Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slovtruck Trade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 312
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr.Kamil Beresecký,
Farská 33, 94901 Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2010 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
Schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov členom VV,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2012 a ako aj súčasť písomnej správy pre veriteľský výbor.
V súlade s ust. § 38 ods.1 ZKR bolo zvolané zasadnutie veriteľského výboru úpadcu: SLOVTRUCK
TRADE, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky, IČO: 36549312, na deň 13.09.2010 na
10,oo hodinu do kancelárie správcu. Toto zasadnutie bolo prerušené do rozhodnutia konkurzného
súdu o návrhu správcu na zrušenie konkurzného konania podľa § 102 ods.1 ZKR.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate do I. schôdze:
Názov pohľadávky Rozhodnutie OS NR pre JUDr. J. Majorána
DPH
Energie súvisiace s prenájmom (*)
El. energia
Vodné a stočné
SPP
Kúrenie
Cestovné
Ostatné náklady
Vedenie účtovníctva
Telekomunikácie
Sociálna poisťovňa
Spolu
Celkom eur
6190,48
1238,10
4500
1684,42
635,07
53,56
2654,20
548,94
178,91
600
209,76
2232,70
Podiel eur
148,57
29,70
4500
1684,42
635,07
53,56
1406,03
548,94
178,91
600
209,76
2232,70
12227,66
Pohľadávky proti všeobecnej podstate po výmene správcu:
Názov Cestovné
Poplatky v banke
Daň z príjmu v banke
Ekon. služby
Poštovné
Odmena SKP
Súdny poplatok
Daňový nedoplatok
Spolu
Celkom eur
2100
325,65
1,63
3400
972,74
0
z 10401,51
93,95
Proti podstate eur
50,40
7,92
1,63
82,73
23,35
0
20,80
93,95
280,78
Po uplatnení námietok zo speňaženého majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty
vo výške 10.401,51 Eura, po odpočítaní nákladov správcu do 1. Schôdze vo výške 12.227,66 Eura
a odpočítaní nákladov po výmene správcu vo výške 280,78 Eura, bez výpočtu odmeny
(10401,51-12508,44= -2.106,93 Eura.
Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 21.11.2012 návrh správcu na zrušenie konkurzného konania
zamietol, ktoré uznesenie zverejnil v Obchodnom vestníku č. 230/2012 zo dňa 28.11.2012.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
1
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Prerušené zasadnutie veriteľského výboru pokračovalo písomne, kde členovia oznámili schválenie
predloženého konečného rozvrhu. Súhlasné stanovisko členovia veriteľského výboru poslali na adresu
predsedu výboru a dali na vedomie správcovi konkurznej podstaty.
Nakoľko majetok úpadcu zo zabezpečenej podstaty bol speňažený, náklady konkurzu z všeobecnej
podstaty prevyšujú majetok úpadcu zaradený do všeobecnej podstaty, je tu dôvod na zrušenie
konkurzu pre nedostatku majetku.
Členovia VV schválili konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov a pre všeobecnú
podstatu, t.j. na uspokojenie nezabezpečených veriteľov ostáva čiastka 0 eura.
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu
K007383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Michal Tomík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/73/2012 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
6K/73/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Spisová zn. súdneho spisu: 6K/73/2012
Spisová zn. správcovského spisu: 6K/73/2012 S1144 ZÁPISNICA zo schôdze veriteľov
úpadcu: Mgr. Michal Tomík, nar. 11.08.1980, bytom Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
v konkurznej veci: 6K/73/2012
konanej: dňa 22.04.2013 o 12,00 hod.
miesto konania: kancelária správcu, ul. 29.augusta 28/D, Bratislava Prítomní:
a/ predseda schôdze:
- Ing. Juraj Tatara, správca
b/ veritelia:
- Sberbank Slovensko, a.s. (pôvodne: VOLKSBANK Slovensko, a.s.) Vysoká 9, Bratislava, IČO:
17 321 123, zastúpenie Mgr. Denisa Miklošová, č. OP: SL636027 na základe plnomocenstva,
počet hlasov: 157 449 = 100 % Program schôdze:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
2
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
1.
2.
3.
4.
5.
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Otvorenie schôdze
Informácia o priebehu konkurzného konania a úkonoch správcu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver
Ad 1/
Správca konkurznej podstaty otvoril o 12,00 hod. schôdzu veriteľov. Uviedol, že schôdzu veriteľov
zvolal v súlade s ustanovením § 34 ods.1, 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ZKR) v plat. zn. zverejnením v Obchodnom vestníku č. 53/2013 zo dňa 15.03.2013.
Správca poučil prítomného veriteľa o jeho právach a povinnostiach ohľadom účasti na prvej schôdzi
veriteľov a hlasovania o jednotlivých otázkach v zmysle § 35, §36 a§ 107 ZKR. Konštatoval, že
schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.
Správca oboznámil prítomného veriteľa s programom schôdze veriteľov ako je vyššie uvedené.
Veriteľ nemal návrh na doplnenie programu a potvrdil navrhnutý program schôdze.
Ad2/ Správca oboznámil prítomného veriteľa so stavom majetku úpadcu Mgr. Michal Tomík a o
vykonaných úkonoch správcu od začatia konkurzného konania. Uznesenie č.1: Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného
konania. Ad 3/ Nakoľko v zmysle § 106 ZKR vyhlásil súd konkurz za malý, podľa § 107 ods. 2 schôdza veriteľov
namiesto veriteľského výboru volí jedného zástupcu veriteľov.
Navrhnutý zástupca veriteľov:
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, zastúpenie Mgr. Denisa Miklošová,
č. OP: SL636027 na základe plnomocenstva
Hlasovanie:
Za hlasovali: 100%
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0 Uznesenie č.2: Schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov - veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.,
Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123.
Ad 4/
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval schôdzu veriteľov, aby sa vyjadrila k osobe správcu z
hľadiska jeho zotrvania vo funkcii.
Veriteľ nepredložil žiadny návrh na výmenu správcu, respektíve návrh na ustanovenie nového správcu
a vyjadril svoj súhlas so zotrvaním správcu vo funkcii.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
3
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Hlasovanie:
Za hlasovali: 100%
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0 Uznesenie č. 3: Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Ing. Juraja Tataru. Proti prijatým uzneseniam neboli vznesené žiadne námietky. Ad 5/ Správca navrhol, aby sa prvé zasadnutie zástupcu veriteľov uskutočnilo hneď po skončení schôdze
veriteľov v kancelárii správcu Ing. Juraja Tataru v Bratislave. Následne správca o 12,20 hod. ukončil schôdzu veriteľov a poďakoval prítomnému veriteľovi za
účasť. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina. V Bratislave dňa 22.04.2013
Ing. Juraj Tatara, správca konkurznej podstaty
K007384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Michal Tomík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/73/2012 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
6K/73/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia zástupcu veriteľov
úpadcu: Mgr. Michal Tomík, nar. 11.08.1980, bytom Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
v konkurznej veci: 6K/73/2012
konanej: dňa 22.04.2013 o 12,20 hod.
miesto konania: kancelária správcu, ul. 29.augusta 28/D, Bratislava Prítomní:
a/ zástupca veriteľov:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
4
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, vykonávajúci v zmysle ust. §107
ods. 2 ZKR pôsobnosť veriteľského výboru
b/ správca: Ing. Juraj Tatara Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oboznámenie zástupcu veriteľov s činnosťou správcu
3. Záver Ad1) Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov so správcom otvoril Ing. Juraj Tatara, správca úpadcu, ktorý
privítal prítomného zástupcu veriteľov, vykonávajúceho v zmysle ust. §107 ods. 2 ZKR pôsobnosť
schôdze veriteľov. Ad2) Správca oboznámil zástupcu veriteľov s činnosťou a vykonanými úkonmi v konkurznom konaní
za obdobie od ustanovenia do funkcie správcu. Bolo prijaté uznesenie: „Zástupca veriteľov ukladá správcovi pokyn postupovať v konkurze v súlade so
ZKR. Ad3) Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval správca zástupcovi veriteľov za účasť a
zasadnutie o 12,30 hod. ukončil. V Bratislave 22.04.2013
Zástupca veriteľov: Sberbank Slovensko, a.s, vz. Mgr. Denisa Miklošová
Správca: Ing. Juraj Tatara
K007385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Karlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolíková 13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.5.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2012 S 1238
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 3/2013 Súpisová hodnota: 472,84 Eur
Deň zaradenia 20.04.2013
Číslo súpisovej zložky: 14
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
5
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Illés - IVER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 145, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 419 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2012 S477
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu:
Alexander Illés, nar. 15.11.1953, bytom: 946 01 Kameničná 145, fyzická osoba oprávnená podnikať
pod obchodným menom Alexander Illés – IVER, s miestom podnikania 946 01 Kameničná 145, IČO:
32 419 155, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.k.: 31K/59/2012, že v súlade
s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Levickej ulici č. 886, 952 01 Vráble,
v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu nahláste vopred
písomne na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: [email protected] alebo
telefonicky na čísle: 0905 351 384. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného
registra, platným občianskym preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca
K007387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Illés - IVER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 145, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 419 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2012 S477
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 Vám ako správca úpadcu:
Alexander Illés, nar. 15.11.1953, bytom: 946 01 Kameničná 145, fyzická osoba oprávnená podnikať
pod obchodným menom Alexander Illés – IVER, s miestom podnikania 946 01 Kameničná 145, IČO:
32 419 155, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.
31K/59/2012 zo dňa 15.04.2013 vyhlásený konkurz. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2013 dňa 22.04.2013. Dňom 23.04.2013 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28
ods.1ZKR).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
6
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd(§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie
toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§29 ods. 2
ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
7
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
OV 81/2013
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste
of bankrupt Alexander Illés – IVER, 946 01 Kameničná 145, IČO: 32 419 155, Slovak republic, my duty
is to inform you, that District Court in Nitra No. 31K/59/2012 on the 15.04.2013 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 77/2013 from 22.04.2013 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
th
simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt. Bankruptcy was declared on 23
April 2013.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
beconsidered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec.
1BRA).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to theregistered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. Theregistration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
8
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro,
amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference
exchange rate set and published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim will
be determined by bankruptcy trustee with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
JUDr. Erik Solár, správca
K007388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATLAS REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 868 716
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Súpis všeobecnej podstaty – oprava chýb v písaní
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
9
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Dňa 26.09.2012 a následne dňa 18.10.2012 bol v konkurznej veci ATLAS REAL, s.r.o., Ružinovská
42, 821 01 Bratislava, IČO: 35 868 716, uverejnený súpis všeobecnej podstaty, resp. súpis všeobecnej
podstaty – oprava chýb v písaní. Z dôvodu chýb v písaní, správca opravuje tieto podania nasledovne:
Por. Typ súpis. zložky nebytový priestor
č. majetku
nebytový priestor č. 12-A103 – por. č. 170, nachádzajúci sa v bytovom dome na Hrachovej ulici č. 16, 56 Opis nehnuteľnosti
prízemie, stavba s.č. 16697 na par. č. 3272/518 a stavba s.č. 16698 na par. č. 3272/519, na parcelách registra “C“ evidovaných na katastrálnej mape, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 6862, obec BA-m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov, okres Bratislava II, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: p.č. 3272/518 o výmere 6532 m2, p.č. 3272/519 o výmere 539 m2, p.č. 3272/562 o výmere 3367 m2, o veľkosti 11489/1815323, spoluvlastnícky podiel 1/1
Spoluvlastnícky 1/1
podiel
Súpisová 45.000,- €
hodnota majetku
Por. Typ súpis. zložky nebytový priestor
č. majetku
nebytový priestor č. 12-A103 – por. č. 171, nachádzajúci sa v bytovom dome na Hrachovej ulici č. 16, 57 Opis nehnuteľnosti
prízemie, stavba s.č. 16697 na par. č. 3272/518 a stavba s.č. 16698 na par. č. 3272/519, na parcelách registra C evidovaných na katastrálnej mape, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 6862, obec BA-m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov, okres Bratislava II, podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku: p.č. 3272/518 o výmere 6532 m2, p.č. 3272/519 o výmere 539 m2, p.č. 3272/562 o výmere 3367 m2, o veľkosti 5044/1815323, spoluvlastnícky podiel 1/1
Spoluvlastnícky 1/1
podiel
Súpisová 45.000,- €
hodnota majetku
K007389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STROJ-LIFT spol.s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valachovej 4, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 931 167
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2012/S112
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
súpis majektu úpadcu tvorí len oddelná podstata
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výrobnom areále , zapísané na LV č. 1119 okres Dunajská Streda
, obec Šamorín, katastrálne územie Bučuháza
pozemky: parc.č. 224/5 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 67m2,
súpisová hodnota majetku 1.141,68 EUR
parc.č. 411/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , výmera 655m2
súpisová hodnota majetku je 11.161,20 EUR
parc.č.411/14druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 224m2
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
10
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
súpisová hodnota majetku je 3.816,96 EUR
parc.č. 411/37druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 924m2
súpisová hodnota majetku je 15.744,96 EUR
parc.č.411/39 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1273m2
súpisová hodnota majetku je 21.691,92 EUR
parc.č.411/41 druh pozemku ostatné plochy, výmera 214m2
súpisová hodnota majetku je 3.646,56 EUR
parc.č.413/27druh pozemku ostatné plochy, výmera 127m2
súpisová hodnota majetku je 2.196,72 EUR
stavby postavené na parcelách
411/8 číslo súpisné 41 , druh stavby 700 výrobná prevádzka a sklad o výmere 655 m2
súpisová hodnota tejto stavby je určená odhadom správcu na sumu 35.000- EUR
411/14 číslo súpisné 41, druh stavby 700, výrobná prevádzka a sklad o výmere 224m2
súpisová hodnota majetku je iurčená odhadom správcu na sumu 27.000,- EUR.
Na všetky tieto uvedené nehnuteľnosti má zriadené záložné právo zabezpečný veriteľ Slovenská
sporiteľňa a.s.,Tomášikova 48,Bratislava, IČO: 00151653
JUDr. Jarmila Čižmárová, správca
K007390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hubač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Chrásteka 19/36, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2012 S 575
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - časť mzdy za mesiac marec 2013 vo výške
83,87 € (príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý exekúciou); register:
neuvedené; súpisová hodnota majetku aj mena: 83,87 €.
V Banskej Bystrici dňa 23.04.2013
JUDr. Dagmar Ďurčeková, správca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
11
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Špireng
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov správca úpadcu: Jozef Špireng, nar.
09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: [email protected]
SKP, k.s., správca
K007392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Špireng
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1954
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Jozef
Špireng, nar. 09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice (ďalej len "úpadca"), oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/54/2012 zo dňa 17.04.2013 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
24.04.2013. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s.,
Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný
súd Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 1K/54/2012. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
12
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V
prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva
na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo
sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá
podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok
proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých
má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením
určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného
konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku
zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto
výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000
z 29. mája 2000.
