REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE
JOZEF KRAK A KOL.
1
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE
JOZEF KRAK a kol.
2015
2
PREDSLOV
KRÁTKO Z HISTÓRIE HYGIENICKEJ SLUŽBY
V PODTATRANSKOM REGIÓNE
Ak hodnotíme prijatie zákona č. 4 z roku 1952 o hygienickej a protiepidemickej
starostlivosti, potom 28 marec, deň keď bol zákon prijatý, je nutné považovať za
významný medzník v histórii hygienickej služby. Národné zhromaždenie
Československej republiky týmto dňom povýšilo prevenciu a ochranu zdravia na úroveň
liečebnopreventívnej starostlivosti. Dalo by sa povedať, že tak došlo v podmienkach
Československej republiky k naplneniu dávneho sna takých velikánov preventívnej
medicíny akými boli Hipokrates, Pettenkofer, Purkyně, Kabrhel ale aj Ivan Stodola.
Túto skutočnosť s odstupom času, aj keď sa jednalo o stav prijatý len de iure je nutné
hodnotiť veľmi pozitívne, lebo sa tak vytvoril priestor aj pre postupné napĺňanie zámeru
v praxi.
Po prijatí zákona sa na okresných národných výboroch začínajú konštituovať orgány
hygienickej služby ako súčasť odborov zdravotníctva. Funkciu okresných hygienikov na
4-5 hodinový týždenný úväzok vykonávajú poverení obvodní lekári s 2-3 sanitárnymi
pracovníkmi. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, keď sa vyskytovali
epidémie takých ochorení ako brušný týfus, škvrnitý týfus, záškrt, osýpky, detská obrna,
vírusový
zápal pečene, bola hlavná činnosť zameraná na zabezpečovanie
protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy. Katastrofálny bol stav v zásobovaní
obyvateľstva pitnou vodou, veľmi nepriaznivá bola situácia v predškolských a školských
zariadeniach. Na vidieku najväčším rizikom pre verejné zdravie bola nevhodná likvidácia
tuhého a tekutého odpadu. Takto sa začínala tŕnistá cesta hygienickej služby na
Slovensku, ktorá často viedla nielen po blatistých ale aj bahnistých cestách. Zo západu
smerom na východ sa v tom čase čoraz viac prehlbovala chudoba, ktorá ťažkými
sociálnymi dopadmi celkovú situáciu ešte komplikovala.
V našom regióne boli v roku 1952 v rámci okresných národných výborov ustanovení
štyria okresní hygienici. V Poprade MUDr. Roháč, v Kežmarku MUDr. Zimák, vo
Vysokých Tatrách MUDr. Danielis a v Spišskej Starej Vsi MUDr. Ornatský. V roku
1960 v rámci územnej reorganizácie štátnej správy bolo na Slovensku vytvorených 36
okresov. Zlúčením štyroch pracovísk hygienickej služby v regióne bola vytvorená
okresná hygienicko – epidemiologická stanica, ktorá bola včlenená do organizačnej
štruktúry OÚNZ v Poprade. OHES bola umiestnená v neúčelovej budove pri nemocnici
v Spišskej Sobote.
Z pohľadu odborného rozvoja hygienickej služby v okrese Poprad bol rok 1960
zlomový. Do Popradu prichádzajú prví absolventi lekárskej fakulty hygienickej KU
v Prahe, manželia Viktor a Mária Príkazskí neskôr manželia Pavel a Eva Bělínovci,
MUDr. Anna Bezecná, ale aj MUDr. Vladimír Bencko, terajší profesor hygieny
a epidemiológie na 1. LF KU v Prahe. Postupne sa začala profilácia základných
odborov. Odbor epidemiológie zakladal a rozvíjal MUDr. Viktor Príkazský spolu
s MUDr. Annou Bezecnou. Základy v hygiene práce položil MUDr. Pavel Bělín, ktorý
bol neskôr aj hlavným odborníkom pre preventívne pracovné lekárstvo. MUDr. Eva
Bělínová sa zaslúžila o rozvoj oddelenia hygieny výživy a MUDr. Mária Príkazská
o rozvoj oddelenia hygieny detí a dorastu. Ing. Ján Kaňa a Ing. Alexander Luzsy a neskôr
aj Ing. Elemír Bauer stáli pri vzniku oddelenia hygieny komunálnej a všeobecnej.
V rokoch 1960 -1965 pôsobil vo funkcií okresného hygienika a riaditeľa OHES
MUDr. Pavel Bělín. V tomto období dochádza aj k významnému rozvoju laboratórnych
3
činností. Pod vedením MUDr. Eugena Jarossiho vzniklo a na tú dobu dosahovalo veľmi
dobré výsledky oddelenie lekárskej mikrobiológie. Jeho úspešným pokračovateľom sa
stal RNDr. Andrej Akurátny. Zakladateľom chemických laboratórií bol p. Jozef Petran.
Okrem už menovaných pracovníkov osobnosťami v hygienickej službe v našom regióne
boli na terénnych oddeleniach p. Matej Kopaničák, p. Eva Kmetyová p. Ida Varmusová,
p. Michal Budinský, v laboratóriách p. Cecília Kečková, p. Mária Kohoutková, p. Irena
Krausová, z vodičov p. Martin Slezák a p. Ján Nagy. Prioritou činnosti hygienickej
služby po roku 1960 sa stáva zavádzanie povinného očkovania do každodennej praxe, čo
s odstupom času je možné hodnotiť ako najvýznamnejší krok v boji proti prenosným
chorobám. V súvislosti s industrializáciou v regióne sa do popredia začínajú dostávať aj
problémy pracovného prostredia. Intenzívna výstavba vo všetkých odvetviach zvyšuje
nároky súvisiace s výkonom preventívneho hygienického dozoru pri posudzovaní
veľkých investičných celkov ako boli Vagónka, Tatramat, Chemosvit a pod.
V roku 1966 bol prijatý nový zákon č. 20 o starostlivosti o zdravie ľudu. Zákon riešil
starostlivosť o zdravie komplexne, od primárnej prevencie po liečebno - preventívnu
starostlivosť. K zákonu boli vydané tri vykonávacie predpisy: Vyhláška MZ č. 45
o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok. Vyhláška č. 46 MZ a MS
o opatreniach proti prenosným chorobám a vyhláška č. 47 MZ o pohrebníctve. Nová
legislatívna úprava posilnila právomoci orgánov hygienickej služby pri ochrane zdravia
obyvateľstva. Všeobecne formulované povinnosti právnických a fyzických osôb v oblasti
ochrany zdravia i kompetencií orgánov hygienickej služby umožňovali efektívnejší
spôsob dosiahnutia vytýčených cieľov.
Postupné rozširovanie kompetencií, nárast nových úloh a zavádzanie nových
laboratórnych metód so sebou prinášalo požiadavky nielen na postupný nárast počtu
pracovníkov, ale aj potrebu rozšírenia pracovných priestorov. Svojpomocná výstavba
dvojchatky v Spišskej Sobote nepriaznivú situáciu len zmiernila. Definitívne bol
priestorový problém vyriešený v roku 1974, keď sme sa mohli presťahovať do novej
účelovej budovy postavenej ako súčasť areálu NsP Poprad. V nových priestoroch boli
vytvorené ideálne podmienky pre činnosť terénnych i laboratórnych zložiek. Od
lekárskej mikrobiológie sa oddeľuje oddelenie mikrobiológie vonkajšieho prostredia
pod vedením RNDr. Ľudmily Koškovej. Z oddelenia hygienických laboratórií, ktoré
viedla Ing. Antónia Štupáková sa vyprofilovalo oddelenie chemických laboratórií
hygieny práce s vedúcim oddelenia RNDr. Viliamom Hermelým. V tom istom období
začalo rozvíjať svoju činnosť aj oddelenie fyzikálnych analýz na čele s Ing. Milanom
Drahošom.
V rokoch 1965 -1979 funkciu okresného hygienika a riaditeľa OHS vykonával
MUDr. Viktor Príkazský, ktorý okrem epidemiológie sa venoval ďalším odborným
problémom ako bola centrálna sterilizácia, zavádzanie roomingu na pôrodníckych
oddeleniach. Mimoriadnu pozornosť venoval obalovým materiálom, čo viedlo k vzniku
NRC pre obalové materiály. Ako expert WHO pôsobil pri eradikácií varioly v Kongu, ale
aj pri zavádzaní centrálnej sterilizácie v Mongolsku. Výsledky presahujúce rámec
regiónu boli zaznamenané aj v činnosti laboratória fyzikálnych analýz v oblasti
objektivizácie hluku, s následným zriadením národného referenčného laboratória pre
hluk a vibrácie pod vedením MUDr. Pavla Bělína, ktorý spolu s Ing. Milanom Drahošom
boli uznávanými odborníkmi v rámci bývalého Československa. Veľmi dobrá úroveň
bola dosahovaná aj v oblasti plynovej chromatografie, keď naše laboratórium hygieny
práce patrilo v tom období medzi špičkové pracoviská na Slovensku.
V roku 1980 bol do funkcie okresného hygienika menovaný MUDr. Jozef Krak,
MPH, pod vedením ktorého sa činnosť a práca v hygienickej službe rozvíja až doteraz.
4
Postupom času sa odborná činnosť OHS v BHD a v PHD vyprofilovala do
následných priorít: cestový ruch a rekreácia, priemysel a poľnohospodárstvo
a zdravotnícke zariadenia. Lôžková kapacita zariadení cestovného ruchu v našom regióne
tvorila až 70% z kapacity Prešovského kraja, stravovacie zariadenia 50%.
Z priemyselných podnikov boli najvýznamnejšie Chemosvit, Vagónka, Tatramat,
Tatraľan, Hydinárske závody. Zo zdravotníckych zariadení okrem troch nemocníc sme
dozorovali 7 odborných liečebných ústavov a 3 zariadenia československých štátnych
kúpeľov. Nemôžem nespomenúť zabezpečovanie hromadných mimoriadnych podujatí
celoštátneho, európskeho, prípadne celosvetového charakteru. Medzi najvýznamnejšie
patrili MS v klasickom lyžovaní v roku 1971 a svetová zimná univerziáda v roku 1987.
17. november ani nasledujúce obdobia v podmienkach našej organizácie okrem
zmien názvu nepriniesli zásadnejšie zmeny v personálnom obsadení ani v štruktúre
a náplní našej činnosti. V roku 1991 dochádza k dekompozícii OÚNZ v dôsledku čoho
vznikajú nástupnícke organizácie ako samostatné právne subjekty medzi nimi aj UHE.
Okrem rozdelenia personálu bývalého riaditeľstva OÚNZ, nehnuteľného a hnuteľného
majetku bolo nutné vytvoriť funkčný organizačný celok pre HTČ, úsek personálny
a mzdový, tak aby UHE mohol existovať ako samostatný právny subjekt, čo sa podarilo
vďaka pani Anne Slebodovej a pani Viere Chamkovej V roku 1996 dochádza
oddelimitovaniu oddelenia lekárskej mikrobiológie do NsP Poprad.
V roku 1994 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č.272 o ochrane
zdravia ľudí, ktorým boli zriadené ŠZÚ. Orgánmi na ochranu zdravia ľudí sa opäť stali
okresní hygienici. Nariadením vlády č.258 u roku 1996 sa menia územné obvody, čo má
dopad na rozšírenie spádového územia ŠZÚ v Poprade o okres Levoča. Tým náš región
dosiahol rozlohu 2320 km2 a počet obyvateľov sa zvýšil na 203 000.
Na ministra zdravotníctva MUDr. Rudolfa Zajaca nemá väčšina riaditeľov v našej
službe dobré spomienky. Ja osobne okrem nepríjemných spomienok spomínam
v dobrom na jeho návštevu v Poprade pri uvádzaní CT-čka do prevádzky, keď nielen
prisľúbil, ale aj pridelil investičné finančné prostriedky vo výške 20 mil. Sk. na
nadstavbu budovy ŠZÚ. Nadstavba bola zrealizovaná v rokoch 2002-2005.
