Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Martin
Obec: VRÚTKY
Katastrálne územie: Vrútky
Dátum vyhotovenia 30.08.2014
Čas vyhotovenia:
11:33:14
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1268
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2003/161
2004/ 2
Výmera v m2 Druh pozemku
228 Ostatné plochy
1828 Ostatné plochy
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
37
37
1
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 NAGYOVA DAGMAR, Jilemnického 33, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
17.01.1962
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 20/84-vz 119/84
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 LAZAR MILOS, ING., KUPELNA 4, BRATISLAVA, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
05.08.1953
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 863/91-vz 256/92
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Šereššová Gizela r. Ruttkayová, Ul. Sládkovičova 2, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
20.11.1932
Poznámka
60 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 381/89-vz 197/90
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 SUVADOVA VIERA r. PAULOVICOVA, SKLABINA, č. 52, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
17.10.1953
Poznámka
5 / 2010
20 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 647/91-vz 330/94
Vlastník
1/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
22 HUDECOVA SILVIA r. LAMOSOVA, A. Stodolu 37/87, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
28.11.1967
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2051/95-D 234/93-vz 292/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
23 LAMOS ANTON, Zelena 7/31, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
27.08.1971
Poznámka
Titul nadobudnutia
1 / 16080
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2051/95-D 234/93-vz 292/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
24 LAMOS PETER, Zelena 7/31, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
13.07.1974
Poznámka
Titul nadobudnutia
1 / 16080
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2051/95-D 234/93-vz 292/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 LAMOSOVA EVA, Zelena 7/31, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
16.03.1977
Poznámka
Titul nadobudnutia
1 / 16080
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2051/95-D 234/93-vz 292/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 RUTTKAY MILAN, Ing., UL. NABREZNA 5, Vrútky, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.11.1937
Poznámka
Titul nadobudnutia
8 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Osvedčenie NZ 219/94-Z 2357/94-vz 311/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
27 MAKOVA OLGA r. SYKOROVA
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
24.02.1925
Poznámka
Titul nadobudnutia
20 / 6030
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 32/70-25-87/70,D 40/70-87/70,D 1957/92-Z 1260/94-vz
357/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 BELLAKOVA GABRIELA, UL. HORNÁ KRUŽNÁ 31, Vrútky, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
10.02.1931
Poznámka
Titul nadobudnutia
20 / 6030
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 32/70-25-87/70,D 40/70-87/70,D 1957/92-Z 1260/94-vz
357/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
29 Bellák Miroslav, Ul. Palackého 16, Vrútky, SR
Informatívny výpis
1 / 16080
10 / 6030
2/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
29 Bellák Miroslav, Ul. Palackého 16, Vrútky, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
04.10.1953
Poznámka
Titul nadobudnutia
10 / 6030
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 32/70-25-87/70,D 40/70-87/70,D 1957/92-Z 1260/94-vz
357/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 BABIKOVA BEATA r. BELLAKOVA, UL. GOSIOROVSKEHO 39, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
04.11.1959
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 32/70-25-87/70,D 40/70-87/70,D 1957/92-Z 1260/94-vz
357/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
32 Benkovič Peter, Dr., Ul. Víglašská 12, Bratislava, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
24.05.1952
Poznámka
Titul nadobudnutia
10 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 1228/91-vz 12/96
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 Šebová Miroslava r. Ruttkayová, Cyrila a Metoda 10/8, Vrútky, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
29.04.1975
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
17 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2022/95-D 1923/90-37
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
36 KRAMAR PETER, ING., Stanislava 9, BRATISLAVA, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
05.01.1954
Poznámka
9 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
D 880/93-Z 1594/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
35 SEKERKOVA AGNESA r. KRAMAROVA, UL. TULSKA 67, BANSKÁ
BYSTRICA, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
28.05.1951
Poznámka
45 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 1581/96-D 834/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
34 KORDA JULIUS, ING., UL. HVIEZDOSLAVOVA 17, MARTIN, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
09.02.1925
Poznámka
10 / 6030
17 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2022/95-D 1923/90-37
Vlastník
FABRYOVA DANICA r. SOOSOVA, UL. HORNA 11, Vrútky, SR
Informatívny výpis
3/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
37 FABRYOVA DANICA r. SOOSOVA, UL. HORNA 11, Vrútky, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
16.06.1929
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 474/97-D 1082/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
38 Marko Adrián, Ing., Hlinská 2616/8, Žilina, PSČ 010 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
25.05.1973
Poznámka
Titul nadobudnutia
8 / 8040
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2987/96-D 815/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
39 VLADÁR DUŠAN, UL. GOGOĹOVA 3940/24, MARTIN, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
02.08.1952
Poznámka
Titul nadobudnutia
62 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 381/98-D 853/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
40 KOCSANDY JOZEF, UL. J. HVIZDÁKA 9, MARTIN, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
15.06.1956
Poznámka
Titul nadobudnutia
1 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 320/98-D 107/97
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
41 RUTTKAYOVÁ ŽELMÍRA, UL. PALÁRIKOVA 1, KOŠICE, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
11.08.1941
Poznámka
Titul nadobudnutia
48 / 72360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2288/98-D 655/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
42 KOŠLÍKOVÁ GABRIELA r. RUTTKAYOVÁ, UL. JÁNOŠÍKOVA 9,
KOŠICE, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
02.11.1943
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 72360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2288/98-D 655/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
44 RUTTKAY MILAN, ING., UL. NÁBREŽNÁ 5, Vrútky, SR
Informatívny výpis
48 / 72360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2288/98-D 655/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
43 WOLOSZYNOVÁ DANUŠA r. RUTTKAYOVÁ, UL. STROPKOVSKÁ 45,
KOŠICE, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
12.09.1945
Poznámka
5 / 2010
4/30
48 / 48240
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
44 RUTTKAY MILAN, ING., UL. NÁBREŽNÁ 5, Vrútky, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.11.1937
Poznámka
Titul nadobudnutia
48 / 48240
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2288/98-D 655/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
45 MARKOVÁ IVICA r. RUTTKAYOVÁ, VEĽKÁ OKRUŽNÁ 17, ŽILINA, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
20.06.1942
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2288/98-D 655/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
46 Ruttkay-Dauko Miroslav r. Ruttkay-Dauko, Ing., L.Dérera 2752/8,
Bratislava - Nové Mesto, PSČ 83101, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
24.11.1941
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
37 / 8040
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 332/99-D 147/98
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
49 BALŽANOVÁ MARTA r. RUTTKAYOVÁ, ING., SKALNÁ 2, NITRA, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
30.08.1949
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2158/99-D 773/98
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
51 Stankovič Stanislav, Ul. M. R. Štefánika 4407/17, SR
Duplicitný vlastník
Informatívny výpis
6 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 100/99-D 710/95
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
50 ŠMIČEK LADISLAV, MLÁDEŽE 1110/10, MARTIN, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
27.06.1957
Poznámka
37 / 8040
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 332/99-D 147/98
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
48 HAHN RUDOLF, ODTOKY 890/11, MARTIN, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.06.1959
Poznámka
48 / 24120
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2288/98-D 655/94
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
47 RUSKOVÁ JOLANA r. HAHNOVÁ, UL. PUŠKINOVA 1, MARTIN, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
14.03.1950
Poznámka
48 / 48240
5/30
1 / 4020
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Poznámka
Titul nadobudnutia
26.11.1943
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 766/2000-D 84/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Stankovič Jozef, Ul. Minská 4174/7, Martin-Priekopa, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
22.03.1949
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 766/2000-D 84/99
Účastník právneho vzťahu:
54 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4020
Vlastník
60 / 2010
Z 1959/2000-D 2690/92
X 355/08 - rozhodnutie o oprave chyby - vz 645/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Poláčeková Valéria r. Molnárová, Uzlovská 10/24, Martin 8, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
14.06.1935
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2308/01-D 1236/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Mlynková Viera, Mgr., V. P. Tótha 61/5, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
22.11.1946
Poznámka
Titul nadobudnutia
9 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 196/03-D 190/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Fichtel Pavel, S. Sikuru 5687/52, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
09.11.1936
Poznámka
Titul nadobudnutia
37 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 374/04-17D 560/03-vz 421/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Adamová Beatrica, Veterná 36, Martin, SR
Dátum narodenia :
30.09.1950
Titul nadobudnutia
43 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Andrašovský Jozef, Urbanice 79, Lhota Pod Libčany, ČR
Dátum narodenia :
10.03.1929
Titul nadobudnutia
134 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Augustin Ľubomír, Ing., Mokraď, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
06.05.1955
Titul nadobudnutia
132 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Babušík Ivan r. Babušík, RNDr., Dankovského 11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.10.1938
Informatívny výpis
5 / 2010
6/30
76 / 2043590
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10.10.1938
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Badžgoňová Dagmar r. Vladárová, Platanova 16, Žilina, SR
Dátum narodenia :
25.07.1964
Titul nadobudnutia
202 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Baňacká Irena, 1. mája 24, Čierna nad Tisou, SR
Dátum narodenia :
21.09.1946
Titul nadobudnutia
469 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Barica Ján, Ing., Kafendova 10, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
19.06.1923
Titul nadobudnutia
128 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Beláčik Miroslav, J. Martáka 14, Martin, SR
Dátum narodenia :
06.08.1924
Titul nadobudnutia
112 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Belejová Anna r. Záborská, Ul. sv Cyrila a Metoda 6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
25.10.1948
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Bellák Miroslav r. Bellák, Palackého 16, Martin, SR
Dátum narodenia :
04.10.1953
Titul nadobudnutia
887 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Bencúrová Jolana, V.P.Tótha 5, Martin, SR
Dátum narodenia :
12.07.1912
Titul nadobudnutia
68 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Bobrovská Valéria, Odbojárska 1, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.02.1914
Titul nadobudnutia
1757 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Boškajová Božena, Nábrežná 9/20, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
21.05.1947
Titul nadobudnutia
163 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Brnová Tatiana, Devínska 13, Martin, SR
Dátum narodenia :
03.03.1954
Titul nadobudnutia
4 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Budínska Danica, Dúbravy 213, Lipovec, SR
Dátum narodenia :
28.01.1949
Titul nadobudnutia
16 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Cengelová Valéria, Majerčíkova 22, Martin, SR
Dátum narodenia :
14.04.1949
Titul nadobudnutia
551 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Cincíková Danica, Čapajevova 19/1, Martin, SR
Informatívny výpis
273 / 2043590
431 / 2043590
7/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.04.1948
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Čavajdová Eva, Gándhího 9, Martin- Záturčie, SR
Dátum narodenia :
26.04.1967
Titul nadobudnutia
318 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Čepčáni Milan r. Čepčáni, Odbojárska 5445/13, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
28.02.1951
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Čepčániová Gabriela, Lesná 6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
29.05.1927
Titul nadobudnutia
477 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Darula Milan, Karvaša-Bláhovca, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.04.1940
Titul nadobudnutia
271 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Darulová Emília, Karvaša a Bláhovca 69, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.11.1919
Titul nadobudnutia
971 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Dekanovská Gizela r. Lamošová, Petrovického 24, Žilina, SR
Dátum narodenia :
23.03.1915
Titul nadobudnutia
378 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Drgoň Dušan, Bratislavská 127, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
22.09.1945
Titul nadobudnutia
43 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Ertlová Danica r. Ertlová, Ing., sv Cyrila a Metoda 3416/4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.12.1952
Titul nadobudnutia
9 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Farkašová Klementína r. Ruttkayová, Mierova 29, Stará Ľubovňa, SR
Dátum narodenia :
16.02.1922
Titul nadobudnutia
223 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Figurová Helena r. Knošková, Ul. Partizánska 10/30, Handlová, SR
Dátum narodenia :
23.04.1937
Titul nadobudnutia
1209 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 Fišerová Mária, Radarova 16, Bratislava, SR
Informatívny výpis
1460 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Fašánek Roman, Ing., Obchodná 26, Veľký Biel, SR
Dátum narodenia :
15.12.1955
Titul nadobudnutia
313 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Fabryová Danica, Horná 11, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
16.06.1929
Titul nadobudnutia
431 / 2043590
264 / 2043590
8/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
08.03.1928
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
93 Gajdošíková Zlata, Rastislavova 52, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
13.03.1950
Titul nadobudnutia
263 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
94 Gellová Elena, Nábrežná 15/57, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
07.10.1939
Titul nadobudnutia
199 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
95 Genda Ivan, Ul. Minská 7/6, Martin, SR
Dátum narodenia :
10.02.1951
Titul nadobudnutia
228 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
96 Gorušová Božena, Kirovova 13/37, Martin, SR
Dátum narodenia :
01.06.1942
Titul nadobudnutia
4 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
97 Grantner Milan, Ing., Seleziánska 3, Žilina, SR
Dátum narodenia :
24.09.1935
Titul nadobudnutia
52 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
100 Hatala Ladislav, A. Mamateja 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
20.05.1954
835 / 2043590
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3455/2014
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
102 Hirth Emil, J.S. Sikuru 8 7/33, Martin, SR
Dátum narodenia :
04.08.1946
Titul nadobudnutia
130 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
103 Hladký Ján, Bystrická 126/2, Ružomberok, SR
Dátum narodenia :
23.01.1963
Titul nadobudnutia
278 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
104 Hoffman Ladislav, Ing., Severná 12, Martin, SR
Dátum narodenia :
24.08.1958
Titul nadobudnutia
102 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
105 Holková Danica, JUDr., Šoltésovej 9/9, Spiššská Nová Ves, SR
Dátum narodenia :
23.08.1949
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
106 Holomaniová Oľga, Čajkovského 1/24 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
10.01.1917
Titul nadobudnutia
485 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
109 Huckerova Júlia, Matušovičovský rad 70, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
24.04.1931
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
43 / 2043590
313 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
9/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
110 Jakubík Tibor, Fábryho 9, Košice, SR
Dátum narodenia :
06.03.1942
Titul nadobudnutia
205 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Janičková Anna, Turčianske Kľačany, č. 287, SR
Dátum narodenia :
26.04.1942
Titul nadobudnutia
120 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Jankolová Iveta, Zvolenská 5/8, Martin, SR
Dátum narodenia :
21.08.1944
Titul nadobudnutia
44 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Jantuliková Gizela, Lichardova 16, Žilina, SR
Dátum narodenia :
18.06.1906
Titul nadobudnutia
81 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Jantuliková Valéria, Lichardova 16, Žilina, SR
Dátum narodenia :
02.02.1931
Titul nadobudnutia
307 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Jelšík Vladimír, Horná Kružná 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
03.11.1933
Titul nadobudnutia
552 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Jirkovská Marta, Cyrila a Metoda 10/4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
31.03.1946
Titul nadobudnutia
552 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Jošová Anna, A. Medňanského 8 4/13, Martin, SR
Dátum narodenia :
23.12.1936
Titul nadobudnutia
4 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Jurášová Gizela r. Gregorová, Horná kružná 17, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
24.04.1922
Titul nadobudnutia
941 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Jurčík Ernest, Tomášikova 3, Martin, SR
Dátum narodenia :
09.01.1926
Titul nadobudnutia
175 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Jurišová Gizela, E. B. Lukáča 4, Martin, SR
Dátum narodenia :
21.05.1928
Titul nadobudnutia
74 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Kallayová Oľga r. Jančeková, Rajecká cesta 3, Žilina, SR
Dátum narodenia :
20.12.1936
Titul nadobudnutia
316 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Kazár František, Severná 2/33, Martin, SR
Dátum narodenia :
16.05.1943
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
107 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
10/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
127 Kemková Viera, B. Nemcovej 2/4, Martin, SR
Dátum narodenia :
13.01.1942
Titul nadobudnutia
409 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Kojdiaková Viera, Základná škola, Rabša, SR
Dátum narodenia :
25.11.1954
Titul nadobudnutia
366 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Kollárová Katarína, Nekrasova 1, Martin, SR
Dátum narodenia :
21.05.1955
Titul nadobudnutia
67 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Kollátiová Kamila, Zlatovská 23, Trenčín, SR
Dátum narodenia :
16.07.1936
Titul nadobudnutia
578 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Kontšek Alexander, Gorkého 23, Martin, SR
Dátum narodenia :
17.03.1924
Titul nadobudnutia
2566 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Kontšek Ladislav, Estónska 46, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.02.1911
Titul nadobudnutia
1604 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Korda Július, Ing., Hviezdoslavova 17, Martin, SR
Dátum narodenia :
09.02.1925
Titul nadobudnutia
1838 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Korda Kornel, Červenej armády 22/3, Turany, SR
Dátum narodenia :
03.04.1927
Titul nadobudnutia
42 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Koričanský Milan, Čajkovského 4 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
02.03.1941
Titul nadobudnutia
656 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 Koričanský Peter, Ing., Partizánska 20, Turčianske Teplice, SR
Dátum narodenia :
02.12.1955
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 Košlíková Gabriela, Jánošíkova 9, Košice, SR
Dátum narodenia :
02.11.1943
Titul nadobudnutia
273 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 Kováčiková Alena, Cyrila a Metoda 8/21, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
14.08.1966
Titul nadobudnutia
132 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
143 Kramárová Elena r. Sekerková, Ul. Francúzskych partizánov 76, SR
Dátum narodenia :
30.04.1947
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
20 / 2043590
551 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Vlastník
11/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
835 / 2043590
145 Kučerová Oľga, Mamateja 8, Martin, SR
28.09.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
146 Kuchenová Gabriela r. Kollárová, Mgr., L.Novomeského 22/20, Martin,
PSČ 036 01, SR
25.08.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
147 Kundrátová Jana, Ing., Francúzskych partizánov 48, Vrútky, SR
28.07.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
502 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 Kuriačková Nadežda, MUDr., 29.augusta 21, Levice, SR
18.06.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
313 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
152 Lajčiaková Oľga r. Ruttkayová, Björnsonova 4809/9, Martin, PSČ 036
01, SR
15.04.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
574 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
154 Lamoš Jozef, Horná Kružná 6, Vrútky, SR
09.07.1911
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
672 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 Lamoš Jozef r. Lamoš, Nová 3011/4, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
29.05.1943
Titul nadobudnutia
81 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
156 Lamoš Jozef, Váhostav 151, Lipovec, SR
Dátum narodenia :
20.02.1946
Titul nadobudnutia
20 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Lamoš Miroslav, Bodenekova 8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.08.1927
Titul nadobudnutia
363 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Lamošová Irena, Martinská 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
13.10.1922
Titul nadobudnutia
163 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Lamošová Zita, Karvaša a Bláhovca 85, Vrútky, SR
19.11.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
463 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
153 Lamoš Alexander, J. Martáka 8 23, Martin, SR
12.05.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
153 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
150 Kurhajec Ivan, Ing., Ul. Š Šikuru 4761/5, Martin-Priekopa, SR
10.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
142 / 2043590
4 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
12/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Lazár Miloš, Ing., Ľ. Fullu 23, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
05.08.1953
Titul nadobudnutia
840 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Lehotská Tatiana, Mošovce, č. 16, SR
Dátum narodenia :
22.07.1944
Titul nadobudnutia
496 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Levčíková Alexandra, Ing., Čajkovského 8 6, Martin, SR
Dátum narodenia :
12.10.1972
Titul nadobudnutia
518 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Maková Oľga, M.Bellu 14, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
24.02.1925
Titul nadobudnutia
341 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
168 Maláková Ivica, Pajorova 13, Košice, SR
Dátum narodenia :
13.12.1945
Titul nadobudnutia
456 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
169 Marcinová Magdaléna r. Lamošová, Súhradka 195, Lednické Rovne, SR
Dátum narodenia :
17.08.1944
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
170 Marko Adrián, Ing., Hlinská 2616/8, Žilina, PSČ 010 01, SR
Dátum narodenia :
25.05.1973
Titul nadobudnutia
205 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
171 Marko Roman r. Marko, Ing., Riečna 672/8, Žilina-Bánová, PSČ 010 04,
SR
Dátum narodenia :
03.08.1967
Titul nadobudnutia
9 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
174 Mazúrová Mária, Galandova 16/41, Martin, SR
Dátum narodenia :
10.12.1927
Titul nadobudnutia
780 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
175 Mičko Miloslav, Záhradnícka 3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
19.07.1930
Titul nadobudnutia
40 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Mikulajčík Ján, Čajkovského štvrť 13, Martin, SR
Dátum narodenia :
23.09.1946
Titul nadobudnutia
302 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Minčevová Helena, Odbojárska 3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
06.11.1947
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
205 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Maťašovská Viera, Kafendova 9, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.12.1923
Titul nadobudnutia
378 / 2043590
381 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
13/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 Mišáková Božena, Nábrežná 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
23.11.1972
Titul nadobudnutia
42 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 Mlynková Viera, Mgr., V. P. Tótha 61/5, Martin, SR
Dátum narodenia :
22.11.1946
Titul nadobudnutia
180 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Mohlová Darina, Hurbanova 5, Martin, SR
Dátum narodenia :
25.01.1956
Titul nadobudnutia
316 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Mráziková Janka, Kernova 3/24, Martin, SR
Dátum narodenia :
20.08.1955
Titul nadobudnutia
865 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Nemcová Viera, Priekopská 37 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
23.09.1931
Titul nadobudnutia
640 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Noga Ladislav, Matušovický rad 64, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
19.12.1923
Titul nadobudnutia
42 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Novinský Igor r. Novinský, Ul. Kafendova 3367/9, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
28.02.1946
Titul nadobudnutia
92 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Ondrušovič Jozef, Horná Kružná 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
16.07.1907
Titul nadobudnutia
1259 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Országhová Danica, PhDr., Š. Nahálku 10, Martin, SR
Dátum narodenia :
27.08.1963
Titul nadobudnutia
107 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Palevič Dimitrij, JUDr., Tajovského 60, Žilina, SR
Dátum narodenia :
22.04.1934
Titul nadobudnutia
237 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Palevič Teodor, Vajnorská 96/19, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
19.02.1932
Titul nadobudnutia
1514 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Pálušová Oľga r. Kordová, Čachovský rad 3034/8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.11.1928
Titul nadobudnutia
104 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 Pokrievková Jolana, Bazova 2, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
17.06.1918
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
92 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
14/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Poláčeková Valéria r. Molnárová, Ul. Uzlovská 8 10/24, Martin, SR
Dátum narodenia :
14.06.1935
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Reitznerová Etela, Lomená 30, Košice, SR
Dátum narodenia :
03.10.1913
Titul nadobudnutia
119 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Rojková Anna, Dolná Kružná 1, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.12.1911
Titul nadobudnutia
750 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Ruttkay Dušan, MUDr., B. Nemcovej 655/20, Sliač, SR
Dátum narodenia :
16.06.1944
Titul nadobudnutia
111 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 Ruttkay Gejza, Úzka 3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
21.02.1927
Titul nadobudnutia
402 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
210 Ruttkay Ján, Štefánikova 4, Svit, SR
Dátum narodenia :
27.06.1923
Titul nadobudnutia
93 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
211 Ruttkay Jozef, Bystřany 4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
06.03.1906
Titul nadobudnutia
134 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 Ruttkay Jozef, Novomeského 12, Martin, SR
Dátum narodenia :
25.05.1923
Titul nadobudnutia
452 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 Ruttkay Kornel r. Ruttkay, Mokraď 2611/6, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
04.03.1951
Titul nadobudnutia
120 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Ruttkay Milan, Gen. Kordu 6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
05.02.1930
Titul nadobudnutia
693 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 Ruttkay Milan, Ing., Nábrežná 5, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
21.11.1937
Titul nadobudnutia
410 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
222 Ruttkay Milan, Jilemnického 2/29, Martin, SR
Dátum narodenia :
01.03.1941
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
304 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Ruttkay Ladislav, Ing., Hurbanova 6/2, Martin, SR
Dátum narodenia :
19.07.1954
Titul nadobudnutia
11 / 2043590
505 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
15/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 Ruttkay Miroslav, Francúzskych partizánov 82, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
04.06.1930
Titul nadobudnutia
698 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Ruttkay-Dauko Miroslav r. Ruttkay-Dauko, Ing., L.Dérera 2752/8,
Bratislava - Nové Mesto, PSČ 83101, SR
Dátum narodenia :
24.11.1941
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Ruttkay Miroslav, Ing., Dolná Kružná 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
14.05.1966
Titul nadobudnutia
608 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 Ruttkay Pavol, ul. J. G. Tajovského 3923/1, SR
Dátum narodenia :
12.08.1947
Titul nadobudnutia
836 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 Ruttkay Tibor r. Ruttkay, Mgr., Ruttkayovská 2766/3, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
27.05.1941
Titul nadobudnutia
391 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Ruttkay Vladimír, J. Kalinčiaka 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
25.07.1950
Titul nadobudnutia
1291 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Ruttkayová Anna, Námestie slobody 14/37, Humenné, SR
Dátum narodenia :
03.03.1943
Titul nadobudnutia
234 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 Ruttkayová Libuša r. Sucháčová, Karvaša a Bláhovca 3540/11, Vrútky,
SR
Dátum narodenia :
15.08.1929
Titul nadobudnutia
81 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 Ruttkayová Želmíra, Palárikova 1/68, Košice, SR
Dátum narodenia :
11.08.1941
Titul nadobudnutia
273 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Ruttkayová Želmíra r. Záborská, Ul. sv Cyrila a Metoda 10/6, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.02.1944
Titul nadobudnutia
259 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Rychnavská Viera, Dullova 54/10 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
24.03.1937
Informatívny výpis
330 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 Ruttkayová Viera, Karvaša a Bláhovca 41, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.12.1937
Titul nadobudnutia
144 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Ruttkay Tibor, Bélu Bartóka 1057/5, Rimavská Sobota, SR
Dátum narodenia :
13.04.1953
Titul nadobudnutia
820 / 2043590
20 / 2043590
16/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.03.1937
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Sekerka Eugen, Javornícka 17, Banská Bystrica, SR
Dátum narodenia :
20.03.1946
Titul nadobudnutia
316 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
244 Scholtz Dušan, Karvaša a Bláhovca 14, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
09.10.1954
Titul nadobudnutia
151 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 Sitárová Marta r. Bobrovská, Odbojárska 1, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
09.11.1941
Titul nadobudnutia
381 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 Slafkovská Valéria r. Ruttkayová, Karvaša a Bláhovca 50, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
08.06.1938
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 Sohlmannová Tatiana r. Ruttkayová, ul. Francúzskych partizánov 7,
Vrútky, SR
Dátum narodenia :
16.03.1945
Titul nadobudnutia
592 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
252 Šipková Danka, Čajkovského 3 8, Martin, SR
Dátum narodenia :
08.09.1948
Titul nadobudnutia
392 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
254 Šmiček Ladislav, Mládeže 10/9, Martin, SR
Dátum narodenia :
27.06.1957
Titul nadobudnutia
172 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
255 Šťastný Dušan, Ul. Karvaša a Bláhovca 23, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
02.05.1948
Titul nadobudnutia
796 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
257 Šuvadová Viera, Sklabiňa, č. 52, SR
Dátum narodenia :
17.10.1953
Titul nadobudnutia
9 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 Švrlo Vojtech, Štefánikova 8/4, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
03.09.1925
Titul nadobudnutia
