťažila
Etická a náboženská výchova
10.04.2013 Gymnázium Angely Merici
v Trnave zorganizovalo 4. ročník etického
sympózia Cogito ergo sum na tému
WoMan. Zúčastnili sa na ňom žiaci 3.
ročníka zo spoločenskovedného seminára.
Exkurzie
25.10.2012 sa uskutočnila exkurzia do
Osvienčimu pre III.B a VIII.SG.
13.05.2013 v spolupráci s PK Jazyk
a komunikácia – Slovenský jazyk boli žiaci
I.A a I.B na literárno-dejepisnej exkurzii
v Nitre.
24.06.2013 žiaci prímy a II.SG boli na
dejepisno-geografickej exkurzii v Rakúsku
v Carnunte, kde navštívili vojenský tábor
z obdobia starovekého Ríma a Neziderské
jazero.
Ostatná činnosť
Pre šk. rok 2012/2013 sme vytvorili učebné
osnovy p re dmetov do školského
vzdelávacieho programu a osobné
vzdelávacie plány.
Spravili sme revíziu nových maturitných
zadaní v zmysle Cieľových požiadaviek na
SPRÁVA
maturitné skúšky.
Od septembra šk. roka 2012/2013 pracoval
krúžok geografickej olympiády .
Vypracovali sme anotácie voliteľných
predmetov Cvičenia z geografie a Cvičenia
z dejepisu pre šk. rok 2013/2014.
Spolupracovali sme s občianskym združením
Človek v ohrození v rámci projektu Jeden
svet na školách.
Do PK sme zakúpili pomôcky pre výtvarnú
výchovu a 21 ks dejepisných atlasov Štáty
v premenách storočí.
P. Burzová, p. Kubáňová, p. Révesová, p.
Rybová, p. Václavová ukončili aktualizačné
vzdelávanie s názvom Rozvíjanie
emocionálnej inteligencie a komunikačných
zručností, Projektové vyučovanie v mojej
pedagogickej praxi a Informačno–
komunikačné zručnosti pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov.
11.04.2013 TTSK a miestna organizácia
Matice slovenskej zorganizovali v Divadle J.
Palárika
v
Trnave
Konferenciu
o občianstve, na ktorej boli p.Révesová
a p.Václavová.
Za vzornú reprezentáciu školy boli na konci
šk. roka 2012/2013 odmenené na návrh našej
predmetovej komisie žiačky Klaudia
Giebelová III.B a Deana Simeonová II.S.
Mgr. Jana Révesová
predsedníčka PK
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 19
Predmetová komisia matematiky a práce s informáciami
Členovia predmetovej komisie popri
vzdelávacej a výchovnej činnosti viedli
krúžky, pripravovali žiakov na súťaže
podieľali sa na tvorbe školského
vzdelávacieho programu, pripravovali
zadania na maturitnú skúšku.
PREHĽAD KRÚŽKOV a SÚŤAŽÍ
Krúžky
Pracovalo päť krúžkov, ktorých činnosť bola
zameraná na doplnenie učiva matematiky k
maturite, prípravu na PFEČ maturitnej
skúšky z matematiky, prípravu na súťaže v
matematike a programovaní (MO, ZENIT v
programovaní), resp. využívanie internetu
v mimovyučovacom čase. Viedli ich Mgr.
Jarmila Bachoríková, RNDr. Vladimír Ulašin
(matematický, informatický), RNDr. Ivona
Kozániová, RNDr. Daniela Sedláčková.
Individuálne konzultácie riešiteľom MO kat. C
a Z8 – RNDr. Daniela Sedláčková
Individuálne konzultácie riešiteľom MO kat.
Z6 - Mgr. Kristína Cintavá
Súťaže
Matematická olympiáda (62. ročník)
Kategória A
Školské kolo 11. 12. 2012 zorganizoval p.
Ulašin - zúčastnilo sa 10 žiakov III. A a III. B
Úspešní riešitelia : Lukáš Tomovič
III. B
Alžbeta Kurillová
III. A
Krajské kolo sa konalo 15.1.2013. Z 35
účastníkov nebol ani jeden úspešný riešiteľ,
riešitelia dosiahli maximálne 5 bodov z
možných 18 bodov.
Umiestnenie našich žiakov:
Lukáš Tomovič III. B
16. – 24. miesto
Alžbeta Kurillová
25. – 35. Miesto
Kategórie B, C
Školské kolo sa konalo 24.1.2013 –
zorganizoval ho p. Ulašin.
Kategória B - 6 žiakov 2. ročníka (II.A – 2
žiaci, II.B – 4 žiaci)
Úspešní riešitelia školského kola: Magdaléna
Horváthová II.B (na krajskom kole nebola
úspešnou riešiteľkou)
Kategória C - 10 žiakov 1. ročníka (I.A – 4
žiaci, I.B – 2 žiaci, kvinta – 2 žiaci)
Úspešní riešitelia školského kola:
Veronika Šuranová I. A
Zuzana Lehotová I. A
Krajské kolo sa uskutočnilo 9. apríla 2013.
Zúčastnila sa Veronika Šuranová, ktorá
nebola úspešnou riešiteľkou.
Kat Z6 - Z9 – koordinátor p. Sedláčková
V období október 2012 - február 2013 sa
konalo domáce kolo súťaže. Konzultanti
riešiteľov a hodnotitelia úloh domáceho kola:
p. Hercegová - kategória Z6 - 2 žiaci prímy,
p. Sedláčková – kategória Z8 - 3 žiaci III. SG.
Do obvodného kola, ktoré sa konalo 17. 4.
2013 žiaci neboli pozvaní.
Pytagoriáda (34. ročník) – koordinátor p.
Anettová
Školské kolo sa konalo 12. 12. 2012 v
kategóriách P6, P7, P8. Zapojili sa všetci žiaci
tried príma, II. SG a III. SG.
Úspešní riešitelia jednotlivých kategórií:
kat. P 8 Martin Morvay
III.SG
kat. P7 Katarína Jedličková II. SG
kat. P6 Adam Chalupek príma
Úspešní riešitelia jednotlivých kategórií
postúpili do obvodného kola súťaže. Obvodné
kolo sa konalo 20. 3. 2013.
STRANA 20
Umiestnenie našich žiakov:
Chalúpek 32. miesto
Jedličková 16. miesto
Kolárová (miesto Morvaya) 22. miesto
ZENIT v programovaní (XXIX. ročník) koordinátor p. Ulašin
Školské kolo sa konalo 6. novembra 2012 a
zúčastnilo sa na ňom 10 žiakov (z tried VII.
SG – 2 žiaci, III. B – 2 žiaci, IV. A – 4 žiaci,
IV. B – 3 žiaci)
Úspešní riešitelia školského kola:
Lukáš Tomovič IV. B
Krajské kolo sa konalo 6. decembra 2012 v
Piešťanoch. Lukáš Tomovič III. B
sa
umiestnil na 14. mieste. P. Ulašin pracoval
ako člen krajskej poroty súťaže ZENIT v
programovaní
Korešpondenčné semináre z matematiky
Taktik - koordinátor p. Anettová
Celoročná medzinárodná korešpondenčná
súťaž v SR i ČR, ktorá má 4 kolá. Zapojilo sa
5 žiakov
I.SG (Chalúpek, Tomanová,
Rakayová,Chramcová,Schmidtová) a 4
skupiny žiakov triedy II. SG.(Vavrušková,
Macková, Hocková / Hlavatý, Antonín, Uhlík /
Lukáč, Kurtin, Strečanský / Jedličková)
Výsledky najúspešnejších súťažiacich:
Adam Chalúpek (na fotke) 16. miesto
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Stela Vavrušková, Natália Macková, Vanesa
Hocková
kat. 7. ročník ZŠ
25. miesto
V hodnotení zapojených základných škôl a
OG sme na 130. mieste z 318 zapojených
škôl.
MAKS – koordinátor p. Anettová
Celoročný matematický korešpondenčný
seminár (5 kôl) organizovaný spoločnosťou
EXAM
pre žiakov nižších ročníkov
osemročného gymnázia.
Výsledky
MAKS 6
Natália Macková
II. SG 4. miesto v kraji,
42. miesto v SR
Katarína Jedličková II. SG 40. miesto v kraji
MAKS 7
Janka Mrázová III. SG 4. miesto v kraji,
85. miesto v SR
Martin Morvay III. SG 33.-34.miesto v kraji,
Matematický klokan - koordinátor p. Ružová
Matematický klokan sa stal najväčšou žiackou
(nielen matematickou) súťažou na svete.
V marci 2012 sa do nej zapojilo takmer 7
miliónov žiakov z 50 krajín.
V tomto školskom roku sa na našej škole
zapojilo 46 študentov. Úspešnými riešiteľmi
sú študenti Adam Chalúpek (príma), Martin
Morvay III.SG, Barbara Bartovičová (kvinta),
a Mário Brehovský VI.SG. Školským
šampiónom sa stal Adam Chalúpek, ktorý
napísal test lepšie ako 93,6% žiakov na
Slovensku.
EXPERT geniality show - koordinátor p.
Ružová
Táto masová celoslovenská súťaž sa konala
5. 12. 2012. Riešitelia si vyberali dve z
ponúknutých 4 súťažných tém: Spoločnosť
kedysi a dnes, Tajomstvá prírody,
Svetobežník, Do you speak English?
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 21
Zúčastnilo sa 17 žiakov, z ktorých najúspešnejší riešitelia dosiahli umiestnenie v prvej stovke:
Machovič Ondrej III.SG téma Spoločnosť kedysi a dnes – 1.miesto
Kubáň Šimon I.S téma Spoločnosť kedysi a dnes – 10. miesto
Brehovský Mário VI.SG téma Tajomstvá prírody – 47. miesto
Hanáček Marek IV.B téma Tajomstvá prírody – 64. miesto
téma Spoločnosť kedysi a dnes – 65. miesto
Šulko Peter IV.B téma Spoločnosť kedysi a dnes – 69. miesto
Na fotografii najúspešnejší „Experti“ zľava: Haršány, Machovič, Hanáček, Brehovský, Kubáň.
Informatická súťaž iBobor
Do súťaže sme sa zapojili po tretí raz. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o
informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, viesť k intenzívnejšiemu a
kreatívnejšiemu používaniu moderných technológií pri učení sa. Súťaž sa konala samostatným
riešením úloh na počítači v učebni P1. Koordinátorkou súťaže bola p. Jarmila Bachoríková,
administrátorom súťaže okrem nej bol aj p.Ulašin. Súťaž sa konala v dňoch 12. -15. novembra
2012 v štyroch kategóriách Senior (3. a 4. ročník), Junior (1. a 2. ročník), Kadet (III. SG) a
Benjamín (príma a II. SG). Súťažilo spolu 102 súťažiacich. Úlohy boli zamerané na logické
uvažovanie, algoritmické myslenie a schopnosť riešiť problémy. Najlepšie umiestnenie
súťažiacich v jednotlivých kategóriách dosiahli títo žiaci:
Benjamín
V kategórii Benjamíni súťažilo 17 440 súťažiacich
ŠG JH - 15
Celkové poradie
Meno, priezvisko a trieda
Dosiahnutý výsledok
4119. - 4141.
Michaela Čaplová, príma
53,68 bodov, 76. percentil
5377. - 5399.
Natália Schwarzová, príma
50,68 bodov, 69. percentil
STRANA 22
VÝROČNÁ
Kadet
V kategórii Kadeti súťažilo 11 414 súťažiacich
Celkové poradie
Meno, priezvisko a trieda
2239. - 2351.
Martin Morvay, tercia SG
2976. - 2987.
Ondrej Machovič, tercia SG
ŠG JH - 4
Dosiahnutý výsledok
65,34 bodov, 80. percentil
61,68 bodov, 74. percentil
Junior
V kategórii Juniori súťažilo 6 466 súťažiacich
Celkové poradie
Meno, priezvisko a trieda
30. - 56.
Katarína Holická, 2. A
305. - 377.
Tamara Kolmanová, 2. A
383. - 490.
Kristína Čaplová, kvinta SG
383. - 490.
Dominika Králiková, kvinta SG
ŠG JH - 47
Dosiahnutý výsledok
73,34 bodov, 100. percentil
62,68 bodov, 95. percentil
61,35 bodov, 94. percentil
61,35 bodov, 94. percentil
Senior
V kategórii Seniori súťažilo 4 156 súťažiacich
Celkové poradie
Meno, priezvisko a trieda
162.
Filip Staník, 4. A
263. - 318.
Kristián Grell, 4. A
348. - 397.
Michal Strakoš, 4. A
398. - 402.
Kristián Drobný, 3. A
398. - 402.
Matej Drobný, 3. A
408. - 412.
Matúš Zápražný, 3. A
ŠG JH - 36
Dosiahnutý výsledok
70,34 bodov, 96. percentil
66,68 bodov, 94. percentil
64,01 bodov, 92. percentil
63,68 bodov, 90. percentil
63,68 bodov, 90. percentil
63,01 bodov, 90. percentil
SPRÁVA
Výsledky súťaže Genius Logicus 2012/13 a umiestnenie v národnom aj
medzinárodnom kole.
Dňa 15.4.2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Genius Logicus 2012/2013
Meno
Priezvisko
Výsledky
B kat.
(body)
Umiestnenie v
národnom kole
(SR)
Umiestnenie v
medzinárodnom
kole
Trieda
Spôsob
zapojenia
Horváthová
Magdaléna
26
41.
176.
II.B
B
Bartovičová
Barbara
24
12.
129.
Kvinta
B
Brehovský
Mário
24
82.
297.
VI.SG
B
Králiková
Dominika
23
21.
162.
Kvinta
B
Červenka
Samuel
20
32.
260.
I.S
B
Hamerlík
Richard
20
35.
471.
Príma
B
Kabát
Marcel
20
30.
257.
VI.SG
B
Majer
Martin
20
29.
251.
VI.SG
B
Morvay
Martin
20
55.
331.
III.SG
B
Koordinátorom súťaží iBobor a Genius Logicus bola Mgr. Bachoríková.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 23
Predmetová komisia zdravie a pohyb
Predmetová komisia organizovala športové súťaže, ktorých vyhlasovateľom boli Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) ,Slovenský
olympijský výbor v spolupráci s Kalokagatiou – centrom voľného času, Trnavský samosprávny
kraj a domáce súťaže.
Individuálne športy
Atletika
Školské MO v cezpoľnom behu:
1.Barbora Šaštinská, 2.Veronika Klčová,
4.Terézia Mesíčková získali 1.miesto a
postúpili na MK.
1.Dominik Greguš, 2.Mário Brehovský
1.miesto družstvo a postup na MK do
Piešťan
Školské M-SR – Závažná Poruba:
12.Barbora Šaštinská, 18.Veronika Klčová,
23.Terézia Mesíčková
Memoriál M. Zavarskej:
študentky
1.miesto; študenti
2.miesto
Kolektíne športy
Basketbal
Na okresných majstrovstvách /MO/ sa
družstvo dievčat Nikola Fodorová I.S, Monika
Krajčovičová I.S, Kristína Orlická I.S, Deana
Simeonová II.S, Viktória Královičová II.S,
Lucia Hanusová II.S, Lena Šimončičová II.S,
Michaela Bublišová III.S, Jana Polášová
III.S, Juliana Kosmálová IV.S, Adriana
Machalcová IV.S umiestnili na 1.mieste
a postúpili na Župnú olympiádu.
Chlapci Andrej Roštár I.S, Krištof Švenk I.S,
Marek Solár III.S, Marián Domorák IV.S,
Mário Labuda IV.S, Ondrej Václav IV.S, Juraj
Jánošík IV.S obsadili 1.miesto a postúpili na
Župnú olympiádu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
študenstva sa uskutočnil turnaj zmiešaných
družstiev
v streetballe. Našu školu
reprezentovali dve družstvá „A“ a „B“.
Družstvo „A“ sa umiestnilo na 1.mieste a „B“
na 3.mieste.
Školské majstrovstvá SR:
Michaela Pešková 1.miesto na MSR
prek., Veronika Klčová 1.miesto na
800m, Pavol Tollarovič 2.miesto na
kladivo, Jakub Matúš 3.miesto na
100m,
300m
MSR
MSR
MSR
Humbert cup stredných škôl:
na MSR v Banskej Bystrici 2.miesto dievčatá /
P ešková,
Mesíčková,
K ubányi o vá ,
Čavajdová, Klčová, Mináriková/ a 1.miesto
chlapci /Matúš, Flenko, Karel, Greguš,
Lukačovič, Slezák/. Chlapci postúpili na
Majstrovstvá sveta do Karlových Varov
a obsadili 5.miesto.
Volejbal
Chlapci Patrik Bakuš I.S, Biniyam Yohannes
III.A, Peter Ormandy III.B, Filip Fandl III.B,
Jakub Johanes III.S, Lukáš Kvetan IV.A, Juraj
Parnahaj IV.A, Marek Solár III.S sa umiestnili
na školských majstrovstvách
okresu na
3.mieste.
Dievčatá Lenka Čambálová II.B, Lucia
Zuščíková I.B, Pavlína OLšovská kvinta,
Laura Ferancová II.B, Veronika Pálková II.B,
Romana Kumančíková II.A, Veronika
Šuranová I.A, Nikoleta Strížová I.B, Linda
Maluniaková IV.B, Hana Benedikovičová
IV.A, Andrea Branišová IV.A obsadili na
školských majstrovstvách okresu 5.miesto
STRANA 24
Futbal
Futbalisti Patrik Bakuš I.S, Maroš
Brestovanský I.S, Sebastián Čapkovič I.S,
Alexander Gubala I.S, Andrej Haršány I.S,
Denis Horník I.S, Lukáš Mihálik I.S, Matúš
Pavlovčík I.S, Denis Ďuga II.S, Tomáš Kánik
II.S, Šimon Marko II.S, Erik Janík II.S, Marián
Červenka II.S, Dávid Herceg II.S, Radovan
Malý I.B, sa zúčastnili na kvalifikačnom
turnaji na Medzinárodné školské
majstrovstvá ISF v Michalovciach a obsadili
4.miesto.
Futsal
Na školských majstrovstvách okresu získali
chlapci Jaromír Hrašna III.S, Rastislav Baša
III.S, Andrej Dobiš III.S, Boris Masár III.S,
Marek Solár III.S Šimon Marko II.S, David
Herceg II.S, Matúš Pavlovčík I.S, Andrej
Haršány I.S, Juraj Lichvár IV.S 4.miesto
a
dievčatá Veronika Klčová Kvinta, Ema
Gelnárová I.A, Lucia Zuščíková I.B, Andrea
Melicherová II.B, Veronika Pálková II.B,
Viktória Královičová II.S, Lucia Hanusová
II.S, Zuzana Hercegová III.B, Gabriela
Vyskočová VIII.SG, Monika Púchla VIII.SG
9.miesto.
Florball
Na školských majstrovstvách okresu obsadili
chlapci Matej Belko I.S, Alexander Keleši I.S,
Adam Poldruhák I.S, Samuel Ševčík I.S,
Samuel Pytel II.S, Michal Bilik II.S, Samuel
Juran II.S, Štefan Neupauer II.S, Daniel
Kriška II.S, Matej Matušek II.S, Julián Achs
III.S, Martin Lukačovič III.S a Boris Masár
III.S 1.miesto,
postúpili na MK a získali 4.miesto.
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Stolný tenis
Majstrovstvá okresu žiakov ZŠ Patrícia
Junasová II.SG, Aneta Gašparíková II.SG,
Patrícia Hlinková Príma, Janka Mrázová
III.SG obsadili 3.miesto,
a
chlapci Mário Kopecký kvinta, Marcel Musil
kvinta, Kevin Kurtin II.SG, Adam Halas II.SG
získali 3.miesto v skupine.
Školské majstrovstvá okresu stredných škôl
chlapci Peter Šulko IV.B, Lukáš Mužila IV.A,
Tomáš Vrbovský I.A, Denis Bažány I.B získali
2.miesto
a
dievčatá Hana Benedikovičová IV.A, Sindy
Kurtinová VI.SG, Lucia Zuščíková I.B získali
3.miesto
Šach
Na majstrovstvách okresu nás reprezentovali
študenti I.A Robert Bruckmayer,Lukáš Hrkeľ,
Kristián Dúbravec, Matej Stredanský
a obsadili 5.-8.miesto.
Trnavský šachový rebríček SŠ je trojkolová
súťaž družstiev a v konečnom poradí
spomínaní šachisti /v treťom kole
Bruckmayera nahradil Denis Bažány I.A/
obsadili 6.miesto.
Halové veslovanie
Školské majstrovstvá Trnavského kraja sa
konali na našej škole, naše družstvo Kristián
Grell IV.A, Filip Staník IV.A, Lukáš Kvasnička
IV.A, Pavol Tolarovič VIII.SG získali 3.miesto
Pretláčanie rúk
Pri príležitosti
MDŠ sa Pavol Tolarovič
zúčastnil tejto súťaže a vo svojej hmotnostnej
kategórii z 22 účastníkov obsadil 2.miesto.
Trnavské športové hry
V tomto školskom roku sa konal XVI. ročník športových hier, ktoré sa konajú z iniciatívy
primátora mesta, ktorý je vyhlasovateľom, a organizátorom je centrum voľného času
Kalokagatia. So súčtom 100 bodov sa naša škola umiestnila na 1. mieste SŠ a získali sme 430€
na nákup športového materiálu.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 25
Domáce súťaže
Pri príležitosti MDŠ predmetová komisia usporiadala volejbalový turnaj na ktorom sa
zúčastnilo 10 družstiev /63 študentov/ a víťazom sa stalo družstvo, ktorého kapitánom bol Peter
Ormandy III.B a členmi boli Laura Ferančíková II.B, Lenka Čambálová II.B, Veronika Pálková
II.B, Binyam Yohannes III.A, Filip Fandl III.B.
Vianočný stolnotenisový turnaj
V predvianočnej atmosfére sa uskutočnil XVI.ročník, ktorého sa zúčastnilo 74 študentov.
Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:
Žiačky : 1. Patrícia Junásová II.SG
Žiaci : 1. Kevin Kurtin II.SG
2. Aneta Gašparíková II.SG
2. Martin Morvay III.SG
3. Patrícia Hlinková Príma
3. Richard Hamerlík Príma
Študentky : 1. Sindy Kurtinová VI.SG
Študenti : 1. Lukáš Mužila IV.A
2. Hana Benedikovičová IV.A
2. Peter Šulko IV.B
3. Lucia Zuščíková I.B
3. Denis Bažány I.B
Lyžiarský výcvikový kurz sa konal v dňoch 17. – 23.februára 2013 v horskom stredisku Tále.
Absolvovali ho študenti I.A, I.B, I.S a kvinty.
Športový deň sa konal v extrémnych horúčavách, ten kto mal záujem športoval.
V jednotlivých súťažiach bolo takéto umiestnenie:
Penalty:
1.miesto Patrik Bakuš I.S; 2.miesto Lukáš
Mihálik I.S; 3.miesto Miloš Gubrický III.B
Nohejbal:
1.miesto Andrej Haršány I.S, Andrej Jedlička
I.S, Lukáš Mihálik I.S, 2.miesto Patrik Bakuš
I.S, Samuel Tomčányi I.S, Maroš
Brestovanský I.S, 3.miesto Marek Planeta
I.A, Lukáš Hrkeľ I.A, Michal Letovanec I.A,
Andrej Eremiáš I.A
Streetball:
1.miesto Dva a pol ženy /Deana Simeonová,
Nikola Fodorová, Antónia Krippnerová /
2.miesto Krištof
Švenk I.S, Sebastián
Čapkovič I.S, Matej Káčer I.S, Lukáš Rakús
I.S, Monika Krajčovičová I.S, 3.miesto Betty /
Alžbeta Kurilová III.A, Matej Drobný III.A,
Lucia Hanusová II.S,Lenka ŠimončičováII.S/
Volejbal:
1.miesto Spocené pazuchy /Bini Yohanes
III.A, Lenka Čambálová II.B,Laura Ferancová
II.B, Peter Ormandy III.B, Roman Vavro III.B,
Miloš Gubrický III.B, Filip Fandl III.B / ,
2.miesto Apači /Nikola Strížová I.B, Denis
Bažány I.A, Milan Hejduk I.B, Lucia
Zuščíková I.B, Patrik Hrnčiar I.B,/
Netradičné športy /súťaže dvojíc nižších
ročníkov /:
1.miesto Victoria Chramcová príma a Vanesa
Hocková II.SG
STRANA 26
VÝROČNÁ
SPRÁVA
VII. Župná olympiáda
Atletika
Jakub Matúš 1.miesto 100m; 200m
Dominik Greguš 1.miesto 800m
Mário Brehovský 1.miesto 3000m
Michal Karel 2.miesto 110m prek., 1.miesto
300m prek.
Pavol Tollarovič 3.miesto guľa, 2.miesto disk,
1.miesto kladivo
Maximilián Slezák 1.miesto oštep, disk,
Juraj Krasňanský 3.miesto disk
Laura Hanuláková 3.miesto 200m
Natália Čavajdová 3.miesto 400m
Veronika Klčová 2.miesto 800m
Barbora Šaštinská 1.miesto 1500m
Veronika Strmenská 3.miesto 100m prek
Michaela Pešková 2.miesto 300m prek.,
3.miesto výška
Veronika Mináriková 2.miesto oštep, kladivo
Gabriela1Vyskočová .miesto kladivo
štafeta
4 x 100m chlapci 2.miesto
4 x 100m dievčatá 3.miesto
400, 300, 200, 100 zmiešané 1.miesto
Basketbal chlapci:
Mário Labuda IV.S, Ondrej Václav IV.S, Juraj
Jánošík IV.S, Marián Domorák IV.S, Marek
Solár III.S obsadili 2.miesto
Basketbal dievčatá:
Nikola Fodorová I.S, Monika Krajčovičová I.S,
Deana Simeonová II.S, Viktória Královičová
II.S, Lucia Hanusová II.S, Lena Šimončičová
II.S, Michaela Bublišová III.S, Jana Polášová
III.S, Juliana Kosmálová IV.S, Adriana
Machalcová IV.S obsadili 1.miesto a postúpili
na školské MSR Gaudeamus igitur, kde
osadili 7. miesto.
Hádzaná chlapci Jakub Johanes III.S, Pavol
Tolarovič VIII.SG, Lukáš Rakús I.S, Samuel
Tomčányi I.S, Patrik Malina III.S, Michal
Krajčovič III.S, Samuel Lukovič III.S, Matúš
Pijak IV.S, Dominik Prelovský IV.S, Juraj
Krasňanský VIII.SG obsadili 2.miesto.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 27
Predmetová komisia človek a príroda, človek a svet práce
vedúca PK: Mgr. Ľudmila Klementisová vyučovala predmety biológia, chémia
členovia:
Mgr. Zdenka Študencová vyučovala predmety fyzika, seminár z fyziky
Mgr. Leo Blažek vyučoval predmety fyzika, seminár z fyziky, technika,
praktiká z fyziky
Mgr. Jana Duchoslavová, vyučovala predmety biológia, seminár z biológie,
vybrané kapitoly z biológie
Mgr. Michal Chren vyučoval predmety fyzika, chémia, seminár z chémie
Mgr. Klára Odnogová vyučovala predmet seminár z biológie
Ing. Jana Svobodová vyučovala predmety chémia, cvičenia z chémie
Mgr. Marta Szalóová vyučovala predmety chémia, seminár z chémie
Mgr. Jana Tomčíková vyučovala predmety fyzika, seminár z fyziky, praktiká
z fyziky, biológia, seminár z biológie
PaedDr. Denisa Vanáková vyučovala predmet biológia
V rámci našej predmetovej komisie pracovali
záujmové krúžky:
krúžok biologickej olympiády
Mgr. Jana Duchoslavová
onkologický krúžok
Mgr. Klára Odnogová
krúžok fyzikálnej olympiády
Mgr. Leo Blažek
chemický krúžok
Ing. Jana Svobodová
konzultácie z chémie
Mgr. Marta Szalóová
chemické výpočty
Mgr. Marta Szalóová
Onkologický krúžok – Deň narcisov – 12. 4.
2013 – žiaci našej školy vyzbierali 3612,22
eur. - Mgr. Klára Odnogová
V tomto školskom roku sme zapojili žiakov
do predmetových olympiád:
biologická
Mgr. Jana Duchoslavová
chemická
Ing. Jana Svobodová
V rámci PK boli zorganizované exkurzie,
prednášky a besedy:
október 2012
Beseda s astrofyzičkou pre žiakov SEF –
Mgr. Študencová. Prednášajúcou bola Mgr.
Eva Schunová doktorandka na Matematickofyzikálnej fakulte UK v Bratislave, absolventka
nášho gymnázia.
november 2012
Praktické dielne v rámci projektu Veda bližšie
k študentom v BA pre žiakov SEF – Mgr.
Študencová.
Výstava Ľudské telo v BA pre žiakov I.
A a III. B – Mgr. Klementisová
Exkurzia
v Západoslovenskom
múzeu
v Trnave pre žiakov III. SG – Mgr. Tomčíková
február 2013
7. 2. 2013 sa konala beseda o jadrovej
bezpečnosti
a jadrovom
odpade
pre
študentov seminára z fyziky.
máj 2013
Fyzika na kolesách – projekt organizovaný
Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva
FEI STU v Bratislave.
Exkurzia v Botanickej záhrade MTF Trnava
pre žiakov 1. ročníka – Mgr. Duchoslavová,
Mgr. Klementisová
STRANA 28
VÝROČNÁ
Výsledky školského kola biologickej
olympiády
Školské kolo 47. ročníka BIO v šk.r.
2012/2013 sa uskutočnilo 20. decembra
2012.
KATEGÓRIA A
projektová časť:
Vendula Odkladalová, IV. A s prácou:
Dedične podmienené ochorenia
psov
teoreticko-praktická časť:
Michal Strakoš
IV. A 75,5 b.
Rebeka Hrubšová
IV. A 60 b.
Ondrej Václav
IV. S 58,5b.
Vendula Odkladalová IV. A 57,5 b.
Všetkých súťažiacich sme navrhli na postup
do krajského kola. ( 12. 2. 2013)
KATEGÓRIA B
teoreticko-praktická časť:
1. Veronika Pavlovičová I. A
2. Miroslava Altoffová
I. B
3. Romana Šmidovičová I. B
4. Katarína Piknová
I. B
5. Zlatko Jakubec
I. A
6. Dušana Selecká
I. B
Milan Hejduk
I. B
Na postup do krajského kola
prvých troch. (13. 2. 2013)
82,5 b.
75 b.
75b.
70 b.
68 b.
66,5 b.
47 b.
sme navrhli
SPRÁVA
Výsledky krajského kola biologickej
olympiády:
KATEGÓRIA A
teoretiticko praktická časť (12. 2. 2013)
Michal Strakoš, IV. A , 5.miesto
úspešný riešiteľ
Vendula Odkladalová, IV. A, 7–8.
miesto, úspešný riešiteľ
Rebeka Hrubšová, IV. A, 17.miesto
Ondrej Václav, IV. S, 23. – 24. miesto
Žiakov pripravovala Mgr. Jana Duchoslavová
KATEGÓRIA A
projektová časť(12. 2. 2013)
Vendula Odkladalová, IV.A, 3.miesto
KATEGÓRIA B
teoretiticko praktická časť (13. 2. 2013)
Veronika Pavlovičová, I.A, 23.miesto
Žiačku pripravovala Mgr. Ľ. Klementisová
Miroslava Altoffová, I.B, 24.miesto
Romana Šmidovičová, I.B, 28.miesto
Žiačky pripravovala Mgr. Jana Duchoslavová
Výsledky školského kola chemickej
olympiády
KATEGÓRIA B
1. Zuzana Nemčicová, II. A, úspešný riešiteľ
2. Matej Uhliar, VI. SG, úspešný riešiteľ
3. Andrej Bartók, II. A, úspešný riešiteľ
Žiakov pripravovala Ing. Svobodová
Výsledky krajského kola chemickej
olympiády:
KATEGÓRIA B (11. 4. 2013)
Zuzana Nemčicová, II.A, 5.miesto,
úspešný riešiteľ
Matej Uhliar, VI.SG, 31. miesto
Žiakov pripravovala Ing. Svobodová
KATEGÓRIA C
1. Zlatko Jakubec, I.A, úspešný riešiteľ
2. Michaela Jakubcová, I.B, úspešný riešiteľ
3. Romana Šmidovičová, I.B, úspešný rieš.
4. Martej Belko, I.S
Žiakov pripravovala Ing. Svobodová
KATEGÓRIA C (9. 5. 2013)
Zlatko Jakubec, I.A, 8. miesto
úspešný riešiteľ
Romana Šmidovičová, I.B, 19. miesto
Michaela Jakubcová, I. B 28. miesto
Žiakov pripravovala Ing. Svobodová
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 29
STRANA 30
VÝROČNÁ
SPRÁVA
NOVÝ BLESK
Už sa stalo peknou tradíciou, že náš školský časopis Nový blesk patrí k najúspešnejším
školským časopisom v rámci celého Slovenska. V tomto školskom roku získal v prestížnej súťaži
Štúrovo pero 3.miesto. Je to najmä ocenenie pre všetkých redaktorov časopisu, ktorí pracujú
pod taktovkou pani profesorky Bučányovej.
Š t ú r o v o pe r o
novinárske príspevky vysokoškolákov 20
Súťaž Štúrovo pero si získala veľkú
súťažiacich s 50 novinárskymi príspevkami.
popularitu a každoročne sa jej
vyhodnotenia zúčastňuje okolo
Súčasťou vyhodnotenia
200 študentov. Do tohto Štúrovo pe
ro je najp
r
e
stížnejšia
sú aj tlačové besedy
ročníka sa prihlásilo 84 celoslov
enská súť
až podpo
a
diskusie s významným
stredoškolských,
9 rozv
rujúca a
íjajúca n
o
v
inárske n
hosťom z politického
vysokoškolských časopisov, št
adanie
udentov
s
t
r
e
života
Slovenska
dných a v
67 súťažiacich v kategórii
ysokých š
Tento rok
kôl.
sa konal
a
úspešnými
žurnalistami.
novinárske
príspevky
už 18. ro
č
n
ík
.