OV 81/2013
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Jozef Špireng, nar. 09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16
Fintice (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
Fintice (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Prešov, No. 1K/54/2012 dated on 17th of April 2013 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 24th of April 2013. The
bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy
and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge
their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge
their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Hlavná 50, 080 01 Prešov. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080 42
Prešov, Slovak Republic, to the No. 1K/54/2012. Should creditor serve the application on trustee after
period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname
and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d)
order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec.
1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the
application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of
the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be
divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The
claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim
can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition
(hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period
of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§
28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the
claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property
of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property,
by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the
basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this
consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim
against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec.
8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who
is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert
report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in
OV 81/2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
14
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in
the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the
trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§
29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration
period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without
vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the
court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The
submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings
has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for
registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to
the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of
bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission,
which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter
will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak
Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
OV 81/2013
V Prešove dňa 24.04.2013
In Prešov, on 24.04.2013
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee
K007393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mgr. Ladislav Káčerík Tulec v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2012 S1536
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD, správca majetku úpadcu : Mgr. Ladislav Káčerík Tulec, bytom
Mukačevská 47, 080 01 Prešov , týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 12.06.2013 o 9,00
hod.., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD. , Staničná
9, 05951 Poprad – Matejovce. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
15
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver
Prezentácia veriteľov sa začína o 8.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD., správca
K007394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
ARCHITECH GROUP, a.s. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grősslingová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 564 052
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Imrich Tardík
Sídlo správcu:
Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/84/2012 S62
Spisová značka súdneho spisu:
3K/84/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zapísanie prihlášok veriteľov do zoznamu pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Imrich Tardík, správca úpadcu: ARCITECH GROUP, a.s. v konkurze, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/84/2012 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásené
pohľadávky podmienené doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
od veriteľov:
Číslo Veriteľ
Istina
126 ELMONT-HC, s.r.o., Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec, 2 954,38 IČO: 36266663
Eur
127 ELMONT-HC, s.r.o., Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec, 2 954,38 IČO: 36266663
Eur
128 ELMONT-HC, s.r.o., Nitrianska 109, 920 01 Hlohovec, 2 020,90 IČO: 36266663
Eur
Úroky Úroky z Náklady z poplatok z Celková
omeškania uplatnenia omeškania suma
2 954,38 Eur
2 954,38 Eur
2 020,90 Eur
V Bratislave, dňa 23.4.2013
JUDr. Imrich Tardík, správca
K007395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 259, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 091 345
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
16
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, kancelária pre Nitriansky kraj: Farská 25, 949 01 Nitra, ako správca úpadcu Ottó Mészáros,
trvale bytom 259, 941 63 Salka, IČO: 41 091 345 v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Nitra
pod sp. zn. 31K/67/2012, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.06.2013 o 10:00 hod. na adrese Kupecká
6, 949 01 Nitra, (vo dvore, 1. poschodie administratívnej budovy).
Program: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Rozhodovanie o
výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 4. Voľba zástupcu veriteľov 5. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov, a doklad totožnosti.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
K007396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 529 087
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2013 S293
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty. Týmto správca úpadcu v zmysle § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: M&V SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31642462,
Vsetínska cesta č. 1487/9, Púchov . Celková prihlásená suma 1 550,71 €. Prihlásená pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 23.04.2013. JUDr. Tomáš Pintér, správca
K007397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Ciglian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 644/16, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16. 08. 1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2013 S1607
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie
V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov správca konkurznej podstaty JUDr. Lukáš Vidlička, 919 28 Bučany 258
úpadcu Róbert Ciglian, nar. 16. 08. 1977, Poronda 644/16, 919 26 Zavar týmto zverejňuje bankový
účet vedený vo VÚB, a.s., č. 3118695059/0200, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
17
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
účet vedený vo VÚB, a.s., č. 3118695059/0200, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní. OV 81/2013
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate. JUDr. Lukáš Vidlička, Správca
K007398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KB Building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 536 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2009
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie
Schválený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KB Building s.r.o., Hollého 10, 949 01 Nitra,
IČO: 36 536 016, č.k.: 31K/23/2009 týmto v zmysle ustanovenia §98 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov platnom do 31.12.2011 (ZoKR)
zverejňujem Schválený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty bol schválený veriteľským výborom na zasadnutí dňa 18.04.2013.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo
všeobecnej podstaty predstavuje čiastku 410 522,37 EUR (suma po odpočítaní odmeny správcu
konkurznej podstaty, súdneho poplatku za ukončenie konkurzu, rezervy, nákladov, rezervy na úhradu
podmienenej pohľadávky a predpokladaných nákladov súvisiacich s ukončením konkurzu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov: Celková uznaná suma zistených, riadnych a podmienených pohľadávok nezabezpečených veriteľov
predstavuje sumu 8. 069 335,12€. V tejto sume sú zahrnuté i nároky veriteľov oddelenej podstaty,
ktoré neboli uspokojené v rámci rozvrhov oddelených podstát a boli v súlade s §94 ZoKR presunuté do
všeobecnej podstaty. p.č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.
5.
AZ KLIMA SK, s.r.o.
Ján Balog
Bauer Karel
B.E.N., s.r.o.
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
6.
7.
8.
9.
10.
Ivan Blažo - IBEX
Casta Invest, a.s.
Cesty Nitra, a.s.
Colt International, s.r.o.
Danek s.r.o.
Zistená
pohľadávka
9 442,15 €
832,64 €
1 975,82 €
3225,53 €
45 660,84 €
12 194,72 €
174 185,85 €
2 330,55 €
30 060,53 €
107 172,27 €
%uspokojenia Suma
uspokojenie
5,08743736% 480,36 €
5,08743736% 42,36 €
5,08743736% 100,52 €
5,08743736% 164,10 €
5,08743736% 2 322,97 €
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
18
620,40 €
8 861,60 €
118,57 €
1 529,31 €
5 452,32 €
na %podiel
zis.poh.
0,12
0,01
0,02
0,04
0,57
0,15
2,16
0,03
0,37
1,33
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
11. SR - Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica -Daňový úrad Nitra I
538,40 €
12. DAPEX, s.r.o.
4750,64 €
13. DeltAspol, spol. s r.o.
14 460,90 €
14. Doprastav, a.s.
44 891,39 €
15. FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP, a.s. (EB Partners, s.r.o. "v konkurze")
48 292,39 €
16. ELTECO, a.s.
372,37 €
17. ENIPRO, a.s.
41 848,24 €
18. EUROVIA-Cesty, a.s.
1002285,47 €
19. EZ-ET s.r.o.
74 367,90 €
20. FAIR ALUMINIUM, s.r.o.
35 054,28 €
21. ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o. (predtým GAMEA INVEST s.r.o., Hruboňovo)
43 851,02 €
22. HardStone, s.r.o.
23 966,46 €
23. HAUSER Slovakia, s.r.o.
6621,15 €
24. H-DESIGN s.r.o.
475,52 €
25. IK STEEL s.r.o.
2 404,90 €
26. Inpek s.r.o.
180 119,52 €
27. IZOBOX, spol. s r.o.
33 773,33 €
28. JAP s.r.o.
78 451,24 €
29. Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
2351,13 €
30. KERABELL, s.r.o.
12 173,62 €
31. KLIMATHERM SK, s.r.o.
51 560,96 €
32. KORO KOV spol. s r.o.
3961,73 €
33. Košická stavebná spoločnosť, a.s.
10 016,31 €
34. Ing. Vincent Marcinko - INŠTALA CENTRUM
34 741,78 €
35. MARCO-CLIMATECH, spol. s r.o.
104 445,99 €
36. MEDIDERMA spol. s r.o.
52 164,30 €
37. MIJAS spol. s r.o.
11 156,67 €
38. MULTIMON, s.r.o.
7106,24 €
39. MUTEZ Popad, spoločnosť s ručením obmedzeným 60 303,82 €
40. NOVES okná, s.r.o.
32 472,92 €
41. NR-ART s.r.o.
970,62 €
42. NSM s.r.o.
3803,57 €
43. OPTIMAN, s.r.o.
3 185,64 €
44. Peter Paraňa
586,76 €
45. Pekris s.r.o.
2 205,77 €
46. P.M.H. - Invest&Trade, spol. s r.o.
499,98 €
47. PODLAHY spol. s r.o.
60 525,63 €
48. Karel Brendl - PROST
8086,85 €
49. P.S. ELMONT-stav, s.r.o.
116,94 €
49A Credit Solution s.r.o.
99 753,36 €
50. PYRONOVA s.r.o.
8 032,93 €
51. RR Unlimited, s.r.o.
17 126,83 €
52. SIBAZ, spol. s r.o.
57 505,35 €
53. SILUMA spol. s r.o.
7 006,78 €
54. Slovak Telekom, a.s.
169,51 €
55. Slovenská sporiteľňa, a.s.
340 011,47 €
56. SOIC, s.r.o.
44 895,17 €
57. STAS - stavby a sanácie s.r.o.
92 393,99 €
58. STAVEX TOP, s.r.o.
24 890,27 €
59. STOI, s.r.o.
2998,32 €
60. STRABAG s.r.o.
35 029,24 €
61. STREMAX BAU, s.r.o.
111 214,86 €
62. Stump-Geospol s.r.o.
8084,85 €
63. Súkromná detektívna kancelária R.S.Nádej, s.r.o.
237 €
64.
SW UMWELTTECHNIK SLOVENSKO, s.r.o.
58 066,12 €
Deň vydania: 26. apríla 2013
5,08743736% 27,39 €
0,01
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
241,69 €
735,69 €
2 283,82 €
2 456,85 €
0,06
0,18
0,56
0,60
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
18,94 €
2 129,00 €
50 990,65 €
3 783,42 €
0,00
0,52
12,42
0,92
5,08743736% 1 783,36 €
5,08743736% 2 230,89 €
0,43
0,54
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
1 219,28 €
336,85 €
24,19 €
122,35 €
9 163,47 €
1 718,20 €
3 991,16 €
119,61 €
0,30
0,08
0,01
0,03
2,23
0,42
0,97
0,03
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
619,33 €
2 623,13 €
201,55 €
509,57 €
1 767,47 €
0,15
0,64
0,05
0,12
0,43
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5 313,62 €
2 653,83 €
567,59 €
361,53 €
3 067,92 €
1,29
0,65
0,14
0,09
0,75
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
1 652,04 €
49,38 €
193,50 €
162,07 €
29,85 €
112,22 €
25,44 €
0,40
0,01
0,05
0,04
0,01
0,03
0,01
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
3 079,20 €
411,41 €
5,95 €
5 074,89 €
408,67 €
871,32 €
2 925,55 €
356,47 €
8,62 €
17 297,87 €
2 284,01 €
4 700,49 €
1 266,28 €
152,54 €
1 782,09 €
5 657,99 €
411,31 €
12,06 €
0,75
0,10
1,24
0,00
0,10
0,21
0,71
0,09
0,00
4,21
0,56
1,15
0,31
0,04
0,43
1,38
0,10
0,00
5,08743736% 2 954,08 €
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
19
0,72
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
65.
66.
67.
68.
Bc. Marián Švirloch
TESCO STORES SR, a.s.
TESMONT s.r.o.
THERMO COMP PLUS, spol. s r.o., Poprad
11 636,90 €
30 076,95 €
243 573,11 €
10 778,79 €
69. T-Mobile Slovensko, a.s.
5856,70 €
70. TriLine s.r.o.
13 418,22 €
71. Marián Turan T.M.T.
134,47 €
72. UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
3 903 378,96 €
72A UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
121 729,41 €
73. Ing. Gejza Varga DREVAR
10 681,28 €
74. Ing. Arch. Ľudovít Vartovník I
1602,79 €
75. Alexander Vereš
902,50 €
76. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
427,10 €
77. VZT MONT, a.s.
64 761,49 €
78. Východoslovenská energetika a.s.
14 618,07 €
79. Martin Weiner - EKODENDRA
1 959,61 €
80. ZeDa Metal spol. s r.o.
70 358,50 €
81. ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
87 171,48 €
82. JOZEF SZEBI - HOTEL CENTRUM
242 €
83. U.I.S. - Universální izolační systémy, s.r.o., odštepný 82 567,49 €
závod
SPOLU: 8.069335,12€
Deň vydania: 26. apríla 2013
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
592,02 €
1 530,15 €
12 391,63 €
548,36 €
0,14
0,37
3,02
0,13
5,08743736% 297,96 €
0,07
5,08743736% 682,64 €
5,08743736% 6,84 €
5,08743736% 198 581,96 €
0,17
0,00
48,37
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
6 192,91 €
543,40 €
81,54 €
45,91 €
21,73 €
1,51
0,13
0,02
0,01
0,01
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
5,08743736%
3 294,70 €
743,69 €
99,69 €
3 579,44 €
4 434,79 €
12,31 €
4 200,57 €
0,80
0,18
0,02
0,87
1,08
0,00
1,02
410 522,37€
100%
POZNÁMKA:
Pohľadávka veriteľa UniCredit Bank Czech Republik, a.s., uvedená pod por.č. 72A v sume
121 729,41€, predstavuje sumár podmienených pohľadávok vyplývajúcich z bankových záruk, ktoré
ku dňu schválenia rozvrhu neboli čerpané a podmienka vzniku zatiaľ nebola naplnená. V zmysle
vystavených bankových garancií však čerpanie prostriedkov z týchto garancií beneficientom je možné
až do roku 2016, čo v zásade predstavuje možný horizont vzniku pohľadávky veriteľa uvedenej
v predmetnom riadku 72A. Vzhľadom na uvedené suma vo výške 6192,91€, ktorá by predstavovala
sumu výťažku pre dotknutého veriteľa pre prípad vzniku pohľadávky, nebude po schválení tohto
návrhu rozvrhu veriteľovi vyplatená. V prípade ak ku dňu vyhotovenia konečného výťažku správca
neobdrží žiadosť o vyplatenie prostriedkov z bankovej záruky táto suma bude pomerom rozvrhnutá pre
ostatných veriteľov. VÝZVA: Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje
čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať. Po schválení
návrhu rozvrhu výťažku a márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu známe čísla
účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako variabilným symbolom, prípadne poštovou
poukážkou.
Mgr. Ladislav Barát
Správca
K007399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEAGLE AIR, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 35, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 320 021
Titul, meno a priezvisko správcu:
Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
20
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
Sídlo správcu:
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2010 S1414
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
OV 81/2013
So súhlasom veriteľského výboru správca podľa § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. vylučuje nasledovné
súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty zo súpisu majetku z dôvodu, že tento majetok nie je
možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho
speňaženia:
Opis súpisovej zložky majetku
Kufor letecký
Kufor letecký
Kufor letecký
Uniformy leteckého personálu: Dámske - 38 kusov
Panasonic -Electronic board - 69536 AA 1778
Trezor oceľový
Trezor oceľový
Trezor oceľový
Súpisové číslo
577
578
579
759
503
740
Súpisová hodnota v EUR
0,0,0,10,0,20,20,20,-
Stav
poškodený
poškodený
poškodený
poškodené
poškodený
poškodený
poškodený
poškodený
V Banskej Bystrici, 22.04.2013
Vladimír Vanko - správca
K007400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Ballóková, rod. Ballóková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 5A, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2012 S1260
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Zápisnica z prvej schôdze veriteľov
Miesto konania: kancelária správcu, Holubyho 16, Pezinok
Dátum konania: 23.04.2013
Začiatok schôdze: 10.00 hod
Prítomní : 1. predseda schôdze: Ing. Viera Fraňová, správca
2. veritelia: – Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
prezentácia otvorenie schôdze
správa o stave konkurzného konania
voľba zástupcu veriteľov
voľba nového správcu
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
21
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
5. voľba nového správcu
6. záver
Prezentácia
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila od 9.30 do 10.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Konštatuje sa, že prvej schôdze veriteľov sa
nezúčastnil žiaden veriteľ úpadcu. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ, správca konkurznej
podstaty.
Otvorenie schôdze
Na otvorení schôdze predseda konštatoval, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná,
nakoľko sa nezúčastnil žiaden veriteľ oprávnený hlasovať. V ďalších bodoch programu schôdze nebolo účelné (správa o stave konkurzného konania) ani
možné (voľba zástupcu veriteľov, voľba nového správcu) pokračovať. Záver – predseda schôdzu ukončil o 10,15 hod.
V Pezinku dňa 23.04.2013 Ing. Viera Fraňová, správca
Príloha ku zápisnici: Prezenčná listina K007401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Titul, meno a priezvisko správcu:
Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 S1414
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
So súhlasom veriteľského výboru správca podľa § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. vylučuje nasledovné
súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty zo súpisu majetku z dôvodu, že tento majetok nie je
možné speňažiť:
Druh súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Celková suma: 38,70 EUR
Mena účtu: EUR
Označenie dlžníka: SL SLOVAKIA, a.s., sídlo: Ľupčianska 57, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 36346403
Právny dôvod vzniku: duplicitná úhrada faktúry č. 20100224 úpadcom
Súpisová hodnota: 38,70 EUR
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
22
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Druh súpisovej zložky majetku: stavba
Popis: sklad
Číslo LV: 2167
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia: SR, Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Hrnčiarovce
Parcelné číslo: 2170
Súpisová hodnota: 1,- EUR
Druh súpisovej zložky majetku: stavba
Popis: sklad
Číslo LV: 2167
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia: SR, Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Hrnčiarovce
Parcelné číslo: 2171
Súpisová hodnota: 1,- EUR
Druh súpisovej zložky majetku: stavba
Popis: sklad
Číslo LV: 2167
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia: SR, Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Hrnčiarovce
Parcelné číslo: 2172
Súpisová hodnota: 1,- EUR
V Banskej Bystrici, 22.04.2013
Vladimír Vanko - správca
K007402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Trník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 103, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/50/2012 S1180
Spisová značka súdneho spisu:
29K/50/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
súpisová.hodnota (€)
8,13
Predmet
peňažná pohľadávka - stav na účte 260876164/0900
iná pohľadávka - Tatra Asset management správ. spol. a.s., IČO 35742948, Hodžovo námestie 3, P.O.BOX 108, Bratislava 1 - podielové listy, počet podielov 2178, iná pohľadávka - mesačný príjem úpadcu podliehajúci konkurzu: 2/3 invalidného dôchodku, t.j. 291,86 eur mesačne od 05/2013
K007403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gron
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 159 , 969 82 Podhorie
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
23
72,42
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 159 , 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 543 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K39/2012 S 1432
Spisová značka súdneho spisu:
2K39/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
OV 81/2013
Z á p i s n i c a z konania 1. schôdze veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu
Peter Gron
s miestom podnikania Podhorie č.159, 969 82 Podhorie, IČO: 34 543 856
konanej dňa 12. apríla 2013 o 11.45 hod na adrese Antolská 1, Banská Štiavnica
___________________________________________________________________________
Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Gron s miestom podnikania
Podhorie č.159, 969 82 Podhorie, IČO: 34 543 856 zvolala 1. zasadnutie veriteľského výboru vyššie
uvedeného úpadcu, v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Program 1. zasadnutia schôdze veriteľského výboru: 1. voľba predsedu veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 ZKR
Správca otvoril 1. zasadnutie schôdze veriteľského výboru, ktoré je v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2
ZKR uznášaniaschopné. Listina prítomných veriteľov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. Z listiny prítomných členov
veriteľského výboru vyplýva, že dnešnej schôdze sa zúčastňujú členovia: 15. Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, 29. augusta 8-10, Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
24
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
s počtom hlasov- 1 (prezenčná listina), ktorý si do konkurzného konania prihlásil svoje pohľadávky, v
zastúpení Mgr. Andrea Ubertová, na základe poverenia zo dňa 3.2.2011. 17. SR- Daňový úrad Banská Bystrica so sídlom Banská Bystrica, Nová č. 13 s počtom hlasov- 1 (prezenčná listina), ktorý si do konkurzného konania prihlásil svoje pohľadávky, v
zastúpení Mgr. Žaneta Maďarová, na základe poverenia zo dňa 10.4.2013. 23. VŠZP, a.s. so sídlom Bratislava, Mamateyova 17
s počtom hlasov- 1 (prezenčná listina), ktorý si do konkurzného konania prihlásil svoje pohľadávky, v
zastúpení Mgr. Ján Novák, na základe poverenia zo dňa 3.7.2012.
K bodu 1 programu:
Voľba predsedu veriteľského výboru
Predmetom 1.schôdze veriteľského výboru je voľba predsedu členov veriteľského výboru v zmysle
ustanovenia § 38 ZKR. V zmysle obsahu ustanovení § 37 ZKR, veriteľský výbor má troch členov.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho - najmenej dvoch, členov. Každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas. Činnosť veriteľského výboru riadi predseda. Predsedajúci správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o prijatí Uznesenia
1. v znení: Za predsedu veriteľského výboru v konkurznom konaní voči úpadcovi Peter Gron
s miestom podnikania Podhorie č.159, 969 82 Podhorie, IČO: 34 543 856 je zvolený veriteľ por. č.
15/So- Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, 29. augusta 8-10.
Za hlasovalo: veritelia 15/So, 17/Sr- Du, 23/Vš
Proti hlasovalo: 0 veriteľov Zdržalo sa hlasovania: 0 veriteľov Námietky proti hlasovaniu:
Nevyslovil žiadny z veriteľov
Bolo prijaté Uznesenie 1. v znení: Za predsedu veriteľského výboru v konkurznom konaní voči
úpadcovi Peter Gron s miestom podnikania Podhorie č.159, 969 82 Podhorie, IČO: 34 543 856 je
zvolený veriteľ por. č. 15/So- Sociálna poisťovňaso sídlom Bratislava, 29. augusta 8-10.
Predseda veriteľského výboru následne ukončil schôdzu prítomných členov veriteľského výboru. Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
25
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
V Banskej Štiavnici dňa 12.4.2013 o 12.15 hod.
Predseda veriteľského výboru
v zast.
K007404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ladislav Hrobárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2009 S1226
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
číslo listuiná majetková hodnota
súpisová hodnota
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac november 233
192,36 Eur
2012
234
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac november 2012
1.027,75 Eur
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac december 235
192,36 Eur
2012
236
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac december 2012
983,04 Eur
237
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac január 2013 192,36 Eur
238
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac január 2013
975,42 Eur
239
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť starobného dôchodku za mesiac február 2013 203,56 Eur
240
v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. časť mzdy za mesiac február 2013
944,98 Eur
K007405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCOTIA Logistics spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
adresa neznáma adresa neznáma, adresa neznáma adresa
neznáma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 102 736
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Petrov
Sídlo správcu:
Kukučínova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/9/2012 S1569
Spisová značka súdneho spisu:
30K/9/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová zložka č. 1
Hnuteľná vec - nákladný príves
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
26
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
továrenská značka: Schwarzmuller
EČ: BA188YH
VIN: 116414
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
deň zapísania majetku: 22.4.2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
K007406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Dymo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ždaňa 180, 966 01 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 61/2012 S527
Spisová značka súdneho spisu:
1K 61/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Správca Mgr. Robert Antal oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu: Kamil Dymo, nar.
12.09.1960, Horná Ždaňa 180, 966 01 Horná Ždaňa, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas
úradných hodín od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky
na čísle 048/429 99 60 alebo faxom na čísle 048/429 99 57.
K007407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSB - Teplo Svetlo Bývanie s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava - Devín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 309 892
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2012 S1257
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: TSB - Teplo Svetlo Bývanie s.r.o.,
Slovanské nábrežie 15, Bratislava – Devín 841 10, IČO: 45 309 892, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/53/2012, v zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
27
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: SYSTEM - SK s.r.o., A. HLINKU 1452/3, Čadca,
Slovenská republika, IČO: 36 362 182, iné pohľadávky, 6 neuhradených faktúr č. SK120088, č.
SK120110, č. SK120155, č. SK120165, č. SK120260, č. SK120263 v celkovej sume: 3 115,28 €.
OV 81/2013
K007408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSB - Teplo Svetlo Bývanie s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava - Devín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 309 892
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2012 S1257
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: TSB - Teplo Svetlo Bývanie s.r.o.,
Slovanské nábrežie 15, Bratislava – Devín 841 10, IČO: 45 309 892, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/53/2012, v zmysle § 28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: EKO - BETON, s.r.o., Slovnaftská 25, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 693 312, iné pohľadávky, 4 neuhradené faktúry č. 188111, č. 188157, č.
134784, č. 188193, v celkovej sume: 15 568,68 €.
K007409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Drndová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2012 S1363
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca konkurznej podstaty Ing. Marian Mikuš úpadcu Lenka Drndová, nar. 26.11.1978, bytom D.
Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky, oznamuje v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR), že veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48
Bratislava, doručil správcovi jednu (1) prihlášku pohľadávok v celkovej výške 6.240,25 EUR po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška je v zmysle ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 20.03.2013
Ing. Marian Mikuš, správca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
28
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCOTIA Logistics spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
adresa neznáma adresa neznáma, adresa neznáma adresa
neznáma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 102 736
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Petrov
Sídlo správcu:
Kukučínova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/9/2012 S1569
Spisová značka súdneho spisu:
30K/9/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpisová zložka č. 1
Hnuteľná vec - nákladný príves
továrenská značka: Schwarzmuller
EČ: BA298YG
VIN: 82266
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
deň zapísania majetku: 22.4.2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
zabezpečovacie právo: zákonné záložné právo č.j.698/350/2316/74716/03Pás zo dňa 22.10.2003
správcu dane výška zabezpečenej pohľadávky: 298.387,39Eur
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9.-35.
označenie veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Košice Súpisová zložka č. 2
Hnuteľná vec - nákladný príves
továrenská značka: nezistená
EČ: BA318YG
VIN: 793172
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
29
zriadené rozhodnutím
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
deň zapísania majetku: 22.4.2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
zabezpečovacie právo: zákonné záložné právo č.j.698/350/2316/74716/03Pás zo dňa 22.10.2003
správcu dane zriadené rozhodnutím
dane zriadené rozhodnutím
výška zabezpečenej pohľadávky: 298.387,39Eur
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9.-35.
označenie veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Košice Súpisová zložka č. 3
Hnuteľná vec - nákladný príves
továrenská značka: Chereau
EČ: BA929YF
VIN: VM4C381BNSA001727
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
deň zapísania majetku: 22.4.2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
zabezpečovacie právo: zákonné záložné právo č.j.698/350/2316/74716/03Pás zo dňa 22.10.2003
správcu výška zabezpečenej pohľadávky: 298.387,39Eur
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9.-35.
označenie veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Košice Súpisová zložka č. 4
Hnuteľná vec - ťahač návesu
továrenská značka: Renault
EČ: BA537GI
VIN: VF622GVA0C0001480
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
deň zapísania majetku: 22.4.2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
30
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
zabezpečovacie právo: zákonné záložné právo č.j.698/350/2316/74716/03Pás zo dňa 22.10.2003
správcu dane zriadené rozhodnutím
dane zriadené rozhodnutím
výška zabezpečenej pohľadávky: 298.387,39Eur
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9.-35.
označenie veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Košice Súpisová zložka č. 5
Hnuteľná vec - osobné vozidlo
továrenská značka: Volvo
EČ: BA155GZ
VIN: YV1LW7206Y2671337
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
deň zapísania majetku: 22.4.2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
zabezpečovacie právo: zákonné záložné právo č.j.698/350/2316/74716/03Pás zo dňa 22.10.2003
správcu výška zabezpečenej pohľadávky: 298.387,39Eur
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9.-35.
označenie veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Košice Súpisová zložka č. 6
Hnuteľná vec - nákladný príves
továrenská značka: Schwarzmuller
EČ: BA187YH
VIN: W09119335VHS09278
rok výroby: nezistený
súpisová hodnota: 1.000,- €
deň zapísania majetku: 22.4.2013
dôvod zapísania majetku: zápis v evidencii vozidiel
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
31
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
zabezpečovacie právo: zákonné záložné právo č.j.698/350/2316/74716/03Pás zo dňa 22.10.2003
Deň vydania: 26. apríla 2013
správcu dane zriadené rozhodnutím
výška zabezpečenej pohľadávky: 298.387,39Eur
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9.-35.
označenie veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Košice K007411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Prvá elektromontážna spoločnosť, a.
s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 13 , 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 372 899
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2009/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
Súpisová zložka:
Peňažná pohľadávka
Dôvod Deň zápisu zapísania Celková Súpisová Súdne konanie majetku do Dlžník
Právny dôvod vzniku
Mena
majetku do suma
hodnota v €
súpisu
súpisu
Slovenská republika - Právny nárok na Ministerstvo základe vzniku škody Vedené OS BA, spis. ust. § 67 18.4.2013
spravodlivosti SR, nesprávnym a 123.153,04 €
123.153,04 značka písm. a) ZKR
Župné námestie č. 13, protizákonným 22C/164/2005/4C
813 11 Bratislava postupom súdu
JUDr. Martin Dolník, komplementár spoločnosti
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca úpadcu
K007412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRY Invest, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 485 756
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
32
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Deň vydania: 26. apríla 2013
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
28K/13/2013 S1372
28K/13/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu: TATRY Invest, s.r.o. v konkurze,
IČO: 36 485 756, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na 03. 06. 2013 o
10,00 hod. (prezentácia od 09,30 hod) v kancelárií správcu, Komenského 673/49 , 020 01 Púchov.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR, 5. Záver. Pri prezentácií
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácií plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Púchove 23. 04. 2013
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
K007413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADRIANA DDS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2012 S1372
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr, Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu ADRIANA DDS, s.r.o. v konkurze,
č. k.: 29K/11/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 31.1. 2013 vyhlasuje
v zmysle § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií: II. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
1. pohľadávka voči spoločnosti BONIDON s.r.o, IČO: 36 017 876, vo výške 2 344 924
Eur, zapísané v súpise majetku por. č. 1. Zverejnené v OV 164/2012 dňa 24.8.2012
2. pohľadávka voči spoločnosti PLULA NM s.r.o., IČO: 36345199, vo výške 1 290,00
Eur, zapísané v súpise majetku por. č. 2. Zverejnené v OV 164/2012 dňa 24.8.2012
Pohľadávky sa speňažujú ako celok.
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú cenu. Bližšie informácie
týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
042/4628352, príp. e-mailom na adrese: [email protected]
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 29K/11/2012“ – NEOTVÁRAŤ. Ponuky
záujemcov musia byť správcovi doručené do 28. 05. 2013 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné
v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
33
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia
lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené
v podmienkach verejného ponukového konania. OV 81/2013
1. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí, ponúkaná kúpna cena, doklad
preukazujúci totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom
z obchodného alebo iného registra nie starším ako 1 mesiac, fyzická osoba
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť.
Nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu
OP. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom že nemá žiadne záväzky voči
úpadcovi. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní preukázať sa finančným
krytím navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu
predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo výške 20 % z navrhovanej ceny
v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave VUB, a. s,
č. ú: 3045345751/0200, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk. 2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na
odkúpenie majetku sa uskutoční 29. 5. 2013 o 10,00 hod v kancelárií správcu.
Otváranie obálok je verejné. 3. Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 10 dní od uskutočnenia
otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve
úspešného záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Neúspešným
záujemcom bude do 10 dní vrátená finančná záloha. 4. Iné skutočnosti – V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve
správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči
takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej
ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že
predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
V Púchove, 23.4.2013, JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
K007414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADRIANA DDS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2012 S1372
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr, Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu ADRIANA DDS, s.r.o. v konkurze,
č. k.: 29K/11/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 31.1. 2013 vyhlasuje
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
34
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
č. k.: 29K/11/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 31.1. 2013 vyhlasuje
v zmysle § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií: II. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu:
OV 81/2013
1. Obchodný podiel 49% v spoločnosti MG RATIO, Odbojárov 6, Nemšová 914 41, IČO:
36 234 010. Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo.
12579/R, súpisová hodnota 3 253 Eur, zverejnené v OV 12/2013 dňa 17.1.2013
2. Obchodný podiel 49% v spoločnosti ROXID, s.r.o. Odbojárov 6, Nemšová 914 41,
IČO: 36 017 965. Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo.
10420/R, súpisová hodnota 3 253 Eur, zverejnené v OV 12/2013 dňa 17.1.2013 Obchodné podiely sa speňažujú samostatne.
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú cenu. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu
na tel. č. 042/4628352, príp. e-mailom na adrese: [email protected]
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 29K/11/2012“ – NEOTVÁRAŤ. Ponuky
záujemcov musia byť správcovi doručené do 28. 05. 2013 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné
v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia
lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené
v podmienkach verejného ponukového konania. 1. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí, ponúkaná kúpna cena, doklad
preukazujúci totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom
z obchodného alebo iného registra nie starším ako 1 mesiac, fyzická osoba
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť.
Nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu
OP. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom že nemá žiadne záväzky voči
úpadcovi. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní preukázať sa finančným
krytím navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu
predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo výške 20 % z navrhovanej ceny
v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave VUB, a. s,
č. ú: 3045345751/0200, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk. 2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na
odkúpenie majetku sa uskutoční 29. 5. 2013 o 10,00 hod v kancelárií správcu.
Otváranie obálok je verejné. 3. Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 10 dní od uskutočnenia
otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve
úspešného záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Neúspešným
záujemcom bude do 10 dní vrátená finančná záloha. Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
35
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
4. Iné skutočnosti – V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve
správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči
takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej
ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že
predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
K007415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INDUSTRY InfoTech s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klariská 7, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 482
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/24/2012 S1514
Spisová značka súdneho spisu:
6K/24/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811
08 Bratislava, ako správca(č. S1514) úpadcu - obchodnej spoločnosti INDUSTRY InfoTech s.r.o., IČO:
35 859 482, so sídlom: Klariská 7, 811 03 Bratislava, zastúpená JUDr. Ing. Michalom Žiaranom, týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa BL
Telecom debt, s. r. o. s prihlásenou sumou 949,24 Eur (dátum prijatia prihlášky 22.04.2013) doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného
podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 28/1.
V Bratislave 23.4.2013
K007416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ODETA, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moussonova 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 168 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S201201
Spisová značka súdneho spisu:
26K/72/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
V zmysle ust. § 92 zákona č.7/2005 Z.z. a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru úpadcu zo
dňa 19.03.2013 správca podstaty úpadcu ODETA, výrobné družstvo, Moussonova ul. č.1, 071 01
Michalovce, IČO: 00168483, sp. zn. 26K/72/2011 v y h l a s u j e
8. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Predmet ponuky:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
36
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
súpisová zložka majetku č. 15 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty uverejnená v OV 81/2012 zo
dňa 26.04.2012 – Zásoby: hotové výrobky – papuče v ôsmom kole za najvyššiu ponúknutú cenu
Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu : JUDr. Ján Husár, správca, Alžbetina 3, 040 01
Košice ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie– konkurz
ODETA , výrobné družstvo, Moussonova ul. č. 1, 071 01 Michalovce, IČO: 00168483 sp. zn.
26K/72/2011– neotvárať“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
. Na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť
pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola
verejného ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
občianskeho preukazu/výpisu z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy - Zásoby: hotové výrobky – papuče c) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet správcu
č. 301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny.
d) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu vráti uhradenú zálohu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti správca nebude prihliadať.
Ponúkanú kúpnu cenu musí úspešný záujemca vyhodnotený ako víťaz doplatiť na účet správcu č.
301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s. do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení
verejného ponukového konania.
Správca po úplnom uhradení kúpnej ceny uzavrie s úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy do 10 dní od vyhodnotenia verejného
ponukového konania na nimi označený bankový účet.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže vyžiadať
telefonicky na čísle: 0908370184. Obhliadka majetku sa uskutočni dňa 6.05.2013 od 8.00 do 8.30
hod v Sečovciach na ul. Súdna, v areáli družstva.
JUDr. Ján Husár, správca
V zmysle ust. § 92 zákona č.7/2005 Z.z. a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru úpadcu zo
dňa 19.03.2012 správca podstaty úpadcu ODETA, výrobné družstvo, Moussonova ul. č.1, 071 01
Michalovce, IČO: 00168483, sp. zn. 26K/72/2011 v y h l a s u j e
8. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Predmet ponuky:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
37
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
súpisová zložka majetku č. 16 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty uverejnená v OV 81/2012 zo
dňa 26.04.2012 – Zásoby: hotové výrobky –konfekcia v ôsmom kole za najvyššiu ponúknutú cenu,
Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu : JUDr. Ján Husár, správca, Alžbetina 3, 040 01
Košice ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie– konkurz
ODETA , výrobné družstvo, Moussonova ul. č.1, 071 01 Michalovce, IČO: 00168483 sp. zn.
26K/72/2011– neotvárať“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
. Na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť
pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola
verejného ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
občianskeho preukazu/výpisu z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy - Zásoby: hotové výrobky –konfekcia
c) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet správcu
č. 301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny.
d) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu vráti uhradenú zálohu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti správca nebude prihliadať.
Ponúkanú kúpnu cenu musí úspešný záujemca vyhodnotený ako víťaz doplatiť na účet správcu č.
301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s. do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení
verejného ponukového konania.
Správca po úplnom uhradení kúpnej ceny uzavrie s úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy do 10 dní od vyhodnotenia verejného
ponukového konania na nimi označený bankový účet.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže vyžiadať
telefonicky na čísle: 0908370184. Obhliadka majetku sa uskutočni dňa 6.05.2013 od 8.00 do 8.30
hod v Sečovciach na ul. Súdna, v areáli družstva
JUDr. Ján Husár, správca
V zmysle ust. § 92 zákona č.7/2005 Z.z. a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru úpadcu zo
dňa 13.11.2012 správca podstaty úpadcu ODETA, výrobné družstvo, Moussonova ul.č.1, 071 01
Michalovce, IČO: 00168483, sp. zn. 26K/72/2011 v y h l a s u j e
8. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Predmet ponuky:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
38
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
súpisová zložka majetku č. 17 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty uverejnená v OV 88/2012 zo
dňa 26.04.2012 – Zásoby: materiál na sklade v ôsmom kole za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu : JUDr. Ján Husár, správca, Alžbetina 3, 040 01
Košice ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie– konkurz
ODETA , výrobné družstvo, Moussonova ul.č.1, 071 01 Michalovce, IČO: 00168483 sp. zn.
26K/72/2011– neotvárať“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
. Na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť
pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola
verejného ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
občianskeho preukazu/výpisu z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy - Zásoby: materiál na sklade
c) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet správcu
č. 301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny.
d) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu vráti uhradenú zálohu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti správca nebude prihliadať.
Ponúkanú kúpnu cenu musí úspešný záujemca vyhodnotený ako víťaz doplatiť na účet správcu č.
301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s. do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení
verejného ponukového konania.
Správca po úplnom uhradení kúpnej ceny uzavrie s úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy do 10 dní od vyhodnotenia verejného
ponukového konania na nimi označený bankový účet.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže vyžiadať
telefonicky na čísle: 0908370184. Obhliadka majetku sa uskutočni dňa 6.05.2013 od 8.00 do 8.30
hod v Sečovciach na ul. Súdna, v areáli družstva
JUDr. Ján Husár, správca
K007417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ODETA, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moussonova 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 168 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S201201
Spisová značka súdneho spisu:
26K/72/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
39
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
V zmysle ust. § 92 zákona č.7/2005 Z.z. a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru úpadcu zo
dňa 27.11.2012 správca podstaty úpadcu ODETA, výrobné družstvo, Moussonova ul. č.1, 071 01
Michalovce, IČO: 00168483, sp. zn. 26K/72/2011 v y h l a s u j e
5. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu
doplneného do súpisu všeobecnej podstaty a zverejneného v Obchodnom vestníku OV
229/2012 zo dňa 27.11.2012 pod č. K015579
Predmet ponuky:
Kancelársky nábytok a výpočtová technika ako súbor - v piatom kole za najvyššiu ponúknutú
cenu
Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu : JUDr. Ján Husár, správca, Alžbetina 3, 040 01
Košice ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie– konkurz
ODETA , výrobné družstvo, Moussonova ul. č.2, 071 01 Michalovce, IČO: 00168483 sp. zn.
26K/72/2011– neotvárať“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
. Na ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť
pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola
verejného ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
občianskeho preukazu/výpisu z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy – súbor kancelárskeho nábytku a výpočtovej techniky
c) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet správcu
č. 301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny.
d) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu vráti uhradenú zálohu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti správca nebude prihliadať.
Ponúkanú kúpnu cenu musí úspešný záujemca vyhodnotený ako víťaz doplatiť na účet správcu č.
301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s. do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení
verejného ponukového konania.
Správca po úplnom uhradení kúpnej ceny uzavrie s úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy do 10 dní od vyhodnotenia verejného
ponukového konania na nimi označený bankový účet.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže vyžiadať
telefonicky na čísle: 0908370184. Obhliadka majetku sa uskutočni dňa 6.05.2013 o 9.00 hod
v Michalovciach na ul. Moussonovej 2.
JUDr. Ján Husár, správca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
40
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ODETA, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moussonova 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 168 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S201201
Spisová značka súdneho spisu:
26K/72/2011
Druh podania:
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho
konkurzu
V zmysle ust. § 92 Z.č. Z.č. 7/2005 Z.z. a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru úpadcu zo
dňa 13.11.2012 správca podstaty úpadcu ODETA, výrobné družstvo, Moussonova, 071 01
Michalovce, IČO: 00168483, sp. zn. 26K/72/2011 v y h l a s u j e
5. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Predmet ponuky: Súbor pohľadávok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote 4 797,99 eur za 20%
súpisovej hodnoty, t.j. za 959,60 eur
Časť Peňažné pohľadávky (zverejnene v OV 77/2012 zo dňa 20.04.2012)
Por. Dlžník
číslo 204 Konig LS s.r.o., Hudcova 78/b, 601 67 Brno, IČO: 26289971
207
209
210
211
213
Právny dôvod
fa č.: 20090051 05.04.2009
Milan Lerch – Lemaco, Havlíčkova 2, 789 01 Zabřeh, ČR, IČO: 41075951
fa č.: 20080334 02.01.2009
Giessewein Walkwaren AG, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg/Tirolsko, fa č.: 20083946 Rakúsko, IČ DPH: ATU31774906
12.11.2008
Giessewein Walkwaren AG, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg/Tirolsko, fa č.: 20104062 Rakúsko, IČ DPH: ATU31774906
16.03.2010
Giessewein Walkwaren AG, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg/Tirolsko, fa č.: 20104085 Rakúsko, IČ DPH: ATU31774906
09.07.2010
Walter Feuchter, Bachwea 5, 941 60 Ringelei, Deutchland, IČO: 1572168034 fa č.: 20080159 10.07.2008
Súpisová
hodnota
splatná 655,06 €
splatná 251,78 €
splatná 138,60 €
splatná 208,15 €
splatná 310,80 €
splatná 3 233,60 €
Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu : JUDr. Jána Husára, Alžbetina 3, 040 01 Košice
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie– konkurz ODETA ,
výrobné družstvo, Moussonova, 071 01 Michalovce, IČO: 00168483 sp. zn. 26K/72/2011– neotvárať“
najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku . Na ponuky
doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne
kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného
ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
41
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
občianskeho preukazu/výpisu z obchodného registra
OV 81/2013
b) označenie predmetu kúpy (súbor pohľadávok úpadcu)
c) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet
správcu č. 301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny.
d) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu vráti uhradenú zálohu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti správca nebude prihliadať.
Ponúkanú kúpnu cenu musí úspešný záujemca vyhodnotený ako víťaz doplatiť na účet správcu č.
301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s. do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení
verejného ponukového konania.
Správca po úplnom uhradení kúpnej ceny uzavrie s úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy do 10 dní od vyhodnotenia verejného
ponukového konania na nimi označený bankový účet.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže vyžiadať
telefonicky na čísle: 0908370184. Obhliadka majetku sa uskutočni dňa 7.5.2013 od 08.00 do 12.00
hod v kancelárii správcu na ul. Alžbetina 3 v Košiciach.