422 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
259 Tarčák Ján, Ing., Mesačna 129/13, Žilina-Bánová, SR
Informatívny výpis
758 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
251 Šereššová Gizela r. Ruttkayová, Ul. Sládkovičova 2, SR
Dátum narodenia :
20.11.1932
Titul nadobudnutia
836 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 Šebová Miroslava r. Ruttkayová, Cyrila a Metoda 10/8, Vrútky, SR
Dátum narodenia :
29.04.1975
Titul nadobudnutia
1130 / 2043590
17/30
656 / 2043590
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
27.06.1951
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 Themárová Oľga r. Ruttkayová, J.Petrikovicha 4425/6, Martin, PSČ 036
01, SR
16.04.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
262 Thomka František, RSDr., Nálepkova 6, Martin, SR
16.07.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
118 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 Tupá Želmíra r. Nogová, Ul. Bajzova 2420/31, Žilina, SR
30.03.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
392 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Vaculíková Alena r. Čechová, MUDr., Haanova 3642/14, BratislavaPetržalka, PSČ 851 04, SR
25.01.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
200 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Valková Zdenka, Ing., Majerníka 3/33, Martin, SR
13.10.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
153 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Vargová Katarína, Cyrila a Metoda 8, Vrútky, SR
05.03.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
318 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Vichová Daša, Chotárna 3402/17, Martin-Priekopa, SR
17.07.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
180 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Vilk Fraňo, Medňanského 4 8, Martin, SR
11.05.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
52 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 Višňovcová Božena r. Gregorová, Karpatská 3107/6, Žilina, PSČ 010 08,
SR
29.03.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
202 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Vladár Ľubor, Cyrila a Metoda 6, Vrútky, SR
19.12.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
640 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Vladár Alexander, Cyrila a Metoda 6/67, Vrútky, SR
23.11.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
247 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Valentová Eva, Kozmonautov 31/11, Martin, SR
14.05.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
753 / 2043590
202 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
18/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
274 Waldová Viera r. Štiglitzová, Horné Rakovce 1396/26, Turčianske
Teplice, PSČ 039 01, SR
21.01.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Weissová Irena, Karvaša a Bláhovca 79, Vrútky, SR
02.10.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
173 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Wittyová Elena r. Sekerková, Turcová 2269/16, Vrútky, PSČ 038 61, SR
27.04.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
273 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Záborská Darina, Helsinská 4/2526 8, Martin, SR
18.06.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
452 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Záborský Eugen, Ul. Francúzskych partizánov 78, Vrútky, SR
27.06.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
273 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Záthurecký Jozef, Nábrežná 5/7, Vrútky, SR
14.02.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
128 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 Zeman Karol, Čachovský rad 14, Vrútky, SR
08.10.1914
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
54 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
284 Žuffová Anna, Pittsburská 21/47, Žilina, SR
13.03.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
116 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
286 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
17105 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
X 355/08 - rozhodnutie o oprave chyby - vz 645/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Vaníčková Kvetoslava r. Rojková, S.H.Vajanského 3268/4, Vrútky, PSČ
038 61, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
27.06.1951
Poznámka
Titul nadobudnutia
9 / 16080
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 1956/04-17D 610/02-vz 689/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Mráziková Janka r. Sekerková, Kernova 3/24, Martin, PSČ 036 01, SR
20.08.1955
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
866 / 2043590
Z 2474/01-Rozhodnutie OPPLH-C-2000/00993-BL-vz 104/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
277 Woloszynová Danuša, Stropkovská 45, Košice, SR
12.09.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4464 / 2043590
19/30
313 / 2043590
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20.08.1955
Z 2361/05-21D 220/2005-vz 24/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
296 Mičková Viera r. Mičková, Záhradnícka 2822/3, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
08.09.1954
Titul nadobudnutia
Z 1203/05-21D 806/2004-vz 106/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
297 Medvecká Danica r. Ruttkayová, Karvaša a Bláhovca 17, Vrútky, PSČ
038 61, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
04.10.1961
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 5360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 467/2003-D 1206/01-vz135/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
299 Medvecká Danica r. Ruttkayová, Karvaša a Bláhovca 17, Vrútky, PSČ
038 61, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
04.10.1961
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
263 / 16080
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 467/2003-D 1206/01-vz135/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
301 Ruttkay Milan r. Ruttkay, PhDr., Jilemnického 2, Martin, PSČ 036 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
29.07.1964
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
303 Ruttkay Gabriel r. Ruttkay, Karpatská 3116/8, Žilina, SR
Informatívny výpis
3 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 2748/05-21D 629/2004-vz 154/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Ruttkay Libor r. Ruttkay, Jilemnického 2, Martin, PSČ 036 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
25.11.1975
Poznámka
263 / 16080
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 467/2003-D 1206/01-vz135/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
300 Ruttkay Vladimír, Úzka 2698/3, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
01.03.1967
Poznámka
3 / 5360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 467/2003-D 1206/01-vz135/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
298 Ruttkay Vladimír, Úzka 2698/3, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
01.03.1967
Poznámka
745 / 2043590
20/30
100 / 2043590
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.02.1952
Osvedčenie o dedičstve 21D 215/2005 zo dňa 9.11.2005-č.Z
2801/05-vz 409/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
304 Bohošová Naďa r. Jurčíková, Komenského 265/32, Komárno, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
13.06.1950
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Osvedčenie o dedičstve 21D 356/2004 zo dňa 16.12.2004-č.Z 123/05-vz 438/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
305 Deáková Ivana r. Jurčíková, Čapajevova 3945/1, Martin, PSČ 036 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
23.05.1956
Poznámka
Titul nadobudnutia
372 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 647/2005 zo dňa 12.5.2006-č.Z
1332/06-vz 588/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
307 Nemec Michal r. Nemec, Dolná Kružná 2627/10, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
22.11.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
9 / 32160
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Osvedčenie o dedičstve 21D 548/2006 zo dňa 14.3.2007-č.Z 1016/2007-vz 593/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Ruttkayová Libuša r. Sucháčová, Karvaša a Bláhovca 3540/11, Vrútky,
PSČ 03861, SR
Dátum narodenia :
15.08.1929
Titul nadobudnutia
2091428 / 205380795
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08/týka
sa podielu 80/8040/
Osvedčenie o dedičstve 28D 158/2005 zo dňa 17.12.2005 aj opravné zo dňa 3.11.2006-č.Z
416/06-vz 109/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Korda Eugen r. Korda, D.Makovického 5188/26, Martin-Záturčie, PSČ
036 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
26.10.1942
Poznámka
242 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 382/2005 zo dňa 25.1.2006-č.Z 399/06-vz 662/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
309 Majerčíková Mária r. Ruttkayová, Rázusova 794/15, Nitra-Staré Mesto,
SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
25.05.1946
Poznámka
242 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 382/2005 zo dňa 25.1.2006-č.Z 399/06-vz 662/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
308 Nemcová Miriam r. Nemcová, SNP 901/19, Turany, PSČ 038 53, SR
Dátum narodenia :
22.09.1982
Titul nadobudnutia
3 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Osvedčenie o dedičstve 21D 356/2004 zo dňa 16.12.2004-č.Z 123/05-vz 438/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
306 Tesárková Viera r. Ruttkayová, Hečkova 2425/38, Žilina, SR
Dátum narodenia :
27.06.1942
Titul nadobudnutia
3 / 4020
177 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 291/2004 zo dňa 23.6.2006-č.Z 1740/2006-vz 129/08
Vlastník
21/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
312 Hantšoková Janka r. Sekerková, MVDr., Hlavná 21, Tesárske MlyňanyMlyňany, SR
12.11.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 22D 266/2007 zo dňa 16.8.2007-č.Z 2620/07-vz 248/07
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
313 Ruttkay Jozef r. Ruttkay, Ul.Dúbravy 225, Lipovec, SR
29.03.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
147 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 332/2007 zo dňa 27.9.2007-č.Z 2769/2007-vz 267/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
314 Kazár Miroslav r. Kazár, Nadsadie 9390/5, Martin-Záturčie, PSČ 03601,
SR
05.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4465 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 461/2007-č.Z 3633/2007-vz 324/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
316 Greksáková Tamara r. Koričanská, Topoľova 3660/16, Bratislava-Staré
Mesto, PSČ 811 04, SR
08.01.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4021 / 2043590
Z 489/08 - osvedčenie o dedičstve 21D 448/2007 - 61 - VZ 509/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
321 Škreková Eva r. Kušická, B.Nemcovej 960/67, Veľký Krtíš, SR
Duplicitný vlastník
04.11.1960
Dátum narodenia :
Poznámka
477 / 2043590
Z 825/08 - Osvedčenie o dedičstve č. 25D 742/07 - vz 481/08;
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
319 Habiňáková Elena r. Jesenská, Martinská 3075/4, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
22.09.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
127 / 2043590
Z 491/08 - osvedčenie o dedičstve 21D/473/2007-vz 450/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
318 Ferenčík Ladislav r. Ferenčík, Ing., Haškova 6652/51, Banská Bystrica,
SR
13.01.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 394/2007-č.Z 3340/07-vz 298/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
315 Yaron Schimon Nir, Hgdud Haivry st., 39, Kiriyat Haiin, Izrael
16.06.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
107 / 2043590
1 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Darovacia zmluva č.V 1698/08 zo dňa 25.6.2008-vz 519/08
Správca
Účastník právneho vzťahu:
322 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15, SR
IČO :
/
K vlastníkovi č.54 a 286 je správa ku všetkým nehnuteľnostiam - X 355/08 - vz 645/08
Účastník právneho vzťahu:
323 Čsl.štát
Duplicitný vlastník
Identifikátor :
Poznámka
Titul nadobudnutia
Vlastník
1826 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie
rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Vyvlastňovacie rozhodnutie č.378/65-66 Výst.-vz 11/70-č.Z 2695/08-vz 691/08-vz 874/08
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
324 Maťašovský František r. Maťašovský, Ing., Karvaša a Bláhovca 5336/
50 C, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Duplicitný vlastník
Informatívny výpis
22/30
5 / 4020
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Poznámka
Titul nadobudnutia
19.03.1952
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 973/08 - Osvedčenie o dedičstve č. D 442/00 - vz 881/08;
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Maťašovský Jozef, Ing., Zelená 3739/11, Martin, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
09.05.1943
Poznámka
Titul nadobudnutia
5 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08
Z 973/08 - Osvedčenie o dedičstve č. D 442/00 - vz 881/08;
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Šragová Eva r. Miklianová, Tyršovo nábrežie 1677/3, Košice-Staré
mesto, SR
Dátum narodenia :
16.08.1940
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 17D 485/2008-č.Z 2988/08-vz 911/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Miklian Milan r. Miklian, 1.čsl.brigády 3243/23, Vrútky, PSČ 03861, SR
Dátum narodenia :
12.11.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
334 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 38D 90/08, č.Z 1089/09 vz 477/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Kramárová Zuzana r. Slafkovská, Gen. A. Kordu 3310/3, Vrútky, PSČ
Informatívny výpis
1 / 4020
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08-vz
433/09
Osvedčenie o dedičstve 17D 1185/08-č.Z 839/09-vz 433/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Ruttkay Eugen, Ing., Lisková, č. 746, SR
Dátum narodenia :
28.10.1965
Titul nadobudnutia
339 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 299/2008-č.Z 3389/2008-vz 110/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Lamoš Roman r. Lamoš, J.Alexyho 9763/6, Martin-Košúty, PSČ 036 01,
SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
11.11.1966
Poznámka
39839928 / 1643046360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08/týka
sa podielov 183/8040 a 3/2680-č.Z 3092/08-vz 69/09
Osvedčenie o dedičstve 17D 547/2007-č.Z 3092/08-vz 69/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Faglicová Margita r. Ruttkayová, J.Š.Šikuru 4761/5, Martin, PSČ 03601,
SR
Dátum narodenia :
12.07.1962
Titul nadobudnutia
118 / 2043590
Z 3011/08 - Osvedčenie o dedičstve č. 17D 213/08 - vz 930/08;
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Žuchová Emília r. Belicová, Francúzskych partizánov 2993/54, Vrútky,
PSČ 03861, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
06.08.1950
Poznámka
210 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 485/2008-č.Z 2988/08-vz 911/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Štáliková Margareta r. Thomková, Partizánska 409/9, Turčianske
Teplice, PSČ 039 01, SR
Dátum narodenia :
27.03.1963
Titul nadobudnutia
210 / 2043590
23/30
1054 / 2043590
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23.04.1965
Osvedčenie o dedičstve 17D 995/2008-č.Z 962/09-vz 483/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 Šantrochová Marta r. Szabová, MUDr., M.Dulu 4924/48, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
05.03.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 22D 148/2009-č.Z 2402/09-vz 817/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 Lőrinc Igor r. Lőrinc, Ing., J.Mazúra 4428/4, Martin, PSČ 036 01, SR
02.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
429 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 24D/76/09-Z 606/10-vz 347/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 Kurhajec František r. Kurhajec, Šafárikova 4109/10, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
08.10.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
502 / 6130770
Osvedčenie o dedičstve 23 D 4/09-Z 1534/10-vz 647/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
347 Kurhajec Bohumil r. Kurhajec, Ing., Horná 4572/23, Vrútky, PSČ 038 61,
Informatívny výpis
664 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 1074/09-Z 1477/10-vz 608/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
346 Kurhajec František r. Kurhajec, Šafárikova 4109/10, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
08.10.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
139 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 72/09-Z 582/10-vz 360/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 Belláková Magdaléna r. Kleinová, Palackého 16, Martin, PSČ 03601, SR
12.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
139 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 72/09-Z 582/10-vz 360/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 Kurhajec Ján r. Kurhajec, Lipová 2372/2, Vrútky, PSČ 038 61, SR
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
141 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 72/09-Z 582/10-vz 360/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Kurhajec Bohumil r. Kurhajec, Ing., Horná 4572/23, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
03.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
283 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 15D 135/09-Z 2611/09-vz 116/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 Grúň Martin r. Grúň, J.Hertela 265/13, Trstená, SR