MZ k 1. 1. 2005 svojim rozhodnutím ruší laboratórne zložky ŠZÚ na úrovni okresov
a ponecháva laboratórne činnosti na ŠZÚ v sídlach kraja. Výnimkou pri tomto
reformnom kroku bol Poprad, keď sme ostali ako jediný mimo krajský úrad aj s
laboratórnou činnosťou, ktorá bola dokonca rozšírená o základné laboratórne služby pre
ŠZÚ v Starej Ľubovni a Spišskej Novej Vsi. Zároveň došlo k rozšíreniu špecializácie
o laboratórne vyšetrenie kozmetiky, ktoré pre celé Slovensko dodnes zabezpečujeme
spolu s RÚVZ so sídlom v Bratislave a v Žiline. V roku 2008 bolo MZ na našom úrade
zriadené NRC pre mykológiu v životnom prostredí a v roku 2010 bol opätovne priznaný
štatút NRC pre hluk a vibrácie. NRC pre obalové materiály od roku 2011 zabezpečuje
cezhraničnú kontrolu melamínových a polyamidových výrobkov dovážaných z Číny
a Hongkongu a zároveň celoštátne koordinuje úradné kontroly obalových materiálov
prichádzajúcich do styku s potravinami. Máme naviazanú spoluprácu s európskou sieťou
národných referenčných centier, kde na riešení odborných a legislatívnych úloh sa
aktívne zúčastňujú Ing. Milada Syčová a Ing. Rastislav Rosipal. Na úrade máme štyroch
krajských odborníkov, pre hygienu výživy MUDr. Mária Michalovičová, MPH, pre
mikrobiológiu životného prostredia RNDr. Denisa Pilková, pre hygienu detí a mládeže
MUDr. Margita Imrišková a pre hygienu životného prostredia a zdravia MUDr. Jozef
Krak, MPH. Medzi najexponovanejšie terénne oddelenia v súčasnosti patrí oddelenie
hygieny výživy, nielen z pohľadu celoslovenského gestorstva projektu „Sledovania
výživového stavu obyvateľstva SR“, ale predovšetkým z pohľadu plnenia cielených úloh
vykonávaných na pokyn hlavného hygienika v súvislosti s akútnym ohrozením zdravia
5
obyvateľstva. ako príklad možno uviesť aféru methylalkohol, poľské mäsá, poľská soľ
a pod. Tým v žiadnom prípade nechcem opomínať prínos ostatných terénnych oddelení,
podpory zdravia, či poradenských činností, práve naopak chcem poukázať na veľký
význam úzkej spolupráce pri riešení problémov presahujúcich rámec príslušného odboru.
Štafetu po zakladateľoch jednotlivých oddelení postupne prebrali na úseku hygieny
výživy MUDr. Mária Michalovičová, MPH, na oddelení hygieny detí a mládeže MUDr.
Margita Imrišková, na oddelení epidemiológie MUDr. Emília Kraková, po jej odchode
MUDr. Mária Pompová, na úseku hygieny životného prostredia MUDr. Emília
Slovíková a následne aj Mgr. Roman Rams, na oddelení preventívneho pracovného
lekárstva MUDr. Marianna Paceková a po jej odchode Ing. Ján Roth a Mgr. Adriana
Augustínová. Dôveru vedenia ŠZÚ nesklamal RNDr. Andrej Akurátny, keď prijal
ponuku a ostal pracovať ako vedúci oddelenia mikrobiológie vonkajšieho prostredia až
do ukončenia svojej profesionálnej kariéry, následne činnosť oddelenia preberá RNDr.
Denisa Pilková.
Napriek sústavným opatreniam MZ na znižovanie počtu pracovníkov, ale aj kráteniu
rozpočtu sa nám podarilo okrem nadstavby zrealizovať celkovú rekonštrukciu interiérov,
budovy, priebežne zabezpečovať bežnú prevádzku, ale aj čiastočne vylepšovať
prístrojové vybavenie laboratórií a tým skvalitňovať ich činnosť, čo nám umožnilo
získať aj osvedčenia o akreditácií všetkých laboratórnych zložiek.
V r. 1994 vzniká na úrade poradenské centrum zamerané na elimináciu príčin
chorobnosti a úmrtnosti najzávažnejšej skupiny ochorení, ktorými sú srdcovocievne
ochorenia, ktoré sa podieľajú viac ako 50% na celkovom počte úmrtí a sú jedným
z najzávažnejších celospoločenských problémov. Okrem základnej poradne vznikajú
nadstavbové poradne pre zdravú výživu, odvykanie fajčenia, optimalizáciu pohybovej
aktivity. Na tejto činnosti sa podieľajú všetci lekári poskytovaním odborných informácií
klientom na základe výsledkov vyšetrenia rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení
v základnej poradni. Doteraz navštívilo Poradenské centrum celkom 13 504 klientov.
Okrem základnej poradne je najviac navštevovaná poradňa zdravej výživy, ktorú do
konca r. 2014 navštívilo 2563 klientov. Poradňa úzko spolupracuje s Nemocnicou Poprad
a. s. v rámci znižovania hmotnosti u pacientov plánovaných na operačné zákroky
pohybového aparátu.
RÚVZ so sídlom v Poprade 18 rokov venuje mimoriadnu pozornosť sledovaniu
vybraných ukazovateľov verejného zdravia na základe analýz z Listov o obhliadke
mŕtveho. Doteraz bolo analyzovaných viac ako 23 tis. listov. V rámci tejto úlohy boli
zistené výrazné rozdiely vo vybraných ukazovateľoch medzi rómskou a majoritnou
populáciou, čo sa prejavilo až viac ako 20-ročným rozdielom v priemernom veku pri
úmrtí ale aj 19-násobne vyššom podiele úmrtí 0-14 ročných. Vzhľadom na početnosť
rómskej komunity v regióne (36 tis.) a v okrese Kežmarok až 26% zastúpenie v populácií
je nutné považovať otázku zlepšenia ukazovateľov verejného zdravia v rómskej
populácií za jednu zo základných úloh verejného zdravotníctva.
RÚVZ so sídlom v Poprade je v očiach odbornej i laickej verejnosti vnímaný
pozitívne vzhľadom na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb, ale najmä na ochotu
aktívne hľadať spôsoby ako problémy riešiť, namiesto hľadania dôvodov prečo ich
neriešiť. Napriek tomu sa z času na čas objaví snaha zo strany niektorých pracovníkov o
uplatňovanie úradníckych manierov, ktorú je nutné nekompromisne potláčať. Za dobrým
menom úradu sa skrýva každodenné úsilie všetkých pracovníkov bez ohľadu na
organizačnú zložku, vzdelanie, či funkčné zaradenie. Všetci dobré vieme, že v našich
podmienkach nie je možné presne vymedziť hranice povinností každého jednotlivca a že
každý musí urobiť niečo nad svoj rámec. Jednoducho povedané, bez kumulácie činností
každého z nás by úrad fungovať nemohol. V roku 1999 pracovalo na úrade 98
6
pracovníkov, dnes máme v stave 68, čo znamená pokles o jednu štvrtinu. To sa nedá
povedať o rozsahu úloh, ktoré v oblasti ochrany zdravia sústavne narastajú. O tom svedčí
skutočnosť, že v r. 2008 vzniklo na našom úrade NRC pre mykológiu v životnom
prostredí pod vedením Ing. Dagmar Hybenovej. V r. 2014 bol priznaný štatút NRL pre
mykotoxíny.
RÚVZ so sídlom v Poprade je z pohľadu personálneho zabezpečenia pripravené na
plnenie aj tých najnáročnejších úloh v dôsledku sústavne venovanej pozornosti
zvyšovaniu odbornej úrovne na všetkých pracovných pozíciách. V súčasnosti pracuje na
RÚVZ 68 pracovníkov, z tohto počtu je 5 lekárov, 25 VŠ, 25 SŠ , 5 IZP a 8 THP. Na
terénnych oddeleniach je celkom 34 pracovníkov, v laboratóriách pracuje 24
pracovníkov, na Osobnom úrade sú 2 pracovníčky, na HTČ a informatike pracuje 8 osôb.
Úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie naviazané na rozpočet MZ
SR kde sa dlhodobo hromadia neriešiteľné problémy súvisiace s nedostatkom finančných
prostriedkov. Táto skutočnosť sa bohužiaľ nepriaznivo odráža aj na úseku verejného
zdravotníctva. Sústavné znižovanie počtu pracovníkov, stagnácia v odmeňovaní sú
príčinou poklesu záujmu o prácu v oblasti verejného zdravotníctva. To isté možno
konštatovať aj pre oblasť prístrojovej techniky od ktorej sa odvíja laboratórna a následne
hodnotiaca a posudková činnosť úradov. Nedostatok finančných prostriedkov už
niekoľko rokov neumožňujú zlepšenie prístrojového vybavenia nákupom nových
zariadení, ba dokonca nepostačuje zabezpečenie bežnej údržby a udržania
prevádzkyschopného stavu zariadení. Žalostná situácia je v doprave, keď priemerný vek
referentských vozidiel je 14 rokov. Napriek tomu, že nepriaznivá situácia v oblasti
financovania verejného zdravotníctva pretrváva od prvých porevolučných rokoch, nejaví
sa v najbližšom období pozitívna zmena, ktorá by tento stav mohla vylepšiť. Žiaľ, je to
na úkor verejného zdravia lebo stále platilo, platí a bude platiť, že prevencia je po
všetkých stránkach výhodnejšia ako samotná liečba a prevencia je vlastne predchádzanie
utrpeniu človeka, ktoré mu spôsobuje choroba.
Bývalí riaditelia OHS a okresní hygienici v Poprade boli:
MUDr. Roháč (1952-1960)
MUDr. Griger (1960-1961)
MUDr. Pavel Bělín (1961-1965)
MUDr. Viktor Príkazský (1965-1979)
7
MUDr. Pavel Bělín CSc,
riaditeľ OHS Poprad (Kráľovský Chlmec, Stará Ľubovňa),
hlavný odborník pre hygienu práce MZ SSR v 80 - tych rokoch
MUDr. Viktor Príkazský CSc.,
riaditeľ OHS Poprad (1965 - 1979), expert WHO pre epidemiológiu
Poprad, marec 2015
MUDr. Jozef Krak, MPH
Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
8
OBSAH
Predslov regionálneho hygienika : Krátko z histórie
hygienickej služby v Podtatranskom regióne
1
Vitajte v regióne Poprad
7
I. Vedenie RÚVZ so sídlom v Poprade
20
II. Organizačné členenie RÚVZ so sídlom v Poprade
21
- organizačná štruktúra RÚVZ
III. Činnosť jednotlivých oddelení
22
IV. Certifikácie a akreditácie
59
V. Prílohy
78
- zoznam zamestnancov
- spoluautori
9
VITAJTE V REGIÓNE POPRAD
Budova RÚVZ so sídlom v Poprade (2015)
Charakteristika Podtatranského regiónu
•
•
•
Vysoké Tatry sú symbolom národnosti Slovenska
dĺžka hlavného hrebeňa ja 26 km
najvyšší štít – Gerlach 2655 m
•
•
rozloha regiónu – 2 320 km2 s počtom obyvateľov 209 tis.
v regióne žije 36 tis. Rómov, najväčšia koncentrácia 26% je
v okrese Kežmarok
10
PRIORITY REGIÓNU
 Cestovný ruch:
- celková lôžková kapacita v ubytovacích zariadeniach v regióne je
29389 lôžok v 1418 zariadeniach, z toho 9418 lôžok na súkromí v 1080
zariadeniach
- stravovacie zariadenia – v regióne evidujeme 1015 stravovacích
zariadení verejne prístupných
11
 Vodná rekreácia:
- AquaCity Poprad s kapacitou 2 200 osôb
- Termálne kúpalisko Vrbov s kapacitou 5 000 osôb
- Aquaspa Gánovce s kapacitou 300 osôb
12
 Historické pamiatky:
13
 Detská rekreácia:
- školy v prírode: 4 zariadenia s lôžkovou kapacitou 356 lôžok
- zotavovacie akcie, lyžiarske kurzy
14
 Zdravotnícke zariadenia:
- 3 nemocnice – 1002 lôžok
- 2 liečebné ústavy – 634 lôžok
- 2 sanatóriá – 306 lôžok
- 3 kúpeľné zariadenia – 626 lôžok
- celková kapacita zdravotníckych zariadení: 2 568 lôžok
 Priemysel:
- Chemosvit a.s. Svit – obaly pre styk s potravinami
- Tatravogónka a.s. Poprad – výroba nákladných vagónov
- Whirpool Slovakia spol. s r.o. Poprad + Tatramat a. s. Poprad – výroba
práčok a ohrievačov vody ( záhradné stroje )
 Potravinársky priemysel:
- Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok
- Podtatranská hydina a. s. Kežmarok
- NORD Svit spol. s r. o.
- Baliarne obchodu a. s. Poprad
- PERKINS a. s. Poprad
15
16
17
 Zásobovanie pitnou vodou:
- okres Poprad – 93% obyvateľstva
- okres Kežmarok, Levoča – cca 80% obyvateľstva
 Dopravné napojenie regiónu:
- medzinárodné letisko
- žrekonštruovaná železničná stanica
- napojenie na diaľnicu
 Zdravotný stav:
- majoritná populácia – podľa vybraných ukazovateľov na úrovni
slovenského priemeru, stredná dĺžka života: M – 70 r. , Ž – 77 r.
- minoritná časť populácie – (najmä v neintegrovaných rómskych
osadách) ukazovatele zdravotného stavu sú alarmujúce ( priemerný vek
pri úmrtí rómskych m,užov v okrese Kežmarok je 41 rokov; podiel úmrtí
0-14 ročných dosahuje až 20% z celkového počtu úmrtí.
Príčinou tohto stavu je veľmi nízky štandard bývania, nevyhovujúci
životný štýl, zlé stravovanie, fajčenie a zlá sociálna situáciav dôsledku
vysokej nezamestnanosti a celkovej chudoby
- Infekčné ochorenia – zaočkovanosť dosahuje 96-98%, zvýšený výskyt
VHA, svrabu, TBC a v poslednom období aj mumpsu v rómskych
osadách
18
19
RÚVZ so sídlom v Poprade zabezpečuje:
- výkon štátneho a potravinového dozoru a základné laboratórne
vyšetrenia v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča
- laboratórne činnosti pre okresy Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves
a Gelnica s počtom obyvateľov 140 tis.
- nadstavbové laboratórne činnosti: vyšetrovanie kozmetických
prípravkov
- celoslovanská pôsobnosť NRL pre obalové materiály a predmety
prichádzajúce so styku s potravinami a pitnou vodou, NRL pre
mykológiu, NRC pre hluk a vibrácie v životnom a pracovnom prostredí
20
Personálne obsadenie RÚVZ so sídlom v Poprade:
V súčasnosti má RÚVZ 68 pracovníkov:
- 5 lekárov
- 25 VŠ
- 25 asistentov vykonávajúcich štátny zdravotný a potravinový dozor
- 5 IZP (iných zdravotnáckych pracovníkov)
- 8 THP pracovníkov
Rok 2014 v číslach:
- 28 pracovníkov zabezpečovalo výkon ŠZD a úradné kontroly
- 26 pracovníkov vykonávalo laboratórne činnosti
- 9799 evidovaných kontrolovaných prevádzok
- 4845 podaní
- 2397 vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk
- 1600 spracovaných ohnísk nákazy
- 397 vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky
závažných činností
- 147 blokových pokút v celkovej sume 8 779,-- eur
- 14 pokút v rámci správneho konania vo výške 12 815,-- eur
- 22 prípadov uloženia náhrady nákladov v celkovej výške 2540,-- eur
Laboratórne vyšetrené vzorky:
- Chemické analýzy: 3590 vzoriek, 20 307 ukazovateľov
- Mikrobiológia životného prostredia: 8757 vzoriek, 25 794 ukazovateľov
- NRC pre hluk a vibrácie: 141 meraní, 238 ukazovateľov
Akreditované skúšky a ukazovatele:
- Chemické analýzy: 33 skúšok, 105 ukazovateľov
- Mikrobiológia životného prostredia: 37 skúšok, 44 ukazovateľov
- Biológia životného prostredia: 2 skúšky, 7 ukazovateľov
- NRC pre hluk a vibrácie: 1 skúška, 6 ukazovateľov
- Laboratória RÚVZ spolu: 73 skúšok, 162 ukazovateľov
Schválený rozpočet na položke 630 (prevádzkové prostriedky): 185 560,-- eur
Príjmy z vlastnej činnosti (prostriedky odvedené do štátneho rozpočtu bez
započítania kapitálových príjmov): 179 905,-- eur, čo predstavuje 96,9% schváleného
rozpočtu na prevádzku
21
I. VEDENIE REGIONÁLNEHO ÚRADU
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V POPRADE
MUDr. Jozef Krak, MPH
Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
tel.: 052 7125 609
e-mail: [email protected]
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
Štatutárna zástupkyňa regionálneho hygienika
a vedúceho služobného úradu
tel.: 052 7125 621
e-mail: [email protected]
Ing. Mária Alexová
Námestníčka pre HTĆ
tel.: 052 7125 608
e-mail: [email protected]
22
II. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE RÚVZ
SO SÍDLOM V POPRADE
Regionálny hygienik
Osobný úrad
Kancelária regionálneho hygienika
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Oddelenie hygieny detí a mládeže
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Oddelenie epidemilógie
Národné referenčné centrun pre predmety bežného používania a obalové
materiály
Národné referenčné laboratórium pre mykológiu životného prostredia
Národné referenčné centrun pre hluk a vibrácie
Špecializované laboratórium chemických analýzA
Špecializované laboratórium mikrobiologických analýz
Oddelenie informatiky,štatistiky a vnútornej kontroly
Oddelenie podpory zdravia
Poradenské centrum
Oddelenie hospodársko-technických činností
23
III. ČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH ODDELENÍ
RÚVZ
Kancelária a sekretariát regionálneho hygienika a vedúceho
služobného úradu
Margita Kostková
tel.: 052 7125 609
e-mail: [email protected]
Kancelária a sekretariát regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu:
- podieľa sa na príprave podkladových materiálov pre rozhodovaciu činnosť
regionálneho hygienika
- pripravuje podklady na operatívne porady regionálneho hygienika a podklady na
rozhodnutia mimo RÚVZ
- zabezpečuje evidencie uložených úloh, pokynov a príkazov, termínov zasielania
správ a iných podkladov, kontroluje ich realizáciu
- zabezpečuje evidenciu žiadostí podľa zákona č. 211/2007 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám
- sleduje uplatňovanie sankčných opatrení v stanovených termínoch, sumarizuje ich
uloženie v rámci RÚVZ a pripravuje správu o ich uplatňovaní pre ÚVZ SR
- kontroluje a kompletizuje výročné správy a ďalšie písomné materiály zasielané na
ÚVZ SR
- zabezpečuje centrálne vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí
- zabezpečuje evidenciu vyúčtovania a odvádzania blokových pokút
- vykonáva administratívne práce súvisiace s činnosťou kancelárie regionálneho
hygienika
- zabezpečuje porady a rokovania na úrovni regionálneho hygienika
- zúčastňuje sa odborných podujatí a oboznamuje sa s novými právnymi predpismi
Bývalí pracovníci kancelárie a sekretariátu boli: Katarína Rákociová, Mária
Kádašiová, Žofia Vanečková, JUDr. Dušan Macko.
24
25
Osobný úrad
Mgr. Mária Legátová
tel.: 052 7125 695
e-mail: [email protected]
Osobný úrad vznikol po prijatí a aplikovaní zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
na zabezpečenie plnenia úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo
štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov. Predstavenou osobného úradu sa
stala MUDr. Viera Mitlöhnerová. Podstatnú časť činností osobného úradu zabezpečovala
aj Viera Chamková, ktorá bola dlhoročnou zamestnankyňou v oblasti mzdovej
a personálnej. Nástupkyňou MUDr. Mitlöhnerovej po odchode do starobného dôchodku
sa stala v r. 2009 Mgr. Mária Legátová.
Osobný úrad zabezpečuje najmä tieto činnosti úradu:
- evidenciu o obsadených a voľných pracovných miestach, plánovanie a koordináciu
obsadzovania voľných pracovných pozícií vrátane výberových konaní vo väzbe na
plnenie rozpisu plánovaného počtu zamestnancov
- úlohy v oblasti odmeňovania a hmotnej stimulácie zamestnancov, agendu miezd,
úlohy spojené so zdravotným a sociálnym poistením zamestnancov
- komplexnú osobnú agendu zamestnancov, vedenie osobných spisov, kontrola
a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku, poskytovanie pracovného
voľna a iných úkonov
- úlohy v oblasti starostlivosti o zamestnancov, realizácia sociálnej politiky
- vypracovanie rozborov, analýz a štatistiky týkajúcich sa zamestnancov, mzdových
prostriedkov, vzdelávania podľa potreby zamestnávateľa, MZ SR, ÚVZ SR,
Národného centra zdravotníckych informácií a štatistiky
- plánovanie, realizáciu a koordináciu trvalého zvyšovania kvalifikačnej úrovne
zamestnancov
- evidenciu, prípravu a účasť na tvorbe služobných a vnútorných predpisov úradu,
metodické usmerňovanie správnej aplikácie
26
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Mgr. Roman Rams
tel.: 052 7125 602
e-mail: [email protected]
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia (HŽPaZ) plní úlohy štátu v
ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými
podmienkami a životným prostredím. Cieľom je zlepšovanie zdravia obyvateľstva
vytváraním takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane,
podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovaniu zdravotných rizík zo životného
prostredia pôsobiacich na zdravie ľudí.
Podtatranský región patrí z hľadiska cestovného ruchu k jedným z najvýznamnejších
v Slovenskej republike a čo sa týka štátneho zdravotného dozoru k najnáročnejším. Počet
lôžok v 1 418 ubytovacích zariadeniach v územnom obvode RÚVZ Poprad predstavuje
70 % celkovej lôžkovej kapacity Prešovského kraja. Medzi ďalšie zariadenia cestovného
ruchu patria kúpaliská z celoročným pôsobením – AQUAPARK – AQUACITY Poprad
s kapacitou 2 200 osôb, termálne kúpalisko Vrbov s kapacitou 5 000 osôb, AQUASPA
Gánovce s kapacitou 300 osôb. Okrem celoročných a sezónnych kúpalísk je v prevádzke
ďalších 35 bazénov v hotelových zariadeniach. Súčasťou 95 hotelov a iných ubytovacích
zariadení sú doplnkové služby ako wellness cnetrá, sauny fittness centrá. V regióne sme
r. 2014 evidovali 637 zariadení starostlivosti o ľudské telo, 63 zariadení sociálnych
služieb, 87 telovýchovných zariadení, 13 pohrebných služieb.
Na základe dlhodobo priaznivých výsledkov kvality pitnej vody zo zdrojov
v Liptovskej Tepličke v roku 1987 vydal okresný hygienik v Poprade rozhodnutie
o upustení povinnosti prevádzkovateľa skupinového vodovodu Liptovská Teplička Poprad – Kežmarok – SNV zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť dodávanej vody
dezinfekciou. Na skupinový vodovod bolo napojených viac ako 100 tis. obyvateľov. Bol
to prvý prípad v rámci Slovenska, keď orgán hygienickej služby upustil od povinnosti
zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť pitnej vody dezinfekciou. V ďalšom období bol
vydaný súhlas na prevádzku vodovodov bez dezinfekcie v Tatranskej Štrbe a Spišskej
Belej.
Oddelenie HŽPaZ:
- pri výkone štátneho zdravotného dozoru sleduje, presadzuje a kontroluje
dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany ostatných orgánov štátnej
správy, samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb –
podnikateľov a podieľa sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia
v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí
- posudzuje, kontroluje a uplatňuje hygienické požiadavky pri územnom plánovaní a
pri navrhovaní vybraných hygienicky významných stavieb; určovaní osobitného
režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pasiem, určených zo
zdravotného hľadiska; úprave pitnej vody a zásobovania obyvateľstva zdravotne
27
-
-
-
bezchybnou pitnou vodou; prevádzke prírodných a umelých kúpalísk; zabezpečení
hygienicky vyhovujúcej kvality ovzdušia a vnútorného prostredia v bytových
budovách a nebytových budovách bez výrobných prevádzok určených na dlhodobý
pobyt; posudzovaní návrhov na uvedenie priestorov do prevádzky a počas
prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, rekreačných, sociálnych,
telovýchovno-športových, kultúrnych a ubytovacích zariadení, vrátane podmienok
bývania a na úseku pohrebníctva
podieľa sa na kontrole zákona o ochrane nefajčiarov
zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch
a v individuálnych vodných zdrojoch
vykonáva konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich
usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu,
podporu a rozvoj verejného zdravia
rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb týkajúce sa hygieny
životného prostredia
poskytuje
verejnosti
špecializovanú
poradenskú
činnosť
v oblasti
environmentálneho zdravia (pitná voda a zdravie, zdravotné riziká, voda na
kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie
a návštevou kúpalísk, poskytovanie služieb, ich zdravotné riziká, predchádzanie
poškodeniam zdravia, zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a
bývanie, zásady ochrany zdravia, ochrana pred hlukom v obytnom a inom
chránenom území, zdravý spôsob života)
zabezpečuje ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom
prostredí
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov a projektov
významných pre verejné zdravie
V minulosti oddelenie HŽPaZ viedli Ing. Ján Kaňa, Ing. Alexander Luzsy, Ing.
Elemír Bauer, MUDr. Jozef Krak, MPH, MUDr. Július Gažovič, MUDr. Beáta Potočná,
MUDr. Viera Mitlöhnerová, MUDr. Emília Slovíková. Na plnení úloh sa podieľali Ing.
Anna Mináriková, Matej Kopaničák, Žofia Vanečková, Mária Kadašiová, Jozef Brotoň,
Soňa Murínová.
V súčasnosti na oddelení pracuje 8 zamestnancov: Mgr. Roman Rams, Mária
Gavláková, Jana Bendíková, Ivan Ortutay, Ondrej Dunaj Jurčo, MVDr. Martina
Moravčíková, Mgr. Ľubica Lasoková, Mgr. Silvia Pacigová.