JUDr. Ján Husár, správca
V zmysle ust. § 92 Z.č. Z.č. 7/2005 Z.z. a podľa záväzného pokynu veriteľského výboru úpadcu zo
dňa 13.11.2012 správca podstaty úpadcu ODETA, výrobné družstvo, Moussonova, 071 01
Michalovce, IČO: 00168483, sp. zn. 26K/72/2011 v y h l a s u j e
5. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Predmet ponuky: Súbor pohľadávok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote 21 925,59 eur za
20% súpisovej hodnoty, t. j. za 4.385,12 eur
Časť Peňažné pohľadávky (zverejnene v OV 77/2012 zo dňa 20.04.2012)
Por. Dlžník
Právny dôvod
číslo Andrej Spišiak, Dolná 33, 969 00 Banská Štiavnica, IČO: 22
fa č.: 20083857 splatná 02.11.2008
41978595
Andrej Spišiak, Dolná 33, 969 00 Banská Štiavnica, IČO: 23
fa č.: 20084043 splatná 25.12.2008
41978595
Andrej Spišiak, Dolná 33, 969 00 Banská Štiavnica, IČO: 24
fa č.: 20093238 splatná 24.05.2009
41978595
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
42
Súpisová
hodnota
184,92 €
120,60 €
145,88 €
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
30
31
32
33
34
35
39
42
43
49
50
51
52
53
56
58
60
61
62
63
64
70
72
94
95
96
97
99
100
101
102
104
109
111
112
113
114
117
118
119
129
132
133
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
ASTRA RAV s.r.o., Hodžova 16, 011 42 Žilina, IČO: 31564411 fa č.: 20103368 splatná 04.11.2010
58,27 €
ASTRA RAV s.r.o., Hodžova 16, 011 42 Žilina, IČO: 31564411 fa č.: 20103385 splatná 13.11.2010
5,10 €
ASTRA RAV s.r.o., Hodžova 16, 011 42 Žilina, IČO: 31564411 fa č.: 20103412 splatná 14.12.2010
27,11 €
ASTRA RAV s.r.o., Hodžova 16, 011 42 Žilina, IČO: 31564411 fa č.: 20103434 splatná 28.01.2011
13,78 €
ASTRA RAV s.r.o., Hodžova 16, 011 42 Žilina, IČO: 31564411 fa č.: 20113022 splatná 14.02.2011
4,85 €
ASTRA RAV s.r.o., Hodžova 16, 011 42 Žilina, IČO: 31564411 fa č.: 20113055 splatná 14.04.2011
16,84 €
BABY SCHOP-ALINO Durčeková Viera, Nám. M. R. Štefánika fa č.: 20083733 splatná 147,8 €
32, 977 01 Brezno, IČO: 41269144
17.09.2008(čiastočne uhradená)
BELLE SHOES s.r.o., K. Thalyho 4, 945 01 Komárno, IČO: fa č.: 20113104 splatná 29.07.2011
16,67 €
36541915
BELLE SHOES s.r.o., K. Thalyho 4, 945 01 Komárno, IČO: fa č.: 20113164 splatná 05.02.2012
21,10 €
36541915
Birová Margita, Nám. Svätej trojice, 927 00 Šaľa, IČO: 33891176 fa č.: 20083919 splatná 05.12.2008
100,25 €
Birová Margita, Nám. Svätej trojice, 927 00 Šaľa, IČO: 33891176 fa č.: 20083961 splatná 19.12.2008
200,00 €
Birová Margita, Nám. Svätej trojice, 927 00 Šaľa, IČO: 33891176 fa č.: 20084039 splatná 08.01.2009
220,41 €
Birová Margita, Nám. Svätej trojice, 927 00 Šaľa, IČO: 33891176 fa č.: 20084094 splatná 17.01.2009
192,33 €
Cestné a stavebné mechanizmy, a.s., Jozeffyho 1146, 98061 fa č.: 20103212 splatná 21.07.2010
177,10 €
Tisovec, IČO: 31561888
Daria Pečuchová, DAPEI – prev. Palárikova, Dobšinského 12, fa č.: 20093399 splatná 09.09.2009
382,58 €
900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 30936209
Eva Hudáková, Janovík 082 03, IČO: 34344110
fa č.: 20103313 splatná 30.09.2010
174,73 €
Gabriela Šušková, Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, IČO: fa č.: 20093142 splatná 10.04.2009
155,30 €
43312136
GLOVER s.r.o., Mierové námestie 731/56, 019 01 Ilava, IČO: fa č.: 20093017 splatná 09.03.2009
1,00 €
36310905
GLOVER s.r.o., Mierové námestie 731/56, 019 01 Ilava, IČO: fa č.: 20103394 splatná 21.01.2011
255,01 €
36310905
GLOVER s.r.o., Mierové námestie 731/56, 019 01 Ilava, IČO: fa č.: 20103396 splatná 22.01.2011
262,88 €
36310905
GS-Obuv, Nešporova 1019, 927 00 Šaľa
fa č.: 20103281 splatná 12.09.2010
137,04 €
H-STYLE s.r.o., Z. Kodálya 781/5, 924 01 Galanta, IČO: fa č.: 20093715 splatná 17.01.2010
86,17 €
36272086
HELP JOZEF HREHA s.r.o., Fintická 8, 080 01 Prešov, IČO: fa č.: 20090050 splatná 10.04.2009
853,90 €
36497720
IMKOTEX SK spol. s.r.o., Zimná 11, 080 01 Prešov, IČO: fa č.: 20101039 splatná 24.04.2010
487,90 €
36512541
Ivan Henč, SNP 85, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43557635
fa č.: 20093189 splatná 23.04.2009
55,72 €
Ivan Henč, SNP 85, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43557635
fa č.: 20093446 splatná 25.09.2009
440,82 €
Ivan Henč, SNP 85, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43557635
fa č.: 20103279 splatná 11.09.2010
473,44 €
JAMEL FASHION s.r.o., Štefánikova 1067/74, 029 01 fa č.: 20100104 splatná 26.11.2010
589,10 €
Námestovo, IČO: 36390356
Jozef Závada, 076 11 Plechotice 149, IČO: 35478527
fa č.: 20100063 splatná 18.06.2010
200,00 €
Katarína Kallaiová textil, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: fa č.: 20093444 splatná 16.09.2009
300,37 €
40282201
Katarína Kallaiová textil, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: fa č.: 20093549 splatná 15.10.2009
112,30 €
40282201
LMS s.r.o., Štefánikova 695, 905 01 Senica, IČO: 00684066
fa č.: 20063558 splatná 30.06.2010
37,59 €
Ľubomíra Demová textil-obuv-kvety, 976 73 Telgárt 73, IČO: fa č.: 20093474 splatná 10.09.2009
136,01 €
41270851
M-Plus Michalík Jozef, Veľkoobchod-maloobchod, Podhora 43, fa č.: 20083760 splatná 06.10.2008
191,17 €
034 01 Ružomberok, IČO: 3356167
M-Plus Michalík Jozef, Veľkoobchod-maloobchod, Podhora 43, fa č.: 20084060 splatná 26.12.2008
110,94 €
034 01 Ružomberok, IČO: 3356167
M-Plus Michalík Jozef, Veľkoobchod-maloobchod, Podhora 43, fa č.: 20093190 splatná 23.04.2009
173,35 €
034 01 Ružomberok, IČO: 3356167
M-Plus Michalík Jozef, Veľkoobchod-maloobchod, Podhora 43, fa č.: 20093534 splatná 08.11.2009
172,47 €
034 01 Ružomberok, IČO: 3356167
MOHEX s.r.o., Nákupná 3, Podunajské Biskupice 821 06, IČO: fa č.: 20093081 splatná 23.03.2009
310,40 €
30840686
MOHEX s.r.o., Nákupná 3, Podunajské Biskupice 821 06, IČO: fa č.: 20093083 splatná 26.03.2009
286,76 €
30840686
MOHEX s.r.o., Nákupná 3, Podunajské Biskupice 821 06, IČO: fa č.: 20093116 splatná 04.04.2009
153,60 €
30840686
Obuv, Hrušecká Mária, Malleho 14, 909 01 Skalica, IČO: fa č.: 20093472 splatná 14.09.2009
103,17 €
30063361
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083497 splatná 16.07.2008
179,31 €
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083588 splatná 23.07.2008
121,73 €
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
43
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
159
160
161
163
164
171
172
179
180
181
182
183
184
185
191
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083588 splatná 23.07.2008
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083710 splatná 29.08.2008
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083824 splatná 12.10.2008
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083824 splatná 12.10.2008
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20083993 splatná 04.12.2008
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20084135 splatná 06.01.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20084164 splatná 23.01.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093092 splatná 01.04.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093126 splatná 08.04.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093257 splatná 01.06.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093258 splatná 01.06.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093314 splatná 30.06.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093346 splatná 07.08.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093498 splatná 18.10.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093639 splatná 19.12.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20093640 splatná 19.12.2009
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20103016 splatná 21.02.2010
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20103017 splatná 21.02.2010
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20103125 splatná 19.05.2010
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20103126 splatná 19.05.2010
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20103127 splatná 19.05.2010
35928620
Obuv Hades, s.r.o., Februárová 159, 958 01 Partizánske, IČO: fa č.: 20084076 splatná 08.12.2008
35928620
ODEVA s.r.o., Kpt. Nálepku 4, 082 71 Lipany, IČO: 31650139
fa č.: 2009253 splatná 27.12.2009
ODEVA s.r.o., Kpt. Nálepku 4, 082 71 Lipany, IČO: 31650139
fa č.: 20100051 splatná 23.05.2010
Orava-Mode s.r.o., Lokča 141, 029 51 Lokča, IČO: 36713945
fa č.: 20090189 splatná 29.10.2009
PITEX, Fedinova 10, 851 01 Bratislava, IČO: 22646329
fa č.: 20083498 splatná 31.07.2008
PITEX, Fedinova 10, 851 01 Bratislava, IČO: 22646329
fa č.: 20083875 splatná 28.10.2008
Renáta Jozsová, Textil-podlahy, Bratislavská 90/2, 924 00 fa č.: 20090258 splatná 31.12.2009
Galanta, IČO: 32331673
Renáta Jozsová, Textil-podlahy, Bratislavská 90/2, 924 00 fa č.: 20100035 splatná 20.04.2010
Galanta, IČO: 32331673
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20083773 splatná 11.10.2008
IČO: 36 478 709
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20084023 splatná 21.12.2008
IČO: 36 478 709
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20093069 splatná 20.03.2009
IČO: 36 478 709
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20093388 splatná 05.09.2009
IČO: 36 478 709
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20093673 splatná 01.01.2010
IČO: 36 478 709
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20103186 splatná 27.06.2010
IČO: 36 478 709
STEVEN s.r.o., Budovateľská 43, 093 01 Vranov nad Topľou, fa č.: 20103271 splatná 05.09.2010
IČO: 36 478 709
Štefánia Durňáková, Obuv-Steffi, Strojárska 2524, 069 01 Snina, fa č.: 20084106 splatná 03.01.2009
IČO: 37003518
Súkromný obchod SIZI, Silvester Riška, 908 01 Kúty 51, IČO: Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
44
121,73 €
110,01 €
329,49 €
217,82 €
138,92 €
177,02 €
227,54 €
203,59 €
85,78 €
198,32 €
85,01 €
86,22 €
99,67 €
194,03 €
128,37 €
103,35 €
150,37 €
263,56 €
87,49 €
72,81 €
143,03 €
117,64 €
393,84 €
495,88 €
663,93 €
248,19 €
358,63 €
1 326,62 €
2 083,04 €
130,93 €
84,68 €
31,28 €
584,82 €
7,85 €
233,80 €
372,52 €
88,89 €
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
192
193
194
196
198
199
200
202
203
215
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Súkromný obchod SIZI, Silvester Riška, 908 01 Kúty 51, IČO: fa č.: 20083968 splatná 06.12.2008
83,38 €
30974101
Katarína Szabová, Kvety, Cesta slobody 453/1, 991 28 Vinica, fa č.: 20093473 splatná 10.09.2009
22,94 €
IČO: 44293755
Štefan Kovács, Pri Slanej 24, 982 01 Tornaľa, IČO: 33725641
fa č.: 20083984 splatná 12.12.2008
61,73 €
Štýl M L, Mariana Kuchtová, Hlavná 29, 056 01 Gelnica, IČO: fa č.: 20103345 splatná 30.10.2010
127,35 €
17189411
Textil-odevy-obuv, Kochanová Mária, Hlavná 62, 976 56 fa č.: 20093465 splatná 27.08.2009
112,32 €
Pohronská Polhora, IČO: 32226721
TRYO s.r.o., 17. novembra 79, 083 01 Sabinov, IČO: 43930271 fa č.: 20090231 splatná 11.12.2009
272,22 €
Unios invest spol. s.r.o., Horná 34, 974 00 Banská Bystrica, IČO: fa č.: 20083957 splatná 02.12.2008
132,71 €
31622763
ZEK- Matíková Zuzana, Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina, IČO: fa č.: 20080274 splatná 30.10.2008, 101,45 €
41956311
čiastočne uhradená
ZEK- Matíková Zuzana, Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina, IČO: fa č.: 20090087 splatná 21.05.2009
122,84 €
41956311
príkaz na začatie exekúcie sp.zn. EX 1 965,94 Ján Sivčák, nar. 4.6.1947, bytom 1. Mája 1, Snina
301/1997 zo dňa 15.3.2011
€
Záujemca musí doručiť na adresu kancelárie správcu : JUDr. Jána Husára, Alžbetina 3, 040 01 Košice
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie– konkurz ODETA ,
výrobné družstvo, Moussonova, 071 01 Michalovce, IČO: 00168483 sp. zn. 26K/72/2011– neotvárať“
najneskôr do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku . Na ponuky
doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne
kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného
ponukového konania.
Ponuka musí obsahovať:
a) označenie záujemcu: meno, priezvisko/obchodné meno, rodné číslo,/IČO, adresa/sídlo, kopia
občianskeho preukazu/výpisu z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy (súbor pohľadávok úpadcu)
c) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet
správcu č. 301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s.
Uhradená záloha sa v prípade úspechu započíta na úhradu kúpnej ceny.
d) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu vráti uhradenú zálohu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti správca nebude prihliadať.
Ponúkanú kúpnu cenu musí úspešný záujemca vyhodnotený ako víťaz doplatiť na účet správcu č.
301 258 3251/0200 vedený vo VÚB a.s. do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení
verejného ponukového konania.
Správca po úplnom uhradení kúpnej ceny uzavrie s úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy do 10 dní od vyhodnotenia verejného
ponukového konania na nimi označený bankový účet.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja si záujemca môže vyžiadať
telefonicky na čísle: 0908370184. Obhliadka majetku sa uskutočni dňa 7.05.2013 od 08.00 do 12.00
hod v kancelárii správcu na ul. Alžbetina 3 v Košiciach.
JUDr. Ján Husár, správca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
45
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ollé
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malodunajská 3013/10, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.10.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2010 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32/K/42/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie
Schválený upravený konečný rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V obchodnom vestníku č.30/2013 zo dňa 12.2.2013 bol zverejnený schválený konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V tomto konečnom rozvrhu sa zistila chyba spôsobená
zrejmou nesprávnosťou, v dôsledku čoho bol vypracovaný dodatok konečného rozvrhu výťažku,
pričom upravený konečný rozvrh výťažku zástupca veriteľov schválil dňa 15.4.2013. Návrh konečného
rozvrhu výťažku bol podľa ust. § 50 ods. 3 vyhl.č. 665/2005 Z.z. zverejnený v Obchodnom vestníku č.
214/2012 zo dňa 6.11.2012, pričom upravený schválený konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov nemal vplyv na údaje zverejnené v návrhu konečného rozvrhu dňa
6.1.2012 v Obchodnom vestníku č. 214/2012, ktoré touto zmenou ostávajú nedotknuté. Po schválenej
úprave je konečný rozvrh výťažku nasledovný:
Celkový výťažok do všeobecnej podstaty 1407,29 € bude rozdelený medzi veriteľov s tým, že každý
z nich bude uspokojený v rozsahu 0,88 % nasledovne:
Veriteľ: Zistená: Uspokojená
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CETELEM SLOVENSKO a.s. 1585,90 € 13,95 €
Prvá stavebná sporiteľňa a.s. 13910,46 € 123,04€
Stredosl. energetika a.s. 30,70 € 0,27 €
Stredosl. energetika a.s. 108,55 € 0,95 €
VUB a.s. 125.958,39 € 1113,93 €
VUB a.s. 15325,47 € 135,56 €
VUB,a.s. 2214,03 € 19,59 € Pozn.: pohľadávky pod por.č. 5. a 6. predstavujú zvyšok celkovej pohľadávky , po odpočítaní
uspokojenia zo zabezpečeného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
Oddelená podstata
Zabezpečený veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1,Bratislava
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
46
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Zistená pohľadávka: 161063,68 €
Uspokojená pohľadávka: 35.105,29 €
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1,Bratislava
Zistená pohľadávka: 31240,54 €
Uspokojená pohľadávka: 15.915,07 €
K007420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ollé
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malodunajská 3013/10, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.10.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2010 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32/K/42/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
VÚB Banka Váš list/ zo dňa JUDr. Tatiana Timoranská
32K/42/2010 S 1183/5.4.2013 spávca úpadcu
Náš list/zo dňa Tomáš Ollé
195/7700/2013 Malodunajská 3013/10
Vybavuje/lika Kolárovo Mgr. Tekely/ 02 5055 1976
Miesto/dátum
Bratislava/ 15.04.2013 Č.k. 32K/42/2010 – Schválenie Návrhu upraveného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov .
V konkurzom konaní voči úpadcovi Tomáš Ollé, nar. 8.10.1973, bytom Malodunajská 3013/10, 946
03 Kolárovo, Slovenská republika, pod spisovou značkou 32K/42/2010 bol Všeobecnej úverovej
banke, a.s. , Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava dňa 10.5.2013 doručený Návrh upraveného konečného
rozvrhu výžažku pre nezabezpečených veiteľov.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
47
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava zástupca veriteľov predmetný Návrrh
upraveného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veiteľov, zmysle § 101 ZoKR
s c h v a ľ u j e
VUB a.s . ako nezabezpečený veriteľ žiada správcu, podľa § 101 ods. 2 v nadväznosti na § 98 ods. 4
ZoKR, aby bezodkladne uspokojil nezabezpečenú pohľadávku veriteľa Všeobecná úverová banka a.s.,
podľa schváleného upraveného rozvrhu výťažku na :
číslo účtu : 2 0 4 6 6 4 5 5 5 9 / 0 2 0 0
variabilný symbol : 6 8 6 8 9
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO31320155
VÚB BANKA S pozdravom pečiatka
VUB.a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
7703/08
podpis podpis
_______________________________ ___________________________ Mgr. Marek Jakab Mgr. Roman Tekely Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
48
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
vedúci oddelenia právnik senior
Správa a vymáhanie rizikových pohľadávok Manažment rizikových
pohľadávok Manažment rizikových pohľadávok VUB a.s. VUB a.s.
2/2
________________________________________________________________________________
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivi 1, 829 90 Bratislava 25,
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
49
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,IČO31320155
K007421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JB Invest,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 34, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 675 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2012/S1450
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok
Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu JB Invest s.r.o., Rovinka 34, 90041 Rovinka, IČO: 36 675
024, v zmysle ustanovenia § 28, ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem, že dňa 19.4.2013 boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok pod č. veriteľa 32/M zapísané následovné pohľadávky:
VERITEĽ: Matuška Ľuboš, Lanškrounská 7, Kežmarok,
Dátum zápisu : 19.4.2013
Prihlásené pohľadávky:
pohľadávka veriteľa priznaná rozsudkom Okresného súdu Bratislava II právoplatná dňom 12.5.2012 a
vykonateľná 16.5.2012 vo výške 14 899,00 Eur
náklady z uplatnenia, trovy konania vo výške 893,50 Eur
Prihlásená suma spolu: 15 792,50 Eur
Ing. Anna Bružeňáková, správca
K007422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
ibn Electronics s.r.o.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
50
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ibn Electronics s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadunajská 12, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 795 348
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K 29/2011-S493
Spisová značka súdneho spisu:
2K 29/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku
OV 81/2013
typ por. súpisovej Číslo zložky majetku
popis položky/súboru
ks
Zabezpečenie peňažných Iná prostriedkov v mene Euro do 1147 majetková podstaty v hotovosti v pokladni ku 1
hodnota
dňu vyhlásenia konkurzu 16.08.2011 vo výške 1,28 EUR
Zabezpečenie peňažných prostriedkov v mene Euro do Iná podstatyz bankového účtu v 1148 majetková 1
Slovenskej sporiteľni a.s. ku dňu hodnota
22.09.2011 po odpočítaní poplatkov vo výške 52,77 EUR
súpis. spoluvl. jedn.cena deň hodn. podiel (EUR)
zaradenia
(EUR) úpadcu
deň zápisu dôvod zápisu
1.28
1.28 1/1
majetok 24/04/2013 24/04/2013 podliehajúci konkurzu
52.77
52.77 1/1
majetok 24/04/2013 24/04/2013 podliehajúci konkurzu
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
51
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
K007424
6K/81/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEMAPOWER
s.r.o., so sídlom Furdekova 16, 851 04 Bratislava, IČO: 35 968 231, správcom ktorého je: Mgr. Gabriela
Hrbáňová, so sídlom kancelárie Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1416, o žiadosti správcu
o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Mgr. Gabriela Hrbáňová, so sídlom
kancelárie Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1416 záväzný pokyn speňažiť majetok
úpadcu: SEMAPOWER s.r.o., so sídlom Furdekova 16, 851 04 Bratislava, IČO: 35 968 231, tvoriaci
všeobecnú podstatu: súpisové položky č. 1 až 5, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 181/2012 zo dňa
19.09.2012 iným vhodným spôsobom, a to priamym predajom, uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade s
návrhom predloženým záujemcom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007425
6K/72/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: REINVEST - HPB, spol. s.r.o., so sídlom
Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 31 380 131, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: REINVEST - HPB, spol. s.r.o., so sídlom Lakeside Park 01, Tomášikova
64, 831 04 Bratislava, IČO: 31 380 131
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : REINVEST - HPB, spol. s.r.o., so sídlom Lakeside Park 01,
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 31 380 131.
Súd ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Gajova 4 , 811 09
Bratislava, zn. správcu: S 1374.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť zistiť majetok Dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku
úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od
ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu
týchto skutočnostiach.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
52
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Sekcia edičných činností
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
Redakcia Obchodného vestníka
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
29 ods. 2 ZKR).
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
53
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
reštrukturalizácie
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007426
Spisová
značka:
6K/61/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
MEGADYNE Slovakia, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 821
621, správcom ktorého je Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
o návrhu na odvolanie správcu
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
54
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
MEGADYNE Slovakia, spol. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 821
621, správcom ktorého je Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd odvoláva Ing. Miroslava Kapolku, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08
Bratislava, značka správcu: S 1259, z funkcie správcu MEGADYNE Slovakia, spol. s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 821 621.
OV 81/2013
Súd ukladá Ing. Miroslavovi Kapolkovi, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 1259, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa
správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007427
Spisová
značka:
6K/41/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GLOBE s.r.o., so
sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 336 159, správcom ktorého je Ing. Miroslav Kapolka,
so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1259, o odvolaní správcu z
funkcie a ustanovení nového správcu
rozhodol
Súd odvoláva: Ing. Miroslava Kapolku, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08
Bratislava, značka správcu: S 1259, z funkcie správcu úpadcu: GLOBE s.r.o., so sídlom Mikulášska 1,
811 01 Bratislava, IČO: 31 336 159.
Súd ustanovuje do funkcie správcu Úpadcu: JUDr. Hana Voleková LL.M., so sídlom kancelárie:
Gunduličova 6, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1634.
Súd ukladá správcovi: JUDr. Hana Voleková LL.M., so sídlom kancelárie: Gunduličova 6, 811 05
Bratislava, značka správcu: S 1634, povinnosť zvolať prvú schôdzu veriteľov úpadcu: GLOBE s.r.o., so
sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 336 159.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007428
6K/77/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEKAZ s.r.o., so
sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 241 805, správcom ktorého je Mgr. Ľuboš Jurčo, so
sídlom kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1470, o návrhu na predĺženie lehoty
na vyhotovenie súpisu majetku podstát
rozhodol
Súd opakovane predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
55
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007429
Spisová
značka:
6K/78/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: PM Dunajská Streda s.r.o.,
so sídlom Liptovská 21, 821 09 Bratislava, IČO: 45 279 101, zastúpený Mgr. Tomášom Szimcsikom,
nar. 06.04.1988, bytom Jasencová 18, 841 07 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: PM Dunajská Streda s.r.o., so sídlom Liptovská 21, 821 09 Bratislava, IČO: 45 279 101
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PM Dunajská Streda s.r.o., so sídlom
Liptovská 21, 821 09 Bratislava, IČO: 45 279 101.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská
4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
„ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
Sekcia edičných činností
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
Redakcia Obchodného vestníka
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
56
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ZKR).
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
reštrukturalizácie
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Sekcia edičných činností
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
Redakcia Obchodného vestníka
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
57
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007430
Spisová
značka:
6K/81/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: G-SANITA, s.r.o., so
sídlom Šustekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 35 971 916, správcom ktorého je AB restructuring k.s., so
sídlom kancelárie Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1611, o návrhu na predĺženie
lehoty na popieranie pohľadávok
rozhodol
Súd lehotu na popieranie pohľadávok predlžuje o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007431
Spisová
značka:
2K/16/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- JUDr. Bohumír Bláha, Hurbanovo nám. 5, 811 03
Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti LENKA BATIMENT, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 5,
811 03 Bratislava, IČO: 36 825 581, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LENKA
BATIMENT, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 825 581
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
58
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- JUDr. Bohumír Bláha, Hurbanovo nám. 5, 811 03
Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti LENKA BATIMENT, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 5,
811 03 Bratislava, IČO: 36 825 581, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LENKA
BATIMENT, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, IČO: 36 825 581
rozhodol
OV 81/2013
Súd ustanovuje dlžníkovi: LENKA BATIMENT, s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava,
IČO: 36 825 581, predbežného správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1629.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní
od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka
bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007432
Spisová
značka:
6R/4/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JB invest s.r.o., so sídlom Rovinka 34,
900 41 Rovinka, IČO: 36 675 024, o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: JB invest s.r.o., so sídlom
Rovinka 34, 900 41 Rovinka, IČO: 36 675 024, správcom ktorého je Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom
kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1450, o návrhu na predĺženie lehoty na
vyhotovenie súpisu majetku podstát
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007433
Spisová
značka:
2K/54/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EKO PROFI K.P.P., s.r.o., so sídlom
Hlavná 47, 900 23 Viničné, IČO: 35 842 822, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EKO
PROFI K.P.P., s.r.o., so sídlom Hlavná 47, 900 23 Viničné, IČO: 35 842 822, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
59
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
rozhodol
Deň vydania: 26. apríla 2013
Súd priznáva predbežnému správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811
08 Bratislava, značka správcu: S 1598, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
704,88 eura, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 207/2012, prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: EKO PROFI K.P.P., s.r.o., so sídlom Hlavná 47, 900 23
Viničné, IČO: 35 842 822, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 954,82 eura, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 207/2012 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007434
Spisová
značka:
6K/5/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CleaningPro s.r.o., so sídlom Hálkova
1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 43 907 245, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
CleaningPro s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 43 907 245
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CleaningPro s.r.o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03
Bratislava, IČO: 43 907 245.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Monika Martonová, so sídlom kancelárie Družstevná 2, 831
04 Bratislava, značka správcu: S 1325.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
60
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
61
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007435
Spisová
značka:
2K/53/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Eva Bieliková, nar.
11.09.1957, Stromová 13, 831 01 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti FIT ART, spol. s r.o. v
likvidácii, so sídlom Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 679 854, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: FIT ART, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 31 679 854, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
62
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - JUDr. Eva Bieliková, nar.
11.09.1957, Stromová 13, 831 01 Bratislava, likvidátora obchodnej spoločnosti FIT ART, spol. s r.o. v
Konkurzy a
likvidácii, so sídlom Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 679 854, o návrhu na vyhlásenie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
konkurzu na majetok dlžníka: FIT ART, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 31 679 854, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Eduard Veterník, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava, značka správcu: S 128, odmenu bez náhrady výdavkov na zisťovanie majetku
dlžníka v celkovej výške 663,88 eura.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu, ktorý vykonával funkciu naposledy: Ing. Agata Hegelyová, Hlavná
ulica 85, 900 94 Tomášov povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Eduard Veterník, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 128, odmenu v celkovej výške
663,88 eura a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007436
4K/16/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Pavol Straka, nar. 19.05.1977, trvale
bytom Podunajská 12479/23B, 821 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Pavol Straka, nar. 19. 05. 1977, trvale bytom Podunajská 12479/23B, 821 06 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Straka, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podunajská
12479/23B, 821 06 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Ján Voloch, so sídlom kancelárie Vlčkova 8/A, 811 05
Bratislava.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
„ZKR“).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
63
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
„ZKR“).