05.12.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4346 / 2043590
Darovacia zmluva č.V 3941/09 zo dňa 23.11.2009-vz 950/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 Štrba Vladimír r. Štrba, Berlínska 1679/6, Žilina, PSČ 010 08, SR
27.09.1985
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
113 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 395/2009-č.Z 2438/2009-vz 845/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 Radolcová Iveta r. Ruttkayová, Ing., Helsinská 4169/23, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
19.04.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
134 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 436/2009-č.Z 2432/09-vz 822/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 Scheer Vladimír r. Scheer, Ing., Minská 4174/7, Martin-Priekopa, PSČ
036 08, SR
29.08.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
59 / 2043590
24/30
502 / 6130770
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
03.03.1952
Osvedčenie o dedičstve 23 D 4/09-Z 1534/10-vz 647/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 Kurhajec Ján r. Kurhajec, Lipová 2372/2, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
04.03.1960
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 23 D 4/09-Z 1534/10-vz 647/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 Lamoš Peter r. Lamoš, Ing., Partizánska cesta 407/5, Rajecké Teplice,
PSČ 013 13, SR
Dátum narodenia :
06.10.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08-Z
683/11-vz 334/11
Osvedčenie o dedičstve 30 D 744/09-Z 683/11-vz 334/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 Zboranová Emília r. Rizmanová, Hečkova 2534/20, Žilina, SR
Dátum narodenia :
23.07.1941
Titul nadobudnutia
2384 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 30 D 744/09-Z 683/11-vz 334/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 Vicenová Henrieta r. Mihálová, Kafendova 3364/10, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
25.07.1974
Titul nadobudnutia
713 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 133/11-Z 1790/11-vz 472/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 Bohušová Adriana r. Ruttkayová, Kratinova 2350/53, Martin-Priekopa,
PSČ 036 08, SR
Informatívny výpis
130 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 344/10-Z 56/11-vz 244/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 Zboranová Emília r. Rizmanová, Hečkova 2534/20, Žilina, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
23.07.1941
Poznámka
681 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 565/10-Z 3984/10-vz 1236/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 Frkáňová Irena r. Matejíčková, J.Martáka 3795/23, Martin-Priekopa, PSČ
036 01, SR
Dátum narodenia :
18.10.1944
Titul nadobudnutia
44 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 23D/55/2010-Z 3332/10-vz 1183/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 Ruttkay Alexander r. Ruttkay, Tatranská 109, Banská Bystrica, PSČ 974
11, SR
Dátum narodenia :
12.09.1962
Titul nadobudnutia
9 / 32160
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08-vz
972/10
Osvedčenie o dedičstve 17D/1131/08-Z 2761/10-vz 972/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 Ruttkayová Jelena r. Záveská, Izabely Textorisovej 4534/1, Martin, PSČ
036 01, SR
Dátum narodenia :
16.12.1954
Titul nadobudnutia
401 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D/201/2010-Z 2531/10-vz 953/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 Korda Michal r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
16.05.1988
Poznámka
502 / 6130770
25/30
836 / 2043590
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16.10.1975
V 2032/11-darovacia zmluva,vklad zo dňa 7.7.2011-vz 627/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Lichner Martin r. Lichner, P. Mudroňa 605/34, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
16.09.1970
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 23 D 255/10-Z 2420/11-vz 703/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Farkaš Juraj r. Farkaš, Mierová 6, Stará Ľubovňa, PSČ 064 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
16.02.1976
Poznámka
Titul nadobudnutia
729 / 2043596
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 Ruttkay Michal r. Ruttkay, Ul. Horná Kružná 2726/7, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Informatívny výpis
729 / 2043596
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
367 Ruttkay Miroslav r. Ruttkay, Puškinova 4610/3, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
15.04.1972
Titul nadobudnutia
729 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 Daubnerová Katarína r. Ruttkayová, Devínska 4507/17, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
08.05.1967
Titul nadobudnutia
242 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 364/2011-Z 4279/11-vz 277/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 Zacharová Beáta r. Ruttkayová, P.V.Rovnianka 5194/1, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
29.04.1964
Titul nadobudnutia
255 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 18 D 208/2011-Z 5070/11-vz 135/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 Komín Anton r. Komín, Partizánska 2924/43, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
26.07.1963
Titul nadobudnutia
167 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 18 D 64/2011-Z 4586/11-vz 101/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
363 Čamborová Viera r. Lamošová, Ul. lesná 2383/33, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
Dátum narodenia :
15.03.1971
Titul nadobudnutia
192 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 525/2011-Z 4846/11-vz 94/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 Mjartanová Katarína r. Tuláková, I.československej brigády 3240/13,
Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
23.10.1969
Titul nadobudnutia
52 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D/160/2011-Z 3974/11-vz 1044/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Scholtz Branislav r. Scholtz, J.Kronera 3951/20, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
12.07.1980
Titul nadobudnutia
9 / 2010
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08-Z
4594/10-vz 865/11
Osvedčenie o dedičstve 13D/429/2010-Z 4594/10-vz 865/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 Ivašková Katarína r. Hermysová, P.V.Rovnianka 5136/13, MartinZáturčie, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
29.07.1967
Titul nadobudnutia
302 / 2043590
26/30
729 / 2043596
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
07.10.1978
Osvedčenie o dedičstve 21D 21/2008-Z 1533/12-vz 402/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 Ruttkay-dauko Miroslav, Ing., Ladislava Dérera 2752/8, Bratislava, PSČ
831 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
24.11.1941
Poznámka
Titul nadobudnutia
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08-vz
493/12
Osvedčenie o dedičstve 30 D /43/2012-Z 1887/12-vz 493/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 Ruttkay-dauko Miroslav, Ing., Ladislava Dérera 2752/8, Bratislava, PSČ
831 01, SR
Dátum narodenia :
24.11.1941
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
189 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 18 D/520/2012 - Z 218/13 - vz 203/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 Poláková Lýdia r. Turčanská, 013 03, Krasňany, č. 337, SR
Dátum narodenia :
09.10.1946
Titul nadobudnutia
43 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D/508/2012 -Z 28/13 - vz 126/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Loffajová Viera r. Turčanská, Pittsburgská 1672/2, Žilina, PSČ 010 08,
SR
Dátum narodenia :
24.10.1940
Titul nadobudnutia
2473 / 2043590
V 4294/12- darovacia zmluva, vklad zo dňa 11.1.2013- vz 53/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 Ivaničová Ingrid r. Šišitková, PhDr., Tomášikova 4020/4, Martin, PSČ
036 01, SR
Dátum narodenia :
04.07.1963
Titul nadobudnutia
307 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 106/2012 -Z 3248/12-vz 892/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 Holečková Silvia r. Roxerová, Štvrť Čajkovského 3736/13, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
Dátum narodenia :
26.03.1966
Titul nadobudnutia
578 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21D 169/2011-Z 2934/12-vz 846/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Hámoš Milan r. Hámoš, akad.arch., Gercenova 1155/3, Bratislava, PSČ
851 01, SR
Dátum narodenia :
14.08.1955
Titul nadobudnutia
304 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 24D 139/2011-Z 2770/12-vz 807/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
373 Nack Peter, JUDr., Ul. J. Murgaša 1317/14, Michalovce, PSČ 071 01, SR
Dátum narodenia :
