Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
KATEDRA OBCHODNÉHO PODNIKANIA
POZÝVA
na 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
„MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD
A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA“
23. - 24. 10. 2014
KOŠICE
HLAVNÉ ZAMERANIE KONFERENCIE
Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala
Tkáča, CSc.
Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov a praktických skúseností manažérov,
marketingových a obchodných odborníkov, ako aj odborníkov sociálnych vied súvisiacich s trendmi
marketing manažmentu, obchodu a sociálnych aspektov podnikania, oboznámenie sa s ich vývojom a
možnosťami implementácie v praxi. Konferencia je určená vedecko-pedagogickým pracovníkom vysokých
škôl, doktorandom a odborníkom z praxe. Vítaní sú aj vysokoškolskí študenti adekvátnych študijných
programov. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s
praxou, skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, networkingu a vzájomnému pozitívnemu
inšpirovaniu odborníkov z praxe, vedeckých, pedagogických pracovníkov a študentov.
Sekcie:
 Marketing a obchod
 Manažment a sociálne vedy
 Finančné riadenie podnikov
 Mladí vedeckí pracovníci
Konferencia je pripravovaná v spolupráci s projektom Digital Cooperatives (E-COOP), ktorý je
spolufinancovaný z EFRR a umožnený prostredníctvom programu INTERREG IVC. Tento projekt sa
zameriava na zmiernenie tzv. digitálnej priepasti a inklúziu znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom
vytvoriť čo najlepšie praktiky na podporu používania digitálnych technológií pri vykonávaní
sprostredkovateľských služieb zameraných najmä na občanov.
Medzinárodný vedecký výbor konferencie:
 dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. – dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, SK
 prof. zw. Magorzata BEDNARCZIK – Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakowie, PL
 prof. Dr. Richard STURN - Universität Graz, AT
 prof. Dr. Anabel TERNÈS - International Management University, DE
 prof. RNDr. Jozef HVORECKÝ, PhD. - Vysoká škola manažmentu, SK
 prof. Andrzej SZROMNIK – Universitet ekonomiczny v Krakowie, PL
 prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 prof. Ing. Igor LIBERKO, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, SK
 prof. Ing. Iveta UBREŽIOVÁ, CSc. - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SK
 prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc. – Technická univerzita v Košiciach, SK
 prof. dr hab. Grzegorz OSTASZ - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, PL
 dr hab. inż. Łukasz POPŁAWSKI, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, PL
 prof. nadzw dr. hab. Pawel MARZEC – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PL
 doc. Ing. Pavel ŠTRACH, PhD. & PhD. – ŠKODA AUTO, a. s. Vysoká škola, Mladá Boleslav, CZ
 doc. Ing. Stanislava GROSOVÁ, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZ
 doc. Ing. Marie PASEKOVÁ, PhD. - Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, CZ
 Dr. Hajnalka CSÁFOR, PhD. - Eszterházy Károly Foiskola, HU
Programový výbor konferencie:
 prof. Ing. Vanda LIESKOVSKÁ, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 doc. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD. - Technická univerzita v Košiciach, SK
 doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA - České vysoké učení technické v Praze, ČR
 Ing. Sameer ABDO ALRABEEI, PhD., YEM
 Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Michal TKÁČ, PhD. – Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Jana DZURIČKOVÁ - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Radka FABINYOVÁ - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Iveta PASTORČAKOVÁ - Technická univerzita v Košiciach, SK
Organizačný výbor:
 Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD. - predseda organizačného výboru, Ekonomická univerzita v
Bratislave, SK
 prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD., PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 doc. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Adela FERANECOVÁ, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Jozef GAJDOŠ, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Branislav LAJOŠ, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Jana NAŠČÁKOVÁ, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Mariana IVANIČKOVÁ - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
 Ing. Alžbeta THIESSEN - Ekonomická univerzita v Bratislave, SK
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Termín konania
23. - 24. október 2014
Miesto konania
Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Tajovského 13
041 30 Košice
Rokovací jazyk
slovenský, český, anglický, poľský
Účastnícky poplatok
20 € - stravná jednotka (obed, občerstvenie) a večerné dialógy
Platba sa realizuje v hotovosti alebo bankovým prevodom. Potrebné informácie k zrealizovaniu platby sú
dostupné na webovej stránke konferencie: http://mts-conference.euke.sk. Účastníkom, ktorí uskutočnia
platbu bankovým prevodom, bude pri registrácii odovzdaná faktúra. V prípade platby v hotovosti bude
faktúra zaslaná dodatočne.
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Termín uzávierky prihlášok a zaslania abstraktu: do 15. 9. 2014
Termín zaslania príspevku: od 17.9. do 1.10. 2014
Termín zaplatenia poplatku: do 1.10.2014
Prihlášky s abstraktom príspevku a príspevky zasielajte pomocou formulára v online podobe na stránke
konferencie - http://mts-conference.euke.sk.
UBYTOVANIE
Ubytovanie si účastník hradí sám. Účastníci konferencie sa môžu ubytovať v hoteloch v blízkosti školy,
resp. v historickom centre Košíc.
Bližšie informácie alebo pomoc s ubytovaním Vám môže poskytnúť koordinátor pre zabezpečenie
ubytovania - Ing. Jana Naščáková, PhD. ([email protected]).
Viac na stránke: http://mts-conference.euke.sk/?page_id=137 alebo http://www.hotel-kosice.sk/.
PROGRAM KONFERENCIE
23. 10. 2014
08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 09:30 Slávnostné otvorenie konferencie
09:30 – 11:30 Rokovanie v pléne
11:30 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Rokovanie v sekciách
14:30 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:30 Rokovanie v sekciách
18:00 – 20:00 Večerné dialógy
24. 10. 2014
08:00 – 09:30 Rokovanie v sekciách
09:30 – 10:00 Prestávka
10:00 – 11:30 Rokovanie v sekciách
11:30 – 12:00 Slávnostné uzatvorenie konferencie
Kontakt:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Katedra obchodného podnikania
Tajovského 13
040 23 Košice
Slovenská republika
Tel.: + 421 55 722 3111
http://mts-conference.euke.sk/
[email protected]
Download

stiahnuť - Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach