ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU (23-24 Ekim 2014) DUYURUSU
Değerli Coğrafyacılar, Coğrafyaya Yakın İlgi Duyan Değerli Bilim İnsanları ve
Uygulayıcılar,
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) olarak ulu
önder Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” veciz sözüyle taçlanan Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde 23-24 Ekim 2014 Perşembe ve Cuma günlerinde “TÜCAUM VIII. COĞRAFYA
SEMPOZYUMU” nu gerçekleştireceğiz. Sempozyum, yurt içindeki üniversitelerden ve diğer
kurumlardan katılan araştırıcı ve uygulayıcılarla yurt dışından davetli konuşmacıların katılımıyla
yedi seksiyon halinde düzenlenecektir. Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi 30 Nisan 2014’ tür.
Bildiri özetleri ve kabul edilen bildirilerin tam metinleri ilgili seksiyonun yöneticisine gönderilecektir.
Seksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Siz değerli araştırmacılara saygı
ile duyurulur.
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
TÜCAUM Müdürü
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“JEOMORFOLOJİ VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU”
Düzenleyiciler: Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU - Prof. Dr. Uğur DOĞAN
JEOMORFOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Konular:














Arazi evrimi: Uzun dönemli jeomorfoloji
Ayrışma ve ayrışmayla ilişkili yerşekilleri
Flüvyal Jeomorfoloji
Glasyal ve Glasyo-flüvyal Jeomorfoloji
Periglasyal Jeomorfoloji
Eolien Jeomorfolojisi
Kıyı Jeomorfolojisi
Karst Jeomorfolojisi
Göl jeomorfolojisi
Tektonik jeomorfoloji
Volkan jeomorfolojisi
Uygulamalı Jeomorfoloji
-Kıyı aşınması
-Kıyı yönetimi
-Toprak aşınması
-Doğal Afetler
-Akarsu yönetimi
-Çevre planlamasında jeomorfoloji
-Çevre yönetiminde jeomorfoloji
Jeoarkeoloji
Jeolojik ve jeomorfolojik miras
PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI
Konular:



Kuvaterner Jeomorfolojisi
Paleoiklim ve paleovejetasyon araştırmaları
Jeokronoloji
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“JEOMORFOLOJİ VE PALEOCOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU”
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc olarak
hazırladıkları bildiri özetlerini e-posta yoluyla Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU’na
([email protected]) göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı,
çalışmanın amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve üç adet anahtar kelimeyi içermelidir. Yazarlar
bildiri özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan, kurumsal ve iletişim bilgilerini de
sunmalıdırlar. Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için yazarların başvuru sırasında
belirtmiş oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1210
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Prof. Dr. Uğur DOĞAN
E-Posta: [email protected], [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1248
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİZİKİ ORTAMLA ETKİLEŞİMİ SEKSİYONU”
Düzenleyici: Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU
Konular:






İklim değişikliği ve jeomorfoloji
İklim değişikliği ve su kaynakları
İklim değişikliği ve doğal afetler
İklim değişikliği ve yaban hayatı-biyoçeşitlilik
İklim değişikliği ve toprak
İklim değişikliği modellemeleri
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc
olarak hazırladıkları bildiri özetlerini e-posta yoluyla Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU’na
([email protected]) göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı,
çalışmanın amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve üç adet anahtar kelimeyi içermelidir.
Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan, kurumsal ve iletişim
bilgilerini de sunmalıdırlar. Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için yazarların
başvuru sırasında belirtmiş oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Doç. Dr. Necla TÜRKOĞLU
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1218
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“YÖNETSEL COĞRAFYA, ARAZİ KULLANIMI, PLANLAMA, CBS UYGULAMALARI SEKSİYONU”
Düzenleyiciler: Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR – Öğr. Gör. Dr. Rüya BAYAR
Konular:










Yönetsel coğrafya- yönetim bilimleri ve planlama etkileşimi.
Mülki idarede yönetsel kademelenmenin mekansal boyutu ve optimal
ölçek sorunu.
Mülki idare bölümleriyle yerel yönetim alanlarındaki sınır sorunları.
Büyükşehir belediyeli illerde ve büyükşehir belediyesi bulunmayan
illerde yönetsel işleyişin mekânsal etkileri
Mülki idare ve yerel yönetim alanlarında yönetsel planlama.
Arazi kullanım çalışmalarında yeni yöntemler ve teknikler.
Tarihsel süreçte arazi kullanımında meydana gelen mekânsal değişimler.
Kırsal arazi kullanımı ve planlaması.
Şehir içi arazi kullanımı ve planlaması.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanım alanları ve uygulamalı örnekleri.
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc olarak
hazırladıkları bildiri özetlerini e-posta yoluyla Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR’a
([email protected]) göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı,
çalışmanın amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve üç adet anahtar kelimeyi içermelidir. Yazarlar
bildiri özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan, kurumsal ve iletişim bilgilerini de
sunmalıdırlar. Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için yazarların başvuru sırasında
belirtmiş oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1211
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Öğr. Gör. Dr. Rüya BAYAR
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1245
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“DOĞAL KAYNAKLAR, ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE SORUNLARI SEKSİYONU”
Düzenleyiciler: Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU - Doç. Dr. Mutlu YILMAZ
Konular:
