OV 81/2013
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
64
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
reštrukturalizácie
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto
zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo
domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani
na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods. 2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného
konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu
musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007437
Spisová
značka:
2K/70/2012
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
65
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OV 81/2013
Spisová
značka:
2K/70/2012
Konkurzy a
reštrukturalizácie
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HASSEL ELEKTRO s.r.o., so sídlom
Krajinská 273, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 848 049, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
HASSEL ELEKTRO s.r.o., so sídlom Krajinská 273, 900 21 Svätý Jur, IČO: 35 848 049
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: HASSEL ELEKTRO s.r.o., so sídlom Krajinská 273, 900 21
Svätý Jur, IČO: 35 848 049.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831
01 Bratislava, značka správcu: S 1399.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných
úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie
druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50
dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5
dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Sekcia edičných činností
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
Redakcia Obchodného vestníka
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
66
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
reštrukturalizácie
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Sekcia edičných činností
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
67
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
reštrukturalizácie
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K007438
Spisová
značka:
3K/83/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RONAKO, a.s., so sídlom
Jamnického 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 756 993, právne zast. VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom
Sliezska 9, 831 03 Bratislava, IČO: 35 918 225, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
RONAKO, a.s., so sídlom Jamnického 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35 756 993, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Gabriela Hrbáňová, so sídlom kancelárie: Malý trh 2/A, 811
08 Bratislava, značka správcu: S 1416, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných
výdavkov v celkovej výške 137,66 €, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 242/2012, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831
03 Bratislava, IČO: 35 918 225, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 858,16 €, vedeného pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 242/2012 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri
všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
68
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
K007439
Spisová
značka:
Deň vydania: 26. apríla 2013
3K/19/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Bohumír Bláha, Hurbanovo
nám. č.5, 811 03 Bratislava, likvidátor dlžníka KOMATREX s.r.o., so sídlom Priemyselná 6, 821 09
Bratislava, IČO: 34 126 911 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KOMATREX s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 34 126 911
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: KOMATREX s.r.o., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 34 126
911, predbežného správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 28, 811
06 Bratislava, značka správcu: S 1604.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní
od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za
doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K007440
Spisová
značka:
3K/18/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Bohumír Bláha, Hurbanovo nám. č.5, 811
03 Bratislava, likvidátor dlžníka A.K.R. s.r.o., so sídlom Mikovínyho 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357
253, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A.K.R. s.r.o., so sídlom Mikovínyho 1, 831
02 Bratislava, IČO: 31 357 253
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: A.K.R. s.r.o., so sídlom Mikovínyho 1, 831 02 Bratislava, IČO: 31 357 253,
predbežného správcu: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
značka správcu: S 1623.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní
od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o
týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti Dlžníka.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
69
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Poučenie:
Okresný súd Bratislava I dňa 22.4.2013
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K007441
Spisová
značka:
2K/25/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka HAAGENTO, s.r.o., so sídlom 984
01 Lučenec, Ľ. Svobodu 2832/2, IČO: 36 639 737, zast. JUDr. Ľubicou Blažejovou,
advokátkou, so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Krivánska 4, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10637/S o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Konkurzného správcu k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Nám.
SNP 15 do funkcie predbežného správcu dlžníka HAAGENTO, s.r.o., so sídlom 984 01
Lučenec, Ľ. Svobodu 2832/2, IČO: 36 639 737.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu
do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do
funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní
od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.4.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K007442
Spisová
značka:
2K/68/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dr. Gebhard
Gramlich, nar. 17. 12. 1953, bytom 974 05 Banská Bystrica, Horné Pršany 135, správcom konkurznej
podstaty ktorého je Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom kancelárie Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Mgr. Vladimírovi Vankovi, so sídlom kancelárie Lazovná 38, 974 01 Banská
Bystrica, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
70
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Súd p r i z n á v a Mgr. Vladimírovi Vankovi, so sídlom kancelárie Lazovná 38, 974 01 Banská
reštrukturalizácie
Bystrica, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.4.2013
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K007443
Spisová
značka:
31K/19/2009
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: LUKO-K,
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom Tajovského 1, Košice 040 01, IČO: 36 169 251 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, o návrhu na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok prihlásených do konkurzného konania vedeného
pod sp. zn. 31K/19/2009 z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom
Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava , na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod
č. 54 v časti 1.762,18 € a pohľadávok vedených pod č. 55 až 61 v celej postúpenej časti pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K007444
Spisová
značka:
26K/7/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu:
Jaroslav Javorský, nar. 17.02.1970, trvale bytom 053 34 Švedlár 315 o návrhu na zrušenie konkurzu
takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom kancelárie Alžbetina
3, 040 01 Košice.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
71
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.4.2013
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007445
31K/13/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: M.K. - TRANS, spol. s r.o., so sídlom Tehliarska
11, Michalovce 071 01, IČO: 31 649 335 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie,
Mlynárska 19, Košice 040 01, zn. správcu: S 956.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v
účtovníctve dlžníka,
- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K007446
Spisová
značka:
31K/11/2013
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Fundus Cassovia, s.r.o., so sídlom Južná trieda č.
5, Košice 040 01, IČO: 31 669 212 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Kristián Sušina PhD., so sídlom kancelárie,
Garbiarska 5, Košice 040 01, zn. správcu: S 1339.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
Sekcia edičných činností
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
Redakcia Obchodného vestníka
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
72
- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Kristián Sušina PhD., so sídlom kancelárie,
reštrukturalizácie
Garbiarska 5, Košice 040 01, zn. správcu: S 1339.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote
20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do
funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
- posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v
účtovníctve dlžníka,
- uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
- zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu v mene dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
- uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K007447
Spisová
značka:
31K/45/2009
Okresný súd v Košice I. vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Kopnický, s miestom
podnikania Poľná 397/4, Spišský Štvrtok 053 14, IČO: 40 863 000, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok prihlásených do konkurzného konania z pôvodného veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava a z pôvodného
veriteľa: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská č. 3, 820 05 Bratislava, IČO: 35 936
835 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
vedených na tunajšom súde v konečnom zozname pohľadávok pod č. 62 až 80 a č. 60 až 61.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
73
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
reštrukturalizácie
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 22.4.2013
JUDr. Július Tóth, sudca
K007448
Spisová
značka:
32K/17/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eurosweet Slovakia, s.r.o. v likvidácii so
sídlom Ižianska 4124, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 434, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka
Eurosweet Slovakia, s.r.o. v likvidácii so sídlom Ižianska 4124, 945 01 Komárno, IČO: 35 960 434,
takto
rozhodol
U s t a n o v u j e JUDr. Andreu Pállovú, sídlo kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Eurosweet Slovakia, s.r.o. v likvidácii so sídlom Ižianska 4124, 945 01
Komárno, IČO: 35 960 434.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od
ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007449
31K/36/2011
Spisová
značka:
Sp.zn. 31K/36/2011
Oznam
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: R a Dr., s.r.o., so sídlom
Štefánikova 26, 949 01 Nitra, IČO: 36 543 519, oznamuje, že dňa 28.03.2013 nadobudlo právoplatnosť
uznesenie zo dňa 06.03.2013 č.k. 31K/36/2011-726, ktorým súd rozhodol o vstupe nadobúdateľa
pohľadávky do konkurzného konania.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007450
Spisová
značka:
31K/31/2010
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
74
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
31K/31/2010
Spisová
značka:
Sp.zn. 31K/31/2010
Deň vydania: 26. apríla 2013
Oznam
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STEPER, s.r.o., so sídlom
961 21 Rišňovce 5, IČO: 36 544 124, oznamuje, že dňa 27.03.2013 nadobudlo právoplatnosť
uznesenie zo dňa 01.03.2013 č.k. 31K/31/2010-536, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu
pohľadávky na nadobúdateľa.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007451
31K/49/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Kovácsová,
narodená 31.12.1979, bytom 946 34 Bátorove Kosihy 9, ktorého správcom je: Ing. Mária Budniková,
adresa kancelárie Lomnická 40, 949 01 Nitra, o nevyplatenej časti preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správkyni Ing. Márii Budnikovej, adresa kancelárie Lomnická 40, 949 01 Nitra,
nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 995,82 eura.
Súd u p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správkyni Ing. Márii Budnikovej, adresa
kancelárie Lomnická 40, 949 01 Nitra, nevyplatenú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 995,82 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedenú pod
položkou D130 - 86/12 do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007452
31K/65/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR, Daňový
úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ivan Fránik,
narodený 17.07.1966, bytom Tekovská 225/12, 935 38 Lok, fyzická osoba oprávnená podnikať pod
obchodným menom: Ivan Fránik FRANK, s miestom podnikania 935 82 Plášťovce 660, IČO: 18 016
782, ktorého predbežným správcom je: JUDr. Mariana Zavacká, adresa kancelárie Nádvorie Európy
32/3, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
Súd predbežnému správcovi predlžuje lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
75
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007453
31K/3/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rekomont - Uni, s.r.o., so
sídlom Mierová 2, 937 01 Želiezovce, IČO: 36 529 851, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp,
adresa kancelárie Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok na vstup do
konania, takto
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, s prihlásenými pohľadávkami spolu v
sume 25.339,24 eura.
Súd povoľuje vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, s prihlásenými
pohľadávkami spolu v sume 3.601,13 eura.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude
uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Soňa Vacková, sudkyňa
K007454
32K/20/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Obec Hrušovany so sídlom Topoľčianska ulica
č.346, 956 13 Hrušovany, IČO: 00 699 179, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Teheľňa
Preseľany s.r.o. so sídlom Školská 470, 956 12 Preseľany, IČO: 36 529 737, takto
rozhodol
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
76
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Teheľňa Preseľany s.r.o. so sídlom Školská 470, 956 12
Preseľany, IČO: 36 529 737.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007455
Spisová
značka:
32K/76/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Klbik,
nar. 9.6.1956, bytom Čápor 1336, 951 17 Cabaj-Čápor, ktorého správcom je Mgr.Henrieta Slavkovská,
sídlo kancelárie A.Sládkoviča 5, 934 01 Levice, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a správcovi Mgr.Henrieta Slavkovská, sídlo kancelárie A.Sládkoviča 5, 934 01 Levice,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr.Henrieta Slavkovská, sídlo
kancelárie A.Sládkoviča 5, 934 01 Levice, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura z
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
položkou denníka D130-132/12, do troch dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007456
32K/78/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František
Bašťovanský, nar. 5.4.1979, bytom 941 34 Jasová 65, ktorého správcom je JUDr.Ing.Petra Štofková,
sídlo kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o priznanie odmeny predbežnému správcovi,
takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr.Ing.Petre Štofkovej, sídlo kancelárie Podzámska 32, 940
01 Nové Zámky, odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu výdavkov vo výške 13,35 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby z účtu tunajšieho súdu z položky D 130-135/12
vyplatila predbežnému správcovi sumu 179,32 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
77
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku - navrhovateľ
do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007457
Spisová
značka:
32K/70/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NISAK akciová spoločnosť - v likvidácii so
sídlom Župné námestie 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 560 677, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka
NISAK akciová spoločnosť - v likvidácii so sídlom Župné námestie 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 560 677,
takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi NISAK akciová spoločnosť - v likvidácii so sídlom
Župné námestie 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 560 677, pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15
dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd
v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007458
Spisová
značka:
32K/4/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Szíjjártó, nar. 17.8.1976, bytom Ul. Ľ.
Štúra 2674/30, 940 68 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Július Szíjjártó, nar.
17.8.1976, bytom Ul. Ľ. Štúra 2674/30, 940 68 Nové Zámky, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
78
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Szíjjártó, nar. 17.8.1976, bytom Ul. Ľ.
reštrukturalizácie
Štúra 2674/30, 940 68 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Július Szíjjártó, nar.
17.8.1976, bytom Ul. Ľ. Štúra 2674/30, 940 68 Nové Zámky, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi Július Szíjjártó, nar. 17.8.1976, bytom Ul. Ľ. Štúra
2674/30, 940 68 Nové Zámky pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do
15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.4.2013
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007459
Spisová
značka:
2K/1/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MARCO-CLIMATECH,
spol. s r.o., so sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, správcom ktorého je HMG
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o návrhu spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa
08.04.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 408 414 vo výške 28 044,80 eura, z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007460
Spisová
značka:
2NcKR/6/2009
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
79
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Spisová
značka:
Okresný súd Prešov v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka Ing. Andreja Chudíka, nar.
16.08.1944, bytom Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Petra Rychnavského,
so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
oddlžuje dlžníka Ing. Andreja Chudíka, nar. 16.08.1944, bytom Mirka Nešpora 24, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2013
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K007461
Spisová
značka:
1K/68/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu
JCM real spol. s r.o., so sídlom Tesárska 142/19, 080 01 Haniska, IČO: 44 894 716, správcom ktorého
je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade
preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jozefovi Tarabčákovi, so sídlom kancelárie Hlavná 13,
080 01 Prešov, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 257,84 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu zloženého dňa 21.12.2012 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 111/12,
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu
JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 737,98 eura zloženého dňa 21.12.2012 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. D19 č. 111/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2013
JUDr. Tomáš Novák, vz. samosudca
K007462
Spisová
značka:
1K/50/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
PYROBATYS, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO: 31 701
035, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
80
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
reštrukturalizácie
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
PYROBATYS, a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO: 31 701
035, takto
rozhodol
o p r a v u j e časť výroku uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/50/2012-77 zo dňa 17.04.2013,
ktorý má správne znieť:
ustanovuje správcu JUDr. Jozefa Beňa, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 93, 085 01
Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom podpísaného súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2013
JUDr. Tomáš Novák, vz. samosudca
K007463
Spisová
značka:
1K/72/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Oto Zvalčák,
podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Oto Zvalčák D V O S, s miestom podnikania Sovietskych
hrdinov 626/6, 089 01 Svidník, IČO: 10 782 206, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom
kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti RECLAIM, a.s., so sídlom Prievozská
2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 46 076 760, na vstup do konania, takto
rozhodol
pripúšťa vstup spoločnosti RECLAIM, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 46 076 760, do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Ing. Oto Zvalčák, podnikajúceho pod
obchodným menom Ing. Oto Zvalčák D V O S, s miestom podnikania Sovietskych hrdinov 626/6, 089
01 Svidník, IČO: 10 782 206, na miesto pôvodného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so
sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, v celom rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa vo výške 30 493,10 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 22.4.2013
JUDr. Tomáš Novák, vz. samosudca
K007464
Spisová
značka:
29K/10/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
BENECOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava, IČO 44 261 772, ktorého
Sekcia edičných činností
správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 476/46, 911 01 Trenčín, značka
Redakcia Obchodného vestníka
správcu S1395, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
81
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
BENECOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava, IČO 44 261 772, ktorého
správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 476/46, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1395, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu BENECOM, s.r.o. v konkurze so sídlom Kukučínova 476/6, 019 01 Ilava,
IČO 44 261 772 sa z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K007465
29K/3/2012
Spisová
značka:
VÝZVA SPRÁVCOVI
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KRUSTAV, spol. s r.o. v
konkurze so sídlom Šrobárová 28, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 36 294 951, ktorého správcom je
JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka
správcu S445, v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu podľa § 41 zák. č. 7/2005 Z.z. v y z ý v
a správcu, aby splnil zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 87 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z., a teda aby v
lehote do 10 dní od doručenia tejto výzvy zaslal súdu evidenciu pohľadávok proti podstate tak, ako mu
to ukladá § 87 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z. (t.j. evidenciu k 30.09.2012, k 31.12.2012 a k 31.03.2013).