Tento rok medzi účastníkov
stredoškolákov, ktorí zaslali
Štúrovho pera zavítal aj
159
novinárskych
premiér Robert Fico.
príspevkov a v kategórii
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 31
ÚSPECHY ŠKOLY
Š k o l a ro k a
Dňa 14.11.2012 prebehlo vyhlásenie
výsledkov súťaže o Školu roka určenú pre
stredné školy spadajúce pod zriaďovateľskú
pôsobnosť Trnavského samosprávneho
kraja. Hlavnými kritériami pri konečnom
hodnotení bola propagácia školy a aktivizácia
záujmu žiakov a pedagógov o vlastnú školu,
estetický vzhľad v kontexte spolupráce
s komunitami v regióne s dôrazom na
environmentálne aspekty.
Prácu pedagógov a zamestnancov
kultúrnych a sociálnych inštitúcií vyzdvihol aj
predseda TTSK Tibor Mikuš. „Veľmi si vážim
N a j l e p š i a s t r e d ná š k o l a
Prezident Slovenského olympijského
výboru, František Chmelár odovzdal diplom
zástupcom našej školy ako najlepšej strednej
škole v projekte Olympijských festivalov
detí a mládeže Slovenska. Slávnostné
odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v
Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti
významných hostí, medzi ktorými nechýbal
ani prezident SR, Ivan Gašparovič.
vašu prácu. Zopakujem to, čo hovorím už
roky. Nie je ani spoločensky ani materiálne
dostatočne ocenená. Nie je ani dostatočne
chránená zákonom. Zaslúžili by ste si
omnoho viac, ale v tomto ťažkom období to
bohužiaľ nie je možné.“
vašu
i vážim
s
i
m
ľ
e
„V
edseda
ikuš, pr
M
.
T
(
prácu.“
TTSK)
STRANA 32
VÝROČNÁ
SPRÁVA
ÚSPECHY ŽIAKOV
A t l é t i š k o l y n a m e d z i n á r od n ý c h m a j s t ro v s t v á c h I S F
Kvalifikácia o postup na Medzinárodné
majstrovstvá ISF v atletike „Jean Humbert
Cup“ bola plánovaná už od jesene na termín
14. mája 2013. Na banskobystrických
Štiavničkách sa stretli prihlásené družstvá a
s výsledkami môžeme byť spokojní. Najmä
s jedným obzvlášť dôležitým. Maximiliánovi
Slezákovi sa opäť raz podarilo posunúť
slovenský rekord v hode oštepom o čosi ďalej
a tento raz o vyše tri metre. Jeho oštep
zaletel na hranicu 73,67m. Určite aj tento
výkon pomohol k tomu, aby družstvo
chlapcov z našej školy získalo právo postupu
na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF.
Po konečnom sčítaní všetkých bodov totiž
skončilo naše družstvo atlétov v kvalifikácii
na 1.mieste.
Družstvo v zložení Michal Karel,
Maximilián Slezák, Jakub Matúš, Dominik
Greguš, Marek Lukačovič a Peter Flenko sa
následne v dňoch 22.—27.6.2013 zúčastnilo
na spomenutých medzinárod ných
majstrovstvách v Karlových Varoch. Ani tu
sa naše družstvo nestratilo. V konkurencii
22 družstiev z celého sveta od Číny až po
Brazíliu obsadili naši atléti krásne 5.miesto.
Viacerí z nich podali výkony na úrovni
n ov ých
o so bn ých
r e ko rd ov .
Za
reprezentáciu školy im určite patrí úprimné
poďakovanie a gratulácia.
Úspešné družstvá atlétov na kvalifikácii o postup na Medzinárodné majstrovstvá ISF „Jean Humbert Cup“.
Dolný rad zľava: Terézia Mesíčková, Natália Čavajdová, Nina Kubányiová, Michaela Pešková, Veronika
Mináriková, Veronika Klčová (družstvo dievčat—2.miesto v kvalifikácii)
Horný rad zľava: Mgr. Eva Charfreitagová (trénerka), Marek Lukačovič, Maximilián Slezák, Jakub Matúš, Peter
Flenko, Michal Karel, Dominik Greguš (družstvo chlapcov—1.miesto v kvalifikácii), RSDr. Miroslav Kyrinovič
(tréner), Mgr. Eduard Čordáš (tréner)
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 33
Š p o r t o v k y n e o ce n e né m i n i s t r o m
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky oceňovalo
talentovaných študentov stredných
škôl Pamätným listom sv. Gorazda za
mimoriadnu a úspešnú reprezentáciu
Slovenskej republiky na domácej, ale najmä
zahraničnej scéne. Tento rok si ocenenie
z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky Dušana
Čaploviča prevzalo dňa 14. novembra 2012
spolu 72 študentov, medzi nimi aj dvaja
študenti Športového gymnázia Jozefa Herdu.
Za reprezentáciu slovenského športu boli
z našich žiakov ocenené:
Veronika Sýkorová bola ministrom ocenená
za svoje športové výsledky v streľbe, najmä
za zisk bronzovej medaily na juniorských
Majstrovstvách Európy v roku 2012 a
Tamaru Kupkovú ocenil minister Čaplovič za
zisk titulu majsterky sveta v tenise v súťaži
družstiev 14 ročných dievčat.
Obom oceneným študentkám
GRATULUJEME,
zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu
školy a prajeme veľa zdravia a ďalších
športových úspechov.
Veronika Sýkorová (streľba),
Tamara Kupková (tenis)
Ocenené študentky ŠG J. Herdu Trnava (zľava Veronika Sýkorová a Tamara Kupková)
STRANA 34
VÝROČNÁ
SPRÁVA
ŠPORTOVEC ŠKOLY ZA ROK 2012
Športová strelkyňa Veronika Sýkorová sa stala víťazkou 13. ročníka ankety Športovec roka
Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave. K doterajším laureátom tak pribudlo ďalšie meno.
Ocenení športovci športového gymnázia za rok 2012. Horný rad zľava: Slamková, Púchly, Praj, Juráková, Klátik.
Dolný rad zľava: Majer, Sýkorová, Križanová, Kupková, Tomanová (talent roka), Remenár Foto: foto 4f
Veronika Sýkorová rozšírila zároveň rady športových strelcov, ktorí v tradičnej ankete školy
zvíťazili. V uplynulých ročníkoch sa trojnásobnými víťazmi ankety stali trapista Marián Kovačócy
a skeetarka Monika Zemková a z jedného víťazstva v ankete sa tešil Filip Praj, strieľajúci
v disciplíne double-trap. Do histórie školy tak vošlo ďalšie meno z plejády úspešných strelcov.
Tým, že priebeh ankety je celý v réžii školy, moderátormi sú študenti, o program sa starajú
športovci, má táto akcia inú atmosféru ako ostatné ankety podobného typu. Niekedy stručné
odpovede ocenených, inokedy vtipné reakcie pri rozhovoroch vyvolávali úsmev na perách.
Na všetko sa pozerali pozvaní čestní hostia, medzi ktorými nechýbali páni Henri a Karol
Herdovci, synovia Jozefa Herdu, po ktorom nesie škola pomenovanie. Okrem nich sa na
slávnostnom vyhlasovaní ankety zúčastnili zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja,
národných športových zväzov, tréneri, pedagógovia a žiaci školy a v neposlednom rade
i Zuzana Štefečeková, ktorá bez pochybnosti patrí k najúspešnejším absolventom školy. Veď
netreba zdôrazňovať, že Zuzana bola vyhlásená za najlepšiu športovkyňu Slovenska za rok
2012 a získala 2 strieborné medaily na olympijských hrách v Pekingu a Londýne v športovej
streľbe (disciplína trap).
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 35
Tieto momenty vyzdvihol aj Jozef Jančovič, riaditeľ školy pri svojom úvodnom príhovore. „Na
športové gymnázium v Trnave sa vždy rada vraciam“, povedala Zuzana pri preberaní kvetín od
pána riaditeľa.
Talent roka
Barbora Tomanová (plávanie)
Trénerka: Tatiana Bergmannová
Na Majstrovstvách Slovenska žiakov získala v roku 2012 jednu zlatú, 8 strieborných a
4 bronzové medaily. Tým sa stala najúspešnejšou trnavskou plavkyňou vo svojej vekovej
kategórii. V maďarskom Szekszárde si vyplávala striebornú a bronzovú medailu. Z domácich
pretekov sa jej darilo v Pohári Delfína, kde získala 2 zlaté medaily.
Na fotografii Barbora Tomanová preberá cenu v ankete Talent roka z rúk Karola Herdu.
Foto: foto 4f
TOP 10 športovcov v abecednom poradí
Sarah Mária Juráková (tenis)
Tréner: Juraj Jančovič
Na letných Majstrovstvách Slovenska získala 1.miesto vo štvorhre a 3.miesto vo dvojhre a na
halových Majstrovstvách Slovenska získala 1.miesto vo štvorhre a 2.miesto vo dvojhre. Na
Majstrovstvách Európy družstiev skončila na 5. mieste a na medzinárodnom turnaji ITF do 18
rokov v Istanbule získala 3.miesto vo dvojhre a 2.miesto vo štvorhre.
Juraj Klátik (plávanie)
Tréner: Rastislav Hlavatý
Na Majstrovstvách Slovenska získal v kategórii juniorov 4 strieborné a 2 bronzové medaily, ku
ktorým pridal i 2 bronzové medaily v seniorskej kategórii. Ďalej si vyplával 1.miesto na Veľkej
cene Viedne a 1.miesto na Veľkej cene Trnavy.
STRANA 36
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Barbora Križanová (plávanie)
Tréner: Rastislav Hlavatý
Zisk 7 zlatých a 3 strieborných medailí na majstrovstvách Slovenska juniorov radí túto plavkyňu
medzi najlepšie na Slovensku. K nim navyše pridala 4 zlaté a 3 strieborné medaily v kategórii
seniorov. Darilo sa jej aj na medzinárodnej scéne, keď v roku 2012 splnila limit a zúčastnila sa
na juniorských Majstrovstvách Európy v Belgicku.
Tamara Kupková (tenis)
Tréner: Juraj Jančovič
Na letných Majstrovstvách Slovenska získala 2.miesto vo štvorhre a 3.miesto vo dvojhre a na
halových Majstrovstvách Slovenska získala 1.miesto vo štvorhre a 3.miesto vo dvojhre.
Najvýraznejší úspech si v roku 2012 pripísala Tamara v súťaži družstiev žiakov do 14 rokov,
kde na Majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie získala 2.miesto a na Majstrovstvách
sveta dokonca 1.miesto. V aktuálnom európskom tenisovom rebríčku patrí Tamare za rok 2012
10.miesto.
Martin Majer (džudo)
Tréneri: Branislav Pokrývka, Jozef Svátek
Na domácom šampionáte si vybojoval zlatú medailu. Zvíťazil na medzinárodnej súťaži v Brne a
na medzinárodnom turnaji v Rakúsku obsadil 5.miesto. Martin sa v roku 2012 prebojoval aj na
Majstrovstvá Európy juniorov.
Filip Praj (športová streľba)
Trénerka: Vanessa Prajová
Medzi seniormi si Filip vystrieľal 1.miesto na medzinárodnom preteku Grand Prix Perazzi i Shot
Gun Cup. V domácich súťažiach zvíťazil medzi seniormi v streleckej Extralige i na rôznych
Veľkých cenách. Na Majstrovstvách Slovenska sa medzi seniormi umiestnil na 2.mieste v
disciplíne double-trap. V európskom rebríčku seniorov patrí Filipovi aktuálne 13.miesto.
Samozrejme výrazné úspechy si pripísal i v kategórii juniorov, v ktorej na Majstrovstvách
Slovenska skončil na 1.mieste v disciplíne trap a na juniorských Majstrovstvách Európy v roku
2012 skončil na 5.mieste v disciplíne double- trap.
Tomáš Púchly (plávanie)
Tréner: Rastislav Hlavatý
Len v roku 2012 prekonal 45-krát rekord Slovenska 14-ročných žiakov! Na Majstrovstvách
Slovenska získal v roku 2012 spolu 9 zlatých medailí v kategórii žiakov a pridal k tomu 3
medaily aj v kategórii juniorov. Okrem toho zvíťazil na Veľkých cenách Maďarska, Nemecka,
Rakúska, ale i na domácich Veľkých cenách Trenčína, Trnavy, Popradu, Púchova a v Pohári
Orca Bratislava.
Matúš Remenár (karate)
Trénerka: Renáta Gašparovičová
Na Majstrovstvách Slovenska v roku 2012 skončil Matúš v súboji kumite na 3.mieste. Dokázal
však zvíťaziť v Slovenskom pohári a na Veľkej cene Žiliny. Na medzinárodnej súťaži Balaton
Karate Cup v Maďarsku skončil na 2.mieste. Najväčší úspech v roku 2012 dosiahol Matúš na
Majstrovstvách Európy kadetov, kde v súťaži kumite do 57 kg skončil na 5.mieste.
Nina Slamková (športová streľba)
Tréner: Branislav Slamka
V roku 2012 skončila na otvorených Majstrovstvách Slovenska v kategórii žien v disciplíne trap
na 2.mieste. Podarilo sa jej zvíťaziť na Veľkých cenách Trnavy a Zvolena. Zvíťazila na Grand
Prix Brno a z juniorských Majstrovstiev Európy 2012 na Cypre si priniesla krásne 7. miesto.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 37
Veronika Sýkorová (športová streľba)
Tréner: Juraj Sedlák
Veronika sa v roku 2012 stala v kategórii junioriek majsterkou Slovenska vo svojej streleckej
disciplíne skeet. Slovenským streleckým zväzom bola vyhlásená za najlepšiu juniorku roku
2012. V juniorskej kategórii sa môže Veronika popýšiť 2.miestom na Olympijských hrách nádejí,
ktoré sa konali v Taliansku a najmä bronzovou medailou z juniorských Majstrovstiev Európy
2012.
TOP 3 športovci
1. miesto: Veronika Sýkorová
2. miesto: Tamara Kupková
3. miesto: Filip Praj
TOP 3 športovci zľava: Jozef Jančovič (riaditeľ školy), Veronika Sýkorová, Tamara Kupková, Filip Praj,
Zuzana Štefečeková. Foto: foto 4f
Doterajší laureáti
športová gymnastka Zuzana Sekerová (2000), športový strelec Marián Kovačócy (2001-2003),
plavkyňa Kamila Korčeková (2004), športová strelkyňa Monika Zemková (2005-2007), plavkyňa
Domnika Glozmeková (2008), džudista Arpád Szakács (2009, 2010), športový strelec Filip Praj
(2011)
STRANA 38
VÝROČNÁ
SPRÁVA
VÝSLEDKY A VYHODNOTENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI
ATLETIKA
Reprezentanti SR:
Klaudia Kálnayová
Michaela Pešková
Michal Karel
Jakub Matúš
Maximilián Slezák
Pavol Tollarovič
skok o žrdi
400m pr.
100m pr., 300m pr.
100m, 200m
hod oštepom
hod kladivom
Umiestnenie na M-SR do 3. miesta:
1.miesto – Michal Karel
Michaela Pešková
Klaudia Kálnayová
Veronika Klčová
Maximilián Slezák
2.miesto – Jakub Matúš
Michal Karel
Peter Flenko
Michaela Pešková
Dominik Greguš
Pavol Tollarovič
3.miesto – Michaela Pešková
dorastenka
dorastenka
dorastenec
dorastenec
dorastenec, junior
junior
MSR žiakov
MSR dorastu v hale
MSR dorastu
MSR str. škôl
MSR žiactva v hale
MSR str. škôl
MSR dorastu
100m prek., 200m prek.
400m prek.
400m
300m prek.
žrď
800m
oštep
MSR dorastu v hale
MSR dorastu
MSR žiactva
MSR žiakov
MSR dorastu v hale
MSR dorastu
MSR dorastu v hale
MSR str. škôl
60m, 200m
200m
4x60m
4x60m
60m prek.
100m prek.
800m
kladivo
MSR dorastu
MSR seniorov v hale
Veronika Mináriková MSR dorastu
Barbora Šaštinská MSR dorastu v hale
Klaudia Kálnayová MSR dorastu v hale
Veronika Klčová
MSR seniorov v hale
Nina Kubányiová
MSR dorastu
Natália Čavajdová
MSR dorastu
Jakub Matúš
MSR dorastu
MSR str. škôl
MSR dorastu v hale
Dominik Greguš
MSR dorastu
Peter Flenko
MSR dorastu
Mário Brehovský
MSR v behu na ceste
4x100m, šv. štafeta
4x400m
oštep
3000m
žrď
4x400m
4x100m
4x100m, šv. štafeta
100m, 4x100m,šv. štafeta
100m
200m
800m, 1500m, šv. štafeta
4x100m, šv. štafeta
10km
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 39
Umiestnenie na významných podujatiach:
Medzištátne stretnutie SVK-SLO-HUN-CZ-CRO (Rijeka)
Klaudia Kálnayová 2.miesto
skok o žrdi
Michal Karel
6.miesto
100m prek.,
7.miesto
300m prek.