19.02.1960
Titul nadobudnutia
168 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17D 601/2011-Z 2368/12-vz 605/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 Matisová Mária r. Matisová, Mgr., Trieda Hradca Králové 3889/3,
Banská Bystrica, PSČ 974 04, SR
Dátum narodenia :
06.07.1974
Titul nadobudnutia
9 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 30 D /43/2012-Z 1887/12-vz 493/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 Záborský Ľubomír r. Záborský, Ing., Puškinova 4616/1, Martin, PSČ 036
01, SR
Dátum narodenia :
09.03.1955
Titul nadobudnutia
5 / 2010
189 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 18 D/520/2012 - Z 218/13 - vz 203/13
Vlastník
27/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
379 Brisudová Jarmila r. Čechová, Sv.Cyrila a Metoda 3421/14, Vrútky, PSČ
038 61, SR
Dátum narodenia :
20.03.1950
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 18 D /511/2012 - Z 304/2013 -
vz 358/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
380 Rišiaň Miroslav r. Rišiaň, Björnsonova 4807/5, Martin, PSČ 036 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
22.10.1959
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 18 D 617/12 - Z 1525/12 - vz 492/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
387 Šantrochová Marta r. Szabová, MUDr., M.Dulu 4924/48, Martin-
Informatívny výpis
3 / 5360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08 vz
221/13
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/12 - Z 362/13 - vz 221/13
Osvedčenie o dedičstve 18 D 617/12 - Z 1525/12 - vz 492/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
386 Bobová Zdenka r. Šantrochová, Horná 5368/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
21.10.1948
Titul nadobudnutia
3 / 5360
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08 - vz
221/13
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/12 - Z 362/13 - vz 221/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
385 Rišiaň Ľubomír r. Rišiaň, Vigľašská 3034/4, Bratislava, PSČ 851 07,
SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
19.12.1964
Poznámka
281 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/12 - Z 362/13 - vz 221/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
384 Rišiaň Miroslav r. Rišiaň, Björnsonova 4807/5, Martin, PSČ 036 01, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
22.10.1959
Poznámka
281 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/12 - Z 362/13 - vz 221/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
383 Rišiaň Ľubomír r. Rišiaň, Vigľašská 3034/4, Bratislava, PSČ 851 07,
SR
Dátum narodenia :
19.12.1964
Titul nadobudnutia
183 / 8040
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08 - vz
221/13
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/12 - Z 362/13 - vz 221/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
382 Rišiaň Miroslav r. Rišiaň, Björnsonova 4807/5, Martin, PSČ 036 01, SR
Dátum narodenia :
22.10.1959
Titul nadobudnutia
183 / 8040
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená-údaje katastra
sa nesmú používať/§ 71 ods.3 katastrálneho zákona/vlastník je duplicitný s vlastníkom z
LV 1268,r.č.323-č.Z 2695/08-vyvlastňovacie rozhodnutie č.j.378/65-66-Výst.-vz 874/08 - vz
221/13
Osvedčenie o dedičstve 17 D 471/12 - Z 362/13 - vz 221/13
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
381 Rišiaň Ľubomír r. Rišiaň, Vigľašská 3034/4, Bratislava, PSČ 851 07,
SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
19.12.1964
Poznámka
172 / 2043590
28/30
58 /
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
387 Šantrochová Marta r. Szabová, MUDr., M.Dulu 4924/48, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
05.03.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 18 D 617/12 - Z 1525/12 - vz 492/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 Rusková Jolana r. Hahnová, Kolónia Hviezda 10677/131A, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
14.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
664 / 14305130
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 Korda Lukáš r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
23.01.1993
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
664 / 14305130
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 Korda Tomáš r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
07.02.1991
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
664 / 14305130
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
398 Kordová Lucia r. Kordová, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61,
SR
11.09.1989
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
664 / 14305130
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 Korda Michal r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
16.05.1988
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
51 / 2043590
Osvedčenie o dedičsve 30 D/ 474 /2012 - Z 1585/14 - vz 453/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 Korda Miroslav r. Korda, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038 61, SR
22.05.1987
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
134 / 2043590
Uznesenie OS v Martine 17D/539/2012 - Z 551/14 - vz 268/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 Ruttkayová Katarína r. Záthurecká, doc.Dr.CSc., Kadnárová 2517/47,
Bratislava, PSČ 831 51, SR
14.03.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1313 / 2043590
V 5007/13 - darovacia zmluva, vklad zo dňa 24.2.2014 - vz 163/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 Lörinc Miroslav r. Lörinc, Gen.Alexandra Kordu 3309/2, Vrútky, PSČ
038 61, SR
10.04.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
337 / 2043590
Osvedčenie o dedičstve 21 D 213/2007 - Z 86/2008 - vz 19/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Ruttkay Juraj r. Ruttkay, Mgr.art., sv.Cyrila a Metoda 3416/8, Vrútky,
PSČ 038 61, SR
16.03.1978
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
334 / 2043590
Uznesenie 18D/622/2012 - Z 3385/13 - vz 1061/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 Hrivnák Ľubomír r. Hrivnák, RNDr.PhD., Trieda Hradca Králové 3893/2,
Banská Bystrica, PSČ 974 04, SR
14.01.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
37 / 4020
Osvedčenie o dedičstve 17D 225/13 - Z 2904/13 - vz 919/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 Kubička Tibor r. Kubička, Mgr.art., A. Medňanského 2360/2, MartinPriekopa, PSČ 036 08, SR
15.02.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
58 / 2043590
664 / 14305130
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
29/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
401 Kordová Dominika r. Kordová, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038
61, SR
Dátum narodenia :
09.09.1995
Titul nadobudnutia
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 Kordová Patrícia r. Kordová, Dolná Kružná 2645/46, Vrútky, PSČ 038
61, SR
Dátum narodenia :
22.04.1997
Titul nadobudnutia
664 / 14305130
Uznesenie 18D 209/13 - Z 1667/14 - vz 467/14
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 Hreptová Eva r. Veselovcová, Lesná 2784/13, Vrútky, PSČ 038 61, SR
Dátum narodenia :
22.09.1946
Titul nadobudnutia
664 / 14305130
713 / 2043590
Osvedčenie o dedičsve 17 D 360 /2013 - Z 1685/14 - vz 498/14
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
350 Exekučný príkaz č.EX 3041/10 na zriadenie exekučného záložného práva,Exekútorský úrad
Bratislava,JUDr.Rudolf
Krutý,na pozemky reg.C KN parc.č.2003/161,2004/2
v podiele 9/32160 v prospech oprávneného:POHOTOVOSŤ
s.r.o.,Pribinova 25,811 09 Bratislava,IČO:35807598-Z 2046/11
zápis vykonaný dňa 24.5.2011-vz 492/11
Iné údaje:
PKN.VL.1435
Na por.č.33:Žiadosť o zmenu priezviska
GP 82/2000.,GP 190/2004.,
/Z pkn.p.2004/
38
46
54
78
146
152
155
170
171
216
224
260
265
271
274
276
286
310
322
324
377
Zmena adresy-R 116/12-vz 247/12
R 348/07-Zmena osobných údajov-vz 383/08
Pod por.č.322 je k vlastníkovi uvedený správca ku všetkým nehnuteľnostiam - vz 645/08
R 340/12- zmena osobných údajov; vz 492/12
Zmena adresy-R 319/11-vz 779/11
R 228/05-Zmena adresy-vz 598/05
Zmena adresy-R 463/11-vz 960/11
Zmena adresy-R 116/12-vz 247/12
R 127/14 - zmena adresy - vz 314/14
Zmena adresy-R 592/10-vz 996/10
R 348/07-Zmena osobných údajov-vz 383/08
R 182/09-Zmena adresy-vz 734/09
Zmena adresy-R 224/11-vz 506/11
R 198/14 - zmena adresy - vz 309/14
Zmena adresy-R 394/12-vz 721/12
Zmena adresy-R 225/10-vz 571/10
Pod por.č.322 je k vlastníkovi uvedený správca ku všetkým nehnuteľnostiam - vz 645/08
Zmena adresy-R 38/10-vz 249/10
K vlastníkovi č.54 a 286 je správa ku všetkým nehnuteľnostiam - X 355/08 - vz 645/08
R 126/14 - zmena adresy - vz 305/14
Zmena adresy - R 551/13 - vz 1088/13
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
30/30
Aktualizácia katastrálneho portálu:
28.08.2014
Download

LV 1268 - komposesorat.sk