Ormanlar
Toprak
Su kaynakları
Yaban yaşamı
Madenler
Enerji kaynakları
Fosil yakıtlar
Yenilenebilir enerji kaynakları
Enerji politikaları
Enerji verimliliği
Enerji ve çevre
Atık yönetimi
Deniz ve kıyı yönetimi
Korunan alanların yönetimi
Kültürel miras alanlarının yönetimi
Çevresel etki değerlendirmesi
Stratejik çevresel etki değerlendirmesi
Çevre koruma politikaları
Küresel iklim değişikliğinin insan yaşamı üzerindeki etkileri
Hava kirliliği
Su kirliliği
Toprak kirliliği
Gürültü kirliliği
Endüstriyel kirlilik
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc olarak hazırladıkları
bildiri özetlerini Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU’ya e-posta yoluyla ([email protected])
göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı, çalışmanın amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve
üç adet anahtar kelimeyi içermelidir. Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan,
kurumsal ve iletişim bilgilerini de sunmalıdırlar. Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için
yazarların başvuru sırasında belirtmiş oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“DOĞAL KAYNAKLAR, ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE SORUNLARI SEKSİYONU”
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1202
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Doç. Dr. Mutlu YILMAZ
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1214
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“NÜFUS VE KENT ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU”
Düzenleyiciler: Doç. Dr. Murat YÜCEŞAHİN – Arş. Gör. Suat TUYSUZ
Seksiyonun tanımı:
Bu seksiyon iki bölümden oluşmaktadır.
1. Nüfus Araştırmaları:
Nüfus araştırmaları, incelediği konular ve araştırma gelenekleriyle pek çok disiplini
ilgilendiren bir bilim alanıdır. Örneğin, demograflar, ekonomistler, coğrafyacılar,
sosyologlar, plancılar ve antropologlar çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle hazırlayarak
üretmiş oldukları araştırmalarla bu alana düzenli katkı yapmaktadır. Söz konusu
disiplinlere mensup araştırmacıların kullandıkları çeşitli yöntem, yaklaşım ve bulgular
bu alanda çalışan araştırmacılar için karşılıklı fayda, dinamizm ve araştırma verimliliği
yaratmaktadır. Demografi, usulen daha çok ölümlülüğün ve doğurganlığın istatistiksel
analizlerini konu edinirken, nüfus araştırmaları, istatistiksel olmayan yaklaşımlar da
dahil, sıklıkla diğer yaklaşımların da kullanıldığı daha geniş bir bilim alandır. Nüfus
coğrafyası ise lokasyon ve mekânsal süreçlere ağırlık vererek nüfusun coğrafi bakımdan
incelenmesini benimsemektedir (Newbold, 2010).
Dünya, nüfusunun büyüklüğünü ve yaş yapısını etkileyen tarihsel olarak emsalsiz bir
demografik değişim/dönüşüm sürecinin ortasında bulunmaktadır (Batini vd., 2006).
Son birkaç on yıldır sağlıklı yaşam beklentisinin tahmin edilmedik biçimde artışı dünya
nüfusunu içinde bulunduğumuz dönemde yeni bir aşamaya taşımaktadır. Doğurganlığın
izlediği genel düşüş eğilimi, yaşam beklentisinin yükselişi, hızlı teknolojik ve toplumsal
gelişmelerin göç eylemine yeni boyutlar kazandırmasıyla 7 milyarı aşan dünya nüfusu
dikkat çekici bölgesel farklılıklarla bir yandan dinamikliğini korurken diğer yandan yeni
yaşam biçimleriyle şekillenmekte ve yeni tür sorunlarla yüz yüze kalmaktadır.
Bu seksiyonun amacı, güncel araştırma konuları çerçevesinde nüfus araştırmaları
alanına katkı yapmakta olan çeşitli yaklaşım ve yöntemlerle hazırlanmış bilimsel
çalışmaları ve araştırmacıları bir araya getirmektir. Seksiyonda nüfus araştırmaları
alanın konularıyla ilgili bir sınırlama olmamakla birlikte özellikle aşağıda sunulan güncel
araştırma konuları çerçevesinde ampirik, teorik veya tarama-değerlendirme
yöntemleriyle hazırlanmış bildiriler üzerinden tartışma yapılması hedeflenmektedir.
Böylece seksiyon, nüfus araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar üreten tüm sosyal
bilimcilere açık ve davetkârdır.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“NÜFUS VE KENT ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU”
Nüfus Araştırmaları Konular:








Ölümlülük ve doğurganlık
Bölgesel demografik farklılıklar
Cinsiyet, aile ve yaşam aranjmanları
Sosyal teori ve nüfus süreçleri
Nüfus sorunlarıyla mücadele: Kamu politikaları
İç göç, yerinden olmuş nüfus, zorunlu göç ve ikametgâh hareketliliği
Uluslararası göç ve çok ulusluluk
Göçmenlerin uyum ve yabancılaşmış bölge oluşturma süreçleri
2. Kent Araştırmaları:
Kentleşmenin özellikle 20. Yüzyılın ortalarından sonra hızlanması ve yeni boyutlar
kazanması nüfusun kentlerdeki kompozisyonunda çeşitli değişimlerin gerçekleşmesine
neden olmuştur. Bu değişimler neticesinde kentler çok kültürlü bir yapıya kavuşmuş ve
farklı sosyal grupların karşılaşma alanı haline gelmiştir. Yaratılan bu alan bir arada
yaşayan grupların varlığıyla ilişkilendirildiği gibi kentteki sosyal grupların ayrıştığı bir
mekânsal yapıyı da üretmiştir (Knox ve Pinch, 2006). Sosyo-ekonomik süreçlerle ilişkili
olarak gelişen bu yapı kentlerdeki toplumsal ve mekânsal süreçlere de etki etmektedir.
Küreselleşme ve neoliberal politika araçlarıyla yeniden inşa edilen toplum ve mekân,
ekonomik ve kültürel küreselleşmenin etkisiyle benzer mekânlar üreterek özellikle
kentlerin sosyo-mekânsal karakteri üzerinde etkili olmaktadır. Küreselleşme ve neoliberal politikaların etkisiyle şekillenen kent mekânındaki sosyal ve mekânsal
değişimleri anlamak ve anlamlandırmak bu seksiyonun amaçları arasındadır. Bu
bağlamda seksiyonun kent araştırmaları başlığıyla gerçekleştirilecek olan bu bölümünde
küreselleşme ve/veya neoliberal politikalar aracılığıyla kentlerin gelişim, değişim ve
dönüşüm süreçlerini ele alan farklı disiplinlerdeki araştırmacıların bir araya getirilmesi
ve etkileşimli bir ortamın yaratılması amaçlanmaktadır. Böylelikle seksiyon -kent
araştırmaları alanının doğası gereği- farklı disiplinlerin çeşitli bakış açılarını
buluşturmayı ve tartışmayı hedeflemektedir. Seksiyonda kent araştırmaları alanının
konularıyla ilgili bir sınırlama olmamakla birlikte özellikle aşağıda sunulan güncel
araştırma konuları çerçevesinde ampirik, teorik veya tarama-değerlendirme
yöntemleriyle hazırlanmış bildiriler beklenmektedir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“NÜFUS VE KENT ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU”
Kent Araştırmaları Konular:











Kentte çok kültürlülük ve sosyo-mekânsal süreçler
Kentsel siyaset ve müdahale araçları: kentsel dönüşüm ve kentlerdeki
sosyal yapı değişimleri
Kentte soylulaştırma çabaları, sosyal dışlanma, marjinal gruplar
Sosyo-mekânsal farklılaşma: kent yoksulları, gönüllü/zorunlu kümelenmeayrışma
Kentlerde sosyo-ekonomik yapının mekânsal izdüşümü
Cinsiyetlenmiş kentsel mekânlar
Kentsel mekân, güç ve kültür ilişkileri
Marka kentler
Kent ve yönetişim
Kentsel yaşam kalitesi
Kent hayatında bilişsellik, farkındalık ve algı
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc olarak hazırladıkları
bildiri özetlerini Doç.Dr. M. Murat YÜCEŞAHİN’e ([email protected]) e-posta yoluyla
göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı, çalışmanın amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve
üç adet anahtar kelimeyi içermelidir. Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan,
kurumsal ve iletişim bilgilerini de sunmalıdırlar. Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için
yazarların başvuru sırasında belirtmiş oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
Referanslar:



Batini, N., Callen, T., McKibbin, W. (2006). The Global Impact of
Demographic Change, International Monetary Fund (IMF), Working paper,
No: WP/06/9, Washington, D.C.
Knox, P., Pinch, S. (2006). Urban Social Geography, Pearson Education Ltd,
London.
Newbold, K.B. (2010). Population Geography: Tools and Issues, Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., New York.
İletişim Bilgileri:
Doç. Dr. Murat YÜCEŞAHİN
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1216
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
Arş. Gör. Suat TUYSUZ
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 3103280/1107
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“EKONOMİK COĞRAFYA VE BÖLGESEL KALKINMA SEKSİYONU”
Düzenleyici: Doç. Dr. Nuri YAVAN
Konular:
 Ekonomik coğrafyada kuramsal yaklaşımlar ve yeni perspektifler
 İmalat sanayide mekânsal kümelenme ve yığılma ekonomileri
 Uluslararası sermayenin, dış ticaretin ve finansın coğrafyası
 Bilgi ekonomisi, yenilik ve inovasyonun coğrafyası
 Metropoliten kentlerin değişen ekonomik yapıları ve yer seçimi
 Kapitalist üretimin değişen mekânları ve üretim zinciri
 Tüketimin yeni mekânları ve hizmet ekonomisinin coğrafyaları
 Neoliberal dönüşüm, kentsel yoksulluk ve emeğin coğrafyası
 Küreselleşme, kriz ve bölgesel eşitsizlikler
 Yerel kalkınma, bölgesel büyüme ve rekabet edebilirlik
 Bölgesel kalkınmada sosyal ve beşeri sermaye, girişimcilik ve ağlar
 Bölgesel kalkınmada yol bağımlılığı, çeşitlilik ve dayanıklılık
 Bölgesel kalkınma politikaları ve kalkınma ajansları
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc olarak hazırladıkları
bildiri özetlerini e-posta yoluyla Doç. Dr. Nuri YAVAN’a ([email protected])
göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı, çalışmanın amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve
üç adet anahtar kelimeyi içermelidir. Yazarlar bildiri özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan,
kurumsal ve iletişim bilgilerini de sunmalıdırlar. Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için
yazarların başvuru sırasında belirtmiş oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
İletişim Bilgileri:
Doç. Dr. Nuri YAVAN
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1212
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
TÜCAUM VIII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU
(23-24 Ekim 2014)
“KÜLTÜREL VE SİYASİ COĞRAFYA ARAŞTIRMALARI SEKSİYONU”
Düzenleyicisi: Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN
Konular:
 Kültürel coğrafyada kuramsal yaklaşımlar ve yeni perspektifler.









Kültürel coğrafyada inançlar ve dinler.
Türkiye coğrafyasında kültürel mozaik.
Çok kültürlülük.
Kültürel temsiliyet ve iktidar kaosu
Siyasi coğrafyada kuramsal yaklaşımlar ve yeni perspektifler.
Siyasi coğrafya ve jeopolitik açısından Türkiye ve Ortadoğu.
Küresel güç politikaları ve yeni kolonyal yönelimler.
Küresel güç politikaları ve yerel etkileri.
Seçim coğrafyası ve araştırmaları.
Bildiri gönderme prosedürü: Yazarlar, seksiyona sunum için MS Word.doc olarak
hazırladıkları bildiri özetlerini e-posta yoluyla Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN’e
([email protected]) göndermelidirler. Bildiri özeti 300 kelimeyi aşmamalı, çalışmanın
amacı, yöntem(ler)i, bulguları ve üç adet anahtar kelimeyi içermelidir. Yazarlar bildiri
özetlerini gönderirken, adı-soyadı, unvan, kurumsal ve iletişim bilgilerini de sunmalıdırlar.
Seksiyonda sunuma kabul edilen bildiriler için yazarların başvuru sırasında belirtmiş
oldukları e-posta adreslerine bilgi gönderilecektir.
İletişim Bilgileri
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN
E-Posta: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1242
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA
SEMPOZYUM TAKVİMİ
Özet gönderme son gün: 30 Nisan 2014
Kabul edilen bildirilerin ilânı: 30 Mayıs 2014
Bildiri tam metninin gönderilmesi son gün: 01 Eylül 2014
Katılım ücretlerinin banka hesabına yatırılması için son gün: 01 Eylül 2014
Download

TÜCAUM VIII.Coğrafya Sempozyumu duyurusu ve seksiyonları