Prof. Dr. Ali Haydar Demirel
1956 Kertme doğumludur. 19 Mayıs Gençlik
Prof. Dr. Ali Haydar Demirel was born in
ve Spor Akademisi’nden 1978’de, Ankara
Kertme, in 1956. He graduated from the
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984’te me-
May 19th Youth and Sports Academy in
zun olmuştur. 1985-1987 yılları arasında
1978, and from Ankara University Faculty of
mecburi hizmetini Tunceli’de yapmıştır.
Medicine in 1984. He executed his mandatory duties between 1985 and 87 in Tunceli.
1990-1992 yılları arasında Hacettepe Üni-
After studying Exercise Physiology in Hacet-
versitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yük-
tepe University School of Sports Sciences and
sekokulunda egzersiz fizyolojisi alanında
Technology during 1990-92, he continued
çalıştıktan sonra 1994-1998 yılları arasın-
with his researches in University of Florida,
da ABD’de Florida Üniversitesinde araştır-
US, from 1994 to 98. After his research on
malarına devam etmiştir. Kas fizyolojisi ve
muscle physiology and the effect of exercise
egzersiz stresinin ısı şok proteinleri üzerine
related stress on heat shock proteins, he rece-
etkisi üzerine yaptığı çalışmalar sonrasında
ived his doctorate title on exercise physiology
1998’de Florida Üniversitesi’nden egzersiz
and sports medicine in 1998 from the Uni-
fizyolojisi ve spor hekimliği doktorasını ve
versity of Florida. He also received the physi-
1999’da Ankara Üniversitesi’nden fizyoloji
ology title in 1999 from Ankara University.
doktoralarını almıştır. İstanbul Üniversitesi
He received his Associate Professor title on
Çapa Tıp Fakültesinden 2000 yılında spor
Sports Medicine in 2000, and is still a lectu-
hekimliği doçentliğini alan Dr. Demirel 2001
rer in Hacettepe University School of Sports
yılından beri Hacettepe Üniversitesi Spor
Sciences and Technology and the Depart-
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Spor
ment of Sports Medicine, since 2001. After
Hekimliği Anabilim Dalında öğretim üyesi
receiving the Professor title in 2005, Prof. Dr.
olarak çalışmaktadır. 2005 yılında profesör
Demirel was also presented with the 2007
ünvanını kazanan Dr. Demirel Hacettepe
Science Award of Hacettepe University. Main
Üniversitesi 2007 yılı Tıp ve Sağlık Bilimle-
areas of interest being exercise and muscular
ri Alanı Bilim Ödülünü kazanmıştır. Başlıca
adaptation to physiologic stresses, Prof. Dr.
çalışma alanı egzersiz ve diğer fizyolojik
Demirel was assigned as the Vice Dean to
streslere kassal adaptasyon olan Dr. Demirel
the Faculty of Sports Sciences in Hacettepe
2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bi-
University, in 2013.
limleri Fakültesine Dekan Vekili olarak atanmıştır.
Download

Prof. Dr. Ali Haydar Demirel - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali