ROČENKA
Obchodná akadémia
Sv. Tomáša Akvinského
2010/2011
Patrón školy:
Sv. Tomáš Akvinský
„Nechci všetko naraz
a nedychti po novotách,
uč sa radšej po malých
dávkach a pomaly.“
„Zachovaj
si v srdci
miernosť
a pokoj.“
„Nikdy nikoho
neodsudzuj a buď
zhovievavý.“
„Z toho,
čo počuješ,
zachovaj si
vo svojom srdci
len to dobré.“
„Pomáhaj
svojim
blížnym.“
„Nikoho nepresviedčaj,
len ži ticho, skromne
a láskavo. Nešetri
úsmevom.“
„Drž sa ľudí, ktorí sú
zdrojom pokoja, ale
nikdy im nepreukazuj
priveľkú náklonnosť.“
Základné
informácie
o škole
Názov školy:
Obchodná akadémia
sv. Tomáša Akvinského
Adresa:
Vysokoškolákov 13
010 08 Ţilina
Telefón:
(041) 565 69 50
Fax:
(041) 565 00 41
Bankové spojenie:
1995457651/0200
Bankové spojenie:
2622858019/1100
(Stredoškolské zdruţenieTomáš)
E-mail:
[email protected]
Web:
www.oataza.edu.sk
Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev,
Ţilinská diecéza
Rok vzniku:
1992
Študijné odbory
ŠKOLA VZDELÁVA ŢIAKOV V DVOCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH:
6317 6 00 obchodná akadémia
Od roku 1992 škola poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 6317 6 00 obchodná
akadémia.
6329 6 01 obchodné a informačné služby –
medzinárodné obchodné vzťahy
Od roku 1992 škola poskytuje vzdelanie v študijnom odbore 6317 6 00 obchodná
akadémia. Prechodom na novú trhovú ekonomiku sa zvýšil význam zahraničného
obchodu a význam podnikania na Slovensku. Vznikla poţiadavka zvládnuť novú
zahranično-obchodnú prax. V súvislosti s týmto škola od roku 2010 rozšírila svoj
vzdelávací program zavedením nového študijného odboru 6329 6 01 obchodné a
informačné sluţby – medzinárodné obchodné vzťahy.
UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
OBCHODNÁ AKADÉMIA
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
iné
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
6317 6 obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denné štúdium pre absolventov základnej školy
cirkevná škola
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
21
18
14
12
65
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Katolícke náboţenstvo
Dejepis
Občianska náuka
Biológia
Ekológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Odborné predmety
3
3
3
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
2
1
1
1
2
2
15
3
3
2
2
2
2
15
3
3
2
2
2
16
12
12
10
8
3
1
2
1
6
2
8
58
Ekonomika
Účtovníctvo
Hospodárska geografia
Administratíva a korešpondencia e)
Tovaroznalectvo e)
Jazyková obchodná príprava f)
Právna náuka
Svet práce a komunikácia
Cvičenia z účtovníctva f)
Aplikovaná informatika f)
Úvod do makroekonómie
Ekonomické cvičenia f)
Prax f)
3
2
3
2
2
-
3
2
2
2
2
2
2
-
3
4
2
2
2
1
1
3
4
2
2
2
3
12
10
2
9
4
8
2
1
2
2
2
4
Voliteľné predmety
0
0
4
6
10
Cestovný ruch
-
-
2-4
Cvičenia z matematiky
-
-
2-4
Cvičná firma
-
-
2-4
Daňová sústava
-
-
2-4
Konverzácia v cudzom jazyku
-
-
2-4
Manaţment
-
-
2-4
Marketing
-
-
2-4
Odpadové hospodárstvo
-
-
2-4
Projektová činnosť
-
-
2-4
Seminár z účtovníctva
-
-
2-4
33
33
Všeobecnovzdelávacie predmety
Spolu
Nepovinné predmety o)
Účelové kurzy
Ochrana ţivota a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
33
34
133
2
UČEBNÝ PLÁN ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
iné
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
63 Ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
6329 6 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné
obchodné vzťahy
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denné štúdium pre absolventov základnej školy
cirkevná škola
slovenský jazyk
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
21
2.
18
3.
14
4.
12
Spolu
65
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
1
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
12
12
10
8
3
1
2
1
6
2
8
12
15
16
15
58
Ekonomika
Kultúry v medzinárodných vzťahoch
Protokol a etika v podnikaní
Medzinárodné organizácie
Úvod do makroekonómie
Administratíva a korešpondencia e)
Účtovníctvo
Aplikovaná informatika f)
Právo
Medzinárodné právo
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Medzinárodný platobný styk
Jazyková odborná príprava f)
Konverzácia v cudzom jazyku f)
Prax f)
2
2
1
3
2
2
-
2
1
1
2
3
2
2
2
-
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
6
3
4
2
2
6
7
8
2
2
2
2
8
4
Voliteľné predmety
0
0
4
6
10
Medzinárodný obchod
Manaţment
Marketing
Podnikanie v cestovnom ruchu
Cvičenia z matematiky
Cvičná firma
Daňová sústava
Konverzácia v cudzom jazyku
Odpadové hospodárstvo
Projektová činnosť
-
-
-
-
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Katolícke náboţenstvo
Dejepis
Občianska náuka
Biológia
Ekológia
Matematika
Informatika
Telesná výchova
Odborné predmety
Seminár z účtovníctva
Spolu
Nepovinné predmety o)
Účelové kurzy
Ochrana ţivota a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
-
-
-
-
2-4
33
33
34
33
133
2
Školská kaplnka a školský kaplán
29. apríl 2010 bol pre Obchodnú akadémiu
sv. Tomáša Akvinského v Ţiline
významným dňom. Generálny vikár
Ţilinskej
diecézy,
Mons.
Ladislav
Stromček, poţehnal školskú kaplnku v
budove školy, ktorej patrónkou sa stala
dominikánka, sv. Katarína Sienská,
učiteľka cirkvi a spolupatrónka Európy.
Škola vznikla v roku 1992. V priestoroch
súčasnej budovy sídli od roku 1998 vo
farnosti Ţilina – Vlčince. Kaplnka v škole
bola zriadená, avšak nemala patróna.
Vedenie školy a duchovný správca –
dominikán Marián Hovanec, sa rozhodli
zrekonštruovať kaplnku a zasvätiť ju sv.
Kataríne Sienskej. Rekonštrukcia trvala od
decembra 2009 do apríla 2010.
Na čelnej stene je obraz svätice a novovybudovaný Bohostánok, ktorý zdobí mozaika
symbolizujúca myšlienky patrónky. Autorom a realizátorom je dominikán Kristián
Šalamon. Kaplnka je tá najdôleţitejšia „učebňa“, srdce školy. Je to miesto, kde môţeme
načerpať silu, pokoj, nadýchnuť sa a ísť ďalej.
V kaplnke sa slúţia kaţdú stredu a piatok pred vyučovaním sv. omše. V stredu sú triedne
sv. omše. Liturgiu a spev pripravujú vţdy kolektívy jednotlivých tried podľa rozpisu s
triednym učiteľom a vyučujúcim náboţenstva. Tieto sv. omše majú neopakovateľnú
atmosféru, kde zaţívame spoločenstvo ţiakov a učiteľov pri Eucharistii.
Školský kaplán: Melichar Jozef Matis
Rozhovory, duchovné vedenie a spovedanie
e-mail: [email protected]
tel.:
0903 982 438
Zamestnanci školy
VEDENIE ŠKOLY:
Ing. Marta Voleková
Mgr. Eva Mudríková
Ing. Alena Hančinová
PaedDr. Melichar Matis
Mgr. Ing. Janka Slocíková
Mgr. Ing. Renáta Fogeltonová
riaditeľka školy
pedagogická zástupkyňa
zástupkyňa pre technicko-ekonomické činnosti
duchovný správca školy
výchovná poradkyňa
koordinátorka pre prevenciu
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mgr. Adamov Peter (III.B)
Mgr. Andrejko Róbert
Ing. Begáňová Mária
Ing. Boţek Miloš (I.B)
Mgr. Buchtová Alţbeta
Ing. Časnochová Iveta
Mgr. Ďubeková Mária (I.C)
PhDr. Ďurdíková Vladimíra
Mgr. Ing. Englártová Ľubica
Mgr. Ing. Fogeltonová Renáta
Ing. Gabčíková Ţofia (IV.C)
Mgr. Gregor Juraj (III.A)
Ing. Hančinová Alena
Mgr. Hartelová Andrea (II.A)
Mgr. Koleková Zuzana
Mgr. Kozinková Mitrová G.(I.A)
Mgr. Kuchariková Eva (IV.A)
Mgr. Masiariková Erika
PaedDr. Matis Jozef
Ing. Mojţišová Andrea
Ing. Moravčíková Lenka
Mgr. Mudríková Eva
Ing. Pejová Ivana (II.B)
Mgr. Rybárik Jozef
Mgr. Ing. Slocíková Janka (IV.B)
Mgr. Šusteková Katarína (III.C)
Ing. Taračová Marta
Ing. Voleková Marta
Mgr. Voštenáková Jana (II.C)
MAT, API, CVM
ANJ, JOP, API
EKO, HOG, ADK,SQA
UCT, EKC, SUI, BAK,INF
NEJ, KNJ, JOP, TEV
ANJ, KAJ, JOP
DEJ, KNB, KDV
NEJ, JOP
KNB, INF
UCT, CVU, ADK, DAS
ADK, EKO
BIO, EKL, ANJ, JOP
EKC, CFA
ANJ, JOP
ANJ, JOP, KAJ, FRJ
ANJ, JOD, KAJ, APM, MAT
SJL, FRJ
SJL, OBN
NAB
AKO, ADK, PRN
UCT, ADK, DAS
TVZ, PQI
UCT, EKC, ADK
TEV
EKO, DAS, PRN
SJL, KNB
UCT, ADK
MEU, PQI
NEJ, JOP, KNJ
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:
Mária Jacková
Mária Lapošová
Anna Baláţová
Ľudovít Masný
Zuzana Mariniaková
Zdenka Isteníková
Jaroslava Hriníková
tajomníčka
knihovníčka
vrátnička
školník
kuchárka
upratovačka
upratovačka
Pedagogickí zamestnanci
Zľava:
HORNÝ RAD: Ing. Ţofia Gabčíková; Ing. Andrea Mojţišová; Mgr. Eva Kuchariková;
Mgr.Ing. Ľubica Englártová; Ing. Moravčíková Lenka
DRUHÝ RAD ZHORA: Ing. Miloš Boţek; PeadDr. Matis Jozef; Mgr. Andrea Hartelová;
Ing. Alena Hančinová; PhDr. Ďurdíková Vladimíra; Ing. Marta Taračová; Mgr.Ing. Janka Slocíková;
Mgr. Katarína Šusteková; Mgr. Jana Voštenáková; Ing. Mária Begáňová; Mgr. Erika Masiariková;
Mgr. Ing. Renáta Fogeltonová;
DRUHÝ RAD ZDOLA: Ing. Ivana Pejová; Mgr. Eva Mudríková; Ing. Marta Voleková;
Ing. Iveta Časnochová; Mgr. Alţbeta Buchtová; Mgr. Mária Ďubeková