Medzištátne stretnutie dorastu HUN-CZ-SVK (Nové Zámky)
Maximilián Slezák 2.miesto
hod oštepom
Klaudia Kálnayová 3.miesto
skok o žrdi
Alps-Adriatic games (Hardberk/AUT)
Maximilián Slezák 2.miesto
hod oštepom
Klaudia Kálnayová 3.miesto
skok o žrdi
Medzištátne stretnutie dorastu CZ-HUN-SVK (Hradec Králové)
Michaela Pešková 2.miesto
400m prek. /nový slov.rekord dorasteniek/
Maximilián Slezák 2.miesto
hod oštepom
Jakub Matúš
4.miesto
100m
Medzinárodná súťaž mládeže (Tiszaujvároš/HUN)
Maximilián Slezák 2.miesto
hod oštepom
Humbert cup stredných škôl
- kvalifikácia—Banská Bystrica
1.miesto chlapci /Matúš, Flenko, Karel, Greguš, Lukačovič, Slezák/
- postup na Majstrovstvá sveta do Karlových Varov (družstvo—5.miesto)
2.miesto dievčatá /Pešková, Mesíčková, Kubányiová, Čavajdová,
Klčová, Mináriková/
- Majstrovstvá sveta (Humbert Cup) - Karlove Vary (CZE)
1.miesto
Slezák (oštep)
Pešková (300m prekážky)
3.miesto
Greguš (800m)
V tomto školskom roku
dosiahli atléti Športového
gymnázia veľmi kvalitné
výkony. Slovenské rekordy
dorastu vytvoril Maximilián
Slezák v hode oštepom
(73,67m) a Michael a
Pešková v behu na 400m
prekážok (61,85s). Výrazne
sme sa presadili medzi
strednými školami, kde si
chlapci vybojovali účasť na
MS Humbert Cup. Do
výberu Slovenska v tejto
súťaži sa dostala aj
Michaela Pešková .
Na fotografii Pešková počas
štafetového behu.
STRANA 40
VÝROČNÁ
KARATE
Reprezentanti SR:
Matúš Remenár
kumite
Umiestnenie na M-SR do 3. miesta:
3.miesto
Lucia Pokorná
3.miesto
Adam Palkovič
3.miesto
Matúš Remenár
3.miesto
Samuel Odler
širšia reprezentácia SR
kata st. juniorky
kumite st. juniori -78 kg
kumite dorastenci -61 kg
light contact (slov. zväz bojových športov)
Umiestnenie na významných podujatiach:
1. kolo SPJ seniorov a 27. ročník Pohára SNP (Banská Bystrica)
3.miesto
Adam Palkovič
kumite muži – 75 kg
1.kolo SPJ kadetov a juniorov (Galanta)
1.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
Lucia Pokorná
Richard Zlatoš
Adam Palkovič
Miroslav Gavenda
Matúš Remenár
13th GRAND PRIX (Plzeň/CZE)
7.miesto
Matúš Remenár
kata st.juniorky
kumite kadeti -70 kg
kumite st. juniori -78 kg
kumite kadeti +70 kg
kumite juniori -61 kg
kumite juniori -61 kg
Balaton karate Cup 2012 (Šiófok/HUN)
1.miesto
Adam Palkovič
kumite seniori open
1.miesto
Adam Palkovič
kumite U21
2.miesto
Matúš Remenár
kumite juniori -65 kg
3.miesto
Lucia Pokorná
kata seniorky
2. kolo SPJ juniorov a kadetov (Košice)
2.miesto
Adam Palkovič
kumite st. juniori -78 kg
3.miesto
Lucia Pokorná
kata st. juniorky
Kachikan Cup (Nitra)
1.miesto
Richard Zlatoš
kumite kadeti -70 kg
Grand Prix Žilina
2.miesto
Miroslav Gavenda kumite kadeti – 70 kg
3.miesto
Matúš Remenár
kumite kadeti – 61 kg
VC Slovenska (Bratislava)
3.miesto
Matúš Remenár
kumite juniori – 61 kg
1. Majstrovstvá Slovenskej Shito Ryu federácie karate (Nové Zámky)
1.miesto
Matúš Remenár
kumite juniori – 65 kg
2.miesto
Samuel Odler
kumite juniori + 72 kg
Veľká cena mládeže 17. ročník (Bratislava)
3.miesto
Matúš Remenár
kumite juniori -61 kg
SPRÁVA
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 41
Majstrovstvá Európskej Shito Ryu Karate Federácie (Nové Zámky)
2.miesto
Matúš Remenár
kumite – 65 kg
TENIS
Reprezentanti SR:
Tamara Kupková
Umiestnenie na M-SR do 3. miesta:
Tamara Kupková
zimné MSR 1.miesto štvorhra
letné MSR 2.miesto dvojhra aj štvorhra
Sindy Kurtinová
zimné MSR 3.miesto vo dvojhre
2.miesto vo štvorhre
letné MSR 3.miesto vo dvojhre
1.miesto vo štvorhre
Natália Schwarcová
zimné MSR 3.miesto vo dvojhre
1.miesto vo štvorhre
letné MSR 2.miesto vo dvojhre a 3.miesto vo štvorhre
Marcel Musil
zimné MSR 3.miesto vo štvorhre
letné MSR 3.miesto vo dvojhre a 2.miesto vo štvorhre
Sarah Mária Juráková
zimné MSR 1.miesto vo štvorhre
letné MSR 3.miesto vo dvojhre
STRANA 42
VÝROČNÁ
Umiestnenie na významných podujatiach:
Tamara Kupková medzinárodný turnaj do 16 rokov v Budapešti
medzinárodný turnaj do 18 rokov v Bosne
medzinárodný turnaj do 18 rokov v Čiernej Hore
členka Extraligového tímu TC Empire Trnava
SPRÁVA
3.miesto vo dvojhre
3.miesto vo štvorhre
3.miesto vo štvorhre
Sindy Kurtinová členka Extraligového tímu TC Empire Trnava
Natália Schwarcová
reprezentovala SR na zimných ME
Karin Kožlejová
medzinárodný turnaj v Brne/CZE
medzinárodný rebríček Tennis Europe 152.miesto
3.miesto vo štvorhre
Sarah Mária Juráková medzinárodný turnaj v Trnave
medzinárodný turnaj v Piešťanoch
členka Extraligového tímu TC Empire Trnava
1.miesto vo štvorhre
3.miesto vo štvorhre
TC Empire Trnava poskočil
v období od zimy 2012 do začiatku leta
2013 zo 4.miesta na 3.miesto
v celkovom hodnotení klubov v SR.
Máme vo svojom klube najväčšie
stredisko vrcholového tenisu v SR, čo
sa týka počtu reprezentantov.
V aktuálnej sezóne 2013 nám postúpili
družstvá vo všetkých vekových
kategóriách na MSR. To sa nepodarilo
žiadnemu inému klubu na Slovensku.
Rozšírili a skvalitnili sme trénerský tím.
V Empire Trnava momentálne trénuje
približne 200 detí vo všetkých
kategóriách, čo je na Slovensko krásne
číslo. V Extralige mužov sme sa
umiestnili na 3.mieste a v Extralige
žien na 5.mieste. V počte medailí
z MSR a počte reprezentantov sa
radíme medzi úplnú špičku na
Slovensku.
Na fotografii Tamara Kupková
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 43
ŠPORTOVÁ STREĽBA
Reprezentanti SR:
DISCIPLÍNA TRAP
Henrich Praj
Filip Praj
Michal Slamka
Mária Markovičová
Nina Slamková
juniorský reprezentant
juniorský reprezentant
juniorský reprezentant
juniorská reprezentantka
juniorská reprezentantka
DISCIPLÍNA SKEET
Dominik Krčmár
juniorský reprezentant
Veronika Sýkorová juniorská a seniorská reprezentantka
DISCIPLÍNA DOUBLE TRAP
Filip Praj
juniorský a seniorský reprezentant
Umiestnenie na M-SR do 3. miesta:
DISCIPLÍNA TRAP
Henrich Praj
3.miesto
Filip Praj
1.miesto
Michal Slamka
1.miesto
2.miesto
Nina Slamková
2.miesto
kadeti
juniori
kadeti
juniori
ženy
DISCIPLÍNA SKEET
Dominik Krčmár
1.miesto
Veronika Sýkorová 1.miesto
dorastenci
juniorky
DISCIPLÍNA DOUBLE TRAP
Filip Praj
2.miesto
3.miesto
muži
muži (kategória open)
Umiestnenie na významných podujatiach:
DISCIPLÍNA DOUBLE TRAP
Filip Praj
2.miesto
DISCIPLÍNA SKEET
Veronika Sýkorová 7.miesto
2.miesto
Olympijské hry nádejí (1.kolo svetového pohára
juniorov) – GER
Olympijské hry nádejí (1.kolo svetového pohára
juniorov) – GER
Grand Prix Brno (CZE)
Ocenenia pre Veroniku Sýkorovú:
„Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu“ udelené ministrom vnútra SR
„Pamätný list sv. Gorazda“ udelený ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR
ocenenie predsedom vlády SR
vyhlásená streleckým zväzom ako „Najúspešnejšia strelkyňa Slovenska za rok 2012
v kategórii junioriek“
STRANA 44
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Na fotografii Veronika Sýkorová pri preberaní ocenenia z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
BASKETBAL
Reprezentanti SR:
Deana Simeonová širšia reprezentácia SR
Viktória Královičová širšia reprezentácia SR
Umiestnenie na M-SR:
Družstvo dievčat ŠG J. Herdu si na Školských
majstrovstvách SR v Leviciach vybojovalo 7.miesto.
Družstvo tvorili hráčky: Fodorová, Krajčovičová,
Krippnerová, Šimončičová, Simeonová, Hanusová,
Královičová, Kosmálová, Machalcová, Sobotovičová
a Kurillová.
Družstvo chlapcov ŠG J. Herdu, ktoré tvorili
hráči: Roštár, Švenk, Solár, Domorák, Labuda,
Václav a Jánošík skončilo na Župnej olympiáde
stredoškolákov na 2.mieste.
Najúspešnejšími
basketbalistami v školskom roku 2012/13 boli
Ondrej Václav a Mário Labuda, ktorí pravidelne
nastupovali v súťaži 1.ligy mužov.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 45
FUTBAL
Reprezentanti SR:
Matúš Pavlovčík
kategória U18
Umiestnenie na M-SR:
Družstvo Spartaka Trnava, ktorého hráčmi sú aj viacerí naši študenti, sa po výrazne
zlepšených výkonoch v jarnej časti dlhodobej ligovej súťaže nakoniec zachránilo v najvyššej
slovenskej súťaži.
Družstvo ŠG J. Herdu v zložení Bakuš, Brestovanský, Malý, Čapkovič, Gubala, Haršány,
Horník, Mihálik, Pavlovčík, Ďuga, Kánik, Marko, Janík, Červenka a Herceg získalo 4.miesto
v kvalifikácii na Medzinárodné futbalové majstrovstvá ISF.
Na fotografii družstvo futbalistov školy pod vedením trénera Kopčana (vpravo) v kvalifikácii na
Medzinárodné futbalové majstrovstvá ISF.
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
Reprezentanti SR:
Viera Tranžíková
Umiestnenie na M-SR do 3. miesta:
Viera Tranžíková 3.miesto
viacboj
Umiestnenie na významných podujatiach:
Viera Tranžíková 1.miesto
2.miesto
Natália Šturdíková 2.miesto
Slovenský pohár
Gym festival
Slovenský pohár
ženy A
viacboj
prostné
viacboj
ženy A
ženy
ženy B
STRANA 46
VÝROČNÁ
SPRÁVA
KRASOKORČUĽOVANIE
Reprezentanti SR:
Alexandra Hagarová
Timea Študencová
Miroslava Magulová
Michaela Čaplová
Soňa Chalányová
staršie žiactvo
staršie žiactvo
staršie žiactvo
mladšie žiactvo
mladšie žiactvo
Umiestnenie na M-SR a v Slovenskom pohári:
Alexandra Hagarová
M-SR
Slovenský pohár
Timea Študencová
Slovenský pohár
Miroslava Magulová
M-SR
Slovenský pohár
Michaela Čaplová
M-SR
Slovenský pohár
Soňa Chalányová
M-SR
Slovenský pohár
Kristína Čaplová
M-SR
Slovenský pohár
zaradená do výberu na EYOF 2015
zaradená do výberu na EYOF 2015
zaradená do výberu na EYOF 2015
zaradená do výberu na EYOF 2017
zaradená do výberu na EYOF 2017
6.miesto
3.miesto
7.miesto
7.miesto
8.miesto
7.miesto
4.miesto
14.miesto
7.miesto
7.miesto
11.miesto
BEJZBAL
Reprezentanti SR:
Samuel Červenka
Richard Čurila
Martin Kollár
Šimon Kubáň
Martin Marhavý
Adam Zverbík
Samo Halgoš
Patrik Kovačocy
kategória kadetov
kategória kadetov
kategória kadetov
kategória kadetov
kategória kadetov
kategória kadetov
kategória kadetov
kategória kadetov
Umiestnenie na M-SR:
družstvo juniorov
M-SR
Umiestnenie na významných podujatiach:
Pohár európskych majstrov
Český pohár
PONY Praha
1.miesto
3.miesto
7.miesto
10.miesto
družstvo mužov
družstvo kadetov
družstvo kadetov
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 47
DŽUDO
Reprezentanti SR:
Dáriusz Bozay
juniorský reprezentant
Martin Majer
dorastenecký reprezentant
Vanda Strečanská dorastenecká reprezentantka
Umiestnenie na M-SR:
Dáriusz Bozay
M-SR
Martin Majer
M-SR
Mário Kopecký
M-SR
Matej Uhliar
M-SR
Adam Strečanský M-SR
Štefan Lukáč
M-SR
Zoltán Szelle
M-SR
Jozef Kendra
M-SR
kategória +100kg
kategória –55kg
kategória –52kg
2.miesto
1.miesto
3.miesto
5.miesto
4.miesto
4.miesto
2.miesto
2.miesto
Umiestnenie na významných podujatiach:
Dáriusz Bozay
Grand Prix Galanta
2.miesto
MT Voclabruck (AUT)
2.miesto
MT Jičín (CZE)
4.miesto
Martin Majer
Grand Prix Galanta
1.miesto
MT Voclabruck (AUT)
5.miesto
Svetový pohár Bialsko
účasť
Svetový pohár Teplice
účasť
Svetový pohár Berlín
účasť
ME dorastu (Čierna Hora)
účasť
Nominovaný na EYOF 2013 (NED)
Mário Kopecký
Grand Prix Galanta
3.miesto
MVC Pezinok
3.miesto
Vanda Strečanská MT Brno (CZE)
2.miesto
MT Jičín (CZE)
2.miesto
MVC Pezinok
2.miesto
MVC Považská Bystrica
1.miesto
Matej Uhliar
MVC Pezinok
4.miesto
Archa Cup Bratislava
4.miesto
Štefan Lukáč
Grand Prix Galanta
1.miesto
Zoltán Szelle
Grand Prix Galanta
3.miesto
Svetový pohár vo Wroclawi
účasť
Svetový pohár v Prahe
účasť
Svetový pohár v Paksi
účasť
Jozef Kendra
Grand Prix Galanta
1.miesto
Svetový pohár vo Wroclawi
účasť
Svetový pohár v Prahe
účasť
Svetový pohár v Paksi
účasť
STRANA 48
VÝROČNÁ
SPRÁVA
HOKEJ
Reprezentanti SR:
Michal Bílik
Julián Achs
reprezentant SR v kategórii do 17 rokov
reprezentant SR v kategórii do 18 rokov
Umiestnenie na medzinárodných turnajoch:
SR - 17
turnaj World U17 Hockey Challenge (Kanada) 9. miesto
SR - 18
turnaj V. Dzurillu (Slovensko )
1. miesto
Kategória dorastu:
Zo študentov prvého ročníka si za prvoligový dorast (druhá najvyššia súťaž dorastu na
Slovensku) pravidelne zahrali Bílik Michal (je našim študentom, ale sezónu odohral za Slovan
Bratislava, kde sa prebojoval až do finále), Poldruhák Adam (odohral sezónu v Piešťanoch),
Ševčík Samuel (odohral sezónu v Nitre), Keleši Alexander, Pytel Samuel, Jurán Samuel.
Cieľom v tejto kategórii bolo zabojovať o postup do extraligy dorastu čo sa nám nakoniec
nepodarilo.
Kategória juniorov :
Na základe našej situácie v klube (vypadnutie z extraligy juniorov a nízky počet hráčov) sme
si stanovili tieto ciele:
v prvom rade získať adekvátny počet hráčov, stabilizovať káder, aby sme vlastne mohli so
cťou odohrať 1.ligu juniorov
druhým cieľom bolo pokúsiť sa dostať do baráže a bojovať o účasť v extralige.
Prvý cieľ sa nám podarilo naplniť, to znamená mužstvo bolo doplnené hráčmi, čím sme
zabezpečili účasť v súťaži. Druhý cieľ sa nám už naplniť nepodarilo.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 49
PLÁVANIE
Reprezentanti SR:
Barbora Križanová
Barbara Bartovičová
Tomáš Púchly
Juraj Klátik
Adam Halas
Natália Macková
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
juniori
Umiestnenie na M-SR do 3. miesta:
Zimné majstrovstvá SR 11 a 12 ročných žiakov – Dolný Kubín 7. – 9.12. 2012
žiaci MSR 1.
100m prsia
Tomáš Niedl
žiaci MSR 1.
200m prsia
Tomáš Niedl
žiaci MSR 3.
200m polohové preteky
Tomáš Niedl
žiaci MSR 1.
800m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
200m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
400m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
100m znak
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
200m znak
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
200m polohové preteky
Barbora Tomanová
žiaci MSR 3.
50m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 3.
100m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
400m voľný spôsob
Natália Macková
žiaci MSR 2.
800m voľný spôsob
Natália Macková
žiaci MSR 3.
400m polohové preteky
Natália Macková
žiaci MSR 3.
800m voľný spôsob
Alexandra Rakayová
Zimné majstrovstvá SR 13 a 14 ročných žiakov – Trnava 14. – 16.12. 2012
žiaci MSR 1.
50m voľný spôsob
Tomáš Púchly
žiaci MSR 1.
100m voľný spôsob
Tomáš Púchly
žiaci MSR 1.
200m voľný spôsob
Tomáš Púchly
žiaci MSR 1.
400m voľný spôsob
Tomáš Púchly
žiaci MSR 2.
100m prsia
Adam Halas
žiaci MSR 2.
200m prsia
Adam Halas
žiaci MSR 2.
200m znak
Adam Halas
žiaci MSR 3.
100m polohové preteky
Adam Halas
žiaci MSR 3.
200m polohové preteky
Adam Halas
žiaci MSR 2.
400m polohové preteky
Barbara Bartovičová
žiaci MSR 2.
200m prsia
Barbara Bartovičová
žiaci MSR 3.
100m prsia
Barbara Bartovičová
žiaci MSR 3.
100m polohové preteky
Barbara Bartovičová
STRANA 50
Zimné majstrovstvá SR juniorov – Spišská Nová Ves 30.11. – 2.12. 2012
juniori MSR 1.
200m voľný spôsob
Tomáš Púchly
juniori MSR 2.
100m voľný spôsob
Tomáš Púchly
juniori MSR 3.
50m voľný spôsob
Tomáš Púchly
juniori MSR 1.
1500m voľný spôsob
Dávid Polakovič
juniori MSR 3.
800m voľný spôsob
Dávid Polakovič
juniori MSR 2.
50m prsia
Juraj Klátik
juniori MSR 2.
100m prsia
Juraj Klátik
juniori MSR 3.
200m prsia
Juraj Klátik
juniori MSR 1.
400m voľný spôsob
Barbora Križanová
juniori MSR 1.
1500m voľný spôsob
Barbora Križanová
juniori MSR 1.
800m voľný spôsob
Barbora Križanová
juniori MSR 1.
200m polohové preteky
Barbora Križanová
juniori MSR 2.
200m prsia
Barbora Križanová
juniori MSR 2.
400m polohové preteky
Barbora Križanová
juniori MSR 2.
100m prsia
Barbara Bartovičová
juniori MSR 3.
200m prsia
Barbara Bartovičová
juniori MSR 3.
1500m voľný spôsob
Veronika Tomanová
Zimné majstrovstvá SR seniorov – Spišská Nová Ves 30.11. – 2.12. 2012
seniori MSR 1.
400m voľný spôsob
Barbora Križanová
seniori MSR 1.
800m voľný spôsob
Barbora Križanová
seniori MSR 1.
1500m voľný spôsob
Barbora Križanová
seniori MSR 2.
200m polohové preteky
Barbora Križanová
seniori MSR 3.
200m prsia
Barbora Križanová
seniori MSR 3.
400m polohové preteky
Barbora Križanová
seniori MSR 2.
1500m voľný spôsob
Dávid Polakovič
seniori MSR 3.
1500m voľný spôsob
Veronika Tomanová
Letné majstrovstvá SR 11 a 12 ročných žiakov – Štúrovo 21. – 23.6. 2013
žiaci MSR 1.
200m prsia
Tomáš Niedl
žiaci MSR 3.
100m prsia
Tomáš Niedl
žiaci MSR 1.
100m znak
Barbora Tomanová
žiaci MSR 1.
200m znak
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
50m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
100m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
400m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
800m voľný spôsob
Barbora Tomanová
žiaci MSR 2.
200m polohové preteky
Barbora Tomanová
žiaci MSR 3.
200m voľný spôsob
Barbora Tomanová
Letné majstrovstvá SR 13 a 14 ročných žiakov – Košice 14. – 16.6. 2013
žiaci MSR 3.
400m voľný spôsob
Natália Macková
žiaci MSR 3.
800m voľný spôsob
Natália Macková
žiaci MSR 3.
400m voľný spôsob
Janka Mrázová
žiaci MSR 3.
800m voľný spôsob
Janka Mrázová
žiaci MSR 3.
100m prsia
Katarína Jedličková
VÝROČNÁ
SPRÁVA
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 51
Družstvo plavcov Trnavy spolu s trénermi na významných medzinárodných plaveckých pretekoch v
Berlíne.
Letné majstrovstvá SR juniorov – Žilina 28. – 30.6. 2013
juniori MSR 1.
50m voľný spôsob
Tomáš Púchly
juniori MSR 1.
100m voľný spôsob
Tomáš Púchly
juniori MSR 2.
50m znak
Tomáš Púchly
juniori MSR 1.
200m prsia
Barbara Bartovičová
juniori MSR 3.
100m prsia
Barbara Bartovičová
juniori MSR 1.
800m voľný spôsob
Dávid Polakovič
juniori MSR 1.
1500m voľný spôsob
Dávid Polakovič
juniori MSR 2.
200m znak
Dominik Velický
Letné majstrovstvá SR seniorov – Žilina 28. – 30.6. 2013
seniori MSR 2.
100m voľný spôsob
Tomáš Púchly
seniori MSR 3.
200m prsia
Barbara Bartovičová
seniori MSR 2.
1500m voľný spôsob
Barbora Križanová
seniori MSR 2.
200m prsia
Barbora Križanová
seniori MSR 3.
100m prsia
Barbora Križanová
seniori MSR 2.
1500m voľný spôsob
Dávid Polakovič
seniori MSR 3.
800m voľný spôsob
Dávid Polakovič
seniori MSR 3.
200m znak
Dominik Velický
STRANA 52
VÝROČNÁ
Umiestnenie na významných podujatiach:
27.-28.10.2012 VC Poľska Kraków (POL)
Barbora Križanová
1x4., 1x9.miesto
Barbara Bartovičová
1x17., 1x19.miesto
Juraj Klátik
1x20., 1x23.miesto
Tomáš Púchly
1x25., 1x26.miesto
Adam Halas
1x34., 1x35.miesto
seniori
seniori
seniori
seniori
seniori
3.-4.11.2012 Sipos Márton Szekszárd (HUN)
Ondrej Machovič
1x1., 2x4.miesto
Tomáš Niedl
1x3., 1x6.miesto
Adrián Gabalec
4x5.miesto
Andrej Genčur
2x5., 1x7.miesto
Adam Hlavatý
1x7., 1x12.miesto
Janka Mrázová
1x1., 2x3.miesto
Natália Macková
1x1., 1x4., 1x5., 1x6.miesto
Barbora Tomanová
1x2., 1x3., 1x6.miesto
Kristína Kolárová
2x3., 2x6.miesto
Katarína Jedličková
1x3., 2x7.miesto
Stela Vavrušková
1x4., 1x5., 1x9.miesto
Alexandra Rakayová
1x4., 1x7., 1x8.miesto
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
žiaci
19.-20.1.2013 Internationaler McDonald's Mehrlagencup Linz (AUT)
Barbara Bartovičová
1x1., 1x2., 1x4., 2x5.miesto
juniori
Barbora Križanová
2x5., 1x6., 2x7., 1x8.miesto
seniori
Andrej Genčur
1x5., 1x13.miesto
žiaci
Barbora Tomanová
2x6., 1x8.miesto
žiaci
Ondrej Machovič
1x6., 1x8., 1x10.miesto
juniori
Adrián Gabalec
1x8.miesto
žiaci
1.-3.3.2013 International swimming meeting Berlin (GER)
Tomáš Púchly
1x4., 1x7., 1x9.miesto
juniori
Barbora Tomanová
1x5., 2x9.miesto
žiaci
Juraj Klátik
1x6, 1x9., 1x12.miesto
juniori
Barbora Križanová
1x8., 1x14.miesto
seniori
Barbara Bartovičová
1x12.miesto
juniori
Natália Macková
1x12.miesto
žiaci
Šimon Páleník
1x12.miesto
žiaci
Alexandra Rakayová
1x15., 1x16.miesto
žiaci
Adam Hlavatý
1x16.miesto
žiaci
27.-29.3.2013 Arany Ust 2013 Dunaújváros (HUN)
Tomáš Púchly
1x1., 2x1.miesto
Adam Halas
1x7, 1x12.miesto
Barbora Tomanová
2x16.miesto
Tereza Šimončičová
1x13, 1x15.miesto
juniori
juniori
žiaci
žiaci
SPRÁVA
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 53
4. – 5.5. 2013 repre 3stretnutie juniorov POL-CZE-SVK Košice (SVK)
Tomáš Púchly
2x1., 1x4.miesto
juniori
Natália Macková
1x6.miesto
juniori
Adam Halas
1x7., 1x8., 1x14.miesto
juniori
24. – 26.5. 2013 VC Slovenska Bratislava (SVK)
Tomáš Púchly
1x1., 1x5., 1x6.miesto
Barbara Bartovičová
1x1., 1x3., 1x8.miesto
Dávid Polakovič
1x2., 1x4., 1x9.miesto
Juraj Klátik
1x2., 1x6., 1x7.miesto
Barbora Križanová
3x4., 1x5.miesto
Natália Macková
1x4., 2x8.miesto
Sandra Masárová
1x5., 1x6., 1x12.miesto
Veronika Tomanová
1x6., 1x13.miesto
Janka Mrázová
1x7., 1x12.miesto
Adam Halas
1x8., 1x11., 1x13.miesto
Tereza Šimončičová
2x9., 1x10.miesto
Katarína Jedličková
1x11., 1x12.miesto
Kristína Kolárová
1x13.miesto
Dominika Králiková
1x13., 1x14., 1x15.miesto
Barbora Tomanová
1x15.miesto
Adrián Gabalec
1x15.miesto
7. – 9.6. 2013 ATUS Graz Trophy Graz (AUT)
Barbora Križanová
1x2., 1x13.miesto
Barbara Bartovičová
1x7., 1x9.miesto
Adam Halas
1x7.miesto
Juraj Klátik
1x11.miesto
Natália Macková
1x15.miesto
juniori
juniori
juniori
juniori
seniori
žiaci
seniori
juniori
žiaci
juniori
žiaci
žiaci
žiaci
juniori
žiaci
žiaci
seniori
juniori
juniori
juniori
žiaci
10. – 14.7. 2013 MEJ 2012 Poznaň (POL)
juniori MEJ ????????? Barbara Bartovičová
16. – 19.7. 2013 EYOF 2013 Utrecht (NED)
juniori EYOF ????????? Tomáš Púchly
26. – 31.8. 2013 MSJ 2013 Dubaj (SAE)
juniori MSJ ????????? Barbara Bartovičová
juniori MSJ ????????? Barbora Križanová
Najväčšie úspechy sezóny:
účasť B. Križanovej a B. Bartovičovej na MSJ 2013 v SAE
účasť T. Púchleho na EYOF 2013 v Holandsku
účasť B. Bartovičovej na MEJ 2013 v Poľsku
19 slovenských rekordov starších žiakov – T. Púchly
stabilne veľký počet medailí na M-SR, viď umiestnenia do 3. miesta
STRANA 54
VÝROČNÁ
SPRÁVA
TAKTO SA VIDÍME MY A NAŠE VÝSLEDKY
LEGENDA K TABUĽKÁM POD FOTKAMI JEDNOTLIVÝCH TRIED:
*
v yzn am enan ý žiak s p ri em ern ým pr ospec hom h orš ím ak o 1,00
**
v yznam en an ý ži ak s pri em ern ým pr ospec hom 1 ,00
ZAH žiak študoval prechodne v zahraničí
IUP žiak študoval podľa individuálneho učebného plánu
PRÍMA
Triedny profesor: Mgr. Gabriela Kraváriková
Naša trieda tá sa nedá, školu i šport hravo zvláda.
O priateľstvá núdza nie je, v príme sa vždy niečo deje.
1.**
2.**
3.**
4.*
5.*
6.**
7.*
8.*
Michaela
Andrej
Richard
Patrícia
Soňa
Adam
Tatiana
Victória
Čaplová
Genčur
Hamerlík
Hlinková
Chalányová
Chalúpek
Chovancová
Chramcová
9.
10.**
11.
12.*
13.
14.
15.*
16.**
Eliana
Tomáš
Šimon
Alexandra
Nikola
Natália
Barbora
Ondrej
Klepancová
Niedl
Páleník
Rakayová
Schmidtová
Schwarcová
Tomanová
Valent
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
II.SG
STRANA 55
Triedny profesor: Mgr. Magdalena Vaculková
Bez komentára...
1.
2.
3.*
4.**
5.*
6.*
7.
8.
9.
Filip
Aneta
Alexandra
Adam
Vanesa
Katarína
Patrícia
Karin
Kevin
Antonín
Gašparíková
Hagarová
Hlavatý
Hocková
Jedličková
Junasová
Kožlejová
Kurtin
10.*
11.*
12.*
13.
14.
15.**
16.*
17.*
18.**
Štefan
Natália
Miroslava
Barbora
Adam
Tímea
Šimon
Sára
Stela
Lukáč
Macková
Magulová
Matúšová
Strečanský
Študencová
Uhlík
Urbanová
Vavrušková
STRANA 56
VÝROČNÁ
III.SG
1.
2.
3.*
4.*
SPRÁVA
Triedny profesor: RNDr. Daniela Sedláčková
Adrián
Adam
Kristína
Ondrej
Gabalec
Halas
Kolárová
Machovič
5.*
6.*
7.*
Martin
Janka
Tereza
Morvay
Mrázová
Šimončičová
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
KVINTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.*
10.*
11.
12.
STRANA 57
Triedny profesor: PaedDr. Denisa Vanáková
Barbara
Kristína
Peter
Michal
David
Veronika
Filip
Mário
Sára
Dominika
Lukáš
Nina
Bartovičová
Čaplová
Flenko
Karel
Klátik
Klčová
Knotek
Kopecký
Kozániová
Králiková
Kubala
Kubányiová
13.
14.
15.
16.
17.*
18.
19.
20.
21.
22.*
23.
24.*
Tamara
Dominik
Marcel
Vladimír
Pavlína
Adriana
Michaela
Tomáš
Maximilián
Petra
Mikuláš
Lenka
Kupková
Lauko
Musil
Nahálka
Olšovská
Opletalová
Pešková
Púchly
Slezák
Stanková
Szapu
Šimonová
STRANA 58
VÝROČNÁ
VI.SG
1.
2.
3.*
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SPRÁVA
Triedny profesor: Mgr. Vlasta Ružová
Dárius
Mário
Natália
Miroslav
Martin
Marcel
Klaudia
Sindy
Martin
Sandra
Terézia
Patrik
Bozay
Brehovský
Čavajdová
Gavenda
Javorka
Kabát
Kálnayová
Kurtinová
Majer
Masárová
Mesíčková
Obal
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.*
21.
22.
23.
24.
Matúš
Nicolas
Vanda
Petra
Matúš
Natália
Veronika
Veronika
Kristína
Matej
Tomáš
Richard
Remenár
Silný
Strečanská
Široká
Špektenhauser
Šturdíková
Šulganová
Tomanová
Tomašovičová
Uhliar
Ulický
Zlatoš
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
VII.SG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.*
8.
9.
10.
11.
STRANA 59
Triedny profesor: Mgr. Marek Koprna
Adrián
Dominik
Sarah Mária
Petra
Juraj
Dominik
Barbora
Natália
Marek
Ondrej
Jakub
Drobný-ZAH
Greguš
Juráková
Kissimonyiová-ZAH
Klátik
Krčmár
Križanová
Leskovská
Lukačovič
Maco
Matúš
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.*
19.
20.
21.
Veronika
Samuel
Dominik
David
Veronika
Viera
Slavomír
Dominik
Erika
Miroslav
Mináriková
Odler
Páleník
Polakovič
Sýkorová
Tranžíková
Trúchlik
Velický
Viteková
Žbodák-ZAH
STRANA 60
VÝROČNÁ
SPRÁVA
VIII.SG
Triedny profesor: Mgr. Eva Holešová
Mysleli sme si, že to nikdy nepovieme.
Dnes vieme, že raz príde deň,
keď vám povieme, veľké ĎAKUJEM.
Odchádzame a neľutujeme.
Raz vypadneme z kola von,
prídu po nás lepši alebo NIE?
Nech len to dobré po nás zostane. RYTMUS
Všetci si raz dáme zbohom.
Pôjdeme si po svojom.
Smejeme sa ako šaolínski mnísi,
keď sa stretneme za ďalším rohom.
Hlavu hore, kde je koniec,
začína niečo nové. RYTMUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tatiana
Elena
Laura
Jozef
Juraj
Dušan
Petra Mária
Mária
Adam
Lucia
Kristína
Filip
Bachárová
Fábryová
Hanuláková
Kendra
Krasňanský
Lanák
Lančaričová
Markovičová
Palkovič
Pokorná
Poláčková
Praj – IUP
Každý príbeh koniec má.