28
29
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických
výrobkov
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
tel.: 052 7125 621
e-mail: [email protected]
Hygiena výživy je interdisciplinárny lekársky vedný odbor, ktorý plní úlohy v oblasti
verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so
zdravou výživou obyvateľstva.
Oddelenie hygieny výživy v minulosti viedla MUDr. Eva Bělínová s tímom
pracovníkov Ida Varmusová, Gabriela Neupauerová, Viola Špireková, Terézia
Šoltýsová, Peter Ščurka, Anna Makošová, Ingrid Neuwirthová, Mária Gotthardtová.
V roku 1983 bolo oddelenie posilnené o dve vysokoškoláčky MUDr. Máriu
Michalovičovú absolventku LFH Univerzity Karlovej Praha a MVDr. Annu
Petrenčíkovú absolventku VŠV Košice. Po odchode MUDr. Evy Bělínovej v roku 1991
do starobného dôchodku bola do funkcie vedúcej oddelenia HV menovaná MUDr. Mária
Michalovičová, MPH.
V súčasnosti na oddelení pracuje 8 zamestnancov: MUDr. Mária Michalovičová,
MPH, MVDr. Anna Petrenčíková, Mgr. Katarína Dunajová Jurčová, Anna Makošová,
Ingrid Neuwirthová, Renáta Lisoňová, Eva Gbúrová, Renáta Troppová. Vedúca
oddelenia je zároveň krajská odborníčka pre hygienu výživy Prešovského kraja.
Náplň a hlavné úlohy oddelenia hygieny výživy, bezpečnosti potravín
a kozmetických výrobkov:
- plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín
v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších
predpisov
- zabezpečuje štátny zdravotný dozor v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zariadeniach spoločného
stravovania a kozmetických výrobkov
- vo svojej náplni navrhuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na
ochranu podporu a rozvoj verejného zdravia a monitoruje vplyv výživy na verejné
zdravie
- ustanovuje správny pomer výživových látok a ich zastúpenie vo výžive, optimálny
režim výživy, počet a frekvenciu príjmu jedál pre jednotlivé fyziologické skupiny
obyvateľstva v zmysle odporúčaných výživových dávok
- objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy v súvislosti s rozvojom zdravej
výživy
- objektivizuje výskyt alimentárnych ochorení epidemiologického charakteru
v zariadeniach spoločného stravovania. Významným a nezabudnuteľným
epidemiologickým šetrením bola epidémia salomenlózy v závodnej jedálni
30
-
-
-
-
-
-
-
Vagónka Poprad v roku 2006, pri ktorej ochorelo 371 zamestnancov po
konzumácii obedu pripravovaného v tejto jedálni. Faktorom prenosu bola
konzumácia knedlí, ktoré boli potreté rozšľahaným surovým surovým vajcom.
vykonáva poradenskú, expertíznu a auditorskú činnosť
usmerňuje uplatňovanie princípov zdravej výživy so zameraním na stravovacie
zvyklosti, dietetické stravovanie s ohľadom na výskyt neinfekčných ochorení (napr.
kardiovaskulárne, onkologické, obezita)
vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na presadzovanie zásad
správnej výživy prostredníctvom poradne zdravej výživy
monitoruje výživový stav obyvateľov SR, spracováva a vyhodnocuje
celoslovenský projekt „Sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín
obyvateľov SR“, podľa veku a pohlavia, fyzickej záťaže a vplyve stresu na
organizmus, koordinátorkou celoslovenského spracovania je MUDr. Mária
Michalovičová. Výsledky boli podkladom pre vypracovanie nových odporúčaných
výživových dávok
pripravuje podklady pre „Program ozdravenia výživy ľudu“
zabezpečuje plnenie „Programov a projektov na ochranu zdravia obyvateľov v SR“
zabezpečuje prednáškovú, publikačnú a pedagogickú činnosť
plní mimoriadne cielené úlohy v zariadeniach spoločného stravovania, stánkoch
s rýchlym občerstvením, cukrárskych a lahôdkarských výrobniach, prevádzkach na
výrobu a predaj zmrzliny, ázijských reštauráciách na základe pokynov a usmernení
ÚVZ SR – Hlavného hygienika SR. Podtatranský región najmä v oblasti Vysokých
Tatier patrí z hľadiska zabezpečenia cestovného ruchu v letnej a zimnej turistickej
sezóne k jedným z najexponovanejších miest na Slovensku. Počet stravovacích
a občerstvovacích zariadení tvorí 50 % zariadení Prešovského kraja. Veľká
pozornosť je venovaná mimoriadnym podujatiam svetového európskeho
a celoštátneho významu (Svetová zimná univerziáda, Svetový pohár v alpskom
lyžovaní, Hokejová extraliga) ako aj mimoriadne podujatia v rámci regiónu,
ktorých počet sa v priebehu roka pohybuje okolo 35 – 40 akcií (EĽRO, Mariánska
púť, Výstup mládeže na Rysy, Hudobné festivaly a pod.)
vyhodnocuje zdravotnú bezpečnosť vzoriek potravín, kozmetických výrobkov,
materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a obalových
materiálov
vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami v zmysle zákona
NR SR č. 355/2007 Z. z. a Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch
posudzuje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov vo vybraných
ukazovateľoch – zakázané regulované a neregulované látky
kontroluje dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
kontroluje implementáciu ustanovení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia, Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v platnom znení, Nariadenia Komisie č. 655/2013,
ktorým sa stanovujú spoločné kritéria na odôvodnenie tvrdení používaných
v súvislosti s kozmetickými výrobkami
vykonáva úradnú kontrolu nad obalovými materiálmi a predmetmi prichádzajúcimi
do styku s potravinami v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z.
skúma podmienky výroby, spracovania, uskladňovania, manipulácie a predaja
potravín a pokrmov
posudzuje výživovú hodnotu, zmyslové vlastnosti a zdravotnú bezpečnosť
potravín, surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov
31
- sleduje nákazy a otravy z pokrmov a potravín, vypracováva návrhy opatrení na ich
prevenciu
- posudzuje stavebno-technické riešenie a prevádzkové podmienky vo
všetkých potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania
- vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením výskytu
nebezpečných potravín, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do
styku s potravinami v rámci RASFF-u a nebezpečných kozmetických výrobkov
v rámci RAPEX-u
- kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek v súvislosti so zdravotným
stavom a odbornou spôsobilosťou pracovníkov v potravinárstve
- kontroluje systém HACCP a správnej výrobnej praxe a jeho účinnosť
v potravinárskych prevádzkach
- kontroluje vysledovateľnosť potravín
- kontroluje spôsob vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
a spôsob
likvidácie
kuchynského
biologicky
rozložiteľného
dopadu
v potravinárskych prevádzkach
32
Oddelenie hygieny detí a mládeže
MUDr. Margita Imrišková
tel.: 052 7125 607
e-mail: [email protected]
Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva
spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj
a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na
vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia
prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky.
Koncepciu činnosti usmerňuje MZ SR a ÚVZ SR .
Náplňou činnosti oddelenia je :
- sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy prostredia na zdravotný stav detí
- riešiť problémy ovplyvňujúce zdravie mladej generácie
- presadzovať opatrenia ochrany zdravia mladej generácie
- predkladať návrhy do legislatívneho procesu z oblasti ochrany a podpory zdravia
- vykonávať štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom
a predpismi súvisiacimi s ochranou životného a pracovného prostredia, úradnú
kontrolu potravín v oblasti stravovania a stravovacích návykov detí
- plniť programy a projekty na celoslovenskej úrovni a cielené úlohy na regionálnej
úrovni v rámci ochrany a podpory zdravia
- spolupracovať s miestnymi orgánmi štátnej správy
- zabezpečovať informovanosť obyvateľstva
Na oddelení pracovali : MUDr. Mária Príkazská, MUDr. Libuša Petrasová, Oľga
Kmettyová, Valéria Čillíková, Milota Matisová, Regina Babičová, Slávka Malenková,
Daniela Pappová, Margita Kostková.
V súčasnosti na oddelení pracujú 3 zamestnanci: MUDr. Margita Imrišková, Beáta
Plačková, Mgr. Ľubica Sládečková .
Trendy rozvoja :
1. Životné prostredie. Detský organizmus je citlivejší na pôsobenie nežiaducich
faktorov životného prostredia, ako je nedostatok čistej vody, zlá, resp. nedostatočná
hygiena, znečistené vonkajšie alebo vnútorné ovzdušie, ale aj mnohé chemické agensy
z prostredia. Tomuto problému sú vystavené najmä deti zo sociálne znevýhodnených
skupín obyvateľstva.
2. Prevencia infekčných a neinfekčných chorôb. Potrebné je však klásť zvýšený
dôraz na prevenciu chorôb u detí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, napr. z
marginalizovaných rómskych komunít.
3. Spolupráca s orgánmi štátnej správy pri presadzovaní požiadaviek na prevádzky
zariadení pre deti a mládež v záujme ochrany verejného zdravia.
33
Oblasť Vysokých Tatier je vyhľadávanou lokalitou aj pre konanie zotavovacích
podujatí rôzneho druhu (škola v prírode, lyžiarske výcvikové kurzy, letné detské
rekreácie) pre deti a mládež z celého Slovenska.
V období rokov 2012, 2013 a 2014 bol celkový počet účastníkov letných
zotavovacích podujatí a škôl v prírode 29 741 detí a zimných zotavovacích podujatí
13 002 detí.
V detských kolektívoch počas zotavovacích podujatí boli hlásené aj výskyty
hromadných hnačkových ochorení, kde pri epidemiologickom šetrení bolo zistené, že
prameňom pôvodcu nákazy bolo pitie vody z povrchových tokov počas výletov,
respektíve druhotne kontaminovaná potravina. Za posledné tri roky bolo šetrených 6
takýchto prípadov v kolektívoch detí.
34
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
Mgr. Adriana Augustínová
tel.: 052 7125 464
e-mail: [email protected]
Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje
a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov
Hlavné zameranie a predmetom činnosti oddelenia je:
- Sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím,
podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci
- Usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení
zdravia v súvislosti s výkonom práce a zohľadnením mimopracovných vplyvov
- Ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov
- Skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení
zdravia podmienených prácou
- Výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci
Náplň práce oddelenia:
- sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na
zdravie pracovníkov
- sledovať podmienky práce vybraných skupín pracovníkov vykonávajúcich rizikové
práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou schopnosťou
- analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniam zdravia faktormi práce a
pracovného prostredia
- odborne usmerňovať fyzické právnické osoby pri vytváraní podmienok na
pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov
- odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní
zamestnávateľov a pracovníkov v oblasti vytvárania zdravých pracovných
podmienok a starostlivosti o zdravie pracovníkov
- kontrolovať dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci
- využívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri
neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru
- vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke
organizácie za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva viedli:
MUDr. Pavel Bělín, MUDr. Helena Bauerová, MUDr. Marianna Paceková, Ing. Ján
Roth.
35
Na plnení úloh oddelenia sa podieľali:
MUDr. Božena Mášková, Ing. Eva Karnišová, Ing. Milan Drahoš, Ladislav
Chripko, Ján Šimoňák, Jozef Šebest, Mária Michalčíková, Dipl. fyzik Peter Sámel, Anna
Rehulová, Emília Sýkorová, Stela Zvalená, Veronika Gurníková, Adriana Koláriková,
Vladimír Gavalier.
V súčasnosti na oddelení pracuje 7 zamestnancov: Mgr. Adriana Augustínová, Ing.
Ján Roth, MUDr. Rastislav Šaling, Mgr. Denisa Gondkovská, Anna Dunajská, Marcela
Krempaská, Viera Kovalčíková.
Činnosť oddelenia PPL na RÚVZ so sídlom v Poprade:
- vykonáva štátny zdravotný dozor u fyzických osôb podnikateľoch a právnických
osôb
- kontroluje dodržiavanie povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci,
zdravých pracovných podmienok ustanovených v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, aproximačných nariadení vlády, vyhlášok a všeobecne záväzných
právnych predpisov vydaných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov
- kontroluje plnenie opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného
zdravotníctva
- poskytuje poradenstvo a konzultácie pri zriaďovaní výrobných prevádzok, pri práci
s nebezpečnými chemickými faktormi, karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi,
biologickými faktormi a fyzikálnymi faktormi
- vykonáva pravidelnú kontrolu pracovísk s vyhlásenými rizikovými prácami,
posudzuje návrhy na zaradenie prác do kategórií rizika. V súčasnosti je
evodovaných 3612 pracovníkov zaradených do rizikových kategórií (876 žien
a 2736 mužov)
- posudzuje priestory pre občanov so zdravotným postihnutím – chránené pracoviská
- posudzuje prácu a pracovné prostredie (podmienky) z hľadiska možného vzniku
choroby z povolania, priemyselnej otravy alebo iného poškodenia zdravia z práce.
- poskytuje poradenstvo a konzultácie o vhodných pracovných podmienkach
z hľadiska fyziológie a psychológie práce – úprava nástrojov, pracovných
postupov, pracovného miesta
V rámci posudkovej činnosti oddelenie vydáva posudky k:
- zmene účelu využitia stavby
- ku kolaudačnému konaniu
- uvedeniu priestorov do prevádzky
- skladovaniu a manipulácií s veľmi jedovatými látkami a prípravkami
- činnostiam spojeným s vystavením zamestnancov karcinogénnom a mutagénnom
vrátane azbestu
36
37
Oddelenie epidemiológie
MUDr. Mária Pompová
tel.: 052 7125 622
e-mail: [email protected]
Epidemiológia je medicínsky odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a
iných závažných spoločenských ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje
opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom
epidemiológie je prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu
zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.
Oddelenie epidemiológie v minulosti viedli MUDr. Viktor Príkazský Csc., MUDr.
Anna Bezecná a MUDr. Emília Kraková. Na plnení úloh oddelenia epidemiológie sa
v minulosti podieľali Michal Budinský, Angela Jurčíková, Valentína Parimuchová,
Katarína Rakociová, Jana Kulová, Aurélia Chovancová, Mária Kubeková, Anna
Kurdelová, Renáta Tomašková, Mgr. Adriana Hudziková, Mgr. Martina Majerníková,
Ján Martančík, Jozef Novák.
V súčasnosti na oddelení pracuje 5 zamestnancov: MUDr. Mária Pompová, Mgr. Eva
Sopková, Ľudmila Krempaská, Daniela Vaľková, Katarína Vaščurová.
Úlohy, ktoré sa plnia a realizujú priebežne počas celého roka v okresoch Poprad,
Kežmarok a Levoča, v regióne, ktorý je charakterizovaný vysokým podielom rómskej
populácie 7 – 26% a zvýšenou kumuláciou zdravotníckych zariadení s celkovou
lôžkovou kapacitou 2733 lôžok:
- plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre oddelenie epidemiológie zo zákona NR SR č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- zabezpečenie štátneho zdravotného dozoru a príprava podkladov pre orgány na
ochranu zdravia v oblasti infekčných a neinfekčných chorôb
- plnenie a odborné zabezpečenie Programov a projektov na ochranu zdravia
obyvateľov a odborných usmernení
- spracovávanie ohnísk prenosných infekčných ochorení, riadenie a koordinácia
represívnych a preventívnych opatrení v ohniskách nákaz črevných, vírusových
hepatitíd, bakteriálnych menigitíd, akútnych chabých paréz, hemophilových
infekcií a zoonóz. Zvláštna pozornosť je venovaná ochoreniam zaradeným do
Imunizačného programu ako je pertussis, parotitída a pneumokokové invazívne
ochorenia. Špecifickou problematikou je spracovávanie ohnísk v rómskej
komunite, kde napr. býva zaznamenávaný 30-násobne vyšší výskyt svrabu ako
v majoritnej populácii. Medzi úspešne zavŕšenú prácu oddelenia možno zaradiť
výskyt hepatitídy A, kedy počas epidémií v regióne v rokoch 2009 – 2010 s počtom
prípadov 142 bolo nariadené rozsiahle očkovanie proti VHA v rómskych osadách.
Výskyt hepatitídy A klesol vďaka tomuto opatreniu v nasledujúcich rokoch 2011 –
38
-
-
-
-
-
-
-
-
2014 v našich okresoch takmer na nulu. Za zmienku stojí pripomenutie epidémie
vírusovej hepatitídy typu A v roku 1979, kedy bolo 3 600 chorých v okresoch
Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov po konzumácii mrazených nanukov
vyrobených z jahôd z Poľska. Šetrenie epidémie, koordináciu protepidemických
opatrení objasnenie prameňa pôvodcu nákazy bola pod vedením MUDr. Viktora
Príkazského na OHS v Poprade. Na účely hospitalizácie chorých ľudí boli
reprofylizované lôžka na infekčné lôžka v liečebnom ústave Kvetnica, Vyšné
Hágy, Nemocnica v Spišskej Sobote a internáty vo Svite.
priebežné vykonávanie administratívnych kontrol očkovania a preočkovania
vybraných skupín obyvateľstva, analýza výsledkov kontrol a zabezpečenie
potrebných nápravných opatrení
spolupráca s ostatnými medicínskymi odbormi pri zabezpečovaní opatrení
v ohniskách nákaz, napr. pneumológmi pri opatreniach v ohniskách TBC
a dermatovenerológmi pri opatreniach v ohniskách sexuálne prenosných ochorení..
organizačné a odborné zabezpečovanie priebehu imunizácie, kontrolná a metodická
činnosť zameraná na dodržiavanie zásad uvedených v platnej legislatíve
poradenská činnosť na úseku imunizácie, usmerňovanie očkovania osôb
odchádzajúcich do zahraničia a očkovania v ohniskách nákazy. Vedenie Poradne
očkovania, ktorú ročne navštívi približne 30 klientov
zabezpečuje poradenskú činnosť v problematike AIDS
vykonávanie surveillance nozokomiálnych nákaz, vrátane účasti na projekte Helics
od roku 2010, kde boli zozbierané a spracované dáta od 300 pacientov
vykonávanie ŠZD vrátane odberu vzoriek v lôžkových zdravotníckych
zariadeniach: Nemocnica Poprad a.s., Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku,
VNsP Levoča a.s., NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Šrobárov ústav dTaRCH Dolný
Smokovec. Vykonávanie ŠZD v kúpeľných zariadeniach a sanatóriách: Tatranské
kúpele Lučivná, Kúpele Nový Smokovec, Tatranské kúpele Horný Smokovec,
Kúpele Smerdžonka Červený Kláštor, Sanatórium Tatranská Kotlina a Sanatórium
Dr. Guhra Tatranská Polianka
vykonávanie ŠZD vrátane odberu vzoriek v 480 ambulantných zdravotníckych
zariadeniach regiónu a 68 lekárňach
komplexné zabezpečenie kontroly sterilizačných prístrojov, sterilizácie a
dezinfekcie v zmysle prevencie nozokomiálnych nákaz a dodržiavania hygienickoepidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach
monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie
prostredníctvom Epidemiologického informačného systému EPIS. Ročne je
v regióne hlásených približne 4000 jednotlivých prípadov prenosných ochorení, 15
epidémií a 30 hlásení v systéme rýchleho varovania
príprava pravidelných mesačných analýz hlásených prenosných ochorení na
okresných úrovniach. Príprava mimoriadnych analýz podľa potrieb nadriadených
orgánov a aktuálnej epidemiologickej situácie
odborné riešenie problémov vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie.
vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti (prednášateľská, publikačná a pod.)
39
40
Oddelenie Podpory zdravia
MUDr. Jozef Krak, MPH
tel.: 052 7125 609
e-mail: [email protected]
Oddelenie Podpory zdravia je interdisciplárny medicínsky odbor, ktorého poslaním
je poskytovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky zamerané na ochranu a podporu
zdravia u jednotlivcov a populačných skupín. Využíva poznatky medicínskych odborov,
ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie,
informatiky a ďalších. Podpora zdravia je významnou súčasťou celospoločenskej
ochrany a podpory zdravia, odborne usmerňuje výchovu obyvateľstva vo všetkých
oblastiach spoločenského života.
Po dekompozícii Okresného ústavu národného zdravia v Poprade prešlo pôsobenie
zdravotnej výchovy na Ústav hygieny a epidemiológie v Poprade. Na zdravotno –
výchovných aktivitách sa podieľali pracovníci všetkých terénnych oddelení
vyplývajúcich zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Od 1.9.2000 je na Štátnom
zdravotnom ústave v Poprade vytvorené samostatné oddelenie Výchovy ku zdraviu pod
vedením MUDr. Viery Mitlöhnerovej. Od 1.7.2008 koordináciu činnosti oddelenia
zabezpečuje regionálny hygienik MUDr. Jozef Krak, MPH.
V súčasnosti na oddelení pracujú 2 zamestnanci: MUDr. Jozef Krak, MPH, Mária
Václavová
Hlavným cieľom oddelenia PZ je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať
aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej
spoločnosti.
Výchova k zdraviu v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov spádového
regiónu plní funkcie:
1. Informačnú – informuje o:
- zdravotnom stave obyvateľstva
- stave a vplyve životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva
- rizikách životného štýlu (stravovanie, fajčenie, pohybová aktivita, atď.)
- nových závažných rizikách poškodenia zdravia populácie (toxikománie, AIDS
a pod.)
- epidemiologickej situácii, rizikách a prevencii hromadných infekčných ochorení
2. Intervenčnú – zúčastňuje sa na zdravotno – výchovných intervenciách (zásahoch)
ako sú:
- špeciálne projekty Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) podporujúce zdravie:
zdravé mestá, zdravie podporujúce školy, zdravé rodiny, zdravé pracoviská
41
- realizácia národných, regionálnych a miestnych projektov napr. Národný program
podpory zdravia (NPPZ), program intervencie proti neinfekčným chorobám
(CINDI), poradni AIDS
3. Poradenskú – vykonáva aktívnu individuálnu a skupinovú poradenskú činnosť
- základná poradňa zdravia
V roku 1996 na Štátnom zdravotnom ústave bola zriadená Základná poradňa zdravia,
ktorá poskytuje minimálne spektrum vyšetrení, ktoré orientačne určia hladinu
individuálneho rizika klienta, kde suchou metódou z kvapky krvi sa stanovia hodnoty
celkového cholesterolu, LHD cholesterolu, HDL cholesterolu, TGC, glukózy, ďalej sa
merajú hodnoty krvného tlaku, zisťuje sa BMI (ukazovateľ hmotnosti, VHR, ukazovateľ
rizika srdcovo – cievnych ochorení, anamnesticky sa zisťuje stravovacie zvyklosti,
rodinná a osobná anamnéza zameraná na výskyt závažných ochorení na základe čoho sa
stanoví riziko vzniku srdcovo – cievnych ochorení. Ich analýzy umožní odporúčať
optimálne zmeny: vo výžive a spotrebe alkoholu, vo fajčiarskych návykoch, vo fyzickej
aktivite, vo zvládaní stresu. Doteraz v základnej poradni bolo vyšetrených 13 504
klientov.
- nadstavbové poradne
Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity - zabezpečuje testovanie telesnej
zdatnosti, hodnotí stav držania tela a zároveň zabezpečuje vyšetrenie základných
spirometrických ukazovateľov (vitálna kapacita, sekundový výdych). Na základe
výsledkov odporúča vhodné druhy vytrvalostných pohybových aktivít, ktoré majú
priaznivý vplyv na znižovanie rizika srdcovo – cievnych ochorení. Počas pobytu
v poradni sa zisťuje telesná zdatnosť pomocou ergometrického testu pracovného výkonu
pri pulzovej frekvencii 170. Okrem pracovného výkonu pri pulzovej frekvencii 170 sa
zisťuje vitálna kapacita pľúc a sekundový výdych. Veľmi častým dôvodom
obmedzujúcim pohybovú aktivitu sú poruchy chrbtice ako dôsledok nesprávneho držania
tela. Výsledkom vyšetrenia je odporúčanie primeranej pohybovej aktivity na základe
zistení v rámci vyšetrenia klientov. Dopad odporúčaných rád si môže klient pri ich
realizácii opätovne overiť pri opakovanom vyšetrení po uplynutí 6 mesačného
tréningového procesu. Do roku 2014 navštívilo poradňu 1 296 klientov.
Poradňa zdravej výživy - do poradne zdravej výživy sú odporúčaní klienti zo
základnej Poradne zdravia, kde sa zisťujú rizikové faktory. Výživa je jedným z hlavných
faktorov vonkajšieho prostredia, ktoré sa zúčastňujú na vzniku ochorení, ale aj na druhej
strane pôsobia preventívne. V poradni zdravej výživy je poskytované individuálne
poradenstvo zamerané na zmenu stravovacích zvyklostí, diétne stravovanie, stravovanie
pri obezite a poruchách gastrointestinálneho traktu, vyhodnotenie jedálneho lístka
s odporúčanými výživovými dávkami. V spolupráci s ortopedickým oddelením
Nemocnice a.s. Poprad boli vykonané poradenstvá zamerané na zmenu stravovacích
návykov z dôvodu zníženia hmotnosti klientov, ktorí boli zaradení do operačného
programu na endoprotézy bedrového a kolenného kĺbu. Do roku 2014 navštívilo poradňu
zdravej výživy 2563 klientov.
4. Propagačnú – propagáciou:
- pozitívnych príkladov jednotlivcov, orgánov a skupín v aktívnej prevencii
a ochrane zdravia
- prevencie a ochrany zdravia podľa špecializovaných dní SZO a organizácie
spojených národov (OSN) so zdravotníckou tematikou podľa ročného kalendára
(Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň AIDS a pod.)
- vlastných aktivít v primárnej prevencii a vo výkone štátneho zdravotného dozoru
42
- celospoločenského charakteru ochrany a podpory zdravia a významu projektu
„Zdravie 21“ – zdravie pre 21. storočie
- zdravého životného štýlu ako dominantnej determinanty zdravia, zlepšujúcej
zdravotný stav obyvateľstva
- účasti na celospoločenských propagačných akciách napr. Prestaň a vyhráš, Vyzvi
srdce k pohybu a pod.
5. Edičnú – zabezpečuje:
- prípravu a vydávanie rozličných foriem zdravotno – výchovných materiálov
(letáky, metodické listy, brožúrky)
- cielené využívanie zdravotno – výchovných videofilmov
- putovné zdravotno – výchovné výstavy (Hrou proti AIDS)
6. Distribučnú:
- distribuuje zdravotno – výchovné materiály zdravotníckym zariadeniam, mestskej
samospráve, školám, závodom
7. Iniciatívnu – dáva podnety pre:
- spoluprácu s regionálnymi orgánmi a organizáciami
- vznik regionálnych a miestnych projektov
- vznik Rád zdravia, miestnych centier zdravia
- účasť laikov na práci miestnych centier, komunitných centier
- spoločné zdravotno - výchovné aktivity so zdravotníckymi i nezdravotníckymi
zariadeniami, inštitúciami, združeniami a pod.
8. Organizačno – koordinačnú – organizuje a koordinuje:
- zdravotno – výchovné aktivity regiónu smerujúce k vypracovaniu Regionálneho
projektu výchovy obyvateľstva k aktívnej podpore zdravia
- dočasné pracovné skupiny na konkrétne plnenie intervenčných programov
9. Výskumnú
- účasťou na výskumných projektoch realizovaných na podporu NPPZ, Zdravia 21
ako je monitorovanie správania sa obyvateľov, prieskum výskytu drogových
závislostí a pod.
Odbor Podpory zdravia sa od roku 1996 zaoberá analýzou Listov o prehliadke
mŕtveho z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. Do roku 2013 bolo spracovaných
23 922 Listov o prehliadke mŕtveho čo predstavuje štatistické údaje za 18 – ročné
obdobie. Z listov sa zisťujú najčastejšie hlavné príčiny úmrtia, vekovo špecifická
úmrtnosť, priemerný vek pri úmrtí, analýza príčin úmrtia u 0-14 ročných u majoritnej
a rómskej populácie.
Zo štatistických hlásení zasielaných z novorodeneckých oddelení z NsP z okresov
Poprad, Kežmarok, Levoča sa analyzuje výskyt vrodených vývojových chýb, ako aj
z ONKO výskyt nádorových ochorení. Výsledky analýz sú využívané pri výchove
obyvateľstva ku zdraviu.
43
Metódy zdravotno – výchovného pôsobenia
1. Metódy individuálneho pôsobenia
Individuálny rozhovor, individuálna konzultácia, inštruktáž,
magnetofónová služba, zdravotno – výchovná korešpondencia
telefonicko
2. Metódy skupinového pôsobenia
Prednáška, diskusia, beseda, kvíz, klubové stretnutia
3. Metódy hromadného pôsobenia
Tlač, rozhlas, TV, výstavníctvo, súťaže, činnosť centier podpory zdravia a pod.
44
–
Národné referenčné centrum pre predmety bežného používania
a obalové materiály
Ing. Milada Syčová
tel.: 052 7125 376
e-mail: [email protected]
Referenčné laboratórium pre obalové materiály bolo zriadené v roku 1976 v rámci
oddelenia chemických analýz. Jeho zakladateľom bol MUDr.Viktor Príkazský
s pracovníčkami Lianou Tudíkovou a Magdalénou Vallušovou. Po jeho odchode
nástupkyňou a vedúcou oddelenia sa v roku 1982 stala Ing. Ľuba Englerová. Pod jej
vedením s kolektívom pracovníkov Ing. Jana Cimermanová, Magdaléna Vallušová a
Klaudia Mlynaričová bolo v roku 1994 MZ SR zriadené NRC pre obalové materiály
a v roku 1998 bola činnosť oddelenia rozšírená aj o laboratórne vyšetrenie predmetov
bežného používania.
Následne oddelenie prevzala Ing. Veronika Klocoková. Na činnosti oddelenia sa
odborne podieľali aj ďalší pracovníci : Zlatica Skokanová, Lívia Stasová, Mgr. Marcela
Šoltysová, Eva Zummerová, Silvia Bullová, Ing. Slávka Maťiašovská a Ing. Milada
Syčová.
Od roku 2006 oddelenie vedie Ing. Milada Syčová.
V súčasnosti na oddelení pracuje 7 zamestnancov: Ing. Milada Syčová, Ing. Jana
Cimermanová, Ing. Andrea Rosipalová, Mgr. Marcela Šoltysová, Eva Zummerová,
Klaudia Mlynaričová, Lívia Stasová
V roku 2009 bola činnosť oddelenia rozšírená o vyšetrovanie bezpečnosti materiálov
a predmetov určených na styk s pitnou vodou.
Listom MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT zo dňa 15.5.2007 bolo oddelenie poverené
vykonávať činnosť Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do
kontaktu s potravinami čím sa odborne zapojilo do európskych štruktúr.
Laboratórium je akreditované podľa EN ISO/IEC 17025 v 46 chemických a 11
mikrobiologických ukazovateľoch pričom akreditovaná je aj spôsobilosť vyjadrovať
názory a interpretácie pre položky č. 26-33, 58-69.
Národné referenčné laboratórium plní s pôsobnosťou pre územie Slovenskej
republiky tieto ťažiskové úlohy :
- pripravuje a pripomienkuje legislatívne návrhy v danej problematike v rámci
pracovnej skupiny „DG SANCO - Working Group Meeting on Food Contact
Materials“ zriadenej Európskou Komisiou a implementuje ich do slovenských
národných predpisov
- vykonáva laboratórne vyšetrenie a hodnotenie bezpečnosti vzoriek materiálov
a predmetov určených na styk s potravinami a pitnou vodou
- metodicky vedie a usmerňuje výkon úradných kontrol pre túto oblasť pre všetky
RÚVZ v SR, ktorý je súčasťou viacročného plánu úradných kontrol
45
- spolupracuje v sieti NRL s Referenčným laboratóriom Spoločenstva (EuRL) pri
príprave usmernení a zúčastňuje sa medzilaboratórnych porovnávacích meraní
- vykonáva odbornú konzultačnú a školiacu činnosť v danej problematike pre
fyzické a právnické osoby a pracovníkov RÚVZ v SR
- pripravuje odborné podklady pre ÚVZ SR, MZ SR, Európsku Komisiu a Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín
- je odborným a riešiteľským garantom programov a projektov ÚVZ SR
- vykonáva hraničné kontroly súvisiace s implementáciou nariadenia Komisie (EÚ)
č. 284/2011 z 22.marca 2011
- spolupracuje s nasledujúcimi inštitúciami EÚ :
- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA – pracovné skupiny pre
neplastové materiály a predmety, FIP – pracovná skupina pre neplastové
materiály a predmety) pri príprave usmernenia pre hodnotenie bezpečnosti,
- Rada Európy – CoE (pracovná skupina pre ochranu spotrebiteľov zameraná na
potravinárske obalové materiály) pri príprave rezolúcii rady Európy v danej
oblasti
- „Better Training for Safer Food“ - školiaci projekt
- TAIEX – EK DG Enlargement - školiaci projekt pre tretie krajiny
- v rámci SR spolupracovalo s MP SR – kontaktný bod EFSA v SR, Finančným
riaditeľstvom SR, FCHaPT v Bratislave, Zväz chemického a farmaceutického
priemyslu, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov
- s inými zahraničnými partnermi : SZÚ v Prahe, Syba – obalová asociácia
46
Národné referenčné laboratórium pre mykológiu životného
prostredia
Ing. Dagmar Hybenová
tel.: 052 7125 616
e-mail: [email protected]
Od decembra 2008 je pri RÚVZ zriadené Národné referenčné centrum pre
mykológiu životného prostredia. Pre jednotlivé RÚVZ v SR zabezpečuje diagnostiku
kvasiniek a plesní vo vzorkách životného prostredia a ich hodnotenie. Laboratóriám
i terénnym oddeleniam jednotlivých RÚVZ v SR umožňuje zaslanie vzoriek životného
prostredia (potraviny, stery, ovzdušie, predmety bežného používania) na prítomnosť
a identifikácie plesní, ako aj izolovaných kmeňov plesní na ich druhovú identifikáciu.
Výsledky laboratórnych rozborov hodnotí a vypracováva odborné stanoviská v danej
oblasti.
Ako jediné laboratórium pre RÚVZ v SR vykonáva analýzy mykotoxínov
v požívatinách.
V rámci výkonu úradnej kontroly potravín orgánmi verejného
zdravotníctva vypracováva harmonogram odberu vzoriek určených pre dojčatá a malé
deti na prítomnosť mykotoxínov a následne zabezpečuje ich analýzy. V decembri 2014
bolo NRC poverené vedením Národného referenčného laboratória pre mykotoxíny.
Pre fyzické aj právnické osoby zabezpečuje laboratórne rozbory potravín
a predmetov bežného používania
na prítomnosť mikroskopických húb (plesní
a kvasiniek), laboratórne rozbory vzoriek vnútorného prostredia budov, výsledky
hodnotí a poskytuje odborné konzultácie v danej problematike.
NRC sa zúčastnilo niekoľkých domácich i zahraničných medzilaboratórnych
porovnávacích skúšok, v ktorých dosiahlo vyhovujúce výsledky.
V súčasnosti na oddelení pracujú 2 zamestnanci: Ing. Dagmar Hybenová, Mgr. Anna
Budajová.
47
48
Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie
Ing. Ján Roth
tel.: 052 7125 604
e-mail: [email protected]
-
-
-
-
1. Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie na Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bolo zriadené Ministrom
zdravotníctva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 07173-7/2010 – OZS zo
dňa 4.2.2010 s účinnosťou od 15. februára 2010
2. Akreditácia podľa STN EN ISO 17 025, osvedčenie č. S-096, platnosť
akreditácie: 27.11.2013- 27.11.2018
3. Činnosť NRC
udržiava odborný kontakt v problematike objektivizácie a hodnotenia hluku,
vibrácií v životnom a pracovnom prostredí s odbornými zložkami v rámci rezortu
MZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR)
a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ)
i mimorezortnými zložkami v Slovenskej republike – Slovenská akustická
spoločnosť (SkAS), Slovenská národná akreditačná služba (SNAS), Technický
skúšobný ústav Piešťany (TSÚ), Slovenský metrologický ústav (SMÚ)
odborne a metodicky usmerňuje pracoviská RÚVZ v SR
vykonávajúce
objektivizáciu a posudzovanie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí
získava, spracováva a zabezpečuje odborné informácie z oblasti objektivizácie a
posudzovania hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, dbá o ich
správnu interpretáciu na základe čoho pripravuje odborné podklady pre hlavného
hygienika s cieľom jednotného usmernenia činnosti RÚVZ v SR v oblasti
objektivizácie a hodnotenia hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí
plní úlohy súvisiace s harmonizáciou platnej legislatívy v EÚ v oblasti
objektivizácie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí
pre RÚVZ v SR a MZ SR pripravuje návrhy opatrení na ochranu zdravia
obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v životnom a pracovnom prostredí
zabezpečuje a organizuje pre pracovníkov RÚVZ v SR vykonávajúcich činnosť
v oblasti objektivizácie a hodnotenia hluku a vibrácií v životnom a pracovnom
prostredí celoslovenské odborné podujatia s cieľom sústavného zvyšovania
odbornosti v danej problematike a uplatňovania jednotného postupu
poskytuje konzultácie pre odborníkov, pre fyzické a právnické osoby v oblasti
objektivizácie hodnotenia hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí
zabezpečuje zaškoľovanie pracovníkov RÚVZ v SR v oblasti objektivizácie hluku
a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, preškoľuje, školí začínajúcich
pracovníkov o obsluhe prístrojov a optimalizuje procesy pri samotnej
objektivizácii, overuje výsledky dosiahnuté na pracoviskách pri objektivizácií
49
hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí podľa akreditácie STN EN ISO
17 025
- podieľa sa na riešení podaní a sťažností týkajúcich sa výsledkov metodík
a postupov pri objektivizácií hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí
a pri preverovaní ich záverov
- organizuje medzilaboratórne porovnávacie merania
4. Členstvo a zastupovanie v pracovných skupinách a výboroch, v odborných
spoločnostiach, technických a skúšobných komisiách
- členstvo v technickom výbore riaditeľa SNAS
- expert pre meranie hluku SNAS
- členstvo v akustickej spoločnosti SKAS
- členstvo v pracovnej skupine k problematike hluku v civilnom letectve na MDPT
SR
- členstvo v pracovnej skupine na vypracovanie štandardných metodík na
objektivizáciu fyzikálnych faktorov
V súčasnosti na oddelení pracujú 2 zamestnanci: Ing. Ján Roth, Ing. Jana
Ambrozová.
50
Špecializované laboratórium chemických analýz
Ing. Rastislav Rosipal
tel.: 052 7125 467
e-mail: [email protected]
Špecializované laboratórium chemických analýz ŠLCHA vykonáva fyzikálnochemické analýzy pitných, povrchových a odpadových vôd, umelých a prírodných
kúpalísk, potravín, pochutín, nápojov a výživových doplnkov, balených minerálnych a
pramenitých vôd, kozmetických výrobkov, materiálov prichádzajúcich do kontaktu
s potravinami a materiálov a predmetov určených pre styk s pitnou vodou, Aqua
purificata.
Laboratórium využíva moderné analytické techniky:
- vysokoúčinná kvapalinová chromatografia HPLC-DAD/FD
- plynová chromatografia HS-GC/FID
- atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou AAS-ETA
- optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou ICP-OES
- materiálová identifikácia a analýza neznámych kontaminantov FT-IR
spektrofotometriou
- TOC analyzátor
- analyzátor Hg AMA
- UV-VIS spektrofotometria
Od roku 2002 je laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou
službou. Každoročne sa zúčastňuje medzinárodných porovnávacích testov FAPAS,
IMEP.
ŠLCHA dlhodobo spolupracuje s Národným referenčným laboratóriom pre materiály
prichádzajúce do kontaktu s potravinami a referenčným laboratóriom Spoločenstva
EURL v Ispre. Ďalšia spolupráca v rámci výskumnej činnosti s pracoviskami:
- Klinika preventívnej medicíny detí a dorastu v Poprade,
- Chemický ústav SAV v Bratislave,
- Ústav patologickej anatómie JLF UK v Martine
- VOŠ v Pardubiciach
V súčasnosti pracuje v laboratóriu pod vedením Ing. Rastislava Rosipala tím 3
vysokoškolských pracovníkov Mgr. Ingrid Jakubove, Ing. Anna Kubišová a Ing. Andrea
Rosipalová, 2 laboratórnych pracovníkov so stredoškolským vzdelaním Štefánia
Šumanská a Oľga Švagerková, 1 sanitárny pracovník Terézia Ševčíková a 1
administratívny pracovník Helena Plučinská.
OHS v Poprade v 80-tych rokoch patrilo medzi prvé pracoviská v rámci ČSSR, kde
sa začala používať technika plynovej chromatografie, ktorá sa využívala pri analýzach
51
zložiek životného prostredia a biologického materiálu na prítomnosť pesticídov, vrátane
PCB.
K rozvoju analytickej chémie v laboratóriu počas doterajšej existencie významne
prispeli:
- vedúci laboratória: Jozef Petran, RNDr. Viliam Hermély, Ing. Antónia Štupáková,
Ing. Adriana Timčáková-Davey.
- vysokoškolskí pracovníci: Ing. Vierka Sakáčová, Ing. Katarína Štelbaská, Ing. Ján
Križan
- laboratórni pracovníci so stredoškolským vzdelaním: Kvetoslava Baďurová,
Cecília Kečková, Mária Milčáková, Mária Tóthová, Soňa Dindoferová, Eva
Svobodová, Mária Obtulovičová, Ester Zummerová, Aurélia Neumeistrová,
Katarína Kučkovská, Marie Katreniaková, Anna Brejčáková, Silvia Slavkovská,
Peter Gbúr, Ladislav Jachymiak, Peter Klas, Mária Žugecová
52
Špecializované laboratórium mikrobiologických analýz
RNDr. Denisa Pilková
tel.: 052 7125 377
e-mail: [email protected]
Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz je
súčasťou
interdisciplinárneho medicínskeho odboru vo verejnom zdravotníctve Mikrobiológia
životného prostredia. Je to odbor, ktorý skúma mikroorganizmy v jednotlivých zložkách
prostredia, ich vzájomné vzťahy a význam pre zdravie ľudí (VESTNÍK MZ SR, 2008).
Zakladateľom oddelenia klinickej mikrobiológie bol MUDr. Eugen Jaroši, jeho
nástupcom bol RNDr. Andrej Akurátny a po odčlenení sa mikrobiológie životného
prostredia, oddelenie klinickej mikrobiológie viedla MUDr. Irena Petríková.
Oddelenie mikrobiológie životného prostredia – špecializované laboratórium vzniklo
oddelením sa od lekárskej mikrobiológie v roku 1974 pod vedením Mgr. Ľudmily
Koškovej. Úspešným pokračovateľom fungujúceho laboratória bol RNDr. Andrej
Akurátny, za pôsobenia ktorého boli v laboratóriu zavedené ďalšie nové metódy
a laboratórium získalo prvé osvedčenie o akreditácií v r. 2002. K ďalším pracovníkom,
ktorí sa zaslúžili o rozvoj a bezproblémový chod oddelenia určite patria : Katarína
Kubínska, Máša Kohoutková, Irena Krausová, Mária Šuleková, Soňa Jurisová, Hanka
Winklerová, Magdaléna Banášová, Mária Kristlová.
Súčasným poslaním laboratória je poskytovanie výsledkov mikrobiologických a
hydrobiologických skúšok ako podkladov pre vyhodnocovanie skúšaných vzoriek
z hľadiska posúdenia ich hygienickej nezávadnosti v procese štátneho zdravotného a
potravinového dozoru, resp. v procese posudzovania zdravotnej bezchybnosti výrobkov.
Špecializované laboratórium 2 mikrobiologických analýz vykonáva laboratórne
rozbory a expertízy v nasledovných oblastiach:
- monitoring zložiek životného prostredia mikrobiologickými metódami, osobitne
v problematike hygieny vody, pôdy, ovzdušia a odpadov
- mikrobiologické analýzy požívatín, kozmetiky a predmetov prichádzajúcich do
kontaktu s potravinami z hľadiska hygienickej nezávadnosti, s dôrazom na dôkaz
patogénnych a podmienene patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov,
vrátane mykologických skúšok
- prevencia nozokomiálnych nákaz kontrolou sterility predmetov a roztokov,
účinnosti sterilizačných procesov, mikrobiologickej kontaminácie prostredia,
kvality ovzdušia, účinnosti dezinfekcie a sanitácie v nemocničnom prostredí,
účinku dezinfekčných prostriedkov
- mikrobiologická kontrola účinnosti sanitácie a dezinfekcie v potravinárskych
prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach starostlivosti
o ľudské telo
- mykologická identifikácia vo všetkých zložkách životného prostredia
53
- mikrobiologické skúšky zložiek životného prostredia v ohniskách nákazy s cieľom
laboratórneho potvrdenia predpokladaných faktorov prenosu nákaz
Laboratórium vykonáva mikrobiologické a hydrobiologické skúšky tak, aby spĺňali
požiadavky ISO/IEC 17025:2005, (schválenej v Európe ako EN ISO/IEC 17025:2005 a
STN EN ISO/IEC 17025:2005 ako jej slovenskej verzie).
Vlastní osvedčenie o akreditácií č.S-096, platné do 27.11. 2018 a časovo
neohraničené rozhodnutie ŠÚKL zo 14.12. 2007 povoľujúce vykonávať farmaceutické
skúšanie Aqua purificata.
Mikrobiologické analýzy laboratórium vykonáva podľa platných STN,
harmonizovaných s ISO a EN štandardami, prípadne vlastnými verifikovanými
metódami v súlade s najnovšími poznatkami v odbore. Na rutinné analýzy využíva
metódy kultivačné, mikroskopické, biochemické, sérologické a to tak kvalitatívne, ako
aj kvantitatívne. V súvislosti s rozvojom odboru zavádza metodiky v súlade s aktuálnou
európskou legislatívou. Každý rok sa pravidelne zúčastňuje na medzilaboratórnych
porovnávacích skúšaniach, organizovaných akreditovanými subjektami v jednotlivých
oblastiach skúšania.
Cieľom činnosti laboratória je mikrobiologické skúšanie vzoriek životného prostredia
dodaných zadávateľmi skúšok, t.j. odbornými terénnymi útvarmi RÚVZ so sídlom
v Poprade, Starej Ľubovni a v Spišskej Novej Vsi v rámci štátneho zdravotného dozoru.
Príjem, evidenciu a skúšky vzoriek od iných zákazníckych subjektov laboratórium
vykonáva ako platené služby podľa aktuálneho cenníka v súlade s požiadavkami a
v zmysle platnej legislatívy.
Pre NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami vykonáva
mikrobiologické vyšetrovanie obalových materiálov a PBP, pre NRL pre mykotoxíny
vykonáva nadstavbovú mykologickú diagnostiku vo všetkých zložkách životného
prostredia.
Tieto vyšetrenia vykonáva pre spádovú oblasť: okresy Poprad, Kežmarok, Levoča,
Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica.
Za posledné roky laboratórium každoročne vyšetrí priemerne asi 1500 vzoriek vôd,
2000 vzoriek potravín, 200 vzoriek kozmetiky a predmetov bežného používania, 5000
vzoriek týkajúcich sa dekontaminácie prostredia a skúšok sterility, 3000 vzoriek
v kategórií „iné“, čo predstavujú vzorky pieskovísk ,mykologické vzorky a vzorky
zabezpečenia kvality meraní.
Mikrobiológia, úžasná a tajomná veda o mikroorganizmoch, ich živote, vlastnostiach,
činnostiach a o ich význame pre život rastlín, zvierat a ľudí dnes znova zaznamenáva
obrovský pokrok a napredovanie hlavne rozvojom nových technológií, výskumu a
diagnostiky pomocou molekulárnej biológie. Vďaka nej je dnes možné laboratórnu
diagnostiku urýchliť z niekoľkých dní na niekoľko hodín. Tieto metódy sú už dnes
ponúkané ako alternatívne metódy ku klasickým mikrobiologickým vyšetrovacím
metódam vo všetkých schválených a používaných technických normách. Ak chce byť
laboratórium ŠL2MA aj naďalej úspešné a konkurencie schopné voči rýchlo rastúcemu
súkromnému sektoru laboratórií je nutné nájsť zdroje na zakúpenie nového prístrojového
vybavenia a zavedenie týchto metód do každodennej praxe. S rozvojom a zavádzaním
nových metód netreba zabúdať a podceňovať personálny aspekt. Nesmieme zabúdať na
potrebu neustáleho vzdelávania našich pracovníkov a na zvyšovanie ich kvalifikácie.
V dnešnej dobe, kedy sa regionálne úrady verejného zdravotníctva nachádzajú
v ťažkej finančnej situácií, sú limitované rozpočtovými zdrojmi vlád sa východiská
hľadajú veľmi ťažko.
54
V súčasnosti v laboratóriu pracuje 8 zamestnancov: RNDr. Denisa Pilková, RNDr.
Tatiana Viravcová, Mária Irrgangová, Beáta Nádašská, Danka Pitoňáková, Ivana Šifrová,
Marta Tökölyová, Mária Majerčáková.
55
Oddelenie informatiky a vnútornej kontroly
Ing. Ernest Valluš
tel.: 052 7125 625
e-mail: [email protected]
Oddelenie informatiky a štatistiky vzniklo v roku 1994 na základe odporúčania
vyšších riadiacich orgánov, z dôvodu potreby efektívneho využitia rozvíjajúcej sa
výpočtovej techniky v oblasti zdravotníctva, spracovania a prezentácie dát.
V roku 1998 sa začala realizácia druhej fázy budovania Informačného systému
hygieny, epidemiológie a mikrobioógie (ISHEM), čo bol v našich podmienkach začiatok
budovania sieťovej infraštruktúry. Vsúčasnosti sú sieťové služby prístupné všetkým
pracovníkom RÚVZ.
Náplňou činnosti oddelenia je najmä:
- informatizácia verejného zdravotníctva v podmienkach RÚVZ PP
- sledovanie a uplatňovanie štandardov v oblasti informatizácie zdravotníctva
a informatizácie verejnej správy
- ideové návrhy informačných systémov
- vedenie projektov informatizácie RÚVZ
- riadenie nákupu a servisu informačnej a komunikačnej techniky
- administrácia LAN, informačných systémov a portálu RÚVZ PP
- konzultácia pri návrhu dizajnu epidemiologických a iných vedecko-výskumných
štúdií, monitorovacích systémov zo štatistického hľadiska
- analýza údajov o zdraví a výskyte chorôb v populácii
- analýza údajov o vzťahu zdravotného stavu
obyvateľstva k životným
podmienkam, pracovným podmienkam, spôsobu práce a zdravotného uvedomenia,
- štatistická analýza údajov z epidemiologického a iného vedeckého výskumu
- konzultačná činnosť v oblasti informatiky a štatistiky v rámci verejného
zdravotníctva
V súčasnosti na oddelení pracujú 2 zamestnanci: Ing. Ernest Valluš, Anna
Jochmanová
Vnútorná kontrola
Oddelenie vzniklo po prijatí a aplikovaní zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a je pokračovateľom činnosti komisie pre vnútornú kontrolu. Svoju činnosť vykonáva na
základe zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a v súlade so
Smernicou o systéme vnútornej kontroly, ročného plánu kontrolnej činnosti a poverenia
vedúceho služobného úradu.
Kontrolnú činnosť zabezpečujú pracovníci Ing. Ernest Valluš, MUDr. Margita
Imrišková, Margita Kostková, Daniela Vaľková, Anna Jochmanová.
56
57
Oddelenie hospodársko – technických činností
Ing. Mária Alexová
tel.: 052 7125 608
e-mail: [email protected]
Ústav hygieny a epidemiológie bol zriadený ako samostatná právnická osoba – štátna
rozpočtová organizácia Ministerstvom zdravotníctva – dekompozíciou z Okresného
ústavu národného zdravia v Poprade v roku 1991. Do správy mu bol zverený majetok
štátu, ktorý slúžil a slúži na plnenie zverených úloh. Do správy ÚHE prešla budova ÚHE,
objekt garáží v Spišskej Sobote a bývalej OHS, služobné sanitné vozidlá a osobné
motorové vozidlá, vybavenie laboratórií a kancelárskych priestorov ako aj iný majetok,
potrebný pre činnosť ÚHE. Podmienkou pre činnosť ÚHE boli aj ľudské zdroje,
zamestnanci, ktorí taktiež prešli z OÚNZ do ÚHE. ÚHE okrem odborných činností, na
ktoré bol v prvom rade zriadený, musel zabezpečiť aj hospodársko-technickú a mzdovú
agendu. Na tento účel bol zriadený úsek hospodársko-technických činností. Jeho
vedením bola poverená Anna Slebodová, ktorá neskôr plnila aj funkciu námestníka pre
hospodársko-technické činnosti. Rozsah činností hospodársko-technického úseku bol
rôzny a široký, vymenovať všetky činnosti by bolo zdĺhavé a určite aj nepresné, preto
uvediem aspoň niektoré:
- bolo potrebné zabezpečiť celú hospodársku agendu, financovanie, rozpočtovanie,
fakturáciu, správu záväzkov a pohľadávok, konštituovať dodávateľskoodberateľské vzťahy
- úsek HTČ zastrešoval aj personálnu a mzdovú agendu
- úsek HTČ zabezpečoval aj autodopravu
- zásobovanie materiálom a potrebami pre laboratórne zložky, údržba, upratovanie
spadali tiež pod HTČ ako aj mnohé ďalšie činnosti
Je potrebné povedať, že prakticky bolo treba zabezpečiť všetky činnosti ako pri
novovzniknutej organizácii. Tu je vhodné a nutné vyzdvihnúť osobný prínos, pracovitosť
a úsilie pani Anny Slebodovej ako ekonomickej námestníčky, ktorá bola takpovediac
denne konfrontovaná s novými potrebami a výzvami, ktoré so zamestnancami svojho
úseku musela vyriešiť a uspokojiť.
V ďalšom rozdelíme činnosť HTČ na tri samostatné celky.
Štátny zdravotný ústav mal na starosti v rámci dopravy aj prevoz infekčne chorých
vlastnými sanitnými vozidlami a tiež prepravu zamestnancov ŠZÚ na vykonávanie
odborných činností. Ako vodiči pracovali na ŠZÚ Ján Nagy,Pavol Ugraj, Matej Gazdík,
Dušan Slezák, Pavol Strapko, Peter Gavlák, Michal Brejčák. Dnešný nástupca ÚHE,
neskôr ŠZÚ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – už nemá
na starosti prevoz infekčne chorých, nemá však ani jedného vodiča z povolania.
Redukcia sa dotkla aj počtu motorových vozidiel.
58
Činnosť podateľne a ekonomické činnosti vrátane mzdovej agendy a skladového
hospodárstva zabezpečovali Erika Brejčáková, Viera Chamková, Ružena Nagyová
a Mária Alexová. Po odchode p. Brejčákovej na oddelenie nastúpila Mária Kadašiová ml.
a neskôr Janka Olexová a Mária Legátová.
V začiatkoch upratovanie zabezpečovali Júlia Gavláká, Ida Krojerová, Margita
Alexová, Helena Tarasová, neskôr ich vystriedali Viera Šoltisová, Magdaléna
Krzemiská, Anna Grivalská, Anna Kolbová a Mária Šutáková. Treba spomenúť aj prácu
pani Heleny Smrekovej, ktorá sa podieľala na zásobovaní skladov a usmerňovala prácu
upratovačiek.
V júli 2003 bola začatá stavebná akcia Rekonštrukcia strechy ŠZÚ Poprad.
Investičná akcia zároveň riešila aj nedostatok kancelárskych priestorov, priestorov na
rokovania a priestor pre zasadačku. Ukončenie investičnej akcie bolo naplánované na
koniec septembra 2004. Rekonštrukcia prebiehala v dvoch etapách, časť „A“ a časť „B“.
Rekonštrukcia do dnešných dní nie je dokončená, nakoľko zriaďovateľ neposkytol
finančné prostriedky na dokončenie časti „A“. Časť „B“ bola skolaudovaná a daná do
trvalého užívania v júli 2009.
V júni 2009 došlo k zmene na poste námestníčky HTČ, keď Annu Slebodovú
vystriedala Ing. Mária Alexová. Na oddelení HTČ došlo k rôznym organizačným ale aj
personálnym zmenám. Bol vytvorený nový organizačný útvar – osobný úrad a do jeho
kompetencie prešla personálna a mzdová agenda. Z HTČ na osobný úrad prešli pracovať
Viera Chamková a ako vedúca osobného úradu Mgr. Mária Legátová.
Dôležitým faktorom, ktorý do veľkej miery limituje možnosti rozvoja a činnosť
Úradu, je financovanie. Úrad ako rozpočtová organizácia štátu nemá vlastné zdroje, ktoré
by mohla použiť na zabezpečovanie svojich potrieb, alebo aj rozvoj, ale je odkázaný na
prostriedky, ktoré mu v rámci rozpočtu pridelí zriaďovateľ na návrh ÚVZ SR Bratislava..
Je smutné, keď musíme konštatovať, že naše opodstatnené požiadavky na financovanie,
či už v oblasti ľudských zdrojov, materiálových potrieb alebo prístrojového vybavenia,
vrátane automobilového parku ostali len v rovine želaní.
Budova RÚVZ by si zaslúžila nové tepelné rozvody, rozvody elektriny, vody,
odpadových potrubí, tie súčasné sú ešte z roku 1974, kedy bola budova uvedená do
prevádzky. Doposiaľ sa nám nepodarilo vyriešiť ani otázku vlastnej kotolne, v súčasnosti
sme odkázaní na služby kotolne Nemocnice Poprad. Úrad v súčasnosti prevádzkuje štyri
vlastné motorové vozidlá, z ktorých naposledy obstarané vozidlo má 14 rokov. Dlhodobá
absencia kapitálových výdavkov a prísne rozpočtové pravidlá sa podpisujú pod stále sa
zhoršujúce prístrojové a technické vybavenie Úradu.
Ostáva len optimisticky veriť, že slová o nezastupiteľnosti orgánov verejného
zdravotníctva sú myslené vážne, čo sa prejaví aj postupným riešením najpálčivejších
otázok úradov verejného zdravotníctva a tým aj k materiálnemu a personálnemu rozvoju
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.
59
60
IV. CERTIFIKÁTY A AKREDITÁCIE
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
V. PRÍLOHY
Zoznam zamestnancov:
Oddelenie
Vedúci
Kancelária RH
MUDr. Jozef Krak, MPH
regionálny hygienik a
vedúci služobného
úradu
Pracovníci
Margita Kostková
Zástupca RH a
vedúceho
služob.úradu
MUDr. Mária
Michalovičová,MPH
Email
Kontakt
[email protected]
052/7125 609
[email protected]
052/7125 609
[email protected] 052/7125621
903905080
Námestník HTČ
Ing. Mária Alexová
[email protected]
052/7125608
Osobný úrad
Mgr. Mária Legátová
[email protected]
052/7125 695
[email protected]
052/7125695
[email protected]
052/7125602
[email protected]
052/7125 451
Viera Chamková
HŽPaZ
Mgr. Roman Rams
Ivan Ortutay
Mária Gavláková
Jana Bendíková
Ondrej Dunaj-Jurčo
[email protected]
MVDr. Martina Moravčíková
052/7125602
Mgr. Ľubomíra Lasoková
Mgr. Silvia Pacigová
HVBPaKV
MUDr. Mária
Michalovičová, MPH
[email protected] 052/7125621
903905080
MVDr. Anna Petrenčíková
[email protected]
Mgr. Katarína DunajováJurčová
[email protected]
Anna Makošová
[email protected]
Ingrid Neuwirthová
052/7125462
052/7125628
052/7125630
Renáta Lisoňová
Eva Gbúrová
Renáta Troppová
HDM
MUDr. Margita
Imrišková
[email protected]
Beáta Plačková
052/7125607
[email protected]
Mgr. Ľubica Skládečková
Mgr. Adriana
PPL a toxikológie
Augustínová
Mgr. Denisa Gondkovská
Viera Kovalčíková
MUDr. Rastislav Šaling
Anna Dunajská
Marcela Krempaská
80
[email protected]
052/7125464
[email protected]
052/7125463
Oddelenie
Vedúci
EPI
MUDr. Mária Pompová
Pracovníci
Email
Kontakt
[email protected]
052/7125622
Mgr. Eva Sopková
[email protected]
052/7125622
Ľudmila Krempaská
052/7125474
Katarína Vaščurová
Daniela Vaľková
NRC PBP a OM
Ing. Milada Syčová
[email protected]
Ing. Jana Cimermanová
052/7125376
052/7125532
Ing. Andrea Rosipalová
Mgr. Marcela Šoltýsová
Eva Zummerová
NRL pre
mykológiu
Klaudia Mlynaričová
052/7125376
Lívia Stasová
052/7125469
Ing. Dagmar Hybenová
[email protected]
Mgr. Anna Budajová
NRC pre hluk a
vibrácie
Ing. Ján Roth
052/7125616
[email protected]
Ing. Jana Ambrózová
ŠL1CHA
Ing. Rastislav Rosipal
052/7125616
052/7125604
052/7125604
[email protected]
052/7125467
Ing. Anna Kubišová
052/7125472
Mgr. Ingrid Jakubove
052/7125627
Oľga Švagerková
052/7125472
Štefánia Šumanská
052/7125472
Helena Plučinská
052/7125469
Terézia Ševčíková
ŠL2MA
RNDr. Denisa Pilková
RNDr. Tatiana Viravcová
[email protected]
052/7125377
[email protected]
052/7125473
Ivana Šifrová
052/7125585
Danka Pitoňáková
Marta Tökölyová
Mária Irrgangová
Beáta Nadašská
Mária Majerčáková
Informatiky a
vnútornej
kontroly
Ing. Ernest Valluš
Anna Jochmanová
Podpora zdravia
MUDr. Jozef Krak,MPH
Mária Václavová
81
[email protected]
052/7125625
[email protected]
052/7125829
[email protected]
052/7125609
[email protected]
052/7125829
Oddelenie
Vedúci
HTČ
Ing. Mária Alexová
Pracovníci
Email
Kontakt
[email protected]
052/7125608
Mgr. Mária Grivalská
[email protected]
052/7125460
Jana Olexová
Petra Valigurová
Ing. Norbert Syč
Magda Krzeminská
Mária Šutáková
Daniela Zemčáková
Spoluautori:
MUDr. Jozef Krak, MPH
MUDr. Mária Michalovičová, MPH
Mgr. Roman Rams
MUDr. Margita Imrišková
MUDr. Mária Pompová
RNDr. Denisa Pilková
Ing. Rastislav Rosipal
Ing. Mária Alexová
Ing. Milada Syčová
Ing. Ernest Valluš
Mgr. Adriana Augustinová
Mária Václavová
Margita Kostková
82
BOHYŇA ZDRAVIA - HYGIEA
83
Download

História a súčasnosť - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so