Zároveň Vás súd v y z ý v a, aby ste v lehote 10 dní zaslal súdu správu o priebehu konkurzného
konania a odpis vecnej a časovej špecifikácie jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ktoré ste
vykonal v tejto veci od 01.01.2013 do 31.03.2012 a v ďalšom období do skončenia konkurzu vždy do
25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Lehota 10 dní plynie odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručená aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník
K007466
Spisová
značka:
28R/1/2012
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho
a členov senátu: JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Masič - INTERIÉRY v konkurze, s miestom podnikania
Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielce, IČO: 17 410 908, správcom ktorého je LICITOR recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 393 486 o podnete
popretého veriteľa: UBC, a.s., so sídlom Ventúrska 4, 811 01 Bratislava, IČO: 35 823 666 o priznaní
hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, na odvolanie veriteľa: Bau3Mex
a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, sp.
Sekcia edičných činností
zn. 28R/1/2012-592, zo dňa 16.11.2012, takto
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
82
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a členov senátu: JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Masič - INTERIÉRY v konkurze, s miestom podnikania
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielce, IČO: 17 410 908, správcom ktorého je LICITOR recovery, k.s.,
reštrukturalizácie
so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 393 486 o podnete
popretého veriteľa: UBC, a.s., so sídlom Ventúrska 4, 811 01 Bratislava, IČO: 35 823 666 o priznaní
hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, na odvolanie veriteľa: Bau3Mex
a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, sp.
zn. 28R/1/2012-592, zo dňa 16.11.2012, takto
rozhodol
Súd odvolanie spoločnosti Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761
903, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 28R/1/2012-592, zo dňa 16.11.2012, v spojení s
opravným uznesením sp. zn. 28R/1/2012-787, zo dňa 21.12.2012 o d m i e t a .
Žiadnemu z účastníkov sa nepriznáva náhrada trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 9.4.2013
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K007467
Spisová
značka:
29K/47/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ECO TECNOLOGIA SK,
s.r.o. v konkurze so sídlom Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza, IČO 36 735 388, uznesením č.k.
29K/47/2011-253 zo dňa 25.03.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484, ktoré sú vedené v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 8-1 až 8-35 a prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874,
ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 12-1 až 12-3 na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005. Zverejnením oznamu o
nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodným konkurzným
veriteľom postavenie účastníkov tohto konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Natália Žiltová, vyšší súdny úradník
K007468
28R/9/2009
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LUKAN, s.r.o. v
konkurze so sídlom Továrenská 716, 020 01 Púchov, IČO 31 620 507, uznesením č.k. 28R/9/2009-866
zo dňa 25.03.2013 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO 30 807 484 na nadobúdateľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 316 až 327, ako aj časti
pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 328, postúpenej vo výške 30 678,50 eura
z celkovej prihlásenej a zistenej sumy 47 734,28 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2013.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
83
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K007469
28K/25/2011
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Antala
AGROFARMA s miestom podnikania Dlhá 232/131, 972 42 Bystričany, IČO 36 114 189, ktorého
správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S485, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania eventuálne
potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín (pôvodne Daňový úrad Nováky, M. R. Štefánika 116, Nováky), a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 2 529 892,19 eura, ktoré sú vedené v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 2DÚ N-1 až 2DÚ N-68. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka
tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007470
39K/17/2006
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGROSPOL,
podieľnicke poľnohospodárske družstvo v konkurze so sídlom 972 32 Chrenovec - Brusno 198, IČO 00
201 308, uznesením č.k. 39K/17/2006-934 zo dňa 22.03.2013 zmenil uznesenie Okresného súdu
Trenčín č.k. 39K/17/2006-921 zo dňa 20.02.2013, ktorým súd zamietol návrh obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok a potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874 na
nadobúdateľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č.
15SZ-1. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR
zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2013.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
84
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K007471
Spisová
značka:
29K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Rudolf Paulech, nar.
28.10.1956, bydliskom Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956, bydliskom Žilinská 650/16, 911 01
Trenčín, štátny občan SR takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956,
bydliskom Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín, štátny občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší
túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo
exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený
zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa
nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z
účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na
pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K007472
Spisová
značka:
28K/20/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLLAGEN SLOVAKIA,
s.r.o. v konkurze so sídlom Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske, IČO 36 313 025, ktorého správcom je
Správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie Roosweltova 1196/16, 958 01 Partizánske, IČO 47 236
329, značka správcu S1571, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e v s t u p obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok
pôvodného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 185 494,12 eura, ktoré sú vedené v
zozname pohľadávok pod č. 7. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
85
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
reštrukturalizácie
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007473
28K/12/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MAMET, s.r.o. v
konkurze so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová, IČO 36 334 987, ktorého správcom je JUDr. Ing.
Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372,
o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konkurzného konania eventuálne potvrdenie prevodu
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Slovenská republika - Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 10 963,55 eura, ktoré sú vedené v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 1185 až 1193. Zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne pôvodnému konkurznému veriteľovi postavenie účastníka
tohto konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom
Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007474
28R/4/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Križan - MÄSKO s
miestom podnikania Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 480 773, ktorého
správcom je JUDr. Otto Markech, so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, značka
správcu S1427, o návrhu veriteľa Jozef Búran, bydliskom Úzka 1, Nitra, zastúpeného JUDr. Júliusom
Gogom, advokátom, so sídlom kancelárie Štefánikova 47, 949 01 Nitra, na zrušenie uznesenia schôdze
veriteľov o voľbe veriteľského výboru, konanej dňa 12.04.2013, takto
rozhodol
Návrh veriteľa Jozef Búran, bydliskom Úzka 1, Nitra na zrušenie uznesenia prijatého schôdzou veriteľov
konajúcou sa dňa 12.04.2013 o voľbe veriteľského výboru sa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
86
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007475
Spisová
značka:
28R/4/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Križan - MÄSKO s
miestom podnikania Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 480 773, ktorého
správcom je JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, značka
správcu S1427, o návrhu veriteľa Ing. Ľudovíta Mojžiša, bydliskom Višňová 193/10, Trenčín - Zlatovce,
na zrušenie uznesení schôdze veriteľov konanej dňa 12.04.2013, takto
rozhodol
Návrh veriteľa Ing. Ľudovít Mojžiš, bydliskom Višňová 193/10, Trenčín - Zlatovce na zrušenie uznesení
prijatých schôdzou veriteľov konajúcou sa dňa 12.04.2013 sa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007476
28R/4/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Križan - MÄSKO s
miestom podnikania Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO 34 480 773, ktorého
správcom je JUDr. Otto Markech, so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, značka
správcu S1427, o návrhu veriteľa MAROŠ spol. s r.o., so sídlom Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín,
IČO 36 304 280, zastúpeného advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o., so sídlom
kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO 47 234 148, na zrušenie uznesení schôdze veriteľov
konanej dňa 12.04.2013, takto
rozhodol
Návrh veriteľa MAROŠ spol. s r.o., so sídlom Kasárenská 1708, 911 05 Trenčín, IČO 36 304 280 na
zrušenie uznesení prijatých schôdzou veriteľov konajúcou sa dňa 12.04.2013 sa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Trenčín dňa 22.4.2013
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K007477
Spisová
značka:
28R/1/2012
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho
a členov senátu: JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Masič - INTERIÉRY v konkurze, s miestom podnikania
Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielce, IČO: 17 410 908, správcom ktorého je LICITOR recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 393 486 o podnete
popretého veriteľa: Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, o priznaní
hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, na odvolanie veriteľa: Bau3Mex
a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, sp.
zn. 28R/1/2012-589, zo dňa 16.11.2012, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
87
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
a členov senátu: JUDr. Heleny Kosorinovej a JUDr. Ľubice Břouškovej v právnej veci vyhláseného
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Masič - INTERIÉRY v konkurze, s miestom podnikania
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielce, IČO: 17 410 908, správcom ktorého je LICITOR recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45 393 486 o podnete
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
popretého veriteľa: Bau3Mex a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, o priznaní
reštrukturalizácie
hlasovacích práv a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou, na odvolanie veriteľa: Bau3Mex
a.s., Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903, proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín, sp.
zn. 28R/1/2012-589, zo dňa 16.11.2012, takto
rozhodol
Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 28R/1/2012-589, zo
dňa 16.11.2012, p o t v r d z u j e .
Súd žiadnemu z účastníkov nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
dňa 9.4.2013
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K007478
25K/36/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Daniela Takáčová,
nar. 28.11.1958, SNP 11, Skalica, o poukázaní nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie:
Kollárova 26, Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 74,84 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 74,84 eur evidovaného pod
pol. reg. D 14b 6212 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007479
25K/39/2012
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pekáreň Lipót, s.r.o.,
Krajná cesta 571, Zlaté Klasy, IČO: 45 322 970, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, vložka č.: 24807/T, oddiel: Sro, o poukázaní nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi, JUDr. Petrovi Ondreičkovi, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
453,29 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 453,29 eur evidovaného pod
pol. reg. D 18 2 2013 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
88
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007480
Spisová
značka:
25K/19/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: KON- RAD spol.
s r.o., Cesta na Senec 15725/24, Bratislava, IČO: 00 684 104, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Ing. Tibor Iró, Ružový háj 1372/49, Dunajský Streda, IČO: 40 813 606, zapísaný v
Živnostenskom registri Obvodného úradu Dunajská Streda, číslo živ. registra 201-17221, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Ing. Tibor Iró, Ružový háj 1372/49, Dunajský Streda,
IČO: 40 813 606.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.4.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007481
25R/1/2013
Spisová
značka:
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KIWA, spol. s r.o., Pekárska 11, Trnava,
IČO: 34 129 227, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
31128/T, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: KIWA, spol. s r.o., Pekárska 11, Trnava, IČO: 34 129
227.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľností alebo prenájom nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého
hodnota predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné
alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou
Sekcia edičných činností
vyššou ako 10 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
Redakcia Obchodného vestníka
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
89
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
peňažných prostriedkov,
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
h)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
reštrukturalizácie
i)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné
alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch mesiacov,
j)
urobenie právneho úkonu, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou
vyššou ako 10 % z jeho obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
l)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
m)
uznanie popretej pohľadávky voči veriteľovi podľa § 124 ods. 4 zákona 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u
správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku
doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá
veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú pochybnosti,
správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
90
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
K007482
Spisová
značka:
Deň vydania: 26. apríla 2013
25K/16/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AB
Cosmetics, s.r.o., Tamaškovičova ul. 17, Trnava, IČO: 36 661 171, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č. 18853/T, správcom ktorého je Mgr. Ing.
Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, o nariadenie predbežného opatrenia,
takto
rozhodol
Súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možne podať odvolanie ten, komu sa predbežným opatrením uložila povinnosť,
a to do 30 dní , odkedy mu bolo uznesenie o nariadení predbežného opatrenia doručené inak ako
zverejnením v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je
potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2013
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007483
Spisová
značka:
4K/9/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ORAVA FORM, s.r.o., so
sídlom Oravická 697/57, 028 01 Trstená, IČO: 36 405 914, uznesením 4K 9/2010-285 zo dňa 14.3.
2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 2.267,02 EUR, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslami 17 a 18, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 9.4. 2013.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K007484
Spisová
značka:
4K/2/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hausforyou s.r.o., so
sídlom Moyzesova 4358/9, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 613 444, uznesením 4K 2/2010-520 zo
dňa 21.3. 2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 1.890,49 EUR, ktoré sú v
konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslami 24/V-1, 24/V-2 až 24/V-8, na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16.4. 2013.
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
91
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K007485
4K/8/2008
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KLI PRODUKT, s.r.o., so
sídlom kysucká cesta 26/543, 010 01 Žilina, IČO: 31 605 354, uznesením 4K 8/2008-265 zo dňa 20.3.
2013 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 7.452,91 EUR, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslami 63, 64 až 75, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16.4. 2013.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K007486
2K/15/2006
Spisová
značka:
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Grešša G-W plus,
Kapitána Jaroša 343/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 32 271 824 uznesením č.k. 2K/15/2006-172 zo dňa
15.03.2013 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 524,19 eur, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 09.04.2013.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr. Jozef Šulek, Vyšší súdny úradník
K007487
Spisová
značka:
1K/26/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: VALKYRIE, s.r.o., V.
Tvrdého 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 408 344, uznesením č.k. 1K 26/2012-80 zo dňa 15.03.2013 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 09.04.2013
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
Mgr. Antónia Ďuranová, Vyšší súdny úradník
K007488
Spisová
značka:
3K/3/2009
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Energo - Robotics,
výrobné družstvo, so sídlom Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 383 945, správcom
ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horný Val 27/13, 010
01 Žilina, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
92
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Energo - Robotics,
Konkurzy a
OV 81/2013
Deň vydania: 26. apríla 2013
výrobné družstvo, so sídlom Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 383 945, správcom
reštrukturalizácie
ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horný Val 27/13, 010
01 Žilina, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
23.176,15 EUR na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Návrh navrhovateľa na vstup do konkurzného konania v časti pohľadávok nadobudnutých
od veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35
937 874, vo výške 15.183,53 EUR z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné
uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K007489
Spisová
značka:
3K/20/2010
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RLS trading, s. r. o., so
sídlom Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 426 199, o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
57.987,57 EUR na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005. Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky
priamo týka. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné
uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a
datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K007490
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
93
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konkurzy a
reštrukturalizácie
OV 81/2013
Spisová
značka:
Deň vydania: 26. apríla 2013
3K/42/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Doprava Martin SL, s.r.o., so sídlom
Čsl. Armády 3/1697, 036 01 Martin, IČO: 36 385 531, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so
sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e navrhovateľovi - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005 vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29
augusta č. 8 a 10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške
54.110,57 EUR, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
P o v o ľ u j e navrhovateľovi - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v rozsahu postúpených
pohľadávok v celkovej výške 4.550,09 EUR, ktorému zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo
týka /§ 25 ods. 4 ZKR/.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa
domáha.
Okresný súd Žilina dňa 22.4.2013
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
Sekcia edičných činností
Redakcia Obchodného vestníka
Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava
Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk
94
Download

Deň vydania: 26. apríla 2013 Konkurzy a reštrukturalizácie OV 81