Žiadanka na vyšetrenia BHT 0 0 2
Klinická biochémia, hematológia a toxikológia
interný kód laboratória
Vypĺňať paličkovým písmom tmavým perom.
muž
Rodné číslo:
kódy diagnóz
(MKCH): 1.
žena
Kód poskytovateľa:
Priezvisko:
2.
Kód odosielajúceho lekára:
Meno:
3.
Tel. číslo:
Bydlisko:
Pečiatka a podpis lekára
4.
kód
poisťovne:
EÚ poistenci:
Identifikačné číslo pacienta
Typ poskytnutej
zdrav. starostlivosti:
dátum
odberu:
Kód krajiny EU:
d d m m r r
čas
odberu:
Poznámka:
posledná
menšt.:
EÚ poistenci - priložiť kópiu ZP
HEMATOLÓGIA
Odber:
Liečba ovplyvňujúca koaguláciu:
kapilárny
sťažený
Materiál:
p.o. antikoagulačná Th
punktát
krv
LMWH
h h m m
d d m m r r
dialyzát
náter kostnej
drene
nefrakcionovaný heparín
iné
trombolytická Th
iné lieky ovplyv. koag.
Hematológia
počet
skúmaviek
Názov lieku
Základné koagulačné vyšetrenia 4
Hemogram 1
Testy fibrinolýzy 5
Koagulačné faktory 6
Agregácia trombocytov 12, KE
Krvný obraz
PT
Plazminogén
F II
FX
ADP
Krvný obraz + diferenciál
APTT
Alfa-2-antiplazmín
FV
F XI
ADR (EPI)
KO + diferenciál + RET
FBG
PAI-1-aktivita KE
F VII
F XII
Kolagén
Krvný obraz + RET
Trombínový čas
F VIII
F XIII
Kyselina arachidónová
Leukocyty-morfológia
D-dimér
PTT-LA
ERY - morfológia
ATIII
PTT-LA korekčný test 1:1
Antifosfolipidový syndróm LA 5
Testy hypokoagulácie 5
Tr - morfológia BA
Syndróm lepivých Tr (SPS)
F IX
Von Willebrandova choroba 4, KE
Iné testy
Anti-Xa aktivita4, BA
dRVVT screen
vWF:Ag
Cytochem. farbenie perif. krvi 1 a drene
Rekalcifikačný čas KE
dRVVT confirm
vWF:RCo
Alkalická fosfatáza v Le
Heparíntolerančný index KE
dRVVT screen korekčný test 1:1
RIPA
Retrakcia koagula
STACLOT LA
FVIII
Krvná skupina + RhD
PT korekčný test 1:1
ČK
NAT – skríning anti-Ery protilátok
Farbiteľnosť Fe(perif. krv1 a kost. dreň)
Testy trombofílie 5
Osmotická rezistencia erytrocytov 3
APC rezistencia
Inhibítor FVIII4, KE
Imunohematológia 1
PAT – priamy antiglobulínový test BA
APTT korekčný test 1:1
Proteín C
Likvor
Elementy KE
Hematológia
kontrolný súčet vyšetrení:
Proteín S aktivita
Typ odberu: 1 odber do K-EDTA, 3 do čistej bezgélovej skúmavky dať 3 kvapky heparínu a 3ml plnej krvi, 4 odber do citrátu, 5 tri skúmavky s citrátom, 6 samostatná skúmavka 5ml krvi do citrátu,12 len po telef. dohovore s CL Košice,BA vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované
v Centrálnom laboratóriu Bratislava, KE vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v Centrálnom laboratóriu Košice. Upozornenie: na vyšetrenie krvného obrazu a koagulačného vyšetrenia treba odobrať správne množstvo krvi – po rysku na skúmavke ± 10%.
Monitoring liečiv a toxikológia
Dôvod vyšetrenia:
Monitorovanie liečiv 0
Materiál:
podozrenie na poddávkovanie
krv
žalúdočný obsah
podozrenie na predávkovanie
Antibiotiká
Digoxín
Gentamycín BA
Teofylín
VankomycínBA
Antiepileptiká
moč
Antidepresíva
Toxikológia
iné
určiť rovnovážnu hladinu
zmena terapie
počet
skúmaviek
monitor. liečby
Drogy
Toxikológia KE
Skríning drog v moči BA
Etanol (alkohol) 10
Skríning drog v moči KE
Etylglukuronid v moči
Kanabinoidy (THC, hašiš)
Barbituráty (moč)
Salicyláty (moč)
FenytoínBA
Lítium
Amfetamíny (pervitín, extáza)
Kyselina valproová
Citalopram BA
Opiáty
Karbamazepín
Duloxetín BA
Kokaín
Lamotrigín
Fluoxetín BA
K2/Spice (syntet. THC)
Kys. hipurová v moči (toluén) KE
LevetiracetamBA
Desmetyl-fluoxetín BA
Iné syntetické drogy (GCMS)
Etylénglykol (len pri acidóze) KE
Fluvoxamín BA
Metadon
Methemoglobín 11
Mirtazapín BA
Fencyklidín
Karboxyhemoglobín 11
ParoxetínBA
Buprenorfín (pacienti v liečbe)
Nilotinib 1, BA
Sertralín BA
Tramal
Vorikonazol BA
N-desmetyl-sertralín BA
Kofeín BA
Venlafaxín BA
Imatinib
1, BA
Dasatinib
1, BA
Benzodiazepíny KE
Paracetamol
KE
O-desmetyl-venlafaxín BA
Tricyklické antidepresíva KE
Odbery monitoring liečiv: 0 5ml skúmavka s gélom, 1 odber do K-EDTA, 10 transport v uzavretej skúmavke!!!, 11 odber do skúmavky s Li-heparínom,
BA
vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v Centrálnom laboratóriu Bratislava, KE vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v Centrálnom laboratóriu Košice.
Neznáme - vypísať
Ver. 7.7.2014_web
Iné
Fenotiazíny (moč)
Iné
Toxikológia
kontrolný súčet vyšetrení:
výška
BIOCHÉMIA (cm)
hmotnosť
(kg)
Zákl. biochemické vyšetrenia Anémie
Diuréza:
ml
hod.
Cukry a tuky
Materiál:
krv
moč
Katecholamíny v plazme
punktát
stolica
Katecholamíny v moči
plodová
voda
dialyzát
počet
skúmaviek
Iné vyšetrenia
Glukóza
Železo
Glykemický profil 2
Adrenalín1
Adrenalín/krea
GMT – izoenzýmy KE
Močovina
VK, CK železa
Glykozurický profil
Noradrenalín 1
Noradrenalín/krea
ALP – izoenzýmy
Kreatinín
Resorpčná krivka železa
o-GTT
Dopamín1
Dopamín/krea
ACE BA
Metanefrín1
Metanefrín/krea
Chloridy v pote
Normetanefrín1
Normetanefrín/krea
K. delta-aminolevulová 9, BA
1
Cystatín C
Feritín
HbA1c
Kyselina močová
Transferín
Cholesterol celkový
Celkové bielkoviny
Saturácia transferínu
Triacylglyceroly
Kys. vanilmandľová/krea
Porfobilinogén 9, BA
Albumín
Solubilný transfer. receptor
LDL cholesterol
Kys. homovanilová/krea
Porfyríny 9, BA
Bilirubín celkový
Sol. transf. receptor/log ferit
sd LDL
Bilirubín konjug.
Vitamín B12
HDL cholesterol
Kortizol
dU - kortizol
AFP plod. voda
AST
Foláty
Non HDL cholesterol
Kortizol-profil
Kortizol/kreatinín
Sérový amyloid A
ALT
Erytropoetín
Inzulín
Aldosterón 1, BA
dU- aldosterón
Močový kameň
GMT
Hepcidín BA
C-peptid
Renín1, BA
Špecifické proteíny, zápal
ALP
Iné hormóny a markery
Anti-GAD
Spermiogram BA
Aldosterón/renín
(protilátky proti
ostrovčekom)
Synoviálny výpotok
BA
Likvor
dU- 5-HIAA 7
Amyláza
CRP
AICA
Amyláza pankreat.
ASLO
Apo A1
ACTH 1
Lipáza
RF
Apo B
Rastový hormón
ALP (kost., peč.) kvant.
Chloridy
Laktát 2
PCT
ApoB/ApoA1
IGF-1
Osteokalcín
Laktát
CK
IL-6
Lp (a)
FSH
P1NP
Mikroskopicky
LD
Presepsín 1, BA
HOMA – IR
LH
PTH
Cholínesteráza
Orosomukoid
Quicki
17-beta-E2 BA
25(OH)vitamín D
Amoniak 1
C3
Aterogénny index plazmy
PROG
CTx
Osmolalita
C4
3-OH-butyrát KE
IgG
ABR, minerály
Serotonín
Onkomarkery
Celkové bielkoviny
Kostné markery
Glukóza
Spektrofotometria KE
Stolica
OK
PRL
Pankreatická elastáza
CEA
DHEAS
Kalprotektín
IgA
CA 19-9
TST
ABR 11
IgM
CA 72-4
SHBG
Ionizovaný vápnik10
IgE
Stolica na zvyšky
Vyšetrenia v moči
CA 15-3
FAI (TST/SHBG)
Chemicky
Addis/Hamburger
Sodík
1-antitrypsín
CA 125
Voľný TST BA
Sediment
Typ erytrocytúrie
Draslík
2-makroglobulín
HE-4
17-OH-PROG BA
Chloridy
2-mikroglobulín
ROMA
AMH BA
Glukóza
dU-glukóza
HCG potvrdenie gravidity
Močovina
dU-močovina
Kreatinín
Clearance kreatinínu
dU-KM
2-mikroglobulín
Vápnik
Ceruloplazmín
CYFRA 21-1
Fosfor
Haptoglobín
AFP
Štítna žľaza
Horčík
Prealbumín
HCG
TSH
Kys.močová
S-ELFO
NSE
fT4
Osmolalita
Stopové prvky
FE KM
FE osmolalita
Meď
dU -Cu 8
S-IF (imunofixácia)
PSA
fT3
Alb/Krea
Alb/diuréza
Zinok
dU-Zn 8
U- typ proteínúrie
PSA free
TG
CB
dU-KVP
U-BJB (U-FIX)
Kalcitonín
aTG
AMS
free kappa/lambda
TK BA
aTPO
Na
Na/krea
dU-Na
FE Na
Myoglobín
SCCA BA
aTSH receptor BA
K
K/krea
dU-K
FE K
NT-proBNP
TPS BA
Cl
Cl/krea
dU-Cl
FE Cl
Homocysteín1
Chromogranín A BA
Ca
Ca/krea
dU-Ca
FE Ca
hsCRP
pro GRP
P
P/krea
dU-P
FE P
CK-MB mass KE
S 100
Mg
Mg/krea
dU-Mg
FE Mg
Kardiálne markery
hsTnT
www.laboratornadiagnostika.sk
Call Centrum KE
0850 00 30 60
Medirex GROUP
Centrálne laboratórium BA
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Medirex GROUP
Centrálne laboratórium KE
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice
[email protected]
[email protected]
tel.: +421 2 208 29 350
tel.: +421 55 28 29 620
meno:
Call Centrum BA
0800 00 30 30
rč:
SARSTEDT Monovette ®
BD Vacutainer ®
(farba značky zodpovedá farbe uzáveru skúmavky)
Biochémia
kontrolný súčet vyšetrení:
meno:
Odberový systém:
FE AMS
rč:
Odbery biochémia krv do 5ml skúmavky s gélom, okrem označených:
1 odber do K-EDTA
2 NaF/K-oxalát, alebo NaF/K-EDTA
7 zbiera sa moč počas 24h do tmavej fľaše s obsahom 10ml 25% HCL
(vyžiadať z laboratória). Dodať 10ml vzorky s udanou diurézou
8 zber do špeciálne umytej plastovej nádoby (dodá laboratórium)
9 zber do tmavej fľaše s uhličitanom sodným (dodá laboratórium)
10 transport v uzavretej skúmavke!!!
11 odber do skúmavky s Li-heparínom
BA vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Bratislava
KE vyšetrenia dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Košice
Iné vyšetrenia v moči – podľa laboratórnej príručky
CB/krea
spôsob
nalepenia
kódu
na rôzne
skúmavky
K-EDTA
Moč
Jednorázový
Krvný obraz
2,5cm !
skúmavka 7cm
skúmavka 10cm
Download

BHT002 - Medirex