DOLNÝ RAD: Mgr. Juraj Gregor; Mgr. Peter Adamov; Mgr. Rybárik Jozef; Mgr. Róbert Andrejko
Nepedagogickí zamestnanci
Zľava:
HORNÝ RAD: Mária Lapošová; Zuzana Mariniaková
DOLNÝ RAD: Zdenka Isteníková; Ing. Alena Hančinová; Jaroslava Hriníková
Triedy v školskom roku 2010/2011
I.A
Triedny profesor: Mgr. Gabika Kozinková-Mitrová
Študenti:
Babišová
Chovancová
Kubicová
Kubíková
Kúdelová
Linetová
Lisická
Lokajová
Maceášiková
Marková
Pavlusíková
Boková
Reisingerová
Sýkorová
Simona
Denisa
Erika
Dáša
Monika
Nikola
Monika
Anna
Adriana
Bibiána
Michaela
Júlia
Jolana
Monika
Šefara
Ševčíková
Šutarová
Vanek
Višňovský
Čička
Erbenová
Galuščiaková
Gancárová
Harvánková
Chmulíková
Patrik
Jana
Katarína
Pavol
Filip
Pavol
Viktória
Zuzana
Veronika
Veronika
Veronika
I.B
Triedny profesor: Mgr. Miloš Boţek
Študenti:
Babčanová
Babčanová
Bánovčin
Drdák
Halušková
Holienčíková
Hrobáriková
Chladná
Jánošová
Jaššová
Jurčíková
Káčeriková
Kudlaňáková
Lenka
Michaela
Branislav
Ľubomír
Mária
Mária
Stanislava
Ţaneta
Mária
Silvia
Lucia
Mária
Zuzana
Liška
Majerčíková
Makuková
Mazák
Mráziková
Murková
Papalová
Šepešová
Štefániková
Takáčová
Trnková
Vrábová
Michal
Michaela
Nikola
Martin
Jana
Eva
Monika
Alena
Petra
Nikola
Katarína
Klaudia
I.C
Triedny profesor: Mgr. Mária Ďubeková
Študenti:
Drdák
Dudášová
Halasová
Hasková
Holúbková
Hošták
Chupáňová
Klocaňová
Kotrbancová
Lacúchová
Masiariková
Mrenková
Pekárová
Putyra
Radoslav
Katarína
Jana
Magdaléna
Jana
Róbert
Veronika
Martina
Zuzana
Kristína
Monika
Júlia
Monika
Patrik
Svorník
Škoríková
Tabačková
Vandlíková
Vlčková
Vrančíková
Vyšinská
Závodská
Zbyňovská
Zichová
Peter
Dominika
Frederika
Veronika
Monika
Silvia
Silvia
Zuzana
Miriam
Radka
II.A
Triedny profesor: Mgr. Andrea Hartelová
Študenti:
Deckárová
Dolníková
Gábor
Gajdošová
Chabadová
Chobot
Jancová
Kaczorová
Kuricová
Kurotová
Labudová
Martinková
Mišútová
Paišová
Eliška
Monika
Štefan
Veronika
Michaela
Lukáš
Mária
Veronika
Zuzana
Jana
Mária
Kristína
Lenka
Anna
Randová
Remencová
Senková
Skaličanová
Stranianková
Štefaníková
Tomaščíková
Trnková
Uhláriková
Uková
Vančo
Vojteková
Zuziaková
Alţbeta
Lucia
Nikola
Adriána
Ivana
Zuzana
Monika
Mária
Zuzana
Martina
Lukáš
Monika
Elena
II.B
Triedny profesor: Ing. Ivana Pejová
Študenti:
Albertová
Baránková
Bednárová
Bobáňová
Boháč
Cedzo
Čibenková
Dávidíková
Dlugošová
Drábiková
Jančiová
Jankovičová
Jurčíková
Juríková
Krajčiová
Krasnecová
Dominika
Mária
Gabriela
Adriána
Matúš
Jozef
Terézia
Klaudia
Lucia
Petra
Miriam
Zuzana
Nikola
Lenka
Lenka
Erika
Kubíková
Mešková
Mičiaková
Michelová
Oberta
Petrová
Pupiš
Sedláková
Síkelová
Slota
Šimáková
Šúchová
Zajac
Alţbeta
Adriána
Monika
Martina
Michal
Dominika
Gabriel
Jana
Nikola
Martin
Ivana
Barbora
Daniel
II.C
Triedny profesor: Mgr. Jana Voštenáková
Študenti:
Belejová
Belúchová
Broz
Fajbík
Greguš
Hanuliaková
Chamajová
Klincová
Krkošková
Kubicová
Lalinská
Milová
Moravcová
Patrícia
Lenka
Marián
Lukáš
Patrik
Katarína
Renáta
Adriána
Ivana
Simona
Valéria
Monika
Katarína
Obšivanová
Plevová
Randová
Randová
Romančíková
Sedláková
Struharňanský
Šmehylová
Tichá
Tomášová
Tvrdá
Vojaská
Jana
Ivana
Michaela
Silvia
Michaela
Miroslava
Jakub
Veronika
Dominika
Mária
Eva
Marika
III.A
Triedny profesor: Mgr. Juraj Gregor
Študenti:
Baránková
Dikyová
Ďurošková
Filová
Galovič
Hodasová
Hodasová
Chabadová
Chrachalová
Jakubíková
Janičíková
Kardošová
Knapec
Kurtulíková
Kusá
Klára
Zuzana
Katarína
Romana
Juraj
Ivana
Michaela
Petra
Simona
Petra
Alexandra
Alţbeta
Lukáš
Lenka
Lenka
Lietavcová
Machová
Makuková
Mičúchová
Mináriková
Poliaková
Stašáková
Školová
Tichá
Veselá
Vráblová
Zákopčanová
Lenka
Miroslava
Simona
Barbora
Lenka
Simona
Kristína
Mária
Kristína
Mária
Lucia
Veronika
III.B
Triedny profesor: Mgr. Peter Adamov
Študenti:
Čerňava
Danková
Ďugelová
Grečmalová
Chovancová
Iskrová
Jánošová
Jánska
Krajčiová
Krištofík
Krkošková
Kubaliaková
Lagín
Lisková
Litvík
Majtaniková
Jozef
Terézia
Anna
Veronika
Jana
Veronika
Jana
Nikola
Zuzana
Michal
Mária
Zuzana
Martin
Mária
Stanislav
Dominika
Ondrejková
Ondrejková
Perinay
Piskoríková
Polková
Ryšavá
Škultéty
Šlesarová
Šupejová
Tašková
Turček
Zajac
Alţbeta
Mária
Štefan
Lucia
Jana
Denisa
Michal
Dominika
Marika
Denisa
Michal
Bartolomej
III.C
Triedny profesor: Mgr. Katarína Šusteková
Študenti:
Benčičová
Bielik
Ciesariková
Červencová
Ďuriková
Gaňa
Hanulíková
Hôrečná
Jeţíková
Káčerik
Kucharčíková
Lalinská
Lokšová
Martinek
Maţgútová
Mária
Tomáš
Katarína
Jana
Katarína
Tibor
Katarína
Zuzana
Dominika
Andrej
Andrea
Ľubica
Ľubomíra
Peter
Jana
Mičiaňová
Mičúchová
Muráriková
Paprčiaková
Rašovcová
Súkeníková
Šipovská
Šurinová
Turská
Vojtylová
Zichová
Jana
Ivana
Kristína
Petra
Veronika
Juliána
Dominika
Zuzana
Mária
Patrícia
Terézia
IV.A
Triedny profesor: Mgr. Eva Kuchariková
Študenti:
Cedzová
Čujdíková
Dubovec
Gaňa
Gaňová
Hamáriková
Hláčiková
Hrankayová
Jakubíková
Janušová
Majková
Martošová
Simona
Magdaléna
Matej
František
Mária
Daniela
Barbora
Anna
Katarína
Jana
Michaela
Simona
Mičechová
Mydleková
Nemčeková
Seidlová
Slezáčková
Šoška
Šúkala
Terchovanová
Török
Volčková
Vyšinská
Juliana
Barbora
Barbora
Monika
Magdaléna
Martin
Lukáš
Emília
Tomáš
Martina
Martina
IV.B
Triedny profesor: Ing. Mgr. Janka Slocíková
Študenti:
Baláţ
Barčiaková
Buffová
Bugáňová
Gabaj
Huljaková
Kecíková
Konštiaková
Krkošková
Kučerová
Kuchar
Lacková
Lokajová
Masiariková
Melišová
Matej
Veronika
Katarína
Lucia
Lukáš
Daniela
Gabriela
Veronika
Zuzana
Martina
Andrej
Miroslava
Alţbeta
Katarína
Monika
Mikulová
Mozolíková
Papučíková
Paulínyová
Poliak
Rarková
Rašovcová
Ruţičková
Solárová
Studená
Tretinárová
Trnovcová
Verešová
Višňovská
Michaela
Petra
Veronika
Zuzana
Matej
Barbora
Dominika
Denisa
Monika
Dominika
Daniela
Martina
Denisa
Silvia
IV.C
Triedny profesor: Ing. Ţofia Gabčíková
Študenti:
Barčiaková
Bízik
Dunajová
Dupkalová
Ďuranová
Galadíková
Guţíková
Janíčková
Jaseňovská
Kasmanová
Kavecká
Kmecová
Kvasnica
Maňak
Marcišová
Matušková
Lenka
Michal
Veronika
Zuzana
Eva
Anna
Mária
Miroslava
Jana
Barbora
Jana
Kristína
Milan
Miroslav
Vladimíra
Romana
Muráriková
Novosádová
Pekarová
Praţencová
Sikelová
Staňová
Staňová
Staňová
Straská
Svitek
Šeligová
Tašková
Vágai
Michaela
Ivana
Klára
Daniela
Veronika
Kristína
Silvia
Simona
Mária
Lukáš
Eva
Jana
Martin
ŠKOLSKÉ AKTIVITY
Adopcia srdca
Vojna v africkom štáte Rwanda, v rokoch 1994-1996,
pripravila o ţivot vyše dva milióny ľudí. Najviac trpeli
nevinné, telesne i duševne skaličené deti. Vojenské akcie
ich obrali nielen o strechu nad hlavou, ale aj o rodičov a
príbuzných. K vojnovým sirotám pribúdajú deti, ktorých
najbliţší hynú v nepretrţitých etnických konfliktoch.
Ttisíce detí ţijú dodnes v ţalostných podmienkach. Sú
predovšetkým hladné, často zbierajú zvyšky obţivy, ktoré
ostávajú na trhoviskách. Nemajú si čo obliecť, chýbajú im
peniaze na zaplatenie školy. Budúcnosť detí Rwandy je
veľmi smutná, nakoľko sa kaţdodenne stretávajú so smrťou.
Preto sa naši študenti rozhodli aspoň malou mierou im
pomôcť.
27. 1. 2006 po sv. omši, na sviatok patróna našej školy sv.
Tomáša Akvinského, študenti vtedajšej 4.A oboznámili
ostatných študentov školy so zámerom adoptovať si dieťa z
Afriky. Poţiadali všetkých prítomných o spoluúčasť na
peňaţných zbierkach pre toto dieťa.
Školský kaplán, Mgr. Milan Polák, sa skontaktoval s
Pallotínskym sekretariátom pre misijné záleţitosti, kde
vybavili potrebné formality.
Vybrali pre nás sympatického chlapca menom Cassien
Ntunzwenimana, ktorý sa narodil v roku 1993. Chlapec je
polosirota, otec mu zahynul vo vojne v roku 1994, ţije iba s
matkou.
A tak sa od marca 2006 mohli rozbehnúť pravidelné
Číslo
účtu
Spoločnosť
katolíckeho
apoštolátu
- SAC
finančné
zbierky.
Získané
peniaze ukladáme
na účet
(AS
priradený
Cassienovi)
Spoločnosti
katolíckeho
apoštolátu v Dexia banke v Ţiline.
Odtiaľ putujú peniaze priamo k nášmu chlapcovi. Hlavným
Č.
účtu: 7152778032
poslaním
týchto zbierok je pomoc pri financovaní
Č.
banky: 5600
(Dexia
banka
Slovensko)
Cassienovho
štúdia,
jeho
výţive
a zabezpečení oblečenia.
VS: 200573
KS:
1379
Aj keď
sa môţe zdať, ţe je to ako kvapka v mori, určite
AS:
364
bude mať veľký vplyv na skvalitnenie chlapcovho ţivota.
Za všetky vaše finančné príspevky Vám patrí srdečné
poďakovanie.
Duchovné aktivity
Modlitba na začiatku a konci vyučovania v triedach
Aktivity v školskej kaplnke sv. Kataríny Sienskej:
- Utorok - 07.20 hod. Korunka k Boţiemu milosrdenstvu za zamestnancov a ţiakov školy, rodičov
a darcov
- Streda - 07.00 hod. Sv. omša – liturgiu pripravujú jednotlivé triedy
- Štvrtok - 10.15 hod. Desiatok sv. ruţenca
- Piatok - 07.00 hod. Sv. omša
- Piatok - 10.15 hod. Adorácia, prípadne desiatok sv. ruţenca
Sv. omše v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch
02. 09. 2010 - sv. omša na zahájenie školského roka
08. 12. 2010 - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
28. 01. 2011 - sv. Tomáš Akvinský – učiteľ Cirkvi, patrón školy
30. 05. 2011 - rozlúčková sv. omša s absolventmi školy
02. 06. 2011 - Nanebovstúpenie Pána – Deň katolíckych škôl
23. 06. 2011 - Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
29. 06. 2011 - Sviatok sv. Petra a Pavla
30. 06. 2011 - Koncoročná ďakovná sv. omša
Plánované duchovné aktivity pre žiakov
Jednodňové duchovné obnovy pre 2. aţ 4. ročník v škole (program: katechéza, aktivity, moţnosť
sviatosti zmierenia, sv. omša)
Víkendové duchovné obnovy pre 1. ročník na chate
Plánované duchovné aktivity pre zamestnancov
Duchovné obnovy pre pedagógov (19.10.2010, 7. 12.2010, 8. 2.2011, 5.4.2011, 7.6.2011)
Duchovné cvičenia pre všetkých zamestnancov v exercičnom dome
– 1-krát ročne – pred začiatkom školského roka
Školská púť na začiatku školského roka – september/október (Navštívili sme pútnické miesta
Turzovka v roku 2008 a 2009, Oščadnica 2010.)
Ostatné duchovné aktivity
Moţnosť sviatosti zmierenia alebo duchovného rozhovoru s duchovným správcom školy pátrom
Melicharom – utorok aţ piatok podľa záujmu
Spoločná spoveď pred Veľkou nocou a Vianocami
Vysielanie prostredníctvom školského rozhlasu – pri príleţitosti sviatkov a významných udalostí
Zapojenie sa do projektu „Noc čítania biblie“ – 10. 12. 2010
Návšteva rádia Lumen spojená s návštevou pútnického miesta Staré Hory, modlitba sv. ruţenca v
Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – 26. 02. 2011
Akcie v školskom roku 2010/211
September
Začiatok školského roka 2010/2011
2. 9. 2010
slávnostná
sv.
omša
v
Kostole
Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch.
2. 9. 2010
Literárno-historická exkurzia Orava
24. 9. 2010 – pre 3. ročník a 12. 5. – pre 2. ročník.
Táto exkurzia patrí k tradičným aktivitám našej školy.
Ţiaci druhého a tretieho ročníka navštívili Oravské
múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Čaplovičovu kniţnicu, rodný dom Martina Kukučína
v Jasenovej a artikulárny evanjelický kostol v Leštinách,
zapísaný do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Október
3. školská púť Oščadnica
2. 10. 2010
Aj tento rok naša škola organizovala púť. Predošlé dva roky sme navštívili Turzovku. V sobotu 2.
októbra 2010 mierili naše kroky na pútnické miesto Oščadnica. Naše spoločenstvo tvorili učitelia,
nepedagogickí zamestnanci, duchovný správca školy, ţiaci, ich rodičia a priatelia školy. Cesta
autobusom nám rýchlo ubehla a púť sme začali poboţnosťou Kríţovej cesty. V prostredí
nádhernej kysuckej prírody sme mali moţnosť meditovať nad utrpením Jeţiša Krista. Na vrchole
Kríţovej cesty sme v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie mali svätú omšu obetovanú za
všetkých zamestnancov, ţiakov a dobrodincov školy. Svätú omšu celebroval duchovný správca
školy, Melichar Matis. Miestny pán farár, vdp. Ľubomír Bollo, nám porozprával o histórii a
ţivote vo svojej farnosti. Cestou späť sme sa pomodlili svätý ruţenec, zaspievali sme si
mariánske piesne a príjemne unavení sme skončili v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde sme
obdivovali jeho interiér. Posilnení modlitbou, krásnou prírodou a príjemným spoločenstvom sme
sa vrátili domov a uţ teraz sa tešíme na 4. školskú púť. Opäť sme sa presvedčili, ţe aktivity tohto
druhu majú úţasnú silu.
Imatrikulácie
8. 10. 2010
Imatrikulácie pre našich prvákov tradične pripravili
ţiaci druhého ročníka. Prváci sa najskôr predstavili
pripravenými scénkami a neskôr predviedli svoje
schopnosti
v rôznych
súťaţných
disciplínach.
Napokon boli slávnostne prijatí do radov študentov
našej školy.
Prednáška pre 3. ročník – Mgr. Jozef Šoška
21. a 22. 10. 2010
Exkurzia do NR SR a NBS v Bratislave
27. 10. 2010
Exkurzia bola určená pre ţiakov 3. ročníka. Jej súčasťou bola
prehliadka NR SR, výklad a film o histórii parlamentarizmu,
návšteva NBS, prezentácia eurozóny, eura a ochranných znakov
eurobankoviek.
„Navždy sa zachová v pamäti stužková...“
IV. A – 30. 10. 2010
IV. B – 9. 10. 2010
IV. C – 6. 11. 2010
Študentská kvapka krvi
Dňa 28. 10. 2010 sa študenti našej školy
dobrovoľne rozhodli darovať krv, pri
príleţitosti akcie Červeného kríţa pod názvom
Študentská kvapka krvi.
November
Olympiády v cudzích jazykoch
9. 11. 2010 sa konalo školské kolo
olympiády v NEJ, ktorá mala dve
kategórie. V kaţdej súťaţilo po 6 ţiakov.
Školské kolo olympiády v ANJ sa
uskutočnilo 11. 11. 2010, taktieţ v dvoch
kategóriách. V prvej bolo 14 ţiakov a v
druhej 9 ţiakov.
NEJ
1. kategória:
1. Mária Tomášová, II. C
2. Eva Tvrdá, II. C
3. Magdaléna Hasková, I. C
ANJ
1. kategória:
1. Martin Slota, II. B
2. Lucia Remencová, II. A
3. Elena Zuziaková, II. A
2. kategória:
2. kategória:
1. Mária Straská, IV. C
2. Tomáš Bielik, III. C
3. Miroslava Janíčková, IV. C
1. Michal Turček, III. B
2. Bartolomej Zajac, III. B
3. Michaela Hodasová, III. A
Deň otvorených dverí
1. 12. 2010
December
Deň otvorených dverí sa v našej škole uskutočnil 1. decembra
2010. V priestoroch školy sme privítali 105 deviatakov zo ZŠ.
Prišli ţiaci nielen zo ţilinských škôl, ale tieţ z blízkeho aj
vzdialenejšieho okolia. Viacerí uţ predtým navštívili stánok našej
školy v Dome odborov na Burze informácií, a preto si chceli
pozrieť aj priestory školy. Videli počítačové učebne, odborné
učebne na vyučovanie náboţenstva, cudzích jazykov, strojopisu,
multimediálnu učebňu a ďalšie. Zavítali aj do telocvične a
prezreli si vybavenie posilňovne. Mohli si pozrieť aj prezentáciu
o škole, v ktorej sa dozvedeli o aktivitách našich ţiakov.
Sprevádzajúci ţiaci im odpovedali na všetky zvedavé otázky.
Biblická olympiáda – školské kolo
1. 12. 2010
V stredu 1. decembra 2010 oţila školská jedáleň ruchom
súťaţiacich. Z celkového počtu 27 prihlásených sa tesne pred
súťaţou zaevidovalo 23 účastníkov. Najväčší počet, a to 12, bolo z
radu prvákov, druháci mali zastúpenie v počte 8 a tretie ročníky
reprezentovali 3 „odváţlivci“. Aby sa medzi súťaţiacimi vytvorilo
aj spoločenstvo, olympiáda je uţ tradične rozčlenená do 4 častí
zameraných na 4 odlišné aktivity. Zlatú a striebornú medailu si
obhájili minuloročné víťazky: Martina Kučerová z III. B a Anna
Hrankayová z III. A. Bronzovú medailu získala Jana Jánošová z II.
B. Všetky tri víťazky postúpili ako jeden tím do dekanátneho kola,
kde reprezentovali „farby“ školy. Spolu s nimi sa rozhodli hlbšie
prenikať do kníh predpísaných pre tohtoročnú olympiádu (Knihy
sudcov, Knihy proroka Daniela, Jakubovho listu a Listu Filemona)
aj súťaţiaci zo 4. a 5. miesta. V dekanátnom kole sa umiestnili na 4.
mieste, pričom v rámci odborných škôl boli najlepší.
Noc s Bibliou
10. 12. 2010
Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej
Vsi zorganizovalo projekt „Noc čítania Biblie" na piatok 10.
decembra 2010, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Z bohatého
prameňa textov Sv. písma sme sa rozhodli pre Knihu Ester. Stretli
sme sa v školskej kaplnke, kde sme o 19. hod. začali modlitbou sv.
ruţenca, ktorá vyvrcholila polhodinovou adoráciou. Po nej sme
pokračovali podľa programu. V sobotňajšie ráno o 6. hodine sme
spoločné uvaţovanie a zamyslenia nad Boţím slovom ukončili
svätou omšou.


Mikuláš
6. 12. 2010
Oslavu sviatku sv. Mikuláša pripravili ţiaci druhého a tretieho ročníka. Najskôr obdarovali jednotlivé
triedy v škole piesňami a sladkosťami a popoludní navštívili s programom aj Detské oddelenie
Ţilinskej nemocnice, kde urobili radosť malým pacientom.