Aj ten náš, ohlásil koniec nám.
Ale bolo nám krásne, povedz sám.
No sme na konci, vystupovať, konečná.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Henrich
Monika
Chiara
Nicolas
Michal
Zoltán
Barbora
Marek
Pavol
Martina
Gabriela
Praj
Púchla
Reháková
Rist
Slamka
Szelle
Šaštinská
Šimon
Tollarovič
Uhlárová
Vyskočová
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
I.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.*
13.
14.
15.
STRANA 61
Triedny profesor: RNDr. Ivona Kozániová
Patrik
Matej
Maroš
Sebastian
Samuel
Richard
Nikola
Alexander
Andrej
Filip
Denis
Andrej
Matej
Alexander
Martin
Bakuš
Belko
Brestovanský
Čapkovič
Červenka
Čurila
Fodorová
Gubala
Haršány
Hluško
Horník
Jedlička
Káčer
Keleši
Kollár
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.*
28.
29.
Monika
Antónia
Šimon
Radovan
Martin
Lukáš
Matúš
Adam
Lukáš
Andrej
Samuel
Krištof
Samuel
Adam
Krajčovičová
Krippnerová
Kubáň
Malý
Marhavý
Mihálik
Pavlovčík
Poldruhák
Rakús
Roštár
Ševčík
Švenk
Tomčányi
Zverbík
STRANA 62
VÝROČNÁ
II.S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SPRÁVA
Triedny profesor: Mgr. Leo Blažek
Michal
Marián
Daniel
Denis
Samo
Lucia
David
Erik
Samuel
Tomáš
Bílik
Červenka
Demovič
Ďuga
Halgoš
Hanusová
Herceg
Janík
Juran
Kánik
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.**
20.**
Andrej
Patrik
Viktória
Daniel
Šimon
Matej
Štefan
Samuel
Deana
Lenka
Klimo
Kovačocy
Královičová
Kriška
Marko
Matušek
Neupauer
Pytel
Simeonová
Šimončičová
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
III.S
1.
2.*
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
STRANA 63
Triedny profesor: Mgr. Silvia Václavová
Julián
Rastislav
Peter
Michaela
Andrej
Michal
Martin
Jaromír
Jakub
Mário
Michal
Achs
Baša
Benca
Bublišová
Dobiš
Háden
Hanuštiak
Hrašna
Johanes
Kollár
Krajčovič
12.
13.
14.*
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Martin
Samuel
Ján
Erik
Patrik
Boris
Jana
Marek
Tomáš
Matúš
Lukačovič
Lukovič
Magdolen
Macháč
Malina
Masár
Polášová
Solár
Šaradin
Tavali
STRANA 64
VÝROČNÁ
IV.S
SPRÁVA
Triedny profesor: Mgr. Eva Lukovičová
Vážený pán riaditeľ, drahá pani profesorka triedna, milý pedagogický zbor!
Nebolo to dávno, čo sme prvýkrát prešli
prah dverí tejto školy. Mali sme hlavy plné
zmätku, na tvári bojazlivé výrazy, a čo bolo
najhoršie, nevedeli sme, čo nás čaká, do čoho
ideme.
Avšak po čase táto nevedomosť
ustupovala. Zo dňa na deň sme sa lepšie
spoznávali, či už s Vami, alebo so spolužiakmi.
Vieme, že ste to s nami nemali ľahké. Je za nami
veľa driny, ktorou sme s Vami prešli a iba vďaka
Vám ju úspešne zvládli. Naučili ste nás byť
priebojnými, vyjadriť svoj názor aj za cenu, že
nebude ten najlepší. Celé štyri roky ste nám
odovzdávali množstvo vedomostí, ktoré práve
1.
2.
3.
4.
5.
6.*
7.
Tomáš
Marián
Juraj
Juliana
Mário
Juraj
Adriána
Čechovič
Domorák
Jánošík
Kosmálová
Labuda
Lichvár
Machalcová
teraz pri skúške dospelosti budeme najviac
potrebovať. Áno, maturita. Už prvú časť máme za
sebou, no stále ju nedržíme pevne v rukách. Ešte
predtým ako sa stane úspešnou súčasťou nášho
života, by sme sa Vám, milí profesori, chceli
poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili, za
úsilie, ktoré ste vynaložili i za nervy, ktoré ste pri
nás zažívali.
Veríme, že práve maturita bude pre nás
jednou z tých ľahších skúšok v našom živote,
ktorú zvládneme, aby ste aj vy mohli byť na nás
hrdí a opäť prejdeme prah dverí tejto školy, no
tentokrát sa vydáme na cestu životom.
ĎAKUJEME!
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Matúš
Miroslav
Dominik
Filip
Veronika
Ondrej
Pijak
Popovič
Prelovský
Sivák
Sobotovičová
Václav
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
I.A
STRANA 65
Triedny profesor: Mgr. Ľudmila Klementisová
Bol to divný deň. Asi každý z nás to cítil podobne. Vošli sme
do neznámej budovy plnej neznámych tvárí, ktoré si
navzájom boli tak známe a ...my? Trieda taktiež plná
nových ľudí a ... bože, bol to naozaj hrozný pohľad. Kriste
pane, čo bude toto?! Prebehlo našimi hlavami. Tak nejak
vyzeral náš prvý deň. Ako sa dni kopili, kopili sme sa aj my.
Doslova. Na jednu veľkú kopisko, trebárs do uličky medzi
lavicami cez hodinu matiky. Dôvod? Otvorený balíček
čipsov. Poskákali sme na seba, nedbajúc na to, že bol stred
serióznej vyučovacej hodiny. Cieľ bol jediný. Takýchto
1.
2.*
3.
4.
5.*
6.
7.
8.
9.*
10.*
11.*
12.
13.
14.*
15.
16.
Katarína
Martina
Robert
Natália
Kristián
Andrej
Paulína
Lívia
Ema
Denisa
Adela
Lukáš
Erika
Zlatko
Jakub
Ondrej
Antalovičová
Borovanová
Bruckmayer
Deštíková
Dubravec
Eremiáš
Gašparíková
Gazdíková
Gelnarová
Hanáková
Horváthová
Hrkeľ
Chrenková
Jakubec
Jarábek
Krajčovič
„zásahov“ pribúdalo... a každý z nás si postupom času uvedomil,
čo sme to za bandu. Či už sme boli triedou preferujúcou bunjeejumping z tak kurióznych miest, ako sú okná triedy (pozn.
autora: pre dobro veci no more comment), alebo tými, ktorí
“vyhostili“ i tých, čo mali v tejto škole už pomerne slušné
miestečko pri krbe, myslím, že sme sa nezapísali, ako šedé
myši. I tí z nás, ktorí sa nimi spočiatku javili byť, nakoniec
konvertovali na stranu psychopatov a ochutnali z nášho
zakázaného stromu (takmer doslova). A tak sme ukončili
povinnú školskú dochádzku. Školu však neopúšťame .
17.
18.
19.
20.
21.
22.*
23.
24.
25.*
26.*
27.
28.*
29.
30.
31.
Daniela
Zuzana
Michal
Peter
Kristína
Veronika
Erik
Marek
Matej
Ema
Veronika
Petra
Michelle
Tomáš
Laura
Krivosudská
Lehotová
Letovanec
Orihel
Orlická
Pavlovičová
Petráš
Planeta
Stredánsky
Šimášková
Šuranová
Švajdová
Tatranská
Vrbovský
Zubáková
STRANA 66
VÝROČNÁ
I.B
1.*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.*
10.
11.
12.
13.
14.*
15.
SPRÁVA
Triedny profesor: Mgr. Anna Solčianska
Miroslava
Denis
Petra
Denis
Milan
Viktória
Jana
Patrik
Michaela
Nikoleta
Miroslava
Matúš
Adam
Kristína
Lenka
Altoffová
Bažány
Bilčíková
Gerhát
Hejduk
Holecová
Hrašnová
Hrnčiar
Jakubcová
Julinyová
Karaffová
Klabeček
Kováč
Malovcová
Naništová
16.
17.*
18.
19.
20.
21.
22.**
23.
24.
25.*
26.
27.*
28.
29.
Martin
Katarína
Alexandra
Kristína
Lujza
Lenka
Dušana
Simona
Jesika
Nikola
Lucia
Romana
Martina
Lucia
Nemochovský
Piknová
Pozdechová
Riečičiarová
Richtáriková
Ružičková
Selecká
Selecká
Silná
Strížová
Školníková
Šmidovičová
Trebatická
Zuščíková
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
II.A
1.
2.*
3.**
4.
5.
6.
7.
8.*
9.*
10.
11.
12.*
13.*
14.
15.
STRANA 67
Triedny profesor: Mgr. Ľubomíra Bučányová
Soňa
Andrej
Michaela
Lenka
Lívia
Nikola
Patrícia
Miroslava
Ľubomír
Nikola
Katarína
Scarlett
Jana
Ľubica
Tamara
Baranová
Bartók
Bohúnová
Brestovanská
Bzdilová
Danková
Dejczövá
Fornerová
Gazdík
Hanusová
Holická
Hupková
Jakubičková
Kadlíčková
Kolmanová
16.
17.
18.
19.
20.*
21.
22.*
23.
24.
25.*
26.*
27.
28.**
29.
30.
Romana
Paulína
Bibiána
Katarína
Zuzana
Natália
Natália
Nina
Alex
Kristína
Jozef
Alexandra
Andrej
Veronika
Adam
Kumančíková
Mancová
Medovičová
Nádaská
Nemčicová
Norovská
Nováková
Petrleničová—ZAH
Piaček
Poláčková
Polák
Rothová
Rožič
Strmenská
Šmidovič
STRANA 68
VÝROČNÁ
II.B
SPRÁVA
Triedny profesor: Mgr. Zuzana Rybová
Druhý rok je za nami a my sme tu zas, unavení,
pokrčení, ale viac či menej úspešní.
V očiach máme úľavu – polovicu gympla máme
za sebou. Ubehlo to rýchlo, my sme tretiaci a aj
keď sa týmto dotieravým myšlienkam statočne
bránime, prišiel už čas nasmerovať svoje
štú(á)dium nejakým konkrétnejším smerom
a prestať brať školu iba ako príjemné spestrenie
nudných dopoludní. Všetci, aj tí najflegmatickejší
z nás sa budú musieť zamyslieť a spraviť niečo pre
svoju budúcnosť. Myslím, že prišiel čas pochopiť,
že sa neučíme len preto, aby nás rodičia doma
nebili za vysvedčenie. Určite to zvládneme, sme
predsa silné ženy! A čo neutiahneme my, dotiahnu
za nás naši statní chlapi (ktorých je v skutočnosti
trochu viac ako na fotke).
1.
2.
3.*
4.
5.*
6.
7.
8.*
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.*
16.
17.
18.*
19.
20.
21.
22.
23.
24.*
25.*
26.
27.*
28.
29.
30.
Marek
Lenka
Viera
Michaela
Laura
Adrián
Gabriela
Magdaléna
Michal
Eva
Allan
Daniel
Vanda
Andrea
Veronika
Biskorovajný
Čambálová
Čambálová
Čavojská
Ferancová
Gajarský
Holecová
Horváthová
Chovan
Kabátová
Kálnay
Kecskeméti
Kocianová
Melicherová
Miková
Lenka
Veronika
Marta Wendy
Štefan
Alexandra
Lucia
Lenka
Aneta
Lujza
Miriam
Alžbeta
Karin
Petra
Marek
Terézia
Móderová
Pálková
Pereirová
Pintér
Podolanová
Popovičová
Procházková
Puškárová
Saloňová
Slabá
Strakošová
Talajková
Tokárová
Tornóci
Zolvíkova
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
III.A
1.
2.
3.
4.
5.*
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.*
15.*
STRANA 69
Triedny profesor: RNDr. Marta Pereira-Anettová
Klára
Martin
Viktória
Natália
Zuzana
Michaela
Kristián
Matej
Filip
Marián
Pavla
Mário
Alexandra
Zuzana
Silvia
Babincová
Benuščák
Cintulová
Cuninková
Dechtická
Dekanová
Drobný
Drobný
Fančovič
Forner
Frišová
Gálovič
Hájiková
Holická
Hupková
16.
17.
18.*
19.
20.*
21.
22.
23.
24.*
25.
26.
27.
28.
29.*
Matej
Zuzana
Monika
Nikola
Alžbeta
Klaudia
Michael Adam
Lucia
Zuzana
Mária
Samuel
Stanislava
Biniyam
Matúš
Chudják
Katonová
Klačanová
Krajčovičová
Kurillová
Palšovičová
Polák—ZAH
Puczoková—ZAH
Ráceková
Smutná
Šimončič
Štibraná
Yohannes
Zápražný
STRANA 70
VÝROČNÁ
III.B
Triedny profesor: Mgr. Jarmila Bachoríková
Tretia Bé je trieda zlatá,
výhovorky stále hľadá.
Autobus mi meškal
alebo som zaspal.
Profesorka nervy chytá,
už si pre nás testík chystá:
no písomka sa písať nedá,
1.
2.
3.*
4.
5.*
6.
7.
8.
9.*
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SPRÁVA
Barbora
Richard
Petra
Miriama
Michaela
Filip
Natália
Klaudia
Tomáš
Miloš
Monika
Zuzana
Veronika
Alexandra
Barbara
Čavojská
Čechovič
Danová
Ďurišová
Dzurňáková
Fandl
Fojtíková
Giebelová
Gordian
Gubrický
Hájeková
Hercegová
Kalašová
Kočíšková
Lehotská
zas tu nie je celá trieda.
Jedna päťka hore dole,
snáď ma mama nezabije.
Výsledok je ale jasný,
aj tak sme všetci šťastní.
Peťka Danová a triedny kolektív
16.
17.
18.*
19.*
20.
21.
22.
23.
24.*
25.*
26.*
27.
28.
29.
30.*
Alica
Peter
Mária
Anna Mária
Sandra
Martina
Michaela
Ivana
Jana
Lukáš
Barbora
Viktória
Lenka
Roman
Lívia
Mužíková
Ormandy
Paulíčková
Popovičová
Prajová
Remenárová
Srdošová
Štefáneková
Šulková
Tomovič
Tuchyňová
Turasová
Valkyová
Vavro
Vidová
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
IV.A
STRANA 71
Triedny profesor: Mgr. Adriana Kubáňová
Zväčša to znie ako klišé, ak povieme, že štyri
roky ubehli ako voda. Ale nám sa naozaj zdá,
akoby sme bránu nášho gymnázia po
prvýkrát prekročili len pred mesiacom.
Maturity sú úspešne za nami, vydávame sa
na ďalšiu životnú etapu a práve teraz nastal
čas, aby sme sa s Vami po 4 rokoch
1.
2.
3.
4.*
5.
6.
7.
8.*
9.
10.
11.*
12.
13.
14.*
15.
Veronika
Hana
Andrea
Viera
Kristián
Denisa
Kristína
Katarína
Matej
Rebeka
Patrícia
Lukáš
Lukáš
Michaela
Mária
Balúnová
Benedikovičová
Branišová
Dušková
Grell
Grossová
Haladová
Hornáková
Horváth
Hrubšová
Kráľovičová
Kvasnička
Kvetan
Lopatková
Mikušová
strávených na tejto škole rozlúčili.
V tomto procese formovania osobnosti ste
z neokrôchanej mládeže vytesali zrelých
mladých ľudí. Uznajte sami, podarilo sa Vám
to bravúrne a za tento heroický výkon sme
Vám hlboko zaviazaní.
3x ďakujeme a ešte raz ďakujeme.
16.
17.
18.
19.*
20.*
21.
22.
23.
24.
25.*
26.
27.*
28.*
29.
30.
Lukáš
Vendula
Juraj
Veronika
Bianka
Katarína
Nina
Filip
Michal
Martin
Alexandra
Dominika
Kristína
Jakub
Veronika
Mužila
Odkladalová
Parnahaj
Polášová
Ruttkayová
Sitová
Slamková
Staník
Strakoš
Svitek
Takáčová
Tomášková
Vančová
Vyskoč
Žaludová
STRANA 72
VÝROČNÁ
IV.B
Triedny profesor: Mgr. Jana Révesová
Žalospev na maturantov
Slnko už zapadlo za mračná,
teraz vás už nevidím,
som taká šťastná,
každý hovorí: „závidím.“
1.
2.
3.
4.
5.
6.**
7.
8.
9.**
10.
11.
12.
13.
14.*
15.
SPRÁVA
Michal
Daniel
Marek
Patrícia
Erika
Denisa
Jakub
Martin
Lucia
Viera
Petra
Petra
Kristína
Nikoleta
Ema
Biskorovajný
Čačala
Hanáček
Hilková
Hladejová
Holecová
Horváth
Horváth
Hrdličková
Koleničová
Kozáková
Krištofíková
Krupová
Laiferová
Lančaričová
Roky plynú, čas sa kráti,
dovidenia kamaráti.
Skončil sa už príbeh ten,
vojdeme sa do písmen.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.*
27.
28.
29.
30.
Linda
Petra
Veronika
Barbora
Martina
Adam
Veronika
Matej
Patrik
Nikola
Zuzana
Mário
Martina
Peter
Lucia
Maluniaková
Miklošovičová
Mikušovská
Miškolciová
Modrovičová
Neupauer
Podhorská
Pončák
Putera
Ryšková
Sasková
Soldán
Šimončičová
Šulko
Tomíková
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 73
TABUĽKOVÝ PREHĽAD O TRIEDACH
Prehľad o triedach bez špeciálneho zamerania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I. A
I. B
1. ročník
II. A
II. B
2. ročník
III. A
III. B
3. ročník
IV. A
IV. B
4. ročník
1.- 4. roč.
a/n/f
a/n/f
-----a/n
a/n/f
-----a/n
a/n/f
-----a/n
a/n/f
-----------
31
29
60
30
30
60
29
30
59
30
30
60
239
13
7
20
6
7
13
11
7
18
10
10
20
71
18
22
40
24
23
47
18
23
41
20
20
40
168
Mgr. Ľudmila Klementisová
10
7
17
11
8
19
7
9
16
9
4
13
65
13
7
20
8
14
22
10
5
15
12
10
22
79
6
15
21
10
8
18
7
16
23
9
16
25
87
2
0
2
0
0
0
3
0
3
0
0
0
5
0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
0
0
3
1,84
2,11
1,98
1,76
1,73
1,75
1,97
1,94
1,96
1,70
1,91
1,81
1,86
64,96
68,79
66,88
53,00
87,87
70,44
59,10
74,57
66,84
52,07
78,56
65,34
67,38
Mgr. Eva Lukovičová
7
12
11
5
5
2
2
2
2
2
0
1
8
3
4
1
5
10
7
7
4
3
6
1
9
1
3
1
12
15
13
10
11
15
17
11
44
51
109
Mgr. Anna Solčianska
------------------------------Mgr. Ľubomíra Bučányová
PhDr. Zuzana Rybová
------------------------------RNDr. Marta Anettová
Mgr. Jarmila Bachoríková
------------------------------Mgr. Adriana Kubáňová
Mgr. Jana Révesová
-------------------------------------------------------------
15
16
17
2,00 30
0,48 28
1,24 58
0,00 29
0,03 30
0,02 59
0,13 27
0,43 30
0,28 57
0,00 30
0,03 30
0,02 60
0,39 234
14
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
38,38
22,39
35,14
71,67
42,24
64,41
87,80
57,33
120,19
52,74
126,77
14
0,00
0,00
0,00
3,04
0,00
0,16
0,00
0,33
0,19
0,00
0,00
15
16
18
7
22
29
24
18
16
21
23
13
16
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0,34
207
4
17
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
16
5
17
3
Prehľad o triedach športového zamerania
1
Príma
II.SG
III.SG
Kvinta
I.S
VI.SG
II.S
VII.SG
III.S
VIII.SG
IV.S
2
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n
a/n/f
a/n/f
a/n/f
a/n
a/n/f
a/n
3
16
18
7
24
29
24
20
21
21
23
13
4
6
6
4
12
26
13
17
13
19
11
10
5
10
12
3
12
3
11
4
8
2
12
3
6
Šport. tr.
-----
216
136
80
-------------------------------
5
248
-------------------------------
Mgr. Gabriela Kraváriková
Mgr. Magdalena Vaculková
RNDr. Daniela Sedláčková
PaedDr. Denisa Vanáková
RNDr. Ivona Kozániová
Mgr. Vlasta Ružová
Mgr. Leo Blažek
Mgr. Marek Koprna
Mgr. Silvia Václavová
Mgr. Eva Holešová
10 11 12
0 0 1,31
0 0 1,40
0 0 1,46
2 0 2,34
2 0 2,25
2 0 2,55
1 0 2,07
1 3 2,34
1 0 2,46
0 0 2,44
0 0 2,43
9
3
2,10
65,37
11
6
12
1,98
13
66,38
Prehľad za celú školu
1
Celá škola
2
------
3
455
4
207
6
Význam jednotlivých stĺpcov:
1 - trieda
2 - cudzie jazyky
3 - počet žiakov spolu, bez študujúcich v zahraničí
4 - počet žiakov (chlapcov)
5 - počet žiačok (dievčat)
6 - triedny profesor
7 - počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním
8 - počet žiakov, ktorí prospeli veľmi dobre
9 - počet žiakov, ktorí prospeli
10- počet žiakov, ktorí neprospeli
7
109
8
130
9
196
10
14
14
0,37
15
441
11- počet žiakov, ktorí neboli klasifikovaní
12- priemerný prospech
13- priemer ospravedlnených vymeškaných hodín na 1 žiaka
14- priemer neospravedlnených vymeškaných hodín na 1 žiaka
15- klasifikácia správania 1°
16- klasifikácia správania 2°
17- klasifikácia správania 3°
Poznámka:
údaje o počtoch žiakov, o prospechu a o správaní sú za
2.polrok, údaje o dochádzke za celý školský rok
STRANA 74
VÝROČNÁ
SPRÁVA
MATURITNÉ SKÚŠKY 2013
Externá časť maturitnej skúšky sa konala: od 12.3.2013 do 14.3.2013
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa konala: od 12.3.2013 do 13.3.2013
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa konala: od 27.5.2013 do 30.5.2013
Predseda školskej maturitnej komisie: RNDr. Karol Rafay, PhD.
Predsedovia predmetových maturitných komisií
1
Predmet
-skratka
ANJ 1
PhDr. Demovičová, Katarína
2
ANJ 2
Mgr. Grmanová, Lucia
3
BIO
Mgr. Slobodová, Sylvia
4
DEJ
Mgr. Kosmál, František
5
FRJ
PaedDr. Gajdošová, Terézia
6
FYZ
Mgr. Vanek, Ľudovít
7
GEO
PaedDr. Kováčová, Beata
8
CHE
Mgr. Dujničová, Zuzana
9
INF
Ing. Krajčovičová, Štefánia
10
MAT
RNDr. Rafay, Karol, PhD.
11
NAS
Mgr. Vozárová, Marta
12
NEJ
Mgr. Blažová, Sabína
13
OBN
Mgr. Vozárová, Marta
14
SJL 1
Mgr. Valášková, Miriam
15
SJL 2
PhDr. Alchusová, Zuzana
16
UMK
Mgr. Ďurišová, Anna
17
ZŠP
Mgr. Hujčík, Marián
P.č.
Meno predsedu
Ústnu formu internej časti MS absolvovalo
celkom 96 žiakov. K ústnej forme MS bolo
vytvorených 17 maturitných komisií pre 15
predmetov.
V riadnom termíne maturitnú skúšku zvládlo
úspešne 92 žiakov. 3 žiaci majú povolené
vykonať opravnú skúšku externej časti MS
z matematiky a 1 žiak má povolené vykonať
opravnú skúšku z ústnej formy internej časti
MS zo slovenského jazyka a literatúry.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 75
Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky
POČET ŽIAKOV / ZNÁMKA
Spolu
1
2
3
71
3
23
20
13
10
7
15
27
37
4
12
3
13
96
7
10
11
2
13
14
7
6
1
9
13
21
3
3
2
6
34
6
6
25
1
4
5
4
3
3
2
8
7
1
2
1
3
34
1
3
22
0
5
1
2
1
3
4
6
9
0
6
0
3
23
0
1
Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
1
Biológia
0
1
0
Povinné predmety
Anglický jazyk-B2
Anglický jazyk-B1
Biológia
Dejepis
Francúzsky jazyk-B1
Fyzika
Geografia
Chémia
Informatika
Matematika
Náuka o spoločnosti
Nemecký jazyk-B2
Nemecký jazyk-B1
Občianska náuka
Slovenský jazyk a literatúra
Umenie a kultúra
Základy športovej prípravy
4
5
13
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
1
0
0
0
0
Spolu a priemer školy:
0
0
Spolu a priemer školy:
Priemer
predmetu
2,52
1,33
1,74
1,35
1,62
1,50
2,29
1,67
1,74
1,68
1,25
2,42
1,33
1,92
2,00
1,14
1,50
1,71
2,00
2,00
STRANA 76
VÝROČNÁ
SPRÁVA
RIADITEĽSKÉ POCHVALY
Pochvala od riaditeľa školy sa udeľuje za významnú reprezentáciu školy v predmetových
súťažiach a olympiádach, alebo v športových súťažiach.
V uplynulom školskom roku 2012/2013 boli riaditeľskou pochvalou odmenení títo žiaci:
I.A
Zlatko Jakubec
II.A
Zuzana Nemčicová
Peter Flenko
III.B
Klaudia Giebelová
Michaela Pešková
IV.A
Viera Dušková
Tamara Kupková
Katarína Hornáková
Tomáš Púchly
Rebeka Hrubšová
Barbara Bartovičová
Vendula Odkladalová
VI.SG
Veronika Klčová
Terézia Mesíčková
Katarína Sitová
Natália Čavajdová
Michal Strakoš
Martin Majer
Bianka Ruttkayová
IV.B
kvinta
VII.SG
Marek Lukačovič
Veronika Polášová
Dominik Greguš
Martin Svitek
Veronika Sýkorová
Nina Slamková
Barbora Križanová
Denisa Holecová
VIII.SG
Dušan Lanák
Lucia Hrdličková
Elena Fábryová
Nikoleta Laiferová
Mária Markovičová
Zuzana Sasková
Filip Praj
Jakub Horváth
Monika Púchla
Marek Hanáček
Barbora Šaštinská
Linda Maluniaková
Pavol Tollarovič
Petra Miklošovičová
I.S
Patrik Bakuš
Peter Šulko
Maroš Brestovanský
Ema Lančaričová
Sebastián Čapkovič
II.SG
Natália Macková
Alexander Gubala
III.SG
Adam Halas
Andrej Haršány
Janka Mrázová
Denis Horník
Ondrej Machovič
Lukáš Mihálik
Matúš Pavlovčík
Radovan Malý
ŠKOLSKÝ
II.S
ROK
2012/2013
Marián Červenka
Denis Ďuga
Erik Janík
Tomáš Kánik
Šimon Marko
Lucia Hanusová
Viktória Královičová
Deana Simeonová
Lenka Šimončičová
STRANA 77
IV.S
Juliana Kosmálová
Adriána Machalcová
Veronika Sobotovičová
Juraj Lichvár
Ondrej Václav
Dominik Prelovský
STRANA 78
VÝROČNÁ
SPRÁVA
ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí je pre nás už tradičné podujatie, ktoré sa stretáva s veľkým ohlasom
u žiakov základných škôl, čoho najlepším dôkazom je vysoká účasť z radu deviatakov
trnavských, ale i mimotrnavských základných škôl. V školskom roku 2012/2013 sme otvorili
dvere pre návštevníkov hneď dvakrát. Raz v októbri pri príležitosti Dňa župy a raz v
predvianočnom období.
Jednotlivé predmetové komisie pripravili pre
návštevníkov školy zaujímavý program. Žiaci
a ich rodičia mali možnosť vidieť priestory
školy, stretnúť sa s pedagógmi, klásť zvedavé
otázky.
Už prvotná spätná väzba nás uistila o tom,
že podujatie bolo zmysluplné a vydarené. Od
členov študentského parlamentu, ktorí
sprevádzali hostí po škole, získali návštevníci
cenné informácie zo života školy a mnohokrát
i čosi navyše...
Svätý Mikuláš
Kde sa vzal tu sa vzal ...
Znenazdajky sa medzi nami 6. decembra
2012 objavil svätý Mikuláš. A ako to už býva
zvykom, neprišiel sám. Sprievod mu robil sám
Lucifer – pán čertovského podsvetia. No a
aby bola zachovaná rovnováha medzi dobrom
a zlom, prítomní boli i anjeli. Títo vzácni
návštevníci navštívili najskôr vedenie
gymnázia a postupne i všetky triedy našej
školy. Rozdávali podľa zásluh. Tu sladkosti,
tam uhlie a zemiaky. Každému práve tak, ako
si zaslúžil.
Prezradíme len, že vedenie školy bolo obdarované sladkosťami, no nebolo to zadarmo. Najprv
si pán riaditeľ aj so svojimi zástupcami museli zaloviť v pamäti a svätému Mikulášovi zaspievať,
či zarecitovať. A ako ste dopadli vy – študenti? Na to si už odpovedzte každý sám.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 79
Talentovky do športových tried
Talentové skúšky žiakov 5.ročníka ZŠ,
ktorí prejavili záujem študovať na našej škole
v športovej triede, sa konali 3-4.4.2013.
Prihlásilo sa spolu 15 žiakov, z ktorých bolo
12 prijatých na štúdium od školského roka
2013/2014. Medzi prijatými žiakmi nájdeme
budúcich atlétov, gymnastky, karatistov,
džudistov, plavcov i tenistov.
Žiaci 9.ročníka ZŠ si svoj talent otestovali
25-27.3.2013. Spolu prišlo 92 prihlášok (31
žiakov so zameraním na individuálne športy
a 61 žiakov so zameraním na kolektívne
športy). Z nich bolo nakoniec prijatých
najtalentovanejších 56. Od budúceho
školského roka nám tak pribudnú ďalší
futbalisti, basketbalisti, hokejisti, bejzbalisti a
hádzanári a medzi individuálnymi
športovcami zasa atléti, džudisti, tenisti,
jazdci a karatisti. Všetkým prijatým žiakom
želáme veľa študijných
a športových
úspechov.
Lyžiarsky výcvikový kurz
V školskom roku 2012/2013 sa lyžiarsky výcvikový kurz konal v termíne 17-23.2.2013 v
lyžiarskom stredisku Tále. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Biela Medvedica. Žiaci boli
ubytovaní v izbách po 3-4. každá izba bola vybavená vlastným hygienickým zariadením a
sprchou. Ubytovanie a rovnako aj strava (plná penzia) boli na veľmi dobrej úrovni. Samotný
výcvik prebiehal podľa denného programu. Na svah sa odchádzalo objednanými skibusmi,
pričom doprava bola bezproblémová. Výcvik lyžovania prebiehal v čase od 9.30 do 15.00 hod. s
obedňajšou prestávkou. Snehové podmienky boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený a výcvik
prebiehal bez obmedzení. Nevyhli
sa nám isté zdravotné komplikácie.
Jeden žiak bol hospitalizovaný s
podozrením na zápal slepého
čreva. Podozrenie sa však
našťastie nepotvrdilo. Okrem tohto
prípadu neboli žiadne úrazy,
zranenia ani iné zdravotné
komplikácie. Žiaci, ktorí sa
zúčastnili na kurze si isto domov
priniesli mnoho osobných zážitkov a
zdokonalili si lyžiarske zručnosti.
STRANA 80
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Fyzika na kolesách
Nedávno som dostal veľmi zaujímavú
ponuku.
Mgr. Študencová,
zástupkyňa
našej školy, mi oznámila, že ÚJFI (Ústav
jadrového a fyzikálneho inžinierstva)
v spolupráci s FEI (Fakulta elektrotechniky
a informatiky) organizuje projekt pod názvom
Fyzika na kolesách. Je doňho zahrnutých 11
stredných škôl a z každej budú vybraní dvaja
žiaci (ak bude voľné miesto, možno aj traja).
Tento projekt zahrňoval prehliadku FEI
a ÚJFI na Slovensku a ďalej návštevu
fyzikálne a technicky zaujímavých zariadení
v Nemecku. Celé sa to malo odohrávať 23.30. mája. Samozrejme, že som s ponukou
súhlasil a tešil sa na nové zážitky. Spolu so
mnou sa na tejto exkurzii zúčastnili Matej
Drobný a Matúš Zápražný z III.A. Hneď v
prvý deň, čiže vo štvrtok, sme sa mali
stretnúť v hoteli Akademik v Bratislave.
Po ubytovaní sme mali prednášku o využití
a zneužití jadrových technológií, ktorá mi
vysvetlila mnohé veci, čo som dovtedy
nechápal. Na záver dňa bola na programe
„Welcome party“, kde sme sa všetci
spoznali, zažili veľa humoru a ani žalúdok
neostal prázdny. Piatok začínal v znamení
prednášok „STU WARS“, kde traja profesori :
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.; prof.
Ing. Peter Ballo PhD.; prof. Ing. Márius
Pavlovič, PhD. dokázali fyziku prezentovať
ako to najzaujímavejšie, čo na tomto svete je.
V ten deň nás čakala ťažká noc v autobuse.
Dlhých 550 kilometrov do Mníchova. Ráno
asi o deviatej sme dorazili a zaparkovali.
Nasledovala návšteva technického múzea.
Toto miesto sa dá popísať ako raj pre
fanúšikov hocakej oblasti fyziky. Nájdete tu
všetko: od objavu elektromagnetickej
indukcie, cez motory áut, lietadlá, či
zaoceánske plavidlá, až po kozmický
priemysel. Škoda bola, že sme mali na toto
múzeum len jeden deň. V noci sme sa
konečne poriadne vyspali v hoteli. Ráno sme
odchádzali do Frankfurtu. Ďalších náročných
400 kilometrov, tento krát našťastie nie
v noci. Do Frankfurtu sme dorazili asi hodinu
popoludní, kde sme mali voľno celý deň. Ja
a zopár kamarátov sme sa prešli po meste.
Popri prechádzke sme uvideli aj legendárnu
vežu, ktorá vysiela signál na riadenie času.
Šli sme sa pozrieť na jej vrchol. Ten výhľad
stál za to, celý Frankfurt ako na dlani.
Skutočný dôvod cestovania do Frankfurtu
bol, že neďaleko odtiaľ, v Darmstadte, je
centrum jadrového výskumu GSI, kde sa
nachádza urýchľovač častíc. Tu sme mali
jednu prednášku v slovenčine a ďalej
prehliadku po anglicky. Obe boli veľmi
poučné, čo sa odbornosti, zrozumiteľnosti aj
spôsobu podania týka. Ráno na druhý deň
sme cestovali do Švajčiarska do Betznau,
kde sme mali mať prehliadku jadrovej
elektrárne. Švajčiarsko je asi tá najlepšia
voľba, pretože v iných krajinách sa do
elektrární nedostanete. Vo vnútri sme videli
strojovňu a bol nám vysvetlený celý systém
chodu aj údržby elektrárne. Prehliadku nám
robila jedna zo zamestnankýň elektrární,
a tak sme sa mohli pýtať úplne na všetko.
Na záver nás čakala už iba 800 kilometrová
cesta na Slovensko. Celá exkurzia sa mi
veľmi páčila. Som rád, že som sa na nej
mohol zúčastniť, veď človeku sa takáto
šanca nenaskytne každý deň.
Týmto by som aj chcel poďakovať
vedeniu našej školy, že mi umožnilo
zúčastniť sa na akcii, na ktorú budem vždy
veľmi rád spomínať.
Lukáš Tomovič III. B
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 81
Exkurzia Praha-Drážďany-Postupim-Berlín
V dňoch 2.-6.10.2012 sme zorganizovali
exkurziu, na ktorej sa zúčastnilo 40
žiakov
1.až 4. ročníka klasických i
športových tried nášho gymnázia. Jej cieľom
bolo spoznať architektúru miest, historické
pamiatky, navštíviť múzeá, galériu
a vyskúšať si komunikáciu v nemeckom
jazyku.
Prvou zastávkou bola Praha s celodennou
prehliadkou. Pozreli sme si Pražský hrad,
Chrám sv. Víta, Karlov most a Staromestské
námestie. Poznávacia cesta pokračovala
Vďaka obrovskej zelenej ploche Tiergartenu
ste v zelenom svete. Postdamer Platz,
moderná štvť na miestach, kadiaľ
prechádzal múr, Siegessäule, víťazný
obelisk, symbolizuje zjednotenie Nemecka.
Brandenburskou bránou a slávnou alejou
Unter den Linden sme sa dostali do
východného Berlína. Alexanderplatz,
televízna veža, svetové hodiny, Checkpoint
Charlie so zvyškami nenávideného múru,
ktorý umelci pretvorili na umelecké dielo.
Ampelmanni nás sprevádzali úplne všade
a človek by neveril, aký biznis sa dá spraviť
zo semaforového panáčika. Navštívili sme
Museumsinsel (Ostrov múzeí) s nádherným
múzeom Pergamon a Ištarinou bránou,
obrovský Pamätník holocaustu kúsok od
Brandenburskej brány a nezabudnuteľné
Židovské múzeum, kľukatú budovu
s kovovým opláštením v mestskej časti
Kreuzberg. Sú to ojedinelé múzeá, ktoré nás
úplne pohltili históriou, príbehom a dali do
pohybu naše pocity i myšlienky.
Návštevou Berlína mali žiaci možnosť
porovnať atmosféru oboch častí mesta.
Vyskúšali si svoje jazykové znalosti,
ochutnali tradičné pouličné
špeciality,
Currywurst aj döner kebab, a sami si urobili
obraz o krajine, ktorej jazyk sa učia.
Českým Švajčiarskom nádhernou jesennou
krajinou do Drážďan. Na vlastné oči sme sa
presvedčili, že Drážďany „Florencia na Labe“
sú mestom umenia. Obdivovali sme obrazy v
galérii Zwinger, ktorá sa skladá z niekoľkých
budov a
upravených nádvorí. Mesto
Edita Horváthová, Gabriela Kraváriková
zapôsobilo na nás veľmi príjemným dojmom
aj vďaka pouličným umelcom v najstaršej
časti mesta.
Poobedie sme strávili
prechádzkou
záhradami Postupimu, prehliadkou zámku
Sanssouci pruského kráľa Fridricha
II .Veľkého. Všimli sme si, že architektúra
mestečka (holandská štvrť, ruská osada
Alexandrovka, švajčiarske domy) dokonale
prezrádza jej obyvateľov ,ktorí tu našli svoj
domov, pretože Postupim bol vždy otvorený
ľuďom, kultúram a myšlienkam.
Našou poslednou zastávkou bol Berlín,
trojmiliónové dynamické mesto plné
kontrastov východu a západu. Zo sklenenej
kupoly Reichstagu (Ríšskeho snemu), Účastníci exkurzie pri spoločnom fotografovaní.
ekologického diela Normana Fostera, sme
mali impresívny výhľad na mesto, a pritom
sme videli aj do hlavnej sály parlamentu.
STRANA 82
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Športový deň
Stalo sa peknou tradíciou, že ku koncu školského roka organizuje predmetová komisia
zdravie a pohyb školský športový deň. V tomto školskom roku sa podujatie konalo v piatok
21.6.2013. Tento dátum nesie v sebe aj kus symboliky. Práve 21.6., ale o niekoľko rokov skôr,
konkrétne v roku 1894 bol totiž založený Medzinárodný olympijský výbor. Takýmto aktívnym a
nenásilným spôsobom sme pohybom a súťažami vyjadrili svoj vzťah k športu. Pre všetkých
žiakov školy boli pripravené turnaje v nohejbale, streetbale a volejbale. Ďalej mali žiaci možnosť
si zasúťažiť v kopaní pokutových kopov a pre menších boli pripravené takzvané „netradičné“
disciplíny. Atmosféru podujatia
dopĺňala hudba a sprievodné slovo
komentátora. Napriek vysilujúcemu
teplu, ktoré v tento deň vládlo,
podali všetci účastníci súťaží
hodnotné výkony. V konečnom
dôsledku v súlade s olympijskou
myšlienkou nebolo dôležité zvíťaziť,
ale zašportovať si a príjemne stráviť
krásny deň. Ale i tak srdečne
gratulujeme víťazom a ďakujeme
všetkým zúčastneným študentom.
Exkurzia do Nitry
Vedeli ste, že Nitra je jedným zo siedmich
najstarších miest Slovenska? A viete, kde by
ste v Nitre našli sochu Corgoňa?
Tieto informácie a ešte mnoho iných sa
mohli študenti 1.A a 1.B dozvedieť na
literárno-dejepisnej exkurzii v Nitre, ktorá sa
uskutočnila 13.mája 2013. Súvisela tak
trochu aj 1150 výročím príchodu Konštantína
a Metoda na naše územie. A preto sme si
ako cieľ našej prehliadky vybrali práve tzv.
Horné mesto.
Horné mesto je najpôsobivejšia časť
Nitry. Nachádza sa tu aj Nitriansky hrad,
ktorý patrí medzi najstaršie kamenné hrady
u nás a jeho základy siahajú pravdepodobne
až do
veľkomoravského obdobia.
Archeológovia nevylučujú, že kostol, ktorý dal
knieža Pribina postaviť a v roku 828 ho
vysvätil arcibiskup Adalrám, sa nachádzal
práve
na
hradnom
návrší.
Nitriansky hrad sa skladá zo štyroch
stavebných častí: katedrály sv. Emeráma
( ktorú sme si aj napriek stavebným úpravám,
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 83
ktoré tam už dlhší čas prebiehajú, dôkladne
prezreli),
biskupského
paláca,
hospodárskych budov a vonkajšieho
opevnenia. Vstup do hradu tvorí kamenný
most.
Zaujímavou bola aj prehliadka Diecézneho
múzea, ktoré sa nachádza v pôsobivých
priestoroch bývalých hospodárskych budov
hradného komplexu. Prvá časť expozície
pozostáva z písomných dokumentov
viažucich sa k počiatkom kresťanstva
a prvého štátneho útvaru na našom území.
Nájdete tu spisy v hlaholike, cyrilike aj ukážku
pápežskej buly Industriae tuae, ktorou pápež
Ján VIII. schválil liturgiu v jazyku Slovienov.
V
druhej časti sa nachádza výstava
liturgických predmetov z čias neskorej gotiky,
renesancie či baroka. Žiaci si mohli prezrieť
vzácne kalichy, monštrancie, biskupské berly
i plášte.
Prehliadka pokračovala Námestím Jána
Pavla II. a ukončili sme ju na Pribinovom
námestí, kde sa nachádza nielen Malý
a Veľký seminár s diecéznou knižnicou, ale aj
Kluchov palác so sochou Atlanta,
podopierajúceho roh budovy. Práve táto
socha je známa ako socha Corgoňa a viaže
sa k nej zaujímavá povesť z čias tureckých
nájazdov na naše územie. Ale tú už
prezrádzať nebudem, pretože exkurziu do
Nitry chystáme o rok opäť.
Adriana Kubáňová
STRANA 84
VÝROČNÁ
SPRÁVA
UKÁŽKY TVORBY ŽIAKOV
On
d
rej
Ma
c
ho
vič
Úryvok z oceneného príbehu Ondreja Machoviča z triedy III.SG v literárnej súťaži, uverejneného
v zborníku prác 14.ročníka súťaže „Keď si vymýšľam...“ .
Ukážky výtvarnej činnosti mladších žiakov použitá pri výzdobe priestorov školy.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
STRANA 85
Príhovor žiakov IV.B triedy počas lúčenia sa so školou a pedagógmi pred nástupom na
„akademický“ týždeň.
Vážený pán riaditeľ, drahá pani triedna, ctený pedagogický zbor, milí spolužiaci!
Rozprávka o maturitnom príhovore
Kde bolo, tam bolo, niekedy i nebolo, jedno športové gymnázium. V ňom svojou pevnou
rukou vládol mocný kráľ, podporovaný zborom svojich radcov. Ich spokojní poddaní, niekedy
i nespokojní, si poctivo plnili svoje povinnosti. Hľadali škriatkov v slovenských, anglických
i francúzskych knihách, používali časovrat na výpravy do histórie, miešali zložité chemické
elixíry, rátali pribúdajúce hlavy matematickému drakovi a v ľudovom zhromaždení sa podieľali
na tvorbe zákonov.
Bolo by pekné pokračovať v tomto príbehu, no jedinou našou dnešnou úlohou zostáva
len rozlúčiť sa. V myšlienkach sa vraciame späť do minulosti a spomíname na úsmevné chvíle
s vami.
V horách slovenčiny sme rezali a rúbali, až sme sa dorezali k päťkám zadarmo a „dobrovoľným“
referátom. Po cestách sme stretávali francúzske pútničky, vďaka ktorým sme vždy vedeli aký je
deň, čas aj počasie. V delte Nílu sme si nedostatočne naštudovali slepé mapy a texty pod
obrázkami, a tak sme sa väčšinou strácali. Na lietajúcom koberci sme preplachtili chémiou, kde
sa k nášmu vzdelávaciemu procesu pridal aj ten výchovný, tiež sme sa naučili aplikovať
chemické vzorce aj na život. V dedinke matematiky žilo veľa rôznych profesorov, ktorí nás
zaviedli do tajov problémov typu : „Máš päť banánov, osem jabĺk, vypočítaj hmotnosť Slnka. Na
Čiernej Perle sme sa preplavili vlnami dejín. Urazený kapitán napokon doviedol posádku do
šťastného konca.
Na tomto konci ústila dúha, pri ktorej stáli dve nežné vládkyne.
Jedna s anglickým prízvukom nás viedla strastiplným začiatkom cesty a na záver nás poverila
tromi úlohami : menej chýbať, v škole nespať a zmaturovať.
Druhá, verná zákonodarkyňa, stála pri nás počas plnenia týchto úloh pomáhajúc
s nebezpečnými nástrahami.
Život však nie je rozprávka, aj keby sme možno chceli, aby ňou bol. Prechádzali sme
mnohými úskaliami, no aj vďaka vám, milí profesori, sme ich zvládli, za čo vám patrí jedno veľké
ďakujeme! Je nám jasné, že sa nemôžeme napiť lektvaru múdrosti a sily, aby sme mohli čeliť
trojhlavej armáde sediacej za zeleným stolom. Napriek tomu, že tu teraz pred vami stojíme
neistí, veríme, že náš príbeh sa zavŕši happyendom.
Ukážka výtvarnej činnosti mladších žiakov použitá pri výzdobe priestorov školy.
STRANA 86
VÝROČNÁ
SPRÁVA
Môj zmysel života.
Dobrý deň, Katarína, meno moje. Dobrý deň, poviem vám, aké to je.
Keď život sa s Vami nehrá, a za prehrou nasleduje ďalšia prehra.
Aj keď pesimizmu a sentimentálnosti bolo už dosti, neuberá mi to na hmotnosti.
Poviem Vám, čo je zmysel môjho života a nebudem sa držať pravidla: čistota - pol života.
Dobre čítajte a oči si pritom nezakrývajte. Pravda síce bolí, ale aspoň život osolí. Pravda je
kyslá ako život a pritom tak sladká, až mi je z toho clivo. Pravdu neoklamem, preto Vám to bez
ostychu poviem.
Neviem, čo je môj zmysel života, ale určite to nebude nahota. Tá je príliš krásna, stále mi
niečo šepká do ucha ako Vesna.
A čo je to vlastne zmysel života? Je to miesto, čas, spôsob, príčina ?!
Myslím, že mám viac zmyslov. Myslím, že šesť. Zoberiem to od základu, do radu.
Moji rodičia, drahocennejší než drahokam. Máte pravdu, nie je to očný klam. Dali mi dar života,
tak ja im to vrátim a budem sťa dobrota!
Život som rozobrala, aj som sa celkom prebrala. Ale napokon....čí je? Je môj, tvoj, matkin,
otcov? Je cudzí, pekný, páví??!! ... Je môj. Je mladý. A čo je mladosť?
Dvadsaťpäť rokov? Ružových tvárí hľaď jará? Či údov sila? Či strmosť krokov? Toto sa všetko
zostará! Mladosť je túžba živá po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase, je nepokoj duší
svätý, je tá mohutnosť, čo slávu hľadá, je kvetín lásky rajská záhrada, je anjel v prachu zaviaty!
Vravím, že mravy nie sú moja silná stránka, je vari dôležitejšia morálka? Dnešná doba, to je
taká hrozná doba! To vám teda poviem. Všade samá podoba!
Ľudia sú bezcieľne túlajúci sa psi, ktorí si odjedajú každý jeden kúsok zo spoločnej misy.
Mojím cieľom a zmyslom života je láska, pokoj a ochota. Nemám postranné úmysly, lebo
potom by moje plány odvisli. Moje plány sú odvážne a myslím to smrteľne vážne. Skrášlim svet
tak rýchlo, sťa vážkin let. Potom mi rozkvitne v dlani ako kvet, ktorého po západe slnka niet.....
Katarína Hornáková IV. A
Ukážka nástenky onkologického krúžku.
ŠKOLSKÝ
ROK
2012/2013
DIPLOMY
STRANA 87
STRANA 88
VÝROČNÁ
SPRÁVA
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2013/2014
Vyučovanie
Prázdniny
P
J
V
P
J
V
L
rvý polrok
sa začína 1. septembra 2013,
slávnostné otvorenie školského
roka sa uskutoční 2. septembra
2013 (pondelok), vyučovanie sa začína
3.septembra 2013 a končí sa 31. januára
2014 (piatok).
D
ruhý polrok
sa začína 3. februára 2014
(pondelok) a končí sa 27. júna
2014 (piatok).
esenné prázdniny
sa začínajú 30. októbra 2013 a končia sa 1. novembra 2013. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2013.
ianočné prázdniny
sa začínajú 23. decembra 2013 a
končia sa 7. januára 2014. Vyučovanie sa začína 8. januára 2014.
olročné prázdniny
sú 3. februára 2014. Vyučovanie
sa začína 4. februára 2014.
arné prázdniny
sa začínajú 24. februára 2014 a
končia sa 28. februára 2014. Vyučovanie sa začína 3. marca 2014.
eľkonočné prázdniny
sa začínajú 17. apríla 2014 a končia sa 22. apríla 2014. Vyučovanie sa začína 23. apríla 2014.
etné prázdniny
sa začínajú 30. júna 2014 a končia
sa 29. augusta 2014.
Športové gymnázium J. Herdu
J. Bottu 31
917 87 Trnava
Telefón: (033) 59 838 11
Web: www.gymbott.edupage.org
E-mail: [email protected]
Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Jančovič
Zástupcovia riaditeľa: Mgr. Helena Kamenčíková
Mgr. Zdenka Študencová
PaedDr. Peter Toman
Názov: Výročná správa Športového gymnázia J. Herdu Trnava
Vydavateľ: Riaditeľstvo školy, Rada rodičov
Zostavil, grafická úprava a sadzba: PaedDr. Peter Toman
Jazyková úprava: Mgr. Helena Kamenčíková
Náklad: 650 kusov
Dátum vydania: júl 2013
Download

vyrocna_sprava_2012-13 - Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava