ÖZET
Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında
çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsanlar ilk çağlardan itibaren madencilik
faaliyetlerine ve madenlerden yararlanmaya başlamışlardır, bu faaliyetlerin
sonucunda da medeniyetlerin doğuşu sağlanmıştır.
Türkiye’nin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli madenlerin ülkede
bulunmasına olanak sağlamaktadır. Türkiye başta endüstriyel hammaddeler olmak
üzere metalik madenler, enerji madenleri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin bir
konumda bulunmaktadır. Türkiye günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit
madenden 77’sinin varlığı Türkiye’de saptanırken, halen 60 civarında farklı maden
ve mineral üretimi yapılmaktadır. Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 2,5’i,
kömür rezervlerinin yüzde 1’i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0,8’i Türkiye’de
bulunmaktadır.
Toplumların gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi de kullandıkları endüstriyel
hammadde miktarıdır. Günümüz inşaat sektöründe geleneksel inşaat malzemelerinin
kullanımı giderek azalmakta, buna karşın hafif yapı malzemelerine olan talep hızla
artmaktadır. Kimyasal yapısı CaCO3 olan kalsit, mikronize boyutlarda öğütüldükten
sonra inşaat, boya, kağıt, plastik vb. birçok sektörde dolgu ve kaplama malzemesi
olarak kullanılmaktadır.
Çalışmamızın amacı, Türkiye’nin bir çok yerinde kalsiyum karbonatın
yüksek olması nedeniyle Niğde İli’nin örnek bir İl seçilip buradaki sektörün
durumunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmamızın ilk bölümünde madenciliğin tarihi,
Türkiye’deki madencilik ve madencilik ve kalsitin ekonomik önemi üzerinde
durulmuştur. İkinci bölümde ise kalsit ve kalsit ikamesi endüstriyel hammaddeler ile
kalsitin madencilik sektöründeki yeri ve sektörün sorunları incelenmiştir.
Çalışmalarımızın üçüncü bölümünde ise rezerv bakımından en kaliteli özelliklere
sahip olan Niğde İli’nin ekonomik durumu, Niğde İli’nde madencilik sektörü, Niğde
iii
İli’nde kalsit, kalsitin çıkarıldığı bölgeler ve kullanıldığı sektörler incelenmiş ve
anket bulguları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Kalsit, Ekonomik Önem, Niğde Bölgesi, Mineral,
Endüstriyel Hammadde, Madencilik
iv
ABSTRACT
There is a strong relation between mining activities and wealth and
development level of a country. Starting from the early ages, humankind have begun
to deal with mining activities and their profits. As a result of there activities,
civilizations were born.
Turkey’s complex geologic structure provides rich variety of mine reserves
within the country. Turkey is very rich in terms of industrial raw materials, metallic
mines, energy raw materials and jeothermal resources. 77 out of 90 types of mines
that are been traded throughout the world exist in Turkey geography and around 60
types
of these mines and minerals are produced in Turkey. 0,4 % of metal
minereserves, 2,5 % of industrial raw material reserves, 1 % of coal reserves, and
0,8 % of jeothermal potantial reserves of the world exist in Turkey.
The quantity of industrial raw materials is an indicator of the development
level of communities. Today it is getting decrease the use of conventional materials
in construction sector. Instead of this, it is increasing demand to the light weight
materials. On the other hand, micronized calcite which is consisting of calcium
carbonate (CaCO3) has been used in the construction, paint, paper making and
plastic industry for filling operations as well as coating systems.
The aim of our study is despite calcium carbonate’s existence in many parts
of Turkey, to show sector’s position in Niğde, since it has the pure and whitest
formations of calcium carbonate compared with other parts.
In the firs chapter, we tried to explain the history of mining, mining sector in
Turkey and the economic importance of calcite.
In the second chapter, calcite and its substituted industrial raw materials,
importance of calcite in mining sector and tne problems of mining sector are
examined.
v
In the third chapter, economic situation of Niğde, mining sector in Niğde,
calcite mine in Niğde, calcite extraction regions in Niğde, and calcite using sectors
are examined.
And in the add chapter a survey has been carried, out about calcite which
carries very important industrial raw material. İt’s position in Niğde’s economy
present situation of the mining sector.
Key Words: Calcite, economic importance, Niğde province, mineral,
industrial raw material, mining.
vi
Download

Kalsit Madeninin Ekonomik Önemi, Sektörün Sorunları ve Niğde İli