Poznaj kraje Slovenska
21.12.2010
Súťaţ pripravil krúţok Myslím ekonomicky. Jednotlivé triedy si
pripravili nástenky a prezentácie vyţrebovaného kraja.
Vyhodnotenie súťaţe:
1. miesto – 3.A
2. miesto – 4.B
3. miesto – 4.C
Január
Vianočná akadémia
22. 12. 2010
Koncoročná
vianočná
besiedka sa niesla v duchu
„trieda obdarúva triedu“.
Exkurzia KIA – pre 4. ročník
24. 1. 2011
Exkurzie sa zúčastnili ţiaci 4. A a 4. B triedy.
Náplňou programu bola prezentácia spoločnosti
KIA, prehliadka tréningového a vzdelávacieho
centra a výrobných hál spoločnosti.
Sviatok sv. Tomáša Akvinského, patróna školy
28. 1. 2011
Naša škola oslávila 28. januára 2011 sviatok svojho patróna, sv. Tomáša Akvinského. Slávnosť sa
uskutočnila vo farskom Kostole Sedembolestnej Panny Márie na ţilinskom sídlisku Vlčince a
pozostávala z jednotlivých umeleckých vystúpení študentov, vrátane školského speváckeho
zboru, ktorý svojím spevom obohatil slávnostnú svätú omšu. Súčasťou programu bola aj
prezentácia o ţivote a diele sv. Tomáša Akvinského moderovaná priamo našimi študentmi.
Nechýbal ani prednes časti Danteho Boţskej komédie, kde sa sv. Tomáš spomína. Oslava
vyvrcholila svätou omšou, ktorej predsedal hosť slávnosti, dominikán Bohuslav Jančiar, sócius
provinciála slovenskej provincie Rehole kazateľov.




5. školský ples
29. 1. 2011
29. januára 2011 sa uskutočnil 5. ročník školského plesu,
opäť v priestoroch pastoračného centra farnosti Vlčince.
Pozvanie prijali zamestnanci, rodičia a priatelia školy. Do
tanca hrala skupina Spektrum a ľudová hudba bratov
Minárikovcov. Večera z rúk pani Katky Králikovej bola
štandardne výborná ako aj ceny v tombole. Aj tí, ktorí
nevyhrali, preţili určite krásny večer.
Február
Stretnutie s vdp. Mariánom Kuffom
8. 2. 2011
Dňa 8. februára 2011 zavítal medzi ţiakov tretieho a štvrtého ročníka
vdp. Marian Kuffa, farár zo Ţakoviec. Stretnutie sa začalo sv. omšou
v Kostole sv. Barbory, ktorú koncelebroval so školským kaplánom
Melicharom Matisom, OP. Homília bola venovaná eucharistii a sviatosti
zmierenia. Po sv. omši nasledovala prednáška, ktorou sme ukončili naše
stretnutie so vzácnym hosťom.
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo recitačnej súťaže
11. 2. 2011
Po triednych kolách, kde sa prezentovali všetci ţiaci, sa 11. februára uskutočnilo školské kolo
recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín. Ţiaci zabojovali v kategóriách poézie a prózy. Výkony
súťaţiacich boli veľmi vyrovnané. Veríme, ţe aj budúci školský rok sa v súťaţi stretnú ďalší
nadaní študenti.
PRÓZA:
1.miesto: Júlia Boková 1.A
2. miesto: Terézia Čibenková 2.B
3. miesto: Adriána Klincová 2.C
POÉZIA:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Tomáš Bielik 3.C, Nikola Síkelová 2.B
3. miesto: Alena Šepešová 1.B
Sing a song – spevácka súťaž v anglickom jazyku
23.2.2011
Dňa 23.2.2011 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnil 4. ročník
speváckej súťaţe v anglickom jazyku Sing a song contest. Porota
zloţená z učiteľov školy sa zhodla na nasledovnom umiestnení
súťaţiacich: Na prvom mieste sa umiestnil Bartolomej Zajac, ţiak III.B
triedy so sprievodom Michala Turčeka, III.B na basgitare. Spoločné
druhé a tretie miesto získali Mária Jancová, ţiačka II.A triedy a Jana
Halásová, ţiačka I.C triedy.
Návšteva rádia Lumen v Banskej Bystrici
26. 2. 2011
26. februára 2011 sme sa (ţiaci, zamestnanci a rodičia) zapojili
do modlitby „Ruţenec pre Slovensko“ prostredníctvom rádia
Lumen v Banskej Bystrici.
Cestou sme navštívili známe pútnické miesto Staré Hory.
V Bazilike Navštívenia Panny Márie školský kaplán, páter
Melichar Matis, celebroval sv. omšu, ktorú sme obetovali za
celé spoločenstvo školy. Po skončení sv. omše sme putovali
k Studničke Panny Márie, ktorá sa nachádza v prekrásnej
starohorskej prírode.
Pokračovali sme do Banskej Bystrice - do Rádia Lumen, kde
nám zamestnanci rádia urobili exkurziu jednotlivých pracovísk.
Návštevu sme ukončili v kaplnke sv. Michala archanjela, kde
sme sa pomodlili Ruţenec k Boţiemu milosrdenstvu.
O 19.15 hod. sme sa v ţivom vysielaní z Katedrály sv. Františka
Xaverského modlili posvätný ruţenec, ktorý sme obetovali za
našu školu a za ostatné cirkevné školy na Slovensku. Všetci
sme mali z tejto akcie veľký duchovný záţitok, ktorý nás
posilnil do ďalších dní.
Marec
33. ročník okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti
7. 3. 2011
7. marca 2011 sme v našej školy privítali 50 študentov a 20 učiteľov z okolitých stredných škôl na
prezentácii prác stredoškolskej odbornej činnosti. Okresného kola sa zúčastnili víťazi školských kôl.
Súťaţilo sa v 13 odboroch - geovedy, história, politológia, právne vedy, tvorba učebných pomôcok,
pedagogika, sociológia a psychológia. Študenti dokázali, ţe zvolenú problematiku ovládajú na výbornej
úrovni a účasť na SOČ bola pre nich príleţitosťou prezentovať získané vedomosti a vlastné názory.
Medzi nimi boli aj naši študenti:
1. Mária Tomášová a Adriána Klincová – odbor 05 Geovedy – Skvosty Bavorska
2. Monika Kúdelová a Monika Sýkorová – odbor 14 Tvorba učebných pomôcok – Na Slovensku po
anglicky
3. Peter Martinek – odbor 14 Tvorba učebných pomôcok – Efektívna výučba anglického jazyka sa
umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré bude v Turčianskych Tepliciach.
Všetkým víťazom gratulujeme.
Kurz ochrany života a zdravia – 3. ročník
15. – 17. 3. 2011
Apríl
Prednáška s vdp. Pavlom Hudákom
18.4.2011
Ţiaci prvého a druhého ročníka si vypočuli zaujímavú
prednášku o vzťahoch, láske a úlohe muţa a ţeny.
Prednáška bola veľmi obohacujúca.
Máj
Deň v sukni
4. 5. 2011
„Je to pravda odveká - šaty robia človeka.“ A preto sme sa rozhodli i tento rok zopakovať úspešný
deň v sukni. Tento deň prebiehal aj ako súťaţ. Členovia krúţku Myslím ekonomicky počas dňa
vyhodnotili všetky triedy a 3 najlepšie dostali sladkú odmenu Pravidlá boli nasledovné:


Chalani - košele, kravaty a elegantné nohavice
Dievčatá – sukne, blúzky, svetre, šaty, jemné pulóvre a elegantné topánky
Výsledky hodnotenia:
1. miesto
2. miesto
3. B - 100%
1. A - 77%
1. B - 77%
Exkurzia do Rajeckej Lesnej
23. 5. 2011
Exkurziu absolvovali naši prváci.
Najskôr súťaţili vo vedomostnom kvíze
o tomto pútnickom mieste, neskôr
vystúpili na kalváriu. Celá akcia
vyvrcholila svätou omšou.
Exkurzia do mincovne v Kremnici pre 2. ročník
25. 5. 2011
Exkurzia pozostávala z prehliadky starej a novej výrobnej
haly mincovne. Pre lepšiu predstavu pracovníci mincovne
spustili aj stroje na razenie mincí, aby sme mohli na vlastné
oči vidieť, ako vyzerá proces razenia mincí. Dokonca sme
mali moţnosť vyraziť si ručne vlastné mince.
Maturitné skúšky
Ústna forma internej časti MS
23. – 27. 5. 2011
Jún
Poznávací zájazd do Londýna
1. – 6. 6. 2011
Zúčastnilo sa ho 31 ţiakov OATY a 3 pedagógovia. Program zájazdu zahŕňal všetky známe
pamätihodnosti a zaujímavosti Londýna, ako Big Ben, Parlament, Westminsterské opátstvo, St. James
Park, výmenu stráţí pred Buckingamským palácom, The Mall, Trafalgarské námestie, Whitehall,
Downing Street, Katedrálu sv. Pavla, Tower, Towerský most. Cestou späť bolo ešte krátke zastavenie
v Canterbury s prehliadkou katedrály. Poznávací zájazd bol pre študentov veľmi silným
a obohacujúcim záţitkom.
Riaditeľský výlet
21. 6. 2011
Bol odmenou pre najlepších ţiakov za
reprezentáciu školy, mimoškolské aktivity a za
výborný prospech. Vybraní študenti navštívili
hrad Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, Kostol sv.
Františka Xaverského v Roţňave, kde sa
zúčastnili sv. omše. Záver výletu spríjemnila
prehliadka centra mesta Roţňavy.
Exkurzia Kroměříž
14. 6. 2011
Tejto poznávacej exkurzie sa zúčastnilo 41
ţiakov našej školy. V programe podujatia bola
prehliadka arcibiskupského zámku v Kroměříţi
a priľahlých kvetinových záhrad, zapísaných
vo svetovom dedičstve UNESCO.
Školské výlety jún 2011
Budapešť
1.A, 1.C, 2. C, 3. C – 17. a 24. 6. 2011
Náplň programu tohto poznávacieho výletu
tvorila
prehliadka
historického
centra
Budapešti (Milénia, Baziliky sv. Štefana,
parlamentu, Matejovho chrámu, Rybárskej
bašty) a najmä atraktívne Tropicarium
a Oceanárium.
1. B – 9. – 11. 6. 2011, Mošovce
2. A – 31. 5. – 1. 6. 2011, Kunerad
2. B – 10. 6. Paľova búda
3. A – 15. 6., Divina
3. B – 9.- 11. 6., Kubíková
Športový deň
23. 6. 2011
Tohto atraktívneho podujatia sa zúčastnili nielen naši ţiaci,
ale aj bývalí absolventi OATY, ţiaci Gymnázia sv. Františka
z Assisi a Súkromnej strednej odbornej školy podnikania
v Ţiline. Súťaţilo sa vo futsale, stolnom tenise, šachu, šípkach
a iných zaujímavých disciplínach.
Slávnostné ukončenie školského roka 2010/2011
30. 6. 2011
Školský rok sme ukončili slávnostným Te Deum v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Svätú omšu
celebroval páter Melichar, OP, ktorý nám na záver všetkým
poprial poţehnané prázdniny.
Download

Ročenka školy (PDF). - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského